You are on page 1of 865

SZÉKELY

OKLEVÉLTÁR IV
ÚJ SOROZAT IV
SZÉKELY NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK 1575–1627
BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL KÖZZÉTESZI DEMÉNY LAJOS

SZÉKELY

OKLEVÉLTÁR IV
ÚJ SOROZAT IV
SZÉKELY NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK 1575–1627
BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL KÖZZÉTESZI DEMÉNY LAJOS

LEKTORÁLTA IMREH ISTVÁN

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA
KOLOZSVÁR, 1997

Tartalom
A fejedelmi székely politika és a székelyföldi népesség-összeírások (1575–1627)..................................................................................................................5 Rövidítések jegyzéke ..................................................................................................31 I. [1575. július 9. után] A Kerelőszentpálnál Báthory István és Bekes Gáspár közötti csatában a fejedelem hadában jelen volt, továbbá a harc után érkezett és végül a távol maradott marosszéki székelyek jegyzéke..........................................33 Jegyzetek.....................................................................................................................36 II. [1576] Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-,Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken ...........................................................37 Jegyzetek.....................................................................................................................44 III. 1602. augusztus 1.–1603. február 7. Giorgio Basta korabeli székely katonai összeírások ...................................................45 1. 1602. augusztus 1. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett kézdi-, orbai-, sepsiés kászonszéki nemesek, lófők és szabad székelyek katonai összeírása ....................45 Jegyzetek.....................................................................................................................75 2. 1602. augusztus 7. A Giorgio Basta által császár hűségére esketett csík- és gyergyószéki nemesek, lófők és szabad székelyek katonai összeírása..............................................77 Jegyzetek.....................................................................................................................91 3. 1602. augusztus 11. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett udvarhely- és keresztúrszéki nemesek, lófők és szabad székelyek összeírása ..........................................................93 Jegyzetek...................................................................................................................117 4. 1602. augusztus 16. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett marosszéki nemesek, lófők és szabad székelyek összeírása ........................................................119 Jegyzetek...................................................................................................................134 5. Marosvásárhely, 1603. február 7. A Giorgio Basta által császári hűségre felesketett marosszéki nemesek, lófők, darabantok és szabadosok katonai összeírása Marosvásárhelyen...................136 Jegyzetek...................................................................................................................153 IV. 1604. március 15. Az udvarhelyszéki, csíki, kézdi, orbai és sepsi lovasok és gyalogok (nemesek, lófők és szabadosok) összeírása a társadalmi rétegek s ezeken belül a százak falvankénti sorrendjében .....................................................154 Jegyzetek...................................................................................................................190
866

V. 1614. február 17–23. Maros-, Udvarhely-, Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, valamint Csík-GyergyóKászonszék-beli főnépek, lófők, gyalog puskások, szabadosok, jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírása ...............................................................197 1. Index.........................................................................................................................197 Jegyzetek...................................................................................................................202 2. Marosszék.................................................................................................................205 Jegyzetek...................................................................................................................286 3. Udvarhelyszék ..........................................................................................................287 Jegyzetek...................................................................................................................373 4. Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék......................................................................................374 Jegyzetek...................................................................................................................487 5. Kászon-, Csík- és Gyergyószék................................................................................488 Jegyzetek...................................................................................................................546 6. Udvarhelyszéki nincstelenek és zsellérek jegyzéke .................................................547 Jegyzetek...................................................................................................................562 VI. 1616. március 5. A gyergyószéki főnépek, lófők, gyalogos puskások és szabadosok összeírása...........................................................................................563 Jegyzetek...................................................................................................................572 VII. [1616] A jobbágysorba jutott csík-, gyergyó- és kászonszéki lófők és gyalogok, illetve szabad székely örökségek jegyzéke.................................574 Jegyzetek...................................................................................................................584 VIII. 1619. július 13. és 14. Főnépek, lófők, darabantok, szabadosok, jobbágyok és zsellérek összeírása Kézdi-, Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken...............................................586 1. 1619. július 13. Kézdiszék .......................................................................................586 Jegyzetek...................................................................................................................629 2. 1619. július 14. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék......................................................632 Jegyzetek...................................................................................................................710 IX. 1627. Az udvarhelyszéki nemesek, lófők, darabantok, hadi szolgálatra visszaszerzett székelyek és jobbágyok összeírása...........................713 Jegyzetek...................................................................................................................810 Mutatók ..............................................................................................................................814 1. Helységnévmutató ....................................................................................................815 2. Tárgymutató és szómagyarázat ................................................................................852

867

A FEJEDELMI SZÉKELY POLITIKA ÉS A SZÉKELYFÖLDI NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK (1575–1627)
A Székely Oklevéltár új sorozata már indulásakor a székelység és egyben a magyarság története eddig feltáratlan vagy legalábbis csak kis mértékben használt forrásainak kiadását tûzte ki céljául. Az eddig megjelent három kötetben közöltük az 1577–1600 közötti udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyveket. Az új forrásközlés visszakanyarodott az idõszerûségébõl cseppet sem vesztett népiségtörténet eszmeköréhez, amelyet a magyar történetírás legjelentõsebb képviselõi hirdettek meg a két világháború közötti korszakban. Erdélyben a népiségtörténet gondolata elválaszthatatlanul kötõdik Jakó Zsigmond professzor nevéhez, aki magával hozta mindazt, amit nagy mestereitõl elsajátított. Felkészültsége, konok kitartása és szívóssága, de nem utolsósorban markáns egyénisége predesztinálta erre. Szakmánkban, a történetírásban az elõrelépésnek két meghatározó feltétele van: az eszmei és módszerbeli megújhodás és új, eddig ismeretlen források feltárása. A két kívánalom szoros egységet alkot, annyira, hogy egyik háttérbe szorítása az egész megújhodás rovására mehet; és ez érvényes fordítva is, mert a sajátos jellegüknél fogva új források feltárása az addig hagyományos eszmei megközelítéstõl nemegyszer eltérõ értelmezési módozatokat igényel. Olyan jelenségekkel, kérdésekkel szembesíti a kutatót, amelyekkel addig csak elvétve találkozott. Az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvek, a tanúvallomások, a perfolyam, az ítéletek és széki döntések gazdag anyaga a törvényhozás és bíráskodás fejlõdésén túl elénk tárta a XVI. század végi székely falu mindennapi életét a maga rendtartásával és feszültségeivel. Színesebbé, árnyaltabbá teszi a gazdasági és társadalmi életrõl alkotott képet. A bíráskodás és perrendtartás már magában bizonyos felkészültséget és jártasságot igényel nem csupán az írott törvények ismeretében, hanem az írásbeliségben is. Ha ehhez hozzáadjuk a XVI. század második felében – az ügyfél érdekétõl függõen – észlelhetõ Werbõczy által rendszerezett magyar jog és az ugyancsak írásba foglalt székely szokásjog közötti választás gyakoriságát, talán érzékeltetjük, hogy ez milyen felkészültséget feltételezett. Amikor a falusbíró írásba tudta foglalni az általa kihallgatott tanúk vallomásait és azt az alakiságnak megfelelõen elõ tudta terjeszteni a széki bíróságnak, ez már jól szemlélteti, hogy az iskolázottság nyomán mennyire jutott a XVI. század második felében az írástudás a székely faluban. A megközelítõleg 70 település pörös irataiban több mint 130 prókátorral találkozunk, akik közül nem egy tudott a törvényszék színén hivatkozni (megjegyeznõk: pontosan hivatkozni) Werbõczy István Hármaskönyvének vonatkozó paragrafusaira vagy a székely szokásjog elõírásaira. Az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvek elõször és minden más forrásnál, még a korabeli vagy közelkorú elbeszélõ forrásoknál is hitelesebben szembesítenek a székely szabadparaszti társadalom köztudatával, a mindennapi életet és magatartást oly nagy mértékben befolyásoló mentalitással, a szokásokkal és hiedelmekkel. Már ez a csaknem véletlenszerûen kiragadott néhány példa is jelzi, hogy az új forrástípus közlése a mai történetírás legmodernebb eszmei és módszertani áramlataiba kényszerítette bele a kutatót, akinek – példának okáért – nem kizárólagosan a modern strukturalizmus módszereivel kell közelednie a forrásokhoz, hiszen már eleve benne találja magát a szokásszerû struktúrákban, a lüktetõ szerkezetek mechanizmusában. 5

Reája „csupán” az a feladat vár, hogy mindezekben eligazodjék és mûködésüket helyes felfogásban és érthetõ módon tárja olvasói elé. A szerfelett mostoha körülmények és korlátok közé szorított magyar történetírás erdélyi ága nem tudta azt nyújtani olvasóközönségének, amire felkészültsége talán alkalmassá tette volna. A feldolgozást egyaránt korlátozták a tudományos kutatáson kívüli ideológiai és nemzeti jellegû kötöttségek. Persze ez az „egyaránt” csak globálisan értelmezhetõ, hiszen az ötvenes évek derekától az ideológiai megszorítások és tiltások már egyre nyomasztóbb jelleget öltöttek. Menedéket számára – akárcsak a tudományosságot feladni nem hajlandó román történészek számára – a semlegesebbnek tûnõ forrásfeltárás és közlés, valamint a történelmet alkotó egyénektõl és közösségektõl megfosztott színtelen társadalomtörténet ígért. Ám itt is szembe találta magát a nemzeti kommunizmus által egyszer s mindenkorra megszabott korlátokkal, hiszen az Erdély történetére vonatkozó források összességükben kerültek szembe a hivatalos múltképpel. Nincs szükség különösebb képzelõerõre, hogy belássuk, melyik fél húzta a rövidebbet. Tetõzte ezt a nem csupán a külföldi levéltárakban való kutatás hiánya, hanem a romániai levéltárak és kézirattárak egyre nehezebb hozzáférhetõsége, míg végül állambiztonsági titoktartás zárlata alá kerültek, és a magyar történészeket nem egy esetben eltanácsolták látogatásuktól. Mindennek ellenére a magyar történetírás erdélyi ága tette le kutatóink asztalára az egyik legértékesebb forráskiadást Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzõkönyvei két vaskos kötetében.1 Hogy a rangos kiadvány, akárcsak a Székely Oklevéltár III. kötete Romániában a letiltott kéziratok számát gyarapította, híven jellemzi az akkori állapotokat. A hetvenes évek elején kezdeményezett Székely Oklevéltár új sorozata tehát az erdélyi magyarság történetére vonatkozó forráskiadás felkarolásának gondolatával indult útjára. A Pataki József és alulírott összeállításában, elõszavával, bevezetõ tanulmányával és jegyzeteivel ellátott, eddig nyomdafestéket látott három kötet csak részben volt a belsõ címlapon feltüntetettek érdeme. Születésénél, a kiadásra szánt források kiválasztásánál ott bábáskodtak az erdélyi magyar nyelvészet és történetírás legjelesebbjei, név szerint Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Benkõ Samu, Imreh István és Kiss András. Utóbbi kivette részét a kéziratot véglegesítõ munkálatokban is. A Domokos Géza vezette Kriterion Könyvkiadó pedig öregbítette az erdélyi magyarság mûvelõdésében szerzett érdemét azzal, hogy magára vállalta a kiadást, miután a Román Akadémia Kiadója, kereken egy évtizedig tartó huzavona után elzárkózott az elsõ kötet megjelentetésétõl, noha ezt éppen úgy, mint az Akadémia Történettudományi Intézetének akkori vezetõsége és Tudományos Tanácsa, egyértelmûen és messzemenõen támogatta. A kezdeményezés a székely történelem új, addig ismeretlen vagy legalábbis ritkán felhasznált forrásainak irányában nem volt azonban elõzmények nélkül. Még a negyvenes évek közepén Imreh István a székely falutörvényeket kezdte faggatni, majd utána a hetvenes évek elejétõl kiadott könyveiben és tanulmányaiban2 meghonosította történetírásunkban a rendtartó székely falu fogalmát. Tágabb értelemben a Székely
1 A kolozsmonostori konvent jegyzõkönyvei (1289–1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezetõ tanulmányt írta Jakó Zsigmond. I. 1289–1484 és II. 1485–1556. Akadémiai Kiadó. Bp 1990. I. kötet 1078 oldal + 16 fénykép; II. kötet 1082 oldal + 15 fénykép. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok) 2 Ezek között: Székely falutörvények. Kolozsvár 1947; Székelyföldi paraszti jegyzõkönyvek pásztorlási határozatai (1717–1928). = Agrártörténeti Szemle. 1959. 161–190. old.; A rendtartó székely falu (Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából). Bevezetõ tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Kriterion Könyvkiadó B 1983.

6

Oklevéltár új sorozata elõzményeihez és kutatási légköréhez tartoznak Benkõ Samu kiadatlan vagy kiaknázatlan forrásokra alapozott tudomány- és mûvelõdéstörténeti könyvei és tanulmányai, nemkülönben Egyed Ákos, Csetri Elek és Magyari András kiadványai és feldolgozásai. Mielõtt még kiadásukra került volna sor, Imreh István és Pataki József a XVI. század végi és XVII. század eleji udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyveket a gazdaságtörténet szempontjából tanulmányozták.3 De ezt megelõzõen Szabó T. Attila évtizedeken át kutatta a protocollumokat, melyek a ma már VIII. kötetnél tartó Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár4 állandóan idézett forrásai. Övé az érdem, hogy még 1958ban közölt is belõlük egy részletet.5 Nem mondunk tehát újat, ha rögzítjük, hogy az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvek közlõi a már beérett gyümölcs leszedéséhez láttak. A megállapítás – bizonyos megszorításokkal – érvényes a XVII. századi székely népességösszeírásokra is. Eddigi feltárásukról, feldolgozásukról és részleges vagy az egyes összeírások – igaz, ritka – teljes közlésérõl nemrég külön tanulmányban tájékoztatott e sorok írója.6 Ami pedig a jelen kötet összeírásait illeti, a hozzájuk fûzött jegyzetekben külön-külön jeleztük a kiadás könyvészeti adatait (ha szövegük közzétett). Felesleges lenne itt mindezt megismételni. Szövegközlésünk kérdésére alább részletesebben visszatérünk, itt csupán azt jegyezzük meg, hogy a kötetünkbe foglalt összeírások túlnyomó része elõször lát nyomdafestéket. A gondolat, hogy ezeket az egyedi és a székely történetre jellemzõ forrásokat kiadásra elõkészítsük, már akkor felvetõdött, amikor a hetvenes évek elején az újrainduló Székely Oklevéltár távlati tematikájáról folytattunk eszmecserét. E sorok írója attól kezdve látott hozzá tanulmányozásukhoz, az eredeti kéziratok fénymásolatainak összegyûjtéséhez és lemásolásukhoz. Munka közben be kellett látnia, hogy az akkori körülmények teljesen kizárják a kiadás esélyét. Elképzelhetetlen volt, példának okáért, hogy az 1614. évi Bethlen-féle székely „lustra” napvilágot lásson, amikor benne a románok csaknem kizárólagosan mint frissen megtelepedett „jövevény” (a fogalmat a forrás használja latin advena vagy magyar jövevény változatában), zsellér vagy jobbágy elemként jelentek meg a Székelyföldön, ezt pedig nem lehetett volna összeegyeztetni a dák–római eredetû román õslakosság folytonosságáról és elsõbbségérõl szóló román történetírás álláspontjával, legalábbis a székelyek lakta területeken, habár õk – úgymond – „mindig mindenütt a többségi õslakosságot alkották”. Reménytelennek látszott a közlés az akkor ugyancsak meghatározó hivatalos vagy félhivatalos álláspont körülményei között Magyarországon is. Elég itt utalni arra, hogy milyen ellenállás elõzte meg a háromkötetes Erdély története megjelenését 1986-ban! Elképzelhetetlen volt a kiadványt az 1614. évi összeírás mellõzésével kezdeni; hiszen ez a leggazdagabb és legrészletesebb az egész XVII. században és Aranyosszék kivételével az egész székelységet felöleli. A munka folytatását táplálta a remény akkor is, amikor a levéltári búvárkodásokat egyre inkább korlátozták. Az 1989. decemberi változások igazolták a kiválasztott út helyességét. Akkor is, ha a szellemi-eszmei légkör, legalábbis Romániában, még nem nyerte vissza a nyitottságot, ma már lehetetlen
3 Imreh István–Pataki József: Adatok Udvarhelyszék mezõgazdaságához (1570–1610). = Aluta (Sepsiszentgyörgy) 1969. 131–141; – Adatok Udvarhelyszék állattartásához (1570–1610). = Aluta. 1970. 161–184; – Contribuţii la studiul agriculturii transilvane (1570–1610). = AMN. 1969. 189–209. 4 SzT. 5 Szabó T. Attila: Udvarhelyszéki tetemrehívás 1589-bõl. = Magyar Nyelv. 1958. 136–137. 6 Demény, 1994. 53–65.

7

ideológiai és politikai indíttatású parancsszóra betiltani forráskiadásunkat. Némileg javultak a levéltári kutatások körülményei s velük együtt a kiadatlan források feltárásának lehetõségei is. * A székely történelem egyedi és sajátos forrását alkotják a feudalizmus kori népességösszeírások. Mind a szakirodalomban, mind a korabeli XV–XVIII. századi forrásokban jelölésükre különbözõ fogalmakkal találkozunk: székely lustra, katonai összeírás, lustratio, collustratio, inquisitio seu perlustratio, connumeratio regestrum, regestum, cathalogus, lajstrom. Kiadványunkban a népességösszeírás fogalma mellett döntöttünk, mert szerintünk ez közelíti meg leginkább sokszínû szerkezetüket és változatos tartalmukat. A jelen kötetben közölt összeírások közül csak az 1604. évi számítható katonai összeírásnak, ebben ugyanis a székek rendjében százanként és ezen belül falvanként írták össze külön-külön a lófõket és puskás gyalogokat. A többi, habár a katonai szolgálatra alkalmas és kötelezett elem számbavételét és védelmét célozta az erõszakos eljobbágyosítással vagy önkéntes eljobbágyosodással szemben, szoros értelemben már nem tekinthetõ katonai összeírásnak. Még a Basta-féle 1602. és 1603. évi összeírások sem számíthatók katonai összeírásoknak, noha címük szerint azon székelyföldi családfõk nevét vették fel a lajstromba, akik felesküdtek a császár hûségére. A számba vettek több mint nyolc százaléka volt jobbágy. Ám ez csak részben fedte a valóságot: a jobbágyok aránya nagyobb volt. Ezt sugalmazza az 1602. évi sepsi-, kézdi- és orbaiszéki összeírás rétegenkénti számának összegezésénél az íródeák megjegyzése. A szabad székelyek száma után (lásd az összesítést a 86. lapon) ugyanis a következõket írta: „Ezek közt jobbágy is itélem vagyon 200, kiknek az urok [az összeíráskor] jelen nem volt, szabad székelyeknek íratták magok[at].” Az 1614. évi Bethlen-féle „lustra” még kevésbé mondható katonai összeírásnak, noha a fejedelem azzal a nem titkolt szándékkal vette számba (Aranyosszék kivételével7) a székelyföldi települések családfõit, hogy a század elején jobbágysorba jutottak közül minél többet állítson vissza a katonai szolgálatot teljesítõ székelyek közé. Ezt bizonyítják a jobbágyok neve után fûzött megjegyzések, amelyek egyik vagy másik székely jobbágysorba jutásának körülményeit és okát rögzítették. A kötetben közölt 1616. évi két összeírás sem katonai összeírás jellegû. Az egyik a gyergyószéki fõemberek, lófõk és gyalogok jegyzékét tartalmazza, a másik pedig a csík-gyergyó-kászonszéki jobbágyokét. Legkevésbé katonai jellegû összeírás az 1619. évi három jegyzék. Ebben ugyanis a falvanként jegyzékbe foglalt nemes, lófõ, darabant, jobbágy és zsellér családfõk nevét egyenkénti állatállományuk (ökör, tehén, ló, juh és sertés) számbavétele követi, minden bizonnyal az úgynevezett császár adaja kivetési szándékával. Az 1627. évi udvarhelyszéki összeírás is tanúskodik Bethlen Gábor eltökélt és konokul követett szándékáról, hogy a katonáskodó székely elemet védje az eljobbágyosodástól, hogy a jobbágysorba jutottakat visszaállítsa a hadi kötelezettséget
7 Ez távolról sem jelentette azt, hogy az 1614-ben készített összeírás nem terjedt ki Aranyosszékre, jóllehet a vármegyei területektõl körülvett és a Székelyföld tömbjétõl elszigetelt, mindössze 21–23 települést magában foglaló szék fejlõdése sok mindenben eltért a többi székely székétõl. Nagy a valószínûsége annak, hogy ez is megsemmisült az idõk folyamán, hiszen az egész XVII. századból eddig csupán két aranyosszéki összeírás kéziratát sikerült fellelni a levél- és kézirattárakban. A többi székely szék, de különösen Udvarhely anyaszék írásos örökségének szétszóródása, elkallódása és megsemmisülése nem volt olyan nagy arányú, mint az aranyosszékieké.

8

teljesítõ szabad székelyek soraiba. Jelzi ezt nem csupán a visszaszerzettek (recuperati) külön számbavétele, de a jobbágyok minél pontosabb összeírása a földesurak és ezen belül a települések sorrendjében. Állítjuk mindezt a ránk maradt, eddig feltárt és a kötetben kiadott összeírások tükrében. Sem a lustra, sem a katonai összeírás fogalma nem fedné azt a valóságot, amely a közölt anyagból kitûnik. Nem tagadjuk, sõt hangsúlyozzuk, hogy a megõrzött összeírások csak csekély részét alkotják annak az írásban rögzített anyagnak, amelyet Mátyás korától kezdõdõen összeállítottak. Ezek között viszont a határozottan katonai jellegûek messze felülmúlták a más természetû lajstromokat. A kifejezetten katonai összeírások idõhöz, helyhez és különösen a hadviselés alkalmaihoz kötött jellegüknél fogva az idõk múlásával elveszítették értéküket. A hadjáratokban, harcokban és csatákban részt vett és a hazatért székelyek már nem azok voltak, akik a jegyzék szerint hadra keltek. Százával és ezrével maradtak a csatatereken, lettek a járványok, betegségek és más viszontagságok áldozatai. Az eredeti jegyzék ezzel idejét múlta. A rákövetkezõ hadi szemlén új jegyzéket kellett összeállítani a megjelentekrõl, vagy legalábbis helyesbíteni kellett a régit. Utóbbira a legjobb bizonyíték az 1604. évi katonai összeírásban a nevekhez fûzött sok megjegyzés: absens, absentes, obiit, sánta, béna, félszeg, világtalan stb. Okleveles és elbeszélõ forrásaink nemegyszer említenek olyan székely katonai összeírásokat, amelyeknek a ránk maradt írásos emlékeket õrzõ levéltárakban és kézirattárakban ma már nyoma veszett. Tudunk róla példának okáért, hogy Bocskai István idejében több ilyen katonai összeírás készült a hadra rendelt székelyekrõl. De csak sajnálhatjuk, hogy ezek közül egy sem maradt ránk, vagy legalábbis eddig fejedelemsége idejébõl, akárcsak Rákóczi Zsigmond vagy Báthory Gábor korából egyetlen székely összeírást sem sikerült fellelni az általunk átnézett levél- és kézirattárakban, mint ahogy semmi nyomukra nem találtunk a székelyek történetére vonatkozó szakirodalomban sem. Hogy miként folyt a hadra induló székely csapatok katonai összeírása, arra éppen Bocskai István intézkedései nyújtják a legrészletesebb felvilágosítást. 1605 õszén a fejedelem parancsára székely hadak mentek ki hozzá a Felvidékre. Ám ezek felkészültségével és számával elégedetlen volt. Errõl azonnal írt Rákóczi Zsigmond kormányzóhoz, meghagyván neki, hogy a székelyek generálisával, Petki Jánossal egyetértve tegye meg a szükséges intézkedéseket. 1605. december 18-i levelével Petkit is megkereste. Értesítette az elõtte megjelent székely lovas és gyalog csapatok hazaküldésérõl, mert „most az üdõ és az alkalmatosság” úgy alakult, hogy nem kellett õket harcra vinni. Jelezte azonban, hogy „panaszunk méltán ilyen okokért lehet, hogy sem annyi számú, sem arra az üdõre, mint mû kívántuk volt,8 nem érköztenek, készületi [megfelelõ hadi felszerelésük] pedig annyi számú népbõl, az minemû ezeknek volt, ugyancsak alávaló dolog”. Ha a rosszul felszerelt székely csapatokat csatára kellett volna vezényelni, az egész székelységre nézve csak gyalázatot hoztak volna. Megemlíti a Petkinek írt levélben, hogy „Rákóczi uramnak írtunk bõségesen az dolog felõl, hogy ezután ha kiben és miket kívántatik, hasonló fogyatkozás az székelység szolgálatjában ne essék”. Utasítja Petkit, hogy a kormányzóval való találkozás és a dolog megértése után, „minden székekre hirdessen generális mustrát [általános hadi szemlét] és registrom szerént mindeneknek neveket írassák föl, ráerõltetvén, hogy az lovassa szerszámos és kopjás, az gyalogja veres köntösben öltözzék és úgy álljon elõ,
8 Trócsányi Zsolt utal több olyan eddig kiadatlan Bocskai-levélre, amelyekben sürgeti Rákóczit, hogy küldjék hozzá a székely hadakat. Rákóczi Zsigmond pedig Petkinek ír a kérdésben ismételten a fejedelem haragjára is utaló leveleket. Trócsányi: Rákóczi, 79.

9

mikor hadra kévántatik, erre minden szabados hadnagynak és tizedesnek az õalatta valójára gondja legyen (a kiemelések tõlem – D.L.), közel való napot praefigálván [kitûzvén] nekik és az üdõ alatt kétszer is megmustrálván õket, hogy inkább készek legyenek, és annak utána is gyakor mustrákkal serkenteni és oktatni az készenléthez”.9 A tapasztaltakon okulva, amikor 1606 nyarán az 1606. április 4-én Kolozsvárott tartott országgyûlés határozatainak megfelelõen10 négyezer fõnyi székely had kiállítását rendelte el, elõre gondoskodott összeírásukról és arról is, hogy az induláskor számba vettek lajstromáról neki elõzetesen másolatot küldjenek. Errõl részletesen beszámol Rákóczi Zsigmond 1606. július 6-án Gyulafehérvárról Petki Jánosnak írt levele. Értesíti arról, hogy levelet kapott Bocskaitól11 és annak azon részét, amely a 4000 székely lovas és gyalog kiküldésére vonatkozik, másolatban neki is megküldi. A fejedelem utasításának megfelelõen a kiküldendõ székelyeket „mustráltassa olyképpen meg ..., hogy személy szerént azok az kiknek ki kelletik jõni, legyen fölírva ... az regestrumban, hogy szolga és egyéb rend ki ne jõjjön, hanem az kit ott benn felírnak, szömély szerént itt künn is ugyan azon találtassék; ezeknek minden székökrõl, hadnagyjok, kapitányjok meglegyen, és jó rendtartással szép szerrel [hadi felszereléssel] legyenek. Az otthon való mustrálásnak az regestrumát, minekünk ide küldjék ki, hogy ahhoz képest tudhassuk itt künn is õket megmustráltatni és minden kapitántúl, hadnagytúl, úgy amint ott benn rendelték, tudhassuk elõkérni ugyanazon embereket, az kik ott benn fel lesznek a regestrumba iratván.” Így szólt a fejedelem utasítása, de ezt Rákóczi azzal toldja még meg, hogy a fejedelmi parancs szerint Petkinek személy szerint a mustrálásra és „minden kapitánság
A levél teljes szövegét lásd: EOE. V. 400–401. és Benda: Bocskai levelek, 182–184. Az 1606. április 4-ére Kolozsvárra összehívott országgyûléshez benyújtott fejedelmi elõterjesztésében Bocskai a székelyek hadi kötelezettségeire vonatkozóan a következõket írta elõ: „III. Az egész székelségrõl két ezer veresben öltöztetett gyalogokat kívánunk, jó puskásokat és két ezer válogatott jó lovas kopjásokat, nem úgy mint az elmúlt õsszel, hogy csak szeginyeket és ruhátlanokat kénszerítsék kijõni erõszakkal az kapitánok, hanem az értékesét és válogatottát hozzák ki, az kik a szolgálatot messze földre inkább kibirhassák.” A IV. pontban azt is megkövetelte, hogy a székenként elrendelt székely csapatokat külön-külön mindenik szék kapitánya „személy szerint” kísérje el a hadba. Elõterjesztése VIII. pontjában elõírta, hogy a kirendelt 4000 székely lovas és gyalog székelyen kívül az ország határainak védelmére Petki János tartson készen ötszáz gyalogot és kétszáz lovast, akik Rákóczi Zsigmond kormányzó parancsára, a szükségnek megfelelõen „vigyázásnak okáért vagy az végekben, vagy közel a végekhez fenn legyenek. Azonkivûl is penig az otthon maradó székelség, mind penig nemesség fejenként, füstönként, oly készen és oly vigyázással legyen, hogy gubernátor uram parancsolatjára okvetlen a hol az szükség kivánja, szolgáltathassák õköt, és generálisuk Petki uram, otthon maradó vicekapitánok által oda menjenek, vitessenek, a hol az szolgálatnak helye kivánja. Az Aranyosszékiek is azonképpen az országnak otthon történendõ szükséges szolgálatjáért honn maradjanak és gubernátor uram parancsolatjára, vagy rész szerint vagy mindenestõl kivántatik, ott szolgáljanak; nem csak nekünk, hanem magoknak szolgálnak evvel õ kegyelmek.” (EOE. V. 405–406.) 11 Trócsányi Zsolt levéltári adatokra hivatkozva jelzi, hogy 1606 „júniusában-júliusában találkozunk aztán azzal, hogy Bocskai ismét sorozatosan rendelkezik hadak ki-, illetve Magyarországra felküldése iránt a kormányzónak, az pedig (egy nap néha több rendeletben is) Petkinek, úgymint június 24-én, majd 30-án két ízben is, július 3-án és 6-án”. A fejedelem július második felében két ízben is mintegy biztosokat küld Erdélybe a hadak kiindítására. Elõbb Bocskai Miklóst. Az július 24-én érkezik Gyulafehérvárra Bocskai rendeleteivel: „Petki (a fejedelem korábbi rendelkezései szerint) legyen készenlétben a székelységgel, hogy Bocskai rendeletére azonnal indulhassanak. Lajstromot is kíván a székelységrõl. Rákóczi július 26-án továbbítja a rendelkezést a székelyek generálisának, egyben azonban felterjesztést is tesz a fejedelemhez, kérve: közvetlenül Petkinek rendelkezzék a készenlétet vagy indulást illetõen. Augusztus 1-én Nagy András s vele Stroncz Ferenc érkezik Gyulafehérvárra Bocskai rendeletével. A kormányzó másnap továbbindítja õket Petkihez, de még augusztus 1-én ... utasítja a székelyek generálisát: »minden fõkapitánynak írjon, hogy haladéktalanul induljanak székük hadával«.” Trócsányi: Rákóczi. 79–80.
10 9

10

alatt való hadnagyoknak, tizedeseknek és közlegényeknek, mind lovag, gyalognak neveknek regestrálására ... gondviselése legyen”. Reméli – úgymond –, hogy Petki „ez ideig is” a megmustrált székelyek összeírását elvégeztette és az így elkészült regestrumot „mentõl hamarébb küldje kezünkbe, hogy õ felségének kezébe juttathassuk, ha penig készen nem volna, kegyelmed siessen minden székekrõl elkészíteni és ide küldeni”. Mivel Szent Margit napjára (július 13-ra) úgyis Gyulafehérvárra részleges országgyûlésre kell jönnie, Petki „akkorra minden széknek regestumát kezéhez vévén, hozza” magával, hogy a fejedelemhez induló emberrel küldhesse meg Bocskainak.12 Biztonság kedvéért, hogy parancsát teljesítsék, Bocskai fejedelmi biztosait küldte a Székelyföldre, és errõl 1606. július 15-i levelében értesítette Petkit.13 Ám július 20-án maga Bocskai is írt Petkinek, utasítván õt, hogy a Nagy Albert parancsnoksága alá rendelt 4000 székely névjegyzékérõl a másolatot neki is küldje meg. 14 Nem férhet kétség hozzá, hogy az 1606 augusztusában Bocskaihoz küldött székely lovasokat és gyalogokat összeírták és a lustra Bocskai kezébe került. Rendelkezése szerint a lajstromot széki kapitányságonként, a hadnagyok rendjében állították össze, persze külön a lovasokét és külön a gyalogokét. Hogy a hadra induló székelyek katonai összeírása rendszeres dolog volt, azt a források ismételten megerõsítik.15 De utal a hadak összeírására Bocskai István 1606. április 29-én kiadott hadi rendtartása is.16 Ez volt tehát a székely katonai összeírások megszokott rendje és mechanizmusa, s mint ilyeneket nem sorolhatjuk a sajátos székely források sorába. Tudott dolog, hogy a vármegyékbõl hadba induló nemesi és mezei csapatokban részt vevõ személyekrõl is rendszeresen készítettek lajstromot. A XVII. századból sok ilyen lajstrom található a levéltárakban. Ugyancsak rendszerint jegyzékbe foglalták a zsoldos hadakban szolgáló egyének nevét is, ha nem egyébért, legalább a kifizetett zsoldról való elszámolás miatt. A székely összeírások már Mátyás király 1473. évi utasításától kezdve jelzik a sajátosan székely források megjelenését. Egész Erdély és Magyarország területén a feudalizmus korában csak a székelyföldi családfõkrõl készültek ilyen összeírások. Ennek magyarázata a katonai szolgálatot teljesítõ szabad székely társadalom ugyancsak sajátos fejlõdésében keresendõ és persze ezzel kapcsolatban a központi hatalom azon érdekében, illetve törekvésében, hogy a katonáskodó szabad székelyek a hadban
EOE. V. 424–425. EOE. V. 316. 4. számú jegyzet. 14 Bocskai figyelmeztette Petkit, hogy mielõtt Nagy Albert fejedelmi biztosa „eleibe rendelné és elindítaná” a 4000 székelyt, „regestrumban mind kapitányoknak, hadnagyoknak és mind az egész seregnek neveket felírván, meglássa kegyelmed, hogy azok közt szolgarend, béres, micsoda ne legyen, hanem ki-ki személye szerént maga legyen jelen, és annak a mássát ... minékünk küldje ki”. ETA. IV. 342–343; Benda: Bocskai levelek, 233. 15 Nagy Szabó Ferenc írja az 1623. év alatt: „Bethlen Gábor újólag kezde oda fel készülni. Madarason volt az apámnak hat ház jobbágya, s én errõl felültem vala. Lõn egy mustra Lõrinczfalván, az hol maga is volt Bethlen Gábor, és felírata az hadba engem” (ETA. I. 140.). Tholdalagi Mihály 1636-ban „a koronkai mezõn a marosszéki fegyveres erõ számbavételét – lustráját – hajtja végre” – írta Mikó Imre (ETA. I. 222.). Az 1677ben kibocsátott utasítás szerint „zászló alá írják” azon lófõ és darabant székelyeket, akiket törvénytelenül tettek jobbágyokká (SzT. VII. 1190.). Mindezeken túl a XVII. század második felébõl több részleges vagy teljes katonai összeírás maradt ránk. 16 „Secundo: az lovas hadnak az õ regulája és rendtartása ez, hogy az lovas kapitány legfelebb 500 lóval lehessen, és az kapitány felebb való hadnagyát 100 lovasnál ne tartson alatta, és mind az kapitánnyal, mind az hadnagyokkal az alattok való vitézeknek számok és nevek mind rend szerént írva legyen”. (TTár. 1903. 476.) Szamosközy István is átírta történelmi följegyzéseibe Bocskai hadi rendtartásának szövegét. Ez a szöveg némileg eltér a már idézettõl, érthetõbb is lévén. Így a „100 lovasnál ne tartson alatta” a két utolsó szó között Szamosközynél áll a „feljebb” betoldás, a szöveg végén pedig a Szamosközy átírása így hangzik: „nevek mindenkor rend szerint felírva legyen”. (TTár. 1892. 428.)
13 12

11

szolgáljanak. A székelyek ugyanis évente egy hónapig minden fizetség nélkül, saját költségükön és hadi felszerelésükkel voltak kötelesek hadi szolgálatot teljesíteni, s csak a hónap leteltével kaptak valami zsoldot, de rendszerint jóval kisebbet, mint a király vagy késõbb az erdélyi fejedelem szolgálatába szegõdött idegen zsoldosok. Az általános, vagyis az egész Székelyföldre vonatkozó összeírásokat kivétel nélkül a király, majd késõbb az erdélyi fejedelem utasítására és annak megfelelõen állították össze. Ezek tehát a központi hatalom írástermékei voltak, s mint ilyenek egyben a központi hatalom székely politikájának legmegbízhatóbb tükörképei is. Nem tévesztjük szem elõl persze azt sem, hogy ezen általános összeírások a székely rendek közötti viszonyt voltak hivatva rendezni. Mind az egyes személyek, mind pedig az egész székely közösség társadalmi és jogi státusát rögzítették, persze különös tekintettel a hadi szolgálatot teljesítõ rendekre. Ily módon a közösségi kiváltságlevelek, pontosabban szabadságlevelek szerepét töltötték be a feudalizmus korában. A vármegyei nemesség számára a királyi, majd fejedelmi adomány- és kiváltságlevelek voltak a nemesi státus biztosítékai, ezzel szemben az egyéni adománylevelet kapott székely fõnépek vékony rétegét leszámítva az arányaiban jelentõs székely kisnemesség társadalmi és jogi helyzetét, helyét a feudális társadalom szerkezetében a székely összeírások biztosították, még akkor is, ha különösen Báthory István idejétõl kezdõdõen a fejedelmek egyre gyakrabban adományoztak egyéni vagy névre szóló kollektív kiváltságlevelet, akár a székely lófõknek, akár a puskás gyalogoknak. Nemesi jogállását a székely, ha kiváltságlevele nem volt, a lustrával bizonyíthatta és bizonyította. Nem véletlen, hogy amikor az adómentességet biztosító nemességet kellett igazolni a bécsi udvarral szemben, elkezdõdött a XVII. századi székely összeírások felkutatása, lemásolása. Van olyan összeírás, például az 1642. évi aranyosszéki, amelybõl az eredeti mellett tíznél több XVIII. századi másolat maradt ránk. Maga a Gubernium is készíttetett nem egy összeírásról hitelesített másolatot. Szélesebb értelemben tehát ezek az összeírások a székely társadalomfejlõdés és a központi hatalom székely politikájának termékei. Jellemzõ, hogy megjelenésük és összeállításuk szoros összefüggésben áll a székely társadalomfejlõdés válságos mozzanataival, azokkal az idõszakokkal, amikor a szabad székely katonaelemet a felszámolás veszélyeztette. A központi hatalomnak kellett közbelépnie, hogy a folyamatot fékezze és leállítsa, s az összeírások lebonyolítása talán egyik legfontosabb eszköze volt ennek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a király, illetve a fejedelem utasítására állították össze õket, mégpedig rendszerint az erre kirendelt fejedelmi biztosok, commissariusok, akiket az összeírások oly gyakran említenek. * Mindez arra kötelez, hogy az összeírásokat a székely társadalomfejlõdés és a központi hatalom székely politikájának összefüggésében vizsgáljuk, mert csupán ez világítja meg a különbözõ lustrák szerkezeti eltéréseit. Jelen esetben ez a vizsgálódás a XVII. század elsõ három évtizedét fogja át, mert – a két XVI. századi összeírástöredéket kivéve – a kötet az 1602. és 1627. évek közötti összeírásokat foglalja magában. Természetesen itt sem hagyhattuk figyelmen kívül a közvetlenül megelõzõ korszak folyamatait. Tegyük még hozzá azt is, hogy a központi hatalom, amikor az általános összeírást elrendelte, a székely katonaelem számbavételétõl és védelmétõl vezettetve ugyan, de nemegyszer az adókirovás célját tartotta szem elõtt. Az általános összeírás kezdeteit Mátyás király 1473. december 9-én a Modra vára mellõli táborban írt és Mérai Magyar Balázs erdélyi vajdának és székely ispánnak kül12

dött utasításától számítjuk. A táborban lévõ maros- és udvarhelyszéki lófõk és gyalogok panaszára elrendeli ugyanis a székelyek általános összeírását (a latin szövegben a generali collustratione kifejezés áll), mégpedig külön jegyzékbe a lófõket és megint külön jegyzékbe a gyalogokat, azzal a szigorú utasítással, hogy senki fõember önkényesen az összeírtak helyzetén változtatni ne merjen. Változtatást, illetve magasabb rendi kategóriába való átírást csak a vajda eszközölhet, s õ is csak abban az esetben, ha az illetõ székely vagyoni állapota megfelelt az új beosztásnak. Elrendelte egyben azt is, hogy az összeállított jegyzékeket neki megküldjék [„et tabulas, quas confeceritis, ad nos etiam transmissuri”]17 Az intézkedést kiváltó társadalmi feszültségekrõl, a háromszéki közszékelyek 1466. évi mozgalmáról és a feudalizálódás folyamatától veszélyeztetett székely katonaelem elégedetlenségérõl történetírásunkban nemegyszer esett szó.18 Mi itt csupán azt jegyezzük meg, hogy a katonáskodó székelyek összeírását és magát a gondolatot mint kiútkeresést a válságos állapot szülte. Mátyás király idejétõl kezdõdõen több-kevesebb következetességgel és rendszerességgel állítottak össze általános székely összeírásokat. Ezekre legtöbbször a hadi szemlék alkalmával kerítettek sort, vagy a helyszínre kirendelt biztosok végezték el azt. Ez utóbbi megoldás persze nem jelentette, hogy a biztosok külön-külön minden településbe kiszálltak. Az egyes székekbe kiszállt biztosok az elõre kitûzött helyre és napra maguk elé rendelték a falvak bíráit és esküdtjeit, esetleg az erre kirendelt személyeket, és ezek eskü alatt tettek vallomást településük minden rendû és rangú lakóiról. Ugyanez történt, ha az adókirovás céljából került sor az összeírásra. Tudjuk ezt Báthory István 1571. június 10-én Gyulafehérváron a Székelyföld általános összeírására kiküldött biztosai, Cseffei János és Kornis Mihály számára írásban adott utasításaiból. Ezeknek megfelelõen kellett „a regestromba” beírni és felvenni az adózás alá esõ családokat. Elõírta, hogy a jegyzéket „hit szerént”, azaz eskü alatti vallomás alapján állítsák össze. Báthory részletesen rendelkezett felõle, hogy kiket és milyen arányban kellett megadóztatni, kire mennyi adót kellett kiróni, illetve ki mentesült a rovás alól.19 A XVI. század derekára, második felére esett a szabad székely társadalom válságának második nagy hulláma. A feszültségek robbantották ki az 1562. évi székely felkelést. Ennek leverése után a segesvári országgyûlésen 1562. június 20-án hozott határozat a lázadásban részt vevõ közszékelyeket fejedelmi jobbággyá nyilvánította, s a hatvanas évek második felétõl János Zsigmond jelentõs számban (több mint 2000 családot) adományozott a fejedelmi jobbágyok közül székely fõnépeknek, sõt lófõknek is. Ezzel kezdetét vette a fejedelmi adományozás szentesítette szabad székely jobbágyosítás folyamata. A segesvári országgyûlés határozatainak megítélésében lehetnek ugyan továbbra is viták, de a „székely község” ezt mint jogfosztást élte meg, közösségi tudatában az 1562. év elõtti állapotok a székely szabadság korszakát jelentették.20
SzOkl. I. 220–221. A kutatás eddigi eredményeit összegezte, de egyben az egész kérdést új megvilágításba állította Jakó Zsigmond. A székely társadalom útja a XIV–XVI. században. = Székely felkelés. 19 SzOkl. III. 335–337. Részben ugyanazon intézkedéseket tartalmazza egy másik XVI. századi datálatlan feljegyzés. Lásd: TTár. 1900. 138–139. 20 Az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvekben rögzített tanúvallomásokban, az ügyvédek vádés védõbeszédeikben ismételten utalnak az 1562. év elõtti székely szabadságra. Így 1590. november 18-án a szék bírságolta a kõrispataki lófõ Gothárd Imrét és fiát, Balázst, mert ellenszegültek a dúlóknak, akiket a gyûléspénz felszedésére rendeltek ki, noha – mint hangzik az ítélet – „mégaz országgyûlésre küldött követek költségére kivetett adó fizetésére (SzOkl. ÚS. I. 163.) 1592. ben a felperes Oroszhegy és az alperes Fancsal
18 17

13

Már-már úgy tûnt, hogy a közszékelyek szabadsága csak emlék marad, noha az elégedetlenségek, az egyre gyakrabban fellángoló székely felkelések jelezték, hogy ez ellen a székelyek konokul küzdenek. A régi székely szabadság visszaállításának reménye csillant fel 1595 szeptemberében, amikor Mihály vajda kérésére Báthory Zsigmond kénytelen volt az egész székelységet mozgósítani, hogy a Havaselvét elfoglaló Szinán pasa török hadait kiverjék onnan. Báthory Zsigmond megígérte a székelyeknek a régi szabadság visszaállítását, s ezt 1595. szeptember 15-én a Feketehalom melletti táborban a székelyek kérésére kiállított szabadságlevelében meg is erõsítette. A havaselvi õszi hadjáratban részt vevõ székelyek ennek értelmében visszakapták szabad állapotukat, felszabadultak a jobbágyság alól. A hadjárat bevégeztével és a székelyek visszatérte után azonban az 1595 decemberében tartott országgyûlés Báthory Zsigmond szabadságlevelét visszavonatta és a szabadságuk megvédésére fegyvert fogó székelyek lázadását a „véres farsang” néven ismert kegyetlen megtorlásban leverték.21 A Báthoryakkal és a nemességgel szembeni székely elégedetlenséget használta fel Mihály vajda arra, hogy a székely szabadság visszaállításának ígéretével a székelységet 1599 õszén, amikor hadaival Erdélybe vonult Báthory András ellen, a maga oldalára állítsa. Ezt sikerült is elérnie és több székely szabadságlevelet bocsátott ki, amelyekben szavatolta a jobbágysorba jutott, de hadjárataiban részt vevõ székelyek felszabadítását.22 Ezt már maga a székelység elvégezte, az 1599 õszén és 1600 elején a helyi vagy nagyobb méretû mozgalmak sora vetett véget a XVI. század utolsó harmadában törközötti perben a felperesek ügyvédje kobátfalvi Antalfi János felhozza, hogy a peres hely Õsükrõl, atyjokról maradt rájuk „még az székely szabadság idejében es békességesen” birták. (SzOkl. ÚS. II. 74.) Ezzel szemben a fancsaliak tanúja, a 68 éves lengyelfalvi Mihály Benedek lófõ állította vallomásában: „Az én emlékezetemtõl fogva mindenkor az fancsaliak birták Nyújtódot, még a székely szabadság idején is”. (Uo. 82.) Nagy Lukács szentkirályi 70 éves jobbágy szerint is „Még a székely szabadságnak idején is tudom, hogy az én emlékezetemtõl fogva fancsaliak bírták Nyújtódot”. (Uo. 84.) A 70 éves szentkirályi Nagy Bodó György lófõ vallomása szerint több általa felsorolt fancsali, közöttük Fancsali Lõrinc a vitatott helyen „szántat is használtat is vala még az szabadság idején”. (Uo. 84.) A 34 esztendõs, ugyancsak szentkirályi Simó Márton fejedelmi jobbágy a fancsaliaknak „birodalmokat, még a székely szabadság idejebeli szállásokat is” tudta a vitatott helyen. (Uo. 87,) „A székely szabadság idejét” említi több más tanú is vallomásában: A 34 éves Benkõ Gergely szombatfalvi jobbágy; a 40 esztendõs Boros János zetelaki lófõ. (Uo. 87 és 91.) Az 1562. évi felkelést megelõzõ idõben Kupás Pál küsmödi jobbágy szerint „még székely szabasg vala”. (Uo. 291.) Hogy a „székely szabadság ideje” a székelyek tudatában az 1562. évi felkelés elõtti korszakot jelentette, azt több tanú vallomása bizonyítja: így a 60 esztendõs Orbán Albert lengyalfalvi lófõ maga is járt a perelt helyen, s szerinte „Ez dolog vala még az székely támadás elõtt”. (Uo. 82.) A csikrákosi Konthi János és a madéfalvi Barrabás Antal közötti perben borsovai Béres Tamás felesége, Erzsébet szerint Konthi János a fejedelem földjérõl ment „jó akarat szerént még a székely támadás elõtt”. (Uo. 191.) A székely közösségi tudatban mindez a székelyudvarhelyi Székely-támadt nevét viselõ vár felépítése elõtt volt, márpedig – amint erre emlékeztek – a „vár kezdete” 1563-ban volt. (Uo. 67, 84, 88, 97 és fõleg 217.) Az Oroszhegy és Fancsal között 1599-ben és 1600-ban tovább folyó perben a tanúk ismételten említik a régi szabadság idejét, sõt az egyik közülük 1599-ben azt is megjegyzi, hogy annak „vagyon 32 vagy több esztendeje”. (Uo. III. 116.) A közszékelyek szerint 1562-ben s felkelés – szóhasználatuk szerint – támadás – a „szabadságra kelést”, a székely szabadság megvédését jelentette. (Uo. 40, 42, 109, 110, 116, 117, 118, 121, 150–153, 172, 175–176, 199, 218, 228 és 229.) 21 Bõvebben: Demény Lajos: Székely felkelés a XVI. század második felében. Politikai Könyvkiadó. B. 1976. Szerencsésen egészítette ki tanulmányunkat Fülep Katalin az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1982–1983 címû kiadványában közölt (241–296. old.) alapos tanulmánya, amelyben az általa megtalált feketehalmi székely szabadságlevél közel korú másolatának szövegét kiadta. Illesse hála, hogy figyelmünket erre felhívta és tanulmánya kölönnyomatát nekünk is megküldte. Az általunk ezzel kapcsolatban 1976-ban írtakat helyesbíteni, pontosítani kell tehát Fülep Katalin kutatásai eredményeinek tükrében, persze Báthory Zsigmond közszékelyekhez való viszonyát illetõen árnyaltabban. 22 Részletesebben: Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. Kriterion Könyvkiadó. B. 1977.

14

tént jobbágyosításnak, az 1562. évi felkelés leverése után jobbágysorba jutott székelyek felszabadították magukat és egyben felszámolódott a székelyföldi fejedelmi jobbágyok rétege is. Az is hozzá tartozik a valósághoz, hogy Mihály vajda igyekezett megakadályozni a jobbágyok szökését a vármegyék területérõl és a városokból a Székelyföldre, és az 1600. március 12–15-én tartott brassói országgyûlésen elrendelte, hogy a szabad székelyek közé beírt külsõ szökött jobbágyokat is adják vissza régi földesuraiknak és többé ilyeneket ne írattassanak a szabad székelyek közé.23 Ám a volt fejedelmi és az 1562. év után jobbágysorba került közszékelyek szabad székelyek lettek s 1600 után a székely köztudatban ezen felszabadulás lett a szabadság kora, elhomályosítván az 1562. év elõtti állapotok székely szabadság-képét. Mind az 1600. évi udvarhelyszéki jegyzõkönyvek, mind az 1602–1603. évi Basta-féle összeírások már szabados vagy még inkább szabad székely néven tartották számon a jobbágyságból felszabadult székelyeket.24 Az 1601. január 21. és február 8. között tartott kolozsvári országgyûlésen a rendek Bastával egyetértve még a nemesek ellen fellázadt székelyek megbüntetését írták elõ, de Báthory Gábor a goroszlói vereség (1601. augusztus 3.) után az 1601. december 31-én kiállított szabadságleveleiben a jobbágysorba jutott székelyeket „a paraszti és nemtelen állapotból” felszabadítja és a székely szabadosok közé sorolja, mentesítvén õket a jobbágyságukból fakadó adóktól és kötelezettségektõl, persze azzal a feltétellel, hogy a szabados állapottal járó és az elõírt fegyverzettel felszerelve hadi kötelezettségüket teljesítsék. Jelölteket választhatnak, akik közül a fejedelem kinevezi a székenkénti két kapitányt. Kötelezi továbbá a fõnépeket, hogy az erõszakkal vagy a zálogosítás jussán elfoglalt székely örökségeket adják vissza volt tulajdonosaiknak.25 Ezzel Báthory Zsigmond tulajdonképpen szentesítette az 1599 végén és 1600 elején kialakult székelyföldi állapotokat, s az így létrejött szabadosok vagy szabad székelyek népes rétegét. A Báthory Zsigmond szabadságleveleiben biztosított felszabadítás nem tartott sokáig. 1602. augusztus 23-án a Giorgio Basta császári generális parancsára összehívott medgyesi országgyûlés már egészen másként rendelkezett, elõírta ugyanis, hogy az õs- és fejekötött jobbágy „minden helyeken és minden székekben az õ földesurának szolgáljon”. Kötelezzék õket arra a kapitányok és királybírák, de kiváltképpen Imecs
EOE. V. 581. Az 1600. évi udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvekben már csak elvétve találkozunk jobbágyokkal s még ritkábban fejedelmi jobbágyokkal, viszont tömegesen fordulnak elõ a szabadosok és szabad székelyek. Példának okáért álljon itt az 1600. február 26-én, majd március 3-án és 11-én a farkaslakiak és több oroszhelyi lakos közötti perben rögzített tanúkihallgatás. Összesen 115 tanút hallgattak ki 3 marosszéki (Sóvárad, Szováta és Vadasd) és 25 udvarhelyszéki (Atyha, Bencéd, Bikafalva, Énlaka, Fancsal, Farcád, Hodgya, Kadicsfalva, Kecset, Kisfalud, Korond, Küsmöd, Malomfalva, Nagygalamgfalva, Pálfalva, Siklód, Sófalva, Székelyudvarhely, Szentkirály, Szentmihály, Ülke, Vágás, Vécke és Zetelaka) településrõl. A 115 tanuból 82 volt szabad székely, 9 veres darabant, 16 lófõ, 2 zsellér és 1 városi polgár, de 5 özvegyasszony neve után nem jelezték, hogy melyik réteghez tartozott. (SzOkl. ÚS. III. 195–203.) Ugyanazon év március 14én az Almás és Vargyas közötti perben 50 tanút hallgattak ki. Igaz, hogy 25 név után nem szerepel a rendi hovatartozás (bár Fosztó Imre Bardócszék hütesérõl tudjuk, hogy lófõ volt), de a fennmaradó 25 tanúból 18 volt szabad székely, 6 lófõ és csupán 1 jobbágy. (Uo. 152–157.) Március 29-én és 30-án a széken 32 tanú vallomását vették jegyzõkönyvbe a Csiki Márton kisfaludi örökségérõl folyó perben. A 32 tanú közül 2 „egyházi nemes”, 7 lófõ, 1 veres darabant, 14 szabad székely és 8 tanúnál (ebbõl 2 özvegy és 6 öreg 60 éven felüli) nem jelzik a rendi hovatartozást. (Uo. 149–152.) A Basta-féle összeírásokban az arányok ugyan nem annyira kedvezõek a szabad székelyek javára, de akkor is jellemzõ, hogy az összeírt 9460 székelybõl 5636 (az összeírtak csaknem 60 százaléka) volt szabad székely. (SzOkl. V. 177–321; Székely felkelés. 161.) 25 Báthory Zsigmond Déván 1601. december 31-én kiállított szabadságlevelei közül eddig ismert a külön Marosszék, valamint a külön Csikszék és Gyergyó meg Kászon fiúszékek számára kiadottak. Mind a két szabadságlevél tartalmában, sõt szövegében is azonos (SzOkl. IV. 150–154; V. 168–171.)
24 23

15

Mihály háromszéki kapitány, aki inkább azon törekszik, hogy az ottani fõnépek „igazságok elnyomódjék”. Az országgyûlési határozatok azt is elõírták, hogy a székelyföldi fõnépek és nemesek, akik „vagy donatioval, vagy emptióval, vagy impignoratióval (= adománnyal, vagy adás-vétel, vagy zálogosítás útján) ekkédig birtanbak, vagy most is birnak, azokban semmiképpen és semmi úton vagy okkal ne turbáltassanak (= háborgattasanak)” mindaddig, amíg a kérdésben a császár rendelkezését nem veszik. Ám addig is a kapitányok és királybírák adassák vissza az elfoglalt szántókat, réteket, szõlõt, erdõt, malmot vagy egyéb örökséget eredeti birtokosaiknak, függetlenül attól, hogy az elfoglalók „lófejek vagy darabantok, akár szabad székelyek legyenek”.26 Idéztük mindezt az 1602. évi medgyesi országgyûlés határozataiból, mert a késõbbiek során a székely jobbágyosítás/jobbágyosodás meghatározó támpontja lett.27 A kötetben közölt összeírásokban, de különösen az 1614. és 1619. évi két lustrában gyakran találkozunk a medgyesi országgyûlésre való utalással. Kiváltképpen a székely fõnépek védték elõjogaikat a nevezett országgyûlés határozataira való hivatkozással. A Székelyföldre Báthory Gábor által kirendelt fejedelmi biztosok a medgyesi országygyûlés idõpontját tartották szem elõtt, amikor dönteniük kellett a fejedelem által elrendelt új összeírás összeállításakor, hogy kit lehetett a székelyföldi jobbágyok közül lefoglalni (konfiskálni) a fejedelem számára. Innen származott az 1614. évi Bethlenféle összeírásban a konfiskált, a konfiskálás elõtti vagy konfiskálás utáni jobbágyok három rétege és fogalma. De az 1602. évi medgyesi országgyûlés idõpontja lett a perdöntõ abban a kérdésben, hogy kit lehetett ugyancsak a jobbágyok közül õsjobbágynak számítani, s mint ilyet földesura szolgálatában hagyni, vagy kit kellett a jobbágysorba jutott székelyek közül visszaszerezni (recuperálni) a hadi szolgálatra kötelezett puskás gyalogok vagy darabantok sorába.28 A medgyesi oszrággyûlés idõpontja volt irányadó a székelyek összeírására kirendelt fejedelmi biztosok munkájában. Ezt fedi az 1619. és 1627. évi összeírásban oly gyakran elõforduló visszaszerzett puskás gyalogok – pedites pixidarii recuperati – fogalma. A háromszékiek 1623. április 23-án Maksán a gyulafehérvári országgyûlésre kiküldött követek számára adott utasításai fedik fel mindezt a legrészletesebben. Az utasítások 3. pontja csak általában említi a medgyesi országgyûlést, de nem nevezi meg, a több közül melyiket tartja irányadónak. Ezzel szemben a 12. pontban már szó szerint kikötik, hogy „az 1602. esztendõbeli medgyesi srticulus confirmáltassék”. A 18 pontból és a melléjük csatolt kiegészítésbõl álló utasítások központjában, a partikuláris feladatokon túl, a fejedelem számára lefoglalt vagy konfiskált jobbágyok és a hadi szolgálatot teljesítõk sorába visszaszerzett vagis recuperált székelyek kérdése állott. Ebben akarták a fejedelmet és az országgyûlést a székely fõnépek és lófõk érdekeinek megfelelõ határozatok hozatalában befolyásolni. Érvelésüket az 1602. évi medgyesi országgyûlés határozataira és nyilván a fõnépek és lófõk érdekeinek megfelelõ értelmezésükre alapozták.

EOE. V. 142. Az összeírásokban gyakran elõforduló: ante, vagy post conventum mediesensem vagy egyszerûen ante vagy post conventum, a medgyesi gyûlés elõtt vagy után, akár meintcsak egyszerûen a gyûlés után vagy elõtt mind az 1602. évi oszrággyûlésre vonatkoznak. 28 Az õsjobbágy fogalma változott az idõk folyamán. A XVI. század végén és 1602-ig õsjobbágynak számított az, aki az 1562. évi felkelés elõtt jobbágy volt a Székelyföldön. A XVII. század elején az õsjobbágy fogalma azon székelyföldi jobbágyokat jelentette, akik Mihály vajda erdélyi uralma elõtt voltak jobbágyok, míg végül õsjobbágynak számított az, aki az 1602. évi medgyesi országgyûlés elõtt volt õsjobbágy.
27

26

16

Mindez szoros összefüggésben állt a Bethlen Gábor kezdeményezte általános székely összeírásokkal. Értékes forrásból29 megtudjuk, hogy a Bethlen-féle lustrákban oly sokszor elõforduló konfiskálás Báthory Gábor Fejedelemsége idején történt, hogy jobbágysorba került székelyek visszaszerzése, recuperálása is az õ idejében vált tomegessé. Az a sok megjegyzés az 1614. évi összeírásban, amellyel Háromszéken a puskás gyalogok neve után találkozunk, hogy Petki János idejebeli, azt jelenti, hogy a jelölt személyeket Bocskai István idejében állították vissza a puskás gyalogok sorába, amikor a fejedelem tanácsosát és a székelyek generálisát, Petki Jánost fejedelmi biztoskánt kiküldte Háromszékre. Bethlen Gábor székely politikájának gyökerei tehát a Bocskai István és Báthory Gábor intézkedéseiben keresendõk. * A kötetben foglalt és sok kérdést felvetõ összeírások helyes értelmezése arra kötelez, hogy visszatérjünk Basta korára, és valamivel részletesebben foglalkozzunk Bocskai István és Báthory Gábor székely politikájával. Ezt annál is inkább meg kell tennünk, mert már Basta korában szembesülünk a katonáskodó székelyek fenyegetõ méreteket öltõ jobbágysorba jutásával. Fenyegetõ mérete a folyamat kettõsségébõl fakadt. A székely fõnépek és tehetõsebb lófõk érthetõ módon törekedtek arra, hogy az 1599 végén és 1600 elején felszabadult jobbágyaikat visszaszerezzék. Ezen törekvésükben Giorgio Basta császári generális személyében szövetségesre találtak. Jelzi ezt a sokszor említett medgyesi országgyûlés határozatainak megerõsítése az 1602. december 10–15-én tartott országgyûlésen, amely kimondta, hogy a pénzen vásárolt örökségeket a rájuk szállított õs- és fejekötött jobbágyokkal együtt „a nemesség bírja”. A rendek ezt azzal a kéréssel toldották meg, hogy Basta „parancsoljon a kapitányoknak, hogy articulus tartása szerént minden nemes embernek hagyják örökségeket, jószágokat békességesen birniok”.30 Az már – mint azt a következõkben látni fogjuk – a székely fõnépek dolga volt, hogy jobbágyaik számát minden eszközzel, nem kevesebb visszaéléssel gyarapítsák. Ám ez csak egyik vetülete volt a székelyföldi jobbágyosodás tömeges méreteinek. Sokkal veszélyesebbé vált a frissen felszabadult szabad székelyek önkéntes jobbágyosodása. A sok háború, a csaknem állandósult részvétel a hadjáratokban, az ország mérhetetlen pusztulása/pusztítása olyan kötelezettségeket rótt a katonáskodó székely társadalomra, amelyek terhe alatt az összeroppanás szélére sodródott. Ezt már nem bírta a székelység többségét alkotó község. Nem volt felkészülve rá, hogy a visszanyert libertással járó hadi szolgálatot viselje. A sokat óhajtott szabadság teherré vált. Inkább vállalta a jobbágyi állapotot, mint a hadviseléssel járó terheket, vagy egyszerûen ez utúbbiak meghaladták anyagi helyzetének teherbírását. Ha 1600 nyaráig s talán utána is másfél évig kecsegtette még a székely szabadság, utána már önszántából, az összeírásokban is gyakran felbukkanó megjegyzések – sponte, maga akarattjából – szerint a frissen szabadossá, szabaddá vált székelyek tömegesen kötötték magukat fónépek és lófõk szolgálatába jobbágyul, adták magukat a széki kapitányok, hadnagyok és királybírák oltalma alá, hogy a soron lévõ hadjáratban való részvételtõl szabaduljanak. A jelenség egyik jellemzõje lett a székely társadalmi viszonyok fejlõdésének 1602 után. Még a lófõk között is voltak olyanok, akik a hadviselé idejére jobbágyságra ad29 30

SzOkl. VI. 70–75. EOE. V. 159–160.

17

32 31 18 .32 A fejedelmi székely politika fogas kérdése az volt. hogy egymással való viszonyukban tartsák meg a békét és kerüljék az indulatoktól fûtött fellépést. Végül kötelezi mind a nemeseket. kamaranyereség. Hogy mit jelentett mindez. Szabadságlevél kiállításával biztosítani azt a szabadságot. míg végül 1599 végén és 1600 elején kivívták. hogy az elõírtakat rövid ideig alkalmazták. Mert rá a késõbbi korokban is gyakran utalnak és I. amelybe „az idõk szerencsétlensége miatt jutottak”. A kapitányok kinevezése újra a fejedelem kizárólagos joga lett. Emezek fejében a szabaddá tett székelyek és leszármazottjaik személy szerint tartoznak az oklevélben elõírt fegyverzettel hadi kötelezettséget teljesíteni. illetve ezt érvénytalaníti. Lényeges pontja a szabadságlevélnek. Következésképpen mentesíti minden rendes és rendkívüli adó és rovatal. amikor az adománylevélben megnevezet1614. Báthory Zsigmond szabadságlevele rést ütött a bevett szokáson. akkor jobbágynak mondja magát. 1619. 173–175. A katonáskodó székelyek védelmében és számbeli gyarapításában Erdély fejedelmei már Báthory István idejétõl gyakran fordultak az egyéni vagy csoportos. évi összeírás alkalmával jegyezték fel a marosszéki Ménesen a lófõk között szereplõ Kilyén Mártonról: „Ez olyan. A XVII. évi összeírás alapján: Székely felkelés. nemes embernek”. A Bethlen-féle 1614. A kapitányok és a székely generális kinevezése viszont a fejedelem hatáskörébe tartozott.. a nemesek és mások hatalma alól felszabadítja. azt Báthory Gábor 1601. az egész székelységnek vagy külön az egyes székeknek adott szabadságlevél kiállítása ígérte a járható utat és a kézzel fogható megoldást. hogy (ha szándékában állott a székely katona-elem megvédése) miképpen fékezheti meg vagy vethet gátat a jobbágyosodásnak/jobbágyosításnak és miképpen állíthatja vissza a jobbágysorba jutott székelyeket a hadi szolgálatot teljesítõ rétegek soraiba.ták magukat. örököseiket és utódaikat a paraszti és nemtelen állapotból (ex statu et conditione plebea et ignobili).31 Ezzel párhuzamosan a széki tisztségviselõk. de meg kell jegyeznem. beleértve nyilván a jobbágy-szolgáltatásokat is. mind a szabad székelyeket. december 31-én külön Marosszék és külön Csík-. akik az 1562. Rákóczi György koráig Erdély minden fejedelme megerõsített. szükségesnek tartjuk rá visszatérni és tartalmát legalább vázlatosan ismertetni. hogy a kapitányokat a szék által a közöttük élõ nemezek soraiból szabadon választott és felterjesztett 3–4 személy közül a fejedelem nevezi ki. évi támadás elõtt is jobbágyok voltak és nem erõszakkal vagy zálogosítás útján jutottak jobbágyságra. tized és egyházi szolgáltatások teljesítésétõl. század legelején az általános. és 1627. évi Bethlen-féle lustra 368. hogy a fejedelem szorgalmazása sem hiányzott. a szabadosok (libertini) állapotába és rendjébe emeli. éviek számtalan ilyen esetet örökítettek meg. a fõnépek és a tehetõsebb lófõk közül sok szabad székelyt erõszakkal vagy a legkülönbözõbb ürügyek alatt készerítettek jobbágyságra. A szabadságlevél szerint a nemesek birtokában maradtak azok az õsjobbágyok. Gyergyó. Felfüggeszti továbbá az adományozott birtokok eladását és elzálogosítását.és Kászonszék számára kiállított szabadságlevele tükrözi a legbõvebben. A királybírákat és vicekirálybírákat addig is kizárólag a székek választották. noha volt rá eset. mikor hadba készülnek. de névre szóló kiváltságlevelek adományozásához. Az összeírások és fõleg az 1614. A marosszékieknek adott szabadságlevél szerint a szék lakosait. A jobbágysorba jutás okait feltárta Imreh István és Pataki József az 1614. mikor valaki pöröl vele. amelyért 1562-ben a székelyek fegyvert ragadtak és sikertelen kísérletük után is küzdöttek.

és címeres levelek adományozása szerves részét alkotta a fejedelmi székely politikának Báthory István óta. Vass Miklós (A királyi könyvek székely oklevelei. A székelyek katonai összeírását célzó intézkedéseirõl már írtunk a fennebbiekben. Bár a véres farsang idején – 1596 elején – kezdeményezõje volt a szigorú megtorlásnak. hogy a kiváltság. Mind gyakoribb lett a címeres levelek adományozása s ezek alkották az úgynevezett armalisták csoportját. 29. Bethlen Gábor idejéig a fejedelmi székely politika. Az önkéntes jobbágyosodást is meg kell tehát gátolnia. Bocskai székely politikája tehát a megerõsített szabadságok védelmére és az erõszakos jobbágyosítás meggátlására összpontosult. 19 .teket kivették a paraszti állapotból és a puskás gyalogok vagy éppen a lófõk rendjébe sorolták. 33. de szerintem túlzás lenne Bocskai-ellenes lázadásról beszélni. 94. a Háromszéken és Udvarhelyszéken 1606 tavaszán és nyarán megnyilvánuló elégedetlenségtõl. = Erdélyi Múzeum 1900) vagy Endes Miklós (Csík-. (Székely felkelés. vagy a jobbágysorba jutott székelyek lefoglalása a kincstár számára. mégis Petki János segítségével. A kezdetektõl megígérte. hogy a Báthory Zsigmond-féle székely szabadságlevelet megerõsíti. Rákóczi Zsigmond kormányzóval és a székely székekkel folytatott levelezése36 bizonyítja. Jakó Zsigmond figyelmeztetett viszont elõszõr arra. hogy mennyire vigyázott a visszaadott szabadságra. Báthory Zsigmond után egészen Bocskaiig nem lehet átgondolt és következetes fejedelmi székely politikáról beszélni. mily határozottan lépett fel a széki tisztségviselõk és fõnépek visszaéléseivel szemben. akik a csatákban kitûntek vagy külön szolgálatokat tettek a fejedelemnek. s ezt meg is tette. hogy egyik vagy másik fél ígérgetésekkel a maga oldalára vonja a székelyeket. akit a székelyek generálisának nevezett ki.) 34 Trócsányi Zsolt ugyancsak a királyi könyvek alapján kimutatta. hogy sokan a székelyek közül maguk szegõdnek jobbágyságra. Ennek kivitelezésére jónak látja az általános (és nem csupán a székely katonai) összeírás 33 Báthory Zsigmond kiváltságleveleit Fülep Katalin elemezte. 323–325. majd visszaállításuk a hadköteles székelyek közé. 301–306. 74–84. Az egyéni vagy közösségi kiváltságleveleket rendszerint azok kapták. A Petki János székely generálissal. Gyergyó. Szigorúan kérte ezt számon a széki kapitányoktól. hogy Rákóczi Zsigmond „1607 március közepe és szeptember vége közt nem kevesebb mint 215 székely személynek adományozott lófõséget”. De megkülönböztetett figyelmet fordított a székely hadak kellõ felszerelésére és felkészülésére is.) Ám azóta fõleg Trócsányi Zsolt eddig ismeretlen és feldolgozatlan sok Bocskai-levelet tárt fel (Trócsányi: Rákóczi. de Bocskai felfigyelt arra. 31. Bocskai és a székelyek viszonya nem volt ugyan mentes a feszültségektõl.).) is felfigyelt a kérdésre. árnyaltabb színben mutatván be a fejedelem székely politikáját. A kiváltságlevelek adományozását egészítette ki a jobbágyosodás/jobbágyosítás szigorú tilalma akár országgyûlési határozatok. A belsõ küzdelmek csupán azt engedték meg. Bp. akár fejedelmi parancsok útján.33 Rákóczi Zsigmond. (Trócsányi: Rákóczi. hamar sikerült a székelyeket a maga oldalára állítania.és Kászon-székek .. (A feketehalmi oklevél 280–282. pontosabban a székely katonaelem védelme a jobbágysorba jutással szemben ezen három összetevõjében alapjában véve ki is merült..). 36 Bocskai István székely politikájáról lásd csaknem két évtizeddel ezelõtt írt tanulmányunkat (Székely felkelés.) Ám Jakab Elek és Szádeczky Lajos (Udvarhely vármegye. hadnagyoktól és magától Petki János székely generálistól. Bocskai István viszont erdélyi uralkodása kezdetétõl különös figyelmet fordított a székelyek megnyerésére és bizalmuk megõrzésére. 1938.) 35 Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye. Báthory Zsigmond.34 és Báthory Gábor35 gyakran folyamodtak a hasonló kiváltságlevelek adományozásához. 126–131. a katonáskodó székelyk oltalmára. földjének és népének története 1918-ig. Ennek egyik eszköze volt a hadiszemlék gyakori tartása és a hadjáratra induló székelyek összeírása.

A székely közgyûlés határozatai – a fejedelmi parancs értelmében – elrendelték: „Minden szék kapitányai és királybírái írják össze hit szerint mind a nemes embereket. 42 EOE.39 Ez az összeírás a hadba menõ székelyek említett regestrumán kívül már az összes hadköteles székely családfõk név szerinti számbavételét tervezte. arra nem volt elég a tiltás. IV. de egy évnél alig valamivel hosszabb uralkodása nem kedvezett egy átgondolt székely politika megvalósításának. 26. Bocskainak már nem maradt ideje. 39 Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye. kik akár önként. hogy az 1608 márciusában tartott országgyûlésen a Báthory Zsigmond-féle szabadságlevelet megerõsíti. december 18-I levele. 400. július 20-án adott adománylevél szerint. V. küldjék fel [az összeírást] a generálisnak. hogy „generális urammal nagyságod cirláltassa meg [a Székelyföldet]” és foglalja ki a székely nemesek és fõnépek kezébõl mindazokat.41 Minden eszközt felhasznált arra. 314. 28. eleségért elkötötték. de a Hamonnai Bálinttal folytatott küzdelme is. akár valamely bûn miatt fõváltsági büntetésbõl az öt székely székekben jobbágyokká tétettek és szolgaságbe estek. „jobbággyá lettek”.37 1606. Kötelezik azokat. Javaslatára az országgyûlés úgy dönt. magukat váltsák meg”.) 38 37 20 . s akik magukat kevés zabért. 113. Ilyen értelemben fogant 1605. hogy a székelyeket magához kösse. VI. hogy „minden székekre hirdessen generális mustrát és registrom szerént mindeneknek neveket írassák föl”.40 Ebben akadályozta nem csupán a rendiség kezdeti elõretörése. ETA. Bocskai székely politikáját Rákóczi Zsigmond is folytatta. Bocskai levelek. ellenére ismét jobbágyságra adná magát. Utasítására az 1606. a fõnépeket birtokadományokkal. „azon székely jobbágyokról. „ha nem teszik. Báthory Gábor is azzal avatja fel székely politikáját. VI. az végeztetett [az 1608. 90–94. hogy „szabad székely el ne kösse magát [jobbágyságra]. évi kolozsvári országgyûlésen]. A Balassiaknak 1609. holott elégségesek hadakozásra.42 A határozat végrehajtására Báthory Gábor Senyei Pongrácot és Petki Jánost fejedelmi biztosként43 küldte ki a Székelyföldre.megszervezését. darabant és szabad székelyeket s értékeiket [a vagyonukat] is. amelyben utasította Petkit. 41 EOE. lófõnépet. akik szabad székelyt „elkötöttek”. amely a bonyolult székely kérdés rendezését követte volna. Bocskai ezért szorgalmazta az általános székely összeírást. július 20-án arra figyelmeztette Petkit: senki székelynek „meg ne engedje. mert õfelsége meg akarja õt tartani a szabadságban. Aki ennek. Megerõsítette persze õ is a Báthory Zsigmond által kiállított székely szabadságlevelet. 90. 43 A Székelyföldre kirendelt biztosok tevékenységérõl és az általuk elvégzett összeírásról okleveles forrásaink többször tudósítanak. hogy azoEOE. (SzOkl. a közszékelyeket lófõsítõ kiváltságlevelekkel. 27. VI.. 232. Mindezeket állítsa vissza elõbbi állapotukba („restituálja priori statu”).38 De az önkéntes jobbágyosodásnak véget vessen. a székely szokásnak megfelelõen. azt „halállal büntessék”. hogy bocsássák ki. pénzért. Az 1608 szeptemberében tartott kolozsvári országgyûlésen már általános jellegû intéskedést kezdeményez. 342. akik a hadi szolgálat teljesítését megkerülendõ. „akik halálos bûnt vagy hatalmaskodást követtek el”. hogy az általános székely összeírásból fakadó következtetéseket levonja és megfelelõ intézkedéseket foganatosítson. kivéve azokat. december 29-én Székelyudvarhelyen tartott közgyûlésen elhatározták. de a nagyszámú – már említett – lófõséget adományozó levelén kívül nevéhez nem fûzõdik olyan kezdeményezés. hogy magát jobbágyságra adja”. 40 Trócsányi: Rákóczi. kezeikbõl kifoglaltassanak”. hogy a fejedelem õ felségét róla bizonyosan értesíthesse”.

Ez azonban nem vonatkozott az erõszakkal eljobbágyosított székelyekre. Daniel Mihály alkapitány. de azzal a kikötéssel. Vi. a (csoma)kõrösi Beder Gáspár. az egész csiki néppel” kellett fellépnie. a kézdivásárhelyi Molnár János. hogy a vármegyei jobbágyokhoz hasonlóan évente a kincstár részére cenzust fizessenek. Miután ez megtörtént. hogy az erõszakkal vagy zálog útján jobbágysprba jutott székelyeket írják össze. július 8] veszett vala”. mert a csiki gyalog azelõtt való brassói harcon [1611. mustrát hirdete. aki egész katonai egységek tagjainak adományozott kiváltságlevelet. de névre szóló címeres levelei közül említsük meg itt azt. VI. 32–33. Benczér Ferenc. Ám az is része volt székely politikájának. Mint azt Mikó írja. 200 gyalogot. 61–62.46 Meg kell említenünk az udvarhelyszéki tisztségviselõk között Némethy Gergely fõkapitány. Pálfi Ferenc. mert gyakran találkozunk az összeírásokban nevükkel mint olyanokéval. s e végre. az oklándi Miklós János. jobbággyá ezentúl ne tehessen”. Király János.) Udvarhelyszéki több lófõsítõ és címeres levelet sorolnak fel monográfiájukban Jakab–Szádeczky: Udvarhely vármegye. Az erõszakkal vagy önként jobbággyá lett székelyek összeírását említi Báthory Gábor 1609.kat az fiscus foglalja vissza. Szõcs Mihály és Bálint. A Székelyföldre kirendelt biztosai révén jelentõs számú székely jobbágyot foglalt le (konfiskált) a fiscus számára. hogy „írják el 400 lovast. 325. amelyet 1611.45 Báthory Gábor székely politikája nem volt mentes az ellentmondásoktól. Bernáth Lukács székülõk és Orbán János széki közjegyzõ nevét és a cirkálásra kirendelt Geréb Andrásét.de ezek közül ugyancsak sokat adományozott a hozzá hûságes székely fõnépeknek és lófõknek. Ferencz Bálint és Lovász István. A birtokában maradt jobbágyok. a Csíkba rendelt vicekapitányt. amint azt az 1614.44 Ugyancsak õ utasította Mikó Ferencet. 46 A megnemesítettek között volt: a barátosi Nagy István hadnagy és Nagy János Pál. s ezt a fejedelemnek jelentették”. Orbán István. illetve maguk akár 44 Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye. cenzust fizessenek. szabadon kell bocsátani. Báthory Gábor ezeket volt tulajdonosuknak visszaadatja. ezek összeírására az említett fejedelmi biztosok munkájukat végbe is vitték. ha a zálog összegét kifizették. az alsótorjai Ambrus Mihály és Bartha Miklós. név szerint felsorolt 24 személyt a „nem nemes és jobbágy állapotból kiveszi és nemességre” emeli. Ezt egészítette kia a székely katonáskodó elem védelmét célzó nagyszámú egyéni adománylevelével. 324–325. Ez az armális vagy címeres levél a legkorábbi hasonló kiváltságlevelek egyike. évi összeírás is nemegyszer említi. idõsebb Balassi Ferenc fõkirálybíró. a pákéi Fazakas István. június 12-én állított ki a háromszéki testõr (praetorianus) gyalogok számára és a benne. Báthory Gábor volt az. melyekkel a szabados vagy a jobbágyi állapotból a puskás gyalogok vagy a lófõk rendjébe sorolta az adományozottakat. akiknek közbenjárására a fejedelem jobbágyokat adományozott. derzsi Péter. Mihály és Bálint. a zabolai Bogyó Mihály és Deálk Demeter. valamint Bögözi András. A kollektív. Nyírõ András. akiket a szentháromsági Bereczki Máté régi idõtõl bírt. A magukat elzálogosító székelyeket. hogy a fiscus részére való lefoglalást megtegyék. De túl az egyénikiemelésen. Kovács Antal. de Forgách Ferenc Moldvából beütõ hadainak lefegyverzése céljából „nemcsak a hadakkal. Gruzda András. Báthory Gábor. a kovásznai Lukács Csutak András és György meg Vajna Ferenc. 29. Báthory Gábor maga az országgyûlés határozatát megszegvén a Balassiek birtokában hagyta az erõszakkal elfoglalt jobbágyokon kívül az összes többieket. Ugron Pál vicekirálybíró. a fiscus számára visszaszerzett jobbágyok között voltak olyanok is. 500 forint bírság terhe alatt. (SzOkl. 21 . amit megbízásából Petki Háromszéken végzett: a gyalog puskások közé tömegesen szerezte vissza (recuperálta) a jobbágysorba jutott székelyeket. Thiboldi György. a somlyói Nagy András zászlótartó és végül a fiátfalvi Kádár György trombitás (SzOkl. Ezt azért. A fejedelmi utasítás szerint „senki szabad székelyt. Senyei Pongrácot és Petki Jánost biztosaiként Marosszékre rendelte. akárcsak a vármegyebeliek. 45 Bethlen Krónikásai. a futásfalvi Bálint Gergely. a széki kapitányoknak meghagyták. október 20-án kelt birtokba iktatási levele.

A székelyföldi jobbágyság sokszínûsége újabb színfoltokkal gyarapodott.és fejekötött jobbágy) közül külön-külön egyik sem vehett fel vele a versenyt. minden túlzás nélkül utalhatunk arra a visszásnak tûnõ állapotra.47 Nincs ok rá kétkedni az információ megalapotottságában. Daniel Péter. akár zálogosítással vagy más úton jobbágyaik számát gyarapították. Márpedig ez szûken számítva is 3500 katonát jelentett. ha jobbágyaik számát gyarapították. Petki Jánosné. fõleg abban látta érdekeinek teljesítését. Állítása 47 ETA.és fejekötött jobbágyok tisztázatlan állapota. Miklós Márton és Nagy Menyhért. A különbözõ rétegek érdekellentéte megnehezítette a központi hatalom számára kedvezõ döntést. 242. Az õsjobbágyokra nézve az állandóan változó idõ meghatározása (az 1562.erõszakkal. Bethlen Gábor még súlyosabbnak látta a helyzetet. Következésképpen állandóan csökkent a katonai szolgálatot teljesítõ székelyek száma. vagyis a hadi szolgálatot teljesítõ székely retegek (lófõk. Ha a székelyföldi fõnépek és nemesség. de méginkább gyalogok) számbeli gyarapítását és helyzetük megszilárdítását. bár látszólag csupán az idõhöz kötöttség jegyeit viselték magukon. özv. Lippai András. Ám mind a visszaszerzettek anyagi teherbírása. Maróthy György. A székely társadalom amúgy is bonyolult és szövevényes szerkezetét a megoldatlan feszültségektõl terhelten. évi medgyesi országgyûlés elõtti székelyföldi jobbágyok számlálhatók-e az õsjobbágyok sorába) maradt továbbra is a tét. Szerkezetében a kincstár számára lefoglalt (konfiskált) jobbágyok aránya csaknem minden székben többségbe jutott vagy annyira megnövekedett. IV. melyeknek szolgálatát a fejedelem sem mellõzhette. Balázs István. De a jobbágysorba jutott székelyek érdekei sem kedveztek a fejedelmi székely politikának. a Mihály vajda uralma. A kincstár számára lefoglalt jobbágyok képezték a fejedelmi eladományozás tárgyát. üresen állnak”. Ellenkezõleg. Mint láttuk. Már Bocskai István intette tanácsosát. némely székben hat. körülményei és jogossága okozott gondot a kérdés rendezésében. Az eladományozások száma és aránya Báthory Gábor idejében egyaránt jelentõs volt. Báthory Gábor a kincstár számára való lefoglalással (konfiskálással) párhuzamosan megkezdte a jobbágysorba jutott székelyek visszaszerzését (recuperálást) a hadi szolgálatot teljesítõ gyalogosok rendjébe. A konfiskálás elõtti és utáni jobbágyok alrétegei. 22 . ezzel szemben a fejedelem a jobbágyosítás/jobbágyosodás folyamatát akarta visszájára fordítani. Mindezen túl a fejedelmi székely politikában számolni kellett a székely társadalmi szerkezeten belüli ellentmondásokkal. hogy a másik két réteg (õs. hogy a hadköteles székelyek számát növelje. Benda: Bocskai Levelek. kiben több. feszültségekkel. Az udvarhelyszéken legtöbb jobbággyal bíró fõnépek Bethlen Gábor idejében: Kornis Ferenc. a fejekötött jobbágyok esetében pedig a jobbágyosítás/jobbágyosodás okai. mégis a jogi megkülönböztetés hordozói maradtak. Az 1627. Petki János székely generálist. hogy „zászlóink. Biró János és György. Semjén Miklós. Báthory Gábor ellentmondásos politikája folytán továbbra is az áttekinthetetlenség köde fedte. évi összeírásban szereplõ 200 jobbágytartó nemes és lófõ közül ezeknek egyenként 11 vagy annál több jobbágyuk volt Udvarhelyszék különbözõ falvaiban. kiben kevesebb. Péchy Simon. Thiboldy Tamás. az 1602. hogy a jobbágytartó székelyek és jobbágysorba jutottak érdekazonossága került szembe a fejedelmi székely politikával. év. Ugyancsak növelte az áttekintés nehézségét az õs. mind az úgynevezett szabadosok (libertinusok) vagy a forrásokban szabad székely néven ismertek rétegének ingatag és jogilag tisztázatlan helyzete bonyolította a rendezés esélyeit és adottságait. 346.

1616-ban is készültek összeírások külön a hadköteles népességrõl és külön a jobbágyokról. = A tudomány szolgálatában. az állatállomány (ökör. 1993. hogy Bethlen Gábor megalkuvás nélkül törekedett a székelyföldi jobbágyok megadóztatására. II.szerint is „a zászlók üresek. 133–140. 1622. évi összeírásában viszont arra törekedett. Szerintünk ezt mindennél jobban bizonyítja az. születésnapjára. hogy minél részletesebb képet kapján a Székelyföld lakosságáról. 23–55. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa. A székelyföldi jobbágyság megadóztatása szerinte kevésbé teszi kecsegtetõvé az önkéntes jobETA. zselérekrõl és szolgákról. Azt is látnia kellett. az egyéni vagy közösségi kiváltságlevelek adományozása csak részeredményekkel járt. hogy Báthory Gábor 1609. 49 48 23 . ló. ezúttal adóösszeírást a Székelyföldön. 264.48 Ez volt az az örökség. MTA Történettudományi Intézete. Ezt tekintette székely politikája sikeres zálogának. mert a teherviselés adottságait tartotta szem elõtt.49 Itt öszszegezésként csak a következõket rögzítjük: Már uralkodása kezdetén Erdély megoldásra váró gazdasági és társadalmi kérdései között megkülönböztetett figyelmet fordít a székelykérdésre. hogy a székely szabadság fejedelmi vagy országgyûlési megerõsítése. A lustra 1614. Szerkesztette Glatz Ferenc. Jelzi tehát azt. SzOkl. Természetesen nincs kizárva. 1908. a kellõ elõkészítés után elrendeli és székenként kiküldött fejedelmi biztosaival elvégezteti a székelyföldi népesség családfõnkénti általános összeírását. gyargyó. hogy az elõtte járók hagyományossá vált politikája kudarcot vallott. csak kivételesen készültek összeírások a jobbágyokról. Demény Lajos: Bethlen Gábor székely politikája. = Történeti Tanulmányok.: A fejedelmi székely politika mérlege. 234. Bizonyára a felmérés ismeretében kezdte meg Bethlan Gábor az ugyancsak február 23-án megnyílt medgyesi országgyûlésen tárgyalásait a székely fõnépekkel. hogy „az egész székelységen” tízezer jobbágynál több van. Uõ. hogy elõtte is készültek általános összeírások. február 23-ára elkészült. hogy 1614 februárjában. Eddigi tanulmányainkban is elemeztük Bethlen Gábor székely politikáját. Megjegyzi ugyanakkor azt is.és kászonszékiek. 216. Ez utóbbi megvalósítása céljából rendelt el egy új. A már idézett források azt bizonyítják. A részlegesen ránk maradt 1619. de ezek nem maradtak ránk. Kitért a székelyföldi jobbágyság sajátosságaiból fakadó és a kincstári bevételekre nézve káros következményekre. Bennük fõleg a jobbágysorba jutás okai és körülményei kerültek a figyelem elõterébe. Betlen Gábor 1614. A Bethlent megelõzõ fejedelmek székely politikájával szemben az elõterjesztésnek két lényeges vonása volt: az erõszakos vagy önkéntes jobbágyosodás megakadályozása és a székelyföldi jobbágyok megadóztatása a vármegyékre jellemzõ módon. gyalogok) vették számba. október 8-án a besztercei orezággyûlés elõ terjesztett fejedelmi indítványaiban részletesen meg is indokolta álláspontját. tehén. hogy inkább a hadi kötelezettségeket teljesítõ rétegek (nemesek. juh és sertés) egyenkénti számbavételével. Debrecen 1993. bár fontos elemeiben módosították a székely társadalomszerkezetet. de egyben bonyolították is a rendezés adottságait. IV. amellyel Bethlen Gábornak székely politikájában szembe kellett néznie. évi összeírás minden addigitól eltérõ. de ezek közül csak részben maradtak ránk a csík-. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. évi összeírás szerint a székelyföldi települések minden rendû és rangú lakosát vették jegyzékbe. lófõk. III. éppen azért. A fejedelem négypontos elõterjesztése50 már magában foglalta székely politikájának programját és a késõbbi rendezés feltételeit. Bp. évi intézkedései. 50 Ttát. és csak szegény Bocskai fejedelem idejétõl fogva is közel hat ezer székely lett jobbággyá”. Az 1619.

Mint ilyenre nemcsak I. recuperált székely lófõk és darabantok sorait gyarapították. konfiskált. de összeírták bizonyára külön a jobbágyokat és végül külön a nemes. szabad székelyek) és a jobbágyi állapot sokszínûségének felszámolását. október vége) elõtt õsjobbágy volt. 1540–1848. II. II. Az már természetes. 54 Magyar Törvénytár. özvegyek és árvák nevét és örökségét vették fel mindenekelõtt a lajstromba. Tudjuk azonban. darabantok.53 Az 1623. amelyet a minden rendû és rangú jobbágyok falvankénti és birtokonkénti számbavételére fordítottak.52 Az õsjobbágyokat és a nemesi birtokra telepített jobbágyokat össze sem kell írni. Rákóczi György-géle edictum belekerült az 1653-ban összeállított Approbatae Constitutiones szövegébe. VIII. 106. Rákóczi György idejében (1631–48) is folytatódott. a további visszaszerzést követte. lófõ és darabant székelyeket. akik a visszaszerzett. hogy a hadi szolgálatra visszafoglalt lófõk. hogy „az jobbágyságban nem élhet[nek] szintén oly könnyen. Mindenfajta más székelyföldi jobbágy (fejekötött. vagy legalábbis mind a mai napig nem került elõ. Bp. 1900. a jobbágyság többé-kevésbé egységes rétegének számbavételét. Ezt mindennél inkább bizonyítja az 1627. a köztes rétegek (szabadosok vagy libertinusok és ún. mintha ezek a székelyföldi egész lakosságot jegyzékbe vették volna. Rákóczi György hivatkozott az 1635 õszén személyes jelenlétében megtartott összeírás idején. hanem a Bethlen-féle utasítások alapján kibocsátott I. Az 1623. akiket „az nemes ember az maga saját ülésére szállított és telepített”. A besztercei országgyûlés is újabb összeírást rendelt el és szabályozta fõleg a jobbágyok számbavételét. Fontos megjegyeznem. és sajnálhatjuk. hogy ehhez hasonló összeírás más székek lakosságáról is készült. aki katonáskodott. SzOkl.51 A megadóztatás céljából készültek az egyre gyakoribb összeírások. EOE. 52 51 24 . mely folyamat I. évi udvarhelyszéki lajstormmal záródó Bethlen Gábor-kori székely népesség-összeírások sora tagadhatatlanul bizonyítja a fejedelmi székely politika eredményességét: a katonáskodó rétegek konszolidálását. A határozatok értelmében õsjobbágy és így megadóztatás alá nem esõ székely csak az marad. 53 Demény Lajos 1914. évi udvarhelyszéki öszszeírás. SzOkl. közöttük fõleg az elzálogosított jobbágyok kiváltása révén jelentõs volt azok száma. 216–224. Az 1627. évi összeírás nem maradt ránk. mert meghatározta mind a késõbbi összeírásokat. kivéve közülük azokat. évi összeírás elvégzése és a fejedelmi utasításnak megfelelõen hozott intézkedések. 114. 144–146. Jeleztük már ezt is. különös figyelmet fordítva a hadi szolgálatra visszaszerzett (recuperált) székelyekre.) megadûztatás alá kerül a zsellérekkel együtt. mind pedig a fejedelmi székely politikát. tehát az volt székely. hogy a székely népesség-összeírások elemzésében óvakodni kell annak látszatától. 54 Az 1623. hogy 1623-ban Bethlen Gábor utasítására a Székelyföldre kirendelt biztosai elvégeztették a székely királybírákkal az összeírást. de még mindig éppen annyira nagy maradt a tisztázatlan állapotban leledzõ jobbágyok száma is. mert az ilyenek látni fogják. Csak feltételezhetjük. évi erdélyi törvények. hogy róluk mindmáig semmit sem tudunk. EOE. hogy így „megszaporodik az szolgáló rend közöttök”. hogy e három katánáskodó székely rend fedte az utasítás értelmében a székelység fogalmát. A megkülönböztetett figyelem. mint õk elgondolták volt”. konfiskálás elõtti és utáni jobbágy stb. 269–277. évi utasítás azért is bír külön jelentõséggel. mert jelzi. Szükségesnek tartjuk a besztercei országgyûlés határozatának ezen kitételét hangsúlyozni. aki Mihály vajda Erdélybe való betörése (1599. VIII. de egyben hadifelszerelésük számbavételére is.bágyosodást.

évi marosszéki összeírásban a keresztnevek latin változata szerepel és a rendi hovatartozást is a megfelelõ latin fogalommal (nobilis. évi összeírásban. illetve a kézdiszékiek összeírásába a falvakat is feltüntetve. a kézdi. minek kapcsán a rendi értelemben vett székely nemzet fogalma azonosult a hadi kötelezettséget teljesítõ három rend fogalmával. arra utalnak. hogy a számba vett 1854 szabad székely „közt jobbágy is itélem vagyon 200. illetve totaliter deserta. Szerintem külön figyelmet érdemel az a magyarázó megjegyzés. Gyergyó. külön jegyzékben foglalja Marosvásárhely városa polgárait vagy néhány településnév után jelzi. 25 . darabant.A Székelyföld lakossága zömében visszaverte a hadkötelezettséggel párosuló szabad állapotot. hogy a bizonyos helyi jellegzetességbõl fakadó sajátos jogállású vagy külön szolgálatot teljesítõ népességrõl is ad némi felvilágosítást. Szerkezete szempontjából ez abban nyilvánul meg. A sóváradi Thomas Literatus neve után jegyzi meg. hogy jelzik a császári hûségeskürõl való távolmaradást. hogy puszta. Kézdi. hogy Görgény váránál teljesítenek szolgálatot. Sepse-. kiknek az urok jelen nem volt. deserta.és Kászonszéki 1602. évi összeírások szerkezete viszonylag egyszerû: a településeken belül a nemes. pedes pixidarius. Ezen kívül itt jegyezzük meg. évi katonai összeírást kivéve. és 1603. akár részleges (egyes rétegek. sive rectius fõlovagos”. Már többször említettük az 1604. túl azon. Az 1604. vagy az íródeák megjegyzi. A Basta-féle összes összeírásban csaknem kizárólagosak a nevek utáni olyan megjegyzések. libertinus. amelyek nem az illetõ személy társadalmi. lófõk és puskás gyalogok). azzal.és orbaiszéki gyalogok. esetleg egész települések után. amelyben az íródeák az összeírásban elõször elõforduló primipilus fogalmát értelmezi. lófõ. azzal a megszorítással. szerkezeti keretük a székenkénti és ezen belül a településenkénti számbavétel. * Nyomon követhetõ mindez az összeírások szerkezetében is. A Csik-. a rendezés már egészen más. hogy egyenként vagy a falu minden összeírt személye távolmaradt a szemlérõl. hogy az eredeti jegyzék összeállítása után tartott hadiszemlén fûzték a nevek. szabad székelyeknek íratták magok”. melyek zömükben a mustráról való tömeges távolmaradást jelzik. például jobbágyok vagy fõnépek. számba vette a dánfalvi bányászokat és a csiksomlyói barátok jobbágyait is.és Orbaiszék összeírásában megindokolják Bereck és Kézdivásárhely hiányát. hogy az 1603. vulgo lófõ. évi részleges összeírás katonai jellegét. külön a lófõket és megin külön a gyalogokat. akár általános összeírásról volt szó. valamint a sepsiszéki lófõk vagy gyalogok névjegyzékében. A Basta-korabeli 1602. primipilus. colonus) jelzi. hogy az ottani szabad székelyek „hadban nem szoktak menni”. hogy bár megõrzi a számbavétel székenkénti menetét. rendszeresen az udvarhelyszéki lófõk és szabadosok felsorolásában. amelyet persze a mindenkori fejedelmi politika célja határozott meg. Benne külön írták össze a nemeseket. de mellõzve a falvak jelzését az udvarhelyszéki és csiki puskások. Példának okáért Marosszéken 42 darabant családfõ neve után megjegyzi. amely magában foglalta a székelység háromnegyed részét. A két utóbbi rend összeírását százanként ejtették meg és ezeken belül falvanként a családfõk nevét. hogy „primipilus. A nevek utáni vagy elõtti más kéztõl írt sok késõbbi megjegyzés. szabad székely és jobbágy családfõk nevét foglalja magában. a csiki lófõk. jogi hovatartozására vonatkoznak.

volt gyalogok és volt szabadosok névsora. ez a függõ állapotban lévõ vagy jobbágysorba került lakosok számbavételében nagy szóródást mutat. de érdekessége az. A konfiskált jobbágyokon kívül külön jelezték a konfiskálás elõttieket és utániakat. Csak a nemesek. és különösen részletesek a fejekötött jobbágyokra. hogy bár következetlenül. Noha itt a településeken belül külön-külön rovatba írták össze a nemes. Ki kell mindezt egészíteni azzal. a konfiskált. akiket Báthory Gábor idejében az ide kirendelt fejedelmi biztosok. A nevek utáni megjegyzések többnyire egyénre szólóak. mintegy elõkészítvén a hadi szolgálatra való visszaállítást. századi székelyföldi népességösszeírásnál sokrétûbb és sokszínûbb. Marosszéken következetesen külön-külön rovatba írták össze a székely és ún. ezek régi darabantok vagy olyanok. a fejekötött és a külsõ jobbágyokat. Ám már itt is jelentõs a következetlenség. hogy a székenként kirendelt más és más fejedelmi biztosok különbözõ módon értelmezték volna Bethlen Gábor utasításait. persze mindez az adott településen belül. zsellérek. a többiek. puskás gyalog és szabados családfõket. lófõk.Az 1604. A zselléreket a megfelelõ megjegyzéssel többnyire egyenként írták össze. de csaknem mindig jelzik a frissen betelepült zsellérek. akiknél egyenkénti megjegyzés jelzi állapotukat. Külön figyelmet érdemel az 1614. A szerkezet szempontjából szembeötlõk a székenkénti jelentõs eltérések. szolgák stb. az adományozott. puskás gyalogokat és szabadosokat. Ezeket nem lehet pusztán azzal megmagyarázni. az elõbbieknél a nevek után jelezték. Székelyudvarhelyen a nemesek és lófõk mellett külön-külön rovatba írták össze az adófizetõpolgárokat és a zselléreket. A szerkezetbeli eltérések inkább azt sugallják. Ehhez kapcsolódik a néha külön rovatként feltüntetett volt lófõk. az õs-. „fuit pedes pixidarius”. gyalogokat és szabadosokat. valamint a szolgákat. Ezzel szemben a függõ állapotban lévõ lakosságot (jobbágyok. Van rá eset. lófõ. ez az összes XVII. hogy következetesen írta össze a jobbágysorba jutott lófõket. s köztük persze a zsellérek és szolgák. hogy az adottságokban mutatkoztak lényegbeli eltérések. évi udvarhelyszékit kivéve. hogy „fuit primipilus”. Szerkezetében az udvarhelyszéki a részleteket illetõleg a legkevésbé átlátható. „fuit libertinus” stb. akik eredeti állapotukat elveszítették. A függõ állapotban lévõ lakosságból csak az õsjobbágyok kerültek külön rovatba. mert a külön rovat helyébe egyénenként fûztek a jobbágysorba jutottak neve elé külön rovidített megjegyzést. Megint más a Sepsi-. fõleg a puskás gyalogokat és szabadosokat. Minden székben településenként külön rovatba írták a nemeseket. évi lustra-töredékek mutatják a székely katonai egységek személyi állományának fenyegetõ leromlását. laksági vagyis vármegyei zselléreket. évi Bethlen-féle összeírás szerkezete. jobbágyok és szolgák származási helyét. amit 1605-ben Bocskai is kénytelen volt megállapítani. Kézdi. Ami tehát az udvarhelyszéki összeírás szerkezetét illeti. lófõket. jelezve birtokosaik nevét is. Persze az általános keret ugyanaz az egész összeírásban: Székenként és ezen belül településenként folyt a számbavétel. különbségek.és Orbai széki összeírás szerkezete. hogy a „volt gyalogok” (fuerunt pedites) rovatban felsorolták a falu összes gyalogosait. Az 1627. Hiányzik a jobbágyok sorából az adományozottak külön számbavétele. Az áttekinthetõség szempontjából a marosszéki összeírás szerkezete a legrendszerezettebb? egyben jelzi a szék falvaiba való nagyarányú betelepedést is.) csak székenként lajstromozták. közöttük legtöbbször Petki János állított vissza a hadi szolgálatot teljesítõk sorába (sok név után álla megjegyzés: „Petki János írta drabant26 . gyalogok és szabadosok négy alaprétegét foglalták rendszeresen külön-külön rovatba. de a jovevények (advenae) nevét külön rovatba írták.

évi összeírás szerkezete minden eddigitõl eltérõ. zsellér. Csik-. Ezt követi a nemesek rova27 . Mind a puskás gyalogok. de kiváltképpen a darabantok és szabadosok soraiban fenyegetõ méreteket öltött az elszegényedés és ennél fogva az elbujdosás aránya. A települések elején áll az eskü alatt bevallók névsora. A gyergyószéki fõnépek. ám a nevek után jelezték. Külön szót kell ejteni az 1614. A jobbágyok rovatában a nevek után rendszerint jelezték a jobbágytartó birtokos nevét is. Az 1614. állatállományuk felsorolásával.és Felsõ-Torján a szabados családfõk összeírása után megjegyezték. szabadosok. hogy ezek közül ki jutott jobbágy. Szembeötlõ. amely a szellérnek vagy szolgának szegõdött udvarhelyszéki nincstelen lófõ. év eleji felszabaduláskor megszûnt. lófõk. adományozott. vagy „Petki János idejebeli”). mind a szabadosok rovataiba felvett nevek után jelentõs arányban szerepelnek a szegénység miatt elbujdosottak.és kászonszéki jobbágysorba jutott lófõk és gyalogok. hanem az õsjobbágyok. gyergyó. évi összeírás szerkezetében tapasztalható székenkénti eltérések utalnak a helyi sajátosságokat tükrözõ különbségekre és egyben óvatosságra intenek az õsszékelységre vonatkozó általánosításokkal szemben. Ezen utóbbiak arányára jellemzõ például a sepsiszéki Köpec: innen a 13 puskás gyalogból 8 bujdosott el szegénység miatt és 26 szabados az összeírt 29-bõl. darabantok. A minden rendû és rangú jobbágyokat.tá”. konfiskált. jelezve a rendi hovatartozást vagy azt. noha a réteg az 1599. Ám mindez nem szoríthatja háttérbe a katonáskodó rétegek és a feudális függõségben élõ lakosság egyre növekvõ elkülönülését. sõt jobbágyok is. fejekötött. Külön jegyzékbe vették fel azon szabad székely családfõk neveit (megint csak falvanként). de mindenképpen közöttük van a falusbíró és képviselteti magát csaknem minden réteg: lófõk. Sepsiszentgyörgyön. mint ahogyan Alsó. évi lustrához csatolt összeírásról. Marosszékre is csaknem 250 családfõ költözött át Háromszékrõl és szegõdött a „székely zsellérek” közé. ha ezek pedig õs-. s ezeken belül a hadi kötelezettséget teljesítõ rendek szerint. Sepsi-. Az orbaiszéki Páván külön rovatba (solymárok) írták a 11 solymár nevét. hogy a többi szék összeírásával szemben itt minden település összeírásának elején feljegyzik az illetõ helység családfõirõl eskü alatt tanúságot tevõk nevét. darabantok és szabadosok összeírását 1616-ban településenként állították össze. zselléreket és szolgákat is településenként közös rovatba írták. Illyefalván. Kézdi-. A település nagyságától függõen ezek száma változó. hogy a sepsiszéki Baróton jelentõs a fejedelmi jobbágyok száma. Kézdivásárhelyen és Berecken a „városi rend” rovatába írták a lakosság zömét. Gyergyó és Kászonszék családfõinek adóösszeírását foglalja magában a székek s ezen belül a települések rendjében. Külön-külön rovatban szerepelnek nemcsak a hadi szolgálatot teljesítõ rendek. a zsellérek és a külsõ szolgák. illetve szabad székely örökségek jegyzékét adja falvanként. konfiskálás elõtti vagy utáni és jövevény jobbágyok. év végi és 1600. akikhez a nemesek mint jobbágyikhoz tartják jussukat. zsellér vagy szolga állapotába és kihez.és Kászonszék összeírása sem nélkülözi a sajátosság vonásait. a konfiskált és a fejekötött jobbágyok. Az 1619. Csik-. és Orbaiszék összeírása rögzíti a három székre jellemzõ legfontosabb sajátosságot. A falvanként összeállított regestum magában foglalja ezen családfõk neveit és mindenütt a jobbágy-. Érdekes. Egészen sajátos azon valószínûleg ugyancsak 1616-ban készült összeírás. hogy mind a kénkõbányában teljesítenek szolgálatot. amely a csik-. hogy a hadi szolgálatot teljesítõ rétegek. Az eddig azonosított három jegyzék Kézdi-. darabant és szabad székely családfõket és özvegyeket veszi számba.vagy szolgatartó nevének kíséretében. Gyergyó.

Végül a negyedik rész magában foglalja az õsjobbágyok jegyzékét a jobbágytartók s ezeken belül a települések sorrendjében. összeállításuk egyenkénti külön-külön célját.és felsõ-Torján külön írták öszsze a „bányászokat” és a „kénkõ hegybe valókat”. Gyergyó. vagy néhány csikszéki faluban a solymárokat. A jegyzék elején áll az eskü alatt tanúságtevõk vagy bevallók falvankénti névsora. valamint a zetelakiak. hogy azok már nyomdafestéket láttak vagy sem. a homoródkeményfalvi jobbágyok kiegészítõ lajstromával. kiegészítve az árvák összeírásával. jobbágyaik. Csik-. a településenkénti õsjobbágyok jegyzékét ugyanis a jobbágytartók sorrendjében olvashatjuk. özvegyeik. zselléreik neveinek kíséretében és hasonlóképpen ezek állatállományának egyenkénti felsorolásával. évi összeírást a székelyudvarhelyi adófizetõ polgárok. Szentegyházfalva és Kápolnásfalva lakosságát az egész összeírás legvégén. sõt néha külön a paripákat és kancákat is.és Kászonszéken külön jegyzékbe írták össze a fõnépeket. illetve azokat. átalakulását. mint a kiváltságos Zetelaka. évi udvarhelyszéki összeírás elsõ részének szerkezete is. lovak és tehenek családfõnkénti számát jelölték. függetlenül attól.és társadalomtörténet sokrétû tüköre. Szerkezetében minden addiginál összetettebb és sokrétûbb az 1627. azzal a kiegészítéssel. * Kötetünkbe egyaránt felvettük az eddig eredeti kéziratban azonosított összes öszszeírás vagy összeírás-töredéket Bethlen Gábor uralkodása végéig. Azután következnek a lófõk és darabantok vagy ezeknek özvegyei. régi lófõk (primipili veterani). A sok megjegyzést magában foglaló 1619. Mint említettük. Csik-. Gyergyó. Ha Kézdiszéken csak az ökrök. Követi ezt a jobbágyok jobbágytartókénti jegyzéke a falvak sorrendjében. gátat vetvén a veszélyes méreteket öltõ eljobbágyosítás/eljobbágyosodás folyamatának. (Az elõbbiek aránya nem teszi ki a 28 . jobbágyaikkal és zselléreikkel és külön falvanként a darabantokat. de ezen belül is a jobbágytartók sorrendjében. az 1627. a szentegyházfalviak és kápolnásfalviak jegyzéke zárja. régi darabantok (pedites pixidarii veterani) özvegyeik (viduae) és a hadi szolgálatra visszaszerzett gyalogok (pedites recuperati) jegyzéke. de itt is hiányzik a következetesség. A harmadik részben összeírták fiúgyermek nélküli özvegyasszonyokat. Ezt követi településenként külön-külön rovatban a nemesek (nobiles). évi adóösszeírás a székely gazdaság. amelyet döntõ módon befolyásolt a fejedelmi székely politika érdekháttere.ta. hogy Aasó. A szerkezetbeli eltérések rövid vázlata is érzékelteti az összeírások sokszínûségét. a zsellérek és jobbágyok. hogy a hadi szolgálatot teljesítõ rétegeket oltalma alá vegye. a székenkénti eltéréseket és az egész székelység társadalomszetkezeti fejlõdését. Nagyjából hasonló az 1627. bár a kevés jobbággyal bírók nevét többször megelõzi a helységenkénti összeírás. éppen úgy. mert a hadi szolgálatot teljesítõ rendek rovatonkénti összeírását leggyakrabban követi a jobbágyok jegyzéke megintcsak külön rovatban. Mindez persze csak részben érvényes Székelyudvarhelyre nézve. évi udvarhelyszéki összeírás. Szíentegyházasfalva és Kápolnásfalva kivételével. Ám a következetesség nem különös erénye ezen összeírásnak sem. özvegyeik (viduae). akiknek fiúgyermekük 16 éven aluli.és Kászonszéken már számba vették ezeken kívül a sertéseket és juhokat is. mert itt az „adófizetõ rendeket” más regestumba írták.

rendtartást idéznek. évi Maros-. a fejedelmek adta székely szabadság. hogy Mátyás király 1473. * Kutatásaiban.és Orbaiszék 25 dénáros adóösszeírását55 és az 1569. 216–224. A másik két jegyzék. ezen összeírástöredékek újraközlését a következõ kötetekhez csatolt esetleges kiegészítések. a Brassó melletti két ütközet 1603-ban és 1611-ben st. pótlások részére hagytuk. a kiadvány elõkészítésében és a kötet kiadásában a szerzõ az Erdélyi Múzeum Egyesület Elnöksége. Csík-. Abban a reményben. Találunk továbbá utalásokat a XVII. Gyergyóés Kászonszék fõnépeirõl és lófõkrõl56 azért nem vettük fel a kötetbe. külön jegyzékbe a lófõket és megint külön a gyalogokat. Ez utóbbit támasztja alá az 1575. Még csaknem másfél századra rá is élt a székely tudatban ennek emléke.) A jegyzetekben ismételten jeleztük. szükségessé a már kiadott összeírások vagy összeírás-töredékek újraközlését. évi jegyzékben a marosszéki Bedérõl való Balog Márton a neve után fûzött feljegyzés. Gyergyó-. illetve olyan szokást. évi összeírásban a marosszéki Vece faluban Petõ György lófõ neve után található bejegyzés. mint a hadiszolgálatra való visszaállítás elfogadott idõpontjára való utalások. Báthory István lengyel király hadaiban szolgáló székelyekre. hogy a további kutatás sikerrel jár. Vannak olyan feljegyzések is. azzal támasztotta az népet Bekes mellé”.). az országgyûlési és kiváltképpen az 1602. hogy az eddig ismert négy XVI. XVIII.b. Példa gyanánt álljon itt közülük néhány. Benkõ Samu és Kiss András. A megjegyzések sorában külön helyet foglalnak el a fejedelmi székely politika egyes mozzanataira. modvai és havaselvi hadjáratok. vagyis az 1567.kötet egyötödét sem. II. Sepsi. év körüli Csík-. SzOkl. Szokás volt a székelyeknél a hadrakelést jelzõ lármafák meggyújtása. 269–277. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete s név szerint Glatz Ferenc és Pók Attila. század végi vagy XIX. század eleji összeírásokban Bekes Gáspár hadára a Báthory Istvánnal 1575-ben vívott kerelõszentpáli csatában. a többi között. amelyek régebbi korok emlékét õrzik vagy a székelyek számára nevezetesebb eseményekhez kapcsolódnak.és adománylevelekre. II. Bizonyíték rá az 1614. mert sajnálatunkra mindeddig nem sikerült fellelni eredeti kéziratukat és szövegközlési elvünknek megfelelõen késõbbi. az ELTE Bölcsészettudományi Kara Román Tanszéke részérõl 55 56 SzOkl. nevezetesen Jakó Zsigmond. hogy az eredeti kéziratok betûhû átírását vettük zsinórmértékül és ez tette. Udvarhely-. Ám ezek zömükben megtalálják kellõ helyüket a kötethez csatolt Tárgymutatóban. 29 . mely szerint „önmaga véres nyársat hordozott széllyel. Kézdi-. a véres kard vagy véres nyárs hordozása faluról falura. a különbözõ hadjáratokra és csatákra. Már utaltunk rá. Azt is szükségesnek tartjuk megjegyezni. amelyek kizárólagos sajátosságai a székely történelemnek. évi parancsára kezdték írásba foglalni a székely katonáskodó rendeket. amelyekben a székely hadak részt vettek (lippai expeditio. Kászon-. század eleji másolatot nem vehettünk igénybe. századi összeírás-töredékbõl csak kettõt közlünk újra kötetünkben. mely szerint a Petõ család „Mátyás király idejébõl fogván való lófõ”. amelynek eredeti kéziratát sikerült azonosítani és kiadásunkhoz felhasználni. mégpedig azt a kettõt. évi medgyesi országgyûlés határozataira. Sok mondanivalónk volna az összeírásokban található nevek utáni feljegyzésekrõl.

Az Akadémiai Kiadó bátorító és serkentõ támogatása. Végül. hogy feltáró munkájában készségesen segítették. de nem utolsósorban köszönettel tartozik a szerzõ V. 30 . Imreh Istvánnak és Kiss Andrásnak. marosvásárhelyi és csíkszeredai fiókjai munkatársainak. akik a legnagyobb figyelemmel olvasták végig terjedelmes kéziratát és véglegesítéséhez javaslataikkal. s különösen Zöld Ferenc és Kormányos József állandó érdeklõdése s a kiadás nehézségeinek elhárítása ugyancsak beleépült a kötet megjelenésébe. Illesse õket a szerzõ õszinte köszönete és lekötelezõ hálája. András Jánosnak. észrevételeikkel járultak hozzá. Õrizzék e sorok baráti támogatásuk emlékét. Köszönetet mond a szerzõ egyben a Magyar Országos Levéltár.Miskolczy Ambrus messzemenõ baráti támogatását élvezte. a romániai Állami Levéltár kolozsvári.

Attila. Debrecen 1979. Kolozsvár Benda: Bocskai levelek = Bocskai István: Levelek. Bp 1901. Szerkeszti Szilágyi Sándor. századi történelmünk kiaknázatlan forrásai zékely katonai összeírások. Szerkesztette Benkõ Samu. 1975–1984.). k. k. 241– 296. IV–VII. SzT = Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. a bevezetõ tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benda Kálmán.). Bp 1878–1881. B 1983 és 1985. Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye = Jakab Elek – Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb idõtõl 1849-ig. Közzéteszi Barabás Samu (VIII. (Bp–B) 1994. Új Sorozat. Szerkesztette Szabó Károly (I–III. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1982–1983. Pataki József és Tüdõs Kinga. I–IV. Székely felkelés = Székely felkelés 1595–1596. k. SzOkl ÚS = Székely Oklevéltár. Szerkesztette Szabó Károly. Kolozsvárt 1855–1862. Trócsányi: Rákóczi = Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond. Diplomatikai és forrástani vizsgálat.) 1980 B = Bukarest Bp = Budapest Demény 1994 = Demény Lajos: A XVII. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó. EOE = Erdélyi Országgyûlési Emlékek. k. (Bp–B) 1992 Bethlen Krónikásai = Bethlen Gábor Krónikásai. k.–B. Összeállította és jegyzetekkel ellátta Makkai László. k. Kriterion Könyvkiadó. ETA = Erdélyi Történelmi Adatok. Sajtó alá rendezte Szádeczky Lajos (IV. Szerkesztette Szádeczky Lajos (V–VII. Szerkeszti és kiadja gróf Mikó Imre (I–III. 57–113. Közzéteszi Demény Lajos. Akadémiai Kiadó – Kriterion Könyvkiadó.) Kolozsvártt 1872–1896. Kriterion Könyvkiadó. Gondolat Kiadó. évi Évkönyve. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. k. V–VII. I–II.) Bp 1934. Fülep: A feketehalmi oklevél = Fülep Katalin: A feketehalmi oklevél. Elõzményei.). V 1979. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó. SzOkl = Székely Oklevéltár. (Egy dinasztia születése.) és Szabó Károly (IV. TTár=TörténelmiTár 31 .RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AMN = Acta Muzei Napocensis.) = A Debreceni Déri Múzeum 1978. lefolyása és következményei. k. k. Demény Lajos és Vekov Károly. Válogatta. Anyagát gyûjtötte és szerkesztette Szabó T. (Bp. Bp. III. B. = Levéltári Közlemények 1994. Kriterion Könyvkiadó. 1993–1995.

.

Jstwanfi Pal ⎬ Bere Dosa Peter. Zabo Tamas ⎪ Bala Caspar. Kaly Gyeorg. Kowach Balintnetwl ⎫ Nag Mihal. Domokos Balas Sele Rafay Caspar. (1) 33 . Bartha georg ⎪ Leorinhy Gergel. Marton Georg ⎬ Markod Dosa Jstwan2. Jnche Amborus ⎫ Sylwester Mihal Kybed. Rety Boldisar Soldosa. Maiaÿ Gergel ⎬ Maiaÿ Orros Ferench. július 9. Siko Pal fia. Lazar Ferench ⎪ Dosa Ferench Makfalwa Lazar Janos ⎪ Nagy Dosa Mihal eochye Makfalwa Zelemery Peter ⎪ Balassy Gyeorg Zent Jstwan Waradi Pal deak ⎪ Rafaÿ Caspar Chokfalwa Chyany Jstwan ⎪ Dosa Mattias Chokfalwa Toth Balas ⎬ few Nep Lazlo Lwkach Atosfalwÿ Chernezy Caspar ⎪ Zeoke Peter ⎫ Nywtodÿ Pal ⎪ Zekel Tamas ⎪ Balassy Jstwan ⎪ Zeke Antal eoche Peter ⎪ Bekes Farkas ⎪ Gyeorgfi Menhart ⎬ Mogioros Kwn Benedek ⎪ Theokes Antal ⎪ Chyany Ferench ⎭ Rada Mattias ⎭ Dosa Andras. Syklodi Jstwan ⎪ Nag Janos. Az kik az Vrunk Paranchiolattiara mindgiarast az Kyral byrak melle mentenek:1 Syko Jstwan. Maiay Benedek ⎭ Orros Miklos. Kosa Mihal Kereztwr Zaz Jmreh. Kowach Georg ⎭ Bordosi Mihal. Keneres Symon Zentmarton Fodor Istwan. Marton Mattias ⎭ Sylwester Jstwan. [1575. (3) Mayay Mathe ⎫ (2) Kaly Mattias. után] A Kerelõszentpálnál Báthory István és Bekes Gáspár közötti csatában a fejedelem hadában jelen volt. Syklodi Balint ⎪ Lazlo Jstwan. Kenyeres Tamas Jzlai Bala Janos.I. Lazar Jmreh ⎫ Gaspar Jstwan Zewerdreol. Nag Peter fia Kereztwr Mate Antal. Domokos Andras Sele Simon Marton. továbbá a harc után érkezett és végül a távol maradott marosszéki székelyek jegyzéke Maros Zekreol. Dosa Albert. Teokes Tamas ⎪ Dosa Janos. Philep Peter Vadad Darzy Pal. Nag Miklos Harazkerek Zaz Georg fia Jstwan.

Orban Mihal Nag Georg Gyeorg Pal Barrabas Balint Palffi balint Nag Jstwan Palfi Balas Nag Peter3 Cachio Janos4 Masfel Andras Masfel Marton Vechey Gergel Zengiel5 Lazlo Ferenchi Balas Zengiel5 Balint Bakach Jstwan Tamasi Pal Tamasi Mathe Pal Kowach Janosi Marton Theokes Balas Meggies Peter Dosa Gergel Simon Ferench Vaida Balas Poson Andras (4) Leorinchi Peter Berechki Mate Berechki Mathe Teokes Benedek Theokes Mathe Mathe Mihal Tamasi Janos Mate Jstwan Chont Leorinch Chont Mihal Kendei Gergel Lado Mathe Bako Leorinch Kowach Georg Bako Peter zolgaia Dayka Balas Botos Jacab Tompai Lwkach Tompai Peter Tompai Balas Botos Janos Lazlo Georg Botos Leorinch zolgaia Tot Benedek Leorinch deak 34 Jstwan6 deak Akosffalwa Nag Andras Akosffalwa Orbai Peter ⎫ Berey7 Jmreh ⎪ ⎫ Sigmond Janos ⎬ Galfalwa ⎪ Dosa Balas ⎪ ⎬ Agard Nag Miklos ⎭ Harko Janos Vayaÿ ⎪ Harko Antal Vayaÿ ⎭ Georgenÿ Georg ⎫ Zentleorinch Georgenÿ Andras ⎪ Zentleorinch Swkesd Andras ⎪ ⎫ Jnche Jstwan ⎬ Georgen ⎪ Kowach Mihal ⎪ ⎬ Bew Swkesd Mattias ⎭ ⎭ Sard (5) Simon Balas szoldosa Somosd ⎫ Apa Berthalan Somosd ⎪ Fyleh Benedek Sofalwa ⎬ Abod Fyleh8 Janos Sofalwa ⎭ Zep Jstwan ⎫ ⎫ Ke Albert ⎪ ⎪ Jlliesy Pal ⎬ Bergenie ⎪ Nemes Gergel ⎭ ⎬ Zent Jmreh Zekel Georg Keowesd ⎪ Abran Demeter Fele ⎭ Kabos Ferench Menes Ban Caspar Adorian ⎫ Gergel Boldisar Z. Simon ⎪ Ciszer Alberth Z. Simon ⎪ Bako Ferench Folfalwa ⎪ Janosÿ Gieorg Folfalwa ⎬ Torbozlo ⎪ ⎪ Az kik az harch wtan Jwtenek: ⎭ Sylwester Janos ⎫ Lwkach Jstwan ⎬ Kendeo Lwkachi Pal ⎭ Peterfi Gergel ⎫ Leorinchi Mihal ⎪ Dosa Georg ⎬ Syketfalwa Orban Leorinch ⎪ Bala Janos ⎭ Gergelffi Demeter ⎫ Janosy Mathe ⎪ Leorinchi Marton ⎪ Andrasi Benedek ⎬ Tompa Lwkach Marton ⎪ Ban Georg ⎭ Amborus Hadnagi fia ⎫ Zent Bwzas Tamas ⎫ ⎬ Torontas Bwzas Balas ⎬ Monioros ⎭ Georgfi Istwan ⎭ Kalÿ Kalÿ Jkland Jkland .

most is it uyueltenek Chiany Miklos Kemen Ferench Pokay Georg Peteo Farkas Barrabasi Farkas Zekel Janos Bernald Janos Kemen Janos Pokai Ferench Gyalakwty Georg Vas Georg Fekete Gergel Ozdi Peter Sardi Lazar Janos igen beteg wolt. Leorinch az eoche Vrunk hadaban wagion.(6) Mathe Georg Berechki Peter Benedekfi Istwan9 Nag Benedek Antal Kowach Peterfi10 Balas Lwchion Ferench Tamasi Jmreh Bwrian Balas Sido Andras Georg Hadnagi eoche Orban Georg Orban Miklos Abran Demeter Gal Miklos Ferenchi Jllies Az kyk Vrunk melle nem Jwttenek. Dacho Jstwan Dragwla Georg Perini Antal (7) Dosa Mihal Dosa Leorinch Nag Janos Matthÿws Janos Dosa Gergel Dosa Pal Dosa Albert giermekÿ Mattyws Mihal Arwaÿ Miklosy Peter Madaras Andras11 Bala Gergel Sylwester Peter Bordosy Balint Leorinchi Ferench Dosa Dienes Kalÿ Janos Farkaslaki Ferench Kis Dosa Mihal Bala Ferench Abodi Amborus Kowach Peter Syklodi benedek Syklodi Andras Mihalfi Mihal Kowach Peter Georg Pal Lazlo Kowach Theokes Peter Georg Mihal Nag Boldisar Kis Nag Boldisar Dosa Balas Galffi Jstwan Zekel Mihal fia Zylwasi Ferench Boros Bertalan Rafay Gergel Bot Jmreh fia (8) Ozdi Georg Zekel Mihal Georgfi Mihal Nag Janos Orbay Mihal Bot Lazlo Both Balas Tompai Sigmond Farkas Amborus Nag Pal Veres12 Peter Saroklianÿ Jstwan Basa Miklos Nag Istwan Theorek Georg Therek Balint Harko Balas Harko Georg Jnche mate Jnche Balint Jnche Mate Sykesd Jstwan Georgeni Pal Sykesd Pal Chyriak Peter Chyszer Georg Soldra ment13 Vas Peter 35 .

11 SzOkl. 19 Azonos a fennebb kihúzott Simo Balassal. (10) Kybed: Bala Albert had kergetw drabant Bede: Balog Marton sodosth Adot az Bekes hadaba. Első és utolsó lapjára az Erdélyi Nemzeti Múzeum pecsétjét nyomták. azal tamaztotta az nepet Bekes melle. 7 SzOkl. 311: myk wldozeswnkben. 12 Javítással. Az akta hosszában behajtott három félivrét lapból áll s rajta a nevek egyhasábosan írva. 6 Javítással. 8 Következik Jllies. [VIII. 306: Bereg. 14 SzOkl. kihúzva. kik mindgiart mellenk Jwtenek. 3 Következik Chyak.. 76. amint különben már Barabás Samu is jelezte. de aztán a nak ragot kihúzta. 305: A név tévedésből kimaradt. 310: Kowádi. ma Archivele Statului Filiala Cluj-Napoca Colecţia generală nr. 304: Zengel. Barabás Samu kiadásában Cachio helyett Chathio: SzOkl. 5 SzOkl. kihúzva. 1934. Az akta levéltári borítóján Kelemen Lajos következő feljegyzései olvashatók: „Hely és név nélkül (1575 augusztus)”.] Bp. Jegyzetek Eredetije egykor az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára Okleveles Törzsgyűjteménye 76. 18 Következik Simo Balas. 13 Következik négy kihúzott név: Domokos Tamas. 302–311. „Kővári László történetíró hagyatékából”. A szövegből viszont minden kétséget kizáróan megállapítható. áthúzva. Feyer Istwan. helyette a fennebb már említett Matthyws Janos neve áll. 1934. Dosa Balas. 17 SzOkl. k. 1934. Nevük ellenében a lap szélén más kéztől a következő megjegyzés olvasható: Az neg ember mind velwnk volt az Radak kergetesebe ÿs. 1934. 9 Következik Bako Ferench. 304. 2 Eredetileg az íródeák Dosa Jstwannak Rety Boldisar Soldosa-t írt. Barrabas Janos. wn maga weres nÿarsat hordozot selel. 15 Következik Janosi Georg. hogy a névsort közvetlen a Báthory István fejedelem és Bekes Gáspár közötti 1575. kihúzva. kihúzva. Szövegét az eredeti alapján kiadta: Barabás Samu: SzOkl. 1 36 .Balasi Mihal Balasi Mihal Kowach14 Georg Bachko Balint Chyzer Albert15 Farkas Amborus (9) Bala Casparnetul senki nem wolt Theoreok Peter Bako Georg Geoch Balas Az kyk az fewk woltak az Bekes hadaban walo Keosseg es loffew wzeseben es melleie walo tamaztasba: Ozdy Peter Vas Georg Fekete Gergel Chyriak16 Peter Zekel Mihal Kis Dosa Mihal Mihalfi Mihal Az kyket az my kwldeoteswnkben17 el fogtak az mas Partt Mate Tamas Miklosi Benedek Orban Balas. 10 Javítással. kihúzva. 16 Javítással. 1934. július 9-én történt kerelőszentpáli csata után vetették papírra. Az ket Jnce Mate18 partos nÿlwan valo Thompa Simo (Balas)19 Zentrontason lakik. A jegyzék összeállítójának neve és az összeállítás helye és dátuma ismeretlen. 1934. 4 Következik Orban Georg. Ez nag had tamazto. 1934.

Csík-. 2 Chÿekefalwa 13 Georgÿ Chÿakanÿ fl. 18 Relictae Gabrielis more d. ij=1/50 Laurentÿ Andochÿ2 d. 12 Eted 36 Jllustrissimi principis fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 3 Hideg Kut 5 Relictae Gabrielis More fl. 5 Andrasfalwa 1 Petri Molnos fl. 1 Joannis geórgifj d. 50 Zent demeter 8 franciscý Balassa3 fl. 50 Sakod 10/50 Jllustrissimi principis fl. 50 Chieb 4 Georgÿ Nÿwitodj fl. 83/50 (2) Wyfalu 12 Michaelis Kornis fl. 50 Nagÿ solÿmos 16 Jllustrissimi principis fl. 7/50 Relictae Benedictj gereb fl. Gyergyó. 1/50 Georgÿ Nywitodj fl. 1 Keóreóspatak 19 Jllustrissimi principis fl. 50 Relicta Emericj lazar fl. 3 (Summa:) fl. 6 Andreae eóssÿ d. 16 Medeser 5 Jllustrissimi principis fl. 1 37 . 50 Beózeód 18/50 Jllustrissimi principis fl.és Kászonszéken1 SEDIS VDWARHELŸ 2 Szekelÿ szallas Csaparis bornemizza fl.II. 36 Kerezturfalwa 25 Georgÿ Chÿakanÿ fl. 3 Bordos 4 Michaelis Kornis fl. ij Marcý georgifj d. 11 (Suma:) fl. 3 Joannis balattfj d. 15 Andreae eóssÿ fl. 19 Wechke 6/50 Stephanj Petkj fl. 9 Andreae Eosÿ fl. 6 Tymafalwa 2 Thomae domokos fl. 1 Relictae Benedeictj gereb fl. 25 Siklod 23/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Alsobodogazzonfalwa 3 Georgÿ Chyakanÿ fl. 23/50 Keósmeód 10/50 Jllustrissimi principis fl. 162/50 (3) Gagÿ 2 Georgÿ Chÿakanÿ fl. [1576] (1) Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-. 1 Relictae Benedictý gereb d. 3 Joannis fekete fl. 4 Rawa 11 Michaelis Kornis fl. 1 Zent Ersebetth 18 Relictae Gabrielis More fl. 10/50 Zentabranj 8/50 Jllustrissimi principis fl. ij Szolokma 6 Jllustrissimi principis fl. 1 Balthasaris gereb fl. 9 Joannis Marton fl. 2 Andreae eóssý fl. 1 Balthasaris gereb fl.

50 Hoggÿa 10/50 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Zombatfalwa 8 Jllustrissimi principis fl. 4 Zentkiralÿ 7/50 Jllustrissimi principis fl. 13 Ozdfalwa 3/50 Joannis hoggÿaÿ fl. 15 Thomae vgron fl. 1 Relictae franciscj Nagÿ d. 50 Petrj lazlo d. 2 Kobadfalwa 7 Michaelis Antalffj fl. 7 Telekfalwa 19 Jllustrissimi principis fl. 50 38 . 1 Nagÿgalambfalwa 25 Jllustrissimi principis fl. Martonos 7 Jllustrissimi principis fl. 1 Oppidum Kereztwr 12 Jllustrissimi principis fl. 1 Dechÿfalwa 3 Relictae Gasparis Miklosfalwj fl. 2/50 Semienfalwa 13 Jllustrissimi principis fl. 50 Benedeictj Zombatfalwj d. 2 Orozhegÿ 40 Jllustrissimi principis fl. ij franciscj wanchÿadj fl. 1 Rugonfalwa 12 Jllustrissimi principis fl. 11 Michaelis Kornis fl. 5/50 (Summa:) fl. 50 Thomae Vgron fl. 6/50 Wÿzekelÿ 15/50 Jllustrissimi principis fl. franciscj farkas et Relictae Casparis Miklosfalwj fl. 3/50 Lucae hoggÿaÿ fl. 12 (Summa:) fl. 5 Benedictj Zombatfalwj fl. 1 Tarchÿafalwa 5/50 Matthie Antalljfj fl. 1 Balthasaris bogathj fl. 1 Martinÿ literatj fl. 1 Balthasaris gereb d. ij Thomae Vgron d. 50 Mattheÿ alard d. iij Jacobj Kachÿo fl. ij Tibold 3 Jllustrissimi principis fl. 96/75 (5) Bagÿ 12 Jllustrissimi principis fl. 20 Balthasaris bogathj fl. iij Stephanj Benedekffj fl. ij Emericj Lazlo d.Fiatfalwa 12 Balthasaris gereb fl. 1 Abranifalwa 3/50 Joannis Marton fl. 3/75 Petrj semien4 fl. 40 Lengielfalwa 11 Jllustrissimi principis fl. 50 Joannis gereb et Michaelis Janossý fl. 9 Joannis Marton fl. 5/50 Relictae Benedictj gereb fl. 1 Stephanj vgron. 15/50 Kadachÿ 4/75 Jllustrissimi principis fl. 93 (4) Kissolÿmos 15/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Bettfalwa 11/50 Balthasaris bogathj fl. 3 Zetelaka 20 Jllustrissimi principis fl. 4 Paulj haesfalwj fl. 7 Nagÿkede 1/50 Joannis Bornemizza fl. 11 Sandorfalwa 7 Jllustrissimi principis fl. 20 Zentmiklos 5/50 Joannis literatj fl. 12. 3 Joannis hoggyaÿ fl. 1/50 Gregorÿ5 Janossý fl. ij Kiskede 2 Eiusdem fl. 13 Relictae Benedictj gereb fl. 6 Michaelis berze fl. 19 Zentlazlo 17 Jllustrissimi principis fl. 2 Petri Palffj fl. 1 Matthie Antalffj fl.

50 Kemenifalwa 5 Petri Matias8 fl. 14 Sofalwa 8/50 Jllustrissimi principis fl. 20 Wolphangj Kornis fl. 50 Zenttamas 7 Jllustrissimi principis fl. 3 Petri benedekfý fl. 5/50 Relictae Petri demien7 d. 5 (Summa:) fl. ij 39 . 173/50 (6) Zentpeter 10 Casparis swkeósd fl. 12 d. 6 Orphanorum Nicolaj tatar fl. 1 Benedictj Mihaliffj fl. 50 Matiusfalwa 7/50 Jllustrissimi principis d. 2 Paulj Simon fl. 20/50 wolphangj Kornis fl. 9/50 Korond 9 Jllustrissimi principis fl. 50 (Summa:) fl. 10 Simionis hadnagÿ d. 3/50 Balthasaris bogathj fl. 50 Petrj hadnagÿ d. 6 Martinj bernald fl. 2/50 franciscj palffj fl. Nihil servit quia duo colonj inhabitant et nihil habent. 1 Mattheÿ Miklossy d. 12 Balthasaris bogathj d. 21 Swkeó 5 Jllustrissimi principis fl. 1 Fanchÿka. 2 Athÿa 9/50 Jllustrissimi principis fl. 50 Joannis fekete d. 105 (7) Farkaslaka 18/50 Jllustrissimi principis fl. 50 Janlaka 14 Jllustrissimi principis fl. ij Georgÿ literatj fl. 1 Wagas 21 Jllustrissimi principis fl. 1 Kÿkelleókemenifalwa 4 Relictae Thomae Zeóchÿ fl. 50 Matthiae Antalffj d. 7 Michaelis Kornis fl. 7 Recenied 10 Michaelis Kornis fl. 50 Karacgÿonfalwa 28/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Bernaldj biro d. 50 Mogioros 4/50 Jllustrissimi principis fl. 3 Paulj balintffj fl. 4 Kaidachÿfalwa 4/50 Joannis gereb fl. 50 francisci farkas fl. 12 Kisgalambfalwa6 12/50 Jllustrissimi principis fl. 9 Joannis begeózj fl. 8/50 Tordafalwa 8 Jllustrissimi principis fl. 1 Abasdfalwa 6 Jllustrissimi principis fl. 6 Balthasaris bogathj fl. 3 Wolphangý Kornis fl. 45 Okland 24 Jllustrissimi principis fl. 3/50 Ambrosÿ Zolga d. 5 Farchÿad 13 Jllustrissimi principis fl. 1 Zentmarton 10 Jllustrissimi principis fl.Zentpal 12 Wolphangj Kornis fl. 128/50 (8) Palfalwa 4 Jllustrissimi principis fl. 50 Georgÿ tiboldj d. 9 Warallia 5 Jllustrissimi principis fl. 7 Dobofalwa 15/50 Jllustrissimi principis fl. 12 Michaelis galffj fl. 4 Almas 45 Jllustrissimi principis fl. 1 Paraid 5 Jllustrissimi principis fl. 14 Joannis Marton fl. Malomfalwa 11 Jllustrissimi principis fl. 6 (Summa:) fl. 7 Warosfalwa 7 Wolphangj Kornis fl.

5/50 Michaelis Petkj10 fl. 1 Dominicj semien9 fl. 20 Kaniad 11 Wolphangj Kornis fl. 1 Relictae franciscj nagÿ fl. fl. 2 Stephanj gereb fl. 1 Lokod 3/50 Petri Janossÿ d. 2 Bibarczfalwa 12 Michaelis galffj fl. 3/50 Michaelis Kornis d. 1 Stephaný galffj fl. 50 Benedeictj Janossý fl. 8 Zentlelek 11/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Michaelis Petkj fl.Miklosfalwa 8 Beta 5/50 Jllustrissimi principis fl. 3/50 franciscÿ Petene d. 6 Patakfalwa 8 Wolphangj Kornis fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 1 Dominici Semien9 fl. 1 Valentinÿ Petkj fl. 8 (9) Kechÿett s Kisfalud 17 Benczed 6/50 Casparis Kechÿetj fl. 2/50 Petri basa d. 33 Bogarfalwa 4/50 Michaelis Petkj10 fl. 50 40 . 1 Petri Janossý d. 1 Matthiae Antalffj fl. 15 Thomae literati fl. 2 (11) Agiagfalwa 14 Jllustrissimi principis fl. 1 franciscj farkas fl. 161/50 Chÿeherdfalwa 5/50 (10) Muzna 34 Jllustrissimi principis fl. 11/50 Marefalwa 8 (Summa:) fl. 50 Emericý fozto fl. 1 Egeh 8 Jllustrissimi principis fl. 3/50 Georgÿ Zentbenedekj fl. 3 Michaelis galffj fl. 11 Relictae Nicolaý gereb fl. 4 Ders 38 Relictae Casparis Miklosfalwj fl. 131 Jllustrissimi principis fl. 38 Jllustrissimi principis fl. 5/50 Joannis beógeózj fl. 50 Ladislaj demien d. 17/50 Kisbachÿon 6/50 Staphanj Kachÿaÿ fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 4/50 Petri daniel d. 1 Joannis gallffj fl. 14 Jllustrissimi principis fl. 10/50 Matthiae Antalffj fl. 16 Casparis SŽkeósd fl. 1 Fanchÿal 7 Zentmihalÿ 6 Jllustrissimi principis fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 4/50 (Summa:) fl. 3 Jllustrissimi principis fl. 10 Jllustrissimi principis fl. 13 Jastfalwa 4 Joannis gereb fl. 145 Jllustrissimi principis fl. 8 Jllustrissimi principis fl. 6/50 Beógeóz 18 Wolphangý Kornis fl. 8 Wÿfalu 15/50 Relictae Benedictj Chÿeffeÿ fl. 1 Remete 10 Janosfalwa 14 Wolphangý Kornis fl. 8 Jllustrissimi principis fl. 7 Dallia 17/50 Alexandrj baroltj11 fl. 1 Bikafalwa 17 (Summa:) fl. 7 Relictae Nicolaj gereb fl. 50 franciscj daniel fl. 15/50 Michaelis Kornis fl. 1 Leówete 39 Jlÿke 15/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Stephaný gereb fl. 3 Jllustrissimi principis fl.

Jnnekseóolahfalwa 21/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Fẅle 7 Jllustrissimi principis fl. aliorum combustorum defalcabantur fl. 1543/25. 150 Secundum Regestum manibus meis per Michaelis Kornis assignatum summa prioris connumerationis per dominum Joannem Syger et Michaelem Apathj facta. 50/87. 1 Petri daniel fl. Ex qua summa in rationem salicisorum defalcabantur fl. 1 Petrj Janossý fl. 12 (Summa:) fl. aliorum in electionem primipilatuum. 1 Petri daniel fl. 194/38. aliorum vero peditum. 2 Bardoczfalwa 7 Thomae damokos fl. 3/50 Oppidum Vdwarhelÿ 59 Jllustrissimi principis fl. 2 Zarhegÿ 22 Staphani Lazar fl. 1 Wargias 23/50 Jllustrissimi principis fl. 15 Stephani Lazar fl. 22 Alfalw 20 Staphani Lazar fl.12 datas secunda die Martÿ ab Jllustrissimo principe jn arce fogaras etc. 6 Melchioris fozto fl. 2 franciscj daniel fl. 15 Zaldobos 5 Jllustrissimi principis fl. 5 Petri Janossý fl. 2 Betlenfalwa 8 Joannis gereb fl. 59 Sed ex his super florenis sex habent literas exemptionales per triennium annj domini 1577. 6 Nagibaczon 18/50 Jllustrissimi principis fl. faciebat fl. 50 Petri Janossý d. 3 Petri Janossy fl. 21/50 Tulso olafalu 22/50 Jllustrissimi principis fl. 10 franciscý farkas fl. 10/50 Felseóbodogazzonifalwa 7 Jllustrissimi principis fl. 49/50. Summa autem modernae connumerationis facit fl. (13) SEDIS GYRGIO Ditre 10 Staphani Lazar fl. 4 Vyfalw 16 Jllustissimi principis fl. 1 Aruadfalwa 6 Jllustrissimi principis fl. 50 Relictae franciscý nagÿ fl. Jn rationem quoque exemptorum diversis temporibus. Kenos 15 Jllustrissimi principis fl. 8 (Summa:) fl. 4 Relictae franciscý Kemenÿ fl. 10 Stepanj Kachÿaÿ fl. 50 Olaz telek 12 Jllustrissimi principis fl. 1 Dobo 3/50 Petri Janossy fl. 1 41 . 21/50 Matthie benche fl. 10 Remethe 4 Jllustissimi principis fl. Deficit summa prioris fl. 20 Chomafalwa 10 Staphani Lazar fl. 1 Wolphangj Kornis fl. 6 Hermanj 10/50 Petri Janossý fl. 50 Petri daniel d. 22/50 franciscý daniel d. 113 (12) Gÿepes 17 Jllustrissimi principis fl. 2/50 Fenieód 6 Joannis gereb fl. 1838. 2 Emericÿ bardocz d. 13 Relictae Michaelis Kachÿaÿ fl.

154 (!) (14) KAZON Vÿfalw 16/50 Jllustissimi principis fl. 50 Valentini Kelemen d.50 Pauli Balinth d. 1 Jakabfalwa 18 Jllustissimi principis fl. 1 Stephani Sandor d. 50 (Summa:) fl. 4 Monealium fl. 2 Petri Salamon fl. 2/50 Joannis Lazar fl. 50 Palfalwa 5/50 Jllustrissimi principis fl. 4 Joannis Miko fl. 50ú Monachorum fl. 2 42 Felseofalw 17 Jllustissimi principis fl. 50 Damiani Pal14 d. 13/75 Blasÿ Vincze fl. 27/50 Petri Thamas fl. 50 Georgÿ gal13 d. 2 francisci Agoston d. 15 Stephani Lazar fl. 50 (Summa:) fl. 50 Benedicti Pal d. 19/50 Zentlelek 13/50 Jllustissimi principis fl. 40 Staphani Lazar fl. 2 Emerici Becz fl. 50 Joannis Bÿchak d. 50 (16) Alterius Thomae Janossÿ de Zentmiklos d. 50 Zent Miklos 13 Jllustrissimi principis fl. 2/50 francisci farkas fl. 3 Delne 17 Joannis Lazar fl. 1 Somlio 9 Jllustissimi principis d. 3 . 1 Swgeod 5/50 (!) Jllustrissimi principis fl. 102 Georechfalwa 9 Jllustrissimi principis fl. 14 (Summa:) fl. 50 Stephani Antal d. 14/50 Relictae Pauli Becz fl.Zent Miklos 42 Jllustissimi principis fl. 4/50 Joannis Chako fl. 50 francisci Agoston fl. 50 Jmperfalwa 14 Jllustissimi principis fl. 14 Joannis gereb fl. 23 Pauli Agoston fl. 6/50 Joannis Miko fl. 50 Thekereopatak cum Kÿlienffalwa 30 Jllustissimi principis fl. 1 Volphangi Lazar fl. 50 Colomani Miklos d. 16 Stephani Lazar d. 2 Georgÿ Pokaj fl. 50 Amadefalwa 17 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Andreae Lazar d. 50 Thomae Janossý d. 50 Zent Simon 22/50 Jllustrissimi principis fl. 11/50 Ambrosÿ Miklos d. 2 Andreae Jacab fl. 50 Nicolaj Tamas d. 50 Mathej Vaida d. 25 Lucae gegeo d. 3/50 Oppidum Zereda 19/50 Jllustissimi principis fl. 1 Petri Simon d. 1 Zep Wiz 38 Jllustrissimi principis fl. 65/50 (15) CHŸK Stephanj Sandor d. 1/50 Michelis (!) Byro d. 1 Emerici Becz fl. 12 Joannis Galffý fl. 9 Borsowa 14/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Petri Salamon fl. 1 gregorÿ Barrabassÿ d. 12/50 Joannis Lazar fl.

1 Zentmarton 19 Relictae Pauli becz d. 50 Elie Chÿko fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Joannis Miko fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 50 Valentini gegeo fl. 35/50 francisci farkas fl. 50 Werebes 1 Lazarfalwa 10 Joannis Hadnagÿ d.Relictae Stephani Zekel fl. 12/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 1 Emerici Becz fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 25 Zent Gÿeorgi cum Jeneofalwa. 50 (Summa:) fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 7/50 Joannis Lazar fl. 1 Mind Zent 13/50 Joannis gereb fl. 3/50 Moniasd et Keoreosmenÿ 36 Stephani Sandor d. 1 Rakosfalwa 23/50 Emerici Becz fl. 10 Anthonÿ Hadnagÿ d. 107 Madaras 23 (17) Chýcho 23/50 Jllustrissimi principis fl. 9/50 Volphangi Lazar fl. 6/50 Jllustrissimi principis fl. 22/50 Vitalÿ Cÿrÿak fl. 50 Valentinj Kelemen fl. 2 Relictae Pauli Becz fl. 17 Jeneofalwa 18 Relictae Pauli Becz fl. 50 Kozmas 40 (Summa:) fl. 1 Relictae Pauli farkas d. 2 Staphani Sandor fl. 192 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Zent Damakos 20 Benedicti Kosa d. 16/50 Emerici Janossÿ d. 50 Volphangi Lazar fl. 28/50 Vincencÿ Jmechÿ fl. 6/50 Zentmihalÿ 40 Alberti Kÿralÿ fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 18 Petri gÿeorgyffÿ d. 27/50 (19) Zenth Thamas 23/50 Relictae Paulj Becz fl. 19 Wacharchÿ 30 Volphangi Lazar fl. 4/50 Jllustrissimi principis fl. Jllustrissimi principis fl. 50 gregorÿ Jmreh fl. 200/50 Chomortan cum Chobothfalwa 16 (18) Bankffalwa cum Jttketfalwa 21. Andreae Lazar fl. 50 Menesag 38/50 Karchfalwa 15 Jllustrissimi principis fl. 1 Twsnad 27 Elie Chÿko fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 50 Joannis Miko fl. 1 (Summa:) fl. 50 Joannis gereb fl. 15 Jllustrissimi principis d. 18 Jllustrissimi principis fl. 5 Petri Salomon d. 50 Joannis Lazar fl. 38 Joannis gereb fl. 1 Chatozeg 15 Benedicti Cosa d. 1/50 Jllustrissimi principis fl. 15 Emerici Pos15 d. 50 Blasÿ Pokaj fl. 20 Joannis Lacz d. 11 Pauli Agoston d. 1 Joannis Lazar fl. 1 Zentkiralÿ 19/50 Petri Janosÿ fl. 1 Andreae gal fl. 1/50 Valentini gegeo fl. 19/50 Bartholomei Janosi fl. ij 43 . 16 Emerici Becz d. 21 Gregorÿ Chÿko fl. 2/50 Chekefalwa 21 Joannis Beldj fl. 4 Zent Jmreh 22/50 Pauli Marthon fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 9/50 Relictae Pauli Becz fl. 2 Relictae Pauli Becz d. 15 Relictae Pauli Becz d.

példának okáért. Csik. 44: Pál. helyett Bornemiszsza.Emerici Barlabas fl. Sed. Sic. 7 Uo. mellett későbbi levéltári jelzeteket tartalmazó feljegyzések találhatók. 429/XIII jelzet alatt található. 1381/60. 15 Uo. 50 (Summa:) fl. Ex qua summa in rationem exemptorum defalcabantur fl. oldalakon olvasható az 1772-ben készült hitelesített másolat. áll. Tom. kötete a Ms. 41: Matyius. Cista Ii. Deficit summa prioris fl. IV. a marosvásárhelyi királyi tábla 1772-diki hiteles átiratában meg van az Erdélyi Múzeum kézirattárában: Jos. 3 Thomae Sook d. 5 Uo. 9 Uo. ha péáldául az eredeti Andochÿ helyett Andoch. valamint a múlt század végi megjegyzés a szöveg datálásáról és közlési helyéről. XIII. 8 Uo. nr. 50 Danfalwa 24 Jllustrissimi principis fl. 3 Uo. 37–46. 337/17... jelzete alatt őrzik. hogy ma Kemény József kéziratos gyűjteménye a Román Akadémia Könyvtári Fiókjának kézirattárában van és a Codex Transumtorum XIII. Kászon et Udvarhely Jegyzetek Az összeírás eredetijét a MOL. Chik. és jegyzeteinkben csupán azon átírásbeli eltéréseket jeleztük. A félívrét nagyságú 10 papírlapból álló füzetbe a neveket egyhasábosan írták. 12 Uo. amelyek a nevek módosítását eredményezték. 78/93 Summa autem moderne connumerationis facit fl. kötetében közölt szöveggel. sed quo tempore desideratorum. 11 Uo. de arra már szükségesnek tartottuk felhívni a figyelmet. 37: Andoch. 41–42: Peteki. Csík. 50 Taplocza 28/50 Jllustrissimi principis fl. 44: Gál. Balassa helyett Balassÿ. hogy az összeírás: „Eredetije a gyulafehérvári káptalan levéltárában. 41: Simien. amely a kötet elején lévő Index Transumtorum 22. A másolat maga a kötet 86. IV. Ennek a káptalan által 1769-ben kiadott átirata. 39: Georgii. tétele szerint az alábbi címet viseli: Connumeratio Sedium Siculicalium Udvarhely. Gyergyó et Kászon ratione cujusdam contributionis sed quo tempore desideratur. mellőzve a különben eléggé következetlenül alkalmazott múlt század végi helyesírásbeli eltéréseket. 3 Petri Texe D. Benne a 86–108. 25 Monachorum fl. IV. a Nÿwitodj helyett Nyujtodi stb. 10 Uo. fasc. Gyergyó et Kászon ratione cujusdam Contributionis. Az utolsó lap hátán az alábbiakban közölt Connumeratio . vagy éppenséggel az eredeti Gregorÿ helyett a kiadásban Georgii stb. 5. 38: Balassÿ. Gyergyó. 134/50 Secundum Regestum per Stephanum Lazar datum summa prioris connumerationis faciebat fl. ha a kötetben közölt szövegben. 45: Ros. lapján viszont a következő cím alatt szerepel: 1567[?] Vigesimarum Secundarum Connumerationalium Sedium Siculicalium: Udvarhely. 40: Galamfalva. 42: Barotzi. 1 Relictae Thomae Zeoch fl. Csik. az eredeti bornemizza. Com. 4. Kemény Codex Transumtorum. 40: Semien. Mindehhez csupán annyit fűzünk hozzá. 19/50 Joannis gereb fl. Nem utaltunk tehát arra. 14 Uo. Az eredeti alapján kiadásra előkészített másolatunkat összevetettük a SzOkl. F. Gyergyó et Kászon ratione contributionis. Sine Anno. 39: Simien. Az összeírás megjelent: a SzOkl. olvasható. (20) Connumeratio Sedium Siculicalium Udvarhely. 4 Uo. 1 44 . ij Joannis gereb d.” Az összeírás közlői a datálatlan kézirat keletkezési idejét okkal teszik 1576-ra. 965/50. Itt a kiadók jelezték. 2. 2 SzOkl. 6 Uo. 13 Uo. 43: tévesen 1575.

). 1702. hogy puszta. elõlapon található az összeírtak rétegenkénti összegezése. arra vallanak. következetesen és a kiejtésnek megfelelõen rögzítette a falvak és összeírtak magyar * 45 . a 31. és a tulajdonképpeni névjegyzék a 28. között az erre kirendelt biztosok öt székely katonai összeírást állítottak össze. A településenkénti jegyzék a 44. az elõlapon a latin címmel és Giorgio Basta megjegyzésével. két külön füzetben. elõlapon olvasható a székenkénti és a rendek sorrendjében összegezett összeírtak száma. csak a jobbágyi állapotban lévõk neve után írta a deák azt. hátlapon zárul. lapok üresek. a harmadik és negyediket pedig ugyancsak két külön füzetben az Ungarn Miscellanea 1566–1670.und Staatsarchiv két állagában õrzik.= szabados. hátlap üres. Hof. hogy az összeírásokat a császári udvar utasítására készítették. Giorgio Basta korabeli székely katonai összeírások* A Basta-féle lustrok eredetijérõl és kiadásukról. lappal.és Marosszék. Orbai-. – Csik. – 1603. de a 67. Udvarhely-. Az elsõ négy székely lustra 1602 augusztusában készült és Aranyosszék kivételével magába foglalta az egész Székelyföldet a székeik következõ idõrendi sorrendjében: 1. 3. Faszikel Nr. az összeírtak székenkénti és rendenkénti száma. lapon a háromszéki nemesség lustrája. 1602. Az utóbbi hátlapján olvasható az eskürõl távol maradt 4 személy neve (ebbõl kettõé kihúzva) és a következõ megintcsak más kéztõl írt dátum: 16. – Marosszék. elõlapon kezdõdik Csikszék összeírása és tart az 51. nemes. és 1603. február 7. augusztusa és októbere közötti idõszakot átölelõ Faszikel Nr. Az elsõ füzet 7. hogy távollétük okán sokan „az hitre ki nem jöhettek". elõbb Háromszék együtt. elsõ 67 lapján. 4. hogy bányász. – Kézdi-. 1602. a bányászoké után azt. 426 elsõ 70 lapján. lapig. Zárul e jegyzék a 38. primipilorum et libertinorum Sedium Siculicalium Udvarhely (Keresztur) et Maros de Anno 2. A 42.és Keresztúrszék.= lófõ. Az elsõ kettõt a Hungarica Allgemeine Akten 1602. Aug. lapok és a 70. A vékony spárgával összefûzött füzetben még van 11 üres lap. azzal a megszorítással. Az 52. Aug. A 37. 1602. augusztus 16. pontosabban 1602. lapokon. elõlapján kezdõdik Udvarhely anyaszék és Keresztúr fiúszék 1602. hátlapon az egész öszszeírt székelység rendenkénti száma és Giorgio Basta megjegyzése. lófõk és szabadosok nevét foglalja magába. augusztus 7. Csik-.III. A 67. augusztus 1. ritka kivétellel kéthasábosan. február 7. Az említett négy székely lustra eredetijét a Bécsi Haus-. A fascikulus 43. elõlap üres. számú ascikulusban található két egybekötött füzet borítóján olvasható a következõ latin cím: Nomina nobilium. A lustrák latin címe ellenére a jegyzékekbe felvették a jobbágyokat és más rendbéli székelyeket is (például a bányászokat stb. akik a császár iránti hûségesküt letették. 2. elõlapon kezdõdik és tart a 70. illetve a falvak neve alatt vagy azt jegyezte meg az íródeák. hogy a 67. A 426. hátlapig bezárólag. valamint Basta megjegyzésével az elõlapon. a lustrák elsõ oldalán szereplõ latin cím. augusztus 1. 1602. A 38. Gyergyó. hátlapon az összeírást végzõ iródeák kezétõl eltérõ kéztõl származó keltezés: 7. hogy jobbágy. Z. Az íródeák minden bizonnyal a székelyföldi viszonyokat jól ismerõ magyar tollforgató volt. lapjával kezdõdõ új füzet Marosszék összeírását tartalmazza a székásos latin címmel és dátummal. augusztus 1. Giorgio Basta császári generális erdélyi uralma idejében. augusztus 11-én keltezett lustrája a megfelelõ latin címmel a lap kezdetén és alatta Giorgio Basta megjegyzésével. augusztus 11. majd külön-külön Kászon-. – Udvarhely.= nobilis. hátlap. amely szerint a jegyzékek azon székely fõemberek. lapokon néhány falu lakosságának összeírása hiányzik. Az elsõ füzetet záró 33–36. Megjegyezzük végül. A háromszéki összeírás elsõ elõlapján található az általunk is reprodukált latin cím. Az összeírások elsõ vagy utolsó oldalain található Giorgio Basta-megjegyzések. lappal kezdõdik. Sepsi. hátlapon a rendek szerinti összegezéssel és azzal a megjegyzéssel. elõlapon kezdõdik a gyergyói lustra és zárul az 56. 1602. vagy egyszerûen a nevek elmaradtak. 142. Mind a négy jegyzéket egy és ugyanaz az íródeák írta félivrét nagyságú papírra.és Kászonszék. A nevek elõtt az összeírtak társadalmi hovatartozását jelölõ betûk állnak: N. Ezt követi Kászonszék összeírása a 29–30. A második füzet a 37. s végül 32. hogy a 64–65. L.és Gyergyószék. a 68–69. 1602. szabad székely.

