You are on page 1of 865

SZÉKELY

OKLEVÉLTÁR IV
ÚJ SOROZAT IV
SZÉKELY NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK 1575–1627
BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL KÖZZÉTESZI DEMÉNY LAJOS

SZÉKELY

OKLEVÉLTÁR IV
ÚJ SOROZAT IV
SZÉKELY NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK 1575–1627
BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL KÖZZÉTESZI DEMÉNY LAJOS

LEKTORÁLTA IMREH ISTVÁN

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA
KOLOZSVÁR, 1997

Tartalom
A fejedelmi székely politika és a székelyföldi népesség-összeírások (1575–1627)..................................................................................................................5 Rövidítések jegyzéke ..................................................................................................31 I. [1575. július 9. után] A Kerelőszentpálnál Báthory István és Bekes Gáspár közötti csatában a fejedelem hadában jelen volt, továbbá a harc után érkezett és végül a távol maradott marosszéki székelyek jegyzéke..........................................33 Jegyzetek.....................................................................................................................36 II. [1576] Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-,Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken ...........................................................37 Jegyzetek.....................................................................................................................44 III. 1602. augusztus 1.–1603. február 7. Giorgio Basta korabeli székely katonai összeírások ...................................................45 1. 1602. augusztus 1. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett kézdi-, orbai-, sepsiés kászonszéki nemesek, lófők és szabad székelyek katonai összeírása ....................45 Jegyzetek.....................................................................................................................75 2. 1602. augusztus 7. A Giorgio Basta által császár hűségére esketett csík- és gyergyószéki nemesek, lófők és szabad székelyek katonai összeírása..............................................77 Jegyzetek.....................................................................................................................91 3. 1602. augusztus 11. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett udvarhely- és keresztúrszéki nemesek, lófők és szabad székelyek összeírása ..........................................................93 Jegyzetek...................................................................................................................117 4. 1602. augusztus 16. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett marosszéki nemesek, lófők és szabad székelyek összeírása ........................................................119 Jegyzetek...................................................................................................................134 5. Marosvásárhely, 1603. február 7. A Giorgio Basta által császári hűségre felesketett marosszéki nemesek, lófők, darabantok és szabadosok katonai összeírása Marosvásárhelyen...................136 Jegyzetek...................................................................................................................153 IV. 1604. március 15. Az udvarhelyszéki, csíki, kézdi, orbai és sepsi lovasok és gyalogok (nemesek, lófők és szabadosok) összeírása a társadalmi rétegek s ezeken belül a százak falvankénti sorrendjében .....................................................154 Jegyzetek...................................................................................................................190
866

V. 1614. február 17–23. Maros-, Udvarhely-, Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, valamint Csík-GyergyóKászonszék-beli főnépek, lófők, gyalog puskások, szabadosok, jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírása ...............................................................197 1. Index.........................................................................................................................197 Jegyzetek...................................................................................................................202 2. Marosszék.................................................................................................................205 Jegyzetek...................................................................................................................286 3. Udvarhelyszék ..........................................................................................................287 Jegyzetek...................................................................................................................373 4. Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék......................................................................................374 Jegyzetek...................................................................................................................487 5. Kászon-, Csík- és Gyergyószék................................................................................488 Jegyzetek...................................................................................................................546 6. Udvarhelyszéki nincstelenek és zsellérek jegyzéke .................................................547 Jegyzetek...................................................................................................................562 VI. 1616. március 5. A gyergyószéki főnépek, lófők, gyalogos puskások és szabadosok összeírása...........................................................................................563 Jegyzetek...................................................................................................................572 VII. [1616] A jobbágysorba jutott csík-, gyergyó- és kászonszéki lófők és gyalogok, illetve szabad székely örökségek jegyzéke.................................574 Jegyzetek...................................................................................................................584 VIII. 1619. július 13. és 14. Főnépek, lófők, darabantok, szabadosok, jobbágyok és zsellérek összeírása Kézdi-, Csík-, Gyergyó- és Kászonszéken...............................................586 1. 1619. július 13. Kézdiszék .......................................................................................586 Jegyzetek...................................................................................................................629 2. 1619. július 14. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék......................................................632 Jegyzetek...................................................................................................................710 IX. 1627. Az udvarhelyszéki nemesek, lófők, darabantok, hadi szolgálatra visszaszerzett székelyek és jobbágyok összeírása...........................713 Jegyzetek...................................................................................................................810 Mutatók ..............................................................................................................................814 1. Helységnévmutató ....................................................................................................815 2. Tárgymutató és szómagyarázat ................................................................................852

867

A FEJEDELMI SZÉKELY POLITIKA ÉS A SZÉKELYFÖLDI NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁSOK (1575–1627)
A Székely Oklevéltár új sorozata már indulásakor a székelység és egyben a magyarság története eddig feltáratlan vagy legalábbis csak kis mértékben használt forrásainak kiadását tûzte ki céljául. Az eddig megjelent három kötetben közöltük az 1577–1600 közötti udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyveket. Az új forrásközlés visszakanyarodott az idõszerûségébõl cseppet sem vesztett népiségtörténet eszmeköréhez, amelyet a magyar történetírás legjelentõsebb képviselõi hirdettek meg a két világháború közötti korszakban. Erdélyben a népiségtörténet gondolata elválaszthatatlanul kötõdik Jakó Zsigmond professzor nevéhez, aki magával hozta mindazt, amit nagy mestereitõl elsajátított. Felkészültsége, konok kitartása és szívóssága, de nem utolsósorban markáns egyénisége predesztinálta erre. Szakmánkban, a történetírásban az elõrelépésnek két meghatározó feltétele van: az eszmei és módszerbeli megújhodás és új, eddig ismeretlen források feltárása. A két kívánalom szoros egységet alkot, annyira, hogy egyik háttérbe szorítása az egész megújhodás rovására mehet; és ez érvényes fordítva is, mert a sajátos jellegüknél fogva új források feltárása az addig hagyományos eszmei megközelítéstõl nemegyszer eltérõ értelmezési módozatokat igényel. Olyan jelenségekkel, kérdésekkel szembesíti a kutatót, amelyekkel addig csak elvétve találkozott. Az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvek, a tanúvallomások, a perfolyam, az ítéletek és széki döntések gazdag anyaga a törvényhozás és bíráskodás fejlõdésén túl elénk tárta a XVI. század végi székely falu mindennapi életét a maga rendtartásával és feszültségeivel. Színesebbé, árnyaltabbá teszi a gazdasági és társadalmi életrõl alkotott képet. A bíráskodás és perrendtartás már magában bizonyos felkészültséget és jártasságot igényel nem csupán az írott törvények ismeretében, hanem az írásbeliségben is. Ha ehhez hozzáadjuk a XVI. század második felében – az ügyfél érdekétõl függõen – észlelhetõ Werbõczy által rendszerezett magyar jog és az ugyancsak írásba foglalt székely szokásjog közötti választás gyakoriságát, talán érzékeltetjük, hogy ez milyen felkészültséget feltételezett. Amikor a falusbíró írásba tudta foglalni az általa kihallgatott tanúk vallomásait és azt az alakiságnak megfelelõen elõ tudta terjeszteni a széki bíróságnak, ez már jól szemlélteti, hogy az iskolázottság nyomán mennyire jutott a XVI. század második felében az írástudás a székely faluban. A megközelítõleg 70 település pörös irataiban több mint 130 prókátorral találkozunk, akik közül nem egy tudott a törvényszék színén hivatkozni (megjegyeznõk: pontosan hivatkozni) Werbõczy István Hármaskönyvének vonatkozó paragrafusaira vagy a székely szokásjog elõírásaira. Az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvek elõször és minden más forrásnál, még a korabeli vagy közelkorú elbeszélõ forrásoknál is hitelesebben szembesítenek a székely szabadparaszti társadalom köztudatával, a mindennapi életet és magatartást oly nagy mértékben befolyásoló mentalitással, a szokásokkal és hiedelmekkel. Már ez a csaknem véletlenszerûen kiragadott néhány példa is jelzi, hogy az új forrástípus közlése a mai történetírás legmodernebb eszmei és módszertani áramlataiba kényszerítette bele a kutatót, akinek – példának okáért – nem kizárólagosan a modern strukturalizmus módszereivel kell közelednie a forrásokhoz, hiszen már eleve benne találja magát a szokásszerû struktúrákban, a lüktetõ szerkezetek mechanizmusában. 5

Reája „csupán” az a feladat vár, hogy mindezekben eligazodjék és mûködésüket helyes felfogásban és érthetõ módon tárja olvasói elé. A szerfelett mostoha körülmények és korlátok közé szorított magyar történetírás erdélyi ága nem tudta azt nyújtani olvasóközönségének, amire felkészültsége talán alkalmassá tette volna. A feldolgozást egyaránt korlátozták a tudományos kutatáson kívüli ideológiai és nemzeti jellegû kötöttségek. Persze ez az „egyaránt” csak globálisan értelmezhetõ, hiszen az ötvenes évek derekától az ideológiai megszorítások és tiltások már egyre nyomasztóbb jelleget öltöttek. Menedéket számára – akárcsak a tudományosságot feladni nem hajlandó román történészek számára – a semlegesebbnek tûnõ forrásfeltárás és közlés, valamint a történelmet alkotó egyénektõl és közösségektõl megfosztott színtelen társadalomtörténet ígért. Ám itt is szembe találta magát a nemzeti kommunizmus által egyszer s mindenkorra megszabott korlátokkal, hiszen az Erdély történetére vonatkozó források összességükben kerültek szembe a hivatalos múltképpel. Nincs szükség különösebb képzelõerõre, hogy belássuk, melyik fél húzta a rövidebbet. Tetõzte ezt a nem csupán a külföldi levéltárakban való kutatás hiánya, hanem a romániai levéltárak és kézirattárak egyre nehezebb hozzáférhetõsége, míg végül állambiztonsági titoktartás zárlata alá kerültek, és a magyar történészeket nem egy esetben eltanácsolták látogatásuktól. Mindennek ellenére a magyar történetírás erdélyi ága tette le kutatóink asztalára az egyik legértékesebb forráskiadást Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzõkönyvei két vaskos kötetében.1 Hogy a rangos kiadvány, akárcsak a Székely Oklevéltár III. kötete Romániában a letiltott kéziratok számát gyarapította, híven jellemzi az akkori állapotokat. A hetvenes évek elején kezdeményezett Székely Oklevéltár új sorozata tehát az erdélyi magyarság történetére vonatkozó forráskiadás felkarolásának gondolatával indult útjára. A Pataki József és alulírott összeállításában, elõszavával, bevezetõ tanulmányával és jegyzeteivel ellátott, eddig nyomdafestéket látott három kötet csak részben volt a belsõ címlapon feltüntetettek érdeme. Születésénél, a kiadásra szánt források kiválasztásánál ott bábáskodtak az erdélyi magyar nyelvészet és történetírás legjelesebbjei, név szerint Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Benkõ Samu, Imreh István és Kiss András. Utóbbi kivette részét a kéziratot véglegesítõ munkálatokban is. A Domokos Géza vezette Kriterion Könyvkiadó pedig öregbítette az erdélyi magyarság mûvelõdésében szerzett érdemét azzal, hogy magára vállalta a kiadást, miután a Román Akadémia Kiadója, kereken egy évtizedig tartó huzavona után elzárkózott az elsõ kötet megjelentetésétõl, noha ezt éppen úgy, mint az Akadémia Történettudományi Intézetének akkori vezetõsége és Tudományos Tanácsa, egyértelmûen és messzemenõen támogatta. A kezdeményezés a székely történelem új, addig ismeretlen vagy legalábbis ritkán felhasznált forrásainak irányában nem volt azonban elõzmények nélkül. Még a negyvenes évek közepén Imreh István a székely falutörvényeket kezdte faggatni, majd utána a hetvenes évek elejétõl kiadott könyveiben és tanulmányaiban2 meghonosította történetírásunkban a rendtartó székely falu fogalmát. Tágabb értelemben a Székely
1 A kolozsmonostori konvent jegyzõkönyvei (1289–1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezetõ tanulmányt írta Jakó Zsigmond. I. 1289–1484 és II. 1485–1556. Akadémiai Kiadó. Bp 1990. I. kötet 1078 oldal + 16 fénykép; II. kötet 1082 oldal + 15 fénykép. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok) 2 Ezek között: Székely falutörvények. Kolozsvár 1947; Székelyföldi paraszti jegyzõkönyvek pásztorlási határozatai (1717–1928). = Agrártörténeti Szemle. 1959. 161–190. old.; A rendtartó székely falu (Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából). Bevezetõ tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Kriterion Könyvkiadó B 1983.

6

Oklevéltár új sorozata elõzményeihez és kutatási légköréhez tartoznak Benkõ Samu kiadatlan vagy kiaknázatlan forrásokra alapozott tudomány- és mûvelõdéstörténeti könyvei és tanulmányai, nemkülönben Egyed Ákos, Csetri Elek és Magyari András kiadványai és feldolgozásai. Mielõtt még kiadásukra került volna sor, Imreh István és Pataki József a XVI. század végi és XVII. század eleji udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyveket a gazdaságtörténet szempontjából tanulmányozták.3 De ezt megelõzõen Szabó T. Attila évtizedeken át kutatta a protocollumokat, melyek a ma már VIII. kötetnél tartó Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár4 állandóan idézett forrásai. Övé az érdem, hogy még 1958ban közölt is belõlük egy részletet.5 Nem mondunk tehát újat, ha rögzítjük, hogy az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvek közlõi a már beérett gyümölcs leszedéséhez láttak. A megállapítás – bizonyos megszorításokkal – érvényes a XVII. századi székely népességösszeírásokra is. Eddigi feltárásukról, feldolgozásukról és részleges vagy az egyes összeírások – igaz, ritka – teljes közlésérõl nemrég külön tanulmányban tájékoztatott e sorok írója.6 Ami pedig a jelen kötet összeírásait illeti, a hozzájuk fûzött jegyzetekben külön-külön jeleztük a kiadás könyvészeti adatait (ha szövegük közzétett). Felesleges lenne itt mindezt megismételni. Szövegközlésünk kérdésére alább részletesebben visszatérünk, itt csupán azt jegyezzük meg, hogy a kötetünkbe foglalt összeírások túlnyomó része elõször lát nyomdafestéket. A gondolat, hogy ezeket az egyedi és a székely történetre jellemzõ forrásokat kiadásra elõkészítsük, már akkor felvetõdött, amikor a hetvenes évek elején az újrainduló Székely Oklevéltár távlati tematikájáról folytattunk eszmecserét. E sorok írója attól kezdve látott hozzá tanulmányozásukhoz, az eredeti kéziratok fénymásolatainak összegyûjtéséhez és lemásolásukhoz. Munka közben be kellett látnia, hogy az akkori körülmények teljesen kizárják a kiadás esélyét. Elképzelhetetlen volt, példának okáért, hogy az 1614. évi Bethlen-féle székely „lustra” napvilágot lásson, amikor benne a románok csaknem kizárólagosan mint frissen megtelepedett „jövevény” (a fogalmat a forrás használja latin advena vagy magyar jövevény változatában), zsellér vagy jobbágy elemként jelentek meg a Székelyföldön, ezt pedig nem lehetett volna összeegyeztetni a dák–római eredetû román õslakosság folytonosságáról és elsõbbségérõl szóló román történetírás álláspontjával, legalábbis a székelyek lakta területeken, habár õk – úgymond – „mindig mindenütt a többségi õslakosságot alkották”. Reménytelennek látszott a közlés az akkor ugyancsak meghatározó hivatalos vagy félhivatalos álláspont körülményei között Magyarországon is. Elég itt utalni arra, hogy milyen ellenállás elõzte meg a háromkötetes Erdély története megjelenését 1986-ban! Elképzelhetetlen volt a kiadványt az 1614. évi összeírás mellõzésével kezdeni; hiszen ez a leggazdagabb és legrészletesebb az egész XVII. században és Aranyosszék kivételével az egész székelységet felöleli. A munka folytatását táplálta a remény akkor is, amikor a levéltári búvárkodásokat egyre inkább korlátozták. Az 1989. decemberi változások igazolták a kiválasztott út helyességét. Akkor is, ha a szellemi-eszmei légkör, legalábbis Romániában, még nem nyerte vissza a nyitottságot, ma már lehetetlen
3 Imreh István–Pataki József: Adatok Udvarhelyszék mezõgazdaságához (1570–1610). = Aluta (Sepsiszentgyörgy) 1969. 131–141; – Adatok Udvarhelyszék állattartásához (1570–1610). = Aluta. 1970. 161–184; – Contribuţii la studiul agriculturii transilvane (1570–1610). = AMN. 1969. 189–209. 4 SzT. 5 Szabó T. Attila: Udvarhelyszéki tetemrehívás 1589-bõl. = Magyar Nyelv. 1958. 136–137. 6 Demény, 1994. 53–65.

7

ideológiai és politikai indíttatású parancsszóra betiltani forráskiadásunkat. Némileg javultak a levéltári kutatások körülményei s velük együtt a kiadatlan források feltárásának lehetõségei is. * A székely történelem egyedi és sajátos forrását alkotják a feudalizmus kori népességösszeírások. Mind a szakirodalomban, mind a korabeli XV–XVIII. századi forrásokban jelölésükre különbözõ fogalmakkal találkozunk: székely lustra, katonai összeírás, lustratio, collustratio, inquisitio seu perlustratio, connumeratio regestrum, regestum, cathalogus, lajstrom. Kiadványunkban a népességösszeírás fogalma mellett döntöttünk, mert szerintünk ez közelíti meg leginkább sokszínû szerkezetüket és változatos tartalmukat. A jelen kötetben közölt összeírások közül csak az 1604. évi számítható katonai összeírásnak, ebben ugyanis a székek rendjében százanként és ezen belül falvanként írták össze külön-külön a lófõket és puskás gyalogokat. A többi, habár a katonai szolgálatra alkalmas és kötelezett elem számbavételét és védelmét célozta az erõszakos eljobbágyosítással vagy önkéntes eljobbágyosodással szemben, szoros értelemben már nem tekinthetõ katonai összeírásnak. Még a Basta-féle 1602. és 1603. évi összeírások sem számíthatók katonai összeírásoknak, noha címük szerint azon székelyföldi családfõk nevét vették fel a lajstromba, akik felesküdtek a császár hûségére. A számba vettek több mint nyolc százaléka volt jobbágy. Ám ez csak részben fedte a valóságot: a jobbágyok aránya nagyobb volt. Ezt sugalmazza az 1602. évi sepsi-, kézdi- és orbaiszéki összeírás rétegenkénti számának összegezésénél az íródeák megjegyzése. A szabad székelyek száma után (lásd az összesítést a 86. lapon) ugyanis a következõket írta: „Ezek közt jobbágy is itélem vagyon 200, kiknek az urok [az összeíráskor] jelen nem volt, szabad székelyeknek íratták magok[at].” Az 1614. évi Bethlen-féle „lustra” még kevésbé mondható katonai összeírásnak, noha a fejedelem azzal a nem titkolt szándékkal vette számba (Aranyosszék kivételével7) a székelyföldi települések családfõit, hogy a század elején jobbágysorba jutottak közül minél többet állítson vissza a katonai szolgálatot teljesítõ székelyek közé. Ezt bizonyítják a jobbágyok neve után fûzött megjegyzések, amelyek egyik vagy másik székely jobbágysorba jutásának körülményeit és okát rögzítették. A kötetben közölt 1616. évi két összeírás sem katonai összeírás jellegû. Az egyik a gyergyószéki fõemberek, lófõk és gyalogok jegyzékét tartalmazza, a másik pedig a csík-gyergyó-kászonszéki jobbágyokét. Legkevésbé katonai jellegû összeírás az 1619. évi három jegyzék. Ebben ugyanis a falvanként jegyzékbe foglalt nemes, lófõ, darabant, jobbágy és zsellér családfõk nevét egyenkénti állatállományuk (ökör, tehén, ló, juh és sertés) számbavétele követi, minden bizonnyal az úgynevezett császár adaja kivetési szándékával. Az 1627. évi udvarhelyszéki összeírás is tanúskodik Bethlen Gábor eltökélt és konokul követett szándékáról, hogy a katonáskodó székely elemet védje az eljobbágyosodástól, hogy a jobbágysorba jutottakat visszaállítsa a hadi kötelezettséget
7 Ez távolról sem jelentette azt, hogy az 1614-ben készített összeírás nem terjedt ki Aranyosszékre, jóllehet a vármegyei területektõl körülvett és a Székelyföld tömbjétõl elszigetelt, mindössze 21–23 települést magában foglaló szék fejlõdése sok mindenben eltért a többi székely székétõl. Nagy a valószínûsége annak, hogy ez is megsemmisült az idõk folyamán, hiszen az egész XVII. századból eddig csupán két aranyosszéki összeírás kéziratát sikerült fellelni a levél- és kézirattárakban. A többi székely szék, de különösen Udvarhely anyaszék írásos örökségének szétszóródása, elkallódása és megsemmisülése nem volt olyan nagy arányú, mint az aranyosszékieké.

8

teljesítõ szabad székelyek soraiba. Jelzi ezt nem csupán a visszaszerzettek (recuperati) külön számbavétele, de a jobbágyok minél pontosabb összeírása a földesurak és ezen belül a települések sorrendjében. Állítjuk mindezt a ránk maradt, eddig feltárt és a kötetben kiadott összeírások tükrében. Sem a lustra, sem a katonai összeírás fogalma nem fedné azt a valóságot, amely a közölt anyagból kitûnik. Nem tagadjuk, sõt hangsúlyozzuk, hogy a megõrzött összeírások csak csekély részét alkotják annak az írásban rögzített anyagnak, amelyet Mátyás korától kezdõdõen összeállítottak. Ezek között viszont a határozottan katonai jellegûek messze felülmúlták a más természetû lajstromokat. A kifejezetten katonai összeírások idõhöz, helyhez és különösen a hadviselés alkalmaihoz kötött jellegüknél fogva az idõk múlásával elveszítették értéküket. A hadjáratokban, harcokban és csatákban részt vett és a hazatért székelyek már nem azok voltak, akik a jegyzék szerint hadra keltek. Százával és ezrével maradtak a csatatereken, lettek a járványok, betegségek és más viszontagságok áldozatai. Az eredeti jegyzék ezzel idejét múlta. A rákövetkezõ hadi szemlén új jegyzéket kellett összeállítani a megjelentekrõl, vagy legalábbis helyesbíteni kellett a régit. Utóbbira a legjobb bizonyíték az 1604. évi katonai összeírásban a nevekhez fûzött sok megjegyzés: absens, absentes, obiit, sánta, béna, félszeg, világtalan stb. Okleveles és elbeszélõ forrásaink nemegyszer említenek olyan székely katonai összeírásokat, amelyeknek a ránk maradt írásos emlékeket õrzõ levéltárakban és kézirattárakban ma már nyoma veszett. Tudunk róla példának okáért, hogy Bocskai István idejében több ilyen katonai összeírás készült a hadra rendelt székelyekrõl. De csak sajnálhatjuk, hogy ezek közül egy sem maradt ránk, vagy legalábbis eddig fejedelemsége idejébõl, akárcsak Rákóczi Zsigmond vagy Báthory Gábor korából egyetlen székely összeírást sem sikerült fellelni az általunk átnézett levél- és kézirattárakban, mint ahogy semmi nyomukra nem találtunk a székelyek történetére vonatkozó szakirodalomban sem. Hogy miként folyt a hadra induló székely csapatok katonai összeírása, arra éppen Bocskai István intézkedései nyújtják a legrészletesebb felvilágosítást. 1605 õszén a fejedelem parancsára székely hadak mentek ki hozzá a Felvidékre. Ám ezek felkészültségével és számával elégedetlen volt. Errõl azonnal írt Rákóczi Zsigmond kormányzóhoz, meghagyván neki, hogy a székelyek generálisával, Petki Jánossal egyetértve tegye meg a szükséges intézkedéseket. 1605. december 18-i levelével Petkit is megkereste. Értesítette az elõtte megjelent székely lovas és gyalog csapatok hazaküldésérõl, mert „most az üdõ és az alkalmatosság” úgy alakult, hogy nem kellett õket harcra vinni. Jelezte azonban, hogy „panaszunk méltán ilyen okokért lehet, hogy sem annyi számú, sem arra az üdõre, mint mû kívántuk volt,8 nem érköztenek, készületi [megfelelõ hadi felszerelésük] pedig annyi számú népbõl, az minemû ezeknek volt, ugyancsak alávaló dolog”. Ha a rosszul felszerelt székely csapatokat csatára kellett volna vezényelni, az egész székelységre nézve csak gyalázatot hoztak volna. Megemlíti a Petkinek írt levélben, hogy „Rákóczi uramnak írtunk bõségesen az dolog felõl, hogy ezután ha kiben és miket kívántatik, hasonló fogyatkozás az székelység szolgálatjában ne essék”. Utasítja Petkit, hogy a kormányzóval való találkozás és a dolog megértése után, „minden székekre hirdessen generális mustrát [általános hadi szemlét] és registrom szerént mindeneknek neveket írassák föl, ráerõltetvén, hogy az lovassa szerszámos és kopjás, az gyalogja veres köntösben öltözzék és úgy álljon elõ,
8 Trócsányi Zsolt utal több olyan eddig kiadatlan Bocskai-levélre, amelyekben sürgeti Rákóczit, hogy küldjék hozzá a székely hadakat. Rákóczi Zsigmond pedig Petkinek ír a kérdésben ismételten a fejedelem haragjára is utaló leveleket. Trócsányi: Rákóczi, 79.

9

mikor hadra kévántatik, erre minden szabados hadnagynak és tizedesnek az õalatta valójára gondja legyen (a kiemelések tõlem – D.L.), közel való napot praefigálván [kitûzvén] nekik és az üdõ alatt kétszer is megmustrálván õket, hogy inkább készek legyenek, és annak utána is gyakor mustrákkal serkenteni és oktatni az készenléthez”.9 A tapasztaltakon okulva, amikor 1606 nyarán az 1606. április 4-én Kolozsvárott tartott országgyûlés határozatainak megfelelõen10 négyezer fõnyi székely had kiállítását rendelte el, elõre gondoskodott összeírásukról és arról is, hogy az induláskor számba vettek lajstromáról neki elõzetesen másolatot küldjenek. Errõl részletesen beszámol Rákóczi Zsigmond 1606. július 6-án Gyulafehérvárról Petki Jánosnak írt levele. Értesíti arról, hogy levelet kapott Bocskaitól11 és annak azon részét, amely a 4000 székely lovas és gyalog kiküldésére vonatkozik, másolatban neki is megküldi. A fejedelem utasításának megfelelõen a kiküldendõ székelyeket „mustráltassa olyképpen meg ..., hogy személy szerént azok az kiknek ki kelletik jõni, legyen fölírva ... az regestrumban, hogy szolga és egyéb rend ki ne jõjjön, hanem az kit ott benn felírnak, szömély szerént itt künn is ugyan azon találtassék; ezeknek minden székökrõl, hadnagyjok, kapitányjok meglegyen, és jó rendtartással szép szerrel [hadi felszereléssel] legyenek. Az otthon való mustrálásnak az regestrumát, minekünk ide küldjék ki, hogy ahhoz képest tudhassuk itt künn is õket megmustráltatni és minden kapitántúl, hadnagytúl, úgy amint ott benn rendelték, tudhassuk elõkérni ugyanazon embereket, az kik ott benn fel lesznek a regestrumba iratván.” Így szólt a fejedelem utasítása, de ezt Rákóczi azzal toldja még meg, hogy a fejedelmi parancs szerint Petkinek személy szerint a mustrálásra és „minden kapitánság
A levél teljes szövegét lásd: EOE. V. 400–401. és Benda: Bocskai levelek, 182–184. Az 1606. április 4-ére Kolozsvárra összehívott országgyûléshez benyújtott fejedelmi elõterjesztésében Bocskai a székelyek hadi kötelezettségeire vonatkozóan a következõket írta elõ: „III. Az egész székelségrõl két ezer veresben öltöztetett gyalogokat kívánunk, jó puskásokat és két ezer válogatott jó lovas kopjásokat, nem úgy mint az elmúlt õsszel, hogy csak szeginyeket és ruhátlanokat kénszerítsék kijõni erõszakkal az kapitánok, hanem az értékesét és válogatottát hozzák ki, az kik a szolgálatot messze földre inkább kibirhassák.” A IV. pontban azt is megkövetelte, hogy a székenként elrendelt székely csapatokat külön-külön mindenik szék kapitánya „személy szerint” kísérje el a hadba. Elõterjesztése VIII. pontjában elõírta, hogy a kirendelt 4000 székely lovas és gyalog székelyen kívül az ország határainak védelmére Petki János tartson készen ötszáz gyalogot és kétszáz lovast, akik Rákóczi Zsigmond kormányzó parancsára, a szükségnek megfelelõen „vigyázásnak okáért vagy az végekben, vagy közel a végekhez fenn legyenek. Azonkivûl is penig az otthon maradó székelség, mind penig nemesség fejenként, füstönként, oly készen és oly vigyázással legyen, hogy gubernátor uram parancsolatjára okvetlen a hol az szükség kivánja, szolgáltathassák õköt, és generálisuk Petki uram, otthon maradó vicekapitánok által oda menjenek, vitessenek, a hol az szolgálatnak helye kivánja. Az Aranyosszékiek is azonképpen az országnak otthon történendõ szükséges szolgálatjáért honn maradjanak és gubernátor uram parancsolatjára, vagy rész szerint vagy mindenestõl kivántatik, ott szolgáljanak; nem csak nekünk, hanem magoknak szolgálnak evvel õ kegyelmek.” (EOE. V. 405–406.) 11 Trócsányi Zsolt levéltári adatokra hivatkozva jelzi, hogy 1606 „júniusában-júliusában találkozunk aztán azzal, hogy Bocskai ismét sorozatosan rendelkezik hadak ki-, illetve Magyarországra felküldése iránt a kormányzónak, az pedig (egy nap néha több rendeletben is) Petkinek, úgymint június 24-én, majd 30-án két ízben is, július 3-án és 6-án”. A fejedelem július második felében két ízben is mintegy biztosokat küld Erdélybe a hadak kiindítására. Elõbb Bocskai Miklóst. Az július 24-én érkezik Gyulafehérvárra Bocskai rendeleteivel: „Petki (a fejedelem korábbi rendelkezései szerint) legyen készenlétben a székelységgel, hogy Bocskai rendeletére azonnal indulhassanak. Lajstromot is kíván a székelységrõl. Rákóczi július 26-án továbbítja a rendelkezést a székelyek generálisának, egyben azonban felterjesztést is tesz a fejedelemhez, kérve: közvetlenül Petkinek rendelkezzék a készenlétet vagy indulást illetõen. Augusztus 1-én Nagy András s vele Stroncz Ferenc érkezik Gyulafehérvárra Bocskai rendeletével. A kormányzó másnap továbbindítja õket Petkihez, de még augusztus 1-én ... utasítja a székelyek generálisát: »minden fõkapitánynak írjon, hogy haladéktalanul induljanak székük hadával«.” Trócsányi: Rákóczi. 79–80.
10 9

10

alatt való hadnagyoknak, tizedeseknek és közlegényeknek, mind lovag, gyalognak neveknek regestrálására ... gondviselése legyen”. Reméli – úgymond –, hogy Petki „ez ideig is” a megmustrált székelyek összeírását elvégeztette és az így elkészült regestrumot „mentõl hamarébb küldje kezünkbe, hogy õ felségének kezébe juttathassuk, ha penig készen nem volna, kegyelmed siessen minden székekrõl elkészíteni és ide küldeni”. Mivel Szent Margit napjára (július 13-ra) úgyis Gyulafehérvárra részleges országgyûlésre kell jönnie, Petki „akkorra minden széknek regestumát kezéhez vévén, hozza” magával, hogy a fejedelemhez induló emberrel küldhesse meg Bocskainak.12 Biztonság kedvéért, hogy parancsát teljesítsék, Bocskai fejedelmi biztosait küldte a Székelyföldre, és errõl 1606. július 15-i levelében értesítette Petkit.13 Ám július 20-án maga Bocskai is írt Petkinek, utasítván õt, hogy a Nagy Albert parancsnoksága alá rendelt 4000 székely névjegyzékérõl a másolatot neki is küldje meg. 14 Nem férhet kétség hozzá, hogy az 1606 augusztusában Bocskaihoz küldött székely lovasokat és gyalogokat összeírták és a lustra Bocskai kezébe került. Rendelkezése szerint a lajstromot széki kapitányságonként, a hadnagyok rendjében állították össze, persze külön a lovasokét és külön a gyalogokét. Hogy a hadra induló székelyek katonai összeírása rendszeres dolog volt, azt a források ismételten megerõsítik.15 De utal a hadak összeírására Bocskai István 1606. április 29-én kiadott hadi rendtartása is.16 Ez volt tehát a székely katonai összeírások megszokott rendje és mechanizmusa, s mint ilyeneket nem sorolhatjuk a sajátos székely források sorába. Tudott dolog, hogy a vármegyékbõl hadba induló nemesi és mezei csapatokban részt vevõ személyekrõl is rendszeresen készítettek lajstromot. A XVII. századból sok ilyen lajstrom található a levéltárakban. Ugyancsak rendszerint jegyzékbe foglalták a zsoldos hadakban szolgáló egyének nevét is, ha nem egyébért, legalább a kifizetett zsoldról való elszámolás miatt. A székely összeírások már Mátyás király 1473. évi utasításától kezdve jelzik a sajátosan székely források megjelenését. Egész Erdély és Magyarország területén a feudalizmus korában csak a székelyföldi családfõkrõl készültek ilyen összeírások. Ennek magyarázata a katonai szolgálatot teljesítõ szabad székely társadalom ugyancsak sajátos fejlõdésében keresendõ és persze ezzel kapcsolatban a központi hatalom azon érdekében, illetve törekvésében, hogy a katonáskodó szabad székelyek a hadban
EOE. V. 424–425. EOE. V. 316. 4. számú jegyzet. 14 Bocskai figyelmeztette Petkit, hogy mielõtt Nagy Albert fejedelmi biztosa „eleibe rendelné és elindítaná” a 4000 székelyt, „regestrumban mind kapitányoknak, hadnagyoknak és mind az egész seregnek neveket felírván, meglássa kegyelmed, hogy azok közt szolgarend, béres, micsoda ne legyen, hanem ki-ki személye szerént maga legyen jelen, és annak a mássát ... minékünk küldje ki”. ETA. IV. 342–343; Benda: Bocskai levelek, 233. 15 Nagy Szabó Ferenc írja az 1623. év alatt: „Bethlen Gábor újólag kezde oda fel készülni. Madarason volt az apámnak hat ház jobbágya, s én errõl felültem vala. Lõn egy mustra Lõrinczfalván, az hol maga is volt Bethlen Gábor, és felírata az hadba engem” (ETA. I. 140.). Tholdalagi Mihály 1636-ban „a koronkai mezõn a marosszéki fegyveres erõ számbavételét – lustráját – hajtja végre” – írta Mikó Imre (ETA. I. 222.). Az 1677ben kibocsátott utasítás szerint „zászló alá írják” azon lófõ és darabant székelyeket, akiket törvénytelenül tettek jobbágyokká (SzT. VII. 1190.). Mindezeken túl a XVII. század második felébõl több részleges vagy teljes katonai összeírás maradt ránk. 16 „Secundo: az lovas hadnak az õ regulája és rendtartása ez, hogy az lovas kapitány legfelebb 500 lóval lehessen, és az kapitány felebb való hadnagyát 100 lovasnál ne tartson alatta, és mind az kapitánnyal, mind az hadnagyokkal az alattok való vitézeknek számok és nevek mind rend szerént írva legyen”. (TTár. 1903. 476.) Szamosközy István is átírta történelmi följegyzéseibe Bocskai hadi rendtartásának szövegét. Ez a szöveg némileg eltér a már idézettõl, érthetõbb is lévén. Így a „100 lovasnál ne tartson alatta” a két utolsó szó között Szamosközynél áll a „feljebb” betoldás, a szöveg végén pedig a Szamosközy átírása így hangzik: „nevek mindenkor rend szerint felírva legyen”. (TTár. 1892. 428.)
13 12

11

szolgáljanak. A székelyek ugyanis évente egy hónapig minden fizetség nélkül, saját költségükön és hadi felszerelésükkel voltak kötelesek hadi szolgálatot teljesíteni, s csak a hónap leteltével kaptak valami zsoldot, de rendszerint jóval kisebbet, mint a király vagy késõbb az erdélyi fejedelem szolgálatába szegõdött idegen zsoldosok. Az általános, vagyis az egész Székelyföldre vonatkozó összeírásokat kivétel nélkül a király, majd késõbb az erdélyi fejedelem utasítására és annak megfelelõen állították össze. Ezek tehát a központi hatalom írástermékei voltak, s mint ilyenek egyben a központi hatalom székely politikájának legmegbízhatóbb tükörképei is. Nem tévesztjük szem elõl persze azt sem, hogy ezen általános összeírások a székely rendek közötti viszonyt voltak hivatva rendezni. Mind az egyes személyek, mind pedig az egész székely közösség társadalmi és jogi státusát rögzítették, persze különös tekintettel a hadi szolgálatot teljesítõ rendekre. Ily módon a közösségi kiváltságlevelek, pontosabban szabadságlevelek szerepét töltötték be a feudalizmus korában. A vármegyei nemesség számára a királyi, majd fejedelmi adomány- és kiváltságlevelek voltak a nemesi státus biztosítékai, ezzel szemben az egyéni adománylevelet kapott székely fõnépek vékony rétegét leszámítva az arányaiban jelentõs székely kisnemesség társadalmi és jogi helyzetét, helyét a feudális társadalom szerkezetében a székely összeírások biztosították, még akkor is, ha különösen Báthory István idejétõl kezdõdõen a fejedelmek egyre gyakrabban adományoztak egyéni vagy névre szóló kollektív kiváltságlevelet, akár a székely lófõknek, akár a puskás gyalogoknak. Nemesi jogállását a székely, ha kiváltságlevele nem volt, a lustrával bizonyíthatta és bizonyította. Nem véletlen, hogy amikor az adómentességet biztosító nemességet kellett igazolni a bécsi udvarral szemben, elkezdõdött a XVII. századi székely összeírások felkutatása, lemásolása. Van olyan összeírás, például az 1642. évi aranyosszéki, amelybõl az eredeti mellett tíznél több XVIII. századi másolat maradt ránk. Maga a Gubernium is készíttetett nem egy összeírásról hitelesített másolatot. Szélesebb értelemben tehát ezek az összeírások a székely társadalomfejlõdés és a központi hatalom székely politikájának termékei. Jellemzõ, hogy megjelenésük és összeállításuk szoros összefüggésben áll a székely társadalomfejlõdés válságos mozzanataival, azokkal az idõszakokkal, amikor a szabad székely katonaelemet a felszámolás veszélyeztette. A központi hatalomnak kellett közbelépnie, hogy a folyamatot fékezze és leállítsa, s az összeírások lebonyolítása talán egyik legfontosabb eszköze volt ennek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a király, illetve a fejedelem utasítására állították össze õket, mégpedig rendszerint az erre kirendelt fejedelmi biztosok, commissariusok, akiket az összeírások oly gyakran említenek. * Mindez arra kötelez, hogy az összeírásokat a székely társadalomfejlõdés és a központi hatalom székely politikájának összefüggésében vizsgáljuk, mert csupán ez világítja meg a különbözõ lustrák szerkezeti eltéréseit. Jelen esetben ez a vizsgálódás a XVII. század elsõ három évtizedét fogja át, mert – a két XVI. századi összeírástöredéket kivéve – a kötet az 1602. és 1627. évek közötti összeírásokat foglalja magában. Természetesen itt sem hagyhattuk figyelmen kívül a közvetlenül megelõzõ korszak folyamatait. Tegyük még hozzá azt is, hogy a központi hatalom, amikor az általános összeírást elrendelte, a székely katonaelem számbavételétõl és védelmétõl vezettetve ugyan, de nemegyszer az adókirovás célját tartotta szem elõtt. Az általános összeírás kezdeteit Mátyás király 1473. december 9-én a Modra vára mellõli táborban írt és Mérai Magyar Balázs erdélyi vajdának és székely ispánnak kül12

dött utasításától számítjuk. A táborban lévõ maros- és udvarhelyszéki lófõk és gyalogok panaszára elrendeli ugyanis a székelyek általános összeírását (a latin szövegben a generali collustratione kifejezés áll), mégpedig külön jegyzékbe a lófõket és megint külön jegyzékbe a gyalogokat, azzal a szigorú utasítással, hogy senki fõember önkényesen az összeírtak helyzetén változtatni ne merjen. Változtatást, illetve magasabb rendi kategóriába való átírást csak a vajda eszközölhet, s õ is csak abban az esetben, ha az illetõ székely vagyoni állapota megfelelt az új beosztásnak. Elrendelte egyben azt is, hogy az összeállított jegyzékeket neki megküldjék [„et tabulas, quas confeceritis, ad nos etiam transmissuri”]17 Az intézkedést kiváltó társadalmi feszültségekrõl, a háromszéki közszékelyek 1466. évi mozgalmáról és a feudalizálódás folyamatától veszélyeztetett székely katonaelem elégedetlenségérõl történetírásunkban nemegyszer esett szó.18 Mi itt csupán azt jegyezzük meg, hogy a katonáskodó székelyek összeírását és magát a gondolatot mint kiútkeresést a válságos állapot szülte. Mátyás király idejétõl kezdõdõen több-kevesebb következetességgel és rendszerességgel állítottak össze általános székely összeírásokat. Ezekre legtöbbször a hadi szemlék alkalmával kerítettek sort, vagy a helyszínre kirendelt biztosok végezték el azt. Ez utóbbi megoldás persze nem jelentette, hogy a biztosok külön-külön minden településbe kiszálltak. Az egyes székekbe kiszállt biztosok az elõre kitûzött helyre és napra maguk elé rendelték a falvak bíráit és esküdtjeit, esetleg az erre kirendelt személyeket, és ezek eskü alatt tettek vallomást településük minden rendû és rangú lakóiról. Ugyanez történt, ha az adókirovás céljából került sor az összeírásra. Tudjuk ezt Báthory István 1571. június 10-én Gyulafehérváron a Székelyföld általános összeírására kiküldött biztosai, Cseffei János és Kornis Mihály számára írásban adott utasításaiból. Ezeknek megfelelõen kellett „a regestromba” beírni és felvenni az adózás alá esõ családokat. Elõírta, hogy a jegyzéket „hit szerént”, azaz eskü alatti vallomás alapján állítsák össze. Báthory részletesen rendelkezett felõle, hogy kiket és milyen arányban kellett megadóztatni, kire mennyi adót kellett kiróni, illetve ki mentesült a rovás alól.19 A XVI. század derekára, második felére esett a szabad székely társadalom válságának második nagy hulláma. A feszültségek robbantották ki az 1562. évi székely felkelést. Ennek leverése után a segesvári országgyûlésen 1562. június 20-án hozott határozat a lázadásban részt vevõ közszékelyeket fejedelmi jobbággyá nyilvánította, s a hatvanas évek második felétõl János Zsigmond jelentõs számban (több mint 2000 családot) adományozott a fejedelmi jobbágyok közül székely fõnépeknek, sõt lófõknek is. Ezzel kezdetét vette a fejedelmi adományozás szentesítette szabad székely jobbágyosítás folyamata. A segesvári országgyûlés határozatainak megítélésében lehetnek ugyan továbbra is viták, de a „székely község” ezt mint jogfosztást élte meg, közösségi tudatában az 1562. év elõtti állapotok a székely szabadság korszakát jelentették.20
SzOkl. I. 220–221. A kutatás eddigi eredményeit összegezte, de egyben az egész kérdést új megvilágításba állította Jakó Zsigmond. A székely társadalom útja a XIV–XVI. században. = Székely felkelés. 19 SzOkl. III. 335–337. Részben ugyanazon intézkedéseket tartalmazza egy másik XVI. századi datálatlan feljegyzés. Lásd: TTár. 1900. 138–139. 20 Az udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvekben rögzített tanúvallomásokban, az ügyvédek vádés védõbeszédeikben ismételten utalnak az 1562. év elõtti székely szabadságra. Így 1590. november 18-án a szék bírságolta a kõrispataki lófõ Gothárd Imrét és fiát, Balázst, mert ellenszegültek a dúlóknak, akiket a gyûléspénz felszedésére rendeltek ki, noha – mint hangzik az ítélet – „mégaz országgyûlésre küldött követek költségére kivetett adó fizetésére (SzOkl. ÚS. I. 163.) 1592. ben a felperes Oroszhegy és az alperes Fancsal
18 17

13

Már-már úgy tûnt, hogy a közszékelyek szabadsága csak emlék marad, noha az elégedetlenségek, az egyre gyakrabban fellángoló székely felkelések jelezték, hogy ez ellen a székelyek konokul küzdenek. A régi székely szabadság visszaállításának reménye csillant fel 1595 szeptemberében, amikor Mihály vajda kérésére Báthory Zsigmond kénytelen volt az egész székelységet mozgósítani, hogy a Havaselvét elfoglaló Szinán pasa török hadait kiverjék onnan. Báthory Zsigmond megígérte a székelyeknek a régi szabadság visszaállítását, s ezt 1595. szeptember 15-én a Feketehalom melletti táborban a székelyek kérésére kiállított szabadságlevelében meg is erõsítette. A havaselvi õszi hadjáratban részt vevõ székelyek ennek értelmében visszakapták szabad állapotukat, felszabadultak a jobbágyság alól. A hadjárat bevégeztével és a székelyek visszatérte után azonban az 1595 decemberében tartott országgyûlés Báthory Zsigmond szabadságlevelét visszavonatta és a szabadságuk megvédésére fegyvert fogó székelyek lázadását a „véres farsang” néven ismert kegyetlen megtorlásban leverték.21 A Báthoryakkal és a nemességgel szembeni székely elégedetlenséget használta fel Mihály vajda arra, hogy a székely szabadság visszaállításának ígéretével a székelységet 1599 õszén, amikor hadaival Erdélybe vonult Báthory András ellen, a maga oldalára állítsa. Ezt sikerült is elérnie és több székely szabadságlevelet bocsátott ki, amelyekben szavatolta a jobbágysorba jutott, de hadjárataiban részt vevõ székelyek felszabadítását.22 Ezt már maga a székelység elvégezte, az 1599 õszén és 1600 elején a helyi vagy nagyobb méretû mozgalmak sora vetett véget a XVI. század utolsó harmadában törközötti perben a felperesek ügyvédje kobátfalvi Antalfi János felhozza, hogy a peres hely Õsükrõl, atyjokról maradt rájuk „még az székely szabadság idejében es békességesen” birták. (SzOkl. ÚS. II. 74.) Ezzel szemben a fancsaliak tanúja, a 68 éves lengyelfalvi Mihály Benedek lófõ állította vallomásában: „Az én emlékezetemtõl fogva mindenkor az fancsaliak birták Nyújtódot, még a székely szabadság idején is”. (Uo. 82.) Nagy Lukács szentkirályi 70 éves jobbágy szerint is „Még a székely szabadságnak idején is tudom, hogy az én emlékezetemtõl fogva fancsaliak bírták Nyújtódot”. (Uo. 84.) A 70 éves szentkirályi Nagy Bodó György lófõ vallomása szerint több általa felsorolt fancsali, közöttük Fancsali Lõrinc a vitatott helyen „szántat is használtat is vala még az szabadság idején”. (Uo. 84.) A 34 esztendõs, ugyancsak szentkirályi Simó Márton fejedelmi jobbágy a fancsaliaknak „birodalmokat, még a székely szabadság idejebeli szállásokat is” tudta a vitatott helyen. (Uo. 87,) „A székely szabadság idejét” említi több más tanú is vallomásában: A 34 éves Benkõ Gergely szombatfalvi jobbágy; a 40 esztendõs Boros János zetelaki lófõ. (Uo. 87 és 91.) Az 1562. évi felkelést megelõzõ idõben Kupás Pál küsmödi jobbágy szerint „még székely szabasg vala”. (Uo. 291.) Hogy a „székely szabadság ideje” a székelyek tudatában az 1562. évi felkelés elõtti korszakot jelentette, azt több tanú vallomása bizonyítja: így a 60 esztendõs Orbán Albert lengyalfalvi lófõ maga is járt a perelt helyen, s szerinte „Ez dolog vala még az székely támadás elõtt”. (Uo. 82.) A csikrákosi Konthi János és a madéfalvi Barrabás Antal közötti perben borsovai Béres Tamás felesége, Erzsébet szerint Konthi János a fejedelem földjérõl ment „jó akarat szerént még a székely támadás elõtt”. (Uo. 191.) A székely közösségi tudatban mindez a székelyudvarhelyi Székely-támadt nevét viselõ vár felépítése elõtt volt, márpedig – amint erre emlékeztek – a „vár kezdete” 1563-ban volt. (Uo. 67, 84, 88, 97 és fõleg 217.) Az Oroszhegy és Fancsal között 1599-ben és 1600-ban tovább folyó perben a tanúk ismételten említik a régi szabadság idejét, sõt az egyik közülük 1599-ben azt is megjegyzi, hogy annak „vagyon 32 vagy több esztendeje”. (Uo. III. 116.) A közszékelyek szerint 1562-ben s felkelés – szóhasználatuk szerint – támadás – a „szabadságra kelést”, a székely szabadság megvédését jelentette. (Uo. 40, 42, 109, 110, 116, 117, 118, 121, 150–153, 172, 175–176, 199, 218, 228 és 229.) 21 Bõvebben: Demény Lajos: Székely felkelés a XVI. század második felében. Politikai Könyvkiadó. B. 1976. Szerencsésen egészítette ki tanulmányunkat Fülep Katalin az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1982–1983 címû kiadványában közölt (241–296. old.) alapos tanulmánya, amelyben az általa megtalált feketehalmi székely szabadságlevél közel korú másolatának szövegét kiadta. Illesse hála, hogy figyelmünket erre felhívta és tanulmánya kölönnyomatát nekünk is megküldte. Az általunk ezzel kapcsolatban 1976-ban írtakat helyesbíteni, pontosítani kell tehát Fülep Katalin kutatásai eredményeinek tükrében, persze Báthory Zsigmond közszékelyekhez való viszonyát illetõen árnyaltabban. 22 Részletesebben: Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. Kriterion Könyvkiadó. B. 1977.

14

tént jobbágyosításnak, az 1562. évi felkelés leverése után jobbágysorba jutott székelyek felszabadították magukat és egyben felszámolódott a székelyföldi fejedelmi jobbágyok rétege is. Az is hozzá tartozik a valósághoz, hogy Mihály vajda igyekezett megakadályozni a jobbágyok szökését a vármegyék területérõl és a városokból a Székelyföldre, és az 1600. március 12–15-én tartott brassói országgyûlésen elrendelte, hogy a szabad székelyek közé beírt külsõ szökött jobbágyokat is adják vissza régi földesuraiknak és többé ilyeneket ne írattassanak a szabad székelyek közé.23 Ám a volt fejedelmi és az 1562. év után jobbágysorba került közszékelyek szabad székelyek lettek s 1600 után a székely köztudatban ezen felszabadulás lett a szabadság kora, elhomályosítván az 1562. év elõtti állapotok székely szabadság-képét. Mind az 1600. évi udvarhelyszéki jegyzõkönyvek, mind az 1602–1603. évi Basta-féle összeírások már szabados vagy még inkább szabad székely néven tartották számon a jobbágyságból felszabadult székelyeket.24 Az 1601. január 21. és február 8. között tartott kolozsvári országgyûlésen a rendek Bastával egyetértve még a nemesek ellen fellázadt székelyek megbüntetését írták elõ, de Báthory Gábor a goroszlói vereség (1601. augusztus 3.) után az 1601. december 31-én kiállított szabadságleveleiben a jobbágysorba jutott székelyeket „a paraszti és nemtelen állapotból” felszabadítja és a székely szabadosok közé sorolja, mentesítvén õket a jobbágyságukból fakadó adóktól és kötelezettségektõl, persze azzal a feltétellel, hogy a szabados állapottal járó és az elõírt fegyverzettel felszerelve hadi kötelezettségüket teljesítsék. Jelölteket választhatnak, akik közül a fejedelem kinevezi a székenkénti két kapitányt. Kötelezi továbbá a fõnépeket, hogy az erõszakkal vagy a zálogosítás jussán elfoglalt székely örökségeket adják vissza volt tulajdonosaiknak.25 Ezzel Báthory Zsigmond tulajdonképpen szentesítette az 1599 végén és 1600 elején kialakult székelyföldi állapotokat, s az így létrejött szabadosok vagy szabad székelyek népes rétegét. A Báthory Zsigmond szabadságleveleiben biztosított felszabadítás nem tartott sokáig. 1602. augusztus 23-án a Giorgio Basta császári generális parancsára összehívott medgyesi országgyûlés már egészen másként rendelkezett, elõírta ugyanis, hogy az õs- és fejekötött jobbágy „minden helyeken és minden székekben az õ földesurának szolgáljon”. Kötelezzék õket arra a kapitányok és királybírák, de kiváltképpen Imecs
EOE. V. 581. Az 1600. évi udvarhelyszéki törvénykezési jegyzõkönyvekben már csak elvétve találkozunk jobbágyokkal s még ritkábban fejedelmi jobbágyokkal, viszont tömegesen fordulnak elõ a szabadosok és szabad székelyek. Példának okáért álljon itt az 1600. február 26-én, majd március 3-án és 11-én a farkaslakiak és több oroszhelyi lakos közötti perben rögzített tanúkihallgatás. Összesen 115 tanút hallgattak ki 3 marosszéki (Sóvárad, Szováta és Vadasd) és 25 udvarhelyszéki (Atyha, Bencéd, Bikafalva, Énlaka, Fancsal, Farcád, Hodgya, Kadicsfalva, Kecset, Kisfalud, Korond, Küsmöd, Malomfalva, Nagygalamgfalva, Pálfalva, Siklód, Sófalva, Székelyudvarhely, Szentkirály, Szentmihály, Ülke, Vágás, Vécke és Zetelaka) településrõl. A 115 tanuból 82 volt szabad székely, 9 veres darabant, 16 lófõ, 2 zsellér és 1 városi polgár, de 5 özvegyasszony neve után nem jelezték, hogy melyik réteghez tartozott. (SzOkl. ÚS. III. 195–203.) Ugyanazon év március 14én az Almás és Vargyas közötti perben 50 tanút hallgattak ki. Igaz, hogy 25 név után nem szerepel a rendi hovatartozás (bár Fosztó Imre Bardócszék hütesérõl tudjuk, hogy lófõ volt), de a fennmaradó 25 tanúból 18 volt szabad székely, 6 lófõ és csupán 1 jobbágy. (Uo. 152–157.) Március 29-én és 30-án a széken 32 tanú vallomását vették jegyzõkönyvbe a Csiki Márton kisfaludi örökségérõl folyó perben. A 32 tanú közül 2 „egyházi nemes”, 7 lófõ, 1 veres darabant, 14 szabad székely és 8 tanúnál (ebbõl 2 özvegy és 6 öreg 60 éven felüli) nem jelzik a rendi hovatartozást. (Uo. 149–152.) A Basta-féle összeírásokban az arányok ugyan nem annyira kedvezõek a szabad székelyek javára, de akkor is jellemzõ, hogy az összeírt 9460 székelybõl 5636 (az összeírtak csaknem 60 százaléka) volt szabad székely. (SzOkl. V. 177–321; Székely felkelés. 161.) 25 Báthory Zsigmond Déván 1601. december 31-én kiállított szabadságlevelei közül eddig ismert a külön Marosszék, valamint a külön Csikszék és Gyergyó meg Kászon fiúszékek számára kiadottak. Mind a két szabadságlevél tartalmában, sõt szövegében is azonos (SzOkl. IV. 150–154; V. 168–171.)
24 23

15

Mihály háromszéki kapitány, aki inkább azon törekszik, hogy az ottani fõnépek „igazságok elnyomódjék”. Az országgyûlési határozatok azt is elõírták, hogy a székelyföldi fõnépek és nemesek, akik „vagy donatioval, vagy emptióval, vagy impignoratióval (= adománnyal, vagy adás-vétel, vagy zálogosítás útján) ekkédig birtanbak, vagy most is birnak, azokban semmiképpen és semmi úton vagy okkal ne turbáltassanak (= háborgattasanak)” mindaddig, amíg a kérdésben a császár rendelkezését nem veszik. Ám addig is a kapitányok és királybírák adassák vissza az elfoglalt szántókat, réteket, szõlõt, erdõt, malmot vagy egyéb örökséget eredeti birtokosaiknak, függetlenül attól, hogy az elfoglalók „lófejek vagy darabantok, akár szabad székelyek legyenek”.26 Idéztük mindezt az 1602. évi medgyesi országgyûlés határozataiból, mert a késõbbiek során a székely jobbágyosítás/jobbágyosodás meghatározó támpontja lett.27 A kötetben közölt összeírásokban, de különösen az 1614. és 1619. évi két lustrában gyakran találkozunk a medgyesi országgyûlésre való utalással. Kiváltképpen a székely fõnépek védték elõjogaikat a nevezett országgyûlés határozataira való hivatkozással. A Székelyföldre Báthory Gábor által kirendelt fejedelmi biztosok a medgyesi országygyûlés idõpontját tartották szem elõtt, amikor dönteniük kellett a fejedelem által elrendelt új összeírás összeállításakor, hogy kit lehetett a székelyföldi jobbágyok közül lefoglalni (konfiskálni) a fejedelem számára. Innen származott az 1614. évi Bethlenféle összeírásban a konfiskált, a konfiskálás elõtti vagy konfiskálás utáni jobbágyok három rétege és fogalma. De az 1602. évi medgyesi országgyûlés idõpontja lett a perdöntõ abban a kérdésben, hogy kit lehetett ugyancsak a jobbágyok közül õsjobbágynak számítani, s mint ilyet földesura szolgálatában hagyni, vagy kit kellett a jobbágysorba jutott székelyek közül visszaszerezni (recuperálni) a hadi szolgálatra kötelezett puskás gyalogok vagy darabantok sorába.28 A medgyesi oszrággyûlés idõpontja volt irányadó a székelyek összeírására kirendelt fejedelmi biztosok munkájában. Ezt fedi az 1619. és 1627. évi összeírásban oly gyakran elõforduló visszaszerzett puskás gyalogok – pedites pixidarii recuperati – fogalma. A háromszékiek 1623. április 23-án Maksán a gyulafehérvári országgyûlésre kiküldött követek számára adott utasításai fedik fel mindezt a legrészletesebben. Az utasítások 3. pontja csak általában említi a medgyesi országgyûlést, de nem nevezi meg, a több közül melyiket tartja irányadónak. Ezzel szemben a 12. pontban már szó szerint kikötik, hogy „az 1602. esztendõbeli medgyesi srticulus confirmáltassék”. A 18 pontból és a melléjük csatolt kiegészítésbõl álló utasítások központjában, a partikuláris feladatokon túl, a fejedelem számára lefoglalt vagy konfiskált jobbágyok és a hadi szolgálatot teljesítõk sorába visszaszerzett vagis recuperált székelyek kérdése állott. Ebben akarták a fejedelmet és az országgyûlést a székely fõnépek és lófõk érdekeinek megfelelõ határozatok hozatalában befolyásolni. Érvelésüket az 1602. évi medgyesi országgyûlés határozataira és nyilván a fõnépek és lófõk érdekeinek megfelelõ értelmezésükre alapozták.

EOE. V. 142. Az összeírásokban gyakran elõforduló: ante, vagy post conventum mediesensem vagy egyszerûen ante vagy post conventum, a medgyesi gyûlés elõtt vagy után, akár meintcsak egyszerûen a gyûlés után vagy elõtt mind az 1602. évi oszrággyûlésre vonatkoznak. 28 Az õsjobbágy fogalma változott az idõk folyamán. A XVI. század végén és 1602-ig õsjobbágynak számított az, aki az 1562. évi felkelés elõtt jobbágy volt a Székelyföldön. A XVII. század elején az õsjobbágy fogalma azon székelyföldi jobbágyokat jelentette, akik Mihály vajda erdélyi uralma elõtt voltak jobbágyok, míg végül õsjobbágynak számított az, aki az 1602. évi medgyesi országgyûlés elõtt volt õsjobbágy.
27

26

16

Mindez szoros összefüggésben állt a Bethlen Gábor kezdeményezte általános székely összeírásokkal. Értékes forrásból29 megtudjuk, hogy a Bethlen-féle lustrákban oly sokszor elõforduló konfiskálás Báthory Gábor Fejedelemsége idején történt, hogy jobbágysorba került székelyek visszaszerzése, recuperálása is az õ idejében vált tomegessé. Az a sok megjegyzés az 1614. évi összeírásban, amellyel Háromszéken a puskás gyalogok neve után találkozunk, hogy Petki János idejebeli, azt jelenti, hogy a jelölt személyeket Bocskai István idejében állították vissza a puskás gyalogok sorába, amikor a fejedelem tanácsosát és a székelyek generálisát, Petki Jánost fejedelmi biztoskánt kiküldte Háromszékre. Bethlen Gábor székely politikájának gyökerei tehát a Bocskai István és Báthory Gábor intézkedéseiben keresendõk. * A kötetben foglalt és sok kérdést felvetõ összeírások helyes értelmezése arra kötelez, hogy visszatérjünk Basta korára, és valamivel részletesebben foglalkozzunk Bocskai István és Báthory Gábor székely politikájával. Ezt annál is inkább meg kell tennünk, mert már Basta korában szembesülünk a katonáskodó székelyek fenyegetõ méreteket öltõ jobbágysorba jutásával. Fenyegetõ mérete a folyamat kettõsségébõl fakadt. A székely fõnépek és tehetõsebb lófõk érthetõ módon törekedtek arra, hogy az 1599 végén és 1600 elején felszabadult jobbágyaikat visszaszerezzék. Ezen törekvésükben Giorgio Basta császári generális személyében szövetségesre találtak. Jelzi ezt a sokszor említett medgyesi országgyûlés határozatainak megerõsítése az 1602. december 10–15-én tartott országgyûlésen, amely kimondta, hogy a pénzen vásárolt örökségeket a rájuk szállított õs- és fejekötött jobbágyokkal együtt „a nemesség bírja”. A rendek ezt azzal a kéréssel toldották meg, hogy Basta „parancsoljon a kapitányoknak, hogy articulus tartása szerént minden nemes embernek hagyják örökségeket, jószágokat békességesen birniok”.30 Az már – mint azt a következõkben látni fogjuk – a székely fõnépek dolga volt, hogy jobbágyaik számát minden eszközzel, nem kevesebb visszaéléssel gyarapítsák. Ám ez csak egyik vetülete volt a székelyföldi jobbágyosodás tömeges méreteinek. Sokkal veszélyesebbé vált a frissen felszabadult szabad székelyek önkéntes jobbágyosodása. A sok háború, a csaknem állandósult részvétel a hadjáratokban, az ország mérhetetlen pusztulása/pusztítása olyan kötelezettségeket rótt a katonáskodó székely társadalomra, amelyek terhe alatt az összeroppanás szélére sodródott. Ezt már nem bírta a székelység többségét alkotó község. Nem volt felkészülve rá, hogy a visszanyert libertással járó hadi szolgálatot viselje. A sokat óhajtott szabadság teherré vált. Inkább vállalta a jobbágyi állapotot, mint a hadviseléssel járó terheket, vagy egyszerûen ez utúbbiak meghaladták anyagi helyzetének teherbírását. Ha 1600 nyaráig s talán utána is másfél évig kecsegtette még a székely szabadság, utána már önszántából, az összeírásokban is gyakran felbukkanó megjegyzések – sponte, maga akarattjából – szerint a frissen szabadossá, szabaddá vált székelyek tömegesen kötötték magukat fónépek és lófõk szolgálatába jobbágyul, adták magukat a széki kapitányok, hadnagyok és királybírák oltalma alá, hogy a soron lévõ hadjáratban való részvételtõl szabaduljanak. A jelenség egyik jellemzõje lett a székely társadalmi viszonyok fejlõdésének 1602 után. Még a lófõk között is voltak olyanok, akik a hadviselé idejére jobbágyságra ad29 30

SzOkl. VI. 70–75. EOE. V. 159–160.

17

173–175. Hogy mit jelentett mindez. akkor jobbágynak mondja magát. évi támadás elõtt is jobbágyok voltak és nem erõszakkal vagy zálogosítás útján jutottak jobbágyságra.és Kászonszék számára kiállított szabadságlevele tükrözi a legbõvebben. noha volt rá eset. 32 31 18 .31 Ezzel párhuzamosan a széki tisztségviselõk. hogy (ha szándékában állott a székely katona-elem megvédése) miképpen fékezheti meg vagy vethet gátat a jobbágyosodásnak/jobbágyosításnak és miképpen állíthatja vissza a jobbágysorba jutott székelyeket a hadi szolgálatot teljesítõ rétegek soraiba. Lényeges pontja a szabadságlevélnek. hogy a kapitányokat a szék által a közöttük élõ nemezek soraiból szabadon választott és felterjesztett 3–4 személy közül a fejedelem nevezi ki. 1619. örököseiket és utódaikat a paraszti és nemtelen állapotból (ex statu et conditione plebea et ignobili). míg végül 1599 végén és 1600 elején kivívták. beleértve nyilván a jobbágy-szolgáltatásokat is. azt Báthory Gábor 1601. évi összeírás alapján: Székely felkelés. Gyergyó.ták magukat. az egész székelységnek vagy külön az egyes székeknek adott szabadságlevél kiállítása ígérte a járható utat és a kézzel fogható megoldást. A XVII. mikor hadba készülnek. A kapitányok és a székely generális kinevezése viszont a fejedelem hatáskörébe tartozott. évi összeírás alkalmával jegyezték fel a marosszéki Ménesen a lófõk között szereplõ Kilyén Mártonról: „Ez olyan. de névre szóló kiváltságlevelek adományozásához. amelyért 1562-ben a székelyek fegyvert ragadtak és sikertelen kísérletük után is küzdöttek. Következésképpen mentesíti minden rendes és rendkívüli adó és rovatal. Rákóczi György koráig Erdély minden fejedelme megerõsített. a nemesek és mások hatalma alól felszabadítja. A marosszékieknek adott szabadságlevél szerint a szék lakosait. Az összeírások és fõleg az 1614. de meg kell jegyeznem. amikor az adománylevélben megnevezet1614. A királybírákat és vicekirálybírákat addig is kizárólag a székek választották. Emezek fejében a szabaddá tett székelyek és leszármazottjaik személy szerint tartoznak az oklevélben elõírt fegyverzettel hadi kötelezettséget teljesíteni. A szabadságlevél szerint a nemesek birtokában maradtak azok az õsjobbágyok. század legelején az általános. tized és egyházi szolgáltatások teljesítésétõl.32 A fejedelmi székely politika fogas kérdése az volt. hogy a fejedelem szorgalmazása sem hiányzott. amelybe „az idõk szerencsétlensége miatt jutottak”. a szabadosok (libertini) állapotába és rendjébe emeli. A Bethlen-féle 1614. éviek számtalan ilyen esetet örökítettek meg. kamaranyereség. A kapitányok kinevezése újra a fejedelem kizárólagos joga lett. és 1627. Felfüggeszti továbbá az adományozott birtokok eladását és elzálogosítását.. hogy egymással való viszonyukban tartsák meg a békét és kerüljék az indulatoktól fûtött fellépést. Végül kötelezi mind a nemeseket. mikor valaki pöröl vele. Báthory Zsigmond szabadságlevele rést ütött a bevett szokáson. évi Bethlen-féle lustra 368. A katonáskodó székelyek védelmében és számbeli gyarapításában Erdély fejedelmei már Báthory István idejétõl gyakran fordultak az egyéni vagy csoportos. hogy az elõírtakat rövid ideig alkalmazták. illetve ezt érvénytalaníti. Szabadságlevél kiállításával biztosítani azt a szabadságot. akik az 1562. a fõnépek és a tehetõsebb lófõk közül sok szabad székelyt erõszakkal vagy a legkülönbözõbb ürügyek alatt készerítettek jobbágyságra. nemes embernek”. december 31-én külön Marosszék és külön Csík-. szükségesnek tartjuk rá visszatérni és tartalmát legalább vázlatosan ismertetni. A jobbágysorba jutás okait feltárta Imreh István és Pataki József az 1614. mind a szabad székelyeket. Mert rá a késõbbi korokban is gyakran utalnak és I.

hogy mennyire vigyázott a visszaadott szabadságra. 31. A székelyek katonai összeírását célzó intézkedéseirõl már írtunk a fennebbiekben. 33. A belsõ küzdelmek csupán azt engedték meg. mégis Petki János segítségével.).) Ám Jakab Elek és Szádeczky Lajos (Udvarhely vármegye. de szerintem túlzás lenne Bocskai-ellenes lázadásról beszélni. Bocskai székely politikája tehát a megerõsített szabadságok védelmére és az erõszakos jobbágyosítás meggátlására összpontosult. s ezt meg is tette. Ennek egyik eszköze volt a hadiszemlék gyakori tartása és a hadjáratra induló székelyek összeírása. Bp. (A feketehalmi oklevél 280–282. Bocskai és a székelyek viszonya nem volt ugyan mentes a feszültségektõl. 323–325.. Az egyéni vagy közösségi kiváltságleveleket rendszerint azok kapták. pontosabban a székely katonaelem védelme a jobbágysorba jutással szemben ezen három összetevõjében alapjában véve ki is merült. 29. hogy a Báthory Zsigmond-féle székely szabadságlevelet megerõsíti.és Kászon-székek . akit a székelyek generálisának nevezett ki. Szigorúan kérte ezt számon a széki kapitányoktól. 74–84. Báthory Zsigmond. Rákóczi Zsigmond kormányzóval és a székely székekkel folytatott levelezése36 bizonyítja. 126–131.). Az önkéntes jobbágyosodást is meg kell tehát gátolnia. 301–306. A kezdetektõl megígérte.) 35 Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye. Vass Miklós (A királyi könyvek székely oklevelei. = Erdélyi Múzeum 1900) vagy Endes Miklós (Csík-. 94. Báthory Zsigmond után egészen Bocskaiig nem lehet átgondolt és következetes fejedelmi székely politikáról beszélni. árnyaltabb színben mutatván be a fejedelem székely politikáját. hogy egyik vagy másik fél ígérgetésekkel a maga oldalára vonja a székelyeket. Jakó Zsigmond figyelmeztetett viszont elõszõr arra. mily határozottan lépett fel a széki tisztségviselõk és fõnépek visszaéléseivel szemben. A kiváltságlevelek adományozását egészítette ki a jobbágyosodás/jobbágyosítás szigorú tilalma akár országgyûlési határozatok. hamar sikerült a székelyeket a maga oldalára állítania. Ennek kivitelezésére jónak látja az általános (és nem csupán a székely katonai) összeírás 33 Báthory Zsigmond kiváltságleveleit Fülep Katalin elemezte. hogy a kiváltság. Mind gyakoribb lett a címeres levelek adományozása s ezek alkották az úgynevezett armalisták csoportját. 19 . a Háromszéken és Udvarhelyszéken 1606 tavaszán és nyarán megnyilvánuló elégedetlenségtõl. vagy a jobbágysorba jutott székelyek lefoglalása a kincstár számára. akár fejedelmi parancsok útján. De megkülönböztetett figyelmet fordított a székely hadak kellõ felszerelésére és felkészülésére is. hogy Rákóczi Zsigmond „1607 március közepe és szeptember vége közt nem kevesebb mint 215 székely személynek adományozott lófõséget”. Bethlen Gábor idejéig a fejedelmi székely politika.) 34 Trócsányi Zsolt ugyancsak a királyi könyvek alapján kimutatta. a katonáskodó székelyk oltalmára. akik a csatákban kitûntek vagy külön szolgálatokat tettek a fejedelemnek. földjének és népének története 1918-ig.teket kivették a paraszti állapotból és a puskás gyalogok vagy éppen a lófõk rendjébe sorolták. A Petki János székely generálissal.34 és Báthory Gábor35 gyakran folyamodtak a hasonló kiváltságlevelek adományozásához. (Trócsányi: Rákóczi. 1938. de Bocskai felfigyelt arra..) is felfigyelt a kérdésre.) Ám azóta fõleg Trócsányi Zsolt eddig ismeretlen és feldolgozatlan sok Bocskai-levelet tárt fel (Trócsányi: Rákóczi. hogy sokan a székelyek közül maguk szegõdnek jobbágyságra. Bocskai István viszont erdélyi uralkodása kezdetétõl különös figyelmet fordított a székelyek megnyerésére és bizalmuk megõrzésére.33 Rákóczi Zsigmond. Bár a véres farsang idején – 1596 elején – kezdeményezõje volt a szigorú megtorlásnak. Gyergyó. 36 Bocskai István székely politikájáról lásd csaknem két évtizeddel ezelõtt írt tanulmányunkat (Székely felkelés. hadnagyoktól és magától Petki János székely generálistól.és címeres levelek adományozása szerves részét alkotta a fejedelmi székely politikának Báthory István óta. majd visszaállításuk a hadköteles székelyek közé. (Székely felkelés.

314. holott elégségesek hadakozásra. 113. 90–94. „akik halálos bûnt vagy hatalmaskodást követtek el”. 42 EOE. december 18-I levele. Kötelezik azokat. kivéve azokat. hogy bocsássák ki. a fõnépeket birtokadományokkal. VI. 27. küldjék fel [az összeírást] a generálisnak. az végeztetett [az 1608. 400. de a Hamonnai Bálinttal folytatott küzdelme is. Utasítására az 1606. akár valamely bûn miatt fõváltsági büntetésbõl az öt székely székekben jobbágyokká tétettek és szolgaságbe estek. hogy „minden székekre hirdessen generális mustrát és registrom szerént mindeneknek neveket írassák föl”.37 1606. ellenére ismét jobbágyságra adná magát. de egy évnél alig valamivel hosszabb uralkodása nem kedvezett egy átgondolt székely politika megvalósításának.41 Minden eszközt felhasznált arra. 26. 342. azt „halállal büntessék”. a székely szokásnak megfelelõen. Ilyen értelemben fogant 1605. hogy „generális urammal nagyságod cirláltassa meg [a Székelyföldet]” és foglalja ki a székely nemesek és fõnépek kezébõl mindazokat. pénzért. Javaslatára az országgyûlés úgy dönt. kik akár önként.. hogy magát jobbágyságra adja”. ETA. s akik magukat kevés zabért. „azon székely jobbágyokról. akik a hadi szolgálat teljesítését megkerülendõ. (SzOkl. VI.megszervezését. mert õfelsége meg akarja õt tartani a szabadságban. A Balassiaknak 1609. kezeikbõl kifoglaltassanak”. hogy a fejedelem õ felségét róla bizonyosan értesíthesse”. de a nagyszámú – már említett – lófõséget adományozó levelén kívül nevéhez nem fûzõdik olyan kezdeményezés. Bocskainak már nem maradt ideje. Bocskai székely politikáját Rákóczi Zsigmond is folytatta. magukat váltsák meg”. 40 Trócsányi: Rákóczi. hogy „szabad székely el ne kösse magát [jobbágyságra]. Mindezeket állítsa vissza elõbbi állapotukba („restituálja priori statu”). 90. Bocskai levelek. lófõnépet. IV. Megerõsítette persze õ is a Báthory Zsigmond által kiállított székely szabadságlevelet. július 20-án adott adománylevél szerint. hogy az 1608 márciusában tartott országgyûlésen a Báthory Zsigmond-féle szabadságlevelet megerõsíti. 41 EOE. 28. darabant és szabad székelyeket s értékeiket [a vagyonukat] is. a közszékelyeket lófõsítõ kiváltságlevelekkel. július 20-án arra figyelmeztette Petkit: senki székelynek „meg ne engedje.) 38 37 20 . eleségért elkötötték. Aki ennek. hogy azoEOE. V. hogy az általános székely összeírásból fakadó következtetéseket levonja és megfelelõ intézkedéseket foganatosítson. Bocskai ezért szorgalmazta az általános székely összeírást. Az 1608 szeptemberében tartott kolozsvári országgyûlésen már általános jellegû intéskedést kezdeményez. 43 A Székelyföldre kirendelt biztosok tevékenységérõl és az általuk elvégzett összeírásról okleveles forrásaink többször tudósítanak. arra nem volt elég a tiltás. „ha nem teszik. „jobbággyá lettek”. hogy a székelyeket magához kösse. A székely közgyûlés határozatai – a fejedelmi parancs értelmében – elrendelték: „Minden szék kapitányai és királybírái írják össze hit szerint mind a nemes embereket.40 Ebben akadályozta nem csupán a rendiség kezdeti elõretörése. VI. akik szabad székelyt „elkötöttek”. amely a bonyolult székely kérdés rendezését követte volna. 39 Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye. december 29-én Székelyudvarhelyen tartott közgyûlésen elhatározták. amelyben utasította Petkit.42 A határozat végrehajtására Báthory Gábor Senyei Pongrácot és Petki Jánost fejedelmi biztosként43 küldte ki a Székelyföldre.38 De az önkéntes jobbágyosodásnak véget vessen. 232. évi kolozsvári országgyûlésen].39 Ez az összeírás a hadba menõ székelyek említett regestrumán kívül már az összes hadköteles székely családfõk név szerinti számbavételét tervezte. Báthory Gábor is azzal avatja fel székely politikáját.

az egész csiki néppel” kellett fellépnie. Ugron Pál vicekirálybíró. Thiboldi György. szabadon kell bocsátani. hogy az erõszakkal vagy zálog útján jobbágysprba jutott székelyeket írják össze. Daniel Mihály alkapitány. június 12-én állított ki a háromszéki testõr (praetorianus) gyalogok számára és a benne. Bernáth Lukács székülõk és Orbán János széki közjegyzõ nevét és a cirkálásra kirendelt Geréb Andrásét. A kollektív. a futásfalvi Bálint Gergely. a fiscus számára visszaszerzett jobbágyok között voltak olyanok is. Benczér Ferenc. s e végre. 200 gyalogot. Miután ez megtörtént. hogy a fiscus részére való lefoglalást megtegyék. hogy „írják el 400 lovast. mert a csiki gyalog azelõtt való brassói harcon [1611. Báthory Gábor maga az országgyûlés határozatát megszegvén a Balassiek birtokában hagyta az erõszakkal elfoglalt jobbágyokon kívül az összes többieket. a zabolai Bogyó Mihály és Deálk Demeter. Szõcs Mihály és Bálint.de ezek közül ugyancsak sokat adományozott a hozzá hûságes székely fõnépeknek és lófõknek. Ezt azért. Ez azonban nem vonatkozott az erõszakkal eljobbágyosított székelyekre. cenzust fizessenek. az oklándi Miklós János. Király János. a kézdivásárhelyi Molnár János. mustrát hirdete.46 Meg kell említenünk az udvarhelyszéki tisztségviselõk között Némethy Gergely fõkapitány. VI. illetve maguk akár 44 Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye. amelyet 1611. (SzOkl. akiket a szentháromsági Bereczki Máté régi idõtõl bírt. a (csoma)kõrösi Beder Gáspár. név szerint felsorolt 24 személyt a „nem nemes és jobbágy állapotból kiveszi és nemességre” emeli. a pákéi Fazakas István. Senyei Pongrácot és Petki Jánost biztosaiként Marosszékre rendelte. de Forgách Ferenc Moldvából beütõ hadainak lefegyverzése céljából „nemcsak a hadakkal. idõsebb Balassi Ferenc fõkirálybíró. akárcsak a vármegyebeliek. ezek összeírására az említett fejedelmi biztosok munkájukat végbe is vitték. Mint azt Mikó írja. melyekkel a szabados vagy a jobbágyi állapotból a puskás gyalogok vagy a lófõk rendjébe sorolta az adományozottakat.kat az fiscus foglalja vissza. Ezt egészítette kia a székely katonáskodó elem védelmét célzó nagyszámú egyéni adománylevelével. Báthory Gábor ezeket volt tulajdonosuknak visszaadatja. Ferencz Bálint és Lovász István. a kovásznai Lukács Csutak András és György meg Vajna Ferenc. s ezt a fejedelemnek jelentették”. akiknek közbenjárására a fejedelem jobbágyokat adományozott. 46 A megnemesítettek között volt: a barátosi Nagy István hadnagy és Nagy János Pál. Kovács Antal. Az erõszakkal vagy önként jobbággyá lett székelyek összeírását említi Báthory Gábor 1609. Mihály és Bálint. az alsótorjai Ambrus Mihály és Bartha Miklós. a széki kapitányoknak meghagyták. 500 forint bírság terhe alatt.44 Ugyancsak õ utasította Mikó Ferencet. Pálfi Ferenc. jobbággyá ezentúl ne tehessen”. A birtokában maradt jobbágyok. október 20-án kelt birtokba iktatási levele. Báthory Gábor volt az. 21 . a Csíkba rendelt vicekapitányt. 61–62. Nyírõ András. derzsi Péter. mert gyakran találkozunk az összeírásokban nevükkel mint olyanokéval. Orbán István. amit megbízásából Petki Háromszéken végzett: a gyalog puskások közé tömegesen szerezte vissza (recuperálta) a jobbágysorba jutott székelyeket. Ám az is része volt székely politikájának. 32–33. Gruzda András. aki egész katonai egységek tagjainak adományozott kiváltságlevelet. július 8] veszett vala”. De túl az egyénikiemelésen.) Udvarhelyszéki több lófõsítõ és címeres levelet sorolnak fel monográfiájukban Jakab–Szádeczky: Udvarhely vármegye.45 Báthory Gábor székely politikája nem volt mentes az ellentmondásoktól. 29. de névre szóló címeres levelei közül említsük meg itt azt. hogy a vármegyei jobbágyokhoz hasonlóan évente a kincstár részére cenzust fizessenek. 324–325. a somlyói Nagy András zászlótartó és végül a fiátfalvi Kádár György trombitás (SzOkl. Ez az armális vagy címeres levél a legkorábbi hasonló kiváltságlevelek egyike. ha a zálog összegét kifizették. valamint Bögözi András. 325. A fejedelmi utasítás szerint „senki szabad székelyt. A Székelyföldre kirendelt biztosai révén jelentõs számú székely jobbágyot foglalt le (konfiskált) a fiscus számára. A magukat elzálogosító székelyeket. 45 Bethlen Krónikásai. évi összeírás is nemegyszer említi. de azzal a kikötéssel. amint azt az 1614. Vi. Báthory Gábor.

A székely társadalom amúgy is bonyolult és szövevényes szerkezetét a megoldatlan feszültségektõl terhelten. némely székben hat. akár zálogosítással vagy más úton jobbágyaik számát gyarapították. Ám mind a visszaszerzettek anyagi teherbírása. Az udvarhelyszéken legtöbb jobbággyal bíró fõnépek Bethlen Gábor idejében: Kornis Ferenc. hogy a másik két réteg (õs. Az 1627. A kincstár számára lefoglalt jobbágyok képezték a fejedelmi eladományozás tárgyát. Ha a székelyföldi fõnépek és nemesség. A különbözõ rétegek érdekellentéte megnehezítette a központi hatalom számára kedvezõ döntést. évi medgyesi országgyûlés elõtti székelyföldi jobbágyok számlálhatók-e az õsjobbágyok sorába) maradt továbbra is a tét. kiben kevesebb. hogy a jobbágytartó székelyek és jobbágysorba jutottak érdekazonossága került szembe a fejedelmi székely politikával. Balázs István. a Mihály vajda uralma. Petki János székely generálist. körülményei és jogossága okozott gondot a kérdés rendezésében. de méginkább gyalogok) számbeli gyarapítását és helyzetük megszilárdítását. Márpedig ez szûken számítva is 3500 katonát jelentett. Péchy Simon. üresen állnak”. Biró János és György. A konfiskálás elõtti és utáni jobbágyok alrétegei. Thiboldy Tamás. özv. mind az úgynevezett szabadosok (libertinusok) vagy a forrásokban szabad székely néven ismertek rétegének ingatag és jogilag tisztázatlan helyzete bonyolította a rendezés esélyeit és adottságait. Daniel Péter. De a jobbágysorba jutott székelyek érdekei sem kedveztek a fejedelmi székely politikának. hogy „zászlóink. Bethlen Gábor még súlyosabbnak látta a helyzetet. Báthory Gábor ellentmondásos politikája folytán továbbra is az áttekinthetetlenség köde fedte. év. 346.47 Nincs ok rá kétkedni az információ megalapotottságában. Mint láttuk. bár látszólag csupán az idõhöz kötöttség jegyeit viselték magukon. vagyis a hadi szolgálatot teljesítõ székely retegek (lófõk. Ugyancsak növelte az áttekintés nehézségét az õs. 242. Már Bocskai István intette tanácsosát. A székelyföldi jobbágyság sokszínûsége újabb színfoltokkal gyarapodott. mégis a jogi megkülönböztetés hordozói maradtak. fõleg abban látta érdekeinek teljesítését. ezzel szemben a fejedelem a jobbágyosítás/jobbágyosodás folyamatát akarta visszájára fordítani. Miklós Márton és Nagy Menyhért. a fejekötött jobbágyok esetében pedig a jobbágyosítás/jobbágyosodás okai. Következésképpen állandóan csökkent a katonai szolgálatot teljesítõ székelyek száma. Állítása 47 ETA. minden túlzás nélkül utalhatunk arra a visszásnak tûnõ állapotra. Semjén Miklós. hogy a hadköteles székelyek számát növelje. az 1602.erõszakkal. évi összeírásban szereplõ 200 jobbágytartó nemes és lófõ közül ezeknek egyenként 11 vagy annál több jobbágyuk volt Udvarhelyszék különbözõ falvaiban. feszültségekkel. kiben több. ha jobbágyaik számát gyarapították. Az eladományozások száma és aránya Báthory Gábor idejében egyaránt jelentõs volt. Petki Jánosné. Ellenkezõleg. Mindezen túl a fejedelmi székely politikában számolni kellett a székely társadalmi szerkezeten belüli ellentmondásokkal. Maróthy György. 22 . IV. Benda: Bocskai Levelek.és fejekötött jobbágyok tisztázatlan állapota. Szerkezetében a kincstár számára lefoglalt (konfiskált) jobbágyok aránya csaknem minden székben többségbe jutott vagy annyira megnövekedett. melyeknek szolgálatát a fejedelem sem mellõzhette. Az õsjobbágyokra nézve az állandóan változó idõ meghatározása (az 1562. Lippai András. Báthory Gábor a kincstár számára való lefoglalással (konfiskálással) párhuzamosan megkezdte a jobbágysorba jutott székelyek visszaszerzését (recuperálást) a hadi szolgálatot teljesítõ gyalogosok rendjébe.és fejekötött jobbágy) közül külön-külön egyik sem vehett fel vele a versenyt.

az állatállomány (ökör. Uõ. évi összeírás szerint a székelyföldi települések minden rendû és rangú lakosát vették jegyzékbe. A fejedelem négypontos elõterjesztése50 már magában foglalta székely politikájának programját és a késõbbi rendezés feltételeit. Debrecen 1993. = A tudomány szolgálatában. A már idézett források azt bizonyítják. 50 Ttát. A lustra 1614. hogy 1614 februárjában. 234. II. hogy minél részletesebb képet kapján a Székelyföld lakosságáról. Jelzi tehát azt. zselérekrõl és szolgákról. Azt is látnia kellett. Természetesen nincs kizárva. 264. 1908. mert a teherviselés adottságait tartotta szem elõtt. és csak szegény Bocskai fejedelem idejétõl fogva is közel hat ezer székely lett jobbággyá”. éppen azért. hogy elõtte is készültek általános összeírások. SzOkl. február 23-ára elkészült. A részlegesen ránk maradt 1619. 1993.szerint is „a zászlók üresek. 23–55. hogy inkább a hadi kötelezettségeket teljesítõ rétegek (nemesek. hogy az elõtte járók hagyományossá vált politikája kudarcot vallott. IV. ló. amellyel Bethlen Gábornak székely politikájában szembe kellett néznie. évi összeírás minden addigitól eltérõ. Kitért a székelyföldi jobbágyság sajátosságaiból fakadó és a kincstári bevételekre nézve káros következményekre.és kászonszékiek. MTA Történettudományi Intézete. gyalogok) vették számba. október 8-án a besztercei orezággyûlés elõ terjesztett fejedelmi indítványaiban részletesen meg is indokolta álláspontját. A székelyföldi jobbágyság megadóztatása szerinte kevésbé teszi kecsegtetõvé az önkéntes jobETA. hogy Bethlen Gábor megalkuvás nélkül törekedett a székelyföldi jobbágyok megadóztatására. évi összeírásában viszont arra törekedett. Ezt tekintette székely politikája sikeres zálogának. évi intézkedései. Bp. 216. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa. III. juh és sertés) egyenkénti számbavételével. Ez utóbbi megvalósítása céljából rendelt el egy új. csak kivételesen készültek összeírások a jobbágyokról.: A fejedelmi székely politika mérlege. születésnapjára. de ezek nem maradtak ránk. hogy a székely szabadság fejedelmi vagy országgyûlési megerõsítése. Betlen Gábor 1614.49 Itt öszszegezésként csak a következõket rögzítjük: Már uralkodása kezdetén Erdély megoldásra váró gazdasági és társadalmi kérdései között megkülönböztetett figyelmet fordít a székelykérdésre. hogy „az egész székelységen” tízezer jobbágynál több van. = Történeti Tanulmányok. 133–140. Megjegyzi ugyanakkor azt is. Bennük fõleg a jobbágysorba jutás okai és körülményei kerültek a figyelem elõterébe. A Bethlent megelõzõ fejedelmek székely politikájával szemben az elõterjesztésnek két lényeges vonása volt: az erõszakos vagy önkéntes jobbágyosodás megakadályozása és a székelyföldi jobbágyok megadóztatása a vármegyékre jellemzõ módon. gyargyó. Szerintünk ezt mindennél jobban bizonyítja az. Az 1619. hogy Báthory Gábor 1609. bár fontos elemeiben módosították a székely társadalomszerkezetet. 49 48 23 . ezúttal adóösszeírást a Székelyföldön. de egyben bonyolították is a rendezés adottságait. Eddigi tanulmányainkban is elemeztük Bethlen Gábor székely politikáját. Demény Lajos: Bethlen Gábor székely politikája. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. 1616-ban is készültek összeírások külön a hadköteles népességrõl és külön a jobbágyokról.48 Ez volt az az örökség. de ezek közül csak részben maradtak ránk a csík-. a kellõ elõkészítés után elrendeli és székenként kiküldött fejedelmi biztosaival elvégezteti a székelyföldi népesség családfõnkénti általános összeírását. Bizonyára a felmérés ismeretében kezdte meg Bethlan Gábor az ugyancsak február 23-án megnyílt medgyesi országgyûlésen tárgyalásait a székely fõnépekkel. tehén. Szerkesztette Glatz Ferenc. az egyéni vagy közösségi kiváltságlevelek adományozása csak részeredményekkel járt. lófõk. 1622.

szabad székelyek) és a jobbágyi állapot sokszínûségének felszámolását. mintha ezek a székelyföldi egész lakosságot jegyzékbe vették volna. különös figyelmet fordítva a hadi szolgálatra visszaszerzett (recuperált) székelyekre. Mindenfajta más székelyföldi jobbágy (fejekötött. aki katonáskodott. 216–224. Bp.53 Az 1623.52 Az õsjobbágyokat és a nemesi birtokra telepített jobbágyokat össze sem kell írni. Fontos megjegyeznem. évi udvarhelyszéki lajstormmal záródó Bethlen Gábor-kori székely népesség-összeírások sora tagadhatatlanul bizonyítja a fejedelmi székely politika eredményességét: a katonáskodó rétegek konszolidálását. hogy e három katánáskodó székely rend fedte az utasítás értelmében a székelység fogalmát. hogy 1623-ban Bethlen Gábor utasítására a Székelyföldre kirendelt biztosai elvégeztették a székely királybírákkal az összeírást. 1900. Az már természetes. EOE. SzOkl.bágyosodást. A határozatok értelmében õsjobbágy és így megadóztatás alá nem esõ székely csak az marad. mert jelzi. mert az ilyenek látni fogják. Tudjuk azonban. Jeleztük már ezt is. hogy így „megszaporodik az szolgáló rend közöttök”. akiket „az nemes ember az maga saját ülésére szállított és telepített”. II. A megkülönböztetett figyelem. tehát az volt székely. 114. évi összeírás elvégzése és a fejedelmi utasításnak megfelelõen hozott intézkedések. lófõ és darabant székelyeket. de egyben hadifelszerelésük számbavételére is. SzOkl. konfiskálás elõtti és utáni jobbágy stb. 54 Az 1623. évi udvarhelyszéki öszszeírás. vagy legalábbis mind a mai napig nem került elõ. özvegyek és árvák nevét és örökségét vették fel mindenekelõtt a lajstromba. Rákóczi György idejében (1631–48) is folytatódott. a további visszaszerzést követte. és sajnálhatjuk. Szükségesnek tartjuk a besztercei országgyûlés határozatának ezen kitételét hangsúlyozni. de még mindig éppen annyira nagy maradt a tisztázatlan állapotban leledzõ jobbágyok száma is. amelyet a minden rendû és rangú jobbágyok falvankénti és birtokonkénti számbavételére fordítottak. hanem a Bethlen-féle utasítások alapján kibocsátott I. mind pedig a fejedelmi székely politikát. a jobbágyság többé-kevésbé egységes rétegének számbavételét. Az 1627. mert meghatározta mind a késõbbi összeírásokat. Ezt mindennél inkább bizonyítja az 1627. A besztercei országgyûlés is újabb összeírást rendelt el és szabályozta fõleg a jobbágyok számbavételét. 144–146. 106. Csak feltételezhetjük. hogy „az jobbágyságban nem élhet[nek] szintén oly könnyen. Rákóczi György-géle edictum belekerült az 1653-ban összeállított Approbatae Constitutiones szövegébe. Mint ilyenre nemcsak I. akik a visszaszerzett. hogy ehhez hasonló összeírás más székek lakosságáról is készült. mely folyamat I. 52 51 24 . darabantok. október vége) elõtt õsjobbágy volt. de összeírták bizonyára külön a jobbágyokat és végül külön a nemes. aki Mihály vajda Erdélybe való betörése (1599.) megadûztatás alá kerül a zsellérekkel együtt. EOE. hogy a székely népesség-összeírások elemzésében óvakodni kell annak látszatától. Az 1623. a köztes rétegek (szabadosok vagy libertinusok és ún. hogy róluk mindmáig semmit sem tudunk. 54 Magyar Törvénytár. 269–277. VIII. II. évi erdélyi törvények. mint õk elgondolták volt”. recuperált székely lófõk és darabantok sorait gyarapították. Rákóczi György hivatkozott az 1635 õszén személyes jelenlétében megtartott összeírás idején. hogy a hadi szolgálatra visszafoglalt lófõk.51 A megadóztatás céljából készültek az egyre gyakoribb összeírások. évi utasítás azért is bír külön jelentõséggel. 53 Demény Lajos 1914. közöttük fõleg az elzálogosított jobbágyok kiváltása révén jelentõs volt azok száma. konfiskált. VIII. 1540–1848. kivéve közülük azokat. évi összeírás nem maradt ránk.