Megjegyezte például. Bácsi. Miskolczy Ambrus professzor anyagi támogatásával fénymásolatot bocsátottak rendelkezésemre. arra késztettek. Tanczios (= Tancsos. akik a nevezett napon Marosvásárhelyen a kiküldött császári biztosok elõtt letették az esküt. Hof.). hogy a betûhû átírásban kiadásra elõkészített XVI–XVII. Ezért Szádeczky Marosszék 1602.-ben õrzött mikrofilmtárban a Basta-féle lustrák a W-535/8–9. aki a legkorábbi (és csaknem az egész székelységet átfogó) összeírásra felhívta történetírásunk figyelmét és ki is adta azt. életkorra. A követett elv sok következetlenségre adott alkalmat. A két bécsi levéltárban õrzött Basta-féle összeírások eredetijét a feltáró munkával megbízott Szent Györgyi Mária a Magyar Országos levéltár számára lemikrofilmeztette. v. v. vagy „totaliter deserta est". „deserta est". 96 jelzet alatt a 337–380. megjegyzéseit is következetesen magyarul írta. sõt szerintünk olvasatbeli hiba is. Ha példának okáért valamelyik település lakossága kipusztult. W-718 és W-1302. A Giorgio Basta korabeli székely katonai összeírások – mint a felsorolásban is jeleztük – az 1603. Ferenczj (= Ferencz. Nála a nevek elõtti L. ott az eredeti írásmódot tartottam meg. ismétlés. V. V. de a Szádeczky féle kiadásban elõfordul kihagyás. éviektõl eltérõen más íródeák végezte. Az 1603. nem lófõt. Orbai-. augusztus 16-án keltezett összeírását már más elrendezésben és kisebb betûkkel szedve közölte. A 44 félívrét nagyságú papírlapból álló füzet ide valamikor a Kaiserliche und Königliche Reichs-Finanzarchiv állagaiból került. a nyárádszeredai nemes Szeredai András állította össze. Kezdetben Szádeczky Lajos csak Kézdi-. Zeöke = Szõke. Mindezeket a jegyzetekben jeleztük. Ezek a millenniumi országos „kiállítás számára kiválogatott akták között ki voltak véve a levéltárból". valamint Marosszék 1603. ugyanis a bécsi levéltárakban folytatott kutatásai idején 1895-ben csak ezeket találta meg. majd az 1927-ben megjelent A székely nemzet története és alkotmánya címû összefoglalójában részben fel is dolgozta a Basta-féle összeírásokat. Zeöczj = Szõcs stb. Ferenczi. lapokon õrzik. A »Ferencz« névben még a keresztnevet is rendesen »Ferenczi« v. akár más jellegzetességre vonatkozó megállapításait. kötete a nagyon ritka kiadványok közé tartozik és még a közkönyvtárakban is gyakran hiányzik. hogy „deserta". 46 .). míg az udvarhelyszéki összeírás közlésénél követte eredeti tervét. 2. hogy a száz évvel ezelõtt kiadott Székely Oklevéltár V. aki a keresztnevek latin változatát rögzítette és megjegyzéseit is latinul írta. 177). A Jakab Elekkel együtt 1901-ben kiadott Udvarhely vármegye története a legrégibb idõktõl 1849-ig címû monográfiájában. Õ volt ugyanis az elsõ.). de közelebbit sajnos nem mondhatunk róla. Ezekrõl készítettük az átírást. Ezen katonai összeírás eredetijét jelenleg a Hofkammerarchiv Siebenbürgische Urkunden állagában. Ez magába foglalja azon marosszéki székelyek lajstromát. A Basta-féle székely katonai összeírások szövegét 1896-ban közölte Szádeczky Lajos a SzOkl. sive rectius feo louagos". oldalain. Az újabb feldolgozások is a Szádeczky Lajos által kiadott szöveget használták.és Gyergyószék 1602. kötete 177–321. pl. A kötet kiadása közben – mint írja – Dr. a hol kétség foroghat fenn. Károlyi Árpád. Baczj (= Bács. Sepsi-. a drabant a pedes pixidarius. február 7-én Marosvásárhelyen keltezett lustrával zárulnak. A nyárádszeredai (az összeírásban Marus Zereda) összeírás elsõ nevéhez fûzött megjegyzésébõl arra következtetünk. Benkeö = Benkõ. hogy a lustrát ez alkalommal Marosszék esküdt notariusa. Róluk a Magyar Országos Levéltár fõigazgatósága jóvoltából és Dr.és Marosszék lustrája is elõkerült. vagy a jobbágy a colonus. A fogalmakat hellyel-közzel értelmezte. hanem libertinust = szabadost jelent. Az egészen kivételes esetektõl eltekintve az összeírás az oldalakon egyhasábos. évi. éppen úgy mint a testi vagy lelki fogyatékosságra. Mindezek azzal párosítva. Az összeírtak társadalmi hovatartozását is latin fogalmakkal jelölte. v. hogy a primipilus az „vulgo Lofeo.). hogy Udvarhely. megjegyezte. amelyet aztán a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézete igazgatósága részérõl biztosított bécsi kiszállásunk idején összevetettünk az eredetivel. A múlt század végi magyar forráskiadás módszereit követõ Szádeczky Lajos érdemét nem csökkentik az említett hiányosságok. Faszikel nr. hogy „a neveket (a hol kétségtelenek) a mai helyesírással írtuk le (tehát Zabo = Szabó. Tánczos.und Staatsarchiv aligazgatója felhívta a figyelmét. hogy a régi írásmodort nem ismerõk is nehézség nélkül használhassák. századi székelyföldi népességösszeíárások sorába a Basta-féle lustrákat is felvegyük. a Haus-. hogy éppen székelyföldi íródeákról lenne szó. Nincs kizárva. számú tekercsekben vannak.nevét. évi lustráját készítette elõ kiadásra és nyomtatta ki. »Ferenczj« alakban írja (SzOkl. Csik. rote nr. évi összeírást az 1602. Az MOL. Aközlésnél Szádeczky Lajos megjegyezte.

Hadnagyj Balas L. 1602. Kouaczj Pal L. Anno Domini 1602.1. Benkeö Lazlo (1v) L. Primipilorum ac Libertinorum Sedis Siculicalis Sepsi. Vaska Mate L. 2 Uo. Kezdi et Orbai. Veres Albertt Z. Zabo Marton L. Varga Janos L. Deseö Mihalj Z. 3 Uo. sepsi. Borbelj Georgj Benkeö Tamas Jobagjnak mongiak Z. Kouaczj Janos L. Kenieres Mihalj N. Zabo Janos D. Maxai Tamas Z. A Giorgio Basta által császári hûségre esketett kézdi-. Albertt Leörinczj Z. Zabo Mihalj L. 177 hiányzik: Nemes Ember. Geörczien Benedek L. Bako Tamas 7 A kihúzott Bartos fölé írva: Zentes. Pal Tamas Georgj L. augusztus 1. Bartos Miklos L. Kozma Kereztes N. Veres Benedek Veres Gieorgj Jobagj 1 SzOkl. Zabo Gieorgj L. Bene Benedek L. Mihalj Miklos L. Nomina Nobilium. 4 6 Uo. Bene Balas L. Andras Mihalj L. kijavítva: Goczj5 man. Lazar Janos L. 8 Kihúzva. Ferenczj Georgj L. Zabo Demeter L. Maxai Balintt Zabados Zekelj2 Z. Lazlo Jmre L. Peteö Gieorgj L. Farkas Janos L. 1. Leörinczj Tamas L. 47 . hiányzik: Drabant. Zabo Georgj L. kijavítva: Filpe. Gieorgjke Andras L. Deseö Jakab L. Veres Janos L. lófõk és szabad székelyek katonai összeírása. orbai-. Veres Vinczie Z. Loczjman Jmre Drabant4 D. Farkas Jstúan L. Loczjman. Zeöke Mihalj L. Demien Peter L. Filpe5 Andras D. Augusti. Zabo Mate Lofeö3 L. Lazlo Peter L. Jn Rationem Sacrae Caesareae Majestatis Juratorum. Bene Andras D. Egied Peter L. Gergelj ferenczj L. Zabo Mihalj D. Marton Miklos8 Dalnak L. Veres Miklos L. Demeter Gergelj D. Zentes7 Jakab Zalagos Z. V. Gal Gergelj L. hiányzik: Zabados Zekelj.Biro Janos L. Maxai Janos D. (1r) KEZDI ZEKBEN Maxa N. Kelemen Andras Z. Maxai Lazlo Z. Goczjman6 Jstúan L. Zabo Janos Z. Georgjpal Miklos L.és kászonszéki nemesek. Janko Gaspar Nemes Ember1 Z. Marton Demeter L. Marton Koúzczj L. Eöse Tamas Z. hiányzik: Lofeö. Z. Zabo ferenczj L. Lazlo Jstúan L. Marton Miklos L. Eöse Mihalj Z. Filpe Balas L. Filep.

Koúaczj Jstúan L. Leörinczj Gergelj L. 179: Vicziken. Kouaczj Gergelj L. Kouaczj Gaspar kisebb L. Beke Janos L. Czikj ferenczj L. Salad Jstúan Z. Andras Jakab D. Gieorgjke Pal L. Veczjken10 Andras Also Cziernaton N. Mate Lúkaczj Vago Janos Jobagj Z. Hadnagj Tamas N. Gal Jmre L. Domokos pal L. Zabo Janos D. Cieh Mate L. Zabo Janos Z. Czikj Antal (2r) L. Jnczie Janos Z. Kereztes Tamas Z. Medúe Jstúan L. Molnar Leörinczj L. Benkeö Peter D. Somodj Gaspar N. Vaida Jstúan L. Beke Leörinczj L. Feies Matias L. Mihalj Jmre Z. Fogas Jstúan 9 Z.L. Czikj Gieorgj L. kijavítva: N. Bod Balintt L. Mihalj Jstúan L. Barrabas Demeter L. Lazlo Balas 11 L. Kondoraczj Jakab Z. Peter Peter L. Fazakas Mate Z. Leörinczj Jstúan L. Eczjken Miklos Z. Kanczj Mate Z. Ven Jstúan L. Magiari Janos Z. Beke Balas L. Fabian Gaspar L. Ferenczj Mihalj Z. Fabian Jstúan L. Áthúzva. Jakoczj Janos Z. Telekj Tamas L. Bakczi Boldisar L. Deseö Gieorgj L. Puzta Gieorgj Z. Polgar Lazlo L. Elekes Lúkaczj L. Cieh Janos L. Nemes ferenczj Z. Kouaczj Gaspar Z. Kondraczj (!) Balint Z. Vaska Janos L. Egied Miklos Leörinczj Balint L. Beke Jstúan Z. V. Miklos Peter Z. Fodor Lazlo Z. Fekete ferenczj Z. Eördeg peter L. Zekelj Tamas L. Bod Miklos D. Jakoczj Leörinczj Z. Raksi (!) Balas Z. Vaska Lukaczj L. Simon Jstúan Z. Czikj Miklos L. Jako Andras Albis L. Medúe Jstúan Z. Molnar Jstúan L. Giarfas Jakab L. Jllies Jstúan L. Pal Tamas ferenczj L. Pal Jstúan Z. Bitai Janos D. Gaido Janos Z. Barta Janos L.9 Vaska Tamas L. Mihalj Jakab L. Zabo Pal Nagj Andras Jobagj N. Bak Peter L. Bene Balintt L. Kouaczj Hihalj Z. Beke Jakab L. Cieh Janos L. Kenieres Pal L. Veres Georgj L. Barta Jakab L. Cieh Peter 10 L. Domokos Peter L. Magiari Gaspar Z. Miklos Mihalj Z. Magiari Peter Z. Czikj Mihalj L. Vardo Mihalj Z. Kenieres Jstúan L. Beke Benedek Z. Bak Gieorgj L. Kanta Balas L. Loúaczj Miklos L. Eczjken Matias L. Zabo Miklos L. 48 . Loúaczj Marton D. Giergus Janos L. Koúaczj Georgj L. SzOkl. Toriaj Antal L. Barta Janos Z. Porkolab Andras L. Benkeö Boldisar L. Filep Andras Z.11 Gal Geörgj Jobagj Z. Czikj Marton L. Gergelj Janos L. Kelemen Janos Z. Marton Tamas L. Zekelj Lazlo L. Peter Jstúan L. Egied Jmre D. Deseö ferenczj L. Zekelj Balas L. Santa Mihalj Z. Lazlo Marton N. Cziomos Jstúan L. Fabian Ambrus L. Feies Gergelj Z. Peter Marton L. Gaido Tamas Z. Barrabas Tamas Z.

Pal Tamas Miklos L. Gal Jstúan L. Púzta Gieorgj Z. Rakosi Benedek L. Gieorgj Koúaczj Z. Farkas Andras Z. Gal Jakab Z. Elek Peter L. Mihaczj Mihalj Z. Pal Balas D. Rakosi Jmre Z. Philep Mihalj L. 181: Vajda. Tott Jstúan (3r) Fútasfalúa L. Beczeö Miklos L. Lúkaczj Tamas Jakab ferenczj Jobagj Jakab Jstuan Jobagj Z. Lazar Janos 12 Vaida kijavítva Gaido. Leörinczj Jstúan Z. Zanizlo Miklos (2v) L. Balog Ambrús Z. Beke Jstúan L. Bartos Andras L. Gal Demeter Z. beke Peter Z. Balog Gieorgj Z. Kristos Jstúan Z. Gal Gieorgj L. Egied Simon Z. V. 49 . Lúkaczj Balas L. Denes Balas Z. Gaido12 Jakab Z. Deak Mihalj L. Teörek Peter L. Lazlo Peter L. Toriaj Jstúan Z. Rakosi Leörinczj L. Balog Mihalj Z. Maczj Jstúan Z. Balas Mate Z. Nagj Leörinczj Z. Balas Mihalj L. Balia Balint Felseö Cziernaton L. Bernad Ferenczj D. Bariczj Tamas Z. Falka Peter L. Cziko Janos L. Dombi Tamas Z. Farkas Peter Z. Maczia Gieörgj Z. Marton Janos L. Kelemen Daniel Z. Gal Miklos Z. Rakosi Mihalj L. Mako Mihalj Dúlo Balas Jobagjnak mongiak Z. Hamar Jstúan masik L. Demien Andras Z. Koúaczj Ferenczj L. Veg Gergelj L. Mihaczj Peter L. Gieorgj Jakab Jstúan L. Zanizlo Miklos masik L. Zaz Matias L. Czipeö Peter Z. Vargiasi Janos Z. Keölente Simon Z. Beke Albertt Z. Hamar Benedek L. SzOkl. Zabo Lazlo L. Pal Tamas Jstúan L. Beczieö Jakab Z. Varga Gergelj Z. Zekelj Mihalj L.L. Rakosi Mihalj Z. Tompa Gergelj Z. Komlat Antal L. Fekete Miklos Z. Dombi Andras Z. Hamar Jstúan D. Rakosi Tamas Z. Beczeü Jstúan Z. Jstuan Gieorgj Jstúan Gal Miklos Jobagjnak mongiak Markos Lúkaczj Jobagjnak mongjak Z. Beöleni Jstúan Z. Gaspar Gergelj Z. Balint Gergelj Z. Balint Marton N. Valika Andras Z. Bak Jstúan L.11 Bariczj Andras Jobagj Z. Marton Pal Z. Lazlo Andras Z. Farkas Jakab Z. Jllies Jstúan L. Hamar Jstúan Z. Koúaczj Mihalj Z. Forika ferenczj Z. Kristos Miklos Z. Pal Janos Pal L. Farkas Matias Z. Zanizlo Miklos L. Fekete Janos Z. Veg ferenczj Z. Bartaliús Mihalj Gaido Marton Jobagj Varga Balas Jobagj Kerestelj Lukaczj Jobagj Varga Demeter Jobagj Jstuan Koúaczj Jobagj Jakoczj Andras Jobagj Z. Rakosi Gergelj L. Balog Gieorgj Z. Sandj Jstúan Z. Balog Miklos Z. Denes Benedek Z. Sandj Andras Z. Balint Tamas L. Gaspar Gieorgj Z. Bardoczj Janos L. Gieorgj Janos Peter L. Pal Tamas Demien L. Molnar Janos Z. Tott Ferenczj Z. Biro Jmre Z. Magas Jstúan Z. Vargiasi Ferenczj Z. Varga Benedek L. Gienes Andras D. Fekete Mihalj Z. Kadar Lazlo Jkafalúa Z. Valika Lazlo Z.

Antal Peter Z. Ferenczj Gergelj Z. Mike Gieorgj Simon Jstuan Jobagj Z. Kouaczj Andras Z. Zekelj Peter L. Kis Gergelj Z. Marton Janos Felseö Toria Z. Matiús Balas L. Elekes Mate Z. Kis Jstúan Z. Ban Geörgj Z. Zabo Jstúan Z. Bertalan Tamas Z. Pakoczj Matias Z. Keöntes Jstúan Z. Marton Tamas Z. Veres Jstúan Z. Apor Janos (4r) Z. Cziúpor Janos Cziorba Balas Jobagj Z. Zeles Lazlo Cziorba Jakab Jobagj Z. Demien Jstuan N. Jano Peter Z. Bertalan Peter Zentt Lelek L. Vizi Miklos Z. Peteö Gieorgj L. Nagj Peter L. Mike Demeter L. Mike Jstúan Z. V.13 Gergelj Janos Z. Matiús Janos N. Fodor kijavítva: Hodor. Czintalan Mate Z.Pakoczj Leörinczj Jobagj Zilagj Janos Jobagj Z. Kos Peter Z. Apor Sandor Benkeö Pal Jobagj L. 182: tévesen Z. Mike Antal Z. Lazlo Gieorgj Z. Leörinczj Jstuan Z. Ambrus Janos Z. Jstok Janos Z. Barta Simon Z. Lazlo ferenczj 14 13 L. 15 Szokl. V. Gonbas Andras Kelemen Tamas Jobagj Z. Zabo Jakab L. Bartok Tamas Z. Mike Jstúan Z. Deömes Janos Z. Pal Andras L. Leörinczj Jstúan Z. Apor Janos Z. Mike Mihalj L. Soliom Pal Z. Lazlo Gergelj Z. Kauaczj Mihalj Z. Biro Lazlo Z. Mike Ferenczj Z. Danka Mihalj Z. Bertok Jstúan Z. Lukaczj Demeter Z. Jmre Jstúan Z. Tason Leörinczj N. Lazlo Jstúan N. Leörinczj Peter Z. Viz Jstúan (3v) Also Toria Z. Kos Balintt Z. Lazlo Pal N. Bertok Mihalj nagion Simon Gieorgj Jobagj Bertok Janos Jobagj Z. Volonczj Gieorgj Z. Szokl. Kos gieorgj Z. Apor Tamas L. Hodor Peter Z. Apor Andras Z. 182: tévesen Z. Solion Balas L. Varga Janos Kaczin Janos Jobagj Z. Hodor Mate Z. Volonczj Gergelj 16 Áthúzva. Teörek Mihalj Z. Matius Lukaczj Z. Kouaczj Mihalj Z. 50 . Roman Gieörgj Z. Bariczj Balas Z. Zeles Balintt N. Volonczj Gieörgj Z.14-15 Kenczieö ferenczj Z. Kaza Balas Z. Koúaczj Janos Z. Tatrangj Jstúan Z. Bartos Jstúan Z. Tasolj Miklos Z. Zabo Mate Z. Leörinczj Mate Jobagjnak mongiak Z. Demien Andras L. Kis Andras Cziorba Gieorgj Jobagj Z. Orbaj Andras Z. Bodo Peter Z. Miklos Kouaczj Demeter Mihalj Jobagj Z. Benkeö Janos Z. Vizi Peter Jllies Balas Jobagj Z. Lukaczj Balas Z. Matiús Tamas L. Vizi Mihalj Z. Embre Miklos Z. Hatalmas Peter L. Kozma Mihalj Z. Orban Benedek Z. Botos Balas L. Kos Lazlo Z. Biro Peter Z. Zabo Jstúan Z. Benkeö Mate Z. Balas Jakab Z. Hodor16 Tamas L. Zabo Ferenczj Z. Gal Gieorgj Z. Lazlo Mihalj Z. Kosa Balas L. Jncze Matias Z. Benkeö Gieorgj Z. Marton Peter N. Koúaczj Jstúan Z. Hamar Ferenczj Z.

Bertok Jakab Z. Becziw Georgj Z. Kouaczj ferenczj Z. Fenes Gieorgj Z. Miko Jakab Z. Magiar Mihalj Z. Zima Fabian Z. Eztergar Mihalj Z. Borozdalo Lukaczj Z. Elek Matias (5r) Polian N. Jako Tamas 17 Z. Bereczj Tamas (4v) Z. Boldisar Mate Z. Hegies Balintt Z. Fazakas Janos Z. Agoston Mihalj Z. Barta Janos Z. Bereczjkj Gieörgj Z. Veres Mihalj Z. Kakúk Georgj Z. Matius Balas Z. Jako Jstuan Z. Varanczia Miklos Z. Gan Miklos Z. Deak Andras Z. Zeöczj Jmre Z. Genej Mihalj Z. Emeczj Gieorgj Z. Kosa Peter Z. Mihalj Janos Z. Konabi Tamas Z. Varga Gergelj Z. Finta Balas Z. Konabi Janos Z.Z. Zonda Tamas L. Czikj Jstúan Z. Fazakas Ferenczj Z. Bak Peter Z. Zekeres Jstúan D. Hegies Matias Z. Benedek Miklos D. Daika Demeter Z. Bartos Miklos Z. Jstok Jmre Z. Mate Leörinczj Z. Zalo Balas Z. 184: Gabriel. Kouaczj Miklos Z. Matius Jstúan Z. Mihalj Marton Bereczk Z. Miko Pal Z. SzOkl. Fodor Gergelj Z. Kouaczj Janos Z. Jmre Tamas Z. Nemes Mate Z. Bencze Miklos Z. Kis Kazon17 Z. Pal Janos Z. Luka Gieorgj Z. Bartok Tamas Z. . Milos Peter Z. Deak Janos Z. Eztergar Janos Z. Darúas Tamas Z. Czider Janos Z. Volonczj Peter Z. Baljko Gieörgj Z. Egied Bartalios Z. Gieorgj Kouaczj Tamas Z. Tuson Benedek N. Roman Marton Z. Matiús Jstuan Z. Adorian Benedek Z. Fazakas Balintt Z. Simon Mate Z. Medues Jstuan Z. Bartos Pal Z. Magiari ferenczj 51 Kihúzva. Barla Gieorgj Z. Polian Balas Z. Medúe Gieörgj Z. Fodor Andras Z. Jstok fabian Z. Markos Andras Z. Vata Matias Z. Vatan Mihalj Z. Czider Peter L. Volonczj Jstúan Z. Varga Benedek D. Balas Andras Z. Volonczj Lazlo Z. Jstok Mihalj Z. Tizer Antal Z. Albertt Mihalj Z. Veres Jstúan N. Orbaj Janos Z. Koúaczj Janos Z. Barla Miklos Z. Miko Tamas Z. Pasko Janos Z. Fodor Matias Z. Tottkeözi Gergelj Z. Roman Leörinczj Z. V. Simon Benedek Z. Czintalan Gergelj Z. Mate Kereztes Z. Baczio Albertt Z. Janos Deak L. Elek Miklos Z. Kún Balintt L. Fabian Lukaczj Z. Kakúk Jstúan Z. Peter Janos Z. Barta Gieorgj Z. Budaj Matias Z. Raczj Peter L. Kereseö Mihalj Z. Gabrul18 Miklos Z. Kotro Jstúan Z. Egied Gieorgj Z. Tizer Janos Z. Eöttúes ferenczj Z. Miko Mihalj Z. Deak Miklos Z. Cziúlak Janos Z. Simon Jmre Z. Varga Balas Z. Marton Jstúan Z. Hodor Gieorgj Z. Eöttúes Balintt Z. Kotro Leörinczj Z. Zabo Kelemen 18 Z. Baczio Balintt Z. Bodor Mate Z. Zeben Lenartt Z. Deak Andras Z. Demeter Leörinczj Z. Bereczjkj Janos Z.

Kazonj Jakab Z. Donat Ferenczj L. Konio Andras L. 186: Báti. Balint Janos L. SzOkl. Kereztes Leörinczj L. Vardj Balas Z. Farkas Mihalj D. Cziegze Pal Z. Mate Jstúan Vatan Andras Saran Mate Santa Jakab Simon Antal Zel bartaliús Orban Gergelj Peter Miklos Varga Jakab Becziw Mihalj Baljko fabian Belafalúa L.21 Peteö Marton Jobagj Z. Kereztes Peter N. 185: tévesen KonZabo kijavítva: Keteztes. Jllies Jstúan L. Cziakanj Tamas Z. Jgo Mate Z. Mihalj Jstúan L. Zeöczj Peter L. Koúaczj Menjhartt L. Jmre Gieörgj Z. Konio Gieorgj masik L. Kereztes Jakab Z. Leörinczj Gergelj Z. Gieorgjbiro Janos L. Agoston Jstúan D. Marton Lukaczj D. Cziegze Jstúan Z. Tott Andras Zeöczj Benedek Bobagj Búti22 Andras Jobagj Beleni Boldisar Jobagj Benczie Andras Jobagj Benczie Tamas Jobagj Daúid Lazlo Jobagj Z. Miklos Ferenczj Z. Bitaj Mate L. Verhegj Leörinczj Z. Ferenczj Balas Z. Bodor Marton D. Teörek Miklos L. Kazoni Miklos 52 L. Nagj Janos Z. Gara Mihalj Z. Jakab Peter Z. Mate Matias Z. Kiralj Mihalj D. Fagias Jstuan Z. Nagj Marton Z. Kereztes Balas Z. Kanio Jstúan Z. Kis Bartalios Z. Bodor Leörinczj (6r) Lehmen N. Kereztes Tamas Z. Gele Leörinczj L. Mihalj Benedek L. Kereztes20 Marton D. Bizak Mihalj Z. Gieorgjbiro Mate L. Cziakanj Miklos L. Cziaram Peter Z. Farkas Marton D.Z. Retj Ramas Z. Giarfas Gieorgj L. Barta Leörinczj D. Konio19 Gieorgj L. Janos Deak L. Gele Gieörgj L. Reti Peter Z. Lukaczj Mihalj Z. Kazoni Gaspar L. Kouaczj Gergelj (5v) Leczifalúa L. Agoston Peter Z. Sigmond Demeter D. Pal Ferenczj Z. Giarfas Andras L. Giarfas Jstúan L. Josa Andras Áthúzva. Cziakan Pal D. Agoston Pal Z. Giarfas Jakab L. V. Cziwres Janos L. Domokos Lazlo Z. Ereös Pal L. Marton Gaspar L. Kereztes ferenczj L. Kouaczj Gieörgj Z. Gieorgjbiro Gaspar L. Andras Balas Z. Gieorgjbiro Andras L. Kouaczj Miklos Z. Bati kijavítva: Buti. Koúaczj Mate L. V. Mihalj Koúaczj Z. Konio19 Peter L. Zabo Simon L. Cziegze Jstúan a kisseb Z. Bitai Gieorgj L. Koúaczj Balintt L. Gieorgj biro Lukaczj N. Kanio Ferenczj Z. 22 21 SzOkl.21 Santa Jstúan Jobagj Z. Mihalj Jstúan L. Fagias Lukaczj Z. Giarfas Gergelj L. Vardj Janos Z. Bitaj Gaspar L. Jllies Marton D. Reti Jstúan Z. Gieorgj Janos Z. Cziok Benedek Z. Bodor Peter N. Teörek Matias L. Kanio Andras Z. Kouaczj Miklos Z. 20 . Bartalios Balas 19 Z. Cziakanj Jstúan Z. Cziakanj Balint Z. Sipos Mihalj L. Gal Pal L. gó.

Nielen Gergelj D. Farkas Janos Z. Zabo Jstúan L. Kozma Denes Z. Miklos Demeter Z. Gal Balas L. Vereb Jakab Z. Hozzú Ferenczj D. Barla Ferenczj Z. Gondos Demeter Z. Koúaczj Jstúan kiseb 23 Z. Cziomortani Jstúan N. Fabian Zanizlo Z. Tot Janos Z. Zeögen Jstúan Z. Koter Pal Z. Farkas Leörinczj D. Pal Janos Peter Z. Bogio Andras Sera Gergelj Jobagj Jozon Benedek Niútod N. Barta Janos Z. V. Damokos Mihalj Nagj Janos Jobagj Z. Gergelj Balas Z. Hizo Matias L. Lazlo Peter L. Nagj Pal Z. Balint Gergelj Z. Kaba Miklos Z. Bene Miklos L. Koúaczj Jstúan Z. Bondj Balas Z. 186: tévesen Jncze. Lazlo Matias Z. Cziúdor Mate Z. V. Tanko Leörinczj (7r) Z. Zúrkos Gieörgj Z. Begezi Mihalj L. Mihalj Peter Z. Setet Leörinczj L. Jozon Benedek Z. Damakos Gergelj Z. Cziakanj ferenczj Z. Butak Lenartt Z. Barla Marton Z. Zezeg Jstúan Z. Benczie Benedek L. Setet Kereztes L. Pal Balas Gergelj Osdola N. Miczjke Balas L. Nielen Gergelj Z. Zabo Tamas Z. Cziok Jstúan Z. Lazar Jstaún Z. Janos Koúaczj Z. 53 . Vas Peter Z. Tott Balintt L. Cziwder Fabian Z. Jmre Mihaljh Z. Balintt Janos L. Bardoczj Matias Z. Galczio Peter L. Tanko Peter Z. Kaniztos L. Gaspar Jstúan L. Gal Janos Z. Cziwres Miklos N. Bandj Benedek Z. 26 Áthúzva. Butak Gergelj Z. Hadj Mihalj Z. Kouaczj Gergelj Z. Kouaczj Leörinczj Z. Zentes Gieorgj Z. Zebn Farkas Z. Daúod Jstaún Z. Bernad Benedek Z. Setet Jstúan D.26 Baliko Jakab Jobagj 25 SzOkl. Santa ferenczj Z. Bondj Pal Z. Damokos ferenczj Z. Tanko Janos Z.L. Veres Marton Z.187: tévesen Kimecs. Zabo Andras Z. Benkeö Peter Z. Bene Gergelj Z. Húsit Leörinczj Z. Jmre23 Mihalj D. Baxa Andras Z. Gal Marton 24 Z. Lúkaczj Ferenczj (6v) Martonos Z. Jmeczj25 Matias L. Nagj Jstúan Z. Santa Janos Z. Vereb Denes Z. SzOkl. Kosa Jstúan Krestelj Pal Jobagj Z. Filep Demeter Z. Kote Simon Z. Beögezi Jstuan Z. Zalo Pal Z. Hadj Simon Z. Zeöke Kereztes Tott Gergelj Jobagj N. Hiso Jstúan L. Zeögen Demeter Z. Kihúzva. Cziomortani Gergelj Z. Marton Balas Barla Peter Jobagj Z. Lehmenj Janos Z. Hozzú Peter Z.24 Jozon Albertt Jobagj Z. Luka Miklos Z. Paztor Janos Z. Farkas Sandor N. Gergelj Leörinczj Z. Bondja Mihalj Z.. Kakuczj Andras L. Koúaczj Balas Z. Barok Gaspar Z. Hadj Mihalj L. Bertalan Balint Z.

Kaba Lazlo Z. Pal Jstúan 29 30 Jnczie az áthúzott Jstúan fölé Kihúzva. Varga Tamas Z. Ereös Balas Z. Boso Tamas Z. Olczj Andras Z. Nagj ferenczj Z. Boso Gieörgj Z. Biro Leörinczj Z. Vargiasi Janos Z. Kelemen Jstok Z. Ferenczj Balas zalog[os] L. Konrat Gieorgj Z.30 Fabian Gieorgj L. Barla Jstúan Z. átjavítva: L. Gergelj Leörinczj Z.Z. Kemendj Jstúan Z. Beczj Miklos Z. Kemendj Gieorgj Z. Babos Jstúan Z. írva. Kondraczj Jstúan D. Jnczie Jstúan Z. Patakj Janos Z. Vas Andras L. Eczjken Kereztes Z. Tusa Mihalj Z. Mihalj Pal L. Kak Lazlo Z.26 Tott Benedek Jobagj Z. Cieh Jmre L. Balintt Lazar Z. Pal Andras Z. Magiari Benedek Z. Farago Janos L. Kemendj Balas Z. Z. Jnczie Peter L.28 Tott Gergelj Jobagj Z. Kis Janos D. Kis forro Georgj Z. Bardoczj Jakab Z. Azzalos Jmre Zazfalú D. Fabian Andras L. Kerepeczj Jstúan Z. 54 . Jakabos Benedek L. Henter Tamas Z. Heia Andras Z. Menjhartt Andras Z. Demien Demeter L. Vitalius Jstúan Z. Gergelj Mate L. Antal Jstúan Z. Biro Jmre Z. Zalaj Peter L. Silúester Gaspar L. Jenczeo Jstúan Z. Elekes Janos N. Eczjken Mihalj Z. Magiari Gergelj Z. Forro Marton Z. Setet Jstúan Z. Benke Jstúan Z. Cziepleö Miklos Z Lúkaczj Janos Z. Jnczie Janos Z. Tamas Leörinczj Z. Nagj Jstúan Z. Tamas Benedek Z. Balog Tamas Z. Gieorgjbiro Marton Z. Jakabos Jakab Z. Heia Gieörgj Z. Butak Ferenczj Z. Kemendj Janos Z. Barla Janos Z. Benedek Tamas Z. Boso Jstúan Z. Jakabos Mihalj Z. Boso Jstúan Z. Jacabos Jnczie27 v (7 ) Z. Cziepleö Peter 27 Z. Varga Janos Z. janczio Jstúan Z. Forro Gieorgj Z. Baliko Demeter Z. Forro Janos kisseb Zent Katolna L. Veres Mihalj D. Ambrús Balas Z. Forro Gaspar Z. Hea Miklos Z. Barla Andras Z.28 Czikj Leörinczj Jobagj Z. Donat Jstúan Z. Ambrús Jstúan Z. Deöde Jstúan Z. Balint Peter Z. Demien Janos L. Jenczi Andras Z. Sebestien Andras Sarfalúa Z. Cziwder Boldisar Z. 28 Kemien átjavítva: Demien. Forro Pal Z. Demien29 Kelemen L. Dobai Janos L. Vargiasi Balas Z. Forro Jstúan Z. Cieh Peter L. Josa Demeter Z. Balog Jstúan Z. Kerepeczj Andras Z. Barta Benedek L. Janczio Gergelj Z. Elekes Tamas Z. Ereös Jakab Z. Varga ferenczj Vaik28 Z. Heia Janos D. Bartalios Gieorgj Z. Forro Janos Z. Farago Leörinczj Z. Benkeö Mihalj Z. Boso Janos (8r) Orozfalú Z.

Bak Janos L. Bak Jstúan N. Nemere32 Jstúan Z.Z. Kanczi Janos L. Sepsi Jstúan zalog[os] Z. Czikj Jstuan Z. Balog Tamas L. Draga Tamas L. Jstúan Georgj L. Zabo Jstúan Z. Zabo Benedek Z: Zabo Mihalj D. Túsa Jstúan L. Orban Jakab Z. Zeöczj Mihalj Z.31 Jstok Jmre Jobagj Z. Balog Andras Z. Nagj Janos Z. Simon Lazlo L. Sepsi Gergelj Z. Matko Jstúan Z. Lukaczj Andras Z. Tott Jstúan Z. Tott Balintt Z. Pako Lazlo Z. Gazda Peter KEZDI VASARHELI Z. Zabo Balas Z. Tott Gergelj Z. Balog Jstúan Z. Matko Peter Z. Ambrús Gergelj Z. Áthúzva. Bútjka Lukaczj (9v) Bita D. Veres Gergelj Z. 33 55 . Cziomos Mihalj Z. Olczi Gergelj L. Gal Jstúan Z. Zanto Mihalj Z. Cziki Mihalj L. Búdaj Janos Z. Zeöczj Marton Z. Miklos Andras L. Balas Tamas Z. Varga Jakab Z. Antal Peter SzOkl. Tusa Peter L. Borbelj Janos Z. Porkolab Balas L. Miklos Marton D. Balog Leörinczj L. Barrabas Gergelj Z. Zigiarto Janos Z. Zabo Balint Z. Deak Jstúan Z.33 Vincziar Jstúan D. 34 Z. Balas Jstúan Z. Sipos Peter Z. Bútka Janos Z. Matús Matias D. Sipos Miklos Z. Zabo Pal Z. Janczio Tamas Z. Varga Andras Z. átjavítva: D. Kelemen Pal Z. Zabo Andras Z. Bak Lazlo L. Foris Miklos D. Nagj Menjhartt Markosfalúa L. V. Balog Balas Tolio átjavítva: Bolio. Teörek Gieorgj Z. Farago Gieorgj Z. Miklos Jstúan (9r) Martonfalúa L. Getfj Lukaczj L. Czikj Jstúan Z. 189: tévesen NeZ. Bolio Gieorgj Z. Túsa Gergelj Matiúsfalúa N. Bolio34 Marton Z. mes. Somodj Jakab L. Matko Janos Z. Gal Gieorgj Z. Matiús Balas L. Telekj Jmre Z. Benkeö Mihalj L. Olczi Gergelj Z. Lazlo Ferenczj L. Nagj Balintt Z. Peter Janos Z. Nagj Peter Z. Túsa Lazlo L. Túsa Mate L. Ambrús Jstúan Z. Lazlo Jstúan L. Tusa Janos L. Teörek Jstúan Z. Bak Gieorgj L. Bak Lazlo L. Daúid Demeter L. Cieh Andras (8v) Hatolika N. Zabo Simon Z. Veres Miklos L. Nagj Janos Z. Barrabas Balintt L. Jstuan Mate Z. Matús Janos D. Olczi Jstúan Z. Getfj Jstúan L. Zanto Jakab Z. Tusa Mate Z. Tott Marton L. Jnczie Peter L. Teörek Mate Z. Domokos Balas Z. Janczio Janos Z. Leörinczj Ferenczj L. Vago Gieorgj 32 31 L. Nagj Jstúan L.

Sigmond Janos L. Boso Andras Z. Borzo Gieörgj Z. Doros Miklos Z. Zebeni Mihalj Z. Búza Mihalj Z. Zabo Balas Z. Baka Tamas Z. Varga Peter Z. Bonjhai Janos Z. Zeöczj Gergelj Z. Borbelj Peter Z. Pal Deak Lazlo Z. Dani Lúkaczj Z. Borbelj Gergelj Z. Benkeö Janos Z. Czionka Miklos Z. Pap Janos Z. Tott Sebestien Z. 191: tévesen Bozok. Varga Balas Z. Benkeö Gieörgj Z. Benkeö Gergelj Z. Bereczj Janos Z. Zep Demeter L. Bak Andras Z. Kis Antal Z. Bekes Lazar L. Lakatos Mate Z. Zaz Balas Z. Koúaczj Balintt Z. Benkeö Peter Z. Budaj Leörinczj Z. Kadar Kereztes Z. Zeöczj Bartalios Z. Pap Peter Z. Fabian Jstúan D. Baka Ferenczj L. Zeöczj ferenczj Z. Nagj Miklos (10r) Z. Tott Ferenczj Z. Búna Gieorgj Z. Baka Jstúan L. Borbelj Gieorgj Z. Giarfas Simon Z. Janczio Jstúan Z. Peczj Janos Z. Nireö Menjhartt Z. Kerekes Lukaczj (10v) Albertt Janos Jobagj Benedek Marton zalag[os] 35 36 SzOkl. Janczio Lazlo Z. Zabo Janos _______________ Kúrta Patak L. Zentj Balintt Z. Kotnar Marton Z. Mihalj Kouaczj Z. Bartalios Koúaczj Z. Hanko Mihalj Z. Demien Lazlo Z. Baka Tamas Z. Zabo Janos Z. Borok35 Janos Z. Geller Andras Z. Varga Gergelj Z. Zabo Balintt Z. Janos Koúaczj 56 Z. Benkeö Gergelj Z. . Cziogori Mihalj Z. Barta Gergelj Z. Boldisar Tamas Z. Benkeö Gergelj Z. Rafai Mihalj Z. Andras Koúaczj Z. Cziaúar Gaspar D. Tott Janos Z. Vaida Marton Z. Teörek Jstúan Z. Koúaczj Peter Z. Zabo Janos Z. Zanto Albertt Z. Buza Leörinczj Z. Mihalj Koúaczj Z. Varga Janos Z. Varga Jstúan Z. Rafai Peter Z. Balog Tamas Z. Tott Mihalj Z. Baka Mihalj L. Raczj Balas Z. Santa Mihalj Z. Zaz Varga Z. Koúaczj Leörinczj Z. Budaj Mihalj Z. Baka Gieörgj Z.Z. Barla Matias Zep Balas36 Z. Kerekes Jakab Z. Borok35 Mihalj Z. Baka Miklos Z. Kis Gergelj Z. Zeöczj Mate Z. Azalos Jmre Z. Zabo Bartos Z. Zeöczj Balintt Z. Molnar Andras Z. V. Zeöczj Balintt Z. Zeöczj ferenczj Z. Hodor Miklos Z. Baka Demeter Z. Janczio Antal Z. Barta Balas Z. Vas Mihalj D. Bene Miklos Z. Zeöczj Janos Z. Zabo Gieorgj Z. Kihúzva. Demien Janos Z. Vas Jakab D. Boso Mihalj Z. Tott Mihalj Z. Demeter Peter Z. Zaz Ferenczj Z. Tombok Miklos Eztelnek L. Hanko Jstúan Z. Hanko Tamas Z. Peczj Marton Z. Akazto Lazlo Z. Bak Balintt Z. Dani Jstúan Z. Lazlo Koúaczj Z. Ambrús Peter Z. Bartos Mihalj L.

Pal Andras Z. Boso Marton Z. penzen meg Vette Emeczi Mihalj Ezeket Z. Matias Balas Z. Júan Jakab Z. Jrka Demeter Z. Barla Miklos Z. Konda Miklos Z. Barla Mihalj Z. Gergelj Koúaczj Kopaz Gergelj Jobagj L. Elekes Gieorgj Z. Boniczj Kereztes 42 Z. V. Beneö Mihalj Z. Jstúanczia Ferenczj Andok Mihalj Jobagj Bardj Gieörgj Z. Peteö Jstuan Z. Konia Peter Z. Czioma Daúid Z. 57 . Baka Gergelj Z. Kupan Balas Z. Janka Lazlo Almas L. Abram Miklos L. Jako Janos Z. átjavítva: Z. Zabo Marton Z. Jakoczj Leórinczj Z. Janko Peter L. Zaczjúaj Ferenczj (11 ) Cziomortan r Baxafalúa. Vas Pal N. Demeter Kereztes Júan Jstúan Jobagj Z. Zeöke Kereztes Santa Demeter Jobagj Z. Boso Jakab Z. Demeter Janos Z. Kiralj Janos Z. Antal Peter Z. Grúzda Mihalj Bertalan Gergelj Jobagj Kerekes Balintt Jobagj Sandor Jstúan Jobagj Kiczin Antal Jobagj Gal ferenczj zalog[os] Z. Barla Jakab Z. Baxa Gergelj Z. Sak átjavítva: Jsak. Albo37 Benedek D. Kozma Mihalj Z. Czioma Balintt Albo Kereztes Jobagj Z. Heia Benedek Z. Barla Balas Z. Zep Andras Z. Barta Peter (11v) ORBAI ZEK Zagon N. 193: tévesen Sikó. Kerestelj átjavítva: Kereztes. SzOkl. Bogati Antal Z. Kiszep Balintt Z. Kelemen Mihalj Z. 193: tévesen Andor. Czioma Kereztes Z. Lukaczj Koúaczj L. Cziútak Andras Z. Czioma Janos Z. Jsak Janos Z. Nagj Jstuan Hagj Janos Jobagj N. Kore Miklos L. Demeter Janos a kisseb Z. Elekes Miklos Z. Ferenczj Janos Z. Geczie Peter Z. Sido Gieorgj Z. Baxa Mihalj Z. Beneö Mate L. Jstuan Deak L.41 Sandor Mate Jobagj Z. Czioma Mate Z. Biro Mihalj L. Demeter Jakab Z. Baczj Jstúan Z. Ferenczj Marton Z. Bertalan Peter Z. Andok38 Jakab Z. Ferenczj Janos (12r) Z. Domokos Leörinczj Z. Bertalan Janos Z.39 Zekelj Gieorgj Jobagj Z. Beneö Jstuan L. Fabian Balas L.41 Jstúanczia Gieorgj Jobagj Bertalan Peter Jobagj Z. Mikes Gierorgj N. Konia Balas Z. Fazakas Miklos Veres Andras Jobagj Z. Barla Jakab a kisseb 41 42 43 L. Benczie Jstuan Z. Nagj Janos Z. V. Simon Peter Sido40 Marton Jobagj 37 38 L. Ola Janos36 Z. Albo Peter Z. Jsak43 Jstúan Grúsda Tamas zalog[os] Z. 40 SzOkl. Balasko Andras Z. Barla Tamas Z. Boldisar Leörinczj Z. Ola Janos Z. Geczie Domokos Z. Fabian Mihalj Z. Kelemen Jstúan Z. Áthúzva.Lukaczj Mate Jobagj Nagj Mate Jobagj Janczio Foris Jobagj Z. Nagj Gergely Z. Sido Janos Z. Orban Benedek Z. 39 Többszörösen áthúzva. Saska Tamas Z. Goczj Peter Z. Bwgezi Gieorgj Z. Biro Tamas L. Ferenczi Andras Z. Boso Kereztes Z.

Baratosi Gieorgj Z. Loczj átjavítva: Goczj. Vida Mihalj g[os] Z. Daúid Andras Z. Vida Jstúan Z. Gal Balas Kiralj Janos Jobagj Z. Cziútak Andras Jobagj45 Anna Jstúan Jobagj Bitaj Demeter Jobagj Z. Nagj Mihalj Kiralj Jobagj Z. Gal Miklos Z. Fazakas Peter Z. Porsolt Gieorgj D. Eördeg Benedek Z. Búczj Andras Z. átjavítva: Jobagj. Cziala Mihalj Z. zalag. Bibo Jstúan L. Tott Pal L. Kupan Miklos Elekes Peter Jobagj Z. Baczio Janos Z. Ven Peter Z. Also Cziútak Mihalj L. Balog Demeter L. Konda Demeter Z. Gal Gieorgj L. 47 Z. Beg Jmre Z.44 Deak Mihalj D. Vida Janos L. Cziete ferenczj Bernad Benedek Z. átjavítva: L. Boczj Peter zalag[os] Zabo Balintt Jobagj Z. Sala Tamas Perselt Janos Jobagj Z. Barta ferenczj Z. Geczieö Janos zalaZ. Goczj Mihalj Z. Cziútak Janos Boczio Mihalj Jobagj Z. Vida Demeter D. Albertt Mihalj L. kijavítva: N. Tamas Marton Z. Posok Marton Z. Tott Mihalj Z. Varga Balintt Balint Varga Jobagj Modra Janos Jobagj Daúid Gieörgj Jobagj (13r) Z. Tott Gieörgj L. Grúzda Balas Z. Fazakas Jmre zalog[os] D. Barrabas Mate Barlok Miklos Jobagj (12v) Pake N. átjavítva: D. Balogj Gieorgj Z. Balo Janos Z. Leörinczj Janos Z. Fazakas Mihalj Tott Lúkaczj Jobagj L. Fazakas Jstúan zalog[os] Z. Ser Miklos L. Kupan Marton Z. Debreczienj Jstúan N. Tanczios Jstúan L. és L. Nagj Gaspar L. Vardo Janos L. Bogdan Antal N. Leörinczj Albertt Z. Cziútak Peter Z. Fazakas Marton Zilagj Mihalj Jobagj Pap Balintt Jobagj Bernad Tamas Jobagj D. Salak Mihalj Koúazna Z. Zabo Jstúan L. Cziegze Jakab D. Lenartt Gieorgj D. Azzú Matias L. Búczj Janos Z. Fazakas Andras Z.Baratos L. Cziútak Antal Koúaczj Marton Jobagj Z. Szeöczj Matias D. Erdeös Mihalj Z. Daúid Sandor L. Jano Mate L. Zabo Mihalj D. Paloczjka Mate L. Sandor ferenczj N. Búz Gieorgj Z. Leörinczj Janos L. Porsolt Lukaczj L. Tott Balintt L. Janos Dead L. Zabo Gaspar Z. Cziútak Marton Z. Balo Mihalj 44 Z. Zabo Miklos D. Vida Andras zalog[os] N. Mihaczj Gieorgj Tott Peter Jobagj L.47 Cziútok Andras Z. Cziútak Lazar Z. Bott Jstúan Z. Jako Andras L. Teörek Tamas Z. Goczi46 Peter L. Cziútak Jstúan L. 58 . Tanczios Miklos D. Ven Jstúan 45 46 L. Grúzda Jstúan Z. Bende Benedek g[os] Danczj Mihalj Jobagj Z: Kúpan Demeter Danczj Balas Jobagj L. Barta Andras Z. Pal Lúkaczj L. Kouaczj Belintt zalaZ.44 Sandor Matias L. Sandor Miklos Molnar Gieörgj Jobagj Z. Benczj Mate Z. Boczj Benedek Keöres Z.

Sigmond Mihalj Z. Nagj Vaina Andras Z. Vaina Andras kilseö Z. Kupan Demeter Z. Kozma Jmre L. Kupan Janos Pal Janos Jobagj D. Kúpan Andras Z. Túsan Mate Z. Vaina Peter Z. Mihalczj Gabor Z. Gal Peter L. Vaina Mihalj Z. Tusan Gergelj Z.50 Jakab Mate Zabola Z.Z. Czian Mihalj Z. Zabo Jstúan Z. Cziútak48 Mihalj Z. Gal Mihalj L. Demes Miklos Sido Jstúan Jobagj Z. Cziúz Andras Z. Mikes Sigmond Z. Bartos Miklos Orros Tamas Jobagj Z.51 Czieczie52 Jstuan Z. Zabo Gergelj L. Janos Koúaczj Z. Barla Jakab Z. Zabo Jstúan Z. Sido Demeter N. Martj Lukaczj Z. Bene Janos L. Finna Lazlo Z. Nagj Gergelj Z. Ferenczj Janos Z. Erdeös Peter (13v) Z. Vaina Andras Z. Sido Tamas Z. Dobaczj Miklos Z. Jakabfj Mihalj Z. Sido Gaspar Paúa Z. Ferenczj Peter Z. Vaina Gieorgj Z. Leöke Mihalj Z. Cziúz ferenczj Z. Cziekme ferenczj Z. 196: Haralj. Cziútak Andras Z. Ferenczj Pal L. Kis Kereztes L. Gal Georgj Harúalj50/a Janos Jobagj Z. 52 Czikj átjavítva: Czieczie. Demes Jstúan Z. Cziútak Ambrus Z. Gaspar Tamas L. Jakab Mate Georgj Z.50 Gaspar Lukaczj N. 49 Vaida átjavítva: Vaina. Cziútak Jstúan Z. Demes Benedek Z. Tamas Andras L. Sinna Pal L. Bene Miklos L. Martj Jstúan Z. 59 . Ven Balintt Z. Jllies Gaspar D. Ferenczj balintt Z. Haralj Gieorgj Z. Benedek Kouaczj L. Matias Balint Z. Miklos Kouaczj Z. Mate Peter L. Martj Leörinczj 51 Z. Lenartt Mihalj L. Gal Balas D. Kúpan Benedek Z.50 Gaspar Lazlo L. Vaina Gaspar Z. Ferenczj Antal Z. Acziel Janos Z. 51 L. Kereztes Jstúan Z. Kadar Janos L. Bútjka Jstúan Z. Draga Benedek Z. Becziek Lukaczj (14r) Z. Túsan Lazlo Z. Vrús Gergelj Z. Ferenczj Miklos felseö Z. Erdeos Jmre Z. Cziutak Mihalj Z. átjavítva: Z. V. Deme Miklos Z. Pal Miklos Gergelj Z. Tott Peter Z. Martj Mate Z. Veg Jmre Z. Bogio Jmre Kozma Jstúan Jobagj Z. Bogio Lazlo L. Gal Janos kisseb L. Cziúz Andras Z. Demes Janos Z. Cziútak Gieorgj Z. Túsan Matias Z. Nagj Vaina Janos Jobagj Z. Jllies Jstúan Z. Kupan Ferenczj Z. Cziekme Jstuan Z. Bogio Gieorgj Eczike Mihalj Jobagj N. Kihúzva. Vaina Janos kisseb Z. Gal Tamas Z. Zabo Miklos Z. Czian Demeter Z. Vaina49 Tamas Z. Barta Mihalj Vaida Lazlo Jobagj L. Jllies Tamas Z. Bene Pal Z. Antal Janos Jstúan L. Cziekme Tamas L. SzOkl. Balog Janos Z. Retj Tamas L. Martj Peter Z. Cziúz Tamas Z. Nagj Demeter Z. Varga Jstuan felseö Z. Janos Pal Z. Ferenczj Gergelj 50 48 Gjiutak átjavítva: Cziutak. Demes Leörinczj Z. Zeöke Jstúan D. Veg Janos Z. Cziekne ferenczj Z.

Loúaz Benedek Z. Vida Benedek L. Baiczi Miklos D. Feier Tamas Z.D. átjavítva Z. Gaspar Lukaczj Z. Hajda Janos Z. 55 SzOkl. Feier Balas Z. Koúaczj Jstúan Z. Zakaczj Mihalj Z. Birga Leörinczj Z. Gal Lazlo Z. Poson Leörinczj Z.57 Kakas Jstúan Jobagj 53 Z. V. Retj54 Jstúan (14v) Z. 60 . Menjhar Janos Z. Biro Leörinczj Z. Bogati Lazlo Z. Nagj Jakab Z. V. Demeczj Janos Z. Deak Jstúan Z. Kouaczj Janos Z. Josa Balint Z. Bogati Peter56 Z. Antal Janos Balas Z. Bogio Jstuan Z. Kihúzva. Zigetj Andras Z. 197: a név elõtt tévesen Z. Koczis Mihalj Z. Fodor Gergelj 61 Többszörösen áthúzva. Heia Balintt Z. Bogati Gieörgj Z. Mixan Mihalj Z. Teörek Jstúan Z. Kozma Miklos 57 53 Gelenczie N. Kereztes Mihalj Z. Nagj Matias Z. Kakas Gieorgj Jobagj Haroli Z. 54 Leok átjavítva: Retj. Poson Janos Z. Gother Janos Z. Koúaczj Jmre Z. Bogio Janos a nagiob Z. Barta Andras D. Matias Matias Z. 58 SzOkl. Baiczi Peter D. Oros Andras Z. Feier Balintt Z. Cziakanj Jmre Z. Feier Lazlo Z. Bogio Janos Z. Zegedy Mate58 Z. 63 Kihúzva. Zigetj Matias Z. Zako Kereztes Z. Feier Marton Z.. Kozma Balas Z. Orros Jmre Z. Fabian Pal N. Feier Ferenczj Z. Nagj Janos a nagiob Z. Bogati Peter Z. Fabian Giarfas Birtok Janos Jobagj Z. Damo Janos Z. Nagj Mihalj Janos Z. Kerestelj Janos Z. Leök Jstúan Z. Markos Mihalj Z. Finta Balas Z. Deúa Peter Z. Sigmond Peter Z. Sandor Gieörgj Kosa Jstúan Jobagj61 Z. Kouaczj Gergelj Z. Gaspar Mihalj Z. 196: tévesen Fenes. Feies55 Balint Z. 56 Kihúzva. Heia Benedek Z. Zako Marton Z. Posa Gergelj Z. Finta Balas Z. Finta Jstúan Z. Heia Gaspar Z. Cziekne Mihalj Z. Jadnagj Janos Z. Bende Mate D. Gal Benedek Z. Finna Peter Z. majd utána két kiolvashatatlan betû. Koczis Tamas Molnar Janos Jobagj Z. 62 Többszörösen áthúzva. Mate Jstuan Z. Oros Balintt Z. Baiczi Mihalj D. Koúaczj Mate Z. Többszörösen áthúzva. Barta Peter63 Z. Bizak Jmre Z.53 Kakas Jstúan Jobagj Z. Feier Benedek L. Zegeti Ferenczj L. Feier Jstúan Z. Finta Peter Z. Bende Tamas Z. Louaz Jstúan Z. Koúaczj Lúkaczj D. Oros Miklos Z. Mihalczj Tamas Z. Mate Tamas Z. Matias Jstúan Z. Jakabfj Andras Z. Finta Mate Z. Zekelj Boldisar L. Botos Tamas Z. Forgaczj Tamas Z. Deúa Miklos Z. 59 L. Birtok Jakab Z.62 Arros Balint Jobagj Sera Tamas Jobagj Zigetj Matias Jobagj Z. Finna Jmre Z. Siko Demeter Z.59 Bende Andras Z. Nagj Janos Z. Bende Balas Z. Haida Janos a kisseb Z. Poson Andras Z. 60 Kihúzva. Finta Leörinczj Z. Finta Balas a kisseb60 Z. Arros Marton Z.

Darabant Janos Z. Cziako Tamas L. Jegetÿ Mate Ola Demeter Jobagj Z. Ecziel Ferenczj Z. Deak Lazlo Z. Bartok Andras Z. Kupan Peter Z. Osuat Tamas Z. Osúat Gieörgj Z. Jakab Demeter Z. Jstuan Peter Z. Benczie Leörinczj D. Babos Ferenczj Z. Buda Gieorgj Z. Simon Andras Z. Gal Janos Z. Zekrenj Peter D. Koris Peter Z. Vaida Balintt Z. Zekelj Janos Z.Z. Bertelan64 Gergelj Z. Pal ferenczj Z. Deak Gieorgj Z. Baiczi Balintt Z. Feier Gaspar Z. Búda Lazlo Z. Vitaliús Jakab Z. V. Deak Andras Z. Jllies Gieörgjh D. Ecziken Jakab Valan Mate Jobagj Z. Kouaczj Andras Z. Kis Leörinczj Kiralj Gergelj Jobagj Leörinczj Mihalj Jobagj Kiralj Mihalj Jobagj Kiralj Gieorgj Jobagj Tamasfalúa N. Zabo Andras Z. Cziako Mihalj Farago Janos Jobagj Púztika Jstúan Jobagj Z. Sebestien Gergelj Z. Kouaczj Janos Z. Zeörcziej Menjhartt N. Donat Janos 64 65 SzOkl. Osúat Janos Zekrenj Pal Jobagj Z. Boldis Jmre N. Koris Gergelj a kisseb Z. Vaida Janos Z. Baka Marton Z. Bartok Balas Z. Búda Tamas Z. Koúaczj Miklos Z. Gal Boldisar Z. Bende Pal Z. Babos Matias Z. Donat Gieörgj N. Nagj Leörinczj Z. Finta Gieorgj Z. Gal Peter Z. Gal Peter Z. Mihalczj Pal N. Tompa Mate Domakosfalúa N. Bartok Mihalj Z. Leörenczj Jstuan Z. Sebestien Janos Z. Koris Marton Z. Simon Mihalj Z. Koris Gergelj Z. Mihalczj Lazlo (15r) Z. Bariczj Tamas Z. Cziúz Balas Z. Mako Gieörgj N. Gal Balas Jmeczifalúa Z. Baka Balas Z. Pancziel Lúkaczj Ola Andras Jobagj Z. 198: Bertalan. Tamas Mate Z. Agoston Demeter l. Vaida Jstuan Z. Koúaczj Leörinczj Z. Czipa Janos Z. Finta Benedek Z. 61 . Pal Jstúan Z. Kouaczj Antal Z. Vas Antal Z. Palko Jakab Z. Kouaczj Ferenczj Z. Eczjken Peter (15v) Peteőfalúa Z. Kondorat Janos Z. Bernad Sebestien Soszo Miklos Jobagj Sandor Janos Jobagj Pap65 Antal Jobagj Kalara Mate Jobagj Z. Ciriak Balintt (16r) Telek N. Kouaczj Janos Z. Czipa Balas Z. Orbai Mihalj Z. Bartj Mihalj Benczie Miklos Jobagj Z. Czipa Peter Z. Markos Leörinczj Z. Molnar Mihalj Z. Lukaczj Ferenczj Z. Koris Janos a kisseb Z. Búda Mihalj Z. Orbai Andras Z. Koris Janos Z. Az áthúzott Kapa fölé írva. Boldis Barlabas Hilib L. Denes Mate Z. Cziúz Mihalj Z. Zeörczj Demeter N. Marton Deak N. Ciriak Balintt Zeörczie N. Koris Albertt Z. Jstúan Gergelj Z. Simon Mihalj Z. Nagj Antal Z. Donat Matias Tott Peter Jobagj Z.

Koúaczj Gieorgj Z. Kupan Janos Z.66 Kiralj Mate Jobagj N. Czia Ferenczj N. Doboli Janos Z. Krestelj Leörinczj Z. Varga Jmbre Z. Vas Peter Z. Donat Jmre N. Bodo Jstuan N. Vas Peter Z. Tompa Jmbrus Z. Andras Koúaczj Z. Tompa Miklos Z. Jsak Janos a kisseb Z. Czia Demeter N. Solia Demeter L. Bete Janos Z. Erebin Peter Z. Bede Janos L. Bak Lazlo N. Dobolj Balintt Kiralj Marton Jobagj Z. Radulj Jakab Kiralj Balintt Jobagj Z. Cziore Kereztes Kis Borosnio Z. Cziori Janos N. Daúid Leörinczj L. Czizer Peter L. Jsak Balas Z. Bardj Janos Z. Posoni Peter L. Daúid Demien L. Zegeti Jstúan Z. Vas Jstúan Z. Kupan Matias 66 Z. Mwkes Benedek D. Cziore Marton Z. Bartok Gieörgj L. Jano Gergelj L. Gal Mate Z. Tott Mate66 Z. 62 . Gomolia Pal L. Jsak Mate Z. Posoni Jstúan66 L. Danczi Jstuan Kiralj Janos Jobagj Z. Zeögen Jstúan L. Tott Lukaczj Z. Kiralj Andras L. Daúid Mihalj66 L. Vas Gergelj Z.N. Zabo Janos Czioria Gergelj Jobagj Z. Zakarias Ferenczj Z. Jano Miklos L. Daúid Mate Z. Jsak Peter Kiralj Miklos Jobagj L. Tompa Janos Z. Zúrdok Benedek L. Beke Janos Varga Bartalios Z. Teörek Mate L. Kis Mihalj L. Zentiúanj Janos Kiralj Mihalj66 Z. Czioria Benedek Z. Krestelj Peter Z. Jakos Miklos Z. Barta Miklos a nagiob D. Tott Gergelj Z. Bodola Gieörgj Z. Tott Geiörgj Z. Bede Tamas L. Andras Koúaczj Z. Magiarosi Miklos L. Cziore ferenczj Z. Gaspar Tamas L. Josa Jmbre Z. Zakarias Janos Cziofalúa N. Zakarias Mate Z. Czioria Mate Z. Zegetj Jmre Z. Jano Mate L. Poson Gieörgy (17r) Nagj Borosnio (16v) SEPSI ZEK Fel Dobol D. Kis Tamas Pal Kereztes Jobagj Z. Kupan Miklos Z. Zabo Jstúan Z. Dúlo Pal Z. Zekelj Mihalj Z. Dezmas Janos Z. Dorottia Peter Feöldes Andras Jobagj L. Fodor Balintt Z. Vas Simon Veres Balint Jobagj Z. Tott Balintt Z. Tamo Georgj Z. Jsak Antal L. Bodola Gieorgj Z. Simon Mihalj Z. Zabo Demeter Nicola Balas Jobagj Z. Doboli Benedek Kis Marton Jobagj Z. Lazlo Balas N. Beöite Balint Z. Cziori Jstúan Z. Kis Lúkaczj Z. Cziori Miklos Z. Jakoczj Gergelj Z. Bede Benedek L. Erebin Janos Z. Donat Janos L. Bodo Miklos Koczis Andras Jobagj Papolczia N. Jsak Janos Z. Jakoczj Janos Z. Cziore Balas N. Bodo Miklos N. Gomolia Tamas L. Tott Miklos Z. Zúrdok Balas L. Jano Bartalios Z. Zúrdok Gieörgj a nagiob Kihúzva. Barta Miklos L.

69 Mark Mihalj Z. Zabo Leörinczj Z. Bartok Mihalj Z. Sebestien Mihalj Z. 63 . Gazda Marton A név elõtt Bede. Barta Benedek D. Sigmond Mihalj Z. Barlabas ferenczj L. Hathazi Gieorgj Z. Kerestelj Mate D. Tatrosi Mate N. Simopn Gieorgj L. Zanto Andras Z. Z. Orban Jmre Z. Antos Balint L. Gal Balintt L. Magiari Miklos L. Silúster Janos L. Zúrdok Andras Z. Zaizon Pal Z. Nagj Jakab Z. Kerestelj Tamas Z. Feier Pal D. Basa Georgj Z. Gazda Lukaczj L. elmosódva. kijavítva: D. Kese Gieorgj L. Kis Antal Janos D. Denes Mihalj Z. Sandor Mihalj Z. Gal Demien L. Barta Jakab Z. Halal Gieorgj L. Losonczi Janos L. Tobias Benedek68 Z. Mark Janos L. Bartok Foris Z. Zelke Demeter L. Bertok Miklos D. Feier Janos Z. Tobias Lukaczj Z. Abram Balas Z. 71 72 Gaz átjavítva Zabo. majd az L. Cziakanj Jakab Z. SzOkl. Silúester peter Z. Barta Tamas Z. Czuka Tamas Z.L. Josa Gergelj D. Zaizon Jstúan L. Magiarosi Balintt Z. Zaz Antal Z. Barta Mate Z. Zaz Pal72 Z. Barta Ferenczj Z. Mark Jakab L. Magiarosi Bartalios Z. Losonczj Marton L. Bartok Mihalj (17v) Szacziúa (18r) Retie Z. Fabian Mihalj Z. Konia Nadras Z. 201: e név hiányzik. Zaz Balas L. Bartok Gieorgj Z. Kerestelj Andras Z. Nagj Antal Z. Finta Peter Z.: tévesen Z. Orban Adam Z. Nagj Marton Z. Zabo71 Jstúan Z. Konia Benedek L. Zeöczj Mate L. Zekelj Mihalj L. Zabo Janos Z. Barta Miklos a harmadik D. Kis Antal Marton Z. Bartok Mihalj Z. Jsak Gieörgj D. Zaz Menjhartt Z. Simon Mate L. Jsak Peter Z. Markos Gergelj Komolo L. Czio Peter L. Barta Lukaczj Z. Kouaczj Mate Z. Zúrdok Gieorgj D. Basa Lúkaczj 67 68 Z. Gomolia Gieorgj D. Bagolj Lazlo Z. Basa Janos Z. 69 70 Uo. Kore Tamas Z. Gal Gieorgj L. Orban Simon Magiaros L. Gazda Jstúan L. Kese Gergelj Z. Bartok Peter Z. Johos Balas Eger Patak L. Kis Tamas D.. Mark Mate L. Kihúzva. Ola Demeter Z. Zaizon Simon Z. Denes Jstúan Z. Halal Peter L. Bartok Mate Z. Nagj ferenczj Z. V. Finta Gergelj Z. Kis Antal Pal Z. Boldisar Balint Z. Zaz Gaspar72 Gazda Marton72 Z. Siluester Andras L. Zeöke Miklos Z. Markos Janos Z. Fazakas Mihalj67 Z. Konia Janos L. Orban Jstúan Z. Konia Tamas D.69 Mate Mihalj D. Zelke Peter Z.70 Kese Balintt Z. Konia Filep Z. Barta Balas Z. Somodj Janos D. Andalj Jmre Z. Czianj Peter Z.

Barlabas Mihalj L. Teörek Simon L. Bodo Mihalj D. Zabo Miklos Z. Veres Gieorgj L.77 Mark Miklos Z. Fozto Simon Z. Nagj Mihalj N. Kútj Janos Z. Koúaczj Mate L. Zaz Mate (19r) Bikfalúa N. Kese Miklos Z. Kouaczj Jstúan Z. Benke Jstúan Z. Zeöczj Tamas Z. Bozzasi Gieorgj Z. Konaczj Tamas Z. Zeöczj Marton Z. Kispal Gieorgj Z. Jakoczj ferenczj Z. Jako Gieorgj L. Kispal Jakab D. Koúaczj Pal Z. Kouaczj Kereztes Z. Koúaczj Marton L. Santa Gergelj N. Zabo Jstúan Z. Bikfaluj Gabor D. Fozto Peter Z. Zotiori ferenczj Z. Koúaczj ferenczj Z. Agoston Jakab Z. Pal Janos Tamas Z. Zabo Miklos Z. Pal Janos Balintt D. Laczio Gaspar Z. Zaizon Balintt Z. Bereczi Janos Z. Zabo Peter D.Zent Júan N. Beneö Lazar Lizno N. Jako Gabor Z. Kuti Gergelj Z. Fazakas Kereztes Z. Retj Gergelj 74 Z. Gencziel Gieörgj Z. Elekes Fabian Z. Nagj Demeter Z. Benkeö Balintt D. Pal Janos peter Janko kijavítva: Danko. Barta Lúkaczj Z. Domo Leörinczj Z. Kese Miklos Z. Ferenczj Lukaczj Z. Nagj Leörinczj Z. Jllies Andras N. Damo Ferenczj Z. Jakoczj Simon L.75 Nilas Janos (18v) Vzon SzOkl. Bodor Janos Z. Jllies Jmre L. Bikfaluj Jstúan N. Zotiori Antal L.77 Mark Marton L. Jstok Balint Z. Jako Peter Z. Janko Jstúan L. Henter Benedek L. Kaitar Gergelj L. V. Pal Janos Tamas a nagiob D. Kosa Jstúan Z. Bodor Lúkaczj Danko Mate Jobagj L. Borosniaj Jstúan L. Telkj Jmre Z. Markos Mate N. Kis Jstúan L. Kereztes Marton Z. Zotiori Mate L. Berde73 Janos Z. Pwnkesti Pal Z. Kutj Andras L. Kouaczj Ferenczj L. Danko76 Janos Z. Pal Gieörgj Z. Miklos Janos Z. Kispal Janos D. 203:tévesen Bede. Nagj Farkas Z. Danko Tamas Z. Kihúzva. Kese Tamas D. Jambor Miklos L. Leörinczj Janos Z. V. Bereczj Jstúan Z. Pozto Peter Z. kijavítva: L. Nagj Benedek L. 75 SzOkl. Veres Balintt Z. Zabo ferenczj L. Zeöczj Andras Z. Jako Simon L. Kereztes Kereztes Z. Zaiza Janos Z. Zaz Ferenczj Z. Gieöre Simon Z. Jakab Pal Z. Janko Janos Z. Domo Janos L. Kosa Gieörgj L. Janko Miklos72 N. Teörek Mate L. Damo Boldisar L. Kis Gierorgj Matias Z. Zabo Janos L. Jteö Janos Z. Laczio Jstúan Z. Vaida Mihalj L. Gúbas Mihalj Z. Barta Tamas D. 64 . Lúkaczj Gieorgj Z. Z. Tona Janos Z. Nagj Mihalj Z. Agoston Mate 76 77 Z. Jako Antal Z. Benke Balintt Z. Zotiori Gieorgj D. 203: tévedésbõl elmaradt 74 73 Beldj Ferenczj L. Fozto Miklos Z. Kis Antal L. Santa Ferenczj L.

Zabos Silúester Z. Zabo Janos Z. Kis Tamas L. Tomok Domokos L. Nagj Gergelj Z. Czieke Tamas Z. Rakosi Antal Z. Lengiel Janos Z. Erdelj Jstúan D. Nagj Gergelj L. Simon Peter Z. Nagj Jstúan Z. Dango Marton Z. Ondok Janos Z. Fekete Benedek Z. Matias Janos Z. Nagj Mihalj a kisseb N. Danczj Gergelj Z. Demien Tamas Z. Barlok Janos Z. Zako Mihalj L. Teörek Balintt Z. Nagy Kereztes L. Zeöczj Lukaczj D. Nagj Balintt Z. Zabo Janos D. 205: tévesen Szöke. Czikj Giorgj Z. Marhat Jstúan L. Marhat Mihalj L. Balok Mate Z. Petke Tamas Z. Vas Jstúan L. Vonczj Balas D. Mate Simon D. Zabo Janos L. Gaspar Balintt L. Miheczj Janos D. Erdelj Jstuan a kisseb D. Tanko Jstuan D. Barta Peter L. Gedri Mate L. Tana Janos L. Farkas Lukaczj L. Gal Jstúan L. Simon Miklos Z. Feies Janos Z. Zoltan Mate Z. Matias Gieörgj Z. V. Zeöke Balintt Z. Falka Balintt Z. Fekete Lazlo L. Tamas Balas SzOkl. Filep Jstúan Z. Petke Balas Z. Banczianj78Janos L. 205: Bácsai Kihúzva. Miklos Lukaczj 78 79 L. Fekete Lazlo Z. Koúaczj Janos N. Tana Peter L. Rakosi Peter Z. Elekes Jstúan79 L. Danczj Gergelj Z. Konia Gergelj D. Ferencz Pal Z. 80 SzOkl. Gal Andras Z. Domoga Tamas L. Nagj Mihalj L. Zonda Miklos Z. Kis Gieorgj Jstúan L. Marhat Andras L. Ferenczj Gieorgj Z. Simon Janos (20r) N. Peter Balint D. Kozma Andras D. Barrabas Janos Z. Marhat Antal a kisseb L. Markos Gieorgj Z. Vaida Miklos Z. Benkeö Antal Z. Balok Marton Z. Filep Jstúan Z. V. Erdelj Mihalj D. Peter Miklos Z. Petke Gergelj L. Falka Marton Z. Barta Janos D. Baczianj Mate D. Koúaczj Janos Z. Fozto Balint L. (Baczarj?). Prúnok Mihalj D. Filep Lúkaczj Z. Jokor Pal Z. Bene Janos Z. Veres Benedek L. Simon Balintt Z. Fozto Peter L. 65 . Teölgies Mihalj L. Marhat Gaspar Z. beöite Marton L. Zabo Marton Z. Pal biro Mihalj L. Jako Mate L. Tott Mihalj Z. Zabo Denes Al Dobolj Z. Antal Janos Z. Barrabas Ferenczj D. Nagj Boldisar Z. Orbo Gieorgj Z. Pal Janos Peter L. Szimon Balas L. Keöúer Gieörgj L. Marhat Antal Jlliefalúa L. Benkeö Tamas L. Gedre Jstúan Z. Leöke80 Tamas Keökes Z. Elekes Janos L. Rakosi Janos L.L. Rakosi Balintt D. Kouaczj Marton L. Rakosi Gieorgj L. Konia Gaspar Z. Vonczi Boldisar D. Túsnadj Peter L. Zabo Simon Z. Okmar Mate Z. Balok Gieorgj Vbereczj Mihalj79 Z. Filep Miklos Z. Zabo Balintt L. Zacziúa Peter D. Danczj Janos (19v) Z. Nagj Mihalj L. Jstúan biro Antal Z. Kereztes Peter L.

Barta Jakab84 Z. Ferenczj Peter Z. Beneö Gaspar D. Nagj Janos Z. Beöite Marton Z. Erdeö Gaspar L. Kis peter Z. Marton Pal L. Eskeö Gieörgj L. Darabos Janos Z. Szonda Janos L. Jakab Janos L. Sikesd Mihalj Z. Daniel Gergelj L. Marton Gaspar Z. Jakab Lazlo Z. Botos Jmre Z. Jarton Jstúan Zotior Z. Zanizlo Miklos Z. Zotiori Janos Z. Jo Denes Z. 84 Kihúzva. Jmbre Mihalj Z. 83 SzOkl. Bonto Gaspar L. Kozma Leörinczj D. Gal Tamas Z. Jakab Antal D. Denkeö Mihalj L. Ferenczj Antal Z. V. Agoston Miklos Z. Zaz Janos Z. Azagi Ferenczj Z. Barta Gieorgj 81 82 Z. 206: tévesen Pisler. Denkeö Balas Z. Zaraz Miklos Z. Felzegi Ferenczj Z. Denkeö Tamas Z. Moriczj Janos Z. Ferenczj gergelj Z. Felzegj Mihalj Z. Konia Peter Z. Jmre Barrabas Z: Jmre Andras Z. Kozma Tamas D. V. Kihúzva. 66 . Sondor Ferenczj Z. Agoston Marton Z. Zotiori Jmre82 Z. Zanizlo Gergelj Z.Z. Jakab Jstúan82 Z. Zotiori Jmre L. Szonda Gabor Z. Fabianb Jstuan Z. Daniel Jakab Z. Beöitj Janos Z. Zabo Jstúan L. Azagi Peter L. Osúat Demeter SzOkl. Abram Mihalj Z. Kadar Balintt D. Benkeö Gergelj Z. Azzagj Balas Z. Gaspar Mate Z. Abram Balintt D. Balas Mate Z. Demien Gaspar D. Nagj Janos Z. Gal Gergelj Z. Jnczie Balas Z. Kilenj Mate L. Barta Jakab Zent Kiralj Z. Kilenj Miklos L. Bora Thamas Z.81 Jakab Janos D. Jakab Jstúan (20v) Z. Zabo Pal L. Kilenj Ferenczj D. Bor Andras Z. Gaspar Mihalj L. Bernad Peter Z. Sikesd Tamas Z. Hegies Jstúan L. Zaz Janos Z. Gaspar Marton Kilin Z. Marton Boldisar Z. Szilúester Jstúan Z. Peter Andras D. Benkeö Pal Z. Zotiori Janos82 Z. Denkeö Balintt L. Sas Peter Z. Tott Daniel (21r) Zent Maria Z. Marton Pal Z. Barlok Jstúan Z. Pislen83 Mihalj Z. Marton Mihalj Z. Filep Tamas Z. Gieörgj Miklos Mihalj Z. Abram Mate Z. Vaida Antal Z. Bakczi Antal L. Denkeö Janos Z. Fazakas Janos L. Nagj Gergelj Z. Lapat Jmre Z. Kwlne Peter Z. Jakab Miklos Z. Sigmond Mate L. Botos Matias L. Demeter Janos Z. Marton Jmre Z. Vida Andras Z. Swkesd Marton L. Zotiori Peter Z. Elekes Jstúan Z. Damokos Miklos Z. 206: tévesen D. Andras Koúaczj Z. Nagj Georgj Z. Azagj Boldisar Z. Jncze Janos L. Jmre Peter Z. Kis Ferenczj Z. Konia Jmre Z. Veres Gieorgj Z. Nagj Georgj Z. Zotiori Lúkaczj Z. Daniel Mihalj Z. Nagj Tamas Z. Geöde Janos Z. Zabo Janos Z. Kis Antal Z.

Balog Gieorgj 67 . Miklos Gieörgj L. Gal Gieorgj Z. Mark Lazar Z. Andras Janos L. Kiralj Ferenczj Z. Zabo Jstúan Z. Lukaczj Albertt88 Z. Rafaj Miklos Z. Twzes Jstúan L. Keöúer Gaspar Z.: Urkarius. Tegzeö87 Lazlo Z. Vonczi Pal Z. Benkeö Gieorgj Z. Lukaczj Lukaczj Z. Zaz Gaspar Z. Nagj Moldisar Z. Horuat Mihalj L. Barrabas Tamas Z. Fazakas Andras Z. Bedeö Jmre L. Danko Peter Z.Zent Gieörgj L. Kalman Lukaczj L. Mark Peter Z. Lakatos Janos Z. Bedeö Mihalj To Mate Jobagj Uo. V. Búdahazi Janos D. Kis Andras L. Agoston Balas Z. Mihalj Gergelj L. Geleý Mýklos L. Bútak Jstúan L. Kis Jstúan Z. Koúaczj Janos Arkos L. Lukaczj Andras L. Tegzö Jmreh L. Orban Mihalj Z. Kouaczj Balintt Z. Damokos Andras Z. Tibold Mihalj L. Beke Janos Z. Domokos Janos Z. 88 Albertt az áthúzott Georgj fölé írva. Nagj Marton Z. Biro Jstúan (21v) Z. Geczi Peter Z. Beke Gergelj Z. Kosa Mihalj85 Z. Barrabas Peter Z. Fazakas Balintt Z. Vitaliús Andras Ando Janos Jobagj L. Balas Janos Z. Bedeo Mihalj Z. Miklos Jakab Z. Jllies Malas Z. Nagj Jakab L. Bedeöhazi Miklos L. Keölteö Janos L. Fabian Gierorgj Z. Fazakas Janos Z. Silúester Janos Z. Balas Jstúan L. Czegzeö átjavítva: Tegzeö. Kis Balintt L. Bedehazi Miklos L. Kis Balas L. Varga Andras Z. Bedeö Albertt Z. Zabo Marton Z. Kis Mihalj Z. Kalnakj Janos N. Geleý Boldisar L. Rafaj Janos L. Zabo Lúkaczj Z. Patakj Jstúan Z. Keölne Janos L. Ferenczj Ferenczj Z. Siluester Andras Z. Pato Gergelj Z. Lúkaczj Jstúan Z. Cziegze Tamas Z. Zekelj Jstúan L. Kalman Jstúan L. Bola Jstúan Z. Silúester Jakab Z. Czienke Andras N. Gegeö Pal 85 Z. Zabo Gieorgj Z. Gal Gieorgj Mihalj L. Kozma Andras Z. Ola Mate Z. Kis Miklos L. Czientj Boldisar Z. 207: tévesen Péter. Patakj Albertt Z. Domokos Gieorgj Z. Cziazar Jstúan Z. Balog Benedek L. Polos Pal Z. Kis Janos (22r) Keöres Patak Z. Kiralj Mihalj Z. Czioka Jstúan Z. Bedeö Balas L. Sebestien Gergelj Z. Kiralj Leörinczj Z. Desi Peter Kalnok L. Menihartt Janos Z. Beke Jstúan L. Bedeö Gaspar L. Mihalj Lukaczj Z. Erdeö Gergelj Z. Barlabas Gieorgj L. Nagj Danka Peter Z. Mihalj Daúid Z. Bereczk Janos Z. Kosa Tamas Z. Veres Gieorgj L. Bedeö Gaspar L. Veres Boldisar Z. Agoston Andras Z. Keseliws Peter Z. Veres Antal Z. Danczj Balintt Z. Barrabas Mihalj Z. Kereztes Andras Z. Keseliws Mate Z. Cziango Miklos Z. Vikarius86 Simon Z. Bútak Mate Z. 87 86 SzOkl. N. Zabo Gergelj L. Bedeö Mihalj a kisseb L.

Bartok Gergelj Z. Gal Janos Z. Zabo Peter Z. Pal Janos L. Erdeö Peter Z: Fodor Marton Z. Jmre Jstúan Z. Czieriek Andras N. Zabo Andras L. kihúzva. Pan Leörinczj L. Czipan Jakab Z. Zabo Andras a kisseb L. Erdeös Tamas Z. Zabo Albertt L. Keöúer Peter L. Bodor Balas L. Menjhartt Peter L. Erdeös Gergelj L. Gerbenczj Jstúan N. Jmre Janos L. Varga Janos L. Mihalj Peter L. Botos Gieorgj Z.Z. Henter Mihalj L. Czierek Gieorgj L. Malnasi Balas Z. Zabo Janos Z. Veres Andras Z. Giúto Miklos L. Nagj Mihalj L. Beteg Jstúan Z. Baxi Jstúan L. Marka Janos Z. Saitos Peter Z. Fodor Mate 89 Z. Czizer Mihalj Z. Fazakas Gergelj Z. Baxi Vitaliús L. Varga Peter Z. 91 92 Kihúzva. Eördeg Gieorgj Z. Deak Janos L. Czibde Balas Z. Erdeö Jstúan Z. Zalanj Andras L. Miklos átjavítva: Mihalj. Zabo Balas Z. Henter Benedek L. Fodor Miklos Z.91 Eördeg Jstúan Jobagj Keöúer91 L. Pal Gieorgj Veres M89 L. Jakab Peter Z. Czierek Balas N. Kwlne Balas Z. Teok Mihalj Z. Galos Marton L. Bertok Gergelj Z. Kouaczj Andras Z. Veres Marton (23r) Bodok L. 90 Következik a név után: beteg. Jstúan Koúaczj Z. Zabo Lukaczj Z. Janko Gergelj Z. Jnczie Miklos Z. Galos Mihalj Zoltan L. Raczj Andras L. Bedeöhazi Jstúan (22 ) Zalan v Olcziemen N. Gerbenczi Mate L. Kouaczj Jakab Z. Mihalj Gaspar L. Czieriek Leörinczj Z. Galos Balintt Z. Botos Janos Z. Zabo Balas a kisseb L. Czizer Matias Z. Hozzú Gieorgj Z. Konczia Gergelj L. Zoltanj Antal Z. Botos Gieorgj Z. Miko Gieorgj 90 Z. Henter Janos Z. Sera Tamas L. Zabo Tamas L. Bodor Jstúan L. Menjhartt Jakab L. Koúaczj Mate Z. Nanasi Lukaczj L. Konza Jllies Z. Mihalj Jstúan Z. Sigmond Georgj L. Demien Marton Z. Bakczi Mihalj L. Barta Janos Z. Zabo Andras Z. Erdeö Andras L. Jnczie Andras Z. nem jeöhet eskennj. 68 . Botos Peter Z. Erdeö Janos Z. Zoltanj Jstuan Z. Zoltanj Tamas Z. Gal Benedek Malnas Z. Zoltanj Jakab Z. Veres Mihalj Z. Henter Gergelj L. Erdeos Demeter Kihúzva. Bedeö Balas Z. Henter Peter Z. Gene Tamas (23v) Etfalúa L. Czibde Jakab Z. Ferenczj Peter Z. Hadnagj Jstúan L. Zabo Gieorgj Z. Kis Gergelj Z. Malnasi Jstúan Z. Zoltanj Pal Z. Czizer Mihalj 92 a nagiob L. Kore Mihalj L.. Ferenczj Marton Z.

SzOkl. Jmre Gabor L. Janczio Mihalj L.Gidofalúa L. Keöles Jstúan L. Jmre Sigmond L. Balog Gergelj a kisseb Z.92 Balog Pal Martonos D. Babos Farkas N. Porkolab Mihalj Z. Czyzer Mate L. Beöte Marton Z. Kouaczj Menjhartt Z. Forro Marton N. Erezttúenj Benedek L. Zekelj Gieorgj D. Ag Balintt Z. Zaz Menjhartt (24r) Fotos L. Orban Jstúan Z. Peteö Janos Z. Jlliesi Janos Z. Czizer Marton L. Zeöke Peter Z. Sẅke Janos Z. Giúto Janos Z. Babolczj (!) Mihalj N. Kis Vida Miklos Z. Vitalius Balas L. Marton Balas L. Forro Tamas L. Jczio Janos Z. Kakas Gergelj Z. Bedeöhazi Janos L. Jnczie Janos Z. Czýzer Peter L. Jmre Gaspar L. Zabo Mate L. Lazlo Peter Z. Bott Jstúan D. Keöúer Boldisar L. Sebestien Miklos Kihúzva. Gal Gieorgj Peter Z. Kakas Albertt Z. Cziúlak Lúkaczj L. Porkolab Matias Z. Koúaczj Gieorgj Z. Vas Albertt Z. Sikesd Mihalj L. Jmre Lukaczj L. Czizer Pal L. Nagj Vida Miklos Z. Sikesd Albertt L. Ag Leörinczj Z. Peteö Tamas Z. 92 91 . Tibreczj Peter Z. Bartos Boldisar L. Cziúlak Janos L. Babos Gabor Ereztúen L. Bartos Janos N. Czizer Balas L. Forro Andras N. Sebestien Janos L. Lukaczj Gieorgj D.94 Barta Jmre Z. Ag Gieörgj L. Peteö Janos Z. Erezttúenj Andras L. Keöúer Balas L. Donat Gergelj Z. Denes Leörinczj Z. Balog Matias L. Konczj Miklos Z. Czizer Jakab L. Feier Miklos L.94 Kakas Marton Z. Erezuenj (!) Mate Beölen N. Tott Peter D. 211: tévedésből kimaradt. Lazar Jstúan L. Kouaczj Janos Z. Keöúer Benedek Z. Orban Lukaczj Z. Cziúlak Mate L. Bene Mihalj Z. Keöles Mate L. Bako Balas L. Feies Jakab Z. Erezttúenj Balas L.94 Varoncziaj Janos (24v) Besenieö N. Kis Lukaczj Janos L. 94 Dancziak Peter Z. Cziulak Janos L. Mate Pal Z. Janczio Jmre L. Henter Peter Z. Kakas Boldisar Z. Cziezer Peter a nagiob L. Jmre Peter L. Sebestien Benedek L. Forro Gabor N. Bedeö Mate L. Andras Gieorgj 69 Angialos N. Zabo Peter Z. Mikaros Pal Z. Nagj Jstúan L. Elekes Gergelj Z. Balog Gergelj Barta Balintt91 Z. Elekes Matias Z. Cziúlak Peter L. V. Balog Miklos L. Peteö Sigmond Z. Andras Peter L. Orban Gergelj L. Janczio Peter L. Leörinczj Peter Z. Keöóer Boldisar Z. Bene Balintt Z. Jnczie Gaspar L. Nagj Tamas L. Porkolab Peter Bedö Háza - Z.

Miko Gieorgj Z. Sike Jstúan Z. Ola Janos Z. Kosa Lukaczj Z. Zaz Janos (25v) Nagj Aita Z. Vrak Balas Z. Domokos Jstúan L. Vaida Mate Z. Dorko96 Gaspar Z. Gienge Mihalj 95 Z. Vrak Gieorgj Z. Agiagasi Gergelj Z. Peter Jstúan Z. Sillo95 Marton L. Vago Mihalj Z. Barko Jstúan Z. Gienge Jstúan Z. Domokos Miklos Z. Pal Janos Z. Jnczie Balintt Z. Vaida Kereztes Z. Da]id Janos L. Nagj Janos a kisseb Z. Kelemen Mihalj L. Kardos Janos Z. Bwdeö Jakab Z. Denesi Jstúan Z. Benkeö Jakab Z. Veg Gergelj Z. Kis Gieörgj Janos Z. Magiar Ferenczj Z. Nagj Gal Z. Geczj Miklos Z. Nagj Jstúan Z. Deak Lazlo Z. Varga Kelemen Z. Vas Mihalj Z.: Darkó 70 . Teökes Tamas Z. Molnos Tamas Z. Barra Benedek Z. Veg Balintt Z. Jakab Mihalj SzOkl. Kis Miklos Adam Z. Mark Peter Z. Hegj Jstúan L. Barrabas Gaspar Z. Kerek Tamas Z. Kouaczj Tamas Z. Czieriek Gieorgj Z. Zomor Jstúan Z. Kis Gieörgj Simon Z: Varga Simon Keözep Aita Z. Kerekes Leörinczj Z. Jakab Antal Z: Vaida Tamas Z. Gede0czj Janos (25r) Z. Ztanizlo Mate D. 96 Uo. Philep Gieorgj Z. Barrabasi Gaspar Z. Nagj Lukaczj Z. 212: tévedésbõl Sikó. Vaida Jmre Z: Barta Sandor Z. Bartok Gieorgj D. Kosa Gergelj Z. Vaida Mihalj Z. Peterfj Janos Z. Siko Bartalios D. Veg Janos D. Zabo Janos Z. Koúaczj Gergelj Z. Keörbel Peter L. Zabo Tamas Z. Denes Balintt Z. Ambrús Gieorgj Miklos Vara Z. Domokos Janos Z. Palfj Miklos Z. Vaida Janos Z. Koúaczj Balintt Z. Nagj Balintt Z. Nagj Gieorgj D. V. Agiagaczi Mihalj Z. Bedeöhazý Benedek L. Bogar Gieorgj Z. Vaida Gieorgj Z. Kerekes Pal Z. Kozma Janos Z. Boda Mihalj Z. Gal Gieorgj Z: Bodor Janos Z. Nagj Gieorgj Z. Janko Janos Z. Gienge Marton L. Keöúer Jakab kisseb Z. Teökes Mihalj Z. Bakanj Mate D. Teökes Janos Z. Sillo95 Simon Z. Bedeö Pal Z. Bereczj Balas Z. Jakab Andras Z. Denes Miklos Z. Vas Janos Z. Botos Bartalios Z. Gienge Pal Z. Varga Simon Z. Nagj Mihalj D. Vaida Ferenczj L. Kis Gieorgj Janos a L. Benkeö Janos Z. Pal Mihalj Gieorgj Z. Ferenczj Peter Z. Darko Mihalj Z. Vas Ambrús Z. Hegj Albertt Z. Jnczie Balas Z. Ferenczj Jstúan Z. Bertalan Janos Z. Tako Mihalj Z. Benkeö Mihalj Z. Bereczj Mihalj Z. Vaida Lúkaczj Z. Nagj Janos (26r) Z. Siko Mihalj Z. Gede0czj Mihalj Z. Mark Lukaczj L.L. Czieriek Kozma Z. Barta Gergelj Z. Siko Sandor Z. Jnczie Tamas Z. Gal Janos D. Mihalj Deak Z.

Bartok Janos D. Hegj Janos fölé írva. Beke Peter L. Elekes Jmbre Z. Deseö Mate (27r) Z. Bodosi Tamas Z. Kis Peter a kisseb (26v) Z. Daúid Leörinczj Z. Feir Pal Z. Bodosi Daúid Z. Fagias Kelemen Z. Barrabas Peter Z. Saitos Leörinczj Z. Kis Peter Z. Kis Peter Mihalj L. Bede Janos Z. Boda Jakab Z. Jnczie Andras Z. Gergelj Deak Z. Galler Jstúan Z. Toldj Jakab Z. Zep Jakab Z. Feier Gergelj Z. Bator Leörinczj Z. Fekete Antal Z. Teörek Janos Z. Pap Peter Z. Deseö Benedek Z. Boda Janos Z. Fagias Lukaczj Z. Fabian Mihalj Z. Kereztes Peter Z. Josa Jstúan Z. Domokos Miklos Z. Jakab Mate D. Nagj Janos Z. Barotÿ Pal N. Egied Gaspar Z. Jakab Andras Z. Fagias Andras Z. Elekes Gieorgj Z. Daúid Simon Z. Kis Jmbre Z. Nieseö Peter Z: Fabian Andras Z. Ambrus Tamas L. Sebestien Balintt L. Jakab Gaspar Z. Jakab Deak L. Daúid Janos Z. Josa Janos Z. Nagj Kelemen D. Egied Mihalj Z. Boczj Matias Z. Herman Mate L. Barotý Janos L. Nagj Tamas Z. Beke Janos L. Bartaliús Antal (27v) Bodos D. Pal Gieorgj97 97 Az áthúzott Z. Josa Peter Z. Beke Tamas Z. Nagj Mate Z. Konia Peter Z. Daúid Pal Z. Veres Andras Z. Kolcziar Janos Z. Boczj Janos Z. Czierej Lukaczj Z. Egeteö Andras Z. Balas Lukaczj Z. Zep Gieorgj Z. Boz Gieorgj Z. Beke Marton L.Z. Egied Janos Z. Egied Boldisar Z. 71 . Beke Pal L. Kerestelj Peter Z. Miko Leörinczj Z. Keserw Janos L. Bede Janos Z. Czierenj Jstúan Z. Benedek Ja kab Z. Egeteö Matias Z. Sebestien Gieorgj Z. Agoston Gieorgj Z. Gal Janos Z. Feier Miklos Z. Ambrus Mihalj Z. Gal Peter Z. Pal Andras Z. Teörek Peter L. Gal Balintt Z. Horúat Miklos N. Bartalius Andras Z: Fagias Mate Z. Jllies Janos Z. Nagj Andras Z. Salatia Mate D. Beke Gieorgj Z. Sebestien Janos L. Jakab Peter D. Albertt Janos Z. Pal Mihalj D. Kis Gieorgj Z. Kis Domokos Janos Z. Sugar Andras Barott N. Bartalios Gieorgj L. Bede Gergelj Z. Beke Gieorgj Z. Galler Mihalj Z. Jstúan Kouaczj Z. Barrabas Mate Z. Bodaj Tamas Z. Barlatios Gaspar Z. Boczj Janos D. Daúid Balas Z. Koúaczj Balintt Z. Josa Gergelj Z. Zabo Antal Z. Pap Janos Z. Beke Gergelj Z. Vrak Balintt Keöpeczi L. Koúaczj Janos Z. Balas Gieorgj Z. Fabian Tamas Z. Babos Jstúan L. Varga Peter Z. Jakab Janos Z. Sebestien Peter L. Ambrus Peter Z. Nagj Andras Z. Jakab Fabian Z. Egied Pal Z. Sipos Miklos Z. Ambrus Balintt Z. Gús Balas Z.

Zep Antal Z. Datkj Janos Z. Nagj Janos Z. Fabian Simon99 Z. Nagj Mate Z. Molnar Daniel D. Bodo Tamas D. Konia Andras Z. Konza Jstúan 98 99 Z. Bako Janos Z: Apostol Gieorgj Z. Balo Tamas Z. Zep Jstúan Z. Nagj Gieorgj Z. Balo Lúkaczj Z. Tokos Andras Z. Moldoúaj Janos Z. Jakab Mate Z. Nagj Girörgj Z. 72 . Zabo Jstúan Z. Bodoczj Andras Z. Mate Gal Z. Vgron Lukaczj Z. Balo Tamas98 Z. Benkeö Simon D. Bodosi Simon Z. Fazakas Mihalj Z. Lúkaczj Andras D. Balint Jstúan Z. Nagj Janos Z. Koúaczj Mozes Z. Nagj Jmbre Z. Pal Janos L. Beke Gabor Z. Zep Kereztes Z. Nagj Janos Z. Herman Gergelj Z. gaspar Gieorgj L. Bartaliús Janos D. Tamas Gergelj L. Sebe Mate Z. Nagj Gergelj Z. Balo Janos Z. Nagj Mate Z. Konczj Jakab100 Z. Nagj Mate L. Mihalj Andras D. Bako Janos Z. Lukaczj Peter Marton100 Z. Bodo Jstúan D. Daúid Lazlo Z. Zep Tamas Z: Darabant Jstúan Z. Jnczie Gergelj Z. Pal Balas L. Nagj Peter Z. Apostol Tamas Z. Nagj Janos Z. Sebe Jmbre Z. Agod Benedek Z. 100 Kihúzva. Bodoczj Ferenczj Z. Bako Bartaliús Z. Nagj Pal Z. Barta ferenczj Z. Pal Gergelj Z: Matias Mihalj Z. Zabo Tamas Z. Zep Mihalj Z. Bardoczj Jstúan D. Balo Vinczie Z. Peter Damokos L. Bako Balas Z. Hegj Balintt Z. Bodolaj Andras Z. Patakj Gieorgj Z. Zegeti Gieörgj Z. Deak Matias Z. Bodosi Janos D. Bodo Balintt Z. Balo Josa Z. Varga Peter Z. Nagj Mate100 Z. Bodo Janos D. Nagj Mihalj Z. Nagj Jstúan Z. Daúid Benedek Z. Bako Jstúan Z. Porio Jstúan L. Barta Ferenczj fölé írva. Deak Balas Z. Moldoúaj Janos Z. Pal Jmre Kihúzva. Koúaczj Janos Z. Zabo Andras Z. Sigmond Marton Z. Janos Andras D. Herman Gieorgj Z. Medúes Gieorgj Z. Az áthúzott Z. Nagj Mihalj Z. Varga Mihalj D. Josa Janos Z. Tamas Jakab Z. Balo Jakab Z. Nagj Antal D. Kis Balo Gieorgj Z. Hegj Tamas Z. Bodosi Jstúan Z. Balo Gaspar Z. Gabor Deak Z. Zekelj Jstúan Z. Nagj Peter Z. Balo Jstúan Z. Herman Balintt (29r) SEDIS KAZON Felseöfalu L. Apostol Marton Z. Jnczie Jmbre Z. Hegj Janos Z. Nagj Peter Z. Santa Marton L. Agoston Marton L. Bartok Balintt D. Nagj Pal Z. Janos Jstúan Z. Konczj Jakab Z. Agoston Lazlo Z. Pap Mihalj Z.Z. Zabo Peter (28r) Zarazaita Z. Peter Marton Z. Balo Jstúan Z. Nagj Peter100 Z. Hegj Balas Z. Bodosi Matias Baczion D. Mozes Gergelj Z.

Benedek Marton Z. Janos Mihalj L. Porkolab Antal L. Nagj Marton Z. Pal Janos Z. Sebe Marton L. Bariczj Balas Z. Kiralj Jakab L. 218: tévesen Barrabas étjavítva Bartalios. Ferenczj Lukaczj Z. Swket Peter Z. Nagj Janos Z. Pal Peter Z. Tamas Adorian Z. Koúaczj Janos Z. Veres Gergelj Z. Balintt Janos Z. Porkolab Fabian L. Twzes Janos D. Varga Albertt Z. György. Jstúan Mihalj L. Cziobod Jstúan Z. Jstúan Peter D. Peter Balintt L. Tima Gergelj L. Koúaczj Mate D. Miklos Andras Z. Ferenczj Gieorgj (30v) Vifalú L. Tima Gieorgj L. Bartalios Marton L. Adorian Marton Z. Fabian Mihalj L. Balas Peter Z. Nagj Bartalios D. Benedek Antal D. Balas Andras Z. Lazlo Jmre Z. V. Balas Andras Z. Veres Balas Z. Tima Miklos L. Peter Janos Barrabas Tamas Jobagj Balas Mate Jobagj Pap Ferenczj Jobagj Sido Gergelj Jobagj Z. Jstuan Mihalj Z. Barla Vida Z. Gergelj Balas L. Zabo Benedek L. Nagj Miklos Z. Bodo Ferenczj Z. Zabo Mate (29v) Jmperfalúa (30r) Jakabfalúa L. Tima Andras Boldisar Benedek Jobagj Mihalj Andras Jobagj Mate Balas Jobagj Zaz Janos Jobagj Z. Zeöczj Andras Z. Simon Gieorgj Z. Kaiczia Marton Z. Gieörgj Janos L. Kerekes Gergelj Z. Mihalj Koúaczj Z. Ola Janos Z. Kaiczia Jmre L. Marton Mate Z. Nagj Damokos L. Pater Ambrús L. Kaiczia Andras Z. Peter Balas Z. Pal Jstúan D. Boldis Pal D. Zabo Albertt L. Feier Jmre Z. Zabo Lazlo L. Peter Tamas L. Jstúan Miklos Z. Nagj Siluester Z. Balas Jstúan D. Nagj Benedek Z. Zaz Bartalios Z. Marton Ferenczj Z. Barta Marton Z. Fabian Balas L. Domokos Benedek Z. Damokos Jstúan Z. Jstuan Ferenczj D. Gieorgj Andras Z. Zaz Balintt Z. Menjhartt Peter D. Lazlo Bartalios101 101 L. Balas Mate L.D. Mihalj Leörinczj Z. Ambrus Pal L. Peter Mihalj Z. Lukaczj Tamas Z. Nagj Miklos L. Mihalj Gieorgj L. Jnczie Janos Agoston Antal Jobagj Mate Marton Jobagj Z. Barta Jstúan hadnagj L. Ferenczj Mihalj Z. Koúaczj Jstúan Z. Mihalj Balas Z. Jstúan Ferenczj Z. Domokos Balas Z. Ambrus Jllies L. Cziútak Gieörgj L. Pal Gergelj Z: Veres Mihalj Z. Miklos Leörinczy L. Zabo Mihalj Z. Barrabas Janos Z. Cziobod Tamas D. 73 . Marton Gieorgj D. Kaiczia Simon D. Leörinczj Pal D. Jakab Janos L. Jmbre Janos 102 SzOkl. Balas Mihalj Z. Tima Pal L. Benedek Koúaczj D. Antal Peter Z. Andras Peter Antal Gergelj102 Jobagj Benedek Mihalj Jobagj D. Johaz Balas Z. Benedek Leörinczj Z. Nagj Tamas Z. Jstuan Antal Z. Janos Demeter L. Nagj Andras Z. Peter Miklos Z. Nagj philep Z.

(31r) AZ HARON ZEKEN VALO NEMES EMBEREK. nem eskwt. KIK CZIAZAR EÖ FELSEGE HWSEGERE MEGESKWTTEK. áthúzva. 74 . EZEK Kezdiben: Janko Gaspar Marton Koúaczj Hadnagj Balas Zekelj Lazlo Somodj Gaspar Hadnagj Tamas Vaska Tamas Domokos Peter Bernad Ferenczj Apor Janos Apot Tamas Apor Andras Teörek Mihalj Apor Janos Zekelj Peter Kún Balintt Veres Jstúan Raczj Peter Marton Gaspar Bodor Peter Bodor Leörinczj Donat Ferenczj Cziomortani Jstúan Kaniztos Farkas Sandor Cziwres Miklos Zúrkos Gieorgj Jmeczj Matias Donat Jstúan Nagj Jstúan Bak Gieorgj Benkeö Mihalj Zaczúaj Ferenczj 33 Orbaiban: Mikes Gieorgj Janko Peter Jstúan Deak Sandor Ferenczj Sandor Matias Sandor Miklos Azzú Matias Mihaczj Geörgj Balog Janos Mihaczj Gabor Mikes Sigmond Zekelj Boldisar Mihaczj Tamas Mihaczj Pal Mihaczj Lazlo Ciriak Balintt Zeörczij Demeter Zeörczij Menjhartt Donat Matias Marton Deak Ciriak Balintt Mako Gieorgj Donat Gieorgj Donat Janos Donat Jmre Simon Mihalj Lazlo Balas Czia Demeter Czia Ferenczj Bodo Jstúan Bodo Miklos Mwkes Benedek 32 Sepsiben: Tompa Janos Tompa Miklos Tompa Andras Donat Janos Losonczj Marton Henter Benedek Jllies Jmre Jllies Andras Janko Janos Beldj Ferenczj Nagj Mihalj Santa Ferenczj Bikfauj Jstuan Bikfaluj Gabor Orbo Gieörgj Mihaczj Janos Zonda Miklos Kalnoki Janos Balog Benedek Bedehazi Miklos Janko Gergelj Miko Gieorgj103 Czierek Balas Czierek Gieörgj Forro Gabor Forro Marton Forro Andras Babolczj Mihalj Bartos Janos Sebestien Janos Babos Farkas Babos Gabor Jlliesi Janos Horúat Miklos Barotj Pal Barotj Janos 36 = 101 103 Következik: beteg.

724 Vagion Drabantt N. 424 Jobagj 85 Sepsiben Lefeö 323 Drabant 84 Zabad Zekelj 840 Jobagj 5 (31v) Sepsiben. 1854 Ezek Keöztt Jobagis itilem vagion 200. 838 Le Sedie di Sepsi Kizdi Orbay105 104 62 105 Más kéz írása. kik Cziazar eö felsege hwsegere meg eskwttek N. Orbaiban. zabad zekelieknek irattak magok. kik Juramentumott Prestaltak. Ezeken kwl Kezdj Vasarhelit es Bereczjben Vadnak zabad zekeliek. 5637 Jobagj N. 72 Drabant N. 329Kezdj Vasarhelj es Bereczj kwl Drabant N. 27 Zabad Zekelj N.Kezdiben Lófeö N. 56 Orbaiban Lofeö N. Aug. 55 Zabad Zekelj N. Vagion Nemes Ember. (32v) 1. 2172 Drabantt N. 75 . 162 Lo feö N. Bereczi es Kezdi Vasarhelj kwl Nemes EmberN. 166 Vagion Zabad ZekeljN. 630 Zabad Zekelj N. 1602. 101 Vagion lofeö N.104 Summa Summarum az egez zekelsegen. De azok nem zoktak mennj. Kezdiben. 590 Jobagj N. kiknek az vrok ielen nem voltt. Basta keze írása.

.

Húzar Peter Z. 1602. Palko Antal Z. Nagj Albertt Z. Lazar Gabor L. Die Augusti Anno Domini 1602. Janos Jakab D. Varga Jeremias L. Albertt Mihalj L. (Giorgio Basta kezével:) Juramento delle 2 sedie de Siculi Chik Giurgi (38r) CZIK Zent Domokos Z. Bogdan Pal L. Jmre Balintt Z. Domokos Antal L.2. Janos Varga Z. Barra Jstúan Z. Kedúes Andras L. Zaz Ambrus L. Koúaczj Peter Z. Akaczj Miklos Z. Jstúan Tamas Z. Ferenczj Andras Z. Benedek Janos L. Barrabas Jstúan Z. Barla Marton L. Nagj Antal Z. Gúrzo Jstúan Z. (37r) Nomina Primipilorum. Gozoran Janos Jeneöfalúa Z. Abram Janos L. Lado Demeter Z. Balintt Tamas Z. Garda3 Janos Z. Markos Jmre Z. Zekeres Janos Z. Jgiarto Balas Z. Nagj Balintt L. Koúaczj Peter Z. Gúrzo Gieorgj L.és gyergyószéki nemesek. Koúaczj Janos Z. Beöre Pal D. Janos Deak Z. Lado Gergelj Z. Konta Andras L. Tamas Janos L. Beöite Benedek Z. Gergelj Peter Z. Beöre Mihalj Z. Denes Andras Z. Zentes Balintt Z. in rationem Sacrae Caedareae Majestatis Juratorum 7. Vizi Mihalj Z. Nagj Gieorgj D. Benkeö Jmbre Z. Kerestelj Pal Z. Kerestelj Janos Z. Pal Lazlo Z. Nobilium ac Libertinorum Sedis Siculicalis Czik. Zaz Tamas Z. Antal Ferenczj Z. Denes Ferenczj Z. Horúat Mihalj1 Z. Katús Andras Z. Girgio. Tamas Andras D. Gúzoran Gieorgj Z. Ambrus Jmre L. Peter Kalman Z. Barra Balas Z. Kaba Imre 77 . Kisbarla Janos L. Gegeö Janos Z. Poliak Peter Z. Kisbaczj (!) Gieorgj D. Pete Jstúan Z. Koka Andras Z. gede Lazlo D. Miklos Janos Z. Benkeö Pal Z. Akaczj Benedek 2 (38v) Z. Katos Balintt Z. Antal Matias L. Geczieö Jstuan L. Kaitar Miklos Z. Poliak Ferenczj D. Keresto Jstúan D. Kis Peter Z. Molnar Ferenczj Z. Haida Marton L. Biro Balas L. Zeles Lukaczj Z. Boros Janos Z. Kosa Mihalj L. Jstúan Marton Z. Mark Janos Z. Barra Tamas Z. Lúkaczj Janos Z. Barla Janos Z. Saigo Marton L. Kis Jakab Z. Jstúan Kerestelj Z. Nagj Abraham L. Balintt Tamas Z. Moldoúaj Miklos L. Beöite Bernad Z. Biro Pal L. Demeter Balintt L. augusztus 7. Nagj Janos Z. Markos Pal L. Kúrko Sandor L. lófők és szabad székelyek katonai összeírása. Demeter Mate Z. A Giorgio Basta által császár hűségére esketett csik. Tamas Ferenczj Z. Barrabas Tamas Zent Tamas N. Miklos Janos Z. Zekelj Daniel Z.

Biro Janos L. Mihalj Mate L. Abraham Mate Z. Hollo Pal Z. Bagaczj Zakarias Balintt Andras Jobagj Domokos Janos Jobagj Kato Peter Jobagj Dobra Tamas Jobagj Antal Gergelj Jobagj Peter Jstúan Jobagj Sebeök Peter Jobagj Zaz Peter Jobagj Z. Borbelj Jstúan L. Peter Janos L. Mihalj Gergelj Z. Teöke Gergelj Z. Lazar Janos L. Kouaczj Balintt L. Ambrús Peter L. Hollo Ambrús Z. Biro Balintt Z. Leörinczj Gergelj L. Peter Gergelj Z. Tamas Koúaczj Madaras L. Lúkaczj Marton Demeter Marton Jobagj Z. Janos Koúaczj L. Sandor Mihalj Domokos Antal Jobagj Z. Tanko Marton Marton Peter Jobagj Peter Tamas Jobagj Z. Dombi Peter Z Eördeg Janos Z. Antal Janos L. Ola Jstúan L.7 Baniaz Andras baniaz Z. Barto Balintt L. Jakab Janos 6 (39v) L. Miklos Bartalios Z. Beöite Janos Z.7 Baniaz Cristoph baniaz Z. Bogaczj Janos L. Czútak Janos L. Markos Janos Z. Kisbott Jstuan Z. Ferenczj Janos Z. Koúaczj Peter Z. Mate Ferenczj L. Bogaczj Balas Z. Gidro Janos Z. Balas Koúaczj Z. Markos Miklos Z. Marton Mihalj Z. Gidro Jmre Z.9 Baniaz Mihalj baniaz L. Orban Pal Lukaczj Gergelj Jobagj Z. Gergelj Tamas L. Beöite Tamas Z. Bodor Antal Z. Janos Tamas Z. Simon Tamas L. Gergelj Albertt5 Z. Barrabas Marton Z. Bodor Marton L.(39r) Karczifalúa L. Mihalj Lúkaczj L. Biro Tamas L. Kozma Balintt L. Mate Janos Cziakj Gieorgj Jobagj Z. Gad Jstúan Z. Peter Jstúan Z. Antal Janos Z. Jmre Peter Z. Georgj Balintt L. More Peter Z. Tott Jstúan Z. Gidro Mihalj Z. Bott Ferenczj Z. Sokj Jmre Z. Antal Janos Z. Marton Janos Fazakas Jstúan Jobagj Magiarosi Gergelj Jobagj Kato Jstúan Jobagj Kelemen Tamas Jobagj Kelemen Mihalj Jobagj Z. Gal Gieorgj Nagj Gergelj Jobagj Dobra Pal Jobagj Antal Miklos Jobagj Z. Barrabas Peter Z. Domokos Marton L. Jstúan Koúaczj L. Horúat Janos Z. Mihalj Antal Z. Leörinczj Antal L. Vanialos Jstúan Z. Matias Jstúan L. Jmre Pal Z. Zabo Balintt L.8 Lazlo Antal baniaz Z. Danczj Jstúan Z. Kilisi Gieorgj Z. Janko Marton Rakos Z. Reödj Ferenczj L. Vanialos Tamas Z. Mate Janos Z. Kisbott Antal Z. Miklos Lúkaczj Z. Domi Peter L. Kaitar Mihalj L. Peter Ferenczj Z. Koúaczj Kelemen L. Mihalj Jstúan L. Mate Peter L. Leörinczj Janos L. Gieörgj Lazlo Z. Zeöke Ferenczj Z. Barto Mate 78 . Gieorgj Mihalj L. Antal Peter L.7 Baniaz Georgj baniaz L. Pal Mate Mihalj Janos Jobagj (40r) Z. Kis Peter Z. Benkeö Bartalios Mate Giorgj Jobagj Mate Ferenczj Jobagj Janos Jstúan Jobagj Z. Koúaczj Gieorgj Z. Kozma Peter L. Pal Sandor Zeöke Jstúan Jobagj4 Zeoke Mihalj Jobagj Kato Marton Jobagj Danfalúa L. Peter Ferenczj L.

Mezej Ferenczj D. Kouaczj Tamas Z. Bak Balas D. Sillo Gieörgj Z. Barto Andras D. Tanko Antal Z. Benedek Mihalj Z. Nicola Jmre Z. Tanko Lazlo Z. Búdaj Jmbre L. Andras Peter Z. Mezej Sandor L. Orban Kelemen Z. Oltj Miklos D. Pal Tamas L. Bott Jmbre D. Jmbre Janos Z. Salat Jstúan Geöreczifalua Z. Kouaczj Andras D. Georeczj Antal D. Jmre Marton L. Demien Pal Z. Konte Bartalios D. Zabo Balas Z. Barto Mihalj 10 (40v) Z.16 Madaraz Balintt Z. Simon Mihalj Z. Gieörgjfj Antal Z. Peter Deak D. Sebestien Marton Jobagj13 Z. Simon Janos Z. Tamas Marton Z. Zentes Janos L. Janos Peter Z. Balintt Balas D. Gaspar Andras Z. Kelemen Marton Ferenczj Pal Jobagj Jmbre Lazlo Jobagj Z. Demeter Tamas L. Zegedj Mihalj Z. Janos Jstúan L. Fileöp Janos L. Zaz Jstúan Z. Lazar Tamas L. Zentes Pal L. Tanko Sandor D. Barto Pal L. Antal Jmre L. Mocziar Gergelj Z. Bernad Janos Z. Kelemen Balintt N. Barto Antal L. Lazar Egied L. Bodo Peter L. Pal Janos Barto Mihalj Jobagj Peter Janos Jobagj Johaz Mihalj Jobagj Filep Balas Jobagj L. Ferenczj Kouaczj L. Gieorgj Andras Z. Fazakas Ferenczj Z. Simon Antal Z. Gereczj Jmbre D. Madaras Janos Z. Barrabas Balas (41r) Cziczio N. Geöreczj Lazlo Z. Nagj Gergelj Z. Cziazar Jstúan D. Mezej Ferenczj Z. Kazonj Ferenczj D. Jnczie Pal Z. Barrabas Antal Z. Jore Mihalj L. Barrabas Antal Johaz Mate Jobagj Filekj12 Jstúan Jobagj Z. Miklos Osúat L.14 Zaz Janos Jobagj Z. Fazakas Jstúan L. Andras Pal D. Koúaczj Jstúan D.L. Anda Gergelj Z. Bordaczj Janos L. Salatj Pal Z. Kelemen Andras L. Madaraz Pal Z. Gúrzo Marton Z. Geöreczj Mihalj D. Barto Jstúan L. Galfj Jstúan N. Zekelj Jstúan L. Benkeö Ferenczj Z. Bodo Miklos L. Janos Bartalios D. Geöreczj Mate L. Biro Balas Z. Dersi Leörinczj Z. Tanko Ferenczj D. Zabo Andras Z. Ronczj Jllies D. Bak Mihalj Z. Bogos Jstúan Orban Mihalj Jobagj11 Pap Miklos Jobagj Madefalúa N. Czillo15 Ferenczj L. Bordas Peter Z. Balog Marton L. Kelemen Jstúan L. Fodor Balintt L. Keresto Pal Z. Jmre Janos Z. Bodo Gieorgj D. Miklos Janos 79 . Ferenczj Gieorgj L. Marton Pal D. Darabant Marton Z. Lazar Sigmond L. Benkeö Peter L. Antal Hadnagj Z. Jnczie Gieorgj L. Janos Peter D. Orban Lukaczj L. Bott Miklos L. Galfj Peter Z. Mezej Tamas D.16 Mocziardj Jstúan Benedek Peter Jobagj Bene Tamas Jobagj L. Zentes Mihalj Z. Orban Janos D. Peter Ferenczj Z. Gegeö Peter Z. Mate Jstúan Z. Bekneö Mate Z. Cziazar Peter Z. Bonta Janos D. Pal Balas Ola Tamas Jobagj Z. Matias Mihalj D. Koúaczj Kelemen D. Barto Gieorgj L. Pal Janos Z. Gieorgjfj Peter L. Darabant Janos Z. Tamas Deak Z. Neste Balintt Z. Babolcziaj Janos Z. Jnczie Andras Z. Geöreczj Pal D. Zabo Janos Z.

Tenkelj Mihalj D. Barrabas Gieorgj D. Janos Deak D. Fazakas Ferenczj L. Biro Peter L. Teörek Marton Z.L. Marton Andras L. Teörek Mihalj L. Lazlo Janos L. Balintt Jstúan L. Búzas Antal L. Domokos Peter Z. Lukaczj Janos Z. Zancziok Miklos D. Janos Balas L. Bodo Andras L. Mate Peter L. Lado Balintt Z. Mate Janos Z. Peteö Marton Z. Janos Peter Z. Barla Jstúan D. Júda Tamas Z. Tenkelj Janos Z. Kouaczj Balas Z. Vasmat Jmre L. Kelemen Gieorgj D. Geczie Leörinczj Z. Benkeö Balas L. Balas Peter Z. Miklos Leörinczj Z. Koúaczj Janos Z. Fodor Antal Z. Marton Miklos Z. Domokos Gergelj L. Geöreczj Sandor L. Lazar Andras N. Konczj Mate L. Czibre Tamas Albertt Antal Jobagj Geller Peter Jobagj 80 . Jllies Jmre Z. Koúaczj Peter Koza (!) Jstúan Jobagj L. Bodo Janos Z. Teöke Benedek Z. Lukaczj Gieorgj D. Vasmat Sẅkesd Z. Katos Janos L. Sandor Mate20 D. Búzas Mate L. Gieörgj Lukaczj Z. Ferenczj Andras D. Jmre Balas Z. Peteö Balintt Z. Sandor Janos Z. Jmre Peter L. Kosa (!) Mihalj Z. Marton Mate18 Z. Bodo Gergelj Z. Cziakj Tamas Z. Mezei Tamas L. Nagj Janos Z. Pal Gieorgj Mihalj N. Sebe Mihalj D. Lúkaczj Balas Z. Peteö Sigmond Z. Biro Balas Z. Gergelj Sandor Jakab Kristoph Jobagj Gergelj Jstúan Jobagj Kiczin21 Lukaczj Jobagj Z. Varga Gieorgj Z. Deak Janos Z. Tamas Koúaczj D. Simon Peter Z. Tompos Mihalj Z. Simon Gieorgj Z. Feier Mate N. Bernad Balas Z. Lazar Jmre Z. Janos Gergelj D. Varga Matias L. Jakab Mihalj D. Barlok Gieorgj D. Konczj Pal Z. Kosa gergelj L. Ambrús Koúaczj L. Bartaliús Ferenczj L. Katona Gieorgj D. Marton Deak18 L. Cziakj Gergelj L. Sandor Mihalj L. Mihalj Peter Z. Domokos Janos Z. Mate Janos L. Farkas Tamas Varga Pal Jobagj Lazlo Antal Jobagj Kosa Ferenczj Jobagj Cziakj Gergelj Jobagj Fazakas Janos Jobagj Buzas Janos Jobagj Fazakas Tamas Jobagj Kis Peter Jobagj Jnczie Peter Jobagj (42r) Zent Mihalj L. Bvzas Miklos L. Geber19 Antal L. Simon Balintt17 D. Zeöczj Leörinczj Z. Kelemen Ferenczi L. Mezei Janos Z. Posa Lukaczj Z. Bott Ferenczj (41v) Vocziarczi Z. Vasmat Pal L. Zeöczj Gaspar Z. Fodor Marton L. Marton Janos Z. Gal Lukaczj Z. Simon Peter Z. Janos Deak Z. Emeczj Jmre N. Varga Gieorgj L. Bogos Mihalj Varga Janos Jobagj D. Sas Mihalj Z. Domokos Gieorgj Z. Sandor Ferenczj D. Lazlo Janos Z. Cziakj Antal Z. Pal Antal Z. Cziakj Pal L. Peteö Lazlo L. Tenkeö Miklos D. Lazar Ferenczj Z. Biro Marton L. Sandor Janos Z. Biro Janos L. Kolta Miklos Katona Jstúan Jobagj Z. Gieorgj Tamas Z. Bogdan Tamas Z. Zancziok Balintt Z. Kosa Lazlo L. Korpos Gieögj L. Simon Balintt Z. Bogdan Ferenczj Z. Barrabas Jstúan Z. Koúaczj Lazar Z. Baczj Benedek Z.

Agoston Ferenczj L. Lado Balas Z. Orban Demeter Ola Barrabas Jobagj Z. Lado Ferenczj Z. Lazlo Pal Z. Beczie Tamas Z. Beneö Mihalj L. Zabo Tamas L. Peter Tamas Z. Ereös Peter L. Beczie Gieorgj D. Abos Jstúan Delne L. Kanj Balas L. Markos Tamas L.24 Biro Jmre L. Mark Mihalj Z. Nagj Pal L. Kapczia Mihalj Z.22 Boros Ferenczj D. Balog Peter Z.24 Antal Balintt L. Tanko Pal L. Gegeö Marton D. Balog Peter Z. Andras Gergelj L. Zakaczj Miklos Z. Salomon Janos L. Mark Benedek Z. Beczie Pal L. varga Pal Z. Bogos Ambrus Z. Demeter Pal L. Janos Jmre L. Siluester Janos Z.24 Lazlo Gieörgj D. Gergelj Peter L. Ferenczj Balintt L. Lazlo Balintt Z. Kos Tamas L. Balintt Janos D. Zabo Janos Z. Orban Balintt L. Gaspar Jakab Z. Bene Balas D. Balog Janos D. Geges Jmre 81 . Kvrko Ferenczj Z. Nagj Gergelj Z. Mate Miklos L. Kúrko Miklos Z. Damokos Antal L. Leörinczj Pal Z. Janos Miklos Z. Antal Balas L. Tatar Peter Z.(42v) Zep Viz (43r) Zent Miklos Z. Mihalj Jmre Z. Kouaczj Gergelj Z. Orban Lukaczj L. Balog Balintt Z. Antal Jllies L. Janos Ferenczj L. Zakaczj Peter Z. Koúaczj Jmbre Z. Miklos Antal L. Balintt Jmre L. Jakab Jstúan L. Balintt Balas Z. Ambrus Jllies L. Beczie Ferenczj Z. Kari Tamas Z. Beczie Ferenczj L. Gieorgj Balas Z. Barla Jakab Z. Pal Antal L. Benkeö Janos Z. Janos Peter L. Antal Janos L. Balog Andras Z. Nagyj Peter Z. Gergelj Andras L. Abos Pal Z. Janos Mihalj Z. Biro Tamas L. Geges Andras L. Balintt Pal L. Pal Balas L. Bernad Ferenczj L. Demien Sigmond Z. Bernad Matias Z. Cziato Janos L. Barrabas Janos Z. Tanko Peter L. Ferenczj Balintt Z. Zakaczj Peter Z. Domokos Jakab D. Pal Janos Borsoúa D. Peter Jstúan Z. Gegeö Ferenczj Z. Kari Balas L. Janos Balas Bodo Benedek Jobagj Z. Gal Gergelj Z.24 Biro Antal L. Tanko Balintt D. Peter Bartaliús L. Bene Antal Z. Nicola Gergelj L. Beögezi Balas Z. Peter Jmre Z. Kos Pter L. Stúan Janos Z. Jstúan Gieörgj L. Peter Antal Z. Mezej Tamas L. Jstúan Deak Z. Jstúan Peter L. Cziutak Gieorgj Z. Mihalj Janos L. Begezi Marton Z. Beczie Gergelj L. Ereös Antal L. Pal Benedek L.22/a Zakaczj Marton Z. Balog Ferenczj D. Barrabas Andras L. Barla Andras (44r) Palfalúa L. Ciko Balintt Z. Gieorgj Peter Z. Gegeö Jstúan L. Kis Nicola Gergelj (43v) Z. Jnczie Balas Z. Kania Peter Z. Demien Matias L. Zabo Jstúan Z. Ereös Tamas L. Bene Jmre Z. Ereös23 Balas L. Mate Janos L. Kos Miklos Z. Demien Janos Lado Janos Jobagj Z. Tatar Pal L. Lúgos Pal D. Lazlo Leörinczj Z. Balintt Jstúan Z. Kosa Balas L.

Kardos Janos L. Barra Jstúan L. Markos Andras Z. Antal Janos L. Gegeö Janos Kúti Pal Jobagj L. Kúna Benedek D. Vaton Mihalj Jakab Peter Jobagj Baratoke Sẅkesd Peter Z. Kardos Miklos Z. Botar Peter Z. Janos Gieorgj Z.Bara Lúkaczj Jobagj Filep Gieorgj Jobagj bartalius Janos Jobagj Barra Benedek Jobagj Lazar Peter Jobagj L. Bodo Ferenczj Z. Sẅkesd Miklos Farkas Janos Jobagj Raczj Janos Jobagj Farkas Benedek Jobagj Almasi Barrabas Jobagj D. Antal Mihalj L. Oremús Mihalj Baratoke Petres Miklos Ola Jstúan Jobagj Kuti Ferenczj Jobagj Z. Bernad Pal Vata Antal Jobagj Vata Ferenczj Jobagj Janos Jstúan Jobagj Z. Bartos Jakab D.28 Janos Jstúan Z. Anda Janos Z. Pal Jstúan Z. Botar Marton L. Gal Gergelj Jakab Gergelj Jobagj Jakab Tamas Jobagj Jakab Jstúan Jobagj Z. Vatar Gergelj D. Marton Janos Anda Miklos Jobagj Z. Farkas Leörinczj L. Kouaczj Andras Baratoke Jmbre Ferenczj Baratoke Janos Peter Baratoke Fẅstes Leorinczj Baratoke Albertt Jstúan (44v) Baratoke Geczieö Janos Baratoke Domokos Janos Baratoke Bakos Gieorgj Baratoke Koúaczj Tamas Z. Pos Gieorgj Z. Marton Tamas Z. Bodo Jstúan D. Pal Domokos L. Pal Ferenczj Z. Kresto Peter N. Draga Janos D. Fẅstes Andras D. Salamon Jmbre Z. Miklos Andras L.25 Vata Marton Jobagj Baratoke Miklos Janos26 L. Tamas Gieorgj D. Domokos Miklos L.28 Janos Gergelj L. Zentes Sandor L. Kelemen Gergelj Z. Laios Peter L. Gegeö Balintt Miklos Leörinczj Jobagj Farkas Balintt Jobagj Albertt Peter Jobagj Varga Balas Jobagj Kereztes Andras Jobagj Mihalj Peter Jobagj Z. Bodo Janos L.29 Markos Balintt L. barrabas Jmre Z.30 Gieorgj Pal Balas Z. Petris Balintt Z. Markos Jakab Z. Markos Pal L. Bodo Mate L. Kula Bernad D. Balintt Peter Z. Janos Pal Baratoke Kúla Marton Z. Tamas Peter D. Markos Ferenczj L.31 Salomon Gieorgj Z. Zekelj Miklos L.28 Gieorgj Jstúan L. Zakal Miklos Z. Gieorgj Ferenczj L. Farkas Jstúan N. Peter Andras Z. Markos Andras L. Albertt Janos Cziomortan D. Leörinczj Janos D.31 Salomon Janos L. Peter Koúaczj L. Kiczin Mihalj Z. Salamon Leörinczj Z. Mate Jmbre Z. Fodor Mihalj L. Peter Antal L. Marton Janos27 L. Kapczia Peter Z. Mark Janos Z. Jllies Ambrús D. Keölne Jstúan L. Kouaczj Balintt L. Balint Antal L. Takoczj Andras Z. Czionka Salomon Z. Lazar Tamas L. Anda Ferenczj Z. Miklos Janos L. Miklos Mihalj Z. Domokos Gieorgj 82 .30 Kereztes Varga Z. Peter Ferenczj L. Bernad Janos D.30 Czizer Jstúan L. Barrabas Fabian Laios Jakab Jobagj Vardofalúa (!) Z. Petres Ferenczj Farkas Ambrús Jobagj (45r) Taploczia L. Ferenczj Peter L.

35 Jnczie Orban Varga Jmre Jobagj Teöke Janos Jobagj L. Varga Tamas L. Gieorgj Pal Jstúan Z. Gal Miklos Z.39 Santos Peter L. Cziko Gieorgj L. Janos Pal L. Zaz Antal Z. Kúna Peter L. Janos Pal L. Denes Leörinczj D. Adorian Ambrús L.40 Kaloczj Jmre L. Demes Gergelj Z. Doczi Balintt Koúaczj Balas Jobagj Koúaczj Gergelj Jobagj Z. Cziko Ferenczj L. Gergeli Andras L. Jmre Janos Z. Kania Miklos L. Bertalan Pal Z. Feier Gieorgj (46r) Mindzentt N. Varga Jstúan Z. Janos Gieorgj Z. Jstúan Marton D. Kolman Peter L. Peter Janos L. Sallo Peter D. Czionka Peter L. Nagj Demeter (45v) Sẅged Z. Santos Ambrús L. Gere Jstúan D. Tamas Andras Z. Kosa Miklos Z.36 Nagj Ferenczj Zent Lelek Z. Lazlo Peter D. Kúna Janos D.Z. Pal Ferenczj Z. Panczielos Jstúan L. Pal Jstúan D. Búrian Gergelj Z. Doczi Balas Z. Jenos Tamas L. Mate Peter L. Gondos Janos L. Lazlo Leörinczj Z. Koúaczj Balintt Z. Jakab33 Pal Z.35 Orban Janos Z. Ferenczj Janos L. Ferenczj Pal Z. Nagj Gergelj Z. Zeörenj Gieörgj Zerda Z.32 Bodo Antal Z. Cziene Peter Z. Santos Jmbre L. Kiralj Antal D. Pal Mate L. Zaz Tamas Z. Tamas Mihalj D. Nagj Balintt Z. Hideg Balas Baratoke Kosa Pal Z. Botar Ferenczj Baratoke Kardos Albertt Baratoke Kardos Jmre Baratoke Kúna Ferenczj Baratoke Pal Benedek Baratoke Kardos Balintt D. Tofalúj Antal Z. Czionka Janos D. Zokos Mate Z. Abram Peter D. Bertalan Mate L. Mihalj Deak Z. Kelemen Miklos L. Kelemen Peter L. Ferenczj Benedek D. Ambrus Balas D. Gal Miklos Z. Bartos Mihalj Z. Janos Balas Z. Cziko Mihalj Nagj Peter Jobagj 83 . Osúat Andras L. Balassa Peter Z. Adorian Mihalj L. Bernad Balas Z. Dalnokj Janos Cziene Balintt Jobagj Z. Kania Tamas L. Kaczios Balas L. Albert Jstúan L. Jmbre38 Jstúan L. Jmbre Tamas Z. Gal Miklos Z. Giẅteö Simon L. Gal Andras Z. Tamas Janos Z. Abram Mihalj L. Adorian Gergelj L. Ambrus Miklos L. Kosa Peter L. Pokaj Balas Z. Kouaczj Gergelj L. Gieorgj Jakab Z. Vitos Peter L. Vitos Pal Z. Jmre Janos L. Bodo Tamas L. Sallo Mihalj L. Cziato Mihalj Z. Pal34 Andras Z.35 Gieorgj Tamas Z. Nagj Gieorgj Z. Doczi Antal L. Veres Benedek L. Nagj Mihalj Z. Burian Tamas L. Farkas Jmre37 Z. Matias Gieorgj Z. Lukaczj Andras Z. Sandor Benedek D. Cziko Balas D. Bertalan Peter D. Nagj Gieörgj L. Búrian Lazlo L. Adorian Barrabas L. Doczi Miklos Z. Santos Jstúan L. Karaczion Lazar L. Gal Balintt D. Lazlo Gergelj L. Czioka Pal L. Benedek Koúaczj Z. Gieorgj Albertt Z. Peter Pal Z.

Lestian Tamas Z. Koúaczj Barrabas 84 . Gaspar Balintt Z. Janos Miklos L. Debordan Jstúan D. Zep Balintt Z. Tamas Balas Z. Janos Deak Z. Demeter Peter L. Koczis Mihalj Z. Matias Janos Z. Fodor Marton D. Ferenczj Lukaczj Z. Koúaczj Gergelj L. Fellaitar Miklos Z. Balo Miklos L. Szopos Gergelj L. Nagj Ferenczj Z. Marton Mate L. Mate Janos Z. Gergelj Jstúan L. Darúas Marton L. Nagj Jmre Z. Janosi Janos L. Geöde Jstúan L. Mate Mihalj D. Antal Janos Z. Varga Jmbre Z. Andras Balas L. Balas Tamas Z. Fodor Jmbre Z. Antal Gieorgj Z. Andras Ferenczj L. Szopos Janos Z. Cziato Andras L. Barrabas Antal L. Jstúan Peter L. Janos Andras Z.43 Sillo Peter (47r) Zent Jmre N. Vitalius Peter L. Jllies Jstúan L. Jllies Andras Z. Sillo Jstúan L. Virag Peter Z. Siluester Janos Z. Veres Mihalj Z. Gaspar Mihalj L. Balas Tamas Z. Koúaczj Janos Z. Daúid Benedek L. Zep Jstuan kisseb Z. Lazlo Pal L. Miklos Leörinczj Z. Ferenczj Jstúan Z. Marton Miklos L. Tanko Jstúan Z. Pal Andras Z. Marton Jmre Z.41 Vitos Peter Z. Czieke Gieorgj L. Benkeö Jstúan L. Koúaczj Lukaczj L. Fodor Balas L. Antal Hadnagj N. Tanko Balintt Z. Varga Gergelj L. Sebi Ferenczj Z. Barrabas Albertt Z. Peter Matias Z. Cziato Mihalj L. Zopos Peter Z. Jstúan Mihalj Z. Balo Jakab L. Gergelj Mihalj L. Dudar Domokos L. Zeöke Mate Z. Bors Gergelj L. Nagj Miklos Z. Deak Andras Z. Jako Balintt L. Tamas Mihalj Z. Pal Mate Z. Benkes Demeter L. Endes Mihalj L. Kadar Balas Z. Bekeö (!) Kelemen Z. Zep Jstúan L. Benedek Mihalj L. Jakab Jstúan Z.43 Zabo Jakab Z. Koúaczj Matias Z. Boldisar Gieorgj Z. Jakab Peter Z. Feier Bartalios D. Bandj Albertt Z. Batalius Janos Z. Vitos Jmre L. Matias Jmre Z. Beke Oremús Z. Balas Balintt Z. Balintt Demeter L. Mark Miklos L. Ferenczj Peter Z. Jstúan Mihalj L. Endes Peter Z. Fodor Balintt L. Hollo Janos Z. Nagj Gieorgj44 (47v) Zent Simon L. Matias Peter Gere Jstúan Jobagj L. Gergelj Ferenczj Z. Sandor Janos Z. Ferenczj Balas Z. Benkeö Benedek Z. Benkes42 Peter Z. Mihalj Ferenczj Z. Nagj Peter L. Czieke Jmre D. Marton Balintt Z. Vihazi Mihalj Z. Borsi Jstúan L. Balo Gergelj L.(46v) Zent Kiralj L. Jakab Balintt Z. Benedek Sandor Z. Czia Peter D. Lúkaczj Gergelj D. Andras Balintt Z. Vitos Janos L. Nagj Marton L. Veres Jstúan Z. Benedek Mihalj Z. Tott Janos L. Czizer Janos L. Balintt Peter L. Teörek Andras Z. Bak Pal D. Sillo Janos Z. Leörinczj Balas L. Balint ferenczj L. Tanko Janos L. Zanto Gieorgj L. Benedek Mate L. Tima Gieorgj Z. Janos Balintt D. Búdar Janos L. Zaz Tamas Z. Peter Antal Z. Balintt Jstúan L. Bene Lazlo Z.43 Peter Ambrús Z. Hollo Antal Z. Hollo Balintt L. Koúaczj Andras L. Sandor Pal Z. Cziato Andras L. Balog Ferenczj Z.

Rauaz Andras D. Balintt Janos Z. Zekelj Tamas Z. Kania Ferenczj Z. Feier Pal L. Barrabas Peter D. Retj Ferenczj Z. Gal Peter Z. Simon Tamas Z. Pal Gieorgj D. Barta47 Pal L. Eltes Matias D. Santa Balas Z. Boldisar Jsaias Z. Gellerd Jmbrus D. Santa Peter L. Koúaczj Jstúan Z. Kelemen Peter Z. Darúas Jstúan L. Lestian Ferenczj L. Darúas Janos Z. Boldisar Peter Z. Balas Jstúan Z. Demeter Janos Z. Nagj Leörinczj Z. Gieorgj Jstúan D. Barta Janos Z. Demeter Tamas Z. Repa Ferenczj Z. Jnczie Peter Z. Domokos Benedek Z. Krestelj46 Miklos Z. Jmre Peter Z. Korodj Balintt Z. Pal Gieorgj Z. Czieke Ferenczj Z. Ambrus Janos Z. Gieorgj Mihalj L. Peteö Marton L. Varga Andras Z. Beteg Pal Z. Denes Tamas Z. Krestelj46 Jmre Z. Mate Jmre Z. Albertt Miklos Z. Tamas Janos Jako Mihalj Jobagj Orban Janos Jobagj Zeoke Peter Jobagj Deak Janos Jobagj Verebes Biro Tamas Jobagj Biro Pal Jobagj Tamas Koúaczj Jobagj Veres Gieorgj Jobagj Andras Miklos Jobagj Túsna (!) Z. Barta47 Gieorgj N. Raúaz Jstúan D. Raúaz Demeter D. Sas Antal Z. Kouaczj Mihalj L. Jstúan Mihalj L. Simon Janos Z. Menjhartt Jstúan Z. Zanto Benedek Z. Geöde Janos L. Ereös Marton Z. Korodj Gal Z. Darúas Antal Z. Darúas Jmre L. Barta45 45 Janos L. Krestelj Gergelj Z. Borbelj Gieorgj L. Tamas Janos (48v) Lazarfalúa Kozmas D. Marton Miklos Jako Leörinczj Jobagj Endes Ferenczj Jobagj Pal Ferenczj Jobagj Kozta Mihalj Jobagj Endes Balas Jobagj (48r) L. Tompos Matias Z. Cziato Jstúan Z. Lazlo Jmre Z. Barta Gieorgj Z. Fazakas Pal Z. Varga Gieorgj Z. Gieorgjfj Tamas Z. Beteg Gieorgj Z. Barta45 Leörinczj Z. Sas Mihalj D. Boczjkor Pal D. Andras Miklos D. Korodj Gieorgj L. Koczia Mate Z. Sandor Pal Z. Jnczie Balintt L. Gieorgj Ferenczj Z. Mate Ferenczj Z. Endes Peter Z. Zep Peter Z. Boldisar Peter Z. Menjhartt Peter Z. Rafain Balas L. Kadar Jmbre Z. Jnczie Mate Z. Cziobod Janos 85 . Forro Peter D. Koúaczj Peter Z. Pal Leörinczj L. Ambrús Gieorgj L. Koúaczj Marton Z. Ereos Bartaliús L. Cziato Marton D. Rapczion Pal L. Matias Janos Jnczie Jstúan Jobagj Koczia Balas Jobagj Z. Retj Jstúan L. Raúaz Pal Z. Darúas Mate Z. Pap Mihalj L. Jnczie Gieorgj L. Darúas Ferenczj L. Santa Balintt L. Endes Gieorgj Z. Gieorgj Janos Z. Barlok Tamas Z. Botos Gieorgj Z. Boldisar Janos Z. Madar Tamas Z. Barta Gal L.Z. Benkes Marton Varga Balintt Jobagj Molnar Peter Jobagj Jztergar Jstúan Jobagj Cziato Zeg Z. Mate Balintt Z. Boczjkor Tamas Z. Barta45 Jstúan Z. Czieren Janos Z. Beteg Mihalj Z. Sas Benedek L. Mate Tamas Z. Korodj Ferenczj L. Cziato Albertt Z. Zabo Mihalj D.

Jmbre Deak L. Rezeg Miklos Z. Hozo54 Marton Z. Pal Gergelj L. Koúaczj Bartalios Z. Peter Deak Z. Nagj Balas Z. Leöten Ferenczj Z. Laczj Andras Z. Bereczj Marton Z. Kelemen Jstúan L. Folio Peter Z. Mate Pal Z. Kemenj Mihalj Z. Marton Deak Z. Demeter Gieorgj Z. Balas Jmbre L. Potio Peter Boga49 Benedek Jobagj Boga49 Andras Jobagj Z. Farkas Janos D. Denes Ferenczj Z. Rezeg Janos L. Vitos Jstúan Z. Boczjkor Balintt L. Kedúes Marton Z. Fẅstes Ferenczj Z. Bott Miklos Z. Benedek Antal L. Patkos Pal L. Varga Janos L. Kaiczia Andras D. Laczj Jmre L. Erdeö Gergelj Z. Kaiczia Antal Z. Andras Pal Z. Gergelj Marton Z. Cziaba Marton Z. Fodor Peter Z. Zeöczj Tamas Z. Zeöczj Janos Z. Darúas Janos L. Koúaczj Marton Z. Mihalj Tamas Z. Debreczi Jmbre Z. Gothartt Peter Z. Koúaczj Mate L. Bertalan Marton L. Santa Miklos Z. Laczj Miklos L. Vrkon Antal L. Antal Janos Z. Lúkaczj Peter Z. Gal Gieorgj Z. Bodo Peter Z. Boczjkor Gergelj Z. Hozo Ferenczj L. Kaiczia Mihalj L. Rapczion Ferenczj L. Veres Andras Z. Kislaczj Andras Z. Múzka Pal Z. Forro Ambrus Z. Boczjkor Pal L. Borbat Janos Z. Potio Balintt Z. Kantor Pal D. Hozo Antal Z. Erdeö Peter Z. Marton Peter L. Darúas Balas Z. Orban Gergelj L. Kaiczia Benedek L. Veres Benedek Z. Cziaba Miklos Z. Bodo Mate Z. Kedúes Peter L. Mate Demeter L.48 Potio Leörinczj L. Darúas Jmbre Z. Veres Miklos L. Potio Ferenczi Z. Mate Peter D. Benczie Mate Z. Hozo55 Gergelj Z. Jstúan Balas Barta Tamas Jobagj Vrkos50 Tamas Jobagj Fazakas50 Janos Jobagj L. Janos Mihalj (49v) Zent Marton Z. Santa Balintt Z. Pal Jstúan L. Zeöke Balintt L. Bodo Ferenczj L. Vitos Antal Z. Veres Peter Z. Rezeg Tamas 86 . Janos Tamas Z. Andras Miklos Z. Fẅstes Tamas Z. Boczjkor Peter L. Bartalios Jmbre Z. Tamas Pal Z. Feier Ferenczj (49r) Cziekefalúa Z. Bott Janos L. Kaiczia Janos Z. Gal Tamas Z. Kotio Balintt L. Patkos Janos Boga Pal Jobagj Z. Laczj Ferenczj L. Orban Peter Z. Demeter Jstúan D. Fodor Tamas52 Z. Gaspar Mihalj Z. Matias Janos Z. Lazlo Tamas Z. Santa Mate Z. Santa Marton53 Z. Debreczj Balas Z. Barrok Balas L.L. Daruas Marton Z. Boga49 Jstúan Z. Vitos Balintt L. Miklos Jmbre Z. Rezeg Albertt L. Ambrus Jstúan Z. Benczj Jstúan D. Santa Lazlo Z. Zabo Pal L. Demeter Peter Z. Mihalj Ferenczj Z. Lukaczj Marton L. Gieorgjfj Balas Z. Nierges Ferenczj Z. Kelemen Andras Z. Boczjkor Mihlaj Z. Rezeg Mate L. Cziobod Mihalj Z. Cziobod Balas L. Gieörgjfj Lúkaczj Z. Miklos Peter Z. Pap Tamas Z. Denes Mate L. Fẅstes Gergelj Z. Fẅstes Benedek L. Simon Balintt L. Cziaba Gieorgj Z. Matias Mihalj D. Pal Deak Andras Z. Miklos Ferenczj51 Z. Zanto Jmbre L. Darúas Miklos Z. Janos Tamas Z.

Dakos Janos D. Mate Koúaczj Cziedeö Janos Jobagj Z. Jstúan Demeter L. Jstúan Benedek L. Prúczion Tamas Nagj57 Janos Jobagj Z. Pal Mate Z. Andras Kereztes L. Bene Janos Z. Czizer Gergelj L. Nagj Antal Z. Mihalj Janos L. Abram Balintt Z. Vargias Peter L. Vata Gergelj Z. Zeöke Matias L. Teörek Barrabas Z. Bartalios Gieorgj Z. Antal Barrabas L. Jakab Mihalj D. Sẅkesd Benedek Z. Peter Ferenczj Z. Kereztes Peter Z.58 Janos Tamas L. Jstuan Balas L. Koúaczj Marton L. Gieorgj Kouaczj Tamas Z. Nagj Kelemen L. Kania Lukaczj Z. Gothartt Tobias L. Jstúan Miklos Z. Cziko Gergelj L. Debreczj Peter Z. Orban Benedek Z. Balintt Pal Z. Gal Peter L. Bodor Janos L. Tompos Antal L. Finna Janos L. Bala Janos L. Kouaczj Andras Z. Pal Marton L. Pal Janos Z. Jmbre Gergelj Z. Mate Demeter Z. Mihalj Marton L. Janos Balas Z. Giẅteö Pal Z. Benedek Leörinczj Z. Kania Janos Z. Miklos Jstúan Z. Gieörgj Jmre D. Tanczios Gergelj L. Peter Benedek Z. Boczjkor Janos Z. Gergelj Marton L. Jstúan Kelemen (50r) Z. Kouaczj Gergelj Z. Marton Balintt Z. Antal Gieorgj L. Antal Peter L. Vaniolos Bernad Z. Vanialos Tamas D.Bott Jstúan Z. Jakab Gergelj L. Zata Andras L. Cziedeö Leörinczj D. Miklos Andras Z. Mihalj Jstúan (50v) L. Bodor Mate 87 . Mihalj Andras L. Ciriak Balintt Z. Tanczios Marton L. Peter Deak L. Cziezer Jstúan L. Gal Karolj L. Bartalios Mate L.56 Zabo Gergelj Z. Koczio Gieorgj Z. Cziedeö Peter L. Ficzj Mihalj L. Koczio Demeter L. Barrabas Ferenczj L. Jstúan Albertt L. Boldisar Jmbre L. Tanczios Mihalj Zalaj Bernad Jobagj Ola Janos Jobagj Giẅteö ferenczj Jobagj Pandj Mihalj Jobagj Peter Tamas Jobagj Zalaj Balas Jobagj Bandj Leörinczj Jobagj Koczio Mihalj Jobagj bak Tamas Jobagj Mezes Leörinczj Jobagj Giẅteö Lukaczj Jobagj Jmre Peter Jobagj Patkos Janos Jobagj L. Ambrus Jstúan Z. Barrabas Ferenczj L. Koúaczj Mate Z. Oncziok Tamas L. Tegze Jstúan Z. Pal Janos L. Koncziak Mihalj D. Andras Miklos Z: Janos Barrabas L. Magiar Mihalj Teörek Matias Jobagj Z. Benedek Pal L. Beöite Miklos Z. Zeben Ferenczj L. Finna Balas D. Kania Jmbre L. Peter Balas Z. Fẅstes Andras Z. Kaiczia Balas D. Varga Pal L. Tompos Ferenczj Z. Finna Demeter D. Ambrus Peter L. Mate Gergelj Z. Bodor Ferenczj Z.D. Pekeö Peter Z. Boldisar Benedek Zent Gieörgj Z. Fẅstes Janos Z. Pongraczj Jstúan L. Laczj Jmre L. Antal Benedek L. Kania Janos L. Ficzj Pal L. Gergelj Leörinczj L. Andras Gieorgj Z. Tanczios Simon L. Bene Balintt Z. Antal Gergelj L. Tamas Janos Z. Kania Matias Z. Bene Antal L. Albertt Mate Koúaczj Jstúan Jobagj Bankfalúa L. Gegeö Ferenczj L. Varga Janos59 L. Bala Jstúan Z. Leörinczj Koúaczj Z. Simon Miklos D. Petres Janos D.

Antal Jstúan L...... Kerczio Janos L..... Nagj Janos Z: Domokos Ferenczj Z...... Tamas Pal L... Tamas Peter D... Geöte Peter Z. Vetris59/a Janos D......... Galaczi Marton Z.. Tompos Lukaczj Z............. Barrabas Benedek L.. Ambrus Jmre Z. Kis Lukaczj L................ Lo feö Vagion.... Fako Ferenczj Z..... Mate Miklos Z......... Kouaczj Balintt Z........... Jstúan Benedek Z.. N. Jobagj ............... Kispal Mate D... Gal Marton Z... Marton Kelemen Z. Gieorgj Koúaczj L. Gegeö Peter L.... Seliem Jstúan D....... Erdei Jstúan Z.... Benedek Jstúan L.... Bende Andras Z....... Tamas Gergelj D... Adorian Janos D..... Barrabas Ferenczj L.......... Gergelj Kelemen Z. Biro Mihalj Z.. Balas Jmre D............... Zabad Zekelj . Angi Miklos Z..... Antal Jstúan L.... N.. Koúaczj Janos Z..... Okos Mihalj L.... Matias Mihalj Z.... banias (!) Ezeken kẅl vagion .. Geöges Tamas (51v) Czikban Eskẅtt Cziazar zamara Nemes Ember.. Kaczio Andras L. Belenesi Jstúan L..... Ferenczj Antal L.. Veres Matias Z.. Zekelj Gal Z... Gergelj Peter Z...... Tamas Koúaczj Z.Z.... Koúaczj Albertt L.. Pal Miklos Z. Orban Marton Z.... N....... Fẅstes Gieorgj Z..... Pal62 Gieorgj L....... Nagj Leörinczj L.. Gieorgj Andras Z......... Marton Gal L..... Bereczik Janos Z.. Jmbre Tamas Z... N... Peter Mihalj Z.. Tenke Marton Z......... Nagj Gieörgj Z.... Bordj Antal Z... Bartalios Andras L.......... Marton Mihalj Z.. N....... Jstuan peter Z. Decziej Mihalj Z.. Geöte Pal Z....... Jmre Gieorgj D... Gergelj Balintt Z. Cziko Pal L.. N...... Búzas Miklos Z.... Vaniolos Peter Z...... Kis Antal Z....... Barrabas Balintt L. Miklos Peter Z... Koúaczj Barrabas Z.... Orban Balas Z... Barrabas Pal Z..... Benczie Ferenczj Z................ Bende Jstúan D.... Nagj Jstúan Bak Ferenczj Jobagj Z..... Mihalj Gieorgj61 Z.. Kemenes60 Marton Z... Okos Miklos Z. Drabant Vagion..... Jnczie Pal D......... (52r) Girgio 15 519 149 791 136 5 18 Zent Miklos L.. Gergelj Leörinczj Z.. Bende Gieorgj Z........ Mihalj Jstúan Z.................. Lazlo Peter Z.... Nagj Kelemen L......... Tamas Balas (51r) Menes Ag Z... Soliom Mihalj Z..... Farkas Jstúan 88 ....... Salamon Jstúan D. Darabant Demeter D.. Jstúan Gieorgj Z..... Jsmeg az Baratok ala Jrattak magokat ......... Angi Mate Z.... N................... Pal Marton L.... Jstuan Leörinczj Z......... Lazar Balas L.. Bende Benedek Z.. Gergelj Janos L. Leörinczj Mihalj Z.

Koúaczj Antal Z. Jakab Antal L. Pal Jstúan L. Bernad Janos Z. Siluester Peter Z. Kastalj Georgj L. Ferenczj Deak Z. Kúpas Jstúan D. Adorian Andras Z. Biro Janos L. Kemenies63 Benedek Filep64 Jstúan Jobagj L. Benes Leörinczj Z. Ola Mihalj Z. Ferenczj Gieorgj Z. Danczj Jstúan L. Simon Balas Z. Kouaczj Marton Z. Pal Gieorgj Z. Ferenczj Jakab Z. Ambrús Andras Z. Biro Balintt Z. Demeter Mihalj D. Elekes Peter Z. Barla Janos Z. Kastalj Ferenczj Z. Bott Pal L. Laczjko Mihalj Z. Cziczier Andras L. Cziak Benedek Z. Simon Jmre Z. Denes Andras Z. Bicziak Janos D. Tamas Pal L. Biro Matias L. Ferenczj Andras Z. Balint Janos Z. Varga Janos Z. Pal Janos Z. Nagj Ferenczj Z. Kezdj Balas65 Z. Bott Andras D. Miklos Peter L. Pongraczj Jstúan L. Ferenczj Gergelj L. Jmre Janos Z. Benes Jmbre Z. Gal Peter L. Kerestelj Jstúan Z. Gieorgj Tamas L. Fazakas Pal Z. Gal Peter Z. Tatar Antal Z. Beögezi Jstúan L. Varga Albertt Z. Gergelj Antal Z. Demeter Andras D. Tamas Janos Z. Kastalj Jstúan Z. Elekes Jstúan L. Antal Balas Z. Kastalj Janos Z. Hegedẅs Tamas Z. Soliom Daúid Z. Koúaczj Ferenczj Z. Ciriak Andras L. Gieorgj Jstúan Z. Janos Gieorgj L. Bodo Janos Z. Barrabas Andras Z. Postol Gergelj (53v) Z. Elekes Domokos Z. Forica Bernad Z. Araniaz Leörinczj Z. Ferenczj Tamas L. Czikj Peter Z. Bott Peter L. Barta Peter 89 . Hideg Leörinczj (52v) Tekereö Patak (53r) Vifalú L. Orban Jstúan L. Egied Miklos L. Elekes Miklos Z. Baniaz Antal Z. Kastalj Mihalj Z. Cziaka Jstúan Z. Szok Gieorgj Z. Kastal Mihalj Z. Nagj Jstúan Z. Ambrus Z. Peter Ferenczj L. Bito Jstúan Z. Ambrus Tamas Z. Mate Andras Z. Fodor Mihalj Z. Benkeö Jstúan Z. Elekes Ferenczj Z. Bicziak Mate L.D.

Simon Janos67 Z. Nagj Mihalj Z. Zabo Janos Z. Daúid Andras (54v) Alfalú Z. Cziergeö Pal Z. Albertt Ferenczj Z. Feier Peter Z. Semien Gergelj Z. Peter Andras Z. Nagj Peter Z. Simon Jstúan Z. Balas Balintt Z. Leörinczj Pal Z. Teörek Janos Z. Bariczj Janos Z. Zabo Andras Z. Mihalj Janos Z. Antal Ferenczj Z. Peter Simon Z. Ferenczj Balas Zakaczj Andras Jobagj Z. Veres Gergelj 90 . Filep Peter L. Portik Janos Z. Lazlo Koúaczj Z. Boros Mate Z. Bariczj Leörinczj Z. Leörinczj Gieorgj Z. Simon Pal Z. Egied Jstúan Z. Zai Ferenczj Z. Zabo Jakab Z. Domokos Mihalj Z.(54r) Cziomafalúa L. Marton Balas Z. Zeöczj Gieorgj Z. Gieörgj Miklos Z. Borsos Benedek Z. Deak Marton Z. Nagj Tamas Z. Kozma Gieorgj L. Peter Jstúan Z. Elekes Pal Z. Damokos Albertt Z. Nagj Benedek Z. Albertt Balas Z. Borsos Balintt Z. Kozma Janos Z. Alzegj Tamas Z. Dorgo Jmre Z. Cziata Sandor Z. Deseö Gieorgj Z. Bariczj Ferenczj Z. Kozma Gergelj Z. Farkas Janos Z. Radulj Janos Z. Madaraz Gal Z. Jllies Gieorgj Z. Lazlo Jstúan Z. Magiari Antal Z. Erdeös Mate Z. Húzar Lúkaczj Z. Bariczj Peter Z. Minczior Jstúan Z. Zekelj Janos Z. Nagj Tamas Z. Ola Miklos Z. Erdeös Janos Z. Janos Jstúan Z. Koúaczj Jstúan Z. Gieorgj Jstúan Z. Zabo Mate Z. Pal Deak Z. Jnczie Jakab Z. Koúaczj Jstúan Z. Dragiczj Janos Z. Balintt Koúaczj Z. Veres Benedek Z. Pal Jstúan (55r) Zar Hegj Z. Deak Andras Z. Tamas Janos Z. Finna Antal N. Ambrus Peter Z. Bege Jstúan L. Rúska Andras L. Keleó Janos Z. Biro Antal Z. Peter Simon66 Z. Simon Mihalj Z. Vargias Gieorgj Z. Ereös Pal Z. Czikj Jstúan Z. Petred Balas Z: Alzegj Sigmond Z. Seöúer Marton Z. Domokos Balas Z. Tamas Ferenczj Z. Zekelj Benedek Z. Darúas Jstúan Z. Demeter Albertt Z. Andras68 Pal Z. Kelemen Gergelj Z. Kis Jmbre Z.

16 Uo.: a név tévedésből kimaradt. a kihúzott Antal fölé írva. V.: mindkét név előtt kihagyva a Z. 22 Uo. V. 11 Kihúzva. Jegyzetek 1 2 Mihalj. Jllies Gergelj Cziebe Mihalj (56v) Girgiaj Lo feiek N. 25 Kihúzva. Lazlo Gierogj Z. 42 Drabant N. után újra kiírva. Antal Mihalj Z. 24 SzOkl. V. Lazlo Jstúan (56r) Gitro Z. 231: Gál. kijavítva: L. 10 Simon.. 18 SzOkl. 226: a kiadó tévesen jegyzi meg a név utáni zárójelben: („jelzés nélkül”). 9 Kihúzva. (szabados). 225: tévesen L. Jllies Antal Z. Czibi Ferenczj Z.: tévedésből elmaradt a Z. V. 20 Matias átjavítva: Mate. 230: mindhárom név elől tévedésből hiányzik az L. 7 Kihúzva.: tévedésből elmaradt. az eredetiben Márton Máté neve előtt áll az L. 4 SzOkl. 28 SzOkl. kijavítva: Garda. 19 Uo. 17 Kihúzva. az eredetiben a nevek előtt áll az L. 225: tévesen Czikó. kik azt hitre kj nem Jeöhettek. 15 SzOkl. Deak Jstúan Z.. Tamas Daniel Z. 227: tévesen Kuzin. 37 Uo. 8 Az áthúzott Z. (lófő). (lófő). 12 SzOkl. 6 Z. a kihúzott Bot után írva. 11 Zabad Zekelj N. ez az eredetiben nincs. 31 Uo. V. 29 L. 34 SzOkl. Jllies Peter Z: Baljko Janos Z. 2 Ezekben sokan hon nem voltak. noha az eredetiben világosan látható. V. 91 . 35 Uo. 26 A Miklos és a Janos utáni Jobbagj szó mindkétszer kihúzva. V. az áthúzott Menjhartt fölé írva. kijavítva: D.(55v) Remete Z. V. 230: mindhárom név elől kimaradt a Z. 3 Karda. 27 Kihúzva.: tévesen Gebe. 13 A Jobagj szó kihúzva. a kihúzott Gaspar után írva.: tévedésből hiányzik az L. az áthúzott Pete fölé írva. 22/a Z. a Márton Deák neve előtt pedig a . 21 SzOkl. kijavítva: Sillo. Beoite. Filep Balas Z. 191 Jobagj N. 14 Kihúzva. 33 Jakab.: tévedésből elmaradt az L.. Feleki. 36 Uo. 23 Ereös. kijavítva: L. kijavítva: L. 222: a három utolsó karcfalvi név előtt tévesen álla Z. V. 32 Z. Púskas Marton Z. 5 Albertt. 229: a kiadó tévesen jegyzi meg a négy név utáni zárójelben: („jelzés nélkül”). 30 SzOkl.