A Székelyföld lakossága zömében visszaverte a hadkötelezettséggel párosuló szabad állapotot. Az 1604. illetve a kézdiszékiek összeírásába a falvakat is feltüntetve. libertinus. amelyet persze a mindenkori fejedelmi politika célja határozott meg. 25 . hogy Görgény váránál teljesítenek szolgálatot. de mellõzve a falvak jelzését az udvarhelyszéki és csiki puskások. A Csik-. rendszeresen az udvarhelyszéki lófõk és szabadosok felsorolásában. sive rectius fõlovagos”. Szerkezete szempontjából ez abban nyilvánul meg. hogy a bizonyos helyi jellegzetességbõl fakadó sajátos jogállású vagy külön szolgálatot teljesítõ népességrõl is ad némi felvilágosítást. a rendezés már egészen más. évi katonai összeírást kivéve. hogy az ottani szabad székelyek „hadban nem szoktak menni”. azzal a megszorítással. A Basta-korabeli 1602. illetve totaliter deserta. colonus) jelzi. * Nyomon követhetõ mindez az összeírások szerkezetében is. szerkezeti keretük a székenkénti és ezen belül a településenkénti számbavétel. hogy puszta. hogy egyenként vagy a falu minden összeírt személye távolmaradt a szemlérõl. A nevek utáni vagy elõtti más kéztõl írt sok késõbbi megjegyzés. lófõ. Szerintem külön figyelmet érdemel az a magyarázó megjegyzés. külön a lófõket és megin külön a gyalogokat. hogy az eredeti jegyzék összeállítása után tartott hadiszemlén fûzték a nevek. a csiki lófõk. lófõk és puskás gyalogok). akár részleges (egyes rétegek. esetleg egész települések után. deserta. Kézdi. és 1603. szabad székely és jobbágy családfõk nevét foglalja magában. szabad székelyeknek íratták magok”. például jobbágyok vagy fõnépek. a kézdi. arra utalnak. évi részleges összeírás katonai jellegét. Sepse-. Gyergyó. minek kapcsán a rendi értelemben vett székely nemzet fogalma azonosult a hadi kötelezettséget teljesítõ három rend fogalmával. amelyek nem az illetõ személy társadalmi. Benne külön írták össze a nemeseket. hogy „primipilus. jogi hovatartozására vonatkoznak.és Orbaiszék összeírásában megindokolják Bereck és Kézdivásárhely hiányát. A sóváradi Thomas Literatus neve után jegyzi meg. Már többször említettük az 1604. túl azon. A Basta-féle összes összeírásban csaknem kizárólagosak a nevek utáni olyan megjegyzések. vagy az íródeák megjegyzi. vulgo lófõ. primipilus. hogy bár megõrzi a számbavétel székenkénti menetét. Ezen kívül itt jegyezzük meg. évi marosszéki összeírásban a keresztnevek latin változata szerepel és a rendi hovatartozást is a megfelelõ latin fogalommal (nobilis. évi összeírásban. hogy a számba vett 1854 szabad székely „közt jobbágy is itélem vagyon 200. azzal. darabant.és orbaiszéki gyalogok. valamint a sepsiszéki lófõk vagy gyalogok névjegyzékében. Példának okáért Marosszéken 42 darabant családfõ neve után megjegyzi. A két utóbbi rend összeírását százanként ejtették meg és ezeken belül falvanként a családfõk nevét. kiknek az urok jelen nem volt. melyek zömükben a mustráról való tömeges távolmaradást jelzik. számba vette a dánfalvi bányászokat és a csiksomlyói barátok jobbágyait is. külön jegyzékben foglalja Marosvásárhely városa polgárait vagy néhány településnév után jelzi. évi összeírások szerkezete viszonylag egyszerû: a településeken belül a nemes. hogy az 1603. amely magában foglalta a székelység háromnegyed részét. amelyben az íródeák az összeírásban elõször elõforduló primipilus fogalmát értelmezi. hogy jelzik a császári hûségeskürõl való távolmaradást. akár általános összeírásról volt szó. pedes pixidarius.és Kászonszéki 1602.

Csak a nemesek. hogy a székenként kirendelt más és más fejedelmi biztosok különbözõ módon értelmezték volna Bethlen Gábor utasításait. jobbágyok és szolgák származási helyét. lófõ. Persze az általános keret ugyanaz az egész összeírásban: Székenként és ezen belül településenként folyt a számbavétel. Az áttekinthetõség szempontjából a marosszéki összeírás szerkezete a legrendszerezettebb? egyben jelzi a szék falvaiba való nagyarányú betelepedést is. A szerkezet szempontjából szembeötlõk a székenkénti jelentõs eltérések. akik eredeti állapotukat elveszítették. Ehhez kapcsolódik a néha külön rovatként feltüntetett volt lófõk. Külön figyelmet érdemel az 1614. az adományozott. különbségek. A szerkezetbeli eltérések inkább azt sugallják. hogy „fuit primipilus”. Szerkezetében az udvarhelyszéki a részleteket illetõleg a legkevésbé átlátható.és Orbai széki összeírás szerkezete. évi Bethlen-féle összeírás szerkezete. a többiek. ezek régi darabantok vagy olyanok. lófõket. az elõbbieknél a nevek után jelezték. A zselléreket a megfelelõ megjegyzéssel többnyire egyenként írták össze. puskás gyalogokat és szabadosokat. lófõk. Ám már itt is jelentõs a következetlenség. a konfiskált. hogy a „volt gyalogok” (fuerunt pedites) rovatban felsorolták a falu összes gyalogosait. ez az összes XVII. laksági vagyis vármegyei zselléreket. volt gyalogok és volt szabadosok névsora. jelezve birtokosaik nevét is. de csaknem mindig jelzik a frissen betelepült zsellérek. Marosszéken következetesen külön-külön rovatba írták össze a székely és ún. A konfiskált jobbágyokon kívül külön jelezték a konfiskálás elõttieket és utániakat. hogy bár következetlenül. Ami tehát az udvarhelyszéki összeírás szerkezetét illeti. zsellérek. ez a függõ állapotban lévõ vagy jobbágysorba került lakosok számbavételében nagy szóródást mutat. Ki kell mindezt egészíteni azzal. mert a külön rovat helyébe egyénenként fûztek a jobbágysorba jutottak neve elé külön rovidített megjegyzést. Noha itt a településeken belül külön-külön rovatba írták össze a nemes. „fuit libertinus” stb. Minden székben településenként külön rovatba írták a nemeseket. Megint más a Sepsi-. de érdekessége az. közöttük legtöbbször Petki János állított vissza a hadi szolgálatot teljesítõk sorába (sok név után álla megjegyzés: „Petki János írta drabant26 . mintegy elõkészítvén a hadi szolgálatra való visszaállítást. puskás gyalog és szabados családfõket. valamint a szolgákat. az õs-. A nevek utáni megjegyzések többnyire egyénre szólóak. Ezeket nem lehet pusztán azzal megmagyarázni. persze mindez az adott településen belül. amit 1605-ben Bocskai is kénytelen volt megállapítani. Hiányzik a jobbágyok sorából az adományozottak külön számbavétele. s köztük persze a zsellérek és szolgák.) csak székenként lajstromozták. Székelyudvarhelyen a nemesek és lófõk mellett külön-külön rovatba írták össze az adófizetõpolgárokat és a zselléreket. „fuit pedes pixidarius”. Van rá eset. de a jovevények (advenae) nevét külön rovatba írták. akiknél egyenkénti megjegyzés jelzi állapotukat. hogy az adottságokban mutatkoztak lényegbeli eltérések. szolgák stb. századi székelyföldi népességösszeírásnál sokrétûbb és sokszínûbb. fõleg a puskás gyalogokat és szabadosokat.Az 1604. Ezzel szemben a függõ állapotban lévõ lakosságot (jobbágyok. gyalogokat és szabadosokat. évi udvarhelyszékit kivéve. gyalogok és szabadosok négy alaprétegét foglalták rendszeresen külön-külön rovatba. akiket Báthory Gábor idejében az ide kirendelt fejedelmi biztosok. hogy következetesen írta össze a jobbágysorba jutott lófõket. Az 1627. a fejekötött és a külsõ jobbágyokat. Kézdi. évi lustra-töredékek mutatják a székely katonai egységek személyi állományának fenyegetõ leromlását. A függõ állapotban lévõ lakosságból csak az õsjobbágyok kerültek külön rovatba. és különösen részletesek a fejekötött jobbágyokra.

zsellér. jelezve a rendi hovatartozást vagy azt. Illyefalván. hogy a sepsiszéki Baróton jelentõs a fejedelmi jobbágyok száma.és Kászonszék összeírása sem nélkülözi a sajátosság vonásait. év eleji felszabaduláskor megszûnt. A gyergyószéki fõnépek. mind a szabadosok rovataiba felvett nevek után jelentõs arányban szerepelnek a szegénység miatt elbujdosottak. de kiváltképpen a darabantok és szabadosok soraiban fenyegetõ méreteket öltött az elszegényedés és ennél fogva az elbujdosás aránya. gyergyó. A falvanként összeállított regestum magában foglalja ezen családfõk neveit és mindenütt a jobbágy-.és Felsõ-Torján a szabados családfõk összeírása után megjegyezték. Érdekes. s ezeken belül a hadi kötelezettséget teljesítõ rendek szerint. Ám mindez nem szoríthatja háttérbe a katonáskodó rétegek és a feudális függõségben élõ lakosság egyre növekvõ elkülönülését. Sepsiszentgyörgyön. Csik-. Ezt követi a nemesek rova27 . Külön szót kell ejteni az 1614. Marosszékre is csaknem 250 családfõ költözött át Háromszékrõl és szegõdött a „székely zsellérek” közé. ha ezek pedig õs-. amely a szellérnek vagy szolgának szegõdött udvarhelyszéki nincstelen lófõ. Mind a puskás gyalogok. évi lustrához csatolt összeírásról. de mindenképpen közöttük van a falusbíró és képviselteti magát csaknem minden réteg: lófõk. hogy a többi szék összeírásával szemben itt minden település összeírásának elején feljegyzik az illetõ helység családfõirõl eskü alatt tanúságot tevõk nevét. amely a csik-. Szembeötlõ. évi összeírás szerkezete minden eddigitõl eltérõ. darabantok és szabadosok összeírását 1616-ban településenként állították össze. konfiskálás elõtti vagy utáni és jövevény jobbágyok. Kézdivásárhelyen és Berecken a „városi rend” rovatába írták a lakosság zömét. Az 1614. vagy „Petki János idejebeli”). akikhez a nemesek mint jobbágyikhoz tartják jussukat. Egészen sajátos azon valószínûleg ugyancsak 1616-ban készült összeírás. ám a nevek után jelezték. Külön jegyzékbe vették fel azon szabad székely családfõk neveit (megint csak falvanként). A települések elején áll az eskü alatt bevallók névsora. év végi és 1600. Az orbaiszéki Páván külön rovatba (solymárok) írták a 11 solymár nevét. Az 1619. darabant és szabad székely családfõket és özvegyeket veszi számba. Sepsi-. A jobbágyok rovatában a nevek után rendszerint jelezték a jobbágytartó birtokos nevét is. lófõk. adományozott. hogy a hadi szolgálatot teljesítõ rétegek. hanem az õsjobbágyok. évi összeírás szerkezetében tapasztalható székenkénti eltérések utalnak a helyi sajátosságokat tükrözõ különbségekre és egyben óvatosságra intenek az õsszékelységre vonatkozó általánosításokkal szemben. noha a réteg az 1599. Az eddig azonosított három jegyzék Kézdi-. illetve szabad székely örökségek jegyzékét adja falvanként. Ezen utóbbiak arányára jellemzõ például a sepsiszéki Köpec: innen a 13 puskás gyalogból 8 bujdosott el szegénység miatt és 26 szabados az összeírt 29-bõl. Gyergyó és Kászonszék családfõinek adóösszeírását foglalja magában a székek s ezen belül a települések rendjében. A minden rendû és rangú jobbágyokat. zselléreket és szolgákat is településenként közös rovatba írták.tá”. a konfiskált és a fejekötött jobbágyok. zsellér vagy szolga állapotába és kihez.és kászonszéki jobbágysorba jutott lófõk és gyalogok. állatállományuk felsorolásával. hogy mind a kénkõbányában teljesítenek szolgálatot. hogy ezek közül ki jutott jobbágy. mint ahogyan Alsó. konfiskált. Csik-. Külön-külön rovatban szerepelnek nemcsak a hadi szolgálatot teljesítõ rendek. Gyergyó. darabantok.vagy szolgatartó nevének kíséretében. sõt jobbágyok is. fejekötött. Kézdi-. A település nagyságától függõen ezek száma változó. szabadosok. és Orbaiszék összeírása rögzíti a három székre jellemzõ legfontosabb sajátosságot. a zsellérek és a külsõ szolgák.

és társadalomtörténet sokrétû tüköre. évi összeírást a székelyudvarhelyi adófizetõ polgárok. Nagyjából hasonló az 1627. kiegészítve az árvák összeírásával. A szerkezetbeli eltérések rövid vázlata is érzékelteti az összeírások sokszínûségét. Szíentegyházasfalva és Kápolnásfalva kivételével. gátat vetvén a veszélyes méreteket öltõ eljobbágyosítás/eljobbágyosodás folyamatának. évi udvarhelyszéki összeírás. Ha Kézdiszéken csak az ökrök. a székenkénti eltéréseket és az egész székelység társadalomszetkezeti fejlõdését. Csik-. vagy néhány csikszéki faluban a solymárokat. illetve azokat. * Kötetünkbe egyaránt felvettük az eddig eredeti kéziratban azonosított összes öszszeírás vagy összeírás-töredéket Bethlen Gábor uralkodása végéig. a településenkénti õsjobbágyok jegyzékét ugyanis a jobbágytartók sorrendjében olvashatjuk. valamint a zetelakiak. az 1627. Ám a következetesség nem különös erénye ezen összeírásnak sem. zselléreik neveinek kíséretében és hasonlóképpen ezek állatállományának egyenkénti felsorolásával. Követi ezt a jobbágyok jobbágytartókénti jegyzéke a falvak sorrendjében. mint a kiváltságos Zetelaka. Gyergyó. évi adóösszeírás a székely gazdaság. Azután következnek a lófõk és darabantok vagy ezeknek özvegyei. Ezt követi településenként külön-külön rovatban a nemesek (nobiles). bár a kevés jobbággyal bírók nevét többször megelõzi a helységenkénti összeírás. a zsellérek és jobbágyok. évi udvarhelyszéki összeírás elsõ részének szerkezete is. jobbágyaikkal és zselléreikkel és külön falvanként a darabantokat. hogy a hadi szolgálatot teljesítõ rétegeket oltalma alá vegye. A sok megjegyzést magában foglaló 1619. összeállításuk egyenkénti külön-külön célját. A harmadik részben összeírták fiúgyermek nélküli özvegyasszonyokat. hogy Aasó.és felsõ-Torján külön írták öszsze a „bányászokat” és a „kénkõ hegybe valókat”. jobbágyaik. lovak és tehenek családfõnkénti számát jelölték. mert itt az „adófizetõ rendeket” más regestumba írták. mert a hadi szolgálatot teljesítõ rendek rovatonkénti összeírását leggyakrabban követi a jobbágyok jegyzéke megintcsak külön rovatban. azzal a kiegészítéssel. hogy azok már nyomdafestéket láttak vagy sem. régi lófõk (primipili veterani). függetlenül attól. de itt is hiányzik a következetesség. akiknek fiúgyermekük 16 éven aluli. (Az elõbbiek aránya nem teszi ki a 28 . átalakulását. éppen úgy. a szentegyházfalviak és kápolnásfalviak jegyzéke zárja. Mint említettük. sõt néha külön a paripákat és kancákat is.ta. özvegyeik (viduae). Mindez persze csak részben érvényes Székelyudvarhelyre nézve. amelyet döntõ módon befolyásolt a fejedelmi székely politika érdekháttere. de ezen belül is a jobbágytartók sorrendjében. Csik-. a homoródkeményfalvi jobbágyok kiegészítõ lajstromával. régi darabantok (pedites pixidarii veterani) özvegyeik (viduae) és a hadi szolgálatra visszaszerzett gyalogok (pedites recuperati) jegyzéke.és Kászonszéken már számba vették ezeken kívül a sertéseket és juhokat is. Végül a negyedik rész magában foglalja az õsjobbágyok jegyzékét a jobbágytartók s ezeken belül a települések sorrendjében. Gyergyó. Szerkezetében minden addiginál összetettebb és sokrétûbb az 1627. özvegyeik.és Kászonszéken külön jegyzékbe írták össze a fõnépeket. Szentegyházfalva és Kápolnásfalva lakosságát az egész összeírás legvégén. A jegyzék elején áll az eskü alatt tanúságtevõk vagy bevallók falvankénti névsora.

) A jegyzetekben ismételten jeleztük. Példa gyanánt álljon itt közülük néhány.b. Vannak olyan feljegyzések is. amelyek kizárólagos sajátosságai a székely történelemnek. a véres kard vagy véres nyárs hordozása faluról falura. Sepsi. SzOkl. modvai és havaselvi hadjáratok. Báthory István lengyel király hadaiban szolgáló székelyekre. század eleji összeírásokban Bekes Gáspár hadára a Báthory Istvánnal 1575-ben vívott kerelõszentpáli csatában. az ELTE Bölcsészettudományi Kara Román Tanszéke részérõl 55 56 SzOkl. Ám ezek zömükben megtalálják kellõ helyüket a kötethez csatolt Tárgymutatóban. évi összeírásban a marosszéki Vece faluban Petõ György lófõ neve után található bejegyzés. hogy a további kutatás sikerrel jár. század végi vagy XIX.). Sok mondanivalónk volna az összeírásokban található nevek utáni feljegyzésekrõl. 216–224. mert sajnálatunkra mindeddig nem sikerült fellelni eredeti kéziratukat és szövegközlési elvünknek megfelelõen késõbbi. évi jegyzékben a marosszéki Bedérõl való Balog Márton a neve után fûzött feljegyzés. Benkõ Samu és Kiss András. * Kutatásaiban. pótlások részére hagytuk. Gyergyóés Kászonszék fõnépeirõl és lófõkrõl56 azért nem vettük fel a kötetbe. amelynek eredeti kéziratát sikerült azonosítani és kiadásunkhoz felhasználni. II. ezen összeírástöredékek újraközlését a következõ kötetekhez csatolt esetleges kiegészítések. Már utaltunk rá. Udvarhely-. évi medgyesi országgyûlés határozataira. szükségessé a már kiadott összeírások vagy összeírás-töredékek újraközlését. mint a hadiszolgálatra való visszaállítás elfogadott idõpontjára való utalások. 29 . XVIII. évi parancsára kezdték írásba foglalni a székely katonáskodó rendeket. hogy Mátyás király 1473. a többi között. amelyekben a székely hadak részt vettek (lippai expeditio. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete s név szerint Glatz Ferenc és Pók Attila. nevezetesen Jakó Zsigmond. év körüli Csík-. évi Maros-. Abban a reményben. Gyergyó-. Bizonyíték rá az 1614. rendtartást idéznek. az országgyûlési és kiváltképpen az 1602. Csík-.és Orbaiszék 25 dénáros adóösszeírását55 és az 1569. Kézdi-. 269–277. hogy az eredeti kéziratok betûhû átírását vettük zsinórmértékül és ez tette. Kászon-. Találunk továbbá utalásokat a XVII. a kiadvány elõkészítésében és a kötet kiadásában a szerzõ az Erdélyi Múzeum Egyesület Elnöksége. Még csaknem másfél századra rá is élt a székely tudatban ennek emléke. mely szerint a Petõ család „Mátyás király idejébõl fogván való lófõ”. mégpedig azt a kettõt. amelyek régebbi korok emlékét õrzik vagy a székelyek számára nevezetesebb eseményekhez kapcsolódnak.és adománylevelekre. azzal támasztotta az népet Bekes mellé”. A megjegyzések sorában külön helyet foglalnak el a fejedelmi székely politika egyes mozzanataira. a Brassó melletti két ütközet 1603-ban és 1611-ben st. Ez utóbbit támasztja alá az 1575. századi összeírás-töredékbõl csak kettõt közlünk újra kötetünkben. vagyis az 1567. külön jegyzékbe a lófõket és megint külön a gyalogokat. Szokás volt a székelyeknél a hadrakelést jelzõ lármafák meggyújtása. század eleji másolatot nem vehettünk igénybe. Azt is szükségesnek tartjuk megjegyezni. A másik két jegyzék.kötet egyötödét sem. mely szerint „önmaga véres nyársat hordozott széllyel. illetve olyan szokást. hogy az eddig ismert négy XVI. a fejedelmek adta székely szabadság. II. a különbözõ hadjáratokra és csatákra.

Miskolczy Ambrus messzemenõ baráti támogatását élvezte. Az Akadémiai Kiadó bátorító és serkentõ támogatása. de nem utolsósorban köszönettel tartozik a szerzõ V. Illesse õket a szerzõ õszinte köszönete és lekötelezõ hálája. hogy feltáró munkájában készségesen segítették. marosvásárhelyi és csíkszeredai fiókjai munkatársainak. Köszönetet mond a szerzõ egyben a Magyar Országos Levéltár. Végül. akik a legnagyobb figyelemmel olvasták végig terjedelmes kéziratát és véglegesítéséhez javaslataikkal. észrevételeikkel járultak hozzá. a romániai Állami Levéltár kolozsvári. Imreh Istvánnak és Kiss Andrásnak. András Jánosnak. Õrizzék e sorok baráti támogatásuk emlékét. s különösen Zöld Ferenc és Kormányos József állandó érdeklõdése s a kiadás nehézségeinek elhárítása ugyancsak beleépült a kötet megjelenésébe. 30 .

). Fülep: A feketehalmi oklevél = Fülep Katalin: A feketehalmi oklevél. k. Elõzményei. Szerkesztette Szabó Károly. Kriterion Könyvkiadó. (Bp. Trócsányi: Rákóczi = Trócsányi Zsolt: Rákóczi Zsigmond. B. századi történelmünk kiaknázatlan forrásai zékely katonai összeírások. Válogatta. I–II. Új Sorozat. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó.) 1980 B = Bukarest Bp = Budapest Demény 1994 = Demény Lajos: A XVII. k. IV–VII. Attila. Közzéteszi Barabás Samu (VIII. Szerkesztette Szabó Károly (I–III. Anyagát gyûjtötte és szerkesztette Szabó T.) és Szabó Károly (IV. 57–113. Szerkesztette Benkõ Samu. (Bp–B) 1994. Gondolat Kiadó. k. Összeállította és jegyzetekkel ellátta Makkai László. k. (Egy dinasztia születése. I–IV. Szerkeszti és kiadja gróf Mikó Imre (I–III. Sajtó alá rendezte Szádeczky Lajos (IV. Bp 1878–1881. SzOkl = Székely Oklevéltár. k. Demény Lajos és Vekov Károly. = Levéltári Közlemények 1994. Szerkesztette Szádeczky Lajos (V–VII. a bevezetõ tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benda Kálmán. k. Diplomatikai és forrástani vizsgálat. V 1979. ETA = Erdélyi Történelmi Adatok.) Kolozsvártt 1872–1896. 241– 296. évi Évkönyve. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó. SzOkl ÚS = Székely Oklevéltár.RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AMN = Acta Muzei Napocensis. B 1983 és 1985. III.) = A Debreceni Déri Múzeum 1978. Kriterion Könyvkiadó. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. TTár=TörténelmiTár 31 . Székely felkelés = Székely felkelés 1595–1596. Kolozsvárt 1855–1862. Kriterion Könyvkiadó.–B. lefolyása és következményei. Akadémiai Kiadó – Kriterion Könyvkiadó. Jakab – Szádeczky: Udvarhely vármegye = Jakab Elek – Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb idõtõl 1849-ig. Bp. SzT = Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1982–1983. Bp 1901.). EOE = Erdélyi Országgyûlési Emlékek. 1975–1984. k. Debrecen 1979. k.). Kolozsvár Benda: Bocskai levelek = Bocskai István: Levelek. Pataki József és Tüdõs Kinga. V–VII. 1993–1995. Közzéteszi Demény Lajos. Szerkeszti Szilágyi Sándor.) Bp 1934. k. (Bp–B) 1992 Bethlen Krónikásai = Bethlen Gábor Krónikásai.

.

Keneres Symon Zentmarton Fodor Istwan. Rety Boldisar Soldosa. Kaly Gyeorg. Jnche Amborus ⎫ Sylwester Mihal Kybed. Siko Pal fia. Az kik az Vrunk Paranchiolattiara mindgiarast az Kyral byrak melle mentenek:1 Syko Jstwan. után] A Kerelõszentpálnál Báthory István és Bekes Gáspár közötti csatában a fejedelem hadában jelen volt. Nag Miklos Harazkerek Zaz Georg fia Jstwan. Syklodi Balint ⎪ Lazlo Jstwan. továbbá a harc után érkezett és végül a távol maradott marosszéki székelyek jegyzéke Maros Zekreol. Syklodi Jstwan ⎪ Nag Janos. Kowach Balintnetwl ⎫ Nag Mihal. (3) Mayay Mathe ⎫ (2) Kaly Mattias. Kenyeres Tamas Jzlai Bala Janos. Lazar Jmreh ⎫ Gaspar Jstwan Zewerdreol. Nag Peter fia Kereztwr Mate Antal. Bartha georg ⎪ Leorinhy Gergel. Kosa Mihal Kereztwr Zaz Jmreh. Philep Peter Vadad Darzy Pal. Lazar Ferench ⎪ Dosa Ferench Makfalwa Lazar Janos ⎪ Nagy Dosa Mihal eochye Makfalwa Zelemery Peter ⎪ Balassy Gyeorg Zent Jstwan Waradi Pal deak ⎪ Rafaÿ Caspar Chokfalwa Chyany Jstwan ⎪ Dosa Mattias Chokfalwa Toth Balas ⎬ few Nep Lazlo Lwkach Atosfalwÿ Chernezy Caspar ⎪ Zeoke Peter ⎫ Nywtodÿ Pal ⎪ Zekel Tamas ⎪ Balassy Jstwan ⎪ Zeke Antal eoche Peter ⎪ Bekes Farkas ⎪ Gyeorgfi Menhart ⎬ Mogioros Kwn Benedek ⎪ Theokes Antal ⎪ Chyany Ferench ⎭ Rada Mattias ⎭ Dosa Andras. Kowach Georg ⎭ Bordosi Mihal. Jstwanfi Pal ⎬ Bere Dosa Peter. július 9. Dosa Albert. Teokes Tamas ⎪ Dosa Janos. [1575. Maiay Benedek ⎭ Orros Miklos. Maiaÿ Gergel ⎬ Maiaÿ Orros Ferench. Domokos Balas Sele Rafay Caspar. Domokos Andras Sele Simon Marton. (1) 33 .I. Zabo Tamas ⎪ Bala Caspar. Marton Mattias ⎭ Sylwester Jstwan. Marton Georg ⎬ Markod Dosa Jstwan2.

Orban Mihal Nag Georg Gyeorg Pal Barrabas Balint Palffi balint Nag Jstwan Palfi Balas Nag Peter3 Cachio Janos4 Masfel Andras Masfel Marton Vechey Gergel Zengiel5 Lazlo Ferenchi Balas Zengiel5 Balint Bakach Jstwan Tamasi Pal Tamasi Mathe Pal Kowach Janosi Marton Theokes Balas Meggies Peter Dosa Gergel Simon Ferench Vaida Balas Poson Andras (4) Leorinchi Peter Berechki Mate Berechki Mathe Teokes Benedek Theokes Mathe Mathe Mihal Tamasi Janos Mate Jstwan Chont Leorinch Chont Mihal Kendei Gergel Lado Mathe Bako Leorinch Kowach Georg Bako Peter zolgaia Dayka Balas Botos Jacab Tompai Lwkach Tompai Peter Tompai Balas Botos Janos Lazlo Georg Botos Leorinch zolgaia Tot Benedek Leorinch deak 34 Jstwan6 deak Akosffalwa Nag Andras Akosffalwa Orbai Peter ⎫ Berey7 Jmreh ⎪ ⎫ Sigmond Janos ⎬ Galfalwa ⎪ Dosa Balas ⎪ ⎬ Agard Nag Miklos ⎭ Harko Janos Vayaÿ ⎪ Harko Antal Vayaÿ ⎭ Georgenÿ Georg ⎫ Zentleorinch Georgenÿ Andras ⎪ Zentleorinch Swkesd Andras ⎪ ⎫ Jnche Jstwan ⎬ Georgen ⎪ Kowach Mihal ⎪ ⎬ Bew Swkesd Mattias ⎭ ⎭ Sard (5) Simon Balas szoldosa Somosd ⎫ Apa Berthalan Somosd ⎪ Fyleh Benedek Sofalwa ⎬ Abod Fyleh8 Janos Sofalwa ⎭ Zep Jstwan ⎫ ⎫ Ke Albert ⎪ ⎪ Jlliesy Pal ⎬ Bergenie ⎪ Nemes Gergel ⎭ ⎬ Zent Jmreh Zekel Georg Keowesd ⎪ Abran Demeter Fele ⎭ Kabos Ferench Menes Ban Caspar Adorian ⎫ Gergel Boldisar Z. Simon ⎪ Bako Ferench Folfalwa ⎪ Janosÿ Gieorg Folfalwa ⎬ Torbozlo ⎪ ⎪ Az kik az harch wtan Jwtenek: ⎭ Sylwester Janos ⎫ Lwkach Jstwan ⎬ Kendeo Lwkachi Pal ⎭ Peterfi Gergel ⎫ Leorinchi Mihal ⎪ Dosa Georg ⎬ Syketfalwa Orban Leorinch ⎪ Bala Janos ⎭ Gergelffi Demeter ⎫ Janosy Mathe ⎪ Leorinchi Marton ⎪ Andrasi Benedek ⎬ Tompa Lwkach Marton ⎪ Ban Georg ⎭ Amborus Hadnagi fia ⎫ Zent Bwzas Tamas ⎫ ⎬ Torontas Bwzas Balas ⎬ Monioros ⎭ Georgfi Istwan ⎭ Kalÿ Kalÿ Jkland Jkland . Simon ⎪ Ciszer Alberth Z.

Leorinch az eoche Vrunk hadaban wagion. most is it uyueltenek Chiany Miklos Kemen Ferench Pokay Georg Peteo Farkas Barrabasi Farkas Zekel Janos Bernald Janos Kemen Janos Pokai Ferench Gyalakwty Georg Vas Georg Fekete Gergel Ozdi Peter Sardi Lazar Janos igen beteg wolt.(6) Mathe Georg Berechki Peter Benedekfi Istwan9 Nag Benedek Antal Kowach Peterfi10 Balas Lwchion Ferench Tamasi Jmreh Bwrian Balas Sido Andras Georg Hadnagi eoche Orban Georg Orban Miklos Abran Demeter Gal Miklos Ferenchi Jllies Az kyk Vrunk melle nem Jwttenek. Dacho Jstwan Dragwla Georg Perini Antal (7) Dosa Mihal Dosa Leorinch Nag Janos Matthÿws Janos Dosa Gergel Dosa Pal Dosa Albert giermekÿ Mattyws Mihal Arwaÿ Miklosy Peter Madaras Andras11 Bala Gergel Sylwester Peter Bordosy Balint Leorinchi Ferench Dosa Dienes Kalÿ Janos Farkaslaki Ferench Kis Dosa Mihal Bala Ferench Abodi Amborus Kowach Peter Syklodi benedek Syklodi Andras Mihalfi Mihal Kowach Peter Georg Pal Lazlo Kowach Theokes Peter Georg Mihal Nag Boldisar Kis Nag Boldisar Dosa Balas Galffi Jstwan Zekel Mihal fia Zylwasi Ferench Boros Bertalan Rafay Gergel Bot Jmreh fia (8) Ozdi Georg Zekel Mihal Georgfi Mihal Nag Janos Orbay Mihal Bot Lazlo Both Balas Tompai Sigmond Farkas Amborus Nag Pal Veres12 Peter Saroklianÿ Jstwan Basa Miklos Nag Istwan Theorek Georg Therek Balint Harko Balas Harko Georg Jnche mate Jnche Balint Jnche Mate Sykesd Jstwan Georgeni Pal Sykesd Pal Chyriak Peter Chyszer Georg Soldra ment13 Vas Peter 35 .

Nevük ellenében a lap szélén más kéztől a következő megjegyzés olvasható: Az neg ember mind velwnk volt az Radak kergetesebe ÿs. 4 Következik Orban Georg. 302–311. Az ket Jnce Mate18 partos nÿlwan valo Thompa Simo (Balas)19 Zentrontason lakik. Szövegét az eredeti alapján kiadta: Barabás Samu: SzOkl. 1934.] Bp. 1934. Az akta levéltári borítóján Kelemen Lajos következő feljegyzései olvashatók: „Hely és név nélkül (1575 augusztus)”. áthúzva. Barrabas Janos. Jegyzetek Eredetije egykor az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára Okleveles Törzsgyűjteménye 76. 8 Következik Jllies. 12 Javítással. kihúzva. 13 Következik négy kihúzott név: Domokos Tamas. 1 36 . 1934. 304. Az akta hosszában behajtott három félivrét lapból áll s rajta a nevek egyhasábosan írva. 1934. A szövegből viszont minden kétséget kizáróan megállapítható. kihúzva. de aztán a nak ragot kihúzta. azal tamaztotta az nepet Bekes melle. 3 Következik Chyak. kihúzva. wn maga weres nÿarsat hordozot selel. 76. 305: A név tévedésből kimaradt. (10) Kybed: Bala Albert had kergetw drabant Bede: Balog Marton sodosth Adot az Bekes hadaba. 2 Eredetileg az íródeák Dosa Jstwannak Rety Boldisar Soldosa-t írt. 7 SzOkl. Barabás Samu kiadásában Cachio helyett Chathio: SzOkl. hogy a névsort közvetlen a Báthory István fejedelem és Bekes Gáspár közötti 1575. 1934. 9 Következik Bako Ferench. 11 SzOkl. 1934. 19 Azonos a fennebb kihúzott Simo Balassal. kihúzva. Dosa Balas. 306: Bereg. 5 SzOkl. helyette a fennebb már említett Matthyws Janos neve áll. kik mindgiart mellenk Jwtenek. ma Archivele Statului Filiala Cluj-Napoca Colecţia generală nr. 17 SzOkl. 14 SzOkl. 1934. 6 Javítással. július 9-én történt kerelőszentpáli csata után vetették papírra. Feyer Istwan. 304: Zengel. 16 Javítással.. kihúzva. „Kővári László történetíró hagyatékából”. Első és utolsó lapjára az Erdélyi Nemzeti Múzeum pecsétjét nyomták. 310: Kowádi. [VIII. k.Balasi Mihal Balasi Mihal Kowach14 Georg Bachko Balint Chyzer Albert15 Farkas Amborus (9) Bala Casparnetul senki nem wolt Theoreok Peter Bako Georg Geoch Balas Az kyk az fewk woltak az Bekes hadaban walo Keosseg es loffew wzeseben es melleie walo tamaztasba: Ozdy Peter Vas Georg Fekete Gergel Chyriak16 Peter Zekel Mihal Kis Dosa Mihal Mihalfi Mihal Az kyket az my kwldeoteswnkben17 el fogtak az mas Partt Mate Tamas Miklosi Benedek Orban Balas. 10 Javítással. 311: myk wldozeswnkben. 15 Következik Janosi Georg. Ez nag had tamazto. 18 Következik Simo Balas. amint különben már Barabás Samu is jelezte. A jegyzék összeállítójának neve és az összeállítás helye és dátuma ismeretlen.

1 Balthasaris gereb fl. 4 Rawa 11 Michaelis Kornis fl. 23/50 Keósmeód 10/50 Jllustrissimi principis fl. 7/50 Relictae Benedictj gereb fl. 15 Andreae eóssÿ fl. 11 (Suma:) fl. 3 Hideg Kut 5 Relictae Gabrielis More fl. 25 Siklod 23/50 Jllustrissimi principis fl. 6 Tymafalwa 2 Thomae domokos fl. 2 Chÿekefalwa 13 Georgÿ Chÿakanÿ fl. 162/50 (3) Gagÿ 2 Georgÿ Chÿakanÿ fl. 1 Joannis geórgifj d. 1 Alsobodogazzonfalwa 3 Georgÿ Chyakanÿ fl.II. 2 Andreae eóssý fl. 3 Joannis fekete fl. 3 (Summa:) fl. 19 Wechke 6/50 Stephanj Petkj fl. 5 Andrasfalwa 1 Petri Molnos fl. 3 Bordos 4 Michaelis Kornis fl. ij Szolokma 6 Jllustrissimi principis fl. 16 Medeser 5 Jllustrissimi principis fl. 1 Relictae Benedeictj gereb fl. 1 Keóreóspatak 19 Jllustrissimi principis fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 83/50 (2) Wyfalu 12 Michaelis Kornis fl. 50 Relicta Emericj lazar fl. 18 Relictae Gabrielis more d. 3 Joannis balattfj d. ij Marcý georgifj d. Gyergyó. 1 Zent Ersebetth 18 Relictae Gabrielis More fl. 10/50 Zentabranj 8/50 Jllustrissimi principis fl. ij=1/50 Laurentÿ Andochÿ2 d. 1 37 . 50 Zent demeter 8 franciscý Balassa3 fl.és Kászonszéken1 SEDIS VDWARHELŸ 2 Szekelÿ szallas Csaparis bornemizza fl. 9 Joannis Marton fl. 1/50 Georgÿ Nywitodj fl. 50 Beózeód 18/50 Jllustrissimi principis fl. 9 Andreae Eosÿ fl. 6 Andreae eóssÿ d. 1 Balthasaris gereb fl. 50 Chieb 4 Georgÿ Nÿwitodj fl. 12 Eted 36 Jllustrissimi principis fl. Csík-. 50 Sakod 10/50 Jllustrissimi principis fl. [1576] (1) Az 50 dénáros adót fizető székely főemberek összeírása Udvarhely-. 36 Kerezturfalwa 25 Georgÿ Chÿakanÿ fl. 50 Nagÿ solÿmos 16 Jllustrissimi principis fl. 1 Relictae Benedictý gereb d.

3/75 Petrj semien4 fl. 15/50 Kadachÿ 4/75 Jllustrissimi principis fl. Martonos 7 Jllustrissimi principis fl. 1 Balthasaris bogathj fl. 1 Martinÿ literatj fl. 40 Lengielfalwa 11 Jllustrissimi principis fl. 15 Thomae vgron fl. 1 Oppidum Kereztwr 12 Jllustrissimi principis fl. 7 Nagÿkede 1/50 Joannis Bornemizza fl. iij Stephanj Benedekffj fl. 20 Zentmiklos 5/50 Joannis literatj fl. 1 Balthasaris gereb d. 6 Michaelis berze fl. 7 Telekfalwa 19 Jllustrissimi principis fl. 96/75 (5) Bagÿ 12 Jllustrissimi principis fl. 50 Hoggÿa 10/50 Jllustrissimi principis fl. 4 Paulj haesfalwj fl. 1/50 Gregorÿ5 Janossý fl. 2/50 Semienfalwa 13 Jllustrissimi principis fl. 1 Nagÿgalambfalwa 25 Jllustrissimi principis fl. 19 Zentlazlo 17 Jllustrissimi principis fl. 50 Thomae Vgron fl. ij Kiskede 2 Eiusdem fl. 20 Balthasaris bogathj fl. 13 Relictae Benedictj gereb fl. 1 Rugonfalwa 12 Jllustrissimi principis fl. 50 Joannis gereb et Michaelis Janossý fl. 2 Orozhegÿ 40 Jllustrissimi principis fl. franciscj farkas et Relictae Casparis Miklosfalwj fl. 3 Joannis hoggyaÿ fl. ij Tibold 3 Jllustrissimi principis fl. 93 (4) Kissolÿmos 15/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Matthie Antalffj fl. ij Thomae Vgron d. 9 Joannis Marton fl. 6/50 Wÿzekelÿ 15/50 Jllustrissimi principis fl. 3 Zetelaka 20 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Zombatfalwa 8 Jllustrissimi principis fl. 50 Benedeictj Zombatfalwj d. 11 Sandorfalwa 7 Jllustrissimi principis fl. 12 (Summa:) fl.Fiatfalwa 12 Balthasaris gereb fl. 4 Zentkiralÿ 7/50 Jllustrissimi principis fl. 2 Petri Palffj fl. 1 Abranifalwa 3/50 Joannis Marton fl. 1 Tarchÿafalwa 5/50 Matthie Antalljfj fl. iij Jacobj Kachÿo fl. 2 Kobadfalwa 7 Michaelis Antalffj fl. ij franciscj wanchÿadj fl. 50 38 . 1 Dechÿfalwa 3 Relictae Gasparis Miklosfalwj fl. 50 Mattheÿ alard d. 3/50 Lucae hoggÿaÿ fl. 12. 5 Benedictj Zombatfalwj fl. 1 Stephanj vgron. 5/50 (Summa:) fl. ij Emericj Lazlo d. 50 Petrj lazlo d. 1 Relictae franciscj Nagÿ d. 13 Ozdfalwa 3/50 Joannis hoggÿaÿ fl. 5/50 Relictae Benedictj gereb fl. 11 Michaelis Kornis fl. 1 Bettfalwa 11/50 Balthasaris bogathj fl.

1 Abasdfalwa 6 Jllustrissimi principis fl. 6 Orphanorum Nicolaj tatar fl. 1 Fanchÿka. ij Georgÿ literatj fl. 1 Mattheÿ Miklossy d. 4 Kaidachÿfalwa 4/50 Joannis gereb fl. 9 Warallia 5 Jllustrissimi principis fl. 45 Okland 24 Jllustrissimi principis fl. 50 Zenttamas 7 Jllustrissimi principis fl. 1 Bernaldj biro d. 12 d. 10 Simionis hadnagÿ d. 2 Athÿa 9/50 Jllustrissimi principis fl. 50 Karacgÿonfalwa 28/50 Jllustrissimi principis fl. 9 Joannis begeózj fl. 50 Petrj hadnagÿ d. 1 Zentmarton 10 Jllustrissimi principis fl. 3 Petri benedekfý fl. 2/50 franciscj palffj fl.Zentpal 12 Wolphangj Kornis fl. 50 Matthiae Antalffj d. Malomfalwa 11 Jllustrissimi principis fl. 6 (Summa:) fl. 14 Joannis Marton fl. 7 Michaelis Kornis fl. 1 Kÿkelleókemenifalwa 4 Relictae Thomae Zeóchÿ fl. 3/50 Balthasaris bogathj fl. 14 Sofalwa 8/50 Jllustrissimi principis fl. 9/50 Korond 9 Jllustrissimi principis fl. 3 Wolphangý Kornis fl. 2 Paulj Simon fl. 50 Georgÿ tiboldj d. 50 Mogioros 4/50 Jllustrissimi principis fl. 50 Joannis fekete d. 50 Janlaka 14 Jllustrissimi principis fl. 8/50 Tordafalwa 8 Jllustrissimi principis fl. 7 Recenied 10 Michaelis Kornis fl. 21 Swkeó 5 Jllustrissimi principis fl. 6 Martinj bernald fl. 4 Almas 45 Jllustrissimi principis fl. 1 Wagas 21 Jllustrissimi principis fl. 105 (7) Farkaslaka 18/50 Jllustrissimi principis fl. 128/50 (8) Palfalwa 4 Jllustrissimi principis fl. 173/50 (6) Zentpeter 10 Casparis swkeósd fl. ij 39 . 12 Balthasaris bogathj d. 7 Warosfalwa 7 Wolphangj Kornis fl. 5 (Summa:) fl. 50 Matiusfalwa 7/50 Jllustrissimi principis d. 1 Benedictj Mihaliffj fl. 5/50 Relictae Petri demien7 d. 1 Paraid 5 Jllustrissimi principis fl. 20 Wolphangj Kornis fl. 3 Paulj balintffj fl. 50 (Summa:) fl. 50 Kemenifalwa 5 Petri Matias8 fl. 50 francisci farkas fl. 5 Farchÿad 13 Jllustrissimi principis fl. 12 Michaelis galffj fl. 12 Kisgalambfalwa6 12/50 Jllustrissimi principis fl. 6 Balthasaris bogathj fl. 20/50 wolphangj Kornis fl. 3/50 Ambrosÿ Zolga d. 7 Dobofalwa 15/50 Jllustrissimi principis fl. Nihil servit quia duo colonj inhabitant et nihil habent.

fl. 1 Stephaný galffj fl. 3/50 Michaelis Kornis d. 5/50 Joannis beógeózj fl. 3 Jllustrissimi principis fl. 1 franciscj farkas fl. 11/50 Marefalwa 8 (Summa:) fl. 50 Emericý fozto fl. 5/50 Michaelis Petkj10 fl. 1 Leówete 39 Jlÿke 15/50 Jllustrissimi principis fl. 15/50 Michaelis Kornis fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 2 (11) Agiagfalwa 14 Jllustrissimi principis fl. 50 franciscj daniel fl. 8 Jllustrissimi principis fl. 131 Jllustrissimi principis fl. 1 Petri Janossý d. 16 Casparis SŽkeósd fl. 50 Benedeictj Janossý fl. 13 Jastfalwa 4 Joannis gereb fl. 2 Bibarczfalwa 12 Michaelis galffj fl. 161/50 Chÿeherdfalwa 5/50 (10) Muzna 34 Jllustrissimi principis fl. 50 Ladislaj demien d. 3 Jllustrissimi principis fl. 50 40 . 17/50 Kisbachÿon 6/50 Staphanj Kachÿaÿ fl. 3/50 Georgÿ Zentbenedekj fl. 11 Relictae Nicolaý gereb fl. 6 Patakfalwa 8 Wolphangj Kornis fl. 1 Remete 10 Janosfalwa 14 Wolphangý Kornis fl. 1 Egeh 8 Jllustrissimi principis fl. 7 Relictae Nicolaj gereb fl. 8 Wÿfalu 15/50 Relictae Benedictj Chÿeffeÿ fl. 15 Thomae literati fl. 1 Dominicj semien9 fl. 33 Bogarfalwa 4/50 Michaelis Petkj10 fl. 8 Jllustrissimi principis fl. 3 Michaelis galffj fl. 1 Matthiae Antalffj fl. 8 Zentlelek 11/50 Jllustrissimi principis fl. 7 Dallia 17/50 Alexandrj baroltj11 fl. 1 Bikafalwa 17 (Summa:) fl. 8 (9) Kechÿett s Kisfalud 17 Benczed 6/50 Casparis Kechÿetj fl. 4/50 Petri daniel d. 20 Kaniad 11 Wolphangj Kornis fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 3/50 franciscÿ Petene d. 1 Stephaný gereb fl. 1 Valentinÿ Petkj fl. 1 Joannis gallffj fl. 10 Jllustrissimi principis fl. 1 Relictae franciscj nagÿ fl. 10/50 Matthiae Antalffj fl. 2/50 Petri basa d. 4/50 (Summa:) fl. 1 Dominici Semien9 fl. 1 Lokod 3/50 Petri Janossÿ d. 4 Ders 38 Relictae Casparis Miklosfalwj fl. 14 Jllustrissimi principis fl. 1 Fanchÿal 7 Zentmihalÿ 6 Jllustrissimi principis fl.Miklosfalwa 8 Beta 5/50 Jllustrissimi principis fl. 6/50 Beógeóz 18 Wolphangý Kornis fl. 145 Jllustrissimi principis fl. 2 Stephanj gereb fl. 38 Jllustrissimi principis fl. 1 Michaelis Petkj fl. 50 Jllustrissimi principis fl.

50 Olaz telek 12 Jllustrissimi principis fl. 1543/25. faciebat fl. 50 Relictae franciscý nagÿ fl. 2 Betlenfalwa 8 Joannis gereb fl. 15 Zaldobos 5 Jllustrissimi principis fl. 1 Petri daniel fl. 49/50. 150 Secundum Regestum manibus meis per Michaelis Kornis assignatum summa prioris connumerationis per dominum Joannem Syger et Michaelem Apathj facta. 10 franciscý farkas fl. 8 (Summa:) fl. 2 franciscj daniel fl. 2 Emericÿ bardocz d.Jnnekseóolahfalwa 21/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Petrj Janossý fl. 3/50 Oppidum Vdwarhelÿ 59 Jllustrissimi principis fl. 1 Petri daniel fl. 50/87. 2/50 Fenieód 6 Joannis gereb fl. 4 Vyfalw 16 Jllustissimi principis fl. 1 Wargias 23/50 Jllustrissimi principis fl. 6 Hermanj 10/50 Petri Janossý fl. 50 Petri Janossý d. 10 Stepanj Kachÿaÿ fl. aliorum in electionem primipilatuum. 5 Petri Janossý fl. 194/38. 21/50 Tulso olafalu 22/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Fẅle 7 Jllustrissimi principis fl. 1 Aruadfalwa 6 Jllustrissimi principis fl. 1 Wolphangj Kornis fl. Deficit summa prioris fl. 6 Nagibaczon 18/50 Jllustrissimi principis fl. 21/50 Matthie benche fl. 13 Relictae Michaelis Kachÿaÿ fl. 10 Remethe 4 Jllustissimi principis fl. 2 Zarhegÿ 22 Staphani Lazar fl. 2 Bardoczfalwa 7 Thomae damokos fl. 10/50 Felseóbodogazzonifalwa 7 Jllustrissimi principis fl. 113 (12) Gÿepes 17 Jllustrissimi principis fl. 15 Stephani Lazar fl. Kenos 15 Jllustrissimi principis fl. 59 Sed ex his super florenis sex habent literas exemptionales per triennium annj domini 1577. aliorum combustorum defalcabantur fl.12 datas secunda die Martÿ ab Jllustrissimo principe jn arce fogaras etc. 6 Melchioris fozto fl. 50 Petri daniel d. Ex qua summa in rationem salicisorum defalcabantur fl. 1 41 . 1838. 1 Dobo 3/50 Petri Janossy fl. 12 (Summa:) fl. (13) SEDIS GYRGIO Ditre 10 Staphani Lazar fl. 22/50 franciscý daniel d. aliorum vero peditum. 3 Petri Janossy fl. Jn rationem quoque exemptorum diversis temporibus. 22 Alfalw 20 Staphani Lazar fl. 4 Relictae franciscý Kemenÿ fl. Summa autem modernae connumerationis facit fl. 20 Chomafalwa 10 Staphani Lazar fl.

15 Stephani Lazar fl. 65/50 (15) CHŸK Stephanj Sandor d. 50 Stephani Antal d. 4/50 Joannis Chako fl. 11/50 Ambrosÿ Miklos d. 2 Petri Salamon fl. 50ú Monachorum fl. 1 Somlio 9 Jllustissimi principis d. 1 Stephani Sandor d. 1 Petri Salamon fl. 40 Staphani Lazar fl. 50 (Summa:) fl. 1 Petri Simon d. 50 Thekereopatak cum Kÿlienffalwa 30 Jllustissimi principis fl. 9 Borsowa 14/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Jakabfalwa 18 Jllustissimi principis fl. 2/50 francisci farkas fl. 19/50 Zentlelek 13/50 Jllustissimi principis fl. 1 Swgeod 5/50 (!) Jllustrissimi principis fl. 27/50 Petri Thamas fl. 4 Joannis Miko fl. 1 gregorÿ Barrabassÿ d. 6/50 Joannis Miko fl. 50 Zent Miklos 13 Jllustrissimi principis fl. 2 Georgÿ Pokaj fl. 50 Thomae Janossý d. 154 (!) (14) KAZON Vÿfalw 16/50 Jllustissimi principis fl. 16 Stephani Lazar d.50 Pauli Balinth d. 50 Colomani Miklos d. 14/50 Relictae Pauli Becz fl. 50 Amadefalwa 17 Jllustrissimi principis fl. 25 Lucae gegeo d. 50 Zent Simon 22/50 Jllustrissimi principis fl. 12 Joannis Galffý fl. 50 (16) Alterius Thomae Janossÿ de Zentmiklos d.Zent Miklos 42 Jllustissimi principis fl. 2 Emerici Becz fl. 14 (Summa:) fl. 3 . 50 Joannis Bÿchak d. 3 Delne 17 Joannis Lazar fl. 2 francisci Agoston d. 3/50 Oppidum Zereda 19/50 Jllustissimi principis fl. 1 Zep Wiz 38 Jllustrissimi principis fl. 50 Palfalwa 5/50 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Andreae Lazar d. 50 francisci Agoston fl. 1 Volphangi Lazar fl. 2/50 Joannis Lazar fl. 23 Pauli Agoston fl. 102 Georechfalwa 9 Jllustrissimi principis fl. 1/50 Michelis (!) Byro d. 50 Damiani Pal14 d. 13/75 Blasÿ Vincze fl. 50 Georgÿ gal13 d. 50 Mathej Vaida d. 50 Valentini Kelemen d. 50 Jmperfalwa 14 Jllustissimi principis fl. 4 Monealium fl. 2 Andreae Jacab fl. 1 Emerici Becz fl. 50 (Summa:) fl. 2 42 Felseofalw 17 Jllustissimi principis fl. 14 Joannis gereb fl. 12/50 Joannis Lazar fl. 50 Nicolaj Tamas d. 50 Benedicti Pal d.

27/50 (19) Zenth Thamas 23/50 Relictae Paulj Becz fl. 9/50 Relictae Pauli Becz fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 1 Twsnad 27 Elie Chÿko fl. 2/50 Chekefalwa 21 Joannis Beldj fl. 25 Zent Gÿeorgi cum Jeneofalwa. 2 Relictae Pauli Becz fl. 1 Jllustrissimi principis fl. ij 43 .Relictae Stephani Zekel fl. 9/50 Volphangi Lazar fl. 15 Jllustrissimi principis d. 50 Blasÿ Pokaj fl. 50 Joannis gereb fl. 12/50 Jllustrissimi principis fl. 38 Joannis gereb fl. 50 Joannis Lazar fl. 21 Gregorÿ Chÿko fl. 6/50 Jllustrissimi principis fl. 4 Zent Jmreh 22/50 Pauli Marthon fl. 107 Madaras 23 (17) Chýcho 23/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Chatozeg 15 Benedicti Cosa d. 15 Relictae Pauli Becz d. 10 Anthonÿ Hadnagÿ d. 200/50 Chomortan cum Chobothfalwa 16 (18) Bankffalwa cum Jttketfalwa 21. 1/50 Joannis Miko fl. 1 Zentmarton 19 Relictae Pauli becz d. 28/50 Vincencÿ Jmechÿ fl. 50 Elie Chÿko fl. 5 Petri Salomon d. 15 Emerici Pos15 d. 50 Kozmas 40 (Summa:) fl. 7/50 Joannis Lazar fl. 2 Relictae Pauli Becz d. 1/50 Valentini gegeo fl. 1 Rakosfalwa 23/50 Emerici Becz fl. 50 Jllustrissimi principis fl. Andreae Lazar fl. 1 Relictae Pauli farkas d. 11 Pauli Agoston d. 50 Jllustrissimi principis fl. 35/50 francisci farkas fl. 192 Jllustrissimi principis fl. Jllustrissimi principis fl. 16/50 Emerici Janossÿ d. 2 Staphani Sandor fl. 1 (Summa:) fl. 50 Jllustrissimi principis fl. 1 Jllustrissimi principis fl. 50 Valentini gegeo fl. 18 Petri gÿeorgyffÿ d. 1 Andreae gal fl. 50 Valentinj Kelemen fl. 19/50 Bartholomei Janosi fl. 6/50 Zentmihalÿ 40 Alberti Kÿralÿ fl. 1/50 Zent Damakos 20 Benedicti Kosa d. 1 Jllustrissimi principis fl. 3/50 Moniasd et Keoreosmenÿ 36 Stephani Sandor d. 50 Volphangi Lazar fl. 19 Wacharchÿ 30 Volphangi Lazar fl. 50 Werebes 1 Lazarfalwa 10 Joannis Hadnagÿ d. 50 (Summa:) fl. 50 Menesag 38/50 Karchfalwa 15 Jllustrissimi principis fl. 50 gregorÿ Jmreh fl. 20 Joannis Lacz d. 1 Mind Zent 13/50 Joannis gereb fl. 1 Emerici Becz fl. 1 Joannis Lazar fl. 50 Joannis Miko fl. 22/50 Vitalÿ Cÿrÿak fl. 16 Emerici Becz d. 4/50 Jllustrissimi principis fl. 1 Zentkiralÿ 19/50 Petri Janosÿ fl. 1/50 Jllustrissimi principis fl. 17 Jeneofalwa 18 Relictae Pauli Becz fl. 18 Jllustrissimi principis fl.

kötete a Ms. Sine Anno. Tom. hogy az összeírás: „Eredetije a gyulafehérvári káptalan levéltárában. 14 Uo. 3 Petri Texe D. oldalakon olvasható az 1772-ben készült hitelesített másolat.. 6 Uo. 134/50 Secundum Regestum per Stephanum Lazar datum summa prioris connumerationis faciebat fl. Benne a 86–108. 9 Uo. de arra már szükségesnek tartottuk felhívni a figyelmet. áll. 4. 965/50. 4 Uo. Itt a kiadók jelezték. 39: Simien. Sed. 25 Monachorum fl. helyett Bornemiszsza. fasc. 8 Uo. Balassa helyett Balassÿ.. 38: Balassÿ. Cista Ii. 40: Semien. A félívrét nagyságú 10 papírlapból álló füzetbe a neveket egyhasábosan írták. amelyek a nevek módosítását eredményezték. 50 Danfalwa 24 Jllustrissimi principis fl. ha péáldául az eredeti Andochÿ helyett Andoch. Az utolsó lap hátán az alábbiakban közölt Connumeratio . (20) Connumeratio Sedium Siculicalium Udvarhely. A másolat maga a kötet 86. Kemény Codex Transumtorum. 13 Uo. Nem utaltunk tehát arra. 11 Uo.Emerici Barlabas fl. 2. 37–46. mellett későbbi levéltári jelzeteket tartalmazó feljegyzések találhatók. amely a kötet elején lévő Index Transumtorum 22. Kászon et Udvarhely Jegyzetek Az összeírás eredetijét a MOL. Az eredeti alapján kiadásra előkészített másolatunkat összevetettük a SzOkl. mellőzve a különben eléggé következetlenül alkalmazott múlt század végi helyesírásbeli eltéréseket. 19/50 Joannis gereb fl. vagy éppenséggel az eredeti Gregorÿ helyett a kiadásban Georgii stb. 3 Thomae Sook d. Csik. IV. lapján viszont a következő cím alatt szerepel: 1567[?] Vigesimarum Secundarum Connumerationalium Sedium Siculicalium: Udvarhely. valamint a múlt század végi megjegyzés a szöveg datálásáról és közlési helyéről. hogy ma Kemény József kéziratos gyűjteménye a Román Akadémia Könyvtári Fiókjának kézirattárában van és a Codex Transumtorum XIII. 12 Uo. Az összeírás megjelent: a SzOkl. ha a kötetben közölt szövegben. Gyergyó et Kászon ratione cujusdam contributionis sed quo tempore desideratur. Gyergyó. a Nÿwitodj helyett Nyujtodi stb. 78/93 Summa autem moderne connumerationis facit fl. Csik. Gyergyó et Kászon ratione cujusdam Contributionis. Deficit summa prioris fl. XIII. Chik. Com. 5 Uo. ij Joannis gereb d. jelzete alatt őrzik. 1 44 . 1 Relictae Thomae Zeoch fl. 45: Ros. sed quo tempore desideratorum. példának okáért. és jegyzeteinkben csupán azon átírásbeli eltéréseket jeleztük. 39: Georgii. 3 Uo. 5. kötetében közölt szöveggel. 37: Andoch. 10 Uo. Mindehhez csupán annyit fűzünk hozzá. tétele szerint az alábbi címet viseli: Connumeratio Sedium Siculicalium Udvarhely. 41: Matyius. Ex qua summa in rationem exemptorum defalcabantur fl. 7 Uo. 43: tévesen 1575. 50 (Summa:) fl. 337/17. a marosvásárhelyi királyi tábla 1772-diki hiteles átiratában meg van az Erdélyi Múzeum kézirattárában: Jos. 40: Galamfalva. IV. Gyergyó et Kászon ratione contributionis. IV. F. 1381/60. Ennek a káptalan által 1769-ben kiadott átirata. 44: Pál. 41: Simien. 42: Barotzi. nr. 429/XIII jelzet alatt található.” Az összeírás közlői a datálatlan kézirat keletkezési idejét okkal teszik 1576-ra. 44: Gál. Sic. 41–42: Peteki. olvasható. az eredeti bornemizza. 2 SzOkl. Csík. 15 Uo. 50 Taplocza 28/50 Jllustrissimi principis fl.

– Csik. Az említett négy székely lustra eredetijét a Bécsi Haus-. és a tulajdonképpeni névjegyzék a 28. Giorgio Basta császári generális erdélyi uralma idejében.és Kászonszék. de a 67. elõbb Háromszék együtt. Az elsõ kettõt a Hungarica Allgemeine Akten 1602. – 1603. február 7. L. augusztusa és októbere közötti idõszakot átölelõ Faszikel Nr. számú ascikulusban található két egybekötött füzet borítóján olvasható a következõ latin cím: Nomina nobilium. hogy az összeírásokat a császári udvar utasítására készítették. elõlap üres. lappal kezdõdik. arra vallanak.és Marosszék. A 38. Sepsi.= nobilis. hogy a 64–65. illetve a falvak neve alatt vagy azt jegyezte meg az íródeák. – Udvarhely. Az elsõ füzetet záró 33–36. hátlapon zárul. lófõk és szabadosok nevét foglalja magába. elõlapon kezdõdik Csikszék összeírása és tart az 51. hátlapon az összeírást végzõ iródeák kezétõl eltérõ kéztõl származó keltezés: 7. augusztus 16. hogy a 67. augusztus 7. az elõlapon a latin címmel és Giorgio Basta megjegyzésével. hátlapon a rendek szerinti összegezéssel és azzal a megjegyzéssel. 4. augusztus 1. elõlapon kezdõdik és tart a 70. Faszikel Nr. lapokon. 1602. 2. Aug. Az elsõ négy székely lustra 1602 augusztusában készült és Aranyosszék kivételével magába foglalta az egész Székelyföldet a székeik következõ idõrendi sorrendjében: 1. Csik-. hogy jobbágy. augusztus 1. A 37.= szabados. lapok és a 70. 142. A 42. s végül 32. Az utóbbi hátlapján olvasható az eskürõl távol maradt 4 személy neve (ebbõl kettõé kihúzva) és a következõ megintcsak más kéztõl írt dátum: 16. Ezt követi Kászonszék összeírása a 29–30. A nevek elõtt az összeírtak társadalmi hovatartozását jelölõ betûk állnak: N. akik a császár iránti hûségesküt letették. vagy egyszerûen a nevek elmaradtak. valamint Basta megjegyzésével az elõlapon. lappal. 426 elsõ 70 lapján. hátlapon az egész öszszeírt székelység rendenkénti száma és Giorgio Basta megjegyzése.és Keresztúrszék. azzal a megszorítással. Az íródeák minden bizonnyal a székelyföldi viszonyokat jól ismerõ magyar tollforgató volt. 1602. következetesen és a kiejtésnek megfelelõen rögzítette a falvak és összeírtak magyar * 45 . A 67. hogy távollétük okán sokan „az hitre ki nem jöhettek". augusztus 11.és Gyergyószék. Giorgio Basta korabeli székely katonai összeírások* A Basta-féle lustrok eredetijérõl és kiadásukról. szabad székely. lapig. és 1603. Az elsõ füzet 7. hátlapig bezárólag. Hof. primipilorum et libertinorum Sedium Siculicalium Udvarhely (Keresztur) et Maros de Anno 2. A vékony spárgával összefûzött füzetben még van 11 üres lap. augusztus 1. 3. 1602. lapok üresek. két külön füzetben. nemes. hátlap üres. február 7. Aug. lapon a háromszéki nemesség lustrája. 1702. lapokon néhány falu lakosságának összeírása hiányzik. Udvarhely-. Gyergyó. Mind a négy jegyzéket egy és ugyanaz az íródeák írta félivrét nagyságú papírra. – Marosszék. lapjával kezdõdõ új füzet Marosszék összeírását tartalmazza a székásos latin címmel és dátummal. A lustrák latin címe ellenére a jegyzékekbe felvették a jobbágyokat és más rendbéli székelyeket is (például a bányászokat stb. pontosabban 1602. a bányászoké után azt. elõlapon található az összeírtak rétegenkénti összegezése. amely szerint a jegyzékek azon székely fõemberek. A 426. Orbai-. 1602. hátlap. a lustrák elsõ oldalán szereplõ latin cím.und Staatsarchiv két állagában õrzik. 1602. A településenkénti jegyzék a 44. A háromszéki összeírás elsõ elõlapján található az általunk is reprodukált latin cím. Megjegyezzük végül. – Kézdi-. Z. Az összeírások elsõ vagy utolsó oldalain található Giorgio Basta-megjegyzések. majd külön-külön Kászon-.III. Zárul e jegyzék a 38.= lófõ.). elõlapon kezdõdik a gyergyói lustra és zárul az 56. A második füzet a 37. elõlapján kezdõdik Udvarhely anyaszék és Keresztúr fiúszék 1602. a 31. a 68–69. hogy puszta. ritka kivétellel kéthasábosan. a harmadik és negyediket pedig ugyancsak két külön füzetben az Ungarn Miscellanea 1566–1670. az összeírtak székenkénti és rendenkénti száma. között az erre kirendelt biztosok öt székely katonai összeírást állítottak össze. hogy bányász. elsõ 67 lapján. A fascikulus 43. elõlapon olvasható a székenkénti és a rendek sorrendjében összegezett összeírtak száma. augusztus 11-én keltezett lustrája a megfelelõ latin címmel a lap kezdetén és alatta Giorgio Basta megjegyzésével. 1602. Az 52. csak a jobbágyi állapotban lévõk neve után írta a deák azt.

éviektõl eltérõen más íródeák végezte. ott az eredeti írásmódot tartottam meg. Nincs kizárva. életkorra. aki a keresztnevek latin változatát rögzítette és megjegyzéseit is latinul írta. Baczj (= Bács. rote nr. „deserta est". A kötet kiadása közben – mint írja – Dr. v. hogy a primipilus az „vulgo Lofeo. Mindezek azzal párosítva. a hol kétség foroghat fenn. vagy „totaliter deserta est". Bácsi. arra késztettek. v. hogy a betûhû átírásban kiadásra elõkészített XVI–XVII. A »Ferencz« névben még a keresztnevet is rendesen »Ferenczi« v. oldalain. hanem libertinust = szabadost jelent. V. megjegyezte. a Haus-. Ha példának okáért valamelyik település lakossága kipusztult. Faszikel nr. de közelebbit sajnos nem mondhatunk róla. lapokon õrzik. Miskolczy Ambrus professzor anyagi támogatásával fénymásolatot bocsátottak rendelkezésemre. századi székelyföldi népességösszeíárások sorába a Basta-féle lustrákat is felvegyük. Az 1603. Zeöke = Szõke. pl. míg az udvarhelyszéki összeírás közlésénél követte eredeti tervét. hogy éppen székelyföldi íródeákról lenne szó. akár más jellegzetességre vonatkozó megállapításait. nem lófõt. hogy „a neveket (a hol kétségtelenek) a mai helyesírással írtuk le (tehát Zabo = Szabó. Róluk a Magyar Országos Levéltár fõigazgatósága jóvoltából és Dr. Tanczios (= Tancsos. hogy a régi írásmodort nem ismerõk is nehézség nélkül használhassák. majd az 1927-ben megjelent A székely nemzet története és alkotmánya címû összefoglalójában részben fel is dolgozta a Basta-féle összeírásokat. Mindezeket a jegyzetekben jeleztük. Tánczos. hogy „deserta". A Giorgio Basta korabeli székely katonai összeírások – mint a felsorolásban is jeleztük – az 1603. A nyárádszeredai (az összeírásban Marus Zereda) összeírás elsõ nevéhez fûzött megjegyzésébõl arra következtetünk. évi összeírást az 1602. Hof. A Jakab Elekkel együtt 1901-ben kiadott Udvarhely vármegye története a legrégibb idõktõl 1849-ig címû monográfiájában. vagy a jobbágy a colonus. Benkeö = Benkõ. évi lustráját készítette elõ kiadásra és nyomtatta ki. Ezekrõl készítettük az átírást.). 177). Õ volt ugyanis az elsõ. sõt szerintünk olvasatbeli hiba is. valamint Marosszék 1603. v. A fogalmakat hellyel-közzel értelmezte. ismétlés. Ezen katonai összeírás eredetijét jelenleg a Hofkammerarchiv Siebenbürgische Urkunden állagában. Csik.-ben õrzött mikrofilmtárban a Basta-féle lustrák a W-535/8–9. Ezért Szádeczky Marosszék 1602. Zeöczj = Szõcs stb. hogy Udvarhely.und Staatsarchiv aligazgatója felhívta a figyelmét. Az MOL. éppen úgy mint a testi vagy lelki fogyatékosságra. augusztus 16-án keltezett összeírását már más elrendezésben és kisebb betûkkel szedve közölte.). V. 2. A 44 félívrét nagyságú papírlapból álló füzet ide valamikor a Kaiserliche und Königliche Reichs-Finanzarchiv állagaiból került. A múlt század végi magyar forráskiadás módszereit követõ Szádeczky Lajos érdemét nem csökkentik az említett hiányosságok. Az újabb feldolgozások is a Szádeczky Lajos által kiadott szöveget használták. számú tekercsekben vannak. Megjegyezte például.). A követett elv sok következetlenségre adott alkalmat. Károlyi Árpád.és Marosszék lustrája is elõkerült. Ezek a millenniumi országos „kiállítás számára kiválogatott akták között ki voltak véve a levéltárból". Nála a nevek elõtti L. Aközlésnél Szádeczky Lajos megjegyezte. Sepsi-. a nyárádszeredai nemes Szeredai András állította össze. Ferenczi. évi.). megjegyzéseit is következetesen magyarul írta. A két bécsi levéltárban õrzött Basta-féle összeírások eredetijét a feltáró munkával megbízott Szent Györgyi Mária a Magyar Országos levéltár számára lemikrofilmeztette. Az egészen kivételes esetektõl eltekintve az összeírás az oldalakon egyhasábos. február 7-én Marosvásárhelyen keltezett lustrával zárulnak. W-718 és W-1302. sive rectius feo louagos". »Ferenczj« alakban írja (SzOkl. ugyanis a bécsi levéltárakban folytatott kutatásai idején 1895-ben csak ezeket találta meg. hogy a száz évvel ezelõtt kiadott Székely Oklevéltár V. Kezdetben Szádeczky Lajos csak Kézdi-. 96 jelzet alatt a 337–380. amelyet aztán a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézete igazgatósága részérõl biztosított bécsi kiszállásunk idején összevetettünk az eredetivel. hogy a lustrát ez alkalommal Marosszék esküdt notariusa.és Gyergyószék 1602. Az összeírtak társadalmi hovatartozását is latin fogalmakkal jelölte. kötete 177–321. Orbai-. kötete a nagyon ritka kiadványok közé tartozik és még a közkönyvtárakban is gyakran hiányzik.nevét. aki a legkorábbi (és csaknem az egész székelységet átfogó) összeírásra felhívta történetírásunk figyelmét és ki is adta azt. Ez magába foglalja azon marosszéki székelyek lajstromát. A Basta-féle székely katonai összeírások szövegét 1896-ban közölte Szádeczky Lajos a SzOkl. Ferenczj (= Ferencz. de a Szádeczky féle kiadásban elõfordul kihagyás. akik a nevezett napon Marosvásárhelyen a kiküldött császári biztosok elõtt letették az esküt. 46 . a drabant a pedes pixidarius.

hiányzik: Zabados Zekelj. Hadnagyj Balas L. Bene Andras D. Marton Demeter L. Benkeö Lazlo (1v) L.Biro Janos L. Janko Gaspar Nemes Ember1 Z. augusztus 1. Bartos Miklos L. Goczjman6 Jstúan L. Zabo Gieorgj L. Georgjpal Miklos L. Nomina Nobilium. Farkas Jstúan L. Lazlo Jstúan L. Demeter Gergelj D. Eöse Tamas Z. 3 Uo. Marton Miklos L. Egied Peter L. Bene Benedek L. Gal Gergelj L. Marton Koúzczj L.1. Kouaczj Pal L. Jn Rationem Sacrae Caesareae Majestatis Juratorum. Marton Miklos8 Dalnak L.és kászonszéki nemesek. Veres Janos L. A Giorgio Basta által császári hûségre esketett kézdi-. 2 Uo. 1602. Zabo Demeter L. Ferenczj Georgj L. Anno Domini 1602. Leörinczj Tamas L. 8 Kihúzva. Z. Filpe5 Andras D. Varga Janos L. Albertt Leörinczj Z. Farkas Janos L. Veres Benedek Veres Gieorgj Jobagj 1 SzOkl. 177 hiányzik: Nemes Ember. Augusti. Lazar Janos L. Primipilorum ac Libertinorum Sedis Siculicalis Sepsi. Filep. Maxai Janos D. Maxai Tamas Z. Zabo Mihalj D. Veres Vinczie Z. Maxai Lazlo Z. Bako Tamas 7 A kihúzott Bartos fölé írva: Zentes. Zabo Marton L. Lazlo Peter L. Veres Albertt Z. Kelemen Andras Z. Zabo ferenczj L. Zabo Mihalj L. lófõk és szabad székelyek katonai összeírása. 1. Zeöke Mihalj L. (1r) KEZDI ZEKBEN Maxa N. Mihalj Miklos L. Filpe Balas L. Gergelj ferenczj L. Borbelj Georgj Benkeö Tamas Jobagjnak mongiak Z. Kouaczj Janos L. 4 6 Uo. Demien Peter L. orbai-. Zabo Janos D. 47 . Bene Balas L. Kenieres Mihalj N. Loczjman Jmre Drabant4 D. Zabo Mate Lofeö3 L. Deseö Jakab L. Vaska Mate L. V. Gieorgjke Andras L. Pal Tamas Georgj L. Zabo Janos Z. sepsi. Veres Miklos L. Eöse Mihalj Z. kijavítva: Filpe. Deseö Mihalj Z. Lazlo Jmre L. Zabo Georgj L. Zentes7 Jakab Zalagos Z. Loczjman. Geörczien Benedek L. Peteö Gieorgj L. kijavítva: Goczj5 man. hiányzik: Lofeö. hiányzik: Drabant. Kezdi et Orbai. Andras Mihalj L. Maxai Balintt Zabados Zekelj2 Z. Kozma Kereztes N.

Miklos Mihalj Z. Koúaczj Jstúan L. Czikj ferenczj L. Zabo Janos Z. Lazlo Marton N. Magiari Janos Z. Benkeö Boldisar L. Bakczi Boldisar L. Kondraczj (!) Balint Z. Czikj Marton L. Peter Peter L. Mate Lúkaczj Vago Janos Jobagj Z. Loúaczj Miklos L.L. Magiari Peter Z. Vardo Mihalj Z. Beke Jstúan Z. 48 . Cieh Janos L. Molnar Jstúan L. Fabian Ambrus L. Giergus Janos L. Bak Peter L. Fazakas Mate Z. Polgar Lazlo L. Andras Jakab D. Zabo Janos D. Bod Miklos D. Gal Jmre L. Peter Marton L. Egied Miklos Leörinczj Balint L. Lazlo Balas 11 L. Puzta Gieorgj Z. Fabian Jstúan L. Medúe Jstúan L. Vaska Janos L. Veres Georgj L. Kouaczj Gaspar Z. Pal Jstúan Z. Koúaczj Georgj L. 179: Vicziken. Bod Balintt L. Santa Mihalj Z. Deseö Gieorgj L. Eczjken Matias L. Barta Janos L. Kouaczj Hihalj Z. Benkeö Peter D. Cieh Mate L. Kondoraczj Jakab Z. Nemes ferenczj Z. Giarfas Jakab L. Mihalj Jstúan L. Molnar Leörinczj L. Zabo Miklos L. SzOkl. Kanczj Mate Z. Fabian Gaspar L. Jako Andras Albis L. Elekes Lúkaczj L. Beke Janos L.9 Vaska Tamas L. Bak Gieorgj L. Áthúzva. Czikj Mihalj L. Miklos Peter Z. Fekete ferenczj Z. Ferenczj Mihalj Z. Deseö ferenczj L.11 Gal Geörgj Jobagj Z. Jllies Jstúan L. Veczjken10 Andras Also Cziernaton N. V. Eördeg peter L. kijavítva: N. Zekelj Tamas L. Leörinczj Jstúan L. Beke Benedek Z. Beke Balas L. Kouaczj Gaspar kisebb L. Loúaczj Marton D. Gaido Janos Z. Kouaczj Gergelj L. Kenieres Jstúan L. Kelemen Janos Z. Zekelj Lazlo L. Kenieres Pal L. Mihalj Jmre Z. Telekj Tamas L. Ven Jstúan L. Toriaj Antal L. Raksi (!) Balas Z. Domokos pal L. Kanta Balas L. Beke Jakab L. Vaida Jstúan L. Gergelj Janos L. Gaido Tamas Z. Domokos Peter L. Barta Janos Z. Vaska Lukaczj L. Filep Andras Z. Cieh Peter 10 L. Hadnagj Tamas N. Fodor Lazlo Z. Eczjken Miklos Z. Magiari Gaspar Z. Egied Jmre D. Jakoczj Janos Z. Leörinczj Gergelj L. Bene Balintt L. Feies Gergelj Z. Marton Tamas L. Czikj Antal (2r) L. Cieh Janos L. Barrabas Demeter L. Pal Tamas ferenczj L. Czikj Gieorgj L. Porkolab Andras L. Feies Matias L. Simon Jstúan Z. Cziomos Jstúan L. Gieorgjke Pal L. Medúe Jstúan Z. Jakoczj Leörinczj Z. Mihalj Jakab L. Zekelj Balas L. Kereztes Tamas Z. Jnczie Janos Z. Salad Jstúan Z. Zabo Pal Nagj Andras Jobagj N. Bitai Janos D. Barrabas Tamas Z. Beke Leörinczj L. Barta Jakab L. Czikj Miklos L. Peter Jstúan L. Somodj Gaspar N. Fogas Jstúan 9 Z.

Balog Miklos Z.L. beke Peter Z. Veg ferenczj Z. Kelemen Daniel Z. Gieorgj Koúaczj Z. Balog Gieorgj Z. Egied Simon Z. Marton Pal Z. Mihaczj Peter L. Deak Mihalj L. Veg Gergelj L. Denes Benedek Z. Lúkaczj Tamas Jakab ferenczj Jobagj Jakab Jstuan Jobagj Z. Pal Tamas Miklos L. Beczeü Jstúan Z. Pal Tamas Demien L. Balint Tamas L. Sandj Jstúan Z. Czipeö Peter Z. Beczieö Jakab Z. Bariczj Tamas Z. Rakosi Leörinczj L. Gal Gieorgj L. SzOkl. Denes Balas Z. Zanizlo Miklos masik L. Koúaczj Mihalj Z. Leörinczj Jstúan Z. Koúaczj Ferenczj L. Gaspar Gieorgj Z. Tompa Gergelj Z. Gieorgj Janos Peter L. Gal Miklos Z. Balog Gieorgj Z. Dombi Andras Z. Gieorgj Jakab Jstúan L. V. Fekete Mihalj Z. Lazlo Andras Z. Marton Janos L. Beke Jstúan L. Hamar Benedek L. Tott Jstúan (3r) Fútasfalúa L. Komlat Antal L. Philep Mihalj L. Balas Mate Z. Valika Andras Z. Balint Marton N. Elek Peter L. Forika ferenczj Z. Kristos Jstúan Z. Gal Jakab Z. Zabo Lazlo L. Falka Peter L. Balas Mihalj L. Bartaliús Mihalj Gaido Marton Jobagj Varga Balas Jobagj Kerestelj Lukaczj Jobagj Varga Demeter Jobagj Jstuan Koúaczj Jobagj Jakoczj Andras Jobagj Z. Gal Demeter Z. Zekelj Mihalj L. Hamar Jstúan D. Gienes Andras D. Toriaj Jstúan Z. Rakosi Tamas Z. Bartos Andras L. Rakosi Jmre Z. Lazlo Peter L. Pal Balas D. Rakosi Mihalj L. Balia Balint Felseö Cziernaton L. Zanizlo Miklos L. Fekete Janos Z. Kadar Lazlo Jkafalúa Z. Nagj Leörinczj Z. Beczeö Miklos L. Teörek Peter L. Hamar Jstúan masik L. Fekete Miklos Z. Varga Gergelj Z. Maczj Jstúan Z. Farkas Peter Z. Gal Jstúan L. Molnar Janos Z. Rakosi Mihalj Z. Rakosi Benedek L. Lazar Janos 12 Vaida kijavítva Gaido. Hamar Jstúan Z. Mihaczj Mihalj Z. Varga Benedek L. 181: Vajda. Valika Lazlo Z. Balog Mihalj Z. Bernad Ferenczj D. Vargiasi Janos Z. Púzta Gieorgj Z. Sandj Andras Z. Jllies Jstúan L. Balint Gergelj Z. Dombi Tamas Z. Zanizlo Miklos (2v) L. Vargiasi Ferenczj Z. Lúkaczj Balas L. Pal Janos Pal L. Jstuan Gieorgj Jstúan Gal Miklos Jobagjnak mongiak Markos Lúkaczj Jobagjnak mongjak Z. Keölente Simon Z. Biro Jmre Z. Magas Jstúan Z. Farkas Jakab Z. Kristos Miklos Z. Bak Jstúan L. Bardoczj Janos L. Tott Ferenczj Z. Zaz Matias L. Maczia Gieörgj Z. Mako Mihalj Dúlo Balas Jobagjnak mongiak Z. Rakosi Gergelj L. Cziko Janos L. Gaspar Gergelj Z. Gaido12 Jakab Z. Balog Ambrús Z. Farkas Matias Z. Beke Albertt Z. 49 . Demien Andras Z. Pal Tamas Jstúan L.11 Bariczj Andras Jobagj Z. Beöleni Jstúan Z. Farkas Andras Z.

Matiús Tamas L. Gonbas Andras Kelemen Tamas Jobagj Z. Kis Gergelj Z. Volonczj Gieörgj Z. Marton Peter N. Benkeö Mate Z. Varga Janos Kaczin Janos Jobagj Z. Zeles Balintt N. Vizi Peter Jllies Balas Jobagj Z.Pakoczj Leörinczj Jobagj Zilagj Janos Jobagj Z. Kis Jstúan Z. Orban Benedek Z. Deömes Janos Z. Antal Peter Z. Vizi Mihalj Z. Kaza Balas Z. Keöntes Jstúan Z. Zabo Mate Z. Viz Jstúan (3v) Also Toria Z. Kos Balintt Z. Bariczj Balas Z. Botos Balas L. Kos Peter Z. Ferenczj Gergelj Z. Lazlo Gieorgj Z. Solion Balas L. Benkeö Gieorgj Z. Tasolj Miklos Z. Danka Mihalj Z. Czintalan Mate Z. Lazlo ferenczj 14 13 L. Vizi Miklos Z. Leörinczj Peter Z. Demien Andras L. Kouaczj Andras Z. Teörek Mihalj Z. Lukaczj Balas Z. Kauaczj Mihalj Z. Bartok Tamas Z. Gal Gieorgj Z. Zabo Ferenczj Z. Roman Gieörgj Z. Kouaczj Mihalj Z. Zabo Jstúan Z. Jmre Jstúan Z. Bartos Jstúan Z. Biro Lazlo Z. Nagj Peter L. Orbaj Andras Z. Bertok Jstúan Z. Lazlo Jstúan N. Kos Lazlo Z. Zabo Jakab L. Mike Jstúan Z. Hatalmas Peter L. Peteö Gieorgj L. Matiús Balas L. Pakoczj Matias Z. Bertok Mihalj nagion Simon Gieorgj Jobagj Bertok Janos Jobagj Z. Hodor Mate Z. Leörinczj Mate Jobagjnak mongiak Z. Hamar Ferenczj Z. Jano Peter Z. Mike Antal Z. Zekelj Peter L. Lukaczj Demeter Z. Balas Jakab Z. Demien Jstuan N. Embre Miklos Z. Lazlo Gergelj Z. Hodor16 Tamas L. Volonczj Gergelj 16 Áthúzva. Leörinczj Jstuan Z. Koúaczj Janos Z. Elekes Mate Z. Bertalan Peter Zentt Lelek L. 182: tévesen Z. Apor Janos Z. Ban Geörgj Z. Benkeö Janos Z. Mike Gieorgj Simon Jstuan Jobagj Z. Marton Tamas Z. Bertalan Tamas Z. Jstok Janos Z. Lazlo Pal N. Zeles Lazlo Cziorba Jakab Jobagj Z. Pal Andras L. Kosa Balas L. Fodor kijavítva: Hodor. Tatrangj Jstúan Z. Apor Sandor Benkeö Pal Jobagj L. Apor Tamas L. Ambrus Janos Z. Kos gieorgj Z. Veres Jstúan Z. Cziúpor Janos Cziorba Balas Jobagj Z. Koúaczj Jstúan Z. 15 Szokl. Kis Andras Cziorba Gieorgj Jobagj Z. Lazlo Mihalj Z. Matius Lukaczj Z. Jncze Matias Z. Tason Leörinczj N. Mike Ferenczj Z. Apor Janos (4r) Z. Hodor Peter Z. Barta Simon Z. Biro Peter Z. 182: tévesen Z. V. Zabo Jstúan Z. Mike Mihalj L. Matiús Janos N.13 Gergelj Janos Z. Kozma Mihalj Z. V. Soliom Pal Z. Miklos Kouaczj Demeter Mihalj Jobagj Z.14-15 Kenczieö ferenczj Z. Mike Demeter L. Marton Janos Felseö Toria Z. Apor Andras Z. 50 . Leörinczj Jstúan Z. Volonczj Gieorgj Z. Szokl. Bodo Peter Z. Mike Jstúan Z.

Miko Mihalj Z. Deak Andras Z. Kis Kazon17 Z. Zalo Balas Z. Bartok Tamas Z. Miko Jakab Z. Magiar Mihalj Z. Baczio Albertt Z. Jako Tamas 17 Z. Varga Balas Z. Bak Peter Z. Matius Balas Z. Hegies Balintt Z. Kún Balintt L. Finta Balas Z. Raczj Peter L. Orbaj Janos Z. Fodor Gergelj Z. Mate Leörinczj Z. Milos Peter Z. Kouaczj Miklos Z. Veres Mihalj Z. Vatan Mihalj Z. Pasko Janos Z. Fazakas Janos Z. Matius Jstúan Z. Eztergar Mihalj Z. Cziúlak Janos Z. Becziw Georgj Z. Agoston Mihalj Z.Z. Albertt Mihalj Z. Simon Jmre Z. Miko Tamas Z. Fodor Andras Z. Bodor Mate Z. Simon Benedek Z. Roman Leörinczj Z. Simon Mate Z. Budaj Matias Z. Kakúk Georgj Z. Medúe Gieörgj Z. Emeczj Gieorgj Z. Miko Pal Z. Vata Matias Z. Baczio Balintt Z. Jstok fabian Z. Varga Benedek D. Borozdalo Lukaczj Z. Balas Andras Z. Fodor Matias Z. V. Zima Fabian Z. Deak Janos Z. Kereseö Mihalj Z. Fazakas Ferenczj Z. SzOkl. Bencze Miklos Z. Fenes Gieorgj Z. Deak Miklos Z. Luka Gieorgj Z. Pal Janos Z. Gan Miklos Z. Mate Kereztes Z. Zeben Lenartt Z. Daika Demeter Z. Matiús Jstuan Z. Volonczj Peter Z. Bartos Miklos Z. Demeter Leörinczj Z. Konabi Tamas Z. Genej Mihalj Z. Kotro Jstúan Z. Nemes Mate Z. Jstok Mihalj Z. Czider Janos Z. Koúaczj Janos Z. Veres Jstúan N. Adorian Benedek Z. Jmre Tamas Z. Zeöczj Jmre Z. Zonda Tamas L. Zabo Kelemen 18 Z. Czintalan Gergelj Z. Elek Miklos Z. Tizer Janos Z. Polian Balas Z. Fazakas Balintt Z. Medues Jstuan Z. Gieorgj Kouaczj Tamas Z. Mihalj Marton Bereczk Z. Elek Matias (5r) Polian N. Barta Janos Z. Egied Bartalios Z. . Varga Gergelj Z. Varanczia Miklos Z. Darúas Tamas Z. Janos Deak L. Deak Andras Z. Marton Jstúan Z. Bereczjkj Gieörgj Z. Eztergar Janos Z. Bertok Jakab Z. Kouaczj Janos Z. Kotro Leörinczj Z. Czikj Jstúan Z. Peter Janos Z. Tottkeözi Gergelj Z. Tuson Benedek N. Barta Gieorgj Z. Barla Gieorgj Z. Konabi Janos Z. Jstok Jmre Z. Barla Miklos Z. Markos Andras Z. Mihalj Janos Z. Eöttúes ferenczj Z. Hegies Matias Z. Tizer Antal Z. Roman Marton Z. 184: Gabriel. Zekeres Jstúan D. Kosa Peter Z. Bereczj Tamas (4v) Z. Egied Gieorgj Z. Kouaczj ferenczj Z. Czider Peter L. Volonczj Jstúan Z. Benedek Miklos D. Bereczjkj Janos Z. Magiari ferenczj 51 Kihúzva. Volonczj Lazlo Z. Jako Jstuan Z. Gabrul18 Miklos Z. Fabian Lukaczj Z. Eöttúes Balintt Z. Baljko Gieörgj Z. Boldisar Mate Z. Bartos Pal Z. Kakúk Jstúan Z. Hodor Gieorgj Z.