68 Uo. 243: a név tévesen maradt ki. 237: tévedésből kihagyva. az áthúzott Jmbre után írva. 235: Kerestelj 47 Uo. 55 A kihúzott Potio fölé írva. 67 SzOkl. Z. 56 Z.: tévedésből kihagyva. 92 .: a kiadó tévesen jegyzi meg. a kihúzott Bele után írva. 234: tévesen Bartos.: tévesen d. 42 SzOkl. 63 SzOkl. hogy a Kezdj névtől a Ferenczj Tamasig bezárólag hiányzik a Z.: tévesen Bartos. kijavítva: D. 240: tévesen Kenyeres. V. 44 Gieorgj. 41 Z. V. V. V. a Filep név előtt. az áthúzott Z. 43 Uo. 48 Z. 66 Kihúzva.: tévesen az L. átjavítva: L. 46 SzOkl. V. 236: tévesen Bogos.: mindkét név előtt téves a Z. átjavítva: L. 49 SzOkl. V. 45 SzOkl. 238: Z. kijavítva: L. vagy talán L. átjavítva: L. 65 SzOkl. a nevek elől. V. 242: a kiadó tévesen jegyzi meg. 61 Gieorgj. 53 Uo. az eredetiben világosan látszik a Z. 58 Z. 62 Pal. 233: tévesen Benkeö.. V. 59/a Peter (?) átjavítva: Vetris. a kihúzott Gergelj után írva. mind a három név előtt. 57 SzOkl. 64 Uo.38 39 40 SzOkl. után írva. tévesen áll a név előtt. 54 A kihúzott Bako(?) fölé írva. V. 60 SzOkl.: tévedésből kimaradt. 233: tévesen Benkeö. hogy az alfalui utolsó három név „jelzés nélkül”. L. 241: tévesen Kenyeres. 50 Uo. 52 Uo. 59 Kihúzva. V. 51 SzOkl. V.

Tanko Andras L. Primipilorum ac Libertinorum Sedis Siculicalis Vdúarheli et Kereztúr1. Krestalj Tamas Z. Egri Tamas Z: Bodo Balintt Z. Egri Jmre Z. Zentmihalj Balas Z. Zabo Menjhartt L. Tamas Andras Z. Keömiúes Gergelj Z. Bodo Benedek2 D. Czikÿ Gieorgj Z. Egri Andras Z. Mihalj Deak Sambokretj L. Basa Mate Z. Gieorgj Mihalj Z. Zabo Jstúan Z.3. Nireö Andras L. Tanko Tamas D. Ambrus Peter Z. Cziaka Gergelj Z. Kosa Gieorgj L. Fazakas Demeter Z. Bodo Janos Kapolnas Olafalú L. Borbelj Janos L. Peter Gergelj L. Gieörgj Andras Z. Tanko Peter L. Lukaczj Dak L. Zopos Jmre Z. Tamas Peter Z. Jakoczj Balas Z. Jakoczj Pal Z. Osúat Gieorgj Z. Pap Janos Z. 1602. Desi Jstúan L. Jakab Balas (8v) Vdúarhelj L. Zeöczj Pal Z. Krestalj Gieorgj Z. Borbelj Noe Z. Draga Farkas L. Leörinczj Mate Z. Borbelj Andras Z. Nemet Jstúan Z. Nagj Matias Z. Matias Miklos Z. Zopos Sebestien Z. Balas Gergelj Z. Jmre Mate Z. Zabo Leörinczj Z. Raczj Mihalj Z. Krestalj Jmre Z. augusztus 11. Teörek Leörinczj L. Adik Orban Z. Jakab Benedek Z. Bernad Janos 93 . Dekan Tamas Z. Basa Gieorgj L. Kutj Andras Z. Barrabas Mihalj Z. Lokodj Mihalj Z. Miklos Tamas Z. Gergelj Balas D. Benczie Leörinczj L. Zabo Gieorgj Z. Zeles Mihalj Z. Gothartt Farkas L. Nagj Gieörgj Z. Biro Pal Z. Antal Janos Z. Elekes Mate Nagj Balintt Jobagj Z. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett udvarhelyés keresztúrszéki nemesek. Pal Ferenczj Z. Fagias Georgy Z. Zabo Balintt Z. Gedeö Tamas Z. Pal Gieorgj L. lófők és szabad székelyek összeírása (1r) Nomina Nobilium. Kosa Gieorgj Z. Mate Andras4 Z. Mate Peter Z. Bodo Gergelj D. Basa Andras L. Jn Rationem Sacrae Caesareae Majestatis Juratorum 11 Die Augusti Anno 1602 [Giorgio Basta írása:] Siculi Odvaraglie Kerestur (8r) Zentegjhazas Olafalú L. Hegedẅs Gieorgj Z. Tamas Giergj3 D. Varga Ambrús Z. Zeles Leörinczj Z. Janasi Janos Z. Nagj Janos Z. Moldúaj Janos Z. Bertalan Balintt L. Kosa Jstúan N. Barrabas Janos L.

Mihalj Pal Z. Keömẅes Pal Z. Zabo Mohalj Z. Vida Andras Z. Fazakas Jstuan Z. Desi Andras Z. Vas Gieorgj D. Zabo Peter Z. Lazlo Mate Z. Kando Marton L. Lazlo Ferenczj Balas Marton Jobagj Jo Janos Jobagj Czikj Peter Jobagj Sẅkesd Miklos Jobagj Margit Balas Jobagj Czikj Ferenczj Jobagj Harangozo Janos Jobagj L. Kelemen Janos L. Zollia Adam D. Zeöke Balas Z. Bandj Jakab Z. Jo Leörinczj L. Bandj Mihalj L. Leörinczj Andras Z. Teörek Gergelj Z. Denes Demeter Z. Gellertt Andras Z. Nagj Janos L. Varga Ferenczj Z. Miklos Janos Z. Gaspar Janos (9v) Bagj L. Zomor Balas D. Nierges Peter Z. Cziok gaspar Z. Leörinczj Gieorgj Z. Antal Peter L. Nagj Ciriak Z. Maior Jmre Z. Leörinczj Balas Zaz Orban Jobagj Orban Gieorgj Jobagj Mozes Mihalj Jobagj Pribek Mate Jobagj Betlen Falúa Z. Bako Jstúan D. Zoltan Lukaczj L. Varga Demeter Z. Gieorgj Koúaczj L. Basa Gergelj Mezaros Janos Jobagj Z. Kouaczj Peter Z. Ferenczj Bartalios Z. Zikra Jstúan Kaniad Z. leörinczj Tamas Z. Nagj Miklos Z. Teörek Pal Z. Antal Pal L. Karman Jstúan Z. Balintt Gieorgj Zabo Matias6 Jobagj L. Fazakas Jakab Z. Cziokor Antal Z. Pal Lúkaczj Z. Benczie Peter D. Toro8 Jmre Z. Benke Janos Z. Mihalj Marton 94 . Balassi Gieorgj Z. Koúaczj Mihalj Z. Zoltan Mate Z. Raczj Jstúan Z. Koúaczj Janos Z. Jstúanfj Antal Z. Kosa Janos Z. Sigmond Gieorgj Z. Nagj Pal Z. Lukaczj Janos Z. Zollia Lukaczj Z. Kelemen Tamas L. Koúaczj Balas Z. Zaz Lúkaczj Z. Fogarasi Lukaczj Z. Benczie Peter Z. Czikj Matias Z. Gal Andras Z. Basa Gergelj Z. Mihalj Koúaczj Z. Peter Tamas L. Osúat Peter Z. Rigo Janos Z. Zaz Mihalj Z. Zoltan Gergelj Z. Semien Jstúan Z. Balas Peter D. Zekelj Peter D. Jo Gieorgj L. Sigmond Kelemen Z. Zekelj Janos Z. Dane7 Peter Z. Kelemen Ambrús Z. Fazakas Antal Z. Gaspar Deak Ozdfalúa Z. Gieorgj Koúaczj Z. Dekan Gergelj Z. Halmadj Jstúan Z. Dane Benedek Z. Peter Benedek Z. Magiari Andras Z. Cziúkor Peter L. Fazakas Mihalj Z. Rigo Balas Z. Jnczie Mihalj Z. Jstuan Deak Z. Lúkaczj Peter L. Zeöczj Joseph Z. Ambrus Jstúan Z. Zeöczj Lazlo5 (9r) Z. Boldisar Janos Z. Osúat Ferenczj Z. Vida Peter Z. Koúaczj Janos Z. Semien Ferenczj Dallia L. Lakatos Gergelj D. Tarcziaj gaspar Z.Z. Vida Gieorgj Z. Dersi Andras L. Kata Ferenczj Z. Zaz Matias Z. Kizdj Andras Z. Sẅkesd Pal Z. Jakab Koúaczj Z. Basa Balas Z.

Ozdj Mihalj Z. Balas Gieorgj Zolga Jstúan Jobagj Z. Simon Peter D. Antal11 Miklos L. Elekes Marton Z. Kis Fulo Gieörgj Z. Elekes Ferenczj Z. Keczjkes Miklos Z. Veres Jstuan Z. Kis Peter Z. Kolcziar Balas D. Mihalj Antal Z. telegdj Gieorgj L. Bartaliús Lúkaczj Z. Koúaczj Gieorgj Z. Cziúkor Mate Zalaj Benedek Jobagj Elekes Mate Jobagj Elekes Matias Jobagj (10v) Boldisar Peter Jobagj Beögez N. Pal Tamas Z. Nagj Marton L. Mihalj Jstúan L. Palfalúj Jstúan D. Veres Janos Z. Leörinczj Janos Z. Demeter Peter Z. Fekete Janos L. Denes Pal Z. Kis Peter Z. Josa Tamas Z. Nagj Leörinczj Z. Jakab Peter L. Jmre Janos Z. Denes Tamas Z: Koúaczj Janos Z. Miklosi Daúid Z. Cziútor Pal L. kaniaro Janos Z. Ola Mihalj Z. Kolcziar Ferenczj Z. Peto Gergelj L. Antal Andras D. Jakab Ferenczj Z. Lúkaczj Jakab Z. Marton Balas Z. Pal Peter Z. Hogiaj Lazlo L. Farkas Pal L. Mate Ambrus Z. Sarlo Janos Z.9 Alard Jstúan Ders N. Egied Janos Z. Lúkaczj Janos D. Nagj Lazlo 95 . Janos Gieörgj Z. Koczj Janos Z. Petkj Janos Z. Bikafalúj Janos Z. Tanko Balas L. Cziúkor Gieorgj L. Jllies Peter Z. Albertt Janos D. Jmre Gieorgj Z. Nagj Antal L. Ban Balas D. Teözer Balintt Z. Palfj Mihalj D. Gal Jstúan Z. Nagj Ambrús Z. Nagj Janos D. Jmre Gieorgj Z. Barta Petr Z. Veres Demien Z. Peter Miklos Z. balintt Tamas Z. Gergelj Mate Z. Veres Janos (10r) Z. Janos Deak Z.Zaz Janos Jobagj Nagj Janos Jobagj N. Jstuan Peter Z. Fulo Mihalj Z. Peter Andras Z.9 Horúat Mihalj N. Marosi Jstúan Z. Borosi Mate Z. gergelj Geörgj L. Gergelj Antal Z. Ferenczj Georgj D. Nagj Matias Z. Mihalj Gergelj Z. Agoston Gieorgj D.9 Begezi Gergelj N. Veres Andras L. Ferenczj Tamas Z. Jstúan Miklos Z. Dersi Peter L. Gergelj Jstúan Z. Koúaczj Balas Z. Kata gergelj Z. Ola Janos Z. Kosa Mate Z. telegfaluj Pal D. Mihalj Koúaczj Z. Lenartt Mate10 Cziomor Peter Jobagj Peto Gieorgj Jobagj Manjhar Janos Jobagj nagj Mihalj Jobagj Kis Kaniaro Janos Jobagj Z. Demeter Mihalj Z. Fulo Miklos L. Mihalj Kouaczj Z. Bakos Janos Z. Antal Jstúan L. Nagj Ferenczj Z. Cziúkor Gergelj Z. Borosi Lúkaczj Z. Cziergeö Jstúan Z. Koczj Gergelj Z. Cziergeö Albertt Z. Felzegj Miklos Marefalúa Z. Mihali Mihalj L. Jakab Jstúan Fenieöd Z. Dersi Peter a nagiob Hoggia N. Hogiaj Gieörgj L. Egied Lukaczj Z. Benedek Leörinczj Z. Lazlo Pal L. Keczjkes Pal Z.

Varga Pal Z. Fozto Jstúan Z. Marton Gergelj Z. Benczie Balintt Z. Zabo Boldisar Z. Pal Peter (11v) Oloz N. Daniel Peter L. Demeter Balas L. Jstúanfj Jstúan L. Mate Boldisar Z. Cziomortan Tamas Z. Bodor Mihalj L. Filpes Gieorgj Z. Sos Tamas Z. Ferenczj gergelj L. Tokos Jstúan . Soliom Jmre Z. Zekelj Balintt L. Bartaliús Jmre Z. Bertalan Antal Z. Czipeö Miklos Z. Balas Jllies Z. Balintt Janos Z. Ambrús Gergelj Z. Miklos Peter Z. Gieorgjke Jstúan Z. Jmeczj Janos L. Domokos Pal D. Borbat Pal L. Fagias Kelemen Z. Zekelj Marton Z. Kouaczj Mihalj Z. Nagj Daúid D. Miklos Janos Z. Borbad Janos L. Daúid Tamas Z. Cziato Mihalj Z. Lazlo Jstúan Z. Ferenczj Peter (11r) Vargias Zal Dobos L. Matias Koúaczj Z. Pancziel Marton Z. Miklos Kouaczj D. Taczio Gergelj Taczio12 Z. Benedekfj Janos Jasdfalúa L. Sos Peter Z. Mihalj Gieorgj D. Fekete Lazlo L. Keczjkes Janos Bikafalúa L. Jmre Andras D. Zalaj Ferenczj Z.Z. Soliom Andras Z. Zeöczj Antal12 Telek L. Fekete Andras Z. Sebe Balintt Z. Domokos Lukaczj Z. Fagias Andras Z. Kolomban Jstúan Z. Soliom Gieorgj L. Mate Jllies Z. Jmeczj Matias D. Mate Jstúan 96 Jakab Tamas Jobagj Z. Demien Janos D. Súgar Peter D. Pal Mihalj L. Gieorgj Janos Z. Miklos Ferenczj Z. Varga Jstúan Z. Benkeö Andras Z. Demeter Janos Z. Balog Peter L. Fekete Janos Z. Hegj Peter Z. Mate Andras l. Jmeczj Demeter L. Kereztes Jllies L. Ferenczj Gieorgj L. Kelemen Janos Z. Leörinczj Gergelj Z. Balas Gieorgj Z. Valali Peter Z. Koúaczj Gieorgj N. Vas Gaspar Z. Tamas Peter L. Boldisar Lúkaczj Z. Borbat Marton D. Mate Balas Z. Pal Janos L. Balas Gergelj Mate Geörgj Jobagj Zekelj Jstuan Jobagj L. hegj Ambrús L. Barta Mihalj Bibarcfalúa N. Gergelj Peter Z. Trinczi Janos D. Hegj Antal Jakab Janos Jobagj Z. Barta Peter12 Z. Nagj Gergelj Z. Nagj Menjhartt Z. Kolomban Ferenczj Z. Eles Mihalj Z. Kolomban Gieorgj L. Gal Mate Z. Tibald Peter L. Soliom Ferenczj Z. Nagj Ferenczj Kaidiczjfalúa Z. Balas Gergelj Z. Mate Matias D. Barta Jstúan L. Lúkaczj Balas L. Sos Gieorgj D. Ferenczj Gergelj L. Cziakj Marton Z. Virag Marton Z. Marko Andras L. Borbat Tamas L. Koúaczj Ambrús Miklos Mihalj Jobagj Z. Janos Deak Z. Kereztes Janos D. Tobias Tamas Z. Zeöres Boldisar Z. Kelemen Jmre Z. Miklos Balintt L. Kelemen Marton Z.

Galfj Jstúan Z. Janosi Tamas Z. Orban Janos L. Tamas Balintt L. Nagj Peter L. Pal Gieorgj Z. Balintt Balas Z. Kouaczj Bertalan Damokos Antal Jobagj Z. Jakab Ferenczj N. Karaczion Balintt D. Jo Balintt Z. Búrian Leörinczj D. Koúaczj Jmbre Z. Czienker Jstúan L. Pribek (?) Andras D. Elekes Ambrús L. Rigo Gieorgj D. Ambrús Peter Z. Czibre Ambrús Feseö Bodog Azzonjfalúa L. Facziadj Balas Z. Czibre Balintt L. Hegj Jakab Z. Vas Ferenczj Z. Nagj Pal L. Miklos Tamas Z: Veres Miklos Z. Nagj Peter Z. Balintt Benedek D. Lazlo Gieörgj (12r) Czibrefalua Kisfalúd N. Gergelj Benedek D. Tamas Deak L. Jstúan Benedek Z. Jpo Gergelj 97 .L. Barrabas Georgj (12v) Telekfalúa L. Vad Peter D. Barrabas Leörinczj Z. Teörek Peter Z. Elekes Lúkaczj Lado Marton Jobagj Beres13 Balas Jobagj Por Tamas Jobagj Busa Marton Jobagj Paztor Jstúan Jobagj Katona Peter Jobagj Kúpas Janos Jobagj Tott Pal Jobagj Por Gieorgj Jobagj Czikj Gieorgj Jobagj Tott Sigmond Jobagj Z. Veres Janos Z: Bak Janos Z. Bartaliús Leörinczj Z. Tokos Mihalj Z. Balo Ferenczj Benkeö Balas Jobagj15 Nagyj Janos Jobagj15 Abramfalúa Z. Galfj Mihalj N. Osúat Benedek Z. Mark Jstúan L. Peter Deak L. Sigmond Janos Z. Zabo Peter Z. Balassi Peter D. Nagj Leörinczj Jo Balas Jobagj Bogior Marton Jobagj Bardoczj Mihalj Jobagj Balo Peter Jobagj Balo Balas Jobagj Bnkeö Janos Jobagj Zakúlj Gergelj Jobagj Zent Lazlo Z. Simon Janos Z. Gieorgj Janos Z. Mihaljfj Balintt Z. Jllies Andras Z. Tokos Jllies Z. Nagj Mate Z. Czibre Marton L. Nagj Peter L. Búrian Gieorgj D. Zekelj Jmbre Z. Nagj Pal Z. Keczietjh Boldisar Z. Barrabas Janos Z. Koúaczj Peter Orban Janos Jobagj Forro Peter Jobagj Forro Marton Jobagj Balassi Lazar Jobagj Simon Andras Jobagj L. Zeöczj Lúkaczj Z. Demeter Balintt Z. Albertt Janos Beta L. Osuat Gieorgj Z. Kisfalúdj Janos Czikj Marton Jobagj Beres Balas Jobagj12 Paztor Jstúan Jobagj12 Kecziet Z.14 Cziepleö Gieorgj Jobagj Z. Fazakas Peter Kouaczj Gieorgj Jobagj Kobori Marton Jobagj Kata Antal Jobagj D. Bak Peter L. Kouaczj Balintt Miklosfalúa L. Enok Jstúan Z. Bartaliús Peter Z. Nagj Ferencj L. Teörek Gieörgj Z. Bertalan Matias Z. Gal Geörgj L. Bak Pal Z. Koúaczj Andras Z.

Teörek Andras L. Lukaczj Girogj L. Zagoni Mihalj Z. Gierorgjfj Peter Z. Bertalan Peter L. Kerestelj Andras Z. Nagj Mate L. Boros Janos a kisseb D. Tornaj Antal Z. Kereztes Peter Z. Balintt Koúaczj Z. Kofos Mihalj Z. Antal Jstúan Jllies Z. Sẅkesd Sebestien Z. Varga Pal Z. Nagj Balas Z. Zentes Pal . Benkeö Lazlo Z. Deak Peter Patakfalúa L. Nagy Janos L. Ferenczj Jstúan Z.17 Tornaj Lukaczj D. Leörinczj Peter Z. Farkas Gieorgj Z. Janos Balas L. Kerestelj Jstúan Z. Boda Kelemen Z. Ligo Ferenczj Z. Benkeö Janos Z. Nagj Mate L. Kerestelj Peter Enok Mate Jobagj Bereczj Mihalj Jobagj Bereczj Gieorgj Jobagj Mihalj Marton Jobagj Múrzo Lazar Jobagj (13v) Telegdi Zetalaka L. Albertt Janos L. Bereczik Demeter L. Jstúan Gieorgj D. Benedek Balas L. Bereczj Janos D. Demeter Marton D. Jstuan Janos Z. Benczie Leörinczj Z. Menjhar Janos Kalman Peter Jobagj Keczietjh Jmre Jobagj Kalman Mihalj Jobagj Kata Gieorgj Jobagj Z. Janos Deak Z. Molnar Marton Z. Bernad Lukaczj Z. Janos Gergelj D. Balas Janos (14r) L. Zentes Balas Z.(13r) Zombottfalúa N. Bede Jmre Kis Baczion L. Barrabas Lúkaczj Z. Fanczialj Ferenczj L. Veres Jstúan Z. Barla Ferenczj Z. Bomher Filep Z. Balintt Koúaczj L. Boros18 Gieorgj L. Balintt Mate Z. Tokos Jstúan Z. Farkas Balas L. Beres Marton L. Zombotfalúj Benedek L. Nagj Janos L. Matias Demeter Z. Farkas Janos Z. Bernad16 Gieorgj Z. Nagj Balas D. Albertt Balas Z. Kerestelj Ferenczj D. Bernad Peter L. Czizer Peter Z. Orban Gergelj Z. Bereczj Lukaczj 98 D. Tornaj Girörgj Z. Jllies Jstúan L. Barla Janos Z. Krestelj Gergelj Z. Mezej Gaspar Z. Tokos Janos Z. Boros Mihalj Z. Gabos Antal D. Koúaczj Janos Z. Balas Jstúan L. Jnczie Andras Z. Fanczialj Janos D. Boros Peter Baczion Z. Benedek Kereztes Z. Veres Gergelj Z. Kompolar Ambrús Z. Menjhartt Gergelj Z. Koczis Ferenczj Ferenczj Denes Jobagj Antal Miklos Jobagj Kando Balintt Jobagj Simon Jstúan Jobagj Simon Mihalj Jobagj Ege Z. Mihalj Gieorgj Z. Pal Koúaczj Z. Búrian Peter Z. Boda Jmbre Z. Boros Ferenczj L. Miklos Andras D. Tokos Balintt Z. Deak Peter Z. Kelemen Peter Z. Kerestes Gioergj Z. Balint Peter Z. Kompolar Ferenczj Z. Gierörgjfj Marton Z. Benedek Pal Z. Czizer Janos Z. Zabo Janos L. Andras Gieorg L. Zeleös Gieorgj Z. Kompolar Bertalan Z. Zabo Gergelj L. Czizer Sẅkesd Z. Gergelj Tamas L. Koúaczj Gieorgj Z. Madaraz Antal Z. Boros18 Janos D.

Kouaczj Peter L. Gal Jakab Z. Nagj Leörinczj L. Petenie Pal L. Albertt Janos Z. Benkeö Andras Z. Nagj Janos L. Berze Balas L. Leörinczj Gergelj L. Ban Jmre Z. Kadar Marton Z. gergelj Gieörgj Z. Simon Jmbre Z. Zel Miklos Z. Tamas Demien Z. Koúaczj Antal L. Gellerd Peter Abasdfalúa L. Fabian Lúkaczj Kis Pal Jobagj Z. Sima Ferenczj Z. Telekfaluj Domokos Z. Mate Peter Z. Bodo Gergelj D. Tamasi Marton Sandor Mihalj Jobagj Z. Lúkaczj Janos Z. Balintt Jstúan (14v) Kemenjfalúa Z. Sebestien Antal Z. Antal Jstúan (15v) Oroz Kikelleö Z. Lazlo Ferenczj Z. Andras Janos D. Kis Peter Z. Zentkiralj Balintt D. Tornaj Miklos Z. Boliaj Janos Z. Marton Ferenczj Zaz Peter Jobagj Laios Mihalj Jobagj Kaúor Janos Jobagj Zarka Mihalj Jobagj Barta Marton Jobagj Z. Bogarfalúj Mihalj L. Gal Janos L. Ban Gieörgj Z. Ola Gieörgj Z. Bartos Janos Z. Vekas Jstúan Z. Balas Janos Z.L. Laios Gieorgj Zent Kiralj L. Orban Demeter21 Z. Janos Koúaczj Barlok Tamas Jobagj Z. Sarog Demeter Z. Mate Georgj Z. Bogardfalúj Peter L. Balintt Demeter Z. Petenie Ferenczj L. Berze Mihalj L. Benedek Marton Z. Benedek Jmre Z. Teörek Ferenczj L. Krestelj Marton Z. Koúaczj Georgj L. Janos Ferencz (15r) Múzna Z. Kinda Mihalj Cziozo Jakab Jobagj Z. Vicarius Albertt Z. Nagj Antal L. Demeter Peter Z. Giroegj Ambrus D. Ban Andras Z. Demeter Peter Z. Bereczj Lúkaczj Z. Gabriel Lukaczj Z. Marton Peter L. Fillier Miklos L. Simon Jakab Z. Nagj Boros Janos L. Adam Mihalj Z. Kando Janos L. Simon Leörinczj Z. Gieorgj23 Jstúan D. Zakal Miklos Hegj Z. Orban Pal Z.19 Pal Mihalj Z. Bodo Ferenczj D. Cziozo Marton Z. Kelemen Andras Z. Mate Jstúan 99 . Bogardfalus Gieorgj Z. Zaz Andras Z. Zente Jstúan Z. Zente Peter Z. Biro Miklos Z. Pal Jakab Z. Dane Peter Z. Lenartt Marton Z. Albertt Mihalj L. Gelerd Mate Z. Langos Gergelj Dako Andras Jobagj Z. Boros Peter Z. Ambrus Balintt L.22 Jmre Pal Jobagj Zarka Jmre Jobagj Z. Zende Tamas Z. Zel Jakab Z. Fabian Pal Z. Leörinczj Mihalj Z. Girko Marton Z. Varga Janos Z. Orban Balas L. Jmbre Andras Z. Koúaczj Marton Bogardfalúa L. Mihalj Deak Z. Miklos Peter Z. Kis Jmre Z. Petenie Gieorgj L. Peter Jakab D. Szondj Jmbre L. Mate Janos Z. Koczj Mate Z. Denes Peter Z. Benedek Albertt L. Albertt Janos20 Z. Marton Gabor L. Miklos Lúkaczj Z. Cziergeö Tamas Z.

Marton Andras 100 ZÍ. Lazar Deak L. Simon Janos L. Andras Jmre Z. Peter Antal Z. Jakab Peter Z. Felhazi Gieörgj Z. Tott Marton (16r) Almas L. Rigo Miklos L. Vas Leörinczj L. Koúaczj Peter Z. Antonia Leörinczj L. Zabo Bertalan Z. Nagj Jstúan L. Fabian Mihalj L. Pos Mihalj L. Tott Peter Z. Balint Jstúan Z. Loúaczj Jstúan Z. Gieorgj Orban L. Sos Tamas Z. Demien Balintt D. Lúkaczj Leörinczj L. Jstúan Balas Z. Benedek Peter Z. Peter Deak Z. Albertt Antal Z. Biro Janos L. Ferenczj Tamas Z. Simon Jstúan Z. Kis Balintt Z. Baczio Mihalj Z. Cziala Mihalj Z. Czeke Mihalj (16v) Zentt Z. Marko Gieorgj Z. gellerd Marton Z. Lakatos Janos L. Orban Pal L. Kereztes Janos Z. Boka Jstúan D. Felhazi Andras Z. Varga Mihalj Z. Gieorgj Janos Z. Janos Mihalj Z. Benczieö Janos Kopa Peter Jobagj Filep Janos Jobagj D. Ambrus Pal Z. Berze Miklos Z. Jstúan Deak L. Biro Mihalj Z. Ciriak Gieörgj Z. Koúaczj Peter Z. Benczie Tamas Z. Kereztes Mihalj . Domokos Benedek L. Mate Janos Z. Pos Mate Z. Felzegj Peter Dobofalúa Z. Koúaczj Andras27 Z. Barla Andras Z. Mihalj Koúaczj Z. Dobaj Janos Z. Kis Peter Z. Balaspal Antal L. Balintt Janos L. Mihalj Mate L. Dobaj Andras Z. Zaz Mate Z. Demien Balas L. Mate Peter Z. Ferenczj Koúaczj Z. Ambrus Pal Z. Boldisar Benedek Z. Tott Jstúan Z. Cziortan Gieorgj Z. Rigo Bernad Z. Gieörgj Janos Z. Kis Leörinczj Z.L. Felzegi Marton Z.25 Gaspar Janos Jobagj Z. Ferenczj Jmre Z. Koúaczj Janos Z. Gedeö Pal L. Gergelj Gaspar Z. Rigo Andras L. Demeter Leörinczj Z. Matias Peter Z. Felzegj Georgj L. Dobaj Gergelj L. Haúaselj Jstúan L. Karde Janos Z. Antal Pal Z. Loka Pal D. Rigo Tamas Z. Hegj Marton Marton Lukaczj Jobagj Z. Jstúan Koúaczj Z. Benczieö Jstúan Z. Kenieres Balintt Z. Agoston Janos Z. Sos Jakab Kapor Balas Jobagj Zaz Bartos Jobadj Zabo Janos Jobagj Ola Jstúan Jobagj Demeter Tamas Jobagj Z. Nagj Gergelj Z. Balintt Leörinczj Z. Pal Tamas Z. Benedek Janos Z. Ciriak Janos Z. Gergelj Antal Z. Barla Benedek Z. Cziakor Leörinczj Z. Pal Gieorgj Z. Benedek Jstúan24 Z. Felzegj Janos Z. Koúaczj Lazar Z. Dobaj Balas D. Baczio Tamas D. Marton Miklos Z. Hegj Marton29 Marton L. Rigo Ferenczj Z. Bertalan Leörinczj Z. Fele Gergelj Z. Tott Kelemen D. Koúaczj Mihalj Z. Czeke Peter26 Kortomoz Albertt Jobagj Z.28 Ambrus Benedek Z. Dombi Peter Z. Lokodj Janos Z. Jstúan Andras Z.

Súgar Pal Z. Simo33 Jstúan L. Konza Janos Z. Varga Balas Z. Rapoltj Gieorgj Z. Bella Mihalj Z. Fozto Balintt Herman Z. Fozto Jmre Z. Gergelj32 Janos L. Bella Mate Z. Peteö Andras Z. Miklos Gergelj Z. Cziok Gergelj L. Nagj Peter L. Domokos Mihalj Z. Teörek Ferenczj L. Boldisar Gieorgj (17r) Zent Mihalj Z. Nagj Gieorgj Z. Koúaczj Miklos Z. Jakab Janos L. Veres Gieorgj Z.Z. Tatar Andras L. Teörek Leörinczj Kenosi Gieorgj Jobagj Josa Peter Jobagj Tamas Leörinczj Jobagj Boka Pal Jobagj Z. Koczjkos Gergelj Z. Lazlo Peter Daniel Janos Jobagj Sofalúj Geörgj Jobagj Demeterfalúa L. Fozto Andras Z. Osúat Pal L. Teörek Marton Z. Domokos Lukaczj Z. Peterfi Georgj Z. Beres Janos Fekete Janos Jobagj Haiczio Jstuan Jobagj Z. Varga Ferenczj Z. Beke Tamas Veres Jstúan Jobagj Benczedj Jakab Jobagj Sofaluj Andras Jobagj Fillier Tamas Jobagj Desi Peter Jobagj Balintt Ferenczj Jobagj Z. Barrabas Lukaczj Z. Gaspar Balintt Z. Bagj Ferenczj Hacziakj Miklos Jobagj Z. Peteö Peter Z. Kopaz Janos Z. Demien Antal Jstúan Koúaczj Jobagj Z. Adorian Janos Z: Tott Ferenczj Molnar Janos Jobagj Louaz Ferenczj Jobagj Jane Mihalj Jobagj Molnar Tamas Jobagj Nagj Jmre Pal31 Jane Andras Jobagj Fekete Ferenczj Jobagj Vas Gieörgj Jobagj Molnar Miklos Jobagj Antal Ferenczj Jobagj Koczis Bartos Jobagj Koúaczj Pal Jobagj Kadar Gieorgj Jobagj Kouaczj Tamas Jobagj (17v) Benczied L. Vada Tamas Bardoczifalúa Z. Mak Peter Kelemen Ambrús Jobagj Bato Marton Jobagj Bako Mihalj Jobagj Tott Ambrus Jobagj Jane Balas Jobagj Z. Antal Peter Gieorgj Antal Jobagj Zemus Lúkaczj Jobagj Z. Jmre Andras Z. Varga Tamas Z. Peteö Jakab Z. Jakab Janos Zent Pal Z. Demeter Janos Z. Beke Peter Z. Cziok Mate Z. Harkalj Balas Z. Kenese30 Kelemen Z. Dobaj Benedek Z. Zekelj Jstúan (18r) Fẅle L. Miklos Janos Z. Balassi Mihalj L. Jstúan Koúaczj Z. Benczedj Jstúan Z. Kereztes Gergelj L. Bagi Pal Z. Ciriak Balas Z. Galfj Miklos L. Bella Balintt Kresto Janos Jobagj Z. Zeöczj Antal 101 . Sebestien Tamas Z. Firtos Janos L. Harkalj Jstúan L. Sebestien Janos Zaz Bartos Jobagj L. Marcel Andras D. Peteö Pal Barrabas Jstúan Jobagj Z. Cziok Miklos Z. Cziok gergelj a kisseb D. Bodor Ferenczj Z. Osúat Gieorgj L. Czikj Peter Z. Tacziafaluj Albertt L. Varga Gergelj Z. Balassi Ferenczj L. Leörinczj Pal Z. Nagj Kelemen Z.

Biro Benedek L. Matias Bertalan L. Matias Demeter Z. Ferenczj Gieorgj L. Biro Gieorgj a kisseb L. Vas Gergelj Mate Ambrus Jobagj Ferge Mate Jobagj Z. Balintt Balas Z. Bartalios Molnar Z. Zel Mihalj36 Sẅkesd Gergelj Jobagj 102 Z. Szalnan Pal Z. Vas Peter . Demien Gieorgj L. Túrzo Jmre Z. Biro Gieorgj L. Balas Janos Z. Vas Jstúan Z. Orban Jstúan Z.39 Koúaczj Miklos Jobagj D. Fúlo Janos D. Hegj Ferenczj Z. Jnczie Marton L. Vas Gergelj Z. Bartos Mihalj Ciriak Benedek Jobagj Horúat Peter Jobagj D. Kada Ferenczj Z. Balas Peter Endes Balintt Jobagj Endes Ambrús Jobagj Z. Zekelj Lukaczj Z. Demeter Jstúan L. Peter Janos (19v) Janosfalúa D. Benczie Gieorgj Z. Egied Peter Z. Jakab Gieorgj L. Benedek Mihalj L. Czioma Gieorgj Z. Benes Jmre Z. Peter Miklos Z. Leörinczj Andras Z. Ola Mate Z. Benedek Pal Z. Farkas Pal L. Pal Gieorgj Z. Kelemen Pal Z. Simon Andras L. Gazda Jstúan Z. Benedek Janos Z. Bartalios Mihalj Z. Goro Gergelj Gergelj Janos Jobagj Kozma Janos Jobagj Z. Selle38 Ambrus Z. Sata Benedek Z. Marton Kelemen Z. Gazda Marton Kouaczj35 Nagj Marton Jobagj Z. Nagj Mihalj Z. Jakab Mihalj L. Vas Lúkaczj L. Gal Marton Korde Andras Jobagj Z. Miklosi Janos Z. Orban Jstúan L. Endes Antal Z. Pal Tamas Z. Pal Janos Z. Bakonj Janos Z. Gergelj Mihalj Z. Koúaczj Pal Z. Damokos Mihalj L. Balas Gieorgj Z. Balas Andras Z. Antal Andras Z. Sos Marton Z. Gedeö Andras Z.40 Vas Janos Bekes Gieörgj Jobagj Mate Simon Jobagj Kis Mihalj Jobagj Kata Marton Jobagj Barra janos Jobagj Dobos Miklos Jobagj D. Orban Simon Andras37 L. Kopa Andras Z.(18v) Agiagfalúa Lengielfalúa Z. Hegj Marton Deczifalúa L. Peter Janos Leúete Z. Abram Ambrús Z. Ferenczj Gieorgj D. Kelemen Leörinczj D. Sala Balas D. Egied Jstúan D. Jakab Mihalj L. Matiús Gieorgj D. Kozma Jakab L. Mate Mihalj Z. Janczio Mihalj (19r) L. Koúaczj Balintt Z. Matiús Janos D.34 Bakonia Matias Markos Leörinczj Jobagj Zekelj Janos Jobagj Demeter Miklos Jobagj Matiúsfalúa Z. Zentes Janos Z. Barrabas Tamas Z. Bernad Mihalj L. Orban Mate Z. Bogati Miklos L. Bandj Benedek L. Teörek Gergelj Z. Czikj Simon Z. Benes Ferenczj Z. Miklosi Tamas Z. Farkas Mihalj Magiaros Z. Antoczj Mihalj Z.

Sombori Andras L. Orban Antal Z. Gaspar Janos (20v) Kenos D. Czikj Peter Z. Lukaczj Janos Z. Pos Janos Denes Antal Jobagj Z. Gedeö Jstúan Molnar Peter Jobagj Sipos Andras Jobagj Z. Barla Janos Z. Czikj Mihalj Z. Peter Gergelj Z. Gergelj Janos Z. Bicziak Pal Z. Andras Mihalj Z. Bicziak Janos a kisseb Z. Zolga Tamas L. Herabin Jstúan Z. Bicziak Peter Z. Czieke Peter Varasfalúa Z. Bereczj Benedek (21r) Lokod Z. Antal Benedek Z. Antal Benedek Peter Miklos Jobagj Z. Lukaczj Leörinczj L. Mate Peter L. Gabor Gergelj Vzonj Leörinczj Jobagj Teörek Gergelj Jobagj Balintt Jakab Jobagj Kondar Gieörgj Jobagj Pal Janos Jobagj Balintt Tamas Jobagj Vzonj Janos Jobagj Teörek Gieorgj Jobagj Leöreinczj Mihalj Jobagj Balintt Gergelj Jobagj Z. Gieorgj Mihalj Z. Foris Mihalj (20r) L. Gal Peter L. Bicziak Janos Z. Kouaczj Georgj Z. Zolga Jmre Elekes Peter Jobagj Orban Boldisar Jobagj Z. Lazlo Peter Z. Kosa Gieorgj Z. Kenosi Gieorgj Z. Demeter Jmre Z. Jllies Mate Z. Vas Peter L. Kalman Mihalj L. Boldisar Janos Rigo Lukaczj Jobagj Jmre Marton Jobagj Koúaczj Miklos Jobagj Teörek Gieorgj Z. Bene Janos D. Koúaczj Gergelj Z. Kouaczj Leörinczj Okland Z. Demeter Peter Erdeös Andras Jobagj Z. Balintt Janos Pal Janos Jobagj D. Cziedeö Gieorgj Z. Ola Lúkaczj L. Antal Tamas Z. Balintt Miklos Miklos Mihalj Jobagj Sos Peter Jobagj Z. Bene Mihalj Z. Zolga Lukaczj L. Orban Janos Z. gedeö Andras Orban Pal Jobagj Nagj Ferenczj Jobagj Killien Janos Jobagj Killien Marton Jobagj Vas Ferenczj Jobagj Biro Gieorgj Jobagj Gedeö Balas Jobagj Keöczie Janos Jobagj Tibal Janos Jobagj Biro Janos Jobagj Vas Andras Jobagj Beres Janos Jobagj Kis Mate Jobagj Zagonj Pal Jobagj Cas Gaspar Jobagj Budaj Ambrus Jobagj Homorod Vjfalú Z. Albertt Jstuan Z. Balint Koúaczj L. Kalman Mate Z. Bomher Andras Balas Ambrus Jobagj Z. Bene Leörinczj ÍD. Cziombo Jstúan Z. Ambrus Mihalj Z. Sandor Peter L. Barla Leörinczj Z. Nagj Jstúan Z. Vas Antal Z. Bicziak Balint Z. Nagj Jmre Z.Zent Peter Z. Sandor Gergelj 103 . Demeter Mate Z. Elekes Jstúan Z. Egej Mihalj Z. Sandor Pal Z. Demien Andras D. Fekete Tamas L. Lenczj Jstúan Teörek Miklos Jobagj Reczienied Z. Bereczj Andras Z. Lúkaczj Mihalj Z. Orban Miklos Z. Jnczie Tamas L. Fekete Janos Z. Denes Pal Z: Benkeö Peter Z. Zolga Leörinczj L. Marton Peter Z.

Gieorgj Marton Z. Kando Janos . Peter Pal D. Georgj Mate Gergelj L. Kaloz Georgj Z.46 Barla Gergelj Z. Pal Demeter D. Denes Gergelj D. Czikj Jakab Z. Gieorgj Peter Z. Beke Balas Matias Ferenczj Jobagj Jstuan Mihalj Jobagj Z. Peter Miklos Z. Zekelj Peter Z. Tiboldj Gieorgj Z. Marton Peter Z. Zeczj Tamas Z. Gegeö Janos Z. Ambrús Ferenczj Z. Dobaj Andras (21v) Tibold Z. Miklos Lukaczj Z. Súgar Gergelj Z. Bodo Balintt L. Mate Kelemen Z. Pal Matias Z. Barla Janos D. Keöueczj44 Marton L. Kalman Gergelj Lukaczj Marton Z. Miklos Janos L. Mihalj Leörinczj Galatj Tamas Jobagj ẅlke Z. Koúaczj Jmre41 Nagj ferenczj Jobagj Enok Janos Jobagj Sata Janos Jobagj Karaczionfalúa L. Ferenczj Janos L. Jstúan Benedek Z. Peter Mihalj Farkas Laka Z. Bernad Antal Z. Mihalj Janos Zent Lelek L. Lazlo Janos Z. Zaz Gergelj Z. Nagj Marton D. Barrabas Tamas43 Z. Barto Peter Z. Jstúan Lazlo Z. Demien Leörinczj L. Miklos Janos D. Miklos Janos Z. Gieorgj Marton Z. Fanczialj Mihalj Z. Hadnagj45 Jakab Z. Peter Mihalj Z. Nagj Balintt Z. Balassi Mihalj Z. Nagj Gieorgj Zabo Jstuan Jobagj Simon Janos Jobagj Varga Balas Jobagj Sido Gieorgj Jobagj Z. Balintt Albertt Z. Salatj Balintt Bolo Jstuan Jobagj Z. Fodor Ferenczj (21v) Z.L. Menjhar Janos Z. Zabo Mihalj Z. Miklos Andras Z. Hegj Lúkaczj Z. Gieörgj Mate Andras Z. Koúaczj Miklos Z. Hegj Ferenczj D. Baczionfaluj Gergelj Keölczie Simon Jobagj 104 Vargias Dobo Z. Gergelj Antal Z. Janos Gergelj Z. Lukaczj Janos L. Leörinczj Tamas Z. Leörinczj Tamas Z. Peter Jstúan Z. Matias Tamas Z. Farago Gieorgj Z. Jstúan Balas Z. Gaspar Balintt Z. Tokos Mihalj L. Czikj Andras Z. Berkezi Lúkaczj D. Bodo Mihalj Bodo Demeter Jobagj Z. Fanczialj Peter L. Basa Janos D. Dani42 Tamas Z. Barrabas Janos Z. Koúaczj Andras Z. Benedek Pal Z.46 Teörek Balintt Z. Karaczionfaluj Pal Z. Mate Gergelj D. Farkas Balintt Z. Balintt Kouaczj D. Magiari Janos Z. Pal Jakab Z. Sandor Balintt L. Gergelj Janos D. Sigmond Jstúan Z. Pal Leörinczj Z. Barrabas Gergelj Z. Toldj Gaspar Z. Andras Leörinczj Z. Peter Andras D. Veres Pal Z. Tamas Koúaczj Z. Nagj Antal Z. Denes Janos Fanczial L. Fanczialj Mate Z. Kando Ferenczj L. Barto Janos L. Fanczialj Lúkaczj L. Pal Ferenczj Z. Bato Mihalj Z. Lazlo Janos L. Jstúan Peter D. Denes Pal D. Tamas Balintt D.

Barla Mate Z. Zekelj Daniel L. Ambrús Tamas Z. Sandor Antal Z. Raúaz Janos a kisseb Z. Zekelj Pal L.47 Gaspar Balintt L. Geller Benedek Z. Antal Gergelj Z. Gieorgj Mihalj Z. Gieorgjfj Gergelj L. Pal Mihalj Z. Ferenczj Peter Z. Cziezar Ferenczj Z. Fodor Ferenczj L. Biro Janos Z. Tanko Tamas Z. Hadnagj Antal Z. Lakatos Mihalj L. Lukaczj Janos Varallia L. Barta Marton Z. Mester Balas Z. Kelemen Jstúan Z. Miklos Andras Z. Adorian Gergelj L. Leörinczj Gergelj L. Miklos Janos Z. Galambfalúj Peter L. Eössi Janos Z. Feniedj Jmre Z. Antal Jstúan L. Jllies Balintt L. Bartaliús Andras L. Filep Balas Z. Andrasi Peter L. Jstuan Gieorgj L. Mester Balintt (23r) Palfalúa Z. Jnczie Tamas Z. Kadar Andras Z. Papott Mihalj Z. Lazlo Gergelj Z. Menjhartt Gieorgj Z. Jakab Koúaczj Z. Posa Janos Z. Miklos Antal Sandorfalúa Z. Ambrus Gergelj L. Boldisar Janos Z. Ola Mate Z. Fodor Janos Z.48 Kis Janos Z. Ambrús Balintt Z. Sebe Leörinczj L. Koúaczj Miklos Z. Lukacsj Jakab Z. Sẅkej Janos L. Jakab Jstúan Z. Mate Janos Z. Silúester Pal Malomfalúa L. Toma Janos Z. Zabo Janos Atia L. Gergelj Pal (22v) Z. Hadnagj Balintt L. Gere Antal D. Ferenczj Peter Z. Balintfj Marton L. Lazlo Demeter Z. Papott Marton Z. Bartalios Janos L. Fodor Balas Z. Mate Balintt Z. Filep Jstúan Z. Jstúan Bertalan Z. Ferenczj Tamas Z. Raúaz Jstuan49 L. Piros Albertt L. Jakab Pal Z. Balas Ambrus Z. Barta Lazar Z. Koúaczj Daniel Korond L. Lazlo Pal Z. Filep Gieorgj Z. Nagj Ambrús D. Kis Gergelj L. Sofaluj Gieorgj Z. Zakalos Balas Z. Balintfj Janos Z. Andras Gergelj L. Sandor Barrabas Z. Pal Jakab L. Pal Mate Z. Fabian Janos L. Denes Jmbre Z. Sebe Marton L. Albertt Jstúan Z.L. Piros Jstúan L. Miklos Antal Z. Orban Mate L. Marton Pal L. Barta Jakab Z. Zente Peter Z. Andrasi Marton (23v) Arúadfalúa (24r) L. Barto Ferenczj L. Kispal Geörgj Z. Fodor Janos L. Antal Kelemen L. Kis Jstúan Z. Ferenczj Tamas Z. Leörinczj Lukaczj Z. Ambrus Jstúan L. Barrabas Ferenczj Z. Kadar Balas Z. Lazar Janos D. Antal Koúaczj L. Gaspar Jmre L. Zekelj Pal Z. Balas Gieorgj 105 L. Barta Matias Z. Bartalios Mihalj Z. Czizar Jstúan D. Nagj Jstúan Z. Zekelj Janos L. Amrton Janos . Eöttúes Mate Z. Tamas Kouaczj Z. Hadnagj Andras Z. Kelemen Pal L. Raúaz Janos L. Kis Leörinczj L. Demeter Janos Z.

Raúaz Tamas Z. Silúester Janos Z. Jllies Mate L. Lúkaczj Pal Z. Farkas Balas . Nagj Demeter Z. Barrabas Jmbre Z. Tamas Koúaczj L.Z. Boldisar Pal Z. Fabian Andras Z. Gedeö Lukaczj L. Paztor Jstúan Z. Hogiaj Andras Z. Andras Loúaczj Z. Sẅkesd Pal Z. Korondj Gieorgj Z. Gergelj Albertt Z. Molnos Mihalj Z. Zaz Peter Z. Nagj Tamas Z. Lazlo Jstúan Z. Orban Ferenczj L. Kelemen Jstúan Z. Agoston Jmre L. Nagj Mate L. Kis Peter (24v) Z. Benedek Jstúan Z. Bako Matias L. Molnar Jstúan (25v) Eted L. Molnos Gergelj Z. Sebe Gergelj Z. Koúaczj Lukaczj L. Ola Janos Z. Janosi Peter Z. Miklos Andras Z. Filep Bertalan Z. Cziúr Gieorgj Sofalúa L. Lukaczj Daúid L. Gedeö Jstúan L. Fejerúari Gergelj Z. Bako Jstúan L. Peter Janos Z. Peterfj Andras L. Simon Gieorgj Z. Lazlo Leörinczj D. Koúaczj Gergelj Z. Simon Jstúan L. Agoston Janos Z. Barrabas Janos Z: Silúester Mate Z. Leörinczj Peter L. Jmre Peter51 Sebe Peter Jobagj Lazlo Jmre Jobagj Sebe Gieorgj Jobagj Paraid L. Bako Jstúan L. Biro Mate Z. Fabian Janos Z. Illies Jstúan Z. Balas Janos Z. Kouaczj Peter Z. Boldisar Jstúan Z. Kis Jstúan L. Kiralj Andras L. Marton Janos Z. Koúaczj Balintt Z. Zaz Jstúan Z. Horúat Matias L. Gieörgjfj Mate Z. Farkas Ferenczj Z. Kadar Jstúan Z. Marton Janos L. Agoston Janos L. Nagj Mihalj L. Gaspar Janos Z. Jllies Leörinczj Z. Albertt Tamas Z. Kouaczj Mihalj Z. Kaczio Farkas L. Voniczj Gergelj Z. Ferenczj Matias Z. Barrabas Ferenczj Z. Kis Filep Balas Zekelj Gieörgj Jobagj 106 L. Janos Kaouaczj Z. Kismeödj Balas Z. Marton Bertalan Z. Kontt Ferenczj L. Ambrus Pal Nagj Ferenczj Jobagj Antal Mate Jobagj L. Czieresnies Balintt Z. Koronkaj Peter D. Hegj Peter Z. Gedeö Jstúan a kisseb L. Balintt Filep L. Agoston Benedek Z. Kouaczj Miklos Z. Jstúanfj Marton L. Fabian Gieorgj Z: Barrabas Gieorgj Z. Engj Jstúan Z. Ola Mihalj Z. Gaspar Balintt Z. Bako Janos Z. Kis Somodj Antal Z. Jstúan Simon Z. Deak Janos Z. Lúkaczj Balintt Z. Peterfj Ferenczj L. Zekelj Gieorgj L. Peter Koúaczj (25r) Silod Z. Felzegj Koúaczj Miklos Z. Koúaczj Jonas L. Bekeö Peter Z. Peter Pal Z. Mihalj Janos Z. Kaczio Mate Z. Kadar Miklos Z. Kis Ferenczj Z. Pal Leörinczj Z. Balas Miklos L. Siluester Gergelj Z. Abodj Balas Z. Marton Mate Z. Pal Simon Z. Barrabas Georgj50 L. Egied Tamas Z. Marton Janos Z: Deak Miklos Z. Lúkaczj Jstúan L. Kenosi Balintt Z. Agoston Gergelj Z. Gerdej Janos Z.

Zaz Tamas Z. Vezi Gergelj Z. Denes Gieorgj D. Nagj Balas53 L. Kis Peter Z. Felbartt Antal Z. Patakfaluj Gergelj L. Tott Jstúan D. Mihalj Balas L. Vagasi Janos L. Tamas Ambrús Z. Gagj Gieorgj Z. Semien Gergelj Z. Jstúan Gieorgj Z. Gieorgj Jstúan (27r) Z. Vas Ferenczj Z. Miklos Janos L. Foris Mihalj Z. Varalliaj Janos L. Peter Kouaczj Soljmosi Janos Jobagj Z. Koúaczj Peter L. Mate Hadnagj Z. Palfj Farkas Z. Ferenczi Tobias Z. Janosi Peter . Gagj Jstúan D. Lukaczj Peter Z. Benedek Koúaczj Z. Marton Ferenczj L. Bertalan Mate Z. Simon Janos Z. Balintt Tamas Z. Zaz Gergelj Z. Jllies Janos Z. Farkas Janos Z. Kiralj Gieorgj Z. Felbartt Andras Kismeöd N. Mihalj Pal Z. Demien Boldisar Z. Vas Peter L. Sipos Pal Z. Foris Janos Z. Palfj Jstúan L. Antal Janos Z. Bernad Janos L. Bartaliús Balas Zaz Gergelj Jobagj Beczi Pal Jobagj L. Deak Tamas Z. Czikj Gieorgj Z. Tamas Jmre Z. Giepesi Janos Z. Simonfj Mihalj Z. Czikj Peter Z. Bekeö Jstúan Z. Vezi Jstúan Z. Leörinczj Janos53 L. Filep Jstúan Z. Gienge Pal 107 N. Rúgon Pal Z. Czikj Pal Z. Lenard Balas Z. Demeter Jstúan L. Kerestelj Mihalj L. Vas Gieorgj Z. Sandor Miklos Z. Hogiaj Gieorgj Z. Krestelj Janos L. Jakab Jmre Z. Andras Mihalj Z. Tott Mihalj Z. Tamas Andras D. Sigmond Georgj L. Foris Marton D. Nagj Jstúan Z. Nagj Andras Z. Josa Albertt Z. Mezaros Miklos Z. Erczieg Janos Z. Jnczie Gieorgj Z. Benedek Janos Z. Vas Jstúan L. Jnczie Andras Sẅkeö L. Vas Mihalj Z. Kelemnfj Jstúan L. Zaz Ferenczj Z. Lazlo Antal D. Beczi Janos Z. Jnczie Jmbre Z. Biro Janos L. Marton Gieorgj L. Semien Gieorgj L. Antal Gieörgj Z. Varga Gergelj (26r) Zolokma Z. Lazlo Mihalj Z. Filep Andras Z. Kadar Gergelj Z. Nagj Pal Z. Nagj Boldisar Z. Dios Fabian Z. Koúaczj Janos L. Gal Lúkaczj (26v) Jenlaka D. Nagj Marton Z. Kiralj Gieorgj Z. Balas Jstúan53 L. Tombold Mihalj Z. Bertalan Lukaczj Z.52 Kontt Pal Z. Gieörgjfj Mate Z. Lukaczj Balas Z. Bertalan Leörinczj Z. Bekeö Andras Z. Tott Peter Z. Laios Antal L. Vargias Jstuan L. Gergelj Lazlo Vagas Z. Egied Andras Z. Orban Peter Z. Koúaczj Jstúan D. Gagj Simon Z. Zeöczj Jstúan Z. Tamas Deak Z. Antal Gieorgj L. Gieorgj Pal Z. Mihalj Balas L.D. Gagj Janos Z. Nagj Janos Z. Nemes Gieorgj Z. Kis Janos D. Albertt Andras Z. Gieörgj Koúaczj D. Sebestien Peter Z. Ambrus Janos D.

Lazlo Peter L. Palfj Pal Z. Mihalj Koúaczj Z. Veres Balas L. Dios Balas Z. Demien Janos . Fabian Gieorgj L. Vaida Lúkaczj 108 Z. Lazar Jstúan D. Koúaczj Gergelj Z. Leörinczj Tamas Z. jakab Matias Z. Gaspar Tamas L. Benedek Janos Z. Dios Jstúan Z. Biro Ferenczj Z. Albertt Jstúan Z. Palhegj Jakab Z. Langos Janos Z. Jakab Miklos L. Pal Mihalj Z. Lazlo Gergelj L. Patakj Ferenczj Z. Ambrus Janos Z. Nagj Janos Z. Zabo Ferenczj D. Janos Koúaczj Z. Jakab Balintt L. Kelemen Menjhartt Z. Antal Mihalj Z. Gergelj Janos Z. Pal Gieorgj Balintt Z. Cziender Janos Z. Sándor Janos L. Koúaczj Gieörgj Z. Lúkaczj Balint L. Jstúan Gergelj Nagj Janos Jobagj Z. Albertt Tamas Zabo Antal Jobagj Remete Mihalj Jobagj Zabo Benedek Jobagj Tamas Peter Jobagj Tamas Jstúan Jobagj Balint Janos Jobagj Batiz Tamas Jobagj Remete Mate Mihalj Jobagj Marton Gergelj Jobagj Oldal Janos Jobagj Barrabas Mate Jobagj Barrabas Georgj Jobagj Bogardj Pal Jobagj Kelemen Peter Jobagj Pal Peter Teörek Andras Jobagj Bartaliús Matias Jobagj (28r) Zeöke Balintt Jobagj Janos Peter Jobagj Bogardj Gergelj Jobagj Kelemen Marton Jobagj Ola Lúkaczj Jobagj Marton Balas Jobagj Sandor Janos Jobagj Marton Andras Jobagj Demetes Lukaczj Jobagj Zabo Marton Jobagj Remete Jstúan Jobagj Kemenjfaluj Balas Jobagj Ola Andras Jobagj Valo Ferenczj Jobagj Homorod Kemenjfalúa Nagj Benedek Jobagj Sido Balintt Jobagj Jakab Peter Jobagj Dakos Janos Jobagj Czikj Peter Jobagj Ambrus Mihalj Jobagj Tamas Gieorgj Jobagj Lazlo Koúaczj Jobagj Zekelj Balintt Jobagj Varga Mihalj Jobagj Orban Georgj Jobagj Varga Peter Jobagj Gergelj Tamas Jobagj Jakab Jstúan Jobagj Leörinczj Gergelj Jobagj Remete Janos Jobagj Zent Tamas Z. Czioma Gergelj Z. Gieorgj Jakab Z. Simon Balas Simon Gieörgj Jobagj Z. demeter Balintt Z. Kouaczj Miklos Z. Teörek Jmre L. Tamas Gieorgj Z. Fekete Janos Z. Jstok Ferenczj Z. Josa Gieorgj L. Jakab Janos L. Andras Leörinczj Z. Vaida Sera L. Mihalj Gieorgj L. Kouaczj Benedek Z. Simon Janos Z. Andras Orban Z. Jllies Miklos Farcziad L. Fekete Daniel (27v) Z. Palfj Peter Z. Denes Peter Z. Zaz Gieörgj Z. Kouaczj Janos Z. Lazlo Jstúan L. Kadar Peter Z. Kadar Miklos Z. Palhegj Georgj Z. Zabo Peter L. Mate gergelj Z. Varga Gergelj L. Beczi Jstúan Giepes L. Jstok Janos Z. Zabo Leörinczj Z. Markos Janos Z. Jstok Jstúan Z. Jakab Mihalj Z. Lazlo Leörinczj L.L. Kadar balintt Z. Jstok Andras Z.

Pal Balas Z.Zeöczj Marton L. Bereczjk Lazlo Z. Agoston Andras55 Z. Varga Janos Z. Boros Janos Z. Janos Koúaczj Z. Patakfalúj Janos Z. Bonczj Gieorgj Z. Balas Janos Z. Bezerend Ferenczj Z. Gagj Jakab Z. Niutodj Demeter Z. Simon Gieorgj Z. Bartaliús Jstúan Varga Gieorgj Jobagj Z. Kolcziar Mihalj55 Lontos Mate56 Z. Czifo Janos Z. Jstúan Mihalj Z. Ferenczj Jstúan (28v) Cziehedfalúa L. Kelemen Gierogj Z. Bartalius Andras Mihalj56 Zeczj Jstuan Jobagj56 Z. Mate Janos Z. Miklos Jmre Z. Lantos Mate Z. Fodor Ferenczj Z. bereczjkj Janos55 Z. Lúkaczj Jstúan Z. Albertt Janos L. Molnar Marton Z. Zabo Pal (29r) KEREZTVR ZEK Z. Gieorgjfj Mihalj Z. Kolúmban Leörinczj Lako Balas Jobagj Z. Cziender Andras Z. Hogiaj Gieorgj Z. Gieorgjfj Jstúan Z. Gieorgjfj georgj L. Kolcziar Balintt Z. Kadar Janos L. Nagj Jstúan Z. Borso Gergelj Z. Zabo Jstúan D. Boer Gieorgj Z. Gothard Ferenczj É. Kedej Peter Z. Cziender Antal Z. Vas Gergelj D. Gaspar Balas L. Botos Jstúan Z. Nagj Mihalj Z. Albertt Ferenczj L. Jakab Janos Z. Zeöúerdj Janos Betfalúa Demien Ambrús Jobagj Z. Demien Miklos Z. Kristo Peter Z. Barla Tamas Z. Zeczj Jstúan Z. Palfaluj Bertalan L. Leörinczj Janos L. Ambrús Gieorgj D. Balintt Janos L. Lontos Balas55 Z. Patakfalúj Jstúan Ola Janos Jobagj56 Z. Gergelj Janos Z. Palfj Balas (29v) L. Czifo Jstúan Z. Miklos Marton L. Antal Andras Z. Miklosi Marton Z. Gieorgjfj Gieorgj Z. Cziakanj Balas N. Lúkaczj Gergelj Z. Marton Tamas L. Jstúan Gieorgj L. Nagj Antal Kelemen Andras Jobagj Bartok Jmre56 Lantos Balas Jobagj56 Z. Antal Janos Martonos L. Lazlo Gergelj Z. Zakaczj Janos Z. Koúaczj Mihalj L. Markos Gieorgj Z. Agiagfalúj Janos Z. Molnar Mihalj Z. Antal Balas L. Lúkaczj Janos Z. Koczis Janos56 Z.Z. Zakal Andras Z. Varga Mate55 Z. Bozarad Andras Z. Bonczj Andras Z. Kouaczj54 Mihalj Z. Beke Janos Z. Koúaczj Pal Z. Barta Leörinczj Z. Magiarosi Mihalj Z. Zilúas Miklos Nagj Janos Jobagj Z. Simon Jstúan55 Z. Jmre Janos Z. Kolcziar Miklos Z. Bonczj Abram Z. Vitalius Janos 109 . Jstúan Janos L. Fodor Mihalj Z. Koúaczj Jstúan Kereztúr Varosa L. Bonczia Janos Kereztúrfalúa N. Gieorgjfj Lazlo Z. Cziorre Mihalj Z. Beres Gieorgj L.

Balassi Tamas Zaz Simon Jobagj L. Vas Jstúan Z. Jstúan Janos Z. Galfj Ferenczj L. Tordaj Jstúan L. Janos Koúaczj L. Talas Peter Z. Vas Jstúan60 Z. Veölder Bertalan Z. Leörinczj Andras Z. Laios Gieorgj Z. Giorgio Mihalj60 L. Andrasi Peter Z. Berej Peter Z. Abram Bertalan Z. Zabo Peter L. Fanczialj Janos Z. Filep Mihalj Z. Gergelj Janos56 D. Vaida Janos Gaspar Marton Jobagj Zeoczj Mihalj Jobagj Jllies Peter Jobagj Nagjlakj Tamas59 L. Simonfj Giorg Z. Pal Marton Z. Malom Tamas Bezed Z. Jmre Jstúan Z. Antal Mihalj Z. Zabo Mihalj Z. Antal Lúkaczj L. Sas Farkas L. Gergelj Janos Z. Fabian Andras58 Z. Nagj Janos58 Z. Antal Peter Z. Barrabas Balas Z. Deak Jstúan Z. Tordaj Mihalj Z. Boldisar Gieorgj Z. Sebe Janos Z. Laios Marton Z. Gieorgjfj Pal L. Sepreödj Pal Z. Filep Jstúan Z. Sofaluj Tamas Z. Nagj Janos Z. Elekes Peter Z. Gieorgjfj Tamas . Jstúan Gergelj Z. Vas Benedek Z. Jstuanfj Marton Z. Lazlo Koúaczj Z. Koúaczj Mihalj (30r) Keöres Z. Sebe Gergelj L. Zebe Andras D. Sandor Jstúan L. Jakab Miklos58 Z. Fabian Marton Z. Demeter Mihalj Z. Jstúan Deak Z. Senie Gieorgj Z. Gergelj Peter Z. Sebe Peter L. Giergio Janos L. Demeter Mihalj L. Antal Gergelj Z. Vas Balas Z. Gergelj Jstuan Z. Zaz Jakab Z. Gothard Geörgj Z. Siluester Jakab Z. Aczj Janos Z. Vas Jstúan Denes Peter Jobagj Gagj L. Gedeö Gieorgj L. Zeöczj Jstúan Z. Kereztelj Peter Z. Benedek Marton L. Cziehedfaluj Andras L. Kadiczj60/a Benedek L. Tamasi Andras D. Jmre Janos Z. Denes Marton Z. vaida gergelj Balassi Balintt Jobagj Z. Aczj Mihalj 110 Z. Andras Koúaczj D. Zaz Balas Patak Z. Markfj Andras Z. Koúaczj Miklos Z. Pal Gergelj L. Pal Koúaczj Z. Jakab Andras Z. Mate Jstúan Z. Jakab Janos Z: Denes Pal Z.D. Bako Janos Z. Peterfj Mihalj L. Giorgjfj Tamas L. Giergio Mihalj Z. Deak Gieorgj Z. Balintt Gieorgj L. Leörinczj Janos Z. Nagj Mihalj Keömẅes Tamas Jobagj L. Sebestien Pal Z. Demes Janos Z. Gergelj Matias L. Antalfj Mihalj L. Mihalj Peter Z. Czieherdfalúj Jsak 57 (30v) Z. Cziehedfalúj Miklos Z. Siklodj Pal Z. Nemes Ambrús Z. Soljmosi Pal D. Antal Janos Z. Sebe Gieorgj Z. Berej Tamas L. Sẅkesd Lukaczj N. Pipej Jstúan Z. Jmre Mihalj Z. Miklosi Pal L. Tordaj Janos Z. Lúkaczj Kelemen D. Jstúanfj Jstúan Z. Tamasi Janos Z. Vas Andras D. Balog Mihalj Z. Janosi Lazlo Vifalú L. Giorgjfj Gieorgj L.

Mirczie Mihalj Z. Dios Peter D. Lazlo Jmre L. Janos Deak Zent Abram L. Korondj Janos Z. Lerinczj Janos L. Marosi Jstúan Z. Farkas Gergelj Z. Fekete Pal L. Koúaczj Simon D. Matias Peter L. Lukaczj Janos (31r) Z. Eöz Janos L. Benedek Peter L. Zentkiralj Gergelj Z. Bongos Gieorgj Z. Jo Janos Z. Zaz Janos Dersi Tamas Jobagj Medeser L. Jmre Lúlaczj Z.L. Miklos Gergelj L. Nagj Lazar Bolgar Gieorgj Jobagj Z. Gorthartt Jstúan L. Zabo Jakab L. Galfj Mihalj L. Balassj Janos Z. Kerestelj Janos D. Osúat Janos L. Antalfj Matiasd L. Bartaliús Pal L. Boros Jstúan Z. Antal Koúaczj L. Jo Mihalj Z. Jo Balintt Z. Nagj Janos Zitas Balas Jobagj Z. Mihalj Jakab L. Tomori Balintt D. Gieorgjfj Pal Nagj Mihalj Jobagj Z. Ambrús Jstúan L. Miklos Janos L. Barrabas Simon Z. Simon Gieorgj Nagj Balas Jobagj Z. Leörinczj Balintt L. Bolgar Marton Z. Fekete Jstúan L. Ferenczj Mihalj Z. Gaspar Tamas 111 . Kedej Pal L. Kouaczj Pal L. Kornis Jstúan L. Kelemen Jmre Zaz Jakab Jobagj L. Vargias Gieorgj Z. Eöz Pal Z. Leörinczj Ambrús Z. Denes Ferenczj D. Boros Leörinczj Z. Leörinczj Gieorgj L. Varga Jstúan L. Janosi Gergelj Z. Marton Pal L. Vas Marton Z. Benczie Ferenczj Z. Ferenczj Jstúan L. Mezaros Leörinczj Z. Timar Andras Gieörgjfj Balintt Jobagj Fabian Peter Jobagj Benedek Janos Jobagj L. Kerestelj Janos L. Kadar Janos Z. Varga Jmre L. Varalljaj Ambrús L. Andrasi Ferenczj Z. Varga Miklos L. Nemes Ferenczj L. Leörinczj Mihalj L. Vas Boldisar Z. Andrasi Lúkaczj Z. Botos Miklos L. Lukaczj Gieorgj Z. Mate Balas Molnar Peter Jobagj Cziepleö Janos Jobagj Z. Ambrus Janos L. Teörek Balintt (31v) Kis D. Ferenczj Balas Z.61Ferenczj Mihalj Gal Mate Jobagj (32r) Tordatfalúa Kede L. Tolmaczj Gabor L. Jmre Andras Zaz Janos Jobagj Balassi Barrabas Jobagj Z. Simon Marton L. Vaida Janos Kobadfalúa Z. Karaczion Peter L. Demeter Janos L. Kerestelj Gieorgj Z. Denes Balas Z. Zongota Janos Hidúegi Jstuan Jobagj Kalara Jstuan Jobagj Jstúan Kouaczj Jobagj Nagj Balintt Jobagj Hidúegi Janos Jobagj Z. Peterfj Leörinczj L. Fodor Lukaczj Bogis Gieorgj Jobagj Nagj Kede L. Lazlo Jastúan Z. Kis Andras L. Fodor Jstúan Z. Miklosi Peter Z. Dobaj Gergelj Ferenczj Tamas Jobagj Lukaczj Leörinczj Jobagj Andrasfalúa L. Boros Ferenczj Z. Zederiesj Peter Z. Gabirko Marton Z. Varga Peter N. Sigmond Gieorgj Z. Farkas Janos Z.

Peter Simon Z. Lukaczj Pal Z. Matias Peter Z. Farkas Miklos Fogarasi Pal Jobagj Janosi Mihalj Jobagj Z. Zeöczj Miklos Z. Gaspar Balintt Z. Menjhartt Balas D. Balassi Andras L. Nagj Leörinczj Z. Mihalj Ferenczj L. Matiús Jstúan L. Zabo Andras Z. Sas Andras N. Nagj Benedek Z. Demien Gieorgj Z. Ferenczj Gergelj Z. Gal Jstúan Z. Balassj Andras L. Gegeö Andras Zent Miklos Z. Mihalj Albartt L. Krestelj Gieorgj Z. Nagj Balas Z. Sigmond Leörinczj L. Balintt Pal Z. Lazlo Janos D. Vitez Jstúan (33r) Rúgonfalúa Z. Filep Mate D. Esaias (33v) Kis Galambfalúa Z. Veres Balintt L. Benedek Boldisar L. Koúaczj Janos Z. Barla Peter Z. Tegzes Andras Z. Gieorgjfalúj Mihalj Z. Fazakas Gaspar Z. Biro Gieorgj Z. Miklosi Pal L. Jmbre Barrabas Z. Teörek Janos Z. Leörinczj Jstúan Kadaczj L. Rostas Jstuan Z. Zalaj Antal L. Poka Mihalj Z. Teörek Bertalan Z. Sas Gieörgj Z. Barrabas Gieorgj (32v) Z.62 Bartos Mihalj Jobagj Z. Magiari Tamas D. Benke Lukaczj L. Kolúmban Janos Z. Zabo Gergelj Z.L. Tiboldj Daniel L. Balok Mihalj Z. Veres Miklos D. Mihalj Ferenczj L. Zanizlo Mihalj Z. Veres Balas Z. Palfj Andras Z. Kadaczj Peter Z. Vas Janos Z. Veres Mihalj Z. Nagj Peter L. Buzas Janos D. Benedekfj Tamas Nagj Galambfalúa Z. Varga Peter Z. Czianj Janos Z. Gegeö Mihalj Z. Miklos Janos N. Balog Balintt Magiari Janos Jobagj L. Nemes Andras Z. Pesti Gergelj Peter Demeter Jobagj D. Demien Andras L. Zeöczj Balintt Z. Czianj Benedek Z. Leörinczj Peter D. Nagj Andras L. Búzas63 Miklos Z. Jstúanfj Markos Z. Gaspar Janos Magiari Janos Jobagj Z. Vekas Andras Z. Simon Jmbre Z. Tagzes Janos Z. Czikj Janos . Oklandj Janos Z. Barrabas Peter Barla Fabian Jobagj Z. Czienker Mihalj L. Gieorgj Koúaczj L. Gaspar Lúkaczj Z. Gal Matias Z. Búzas Pal Z. Fabian Mate Z. Cziezar Jstúan Z. Kadiczj Balintt Z. Zabo Tamas Z. Mihalj Andras Z. Varga Gergelj D. Gieorgj Koúaczj Z. Leörinczj Sigmond Semienfalúa Z. Sigmond Janos Z. Vizi Albertt Z. Kaniadj Mihalj Z. Betes Mate Z. Osúat Miklos L. Zeöke Georgj Z. Peterfj Jstúan Z. Antalfj Janos Z. Foris Janos D. Siel Andras Z. Zabo Mihalj L. Dobaj Pal Z. Kerestelj Jstúan L. Vitalius Jstúan Z. Zakal Janos Z. Balassi Lúkaczj 112 Z. Peterfj Gergelj L. Vas Tamas D. Mihalj Peter L. Nagj Orban Z. Gaspar Peter Z. Agoston Mihalj Keöúeczj64 Gieorgj Jobagj Z. Lukaczj Andras Z. Varga Miklos Z.

Dobo Mihalj Z. Bicziek Mihalj Z. Dalliaj Janos Z. Vadaz Simon Z. Koúaczj Marton Z. Geörgenj Janos Z. Sos Andras Z. Martonosi Peter Z. Teörek Mihalj Petkj Tamas Jobagj Petkj Jstuan Jobagj Ola Lúkaczj Jobagj Tikosi Ferenczj Jobagj (34r) Cziekefalúa Z. Zent Gieorgj Mihalj Z. De Andras Z. Gal Mihalj Z. Nagj Jstúan Z. Sipos Jstúan Z. Matefj Janos L. Sas Janos Z. Filep Jstúan Z. Daúid Lazlo Z. Gagj Balas Z. Tordaj Ferenczj Z. Ferenczj Mihalj Z. Botos Orban Z. Egiedfj Pal Z. Nagj Kelemen Z. Kis Mihalj Z. Konczj Mihalj Z. Matefj Lúkaczj L. Gieorgjfalúk Gaspar Z. Gieorgjfj Barrabas Z. Gierorgjfj Ferenczj Z. Cikj Mihalj L. Fabian Jmre Z. Sardj Balintt D. Nagj Gieorgj L. Martonosi Jmre Z. Ambrus Mihalj Z. Tordaj Tamas Z. Simon Janos Z. Mate Gieorgj Z. Simo Mihalj 113 . Bodaz Balas Z. Raúaj Janos Z. Pal Georgj Z. Filep Balintt Z. Demien Georgj Z. Leörinczj Mihalj Nagj Solimos Z. Cziejtj Marton Z. Jromos Mihalj L. Bereczjk Jmre Z. Marton Balas Z. Galfj Andras Z. Teörek Andras Z. Kazas Janos Z. Egiedfj Andras Z.Nagj Barrabas Jobagj Z. Sipos Balas L. Demeter Mate65 Hideg Kút Z. Jakab Koúaczj Z. Ola Jstúan Z. More Jstúan Z. Gal Geörgj Z. Zaz Gergelj Z. Eördeg Balas Z. Kerestelj Mihalj L. Teöke Mihalj (34v) Kis Z. Nagj Tamas L. Filep Janos Z. Zeöke Janos Z. Egeteö Jstúan Z. Varga Mihalj Z. Zaz Balintt Z. Ferenczj Jakab Z. Keömẅes Peter Z. Varga Janos Z. Konczj Janos Z. Kis Gergelj Z. Kereseö Janos L. Gal Ferenczj Z. Panitj Andras Z. Hatos Janos Z. Cikj Marton Z. Matefj Janos Z. Talas Balas Z. Dersi Janos L. Koúaczj Miklos L. Marosi Antal Z. Balassi Andras Z. Filep Andras kisseb Z. Kazas Gieorgj Z. Miklos Koúaczj Z. Balog Jstúan Z. Janos Jstúan Z. Zekelj Miklos L. Lazlo Koúaczj Z. Osúat Mihalj Z. Tanczios66 Marton Z. Mate Andras Z. Filep Andras Z. Kis Jstúan Z. Jromos Gieorgj D. Zaz Pal Z.Matefj Zakarias Z. Geörgenj Miklos (35r) Zent Solimos L. Jnczie Janos Z. Jktor Mihalj Ersebet N. Filep Gieörgj Z. Katona Mihalj Z. Hegedẅs Balas Z. Filep Benedek Z. Sipos Mihalj L. Balassi Ferenczj D. Zaz Janos D. Molnar Jstúan Z. Simon Janos Z. Miklos Mihalj Z. Veres Peter Z. Vadaz Lazlo L. Zaz Tamas Timafalúa Z. Nemet Marton Z. Martonosi Boldisar Z. Filep Lúkaczj Z. Simon Mihalj Z. Orban Balas Z. Filep Balas Z. Nagj Janos Z.

Kornis Marton Szakod (!) Z. Kadar Gieörgj Z. Gellertt Gergelj Z. Begezi Antal Z. Jo Mihalj Z. Demeter Mihalj Z. Sẅteö Gergelj Z. Bernad Janos Z. Bolkos Mihalj Z. Molnar Tamas Z. Mihalj Koúaczj Z. Mezeö Pal Ferenczj Georgj Jobagj Mozog Georgj Jobagj (35v) Fiatfalúa Vizekelj Z. Pal Andras Z. Menjhartt Janos Z.Z. Beres Janos Z. Simon Lukaczj D. Lukaczj Marton Z. Czikj Matias Z. Barta Mihalj Z. Magiari Mihalj Z. Fodor Peter Z. Varga Andras Tanczios Balas Jobagj Koczis Balas Jobagj Koczis Jstúan Jobagj Z. Fekete Lúkaczj Z. Andras Gereb Z. Zeöczj Janos Z. Bú Tamas Herczieg Gieörgj Jobagj Loúaz Janos Jobagj Z. Zekelj Lukaczj Z. Vaida Janos D. Pente Janos Z. Fodor Albertt Z. Simon Mihalj Fejer Mihalj Jobagj Z. Cziere Janos D. Boer Peter Z. Palatka Ferenczj Z. Gal Mate Z. Finta Jstúan Z. Porondj Marton Z. Daúid Pal Z. Bertalan Ferenczj Z. Nagj Miklos Z. kedej Balas N. Ferenczj Ferenczj Z. Zilagj Jmre Z. Jakabfj Lazlo Z. Jmre Balas Z. Kosa Mihalj Z. Balintt Janos Z. Gellertt Jstúan Z. Gal Janos a nagiob Z. Zabo Jstúan Z. Búzogani Ferenczj Z. Boer Balas Kalman Miklos Jobagj Z. Fekete Mate Z. Gal Georgj (36r) Z. Leörinczj Balas D. Gal Janos Z. Kadar Jstúan Barrabas Peter Jobagj Cziere JanosJobagj Cziere Janos Jobagj Gaspar Peter Jobagj Gaspar Benedek Jobagj Gor Ferenczj Jobagj Koczis Balintt Jobagj Andorko Tamas Jobagj Andorko Gergelj Jobagj Cziere Peter Jobagj Cziere Mihalj Jobagj Andorko Tamas Jobagj Barrabas Balintt Jobagj Z. Filep Gieorgj D. Biro Jakab L. Leörinczj Andras Z. Kedej Tamas Z. Martonos Janos Zep Miklos Jobagj Z. Gieorgj Koúaczj Z. Varga Pal Z. Cziere Mihalj Z. Tanczios Andras Z. Czikj Balintt L. Tott Andras Also Bodog Azzonjfalúa Z. Galfj Balas Z. Vaida Tamas L. Molnar Gieorgj Z. Búza Miklos Z. Pal Lukaczj D. Balog Janos L. Bertalan Jakab Z. Leörinczj Mihalj Z. Kalman Gieorgj Z. Bútak Tamas L. Jakab Janos Z. Sakodj Gieorgj a kisseb Z. Mezeö Gergelj Kis Jakab Jobagj Jo Gieorgj Jobagj . Pente Lukaczj L. Kadar Mate Z. Czikj Miklos Z. Kozma Janos Z. Palottkaj Mate Z. Cziezer Janos Z. Cikj66/a Janos Z. Keteö Mihalj Z. Zekelj Janos L. Zabo Lukaczj 114 Simon67 Nagj Janos Jobagj Z. Lazlo Jstúan Zaz Mihalj Jobagj Z. Tordaj Leorinczj Z. Kozma Gieorgj Z. Zotiori Ferenczj Z. Gellertt Gieorgj Z. Mate Jstúan Leúaz Janos Jobagj Z. Bertalan Gieorgj Z.

Balassi Jstuan Z. Jszak Demeter Z. Sepsi Pal Z. Jakab Janos Z. Kolnar Gergelj Z. Fabian Gieorgj Z. Zaz Mihalj Z. Cziebj Jstúan Z. Gedeö Tamas Zabo Janos Jobagj Ferenczj Kouaczj Jobagj Kapolnas Mihalj Jobagj Zekeli zallas Z. Keczikes Mihalj D. Andras Koúaczj Z. Veres Pal Lúkaczj Jstúan Jobagj Z. Dengeleö Andras (37v) Raúa N. Kozma Jstúan Z. Dolgos Gieorgj Z. Fekete Pal Z. Niútodj Gieorgj Z. Deak Marton Z. Teörek Ferenczj Z. Bertalan Peter Z. Zaz Pal Z. Kadar Janos Z. Denes Lazlo Z. Alsonagj Peter Z. Gedeö Peter Z. Miklos Gergelj Z. Kis Barrabas Z. Miklosi Mihalj Z. Kereztúri Denes L. Miklos Gergelj Z. Raúaz Janos Z. Vaida Marton Z. Timar Gieorgj Foldozo Jmre68 Z. Kis Balas69 Zekelj Janos Jobagj Boga Jakab Jobagj (37r) Zent Z. Marosi Balas a nagiob Z. Koúaczj Mihalj Z. Teörek Pal Niútodj vram Jobagjainak mongia Z. Bartos Lukaczj Z. Jromos Lukaczj Koczis Marton Jobagj Klemer Andras Jobagj Fabian Mihalj Jobagj Balog Marton Jobagj Kouaczj Peter Jobagj Zeöczj Gieorgj Jobagj Timar Tamas Jobagj Ficzior Miklos Jobagj Koúaczj Pal Jobagj Czizer Gieorgj Jobagj Kalman Leörinczj Jobagj Zanto Peter Jobagj Feniedj Ferenczj Jobagj Demeter N. Berto Marton Z. Felseönagj Peter Z. Kedej Andras Z. Miklos Koúaczj Z. Pestj Tamas Z. Rosa Janos Z. Jsa Gieorgj Z. Bartaliús Pal Z. Balassi Mihalj Z. Foldozo Mihalj Z. Hegj Demeter Z. Jnczie Andras Z. Vaida Janos Z. Kouaczj Simon a kisseb Z. Simon Leörinczj Z. Sigmond Jstúan Z. Berton Jstúan Z. Deak Jstúan Fekete Marton Jobagj (36 ) Veczike v Zalaj Boldisar Jobagj Koczis Jakab Jobagj Mika Kelemen Jobagj Tott Mihalj Jobagj Beres Malas Jobagj Tarka Andras Jobagj Magiarorzagj Janos Jobagj Magiarorsagi Balintt Jobagj Czieb L. Marosi Gieorgj 115 . Marton Janos L. Botos Janos Fazakas Miklos Jobagj Molnar Mate Jobagj Molnar Janos Jobagj Bartos Tamas Jobagj Zabo Andra Jobagj Peterfj Peter Jobagj Kalman Gieorgj Jobagj Bordos Z. Barrabas Gieorgj Z. Jllies Janos Z. Marton Janos Z. Keczjkes Janos Z. Veres Andras Z. Zaz Andras Z. Rosa Andras Z.Z. Marosi Balas Z. Mate Koúaczj Z. Molnar Balas68 Z. Albertt Mihalj Z. Cziore Marton Z. Simon Jstúan Z. Peter Janos Z. Giẅrka Andras Z. Marosi Janos Z. Giẅrko Janos Z. Albertt Mozes Z. Filep Peter Z. Jnczie Mate Sakodj Georgj Jobagj Koúaczj Simon Jobagj Orban Jmre Jobagj Z.

.......................... N................ N............................... Mihalj Peter D.............................................. 519 Drabantt ................................. Marton Gieorgj Z... N.. Zekelj Orban Sipos Ferenczj Jobagj Múzka Mate Jobagj Zaz Jstúan Jobagj Zaz Andras Jobagj Teörek Jstuan Jobagj (38r) Nemes Ember Eskẅtt meg Vdúaheljzekben... N....... 27 Lo feö ........ Gergelj Ferenczj L................................ Gegesi Menjhartt Z.. Andras Koúaczj Z...... Aug.......................................... N............................................... N................... N.................... 44 Drabantt .......... N.................................... Acziel Adam Z. 566 Drabantt .... 389 11.................................... 84 Jobagj.......... N.................................. 389 --------------------------------------------------Czikban Nemes Ember .................. Marosi Balintt Tarcziafalúa N................................... 166 Zabad Zekelj ............................ Zederiesj Janos L.... Marton Balas Z. Janosi Gieörgj L.............................................. N............ Mate Janos Z.......................... Palfj Andras L........................................ Siluester Andras L. N................................................................. N........................... Keczjkes Balas Z.............................. 149 Zabad Zekelj ........................ 791 Jobagj .. 1854 Jobagj.......................................... 1723 Jobagj ............. 566 Drabantt ..70 Siluester Janos L...................... N 27 Lo Feö ........................... 144 ------------------------------------------------Kazonban Lofeö.... N....... 166 Zabadzekelj Vasarhelj es Bereczj kiel .................... 101 Lo feö............................ 724 Drabantt........................ 136 116 ..................................................... 1723 Jobagj .....................................Z.. N.......... N..... N............................ 1602 (42v) Summa A Harom Zeken Eskẅtt meg Nemes Ember....... N.......... N................. 12 ---------------------------------------------------Vdarheljzekben Nemes Ember .................. N.......................................................................................................... Boros Peter Z............... Boer Antal L.................................... 166 Zabad Zekelj ................... 15 Lo feö .... N.. N............ N... 24 Zabad Zekelj ..... N.......

Átjavítva: D. 191 Jobagj.... 295: tévesen jobbágynak írva. V........ N.. 990 Jobagj ................. N... 11 Zabad Zekelj ................. V...... 117 ...... 4 Kihúzva.... 38 SzOkl. 286: Foró.. 39 Kétszer is áthúzva. a név után Jobagj meg nincs.... 28 Z... 34 L........... noha az eredetiben ezek nemesek... áll... 297: Simó..... 37 Kihúzva.. 27 Andras....................... 284: a név tévedésből kimaradt...... 293: a név tévedésből kétszer szerepel...... V............... 299: Sille........... 293: tévesen Borsos................ 36 SzOkl... átjavítva: Z.... a kihúzott Peter után írva......... V............ a kihúzott Zekelj fölé írva..... V......... 8 SzOkl..... 3 Gergelj. N. 277 Darabantt .. 155 Jegyzetek 1 2 Következik: nec non Sedis Maros......... noha az eredetiben a név előtt Z áll.... nevük előtt ugyanis az N........... 291: tévedésből a Jhobagj szó kihagyva a két név után......... 9 SzOkl.....Ezeken kiel baniaz vagion 5.... Baratok kiket maguknak foglaltak volt Jobagiul n.... 33 SzOkl.. 13 Beres...... V..... 42 Drabantt ... 19 Lo feö ........ a kihúzott Eördeg fölé írva... az negjuen egie Geörgenjhez zolgal Zabad Zekelj.. 20 Kihúzva. 10 Uo........ látható.......... 298: tévesen jobbágynak írva. N..... 297: a névből Pal kihagyva.. 2 -------------------------------------------------------Marosszeken Nemes Ember ... N... 296: Kénosi...... SzOkl..... N. 19 Z. V. N....... 114 Ezeknek az hete Vasarhelit lakik. 5 Lazlo. 32 Gergelj.... kihúzva. 292: Bernát.............. V........ 18 ------------------------------------------------------Girgioban Lo feö.. 29 Kihúzva.....: a név tévedésből kimaradt........ átjavítva: L... V............. 287: tévedésből mind a három név után a jobbágy szó áll.... V. a kihúzott Pal után írva.... V........ a kihúzott Deme után írva... 12 Kihúzva.. V.. N.. 26 SzOkl.. kijavítva: D............. 295: tévedésből a név kimaradt... 25 Kihúzva. 35 Kihúzva. 14 Áthúzva...................... V.............. 22 Többszörösen áthúzva. N... 24 SzOkl......... 30 SzOkl............... noha a név előtt Z............. 21 SzOkl... 11 Antal........ 31 SzOkl. 17 L. 15 SzOkl... 23 Georgj a kihúzott Biro után írva........... 18 SzOkl..... V.. 6 Marton kijavítva: Matias. kijavítva: Giergj. 16 SzOkl..... 7 Daniel kijavítva: Dane....

59 Tamas. 60 A jelzett két név kihúzva. SzOkl. 317: a névből Simon kihagyva. Következik Jobagj. hiányoznak. kijavítva: L. tévesen kétszer szerepel. 65 Marton kijavítva: Mate. 57 SzOkl. V. a kihúzott Lenartt fölé írva. átjavítva: L. V. 45 Hadnagj. 46 Z.40 41 42 SzOkl. 311: tévesen: Pálos. 60/a Galaczj kijavítva: Kadiczj. 63 Búzas. 68 Kihúzva. 302: Kövics. 54 Kouaczj. van. 56 Mind a nyolc név kihúzva. az eredeti ellenére. 55 SzOkl. az eredetiben Z. 49 Kihúzva. 51 Kihúzva. 307: a jelzett három név. 69 Kis. V. 43 Tamas. van. kijavítva: D. a kihúzott Zabo után írva. ám alább újra előfordul. V. 47 SzOkl. az eredetiben Z. V. 48 Z. elmaradt. 66 Panczel kijavítva: Tanczios. V. 70 Z. 62 Kihúzva. 52 SzOkl. 299: tévesen L. 306: tévesen D. 58 A jelzett három név kihúzva. a kihúzott Albertt fölé írva. V. 61 Z.. 313: Kövics. 303: tévedésből a Z. V. kijavítva: L. 67 SzOkl. V. noha az eredetiben itt található. a kihúzott Gas után írva. az eredeti ellenére. 66/a Czikj a kihúzott Mezej után írva. a kihúzott Boga után írva. 301: Dane. kihúzva. V. 118 . 304: a név tévedésből kimaradt. 53 SzOkl. V. felette Andras áthúzva. 44 SzOkl. 310: a jelzett nevek. 64 SzOkl. 50 SzOkl.

4. Horuath Miklos Magiarosi Georgj Jobagj Magiarosi Gal Jobagj More Mihalj Jobagj Z. Marton Ambrús Z. Bartaliús Leörinczj Z. Bordosi Janos L. Bala Pal L. Zentt Miklosi Janos (44v) Kibed L. Magiarosi Pal1 Z. Boldisar Mihalj Z. Orban Janos Z. Dosa Mihalj L. Jstúanfj Pal L. Zaz Miklos L. Lúkaczj Mate L. Simonfj Peter L. Koúaczj Janos Z. Orban Mate L. augusztus 16. Zeöczj Marton Z. Bala Boldisar L. Jn Rationem Sacrae Caesareae Majestatis Juratorum in oppido Zekelj Vasarhelj 16 Augusti Anno Domini 1602. Farkas Ferenczj Z. Gergeljfj Jstúan L. Farkas Peter Z. Molnar Benedek Z. Simonfj Mihalj Z. Tott Janos Z. Nagj Barrabas L. Orban Miklos Z. Lenartt Marton D. Orban Janos Z. Palfj Ferenczj Z. Madaras Jstúan (45r) Makfalúa Z. Fodor Balas Z. Matius Andras L. Jmre Koúaczj 119 . retj Jstúan L. Balassi Jstúan L. Dosa Benedek L. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett marosszéki nemesek. Abodj Janos Z. Antalfj Mihalj Z. Primipilorum ac Libertinorum Sedis Siculicalis Maros. 1602. Ban Pal Z. Lazlo Andras Z. Zaz Marton Z. Abodj Janos Z. Tott Balas Z. Abodj Mihalj Z. Nagj Marton Z. (Giorgio Basta írása): Maros (44r) Zoúata Z. Leökos Balas Z. Molnar Andras L. Albertt Pal Z. Kis Jstúan Z. Bordosi Balas D. Barrabasi Jstúan D. Dosa Tamas D. Peterfj Janos L. So Tamas L. Koúaczj Ferenczj L. Sipos Peter Z. Dosa Matias L. Bernad Mihalj Z. Bala Tamas Z. Abadj Leörinczj Z. Matiús Balas Z. Regj Balas L. Kadar Balas L. Madaras Ferenczj Z. Matius Janos L. Koúaczj Jstúan Z. Koúaczj Peter Z. Seprẅdj Benedek Z. Abadj Marton Z. Farkaslakj Andras Z. Sepreödj Matias Z. Pal Koúaczj L. Leörinczj Balas L. Retj Pal Z. Zaz Janos Z. Kúron3 Tamas Z. Lúkaczj Gieorgj Z. Fodor Antal L. Abodj Jstúan Z. Dosa Janos L. Dosa2 Matias L. Koúaczj Gergelj L. Orban Peter L. Siluester Peter L. Kiralj Denes Z. Orban Balas L. Kis Balintt Gieorgj Z. Falúvegj Leörinczj L. Biro Jstúan Z. lófők és szabad székelyek összeírása (43v) Nomina Nobilium. Palfj Marton D. Tott Gieorgj Z. Sinka Balintt L. Biro Andras L. Varga Matias Z. Dosa Balas Z. Sigmond Gergelj So Varagia Z. Albertt Janos Z.

Múzka Miklos Z. Poson Peter Z. Kilien Lukaczj D. Sipos Mihalj Z. Kis Gergelj Z. Zabo Albertt L. Kis Janos (46r) Zentt Z. Koúaczj Pal Z. Húzar Miklos Z. Nemes Mihalj Z. Kis Mihalj Z. Huzar Andras Z. Sos Tamas Nagj Jstúan Jobagj Z. Bernad Georgj Z. Zaz Gergelj Z. Rab Gieorgj Z. Lakatos Janos Z. Gagj Andras Vadasdj6 Janos Jobagj Z. Zekelj7 Mihalj Z. Koúaczj Jakab Rab Balas Jobagj Z. Rafaj Gaspar a kisseb Gialakúta Gieörgj Z. Vas Jstúan Z. Kis Balintt D. Benedekfj Gaspar L. Falúvegj Andras Z. Lenartt Antal Z. Gal Leörinczj Gegesi Boldisar Jobagj Z. falúvegj Lazlo L. Andras Hadnagj L. Jakabfj Marton (46v) Haúadteö L. Balog Andras Z. Varga Tamas Z. Balog Marton Z. Dosa Andras Z. Lazlo Jstúan Z. Fodor Gieorgj Z. Nemes Gieorgj Z. Nemes Balas Z. Czibi Mihalj Z. Kis Demeter L.5 Rafaj Mihalj Z. Vas Gergelj Atosfalúa Z. Koúaczj Mihalj 120 Z. Dengeleö Jstúan Z. Simon Janos Z. Trúfan Jstúan Z. Zalaj Janos Z. Sebestien Tamas Z. Benedekfj Janos Z. Zanto Mihalj Z. Trúfan Janos Z. Vitalius Jstúan Z. Kamonczj Andras Z. Falúvegj Miklos Z. Mihalj Deak (45v) Cziokfalúa D. Kamonczj Peter Z. Farkas Lúkaczj Z. Zekelj Janos Z. Gal Jmre L. Nagj Pal Z. Kouaczj Marton Z. Veres Mihalj Z. Kozma Peter Kovin Gergelj Jobagj Z. Rafaj Marton D. Falúvegj Mihalj Z.Z. Zekelj Peter L. Zentiúanj Tamas Z. Kilien Jstúan Z. Negre Mihalj Z. Mihaljfj Georgj Z. Pal Gieorgj Z. Sos Balas Z. Lazar Gieorgj Z. Cziender4 Mihalj L. Zabo Marton Z. Vadasdj Peter Z. Mihaljfj Jstúan L. Balintt Koúaczj Z. Cziẅkez Janos Z. Kedej Gieorgj Z. Lazlo Ambrus Z. Kompott Ambrús Nagj Mihalj Jobagj Fabian Marton Jobagj Karaczionfaluj Andras Jobagj Z. Nagj Mate Z. Fodor Janos Ozdj Gergelj Jobagj Dobo Peter Jobagj Z. Demien Jmre Z. Cziki Janos Z. Nagj Miklos Z.8 Zopos Gieörgj Jobagj Z. Kis Balas Z. Fazakas Marton D. Jllies Jakab L. Killien Andras D. Nemes Andras L. Patkos Jstúan Zakaczj Jstúan Jobagj Korodj Andras Jobagj Beres9 Janos Jobagj . Nemes Janos Z. Botos Jstúan Kereztúri Tamas Jobagj Z. Markos Janos Z. Sigmond Hadnagj Z. Balas Marton Z. Gal Andras Z. Osuat Leörinczj Z. Kilien Lazlo L. Vas Mihalj Z. Osúat Janos Z. Abodj Mihalj N. Kedej Janos Zent Jstúan Z. Varga Peter Z. Veres Janos Koczis Janos Jobagj Veg Janos Jobagj Sipos Kelemen Jobagj Z.

Kadar Gieorgj Z. Domokos Janos L. Adamosi Balintt Z. Nagj Mihalj Z. Siluester Ferenczj Z. Domokos Gergelj L.Kelemen Telke Z. Sarosi Gieörgj Z. Adamosi Janos L. Koúaczj Jstúan Fintahaza Z. Nagj Andras 121 . Dosa Gergelj Z. Lazlo Jmre Z. Kis Jstúan Z. Balog Jstúan Z. Balas Peter Z. Kar Ferenczj Z. Ola Janos Z. Harko Antal Z: Matiús Mate Geöczj Z. Lazlo Jstúan Z. Veres Mate Z. Zalma Mate Z. Varga Ambrús Z. Marton Janos Lazlo Gieorgj Jobagj (47r) Z. Janosi Janos Z. Fekete Georgj Z. Teörek Mate Z. Ferenczj Janos L. Gerad Benedek Z. Fodor Mihalj Z. Fekete Pal Z. Aranias tamas Z. Nagj Jstúan Z. Kis Peter Z. Barta Leörinczj Z. Koúaczj Marton D. Nagj Ferenczj Z. Fekete Matias Z. Pal Mihalj Z. Jnczie Janos L. Gaspar Janos (48v) Haraztkerek Z. Botos Janos Z. Magiari Jstúan Kis Geörgeni L. Zabo Janos Z. Balas Janos Z. Sẅkesd Gieorgj L. Gaspar Gieorgj L. Jnczie Ambrús Z. Sẅkesd Peter L. Kouaczj Mihalj Z. Gieorgjfj Antal13 Z. Janosi Mihalj L. Pal Andras Z. Harko Peter Z. Demien Marton Z. Nagj Miklos Z. Geörgenj Mihalj Z. Botos Marton Z. Biro Marton Z. Lazlo Janos Z. Botos Georgj Z. Keöúesdj Gieorgj Z. Aranias Andras Z.13 Vinder Gieorgj Jobagj Z. Ban Balintt 10 Zakaczj Janos Jobagj Zakaczj Jstuan Jobagj (47v) Cziokafalúa Z. Veres Janos Z. Fekete Janos Z. Geörgenj Mihalj Z. Gaspar Janos Z. Nagj Marton L. Kouaczj Miklos N. Adamosi Mihalj L. Zeöúerdfj Gergelj L. Veres Jstúan Z. Fekete Mihalj Z. Kar Gergelj Z. Zalma Andras Z. Zekelj Janos L.11 Dobo Balintt Jobagj12 Z. Veres Ambrus Z. Zep Jstúan Z. Jnczie Peter Z. Biro Miklos Z. Teke Marton Z. Korodj Miklos Z. Koúaczj Mihalj L. Nagj Jakab (48r) Vaia L. Sebestien Balintt Z. Pitar Peter Z. Fekete Gieorgj Z. Adamosi Gergelj L. Menjhartt Jstúan Z. Janos Koúaczj Z. Harko Balintt L. Nagj Antal L. Harko Andras L. Zalma Bertalan Z. Varga Janos Z. Daúid Peter Z. Adamosi Peter L. Barta Tamas L. Benedekfj Jstúan Zeöúerd L. Berzete Lukaczj L. Zalma Janos Z. Jnczie Gieorgj Z. Sos Peter Z. Jnczie Jstúan L. Dosa Mihalj L. Sardj Ferenczj Z. Kerestelj Miklos Z. Nemes Gergelj Z. Fekete Janos Somosd N. Berzete Miklos Kis Boldisar Jobagj Z. Jnczie Janos L. Siluester Janos Z: Teke Marton Z. Harko Janos L. Zakaczj Mihalj L.

Peterfj Mate L. Nagj Jstúan Z. Kaczio Pal D. Farkas Gieorgj Zent Gericzie Z. Baczjko Mihalj L. Forgaczj Janos Z. Kadar Peter Varga Mihalj Jobagj Lazlo Georgj Jobagj Sipos Jstúan Jobagj Lúczion Ferenczj Jobagj Menesagj Ferenczj Jobagj Magiari Peter Jobagj Dobraj Gieorgj Jobagj Kis Mihalj Jobagj L.13/b Cziako Janos Jobagj Z. Peterfj Balintt Z. Veres Balintt Molnar Janos Jobagj Z. Zabo Gieorgj Z. Deak Janos Z. Koúaczj Janos Z. Koúaczj Gieorgj Z. Zakaczj Mihalj Demeterfalúa Z. Balog Mihalj Z. Bedej Mihalj Z. Zep Benedek Z. Balog Pal Z. Hidegkútj Demeter Z. Magiari Mihalj Z. Czionka Leörinczj Z. Nagj Demeter L. Nagj Tamas Z. Czibi Gergelj D. Jnczie Miklos Z. Boer Balas Z. Fodor Jstúan Z. Tanczios Jstúan Z. Zekelj Janos Z. Jakab Boldisar D. Zabo Janos Z. Bako Lúkaczj N. Gegesi Peter Z. Biro Janos Vadasd Z. Jakab Mihalj Z. Nagj Gieorgj Z. Gegesi Tamas Z. Forraj Marton Z. Nagj Jstúan L. Lúkaczj Demeter (49v) Nagj Sẅketfalúa L. Farkas Mihalj Z. Adorianj Balas L.15 Kezdj Balas Jobagj Kis Gaspar Jobagj Z. Adam Peter D. Nagj Peter Z. Deak Janos D. Aranias Gieorgj Z. Koúaczj Jstúan Z. Horúat Janos L. Nagj Peter Z. Bege Georgj Z.Z. Magiari Janos Z. Lakatos Leörinczj Z. Keöúesdj Pal Z. Zekelj Peter Z. Balassi Jstúan N. Koúaczj Gergelj 122 Adorian Z. Gal Peter Z. Gegesi Benedek Z. Bott Leörinczj L. Nagj Mihalj14 (50r) Andrasfalúa N. Bedej Mihalj Z. Zeöke Matias Z. Ban Mihalj L. gal Balas Z. Gegesi Marton Z. Girgiaj Mihalj L. Zabo Ferenczj13 L. Cieh Tamas Z. Raczj Janos Z. Moczi Ferenczj Bede L. Sikej Gieorgj Ola Gieorgj Jobagj Z. Kadar Pal Z. Nagj Miklos L. Bertalan Marton Rontas L. Jakab Andras Z. Gieorgjfj Jstúan Z. Nagj Kristoph Z. Koúaczj Andras Z. Balog Balas Z. Dobos Marton (49r) Zentt Z. Koúaczj Ferenczj Z. Zabo Ferenczj Z. Sigmond Peter Z. Patkos Gergelj Z. Zabo Marton L. Czillag Gergelj Z. Kouaczj Marton Z. Bedej Benedek Z. Pal Andras Z. Nagj Gieorgj Z. Nagj Balint L. Nagj Jstúan Kis Adorian L. Lúczion13/a Pal L. Kelemen Andras D. Hegj Miklos Simon Andras Jobagj Z. Jnczie Janos Z. Adorian Jstúan D. Bako Jstúan L. Nagj Peter Z: Boros Mihalj L. Bone Gergelj Z. Gal Janos Z. Miklos Mihalj . Nagj Benedek Z. Bende Peter Z. Balassi Gergelj Z.

Bereczjkj Boldisar L. Sipos Gergelj Z. Lúkaczj Mihalj20 123 . So Mihalj Z. Czizer Gaspar L. Kadar Fabian Z. Suba Janos Z. Gieorgjfj Janos Z. Varga Jstúan Z. Vaida Jstuan Sepreöd Z. Simonfj Miklos Z. Jakab Mate D. Horúat Balintt Z. Bako Gergelj Z. Ferenczj Andras Z. Nagj Peter Z. Kis Janos L. Gieorgjfj Balas Z. Leörinczj Mihalj Z. Mate Pal Z. Teökes Janos Z. Pal Jstúan Z. Jstúanfj Mihalj L. Jobagjtelkj Jstúan Z. Lazlo Janos Z. Kezenesi Demeter D. Poson Jstúan Z. Nagj Mihalj L. Lazlo Janos Z. Vaida Mihalj Z. Mihalj Biro L. Lazlo Jstúan L. Tamasi Janos Z: Nagj Fabian D. Nagj Janos L.Marosi Jstúan Jobagj Geöczi Mihalj Jobagj Kezdj Miklos Jobagj Z. Czizer Mate Rigman Z. Lazlo Peter Zentt Simon Z. Zabadj Tamas Z. Kis Mihalj Bere Z. Peter Matias Z. Lazlo Peter Z. Denes Tamas Magiaros Z. Bako Peter Cziepan Balas Jobagj Cziepan Tamas Jobagj Z. Nagj Gergelj Z. Fabian Balint Z. Cziok Matias Z. Kis Pal Z. Vas Jstúan Z. Kis Peter L. Tanczios Janos16 Z. Zabo Ferenczj Z. Koaúczj Janos D. Gaspar Leörinczj L. Balassi Janos Z. Demeter Janos L. Kis Balas Z. Nagj Pal L. Poson Ambrús Z. Kasa Gieörgj Z. Lazlo Mihalj (51v) Abad L. Jakab Demeter Jakab18 Z. Mate Gergelj L. Nagiob Simonfj Mihalj Z. Tamasi Peter Z. Gaspar Peter Z. Rigmanj Ferenczj Zentt Jmre Z. Ferenczj Jstúan Z. Zeöke19 Gieorgj L. Zaz Antal L. Kasa Demeter Z. Sido Mihalj Torbozlo L. Teökes Andras L. Ferenczj Janos Z. Tanko fabian L. Veres Mate Z. Lazlo Janos Z. Simonfj Bertalan Z. Kis Peter Z. Bereczjkj Gieorgj L. Pal Mate Z. Balassi Jstúan (50v) Geges Z. Dosa gergelj Z. Gieorgjfj Leörinczj Z. Nagj Boldisar L. Gierogj Ambrus L. Barta Simon Z. Nagj Mihalj Hegj Balas Jobagj Zekelj Jstuan Jobagj Balintfj Jstúan Jobagj Z. Hegj Lúkaczj Z. Gegesi Matias Z. Jakab Mate Z. Zabo Janos Z. Gieorgj Balas L. Mate Balas Z. Kerekes Balintt Z. Mezaros Lukaczj L. Vas Peter L. Kis Pal L. Jakab Jstúan Z. Benedekfj Andras L.17 Biro Gaspar Z. Mihalj Albertt L. Saitos Janos Z. Ferenczj Jstúan Z. Horuat Miklos Z. Kis Matias L. Megies Tamas (51r) Z. Nagj Lúkaczj Z. Simonfj Mihalj Z. Tamas Andras L. Bereczjkj Tamas Z. Sẅkesd Jstúan Z.

Koúaczj Simon L. Kosa24 Andras L. Lazlo Mihalj Z. Vas Demeter Z. Zekelj Jstúan D. Bartalius Janos Z. Galfj Ferenczj Z. Erdeö Gal Z. Janosi Tamas Z. Marton Janos Z. Deak Pal Kendeö Z. Kaczio Jstúan L. Nagj Peter L. Mate Jmre L. Kakúczj Jstúan Z. Bereczj Antal Z. Mihalj Ferenczj L. Maiaj Janos L. Bartalius Peter Z. Nagj Miklos Z. Varga Janos Z. Jzlaj Tamas L. Nagj Miklos Z. Albertt Marton L.L. Pal Mihalj Z. Bartalius Tamas Z. Palfj Andras Z. Krestelj Janos L. Gal Menjhartt Z. Zeöke Leörinczj Z. Gieorgj Pal L. Janos Deak L. Orban Janos L. Kis Matias Z. Nagj Janos Z. Janka Mihalj L. Janosi Peter Z. Orban Andras Z. Siklodj Gaspar L. Sẅkesd Gieorgj Z. Erdeö Menjhartt Z. Salat Boldisar Z. Bereczj Tamas Z. Nagj Janos Z. Janosi Jmre Z. Dorombolj Miklos Z. Marton Gieorgj Z. Siluester Janos Geörgenjhez zolgal D. Ferenczj Andras L. Zabo Janos Z. Domokos Gieorgj a kisseb L. Kis Jmre L. Zekelj Miklos Geörgenjhez zolgal . Keczietj Benedek D. Zeöke Peter L. Simon Miklos D. Gal Miklos Z. Vas Mihalj Z. Nagj Peter Z. Búzas Mihalj21 Z. Barrabas Jstúan Z. Domokos Gieorgj L. Teökes Balintt Z. Varga Antal D. Nagj Miklos 124 Z. Kis Peter Z. Torda Lukaczj Z. Simon Peter Z. Aúadj Demeter Z.26 Kerestelj Jstúan Z. Balog Peter Z. Kerestelj Andras Geörgenjhez zolgal (53r) Remete Z. Marton Janos Z. Nagj Ferenczj D. Erdeö Mihalj Z. Gieorgjfj Peter Z. Domokos Ferenczj Z. Palfj Filep D. Mocziari Gergelj (52r) Selie Z. Tott Ferenczj22 Z. Zeöke Tamas Z. Kis Marton Z. Fabian Gieorgj Z. Teökesi Andras Z. Veres Balas L. Simon Jstúan L. Sẅkesd Janos Z. Varga Pal L. Tamas Deak L. Gieorgj Janos Z. Tott Pal Z. Kendej Mihalj L. Nagj Tamas L. Cziontt Mihalj Z. Dorombolj Benedek Z. Albertt Koúaczj L. Vas Jstúan Z. Marton Miklos Mik Haza Z. Zekelj Balas D. Gal Jstúan L. Maiaj Peter L. Zanczialj Gieorgj L. Kouaczj Peter Z. Palfj Janos D. Kouaczj Matias L. Zabo Janos Z. Teökes Tamas Z. Balog Benedek Z. Ferenczj Peter L. Salat Gieorgj Z. Fodor Gergelj L. Koúaczj Balintt Markod Z. Barrabasi Janos Z. Filep Janos L. Domokos Balas D. Horúath Jstúan Kis Janos Jobagj Bakos25 Georgj Jobagj Vas Gieorgj Jobagj Kereztúri Balas Jobagj (52v) Maia Z. Barta Antal L.23 Cziontt Peter Kereztúr N. Koúaczj Balintt Z.

Jnczie Gergelj Z. Koloman Janos Z. Aczj Marton Geörgenjhez zolgal D. Kis Pal Geörgenjhez zolgal D. Marton Miklos Z. zolgal Tolnaj Andras Geörgenjhez zolgal Boldisar Jakab Geörgenjhez zolgal Kibedj Andras Geörgenjhez zolgal Boldisar Matias Geörgenjhez zolgal Mosonj Balintt Geörgenjhez zolgal Farkas Matias Geörgenjhez zolgal Cziegeö Miklos Geörgenjhez zolgal Balog Balintt Geörgenjhez zolgal Kis Mate Geörgenjhez zolgal Ereös Gergelj Geörgenjhez zolgal Domokos Bertalan Geörgenjhez zolgal Erdeö Gergelj Geörgenjhez zolgal Ferenczi Gieorgj Geörgenjhez zolgal Bako Leörinczj Geörgenjhez zolgal Farkas Peter Geörgenjhez zolgal L. Zaz Jstúan Jobagjtelke Z. Koloman Gergelj Z. Zabo Peter L. gergelj Jstuan Z. Varga Andras Z. Koloman Gieorgj Z. Nagj Balas D. Janka Filep Z. So Janos Z. Filep Miklos L. Fodor Peter Z. Vezelj29 Peter D. Koloman Tamas Z. Sofaluj Balas27 Geörgenjhez zolgal D. Molnar Miklos Z. Sofaluj Antal Geörgenjhez zolgal D. Fodor Mihalj Z. Nagj Mihalj Geörgenjhez zolgal D. Vas Tamas Geörgenjhez zolgal D. Nagj Jmre Z. Gieorgj Tamas Geörgenjhez zolgal D. Janosi Mihalj Bereczj Andras zalag[os] Z. Deak Mihalj Z. So Antal Z. Kaouesdj Andras Búza Haza L. Bako Matias D. Koúaczj Miklos Z. Varga Andras Z. Bereczjkj Benedek Z.D. Ferenczj Pal Z. Koúaczj Antal Z. Bodonj Jmre L. Kis Mihalj Z. Janosi Gieorgj Geörgenjhez zolgal D. Búza Jmre L. Gal Menjhartt Geörgenjhez zolgal Z. Koloman Mate Z. Kis Tamas Geörgenj Drabant. Gieorgj Balas Geörgenjhez zolgal L. Andras Kouaczj Geörgenjhez zolgal D. Pete Miklos Z. Balintt Kouaczj Geörgenjhez zolgal D.30 Janosi Gal Z. Sofaluj Peter28 Geörgenjhez zolgal D. Simon Janos Z. Ferenczi Pal Z. Mengeczj Jstúan L. Zabo Janos Z. Bakoczj Janos Z. Bereczjkj Tamas Geörgenjhez zolgal D. Osuat Andras Z. Lazlo Gergelj D. Bereczjkj Peter Z. Fazakas Janos Z. Orban Denes Z. Kis Mihalj N. Kis Mate Z. Czizer Ferenczj Z. Pentek Benedek Z. So Jstuan Geörgenjhez zolgal D. Mate Miklos Geörgenjhez zolgal D. Lazlo Miklos Z. Simon Andras Z: Koúaczj Mihalj Z. Georgj Andras Z. Cziombor Jakab L. Nagj Simon L. Tamas Jmre Z. Zekelj Jstúan 125 . Zekelj Gaspar Z. Bereczj Pal Keözúenies L. Pentek Matias Z. Nagj Pal Z. Nagj Miklos Z. Balog Tamas Geörgenjhez zolgal Haúad Z. Peterdj Ferenczj Z. Kolumban Balas (53v) Demien Haza Z. Zekelj Benedek Z.

Koúaczj Gieorgj D.(54r) Hodos L. Janka Janos Z. Huzar Peter Geörgenjhez zolgal L. Kenieres Peter Z: Kar Gieorgj Z. Ban Peter Z. Nagj Gaspar D. Kenieres Mihalj Z. Nagj Simon Z. Kis Jmbre Z. Nagj Gieorgj L. Mate Jstúan Z. Gieorgj Deak Z. Zakaczj Jstúan Z. Kis Janos Z. Kis Gergelj L. Farkas Pal Z. Nagj Andras Z. Jakab Balas Z. Janka Gieorgj Z. Fabian Lazlo Jzlo L. Nagj Albertt D. Balintt Lukaczj Z. Kis Marton D. Nagj Jstúan L. Jllies Ambrús Z. Ban Tamas Z. Zilagj Jakab Z. Zabo Mihalj Z. Abodj Jmre Z. Bereczjkj Georgj D. Zabo Jstúan Z. Nemet Balintt Czik Zent Marton (!) Z. Kis Gieorgj Z. Nagj Demeter Z. Bertalan Peter Z. Zabo Miklos L. Nagj Gieorgj Z. Marton Janos Z. Kis Jmbre Z. Mate Miklos L. Zaz Mihalj D. Orban Mate Z. Barrabasi Ferenczj L. Varga Daniel Z. Mate Denes Z. Nagj Janos L. Kerestelj Bertalan a kisseb Z. Nagj Mihalj Ehed L. Bala Leörinczj D. Siluester Gieorgj L. Koúaczj Pal L. Jlliesi Mate D. Balog Janos Z. Bako Jmre D. Czianj Gieorgj N. Gieorgjfj Mihalj Z. Teörek Janos Z.30 Kellien Marton Z. Kenieres Janos L. Bertok Gaspar Z. Teörek Balas Z. Zeöke Gieorgj Z. Cziok Tamas Z. Matias Peter D. Daika Miklos (55r) Jobagjfalúa N. Varga Boldisar Benedek Janos Jobagj Tott Andras Jobagj Kis Mihalj Jobagj Z. Zaz Janos Z. Cziegeö Leörinczj L. Zalma Lukaczj D. Barrabasi Tamas Geörgenjhez zolgal D. Geörgjfj Janos Z. Ban Jstúan . Zombat Gergelj Z. Sepsi Marton Czikfalúa N. Varga Janos Zerda L. Koúaczj Mihalj Z. Nagj Lúkaczj D. Czianj Gaspar N. Molnar Jstúan Z. Jzlaj Peter Z. Zaltelkj Balintt Z. Molnos Jstúan Z. Huzar Jmre Z: Fogad Matias D. Matias Georgj Z. Zabo Balintt Z. Peter Deak L. Demeter Deak Lakat32 Z. Sebestien Mihalj31 Z. Zabo Gergelj Z. Katona Mihalj Z. Jnczie Balintt Z. Mihalj Mihalj Z. Sardj Janos Z. Kerestelj Bertalan 126 Z. Adam Boldisar Z. Zabeni (!) Ferenczj Z. Tott Ferenczj Z. Kerestelj Matias Z. Gergelj Andras Z. Barrabasi Balintt Geörgenjhez zolgal L. Jzlaj Miklos Z. Barrabasi Janos L. Tamasi Peter Z. Kardos Gieorgj Z. Janka Mihalj L. Sebestien Janos Z. Bala Ambrus Geörgenjhez zolgal D. Tott Balas N. Zeöcz Mihalj Z. Geörgjfj Janos Z. Kardos Balas (54v) Vadad L. Matiasi Peter L. Kenieres Tamas Z. Bako Gieorgj Z.

Marton Janos Z. Ozdj Pal L. Siski Gergelj Z. Domokos Georgj Borso Leörinczj Jobagj (56v) Akosfalúa L. Kosa Balintt Z. Dauid Janos Z. Varga Balas Z. Tibarczj Gieorgj Z. Gal Janos Z. Galfj Mate L. More Lúkaczj Z. Aranias Benedek Z. Baba balintt Z. Nagj Jakab Z. Czikj Andras L. Zilagj Pal L. Koúaczj Peter Z. Zerdaj Mihalj Z. Nagj Janos L. Nagj Gergalj Z. Nagj Leörinczj Z. Fodor Gieorgj Z. Bogos Andras Z. Kosa Peter Z. Ferenczj Janos Z. Biro Gieorgj Z. Veres Mihalj Z. Bondj Janos Z. Kosa Gieorgj Z. Nagj Marton Z. Gardaj Tamas Z. Veres Ambrús Z. Denes Jstúan Z. Siklodj Andras L. Nagj Miklos Z. Bandj Andras Z. Kadar Gieorgj Z. Kis Jstúan L. Bodor Mihalj Z. Veres Janos D. Jakab Janos L. Cziúka Balas Z. Nagj Pal Z. Kis Andras Z. Czionka Jstúan Z. Siger Sigmond Z. Bandj Mihalj L. Kosma Peter L. Marton Deak L. Sepsi Gieorgj Z. Nagj Bertalan L. Zekelj Gieorgj Z. Fekete Marton Z. Zabo Jstúan Z. Czionka Gieorgj Z. Matias Pal Z. Sigmond Mate Z. Fazakas Peter Moniat Antos Mihalj Jobagj Boer Jstúan Jobagj Z. Farkas Pal Z. Bartalius Mihalj Z. Botos Gal L. Zabo Ambrus33 L. Sos Jstúan Seczj Marton Jobagj L. Nagj Peter Z: Fekete Peter L. Daraj Marton L. Kadar Mihalj Nagjlakj Mihalj Jobagj Zentt Lazlo Z. Gal Marton Czierefalúa N. Zekelj Lazlo Z. Patakj Gergelj Z. Nagj Pal Z. Sẅlej Peter L. Tompaj Gieorgj L. Veres Janos Z. Sipos Gergelj Z. Zabo Janos L. Nagj Andras Madaras N. Jsa Andras D. Benedekfj Albertt D. Falúkeözi Jllies D. Ozdj Gieorgj L. More Boldisar Varga Balintt Jobagj Z. Katona Mihalj Z. Jsa Mate Z. Zekelj Antal Z.Tompa L. Veres Janos Z. Janos Deak Antos Pal Jobagj (56r) Balinttfalúa Z. Ferenczj georgj Lakfeoldj Peter Jobagj Kis Leörinczj Jobagj Molnar Andras Jobagj Magiari Janos Jobagj Nagj Georgj Jobagj 127 . Tamasi Janos L.32 Kouaczj Mate Jobagj Koúaczj Gieörgj Jobagj Gaspar Balintt Jobagj Zentt Benedek L.32 Kis Gaspar Jobagj Kardos Andras Jobagj Magiari Jstúan Jobagj Veres Mihalj Jobagj Czikj Gieorgj Jobagj Magiari Pal Jobagj N. Barta Jstúan L. Gal Georgj Z. Giereö34 Janos Z. Nagj Mate (55v) Galfalúa Z. Daika Jstúan Z. Kouaczj Mihalj Z. Domokos Jmre Z. Gieorgj Janos L. Ferenczj Mihalj Z.

Barrabas Janos Z. Josa Koúaczj Z. Nagj Balas Z. Veres Balintt Z.Folifalúa Z. Azalos Marton Z. Darabant Matias Z. Sos Janos Z. Fekete Gaspar Fabian Marton Jobagj Molnar Mihalj Jobagj Peteö Mate Jobagj L. Borzas Balas Z. Benkeö Gieorgj Z. Azalos Jakab Z. Azalos Peter Z. Bakos Peter Kakasd Z. Peteö Andras Z. Azalos Marton Z. Azalos Gieorgj Z. Jako Marton Z: Palfj Andras Z. Erdeös Janos Z. Tẅsi Mihalj Z. Varga Andras Z. Markos Mihalj Z. Fekete Gaspar Niarad teö Z. Tẅsi Pal Z. Búsi Peter L. Tẅsi Mihalj L. Apa35 Balas Z. Bott Balintt Z. Zep Jakab Z. Meleg Andras Z. Nagj Jstúan Z. Gaspar Janos Boitos Gieorgj Jobagj Boitos Mate Jobagj Z. Zeles Mihalj Lúkafalúa Z. Sos Peter D. Czikj Balas Haidú Gieorgj Jobagj D. Bakos Pal (57v) Leörinczifalúa Z. Gelerd Janos D. Zekelj Jstúan Z. Denes Peter 36 Z. Janosi Benedek Z. Zabo Janos Z. Nagj Janos Ozdj Jstúan Jobagj Gaspar Balas Jobagj Nagj Antal Jobagj 128 Z. Nagj Peter Z. Nagj Mihalj (58v) Czibafalúa Z. Ban Tamas Z. Zekelj Janos Z. Bott Marton Z. bakos Mihalj D. Bone Jstúan Z. Koúaczj Peter Z. Zep Janos Z. Nagj Miklos Z. Kouaczjtalan Marton D. Veres Peter Bodon Bodonj37 Z. Raúaj Janos Z. Geöbel Marton Varga Janos Jobagj Kereztúr Z. Azalos Leörinczj Z. Kouaczjtalan Jmre L. Nagj Mihalj Haidú Balintt Jobagj (57r) Zentt Ozdj Balas Jobagj Z. Veres Ambrús Z. Nagj Janos Z. Osúat Mihalj Z. Barta Pal L. Zekelj Peter D. Nagj Balintt Z. Tẅsi Jllies Z. Benkeö Gieorgj . Peteö Lukaczj Z. Nagj Janos Z. Orban Miklos Z. Jmre Janos Z. Zekelj Peter Z. Jmre Antal Jlendfalúa Z. Meleg Peter Z. Nẅgj Miklos Z. Gelerd Mihalj Z. Bartok Pal Z. Czikj Gieörgj Koronka Z. Benkeö Jstúan D. Daúid Albertt Z. Kẅuaczj Mihalj Z. Borsos Balintt Z. Janosi Peter a kisseb Karaczionfalúa Z. Gogan Jstúan Z. Kakasi Mihalj Z. Nagj Mihalj Z. Daújd Andras Z. Kakasi Balintt Z. Peteö jakab Z. Josa Mihalj Z. Veres Balas Z. Azalos Matias (58r) Megiesfalúa Miklos Z. Kolia Mihalj Z. Feier Gieorgj Z. Korodj Mihalj Z. Bertalan Jstúan Z. Gal Marton D. Horuat Marton Z. Nagj Matias Z. Sos Miklos Z.

Sos Jllies Jakab Pal Jobagj Z. Tompaj Peter Z. Siluester Gieorgj Nagj Mihalj Jobagj Z. Vjfaluj Janos Z. Palfj Balintt Z. Músa Janos Forika Demeter Jobagj Rakosi Peter Jobagj Gieörgj N. Zengiel Janos L. Nagj Marton42 Kardos Mihalj Jobagj Deak Mihalj Jobagj Z. Peterfj Mate Z. Bosi Lukaczj L. Jstuan Deak Z. Janka Leörinczj Z. Nagj Gergelj Z. Sardj Peter Z. Bosi Pal Z. Kis Tamas 129 .37 Bosi Mihalj Jobagj Jed Z. Madfel Lukaczj Z. Teökes Mihalj L. Kaczio Janos Z. Veres Pal Z. Jadj Peter Z. Gieorgjfj Gieorgj Z. Kis Gaspar Z. Horuat Marton Z. Tompaj Peter Z. Kantor Gieorgj Z. Mocziari Jstuan Z. Kantor Jstúan Z. Kezdj Ferenczj Z. Molnar Balas Kebele L. Janosi Gergelj Z. Kardos Jakab Z. Bosi Balas Z. Gieorgjfj Jmre Kutas Miklos Jobagj (60r) Zentt Foris Gaspar Jobagj Z. Orban Miklos L. Lako Mate Z.43 Tott Janos Jobagj Z. Kadar Tamas Z.43 Nagj Janos Jobagj Z.40 Nagj Marton Agard L. Varga Mihalj Z. Nagj Mate Z. Tott Andras Z. Bako Gergelj Z. Markos Gieorgj Z. Nagj Jstúan Z. Mate Jmre 37 (59r) Z. Kadar Benedek L. Farkas Gieorgj Z. Tott Miklos Zabo Andras Jobagj Z. Erdeös Andras Z. Ban Jstúan Z. Kelemen Mihalj Z. Zalaj Andras Z. Galfaluj Janos L. Palfj Marton L.43 Elek Ferenczj Jobagj Tott Jmre Jobagj Czieid Z.43 Molnar Jstúan Jobagj Z.39 Zekelj Tamas Jobagj Beö L. Jadj Benedek L. Nagj Demeter L. Sebestien Mihalj41 L. Bako Pal Z. Gieorgjfj Jstúan L. Ban Benedek L. Veres Jstúan Bosz Z. Kerekes Marton Fodor Tamas Jobagj Kis Ferenczj Jobagj Kolcziar Janos Jobagj Fodor Gergelj Jobagj Koczis Tamas Jobagj Kakas Janos Jobagj Tofalúa Z. Lukaczj Gergelj Z. Janka Jstúan38 L. Orban Leörinczj Lako Marton Jobagj L. Kis Peter Z. Nagj Marton L. Nagj Mihalj Z. Sẅkesd Benedek Sard (59v) Moson L. Gieorgjfj Janos Z. Nagj Balas Bako Jstúan Jobagj Veczie Z. Orban Balas Zentt Júan Z. mezeö Gaspar Z. Peterfj Marton Z. Zegeö Ferenczj Z.37 Fekete Ferenczj Jobagj Z. teörek Peter Barrabas Janos Jobagj Balas Gergelj Jobagj Nagj Simon Jobagj Bejte Janos Jobagj Zentt Leörinczj Z.Z. Kis Peter Z. Nagj Gergelj Z.

Simon Janos Z. Cziúba Mihalj Z. Bala Gaspar45 Z. Vaida Simon Z. Zabo Janos Z. Rúd Andras (61r) Ernie L. Gieorgjfj Jstuan D. Balog Janos Z. Galfj Andras Z. Kis Janos L. Mosonj Mihalj Z. hogj zekelj feolden laknak. Cziúba Janos Z. Koúaczj Marton Z. Bonta Janos Z. Kis Jstúan (61v) Bergenie Z. Bandj Mihalj Z. Kis Matias Z. Lazar Leörinczj Z. Balassi Janos Kis Gieörgj Jobagj Z. Nagj Gaspar Z. Nagj Matias D. Peteö Balintt . Zaz Jstúan L. Kis Miklos Z. Gieke Tamas Z. Kamútj Georgj Z. Gieörgj Janos L. Ezek olahok mind. Bethlen Gieörgj D. Mate Gieorgj Z. Kis Balas D. Tott Mihalj Band Z. Kalman Mihalj 130 L. Koúaczj Andras D. Peteö Jllies Z. Kerekes Gaspar Z. Boros Leörinczj Z. Tott Peter Z. vagion Contentio felleöle. Magiari Jstuan (60v) Kal L. Zekelj Gieörgj Z. Koúaczj Miklos Z. Sos Janos Z. Nagj Andras Z. Agoston Jstúan Z. Siko Jstúan L. Erdelj Balas Z. Zagos Jstúan47 Gerebenes Markos Balas Zahari Mihalj Jriúan Peter Santa Lúkaczj Tonie Peter Haido Peter Ztanko Simon Malaj Triff Bodgan Gabor. Kis Gieorgj Z. Eördeg Gaspar L. Koronka Mihalj Vraj Z. Kelemen Janos Z. Vaida Jstúan Z. Egerhazi Balas Z. Zabo Miklos Z. Bala Gaspar L. Hegedẅs Marton Zekes Z. Kar Gieorgj L. Santa Janos L. Zep Janos Z. Ferenczj Gieorgj Z. Sos Mihalj Z. balog Mihalj L. Halaz Tamas D. Orban Ferenczj Z. Andrasi Miklos Z. Jzlaj Demeter Z. Simon Lúkaczj Z. Keömez Matias Z. Kis Miklos Z. aztt mongiak. Haido Gaspar L. Nagj gieorgj L. Kapor Janos Tott Mihalj Jobagj D. Lazar Mihalj Z. Koúaczj Peter D. Boer Mihalj Z. Kis Jstúan Z. Farkas Miklos Malomfalúa Z. Geörgenj Janos L. Fabian Jstúan Z. Gabor Menjhartt Z. Boer Mihalj Jkland Z. Erdelj Andras Czit Zent Júan Z. Agoston Janos Z. Kis Ferenczj L. Gabonas Gergelj Z. Deseö Jstúan Z. Eördeög46 Miklos Z. Barrabasi Jstúan L. Vadadj Pal Z. Nagj Gieorgj Z. Almadj Gergelj Z. Geörgjfj Janos L. Siko Janos Z. Kis Balintt Z. Kis Jstúan Z. Gabonas Janos Z. Nagj Ferenczj Zaz Mihalj Jobagj44 Z. Degj Matias Z. igazicziak ez vtan (62r) Mezeö Madaras Z. Koronkaj Janos L. Túri Janos Z.Z. Ferenczj Pal Z. Tott Matias Z.

Nagj Gergelj 131 . Peteö Gieorgj Z. Siko Pal Z. Nagj Miklos Z. Kis Jstúan Naznanfalúa Z. Jnczie Mihalj Z. Teörek Ferenczj Z. Deak Tamas Z. Czieter Balas Z. Pasit Antal Z. Bodor Janos Z. Kobak Pal Z. Zongor Peter Z. Sala Jstúan Z. Tott Balas Z. Nagj Georgj D. Nagj Benedek Zentt Kiralj L. Kis Peter Z. Adorian Janos L. Tott Janos Z. Jstúanhazi Mihalj Z. Jstúanhazi Matias Z. Nagj Kelemen Z. Gal Marton D. Nagj Janos Z. Varga Simon Z. Mester Mate Z. Hamar Mihalj Z. Farago Simon Z. Cziet Jakab Z. Jlliesi Georgj Z. Foris Gieorgj Z. Karsa Gergelj Z. Kezeg Georgj Z. Teörek Janos Z. Kis Tamas Z. Nagi Lazar Ola Janos Jobagj Suljok Peter Jobagj (63r) Z. Demien Peter Z. Foris Gergelj Hoczio D. Palatkaj Janos Z. Baniaz Janos Mate j49 Z. Varga Janos Z. Kis Mihalj Z. Zabo Peter Z. Kis Janos Samsond L. Zutor Jmre Keöúesd Z. Reczj Janos Z. Zabo Jstuan Z. Somliaj Gieorgj Z. Bakott Balintt L. Martj Tamas Z. Demien Pal L.Z. Bene Ambrús L. Peteö Markos Z. Teörek Janos Z. Zabo Marton (62v) D. Adorian Andras Z. Dragj Balas L.50 Soliom Miklos Z. Tanka Gieorgj Z. Geöczi Janos Z. Cziontos Janos Z. Vas Pal Z. Kis Mate Z. Osuat Mihalj Z. Zekelj Matias Fele D. Barta Miklos Z. Vas Balas Z. Nagj Albertt Z. Balog Janos Katona Balas Jobagj Takaczj Janos Jobagj Zal Telek Z. Kabos Farkas Z. Veres Andras Z. Ola Ferenczj Z. Veres Tiúadar Keölpen N. Kis Pal Z. Nagj Mihalj Z. Ola Gieorgj Z. Nagj Albertt Z.49 Deak Marton Jobagj Z. Nagj Mihalj Z. Zilagj Andras Fabian Balas Jobagj Nagj Jakab Jobagj Peter Leörinczj Jobagj Z. Jnczie Andras Borza Zeg Z. Bako Tamas (63v) Z. Nagj Mihalj Z. Zekelj Janos Z. Zabo Mihalj Z. Palfj Mate Panit Z. Deak Leörinczj Z. Zabo Gieörgj Fekete Z. Orban Georgj Zabed Z. Sipos Gaspar Z. Janczi Mihalj Kisfalúd Z. Baszi48 Janos Z. Pasit Gergelj Z.49 Barla Tamas Jobagj Z. Kalman Janos L. Nagj Andras Z. Haidú Mate Z: Barta Andras Z. Kegiosi Miklos Z. Molnar Jstuan Z. Haidú Mihalj Z. Zaz Janos Z.

Mihalj Miklos Z. Zabo Pal Z. Czieötertt Matias Z: Zaz Jstúan Z. Nagj Marton Z. Selie Jstúan Z. Zekelj Miklos L. Eördeg Janos Z. Kosa Gergelj Z. Kis Janos L. Bartalius Mihalj Z. Koúaczj Tamas Z. Sido Gieorgj L. Zaz Janos Z.51 Abram Boldisar Z. Erdeö Gergelj L. Deak Janos Z. Bodor Jstúan 132 Borsos Tamas Zabo Mihalj N. Nagj Georgj Z. Selie Andras Vdúarfalúa L. Följues Tamas Zabad Púzta (64v) Bardos Vasarhelj Detrehi Albertt Jobagj Zabo Pal Jobagj Kustos53 Janos Jobagj Sospatak Puzta Egerzeg Z. Nagj Marton Kapa Geiörgj Jobagj Z. Kar Boldisar Z. Markos Mihalj Doka Leörinczj Jobagj Zekelj gergelj Jobagj Boldj Georgj Jobagj Bartalius Mate Jobagj Ola Mihalj Jobagj Piroska Jstuan Jobagj Benefalúa Z. Mate Jllies Z. Kis Simon Z. Nagj Janos Z. Ambrus Janos Z. Zaz Gieorgj (65r) Zelejfalúa 52 Tẅsi Jstuan Jobagj Molnar Janos Jobagj Beres Simon Jobagj Loncz Balas Jobagj Demeter Miklos Jobagj Koúaczj Mihalj54 Jobagj Tẅsi Jstúan Jobagj Sarkanj Tamas Jobagj Remetezeg Tott Mate Jobagj Tott Balintt Jobagj Nagj Jakab Jobagj Kúsalj Ambrus Jobagj Taar Georgj Jobagj Bozed Czitfalúa (65v) Oppidum Z. Selie Mihalj a kisseb Z. Orban Mihalj Z. Sido Balintt Galambod Z. Balassi Jstúan Z. Zaz Gieorgj Z. Demien Janos Z. Fazakas Gieorgj Z. Oloz Janos Z. Baniaz Leörinczj Z. Palko Leörinczj L. Selie Mihalj Z.Z. Dalj Janos Z. Kis Leörinczj Z. Ban Janos Z. Bodo Jstúan Borbelj Georgj Fekete Janos Zabo Daúid Bodonj Balintt Molnar Lazlo Jzlaj Peter Domokos Mihalj Czizar Mihalj Mezaros Jstúan Takaczj Tamas Balas Koúaczj Czikj Mihalj Keölteres Janos Zabo Janos Czizar Miklos Teörek Janos Virag Jstúan Borbelj Janos Louos Jstúan Filep Pal . Nagj Pal Z. Veres Janos Z. Zaz Andras Z. Bong Leörinczj Ercziej Andras Jobagj Menes More Balintt Jobagj Z. Mezaros Miklos Z. Abram Mihalj Z. Kerekes Gieörgj Z. Patak Janos Gal Mihalj Jobagj (64r) Cziaúas Zentt Anna Z.

Tott Ferenczj Búnar Janos D. Temesuari Zabo Georgj D. Czierej Bertalan Nierges Gieorgj Zanto Janos Magiarosi Mihalj Varga Jstúan Boros Balas D. Marton Deak Czianadj Jstúan Zeoczj Marton Búnar Georgj Makaj Marton Mate Andras Aztalos Marton Koczis Janos Fazakas Balas Timar Gieorgj Zabo Mate Nierges Jmre Cziszmasia Janos Zeöczj Peter (66r) Kis Gierogj Zi Pal Zabo Jstúan Kerekes Janos Kadar Tamas Fekete Janos Aztalos Janos Cziap Pal Nagj Ferenczj Molnar Jmre Mezaros Mihalj Saitos Jstúan Nierö Boldisar Aztalos Pal Giarmatj Janos Filep Miklos Lakatos Andras Borbelj Janos Halom Jakab Fodor Jmre Nagj Gergelj Nagj Tamas Kerekes Marton Barto Antal Koczis Marton Balas Koúaczj Bako Lazlo Lakatos Demeter Kadar Mihalj Gal Janos Kadar Gothartt Nagj Marton Ponta Mihalj Keöúesdj Pal Timar Janos Zabo Jstúan Nagj Jstúan Erniej Hegedẅs Balas Kerekes Andras Kerekes Janos Bokos Janos Molnar Albertt Babos Mihalj Nagj Jstúan Erdelj Janos Zabo Gieorgj Tott Balintt N. Kadj Booldisar Feierdj Jstúan Georgj Deak Daczi Pal Zanto Janos Erzenies Janos Hudj Gieorgj Zeöczj Janos (66v) Zeöczj Jstúan Mezaros Sebestien Zeöczj Janos56 Somodj Leörinczj Zakaczj Pal Keöteles Janos Cziegledj Gergelj Zeöczj Pal Fazakas Matias Janos Koúaczj Lazlo Koúaczj Haidú Marton Czizar Janos Gaspar Deak N. Konczj Mihalj Miklos Janos Zeöczj Gergelj D.Eöttúes Gaspar Borbelj Leörinczj Varga Gieorgj Molnar Janos Molnar Balas Bonczj Jstúan Zoltan Gieörgj Peteö Ferenczj Kadar Janos Czietrej Marton Sandor Jstúan Dekan Andras Boros Andras Janos Koúaczj Teörek Janos Borbelj Ferenczj Magiarorzagi Georgj Bakos Leörinczj Zaho Pal Nagj Gaspar Pete Andras Zabo Peter Zeöczj Mihalj Zeöczj Marton D. Mihalj Deak Tott Balintt Balog Geörgj Ponta Mate Mezaros Miklos D. Koúaczj Mihalj Varga Andras Mazaros Jstúan Kerekes gergelj Lakatos Jstúan Kerekes Lúkaczj Nagj Miklos Raczj Jakab Teörek Lúkaczj Lakatos Janos Nagj Janos Debreczienj Jstúan Egeresi Marton Keömẅes Gieorgj Nagj Tamas D. Albert Mihalj 133 . Konczj Tamas N. Jzlaj55 Tamas N.

10 Balint. SzOkl. 13 Kihúzva. 1602.: Vizelj. 18 Kihúzva. az áthúzott Janos fölé írva. kijavítva: L. 271: tévesen Veres. Jegyzetek 1 2 3 SzOkl. 13/b Kihúzva. Vgron. az áthúzott Marton fölé írva... hogy szabadosok. 32 Kihúzva. V. 19 277 114 N. N. 990 155 (70v) Absentaltak 16. 5 Z. 9 SzOkl. 26 Z.(67r) Maros Zekben Nemes Ember Eskẅtt Lofeö Vagion Drabantt Ezeknek a hete Vasarhelien lakik. 7 Zekelj. noha az eredetiben ott áll a Z. V. 13/a A Guczion kijavítva Luczion. átjavítva Vadasdj.. 17 Z. 273: az utolsó öt névnél a kiadó nem jelezte. V. 274: tévesen Békés. kijavítva: L. 25 SzOkl. 21 Mihalj. 271: tévesen Czienter. 6 [Olvashatatlan]. 11 Kihúzva. 15 Kihúzva. V. 24 Posa kijavítva Kosa. N. 30 Z. Dosa. 4 SzOkl. V. az áthúzott Nagj fölé írva. 20 Kihúzva.. 270: Következik Bartalius Pál. 273: mégis Z. 134 .. de az eredetiben ez a név nem szerepel. kijavítva: L. átjavítva: L. 14 SzOkl.: a következő nevek sorrendje téves. átjavítva: Mihalj. 19 Teöke. 275: a név tévedésből kihagyva. Az negiuen egie Geörgenjhez zolgal Zabad Zekelj az Vasarheliek nelkẅl Jobagj magam (!) a hittról Dersi Janos Kabos Farkas Peterdj Ferenczj57 Cziakanj Balas57 N. átjavítva: Kuron. Aug. N. 31 Miklos. 29 Uo. 22 SzOkl. az áthúzott Jobagj után újra írva. kiigazítva: Zeöke. 274: tévedésből a név kétszer fordul elő. a kihúzott Matiús után írva. V. 16 Janos. V. az áthúzott Gieorgj fölé írva. 23 Z. átjavítva: L. 28 Uo. V. 8 Többszörösen áthúzva. 27 SzOkl. 12 Jobagj.

V.. 50 Z. 52 Következik Puzta. 54 Miklos. 37 Kihúzva. 53 SzOkl. V. 282: Kusztos. V. 51 SzOkl. 43 Mind a négy név előtti Z. 281: tévesen Z.: tévesen Márton. 39 Kihúzva. 38 Jstuan. átjavítva: L. V. átjavítva: Mihalj. Apa. 135 .. áthúzva. V. átjavítva: L. 277: tévesen Ambrás. 42 Uo. 281: Basi. V. V. 57 Kihúzva. 47 Uo. V. az áthúzott Dere fölé írva. 283: tévesen Jstván. 46 SzOkl. 49 Kihúzva. az áthúzott Bott fölé írva. 279: tévedésből kimaradt. 40 Z. Giereö. 45 Kihúzva. a kihúzott Lukaczj fölé írva. 36 Nagj. 280: Ördeg. 280: a név utáni Jobagj szó tévedésből kimaradt. 41 SzOkl.: tévedésből kihagyva. 55 Vizlaj kijavítva: Jzlaj.33 34 35 SzOkl. 44 SzOkl. áthúzva. 48 SzOkl. az áthúzott Abod fölé írva. 56 SzOkl.

Marosvásárhely. 1603. darabontok katonai összeírása Marosvásárhelyen. Martinus Literatus Andreas Varga Blasius Fazakas Lucas Kowacz (339r) Nicolaus Mezaros Joannes Chizmadia Mathaeus Sartor Caspar Nagÿ Caspar Aurifaber Andreas Nagÿ alias Mathe Demetrius Serarius Lucas Rotarius Gregorius Czizmadia Franciscus Tonsor Benedictus Nagÿ Franciscus Kadas Paulus Keouesdj Andreas Nagÿ Gregorius Sartor Stephanus Serarius Joannes Corriarius Joannes Dienes Melchior Carolÿ Georgius Balog Nicolaus Kowacz Caspar Farkas Joannes Gal Franciscus Varga Georgius Somogÿ Laurentius Bakos Joannes Nagÿ Michael Babos Stephanus Feierdj Valentinus Pontha Joannes Barbelÿ Laurentius Varga Laurentius Barbelj (339v)Franciscus Jano Valentinus Polgar Paulus Barbelÿ Blasius Kowacz Joannes Zabo Balthassar Rasor Stephanus Virag Nobilis Paulus Koncz n. A Giorgio Basta által császári hűségre felesketett marosszéki nemesek. Balthasar Kalÿ D. Ceasareae Regiaeque Maiestatis. február 7. ac Siculorum Libertinorum Sedis Siculicalis Marus. (337r) Ordo sev Series Nominum vniuerisitatis Nobilium. Michael Zekelÿ n. coram Commissarijs ad hoc negotium destinatis deponentium in oppido Zekelÿ –Vasarhelÿ die septima Februarii Anni 1603 (338r) OPPIDUM ZEKELŸVASARHELŸ Joannes Aztalos Petrus Zabo Michael Mogÿorosi Stephanus Zabo Joannes Kowacz Matthaeus Zeocz Michael Mogiorosi Stephanus Nagÿ Matthias Fazakas Blasius Hegedus Michael Varga Stephanus Varga Andreas Pete Martinus Czettrej Joannes Keresi Michael Albert Joannes Kÿralÿ Michael Kathona Drabant Franciscus Thot pedes pixidarius D. peditum pixidariorum.5. Thomas Koncz Joannes Zabo Judex oppidi Michael Zabo Stephanus Bodo Georgius Literatus iuratus Ciuis Georgius Tonsoris Joannes Fekete Michael Chÿki Ladislaus Molnar Valentinus Bodoni Petru Jzlaj Joannes Zeocz Michael Damakos Franciscus Nagÿ Thomas Takacz Joannes Seres Martinus Czÿzar Stephanus Mezaros Michael Mezaros Petrus Zeocz Stephanus Koncz Joannes Kadar Stephanus Lowas Sebastianus Mezaros Blasius Kowacz Joannes Theoreok (338v) Blasius Kowacz Joannes Kapusi Joannes Barbelÿ 136 . Joannes Feolduarÿ n. Michael Kowacz D. lófők. Primipilorum. Fidei Sacramenti in nomen Sacr.

Blasius Kanko N. Emericus Zeocz L. Dionÿsius Kÿrali Judex L. Jacobus Varga Ban Judex Oppidi L. Matthaeus Kÿs L. Michael Nagÿ L. Varga Georgÿ L. Daniel Varga L. Joannes Balog POSSESSIONES SEDIS SICULICALIS MARWS Zouata L. Georgius Varga L. Stephanus Nagÿ L. Demetrius Literatus L. Francus Fazekas N. Petrus Bertalan L. Georgius Matthias L. Georgius Lazlo N.Joannes Nagÿ Valentinus Vietor Michael Nagÿ Matthaeus Citharedus Emericus Sellarius Joannes Serarius paulus Phÿleop Laurentius Somogÿ Joannes Funifex Demetrius Theoreok Martinus Zÿ Stephanus Seres Ladhislaus Faber Caspar Paisos Andreas Rasor Georgius Balai Joannes Lanio Paulus Pellio Joannes Bakos Petrus Czegledj Paulus Aztalos Gregorius Rotarius Thomas Buzas Ladislaus Bako Michael Vietor Jacobus Kÿs Balthassar Pellio Michael Literatus Blasius Molnar Jacobus Halom Michael Nÿerges (340r) Joannes Zoltan Georgius Zeocz Martinus Pellio Petrus Sartor Stephanus Suttor Paulus Simon Stephanus Chianadj Martinus Czimbalmas Gregorius1 Medgÿesi Bartholomeus Varga Anthonius Bartho Petrus Pap Valentinus Thot Joannes Koppani Andreas Nagÿ Martinus Aztalos Gerardus Vietor Valentinus Thot Joannes Kerekes Michael Varga Andreas Varga (341r)OPPIDUM MARUS ZEREDA Georgius Zabo Georgius Magiarorzagÿ Matthaeus Pontha Joannes Veres Martinus Madaraz Emericus Mezaros Andreas Fiztulator Nicolaus Bekeo Andreas Nagÿ Matthaeus Beko Valentinus Kÿs Gregorius1 Demien Stephanus Nagÿ Martinus Zeocz Joannes Feolduarÿ Thomas Koncz Michael Kadar Joannes Theoreok Francus Varga Jacobus Racz Joannes Miklos Nicolaus Czÿzar Stephanus Jncze Paulus Dedaczj Joannes Koczis Nobilis Andreas Szeredaÿ Juratus Notarius sedis Siculicalis Marus mppria N Georgius Sÿluester L. Petrus Kowacz L. Joannes Sebestien L. Thomas Ban L. Joannes Erdeo L. Michael Georgÿfÿ L. Laurentius Abodi L. Georgius Lakatos puer decem et trium senex nonagenarius jnfirmus Annorum L. Joannes Nagÿ L. Michael Fazakas Libertinus Stephanus L. Petrus Matthias L. Georgius Lukacz L. Petrus Mathe 137 . Stephanus Sartor L. Gregorius Kowacz L. Paulus Farkas L. Petrus Ban pedes pixidarius L. Joannes Gerogÿ L. Michael Kowacz L. Georgius Nagÿ L.

Michael Antalffÿ L. Matthias Molnar L. Thomas Syluester P. vulgo Lofea. Michael Bernard (344r) L. Balthassar Erdeo (342r) Souaradgia Libertinus Biro Jstwan L.Stephanus Barabasi Ped. Franciscus Kouacz P. Stephanus Gergeliffÿ L. Joannes Thot L. Michael Leorinczj L. Joannes Dosa L. Andreas Molnar P. Joannes Bordosi P. Albert Nagÿ L. Petrus Farkas L. Thomas Kwron P. Thomas Kẅron P. Abrosius Marthon L. Thomas Literatus Primipilus. Petrus Simonffÿ L. Nicolaus Nagÿ L. Laurentius Bartalius L. Petrus Zekelÿ L. Joannes Leokeos Junior L. Blasius Rethÿ P. Petrus Orban P. Paulus Bala P. Matthias Sepreodi L. Blasius Kadar L. Stephanus Matthias P. Valentinus ÿnka Pedes p.L. Demetrius Thot L. Andreas Haidu D. Joannes Peterffÿ L. Nicolaus Matthias P. Gregorius Kowacz L. Stephanus Kÿs L. Blasius Dosa P. Andreas Leorinczj D. Michael Georgej L. Georgius Thot L. Andreas Gergeliffÿ P. Stephanus Lukaczj P. Valentinus Kÿs L. Petrus Syluester P. Matthaeus Kowacz L. Andreas Literatus P. Andreas Lazlo P. Martinus Abodi L. Michael Hauasi L. Martinus Zeocz L. Paulus Nagÿ P. Stephanus Jllies . Stephanus Rethÿ P. Matthias Varga L. Nicolaus Horwat2 dosi P. Stephanus Sÿluester P. Andreas Miklosi P. Michael Lukaczÿ P. Benedictus Dosa P. Joannes Peterffÿ P. Gregorius Sigmond L. Demetrius Sepreodj (343r) Pedes pixidarius benedictus Sepreodi Pedes Valentinus Sala Pedes Franciscus Zekelÿ L. Blasius Szasz L. Joannes Orban senior P. Petrus Faluuegj P. Georgius Bala P. Matthias Dosa Pedes Demetrius Nagÿ P. Thomas Bala L. Andreas Farkaslakÿ L. Mogiorosi Pal L. Joannes Dosa P. Joannes Albert L. Paulus Kowacz P. Barrabas Nagy L. Paulus Rethÿ P. Andreas Gaspar L. Michael Dosa Pri. Matthaeus Lukaczÿ P. Joannes orban junior P. Franciscus Bala L. Blasius Bordosi L. Michael Gergeliffÿ L. Paulus Haidu L. Nicolaus Orban L. sive rectius feo lovagos L. Joannes Madaras P. Stephanus Abodi Lib. Thomas Dosa Makfalau Libertinus Martinus Palffÿ P. Michael Simonffÿ P. Thomas Biro L. Andreas Matthius (343v)D. Andreas Biro P. Martinus Zaz L. Laurentius Simon L. Anthonius Fodor Nicolaus Zaz colonus Pri. Joannes Abodi L. Franciscus Madaras P. Paulus Albert L. Blasius Orban P. Nicolaus Bordosi P. Blasius Leorinczi P. Joannes Dosa P. Martinus Nagÿ L. Joannes Balassÿ L. Paulus Jstwanffÿ P. Blasius Matthius Judex L. Stephanus Madaras 138 P. Martinus Lenart L. Joannes Kouacz L. Thot Janos L. Paulus Vekas Mogiorosi Georgÿ Jobbagÿ Mogiorosi Gal Jobbagÿ More Mihalÿ Jobbagÿ (342v) Kÿbed Primipilus Balthassar Bala P. Franciscus Palfÿ L.

Michael Abodi L. Michael Roffaÿ L. Michael Nemes L. Joannes Truffan L. Petrus Vadasdi L. Michael Kÿs L. Andreas Hadnagÿ L.L. Emericus Kowacz L. Petrus Thamassÿ Lib. Joannes Boros4 L. Joannes Chikÿ L. Jacobus Kowacz (346r) Joannes Vadasdi colonus Martinus Balas Colonus Joannes Nadasdj colonus Michael Nagÿ colonus Martinus Fabian colonus Andreas Karaczjonfalui colonus Hauadtheo Pedes pixidarius Nicolaus Drabant Lib. Demetrius Tanczos Pedes Georgius Kowacz Balthassar Gegessÿ colonus Gregorius Corion Colonus Gregorius Zopor colonus (346v) Gÿalakutha Nobilis D. Andreas Nemes L. Joannes Fodor L. Stephanus Lazlo P. Joannes Veres L. Dionisius Kÿlljen Pedes Stephanus3 Lakatos L. Albertus Zabo L. Joannes oswat L. Michael Nÿgra L. Andreas Gagÿ L. Andreas Pal L. Michael Literatus L. Matthias Dosa P. Georgius Kedej L. Martinus Boros L. Gregorius Zaz L. Andreas Faluuegi L. Gregorius Kÿs L. Stephanus Botos (347r) Kelementelke L. Ladislaus Faluuegÿ P. Stephanus Kÿlljen P. Gregorius Kowacz P. Martinus Pal L. Casparus Benedekffÿ P. Ambrosius Lazlo Csiokfalwa Prim. Petrus Kamunczÿ Pedes Joannes Benedekffÿ L. Stephanus Mihaliffÿ Nob. Joannes Hadnagÿ (345r) L. Martinus Zabo L. Petrus Varga L. Martinus Kowacz L. Michael Dosa (344v) Atosfalua L. Valentinus Kÿs Pedes Georgius Nemes P. Gregorius Vas P. Franciscus Kaar L. Michael Chenter L. Georgius Bernard L. Laurentius Oswat L. Thomas Sos L. Michael Faluuegi L. Georgius Ban P. Andreas Kamunczj L. Joannes Markos (345v) Zenth Jstuan P. Joannes Coloswarÿ P. Martinus Fazakas L. Gregorius Vegh L. Matthaeus Nagÿ L. Caspar Roffaÿ junior L. Thomas Sebestien L. Michael Sebestien Valentinus Dobo colonus Georgius Lazlo colonus Fintahaza L. Petrus Sos L. Matthaeus Jllies P. Stephanus Som L. Georgius Lazar L. Martinus Balog L. Joannes Zalai L. Andreas Kÿllien L. Anthonius Lenart L. Michael Chebi L. Stephanus Döngolo L. Georgius Kowacz Erdeo Zenth Georgÿ L. Andreas Dosa L. Matthaeus Kowacz L. Joannes Nemes L. Lukas Kowacz L. Matthias Bernard L. Franciscus Sardi 139 . Andreas Huzar L. Michael Fekete L. Thomas Zenth Juani L. Andreas Faluuegj L. Stephanus Trúffan L. Michael Veres L. Demetrius Kÿs Nobilis L. Georgius Pal L. Stephanus Zantho L. Joannes Simon L. Martinus Roffai L.

Michael Nagÿ L. Joannes Fekethe Senior L. Blasius Lazlo L. Stephanus Veres L. Lucas Berzethe10 P. Franciscus Jncze (348r) Chiokafalua Georgius Vinder colonus L. Stephanus Magÿarÿ L. Michael Balog L. Martinus Jncze P. Christophorus Nagÿ L. Andreas Harko P. Emericus lazlo L. Benedictus Gerat L. Anthonius Nagÿ L. Nicolaus Nagz L. Joannes Kowacz 140 . Demetrius Nagÿ P. Joannes Janossi L. Andreas Teke L. Michael Adamossÿ P. Georgius Aranias L. Joannes Harko P. Martinus Teke (349r) L. Joannes Jncze P. Stephanus Nagÿ (350r) L. Joannes Forgacz P. Paulus Goganÿ L. Petrus Kÿs L. Petrus Jncze L. Joannes Sepsi L. Georgius Farkas L. Martinus Kowacz Ped. Michael Kowacz L. Stephanus Soliomi L. Joannes Szluester Nob. Bartholomeus Zalma L. Michael Kowacz P. Joannes Nagÿ Ped. Laurentius Janossÿ L. Mathhaeus Matthias8 Geocz L. Andreas Nagÿ L. Zekelÿ Janos P. Nicolaus Apa6 L. Joannes Damakos P. Michael barabasűL. Valentinus Harko L. Gregorius Veres7 P. Franciscus Jncze L. Matthias Fekete L. Thomas Bartha L. Nicolaus Sÿkeosd P. Matthias Horwat P. Andreas Aranias L. Stephanus Jncze P. Nicolaus Kerestelj L. Caspar Jncze Joannes Zakacz colonus Stephanus Magÿarÿ colonus L. Petrus Adamossÿ (348v) P. Stephanus Lazlo L. Matthaeus Theoreok P. Gregorius Dosa L. Franciscus Sÿluester L. Michael Pal Pri. Michael Fodor L. Georgius Fekethe Junior P. Franciscus Nagÿ Kÿs Georgenÿ P. Valentinus Ban P. Ambrosius Varga9 L. Franciscus Zabo L. Andreas Jncze L. Anthonius Georgÿfÿ L. Joannes Veres L. Petrus Ban P. Michael Georgenÿ Senior P. Nicolaus Nagÿ P. Georgius Sarossÿ L. Petrus Janossÿ L. Joannes Lazlo Judex L. Anthonius Harko L. Joannes Fekete Junior L. Paulus Korogÿ L. Stephanus Menÿhart L. Nicolaus Zekelÿ L. Andreas Beke L. Nicolaus Berzethe10 L. Ambrosius Veres5 L. Georgius Fekete (347v) Somosd P. Gregorius Zeouerdffÿ P. Joannes Varga (349v) Zeouerd Nobilis Gaspar Janos L. Stephanus Balog L. Nicolaus Kowacz L. Jacobus Nagÿ L. Gregorius Nemes L. Stephanus Zep L.L. Michael Georgenÿ Junior Vaia P. Nicolaus Korodi L. Blasius Damakos Balthassar Kÿs Jobbagÿ Harazkerek L. Georgius Kadar L. Andreas Zalma L. Stephanus Kÿs L. Joannes Ferenczÿ Judex L. Georgius Keouesdj L. Matthaeus Zalma L. martinus Nagÿ L. Gregorius Damakos P. Petrus Zekelÿ L. Petrus Harko P. Michael Dosa P. Laurentius Hatko L.

Joannes Gal L. Franciscus Moczÿ L. Nicolaus Jncze L. Matthias Zeoke L. Joannes Gal Junior L. Georgius Kowacz L. Laurentius Cziok L.Georgius Cÿriak L. Michael Hauadj (352r) Kÿs Nagÿ Adorian L. Georgius Kelemen L. Matthaeus Bereczkÿ P. Thomas Nagÿ P. Michael Farkas Pedes Stephanus Adoriani Pedes Stephanus Kowacz L. Valentinus Zabo L. Blasius Thot L. Petrus Gal P. Georgius Jncze L. P. Benedictus Gegessÿ L. Georgius Nagÿ L. Joannes Jncze L. Stephanus Forgacz (350v) Zenthgerecze L. Martinus Gegessÿ L. Thomas Aranias L. Bako Jstwan N. Petrus Adam (352v) Sẃketfalwa N. Stephanus Nagÿ Pedes Blasius Balog L. Laurentius Both P. Gregorius Patkos L. Michael Georgej P. Joannes Sapi P. Georgius Biro L. Gregorius Bone . Michael Budaj (351r) Zentrontas L. Georgius Georgÿfÿ L11. Petrus Mathe L. Paulus Luczjon P. Thomas Cheh L. Zekelÿ Janos L. Petrus Kadar L. Petrus Balog Pedes Joannes Balog L. Michael Nagÿ Andrasfalwa n. Martinus Forrai Primipilus Gregorius Kowacz L. Martinus Nagÿ P. Franciscus Nagÿ P. Michael Ban P. Andreas Adam L. Emericus Bedej L. Michael Boros L. Stephanus Theokes P. Stephanus Balassÿ L. Blasius Kal L. Joannes Literatus Pedes Petrus Gegessÿ L. Paulus Keouesdj L. Martinus Zabo Adorian P. Georgius Nagÿ L. Stephanus Nagÿ L. benedictus Kowacz Ped. Benedictus Zep L. Benedictus Nagÿ L. Gregorius Hÿdegkuthÿ L. Gregorius Chebj (353r) L. Andreas Sandor L. Paulus Kachio P. Petrus Zentes L. Martinus Kowacz L. Anthonius Gegessÿ 141 P. Demetrius Nagÿ L. Gregorius Zabo L. Michael Cheh Joannes Cziako colonus Michael Varga colonus Georgius Lazlo colonus Stephanus Sÿpos colonus Franciscus Luczjon colonus Franciscus Menasagj colonus Joannes Magÿarÿ senior. Joannes Racz L. Franciscus Kowacz L. Michael Kowacz Demeterfaua Zenth Anna L. Matthaeus Cheh L. Joannes Literatus L. Joannes Biro L. Michael Magÿarÿ L. Georgius Gegessÿ L. Stephanus Nagÿ P. Thomas Gegessÿ L. Bakpo Lukacz P. Andreas Kelemen Pedes Michael Miklos L. Franciscus Peterffÿ L. Demetrius Nagÿ P. Blasius Pentek L. Alexander Nagÿ L. Paulus Gegessÿ L. colonus (351v)Petrus Magÿarÿ colonus Michael Kÿs colonus Bede P. Petrus Gegessÿ L.L. Petrus Nagÿ Judex P. Petrus Kowacz L. Paulus Balog L. Joannes Kowacz L. Georgius Bege L. Matthaeus Peterffÿ L. Valentinus Nagÿ L. Michael Bedej L.

Melchior Zekelÿ L. Valentinus Fabian L. Stephanus Sÿkeosdj P. Stephanus Nagÿ L. Petrus Kowacz L. Michael Jakab L. Stephanus Georgffÿ colonus11a L. Michael Leorinczÿ L. Andreas Ferenczÿ L. Gregorius Sÿpos Blasius Cziupan Colonus Thomas Cziupan colonus Blasius Hagÿ colonus Stephanus Zekelÿ colonus Stephanus Balintfj colonus Zenth Jmreh L. Valentinus Varga L. Petrus Nagÿ L. Martinus Muhalj P. Georgius Sÿpos L. Michael So P. Stephanus Biro L. Lucas Nagÿ P. Amrosius Georgej L. Joannes Nagÿ L. Lucas Hegÿ (354v)L. Anreas Theokes P. Martinus Kowacz L. Matthaeus Pal L. Joannes Kÿs Pedes p. Joannes Lazlo L. Michael Simonffÿ senior L. Petrus Bako L. Anthonius Zaz (355r) Sepreod L. Laurentius Gaspar P. Petrus Sigmond L. Nicolaus Bereczkÿ L. Matthaeus Pal (354r) L. Petrus Albert servus L. Matthaeus Jakab L. Matthias Gegessÿ L. Nicolaus Lazlo L. Franciscus Zabo L. Stephanus Poson L. Stephanus Georgej L. Joannes Saitos P. Joannes Tanczos L. Joannes Lazlo L. Balthassar Bereczkÿ P. Michael Kÿs L. Michael Simonffÿ L. Andreas Pal L. Emericus Gegessÿ L. Matthaeus Veres L. Nicolaus Hegÿ Andreas Simo colonus L. Matthias Czÿok L. Franciscus Lazlo L. Caspar Biro L. Fabian Tanko P. Michael Sepreodj Bere P. Ambrosius Poson L. Goergius Sÿkej Georgius Olah colonus Blasius Kÿzdj colonus Caspar Kÿs colonus Lib. Anthonius Kÿs L. Demetrius Jakab L. Balthassar Nagÿ P. Demetrius Zabedj puer duodecem Annorum P. Thomas Jobbagÿtelki L. Emericus Agoston L. Petrus Lazlo L. Albertus Mihalÿ Matthaeus Czizer P. Martinus Bertalan (353v)L. Paulus Nagÿ Biro L. Gregorius Bako L. Bartholomeus Gegessÿ Vadasd L. Michael Nagÿ L. Valentinus Horuat L. Gregorius Dosa L. Georgius Balinth Joannes Czepleo colonus Zenthsimon P. Michael Vaida L. Georgius Kasa L. Joannes Suba L. Georgius Kÿs P. Georgius Bereczkÿ P. Petrus Vas Rigmanÿ L. Balthassar Jakab L. Joannes Czÿzer L. Nicolaus Horuat L. Matthaeus Mihalj L. Petrus Kÿs L. Stephanus Balassÿ L. Valentinus Czeouek P. Joannes Orban Geges L. Petrus Lazlo . Stephanus Vaida L. Michael Jstwanffÿ P. Thomas Zabadj P. Bartholomeus Simonffÿ 142 L. Stephanus Kozak L. Paulus Kÿs L.Ped. Stephanus Czÿok L. Stephanus Tanchos l. Stephanus Ferenczÿ L. Thomas Medgÿes L. Blasius Kÿs L. Kÿs Matthias P. Stephanus Sÿko (355v) Torbozlo P.

Demetrius Keozeuniesi L. Laurentius Georgÿfÿ L. Gregorius Benedekfÿ P. Valentinus Kaczio L. Melchior Gal L. Joannes Kouacz Pedes Joannes Georgÿffÿ L. Georgius Buzas P.13 Lucas Mezaros P. Thomas Dienes L. Blasius Damakos P. Stephanus Georgÿfÿ L. Georgius Damakos senior P. Benedictus Kichiethj L. Fabius Nagÿ L. Demetrius Damakos P. Matthaeus Benedekfÿ P. Petrus Bordosi P. Georgius Nagÿ P. Stephanus Kachio P. Matthias Petreo L. Michael Lazlo L. Nicolaus Nagÿ L. Joannes Palffÿ Pedes Stephanus Zekelÿ Pedus Petrus Balog Pedes Gallus Balog L. Joannes Georgÿfÿ P. Anthonius Varga Ped. Franciscus Bereczkÿ P. Blasius Georgÿfÿ L. Georgius Kÿs servus P. Stephanus Ferenczj P. Georgius Zeoke P. Melchior Erdeos L. Gregorius Theokes P. Albertus Damakos P. Gregorius Matthe P. Andreas Benedekfÿ L. Michael Buzas L. Blasius Theoreok Pedes Georgius Erdeo 143 P. Georgius Metthe P. Franciscus Galffÿ P. Emericus Kÿs (357r) Selie P.14 Michael Pal P. Joannes Thamassÿ L. Andreas Theokes P. Joannes Nagÿ P. Valentinus Mathe P. Valentino Lazlo L. Matthaeus Jakab L. Andreas Thamassÿ P. Stephanus Barabassÿ L. Thomas Nagÿ P. Melchior Balog P. Demetrius Hauadj L. Michael Demeter12 L. Stephanus Bereczkÿ P. Martinus Zÿlahi (356v) Mogioros P. Anthonius Balog L. Petrus Georgÿfÿ P. Paulus Kÿs L. Michael Phileop Ped. Georgius Damakos Junior P. Petrus Czÿont L. Joannes Kÿs L. Franciscus Kouacz P. Petrus Sebe L. Michael Kendej P. Fabius Kadar L. Thomas Zeoke L. Joannes Zekelÿ L. Michael Lazlo L. Blasius Sigmond P. Petrus Kÿs L. Joannes Balassÿ P. L. Matthaeus Kowacz . Simon Bartha L. Valentinus Kowacz Kendeo P. Joannes Vaida servus (356r) Abod Ped. Paulus Matthe Pedes Michael Nagÿ P. Matthaeus Lukacz L. Petrus Thamassÿ L. Blasius Veres L. Michael Czÿont L. Gallus Erdeo Pedes Paulus Deak14/a L. Michael Galffÿ P. Valentinus Theokes P. Joannes Ferenczj L. Thomas Jzlaj P. Blasius Mathe L. Joannes Theokes L. Paulus Demien L. Joannes Thamassÿ P. Stephanus Erdeo L. Philippus Palffÿ Pedes Laurentius Kechiethj Pedes Mathaeus Balog Pedes Benedictus Balog Pedes Michael Erdeo (357v) L. Franciscus Thamassÿ P. Petrus Zeoke senior P.P. Thomas Literatus P. Petrus Gaspar L. Petrus Zeoke L. Stephanus Gal L. Stephanus Pal L. Thomas Janossÿ L. Franciscus Mihalj L. Georgius Theokes L. Paulus Thot L. Emericus Janossÿ P. Petrus Mate servus L.

Petrus Ferencz P. Joannes Sÿkeosd P. Joannes Kosa P. Nicolaus Nagÿ P. Petrus Molnar L. Martinus Albert L. Paulus Bereczk P. Georgius Sÿkeosd L. Paulus Georgÿ L. Joannes Sarwarÿ L. Petrus Barrabas L. Paulus Nagÿ L. Petrus Maiaj P. Thomas Bartalius L. Franciscus Nagÿ L. Blasius Nagÿ L. Andreas Orban L. Laurentius Marthon L. Andreas Madaras L. Gregorius Nagÿ L. Caspar Sÿklodj L. Joannes Maiaj P. Andreas Georgÿ L. Valentinus Kowacz L. Blasius Zekelÿ L. Nicolaus Kÿs Andreas Kerestelj Pedes pixidarius Ambrosius Erdeo Pedes Pixidarius Joannes Syluester Pedes Pixidarius Stephanus Kozak Pedes Pixidarius (359v) Remete P. Nicolaus Drombolj L. Valentinus Kowacz L. Petrus Kowacz P. Anthonius Bereczk L. Stephanus Simon P. Stephanus Kakuczj L. Michael Maiaj P. Gregorius Fodor P. Thomas Zombat L. Demetrius Vas L. Paulus Varga L. Georgius Fabian L. Petrus Janossÿ L. Stephanus Horwat Maia L. Andreas Kosa P. Georgius Marthon L. Georgius Salat P. Anthonius Bartha L. Michael Palffÿ P.L. Joannes Nagÿ Pedes Michael Sÿpos Pedes Michael Mathe (360r) Pedes Nicolaus Georgÿ Pedes Anthonius So Pedes Georgius Vaida Pedes Michael Mathe Pedes Petrus Sofalui Pedes Nicolaus Zekelÿ Pedes Nicolaus Mathe Pedes Thomas Georgÿ Pedes Anthonius Vas . Georgius Abodj P. Joannes Orban (349r) L. Petrus Bartalius L. Petrus Chÿont Junior (358r) Kereztur N. Benedictus Drombolj L. Nicolaus Simon P. Georgius Zanchiali 144 Pedes Balthassar Salat L. Georgius Sÿkeosd L. Simon Kowacz P. Joannes Kowacz P. Martinus Kowacz Markod L. Stephanus Vas L. Paulus Georgÿ P. Georgius Foris L. Nicolaus Marthon P. Joannes Barthalius L. Thomas Marthon L. Michael Kÿs L. Nicolaus Gal L. Petrus Nagÿ L. Gregorius Mikhazÿ P. Emericus Nagÿ L. Nicolaus Nagÿ L. Albertus Kowacz P. Matthias Kÿs L. Thomas Theokes L. Martinus Kÿs L. Michael Janka L. Joannes Literatus vaiai P. Petrus Nagÿ P. Lucas Thorda L. Michael Georgÿ F. Joannes Marthon L. Pedes Gergelj P. Petrus Kÿs L. Joannes Zaz L. Laurentius Deak L. Michael Vas L. Joannes Boldisar L. Michael Zabo L. Joannes Zabo Junior L. Thomas Marthon L. Joannes Nagÿ L. Petrus Varga L. Joannes Georgÿ L. Joannes Zabo senior L. Joannes Orban Mikhaza L. Joannes Kowacz L. Michael Nagÿ L. Andreas Kerestelÿ L. Michael Barrabas P. P. Balthassar Drombolj L. Stephanus Kosa P. Georgius Nagÿ (358v) L. L. Matthia Kowacz L. Domokos Lukacz L.16 Michael Leorincz P.15 Joannes Nagÿ L. Matthaeus Ferenczj L.

Stephanus Jncze L. Andreas Varga P. Gallus Janossÿ L. Blasius Nagÿ L. Michael Keouesdj Buzahaza L. Nicolaus Pete L. Joannes Varga P. Joannes Bakacz L. Michael Kÿs L. Valentinus Simon P. Nicolaus Marthon Pedes Joannes So L. Thomas Kolomban L. Joannes Sepsi P. Gregorius Lazlo L. Matthaeus Kÿs L. Martinus Ferenczj L. Valentinus Acz L. Paulus Nagÿ L: paulus Ferencz L. Andreas Varga18 P. Franciscus Chizar L. Matthaeus Vizelj L. Michael Fodor L. Ambrosius Kÿs L. Matthias Bako P. Michael Janossÿ L. Stephanus So L. Martinus Ferenczj L. Joannes Vizelj L. Benedictus Zekelÿ L. Emericus Bodoni . Anthonius Kowacz L. Georgius Kolomban L. Andreas Oswat L. Nicolaus Nagÿ L. Georgius Ferenczÿ20 L. Gregorius Lazlo (360v)L. Petrus Zabo21 L. Nicolaus Molnar L. Nicolaus Literatus L. Paulus Ferenczÿ L. Georgius Kolomban L. Georgius Ferenczj L. matthias Pentek N. Caspar Zekelÿ L. Blasius Nagÿ P. Gregorius Kolomban L. Petrus Janossÿ N. Nicolaus Phÿleop L.Pedes Blasius Georgÿ Pedes Valentinus Kowacz Pedes Michael Sofalui Pedes Thomas Vas Pedes Petrus So17 Pedes Franciscus Sofalui Pedes Blasius Sofalui Pedes Blasius Simon Pedes Valentinus Jakab Keozvenies P. Andreas Simon L. Philippus Janka P. Stephanus Gergelÿ N. Valentinus Czjombor P. Emericus Buza P. Michael Kÿs L. Georgius Dienessÿ L. Stephanus Phÿleop P. Petrus Bereczkÿ L. Michael Deak L. Emericus Nagÿ L. Nicolaus Lazlo J. Emericus Thamas P. Thomas Horwat L. Nicolaus Zaz L. Joannes Kolomban L. Stephanus Zaz (362r) L. Georgius Czianj L. Joannes Mengecz L. Albertus Ombot Pedes Stephanus Hadnagÿ. alias So Pedes martinus Acz Pedes Melchior Gal Pedes Joannes So (361r) Demienhaza L. Matthaeus Kolomban L. Anthonius Kowacz P. Paulus Nagÿ Pedes matthias Boldisar Pedes Jacobus Boldisar 145 L. Michael Deak L. Valentinus Farkas L. Nicolaus Bakacz L. Simon Nagy L. Gregorius Kolomban L.Andreas Nagÿ L. Stephanus Pentek L. Stephanus Soljmossi L. Joannes Desi L. Petrus Gal L. Thomas Kolomban L. Dionÿsius Orban L. Paulus Ompot L. Blasius Kolomban P. Matthaeus Janossÿ P. Petrus Zabo P. Joannes Simon L. Paulus Dienes Pedes Georgius Janossÿ Pedes Thomas Balog Pedes Paulus Kÿs Pedes Joannes Kys (361v) Hauad L. Benedictus Bereczkÿ L. Petrus Kÿs19 L. Michael Kowacz L. Joannes Fazakas L. Valentinus Kÿs L. Nicolaus Horwat L. Andreas Varga L. Petrus Fodor L. Franciscus Peterdj Jobbagitelke L. Stephanus Mengecz L.

Michael Zabo L. Bartholomeus Kerestelj Junior L. Joannes Kerestelj L. Blasius Theoreok L. Matthias Kerestelj L. Emericus Theoreok L. Joannes Kenieres P. Caspar Barthok L. Balthassar Nagÿ 146 . Nicolaus Mathe L. Petrus Kerestelj L. Joannes Zaz L. Georgius Gal L. Petrus Jzlai L. Nicolaus Matthiassÿ L. Ambrosius Jllies L. Martinus Matthiassÿ L. Blasius Kardos L. Joannes Kerestelj L. Michael Kenieres L. Jacobus Zilagÿ L. Ladislaus Fabian L. Matthaeus Orban L. Caspar Chegeo P. Lucas Parajdj Ehed L. Simon Kerestelÿ L. Valentinus Zabo L. Georgius Kenieres L. Blasius Fabian L. Joannes Marthon L. Petrus Kenieres (364r) L. Michael Sebestien L. Georgius Bereczkÿ Valentinus Bala Pedes pixidarius Paulus Kichiethj Pedes pixidarius Thomas Barabassÿ Pedes pixidarius Georgius Barabassÿ Pedes pixidarius Matthaeus Nagÿ Pedes pixidarius (363v)N. Georgiue Balinth L. Emericus Huzar Pedes pixidarius L. Stephanus Molnar L. Matthias Gal Vadad L. Bartholomeua Kerestelÿ23 L. Benedictus Barabasy N. Gregorius Georgÿfÿ P. Petrus Kerestelÿ L. Michael Kathona L. Thomas Theoreok P.Georgius Ferenczÿ Pedes pixidarius Benedictus Ferenczÿ Pedes pixidarius Andreas Tolúaj Pedes pixidarius Paulus Toluaj Pedes pixidarius Laurentius Bako Pedes pixidarius Thomas Kÿs Pedes pixidarius (362v) Thomas Bereczkÿ pedes pixidarius Michael Bereczkÿ pedes pixidarius Andreas Balog pedes pixidarius Nicolaus Zegeo Pedes Pixidarius Andreas Kÿbedj Pedes Pixidarius benedictus Toluai Pedes Pixidarius Petrus Farkas Pedes Pixidarius Matthias Farkas Pedes Pixidarius matthaeus Kÿs Pedes Pixidarius Michael Kÿs Pedes Pixidarius Valentinus Mosoni Pedes Pixidarius Caspar Matthius Pedes Pixidarius Stephanus Damokos Pedes pixidarius Valentinus Palffÿ Pedes pixidarius Thomas Palffÿ Pedes pixidarius Gregorius Nagy Pedes pixidarius Gregorius Erdeo Pedes pixidarius Bartholomeus Damakos Pedes pixidarius Michael Damakos Pedes pixidarius Joannes Kowacz Pedes pixidarius Hodos Pri. Nicolaus Jzlaj L. Nicolaus Zabo L. Demetrius Nagÿ L. Matthaeus Dienes L. Matthaeus Kÿs L. Stephanus Mathe L. Georgius Barabasÿ Jzlo J. Stephanus Theoreok L. Matthaeus Jllesÿ P. Michael Nagÿ L. Martinus Kenieres L. Andreas Gergelj L. Laurentius Bala L. Martinus Kÿs L. Stephanus Gergelÿ L. Petrus Mathÿassÿ P. Blasius Jakab22 L. Joannes Georgÿffÿ L. Georgius Bako (363r) L. Albertus Kerestelj L. Andreas Nagÿ L.

Lucas Fazakas Joannes benedek colonus Andreas Thot colonus Michael Kÿs colonus Nicolaus Daika colonus Pedes Balthassar Adam L. Jacobus Nagÿ P. Blasius Varga L. Joannes Sardj Petrus Nagÿ Pedes pixidarius L. Joannes Zabo . Stephanus Sos P. Georgius Tompai Judex (365v) Galfalau P. Nicolaus Zabo L. Gallus Botos L. Thomas Kenieres L. Thomas Chiok L. Martinus Kadar Pedes matthaeus Jncze pixidarius L. Balthassar Varga L. Paulus Zabodj Gregorius Zabo Pedes pixidarius L. Bartholomeus Nagÿ L. Joannes Nagÿ N. Gregorius Janka L. Joannes Literatus L. Nicolaus Daika L. Georgius Nagÿ L. Martinus Kÿs l. Petrus Literatus N. Georgius Kÿs (364v)P. Michael Petheo 147 N. Martinus Berej P. Matthaeus Nagÿ P. Gregorius Zombat L. benedictus Lengÿel L. Joannes Zadorÿ L. Matthaeus Kÿs L. Paulus Ozdj P. puer decem et trium Annorum L. Helias Faluegÿ Pedes matthaeus Galffÿ pixidarius P. Caspar Nagÿ (365r) Gregorius Adam Pedes pixidarius L. Matthaeus Sigmond L. Georgius Phileop P. Stephanus Daika L. Georgius Nagÿ Chikfalva N. Franciscus Barabassÿ Stephanus Huzar Pedes pixidarius L. Petrus Kozma L. Joannes Georgÿ P. Emericus Damakos P. Georgius Ozdi P. Martinus Gelljen P. Gregorius Sÿpos L. Blasius Chÿuka L. Stephanus Zakacz L. Emericus Bako N. Emericus Kÿs L. Caspar Chiani N. Emericus Sepsi L. Joannes Gal Primipilus Blasius Burian. Thomas Kÿlljen Pedes Emericus Kÿs L. Georgius Chiani N. Valentinus Nemes Chikzenth-Marthon L. Joannes Chiok Jobbagÿfalua N. Gregorius Patakj P. Martinus Fekete L. Albertus Benedekfÿ Nicolaus Nagÿ Pedes Pixidarius L. Joannes Kÿs L. Joannes Marthon L.L. Petrus Swlej P. Petrus Nagÿ Caspar Kÿs Colonus Andreas Kardos Colonus Stephanus Margiarÿ Colonus (366r) Michael Veres colonus Georgius Chikj colonus Paulus Magÿarÿ colonus Michael Nagÿlakj colonus Zenth Lazlo L. Michael Zaz Pedes Joannes Chikÿ pixidarius Franciscus Zabedj Pedes pixidarius Albertus Nagÿ Pedes pixidarius L. Matthias Fodor Emericus Abodj Pedes pixidarius L. Joannes Varga Tompa P. Petrus Kowacz L. Joannes Jakab L. Gregorius Siska Moniat P. Michael Zeredaÿ L. Andreas Markodj L. Lucas Zalma Georgius Kowacz Pedes pixidarius L. Petrus Fazakas L. Blasius Thot P. Petrus Fekete P. Michael Janka P. Petrus Huzar N.

Andreas Bogos L. Michael Sold26 L. Paulus Matthias24 r (367 ) L. Stephanus Lowas Michael Markos Z. Horuat Marthon Z. Nicolaus Nagÿ Stephanus Ozdj colonus . Andreas Josa L. Joannes Veres P. Michael Barthalius L. Martinus Nagÿ P. Georgius Kÿs Matthaeus Kowacz Colonus Georgius Kowacz Colonus Valentinus Caspar Colonus L. Michael Kowacz L. Michael Bandj L. Joannes Ferencz L. Gregorius Nagÿ Georgius Kosa pedes pixidarius L. Lucas Petheo L. Ladislaus Zekelÿ L. Petrus Nagÿ L. Blasius Chikj Joannes Barrabas Pedes pixidarius L. Paulus Farkas L. Matthaeus Josa Stephanus Kÿs Biro L. Veres Janos (367v)L. Martinus Literatus P. Georgius Haidu L. Michael Fodor L. Petrus Kosa L. Valentinus Baba L. Michael Zelies Z. Joannes Veres senior Cherefalva L. Balthassar More P. Georgius Zekelj L. Georgius Chikj Zenthmiklos L. Paulus Nagÿ L. Andreas Petho L. Petrus Janossÿ Junios L. Georgius Biro L. Martinus Jako L. Joannes Nagÿ Z.Michael Anthos colonus Stephanus Boer colonus Martinus Seczj colonus Paulus Anthos colonus Petrus Kadar Colonus (366v) Madaras L. Blasius Apa L. Ambrosius Veres P. Joannes Dauid L. Thomas Farkas Petrus Lakfeoldj colonus Laurentius Kÿs colonus Andreas Molnar colonus Joannes Magÿarÿ Colonus Georgius Nagÿ colonus Folifalua L. Joannes Gereoo P. Georgius Damokos L. Simon Petheo L. Joannes Veres L. Michael Nagÿ L. Georgius Ferencz L. Joannes Thamassi L. Joannes Bordj L. Anthonius Zekelÿ L. Michael Kathona L. Michael Kolia L. Balthassar Sos L. Georgius Fodor L. Georgius Gal L. Martinus Nagÿ N. Petrus Janossÿ (368r) Karachoinfalua L. Michael Thussÿ L. Martinus Kouacztalan Joannes Nagÿ pedes pixidarius L. Nicolaus Orban L. Machael Jstwan L. Nicolaus Gal L. Valentinus Bot25 L. Andreas Kÿs L. Anthonius Jmreh L. Sigismundus Sÿger L. Blasius Nagÿ Z. Joannes Gaspar Georgius Bojtos colonus Matthaeus Bojtos colonus (368v) Jllendfalua Z. Joannes Nagÿ Junior Z. Ambrosius Zabo P. Georgius Chjonka L. Valentinus Kosa L.Lucas More L. Benedictus Aranios Akosfalva P. Gregorius Jncze P. Michael Nagÿ P. Georgius Tÿbarczj Zenth Benedek L. Stephanus Bartha L. Andreas Bandj L. Stephanus Mÿrcze 148 L. Zekelÿ Peter Z.

Thomas Ban L. Andreas Nagÿ Lukafalua (369r) Z. Stephanus Saitos Medgiesfalua L. Stephanus Mochiarj L. Georgius Benkeo Z. Georgius Georgÿfÿ L. Georgius Benkeo .Petrus Meleg L. Thomas Gerdej P. Joannes Erdeos L. Michael Kowacz Joannes Varga colonus L. Nicolaus Fekete Nÿaradtheo L. paulus Barthok L. Petrus Zekelÿ D. Stephanus Vkÿthienith Kebele L. Michael Azalos Junior L. Martinus Nagÿ L. Stephanus Nagÿ L. Blasius Borzas Z. Michael Thussÿ L. Andreas Meleg L. Andreas Varga L. Michael Dosa27/a L. Stephanus Zekelÿ Pedes Michael Kerekes Chibafalua L. Stephanus Veres Bos L.Blasius Caspar colonus Anthonius Nagÿ colonus Blasius Ozdj colonus Z. Matthias Drabant L. Colonus L. Helias Sos Biro L. Michael Nagÿ L. Andreas Thot L. Stephanus Kanthor L. Nicolaus Nagÿ L. Blasius Bosi (371r) Jed Martinus Gal Pedes Paulus Bartha P. Matthaeus Nagÿ L. Joannes Zep L. Petrus Bosi P. Martinus Azalos senior L. Joannes Horwat (370v) Koronka L. Matthe Azalos L. Laurentius Orban L. Jacobus Petheo L. Ambrosius Veres L. Helias Thussÿ L. Nicolaus Azalos L. Michael Gellert L. Petrus Kowacz L. Valentinus Kaksi Z. Stephanus Bene L. Georgius Sÿluester L. Gregorius Nagÿ L. Andreas Dauid L. Michael Nagÿ L. Petrus Theoreok L. Nicolaus Sos Libertinus Paulus Bakos P. Georgius Azalos N. Michael Horwat Joannes Barabas colonus Gregorius Balas colonus Simon Nagÿ colonus Joannes Beojte colonus L. Blasius Molnar Michael Nagÿ. Stephanus Benkeo Z. Petrus Sos L. Joannes Reúaj 27 (369v)L. Michael Zeles Balintfalua Z. Albertus Dauid Kereztur L. L. Lucas Vegh L. Valentinus Veres L. Stephanus Nagÿ 149 L. Stephanus Markos L. Gregorius Nagÿ L. Michael Kowacz L. Plasius Erdeos L. Matthaeus Lako L. Joannes Sos Leorinczfalua L. Petrus Kÿs N. Lucas Bosi P. Joannes Georgÿfÿ L. Petrus Jeddj Martinus Lako colonus Szenth Juan L. Caspar Mezeo (371v)L. Benedictus Janossÿ L. Paulus Bosi L. Petrus Veres Bodon L. Martinus Nagÿ L. Michael Bakos Pedes Joannes Gellert Pedes Joannes Zabo Pedes Stephanus Bakos (370r) Kakasd L. Josephus Kowacz L.

Michael Sebestien L. Caspar Kÿs L. Lucas Masfel L. Franciscus Chego (372r) L.Petrus Thot L. Martinus Palffÿ L. Thomas Kÿs L. Joannes Simon L. Martinus Peterfÿ (!) 150 L. Thomas Boer L. Stephanus Galfalui L. Joannes Nagÿ L. Michael Ferenczj L. Michael Kelemen L. Stephanus Vencze L. Mathias Nagÿ P. Gallus Nagÿ L. Benedictus Sẅkeosd P. Martinus Nagÿ Demetrius Forika colonus Petrus Rakosi colonus Martinus Nagÿ colonus (372v) Agard L. Lucas Simon L. Joannes Zengÿel P. Georgius Matthe L. Joannes Kelemen L. Nicolaus Kÿs L. Stephanus Janka L. Petrus Kowacz L. Joannes Gabonas L. Martinus Hegedus Zekes L. Joannes Mezaros L. Andreas Zalaj L. Blasius Kÿs L. Michael Boer L. Laurentius Janka Sard tota deserta Moson L. Joannes Pontha L. Benedictus Lenart L. Michael Kerekes29 Michael Zaz colonus Pedes Stephanus Magÿarÿ Pedes Fredericus Nagÿ Pedes Joannes Tauaz Kal L. Ban Jstwan Ban Benedek Beo P. Gregorius Gabonas L. Michael Boer L.Stephanus Kÿs . Martinus Nagÿ P.Zenth Leorincz L. Nicolaus Kowacz L. Michael Thÿkes P. Paulus Nagÿ P. Martinus Horuat L. Valentinus Palffÿ L. Petrus Kÿs L. Joannes Mosa P. Andreas Kowacz L. Nicolaus Kÿs L. Gregorius Nagÿ Michael Kardos colonus Michael Deak colonus Emericus Georgÿfÿ colonus Nicolaus Kathaj colonus Zenth Georgÿ L. Michael Lazar L. Benedictus Kadar L. Gregorius Nagÿ L. Matthaeus Ferenczj L. Paulus Bako L. Franciscus Orban Pedes melchior Gabor (373r) Pedes Nicolaus Andrassÿ Pedes Joannes Balassÿ L. Joannes Kaczio P. Demetrius Nagÿ L. Joannes Vÿfalui L. Franciscus Kÿzdj L. Nicolaus Orban L. Joannes Sos L. Joannes Mustos L. Georgius Farkas L. Paulus Ferenczj L. Martinus Kerekes Thomas Fodor colonus Franciscus Kÿs colonus Joannes Kulchiar colonus Gregorius Fodor28 colonus Thomas Kochis colonus Joannes Kakas colonus Tofalau Joannes Nagÿ colonus Joannes Thot colonus Stephanus Molnar colonus Franciscus Elek colonus Emericus Thot colonus (373r) Cheid L. Michael Varga L. Stephanus Georgÿfÿ L. Michael Simon L. Anthonius Kowacz Petrus Lenart servus30 P. Emericus Georgÿfÿ L.

Michael Thot Band L. Nicobanus [!] Eordeog L. Theodorus Ztanko (375v) Mezeomadaras L. Stephanus Agoston L. Valentinus Boer L. Matthaeus Gagÿ L. Valentinus Kÿs L. Helias Petheo L. Matthaeus Albert servus L. Joannes Georgÿ P. Thomas Balas P. Georgius Mustos L. Georgius Zados L. Joannes Santa P. Joannes Andrasi Jkland L. Andreas Petheo Bergenie L. Nicolaus Farkas P. Andreas Jncze L. Stephanus Georgÿfÿ L. Stephanus Literatus P. Paulus Galaczj L. Franciscus Budai L.31 Martinus Georgÿ P. Michael Balog P. Michael Zaharÿ L. Franciscus Kÿs P. Michael Chiuba L. Gregorius Almadj L. Martinus Ereos L. Joannes Georgÿfÿ P. Joannes Sarpatakj L. Gregorius Fodor L. Andreas Galfÿ L. Stephanus Chiuba Junior L. Caspar Kerekes Pedes Laurentius Lazar P. Georgius Kamuthi L. Joannes Jncze L. Stephanus Deak P. Stephanus Kÿs L. Stephanus Barabassÿ P. Stephanus Szaz P. Stephanus Zabo L. Joannes Koronka L. Caspar Gellerd L. Mivchael Sos L. Joannes Suba L. Gregorius Nagÿ L. Nicolaus Oswat L. Ambrosius Zalma 151 . Michael Koronka L. Caspar Hajdu P. Joannes Zep L. Stephanus Balog P. Joannes Theoreok L. Thomas Zekelÿ P. Joannes Kÿs P. Paulus Vadadi P. Simon Palffÿ L. Stephanus Zados L. Gerogius Zekelj L. Matthias Degÿ L. Michael Mosoni Demetrius Jzlaj (374r) L. Stephanus Sÿko P. Petrus Mezaros L. Joannes Sÿko P. Simon Vaida L. Joannes Kalj (374v) Malonfaluaű L. Stephanus Vadadj P. Blasius Erdelÿ L. Joannes Sarossi P. Joannes Agoston L. Bartolomeus Zeoreos L. Stephanus Sebestien L. Stephanus Chiuba (375r) L.L. Stephanus Fabian L. Andreas Okj l. Michael Bandj L. Martinus Nagÿ L. Nicolaus Orros P. Petrus Hajdu L. Joannes Egeressÿ L. Petrus Chit L. Stephanus Deseo P. Georgius Kÿs L. Joannes Kÿs Gerebenes P. Jacobus Bereczk L. Andreas Erdelÿ L. Joannes Nagÿ L. Andreas Nagÿ L. Marcus Petheo L. Thomas Kerekes L. Lucas Lenart L. Thomas Gÿeke L. Stephanus Kÿs L. Triff Malaj L. Joannes Thurÿ L. Joannes Zabo P. Benedictus Nagÿ L. Andreas Nagÿ Ernie P. Paulus Nagÿ L. Joannes Zabo L. Caspar Eoreog N. Georgius Kar P. Gerogius Zekelÿ L. Valentino Petheo L. Martinus Kowacz L. Joannes Zaz L. Bartholomeus Zabo L. Georgius Birtalan Vrai L. Laurentius Botos Chitzentjuan L. Matthias Keomeoz L. Stephanus Vaida L. Caspar Bala L. Blasius Egerzegj L.

Matthias Varga L. Thomas Eolues L. Joannes Kowacz L. Helias Mathe L. Joannes Theoreok L. Franciscus Theoreok L. Paulus Zabo L. Thomas Barla (377r) Zabed Pedes Balthassar Abram L. Andreas Vaida L. Georgius Bene L. Nicolaus Mihalj L. Emericus Ban L. Thomas Bota L. Joannes Kalmar L. Clemens Nagÿ L. Martinus Vitalius L. Caspar Sÿpos L. Martinus Nagÿ L. Stephanus Nagÿ Junior Menes L. Ambrosius Bere L. Nicolaus Kegiosi L. Thomas Kÿs L. Joannes Kÿs L. Georgius Sÿdo P. Joannes Kormos (376r) Panith (376v) Zaltelek L. Emeriocus Karolÿ N. Paulus Vas Samsond P. Thomas Cheoteor L. Stephanus Zaz L. Martinus Gal L. Stephanus Kÿs L. Georgius Nagÿ L. Zengÿel Janos L. Gregorius Kosa L.L. Thomas Kouacz L. Georgius Nagÿ P. Valentinus Sido P. Petrus Gal Fele L. Georgius Zabo L. Laurentius Palko deserta est Bardos L. Blasius Varga L. Balthassar Kar L. Joannes Rẅchj32 L. Joannes Adorian L. Andreas Bartha L. Joannes Bosi Fekete totaliter deserta est Keolpenÿ N. Joannes Geocz33 L. Michael Jncze L. Gregorius Foris L. Matthaeus Hajdu L. Martinus Zabo Pedes Joannes Chjontos L. Matthias Sido P. Anthonius Balinth Kÿs Falud L. Paulus Nagÿ . Nicolaus Bota L. Laurentius Baniaz L. Gabriel Lazar Keouesd L. Blasius Dragÿ L. Gregorius Pasinth Pedes Gergius Nagÿ L. Paulus Sÿko L. Michael Kys L. Martinus Zekelÿ L: Paulus Kobak N. Joannes Deak Pedes Michael Abram L. Simonius Varga L. Georgius Foris L. Georgius Somljai L. Blasius Cheotheor L. Joannes Zaz P. Nicolaus Literatus L. Franciscus Olag L. Joannes Somogÿ L. Joannes Zekelÿ L. Paulus Soljom (378r) Zabad P. Georgius Varga 152 N. Joannes Kosa (377v) Chiauas L. Matthaeus Turkulj L. Joannes Patakÿ L. Joannes Veres L. Georgius Jlliesi L. Nicolaus Bartha Borzazegh L. Matthaeus Kÿs L. Gregorius Erdeo L. Petrus Kÿs L. Volfgangus Kabos L. Stephanus Sala L. Andreas Nagÿ L. Matthias Cheoteor Galambad L. Laurentius Deak L. Michael Nagÿ L. Nicolaus Soljom L. Thomas Mathe L. Thomas Bako L.

Georgius Kerekes L.: tévesen Göck. 19 20 21 Nagÿ kijavítva: Kÿs. 261: Mattheas. 13 P. 3 Az áthúzott Joannes fölé írva. Gregorius Fazakas L. Paulus Theoreok L. Joannes Olaz L. 22 Jakab. Joannes Dali L. V. V. 267: tévesen Rwckj. Matthaeus Mester L. Balthassar Nagÿ L. Helias Mihalÿ L.az áthúzott Kÿs után írva. 10 Szokl. 23 Kenieres kijavítva: Kerestelÿ. 262: Boér. Michael Zabo L.P. 33 Uo. a kihúzott Zekelÿ után írva. Andreas Sẅlej34 L. Matthias Jstwanhazj L. Joannes Demien L. Michael Orban L. Nicolaus Zekelÿ L. Michael Jstwanhazj P. Martinus Nagÿ L. V. 15 Szokl. V. 268: tévesen Sülj. 27 Következik: colonus. 9 Varga. Ferenczÿ. Stephanus Balassÿ L. Joannes Eordeog L. 6 Apa. 246: tévesen Georgius. Blasius Chiakanj N. Petrus Sar L. 4 Szokl. 256: tévesen: p. a kihúzott Vas után írva. az áthúzott Ferenczj után írva. 250: Matthius.: tévesen P. Michael Nagÿ L. V. 32 SzOkl. 249: Botos.: a név előtt tévesen 1. 28 SzOkl. az áthúzott Barthok után írva. V. Michael Hamar L. Valentinus Kÿralÿ Zenthanna L. 14 L. Michael Sẅlej L. 251: tévesen Berzerthe. a kihúzott Nagÿ után írva. Joannes Sika Martinus Sepsi (379r) Chitfalau deserta Et hiz finit35 (379v) Naznanfalua Sospatak Deserta Egerzegh Stephanus Thussÿ Colonus Joannes Molnar colonus Simon Beres colonus Blasius Leorincz colonus Nicolaus Demeter colonus Michael Kowacz Colonus Stephanus Thussÿ colonus Thomas Sarkanÿ colonus Remetezegh Matthaeus Thot colonus Blasius Thot colonus Jacobus Nagÿ colonus Ambrosius Kusali colonus Georgius Tar colonus Bozed deserta L. 5 Veres. az áthúzott Orwat után írva. a kihúzott Zalma után írva. Nicolaus Boite L. V. Stephanus Bodor L. 24 SzOkl. 18 Varga. Michael Sẅlej Vduarfalua L. Simon Kÿs L. Georgius Zaz Jegyzetek 1 2 Szokl. Lazarus Nagÿ L. a kihúzott Nagÿ után írva. 26 UO. Joannes Balog (380r) L. Andreas Zaz L. 8 Szokl. kijavítva: L. 34 SzOkl. V. kijavítva: P. Nicolaus Mezaros L. 16 P. Stephanus Molnar L. 35 Későbbi megjegyzés más kézből 153 . V. Joannes Nagÿ L. Georgius Kezek L. Zabo. Andreas Hamar Zenthkÿralÿ L. Laurentius Kÿs L. 17 So. 12 Demetrius kijavítva: Demeter. V. Michael Nagÿ L. az áthúzott Kowacz után írva. Gregorius Lazlo L. Blasius Thot L. 25 SzOkl. Michael Markos (378 ) Benefalua v L. 247: tévesen Bodosi. kihúzva. Joannes Thot L.: Hold. 265: a név előtt tévesen 1. V. Szokl. 11 Uo. 264: tévesen Georgius. 30 SzOkl. Michael Bartalius L. Petrus Demjen L. 31 Uo. 7 Veres. V. 29 Kerekes. Stephanus Sẅlej L. kijavítva: L.

1 Benceó Leórinch A. csiki.1 Ferench Tamas Bence Balinth abs. orbai és sepsi lovasok és gyalogok (nemesek.1 Hoggiaÿ Jstuan abs. 1604.3 Abastfalua Petenie Geórgi Andras Janos szolga.1 Marothÿ Georgi1 Tarchafalui Albert abs. Az udvarhelyszéki.1 Galfÿ Ferench Kedeÿ Mihalj abs.1 (26 )Lokod Sandor Balint Eöcze1 Ferench Janos abs.1 Beódeó Mihalj abs.1 Kouach Geórgi abs.1 Magh Jstuan abs.1 Mihalj Matae absentes.1 Zabo Mattias Capit1[anj] Bedő Jstuan abs. NOBILES Beógezÿ Gergelj Benedekffÿ Janos abs1[ens] Benedekffÿ Tamas Vghron Pal Kecheti Boldisar abs. Nobilium et Primipilorum in Sede Siculicali Vduarhelj existentem. kézdi. lófők és szabadosok) összeírása a társadalmi rétegek.1 154 .1 Sata Gergelj Orban Matae abs.1 PRIMIPILI Zataloki Nag Matae hadnagi Zent Marthon Bence Janos Miklos Marthon abs.1 Giepes Lazlo Leórinch Lazlo Gergelj A. március 15.1 Kouach Andras A.IV.1 Orban Pal Biro Janos Felzeghj Marthon Jstuan Balas Ferench Koẃach Marko Geórgi szẅkeöt. s ezeken belül a század falvankénti sorrendjében (26r) Anno Domini 1604 die 15 Martÿ Collustratio d.1 Almas A.1 Lazlo Jstuan Lazlo Peter v Alberth Jstuan3 Benedek Janost eresztettem.1 Fabian Mihalj A.1 Gal Janos A.1 Leóuete A.1 Andras Ghereb abs.1 Kenos Gal Peter Matae Peter Sandor Antal abs.1 Nagi Menihart abs.2 Fẃle Gergelj abs.

1 Was Jstuan7 abs.1 Magiarj Mihalj tiztarto1 Janosfalua Bardochfalẃa Zeóchj Antal fia1 Dobo Dobaj Andras Sughar Gergelj abs.1 Boda Janos abs.1 Varosfalua Boldisar Janos abs.9 Vas Georgÿ10 Giarfas Balas10 155 .1 Foztho Balint abs.1 Nagi Janos abs.1 Barta Mihalj Barta Jstuan betegh5 Kereztes Jlljes megh holt1 Okland Dienes Pal abs.1 (27r) Zaldobos Ferench Geórgi abs.1 Ferench Janos gÿalogh1 Bartha Janos Miklos Kouach Demeter Janos Miklos Jstuan abs4 gÿalogh1 Ferench Gergelj Olaztelek Marko Pal Marko Andras zolga.1 Kẃs Bachon Benedek Balas Benedek Kereztes abs.1 Vargias Sebe Jstuan fia rosz1 Chato Peter Matae Jstuan rosz szolga1 Jmechÿ Mattias Sos Tamas Sos Peter gonduiseleo1 Balas Gergelj abs. rosz1 Thamas Peter Barbat Tamas Kereztes Janos abs.1 Balint Koẃachj zolga1 Kando Marthon szolga8 Dienes Gergelj Eöcze1 Zekel Janos Eöcze1 Antal Pal Balint Gergelj abs.1 Kẃs Vas Gergelj6 abs.1 Foztho Mathae gialogh1 Chogh Mihalj abs.Karachonfalua Karachonfalui Ferench4 dux1 Thókos Mihalj Bibarczffalẃa Thokos Jstuan zolga1 Marko Jstuan zolga1 Osuat Georgi Kouach Emreh Thokos Jlljes Bartalius Leorinch abs.1 Bagi Kelemen Tamas Benke Marthon zolga1 Zolia Lukach othon hattak1 Dane Peter zolga1 Dallia Fẃle Foztho Emreh abs.

1 Felseó Dersi Peters abs.1 Ferench Jstuan abs.1 Chukor Georgi abs.1 Agiaghfalua Salati Balas abs.1 Mihalj Pal pedes1 Peter benedek Mihalj Ambrus fia1 Fenied Peter Andras fia1 Jakab Peter Eöcze1 Miklosi Dauid Kosa Miklos Chiergeó Jstwan11 Marefalua Nagi Antal abs.1 Nagi Sandor Betlenfalua Semjen Jstuan fia.1 Zentegihazas Olahfalẃa A. rosz szerrel1 Miklos Peter A.1 Emreh Janos abs.1 Sandor Mihalj Chikj Simon Dechfalua Theórek Gergelj zolga1 Bakonia Mattias fia1 (28r) Vduarhelj absentes1 Desi Jstuan Zabo Menihart Kosa Georgj Basa Georgj Barrabas Janos Nÿreó Andras Lukacj Deak Peter Gergelj Rach Mihalj Kosa Peter Nemeth Jstuan Kosa Jstuan Zekel Balint Zataloka Balint Matae Boros Antal Boros Geórgi Nagi Boros Janos fia1 Felseó Balint Peter Janos Balas Barta Pal fia1 Fanchalj Janos (28v) Also Balint Peter Eöcze1 Thorniaj Antal fia1 Balas Jstuan Zabo Gergelj Albert Janos Boros Peter fia1 Balas Janos Nagi Matae12 Keókeólleó Kemienfalẃa Albert Mihalj fia.1 Patakfalua Kenosj Andras zolga1 Beógheóz Mihalÿ Jstuan abs.1 Dersi Geórgi abs.1 Thelekfalua Jpo Gergelj abs. rosz1 Chergeó Tamas fia1 Marthon Peter 156 .Eghe A.1 Thanko Andras abs.1 Balas Ferench Zent Lazlo Farczadi Balas abs.1 Fulo Mihalj abs.1 Zaghonj Mihalj pedes1 Ders Also Dersi Peters abs.1 Thanko Thamas A.1 Gergelj Balas absentes1 A.1 Kapolnas Olahfalua Gothart Farkas abs.1 A.

1 Sẃkeó Laios Antal Sigmond Geórgi Lazlo Tamas17 Geórgi Kouacz Kÿs Janos Czikÿ Peter Kiralj Geórgi Bechÿ Janos Peter Louachj Had ẃzeók omnes. rosz1 Balinth Janos jo louon1 Thibold Thiboldj Geórgi abs.1 Jakab Balint Jakab Janos Josa Georgj fia1 Kouachj Antal Eöcze1 Sandor Mihalj senex.1 Sandor Barrabas Gergelj Pal Eótẃes Matae Bikafalua Lukacz Balas malom biro leuelet irnj1 Hegi Balint Emreh Andras abs1 Dobofalua Ambrus Jstuan Benedek15 Dobaj Balas Eöcze Betha Gal Georgi Ceriak Janos K1 Mihalifÿ Balint16 szolga1 (29r) Vaghas Vagasj Janos Georgi Janos abs. zolga1 Gergelj Tamas Benkeó Janos Leórinch Peter Menihart Janos Eöcze.Bogartfalua Lippai Andras hadnagi Bogartfalẃj Mihalj abs.1 Geórgifi Balinth zolga1 Palfÿ Peter fia. fia1 Barto Janos abs.1 Palfÿ Mihalj Eöcze. io1 (29v) Lengelfalua Damokos Janos abs.1 Janczio Sandor Kadiczffalua Thibald Gergelj Zolga1 Miklos Ferench fia. fia1 Orban Jstuan Matthias Bertalan fia1 Demeter Jstuan fia. rosz13 Bogartfalẃj Geórgi fia Kouach Peter abs.1 Hoggia Thanko Balas pedes1 Josa Jstuan abs.1 157 . rosz1 Benedek Mihalj Vince Geórgj Demjen Geórgj K.1 Hegi Lukacz K.1 Palhegÿ Geórgi Kowach Jstwan abs.1 Zabo Peter abs.1 Jakab Miklos abs.1 Andras Jstuan abs.1 Farczad Vaida Peter vilagtalan1 Sandor Janos fia1 A. rosz14 Zentlelek Pakot Mihalj abs.1 Jstuan Peter abs.1 Biro Bnedek K.1 Kouacz Janos abs.1 Demeter Ferench zolga.1 Ab1 Bogartfalẃj Peter zolga. rosz1 Zombatfalua Fanchalj Ferencz K.1 Biro Georgj K. abs.1 18 Bikafalẃÿ Janos A. rosz1 Lazar Jstuan fia1 Lazar Balinth abs.1 Mihalj Georgj abs.1 Zentkiralj Zentkiralj Gergelj abs.

1 Bencedj Pal27 Leórinchÿ Pal abs.1 Dÿenes Pal Pedes1 (30r) Nagi Balinth abs.1 Marthon Janos Zolga.28 Alberth Ferench Zolga1 Miklos Ferench Zolga1 Kouachj Mihalj29 Balinth Janos27 Balas Janos27 pedes1 Marton Thamas Kÿs Falud Kÿsfaludj Janos.1 Bodo Peter Boros Pal Berze Balas Zolga1 Kÿsbodo Gergelj benna.1 Filler Miklos senex20 A.1 Caspar Balinth othon hattak1 Chikÿ Geórgi Leórinch Tamas Mihalj Janos Lazlo Janos21 Kechet Weres Mathe Bako Janos Milos Thamas27 gÿalogh1 158 .1 Peter Jstuan Leórinch Kelemen Miklossj Janos fia1 Jlke Berkezj Lukacz Gergelj Janos Eöcze1 Pal Ferench Eöcze1 Jstuan Lazlo Fodor Janos Zolga1 Boldisar Balinth Zolga1 Geórgi Peter Zolga1 Balassÿ Mihalj Zolga1 Zent Mihalj cum Benched Balassi Ferench vilagtalan Tarchafalwj Alberth27 Barrabas Lukacz Nagi Peter gyalogh1 (30v) Galfÿ Miklos Balassÿ Mihalj abs.1 Chender Gergelj had ẅzeö1 Kelemen Maniharth Zolga1 Chiender Andras Zolga20 Chehertfalua Leórinch Janos abs.1 Sighmond Antal Thelekfalwj Damokos Eöcze1 A.1 Nagi Antal fia1 A.1 Leórinch Gergelj19 Balas Andras abs.1 Farkaslaka Fanchalj Kelemen A.1 Magari Emreh22 Hannagi Jacab fia1 Malomfalua Leórinch Gergelj Hannagi Ferench23 Zenkel Janos Zolga1 Piros Jstuan Piros Alberth betegh24 Leórinch Tamas25 Piros Peter Thanko Thamas Zaz Janos26 Lazlo Gergelÿ26 Fanchal Marton Peter Fanchalj Peter A. Acz ember othon.1 Nagi Geórgi27 Demeterfalua Gergelj Janos fia1 Theörek Mihalj Boncha Janos27 Ferench Deak Zent Thamas A. abs.A.1 Kouachj Antal Zolga1 A. rosz1 Orozhegi Kouacz Peter Simon Janos Benedek Alberth Damokos Benedek Jstuan Kouachj Lukacz Leórinch A.

1 Thiboldj Jsach Zolga1 A.35 Sofalua Geórgifÿ Mathae Jlljes Matej abs.1 Agoston Pal Zolga1 Zekel Geórgi abs.1 Rauaz Janos fia.1 Vas Gergelj Sebe Gergelj Palfalwÿ Bertalan Benedek Matej Jstuan Geórgj Zolga1 Kouachj Mihalj Kadar Janos Caspar Balas36 Miklosj Jstuan Sebe Peter36 Pedes1 Gagÿ Peterfj Mihalj Pedes1 Benedek Danjel Niomoru1 159 .1 Lazar Janos (31r) Fodor Miklos Ab.35 (31v) Varalliaÿ Miklos Kelemenfi Caspar Korond Kouachj Antal Ambrus Jstuan fia1 Ambrus Pal Sẃkeÿ Ferench fia1 Andras Gergelj Caspar Emreh fia1 A.1 Nagi Janos Etthed Kelemen Jstuan Bako Jstuan Kiralj Andras Nagi Pal abs.1 Lukaczj Janos Geórgifi Leórinch27 Pedes1 Jstuan Geörgj32 Attiha Kÿs Gergelj K.1 Chereznies Balinth Fabian Janos Enghj Jstuan Alberth Mihalj Lukach Jstwan35 Marthonos A.Varallia Kelemen Pal Andtassÿ Marthon Zolga30 Zekel Danjel Zekel Janos Pedes fia1 Balintfÿ Marthon Marthon Pal Antal Kelemen fia1 Zekel Pal fia1 Andrasi Peter31 Lakatos Mihalj Antal Jstuan27 Pedes1 Paraid Jlles Andas Miklos Andras.1 Kerestelj Janos Fẃlep Jstuan Janloka Antal Geórgi Mihalj Pal Semjen Gergelj Zolga.1 Palfalua Bartalius Andras obÿt1 Nagi Peter betegh1 Ab. Szolmot eöriznek.1 Peterfÿ Mihalÿ abs. rosz1 Leórinch Janos Eöcze1 Demeter Jstuan Kis demeter Jstuan Balassÿ Jstuan Rach Jstuan Patakfalwÿ Peter35 Kwsmeód Kouach Janos Kouach Georgi Biro Janos Foris Marthon Varalliaÿ Pal Kachÿkasi Marton abs. K.1 Keórispatak A. rosz33 Kis Rauaz Janos34 Fabian Geórgi fia1 Ambrus Gergelj fia1 Fabian Janos abs.

1 Tholmachj Gabor Pedes1 Leórinchj Bartalius Leórinchj Gergelj Kerestelj Geórgj Leórinchj Peter Pedes Tord.1 Palfÿ Andras Pedes abs.1 Boer Antal Santa1 Nagi Solimos Konch Andras Balassi Ferench Zolga1 Sipos Janos io 101 [uon] 160 .1 Nagi Kede Demeter Janos Zolga1 Andrasi Ferench Eöcze1 Theórek Balinth Medeser Benedek Peter K. Zolga1 Mattias Peter Benchier Ferench Eöcze1 Bothos Miklos Pedes1 Ferenchj Mihalj Zolga1 Antal Kouachj fia1 (32r) Leórinchj Janos Santa.Miklosi Pal Sas Farkas Pedes1 Damokos Peter Pedes37 Andrasfalua Janos Deak38 Kedues Ferencz39 Zent Annaÿ Peter40 Zent Mihalj Peter41 Ambrus Jstuan42 Kobatfalua Miklosj Ferench Antalfi Mattias Caspar Tamas Fejerẃizj Mihalj42 Antalfi Geórgj Nema1 Kẃs Kede Janosj Gergelj Zolga1 Osuat Janos Zolga1 Varalliaÿ Georgj Kedej Lukach Marthon Pal Kadachj Semjen Geórgi Mihalj Peter Janosj Ferench Zabo Mihalj Chenker Jstuan K.1 Sÿlẃester Andras Marthon Geórgi Zederiesi Janos Ab.1 Mihalj Alberth Senex K.1 Boros Ferench Tarchafalua Palfi Jstuan abs.1 Simo Frenech abs.1 Thordatfalua Kouachj Pal Zolga1 Lukachj Geórgi Ab. ped.1 Buzas Janos44 Kÿs Galambfalva Zabo Tamas Eöcze1 Zabo Gergelj Fiatfalva Ab.1 Varga Jstuan Varga Peter Pedes1 Semienfalua Benke Lukacz Zolga1 Fẃlep Janos43 Balassi Lukacz Balassi Andras Peterfi Gergelj Barla Janos Tiboldÿ Daniel44 Rugonfalua Nagi Peter Eöcze1 SighmondLeórinch Eöche1 (32r) Nagi Galambfalva Mihalÿ Ferench abs.1 Janosi Georgi K.

.1 A..1 Zikra Jstuan P.1 Boka Pal dar.1 Tota Summa Equitum primipilorum 443 Zent Miklos Likacz Andras45 (33r) Peditum Libertinorum Vas Peter Zaza Kenos Nagi Emreh Zazlo tarto Demeter Emreh dobos.1 Lukacz Peter dar.1 Leórinchj Geórgj (33v) A.1 Karachon Jstuan P. A. A. A. A. abs.1 Egied Peter p.1 Vÿzekel Buzogan Marthon Eöcze1 Zekel Lukachj abs. abs.1 Lakatos Janos A. A.1 Ghelerd Antal A.1 Rigo Janos P. absentes1 omnino Kouacz Andras P.1 Bertalan Mattias P.1 Zentes Mihalj P. A.. lóuetejek absentes omnes A.1 Barla Mate dar.1 Menihart Janos Pedes.1 Balassi Peter P.1 Antal Andras Dar A. A.1 Bence Georgj P. lóuetejek absentes omnes A. Thama Janos dar.1 Felzegi Peter p.1 Bordos Nagi Janos A. A.1 Ghedeó Pal P.1 Pal Mihalj dar. A.1 Jacab Janos dar. Enoch Jstuan P.1 Kouacz Balinth dar. A.1 Felzegi Tamas P. 161 . Was Gergelj P. abs.1 A.1 Konch Mihalj abs. absentes1 omnino Fekete Peter dar.1 Balas Peter P.1 Vas Balas dar. abs. Rigo Geórgi abs.1 Telekfalua Bagi Bagjak absentes omnes A.1 Pal Georgj A.1 Keozkes Balas Zolga1 Mosj Georgj abs.1 Marthon Kelemen dar Dec. lóuetejek absentes omnes hac usque1 A. A. Dec.1 Balinth Marton P.1 Peter Gergelj dar abs. lóuetejek absentes omnes A.. abs.1 Demjen Balas P.1 A. A. absentes1 omnino Dec. A.1 Endes Balinth P. Caesar ferench P.1 Vice hadnagi Sandor Pal Orban Miklos Miklos Antal p.1 Jo Leórinch A. absentes1 omnino Georgj Janos d.1 Alsobodoghaszonfalva Mezÿ Pal abs.1 A. lóuetejek absentes omnes A.1 Ferench [Leouete] Marthon A. lóuetejek absentes omnes A. abs. absentes1 omnino Pribek Jstuan P.1 Pal Janos P. abs.1 Theórek Pal dar.1 Dane Benedek P.1 Balas Andras p.1 Sos Tamas abs. A. absentes1 omnino A. lóuetejek absentes omnes A.1 Ghelerd Andras Jo Geórgj A.1 Rigo Andras dar.Kẃs Solimos Mattefi Ferench Eöcze1 Jromos Lukachj abs.1 Egheÿ Emreh P. absentes1 omnino Orban Janos dar.1 Olah Matej p. A. lóuetejek absentes omnes A. absentes1 omnino Kouacz Janos dar. Benche Balinth Zent Martonj.1 Mihalj Miklos P. lóuetejek absentes omnes A.1 Boka Jstuan dar.1 Gal Marthon P.1 Sÿle Ambrus P. abs. Rava Jlljes Janos Ghegeosj Meniharth abs.1 Kereztes Mihalj dar..1 Berze Miklos P. A. A. Lokodi Janos A.

Bachoni Grgelj Marthon Peter P.1 Orban Gergelj dar. Benedek Peter Feelhazj Mihalj Benceó Pal Benceó Janos Benedek Jstuan Czioka Leórinch Czioka Jstuan Czike Bernath Orban Peter Mattias Peter Poos Mihalj Jakab Peter Balinth Jstuan Rigo Ferench Antal Matej Barla Andras Andras Emreh Bacho Tamas Chiala Mihalj Marthon Miklos 162 . Nagi Gorgj Senex1 Veres Georgj P. Jstok Janos dar. betegh1 Bereczk Georgj P. A.1 Marton Janos dar.1 Jakab Mihalj P. Jstok Andras dar.1 Demeter Janos P. Zabo Mihalj p.1 Denedek Janos abs. Tamas Koúacz senex Lukacz Marton P. Patakfalva Dec.49 Karachonfala Bodo Mihalj p.1 Endes Ambrus dar.1 Olah Lukach dar abs. Gal Marton46 Bencze Geórgj47 Giepes Dec.1 Olah Mate dar.1 Jstok Peter dar. Beke Balas P. abs. A. abs.1 Kouacz Benedek p.1 Ferench Peter P. Dane Tamas dar. A. A. Peter deak dar.1 Kouacz Pal abs. Zeóke Lukacz P. Almas Dec. Vince Pal P. absentes omnes1 Felseó Bodoghazzonfalva Dec.1 Vas Gergelÿ abs.1 Kereztelj Jstuan dar. Theórek Peter dar.1 Jstuan Tamas P.. abs. A.1 A..1 Sos Marthon dar. Benedek Janos P. Bato Balint P.1 Dÿenes Peter P.1 Czibre Balint p. Bereczk Mihalj P.1 A. Karachonfalwÿ Ferench szaza Lokod A. Kochis Peter P. Albert Leórincz p. Matej Gerelj p.1 Simon Janos abs. Balas Pal Antal Czike Andras Czike Peter (34v) Kis Czike Peter Felhazi Andras Zeochj Janos Zabo Georgj Agoston Janos benc Leórinch Marton Andras Balint Janos Dec. abs. Leórinch Balint p. A.1 Mattias Demeter dar. (34r) Bence Leórinch P. Tamas Balint P. Barrabas Andras P. Jakab Ferench abs. Kalman Ferench p. A.A. abs.1 A.1 Aruatfalua A.1 A.48 A.1 A. Cibrefalui Cÿbre Ambrus D. Leórinch Tamas P. Jstok Ferencz adb. Kofas Mihalj P.1 Balas Janos p.

Neem arra uala1 Miklos Andras p.. Zentegihazas Olahfalẃ Nagi Georgj dar. Janosj Janos P.. Theórek Marton P. Cýzer Pal Zagonÿ Mihalj az eleöt lovas vala52 Vice dux Deak Peter Kouacz Peter53 P.1 Bedeó Tamas p. ab. Bola Balinth P. abs. Bodos Mihalj P. peres jobagj Pal Janos50 (35r) Okland Czombo Jstuan dar..1 Miklos Tamas P. Gergelj Janos P. Eghe Dec. Balas Janos P.1 Czaka Gergelj dar. Bomher Ambrus Caspar Janos dar. Bagj Pal P. Kouacz Georgj dar.. Demjen Andras Santa.1 Tomorj Pal ab. Bereczk Matej dar. el szeeókót1 Ferencz Andras P. Benkeó Janos P. Kouacz Miklos dar.1 Christoph Tamas p. Thamas Georgj dar. Georgj Andras P... Kalman Mihalj P. Kosa Geórgi P. Andras Gergelj P. ab. (35v) Matej Peter Biro Pal Zent Pal Adorjan Janos P. ab. ab.. Bene Janos dar. Jakoch Balas P. Kouacz Georgj p. abs.1 Zeles Leórincz p. abs. Burjan Peter p.. Hegedẃs Mihalj dar. Beödeó Janos P. Jacab Balas dar. Bagj Peter dar. Tofalúj Lukacz dar. Bordos Gergeelj P. Theórek Leórinch dar..54 Bako Jstuan Abastfava Matej Janos Senex1 Antal Andras dar. Emreh Matej P. Matej Peter benna1 Nagi Ferench Zaza 163 .. Benedek Gergelj dar. Leórincz Benedek dar. Theórk Pal dar. ab. Kalman Matae dar. Kenosj Kelemen P. Bertalan Gergelj P.1 Georgj Marton P. Kapolnas Olahfalu Absentes omnes1 Dec.51 Biro Gergelj dar. Both Peter P.1 Antal Janos abs.1 Kjs Bodo Benedek P. ab. ab.. Antal Benedek p. Petenje Pal dar. Zolga Lukacz p.Bodor Mihalj Karde Janos Rigo Andras Rigo Miklos Okland Vÿfalv Dec.1 Eghej Tamas da. abs.1 Hgedẃs Gergelj p.1 Ferencz Danjel p. abs.1 Zent Mihalÿ Balas P. Demjen Antal P..1 Zeles Mihalj dar. Balint Miklos dar. peres jobagj Demeter Matej dar. Bene Mihalj P.. Bomher Peter P.

Bicziak Janos absunt. Dc.61 164 . Abs. egj sincz58. Albert Jstuan dar. Vas Georgj p. (36r) Mvsna Dec. Goroh Geórgj dar. Bakos Peter Keczkes Miklos dar. Czozo Marton Janos Kouacz dar.1 Kouacz Georgj p. Borosj Matej dar. Lenart Mihalj Nagi fulo Mihalj dar Kouacz Leórincz egj sincz58. Pal Mihalj Pal Tamas Kulchiar Balas p. absnts omnes57 Emere Georgj Barlok Peter Emere Janos Kaniano Jstuan dar. Omnes absunt.60 Zent Peter Lukachj Mihalj dar. Fabian Jacab dar.1 Lazar Janos p.59 Varosfalva Czikÿ Peter dar. Dÿenes Peter p. Ab. Pal Jacab Olah Georgj Kerestelj Balint Simo Leórinch p. Bnedek Janos Ban Georgj dar. Marton Tamas P. Kenosj Georgj dar.60 Rechenied Fekete Ferench P.1 Zekel Peter P. Emreh Georgj p. Elekes Peter Dÿenes Janos Kouacz Balas Demeter Peter dar.Abranfalva Jo Balint abs. absunt.55 Zent Lazlo Balassi Peter P.1 Miklosfalua Jlljes Andras dar. Barla Janos Gergelj Andras Vas Gergelj egj sincz58. Zel Balinth dar. Lo.1 Giarfas Balas P. Viragh Marthon Zazlo tarto ab. Janosfalva Kozma Jacab Leórinch Andras P. Bernath Mihalj dar.1 Thompa Janos dar.60 Dallia A.59 Balint Balas Zaza Jastfalúa Kouacz Antal P. Gabriel Jacab dar. Chukor Peter dar. Benze Gergelj dar. Omnes absunt. Czikj Mihalj Marton Peter Biczak Pal Santa1 absunt. Barlok Georgj dar. Sos Gergelj Adam Mihalj dar. Omnes absentes59 Ders Barta Peter Gergeelj Matej dar. Czedó Andras P. (36v) Kelemen Leórincz p.56 Kaniad Konja Antal Ab. Chukor Antal gj sincz.

. abs. el eget haza. Veres Janos p.1 Fabian Marton Dar. ab.65 Farkaslaka Matej Geergelj d.1 Dec. betegh. Antal Gergelj p. teöb nincz.66 Dobofalva Antal Pal dar. Mihalj Janos P.1 Zoltan Andras Lo..65 Agiagfalua Chomo Jstuan Bartos Mihalj Hegÿ Ferench Bakonja Janos Keeóẃechÿ Mihalj absunt. abs.1 Benched cum Zent Mihalj Harakalj Balas p..... Bernath Pal p. betegh1 Nagi Peter dar. Hegÿ Peter p. ab.65 Nagi Geórgi Zaza Bikafalva Gergelj Janos p. Barto Peter P. abs.1 Palfi Andras dar. Ghelerd Benedek d. Keóuechj Marton p.1 Peter Andras dar. Gergelj Caspar Hegj Marton P.64 Omnes absunt. Sigmond Peter P.. Mattias Tamas p. az ra hatta1 Varga Geergelj p.1 Jacab Balas p. abs.1 Balas Peter d.64 Omnes absunt. Daniel Tamas felzegh absunt.1 Boldisar Janos d. betegh1 Varga Tamas dar.1 Miklos Janos P..64 Omnees absunt. ab. Sÿluester Pal abs. abs.1 Marton Mihalj dar. ab.64 Omnes absunt. Balas Peter P. Bernath Tamas p.1 Hoggiaj Lazlo ab. Basa Janos d.1 Fekete Janos Eles Mihalj Absunt omnes. abs..65 (37r) Beta Barrabas Janos P... Matei Andras P. Matej Jstuan p.1 Ghere Matej p. Kechet Miklos Tamas d. Fekete Janos dar..1 Vas Georgj62 Ab... Andras Jstuan d.1 Antal Peter d.1 Beógeóz Veres Balinth Nagi Jstuan Bereczk Peter Czipeó Miklos Fekete Lazlo Fozto Janos Czakj Georgj Zent Lelek Ambrus Balinth d. (37r) Veres Jstuan d. ab. budosso1 Barla Janos p.Kelemen Janos dar.63 Hoggia Balassi Jstuan abs.1 Barto Pal d. 165 .1 Bandi Jacab Zomor Balas ez ketteö abs.1 Dÿenes Jstuan Ketteö vagion io. abs. Dobaj Janos Dobai Benedek Veres Mihalj Ceriak Balas Pal Leorinch Demjen Benedek Marton Jstuan Absunt omnes.

1 Lazlo Ferencz p.68 Lipaj Zol. absunt omnes totaliter. Dÿos Balas dar.1 Albert Janos p. koldoz Lakatos Janos el szẅkeót. Nagj Mihalj p.. Antal Mihalj dar.1 Peter Kouacz p.1 Zataloka Szabo Balas Demeter Marton p. Geórgj Jacab dar. Sofaluj Marton p. Absunt omnes69 Bechÿ Ferench abs. louas1 Bertalan Lórinch p.. Teórek Janos p. Kouacz Miklos p.. Mattias Georgj dar. Nagj Janos p.1 Farkas Georgj p.1 Lazlo Janos p.. Zabo Bertalan dar. Kadar Geórgj70 p. Menjhart Georgj p. abs.. Choma Janos p. haza67 Demjen Marton d. (38r) Miklos Lukacz d.1 Jstuan Kouacz p. Emreh Andras d. Sofaluj Janos P. Lenart Marton d.1 Kouacz Georgj p.. abs. biro1 Beres Marton p. Ghelerd Peter d. Ghegeó Janos d. Sofalẃj Georgj p. Tamas Janos dar. Menihart Tamas d. Dec. Boros Janos dar.1 166 . Pal Demeter d. Simo Jstuan dar.. abs. abs.1 Malomfalua Hannagj Andras p. abs. abs. uilagtalan1 Boros Ferenc p. Lengielfalva Peter Janos p. Tamas Georgj dar.. abs. betegh1 Jstuan Georgj p. Lukacz Janos p. Biro Georgj benna Bandi Benedek Orozhegj Pal Miklos dar.. Choma Gergelj p.. Vincze Tamas p. Leorincz Tamas p. Ferencz Matej p.1 Vikarius Albert p. abs.1 Farchad Zabo Leórinch p. betegh1 Vaida Lukacz da.. Farkas Gergelj d. Orban Jstuan dar. Matej Peter Kÿs Leórinch p.1 Geórgi Peter Nincz haza .. abs.1 Leórinch Balas d. Janos Leórinch dar.. Kouachj Gergelj p.. abs. Andras Jstuan p. Miklos Lukacz p. Jacab Jstuan p. Simo Balinth p. abs. louas Albert Jstuan p. abs. Pal Mihalj dar. Palfi Pal p..1 Thornaj Janos p.Bogartfalua Biro Miklos d.1 Vaghas Varga Janos p. ab. Jstuan Ferench p.. abs. Benedek Miklos p.71 (38v) Nagi Jakab Zaza Jlke Zaz Gergelj d.1 Janos Gerglj p.1 Cziki Benedek d. Zabo Ferench dar. abs. Benedek Janos dar. abs.1 Bernat Ferencz p. Pap Lukacz felzeg72 Ambrus Pal dar. Lazlo Gergelj p. louas1 Zaz Janos p. Kelemen Geergelj p.

1 Kaniadi Janos P. abs. Keczkes Benedek P...1 Matej Geórgj P. abs.1 Zaz Andras p.1 Kẃs Mihalj P. louas76 Zanizlo Mihalj d. Heegÿ Demeter d.1 167 . abs. abs. Vargias Sos Geórgi P.1 Balint Pal d... Balas Gergelj Dar.1 Sepsi Pal d.1 Elekes Leórinch d.1 Andras Kouach P. Boros Peter dar. Dolgos Geórgi d. abs.. it uagioan. Medeser Varga Peter P. betegh1 Felseó Nagi Peter P. abs.1 Balas Jlljes dar. Veczke Jsa Geórgi p. Matei Kouacz d. betegh1 Fẃlep Balinth abs.1 Kadich Balint d. Ab. abs. Nagi Ferench dar. megh holt1 Fẃlep Peter d.1 Bertalan Pal d.74 Foldozo Mihalj p. Ab. Marosi Janos P.. abs. Balas Georgj P. abs. Theeórek Peter d.1 Geerko Andras dra. Ab...1 Leórinch Ambrus dr.. Kouaczj Miklos P. Sẃkey75 Janos P. abs..1 Caspar Peteer d.1 Zekel Marton abs.1 Keczkes Mihalj P. (39v) Ab. Miklos Pal p. Ab..... Nagi Galambfalua Hideghkvt Nagi Benedek dar.Madaraz Antal p. abs. abs. Kolomban Ferench zaza Raua Nagi Balas d. Kerestelj Janos dar.1 Agoston Mihalj P.1 Marton Balas d.1 (40r) Fẃlpes Matej P..1 Nagi Marosi Balas dar. abs.1 Buzas Janos d. Zaz Mihalj d..1 Sÿal Andras d.. abs. abs. Jakab Kouach P. Geórgenÿ Miklos P. Hauasal. abs. Hegedẃs Balas P. (39r) Koẃach Janos p.1 Keeczkes Georgj d. Barrabas Lukacz dar.. abs.1 Vaida Janos P.1 Kÿs Sakodi Geórgj p. Lukach Jstuan P. Cheb Bereÿ Miklos d. abs. Zombatfalva Zeóleós Georgj dar. Nagi Esaias d.. Boldisar Kouacz Senex1 Varga Balas P. Pancel Pal dar. Peter Demeter P.. Jstuan Janos dar. Jakab Janos d. Marton Janos P. Geórke Balas d... Bordos Simo Leórincz d. Kozma Jstuan P.1Marosi Balas dr. Nagi Dauid D. Keczkes Janos P. Caspar Balint P. Veres Mihalj d.1 Zanizlo Jacab d.1 equest..1 Taszo Gergelj P. Breczk Jmreh73 Ab. abs. betegh1 Ab... Ab. Dauid Georgj d.1 Also Nagi Peter d. Ab. Zeóleós Janos dar.

szẃkeót1 Peteó Andras P. Komplar Ambrus P. abs. abs. Antal Jstuan d. szẃkeót1 Georgi Antal P. abs. Bartalius Demeter d.1 Jstuan Balint d.1 Basa Georgj P.1 Kÿs Thokos Jstuan P.1 Varga Balas P. abs.1 Peteó Peter P.1 Peteó Jacab P.1 Pal Janos d. Veres Gergelj p..Leórinch Balas P. abs..1 Hermanj Nagi Lukach P..1 Zentes Pal Niomorult Fẃle Chogh Gergelj P. Hauassal. abs.1 Thelegdi Bachon Kereztes Geórgi P. abs.1 Zaldobos Ferenchj Janos hauasal. Vincze Andras P. Marko Janos P. abs.1 (40v) Ambrus Mihalj d. abs.. Lazlo Jstuan P. Ferench Gergelj P..1 Pal Mihalj d.1 Deak Jacab P.1 Valalj Andras P.. Antal Peter P... Faggias Kelemen P... Czereÿ Gergelj d.1 Benkeó Miklos D... Mihalj Ferench P. abs. Zabo Ferench P.1 Dÿenes Pal P.. Hadnagi Janos benna Kopaz Janos dar. abs. abs.1 Simo Georgj P.1 Osuat Gergelj P.... abs. Thobias Tamas zazlo tarto1 Soliom Balinth P. abs. Bodoch Janos P... abs.1 Kÿs Balint P.1 Bartalius Peter dar.1 el szeókeót79 Simon Jstuan dar. Pal Peter d..1 Lazlo Peter P. abs... Jmechj Andras P. abs.. abs. abs.. abs..1 Bardoczfalva Zabo Andras P. Kouacz Gergelj P. Benedek Pal P. abs. Kouacz Georgi d. Varga Balinth P.1 Boda Matei P. Soliom Emreh d. mindenkÿ78 Olaztelek Soliom Andras dar.. abs. abs. abs. Kelemen Peter d. abs. Thokos Georgj P.1 Kÿs Caspar abs.1 Peteó Caspar P. abs. abs.. abs. abs.. Cÿki Peter d.1 Tatar Andras P..1 Trinchj Mihalj P. abs.1 Bibarczfalva Kouach Jstuan senex abs.. Kereztes Peter P.. abs. abs.. Zalaj Ferench d.1 Bede Emreh dr. abs.1 Miklos Jstuan dar.1 Dobo Sughar Janos d.1 Thokos Balint P.1 Caspar Georgi P... Burjan Bertalan P..1 Lazar Miklos P.77 Miklos Balint p. Menhart Gergelj d.. abs..1 Nagi Pal d... abs.1 Jacab Andras P.. Vincze Andras P.1 Sughar Pal P.1 Ferench Mihalj d.... abs. 168 . abs.1 Marton Gergelj P. abs.1 Kelemen Emreh P. abs.1 Rapoti Geórgi P. abs. Koza Andras P. Kẃs Baczon Veres Jstuan P. abs.

.1 Benedek Marton dar. Veres Andras P. el szükeöt1 Karman Jstuan p.1 Miklos Peter dar.1 Keómjẃes Geórgj dar. p. ab. Veres Marton dar. Albert Peter P. abs.. Veres Janos P.1 (42r) Marton Janos d. ab..1 Keókólló Kemienfalva Dec.Ambrus Gergelj P.. Antal Miklos d. abs.1 Balas Janos dar. abs. abs.1 Sima Tamas Santa. Orban Demeter betegh1 Major Georgj dar.80 Thibold Peter Ferench P.1 Sẃkesd Miklos ab. Leórinch Janos Theóser Balinth p..1 Geórgifi Marton abs.. abs. ab. Theórek Ferench p... Ferench Georgj P. ab.. Demeter Mihalj p.1 Czikj Peter ab. abs.80 Caspar Balas Zaza Martonos Alberth Janos P. Orban Pal biro Balas Peter d. Lukach Kelemen d. abs..1 Fẃlep Jstuan dar. Sẃkesd Lukach p. Lukacz Janos P..1 Lukach Jakab p. abs. louas1 Chergó Jstuan p. Beoldor Pal p. 169 .1 Janos Ferench dar. ab. Vas Benedek P.1 Marfelaua Veres Demjen dar. Janos Jstuan P. ab.1 Demjen Janos dar. Kata Gergelj d... abs. Mihalj Ambrus P. Peter Miklos P.1 Mihalj Pal el szeöeköti Mihalj Emreh felzegh. Jacab Ferench dar. Marosi Jstuan dar.1 Barrabas Balint dar.1 Gergelj Janos P.. Nagi Janos dar. 1926 Czekefalujak it vadnak 26 (41r) Gergelj Georgj P.1 Miklos Andras p... abs. el szeókeöt1 Geórgi Marton d.. Simon Peter absunt omnes totaliter in alia lustratione. Betlenfalva (41v) Cziki Mattias P. abs.. sipos. Weres Jstuan P. abs.. ab.1 Sofalẃj Tamas d. abs. louas1 Rach Benedek p.1 Fenied Vice hadnagi Janos Georgi dar.1 Birtalan Pal. abs. Jlljes Jstuan P.1 Tota summa peditum lib..1 Molnar Balinth Mihalj Marton felzegh. Ferench Tamas p.. abs. Antal Jstuan P.. louas1 Elekes Marton dar. Zent Tamas Jstuan Mihalj abs.1 Fanchial Nagi Balas dar.1 Czergó Albert dar. ab.1 Zent Kiralj Vekas Jstuan Dec. abs.i Nemes ember földen laknak.. abs.1 Peter Andras p.1 Nagi Janos dar.1 Ferench Matej abs.

Eöcze1 Hatos Janos P. abs. betegh1 Achÿ Janos P.1 Demes Janos P. Peterfi Mihalj p. fia Sepreódi Pal p. Pipej Matej P.. Janosj Lazlo dar. Sandor Jstuan p.. Fanchalj Janos P. Nagi Janos dar. Laios Jstuan P. Theórek Georgj P. Emreh Jstuan P. Kÿs Tamas p. Pal Kouacz p. Vince Janos P. Keóteó Balss P. Ab.1 Andras Kovach p. Thalas Janos P. Beózeód Vaida Gergelj dar. fia1 Janos Jstuan p. Balogh Ferench Simo Pal Nagi Mihalj P.. Eöcze1 Fẃlep Benedek p. Maiaÿ Mihalj p. Janosj Jstuan P..1 Boros Leorinch p. abs.... fia1 Sipos Balas dar. Kouach Pal d. Nag[sa]god engedelmebeól ezek othon vadnak. Zaz Balas d.1 Vas Marton d. Gergio Mihalj dar..Antal Gergelj P. Jstuanfi Marton p. abs. abs. Eócze1 Mattias Tamas p. Jdem qui antea82 Keórispatak Matej Jacab p. Dobo Mihalj P.1 it nagion83 Osuat Balas P. Dec. abs.1 Zaz Tamas p.1 Balassi Janos d. Gergelj Peter P. Zaz Jacab dar. Pal Marton P.. Geórgifi Tamas P. 170 . Pal Gergelj dar. Dios Peter d..1 Albert Peter dar. Deé Andras P.. Osuat Mihalj P. Elekes Mihalj p. zolga. Gergelj Jstuan dar. Theóke Mihalj dar. Balogh Mihalj p. Sandor Mihalj p. Balassi Andras P. Albert Leórinch dar. Zederiesi Peter P. Chomortanj Tamas d. abs. Kouach Marton p. (42v) Balint Geórgj P. Leórinch Janos P.. abs.1 Emreh Pal P. Djenes Marton p. abs. fia1 Fẃlep Andras P.1 Thordatfalva Vice hadnagi Sigmond Geórgi dar.. (43r) Fẃlep Miklos P. Chehertfalúj Jsach P. Gheórgenÿ Janos p. Dec.1 Sas Farkas dar. Geórgifi Marthon d. zolgaia1 Beózeód Vÿfalu Lazlo Kouacz P. Abran Bertalan p. Zabo Peter p. Fẃlep Jstuan p. Achÿ Mihalj P. betegh1 Sos Andras p.1 Gagi Miklos Peter P. Zabo Mihalj p. Eöcze1 Antal Lukacz p. Zaz Jstuan P. betegh81.. abs. abs. Mihalj Janos P. louas1 Sÿluester Jacab p.. Balassÿ Jstuan Zaza Janloka Jakab Geórgi P.1 ab.1 Antal Peter P. Nagi Solÿmos Dec. abs. abs.1 Kouach Miklos dar. Zaz Andras P. szeökeöt1 Jstuan Janos p.

. abs. Kÿs Ferench p.1 Farkas Janos P.1 Peter Ferench dar. Gagÿ Jstuan dar. Gagÿ Simon abs. Nagi Albert P.1 Albert Andras P. Bertalan Gergelj p. Antal Balas P.1 Zeochj Jstuan P. abs.. Sebe Marton d..1 Vince Georgj p.1 Farkas Antal p. Diodi Tamas dar. abs. abs. abs.1 Janosj Peter p.. Siklod Kadar Jstuan87 Nagi Demeter P.1 Kelemen Jstuan p. Ferenchj Gergelj P. Kouachj Lukacz P.. Hoggiaj Georgj P. Giepesi Georgj P. Zabo Jstuan P. abs. Barrabas Ferench d. Vas Jstuan P. it vagion83 Tamassi Andras p. abs. abs. Veszÿ Jstuan p.1 Lukacz Peter P.. Nagi Janos dar.1 Georgifi Georgj P. Agoston Benedek P. Tamassj Emreh benna Sandor Miklos P.. Ambrus Geórgi P. abs. Kÿs Mihalj p. abs.. Ghedeó Lukacz P. magh holt.1 Hoggiaj Gergelj P.. abs. Barrabas Janos P. fia1 Sipor Tamas dar. Leórinch Jstuan dar. Miklos Emreh dar.1 Demeter Ferencz Zaza Kẃsmeód Nemes Geórgi P. Kadar Jstuan Kouacz Miklos dar. abs. Bako Janos P..1 Kelemenfi Jstuan P. Ghedeó Balas P. Fodor Ferench dar. abs. Zolga1 Etthed Simo Janos dar.. Zeóchj Janos P. Agoston Gergelj P.1 Kouach Jstuan abs. abs. Demjen Boldisar dar.1 Foris Mihalj P. mind it vadnak86 (44r) Chehertfalva Pal Balas P. Lazlo Leórinch P.1 Orban Janos abs. betegh1 Zakalas Balas p. abs.1 171 . abs.1 Caspar Janos P..1 Thamas Deak P..1 Foris Janos d. Toth Jstuan P. Chogh Jacab P.1 Kerestelj Mihalj Mihalj Balas84 Benedek Janos d. (43v) Adorjan Jstuan P. Dÿos Fabian dar..85 Zolokma Jakab Emreh dar.1 Gepesi Peter P..1 Bertalan Lukacz Attiha Matej Balint P. abs.1 Marton Matej P. abs. Lako Mihalj P. Kÿs Jstuan dar. abs. Foris Georgj d. abs. Kÿs Janos dar.1 Kiralj Georgj dar..abs.. Fÿlep Peter P.. Bertalan Leórinch dar. Balas Janos P. Fodor Gergelj P. Sÿluester Janos P. abs.. Kontz Miklos dar. Kouacz Emreh P.. Magiar Orzagi Jacab P.1 Barrabas Simon P. Boldisar Pal p. Toth Mihalj P. Deak Tamas P. Paztor Jstuan p.

kap a Zeknel elest Semienfalva Dec. Janos Kouacz p.. abs. Ab. Balint Janos P.1 Barrabas Jstuan p. abs. Alsobodoghaszonfalva Sipos Janos dar. abs. Kouachj Janos D. Gal Mihalj P. abs.1 Deak Miklos P.1 Marton Ferench p. absunt omnes91 (44v) Sofalva Agoston Emreh dar. Jo Mihalj P.Egied Tamas dar.1 Josa Albert P. Marossj Balinth beteghseg lele94 Zotiorj Ferench P.1 Kelemen Balint absens1 Vÿzekel Menihart Janos94 Bú Gergelj p.. Orban Peter p. (45r) Zeóchj Balinth p. Lukacz Dauid P.1 Fekete Gergelj d. abs. Molnos Gergelj p. Deak Janos abs. Bonis Gergelj P.1 Palfalva Nagj Ambrus dar... szẃkeot1 Miklos Ferencz Zaza93 mind it vagion eznek szaza.1 Kouach Miklos dar. Bako Mattias dar.... Zeochj Miklos P. Geórgifi Andras p. Jstuan Georgj92 d. Fabian Matej ab.. solÿmot eóriznek. Gal Georgi P. Jstuan Ferencz p. Kúrúpos Marton Ninczenek. Korond Fabian Pal92 Molnos Mihalj p. Boldisar Jstuan abs. Bartalius Janos dar. zegen1 Kerestelj Jstuan dar.90. it uagion1 Leórinch Benedek dar. el eget haza. Fjnta Miklos P. Poka Mihalj P.1 Nagi Fẃlep Jstuan p. Nagi Balint p. abs.1 Fabian Andras pus[kas] Alnok Janos p. Kachio Matej p. Kozkma Georgi P.1 Simo Lukacz P.... abs. Dec. abs.1 Georgifi Georgj p. abs.1 Balas Miklos dar. abs..1 Peter Pal p. abs. Orban Ferench d. Peres Janos Finta Jstuan P. 172 . abs.. Illjes Jstuan p. louas1 Bertalan Marton P. Kouachj Miklos p. Porondi Marton P..1 Palj Leórinch P. Cere Janos P. Bako Jstuan p. Pente Andras P. Zolgaia1 Simo Georgj P. abs. Zilagj Lukacz P. Kouacz Balinth p. Vaida Janos P. Kadar Marton p.1 Leórinch Peter p.. Emreh Barrabas P. Major Pal d. abs. Gal Jstuan d..92 Haidu Gergelj p. ab. Sẃkeosd Pal p. Jdem in esdem lus. Balas Janos p.88 Tanko Lukacz89 Kouacz Janos89 Paraid Mihalj Janos P.1 Bartalius Mihalj dar. Balas Ambrus senex1 Balas Georgj felzegh1 Peter Janos abs. Balassi Lukacz P.1 Nagj Balas p.

Sighmond Jstuan dar.Kereztvrfalva Hoggiaj Geórgj dar. Galfÿ Andras Jt uagion most1 Kazas Janos P. Zekel Miklos P. Varga97 Gergelj abs. Betfalva Mogiorosj Mihalj P. Chikÿ Miklos dar. Jobagj Kelemen Tamas P. Fodor Ferench d. Geórgifi Janos P. Fodor Peter dar. Simo Emreh P. Chikj Mihalj P. Marton Peter P. Nemet Marton dar. Geórgifi Lazlo dar. Zilagj Janos P. Sas Andras P. Gabor Janos P. 173 . Kedeÿ Peter P. Patakfalúj Janos d. (47r) Martonosj Peter P. Kerestelj Geórgj P. Cÿfo Janos d. Mate Mihalj dar. Martonosi Boldisar p. Varga Janos dar. Geórgifi Mihalj d.1 Hegi Miklos P. Antal Janos d. Vadaz Balas P. Marton Peter szökeöt Veres Miklos P. Bolghar Marton dar. Matefi Zacharias P. Boncza Janose98 Galambfalva Boncza Janos szaza95 (46r) Kis Galambfalva96 Nagj Balas absens Foris Miklos abs. Chanj Benedek dar. Varga Miklos d. Kÿs Jstuan dar. Fodor Janos P. Timafalva Molnar Jstuan P. Kopazekj neue? Zakal Janos P. Leórinch Peter P. Bonis Geórgj santa1 Simo Jstuan P. Nagj Balas P. Zent Abran Farkas Gergelj P. Foris Mihalj Dar. Cziki Janos P. Fodor Albert P. (45r) Rugonfalva Cesar Jstuan P. Boer Mihalj P. Nagi Mihalj P. Bartalius Lukachj dar. Pal Andras P. Vaida Janos Czikÿ Mattias P. Magiarj Balas Emreh Balas Galfi Andras99 Varga Mate100 Adsunt omnes101 Solÿmos Dec. Kulchiar Mihalj d. (46v) Vice hadnagj Oklandj Janos Vekas Andras P. Fiatfalva Dec. Martonosj Emreh dar. Ghagj Jakab d. Fodor Jstuan P. Chekefalva Vadaz Lazlo dar. Simo Janos P. Zeóẃerdi Janos d. beteghsegh lelj. Sigmond Miklos dar. Palfÿ Janos P. Nagi Peter P. Varga Pal P. Teghzes Andras P.. Ferench Gergelj P. Geórgifi Ferench d.

. Gal Janos P. Leórinch Pal Matefi Geörgÿ102 (47 ) Zent Ersebet Dec.. betegh1 v Hetfalu (A nevek hiányoznak. Ferenchj Mihalj dar. louas.. Albert MIhalj103 p. abs. Matae Jstuan P. Kouacz Simon P. Geógifi Mihalj P. Simo Janos P. keözeör. Thordaj Tamas dar. Miklos Jstuan dar. Varga Mihalj dar. Jakabfi Lazlo abs. Leórinchj Balas P.. Ceriek Andras P. Egiedfi Andras P.1 Zentgeorgj Janos P. Ab. Brassaj Jstuan P. Kadacz Gaspar Lukacz dar. Ambrus Geórgj P. Sebestien Janos dar.. abs. Katona Mihalj P.1 Gal Ferench it uagion1 Nagi Janos P. it uagion1 Dec. Peter Danjel P. Veres Balas P.) Boncza Janos szaza Sakod Kedeÿ Tamas P. beteg. Jacab Janos P. Thordaj Ferench P. Patefi Pal P. Simo Andras dar. Kosa Mihalj dar. Gal Janos P. Eghetó Jstuan dar. betegh1 Fekete Lukacz P. louas. Varga Janos Barrabas Georgj P.. Zaz Balinth P.Paztor Miklos P.1 Lukacz Andras103 P. abs. Fẃlep Jstuan P. keözeöt 174 .. Gal Mihalj P.1 Zent Miklos Georgj Jstuan P. (48r) Vduarhelÿ Gialogh Had Puskasok Demeter Ferencz szaza Tot Jstuan Tizedes Lukacz Peter Kouacz Lukacz Gedeö Balas Gedeö Lukacz Hoggiaÿ Geörgj Sebestien Peter Adorian Jstuan Farkas Antal Kouacz Balint Bekeö Andras Tizedes Zẃcz Jstuan Tot Mihalj Nagj Janos Gedeö Jstuan Laszlo Leörincz Bertalan Lukacz Geörfi Geörgj Cziok Jakab Haÿdú Gergelj Jakab Jmreh Tizedes Foris Mihalj Nemes Geörgj Geörgj Lazlo Kelemfi (!) Jstuan Foris Janos Tamas Deak Gÿepessi Geörgj Albert Andras Gÿeppessi Peter Kobatfalua Barrabas Simon P. Fẃlep Geórgj P. Jromus Danjel P. Lazlo Kouacz P. Barta Mihalj dar. Bernat Andras dar. Zaz Mihalj dar.1 Kadar Geórgj P. Chikÿ Mihalj P. Kedeÿ Balas P..

100 Pal Geörgi Tizedes Balas Andras Gal Marton Sẃle Ambrus Mihalj Miklos Endes Balint Jakab Ferencz Czibre Balint Albert Leörincz Pal Mihalj Bertalan Matias tizedes Kouacz Benedek Barla Andras Torma Janos Jstok Janos Jakab Mihalj Nagj Jmreh Olah Mathe Burian Peter Jstuan Mihalj (49v) Antal Miklos Tizedes Albert Peter Lukacz Janos Nagj Pal Teöser Balint Veres Andras Ferencz Geörgj Simon Peter Veres Demjen Veres Janos Czÿki Matias tizedes Molnar Balint Demien Janos Albert Janos Andras Jstuan Bertalan Leörincz Balas Peter Marton Peter Albert Jstuan Orban Demeter Bernat Tamas tizedes Nagj Pal Barla Janos Nagj Mihalj Czoma Janos Teöreök Janos 175 .Gaspar Janos Tizedes Barrabassi Jstuan Barrabas Janos Agoston Gergelj Kont Miklos Kadar Jstuan Tanko Lukacz Janos Kouacz Bako Jstuan Paztor Jstuan (48v) Barrabas Ferencz Tizedes Kouacz Balint103 Pal Leörincz Fabian Andras Sẃkeösd Pal Kouacz Jstuan Balas Janos Monos Mihalÿ Fodor Gergelÿ Bandi Jakab Kouacz Peter Kedeÿ Tamas Tizedes Phileph Geörgj Fekete Lukacz Leörincz Balas Kis Kouacz Simon Philep Jstuan Sakodi Geörgj Berej Miklos Miklos Pal Jsa Geörgj Nahj Balas Marton Janos Jakab Janos Keczkes Benedek Keczkes Mihalÿ Kozma Jstuan Nagj Peter Bertalan Pal Bodos Geörgj Sẃkeÿ Janos Farkas Gergelÿ Tizedes Szaz Andras Szaz Mihalj Leörincz Peter Vadasz Laszlo Martonossi Boldisar Martonossi Peter Kis Simo Janos Kaniadi Janos Kolomban Janos (49r) Geörgenÿ Miklos Tizedes Kis Mihalj Kouacz Miklos Hegedẃs Balas Jakab Kouacz Tanczos Benedek Peter Demeter Gaspar Balint Elekes Leörincz Simo Jmreh Geörgj Tamas Tizedes Szilagj Janos Vekas Andras Ferencz Gergelj Keresztelÿ Geörgj Nagj Balas Tanko Tamas Mikos Tamas Egri Janos No.

80 176 .Simo Balint Kouacz Geörgj Palfi Matias Hadnagj Andras Nagj Janos Tizedes Menÿhart Jstuan Miklos Lukacz Pal Demeter Menÿhart Tamas Farkas Gergelj Laszlo Janos Miklos Peter Osuat Peter Tokos Gergelj Nagj Marton tizedes Antal Lukacz Peteö Mihalj Peteö Peter Veres Jstuan (50r) Boda Geörgÿ Mihalj Ferencz Menÿhart Gergelÿ Tokos Geörgj Tokos Jstuan Gaspar Geörgj Varga Jstuan Fẃlpeös Mate Mathe Matias Miklos Peter Cziok Gergelj Simo Peter Ferencz Gergelj Leörincz Balas Tokos Gergelÿ103 Bẃ Tamas tizedes Vaÿda Tamas Porondi Marton Gal Mihalj Fintha Jstuan Beres Janos Leörincz benedek Simo Lukacz Nagj Lukacz Pente Andras Teöreök Andras tizedes Pribek Peter Czÿbre Janos Balint Janos Sipos Janos Joo Mihalj Finta Miklos Kozma Geörgj Zatiori Ferencz Gal Geörgj No. 100 Matefi Geörgj Tizedes Szent geörgÿ Janos Jktor Mihalj Ferencz Mihalj Jrolmos Daniel Paztor Miklos Egetö Jstuan Egjedfi Andras (50v) Kaszas Janos Kathona Mihalÿ Matefi Pal tizedes Cziki Mihalj Marosi Zacharias Simo Janos Varga Balas Kadar Geörgj Simo Mathe Fodor Janos Geörfi Laszlo Ambrus Geörgj Czikj Mihalj tizedes Czikj Matias Vaÿda Janos Pal Andras Fodor Albert Varga Mate Bujer Mihalj Molnar Jstuan Tẃzes Andras Cziszar Jstuan Gal Jstuan tizedes Nagj Balas Poka Mihalj Kouacz Janos Zeöcz Balint Jmreh Barrabas Gaspar Lukacz Veres Balas Geörgj MIhalj Sas Andras Tordaÿÿ Tamas tizedes Nagj Janos Mate Jstuan Gal Janos Gal Lazlo Gal Mihalj Gal Ferencz Tordaj Ferencz Bartha Mihalj Jakab Janos (51r) Karassa Jstuan Gal Janos Bartalius Lukacz Hegj Miklos Kolczar Mihalj Kedej Peter Sigmond Mihalj (51v) Miklos Ferencz uegie az maga 57 puskassa melle az Nagj Ferencz 8 puskassat es Vas Peter 28 puskassat. tezen No.

teszen No. 65 (52r) CZIK.1 Ferencz Benedek Peter Pal Vitos Peter Zolga1 Kania Tamas Demeös Gergelÿ Demeös Janos Kelemen Miklos Peter Janos Kanya Miklos Cziko Geörgÿ Hidegh Balas Kaloczaÿ Jmreh Zolga1 Gal Miklos Varga104 Gergelÿ Czÿko Mihalj fia1 (52v) Ferencz Janos kelemen Peter Zolga1 Bernath Balas Andras Ferencz Gergelÿ Andras Zolga1 Tamas Mihalj Janos Pal Adorian Ambrus Adorian Andras minor1 Adorian Andras major1 Adorian Mihalj haza ment. 100 Banczha Janos az maga 45 puskassa melle uegje az Nagj Geörgj 17 puskassat. teszen No. en[gedte]1 nagj Geörgj Thamas Pal Nagj Kelemen Nagj Janos Nagj Peter Matias Mihalj Antal Jstuan fia1 Lukacz Janos Geöte Jstuan Erdelÿ Jstuan Barlabas Balint Miklos Peter Marton Gal Eöcze1 No 62 Boczkor Janos Zaza Boczkor Janos Hadnagj Antal Hadnagj Zolga1 Janossj Janos Zolga1 Jstuan Deak abs. LOUAS HAD Janos Tamas Zaza Marton Miklos Zolga1 Czato Mihalÿ Peter Antal Cziato Andras Nagj Peter Benedek Mathe Jstuan Mihalj Marton Mate Eöcze1 Balint Demeter Zolga1 Balint Jstuan Zolga1 Vitos Janos Zolga1 Vitos Jmreh Barlabas Antal Barlabas Albert Vitos Jstuan Eöcze1 Bors bergelÿ betegh1 Bors Jstuan Zolga1 Biro Andras Balint Peter Zolga1 Kouacz Andras Peter Matias Teöreök Andras Zolga1 Cziszer Peter Sanctus Ambrus Sanctus Jstuan Nagj Gergelÿ abs.Miklos Ferencz uegie az maga 77 ouskassa melle az Nagj Jakab 23 puskassat.1 Sopos Ferencz Lukacz Gergelÿ Czato Andras (53r) Fodor Balas Zolga1 Fodor Balint Zolga1 Balint Peter Fodor Marton Santo Geörgÿ Eöcze1 Andras Leörjncz Zolga1 Kouacz Matias fia rosz igen1 Sandor Ferencz Szep Jstuan Szep Balint Cziato Jstuan Szep Jastuan Kania Ferencz Hollo Antal Czeke Geörgj Hollo Balas Benedek Mihalj Beke Oremus fia1 177 . haza1 Andras Ferencz Janos Balint Gergelÿ Peter Mark Miklos abs.1 Daruas Marton Kouacz Kelemen Sandor Benedek cap eng. 62 Kolomban Ferencz az maga 23 puskassa melle vegje az Gaspar Balas 42 puskassat. tezen No. capit.

1 Vince Peter Szabo Pal Zolg. 55 178 .1 Santa Balint beteghi Peteö Marton Santa Jstuan Eöcze1 Pal Geörgÿ (53v) Geörgj Ferencz Betegh Jakab Betegh Mihalj Kouacz Mihalj Barta Pal Varga Andras Rophani Balas Tamas Janos Zol.1 Peter Janos Fejer Ferencz Boczkor Pal Boczkor Andras Demeter Thamas betegh1 Kouacz105 Jstuan Szabo Mihalj Zol.1 Kouacz Peter Dienes Tamas Daruas Ferencz Zol. 79 PEDITES106 Sas Benedek szaza Pal Mate Mate Balint Benedek Mihalj Balas Tamas Ferencz Lukacz vezte holt107 Ferencz Jstuan Mihalj Ferencz Ambrus Janos Bala Ferencz Jakab Balint Victor Balas Sebe Ferencz Veres Jstuan Bekeö Leörincz (54r) Szaz Tamas Mate Ferencz Mate Peter Cziszer Janos Antalfi Janos Jllies Andras Bernat Peter Nagj Jmreh Benkeö Jstuan Sebestien Balas Sebestien Mihalj Balo Miklos Balo Gergelj Tanko Balint Lorincz Jmre Szanto Albert Bak Jmre Pal Tamas Dudar Janos Gergelÿ Ferencz Witalius Peter Czeke Jmreh108 Jmre Ferencz Chia Peter Korodj Janos Jllies Jstuan betegh1 Retj Marton Barta Janos109 Gergelÿ Mihalÿ Mattias Peter Benkes Marton Marton Janos Jstuan Mihalÿ Tima Georgj Albert Miklos Felÿlaÿtar Miklos Madar Janos Gaspar Balint Marton Jmre Viragj Peter (54v) Geode Jstuan Geode Janos Boldisar Georgj No.Szẃke Mate Ambrus Geörgj Daruas Benedek Daruas Janos Demeter Janos Ereös Janos Gellerd Ambrus Ereös Marton Geörgj Janos Zolga1 Daruas Antal abs.1 Kemenj benedek Kaÿcza Andras Borbat Bálint Szẃcz Tamas Mate Demeter Rabczon Pal Geörgjfi Tamas Benedek Gergelÿ Czabot Mihalj Kaÿcza Benedek Kaÿcza Antal Fejer Mathe Santa Jmreh Potio Peter Potio Balint Sas Antal Pal Leörincz No.

eörbe uagion.1 Barta Georgj Barta Andras Boldisar Janos Jstuan Mihalj Jnce Balint Santa Miklos Barlok Tamas Erdö Albert Erdö Gergelÿ Botos Georgj Rapczion Ferencz Andras Miklos Zöcz Janos Kouacz Mihalÿ Chiobot Janos Jstuan Miklos Andras Pal Cheke Jstuan Erdö Selester Marton Demeter Mattias Miklos abs.NAGJ LEORINCZ SZAZ Gergelÿ Jstuan Benkes Ferencz Benkes Mattias Zep Peter Simon Janos Menÿhart Jstuan Madar Peter Marton Miklos Mate Emre Mikos Pal Sas Mihalÿ Damokos Janos Andras Miklos Pal Georgj betegh1 Simon Tamas Emre Jstuan109 Gergelj Jstuan110 Barlabas Andras Koczio Janos Gal Peter Varga Miklos Rauasz Andras111. 60 hozot1 Lukacz Peter Daruas Marton Janos Tamas Gaspar Mihalÿ Daruas Emre Galÿ Georgj Bodo Peter Chiaba Marton (55v) Ferencz Deak Vitos Balint Vitos Jstuan Vitos Antalÿ Fodor Janos Fodor Peter Santa Lazlo Santa Mate Santa Marton Santa Balint Daruas Miklos Varga Janos Veres Janos Lazlo Tamas Zent Marton Beres Marton Bot Jstuan Kaÿczia Balas Debreczj Matias Kedues Marton Balas Jmre Mate Mihalÿ111 Mate Demeter Benedek Peter Rezegj Tamas Rezegj Miklos Benczi Peter Bodor ferencz Fuhtos vagy Tuztos [?] Ferencz Mihalÿ Peter abs. Rauacz Pal Ambarus Janos Georgj Janos Cherenÿ Janos betegh1 Christoph Emre Barta Lorincz Barta Jstuan Cheke Ferencz Kelemenÿ Peter Balas Jstuan Balint Janos (55r) Damokos Benedek Betegj Lukacz Andras Balas Jllies Mattias Tompo Mattias Pal Mihalÿ abs. othon hattak biro melle. biro.1 Boczkor Mihalj No. 57 SZEKELŸ JANOS SZAZA Daruas Balas Bodo Mate cap..1 Bene Balint Danelj Janos Ambarus Janos Patkos Pal Janos Barlabas mate Pal Bene Janos (56r) Bene Antal Madar Georgj 179 .

Jllies Peter Dobos Georgj Jstuan Mihalÿ Marton Chido Lorincz Ticz Mihalj Emre Gergelÿ Peter benedek Gabir! Peter Jstuan Benedek Mate Gergelÿ Jstuan Balas Gergelÿ Miklos Okos Demeter112 No. KIZDI ÉS ORBAI HADAK (57v) BOCJKOR JANOS HANNAGŸSAGA Zent Jmre Antal Hadnagj Janosÿ Janos Daruas Marton Kouacz Kelemen Balas Balint Sandor Benedek Sandor Ferenc Andras Ferencj Janos Balÿnt Gergely Petter Lukacÿ Gergelÿ Chiato Andras Fodor Ballas Baljnt Petter Födor Marton Zanto Georgÿ Sandor Ferencz Zent Chjmon Zep Jstuan Zep Balynt Chjato Jstuanÿ Zep Jstuanÿ kulseó Kanÿa Ferenc Endes Geörgy Hollo Antal Chiki Georgy Hollo Ballas Marton Mihalÿ Benedek Mihal Veres Mihalÿ (58r) Bel Oremos Zeoke Matte Jmbrus Giorgy Daruas Benedek Daruas Janos Petter Jannos Demeter Jannos Gelerd Ambrus Ereos Marton Giorgy Janos Daruas Antalÿ Bocýkor Palÿ Bcÿkor Andras Demeter Tamas Kouacÿ Jstuanÿ Zabo Mihalÿ Kouacÿ Petter Dienes Tamas Daruas Ferenc 180 . 58 HOZO FARENCZ SZAZA Pal Janos Magiar Andras Fazakas Lorincz Magiar Mihalÿ Okos Janos Finna Balas Finna Peter Kouacz Mate Bartalis Mate Konchiagj Mihalÿ Kalochiaÿ Balas Sẃkosd Benedek Varga Janos Pettres Janos Kouach Tamas Giẃteo Pal Vaniolos Peter Jnce Pal Koncz Balint Orban Marton Lazlo Peter (56v) Miklos Peter Jstuan Lorincz Füstos Georgj Góte Peter Adorjan Janos Mate Miklos Bende Tamas Bende Jstuan Gergelÿ Kelemen Mattias Peter Bak Janos Laios Marton Chiko Pal Gergelj Janos Marton Mihalÿ Kelemen Lukacz Betegj Balint Felhazi Balas Geörgj Andras Tompos Mihalj Kouacz Geörgÿ Geöte Jstuan Gergelÿ Balint Okos Miklos (57r) CZIKI.

Santa Ballýnt Pettö Martonÿ Santa Jstuanÿ Paly Giorgý Giorgý Ferencý Betteg Jakab Bettegý Mihalÿ Kouacÿ Mihalý Barta Palý Varga Andras Jnche Petter Rofaÿn Ballas Tamas Janos Zabo Palý Kemený Benedek Kalÿchÿa Andras Pottio Leorinc (58v) Borbat Janos Zeocÿ Tamas Matte Demeter Marton Deak Marton Petter Giorfÿ Tamas Benedek Gergelj Benedek Antalÿ Chionod Mihalj Kalÿchja Benedek Kalÿchja Antalý Zanto Jmre Pottjo Petter Sas Antalÿ Janos Tamas Hannagj Chiatto Mihalÿ Marton Micjlos (!) Chjato Andras Nagj Petter Balÿnt Jstuanÿ Balÿnt Demeter Martoný Matte Benedek Matte Jstuanÿ Mÿhalÿ Vittos Jannos Vittos Jmre Barabas Antalÿ Barabas Albert Vittos Jstuanÿ Toreok Andras Bors Jstuanÿ Biro Andras Bors Gergelÿ Petter Mattjas Balljnt Petter Chjzer Petter Kouacÿ Andras Varga Gergel Santos Ambrus Santos Jstuan Nagÿ Gergely Emre Jstuan Petter Antalj (59r) Ferenc Benedek Petter Paly Vittos Petter Kannia Tamas Dennes Mihaly Dennes Janos Kellemen Miklos Petter Jannos Kania Miclos Chÿko Giorgj Hidegj Ballas Kallochja Jmre Galj Miclos Bennedek Ferenc Chjko Mihaly Ferencj Janos Kellemen Petter Andras Ferenc Bernald Ballas Gergely Andras Tamas Mihaly Jannos Palÿ Ambrus Petter Adorjan Andras kusseb Adorian Andras Adorjaný Mihaly Nagj Georgý Tamas Palý Nagj Kellemen Nagj Jannos Marton Kellemený Lakatos Mihalý Andras Leorjnc Antal Jstuaný Lazar Ballas Geotte Jstuaný Nagý Petter Erdelý Janos Barabas Balýnt Miclos Petter Marton Galý Lukacÿ Jannos AZ CHŸKŸ GALOGJ (!) NAGJ LORINC ZAZA Benkes Ferenc Benkes Mattjas Zep Petter Chÿato Martonÿ Simo Janos Manÿhar Jstuany Lazlo Jmre Madar Petter Marton Miclos Mate Jmre Miclos (!) Palÿ 181 .

Sas Mihalÿ Damokos Jannos Andras Miclos Palÿ Girogj Pap Mihalý Simon Tamas Jmre Jstuanÿ Barabas Andras Kochia Janos Galÿ Petter Varga Miclos Rauaz Pali Ambrus Jannos Giorgj Jannos Chereÿ Jannos Chito Jmre Barta Lorinc Chiki Jstuanÿ Kellemen Petter Ballos Jstuan Ballýnt Jannos Damokos113 Benedek Bettegý Lukacy Andras Ballas Eltes Mattjas Tompos Mattjas Barta Giorgý Barta Andras Santa Miclos Muzka Pal Jnche Ballýnt Erdeo Albert Erdeö Gergely (60r) Vattes Giorgy Andras Miclos Zocÿ Jannos Chobod Jannos Andras Paly Chiki Jstuaný Erdeö Sulÿuester Matte Demeter Mattias Miclos Kouacj Mihalj Zent Chymony Gaspar Balljnt Boldisar Giorgy Marton Janos Rettÿ Marton Mattjas Petter Albert Miclos Fel Lalÿtar Miclos Chiki Jmre Barta Jannos Benkes Danjel114 Gergel Mihaly Jstuan Kouacÿ Marton Jmre Viragj Giorgy Sandor Balýnt Jstuan Mihalý Benkes Martonÿ Finia Jstuaný Geode Petter Galfi Tamas Mattias Petter Balo Gergely Bekeö Gergely Zanto Albert Lorinc Jmre Balo Miclos Bak Pal Tanko Ballýnt Vittalius Petter Gergelÿ Ferenc Chja Jstuanÿ Palý Matte Benedek Mihaly (60v) Sillo Petter Balas Tamas Ferenc Lukacý Ferenc Jstuan Mihalÿ Ferenc Ambrus Janos Bala Ferenc Veres Jstuaný Tamas Balas Sebe Ferenc Chjzer Janos Mate Ferenc115 Zaz Tamas Antalj Janos Emre Ferenc Bernad Petter Jlles Andras Benkeö Jstuanj Kouacý Lukacÿ Sebestien Mihal Chjzer Jannos116 Ferenc Petter Hozo Ferenc zaza117 Palj Janos Fazakas Lörinc Magiar Andras Magar Mihalý Kouacÿ Marton Vargas Petter Okos Jannos Fýnna Ballas Fýnna Petter Kouacý Matte Tompos Mihaly Konchok Mihaly Gabor Petter Kalochja Ballas 182 .

Sukosd Benedek Varga Janos Pettres Jannos Kouacÿ Tamas (61r) Giuteö Palý Vaniolos Petter Jnche Paly Kouacÿ Balÿýnt Okos Mihaly Orbanÿ Marton Lazlo Petter Felhaÿ Ballas Miclos Petter Benne Petter Jakab Tamas Jstuan Lorincj Nagj Jstuanÿ Gergelj Balýnt Fustos Giorgy Geöte Jstuanÿ118 Geote Petter Mate Miclos Bende Tamas Bende Jstuanÿ Salamon Jstuanÿ Gergelj Kellemeny Bak Janos Lajos Marton Chÿko Palj Okos Miclos Gergely Janos Marton Mihalj Kellemen Lukacÿ Bettegy Balÿnt Giorgy Andras Cheke Faluan Daruas Ballas Bodo Matte Daruas Martoný Janos Tamas Daruas Jmre Galÿ Georgy Bodö Petter Potten Ferenc Vittos Ballynt Vittos Jstuanÿ (61r) Vittos Antal Fodor Tamas Fodor Petter Santa Lazlo Santa Mate Santa Marton Santa Baljnt Varga Janos Veres Andras Fustos Tamas Lazlö Tamas Lukacÿ Marton Berecÿ Martonÿ Fustos Andras Kalýcha Balas Debrechý Matias Kedues Marton Balas Jmre Mate Demeter Benedek Petter Rezegj Tamas minor Rezegj Miclos Benche Petter Benche Mate kusseb Bosor Ferenc Fustos Ferenc Dienes Matte Benne Balýnt Danel Janos Ambrus Janos Pakos Pal Janos Barabas Mate Palý Chene Janos Benne Antalj Jllies Petter Mihalj Marton Bolýte Miclos Futÿ Mihalj Jmre Gergelj Balla Tamas 183 .

10 Jncze Pal122 Georgj Andras122 Tanko Balint122 Matte Gergely Gergel Miklos Okos Demeter Kezdÿ Gallogj (!) Zabo Jstuan hanagj Nagý Jstuan abs.1 Halyos Barabas Pakocÿ Leörinc Ballogy Bennedek Vizÿ Matte el szẃkeöt Kus Jstuaný el zẃkeöt Gergely Jstuan Marton Jstuan abs.1 marton Jstuany Kouacÿ Gergel Kos Gergely Marton Petter Chÿgan Miclos tatrangj Jstuan abs.1 Leua Lazlo abs.1 Zaz Jakab123 Jmre Janos Demien Jstuan Vizÿ Petter Kos Petter Kos Janos123 Nagj Jstuan abs.(62r) AZ CHIKJ GIALOGOK Puskasok Gergelÿ Mihalj Tizedes Albert Miklos Rethj Marton Fellajtar Miklos Gaspar Balint Geöde Jstuan mate Balint Viragh Geörgj Bodjsar Geörgj Antal Janos Marton Jmreh Tizedes Balo Gergelÿ Boldisar Geörgj Balas Tamas Mate Peter Felhazi Mihalj Ambrus Janos Ferencz Gergelj Sebe Ferencz Benedek Mihalj Simo Gergelj Tizedes Simo Jmreh Mate Marton Mate Pal Benkes Ferencz Kouacz Jstuan Erdeö Gergelj Jstuan Miklos Santa Miklos Andras Miklos Barta Jstuan Tizedes Mihalj Jstuan Ambrus Janos Varga Miklos Kocza Janos Bartha Geörgj Christoph Jmreh Bartha Andras Barlabas Andras (62v) Sera Ferencz Tizedes Balas Jstuan Czeke Jstuan Gal Peter Eltes Matias Domokos Benedek Czeke Ferencz Betegh Lukacz Tompos Mathe Barlok Thamas Bene Balint Tizedes Geörgj Jstuan Mate Pal Bene Janos Bene Antal Czedeö Leörincz Jncze Pal119 Danel Janos Jmreh Gergelj Mathe Mihalj Kaÿcza Balas Tizedes Kedues Marton Bals Jmreh Mate Demeter Benedek Peter Bodor Ferencz Geörgj Andras120 Tanko Balint121 Jstuan Balas Bereczk Marton Reszegh Miklos Tizedes Varga Janos Santa Janos Fodor Thamas Santa Mate Czaba Marton Santa Laszlo Laszlo Tamas Ferencz Deak Vitos Antal (63r) Gabir Peter Tizedes Jllies Peter dobos Jstuan Benedek Santa Balint Bodo Peter Daruas Jmreh Vitos Jstuan (64r) Petter Benedek Gabir (!) Petter Jstuan Ballas Vitos Benedek Benkeö Jstuan Jakab Balint Fẃsteös Geörgj Tizedes Leörincz Mihalj Mate Balint Cziko Pal Miklos Peter Felhazi Balas Laszlo Peter Gergelj Kelemen Vanilios (!) Tamas bende Jstuan No.1 Barta Ballas (64v) Lazlo Mihalj Kos Lazlo abs. 100 Finna Peter Tizedes Kouacz Geörgj Geöte Marton Betegh Balint Geörgj Kouacz Tamas Tompos Mihalj Sẃkeösd Benedek Pal Janos Magiar Andras Lukacz Janos No.1 Lazlo Giorgy abs.1 Jnche Andras Barta Sÿmon abs.1 Tassaly Lorinc 184 .1 Leua Janos Lóke Lazlo Lukaczy Ballas el szẃkeöt1 Lukacy Demeter Galy Georgy fia1 Emre Jstuan Kossa Janos abs.

1 Sertö Giorgj Tokos Jstuaný abs.1 Gergel Ballas Ada Jstuaný Bibarcj Petter Solliom Jannos Voloncy Giorgj Kÿchid Janos Doris Miclos Ellekes Jstuan szẅkeöt Luka Jstuan szẅkeöt Tusson Petter szẅkeöt (65r) Vas Jakab szẅkeöt Veres Janos Kerekes Lukacy Zep Andras Bartalis Simonÿ Kerekes Jakab Borso Andras Nagj Jannos Lukacÿ Kouacÿ Jancho Foris Ezek oda uadnak124 125 Solyom Janos Barlok Miklos125 Bartok Mihalÿ Zaz Mihalj Hanagj Veres Janos Fulpo Gergely Maksaÿ Janos Nagj Andras Goroza Janos Albert Bennedek Veres Ballas Zabo Janos Ma/r/cos faluan Deak Ballas Zabo Simo Foris Miclos Butjka Jannos Vochÿ Gergel (65v) Gal Liorinc Barabas Balljnt Petter Janos Magarý Paly Draga Tamas Sepsÿ Gergel Tussa Janos Ballas Jstuan Kereztes Tamas Balogj Janos Kereztes Benedek Zabo Mihalÿ Jgo Matte Farcas Giorgy Farkas Marton Kanio Andras Chjakan Tamas Kereztes Tamas Bittaj Marton Ballas Deak Chjakan Miclos Chjakan Janos Chjakan Gergel Silla Ballas Chjakanj Marton Bittaj Jannos Veres Giorgy Gocÿman Jstuan Veres Jnche Zabo Gergely Zabo Ballas Kús Marton Chango Jstuan Farkas Janos Farkas Jstuan Zabo Palj Paly Tamas Ferenc (66r) Abod Tamas Bene Benedek Veres Giorgj Benko Boldisar Eged Marton Babos Jstuan Kouacj Gaspar Borso Demeter Molnar Andras Lukacý Lukacý Bartalis Giorgy Tamas Leorinc Fagas Palý Chjký Leorjncý Balÿko Jakab Eos Benedek Foldý Andras Saram Petter Gondos Miclos Bosoo Andras Bec Andras Josa Jstuan Menýhart Giorgj Barla Jstuan (66v) Kezdÿ Gjalogy Kanio Antal Hannagj Petteö Giorgj Zabo Giorgj Gocjman Jmre Cozma Mate Benkö Baljnt Macsaÿ Giorgj126 Macsay Jstuan126 Benkö Janos Veres Benedek absens1 Mate Georgÿ Veres Albert Zabo Andras Demeter Mÿhalý Dalnok Varga Janos Ferenc Giorgý Galÿ Gergelj Mÿhalj Jstuan absens1 Kouacÿ Palý Zekel Balas Kouacÿ Lazlo Telekÿ Tamas Paltamas Giorgj Zekelj Lazlo Kouach Gaspar Gjörÿcos Petter Lazar Janos Gýorgk Jstuaný Benkö Lazlo Capitan ereztett1 Kouacÿ Janos Zabo Gjorgj Valka Mattej Gjörke Palý Benne Janos Benne Ferencý Galÿ Emre Lorjnc Benedek 185 .1 Chorba Ballas Chorba Jakab abs.1 Kouacý Janos Tok Jakab abs.1 Chjupor Mihaly Chjupor Janos Simon Jstuan Demeter Mihal abs.1 Lazlo Gergely Vizÿ Andras benkó Lorinc abs.1 Chorba Miclos Chorba Georgy abs.Pap Andras Panchel Andras Bernald Miclos abs.1 Zako Andras Benko Palÿ Kaza Tamas Bartok Jmre Ambrus Janos abs.1 Biro Benedek Ferenc Giorgj Janos abs.

98 (68r) Orbaj Gjalogj Tarchja Jstuan Hannagj Andorko Jstuan Adam Demeter Kouacÿ Marton Bogatÿ Andras Barabas Jmre Sandor Janos Choma Matte Sÿdo Marton Ferenc Janos Korda Jannos Marko Jannos Elekes Ballas Horuat Ballas Saska Miclos Kouacÿ Ferenc Chora Matte Kÿralÿ Ballas Tot Matte Bogÿo Mÿhalj Vida Mÿhaly Kouacÿ Gjorgy Zÿladÿ Mÿhaly Tot Mÿhaly Ordeögy Demeter Posson Ballÿnt Porsolt Marton Porsolt Balas Buchÿ Ballas Bako Tamas Zabola Dessö Tamas Chette Ballas Jlles Tamas Hajda Jannos Demechÿ Tamas (68v) Chjuz Andras Bogattÿ Petter Zabo Andras Dobolÿ Mÿhalj Chekme Ferencý Crestelÿ Jannos Zabo Miclos Louaz Gýorgj Zabo Balljnt Gaspar Tamas Pauajjak Zöke Estuan Kupan Janos Chan Sÿmon Galÿ Gjorgj Chÿuz Mÿhaly Zóke Miclos Benne Paly Eckenÿ Mÿhaly Chjanÿ Ballas Kouaznajak Chette Miclos Tot Miclos Chÿutak Ferenc Gechö Gjorgy Bechek Miclos Teöreök Janos Venj Gjorgj Chjuz Gaspar Veres Gergely Fulle Gjorgj Rebÿn Gjorgj Krestely Jannos Jmecÿ falua (69r) Jlles Gjorgj Fÿnta Gýorgy Orbaÿ Mÿhalý Buda Gýorgy Simonÿ Ballas Birtalan Gergely Zekrenÿ Palý Agota Tamas Osuat Jannos Sandor Gyorgj (69r) ORBAŸ SZEÉK Louasok Vaÿna Mihalÿ hadnagj Kadar Balas Zaszlo Tarto Baÿczi Gergelÿ Miklos Marton 186 .Veres Janos Veres Miclos (67r) Lazlo Martony Medue Jstuan Tot Jstuan Gÿorgj Pal Jmre Marton Miclos Görchönÿ Andras Kenieres Mÿhalý Capitan eresztett1 Lorÿnc Tamas Zabo Jstuanÿ Kouachÿ Gjorgÿ Dessö Andras Veres Ballÿnt betegh1 Demien Petter Gergely Ferencý absens1 Zabo Ferencÿ Petter Tamas betegh1 Miclos Gýorgý Lez falua Kaszoni Janos Jllis Jstuan betegh1 Farkas Jakab Marton Lukacÿ Farkas Andras Kereztes Ferenc Kazonÿ Gaspar Sipos Martonj Sipos Simony Bittaÿ Gaspar Bittaÿ Ballas Mÿhalÿ Jstuan majos Mÿhalý Jstuan minor Gjorgj biro Lukacÿ Gýorgj biro Jannos Gýorgj biro Miclos Gýorgÿ biro Andras Gelle Gjorgÿ Zabo Simonÿ betegh1 Nagÿ Balljnt (67v) Marcos falua Dauid Demeter Tellekÿ Jmre Zabo Benedek major Zabo Bennedek mjnor.1 Barrabas Gergely Deak Jstuanÿ Olchý Jstuan Nemere Jstuan Sÿpos Petter Buttÿka Miclos Orban Jakab Töreök Gýorgÿ Zabo Jannos Teöreok Matte Galÿ Jstuan absens1 Veres Gergely Nagj Jannos Bitta Balÿka Lazlo Bachjo Ballas Marton falua Tussa Gertgely Tussa Matte Tussa Petter Tussa Jstuanÿ Chÿkÿ Jstuanÿ Laszlo Jmreh127 Varga Janos127 No. abs.

Erdeös Mihalj Andras Geörgj Porsolt Janos Nagj Gaspar Mezej Jstuan Mezeÿ Antal Konÿa Mihalj Jgarto Simon Beögeözj Janos Kiralj Ferencz Czutak Pal Mihacz Laszlo Deak Andras Vaÿna Geörgj Deme Miklos No. Balogh Jstuan Bagio Janos Retÿ Benedek Gal Laszlo Gal Geörgj Vaÿna Jstuan Kis Peter Bene Miklos Czan Demeter Orros Tamas Ferencz Miklos Bogio Laszlo Czeke Tamas Orros Geörgj Ferencz Jstuan Vaÿna Geörgj Vaÿna Ferencz Vaÿna Jstuan Peter Kouacz Czutak Janos Molnar Marton Vaÿna Geörgj Janos fia Van Peter Fazakas Mihalj Bogdan Antal Geöczj Benedek Czutak Jstuan Czutak Mihalj Elekes Peter (70r) Gaspar Geörgj Vaÿna Andras major Kupan Ferencz Geöczi Peter Jmreh Demeter Kuppan Matias Horuat Miklos abs. 61 (72r) Sepsi gÿalogh Szep Antal Szaza Deak Mihalj Zaszlo tarto Nagj Janos Dobos Nagj Janos 187 . 97 (71r) Sepsi Gÿalogh Szabo Mathe Hadnagj Gal Geörgj Zaszlo tarto Botos Janos Dobos Gal Geörgj Balas Deak Peter Dienes Mihalj Mihalj Gergelÿ Bencze Marton Kis Geörgj Andras Czonka Peter Vnguari Janos tizedes Szabo Gergelj Kis Miklos Andras Janos Porus Pal Szabo Janos Czentj Andras Veres Antal Czenti Tamas Manassi Marton Sebestien Gergelj Tizedes Desi Peter Vicarius Jstuan Fabian Janos Czentÿ Mate Vicarius Geörgj Erdeö Bartalis Malnassi Jstuan Kis Benedek Patakj Jakab Nagj Jakab Tizedes Bedeö Mihalj To Mathe Agoston Simon Leörincz Mihalj Agoston Balas Malnassi Janos Jmreh Jstuan Gal Pal Gal Peter (71v) Czepe Jakab Tizedes Kis Janos Szeriek Peter Ambalis Tamas Czibbe Balas Czibbe Mihalj Bodor Jstuan Szabo Xeresztes Gal128 Peter Kouacz Jstuan Szekeres Kelemen Tizedes Bedeö Peter Saÿtos Mihalj Bedeö Geörgj Dobos Mihalj Czipan Jakab Marko Jstuan Racz Andras Simon Pal Saÿtos Peter Andras Peter vice Hadnagj No.Dienes Mathe Gaspar Lukacz Fabian Pal Fabian Benedek Finta Peter Tamas Andras Kouacz Janos Kouacz Jstuan Mihaczi Pal Mihaczi Tamas Kondrath Janos Aczel Ferencz Sẅkeösd Tamas Ecken Peter Buda Mihalj Koris Gergelÿ Buda Laszlo Bartÿ Migalÿ Koris Janos Czipa Balas Zegedj Leörincz Fejer Benedek Fejer Laszlo Orbaÿ Andras Nemere Andras Bogio Jstuan Finna Balas (69v) Mathe Peter Finna Mihalj Mattias Jstuan Szẅke Janos betegh Kupan Andras Bartos Balas Koma Jstuan Jllies Ferencz Demes Miklos Finna Geörgj Pal Miklos Janos Szabo Tamas Szabo Balas Antal Janos Balas Keresztes Jstuan Szabo Janos Keresztes Peter abs.

66 (73r) Sepsi Gialogh Sebestien Peter Szaza Barlabas Mathe Zazlo tarto Dobos Jstuan Sipos Mathe Kis Peter Andras Beke Geörgj Boda Jakab Siko Leörincz Kis Peter Egetheö Miklos Beke Geörgj Tizedes Fabian Mihalj Bartok Mathe Konia Peter Czereÿ Mate Bartalis Andras Czereÿ Tamas Beke Gabor Balas Lukacz Bede Janos Ambalis Ferencz Tizedes Egÿed Boldisar Menÿhart Janos Jakab Balint Bede Mihalj Egÿed Janos Keszereö Geörgj Kis Marton Jakab Gaspar Miko Janos Bedeö Pal Tizedes Possa Mihalj Hegedẅs Mihalj Jncze Geörgj Szabo Farkas Vegh Mihalj Nagj Tamas Mar Gergelj (73r) Jncze Dauid Szabo Tamas Gÿenge Mihalj Tizedes Bartha Janos Vaÿda Geörgj Benkeö Gergelj Nagj Janos Bedeö Jakab Nagj Lukacz Bartha Simon Mark Pal Vaÿda Xeresztes Keresztes Peter Tizedes Kouacz Janos Varga Peter Leörincz Balas Nagj Lukacz Jakab Jmreh Jakab Mihalj Paller Mihalj No.Baki Bartalis Mathe Deak Bako Demeter Szep Tamas Nagj Mathe Bako Janos Szep Jstuan Deak Balas Tizedes Datkj Matias Nagj Mihalj Nagj Geörgj Vgron Lukacz Orszagh Marton Bako Janos Szep Geörgj Vincze Andras Darabant Pal Bodossi Simon Tizedes Bako Marton Bodossi Janos Abod Janos Abod Benedek Nagj Mihalj Herman Balint Jncze Sandor Jncze Gergelj Jossa Peter Jakab Mathe Tizedes Sigmond Geörgj Barthok Balint Konÿa Andras Nagj Jstuan Szalaÿ Ferencz Bardocz Janos Nagj Peter Hegedẅs Gergelj Geörgj Deak Honsa Jakab (72v) Szabo Andras Tizedes Hegj Tamas Hegj Balint Bodolaÿ Andras Szabo Jstuan Bartha Tamas Konsza Tamas Josa Jakab Tokos Andras Czÿki Jakab Konsza Jakab Kis Balo Geörgj Szabo Benedek Kouacz Janos Tizedes Kouacz Jstuan Fabian Simon Dauid Balas Elekes Geörgj Dauid Pal Nagj Tamas Josa Gergelj Dauid Antal Elekes Jmre Dauid Simon No. 30 188 . 58 (74r) Sepsi Gÿalogh Kozma Mathe Szaza Kardos Gergelj Bartha Ferencz Gal Geörgj Olah Pal Varga Kelemen Darko Balint Bereczk Sandor Gedeöcz Mihalj Darko Jstuan Janko Janos Tizedes Bereczk Mihalj Boldi Janos Barla Benedek Balint Balas Szabo Janos Molnos Tamas Kis Miklos Adam Dauid Janos Radulj Miklos Tizedes Darko Mihalj Kozma Janos Barta Gergelj Kozma Andras Gergelj Janos Tako Mihalj Nagj Mihalj Bartok Geörgj Bene Mihalj Barthok Ferencz No.

(75r) Kizdi Szek Jkafalua Magaval volt129 Balogh Györgý Hadnagý Makosfalua Farkas Jstuan Zazlotarto Gal Leórincz Buttýja Janos Barrabas Balint Peter Janos Magýari Pal Foris130 Miklos absens1 Olczi Gergelý absens1 Zabo Mathe131 abs.1 Zanto Jakab vice hadnagj Zabo Janos Barrabas Lazlo Zanto Mihalý Zabo Simon Deak Balas Gal Andras Chie Peter abs.1 Olczi Mihalý abs.1 Hatolÿka Draga Tamas tizedes Sepsý Gergelý abs.1 Czýký Pal abs.1 Tusa Janos Balas Jstuan Nagý Janos abs.1 Balog Janos abs.1 Kereztes Tamas Gýörgý Tamas abs.1

Lettzfalua Kereztes Sandor tizedes Zabo Migalý Jgo Mathe abs.1 (75v) Farkas Györgý Farkas Marton Kanio Andras abs.132 Chiakanj Tamas Kereztes Tamas Sýle Marton Cziutak Janos abs.1 Balas Deak abs.1 Faggias Janos abs.1 Faggÿas Jstuan133 Bita Chiakanj Miklos tizedes Chiakanj Gergelý Chiakanj Janos abs.1 Sýle Balas Chiakanj Marton abs.1 Gazda Pal abs.1 Bitaý Janos abs.1 Maxa Zaz Mihalý tizedes Veres Janos Phwlpe Gergelÿ Bereczk Leórincz Maxaý Janos Nagÿ Andras Albert Benedek Veres Jnche Zabo Janos Gottzmaný Jstuan

Veres Gýorgý abs.1 Zabo Gergelý K s Marton (76r) K s Balas K s Lukacz Baczj Jstuan abs.1 Zabo Balas Chiango Jstuan Geórchön Andras abs.1 Guruzda Janos abs.1 Veres Balas abs.1 Veres Mihalý abs.1 Finta Jstuan abs.1 Tot Marton Dalnok Farkas Janos abs.1 Farkas Jstuan abs.1 markos Daniel abs.1 Mihalý Jakab abs.1 Becz Pal abs.1 Biro Janos abs.1 Marton Tamas abs.1 Pal Tamas Ferencz abs.1 Zabo Mihalý abs.1 Kovaczj Gaspar abs.1 Abod Tamas abs.1 Bene Benedek abs.1 Jako Andras Abs.1 Egjed Marton Abs.1 Veres Gýörgý abs.1 Benkó Boldisar abs.1 Marton Demeter Barta Janos abs

189

Jegyzetek
Az 1604. évi székely katonai összeírás magában foglalja az udvarhelyszéki, csiki, kézdi, orbai és sepsi lovasok és gyalogok jegyzékét a rendek/százak s ezeken belül a települések sorrendjében. Az összeírás eredetijét az Állami Levéltár Kolozsvár-Napova-i Fiókja őrzi az Erdélyi Nemzeti Múzeum Kéziratai Lustra Siculorum (ma Lustre de secui) címet viselő I. csomag, 1. kötetének s. és 3. számú füzete bélyegzővel számozott 25–76. lapján. A jegyzék félívrét (hosszában behajtott ívrét) papírra, annak jobb vagy bal hasábjára írva, székenként más-más kézzel. A Mike Sándor-féle gyűjteményből származó füzetet borító 1. (bélyegzővel számozott 25.) lapján az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtárának pecsétje látható. A borítólapon a következő feljegyzés áll: Cathalogus Dominorus Suculorum ex Sedibus Udvarhely et Csik, trium item Sepsi, Kézdi és Orbai in Generali Lustratione Anni Millesimi Sexcentesimi Quarti et dieio decimi qiunti Mensis Marty, truc curentis conscriptus ex quo nonulla desunt folia temporum varietate perdita. Anno 1727 et 4 Aug. hunc in ordinem redegit Joannes Tolnai ex speciali mandato Excellentissimi ac Jllustrissimi Domini Domini Comitis Sigismondi Kornis de Göncz Ruszka Sacrae Cesariae Regiaeque Maiestatis Intimi Specialis Consiliarii ac Principatis Transilvaniae Gubernatoris Regni etc. Domini Domini nostri clementissimi. A hosszában behajtott, bélyegzővel számozott 26. lap jobb hasábján kezdődik maga az összeírás, sde a bal hasábon ezt megelőzi Kelemen lajos – az Erdélyi Nemzeti Múzeum egykori levéltárosának – következő jegyzete: „Az 1727. VIII. 4. másolatból kiadva: Genealogiai Füzetek X. (1912) évf. 1–14, 45–51, 69–71 lapjain.” Míg az udvarhelyszékiek összeírását gyakorlott írástudó végezte, valószínűleg ugyanaz a személy, aki a basta-féle lustrát is összeálltotta, a csikiak jegyzékét az írás mesterségében eléggé járatlan, talán magyarul sem tudó valaki vetette papírra. Az 1604. évi összeírás kiindulási pontja lehetett a Bocskai István idején folytatott katonai regestrumoknak. Ezt jelzi a nevekhez fűzött sok későbbi, más kézzel írt megjegyzés. Az 1604. évi lustrát felhaszálták arra, hogy a kézőbb tartott hadiszemlén ellenőrizzék a hadköteles székelyek jelenlétét és hadi készenlétét. Noha Bocskai István idejéből eddig még egyetlen székely katonai összeírást sem ismerünk, nem fér kétség hozzá, hogy parancsára többször is készült székely lustra. Petki Janoshoz 1605. december 18-án írt levelében Bocskai szemére hányta a székelyek generálisának, hogy a kérésére hozzája küldött székely gyalogosok és lovasok sem a megjelölt számban és napon, sem pedig a kellő felszereléssel nem jelentek meg. Kénytelen volt a megjelenteket is visszaküldeni, mert teljesen felkészületlenek voltak a harcra. Ha történetesen be kellett volna őket vetni, „az egész székelységnek hírének, nevének gyalázattjára lött volna; kiváltképpen az gyalogság csak azon elvetett szolgák és béresek voltanak és az szolgálatra teljességgel alkalmatlanok” (Erdélyi Országgyűlési Emlékek – [A továbbiakban: EOE.] – V. kötet. Bp. 1879. 400; Bocskai István: Levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította benda Kálmán. – [A továbbiakban: Bocskai: Levelek] – Bp. – B. 1992. 182–183). Bocskai 1606 március 9-én az erdélyi rendekhez intézett országgyűlési előterjesztésében a kérdésre újra visszatért, amikor kétezer veres drabant és ugyancsak kétezer lovas kiküldését rendelte el a székelyek részéről. Figyelmeztette a rendeket s székelyeket: „veresbe öltöztetett gyalogokat kívánunk, jó puskásokat és … válogatott jó lavas kopjásokat, nem úgy mint az elmúlt ősszel, hogy csak az szeginyeket és ruhátlanokat kénszerítsék kijönni erőszakkal az kapitánok, hanem az értékesét és válogatottát hozzák ki, az kik az szolgálatot messze földre inkább elbírhassák” (EOE. V. 405.) A maga mellé rendelt 4000 székely drabanton és lovason kívül megparancsolta, hogy még más 500 gyalogos és 200 lavos székely Petki János generális és fejedelmi tanácsos vezénylete alatt harcra készen álljon, „kik gubernátor uram (Rákoczi Zsigmond) parancsolatjára, valahova az szükség kívánja, vigyázásnak okáért vagy az végekben vagy közel az végekhez fenn legyenek” (EOE. V. 406). Bocskai intézkedett a Székelyföldet vagy az egész Erdélyt érhető támadás kivédéséről. „Azonkívül is penig – írja továbbá a fejedelem az említett ország gyűlési előterjesztésében – az otthon maradó székelység, mind penig az nemesség fejenként, füstönként, oly készen és vigyázással legyen, hogy gubertátor uram parancsolatjára okvetlen a hol az szükség kívánja, szolgáltathassák őköt, és generálissuk Petki uram, otthon maradó vicekapitánok által oda menjenek, a hol az szolgálatnak helye kívánja” (Uo.). Külön intézkedett az egészében otthon maradó aranyosszéki székelyek hadi szolgálatáról. „Az aranyosszékiek is azonképpen az országnak othon történendő szüksége szolgálatjáért honn maradjon és gubernátor uram parancsolatjáta, vagy rész szerint mindenestől kívántatik, ott szolgáljanak; nem csak nekünk, hanem magoknak szolgálnak evvel ő kegyelmek” (Uo.). Mindez persze megfelelő nyilvántartást követelt; ezt pedig a székelyeknél szokásos mustrálások, hadi szemlék alkalmával összeállított katonai összeírások vagy székely lustrák biztosították, illetve a meglevő összeírások alapján eszközölt ellenőrzések. Az 1605 őszén megesett felkészületlenség elkerülése végett Bocskai figyelmeztette Petki Jánost 1605. december 18-án írt levelében, hogy „minden székekre hirdessen generalis mustrát, és regisztrom szerint mindeneknek neveket írassák föl, ráerőltetvén, hogy az lovassa szerszámos és kopjás, az gyalogja veres

190

köntösben öltözzék és úgy álljon elő, mikor hadra kévántatik, erre minden szabados hadnagynak és tizedesnek az őalatta valójára gondja legyen, közel való napot praefigálván nekik és az üdő alatt kétszer is megmustrálván őket, hogy inkább készen legyenek, és annak utánna is gyakor mustrákkal serkenteni és oktatni az készenlételhez” (EOE. V. 400; Bocskai; Levelek, 183). Erre annál inkább szükség volt, mert a hadviselésre kész székelyek száma állandóan fogyatkozott. A széki kapitányok, a királybírák és nemesek mind több szabad székelyt tettek jobbágyukká és vonták ki a hadviselés kötelezettsége alól. „A mi zászlóink – írta Bocskai 1606. november 13-án Petki Jánoshoz címzett levelében –, némely székben hat, kiben több, kiben kevesebb, üresen állanak” (Erdélyi Történelmi Adatok – a továbbiakban: ETA – IV. kötete. Kolozsvár 1862. 446; Bocskai; Levelek, 241). De még ennek előtte is, 1606. július 20-án szigorúan meghagyta Petkinek, hogy a székelyek jobbágyosodásának/jobbágyításának gátat vessen, ne engedje, hogy valaki is a szabad székelyek közül „magát jobbágyságra adja pedig valaki valami szín alatt jobbágyáva tegye” (ETA. IV. 342; Bocskai; Levelek, 232). Szamosújvárról Nagy Albert küldte Petkihez, hogy a ngyezer gyalogosból és lovasból álló hadat hozzá kivigye. Parancsa szerint az indulásra előkészített négyezer székely nevét „regestrumban mind kapitányoknak, hadnagyoknak és mind az egész seregnek […] felírván”, de úgy, hogy közöttük „szolgarend, béres, micsoda ne legyen, hanem ki-ki személyes szerént maga legyen jelen”. Bocskai azt is meghagyta Petkinek, hogy az ily módon összeállított regestrumnak „a mássát kegyelmed minékünk küldje ki” (ETA. IV. 348; Bocskai; Levelek, 233). A fejedelemhez küldendő négyezer székely feletti hadiszemle megtartásáról még részletesebben írt Petkinek a gubernátor Rákoczi Zsigmond 1606. július 6-án. Miután aprólékosan előírja a fejedelmi parancsra megtartandó mustrát és az ennek alkalmával összeállítandó jegyzék rendjét, vagyis a „mustrálásnak az regestrumát”, felkéri a székely generálist, hogy a kész jegyzék másolatát küldje meg neki. Ezt azért, hogy „tudhassuk itt künn is őket megmustráltatni és minden kapitántúl, hadnagytúl, úgy int ott benn alája rendelték, tudhassa előkérni ugyanazon embereket, az kik fel lesznek az regestrumban” írva. Figyelmezteti Petkit, hogy a „neveknek regestrálására jó szép szerrel” legyen gondja. A levél utóiratából kitűnik, hogy a székelyek katonai összeírása mindig is szokásos dolog volt. „Hisszük azt – írja Rákóczi Zsigmond –, hogy kegyelmednek ez eddig is az székelységnek mustrálásának idején regestrálásokra gondja volt, ha azért az regestrum készen vagyon, az ő felség parancsolatja szerént, kegyelmed mentöl hamarébb küldje kezünkre, hogy ő felségének kezébe juttathassuk.” Ha a regestrum még nincs készen, „siessen minden székelyekről elkészíteni és ide küldeni”, vagy végső esetben maga vigye el személyesen azt, amikor a kitűzött napra meg kell jelennie a gubernátor előtt. (EOE. V. 424–425.) A mustra megtartására Bocskai Strucz Ferencet küldte ki a Székelyföldre. Neki mint fejedelmi biztosnak kellett ellenőriznie az összeírás elkészítését, s lehet hogy éppen maga személyesen írta össze a mustrán megjelent székelyeket (Uo. 316. old. 4. jegyzet). Mindezek után nem férhet kétség hozzá, hogy – a székely társadalomra és főleg a hadi kötelezettséget teljesítő rétegekre nézve a Mihály vajda és Basta utáni oly válságos időkben – ismételten állítottak össze fejedelmi parancsra székely katonai összeírást. Ezeket esetenkénmt a fejedelem – mint tette azt Bocskai is – magához kérette. Csak az idők viszonylag kevés székely katonai összeírás maradt ránk, és Bocskai Idejéből eddig egy sem került elő. Nincs kizárva azonban, hogy 1604. március 15-i összeírást Bocskai idejében, az uralkodása alatt tartott katonai szemlék vagy mustrák egyikén fel ne használták volna ellenőrzés céljából. Az sem kizárt, hogy éppen egy ilyen alkalommal fűzték a nevekhez az 1604. évi lusta margójára azt a sok megjegyzést, amely a hadi szemléről való távolmaradást megörökítette, mert a bejegyzések tagadhatatlanul más kéztől valók és bizonyára későbbiek. Ezen megjegyzések tükrében világosodik meg számunkra, hogy mennyire igaza volt Bocskainak, amikor a különböző székely székekben észlelt megüresedett zászlók jelentős számáról írt. Példának okáért az udvarhelyszéki 15 nemesből 11 hiányzott a hadiszemléről. A feljegyzett 469 lófő (primipili) közül 267 maradt távol, illetve 18 maga helyett küldte öccsét (egyikét ezeknek rossz hadi szerszámmal), 38 a fiát (ezekből rossz felszereléssel hetet), 49 a szolgáját (hatot belőlük rossz hadi szerszámmal), 18-an gyalog jelentek meg, 10-en „had űző” szolgálatot teljesítve maradtak otthon. De volt a távolmaradottak között olyan, aki meghalt, elszökött, beteg, béna, világtalan, agg, nyomorú , sánta stb. volt. Több településről hiányoztak a hadiszemléről az összes lófők, mint például Székelyudvarhelyről a 13, Szentegyházasonláhfaluból a 4, Sükőből a 9. lófő. A távolmaradott lófők aránya Udvarhelyszéken felülmúlta a hadkötelesek felét, persze ha azokat is közéjük számítjuk, akik maguk helyett mást küldtek a mustrára. A gyalogok jegyzéke még ennél is szomorúbb képet festett. Az 1604. évi lustrán a nevek után található későbbi megjegyzések is bizonyítják azt, amit 1605 őszén maga Bocskai István tapasztalt a hozzája küldött székely had láttán, azt ugyanis, hogy a székely had jelentős része „szolgarend, béres, micsoda”, harcra képtelen, hadi szerszámokkal és lóval rosszul ellátott emberből állott. Az 1604. évi székely katonai összeírást, pontosabban annak Udvarhelyszékre vonatkozó részét Sándor Imre – mint írja – „az Erdélyi Nemzeti Múzeum kézirattárában” őrzött 1727. augusztus 4-én Tolnai János által az erdélyi kormányzó Kornis Zsigmond rendeletére készített másolata alapján kiadta Udvarhelyszéki lustra 1604-ből címmel a Genedlogiai Füzetek X(1912) évfolyama 9–14, 45–51 és 69–74. oldalain. A Tolnai-féle

191

másolat bizonyára nem foglalta magában a csik-, orbai-, kézdi- és sepsiszéki lovasok és gyalogok összeírását. Így a csik-, kézdi-, orbai- és sepsiszzéki lustra kiadatlan maradt. Az említett Tolnai-féle másolatot még nem sikerült ugyan megtalálni, de az általunk használt eredetihez viszonyítva Sándor Imre közlésében sok az eltérés. Ezek a következők: 9. old. Zent Marton: Marko György neve után a későbbu megjegyzés elmaradt; Magh Jstuan és Bence Balint neve hiányzik, viszont helyettük az eredetiben nem található Erdő Gergely abs áll. Lokod: A két név utáni későbbi megjegyzés kiányzik. Gyepes: Tévesen Alberrg István az eredeti Albert Jstuan helyett. 10. old. Almás: Az eredetiben az egész faluhoz írták a megjegyzést: absentes. Vargyas: Tévesen Jmrefi az eredeti Jmech helyett. Zaldobos: Miklós István neve után hiányzik az eredetiben álló abs. Kisbachon: Tévesen Kiisbachon, az eredeti Kws Bacon helyett. Jánosfalva: Tévesen Kiis Vas gergely az eredeti Kws Vas gergely helyett. Dallia: Vas György neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Eghe: Az eredtiben Egeh. Ders: Tévesen Sukor az eredeti Chukor helyett. Bögöz: Mihály István neve után az eredetiben látható abs. hiányzik. Agiagfalva: Cziki Simon neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Udvarhely: A helyzégnév után az eredetiben látható absentes hiányzik. 11. old. Bethlenfalva: Mihaly Pál neve előtt az eredetiben látható A. hiányzik. Zenteghazas Olahfalva: Balas Ferencz neve után az abs. hiányzik, noha az eredetiben ez is az absentes özött van. Bogartfalva: Bogartfalvi Péter, Bogartfalvi György és Demeter Ferencz utáni megjegyzések hiányzanak. Zent Lelek: Pakot Mihály neve után az eredetiben álló abs. hiányzott. Bikafalva: Az utolsó név után az eredetiben álló abs. hiányzik. Sükő: Tévesen Bersy János az eredeiben Bechy Janos helyett. A nevek utáni későbbi megjegyzés hiányzik. Lengielfalva: Mihalj György neve után az erediben álló abs. hiányzik. Kadiczfalva: A Balint János neve után megjegyzésből a louon szó hiányzik. 12. old. Zentkirali: Telekfalvi Domokos neve után hiányzik az eredetiben látható Eócze. Oroszhegy: Tévesen Fille az eredetiben álló Filler helyett. Fancsal: Nagi Balint neve után hiányzik az eredetiben látható abs. Zent Tamás: A nevek utáni későbbi és az eredetiben látható megjegyzések hiányzanak. Malomfalva: Piros Albert neve után az eredetiben álló betegh szó hiányzik. Csehertfalva: Leörincz János neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Korond: Ravaz János neve előtt hiányzik az eredetiben látható Rauaz Janos fia, rosz. Paraid: Tévesen Miklós András neve után szalmát az eresdetiben látható Szolmot (solymot). 13. old. Küsmöd: Kacsykan Márton neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Medeser: Leörinczi Péter neve után hiányzik az eredetiben álló Tord. (Tordai vagy Tordátfalvi). Kadács: Mihalj Albert neve után hiányzik az redetiben álló Senex szó. Kiis Galambfalva az eredetiben Kws Galambfalva. Nagi Solimos: A Sipos János neve után későbbi bejegyzés hiányzik. Kiis Solimos az eredetiben Kws Solimos. Uj Zekel: A Zekel Lukács neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. 14. old. Rava: Csergeöd menyhárt és Most György neve után hiányzik az eredetiben álló abs. 45. old. Telekfalva: Tévesen Erős István az eredetiben Enoch Jstuan, Ghereö Pál Gedeó Pal, Berzi Miklós Berze Miklos és Zekes Péter Fekes Peter helyett. 46. old. Lövéte: Endes Ambrus neve után az eredetiben álló dar. (darabant) hiányzik; tévesen Zeök Lucs az eredetiben Zeóke Lukacz helyett. Giepes: Jstok András neve előtt hiányzik az eredetiben álló Dec. (Decurion) Patakfalva: Kos az eredetiben Kofas helyett. Felsőbodogasszonyfalva: Peter Deak neve előtt hiányzik az eredetiben álló Dec. Almás: Következetesen Czeke az eredetiben Czike helyett; Beneo az eredetibn Benceó helyett; Czike erencz a Czike Bernath helyett. 47. old. Szent Pál: Bela Bálint az eredetiben Bola Balint helyett. Kapolnas Olahfalu: Jakocz Balázs neve után dar. az eredetiben P. (Pedes) helyett. Zentegyhazas Olahfalu: Eghrj Tamás az eredetiben Eghej Tamas helyett; Zeles Mihaly neve után hiányzik az eredetiben álló ab. (absens), Bodor Benedek az eredeti Bodo Benedek helyett.

192

Ege: Deak Peter neve után az eredetiben nincs P.; Kovács Péter és Miklós András neve előtt hiányzik az eredetiben álló Nem arra ualo megjegyzés; Burjon Péter az eredetiben Burján Peter és Boke István az eredeti Bako Jstvan helyett. Musna: Bau György az eredetiben Ban Geórgj és Bartok György Barlok Geórgj helyett. 47–48. old. Ders: Emre György az eredetiben Emere Geórgj, Imre János Emere Janos és Demeter Miklós Demeter Mihalj helyett. 48. old. Jánosfalva: Boros György, noha az eredetiben inkább Goroh Györgynek olvaható a kijavított név. Agyagfalva: Keöresi Mihály az eredetiben Keöwsch Mihalj helyett. Benczed cum Zent Mihály: Jacab Balázs neve után hiányzik az eredetiben álló ra hatta; a Varga Tamás neve után a betegh későbbi bejegyzés. Farkaslaka: Keonechj Márton jó az eredeti Kouechj Marton p. budoso helyett. 49. old. Zent Lelek: Bardo Péter az eredeti Barto Peter helyett. Bogarfalva: Tévesen Lippai Pál, az eredetiben ugyanis a kihúzott Lenart Marton d. neve után ez a megjegyzés áll: Lipaj Zol. (Lippai szolgálaton) Malomfalva: Sofalvi Márton neve után zsoldos, az eredetiben inkább a Koldoz (koldus) olvasható. Jlke: Zaz Gergely neve után hiányzik az eredetiben álló abs. Oroszhegy: Mates Péter az eredetiben Matej Peter helyett. Zataloka: Kis Lokodi György az eredetiben Kws Sakodi Geórgj helyett és Matis Kovács az eredetiben Matej Kouacz helyett. 50. old. Veczke: Foldozó Mihály neve után hiányzik az eredetiben álló p. abs.; Hogj Demeter az eredeti Hegj Demeter helyett. Bodor: Szőke János, az eredetiben átjavított inkább Swkey/Szwkey Janosnak olvasandó. Rava: Bertalan Pál neve után nem a jó, hanem it uagion áll. Thelegdi Baczon: Komplar Ambrus és Kys Thokos István neve után kimaradt az eredetiben álló Hauasal. (Havasalföldi) és az eredeti margójára írt abs. mindenky megjegyzés. 51. old. Hermány: Tévesen Jncefi András az eredeti Jmechj Andras helyett; hiányzik Peteő Gázpár neve után a szwkeöt (szökött). Olasztelek: Tévesen Marho János az eredetiben Marko Janos helyett. Bardoczfalva: Chogh Gergely neve előtt hiányzik az eredetiben a margóra írt Füle falu neve. Innen kezdődően tehát a felsorolt személyek füleiek és nem bardócfalviak. 51. old. Küküllő Kemenfalva: Barrabás Bálint neve után hiányzik az eredetiben álló dar. Fenied: Péter András és Chergő István neve után hiányzik az eredetiben látható p. (pedes); tévesen Keönjves György az eredeti Keómjues helyett. Marefalva: Hiányzik a margóra más kéztől írt megjegyzés. Betlenfalva: A margóra írt megjegyzés Nemes ember földén laknak (és nem lakik) inkább vonatkozik az egész falura mint Sándor Imre jelölte két személyre. Zent Király: Miklós Péter dar. után hiányzik az eredetiben álló ab. (absens) 67–70. old. Beözeöd-ujfalu: Hiányzik az eredeti margójára írt megjegyzés és a Balogh Mihály neve után álló p. Nagysolymos: Tévesen Fülep Balázs az eredetiben Keöteö Balas helyett; Kovácz Miklós p. után hiányzik a két későbbi megjegyzés. 70. old. Etéd: Tévesen Chologh Jakab az eredeti Chogh helyett. Attiha: Hiányzik az eredeti margójára írt megjegyzés. Chehertfalva: Ambris György az eredeti Ambrus Geórgj helyett. Siklód: Balázs Miklós neve után hiányzik az eredetiben álló dar. abs. 71. old. Paraid: Hiányzik az eredeti margójára más kéztől írt szöveg. Sófalva: Hiányzik Simó György neve után az eredetiben álló abs. és Deák Miklós neve a p. Korond: Péter János neve után hiányzik az eredetiben álló abs. és a Miklós Ferencz neve utáni későbbi bejegyzés. Siménfalva: Hiányzik Gál István és Kerestelj István neve után az eredetiben álló abs. és Fabian Máté neve után a zegen szó. Újszékely: Simon Lukács neve után tévesen jó nagyon az eredeti it uagion helyett. Rugonfalva: Cisar István az eredeti Cesar Jstuan helyett; Gábor János neve után hiányzik a későbbi betoldás. Kis Galambfalva: Hiányzik Csiki János neve után az eredetiben álló P. 72. old. Zentabraham: Bolghar Marton neve után tévesen p. az eredeti dar helyett; Leörincz Péter neve után hiányzik a P. Zent Ersebet: Gál Ferencz neve után tévesen p. az eredeti it uagion megjegyzés helyett. Zent Miklós: Zaz Mihály neve után hiányzik az eredetiben álló betegh, abs. későbbi megjegyzés.