Mihalj Benedek L. Giarfas Jakab L. Kereztes Balas Z. Mihalj Koúaczj Z. Gieorgjbiro Janos L. Fagias Jstuan Z. Bodor Marton D. gó. Cziakanj Balint Z. Konio Gieorgj masik L. V. Cziegze Pal Z. Konio19 Gieorgj L. Kereztes Peter N. Kouaczj Miklos Z. Farkas Marton D.21 Santa Jstúan Jobagj Z. Retj Ramas Z. Pal Ferenczj Z. Kereztes20 Marton D.Z. Cziakanj Tamas Z. Kiralj Mihalj D. Balint Janos L. Kereztes Jakab Z. Marton Lukaczj D. Donat Ferenczj L. Teörek Miklos L. Kanio Jstúan Z. Koúaczj Balintt L. Kis Bartalios Z. Jllies Marton D. Kanio Andras Z. Cziegze Jstúan Z. Gieorgjbiro Gaspar L. Marton Gaspar L. Bodor Peter N. Gal Pal L. Giarfas Gergelj L. Josa Andras Áthúzva. Reti Jstúan Z. Nagj Marton Z. 22 21 SzOkl. Zeöczj Peter L. Kereztes Leörinczj L. Cziegze Jstúan a kisseb Z. Sipos Mihalj L. Bitai Gieorgj L. Konio Andras L. Zabo Simon L. Giarfas Gieorgj L. Bitaj Gaspar L. Cziok Benedek Z. Kazoni Miklos 52 L. Gele Leörinczj L. Kazonj Jakab Z. Miklos Ferenczj Z. Verhegj Leörinczj Z. Agoston Pal Z. Mate Jstúan Vatan Andras Saran Mate Santa Jakab Simon Antal Zel bartaliús Orban Gergelj Peter Miklos Varga Jakab Becziw Mihalj Baljko fabian Belafalúa L. Reti Peter Z. Jgo Mate Z. Giarfas Jstúan L. Jmre Gieörgj Z. Vardj Balas Z. Agoston Jstúan D. Koúaczj Menjhartt L. Giarfas Andras L. Koúaczj Mate L. Cziwres Janos L. Janos Deak L. Farkas Mihalj D. Gieorgjbiro Mate L. Mihalj Jstúan L. Bitaj Mate L. Nagj Janos Z. Kazoni Gaspar L. Kouaczj Gieörgj Z. Kereztes Tamas Z. Kanio Ferenczj Z. Gieorgj Janos Z. Ferenczj Balas Z. Sigmond Demeter D. 186: Báti. Teörek Matias L. Kouaczj Miklos Z. 20 . Vardj Janos Z. Gieorgjbiro Andras L. SzOkl. Lukaczj Mihalj Z. Cziakan Pal D. Jakab Peter Z. Konio19 Peter L. Gara Mihalj Z. Jllies Jstúan L. Fagias Lukaczj Z. Leörinczj Gergelj Z. Barta Leörinczj D. Cziakanj Miklos L. Bati kijavítva: Buti. 185: tévesen KonZabo kijavítva: Keteztes. Cziaram Peter Z. Agoston Peter Z. Tott Andras Zeöczj Benedek Bobagj Búti22 Andras Jobagj Beleni Boldisar Jobagj Benczie Andras Jobagj Benczie Tamas Jobagj Daúid Lazlo Jobagj Z. Gieorgj biro Lukaczj N. Andras Balas Z. Kouaczj Gergelj (5v) Leczifalúa L. Bizak Mihalj Z. V. Bodor Leörinczj (6r) Lehmen N. Mihalj Jstúan L. Domokos Lazlo Z. Cziakanj Jstúan Z. Gele Gieörgj L. Bartalios Balas 19 Z. Kereztes ferenczj L. Ereös Pal L. Mate Matias Z.21 Peteö Marton Jobagj Z.

Kouaczj Gergelj Z. Bondj Balas Z. Cziomortani Gergelj Z. Zabo Jstúan L. Tanko Leörinczj (7r) Z. Hadj Mihalj Z. 186: tévesen Jncze. Setet Jstúan D. Tanko Peter Z. V. Kosa Jstúan Krestelj Pal Jobagj Z. Bene Miklos L. Santa ferenczj Z. Balint Gergelj Z. Gal Marton 24 Z. Santa Janos Z.26 Baliko Jakab Jobagj 25 SzOkl.24 Jozon Albertt Jobagj Z. Nielen Gergelj Z. Vas Peter Z. Hadj Simon Z. Koter Pal Z. Koúaczj Jstúan kiseb 23 Z. Hozzú Ferenczj D. Kouaczj Leörinczj Z. V. Vereb Jakab Z. Janos Koúaczj Z. Zentes Gieorgj Z. Veres Marton Z. Zebn Farkas Z. Paztor Janos Z. Bernad Benedek Z. Bardoczj Matias Z. Cziakanj ferenczj Z. Zeöke Kereztes Tott Gergelj Jobagj N. Fabian Zanizlo Z. Begezi Mihalj L. Jmre23 Mihalj D. Bogio Andras Sera Gergelj Jobagj Jozon Benedek Niútod N. Butak Gergelj Z. Miczjke Balas L. Farkas Janos Z. Barla Marton Z. Baxa Andras Z. Gergelj Leörinczj Z. Pal Janos Peter Z. Lazar Jstaún Z. Daúod Jstaún Z. Hozzú Peter Z. Miklos Demeter Z. Setet Kereztes L. Barok Gaspar Z. Pal Balas Gergelj Osdola N. Bondj Pal Z. Kaniztos L. Bondja Mihalj Z. Jozon Benedek Z. Nagj Pal Z. Zúrkos Gieörgj Z. Hizo Matias L. Lehmenj Janos Z. Koúaczj Balas Z. Gergelj Balas Z. Beögezi Jstuan Z. Kaba Miklos Z. Zeögen Jstúan Z. Cziúdor Mate Z. Zeögen Demeter Z. 26 Áthúzva. Damokos Mihalj Nagj Janos Jobagj Z. Kozma Denes Z. Húsit Leörinczj Z. Marton Balas Barla Peter Jobagj Z. Cziwder Fabian Z. Butak Lenartt Z. Zabo Tamas Z. Kihúzva. Gondos Demeter Z. Hiso Jstúan L. Kakuczj Andras L. Cziok Jstúan Z. Lazlo Matias Z. Cziwres Miklos N. Luka Miklos Z.L. Tanko Janos Z. Galczio Peter L. Zezeg Jstúan Z. Bandj Benedek Z. Benkeö Peter Z.187: tévesen Kimecs. Mihalj Peter Z. Farkas Sandor N. Vereb Denes Z. Cziomortani Jstúan N. SzOkl. Jmeczj25 Matias L. Filep Demeter Z. Damokos ferenczj Z. Bertalan Balint Z.. Nagj Jstúan Z. Kote Simon Z. Balintt Janos L. Hadj Mihalj L. Tott Balintt L. Zalo Pal Z. Lazlo Peter L. Nielen Gergelj D. Tot Janos Z. Lúkaczj Ferenczj (6v) Martonos Z. Benczie Benedek L. Barta Janos Z. 53 . Gaspar Jstúan L. Setet Leörinczj L. Damakos Gergelj Z. Barla Ferenczj Z. Jmre Mihaljh Z. Farkas Leörinczj D. Zabo Andras Z. Bene Gergelj Z. Gal Balas L. Koúaczj Jstúan Z. Gal Janos Z.

Barta Benedek L.28 Czikj Leörinczj Jobagj Z. Benkeö Mihalj Z. Demien Demeter L. Mihalj Pal L. Elekes Janos N. Heia Janos D. Varga Tamas Z. Demien Janos L. Kemendj Gieorgj Z. Farago Janos L. Kelemen Jstok Z. 54 . Setet Jstúan Z. Jacabos Jnczie27 v (7 ) Z. Tamas Benedek Z. Baliko Demeter Z. Balint Peter Z. Pal Jstúan 29 30 Jnczie az áthúzott Jstúan fölé Kihúzva. Boso Jstúan Z. Forro Gieorgj Z. Babos Jstúan Z. Ereös Jakab Z. Jnczie Jstúan Z. Nagj ferenczj Z. Kemendj Balas Z. Gergelj Mate L. Forro Jstúan Z. Jenczi Andras Z. Gergelj Leörinczj Z. Tusa Mihalj Z. Jnczie Peter L. Jnczie Janos Z. Vargiasi Balas Z.26 Tott Benedek Jobagj Z. Magiari Benedek Z. Ferenczj Balas zalog[os] L. Balintt Lazar Z. írva. Cieh Peter L. 28 Kemien átjavítva: Demien. Kak Lazlo Z. Kis forro Georgj Z. Janczio Gergelj Z. Henter Tamas Z. Forro Janos kisseb Zent Katolna L. Patakj Janos Z. Silúester Gaspar L. Cieh Jmre L.Z. Josa Demeter Z. Ambrús Jstúan Z. Boso Janos (8r) Orozfalú Z. Barla Andras Z. Sebestien Andras Sarfalúa Z. Jakabos Mihalj Z. Farago Leörinczj Z. Olczj Andras Z. Forro Gaspar Z. Kemendj Janos Z. Jenczeo Jstúan Z. Barla Jstúan Z. Ereös Balas Z.30 Fabian Gieorgj L. Konrat Gieorgj Z. Varga ferenczj Vaik28 Z. janczio Jstúan Z. Tamas Leörinczj Z. Hea Miklos Z. Forro Janos Z. Kemendj Jstúan Z. Donat Jstúan Z. Boso Jstúan Z. Ambrús Balas Z. Heia Gieörgj Z. Zalaj Peter L. Demien29 Kelemen L. Benke Jstúan Z. Kerepeczj Jstúan Z. Elekes Tamas Z. Varga Janos Z. Magiari Gergelj Z. Azzalos Jmre Zazfalú D. Forro Marton Z. Bartalios Gieorgj Z. Butak Ferenczj Z. Beczj Miklos Z. Antal Jstúan Z. Nagj Jstúan Z. Kis Janos D. Barla Janos Z. Balog Tamas Z. Eczjken Kereztes Z. átjavítva: L. Biro Leörinczj Z. Cziepleö Miklos Z Lúkaczj Janos Z. Deöde Jstúan Z. Dobai Janos L. Menjhartt Andras Z. Forro Pal Z. Jakabos Benedek L. Biro Jmre Z. Bardoczj Jakab Z. Vitalius Jstúan Z. Balog Jstúan Z. Kondraczj Jstúan D. Boso Tamas Z. Cziwder Boldisar Z. Heia Andras Z. Gieorgjbiro Marton Z. Jakabos Jakab Z. Boso Gieörgj Z. Kaba Lazlo Z. Cziepleö Peter 27 Z. Vas Andras L.28 Tott Gergelj Jobagj Z. Veres Mihalj D. Fabian Andras L. Vargiasi Janos Z. Pal Andras Z. Eczjken Mihalj Z. Kerepeczj Andras Z. Benedek Tamas Z. Z.

Jstuan Mate Z. Orban Jakab Z. Cieh Andras (8v) Hatolika N. Vago Gieorgj 32 31 L. Kanczi Janos L. Tott Gergelj Z. Peter Janos Z. Olczi Gergelj L. Pako Lazlo Z. Matús Matias D. Leörinczj Ferenczj L. Zabo Andras Z. Tott Jstúan Z. Túsa Mate L. Farago Gieorgj Z. V. Lazlo Jstúan L. Somodj Jakab L. Teörek Mate Z. Veres Miklos L. Túsa Jstúan L. 33 55 . Bak Lazlo L. Tusa Janos L. Czikj Jstuan Z. Túsa Lazlo L. Bútjka Lukaczj (9v) Bita D. Gal Gieorgj Z. Gal Jstúan Z. Deak Jstúan Z. Cziomos Mihalj Z. Zanto Mihalj Z. Nagj Peter Z. Zabo Simon Z. Gazda Peter KEZDI VASARHELI Z. Balog Jstúan Z. 189: tévesen NeZ. Zabo Benedek Z: Zabo Mihalj D. Bak Lazlo L. Miklos Andras L. Olczi Jstúan Z. Matko Peter Z. Cziki Mihalj L. Getfj Lukaczj L. Domokos Balas Z. Janczio Janos Z. Sipos Miklos Z. Nagj Jstúan L. Balog Balas Tolio átjavítva: Bolio. Balog Leörinczj L. Nagj Menjhartt Markosfalúa L. Bak Gieorgj L. Bak Janos L. 34 Z. Túsa Gergelj Matiúsfalúa N. Zabo Balas Z. Zabo Balint Z. Zeöczj Marton Z. Lazlo Ferenczj L. Benkeö Mihalj L. Miklos Jstúan (9r) Martonfalúa L. Zeöczj Mihalj Z. Sipos Peter Z. átjavítva: D. Nemere32 Jstúan Z. Matko Janos Z. Miklos Marton D. Balog Andras Z. Janczio Tamas Z. Bak Jstúan N. Jstúan Georgj L. Matko Jstúan Z. Nagj Janos Z. Varga Jakab Z. Lukaczj Andras Z. Zabo Pal Z. mes. Barrabas Gergelj Z. Foris Miklos D. Czikj Jstúan Z. Nagj Janos Z. Simon Lazlo L. Tusa Mate Z. Jnczie Peter L. Balas Jstúan Z.31 Jstok Jmre Jobagj Z. Matiús Balas L.33 Vincziar Jstúan D. Telekj Jmre Z. Ambrús Gergelj Z. Veres Gergelj Z. Balog Tamas L. Borbelj Janos Z. Olczi Gergelj Z. Nagj Balintt Z. Balas Tamas Z. Sepsi Gergelj Z. Zanto Jakab Z. Matús Janos D. Draga Tamas L. Barrabas Balintt L. Ambrús Jstúan Z. Búdaj Janos Z. Tott Marton L. Varga Andras Z. Porkolab Balas L.Z. Tott Balintt Z. Bolio34 Marton Z. Bútka Janos Z. Zabo Jstúan Z. Áthúzva. Teörek Gieorgj Z. Antal Peter SzOkl. Sepsi Jstúan zalog[os] Z. Bolio Gieorgj Z. Daúid Demeter L. Teörek Jstúan Z. Getfj Jstúan L. Kelemen Pal Z. Tusa Peter L. Zigiarto Janos Z.

Zabo Gieorgj Z. Janczio Jstúan Z. Zabo Balintt Z. Baka Tamas Z. Pap Peter Z. Demeter Peter Z. Borbelj Gieorgj Z. Hanko Tamas Z. Fabian Jstúan D. Tott Sebestien Z. Zabo Janos _______________ Kúrta Patak L. Koúaczj Peter Z. Koúaczj Balintt Z. Benkeö Gergelj Z. Zabo Balas Z. Zaz Ferenczj Z. Hodor Miklos Z. Teörek Jstúan Z. Buza Leörinczj Z. Raczj Balas Z. Borbelj Gergelj Z. Varga Peter Z. Pap Janos Z. Koúaczj Leörinczj Z. Zebeni Mihalj Z. Baka Demeter Z. Zeöczj ferenczj Z. Zeöczj Gergelj Z. Zeöczj Balintt Z. Búza Mihalj Z. Tott Mihalj Z. Cziogori Mihalj Z. Zeöczj Bartalios Z. Santa Mihalj Z. Tott Ferenczj Z. Baka Miklos Z. Nireö Menjhartt Z. Bereczj Janos Z. Janczio Lazlo Z. Bak Balintt Z. Nagj Miklos (10r) Z. Borzo Gieörgj Z. Kerekes Lukaczj (10v) Albertt Janos Jobagj Benedek Marton zalag[os] 35 36 SzOkl. Budaj Leörinczj Z. Benkeö Peter Z. Mihalj Kouaczj Z. Kadar Kereztes Z. Demien Janos Z. Dani Jstúan Z. Hanko Mihalj Z. V. Lakatos Mate Z. Zeöczj Janos Z. Zeöczj Mate Z. Varga Gergelj Z. Baka Jstúan L. Geller Andras Z. Kihúzva. Molnar Andras Z. Bartalios Koúaczj Z. Tott Janos Z. Bekes Lazar L. Baka Ferenczj L. Zabo Janos Z. Baka Mihalj L. Dani Lúkaczj Z. Varga Janos Z. Kis Antal Z. Kis Gergelj Z. Boldisar Tamas Z. Sigmond Janos L. Tombok Miklos Eztelnek L. . Budaj Mihalj Z. Varga Jstúan Z. Tott Mihalj Z. Zaz Varga Z. Borok35 Janos Z. Vas Jakab D. Borok35 Mihalj Z. Balog Tamas Z. Zabo Janos Z. Benkeö Gergelj Z. Zabo Bartos Z. Giarfas Simon Z. Doros Miklos Z. Benkeö Gergelj Z. Vas Mihalj D. Zep Demeter L.Z. Peczj Marton Z. Boso Mihalj Z. Bene Miklos Z. Zeöczj ferenczj Z. Zentj Balintt Z. Lazlo Koúaczj Z. Zanto Albertt Z. Boso Andras Z. Janczio Antal Z. Rafai Peter Z. Vaida Marton Z. Rafai Mihalj Z. Ambrús Peter Z. Mihalj Koúaczj Z. Pal Deak Lazlo Z. Benkeö Janos Z. Baka Tamas Z. Varga Balas Z. Andras Koúaczj Z. Barta Balas Z. 191: tévesen Bozok. Búna Gieorgj Z. Czionka Miklos Z. Bonjhai Janos Z. Kerekes Jakab Z. Azalos Jmre Z. Barla Matias Zep Balas36 Z. Akazto Lazlo Z. Demien Lazlo Z. Zeöczj Balintt Z. Baka Gieörgj Z. Bartos Mihalj L. Barta Gergelj Z. Kotnar Marton Z. Benkeö Gieörgj Z. Peczj Janos Z. Janos Koúaczj 56 Z. Hanko Jstúan Z. Borbelj Peter Z. Cziaúar Gaspar D. Zaz Balas Z. Bak Andras Z.

Barla Miklos Z. Kerestelj átjavítva: Kereztes. penzen meg Vette Emeczi Mihalj Ezeket Z. Demeter Janos a kisseb Z. Beneö Mihalj Z. Konda Miklos Z. Balasko Andras Z. Czioma Balintt Albo Kereztes Jobagj Z. Zeöke Kereztes Santa Demeter Jobagj Z. Boniczj Kereztes 42 Z. Pal Andras Z. Biro Mihalj L. Heia Benedek Z. Baxa Gergelj Z. Jsak Janos Z. Demeter Kereztes Júan Jstúan Jobagj Z. Barta Peter (11v) ORBAI ZEK Zagon N. Domokos Leörinczj Z. Jstuan Deak L. Fabian Mihalj Z. Ferenczi Andras Z. Jrka Demeter Z. Barla Tamas Z. Abram Miklos L. V. Czioma Kereztes Z. Ola Janos36 Z. Fazakas Miklos Veres Andras Jobagj Z. Jako Janos Z. Antal Peter Z. Cziútak Andras Z. Mikes Gierorgj N. Kore Miklos L. Ola Janos Z. Demeter Jakab Z. Ferenczj Janos Z. 193: tévesen Sikó. Czioma Daúid Z. Demeter Janos Z. Kelemen Mihalj Z. Sido Gieorgj Z. Peteö Jstuan Z. Andok38 Jakab Z. Baxa Mihalj Z. Boldisar Leörinczj Z. Bwgezi Gieorgj Z. Baka Gergelj Z. Barla Balas Z. Boso Kereztes Z. Goczj Peter Z. Saska Tamas Z. Sido Janos Z. 39 Többszörösen áthúzva. Barla Mihalj Z. Elekes Gieorgj Z. Baczj Jstúan Z. Kelemen Jstúan Z.39 Zekelj Gieorgj Jobagj Z. Grúzda Mihalj Bertalan Gergelj Jobagj Kerekes Balintt Jobagj Sandor Jstúan Jobagj Kiczin Antal Jobagj Gal ferenczj zalog[os] Z. Bertalan Janos Z. Jsak43 Jstúan Grúsda Tamas zalog[os] Z. V. Jakoczj Leórinczj Z. Bogati Antal Z. Kiszep Balintt Z. Sak átjavítva: Jsak. Ferenczj Janos (12r) Z. Biro Tamas L. 40 SzOkl. Áthúzva. Simon Peter Sido40 Marton Jobagj 37 38 L. Bertalan Peter Z. Barla Jakab a kisseb 41 42 43 L. Albo Peter Z. Ferenczj Marton Z. Boso Marton Z.41 Jstúanczia Gieorgj Jobagj Bertalan Peter Jobagj Z. 193: tévesen Andor. Gergelj Koúaczj Kopaz Gergelj Jobagj L. Orban Benedek Z. Nagj Jstuan Hagj Janos Jobagj N. átjavítva: Z. Vas Pal N. Boso Jakab Z. Zep Andras Z. Jstúanczia Ferenczj Andok Mihalj Jobagj Bardj Gieörgj Z. Janka Lazlo Almas L. Júan Jakab Z. Beneö Jstuan L. Zabo Marton Z. Beneö Mate L. Lukaczj Koúaczj L. Kozma Mihalj Z. Barla Jakab Z. Konia Peter Z.Lukaczj Mate Jobagj Nagj Mate Jobagj Janczio Foris Jobagj Z. 57 . Fabian Balas L. Albo37 Benedek D. Matias Balas Z. Konia Balas Z. Geczie Domokos Z. Czioma Janos Z. Kiralj Janos Z. Geczie Peter Z. Zaczjúaj Ferenczj (11 ) Cziomortan r Baxafalúa. SzOkl. Janko Peter L. Benczie Jstuan Z. Elekes Miklos Z. Nagj Gergely Z. Nagj Janos Z.41 Sandor Mate Jobagj Z. Kupan Balas Z. Czioma Mate Z.

Geczieö Janos zalaZ. Tott Pal L. Kupan Marton Z. Cziala Mihalj Z. Cziútak Antal Koúaczj Marton Jobagj Z. Teörek Tamas Z. Cziútak Lazar Z. Zabo Gaspar Z. Zabo Jstúan L. Bibo Jstúan L. Balog Demeter L. Fazakas Andras Z. Boczj Benedek Keöres Z. Balo Janos Z. Daúid Andras Z. Leörinczj Albertt Z. Fazakas Jmre zalog[os] D. Balo Mihalj 44 Z. Eördeg Benedek Z. Vardo Janos L. Jano Mate L. Boczj Peter zalag[os] Zabo Balintt Jobagj Z. Grúzda Jstúan Z. zalag.44 Sandor Matias L. Bott Jstúan Z. Goczj Mihalj Z. Beg Jmre Z. átjavítva: D.Baratos L. Loczj átjavítva: Goczj. Sandor ferenczj N. Cziútak Andras Jobagj45 Anna Jstúan Jobagj Bitaj Demeter Jobagj Z. Balogj Gieorgj Z. Cziútak Peter Z. Fazakas Mihalj Tott Lúkaczj Jobagj L. Nagj Gaspar L. Vida Mihalj g[os] Z. Gal Miklos Z. Tanczios Jstúan L. Mihaczj Gieorgj Tott Peter Jobagj L. Also Cziútak Mihalj L. Barta Andras Z. Cziútak Janos Boczio Mihalj Jobagj Z. Cziegze Jakab D. Zabo Miklos D. Fazakas Peter Z.44 Deak Mihalj D. Benczj Mate Z. Búczj Andras Z. Barrabas Mate Barlok Miklos Jobagj (12v) Pake N. Vida Jstúan Z. Tott Balintt L. Barta ferenczj Z. Vida Andras zalog[os] N. Fazakas Jstúan zalog[os] Z. Ser Miklos L. Baczio Janos Z. Cziútak Marton Z. Cziútak Jstúan L. 47 Z. Erdeös Mihalj Z. és L. Salak Mihalj Koúazna Z. Debreczienj Jstúan N. Daúid Sandor L. Tanczios Miklos D. Tott Mihalj Z. Zabo Mihalj D. Ven Peter Z. Baratosi Gieorgj Z. 58 . Tott Gieörgj L. Cziete ferenczj Bernad Benedek Z. Grúzda Balas Z. Albertt Mihalj L. Bogdan Antal N. kijavítva: N. Kouaczj Belintt zalaZ. Gal Gieorgj L. Porsolt Lukaczj L. Sandor Miklos Molnar Gieörgj Jobagj Z. Konda Demeter Z. Paloczjka Mate L. Posok Marton Z. Goczi46 Peter L. Ven Jstúan 45 46 L. Azzú Matias L. Jako Andras L. Tamas Marton Z. Szeöczj Matias D. Janos Dead L. Fazakas Marton Zilagj Mihalj Jobagj Pap Balintt Jobagj Bernad Tamas Jobagj D. Gal Balas Kiralj Janos Jobagj Z. Sala Tamas Perselt Janos Jobagj Z. Lenartt Gieorgj D. Bende Benedek g[os] Danczj Mihalj Jobagj Z: Kúpan Demeter Danczj Balas Jobagj L. átjavítva: Jobagj.47 Cziútok Andras Z. Leörinczj Janos Z. Búz Gieorgj Z. Búczj Janos Z. Leörinczj Janos L. Varga Balintt Balint Varga Jobagj Modra Janos Jobagj Daúid Gieörgj Jobagj (13r) Z. átjavítva: L. Kupan Miklos Elekes Peter Jobagj Z. Nagj Mihalj Kiralj Jobagj Z. Vida Janos L. Pal Lúkaczj L. Vida Demeter D. Porsolt Gieorgj D.

Nagj Vaina Andras Z. Kozma Jmre L. Becziek Lukaczj (14r) Z. Bene Janos L. Demes Jstúan Z. Janos Pal Z. Cziúz Andras Z. átjavítva: Z. Sido Demeter N.51 Czieczie52 Jstuan Z. 51 L. Mate Peter L. Cziekne ferenczj Z. Barta Mihalj Vaida Lazlo Jobagj L. Bútjka Jstúan Z. Tamas Andras L. 59 . Vaina Janos kisseb Z. Erdeös Peter (13v) Z. Sido Gaspar Paúa Z. Acziel Janos Z. Miklos Kouaczj Z. Vrús Gergelj Z. Vaina49 Tamas Z. Kupan Ferenczj Z. Vaina Mihalj Z. Túsan Mate Z. Bogio Gieorgj Eczike Mihalj Jobagj N. Kis Kereztes L. Kúpan Benedek Z. Vaina Gieorgj Z. Zabo Jstúan Z. Vaina Peter Z. Nagj Vaina Janos Jobagj Z. Barla Jakab Z. Bogio Lazlo L. Cziútak48 Mihalj Z.50 Jakab Mate Zabola Z. Ferenczj Peter Z. Finna Lazlo Z. Benedek Kouaczj L. Ferenczj Pal L. Martj Jstúan Z. Ven Balintt Z. Bene Miklos L. Draga Benedek Z. Cziekme Tamas L. 49 Vaida átjavítva: Vaina. Bogio Jmre Kozma Jstúan Jobagj Z. Gal Janos kisseb L. Gal Mihalj L. 196: Haralj. Cziútak Ambrus Z. Nagj Demeter Z. Veg Janos Z. Ferenczj balintt Z. Antal Janos Jstúan L. Bartos Miklos Orros Tamas Jobagj Z. Pal Miklos Gergelj Z. Martj Mate Z. Czian Demeter Z. Cziekme ferenczj Z. Túsan Lazlo Z. Cziúz Andras Z. Cziekme Jstuan Z. Varga Jstuan felseö Z. Gal Balas D. Zabo Gergelj L. Nagj Gergelj Z. Retj Tamas L. Kupan Demeter Z. Zeöke Jstúan D. Sinna Pal L. Kupan Janos Pal Janos Jobagj D. Kadar Janos L. Demes Benedek Z. Janos Koúaczj Z. Sigmond Mihalj Z. Demes Janos Z. Jakabfj Mihalj Z. SzOkl. Mikes Sigmond Z. Veg Jmre Z.Z. Tott Peter Z. Túsan Matias Z. 52 Czikj átjavítva: Czieczie. Zabo Jstúan Z. Cziúz ferenczj Z. Ferenczj Janos Z. Jakab Mate Georgj Z. Gal Georgj Harúalj50/a Janos Jobagj Z. Mihalczj Gabor Z. Gal Tamas Z. Zabo Miklos Z. Demes Miklos Sido Jstúan Jobagj Z. Gaspar Tamas L. Ferenczj Antal Z. Kihúzva. Bene Pal Z. Martj Leörinczj 51 Z. Haralj Gieorgj Z. Vaina Andras Z. Ferenczj Gergelj 50 48 Gjiutak átjavítva: Cziutak. Matias Balint Z. Vaina Gaspar Z. Dobaczj Miklos Z. Jllies Tamas Z. Jllies Jstúan Z. Gal Peter L. Sido Tamas Z. Demes Leörinczj Z. Martj Peter Z. Deme Miklos Z. Lenartt Mihalj L. Tusan Gergelj Z. Erdeos Jmre Z. Martj Lukaczj Z. Cziútak Andras Z. Balog Janos Z. Cziúz Tamas Z. Jllies Gaspar D.50 Gaspar Lazlo L. Cziútak Gieorgj Z. Cziutak Mihalj Z. Kúpan Andras Z. Vaina Andras kilseö Z. Leöke Mihalj Z. Czian Mihalj Z. Kereztes Jstúan Z. Cziútak Jstúan Z.50 Gaspar Lukaczj N. Ferenczj Miklos felseö Z. V.

Mixan Mihalj Z. Kouaczj Janos Z. Poson Andras Z. Barta Peter63 Z. Menjhar Janos Z. Poson Leörinczj Z. Gother Janos Z. 197: a név elõtt tévesen Z. Cziakanj Jmre Z. Finta Mate Z. Birtok Jakab Z. Fabian Giarfas Birtok Janos Jobagj Z. Finna Jmre Z. V. Antal Janos Balas Z. 196: tévesen Fenes. Bende Tamas Z. Siko Demeter Z. Gaspar Mihalj Z. Feier Lazlo Z. Zigetj Andras Z. Teörek Jstúan Z. Fodor Gergelj 61 Többszörösen áthúzva. 60 Kihúzva. Feier Balintt Z. Loúaz Benedek Z. Feier Ferenczj Z. Deúa Peter Z. Cziekne Mihalj Z. Koúaczj Lúkaczj D. Feies55 Balint Z. 54 Leok átjavítva: Retj. Botos Tamas Z. Bizak Jmre Z. Haida Janos a kisseb Z.D. Finna Peter Z. Zako Marton Z. Orros Jmre Z. Nagj Mihalj Janos Z. Louaz Jstúan Z. Barta Andras D. Deak Jstúan Z. Sandor Gieörgj Kosa Jstúan Jobagj61 Z. Feier Benedek L. Finta Jstúan Z. Kouaczj Gergelj Z. Baiczi Miklos D. Jakabfj Andras Z. Forgaczj Tamas Z. Matias Matias Z. Koúaczj Jstúan Z. Posa Gergelj Z. Poson Janos Z. Mate Jstuan Z. Bende Balas Z. Oros Balintt Z. Matias Jstúan Z. Zakaczj Mihalj Z. Koúaczj Jmre Z. Biro Leörinczj Z. Retj54 Jstúan (14v) Z. Bogati Peter Z. Heia Benedek Z. átjavítva Z. Zigetj Matias Z.62 Arros Balint Jobagj Sera Tamas Jobagj Zigetj Matias Jobagj Z. Gaspar Lukaczj Z. Feier Tamas Z. Gal Benedek Z. Birga Leörinczj Z. Nagj Janos a nagiob Z. 59 L. Finta Peter Z. Mihalczj Tamas Z. Bogati Lazlo Z. Feier Jstúan Z. Baiczi Peter D. 62 Többszörösen áthúzva. Damo Janos Z. Koczis Mihalj Z. Demeczj Janos Z. Zegedy Mate58 Z. Josa Balint Z. Bogati Gieörgj Z. Kozma Balas Z. Koúaczj Mate Z.. Baiczi Mihalj D. Kihúzva. Feier Balas Z. Sigmond Peter Z. Nagj Matias Z. Leök Jstúan Z.59 Bende Andras Z. Nagj Jakab Z. Többszörösen áthúzva. Kereztes Mihalj Z. 56 Kihúzva. majd utána két kiolvashatatlan betû. Deúa Miklos Z. Jadnagj Janos Z. Oros Miklos Z. Vida Benedek L. Finta Balas Z. Nagj Janos Z. Zekelj Boldisar L. Bogio Janos a nagiob Z. Zegeti Ferenczj L. Fabian Pal N.53 Kakas Jstúan Jobagj Z. Bogio Janos Z. Markos Mihalj Z. 63 Kihúzva.57 Kakas Jstúan Jobagj 53 Z. 55 SzOkl. Finta Balas a kisseb60 Z. Heia Balintt Z. Oros Andras Z. Arros Marton Z. Bende Mate D. V. Koczis Tamas Molnar Janos Jobagj Z. Heia Gaspar Z. Feier Marton Z. Kerestelj Janos Z. Bogio Jstuan Z. Bogati Peter56 Z. Kakas Gieorgj Jobagj Haroli Z. Zako Kereztes Z. Hajda Janos Z. 58 SzOkl. Kozma Miklos 57 53 Gelenczie N. Finta Balas Z. 60 . Gal Lazlo Z. Mate Tamas Z. Finta Leörinczj Z.

Cziako Mihalj Farago Janos Jobagj Púztika Jstúan Jobagj Z. Leörenczj Jstuan Z. Ecziel Ferenczj Z. Jegetÿ Mate Ola Demeter Jobagj Z. Gal Peter Z. Mihalczj Pal N. Bartj Mihalj Benczie Miklos Jobagj Z. Bende Pal Z. Kouaczj Janos Z. Kouaczj Andras Z. Pal Jstúan Z. 61 . Pal ferenczj Z. Sebestien Gergelj Z. Finta Gieorgj Z. V. Donat Janos 64 65 SzOkl. Darabant Janos Z. Ciriak Balintt (16r) Telek N. Zekelj Janos Z. Boldis Barlabas Hilib L. Vitaliús Jakab Z. Koris Janos a kisseb Z. Koris Marton Z. Baka Marton Z. Búda Mihalj Z. Mako Gieörgj N. Gal Janos Z. Babos Matias Z. Gal Boldisar Z. Koris Peter Z. Lukaczj Ferenczj Z. Czipa Balas Z. Denes Mate Z. Zeörczj Demeter N. Zekrenj Peter D. Marton Deak N. Tompa Mate Domakosfalúa N. Gal Peter Z. Bartok Balas Z. Mihalczj Lazlo (15r) Z. Baiczi Balintt Z. Agoston Demeter l. Finta Benedek Z. Simon Mihalj Z. Jstuan Peter Z. Tamas Mate Z. Vaida Balintt Z. Boldis Jmre N. Jakab Demeter Z. Koris Gergelj a kisseb Z. Kupan Peter Z. Nagj Antal Z. Koris Janos Z. Az áthúzott Kapa fölé írva. Kouaczj Ferenczj Z. Cziúz Mihalj Z. Czipa Janos Z. Palko Jakab Z. Benczie Leörinczj D. Czipa Peter Z. Donat Matias Tott Peter Jobagj Z. Vaida Janos Z. Ecziken Jakab Valan Mate Jobagj Z. Koris Gergelj Z. Koris Albertt Z. Osúat Gieörgj Z. Nagj Leörinczj Z. Cziúz Balas Z. Zabo Andras Z. Orbai Andras Z. Markos Leörinczj Z. Ciriak Balintt Zeörczie N. Donat Gieörgj N. Babos Ferenczj Z. Osuat Tamas Z. Pancziel Lúkaczj Ola Andras Jobagj Z. Buda Gieorgj Z. Búda Lazlo Z. Baka Balas Z. Simon Andras Z. Jstúan Gergelj Z. Búda Tamas Z. Koúaczj Leörinczj Z. Jllies Gieörgjh D. 198: Bertalan. Kouaczj Janos Z. Orbai Mihalj Z. Bariczj Tamas Z. Bernad Sebestien Soszo Miklos Jobagj Sandor Janos Jobagj Pap65 Antal Jobagj Kalara Mate Jobagj Z.Z. Deak Lazlo Z. Sebestien Janos Z. Molnar Mihalj Z. Vas Antal Z. Zeörcziej Menjhartt N. Gal Balas Jmeczifalúa Z. Bartok Andras Z. Simon Mihalj Z. Koúaczj Miklos Z. Eczjken Peter (15v) Peteőfalúa Z. Osúat Janos Zekrenj Pal Jobagj Z. Kondorat Janos Z. Feier Gaspar Z. Deak Gieorgj Z. Bartok Mihalj Z. Vaida Jstuan Z. Kouaczj Antal Z. Bertelan64 Gergelj Z. Deak Andras Z. Cziako Tamas L. Kis Leörinczj Kiralj Gergelj Jobagj Leörinczj Mihalj Jobagj Kiralj Mihalj Jobagj Kiralj Gieorgj Jobagj Tamasfalúa N.

Czia Ferenczj N.66 Kiralj Mate Jobagj N. Daúid Mate Z. Jsak Mate Z. Zakarias Janos Cziofalúa N. Jano Miklos L. Fodor Balintt Z. Zakarias Ferenczj Z. Beke Janos Varga Bartalios Z. Kupan Miklos Z. Jano Gergelj L. Vas Jstúan Z. Erebin Janos Z. Czioria Mate Z. Zeögen Jstúan L. Zúrdok Gieörgj a nagiob Kihúzva. Kiralj Andras L. Kis Lúkaczj Z. Solia Demeter L. Czioria Benedek Z. Lazlo Balas N. Josa Jmbre Z. Zekelj Mihalj Z. Bede Benedek L. Beöite Balint Z. Bete Janos Z. Kis Mihalj L. Kis Tamas Pal Kereztes Jobagj Z. Doboli Janos Z. Gomolia Pal L. Cziore ferenczj Z. Kupan Matias 66 Z. Bardj Janos Z. Barta Miklos L. Jsak Janos a kisseb Z. Dúlo Pal Z. Teörek Mate L. Daúid Leörinczj L. Tompa Janos Z. Vas Peter Z. Cziore Marton Z. Zegeti Jstúan Z. Poson Gieörgy (17r) Nagj Borosnio (16v) SEPSI ZEK Fel Dobol D. Bede Janos L. Bodo Miklos Koczis Andras Jobagj Papolczia N. Zabo Janos Czioria Gergelj Jobagj Z. Tott Balintt Z. Donat Janos L. Krestelj Leörinczj Z.N. Varga Jmbre Z. Dezmas Janos Z. Bartok Gieörgj L. 62 . Tott Miklos Z. Cziori Miklos Z. Jakoczj Janos Z. Andras Koúaczj Z. Koúaczj Gieorgj Z. Jsak Antal L. Jsak Janos Z. Czizer Peter L. Cziori Janos N. Doboli Benedek Kis Marton Jobagj Z. Posoni Peter L. Bodola Gieörgj Z. Daúid Demien L. Vas Simon Veres Balint Jobagj Z. Jakos Miklos Z. Bodo Miklos N. Daúid Mihalj66 L. Danczi Jstuan Kiralj Janos Jobagj Z. Cziori Jstúan Z. Tott Lukaczj Z. Gomolia Tamas L. Jano Mate L. Magiarosi Miklos L. Bede Tamas L. Cziore Balas N. Dobolj Balintt Kiralj Marton Jobagj Z. Bodola Gieorgj Z. Bodo Jstuan N. Vas Peter Z. Zúrdok Benedek L. Tott Geiörgj Z. Cziore Kereztes Kis Borosnio Z. Jsak Balas Z. Czia Demeter N. Gaspar Tamas L. Erebin Peter Z. Radulj Jakab Kiralj Balintt Jobagj Z. Zúrdok Balas L. Gal Mate Z. Tott Mate66 Z. Zegetj Jmre Z. Tamo Georgj Z. Tompa Jmbrus Z. Krestelj Peter Z. Bak Lazlo N. Zentiúanj Janos Kiralj Mihalj66 Z. Dorottia Peter Feöldes Andras Jobagj L. Zabo Jstúan Z. Jano Bartalios Z. Zabo Demeter Nicola Balas Jobagj Z. Zakarias Mate Z. Tott Gergelj Z. Kupan Janos Z. Andras Koúaczj Z. Posoni Jstúan66 L. Simon Mihalj Z. Tompa Miklos Z. Donat Jmre N. Vas Gergelj Z. Jakoczj Gergelj Z. Jsak Peter Kiralj Miklos Jobagj L. Barta Miklos a nagiob D. Mwkes Benedek D.

Kihúzva. V. Orban Jstúan Z.: tévesen Z. Zelke Demeter L. Bartok Mihalj (17v) Szacziúa (18r) Retie Z. Nagj Marton Z. Magiari Miklos L. Tatrosi Mate N. Nagj ferenczj Z. Sandor Mihalj Z. Kese Gergelj Z. Czuka Tamas Z. Silúster Janos L.70 Kese Balintt Z. Zaz Gaspar72 Gazda Marton72 Z. Barta Lukaczj Z. 69 70 Uo. Nagj Jakab Z. Zekelj Mihalj L. Kis Antal Pal Z. Barlabas ferenczj L. Kore Tamas Z. Jsak Gieörgj D. Josa Gergelj D. Finta Gergelj Z. Markos Gergelj Komolo L. Gal Balintt L. Somodj Janos D. Gal Demien L. Bartok Gieorgj Z. Barta Balas Z. Mark Jakab L. Kese Gieorgj L. Zabo Janos Z. Konia Filep Z. Kis Antal Marton Z. Gomolia Gieorgj D. Johos Balas Eger Patak L. Losonczi Janos L. Konia Benedek L. Z. Boldisar Balint Z. Silúester peter Z. Zelke Peter Z. Andalj Jmre Z. Zaz Antal Z. Bagolj Lazlo Z. Gazda Lukaczj L. Simopn Gieorgj L. Ola Demeter Z. Sebestien Mihalj Z. Denes Jstúan Z. Zabo Leörinczj Z. Basa Lúkaczj 67 68 Z. Magiarosi Balintt Z. Zabo71 Jstúan Z. Sigmond Mihalj Z. Konia Janos L. 201: e név hiányzik. majd az L. Denes Mihalj Z. Jsak Peter Z. Basa Georgj Z. Simon Mate L. Cziakanj Jakab Z. Abram Balas Z. Zaz Menjhartt Z. Konia Nadras Z. Gazda Jstúan L. Zaz Balas L. Feier Janos Z. Zeöke Miklos Z. Feier Pal D. Orban Simon Magiaros L. Kis Antal Janos D. Barta Jakab Z. Zúrdok Andras Z. Zanto Andras Z. 63 . Mark Janos L. Bertok Miklos D. Bartok Mate Z.L. Hathazi Gieorgj Z. Bartok Peter Z. Gazda Marton A név elõtt Bede. SzOkl. Magiarosi Bartalios Z. Zaizon Pal Z. Zúrdok Gieorgj D. Czio Peter L. Barta Tamas Z. Basa Janos Z. Mark Mate L. Zaizon Simon Z..69 Mate Mihalj D. Zaizon Jstúan L. Zaz Pal72 Z. Losonczj Marton L. Barta Benedek D. Siluester Andras L. Markos Janos Z.69 Mark Mihalj Z. Barta Mate Z. Fazakas Mihalj67 Z. Kis Tamas D. Bartok Foris Z. Kerestelj Tamas Z. Halal Gieorgj L. Fabian Mihalj Z. Tobias Benedek68 Z. Gal Gieorgj L. Finta Peter Z. Barta Miklos a harmadik D. Halal Peter L. Antos Balint L. Barta Ferenczj Z. Bartok Mihalj Z. elmosódva. Czianj Peter Z. Orban Adam Z. Nagj Antal Z. kijavítva: D. Tobias Lukaczj Z. Zeöczj Mate L. Kouaczj Mate Z. Konia Tamas D. Bartok Mihalj Z. 71 72 Gaz átjavítva Zabo. Orban Jmre Z. Kerestelj Mate D. Kerestelj Andras Z.

Laczio Gaspar Z. Leörinczj Janos Z. Kese Miklos Z. Bikfaluj Gabor D. 64 . Kis Antal L. Jambor Miklos L. Fazakas Kereztes Z. Z. Santa Ferenczj L. Jteö Janos Z. Henter Benedek L. Kereztes Marton Z. Koúaczj Pal Z. Kis Gierorgj Matias Z. Nagj Mihalj Z. Kosa Gieörgj L. Zabo Janos L. Borosniaj Jstúan L. Benke Jstúan Z. Jakab Pal Z. Zotiori Gieorgj D. Janko Jstúan L. Benke Balintt Z. Zabo Miklos Z. Kese Miklos Z. Zotiori Antal L. Zabo ferenczj L. Pal Gieörgj Z. Teörek Mate L. Pal Janos Tamas Z. Kouaczj Jstúan Z. Zeöczj Andras Z. Kereztes Kereztes Z. Markos Mate N. Jakoczj Simon L. 203:tévesen Bede. Jllies Andras N. Veres Balintt Z. Zabo Peter D. Zeöczj Tamas Z. Santa Gergelj N. Pwnkesti Pal Z. Kispal Jakab D. Jako Peter Z. Bodor Lúkaczj Danko Mate Jobagj L. Tona Janos Z. Pozto Peter Z. Domo Leörinczj Z. Pal Janos Balintt D. Fozto Simon Z. Barta Tamas D. V. Zaiza Janos Z. Bodor Janos Z. Zabo Miklos Z. Beneö Lazar Lizno N. Zaizon Balintt Z. Bozzasi Gieorgj Z. Kese Tamas D. Miklos Janos Z. Nagj Leörinczj Z. Retj Gergelj 74 Z. Kispal Gieorgj Z. Jstok Balint Z. Danko76 Janos Z. Koúaczj ferenczj Z.77 Mark Miklos Z. Kuti Gergelj Z. Agoston Mate 76 77 Z. Vaida Mihalj L.Zent Júan N. Barlabas Mihalj L. kijavítva: L. Bikfaluj Jstúan N. Fozto Miklos Z. Pal Janos peter Janko kijavítva: Danko. Agoston Jakab Z. Janko Janos Z. Kútj Janos Z. Damo Boldisar L. Konaczj Tamas Z. Zotiori Mate L. Gúbas Mihalj Z. Zaz Ferenczj Z. Bodo Mihalj D.77 Mark Marton L. Koúaczj Mate L. Ferenczj Lukaczj Z. Bereczj Jstúan Z. Kispal Janos D. Jakoczj ferenczj Z. Danko Tamas Z. Damo Ferenczj Z. Jako Gieorgj L. Zabo Jstúan Z. Zaz Mate (19r) Bikfalúa N. Kihúzva. Zotiori ferenczj Z. Fozto Peter Z. Gencziel Gieörgj Z. V. Jako Simon L. Jako Gabor Z. Laczio Jstúan Z. Nagj Benedek L. Lúkaczj Gieorgj Z. Elekes Fabian Z. Benkeö Balintt D. Domo Janos L. 75 SzOkl. Nagj Mihalj N. Telkj Jmre Z. Berde73 Janos Z. Jllies Jmre L. Zeöczj Marton Z. Pal Janos Tamas a nagiob D. Kutj Andras L. Kis Jstúan L. 203: tévedésbõl elmaradt 74 73 Beldj Ferenczj L. Kouaczj Kereztes Z. Bereczi Janos Z. Teörek Simon L. Jako Antal Z. Janko Miklos72 N. Kosa Jstúan Z. Nagj Demeter Z. Barta Lúkaczj Z. Kouaczj Ferenczj L. Koúaczj Marton L.75 Nilas Janos (18v) Vzon SzOkl. Gieöre Simon Z. Nagj Farkas Z. Veres Gieorgj L. Kaitar Gergelj L.