193

1 Az egész összeírásban a nevek előtt vagy után más kéztől és tintával, minden bizonnyal későbbi megjegyzések. Ezek vonatkoznak a katonai összeírásról, illetve a hadi szemléről való távolmaradás okaira (elszökött, beteg, béna, nyomorú, agg, bujdosó, a kapitány által elengedett stb.), illetve jelzik azt, hogy az összeírásban szereplő személy helyett más (öccse, fia, szolgája) jelent meg a szemlén. 2 A kihúzott abs. után írva ugyanazzal a más tintával mint az előbbi 1. számú jegyzet alattiak. 3 Más kéztől és tintával később betoldott nevek. 4 A név kihúzva. 5 A kihúzott abs. után írva, ugyanazon más tintával. 6 A kihúzott Boldisar Janos fölé írva. 7 A név más kéztől és tintával később betoldva. 8 A szolga kihúzva. 9 Az abs. kihúzva. 10 Mind a két név később, más tintával betoldva. 11 Más tintával, más kéz írása. 12 A név kihúzva. 13 A szolga, rosz, kihúzva. 14 A más kéztől és tintával írt, zolga, rosz, kihúzva, de föléje ugyancsak más kéztől és tintával: Lipaj. 15 A név kihúzva. 16 A név más kéztől később betoldva. 17 A név kihúzva. 18 Jstuan abs. a kihúzott Thamas fia fölé írva. 19 A név előtt A. áll. 20 A név és a hozzá füzött megjegyzések más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 21 A név után zolga, kihúzva. 22 A név után abs. kihúzva. 23 A név után zolga, kihúzva. 24 A betegh a kihúzott abs. után, más tintával írva. 25 Piros a kihúzott Galambfalwj fölé más kéztől és tintával írva. 26 A két név más kéztől és tintával később betoldva. 27 A jelölt nevek mind kihúzva. 28 Az abs. kihúzva. 29 Következik abs., kihúzva. 30 A kihúzott bete..[!] után írva. 31 Következik abs., kihúzva. 32 A név más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 33 A fia, rosz, a kihúzott zol. után írva. 34 Következik abs., kihúzva. 35 A név más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 36 Kihúzva. 37 A név és a hozzá fűzött megjegyzések később, más kéztől és tintával betoldva. 38 Kihúzva. 39 Egy kiolvashatatlan más névre más kéztől írva. 40 A név más kéztől és tintával betoldva. 41 A margóra később betoldott név, kihúzva. 42 A név kihúzva. 43 Janos a kihúzott Mathej után más kéztől és tintával írva. 44 A név más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 45 A falu és a lófő neve utólag más tintával bejegyezve. 46 A név más kézzel írva. 47 A név később más kéztől és tintával betoldva. 48 A név kihúzva. 49 A név más kéztől és tintával betoldva. 50 A név a lap szélén más kéztől: peres jobagj. 51 A név után a margón újra a megjegyzés: Olafalujens. absentes omnes 52 Más kéztől és tintával betoldva. 53 Péter a kihúzott Andras fölé írva. 54 A név kihúzva. 55 A más kéztől írt abs. után: Zagon , kihúzva.

194

56 57 58

A név kihúzva. A lap jobb és bal oldalára írt megjegyzések. A jegyzék bal margójára, más kéztől írva. 59 A jegyzék jobb margójára, más kéztől és tintával írva. 60 A jegyzék bal margójára, más kéztől s tintával írva. 61 A név kihúzva. 62 A név kihúzva. 63 A jegyzék bal margójára, más kéztől s tintával írva. 64 A jegyzék bal margójára, más kéztől s tintával írva. 65 A jegyzék jobb margójára, más kéztől s tintával írva. 66 Következik: abs., kihúzva. 67 A további írás elmosódott. 68 A név kihúzva. 69 A jegyzék bal margójára írva. 70 Geórgj a kihúzott Janos után írva. 71 A jegyzék bal margójára írva, más kéztől. 72 A név és az utána következő más kéztől írt megjegyzés kihúzva. 73 A név más kéztől betoldva. 74 Következik egy többszörösen áthúzott kiolvashatatlan szó. 75 A Zekelj átjavítva Swkey-re. 76 A név és a hozzá fűzött, más kéztől írt megjegyzés kihúzva. 77 A kihúzott, kiolvashatatlan szó fölé írva, más kéztől. 78 A jegyzék margójára írva, más kéztől. 79 Más kéztől, a margóra írva. 80 Más kéztől, a margóra írva. 81 A név és a hozzá fűzött két megjegyzés kihúzva. 82 A jegyzék margójára írva, más kéztől. 83 Az it vagion más kéztől írt megjegyzés kihúzva. 84 A név kihúzva; utána egy kiolvashatatlan szó. 85 A név más kéztől betoldva. 86 Más kéztől, a margóra írva. 87 A név más kéztől betoldva. 88 A kihúzott it uagion után írva, más kéztől. 89 Mind a két név más kéztől betoldva. 90 Más kéztől a jegyzék bal margójára írva. 91 Más kéztől a jegyzék jobb margójára írva. 92 A név kihúzva. 93 Más kéztől írt megjegyzés. 94 Mind a két név a másodikhoz fűzött megjegyzéssel együtt kihúzva. 95 A lap margójára, más kéztől írva. 96 A laphoz ragasztott cédulán újra a falu neve és az utána következő négy név. 97 A Foris átjavítva: Varga. 98 A lap szélére írva, más kéztől. 99 Andras az áthúzott Balas után írva. 100 A név más kéztől betoldva. 101 A lap szélére, más kéztől írva. 102 A név más kéztől betoldva. 103 A név kihúzva. 104 A kihúzott Szopos után írva. 105 A kihúzott Tuson után írva. 106 A lap szélére, más kéztől írva. 107 Kihúzva. 108 Előtte Tanko Jstuan, kihúzva. 109 A név kihúzva. 110 A név más kéztől betoldva. 111 A név kihúzva. 112 Demeter a kihúzott Miklos fölé írva. 113 Damokos a kihúzott Rauaz után írva.

195

A név kihúzva. A lap szélén a névvel egy irányban: Hozo Ferencz zaza. A név kihúzva. 117 A Zaza szó elmodódva. 118 A név kihúzva. 119 A kihúzott Janos Barlabas fölé írva. 120 A kihúzott Okos Demeter fölé írva. 121 A kihúzott Ficz Mihalj fölé írva. 122 Mind a három név kihúzva. Következik utánuk egy tiszta oldal. A 64r. oldalon kezdődik egy olyan jegyzék, melynek eleje hiányzik, de az írás a Csiki gyalogok jegyzékével (lásd 59r) azonos. 123 Mind a két név a lap margójára írva. 124 A tíz név áthúzva, a hozzájuk fűzött megjegyzés más kéztől írva. 125 Mind a három név más kéztől írva. 126 MInd a két név később átjavítva: Maxay. 127 Mind a két név más kéztől írva. 128 Az eredeti Pal átjavítva: Gal. 129 Az egész megjegyzés más kéztől írva. 130 A kihúzott Koris fölé írva. 131 Előtte Olczi Miklos, kihúzva. 132 A más kéztől írt abs. kihúzva. 133 A név más kézből betoldva 134 A más kéztől írt abs. után a 77. és 78. lapokon következik újra a fennebb (60–61. lapokról) lemásolt Orbai széki lovasok jegyzéke. A 79. lapon Kelemen Lajos megjegyzése: „A 164. (a mostani, bélyegzővel számozott 85.) lapon ez a névsor csaknem betűről-betűre ismétlődik. Nem székely összeírás; nem csak ez, hanem a 168. (a mostani 87v.) oldallal bezárólag ide kötött egész anyag sem.” Lajos megjegyzése helytálló, mert példának okáért itt van az Antal Hadnaggi zaza. Kurtanok – havaselvi lovasság.
115 116

114

196

V
1614. február 17–23. Maros-, Udvarhely-, Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, valamint CsíkGyergyó-Kászonszék-beli fõnépek, lófõk, gyalog puskások, szabadosok, jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírása1 1. Jndex
Civitatum, oppidorum, villarum et possessionum Sedium Siculicalium Maros, Udvarhely, Sepsi, Kezdi et Orbaj, item Csik, Gjrgio et Kaszon ac filiarum quarundam in hoc Libro Regestrationis per Jll. d. Princ. Gabr. Bethlen facta Maros Szek Abod Andrasfalva Agárd Ákosffalva Attosffalva Balintffalva Bánd Bede Bere Bergenye Bodon Borzaszegh Bos Bö Bözed Buzaháza Csávás Csejd Csereffalva Csikffalva Csithfalva Csokafalva Csokffalva Czibaffalva Demeterffalva Demjénhaza Egerszegh Ehed Erdeo Sz. Georgj Ernye Fele Fintaháza Fol.1. 54 (!) 44 43 60 55 61 14 47 69 15 25 25 52 58 23 32 19 29 60 3 67 54 59 58 32 24 42 56 20 17 8 Folyfalva Galambod Gálffalva Geges Göcs Görgény Gialakuta Haczo Haraszkerek Hauad Hauadtö Hodos Jed Jkland Jlenczffalva Jobbagyfalva Jobbagytelke Jzlo Kakasd Kál Karacsonffalva Kebele Kebele Szent Jvan Kelementelke Kendõ Keresztur Kibéd Kis Falud Kis Görgény Koronka Kölpény Köszvénies Kövesd Lörinczfalva 65 18 62 46 68 64 50 11 69 54 49 34 28 31 6 39 33 31 67 38 59 28 27 50 44 1, 39 53 24 64 26 13 37 12 4 197

Lukaffalva Madaras Mája Makfalva Malomffalva Markod Maros Szent Geörgj Ménes Mezö Madaras Mikháza Mogyoros Moniat Nyárádteo Nagy Adorjan Náznánffalva Panit Remete Remeteszegh Rigmány Sámsond Selye Sepreod Somosd So Váradgja Szabed, vide Zabed Száltelek, vide Zaltelek Szekes, vide Zekes Szent Anna Szent Benedek Szent Georgj Sz. Gerlicze Szent Jmreh Szent Jstvan Szent Jván Szent Király Szent Lászlo Szent Lörincz Szent Márton Szent Miklos Szent Rontas Szent Simon Szereda Szouata Tompa Torboszlo Totffalva Udvarffalva Vadasd Vaja 198

9 62 67 51 3 40 40 21 10 35 68 63 2 50 25 16 36 24 69 15 41 61 65 52

Véczke Zabed Zaltelek Zekes Vadad Udvarhely Szek Abásfalva Abrámfalva Agjagfalva Also Boldogh Aszszonyfalva Almás Andrásffalva Árvátfalva Atia Baczon Bágj Bardoczfalva Benczéd Béta Bethffalva Bethlenffalva Bibarczffalva Bikaffalva Bogarfalva Boldogh Aszsz.-falva Bordos Bögöz Bözöd Bözödujfalu Cseb Csekefalva Czibreffalva Czierdffalva Dállja Déczfalva Demeterfalva Ders Doboffalva Ege Etéd Fancsal Farczad Farkaslaka Felsõ Boldogh Asz.-falva Feniéd Fiattfalva

30 22 26 27 34 81 82, 508 102 108, 528 157, 502 82, 506 161, 523 101, 527 134, 517 90 98, 505 87, 529 127, 515 143, 525 152, 528 112, 509 89, 530 111 122 111, 157 171 109, 499 164, 521 163 170 159, 523 111 145, 515 103, 504 109, 528 126, 515 105, 503 141, 526 104, 504 137, 519 118, 512 139, 526 123, 513 111, 527 113, 509 156, 502

29 64 40 63 59 58 5, 27 23 61 45 41 7 48 57 47 56 45 66 30 21, 44 49 66

Füle2 Gagj Galambffalva Gjepes Hermán Hideghkut Hoggja Homoródkemenffalva Homoródujfalu Janosffalva Jastffalva Jenlaka Jlke Kadács Kajdicsffalva Kányád Kapolnás Oláhujfalu Karacsonffalva Kecset Kede Kénos Kereszturffalva Kereszturváros Kemenffalva Kis Baczon Kisfalud Kis Galambffalva Kis Kede Kis Soljmos Kobadffalva Korond Körispatak Küküllõkemenffalva Küsmöd Lengjelffalva Lokod Lövete Malomffalva Mareffalva Martonos Matisfalva [Medes]er3 Miklosfalva Mogjoros Musna Nagj Galambffalva Nagj Kede Nagj Soljmos Okland

88, 529 159, 521 150, 151 84, 509 89, 530 168 143, 526 96, 508 94, 507 96, 505 104, 503 132, 516 119, 512 147, 524 120, 509 104 97 93, 507 144, 515 148 98, 509 155, 502 154, 502 96, 114 90, 530 145, 515 151, 499 148, 524 167, 500 148, 516 129, 518 162, 521 114, 511 136, 520 121, 527 99, 509 84, 507 125, 514 113, 520 133, 517 108, 528 146, 523 110, 5274 109, 4995 106, 503 150, 499 150, 524 166, 501 94

Olah-ujfalu 97 Olasztelek 87, 529 Oroszhegj 116, 512 Ozdffalva 110 Pálffalva 124, 517 Parajd 131, 519 Patakffalva 99 Rava 168 Recsenjed 91 Remete 85 Rugonffalva 153, 524 Sakod 169 Sandorffalva 100, 528 Siklod 134, 521 Simjenffalva 149, 525 Sóffalva 130, 518 Soljmos 166, 167, 500, 501 Sükõ 140, 526 Szaldobos 91 Szekelj Szállás 171 Szent Abram 161, 522 Szent Demeter 171 Szentegjházasoláhujfalu 97 Szent Ersebet 165, 500 Szent Királj 117, 513 Szent Lászlo 102, 528 Szent Lelek 122 Szent Márton 81 Szent Mihalj 126, 514 Szent Miklos 149 Szent Pál 92, 505 Szent Peter 95, 505 Szent Thamás 119 Szombatffalva 120, 530 Tarcsaffalva 128, 516 Telegdi Baczon 90 530 Telekfalva6 119, 511 Tibod7 [Timaffalva 154, 525]8 Tordatffalva 129, 524 Udvarhelj város 172 Ujfalu 97, 163 Uj Szekelj 159 Vágás 142, 526 Varallja 125, 517 Vargjas 86, 528 Városffalva 95, 504 Veczke 170 Zetelaka 115, 510 199

Zolokma

135, 520

Zoltán Zalán Kezdi-szek Albis Almás Alsó Csernáton Alsó Torja Bellaffalva Bereczk városa Bita Csernaton Csomortán Dalnok Esztelnek Felsö Csernaton Felsö Torja Futasffalva Hatoljka Jkaffalva Kezdivásárhelj Kurtapatak Lemhenj Leszffalva Markosffalva Martonffalva Martonos Mátisffalva Maxa Nyujtod11 Oroszfalu12 Osdola12 Polján Sárffalva Szazfalu Szent Katolna Szent Lelek Torja Orbai Szek Baratos Czoffalva Damokosffalva Gelencze Haralj Hilib Jmecsffalva Kovaszna Körös

258 239

Háromszek Sepsiszek es Erdóvidéke Ajta 183, 185, 199 Al Dobolj 220 Angjalos 265 Arkos 248 Baczon 196 Barolth 191 Besenjö 266 Bikffalva 217 Bodok 255 Bodos 196 Borosnjo 208 Bölön 179 Dobolj 208, 220 Egerpatak 211 Eresztevénj 223 Etffalva 259 Fel Dobolj 202 Fotos 264 Gidoffalva 261 Jlljeffalva várossa 204 Kalnok 243 Killjen 241 Kis-Borosnjo 246 Komollo 223 Kökös 230 Köpecz 190 Köröspatak 251 185 Közep-Ajtha9 215 Lisznjo10 254 Malnas10 Miklosvára 188 Mogjoros 214 Nagjajta 183 Nagj Borosnjo 208 Oltszeme 253 Retj 221 Szacsva 213 Szárazajta 199 Szemerja 244 Szent Gjörgjvarossa 235 Szentiván 224 Szent Király 233 Szotjor 231 Uzon 227 200

279 321 281 289 312 338 348 281, 286 317 275 314 286 295 304 340 297 269 313 322 306 345 343 337 347 273 327 342 333 309 330 329 318 299 289, 295 353 397 385 382 362 367 358 360 356 380

Pake Papolcz Pava Petöffalva Szörcse Thamasffalva Telek Zabola Zágon Csik, Gjirgjo, Kászon Kászon Szek Felsõfalu Jakabffalva Jmperffalva Nagj-Kászon Ujfalu Csik Szek Al-Csik Azarffalva (!) [Lazarffalva] Bánkffalva Csatoszegh Csekeffalva Kozmás Menaságh Mindszent Szent Gjörgj Szent Imreh Szent Királj Szent Lelek Szent Márton Szent Simon Szögöd [Zsögöd] Tusnád

378 385 374 399 383 381 383 369 389

Verebes Lakságh Fel-Csik Borsova Csicsó Csomortán Danffalva Delne Györöczffalva Jenöffalva Karczffalva Lakságh Madaras Madeffalva Palffalva Rákos Szent Domokos Szent Mihály Szent Miklos Szent Thamás Szépviz Taplocza Vaczarczi Vardoffalva Gyirgyo Szek Al-falu Csomaffalva Gyitro Remete Szárhegj Szent Miklos Tekeröpatak Ujfalu

443 446 459 448 461 466 454 464 470 469 471 467 452 456 464 472 450 455 471 457 463 446 460 473 473 48113 48213 483 480 473 476 477

407 411 409 413 409 407

416 443 419 436 425 429 421 439 416 440 430 427 424 437 432 434

Finis Jndicis Libri Regestationis Anni 1614 tempore beatae memoriae Principis Domini Gabrielis Bethlen universos siculos nobiles agiles part. et ignobiles, exceptis Sedis Aranjas regestantis.14

201

Jegyzetek
Jeleztük már, hogy Bethlen Gábor székely politikájának gyökerei Bocskai István és Báthory Gábor korára nyúlnak vissza. Ha utóbbiak egyéni és közösségi adományokkal, szabadságlevelekkel, valamint az erõszakos jobbágyosítás megfékezésével próbálták rendezni a székely kérdést, Bethlen Gábor felismerte, hogy a szabad székelyek jobbágysorba jutása sokkal összetettebb folyamat, távolról sem korlátozható csupán az erõszakos jobbágyosításra. Egyéni és kollektív adománylevelekkel lehet ugyan szilárdítani a katonai szolgálatot teljesítõ székelyek helyzetét, de ez a társadalmi létrán való felemelkedést elõsegítõ politika nem oldja meg a katonáskodó közszékelyek lemorzsolódását, márpedig ez fenyegetõ méreteket öltött. A rendkívüli katonai szolgálat Mihály vajda idejében és Giorgio Basta pusztításai kilátástalan állapotokat szültek. Az addig olyannyira sóvárgott székely szabadság elveszítette vonzóerejét, mert a fejében teljesítendõ hadi szolgálat sokkal nagyobb terheket jelentett a székelység legnépesebb rétegeire nézve, mint a jobbágyi állapot; a jobbágysors vele szemben könnyítést ígért és hozott is. Könnyen adta magát jobbágyságra a szabad székely, mert ha urának hetente egy-két napot dolgozik, „azzal minden egyéb szolgálattól és fizetéstõl” megszabadul – mint írta ezt maga Bethlen Gábor 1622. október 8-án fejedelmi elõterjesztésében a székely kérdést rendezni hivatott Besztercei Országgyûlésre összehívott rendeknek. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a székelyföldi jobbágy adót nem fizetett és mindvégig megõrizte szabad költözési jogát, nincs mit csodálkozni azon, hogy a közszékely számára elõnyösebb lett a jobbágyság, mint az egyre súlyosabb terhekkel járó szabad székely állapot. „Ez az oka – írta a fejedelem a már említett elõterjesztésében –, hogy a zászlók üresek és csak szegény Bocskai fejedelem idejétõl fogva közel hat ezer székely lött jobbággyá” (SzOkl. IV. 216). Az önkéntes jobbágyosodás folyamatát kellett a visszájára fordítani, ha a fejedelem meg akarta õrizni, sõt erõsíteni az országos had gerincét alkotó székely hadakban szolgáló rétegeket. Ehhez viszont szükség volt a helyzet minél részletesebb ismeretére, pontosabban a székelyföldi jobbágyság összeírására a jobbágysorba került székelyek visszaszerzése céljából. Ezt már Báthory Gábor is látta, s bár folytatta bõkezû adományait, fejedelmi biztosokat rendelt ki a székelyföldi jobbágyok összeírására. Noha az õ idejében készült öszszeírásokból mindmáig egyet sem ismerünk, hiteles források tanúskodnak róla, hogy összeírások készültek és a hadi szolgálatra kötelezett székelyek visszaállítása kezdetét vette. Báthory Gábor 1608 decemberében és 1609 januárjában kelt leveleibõl tudjuk: Ruszkai Kornis Boldizsár fejedelmi tanácsos, székely generális és Háromszék kapitánya, Forró György pap és a székelyderzsi Petki János fejedelmi tanácsos és Udvarhelyszék kapitánya voltak a Székelyföldre kirendelt biztosok (SzOkl. IV. 182, 184). 1609 októberében kissennyei Sennyei Pongrác és ugyanaz a Petki János „in Siculiam delegati commissarii” összeírták a székelyföldi jobbágyokat és közülük sokat állítottak vissza a hadköteles szabad székelyek sorába. Közben a fejedelem azt is elrendelte, hogy „senki szabad székelyt 500 forint fizetés bírsága alatt jobbágyul ne tehessen” (SzOkl. VI. 27, 28). Bethlen Gábort uralkodása kezdetétõl foglalkoztatta a katonai szolgálatot teljesítõ rendek védelme és mindenekfölött a jobbágysorba jutott székelyek visszaszerzése. Õ viszont az összes székelyföldi családfõk minél átfogóbb összeírásával kezdte. Minden székely székre külön-külön összeíró biztosokat küldött ki. Ezek 1614. február 17-én egyidejûleg láttak hozzá az összeíráshoz. Az általuk összeállított lustrából tudjuk, hogy február 17. és 23. között Fónyodi János fejedelmi familiárus, Vacsárcsi Mátyás és Kászoni Gergely deák elvégezték Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírását a Bethlen Gábortól „kapott utasítások szerint”. Kézdi-, Orbai- és Sepsiszéken is február 17-én kezdték el a név szerint meg nem nevezett biztosok az összeírást. Udvarhelyszéken viszont február 18-án láttak hozzá a munkához (lásd az eredeti lustra 75, 179, 407. és 486. lapjait). Mi sem bizonyítja jobban, hogy minden széken más-más biztosok végezték az összeírást, mint az, hogy székenként külön füzetbe, más-más kéz írta össze a családfõket, és székenként is eltért a fejedelmi utasítás értelmezése. A családfõk falvankénti összeírásánál a biztosok más-más szerkezetet követtek. A településeken belüli szerkezetet nyilván befolyásolták a székenkénti sajátosságok, ám ezek mégsem voltak annyira eltérõek, mint amennyire az összeírásból felületes nézetre kitûnne. Marosszék összeírói a településenkénti szerkezet jól elhatárolt rovataiba sorolták be a családfõket. A társadalmi szerkezetnek megfelelõen ezek voltak az elõkelõk vagy nemesek, lófõk, gyalogok, szabadosok, valamint a jobbágyok különbözõ jogállású és eredetû rétegei (õsjobbágyok, adományozott, confiscált, confiscálás elõtti és utáni jobbágyok, a frissebben jobbágysorba jutott szabad székelyek), a zsellérek két elkülönült rétege (a vármegyei területrõl a Székelyföldre települtek – inquilini comitatenses, és az egyik székelyföldi településrõl a másikba átköltözöttek – inquilini siculicales) és végül a szolgák. Persze az inquilini comitatenses fogalma nem jelentette mindig csak a vármegyékbõl beköltözött zselléreket. Közéjük sorolták a Szászföldrõl, Fogarasföldrõl, Moldvából, Havaselvérõl vagy Magyarországból érkezetteket. Marosszék összeírói a frissen jobbágysorba kerültek – iobagiones subiugati – nevei után egyenként részletes felvilágosítást fûztek a jobbágyosítás/jobbágyosodás okáról, körülményeirõl és idejérõl, feljegyezvén egyben annak is a nevét, akinek jobbágyai lettek. A rétegenként világosan elhatárolt külön rovatokba a neveket sorszámozva írták össze, a nevek után pedig legtöbbször településként, ritkábban oldalanként jegyezték le a rétegenkénti összegezést.
1

202

Az udvarhelyszéki lustrában is ugyanazon rétegeket találjuk, azzal az eltéréssel, hogy a zsellérek sorában felbukkannak a zálogos zsellérek, a jobbágyok között pedig az adományozottak a donati coloni fogalom alatt szerepelnek. Külön rovatba írták még össze az ún. kóborlókat (vagantes). A szabad székelyekre itt is betartották a rétegenkénti külön rovatba való besorolást, de már sorszámozás nélkül. A jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírásában viszont teljes a rendszertelenség és következetlenség. Hiányoznak vagy ritkák a világosan elkülönült rovatok. Ezzel szemben csaknem minden név elé jegyezték fel a rendi betagoltságot. A településenkénti vagy oldalankénti összegezés is elmaradt. Egy és ugyanazon elvektõl vezettetve írták össze a fejedelmi biztosok Kézdi-, Orbai- és Sepsiszék családfõit. Mind a három szék külön-külön lustráiban ugyanazon kéz írásával találkozunk. A szabad székely rendek összeírása itt is a szokásost követte, azzal a megszorítással, hogy a gyalogok között igen gyakori a „Petki János idejebéli” megjegyzés. Ez arra utal, hogy õket a székelyderzsi Petki János fejedelmi tanácsos háromszéki kapitánysága idejében, 1609-ben állították vissza a hadköteles darabantok rendjébe. A jobbágyok, zsellérek és szolgák esetében, kevés kivétellel, egyénenként rögzítették rétegzõdési hovatartozásukat. A településenkénti összegezés elmaradt, de külön összegezték rétegenként a szabad székelyeket és külön a jobbágyokat, zselléreket és szolgákat – jogállásuk sorrendjében. Itt is, akárcsak a marosszéki összeírástól eltérõen a többi szék összeírásában a jobbágysorba jutás körülményeire, idejére és okaira vonatkozó megjegyzések elmaradtak vagy nagyon sommások. Nem egységes tehát az összeírás a lapokon. A marosszéki lustrában gyakori a három- vagy négyhasábos összeírás, még akkor is, ha a neveket és fõleg a jobbágysorba kerültek neveit többsoros megjegyzések követik. Minden egyes falu névjegyzékét külön oldalra írták, de kisebb települések esetében két vagy három falu összeírása is ugyanazon az oldalon található. Csík-Gyergyó-Kászonszék névjegyzéke következetesen kéthasábos, mint Udvarhelyszéké. Ezzel szemben Háromszék összeírói – egészen ritka kivétellel – az oldalankénti egyhasábos összeírást követték. Székenként elvégezték az összegezést és a lustra végén az egész Székelyföld összeírt családfõinek számszerû összegezését rétegenként. Megjegyezzük még, hogy Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírása a többiekhez viszonyítva egyszerûbb, bár inkább közelít a háromszékihez. Amikor Marosszék, Udvarhelyszék, Sepsi-, Orbai- és Kézdiszék, Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírása elkészült, a négy füzetet a fenti sorrendben összerakták és az így elkészült, összeállított lustrához helynévmutatót készítettek székenként alfabetikus sorrendben. Nincs tudomásunk róla és az 1614. évi lustra eredetijében, de a késõbb készült másolatokban sem akadtunk nyomára annak, hogy Aranyosszék családfõit 1614ben összeírták volna. A külön füzetbe írt Indexet a lustra elejére tették. A mutatót valószínû I. Rákóczi György idejében állították össze, mert a füzet utolsó két lapján az 1635. évi háromszéki lustra helynévmutatója található. A füzet Marosszék és részben Udvarhelyszék helynévmutatóját tartalmazó elsõ lapja az idõk folyamán leszakadt és elkallódott. Ez a rész fennmaradt viszont az 1784-ben készült másolatban. Valamikor a XVIII. század végén vagy talán a XIX. század elején a négy füzetet az elõttük lévõ helynévmutatóval és egy másik, 1614 után, Udvarhelyszék elszegényedett szabad székelyeirõl, özvegyeirõl, nincstelen jobbágyairól és zselléreirõl készült összeírással, valamint Kozmás csíkszéki község családfõirõl késõbb készített másolattal együtt egy félbõr, vászonnal borított vastag kartonborítékkal egybekötötték. A kötet borítóján a következõ aranyozott betûkkel szedett szöveg áll: Urbarium P. Gab. Bethlen MDCXIV. Megemlítjük még, hogy Kozmás összeírását nem az eredeti 1614. évi lustráról másolták, hanem, amint azt Vajda Mihály guberniumi titkár Szebenben 1788. május 23-án kelt hitelesítõ utóiratában feljegyezte, egy a CsíkGyergyó-Kászonszék lustráját magában foglaló és akkor a Gubernium Levéltárában õrzött másolatról. Az 1614. évi Bethlen Gábor-féle lustra eredetijét magában foglaló kötetet Románia Országos Levéltárának kolozsvári Igazgatósága õrzi Udvarhelyszék Levéltára. Székely Láda. 56. sz. jelzet alatt. A bekötött kézirat szerkezete tehát a következõ: helynévmutató, Marosszék (1–70. old.), Udvarhelyszék (75–177. old.), Sepsiszék (179–268. old.), Kézdiszék (270–350. old.), Orbaiszék (353–399. old.), Kászonszék (407–415. old.), Al-Csík (416–444. old.), Fel-Csík (446–473. old.), Gyergyószék (473–483. old.), a csíkgyergyó-kászonszéki összeírás összegezése (485–488. old.), az egész 1614. évi székely katonai összeírás számbeli összegezõ adatai (490–493. old.), az udvarhelyszéki nincstelenek összeírása (497–530. old.) és Kozmás összeírásának 1788-ban készült másolata (533–537. old.). Az egész lustrát ívrét méretû papírra írták. A XVIII. század végén az Udvarhely anyaszék levéltárában õrzött eredeti 1614. évi Bethlen-féle lustráról másolatok készültek. Ezek közül az MOL Teleki család marosvásárhelyi levéltára (P. 667). Teleki család. Vegyes iratok, 3. csomó, 8. tétel jelzete alatt található az eddig ismert egyetlen teljes másolat. Az ívrétpapírra írt másolatot a múlt század végén beköttették. A másolatot Tibódi Ferenc udvarhelyszéki notarius vetette össze az eredetivel, készített hozzá hibaigazító jegyzéket és látta el Udvarhelyszék hitelesítõ pecsétjével 1784. szeptember 27-én. Ez a másolat lehetett a Gubernium Levéltárában Nagyszebenben. Róla készítették a már említett 1788. május 23-án hitelesített, Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírását magában foglaló másolatot. Bár ez utóbbinak holléte ma még ismeretlen, Románia Országos Levéltárának csíkszeredai Igazgatósága Új

203

szerzemények 177. sz. jelzete alatt õriznek egy dátum nélküli, valószínûleg ugyancsak a XVIII. század végén vagy a XIX. század elején készült, de csak részben megõrzött másolatot. Ez a másolat azonos azzal, amelyet Györffy István 1913-ban közölt (Genealógiai Füzetek, XI/1913. 49–54, 84–99. és 129–132). A kiadó megjegyezte, hogy a másolat „kézirata Csíkvármegye levéltárában található […] A lajstrom nem teljes, mert a végén látható összegezés szerint 3310 fõt kellene tartalmaznia, holott tulajdonképpen csak 1975 névvel találkozunk benne. Hiányos voltáról leginkább meggyõzõdhetünk, ha sorra vesszük az egyes községeket, akkor ugyanis kiderül, hogy voltaképpen Al-Csíkot és Kászonnak egy részét tartalmazza, Gyergyó pedig hiányzik” (i.h 49). Valóban: az általunk is látott 8 lapnyi ívrét nagyságú füzet a Györffy István által említett 19 község összeírását tartalmazza. Az 1614. évi Bethlen-féle lustra eredetijérõl a Marosszékre vonatkozó részt több ízben is lemásoltatták. Ezen másolatok közül a Románia Országos Levéltára kolozsvári Igazgatóságán található Erdélyi Múzeum Egylet Kézirattárának állagában õrzik a Székely lustrák II. csomójában A.199. szám alatt az 1791 végén és 1792 elején készített másolatot. Az említett csomóban „Marosszéki székelyeknek összeírások 1615, 1636, 1677, 1688, 1691 és 1711” cím alatt egy kötetbe kötve az elsõ 39 ívrét nagyságú lap valójában nem az 1615. évi, hanem az 1614. évi Bethlen-féle lustra Marosszékre vonatkozó részének a másolata. Az elsõ oldalra írt megjegyzésbõl kitûnik, hogy 1791. december 15-én Udvarhelyszék fõkirálybírája: Bethlen János és alkirálybírái: székelydályai Kandó Mihály és kadácsi Török Ferenc Marosszék fõkirálybírájától, nagyercsei Toldalagi Ferenctõl és a szék vicenotariusától, Csernátoni Antaltól felkérést kaptak, hogy az anyaszék levéltárában õrzött 1614. évi lustra eredetijének Marosszékre vonatkozó részét másoltassák le. Az elkészült másolatot pálfalvi Ferenc György, Udvarhelyszék jegyzõje ellenõrizte és 1792. január 6-án hitelesítette. Románia Országos Levéltára marosvásárhelyi Igazgatóságán a Marosszéki Lustrák állagban õriznek egy 1791-ben készült másik, 300 oldalnyi ívrét papírra írt másolatot. 1943-ban Marosvásárhelyen egy újabb másolatot készítettek a Bethlen-féle lustra Marosszékre vonatkozó részérõl. Ez is az említett marosvásárhelyi levéltárban látható. Végül megemlítjük azt is, hogy a MOL Antos család levéltárában (P.5) 1. csomó/1614 jelzet alatt van a sepsiszéki Szentkirály családfõit tartalmazó másolat. Rétyi Antos Istvánné kérésére készítette Udvarhelyszék jegyzõje, Tibódi Ferenc, 1784. aug. 10-én. Nincs kizárva, hogy más részleges másolatok is elõkerüljenek a késõbbi kutatások folyamán. Mi azonban az 1614. évi Bethlen Gábor-féle lustra eredeti kéziratát használtuk és a betûhû átírást követtük. 2 Eddig az Indexet az MOL Teleki család levéltárában õrzött XVIII. század végi hitelesített másolatból vettük, az eredetiben ugyanis – mint jeleztük – az elsõ lap hiányzik. A másolat az eredeti oldalankénti szövegét tartalmazza, s így a lapszámokra való utalás teljesen megfelel az eredetinek. 3 Kiszakadva mintegy 3 cm; kiegészítettük az udvarhelyszéki lustra alapján. 4 A lap alja leszakadva, kiegészítettük lustra szerint. 5 A lap alja leszakadva, kiegészítettük lustra szerint. 6 Kiszakadva 3,5 cm, kiegészítve a lustra szövege alapján. 7 Kiszakadva 4,5 cm, kiegészítve a lustra szövege alapján. 8 Kiszakadva 6,7 cm, kiegészítve a lustra szövegének megfelelõen. 9 Részben leszakadva, részben szétmállva, kiegészítve a lustra szövegébõl. 10 A lap alján mind a két helységnév leszakadva, kiegészítve a lustra szövege alapján. 11 Kiszakadva 4 cm. A lapra való utalást az eredeti alapján egészítettük ki. 12 A lap alja leszakadva. A két helységnevet és az oldalra utalást a lustra szövegébõl vettük. 13 A kiszakadt 6 centiméternyi részen valamikor álló számokat a lustra szövegébõl és a XVIII. századi másolatból vettük. 14 Következik két oldalon Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék 1635-ben, I. Rákóczi György idejében összeállított lustrájának helynévmutatója.

204

2. Marosszék
(1)

Connumeratio Vniuersorum Siculorum Sedis Siculicalis Marvs
CON. KEREZTVR

Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: Aszalos Giórgy Aszalos Miklos Aszalos Peter Aszalos Jakab Drabant Mattias Kadar Peter Aszalos Janos Keohegý Andras Libertini: Antal Jakab Judex Aszalos Balint Barat Janos Nagj Mihalý Nagj Peter Dienes Peter Antal Janos Aszalos Mattjas Kemeczý Janos Aszalos Jstvan Aszalos Balas Nagj Ferencz Zekelj Kelemen ⎫ Aszalos Jakab ⎬ [nótelenek] Aszalos Lukaczj ⎭

Jnquilini ex Comitatibus: Burjan Ambrus, Trauzner J. Jobbagja, Hadreuj Borsaj Jstvan de eadem, Balogh Pal hazaba Dan Pakular olah, Borsos Tamashoz tart, Sajouideký, Aszalos Balint hazaba Chergeodi Gjorgj olah chorda paztor Zasz Pal Jernedi fý, Haller Jst. Jobb. Vincze Mihaly Radnoti Job., Aszalos Jstvan hazaba Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Jstvan ZentJuaný Gergelj deak hazaba 2. Nagj Imreh ⎫ 3. Kendi Sandor ⎬ Haromszeki, 4. Farkas Mihaly ⎭ Teleki. 5. Haromszeki Janos, de eadem, Drabant Mattias 6. Haromszeki Jstvan, de eadem, Aszalos Jakab 7. Andra[s Molnar …tfalvi] ugjan ott1 Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales Ped[ites Pixidarii [Libertini No. No. No. No. 6 7 8]2 15]3

205

Magjarorszaghi Nagj Gjórgj. Gergelj Kouaczj kebedi. Kardos Janos Jobagiones Confiscati: Tórók Gjórgj Ozdi Gjorgjne Jobbagja Ligati: 1. 6. Kouaczj Peter 4. az biro hazanal 5. nem uolt miuel gjogyitanj. 8. Ozdi Gjorgjne feolden 2. hogj Jegjesseuel az eo feolden Jaczott 4. az felesege uilagtalan uolt. Zabo Gjórgj Radnotý Farkas Mihalj h. Nagj Marton Marus Vyvari Zylvassi B. 3. Kovaczj Janos. Zanto Janos Radnotý. hogj az fejedelem neki atta 3. Ezt Gas[par Janos er]eóvel teotte [Jobbagjava. Mihalj Deak hazaba 2. Nagj Mihalj Haromszeki. Kouaczj Mihalj 2. po]st 4 confiscationem Ez az5 […] magat Jnquilini Comitatenses: 1. NJARADTEO Primores: Relicta Egregii quondam Georgÿ Ozdi cum orphanis Primipili: Relicta Petri Melegh cum infante uno Erszenjes Balas Vassarhelý. Beres Andras. Sass Marton Haromszeki. de nem uótte fel 2. Magjarorszaghi Erszenjes Janos. 7. szabad akarattja szerent atta magat Ozdi Gjorgjnek 206 5. hanem Ozdi Gjorgjteol kert penzt s abba keotte magat neki.(2) CON. Sipos Janos kebelej. Fekete Balas Judex 3. Ezt Ozdi Gjórgj erószakkal foglalta el. Gjórgjfi Gjórgj h. ugjan ott 5. Sinka Jstvan Makfalvi. Kouaczj Balint 2. Nagj Marton hazaban 3. Farkas Mihalý. Giórgj Kouaczj Vizaknaj. kenalta azutan uele. Ez Zilahý uolt. ugjan ott 4. Njaradi Marton. 4. Ozdi Gjórgjnek atta magat 6. Janczý Marton Kapoztas Zent Miklossy. Teorók Gergelj hazanal . seruitia nulla praestat Pedites pixidarii: 1. domum et haereditates haberent. Fekete Gjórgj h. Fodor Mattjas Felvinczi. Kovaczj Balint hazaba Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Marton Akossý. Ezt azert foglalta el Ozdi Gjórgj. Erszenjes Balas hazaban 6. Fekete Gjorgj. azt praetendaluan. Kouaczj Balint h. Gjórgjffi Gjorgj 3. Orphanus Andreae Melegh Libertini: 1. Kolosvari Janos Melegh Andras h.

No. Erszenjes Balas szolga. Olah Janos Czúrwleÿ. Magjar Bólkený Mihalj. MALOMFALVA Primores: Miko Gjórgj V.Seruitores: 1. 2 No. 6. Also Baioni Zaz Marton. 7 207 . Keszlerý Janos Czjorda Paztor Primores: Nullus Primipili: Nagy Thamas. No. Magjarorszaghi Mihalý. Erdelÿ Andras 9. 2 Libertini No. Kouachj Balint szolgaja Primores6 Primipili6 Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Confiscati Jobagiones Ligati6 Jnquilini Comitatenses6 Jnquilini Siculicales6 Servitores6 No. Szasz Salamon […]7 wari. 1 2 4 3 16 7 8 6 4. Nagj Marton Pedites pixidarii: Bagdi Leórincz Libertini: Teorók Balint Judex. Balogh Benedek boldoghfalui. CHYTTFFALUA 4. No. Boros Leorincz 6. 3. Ziluassi Jmreh Jobbagi. No. 2. Melegh Peterne szolgaja 4. Commissarios: 1. Primipilus: Nullus. No. Kis Georgÿ Ex Comitatibus confluendi: 1. Nagÿ Antal Zent Janoshegÿ. Nagj Mihalý szolgaia 3. Mezkeói Janos. Zent Juani Mihalÿ 5. Sorban Peter Nagj Orbo videký. 2. 2. Jakab Andras Kapoztas Z. No. (3) CON. Tott Leorincz Vicej. 9 Jnquilini Comitatenses No. 1 No. 3 Confiscati No. Jnquilini ex Comitatibus: 1. miklosi. No. Miko Georgÿ vram Jobbagÿ. Geczeo Jstuan 8. Barat Gjórgj Harum duarum possessionum Primores Primipili Pedites pixidarii No. Nagy Georgÿ vilagtalan 4. Pedites Pixidarii: Erdelý Balas Libertini: Kis Erdelý Balas Confiscati per D. Zasz Marton h. Boros Janos 7. 5. Bedej Antal. No. 7. Kis Marton 3. Barat Marton Judex 2.

Jobagiones Avitici No. Orphanus No. Nagj Menjhart 3. Pap Janos Bikffalvj pap fia volt harom Szeken. Nagý Thamas Aranjasfeoldj 208 Pedites pixidarii: 1. Gagý Miklos 3.Paducz Gjórgj Ozdi Gjórgj szolgaloiaual uetkezett. Koronka Pal 4. Libertini No.(4) CON. Jsak Pal 6. Subiugati: 1. Chjaszar Jmreh h. Fabian Jstuan 2. Pedites pixidarii: 1. Kis Gjorgj 7. Osuald Marton Zent Juaný. Kis Ferencz 10. Paducz Jstvan nótelen Jobagiones Auitici: Chýaszar Jmreh Ozdi Gjórgjne Job. Peteo Jakab 3. Peteo Janos Libertini: 1. Galfj Marton ⎬ nek ⎭ 9. Gagý Mathe 2. Nagh Balint 2. azert teotte Jobbagja magat 2. Nagj Mihaljne hazaba Jnquilini Siculicales: 1. Teorók Janos kek drabant. Kis Andras 3. Fekete Miklos 2. Jobagiones Subiugati No. Fagjos Jstuan Radnoti. Ereueni Andras Haromszeký 3. Zabo Miklos 5. LEORINCZFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Ozdi Gergelj Job. Zent Juani Mihaly Primipili: 1. Kis Pal ⎫ nótele8. 4 (5) CON. Nagj Mihaljne H. Nagj Balint hazaba 4. Varga Laszlo kisfaludý. szegenj leuen. Orphani Joannis Kis Libertini: 1. Peteo Andras 2. Peteo Mathe 4. Keómóz Jstuan Nótelen 3. maganak uagion haza 3. Extranei: Menjhart Gjórgj Zeszarmaj. Summa: Primipili No. Konka Jstuan . Jnquilini Comitatenses No. Paducz Mihalý jo akarattiabol. Eordógh Gaspar 2. Zengjel Ferencz hazaba 2. 4. Hadadi Jstuan 3. Relicta Michaelis Nagj cum filio paruulo. Fabjan Jstuan 4. 1 4 4 1 1 3 4. Sulljok Jstuan Teremý. Peteo Gjórgj Judex 2. az egjhazhoz atta magat 3. 2. Olah Mate Hideghfalvi. Nagj Balint hazaba 2. atta magat Ozdi Gergeljnek Jnquilini Comitatenses: 1. Jnquilini Siculicales No. Pedites Pixidarii No. ZENT JUAN Primores: 1. Abraham Thamas Mehessi. Jobagiones Extranei No.

Horuath Marton 2. Horuath Janos 6. Markus Mihaljnal lakik 3. Barrabas Gjórgj 7. Demeter ⎭ Extranei: 1. Horuat Janosnal 209 . Louas Jstuan Pedites pixidarii: 1. Adamossý Andras 3. Ozdi Jstuan jobbagja 2. Erdeo Thamas Gjórgjffaluj 3. Nagj Boldisar. Ozdi Peter. Pokaj Peter Jobbagý Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Janos 4. Ez ugj kótte magat Zent Juaný Mihaljnak. Zekely Peternenel 7. Nagj Janos Zoporj. Zeindi Jstuan Totfaluj. Primipili No. Ferenczi Janos. Lenart Mathe. 6. Peteo Andras Jobbagja Jnquilini Comitatenses: 1. hogj az hazat. Zasz ⎪ Job. melljet az eo elej el zalogossitottanak uolt. falu paztora Subiugati: 1. Louasz Janos Peteo Andras Job. 8. 5. megh ualtotta fl. de elseoben uegezett uele 2.. 3. az falu hazaban 6. Haromszeki Bartalius. 4. Enjedi Jstuan. Chýki Mihalý. Saitos Janos Me[zeo] Chjanj (6) CON. Subjugati No. Mihalj N. Moro Andras 4. ⎬ Andras 7. 4. Olah Jstuan Fogarassý. Louas Jstuannal 4. Czjongradi Gergelj Gjulai. 5. Ozdi Balint. Nagj Jstuan nótelen. Zekelý Janos 4. Kopasz ⎫ Peteo Mihaly. 2. Fel Enjedi Jstuan. ugjan eo Jobbagj 3. Miriszlaj Mihalý. Czobor Marton. Jobagiones Auitici No. JLLENCZFFALUA 2. Kis Miklos 8. Osualt Balint spontanea voluntate 3. Jlljes Mihalj. Extranei No. 2. 2 3 9 1 7 5 3 5 Primores: Nullus Primipili: 1. Orphanus No. Fabjan Jstuan hazanal 4. 5.Jobagiones Auitici: 1. Jobagiones Auitici: 1. 2. Nagj Balas 6. Gergelj biro. Barat Gjórgj. Zasz Martonnal 5. Nagj Antal. 3. Relicta Petri Zekelý cum orphanis Libertini: 1. Markus Mihalj 3. Olah Gabor Sajo uideký. Nagj Marton Judex 2. Zeles Mihalý 2. Pedites No. Koronka Pal hazanal 5. Pauaý Andras 5. Saigo Janos Zabo Miklosnal Summa: Primores No. Olah Demeter. Sarkanj Peter 5. Búkóssy Landor Janos. Jnquilini Comitatenses No. Zent Juaninak atta magat hatalmaskodasert. Ozdi Jstuan.

azutan megh fogta Peteo Peter azt praetendaluan. Kadar Marton 9. Kadar Mathe 6. holot az fia nem is kótte magat neki 3. Vigh Lukaczj Job. 1 (7) CON. Pokaj Gjorgj Jobbagja 2. Nagj Miklos 14. Domokos Mihalý 210 15. Jmreh Marton 8. Peteo Jstuan 5. Gjekelakj Mihaly de eadem. Ezt ugj teotte Pokaj Gjórgj Jobbagjaua. Veres Miklos. Horuat Marton hazaban Seruitores: [Ha]romszeki Peter. Gaspar Marton h. Borsos Balint 7. Balassi Jstuanne haza. Borsos Ferencz. Kis Mihalý. Orphani Andreae Peteo Libertini: 1. Orphanus Benedicti Borsos Debiles: Borsos Janos bena Jobagiones Subiugati: 1. Vas Gjorgj ⎫Nó10. Jmreh Peter 3. 7 Jnquilini Siculicales No. Peteo Miklos 6. 6 No. Gaspar Marton ⎬tele11. 3. Nagj Gjorgj 7. ez Pokaj Gjórgjnek keotótte magat szabad akarattja szerent 2. Osualt Gjorgj ⎭nek 12. Nagj Balas szolgaja Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini: Jobagiones Auitici No. Jmreh Antal 13. Gjórgjfi Jstuan Etedj. Kouaczj Gjórgj ugjan eoue Jnquilini Comitatenses: 1. 2. 2 No. Petó Janos hazaba Jnquilini Siculicales: 1. Vigh Lukaczj Jobb. Nagj Simon alias Denes Jaraj.Nagj Jstuan Judex 2. Peteo Simon 4. Jnce Peter hazaba 2. Varga Gjórgj. Pokaj Gjorgj hazaba . hogj eotótt senki megh nem ualtotta. Magjarorszaghi Andras de eadem. Marussý Mihalj Lengjelfalvi. Orban Miklos 4. hogj az apja eo Jobbagja uolt. 1 Servitor No. Gjórgjfj Gergelj Czjbafalvi. 8 No. czjak az apjat. 3. Ezt Vigh Lukaczj eróuel teotte Jobb. Pokaj Gjórgj Jobbagja 4. Borsos Gjórgj Pedites pixidarii: 1. Koczjs Gjorgj Magjarorszaghi. Peteo Janos 5. Peteo Lukaczj 2. Ezt is Pokaj Gjórgj eróuel teotte Jobbagja 5. 4. Gaspar Janos 3. Borsos Peter 3.Jnquilini Siculicales: Haromszeki Jakab. Zabo Gjórgj 2. ZENT MIKLOS Primores: Pokaý Gjórgj Primipili: 1. 5 Jnquilini Comitatenses No. Gjórgjfj Janos Czjbaffalui. de Sos Jstvan megh ualtotta. Peteo Peter. Extranei: 1.

Nagj Mattjas 3. Zalma Janos h. volt. 3. 1 No. Summa: Primores Primipili No. Jobagiones Subiugati No. Summa: Primores No. Zalma Janos 3. Fekete Janos 3. 4.4. Brassaj Peter Thot Mihaly J. Zekely Mihaly. Joannis Fekete Libertini: 1. 2. Seljei Janos biro hazaba 5. 5. az biro h. Jnce Peter 4. Orphanus No. Banjai Gjorgj Aruaja Jobagiones Auitici: 1. Orphani No. Orban Mihalý Haller Jstvan Jobb. Jnquilini Comitatenses No. Horuat Jstuan. Koczjardi Zekelj Janos. eróvel teotte Jobbagja Pokaj Gjorgj ezt mostan azert. Libertini No. Pixidarii No. Nagj Jstuan 6. Kis Fekete Peter h. Jnquilini Siculicales: 1. 1 4 3 1 7 2 5 1 5 6 211 . Zasz Balint. Jnce Peter h. Balogh Christoph Bagjonj. Olah Janos Mold[uai]. [5]8 (8) CON. Varga Peter nótelen 7. Kar Gjorgj 2. 4. 14 No. Kar Balas h. Subiugati: 1. Balogh Jstuan ugjan Bagjoný. [2]8 Jnquilini Siculicales No. 6. Orph. Jobagiones Avitici No. Leorincz Marton 4. 3. 2. Fekete Mihaly 2. Kar Balas Arvaja 9. FJNTAHAZA Primores: Haller Jstuan Primipili: 1. 6. 5. Zekelj Mathe Borsos Balint haz. Makaj Mihalý Czjauassý. 1. Kolosuari Andras Kerestelj Janos haz. Kozma Janos Almasi. 2. Haromszeki Jstuan. Nagj Fekete Gjörgj haz. 4. 1 No. Zasz Leorincz. Jnquilini Siculicales No. 1 No. Nagj Fekete Gjórgj 4. Nagj Mihalj h. 3. Zasz Jakab Nagj Zeolössý. Kerestelj Janos Pedites pixidarii: 1. hogj az Vetesreol marhajat be haitotta Jnquilini Comitatenses: 1. Banjaj Gjorgjne h. No. Nagj Mihaly 5. Zalma Janos h. Kis Fekete Gjórgj 2. Nagj Gjórgj Malomfalvj. 5. Primipili No. Meszaros Radulý. No. Dauid Peter 8. 5 Jobagiones Extranei No. 3 Pedites Pixidarii Orphanus Libertini Debilis Orphani Jobagiones Subiugati No. [4]8 Jnquilini Comitatenses No.

Orphani Michaelis Barta Libertini: 1. Benkeo Andras 4. Markus Janos 9. Farkas Gaspar 7. Abaczjon Jstuan 2. ugjan ott 5. Lovas Miklos 5. Kis Balas Libertini: 1. Benkeo Mihalj H.(9) CON. Selje Andras. Nagj Mihalj ⎪ szol⎭ galnak 5. Geoczj Balas ⎬ tele⎭ nek 7. ugjan ott 4. Orphanus No. Libertini No. Bitan Janos Harom Z[eki]. Nagj Andras ⎫ nótele3. 212 9. Bagolý Mihalj. Sos Mihalj h. Benkeo Benedek 5. Sos Miklos h. Jnquilini Comitatenses No. 2. Rosa Gjórgj Haromzekj. 9 8 1 6 1 5 6 Primores: Lazar Janos Primipili: 1. 4. 3. Pedites Pixidarii No. Sos Miklos 3. Bako Mihaly 7. Abadi Marton Harom Z[eki]. Farkas Janos 3. Sos Mihalj h. Kakassi Marton 6. Siket Janos hederfaj. Soljmossi Karaczjon Kúkólló Varmegjebelj. MEZEO MADARAS 2. Czorda Paztor. Deak Andras 4. Selje Ferencz. Zalaj Leorincz Pedites pixidarii: 1. Tanu Benedek Hadreui. neuek nem constal. Barto Jstuan h. Georgÿ Kakas Jobagiones Jnquilini Comitatenses: 1. Jnquilini Siculicales No. Sos Janosne h. Olah Janos Mezösseghj. 6. Kis Balint 4. 3. 2. Bagolj Ferencz ⎬ is ⎭ ugj 7. Summa: Primipili No. Fabjan Jmreh. Zekeres Gergelj 5. (!) Borbelý Ferencz 8. Orphanus No. Nagj Miklos Haromszeki. Thot Mihaljtol walo feltekben . Veres drabantok léuén. Geoczj Gjórgj 5. Orph. Geczj Janos 9. Kaszas Mihalý 3. Bagolý Thamas nótelenek 10. Geoczj Mattias⎫ nó6. 5. LUKAFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Lovas Marton 6. Barta Jstuan Pedites pixidarii: 1. Kakassi Mihalý 2. 4. Nagj Thamas⎬ nek. Zilagý Janos Haromszeki. Barta Mihalj 7. Kouaczj Jstuan 2. Nagj Mihaljne h. Peteo Jlljes 3. Adamossý Jstuan h. Sos Peter 4. (10) CON. Sos Mihalý 2. Ket Radnoti ember. falu h. Bakos Pal Judex 2. Barta Menjhart 8. Benkeo Mihalý 8. Bagolj Jstuan ⎫ ezek 6. Jnquilini Siculicales: 1.

Zeredaj 3. kert fl. Jnquilini Siculicales: 1. Turcza Ambrus. 4. Veres Lukaczj h. 5 Extranei No. 1. Veres Lukaczj 2. ugjan ott 6. 5. Nagj Gjórgj. feoldere. 24 Jnquilini Comitatenses No. Kulduj Mihalj ugjan Auitici: eoue 5. Kouaczj Jstuan Job. Subiugati: Makaj Janos J. Magjari Janos Zeký. Keresfeoi Jakab de eadem. Berecztelki. feleseget uótte. Tholdi Extranei: Gjórgje 1. Fodor Andras embert 20. Balintnak 21. Magjarorszaghi Thamas. 3. kibeol 1. jobbagja tennj. Adamossj Mihalj Job. Czjongvaj Jstvan. Bekeo Miklos Here23. ugj 16. Abaczjon Jstuan Zabad Szekelj Czjúmegh Balint hazanal 2. Ezt az is eoue Kouaczj Jstuan 15. 3. Bonczidaj Mathe de szerent eadem. Dienes Thamas hazaba 5. ugjan sosnak atta magat eoue szabad akarattja 12. Borsos 9. Lazar Janose 10. az ugjan az szerint is eoue keotte magat 14. Teorók Mihalý Ozdi. Nagj Mihalj. Berecztelký. Nagj Mihalj. Thamas Job. 3. biro Janos h. Markus Cziganj. Souagho Janos Zeký. Zekelj Demeter szalott Zeredaj Janos Peterdi. 3 213 . Teorók Gergelj. Zalaj Leorincz h. 6. Kis Balint Job. Koczýs Mihalý Karolý. Kulduj Jstuan. 4. Kis Jstuan Galfaluj. mind keotte magat Kis Borsos Thamas Job. Zasz Andras Dedradj. Czjúmegh Balint h. oda 18. 10 Libertini No. ugjan eove 3. Nagj Demeter Nemaj. Balaj Janos h. megh mentette 2. Louasz Janos Zilagý. Nagj Mihalj h. 8. Nagj Janos Fejeregjhazj. Teorók Mihalý Andras Deak Kovaczj Jstuan Job. Zasz Marton feoldvari. 4. Janose Lazar Janos Job. pej. Kouaczj Jstuannak 13. Zeredaj Janose Vassarhelre mentek laknj Jobagiones 24. Borsos 2. Bagolj Andras BorBerecztelki. Fabjan Jstuan. 4 Subjugati No. Veres Mihaly 1. Kerestelj Gjórgj Zasz. 5 Jnquilini Siculicales No. 3. 3 Confiscati No. Racz Sighmond Karansebesi. 7. Czjaszar Janos eolt.2. Jrmos Thamas Sardi. es Jobbagja 17. 11. Ennek is Kovaczj Jstuan fejet mentette megh penzen weott az halaltol az megh Jobbagja mondot Kis Balint (11) 22. Biro Janos Jklodi. Nagj Boldisar. Gal Leorincz Frataj. 4. 18. Zekelj Mihalj Peterdi. Nagj Marton Gjekej. 7 Jobagiones Auitici No. Teorók Janos. 1 Primipili No. 2. Dienes Thamas. Jnquilini Comitatenses: 1. keotelezte magat 19. Kis Mihalý Zent Simoný uetekbe Confiscati: esset uolt. Zalma Ambrus Thamas J. Summa: Primores No. Nagj Mihalj eróvel akarta Tholdalaghi.

1. A. Marti Pal Dersi Janosnak 20 ftba atta magat. Czyllagh Jstuan Zabad akarattja szerent ugjan neki 3. s ket ókórért. Bereczki Mathe Job. Czubor Peter Nótelen 2.HATZO Primores: Nullus Primipili: 1. Dersi Janos Jobbagja Jnquilini Comitatenses: 1. Jnquilini Comitatenses No. Pelbart Andras Zalokmaj. 2 1 2 1 3]9 3 1 (12) CON. Libertini No. Extranei No. Nagj Albert hazaba Summa: Primipili No. Ombozi Gjorgjne Job. 3. ugjan kuldus 7. Foris Gjorgjnek buzaert s borjuert keotte magat. 4. Nagj Gergelj ninczj haza Jobagiones Auitici: 1. Sub[jugati No. 3 keoból buzaert. Gal Ferencz Nótelen Pedites pixidarii Janos deak Libertini: 1. Kis Adorjan Janos Foris Gergeljnek atta magat az Erdeo tilalmaert Anni 3. Nagj Ferencz Gagý. Marti Thamas 3. 2 ftert. Barta Miklos Valaszuti. 6. Bakaczj Jstuan Galambodi. Marti Mihalj Judex 2. Redi Marton Lonjaj. kek drabant uolt Extranei: 1. Foris Gergelj 2. Anni 2 hogj oda tart 3. Marton Ambrus Bereczki Mathenak keotte magat megh Marko Vaida ideieben 2. Jobagiones Avitici No. Fodor Marton puer Jobagiones Subiugati: 1. Subiugati: 1. Adorjan Peter Foris Gergelinek atta magat. ehsegh miat atta magat Dersi Janosnak Bastia ideieben 2. Jnquilini Comitatenses: 1. Foris Gjórgj Pedites pixidarii: 1. Nagj Albert 2. ugjan neki Anni 3. Dersi Janosnak atta magat. Adorjan Thamas ket eokórért. 2. Olah Peter. Kis Peter Lazar Janos Job.. Dersi Janos hazaba 214 . 5. Adorjan Janos Libertini: 1. egj tehenert eorókbe keotte magat. migh megh adhattja. Czegi Leorincz Zouatj. Pixidarii No. A. buzaert keotte magat Dersi Janosnak. Adorjan Leorincz keoszuenj miat atta el magat Gaspar Janosnak 2. KEOVESD Primores: Nullus Primipili: 1. Czjat Janos igen uagdalt ember.

Veres drabant fia wolt. Varga Balas 2. hogj az hadat subterfugjalhassa. 8. ugjan ott 7. azert teottek Jobbagja 3. Dersi Janos h. Balogh Janosne Job. Orphanj Joannis Geoczj Libertini: 1. szalmat is metzet. 3. Aczj Gjórgj Kapoztas Zent Miklossý. Kouaczj Mihalj Czjernatonj. Foris Gergelj hazaba 6. Zongor Peter. Somljaj Gaspar Nótelen legenj. 1 Libertini No. ugjan ott 8. KEOLPENY Primores: Relicta Joannis Balogh cum filiis Francisco et Ladislao Balogh Primipili: 1. Barrabas Andras vduarheljszeki. 8 Jnquilini Siculicales No. Jgj atta el magat Balogh Janosnenak ez elmult njaron. ket szem szýluat lopot uolt. Zilagý Kerekes Leorincz. 2 Pedites No. Soljom Marton reghi Veres drabant fia wolt. 3. Karsa Mihaly. 2. Chýki Gergelj de eadem. Extranei: 1. Barrabas Mihalj Vdwarheljszeki. Olah Balint Hauaselj. Thot Marton Magjarorszaghi. Zalma Mathe 2. Confiscati per Commissarios: 1. Jmreh Balas Torjaj. Koncz Mihalý haz. 3. Foris Gergelj h. Nagj Balas. ugjan ott Jnquilini Siculicales: 1. Barla Mihalj. 10 (13) CON. Balogh Janosnenak atta magat. Geoczj Gjórgj 3. de Balogh Janosne Jobbagja aszonnjal gjarloskodott. Bako Thamas Pedites pixidarii: 1. 3. 5. 2. 2. 2. A.2. Dersi Janos h. 10. 4. Foris Gjórgj h. Deak Leorincz 4. ugjan ott. Summa: Primipili No. 2 Orphanus No. ugjan ott 4. h. 1 Jobagiones subiugati No. Zanto Jlljes Subiugati: 1. Banjas Mihalý 2. Olah Kelemen Hauaselý. Dersi J. Thuri Gjorgj de eadem. Olah Peter. 7 Jnquilini Comitatenses No. Foris Gergelj h. 3. Zekelj Janos Vdvarheljszekj. 7. Pal Janos Zentkapolnaj (!) kezdi. Foris Gjórgj h. 2. 9. Barta Mattjas Maksaj. Olah Gjórgj szolgak Jobagiones Avitici: 1. Thamas Jakab Lemhenÿ Haromszeki. Fodor Marton h. 6. Czýki Jstuan de eadem. 4. Rab Mihaly Haromszekj. Vak Janos Bodoljaj. Zouati Mihaly Zeki. 215 . Somljaj Boldisar Veres drabant uolt. 3. 5. Olah Mathe Mezósegi. Foris Gergelj h. Bako Lukaczj Magjarorszaghj. Adorjan Janos h.

11. Farkas Miklos oltalomert atta magat Giczi Jstuannak az el mult tauaszal 9. Meszaros Peter. Orban Gjórgj. Annus 1. Anni 2.4. Sebestien Jstuan Pedites pixidarii: 1. Sebestjen Mihalj. Bardossý Janos. Zodos Janos. 4 (14) CON. Farkas Peter Nótelen 2. Anni 2. Kis Jstuan Enjedi. Anni 2. Anni 2. Bereczki Gjórgj. Fagjos Gjórgj. Veres Miklos. Palffi Janos az Erdó tilalomert. 15. 8. ugjan nekj 17. Vajaj Janos Job. No. hogj hadba ne szolgalljon. No. Extranei: 1. BAND Primores: Geczý Jstuan Primipili: 1. migh megh epul. Czjonka Thamas Brasaj. Bardossý Andras. Teoke Gjórgj Haromszekj. 14. Orphanÿs Pauli Louas 4. 18. Nagj Jstuan Bonjhaj. Ennek ket eokrót adot. Anni 2. 9. ezek oltalomert attak magokat Giczj Jstuannak. Somljaj Boldisar hazaba Summa: Primores Primipili Pixidarii Orphanus Libertini Jobagiones Confiscati Avitici Subjugati Extranei Jnquilini Siculicales No. Anni 2. Olah Peter. Farkas Janos szolga Jobagiones Auitici: 1. 19. Bardossý Mihalj Zabo Mihalýnak attak magokat. 2. 12. Magjaror[szaghi] Ambrus. 3. Sebestjen Gjórgj. Nagj Marton szegenj wolt. 4. No. Ponta Balint Galfalvi. Farkas Gjorgj az szerent 3. 2 2 3 1 4 2 3 3 9 No. Ezt eróuel teotte Jobbagja. Makaj Janos hazaba 4.. No. Egerhazi Balas 2. Nagj Janos Olah. 16. Zekeres Miklos Gaspar Janosnak keotte magat. 13. oltalma ala atta magat ugjan neki. No. No. 7. 2. ugjan az maga feolden laknak. Peter Leorincz 3. Zabo Marton. Olah Gjorgj Kozmaj. 3. Haromszeký Gjorgj. Nagj Jstuan Subiugati: 1. Palfi Peter az szerent. Soljomi Mihalý. Palfi Simon oltalomert Vajaj Janos deaknak. 10. 2. 5. Tolvaj Demeter Mikefalvj. 4. Hegedús Lukaczj 3. 6. Annus 1. No. 216 . Molnar Miklos 2. Orphanus Georgý Zekelj Libertini: 1. Sebestjen Ferencz. Fodor Gergelj 2. 5. 6. Borsos Thamas Job. 8. Balogj Janosne Job. Zodos Gjorgj ugjan akkor s az szerent Gaspar Janosnak 7. No. Makaj Janos Job. Jnquilini Siculicales: 1.

Jnce Andras arvaja. 3. 2. Zeles Gjórgj Lazar Janos Job. 4 (15) CON. penzen wótt. migh megh epúl. Czjótórt Balas 2. Janos deak Zeký 2. 2. Zekelj Pal 12. Nagj Gjorgj. Vaida Jstuan 5. SAMSOND Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Marton 4. Barat Andras 5. Annor.Summa: Primores Primipili No. 3 Subiugati No. Kadar Mihalj. Barla Peter 13. Busi Mihalj Kovaczj Jstuan Job. Zeoczj Gjorgj h. Vaida Simon 2. Mattjus Benedek Borsaj. 2 Pedites Pixidarii Orphani Libertini No. Gal Peter santa gjermek. Gaborjan Janos 4. 2. Czjaki Peter. Somogý Gergelj Toldi Gjorgj Jobbagja Jnquilini Comitatenses: 1. Kis Vaida Jstuan 4. Jlljes Thamas 7. Vassarhelý Kis Zeoczj Jstuane 6. Korczjmaros Janos Libertini: 1. Kolosuari Janos. Zabo Jstuan 3. 6. Nagj Marton h. 6 5. Zabo Jstuan hazaba Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Andras 3. Confiscati: 1. 2 No. Moldvaj Thamas. Kolosi Marton. 2 No. 3. Lenart Janos Sajo Kerezturj. Busi Gjorgj Jobagiones Auitici: 1. Nagj Martonnak atta magat. Zabo Menjhart az egjhazhoz atta magat Extranei: 1. 2 Jobagiones Avitici No. BERGENYE 5. Agoston Janos 8. Dombod Miklos 10. Koronka Gergelj 6. Lazar Janose 4. 19 Extranei No. 14 Pedites pixidarii: 1. Horvat Andras h. Barla Mihalý Pedites pixidarii: 1. Vas Peter 9. Palattkaj Janos penzen uott. 5. Zekely Ferencz 11. Gabor Janos h. Horuat Andras. 2. Berczje Janos olah. Zabo Gjórgj 2. Sos Jstuan Neotelen 217 . Kutas Gjorgj. Budoso Gergelj feoldbe asta magat 4. El eget. Vajaj Janos deake CON. 1 No. Somogý Janos 3. Koronka Janos 3. 3. Ann. Kis Menjhart. Subiugati: 1. Nagj Mihalý 4.

Libertini: 1. Nagj Simon 2. 2. Pasyt Antal 2. Kolosi Gergelj 17. 4. Extranei No. . Subiugati No. Bertok Jstuan wilagtalan 6. Olah Miklos Kowaczj Jstwan Job. Jobagiones Auitici: Dobos Pal Pernjeszi Dorko Job. Farkas Janos Magjarorszaghi. Kerezturi Mihalj 5. Kis Peter 9. 10. Zeold Peter fa labu 7. Gergelj Kowaczj Makaj. Demjen Janos 14. Peter Janos 3. Czjontos Ferencz arwaja A. Vaida Simon hazanal 2. More Janos 3. Simon Balas 4. Pete Balint 19. Nagj Jstuan Judex 2. Kalmanj Gjórgj 15. Teouissý Janos 13. 5 No. Nagj Albert 2. Nagj Albert 6. Draghi Andras 3. 8. Bereczki Mathe Job. Nagj Gjórgj Annorum 16. 1 No. 9[10] 1 3 1 2 6 8 (16) CON. Kis Vaida Miklos Nótelen Jnquilini Comitatenses: 1. az pap hazaban Summa possessionum [Samsond et Bergenye]: Primipili Debilis Pedites Pixidarii Orphanus No. Barta Andras 18. Confiscati No. Osualt Peter 4. Pasit Gergelj 10. Nagj Olah Jstuan. 1 Libertini No. Tolvaj Janos 6. Sala Leorincz 4. Pedites pixidarii: 1. Siko Pal 7. Extranei: 1. Nagj Gjorgj 3. Gogan Gergelj 5. 22.17[18] No. Jnquilini Comitatenses No. Fenessi Varga Mihalj Dersi Janos Job. Draghi Mihalj 16. Debilis No. 3. Jakab Gjórgj Kapoztas Zent Miklossý. PANYTH Primores: Nullus Primipili: 1. Jobagiones Auitici No. Nagj Mihalj 11. 5. Orphanus Michaelis Literati A. Gal Janos A. 14. Zabo Jstuan 5. Pete Janos Libertini: 1. Kis Olah Jstuan Alamori. Pete Mattjas ⎫ 218 ⎬ Nótelenek ⎭ 21. 4. 20. Barta Jstuan 8. Zekelj Gergelj 12. Bandi Miklos Annorum 14.

]. Pasit Antal h. 17.10 az feoldbe lakik Jnquilini Siculicales: 1. Kar Boldisar Veres drabant uolt. Nagj Pal Haromszeký. Vaidakuti Sandor. Pap Mathe. 6. Gergelj Kouaczj 4. Domokos Balintne h. Tanko Peter h. 7 No. feoldbe lakik 2. 20 No. 20 No. Kar Gjorgj 2. falu h. 5. 7 eztendejegh uolt rab 13. 3. Zabo Mihaly Bergenjei. Teomósvari Andras 6. Thot Peter Kúkóllówari.. ugjan ott 18.. Kapitan Gjórgj. Dusa Peter 3. Tyuissi Janos h. 6. Deak Mihalj 3. 15. Barto Andras h.. 9.]11h. Beolóny Agjagossý Benedek. 14. 7. beteghsege miat atta uolt magatt 219 . 2. 1 No. Bandi Mihalý. 1 No. Vas Marton Zasz Varosi. FELE Primores: Nullus Primipili: 1. Pasit Gergelj h. ugjan ott 19. Tolvaj Janos h. Barto Janos Libertini: 1. Kouaczj Mihalý 4. Pete Mattjas h. 8. Valaszuti Peter. 4. 5 No. Nagj Gaspar 8. 2 No. Kar Janos Jobagiones Subiugati: 1. Nagj Marton Vraj. Summa: Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Orphani Libertini Debilis Jobagiones Auitici Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Kis Janos 2. Nagj Mihalj h. 7. Kis Peter h. Teouissi Janos h.. Mikoczi Benedek Allfeoldi. 11. az Schola hazba. Olah Laszlo Vaida Kutj.. Borsaj Leorincz. 5.Jnquilini Comitatenses: 1.]13. Magjari Marton Vraj. Faz[akas]10 Mihalj. czjorda paztor. Abraham Boldisar az akazto fatol mentette megh ezúst marhan 2.. Hauaselj Demeter Mun[. Zekely Jstuan 3.. 16. Berei Jstuan lopott uolt. Bothazi Zabo Jstuan. Hoszu Thamas Gzjergódj. ugjan ott 4. ugjan ott 12. Haidu Jstuan Czaptelkj. [. Czytfalvi Kalara h. Jo Peter Makaj. 7 (17) CON. Bólónj Nagj Janos. Nagj Albert h. 2 No. Draghi Andras h. Kouaczj Marton 5. Nagy Albert h.]12 lónj Barto [. Kolosi Gergelj feoldbe lakik 10. Damokos Janos Pedites pixidarii: 1.. 20. Abraham Boldisar 2. Balogh Ferencz 7. Haidu Janos. 1 No. Bajusz Thamas. maga hazaba lakik. 3. Czyki Mihaly[. Derek Jstuan Radnoti.

A. Gergelj Kouaczj h. 2. ott harom hetigh az foghsagban leuen. Pakota Thamas Vdvarheljszeki. 5. Zengjel Janos 3. 4. 10 No. az Tatarok eo magat el wittek. Jnquilini Siculicales: 1.. Kowaczj Marton h. GALAMBOD Primores: nullus Primipili: 1. Ban Miklos Libertini: 1. Laurentius et Michael Baniaz major natu Annorum 16. Jlljes Jstuan Czjernatonj. 8 No. 4 No. Olah Jstuan Fogarasfeoldi. Balogh Janosne Eos Job[bagja] Jnquilini Comitatenses: 1. 5. kit latuan az Bogati Menjhart szolgaj. Gjórgjffi Leorincz 2. 6.Gaspar Janosnak. 8. Mohaj Andras de eadem. megh foghtak es Georgenbe wittek. Leorinczi Gjórgj 3. Gjulaj Gjorgj ⎫ 5. Custos Mihaly Czjernatonj Nobilis. Abraham Gergelj haidu wolt hazajaban. Jstuan Marton Nadassý. Gjórgj pap h. Domokos Janos h. Dios Miklos Buný. Gjorgj Pap hazaba 2. 4. 2 No. czyntalansagot czjelekedven. Kun Janos h. 7. 3. Gjulaj Andras ⎬ egj hazban laknak. 3. Pekri Job. leottek kezesek erte. ugjan ott 3. Gaspar Janos Jobbagja 2. Gergelj Kouaczj h. . 4. Ezen kivul megh egj. Gjorgiffi Lukaczj 4. Gaspar Janos azoktol ki wótte kezesegen. attol walo felteben Gaspar Janosnak atta magat. nagjobbik Annorum 16. Zekelj Gergelj Ozdi. Abraham Andras az hadtol el maratt uolt. 6 No. Gergelj Kouaczj h. Abraham Boldisar h. az is ott 9. ezert keotte magat Gaspar Janosnak. Teokes Andras h. Gaspar Janos h. Abraham Mihalý walami halat weott uolt az Reuchj olahoktol megh Bastja idejeben. azulta Gaspar Janos keze alat wagion 5. Zekelj Mihalj Ozdi. Erdeo Janos Seljej. 10. Gjulaj Gergelj ⎭ 220 Pedites pixidarii: 1. alter Annorum 10. Bernat Gjórgj Tholdalaghi. Derekas Peter legený. Tókes Andras h. Fodor Peter Monjatj. Erdely Jstuan Job. Nagj Mihaly Keczjet Zylwassi. 6. marat harom fia. Banjas Leorincz 2. Dusa Peternel 6. Palko Leorincz oltalomert atta magat neki Extranei: 1. 6. Olah Karaczjon Fogarasfeoldi. Czjúrtólo Czigan Jstuan. 8. 6 (18) CON. Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. 3 No. Kun Janos h. Olah Jstuan. Gege Janos Czyki.

No. No. Kopa Gjórgj 3. No. Jnquilini Siculicales: 1. az kin lakik. Pap Daniel 7. Jobagiones Auitici Jobagiones Subiugati Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Leorinczi Gjorgj Nobilis 4. Benczedi Nagj Jstuan 3. Molnar Thamas Zabedi 8. Teomósvari Jstuan 2. Zasz Peter Dedradi Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini orph. Annorum 12. 1. Zalma Peter ⎫ Nótelen 5. Sido Gjórgj 2. Bachjok Janos 3. Jakab Gjorgj Subiugati: 1. CHYAUAS Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Ferencz Chÿký Jnquilini Comitatenses: 1. 2. megh foguan.2. Czjótór Janos 3. Zasz Gjorgj. Jobagiones Auitici: 1. wagion egj eoczje. Czjok Janos 4. megh bizonytotta. hogj eos Jobbagjok. Nagj Marton Veres drabant wolt. Zasz Mihalj el atta az eorókseget. Zabo Gjórgj Nótelen bena ember. Keczjeti Veres Janos 5. Biro Gjorgj Libertini: 1. Balint Ferencz egj keoból buzaert atta magat Gjórgiffi Leorincznek. Zasz Janos ⎬ Szolgak ⎭ 6. Jnce Andras Haromszeki 9. azt praetendalvan. Veres Andras. No. az feold is szabad feold. 3. Kun Janose 221 . Domokos Jstuan s Lazar Janos rea útóttek ejel. wallatak is magok felól. Rosa Thamas 4. No. Czjótór Mattjas. Veres Janos. Ezeket Thot Mihalj eróuel teotte Jobbagja az fejedelem paranczjolattja ellen. Jobagja teottek. Orban Andras Czjanadi 2. Ferencz Peter Vdvarhelý 2. 2. 4. hogj soha Jobbagia nem volt. A. Veres Jstuan Judex 2. Soljom Pal 6. Szellel jar Jobagiones Confiscati: 1. Olah Andras Zeben Tartomaný 3. Berený Andras Pedites pixidarii: 1. 6 3 4 3 4 9 3 (19) CON. No. Jakab Marton 2.

No. Majaj Jmreh Kouaczj nobilis 9. Varagjaj Jstuan 8. Mosa Janos 2. abba gongjat (!) wiselte 4. Nagj Gjorgj. Chjýki Lukaczj Keorós Pataki. Fodor Pal 2. Katona Gergelj. Mihaly deak 3. Olah Mathe 16. Kadar Demeter Varagji 7. Haidu Janos 15. fl. 5. 9 No. Meszaros Jstuan Bardoczj Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Auitici Confiscati Subiugati Extranei Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Zeoczj Miklos Zabadj. Anni 2. Olah Janos Balaj 10. Gagý Gjórgj Veres D. 16 (20) CON. Zalma Gjórgj. Sido Gjórgj Job. Kamutý Gjorgj harom forintba ugjan neki. Anni 5. No. 6. Selki Peter. ket keoból buzaert keotte magat czjak mostansagh Extranei: 1. tizenket forintert keotte magat ugjan Kun Janosnak 7. Zasz Thamas.Auitici: 1. 9 No. Zasz Jakab. Zabadi Jmreh Magjarosi Jnquilini Comitatenses: 1. 8.Koczýs Janos Balogh Janosnee 2. Barta Janos Marus Zent Kiralý 8. Zasz Janos. Olah Kuman ugjan oda walo 6.14 2. Sido Gjórgje Subiugati: 1. Haidu Mihaly 3. Balogh Jstvan Kozarvarj 3. az had elól budosnak 7. Olah Kerestelj Fogarasfeoldi 9. Olah Bukur Fogaras Videki 4. Kun Janose 5. ugj kótte magat oda 6. Sido Gjórgjnek ket harmadfeo tulokert. Varga Simon 12. megh akartak dulnj. 5 No. 4 2 6 No. Olah Jstvan Fogarasfeoldi 11. Olah Radulj Fogarasfeoldi 5. Zasz Pal. 3. de eadem 2. Kis Janos Kun Janosnak 3 keoból buzaert atta magat. 1 No. Kis Gjorgj. Baczý Gaspar . ERNIE Primores: 1. hogj az hadba nem ment. Czjuchÿ Kelemen 14. Erdeo Gergelj szegenj wolt. Haromszekiek. azutan gylkossagban esett. Zasz Gergelj ugjan azon dologert ez ószel 5. 2 No. ez negj ftba kotte magat. Varga Balas Barczjamezej 13. Jnquilini Siculicales: 1. 3. Nagj Albert Veres drabant wolt. 4. gýlkosagba eset. 2. 6 atta magat ugjan neki ez eoszel 3. Molnar Gjorgj Hoszuaszaj. Molnar Lukaczj. Koczkan Marton 222 Primipili: 1. Nagj Boldisar. 4. Zasz Jstuan az egjhazhoz keotótte magat 9.

6. A. 8. Geljen Thamasnak atta magat egj kanczan 12. Nagj Peter Hodossý. Zel Janosne A. Thot Gjórgj 4. Molnar Gjórgj Kismódj Jnquilini Comitatenses: 1. erówel teotte Job. Balassi Gjorgj. ket eokrón atta el magat ugjan nekj. 1.]16 eokren ez el mult [. Makaj Jstuan 3. Gelljert Gaspar 4.]16 10. Rostas Gaspar 5. Koczkan Marton Job. Galaczi Pal 6. 5. A. Thofalvi Gasparnak atta magat 13. 2. Aranjas Mihalý 5. Zasz Mihalj Holdvilaghi. ugjan eoue.. Siko Janos 2. Haromszeki Kouaczj Jstuan 2 boriun atta uolt el magat Mosa Janosnak. Janos deak Miriszlaj 2. Ferenczi Gjórgj 10. Andras deak ozton penzen atta Mosa Janosnak 3. Thoffalui Gaspar 7. Berei Pal Libertini: 1. 3. Nagj Marton 20 forintba atta el magat Mosa Janosnak. annj 7. maga is oda szolgal 7. Mihalj deak Job. Haidu Jstuan 223 .]18 Mathenak 11. Orphanus Petri Horuat.. Olah Ferencz Fogarassj 3. Darabos Pal Vybudaj nobilis 4. 14. Beres Benedek Jo akarattja szerent s egj kóból buzaert atta magat Zel Janosnenak. migh megh ualtozik 5. Tutora leuen 2. Nagj Miklos ⎬ hazok. Jnquilini Siculicales: 1. Magjarorszagi Janos. mehet lopott uolt. Zabo Albert Palottkaj. Daika Miklos 8. Siko Pal ⎫ ninczjen 5. Kerekes Gaspar Mosa Janosnak atta az hazat. Peteo Gjórgj Zeredaj Andras deaknak atta uolt magat. Bókenj Janos 4. Varga Ambrus Bandi 7. Kalý Gjórgj 9.. 6. Extranei: 1. Ferenczj Mihalj Kalý. Kerekes Marton 6. Bala Jstuan 8.]17 2 eokrón atta [. Súkósd Thamas Harom Z[eki] 6. Laszlo Mathe Daroczý 5. Ezt Mosa Janos Jobbagia teotte. Ferenczj Gjórgj szabaditotta megh 2.. [Ze]15kelý Gjorgj Jklandi ugjan [. ⎭ Jobagiones Subiugati: 1. A.4. Kelemen Leorincz Czjeidi Ferenczj Gjórgjnek atta magat ket tinon.. Pedites pixidarii: 1. Makolý Gjórgj 7. Auitici: 1.. Peterfi Mihalý Aranjosszeki. Czjeidi Benedek. Fodor Jstuan 6. Kerekes Miklos Gerendi veres drabant 3. Almadi Balas. Antal Mihalý Judex 2. de megh el wótte tóle 9.. Gjórgifi Jstuan 3. Bala Gaspar 5.. Zabo Balint Magjarorszaghi. 4. Ferenczi Pal Jobagjtelkj lo feo 2. [.

hogj egj úzet fogot az falu zabad erdején 2. 18. Bartha Janos 4. (!) Kis Jstuan fogaras feoldi 13. No. 5. Olasz Janos Thot Mihaljnak atta magat. Ezt azert tótte Jobbagja Thot Mihalý. Nagj Jstuan Korodj 8. Nagj Mattjas Summa: Primores Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Auitici Extranei Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. 10. Medue Thamas Jnquilini Comitatenses: 1. 1 No. hogj kapitan ellen tu[t]e[l]allja (!). 1 Primores: Nullus Primipili: 1. mikor hadba keszúlnek. Eordogh Thamas Arvaja A. 4. Dienes Mathe 3. Gjekenszeowó Jstuan 12. VDUARFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. 3 9 1 8 5 No. 5. Eordógh Janos 3.7. nemes embernek Libertini: 1. Balassý Jstuan 2. No. Mathe Jlljes . akkor Jobbagjnak mongja magat. 6 No. No. 17 (21) CON. Radulý Fogarasfeoldi 15. Nagj Jstuan Georgenjalý 14. Demeter Mihalý 224 2. hogj egj kenjeren wolt wele 3. 2 No. Ez olljan. Kosa Gergelj 2. 7 No. Kathona Janos Magjaror[szagi] 10. Olah Mihalý Arankutý 17. 3 No. mikor walaki póról vele. Sel Andras[t] fiajwal eggjutt. Jobagiones Subiugati: 1. 3 No. Olah Jstuan Buný 16. Kutas Mathe Marussi Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Orphanj Jobagiones Subiugati Confiscati Jnquilini Comitatenses No. No. Dienessý Janos paraznasagaert kótte magat Eordógh Gasparnak 6. Keljen Marton. 1 No. Eordógh Gergelj Pedites pixidarii: 1. 2 No. Thot Mihalý eróvel teotte Job. Kochys Balint 9. Orban Thamas. Orphani Lucae Kis A. Mathe Marton 3. Ezt azert. 3 No. Orban Mihalý. Simon Mihalý. 13 No. MENES Confiscati: 1. Tot Mihalj teotte Jobbagja CON. Fekete Janos 2. Zasz Andras Libertini: 1.

Czubor Janos 9. Zasz Janos 16. oltalomert atta ugjan neki magat A. Olah Balas. Annorum 10. 1 No. 3 No. Zekelj Janos 11. Kabak Pal 3. Soljom Mihalj 8. Demjenhazi Zabo Thamas 15. No. Orphanus Teokes Andras. Gjórgifi Pal 4. Zekely Mattjas 4. Gjorgifi Balint 6. Kosa Boldisar Lazar Janosnak kótte magat sponte A. Kis Leorincz Veres D. 6 1 1 6 No. Demeter Janos 18 forintba atta magat Kun Janosnak eziden 2. Gallffi Mattjas 5. 3 No. 3. Sikej Janos Zabo Dauidnak atta magat eorókbe ket eokrón s eott kóból buzan Confiscati: 1. Orphanj Nicolaj Bota Libertini: 1. 5 atta magat. Kosa Janos Vassarhelj. Gjórgfi Janos 10. Beres Peter 8. Nagj Ferencz 6. Bota Gjórgj 7. Varga Mattjas 14. Mathe Gjórgj fl. Kenjeres Mihalý 3. Zekelj Mihalj Nót. Turkolj Mathe 6. Kis Mihalý 2. Rend Mihalj ket keoból buzaba keotte magat Keouesdi Palnak Jnquilini Comitatenses: 1. ZABED 6. Fekete Gergelj. Mattjassi Marton 5. 5. Lazar Janose Extranei: 1. Gal Peter 13. 18 atta magat mostan 4. Mikloslaki 2. Kessenczi Mihalý ugjan eowe 4. fogaras feoldiek 3.3. Zabo Dauid Job. No. Bene Ambrus 2. ugjan neki. Kis Soljom Mihalj 17. 4 Primores: Nullus Primipili: 1. 10. Zekelj Miklos 12. Vanczja Janos ugjan eowe. Zekely Thamas. Tauaszi Janos 11. 6. Kovaczj Pal 19. 3. Mas Olah is. az is eoue 3. (22) 3. Olah Miklos ugjan eowe CON. Czjont Gjórgj Magjarossi Pedites pixidarii: 1. nem constal az neue Summa: Primipili Libertini Orphanus Jobagiones Subiugati Confiscati Avitici Extranei Jnquilini Comitatenses No. migh megh adhattja 5. Cziko Janos Fogarasfeoldi. Jobagiones Subiugati: 1.. Kerestelj Bertalan 9. Nagj Demeter 4. Jnquilini Comitatenses: 1. 2. Olah Janos Meszessi 225 . Vigh Gaspar Czegej 2. Jakab Miklos 7. No. Zabo Dauidnak fl. Gjórgifi Miklos 2. Gal Mihalý. Kenjeres Pal 18. Olah Mihalj 4. Fejerdi Jstuan ugjan Feierdi.. Keolteo Leorincz 4. Keljen Thamas Job. Lazar Janose Auitici: 1. Kalý Menjhart 3. Haromszeki Pal Mattjas Jobagiones Subiugati: 1. Olah Bukur. Abraham Jstuan 5.

Biro Mihalý. 1. 7 (23) CON. Balogh Janos. Nagj Lazar Fogarasfeoldi. ZENT KIRALÝ 5. Teouissi Mihalj 7. 3. Major Janos Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphanus No.3. 2. 15. A. Orph. Bota Mihalý. Bereczki Mathe Job. Balaj Radulý. Donatiowal birja 4. Fekete Lukaczj. A. Dalljaj Gjórgj Kóuesdi Palra tamadott wolt. 19 Jobagiones Subiugati No. Primores: Zekely Miklos Primipili: Jstuanhazi Mihalý Pedites pixidarii: Barat Janos Judex Libertinus: Kouaczj Peter Jobagiones Auitici: 1. 1 Libertini No. Confiscati: 1. Beres Jstuan 3. 5. BOZED Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: Nullus Libertini: 1. Kelemen Janos Bereczkj Mathenak atta magat. Nagj Jstwan 5. 2. 1 No. 1. 6. Kobak Jstwan Czjanadi 6. Extranei: 1. 2. 1 No. Kantor Benedek. 10 No. CON. Zekelj Miklos Job. A. 2. 2. Jlljes Tamas is annyba wótótte magat szalogba Kun Janosnak. Beres Andras 4. Vicei Peter de eadem 4. Dekan Janos. Rend Mihalý ket forintba. Molnar Gergelj Bogati. 2. 3. A. Farkas Mihalý Benjei Seruitores: 1. Bozed et Zent Kiraly]: Primores Primipili Pedites Pixidarii No. Extranei: 1. 1 Jnquilini Comitatenses No. Jnquilini Comitatenses: 1. Tucz Leorincz. Túuissÿ Jlljes. Vass Mihalj. 226 4. Zabo Pal Summa [poss. ugj teotte Jobb. Czjernat Gergelj Bako Mattjas Job. hogj az hadtol oltalmazza. 7. 1 . Zekelj Miklos Job. Czjeczj Janos harom keoból buzaba. Demjen Mihalý Szabad Szekelj 2. Turkoly Peter Jobagiones Subiugati: 1. 3. 6 No. Bajar Gjórgj 5 forintba wóttek magokat zalogba Keouesdi Palnak 6. Zekelj Miklos Job. Michaelis Suljok.

Barta Miklos Peteo Andras Job. Varga Gjorgj is akkor 3. REMETE ZEGH Jobagiones Auitici: 1. Barla Andras Judex. 2. Peteo Andras Job. Louasz Balas. 6. Leorinczi Balas Czjernatonj Primipilus Summa [pos. Sarossý Jstuan. Palfi Jstvan. 3. Jnce Janos. Czjauasi Mihalý. 8. Zekelj Moises idejeben atta ell magat 2. 18 Subiugati Confiscati Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Subiugati: 1. Jnquilini Siculicales: 1. 5. Nagj Mihalj Zentkiralý. 9. 1 No. Beres Miklos. Jo akarattja szerent keotte magat Lazar Janosnak CON. 2 No. 5. Thot Mihalý. 5 (24) CON. Kerekes Jstuan Jaraj Jobagiones Auitici: 1. 6. 6 Confiscati No. Lazar Janos Jobbagý CON. 2. 4 Primores: 1. 1 227 . 7. Remete Zegh et Kisfalud]: Primores Jobagiones Avitici No. Juhos Janos. 2 Subiugati No. Beres Simon. Geczj Andras. 1 No. Kouaczj Gaspar. 8. 4. Confiscati: 1. 3 No. Túuissi Jstuan. KISFALUD Jnquilini Comitatenses: 1. 3. Zekely Jstvan Sepsi Besenjei. 7. Jnce Mihalý Judex. Daniel deak Jobb. 7 Extranei No. EGERSZEGH Servitores No. Boda Gergelj Gjalakuti. 2. Kouaczj Janos. Sóuenjfalvi Daniel Primipili: Nullus Pedites pixidarii: Nullus Libertini: Nullus Jobagiones Auitici: 1. Kouaczj Balint. 3. Egerszegh. Thot Janos 4.Libertini Jobagiones Avitici No. Thot Balint. 3 No. Louasz Mihalj.

Dobar (!) Peter[e] Jnquilini Siculicales: 1. Czjakanj Balas Job. 1 No. Varga Gjórgj. Nagj Janos szolgal 4. Kis Jstuan Jllenczfalvj Jobagiones Extranei: 1. Evellis szinte ugj czjelekedet Jobagiones Avitici: 1. BODON Jnquilini Siculicales: 1. 1 No. Beke Benedek Haromszeki. Naznanffalua.(25) CON. Barta Janos 2. 6 No. Farago Thamas. Janossi Jstuan Nótelen 3. NAZNANFFALUA Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: 1. Janossj Mihalj 3. Nagj Janos. Vdvarheljszeki Gjórgj Primores: Nullus Primipili: 1. 2. Nagj Miklos CON. Túuissi Janos 2. 6 forintot adott neki erette. Janossi Miklos 4. Haidu Peter 6. 2. Ennek az hazat Czjakan Balas ell foglalta. Czjakanj Mattjas Aitoný. Túuissý Pal 5. BORZA ZEGH Subiugati: 1. Nagj Janos Libertini: 1. 4 Primores Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Auitici Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. 3. Daniel Mihalj Vyfalvi Summa [poss. Kouaczj Mihalj Judex 2. Nagj Miklos 3. 3 No. Thot Jstuan. Túuissý Jstuan Senior Pedites pixidarii: 1. 2 No. 2. Borza Zegh et Bodon]: Primipili No. 6 No. Zabo Mihalý. Bóite Miklos 2. Czjakanj Balas Jobagiones Avitici: 1. Ennek egj eokrot igert. Pato Menjhart Job. Jnquilini Comitatenses: 1. 4 No. Túuissý Jlljes fiawal 2. Ezeknek hatt forintott adott Czjakan Balas Jnquilini Siculicales: 1. Kis Jstuan. CON. azt praetendaluan. hogj Vrunk Nova Donatioval neki atta 3. Molnar Janos Vdwarhelj Szeký Primores: 1. Varga Gjórgj. Vago Pal Haromszekj 2. Nagj Janos olah. 4 228 .

Kerekes Marton 3. nem regen Pato Menjhartnak 4. CON. Teorók Jstuan Mikloslaki 5. ugj keotóttek magokat. Pato Menjhart Job. Olah Janos Soljmossj. Perenj Lórincz 2. az is eoue 3. 5. Farkas Miklos Mezósegi. Joannis Veres Jobagiones Subiugati: 1. 2 4. Olah Gergelj Soljmosi 7. Keotóles Jstuan Job. Kochýs Gjorgj Patoe 2. Veres Pal. Patho Menjhart Primipili: 1. Ez Bastja idejeben Vajaj Janos deak tiztartojara tamadvan. 4. Veres Peter Minor 7. 2. Biro Leorincz Eoluesi. Balogh Janos Enjed fele walo. Orph. Varga Balint harom forintert keotte magat neki 3. 3 3. Veres Marton Zekelj Szallassý. szabadok leznek magokkal 7. Rethý Albert. Nagj Pal 8. Syluester Gjórgj 5. Zilagý Jstvan Haromszeki 3. Domokos Andras 9. azt megh advan neki. Varga Andras 2. Benkeo Gjórgj 4. Joseph Gjórgj Libertini: 1. Orphanj Michaelis Joseph No. Santa Gergelj 4. 2. Finta Mihalj Haromszeki 4. Tako Thamas Biro uolt. fejet. Veres Thamas Nótelen Pedites pixidarii: 1. ZALTELEK Jnquilini Comitatenses: 1. Nemes Marton Zekelj Szallasi 3. 3. Kiraly Balint lopas miat keotte el magat. hogj a miuel mostan eokótt segeti. Horuat Gjórgj Nagj Menjhart szolgaja Vaiai Janos deak biria eppen Jobagiones Subiugati: 1. Beke Gabor.(26) CON. Koczýs Mihalj Palatkaj 6. KORONKA Primores: 1. Orphanj Joannis Erdós No. A. Menjhart Janos. 6. Nagj Mihalj megh Mihalj Vaida idejeben keotte volt el magat Njilazo Janosnak az had eleol 3. 4. Frataj Gjórgj Haromszeki 5. Zilagý Thamas Haromszeki 2. Syluester Jmreh 2. Fogarasfeoldi Miklos Jnquilini Siculicales: 1. joszagat elveztette es ugj keotte neki magat 2. Veres Pal Zekelj Szalasi. Fazakas Ferencz Gyrgaj kezessegen volt. Barucz Mihalt teoruennjel teotte Pato Menjhart Jobbagja Extranei: 1. Racz Janos Haromszeki Seruitores: 1. Erdeos Pal 2. 5. Veres Peter Major 6. abba uiselte gongjat Extranei: 1. Bolgar Peter Vasas Zent Jvanj 229 . Markus Mihalj 3.

ZEKES Extranei: 1. Nagj Menjhart 4. 8 No. Kis Janos Vylaki 3. hogj az hadtol oltalmazza. Olah Janos ugjan oda valo 7. A. Nagj Thamas falabu Jobagiones Subiugati: 1. ezt az akaztofatol waltotta megh Kun Janos 3. Nagj Mihalý Judex 2. A. . Pap Mihalj Vylakj Seruitores: 1. 5 No. 1 No. Kapor Janos 4. A. Bordakeotó Andras Moldvaj 10. Zabo Mihalý Niuýtodi. 7 No. Molnar Balint Magjarregenj 11. 2. 5. Kis Mihalý. Koronka et Zaltelek]: Primores Primipili Orphanj No. 4. 11 No. Nagj Olah Jstuan. 3. Kalý Nagj Janosnak atta magat. Tauaszi Janos felszegh ember 4. Nagj Balint Libertini: 1. 2 (27) CON. Markus Jstuan Orban Leorincznek atta magat. Pentek Lukaczjnak atta magat. Horwat Gergelj Okuttjavethj Peter szolgaja Primores: Nullus Primipili: 1. 1 No. Boer Mihalý 2. Kun Janosnak keotótte magat 2 bornjuert.2. Nagj Jstuan Keoris Marus keozj 5. 3 No. 2. Kis Janos Nótelen. 2 keóból buzaert 2. 18 No. az is oda valo 12. Markus Peter Jobagiones Subiugati: 1. Nagj Gal 230 3. Olah Lukaczj Barczassaghi Summa [poss. Boer Balint. Racz Gjórgj Okuttjawethi Peternek atta magat CON. az fia 3. Molnar Gjorgj Beztercze uideký 13. Varga Birtalan. Nagj Gergelj 2. Magjari Jstuan Veres drabant uolt. Túuissý Janos Nótelen Pedites pixidarii: 1. Kurta Olah Peter Barczaj 6. 3 No. 2 Pedites Pixidarii Libertini Orphanus Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales Servitores No. hogj a hadtol megh mentchje 2. KEBELE ZENT JUAN Primores: Nullus Primipili: 1. Djenes Marton Ozdi Gergeljnek atta magat szabad akarattja szerent. Sorban Janos oda valo 8. ez is 9. Keczkes Janos Katonaj 4. Mathe Jmreh 3.

Zasz Marton 2. Hegedús Gjórgj Haromszekj 11. Thot Miklos Magjarorszaghi 2. Barrabas Mathe Mikloswari 2. Erdelý Mihalý Haromszekj 231 . azt praetendalvan. Fodor Andras Vylaký Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Andras 3. Olah Mathe feketej 3. JED Summa [poss. Nagj Kereztes Haromszekj 8. 4 No. 2. Kebele Zent Juan et Zekes]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Servitor Nullus No. 4. Lako Janos Haromszekj 6. Nagj Jakab Chýký 9. Jedi Peter 4. Kadar Andras 3. Zarka Jstuan 2. Barrabas Gaspar Harom Zeki 3. Aztalos Gergelj Dobokaj (28) CON. 7 No. Zeoke Gjórgj Haromszeki 2. Zasz Simon 6. Kis Marton Magjarorszagi 6. 4 No. ugj teotte Jobbagý. ugj atta magat Orban Leorincznek. 3. Sebestjen Thamas H[aromszeki] 3. Jedi Janos 4. Zasz Janos. Jffiu Gjórgj ollj njomorult uolt. Orban Andras puer Pedites pixidarii: 1. Zalaj Mattjas es Laszlo Magjarorszagiak 3. Zakaczj Ferencz. Mathe Jmreh 3. Aranjas Gjorgj Aranjas Zeki. hogj az apja is eo Jobbagja volt 2. Bertalan Peter Libertini: 1. Kantor Gjórgj. Jffiu Balint Jobagiones Subiugati: 1. Boldisar Miklos Ketelý 7. Orban Miklos 5. hogj az teste mereo fekelj volt. az is neki atta magat 3. Varga Mihalý 4. Chjeidi Gjórgj lopot volt. Nagj Marton Magjarorszagi 5. Bosi Lukaczj 2. Olah Kurta Thamas Jnquilini Comitatenses: 1. Aichje Gjórgj Haromszekj 4. Zasz Mihalý. Barta Mathe Haromszekj 7. Orban Benedek 6. Zabo Janos Selký. Andras Thamas Magjarorszagi 4. 1 Primores: Nullus Primipili: 1.Extranei: 1. Rab Thamas Haromszekj 10. Bordaj Antal Dombaj 5. 5 No. 7 No. Ezt eróuel teotte Orban Leorincz Job. 5 No. az is lopasert keotte magat Extranei: 1. Magjarorszaghi Peter Thot Mihalýe Jnquilini Comitatenses: 1. hogj megh gjogytassa 4. Orban Leorincz 2. Erdelý Miklos ugjan oda walo 5. ugjan az akazto fa alat 5.

Nagj Jstuan 7. Kelemen Janos 4. Nagj Martonnak atta magat hamis hútert 3. Nagj Pal Nótelen 3. Gregorij Janossÿ Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Pal 3. Bosi Simon Zederjessý 4. 3 No. 9 No. Pallffi Marton Agi[…]19 Seruitor: 1. Talas Andras 2. Talas Andras 7. 13 No. Kerekes Pal 5. Olah Miklos diszno pasztor Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Gaspar Haromszekiek 5. Horuat Miklos santa. Orph. Haromszeki Miklos. Balogh Jstuan Desffalvi 2. Vyfalvi Balas. 2. Bone Benedek 6. Nagj Mathe Magjaroj Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Miklos igen njomorult 8. Horuat Marton. 4. Teorók Peter 5. Kutassý Marton 2. 3 No. Vyffalvi Janos 6. Nagj Gaspar Thot Mihalj szolgaja 232 . Zeoke Mathe Monjatj (29) CON. Firtos Jmreh 3. 16 Primores: Nullus Primipili: 1. Hegedús Ferencz Czýkj 4. Orphanj Lucae Zabo Pedites pixidarii: 1. Gjórgjfi Jmreh Nótelen Libertini: 1. Orphanj Stephanj Kis 2. 7 No. 5 No. Nagj Pal Judex Jobagiones Subiugati: 1. KEBELE Primores: Nullus Primipili: 1. CHIEID 3. Czýki Zabo Mihalý 6. 3. hogj az hadtol oltalmazza 2. Czyki Marton 5. Kardos Andras 4. Nagj Jmre Feoldvari Aranjas Szeký Summa [possessionum Jed et Kebele]: Primipili Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Toth Peter teorót labu 7.CON. Nagj Marton 2. Nagj Mihalý 4. Bosi Balas de eadem 5. nem Jarhat Libertini: 1. Fodor Jmreh Czykfalvi. Gjórgjfi Mihalý Bako Jstuannak atta magat.

Pokaj Balint 4. es oda kotottek magokat oltalomert Primores: 1. Kelemen Andras Bódj 5. Nagj Laszlo egj eokorert keotte magat Gabriel Deaknenak 2. Balassý Mihalý Vram Extranei Jobagiones: 1. Ambrus Janos. Kopasz Gjorgj. Subiugati: 1. Olah Thamas Reodj 10. Sos Janos Pataki Janos Job. 5. Zekelj Marton 5. No. 1 2 7 7 1 No. Olah Farkas Konjadi 14. Pap Janos 8. Karachjon Miklos Czjekelakj 2. Kis Miklos 3. Olah Gabor 6. 15 No. nemelljek wisza is mentek az faluba. Dekan Mihalj Gabriel Deaknenak attak magokat Extranei: 1. Nagj Andras Malomffalvi 6. Olah Simon Reodj 11. Thot Janos. Varga Balas Eoluessý Summa [possessionum Chieid et Zent Anna]: Primores Orphanj primipilorum Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Siculicales Servitor No. 2. 1 (30) CON. 3. No. Kis Gjorgj Pataki Janosnak keottek magokat szabad akarattiok szerent 4. ZENT ANNA Ezt Balassý Mihaly V. Olah Balint Reodj 9. birja eppen Jgj jutott hozza: az ott walok el attak uolt az falut az Vassarhelieknek. Thoffalvi Thamas 2. Balassý Mihalý Vram azoktol vótte megh oztan es megh szalitotta. Bartalius Mihalj 2. Thoffalvi Janos Jobagiones Confiscati: 1. 4 No. Kis Thamas. magok penigh az warosba mentek laknj es most is ott laknak. Zekely Mihaly Czjernatonj 3. Zekely Peter Rouaj 7. Kormos Janos Búdy 3. No. Kochis Peter Olah Czjeztuej 12. Bartalus Mihaly 15. THOFFALUA Primores: Pataki Janos Primipili: 1.CON. 5 No. Olah Kozma 13. Kis Janos es 4. Toth Janos. No. Racz Marton 233 . ugj mint: 1. alias Mezeo 2. Zasz Gjorgj Czjernatonj 4.

Gal Mattjas 8. VECZE Primores: Nullus Primipili: 1. A. Kenjeres Mihalý Pedites pixidarii: 1. de megh is el foglalta Botos Gal Extranei: 1. A. Kardos Balint 2. Gjórgiffi Gergelj 7. Forika Balint. Mattjassi Janos Nót. megh akartak dulnj. Rakossý Demien Mihaly. ugj kótte magat Botos Galnak. 1 No. 2. Orphanus Jacobi Balint Annorum 8. Orphanj . Botos Gale Jnquilini Comitatenses: 1. ez elseobe ket eokrón atta el magat. 7 No. 13. hogj Hushagjo Hetfón nem akart tanczolnj. Jszlaj Bertalan. Annus 1. 1 (31) CON.CON. Peteo Gjorgj. Kenjeres Peter 234 6. de eadem Jnquilini Siculicales: 1. Ez Mattjas Kiralý idejetól foghwan walo lo feo. Barrabassi Pal. Jszlaj Miklos 3. annakutanna wisza wótte. 13. 2. 1 No. Mattjassi Mihaly 5. Tolnaj Benedek Botos Gal hazaba lakik Pedites pixidarii: 1. Gaspar Mihaly Zenthalmj 3. Botos Gal erówel teotte Job. 1 No. 1. 3. JSZLO Primores: Nullus Primipili: 1. Birtok Gaspar 7. A. 2 No. A. 4. Jlljessý Ambrus 4. Kerestelý Bertalan 3. 12. 5 No. 3 No. Ezt azert teottek Job[bagja] Botos Gal. Jszlai Peter 2. Orphanj Andreae Ban Libertini Jobagiones Subiugati Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Kerestely Peter Major 5. Zabo Benedek Vdvarheljból jeót. Fazekas Janos Veres drabant. Kezdi Mihalý Veres drabant uolt. 10 No. Bógózý Nagj Jmreh Zabad Szekelý Summa [possessionum Thoffalua et Vecze]: Primores Primipili Pedites Pix. Andreae Ban Orphaný Stephanus Nót. ualami hatalmaskodas dolgabol peorlót Botos 3. Libertini: 1. Kenjeres Janos 4. Kerestelj Peter Minor 6. Lukaczj Gjórgj 2. Kereztes Gjorgji Felsórakossj. hogj hadba nem ment. Relicta Stephani Ban cum filio Michaele Ban. egj tinoert atta magat Botos Galnak 5. Libertini: 1. Zekelý Pal Rakossý 2. Sepreódi Pal Neotelen Jobagiones Subiugati: 1. 4.

Nagj Marton Zent Jmrehi 6. Balogh Thamas 8. Zasz Janos Czyký 3. Janosi Gjorgj 4. Gjórgj Deak 6. Gjórgj Miklos Libertini: 1. Kis Janos 3. Kouachj Andras 9. Olah Farkas Fogarasfeoldi 4. Gereb Mattjas 6.Jobagiones Confiscati: Nullus Avitici: 1. Sarossi Janos 3. Olah Simon Maraj 5. No. de eadem 4. Dienesi Gjorgj 5. Demetrij Jszlaj Jnquilini Comitatenses: 1. Orph. Nagj Balas 10. Czýkffalvi Czjok Boldisar 2. Varga Andras 6. Olah Demeter Haromszeki Summa [possessionum Jszlo et Jkland]: Primipili Pedites Pixidarii Orphanus Libertinj Orphani Jobagiones Auitici Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Zegeo Gaspar Kun Janose Extranei: 1. Vadadi Pal 2. Varga Peter Vyfalvi 12. Gereb Gjórgj Magjar Sakodj 2. Nagj Peter Haromszekj 4. 11 Primores: Nullus Primipili: 1. de eadem 3. Gjórgj Janos 5. Demeter deak Magjarorszagi 11. Bertalan Janos Jklodi (32) CON. Olah Ferencz Karansebesj 8. Olah Andras Fogarasfeoldi 10. Olah Janos fogarasfeoldi Jnquilini Siculicales: 1. Zekely Marton Nobilis 5. santa 235 . Sarossj Miklos 8. Gjórgj Vargaj Jszlaj Petere Jnquilini Comitatenses: 1. Gjórgj Pal 9. 1 No. Rafael deak Zaszwarosi 9. 3. Zasz Benedek 5. 19 No. Dienessi Pal felszegh. Ferenczi Pal 7. Herepej Miklos de eadem 7. Vas Mihalý Aranjas Szeký CON. DEMIENHAZA 3. Kerekes Andras Haromszekj 5. Zegeo Jstuan Mezóseghý Jnquilini Siculicales: 1. Zasz Thamas Eormenjesi 13. 18 No. Olah Thamas. 1 No. Zasz Mihaly Dedradj 2. Hunjadi Andras. Nádlakj Janos. No. Dienesi Jmreh 2. Gjórgj Marton 4. Orban Jstuan Ehedj 4. Gjórgifi Gjorgj 10. Balogh Mihaly 7. Zasz Jstuan Galfalvj 14. No. JKLAND Primores: Nullus Primipili: 1. Barrabassy Thamas Czjeidi 2. 6 1 2 3 No.

Kis Mihalý Jobagiones Confiscati: 1. Kis Peter Libertini: 1. 8. Olah Jstuan 2. Deak Jstuan 3. nem constal modus Jnquilini Comitatenses: 1. 2 236 . Balint Simon. Olah Jstuan 2. Deak Mihalý Dersi Janosnak atta wolt magat. Marton Janos eoróksegert. 13 No. 2 No. Orph. 2 No. Varga Gjorgj Aranjas feoldj Primores: 1. Bereczki Simon Pedites pixidarii: 1. Boros Janos Magjarorszaghi. 4. Petri Zabo Pedites pixidarii: 1. 2. Vago Janos Phúlep Jstuannak keotte magat. Czýki Jstuan. Phúlep Jstuan 2. mivel birsagba esset. A. Czjani Balint 3. Jnquilini Comitatenses: 1. Dersi Janos Primipili: 1. Annorum 6. eoróksegert 5. 6 1 2 7 No. Ezt az hamis hútert megh CON. Gergelj Jstuan njolcz forintert s egj eokórert kótte magat ugjan nekj 3. Zasz Miklos Dersi Janose Donatarii: 1. 3. Nagj Miklos 2. Domokos Gjórgj Bógózý eoróksegert atta magat Dersi Janosnak 2. Arpasthoi Mihalý Jnquilini Siculicales: 1. de eadem. Kouaczj Gjórgj Jobagiones Confiscati: 1. 2. Dersi Janose Extranei: 1. Dersi Janos Vrame Subiugati: 1. Dersi Janos waltotta megh. Kochis Janos Haromszeký 2. No. ugjan neki. Varga Janos Subiugati: 1. Rakossi Janos 4. Zasz Peter Kerezturý 5. Czjanji Gjórgj. No. Kolosi Mihalj. Olah Janos 3. Zasz Jstuan. Orphani Emerici Thamasi 12. Janossi Pal 3.11. Beres Marton Mogjorossý. 1 No. 2. 3 No. Hauaseli Olah Miklos Summa [possessionum Demienhaza et Buzahaza]: Primores Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Confiscati Donatarii Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Czjombord Balint 2. 7 No. No. BUZAHAZA akartak eolnj.

Teorók Peter 2. Bereczki Peter 6. Varga Peter Czjauassj 4. Pedites pixidarii: 1. 9 No. Orphanus Georgý Bako. Olah Kelemen Zederjessj 8. Farkas Thamas 21. Benkeo Benedek 3. 4 Primores: Nullus Primipili: 1. Dalý Jstuan Mezóseghj 7. Michaelis Bereczkj Pedites pixidarii: 1. Zasz Gjórgj Meggjessj 6. Mathe Jstuan 3. 3. Ferenczi Pal 4. Czego Mihaly Rettegj 4. Kis Thamas 19. Pentek Jstuan 11. 4 No. szolgal most 10. 2 No. Bako Mattjasnak keotte magat nem regen 4. Simon Andras 10. Bako Leorincz 5. Zasz Andras 20. 2 No. Mathe Peter 5. A. 4 No. Czegeo Miklos 12. Gelljen Pal Bako Mattjasse Jnquilini Comitatenses: 1. Tolvaj Benedek 16. Jobagiones Subiugati: 1. Orph. Pentek Janos. Nagj Thamas 3. Bako Jmreh penzt adott nekik Annus 1. Mathe Dienes 4. Balassý Janos Veresegjhazj 3. Mosoný Balint 14. Domokos Jstuan 8. Bereczki Benedek vilaghtalan 8. Sipos Balint paraznasagaert kótótte magat Simo Andrasnak czjak most Confiscati: 1. 3. Zabo Mihaly 6. Kebedi Andras 15. Orph. Erdeo Janos ven ember 9. Jnce Gergelj 3. 8 No. Nagj Gergelj Disznoj 5. 16. Janka Miklos Nót. Tolvaj Pal 7. Tolvaj Andras 17. 3. 237 . de eadem. 2. Kouaczj Mihalj 13. Bereczki Thamas 18. Orphanus Joannis Zasz. Benkeo Mihalj 2. Huszar Jstuan 7. Bako Mattjas 2. Pentek Benedek 4. Ferenczi Gjórgj 3. A. 8. Orphanus Joannis Teorók. JOBBAGÝTELKE Primores: Nullus Primipili: 1. Balogh Andras 6. Matthei Kis 22. Nagj Gergelj Jszlaj. HODOS 2. Boldisar Mattjas 7. More Peter Summa: Primipili Orphani Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jobagiones Confiscati Subiugati Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. kuldus Jnquilini Siculicales: 1. Egeressi Mihalj. Kis Mathe 9. Gelljen Mathe. Boldisar Jakab orphanus Libertini: 1. Marton Janos 2. 2. Kuma Peter Nótelen. Jnce Jstuan 4. Damokos Bertalan 5. Janko Phúlep 2. Domokos Jstuan Orphanus 11. Somogý Jstuan Gjorgjfalvi (34) CON. Simo Janos. Annor. Orban Dienes Judex 2. 2 No. 2 No.(33) CON.

Zeochj Janos 6. Phúlep Miklos Pedites pixidarii: 1. A. Zep Peter Magjarorszagi 2. Zabo Balint Judex 2. 3. Kun Janosnak atta magat sponte. Ezen kuul Olahok wadnak. ugjan akkor . Killjen Thamasnak njolcz forintert keotte magat 6. beteges 7. Kis Janos ven ember. Jobagiones Confiscatusok voltak ezek. Mihalý Lukachj 4. Pataki Jstuan Kun Janos Job. Nagj Janos Magjarorszagi 4. A. de megh ualtoztak (!) magok penzen ugj Mint: 1. 3. 2. 10. Kenjeres Gjorgj 4. Fabjan Gjorgj Libertini: 1. Killjen Thamase 2. Phúlep Pal 3. A. Kis Lukaczj 5. Gjórgifi Gergelj felszegh 5. 2. Tórók Jmreh 2. Anni.Libertini: 1. Teorók Bertalan 6. 10. 8. Kowaczj Jmreh 6. A. Gjórgifi Marton Gagý 3. Zabo Miklos Kun Janos Job. Paraýdi Mihalý 7. A. Bagos Janos Sepreodj. Kenjeres Marton 5. Nagj Marton ket okórert kótte magat ugjan nekj. s oda szolgal Jnquilini Comitatenses: 1. A. Sebestjen Jmreh Kun Benedeknek atta magat sponte. (35) Jobagiones Subiugati: 1. 5 5. VADAD Primores: Nullus Primipili: 1. Kis Gjorgj 7. 8. Dobos Mihalý Berej. Teorók Mihalý 4. Laszlo Balint 8. Balogh Jmreh Kis Gjórgjnek egj eokrót veztette uolt el. Killjen Thamas 2. 3. 3. 4. s abba keotte magat nekj. A. Orphanus Michaelis Nagj. 3. Killjen Jstuan. Nagj Simon Killjen Thamasnak penzert keotte magat. Sardi Janos Judex 2. 238 6. 16. Dekan Janos. Orban Mathe Subiugati: 1. Kouachj Gjórgj Bako Mattjasnak atta magat fl. Nemet Balint. nem constal neuek Jnquilini Siculicales: 1. 2. Mihalý Janos Confiscatus volt. Kis Jstuan gjermek. Auitici: 1. megh ualtozott Jobagiones Confiscati: 1. Jlljessý Mathe 3. Orphanus Balthasaris Mathe. Kathona Janos Haromszeki CON. Bereczki Andras Dienesi Jmrehteol kert penzt hazara. 2. Nagj Boldisar. Kenjeres Gjórgj Jszlai 2. Zasz Gabor Kentelkj 5. Zasz Marton 7. Kis Janos 2. Nagj Miklos 3. 3.

Nagj Mihalj Haromszeki 4. 10. hogj az hadtol oltalmazza. Bartalius Janos Dersi Janos Job. Varga Pal. Janka Mihalý 3. 11. Ezt Janka Mihalj hat forinton waltotta megh Confiscati: 1. Kis Marton Killjen Thamasnak atta magat sponte. A. Mikhazj Gergelj 4. Annj. Bakos Balas Kis Geor[genji] 3. Jnquilini Comitatenses: 1. Achj Andras 3. Olah Janos Haromszeki CON. Roman Gjorgj Jnquilini Siculicales: 1. Mihalý Gergelj Veres drabant. 4. Madaras Mattjas ugjan neki sponte atta magat 5. hogj oltalmazza 4. Lukachj Janos.7. Jlljes Miklos ugjan neki. Modos Janos 5. Anni. Tórók Marton 6. 8. Fertalios Balint Var[…]20 4. Olah Benedek Leppendj Jnquilini Siculicales: 1. Huszar Jstuan Czykj 239 . Kis Gjórgj Killjen Thamasnak atta magat most az eoszel. Kakuchj Miklos igen ven ember. maganý fiaj wadnak 12. 3. Jnquilini Comitatenses: 1. Ersek Jstuan Z[ent] Benedeký 2. 12 1/2. Pallffi Peter Pedites pixidarii: 1. Olah Miklos Fogarasfeoldi 5. Bartalius Miklos. 9. Czjete Balas 3. Kis Mathe az ell mult njaron atta magat Bako Jmrehnek. Killjen Thamasnak atta magat sponte. Dorombolý Janos 2. 5. Súuúlttjús Jstuan. Olah Mihalý Leppendi 6. 3. Achj Balas Barrabassj Ferencznek lowon atta magat 2. fl. Bakos Leorincz Bólk[enji] 2. Bako Jmreh 2. Nagj Andras ugjan neki s akkor. Jakab Peter 7. Madaras Leorincz 4. Ezt Barrabassý Ferenczne tizennjolcz forinton waltotta megh az akaztofatol 6. Syluester Janos igen felszegh ember Libertini: 1. Kis Miklos 5. Kouachj Ferencz 2. 7. Dorombolj Miklos. Kerestelý Jstuan Jobagiones Subiugati: 1. Achj Gergelj. Vagassi Peter Mogjorosi 5. Simo Peter lofeo 2. MIKHAZA Primores: Nullus Primipili: 1. Simo Janos 3. Sebestjen Jmreh Vdwarhelj Szekiek 6. 2 3. fl. Gjórgj Kouachj Zabolaj 4. 2. szegenj 6. Dorombolý Boldisar Dersi Janosnak sponte atta magat. Kis Balint Phúlep Miklosnak atta magat sponte. 9. Zeoke Peter Abafaj 2. 9. Molnar Jstuan 3. A. Bogati Kereztes Haromszeki 3.

melljet Dersi Janos megh ualtott. 11 (36) CON. 13. azert keotte magat nekj 9. Nagj Jmreh 7. Pal Jstuan Pedites pixidarii: 1. Gjórgj Thamas 7. hamis hútert kótte magat Dersi Janosnak 6. 8 5. Zekely Balint azon modon. Nagj Ferencz. Peter Gergelj 11. 2 No. REMETE Primores: Nullus Primipili: 1. Siklodi Janos 2. Zekelj Gjórgj 12. Foris Gjórgj 8. Kis Gjorgj Janos 8. 8 10. Gal Miklos 2. 2 No. hogj Vassarheljre az mustrara nem mehettek 4. 17. Dobos Mihalý 6. Nagj Gjórgj Janos 4. Mathe Miklos 6. 20 Jnquilini Siculicales No. Nagj Miklos 5. 9 Auitici No. 18 No. Ennek Mengecz Jstuan egj eokret hajtotta volt el.. Vadad et Mikhaza]: Primipili Orphanus No. Biro Mihaly Nótelen Jobagiones Auitici: 1. A. 2. 1 Pedites Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jobagiones Confiscati No. Dallja Jstuan. 240 . Soffalvý Thamas 5. 14. 15. A. Thot Simon Gal Miklosnak atta uolt magat. az oztan Dersi Janosnak atta penzen. Nagj Mihalý. kiraljbirok haborgattak. ugjan neký 8. hogj az hadtol oltalmazza. Ezeket Mengecz Jstuan erówel teotte Job. Kaczjo Gergelj Kaczjo Janos Job[bagja] Jobagiones Subiugati: 1. Albert Mester. So Antal felszegh 10. 12.Summa trium possessionum [Hodos. Nagj Mihalý 3. 20 Subiugati Jobagiones No. Nagj Andras. Marton Gergelj. azert keotte magat neki. Kadar Jakab. 20 No. Domokos Ferencz. Kis Mihalý. Kis Marton. Anni 9 7. Kowachj Mathenak oltalomert atta magat. Orp. Soffaluý Peter 4. 16. Bereczki Antal. 3. 6 No. Blasij Sofalvý Libertini: 1. Jakab Miklos 9. Zekelý Miklos 3. Dersi Janosnak 11. Varga Balas. Vas Thamas 2. Vas Jstuan. hogj Dersi Janos oltalmazza ellenek. Domokos Lukachj. Kaczjo Lukaczj. 3 Jnquilini Comitatenses No. 18. Marton Leorincz. Ezt Mengecz Jstuan kergette.

Kouaczj Mathenak atta magat. 10 26. 1 31. Phúlep Peter Gal Miklosnak oltalomert. A. Zekelj Gergelj ugjan neki fl. 1 32. Gjeorgj Balas az attja fiaval paraznalkodot. Desffalvý Balas ugjan ott Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jobagiones Subiugati Avitici Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Koloman Mihalj 241 . 8 No. 4 No. Vaida Mathe is nekj fl. Kaczjo Thamas Zekelj Miklosnak atta magat fl. 15. 33 No. Patak Thamas Zeredaj. A. czjak most 29. Marton Janosnak atta magat 33. hogj oltalmazza. 4 28. Kouachj Antal. 2 No. So Janos wen ember 10. Mailat Mihalý.19. Mengecz Janos Dersi Janosnak atta magat oltalomert Pedites pixidarii: 1. Marton Gergelj Dersi Janosnak sponte attak magokat. Chypleo Gergelj Zomos Vywar videký 2. 1 No. Zabo Janos21 2. Simo Janos. 8 23. Achj Miklos 7. 10 No. Koloman Mihalý 5. Nagj Janosnak Bereczk Palne atta penzen 30. 2 No. Chyszar Marton 4. Nagj Demeter Bako Jmrehnek fl. Olah Jstuan Haromszeki 4. So Jstuan 2. A. Anni 5 25. Domokos Albert 4. Mengecz Balas 5. 22. 2 (37) CON. Ezt dian waltotta megh Dersi Janos 21. Zekelj Mihalý Zekely Miklosnak atta magat ebben az eztendeoben Jnquilini Siculicales: 1. Achj Miklos 3. 10. Ezek [a 11–19. So Jstuan 11. Exemptioja wagjon. So Peter Libertini: 1. Vezely Mathe 3. Tusnadi Mihalý 9. Marton Miklos 2. Gal Menjhart. Achj Gergelj 8. Major Laszlo Oroszj Jnquilini Comitatenses: 1. Marton Mihalý Gal Miklosnak atta magat oltalomert. szám alattiak] oltalomert attak magokat Dersi Janosnak. Haromszeki Mathe 3. igen wen ember 3. Laszlo Andras 2. Annj. A. 8 20. Koloman Janos 4. 10 24. Gal Marton 6. Varga Pal 5. Kardos Mihalj Hodossý. KEOSZUENÝES Primores: Nullus Primipili: 1. ugjan akkor 27. Kantor Benedek Zabo Mihaljnak sponte atta magat.

12. Gal Andras penzbe kótte magat Dersi Janosnak 3. megh foghta. Osualt Andras Dersi Janosnak oltalomert. nem jarhat. 4. Kun Janos 2. Ompod Leorincz Nagj Peter Job. 35 forintba keotte magat So Jstuannak 17. 1. Ezt a falu megh birsagolta fl. azutan ugjan neki attak magokat per compositionem 7. Kis Gaspar wen ember. 4 (38) CON. Confiscati: 1. 11. Mailad Janos. ualoban Jo szal ember. 3 No. Gal Peter. A. 5 No. Veres drabantok 13. s jobbagja teotte. Fazekas Jlljes Seouenfalvi 3. Jnquilini Comitatenses: 1. Dersi Janoshoz tart 14. Sopra Gergelj. Nagj Pal 2. 5 atta magat Zekelj Miklosnak Extranei: 1. Ombozi Marton 4. Kouachj Peter . Ezt erówel teotte Job. Fazekas Mihalj Ha[romszeki] Jnquilini Siculicales: 1. KAAL Primores: 1. 6. Mailad Andras. Ferencz Mathe. Koloman Mathe. 21 No. Ezek So Jstuannak oltalomert attak magokat 20. oltalomert So Jstuannak 18. 2 No. Miklos Thamas. Fazekas Janos. So Jstuan Gal Miklos Job. Haidu Jstuan Magjarorszagi 2. Nagj Mihalj. 2 16. 2. 3 No. Sepsi Janos lo feo. Kowachj Mathe Arrataskor 21. Lako Andras Zeredaj 3. Kun Benedek 242 Primipili: 1. Dobos Thamas Siklodi 2. Marton Balint. Zabo Andras Mag[jarorszagi] Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Extranei Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Dersi Janos megh kerte. Farkas Varga Hjermanj. Czibak Gjórgj22 oltalomert es fl. teoruenjel convincaltak. Ezeket hogj Hauaseljbe nem mentek uolt. 5 No. 10 No. Borbat Peter So Jstuannak oltalomert atta magat taualj 10. Nagj Janos 3. 3. 15. Fazekas Marton. 2. Ver birsagért Barrabassý Ferencz ejel rea ment. Ezek hat-hat forintot wóttek fel Dersi Janostol migh megh waltozhatnak. Gjorgj Mihaly So Jstuannak oltalomert. Koloman Thamas. Achj Balint Veres drabant uolt. azert kótte magat So Jstuannak 9. 5. Marton Gjórgj So Jstuannak atta magat 8. Koloman Balas Teokós.Jobagiones Subiugati: 1. 19. Szolgalhat 2. Marton Benedek. Dersi Janos Job.

12. Ennek egj leanja paraznasagba talaltatott. Balogh Mihok. Jnquilini Comitatenses: 1. 8. Laszlo Balas ⎫ 4. Orban Ferencz 243 . Zasz Gjórgj 4. Pettkj Janos elótt 14. Varga Jstuan Jobagiones Subiugati: 1. A. A. Extranei: 1. Balogh Peter. Mihaly Czygan Radnotý szanto Czyganj. 3. Antal Kouachj 4. 10. Lazar Mihalt is akkor 7. Pap Jstuan Judex 2. Kis Mihalj Zent Jmrehý 7. Kouachj Miklos 2. 11. Meszaros Peter 12. hogj az tiztviselóktól megh szabaditotta Kun Janos. 2 3. Hegedús Ferencz 5. Nagj Laszlo 10. Borsaj Jstuan 2. vagjon A. Ez iden is harmadfel szaz kalangja buzaja. Matthaei Ferencz. Kis Andras Disznoj 7. Deuaj Jstuan de eadem. Olah Janos ugjan oda valo 20. Thomae Boer. 6. Orph. Olah Demeter 11. Mustos Jstuant is ugjan akkor 6. Lenart Lukachj ven ember. Chjuka Marton 3. Andrassý Janos 3. 6. 13. Salomon Gjórgj 9. hazat igert Kun Janos nekj. Mikola Janos. Simon Janos Boczkaj Jstuan idejebe atta ell magat egj eokrón Kun Janosnak 2. Eles Jstuan ⎭ 6. Zasz Janos 2. Balogh Jmreh. Ezeket Commissariusok eleot njerte megh Kun Janos. Ezt az Comissariussok elótt njerte megh teoruenjel Kun Janos 5. Ez gjermek. Olah Miklos fogaras feoldi 19. Rosa Marton Borzasi 17. Olah Janos fogaras feoldi 5. Gjórgj Kowachj Borsaj 15. Dosa Czýgan Eos Cziganja Kun Janosnak 14. nekj atta magat. Mikola Mihalj. Bochjardi Mihaly ⎬ Berzeiek 5. 9.4. Andrassý Miklos Nagj Pal Job. Orban Janos 2. Olah Janos Czikindalý 18. Gabonas Mihalj Kun Janos Job. Mustos Janos. Molnar Mattjas Enjedi 6. Boer Mihalý 3. Simon Mihalý. Orban Simon Pedites pixidarii: 1. Kis Miklos. 10. Gabonas Janos. Balogh Jstuan. Lazar Pal Apatý 8. Olah Janos 8. Kun Janos Jobb. Lazar Miklos. Exemptioja wagion 4. Nagj Gaspar Kun Benedeknek atta magat 15. njolczvan kalangja zabja wolt 13. Orban Ferencz 5. eo Job. Barla Miklos 3. 4. Ezt Erdelý Jstuantol penzen waltotta megh Kun Janos Confiscati: 1. Lenart Benedek 6. Libertini: 1. Laszlo Olah 16. Orph.

3. Varga Ferencz. Beres Janos Almassý. Kis Gjorgj Toth Mihalj Job. Haromszeki Demeter 7. 15 No. Thot Jstuan 2. Zabo Jstuan. 13. 2. Kochys Andras Apoldi. Perechjeni Janos Zilagý. 5. Ciriak Peter 2. ez is ugj atta magat neký 3. 20 (39) CON. Zeosz Janos Zeredaj. Kochýs Gjórgj Debreczenj. Kis Gjórgj Bóbý (?) Summa: Primores Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses No. Nagj Mihalý. 6. Chjuka Balas oltalomert atta Thot Jstuannak magat. 3 No. 4. Fodor Thamas Vylaký. Balogh Janos ugjan neki az szerent Extranei: 1. 2 6 4 2 4 8 No. Nagj Peter 2. 11. JOBBAGYFFALUA Primores: 1. Nagj Jmreh Panytý 5. No. Aztalos Jstuan Haromszekj 4. Kosa Jstuan 3. 4. 9. Czýki Janos 2. Simon Peter Haromszeký 6. Primores: Kereszturi Janos deak. Zeosz Leorincz Thot Mihaly Job. Nagj Gjorgj Jobagiones Donati: 1. 6. Thot Jstuan Job. Chykj Ferencz 3. CON. Thot Balas ugjan eowe Subiugati: 1. Haidu Jstuan Zilagý. Chýki Janos 3. Toth Mihalj Totorszaghj. 8 No. 3. Somogý Andras 6. Nagj Janos Teleký. Mosoný Peter. Kochýs Peter Almassý. Chyki Pal. Horvat Balint Vdvarhelj 8. Zadorý Janos Libertini: 1. Nagj Leorincz Jobagiones Extranei: 1. No. Olah Jstuan. Relicta Joannis23 Varga cum filijs Michaele et Joanne. Zalteleky Balint. alias Vajaj Primipili: 1.Jnquilini Siculicales: 1. 244 . 8. 12. Majaj Balint 4. Thot Mihalý Jobbagý 10. Nagj Thamas 4. Olah Janos. 2. 2. Ciriak Pal Jobbagja Confiscati: 1. KEREZTUR 5. nobilis 2. No. Olah Leorincz fiatfalvj. No. 7. Nagj Gjórgj 5. Chyba Janos 5. Thot Janos Primipili: 1. No.

MARUS ZENT GIÓRGŸ Summa [possessionum Jobbagyffalua et Kereztur]: Primores Primipili Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Donati Subiugati Confiscati Extranei No. Kouachj Mattjas 2. Zeoke Miklos 3. Horuat Thamas Horwatorszaghi 5. Bartha Janos 6. Olah Laszlo. 8. Kowaczj Balas 8. Farkas Janos Jobbagjtelkj 3. Zakmari Jstuan 8. 6. Vass Janos. Marton Gjórgj Major 10. Olah Tiuadar Haromszekj 3. Domokos Demeter 5. 3. Fabjan Gjórgj 2. Nagj Peter. 11 No. 2 No. Siklodi Janos 9. Zeoke Marton 5. 10. Molnar Jstuan Deleý. Siklodi Gjórgj 2. Vas Janos 5.2. 245 . Orban Mihalý 3. de nomine et patria non constat Primores: Nullus Primipili: 1. Relicta Joannis Zakacz cum Orphanis 4. Vass Mihalý penzbe. 24 Thot Mihalýnak óssetól maratt Primores: Thot Mihalý Jobagiones Avitici: 1. Jnquilini Siculicales: 1. 2. Abogý Peter Majaj. Orphanus Thomae Bartalius Jobagiones Subiugati: 1. 6 No. Marton Miklos Pedites pixidarii: 1. 4. Laszlo Mihalý. non constal mennyben. Veres Andras 6. 1 No. Kerekes Janos 2. Zengeliczej Sandor. Salat Boldisar Exemptioja wagjon 4. Zabo Jstuan Haromszekj 4. Siklodi Mattjas 4. 3 No. Nagj Gergelj 3. Nagj Mihalý Magjarorszagi 2. Orban Ferencz Extranei: 1. Gal Andras Mogjorosi (40) CON. 11. Vas Gjórgj 6. Ferenczi Mihalý 7. 4 No. Zabo Mihalý 8. MARKOD 7. Nagj Jstuan tizenharmadfel forintba keotte magat. 7. Gjórgjfi Janos Hodossý Jnquilini Siculicales: Eott olah wagjon. Zabo Janos 7. Deak Thamas. Gjórgj deak 7. Kouachj Balas 4. 3 No. Marton Gjórgj Minor 11. Farkas Balint ugjan oda walo 4. Siklodi Ferencz 3. Zekelj Janos Bereczktelký CON. Varga Peter Barotý 2. 5. 9. Kis Janos Libertini: 1. Peter Balas Buzahazj. Varga Mihalý 6. Mind Vajaj Janos Job. Nagj Miklos.

2 Primores: Nullus Primipili: 1. 5. Kis Balint ⎫ 4. 11 No. Zasz Mihalj Zena Weresi. Erdeo Jstuan Judex 2. 6. penzbe. Erdeo Mathe Kowachj Mathe Jobb. Kachjo Jstuan 5. 2 No. 4. 7 No. Zasz Marton. Sos Janos. 2. Kachjo Balint 6. Kechjeti Pal bena 4. Palfi Janos 7. Kis Orban Gjorgj. Philep Jstuan⎬ Szolgal[nak] ⎭ Jobagiones Confiscati: 1. Mihalý Varga Segesvarj. Kouachj Balint 4. Balogh Mathe 8. Kouachj Mathe 2. Kechjeti Benedek bena 5. 5 No. penzbe. Zasz Leorincz Kowachj Mathe Job.3. Sala Gjórgj Dersi Janos[e] 2. Zakachý Janos. 2. Orph. Balogh Gal24 13. Domokos Pal Pedites pixidarii: 1. Varga Antal 2. Phúlep Mihalý. Olah Jstuan Rukarj 2. szúk idón kótte magat. Erdó Jstuan 6. 6. 2. 246 . 3. Confiscati: 1. Zasz Mihalý Zent Gjorgj Bezterczej. SELÝE Summa [possessionum Marus Zent Gjórgÿ et Markod]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Extranei Avitici Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Orban Gjorgj Vajaj Janos deake Extranei: 1. Vas Gjórgj 20 forintba. Balogh Balint 9. Phúlep Benedek. Thot Gjórgj 11. Andras deak 3. Mezeo Boldisar. nem constal menýbe. Peter Gergelj. Domokos Miklos 8. 5. 7 No. 1 No. 4 No. 7. 7 No. Kis Gergelj. 3. Kosa Jstvane 4. nem constal menýbe. Vajaj Janos deake 3. Domokos Benedek 7. Extranei: 1. Kouachj Mihalý (41) CON. Erdeo Mihalý Libertini: 1. 4. az is ugj Vajaj Janos deaknak keottek magokat post confiscationem. Menjhart Kouachj 3. Kosa Gjórgj Magjarossý. Janosi Pale Jnquilini Comitatenses: 1. Kis Balogh Mathe 10. Thorda Lukachj Aranjas Szeki. 12 No. 1 No. Nagj Lukachj. Hauadi Demeter 12. Domokos Boldisar 3.

Balogh Benedek chjak szinte mostan atta magat oltalomnak okaert 2. Magjarorszaghi Gjórgj 4. Vitalius Gjórgj Summa [possessionum Selýe et Zent Marton]: Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Auitici Subjugati Donati Confiscati Extranei No. No. 3 4. Barrabasi Gjórgj 247 . Orphanj Georgý Mikola. 1 No. Nagj Gjórgj Kun Benedeknek oltalomert atta magat. 6 Donati: 1. Molnar Gergelj. 5. Janka Janos Major. Nyaradi Jstuan. Kouachj Matheje CON. No. 2. 3. Lazar Mattjas. Janka Janos Minor. Mikola Marton Kun Benedeke25 4. ugj keotte magat Kun Janosnak. 13 No. Bertalan Janos 2. 2 No. Lazar Gjórgj. Kun Janose 6. No. Lokodi Jstuan. 2. 3. 8 9 5 6 4 Primores: Nullus Primipili: 1. Kun Benedeke 7. A. No. Fodor Marton. Fichjur Petere Subiugati: 1. 7 No. 2. Zombat Gergelj ember halalba esset wolt. Nagj Janos. Nemet Thamas. ZENT MARTON Primores: Nullus Libertinus: 1. ugjan neki keotte magat erte 4. Barrabassi Thamas 2. Sepsi Marton. Extranei: Nagj Kelemen Bako Jmreh penzen wótt jobbagja (42) CON. Kun Janosnak oltalomert attak magokat. sponte obligalta magat 3. A. Zekelý Jstuan Jobagiones Auitici: 1. 5 No. s azert keotte magat neký Avitici: Sipos Jstuan. Laszlo Mihalj az eos. EHED Jnquilini Siculicales: 1. 6 5.Subiugati: 1. A. 3. Eossý Bertalan rea tamadott wolt Kowachj Mathera. Teorók Balint egj feiszejét lopta wolt el Kouachj Mathenak. Nagj Miklos Killjen Thamas Jobb. 5.

de eadem CON. Fabjan Laszlo.3. Bala Janos 2. Molnar Boldisar 248 . Nagj Gjorgj lo feo wolt. Eremi Jakab Haromszeki 3. Barrabassý Gjórgj. hogj Kendi Jstuan V[ram] Moldvaba keszúlt. Tórók Janos Magjarorszaghi 2. Barrabasi Balint 4. de semmit nem adott. ket eotkrót. Gergelj Andras gylkossagba esset. hanem mind felesegesteol megh fogta es ugj teotte jobb[agja] 4. A. Farkas Mihalj. 1 hold wetest. Nagj Jakab 7. Ez azert leott Job. Zilagý Jakab. Chjaný Gjorgj Primipili: 1. Tordaj Mihalj. CHÝKFFALUA Primores: 1. Vataj Demeter 9. Orph. Adam Boldisar 4.. Thamasi Andras 5. Bala Leorincz 5. Banchjula Peter Haromszeki 5. Barrabassj Jstuan 3. Barbelj Jstuan 2. Barrabassi Ferencz nem bochjatá. 3. Fabjan Mihalý Jobagiones Subiugati: 1. Barrabasi Benedek felszegh bena ember 6. most A. Horvat Miklos nobilis. Dobos Janos Njaradteoj Jnquilini Comitatenses: 1. 10. hogj megh mentette 2. Ezt haz igeresert teotte Job[bagja] 6. Annor 16. Ez megh sebesedet uolt. eó is el akart mennj wele. Barrabassý Ferencznek atta magat. Joannis Zeoke. 10. Ezt eró hatalommal teotte Jobbagja. hogj az Annjat es hugat njeluen maraztotta. hanem inkább minden marhajatol megh foztotta. Eremi Gjórgj Haromszeki 4. 5. Fodor Mattjas 4. Dobos Gjorgj es 6. Bako Jmreh 2. Kis Miklos 3. hogj neki aggja magat egj lowal. Nagj Janos 8. Kardos Janos 3. Barraba(!) Marton 4. de semmiwel nem segetette. Sipos Miklos Beteges 5. hanem Barrabassý Ferencznek keotte magat. Nagj Zabo Gergelj 2. hanem azon kerte. s hogj el ne budossanak azokert Jobbagja teotte magat Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Peter 3. Zabo Pal Pedites pixidarii: 1. ket keoból buzat ad neki. Sipos Janos Libertini: 1. 3. nem uolt miuel gjogýtani magat. Huszar Jstuan szolgaja Pedites pixidarii: 1. Nagj Bartalius Haromszeki 2.

ezt Chjani Gjórgj eróvel teotte Jobbagja. Ezek regen Berchjenj Jmrehnek attak volt magokat. Thot Andras. Sos Gjórgj Rakosi 2. Draga Thamas. 2. Balas Janos Haromszeki 6. Anni 4 7. Kurta Olah Peter. 7. 8. 3. Chýki Jstvan Haromszeki 7. 4. Katona Janos. Balogh Andras ⎬ ninchjen hazok 4. hogj szinte megh akart halnj es az szeme ki akart szóknj. Kochys Peter Dichjó Zent Martoný Jnquilini Siculicales: 1.Libertini 1. 2 6. 6. Fazekas Mihalj ⎪ 5. hogj Magjarorszagba nem mentek uolt. Pal Gjórgj. A. Geczó Thamas Haromszekiek 5. Hauaselý Jstvan. 3. 6. Gjórgifi Jmreh Pedites pixidarii: Nullus Jobagiones Donati: 1. Olah Jstuan. Kutas Mihalý. Zekelj Jakab. Boncza Janos Rakosi 3. Antal Mathe Torboszlaj 249 . Ennek egj holnapja uagjon. Fazekas Gergelj ⎭ (43) 9. most Kun Janos birja negjven forintba 3. ha vagjon-e Donatioja. AGARD Primores: Nullus Primipili: 1. az fejet Jstvan Gal tekerte megh. Fekete Miklos Kerelúj 2. Tholdi Gjórgj. Ezek Bako Jmrehnek attak magokat oltalomert. Ezt Chjani Gjórgj eróvel teotte Jobbagja. Kis Mihalý. Fazekas Balint Judex 2. 5. Adamossy Miklos Kis Georgenj 2. 4. Chjok Marton. megh kerte vala Bathori Gabor fejedelmúnktol. Kerestelj Varga Brassaj. Nagj Gergelj. Molnar Ferencz szabad akarattja szerent atta Chjanj Gjórgjnek magat 10. Sebestyen Mihalý. 3. Zalma Lukachj negj forintba atta hazat Dersi Janosnak. Nehez Marton Koppanj 3. Rakosiak 5. 6. Zoltaj Peter. Molnar Andras. Olah Jstuan. akkor ereztett[e] el 2. wagjon eott eztendeje CON. Chjani Gjórgj Jnquilini Comitatenses: 1. Fodor Mattjas Job. Kachjo Janos 2. Fazekas Sigmond ⎫ 3. Peterffi Marton. Gjórgifi Marton. Palfi Ferencz. 4. 2. Ezt Barrabasi Ferencz eróvel teotte Jobbagja Extranei: 1. Fodor Peter Kun Janosnak keotte magat fl. mert nem iktatta magat Jnquilini Comitatenses: 1. 5. hogj megh fogta Chjani Gjórgj es Jobbagja teotte 8. Bako Jstuan Bogatj 4. maga is neki szolgal 4. Ezt is eróvel teotte Job. Kutas Gjorgj. Nagj Janos. Murat Jstuan fogarasfeoldiek Jobagiones Subiugati: 1. Ezeket Barbelý Christoph. de nem constal.

Miske Gjórgj Primipili: 1. Mathe Tamas. 13 Jobagiones Subiugati Donati Extranei Jnquilini Comitatenses No. ugj atta magat az Dersi Janos oltalma ala Confiscati: 1. Kis Miklos Tordasj 2. Mailat Pal sponte atta magat oltalomert nekj . Chýbi Gergelj 3. Gegessi Bertalan 3. Kowachj Andras Libertini: 1. Deak Ferencz Nótelen 2. Chybi Miklos 6. Golopi Sandor 2. Pentek Balas. Chýkffalua et Agard]: Primores Primipili No. Chjont Gjorgj Nótelen Libertini: Orphani Emerici Barta Jobagiones Subiugati: 1. Veres Gergelj ugjan eo kegjelmeje Subiugati: 1. Chyki Gjórgj Jobagiones Extranei: 1. ez njaron telik el eztendejek. Abodi Gjórgj 2. Zekelý Bertalan gjermek wolt. Kendei Mihalj 3. Kis Chjont Peter 4. fel szabadulnak 3.Summa pos[sessionum Ehed. Zabo Janos Ketei. Orph. 2 No. Balassi Ferencz Job. Biro Janos 2. Kouachj Balint 7. Kendei Peter 7. ANDRASFFALUA Jnquilini Siculicales: 1. KENDEO Primores: Nullus Primipili: 1. Joannis Zabo Pedites pixidarii: 1. birowa akartak tennj. Dersi Janose CON. 6 No. 6 No. Mathe Jmrehet Mihalj Vajda idejeben hamis hútert fl. Olah Radulý 3. 12 waltotta megh Dersi Janos az tiztektól 2. Biro Janos 250 2. Nagj Janos Haromszekj Jnquilini Comitatenses: 1. 9 No. 15 (44) CON. 7 eztendeje hogj Balassi Ferencznek atta magat 4. Zekely Peter Mezósegi Primores: 1. 1 No. Haromszeki Pal 3. Balogh Peter reghi Veres drabant wolt. 2. Chybi Thamas 5. Ezeknek ket eokrót adott Balassi Ferencz. Chybi Jstuan 4. Jszlaj Thamas 5. 2. 16 No. 16 Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales No. hogj ket eztendeigh szolgalljak. Gegessi Marton. Nagj Miklos 6. 3 No. Nagj Gergelj Kendej 2.

Biro Ferencz ninchj megh eztendeje. 1 No. Botos Gal penzen wótt Job. huszonegj forint heawal atta el. penzt adot nekj 11. Nagj Gjórgj 7. Nagj Andras. Ban Janos Somosdi 2. 13 (45) CON. Gjórgj Jstuan 3. Bako Jstuan bizot wolt walami marhakat rea. Nagj Miklos Haromszekj 2. 7 No. Bólonj Mathe Haromszeki 251 . 2 No. Tompaj Gjórgj 2. TOMPA Primores: 1. ugj atta magat Balassj Ferencznek. de eadem Summa [possessionum Kendeo et Andrasffalua]: Primores Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Orphanus Jnquilini Siculicales Subiugati Extranei Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Extranei: 1. Sútó Marton Berei. 1 No. Nagj Janos Haromszeki 6. Rakosi Marton. de eadem 3.5. igen erótlen ember 6. Biro Ferencz. hogj Balassj Ferencznek sponte atta magat 9. Gjórgj Janos 2. Nagj Birtalan 6. Antalfi Ambrus Makfalvi. s abba keotte magat nekj Jnquilini Siculicales: 1. Kowachj Peter. Gegesi Peter ugjan akkor atta magat Balassy Ferencznek oltalomert chjak arataskor 7. Aknaj Janos. Zasz Marton Eormenjesi 10. Chyki Peter Rakossj 4. Beres Janos Buzaj 5. Kouachj Mathe. Benkeo Gergelj Eztelneki 9. Haromszeki Gjorgj 4. Olah Jstuan Fogarasfeoldi 5. 3 No. hogj el aggja. 13 No. Chjeidi Gergelj Jobagiones Avitici: 1. Ez el mult karachjonban atta Balassi Ferencznek magat. Berde Mihaly Haromszeki 7. Nagj Gjórgj. 13 No. Zekelj Janos Z[ent] Miklosi 6. Mailat Janos Olah […]26 2. Bódór Janos Martonossi 3. 1 No. de eadem Jnquilini Comitatenses: 1. hogj oltalmazza 8. 2 No. Jnquilini Siculicales: 1. Konja Pal. azert kótte el magat Balassi Ferencznek. Zasz Jmreh 7. Konja Peter Barotj 4. Nagj Mathe 4. Nagj Jstuan 5. megh akartak dulni az tiztek. 2 No. Hogj Brassohoz az hadba nem ment. Andras deak Haromszekj 3. Botos Gal Primipili: 1. Lazar Janosnak atta magat 10. Zabo Mihalý Libertini: 1. Olah Janos 8. az szúle apja hazat waltotta megh. Tompaj Mathe Job.

Pauli Kis. Simonfi Jstuan 8. egj lowon wótte Auitici: 1. Biro Jstuan 5. Zasz Marton Nethussj 5. Jobbagjtelkj Ferencz 3. Joannis Suba. Olah Janos Enjed fele walo (46) CON. Laszlo Janos 3. 1 No. Kun Mihalj 6. Daczo Laszloe Subiugati: 1. Jlljes Janos. Daczo Laszloe. No. 1 252 . Orph. No. Olah Janos Túwissý CON.Jnquilini Comitatenses: 1. Olah Thamas 3. 1 No. GEGES Summa [possessionum Tompa et Zent Leorincz]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Auitici Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses No. 9 No. Orphani Bartholomej Simonfi. 1 No. 3 Libertini: 1. Baranjai Marton. Nagj Mihalj Magjarorszaghi 3. Nagj Pal. Sepsi Janos Jnquilini Comitatenses: 1. Andras Kowachj 4. Orph. 2 9. Masfel Jstuan Pedites pixidarii: 1. Chjok Peter 6. Janka Peter Libertini: 1. 5 3. Nagj Marton Zent Gjorgj. No. Bako Jstwan Pedites pixidarii: 1. 3 No. No. Zigjarto Janos 2. Sepsi Mathe 2. 2 No. ZENT LEORINCZ Primores: Nullus Primipili: 1. Gergelj deak 2. 9 Primores: Nullus Primipili: 1. Janka Leórincz Jobagiones Confiscati: 1. oltalomert atta magat Daczo Laszlonak Jnquilini Siculicales: 1. ket felessege wolt. Ferenczi Marton 2. Orphanus Nicolaj Simonfi. Biro Gaspar 2. 9 No. Pal Mathe 7. Laszlo Ferencz 4. Olah Miklos Chjorda Paztor 4. 1 No. de eadem 2. Laszlo Peter 2.

Agoston Peter27 aszonj ember termeszetó. 5 Primores: Nullus Primipili: 1. Kis Balas. 4. Balas Deak 2. 1 8 7 3 No. Laszlo Janos Major. Teorók Ferencz az battja felessegeuel keozóskedet. 2. A. Nagj Jstuan. 4 No. No. Bako Jstuan oltalmaza. Zakachj Jstuan Olah. No. 3 13. Torozkaj Miklos 3. No. Kasa Gjorgj 6. Orphani Ladislau Zabo. Zeki Mihalj (47) CON. OPPIDUM ZEREDA 5. de eadem 2. 3. nem tuggjak. Menjhart Andras Libertini: 1. Chjaki Gjórgj Bógózj 3. minth jutotak kezebe 5. Suba Miklos Bako Jstuannak oltalomert attak magokat 8. 6. Zent Simoni. Gaspar Leorincze Subiugati: 1. Kasa Mihalj 3. Kis Antal. Zasz Gjórgj Kornis Ferencz Jobbagý Jnquilini Comitatenses: 1. Ban Miklos 4. Kassa Jmreh 7. Fazekas Janos 3. 6 No. 7. 2 No. Ban Jstuan Judex 253 . Az hadba nem menessert Bako Jstuan fizetett erette az tizteknek 9. Chjok Janos. hogj oltalmazza. 6. 7 No. Gjórgj Balas. Zekelý Gjórgj Bereczki Matheje. Bóites Gjórgj Gaspar Leorincznek atta magat oltalomert. Borsos Gjórgj 2. Sipos Janos Vadasdi. Nagj Peter. Chjok Jstuan. Chypleo Mattias. Pal Gjórgj gýlkosagba esset. 5.Jobagiones Confiscati: 1. fonassaual el. Bedeo Andras Haromszeki 4. Fabjan Janos Haromszeki 2. Nagj Jstuan 8. 2. mind Jobagiones Extranei: 1. 4. Fazekas Mihalj 12. Olah Radulý 4. 2. Bako Jstuan waltotta megh 3. Lako Janos Chjauassj Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses No. Orphani Petri Ban. Zabo Jstuan 6. Ban Thamas 7. Ban Jstuan 10. 2. Fazekas Peter 5. Buný Gjórgj Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Janos 5. 7. Bako Jstuannak keotte magat 10. Bako Jstvannak atta magat 11. Luka Gergelj Haromszeki 6. 2 Pedites pixidarii: 1. Perechjenj Janos. Osvalt Peter 2. Balogh Janos 3. No. Simonffi Mihalý igen ven ember. No. Nagj Gjórgj 9. Nagj Mihalj 4. Vago Jstuan 5. Zeochj Jmreh 11. 11 No. Kis Suba Janos.

BEDE 6. Kovachj Demeter az is ugj Lazar Janosnak keottek magokat 6. Czako Andras Haromszekj 6. Nagj Mattjas 4. Toth Miklos Totorszaghj 2. 14 No. Biro Janos Gjogý 11. Kovachj Balint 3. Simonj 7.8. Bózedi Jstuan 5. 1 No. 10 No. 4. Bereczkj Mathe 254 Primipili: 1. Olah Jlljes Servitor: Nagj Jmreh Keovesdi Pale. Sipos Marton 7. 2. Kovachj Janos buzat lopot. Hauadi Lukachj fl. Santa Janos Olah Primores: Nullus Primipili: 1. ZENTRONTAS [SZENTHÁROMSÁG] Primores: 1. 15 Keouesdi Palnak keottek magokat Jnquilini Siculicales: 1. Orph. Zasz Balint 2. Nagj Laszlo 3. Marton Gjórgj Seovenjfalvi 7. Balogh Peter 2. Kóvesdi Pal 2. Daroczi Mathe 5. Balogh Ferencz felszegh ember Jobagiones Subiugati: 1. Baczko Janos 6. Peterfi Mathe 5. Varga Jstuan 3. Summa [possessionum Zereda et Bede]: Primipili Orphani Pedites Libertini Orphani Jobagiones Subiugati Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Balogh Pal Libertini: 1. Borbelj Gergelj fejerwari 10. 10 No. 7. Olah Kelemen 3. Lakatos Gjorgj CON. Nagj Demeter . Balogh Janos hamis hitert. 5. Janos deak 2. 15 No. Joannis Sebestjen Jobagiones Subiugati: 1. Kalus Janos Jnquilini Comitatenses: 1. Ozdi Gergelj 3. 2. 3 No. 5 No. Kowachj Benedek 4. Varga Ferencz 5. Kis Balint az is ugj. Soffalvi Janos Jnquilini Comitatenses: 1. 8. Zabo Andras 9. Fazekas Ferencz Gutta útótt 4. Kutý Janos Haromszekj 8. Kouachj Mihalj Bako Jstvannak atta magat Jnquilini Siculicales: 1. Orbaj Balint 6. Bako Janos 2. Hauadteoj Mihalj 3. Olah Radulj 13. Hauadi Mihalý hat forintba. 16 (48) CON. 3. Zeredaj Janos 2. Kjs Pal chjak sponte. Peter Pal gylkosagert. Kowachj Andras Daýaj 12. Ban Andras nobiles 3. Kachjo Pal 4. Koncz Marton 7. Bedei Jmreh 3. Toth Ferencz Totorszaghi 8. Sipos Gjórgj Z. Ban Janos.

Magjari Janos fl. Chjoruassý Jlljes. 3. Dobos Balas Desfalvj. Kis Gjorgj Dombaj. Benedek Mihalý tolvaj volt. Czako Janos. 38. Mathe Mihalj az dragaba vótt volt fl. 18. 17. Gal Jakab 3. Debreczi Gjórgj Desffalvi. Both Peter 5. Botos Janos sponte obligalta magat fl. Havaselfeoldi 255 . 8. Haromszeki Kis Mathe 5. Zabo Janos fl. Pap Balint 2. Kobor Mihalj28 7. 12. Nagj Janos 13. Teokes Jstuan 15. 4. Kenderesi Janos Desfalvi. Magjari Peter Junior 6. 15. Ozdi Gergelje 2. Kadar Benedek 10. 4. Lazar Andras gjermeksegetól foghvan oda tart. 5. Vigh Gergelj havadteoi. Zent Jmrehý Gjórgj. Jstuan deak. Beke Janos. Chjeh Thamas 9. 8. Gjana Pal 9. Pogan Mattjas Zamostelkj. Sipos Jstuan. Zasz Janos 2. Zabo Marton 17. Kis Gjorgj Bonjhaj. Laszlo Gjeorgj 4. Menaszaghi Ferencz Zeredaj Janos Jobbagý. Olah Jstuan. ugjan eo szolgaja 5. 7. Bot Leorincz 16. 21. Haromszeki Andras 11. 13. Bereczki Matheje Subiugati et Donati: 1. Zabo Balint. Boldisar Czigan. Annj 18. Nagj Magjari Janos fl. Olah Lukachj Haromszeki 3. 19. Talas Balint Magjar Sakody. 5. 3. Gergelj Molnar 10. Eosz Andras Seruitores: 1. 10. Zeredaj Janos beresse 3. megh holt. Zasz Mihalj Haromszeki 9. 2. 3. Bolja Mihalý Magjarorszaghi. Kis Jstuan 6. Fodor Janos 8. Nagj Thamas 18. Kerekes Mihalj Magjarorszaghi. Gal Ferencz 7. Teoke Balint Keozep Aitaj 10. 16. 12. Haromszeki Miklos 4. wadnak arvaj. Zekelj Jakab Gjorgjfalvj. Donatiowal birja Extranei: 1. 14. mindenek penzebe al 9. Kadar Peter 11. Chjeh Mathe 3. Olah Janos Osdolaj 5. 6. 20. Vaida Balint Besenjej 6. Geóczi Mihalj. 2. Zeredaj Janos diszno Paztora 4. Sipos Ferencz Haromszeki 8. Haromszeki Gjórgj Jnquilini Comitatenses: 1. 14. Josa Gergelj Gjórgjffalvi Ozdi Gergelj Jobbagý Jnquilini Siculicales: 1. Baczko Miklos Libertini: 1. Nagj Marton 14. Czako Jstuan.8. Magjari Peter Jud[ex] 2. 18. fejet megh mentettek. Fodor Andras 7. More Andras Haromszeki 13. Olah Miklos fogarasfóldi. 2. Kochys Jstuan. Nagj Gergelj 4. Orphani Michaelis Chjeh Jobagiones Confiscati: 1. 11. 7. Ezek mind Zeredaj Janose. 6. Samuel deak. Nagj Jstuan 12. Zeredaj Jstuan. Mochy Ferencz Gerendi. Bereczki Mathe Cziganja. Jstuan Deak Haromszeki 12.