Kis Tamas L. Fozto Peter L. Konia Gaspar Z. Tott Mihalj Z. Marhat Mihalj L. Petke Balas Z. Balok Mate Z. (Baczarj?). Rakosi Antal Z. Nagj Balintt Z. Kozma Andras D. Teölgies Mihalj L. Teörek Balintt Z. Filep Lúkaczj Z. Orbo Gieorgj Z. Simon Janos (20r) N. Petke Tamas Z. Danczj Gergelj Z. Domoga Tamas L. Feies Janos Z. Filep Jstúan Z. 65 . Jokor Pal Z. Baczianj Mate D. Fozto Balint L. Filep Miklos Z. Barta Peter L. Nagy Kereztes L. Vaida Miklos Z. Nagj Gergelj L. Fekete Lazlo L. Barrabas Ferenczj D. Marhat Gaspar Z. Kis Gieorgj Jstúan L. Petke Gergelj L. 80 SzOkl.L. Koúaczj Janos N. Marhat Antal Jlliefalúa L. Marhat Jstúan L. Tana Peter L. 205: Bácsai Kihúzva. Vonczi Boldisar D. Ferencz Pal Z. Tanko Jstuan D. Gal Jstúan L. Danczj Janos (19v) Z. Miklos Lukaczj 78 79 L. Barlok Janos Z. Marhat Antal a kisseb L. Rakosi Peter Z. Kouaczj Marton L. Zabo Denes Al Dobolj Z. Ferenczj Gieorgj Z. Zeöke Balintt Z. Czikj Giorgj Z. Matias Gieörgj Z. Barta Janos D. Pal biro Mihalj L. Miheczj Janos D. Gedri Mate L. Gaspar Balintt L. Túsnadj Peter L. Prúnok Mihalj D. Nagj Mihalj L. Fekete Lazlo Z. Zoltan Mate Z. Zabo Balintt L. Markos Gieorgj Z. Matias Janos Z. 205: tévesen Szöke. Elekes Janos L. Mate Simon D. Lengiel Janos Z. Banczianj78Janos L. Czieke Tamas Z. Farkas Lukaczj L. Nagj Jstúan Z. Tomok Domokos L. Erdelj Jstúan D. Tamas Balas SzOkl. Marhat Andras L. Peter Balint D. Fekete Benedek Z. Szimon Balas L. V. Falka Marton Z. Balok Marton Z. Elekes Jstúan79 L. Zabo Marton Z. Vas Jstúan L. Nagj Mihalj a kisseb N. Danczj Gergelj Z. Simon Peter Z. Nagj Boldisar Z. Rakosi Balintt D. Erdelj Mihalj D. Jako Mate L. Zabo Janos D. Leöke80 Tamas Keökes Z. Demien Tamas Z. Veres Benedek L. Pal Janos Peter L. Jstúan biro Antal Z. Simon Balintt Z. V. Falka Balintt Z. Zacziúa Peter D. Zabo Janos L. Rakosi Gieorgj L. Keöúer Gieörgj L. Zeöczj Lukaczj D. Zako Mihalj L. Zabos Silúester Z. Tana Janos L. Gedre Jstúan Z. Ondok Janos Z. Vonczj Balas D. Filep Jstúan Z. Konia Gergelj D. Peter Miklos Z. Simon Miklos Z. Benkeö Tamas L. Zabo Simon Z. Koúaczj Janos Z. Rakosi Janos L. Barrabas Janos Z. Balok Gieorgj Vbereczj Mihalj79 Z. Zabo Janos Z. Erdelj Jstuan a kisseb D. beöite Marton L. Okmar Mate Z. Benkeö Antal Z. Gal Andras Z. Bene Janos Z. Antal Janos Z. Dango Marton Z. Zonda Miklos Z. Nagj Mihalj L. Nagj Gergelj Z. Kereztes Peter L.

Kilenj Ferenczj D. Osúat Demeter SzOkl. Nagj Janos Z. Kilenj Mate L. Vaida Antal Z.Z. Vida Andras Z. Konia Peter Z. Darabos Janos Z. Zabo Jstúan L. Denkeö Balintt L. Bora Thamas Z. Eskeö Gieörgj L. 66 . Jakab Jstúan82 Z. Kis Ferenczj Z. Jarton Jstúan Zotior Z. Moriczj Janos Z. V. Benkeö Pal Z. Sigmond Mate L. Gaspar Mate Z. Denkeö Balas Z. 206: tévesen D. Peter Andras D. Kis Antal Z. Jmbre Mihalj Z. Beöite Marton Z. Jakab Antal D. Kozma Tamas D. Barta Jakab84 Z. Zaz Janos Z. Agoston Marton Z. Felzegj Mihalj Z. Erdeö Gaspar L. Marton Boldisar Z. Marton Mihalj Z. Zotiori Peter Z. Kilenj Miklos L. Azagj Boldisar Z. Daniel Jakab Z. Kozma Leörinczj D. Zotiori Lúkaczj Z. Felzegi Ferenczj Z. Benkeö Gergelj Z. Kadar Balintt D. Marton Pal L. Swkesd Marton L. Nagj Tamas Z. Geöde Janos Z. Jo Denes Z. Zaz Janos Z. Marton Gaspar Z. Kwlne Peter Z. Szonda Gabor Z. Demeter Janos Z. Jakab Lazlo Z. Sikesd Mihalj Z. Denkeö Tamas Z. Ferenczj Peter Z. V. Nagj Gergelj Z. Bonto Gaspar L. Andras Koúaczj Z. Nagj Janos Z. Sondor Ferenczj Z. Gaspar Mihalj L. Zanizlo Miklos Z.81 Jakab Janos D. Tott Daniel (21r) Zent Maria Z. Zotiori Janos Z. Sikesd Tamas Z. Demien Gaspar D. Zanizlo Gergelj Z. Botos Matias L. Nagj Georgj Z. Beneö Gaspar D. Zotiori Jmre82 Z. 83 SzOkl. Zotiori Janos82 Z. Kihúzva. Marton Pal Z. Jakab Miklos Z. Sas Peter Z. Barta Jakab Zent Kiralj Z. Nagj Georgj Z. Filep Tamas Z. Zaraz Miklos Z. Jmre Barrabas Z: Jmre Andras Z. Fazakas Janos L. Hegies Jstúan L. Zabo Janos Z. Jakab Jstúan (20v) Z. Jakab Janos L. Gal Tamas Z. Botos Jmre Z. Jnczie Balas Z. Barlok Jstúan Z. Gieörgj Miklos Mihalj Z. Zabo Pal L. Lapat Jmre Z. Azzagj Balas Z. Azagi Peter L. Veres Gieorgj Z. Zotiori Jmre L. Jmre Peter Z. Szilúester Jstúan Z. Damokos Miklos Z. Pislen83 Mihalj Z. Bernad Peter Z. Ferenczj Antal Z. Azagi Ferenczj Z. Konia Jmre Z. Abram Mate Z. Daniel Gergelj L. 84 Kihúzva. Balas Mate Z. Fabianb Jstuan Z. Denkeö Janos Z. Gal Gergelj Z. Beöitj Janos Z. Gaspar Marton Kilin Z. Ferenczj gergelj Z. Abram Mihalj Z. Jncze Janos L. Abram Balintt D. Bakczi Antal L. Agoston Miklos Z. Marton Jmre Z. Elekes Jstúan Z. 206: tévesen Pisler. Bor Andras Z. Kis peter Z. Daniel Mihalj Z. Barta Gieorgj 81 82 Z. Szonda Janos L. Denkeö Mihalj L.

Veres Gieorgj L. Geleý Mýklos L. Domokos Janos Z. Patakj Albertt Z. Fazakas Andras Z. Domokos Gieorgj Z. Kalman Lukaczj L. Kereztes Andras Z. Kiralj Mihalj Z. Zabo Lúkaczj Z.: Urkarius. Silúester Jakab Z.Zent Gieörgj L. 88 Albertt az áthúzott Georgj fölé írva. Kis Miklos L. Kozma Andras Z. Bedeöhazi Miklos L. Zabo Marton Z. Kiralj Ferenczj Z. Polos Pal Z. Desi Peter Kalnok L. Nagj Moldisar Z. Keseliws Peter Z. Barlabas Gieorgj L. Mihalj Daúid Z. Cziazar Jstúan Z. Beke Janos Z. Ferenczj Ferenczj Z. Balas Jstúan L. Vonczi Pal Z. Cziango Miklos Z. Geczi Peter Z. Bola Jstúan Z. Tegzö Jmreh L. Veres Boldisar Z. Keseliws Mate Z. Miklos Gieörgj L. Fazakas Balintt Z. Lakatos Janos Z. Kiralj Leörinczj Z. Kalman Jstúan L. Nagj Marton Z. 87 86 SzOkl. Agoston Andras Z. Bedeö Mihalj To Mate Jobagj Uo. Lukaczj Albertt88 Z. Zabo Jstúan Z. Sebestien Gergelj Z. Miklos Jakab Z. Veres Antal Z. Danczj Balintt Z. Geleý Boldisar L. Mihalj Lukaczj Z. Kosa Mihalj85 Z. Barrabas Tamas Z. Menihartt Janos Z. Damokos Andras Z. 207: tévesen Péter. Vikarius86 Simon Z. Kis Balintt L. Tegzeö87 Lazlo Z. Kis Balas L. Gegeö Pal 85 Z. Keölne Janos L. Patakj Jstúan Z. Beke Gergelj Z. Kalnakj Janos N. Bedeö Gaspar L. Kis Mihalj Z. Barrabas Mihalj Z. Pato Gergelj Z. Orban Mihalj Z. Bedehazi Miklos L. Varga Andras Z. Ola Mate Z. Balog Benedek L. Agoston Balas Z. Bedeö Mihalj a kisseb L. Czioka Jstúan Z. Benkeö Gieorgj Z. Bedeö Jmre L. Rafaj Janos L. Czienke Andras N. Lukaczj Lukaczj Z. Tibold Mihalj L. Bútak Mate Z. Bedeö Gaspar L. Keöúer Gaspar Z. Rafaj Miklos Z. Erdeö Gergelj Z. Vitaliús Andras Ando Janos Jobagj L. Bedeö Balas L. Beke Jstúan L. Gal Gieorgj Z. Fazakas Janos Z. Kis Janos (22r) Keöres Patak Z. Czegzeö átjavítva: Tegzeö. Cziegze Tamas Z. Keölteö Janos L. Gal Gieorgj Mihalj L. Lúkaczj Jstúan Z. Silúester Janos Z. Bedeo Mihalj Z. Búdahazi Janos D. Zekelj Jstúan L. Zabo Gieorgj Z. Mark Peter Z. Kouaczj Balintt Z. Koúaczj Janos Arkos L. Bedeö Albertt Z. V. Zaz Gaspar Z. Fabian Gierorgj Z. Lukaczj Andras L. Zabo Gergelj L. Bútak Jstúan L. Horuat Mihalj L. Czientj Boldisar Z. N. Balas Janos Z. Andras Janos L. Kis Jstúan Z. Mihalj Gergelj L. Bereczk Janos Z. Danko Peter Z. Nagj Jakab L. Barrabas Peter Z. Biro Jstúan (21v) Z. Twzes Jstúan L. Nagj Danka Peter Z. Kis Andras L. Siluester Andras Z. Jllies Malas Z. Kosa Tamas Z. Mark Lazar Z. Balog Gieorgj 67 .

Zoltanj Jstuan Z. Giúto Miklos L. Sigmond Georgj L. Hadnagj Jstúan L. Zabo Albertt L. Gal Janos Z. Zoltanj Tamas Z. Ferenczj Marton Z.91 Eördeg Jstúan Jobagj Keöúer91 L. Malnasi Balas Z. Nagj Mihalj L. Henter Janos Z. Erdeö Janos Z. Kore Mihalj L. Deak Janos L. Zabo Andras a kisseb L. Miko Gieorgj 90 Z. Galos Mihalj Zoltan L. Zalanj Andras L. Demien Marton Z. Zabo Balas Z. Botos Janos Z. Teok Mihalj Z. Kouaczj Andras Z. Marka Janos Z. Kwlne Balas Z. Baxi Vitaliús L. Veres Marton (23r) Bodok L. Czieriek Andras N. Jnczie Miklos Z. Czizer Mihalj Z. Erdeös Tamas Z. Pal Gieorgj Veres M89 L. Saitos Peter Z. Czibde Balas Z. Gerbenczj Jstúan N. Miklos átjavítva: Mihalj. Erdeö Peter Z: Fodor Marton Z. Baxi Jstúan L. Jmre Jstúan Z. Jmre Janos L. Henter Benedek L. Henter Mihalj L. Bakczi Mihalj L. Botos Gieorgj Z. Fazakas Gergelj Z. 90 Következik a név után: beteg. Galos Marton L. Czierek Balas N. Czierek Gieorgj L. Zabo Lukaczj Z.. Mihalj Peter L. Menjhartt Peter L. Zabo Andras Z. Bertok Gergelj Z. Fodor Mate 89 Z. Ferenczj Peter Z. 68 . Czibde Jakab Z. Jnczie Andras Z. nem jeöhet eskennj. Mihalj Jstúan Z. Varga Peter Z. Zabo Balas a kisseb L. Zabo Peter Z. Gal Benedek Malnas Z. Keöúer Peter L. Erdeös Gergelj L. Bedeö Balas Z. Zoltanj Antal Z. Varga Janos L. Kouaczj Jakab Z. Zabo Tamas L. Beteg Jstúan Z. Janko Gergelj Z. Sera Tamas L. Eördeg Gieorgj Z. Gerbenczi Mate L. Koúaczj Mate Z. Czieriek Leörinczj Z. Gene Tamas (23v) Etfalúa L. Menjhartt Jakab L.Z. Jakab Peter Z. Mihalj Gaspar L. Czizer Matias Z. Barta Janos Z. Zabo Gieorgj Z. Veres Mihalj Z. Zabo Janos Z. Malnasi Jstúan Z. Jstúan Koúaczj Z. Bodor Jstúan L. Czizer Mihalj 92 a nagiob L. Zoltanj Jakab Z. Konczia Gergelj L. Bodor Balas L. Bartok Gergelj Z. Hozzú Gieorgj Z. 91 92 Kihúzva. kihúzva. Erdeos Demeter Kihúzva. Veres Andras Z. Kis Gergelj Z. Botos Gieorgj Z. Botos Peter Z. Nanasi Lukaczj L. Pal Janos L. Galos Balintt Z. Pan Leörinczj L. Zoltanj Pal Z. Raczj Andras L. Fodor Miklos Z. Henter Gergelj L. Zabo Andras L. Henter Peter Z. Bedeöhazi Jstúan (22 ) Zalan v Olcziemen N. Czipan Jakab Z. Konza Jllies Z. Erdeö Jstúan Z. Erdeö Andras L.

Giúto Janos Z. Balog Gergelj a kisseb Z. Henter Peter Z. Kakas Boldisar Z. Erezuenj (!) Mate Beölen N. Cziúlak Mate L. Cziulak Janos L. Sẅke Janos Z. Ag Balintt Z. Beöte Marton Z. Keöúer Benedek Z. Tott Peter D. Kakas Albertt Z. Zaz Menjhartt (24r) Fotos L. Keöles Mate L. Feies Jakab Z. Porkolab Mihalj Z.94 Varoncziaj Janos (24v) Besenieö N. Feier Miklos L. Jmre Gabor L. Orban Lukaczj Z. Mikaros Pal Z. Czizer Marton L. Sebestien Miklos Kihúzva. Kis Vida Miklos Z. Jmre Peter L. Keöúer Balas L. Bene Balintt Z. Zabo Mate L. Erezttúenj Benedek L. SzOkl. Bako Balas L. Balog Gergelj Barta Balintt91 Z. Czizer Pal L. Keöúer Boldisar L. Keöles Jstúan L. Kakas Gergelj Z. Leörinczj Peter Z. Bedeö Mate L. Orban Jstúan Z. 94 Dancziak Peter Z. Porkolab Peter Bedö Háza - Z. Zabo Peter Z.92 Balog Pal Martonos D. Janczio Jmre L. Andras Peter L. Elekes Matias Z. Lukaczj Gieorgj D. Peteö Tamas Z. Czyzer Mate L. Bartos Boldisar L. Kis Lukaczj Janos L. 211: tévedésből kimaradt. Babos Gabor Ereztúen L. Tibreczj Peter Z. Janczio Mihalj L. Czýzer Peter L. Ag Gieörgj L. Bott Jstúan D. Sebestien Benedek L. Jmre Sigmond L. Jnczie Janos Z. Cziezer Peter a nagiob L.94 Kakas Marton Z. Nagj Jstúan L. Vas Albertt Z. Jlliesi Janos Z. Peteö Janos Z. Marton Balas L. Jnczie Gaspar L.94 Barta Jmre Z. Cziúlak Peter L. Porkolab Matias Z. Jmre Lukaczj L. Koúaczj Gieorgj Z. Forro Tamas L. Donat Gergelj Z. Kouaczj Menjhartt Z. Balog Miklos L. Nagj Vida Miklos Z. Czizer Jakab L. Bene Mihalj Z. Janczio Peter L.Gidofalúa L. Ag Leörinczj Z. Bedeöhazi Janos L. Erezttúenj Balas L. Mate Pal Z. Keöóer Boldisar Z. Denes Leörinczj Z. Balog Matias L. Peteö Janos Z. Babolczj (!) Mihalj N. Forro Andras N. Babos Farkas N. Sikesd Mihalj L. 92 91 . Nagj Tamas L. Andras Gieorgj 69 Angialos N. Zeöke Peter Z. Jmre Gaspar L. Elekes Gergelj Z. Kouaczj Janos Z. Cziúlak Janos L. Sikesd Albertt L. Vitalius Balas L. Gal Gieorgj Peter Z. Erezttúenj Andras L. Orban Gergelj L. Forro Marton N. Sebestien Janos L. Lazlo Peter Z. Zekelj Gieorgj D. Forro Gabor N. Jczio Janos Z. Peteö Sigmond Z. Konczj Miklos Z. V. Czizer Balas L. Bartos Janos N. Lazar Jstúan L. Cziúlak Lúkaczj L.

Veg Gergelj Z. Bereczj Mihalj Z.L. Geczj Miklos Z. Bedeö Pal Z. Kouaczj Tamas Z. Vaida Kereztes Z. Kosa Gergelj Z. Jakab Andras Z. Bogar Gieorgj Z. Ola Janos Z. Barrabasi Gaspar Z. Vas Mihalj Z. Siko Bartalios D. Agiagasi Gergelj Z. Nagj Janos a kisseb Z. Sillo95 Marton L. Barta Gergelj Z. Czieriek Gieorgj Z. Bwdeö Jakab Z. Deak Lazlo Z. Darko Mihalj Z. Gede0czj Janos (25r) Z. Peter Jstúan Z. Gienge Marton L. Keöúer Jakab kisseb Z.: Darkó 70 . Mihalj Deak Z. Varga Simon Z. Veg Janos D. Vago Mihalj Z. Kerekes Leörinczj Z. Tako Mihalj Z. Bedeöhazý Benedek L. Koúaczj Gergelj Z. Gal Janos D. Koúaczj Balintt Z. Kardos Janos Z. Da]id Janos L. Miko Gieorgj Z. Denesi Jstúan Z. Denes Miklos Z. Keörbel Peter L. Kerek Tamas Z. Jnczie Balas Z. Kis Gieörgj Janos Z. Bartok Gieorgj D. Nagj Mihalj D. Philep Gieorgj Z. Vaida Mate Z. Zomor Jstúan Z. Bakanj Mate D. Kis Gieörgj Simon Z: Varga Simon Keözep Aita Z. Molnos Tamas Z. Palfj Miklos Z. Ferenczj Peter Z. Pal Janos Z. Czieriek Kozma Z. Vas Ambrús Z. 212: tévedésbõl Sikó. Kerekes Pal Z. Siko Mihalj Z. Mark Peter Z. Zaz Janos (25v) Nagj Aita Z. Sillo95 Simon Z. Teökes Janos Z. Kozma Janos Z. Peterfj Janos Z. Vaida Jmre Z: Barta Sandor Z. Nagj Gieorgj Z. Bereczj Balas Z. Vrak Balas Z. Ambrús Gieorgj Miklos Vara Z. Zabo Tamas Z. Benkeö Janos Z. Vaida Ferenczj L. Domokos Miklos Z. Botos Bartalios Z. Mark Lukaczj L. Gede0czj Mihalj Z. Jnczie Balintt Z. Benkeö Jakab Z. Barrabas Gaspar Z. Sike Jstúan Z. Vrak Gieorgj Z. Varga Kelemen Z. Teökes Tamas Z. Domokos Janos Z. Vaida Mihalj Z. Janko Janos Z. Nagj Jstúan Z. Vaida Gieorgj Z. Siko Sandor Z. Jnczie Tamas Z. Pal Mihalj Gieorgj Z. Jakab Antal Z: Vaida Tamas Z. Barra Benedek Z. Gal Gieorgj Z: Bodor Janos Z. Denes Balintt Z. Gienge Pal Z. Kosa Lukaczj Z. Jakab Mihalj SzOkl. Ztanizlo Mate D. Hegj Albertt Z. Boda Mihalj Z. Benkeö Mihalj Z. Gienge Mihalj 95 Z. Ferenczj Jstúan Z. 96 Uo. Kis Miklos Adam Z. V. Vas Janos Z. Vaida Janos Z. Domokos Jstúan L. Nagj Balintt Z. Bertalan Janos Z. Nagj Lukaczj Z. Zabo Janos Z. Nagj Janos (26r) Z. Kis Gieorgj Janos a L. Dorko96 Gaspar Z. Barko Jstúan Z. Teökes Mihalj Z. Vaida Lúkaczj Z. Kelemen Mihalj L. Gienge Jstúan Z. Magiar Ferenczj Z. Agiagaczi Mihalj Z. Nagj Gieorgj D. Veg Balintt Z. Nagj Gal Z. Hegj Jstúan L.

Beke Gieorgj Z. Zep Jakab Z. Miko Leörinczj Z. Salatia Mate D. Kis Peter Mihalj L. Pal Gieorgj97 97 Az áthúzott Z. Nagj Mate Z. Egeteö Matias Z. Fabian Tamas Z. Gús Balas Z. Bede Janos Z.Z. Saitos Leörinczj Z. Sebestien Balintt L. Agoston Gieorgj Z. Jakab Mate D. Elekes Jmbre Z. Kolcziar Janos Z. Pap Peter Z. Albertt Janos Z. Nieseö Peter Z: Fabian Andras Z. Gal Janos Z. Galler Mihalj Z. Fekete Antal Z. Barrabas Mate Z. Nagj Andras Z. Jakab Gaspar Z. Beke Janos L. Nagj Kelemen D. Gal Peter Z. Boczj Janos Z. Daúid Leörinczj Z. Fagias Kelemen Z. Egied Gaspar Z. Egied Boldisar Z. Bartalius Andras Z: Fagias Mate Z. Koúaczj Janos Z. Czierenj Jstúan Z. Josa Janos Z. Kis Jmbre Z. Czierej Lukaczj Z. Fagias Lukaczj Z. Jstúan Kouaczj Z. Sugar Andras Barott N. Bartalios Gieorgj L. Teörek Peter L. Koúaczj Balintt Z. Elekes Gieorgj Z. Keserw Janos L. Jakab Fabian Z. Benedek Ja kab Z. Toldj Jakab Z. Daúid Simon Z. Fagias Andras Z. Vrak Balintt Keöpeczi L. Boda Jakab Z. Beke Marton L. Ambrus Tamas L. Boz Gieorgj Z. Jnczie Andras Z. Josa Gergelj Z. Beke Peter L. Nagj Janos Z. Varga Peter Z. Kis Peter a kisseb (26v) Z. Jakab Peter D. Zep Gieorgj Z. Bede Gergelj Z. Barlatios Gaspar Z. Bede Janos Z. Gergelj Deak Z. Balas Gieorgj Z. Daúid Balas Z. Babos Jstúan L. Beke Tamas Z. Bodosi Daúid Z. Kis Gieorgj Z. Barotý Janos L. Pap Janos Z. Zabo Antal Z. Kerestelj Peter Z. Jllies Janos Z. Deseö Benedek Z. Bator Leörinczj Z. Sipos Miklos Z. Gal Balintt Z. Kis Peter Z. Sebestien Peter L. Herman Mate L. Sebestien Gieorgj Z. Boda Janos Z. Barotÿ Pal N. Teörek Janos Z. Josa Peter Z. Ambrus Balintt Z. Fabian Mihalj Z. Daúid Janos Z. Ambrus Mihalj Z. Balas Lukaczj Z. Kis Domokos Janos Z. Domokos Miklos Z. Feir Pal Z. Josa Jstúan Z. Egeteö Andras Z. Pal Andras Z. Veres Andras Z. Nagj Andras Z. Egied Mihalj Z. Beke Gieorgj Z. Daúid Pal Z. Hegj Janos fölé írva. Egied Janos Z. Jakab Andras Z. Beke Gergelj Z. Konia Peter Z. Deseö Mate (27r) Z. Jakab Deak L. Ambrus Peter Z. Horúat Miklos N. Feier Gergelj Z. 71 . Jakab Janos Z. Barrabas Peter Z. Bodaj Tamas Z. Feier Miklos Z. Boczj Matias Z. Kereztes Peter Z. Pal Mihalj D. Beke Pal L. Bodosi Tamas Z. Bartok Janos D. Egied Pal Z. Nagj Tamas Z. Bartaliús Antal (27v) Bodos D. Galler Jstúan Z. Sebestien Janos L. Boczj Janos D.

Jnczie Jmbre Z. Balo Jstúan Z. Bodosi Matias Baczion D. Deak Matias Z. Nagj Girörgj Z. Varga Peter Z. Bodosi Janos D. Zep Kereztes Z. Bodosi Jstúan Z. Bako Jstúan Z. Sebe Mate Z. Nagj Mihalj Z. Agod Benedek Z. Hegj Janos Z. Bodo Tamas D. Benkeö Simon D. Nagj Janos Z. Jnczie Gergelj Z. Bako Bartaliús Z. Herman Gergelj Z. Sebe Jmbre Z. Bartok Balintt D. Sigmond Marton Z. Bodosi Simon Z. Deak Balas Z. Tokos Andras Z. Lukaczj Peter Marton100 Z. Nagj Peter Z. Zep Jstúan Z. Nagj Peter100 Z. Medúes Gieorgj Z. Balo Tamas98 Z. Zekelj Jstúan Z. Agoston Lazlo Z. Tamas Jakab Z. Pap Mihalj Z. Bodo Balintt Z. Pal Janos L. Santa Marton L. Tamas Gergelj L. Bako Janos Z: Apostol Gieorgj Z. 72 . Zabo Peter (28r) Zarazaita Z. Kis Balo Gieorgj Z. Bako Janos Z. Pal Balas L. Konczj Jakab100 Z. Balo Josa Z. Nagj Peter Z. Bodo Jstúan D. Nagj Janos Z. Hegj Balas Z. Nagj Mihalj Z. Beke Gabor Z. Barta Ferenczj fölé írva. Nagj Pal Z. Balo Vinczie Z. Nagj Janos Z. Bartaliús Janos D. Moldoúaj Janos Z. Nagj Gieorgj Z. Peter Marton Z. Josa Janos Z. Az áthúzott Z. Koúaczj Janos Z. Zabo Tamas Z. Apostol Marton Z. Vgron Lukaczj Z. Koúaczj Mozes Z. 100 Kihúzva. Bodo Janos D. Zabo Andras Z. Janos Andras D. Apostol Tamas Z. Balo Gaspar Z. Nagj Peter Z. Mate Gal Z. Nagj Mate100 Z. Balint Jstúan Z. Zabo Jstúan Z. Zep Mihalj Z. Bardoczj Jstúan D. Zegeti Gieörgj Z. Molnar Daniel D. Pal Jmre Kihúzva. Daúid Lazlo Z. Bodoczj Andras Z. Daúid Benedek Z. Balo Jakab Z. Nagj Mate Z. Janos Jstúan Z. Bodoczj Ferenczj Z. Herman Balintt (29r) SEDIS KAZON Felseöfalu L. Jakab Mate Z. Nagj Gergelj Z. Hegj Tamas Z. Balo Lúkaczj Z. Herman Gieorgj Z. Balo Janos Z. Porio Jstúan L. Pal Gergelj Z: Matias Mihalj Z. Fazakas Mihalj Z. Bodolaj Andras Z. Konczj Jakab Z. Konia Andras Z. Agoston Marton L. Nagj Antal D. Nagj Mate L. Patakj Gieorgj Z. Konza Jstúan 98 99 Z. Mozes Gergelj Z. Bako Balas Z. Nagj Mate Z. Balo Tamas Z. Hegj Balintt Z. Zep Antal Z. Fabian Simon99 Z. Datkj Janos Z. Nagj Janos Z.Z. Nagj Jmbre Z. Varga Mihalj D. Peter Damokos L. Gabor Deak Z. Barta ferenczj Z. Zep Tamas Z: Darabant Jstúan Z. Mihalj Andras D. Moldoúaj Janos Z. Nagj Pal Z. Nagj Jstúan Z. Balo Jstúan Z. Lúkaczj Andras D. gaspar Gieorgj L.

Nagj philep Z. V. Veres Gergelj Z. Tima Gieorgj L. Nagj Tamas Z. Porkolab Fabian L. Balas Andras Z. Pater Ambrús L. Cziobod Jstúan Z. Simon Gieorgj Z. Jstuan Antal Z. Koúaczj Jstúan Z. Balas Andras Z. Peter Janos Barrabas Tamas Jobagj Balas Mate Jobagj Pap Ferenczj Jobagj Sido Gergelj Jobagj Z.D. Koúaczj Janos Z. Pal Jstúan D. Tima Miklos L. Kaiczia Marton Z. Kiralj Jakab L. Marton Gieorgj D. Peter Tamas L. Balas Jstúan D. Tamas Adorian Z. Zabo Benedek L. Leörinczj Pal D. György. Swket Peter Z. Barta Marton Z. Tima Andras Boldisar Benedek Jobagj Mihalj Andras Jobagj Mate Balas Jobagj Zaz Janos Jobagj Z. Barta Jstúan hadnagj L. Benedek Koúaczj D. Balas Mate L. Cziútak Gieörgj L. Bariczj Balas Z. Lukaczj Tamas Z. Jstúan Miklos Z. Bartalios Marton L. Zabo Mate (29v) Jmperfalúa (30r) Jakabfalúa L. Porkolab Antal L. Domokos Balas Z. Miklos Andras Z. Johaz Balas Z. Nagj Benedek Z. Zabo Albertt L. Janos Demeter L. Nagj Andras Z. Ambrus Pal L. Mihalj Balas Z. Ferenczj Lukaczj Z. Nagj Siluester Z. Ferenczj Mihalj Z. Pal Gergelj Z: Veres Mihalj Z. Marton Mate Z. Damokos Jstúan Z. Marton Ferenczj Z. Peter Mihalj Z. Lazlo Bartalios101 101 L. Zeöczj Andras Z. Fabian Balas L. Mihalj Leörinczj Z. Andras Peter Antal Gergelj102 Jobagj Benedek Mihalj Jobagj D. Lazlo Jmre Z. Jstúan Mihalj L. Jnczie Janos Agoston Antal Jobagj Mate Marton Jobagj Z. Tima Pal L. Sebe Marton L. Barrabas Janos Z. Feier Jmre Z. Varga Albertt Z. Benedek Leörinczj Z. Domokos Benedek Z. Nagj Miklos Z. 73 . Jstúan Ferenczj Z. Nagj Damokos L. Gergelj Balas L. Ferenczj Gieorgj (30v) Vifalú L. Boldis Pal D. Fabian Mihalj L. Kaiczia Simon D. Zaz Balintt Z. Gieorgj Andras Z. Nagj Janos Z. Pal Peter Z. Peter Miklos Z. Jstuan Mihalj Z. Kaiczia Jmre L. Pal Janos Z. Cziobod Tamas D. Jstúan Peter D. Twzes Janos D. Bodo Ferenczj Z. Gieörgj Janos L. Ola Janos Z. Jmbre Janos 102 SzOkl. Menjhartt Peter D. Miklos Leörinczy L. Mihalj Gieorgj L. Balas Peter Z. Benedek Marton Z. Kerekes Gergelj Z. Antal Peter Z. Janos Mihalj L. Nagj Marton Z. Mihalj Koúaczj Z. Kaiczia Andras Z. Tima Gergelj L. Zabo Lazlo L. Balintt Janos Z. Peter Balas Z. Jstuan Ferenczj D. Nagj Miklos L. Barla Vida Z. Veres Balas Z. Balas Mihalj Z. Zabo Mihalj Z. Benedek Antal D. 218: tévesen Barrabas étjavítva Bartalios. Koúaczj Mate D. Zaz Bartalios Z. Peter Balintt L. Adorian Marton Z. Nagj Bartalios D. Ambrus Jllies L. Jakab Janos L.

EZEK Kezdiben: Janko Gaspar Marton Koúaczj Hadnagj Balas Zekelj Lazlo Somodj Gaspar Hadnagj Tamas Vaska Tamas Domokos Peter Bernad Ferenczj Apor Janos Apot Tamas Apor Andras Teörek Mihalj Apor Janos Zekelj Peter Kún Balintt Veres Jstúan Raczj Peter Marton Gaspar Bodor Peter Bodor Leörinczj Donat Ferenczj Cziomortani Jstúan Kaniztos Farkas Sandor Cziwres Miklos Zúrkos Gieorgj Jmeczj Matias Donat Jstúan Nagj Jstúan Bak Gieorgj Benkeö Mihalj Zaczúaj Ferenczj 33 Orbaiban: Mikes Gieorgj Janko Peter Jstúan Deak Sandor Ferenczj Sandor Matias Sandor Miklos Azzú Matias Mihaczj Geörgj Balog Janos Mihaczj Gabor Mikes Sigmond Zekelj Boldisar Mihaczj Tamas Mihaczj Pal Mihaczj Lazlo Ciriak Balintt Zeörczij Demeter Zeörczij Menjhartt Donat Matias Marton Deak Ciriak Balintt Mako Gieorgj Donat Gieorgj Donat Janos Donat Jmre Simon Mihalj Lazlo Balas Czia Demeter Czia Ferenczj Bodo Jstúan Bodo Miklos Mwkes Benedek 32 Sepsiben: Tompa Janos Tompa Miklos Tompa Andras Donat Janos Losonczj Marton Henter Benedek Jllies Jmre Jllies Andras Janko Janos Beldj Ferenczj Nagj Mihalj Santa Ferenczj Bikfauj Jstuan Bikfaluj Gabor Orbo Gieörgj Mihaczj Janos Zonda Miklos Kalnoki Janos Balog Benedek Bedehazi Miklos Janko Gergelj Miko Gieorgj103 Czierek Balas Czierek Gieörgj Forro Gabor Forro Marton Forro Andras Babolczj Mihalj Bartos Janos Sebestien Janos Babos Farkas Babos Gabor Jlliesi Janos Horúat Miklos Barotj Pal Barotj Janos 36 = 101 103 Következik: beteg. nem eskwt. KIK CZIAZAR EÖ FELSEGE HWSEGERE MEGESKWTTEK.(31r) AZ HARON ZEKEN VALO NEMES EMBEREK. 74 . áthúzva.

72 Drabant N. 1602. 75 . kik Juramentumott Prestaltak. Ezeken kwl Kezdj Vasarhelit es Bereczjben Vadnak zabad zekeliek. 424 Jobagj 85 Sepsiben Lefeö 323 Drabant 84 Zabad Zekelj 840 Jobagj 5 (31v) Sepsiben. Orbaiban. 2172 Drabantt N. 630 Zabad Zekelj N. 838 Le Sedie di Sepsi Kizdi Orbay105 104 62 105 Más kéz írása. Basta keze írása. 55 Zabad Zekelj N. Kezdiben. 162 Lo feö N. 590 Jobagj N. (32v) 1. 5637 Jobagj N. zabad zekelieknek irattak magok. 166 Vagion Zabad ZekeljN. 27 Zabad Zekelj N. kiknek az vrok ielen nem voltt. De azok nem zoktak mennj. Vagion Nemes Ember. kik Cziazar eö felsege hwsegere meg eskwttek N. Bereczi es Kezdi Vasarhelj kwl Nemes EmberN. 101 Vagion lofeö N. 1854 Ezek Keöztt Jobagis itilem vagion 200.Kezdiben Lófeö N. 329Kezdj Vasarhelj es Bereczj kwl Drabant N. 56 Orbaiban Lofeö N. 724 Vagion Drabantt N.104 Summa Summarum az egez zekelsegen. Aug.

.

Biro Balas L. Jstúan Tamas Z. Beöre Pal D. Saigo Marton L. Janos Jakab D. Barrabas Jstúan Z. Ferenczj Andras Z. Balintt Tamas Z. lófők és szabad székelyek katonai összeírása. Nagj Antal Z. Zekelj Daniel Z. Benedek Janos L. Varga Jeremias L. Molnar Ferenczj Z. Poliak Ferenczj D. Tamas Janos L. Koúaczj Janos Z. Peter Kalman Z. Jstúan Kerestelj Z. Lúkaczj Janos Z. Zaz Tamas Z. Gozoran Janos Jeneöfalúa Z. Zekeres Janos Z. Zentes Balintt Z. Janos Varga Z. Horúat Mihalj1 Z. Gegeö Janos Z. Balintt Tamas Z. Mark Janos Z. Demeter Mate Z. Kúrko Sandor L. Tamas Ferenczj Z. Albertt Mihalj L. Tamas Andras D. Miklos Janos Z. Barrabas Tamas Zent Tamas N. augusztus 7. Kisbaczj (!) Gieorgj D. Konta Andras L. Akaczj Benedek 2 (38v) Z. Geczieö Jstuan L. Poliak Peter Z. Lado Gergelj Z. Kis Jakab Z. Nagj Gieorgj D. (37r) Nomina Primipilorum. (Giorgio Basta kezével:) Juramento delle 2 sedie de Siculi Chik Giurgi (38r) CZIK Zent Domokos Z. Nagj Abraham L. Bogdan Pal L. Vizi Mihalj Z. Akaczj Miklos Z. Domokos Antal L. Denes Andras Z. Barla Marton L. Zaz Ambrus L. Zeles Lukaczj Z. Katos Balintt Z. Húzar Peter Z. Beöre Mihalj Z. Jstúan Marton Z. Denes Ferenczj Z. Katús Andras Z. Gúrzo Jstúan Z. Beöite Bernad Z. Koka Andras Z. 1602. Benkeö Pal Z.és gyergyószéki nemesek. A Giorgio Basta által császár hűségére esketett csik. Antal Ferenczj Z. Koúaczj Peter Z. Antal Matias L. Demeter Balintt L. Girgio. Boros Janos Z. Gergelj Peter Z. Die Augusti Anno Domini 1602. Markos Pal L. in rationem Sacrae Caedareae Majestatis Juratorum 7. Kosa Mihalj L. Gúzoran Gieorgj Z. Benkeö Jmbre Z. Palko Antal Z. gede Lazlo D. Markos Jmre Z. Miklos Janos Z. Abram Janos L. Kaba Imre 77 . Keresto Jstúan D. Gúrzo Gieorgj L. Nagj Balintt L. Nagj Albertt Z. Lado Demeter Z. Pete Jstúan Z. Biro Pal L. Nagj Janos Z. Janos Deak Z. Kaitar Miklos Z. Ambrus Jmre L.2. Kerestelj Pal Z. Barra Jstúan Z. Moldoúaj Miklos L. Jgiarto Balas Z. Lazar Gabor L. Nobilium ac Libertinorum Sedis Siculicalis Czik. Haida Marton L. Barra Balas Z. Barra Tamas Z. Garda3 Janos Z. Kisbarla Janos L. Kis Peter Z. Barla Janos Z. Jmre Balintt Z. Kedúes Andras L. Koúaczj Peter Z. Pal Lazlo Z. Kerestelj Janos Z. Beöite Benedek Z.

Borbelj Jstúan L. Sandor Mihalj Domokos Antal Jobagj Z. Leörinczj Janos L. Mihalj Gergelj Z. Mihalj Antal Z. Gad Jstúan Z. Janos Tamas Z. Peter Jstúan Z. Miklos Lúkaczj Z. Ola Jstúan L. Gieorgj Mihalj L. Marton Mihalj Z. Gal Gieorgj Nagj Gergelj Jobagj Dobra Pal Jobagj Antal Miklos Jobagj Z. Hollo Ambrús Z. Balas Koúaczj Z. Gidro Janos Z. Koúaczj Peter Z. Beöite Tamas Z. Georgj Balintt L. Mate Peter L. Antal Janos Z. Pal Mate Mihalj Janos Jobagj (40r) Z. Dombi Peter Z Eördeg Janos Z. Jakab Janos 6 (39v) L. Peter Ferenczj L. Teöke Gergelj Z. Barto Mate 78 . Mate Janos Z. Simon Tamas L. Biro Janos L. Kisbott Jstuan Z. Reödj Ferenczj L.(39r) Karczifalúa L. Mihalj Jstúan L. Lazar Janos L.7 Baniaz Andras baniaz Z. Bott Ferenczj Z. Barrabas Marton Z. Jstúan Koúaczj L. Gidro Jmre Z. Vanialos Jstúan Z.7 Baniaz Georgj baniaz L. Bodor Antal Z. Biro Tamas L. Mihalj Mate L. Gieörgj Lazlo Z. Kisbott Antal Z. Biro Balintt Z. Tamas Koúaczj Madaras L. Janos Koúaczj L. Mate Ferenczj L. Leörinczj Antal L. Horúat Janos Z. Sokj Jmre Z. Barto Balintt L. Zabo Balintt L.7 Baniaz Cristoph baniaz Z. Koúaczj Gieorgj Z. Antal Janos L. Bogaczj Balas Z. Pal Sandor Zeöke Jstúan Jobagj4 Zeoke Mihalj Jobagj Kato Marton Jobagj Danfalúa L. Kozma Peter L. Barrabas Peter Z. Kozma Balintt L. Beöite Janos Z. Lúkaczj Marton Demeter Marton Jobagj Z. Peter Janos L. Mihalj Lúkaczj L. Matias Jstúan L. Czútak Janos L. Mate Janos Cziakj Gieorgj Jobagj Z. Orban Pal Lukaczj Gergelj Jobagj Z. Gergelj Tamas L. Peter Ferenczj Z. Vanialos Tamas Z.8 Lazlo Antal baniaz Z. Ferenczj Janos Z. Leörinczj Gergelj L. Kilisi Gieorgj Z. Ambrús Peter L. Peter Gergelj Z. Benkeö Bartalios Mate Giorgj Jobagj Mate Ferenczj Jobagj Janos Jstúan Jobagj Z. Jmre Peter Z. Kaitar Mihalj L. Tanko Marton Marton Peter Jobagj Peter Tamas Jobagj Z. Miklos Bartalios Z. More Peter Z. Markos Miklos Z. Gergelj Albertt5 Z. Bagaczj Zakarias Balintt Andras Jobagj Domokos Janos Jobagj Kato Peter Jobagj Dobra Tamas Jobagj Antal Gergelj Jobagj Peter Jstúan Jobagj Sebeök Peter Jobagj Zaz Peter Jobagj Z. Abraham Mate Z. Zeöke Ferenczj Z. Kouaczj Balintt L. Bogaczj Janos L. Antal Janos Z.9 Baniaz Mihalj baniaz L. Danczj Jstúan Z. Markos Janos Z. Marton Janos Fazakas Jstúan Jobagj Magiarosi Gergelj Jobagj Kato Jstúan Jobagj Kelemen Tamas Jobagj Kelemen Mihalj Jobagj Z. Koúaczj Kelemen L. Domi Peter L. Hollo Pal Z. Antal Peter L. Jmre Pal Z. Domokos Marton L. Kis Peter Z. Gidro Mihalj Z. Janko Marton Rakos Z. Bodor Marton L. Tott Jstúan Z.

Jnczie Andras Z. Tanko Antal Z. Czillo15 Ferenczj L. Matias Mihalj D. Barto Andras D. Geöreczj Mihalj D. Geöreczj Mate L. Neste Balintt Z. Geöreczj Pal D. Jmre Marton L. Kelemen Andras L. Barrabas Antal Z. Gieorgj Andras Z. Tamas Deak Z. Tanko Sandor D. Kazonj Ferenczj D. Zekelj Jstúan L. Mezej Sandor L. Benkeö Ferenczj Z. Konte Bartalios D. Biro Balas Z. Mate Jstúan Z.16 Mocziardj Jstúan Benedek Peter Jobagj Bene Tamas Jobagj L. Gúrzo Marton Z. Gaspar Andras Z. Janos Bartalios D. Koúaczj Kelemen D. Lazar Egied L. Nicola Jmre Z. Zaz Jstúan Z. Cziazar Peter Z. Sebestien Marton Jobagj13 Z. Darabant Marton Z. Gereczj Jmbre D. Zabo Balas Z. Simon Antal Z. Antal Jmre L. Cziazar Jstúan D. Bodo Peter L. Simon Mihalj Z. Gieörgjfj Antal Z. Salat Jstúan Geöreczifalua Z. Búdaj Jmbre L. Geöreczj Lazlo Z. Georeczj Antal D. Jnczie Gieorgj L. Jnczie Pal Z. Lazar Tamas L. Kelemen Balintt N. Zegedj Mihalj Z. Ferenczj Gieorgj L. Pal Janos Z. Barto Gieorgj L. Barto Antal L. Demien Pal Z. Bordas Peter Z. Madaraz Pal Z. Peter Ferenczj Z. Ferenczj Kouaczj L. Kouaczj Tamas Z. Zentes Pal L. Bekneö Mate Z. Madaras Janos Z. Miklos Osúat L. Orban Janos D. Bernad Janos Z. Ronczj Jllies D. Dersi Leörinczj Z. Keresto Pal Z. Bak Balas D. Pal Tamas L. Janos Jstúan L. Mezej Ferenczj Z. Gieorgjfj Peter L. Tanko Ferenczj D. Tamas Marton Z. Andras Pal D.14 Zaz Janos Jobagj Z. Zentes Mihalj Z. Fazakas Ferenczj Z. Pal Janos Barto Mihalj Jobagj Peter Janos Jobagj Johaz Mihalj Jobagj Filep Balas Jobagj L. Bordaczj Janos L. Barrabas Balas (41r) Cziczio N. Mocziar Gergelj Z. Kelemen Marton Ferenczj Pal Jobagj Jmbre Lazlo Jobagj Z. Gegeö Peter Z. Barto Jstúan L. Simon Janos Z. Koúaczj Jstúan D. Andras Peter Z. Bak Mihalj Z. Balog Marton L. Mezej Ferenczj D. Benedek Mihalj Z. Kelemen Jstúan L. Galfj Jstúan N. Zabo Janos Z. Orban Kelemen Z.16 Madaraz Balintt Z. Demeter Tamas L. Babolcziaj Janos Z. Pal Balas Ola Tamas Jobagj Z. Balintt Balas D. Nagj Gergelj Z. Fodor Balintt L. Barrabas Antal Johaz Mate Jobagj Filekj12 Jstúan Jobagj Z. Salatj Pal Z. Benkeö Peter L.L. Fileöp Janos L. Jmbre Janos Z. Bodo Gieorgj D. Zabo Andras Z. Bodo Miklos L. Tanko Lazlo Z. Bonta Janos D. Jore Mihalj L. Jmre Janos Z. Mezej Tamas D. Lazar Sigmond L. Barto Mihalj 10 (40v) Z. Fazakas Jstúan L. Peter Deak D. Darabant Janos Z. Zentes Janos L. Galfj Peter Z. Janos Peter D. Sillo Gieörgj Z. Miklos Janos 79 . Oltj Miklos D. Kouaczj Andras D. Barto Pal L. Bogos Jstúan Orban Mihalj Jobagj11 Pap Miklos Jobagj Madefalúa N. Janos Peter Z. Bott Miklos L. Bott Jmbre D. Antal Hadnagj Z. Anda Gergelj Z. Marton Pal D. Orban Lukaczj L.