Dako Jstuan Pedites pixidarii: 1. Trufan Jstuan 3. Olah Jstuan. 10 Servitores No. 13 Jobagiones Subiugati et Donati No. Barbelý Thamas 2. wagjon eztendeje 5. Jakab Mihalý. nem adhatta megh. 4. Balasi Balas hadba nem menesejert megh dultak. Mohaj Janos. 7 (49) CON. 5 Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Gjórgj Gaspar Janos Job. Simon Andras Libertini: 1. 3. Marossi Jstuan. azert atta magat Gaspar Janosnak. 7 2. Varga Marton 2. Kereztes Andras. azert teotte Gaspar Janos Jobbagja 3. hogj az hadtol oltalmazza. 24 veka zabot kertek teole. Kis Peter ugjan akkor es ugjan nekj 10. 3 No. Gjórgifi Jstuan 2. hogj az hadtol menchje 6. Tanczos Menhart29 betegsege miat az hadba nem mehetett. 18 No. Bóloný Balint 3. hogj ez oszel hadba nem ment. Sigmond Peter Gaspar Janosnak atta magat oltalomert. 6 No. Santa Janos Gaspar Janose Subiugati: 1. 6 Keovesdi Palnak 8. Jsa Gjórgj eorókseget atta el fl. VADASD Jobagiones Extranei No. Gregorý Kis Pedites pixidarii: 1. 21 Jnquilini Comitatenses No. 3. Jakab Janos Jobagiones Avitici: 1. Sikej Peter Keóvesdj Pale CON. Dako Jstuan waltotta megh fl. 1 Jnquilini Siculicales No. Sebestjen Peter lo feo. Bereczki Andras. Dako Jstuan. HAUAD TEO Primores: Nullus Primipili: 1. Pal Andras 4. Orph. Sipos Balas. Sighmond Janos. ugjan Mohaj Jnquilini Siculicales: 1. Kornis Ferencznek atta magat.Summa: Primores Primipili Libertini Orphani No. 2. Ez is oltalomert keoteotte el magat Keóvesdi Palnak Jnquilini Comitatenses: 1. Geoczj Mihalj az is azert atta magat Kornis Ferencznek 7. Annus 1 9. Orph. 2. Tanczos Janos 2. Tanczos Peter Haromszekiek Jobagiones Confiscati: 1. Hegý Miklos 5. ugj keotte magat Dako Jstuannak 4.30 2. Kis Mihalý 256 .

Lukachj Mihalj Nótelen Libertini: 1. No. Lazar Janos Primipili: 1. Sepsi Janos Nótelen Jobagiones Confiscati: 1. Korni Gergelj 4. 2. Dobo Miklos Gaspar Janose 5. Kosa Thamas oltalomert attak mgokat Gaspar Janosnak 257 . Gaspar Janose 2. Zent Jvanj Jmreh 4. 8. 2 No. Ozdi Gergelj 2. No. Trufan Janos 9. Anni 7. Zopos Gjorgj 7. 5. Fodor Janos Libertini: 1. Ezek is chjak tavalj attak magokat Gaspar Janosnak oltalomert Extranei: 1. Gegessi Jmreh 6. Anni 6. Balogh Marton relictaja Subiugati: 1. Chjombord Gjorgj chjak tawalj Kornis Ferencznek attak magokat oltalomert 3. 7. Annj 5. Zent Juanj Mihalj 2. No. Vigh Marton Lazar Janose 8. 4. Zeochj Jakab. Dersi Gergelj. 14 No. 2. Borbandi Andras. GIALAKUTA 3. Jmreh Molnar 3. Kis Marton. Olah Jstuan. Vigh Marton oltalomert. Bórtes Mihalj oltalomert. 2. Dobo Balas. 3. Gegessi Boldisar 2. Kozma Jakab Gegesi 2. Zalaj Janos oltalomert. 7. Kelemen Balint. 3. 4 No. oltalomert Annj 3. Peres Janos. Laszlo Peter oltalomert. 5. Anni 6. Dobo Peter. Leorinczi Thamas ez is eoue Subiugati: 1. Gegesi Boldisar Jnquilini Comitatenses: 1. Simon Janos oltalomert. Kornis Ferencze Jnquilini Siculicales: 1. Gaspar Janos 2. Garda Mihalj 10. Vas Peter Righmanj. No. 7 innet chjak egj ember comparealt. 3 No. Zeochj Jstuan Segesvariak 4. Zeochj Gaspar. 2 9 1 5 1 No. 2. Vegh Janos oltalomert. Chjombord Peter 5. Olah Lazar az is oda valo Summa [possessionum Vadasd et Hauadteo]: Primipili Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jobagiones Confiscati Avitici Extranei Subiugati Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. (50) CON. az biro Primores: 1. Pal Gjórgj 8. Tar Miklos. Zent Juanj Thamas 3. 4.4. Lazar Janosnak keotöttek magokat 6. Veres Janos Judex Jobagiones Auitici: 1. Zakachj Jstuan. 6. 14 No. Rakosi Janos. Sos Thamas 3. 4. Olah Janos Fogarasfeoldiek 6.

Laszlo Mihalj. Sos Peter A. Olah Kelemen. Varga Simon Keohalmi. 12. Gyrgjai Thamas Lazar Janose Donati: 1. 10. Dan Olah. Relicta Georgý Botos cum filio. Relicta Andrea Vigh cum filio A. Kelemen Andras az is eoue Jnquilini Comitatenses: 1. Kochys Janos. Gjórgj Kowachj A. 2. Kowachj Gjórgj 2. 4. 5. Lowasz Gjórgj. 3. 2. Laszloi. Adam Peter. 1. Botos Janos 3. Botos Marton 2. 2 No. Dobo Balint 2. Olah Peter. Botos Mihalj oltalomert A. Sakodi Gjórgj 4. 9. Orph. 9. Miko Mihalý. NAGJ ADORIAN 12. Vigh Peter A. 8. Magjarossi Ferencz Libertini: 1. Magjarosi Balas 4.Jnquilini Comitatenses: 1. 2. Adam Andras. Zabo Gjórgj. Adam Jstuan. 1. Kelemen telke et Nagj Adorian]: Primores Primipili Pixidarii Orphanj Libertini Orphani No. Relicta Demetri Zabo cum filio. Petri Garda cum filiis No. 4. 8. Nagj Gjorgj 3. 2 Libertini: 1. Nagj Jstuan. 4. Jakab Janos 4. Mihalj Simon Pedites pixidarii: 1. Peter Gjórgj. Kurta Janos 4. 2. CON. Martiný Pal Jobagiones Subiugati: 1. Kelemen Gjorgj 2. 3. KELEMEN TELKE Primores: Nullus Primipili: 1. Thamas Mihalj A. Vas Balint Herepej 3. 2. Zilagý Mihalý 2. 2. Ezek is mind Gaspar Janose Primipili: 1. Adam Gjórgj. Orph. 5. El Mihalj 3. 11. Kelemen Gjórgj puer Jobagiones Confiscati: 1. 3. Kadar Peter 6. Burjan Mathe. 11 No. 2. 3 No. Adam Leorincz Lazar Janose 3. 7. Kadar Mattjas Zasz Z. 3. Adorjan Jstuan 4. Ezek mindnjajan oltalomert keotóttek magokat Gaspar Janos Vramnak Jobagiones Extranei: 1. 5. 2 No. Garda Andras Summa [possessionum Gialakuta. 4. 5. Kovachj Mihalj A. Vigh Gjorgj A. 7. Olah Mathe az eo kegjelmenek feolden laknak CON. 2. 5 No. Koncz Marton 2. 2 258 . 6. Kowachj Marton A. 4. Fazekas Peter Zeredai Janose 2. 6. Marton Gjorgj A. Miklos Mihalj 3. Zasz Jstuan Hermanj 5. 5. 3.

Kochýs Jstuan 3. Lenart Marton Sinka Balinte Avitici: 1. 1 Libertini: 1. Kis Abodi Janos 6. Bernat Mattjas 10. Fazekas Ferencz 10. Albert Pal Dosa Andrase 2. Siklodon Marton Ferencznek reitek haza wagjon. Gal Gjórgj Nótelen 15. Abodi Janos 3. Jmreh Kowachj 8. Barrabas Jstuan 6. Fazekas Mihalj 9. Molnar Janos 11. Tórók Jmreh Gjeró Vassarhelj. Zekelj Mihalj 13. Meszaros Gjórgj 6. Molnar Benedek 13. Jlljes Mathe 12. Gergelj deak 15. Molnar Marton Pedites pixidarii: 1. Subiugati: 1. ugjan neki kótte magat Jnquilini Comitatenses: 1. maga budosik 2. Zekelj Peter 9. Zasz Jstuan a fia 4. Nagj Marton 12. Hogja Jmreh. Gergelj Varga Zylagý 2. 5 Primores: Nullus Primipili: 1. 2. 3. Barrabasj Balas erótlen wen ember 12. Pap Pal 4. Gal Mattjas 11. Kadar Mattjas Dosa Andrase Chjokfalvan mondnak fel penz chýnalot. 3 Jnquilini Comitatenses No. 20 Avitici No. Palfi Marton oltalomert Kun Janosnak 4 eztendeje 5. Demjen Mihalý 3 forintba atta magat Farkaslaki Andrasnak 3 eztendeje 3. 2. Ban Gjórgj 4. Zasz Marton 3. ugjan ott egj Eotues Janos. Farkas Janos 5. Mezeo Janos Dosa Andrase Extranei: 1. Kowachj Janos 6. Kis Dosa Andras 9.Jobagiones Confiscati No. 3. Albert Andras eztendeje wagjon. Farkaslaki Andras 8. Kis Molnar Andras 2. Sinka Janos 11. Zanto Gjórgj 2. 5 Subiugati No. Demjen Peter Dosa Andrasnak 2 forintba wótette Zalogba az hazat. Stephani Abodi N. Sighmond Pal 5. Dosa Mihalj 3. Ban Andras 5. Eteden Gal Gjórgj. 8 Donati No. Demjen Janos 7. Zasz Gjorgj Harinnaj 259 . Dosa Andras Senior 2. 9. Andras Kowachj beteges wen ember Jobagiones Confiscati: 1. Antalfi Mihalj Dosa Andrasnak fl. Albert Balas es 6. Sinka Balint 10. Molnar Andras 14. Lukachy Peter 7. Kowachj Mathe igen bena ember 4. 3 e telen 4. Orph. Albert Janos Dosa Thamasnak fl. Barrabas Thamas 8. Bernat Mihalj 7. 7. Balas Marton Nótelen 14. ez is az szerent fl. Olah Mathe 5. MAKFFALUA Extranei Jobagiones No. Peter Molnar 7. 15 (51) CON. Kamuti Janos. hogj buzaert. Fenjes Janos 8. Farkas Jstuan oltalomert Farkaslaki Andrasnak attak magokat 8.

Nagj Mattias 5. More Mihalý latorsagaert atta magat. Haromszeki Mathe 18. Santa Janos 5. No. Chjerjes Mattjas Nótelen 16. Zekelj Balint Haromszekj 8. Haromszeki Peter 19. Bartalius Leorincz 6. 2 Libertini: 1. Kovachj Gaspar 16. Magjarossi Pal 4. ugjan nekj 4. Abodi Gergelj Nótelen 13. Marton Pal Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Avitici Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses No. 7 2. Molnar Gjórgj 13. 2 2 2 9 No. Dienesi Janos Abodi 3. Zeochj Marton 5. Petri Mihalj. Tucz Gergelj 260 3. Biro Jstuan 4. Mihalj Mathe Z. chjak most. Nagj Marton Haromszekj 7. 14 No. Sebe Gjórgj Nótelen 10. Thot Janos 8. Jspan Janos ninchj haza 14.9. Vajaj Janos Deaknak oltalomert atta magat. Sebe Gergelj 2. 4 3. No. A. Peter Janos Abodi 2. Lukachj Andras 14. Toth Jmreh Nótelen 12. Býro Peter 3. Barrabassý Ferencz 13. Mihalj Varga Bezterczej 14. 1 No. Biro Peternek 5. 2. Meszaros Marton 16. non comparationem conwincaltak . Dalljaj Jstuan 2. 12 No. Zabo Balas 11. Paraidi Jstuan egj kaszaert ugjan nekj. Bitingh Marton 12. Zep Jstuan 2. Orph. Fazekas Andras 10. Jstvan Varga 11. Thomas Sebe Pedites pixidarii: 1. Adam Varga Zasz Somogjomý 15. Sipos Mihalý egj tehenert. Abodi Mihok 8. No. Benedek Kovachj Haromszekj 17. Magjarossi Gergelj 3. A. Bordossý Peter 9. Olah Miklos Jnquilini Siculicales: 1. No. Chjerjes Janos Jobagiones Subiugati: 1. Zentes Balas Haromszekj 12. Bitan Jakab Haromszekj 9. Horuat Andras 6. Mihalý Janos szegenj. Molnar Gjórgj Chjokfalvj 15. Olah Demeter Haromszekj 6. Tavaszi Marton Sas Wari 10. buzaert atta tawalj Botos Galnak magat 6. Fazekas Gaspar Mogjorossj 20. 16 (52) CON. Simonj 5. SO VARAGGIA Primores: Nullus Primipili: 1. Tucz Mihalj 4. Bórbala Sebestýen 15. A. Gergelj Varga. Magjarossi Mateh pp. 20 No. 15 No. Orph. Varos Janos 7. Dalý Gjórgj 7. Vekas Gjórgj kuldus 11. Nagj Mihaly 4.

BOS 3. 2 (53) CON. 10 3. Biro Jstuan Nagj Sinki. Mattjus Balas 8. Bala Gjórgj 12. 14 No. Orban Miklos 261 . Zentelki (!) Mathe Jnquilini Comitatenses: 1. A. Retý Boldisar 5. chjak oltalomert 13. wagjon eztendeje 9. ugjan neki. Dosa Janos Major gutta útótt 10. Primipili: 1. Vas Gjorgj 5. 4 No. Zep Jstuane. 5 Orphani Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Auitici Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses No. Vekas Peter semmiben. Deak Balint 2. 2 No. Nagj Sebestjen 6. 4. az is neki ugjan ugj. Retý Balas 4. Ozdi Gjórgjnek. Sipos Janos 4. Olah Gergelj Servitores: Jobban Peter Gergelj Varga szolgaja. ugjan ugj. Zasz Jakab Kismódi. Jnquilini Siculicales: 1. az is ugj. 5 11. 8 No. Madaras Janos 3. 3. Vajaj Janos deak job. Vass Leorincz Kornis Ferencznek atta magat sponte. Bandi Mihalj 3. Kis Meodi Balas oltalomert atta Lazar Janosnak magat 10. Gjenge Sandor Haromszekiek Summa [possessionum So Varaggia et Bos]: Primipili No. KÝBED Primores: Nullus Primipili: 1.24 forinton. Kovachj Mihalý. 2. Annj 7 Jobagiones Confiscati: 1. Meggjes Peter 2. 3 No. A. Sipos Gjórgj. Auitici: 1. Janos deak Job. A. Bosi Pal oltalomert Pato Menjhartnak. 6 Jnquilini Siculicales: 1. Varga Ferencz Deuaj 2. Pal Varga. Bosi Balas Libertini: 1. Gaspar Andras. Varga Janos. Pato Menjhartnak. Nagj Balint 13. 2 No. Meggjes Mihalý Extranei: 1. 2. 7 12. A. Bartalius Jmreh 2. Bosi Mihalj. 7 No. Bordossý Mihalý eorókseget waltotta megh fl. Dosa Janos 9. oltalomert. Kouachj Jstuan 7. s abba keotte magat Teokes Andrasnak 8. Fekete Ferencz. Olah Janos. ugjan Lazar Janosnak. Gergeljfi Jstuan 11. Dosa Thamas 2. Domokos Balint 3. 6 2. A. Thot Thamas. Egri Mihalj Judex Jobagiones Subiugati: 1. Orban Janos 14. 7. Zep Jstuan. 16 No. 1 No. waltotta megh Botos Gal 7. ugjan ugj.

Simonffi Gjórgj 4. 3. Ferenczi Janos 12. 5. Nagj Fabjan 9. Hegedus Gjorgj Arwaj. 6. Hoszu Mathe Fogarasfeoldi Primipili: 1. Madaras Thamas 4. Suwultjús Janos. Barta Simon 5. Dienes Miklos Dosa Thamasnak keottek magokat szabad akarattjok szerent. Chjuchý Mihalj. Pal Jstuan 11. Thamassi Peter 2. nem regen 2. Leorinczi Mihalj 22. Gjorgjfi Janos. Madaras Mihalj 16. Olah Laszlo Fogarasfeoldiek 4. Jstuanfi Pal 25. Kis Pal 5. Pal Andras. Ferenczi Demeter 4. Galambaz Janos Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Biro Andras 21. Kuron Thamas 3. Lowas Gergelj 3. Zilahi Andras 262 . Nagj Balint 6. Mathiae Sepreódi No. Janosi Jstuan 7. Barla Janos Kornis Ferencz Job. Ferenczi Boldisar 5. Annus 1 Extranei: 1. Madaras Jstuan 4. Kornis Ferencz Job. Fodor Antal njomorult wen ember Jobagiones Auitici: 1. Simon Peter 2. Peter Gjórgj Jnquilini Siculicales: 1. Varga Mattjas 2. Laszlo Andras 24. Haromszeki Jakab 2. Kis Orban Janos 20. Leorinczj Balas 19. Varga Mattjas. Jnquilini Siculicales: 1. Syluester Peter 26. Súuúlttjus Pal Dosa Thamas Jobb. Olah Miklos. Petri Orban 31. Kathona Janos 3. Peterfi Janos 17. Retý Pal Bereczki Mathehoz keotte magat sponte. 4. Kadar Fabjan 10. Sepreodi Demeter 29. Bordossi Miklos 28. Nagj Barrabas 6. 2. Kiralj Jstuan Libertini: 1. Horwat Mihalj 15. Suwulttjús Lukaczj. Dosa Mihalj 27. Gjórgjfi Jstuan 8. 15 Pedites pixidarii: 1. Varga Lukachj. 2 30. Thamassi Gergelj 3. 3. Simonffi Peter 3. ABOD 3. Baksa Marton Haromszeki 2. Miklossý Andras 18. Janossi Mihalý Libertini: 1. Kalmar Jstuan Jnquilini Comitatenses: 1. Thomae Sofalvi Pedites pixidarii: 1. 7.15. Peter Mattjas 7. Sighmond Jstuan 16. Nagj Janos 6. Jakab Peter 8. 8. Janos Kowachj 2. Zilahý Janos 14. Salat Balint 5. A. Orban Gjorgj 2. Subiugati: 1. de eadem. Orph. Varga Andras. Orph. Leorinczi Boldisar 23. Fodor Mattjas 4. Orph. Zasz Peter Zent Jvaný 2. Kerekes Thamas 13. Ferenczi Janos 6. Kerekes Andras 3.

Benedekfi Gaspar 5. ugj atta Kornis Ferencznek magat. Benedek Pal 5. Huszar Andras 8. Baboczi Mateh Fejerdi 2. Jnquilini Comitatenses No. Nagj Gergelj Primores: Nullus Primipili: 1. Rafaj Gaspar 6. Bodoný Jmreh. Gjórgj Kowachj 13. Kis Mihalj. 8 3 1 6 Primores: Nullus Primipili: 1. Hadnagj Gjórgj 4. Orph. Zekelj Gaspar 7. Faluuighi Gjorgj 2. Lucae Farkas. Benedekfi Janos 7. Faluuighi Gergelj 2. No. Olah Lazar fogarasfeoldi Summa [possessionum Kybed et Abod]: Primipili No. Orph. Subiugati No. Malomfalvi Nagj Janos ket felessege wolt. Kovachj Mihalj 16. Bodoný Gjórgj 2. Petri Varga. azert atta Kornis Ferencznek magat CON. Varga Thamas 6. Biro Balint 9.2. Ferenczi Gjórgj 2. Chyszer Ferencz Pedites pixidarii: 1. 11 [12] Libertini No. no. Haromszeki Thamas 3. Benkeo Mihalj 4. Kis Gjórgj Libertini: 1. Nagj Jstuan Dako Janosse Subiugati: 1. Keouesdi Mihalj 6. 3. Bodoný Jstuan 4. Nagj Gergelj Palfalvi Jnquilini Comitatenses: 1. 1 Pedites pixidarii: 1. Nagj Balint 12. Faluuighi Laszlo 3. HAUAD Jobagiones Avitici No. Sepsi Ferencz 7. CHIOKFFALUA 3. Osvalt Thamas 3. Zekelj Mihalj 2. Kamunczi Andras 11. Molnar Ferencz megh eget. Extranei No. 2 263 . 20 Jnquilini Siculicales No. Kiljen Andras 5. Balassi Jstuan 4. Bodoný Andras 5. Bodoný Janos 12 1/2 forinton maraztotta Gaspar Janos. Balint Mihalj 10. Zanto Jstuan 3. Kovachj Balas 15. Farczit Mihalj Jobagiones Confiscati: 1. 5 (54) CON. Veres Jstuan 2. 39 Pedites Pixidarii No. Zekelj Andras 4. hogj oltalmazza Jnquilini Siculicales: 1. 2. 2. Nagj Jmreh 3. azert teotte Job. Tanczos Andras bena 14.

Sebe Peter31 14. Rafaj Marton 3. Kis Demeter Libertini: 1. 2. Simon Janos 2. Nagj Laszlo ez is akkor. Rab Mihalj 9. Orph. Kiljen Andras Nótelen Jobagiones Confiscati: 1. Nagj Janos. Osvalt Jstuan Summa [possessionum Hauad. Poson Balas ugjan akkor. Varga Janos. Zabo Albert 2. Mihaljfi Jstuan. 3. Kedei Gjorgj negj eztendeje. Laszlo Ambrus 3. 3. 5 Annus 1. 4. Dobo Ferencz Haromszeki 5. Mihaljfi Janos Gaspar Janos Job. Zasz Gjórgj Daljaj 4. Huszar Gergelj 8. Faluuighi Jstuan 12. Njegre Peter 10. 11 No. Zilagý Jstuan 3. Kovachj Janos chjak most. 4. Chykisz Thamas. Boer Ambrus Vyfalvi 2. Olah Radulj 5. Benedekfi Gaspare 2. Sas Gergelj Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Andreae Nemes.17. Chjender Mihalj. Zasz Jstuan nincz eztendeje. Jakabfi Janos. 2. Njegre Mihalj. 5. Vas Mihalj Nótelen 15. semmit nem adott nekik Kornis Ferencz CON. Rafaj Andras nem jarhat 5. Kiljen Thamas 18. az is eoue 3. 4. Kis Jstuan Annj 2. Kowachj Mihalj 7. Markus Janos 9. Santa Janos 6. Olah Janos 4. ATTOSFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Faluuighi Mihalj 11. 1 Libertini: 1. Magjarorszagi Janos Kornis Ferencze (55) V[ram]. 5. Zekelj Janos. Zasz Andras Jobagiones Subiugati: 1. Balint Varga. 4. Zasz Jstuan 8. Gaspar Janosse Auitici: 1. Lenart Antal 3. No. Chykysz Janos 10. Faluuighi Laszlonak fl. Palffalui Marton 2. Olah Miklos 2. Paztor Jstuan. Sipos Mihalj. Balogh Gjorgj Mezeosseghi 3. Molnar Gjórgj szúk ideon atta uolt magat Dosa Andrasnak. Huszar Gjórgj Nótelen 13. Ezek sponte. Gal Janos ugjan akkor. 6. Vyffalvý Gjórgj 3. Jnquilini Siculicales: 1. Vyffalvý Mathe 4. Demeter Peter 6. Kiljen Marton 4. 10 Jnquilini Comitatenses: 1. 2. 7. Varadi Jstuan 7. keotóttek magokat 8. Nagj Mathe 6. Chiokffalua et Attosffalua]: Primipili Orphani No. Zasz Gaspar 2. Rafaj Gaspar 4. Hideghkuti Gjórgj Jobagiones Confiscati: 1. Faluveghi Andras 17. 3. fl. Nagj Janos 16. Bako Albert is oda walo Subiugati: 1. Kiljen Mihalj 5. 1 264 .

Nagj Albert Mezóssegi 2. Varga Peter Abodi 2. Abodi Gergelj 2. Leorinczi Mathe Gaspar Janosnak oltalomert attak magokat 6. Gjórgj Kowachj A. Ban Jstuan 265 . Kowachj Mathenak oltalomert A. Mathe Varga oltalomert Dersi Janosnak 13. Lukachj Gjórgj is az szerent 19. 3. Vajaj Janosnak atta magat nem regen 10. Gergelj Albert egj hegedúst eolt megh. Dosa Peter. 3 No. 14. Zagori Zasz Jakab 3. Kowachj Peter. Kis Balint Gjórgj. Dobos Janos Kovachj Mathenak oltalomert 11. Kiralj Dienes. Haidu Pal. 22 No. Pallffi Ferenczne fiastol Gaspar Janosnak chjak oltalomert 20. Chjont Mihalý Vajaj Janos deaktol turot lopot wolt. Sipos Peter Barto Peterneje Jnquilini Comitatenses: 1. 5 12. Gaspar Peter. Thot Demeter. 5. Damokos Jstuan Dersi Janosnak keotte magat fl. idejeben vóttek buzat es penzt Gaspar Janostol 15. 16 (56) CON. ZOUATA Primores: Nullus Primipili: 1. 4. Kakuchj Peter. 16. Syghmond Thamas egj saitott lopott volt az felessege apja hazanal. 28 No. Leorinczi Pal 4. mankon Jarnak. Kovachj Domokosne eorógh fiaval atta magat arataskor Dersi Janosnak oltalomert 3. Kendei Mathe segetsegért es oltalomert Dersi Janosnak 18. ezt is Jobbagja teotte Jobagiones Confiscati: 1.Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales No. 4 No. Ennek az felessege kurwa wolt. 10 Jobagiones Confiscati Subiugati Auitici Jnquilini Comitatenses No. 2. s ugj teotte Job. Varga Jstuan szegenj wolt. wen emberek. 4 7. Zasz Miklos Seljei. Kis Janos Gaspar Janose 4. Haidu Gergelj megh Bochjkaj J. 1. Kovachj Mathenak az apja witkejert. 3. Varga Janos 3. Olah Janos fejeregjhazi 4. Erdó Boldisar A. ugj atta magat Gaspar Janosnak 9. 12 No. magat 8. 17. 12 No. Haidu Andras. s abba atta magat Gaspar Janosnak 2. 1. 2. Jobagiones Subiugati: 1. Zasz Janos Nadassj Jnquilini Siculicales: 1. Abodi Leorincz Arvaja Libertini debiles: 1.

Kis Rab Balas 2. Nagj Jstuan Jobagiones Confiscati: 1. Antal Jstuan. Zalma Gergelj Marus Vyvari. 3. Sebe Marton 3. Kosa Marton 14. Kathona Jstuan. Chyki Janos. Zeochj Janos. 10. 7. Boka Gjórgj. Zasz Jstuan Magjarorszaghi. Sepsi Thamas Libertini: 1. Sipos Gergelj 27. Subiugati: 1. Musnaj Jstuan. 4. Mihalj Mester 2. Gagý Andras (57) 7. Geljert Andras Magjar Sakodi 20. Molnar Janos verekedet. Fodor Gergelj. Balas Marton 8. 4. 2. Nagj Boldisar 11. Bernat Ferencz oltalomert. Kis Rab Balas 18. 11. Nagj Janos Pedites pixidarii: 1. 9. 8. Zabo Janos 10. Abodi Mihalyt eróvel. 5. Major Miklos Solmosi 24. Kutj Janos 19. Antal Simon Longodariak 11. Kochýs Gjeorgjeot aval ieztette. Mathe Kowachj oltalomert attak magokat Kornis Ferencz V[ramnak] Jnquilini Siculicales: 1. Zabo Andras Auitici: 1. Nagj Pal. 10. ERDEO ZENT GIORGY Primores: 1. Teorók Peter Zent Palý 2. Bernat Gjorgj oltalomert. Krakko Mihalj Bunj 21. 5. Bodo Peter Extranei: 1. Chjebe Mihalj 9. Sebe Dauid Annj 2 sponte obligalta magat 2. Santa Jstuan Magjarorszaghi. 4. Thot Mihalj 25. Chjokfalvi Faluuighi Laszlo eouenek monta. Hegý Jstuan 17. Zasz Ferencz. Poson Marton 13. 266 Kornis Ferencz V[ram] Job. Kompot Ambrus 3. A. Olah Kerestelj 23. Nagj Mihalj Palossi 12. 6. kiert Kornis Ferencz pórleotte ókót. Olah Des 22. 3 6. az is oda walo. 9. de eadem 16. Gal Thamas Zent Gjorgj 2. hogj ki hanja az hazbol. Sipos Mihalj valami penzre talalt uolt az Erdeon. Bika Miklos. Kornis Ferencznek atta magat 3. Sos Balas 4. Hegy Marton Makfalvi Jnquilini Comitatenses: 1. Piroska Janos. 3. Dako Mihalj 2. Nagj Sebe Marton buzat lopott volt. Fodor Jstuan. ugj leott Jobbagjaua 7. 13. Kornis Ferencz Primipili: 1. Bernat Gjorgj 5. Felszeghi Gergelj. Duma Peter . 8.CON. ezek egj farkast foghtak wolt. Nagj Peter 3. Bichagh Gjorgj 6. Nagj Ferencz Palossi 15. teoruenkezet vele es Jobbagja teuen. Antal32 Simon 26. 12. Gjepessi Andrast is eróvel teotte Job. azutan ugj attak magokat neki.

Osualt Miklos egj hete hogj Dosa Thamasnak atta magat 2. Gal Pal 3. Casparis Chyszer No. Chyszir Jstuan 6. Kiljen Demeter 6. 3 Pedites pixidarii: 1. 4. 13 No. Nemes Janos 4. Vas Gjorgj 2. 5. Sarfalvi Olah Janos 267 . Karachjon Czigan CON. Laszlo Andras 5. Chyszir Mihalj 5. Gergelj Jstuan 12. 5 No. Barla Andras hus hagjo kedden Benedekffi Andrastol eot forintot wot fel magara Jnquilini Siculicales: 1. Kis Marton 4. Kis Andras Pedites pixidarii: 1. Mihalj Marton 8. Molnar Jstuan 3. Olah Balint Sardi Jnquilini Siculicales: 1. 7 No. 32 (58) CON.28. Kiljen Laszlo 2. Horuat Gaspar 2. Czúuek Balint 10. Nemes Jstuan. 6 No. Jstuan Czigan Primores: Gaspar Leorincz Primipili: 1. Chjender Jstuan. Kiljen Jstuan 4. Haromszeki Gaspar Jnquilini Comitatenses: 1. Zasz Gergelj Arvaj Libertini: 1. Nemes Andras 6. Vas Peter Libertini: 1. ZENT JSTUAN Primores: Nullus Primipili: 1. Andras Czigan 31. Gal Thamas. Kis Peter szolgal Jnquilini Comitatenses: 1. 15 No. Nemes Gjórgj 2. Kiljen Lukachj 3. 33 No. Finta Gjorgj 2. 3 No. 4 No. Nemes Janos Benedekffi Gaspare Subiugati: 1. Vas Janos 2. Mihalj Peter 7. 4 No. Kis Balint 5. Mihalj Kouachj 3. 2. Chjender Janos 2. Boldisar Gaspar Summa utriusque paginae [56–57. Primores Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati Avitici Extranei Jnquilini Comitatenses No. Kis Balint Nótelenek Jobagiones Confiscati: 1. Gaspar Gjórgj 9. Kozta Jstuan 29. ZENT SIMON 32. Gaspar Thamas 11.]. 2 No. Orph. Kozta Andras 30.

Ferencz Mihalj Rakosi CON. DEMETERFFALUA Primores: 1. Zalanczi Gabore 5. Balogh Jstuan Bodokj. Killjen Thamas negj forintot adot neki. Kelemen Mihalj Jobagiones Subiugati: 1. Sipos Peter Summa [possessionum Zent Jstuan. Magjar Balas 2. Moha Janos 2. Beo et Demeterffalua]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales No. Ennek az apja Jobbagja wolt Teokes Mihalynak. Kouachj Peter lo feo hat eztendejegh atta Zengjel Ferencznek magat szegenjsege miat. az fiat is azza teotte 3. No. 5 (59) CON. Gereb Boldisar 3. Fodor Gjórgj. Olasz Gergelj Enjedi. Mikhazi Jstuan 2. 2 Jobagiones Confiscati Subiugati Extranei Auitici Jnquilini Comitatenses No. BEO Primores: Nullus Primipili: 1. Rakossi Zekelj Demetert. Fitori Peter Rakosi 2. No. Orban Miklos 5. 120 forintert veotte megh Mosa Janos Barbeli Christoptol 3. Teokes Mihalnak atta magat oltalomert 2. No. Nagj Leorincz Mogjoroi. Gyrgjai Gjórgj. 6 No. Tompaj Mathe 2. 11 No. eróvel eskette megh Mosa J[anos] 4. Rakossi Peter Mosa Janosse 2. de semmit megh nem bizonythattak rea.CON. ereovel teotte Zengjel Ferencz Jobb. Zengjel Ferencz 4. Tompaj Mathe Job. Forika Miklos. Zekelj Janos Ból[keni]. Erre keoltóttek volt walami latorsagot. Teokós Mihalj 3. azutan Donatiot extrahalt rea Jnquilini Comitatenses: 1. Jnquilini Comitatenses: 1. valami eokrókót is veztett uolt. 2 6 5 1 No. 3 No. ZENT JMREH Primores: Nullus Primipili: 1. 5 No. hogj abbol gongjat visellje 4. Dosa Gergelj 268 . Fekete Menjhart Jobagiones Avitici: 1. Extranei: 1.

Gjórgifi Gergelj 2. Nagj Demeter 4. Jakab Janos 9. Veres Mattjas Keohalmj 2. Nagj Miklos 8. Poson Marton 8. Nagj Demeter 3. Zasz Antal 2. Poson Jstuan 11. Meggjes Thamas 5. CHÝBAFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Gergelj 2. Vigh Lukachj Pedites pixidarii: 1. Kezdi Peter 3. Nagj Jstuan. Orph. Gjórgjfi Janos 5. Santa Jstuan kuldus 10. Ambrus Gergelj 6. Sikesd Gergelj 13. Jnquilini Comitatenses: 1. Jakab Demeter 3. Poson Ambrus 10. Nagj Barrabas debilis 2. Nagj Janos Jobagiones Subiugati: 1. Bodor Pal Pedites pixidarii: 1. Poson Janos Jnquilini Comitatenses: 1. Bartos Menjhart igen kuldus 3. Paztor Jstuan 6. 16 vótette magat zalagba. Magjorossi Mate Jnquilini Siculicales: 1. Adamossy Mihalynak CON. Vaida Janos 2. Vaida Mihalj 6. Balogh Pal 7. Bodor Jstuan 2. Balogh Demeter 11. 2 269 . Thamasi Janos 4.3. Zabo Ferencz 7. Kis Marton ⎫ 15. Vaida Balas ⎬ orphanj ⎭ Pedites pixidarii: 1. Kis Peter 4. Zasz Gjórgj CON. Veres Janos 7. Jakab Ferencz 5. Chyki Balas 4. Georgý Chiki No. Kis Janos 3. Orph. Benedekfi Gergelj 7. Meggjes Mihalj 5. Dosa Mihalj 14. Sikesd Jstuan 9. Zabo Janos szegenj 8. Gjórgjfi Jakab 4. KARACHIONFFALUA Kis Georgenbe az szúk ideon fl. Meggjes Miklos 12. Drabant Mihalj igen szegenj Libertini: 1. Kukollja Marton 6. Lengjel Mihalj Tordaj Primores: Nullus Primipili: 1. Benedicti Zabo Libertini: 1.

3 No. Adamossi Mihalje Jnquilini Siculicales: 1. 2. Chýbaffalua et Karachionffalua]: Primipili Orphani Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Jnquilini Comitatenses No. paraznasagaert keotte magat Vigh Lukachnak ket hete. Chýki Marton nótelen Jobagiones Subiugati: 1. Marton deak Komaromj Jstuan szolgaja 270 . AKOSFFALUA Primores: 1. Sos Marton Bernadi 6.Libertini 1. Nagj Gjórgj ⎬ Nótelenek 3. Chjonka Andras Haromszekj 3. Kadar Mihalj het forintba keotte magat Bodor Jstuannak nem regen Jnquilini Comitatenses: 1. Zasz Leorincz Barczaj 3. Kadar Gjórgj Gjulatelkj 2. 3 No. Kadar Janos Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Chyki Marton Major. Borzassi Janos. Nagj Andras 6. sponte obligaltak magokat Adamosi Mihaljnak 3. 8 Primores: Nullus Primipili: 1. Orphanus Joannis Gjereo Primipili: 1. 2. Erós Peter Mezósseghi 5. Gal Janos Haromszekj (60) CON. Josa Mihalj 3. Korondi Leorincz 4. Kara Gjórgj Almassi Jnquilini Siculicales: 1. Olah Triful Vaida Kutý CON. Nagj Albert Thordaj 2. Olah Peter 3. 2 No. Nagj Jstuan Chieztuej 2. 23 No. CHYEREFFALUA Summa [possessionum Zent Jmreh. 16 No. 11 No. Farkas Pal Judex Jobagiones Subiugati: 1. ez is sponte obligalta magat Gerdej Janosnak Extranei: 1. Nagj Jakab. Zasz Jstuan Eormenjessj 4. Kosa Peter ⎭ 4. Allfeoldi Peter. Zabo Janos Keoris Maroskeozj. Kosa Balint ⎫ 2. 4 No. Janossi Andras Rakosj 7. Zekelj Gjórgj 5. Kadar Gjorgj Gutta utótt Libertini: 1. Zakharias Janos Hadrevi 4. Lowasz Gjorgj 2.

Eorkei Gjórgj. Nagj Lukacz Haromszekj 5. Haromszeki Balint 9. Gjeró Janosne Asz[onjome] 5. Gaspar Janos Job[agja] Confiscati: 1. Thamassi Janos 14. 4 d. Gal Janos. Nagj Marton Vasarhelj. Gjeró Janosneje 7. Jakab Varga 3. Gal Andras Nótelen 6. Ezt Jsten neuebe tarttja az falu Jobagiones Auitici: 1.7. Veres Janose Jnquilini Comitatenses: 1. 5. 3. Tohati Ferencz. Erós Janos Frataj. 2. Teorók Marton. Veres Ambrus 11. Deak Pal 9. Nagj Jmreh Haromszekj Summa [possessionum Chýereffalua et Akosffalua]: Primorum Orphanus Primipili No. Jsa Mathe 8. Nagj Leorincz ⎫ 16. Balogh Janos 6. 4. Veres Thamas 13. Pap Mathe. Vassarhelý Janos 7. Fodor Laszlo 7. Thot Balas Aradi. Nagj Gergelj. Fejerdi Pal Libertini: 1. Aranjas Jstuan 8. Nagj Balas. Jsa Andras 2. 4. 5. Aranjas Benedek 7. Nagj Gergelj Haromszekj 3. Olah Andras. Olah Sandor Gjeró Janosne Aszonjome Subiugati: 1. Tanczos Demeter Haromszeki 10. 3. Devaj Andras ⎬ Nótelenek ⎭ 17. 3. 2. Zasz Jstuan Betfalvj 4. Olah Mathe falu paztori 6. Gal Peter 4. Benchje Peter. Veres Janos Nótelen 3. Veres Marton penzen vótt. Sos Boldisar 4. 6. 1 No. Heuesi Janos. Kosa Gjórgj 2. Chjonka Jstuan Gernjeszeghi. 18 271 . Nagj Thamas. Jnce Janos Haromszekj 8. Fejer Gjórgj Varhelý Jnquilini Siculicales: 1. 2. Gal Miklos 5. Veres Balint 12. Kosa Balint Job. Veres Janos 10. Gal Gjórgj. Deak Pal Pedites pixidarii: 1. Ferencz Janos Haromszekj 2. Gal Marton. Nagj Gergelj 15. 4. 75 vótette magat Zalagba Nagj Mihalýnak Extranei: 1. Zilagý Gaspar Hadreui 2. Demeter Mihalj 3. Nagj Mihalj fl. de eadem 4.

4 No. Jakab Janos 3. Kis Gal Janos 3. Marton Andras 2. Fodor Jstuan 6. 7 No. BALINTFFALUA semminlen fel nem vótte. Berei Gjorgj Ozdi Gergelj Job. 7 keolchjen. Forraj Mihalj. Zilagý Gaspar 13. 11 No.Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati No. hanem donatiot extrahalt rea 2. Jnquilini Comitatenses: 1. 3. 9 No. Bandi Miklos 10. Orphanj Stephanj Kezdi Jobagiones Extranei: 1. Gal Mihalý 2. Nagj Gal Janos penzt ueott Andras deaktol szúk ideon 3. Fodor Miklos Libertini: 1. Jakab Janos Judex 272 Jnquilini Siculicales: 1. 4 Extranei Confiscati Avitici Jnquilini Comitatenses No. Daika Jstuan Pedites pixidarii: 1. Bako Jstuane 4. Gjorgj deak 3. Nagj Jstvan Sos Jstuant megh wagta wolt. Abod Janos Haromszeki 2. Zasz Ferencz Túuissi 3. 14 (61) CON. de CON. Nagj Janos Libertini: 1. Simonffi Gjórgj 4. Zekelj Gergelj 9. ez el mult njaron megh uitte uolt neki. Barrabasi Peter 12. de eadem. Burjan Janchý Jnas 8. Zekelj Andras Zeký. 4 No. 6 No. Zeredaj Janosse Jobagiones Confiscati: 1. Sepsi Jmreh. Botos Mihalj Kun Jstvan Job. 3. Varga Miklos Jnas 11. Chyllag Gjorgj igen Jstentelen lator ember Primores: Nullus Primipili: 1. Subiugati: 1. Siska Gergelj 2. Ozdi Gergelje 2. ZENT LASZLO Primores: Nullus Primipili: 1. Kochýs Gjórgj egj forintba atta magat Bereczki Mathenak Donati: 1. Kouachj Peter Vasas Zent Juanj 2. 2. Veres Jstuan 5. Botos Ferencz. Burjan Peter 7. Haromszeki Peter . Nagj Andras 2. Fazekas Peter kert uolt Bereczki Mathetól fl. Bokor Janos Fogarasi. tiz forintba ugjan neki atta magat 4. Kis Jstuan Bonjhaj. Kun Demeter Magjarorszaghi 4.

Monjati deak Janos. Ennek is prokatorkodot Ozdi Gjorgj. Torbuz Mattjas 8. mind oda valok 273 . hogj le vaghjak erette. Markodi Andras Pedites pixidarii: 1. Fekete Balint 12. aual ieztette. Kasa Pal Nótelen Libertini: 1. Fekete Mihalj 5. No. Zabo Jstuan Vassarhelý. eletejigh obstringalta magat. No. Orbaj Balint 6. Orbaj Jstuan. Boldisar Jstuan Dako Janosse Jnquilini Comitatenses: 1. Boldisar Andras. Zabo Janos 4. 3. Varga Mattjas Zeredaje 2. 14 No. 2 No. 1 No. Jllies Mihalj Lazar Janose Confiscati: 1. Balintffalua et Sepród]: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Donati Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses No. Ennek prokatorkodott. Dor Mihalj. 6. hogj az Commissariusok elejebe nem ment uolt. Kathona Gergelj Zasz Phúlpessi 2. Fekete Pal 6. Nagj Ambrus 4. ezt ugj teotte Job. Kadar Gaspar Bako Jstuane Jobagiones Subiugati: 1. No. Kasa Gjórgj Jobagiones Donati: 1. Zekelj Laszlo. 5. 2. Molnar Mihalj. Olah Miklos fogarasfeoldi Summa [possessionum Zent Laszlo. Benedekfi Albert 3. Balcz Miklos. GALFFALUA Primores: Orphani Georgý Ozdi Primipili: 1. Phúlep Janos buzat lopot volt. 2. 5 No. Ozdi Jstuan 2. 4 No. Galfi Thamas. Lukachj Gjorgj Nótelenek mind Libertini: 1. Kozma Mihalý Ozdi Gjorgynek sponte obligalta magat 2. a miat keotte magat. Fekete Gergelj [Jobagiones] Confiscati: 1. Sighmond Janos 5. SEPRÓD Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: 1. 3. Kozma Janos 14. Annj 4 3. 2. Zeredaj Mihalj Judex 2. Nagj Peter 10. 6 3 4 4 No.CON. Kadar Marton 13. Gyrgjaj Miklos 9. Fekete Peter 11. 6 (62) CON.. Falukóz Jlljes 3. Orbaj Mathe 7. 4.

az eokret Botos Gal el haitotta. Vicarius Mihalj Haromszekj 6. 9. Veres Peter Kekessj 6. Haromszeki Jstuan 4. Jnquilini Siculicales: 1. Olah Karachjon Soljmosi Jnquilini Siculicales: 1. Dauid Peter Libertini: 1. Olah Miklos 10. Vak Janos Chjorda Paztor 3. Kouachj Mihalj 5. Peter. Fogarassi Jstuan 4. Kis Peter 8. 6 Jnquilini Comitatenses: 1. Janos biro Bogathj 3. Keotóles Zeoke Janos 9. kiból Zeredaj Janos megh valtotta. Annj. hogj megh nem adhatta. Túuissi Mihalj 3. Nagj Pal gylkossagba esset. Magjari Mihalj hadba nem ment uolt. Gjórgifi Mihalj 4. Haromszeki Nagj Jstuan CON. Orphanus Vajaj Mihalj. de eadem 2. Nagj Marton 9. Deak Janos Haromszekj 7.Jnquilini Comitatenses: 1. Palfi Balas ⎫ Nótelenek. 24 forintot kert raita. Boer Jstuan Hauaselj 5. Toborczi Jstuant az Annia oltalomert obligalta Kun Jstuannak. Kottjan Jmreh Haromszekj Jobagiones Subiugati: 1. Biro Gjorgj 8. Bari Mihalj 7. Komiatszegi Gjórgj. Varga Mihalj Zeký 6. Bereczki Gergelj ⎬ semmijek ⎭ ninchen. Balas Ferencz Haromszeki 5. Bartalius Mihalj 7. Gaspar Jstuan 6. Panithj Jstuan deak 5. Haromszeki Balint 3. 4 274 . Barta Gjórgj Haromszeki 2. Thamasi Olah Jakab 7. Kis Gjórgj 3. Dauid Janos 4. Annj 4 2. Kouachj Gjórgj Judex 2. MADARAS Primores: Nullus Primipili: 1. Annorum 14. Dekan Gjórgj 4. 7. Bórós Mihalj[t] Botos Gal eróvel teotte Job. 1 No. 22 No. N. Chysmagia Kozma 8. Veres Janos 6. chjak szinte most 4. Sebestien Mihalj Tanchjak Summa [possessionum Galffalua et Madaras]: Primorum Orphani Primipili Orphani Pedites Pixidarii No. Kis Andras 2. Haromszeki Jstuan 4. Palfi Gjorgj 2. Pedites pixidarii: 1. Kozak Janos Fejerdi 5. 2 No. Haromszeki Marton 3. ugjan abba keoteotte magat neki 3. Zasz Marton Luduegi 2.

Miklosi 7. Deak Jstuan. Olah Thamas Soljmosj 8. 50 keotótte magat Ozdi Gergeljnek 7. Domokos Janos mindenik szasz-szasz forintba keotte magat Bako Jstwannak az feljel megh irt dologert 6. Boros Mihalj 4. Marton Lukachj. 4. Nagj Ferencz 6. 2. Gal Jstuan 4. 4. Chyki Janos. 2. Nagj Gjórgj ezen valo dologert fl. Nagj Thamas. Rigo Jstuan 6. Hidegkuti Demeter 7. aval menekedet meg az halaltol 3. Domokos Mihalj 5. 7. 8. 24 Jnquilini Siculicales: 1. 4. 5. Gal Marton Nobilis CON. ZENT GERICZE Jnquilini Comitatenses: 1. 17 (63) CON. Pattkos Jstuan Libertini: 1. Egjed Boldisar. Balas Janos. Jakab Simon 2. Barta Gergelj. Laszlo Thamas 8. Kochys Mihalý Ozdi Gyórgjne Aszonjome Subiugati: Nagj Janos el zalogositotta magat Sos Jstuannak fl. Zeochj Mathe Pedites pixidarii: 1. 2 No. 10. Antos Mihalj. Matthiae Dosa. 5. Varga Marton 3. Chyki Andras. 10 No. Zeoke Mattjas Nótelenek Jobagiones Subiugati: 1. Zouati Sebestien 2. Nagj Demeter ugjan azon dologert 80 forintot kert Vajaj Janos deaktol. MONJAT Primores: Nullus Primipili: 1. 3. mind Barotiak 6. 3. 6. Hidegkuti Balint 8. Sofalui Mihalj 3. Zabo Andras. Nagj Peter 2. Zabo Jakab 11. Simon Janos Nótelenek Jobagiones Confiscati et Donati: 1. 11 Jobagiones Subiugati Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Orph. Njesseo Janos. Sos Jstuan 2. Annorum 14 Pedites pixidarii: 1. Balogh Gjórgj. Hidegkuti Gjórgj 10. Njesseo Peter. Peteó Jlljes Jnas 7. 2. Peteo Mihali Z. Balogh Janos Boros Jmreh halalaert Ozdi Gergeljnek keotótte magat 2. 15 No. Olah Miklos Chjergedi Primores: Nullus Primipili: 1. Zekelj Jakab. Zeoke Peter. Rigo Janos. Leokóssi Janos 9. 5.Libertini Jnquilini Siculicales No. Gal Janos 5. Gegesi Balas ugjan azert Bako Jstuannak atta magat 275 . Gal Gjórgj 3. Nagj Peter Nótelen 9.

3. More Thamas Jobagiones Subiugati: 1. Leorinczi Peter Summa [possessionum Monjat et Zent Gericze]: Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati et Donati Extranei Jnquilini Comitatenses No. ezek az elmult eztendóbe estek 10.8. 10. Kis Andras megh vótte eokót az Vroktol Bako Jstuan 4. Balassi Peter ugjan neki sponte. Bandi Janos. Domokos Gjórgj. 2. Laszlaj 15. Sighmond Gjorgj. Daika Thamas 8. Horwat Mattjast is ugjan Jnquilini Comitatenses: 1. Kathona Janos 4. Nagj Jstuan Zinjej 2. Njeseo Mihalj Barotj 7. Ferenczi Mihalj 3. Chjakan Marton 9. Chjonka Gjórgj harom eztendeje hogj el atta magat. Kis Gal Janos paraznasagaert Bako Jstuannak 9. uno eademque tempore. Borso Andras. Zilagý Janos Haromszekj 7. Peteo Laszlo Haromszeki (64) CON. 13 No. Drabantok voltak. 10 No. Chjakan Jakab Bitaj 8. azert atta el magat 9. 5. More Gergelj Libertini: 1. ZENT BENEDEK 3. Ezt az akaztofatol waltotta megh Andras deak regen Extranei: 1. Varga Peter Viszoljaj 4. 10 No. oltalomert. Bondi Mattjas. Kathona Mihalj 2. Gal Thamas. 23 Primores: Komaromi Jstuan Primipili: 1. More Boldisar. Nagj Mattjas 2. sponte 2. Gazda Thamas 6. Olah Janos Z. Molnar Mattjas Zekj 10. Olah Jstuan 14. 1 No. Ennek az Apja egj 276 . Zasz Thamas Bezterczej 13. oltalomert attak magokat 8. 7. Kerekes Marton Eormenjesi 12. Bedeo Mihalj. Bandi Mihalj Pedites pixidarii: 1. Bondi Janos. Sighmond Mihalj. 6. Zasz Gjórgj Magjarosi 5. Nagj Menjhart 3. Betthlen Farkas Vram atta oda 12. Bandi Andras 2. (!) Kathona Janos. Gjalaj Mihalj 11. Zanto Andras Haromszekj 6. Kesereo Gjórgj 5. 3 No. More Gjórgj. Varga Jstuan Haromszeki 4. 5 No. 11 No. Ennek ket felessege wagjon. Sipos Mihalj Viszoljaj 3. 4. Bernat Mihaly ezt is penzen wótte Vajaj Janos 5. 8 No. Olah Janos fogarasfeoldi Jnquilini Siculicales: 1. 3. Ferenczi Janos.

Zasz Leorincz Kis Zeolóssi. Nagj Gergelj Zinjei. Haromszeki Leorincz 9. 4. 3. Zabo Mihalj Adamossi. Orph. Varga Balint Z. Georgenj Ferenczet az tatarok wittek el. Adamossý Janos 2. Kovachj Janos 4. 8. Súkósd Mihalj 9. Mind Komaromi Jstuan Jobbagy Jnquilini Siculicales: 1. Bancza Gjórgj 3. Kis Jstvan Aranjas Szekj Jnquilini Comitatenses: 1. Phúlpessi Thamas. Zeochj Janos Zent Laszloi 2. harom forintert keotótte uolt magat neki. Jmmar az fiat is azert teotte Jobbagja 13. Kis Súkósd Gjórgj ninchen haza Jnquilini Siculicales: 1. Ezek mind Komaromi Jstvanhoz tartnak. Kis Georgenj Mihalj 3. Mathe deak 8. Haromszeki Jakab 7. 5. Vas Lukachj 4. Markus Balint 3. Barta Thamas 6. 9. Janosi Mihalj 5. Fel Vinczi Mihalj 8. Súkósd Gjórgj 7. Zasz Lukachj Adamossi 9. Nagj Georgenj Mihalj 2. 1 Libertini: 1. Georgý Janossi 14. Zeles Andras Adamosi 7. rab is wolt Brassoba Pedites pixidarii: 1. Adamossi Jstuan 12. Jnce Janos 11. Farkas Janos Vdvarhelj 6. Adamossý Miklos 4. Olah Laszlo Chjorda Paztor Servitores: 1. ez is eowe Extranei: 1. Laurentý Janosi No. Orph. Borso Janos. 6. Zep Jstuan Haromszekj 2. Nagj Gaspar 2. Janos Mester 5. Adamossi Balint 6. 7. Nagj Olah Janos 6. Zasz Andras Sardi 4. Zasz Thamas Buzdi 5. az fia oztan ugj leott Jobbagj. Zasz Mihalj. Negj Olah nem constal nevek 10. Kovachj Gjórgj ninchen haza. Hattszeghi Miklos. Olah Mihalj 277 . Markus Janos Haromszeki 4. Adamossy Gaspar 5. Nagj Jlljes Zýnjei. Adamossi Mihalj 8. Wadnak Arvaj 13. Janos Chigan Eos Primores: Nullus Primipili: 1. Zitas Mihalj haromszekj CON. megh irt mod szerent Confiscati: 1.embert útótt wolt aggjon. Chyki Janos Haromszekj 3. Bandi Jstuan. Az Apja paraznassagba esset wolt. Súkósd Miklos 10. Jmrehi. Varga Janos Aranjas feoldi 5. 2. Kochýs Gjorgj 3. KIS GEORGENÝ Jnquilini Comitatenses: 1. Zasz Thamas Keresdi.

Kovachj Balas 5. Nagj Gergelj Haromszekj 5. Túuissi Mihalj Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Ban Peter 4. Janossý Jstuan 6. Vago Mihalj 5. 2. Kis Jnce Ferencz 8. 1 No. 1 Libertini: 1. 1 . Olah Janos Ebesfalvj CON. Kiralj Thamas 4. Gregorij Jnce Libertini: 1. Orph. 13 No. SOMOSD Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Marton 5. Orphanj Petri Sipos N. Koppaný Gergelj 3. Sebestyen Miklos Haromszeki 7. Gergelj Varga Kerezturj 2. Sido Gjórgj Z. Olah Peter 6. Orph. Laszlo Janos 3. Kochys Ambrus Naznanfalvj 10. Veres Ambrus 2. Ban Janos Jnas 13. Bolgar Jstuan Buzasbochjardi 5. Nagj Ferencz 3.Summa [possessionum Zent Benedek et Kis Georgený]: Primores Primipili Orphani No. Peter Andras Haromszekj 9. Stephani Fejer N. Zekelj Laszlo Koppanj 4. Korodi Janos 6. 1 No. 1 No. FOLÝFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Bott Mihalj kuldus ember 6. 1 278 Pedites pixidarii: 1. Zentes Peter 4. 2 Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales No. Rouaj Janos 2. Kis Janossi Gjórgj 4. Sebestien Gergelj Haromszekj 6. 1 11. 1 12. Orph. Zekelj Gaspar. Nagj Gjorgj Jnquilini Siculicales: 1. Bott Jstuan Judex 2. Ban Pal 5. Joannis Nagj N. Nemes Gergelj 4. Orph. 5 No. Janossý Balint 7. Apa Janos 3. 9 No. Miklos deak Nótelen Pedites pixidarii: 1. Orph. Joannis Apa n. 10 Jobagiones Subiugati Extranei Confiscati Servitores Jnquilini Comitatenses No. Jako Marton 4. Vass Jakab 3. Jnce Gjórgj No. Zekelj Miklos szegenjek 3. Ganga Janos 2. Nagj Gaspar Haromszekj 3. Zabo Jstuan 3. 15 No. 6 No. Kovachj Leorincz Demjenhazi 4. Miklossý 2. Nagj Janossi Peter 2. Kerestelj Miklos 5. Kovachj Andras Vassarhelý 8. Zasz Gjórgj 9. Farago Marton bena ember 6. Ban Balint 5. Fejer Gergelj 10. Bako Marton 6. 5 No. Petar Mihalj 7. 11 (65) CON.

Syluester Janos Jobagiones Subiugati: 1. Berkessi Miklos Vassarhelý. Kowachj Mihalj Libertini: 1. 2 No. Simon Gaspar 279 . KisVr Marton (66) CON. Nagj Andras Haromszeki 2. Olah Zemeria 5. penzen wótte 2. Sipos Gergelj 5. 1 No. Fogarassi Thamas. Teorók Mathe 5. Biro Mihalj 2. penzen wótte 3. Zabo Jakab. 14 No. Bartalius Jstuan Gerendkerezturj 2. oltalomert 2. Nagj Miklos Pokaj Gjórgjnek atta magat Anno elapso. 10 No. Orph. Zekelj Ferencz Haromszekj Jnquilini Comitatenses: 1. 14 Primores: 1. Zentegjhazhoz walo Jobagiones Subiugati: 1. Fogarassi Miklos 3. Horvat Janose 3. Zekelj Gaspare 2. Nagj Gjorgj 5. Jnquilini Comitatenses: 1. azert atta magat Vari Miklosnak 2. Zabo Mihalj Chykfalvj 3. Biro Jstuan 3. VAJA 6. 16 No. 5 No. Racz Peter Jnquilini Siculicales: 1. Olah Radulj Bardosi 4. Sarossi Gjórgj 5. Nagj Jakab 3. Nagj Gaspar Magjarorszagi 7. Teke Peter 4. Kezten Janos oltalomert keotóttek magokat ugjan neki. 3 No. Jstuan Janos Adamossj 4. 12 No. Veres Peter Jnas Auitici Jobagiones: 1. 6. Kar Gergelj fintahazi 4. Zasz Andras Nagj Boldisare. Farkas Mihlalj Zowatj 8. Harko Peter 2. Gera Benedek. 9. Daczo Jstuan 2. Olah Miklos Soljmosi 8. Zekelj Mikloshoz keotte magat Jnquilini Siculicales: 1. 2 No. Mohachý Janos Pedites pixidarii: 1. Teke Andras 2. 3. Zekelj Jstuan Vajaý Janose. Dengelegi Janos33 Vajaj Janos deake 5. Kochys Marton Vari Miklos Job. Zasz Janos Haromszekj 6. Mattjus Mathe. Nagj Harko Janos 6. Biro Gjórgj Nótelen 6. 4. Ottfi Gjórgj Barant lopott volt. Olah Tanko 7. Olah Laszlo Soljmossy 6. Pal Varga Keohalmj 8. Gjóngjós Janos Arapatakj. Vari Miklos Primipili: 1. Chysmagia Jstuan Summa [possessionum Folýffalua et Somosd]: Primipili Orphani Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Avitici Jnquilini Comitatenses No. Haidu Ferencz 2.6. Zasz Gaspar. Harko Gjórgj 4. Zakachj Jstuan. 7. Zekelj Pal. Annj 2 Extranei: 1. Magjar Janos. 10. Harko Andras 3.

Gal Gjórgj 11. 19. Thamassi Gergelj 3. Laszlo Leorincz 9. 1 No. azutan megh alkut wele. Keoszuenjesi Demeter 4. Mathe Jstuan 6. Georgý Mathe 24. 9 No. Blasý Mathe 23. 18. Mathe Gergelj 15. Orosz Peter Summa [possessionum Vaja et Torboszlo]: Primores Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Extranei Confiscati Jnquilini Comitatenses No. 5 No. Kis Jstuan 2. 27 No. Haromszeki Ferencz CON. Ezt Kun Janos peorlette walami dologbol. Olah Miklos Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Mathe Ferencz 13. Nagj Balint 3. Peter Gjórgj Haromszeki 3. Orban Mathe 7. Nagj Gjórgj Bereczki Mathee Jnquilini Siculicales: 1. Orph. Nagj Janos Haromszeki 2. Pal Janos Haromszeki 3. Bereczki Ferencz. Nagj Jmreh 3. Nagj Mathe. 10 No. Zasz Miklos Haromszeki Primores: Nullus Primipili: 1. Laszlo Janos 17. 4 No. 10 No. Lukaczj Gjorgj 4. Olah Mathe 2. TORBOSZLO 7. 1 No. Benedekffi Mathe 5. 11 280 . Bereczki Jstuan felette beteges emberek 20. Kis Janos 16. Bereczki Jmreh 10. Ferenczi Gergelj igen ven ember Jobagiones Subiugati: 1. Leorinczi Ferencz 22. Orph. Nagj Mihalj 12. Laszlo Mihalj Libertini: 1. Orph. 3 No. Haidu Miklos Haromszeki 6. Teokes Andras 2. Thamassi Janos. Biro Gaspar 5. Laszlo Peter 2. Olah Miklos Fogarasi 3. Tókes Miklos Nótelen 21. Mathe Jmreh 14.2. Túkes Janos 8. 2 No. Georgý Bereczkj Pedites pixidarii: 1. Bako Balas Haromszeki 4. kiert Teokes Andrasnak keotte magat Jobagiones Confiscati: 1.

Biro Peter Pedites pixidarii: 1. Nagj Marton 5. Orosz34 Primores: Nullus Primipili 1. Tókes Janos 5. hogj az hadtol oltalmazza Súkósd Gjórgj. Kowaczi Janos Nótelen 11. 2. Vin34 [. Sikes Peter 7. Simon Jstuan 6. Nagj Miklos 6. 2. Mathe Janos 9. Kovachj Jmreh 4. Laszlo Jstuan embert sertet.(67) CON. Majaj Peter 2.. Adamossi Mihaljtol kert fl. semmi jegj nem uolt raita. Laszlo Jstuan 4. Lowasz Peter 4.]vasdi34 Janoshoz tart 4. Marton Balas 8. Barrabas Miklos 7. Sikes Janos 6. Gjórgj Pal 5. az tiztnek ki attak uele.]tercze Videki34 […]34rencz Job. Majaj Mihalj 3. egjebkepenn is haborgatta. 3.. 15. Zasz Mihalj34 Videki Adamosi Mihalj Job 3. Fazekas Balas. CHIOKAFALVA Primores: Nullus Primipili: 1. Adorjan Janos. Majaj Janos 7. Balas Marton Súkósd Gjorgj Job. 281 . Fekete Mihalj Gjeró Janosne Job. Sebestjen Janos nem ment wolt az hadba. Nagj Mihalj 4. Subiugati: 1. nem uolt mivel fizetni serelmet. Nagj Balint egj eokrón. 2. Medvesi34 […]34meter Jncze Janos Jnquilini: 1. Leorinczi Mihalj 3. azert keotótte magat nekj Extranei: 1. Dersi Janose Subiugati: 1. Teokes Thamas 2. Janos Kovachj Jobagiones Confiscati: 1. MAJA megh adhattja. Bógózi Janos 8. Súkósd Gjórgjnek abba kellet magat elkeotnj. Sikes Gjórgj 3. Nagj Gjórgj. 2.. Laszlo Balas Libertini: 1. Gaspar Janos negyven forintos eokret haitotta wolt el. Marton Thamas.. Moso Janos fl. Nagj Janos is eggjen. Magjar Jstuan 2. Nagj Pal 5. kiert fel akartak akaztanj. Laszlo Marton 6. Albert Miklos Nótelen Libertini: 1. ugj keotótte magat Súkósd Gjórgjnek 1 forintba 2. s abba wagjon 5. migh CON. Laszlo Jmreh ven ember 3. Kallaj34 [. Majaj Jmreh 8. 5 1/2. Annj 2 4. Petar Peter sponte atta magat Súkósd Gjórgjnak ingjen 3. Siko Leorincz 10. Marton Mathe Jobagiones Confiscati: 1. Ez az Erdeon talalt uolt egj Mehet (!). Marton Gjórgj 2.

Vajaj Janos deak Job. 14 No. Hajos Mihalj 3. Biro Peter34 5. Mattjus Ferencz Borsaj. Confiscati: 1. Veres Balint 2. Vigh Mihalý 2. Petri Kis Jobagiones Auitici: 1. Fodor Miklos. Zalma Andras 2. 12 No. 40 ket eztendeje hogj Dersi Janosnak attak magokat Jnquilini Comitatenses: 1. Haidu Mihalj 3. Zent Jvani34 CON. 10 (68) CON. Benedekfi Mihalj 2. 2. Maja et Kakasd]: Primipili Pedites Pixidarii Libertini No. Olah Jstuan34 3. Orph. Zoljom Jstuan. Kis Ferencz 5. Zasz Mihalj Summa [possessionum Chiokafalva. Demjen Bal[…]34 Primipili: 1. Zasz Mattyas34 8. Veres Peter 3. Pauli Kiralj No. Kouachj Marton 3. 3 Libertini: 1. GEOCHY Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: 1. Apaczaj34 7. Zekelj Pal Glesan Christophne Job. Orph. Subiugati: 1. Ambrus Miklos fl.4. Boldisar Marton dragasaghba atta magat Vajaj Janos deaknak az ehseghtól kenszeretetuen Extranei: 1. Enjedi Miklos deake 5. Zekelj Mihalj Zekelj Jnquilini Comitatenses: 1. Orph. Gjeró Janosnee 4. 5 d. Ambrus Biro. Gjereo Thamas Enjedi. 8 Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses No. Zalma Birtalan Gjeró Janosne Job. Vajaj Janos deake 6. Kowachj Janos 4. Kis Jstuan Vajaj Janose 3. Rakosi Mathe34 2. 9 No. KAKASD 4. Veres Ambrus Jnquilini Siculicales: 1. Gus Thamas34 6. Sighmond Marton Kadar Gjórgje Jnquilini Comitatenses: Varga Gergelj 282 . 1 No. 2. 4 No. Nagj Andras35 Pedites pixidarii: 1. Bartok Pal 4. 3. Barta Jstuan. Varga Marton szolga 4. 4 No. Chjebi Jstuan Magjarosi ugjan eoue 7.

Thamas deak 3. 4. Janos deake 283 . Botos Galnak atta magat 3. Teokes Peter Santa 15. 5. Zeoke Antal 17. Paraidi Pal 5. Tot Peter Magjarorszagi 2. Lazlo Mihalj 2. Osualth Thamas 3. Deak Peter Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Mihalj ket felessege wagjon. Thot Mihalj Job. eztendeje mult 6. Miklosi Peter. […]kes36 Andras 8. Osualt Andras Libertini: 1. Zeoke Peter 21. Zegedi Gaspar Keresfói. Simo Varga Segesvari 4. Fazekas Janos Haromszeki 4. Janossi Peter 2. hogj Mankon jar 3. [Bal]int36 Janos 9. Pap Daniel Jobagiones Confiscati: 1. Haromszeki Lukachj 3. Zekelj Jstuan 19. Thot Andras fl. azert leot Job. Buzas Gjórgj 13. Gal Jstuan 11. Teokes Jstuan 16. Kadar Gjórgj Nótelen 7. Barabas Mihalj 11. 3. Kis Mihalj Haromszeki 2. Kis Jmreh wagjon njolcz eztendeje. 2. hogj az hadtol oltalmazza 2. Kompot Janos igen santa ember 7. most is vele el. Teokes (?) Gjórgj felszeghi 14. Thot Mihalj 6. Extranei: 1. Galaczi Gjórgj 12. Galfi Ferencz 8. Molnar Miklos Nótelen 11. […]36 Thamas Jobagiones Subiugati: 1. Nagj Zeoke Peter 4. masodizen walok 7. Jstuanffi Pal 20. […]nlaki36 Jakab 10. Kompod Gergelj 4. Zekoe Peternek keotóttek magokat. Agoston Jstuan Nót. Keoressi Jstuan 5. hogj oltalmazza. 8. […]fi36 Andras 7. 1. Marton Jstuan 13. Meszaros Balint Haromszekreol egj Attjafiawal szókót ide. […]s36 Thamas 12. Thot Pal fl. Barrabas Peter egj Attjafiawal el szegeotte magat neki. Zeoke Peternek atta magat. Zeoke Gjorgj Nótelen Pedites pixidarii: 1. […]ki36 Janos 6. Nagj Miklos Moldvaj 3. Thot Gjórgj ehseg miat kótte magat Thamas deakhoz Jnquilini Siculicales: 1. Olah Mihalj. Meszaros Gjórgj 4. Gal Menjhart 10. egj Jobbagjat eolte megh Zeoke Peternek. Miklossý Ferencz Nót. Zekoe Peternek 8. Zabo Lukachj 6. Meszaros Lukachj 5.CON. Sebe Peter Zeoke Peternek atta magat. Veres Gjorgj eotven penzert. 2. Thot Ferencz 9. Tókes Mihalj Nótelen 18. Peterfi Balint 10. Zabo Janos 2. Lukachj Thamas semmiben az hadnagjnak. 9. Egri Jstvan 14. MOGIOROS Primores: Nullus Primipili: 1.

1 No. 2. HARAZKEREK 3. Ber[…]37 4. Beke Andras 5. 4. Simonfi Balas Pedites pixidarii: 1. 2 No. Aranjas Thamas Chjonka 3. Horuat Miklos. Nagj Jstuan 3. 1 (69) CON. Farkas Mihalj [Jobagiones] Extranei: 1. Olah Jstuan. Varga Jstuan[…]37 Kötöttek […] Janos […]37 Primores: Nullus Primipili: 1. 8. Jnce Mathe 284 9. Kalmanj Jstuan. Nagj Boldisar 2. 3. 3 No. 2. Olah Janos Daczo Laszlo Job. [Jnquilini…]37 1. Bako Peter njomorult Santa ember Pedites pixidarii: 1. Vas Jstuan Lazar Janose Donati: 1. 4 No. RIGMANY egjnel teob el37 gýl el nem bochattatot37 Primores: Nullus Primipili: 1. Czypan Thamas. 4. 6. Zep Peter 7. Zekelj Peter 8. 13 No. Osvat Janos 6. 2. . 3. Zabo Andras 5. Nagj Jstuan. 3. Nagj Gjórgj 3. Bako Peter Haromszekiek Jobagiones Confiscati: 1. 10 No. 29 No. Kadar Pal 6. Nagj Demeter 6. Czypan Balas. Sipos[…]37 3. Nagj Marton Korod Z. Zemes Leorincz 8. Albert Mathe az is eoue Avitici: 1.Summa [possessionum Geochy et Mogioros]: Primipili Orphani Pedites Pixidarii No. Varga Gergelj. Bereczki Miklos. Veres Thamas. Hegý Jstuan. Nagj Janos 7. Hegý Gergelj Jnquilini Siculicales: 1. 7. […]37 2. 5. 4. Kadar Gjórgj 2. Nagj Jstuan. Aranjas Gjórgj 4. Hegý Mathe. Zabo Janos 4. Sipos Gergelj. Forgachi Jstuan 2. Galfi Peter 2. Vas Marton 10. 9. 9 Confiscati Extranei Avitici Jnquilini Comitatenses No. Zabo Pal Libertini: 1. CON. 4 No. Kis V[…]37 5. 14 Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati No. Jnce Peter 4. Hegý Gjórgj. 2. Nagj Balint 5. Vas Gergelj[…]37 6. Righmanj Boldisar. Martonj. Veres Ferencz.

3. 32 No. 491 Libertinorum [orphani] [Jnqu]38ilini Siculicales Jobagiones [Sub]38iugati Jobagiones [Con]38fiscati Jobagiones [Do]38nati Jobagiones [Av]38itici Jobagiones Extranei No. 6. Farkas Ja[nos]37 2. Vaida Mihalj 4. 3. Zabodi Demeter 6. 382 No. So Andras. 611 No. No. Erdeo Thamas. Jnquilini Comitatenses: 1. Vaida Gaspar 3. Gal Janos. No. No. Gaspar Miklos. Nagj Gjórgie Subiugati: 1. 4. Laszlo Jstuan 3. Mezoseghi[…]37 CON. 4. Varga Marton Haromszekiek Servitores: Zasz Janos Nagj Janos szolgaja Summa [possessionum Rigmany. Teorók[…]37 3. 5. No. 2.38 No. Harazkerek et Bere]: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Donati Jobagiones Confiscati Jobagiones Auitici Jobagiones Subiugati Jobagiones Extranei Jnquilini Comitatenses No. Louasz Mihalj 4. Haidu Balint Kerezturj. No. Teokes Andras. Nagj[…]37 6. No. Kochys Ma[the]37 3. No. Gjór[…]37 4. No. No. Demjen Janos 5. Nagj Miklos 4. Salap Jstuan 6. 43 No. Kis Mihalj Zent Jmrehi 2. No. BERE 37 Jnquilini Siculicales: 1. 47 No. So Andras Libertini: 1. Siko Jstuan 7. 5. Jnce Miklos Kechjkemetj. 3 No. Annj 2 Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Pal 2. (70) JN UNIUERSUM FACIT [Primores]38 [Orphani]38horum [Primi]38pili Orphani horum [Pedites]38 Pixidarii Pixidariorum orphani Libertini No. Kadar Gjorgj Job. Jstuanffi Mihalj 2. Zasz Andras 4. No. Olah Janos 3. Nagj Janos 5.2. Zabo[…]37 8. No. Gyrgjaj Antal 2. 34 362 498 148 37 138 282 285 . Zasz[…] 2. Saitos Janos. Nagj Leo[rincz]37 7. No. Sido Gjorgj szegenjsege miat Vajaj Janos deaknak keotótte magat. Sinka Gjorgj Jnquilini Siculicales: 1. Zasz Ambrus. Bóithe Gjórgj Primipili: 1. Zasz Thamas Zeolóssý. Nagj Lukachj Jobagiones Donati: 1. Zabodi Gergelj Pedites pixidarii: 1. Deak[…]37 5.

11 Kiszakadva 1. 31 Felette Markus Janos. utanna egj tiszta Level 39 Jegyzetek 1 2 Kiszakadva 5. 14 A kihúzott Selki Peter alá írva. Az összegezõ számokat a rovatonkénti összeírásból vettük. 25 A kihúzott Kun Janose után írva. 3 A lap alja végig leszakadva. kihúzva. 36 Végig a lap szélén 1–3 cm leszakadva. 18 Leszakadva 4 cm. 7 Leszakadva 1 cm. 38 Végig a lap szélén 1–6 cm leszakadva. 30 Következik Dako Jstuan. kihúzva. 23 Summa horum omnium No. 8 Leszakadva a lap széle. 29 A kihúzott Janos fölé írva. más kéz írása. Kiegészítésünkben az összeírás rovatait követtük. 17 Leszakadva 3 cm. 28 Következik Zeredaj. 22 A kihúzott Mathe fölé írva. 10 Kiszakadva 1 cm. 16 Leszakadva 2. 19 Leszakadva a lap jobb felsõ szélén 1 cm.5 cm. 34 Végig a lap szélén 1–3 cm leszakadva. kihúzva. 13 Leszakadva a lap alján 4 cm. 9 A lap alsó szélén 3 cm leszakadva. 39 Késõbbi. 286 . 3682 Marosszek 35 Level summajaval egjutt. 35 A lap alja leszakadt. 12 Kiszakadva 3 cm. Kiszakadva 6. 24 Következik Menjhart Kovachj. 37 Végig a lap szélén 1–6 cm leszakadva. 32 A kihúzott Olah után írva. 27 A kihúzott Thomas fölé írva. 33 Következik Kechjeti. kihúzva. értelemszerû kiegészítés 5 A lap alja és széle 8 cm hosszában leszakadva. szétmállott. 20 A lap szélén 0.5 cm. 6 A lap alja végig leszakadva. 15 Leszakadva 1 cm.5 cm. 26 Leszakadva 1 cm. 4 Kiszakadva.[Jn]38quilini ex Comitatibus No.5 cm leszakadva. kihúzva. 551 [Servi]38tores No.5 cm. 23 A kihúzott Michaelis fölé írva. 21 A kihúzott Gidofalvi után H.

dicti Francisci Kereztes Jnquilini: Balint Kowach es Kapor Mihalÿ. Udvarhelyszék (75) Connumeratio uniuersorum Sedis Siculicalis Vduarhelÿ Anno 1614 die 18 mensis februarij incepta (81) ZENTMARTON Primipili: Felzegÿ Ferencz Nagÿ Bence Balint Bencze Janos Magh Jstwan Miklos Marton Dimien Balas Ferencz Tamas Peter Kowach Orban Pal Judex Bence Peter Bence Mihalÿ Biro Tamas pauper Simien Janos Kÿs Bence Balint Bence Andras Biro Janos Felzegÿ Marton Kowach Janos Marko Georgÿ Biro Georgÿ Viduae Fwle Gergeline. Varga Janos dicti Georgÿ Biro Jnquilinus: Olah Kelemen. Segesúarzeki Beneÿ Szaz Janos.3. Bence Ferenczne Jllustrissimi Principis Fuerunt pedites: Kosa Pal Zegenisegh mia Kereztes Mihalj Tatarok mia Sala [?] Fabian Ferencz zegenisegh mia Jnquilinus: Jgenÿ Janos Kowach dicti Stephani Magh primipili Jnquilini: Szenawereosÿ Szaz Marton. Garatÿ Szaz Georgÿ. Viduae Gedeö Palne. dicti Joannis Biro Jnquilinus: Vas Pal durante beneplacito Joannis Tusnadÿ de Janosfalúa Jnquilini: Besenieÿ Chiwchÿ Marton. Pal Latus facit: Primipili cum viduis Pedites 23 8 287 . Bersze Janos. Kis Kereztes Mihalÿ dicti Martini Miklos Jnquilinus: Szaz Janos dicti Jo[annis] Bence Avitici: Demeter Tamas Kapor Georgÿ Szaz Pal Pos Georgÿ Szaz Bartos Jane (!) Georgÿ Nagÿ Janosne Szeokeö Peter Confiscati et a Jo[anne] Jmreffÿ redempti: Boldÿ Ferencz Chÿkÿ Mihalÿ Domini Francisci Kornis de Z. Biro Georgine. Borszasÿ Tapazto Mihalÿ. Ferge Marton. Balas Martonne semiek ninch Pedites: Ferencz Mihalÿ Kereztes Mihaly Sos Pal Dombÿ Peter Felzegÿ Peter Felzegÿ Gergelÿ Boka Pal Kereztes Ferencz szolga Libertini: Berze Miklos Jgen ven.

Libertini cum viduis 3 Jobagiones Avitici 8 Confiscati 2 (82) ABASFALUA1 Coloni Jnquilini 3 14 Primipili: Petenie Georgÿ Peter Mihalÿ Peter Ferencz Abasfalúÿ Janos Abasfalúÿ Marton Gal Pal Janos Petenie Balasne arúaia Mate Tamasne arúaia Petenie Pal Pedites: Jakab Janos Kowach Georgÿ Chioma Gergelj szolga Libertinus: Gergelÿ Pal. Jllustrissimi Vestrae Eös Jobbagÿ: Bartalis Jstwan Consortis Joannis Bence de Z. Marton Fuit L[ibertinus]: Benke Mihalÿ ehsegh mia Zalogos Jo[annis] Bence predicti ALMAS Jnquilinus: Szaz Lukach Szaszsebes Videkÿ Georgÿ Petenie Latus facit: Primipili Pedites Libertinus Jobbagio auiticus Colonus Jnquilinus 9 3 1 1 1 1 Nobilis: Stephanus Almasÿ Primipili: Fabian Janos Fabian Mihalÿ Balint Mihalÿ Rigo Andras Rigo Jstwan Rigo Miklos Mihalý Mate Balas Pal Antal Kowach Andras Szabo Georgÿ Benceö Leorincz Marton Andras Benedek Peter Szabo Jstwan Baczo Ferencz Pedites: Birtalan Pal Andras Jmre Nagÿ Cike Andras Cike Peter Felhazÿ Balint Agoston Jstwan szolga Marton Miklos Marton Andras Kowach Antal Jnce Georgÿ Benceö Peter caecus Orban Andras debilis 288 .

J. hi omnes Stephani L.Libertini: Pal Georgÿ Kis Peter Vagans Pos Mihalÿ Kenieres Jstúan Judex Barta Tamas Mattias Peter Balint Jstúan Ceriak Janos Antal Mate benna Gergelj Janos abest Postalan Georgj giermek Bodor Mihalÿ Albert Mate Balas Jstwan Leorinczÿ Peter Leorinczÿ Benedek Patak Janos Kÿs Cike Andras Cike Mihalÿ Cike Mate kuldus Baco Mihalÿ Bekes Tamas Nemet Tamas abest Benceö Janchÿ Felhazÿ Georgÿ Chiaka Jstuan Rigo Jmre szolga Rigo Bernald benna. Fuerunt Libertini: Orban Peter Kis Cike Peter Mattias Ferencz Karde Janos Bence Pal Gaspar Kowach Olah Jstúan Baco Tamas oltalomert Chiaka Janos zalogos Racz Janos ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ante ⎪ confiscationem ⎪ ⎭ ⎫ ⎪ ⎬ post ⎪ confiscationem ⎭ (83) Jobagiones Aduenae: Komsa Jstuan Komsa Ferencz Olah Sandor Olah Daniel Jstúan Varga. Almasÿ Jnquilinus: Olah Janos dicti Matthaei Mihalÿ Jnquilinus: Vargiasÿ Mihalÿ dicti Casparis Kouach Jnquilinus: Nagÿ Mihalÿ dicti Laurentii Bence 289 . Vestrae Eös Job[bagÿ]: Busa Janos Fwleop Janos Vas Georgÿ Janaÿ (!) Ferencz Kopa Janos Confiscati: Barla Andras Chiaka Leorincz Rigo Ferencz Gellerd Marton Felhazÿ Mihalÿ Felhazÿ Andras Agoston Janos Agoston Marton Cike Janos Olah Jstúan a Jo. Jmreffÿ redempti Fuerunt Pedites: Simon Bernard Barla Janos Zeoch Janos Chiala Mihaly oltalomert Jobbagiones hi omnes Francisci Kornis.

Jllustrissimi Vestrae. Fuit Pedes: Jakab Geórgÿ ex bene placito in Job. Jnquilinus: Kosza Tamas oklandj. Jnquilinus: Korde Andras Almasÿ. Jllustrissimi Vestrae 290 .Almas habet: Primores Primipili Pedites Libertini Jobagiones avitici 1 15 12 28 5 Confiscati 10 Diversis ob causis in Jobbagionatum redacti tam ante quam post confiscationem cum No. Pauli Andras de Olaztelek. Francisci Kornis. 3 (84) LEÕUETE Primipili: Orban Mate Sata Balint Sata Gergelÿ Orban Tamas Pedites: Pal Balas Olah Mate Balas Andras Gabos Balint Bence Georgÿ Gedeö Andras Olah Janos Gal Marton Chiellie Peter Dobaÿ Mihalÿ Pal Georgÿ Pal Janos Solimar Sos Marton Solimar Kÿs Pal Georgÿ Koúach Pal Janos kÿs arúaia Koúach Benedek Judex Libertini: Balas Peter Balas Lukacz Peter Andras Antal Andras Mihalÿ Miklos Peter Gergelj Pal Tamas Balas Janos Gergelÿ Jakab benna Egeÿ Jmre Gal Janos Lazar Janos. Jnquilini: Bandÿ Mate de eadem. Joannis Gal Pal de Abasfalua. [Leõuete] habet: Primipili Pedites cum viduis Libertini Jobagiones Jnquilini 4 16 12 1 5 Primipili: Lazlo Leorincz Lazlo Peter Lazlo Jstúan Fabian Tamas Leorincz Mihalÿ Mattias Benedek Jakab Mattiasne arúaj Pedites: Jstok Peter Judex Jstok Marton Dienes Peter Albert Jstuan Jstúan Gergelÿ Jstok Janos Libertini: Albert Ferencz Jakab Mihalj szegeni Jstok Georgÿ szolga. Olah Mate dicti Matthaei Orban. GŸEPES Jnquilinus: Szaz Mattias Martini Sigmond de Abasfalua. 19 Advenis ut superius videre est Jnq. hoc anno. vero est.

Fuit Libertinus: Albert Tamas paraznasagert Nemetÿ Gergelinek atta uolt magat.: Petrus et Michael Daniel Primipili: Chiato Peter Pal Jstúan Sebe Balint Sos Tamas Sos Peter Nagÿ Mate Jstuan Mate Georgÿ Sebe Jstuan 291 . ac Nob. Jo. Marton REMETE Demeter Janos Zallastarto in Sessione colonicali Relicti Joannis Petkÿ [Gÿepes] habet: Primipili cum viduis 7 Pedites 6 Libertini 3 Jobagiones avitici duorum hominum 15 Jobagiones ante et post confiscationem diversis ab omnibus ut videre est 8 Advena 1 (85) Eös Jobbagy: Marton Gergelÿ Szabo Marton Barrabas Mate Barrabas Georgine Bogardÿ Pal Kelemen Peterne Olah Peter Bartalis Ferenczne Kelemen Marton Teoreok Andras Magdolna Peterne Szeöke Gergelÿ Janosÿ Peter Mehez Pal Bogardÿ Tamasne Kelemen Jstuan Szaz Janos Marton Balas Sandor Janosne Marton Andras Demeter Lukach Pal Janos Leorincz Gergelj Balassÿ Janos Gedeö Gergelj Lado Ferencz Judex Fekete Miklos Langodarÿ. Francisci Farkas de Beogeöz. Francisci Kornis Ante confiscationem multis annis: Simon Georgÿ Simon Janos Nagÿ Janos Bakonia Matene Georgÿ Benedekne Albert Jstúanne quondam. most penze útan Joannis Biro de Z. auitici Vagantes 27 3 VARGIAS G. Fuit Pedes: Jstok Andras ez telen szegensegh mia zalog. Petkÿ Eös Jobbagy: Batiz Tamas Barbelÿ Pal Beke Jstwan Beke Jstok Beke Ferencz. Francisci Kornis Vagantes: Bartalis Olah Palosÿ Kurtan Peter Benedek Ferencz (86) Habet Gÿepes predicta: Job. ket eökeörert eiusdem Francisci Farkas.Eös Jobbagy: Tamas Peter Tamas Janos Tamas Mihalÿ Remete Mihalÿ Tamas Jstwan Hÿdas Pal Hÿdas Tamas Batiz Jstúan Szabo Mihalÿ Szabo Benedek.

ezek szegensegek mia oltalomert eidem Michaeli Daniel. Jllustrissimi Vestrae Eös [jobbagy]: Georgj Kowach Gal Pal Racz Pal Deak Pal Nika Janos Filepes Jakab (87) OLAZTELEK Confiscati: Dimien Balas Sos Jakab Dimien Jstuan. Ez a harom Solimasz. [Vargias] habet: Primores 2 Primipili 14 Pedites 14 Libertini 15 Job. [Olaztelek] habet: Primipili Pedites Libertini Confiscati Ex Siculis propter inopiam et alias rationes aliis ad subiecti (!) Ex haeres 8 3 3 3 3 1 292 . Jllustrissimi Vestrae Confiscati: Szabo Ferencz Marton Mihalj Marton Janos. confiscati 3 avitici 6 Novi Job. a Gregori Nemetÿ habet Michael Daniel Fuerunt Libertini: Marton Kelemen Lazlo Kereztes Balas Varga. szegensegh mia oltalomert eidem Michaelis Daniel BARDOCZFALUA Fuit Libertinus: Soliom Jstúan in domo dicti Stephani Barta commoratur. post confiscationem 4 Primipili: Barta Jstwan Barta Peter Marko Sandor Marko Pal Tamas Miklos Borbat Thamas Borbat Janos Borbat Peter Pedites: Kelemen Jstwan Kelemen Jmre Kolomban Georgÿ Libertini: Marton Gergelj Judex Tobias Tamas Santa Marton Peter. Michaelis Daniel Fuerunt Libertini: Pancel Marton Filipes Mate Baliko Janos Zekelj Jstúan.Jmech Mattias Jmech Balas Georke Balint Georke Tamas szolga giermek Balas Gergelj kÿs arúaj Balas Andras Pedites: Toszo Georgÿ Jlÿkeÿ Peter Nagÿ Daúid Kÿs Sos Mihalÿ Kÿs Sos Peter santa Balas Georgÿ Mate Mattias Miklos Peter Kolomban Moÿses Terenchÿ Georgÿ Leorincz Balas Balas Jllies Georke Janos szolga Georke Balas Libertini: Sos Georgÿ Marok Peter Zekelj Marton. Szabo Mihalj Kowach Jstúan Varga Jstúan Farkas Ferencz Marte Janos Judex Kÿs Marte Janos Ambrús Demeter Ambrus Janos Kÿs Jllies Mate Balas Szekelj Kelemen kuldus Sera Mate kuldus.

Fuit Libertinus: Hadnagÿ Janos oltalomert Júan Georgÿ birsagert Kosza Andras ex bene placito Gergelj Barrabas is vgj Michaelis Daniel Jobagio: Kÿs Balintne peres helibeol eiusdem Michaelis Daniel Jobagio: Zeoch Antal Joannis Bibarczfalui Jobagio: Gergelj Georgÿ Joanni Rapoltÿ de Peselnek [Summa]: Primores Pedites Libertini Job. hii confiscati a Greg.Nobilis: Stephani Janosÿ orphanus Pedites: Szabo Andras Gaspar Georgÿ Gaspar Jstuan Libertini: Kosza Marton Gaspar Balint Judex. Michaelis Daniel. a Gregore Nemeti redditi Michaelis Daniel Post confiscationem: Fuerunt Libertini: Kowach Georgj ex bene placito 293 . Jllustrissimi Vestrae Eös Job[bagy]: Kÿs Pal Ferencz Toldÿ Gasparne Kortomos Antal Pal Janos Gal Janos Elekes Balas. confiscati Post confiscationem aliis subiecti 1 3 3 6 7 (88) FẃLE Nobilis: Michael Barotÿ Primipili: Fozto Jmre Fozto Balint Boda Jstuan Chiok Georgÿ szolga Kÿs Barta Jstúan Jakab Mihalÿ Chiok Gaspar Chiok Jstuan Dobaÿ Andras Fozto Andras Boda Marton Fozto Mate Boda Sandor Kowach Balint Chiok Tamas szolga Pedites: Rapoltÿ Georgÿ Simon Jstuan Chiok Gergelj Judex Chiok Peter Chiok Mihalÿ Bernard Peter Rapoltÿ Mihalj Libertini: Chiok Mate Jo Chioma Janos Kÿs Chiog Jstuan Kÿs Chiog Gergelj Marcel Jstúan Santa Peter szolga Fẃleop Janos. Michaelis Daniel Confiscati: Nagy2 Chiok Gergelj Machkas Peter Machkas Gergelj Machkas Mihalÿ. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: Kopasz Janos Trenchÿ Mihalÿ Barrabas Peterne Gaspar Mate Sugar Janos Valali Peterne. Nemetÿ.

Stephani Barta de Olaztelek. aliis subiectos 1 15 7 7 5 4 9 Primipili: Dienes Andras Dienes Tamas Dienes Pal Pedites: Nagÿ Marton Nagÿ Lukach Damokos Ferencz Peteö Gaspar Peteö Boldisar Peteö Marton Libertini: Bodo Demeter Georgÿ Antal Judex Jmre Jstuan pauper Jmre Albert nÿomorú Barrabas Balas szolga Peteö Jstuan. eiusdem Michaelis Daniel Jobagio: Szaz Balas. Stephani Barta supradicti Szabo Jllies. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: fuit pedes Peteo Peter ex bene placito. Petri Hadnagÿ (89) HERMAN Habet: Primores Primipili Pedites Libertini Job. Job[agiones]: Hÿdwegÿ Janos. Georgi Kolomban de Olaztelek Chÿkÿ Peter. dicti Valentini Fozto Jnquilini: Forgach Georgÿ. Jnquilini: Daúid Kelemen. avitici confiscati Post conf. dicti Emerici Fozto Szegedÿ Moÿses eiusdem Sipos Tamas. Christiani Benedek. Miklos Peter penze utan. Michaelis Daniel fuerunt pedites Peter Lukach es Janos ex bene placito. Matthaei Fozto Kowach Balint. dicti Stephani Boda More Miklos haúaselui.Pedites: Tatar Andras paraznasaga mia. fuit Libertinus Jnce Andras ex bene placito. nobilis: Melchior Nagÿ Primipili: Tokos Jstuan Simon Miklos 294 Deak Jakab Oswatt Jstúan Ambrus Gergelÿ Oswat Bartalis Marko Andras Birtalan Jstúan Pedites: Oswat Gergelj Judex Keomies Jakab Burian Birtalan abest . Michaelis Jakab de Fwle Vagantes: Boda Jmre Olah Jstúan Habet: Primipili Pedites Libertini Jnquilini Aliis subiectos Vagantes 3 6 6 2 6 2 BIBARCZFALUA G.

Valentini Fozto de Fwle Jnquilini: Oklandÿ Peter de eadem. Drabant Janos. Orban Boldisar. dicti Bartholomei Oswat Jnquilinus: Mihalÿ Varga.: Jnce Balint. Damokos Jstúan. Joanni Bibarczfaluj Donati. Jobagiones: Janos Cigan. Szarman Demeter. Tokos Jstúan. Georgÿ Benkeö de Bacon Jnq. Drabant Georgÿ. aliis subiectos cum Jnquilini 8 Confiscati: Lazlo Balas Rigo Jstúan Szeles Georgj aruaia. Jllustrissimi Vestrae Eös Job. confiscati et a Gabriele Bathori eidem3 Melchiori Nagj donati (90) Jobagio: Gerendÿ Janos.: Halmagÿ Janos de eadem. Lazlo Gergelÿ. Gripchie Janos es Karachion. supradicti Melchiori Nagÿ Eös Jobbagy: Farkas Ferenc. iam dicti Christiani Benedek Vagans: Olah Marton Habet: Primipili Pedites Libertini Jobagiones avitici Jnquilini Vagantes 2 6 3 1 4 1 295 . Stephani Damokos de Chiernaton Jnq.: Jnce Andras. Jakab Andras.Kalman Ferencz Libertini: Bartalis Leorincz caecus Oswat Janos Osuat Georgÿ Tokos Georgÿ Eös Job[bagy]: Kowach Jstuan Kowach Jnce Bartalis Georgÿ Bartalis Simon Damokos Antalne. dicti Melchioris Nagÿ Confiscati: Tokos Jllies. dicti Stephani Tokos Habet: Primores 1 Primipili 8 Pedites 4 Libertini 4 Jobagiones avitici 5 confiscati 11 Post conf. Kouach Jmre. Emerici Fozto de Fwle KŸS BACZON Primipili: Benedek Kereztes Benedek Balas arúaÿ Pedites: Veres Jstúan senex et Judex Boda Kelemen arúaia Benedek Pal Benkeö Miklos Szentes Janos Benkeö Laszlo Libertini: Boda Balint Szentes Pal kuldus Balint Kowach. TELEGDŸ BACON Olah Radulÿ.

Nobilis: Georgius Benkeö Pedites: Tokos Gergelj Tokos Peter Menihart Gergelj Kereztes Georgÿ Komplar Balas benna Kereztes Peter Libertini: Molnar Marton Bede Jmre kuldus Kelemen Peter Boda Mate Komplar Jstúan Janos Mihalÿ Varga Pal Judex Szabo Mihalÿ. Fuit Libertinus: Kelemen Balint Tatar mia zalogos. Simon. ante confiscationem possedit Michael Daniel. Z. Jllustrissimi Vestrae Júane Balint Nagÿ Sebestien Cereÿ Gergelÿ Tokos Jstúan Barrabas Mate Boldocz Janos. Joanni Georgÿ de Chÿk. primum confiscati et manibus4 Stephani Damokos relicti. alio subiectos 1 6 8 6 1 (91) SZALDOBOS Primipili: Ferencz Janos Ferencz Gergelj Ferencz Georgÿ Demeter Janos Borbat Jstúan Miklos Jstúan Pedites: Pal Mihalÿ Pal Tamas Demeter Georgÿ Libertini: Valali Mate Pal Peter. Jobbagio eiusdem Habet: Primipili Pedites Libertini Job. Jllustrissimi Vestrae Fuerunt Libertini: Bartalis Jmre Valali Peter Nagÿ Jstuan Barta Janos Szalaÿ Ferenczne Szaz Georgÿ. alio subiectos 6 3 2 6 1 RECHIENIED Primipilus: Fekete Ferencz Libertini: Fekete Tamas senex. ante confiscationem Post conf. Habet: Primores Pedites Libertini Jobagiones confiscati Post conf. Kenosÿ Marton es Kelemen. tandem per notam infidelitatis eiusdem Georgio Donat de Telegd a Gabriele Bathori donati. Fuit Libertinus: Ambrus Janos oor birsagh mia. Jllustrissimi Vestrae Eös Jobbagy: Kÿs Balint Kÿs Mihalÿ Kÿs Vas Andras Nagÿ Vas Andras Biro Janos Beres Janos Nagÿ Georgÿ Budaÿ Ambrus Bomher Janos 296 .

: Franciscus Kornis Primipili: Dimien Janos Magh Mihalÿ Pedites: Teoreok Janos Bella Marton Bella Balint Judex Libertini: Kouach Miklos Bagÿ Peter Tanka Balint Dimien Antal caduco morbilus Bella Matene Kenosÿ Georgine Kenosÿ Kelemenne Adorian Janosne Magh Peter Teoreok Leorinczne Tott Ferenczne Tanka Palne. Andreae Beögeoszÿ de Miklosfalwa. Jnq. avitici Confiscati Jnquilini 1 3 19 4 1 G.D. eiusdem Francisci Kornis Habet5: Primipili Libertini Job. Vestrae Eös Job. Joannis Kenosÿ de Ders 297 . ZENTPAL Jnquilinus: Szÿgiarto Miklos.: Tamas Peter Molnar Janos Molnar Tamas Tott Ambrus Tott Jstúan Keresto Janos Keresto Ferencz Szagonÿ Georgÿ Josa Miklos Tamas Janos Jane (!) Peter Boka Mihalÿ Bato Janos5/a Bako Mihalÿ Kondar Georgÿ Kadar Georgÿ Molnar Miklos Vas Georgÿ Jstuan Kowach Jnce Janos Nemet Balint Pechÿ Jstúan Szaz Pal Teoreok Pal Jtem: Bodo Lukach confiscati et a Joanne Jmreffÿ redempti Francisci Kornis (93) Jtem Jnquilinus: Szaz Georgÿ Szeben Videki. dicti Joannis Dimien Fuit ped.(92) Gedeö Andras Vas Miklos Killien Marton Killien Jstuan Vas Ferencz Orban Pal Judex Jtem: Biro Balas Orban Ferencz Egeÿ Mihalÿ Bichiak Janos Confiscati et a Joanne Jmreffÿ redempti Francisci Kornis Eös Jobb. Joannis Teoreök Jnq. Jll.: Zagonÿ Miklos Zagonÿ Janos Zagonÿ Ferencz Kÿs Szagonÿ Janos.: Bagÿ Pal Jo Georgÿ.: Resz Mihalÿ.

Vestrae Szabo Mihalÿ es Miklos fuerunt Lib. (94) Job. et Ped. Jll.Habet: Primores Primipili 1 2 Pedites Libertini cum viduis 3 12 Jobagiones avitici confiscati Jnquilini 25 1 4 KARACHIONFALUA Primipili: Tokos Mihalÿ Marton Peter Karachionfalúÿ Jstuan szolga Lazlo Georgÿ Neotelen Pedites: Tamas Kowach Dani Tamas Dani Janos szegenj Bato Pal senex Leorincz Balint Mate Gergelÿ Baczonÿ Gergelÿ Benedek Tamas Antal Mattias pauper6 Libertini: Salatÿ Balint Judex Leorincz Tamas Bato Mihalÿ Keote Georgine arúaia Beke Balasne arúaia.: Szabo Jstúan Szabo Mate Szabo Janos Simon Georgÿ Mihalÿ Gergelj Demeter Georgÿ.: Veres Pal Benedek Jstúan Kalman Ferencz Miklos Tamas Bodo Peter Bato Miklos Tamas Balint Jnce Pal Veres Mihalÿ Sÿpos Tamas Nagÿ Ferencz.: Nagÿ Mihalÿ. et aliis subiectos 12 Primipili: Szolga Lukach Dienes Pal pauper Gereb Pal Nagÿ Janos Bene Mihalÿ Leorincz Andras 298 Elekes Janchÿ giermek Czombo Andras szolga Benkeö7 Peter fuerunt Lib. Lucae Boldisar de Varosfalúa. Habet: Primipili 4 Pedites 9 Libertini 5 Jobagiones avitici 23 Jobagiones post conf.: Antal Balas szolga Kalman Mate Gal Ferencz szolga Kowach Georgÿ Kalman Mihalÿ Benkeö Demeter . hoc anno szegensegh mia búzaert attak magokot Francisci Kornis Eös Job. Melchiori Nagÿ de Bibarczfalua.: Gedeö Balas Keote Simon Josa Peter Kereztes Tamas Mattias Ferencz Oklandÿ Janos Farago Mihalÿ Farago Janos Sÿdo Peter Salatÿ Mihalÿ Salatÿ Tamas Bodo Georgÿ Sido Georgine Kÿs Mihaline Takach Mihalÿ OKLAND Egied Andras. Francisci Kornis Eös Job.

Fuerunt Ped. a Joanne Jmreffj redempti Francisci Kornis Eös Job. Libertini: Benkeö Janos abest Nagÿ Ferencz Judex Szolga Peter Kalman Andras Kelemen Jstúan Gal Andras Fabian Gergelj szolga Simon Jnce szolga.Bereczk Mate Szabo Jstúan. Leorincz Jstúan. most Petkÿ Janosne szalogosÿ. Barra Jstúan szolga. Teoreok Andras. Balint Tamas. Gergelj Janos. Francisci Kornis. Ezek búzaert attak magokat Fr. et Lib. Balint Gergelj. Jll.: Gal Kelemen Almasy Jstúannak nem regen keotte magat. Habet: Primipili Pedites Jobagiones avitici Post conf.: Jakab Gergelÿ. aliis subiectos 1 3 11 7 Libertini: Gabor Tamas Gellerd Mihalÿ szolga. (95) Antal Benedek. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: Rakosÿ Andras Somborÿ Jstúan Bereczk Mate Orban Janos Pete Tamas.: Leorincz Mate. Eös Job. Gedeö Janos. Ezek is most búzaert attak magokot Francisci Kornis. Balint Andrasne.: Bodo Mihalÿ Elekes Jstuan Antal Tamas Elekes Peter Antal Mihalÿ Kouach Janos Elekes Janos. Jll.: Nagÿ Jstúan. Kosa Georgÿ. Vestrae. Vszonÿ Janos. Boer Ambrus. Kornis. Leorincz Mihalÿ. 299 . Relictae Joannis Petkÿ Eös Job.: Peter Miklos Balas Ambrus Mattias Balint Ambrús Jstúan Pal Andras Kereztes Balint Kereztes Jstúan Miklos Mihalÿ ZENTPETER Miklos Gergelÿ Erdeos Adorian Lazlo Jstúan. eiusdem Francisci Kornis HOMOROD VŸFALÚ fuit Lib. Habet: Primipili Libertini Confiscati Avitici Post conf. Teoreök Gergelÿ. Demeter Mate. Vestrae Job. Teúiszÿ Swkesd Miklos eös jobbagÿ voltak. aliis subiectos 8 9 5 7 10 Primipili: Balint Miklos Pedites: Antal Tamas Kosa Balint Ferencz Janos. Remete Jstwan. Bene Janos.

avit. a Joanne Nadudúarÿ.: Kÿs Mihalÿ Hegÿ Janos 300 . Nagÿ Mihalÿ. a Joanne Jmreffÿ redempti Francisci Kornis Jnq. Teóreók Mihalÿ. Rigo Lukach. Confiscati Jnq. dicti Michaelis Magiarÿ. Francisci Kornis Confiscati: Barrabas Ferencz. Kouach Gergelÿ. Gabor Jstúan. Kenosÿ Andras. aliis subiectos 2 7 7 5 2 Primipili: Lencz Miklos Magiarÿ Mihalÿ Vszonÿ Leorincz Porkolab Andras szolga Boldisar Lukach Marton Peter debilis Bichiak Pal Bichiak Balint Jllies Mate Judex Libertini: Leorincz Andras szolga Gedeö Balint szolga Bichiak Mihalj es Peter absunt (96) Eös Job.Szaz Georgÿ. Job. avitici Confiscati Post conf. 9 3 5 1 1 JANOSFALUA Primipili: Koúach Miklos Túsnadÿ Janos Vas Gergelÿ Leorincz Andras Berze Gergelÿ Lazlo Leorincz Vas Andras Gergelÿ Andras Goro Mihaline kÿs arúaia Pedites: Kelemen Leorincz Judex Vas Gergelÿ Balint Gergelÿ Bartalius Ferkeö szolga Balint Mihalÿ szolga Goro Matene kÿs aruaia Vas Lukachine kÿs arúaia Libertini: Vas Janos Barra Janos leprosus Koszma Georgÿ Bernard Mihalÿ pauper Barra Georgÿ. pretio redempti Francisci Kornis Fuerunt Ped.: Chÿkÿ Andras.: Chiedeö Georgÿ ezt teorúenniel Herabe Jstuan. Chieteö Miklos. Habet: Primipili Libertini Job. Francisci Kornis Confiscati: Chieke Jstuan Nagÿ Andras. ez rabsagbol ualo valtsag mia Francisci Kornis VAROSFALUA Habet: Libertini Jmpig.: Ferencz Andras. Doka Balint. Vestrae Eös Job. Jll.

Habet: Jobagione avitici 19 ZENT EGŸHAZAS OLAHFALÚ ES KAPOLNAS OLAHFALÚ Priúilegiúmos heliek. melliet exhibealanak. alterius Stephani Palfalúy de Marefalua Eös Job.: Jakab Jstúan (97) Jakab Mihalÿ Ambrus Mihalÿ Racz Peter. dicti Andreae Gergelÿ Habet: Primipili cum viduis 9 Pedites cum viduis7Libertini 5 Jobagiones avitici 7 Jnquilini 1 HOMOROD KEMENFALUA Eös Job. Fiscus szamara annúatim successionis semper temporibus eszer fwreszdezkaúal tartoznak. Francisci Benchier de Medeser Eös Job.: Lazlo Kowach Tamas Georgÿ Elekes Jstuan Orban Georgÿ Gergelÿ Tamas Drabant Balas. Eös Job.: Leorincz Gergelÿ Benedek Janos Remete Janos Sido Lazlo Sido Tamas Leorincz Andras Nagÿ Menihart. Az elseöben: Primipili: Pal Andras Tanko Andras Tanko Tamasne Pedites: Gergelÿ Balas Szentmihalÿ Balas Bodo Benedek Jmreh Jstuan Leorincz Mihalj szolga Ferencz Andras Libertini: Nagÿ Mate Chiaka Gergelj Antal Janos Antal Peter Balas Ferencz Anda Peter Ferencz Mihalÿ Nagÿ Georgÿ Tamas Ferencz Hegedws Tamas Georgÿ Marton Georgÿ Tamas Bodo Janos Bodo Balint Ferencz Daniel Szelies Jstúan Hegedws Mihalÿ Tomorÿ Pal Kerestalÿ Mihalÿ Tomorÿ Peter Kerastalÿ (!) Peter Kerestalÿ Tamas Gedeö Tamas Abos Jstúan Szeles Mihalÿ Szeles Leorincz Hegedws Gergelj Hegedws Balas Egerÿ Tamas Egerÿ Mihalÿ Kerestalÿ Pal Elekes Georgÿ Az masikban: Primipili: Gothard Farkas 301 . Orphanorum Francisci Karachionfalúÿ. Stephani Palfalúÿ de eadem. Francisci Kornis Jnquilinus: Gereb Janos halmagÿ.: Chÿkÿ Peter Dakos Janos. Egieb szolgalattiok ninch.Dobos Miklos Ferge Mate Mate Ambrusne Kÿs Tamasne Job Balint es Jstúan fiaÿ. de eadem.

Kiralj fuit Ped. Georgÿ Biro de Z. Jll.Tamas Georgÿ Pal Benedek. aliis subiectos Jnq. fuerunt Lib.: Orban Georgÿ.: Barrabas Mihalÿ Demeter Ferencz Josa Lukach.: Racz Janos. Petri Gal Jnq. Marton Jmpignoratus fuit Ped.: Vas Balas. Joannis Biro de Z. Andreae Abramfalúÿ de eadem Habet: Primipili Pedites Libertini Jobagiones avitici Post conf. dicti Petri Gal Job. Vestrae Eös Job. Marton Jobb. 6 2 6 1 6 3 302 .: Orban Ferencz ehsegh mia Pal Ferencz Foris Tamas szalagosok. hÿ(!) privilegiati Jll. Blasÿ Berze de Z.: Bernard Mihalÿ. Vestrae KENOS Primipili: Gal Peter Mate Peter Sandor Pal Lazlo Mattias Nagÿ Jmre Judex Pedites: Kowach Leorincz Sandor Janos Libertini: Lazlo Peter Georgÿ Mihalj senex Foris Georgÿ es Janos szolgak Vas Janos szolga Demeter Jmre Santa Teoser Jstúan. vilagtalan Pedites: Balas Janos Bot Peter Dobos Jmre Georgÿ Andras Libertini: Janosÿ Janos Mate Andras Miklos Janos Balas Peter Peter Balas Peter Georgÿ Peter Pal Peter Janos Miklos Gergelj (98) Tamas Andras Biro Marton Kadar Mihalÿ Biro Gergelj Janos Marton Biro Pal Benedek Gergelj Elekes Gergelÿ Jakab Balas Balas Mate Elekes Mate Jakoch Balasne fia Jakoch Pal Daniel Mihalÿ Andras Gergelj Janos Georgÿ Jakoch Peter Andras Peter Bordocz Balas Nagÿ Balint Leorincz Mate poklos Tofalúÿ Jstwanne fia Tofalúÿ Antal Tofaluÿ Lukach Bordos Mihalÿ Habent (!): Primipili cum viduis 6 Pedites 10 Libertini 66.

Marton fuit.BAGŸ Primipili: Kelemen Tamas Balassÿ Georgÿ Szolia Lukach Lukach Peter Hoggiaÿ Marton Szolia Mihalÿ Jo Leorincz Orban Peter Jo Gergelj nema Szekelj Pal Rigo Janos Benke Marton Balassÿ Peter Judex Jo Janosne Kowach Marton Pedites: Szolia Adam (99) Szolia Pal Gelerd Andras Bence Peter Teoreok Mihalÿ Danÿ Benedek Teoreok Mate Danÿ Peter Rigo Andras Leorincz Tamasne Doka Jstwanne Benke Janosne Teoreok Palne Kÿs Mihaline Libertini: Balassÿ Gergelj Leorinczÿ Georgÿ szolga Vagantes: Demeter Janos Nagÿ Balint magjak. Georgÿ Biro de Z. Jnq. hol [?] Katona Janos Varkuch Peter koborÿ Mate Balas kekesÿ Habet: Primipili cum viduis Pedites cum viduis Libertini Vagantes 15 14 2 5 LOKOD Primipili: Sandor Janos Sandor Pal Sandor Mate Sandor Marton Sandor Gergelj Sandor Miklos Ferenczÿ Janos Demeter Andras Dimien Tamas szolga Sata Balas Lukach Marton szolga giermek Pedites: Gergelj Antal apro arúaÿ Gabris.: Gal Pal. Jmreffÿ redempti Francisci Kornis. Gal Mihaline. relicti Michaelis Dimien de Lokod Habet: Primipili 11 Pedites 2 Libertini 3 Confiscati 3 Post conf. 3 303 . fuit Lib. Vestrae. Andras es Jstok Libertini: Balas Pal Olah Lukach Vas Janos. aliis subiectos cum Jnq. Jll. a Jo. Confiscati: Enok Janos Sata Mihalÿ Ferencz Georgÿ Enok Andras aruaÿ.: Olah Gergelj Zalogos. L.

: Kÿs Rigo Gergelj zalagossa Jo.: Bernard Ambrus szegensegh mia ez telen zalagba Nicolao Sambokretj de Vdwarhelj. Vestrae fuerunt Lib.: Bogior Ferencz Enok Tamas Lofeö Jakab Radulÿ Ferencz Albert Janos Marton Jstuan mint Andreas Kenosÿ in rationem orphanorum quondam Joannis Nagÿ de Patakfalwa Confiscati: Nagÿ Jmre. Vestrae Eös.: Pal Mihalÿ Barla Mate Toma Janos Kupa Janos Mester Marton . Laurentii Albert de felseo bodogh Azzonifalwa.: Olah Ferencz zalagossa Petri Gal de Kenos.PATAKFALUA Primipili: Kenosÿ Andras Bencze Balas Balint Kowach kÿs arúaÿ Pedites: Dienes Pal Bence Janos Kerestalj Pal Neotelen Dobos Janos Neotelen Karachion Balint (100) Lib.: Bereck Lukach zalagos. Job.: Kontÿ Balas Drabant heliebeöl. Ex loco Lib. Job. Job.: Simon Miklos Rigo Gergelÿ Bereck Demeter. Jll. fogolj el zalastasert. Jnq. ez iden zalagos Andreae Beogeozÿ fuit Lib. Jll. Stephani Orban de Lengielfalwa. szegensegh mia zalogosÿ Andreae Kenosÿ fuerunt Lib. SANDORFALUA Primipili: Miklos Janos Pedites: Szeoke Ferencz 304 Barla Peter Barla Andras Libertinus: Chiszar Ferencz. Bereck Peter 2 eokerert. aliis subiectos Jnquilinus Vagantes 3 5 2 6 1 9 1 4 Kerestelj Gergelÿ Judex Orban Gergelj.: Keomies Janos. a Greg. Vagantes: Rab Mihalj Beöleönj Kelemen Janos Olaztelekj Santa Jstúan Daroczÿ Jakab de eadem Habet: Primipili cum viduis Pedites Libertini Job.: fuerunt Lib. Nemetÿ pretio redempti Petri Gal de Kenos. Orban de Swkeö. avitici Confiscati Post conf.

: Feniedÿ Georgÿek telen paraznasagert feie keoteot Job.: Ferencz Tamas Ferencz Jstúan szegensegh mia fuit Lib. Sambokretÿ Habet: Primipili cum viduis 2 Libertini 1 Ante et post confis. post confis.Mester Balint Judex. post confis. ante conf.: Demeter Andras gilkossagert 305 . ARUATFALUA Primipili: Jnce Tamas Demeter Janosne Libertinus: Ferencz Tamas Judex. hÿ Pauli Vgron TELEKFALUA fuit Lib.: Balas Gergelÿ Feniedÿ Andras Ambrus Tamas Marton Janos Ambrus Pal tempore confis. V[gron] (101) Habet: Primipili Pedites Libertini Post conf.: Balas Janos szegensegh mia zalagos. V.: Pal Mate paraznasag mia preterito anno eidem P. Nic. aliis subiectos 1 3 1 7. Fuerunt Lib. ante confiscationem: fuit Lib. Jll. aliis subiectos 9 Primipili: Balint Balas Orban Janos Jpo Janos Benedek Georgÿ Nagÿ Peter Janos Balint Benedek Jstuan Rigo Georgÿ Enok Andras Nagÿ Janosne arúaia Pedites: Burian Georgÿ Judex Burian Gergelj szolga Kouach Benedek Pribek Andras Pribek Jstúan Fekes Georgÿ Kowach Andras Karachion Tamas Pal Jllies Karachion Jstúan Santa Karachion Janosne arúaia Búrian Leorinczne arúaia Libertini: Dienes Ferencz szolga Nagÿ Lukach szolga Geórgÿ Janos Nagÿ Peterne arúaiaúal Orban Leorincz Szaz Peterne arúaiaúal Birtalan Jakabne arúaiaúal Sebestien Lukach szolga. ehseg es marhatlansagh mia zalagositottak magokot Paulo Vgron de Abramfalua fuit Lib. Petkÿ Janos fel nem irta. chiak kezenel hatta Andreae Beögeoz. Vestrae. Jll.. fuerunt Lib.

aliis subiectos 11 post Conf. V. hÿ Nicolai ABRAMFALUA9 Sambokreti de Vdwarhelj. fuit Lib. fuit Ped. avitici alio sub. ante et post conf. Jnquilini 1 1 12 1 1 ZENT LAZLO Primipili: Farczadÿ Balas Judex Chienker Jstúan Vas Ferencz 306 Pedites: Vas Janos szolga giermek Balassÿ Jstuan szolga. Petki Commissarius in loco Tamas Deak ante conf.Advenae: Kereztes Peter.: Kalaman Georgÿ.: Bogior Marton. Orban Jstúan fattiú Advenae: Fodor Albert szabad szekelj helibeol.8 sed in loco per Jo. E. et Nob. relicti. szegensegh mia szalagos.: Paulus Vgron Primipili: Abramfalúÿ Andras Eös Job. Santa Ferencz aquisiti. fuit primipilus: Veres Peter Dersÿ. Jll. Nagÿ Jstuan szegenisege mia ante confiscationem Jnq. (102) Advenae: sed per Jo.: Gal Jstúan Benkeö Leorincz Bardocz Janos Ballo Peter Moÿses Balint Meszeÿ Peter Jo Balint. Habet: Primipili cum viduis 10 Pedites cum viduis 12 Libertini cum viduis 8 ante et post conf. eiusdem Paulj Vgron Eös Job. . Petkÿ relicti zalagos Andreae Beögeözj. post confiscationem: fuit Lib. dicti Andreae Abramfalúÿ Habet: Primores Primipili Job. Melchioris Nagÿ de Bibarczfalua Jo Pal.: Lÿmburdj Gergelj. Casparis Vaÿda de Kwsmeöd Benkeö Janos. Stephani Almasÿ de eadem Job. penze utan dicti Pauli Vgron Gal Georgÿ hunc quoque idem Paulus Vgron jure tutorio possedit ante conf. hÿ Jo. Nagj Peter.: Jnce Miklos ex bene placito Advenae: Kadar Balint zalagos.: Tamas Mihalÿ. Orban de Swkeö.

avitici Job. Hÿ Stephani Almasÿ Habet: Primipili cum viduis Pedites cum servis Libertini cum servis Avitici Post conf. fuit Lib. Vestrae. Pauli Vgron Forro Martonne zalagos Miklosfalúj Andras arúaiae az. Farkas. hÿ Fr. Jll.: Menihart Janos ex bene placito hic ante biennum Pauli Vgron ante confis. Nemes helieben Pauli Vgron Habet: Primipili Pedites Job. Advenae: Kÿs Orban. DALLIA Eös Job. Francisci Kornis. fuit Lib.: Kelemen Ambrus Zalogos Kato Peter Zalagos Advenae: Szakadatÿ Jmre es Simon. Nemes helÿben.Eös Job. confiscati Jmpignoratos ac qui sit preterea Advenae et aliis subiectos post confiscationem 3 2 9 1 Kowach Jstuan 6 Primipili: Dienes Peter Vas Georgÿ Marton Georgÿ Benedek Gergelÿ Balas Peter Balint Gergelj Koúach Janos Leorincz Andras Dienes Georgÿ Antal Pal Antal Mate Kelemen Janos Giarfas Balas Zekelj Peter Szekelj Janos Abramfalúÿ Jstúan Kando Martonne Jmre Kowachne Szabo Janosne Dienes Jstuan arúaia Szekelj Tamasne Pedites: Bandÿ Janos Szabo Tamas Szoltan Andras Szoltan Pal Fabian Balas Neötelen Gaspar Janos szolga Szoltan Georgÿ szolga giermek Kelemen Jstúan szolga Libertini: Bako Marton Olah Mihalÿ Sebestien Marton Bereck Mihalÿ Kÿs Szekelj Peter Bako Balint Biro Balint Bandÿ Georgÿ Deak Janos Kalos Mihalÿ szolga. fuit Lib. most Vgron Pal biria (103) Aquisitus: Hegÿ Jakab11 confis. Andreae Beogeozÿ Kolchiar Gergelj. aliis subiectos ut videre est 21 8 10 1 3 307 . ez az egj chierelt.: Nagÿ Pal es Ferencz ehsegh mia.: Orban Janos Benkeö Ferencz Forro Georgÿ Benkeö Janos Balas Georgÿ Lazar Janos Balas Peterne10 Vas Janos. Jstuan Deak eoreoksegeben laknak. et restitutus. Szabo Mattias Job.: Olah Ferencz.

308 . Fuerunt Ped. Ballo Georgÿ. Miklos Andras Pauli Vgron Veres Lukach orsagert Paulo Vgron. Aviticus: Miklos Mihalj fuerunt Lib. Vestrae Eos Job.. confiscati Jnq. Pal Pal orph. Habet: Primipili cum viduis Pedites Libertini Jobagiones avitici et aliis subiectos Jnquilini 4 2 2 4 6 1 Primipili: Nagÿ Mihalÿ Neötelen Libertinus: Forro Georgj. Hj fuerunt confiscati et tandem Joanni Petkj donatj. Vestrae. Jll. fuit Ped.12 Sÿnke (!) Marton. Kelemen Miklos. nunc propter conflagrationem domus propriae Jnq. Kechikes Gergelj. 1 1 1 4 1 KANŸAD Pedites: Elek Pal Judex Konia Pal Libertini: Kowach Janos senex Dersi Mihalj es Janos szolgak Vigh Peter Tompa Janos Pal Jakab orph. avitici Job. Jll.: Chiszar Janos et alter Chiszar Janos hoc anno relictae Joannis Petkÿ Kowach Peter gÿlkossagh mia eidem relictae JASTFALUA Zagonÿ Ferencz Andreae Bögeözj Jnq. Job.: Benkeö Andras. Geczÿ Janosne.: Bereck Miklos Lucae Szolia de Bagj. Advena: Olah Janos Pauli Vgron.: Vcztpetrus Szoltan de Dallia in domo Georgj Petenie de Abastfalúa habit Habet: Primipili Libertini Job.: Kowach Antal.(104) EGE Primipili: Burian Peter Zagonÿ Balas Chiszer Pal Burian Janosne Pedites: Deak Peter Chiukor Georgÿ Libertini: Chiszer Andras Kowach Pal Judex Gaúos(!) Leorincz Kowach Ferencz Santa Bandÿ Janosne Bandÿ Matene Ganchios Jstwanne Bako Jstwanne.

eiusdem Andreae Beogeozÿ. fuit L. ez alat violenter Petkÿ Janos jozagahoz keoteleztek. Michaelis Balassÿ de Veczke Post.: Kowach Mihalÿ Chiokor Peter Olah Peter Nagÿ Ambrus ex bene placito. Habet: Pedites Libertini cum orph.: Baúsz Balas. conf. Jll. conf. Bito Janos Vestrae Borosÿ Mate nÿomorú Barlok Peter Kechkes Miklos Egied Georgÿ szolga Chiúkor Georgÿ Pedites: 309 . fuerunt Lib.: Toro Janos ex bene placito Ante conf. fuit L. Joannis Palosÿ de Vduarhelj in curia nobilitarj commorans Eós Jobb.: Joanni Petkÿ Primipili: Dersÿ Mihalÿ Dersÿ Janos Dersÿ Andras pauper Dersÿ Peter Dersÿ Mihalj Pal Tamas Veres Benedek Veres Janos Nagÿ Sandor Veres Leorinczne arúaia Kenosÿ Janos Fulo Mihalÿ Fanchialÿ Balint Szakach Balas Demes Jstúan Pal Georgÿ Jmre Georgÿ Nagÿ Marton benna Boros Lukach Jstwan Pal szolga Sandor Jstúan Demeter Mihalÿ Gergelÿ Jstúan vilagtalan Kowach Janos Jstuan Miklos Barta Peter Kÿs Kanÿaro Janos Pal Mihalÿ Kaniaro Georgÿ Kowach Balas Judex Elekes Peter Koch Mattias Libertini: (106) Koch Tamas Jmre Pal Bakos Peter Kowach Georgÿ. avitici Post conf. Post conf. aliis subiectos Aduena 2 6 4 19 1 Relicta M. fuit L.: Kowach Georgÿ betegsege mia hadba nem mehetúen. Balthasaris Veselenÿ de Palos Kowach Peter ex bene placito Andreae Beögeözÿ Adúena: Haÿdu Jstúan. fuit ped.: Nagÿ Pal.: Chiokor Antal ex bene placito a breúio. relictae Joannis Petkÿ Post. eiusdem Joannis Petkÿ DERS Post conf. ezt eggj ideigh a bello. conf. dicti Michaelis Balassj post.: Olah Ferencz Santa Janos Deak Mate Mihalj13. Job. Eös Jobbagÿ: Nagj Balasne. ez alat coacto jobbagiaúa teotte.: Pal Lukacz. Joannis Petkÿ. D.(105) Job.

: Demeter Gergelj. Dersÿ Jnq.: Koborÿ Peter Szaz Peter . fuerunt Lib.: Fekes Janos. Vestrae Eös Job. Advena Jnq. Michaeli Daniel Advenae Job. eiusdem Joannis Petkÿ Advenae: Demeter Jstúan Nagÿ Andras Koborÿ Dienes Lukach Meszeösegÿ Kÿs Janos.: Beres Mihalÿ Szabo Jstwan Sigmond Peter Szaz Janos Paztor Balint Leorincz Jstúan Chiomor Peter Chiomor Pal Kosa Mate Kosa Peter Kosa Mihalÿ Barat Benedek Pito Janos Pito Georgÿ Kÿs Fulo Balas Kÿs fulo Georgÿ Szabo Ferencz Barat Andras Barat Mihalÿ Szaz Jstúan Garda Peter Barla Marton Kekericz Jstúan. dicti Blasÿ Kowach. Jll. Fogaras feoldi Lukach Vargaÿ Kaczaÿ fuit L.Eös Job. 1 Jnquilini 2 MUSNA Primipili: Koch Mate Simon Leorincz Dienes Peter Libertini: Mate Lukach Sebestien Pal Szel Balint Mate Tamas Kerestelÿ Peter Fabian Jakab Szakal Mate Neötelen 310 (107) Eles14 Georgÿ szolga Rosno Peter Szaz Janos Janos Kowach Kerestelÿ Balint Barok Lukach Ban Georgÿ Judex Ban Jmre senex Gerko Mihalÿ Langos Gergelj senex Giurko Mate szolga Adam Georgÿ szolga Szel Andras Simon Janos szolga Szaz Jstuan szolga Mate Jakab szolga Ban Janos szolga Mate Mihalj szolga Ban Mihalj szolga Josa Andras szolga Kÿnda Lukach szolga Vas Georgÿ szolga. Jmre Balasne hazaban Habet: Primores 1 Primipili cum viduis 14 Pedites 8 Libertini 20 Job. ehseg mia Mich.: Menihart Balas Menihart Georgÿ. hÿ ante confiscationem. Relictae Joannis Petkÿ Szúrkos Mihalÿ Solnaÿ. alio Sub.: Gergelÿ Mate ex bene placito Nagÿ Georgÿ ex bene Dienes Andras ex bene Dienes Peter Dienes Georgine ex bene Demeter Peter potentialiter Egied Janos Jmpignoratus.: Koúach Pal birsagert a triennio Joannis Petkÿ Eös Jobb. Relictae Joannis Petkÿ Ante conf.: Barla Mihalj Koborj. avitici 25 Ante confiscationem 7 Advenae 6 Post conf.

fuerunt Lib. oltalomert Andreae Gereb Kowach Marton ex bene placito Eös Job. Georgÿ Olah Szaz Janos.Ante conf.: Gabria Balint feie valtsagaert Bolia Andras Zalagos Bolia Janos feie valtsagaert Kÿs Mihalÿ oltalomert Chiozo Marton oltalomert Kÿs Peter Kÿs Gergelj ex bene placito Post conf. D.: Szaz Georgÿ. nÿelúe mia Maÿlat Peter. avitici 21 Ante confiscationem 7 Post confiscationem 8 Jnquilini 2 (108) MATISFALUA Pedites: Gazda Lukach Pallo Marton Judex Libertini: Barra Peter Bakos Jmre Kozma Jstúan arúaia Nagý Mihalÿ arúaia. Marton Jnq. fuerunt Lib.: Sos Gergelj. Relictae Lucae Pap Habet: Pedites Libertini cum orphanis Job.: Nagÿ Peter ex bene placito.: Laÿos Mihalÿ Chiozo Jakab Leorincz Peter Szarka Georgÿ Dako Andras Dako Gergelÿ Dako Mihalÿ Kÿs Palne Elekes Mihalÿ Fulo Balasne Dobra Jstúan Szarka Lukach Szarka Mihalÿ Kowach Jakab Barlok Tamas Bartok Jstúan Jmre Pal Bartok Balint. J. avitici Jnquilini 2 4 4 2 Primipili: Telegdÿ Demeter Sata Balas Mattius Janos Sandor Mihalÿ Chÿkÿ Tamas Hegÿ Janos Farkas Pal Chÿoma Jstúan Teoreök Miklos Katona Marton Foris Leorincz Egied Mihalj szolga Egied Marton szolga 311 . nunc Relictae Joannis Petkÿ Eös Job. Stephani Dako de Vadasd Gaboria Balas. Eös Job. V. Georgÿ Biro de Z. Mich.: Nagÿ Jstuan Nagÿ Gorbaÿ. Mag. Francisci Kornis Post conf. Francisci Kornis Habet: Primipili 3 Libertini 29 Job.: Nagÿ Marton Nagy Peter Szel Mihalÿ Nagÿ Janosne.: Pal Jakab ex bene Adam Mihalj ex bene placito Kÿs Janos Hegedws Andras. Volphgangi Alia Jnq. Sandor AGIAGFALUA Kobak Marton feketelaki.

Eös Job. Jnq. dicti Blasÿ Sala. Zabad szekelÿ helÿbeöl.Pedites: Bakonia Janos Gazda Leorincz Mattiús Mihalÿ Georgifÿ Ferencz Farkas Ferencz Bartos Mihalÿ Keowechÿ Boldisar Varga Balint Miklosÿ Georgÿ szolga Salatÿ Lukach arúaia Libertini: Peter Mihalÿ Keowechÿ Lukach Bartos Jstúan Szaz Marton Bartos Leorincz szolga Bartaliús Georgÿ Szabo Janos Judex Kÿs Farkas Ferencz Miklosÿ Janos szolga Saman Pal arúaia Bartos Marton arúaia Bartalis Mihalÿ arúaia Keopeczÿ Janos arúaia.: Pallo Georgÿ Damokos Pal. dicti Mich. Blasÿ Sala Miklos Jstuan Post conf. Advenae Jnquilinus 13 10 13 2 4 4 1 Nobilis: Joannes Teöreök Primipili: Bakonia Mattiasne Libertinus: Kÿs Jmre Judex Fuit L. dicti Martini Egÿed Jnq. J.: Varga Pal Zalagos heliben Advena: Sipos Mihalÿ Keresdÿ Demeter Leorincz. S. Petkÿ Advenae:15 Szaz Pal Dalliaÿ.: Cirÿak Benedekne. V. fuit L.: Simon Mihalÿ. Advena: Keopeczÿ Gergelj Habet: fuit L. V. J. . Advena: Kelemen Olah Feieregihazÿ.: Chÿeke Peter Zalagossa dicti Joanni Teoreök Eös Jobbagÿ: Markos Bartalis Demeter Miklos Habet: Nobilis Primipilus Libertinus Jmpignoratus Job. avitici 1 1 1 1 2 MOGIOROS Primipili: Fúlo Janos Szabo Balas 312 Pedites: Miklos Janos arúaÿ Kÿs Ontoch Mihalÿ arúaÿ Libertini: Hegÿ Mihalÿ Judex Nagÿ Janos benna. eiusdem M. Jo. Sandor (109) DECHFALUA Primipili Pedites Libertini Avitici Post conf.

dicti Francisci Farkas (110) Post Fuit Ped. Andreae Beögeözÿ Advena: Szaz Janos. L.: Chypeö Miklos Santa Szabo Janos 313 . et Nobilis: Franciscus Farkas Primipili: Goro Andras Janczio Ferencz Mihalÿ Jstúan Mihalÿ Mihalÿ Bodor Mihalÿ Chiotor Pal Fekete Andras Fekete Ferencz Nagÿ Ferencz Gal Jstúan arúaÿ Gal Janos arúaÿ Chÿomortan Janosne Chÿomortan Janos Jakab Leorincz Benkeö Andras arúaÿ Benchier Gergelÿ Pedites: Fozto Janos Pap Miklos Veres Balint Ban Andras arúa Chÿpeö Antal vilagtalan Ambrus Jstúan Toaso Janos Ozdÿ Mihalÿ Libertini: Elekes Andras Leorincz Georgÿ Lado Georgÿ Fekete Janos Judex Eles Peter szolga Chiakÿ Peter Petre (!) Mihalÿ Tott Lukacz Petre (!) Janos szolga Benedek Leorincz szolga Toaso Peter Szabo Jstúan Chyútor Georgÿ. J.: Foris Gergelÿ de Nagÿ Solimos.: Ontoch Mihalÿ Balas Georgÿ Hegÿ Marton Hegÿ Janos ex bene placito.: Szabo Boldisar Nagÿ Leorincz Bereck Peter. Vestrae fuerunt L. f. Petkÿ Ante conf. Tomae Veres de Somolio BEÖGEÖZ Habet: Primipili Pedites Libertini Post confiscationem Ante confiscationem Vagans Jnquilini 2 2 2 5 1 1 1 Eg.: Nagy Ferencz.: Kowach Peter Tiztarto.: Chÿkÿ Peter.: Ban Ferencz Zalagos Advena: Varga Jstúan szabad szekelj helibeol Jnq. Gereb Vagans: Kobak Ferencz Jnq. dicti Stephani Mihalÿ Jnq.: Bandÿ Leorincz de eadem.: Olah Janos f.Post conf. dicti Andreae Goro Advena: Radulÿ Jstúan in domo Michaelis Mihalj conf. post conf. Jo. Paulo Vgron Fuit L. L. ez telen buzaert L.: Fozto Jstuan szegensegh mia. An.

Gregorÿ Beögeözÿ de Ozdfalúa fuit Primipilus: Nagÿ Jmre Zalagos OZDFALUA Fuit L. Ezek Miklosfalúÿ Andras Arúaie. Nob. tutora And.[Habet:] Primores Primipili cum viduis 1 16 Pedites cum Orphanis 8 Libertini 13 Post conf. Propter hos aliis subiectos 2 Nobilis: Gregorius Beogeozÿ Primipilus: Alard Ferencz Libertini: Biro Pal Judex Gaspar Jakab Sigmond Georgine Biro Janos Santa 314 Lazlo Ferencz. eös Jobbagÿ. Vestrae Eös Job. Francisci Farkas de Beögeöz Benkeö Balas. ante conf. And. aliis subiectos Advenae Jnq. [Habet:] Primores 1 Primipili cum orph. avitici 12 Advenae 2 Post conf. Beögeözÿ Advenae: Olah Dan Szaz Lukach. Gagÿ Palfÿ Ferenczne Nemes wles helieben lako Selleri Jnq. J.: Marton Peter.: Bogior Mihalÿ Bogior Mate.: Benchier Jstuan. antiqui: Orban Georgÿ Orban Tamas Szaz Orbanne Moÿses Mihalÿ.: Andreas Beögeöszÿ Primipili: Jllies Andras Nagÿ Pal aúraia Ped.: Chÿont Antal arúaia Chÿont Pal pauper. Beögeözÿ. Vestrae Jnq. dicti Andreae Beögeözÿ Balo Pal Balo Tamas Kalman Tamas Nagÿ Janosne. 2 Pedites 1 Libertini 2 Job. Ezek Petekreöl ieöt eös Jobbagÿ Jtem: Chienker Ferenczne Chÿont Leorincz Szaz Janos Szaz Tamas. Beogeozÿ Eös Job.: Felzegÿ Mihalÿ arúaia Lib. And.: Moÿses Peter.: Chiont Janos gilkossagert. 7 3 2 MIKLOSFALUA E. J. Francisci Alard Job. dicti Francisci Alard .

: Daúid Jstúan absens Libertini: Tibald Marton Vaÿda Janos szolga Hegÿ Antal Judex 315 .: Nagÿ Miklos Olah Jstúan. J. Ambrosÿ Cibre BIKAFALUA Primipili: Hegÿ Balint Lukach Miklos Jstúan Deak Alard Mate Lukach Balas arúaÿ Ped.: Nÿreö Georgÿ.: Janosÿ Tamas arúaja. Simon. de eadem Jnq. Petkÿ fuit L. relictae Jo. Halmagÿ Jstúan.(111) [Habet:] Primores Primipili 1 1 Libertini Jnquilini Job. Laurentii Albert [Habet:] Nobilis Primipili cum viduis Pedites Libertini Job.: Teoreok Georgÿ. Antiqui 5 5 1 FELSEÖ BODOGH AZZONFALUA Nob. Jstuan Primipili: Albert Leorincz Pal Georgÿ Benedek Ferencz Lazar Andras Judex Teoreök Peter arúaia Cibre Balint arúaia Lazlo Marton arúaia Dersÿ Ferencz szolga Peter Deak arúaia Pedites: Jakab Tamas Simon Ferencz szolga Libertini: Teoreok Andras Simon Mate arúaia Sigmond Jstuan senex Santa Georgÿ benna.: Koúach Georgine Fwresz Janos Koúach Mate Cina Antalne Orphani Thomae Janosÿ Jnq. Jnq. in domo Nob. Vestrae.: Sigmond Janos in domo Agilis Jo. fuit L. CIBREFALUA Advenae: Heÿa Janos gelenczeÿ. Fran. Eös Job. dicti orph. avitici Jnquilini Advenae Job. antiqui 1 9 2 4 4 5 2 1 Primipili: Cibre Ambrús Cibre Martonne Advena: Abodÿ Marton. Tomae Janosÿ. Kouach de Kereztwr. Blasÿ Jnce Jnq.: Varga Janos Vdúarhelÿ.

: Jstúan Peter Birtalan Kata Bernard Janosne fiaúal Georgiel Mihalÿ Mate. (112) Fuit eztendeoben kichinkichin adossagert es hadtol walo mentsegert Miklosfalúÿ Beögeoszÿ Andrast szolgaltak Eös Job. Valentini Tamas de felseö Bodogh Azzonifalúa. Lukach Balas arúaÿ hazokban BETHLENFALUA Szaz Lukach Erkedj. V. fuit Ped. Matthaei Alard. Advena: Molnar Peter. Blasÿ Jnce de Delne [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. Jtem Advenae 5 1 8 2 Ped. Hegÿ Balint Zalagossa Advenae: Szaz Gabor Erkedÿ Georgÿ Ferencz. et libert. Birtalan Andras.: Gergelÿ Peter. avitici Andreae Beogeozÿ subiecti post confiscationem pedit.: Kÿs Chÿkÿ Peter Chÿkÿ Janos Jnquilini: Swkeösd Miklos Swkeösd Pal Kowach Andras Szýlagÿ Ferencz Gal Marton 316 . Ezek mind szalagosok es ez nehanÿ 5 1 4 Nobiles: Stephanus Simien Franciscus Simien Primipili: Osúat Peter Osúat Peter (!) Miklos Peter Kadar Benedek Peter Benedek Miklos Janos Miklos Jmre Mihalÿ Marton Boros Jstúan Kadar Jstúanne Pedites: Chÿkÿ Mathias Barta Janos Jstuan Leorincz Osuat Jstuan Ambrus Andras Peter Tamasne Libertini: Lazlo Jstuan Ambrus Tamas Chÿkÿ Peter gutta wteöt Georgÿ Ferencz Mihalÿ Pal Santa Jmre Miklos Mihalÿ Judex Lukach Janos Kalman Jstuan Balassÿ Pal Lazlo Palne Petre Miklosne Gergelÿ Georgine.Ferencz Mihalÿ es Georgÿ szolgak Gergelÿ Mihalÿ Vaÿda Gergelj kÿs arúaÿ Kelemen Mihalÿ arúa gier. J.: Gergelj Janos egÿ forintigh Zalagos Fuerunt L. Vestrae Eös Job. Jll.: Jakab Tamas es Janos Jakab Georgÿ.

Jnquilini: Madaraz Janos Keopecj. de eadem Kapolna Janos Nagÿ Balas de Poÿan Orban Mate de Gÿrgio. Francisci Simien Advena: Hewiszÿ Janos de eadem. Nobilis: Sigismundus Mwkeös Primipili: Miklosÿ Daúid Mattias Kouach Peter Mihalÿ Pedites: Janos Georgÿ Peter Andras Ferencz Tamas Judex Ambrus Peter Molnar Janos Jllies Peter Molnar Peter Libertini: Chiergeö Jstúan Elekes Mihalÿ Chiukor Gergelÿ benna Chÿkÿ Mihalÿ Peter Miklos Marosÿ Jstuan benna Kÿs Tamasne Antal Peterne Antal Ferencz benna Keomies Georgÿ. de Moha FENIED E. Jll. Alexandri Janchio de Lengielfalua. dicti Dauidis Miklosÿ Georgÿ Peter.Advenae: Koborÿ Jstúan.: Boldisar Leorincz violenter occupaúit superioribus tempore dictus Sig.: Elekes Mattias Szalaÿ Lazlo Chÿkÿ Ambrusne Elekes Matene Elekes Jakab.: Balas Andras. Steph. Barbelj Miklos Zalagos.: Chiergeõ Albert ante confiscationem. Mwkös Fuerunt L. V. Relicti Steph. benej. ped. dicti Stephani Chiergeö [Habet:] Nobilis 1 Primipili 3 Pedites 7 Libertini cum viduis 10 Jobagiones Eös Job 5 Post conf. Kadar [Habet:] Nobiles Primipili cum vidua Pedites cum vidua Libertini cum viduis Job. nunc Sigis. Mwkeös. antea Michaeli Zemere Fuit P. Eös Job. Beogeözÿ Advena: Szaz Georgÿ Segesúar Szeki. feie valtsagaba And.: Lukach Jakab szalagon Fuit L. Jo. Molnar Chiogh Jstuan Fwleÿ. Boz Georgÿ Keopeciek. aliis subiecti 4 Advena 1 Jnquilini 4 317 . nem regj ez. avitici Advenae Jnquilini 2 10 6 13 3 5 6 Petrus Jo. et libert. Komaromÿ (113) Advena: Jnq.

Jo.: Janos Ferencz. . Jll. Jll. nunc Jnq. Koúach Advena: Olah Bokor.: Jakab Ferencz Feniedÿ. eiusdem loci Szaz Mihalj Keöhalmi Olah Demeter idegen szolga Jnq. dicti Pauli Nagÿ Salatÿ Mate Jakab Jstúan Berkezj Peter Jnq. Petri Simon [Habet:] Primipili Pedites cum orph. Emerici Ferencz de Zetelaka. dicti Step. benej Szaz Janos. Vestrae Advenae: Szaz Jstuan Segesvar Szekben. Libertini Advenae Jnquilini 5 22 6 9 4 Primipili: Albert Mihalÿ Marton Mihalÿ Marton Gabor Barrabas Balint Chiergeö Ferencz arúaia Pedites: Chiergeö Mihalÿ Judex Fanchialÿ Jstúan Orban Balas Teoreok Ferencz Albert Jstuan 318 Pal Tamas Jnquilini: Libertini: Tamasÿ Marton Kowach Jakab Maior Georgÿ Orban Jmre Orban Demeter Bene Jstúan Jstúan Mate Tamas Demeter debilis Benedek Marton. Palfalúÿ Gergelj Antal KEÕLLEÕ KEMENIFALUA Advenae: Haúasalfeöldÿ Olah Jstúan. Gregorÿ Albert Fuit L.: Jakoch Tamas Olahfalúÿ.: Kolos Balas. Vestrae. Petri Barrabas de Orozhegÿ Hatos Mihalj Solimosÿ.MAREFALUA Primipili: Nagÿ Pal Palfalÿ Jstúan (114) Teöser Balint Teoser Mate Simon Peter Pedites: Jakab Ferencz Miklos Georgÿ Veres Andras Telekfaluÿ Jmre Koúach Janos Tamas Janos Lukach Janos Veres Janos Veres Jstúan Antal Miklos Kata Gergelj Gergelj Georgÿ Kadich Balas Kadich Georgÿ Tamas Peter szolga Peter Benedek Mihalÿ Gergelj Judex Ferencz Georgÿ Veres Dimien Leorincz Janos Santa Albert Gergelj Simon Jakab arúa Ferencz Peter arúaja Libertini: Mate Pal Olah Janos szolga Dimien Ferencz Leorincz Peter szolga Balint Thamas Szaz Georgÿ. Lazlo Ferencz R. dicti Michaelis Marton (115) Jnq..

Jll. Kadar Tamas Moldúaj. Farkas. de eadem.: Varga Andras Vagasÿ. Peter Andras Szallastarto ZETELAKA [Habet:] Primipili cum orph. Pauli Balint [Habet:] Primipili Pedites Libertini Advenae Jnquilinus 38 5 30 5 1 319 . Pal Varga Keöhalmi. Francisci Jmre. Jnq.Sandor Mihalj Olahfaluÿ. Vestrae Advenae: Szaz Balint. Francisci Boros. eiusdem. Jo. Bothazÿ Gergelj. Nagj. Martini Tamasÿ. Mich. Steph. Frús Jstúan Solnaÿ. Laszlo Balint. R. Augustini Damokos. Gregorÿ Albert. Molnar Tamas Zetelakÿ. Chiergeö Tamas. Pedites Libertini Jnquilini 5 6 9 7 Primipili: Balint Janos Balint Peter Chÿkÿ Marton Szabo Balas Szabo Pal Boros Marton Boros Georgÿ Boros Andras Boros Peter Janos Georgÿ Balas Janos Albert Janos Bernard Lukach Demeter Marton Nagÿ Georgÿ Nagÿ Janos Jakab Jmre Szabo Peter Boros Ferencz Boros Peter Fanchialj Janos Lazlo Ferencz Bernard Jakab Szabo Ferencz Boros Janos Tornaÿ Mihalÿ Balas Jstúan Gergelj Mihalÿ Janosÿ Balas Judex Barla Ferencz Balint Koúach debilis Barla Pal Jakoch Mate Nagÿ Jstúan Vikarius Mihalÿ Jstúan Mate Boros Mihalÿ debilis Benedek Balas Pedites: Gergelj Georgÿ Gergelj Leorincz Ferencz Mihalÿ Teoreök Balint Birtalan Mihalÿ Libertini: Bernard Ferencz Kadar Marton Bernard Peter Lukach Janos Andras Gergelj Mate Andras Kÿs Balas Janos Benedek Marton Molnar Leorincz Olah Mate Farkas Janos Patakÿ Janos Karachionfalúÿ Janos Farkas Jstúan Peter Jakab Tornaÿ Janos Tornaÿ Georgÿ Simandÿ Jstuan Bott Georgÿ Bott Balas (116) Georgifÿ Marton Gaspar Janos Chÿkÿ Mate Jllies Jstúan Chÿkÿ Miklos Jstúan Georgÿ Nagÿ Janos Benedek Jmre Ferencz Mate Albert Balas. Rel. Tornaÿ.

Ezek eleiteol fogua az Capitanoknak szeker chinalassal szolgaltanak. Bartholomei Szabo.OROZHEGŸ Primipili: Jstúan Kowach Peter Koúach Georgÿ Orban Simon Janos Damokos Benedek Benedek Albert Szabo Birtalan Jstwan Koúach (!) Filler Janos giermek Filler Leorincz benna Filler Peter Barrabas Peterne Jstúan Peter Nagÿ Damokosne Pedites: Georgÿ Janos Felseö Georgÿ Janos Jmre Mattias Jmre Pal Antal Birtalan Leorincz Libertini: Balint Janos Albert Janos Pal Peter Balas Miklos szolga Benedek Janos Kodor Pal Simon Jstúan Janos Mihalj Kowach Tamas Neotelen Marton Gergelj Janos Benedek Janos Georgÿ Janos Gaspar Kelemen Pal Kÿs Lazlo nÿomorú Kÿs Pal senex Leorincz Peter Ferencz Mate Kowach Mihalÿ Dobos Antal Santa Andras Balint Balas Mate Jmre Kowach Nagÿ Balint Gergelj Georgÿ Chiortan Jakab16 Peter Kowach Balas Gergelj Jstúan Benedek nÿomorú (117) Sipos Mihalÿ Andras Janos Chiortan Georgÿ Tott Peter Mate Peter. qui a bello sunt abalienati Advenae 14 5 34 14 6 320 . Georgÿ Orban. Advenae: Olah Jstúan szabad szekelj helibeöl Varga Jstwan Ambrus Pal. Ez eztendeön hadtol valo oltalomert Lÿppaÿ Andrasnak szolgaltak Fuit Libertinus: Janos Gergelÿ orsagert. most Petkj Janosne szamara ereöúel akariak szolgaltatni eöket. ex bene placito Pauli Vgron Fuerunt Libertini: Nagÿ Gergelj Andras Jstúan Nagÿ Jstuan Nagÿ Leorincz Judex. Mihalÿ Tamas Mohaj. [Habet:] Primipili cum viduis Pedites Libertini Post conf. Advenae: Babocz Tamas de eadem. Jll. Vestrae Hij fuerunt Libertini: Balint Janos Gergelj Jstwan Lenart Ferencz Sandor Peter Janos Leorincz Tott Tamas Tott Kelemen Tott Georgÿ. Szaz Georgÿ Nagÿ Chiwry. dicti Benedicti Damokos. ezek is a’ szerent post confiscationem Andreae Lÿppaÿ Fuit Libertinus: Balint Marton ab anno.

Nemetÿ redempti Fuerunt L. Francisci Bodo. Gregorÿ Zentkiralj. Job. Georgÿ Ambrus. fuerunt L.: Georgÿ Jstúan Orozhegj. Zekelj et a Greg. Zekelÿ.: Kichin Tamas Lokodÿ Andras in locis Jmpignoraticÿs Georgÿ Tiboldÿ Job. Koszak Mihalj. Zentkiralj. Blasÿ Bodo. Advenae: Szilagÿ Ferencz. Gregorii Leörincz. post confiscationem 2 Jobagiones 5 Advenae 6 Jnquilini 16 Confiscati. Mihalj Leorincz Telekfalj Domokose ez ketto. Rel. Post conf.: Szondÿ Jmre Bereczkÿ Lukach Bereczkÿ Martonne Advena: Kando Jstúan Gialaÿ Jnq. Jo. Fwleöp Balas Chÿkÿ. [Habet:] Primipili 14 Pedites 5 Libertini 7 Confiscati 6 Job.: Chÿkÿ Benedek Chÿkÿ Jstuan Kadar Balas Sofia Mihalÿ Haromszekÿ Mihalÿ. Anthonii Nagÿ. Joanni Literati.: Drabant Peter. Geor.: Janos Antal ex bene placito Szaz Leorincz similiter. Blasÿ Bersze Jnq. Fwleöp Peter. Nagÿ Mihalÿ Nagÿ Jstúan. Jnq. Horúat Tamas. Tiboldÿ Marton Fanchialÿ Balint Mihalÿ.ZENTKIRALŸ Primipili: Leorincz Gergelÿ Andras Ferencz Telekfalúÿ Damokos Nagÿ Antal Balint Tamas Zentkiralÿ Gergelj senex Kowach Antal Bodo Ferencz Fabian Pal Bersze Balas Bodo Gergelj Kando Balint Bersze Peter Lazlo Peter Nötelen Pedites: Balas Janos Judex Janos Simon Bodo Balint szolga Telekfalúÿ Pal szolga Vekas Peter szolga Libertini: Balas Georgj Farkaslakj Mihalj Fabian Janos Ambrus Georgÿ pauper Kichin Janos benna Magiari Ferencz szolga Tamas Balint szolga (118) Nagÿ Janos.: Vekas Jstúan Miklos Peter Sima Tamas Sima Ferencz Szondÿ Jstúan 321 . Francisci Magiarÿ. Eiusdem Jo. Anthonii Koúach. Valentini Tamas. Szaz Mihalj. Budoso Gergelj. Baratÿ Tamas.

: Balint Varga feie valtsagaba.FANCHIAL Primipili: Fanchialÿ Sebestien Fanchialÿ Peter Miklos Janos Veres Marton Kando Ferencz Nagy Balint Leorincz Janos Peter Jstuan Fanchialÿ Lukachine Libertini: Nagÿ Balas Judex Pal Gergelj benna Barrabas Tamas. Mattias Mate had eleött Vdúarhelj Boldisarhoz tartottak eddigh. J. An. Georgii Tiboldÿ. Job.: Mogioros Tamas. Ambrus Ferencz ehsegh mia. Jnq. Olah Jakab. Lucae Fanchialj. Lÿppaj. Advenae: Gialus Ferencz Remeteÿ.. Greg.: Chÿkÿ Peter gilkossagert. Tomae Jlÿkeÿ. lopasert. J. Vestrae Jnq. Laurentii Balas. ZENT TAMAS Makraÿ Tamas. Kando Tamas. post conf. Vestrae Job. eiusdem.: Lazlo Jstúan Rel. Blasÿ Berze. Stephani Orban de Lengielfalúa. [Habet:] Primipili cum vidua Libertini Post conf. Fuit L. Rel. (119) JLŸKE Kotro Andras. aliis Jnquilini 8 12 6 2 Primipili: Chiender Gergelj Menihart Tamas Chiender Andras Pedites: Jstúan Ferencz Chiender Antal Jstuan Mihalj Judex Georgÿ Ferencz arúaia. Conf. Szaz Balint vratlan. Georgÿ Tiboldÿ Post.: Borbara Jstuan. [Habet:] Primipili cum vidua Libertini Advenae Jnquilini 9 3 3 1 Primipili: Veres Mihalÿ Balassÿ Mihalÿ Fodor Ferencz Boldisar Balint Jlÿkeÿ Tamasne Pal Leorincz Berkesz Lukach Gergelj Janos Judex Libertini: Lazlo Janos Szaz Gergelj Pal Jstuan Peter nÿomorú Pal Demeter senex Kando Janos Menihart Balint Miklos Lukach Georgÿ Peter Andras Janos Miklos Gergelÿ Farkas Gergelÿ. Antal17 Miklos. V. Jll. Chiender 322 .

Jll. super quo literas Donat. Libertinus Confiscati Post conf. Janos Tamas a bienno. Jll. ex bene placito. Lazlo Janos Job. Peter Miklos a triennio. Vestrae Confiscati: Miklos Andras Pal Jakab Keopeczÿ Andras. Advena: Szaz Georgÿ [Habet:] Primipili Pedites cum orph. Tÿboldÿ. maga Nemes eoreoksegen laknak Tiboldj Georgnek.Jnq.. eiusdem G. Fr. ez alatt ez iden Kaÿdichfalúÿ Teoreök Gaspar hatalommal teotte Jobbagiaúa. eiusdem G. dicti Georg. post conf. Fuerunt L. aliis subiecti Antiqui Advena Jnquilinus 1 4 1 3 4 4 1 1 Nobilis: Teoreok Gaspar Primipili: Tibald Leorincz Tibald Peter Jakab Ferencz Miklos Ferencz Kadar Balint Szeoleosÿ Gaspar Jakab Janos Libertini: Szaz Marton Balint Janos Damokos Lukach Molnar Jstuan Boldisar Ferencz Gal Marton Judex Georgÿ Tamas benna Fekete Balas18. Jstúan [Habet:] Primipili Pedites TYBOLD Post Conf. eiusdem Georgÿ Tiboldj. Nemetÿ redempti Georgÿ Tÿboldÿ Fuerunt Ped.: Keopeczÿ Tamas.: Kÿs Szaz Georgÿ. C.: Szaz Marton. Jnq.: Peter Janos ab anno. habet Paul Vgron. alio subiecti Advena Jnquilini 1 1 2 3 4 Primipili: Tiboldÿ Georgÿ Pedites: Peter Jstuan Peter Janos benna Peter Pal kÿs arúaia Drabant Balint arúaia Libertinus: Pal Mate Judex. T. Vestrae 323 .: Peter Andras Peter Ferencz.: Keopeczÿ Peter Advena: Olah Mate. (120) Andras Leorincz bennasaga mia hadba nem szolgalhatot. a Greg. KAŸDICHFFALUA Jnq.

Szaz Georgÿ. Chiergeö Georgÿ. Palfj. Casparis Teoreök. Re. ante conf. Szaz Mihalÿ Apoldÿ. dicti Casparis Zeoleosÿ. Ferencz Peter. Gregorÿ Leorincz de Malomfalua. Advenae: Szaz Andras Segesvar Zekj. Demeter Ferencz. Nagÿ Georgÿ Diafaluÿ. SZOMBATFALUA Barotÿ Szeoke Mihalj. Eösÿ Mihalÿ. Jnq. Szeoleos Georgÿ. [Habet:] Nobilis Primipili Libertini Job. V. Jnquilini Advenae 1 7 8 1 3 7 4 (121) Primipili: Libertini: Demeter Ferencz arúaia Szeoleos Lukachne Zacharias Ferencz. Jo. Job. Gasparis Teoreok. Kouach. Tomae Gergelj. Boldisar Janos. Martonÿ. Advenae: Dosa Pal. Jo.: Ferencz Dienes. Martini Gal. Santa Ferencz ez heten. de dicti Jo. Miklos.: Kowach Georgÿ Post conf.: Szeoreos Boldisar ez telen. Laurentii Tibald. Kando Janos. Ersebetj.Fuit L. Jnq. Kapus Janos Dwchieo Z. Damokos. Simon. Szaz.. Jnquilini Advenae 11 4 3 4 9 Joannes Literatus Benkeõ Janos Leorincz Janos Kouach Janos Szombatfalúÿ Janos Gergelj Tamas Gergelj Jmre Menihart Janosne arúaia Barrabas Martonne arúaia Koúach Jmre Santa Menihart Tamasne Pedites: Koúach Peter Jstuan Janos Jstuan Pal Barrabas Lukach 324 . And. Olah Jllies.: Sido Jstuan. fuit L. Kando Peter. Mart. Marta Jstuan Z. Zomb. Advena: Molnar Janos [Habet:] Primipili cum viduis Pedites Libertini cum orph. Balint. J. Step. Czigan Pal. Magiar orzagÿ Simon Andras. Jo. Beneÿ. Karman Mihalÿ.: Kata Georgÿ. ante conf. Fr. post conf. Galfÿ de Martonos. Leorincz. Jnq. Ad. dicti Franc. Szaz Marton.

Benedicti Biro. Jll.: Kozma Pal. 325 . Job. V. Martini biro. Thomae Veres Chÿkÿ Pal.: Jnq. BOGARFFALUA Nobilis: Andreas Lÿppaÿ Primipili: Fanchialj Janos Bogarfalúÿ Mihalj Georgj Mihalj Bogarfaluÿ Farkas Georgj Jstuan Judex Bogarfalúÿ Jstúan arúaia Pedites: Miklos Lukach Gellerd Mate Libertini: Engÿ Janos Biro Ferencz benna Engÿ Lukach Dimien Marton Zente Janos. dicti Step. Jnq.: Oklandÿ Janos gilkossagbol valo oltalomert Olah Miklos Jnq. conf. (122) Jnq. J..: Lenart Miklos.: Teoreok Miklos Re. Gergiaÿ Mihalj most leottek Job. Advena: Olah Kereztes. Jnquilini Advenae 18 9 4 2 10 3 Kerekes Pal Beöleönÿ. Michaelis Damokos. Fuerunt L. Petri Orban. Koúach Pal. Szaz Mihalj Beneÿ.: Bechÿ Jakab de Swkeö.LENGIELFALUA Primipili: Orban Jstuan Biro Benedek Orban Jmre Dimien Georgÿ Orban Peter Janchio Sandor Benedek Mihalj Birtalan Peter Demeter Jstúan Ferencz Georgj Gergelj Mihalj Kys Biro Georgi chionka Damokos Mihalj Biro Martonne Bandý Mihalj Simon Gergelj szolga Simon Boldisar szolga Demeter Mihalj Pedites: Teoreok Janos Judex Peter Janos Simon Ferencz Nagÿ Mihalÿ Bartalius Georgÿ Chioma Janos Jstúan Ferencz Nagÿ Ambrus Abran Ambrusne Libertini: Jakab Mihalj Andras Peter Benes Jmrene Albert Ferencz. fuerunt L. Andreae Lÿppaÿ. Vestrae. Proprium post conf. Segesuar Szekben. Keowechÿ Balas Jlona Georgÿ Bardocz Janos Advenae: Keönte Andras Chÿkÿ. Alexandri Janchio.: Szente Peter. Post conf. Orban. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. Michaelis Gergelj Chiszar Andras.

Jnquilinus Advena 2 2 1 1 1 6 2 5 Primipili: Pakot Mihalj Deak Ferencz Hegÿ Balint Eotúeos Mate Sandor Antal Chiúr Janos Bende Mihalj Leorincz Janos arúaia Pedites: Ambrus Balint Gere Mihalj Zente Peter Geller Leorincz Barto Ferencz Barto Miklos Sandor Boldisar Sandor Barrabas Barto Pal Gergelj Janos (123) Libertini: Olah Janos Gal Andras Georgÿ Mihalj Miklos Janos Kichin Mate pauper Silliester Pal pauper Biro Tamas Barto Janos Judex.: Barla Peter chiak most.: Chÿkÿ Tamas a biennio FARKASLAKA fuit L. 3 Jnquilinus 1 Advenae 3 Mate Balint Primipili: Lazlo Janos Judex Fanchialj Kelemen Fanchialj Janos Chÿkÿ Georgÿ Chÿkÿ Lazlo Chÿkÿ Andras 326 Hadnagÿ Jakab Kerezturj Jstuan Nagÿ Antal Gaspar Balint Szaz Balint Leorincz Gergelj Leorincz Tamas Dienes Gergelne arúaÿ Pedites: Mate Jstúan Bernard Tamas Magiarÿ Benedek Barla Gergelj Sigmond Jstuan . fuit Ped. Vestrae Conf. Post conf. most chiak szallastartnak. Albert Janos Barotiak. ratione belli Job. Valentini Hegÿ. a Greg. Hÿ Pauli Vgron Advenae: Szaz Simon.: Antal Gergelj. Juanÿ [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini Z[ENT] LELEK Job.: Farkas Jstuan Agiagfaluÿ.: Gergelj Pal ez iden had eleött. [Habet]: Primipili 8 Pedites 10 Libertini 9 Confiscati 1 Post conf. conf. Jll. Jnq. Huszar Janos. Nemetÿ redemptus Casparis Leszaÿ de Fogaras Post conf. Volph. fuit L.Gellerd Peter. fuit primip. Bogarfalúÿ Advena: Nagÿ Jstúan Vaÿda Z. Varga Georgÿ. restituti Andreae Lÿppaÿ.

Kerezturj [Habet:] Primipili cum orph. Jll. Dienes Basa Gergelj. Rel. Tiboldj. Szeöch. Kerezturj Post conf. Conf.. Job. PALFALUA Szaz Janos Jakabfalúÿ. saepedicti Georg. Dalÿ Ferencz. And. Vestrae (124) Conf. Confiscati Job. Fanchialÿ. ante conf. Mattheae Hadnagÿ de Chÿk. Jakobi Hadnagj Kÿs Pal. ante conf. Nemetÿ redditi Jo.Nagý Jmre Teoreok Balint szolga Georgi Peter Jmre szolga Ambrus Gergelj szolga Matthias Tamasne Pakot Andras Libertini: Magiarj Tamas Magiarj Janos Gere Antal Balint Mihalj Pal Leorincz benna Barla Janos Barla Jakab Balint Albertne arúaia Miklos Tamas Basa Janos Gellerd Georgý arúaj Nagj Janos Nagj Ferencz arúaj Andras Jstúan Jstuan Peter Magiarj Mihalj Birtalan Jstuan Miklos Gergelne arúaj Georgj Mate Gergelj Andras Peter benna Miklos Antal kuldus Kouach Peter arúaia Nagÿ Pal. Pal Gergelj Barotÿ Tako Janos Faggias Balint Bacz Mattias Jnq. Greg. Sipos Antal Moldúaÿ. a Greg. Pedites Libertini cum vid.: Kÿs Peterne. Fuerunt L. Jll. Avitici Advenae Jnquilini 14 11 23 5 1 2 2 8 3 Primipili: Demeter Jakab Szabo Marton Lukach Janos Palfaluÿ Jstuan Bartalius Mihalj Bartalius Janos Orban Peter Georgifÿ Janosne arúaia Lukach Jakabne arúaia Palfaluÿ Ferenczne arúaia Georgifÿ Georgne arúaia Pedites: Szeöch Pal Szeoch Gergelj Kÿs Andras Libertini: Nagÿ Ambrus Mattias Demeter Jllies Balint Judex Kÿs Peterne arúaia. More Peter paraznasagert feie keoteöt.: Bernard Balint Bernard Pal arúaia Magdolna Benedek arúaia Nagÿ Mattias et a Greg. Franc. Benedekfÿ. Steph. Rel. Advenae: Szaz Mihalj Kapusÿ.: Miklos Jstuan. Szaz19 Mihalj. Greg. Re. Dienes. Nemetÿ pretio redditi Steph. Beögeozj Eös Job. fuit L. Georgj Tiboldj. Vestrae 327 . post conf. An.: Sipos Andras. Chikÿ.: Kolos Georgj. Greg.: Santa Georgj ex bene placito.

: Mattias Peter a biennio paraznasagh mia. Olah Janos.: Beke Peter. Meggies Szekben. post confiscationem 2 Jnquilini 4 Advenae 6 Veres Mihalj. Steph. Antonÿ Jstúan. Jo. Job. [Habet:] Primipili cum viduis 11 Pedites 3 Libertini 4 Job. Francisci Jstúan de Martonos. a multis annis Steph. Pauli Kelemen de Varallia. Kowach Mihalj. Orban de Lengielfalua. Szaz Kerestelj Valthidi. fuerunt L. VARALLIA Primipili: Kelemen Pal Antal Kelemen Andrassÿ20 Marton Andrassÿ Peter Farkas Peter Zekelj Pal Judex Marton Pal Lakatos Mihalÿ Antal Jstúan Jstuan Janos Ferencz Mihalj Jstuan Janosne arúaia Mattias Peterne Szekelj Janosne Kelemen Ferenczne Kelemen Peterne arúaia Zekelÿ Daniel Libertini: Gaspar Balint Jakab Georgÿ Janosÿ Georgý Piroska Gergelj Sebe Georgj szolga Zekelj Jstuan benna Job. Saÿtos Mihalÿ. Jacobi Demeter. Zekelj. Balas de Jenlaka Jnq. antiqui Jnquilini Advenae 17 6 1 1 6 MALOMFALUA Primipili: Zekelÿ Janos Piros Albert Piros Jstuan Tanko Andras Szaz Janos 328 Lazlo Gergelj Hadnagÿ Mihalÿ Lazlo Janos Hadnagÿ Ferencz Leorincz Jstuan Leorincz Gergelj Leorincz Tamas Teoreok Janos Leorincz Lukach Piros Peter Albert Pal Hadnagÿ Andras Menihart Georgj ad modum deb. Szaz Peter Ecelj. Siko Leörincz.Post conf. [Habet:] Primipili Libertini Job. Jllies Miklos.: Tamas Olah. Steph. Antonÿ Kelemen. hÿ Pauli Kelemen. (125) Advenae: Fazekas Mate Keöpeciek. Jstuan Advenae: Haÿdu Janos. Jacobi Demeter. Ferencz de Marefalua. Retenÿ Janos de eadem Reten. Rostas Mihalj. Jo. . Szabo Mattias. Mihalj Varga Magiar Orzagj. Varga Jstuan.: Szekelÿ Mihalý. Olah Albert a triennio. Jnq.

Leszaÿ Gaspar szolgaia.: Andras Balint Jnq. Szaz Janos Barszaj. Mohaÿ Jstúan. hÿ Jo. Jnq. V. az eleot. Jo. Moldúaÿ Olah Miklos. Nagÿ Aÿtaÿ Kÿs Andras. Jakab.: Chÿkÿ Pal. Teoreök. Chÿkÿ Mihalj. Ex lib. dicti Franc. Jll. Sebestien Lukachne Zalagosok. dicti Jo. de eadem. Szaz de Malomfalua.: Nagÿ Benedek. dicti Alberti Piros. Job. Olah Mihalj haúasalÿ. Advenae: Mohaÿ Tamas. Jnq.: Langos Tamas. facti post con. Hadnagÿ. Mohaÿ Benedek. Halmagÿ Georgÿ de eadem. Matthiae Hadnagÿ de Chÿk. Georgÿ Jstuan. haromzeken. Mohaÿ Janos. 2 Advenae 17 Jnquilini 3 Servientes 1 329 .Piros Menihartne kÿs arúaia Pedites: Jakab Janos Sofaluÿ Janos Barta Georgÿ (126) Barta Jstúan Judex. dicti Blasÿ Lakatos. 3 Alii Job. omnio de eadem. Chionka Mohaÿ Janos Antal Tamas Sofalúÿ Georgÿ arúaia Libertini: Barta Ferencz Albert Gergelj Chiszar Ferencz Barta Gergelj Jakab Tamas szolga Biro Janos Jstuan Tamas szolga Jakab Janos szolga Miklos Antalne kÿs arúaia. Zekelj. Advenae: Szaz Marton. Jnq. Fuerunt L. Hadnagj. Job.: Jnce Jstúan eztelen. dicti And. Tusa Mihalj Zabolaj..: Janosfalúÿ Georgý. Petri Orban de Lengielfalua. Szolga: Biharÿ Lukacz Fogarasÿ. Jo. Rel. Advenae: Desfele valo felseötöký Fodor Janos szolga. Olah Peter.: Beres Jstúan. Fekete Olahne. Mohaÿ Leorincz. [Habet:] Primipili 19 Pedites 7 Libertini 9 Job. Job. Szaz Janos. Lucae Hadnagj de Zetelaka. Sofalúj. Mohaÿ Marton. Jo.

: Varga Balas Post conf. Fwleöp Tamas. Hegÿ Janos Galambfaluÿ.: Varga Gergelj post confiscationem. Job. Lazlo Ambrus. Jnq. aquisiti ante conf. Georgÿ Cigan Job. Hÿ quoque Pauli Vgron Ante conf. Harakalj Jstúan.ZENTMIHALŸ ES DEMETERFALUA Nobilis: Tarchiafaluÿ Albert Primipili: Jakab Georgÿ Nagÿ Peter Boncza Janos Judex Gergelj Janos Ferencz Deak Oswat Mihalj Peter Ferencz Oswat Georgine arúaia Teoreok Ferenczne arúaia (127) Barrabas Lukachne arúaia Nagÿ Janos Pedites: Harkalÿ Balas Molnar Mihalj Varga Tamas Libertini: Kerestelj Georgý Bak Pal Gal Georgý Jstúan Koúach Pakot Janos szolga. Szaz Sandor Baromlakÿ. Rel.: Halmagÿ Janos. Hÿ Pauli Vgron. Advenae: Szaz Janos handorfÿ. Nagy Szaz Mihalj. Lucae Barrabas. Vestrae Eös Job. Jnq. hÿ dicti Alberti Tarchiafaluj Jnq. Pedites Libertini Job. Miklos Mihalne. avitici Job. Vgron. Rel. Georgÿ Antalfÿ. Szeöke Mihalj.: Teöreök Jstúan. Theöreök. Jo. Advenae Jnquilini 1 11 3 5 6 13 6 5 7 330 . super quo habet literas Donat.: Szaz Mate iam olim. Bathorj. Franc. Boldisar Georgÿ. Georgÿ Jakab.: Miklos Janos Fuit L. Kobor Miklos. Nagÿ Andras Hÿdúegÿ. Rel. ante conf. Georgÿ Deak. post conf.: Peterfi Albert Advenae: Szaz Gaspar Varga Fwleöp.: Gal Abraham Kadar Andras Molnar Janos Fekete Janos Fuit Ped. Jll. [Habet:] Nobilis Primipili cum vid. Gab.: Finta Janos Gal Ferencz Gal Janos Olah Jstuan Olah Balas Vezteoÿ Janos Eös szol.: Sebestien Tamas. Chÿszar Jmre Beres Janos Job. Fuit Ped.: Molnar Jstuan. Literati. Nicolai Gereb. Alberti Tarchiafaluÿ de Zent Mihalj. dicti P. Alberti Tarchiafaluj. Francisci Palfÿ de Gagj.

Petri Galfÿ.: Veres Georgý. Georgÿ Janosÿ. Palfÿ. Jnq. Olah Miklos. Palfÿ. Primipili 12 Jnquilini 8 Advenae 5 331 . Job. avitici Jnquilini Advenae 8 2 3 6 5 5 Primipili: Palfÿ Georgÿ Gergelj Georgy Acel Mattias Szederiesÿ Janos Marton Georgj Miklosfaluÿ Janos Silliester Jstuan Gergelj Jstúan Gergelj Jakab Boer Jstuan Gergelj Deak Boer Antal Santa. Palfÿ. Szaz Bartos Segeswarÿ. Kain Georgÿ. a Gregorio Nemetj redempti Francisci Palfÿ. Jo. Veres Janos. conf. Szaz Janos kedeÿ. Rel. Olah Peter. [Habet:] Primipili Libertini Job. Francisci [Habet:] Firtos. Sofalwý Georgj es Andras. Sandor Jstwan. Beke Peter. Rel. Szaz Andras. Jll. Eös Job. Palfÿ de Gagj. Karda Georgÿ.: Ban Andras. Pauli Bencedÿ. Georgÿ Szaz Ferencz.: Fillier Tamas. V. Relictae Steph. Veres Pal Francisci Galfÿ. Franc. Casparis Leszaj.: Balas Peter. hÿ nunc Fr. Franc. Petri Kelemen de Jenlaka.: Advenae: Szaz Jstwan. Firtos. Sebestien Janos. Georgÿ Antalfÿ. Nicolaj Galfÿ. akaztofatol valtotta Franc. Georgÿ Janosÿ. Eös Job. Jnq. Veres Jstwan Kechietj. Job. Georgÿ Boros Mihalj. Daniel Janos. Balassÿ. Palfÿ de Gagj. Sipos Ferencz. Racz Jstuan martonosÿ. Firtos. Orphanorum Gregorÿ Firtos. (129) Racz Gaspar. Alberti Tarchiafalwÿ. Radulj Janos. Desÿ Peter.BENCED Primipili: Firtos Ferencz Gergelj Tamas Balassÿ Ferencz vilagtalan Balassÿ Tamas arúa (128) Lazlo Peter Galfÿ Miklos Nagÿ Georgÿ Judex Bencedj Pal Libertini: Nagý Mihalj Nagÿ Janos Confiscati Job. Stephani Silester (!) eiusdem Relictae. TARCHIAFALUA Advenae: Boldisar Daniel. Olah Radulj. Benes Georgÿ.: Dimien Antal. Szaz Mattias.

Kerekes Tamas Zalagos. Simon Ferencz. Fuit L. Keresÿ Marton. conf. Nagÿ de Medeser Pecuniis Franc.: Kopasz Pal. aquisiti: Olah Miklos. Petri Leorinczj.: Posa Balas Balas Janos oltalomert Fuit Ped. ante conf. Fekete de Tarchiafalwa. Palfÿ Ante conf. Advenae: Szaz Gergelj. . Koncz Jstúan. Lukach. Confiscati: Boros Leorincz. Post conf. alterum a Greg. eiusdem. Job. And. acq. Chÿkÿ Jstúan.: Szederiesÿ Georgÿ szalagon. Jnq. Jakab Kowach. Job. Franc. Kelemen Pal penzen veotte. Szeoke Mihalj. Szederiesÿ Peter. Fekete. Advenae Jnquilini 1 9 3 2 3 9 5 7 4 KOROND Primipili: Ambrus Gergelj Andras Gergelj Gaspar Jmre Fabian Tamas Fabian Pal 332 (130) Rawasz Janos Fabian Janos Swkeÿ Ferencz Kowach Antal Ambrus Pal Ambrus Jstwan Ambrus Janos Benedek Jstwan Nagÿ Mate Rawasz Janosne arúa.TORDATFALUA Nobilis: Fekete Janos Primipili: Lukach Georgÿ Lukach Andras Leorincz Peter Gombos Georgÿ Kowach Pal Gothard Peter Dios Demeterne arúaia Nemes Ferenczne Boros Janosne Pedites: Sigmond Georgÿ Chiszar Pal Boros Peter debilis Libertini: Jo Janos Judex Jmre Peter. Paulj Kowach. Advenae: Boros Ferencz. Szaz Benedek locis nobiliaribus suis. Karman Peter.: Barrabas Mihalÿ. Jll Vestrae. Ach Janos. post conf. acq. Job. Vas Jstwan duos a Gregorio Nemetj. Jo.: Szabo Jstúan Job. Szaz Zacharias Jo.: Boros Jstwan Szalogos prae manibus eiusdem Palfÿ relicti Olah Peter lopasert. Palfÿ de Gagj. Abran Ferencze. Szederiesÿ. Nagÿ Miklos. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini Job. Jo.

Nagj Jstuan. dicti Ant. Kÿs Peter. Nagÿ Szaz Jstúan. Kachio. Confiscati: Simo Andras.: Vas Janos de Z. Kachio.: Nagÿ Andrasne. Steph. Kachio. Jll. redempti a Jo. Benedek Balas. Kÿs Fwleop Jstwan. Szilagÿ Janos. Kÿs Szaz Jstúan. Matheae Jllies.: Sebe Balas. Deak Leorincz. Jnq. Steph. Kowach. Greg. Ambrus. Deak Miklos. Nemetÿ red. Ambrus. Advenae: Keoteles Ferencz.: Telekfalúÿ Jakab. Georgÿ de Vargias. (131) Gere Mihalj. Hegedws Janos. Szekelj Mihalj. Steph. Franc. Jmreffÿ Steph. Mate Janos. Petri Leorincz 333 . Simon Georgj redempti a Jo. [Habet]: Primipili Libertini cum vid. Steph. V. antiqui Advenae Jnquilini 15 3 1 1 4 7 Primipili: Agoston Jmre Georgifÿ Mate Josa Albert Josa Janos Fabian Janos Jllies Mate Leorinczj Peter Miklos Gergelj Agoston Pal Takach Jstúan Albert Mihalj Engj Jstwan Engj Georgÿ Balint Jstúan szolga Agoston Jstúan Kachio Janos giermek Kachio Jstúan Lukach Daúid Kowach Abram Pal Leorincz Karolj Kowach Orban Ferencz Judex Libertinus: Agoston Balint Eös Job. Jo. Fekete Gergelj. Confiscati Job. Michaelis Albert. Engÿ de Sofalwa. Job. Job. Sebe Peter. et Jo. Fwleop Ferencz. redemptus a Jo. Jnq. Steph. Fwleóp Balas.: Adorian Balint. Lazlo Tamas. Tamas Kowachne. Olah Demeter. Jnq.Libertini: Balas Georgj Varga Georgj Barrabas Janosne. Ersebet Advenae: Nagÿ Mihalÿ Hegedws Ambrus Jnq. Marton Birtalan. Kÿs Pal. Jmreffÿ.: Fazakas Mihalj orsag mia Lucae Daúid. Palfÿ Confiscati: Rawasz Tamas est a Greg. Jmreffÿ Antonio Kowach. Olah Miklos. Kachio. SOFALUA Advenae: Szaz Janos Nadpatakj. Ambrus. Steph.: Szaz Janos. Balint. Jnq. Olah Mate. dicti Steph. Lukach.: Szekelj Georgj.

: Szabo Jllies. Gregorÿ Miklosý. Jstúan Olah.Jnq. Advenae: Olah Kelemen.: Sebe Georgj. (132) JENLAKA Gergio Balas. avit. Job. Antonÿ Kouach. Matthaei Jllies [Habet:] Primipili Libertini Job. Molnar Georgj. Confiscati: Krupos Marton. Job. Matthaei Jllies. Job. Libertini cum vid. Mester Ferencz [Habet:] Primipili cum vid. Ambrus. eiusdem. Antonii Kowach Tamas Balint. Steph Jllies. dicti Matthaei Jllies. aquisiti Job. Szabo Georgj. Jnq: Torma Ferencz. Greg. Bigioro Mihalj. confiscati Jnquilini Advenae 6 4 1 2 3 3 Nobilis: Stephanus Balas Primipili: Demeter Daniel Demeter Janos Farczadj Pal Szabo Marton Fwleop Andras Leorinczj Janos Tamasÿ Andras Patakfaluý Peter Simien Gergelj aruaia Patakfaluý Janos Antal Georgj nÿomorú 334 Kouach Jstuan Miklos Gergelj Szaz Tamas Miklos Georgÿ Miklos Janos Kelemen Peter Ambrus Janos Jakab Georgj Tamas Gergelj Pedites: Jnce Pal Jnce Georgj nÿomoru Veszj Jstuan Benedek Janos Vas Peter Balint Peter Peter Jstok szolga Libertini: Georgifý Tamas Georgifj Mate Georgifi Daúid Kelemen Peter arúaja Jnce Andras Balint Tamas Vas Jstuan Judex Gergiaÿ Ferencz Gergiaj Sandor Vas Ferencz . Job.: Olah Pal. Jo. Matthaei Jllies. avit. Tott Jstwanne. confiscati Jnquilini Advenae 23 1 8 2 10 7 5 PARAID Primipili: Jllies Janos Jllies Mihalý Jllies Jstúan Kowach Peter Miklos Andrasne Peter Kowachne Libertini: Agoston Pal Judex Vas Georgý Birtalan Mate szolga Nagj Antalne Eös Job. Fabian. Blasÿ Fwleöp.

a Greg. conf. f. Advena Job. nunc Jnq. post conf. Blasÿ Gaspar. Jll. Lib. V. Szaz21Miklos Domaldj in domo nobilitar. Vestrae. Confiscati: Antal Gergelj Antal Jstuan es Mihalj. 335 . Birtalan Pal hic quoque in loco relictorum Georg. Jtem advenae: Nagÿ Mihalj Szaz Georgj Jtem post. Advenae: Haromszekj Jstuan. J. Balas de ipsa Jenlaka. Jstuan.: Kerestelj Janos a biennio. ant conf.Marton Peter Vas Pal arúaja Pal Jstuan Mihalj Palne arúaja. Pedites Libertini Confiscati Job. dicti Danielis Demeter. Lenart Georgj hatalmaskodasert Miklos Janos ex bene placito Marton Jstúan akaztofatol valo mentsegert. Mohaÿ Jstuan.: Nagý Marton lopasert Janos Jstuan. et in loco relicti Michaelis Palfalúÿ. oltalomert. Advenae: Pirok Mate Wrmeosÿ Demeter de eadem Szekej Gergelj Lapadj [Habet:] Nobilis Primipili cum orph. Confiscati: Kerestelj Mihalj Darwas Gergelj Palfý Marton Vas Jstuan. Advenae Jnquilinus 1 20 7 14 4 7 3 7 1 Nobilis: Galfÿ Ferencz Primipili: Sebe Peter Kelemen Jakab Albert Peter Palfalúÿ Mihalj Mate Jstúan Janosý Georgj Gaspar Balas Vas Gergelj Kouacz Mihalj Jstuan Georgj Kadar Janos Jstuan Peter Fwleop Jstuan Peterfj Janos Sebe Pal Miklosý Pal Varga Georgj Pedites: Sofalúÿ Tamas Sofaluÿ Jstuan Sebe Lazar Chajkÿ Ferencz Swkeosd Lukach Vas Benedek Gergelj Janos Gergelj Mattias Vitalius Janos Beoldeor Birtalan Demeter Mihalj Kadar Mate nÿomorú Sigmond Mihalj Kÿs Vitalius Janos giermek Birtalan Jstúan.: Pal Peter in domo orphanorum Stephani Patakfaluj. in domo Petri Sebe. Hÿ omnes Steph. Job. Nemetÿ pretio redempti. Jtem Job.: Balas Janos Kekesÿ.. MARTONOS (133) Fuit L. ante conf.

Teoreok Leorincz. Steph. Lazar Job. Fwleop. Emerici Swkeý.: Chiúr Balint Z. Jo.Jnq: Teoreök Miklos. Katona Janos. Job. Mate. J. K. Valen. Vestrae Ante Conf. Job. Vas Ferencz.: Szabo Georgÿ Biro Mate Szaz Mihalÿ Keobeolkutÿ Janos Olah Balint Olah Peter Peter Jstuan 336 .22 Chÿkÿ Miklos. Martini Sebe. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Ante conf. Pal Jstwan. Georgý Kowach de Kwsmeod. Advenae: Marosfeoldj Jmre.: Vak Andras Zalagos Advenae: Orban Gergelj. Lelekj. Confiscati Advenae Jnquilini 1 16 14 3 4 4 Primipili: Lazar Balint Szakallos Balas Kerestalj Janos Sebe Marton Kowach Jmre Kÿs Mihalj Fwleop Pal Fodor Miklos Kÿs Janos Judex Kÿs Ferencz Pedites: Posa Mihalj Libertini: Tot Georgj Kÿs Miklos Fodor Janos Barrabas Peter. J. V. Jnquilini 10 1 4 2 3 SŸKLOD Primipili: Balas Miklos Bako Jstwan Bako Janos Bako Mattias arúaia Korondj Mihalne Bako Ferencz Bako Boldisar Kÿs Jstuan Janosÿ Peter felszegh Kont Ferencz arúaia Nagÿ Demeter arúaia Nagÿ Janos arúaia Pedites: Barrabas Simon Silliester Albert Silliester Mate arúaia Marton Simon Peter Pal Libertini: Peter Lukach Egied Tamas Kelemen Jstuan Kÿs Ferencz Kowach Peter Silliester Gergelj vilagtalan. eiusdem G. Tamas Gaspar (134) ATŸHA [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Job.: Chÿkj Andras orsagert. Steph. Kerestelj Jnq.

post confis16 cationem23 Rationem belli subiecti 9 Rationem criminis 4 Jmpignorati 1 Nobilis: Tombold Ferencz Pedites: Szaz Ferencz Dimien Boldisar Libertini: Jakab Jmre Balko Jstuan Judex Chiok Jakab Kosa Mihalj Palko Mihalj Varga Andrasne arúaia. Jtem: Demeter Lukach paraznasagh mia. ante conf. Eös Job. confiscati 25 F. Kÿs Georgÿ Szalagossa. Ezeket occupaltak. Boldisar Jstuanne Vrok gÿlkossaga miat. had eleot attak magokot ez eleot valo eztendeokben. eo is Balassÿ Ferencznek atta. SZOLOKMA Jtem: Boldisar Balintne. Nemetÿ pecuniis redempti Jo. 7 Job.L. J. Tombold. (136) Confiscati: Szeoke Antal Bako Peter Pelbart Andras Eósz Mattias Tanko Lukach. Mindezek a taúalÿ Teöreök orszagba ualo menesek eleötte acquiralt Jobbagý. Fuerunt Ped.V.: Paztor Jstwan Marton Ferencz Kowach Janos Chiszer Georgý Tamas Janos Balogh Jstúan Georgj Janos Ferencz Benedek Leorincz Jstwan ex bene placito. 337 .: Pelbart Antal. Ezek Sofalúÿ Kachio Andrasnak szalagossÿ leuen. Azokkal egiwt occupaltatta: Barrabas Jstúan Abodÿ Balasne Hegÿ Martonne Silliester Janos Egied Georgne Tamassý Benedek Jakab Georgý Kowach Jstwanne Tordat Albertne Kwsmeodý Kata Simon Andrasne Nagý Fwleopne Breda Mate Ferencz Jakabne Kont Demeterne Molnar Apolin. a Greg. Marton Janos toluajsagert. Kachio de Agard. Franc. 12 Pedites 5 Libertini 6 Job. Nicolai Tombold. Nemetinek atta. Annakutanna a Feiedelem confiscaltatta. [Habet:] Primipili cum orph.Confiscati: Agoston Gergelj Judex Agoston Andrasne Ferenczj Georgÿ Gaspar Janos Ferencz Janos Gergiaÿ Jstwan Agoston Benedek Tamasÿ Gergelj Tamasy Antal Agoston Marton Nagy Mate Kowach Miklos Dimien Georgý Tordat Balas Torniaý Jstúan Molnar Balas Kowach Janos (135) Kowach Jstúan Kupas Gergelj Kadar Jstúan Kÿs Gergelj Kadar Miklos Kelemen Gergelj Dani Jstuan Molnar Jstuan. Jakab Pal.

Balas de Jenlaka. Tamasj Andras. Martinus Foris. Nagÿ Marton. Nemetj. Fuit L. Confiscati: Biro Gergelj.: Falúúegÿ Pal. L. idem. Balthasaris Dimien.: Gÿepesÿ Georgj.: Albert Andras Zalagos F. Lukach Simon. Tamas Varga. f. L. Benedek Mate Zalogos. Ped.: Bongartÿ Janos de Fwszkút ab alio emptus Fuit L. Nemetj redemit. . Vestrae. Mate Pal a Greg. Kachio Szeoke Georgj. Lako Mihalý a Gr. Hÿ Step. Veczkeÿ Mihalj a Fr.: Teoreok Pal oltalomert Silliester Janos Advenae: Piros Miklos. Georgj Koúach de Kwsmeod. Bereczkÿ Peter. Steph. Paulus Varalliaÿ Post conf. Jnq. Balassÿ. Emerici Jakab. Bereczkj Peter. L. Job. Joannis Kowach de Kwsmeöd. vnum a Greg. Jnquilini Advenae 1 2 6 5 2 2 5 2 Primipili: Kowach Georgÿ Bako Gaspar Bako Miklos Varalliaý Miklos Varalliaÿ Pal Bako Pal pauper Foris Marton Marton Ferencz arúaia Vaÿda Gaspar Biro Janos Arúaia Biro Pal arúaia Marton Farkasne arúaia Farkaslakj Janos Pedites: Nemes Janos Lazlo Antal Kelemenfj Jstwan Foris Janos Jakabfÿ Marton Chÿkÿ Peter Foris Georgj Giepesÿ Peter Judex Libertini: Diodj Lazlo benna Foris Mihalj senex Tamasÿ Ambrus senex Nagÿ Georgj Santa 338 (137) Santa Georgj kuldus Lukach Balas debilis Lenart Georgj Sandor Miklos Nagj Albert arúaj Tamas Deakne arúaj Demeter Mihok szolga Rigo Andras. Post conf. f. Balas de Jenlaka Confiscati: Nagÿ Gÿepesý Janos.Job. Jnq. avitici Acq. post conf. Rel.: Paztor Mihalý. Jll. Ezek hadbelj szolgalat eleöt. K SMEÖD [Habet:] Nobilis Pedites Libertini Job. Jakabfj Mate. f.: Silliester Benedek paraznasagh mia. Advenae: Gaspar Andras Desfalj. Nemetj redemit. Job.: Eösz Jstúan. Post conf. Pauli Literati de Meggiesfalwa. Jo. conf. alterum a Tomae Borsos redemit.

Mar. Jo.: Dersÿ Peter. Foris. Jo. ETED Advena: Kochis Tamas. Chÿkÿ Pal. Advenae Jnquilinus 13 8 12 7 9 2 17 1 Primipili: Kelemen Jstúan Jstwanfÿ Mihalj Bako Janos Georgifj Georgj Kiralj Mihalj Kiralj Andras Gedeö Lukach Gedeo Jstuan Gedeo Marton Nagÿ Mihalj Kÿs Gedeó Jstwan Kadar Marton (138) Kowach Lukach Simon Peter Vagasý Gaspar Gal Pal arúa Peterfj Andrasne arúaia Andras Kowach Adorian Jstwanne arúaia Pedites: Kowach Jstuan Koronkaj Ferencz Lukach Peter Kÿs Simon Georgj Peter Deak Jmre Andras Koronkaý Peter Farkas Marton Beoldeor Mihalj Deak Tamas Nagj Janos Nagj Boldisar Lazlo Leorincz Szeoch Jstuan Gagj Simon Bekeo Peter Bekeo Janos Gagj Jstúan Kÿs Gagj Jstúan Birtalan Gergelj Birtalan Pal Birtalan Mihalj Birtalan Lukach Magiarorszagj Jakab Hoggiaÿ Georgj Hoggiaý Gergelj Sebestien Peter Sofalj Peter Farkas Janos Szaz Janos Hadnagj Miklos Mate Mihalj Lukach Mihalj Libertini: Bekeö Jstúan Bekeö Balint Birtalan Georgj Birtalan Balint Ferenczj Marton Farkas Janos Jakab Tamas Kÿs Mihalj szolga Herczegh Gergelj szolga Dios Fabian Birtalan Leorincz Judex Antal Janos Sipos Tamas Herczegh Ferencz Szaz Jstuan 339 . Pauli Varalliaÿ Post conf. Pedites Libertini Confiscati Post confis.: Kochis Georgÿ Szabad Szekelj helibeol. Rel. Kowach.Czigan Jstwan et hj Mar. Georgj Kouách. Fuit L. Advenae: Balas Varga. Josa Leorincz Telkÿ. [Habet]: Primipili cum orph. Biro. Nagÿ Mate et hÿ Franc. Pauli Bako. Balassÿ. Kÿs Leorincz. Olah Peter. Rel. Job. post conf. Jakab. Tanka Janos. acq. Chÿkÿ Gergelj. Olah Miklos.: Kÿs Gÿepesÿ Janos szegensege mia. Jakabfÿ Balas. Petri Torbozlaj. Szaz Mihalj. Lako Andras Zalagos. Torbozlaj Peter. Kÿs Gaspar Lako Tamas Jnq. kÿ Szeoleösÿ. Lako Marton.

J.: Sipos Pal Zalagos. Steph. Talas Mihalj. Georgj Simon. Jmre Janos hazat el atta. f. Kowach de Kwsmeod.: Fekete Jstúan akaztofatol valtot. Kaller Mihalj. Nagÿ Balas. Nagj Menihart. L. Andr. Korecz Pal Jnq.: Kiralj Georgj oltalomert Kiralj Mihalihoz tart.: Gal Andras Medeseri. Mar.: Mohaÿ Jstuan de eadem.: Sipos Janos. Gagj Janos. Bocz Jllies. Franc. hÿ Petri Simon. Ante et post conf. Jambor Peter. Szaz Janos Szazsebesÿ. Rostas Mihalj Komlodj. Keoteles Mihalj. Mar. Nagj Balint. Rel. Farkas Antal rabsagbol valo szabadulasert zalagos.: Sipos Balint. Nagj Gagj Janos. Balint de Keorispatak. hÿ Lucae Gedeö. hÿ Geor. (139) Gedeö Tamas Sipos Peter Ad. Nic. Sebestien Georgj. Ad. Kelemen. Steph. ped. Jm. Bako.: Szaz Mattias. mind Keopecziek. Jmp. Georgj Pal. Job. Volph. Jnq. L. hÿ Michaelis Kiralj f. Kaller Bartalis. Paulj Sebestien. Turj Janos. Biro de Kwsmeöd.: Bodokÿ Miklos de eadem. Szabo Georgj.: Demeter Peter. Ad. Herczegh Georgj. Szaz Jakab Segeswarj. Varga Balas Jnq.: Tott Jstúan Gal Georgj az confiscalaskor Balassý Ferencze. pr. Szabo Jstuan Zalagos. Steph. alter Mohaj Jstuan. V. Jllies Janos. Gagj Mihalj. Gus Gaspar. Bogarfalúÿ de eadem. Foris de Kwsmeod. Bichiak Janos. Ad. Balas Ad. dicti Steph. Bako. Foris f. Hadnagj de Malomfalwa. hÿ Fran. Steph. Georeogh Georgj. Korondj Janos. Michaelis Kiralj. Mich. Tott.: Gergelj Andras Kilizbakj. Sebestien Jstwan. Job.: Egrÿ Gergelj. Georg.: Chionka Jstuan. Mate. az vtan Palfÿ Ferencznek atta. Kelemen. Gagj. most zallastartnak chiak. Jnq. Varga Andras giakosý. Jnq. Gregorÿ Simien. Job. Ad. Szaz Janos.: Szaz Mihalj. Kiralj 340 . Steph Gagj.Kenosÿ Ferencz szolga. Farkas Janos24 Zalagos f. Egeteö Georgj.: Lacz Mihalj. Jo.

Cirÿak Ferencz. Jll. 341 . Eos Job. f. V. Alberti Tarchiafalúj de Z. Tibald Gergelj. Benedek Janos. avit. Blasÿ Veres Balas Andras [Habet:] Primipili 16 Pedites 16 Libertini 1 Job. diúersis de FARCZAD 16 causis necessariis subiecti 10 Advenae 19 Jnquilini 20 Primipili: Pal Georgj Balint Bernard Janos Josa Georgj Ferencz Deak Jakab Janos Balint Peter (140) Lazar Gergelj Sandor Janos Sandor Mihalj Kowach Antal Kowach Janos Kouach Miklos Vaÿda Lukach arúaia Laÿos Antal Veres Balas arúaia Albert Mihalÿ Pedites: Szabo Leorincz Fekete Janos Chioma Gergelj Palfÿ Janos Palfý Balint Palfý Pal Lazar Balint Lazar Georgj Leorincz Tamas Nagy Jstuan arúaia Nagÿ Ferencz Kowach Peter Andras Orban Kowach Georgj Gergelj Janos Judex Giarfas Jstuan Libertinus: Bechý Ferencz ereötlen. Pedites 19 33 Libertini Job. 1 Job. Fekete de Thordatfalua.[Habet:] Primipili cum orph. Orban de Lengielfalua. ante et post conf.: Markos Benedek. Jnq. dicti Petri Kowach. dicti Georgÿ Josa. Jo. Jll. SWKEÖ Jncze Mihalj. post conf. alio subiectus 1 Advenae 3 Jnquilini 5 Nobilis: Joannes Orban Primipili: Vargias Jstúan Laÿos Ferencz Nagÿ Andras Sigmond Georgj Peter Kowach Georgj Kouach Kÿs Janos Laÿos Leorincz Solimosÿ Ferencz Antal Ferencz Libertini: Kÿs Peter Kiralj Georgj Bechÿ Janos Chÿkÿ Peter Judex Jstuan Georgj Kiralj Andras Egied Andras debilis.: Molnar Janos Advenae: Olah Miklos.: Varga Ferencz szabad szekelj helibeol Job. Steph. V. L. Olah Peter. Mihalj..

Dobaj Zalagossa. Jo.: Lokodj Andras Koborj.. Volph. Zekelj de Malomfalúa. Rel. Job.: Janosÿ Georgj. Simien pretio emit.: Haromszekj Janos. Marton Deak.: Orban Andras Telekfalúj. Magiarj de Farkaslaka. Marton de Kwsmeód. L. Vestrae Eos Jobbagj: Lukach Gergelj. Relictae Jo.: Demeter Balas Janchio Gergelj Job. Ad.: Szaz Andras Keöhalmi. Bikfalúj Jstuan de eadem Jnq. [Habet:] Nobilis Primipili Libertini Jnquilini Advenae 1 10 7 8 3 Kakuch Mihalj. Olah Barrabas.: Olah Miklos. Nagÿ Mihalj. most Jo. Ad. eiusdem J. 342 . Orban de Swkeö Ambrus Balint. Dobaj. Jll.: Dobaÿ Ferencz. dictus Georgius Marotj. dicti Georgj Marotÿ. f. ezek oltalomert. Job. a Steph. Dobaj Peter orsagert. DOBOFALUA Nobiles: Marotÿ Georgj Simien Jstuan Primipili: Dobaÿ Janos Dobay Balint Ambrus Benedek Dobaj Gergelj szolga Peter Kowach Hegý Georgj Mihalj Janos Hegý Marton Dobaÿ Szanizlo arúaia Pedites: Chieherd Gergelj Ambrus Marton Boldisar Georgj Antal Pal Judex Dobaÿ Peter Dobaÿ Andras Dobaj Janos Jllies Jstúan Boldisar Leorincz Martonfalúj Mattias Vas Leorincz Dobaj Benedek Dimien Benedek Libertini: Mihalj Peter Chakÿ Jmre Marton Jstuan Barla Peter szolga Ciriak Janos Ciriak Balas Janchio Jstúan Jstuan Mattias arúaia Dobaj Jstuan szolga Tamas Georgj Vas Jstuan benna Dobaj Janos debilis. Georgj Lazlo de Z. Petkj. in domo nobili Jo. Gregorÿ Josa de Farczad.: Pal Leorincz. Jo. Fuerunt Lib. Ad.: Bechj Tamas. Pal Gasparne. Abram. Pauli Kedej de Andrasfalúa.Jnq.: Olah Peter (141) Jnq. Ad.

aliis subiecti Advenae Jnquilinus 1 7 3 1 VAGAS Primipili: Vagasý Janos Andras Leorincz Andras Janos Kowach Jstúan Szabo Ambrus Szabo Georgi Vas Janos Kouach Ferencz Dienes Janos Palhegÿ Georgj Kowach Leorincz arúa Pedites: Kerestelj Jstuan Kadar Georgj Peter Ferencz Orban Jstúan Demeter Peter Georgj Deak Jakab Georgj Deak Balas Mattias Georgj Antal Mihalj Jllies Miklos Szabo Ferencz Leorincz Balas kÿs arúaia Libertini: Vaÿda Marton szolga Kadar Jstúan szolga Antal Gergelj Dios Peter Judex Szaz Jstuan arúaia Lukach Jmre szolga Kadar Peter arúaia Szaz Mihalj Pal Georgj szol.: Racz Georgj parazna birsagert Zalagos. Hÿ omnes Georgj Marotÿ fuit L. szabad szekelj helibeöl Fuit L. Job. Job. ez iden egj sarú lopasert. Hauasý Tamas Jn loco relicti Post conf.: Dios Balas. ante et post conf. Job.: Vaÿda Palne enÿtesert. Vagasÿ Olah Janos Szúniogszegÿ.: Bagj Jakab eiusdem. Vaÿda Georgj Hadbol valo oltalomert fuit Pr. (142) [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini 2 9 13 12 Ad. Vestrae Confiscati: Langos Janos hamis hitert. Laurentÿ Andras. avitici Job.: Szaz Georgÿ Segeswarÿ. ⎫ ⎬ fuerunt Lib. ⎪ ⎭ 343 .Jnq.. Advenae: Kadar Andras Magiar orszagj Zalagos Jo. ⎪ ⎭ ⎫ ⎪ ⎬ Fuerunt Lib. Salamon Gergelj aruaÿ hazaban.: Szabo Balint... Tamas Georgj. Jll.

Beogeozj de Miklosfalua. .: Kanÿadÿ Geczÿ Zalagos. Benedicti Szombatfalúÿ. Michaelis Karachion supradicti. Vestrae. And. BETA fuit. Eös: Balassÿ Ferencz Orban Jstúan Jnq. Relictae Mich. fuit Ped. buzaert Zalagon. Gere Tamas [Habet:] Primipili 11 Pedites 12 Libertini 9 Job confiscati 3 Job.hj fuerunt libertini: Kalman Marton szabad szekelj helibeöl 3 eztendeöteol fogúa. Ezek regj Zalagos Jobbagiok. dicti Matthiae Szabo. Vestrae Eös Jobbagiok: Demeter Miklos. Kato Antal. Jnquilini Post conf. Szaz Peter. Ad. Birtalan Jmre. avit. Jll.: Peter Ferencz szalagos. Jll.Job. Post conf. Karachion. Advena 4 8 5 7 5 2 4 1 Primipili: Gal Gergelj Mihalifý Balint Georgifÿ Janos Georgifý Tamas 344 Pedites: Miklos Jsach Barrabas Janos Judex Barrabas Leorincz Libertini: Jstuan Ferencz szolga. Laszar Mihalj nunc Michaelis Bedeö. L: Marton Mihalj. Eos: Demeter Georgj. post conf. aliis subiecti 6 Advenae 2 (143) HOGGIA Nobiles: Szabo Mattias Bedeö Mihalj Hoggiaÿ Jstwanne Karachion Mihalne Primipili: Palfÿ Mihalj Kÿs Janos Hogiaÿ Lazlo Menihart Mate Tanko Balas Fekete Janos Lazlo Pal Judex Lazlo Peterne Pedites: Bikafaluÿ Janos Peter Andras Josa Jstuan Josa Andras Marton Balas Libertini: Jstuan Peter Jstúan Balasne Bagÿ Peterne Dane Georgj Palfÿ Marton szolga Kouach Ferencz szolga Georgj Balint.: Szolga Jstúan [Habet:] Nobilis cum vid. Rel. Primipili Pedites Libertini Job. Jmpig. Rel.

Farkas Pal és Jstúan Kobadfalúiak. dicti Petri Galfÿ.: Szeoch Tamas. Pap Andras. Post conf. Fuit L. dicti Pauli Szekelj. Jo. Eös Job. dicti Jo. Jnq. Olah Buda.: Szabo Peter eöt forintert.: Bak Janos oltalomert. Matthei Nagj. Vestrae Auitici: Tott Janos Lado Marton Por Janos Kupas Balas Basa Mihalj Katona Peter Szabo Jstúan Basa Jakab Chÿkÿ Balas Lado Georgj Por Tamasne Magiar Orszagj Gergelj Lajos Jstúan Chÿkÿ Jstúanne Olah Mihalj Tutorio iure. a Rel.: Szeles Janos. Barrabas Georgj is. Petkÿ. Alb. Mar[otÿ] (144) Nagj Pal.: Keowechi Marton. Mich. nunc Paulus Szekelj. Job. Bak Daniel.: Olah Miklos Mohaÿ. Post conf.: Boncza Janos [Habet:] Primipili Pedites Libertinus Job.L. Marotÿ KECHIET Ad. Fabian Marton. avitici Ante conf. dicti Georgÿ Marotÿ. Jll. Dienes Benedek egj forintert birsagh dolgabol. Mihalj. Confiscati: Veres Peter. [Habet:] Nobilis Primipili Peditus Libertini cum vid. Karachion emptus a Georg. Matthei Nagj. Ad. dicti Matthei Nagj. Lib.Ante conf. Petkÿ eiusdem post conf. Advena 4 3 1 2 3 3 1 Nobiles: Szekelj Pal Galfÿ Peter Primipili: Albert Janos Nagÿ Mate Pedites: Miklos Tamas Libertini: Elekes Ambrus Elekes Lukach Tott Peterne Bak Jstuanne Veres Jstúanne Nagj Peterne. confiscati Job. F. avitici Job.: Marton Janos. Tarchiafalúÿ de Z. Albert. post conf. dicti Alberti Tarchiafalúÿ. Gergelj Janos. taúalj az had eleót. Balas Balint ex bene placito Geor. Job. acquisiti Jnquilini Advenae 2 2 1 6 15 2 3 3 2 345 .

Avitici: Beres Balas. Jnquilini Advena 1 8 1 3 1 Primipili: Jmre Janos Kouach Mihalj Gothard Georgj Szeoch Marton Leorincz Janos Antal Balas Miklos Marton Miklos Ferencz Albert Ferencz Gergelj Janos Ambrus Georgj Marton Ferencz Balas Mihalj Balas Janos Tamas Balint szolga Pedites: Gergelj Janos Judex Szabo Jstuan Miklosi Jmre25 Pal Balas Kerestelj Mihalj Koúach Jstuan Vilagtalan Kouach Ferencz szolga Libertini: Szabo Pal Pal Varga Berethalmj Szabo Peter Beke Janos Kelemenfÿ Ferencz Elekes Janos Lukach Jstuan Lukach Gergelne arúaj Leorincz Demeterne Marton Tamas chionka.: Mihalj Janos goganÿ. Ad. Bögeözj. Nic. Kÿs Paztor Jstúan. Lazlo Peter Remeteÿ. Paztor Ferencz Szaz Daniel. Jure materno And. Orozhegÿ Balint. Mich. Jmre. Blasÿ Antal.: (146) Job. ante conf. post conf. avitici Job. Advena Lukach Janos. Balas de Jenlaka. post conf. Tomae Miklos. dicti And. Vestrae Jnq. Jnq. Mattias Georgj Palfalúÿ.(145) KŸSFALUD Primipilus: Kÿsfaludÿ Janos Job. Kouach. [Habet:] Primipilus Job. nunc Steph. 346 . Fuit L. Joannis Petkj primum.: Miklos Mihalj Malomfalúÿ fogolj el szalaztasert.. Beogeöszj. Jll.: Jnq. [Habet:] 15 7 10 4 1 1 Primipili Pedites Pal Peterne.: Kadar Janos Chiaúasý. Job. Kosa Balint. Kosa Miklosne. Jure tutorio Pauli Szekelj. ante conf. Chÿkÿ Ferencz Chik Rakosj. Anda Janos Chikbol. dicti Pauli Szekelj. Jnquilini Fuit L. cum vid. fuerunt P. Nagÿ Paztor Jstúan. dicti Jo. CHIEHERDFALUA Ad.: Kÿs Andras feierwarmegieben Sovaradgiaÿ.: Chiszar Andras. Libertini Jmre.

Jo. Szaz Marton. Varga Mihalj es Jstúan Szent Lazlaiak. hÿ Mich. Job.MEDESER Nobilis: Franciscus Benchier Primipili: Ferencz Mihalj Koúach Peter Leorincz Gergelj Leorincz Ambrus Szabo Jakab Leorincz Janos Leorincz Balint Kerestelj Janos Botos Miklos Bartalius Mihalj Varga Peter Vas Peter Kerestelj Georgj Tolmach Gabor Leorincz Georgj Peterfÿ Ferencz Varga Jstuan Benedek Mihalý Peditus: Lazlo Jstúan Job. Szaz Mihalj. dicti Joannis Leorinczj. Kadar Mihalj Haranglabj.: Keoúendj Dobos Jstuan szalagos. Literati de Gagj. Advenae Jnquilini 1 18 1 7 9 6 Primipili: Miklos Ferencz Bako Andras Miklos Janos Dimien Mihalj Mihalÿ Ferencz Antalfÿ Mattias Gaspar Ferencz Antalfÿ Georgj Nema Kedeÿ Mihalj Georgifÿ Georgý Palfý Mihalj Judex (147) Gergelj Miklos Palfý Mattias Antalfý Tamasne 347 . Twzes Janos. Greg. Job.: Olah Lazlot akaztofatol mentette. KOBADFALUA Ad. Bartalius. Pauli Ambrus de Korond. Ad. Nagj Jstuan. Dimien Palne. dicti Mich. Ad. Ad. Benchier suprascripti. Hÿ omnes Franc. Jnq.: Varga Janos Keoúendÿ.: Gaÿna Antal.: Muszka Peter.: Santa Marton Jnq. Janosÿ Georgj szalagosok Jakab Marton ex bene placito.: Sipos Andras.: Lazlo Georgj. post conf. Jnq.: Jeddÿ Tamas – fuerunt L. Leorinczj. dicti Jo. Kadar Ferencz hadtol valo oltalomert. Leorinczj. Petri Mattias de Z. Abram. Szaz Pal. Gal Mate feie valtsagaert. – fuit Ped.: Barcza Mihalj feieregihazj. post conf. Szaz Janos. Gergelifÿ Sigmond. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Job. Ferenczj.

Job. avitici 14 1 5 3 4 3 1 Eg.: Kÿsfaludj Mihalj... hÿ Georgÿ Antalfÿ Job.: Feierúiszj Mihalj szegenisegh mia Zalagos. Petri Mihalj. hÿ Franc. Jnq. Elekes Peter. Ad. Advenae Job. Gaspar praedictus. penzen veötte. Job. Vestrae Job.: Szaz Pal Heturÿ Jnq. conf. hunc a Joanne Petkj pecunÿs emit Franc. Job. Fazakas Marton Tordatfalúj. conf. Fuit L.: Peter Janosne. Molnar Geörgj Haromzekj.: Barrabas Simon. avit. Jtem Ad. Gaspar Fuit L. Sigismundi Janos Job. Georgÿ Janosÿ de Kÿs Kede.: Bereÿ Janos – fuit L.: – fuit Pr. Miklos supradicti. Franc. post conf. Jnq.: Chÿkÿ Miklos. Job. Jnq.: Janosÿ Ferencz. post conf. Benchier de Medeser. [Habet:] Primipili Peditus Libertini Job.: Patochÿ Czigan.: Daniel Jstuan. Nobilis: Nicolaus Simien Primipili: Mihalÿ Peter Jncefý Georgý Mihalj Albert Szabo Mihalj Andrasý Miklos 348 Szekelj Ferencz Chienker Jstúan Szaz Pal Janosÿ Ferencz Dalliaÿ Balas Simien Mihalÿ Szabo Jsack Leorinczý Georgj szolga Peditus: Gaspar Lukach . Nicolai Gergelj Fazakas Mihalj. Matthiae Antalfÿ.: Elekes Balint. a Greg.: Balas Jmre Musnaj. Nemetÿ pecunÿs redemit. KADACH Jnq.: Simon Ferencz a triennio Franc. Daniel Georgý. Jll.: Barta Gergelj Szaz Georgj Berethalmj.Peditus: Veres Balas Libertini: Peter Boldisar Sigmond Mihalj szolga Veres Ferencz benna Veres Mihalj szolga Dosa Janos szolga. Búnÿ Jstúant Betlen Janos aÿandekon atta volt.

Nagÿ Mihalÿ Georgifalúý.: Nagÿ Ambrus. birsagh mia. Eördeögh Ferencz lopasert Jnq. Kochis Leorincz Dalnosÿ (!) Kochis Georgý Kochis Mate.: Telekes Leorincz Simienfalúj. Balas Janos eiusdem loci. iam dicti Pauli Balint. Miklosÿ Mihalÿ. Jo. Peter Janos iam Geor. Hÿ Nicolaj Simien in locis nobilitaris. Jnq. Janosj. [Habet:] Nobilis Primipili Peditus Libertini Job. Miklos Janos. avit. antiqui Jnquilini Advenae 1 13 1 2 2 3 2 10 6 conf. Nicolai Andras. conf. Jnq. Job. Job. Ad. V. (148) Job. Koúach de Chieherfalua. avit.: Paztor Benedek Szaz Ferencz Sarosý. Franc.: Jstúanfý Markos. Ad.: Keoreosfeoÿ Balint. eiusdem N. et Jnquilini antiqui.: Marton Varga Segesúarý. Szaz Jstuan Jakabfalúj. Ad. Jll.: Kelemen Pal.Libertini: Balint Pal Palfÿ Andras Judex Job.: Dobaÿ Pal ab annis tizenhat. hÿ dicti Petri Mihalj. Mich. Demeter. – fuit L.: Varga Peter Bencedý. Varga Mihalÿ. a G. Nema Gergelj. KŸS KEDE [Habet:] Nobilis Primipili Libertini Advena 1 3 2 1 Primipili: Oswat Miklos Varalliaÿ Georgÿ Kedeÿ Lukach Janosÿ Georgne arúaia Marton Palne arúaia Ferencz Marton szolga Jmre Birtalan Dobaÿ Gergelj 349 . dicti Nicolai Simien. Job. Olah Janos.S. Galfÿ Gasparne. Georgÿ Jncefÿ. Jncefj. Nemetý pretio redempti. NAGŸ KEDE Nobilis: Simien Mihalj Primipili: Demeter Janos Andrasý Mihalj Fekete Jstuan Libertini: Kowach Balint Judex Farkas Janos szolga.

post conf. Oswatt. Joannis Osúat. Georgÿ Varalliaÿ. Confiscatus: Vitez Jstuan.: Szederiesý Janos. a Greg. ZENTMIKLOS Szaz Jakab Holdúilagÿ. V. Rel.. Rel. Post conf.: Peterfý Georgj gýlkossagert Job. Benchier de Medeser.: Marosý Andras . Ad. Nemetÿ pretio redemptus Nicolaj Simien. fuit Pr. fuit Ped.V. Jll. Relictae Daúidis Ferenczj.: Veres Janos ab anno oltalomnak okaert Franc. Szel Janos. Rel. (149) [Habet:] Primipili cum vid. Moÿses Szekelý Primipili: Benke Lukach Szalaÿ Janos Fwleop Janos Balas Andras Tamasÿ Lukach Tamasÿ Janos Barla Georgy Gegeo Andras Simon Balint Nagÿ Ferencz Szabo Andras arúaý Szabo Gergelj Tiboldj Daniel Tiboldj Janos Veres Balint Peterfý Gergelj Tiboldj Ferencz Nagy Balas 350 Pedites: Szeoch Miklos Szeoch Balint Jmre Barrabas Szeoch Aruaia Kouach Tamas Balassý Lukach Marosy Ferencz Szalaý Lukach Miklos Janos Vas Mihalj Fabian Pal Kedeÿ Demeter senex Poka Mattias Judex Libertini: Georgj Balint Jo Janos Varga Ferencz Deak Barrabas Nemes Andrasne arúaia Fabian Mate Ferencz Molnar Chÿkÿ Balint Sepsý Jstuan Magiar Orszagj Janos. J. confiscatus Job.Libertinus: Balassÿ Georgÿ Judex. Post conf. Jnq.. Georgj Janosÿ. Vestrae.: Lako Balas. Szaz Janos. Jo. Advena 3 1 1 1 1 1 G. Libertinus Jnquilini Advenae 8 1 4 2 Primipili: Lukach Andras Albert Peter Szent Annaÿ Jstuan Peditus: Gergiaÿ Janos Libertinus: Tiboldj Peter giermek. SIMIENFALUA Ad. Jll. Nagÿ Marton.: Nagÿ Mihalj [Habet:] Primipili Peditus Libertinus Job.

Nemetÿ emptus Nicolai Simien. Francisci Tiboldj. Job. Olah Antal.: Czigan Janos. ac. And. Szabo Balint. Simon. a Greg. Rel..: Szekelj Mihalj. (150) Fuerunt Jnq. Nobilis 1 Primipili 18 Pedites 13 Libertini 9 Job.: Pokaÿ Mihalj az Eözzel oltalomert. Martini Gegeö de Kereztur. Confiscatus: Balassý Gergelj. Beres Marton. NAGŸ GALAMBFALUA Primipili: Mihalÿ Ferencz Benedek Boldisar Gaspar Balint Szanizlo Mihalj Buzas Janos Kadich Balint Szeoke Balint Dimien Georgj Szabo Janos27 Kanýadý Janos Nagj Jstuan Jstuan Deak Kouach Janos Georgifý Marton neötelen Kadich Mihalj (151) Pedites: Szanizlo Jakab Gaspar Peter Sÿal Andras Kaniadý Jmre Nagý Esaýas Elekes Leorincz Kolomban Janos Barrabas Peter 351 . Olah Janos. Olah Peter. antiqui 3 Jnquilini 19 Advenae 9 Lib. Szaz Miklos Holdúilagj. Joannis Fwleop. Barrabas Mate Szaz Miklos Job.: Szaz Simon. Valentini Simon. Jnq. Miklosÿ Pal oltalomert. Georgý Szalaý. Moÿsis Szekelj. Valen. And.: Szekelj Georgj. Beogeozÿ Simon. Lucae Demeter. Olah Janos.Jnq. Szabo Georgý. Ad. dicti Georgÿ Barla. Georgý Szeoch. Job.: Janos Koúach. Olah Simon Bleniesÿ. Georgj Balas. Valentini Szeöch. Gereb de Fiatfalua. [Habet:] G. Kadar Tamas. Olah Peter. Jnq. Marton Georgý. Lucae Benke. Kadar Mihalj.26 Gregorÿ Peterfÿ. Balassÿ. Andreae Gege. confiscati 1 Job. Francisci Nagj.: Szaz Marton. Medúe Mihalj Szazkezdj. Szaz Georgj Ludasý. Olah Mate. Gregorÿ Nagj de Medeser. Lucae Szalaj. post confiscationem 5 Job.: Szaz Jakab Szeoleösý. Marosÿ Mihalj.: Nagý Gergelj Jnq. Fabian Mihalj Karachion Mihalj. Chÿkÿ Pal. Varga Leorincz Szeben videkj. Fwzesý Andras de eadem. Ad.: Georgj Deak.

Job. Volphgangÿ Alia. Fuit L.confiscati 2 Job.. Joannis Barrabas.: Szeoke Marton. Job. Matthiae Szabo de Hoggia. Lazar Peter.: Ciriak Georgj.: Szaÿakeoteot Janos Zalagosok Michaelis Szanjzlo..: Balint Pal a nÿaron had eleöt. Avitici: Simien Peter Swkeÿ Pal Barla Fabian Agoston Jstuan Mike Jstuan Puskas Farkas Kÿs Georgj Swkeý Jakab Balas Jstuan Szaz Daniel Koúach Georgne Barla Peterne Apa Gergelne. Peteo Jstuan had eleot. Olah Miklos. Fuit L. And. Jnq. Michaelis Bedeö. Gereb. Paulj Vgron. Nemetý pretio redempti Post conf. Petkj Magiarý Janos. Fuit Lib. Job.: Lazar Jstuanne. Job. D. Confiscati: Zacharias Mihalj es Balint. Jnq. Nagý Georgý. Ad. Kÿs Marton. Job. post confiscationem 9 Job Antiqui 2 Jnquilini 8 Advenae 2 Aliis subiecti 3 352 .: Olah Jstúan. Nÿreö Marton. Jll.: Molnar Peter. Gaspar. Fuit Ped. Vestrae. Gabriel Peter similiter.: Olah Andras Zalagosok.. Lazar Mate. ehsegh mia Zalagosok. L.Peter Demeter Libertini: Buzas Pal Judex Zacharias Peter Gaspar Janos Szeoke Tamas Nagý Peter arúaia Demeter Janos arúaia Nagj Balas pauper Peter Janos pauper. Fuit Ped. Jnq. hÿ Francisci Mihalj. a Greg. týkosý Georgÿ Szeoke. avitici 13 Job. antiqui: Nagy Mihalj.. feie keöteöt. Job. L.: Szaz Georgj. Torda Jstúan paraznasagh dolgaert. rel. Ad. Olah Peter lopasert. Job. f.. Job. had eleot. Val.: Olah Peter. Michaelis Bedeö.: Palfý Andras.: Kÿs Jstuan Job. [Habet:] Primipili 15 Pedites 9 Libertini 8 Job.: Barrabas Jstuan a telen.. Joannis Vagasý de eadem. Jnq.

dicti Tomae Szabo. Volphgangi Alia. post conf. Barrabas Peter. 4 Job. avitici: Nagÿ Barrabas. Nicolai Varga. antiquus: Mate Jstúan. – f. Ad. Nobilis: Joannes Radaÿ Primipilus: Patakfalúÿ Janos Pedites: Martinus Lukach Szeoch Balint Szeoch Georgj szolga Libertini: Nagý Jstuan Kolchiar Mihalj Antal Janos Kÿs Mihalj Judex Kÿs Patakfaluÿ Janos abest (153) Miklosý Janos szolga. f.: Nagÿ Janos. Nagÿ Mattias. Jnq. hÿ Andreae Gereb.: Kerestelj Gergelj. L.: Olah Mate. Chÿkÿ Janos ab anno. Job. hadtol valo oltalomert. Szaz Georgj.: Szaz Mihalj Zalagos. Olah Antal. J. Szaz Antal Erkedj. ped. Vestrae. avit. Jnq. Joannis Chÿkÿ.: Pechý Pal.: Olah Janos. Georg. Job. orphanorum Jacobi Simon.: Leorincz Benedek. Michaelis Ambrus.KŸS GALAMBFALUA (152) Primipili: Job. Job. Antiqui 2 Jnquilini 3 Advenae 4 Szabo Tamas Ambrus Mihalj Georgifý Balint Varga Miklos Szabo Gergelj Pedites: Magiar Lukach Menihart Balas Sigmond Jstuan Nagý Benedek Ferencz Gergelj Chÿkÿ Pal Neötelen Ferencz Leorincz Kerestelj Georgý Varga Pal Simon Jmre Samúel Deak Lazlo Mihalj Feoldzin Gergelj Varga Tamas Nagý Balas Marton Peter Vekas Andras judex Kÿs Mihalj Libertini: Vekas Mihalj Chÿkÿ Janos szolga Vekas Mattias arúa. J. Marotý. Gregorÿ Szabo. Kadar Mattias. BETFALUA Ad. Vestrae 353 . D. [Habet:] Primipili 5 Pedites 18 Libertini 3 Job. Veres Miklos a bienno. post confiscationem 4 Job.

Szakal Janos. Jtem: Olah Jstuan. Benchier de Medeser. Volphgangi Alia. Rel. Olah Janos. Simien. Lantos Matene. conf. 354 . post conf. dicti Joannis Radaj Lako Jstuan.: Sas Andras szegensegh mia. Kelemen Tamas. Job.: Szaz Janos Sinkszekj. Job. [Habet:] Nobilis Primipilus Pedites Libertini Job. Jstuan Czigan. Balthasaris Nagj de Kapolna. dicti Joannis Radaý Job. Dimien Janos. Jnq. J. Georgj Janos de Kede. avitici Job.: Kochis Janos Hegÿ Miklos Oskola Tamas Ad. Kolchiar Georgj Zalagos. post conf. – f. Gereb.: Szaz Mihalj Apoldj. pr. D.: Mogiorosý Mihalj. hÿ Nicolaj Simien. Joannis Patakfaluj. Nagj Gergelj Medeserj donatioual foglalta el. Fran.: Kolchiar Balint ab anno had eleot. conf. Kedeÿ Peter ex bene placito a biennio And. Job. Nic. L. Nagj Janos. Ferenczj Janos. Keresdj Janos. a biennio And. Babolnaj Janos de eadem.Job. Advenae Jnquilini 1 1 3 6 13 4 7 5 RUGONFALUA E. Dimien Miklos. Kelemen Balint. Sziluas Miklos. Georgj Janosÿ Job. Teoreök Birtalan confiscatus et in loco relicti Tomae Benedekfj.: Molnar Mate. f. Nemetj pretio redemptus.: Maior Martonne Zalagos. Lantos Balas. Szaz Mihalj Segesúarj. a Greg. Gereb. Olah Janos. (154) Job. Job. avit.: Gabor Janos. avitici: Varga Georgj. penzen atta magat. Szechÿ Mihalne. Rel.: Szakal Menihart. Joannis Miklos.: Gal Peter. Jnq. V. Nobilis: Tomas Benedekfj Primipili: Sigmond Leorincz Chÿkÿ Marton Mÿrchie Mihalj Sas Georgj Sigmond Janos Chÿanÿ Benedek arúaj Nagj Peter arúaja Pedites: Chiszar Jstúan Kouach Jstuan Tegzes Mihalj szolga Kadar Mihalj Szaz Ferencz Libertini: Tegzes Janos Nagj Jstuanne. – fuerunt Ped.

post conf. Petkj Jstuan de eadem. Joannis Koúach de Kereztur. Georgý Janosý. Rel. Ad.: Orban Mate. Makaj Janos a biennio. Jnquilini Advena 7 5 2 4 2 4 3 1 1 Libertini: Sardÿ Georgj Judex Sardj Jstuan Tamasý Georgj Advenae Job. Fazakas Lukach.: Tott Jakab. avitici Job. Chÿanÿ Andras. post conf. Jnq.: Santa Olah Jstuan.: Haÿdu Jstuan szabad szekelj helibeol Zalagos. Lako Gergelj. Kendÿ Balint Cikmantorÿ. 355 . penzen veött. szalagos.: Teoreök Jstúan szegensegh mia szalagos. Ad.: Boncza Jstuan. Jnquilini 3 3 1 4 KEREZTUR VAROS Primipili: Borso Gergelj Barbelj Georgj Janos Kouach Georgifj Janos Miklos Jstuan Szabo Miklos arúaia Peditus: Gal Gergelj Ado fizeteok: Varga Marton Georgifj Jstuan Georgifj Georgj (155) Georgifj Ferencz Boncza Janos Gegeö Mihalj Judex Fazakas Jmre Molnar Peter arúaia Boros Janos arúaia Olah Miklos Lazlo Gergelj Koúach Georgj Loúasz Mihalj. Szakal Andras. Job. F. Joannis Fwleop de Simienfalúa. orphanorum Joannis Nagj de Rugonfalua.: Szabo Mihalj Haromszekj.L. Fran.: Vaszil [Habet:] Nobilis TŸMAFALUA Primipili Pedites Libertini Job. Martini Chÿkÿ. hÿ Joannis Orban de Swkeö Jnq.. Kouach Mihalj. Jnq. Benedekfj. Jnq. Andreae Gereb. Michaelis Gegeõ. Antiqui: Ferencz Jakab. [Habet:] Libertini Job.: Olah Mate. Jnq. Job. Benchier. Job.: Varga Georgj. advenae Job.V. conf.Vaýda Jstúanne suprascripti To. Kÿs Szaz Janos. J. Job.: Koúach Andras ver ontasert.

: Georgifalúÿ Gaspar. hÿ Andreae Lippaÿ. (156) Job. Ezek az Brassaÿ harczkor. Gagj Jakab. Jnq. Job.Jnq. Joannis Orban de Swkeö. Nic. FIATFALUA 356 . Post conf.: Leorincz Janos Fuerunt ped. ad haereditatem alterius Nic. Vestrae Jnq. L. Danka Tamas ex bene placito.: Jmre Janos. ante conf.: Nagj Andras. Kÿs Danka Pal had elöt. Advena Jnquilinus 1 7 12 4 12 7 1 1 Ad. hÿ Nicolai Simien. Dalliaÿ Georgj. Simien. Job.: Pÿtar Simon. – fuerunt L. antiqui Job. Koborj Jstuan. Jll. Ezek penzen veot heliben.: Jmre Varga. post conf. Nobilis: Demetrius Nÿuÿtodÿ Primipili: Kÿs Georgifÿ Janos Nagj Georgifj Janos Georgifj Georgj Nÿuÿtodj Jstuan Nagÿ Tamas Szeowerdj Janos Georgifj Mihalj Pedites: Martonosý Janos Simon Andras Danka Pal Maÿor Tamas Baszarad Andras Jncze Jmre Balas Chÿfo Jstúan Hoggiaý Georgj Varga Balas Boncz Abram Varga Janos Judex Lippaÿ Jstúan Pauper Libertini: Chÿfo Janos Varga Tamas Nagj Demeter Boncz Georgne arúaia Fodor Janosne. f. Job. post conf.. orphanorum Jo. Kÿs Jstuan penzen veot helibe szallot. Botos Benedek. Jnq. Sebestien Marton szabad szekelj helibeol. Nagý Marton penzen veot Jozagban. Job.: Palfý Balas eztelen.: Boer Janos chiak magat atta. Petri Kowach de Swkeö. fuerunt L. nem eöreokseget. hÿ And. Ehsegh mia szalagos. Simien. Gereb.: Miklósý Martonne. Ante conf. Abram. Kÿs Mihalj. Ad. post conf. Blasý Leorincz de Z. Petri Koúach de Swkeö. Chiakanÿ. ex bene placito.: Benke Jstúan. Chÿore Balas.: Kÿs Balas lopasert.: Olah Farkas de Moha [Habet:] Primipili Pedes KEREZTURFALUA Contributores censuum Job. Fuit L. Fodor Ferencz. Chÿore Pal ehsegh mia.: Barbelj Mihalj. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini cum vid. Gregorý Borso. Jnquilini Advenae 13 6 1 3 2 6 1 Job. Job.

avitici: Marton Czigan Gubas Janos Daÿka Lukach Daÿka Birtalan ALSO BODOGH AZZONFALUA Szabo Peterne.: Kÿs Daniel Eöliúeos Jmre Andreas Gereb Jo Mate Fodor Andrasne Primipili: Bokos Peter Kÿs Jakab Simon Ferencz Judex Szaz Mihalj Fodor Ferencz Kÿs Nagj Jakab Pal Andras Kÿs Mate Vaÿda Janos Kopasz Peter Drabant Janos Pedites: Molnar Janos Chÿkÿ Mattias Tanczos Andras Galfý Andras Tanczos Balas Chÿkÿ Miklos Meszeö Gergelj Farkas Leorincz Pap Mihalj Chÿkÿ Tamas Feier Andras (157) Kalman Marton Libertini: Kalman Miklosne Feier Georgj Kadar Georgj arúaia Demeter Mihalj Magiarÿ Mihalj Pap Mattias Birtalan Andras Nagj Georgj Fodor Peter Varga Janos Boer Janos Chÿkÿ Peter Lazlo Jstúan senex Bab Jstúan Kadar Matene Bersze Jstúan Galfý Tamas szolga. Jtem Job. J. J.V.G. Ezek szabad szekelj helibeol szalagosok. 357 . fuerunt pedites: Boer Mihalj. Job. Jwan Czigan Peter Czigan Job. post conf.D. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini Job. Ezek regÿ Eös heliben valo Jobbagj And. Gereb. Ezeket hadbol valo oltalomert And.V.: Georgj Kowach.: Mate Jstuan Roska Peter Szeoch Janos Sos Ferencz. Job. Chÿkÿ Georgj. ante conf. Szabo Jstúan gÿlkossagh mia. Gereb. avitici Jtem Job. 1 4 5 8 34 3 4 Primipili: Biro Miklos Pribek Peter Meszeö Pal paúper Nagj Matene es Jstúan Janos Ferenczj Georgj Judex Pedites: Cere Janos Butok Andras szolga Libertini: Beogeoszj Antal28 Birtalan Ferenc Szakach Miklos szolga. post conf. confiscati: Szabo Lukach Sopor Miklos Roska Kelemen et in loco relicti.: Fodor Peter. Szaz Mihalj fuit L. Jtem Job. Lazlo Lukach.

post confiscationem. Nemetý redemit Jo. avitici: Bustia Balas. Steph. L. Jtem Job. Veres Szakallú Miklos. Joannis Szekelj. Job. Vas Ferencz Dan Jstuan penzen Nagj Miklos veot nemes helieben Olah Dan laknak. confiscati Job. Buzogan Miklos.: Nagj Miklos Nagj Jstuan Ad. donatus Georgio Menihart. Tÿkosÿ Peter. ante conf. Kendj Cancel.: Agota Janos. Petri Dersj de eadem.: Leorincz Mihalj Chÿkÿ Janos Balint Janos Nobilis: Szekelj Janos Primipili: Buzogan Marton Buzogan Janos Menihart Georgj Porondý Marton Porondý Janos Nagj Lukach Szekelj Benedek Szekelj Lukach Janosý Tamas Pedites: Gal Georgj Judex Gal Mihalj Bú Tamas Birtalan Georgj Nagj Georgj Jo Mihalj Kozma Mihalj Kozma Janos Veres Georgj Nagj Janos Finta Miklos Finta Mihalj Finta Jstúan nÿomorú Pente Jstuan szolga Bú Jakab Libertini: Vaÿda Andras szolga Fodor Benedek. (158) Opris Miklos Nagj Markos Jtem: Jtem: Olah Miklos. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job.V. dicti Georgj Menihart. Antiquiores: Muszka Radulj VŸSZEKELŸ Molnar Georgj. Nemetj redemit Jtem: Szotýorj Peter per Steph. Pipeÿ Martonne. confiscati: Simon Lukach. Jnq. f. Pente. Zekelj. Jtem Job.: Haho Miklos.: Kochis Opra. Szaz Mattias Monoraj. Ezek is azon heliben. Andreae Gereb. Ad. Job. post conf. dicti Benedicti Szekelj Jnq. 5 2 3 3 4 16 Job. Szep Antal. Kochis Miklos. Hÿ omnes Andreae Gereb. a Greg. a Greg.: (159) Nagj Georgj Zalastarto [Habet:] Primipili 9 358 . Joannis Búzoganj. Job.Balogh Janos Balint Leorincz Radulj Jstuan. J. nunc familiarius eius.

Bolia Mihalj ex bene placito. Nobilis: Franciscus Palfÿ Primipili: Ferencz Leorincz Miklos Ferencz Damokos Peter Peterfj Janos Georgifj Mihalj szolga Peterfj Mihalj (160) Janos Deak Benchier Gergelj Benedek Daniel Georgifj Marton Sas Farkas Timar Andras Benedek Martonne sine lib. Demeter. ante conf. Jnquilinus Advena 3 10 4 5 1 2 4 3 1 GAGŸ Eg. ante conf. J. Demeter – f. confiscati CHIEKEFALUA 2 2 3 Jtem.V. dicti Fr. J. Gereb. Job. – f. ped.Pedites 15 Libertini Job. Jo. avitici Job. szabad szekelj helibeöl Job.: Jeddj Janos Zalagos. And. Barrabas Georgj Zent Abramj.: Varga Mate Gagj. Job.V. Fran.: f.L. Jnquilini Advenae 3 4 3 Primipili: Demeter Ferencz Vadasz Lazlo Vadasz Peter Pedites: Kÿs Jstúan Palfÿ Janos Vadasz Balas Jstuan Georgj Martonosy Boldisar Martonosÿ Peter Boncz Ferencz Simon Janos Nagj Peterne arúaia Nemett Marton Judex Libertini: Martonosý Jmre Nagÿ Tamas Simon Ferencz szolga Simon Gergelj szolga.: Daúid Jstuan Rawaÿ Janos Post confiscationem: – f. Job. avitici: Olah Mate Vas Gergelj Fazakas Janos Vas Janos Daúid Mihalj Jtem: Nagj Georgj frataÿ. Jnq. Korondj. Job. avitici Jtem Job. post conf.V. Sas Mattiasne sine lib. Ad.: Olah Andras Retenÿ.: Miklosÿ Mihalj a biennio Medeserj Nagj Gergelj potentialiter foglalta. Blasÿ Vadasz. ante confiscationem: Kÿs Andras Jstúan Koúach penze vtan 359 . Jnq. J.: Lazlo Janos.: Simon Miklos. Oswat Janosne sine liberis Miklos Jstuan giermek Leorincz Mihalj Judex.L.L. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. Libertinus: Dersÿ Janos.

: Szaz Balint Feoldúarj. Jnq. Nagÿ Janos. Haÿdu Jstuan Gorbaÿ.Miklos Peter paraznasag mia penze vtan Jtem: Lukach Leorinczet megh Palfÿ Andras veotte úolt regen Chiakan Balastol. Empticÿ: Szaz Mihalj. dicti Franc. Kopasz Mattias. Czigan Andras penze vtan. Damokos Georgj Medeserj. most Jo. Jtem: Nagÿ Mihalj Ad. Rel. Hoszú Mihalj Fiatfalúÿ. Jnq. Rel. Gregorÿ Benchier. Jtem: Szongota Jstúan. Benedek Janost is az szerent. Olah Lukach. Ad. Haúadÿ Jstuan. s nemes heliben laknak. Miklos. Sipos Miklos. Nagj Demeter. dicti Volphgangj Sas. Nagý Marton. ab Andrea Gereb. [Habet:] Nobilis 1 Primipili cum vid.: Chiender Ferencz Z. Keorispatakj Georgj.: Damokos Ferencz (161) ANDRASFALUA Ad. Jo. Jtem: Demeter Mihalj Kÿs Peter Gergelj Jllies Sipos Mihalj Hoggiaÿ Ferencz Barczj Andras Kaszas Georgj Kÿs Olah Miklos Jnq.: Lenart Mattias Segesúar Szekj Szentlazlaj. Szaz Tamas Sakodiak. Veres Georgj. Joannis Oswatt. Literati. hÿ omnes Francisci Palfÿ. Georgifý Gergelj kedeÿ 360 . ante confiscationem 10 Jnquilini 24 Advenae 3 Primipili: Szent Annaÿ Peter Tiboldj Andras Molnos Ferencz arúaj Kedej Janos nÿomorú Kendeý Peter Job. Sebe Daúid. Ferencz Balast. 17 Libertinus 1 Job. Kws Tamas. Hegedws Balas. Martini Benedek. maga penzen veöt eöreöksegin laknak. Jnq.: Veres Jakab. Tamasj drabant uolt.: Simon Pal Ernieÿ. Peterfj. penzen veott jobbagiok Balassÿ Ferencz Vramtol.: Szaz Mihalj Keöhalom szekj Jnq. Lenart Janos. az maga penzen veott nemes wleseben laknak.

Jnq. Jnq.Cirÿak Jstuan. felesege utan valo Eöreöksegiben laknak. Job.: Tomorÿ Balint Laszar Mihalj Bolgar Marton Barrabas Georgj Nagý Marton. Palfÿ de Gagj.: Nagÿ Jstwan. Olah Antal. donatioúal az vtan Greg. dicti Blasÿ Leorincz. Jtem post conf. Nagj Tamas. J. Meszej Andras Kedej. Empticÿ Jnquilini Advenae 5 2 7 2 ZENTABRAM Primipili: Leorinczj Balas Korondj Janos Leorinczj Peter Lazlo Georgj Miklos Tamas Kedeÿ Pal Mattias Peter senex Bolgar Georgj aruaj Pedites: Farkas Mate Fodor Jstuan Kupas Marton arúaj Kupas Janchj szolga. Jtem: Swkej Jstuan galambfalúj. Ezek kwleomb-kwleomb embereknek impignoraluan magokot. [Habet:] Primipili cum orph. Job. Varga Georgne. dicti Petri Leörinczj. Jtem ante conf. ante annum. Jtem: Kaszas Mihalj de Kÿs Solimos. – f.L. de eadem. Job. Dersj Mate Kÿs Solimosÿ. Jo.: Kertmegÿ Mihalj de Giulatelke. Molnos Ad. Chÿkÿ Miklos. Nagj Balas.: Vas Marton Zalagos. Olah Balas. post conf.: Jstuan Janos. Literati de Gagj. confiscati: Nagj Janos Gal Janos Marosy Jstúan Bartos Jakab Lazlo Jstuan Tÿmar Peter Ambrus Andras Kÿs Gergelj Chÿkÿ Jstúan Bartos Pal. Joannis Gergelj de Demeterfalua. Job. – fuerunt L. Hÿ Franc. And. Kornis Miklosne. Gereb Job. dicti Petri Mattias.V. orphanorum Franc.: Vak Demeter.: Bartos Leorincz ex bene placito. avitici: Cirmaÿ Ferencz Fazakas Pal Menihart Tamas Szÿtas Janosne Kÿs Jlliesne. Nagj de Medeser 361 .: Demeterfaluý Janos Zalagos. Nagÿ Mihalj. Nagý de Medeser. Hos omnes az fen megh irt confiscatusokkal eggwtt (162) propria potentia mediante foglalta volt el az Donatio newe alat dictus Gregorius Nagý Jnq. dicti Greg.

Confiscati Job. Olah Miklos. Jnq.: Damokos Georgj ez eozzel had eleot. Paulj Sepreödj. dicti Joannis Gothard. Szaz Jakab Szeben Videkj. orphanorum Steph.: Szaz Balas. Chÿkÿ Janos. Jnq. Job. Olah Radulj. post conf. Sipos Balint29 a Gregorio Nemetÿ redemptus Martini Kelemen. Franc. Job. Baÿko Janos. – fuerunt libertini: Ach Mihalj. Paulj Daniel. Rel.V. Ad. Jnquilini 2 12 Primipili: Tiboldÿ Jsak Gergelj Peter Gergelj Janos Palfÿ Jstuan Kelemen Marton Gothart Janos Peterfý Andras Antal Lukach Balint Georgj Gothard Jstuan giermek Pedites: Sepreodý Pal Lazlo Peter Jstuanfý Marton Kechietý Jstuan Medeserj Mihalj Tamas Jstuan Silúester Jakab Demes Janos Beoldeor Jstuan Coloswarý Janos Teoreok Georgj Ach Janos Antal Mihalj Antal Peter Sebe Georgý Libertini: Lazlo Demeter Tamas Leorincz Janos Pal Marton Abram Birtalan senex Kouach Gergelj Antal Miklos (163) Abram Georgj pauper Gergelj Janchj giermek Pelip Jstúan Korompal Janos Miklosý Jstuan Gergelj Jstuan Daniel Pal szolga Mattias Mihalj Korin Mihalj Mattias Tamas Deak Ferencz Judex Fabian Jstuan szolga.[Habet:] Primipili Pedites 8 4 Job. L. conf. Szaz Gaspar.: Olah Georgj. a Joanne Jmreffj pretio redempti Franc. dicti Martini Kelemen. Takach Simon Darlaczj.: Szeoch Balas. KEÕRISPATAK 5 10 6 Job. Kornis. Szaz Jstúan Tanchj. Georgj Balint. Jnq. J. avitici Job. dicti Joannis Gergelj. Michaelis Antal. Georgj Sebe.: Albert Janos.: Miklos Varga Lukafaluÿ. Kornis. Nagj Jstuan Bogatj. Ad. dicti Andreae Peterfj. Job. – f. Benedicti Mindzentÿ. 362 . post conf. Szabo Mihalj. Jmre. ante conf. antiqui: Sarosý Jstúan. Mihalj Janos.

Andreae Peterfj de Keorispatak. Joannis Gothard de Keorispatak. Baksa Gergelj.: Maÿaÿ Mihalj. Mirchie Mihalj. Lucae Antal. Tomae Kouach. Job. [Habet:] Primipili Pedites 10 15 Libertini Job. Franc. Jnquilini Advenae 18 3 3 1 10 10 BEÕSZEÕD VŸFALÚ Primipili: Sandor Jstuan Lazlo Kowach Kouach Peter Balogh Ferencz arúaj Szabo Pal Simo Pal Tamas Kouach Balogh Mihalj So Jstuan arúaja Georgifý Tamas debilis Nagj Mihalj apro arúaj Georgifý Jstúan Pal Marton Szent Júanj Janos pauper Pedites: Pal Kowach Gergelj Jsach Pipeÿ Mate Siklodj Pal Judex Siklodj Jstuan arúaj Nemes Ambrus Santa Lazlo Miklos (164) Albert Leorincz pauper Pal Andras Janos Kouach arúaja Libertini Balogh Andras Kezdj Ferencz Laÿos Jstuan Lazlo Jstuan Moÿses Jstuan szolga Kouach Miklos Ambrus Janos Fwleop Marton Vargiasj30 Gergelj arúaia Chieherfaluj Miklos benna Barrabas Mihalj Giarfas Ferencz Gergelj Ferencz Fazakas Janos Albert Janos Pal Gergelj Also Kouach Miklos Laÿos Georgj arúaia.: Olah Peter. Georgifÿ Georgj. orphanorum Mich. dicti Petri Kowach. Nagj Demeter Leöúeteÿ. Jakab Tamas. Jgj: Nagj Boldisar. dicti Stephani Sandor.: Olah Radul Fodor Mate Jnq. Nagj Gergelj. confiscati Job. Chÿkÿ Balas. dict. Kowach Balas. Szekelj Janos. Georgj Abram Ad. dicti Petri Antal. Sepreodj Georgj. More Janos. Kornis.Olah Jstuan Ebesfaluÿ. post conf. Petri Kouach. Jnq. antiqui Job. dicti Jsaci Tiboldj. Martini Pal. Baÿko Gergelj bereczkj. dicti Stephani Moÿses. orphanorum Ambrosÿ Laÿos. Nagj. Bako Mattias. J. Franc.: Fulo Boldisar.: Sebe Janos Vargiasý. Ad. ante conf. Szÿlvas Tamas. Arapataký Simon.V. Job. avitici: Siklodj Janos Varga Andras Maior Janos Szekelj Jstuan Vÿwarÿ Georgine Hawadj Ferencz Simofÿ (!) Ambrus Laÿos Matene. Palfÿ de Gagj. 363 . Baricz Petri. orphanorum Joannis Kouach.

– fuerunt Lib. ante conf. Simonis Pechÿ. Job. Olah Dan fogarasfeöldiek [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job.: Fwleöp Janos. Patochj Leorincz. Bereÿ Peter. hÿ G. Job. avitici: Moÿre Peter. J. conf.D. Olah Demeter. Kornis. Ad. L. Job. BEÖZEÖD 10 18 8 2 Jnquilini Advenae 12 2 Primipili: Vaÿda Gergelj Gergio Jstuan Varga Janos Chieherdfaluÿ Andras Vaÿda Janos arúaÿ Pal Jstuan szolga Balassÿ Balint debilis Pedites: Georgenÿ Janos Dienes Marton Gergiaÿ Pal Jakab Peter Szaz Jakab Kenchies Janos Nagj Janos Hatos Jstuan Fwleop Andras Tordaý Jstuan Szabo Janos Vas Janos Tamassj Peter Ferenczj Pal arúaja (165) Bereÿ Tamas Pipeÿ Jakab arúaj Senÿe Georgj Dienes Janos Fabian Andras Dÿos Jstuan aruaj Vas Georgj Pauper Santa Janos vgian Santa Jncze Jstuan szolga Bata Janos arúaj Gagÿ Janos Gaspar Janos pauper Deak Mate Judex. [Habet:] Primipili 14 Pedites Libertini Job. avitici Job. post conf.V. dicti Pauli Szabo. – fuerunt ped. Advenae 7 14 23 7 7 6 Libertini: Sebestien Gergelj Szeoch Jstuan Balassý Tamas Szaz Simon Szaz Mihalj pauper Georgifý Jsack Bereÿ Jstuan Oklandý Mihalj Szaz Balas 364 .: Varga Peter ex bene placito. post conf. – f.: Marfÿ Andras. hÿ Petri Kowach de Vÿfalú Olah Janos. Naghlakj Tamas szabad szekelj helibeol.: Kowach Andras. post.Kelemen Marton. hÿ Franc. pedes: Demeter Mihalj – f.: Horwat Mihalj. Tordaÿ Mihalj hadtol valo oltalomert. avitici Job. Chiomortan Tamas ab anno szalagos. Olah Peter. Ad. avitici: Dienes Mihalj Szeoch Janos Oklandj Peter Kÿs Szabo Janos Job.

Primipili Pedites cum orph.L.: Szekelj Marton. post conf.V. Job. Jnq. pedites: Jakab Janos Thordaÿ Balas – f. D. avitici Job.: Karassaÿ Jstuan ex bene placito. hÿ dicti D. Libertini Job. Job.ZENTERSEBET Ge.D. Jnquilinus Advenae 1 4 20 8 27 1 3 1 3 Libertini: Kosa Mihalý Kadar Janchj szolga giermek Primipili: Koncz Pal Balassÿ Ferencz Sipos Balas Sipos Mihalj nÿomorú Jnce Janos Dobo Janos Sipos Jstuan pauper Sipos Janos Pedites: Dea Andras Fwleop Mattias Fwleop Lukach Fwleop Jstuan Janosÿ Jstuan Szaz Jstuan Kowach Marton Szaz Tamas Varga Andras 365 . – f. Simonis Pechÿ. Advenae: Olah Janos Olah Peter Bogatÿ Georgj [Habet:] G. avitici: Andorko Tamas Bunÿ Balas Andorko Gergelj Chÿkÿ Leorincz Bunÿ Janos Kÿs Georgj Janos Gaspar Benedek Barrabas Balint Pap Mihalj Cere Janos Bunÿ Janos Santa Cere Janos Cigan Miklos Kws Mihalj Swteö Mihalj Olah Demeter Olah Janos Olah Bokor Szaz Kerestelne Kÿs Cere Mihalj Olah Radul Cere Gergelne Keomies Georgne Chionka Mihalj Maýor Tamasne Kochis Balintne Kadar Peter NAGŸ SOLIMOS Job.P. dicti Thomae Jakabfÿ. ante conf. J.: Gal Mihalj gÿlkossagh mia Job. post conf. S.: Simon Pechÿ Primipili: Thordaÿ Tamas Ambrus Mihalj Ambrus Georgj Kadar Georgj Pedites: Nagj Janos Teoreok Andras Tordaÿ Mihalj Kÿs Gal Janos Gal Ferencz Nagj Gal Janos Jakabfý Lazlo Dimien Georgj Barta Mihalj Tott Andras Kolchar Janos Keomies Ambrus Martý Gal Janos Moÿses Janos Pal Janos Heolgies Janos Thordaÿ Jstúan Labas Mihalj szolga Kowach Balas Mate Jstuan arúaÿ (166) Tordaÿ Jstok szolga Jakabfÿ Tamas szolga Keoteo Jstuan debilis Beoleonÿ Balint debilis Keoteö Mihalj Kadar Mihalj szolga. ante conf.

: Szeoch Jstúan Markos Mihalj Nagj Marton. Job. avitici: Gal Miklos Andorko Mihalný Segeswarj Janos Furma Janos Jnq.Kowach Miklos Keoteö Balas Dobo Gergelj (167) Fwleop Andras Fwleop Miklos Judex Hatos Balas Kÿs Fwleop Ferencz pauper Libertini: Szabo Balas chionka Sos Andras debilis Szaz Andras Nagj Fwleop Ferencz Teoke Mihalj Oswat Mihalj Chionka Tamas Santa Kerestelj Janos Magiarj Janosne fia Mihok Balassý Andras vilagtalan Orban Balas Dersý Janos Szabo Janos Dobo Peter senex Lenart Mihalj Dea Lukach pauper Panitý Janos Miklos Kouach arúaja Hatos Janos pauper Palko Andras Nagj Magiarj Janosne arúaia. Sos Balas szalagos sellere Demetrj Jsac de Rawa.: Szabo Mihalj. (168) Jnq. Jnq. J. avitici 4 Jnquilini 8 Primipili: Szekelj Miklos Kereseo Janos Matefj Ferencz Matefj Pal Matefj Janos Simon Andras Simon Mihalj Simon Benedek Koncz Mihalj Jromos Lukach Jromos Daniel Jktor Mihalj Kÿs Simon Mihalj Ferencz Mihalj Egeteö Jstuan arúaia Kereseö Jakab fia szolga Kereseo Georgj szolga Pedites: Paztor Miklos Varga Balas benna Barrabas Georgj Egiedfj Andras Katona Mihalj Sipos Peter Szaz Balint Szent Georgj Janos Galfj Andras pauper Marosý Antal Judex Fwleop Leorincz Libertini: Kaszas Georgj Kaszas Janos Chÿkÿ Marton Markos Janos szabados szolga Santa Gergelj Marosj Balas Marosj Janos Demeter Mate Georgiaý (!) Simon vilagtalan Nagj Kelemen senex Egiedfj Gergelj kuldus. iam dicti Paulj Koncz.V. Mattias Georgj. dicti Francisci Balassý. dicti Stephani Szaz. [Habet:] Primipili 8 Pedites 16 Libertini cum orphanis 21 Job. Jo. Marton. hÿ D. Simonis Pechÿ. KŸS SOLIMOS Szeoch Mihalj.V. Peter Varga Chionka Jstúan Nagj Georgj Chiorba Andras 366 . J. Jnq.: Nagj Gergelj. Biro de Z. Szaz Mihalj. Oswat Jakab.: Nagj Georgj.

Magiar Orzagj Marton. Bausz Marton. Pauli Bartalis de Medeser. Vigh Georgj Menesý. Francisci Balassÿ. avitici 17 11 11 14 2 1 Job. Vestrae. Ad. Francisci Matefj. avitici Caeteri 4 13 Primipili: Gegesý Menihart Nagj Peter felseö Kechkes Balas Orban Mihalj Jsach Demeter Jllies Janos Marosý Georgj Jllies Gaspar arúaja Pedites: Also Nagj Peter Talas Janos Kechkes Mihalj Koszma Jstuan Kechkes Janos Kechkes Peter Marton Janos arúaj Jakab Janos Balassj Jstuan Nagj Mihalj Also Marosý Balas Libertini: Birtalan Pal Judex Marosý Balas Sepsÿ Pal Marton Balas Andrasj Peter pauper Andras Kowach Mate Marton debilis Fwleop Mihok szolga Kowach Peter (169) Fabian Balas arúaj Kechkes Mate szolga Marosý Balint. Simonis Pechý [Habet:] Job.: Jsa Peter Veczkeý Lib. Joannis Matefÿ. Pedites Libertini Jnquilini Advenae Job. hj D. (!) post conf. avitici: Hideghkutý Janos Kenchies Mihalj Banko Miklos Pituliús Janos Jtem: Jakab Kowach Kowach Mihalj Bereczkj Jmre Hegedws Balas Tanczos Benedek Tanczos Marton Judex Kowach Miklos Kws Jstúan Demeter Janos Bichiak Mihalj Georgenÿ Miklos Talas Mihalj Fogarasý Peter. Job.: Abram Georgj. Ezeknek nemellÿke szalagos. iam dicti Pauli Matefj. avitici: Janos Maÿor. dicti Michaelis Koncz. HIDEGH KUT [Habet:] Primipili cum orph. Magiar Orzagj Janos.Tÿmar Janos Gagj Haÿdú Andras Job. nemelj penigh ex bene placito ante RAWA et post confiscationem attak magokot. Jll. Vagasý Tamas. hÿ D.: Marosÿ Peter Fwleop Peter Koszma Janos ex bene placito Marosý Janos feie oltalmaert Sepsý Janos maga es felesege vetkek mia. Danka Georgj Kerezturfalúj. 367 .

V. post conf.: Mihalj Koúach oltalomert Gereb Jstuan is azert Lukach Marton Zalagos Fwleop Jstuan szalagos Bernard Andras. Balassÿ Job. ante conf. Job. Advenae 1 8 7 6 5 12 4 368 . most D. Job. Kedej Janos Fwleop Marton Daúid Georgj ez telen ex bene placito. J. Ped. Kornis. – f. post conf. dicti Joannis Jllies. Ad. – fuerunt Lib.: Kedej Balas taúalj. Bernard Janos Zalagosok Simon Pal Gereb Jstuan oltalomert Dienes Lazlone paraznasagert. hÿ Franc.: Olah Barrabas eiusdem. avitici Job. Job. D. antiqui Jnquilinus Advenae 8 11 12 6 2 1 3 Primipilus: Palotka Mate szolga Pedites: Leorinczj Balas Leorinczj Gabor Kÿs Kowach Simon Kedeý Andras Miklos Jstuan Kedeý Tamas Lukach Kowach Fwleop Georgj Libertini: Fwleop Barrabas Deak Jstuan Palotka Ferencz Kouach Janos Judex Simon Balasne arúaj Deak Simonne Balas Kowach arúaj. Ad.: Olah Farkas Fekete Janos Haromszekj Olah Tamas Hatczakj [Habet:] Primipilus Pedites Libertini Job. Jnq. – f. (170) Bÿtaÿ Andras keoteötte magat Mattheo Palotka. avitici: Nagiob Kouach Simon Sakodj Georgj Orban Balas Kouach Georgj Orban Jmrene. SAKOD Olah31 Janos [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. post conf. antiquus: Karachion Jstúan de Karachionfalwa.: Gereb Miklos Rosa Balas Pal Lukach Fwleop Janos arúaja Fabian Jstuan Job. Ped. Francisci Balassý Job. Az Brassaj harcz eleot ezek.: Varga Janos Olah Gabor.Nagj Balas es Sebe Janos ex bene placito Job. ante conf. Ezek Gereb Andras jobbagj voltanak. orphanorum Michaelis Fwleop.: Pal Janos. Fr.

Job. hÿ omnes Michaelis Balassÿ. Balassj.: Pap Janos Kekesý Georgj de [eadem] (171) Szaz Balas Cikmantorj Molnar Jstuan Bereý Miklos Gedeó Peter Jtem post conf. hÿ omnes Fran. SZEKELI SZALLAS Jtem Ad. ante conf. 369 BORDOS . Hÿ Michaelis Balassÿ CHIEB Jtem: Magiar Orzagj Janos Peter Janos Foldozo Janos Rawasz Balas Gÿrko Andras Gÿrko Janos Foldozo Georgj.: Michael Balassj Job.: Birton Jstuan ex bene placito. Job. Ez is el puztult falu volt. Primipili: Simon Janos Teoreok Ferenczne arúaja Teoreok Mattias arúaia.: Pestý Boldisar Pestý Janos Puskas Mihalj Moÿses Janos Szaz Tamas Miklos Pal Barrabas Georgj Fwleop Janos Birtalan Miklos Busa Demeter Georgj Varga Sigmond Jstuan.V. antiqui: Nagj Mihalj Veres Peter Veres Janos Balogh Peter Szekelj Janos Boga Andras Sigmond Janos Szabo Pal Veres Georgj Molnar Balas Molnar Gergelj Oldallo Peter.D. J. Mihalj vaÿda veszedelmeteol fogua mind szolgaltak Balassj Ferenczet. Ezek is a’ confiscatio vtan szallottak haza a’ púztara megh. hÿ antiquiores. Jtem: Kouach Georgj Busa Demeter Chiebý Janos Miklosý Mihalj.VECZKE G. antiqui: Albert Mihalj Kadar Mihalj Darwas Mihalj Judex Tÿmar Georgj Tott Mihalne Szabo Mihalj Beres Balasne Pal Kouach Kalman Leorincz Kerekes Jstuan Chiszer Georgj Kÿs Demeter Szeoch Georgj Kochýs Jakab Abodj Marton Gal Jmre Klimer Andras Klimer Georgj Tarka Andras Fichior Miklos Balogh Marton Varga Janos Kerestelj Janos Boldisar Mattias Tÿmar Janos Mÿka Kelemen. Ezek az confiscatio eleott is szolgaltak. Annak vtanna az donatioúal eppen birta.

Bathorj preterito anno emanatas priores. G. hÿ omnes Francisci Balassÿ. 370 . hÿ antiquiores.: Furkon Benedek Hÿduegj. Jtem: Kertesz Georgj. Ezek regen szabad szekeljek voltak. hÿ omnes Francisci Balassj Ad. antiqui: Nagj Mihalj Katras Jstuan (172) Reszÿ Jstuan Takach Jstuan Takach Ambrus Molnar Mate Molnar Janos Fekete Jstuan Tott Jstuanne Molnar Georgne. antiquiores ante conf. Nagj.: Franciscus Balassÿ Job. Jtem: Botos Peter Birton Georgj Rosa Pal Fekete Janos Szabo Mihalj Veres Jstuan Birton Ferencz Birton Mihalj Kadar Janos Chÿkÿ Miklos Szabo Balint Bartos Pal Lukach Jstuan Veres Marton. Swkej Janos fogolj el szalasztas mia. Nagj. dicti Jo. Ezek az confiscatio eleót valok. most Fran.Primipili: Nagj Janos Dolgos Miklos Pedites: Chiebj Janosne Job.: Janos Kouach Chiore Pal Birtalan Mihalj ZENT DEMETER Kÿs Miklos ex bene placito Jtem: Szaz Andras vetek mia. post conf.: Birtalan Pal Teoreok Peter Dengeleghi Andras Jo Tamas Szaz Mihalj Chiore Jstuan Kÿs Gergelj Vaÿda Janos Kouach Tamas Teoreok Georgj Szel Pal Szabo Peter Demeter Jstuan Szaz Menihartne Fwleop Jstuan Fwleop Janos Simon Leorincz Simon Mihalj Veres Janos Dienes Janos Vaÿda Marton.: Szabolaj Jmre Szeoch Tamas Fazakas Miklos Fazakas Mihalj Jtem: Birton Mate szabados szolga. Mihalj. Job. Balasj.D. Nicolaj Dolgos. de hadban nem szolgaltak. De et super his omnibus habet literas Donationales Gab. Szeoke Mihalj feie keoteottek Chiepleo Georgj penzen veött Rosa Georgj orsagert Szakach Jstuan Birton Jstuan feie keöteot Ad.

(173) Ado fizeteök: Magiarj Janos Halmagj Jstuan Kutý Andras Chÿkj Georgj Pap Janos Pap Miklos Chianý Jmre Szabo Georgj Lakatos Mihalj Cikmantorj Andras Jstuanfj Janos Konta Peter Szabo Balint Szopos Jmre Szaz Mihalj Szopos Janos Szaz Tobias Szÿgÿarto Peter Fogarasy Miklos Santa Kosa Georgj Fogarasj Lukach Magiarj Georgj Lakatos Gergelj Mate Mihalj Varga Marton Varga Janos Moldwaÿ Peter Szÿgiarto Andras Olah Janos Kÿs Mihalj Janos Fazakas Tamas Agota Georgj Fazakas Marton Demeter Jstuan Lokodj Jstuan Kolchiar Peter Szabo Peter Jakab Kowach Szabo Janos Santa Thamas Vid Janos Nagj Mattias Barbelj Gaspar Fazakas Jstuan Varadj Jstuan Fazakas Janos Fazakas Antal Thordaj Jstuan Nagj Janos Eotweos Gaspar Eotweos Georgj Barbelj Andras Furchia Georgj Kochis Peter szolga Jstuan Deak Kalmar Mihalj Olasz Pal Kalmar Janos Nagj Janos Szeoch Joseph Szekelj Peter Dekan Gergelj Szeoch Ferencz Lakatos Andras Varga Ambrus Gergelj Kowach Szaz Lukach Roka Jstuan Szaz Tamas Keomies Gergelj32 (174) Vas Balas Chiszar Mattias Chýszar Andras Kassaj Georgj Chÿszar Janos Magiarj Andras Pinkoczj Jstúan Basa Peter Nÿerges Peter Szaz Daniel alter Fazakas Tamas Basa Mate Basa Gergelne Bernard Antal Szaz Janos Basa Jstuan Lakatos Marton Kertesz Andras Tatrangj Bartos Horwatt Marton Sebestien Andras Judex Peter Janos Morgondaj Janos Olah Georgj Meszaros Tamas Szekelj Pal Szaz Bartos 371 .VDUARHELŸ VAROS Nobilis: Sambokretÿ Miklos Szekelj Jstuan Palosý Janos Meszej Jstuan Nagj Andras Primipili: Nÿreö Andras Kosa Peter Kosa Georgj Lukach Deak Barrabas Mihalj Barrabas Janos Boldisar Deak szolga Szabo Menihart Jromos Peter Desý Peter abest Janos Kouach Peter Gergelj Birtalan Jmre Nemet Jstuan Horwatt Gergelj Keomies Miklos Haýdu Peter Sebesý Mihalj Basa Georgj Horwatt Miklos Nagj Balintne Szabo Ferencz arúaj Basa Andras fiaj Draga Farkas Bekesý Janosne Teoreok Leorinczne Szabo Tamasne Rapotý Janosne Szel Georgj Szolga Leorincz Deak Nÿreö Andras vej. mixtim szolgalnak.

Primipilorum Viduae. Greg. Peter. Szaz Jstúan. Szaz Janos Szent Agotaj. Primipilorum et peditum pixidariorum condescensi: Varsanÿ Tamas. 347 . Pedites isti post seriem primipilorum superius annotatorum annumerandj: Keszdÿ Mihalj Keszdj Georgj Barbelj Jstúan (176) Connumeratio Szeoch Pal Georgj felesege vtan nemes helibe lako. Aduenae No. Peditum pixidariorum Viduae. Margit Balas. Galambos Mihalj Benej. Rel. Libertinorum Siculorum Jobbagionumque Auiticorum. Szÿgiarto Jstuan. Orphani. Szaz Demeter. Lengiel Tamas. Meszaros Janos. Petri Jromos. No. Kadar Balas es Moldwaÿ Jeremias. Nic. Sebesj. Daniel de Vargias. Keomies. Aduenarum et Jnquilinorum in Sede Vduarhelj existentem et commorantem sunt: No. Sarkeoszý Georgj. Tolmach Balint. Petri Tofalúÿ. No.Bandj Georgj Mihalj Mester Jakab Jstuan Veres Janos Szaz Mihalj Lenart Jstuan Szaz Jakab […]33 Antal Mester Aztalos Georgj Beoleönj Saletromfeozeö Peter Szaz Gergelj Eörmeniesj Szabo Peter Kaczaj Kerekes Pal Gÿepesj Nÿerges Daniel Segesuarj Chiszar Georgj Brassaj Szeoch Jstuanne Brassaj Chÿepleo Janos Fogarasj Bernard Peter Patakfaluj Jnquilini in domibus Nobilium. No. Luce Literati. 258 No. Sambokretj. Mich. Szeoch Gaspar. Kertesz Jmre. Nagy. Ach Janos. No. Szabo. Swkej. Volphgangj Draga. Franc. Jobbagiones confiscati Pariz (?) Jstfél34 No. Nic. Val. praeterea Antiquorum colonorum. Primipilorum. No. de sem adot nem adot. Jo. Vniuersorum Nobilium. 388 311 46 166 102 Nobiles Relictae Nobilium Primipili Pedites Libertini Jobbagiones avitici Jobbagiones ante confiscationem antiqui Jobbagiones confiscati Jobbagiones post confiscationem 372 No. (175) Laszlo Kowach Komanaÿ. Nemet Georgj. 189 No. Debiles et alÿs serúientes No. Peditum Pixidariorum. Marton es Georgj cziganok az varhoz valo feoldeón lakok. Petri Kosa. Andreae Baczonj pastoris Ecclesiae. 46 3 683 558 480 501 Jnquilini No. Debilis et primipili alÿs Seruientes No. Orphani. Nic. sem hadba ez ideigh nem szolgalt.

2 3 1 373 . 261 (177) Contributores Oppidi Vduarhelj No. 8 Következik Nic. 23 A kihúzott propter volunt.. kihúzva. kihúzva. alá írva. Jm. Következik donati. kihúzva.. Ben. kihúzva. 27 A kihúzott Mih. elõl azon kivül négy Level tiszta. Debiles alÿsqueserúientes No. 13 Következik his duorum. kihúzva. Orphani. kihúzva. kihúzva. kihúzva. után írva. Ad. kihúzva. kihúzva. kihúzva. 11 Következik ante. 14 Az eredeti Elekes átírva: Eles.Libertinorum Siculorum Viduae.35 Jegyzetek Következik Abasdfalua. 29 Következik ab eodem Jo. 25 A kihúzott Mih. 5 Elõtte Zent L. kihúzva. 4 Következik dicti. 12 A kihúzott Mihalj után írva. 28 A kihúzott Peter után írva. 35 Más kéz írása. 30 A kihúzott Megg. 18 Következik Szeoreös Boldisar. 31 A kihúzott Pal után írva. kihúzva. 21 Elõtte Jnq.. Elõtte Kÿs. 24 A kihúzott Andras fölé írva. 16 A kihúzott Georgÿ után írva. 10 Következik Kolchiar Gergelj. hatul is egj. 15 Utána Jnq. kihúzva. 17 A kihúzott Peter fölé írva. 32 A lap alján 7–10 cm leszakadva. után írva. 9 A kihúzott Aruatfalua alá írva. kihúzva. áthúzva. után írva. 7 Elõtte Ped. 31 Udvarhely Szék 48 Level. 20 Az eredeti Balassý kijavítva: Andrassÿ. kihúzva. 19 Elõtte Baro.. 33 Következik valószínûleg két-három név.. 107 Jnquilini ibidem existentem No. 34 Késõbbi betoldás. 5/a Az eredeti Batok kijavítva Bato 6 Utána Szabo Mihalÿ es Miklos. hiányzik mintegy két-három név. kihúzva. 22 Következik Step. de a lap alja leszakadt. occupat. 26 Következik Szabo.

.és Orbaiszék (179) Regestrum Vniuersorum Nobilium et Agilium. Vniuersorumque Jobbagionum. Peditum pixidariorum. Sepsi-. Primorum potiorum. Kizdÿ et Orbaÿ in Anno Domini 1614. Bathori idejeteól foguan ualo Drabant Kwrbeól Peter reghi Gall Jstwan reghi Teõkeós Peter puer Szabo Janos reghi Damokos Jstwan reghi Damokos Miklos Kisded Mathe puer Szennies Miklos reghi Magiar Ferencz reghi Szennies Simon reghi Luka Janos reghi Ferencz Janos reghi Kis Geórgi puer Fwleóp Jstwan.] Miklosnenak2 kws fia van3 (180) Teõkeós Antal puer Nagÿ Gaspar puer Bakoniaÿ Janos puer. Libertinorum Siculorum. Nobiles Numero 10 Primipili: Kosa Balas Siko Peter Gall Janos Bako Balas Nagÿ Janos Nagÿ Jstwan Barrabasi Balas Bene Balint Andras Georgÿ Benkeó Jakab Benkeó Marthon [. Pettkÿ Janos irta Drabanta Bodor Marthon. Jnquilinorum seu Jnhabitatorum Trium Sedium Siculicalium Sepsÿ. Pettkÿ Janos irta Drabanta 374 . die vero 17 Mensis Februarii Connumeratorum Sepsÿ ERDEÕUIDEKE BEOLEÕN Nobiles: Nagÿ Thamas Kouachÿ Gergelÿ Kouachÿ Thamas Hegÿ Mathe Ferencz Mihalÿ Jstuan Deak Sillo Jstok puer Nagÿ Peternenek kiczin fia Kowachÿ Jstok puer Marthon Deak Czik1. Kézdi. Pettkÿ Janos irta Drabanta Hegÿ Petert. Numero 15 Pedites pixidarii: Miko Andras reghi Miko Mathe regi Miko Andras reghi. de az szegensegh miat Czikban budosott Nagÿ Janos reghi Varga Simon reghi Barra Gaspar reghi Kwrbwl Mihalÿ reghi Kelemen Mihalÿ.. Primipilorum.4.

Kalnaki Jan. gilkossagert atta el magat. Mezeÿ Balas. Petkj J. J. Marthon Georgi puer. irta Drab. irta D. Eósteól marat Jobb. Gaspar Deak Jobb. 44 (182) Jobbagiones: Barti Kelemen. Bene Andras. Beoleoni Gaspar Job. Beóleóni Gaspar Jobbagia. Tako Andras regi D.. Kalnaki Janosnak Eósteól marat Jobb. Sillo Marthon.. az Zegensegh mia el budosott. Donatioval biria. D. Lukacz Jstwan. 375 . Ozdi Janos. Bogos Andras Nagÿ Peter Bogos Mihalÿ kudus Bodor Marthon kudus Sillo Simon Kis Geórgÿ Jstwan Ferencz Peter Czecze Janos az Zegensegh mia el budosott.Czeriek Kozmat is Petký Jan. Job. Sennies Jstuan regi D.. irta Drab. Donatioual biria. Petkÿ J. Kis Georgi Andras. [An]dras Janos4 (181) Fwleóp Andras Bodor Jstwan Bodor Mathe Tako Mathe Boldi Janos az Zegensegh mia Czikban budosott. irta D. Czeriek Janos Czeriek Geórgÿ Tatar Miklos Agiagasi Mihalÿ Agiagasi Gergelÿ Agiagasi Benedek az Zegensegh mia el budosott. Kereztes Marthon regi Drab. Barti Janos. D. uthan lót Drab. D. Petkj J. Petkÿ Jan. Petkÿ Jan. Petkj J. Petkÿ Jan. Libertini nr. Kandal Janos benna. Palfi Miklos. regj. el budosott. Olah Miklos Jeóueuenÿ. Agiagasi Georgÿ az Zegensegh mia el budosott. mostan Beóleóni Gaspar Jobbagia. Donatioval biria. P. Ferencz Barrabas. J. Tomori Peter Jeóueuenÿ. Bene Andras az Zegensegh mia el budosott. irta D. Czere Mihalÿ Jeówewenÿ. D. P. P. Gazdagh Mihalj regi D. Bene Mihalÿ az Zegensegh mia el budosott. Donatioval biria. Botos Andras szolga. Petkj J. Kerekes Pal az Zegensegh mia el budosott. puer Pixidarii Numero 41 Libertini: Botos Andras Botos Bartalis Gede Leórincz Varga Mathe senex Miko Antal el budosott Czikban az szegensegh miat. irta Drabanta Kis Georgi Janos. P. Beóleóni Gaspar Job. Kis Georgi Mihalÿ. Jozagaban lakik. Krizbarol jeót oda. Jakab Janos. Beóleóni Gas. Bodor Janos Kowachÿ Gaspar puer5 Cherjek Ferencz puer Pall Mihalÿ Haidu Jstwan Fwleóp Jstwan Adorian Georgÿ puer Luka Mathe Nagÿ Marthon Bene Ferencz Kerekes Jllÿes Kerekes Georgÿ Nagÿ Lukachÿ. Olah Lukacz Jeóueuenÿ. Bene Jstuan. de el budosott. Tana Jstwan az Zegensegh mia el budosott. irta Drab. J. J. Commisar. irta D.

Szomor Jstwan. Petki idejebelj. fejedelem idejebeli. Andras Molnar Jeöueuenÿ. 13 Pedites pixidarii: Szabo Ferencz reghi Nagÿ Mihali reghi Adorian Peter reghi Varga Jstuan Bathori fejedelem idejebelj. Gergelÿ Balas. Donatioual biria. 376 . Szabo Mihalÿ. reghi. Petki idejebelj. Bartok Geörgÿ Rakoczÿ Sig.. most mas faluban lakik. Beoleoni G. Petkj idejebelj. biria. Varga Kelemen. (184) Vas Ambrus. az Zegensegh mia mostan elbudosott. Desi Mihalÿ. Nagÿ Janos. Nemes Balas Jobb. Petkj J. NAGŸ AŸTA Nobiles: Henter Gergelÿ Donatth Jstwan Nemes Janos Peteõ Janos el budosott. Jlliesi Gasparne Eõs Jobb.. Ennek az Jozagat mostan Kozma Thamas biria. krizbaki (!) fÿ. Miklos Adam Drab. Gall Thamas. 15 Donationis titulo No. Kalnakÿ Janos Jobb. Szaz Gergelÿ. Jlliesi Gasparne Jobbagia. Eós Jobb. Szanicz Jstuan Jeóueuenÿ. Theókeos Thamasne. mostan. Daczo Lazlo Eos Jobb. Gergelÿ Janos. Jlliesi Gasparne Eõs Jobb. Bakonÿ Janos. Peterffi Miklos Olah Balint puer Olah Pall. Beóleóni Gaspar Jobb. Daczo Laszlo reghi Jobb. haza eleget. Eós Job. mas faluban lakik. Petkj idejebelj. Job. Avitici Job. Janko Jstuan Job. Don. Jlliesi Gasparne Jobbagia. Petkÿ idejebeli. Daczo Lazlo Eós Jobb. Sike Janos. Fazakas Janos. idejebelj. Don. biria. reghi. reghi. Boldi Janos. Nobiles No. Petkj idejebelj. 10 Subiugati No. Teõkeós Mathe. Sike Bartalisne. Janko Jstuan Jobb. Janko Janos haza eleget. Nemes emberteól is az feóldes Vratol Donath Jstuantoll megh valtozot. 1 (183) CON. Daczo Lazlo Eós Job. Daczo Lazlo Eõs Jobb.Haÿdu Janos Jeóueuenÿ. Barthok Thamas. Sike Jstwan. az Zegensegh mia. Jeoueuenÿ. Beoleoni G. Bedeó Mihalÿ reghtól foguan birja. Petkj Jdej. No. Lukacz Mihalÿ az Zegensegh mia mostan beres Zolga. Petkj idejebelj. Donatioual biria. Don. Nagulj Jstuan olah fÿ. biria. Job. Bereck Lukacz mostan beres szolga.. Caspar deak Job. Janos Czigan. No. Hegÿ Jstwan. Soliom Jmreh Jeoueuenÿ olaztheleki fÿ. 4 Primipili: Kouachÿ Kereztes Peterffi Janos Olah Janos Darko Gaspar Darko Jstwan Serteó Mathe Kozma Mathe Vas Andras Molnos Thamas Rad Janos puer. Gergelÿ Peter.. Beóleóni Gaspar Job.

az Zegensegh mia el budosot. Pataki Janos cziauargo. Confiscalt. Bartha Janos.. KEÕZEP AŸTHA Nobilis: nullus Primipili: Mark Peter Vegh Bernald az Zegensegh mia beres Zolga. Confiscalas uthan. Confiscalas uthan niult hozza. Nagÿ Janos Nagÿ Boldisar Bedeó Jakab Bedeó Janos puer 377 . Darko Thamas.. Mihalÿ Albertt Andrasi Balint Zegensegh mia el budosott. Confiscalt. Henter Margit Job. (185) Gedeocz Mihalÿ. Balint Balas. Barrabas Janosne. Darko Mihalÿ maior Darko Mihali minor. Job. Daniel Mihali Job. reghi Gegeocz Mattias.. 20 Libertini: Kardos Andras Barra Benedek Andrasi Miklos az Zegensegh mia el budosott. Cziutka Geórgÿ. Cziutka Balint.. Donath Jstuan Job. Job. Szekel Peter Jeóueuenÿ. Gal Kereztes. mostan az Zegensegh mia elbudosott. Darko Janos Zegensegh mia el budosott. Job. Kerek Leórinczne. Egied Balas. Balint Jstuan. Confiscalt. Haÿdu Jstwan idegen fj.. Post Confiscationem No. hewizi fi. Petkj eleótt nierte el teórueniel. 9 CON. Donath Jstuan Job. Henter Margit Job. Henter6 Margit Job. Henter Margit Jobb. Kamuthi Far. Donath Jstuan Job. Kamuthi Far.. Donath Jstuan Job. Confiscalas uthan niult hozza. Kamuthi Far. Confiscalt. Bereczk Sandor budoso Varga Simon Molnar Andras. Donath Jst. Balint Balint. Gegeocz Janos. Confiscalt.. budoso. Kamuthi Far.. Benedek Geórgÿ. Job. Henter Margit Job. Donath Jstuan Job. No. Job. Por Georgÿ Zegensegh mia el budosott. Job. No. Petki ideÿbelj. Job. Confiscalt Job. reghi. Confiscalas uthan. Confiscalt.Vas Mihalÿ.. Petki idejbelj. Henter Mar. reghi feje keóteótt.. Szanizlo Mathe. Dauid Janos Zegensegh mia el budosott. Pal Mihali Geórgÿ. Nagÿ Magiari Janosne.. Job. Bartha Gergelý.. Confiscalas uthan niult hozza. Confiscalt Job. Donath Jstuan Job.. Daniel Mihalj Job. Petki ideÿbelj. Bartha Ferencz. Kws Andras. Henter Margit Job. Daniel Mihali Job. Vas Peter. Henter Mar. 13 Jobbagiones: Gegeócz Peter. Darko Ferencz. 11 Confiscati No. reghi. Donath Jstuan Job.. Kamuthi Far.. Donath Jstuan Job. 5 Avitici No.. reghi. Confiscalt. Gall Peter.. Bartha Gergelj minor. Daniel Mihalj Job.

Petki Jan. Benkeó Mathe. Jncze Marthon Denes Jstwan. Job. Kalnaki Jan. reghi Job. czionka ember. Jncze Geórgÿ Confiscalas uthan. hauaselfeóldj fÿ. Kalnaki Jan. Kosa Andras. Kalnaki Jan. Vegh Balint Teóke Lukacz. Confiscalas uthan niult hozza. Kalnaki Jan. Benkeo Jstuan benna. reghi. Vaÿda Mihalÿ puer. Job. Job.. Job. Simon Balas puer. Kalnaki Benedek Benkeó Mihalÿ kudus. reghi. Eós Balas Deak Job. (187) Dienes Peter Zegensegh mia beres Zolga. Szeócz Peter Zegensegh mia el Confiscalas uthan. Kalnaki Janos Job. Olah Balint Drabant Jozagban lakik. Kalnaki Jan. Job... Vaÿda Geórgÿ. Theóreók Georgi. Eós Job. Mark Demeter reghi Balas Kouachÿ peur. Elekes Mathe Zegensegh mia el Pedites pixidarii: budosott. Jncze Balas puer. Szabo Janczi puer. Kalnaki Jan. Kalnakj Benedek Kosa Georgj Zegensegh mia beres Job. Zegensege mia Boda Peter. Jncze Balint Avitici No. Mark Jstuan reghi D. idejbelj. Nagÿ Balint Ambaris Janos. Petkj J. Pet. Kalnaki Jan. Kalnaki Benedek Job. Jdejbelj. Kis Nagi Janos. Boda Esaias.. Job. Petki Jdejbelj. Jncze Miklos puer. 16 Hegedws Mihali. 12 Genge7 Gergelj Zegensegh mia beres Zolga. Kalnaki Jan. puer.. Eós Job. Jobbagiones: Gienge Benedek. beres Zolga. 10 Vago Miklos Zegensegh mia el Post Confiscationem No. cziak zinten mostansagh. Petkÿ Jan. No. idejbelj. Kalnaki Jan. Heiasfalui Jstwan. keóteótte Nagÿ Lukacz magatt. Zolga. Dombi Jakab. Simon Balint Ambaris Geórgÿ. Petkj J. Simon Lazlo Confiscalas uthan. Job. Boda Gergelÿ. idejebelj. Kalnaki Jan. idejbelj. Libertini: Szabo Mihalÿ. Simon Gergeli Zegensegh mia beres Vegh Kelemen. idejbelj. idejebelj.Vago Mihalÿ Vaÿda Lukachÿ Vaÿda Mathe Denes Balint (186) Keóuer Andras Keówer Balas. Zolga. felzegh Benkeo Peter puer. Boda Miklos. Jobb. Benkeó Mathe puer. Jdejbelj. Mark Marton regi. No. Petki J. Vegh Gergelÿ Denes Boldisar. Kalnaki Jan. Szabo Thamas. Petkj J. reghi. Giafras (!) Janos. 29 Kosa Lukacz. Kis Vago Mihalj Zegensegh mia el budosot Czikba. Jncze Mathe Denes Janos. Cziorda Thamas. Petki J. Kosa Gergelj. Kouachÿ Geórgÿ. Petki Janos idejebelj. budosott.. Kalnaki J. No. Confiscalas uthan. 4 budosott. idejebelj. 378 . heiasfalui fi. Nagÿ Janos Zegensegh mia elbudosott. Kalnaki Janos Jobb. Eós Job. Pet.

sellere. Bartha Simon. No. Silester Mihalj Job. Avitici No. Eós. Janko Janos reghj Job. (188) Jncze Dauid. 5 CON. lopasert keótte el magat Confiscalas uthan. Mathe Mihalj idegen fÿ. Vaÿda Janos. idegen fÿ. Silester Mihali Job. Vrak Balint. az Confiscalas elót keóteótte magat. Moire Miklos. Kalnaki Benedek sellere. most Kalnaki Jan. elbudosot Zegin. Barrabas Peter el budosot.Orzagh Janos.. 2 (189) Libertini: Barrabas Gaspar Zegensegh mia elbudosott. Kalnaki Benedek Job. Haÿdu Andras idegen fj. Job. Kalnakj Ben. Nagÿ Jan. 3 Jnquilini No. regi Job. Kalnakj Jan. Bedeó Pal.. Teóke Geórgÿ. Bartha Mathe Zegensegh mia elbudosott. reghi. mostan Silester Mihalj Job. Eós Job. Apaczaÿ. Jakab Mihalj libertinus. Job. Kalnaki Benedek Eós Job. Benkeó Gergelÿtt ereóuel keóttette Bedeó Jstuan az Confiscalas eleótt. Damokos Miklos. Damokos Kereztes. 9 Post Confiscationem No. Vaÿda Janos szab. Kalnaki Benedek Eós Job.. Damokos Peter.. No. Avitici No. Kalnaki Jan. Gienge Sandor Zegensegh mia elbudosott. akaria elfoglalni. Job. Damokos Balint Zegensegh mia elbudosott. Eós Job. Teöke Lukachÿ. Giuito Miklos Job. Kalnakj Benedek sellere. Barrabas Mathe. 10 az Confiscalas eleött. Bako Gergeli. Dombi Georgÿ. mia. Kalnaki Jan. MIKLOSARA Nobilis: nullus Primipili: Jakab Jmreh Gienge Jstwan Vrak Georgÿ. elbudosot. Giafras (!) Jstwan. Kalnaki Janoshoz tartt. Nagi Jan. Bedeó Jstuannak feje keóteót Jobbagia uolt pro fl. Kalnakj Benedek Eós Job. Vaÿda Ferencz. Benkeó Mihali. No. Radulÿ Czigan. sellere. Kalnaki Jan. Bartha Janos. 1 Vrak Jstuan Zegensegh mia elbudosott. sellere. Boda Mihalÿ. 3 Pedes pixidarius: Bartha Balint Vaÿda Janos puer. Kalnaki Jan. Giuÿto Miklos Job. Kalnaki Jan. Confiscalas uthan niult hozza mostan czak. 379 .. Job. Silester Mihalj Job. szekel. falu helljen lakik. Kis Gienge Mihali. Kalnaki Jan.. most Kalnaki Janosnak kötte magat. Zegensege mia keötte el magat. Janko Jan. Janko Janos Job. Desi Georgÿ. Job. Job. 6 Subiugati No. 7 Post Confiscationem No. 8 Jobbagiones: Vaida Thamas.

Salathia Mathe reghi. Petki J. ideibeli. Kaler Mihali. Zegensegh mia elbudosott. el budosot Zegensegh mia.1 CON. Akaczos Leórincz el budosott. No. Egeteó Miklos. el budosot Zegensegh mia. Saÿtos Mihalÿ el budosott. Bocz Geórgÿ Bocz Georgi minor. 6 Pedites pixidarii: Kis Peter. Petki J. No. Kouachÿ Mihalÿ el budosott. Fazakas Mathe el budosott. Kis Peter Andras el budosott. Madarasi Janos elbudosott. Totth Janos el budosot. Petki J. Petki idejbelj. elbudosot Zegensegh mia. Kalnaki Janos Brassobol ki Jeóuetele uthan foglalta el. Kaler Jakab. mostan Zegensegh mia elbudosot. Bocz Geórgÿ. Egeteó Geórgÿ el budosott. Petki J. Gus Balint reghi. sed puer. Gus Thamas reghi. Boda Jakab. elbudosot Zegensegh mia. elbudosot. Bocz Mattias minor. Kaler Jlljes regi Drab. Karer Bartalis el budosott. 13 Libertini: Bocz Matthias Zegensegh mia elbudosot. Petký Jan. Akaczos Mathe el budosott. Szabo Geórgÿ el budosott. 29 Jobbagiones: Szaz Leórincz Felmeri fÿ. No. Zegensegh mia elbudosot. KEÕPECZ Nobiles: Sebestien Sigmond puer Sebestien Balint Nagÿ Geórgÿ. idejbeli. idejbelj. Sebestien Sigmond sellere. Ante Confiscationem No. idejbelj. Sebestien Geórgj. Bocz Janos elbudosot. Boto Leórincz elbudosot. Fwleóp Geórgÿ elbudosot. 3 Primipili: Kereztes Pal Beke Balas Nagÿ Balint Nagÿ Thamas Nagÿ Mihalÿ Egeteö Mattiasne relicta. (191) Bocz Jlljes elbudosot Zegensegh mia.(190) CON. Bocz Balint Bocz Peter el budosott. Leórincz Balas Drabant uolt. ideibeli. BAROLTTH 380 . elbudosot Zegensegh mia. No. Jo Geórgi Peter Also Rakosi fÿ. de mostan Kalnaki Janos el foglalta Brassobol ki Jeóuetele uthan. Gus Gaspar el budosott. Petki J. Ziko Leórincz el budosott. Egeteó Sandor el budosott.1 Jnquilinus No. Kis Peter Lazlo el budosott. idejebelj. Bocz Demeter el budosott. Bocz Andras reghi. Bocz Janos (!) el budosott. Fejer Geórgÿ el budosot. el budosot Zegensegh mia. Saÿtos Leórincz. Daczo Lazlo Job.

idejbelj. Ambaris Ferencz reghi. idejbelj. Dienes Mathe. Ambaris Peter es Jstuan eggiek. Jakab Deak Balas Balas. Petki Jan. mia. (192) Primipili: Bartalis Gergelj. Zeginsegh mia Barolti Mihalÿ elbudosot. Petki Jan. Szaz Bartalis idegen fÿ. Fabian Mihali. idejbelj. Petki Jan. Zeginsegh elbudosott. idejbelj. Bede Mihali. Barolthi Ferencz Dosa Janos reghj. elbudosott. Pap Janos reghi. puer. Theóreók Janos elbudosott Zegen. Pedites pixidarii: Egied Lukacz. Szabo Janos Furka Jstuan. Kalnaki Janos feólden lakik. puer. mia. mia. 5 Bede Mihalÿ. Petkj Jan. Keserw Geórgÿ puer. el Beke Janos budosot Zeginsege mia. mia. idejbelj. Petki J. mia. Hermani Benedek Zegensegh mia Ambaris Gaspar regi Dr. idejbelj. Zabadszekel heliben lakik. idejbelj. Ambaris Janos Libertini: Theóreók Andras el budosot. Marthon Geórgi el budosott. Bartalis Geórgÿ Keserw Thamas reghi D. Bede Janos el budosot Zegensegh mia. sed puer. Deseó Benedek. Petki Jan. Czereÿ Janos elbudosot latorsagaert.Pal Peter.. 381 . el budosott. mia. Josa Mihalÿ el budosott Zegensegh mia. Laÿos Jstwan (193) Beke Georgÿ. Petkj Jan. Jdejbelj. mia. Nieseó Peter el budosot Zegin. de Zegensegh mia. idejbelj. lopasertt. Gall Janos. Petki Jan. mia. Nobiles: Orban Gergelÿ benna niomorult.. Petki Jan. Egied Boldisar. idejbelj. Egied Georgÿ. 27 elbudosott. No. Ennek Jozagat Ambaris Ferencz reghi. idejbelj. Kowachÿ Mihalÿ reghi. Zeginsegh Babos Balas Zegensegh mia mia elbudosott. Jstwan Kouachÿ el budosott Zegen. Pal Miklos. Ambaris Thamas Fabian Marthon. idejbelj. reghi Drab. Balint Mattjas elbudosott Czikba. mia elbudosott. No. Ambaris Balint Jakab Peter elbudosot Zegen. Petki J. Petki Jan. Jakab Geórgi puer. mia elbudosott. Egied Ferencz Keserw Gergelÿ el budosot Nagÿ Mathe libertinus eó maga. Petki Jan. Beke Miklos Ambaris Gergelj reghi D. Szabo Andras reghi. Jakab Balint. Petki Jan. el budosott Zegen. Tako Janos el budosot Zegin. elbudosot. idejbelj. Drab. idejbelj. No. idejbeli. idejbelj. Petki Jan. Petki J. 16 mia. Zeginsegh mostan Szaz Geórgi biria. Barolthi Gaspar Kowachÿ Janos. mia.. idejbelj. Petki Jan. Jlljes Thamas Gall Miklos Gall Pal Furka Marthon el budosot Zegin. el budosott Zegen. elbudosot. Petki Jan. Bede Gergelÿ elbudosot Zegin. elbudostak Zegen.

Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. mia. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Jobbagiones: Zamara ualo. Menihart Janos Confiscalt Job. Zamara walo. Veres Miklos Zeginsegh mia elbudosott. Jakab Andras confiscalt Job. Egied Gaspar Confiscalt Job. Benkeó Boldisar Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. elbudosot. Zamara valo. Vrunk Toldi Balas Confiscalt Job. (195) Fejer Gergelj Confiscalt Job.Fabian Balas az Zeginsegh mia beres szolga. Vrunk Zamara valo. Faggias Balint confiscalt Job. el budosott. Kws Marthon Confiscalt Job. confiscalt Job. (194) Szabo Balint Bartok Mihalÿ Bartok Mathe Faggias Geórgÿ Faggias Gergelÿ elbudosott Zegen. Fejer Miklos Zegensegh mia elbudosott. Mathe fia Mate Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Faggias Lukachÿ confiscalt Job. Vrunk Ambaris Jstwan Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. Zamara valo. Fekete Antal Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. elbudosot. elbudosott Kws Jmreh Confiscalt Job. beres szolga. Zamara valo. Beke Peter senex. Fabian Lukacz Zeginsegh mia elbudosuan. Zamara ualo. Vrunk Tholdi Janos Confiscalt Job. Pap Mihali Zegensegh mia Zolga. Faggias Andrasne confiscalt Job. Vrunk Nieseó Janos Confiscalt Job. elbudosot. Kozak Mihalj Confiscalt Job. elbudosot. Jakab Mathe confiscalt Job. Szeóke Mihali elbudosot Zegin. Vrunk Zamara valo. Pap Andras Confiscalt Job. elbudosot. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Deseo Geórgi Zegensegh mia Zolga. elbudosot. Vrunk Zamara valo. Pap Georgj Zegensegh mia Zolga. Benedek Balint Confiscalt Job. Faggias Kelemen confiscalt Job. Albert Janos Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. Zamara valo. Vrunk Matthias Lukacz Confiscalt Job. Deseó Jakab Zeginsegh mia Zolga. Vrunk Zamara valo. elbudosott. Czereÿ Lazlo Czereÿ Mihalÿ Gergelÿ Deak elbudosot Zegin. Egied Gergelÿ Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. Vrunk Tholdj Jakab Confiscalt Job. mia. Vrunk Zamara valo. No. Szabo Sandor puer. Leórincz Jakab Zeginsegh mia elbudosot. elbudosot. Cziki Jakab Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. mia Beke Gaspar Agoston Janos puer. Zamara valo. mia Agoston Marthon el budosot Zegin. 40 Gall Gergelÿ Confiscalt Job. 382 . Faggias Geórgÿ Confiscalt Job. elbudosott. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Nieseó Mihalj. Tako Thamas Confiscalt Job. elbudosot. Egied Janos Confiscalt Job.

Szep Jakab. No. Eós Job. Pap Gergelÿ. Miko Mihalÿ Eos Job.. Jdejbelj Bodosi Kereztes. Nagÿ Balint. Czereÿ Lukacz. Confiscalt Job. Daczo Lazlo Eós Jobbagia. Czereÿ Marthon. Konia Peter confiscalt Job. Petki Jan. Nagÿ Thamas budoso Kowachÿ Janos Josa Janos Elekes Balint Zegensegh mia elbudosott. elbudosott. Beke Gabor Confiscalt Job. idejbelj. Barolthi Balasne Job. Czereÿ Jstwan Confiscalt Job. reghi Bodosi Sandor. Feÿer Pal. elbudosott. elbudosott. Petki Jan. Deak Thamas. Deak Peter. 41 Avitici No. Vrunk Zamara valo.. Daczo Lazlo Eos Job. ideibeli. Eós Jobb. Keserw Geórgÿ Confiscalt Job. elbudosott. Pal Mihali. elbudosott. Barolthi Balasne sellere. Geórgÿ Deak.. 1 Primipilus nincz egÿnel teób. No. Petki Jan. Zegensege mia elbudosot. idejbelj. Varga Peter. puer. Dauid Georgi puer. reghi. el budosott. Beke Janos Confiscalt Job. Petkj Jan. Petki Jan. 15 Libertini: Kowachÿ Ferencz senex Kowachÿ Balas az Zegensegh mia beres Szolga. Petki Jan. 9 Subiugatus No. Dosa Pall. Vrunk Zamara valo. BODOS Nobilis: Josa Gergelÿ. Dauid Balas.. hatalmaskodasert atta magatt. Barolthi Balasne Eós Job. Benkeó Georginek molnara ment. No. Beke Pal Confiscalt Job. Dauid Benedek senex Bodaÿ Peter Elekes Geórgÿ 383 . Bodosi Andras reghi. az is budoso. 1 Pedites pixidarii: Dauid Leórincz. Vrunk Zamara valo. 1 Jnquilini No. Varga Balint. Barolthi Gaspar Job. Barolthi Miklosne Eós Jobb. idejbelj. Petki Jan. Barolthi Gaspar regi feje keóteót Job. Jmecz Dauid. Vrunk Zamara valo. Barolthi Miklosne Job. elbudosott. Petki Jan. Barolthi Miklosne Eós Jobb. idejbelj. Varga Jstwan. idejbelj. Konia Pall confiscalt Job. Veres Janos. elbudosott. Deak Janos. Elekes Simon.. Petki Jan. fele. Hermani Mathene sellere. Confiscati No. Miko Mihalÿ Eós Job. elbudosott. Vrunk Zamara valo. Petki Jan. Petki Jan. 3 (196) CON. Vrunk Zamara valo. Jncze Balas. idejbelj Josa Peter. Josa Janos minor. Fabian Simon. idejbelj. idejbelj. Petkj Jdebelj. Vrunk Zamara valo. Deak Balintne fiaÿ Janos es Georgj. Vrunk Zamara valo. elbudosott. Dauid Simon. Vrunk Zamara valo. Bodosi Mattias. idejbelj. Czereÿ Thamas Confiscalt Job. Hermani Mathene sellere. az Zwksegh mia beres Zolga.Tholdi Peter Confiscalt Job. elbudosott.

Jncze Jakab Orban Kouachÿ Gall Marthon Zeginsegh mia elbudosott. Barolthi Miklosne Eos Job. Jdejbelj Hegÿ Balint maior. Konza Peter. Bibarczfalui Jan. Zegensegh mia elment.. 4 CON. Petki Jan. . Gall Balas. Szabo Peter. Petki J. idejbeli. Nagÿ Jstwan. Barolthi Miklosne Job. Barothi Jstwanne Eós Jobb. Petki Jan. Petki Jan. Petki Janos idejbelj. Jdejbelj Nagÿ Janos. az Commissar. 6 Pedites Pixidarii: Hegÿ Jstwan. Petki Jan. Konia Jakab. Jdejbelj Balo Jakab. Barabasi Jstwan. Jdejbelj Hegÿ Balint minor.. Jarasa uthan. idejbelj Balo Geórgi. idejbelj Dr. Jdejbelj (198) Sigmond Marthon. Petkj Janos idejbelj. az Commissar. mostan el budosot. Barrabasi Andras. Jncze Jakab sellere. BACZON Nobilis: Nullus Primipili: Balo Janos Balo Janos minor Balo Andras Szabo Andras Balo Georgÿ Balo Thamas. Commissar. Bodocz Ferencz. Petki Janos Jdejbelj. Jdejbeli Hegÿ Balas. (197) Basa Balint olaztheleki fÿ. Jarasok uthan Vnguari Ferencz Jdegen fÿ. Petki Janos idejbelj. Kadar Mihalÿ. Barolthi Miklosne Job. Fabian Leórincz. Bartok Balint. Petki Jan. senex Mattias Varga Datosi fj. Bardocz Janos reghi D. Petki Jan. idegen fÿ... Benkeó Benedekne. Nagi Gergelÿ. Petki Janos idejbeli. Petki Janos idejbeli. Tokos Andras. Petki Janos idejbelj. Petki Janos idejbelj. Laczo Balasne. Benkeó Jstuan. Petki Janos idejbelj Konia Andras reghi D. Petki Janos idejbelj. idejbelj. Jdejbelj Bodolaÿ Andras. mia. No. Mehesi. Jdejbelj Balo Mathe. Kouachÿ Andras. Szep Peter.. Czikba budosot. Petki Janos idejbelj. Petki Janos idejbelj Nagÿ Peter reghi D. Simon Thamas. Bartha Thamas. Petki Jan.. olah. Petki Janos idejbelj Kouachÿ Ferencz. mostan budoso. Petki J. Szep Jstwan. Petki Jan. Jakab Mathe reghi drab. Jarasakor. 384 Peter Mihali. 1 Avitici No. de mostan Beldj Kelemen Jobbagisagra keresi. Petki J. Janos deak Jobb. Post Confiscationem No. Barolthi Miklosne Eós Job. deak Job. 15 Jobagiones: Benkeó Mihali. Farkas Miklos Molduaÿ fÿ. Konza Thamas. Petki Janos idejbelj. Szabad Szekel eóreóksegben lakik. Josa Jakab. Petki Janos idejbelj. No. idejbelj Gall Marthon . Czikba budosot Zegin. Molnar Daniel reghi D. Barolthi Miklosne Eós Job. Zeginsegh mia elbudosott. Barolthi Miklosne Job. Drabant heliben lakik. Petki Jan. 2 Jnquilinus No. Petki Jan.

Balo Andras, Petki Jdejbelj, mostan Zegin. mia beres Szolga. No. 35 Libertini: Balo Gergelÿ Nagÿ Janos, Zeginsegh mia elbudosott. Kouachÿ Janos felzegh (199) Szeócz Antal senex Gall Bartalis Konia Thamas Theóreók Miklos Cziki Jakab felzegh Theóreók Georgi puer Varadi Jmreh idegen fi, Zabad Szekel Jozagban lakik. Szabo Benedek Zegensegh mia elbudosott. Varga Peter Balo Peter Lukacz Janos Bodocz Andras senex

Bodocz Andras minor Balo Jncze Zegensegh mia Czikba ment. Peter Andras Zegensegh mia beres Szolga. Bartha Jstuan puer, Zegensegh mia beres Szolga. Bartha Jstuan alter, Zegensegh mia beres Zolga. Bartha Jmreh Bartha Jlljes Zegensegh mia beres Zolga. Balo Janos Zegensegh mia beres Zolga. Mark Janos Zegensegh mia beres Zolga. Jakab Janos Zegensegh mia beres Zolga. No. 25 Jobbagÿ: egÿ is ninczen.

CON. SZARAZ AŸTHA

Nobilis: Nullus Primipili: Jncze Jmreh Jncze Sandor Dobaÿ Peter Nagÿ Mihalÿ (200) Nagÿ Gergeli puer, Zegensegh mia Zolgal. Nagÿ Jstwan Nagÿ Sigmond Nagÿ Mihalÿ Szep Antalnak lofeó lewele uolt Bochÿkaÿ Jstuantol, de Kalnakj Benedek el foglalta. Bako Jstuannak maiornak Kalnakj Benedek Zabadsagot adott volt, annakuthanna Bochÿkaÿ Jstuan megis nemesitette volt, s most Kalnaki Jan. el fogta. No. 10 Pedites pixidarii: Nagÿ Gergeli Drabant, de Kalnaki Jan. Jobbagisagra akaria kenzergetni Hermani Andras, Petki Janos idejbelj Jncze Mathe reghi Dr. Toldj Miklos mostan Drabant heliben lakik, de Nemes Balas Jobbagia, maga Hidvegi fÿ. Szep Kereztes, Petki Janos idejbelj Apastal Thamas, Petki Janos Jdejbelj. Kiralÿ Geórgÿ, Petki Janos Jdejbelj Dr., Kalnaki Janos Jobbagisagra kenzergeti es feniegeti. Egeteó Geórgÿ, Petki Janos Jdejbelj. Varga Mihalÿ, Petki Janos idejbelj Bartha Simon, Petki Janos Jdejbelj Nagÿ Janos, Petki Janos Jdejbelj Bartha Janos, Petki Janos idejbelj. Mathe Deak, Petki Janos idejbelj, Zegensegh mia elbudosott. Nagÿ Janos, Petki J. idejbelj 385

Bako Demeter, Petki Janos idejbelj D., de Kalnakj Janos mostan foglalta el. Bako Geórgÿ, Petkj J. idejbelj Nagÿ Gergelÿ, Petki Janos idejbelj Bako Balas, Petki Janos Jdejbelj D., de Kalnakj Janos megh fogta s ereóuel Jobbagiava teótte. Bako Janos, Petki Janos idejbelj. Deak Balas, Petkj Janos idejbelj (201) Nagÿ Geórgÿ, Petki Jan. Jdejbelj. No. 21

Nagÿ Jmreh puer Hermani Lukacz puer. No. 24 Jobbagiones:

Datki Janos, Kalnaki Jan., Eós Jobb. Erdelÿ Balint, Kalnakj Jan. Eos Job. Bandi Simon, Donath Geórgÿ8 Eós Jobb. uxorio Jure. Vgron Lukacz, Janko Jstuan Eós Job. Nagi Mihalÿ, Kalnaki Benedek Eós Jobb. (202) Szep Mihalj, Kalnaki Benedek Eós Job. Libertini: Nagÿ Peter, Kalnaki Jan. Jobb., Nagÿ Geórgÿ Confiscalas uthan niult hozza. Nagÿ Bernald senex Szep Janos, Kalnaki Jan. Eós Jobb. Jncze Marthon Szep Gergelÿ, Kalnakj Jan. Job., Eos. Jncze Gergelÿ senex Szep Thamas, Kalnakj Janos Eós Job. Hermani Balint Gall Peter, Kalnaki Jan. Eós Job., Bartha Marthon mostan lofeó heliben lakik. Gus Janos Hermani Gergelÿ, Donath Geórgi Apod Janos Zegensegh mia Job., Eós. elbudosott. Kws Pal Sigmond, Bedeóhazi Andr. Bodosi Leórincz Zegensegh mia Eos Job. elbudosott. Kws Andras, Dobaÿ Peter sellere, ideAbod Benedek Szabad szekel, s gen fÿ. Kalnaki Janos Jspansagban Jaruan Medues Georgi, Jncze Jmreh sellere, ket eókret el uetette, es magat is igÿ idegen fÿ. el foglalta. Kizdÿ Mathene, Jncze Jmreh sellere. Bako Bartalis Chiorda Mathene, Jncze Jmreh sellere. Bako Janos Deak Mihalÿ, Apastal Thamas sellere. Deak Mattiast Kalnaki Janos most Nagÿ Geórgine, Jncze Mate sellere. foglalta el. Lazar Mattias, Kalnaki Benedek Eós Nagÿ Mathe minor Job., mostan Szabad Szekel heljben Nagÿ Mathe maior lakik. Nagÿ Balas Olah Gaspar idegen fi, hauaselui, Nagÿ Mihalÿ Confiscalt Jobb. uolt, s Kalnaki Janosnak atta magat. az vratol Jmrefiteól megh ualtozot. Moldua Janos, Molduaÿ fÿ, Mate Deak Drabant Jstuan Szabad Szekel, most sellere. Jspansagh Jarasban Kalnaki Janos Szaz Bartalis, Dobaÿ Peter Zolgaia, elfoglalta. Szaz Mogiorosi fÿ. Varga Sandor Olah Bancziula, Kalnaki Janos Jobb., Sep Geórgÿ Zegensegh mia olah, Eóstól marat. elbudosott. Avitici No. 14 Fias Peter senex Post Confiscationem No. 2 Bako Lukacz Szabad Szekel, mostan Jnquilini No. 7 Kalnaki Janos Jspansagban Jaruan el foglalta.

386

CON. FELDOBOLŸ

Nobiles: Jsak Jstwan Szabo Thamas. No. 2 Primipili: Dobolÿ Janos Kws Janos Szekel Balas Szabo Balas Tegzeó Peter (203) Bodola Balint Vas Peter minor Beoÿte Peter Jsak Daniel puer Vas Gergelÿ. No. 10 Pedites pixidarii: Jakocz Janos, Petki Janos idejbelj Szabo Mihalÿ Petki Janos Jdejbelj Eórdeógh Andras, Petki Janos idejbelj Vas Mihalj, Petki Janos idejbelj Dobolÿ Balint, Petki Janos idejbelj Damasi Mihalj, Petki Janos idejbelj. No. 6 Libertini: Bardi Andras Szigethi Demeter Zigethi Janos Jakocz Geórgÿ Jsak Antal Jsak Mathe Jsak Andras senex Jsak Antal (!) Fwlpe Mathe

Jakocz Gergelÿ Szekel Andras puer; Pal Janos Lazlo idegen fÿ, az biria Jozagatt. Jsak Balint Vas Peter Vas Balas puer Dorotthia Peter Fwleóp Balint puer Tamasi Gergelÿ, Beldj Kelemennek atta magatt, eztendeje vagion. Jsak Jstwan Zegensegh mia beres Zolga. Makaÿ Lukacz Jdegen fÿ, s ott hazasodott megh. (204) Fwleóp Marton, alias Kws Zabad Szekel heliben lakik, de maga Job. fÿ. Jsak Bartalis senex, kudus. No. 21 Jobbagiones: Jakocz Thamas, Jakocz Geórgÿ sellere, de Szabad Szekel fÿ Sztanczul Polgarer, Vas Peter sellere most, de Mikes Boldisar Job., Eós. Olah Juan, Szabo Thamas sellere, idegen fÿ, Rosniaÿ fj. Szaz Janos, Bardj Andras sellere, de O Brassaÿ fÿ. Buna Andras, Eórdeógh Andras sellere, de Purkereczÿ fÿ. Andocz Antal senex, Eórdeógh Andras sellere. Szaz Dauid, Vas Lazlone sellere, de Prasmari fÿ. Jnquilini No. 7

387

CON. ILLIEFALUA VARASA

Nobiles: Mihacz Andras Mihacz Miklos Szabo Janos maior Sera Janos Benkeo Janos Dobos Geórgÿ Szaczua Mathe Peter Kouacz Zemelieben Nemes, de mostan Ferencz Gerebne fóldin lakik. Mihalÿ Deak. No. 9

Mihalÿ Deak most Czikban lakik. No. 28 Varasi rend:

Leóke Antal Varasi rend (!) Teoreós Thamas puer Teoreós Andras puer Elekes Gergelÿ Sikeosd Miklos Varga Jmreh Kelemen Jstwan Fwzi Georgj puer Primipili: Leóke Thamas Bartha Peter Konia Pal Tana Janos Bakoczÿ Antal Tana Peter Konia Thamas Kereztes Peter Tibrecz Jstwan Zegensegh mia masut Karazlaÿ Thamas katonasagon Zolgal. Donnogo Janos Benkeo Andras maga lofeó, de Varas Kws Thamas Jozagaban lakik. Ponczikaj Benedek puer Benkeó Miklos (206) Dammogo Sigmond Varasi rend Benkeó Orban Borbelÿ Ferencz Leóte Balint, Zegensegh mia beres Laczko Marthon Szolga Kouachÿ Mihalÿ (205) Pettke Janos Barlok Balas Zegensegh mia beres Nagÿ Mihalÿ feluinczÿ fÿ. Zolga. Pettke Balas Barlok Janos Zegensegh mia beres Gall Jstwan Zolga. Gall Miklos Zegensegh mia Barrok Georgi puer elbudosott. Kis Geórgj Boldisar Vonczi Balint Zegensegh mia Kis Ferencz elbudosott. Kws Janos Vonczi Boldisar Kws Boldisar Vonczi Peter Kws Gergelÿ puer Fwleöp Jstwan Pap Miklos Zegensegh mia elbudosot. Barolthi Janos Racz Mihalÿ Szonda Gabor Peter Balint Szonda Miklos Benkeó Gaspar Zegensegh mia Pettke Pal elbudosot. Pettke Jstwan Benkeó Marthon Antal Jstwan Zegensegh mia beres Benkeó Simon Zolga. Ferencz Jstwan Antal Janos Rakosi Geórgÿ Kouachÿ Jstwan Rakosi Thamas Kowachÿ Lukacz puer Rakosi Peter Kouachÿ Balint 388

Ferencz Gergelÿ Ferencz Peter puer, beres Szolga Zegin. mia. Benkeo Leórincz Zeginsegh mia elbudosott. Szaczua Simon Leóte Andras Kws Mathe Hozzu Janos Lukacz Balint Szabo Geórgÿ Sipos Gabor Pettke Gergelÿ Pettke Peter Veres Georgÿ (207) Balogh Pal Erdelÿ Jstwan Erdelÿ Janos puer Puinok Mihali Szolga mostan Erdelÿ Mihalÿ Fodor Mihalÿ Kozma Andras Elekes Jstwan Tanko Jstwan Sera Miklos Tanko Jstuan Szolga Zegin. mia. Sera Jmreh Zeginsegh mia Zolga. Tanko Miklos Benecz Mihalÿ Czete Thamas Cziki Geórgÿ Pettke Jstwan minor Petke Jstuan maÿor Zoltan Georgi puer Racz Janos Veres Peter Szabo Janos minor Damokos Miklos

Benkeó Pal Mathe Simon Mathe Jstwan Lukacz Geórgÿ Kws Jstwan Kouachÿ Janos Agoston Geörgÿ Markos Jstwan Agoston Georgi maior Nagÿ Jstwan Nagÿ Jstuan minor, Zeginsegh mia beres Szolga. Nagj Gergelj Zegin. mia el budosott. (208) Kerekes Kereztes Agoston Marthon Agoston Janos kudus. No. 90 Jobbagiones: Szaz Peter, Mihaczek Job., Eós. Katona Mihalj idegen fi, Mihacz Miklos sellere. Eordeógh Janos idegen fi, Mihacz Miklos sellere. Szaz Marthon hermani fi, Mihacz Miklos sellere. Szaz Jstuan, Mihacz Andras sellere. Szaz Janos, Daczo Lazlo Eós Job. Kouachÿ Andras mostan Konia Pal hazaban lakik. Erse Janos, Daniel Mihalÿ Eós Job. Pal Kouacz, Ferencz Gerebne Job., de nem Eós. Szaz Thamas, Mihaczok Job., Eós. Szaz Gergelÿ, Mihacz Andr. Eós Job. Avitici No. 5 Jnquilini No. 6

CON. NAGŸ BOROSNIO

Nobiles: Donath Ferencz Donath Janos Nierges Balint puer, Nagÿ Aÿtai fÿ. No. 3 Primipili: Bartha Mate

Bartha Leórincz Bartha Marthon Szurdok Georgi maior Gomolia Pal Szurdok Janos Bartha Marthon alter (209) Theóreók Janos Bede Janos 389

Bede Thamas Bede Peter Mogiorosi Peter puer Marhat Geórgi Barta Peter Marhat Andras puer, Zegin. mia Szolga. Kouacz Mihalj lofeo ember, de Zabad Szekelj heliben Zallott. Szabo Janos Vaida Huniadi fÿ, de lofeó heliben Zallott. No. 17 Pedites pixidarii: Bartha Janos reghi Szurdok Jakab reghi Szurdok Georgi minor, reghi Gomolia Georgi reghi Gomolia Miklos reghi Gomolia Janos puer, reghi D. Bartha Geórgi reghi Bartha Ferencz reghi Bartha Andras, Petki Janos idejbelj. Bartha Mathe, Petki Janos idejbelj Bartha Miklos, Petki Janos idejbelj. Boldisar Balint, Petki Janos idejbelj Bartha Miklos puer, P. J. idejbelj Bartha Jstuan is ket esztendej drab. Eórdeógh Mihalÿ Desi fÿ, Drab. Jozagaban Zallott. Fazakas Georgi puer, Petki Janos ideibeli Fabian Mihalÿ, Petki Janos ideibelj Szabo Leorincz, Petki Janos idejbelj. Agh Miklos idegen fi, de uagion harom eszten., hogj Drab. koezze irtak Szabad Szekeliek közwl. Bartha Thamas, Petki Janos idejbelj Bizak Ferencz, Petki Janos idejbelj Bartha Georgi maior, Petki Janos idejbelj (210) Bartha Thamas alter, Petki Janos idejbelj Nagÿ Geórgi, Petki Janos idejbelj Chiuz Gaspar, Petki Janos ideibeli. No. 25 Libertini: Gaspar Geórgÿ, de louan Szolgalt. 390

Hathazi Georgÿ Bartha Balas Gaspar Miklos puer, elbudosot Zegin. mia. Szabo Jstwan Sebestien Mihalÿ Bartha Marton senex Bartha Peter pauper Marhatt Peter senex Pap Mihali idegen fÿ leuen Veres Drabant heliben Zallott volt, de az Zegensegh mia mostan ismet elbudosott. Bizak Jstwan Drabant heliben Zallott, de most el budosott. Kws Bartha Marton Bartha Janos Zegenseghe mia beres Szolga. Cziani Peter Balota Janos Olah Janos puer, Jozaga masnal Zalogon, mostan Hadnagi Jan. foelden lakik. Kouacz Geórgi puer, vagion eocze is. No. 17 Jobbagiones: Hathazi Miklos, Hadnagÿ Janos sellere. Nagÿ Pal Jdegen fi, Bede Janos sellere. Nemeth Mihali idegen fi, Bede Janos sellere. Fazakas Mihalj, Daczo Lazlo Job., Confiscaltak volt, Zabad Szekelj heliben lakik. Szeócz Balas Lengiel fÿ, Bak Anna sellere. Kws Mihalj, Bodorok Job., Eós, el budosot. Tobias Benedek, Daczo Lazlo Eós Job. Olah Andras hauaselui fÿ, Bak Anna sellere. Jnquilini No. 5 Ante Confiscationem No. 1 Avitici No. 2

(211) CON. EGERPATAK

Nobilis: Mark Miklos puer. No. 1 Primipili: Chiakan Mihalÿ Konia Janos Dienes Janos Mark Balas Jsak Geórgÿ Mark Mathe Mark Janos Mark Jstwan Feÿer Pal Fejer Balas Fejer Jstwan benna Dienes Mihalÿ Bartok Gabor Jsak Peter maior Jsak Peter minor Fejes Geórgÿ Mark Leórincz puer Fejer Georgÿ Dienes Georgi puer Konia Ferencz Zegensegh mia elbudosott. No. 20 Pedites pixidarii: Bartok Mihali reghi Mathe Balas regi Mate Mihali regi Bartok Thamas regi Mark Mihali regi Dr. uolt, meg holt, leanÿ vadnak. Kws Thamas Bartok Thamas major Kws Balas regi D. uolt, meg holt, mostan Bartok Peter Zolgal rolla. Kws Antal Geórgi puer, eocze is uagion. (212) Kis Antal Andras regi D., meg holt, leania maradott. Konia Jstuan regi D., meg holt, leania maradott.

Lukacz Jstuan, Konia Balint Joz. biria, mostan Szaczuan lakik. Konia Janos, Petki Janos ideibelj. Konia Mihali, Petki Janos idejbelj. Kis Antal Peter, Petki Janos idejbelj. Kis Antal Janos, Petki Janos idejbelj. Konia Benedek puer, P. Janos ideibelj. Bartok Geórgÿ puer, P. Janos ideibelj. Som Janos idegen fi, de Drab. Jozagaban lakik, Desi fÿ. Bassa Jakab, Petki Janos idejbelj. Bassa Thamas, Petki Janos ideibelj, puer, az attia megholt. Konia Georgi, Petki Janos ideibelj, elbudosot Zegin. mia. Bartok Mihali minor, Zegensegh mia Szolga, P.J. idejbelj. Kws Antal Lazlo, P. Janos idejbelj. Bartok Mihalj Dr. uolt, meg holt, s leania vagion. Fejer Mihali puer Mathe Mihalj regi, Zeginsegh mia elbudosott. No. 26 Libertinus: Kis Antal Mihali puer. No. 1 Jobbagiones: Orias Andras, Halal Andras Job., penzen veótt. Benkeó Jstuan, Janko Mihali Eós Jobb. Sandor Mihali, Janko Mihalj Eós Job. Araniaz Janos, Janko Mih. Eós job. Peter Varga idegen Szaz fÿ, Janko Peter Jobb. Finta Andras, Beoÿte Janos Job., Zalagos. Finta Ferencz, Beoÿte Janos Job., Zalagos. Finta Peter, Beldj Kelemen Job., penzen veótte. Konia Mattjas, Halal Andr. Job. Confiscalt Job. fele. 391

Avitici Subiugati

No. 4 No. 4

Confiscati

No. 1

(213) CON. SZACZA

Nobilis: Szaczuaÿ Lazlo. No. 1 Primipili: Keóuer Miklos Kore Mihalÿ. No. 2 Pedites pixidarii: Fwlpe Jstwan reghi Dr. Abram Gergelÿ, Petki Janos idejbelj. Bagolÿ Balint puer, Petki Janos idejbelj. Barthok Ferencz, Petki Janos idejbelj. Fejer Balas, Petki Janos idejbelj. Szanto Andras, Petki Janos idejbelj. Orban Jstwan, Pet. J. idejbelj D., leania vagion. Bagolÿ Lazlo, Petki Janos idejbelj. Sigmond Mihali, Petki Janos idejbelj. Bagoli Marthon, Petki Janos idejbelj. Bagolÿ Janos minor, Petki Janos idejbelj. Szanto Jstuan minor, Petki Janos idejbelj. Bagoli Peter, Petki Janos idejbelj.