Jakab Mihalj D.L. Vasmat Pal L. Sandor Janos Z. Bodo Andras L. Kosa Lazlo L. Simon Balintt Z. Fodor Antal Z. Domokos Gieorgj Z. Kolta Miklos Katona Jstúan Jobagj Z. Bartaliús Ferenczj L. Marton Mate18 Z. Marton Deak18 L. Geber19 Antal L. Bogdan Tamas Z. Koúaczj Janos Z. Janos Gergelj D. Baczj Benedek Z. Bogos Mihalj Varga Janos Jobagj D. Deak Janos Z. Marton Miklos Z. Konczj Mate L. Jmre Balas Z. Varga Gieorgj Z. Gieorgj Tamas Z. Búzas Mate L. Zeöczj Leörinczj Z. Sandor Ferenczj D. Balintt Jstúan L. Varga Matias L. Bott Ferenczj (41v) Vocziarczi Z. Biro Marton L. Koúaczj Peter Koza (!) Jstúan Jobagj L. Lúkaczj Balas Z. Fodor Marton L. Lazlo Janos Z. Pal Gieorgj Mihalj N. Gieörgj Lukaczj Z. Barrabas Gieorgj D. Mate Peter L. Teörek Mihalj L. Barla Jstúan D. Balas Peter Z. Koúaczj Lazar Z. Simon Peter Z. Teöke Benedek Z. Mezei Janos Z. Lazlo Janos L. Kosa gergelj L. Pal Antal Z. Farkas Tamas Varga Pal Jobagj Lazlo Antal Jobagj Kosa Ferenczj Jobagj Cziakj Gergelj Jobagj Fazakas Janos Jobagj Buzas Janos Jobagj Fazakas Tamas Jobagj Kis Peter Jobagj Jnczie Peter Jobagj (42r) Zent Mihalj L. Simon Peter Z. Nagj Janos Z. Sas Mihalj Z. Barlok Gieorgj D. Tenkelj Janos Z. Marton Janos Z. Teörek Marton Z. Mezei Tamas L. Marton Andras L. Barrabas Jstúan Z. Gal Lukaczj Z. Geöreczj Sandor L. Sandor Mate20 D. Zancziok Balintt Z. Lazar Ferenczj Z. Geczie Leörinczj Z. Sandor Janos Z. Peteö Lazlo L. Lazar Jmre Z. Katona Gieorgj D. Mate Janos Z. Ambrús Koúaczj L. Sebe Mihalj D. Tamas Koúaczj D. Gergelj Sandor Jakab Kristoph Jobagj Gergelj Jstúan Jobagj Kiczin21 Lukaczj Jobagj Z. Mihalj Peter Z. Bernad Balas Z. Biro Peter L. Vasmat Sẅkesd Z. Kouaczj Balas Z. Domokos Janos Z. Czibre Tamas Albertt Antal Jobagj Geller Peter Jobagj 80 . Vasmat Jmre L. Posa Lukaczj Z. Simon Gieorgj Z. Sandor Mihalj L. Domokos Gergelj L. Búzas Antal L. Cziakj Antal Z. Emeczj Jmre N. Janos Balas L. Cziakj Pal L. Cziakj Gergelj L. Biro Balas Z. Mate Janos L. Kosa (!) Mihalj Z. Simon Balintt17 D. Janos Deak Z. Zeöczj Gaspar Z. Katos Janos L. Lukaczj Gieorgj D. Tenkeö Miklos D. Bogdan Ferenczj Z. Kelemen Ferenczi L. Korpos Gieögj L. Zancziok Miklos D. Peteö Marton Z. Jmre Peter L. Bvzas Miklos L. Jllies Jmre Z. Varga Gieorgj L. Bodo Gergelj Z. Biro Janos L. Lado Balintt Z. Fazakas Ferenczj L. Lukaczj Janos Z. Tompos Mihalj Z. Júda Tamas Z. Benkeö Balas L. Tenkelj Mihalj D. Feier Mate N. Domokos Peter Z. Janos Deak D. Cziakj Tamas Z. Kelemen Gieorgj D. Peteö Sigmond Z. Ferenczj Andras D. Bodo Janos Z. Peteö Balintt Z. Janos Peter Z. Konczj Pal Z. Lazar Andras N. Miklos Leörinczj Z.

Andras Gergelj L. Ferenczj Balintt L. Ciko Balintt Z. Tatar Peter Z. Balog Janos D. Janos Peter L. Jnczie Balas Z. Domokos Jakab D. Beczie Tamas Z.24 Biro Jmre L. Nagj Pal L. Beögezi Balas Z. Demien Matias L. Agoston Ferenczj L. Balintt Balas Z. Ereös Antal L. Tanko Pal L. Gaspar Jakab Z. Pal Janos Borsoúa D. Barla Andras (44r) Palfalúa L. Tanko Balintt D. Geges Jmre 81 . Bene Antal Z. Peter Jmre Z. Biro Tamas L. Ereös Peter L. Balog Ferenczj D. Lúgos Pal D. Mark Mihalj Z. Beneö Mihalj L. Kari Tamas Z. Siluester Janos Z. Orban Demeter Ola Barrabas Jobagj Z. Kosa Balas L. Benkeö Janos Z. Nagj Gergelj Z. Balog Andras Z. Balintt Jstúan Z. Damokos Antal L. Barrabas Janos Z.24 Biro Antal L. Bene Balas D. Kanj Balas L. Beczie Ferenczj L. Balintt Jmre L. Gergelj Peter L. Balintt Pal L. Miklos Antal L. Abos Pal Z. Antal Jllies L. Balog Peter Z. Koúaczj Jmbre Z. Peter Tamas Z. Antal Janos L. Cziato Janos L. Bogos Ambrus Z. Zabo Jstúan Z. Peter Bartaliús L. Lado Ferenczj Z. Nicola Gergelj L. Kari Balas L. Kapczia Mihalj Z. Barla Jakab Z. Janos Ferenczj L. Jakab Jstúan L. Gegeö Jstúan L. Markos Tamas L. Zakaczj Miklos Z.24 Lazlo Gieörgj D. Ambrus Jllies L. Janos Miklos Z. Kos Tamas L. Bernad Ferenczj L.(42v) Zep Viz (43r) Zent Miklos Z. Salomon Janos L. Antal Balas L. Pal Balas L. Barrabas Andras L. Beczie Ferenczj Z. Mezej Tamas L. Beczie Gergelj L.22 Boros Ferenczj D. Gieorgj Balas Z. Demeter Pal L. Orban Lukaczj L. Pal Antal L. Tatar Pal L. Lazlo Pal Z. Geges Andras L. Zabo Janos Z. Kania Peter Z. Balog Balintt Z. Peter Antal Z. Bernad Matias Z. Peter Jstúan Z. Zakaczj Peter Z. Ereös23 Balas L. Cziutak Gieorgj Z. Ferenczj Balintt Z. Tanko Peter L. varga Pal Z. Mihalj Janos L. Lazlo Balintt Z. Leörinczj Pal Z. Pal Benedek L. Kvrko Ferenczj Z. Begezi Marton Z. Mark Benedek Z. Janos Balas Bodo Benedek Jobagj Z. Lazlo Leörinczj Z.22/a Zakaczj Marton Z. Kos Pter L. Jstúan Peter L. Jstúan Gieörgj L. Zabo Tamas L. Gegeö Ferenczj Z. Stúan Janos Z. Balintt Janos D. Beczie Pal L. Kúrko Miklos Z. Bene Jmre Z. Zakaczj Peter Z. Demien Sigmond Z. Balog Peter Z. Kis Nicola Gergelj (43v) Z. Kouaczj Gergelj Z. Beczie Gieorgj D. Nagyj Peter Z.24 Antal Balintt L. Abos Jstúan Delne L. Jstúan Deak Z. Ereös Tamas L. Mate Miklos L. Janos Jmre L. Lado Balas Z. Gergelj Andras L. Gegeö Marton D. Janos Mihalj Z. Orban Balintt L. Mihalj Jmre Z. Mate Janos L. Gal Gergelj Z. Gieorgj Peter Z. Demien Janos Lado Janos Jobagj Z. Kos Miklos Z.

Kresto Peter N. Kardos Janos L. Pal Domokos L. Kapczia Peter Z.28 Janos Jstúan Z. Markos Pal L. Balint Antal L. Balintt Peter Z. Draga Janos D. Vatar Gergelj D. Bodo Ferenczj Z. Bodo Mate L. Kouaczj Balintt L. Leörinczj Janos D. Bernad Janos D. Salamon Leörinczj Z. Markos Ferenczj L. Bernad Pal Vata Antal Jobagj Vata Ferenczj Jobagj Janos Jstúan Jobagj Z.30 Czizer Jstúan L. Markos Jakab Z. Janos Pal Baratoke Kúla Marton Z. Antal Janos L. Pal Jstúan Z. Zekelj Miklos L. Tamas Peter D. Mate Jmbre Z. Kouaczj Andras Baratoke Jmbre Ferenczj Baratoke Janos Peter Baratoke Fẅstes Leorinczj Baratoke Albertt Jstúan (44v) Baratoke Geczieö Janos Baratoke Domokos Janos Baratoke Bakos Gieorgj Baratoke Koúaczj Tamas Z. Sẅkesd Miklos Farkas Janos Jobagj Raczj Janos Jobagj Farkas Benedek Jobagj Almasi Barrabas Jobagj D.25 Vata Marton Jobagj Baratoke Miklos Janos26 L. Albertt Janos Cziomortan D. Zakal Miklos Z.29 Markos Balintt L. Barrabas Fabian Laios Jakab Jobagj Vardofalúa (!) Z. Bodo Janos L. Miklos Andras L. Laios Peter L. Domokos Miklos L. Markos Andras L. Miklos Mihalj Z. Peter Andras Z. Petris Balintt Z. Takoczj Andras Z. Fẅstes Andras D. Pos Gieorgj Z.30 Kereztes Varga Z. Fodor Mihalj L. Markos Andras Z. Marton Janos27 L. Ferenczj Peter L. Gegeö Balintt Miklos Leörinczj Jobagj Farkas Balintt Jobagj Albertt Peter Jobagj Varga Balas Jobagj Kereztes Andras Jobagj Mihalj Peter Jobagj Z. Pal Ferenczj Z. Tamas Gieorgj D.28 Janos Gergelj L.31 Salomon Gieorgj Z. Botar Peter Z.31 Salomon Janos L. Bartos Jakab D. Kiczin Mihalj Z. Antal Mihalj L. Vaton Mihalj Jakab Peter Jobagj Baratoke Sẅkesd Peter Z. Bodo Jstúan D. Farkas Leörinczj L. barrabas Jmre Z. Keölne Jstúan L. Domokos Gieorgj 82 . Anda Ferenczj Z. Janos Gieorgj Z. Kardos Miklos Z. Peter Ferenczj L. Marton Janos Anda Miklos Jobagj Z. Czionka Salomon Z. Gegeö Janos Kúti Pal Jobagj L. Farkas Jstúan N. Gieorgj Ferenczj L. Peter Antal L. Botar Marton L. Barra Jstúan L. Zentes Sandor L.30 Gieorgj Pal Balas Z. Salamon Jmbre Z. Kúna Benedek D. Miklos Janos L. Petres Ferenczj Farkas Ambrús Jobagj (45r) Taploczia L. Kelemen Gergelj Z. Kula Bernad D. Marton Tamas Z. Oremús Mihalj Baratoke Petres Miklos Ola Jstúan Jobagj Kuti Ferenczj Jobagj Z. Peter Koúaczj L. Lazar Tamas L.28 Gieorgj Jstúan L. Gal Gergelj Jakab Gergelj Jobagj Jakab Tamas Jobagj Jakab Jstúan Jobagj Z.Bara Lúkaczj Jobagj Filep Gieorgj Jobagj bartalius Janos Jobagj Barra Benedek Jobagj Lazar Peter Jobagj L. Anda Janos Z. Jllies Ambrús D. Mark Janos Z.

Nagj Mihalj Z. Gieorgj Jakab Z. Jstúan Marton D. Kolman Peter L.36 Nagj Ferenczj Zent Lelek Z. Tofalúj Antal Z.39 Santos Peter L. Giẅteö Simon L. Santos Jstúan L. Bertalan Mate L. Kúna Peter L. Zokos Mate Z. Santos Jmbre L. Denes Leörinczj D. Burian Tamas L.35 Orban Janos Z. Cziko Mihalj Nagj Peter Jobagj 83 . Jmbre Tamas Z. Nagj Demeter (45v) Sẅged Z. Nagj Gieörgj L. Adorian Mihalj L. Gal Miklos Z. Panczielos Jstúan L. Sallo Peter D. Tamas Mihalj D. Zeörenj Gieörgj Zerda Z. Adorian Barrabas L. Benedek Koúaczj Z. Cziko Gieorgj L.35 Jnczie Orban Varga Jmre Jobagj Teöke Janos Jobagj L. Peter Pal Z. Farkas Jmre37 Z.40 Kaloczj Jmre L. Abram Peter D. Hideg Balas Baratoke Kosa Pal Z. Cziene Peter Z. Ferenczj Janos L. Kaczios Balas L. Janos Pal L. Ferenczj Pal Z. Mate Peter L. Tamas Janos Z. Karaczion Lazar L. Jmre Janos L. Jmbre38 Jstúan L. Feier Gieorgj (46r) Mindzentt N. Bertalan Peter D. Sallo Mihalj L. Abram Mihalj L. Zaz Tamas Z. Santos Ambrús L. Kania Miklos L. Adorian Ambrús L. Jenos Tamas L. Bertalan Pal Z. Kelemen Peter L. Gal Balintt D. Cziko Ferenczj L. Gal Miklos Z. Búrian Lazlo L. Jmre Janos Z. Gieorgj Pal Jstúan Z. Doczi Miklos Z. Ambrus Miklos L. Adorian Gergelj L. Búrian Gergelj Z. Pokaj Balas Z. Varga Tamas L. Jakab33 Pal Z. Lukaczj Andras Z. Kania Tamas L. Zaz Antal Z. Pal34 Andras Z. Varga Jstúan Z. Kouaczj Gergelj L. Nagj Gieorgj Z. Doczi Balintt Koúaczj Balas Jobagj Koúaczj Gergelj Jobagj Z.35 Gieorgj Tamas Z. Czionka Janos D. Tamas Andras Z. Gergeli Andras L. Gondos Janos L. Kiralj Antal D. Kelemen Miklos L. Doczi Antal L. Cziato Mihalj Z. Czionka Peter L. Osúat Andras L. Czioka Pal L. Vitos Pal Z. Janos Gieorgj Z. Mihalj Deak Z. Nagj Gergelj Z. Gieorgj Albertt Z. Lazlo Peter D. Sandor Benedek D. Janos Balas Z. Ambrus Balas D. Pal Mate L. Veres Benedek L.32 Bodo Antal Z. Ferenczj Benedek D. Botar Ferenczj Baratoke Kardos Albertt Baratoke Kardos Jmre Baratoke Kúna Ferenczj Baratoke Pal Benedek Baratoke Kardos Balintt D. Matias Gieorgj Z. Bernad Balas Z. Kúna Janos D. Bartos Mihalj Z. Balassa Peter Z. Gere Jstúan D. Gal Andras Z. Lazlo Gergelj L. Lazlo Leörinczj Z. Nagj Balintt Z. Albert Jstúan L.Z. Vitos Peter L. Kosa Peter L. Pal Ferenczj Z. Gal Miklos Z. Demes Gergelj Z. Cziko Balas D. Pal Jstúan D. Bodo Tamas L. Koúaczj Balintt Z. Peter Janos L. Janos Pal L. Kosa Miklos Z. Doczi Balas Z. Dalnokj Janos Cziene Balintt Jobagj Z.

Czieke Jmre D. Matias Jmre Z. Czieke Gieorgj L. Balas Tamas Z. Koúaczj Gergelj L. Lazlo Pal L. Gergelj Mihalj L. Koúaczj Andras L. Barrabas Antal L. Andras Ferenczj L. Sandor Pal Z. Balintt Peter L. Zaz Tamas Z. Siluester Janos Z. Vitalius Peter L. Beke Oremús Z. Gergelj Jstúan L. Geöde Jstúan L. Balo Gergelj L. Koúaczj Lukaczj L. Veres Jstúan Z. Balintt Jstúan L. Endes Mihalj L. Búdar Janos L. Marton Mate L. Mark Miklos L. Hollo Balintt L. Dudar Domokos L. Mate Janos Z. Nagj Marton L. Tima Gieorgj Z. Bene Lazlo Z. Jakab Peter Z. Marton Balintt Z. Zopos Peter Z. Antal Gieorgj Z. Fodor Marton D. Sillo Jstúan L. Szopos Gergelj L. Pal Mate Z. Andras Balintt Z. Ferenczj Jstúan Z. Jako Balintt L. Koczis Mihalj Z. Benedek Mihalj L. Vitos Jmre L. Tanko Janos L. Koúaczj Matias Z. Zeöke Mate Z. Bandj Albertt Z. Fodor Balas L.41 Vitos Peter Z. Vihazi Mihalj Z. Sillo Janos Z. Antal Hadnagj N. Bak Pal D. Zep Jstuan kisseb Z.43 Zabo Jakab Z. Benedek Sandor Z. Feier Bartalios D. Nagj Gieorgj44 (47v) Zent Simon L. Koúaczj Janos Z. Czia Peter D. Bekeö (!) Kelemen Z. Jstúan Mihalj L. Sebi Ferenczj Z. Varga Jmbre Z. Balas Tamas Z. Tamas Balas Z. Antal Janos Z. Jakab Balintt Z. Balo Jakab L. Cziato Andras L. Matias Peter Gere Jstúan Jobagj L. Miklos Leörinczj Z. Gaspar Balintt Z. Demeter Peter L. Batalius Janos Z. Balint ferenczj L. Ferenczj Peter Z. Leörinczj Balas L. Sandor Janos Z. Bors Gergelj L. Borsi Jstúan L. Daúid Benedek L. Benkeö Jstúan L. Marton Jmre Z. Barrabas Albertt Z.43 Sillo Peter (47r) Zent Jmre N. Teörek Andras Z. Pal Andras Z. Gaspar Mihalj L. Tott Janos L. Jstúan Peter L. Gergelj Ferenczj Z. Debordan Jstúan D. Mihalj Ferenczj Z. Tanko Jstúan Z. Fellaitar Miklos Z. Benkes Demeter L. Zanto Gieorgj L. Benedek Mihalj Z. Janos Balintt D.43 Peter Ambrús Z. Marton Miklos L. Zep Balintt Z. Ferenczj Lukaczj Z. Cziato Mihalj L. Lúkaczj Gergelj D. Peter Matias Z. Janos Andras Z. Benkes42 Peter Z. Fodor Balintt L. Matias Janos Z. Nagj Miklos Z. Koúaczj Barrabas 84 . Zep Jstúan L. Balas Balintt Z. Szopos Janos Z. Ferenczj Balas Z. Balog Ferenczj Z. Andras Balas L. Nagj Jmre Z. Benkeö Benedek Z. Janos Miklos L. Endes Peter Z. Mate Mihalj D. Boldisar Gieorgj Z. Jllies Jstúan L. Hollo Janos Z. Balo Miklos L. Tanko Balintt Z. Veres Mihalj Z. Cziato Andras L. Janosi Janos L. Peter Antal Z. Nagj Ferenczj Z. Hollo Antal Z. Virag Peter Z. Jakab Jstúan Z.(46v) Zent Kiralj L. Fodor Jmbre Z. Deak Andras Z. Tamas Mihalj Z. Nagj Peter L. Jllies Andras Z. Darúas Marton L. Kadar Balas Z. Balintt Demeter L. Varga Gergelj L. Lestian Tamas Z. Czizer Janos L. Vitos Janos L. Janos Deak Z. Benedek Mate L. Jstúan Mihalj Z.

Botos Gieorgj Z. Matias Janos Jnczie Jstúan Jobagj Koczia Balas Jobagj Z. Krestelj46 Jmre Z. Krestelj46 Miklos Z. Andras Miklos D. Koczia Mate Z. Peteö Marton L. Geöde Janos L. Mate Ferenczj Z. Zabo Mihalj D. Raúaz Pal Z. Kouaczj Mihalj L. Boldisar Jsaias Z.Z. Tamas Janos Jako Mihalj Jobagj Orban Janos Jobagj Zeoke Peter Jobagj Deak Janos Jobagj Verebes Biro Tamas Jobagj Biro Pal Jobagj Tamas Koúaczj Jobagj Veres Gieorgj Jobagj Andras Miklos Jobagj Túsna (!) Z. Barta Janos Z. Balintt Janos Z. Zanto Benedek Z. Barrabas Peter D. Tompos Matias Z. Barta45 Leörinczj Z. Nagj Leörinczj Z. Zep Peter Z. Raúaz Jstúan D. Koúaczj Peter Z. Mate Jmre Z. Korodj Gal Z. Santa Balintt L. Darúas Jmre L. Cziato Albertt Z. Balas Jstúan Z. Mate Tamas Z. Pal Gieorgj Z. Jmre Peter Z. Marton Miklos Jako Leörinczj Jobagj Endes Ferenczj Jobagj Pal Ferenczj Jobagj Kozta Mihalj Jobagj Endes Balas Jobagj (48r) L. Darúas Antal Z. Benkes Marton Varga Balintt Jobagj Molnar Peter Jobagj Jztergar Jstúan Jobagj Cziato Zeg Z. Simon Janos Z. Endes Gieorgj Z. Demeter Tamas Z. Korodj Ferenczj L. Repa Ferenczj Z. Barta45 Jstúan Z. Zekelj Tamas Z. Tamas Janos (48v) Lazarfalúa Kozmas D. Cziato Jstúan Z. Krestelj Gergelj Z. Retj Ferenczj Z. Santa Balas Z. Jstúan Mihalj L. Domokos Benedek Z. Korodj Gieorgj L. Boldisar Peter Z. Jnczie Peter Z. Koúaczj Marton Z. Lazlo Jmre Z. Demeter Janos Z. Kania Ferenczj Z. Boldisar Peter Z. Sas Antal Z. Feier Pal L. Darúas Ferenczj L. Boczjkor Pal D. Simon Tamas Z. Madar Tamas Z. Rafain Balas L. Barta47 Gieorgj N. Ambrús Gieorgj L. Varga Andras Z. Darúas Janos Z. Raúaz Demeter D. Kelemen Peter Z. Endes Peter Z. Sandor Pal Z. Retj Jstúan L. Ereos Bartaliús L. Kadar Jmbre Z. Gieorgj Mihalj L. Varga Gieorgj Z. Forro Peter D. Boczjkor Tamas Z. Barta47 Pal L. Gieorgj Jstúan D. Korodj Balintt Z. Denes Tamas Z. Barta Gal L. Rapczion Pal L. Jnczie Mate Z. Ereös Marton Z. Mate Balintt Z. Cziobod Janos 85 . Czieke Ferenczj Z. Gal Peter Z. Gellerd Jmbrus D. Gieorgjfj Tamas Z. Eltes Matias D. Boldisar Janos Z. Pal Leörinczj L. Lestian Ferenczj L. Pal Gieorgj D. Gieorgj Janos Z. Rauaz Andras D. Darúas Mate Z. Beteg Pal Z. Barta Gieorgj Z. Jnczie Gieorgj L. Beteg Mihalj Z. Gieorgj Ferenczj Z. Sas Mihalj D. Albertt Miklos Z. Cziato Marton D. Beteg Gieorgj Z. Fazakas Pal Z. Koúaczj Jstúan Z. Barta45 45 Janos L. Pap Mihalj L. Sas Benedek L. Czieren Janos Z. Santa Peter L. Jnczie Balintt L. Ambrus Janos Z. Darúas Jstúan L. Borbelj Gieorgj L. Barlok Tamas Z. Menjhartt Peter Z. Menjhartt Jstúan Z.

48 Potio Leörinczj L. Rezeg Tamas 86 . Hozo Ferenczj L. Múzka Pal Z. Cziobod Mihalj Z. Pap Tamas Z. Gaspar Mihalj Z. Nagj Balas Z. Kantor Pal D. Antal Janos Z. Bertalan Marton L. Vitos Balintt L. Veres Andras Z. Cziaba Marton Z. Marton Deak Z. Mate Peter D. Feier Ferenczj (49r) Cziekefalúa Z. Orban Gergelj L. Laczj Andras Z. Hozo54 Marton Z. Koúaczj Marton Z. Darúas Janos L. Koúaczj Mate L. Gieorgjfj Balas Z.L. Janos Tamas Z. Miklos Peter Z. Potio Balintt Z. Erdeö Peter Z. Mihalj Ferenczj Z. Forro Ambrus Z. Kaiczia Andras D. Folio Peter Z. Jmbre Deak L. Darúas Miklos Z. Borbat Janos Z. Zeöke Balintt L. Kotio Balintt L. Kedúes Peter L. Andras Miklos Z. Vrkon Antal L. Koúaczj Bartalios Z. Rezeg Mate L. Boczjkor Gergelj Z. Bodo Ferenczj L. Potio Ferenczi Z. Zeöczj Janos Z. Mate Pal Z. Cziaba Miklos Z. Zabo Pal L. Matias Mihalj D. Santa Marton53 Z. Laczj Ferenczj L. Fodor Tamas52 Z. Bodo Mate Z. Demeter Jstúan D. Erdeö Gergelj Z. Simon Balintt L. Mate Demeter L. Farkas Janos D. Leöten Ferenczj Z. Darúas Jmbre Z. Gal Tamas Z. Lukaczj Marton L. Benedek Antal L. Gieörgjfj Lúkaczj Z. Vitos Antal Z. Kelemen Jstúan L. Matias Janos Z. Santa Mate Z. Peter Deak Z. Kelemen Andras Z. Gothartt Peter Z. Varga Janos L. Lúkaczj Peter Z. Barrok Balas L. Boga49 Jstúan Z. Rezeg Miklos Z. Boczjkor Peter L. Bodo Peter Z. Fẅstes Benedek L. Cziobod Balas L. Debreczi Jmbre Z. Pal Gergelj L. Bereczj Marton Z. Zanto Jmbre L. Demeter Peter Z. Rezeg Albertt L. Rapczion Ferenczj L. Kaiczia Mihalj L. Santa Miklos Z. Miklos Ferenczj51 Z. Lazlo Tamas Z. Boczjkor Balintt L. Pal Jstúan L. Janos Mihalj (49v) Zent Marton Z. Debreczj Balas Z. Zeöczj Tamas Z. Bott Janos L. Gal Gieorgj Z. Gergelj Marton Z. Nierges Ferenczj Z. Fẅstes Tamas Z. Kedúes Marton Z. Laczj Jmre L. Pal Deak Andras Z. Fodor Peter Z. Patkos Pal L. Demeter Gieorgj Z. Benczj Jstúan D. Kislaczj Andras Z. Hozo Antal Z. Santa Balintt Z. Daruas Marton Z. Veres Benedek Z. Veres Miklos L. Balas Jmbre L. Hozo55 Gergelj Z. Tamas Pal Z. Jstúan Balas Barta Tamas Jobagj Vrkos50 Tamas Jobagj Fazakas50 Janos Jobagj L. Patkos Janos Boga Pal Jobagj Z. Kemenj Mihalj Z. Fẅstes Ferenczj Z. Vitos Jstúan Z. Orban Peter Z. Veres Peter Z. Bartalios Jmbre Z. Denes Ferenczj Z. Janos Tamas Z. Miklos Jmbre Z. Kaiczia Antal Z. Potio Peter Boga49 Benedek Jobagj Boga49 Andras Jobagj Z. Boczjkor Mihlaj Z. Benczie Mate Z. Marton Peter L. Laczj Miklos L. Boczjkor Pal L. Santa Lazlo Z. Bott Miklos Z. Cziaba Gieorgj Z. Mihalj Tamas Z. Denes Mate L. Ambrus Jstúan Z. Fẅstes Gergelj Z. Rezeg Janos L. Kaiczia Benedek L. Darúas Balas Z. Andras Pal Z. Kaiczia Janos Z.

Zeöke Matias L. Tompos Antal L. Tamas Janos Z. Fẅstes Janos Z. Kouaczj Gergelj Z. Ficzj Mihalj L. Giẅteö Pal Z. Bartalios Mate L. Cziko Gergelj L. Finna Balas D. Debreczj Peter Z. Vaniolos Bernad Z. Bene Balintt Z. Varga Janos59 L. Pal Janos L. Gal Karolj L. Barrabas Ferenczj L. Tegze Jstúan Z. Abram Balintt Z. Kania Janos L. Bene Janos Z. Koczio Gieorgj Z. Boldisar Benedek Zent Gieörgj Z. Bartalios Gieorgj Z. Gergelj Leörinczj L. Mate Demeter Z. Ciriak Balintt Z. Bodor Ferenczj Z. Antal Gergelj L. Magiar Mihalj Teörek Matias Jobagj Z. Kania Lukaczj Z. Mihalj Janos L. Koúaczj Marton L. Jstúan Demeter L. Jstúan Kelemen (50r) Z. Zata Andras L. Vata Gergelj Z. Pal Janos Z. Prúczion Tamas Nagj57 Janos Jobagj Z. Tanczios Mihalj Zalaj Bernad Jobagj Ola Janos Jobagj Giẅteö ferenczj Jobagj Pandj Mihalj Jobagj Peter Tamas Jobagj Zalaj Balas Jobagj Bandj Leörinczj Jobagj Koczio Mihalj Jobagj bak Tamas Jobagj Mezes Leörinczj Jobagj Giẅteö Lukaczj Jobagj Jmre Peter Jobagj Patkos Janos Jobagj L. Bala Janos L. Jstúan Albertt L. Janos Balas Z. Benedek Leörinczj Z. Nagj Kelemen L. Fẅstes Andras Z. Antal Gieorgj L.56 Zabo Gergelj Z. Kania Jmbre L. Varga Pal L. Gieörgj Jmre D. Leörinczj Koúaczj Z. Bene Antal L. Bala Jstúan Z. Kania Janos Z. Jmbre Gergelj Z. Gergelj Marton L. Peter Benedek Z. Kania Matias Z. Boczjkor Janos Z. Koczio Demeter L. Beöite Miklos Z. Nagj Antal Z. Jstuan Balas L. Gieorgj Kouaczj Tamas Z. Oncziok Tamas L. Ambrus Peter L. Tanczios Gergelj L. Koncziak Mihalj D. Tanczios Marton L. Pekeö Peter Z. Zeben Ferenczj L. Kaiczia Balas D. Mate Koúaczj Cziedeö Janos Jobagj Z. Benedek Pal L. Andras Gieorgj Z.D. Kouaczj Andras Z. Andras Miklos Z: Janos Barrabas L. Orban Benedek Z. Finna Demeter D. Miklos Andras Z. Antal Peter L. Finna Janos L. Simon Miklos D. Balintt Pal Z. Tompos Ferenczj Z. Pongraczj Jstúan L. Sẅkesd Benedek Z. Pal Mate Z. Bodor Janos L. Boldisar Jmbre L.Bott Jstúan Z. Gothartt Tobias L. Andras Kereztes L. Peter Ferenczj Z. Vargias Peter L. Koúaczj Mate Z. Petres Janos D. Marton Balintt Z. Dakos Janos D. Gegeö Ferenczj L. Tanczios Simon L. Mihalj Jstúan (50v) L. Jakab Mihalj D. Teörek Barrabas Z. Antal Benedek L.58 Janos Tamas L. Gal Peter L. Miklos Jstúan Z. Cziedeö Leörinczj D. Vanialos Tamas D. Ficzj Pal L. Jakab Gergelj L. Cziedeö Peter L. Mihalj Marton L. Jstúan Miklos Z. Mate Gergelj Z. Barrabas Ferenczj L. Mihalj Andras L. Kereztes Peter Z. Bodor Mate 87 . Peter Deak L. Jstúan Benedek L. Antal Barrabas L. Peter Balas Z. Laczj Jmre L. Ambrus Jstúan Z. Czizer Gergelj L. Cziezer Jstúan L. Albertt Mate Koúaczj Jstúan Jobagj Bankfalúa L. Pal Marton L.

... Antal Jstúan L...... Marton Mihalj Z..... N... Lazlo Peter Z... Decziej Mihalj Z... Balas Jmre D.......... N.. Tamas Pal L....... Mihalj Jstúan Z....... Veres Matias Z... Vaniolos Peter Z........ Zabad Zekelj . Nagj Gieörgj Z.......... Bartalios Andras L. Kemenes60 Marton Z.... Bende Gieorgj Z.......... Jstuan peter Z.... Tamas Koúaczj Z.............. Jstuan Leörinczj Z......... Gergelj Janos L.. Fẅstes Gieorgj Z....... Bende Jstúan D.. Gergelj Peter Z............ Nagj Jstúan Bak Ferenczj Jobagj Z... (52r) Girgio 15 519 149 791 136 5 18 Zent Miklos L.... Miklos Peter Z... Peter Mihalj Z.. Gieorgj Koúaczj L...... Drabant Vagion... Mate Miklos Z..... Angi Mate Z..... Marton Kelemen Z...... Lazar Balas L. N.. Gieorgj Andras Z... Orban Marton Z........ Kerczio Janos L.... Barrabas Ferenczj L........ Soliom Mihalj Z.. Gergelj Leörinczj Z... Pal Miklos Z...... Gegeö Peter L....... Koúaczj Janos Z.. Barrabas Pal Z.. Seliem Jstúan D. Pal Marton L.. Okos Miklos Z............ N. Bende Andras Z......... N.. Geöges Tamas (51v) Czikban Eskẅtt Cziazar zamara Nemes Ember...... Kis Lukaczj L. Geöte Pal Z.. Pal62 Gieorgj L.. Ferenczj Antal L...... Leörinczj Mihalj Z. Lo feö Vagion..... Kis Antal Z..... Jmbre Tamas Z...... Jobagj ........ Biro Mihalj Z...... Angi Miklos Z. Benczie Ferenczj Z... Tamas Balas (51r) Menes Ag Z. Bereczik Janos Z....... Jnczie Pal D............ Jmre Gieorgj D... Salamon Jstúan D...... Gergelj Balintt Z. Nagj Leörinczj L. Geöte Peter Z. Marton Gal L........ Benedek Jstúan L.... Okos Mihalj L..... Jstúan Gieorgj Z... Fako Ferenczj Z.... Tenke Marton Z... Kispal Mate D..... Ambrus Jmre Z.............. banias (!) Ezeken kẅl vagion ....... Cziko Pal L... Matias Mihalj Z..... Tompos Lukaczj Z......... Zekelj Gal Z. Vetris59/a Janos D. Antal Jstúan L.... Koúaczj Albertt L. Jsmeg az Baratok ala Jrattak magokat ........... Belenesi Jstúan L. Búzas Miklos Z... Kouaczj Balintt Z........ Bende Benedek Z.... Mihalj Gieorgj61 Z................ Adorian Janos D.. Darabant Demeter D... Koúaczj Barrabas Z....... N... Tamas Peter D. Bordj Antal Z... Barrabas Balintt L. Galaczi Marton Z... Gal Marton Z.... Nagj Kelemen L. N. Erdei Jstúan Z. Kaczio Andras L.. Jstúan Benedek Z... Farkas Jstúan 88 ......... Orban Balas Z. Tamas Gergelj D. Nagj Janos Z: Domokos Ferenczj Z....Z............................. Barrabas Benedek L....... Gergelj Kelemen Z...

Nagj Jstúan Z. Ciriak Andras L. Egied Miklos L. Tamas Janos Z. Szok Gieorgj Z. Gergelj Antal Z. Barta Peter 89 . Kastalj Georgj L. Cziaka Jstúan Z. Denes Andras Z. Antal Balas Z. Baniaz Antal Z. Kerestelj Jstúan Z. Varga Albertt Z. Biro Matias L. Pal Gieorgj Z. Elekes Ferenczj Z. Adorian Andras Z. Ferenczj Gieorgj Z. Kúpas Jstúan D. Ambrus Z. Benes Leörinczj Z. Bott Pal L. Barla Janos Z. Czikj Peter Z. Demeter Andras D. Nagj Ferenczj Z. Mate Andras Z. Hegedẅs Tamas Z. Cziak Benedek Z.D. Kouaczj Marton Z. Hideg Leörinczj (52v) Tekereö Patak (53r) Vifalú L. Kastal Mihalj Z. Araniaz Leörinczj Z. Ambrus Tamas Z. Ferenczj Gergelj L. Kastalj Janos Z. Peter Ferenczj L. Elekes Miklos Z. Gieorgj Jstúan Z. Kastalj Ferenczj Z. Bott Peter L. Pongraczj Jstúan L. Kemenies63 Benedek Filep64 Jstúan Jobagj L. Soliom Daúid Z. Simon Balas Z. Ola Mihalj Z. Ferenczj Tamas L. Benes Jmbre Z. Biro Janos L. Bernad Janos Z. Jakab Antal L. Fazakas Pal Z. Janos Gieorgj L. Elekes Domokos Z. Forica Bernad Z. Koúaczj Antal Z. Gal Peter Z. Kezdj Balas65 Z. Simon Jmre Z. Bicziak Mate L. Ferenczj Jakab Z. Cziczier Andras L. Jmre Janos Z. Postol Gergelj (53v) Z. Miklos Peter L. Bodo Janos Z. Elekes Peter Z. Gieorgj Tamas L. Pal Jstúan L. Tatar Antal Z. Fodor Mihalj Z. Barrabas Andras Z. Kastalj Jstúan Z. Bicziak Janos D. Tamas Pal L. Danczj Jstúan L. Siluester Peter Z. Elekes Jstúan L. Ambrús Andras Z. Bott Andras D. Gal Peter L. Kastalj Mihalj Z. Balint Janos Z. Benkeö Jstúan Z. Demeter Mihalj D. Biro Balintt Z. Ferenczj Deak Z. Koúaczj Ferenczj Z. Laczjko Mihalj Z. Varga Janos Z. Beögezi Jstúan L. Ferenczj Andras Z. Bito Jstúan Z. Orban Jstúan L. Pal Janos Z.

Bariczj Ferenczj Z. Zabo Andras Z. Peter Andras Z. Deak Marton Z. Antal Ferenczj Z. Erdeös Mate Z. Dragiczj Janos Z. Gieorgj Jstúan Z. Peter Simon66 Z. Boros Mate Z. Simon Janos67 Z. Filep Peter L. Borsos Balintt Z. Mihalj Janos Z. Rúska Andras L. Húzar Lúkaczj Z. Bariczj Peter Z. Cziata Sandor Z. Veres Gergelj 90 . Zabo Janos Z. Domokos Mihalj Z. Erdeös Janos Z. Finna Antal N. Lazlo Jstúan Z. Seöúer Marton Z. Simon Mihalj Z. Ola Miklos Z. Domokos Balas Z. Kozma Gergelj Z. Pal Jstúan (55r) Zar Hegj Z. Portik Janos Z. Damokos Albertt Z. Kozma Janos Z. Bege Jstúan L. Jllies Gieorgj Z. Daúid Andras (54v) Alfalú Z. Deseö Gieorgj Z. Simon Pal Z. Nagj Tamas Z. Gieörgj Miklos Z. Balintt Koúaczj Z. Darúas Jstúan Z. Demeter Albertt Z. Czikj Jstúan Z. Jnczie Jakab Z. Ferenczj Balas Zakaczj Andras Jobagj Z. Kelemen Gergelj Z. Zai Ferenczj Z. Bariczj Leörinczj Z.(54r) Cziomafalúa L. Peter Jstúan Z. Veres Benedek Z. Kis Jmbre Z. Tamas Janos Z. Janos Jstúan Z. Tamas Ferenczj Z. Madaraz Gal Z. Elekes Pal Z. Petred Balas Z: Alzegj Sigmond Z. Lazlo Koúaczj Z. Cziergeö Pal Z. Peter Simon Z. Marton Balas Z. Borsos Benedek Z. Radulj Janos Z. Albertt Balas Z. Nagj Tamas Z. Vargias Gieorgj Z. Alzegj Tamas Z. Dorgo Jmre Z. Zeöczj Gieorgj Z. Ambrus Peter Z. Minczior Jstúan Z. Koúaczj Jstúan Z. Leörinczj Gieorgj Z. Keleó Janos Z. Egied Jstúan Z. Leörinczj Pal Z. Deak Andras Z. Biro Antal Z. Zekelj Benedek Z. Farkas Janos Z. Albertt Ferenczj Z. Teörek Janos Z. Koúaczj Jstúan Z. Andras68 Pal Z. Nagj Peter Z. Feier Peter Z. Nagj Benedek Z. Zabo Jakab Z. Nagj Mihalj Z. Simon Jstúan Z. Balas Balintt Z. Magiari Antal Z. Bariczj Janos Z. Semien Gergelj Z. Kozma Gieorgj L. Ereös Pal Z. Zabo Mate Z. Pal Deak Z. Zekelj Janos Z.

22/a Z. Filep Balas Z. 42 Drabant N. Jllies Gergelj Cziebe Mihalj (56v) Girgiaj Lo feiek N.(55v) Remete Z. V.: tévedésből elmaradt a Z. 34 SzOkl.. 191 Jobagj N. az áthúzott Pete fölé írva. 229: a kiadó tévesen jegyzi meg a négy név utáni zárójelben: („jelzés nélkül”). 6 Z. 3 Karda. V. a kihúzott Bot után írva.: mindkét név előtt kihagyva a Z. V. 10 Simon. az áthúzott Menjhartt fölé írva. Feleki. 15 SzOkl. Jllies Peter Z: Baljko Janos Z. 4 SzOkl. kijavítva: L... 33 Jakab. 18 SzOkl. Beoite. 230: mindhárom név elől tévedésből hiányzik az L. 20 Matias átjavítva: Mate. 30 SzOkl. V. 16 Uo. (szabados). 225: tévesen Czikó. kijavítva: D. 37 Uo. 2 Ezekben sokan hon nem voltak.: tévedésből hiányzik az L. 13 A Jobagj szó kihúzva. (lófő). a kihúzott Antal fölé írva. Lazlo Gierogj Z. a Márton Deák neve előtt pedig a . 226: a kiadó tévesen jegyzi meg a név utáni zárójelben: („jelzés nélkül”). az eredetiben a nevek előtt áll az L. 19 Uo. kijavítva: L. 17 Kihúzva. 28 SzOkl. 36 Uo. V. 32 Z.: tévesen Gebe. 21 SzOkl. kik azt hitre kj nem Jeöhettek. 31 Uo. 227: tévesen Kuzin. 22 Uo. 9 Kihúzva. 230: mindhárom név elől kimaradt a Z. az eredetiben Márton Máté neve előtt áll az L.: tévedésből elmaradt az L. 29 L. Lazlo Jstúan (56r) Gitro Z. Jegyzetek 1 2 Mihalj.: tévedésből elmaradt. 26 A Miklos és a Janos utáni Jobbagj szó mindkétszer kihúzva. V.: a név tévedésből kimaradt. 14 Kihúzva. V. V. 8 Az áthúzott Z. 11 Kihúzva. 5 Albertt. kijavítva: Garda. 35 Uo. 27 Kihúzva. V. 25 Kihúzva. a kihúzott Gaspar után írva. 225: tévesen L. Czibi Ferenczj Z. Púskas Marton Z. 91 . (lófő). után újra kiírva. noha az eredetiben világosan látható. Deak Jstúan Z. Tamas Daniel Z. 24 SzOkl. 222: a három utolsó karcfalvi név előtt tévesen álla Z. 11 Zabad Zekelj N. 7 Kihúzva. Antal Mihalj Z. 231: Gál. 23 Ereös. Jllies Antal Z. 12 SzOkl. kijavítva: Sillo. ez az eredetiben nincs. kijavítva: L.

41 Z. hogy a Kezdj névtől a Ferenczj Tamasig bezárólag hiányzik a Z. 240: tévesen Kenyeres.: tévesen az L. 236: tévesen Bogos. 65 SzOkl. V. V. 233: tévesen Benkeö.: mindkét név előtt téves a Z. átjavítva: L. 63 SzOkl. V. L. 61 Gieorgj. 241: tévesen Kenyeres. 52 Uo. 48 Z. 53 Uo. 237: tévedésből kihagyva. 238: Z. V. kijavítva: D.: a kiadó tévesen jegyzi meg. 57 SzOkl. az áthúzott Z. 42 SzOkl. 55 A kihúzott Potio fölé írva. 49 SzOkl. 62 Pal. a Filep név előtt. az áthúzott Jmbre után írva. 68 Uo.: tévedésből kihagyva. vagy talán L. 64 Uo. 242: a kiadó tévesen jegyzi meg.: tévesen d. mind a három név előtt. 43 Uo. 92 . 243: a név tévesen maradt ki.. 59 Kihúzva. a nevek elől. V. V. a kihúzott Gergelj után írva. 54 A kihúzott Bako(?) fölé írva. V. 60 SzOkl. tévesen áll a név előtt. 66 Kihúzva.: tévesen Bartos. 56 Z. 58 Z. V. 67 SzOkl. 234: tévesen Bartos. 59/a Peter (?) átjavítva: Vetris. az eredetiben világosan látszik a Z. V. 46 SzOkl. után írva. 50 Uo. 44 Gieorgj. V.38 39 40 SzOkl. átjavítva: L. kijavítva: L. Z. V. a kihúzott Bele után írva. 45 SzOkl.: tévedésből kimaradt. 233: tévesen Benkeö. 235: Kerestelj 47 Uo. hogy az alfalui utolsó három név „jelzés nélkül”. 51 SzOkl. átjavítva: L.