Szanto Janosnak levele vagion. Szanto Jstuan maior, levele vagion. Orban Mihalj, levele vagion. Orban Gergelÿnek levele vagion. Orban Jmrehnek lewele vagion. Bagoli Jstwannak levele vagion. Bagolÿ Mihalÿ, leuele vagion. Bagoli Mihali maior, leuele uagion. Bagoli Janos maior, levele vagion, Zeginsegh mia elbudosott. Lukacz Jstuan regi D. Jozagban lakik. Bartok Mathe D., mostan Szolga Zegensegh mia. No. 24 Libertini: Kouachÿ Janos mostan budoso Orban Janos benna. No. 2
(214) Jobbagiones:

Nagÿ Jstuan idegen fi, Gazda Mihali sellere. Nagÿ Peter is Gazda Mihali sellere. Szolga Balint, Santa Ferenczne sellere. Jnquilini No. 3

CON. MOGIOROS

Nobilis: Nullus Primipili: Beóÿte Janos Mogiorosi Elek Mogiorosi Jakab Mogiorosi Balint maior Mogiorosi Janos puer Mogiorosi Leórincz Mogiorosi Balint minor Kore Peter Kore Andras 392

Josa Mathe Mark Kereztes Mark Mihalÿ Kore Geórgÿ Mogiorosi Peter Mogiorosi Gaspar Czizer Andras Zegensegh mia Zolga, puer. Czizer Ferencz Zegensegh mia Zolga. Kese Geórgÿ Vrunk Zolgaia, Dr. Czizer Elek puer. No. 19 Pedites pixidarii: Kese Balint reghi

Dancz Peter reghi Kese Balint minor, Petki Janos idejbelj, Vrunk Dr. No. 3 Libertini: Szelke Mate Nagÿ Balint. No. 2
(215)

Jobbagiones: Kese Peter Confiscalt Job. fele, Giuÿto Miklose. Szelke Miklos Confiscalt Job., Giuito Miklose.

Sas Andrasne, Giuito Miklose, penzen veótt, az feóld Szabad Szekel feold. Confisc. utan niult hozza. Szeócz Mathe, Beldj Kelemen Jobbagia, Confiscalas uthan niult hozza, az elót Zolgalt had[ban]. Jllÿes alias Zolga Janos, Beldj Kelemen Eós Job. Koater Balint, Bedeó Peter sellere, idegen fÿ, Osdolaÿ. Babos Andras, Szelke Mathe sellere. Confiscati No. 2 Post Confiscationem No. 2 Jnquilini No. 2 Avitici No. 1

CON. LIZNŸO

Nobiles:

Santa Peter Zegensegh mia Zolga Zotiori Mihalÿ Nagÿ Mihalÿ Zotiori Pall Santa Ferencz megh holt, leanÿ VadZotiori Andras Beldj Kelemennek atta nak. magat Confiscalas uthan, Szekel Boldisar, mostan Killjenben laRabsagboll valo megh kik. No. 3 Zabadittasaert. (216) Szaz Ferencz Primipili: Zaz Ferencz puer, Zegensegh mia el budosott. Bedeóhazi Jstwan Barabas Gergeli Zeginsegh mia Zolga. Damo Mihalÿ Szabo Jstwan Zegensegh mia el Damo Boldisar senex budosott. No. 27 Kouachÿ Ferencz Damo Ferencz el budosot Zegensegh Pedites pixidarii: mia. Kws Antal Fabian Mihalÿ Dra., de Confiscalas Szotiori Thamas uthan Beldj Kelemennek atta Barrabas Balas masut lakik magatt, Rabsagbol ualo megh Zegensegh mia. Zabadittasaert. Barrabas Jstwan el budosott Kese Miklos, Petki Janos idejbelj. Zegensegh mia. Kese Gaspar, Petki Janos Jdejbelj. Kouachÿ Mihalÿ Jakocz Janos, Petki Janos ideibelj. Kouachÿ Thamas Jakocz Geórgÿ puer, Petki Janos Kouachÿ Ferencz puer idejbelj, az attja meg holt. Barrabas Geórgÿ Kowachÿ Peter reghi Barrabas Ferencz puer Kouachÿ Thamas reghi Barrabas Mihali puer Jako Jstwan, Petki Janos idejbelj. Kese Thamas Jako Geórgÿ, Petki Janos idejbelj. Szabo Ferencz Kuthi Mihalÿ, Petki J. idejbelj. Kese Lazlo puer Kese Pal, Petki J. idejbelj. Barrabas Thamas 393

Kese Gergelÿ, Petki J. idejbelj. Andorko Marthon, Petki J. idejbelj. Jako Simon, P.J. idejbelj. Jako Gabor reghi D. Jako Thamas, regi, Zegensegh mia Szolga. Jako Elek reghi. Jako Lazlo reghi, puer. Jako Mathe, Pet. J. idejbelj, mostan Vrunk Dr. Jako Ferencz puer, reghi. Kouachÿ Jstwan reghi, Zegensegh mia elbudosott. Jambor Mathe, Petki Janos idejbelj. No. 22 Libertini: Kese Peter Beldj Kelemennek atta magat rabsagbol ualo Zabaditasaert. Jakocz Gergelÿ mostan elbudosott Zeginsegh mia. Szotiori Mihalÿ Zeginsegh mia Zolga. Dalner Balint Zeginsegh mia Zolga. Jako Antal senex, benna. Jako Gabor puer. Szotiori Geórgi senex. Jakab Jstwan Jakab Janos puer. Szotiori Janos puer (217) Kouachÿ Ferencz puer Jakocz Ferencz megh holt, az Jozagott onokaj biriak. Fabian Lazlo puer, Jozagaban Szaraz Balint lakik mostan.

Szotiori Boldisar puer, Zegensegh mia Zolga, elbudosot. Szotiori Gabor puer, Zeginsegh mia Zolga. Fabian Matene Zabad Szekel Jozagban lakik, leania vagion. No. 16 Jobbagiones: Olah Balas, Beldj Kel. Eós Job., olah fÿ. Olah Kozta, Beldj Kelemen Job. Markos Mihalj, Beldj Kelemen Job. Markos Janos minor, Beldj Kel. Job. Marthon Thamas, Beldj Kelemen Eös Job. Marthon Ferencz, Beldj Kelemen Eós Job. Marthon Janos, Beldj Kelemen Eós Job. Jako Antal, Beldj Kelemen Job., regi. Szeócz Andras, Beldj Kelemen regi Job. Vaÿda Miklos, Janko Mihali Eós Job. Vaÿda Mathe, Janko Mihalj regi Job. Okos Jstwan, Janko Mihali regi Job. Fabian Miklosne, Thamas deaknak atta magat Confiscal. uthan. Fabian Peterne, Thamas deaknak atta magat Confiscal. uthan. Post Confiscationem No. 2 Avitici No. 12

CON. BIKFALWA

Nobiles:

Pal Janos Janos puer. Pal Janos Thamas puer. Bikfalui Geórgÿ Santha Balint budoso seruus. Bikfalui Andras Zolga, Zeginsegh mia. (218) Szabo Thamas el budosot, Zegensegh No. 2 mia. Primipili: Mate Geórgÿ Szabo Miklos elbudosot, Zeginsegh Kore Ferencz mia. Falka Peter Szarandok Jstuan elbudosot, Kore Janos el budosot Zegensegh mia. Zeginsegh mia. Jstuan biro Mihali senex, elbudosot. Kore Jakab Kore Jstwan 394

Jstuan biro Jstuan el budosott, Zeginsegh mia. Jstuan biro Elek puer, elbudosot, Zegin. mia. Theóreók Geórgÿ elbudosot, Zegin. mia. Jstuan biro Antal elbudosott, Zegin. mia. Jstuan biro Gergeli elbudosott, Zegin. mia. Markos Thamas puer elbudosot, Zegin. mia. Kore Thamas Kore Pal Nagÿ Janos puer Nagi Geórgi elbudosot, Zegin. mia. Nagÿ Elek Peter biro Jstuan el budosot, Zegin. mia. Nagÿ Jmreh puer. Falka Jstuan rabsagbol ualo Zabaditasaert Gaspar Balintnak Zalagban atta magat. Falka Balint Falka Ferencz elbudosot, Zegin. mia. Falka Balas el budosot, Zegin. mia. Gaspar Balint Nagÿ Kereztes Bene Gergelÿ Simon Mihalÿ el budosott, Zeginsegh mia. Simon Jmreh el budosott, Zegin. mia. Simon Janos el budosott, Zegin. mia. Simon Miklos elbudosot, Zegin. mia. Simon Antal Simon Jstuan el budosot, Zegin. mia. Simon Peter el budosot, Zegin. mia. Kore Geórgÿ Theóreök Geórgÿ Pal Janos Janos Theóreók Simon Szabo Silester senex Marhat Gaspar el budosot, Zegin. mia. Marhat Lukacz Marhalt Ferencz senex Marhat Antal (219) Marhalt Mihalÿ Marhalt Geórgÿ

Marhalt Balas Teólgies Mihalÿ Teólgies Gaspar el budosot, Zeginsegh mia. Lazlo Mihalj elbudosot, Zegin. mia. Pal Janos Ferencz el budosot, Zegin. mia. Teólgies Marthon elbudosot, Zegin. mia. Teólgies Mihalj minor Teólgies Jmreh Teólgies Ferencz Nagÿ Lazlo lofeó Jozagban lakik, de Jobbagj fi volt. Dalner Geórgÿ Theóreók Balint Fejes Janos elbudosot, Zegin. mia Fejes Marton elbudosot, Zegin. mia. Pal Janos Gaspar puer. No. 66 Pedites pixidarii: Kese Marthon regi, senex. Vaÿda Ferencz regi. Balogh Mihalÿ Nema. Vaÿda Pal regi, elbudosot Zegin. mia. Markos Peter, Petki J. idejbelj. Markos Balint, Petki J. idejbelj. Szeóke Balint, Petki J. idejbelj. Zeóke Janos, Petki J. idejbelj, elbudosott. Bene Janos regj. Szabo Janos regi, elbudosot Zegensegh mia. Talaz Jstuan senex, Petki J. idejbelj. Zabo Simon regi. Zabo Peter regi, el budosott. Zabo Dienes regi, el budosot Zegin. mia. Dancz Jstuan puer, regi D. uolt az attja. Dancz Gergelÿ regi, senex valde. Zeóke Simon regi, budoso Zegin. mia. Matias Mihalj, Petki J. idejbelj, elbudosott Zegin. mia. Balint Balint, Petki J. idejbelj. Gaspar Geórgi regi, elbudosot Zegin. mia.

395

Gaspar Peter, Petki J. idejbelj, elbudosot Zegin. mia. No. 21 (220) Libertini: Kÿralj Jakab es Kirali Mihali Zabad Zekeljek, de mostan Theóreók Gergelj feólden laknak. Zalogosok. No. 2

Jobbagiones: Petki Janos, Beldj Kelemen Job. Harczia Janos idegen fÿ, Gaspar Balint sellere. Avitici No. 1 Jnquilinus No. 1

CON. ALDOBOLŸ

Nobilis: Mihacz Balint most Czikban lakik. No. 1 Primipili: Demien Balas Demien Thamas Zegensegh mia elbudosot. Fekete Antal Fekete Janos Geódrÿ Mathe Fekete Lazlo Baczoni Janos Fwleop Demeter Czako Geórgÿ Czako Mihalÿ Peter Miklos Rakosi Pall Rakosi Mihalÿ Rakosi Andras Rakosi Gergeli Zegensegh mia elbudosot. Gal Thamas puer, Zegensegh mia elbudosott. No. 16 Pedites pixidarii: Lazlo Andras regi Drab. Fekete Georgÿ, Petki J. idejbelj. Bartha Andr., Petki J. idejbelj. Barrabas Benedek puer, Petki J. idejbelj. (221) Jmreh Thamas, Petki J. idejbelj.

Barrabas Marthon regi D. Zotiori Mihalj Drab. heliben Zallot, idegen fj. Lazlo Janos puer, regi D. No. 8 Libertini: Baczoni Georgj Zegensegh mia elbudosot. Gall Janos Zegensegh mia elbudosot. Fekete Andras Magiar Andras Nagÿ Jmreh Nagi Mihalÿ Geódri Pal Zegensegh mia elbudosot. Fwleóp Miklos Zegen. mia elbudosot. Fwleóp Lukacz Zegen. mia elbudosot. Baczonj Mathe Fwleóp Antal Jlljes Boldisar Baxa Marthon El budosot Zegen. mia. Nagi Marthon Zegin. mia elbudosot. Haÿdu Mihalj Zegen. mia elbudosot. Rakosi Jstuan puer, elbudosot Zegin. mia. Jrkon Georgi puer. Andrasi Janos Zegin. mia elbudosott. No. 18 Jobbagiones: Bancz Mihalÿ, Mihacz Andras sellere. Bogati Boldisar idegen fi, most Haidu Mihalj sellere. Jnquilini No. 2

CON. RETTHŸ

396

Nobiles: Jstwan Deak Bikfalvi Jstwan. No. 2 Primipili: Antos Mathe Zaizon Jstwan Mathe Deak Czoh Janos puer (222) Simon Janos Zolga, Hathazi Cristoph biria Jozagatt. Simon Benedek puer Zaizon Simon Gall Janos Zolga Gall Geórgÿ Simon Balas Schola mester Gazda Lukacz Gazda Mihalj Halal Andras Halal Jstwan Barabas Ferencz Gazda Marthon Gall Jstwan Kerestelj Georgi Zegen. mia elbudosot. Szaz Janos puer. No. 19 Pedes pixidarius: Kerestelÿ Janos Zegen. mia elbudosott. No. 1

Libertini: Markos Gergelÿ Kouacz Jstwan puer Kerestelj Jstwan Szaz Jstwan Zegen. mia elbudosot. Szaz Andras Zegen. mia. elbudosott. Gazda Pall Zegen. mia elbudosott. No. 6 Jobbagiones: Sandor Marthon, Gal Gergelÿ Job., Eós. Geórke Jstwan, Gal Jmreh Job., Eós. Sandor Miklos, Hadnagi Balas Eós Job. Sandor Geórgi, Hadnagi Janos Eós Job. Keresteli Jmreh, Halal Andr. Job. Confiscalt Job. uolt. Birtalan Miklos, Gazda Anna sellere, de idegen fi, Vzonÿ. Varga Janos, Antos Mathe Job. Confiscal. uthan biria. Szaz Jakab feölduari fÿ, Gazda Lukacz sellere. Szaz Marton idegen fÿ, Silester Mihali Job. Avitici No. 5 Confiscati No. 1 Jnquilini No. 2 Post Confiscationem No. 1

(223) CON. EREZTEUENŸ

Nobilis: nullus Primipili: Zaizon Thamas Erezteuenÿ Geórgÿ puer Bod Lukacz puer Erezteuenÿ Janos puer Erezteuenÿ Jstwan. No. 5 Pedites pixidarii: Lazlo Andras, Petki Janos idejbelj. Mathe Miklos, Petki Janos idejbelj.

Mathe Balas, Petkj Janos idejbelj, leuele vagion. Vida Miklos, Petki Janos idejbelj, Zegen. mia Zolgalatban lakik. Kizdÿ Balint reghi. Lukacz Geórgÿ reghi, Zegin. mia elbudosot. Lukacz Janos reghi, Zegen. mia elbudosot. Vida Gergelÿnek leuele vagion, Zegen. mia Zolga. No. 8 Libertini: Boldisar Mathe Zegen. mia Zolga. 397

Varga Jakab Zegen. mia budoso. No. 2

Jobbagiones: Baczo Marthon, Erezteuenÿ Jstuan Zalagossa. Subiugatus No. 1

CON. KOMOLLO

Nobilis: nullus Primipili: Andor Jmreh Gazda Janos Zabo Leórincz Zolga most, nincz levele. Silester Janos Tamas Janos puer Keresteli Mathe Zegen. mia el budosot. No. 6 Pedites pixidarii: Kese Thamas, Petki Janos idejbelj. Matis Mattias, Petki Janos idejbelj. Pap Thamas, Petki Janos idejbelj. Kakas Janos, Petki Janos idejbelj. (224) Botos Thamas, Petki J. idejbelj, Zegen. mia Czikba ment. Orban Balas puer, Petkj Janos idejbelj. Orban Gergeli puer, Zegen. mia Zolga, Petki Janos idejbelj. Szaz Balint, Petki Janos idejbelj, Zegen. mia elbudosot. Szaz Thamas Zegensege mia elbudosott, Zanto Andras Zegensege mia elbudosott, Balint Ferencz Zegen. mia elbudosot, Petkj J. idejbeljek. Gazda Bartalis, Petkj J. idejbelj.

Gazda Jstuan, Petki Janos idejbelj. No. 13 Libertinus: nincz Jobbagiones: Halal Georgi, Daczo Lazlo Eós Job. Halal Mathe, Daczo Lazlo Eós Job. Szabo Peter, Giuito Miklos Job., penzen ueótt. Zabo Janos, Giuito Miklos Job., penzen veót. Fejes Andras, Silester Jan. Job. Commissar. Jarasa uthan niult hozza. Nagÿ Farkas olah fÿ, Silester Jan. Job. Markos Pal, Silester Jan. Job. Eós Job. Beoÿte Marton, Silester Jan. Job., regi. Kiralj Peter TopaSzentKiralj oda kiualo fÿ, Silester Jan. Job. Feÿes Balas, Giarfas Geórgine Job., sellere. Balos Peter, Boldisar Kelemen Job., regen. Mihali Georgi masua ualo fÿ, most Matis Matias sellere. Antiqui No. 6 Subiugati No. 2 Jnquilini No. 3 Post Confiscationem No. 1

398

CON. SZENTIUAN

Nobiles: Henter Andras Janko Mihalÿ Jlljes Janos Jlljes Ferencz puer. No. 4 Primipili: Thamas Deak Sebestien Janos Szilagi Ferencz idegen fi, lofeo Jozagba Zallot, mostan Zolga. Veres Geórgi Zegensege mia elbudosott. (225) Mark Marthon Kws Pal Balint Markos Janos Bodor Mihalÿ Zoltan Peter Markos Balint Jakab Pal Kuthi Janos Kuthi Balas puer Kozma Mathe Kuthi Gergeli puer Kuthi Balas puer Kozma Sigmond puer Nagÿ Gergeli Zolga, Zegin. mia. No. 17 Pedites pixidarii: Orban Lukacz reghi. teó Benedek, Petki J. idejbelj. Barta Thamas reghi Kis Pal Benedek regi. Kis Pal Jakab regi. Kis Pal Peter regi. teó Gergelÿ, Petkj J. idejbelj. teó Jstwan, Petki J. idejbelj. Geórgi Deak reghi, louon Zolgalt. Berde Janos, Petki J. idejbelj. teó Thamas puer. teó Andras Zegin. mia Zolga, Petki idejbelj. Bartha Jstwan, Petki J. idejbelj. Bartha Janos, Petki J. idejbelj.

Andok Janos regi. Pal Janos Geórgi, Petki J. idejbelj. Pal Janos Thamas, Petki J. idejbelj. Kuthi Janos minor, Zegin. mia elbudosott. Kese Thamas, Petki J. idejbelj, regi, Dr. Jozagban lakik. Pal Janos Benedek puer, regi. Benke Janos regi. Benke Jstwan, Petki Jan. idejbelj. Theóreók Balint, Petkj Janos idejbelj. Bodor Peter, Petki Janos idejbelj. (226) Bodor Janos puer. Peteó Georgÿ, Petki idejbelj, Zeginsegh mia elbudosott. Szaz Jakab Drabant Jozagba Zallot, mostan elbudosot Zegin. mia. Malnasi Mihalj regi. No. 28 Libertini: Fazakas Thamas Fazakas Geórgÿ Zegen. mia Zolga. Nagi Leórincz Nagi Jakab puer Pal Janos Thamas Zeginsegh mia elbudosott. Markos Andras puer Szabo Mihalj puer, Scholaba Jar. No. 7 Jobbagiones: Veres Thamas, Thamas deaknak atta ez ideón magat, Thamas deak feólden lakik. Sikesd Mihalÿ, Thamas deak penzen ueótt Job., Maxai fÿ. Totth Geórgÿ Szentmiklosi Kÿkeólleouar mellet ualo fÿ, Thamas deak sellere. Jakab Mathe, Henter Andras. Job., maga feólden lakik, Henter Andrasen. Kis Thamasne, Henter Andras regi Job. Nagi Ferencz, Andras Janos sellere, Arpadtoÿ (!) fÿ. Varonczia Leórincz, Thamas deak Job. 399

Nagÿ Sandor, Janko Mihaljnak keótte Kirali Jstuan, Henter Andras Eós Job. fejet, Confiscalas uthan, idegen fj. Nagi Janos idegen fi, Henter Andras Nÿlas Balas, Henter Andras Eós Job. Job., Confiscalas uthan. Nÿlas Ferencz, Henter Andras Eós Czigan Balint hauaselui fj, Henter Job. Andr. Job. Kiralj Marthon, Henter Andr. Eós Job. Deak Janos, Janko Mihalj Job., regi. (227) Jo Geórgÿ, Janko Mihalj Eós Job. Kiralj Andras, Henter Andr. Job. Bartha Leórincz, Jan. deak Job., regi. Bod Thamas olah fi, Henter Andr. Job. Szaniag Balasne, Janko Mihalj Job. Gall Mate, Henter Andras Job., Eós. Zaizon Thamas, Henter Andr. Job., Czete Geórgÿ, Henter Andras Eós Job. Eós. Czete Janos, Henter Andr. Eós Job. Czete Balas, Henter Andr. Eós Job. Avitici No. 23 Zaizon Balint, Henter Andr. Eós Job. Post Confiscationem No. 2 Zaizon Janos, Henter Andr. Eós Job. Subiugatus No. 1 Zaizon Mihalj, Henter Andr. Job. Jnquilini No. 2 Kozma Balint, Henter Andras Eos Job.
CON. VZON

Nobiles: Beldi Kelemen Vram Pap Janos Kobai Geórgÿ Czerjek Miklos Zolga mostan. No. 4 Primipili: Bereczk Jstwan Pwnkeósti Pal Pwnkeósti Mihalÿ Janko Geórgÿ Dalner Miklos Mark Antal Mark Gaspar Kouachÿ Janos, lofeó heliben Zallot. Janko Janos Zegensegh mia elbudosott. Mark Gergelÿ Mark Janos maior Beneó Lazar Kouacz Marthon Kouacz Mathe puer Nagi Georgÿ puer Kowachÿ Janos Schola Mester Feóldes Mihalÿ Benedek Jstwan lofeo heliben Zallott. Beneó Balas puer Baroti Antal, lofeo uolt, meg holt, leanÿ vadnak. 400

Mark Mihali Zegensegh mia elbudosott. Mark Georgj Zegensegh mia elbudosot. Szabo Janos puer. No. 23
(228) Pedites

pixidarii:

Molnar Pal regi D. heliben Zallot. Maroti Kelemen regi Janko Gaspar regi Kouachÿ Jstwan regi Kouachj Gergelj regi Tott Jstwan, Petki Janos idejbelj. Ambarus Balint, Petki J. idejbelj. Ferencz Lukacz, Petki J. idejbelj. Kaitar Thamas, Petki J. idejbelj. Pwnkeósti Mihali minor, Petki J. Jdejbelj. Bereczk Janos, Petkj Jdejbelj. Elekes Janos, Petki Jdejbelj. Leórincz Janos, Petki Jdejbelj. Danko Janos Zalagban atta magat Bakczÿ Boldisarnak Confiscalas uthan, feleseget giermekit rabsagbolj Zab. Jstok Balint, Petki J. Jdejbelj. Geore Simon, Petki Jdejbelj Geore Jstwan, Petki Jdejbelj. Kosa Balint, Petki Jdejbelj. Kosa Jakab, Petki Jdejbelj.

Maroti Miklos, Petki Jdejbelj. Tana Janos, Petki Jdejbelj. Kouachÿ Marthon, Petki Jdejbelj. Janko Balas regi D. Totth Andras, Petki Jdejbelj. Szabo Janos puer, Petki Jdejbelj. Theleki Jmreh, Petki Jdejbelj. Zeócz Damokos Ferencz Janos mostan elbudosot. Geore Jstuan puer. No. 29 Libertini: Theleki Antal Zegin. mia elbudosot Kouachÿ Georgÿ louan Zolgaltt. Markos Kereztes Zegin. mia masut lakik. Kouachj Mihalj Zegin. mia masut lakik. (229) Pal Georgÿ louon Zolgalt. Kaÿtar Simon Danko Kelemen Kosa Jstwan Fozto Leórincz Fozto Mihalj Fozto Mihalÿ (!) Zaizon Janos Zaizon Jstwan Zaizon Janos minor Szeocz Janos mostan elbudosott. Beóÿte Janos Kereztes Kereztes, Beldj Kelemen mostan niult hozza Confiscalas uthan. No. 17

Jobbagiones: Tott Balas, Lacz Ferencz Job., regi. Fozto Simon, Beldj Kelemen Eós Job. Fozto Peter, Beldj Kelemen Eós Job. Kouachÿ Balint, Beldj Kelemen regi Job. Szeocz Mihalÿ, Beldj Kelemen regi Job. Szeocz Thamas, Beldj Kelemen regi Job. Fozto Janos, Beldj Kelemen regi Job. Bartha Geórgi, Beldj Kelemen regi Job. Maroti Mihalj, Beldj Kelemen regi Job. Maroti Jstwan, Beldj Kelemen regi Job. Agoston Jakab, Beldj Klm. regi Job. Agoston Thamas, Beldj K. regi Job. Agoston Mathene, Beldj K. regi Job. Kakas Janos, Beldj K. regi Job. Maroti Balint, Beldj K. regi Job. Fozto Bartalis, Beldj K. regi Job. Fozto Georgi, Beldj K. regi Job. Laczo Jstuan, Kobori Georgj regi Job. Vaÿda Jakab, Kobori Georgj Job. Pap Jstuan, Beldj Kelemen sellere, senex. Szekel Janos hauaselui fi, mostan Mihacz Peterne Job. Avitici No. 19 Jnquilini No. 2

(230) CON. KEÕKEÕS

Nobilis: nullus Primipili: Thamas Balas Pal Georgÿ Orbok Jakab Orbok Jstwan Simon Peter Tasnadi Peter Fabian Gergelÿ Fabian Balint Simon Mathe

Tamok Miklos Miklos Lukacz Giarfas Janos puer Fozto Thamas Beóÿte Marthon Tok Mihalÿ Pal Jstuan Zeginsegh mia elbudosot. Pal Jmreh Zeginsegh mia Zolga. Bihari Miklos Zolgalatban lakik Zegensegh mia. Farkas Lukacz meg holt, leanÿ uadnak. Bedeó Foris fia, puer, mostan masut lakik Zegen. mia. 401

Avitici No. Zaz Peter Bottfalui fÿ. leania vagion. Beldj Kelemen Job. Petki Jdejbelj. Ezeknek mind leuelek vagion. Mattjas Jstuan Zolgalt eddegh az helljreól. Geódri Jstwan. Petki Jdejbelj. Vas Jstwan puer. Szabo Gergelÿ. Osuatt Georgÿ. idejbelj. Ferencz Mathe regi. Fozto Jstwan. Petki J. Eós Jobb. Thamas Balasnak Zolgal. Petki J. 13 Jobbagiones: Szeóld Janos. Petkj J. Veres Drab. Scholaba Jar. Petki Jdejbelj. Zeóld Simon. No. Fozto Peter. 13 Libertini: Silester Jakab Agoston Andras Mattÿas Mihalÿ Gall Jstwan Simon Geórgÿ Nagi Marthon puer Matias Marthon Zegensegh mia Zolga Damokos Gergeli Zegensegh mia Zolga. sellere. 2 CON. Geódri Janos. Scholaba Jar. Orbok Jstuan puer. No. Jdejbelj. Kalnaki Benedek Job. Kws Thamas. Petki Jdejbelj. Nagi Janosne relicta es leania js. Zigethi Thamas.. Petki Jdejbelj. 9 Jnquilini No. (!) (231) Szabo Gergelÿ minor. Zabo Marthon regi Zabo Balint idegen fi. Theóreók Janos. Szabo Thamas. Daczo Lazlo Job. Tamas Balas sellere. Tamok Damokos meg holt. puer. Nagÿ Jstwan Tamok Peter. 8 Pedites pixidarii: Jakab Lazlo senex. Geódri Balint. Kalnaki Jn. Petki J. Jdejbelj. No. Thamas Balas Eós Job. Jakab Geórgi. No. Geódri Geórgi. louon Zolgalt Albert Geórgÿ Fwzi Geórgÿ Zabo Mihalj. Kalnaki Jan. Petkj Jdejbelj. Jdejbelj. Beldj Kelemen Eós Job. regi. regi. Daczo Lazlo Job. No.. fia vagion kiczin. de louon Zolgalt. 5 (232) Zonda Janos Zonda Gergelÿ Vr Moses puer Zonda Ferencz vilagtalan Moricz Marthon. 24 Pedites pixidarii: Ferencz Georgi regi Drabant. Kalnakj Benedek Eos Job. Vegh Thamas idegen fi. SZOTŸOR Nobiles: Zonda Gabor Nagÿ Pall Nagi Gergelÿ Zonda Jstwannak relictaia es leania.Tasnadj Janos puer Pal Biro Pal Orbok Jstuan puer. heliben Zallot. Primipili: Alzegi Jmreh Alzegi Peter Szotiori Pal 402 . regi Zabo Balint. Jakab Lukacz. Eós Job. Mattjas Thamas regi.

1 Post Confiscationem No. Szotiori Jmehre meg holt. mia beres Szolga. mia. Job. Felzegi Jstuan puer. 403 . No. SZENTKIRALŸ Nobiles: Balas Pap predikator Marthon Deak Schola mester. Szaz Pal. Petki J. Alzegi Gergelj. Petki Jdejbelj. Felzegi Andras puer. puer. el budosot Zegen. Gaspar Zabone eozwegi azzonÿ. Moricz Miklos. Alzegi Geórgi puer. Ferencz Balint regi. Alzegi Janos mostan masut Szolgal. meg holt. Nemes Balas Job. mia Zolga. Ferencz Geórgi puer. Jdejbelj uolt. mia el budosott. Petkj Jdejbelj uolt s meg holt. regi D. Eós. No. Petki Jdejbelj.. Jakab Miklos elbudosot Zegin. Zegin. mia. Zaraz Mattias Zegin. Doboliban lakik. elbudosot. mia. Nagÿ Marthon Zegen. 19 Pedites pixidarii: Ferencz Janos regi D. Petkj Jdejbelj. Zabo Gergelÿ regi. mia. Felzegi Andras Zegen. Szaz Janos.. Jstwan Jan. Felzegi Georgi puer. Balogh Benedek Job. meg holt az Vra. No. maga meg holt. Ferencz Peter. Confiscal. (233) Szotiori Mihali puer. regi D. Zotiori Thamas. mia Zolga. Georgi Gereb Eós. Agoston Andras puer. Pÿslen Mihalj. felesege vagion. mia. mia elbudosott.Nagÿ Gabor. 12 Libertini: Felzegi Mihali Zegen. Szaraz Georgÿ Jakab Mathe Zegen. 1 CON. 4 Confiscatus No. Kouacz Ferencz puer. Georgi Gereb Eós Job. uthan. mia Erdeó Mihalÿ Farkas Andras Sebestien Thamas Kws Antal Farkas Jstwan (234) Gaspar Andras Gaspar Mihalÿ Gaspar Jstuan minor Gaspar Jstuan maior. 2 Primipili: Sigmond Jstuan puer Demien Miklos Demien Gaspar Bakczÿ Geórgÿ Dalner Geórgj Erdeó Gaspar Erdeó Jstuan megholt. Confiscalt Job. Benkeó Marthon Alzegi Balas Vaÿda Gaspar Vaÿda Andras Zegin. No. leania vagion Dalner Andras Dalner Mihalÿ Erdeó Georgj puer. Avitici No. Petki Jdejbelj. Nemes Balas Job. elbudosot Zegen. Bartha Jakabne. Vaÿda Mihalÿ elbudosot az Zegen. Scholaba Jar. Petkj Jdejbelj. mostan felesege Joza[gan]. 21 Jobbagiones: Bartha Geórgj. Albert Balint. Zolga Zegin. felesege marat.. Nemes Balas Job. leania vagion. Zotiori Mihalj. leani uadnak. Albert Jstuan. regi. mia Zolga. uolt.

16 Primipili: Zabo Balas Zabo Janos Zabo Marthon Biro Jstwan Biro Janos 404 Zaizon Andras Demien Miklos Peter Pap predjkator Balint Pap predjkator. de mostan budoso. louon Zolgalt. No. Gaspar Mihalj puer. Farkas Jstwan sellere. Jnquilini No. No. Kis Lukacz Szabo Janos Orban Thamas puer. Zegen. 1 CON. Kereós Simon Gaspar Geórgÿ Gaspar Mathe Zegen. Jakocz Balas puer. mia. Janos Deak mostan Schola Mester. Lukacz Mathe Zab. No. Kozma Jstuan regi Jmreh Janos regi Jmreh Georgj regi. Kouachj Andras puer Sikesd Thamas Zeginsegh mia elbudosott. puer. mia Zolgall. Zolgal Zegen. Szekel uolna. No. 11 Libertini: Ferencz Boldisar Ferencz Antal Jakab Leórincz senex Sikesd Janos Sikesd Peter louon Szolgalt. Scholaban Jar. 21 Jobbagiones: Szabo Georgi idegen fÿ. Ferencz Antal regi D. Zolgal Zegen. Sikeósd Marthon louon Zolgalt. Scholaba Jar. (235) Vida Geórgÿ Sikesd Marthon louon Szolgaltt. 3 Varasi rend: Kouachÿ Janos Fabian Mate Fabian Gergelÿ Lakatos Janos Vonczi Geórgÿ Kouacz Jstwan Fabian Geórgÿ Vonczi Balas Vonczi Janos Vonczi Gergelÿ Antal Jstwan Kiralj Geórgÿ Nagÿ Jstwan . kiczin fia vagion. Szabo Miklos senex. mia elbudosott. 9 (236) Pedites pixidarii: Kozma Pal regi Kirali Jstwan Jako Janos. Silvester Andras. Peter Janos regi.Jakab Andr.. mia. No. SZENTGEÖRGŸ VAROSA Nobiles: Daczo Lazlo Geczj Andras Geczÿ Ferencz Nierges Thamas Miklos Peter Mark Jstwan Mark Pal Mark Janos Pataki Mihalÿ Kuthi Peter Kos Boldisar Kak Janos Pokol Mihalÿ Zabo Geórgÿ Kele Jstok puer. Kouacz Jstwan mostan Vrunk Drab.

Daczo Lazlo Job. regen Daczo Lazlo Job. Fazakas Mathe. Kiralÿ Andras. Peter Pap sellere. Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job. 405 . feje ualtsagaban. Boldisar Jstok. Daczo Lazlo Job. Vaÿda Martonne.Gocz Mihalj Dola Jstwan Miklos Georgÿ Miklos Pal Kirali Jstwan Pataki Jstuan Kirali Peter Kirali Ferencz Kirali Demeter Beke Janos Butak Pal Kiralj Geórgj Fazakas Balint Czoka Janos Varga Pal Jstwan (237) Fazakas Andras Varga Jllies Jstwan Chiazar Janos Butak Gergelÿ Janko Ferencz Beke Gergelÿ Keócze Geórgÿ Kirali Janos Sas Geórgÿ Sebestien Miklos Bartok Andras Bartok Antal Pered Jstwan Kula Thamas Szabo Janos Czako Mihalÿ Czako Geórgi Beke Lazlo Varga Ferencz Kis Fwleóp Marthon Fogarasi Miklos Varga Janos Chioka Jstwan Sinko Pal Mark Lazar Nagÿ Jakab Zabo Geórgÿ Botos Janos Keselieós Mihalÿ Keselieós Peter Simon Marthon Szaz Mihalÿ Butak Janos Varga Demeter (238) Nagi Gaspar Totth Jstwan Pasik Jstwan Geczÿ Jstwan Geczÿ Peter Kak Jstuan Kosa Jstwan Kosa Mate Benkes Jstwan Kosa Balint Mark Jstwan Abran Janos Kiralj Jstuan Zolga Bartos Jstuan Zolga. Daczo Lazlo Job. Horuath Ambrus Jeóueuenj. Confiscalas uthan. Daczo Lazlo Job. Confiscalt Job. nem regen. Barthos Thamas.. Racz Mihalj. olah fÿ. Erdelÿ Gaspar idegen fj. Daczo Lazlo Eós Job. Kws Mihalj. Confiscalas uthan. Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job. No. Pred Janos. Confiscalas uthan. regen Daczo Lazlo Job. Kochis Janos. eleott. 76 Jobbagiones: Nagi Geórgi. Daczo Lazlo Job. Fazakas Georgÿ. Daczo Lazlo Eós Job. feje ualczagaban atta Conf.. Fazakas Miklos. uolt. Borbelÿ Janos idegen fi.. Nemes Balas Job. Confiscalas uthan. Daczo Lazlo Jobb. Zabo Jstwan. Szekel Janos.. Confiscalas uthan. Daczo Laz. Confiscalas uthan. Fazakas Mihali.

Szaz Janos. Subiugati No. Veres Jakab sellere. Kamuti Job. Daczo Lazlo Job. Ante Confiscationem No. 5 Jobbagiones: Szaz Peter. ZALAN Post Confiscationem No. Bedeó Mihali sellere. Jdegen fj. Totth Mihalj. Czipde Mihalj. mostan Malnasi Andr. Olah Gergelÿ. Daczo Lazlo sellere.. Koncza Jllies sellere. Janko Peter sellere. No. Janko Jstuan regi Job. leania marat. Miko Miklos sellere. No. Jar. Jdejbelj Czipde Jstok puer. Egied Thamas. Petki Jdejbelj. Theóreók Jstuan. Santa Mihalj. Confiscalt. Sera Jstuan sellere. Petki J. mia elbudosott. Kalnaki fj. idegen fj. Zonda Jstuanne sellere. Veres Jakab sellere. Jakab Veres Antal Veres Thamas Zegin.. Agdon Janos. Pal Jstuan. mia Zolga. Jnquilini No. Janko Jstuan regi Job. 6 2 1 2 12 1 Nobiles: Janko Jstwan Vataÿ Peter Nagÿ Mihalÿ Janko Balas puer. Schol. Eós. Ersebet Janos. CON. Baniaÿ Thamas. Confiscalt. mia Henter Marthon Zegin. Mark Miklos. Job. Daczo Lazlo Job. Bartalis Jstuan. Bartalis Mihali. Ferencz Gerebne Job. Olah Balas. Vieghazi fj. Daczo Lazlo Job. leania vagion. Kouacz Jstuan. Daczo Lazlo Job. Job. 21 Pedites pixidarii: Czipde Balas.Mihalj Kouacz. 5 Libertini: Bolond Gergelÿ Jakab Peter louon Zolgalt Koncza Andras Koncza Janos Koncza Jstuan puer. Bodor Balas. Miko Miklos sellere. mia elbudosot. Confiscatus No. Veres Jakab senex Zabo Kereztes Zabo Czerjek Sera Jstwan Zabo Jstwan benna Pal Jan. Veres Jakab sellere. Janko Peter sellere.. Janko Peter Eós. Zallot Jozagaba. Koncz Jlljes sellere. Confiscalt Job. Kamuthi Job. Olah Romani.. Bodor Jstwan. Totth Benedek. Avitici No. Szaz Janos. 406 . Benkeo Lazlo meg holt. Kamuthi Far. 4 Primipili: Zabo Antal Zabo Miklos Zabo Mattias Zabo Geórgÿ Zabo Janos Zabo Peter puer. Petkj Jdejbelj.. Nagi Janos biria mostan Jozagat Zabo Jstwan Zabo Andras Koncza Thamas Zolga Zegin. (239) Olah Bartalis. No. Borka Jakab. Vataj Peter Eós Job. No. Zabo Mattjas puer Zabo Mihalj puer Zolga. (240) Bodor Jstuan meg holt. olah fi. Jstwan Czigan. Sipos Mihali. Zegin.

biria Jozagatt. regj. Job. Petkj Jdejbelj. Fwleóp Marthon regi. Jmreh Andrasne. Pal Jan. Giuito Miklos sellere. Gall Gergelÿ. Fwleóp Mihalj regi. Benkeo Thamas.. Abran Andras. Abran Pal regi. Kws Mihalj. 3 Jnquilini No. mia elbudosott. Kws Ferencz. Gall Geórgÿ. Avitici No. mia masut lakik Killieni Georgÿ Killjeni Thamas Killjeni Miklos Killjeni Ferencz Beneó Mihali puer Killieni Mate Kadar Balint Marthon Pal. Donath Geórgj sellere. Petki Jdejbelj. Benkeó Andras puer. Nemes Balas Job. Abran Jstuan regi. Eos. Petki Jdejbelj. Czipde Jmreh sellere. No. Abran Mathe.. Kws Balint. eleót. (242) Benkeó Janos. Kws Marthon Zegin. Benkeo Miklos. Bartalis Benedek. Kadar Janos. Petki Jdejbelj. mia Zolgal. Kalnaki Ben. Petki Jdejbelj. Nemes Balas Job. Marton Miklos puer. Nemes Balas Job. 407 . Veres Jakab sellere. Nemes Balas Job. Petki Jdejbelj. cziak most. Veres Jakab sellere. Balogh Mihali. No.Orban Gergelÿ. Petki Jdejbelj. de Zegin. louon Zolgalt. Peter Lukacz. (241) Kirali Marthon. 5 Confiscati No. 14 Pedites pixidarii: Marthon Jmreh regi. No. Balas Thamas. Eskeó Geórgi. Geórgi Jan. Eos. Santa Jstuan. Nemes Balas Job. Miko Mihali sellere. 2 CON. 21 Libertini: Botos Mattjas Botos Janos maior Botos Janos minor Kouacz Geórgÿ Gall Janos Abran Mihalÿ Sigmond Geórgj Kws Mihali Zegin. Zonda Jstuanne sellere. 10 Jobbagiones: Jmreh Barrabas. Kadar Thamas puer. Kouachÿ Janos. louon Zol. Giuito Miklosnak atta magat.. Petki Jdejbelj. 20 Post Confiscationem No. Andras puer. KILLŸEN Nobilis: – Primipili: Marthon Mihalÿ Marthon Geórgÿ Nagÿ Marthon Marton Thamas puer Marton Andras Marton Boldisar Zegin. Benkeó Lazlone sellere. Petkj Jdejbelj. Nemes Balas Job. Nagÿ Gergelÿ. Jncze Benedek regi. mia elbudosot. Confisc. Nemes Balas Job. Sigmond Mathe. Fazakas Gaspar. Forro Gabor Eós Job. Fwleóp Mathe regi. Kws Andras. Santa Jmreh. de lofeó heliben lakik. Kouachÿ Miklos. louon Zolgalt. regi. Petkj Jdejbelj. Jncze Balas fia Ferencz puer. puer.

Balas Mihali. No.. Kalnaki Jan. Petki Jdejbelj most. 1 (243) CON. Janko Peter sellere. Kalnaki Benedek Job. SZEMERŸA Nobilis: Silester Mihalÿ. Osuat Peter. 408 . Kalnakj Jan. Balas Thamas. Job. Job. Kalnaki Jan. Agoston Balas. Petki Jdejbelj. Job. Agoston Geórgÿ. Kalnaki Benedek Job. Job. 11 Pedites pixidarii: Jakab Janos Dr. Jakab Janos. 7 No. 1 Primipili: Bonto Gaspar Jo Dienes Osuat Demeter Bola Andras Erdeó Pal Demeter Janos Hegies Jstwan Hegies Peter Dalner Jakab Barabas Miklos puer Bora Janos maior. Egied Thamas. 1 Primipili: Vaska Jstuan Bedeó Balas Bedeó Mihalj Bedeó Albert Bedeó Gaspar Bedeó Peter Bedeó Balint Bedeó Janos puer Bedeó Andras Bedeó Janos maior Bedeó Thamas Bedeóhazi Pal Tegzeó Miklos Bedeóhazi Mathe Bedeóhazi Andr. KALNAK Nobilis: Bedeó Jstuan puer. Job. Olah Sztoika hauaselui fi. No. mia Zolga. Benieÿ fj Maros mellet. Kalnaki Jan.Zilagi Miklos. Kalnaki Jan. Kalnaki Jan. Bedeó Mate minor Nagi Andras puer. 17 Pedites pixidarii: Agoston Janos Zegin. 1 No. Santa Balasne. Bedeó Mihali sellere. Molnar Zonda Gabor molnaban. Avitici No. Zaz Janos Almakereki fÿ. No. Kalnaki Jan. Job. Fazakas Mathe. 14 Jnquilinus No. Janko Jstwan. 2 Libertini: desunt Jobbagiones: Agoston Simon. Olah Lukacz idegen fi. Job. Job. Avitici Jnquilini Extraneus No. (244) Totth Miklos. No. Totth Thamas. Kalnaki Benedek Job. Totth Lukacz. 1 CON. Petki Jdejbelj. Job. elbudosott. Kalnaki Jan. Kalnaki Benedek Job. Kalnaki Jan. No. Kalnaki Benedek Job. regiek Janko Mate. Fazakas Lukacz..

Szen Mathe senex Kouachÿ Jakab. 25 Jobbagiones: Kereztes Thamas. Silester Mihalj Botos Andras sellere. Petki Jdejbelj. No. No. Silester Mihalj sellere. Szurkos Gergelÿ Macza Jstwan. Sas Marthon. 4 Primipili: Jsak Jstuan puer Jsak Geórgj9 Bodola Geórgÿ Beojte Georgj puer. mia Zolga. Confiscalt Job. 2 elbudosot Zegin. Szen Balint Confiscalt Job. Silester Konÿa Balint Zeginsegh mia Mihalj sellere. Tompa Andras puer. Fazakas Jstwan Bartalis Janos. Miko Georgj Job. No. mia Zolga. mia masut lakik. Kereztes Mihalj Zegen. Kereztes Mihalj maior. mia Zolga. Georgi Gereb Job. louon Zolgalt. puer. elbudosott. Jdejbelj. regi D. Szaz Janos. No. Olah Jstwan Fogarasi fi. Jdejbelj. 5 Lazar Mihali Zegin. BOROSNIO Nobiles: Tompa Andras Tompa Mihalÿ Tompa Jstwan puer. elbudosott. Jncze Gergelÿ. Silester Mihalj sellere. Jo Jstwan puer Confiscati No. Miko Georgi Job. Dezmas Damokos regi. Gede Janos. Jdejbelj. mia Zolga. Sandor Balint meg holt. Damasi Mihalj regi. Miko Georgj Job. Silester Mihali sellere. Petki J. uolt. Fabian Jstwan. Petki Jdejbelj. Boda Janos minor. CON. Bernald Peter Lazar Pal Silester Mihaljnak lopasert Jncze Marthon Confisc. Silester Balas puer. Jncze Jstwan Confiscalt Job. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Giuÿto Miklos Job. Petki J. uthan atta magat. mia. Mate Andras sellere. 1 Botos Geórgÿ Jnquilini No. Petki idejbelj. Confiscalt helljen lakik. Giorko Miklos Botos Mihali. Dezmas Janos. Petki J. (246) Fazakas Janos. 4 Pedites pixidarii: Damasi Janos regi Damasi Andras regi. Osuat Pal puer. Silester Mihali Job. Miko Georgj Job. Confiscalt Job. Zegen. 6 Jstok Janosnenak kis fia Gergelj Avitici No. leania vagion. Jdejbelj Jncze Peter. Scholaba Jar. Zegen. mia elbudosot. Beoÿte Marthon.Thamas Georgi. Demeter Thamas Kws Janos. Jpaczi Georgÿ Sipos Janos. Subiugatus No. (245) Beoÿte Janos. Silester Jstuan. Szaz Dalliaj fj. 6 409 . Lakatos Janos. No. Zegin. Libertini: Ango Janos. 11 Sas Peter Zegen. Petki J. Kelemen Demeter Zegensegh mia Hathazi Jstwan. Kouachÿ Balas louon Zolgalt.

Job. Juhos Georgi. mia masua ment laknÿ.Libertini: Simon Janos Zabo Pal Totth Balint Zentiuani Georgi Zegensegh mia Zolga. Totth Jstwan. Tompa Jstuan Job. Szabo Ferencz. Tompa Andr. Kouachÿ Janos. 4 Primipili: Tegzeó Thamas Tegzeó Daniel Tegzeó Balint Tegzeó Jmreh Tegzeó Andras Tegzeó Gaspar Zegen. Tompak Job. 1 (248) CON. Tompa Jstuan sellere. Tompa Jstuan Job. Vago Gergeli. Juhos Mihalÿ. Jstwan Molnar. Tompa Jstuan sellere. Lasanczi Martonne Eos Job. Tompa Mihali Job. Tompak Job. Eós. Eos. Olah Kozta. Tompa Jstuan Job. No. Beldj Kelemen Job. Orban Janos. No. Tompa Jstuan Job. Pap Georgÿ. 9 Post Confiscationem No. leanÿ vad[nak]. Tompa Jstuan Job. 410 Geleÿ Jakab Geleÿ Miklos puer. regj. Bodola Georgi sellere. Tamasi Balas. regi. Thamas Janos. Sebestien Geörgÿ az Confiscal. Zabo Georgi puer Jakocz Janos Zolga. Nagÿ Jstuan. Avitici No. Tompak Job. Bene Geórgine.. Donath Jan. Cziarmazi Antal. Tompa Jstuan Job. Giarfas Jstuan sellere. 6 (247) Jobbagiones: Kelemen Thamas. Tompa Gaspar. Tompa Mihali sellere. Bende Andras. Zekel Jstwan. 22 Jnquilini No. Tompa Jstuan Job. Geleÿ Miklos Geleÿ Boldisar Geleÿ Balintne Relicta. sellere.. Kakuk Leórincz. Tompak keoz Job. Tompa Andr. Olah Sztanczul. sellere. Johos Balint. Gore Marthon. Zeczeni Ferencz lakik mostan Jozagaban.. Nagi Geórgi. Eós. Kouacz Gergelÿ. Tompa Jstuan Job. Chiakan Jstwan. Donath Ferencz Job. Mihali Thamas Mihali Peter Dancz Balint Dancz Antal Damokos Janos minor Damokos Andras Veres Andras Veres Balas Keóuer Jakab Damokos Peter puer Keólne Janos Keólne Thamas Bedeóhazi Gergelj Bedeóhazi Miklos Bedeóhazi Benedek Jstwan Gergelÿ . ARKOS Nobiles: Veres Janos deak Veres Boldisar Benkeó Janos Rofaÿ Mattias puer. Kouachÿ Albert. Tompa Jstuan Job. uthan keótte Beldj Kelemennek magatt. Zeginsegh mia. Tompa Jstuan Job. Radulÿ Jakab. Tamasi Peter.. Tompa Jstwan sellere. Juhos Janos. Totth Balas. Tompa Jstuan Job. Tompa Jstuan Job. Tompa Andras sellere. Donath Ferencz Job.

regi. Kis Mate. Petkj Jdejbelj. Fazakas Peter. 17 Libertini: Mihali Mate Zolga Zegin. Geóncz Balas regi. mia masua ment laknj. Job. Jozagat Confiscalas uthan veótte el. Ferencz Ferencz. Confiscal. Keóntes Balint Zegen. Varga Benedek meg holt. Job. regi. Job. leania vagion. Eós. Bihari Andras benna. mia Zolga Wolt.. 46 Pedites pixidarii: Barabas Mihalj regi. Geóncz Benedek Mihali Balint Rofaÿ Janos Veres Mihalÿ Veres Mihalj minor Rofaÿ Jstuan puer. elbudosot. Petki Jdejbelj. leania marat. Kalnaki Jan. Az Jozagaban Szaz Janos zallott. Damokos Janos louon Zolgalt. Job. Veres Janos D. puer. Kalnaki Benedek Job. Damokos Georgj.. Barabas Jakab regi. Kalnaki Jan. Barabas Benedek puer Tegzeó Geórgi meg holt. Keóntes Demeter Zegin. Petki Jdejbelj. Fazakas Janos. regi. Varga Andras. (250) Keóntes Janos Zegen. Pal Kowacz Benedek. Bihari Dienes. Vitalius Georgi puer. Czenti Demeter. regi. Keóntes Lukacz Jozagat Confiscalas utan Kalnaki Jn. Petki idejbelj. Czenti Mihali. Keóntes Gergelj Jozagat Confiscal. uthan Kalnaki Janosnak atta. Geczeó Benedek Geoncz Palt es Geoncz Balintott Kalnaki Jan.. leania vagion. Geõncz Andras puer. Bokas Jstuan. de leuele nincz. Kalnaki Jn. puer. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. regi.Lazlo Pal Veres Gaspar Veres Miklos Barabas Ferencz Veres Jstuan puer (249) Bedeóhazi Mate puer Barabas Thamas Veres Miklos alter Veres Mate Veres Thamasne relicta. maga el budosot. Czenti Gaspar.. leania maradott. leania vagion. mia Zolga. Silester Peter Zegin.. regi. Keóntes Balint Zegin. No. maga el ment. Petki Jdejbelj. mia elbudosot. Kalnaki Benedek Job. Eós. Luka Jstuan puer. Scholaba Jar. Kalnaki Jan. Sandor Jstwan Ando Balas Ando Janos Keóntes Geórgi fia. No. Job. No.. Gelej Jstuan puer. Kalnaki Jan. louon Zolgalt. mia. Kalnaki Jan. Nagi Mate puer. Damokos Gergeli meg holt. regi. Job. Andras... Kalnaki Jan. Barabas Peter el uezet. Silester Geórgÿ Silester Mihalj lofeo Jozagban lakik. Czenti Jstuan. Kis Jstuan. Kalnaki Js. Tott Andras Zegin. uthan foglalta el poten. Varga Jakab. Keóntes Jmreh Jlljes Thamasnak leania uagion. Kalnaki Jn. Petki Jdejbelj. Barabas Balint puer. 25 Jobbagiones: Bokacz Mathe.. Tott Jstwan Zeginsegh mia elbudosott. Job. mia Zolga. atta. Silester Jakab. Petki idejbelj. mia Zolga.. 411 . Job.

Job. Eós. Kalnaki Jan. Sebestien Janos mostan Vrunk Drabantia. Vikarus Jstwan regi. Kalnaki Jn. Veres Pal. 4 (251) CON. Bedeóhazi Miklos sellere. Kalnaki Benedek Job. Zegin. Szabo Ferencz. mia elbudosott. Pet. Kalnaki Jan. mia mas faluban lakik. Jdejbelj. KEÕREÕSPATAK Nobiles: Kalnaki Janos Kalnaki Benedek Balogh Benedek Tibald Mihalÿ Vas Mihalÿ puer. Achin Mathe. Kalnaki Jan. Zegen. No. 25 (252) Pedites pixidarii: Balogh Geórgÿ regi. Kalnaki Jan. Deak Mihalÿ. 13 Jnquilini No. eleótt atta Bedeó Jstuannak magat.. No. 412 Vikarus Georgi regi. mia elbudosot. Vikarus Mihali Zegin. Fabian Janos Conf. Vnguari Janos. Kalnaki Jan.. Daczo Lazlo Job. . Sebestien Gergelj. utan atta magat Kalnaki Janosnak. Job. Keólteó Gaspar. Kalnaki Jan. mia elbudosott Desi Balint puer.. Benkeó Jan. sellere. regj. Balogh Mate. Job. maga el ment. Veres Boldisar sellere. No. mia. Bedeóhazi Miklos sellere. mostan elbudosot Zegin. Job. Bedeó Jakab Andras Geórgÿ Bedeó Mihalÿ Pilbart Janos puer Polos Jstwan Polos Janos Deak Keólteó Jakab Kws Mihalÿ Lukacz Thamas puer Simon Thamas Kws Gaspar puer. Malnasi Marthon. Sebestien Thamas Confiscal.. 5 Primipili: Zabo Gergelÿ Kws Miklos Kws Jncze Keólteó Janos Kalman Lukacz Kalman Janos Konia Peter Kws Lazlo Veres Antal Kws Peter puer Nagi Mihalÿ Zolga Kalman Thamas puer. Olah Matene. Eos Job. Job. Kereztes Andras Confiscal. Job. most el ment hazul. leania maratt. Matis Benedek. Achin Balint. Avitici No. mia el budosott. Job. Kalnaki Jan. Jdejbelj. Balas Mathe. Bedeó Miklos meg holt. Zegin. Vikarus Andras puer. Fazakas Janos. Kalnaki J. Job. No. Eós. Kalnaki Jan. Sebestien Miklos (!) Zegin. Pincze Thamas. Pet. leania vagion. Kalnaki Jan. Czenti Thamas Czenti Andras Kozma Georgi puer.Varga Ferencz. Job. 8 Libertini: Sebestien Miklos megh holt. 9 Jobbagiones: Balas Janos. Balas Andr. Kouachÿ Miklos. eleott Zalagossa Bedeo Jstuannak. Balogh Jstuan. Job.

Miko Georgi Eós Job.. Miko Geórgi Eós Job. Gall Jstuan.. Job.. Kalnaki Benedek Job. Bormezeÿ Mathe. Bormezeÿ Lazlo. Petki Jdejbelj. 3 Primipilus: Botos Georgÿ. Job. Hadnagj Janos. Bedeóhazi Miklos Job. Miko Mihalj Job. Veres Boldisar Job. Miko Georgi Job. (253) Kws Janos. Miko Geórgi Eós Job. No. Katona Jstuan. regi. Confiscalas uthan. Zekeres Georgi. mia Zolga. Petki Jdejbelj. Miko Mihali Job. Miko Mihalj Job. Saitos Jstwan. Miko Mihali Job. Szabo Miklos. regi. regi. Kalnaki Benedek Job. Miko Miklos Job. Bormezeÿ Albert. Kalnaki Jan. Rapoti Janos. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Erdeó Geórgÿ.Balogh Peter. Bedeó Andras. Bedeó Georgÿ.. mia Zolga. Zegin. Bozzasi Mathe. Kalnaki Benedek Eos Job. Botos Mihali. Rapoti Peter. Miko Miklos Job. Petki Jdejbelj. 12 (254) Libertinus: Jobbagiones: Leórincz Jstuan. Petki Jn. Miko Georgi Eos Job. Kalnaki Benedek Job. Kortian Janos. Kalnaki Jan. Balas Jakab. Miko Mihalj Job. Miko Georgÿ Job. OLCZEME Nobiles: Miko Geórgÿ Miko Jstwan Miko Mihalÿ.. Petki Jdejbelj. Kalnaki Jan. Luka Albert. Czintos Jmreh. Kalnaki Benedek Job. regi. regi. Avitici No. Bedeó Janos. Botos Jstuan.. Dobos Mihali. No. 21 Post Confiscationem No. Kalnaki Benedek Job. Miko Geórgj Eós Job. Zekeres Kelemen. Petki Jdejbelj. Job. Bedeó Balas. Saitos Jstwan.. Miko Georgi Eós Job. regi. Kalnaki Benedek Job. Petki J. 1 Pedites pixidarii: Bedeó Peter. Miko Miklos Job. Petki Jdejbelj. No. 1 CON. Botos Peter. Miko Mihali Job. Miko Miklos Job. Jdejbelj.. Biro Jstwan. Balas Janos. Petki Jdejbelj. Kochis Ferencz. Daru Peter. regi. Bedeó Marthon. Gall Janos. Erdeó Bartalis. Totth Demeterne. Jdejbelj. Szinte Simon. 413 . Avitici No. Daru Mathe. regi. Miko Georgi Eós Job. Miko Miklos Job. 20 nincz. Saitos Mihalj. Petki Jdejbelj. Veres Geórgÿ. regi.. Szinte Jakab. Zegin.

Pal Andras. Zalani Mathe. Henter Miklos Henter Lazlo Henter Mihalj Henter Janos Henter Peter megholt Henter Gergelÿ Jncze Peter Erdeó Peter Erdeó Jstwan Pal Mihali Zegen. Miko Georgi Eós Job. regi. Jdejbelj. Miko Jstuan Job. No. No. Petkj Jdejbelj. 1 Pedites pixidarii: Gal Janos.CON. Avitici No. Petkj Jdejbelj. BODOK Nobiles: Miko Miklos puer Cheriek Andras Cherjek Balas Cheriek Geórgÿ Czeriek Marthon Cheriek Antal senex. Miko Georgj regi Job. Petki Jdejbelj. (255) Malnasi Miklos Zegensegh mia Zolga. Petki Jdejbelj.. Miko Jstuan Job. Malnasi Jstuan.. Miko Georgi regi Job. Liber[tinus] uoltt. No. Gaspar Deak. Petkj Jdejbelj. sellere. 1 Jnquilini No. Miko Georgj regi Job. Simon Mihalj. Erdeõ Andras puer Gall Janos puer. Bartok Andr. 15 Post Confiscationem No. Bartok Andr. Miko Georgi Job. Deak Peterne. No. Jmreh Jstuan. 20 Pedites pixidarii: nincz Libertini: Kis Gergelÿ 414 . Miko Geórgi Job. mia elbudosot. 6 (256) Primipili: Boda Geórgÿ Erdeó Janos Erdeó Thamas puer Ferencz Marthon Ferencz Peter Ferencz Balas Zegen. MALNAS Nobilis: nullus Primipilus: Bartok Andras. Miko Georgÿ regi Job. mia Zolga. No. Simon Lazlo. Miko Jstuan Job. Bedeó Thamas. Balogh Geórgÿ. Kalman Jstuan. Nagi Demeter.. regi. Miko Geórgj Job. Zegen. Bencze Balas. Miko Jstuan Job. Kis Geórgÿ Andras. Confiscalas uthan. Malnasi Balint senex. Jmreh Mihalÿ. Petki J. Czionka Peter. regi. Mihali Andrasne. Gall Peter senex. Miko Geórgi Job. sellere. Miko Jstuan Job. Bartok Georgj. Bencze Marthon. Petkj Jdejbelj. Bartok Marthon. 5 Jobbagiones: Kis Georgi Miklos. 2 CON. Zabo Miklos puer Pal Janos Pal Jstwan Teök Mihalÿ. Simon Janos. Miko Georgi Job. Mihalÿ Gergelÿ. mia Zolga. 7 Libertini: Malnasi Janos Zegensegh mia Zolga. Miko Geórgi Eós Job.

Fodor Miklos Simon Pall Marko Jstuan Czipan Jakab maga Zabad Szekel. Miko Miklos Eos Job. Sipos Marthon. Miko Miklos sellere. Louaz Jstuan. 24 Balogh Jstwanne. Benkeó Jstuan. Miko Miklosnak Jnquilini No. Zentes Mihali Zegensegh mia Zolga. Miko Miklos Eós Job. Henter Ferencz lofeó uolna. Zabad Zekel heliben zallot. Gall Geórgj. mia Szolga Marko Geórgj. Miko Miklos eós Job.. regi. Brassaÿ fi. Varga Jakab. Czipan Balint. Demien Peter. Miko Miklos Job. Miko Miklos Job. utan Miko Miklos feólden lakik. Nemes Jozagban lakik. Nieseó Mathe. Timar Janos. idegen fi. Miko Miklos sellere. jdegen fj. Kouacz Peter minor. Henter Mihalj sellere Commiss. Miko Miklos Eós Job. Miko Miklos Job. Miko Miklos Job. Kouacz Jakab Kouacz Miklos Galos Miklos Marko Janos puer. Jobbagiones: Czirmos Mihalj. uthan. eleótt. eleótt. Szentes Matene. Jncze Jakab. 14 Zegensege mia atta magat Confis. Miko Miklos Job. Ante Confiscationem No. Confiscalt Job. Teók Mihalj sellere.. Avitici No. Com. No. 2 Confiscal. regi. Jncze Andras. de Liber. (258) Nagý Jstuan. Henter Mihalj sellere. Miko Miklos Job. Confiscatus No. Miko Miklos Job. Gall Peter. Nieseó Georgi. Fodor Mihalj. Boda Geórgj sellere. Malnasi Pal louon Szolgal. most Miko Miklos sellere. Henter Mihali sellere. uolna. Post Confiscationem No. Fazakas Thamas. Zegen. Miko Miklos Job. Kouacz Mihaljne. Miko Miklos sellere. mia Zolga. Kez Lazlo lofeo Jozagban Zallott. Hozzu Demeter. Kouacz Janos. 415 . Rofaÿ Jstuan Zegen. Miko Miklos Eos Job. sellere. Bedeó Georgj sellere. Pal Jan. Szentes Andras. Biro Jakab. s azulta azon lakik. Ambaris Mihalj. idegen fj. 4 uthan. Miko Miklos Job. Szekel Jstwan.. Marko Mihalj. Kataÿ Thamas. mia Zolga. Kouacz Andras.. Gall Benedek. Chýernatoni fj.Deak Georgÿ Barta Gergelÿ Barta Janos Marko Janos louon Zolgal. uolna.. hetfalusi fi. Zegin. Miko Miklos Job. fia is Thamas. Nagi Demeter idegen fi. Commissariusok eleótt nierte el Jozagatt. de Commiss. Czizer Janos. Jarasa uthan. most Zolgal. Cherjek Lazlone sellere. Pal Janos sellere. Cherjek Balas Job. de Liber. 1 Czipan Lazlo. Henter Gergelj sellere. (257) Galos Jstuan Erdeó Geórgÿ Jncze Geórgÿ louon Zolgal. regi. Miko Miklos Eos Job. Commiss. 13 Hegedws Mate. Czizer Balas sellere.

Eórdeógh Andrasne. Mostan io akaratiabol Giuito Mihalj feólden lakik.. Sebestien Geórgi. Chizer Mihali Zalagos Job. Racz Miklos. Giuito Miklos Job. Fabian Janos. 16 . Com.. 1 CON. Giuito Miklos Job. Sztoika Czigan. puer. Cherjek Susanna sellere. Giuito Miklos sellere. regi. Kochis Thamas. Keóuer Lazlo sellere. Cherjek Ferencz Job. de . 5 Jnquilini No. 5 Subiugati No. No. hauaselui fj.. regi. Cherjek Vitaliusne sellere. Eórdeógh Gergelj.. No. ETHFALWA Nobiles: Giuÿto Miklos Czizer Mihalÿ. Scholaba Jar.CON. Feóldj Janos. Eórdeógh Ferencz. Nagÿ Jstuan puer.. ZOLTAN Nobiles: Czerjek Leorincz Czerjek Ferencz Czeriek Vitaliusne Relicta Mihalÿ Pal Eórdeógh Mihalj. regi Kadar Geórgi. Cheriek Ferencz Job. Zoltanj Ferencz sellere. Eós. 4 Ante Confiscationem No. 2 Primipili: Bedeóhazi Peter Bakczÿ Vitalius Bakczÿ Thamas Zabo Janos Czizer Mihalÿ Czizer Miklos Chizer Mattias Nagÿ Peter Nagÿ Thamas 416 Bakczÿ Mihalj Jmreh Janos Bakczÿ Marthon (260) Sigmond Benedek Zabo Mihalj regi lofeó. No. 5 Primipili: Mihali Gaspar Keóuer Lazlo Tusa Gergelÿ Keóuer Ferencz Zoltani Benedek puer Zoltani Mihali puer Zoltani Ferencz puer Beneó Mihalÿ Zoltani Thamas. Eórdeógh Geórgi.. 9 Pedes pixidarius: nincz Libertinus: nincz (259) Jobbagiones: Santa Janos. Czizer Mihali Zalagos Job. eleótt. Chizer Mihalj Zalagos Job. Henter Gergeline Job. maga cziak. Sebestien Peter. Cherjek Uitaliusne Job. Bakczÿ Jstwanne fia Balint. No. Avitici No. Chizer Mihalj Zalagos Job. Orias Lazlo. Eórdeógh Jstuan.

Nagÿ Andras. 1 Primipili: Chiulak Janos Chiulak Peter Keóles Jstwan Bedeó Jakab Janczo Geórgj Janczo Janos Janczo Mihalj Fejes Geórgj Czerÿ Marthon puer Schol. Nitraÿ Janos. Eós.. Giuito Miklos sellere. Kelemen Janos. Confiscalt.. Sipos Miklos. Czizer Mathe Czizer Balint Czizer Thamas Keóuer Andras Boczkaÿ Janos puer Szabo Mate Czizer Balas Bedeóhazi Janos Jmreh Balas meg holt. Czizer Mihalj Job. uthan. Elekes Gergelj. Taczÿ fi. Janczio Mihalÿ sellere. 3 Post Confiscationem No. uthan. Czizer Mihali Job. No. 3 Avitici No. Czizer Mihalj Job. Szaz Jakab alias Orias. Sebestien Andras. Jdegen fj. Giuito Miklos Job. Porkolab Lukaczne. Confiscati No. Kws Janos.. Nagÿ Kelemenne. Confiscalt. No. Orias Mattias. uthan. Petki J. Bakczj Vitalius Job. GIDOFALWA Nobilis: Czizer Miklos. Janczio Mihalj Job. No. Giuito Miklos Job. Bakczÿ Boldisar sellere. Sigmond Benedek sellere. Jar. Kuman Opra. Confiscalt. Kws Gergelÿ.. leania vagion. Zelljel iar. Commissar. Giuito Miklos Job. 2 Libertini: Erdeós Mate meg holt. Erdeós Thamas. Com.Pedites pixidarii: Pal Geórgÿ regi Erdeós Demeter. 2 Jobbagiones: Varga Peter. Bakczÿ Vitalius sellere. idejbelj. Commiss. 4 Jnquilini No. Erdeós Gergelÿ. Giujto Miklos Jobb. leania vagion. Nagi Andras Zalagossa. Szaz Mattias Besztercze uideki. Czizer Andras Czizer Marthon Keóles Janos Nagi Jstuan Vilagtalan Andras Peter Vitalius Balas Vitalius Janos Sikesd Janos Sikesd Mihalj (262) Keóuer Sigmond Keóuer Balint Keóuer Geórgj Keóuer Benedek Gal Georgi Peter Gal Georgi Balas Henter Peter Orban Jstuan Orban Geórgj Bedeó Mihalj puer Orban Lukacz Szaz Menihart Elek Deak Schola mester 417 . Czizer Andras puer Schol. Eós. Jar. puer. 6 (261) CON.

Bak Janos. No. Jar. 5 418 . regi Job. Petki Jdejbelj. Avitici No.Orban Lukacz maior Czizer Pal Keóuer Balas Gergelj Deak meg holt. leania marat. Czizer Mihalj sellere. fejekeóteót Czigan fj. 2 Libertini: Gal Georgi Janos puer Marthon Janos Sikeosd Balint Bartalis Matte Varga Jstwan puer. Schol. Janczio Mihalj sellere. Marton Andras. Olah Jstuan. uthan. Petkj Jdejbelj. No. Jar Chiulak Balas puer (263) Kws Balas puer Kws Jstuan puer Chiulak Gaspar puer. Peter Pap sellere. Gal Geórgj Janos. 65 Pedites pixidarii: Geone Jstwan Marton Andras Vrunk Drabantja. Vitalius Balas sellere. Confiscal. Barabas Peter. FOTOS Nobilis: nullus Primipili: Balogh Mattias Balogh Gergelÿ maior Balogh Mihalj puer Balogh Geórgÿ. Giuito Miklos Job. Zakarias Varga. Confiscal. No. Jmreh Boldisar Szekel Antal puer Jmreh Sigmond Jmreh Balint Jmreh Gaspar Jmreh Jakab Jmreh Lukacz Jmreh Gabor benna Chiulak Marton puer Chiulak Jakab Chiulak Kelemen Zonda Gergelj Chizer Jakab Chiulak Janos benna Chiulak Jstuan Totth Marthon Schol. Balogh Gergelj minor. 4 Pedites pixidarii: Koncz Miklos maior. Czizer Mihalne sellere. Petki Jdejbelj. Czizer Mihaline Eós Job. Olah Lazlo. 3 Jnquilini No. Petki Jdejbelj. Miko Miklos sellere. Giuito Miklos Job. uthan. Zabad Szekel uolt regen. Czizer Miklos sellere. Gal Georgi Thamas. Bagi Mihalj. Keóles Janos Eós Job. No. Janczio Mihalj sellere. Balas Molnarne fiajual. Kaczaÿ fi. Czigan Pal. Jdejbelj. Koncz Miklos minor. Bartha Balint. 9 Subiugatus No. uthan. Czizer Mihalj sellere. 5 Jobbagiones: Varga Mihalj. Confiscal. Czizer Andras sellere. 3 (264) CON. Balogh Mihalj minor. Giarfas Jstuan puer. Petki J. Giuito Miklos Job. Kalnaki Jan. Pal Andras. Veres Mihalj. 1 Post Confiscationem No. No. Baczo Leorincz.

Sebestien Miklos. Vikarius Miklos. Petki Jdejbelj. (265) Jncze Andras puer. Confiscatus No. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj Agh Thamas puer. mia Sebestien Mihalj Jczio Gaspar Beojte Marthon fia Peter. Kakas Albert Kakas Balint Kakas Georgj puer 419 .Libertinus: nincz Jobbagiones: Kws Balas. 5 Libertini: Giuito Jstwan puer Gaspar Gergelÿ Giuito Miklos puer Giuito Mihalj puer. 13 (!) Pedites pixidarii: Laczko Agh Leórincz regi Dobos Gergelj regj. 1 CON. Jnquilini No. Confiscalt Job. Czizer Miklos sellere. No. Petki J. MARTHONOS Nobilis: Giuito Thamas. No. 8 (266) Libertini: Agh Georgj Beojte Peter Zolga Zegin. Petkj Jdejbelj. Giuito Miklos sellere. ANGIALOS Nobiles: Forro Gabor Forro Andras Babos Mihalj Rethý Ferencz. Giuito Miklos sellere.. Leorincz Jan. 6 Pedites pixidarii: Porkolab Lenart. mia elbudosott. Zeóke Ferencz regi. 4 Jobbagiones: Olah Georgi. Zegin. No. Pet. Jdejbelj. 2 CON. Petkj Jdejbelj. 1 Primipili: Fejes Jakab Magiarosi Mihalÿ Porkolab Peter Jncze Janos Fejes Janos Porkolab Mattjas puer. 5 Primipili: Czizer Janos Tott Menihartt Peteo Peter Peteó Janos Peteó Balas Peteo Thamas Sebestien Peter elbudosot Zegin. Petki Jdejbelj. puer Kakas Gergelj Kouacz Janos puer Czizer Gaspar Peteo Andras. Agh Leorincz. Giuito Peter. alias Demien puer Forro Miklos puer. No. Lazlo Peter. Bak Georgi. No. No. Porkolab Gaspar. Petki Jdejbelj. mia. ez eleót louon Zolgalt. Jdejbelj. No.

Forro Gabor Job. Job. Zekel Andras. Chiulak Jan. sellere. Olah Radulj hauaseluj fi. Teoreók Jstuanne Job. Zabaczi Thamas. Zabo Janos. Matias Janos. Baroti Sandor Job. Job. Teóreók Jstuanne Job. idegen fi. Job. Barczaj fi. Beoÿte Mihali. Kelemen Balas. Forro Andr. Chiulak Janos sellere. Nagÿ Mihalj. Dobos Andras. Mihalj Janos. Antos Mate Job. 6 CON. Forro Andr. Sido Bartalis. Elekes Martonne. Chiulak Janos Eos Job. Zabaczi Marton. mia. Keóuer Jstuan sellere Veres Demeter. Teóreók Jstwanne Job. Zabo Balas. Beoÿte Balas. Libertinus: nincz Jobbagiones: Beoÿte Peter. Job. eleótt. idegen fj. Bakczj Vitalius Job. No. Agh Andrasne sellere. Elekes Gergelj. Lasanczi Andrasne Job. Vas Jstuan Zolga Zegin. Job.. Olah Pal. No. most Vrunk Drab.. Zabo Balint. Babos Anna Jozagaban lakik. Totth Gaspar. Hadnagi Janos Job.. mia. Teóreók Jstuanne Job. 420 . Kakas Janos. Forro Andras Job. Borbelj Miklos. Keóuer Balas sellere. Janko Mihalj Job. Totth Mihali. Geore Gergelj. Avitici No. Foro (!) Andras Job. Teóreók Jstuanne Job. Kelemen Peter. Beoÿte Balint. No. Job. Teóreók Jstuanne Job. Bakczi Vital. Kalman Mate. Nagÿ Balas. Zegin. Bakczi Vital. Deak Jstuan. Ferencz Mate. Peter Gergelj. Confisc.. utan. 3 Pedites pixidarii: Tott Mihalj regi D. Beóÿte Georgi sellere. Bakczj Vitalius Job. Kakas Jstuan. Czizer Andr. Zabo Gergelj. Geórke Janos. Czizer Andr. BESENIEÕ Nobiles: Babos Janos Babos Andras Baroti Sandor Babos Gabor Forro Thamas Zolga. Gieóne Thamas. Czepleó Thamas. Boldj Demeter. Jstuan deak Job. Foro (!) Gabor sellere. Jmecz Damokos Job. Tibrecz Peter Lazlo Pal benna Sebestien Jstuan. Donat Mihalj. Elekes Andr. Hadnagj Janos Job. Conf. Teóreók Jstuanne Job. Cziriek Vitaliusne Job. 12 Jobbagiones: Elekes Mattias. Somodj Janos. 16 Jnquilini No. adossagert Giuito Miklosnak atta magat.Kakas Marthon Agh Jakab Vas Georgj elbudosot Zegin.. Bitaj Janos. Olah Farkas. Job. Bartos Kata Job. Teóreók Jstuanne Job. Kelemen Georgi. Janko Mihalj Job. Teoreók Jstuanne Job. mia Zolga. Forro Gabor sellere. 5 (267) Primipili: Keóuer Jstuan Beoÿte Georgÿ Lazlo Thamas. Czerjek Vitaliusne Job. Forro Andr. Jmreh Lukacz Job.

Theoreók Jstuanne Job. 1 Totth Gergelÿ Forro Mihalÿ Totth Balint Varga Pal Primipilus: Totth Jstwan Benkeó Boldisar Budaÿ Mihalÿ Benkeó Lazlo budoso nullus Budaÿ Peter Gellerd Andras Budaÿ Geórgÿ Ambrus Peter Pedes pixidarius: (270) Janczio Thamas minor Nagÿ Miklos nincz Janczio Jstwan Benkeó Leórincz Janczio Lazlo Janos Kouacz Libertinus: Kantor Mihalÿ Mihali Kouacz Rofaÿ Janos Lazlo Kouacz nincz Rofaÿ Mihalÿ niomorult Kosa Jstwan Rofaÿ Mihali minor Totth Ferencz kudus Varosi rend: Rofaÿ Peter Kws Antal Janczio Thamas Rofaÿ Andras Kouachÿ Balint Janczio Jakab Benkeó Gergelÿ minor Janos Kouacz Janczio Simon Paldeak Leórincz (271) Anko Jstuan vilagtalan Bolio Georgÿ Janos Kouacz Anko Mihalÿ Bolio Marthon Buza Mihalÿ Andras Kouacz Bolio Jstwan Zabo Andras Zabo Balintne Zabo Janos minor Pap Janos Bene Miklos Zabo Jstuan Theóreók Jstwan Demien Janos Zabo Mihalÿ Molnar Geórgÿ Demien Lazlo Nagÿ Janos Demien Thamas Borbelÿ Geórgÿ Nagÿ Peter Bereczk Jstwan Racz Andras Nagÿ Geórgÿ Bereczk Janos Zabo Andras (!) Janczio Janos Santa Ferencz Moldouaÿ Szanizlo Matko Balas Czigor Mihalÿ Racz Jstwan Zabo Jeremias Varga Janos Borbeli Peter 421 . Theóreók Jstuanne Job. (269) Kizdÿ KIZDŸ VASARHELŸ Nobilis: Ambrus Gergelÿ Varga Jstuan Zabo Janos Varga Peter Borbelÿ Georgÿ. Theóreók Jstuanne Job. Janko Mihalj Job. Halmadj Georgj idegen.10 Basa Jakab. Avitici No. Theóreók Jstuanne Peter Jstuan. Zabo Janos. Mikes Gaborne Job. Theóreók Jstuanne Job. Teóreók Jstuanne Job. Czirjek Vitaliusne Job. Benkeó Pal. Sepsi 45 Level. Olah Jstuan. Job. Varga Peter. 34 Geóne Mihalj. Jstuanne sellere. Theóreók Jstuanne Job. Zabo Boldisar. Janko Mihalj Job. No. (268) Dobos Janos. 5 Vas Mathe. Dobos Georgi. Benkeó Jakab. Keóuer Jstuan Job.Vas Andras. Janko Mihalj Job. Theóreók Jstuanne Job. Beoÿte Demeter. Jnquilini No. Beójte Geórgj sellere. Theóreók Zolga Janos.

Kouacz sellere. No. Karolÿ Ambrus. Zaz Peter. Pap Peter. No. Azalos Jmreh sellere. Hanko Jstuan. Miklos deak sellere. Borzol Jstuanne. 140 CON. Karolÿ Georgÿ. Kouacz Balintne sellere. louon Zolgalt. Zabo Janos. Hanko Thamasne sellere. Olah Mate. Zabo Leorincz sellere. Czigor Mihalj huga sellere. Zeócz Martonne sellere. 13 Nobiles: Janko Mihalÿ Marthon Jstuan Mate Geórgÿ Mate Thamas. Borbelj Gergelj sellere. 13 (274) Pedites pixidarii: Fwlpe Gergelÿ regi. Veres Janos regi. Jgiarto Jstuan. MAXA (273) Jobbagiones: Kotro Thamas. . Lakatos Kereztes. Kouacz Balint sellere. Tanazi olah.Bartha Gergelÿ Baka Balas Baka Thamas Zabo Janos (!) Zabo Leórincz Szeócz Balint Szeócz Janos Szeocz Jstuan Pechÿ Balint Pechÿ Marthon Pechÿ Janosne Zebeni Mihalÿ Zeócz Marthonne Zeocz Jstwan (!) Czompo Jakab Czompo Andras Matko Janos Borbelÿ Janos Ambrus Andrasne Relicta Balogh Jstuan Balogh Andras Balogh Marthon Fwleop Balas Jstwan Deak pauper Czompo Balas Czompo Jstwan Marthon Deak Zenti Georgine Bonihaÿ Janosne Relicta (272) Kadar Peterne Totth Mihalÿ Totth Janos Totth Marthon Lakatos Mate Janczio Peter Varga Tott Mihalÿ Kadar Miklosne kudus Varga Janos Szeócz Janos (!) Zeocz Jakab Zeócz Gergelÿ Benkeó Geórgÿ Demeter Peterne Relicta Benkeó Mihaline Benkeó Gergelÿ Janczio Antal Varga Mihalÿ Nÿreó Menihart Nÿreó Janos Fazakas Janos Baka Andrasne Baka Demeterne Mihalÿ Kouachÿ Zigiarto Janos Benkeó Gergelÿ Borbelÿ Gergelÿ Borok Mihalÿ Azalos Jmreh Zabo Geórgÿ Budaÿ Leórincz Kouachÿ Albert Budaÿ Jstuan Borbelj Marthon. Borzol Benedek11 sellere. No. Karolÿ Ferenczne. No. Zabo Gabor. Jan. Peczÿ Marthon sellere. Toriaj Balint regi. sellere. Borzol Jan. 4 Primipili: Maxaÿ Balint Maxaÿ Lazlo Benkeó Balint Benkeó Janos Demeter Mihalÿ 422 Zabo Andras Zabo Janos Zabo Thamas puer Veres Mihali puer Veres Geórgÿ Veres Janos puer Peteó Geórgÿ Veres Albert Schola Mester.

regj. regj. regi Barabas Thamas. Albert Benedek. Zabo Katho Libertini: sellere. 2 Bitaÿ Balas. Janko Mihali sellere. Zegin. Jmecz Jstuan Job. Janko Job. uthan. Kelemen Pal. Janko Mihalj Job. Zegin. Petki Jdejbelj. Avitici No. mia. Jdejbeli. volt.. Confiscalt Job. Zeocz Gabor Veres D. regi. Zegin. louon Kws Thamas. Bitaÿ Gaspar. Bacz Jstuan. Zeginsegh mia Zabo Balas. regi. Petki Jdejbelj. Janko Mihali Job. Olah Opra hauaselui fi.. Zegin. teotte Confis. Gaÿdo Pall. Eós. volt. Jmecz Jstwan Job. Confiscati No.. Janko Mihalj Job.. Demeter Jstuan puer Zaz Mihalÿ idegen fj. Veres Mihali.. Mihalj Job. Janko Mihali Job.. Mate Czigan hawaselui fi. Gruzgda Janos.. Molnar Jstwan veres Dr. mia Zolga. sellere. Zaz Kereztes Szentagotaj fi. regi. Jmecz Jstuan Job.. CON. heliben Zallott. utan. Jnquilini No. 4 Nagÿ Jstuan alias Hegedws. Maxai Geórczeón Andras. mia elbudosott. Kws Simon. Petki Jan. Petkj idejbelj. teótte Confisc.Zabo Jstuan. Petkj J. Petki Jdejbeli Dr. 6 Dombi Lazlo. Janko Mihalj Job. regi. Fazakas Peter. 16 Confiscalt Job.. No. Zabo Janos. Benkeó12 Balint Kws Marthon. Hadnagi Janos Job. Janko Kws Mihalÿ.. regi. 8 Primipili: Peter Thamas Vaska Thamas Pal Thamas Ferencz Farkas Istuan Farkas Janos Zabo Geórgÿ Zabo Ferencz Zabo Gergelÿ Mihali Jstwan 423 . Petki Jdejbeli Dr.. Petkj Jdejbeli. Maxaÿ Janos regi.. Jobbagiones: Kouachÿ Jakab. Kws Balas. Jmecz Jstuan Job. Kis Mihalj. mia Zolga. Molnar Jstuan[nal] lakik. regj. DALNAK Nobiles: Hadnagÿ Balas Bako Jstuan Hadnagi Janos Mihacz Mihalÿ Zekel Lazlo Mate Georgy Maxaj Somodi Thamas Somodi Peter. Zolgalt.. Janko Mihalj Job. No. Janko Mihali sellere. Zolgal Bacz Janos. No. elbudosott. Janko Mihalj Job. regi. Eose Thamas Nagÿ Balint. Janko Mihalj Job. Janko Mihalj Job. Veres Jncze. Jdejbeli. Mihalj Job. Goczman Jmreh fia Balas. Jmecz Jstuan Zabo Gergelj.. Janko Mihali Job. Jmecz Jstuan Job. Bartha Ferencz. Janko Mihaljnak Balint sellere. Peter Czigan. Confiscalas utan atta magat. Benkeó Balint sellere. 15 (275) Hera Benedek.

Zabo Janos Dienes Thamas Vaska Janos meg holt. . Peter Geórgi meg holt. Demeter Demeter puer 424 (277) Mate Demeter Miklos Peter Miklos Geórgÿ Medue Jstuan meg holt. Deseó Benedek helljreól Zolgal Deseó Andras Deseó Georgj puer Veres Balint Demien Peter Miklos Jstuan. leania vagion. Zabo Pal Deseó Janos Kouaczÿ Geórgÿ Benkeó Andras Deseó Geórgÿ Deseó Ferencz Deseó Mihalÿ Nagy Jstuan. No. mia. Sigmond Lazlo regi Geóreós Janos regi Zabo Mihalj regi (278) Salat Jstuan regi D. leania vagion Totth Peter puer Andras Geórgÿ Bene Benedek Geórczeón Andras Kenieres Mihalÿ Kenieres Jakab Leórincz Gaspar Leórincz Pal Leórincz Thamas Marthon Thamas fia puer. illeti Jozaga.Gergelj Ferencz Kouachÿ Pal Zekel Balas Gall Jmreh Ferencz Geórgÿ Ferencz Daniel Ferencz Mihalj Kanta Balas Ferencz Thamas (276) Magas Mihalj Zekel Geórgi Zekel Mihali puer Theleki Thamas Nagÿ Marthon Pal Thamas Leórincz puer Geóreós Janos Leórincz Lazlo puer Geórke Jstwan Lazar Janos Benkeó Boldisar Marton Georgi puer Kouachÿ Janos senex Mihalj Jakab Benkeó Jstwan Bochÿ Pal Kouachÿ Lazlo Georke Pal Zabo Miklos puer Vaska Mate Zabo Gaspar puer Bene Janos puer Bene Ferencz Farkas Andras Leórincz Jstwan Leórincz Benedek Veres Geórgÿ Veres Ferencz Veres Gaspar Marton Antal meg holt. Marton Ferencz Marthon Thamas Georgi Pal Jmreh Lazlo Jmrehnek kis fia vagion Lazlo Georgÿ puer Lazlo Marthon Lazlo Janos fia Gaspar. Zolga zegin. Zabo Mihalj regi. maga meg holt. Geóreós Antal regi Becz Geórgj regi D. leania vagion Kws Ferencz meg holt. meg holt. leania vagion. Lukacz Simon lakik rajta. Fogas Jan. 87 Pedites pixidarii: Medue Jstuan regi Zabo Jstok puer. mia Zolga Biro Janos. regi D. Zegin. leania vagion Jozagahoz..

Balas Pap sellere. Andras Georgj Job. Jstuan Varga. ALBIS Nobiles: Bod Andras Bakczÿ Boldisar. Varga Mihalj. Bartha Janczi. Sandor Lazlo. Lazar Jan.Jncze Janos. Kenieres Mihali sellere. Farkas Jstuan sellere Hegedws Miklos. No. Fwleóp Mihalne Job. Zentes Demeter. Jako Matjas helliben lakik. Vardo Mihalj. Musnai Miklosne. Lazar Janos sellere. Job. Mezaros Janos. sellere. Hadnagi Balas Eos Job. Varga Jakab. Hadnagi Mihalne Job. Jakab Andras regi D. Mezaros Andras. Ferencz Borbelj. Kws Mihalj. most Jmecz Jstuan biria Zaz Kereztes. feje keóteót. Confisc. mia Zolga. mia Zolga. Job. Fwleóp Mihalne Job. Confisc. Kam[utie]. Durko Miklos. Zekel Balasnak Zalagul atta magat Confiscalas uthan. Zaz fj. louon Zolgalt. Olah Dragicz. No. 12 Confiscati No. Fwleóp Mihalne Job. Zekel Balas sellere. Kenjeres Mihalj sellere. Abod Jstwan Abod Thamas Abod Jstuan (!) Zegins. Kouacz Georgj sellere.. Antal Thamas. Szaz fÿ. Pap Jstwan. sellere. Confiscalt jobbagj Kamuthi Farkase. Avitici No. Kam[utie]. 13 Jobbagiones: Musnai Janos. Vida Marthon Santa Thamas Zabo Gellerd fia Jakab. Pap Miklos. Zalagos. most Jmecz Jstuan biria Egied Marton. Confiscalt Job. Bartha Thamas. Bagolj Gergelÿ. louon Zolgalt. Balas Pap sellere. 17 CON. Hadnagi Balas Job. 2 Primipili: Bak Geórgy Bak Andras Bak Peter (280) Damokos Pall Peter Jstwan Barabas Mihalÿ Barabas Demeter Bod Geórgÿ Keóuer Lukacz Bod Balint Barabas Thamas 425 .. Jozagat Retthÿ Jstuan biria. Szekel Balas sellere. most Jmecz Istuan biria Haidu Mihalne. 14 Libertini: Kouaczy Gaspar minor. Mihacz Mihalj Job. sellere. Bagoli Jstuan. Peter Thamas sellere. Hadnagi Balas sellere. 2 Jnquilini No. Beke Thamas regi D. Somodj Tham. Czigor Andras. Kamutie. Hadnagi Balas Eós Job. most Jmecz Jstuan birja. Egied Andras. Gal Jmreh sellere. Hadnagi Janos Eós Job. mia el budosot. Varga Janosne sellere. Nagÿ Andras. Nagÿ Marthon. Zegen. Lazar Jan. Nagi Marthon. Angalit Balas. Hadnagi Balas sellere. Zabo Mate regi Job. (279) Bartok Mate. 4 Subiugati No. Dombi Janos. puer Kouaczÿ Gaspar Zegen. Bartha Janos Bartha Gaspar Bartha Mihalÿ Peter Peter Fabian Jstuan. Fogas Thamas. Gal Jmreh sellere. Kenjeres Mihali Job. No.

Bod Andras sellere. s most eó Jobb[agia]. s Kouacz Ferencz Jmrefiteól ueótte megh Bakczi Boldisar. Porkolab Andras Confiscalt Job. 24 Pedites pixidarii: Benkeó Peter regi D. Abod Marton Confiscalt Job. Kamuthi Job. Porkolab Janos Confiscalt Job. Az Commissariusok Confiscaltak.Ven Jstwan Bod Miklos Eczken Miklos Pais Jakab Mate Lukacz Chiomos Janos Eczken Andras Geóneós Miklos Kozma Janos Fejer Jstuan puer Barabas Jakab Kouacz Ferencz Mate Jstuan puer. Czeh Miklos (282) Bartalis Jstwan Fejes Jstwan puer Fejes Gergelj meg holt. Olah Peter idegen fj. (281) Bod Lukacz regi lofeó uolt.. Bod Andras sellere. uolt. most Bod Andras sellere. penze utan. ALSO CHŸERNATON Nobiles: Bernald Ferencz Damakos Jstwan Jakocz Jstwan Kouachÿ Miklos fia Jstwan. niomorult benna.. Musnai Georgÿ Confiscalt Job. Jgo Mate Confiscalt Job. Thoriaÿ Mihalj Confiscalt Job. No. Rusa Geórgi Confiscalt Job. Bartha Balint Confiscalt Job. uolt. No. Bod Andras Job. Finta Peter. az Commis. Bod Andras sellere. most Bakczÿ Boldisar Job. 4 Primipili: Bene Janos regi Barta Mihali puer Czeh Istwan 426 Jllies Jstwan Deak Mihalÿ Czeh Peter Bartalis Mihaljnak kiczin fia. 11 Jobbagiones: Barlok Miklos regi lofeo uolt. s most Bakczÿ Boldisar Job. most zelljel budosik. Jakocz Jstuan. Confiscaltak uolt. Bakczÿ Boldisar sellere. leania vagion Molnar Benedek puer Molnar Janos . most Bod Andr. Olah Sztoÿan hauaselui fi. Kamuthi Farkas Job. Bod Andras sellere. Bod Andras sellere. uolt. Zabo Leorinczne. Nagÿ Janos. Confiscati No. Keóles Gergelÿ. Mihali Jmreh regi Thoriai Antal regi Elekes Lukacz Elekes Miklos Barthos Miklos Pilatos Mate deak Menihart Gaspar Zolga Panczel Jstwan Benkeó Jstwan Peczÿ Janos puer. Bartha Ersebet. No. Zaz Georgÿ Prasmari fj. uolt. uolt. most Bakczÿ Boldisar Job. 9 CON. most budosik. sellere. sellere. Bod Andras sellere.. Jmrefiteól veótte volt megh. 10 Jnquilini No. most Bakczy Boldisar Job.

Kerestelÿ Lukacz.. Gaido Andras. regj. Bernald Ferencz Job. Vaÿda Jstwan lovon Zolgalt.Molnar Leórincz Cziki Mihalj Cziki Geórgÿ Beke Balas Beke Leórincz Zabo Janos Vaÿda Jstuan Gaido Jstwan Czeh Jstwan Czeh Janos Czeh Thamas Cziki Miklos Zabo Miklos fia. regj. 427 . Barta Gergelÿ Ban Geórgÿ Demien Antal Barta Andras Eczken Janos megholt. No. Balint Marthon Kouaczÿ Jstuan Rakosi Balas puer Gaido Janos Santa Mihalÿ Pap Janos Dulo Janos Porsolo Miklos Dulo Lukacznak kis fia Beke Ferencz Pap Janos Kondracz Thamas Lazlo Balas Kondracz Ferencz Pribek Jstuannenak kis fia. Konczi Mate. puer Czeh Mathe Kelemen Daniel Kelemen Georgÿ Patak Istwan Beke Janos Cziki Benedek Cziki Marthon Cziki Balas Cziki Antal fia. Jakocz Ferencz.. Farkas Georgÿ. Konczi Marthon.. Bernald Ferencz Job.. 7 Jobbagiones: Gaido Benedek. Bernald Ferencz Job. 51 Pedites pixidarii: Rakosi Demeter louon Zolgalt. regj. puer Silester Peter Magiari Ferencz Magiari Peter Leórincz Jstwan Pal Geórgÿ Kenieres Balint Kenieres Pal Czeh Thamas Lazlo Geórgÿ Molnar Benedek Molnar Miklos Magas Janos Magas Geórgÿ Cziki Geórgÿ (!) Cziki Jstuan puer (283) Kondracz Janos. Bernald Ferencz Job. regj. No. 32 (284) Libertini: Kouacz Janos Lazlo Thamas Porsolo Balint Bartok Andras Zaz Balas Nemes Ferencz Eordeógh Thamas Czionka. regi... Bernald Ferencz Job. Tanko Jstuan Eordeógh Peter Fekete Janos Fekete Jstuan Pal Jstwan Ferencz Molnar Balassa Andras Rakosi Mihalÿ Czipeó Peter Beke Janos louon Zolgalt. Bernald Ferencz Job. regi. leanj vadnak. Bernald Ferencz Job.. No. regj.

Deak Mihalj sellere. Bernald Ferencz Job. Bone Gaspar. regi. Veres Mihalj. Kanczi Balas.. Jakocz Jmreh. Fwleóp Andras. Bartha Andras. Puzta Georgi.. Damokos Jstuan Job. Damokos Jstuan regj Job. Bernald Ferencz Job. regj. Kanczÿ Janos. Bandj Mihalj. Kouaczÿ Leórincz. regi. regi. Bernald Ferencz Job. regj. Damokos Jstuan Job. regi. Kelemen Jmrehne sellere. Magiari Peter sellere. Jakocz Peter. Nagi Balia Balint. Bernald Ferencz Job. Bernald Ferencz Job. regi. Bernald Ferencz Job. Chiato Andras... Gaido Jstwan. Nagi Janos... Jakocz Jstuan Job. Jakocz Andras. Jako Janos. regi. Gal Thamas. Kis Balia Balint. Bernald Ferencz Job. Deak Mihalj Job. Jakocz Jstuan sellere. Ban Marthon.. Kelemen Daniel sellere. Bernald Ferencz sellere. Varga Demeterne. Forro Gabor sellere. Barta Andras. Mezej Balint. Antal Jstuan. Gegeó Pal. Beke Balas sellere. Vrunke uolt. Magas Matiasne sellere. Damokos Jstuan Job. idegen fj. Damokos Jstuan sellere.. Damokos Jstuan regi Job. regi. regi. Kouacz Jstuan sellere. Bernald Ferencz Job. Bartalis Geórgj. Tott Mihalj. Durko Jstuan.. Bernald Ferencz Job... Matis Peter. Damokos Jstuan Job. Puzta Miklos. Puzta Andras. regi. Damokos Jstuan regi Job. regi. Radulj Janos. regi Gall Peter. Damokos Jstuan regi Job. Bernald Ferencz Job. regi. Avitici No. Benedek deak sellere. Czeh Jstuan sellere. Damokos Jstuan Job. Farkas Janos. Gaido Thamasne sellere. Purkereczi Marton. Bernald Ferencz Job. Bodoki Thamas.. Damokos Jstuan sellere Ban Janos. Confiscalt Job. Jmechÿ Peter. Halmagi Lukacz. Mezej Balas. regi.. Bernald Ferencz Job. Gaido Thamasne Zalagos sellere. Kouacz Jstuan sellere. Damokos Jstuan regi Job. Demien Mihalj. Damokos Jstuan regi Job.. Bartalis Gergelj... Bernald Ferencz Job. Maczia Mihaline. Confiscalt Job. Bernald Ferencz Job. 3 Jnquilini No. regj. Bernald Ferencz Job.Jakocz Leórincz. Damokos Jstuan regi Job. Damokos Jstuan regi Job.. Bernald Ferencz Job. regi.. Deak Mihalj sellere. Nieseó Ferenczne. Damokos Jstuan Job. Olah Jstuan. 20 428 . Kelemen Jmrehne sellere. 38 Confiscalt No. Santa Andras. Fazakas Mihali.. Gaido Thamasne sellere. Leóke Geórgÿ. Melegh Kacho. Bernald Ferencz Job. uolt. regi. (285) Fazakas Gaspar. Fekete Ferenczne sellere. Ban Mate. Kesz Janosne. Kesz Peter. Confiscalt Job..

Petkj Jdejbelj. leania vagion. 16 Libertini: Rakosi Jstuan Maczia Jstuan fia Marton. No. No. Mihacz Mihali. Beke Peter.. Molnar Jakabne. 8 Primipili: Beóleóni Gergelj Bartha Miklos Zekel Jstuan puer Rakosi Benedek Matias Miklos benna Matias Jstwan Fwleóp Peter Pal Thamas Demjen Zaz Jstwan Zaz Mattias Zaz Pall Rakosi Peter puer Beke Jstwan Kuztos Janos Kuztos Miklos Zanizlo Lukacz Zanizlo Miklos Bod Pal Rakosi Miklos Bartalis Miklos. Balint Gergelj. Maczia Mihalj puer. louon Zolgalt. Rakosi Mihalj puer Egied Mihalj.. No. Zanizlo Miklos Job. Tompa Gergelÿ Balika Janos Vegh Jstwan Kouacz Mihalj Endes Gergely Leórincz Peter fia. (288) Forika Ferencz Forika Peter. louon Zolgalt.(286) CON. de leuelek ninczen. Marton deak Job. puer Gaspar Gergelÿ Beóleóni Mihali benna Rakosi Thamas Rakosi Jmreh Keóleónte Georgj puer . Gall Gergelj puer Gall Jakab Gall Benedek Maczia Andras louon Zolgalt. puer Maczia Benedek puer Kuztos Leórincz Balas Mathe Molnar Marton Gaspar Mihalÿ Lukacz Peter Keóleónte Gergelÿ Keóleónte Simon Maczia Leórincz Maczia Janos. Demien Janos. FELSÕ CHŸERNATON Nobiles: Rakosi Leórincz Rakosi Andras Vegh Ferencz Vegh Andras Vegh Marthon Kouaczÿ Geórgÿ Vegh Jstwan Rakosi Miklos puer.. puer Toriai Peter puer Gaspar Geórgi meg holt. Vegh Marton puer. No. Damokos Jstuan Job. Jozaga Zalagban vagion. Zolga Zegenseg mia. 26 Jobbagiones: Egied Miklos. Ezek drabantok keozt Zolgaltak. Eós. Zanizlo Miklos. fia vagion. Confiscalas uthan. Confiscalas uthan. 20 (287) Pedites Thamas Ferencz Mihalj Kouaczne fia. Keóbek Gergelj meg holt. louon Zolgalt. 429 pixidarii: Kuztos Jstuan. Job. Confiscalt Job. lofeó.

Keóbek Lenart. Fwleóp Mihaline Job. 2 Confiscalt.. Job. Fwleop Mihaljne sellere. Vegh Andrasne. Giulaÿ Janos. szaz fÿ. Kadar Geórgÿ. Rakosi Miklosne Fwleóp Jstwanne. Avitici No.. No. Fwleóp Mihaline Job. regi. Marton deak Job. Marthon deak Job. 10 Kouacz Mihalj. Demien Andras. Balogh Janos. Jnquilini No. Sebestien Mihalj. Demien Job. 12 Pais Jmreh. Janos Varga. Czipeó Sofia. Zanizlo Miklos sellere. Marton deak Job. Balint Andras. Czeh Janosne Job. 5 Primipili: Jmreh Peter Leórincz Jstuannenak fia. Fwleóp Mihalne (289) Magiari Peter. 430 Biro Peter Mike Mihalj Pakocz Mattjas Bodo Peter Jstok Janos. Rakosi Andras Job. Fwleóp Mihaline Eós Job.. Confiscati No. Marton deak Job. Eós. Szaz Marthon. Damokos Jstuan Confiscaltt. Gergelÿ Mester.Balint Lukacz. Kadar Pal. Confiscalt.. Varga Gergelj. Confiscaltt.. regi. Vegh Ferencz. obrassaj fý. Damokos Jstuan Job. Keóncze Gergelÿ Hatalmas Jstuan Denes Janos meg holt. No. sellere. Pal Thamas sellere. Rakosi Andras sellere. regi... Bardocz Jan. Zanizlo Miklos Job. Marton deak Job. Confiscalt. 10 Pedes pixidarius: nincz Libertini: Vizi Peter Kos Peter Kos Mihalj Lazlo Geórgj (290) Leua Lazlo Leua Gergelÿ Leua Janos Taracz Janos Zolga Taracz Andras Marton Thamas Marton Peter Ziladi Andras Finta Jstwan Nagÿ Jstwan Nagÿ Balint Leóke Janos Lukacz Balas Lukacz Demeter Gall Geórgÿ . Vargiasi Peter. Szaz Mihalj. Fwleóp Mihaline Lenart Jstuan. Confiscalt. Zaz Andrasne. Rakosi Leórincz zalagos sellere. Rakosi Leórincz sellere Ban Janos. ALSO THORIA Nobiles: Apor Lazar Jstuan Deak Apor Sandor Nemes Mihalj puer Keówer Jstwan. cziak. Zanizlo Miklos Job. sellere. 11 Subiugatus No. Post Confiscationem No. Eós Job. Marton deak Job. Bardocz Janos Job.. puer.. Marton deak Job. Zindi Janos.. Rakosi Leorinczek sellere.. Marton deak Job. Kis Varga Benedek. Confiscalt. Job. Maczia Jstuan. Szikra Peter. Pal Thamas Demien Jstuan Geórgi. Bakoniaÿ Marthon. Rakosi Leórincz sellere. Confiscalt.. 1 CON. Confiscalt. Confiscalas uthan. Zanizlo Miklos sellere.. Pais Balint.

Gergelj Jstuan Kadar Jstuan. Miko hatta. Keóuer Kouachj Peter Jstuan Job.Gall Miklos benna Gall Andras puer Kosa Janos Haido Barrabas Lazlo Janos Vizi Andras Kos Jstwan Nagi Peter Nagÿ Mihalj Nagÿ Jstuan Birtalan Thamas Balogh Benedek Nagÿ Balas Birtalan Lazlo Birtalan Geórgj Jstok Peter Zigiarto Jstwan Marton Mihalj Marton Mihalj alter Baricz Mihalj Baricz Jstwan Zabo Janos puer (291) Gombos Andras fia puer Zep Gergelÿ Vastag Balas Vizi Mathe Bartha Peter kaskeóteõ Tatrangi Jstuan Danka Miklos Antal Peter Vizi Mathe Vizi Jstwan Kos Janos Zabo Andras Varga Janos Zabo Ferencz Zaz Geórgÿ Zaz Mathe Jmreh Janos Jmreh Jstuan Jmreh Mihalj Demien Andras Demien Jstwan Chiupor Pal Chiupor Geórgÿ Sandor Geórgÿ Kws Geórgÿ Kws Peter (293) Lazlo Jmreh minor Kws Gergelj Vizi Albert Kws Jstwan Panczel Andras Zeles Geórgj Benkeó Leórincz Zeles Lazlo kaskeóteõ Mike Lazlo13 Benkeó Barabas Mike Mathe kaskeóteõ Mike Mihalj minor Benkeó Pal Mike Jstwan Cziupor Janos Mike Thamas Cziupor Mihaly Mike Jstwan (!) Bernald Miklos (292) Mike Geórgj Nagi Mihalj Peter Incze Matias meg holt. Simon Jstwan Marton Jstuan. Nagi Georgi Jstuan. Ezek Mike Demeter mind az kenkeó Vizi Peter baniaban miuelnek. Tofali Leórincz leania vagion. ebben foglalta Georgj. el Peteo Andras Conf. Leua Kos Lazlo Janos sellere. Botos Balas Eniedi Miklos. Keóuer Georgi Lazlo Mihalj Jstuan Job. Antal Janos No. leuen. Bernald Balas Kamuti Far. Theóreók Tofalj Daniel Jstuanne Job. Marthon Jstwan Szaz Janos. Confiscalt. Mike Ferencz Lazlo Andras. hogi az urat el Kosa Balas. Tofali Andras Leórincz Marthon Benkeó Mathe Zabo Mate Benkeó Jakab kudus Barta Mihalÿ Benkeó Jstuan puer Beder Miklos Jncze Peter niomorult Mike Thamas (!) ember. uthan. Barta Balas beres Zolga Confiscalt.. 129 Vizi Miklos Lazar Janos Jobbagiones: Lazar Mihalj Lazar Andras benna Kos Gergelj. Lazar Jstwan Gal Lazlo. Miko Barta Simon Georgi Job. Bernald Gabor puer Confiscalt. Theóreók Jstuanne Damokos Peter Job. Veres Geórgÿ Pakocz Leórincz. Demeter Mihalÿ Theóreók Jstuanne Lazlo Jmreh Job. Lazlo Ferencz Varga Janos 431 .

Kadar Mihali. Zaz Andras. Jncze Peter sellere. No. Miko Marton hazaban Georgj J. Confiscalt... Confiscalt. Biro Olah Jstuan. Feluinczy fÿ. deak Job. Leórincz Peter sellere. sellere. Mate sellere. Apor Sandor Job. Mike Keóncze Ferencz Job. Bod Thamasne Job. Denes Mark Janos. Miko Georgi Job.. deak Job. Mike Janosne sellere. Boczkor Andras sellere. Olah Mania. 2 Pedes pixidarius: nincz Libertini: Chiorba Geórgi Chiorba Miklos Lengiel Janos Simon Gergelj 432 . CON. Miko Georgj Job. Kis Geórgi sellere. Confiscalt. Leórincz Jstok Marthon. Sandor Tatrangi Peter. Kamuti Job. Bod Thamasne Job.. Mihali sellere. Jan. Finta Georgi. Olczi Gergelÿ. Jstok Marton sellere. Andrasne Job. Birtalan Peter. Jstuan biria. Miko Georgi Veres Mihali. No. Mike Janosne sellere. Peteó Jstuanne Job. 19 Pap Jstuan. Leórincz Kouachÿ Mihalÿ. Confiscalt. Pakocz Pal. Keózegi Marthon. Confiscalt. Mihali sellere. Miko Georgi Job. Jstuan Sandor Job. Varga Mihalj. 3 Primipili: Bartos Jstuan Kouacz Mihalÿ. Olah Andras. Confiscalt. Kamuthi Job. Gira Georgine. Zaz Miklos. Zaz Jstuan. Confiscati No. Jstok Georgÿ. Jncze Antalne sellere. Theóreók Draga Lazar. Nagÿ Janos. Denes Andras Varga. Vizi Demeter. Apor Sandor sellere. Bodo Kouacz Balas. FELSEO THORIA Nobiles: Peteó Andras Janos Deak Eórdeógh Mihalj. Kamuthie. Demeter Jstuan. Marton hazaban Kardos Gergelÿ. Jstok Janos Demeter Janos. Baratulj Balint. Jstuan deak Jobbagia. Bod Thamasne Job. Jmrefi Peter sellere. Jnquilini No. hauaselui fj. Fekete Balint. 11 Szaz Gaspar. Kati Jstuan. Beder Geórgi. Apor Sandor sellere. 21 sellere. Jstuan Peter Job. Zallastarto seller. olah. Janos Job. Jncze Janos. Confiscalt. Mike Mate Avitici No. Apor Sandor Job. Keóncze Ferencz Job.. Cziobott Jstuan. deak Job. Zabo Janos. (295) Olah Peter. (294) Mihaljko Mihalj. Olah Janos. Confiscalt. Apor Veres Janos. Cziki Janos. Zallastarto seller.

Peteó Andras Job. Kouacz Mihalj lofeó heliben Zallott. 7 Bartok Mihalÿ Bartok Jmreh CON. Kaza Jstwan Marko Balasne. Donat Georgi Job. No. Bartok Jmreh sellere. Kiczid Miklosne lakossa. Serteó Georgine Kouacz Ferencz sellere. 41 Peteó Geórgÿ Leórincz Jmreh meg holt. 433 . Molnar Andras Olah Miklos. Janos deak Job. regi Dienes Balas Dr. 15 Simon Jstuan senex Jnquilini No. Peteó Andras Job. leania vagion. JKAFALWA Nobiles: Lazlo Andras Beczeó Miklos. No. Kws Peter Dombj Mihalj kudus Siket Ferencz libertinus. Alda Jstuan lakossa. 11 Pedites pixidarii: Balogh Peter puer. Eordeógh Mihalj Job. 2 Primipili: Farkas Jstwan Bak Jstwan Bak Jmreh Zabo Lazlo Nagÿ Andras Mate Miklos Bartos Andras Elek Peter lofeo heliben Zallott. Peter Andras Job. Kiczid Janos Olah Janos. Szekel Peterne Job. Ferencz Georgj Jan. baniában laknak. Dienes Thamas Vegh Ferencz puer. Ezek mind az kenkeó uthan Peteó Andrasnak atta Jozagat. Bibarczi Peter Maroczi Mihalj. Soliom Jstuan (!) Faggias Pal. Ambarus Janos Tokos Jstuan. Peteó Andrasne Job. Janos deak Job. Eórdeogh Mihali Job. (296) Kouacz Jstuan Gergelj Thamas. Soliom Jstuan Czeczelie Georgÿ. No. Eordeógh Mihalj Job. Mathe Geórgÿ Chiorba Balas. Kiczid Peter puer Avitici No. Alda Jstuan Kochis Geórgj. leania marat. Gaspar Balas sellere. Cziongradi Ferencz Kadar Jakab. Peteó Andrasne Job. Dienes Jstuan. Kaza Thamas Dauid Janos. Peteó Andras Job. Bartok Ferencz sellere. Soliom Pal Jstok Andras. kis fia Peter. Confiscalas Serane Eózuegj. Jlljes Balas (297) Jstok Janos. Eordeógh Mihalj Job. Kouacz Geórgÿ Biro Benedek. Gergelj Janos Sera Andras. Soliom Janos Szeocz Gabor. Voloncz Georgj Kis Peteó Georgi.Dienes Katho. Soliom Kelemen puer Geöre Simon. Andras Kouacz Gergelj Andras Deak lakossa. Lazlo Janosnenak is leania vagion. Serteõ Georgine. Peteo Andras Job. Jobbagiones: Kouaczÿ Janos Tott Jakab. Ferencz Geórgj Kereztes Simon.

2 Jobbagiones: Post Confiscationem Demeter Kouacz. CON. Zegins. Miko Georgi Job. Rakosi Leorincznek keótte magatt Confiscalas uthan. Dombi Balas Olah Jstuan. Farkas Jstuan minor. Dombi Balas Balogh Gergelj Zolgaia. No. Farkas Balogh Miklos Jstuan zolgaia Geóneós Georgi puer. Racz Lukacz Subiugatus item No. Balogh Lukacz. Ezeknek mind leuelek vagion. Confiscalas uthan. Totth Ferencz Koncz Janos Komaromi fÿ. Kamuthi Far. Rakosi Leórincz sellere. Servi extranei No. 14 Hera Simon. Rakosi Leor. Rakosi Leorincz Libertini: sellere. Job. kas Mattjas Zolgaia.Geóneós Andras Dombi Janos Totth Miklos Leórincz Jstwan (298) Pal Mihalÿ Balogh Benedek Gall Miklos Balogh Mihalj Fetes Janos Markos Jstok puer Elek Balas. Jnquilini No. Lazlo Andras Jstuan Geórgj Jstuan fejekeóteótte. 5 434 Primipili: Lazlo Mihalj Romanj Jstuan Medues Janos Hodor Thamas Hodor Mate . Komrat Antal meg holt. 1 fejekeóteott Job. Confiscalt Job. Damokos Jstuan Eós Job. 3 Racz Geórgÿ. Beczeo Leorincz louon Zolgalt. Nagÿ Leorincz idegen fi. most Lazlo Farkas Miklos louon Zolgalt. Nagÿ Miklos idegen fi. Bak Thamas. Farkas Mattias louon Zolgalt. Confiscalt. 5 Confiscati No. Damokos Jstuan Eós Job. Puzta Jstuan. Damokos Jstuan Subiugati sunt No. Veres DraFarkas Peter louon Zolgalt. sellere. Dombi Georgi. Zolgal. louon Zolgalt. Fetes Mihali. SZENTLELEK Nobiles: Matius Janos maior Szekel Boldisar puer Matius Thamas Kis Matius Janos Matius Jstwan. No. Rakosi Leorincz sellere. 14 Avitici No. penzen veótte. Fetes Jstuan.. Confiscalas uthan. Geóneós Leórincz. bant heljben Zallott. Lazlo Andrase. (299) Komrat Mihalj.. Andrasnak Zolgal. leania vagion. latorsagaert. Kochis Ferencz. Jncze Janos. No. Olah Miklos hauaselui fi. Damokos Jstuan Eós Job. Balogh Ambrus niomorult. most FarBaricz Andras puer. mia. 4 Gal Mihalj. 4 Eós Job. Fwleóp Mihaline Job. Dienes Marthon louon Zolgalt.

mia Varga Mate. Zegins. Voloncz Lazlo. de maga Peteó Andrast Zolgalja. magat Matis Janosnak Confiscalas Matius Lukacz. Bak Peter puer.. Kouacz Miklos. Petki Jdejbelj. levele Kús Kouacz Pal. Petki Jdejbelj. Voloncz Gergelÿ. Petki Jdejbelj. Pedites pixidarii: Kereztes Andras. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbeljeknek mind vagion leBartok Thamas senex. Kouacz Balas puer.. Pap Ferencz[nel] lakik most.. Petki Jdejbelj. Kÿs Mattias. maior biria. Dr.. 19 Agoston Geórgi D. latorsagokert keöttek Kosa Peter. Dombi Simonnak is leuele vagion. lopasert. Gall Miklos D. Petki Jdejbelj. Kosa Lazlo. Marthon Andras regi. Voloncz Balint D. vagion. regi lo[feó]. velek. de Libertini: Confiscalas uthan Matis (!) Janosnak Deak Janos louon Zolgalt atta magat. Leorincz Peter Balas Jakab. Balogh Mihali. zalogon [atta] magat. Petki Jdejbelj.. Bereczk Jakab. Luka Janos puer. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Ezeknek az Zolga. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Jano Janos Dr. Kotro Jmreh Hodor Georgÿ. most Matis (!) Jan. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. (301) Voloncz Georgi minor. Kozma Balas meg holt.Hodor Janos Voloncz Lazlo Voloncz Jstuan Voloncz Mate Barthos Pal Kosa Benedek Hodor Jstuan puer Kotro Leorincz Orbaÿ Miklos Bartok Boldisar. Petki Jdejbelj. Daruas Thamas. Kús Kozma Mihalj. Petki Jdejbelj. uthan. 43 Hegies Mate. Most sponte Nagi Matius Janost zolgallja a Dr. Petki Jdejbelj. uthan 3 for[int]ert. most Zegin. helireól. Confiscalas uthan. Matis Jstuan. Job. Petki Jdejbelj. leania vagion. rabsagbol ualo Matius Janosnak Zalagon atta zabadittasert Matius Janosnak magat. Chiwdeór Peter. Petki Jdejbelj. Confiscalas utan 3 forintert. Zolgal Jozagarol. Petki Jdejbelj. Kozma Jstuan. magokat Matis Janosnak. Varga Jstuan. Confiscalas uthan. Zalagon atta magat Confiscalas Zeóld Andras Drab. 435 . Konabe Janos Roman Mihalÿ. Petki Jdejbelj. Zalagon Matis (!) Thamasnak atta magat Confiscalas uthan. Petki Jdejbelj. mia Zolga. Jako Balas Dr. most Matius Janosnak Kereseó Mihali puer. (300) Orbaÿ Miklos Voloncz Jstuan senex Voloncz Georgi minor Geórgÿ Mihalj lofeó heliben zallott. Ferencz Gergelÿ Orbaÿ Janos. Petki Jdejbelj. No. Roman Jstwan senex valde. Medues Marton fia Mattjas. Jano Mihali. Zabo Mihalj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. No. leuele vagion. Fabian Jstwan. Elekes Gergelÿ es latorsagert keóte Horuath Balas puer. de cziak mostan Borcza Geórgi D. Petki Jdejbelj. most Kis Matius Janos sellere. Petki Jdejbelj.

68 Matius Andras Orbaÿ Mihali Zegin. Pap Andras Simon Peter puer 436 . Job. Simon Ferencz sponte Matius Confiscalas uthan. magat pro fl. Confiscalas uthan. Thamast Zolgallia. Gall Balas. Matis Jan. vagion. Kis Matius Janost Confiscalas eleótt. Gan Andras Kosa Simon senex valde. Balogh Janos Pados Mihalj. Agoston Benedek Dauid Jakab. Matis Thamas Job. Confiscalas uthan. Jano Peter senex Kouacz Mihali sponte Zolgallia Matius Elek Miklos pauper Janost. Bartok Ferencz. mia Zolga. mia Confiscalas uthan. most Matis (!) Janos keozet Voloncz Jllies. Zegin. minort. Matius Janosnak Jncze Jstwan Zalagon atta magat pro fl.Barta Georgÿ sponte Zolgallia Matius Demeter Leórincz Janost. Matis Janos Job. Roman Geórgÿ Tarcza Janos sponte Zolgallia Matius Kouachÿ Pal Janost. Matis (!) Jan. mia Zolga. mia Zolga. (!) Zabo Marthon Orban Benedek Kws Mihalÿ Jako Mate Zegin. Matis Thamas Job. Matius Geórgi sponte Matius Jobbagiones: Janoshoz. Janost. Job. Matis Jan. kissebbhez tartia magat. regi. Agoston Mihalj. Horuath Gergelÿ sponte Matis Janost Marti Balint Zolgallia. Zegin. 4 Kouacz Thamas puer Confiscalas uthan. Jmecz Georgÿ Leórincz Janos latorsagaert keótte Konabe Thamas senex magat Zekel Boldisarnak Bolta Peter fia. Elek Mihalÿ Varga Janos Roman Leórincz. Varga Janos. Confiscalas uthan. Job. Demeter Thamas Chiuz Oremus Orban Jstuan. tart. Matius Janosnak keótte mondgia hozza. Matis (!) Thamasnak ZalaMedues Janos. leania Mezaros Jstuan. 3. Mezaros Janos. Agoston Peter. Zegin. Elek Mattias senex Kania Janos niaualias ember. (302) Bartos Miklos sponte Matius Janost Jako Marton sponte Zekelj Peterhez Zolgallia.. Bak Benedek. Dombi Janos. Confiscalas uthan. Gall Marton puer. gon atta magat. Matis (!) Thamas Job. Zegin. (303) Zabo Janos senex. Bereczk Peter latorsagaert keótte Czintalan Miklos magat Matis Janosnak Confiscalas Czintalan Mate uthan. Zekel Peterhez tartotta Borczia Jstuan magat. puer. Ferencz Miklos Jako Thamas Roman Balas Jako Andras Roman Bartalis meg holt. Zolga. benna. Fazakas Geórgÿ sponte Zolgallia Kouacz Mihali sponte Zolgallia Matius Matius Janost. mia Zolga. Roman Georgi puer. No. sponte Zolgallia. mia Zolga.

Miklos Janos Varmegiehez valo. Bartok Jstuan Varmegiehez valo Eos (304) Szabo Gergelj14. Chioma Georgi Job.. Thamas Andras Varmegiehez valo Avitici No. Agoston Georgÿ. Varmegiehez valo. Miko Georgie.. 1 Zikzaj Geórgie.. Job... Matis Janose. Matis Janose. Kaczio Janosneje.. Matis Janos sellere. Post Confiscationem No. 437 . Marti Georgj Varmegiehez valo Job. Matis Janose. Gergelÿ Jstuan Varmegiehez ualo. Bak Mihalj. 30 Job. Zikzaj Geórgie. Pakocz Peterne Varmegiehez valo. Ante Confiscationem No. Job. Nemes Jan. Koncz Balint Varmegiehez ualo Job. Zikzaj Geórgie. Varmegiehez valo Job. 3 Job. rabsagbelj zabadittasert. Matis Janose. Lengiel Lukaczne Varmegiehez valo Matis Janose. Zikzaj Georgie.. Matis Janose. Matis Janose.. Job. Bartok Gergelj Varmegiehez valo Eos Miko Georgie. Miko Georgie.. leania vagion. Varmegiehez ualo Job. Nemes Janose.Tataÿ Balas. CON. Theóreók Mihalj Varmegiehez ualo... Marthon Leórincz Varmegiehez valo Kelemen Mihalje. Bonis Mihali Thamas Mihaline Varmegiehez valo sellere. Kerepeczÿ Leorincz Varmegiehez Marti Leórincz Varmegiehez valo Job. Matis Janose. Roman Bartalisne sellere. Farkas Janos Molduaj fj. Kelemen Mihalje. valo. Georgie15. FUTASFALWA Nobilis: nullus Primipili: Balas Jstuan Lazlo Geórgÿ Jllies Jstuan Lazlo Peter Lukacz Balas Geórgi Janos Jstuan budosik Georgi Janos Thamas Jakab Jmreh Theóreók Miklos Theóreók Thamas Theóreók Peter Pal Thamas Jstwan Pal Thamas Janos puer Bardocz Pal Zegin. Jffiu Jstuan Varmegiehez valo Job.. Matis Janose. Subiugatus No. Job.. mia Zolga. Bartalis Pal Varmegiehez ualo. Bartalis Balint Varmegiehez ualo. Miko Barra Mihalj Varmegiehez valo Job.. Matis Janose.... Lengiel Mate Varmegiehez valo Job. Marti Demeter Varmegiehez ualo Matis Janose. Zegin.. Job. Marti Thamas Varmegiehez valo Job. Eos Job. Bardocz Janos Georgi Jakab Jstwan Falka Peter (305) Balint Thamas Pal Janos puer Pal Janos meg holt. 3 Koncz Andras Varmegiehez valo Job. Gan Marthon Varmegiehez valo Job. Matis Janose. 1 Fabian Thamas Varmegiehez valo Jnquilini No. KeleGan Janos. Job. men Mihalje. mia Zolga Jlljes Janos puer.. Matis Janose.. Miklos Andras.

Sandi Geórgÿ Ambarus Gergelÿ Siko Benedek Siko Janos benna Gaido Janos kuldus. Jlljes Jstuan Job. (!) Jstuan Mihalj. LEZFFALWA Nobiles: Giarffas Jstwan Bedeóhazi Miklos Bodor Peter puer Marthon Andras Bodor Janos Zolgal. 5 Primipili: Jllies Jstuan 438 Geórbiro Andras Marthon Lukacz Faggias Jstwan Giarfas Jakab Kazoni Gaspar el budosot Zegin. Bardocz Janos sellere. Miko Georgj Job. Damokos Jstuan. Jakab Jstuan. alias Kws Georgj Jstuan. Damokos Jstuan Job. Zeõcz Marthon. mia Bodor Balas puer. Ficzor Miklos hauaselui fi. Damokos Jstuan Job. Barlok Andras. 6.Hamar Lazlo Hamar Andras Hamar Gergelÿ Hamar Jstwan Hamar Ferencz Marthon Janos Marton Thamas Lukacz Thamas Sandi Janos Hamar Jmreh Hamar Jstuan minor Hamar Bartalis puer Kouacz Andras. Confiscalt. Sandj Janos sellere. Lukacz Balas sellere. feit valtotta lopasert pro fl. Balint Thamas sellere. Damokos Jstuan Job. Sandj Janos Zalagossa. Kws Geórgi Miklos. 9 Confiscati No. Jakab Thamas. 6.. tottfÿ. pinzen ueótt.. Mako Lukacz. 34 Pedites pixidarii: Mako Mihali. Beke Mihalj. Szep Jstuan hauaselui fi. Zaz Geórgj. (306) Molnar Thamas. No. leanj vadnak (307) Balogh Miklos puer . Petki Jdejbelj Vargiasi Andras. Jakab Jstuan Job. Dulo Janos. Damokos Jstuan Job. Molnar Jakab. Ambarus Thamas. Bardocz Janos Job.. Petki Jdejbelj. Kalara Pal. Damokos Jstuan Job.. masut lakik Georbiro Mate meg holt. Vargiasi Miklos. 2 CON. No. 2 Libertini: Deak Peter Vargiasi Peter Gaido Andras Gaido Thamas Gaido Jstuan. No. Bardocz Janos sellere. Damokos Jstuan Job. Zabo Peter Geórgi. 11 Subiugati No. Totth Mihalÿ. Kalara Georgi. Nagi Pal aruaja Job. Jakab Georgine. Bardocz Pal sellere. Theóreók Thamas sellere. Damokos Jstuan Job. No. Jmrefie uoltt.. Lazlo Andras sellere. mostan Vrunk Drab. Rakosi Gaspar. Avitici No. Chiato Janos olah fi. pro fl. 10 Jobbagiones: Beke Albert. 3 Jnquilini No. Jlljes Jstuan zalagossa. Lukacz Balas sellere. Jlljes Jstuan Job. Confiscalt. Confiscalt. Hamar Andras sellere. Bardocz Janos sellere. Becz Peter.

Zolga Balas Deak Schola Mester Mihali Jakab meg holt. Czegze Miklos. Molnar Georgi. Giarfas Janos Kazoni Janos Sipos Georgj Kereztes Ferencz Kereztes Marthon Zabo Jakab benna Varhegi Janos Sipos Simon Sipos Agoston Zolga Sipos Marton fia. Bodor Peter Jobbagia. Zegin. mia elbudosot. Deak Peterne. puer Bitaÿ Gaspar Bitaÿ Mihalj puer Bodor Marton senex Cherez Jmreh. mia elbudosott. Kereztes Jlljes elbudosott. mia Zolga.. leani marat No. mia Zolga Bitaÿ Miklos puer. 6 Farkas Janos Kanio Marthon Chakan Thamas Farkas Peter puer Farkas Balas puer Bodor Benedek Drab. masut lakik. Czegze Jstuanne. Jlljes Jstuane. Eós.. Zegin. Eós16. mia budosik. Giarfas Jstuan sellere. Varhegi Leórincz Varhegi Mihalÿ Chiakan Jstuan Kanio Andras puer. Bodor Peter Job. Chiakan Marthon puer. Zegen. mia Zolga Chiakan Thamas Also Gele Jstuan Kanio Gergelj puer Kanio Jstuan puer Gele Mattias Mihali Jstuan also Bodor Lazlo Theóreók Miklos Kanio Antal Kanio Janos Mihali Jstuan felseõ Georbiro Daniel puer Georbiro Leórincz pauper Georbiro Benedek. Zegin. Bodor Peter Job. Zegin.. Kanio Jstuan molnar. Faggias Janos el budosot. Bodor Peter Job. Czegze Lazlo.. Chiakan Balint meg holt. Eós. Zegin.. 13 Libertini: Faggias Pal el budosott. Hadi Janos. Eós. leania vagion. Eós. 439 . Radulÿ Janos. Kanio Antal sellere. Anda Geórgý. Bodor Peter Job. Bodor Peter Job. rabsagbol ualo zabadittasert Kanio Antalnak Zalagul atta magat pro fl. 47 Pedites pixidarii: Kazoni Jakab Kereztes Miklos puer Kereztes Jmreh Drabant Jstuan. Chiakan Miklos el budosot. mia budosik Theóreók Jan. Zegin. Czegze Mathe. mia Zolga Geórbiro Janos Georbiro Lukacz Gele Andras. Jozagaban Zallott Kereztes Jstuan puer Farkas Georgi meg holt. Thamas Deak Schola mester. Lengiel fÿ. Lengiel Simon idegen.. Zegin. mia. mia elbudosott (308) Varhegi Gergelj regi D. Sipos Simone. Giarfas Miklos. Czegze Pal. mia Zolga Cherez Balint. Bodor Peter Job. Molnar Georgi alter zalagos. Zegin. 14 Jobbagiones: Chiakan Janos. molnar. mia. Eos Job.. Confiscalas eleõtt. Giarfas Jstuane.. leania vagion No. Zegin. Zegin. No.Geórbiro Balint. Bodor Peter sellere. Faggias Balas puer. Chiakan Marthon Eos Job. mia. Zegin. Zegin.

Zanto Gergelÿ. Pados Miklos. Fejes Mihali. Ezeknek mind Drab. Confiscalt. Zalagos Matis (!) Janosnak Confiscalas uthan. Zanto Peter. Zekeres Jstuan fia Andras regi. Beóleoni Gergelÿ. Borbelÿ Marton. pro fl.. Geórbiro Lukacz Zalagos Job. More Marthon. 31 fl. Racz fÿ.. Petki Jdejbelj. Confis. 1 Jnquilini No.. 9 Jmpignorati No. Marton Andras sellere. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Avitici No. Giarfas Jstuan Zalagossa. Chiutak Miklos. Job. de maga Libertinus. Petki Jdejbelj. Far. Pal Jstwan. mostan Kanio Antalnal vagion. most masut Zolga. Haÿdu Jstwan. Petki Jdejbelj. Sipos Simone. Hathazi Pal. 22 Libertini: Varonczia Miklos louon Zolgal. Boldisar Mate louon Zolgal. Petki Jdejbelj. Kopacz Ferencz Colosi fÿ. Kamuti Far. Kozak Mate. POLŸAN Nobiles: Veres Peter Zonda Jstwan Mihalý Janos Kun Balint Kun Peter. 5 Primipili: Tuson Kereztes Tuson Lukacz Tuson Andras Benedek Miklos Sideki Peter Solÿomi Pal. Petki Jdejbelj. Regen tartomanÿ fÿ. Petki Jdejbelj. Bencze Miklos. mostan Kanio Antal Zolgaia. Marton Andras sellere. Farkas Balint. 9 Item. puer. Molnar Antalne. Confiscalas uthan. Bodor Jan. Kanio Mihalj. Kam. Giarfas Jstuan sellere. 2 Servi extranei No. Zegin. mia Zolga. No. 3 CON. Nagi Jstuannak atta magat Confiscalas utan. Bartos Geórgÿ. Simon Mathe louon Zolgal. uthan. Petki Jdejbelj. most Marton Andras sellere.(309) Bartalis Jakab. 5 Confiscati No. Gabriel Janos. Gele Mattias szalagos Job.. Simon Janos louon Zolgal. Chiakan Mihalÿ. Confis. pro fl. sellere. Futasfaluan. Petki Idejbelj. Marton Andras sellere. No. Petki Jdejbelj. Hegedws Mihok. Pal Georgÿ. Job. Marton Andr. Confiscalas eleótt. 440 Mate Mattias. idegen. Confiscalt. most Vrunk Drab. Biro Jstwan. Nagi Jstuannak atta magat. Bodor Peter Job. Pal Imreh. Sido Janos. Petki Jdejbelj. . Beóleóni Janos regi.. Petki Jdejbelj. Kanio Antal zalagossa. Pochio Albert louon Zolgal. Kouacz Janos regi. Zabo Balas. Petki Jdejbelj. 9.. Racz Janos jdegen fÿ. Rauaz Jstuan regi Drab. louon Zolgalt. 6. 6 (310) Pedites pixidarii: Czetneki Peter Drabant Jozagon lakik. Zolga. Gall Jstwan. uthan. Matius (!) Janosnak atta magat. Chionka Gergelÿ. Borozdolo Lukacz regi D. Job. Petki Jdejbelj. Kozma Peter. levelek vagion zazasul No.

Bak Balint. Fenes Mathe senex. Kun Peter regi Job. Kws Janos. regi. Zonda Jstuan regi Avitici No. Veres Peter sellere. Kondracz Jstuan Job. mostan cziak. Zalo Jstuan. Zanto Matias maior meg holt. Post Confiscationem No. Confiscalas uthan. Jnquilini No. Bencze Peter. Eordeógh Conf. Zonda Jstuan sellere. leania vagion. Mihacz Palnak atta sponte magat Zaz Georgÿ idegen fj. Mircze Janos. Janos Deak Schola Mester. Kaniztos Mihalj Job. Donath Janosnak sponte atta magat cziak nem regen. Veres Peter sellere. uolt. 1 Czine Mihalj. Veres Peter sellere. leania vagion. Gall Pal fia Janos. Balint Benedek.. Jllies Jstuan puer. Butu Janos. Mixan Jstuan. Olah Barbuli hauaselui fÿ. Eztergar Janos. Matius Janos Job. Mihali Janos sellere. Leórincz Geórgÿ. Benedek Miklos sellere. Jobbagiones: 17 (312) Nagÿ Janosne.. No. 7 441 . Tuson Kereztes Zalagossa pro fl. Kaniztos Mihalj regi Job.Georgÿ Kouacz Janos louon Zolgal. 13 Job. Mihacz Pal Job. 1 et d. (311) Sikett Jstuan niomorult Zanto Mattias Vizi Leórincz Kereztes Balas Tuson Miklos Boda Mattias Sido Gergelÿ senex. Zonda Jstuan regi Job. Veres Barbulj hauaselui fj. Veres Andras louon Zolgal. regi. Racz Anna Job. 14 CON. Veres Peter sellere. Chiutak Janos. Balint Lukacz. Sideki Peter sellere. Donath Georgj regi Job. Varonczia Miklos sellere. Mihali Janos sellere. Bencze Miklos. 60.. Mihacz Pal Job. Balint Geórgÿ. 8 atta Confiscalas utan magat. Beneó Mate sellere Mixan Gergelj Dr.. BELLAFALWA Nobilis: nullus Primipili: Gara Mihalÿ regi. maga. Gal Andras regi lofeó. Pal Andras senex. Varga Balas. Kouacz Simonne. Kun Peter sellere. Zalo Janos. Chiwreos Janos megh holt. deak. regi. Eórdeógh Lukacz. Jstwan Deak Gall Jstwan Gal Peter regi lofeó. Tuson Benedek louon Zolgal. Jlljes Marthon. Georgÿ Jstuan. Mihacz Pal Job.. No. Lukacz sellere. de Veres Drabant heliben lakik. regi. Souan Thamas. Varga Balas Molduaÿ fj. Eordeógh Andras. utan. Matis Jan[osnak] pro fl. 27 Nÿreó Ferencz. Mihalÿ Lukacz louon Zolgal. Veres Georgÿ Vtkeózi Lazlo Vtkeozi Janos Geórgj Kouacz Thamas beteges ember. Racz Anna sellere. Bartha Jakabne Job.

Jllies Peter regi Dr. Georgi Janos fia Thamas. Donath Jan. 17 Libertini: Pal Janos Jakab Antal.. Luka Ferencz. Pais Jmreh.. Matis Janosnak latorsagaert atta magat Confiscalas utan. Nagi Miklos senex. Petki Jdejbelj. Mihacz Pal Job. Mihacz Pal Job. Matis Janosnak pro fl.. Conf. Matis Jan[osnak] sponte atta magat Confiscalas utan. 8 atta magat Confiscalas uthan Miklos Kouacz regi Dr. Pal Mattias. Kaniztos Mihalj Job. Kaniztos Mihalj Job. 8 Confiscalas utan. Haÿdu Balas. uolt. Zalo Mihalj Dr. Matis Janosnak temleó turoert atta el magat. utan Lukacz Janos Fekete Geórgÿ Chiwreos Jstuan. Jllies Jstuan regi Drab. No. Albert Mate. Billje Mihalj. Matis Janosnak pro fl. idegen fj. Matius Janosnak Zalagon pro fl. senex. Olah Janos. Avitici No. Nagi Marthon idegen fi. Mihacz Pal Job. Jakab Gaspar. de Matius Janosnak atta Zalagon magatt pro fl. regi. Eós. Agoston Jstuan puer. sellere. Nagÿ Marthon regi Dr. Petki Jdejbelj. Donath Jan. Jakab Janos. Petki Jan. Bartha Leórincz regi D. Petki Jdejbelj D. Szeócz Janos. Conf. Matis Janosnak pro fl. Gal Ambrus ezeleót Confiscalt Job. Gal18 Mathe elbudosott zeginsegh mia. Matis Janosnak pro fl. Jdejbelj. Donath Janos Job. Donath Janosnak keõtte magat el pinzert. (313) Agoston Jstuan. Confiscalas utan atta Donat Georginek magat. Fabian Mihalj regi Dr. Kis Bartalis. Mate Janos.. Conf. Nagÿ Thamas regi Dr. Donath Janos regi Job. uthan. Donath Janos Job. heliben lakik. Confiscalas uthan. 5 Confiscalas utan atta magat. Donath Benedek. Petki Jan. 2 Servus extraneus No. 1 442 . Matis Janosnak cziak mostansagh atta magat lopasert. Makar Geórgÿ. Zep Jakab regi Dr. utan. most Chiwreos Janosne Zolgaia.. Mihacz Pal Job. maga Donath Janos Jobbagia.. 14 Jnquilini No.Pedites pixidarii: Kiralÿ Mihalÿ regi Dr. Simon Jstuan. Mihacz Pal Job. Jakab Simon... Donath Janos Job. Donath Janosnak Zolgal mostan. sellere. Jdejbelj. s megh ualtozot 25 forintal. idegen fj. Vitalius Lazar. Jakab Jmreh. Simon Peter. 9 Jobbagiones: Jakab Janos. 8 Confiscalas uthan atta magat. Kaniztos Mihali Job. Kaniztos Mihali Job. 7 atta magat. Veres Peter Job. Georgi Leórincz. Petki Jdejbelj. No. 8 atta magat Confiscalas uthan..

Bekes Jstuan sellere. 12 Pedes pixidarius: Zabo Balas. Petki Jdejbelj. Baka Marton puer. No. KURTAPATAK Nobiles: Czomortani Ferencz Chiomortani Lazlo. 1 Primipili: Bartos Jstuan Bartos Miklos Bartos Miklos minor Chiauar Marthon Chiauar Thamas Barabas Peter Vas Mihalj maior Vas Jakab maior Baka Lukacz (315) Zep Demeter Zep Balas Kis Bartos Mihalÿ Kws Gergelÿ Albert Janos. Bak Mihalj debilis. Jmrehfie volt. Confiscatus No. Petki Jdejbelj. No. Beóleóni Antalne. No. Barabas Mate fia Balint. 14 Pedites pixidarii: Kis Lazar regi Drab. 2 Primipili: Bekes Mihalÿ Bekes Jstwan Czipeó Balas Baka Lazar Baka Marthon Baka Mattjas Baka Jlljes Baka Janos (314) Baka Geórgÿ Torbok Miklos Sido Jan. Borozdolo Lukacz Job. utan. Kws Vas Jakab. puer. Donath Janosnak Zalagul atta magat cziak nem regen. 1 CON. Zabad Zekelj heliben Zallott. 1 Libertini: Sigmond Janos Zep Balas. No. Theóreók Jstuanne Job.. 4 Jnquilinus No. Cziki Janos puer. túes Marthon regi. Boso Andras. Confiscalt. Petki Jdejbelj.. Kereztes Simon idegen fÿ. 1 Avitici No. Miko Georgj Job. Zep Agota. Conf. D. Retÿ Jstuan deak biria Confiscalas uthan. Baka Gergelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. s onnan Zolgal. No. Giulaÿ Janos. Olah Marton idegen fÿ. puer. Bartalius Marthon. 7 Jobbagiones: Torbok Mihalj. Borozdolo Lukacz Job.. EZTELNEK Nobilis: Zaczuaÿ Janos puer. Torbok Geórgi. Kerekes Jakab 443 . No. Pal Jakab Dr. Zanto Mate Barra Thamas puer Zabo Jstuan puer. Sarkanj Jstwan. Baka Miklos Job.CON. Boso Mihalÿ Vas Peter fia Jstuan. lofeó heliben zallott.

Donath Ferencz Job. Confiscalt. Zep Jstwan Kouachÿ Lukacz. utan. Donath Janosnak Budaj Geórgÿ. Chiauar Marton sellere. Zaczuaj Ferenczne Job. Zaczuai Ferenczne Job. Job. Gall Janosne. Nagi Janos maior. Chiauar Marton sellere. Chiauar Thamas Nagÿ Geórgÿ. utan. Vas Mihalj sellere. Benedek Marton Chiki Gergelj. Confiscalt. Kiralÿ Lazlo Zaz Andras. Lukacz Jstuan. Janczio Foris. Kurta Janos.. Kopacz Andras. Varga Andras Confiscalt Job. Zaczuai Ferenczne Jnquilini No. Zaczuai Ferenczne Job.. Confiscalas feje keóteót Job. 1 Zep Andras Dr. Confiscalt. Zaczuaj Ferenczne sellere. Zaczuai Ferenczne Job. Avitici No. Georgÿ Balas. Jobbagiones: Zigiarto Pal. Confiscati No. Orbaÿ Janos. Subiugatus No. leania maratt.. (316) Santa Gergelj benna (317) Varga Janos. Albert Janos Job.. Eos. Jmecz Jstuan Job. Libertini: Tuson Peter. Donath Ferencz Boso Andras maior Job. Vas Mihali sellere. Doris Janos megholt. Eós. Giarfas Simon sellere. Matis Janosnak az Zolgalat eleótt atta magat Conf. Tott Geórgÿ. Polgar Demeter. Zeocz Janos. Chiauar Thamas sellere. Zaczuaj Ferenczne sellere. Zep Janos senex. Kerekes Lukacz senex. Mate Lukaczne Zep Balint sellere. Mihacz Pal Eós Job. Kerekes Pall senex Varga Simon.. Giarfas Simon Boso Janos.. 16 444 . Kelemen Mihalj Veres Janos. Zaczuai Ferenczne Job. Jmecz Jstuan Eós Job. Porondi Gergelÿ Kadar Geórgÿ.. regj. Kis Gergeli sellere. Zaczuai Ferenczne19 nem regen atta magat. Donath Ferencz Job.. Bartos Miklos sellere. Bartha Jstuan sellere. Pais Georgÿ. Zaczuaj Ferenczne Zaz Janos. Job. Kerekes Lukacz sellere. No.. Zaczuaj Ferenczne Job. Confiscalt. Balint Peter senex Viragh Janos. Confiscalt.Kws Ferencz. Job. 16 Job. Torbok Janos Confiscalt. Chiuar (!) Thamas Nagi Georgi minor sellere.. Nagÿ Gergelÿ. Zaczuai Ferenczne Nagj Janos minor. 20 Nagj Mate. olahfj. Apor Lazar Job. Goczman Jstuan. No. Donath Janosnak atta Gal Lukacz. Zaczuai Ferenczne sellere. Fabian Jstuan Varga Mihalÿ. Baricz Georgi. Varga Balas. Doris Miklos. Torbok Georgi senex Kouachÿ Janos. Bencze Geórgine. magat Confiscalas uthan. Thóreók Jstuanne Job. Torbok Thamas Keómies Gergelÿ. 14 Janczio Martonne.. Beneó Mate sellere. Zaczuaj Ferenczne Job. 7 Confiscalt.

Zegin. Sombori Matias kudus. Zolga. Radulj Andras hauaselui fi. 2 (318) Libertini: Janka Peter Kiczid Jstwan Boso Gergelÿ Mate Janos Matias Simon. de lofeó heliben Zallott Ferencz Andras puer Elekes Benedek puer. 445 . mia Zolga. 34 Pedites pixidarii: Setet Peter Dr. ZENTKATOLNA Nobilis: Kemenÿ Janosne Relicta. No. 3 Sido Jstwan Balogh Marton Janka Mihalÿ CON. Olah Sztoika. leania vagion Demien Demeter Demjen Kelemen Demien Mihalj puer Georbiro Marthon Fabian Leorincz debilis Lazlo Andras. Veres Jstuan. benna. 8 Jobbagiones: Balogh Gergelj. Zekelj. de Drabant heliben lakik Czeh Miklos Banffi Jlljes Banffi Janos Nagÿ Ferencz Demien Balint meg holt. Jmecz Jstuan Job. Zegin. Jlka Demeter.CON. leania vagion. No. Chiomortani Janosne Job. No. 1 Primipili: Simon Lazlo regi lofeó. Jozagat is el atta Kelemen Peter Farago Jstuan Zab. No. mia Zolga (319) Demien Janos Czeh Lazlo Elekes Thamas Fabian Geórgÿ Czeh Balas Czeh Leórincz Zalaj Peter Polos Geórgj Kis Czeh Miklos Pal Jstwan Pal Andras Ferencz Mihalÿ Ferencz Geórgÿ puer Polos Jstuan Czeh Jmreh Vas Janos puer Vas Ferencz Giulaj Jstuan. Sigmond Jstuan Job. Donath Ferencz sellere. CHIOMORTAN Nobilis: nullus Primipili: Biro Jmreh Biro Jstuan Biro Marthon Jakab Menihart Boso Jstuan megh holt. Avitici No. Chiomortani Ferencz Job. No. Kopacz Thamas. Osuat Mihalÿ. 4 Jnquilini No. 5 Pedites pixidarii: Boso Marthon regi Dr. Chiomortani Janosne sellere.

Nagi Ferencz Sellere. Parragh Geórgÿ. Confiscalt. Czeh Lazlo sellere. Nagi Andras. Donath Janosnak atta magat cziak nem regen. Legeti Miklos. Nagi Jstuan Job. Bogio Gergelÿ. Farago Thamasne hazaban lakik. Czeh Lazlo sellere. 3 Jnquilini No. Beór Georgj. Kopacz Mihalj. Kemeni Janosne Eós Job. 11 . de most Zegin. Kemeni Janosne Job. Confiscalt. ALMAS Nobilis: nullus Primipili: Abran Gergelj Czipeó Miklos Peóteó Gaspar Peóteõ Peter 446 Peótjeõ Jstuan. Balint Janos. Kemeni Janosne Job. No. Czeh Miklos Job. Confiscalas uthan Beneó Janos Beneó Mathe Peóteó Andras puer Matias Andras puer Põtjeõ Demeter puer Pais Mihalj lofeo Jozagaban Zallot volt. Kis Czeh Mikloshoz tart. Zaz Marton. Czeh Miklos sellere.. Nagi Martonne. Jlljes Pal.. Ambrus Mihalj. Gocz Andras. Panczel Mihalj. 13 (321) CON. Forro Peter sellere. Erdelÿ Mihalj. Confiscalt. Confiscalas uthan. Kemeni Janosne Job. Czeh Miklos Job. 7 Post confiscationem No. Elekes Thamas Job. Confiscalas uthan. Czeh Mikloshoz tart. Beór Mihalj. Ambarus Balas. 10 Confiscati No. Olah Demeter hauaselui fj. fia vagion No. Kemeni Janosne Job. Henter Thamas. Kemeni Janosne Job. Czeh Miklos Job. Elekes Thamas sellere. Kemeni Janosne Eos Job. 4 Libertini: Incze Janos.. Henter Janos. Czeh Lazlo sellere. Elekes Thamas sellere. szaz fj. Borozdolo Gergelj. Confiscalt Job. Ferencz Geórgine. Silester Jstuan. Keónteós Jstuan. Zabo Geórgÿ. Confiscalas uthan. Balint Demeter. Tusa Mihalj. Confiscalt. Zegin. Demien Demeter sellere. Czeh Miklos fejekeóteótt Jdegen fj. Kis Barta Benedek. Panczel Peter. Tofalj Lenart. Panczel Peterrel lakik Avitici No.Farago Georgÿ Dr. Czeh Miklos sellere. mia Zolga Incze Peter Gergelj Leórincz senex Mihalÿ Pal Barta Benedek Barta Janos.. mia budosik. Gergelj Balint. 6 (320) Jobbagiones: Horuat Bartalis. Kemeni Janosne Job. Parrag Jakab. Forro Peter Job. Confiscalt Job.. Beor Ferencz. Kemeni Janosne Eós Job. Nagi Jstuan Job. Petki Janos idejbelj Farago Leorincz meg holt. Elekes Thamas Kamutitol veótte penzen. Confiscalt Jobbagj. Panczel Andras.. No. Czeh Miklos sellere.

Benedek Gergelj. Varga Mathe.Pedites pixidarii: Fabian Jstuan regi D. Domota Janosne. No. Confiscalt Job. Sigmond Jstuannak szolgal. Ferencz Janos. Petkj Jdejbelj Kelemen Janos. Sigmond Jstuan Job. Nagÿ Simon. Confiscati No.. Sido Georgi sellere. LEMHENŸ Nobiles: Keóuer Gaspar Kaniztos Mihalÿ Donath Ferencz Chiomortani Jstwan Sigmond Jstwan Sigmond Gergelý Chiomortani Miklos.. Confiscalas uthan. Bencze Peter.. Sigmond Jstuan sellere. Kopacz Peter. 2 Jnquilini No. Sigmond Jstuan Job. Sigmond Jstuan Job. Matis Janosnak Confiscalas uthan atta magat. 447 . Veres Georgÿ. Birtalas (!) Balas regi Dr. Jlka Demeter sellere. Fabian Mihalj regi Felzegi Janos regi Beógeózi Geórgÿ regi Birtalan Janos. Benedek Jakab. Kopacz Ferencz. Confiscalt Job. Sigmond Jstuannak szolgal. Olah Fodor idegen fj. Petki Jdejbelj Ezeknek az Petkj Jdejbeljeknek leuelek vagion. 4 Avitici No. No. 7 Post Confiscationem No. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj Baxa Mihali. Miko Georgi Job. 6 (322) Jobbagiones: Kopacz Gergelj. 22 Pedites pixidarii: Lukacz Simon. Keouer Gaspar Job. Petkj Jdejbelj Birtalan Peter. leania vagion Gall Balas Balas Kouacz Lemhenj Ferencz (323) Lemhenÿ Janos Balint Janos Josa Andras Lemheni Ferencz (!) Josa Ferencz Hizo Jstuan Hizo Janos Hizo Mattias Gaspar Jstwan Kouacz Jstwan Zentes Geórgj Kouacz Balint Kouacz Jstuan (!) Kouacz Thamas Baka Miklos. 3 CON. Petki Jdejbelj Baxa Cristoph puer. Donath Jan. Jmecz Jstuan Job. Confiscalt. Kelemen Jstuan. No. No. Zeócz Jstuan. 9 Libertini: Heÿa Benedek Zaz Janos Bartha Peter Nagÿ Mathe Huria Gaspar Nagi Jstuan puer.. Job. Confiscalt Job. 7 Primipili: Kouacz Gaspar Balint Janos Josa Jstwan Setet Jstwan Gal Peter meg holt. Boti Radulj. Donath Janos Job. Jmrehfie uolt. Beógeózi Peter sellere. Sigmond Jstuan Job.

Ferencz Ferencz. Jakocz Andras Miklos Jmreh. Reti Janos. Miczke Balas. Kouacz Gergelj. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Zolga Zegin. Petkj Jdejbelj. Reti Thamas. louon Zolgal. Barra Marton. Porondi Mihalj. Petki Jdejbelj. Varga Benedek. Kouacz Leórincz. Sigmond Demeter. Peótieó Demeter. Petki Jdejbelj. Farkas Marton. Peótieó Balas. Jlljes Gergelÿ. Totth Janos. Andras Gergelÿ. mostan Kaniztos Mihalt Zolgallja. Farkas Miklos. Leórincz Gergelj. Totth Jstuan minor. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. 448 . Miklos Benedek. Petki Jdejbelj. Donath Ferenczet Zolgallia Confiscalas uthan. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Marthon Gergelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Andras Balas. Cziakan Ferencz. Miklos Janos. Kacziulat Dan olahfj. Gabor Lazlo. Petki Jdejbelj. No. Kouacz Jstuan regi Dr. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. puer. Fabian Jstuan regi. No. Petki Jdejbelj. senkjnek nem Zolgal. Ezeknek mind leuelek vagion az Petki Jdejbelieknek. Barra Janos. Vatah Janos. Czok Jstuan. Donath Ferencz Job. Dede Mathe. Zaz Leórinczne. leania vagion. Keóuer Gaspar Eós Job. Nagi Antal biria Jozagatt Husit Balint puer Totth Balint minor Zabo Thamas Totth Balint maior Miklos Peter Gergeli Leorincz Varga Jstuan Barabas Thamas Nÿelen Andras Cziuar (!) Ferencz meg holt. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Conf. (324) Husit Georgj. Keóuer Gaspar Job. Bako Balint. Peóteó Lazlo. Jakab Janos. Miklos Demeter. Petkj Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Sigmond Jstuan Job. Czok Benedek. Petki Jdejbelj. Reti Jstuan. louon Zolgal. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Petki Jdejbelj. 41 Libertini: Peótjeó Peter Janos Kouacz senex Luka Miklos Kouacz Geórgÿ Kouacz Lazlo Jakab Peter senex Theóreók Jstuan Retý Geórgÿ Rety Gergelÿ Czok Geórgi puer Varga Janos kudus (325) Koris Gergelÿ Benkes Jstuan puer. Galczia Jakab. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. uthan. Reti Peter fia Miklos. Petki Jdejbelj. mia. idegen fÿ. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Nÿelen Gergelj senex. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj.. Petki Jdejbelj. Butak Lenart. Czok Gergelj. Balint Kouacz. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. 26 Jobbagiones: Chiakan Balas.

Chiomortani Barra Balint. Sigmond Jstuan Job. Varga Miklos. Job. Chiomortani Janosne Thamas Peter. Job. Bene Balas. Baricz Jstuan. Sigmond Gergelj Job. Chiomortani Janosne Andras Kouacz. Confiscalt. Chiomortani Janosne Job. Zeóke Kereztes. Chiomortani Janosne Job. Gall Balasnak latorsagert Confiscalt. Job. Chiomortani Janosne Santa Balint. sellere. Nÿreó Mihalÿ. Boti Thamas. Keóuer Gaspar sellere. Bencze Georgj. Sigmond Gergelj Job. Chiomortani Janosne Job. Job. Chiomortani Jstuan Job. Jlljes Geórgi. Tompotine Job. Sigmond Jstuan Balint Janos. Bencze Thamas. Eós. Totth Jstwan.. Keóuer Gaspar Job. Chiomortani Janosne Dauid Ferencz. Janosne Job. Dauid Jstwan.Zabo Peter. Pudi Jstuan. Donath Ferencz sellere. Czintos Mihalj. Sigmond Jstuan Job. Mezeÿ Janos. Sigmond Jstuan Job. Gall Balas sellere. Zikzai Geórgi Job. Chiomortani Janosne Zakorias Janos. sellere. Sigmond Jstuan Olah Ztanczul. Tompotine Job. Baxa Gergelj. Keóuer Gaspar Job. Czigan Ztroia. Cziomortani Janosne Cziki Jstuan. (326) Pap Simon. Vak Peter. 449 . Kerepeczÿ Georgÿ. Confiscalt. Zeócz Geórgi. Veres Janos. Keóuer Gaspar sellere. Chiomortani Janosne Zakorias Thamas. Keóuer Gaspar Job. Chiomortani Janosne Bernald Janos. Sigmond Jstuan Job. Keóuer Gaspar Job. Keóuer Gaspar Job. Keóuer Gaspar Job. Chiomortani Janosne Barra Balas. Sigmond Jstuan Job. Job. Chiomortanj Janosne Bencze Pal.. Kadar Jstwan. Bekes Geórgi Job. Benkeó Demeter. Kaniztos Mihalj Job. Chiomortani Janosne Bene Lazar. Santa Janos. Keóuer Gaspar Eós Job. Chiomortani Janosne Bene Peter. Sigmond Jstuan Job. Job. Dauid Thamas. Job. Job. Chiomortani Janosne sellere. idegen fj. Job. Mihacz Pal Job. Zikzai Geórgi Job. Chiomortani Janosne Veres Jmreh. Bencze Janos. Boti Andras. Chiomortani Janosne Vizi Marthon. Torbok Jstwanne. Benkeó Jstuan. Bencze Thamas. Boti Geórgÿ. Nÿelen Balas. Chiomortani Janosne Birta Janos. Job. Job. Chiomortani Janosne Job. Eós. keótte fejet Confiscalas uthan.. sellere. Keóuer Gaspar Job.. Keóuer Gaspar Job. Bene Lazarne. Lezaÿ Georgÿ.. Zeócz Benedek. magat Confiscalas uthan. Bencze Peter. Donath Ferencz Job. Cziki Peter. Koris Thamas. Zikzai Geórgj Job. Sigmond Jstuan Job. Keóuer Gasparnak atta Bencze Andras. Donath Ferencz Bene Gergelj. Santa Mihalj. Job. Jmecz Jstwan Job. Job. Zeocz Jstwan. (327) Benkeó Miklos. Confiscalt. Jmecz Jstwan Job. Jlljes Thamas. Bekes Geórgi Job. Chiomortani Janosne Job. Keóuer Gaspar Job. Donath Ferencz Job. Nagÿ Janos. Zikzai Geórgi Job. Balas Deak. Job.. Miklos Jstuan. Keóuer Gaspar Job. Donath Ferencz Job. sellere. Jano Benedek.

Pedites pixidarii: Feóldi Jstuan. Nagÿ Jstuan Hadi Andras. 450 . Jmecz Jstuan sellere. Job. Jmecz Jstuan job. Kochis Miklos. Eós. Kouacz Miklos. Varoncziaj fj. Donath Janos Job. Balogh Peter puer. No. Jakabos Mate louon Zolgal. Totth Foris. Orbok Mihalj. Libertini: Olah Marton. Donath Janos Job. ẃke Mate. 3 Jakab Janos. Zegin. Nagi Tott Benedek. Primipili: Benkes Balint. 13 Jobbagiones: Kantor Peter. Jakabos Balint puer. Donath Janos Job. No. Jakabos Geőrgÿ Totth Benedek. Veres Peter Baliko Jakab. Gusalios Balas. Avitici No. Jmecz Jstuan Job. Mi