Zabo Leörinczj Z. Nemet Jstúan Z. Peter Gergelj L. Elekes Mate Nagj Balintt Jobagj Z. Cziaka Gergelj Z. Tanko Andras L. Mate Andras4 Z. Kosa Jstúan N. Bodo Janos Kapolnas Olafalú L. Gergelj Balas D. Mihalj Deak Sambokretj L. Pap Janos Z. Jakoczj Pal Z. Basa Gieorgj L. Hegedẅs Gieorgj Z. Jmre Mate Z. Fagias Georgy Z. Jakoczj Balas Z. Benczie Leörinczj L.3. Dekan Tamas Z. Jakab Balas (8v) Vdúarhelj L. Biro Pal Z. Adik Orban Z. augusztus 11. Gothartt Farkas L. Pal Gieorgj L. Gedeö Tamas Z. lófők és szabad székelyek összeírása (1r) Nomina Nobilium. Zentmihalj Balas Z. Mate Peter Z. Gieorgj Mihalj Z. Tanko Peter L. Bertalan Balintt L. Nagj Matias Z. Bodo Benedek2 D. Raczj Mihalj Z. Egri Andras Z. Krestalj Tamas Z. Fazakas Demeter Z. Zabo Gieorgj Z. Zopos Jmre Z. Bodo Gergelj D. 1602. Kutj Andras Z. Teörek Leörinczj L. Czikÿ Gieorgj Z. Zabo Menjhartt L. Draga Farkas L. Borbelj Janos L. Osúat Gieorgj Z. Lokodj Mihalj Z. Pal Ferenczj Z. Tamas Andras Z. Tanko Tamas D. Leörinczj Mate Z. Miklos Tamas Z. Janasi Janos Z. Zabo Balintt Z. Jn Rationem Sacrae Caesareae Majestatis Juratorum 11 Die Augusti Anno 1602 [Giorgio Basta írása:] Siculi Odvaraglie Kerestur (8r) Zentegjhazas Olafalú L. Krestalj Jmre Z. Tamas Giergj3 D. Antal Janos Z. Zeöczj Pal Z. Moldúaj Janos Z. Barrabas Mihalj Z. Desi Jstúan L. Nireö Andras L. Matias Miklos Z. Zopos Sebestien Z. Borbelj Noe Z. Tamas Peter Z. Egri Tamas Z: Bodo Balintt Z. Zeles Leörinczj Z. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett udvarhelyés keresztúrszéki nemesek. Nagj Gieörgj Z. Zabo Jstúan Z. Egri Jmre Z. Basa Andras L. Nagj Janos Z. Balas Gergelj Z. Borbelj Andras Z. Ambrus Peter Z. Primipilorum ac Libertinorum Sedis Siculicalis Vdúarheli et Kereztúr1. Lukaczj Dak L. Kosa Gieorgj L. Basa Mate Z. Jakab Benedek Z. Keömiúes Gergelj Z. Kosa Gieorgj Z. Gieörgj Andras Z. Zeles Mihalj Z. Bernad Janos 93 . Krestalj Gieorgj Z. Barrabas Janos L. Varga Ambrús Z.

Miklos Janos Z. Mihalj Pal Z. Zeöczj Lazlo5 (9r) Z. Sigmond Gieorgj Z. Denes Demeter Z. Gaspar Janos (9v) Bagj L. Fazakas Jstuan Z. Magiari Andras Z. Kizdj Andras Z. Gieorgj Koúaczj Z. Fogarasi Lukaczj Z. Vas Gieorgj D. Halmadj Jstúan Z. Bandj Mihalj L. Benczie Peter Z. Basa Gergelj Mezaros Janos Jobagj Z. Vida Gieorgj Z. Zoltan Gergelj Z. Osúat Peter Z. Koúaczj Mihalj Z. Zoltan Lukaczj L. Jakab Koúaczj Z. Nierges Peter Z. Maior Jmre Z. Ferenczj Bartalios Z. Cziokor Antal Z. Leörinczj Balas Zaz Orban Jobagj Orban Gieorgj Jobagj Mozes Mihalj Jobagj Pribek Mate Jobagj Betlen Falúa Z. Antal Peter L. Koúaczj Balas Z. Dekan Gergelj Z. Raczj Jstúan Z. Bako Jstúan D. Lúkaczj Peter L. Pal Lúkaczj Z. Zabo Peter Z. Dane Benedek Z. Karman Jstúan Z. Kouaczj Peter Z. Tarcziaj gaspar Z. Fazakas Jakab Z. Lazlo Ferenczj Balas Marton Jobagj Jo Janos Jobagj Czikj Peter Jobagj Sẅkesd Miklos Jobagj Margit Balas Jobagj Czikj Ferenczj Jobagj Harangozo Janos Jobagj L. Koúaczj Janos Z. Zoltan Mate Z. Zekelj Janos Z. Zeöczj Joseph Z. Nagj Miklos Z. Zabo Mohalj Z. Zollia Lukaczj Z. Sigmond Kelemen Z. Leörinczj Andras Z. Basa Gergelj Z. Varga Demeter Z. Rigo Janos Z. Jnczie Mihalj Z. leörinczj Tamas Z. Balassi Gieorgj Z. Jstuan Deak Z. Czikj Matias Z. Fazakas Antal Z. Kata Ferenczj Z. Teörek Gergelj Z. Zeöke Balas Z. Kelemen Janos L. Rigo Balas Z. Mihalj Koúaczj Z. Kelemen Ambrús Z. Toro8 Jmre Z. Balas Peter D. Zikra Jstúan Kaniad Z. Nagj Ciriak Z. Lakatos Gergelj D. Kelemen Tamas L. Kando Marton L. Balintt Gieorgj Zabo Matias6 Jobagj L. Dane7 Peter Z. Benczie Peter D. Lazlo Mate Z. Nagj Janos L. Cziúkor Peter L. Jo Leörinczj L. Cziok gaspar Z. Koúaczj Janos Z. Antal Pal L. Mihalj Marton 94 . Vida Andras Z. Zaz Mihalj Z. Ambrus Jstúan Z. Peter Benedek Z. Zollia Adam D. Benke Janos Z. Leörinczj Gieorgj Z. Semien Jstúan Z. Zekelj Peter D. Teörek Pal Z. Boldisar Janos Z. Jstúanfj Antal Z. Zomor Balas D.Z. Gaspar Deak Ozdfalúa Z. Basa Balas Z. Keömẅes Pal Z. Varga Ferenczj Z. Nagj Pal Z. Gieorgj Koúaczj L. Gellertt Andras Z. Kosa Janos Z. Peter Tamas L. Vida Peter Z. Dersi Andras L. Osúat Ferenczj Z. Zaz Matias Z. Semien Ferenczj Dallia L. Bandj Jakab Z. Fazakas Mihalj Z. Lukaczj Janos Z. Gal Andras Z. Sẅkesd Pal Z. Jo Gieorgj L. Zaz Lúkaczj Z. Desi Andras Z.

Bartaliús Lúkaczj Z. Fulo Miklos L. Jmre Gieorgj Z. Nagj Marton L. Lazlo Pal L. Cziergeö Jstúan Z. Fekete Janos L. Kolcziar Ferenczj Z. Bakos Janos Z. Nagj Ambrús Z. Denes Pal Z. Sarlo Janos Z. Mihali Mihalj L. Janos Gieörgj Z. Borosi Mate Z. Mihalj Kouaczj Z. Kis Peter Z. Albertt Janos D. Ferenczj Tamas Z. Gergelj Jstúan Z. Ozdj Mihalj Z. Palfalúj Jstúan D. Egied Lukaczj Z. Jstúan Miklos Z. Koczj Gergelj Z. Cziergeö Albertt Z. Mate Ambrus Z. Elekes Marton Z. Pal Tamas Z. Jstuan Peter Z. Peto Gergelj L. Cziúkor Mate Zalaj Benedek Jobagj Elekes Mate Jobagj Elekes Matias Jobagj (10v) Boldisar Peter Jobagj Beögez N. Koúaczj Gieorgj Z. Jakab Jstúan Fenieöd Z. Lenartt Mate10 Cziomor Peter Jobagj Peto Gieorgj Jobagj Manjhar Janos Jobagj nagj Mihalj Jobagj Kis Kaniaro Janos Jobagj Z. Jmre Gieorgj Z. Balas Gieorgj Zolga Jstúan Jobagj Z. Lúkaczj Janos D. Keczjkes Miklos Z. Nagj Antal L. Ola Janos Z. Peter Miklos Z. Kis Peter Z. Gergelj Antal Z. Teözer Balintt Z. Jakab Ferenczj Z.9 Horúat Mihalj N. telegfaluj Pal D. Antal Jstúan L. Mihalj Antal Z. Farkas Pal L. Koczj Janos Z. Petkj Janos Z. Lúkaczj Jakab Z. Cziúkor Gergelj Z. Nagj Matias Z. Nagj Lazlo 95 . Jllies Peter Z. Gal Jstúan Z. Veres Andras L. Jmre Janos Z. Kolcziar Balas D. Elekes Ferenczj Z. kaniaro Janos Z. Agoston Gieorgj D. Veres Janos Z. Egied Janos Z. Bikafalúj Janos Z. Nagj Ferenczj Z. Demeter Peter Z. Hogiaj Gieörgj L. Benedek Leörinczj Z. Veres Demien Z. Dersi Peter a nagiob Hoggia N. Antal11 Miklos L. Barta Petr Z. Gergelj Mate Z. Simon Peter D. Denes Tamas Z: Koúaczj Janos Z. Dersi Peter L. Borosi Lúkaczj Z. Fulo Mihalj Z. Josa Tamas Z. Tanko Balas L. Hogiaj Lazlo L. Felzegj Miklos Marefalúa Z.Zaz Janos Jobagj Nagj Janos Jobagj N. Kis Fulo Gieörgj Z. Mihalj Jstúan L. Nagj Janos D. Demeter Mihalj Z. Nagj Leörinczj Z. Marosi Jstúan Z. Keczjkes Pal Z. Ferenczj Georgj D. Koúaczj Balas Z. Janos Deak Z. Ban Balas D. Veres Janos (10r) Z. gergelj Geörgj L. Miklosi Daúid Z. Cziúkor Gieorgj L. Cziútor Pal L. Mihalj Koúaczj Z. Palfj Mihalj D. Ola Mihalj Z. Jakab Peter L.9 Alard Jstúan Ders N. Marton Balas Z. Antal Andras D. Veres Jstuan Z.9 Begezi Gergelj N. Pal Peter Z. Mihalj Gergelj Z. Kosa Mate Z. Kata gergelj Z. telegdj Gieorgj L. Peter Andras Z. balintt Tamas Z. Leörinczj Janos Z.

Ferenczj Peter (11r) Vargias Zal Dobos L. Lúkaczj Balas L. Demien Janos D. Pancziel Marton Z. Jstúanfj Jstúan L. Balintt Janos Z. Mihalj Gieorgj D. Balas Jllies Z. Janos Deak Z. Kelemen Jmre Z. Trinczi Janos D. Nagj Daúid D. Domokos Pal D. Pal Mihalj L. Soliom Andras Z. Mate Boldisar Z. Pal Janos L. Soliom Gieorgj L. Boldisar Lúkaczj Z. Jmeczj Demeter L.Z. Fagias Andras Z. Keczjkes Janos Bikafalúa L. Cziato Mihalj Z. Miklos Peter Z. Kolomban Ferenczj Z. Daniel Peter L. Jmre Andras D. Fekete Janos Z. Barta Mihalj Bibarcfalúa N. Borbad Janos L. Matias Koúaczj Z. Mate Balas Z. Zabo Boldisar Z. Zalaj Ferenczj Z. Barta Jstúan L. Nagj Gergelj Z. Bartaliús Jmre Z. Miklos Janos Z. Vas Gaspar Z. Demeter Balas L. Daúid Tamas Z. Sos Gieorgj D. Cziakj Marton Z. Valali Peter Z. Soliom Ferenczj Z. Kouaczj Mihalj Z. Ferenczj gergelj L. Hegj Antal Jakab Janos Jobagj Z. Gal Mate Z. Borbat Pal L. Benkeö Andras Z. Eles Mihalj Z. Czipeö Miklos Z. Sos Peter Z. Tobias Tamas Z. Virag Marton Z. Fekete Andras Z. Borbat Marton D. Varga Jstúan Z. Benczie Balintt Z. Pal Peter (11v) Oloz N. Sebe Balintt Z. Koúaczj Gieorgj N. Kolomban Gieorgj L. Gergelj Peter Z. Varga Pal Z. Nagj Ferenczj Kaidiczjfalúa Z. Ambrús Gergelj Z. Nagj Menjhartt Z. Kelemen Janos Z. Marton Gergelj Z. Fekete Lazlo L. Zekelj Balintt L. Mate Matias D. Ferenczj Gieorgj L. Barta Peter12 Z. Marko Andras L. Mate Jstúan 96 Jakab Tamas Jobagj Z. Soliom Jmre Z. Mate Jllies Z. Benedekfj Janos Jasdfalúa L. hegj Ambrús L. Kelemen Marton Z. Balas Gieorgj Z. Kereztes Jllies L. Demeter Janos Z. Mate Andras l. Cziomortan Tamas Z. Zeöczj Antal12 Telek L. Tokos Jstúan . Zekelj Marton Z. Borbat Tamas L. Koúaczj Ambrús Miklos Mihalj Jobagj Z. Bodor Mihalj L. Filpes Gieorgj Z. Tibald Peter L. Kereztes Janos D. Miklos Balintt L. Súgar Peter D. Sos Tamas Z. Ferenczj Gergelj L. Miklos Kouaczj D. Leörinczj Gergelj Z. Fozto Jstúan Z. Lazlo Jstúan Z. Zeöres Boldisar Z. Jmeczj Janos L. Balog Peter L. Fagias Kelemen Z. Hegj Peter Z. Gieorgjke Jstúan Z. Balas Gergelj Z. Kolomban Jstúan Z. Balas Gergelj Mate Geörgj Jobagj Zekelj Jstuan Jobagj L. Gieorgj Janos Z. Taczio Gergelj Taczio12 Z. Domokos Lukaczj Z. Bertalan Antal Z. Tamas Peter L. Miklos Ferenczj Z. Jmeczj Matias D.

Balintt Balas Z. Rigo Gieorgj D. Kisfalúdj Janos Czikj Marton Jobagj Beres Balas Jobagj12 Paztor Jstúan Jobagj12 Kecziet Z. Mihaljfj Balintt Z. Czienker Jstúan L. Albertt Janos Beta L. Orban Janos L. Nagj Leörinczj Jo Balas Jobagj Bogior Marton Jobagj Bardoczj Mihalj Jobagj Balo Peter Jobagj Balo Balas Jobagj Bnkeö Janos Jobagj Zakúlj Gergelj Jobagj Zent Lazlo Z. Búrian Leörinczj D. Czibre Balintt L. Osuat Gieorgj Z. Gergelj Benedek D.14 Cziepleö Gieorgj Jobagj Z. Lazlo Gieörgj (12r) Czibrefalua Kisfalúd N. Teörek Gieörgj Z. Hegj Jakab Z. Tamas Deak L. Galfj Jstúan Z. Fazakas Peter Kouaczj Gieorgj Jobagj Kobori Marton Jobagj Kata Antal Jobagj D. Ambrús Peter Z. Nagj Pal L.L. Bak Peter L. Kouaczj Bertalan Damokos Antal Jobagj Z. Tokos Mihalj Z. Simon Janos Z. Búrian Gieorgj D. Vad Peter D. Teörek Peter Z. Koúaczj Jmbre Z. Jakab Ferenczj N. Tamas Balintt L. Demeter Balintt Z. Zeöczj Lúkaczj Z. Jllies Andras Z. Zekelj Jmbre Z. Peter Deak L. Bartaliús Peter Z. Jo Balintt Z. Nagj Peter L. Bartaliús Leörinczj Z. Koúaczj Peter Orban Janos Jobagj Forro Peter Jobagj Forro Marton Jobagj Balassi Lazar Jobagj Simon Andras Jobagj L. Enok Jstúan Z. Sigmond Janos Z. Koúaczj Andras Z. Vas Ferenczj Z. Czibre Ambrús Feseö Bodog Azzonjfalúa L. Galfj Mihalj N. Bak Pal Z. Balintt Benedek D. Zabo Peter Z. Czibre Marton L. Keczietjh Boldisar Z. Elekes Ambrús L. Veres Janos Z: Bak Janos Z. Bertalan Matias Z. Nagj Peter Z. Tokos Jllies Z. Facziadj Balas Z. Barrabas Leörinczj Z. Barrabas Janos Z. Jpo Gergelj 97 . Pal Gieorgj Z. Nagj Mate Z. Nagj Peter L. Kouaczj Balintt Miklosfalúa L. Miklos Tamas Z: Veres Miklos Z. Barrabas Georgj (12v) Telekfalúa L. Nagj Pal Z. Osúat Benedek Z. Janosi Tamas Z. Mark Jstúan L. Pribek (?) Andras D. Elekes Lúkaczj Lado Marton Jobagj Beres13 Balas Jobagj Por Tamas Jobagj Busa Marton Jobagj Paztor Jstúan Jobagj Katona Peter Jobagj Kúpas Janos Jobagj Tott Pal Jobagj Por Gieorgj Jobagj Czikj Gieorgj Jobagj Tott Sigmond Jobagj Z. Karaczion Balintt D. Balo Ferenczj Benkeö Balas Jobagj15 Nagyj Janos Jobagj15 Abramfalúa Z. Balassi Peter D. Nagj Ferencj L. Jstúan Benedek Z. Gal Geörgj L. Gieorgj Janos Z.

Tokos Jstúan Z. Nagj Balas D. Zombotfalúj Benedek L. Bereczj Lukaczj 98 D. Nagj Mate L. Albertt Balas Z. Nagj Balas Z. Matias Demeter Z. Koúaczj Janos Z. Veres Gergelj Z. Janos Deak Z. Jstuan Janos Z. Lukaczj Girogj L. Albertt Janos L. Bede Jmre Kis Baczion L. Deak Peter Z. Jstúan Gieorgj D. Nagj Mate L. Barrabas Lúkaczj Z. Boda Jmbre Z. Balintt Koúaczj Z. Zentes Balas Z. Zentes Pal . Kerestelj Peter Enok Mate Jobagj Bereczj Mihalj Jobagj Bereczj Gieorgj Jobagj Mihalj Marton Jobagj Múrzo Lazar Jobagj (13v) Telegdi Zetalaka L. Kofos Mihalj Z. Nagy Janos L. Madaraz Antal Z. Farkas Gieorgj Z. Nagj Janos L. Boros Ferenczj L. Ferenczj Jstúan Z. Balas Janos (14r) L. Koúaczj Gieorgj Z. Kelemen Peter Z. Bertalan Peter L. Fanczialj Janos D. Beres Marton L.(13r) Zombottfalúa N. Mihalj Gieorgj Z. Kerestelj Andras Z. Fanczialj Ferenczj L. Kereztes Peter Z. Bernad Peter L. Pal Koúaczj Z. Zabo Janos L. Deak Peter Patakfalúa L. Antal Jstúan Jllies Z. Janos Balas L. Menjhar Janos Kalman Peter Jobagj Keczietjh Jmre Jobagj Kalman Mihalj Jobagj Kata Gieorgj Jobagj Z. Balintt Mate Z. Jllies Jstúan L. Kompolar Ambrús Z.17 Tornaj Lukaczj D. Krestelj Gergelj Z. Kompolar Bertalan Z. Benedek Kereztes Z. Farkas Balas L. Tokos Balintt Z. Sẅkesd Sebestien Z. Kerestelj Jstúan Z. Barla Janos Z. Leörinczj Peter Z. Menjhartt Gergelj Z. Benedek Balas L. Czizer Sẅkesd Z. Koczis Ferenczj Ferenczj Denes Jobagj Antal Miklos Jobagj Kando Balintt Jobagj Simon Jstúan Jobagj Simon Mihalj Jobagj Ege Z. Gabos Antal D. Ligo Ferenczj Z. Zagoni Mihalj Z. Tornaj Antal Z. Tokos Janos Z. Jnczie Andras Z. Boros Mihalj Z. Benkeö Lazlo Z. Mezej Gaspar Z. Kompolar Ferenczj Z. Gergelj Tamas L. Varga Pal Z. Veres Jstúan Z. Barla Ferenczj Z. Andras Gieorg L. Czizer Janos Z. Búrian Peter Z. Demeter Marton D. Tornaj Girörgj Z. Bereczj Janos D. Boros18 Gieorgj L. Bomher Filep Z. Kerestes Gioergj Z. Miklos Andras D. Benedek Pal Z. Benkeö Janos Z. Zeleös Gieorgj Z. Bernad16 Gieorgj Z. Teörek Andras L. Benczie Leörinczj Z. Boros Peter Baczion Z. Farkas Janos Z. Orban Gergelj Z. Bereczik Demeter L. Balintt Koúaczj L. Kerestelj Ferenczj D. Gierörgjfj Marton Z. Czizer Peter Z. Gierorgjfj Peter Z. Molnar Marton Z. Boros Janos a kisseb D. Bernad Lukaczj Z. Boda Kelemen Z. Janos Gergelj D. Boros18 Janos D. Zabo Gergelj L. Balas Jstúan L. Balint Peter Z.

Antal Jstúan (15v) Oroz Kikelleö Z. Leörinczj Gergelj L. Simon Leörinczj Z. Bogardfalus Gieorgj Z. Balas Janos Z. Gal Jakab Z. Demeter Peter Z. Lúkaczj Janos Z. Sarog Demeter Z. Simon Jmbre Z. Koúaczj Georgj L. Orban Balas L. Nagj Antal L. Petenie Gieorgj L. Laios Gieorgj Zent Kiralj L. Szondj Jmbre L. Bereczj Lúkaczj Z. Leörinczj Mihalj Z. Gabriel Lukaczj Z. Balintt Jstúan (14v) Kemenjfalúa Z. Denes Peter Z. Andras Janos D. Kinda Mihalj Cziozo Jakab Jobagj Z. Mate Georgj Z. Bodo Gergelj D. Cziergeö Tamas Z. Vekas Jstúan Z. Albertt Janos20 Z. Nagj Leörinczj L. Mate Jstúan 99 . Cziozo Marton Z. Petenie Ferenczj L. Benkeö Andras Z. Teörek Ferenczj L. Telekfaluj Domokos Z. Ambrus Balintt L. Giroegj Ambrus D. Bogarfalúj Mihalj L. Zende Tamas Z. Bodo Ferenczj D. Ban Andras Z. Albertt Mihalj L. Sebestien Antal Z. Miklos Lúkaczj Z. Koúaczj Antal L.L. Gellerd Peter Abasdfalúa L. Girko Marton Z. Balintt Demeter Z. Benedek Albertt L. Gal Janos L. Kis Peter Z. Gelerd Mate Z. Mihalj Deak Z. Zel Jakab Z. Tamas Demien Z. Orban Pal Z. Zakal Miklos Hegj Z. Berze Balas L. Zaz Andras Z. Nagj Janos L. Dane Peter Z. Langos Gergelj Dako Andras Jobagj Z. Koczj Mate Z. gergelj Gieörgj Z. Jmbre Andras Z. Boliaj Janos Z. Janos Koúaczj Barlok Tamas Jobagj Z. Tornaj Miklos Z. Fabian Lúkaczj Kis Pal Jobagj Z. Ban Gieörgj Z. Vicarius Albertt Z. Zente Jstúan Z. Simon Jakab Z. Benedek Marton Z. Pal Jakab Z.22 Jmre Pal Jobagj Zarka Jmre Jobagj Z. Ban Jmre Z. Biro Miklos Z. Krestelj Marton Z. Koúaczj Marton Bogardfalúa L. Adam Mihalj Z. Marton Ferenczj Zaz Peter Jobagj Laios Mihalj Jobagj Kaúor Janos Jobagj Zarka Mihalj Jobagj Barta Marton Jobagj Z. Mate Janos Z. Lenartt Marton Z. Boros Peter Z. Gieorgj23 Jstúan D. Albertt Janos Z. Zel Miklos Z. Kando Janos L. Kis Jmre Z. Kadar Marton Z. Bogardfalúj Peter L. Lazlo Ferenczj Z. Demeter Peter Z. Kelemen Andras Z. Marton Peter L. Tamasi Marton Sandor Mihalj Jobagj Z. Ola Gieörgj Z. Nagj Boros Janos L. Zentkiralj Balintt D. Miklos Peter Z. Bartos Janos Z. Orban Demeter21 Z. Benedek Jmre Z.19 Pal Mihalj Z. Marton Gabor L. Sima Ferenczj Z. Zente Peter Z. Peter Jakab D. Petenie Pal L. Varga Janos Z. Fillier Miklos L. Janos Ferencz (15r) Múzna Z. Kouaczj Peter L. Fabian Pal Z. Berze Mihalj L. Mate Peter Z.

Dobaj Balas D. Demien Balas L. Biro Janos L. Ambrus Pal Z. Varga Mihalj Z. Baczio Mihalj Z. Boka Jstúan D. Lúkaczj Leörinczj L. Balintt Leörinczj Z. Ferenczj Jmre Z. Koúaczj Janos Z. Matias Peter Z. Kereztes Janos Z. Benedek Jstúan24 Z. Janos Mihalj Z. Boldisar Benedek Z. Jstúan Deak L. Rigo Bernad Z. Andras Jmre Z. Pos Mate Z. Simon Jstúan Z. Marton Miklos Z. Kereztes Mihalj . Marton Andras 100 ZÍ. Peter Deak Z. Gergelj Gaspar Z. Domokos Benedek L. Felhazi Gieörgj Z. Ciriak Janos Z. Felzegi Marton Z. Jakab Peter Z. Czeke Mihalj (16v) Zentt Z. Antonia Leörinczj L. Hegj Marton29 Marton L. Vas Leörinczj L. Rigo Andras L. Agoston Janos Z. Bertalan Leörinczj Z. Albertt Antal Z.L. Karde Janos Z. Ferenczj Koúaczj Z. Haúaselj Jstúan L. Rigo Tamas Z. Zaz Mate Z. Sos Tamas Z. gellerd Marton Z. Loka Pal D. Peter Antal Z. Zabo Bertalan Z. Benczie Tamas Z. Mihalj Koúaczj Z. Demeter Leörinczj Z. Antal Pal Z. Berze Miklos Z. Jstúan Balas Z. Benczieö Janos Kopa Peter Jobagj Filep Janos Jobagj D. Loúaczj Jstúan Z. Gieörgj Janos Z. Sos Jakab Kapor Balas Jobagj Zaz Bartos Jobadj Zabo Janos Jobagj Ola Jstúan Jobagj Demeter Tamas Jobagj Z. Rigo Miklos L. Nagj Jstúan L. Gedeö Pal L. Jstúan Andras Z. Ferenczj Tamas Z. Tott Marton (16r) Almas L.28 Ambrus Benedek Z. Biro Mihalj Z. Dombi Peter Z. Hegj Marton Marton Lukaczj Jobagj Z. Koúaczj Lazar Z. Pos Mihalj L. Barla Andras Z. Lakatos Janos L. Benedek Janos Z. Simon Janos L. Felzegj Peter Dobofalúa Z. Nagj Gergelj Z. Ambrus Pal Z. Felhazi Andras Z. Balint Jstúan Z. Cziala Mihalj Z. Lazar Deak L. Balintt Janos L. Fabian Mihalj L. Benedek Peter Z.25 Gaspar Janos Jobagj Z. Mihalj Mate L. Baczio Tamas D. Dobaj Janos Z. Fele Gergelj Z. Jstúan Koúaczj Z. Felzegj Georgj L. Mate Peter Z. Felzegj Janos Z. Ciriak Gieörgj Z. Gergelj Antal Z. Dobaj Andras Z. Pal Tamas Z. Benczieö Jstúan Z. Rigo Ferenczj Z. Balaspal Antal L. Gieorgj Janos Z. Kis Leörinczj Z. Barla Benedek Z. Cziortan Gieorgj Z. Orban Pal L. Koúaczj Andras27 Z. Koúaczj Peter Z. Lokodj Janos Z. Pal Gieorgj Z. Gieorgj Orban L. Tott Peter Z. Czeke Peter26 Kortomoz Albertt Jobagj Z. Mate Janos Z. Koúaczj Mihalj Z. Kis Peter Z. Tott Kelemen D. Cziakor Leörinczj Z. Kenieres Balintt Z. Marko Gieorgj Z. Dobaj Gergelj L. Tott Jstúan Z. Kis Balintt Z. Demien Balintt D. Koúaczj Peter Z.

Demeter Janos Z. Sebestien Janos Zaz Bartos Jobagj L. Zekelj Jstúan (18r) Fẅle L. Benczedj Jstúan Z. Miklos Janos Z. Barrabas Lukaczj Z. Dobaj Benedek Z. Peteö Peter Z. Jstúan Koúaczj Z. Cziok Miklos Z. Cziok Mate Z. Varga Gergelj Z. Firtos Janos L. Cziok Gergelj L. Harkalj Balas Z. Bagi Pal Z. Bella Mate Z. Nagj Kelemen Z. Tacziafaluj Albertt L. Jakab Janos Zent Pal Z. Peteö Andras Z. Veres Gieorgj Z. Antal Peter Gieorgj Antal Jobagj Zemus Lúkaczj Jobagj Z. Beres Janos Fekete Janos Jobagj Haiczio Jstuan Jobagj Z. Gaspar Balintt Z. Harkalj Jstúan L. Nagj Peter L. Kopaz Janos Z. Osúat Pal L. Peteö Pal Barrabas Jstúan Jobagj Z. Marcel Andras D. Simo33 Jstúan L. Beke Tamas Veres Jstúan Jobagj Benczedj Jakab Jobagj Sofaluj Andras Jobagj Fillier Tamas Jobagj Desi Peter Jobagj Balintt Ferenczj Jobagj Z. Bella Balintt Kresto Janos Jobagj Z. Balassi Ferenczj L. Galfj Miklos L. Domokos Lukaczj Z. Czikj Peter Z. Vada Tamas Bardoczifalúa Z. Bella Mihalj Z. Teörek Marton Z. Gergelj32 Janos L. Fozto Jmre Z. Fozto Andras Z. Mak Peter Kelemen Ambrús Jobagj Bato Marton Jobagj Bako Mihalj Jobagj Tott Ambrus Jobagj Jane Balas Jobagj Z. Peterfi Georgj Z. Beke Peter Z. Varga Balas Z. Koúaczj Miklos Z.Z. Cziok gergelj a kisseb D. Leörinczj Pal Z. Boldisar Gieorgj (17r) Zent Mihalj Z. Kenese30 Kelemen Z. Teörek Leörinczj Kenosi Gieorgj Jobagj Josa Peter Jobagj Tamas Leörinczj Jobagj Boka Pal Jobagj Z. Demien Antal Jstúan Koúaczj Jobagj Z. Balassi Mihalj L. Peteö Jakab Z. Súgar Pal Z. Koczjkos Gergelj Z. Jmre Andras Z. Miklos Gergelj Z. Tatar Andras L. Ciriak Balas Z. Bodor Ferenczj Z. Konza Janos Z. Sebestien Tamas Z. Jakab Janos L. Adorian Janos Z: Tott Ferenczj Molnar Janos Jobagj Louaz Ferenczj Jobagj Jane Mihalj Jobagj Molnar Tamas Jobagj Nagj Jmre Pal31 Jane Andras Jobagj Fekete Ferenczj Jobagj Vas Gieörgj Jobagj Molnar Miklos Jobagj Antal Ferenczj Jobagj Koczis Bartos Jobagj Koúaczj Pal Jobagj Kadar Gieorgj Jobagj Kouaczj Tamas Jobagj (17v) Benczied L. Lazlo Peter Daniel Janos Jobagj Sofalúj Geörgj Jobagj Demeterfalúa L. Varga Ferenczj Z. Rapoltj Gieorgj Z. Kereztes Gergelj L. Varga Tamas Z. Bagj Ferenczj Hacziakj Miklos Jobagj Z. Fozto Balintt Herman Z. Osúat Gieorgj L. Nagj Gieorgj Z. Teörek Ferenczj L. Zeöczj Antal 101 . Domokos Mihalj Z.

Nagj Mihalj Z. Matias Demeter Z. Benedek Janos Z. Hegj Marton Deczifalúa L. Bakonj Janos Z. Peter Janos Leúete Z. Matiús Janos D. Benedek Pal Z. Demeter Jstúan L. Miklosi Tamas Z. Jakab Mihalj L. Sos Marton Z. Zel Mihalj36 Sẅkesd Gergelj Jobagj 102 Z. Gergelj Mihalj Z. Orban Mate Z.(18v) Agiagfalúa Lengielfalúa Z. Hegj Ferenczj Z. Benczie Gieorgj Z. Barrabas Tamas Z. Balas Peter Endes Balintt Jobagj Endes Ambrús Jobagj Z. Benes Jmre Z. Vas Peter . Gazda Jstúan Z. Czioma Gieorgj Z. Miklosi Janos Z. Jakab Mihalj L. Kopa Andras Z. Endes Antal Z. Antoczj Mihalj Z. Kelemen Leörinczj D. Jnczie Marton L. Koúaczj Balintt Z. Teörek Gergelj Z. Balas Andras Z. Ferenczj Gieorgj L.40 Vas Janos Bekes Gieörgj Jobagj Mate Simon Jobagj Kis Mihalj Jobagj Kata Marton Jobagj Barra janos Jobagj Dobos Miklos Jobagj D.39 Koúaczj Miklos Jobagj D. Bogati Miklos L. Gal Marton Korde Andras Jobagj Z. Bartos Mihalj Ciriak Benedek Jobagj Horúat Peter Jobagj D. Vas Gergelj Z. Leörinczj Andras Z. Goro Gergelj Gergelj Janos Jobagj Kozma Janos Jobagj Z. Peter Janos (19v) Janosfalúa D. Matiús Gieorgj D. Selle38 Ambrus Z. Janczio Mihalj (19r) L. Koúaczj Pal Z. Gazda Marton Kouaczj35 Nagj Marton Jobagj Z. Biro Benedek L. Simon Andras L. Pal Janos Z. Orban Jstúan Z. Zentes Janos Z. Bernad Mihalj L. Biro Gieorgj a kisseb L. Benedek Mihalj L. Bartalios Mihalj Z. Egied Peter Z.34 Bakonia Matias Markos Leörinczj Jobagj Zekelj Janos Jobagj Demeter Miklos Jobagj Matiúsfalúa Z. Czikj Simon Z. Vas Gergelj Mate Ambrus Jobagj Ferge Mate Jobagj Z. Gedeö Andras Z. Balintt Balas Z. Mate Mihalj Z. Kada Ferenczj Z. Bandj Benedek L. Balas Gieorgj Z. Abram Ambrús Z. Pal Gieorgj Z. Vas Lúkaczj L. Ola Mate Z. Biro Gieorgj L. Orban Jstúan L. Antal Andras Z. Marton Kelemen Z. Jakab Gieorgj L. Bartalios Molnar Z. Túrzo Jmre Z. Benes Ferenczj Z. Sata Benedek Z. Ferenczj Gieorgj D. Sala Balas D. Fúlo Janos D. Farkas Mihalj Magiaros Z. Orban Simon Andras37 L. Kozma Jakab L. Vas Jstúan Z. Damokos Mihalj L. Egied Jstúan D. Balas Janos Z. Zekelj Lukaczj Z. Peter Miklos Z. Farkas Pal L. Demien Gieorgj L. Szalnan Pal Z. Pal Tamas Z. Kelemen Pal Z. Matias Bertalan L.

Lenczj Jstúan Teörek Miklos Jobagj Reczienied Z. Koúaczj Gergelj Z. Peter Gergelj Z. Ola Lúkaczj L. Bereczj Andras Z. Balint Koúaczj L. Nagj Jstúan Z.Zent Peter Z. Fekete Tamas L. Zolga Jmre Elekes Peter Jobagj Orban Boldisar Jobagj Z. Demeter Peter Erdeös Andras Jobagj Z. Sandor Pal Z. Marton Peter Z. Cziedeö Gieorgj Z. Orban Antal Z. Demeter Mate Z. Pos Janos Denes Antal Jobagj Z. Vas Peter L. Kouaczj Georgj Z. Herabin Jstúan Z. Bene Mihalj Z. Kouaczj Leörinczj Okland Z. Andras Mihalj Z. Barla Janos Z. Bicziak Janos Z. Gaspar Janos (20v) Kenos D. Zolga Leörinczj L. Jnczie Tamas L. Lúkaczj Mihalj Z. Zolga Tamas L. Gabor Gergelj Vzonj Leörinczj Jobagj Teörek Gergelj Jobagj Balintt Jakab Jobagj Kondar Gieörgj Jobagj Pal Janos Jobagj Balintt Tamas Jobagj Vzonj Janos Jobagj Teörek Gieorgj Jobagj Leöreinczj Mihalj Jobagj Balintt Gergelj Jobagj Z. Orban Miklos Z. Egej Mihalj Z. Bicziak Balint Z. Bomher Andras Balas Ambrus Jobagj Z. Bene Janos D. Jllies Mate Z. Orban Janos Z. Foris Mihalj (20r) L. Cziombo Jstúan Z. Demien Andras D. Kenosi Gieorgj Z. Czikj Mihalj Z. Zolga Lukaczj L. Bene Leörinczj ÍD. Sandor Gergelj 103 . Fekete Janos Z. Czikj Peter Z. Bicziak Peter Z. Antal Tamas Z. Vas Antal Z. Balintt Miklos Miklos Mihalj Jobagj Sos Peter Jobagj Z. Barla Leörinczj Z. Bicziak Janos a kisseb Z. Lukaczj Leörinczj L. Demeter Jmre Z. Ambrus Mihalj Z. Bicziak Pal Z. Nagj Jmre Z. Kosa Gieorgj Z. Boldisar Janos Rigo Lukaczj Jobagj Jmre Marton Jobagj Koúaczj Miklos Jobagj Teörek Gieorgj Z. Bereczj Benedek (21r) Lokod Z. Mate Peter L. Kalman Mate Z. Czieke Peter Varasfalúa Z. Gieorgj Mihalj Z. Elekes Jstúan Z. gedeö Andras Orban Pal Jobagj Nagj Ferenczj Jobagj Killien Janos Jobagj Killien Marton Jobagj Vas Ferenczj Jobagj Biro Gieorgj Jobagj Gedeö Balas Jobagj Keöczie Janos Jobagj Tibal Janos Jobagj Biro Janos Jobagj Vas Andras Jobagj Beres Janos Jobagj Kis Mate Jobagj Zagonj Pal Jobagj Cas Gaspar Jobagj Budaj Ambrus Jobagj Homorod Vjfalú Z. Albertt Jstuan Z. Sandor Peter L. Denes Pal Z: Benkeö Peter Z. Sombori Andras L. Lazlo Peter Z. Gergelj Janos Z. Antal Benedek Z. Balintt Janos Pal Janos Jobagj D. Antal Benedek Peter Miklos Jobagj Z. Gal Peter L. Lukaczj Janos Z. Gedeö Jstúan Molnar Peter Jobagj Sipos Andras Jobagj Z. Kalman Mihalj L.

Ambrús Ferenczj Z. Karaczionfaluj Pal Z. Koúaczj Jmre41 Nagj ferenczj Jobagj Enok Janos Jobagj Sata Janos Jobagj Karaczionfalúa L. Tamas Balintt D.46 Barla Gergelj Z. Czikj Jakab Z. Peter Mihalj Farkas Laka Z. Marton Peter Z. Jstúan Balas Z. Peter Jstúan Z. Gieorgj Peter Z. Koúaczj Andras Z. Farkas Balintt Z. Mate Kelemen Z. Nagj Antal Z. Dani42 Tamas Z. Bato Mihalj Z. Pal Leörinczj Z. Hegj Lúkaczj Z. Peter Mihalj Z. Balassi Mihalj Z. Gaspar Balintt Z. Menjhar Janos Z. Leörinczj Tamas Z. Fanczialj Peter L. Jstúan Benedek Z. Barrabas Gergelj Z. Barto Peter Z. Berkezi Lúkaczj D. Mihalj Leörinczj Galatj Tamas Jobagj ẅlke Z. Kaloz Georgj Z. Peter Miklos Z. Sigmond Jstúan Z. Matias Tamas Z. Miklos Janos L. Leörinczj Tamas Z. Fanczialj Mihalj Z. Fanczialj Mate Z. Pal Ferenczj Z. Tiboldj Gieorgj Z. Denes Gergelj D. Tokos Mihalj L. Tamas Koúaczj Z. Nagj Gieorgj Zabo Jstuan Jobagj Simon Janos Jobagj Varga Balas Jobagj Sido Gieorgj Jobagj Z. Czikj Andras Z. Bernad Antal Z. Peter Pal D. Barrabas Janos Z. Barto Janos L. Kando Ferenczj L. Barla Janos D.46 Teörek Balintt Z. Pal Jakab Z. Barrabas Tamas43 Z. Peter Andras D. Mihalj Janos Zent Lelek L. Balintt Kouaczj D. Jstúan Peter D. Andras Leörinczj Z. Nagj Marton D. Dobaj Andras (21v) Tibold Z. Lazlo Janos L. Beke Balas Matias Ferenczj Jobagj Jstuan Mihalj Jobagj Z. Baczionfaluj Gergelj Keölczie Simon Jobagj 104 Vargias Dobo Z. Balintt Albertt Z. Gergelj Antal Z. Denes Pal D. Lukaczj Janos L. Koúaczj Miklos Z. Miklos Andras Z. Nagj Balintt Z. Fodor Ferenczj (21v) Z. Hadnagj45 Jakab Z. Bodo Mihalj Bodo Demeter Jobagj Z. Miklos Janos Z. Gieorgj Marton Z. Keöueczj44 Marton L. Kalman Gergelj Lukaczj Marton Z. Denes Janos Fanczial L. Ferenczj Janos L. Farago Gieorgj Z. Kando Janos . Pal Demeter D. Bodo Balintt L. Jstúan Lazlo Z. Gieorgj Marton Z.L. Basa Janos D. Hegj Ferenczj D. Zabo Mihalj Z. Gegeö Janos Z. Toldj Gaspar Z. Salatj Balintt Bolo Jstuan Jobagj Z. Magiari Janos Z. Demien Leörinczj L. Janos Gergelj Z. Benedek Pal Z. Zeczj Tamas Z. Zekelj Peter Z. Fanczialj Lúkaczj L. Miklos Janos D. Veres Pal Z. Zaz Gergelj Z. Gieörgj Mate Andras Z. Pal Matias Z. Gergelj Janos D. Georgj Mate Gergelj L. Súgar Gergelj Z. Lazlo Janos Z. Miklos Lukaczj Z. Mate Gergelj D. Sandor Balintt L.

Menjhartt Gieorgj Z. Albertt Jstúan Z. Lukacsj Jakab Z. Jstuan Gieorgj L. Zente Peter Z. Barta Jakab Z. Fodor Janos Z. Posa Janos Z. Ferenczj Peter Z. Ambrus Jstúan L. Balas Ambrus Z. Jakab Koúaczj Z. Adorian Gergelj L. Filep Gieorgj Z. Ferenczj Tamas Z. Zabo Janos Atia L. Jstúan Bertalan Z. Barto Ferenczj L. Nagj Jstúan Z. Marton Pal L. Jakab Jstúan Z. Balintfj Janos Z. Raúaz Janos a kisseb Z. Bartaliús Andras L. Kispal Geörgj Z. Piros Jstúan L. Andras Gergelj L. Denes Jmbre Z. Filep Jstúan Z.47 Gaspar Balintt L. Hadnagj Andras Z. Miklos Antal Sandorfalúa Z. Eössi Janos Z. Lazlo Pal Z. Pal Mate Z. Antal Kelemen L. Boldisar Janos Z. Raúaz Jstuan49 L. Silúester Pal Malomfalúa L. Raúaz Janos L. Amrton Janos . Antal Gergelj Z. Kelemen Jstúan Z. Ferenczj Tamas Z.L. Nagj Ambrús D. Sandor Antal Z. Lukaczj Janos Varallia L. Kis Leörinczj L. Piros Albertt L. Antal Koúaczj L. Lazlo Gergelj Z. Papott Marton Z. Hadnagj Balintt L. Gieorgjfj Gergelj L. Barla Mate Z. Balas Gieorgj 105 L. Bartalios Mihalj Z. Ola Mate Z. Gergelj Pal (22v) Z. Hadnagj Antal Z. Mate Janos Z. Filep Balas Z. Toma Janos Z. Orban Mate L. Galambfalúj Peter L. Kadar Andras Z. Feniedj Jmre Z. Ambrus Gergelj L. Lakatos Mihalj L. Koúaczj Daniel Korond L. Biro Janos Z. Fodor Balas Z. Cziezar Ferenczj Z. Andrasi Peter L. Ambrús Balintt Z. Lazlo Demeter Z. Pal Mihalj Z. Sofaluj Gieorgj Z. Tamas Kouaczj Z.48 Kis Janos Z. Zekelj Pal Z. Eöttúes Mate Z. Jnczie Tamas Z. Mate Balintt Z. Antal Jstúan L. Leörinczj Gergelj L. Miklos Andras Z. Papott Mihalj Z. Barta Marton Z. Barrabas Ferenczj Z. Mester Balintt (23r) Palfalúa Z. Barta Lazar Z. Ambrús Tamas Z. Gaspar Jmre L. Miklos Janos Z. Sẅkej Janos L. Fodor Janos L. Demeter Janos Z. Kelemen Pal L. Ferenczj Peter Z. Fabian Janos L. Sandor Barrabas Z. Zekelj Daniel L. Miklos Antal Z. Barta Matias Z. Zakalos Balas Z. Balintfj Marton L. Czizar Jstúan D. Gere Antal D. Pal Jakab L. Bartalios Janos L. Lazar Janos D. Leörinczj Lukaczj Z. Jllies Balintt L. Fodor Ferenczj L. Sebe Marton L. Jakab Pal Z. Zekelj Janos L. Kis Jstúan Z. Kadar Balas Z. Mester Balas Z. Zekelj Pal L. Gieorgj Mihalj Z. Kis Gergelj L. Sebe Leörinczj L. Tanko Tamas Z. Andrasi Marton (23v) Arúadfalúa (24r) L. Geller Benedek Z. Koúaczj Miklos Z.

Bekeö Peter Z. Lazlo Jstúan Z. Siluester Gergelj Z. Janosi Peter Z. Zaz Peter Z. Barrabas Georgj50 L. Jstúanfj Marton L. Peter Janos Z. Gedeö Lukaczj L. Gedeö Jstúan a kisseb L. Gergelj Albertt Z. Cziúr Gieorgj Sofalúa L. Lúkaczj Balintt Z. Koúaczj Balintt Z. Ambrus Pal Nagj Ferenczj Jobagj Antal Mate Jobagj L. Orban Ferenczj L. Ola Mihalj Z. Horúat Matias L. Barrabas Ferenczj Z. Gaspar Janos Z. Jllies Leörinczj Z. Lúkaczj Pal Z. Agoston Janos L. Filep Bertalan Z. Fabian Janos Z. Farkas Ferenczj Z. Marton Janos Z. Kis Filep Balas Zekelj Gieörgj Jobagj 106 L. Lúkaczj Jstúan L. Kismeödj Balas Z. Paztor Jstúan Z. Kelemen Jstúan Z. Kouaczj Mihalj Z. Agoston Benedek Z. Pal Simon Z. Nagj Mate L.Z. Marton Janos L. Tamas Koúaczj L. Kouaczj Peter Z. Agoston Janos Z. Boldisar Jstúan Z. Simon Gieorgj Z. Zekelj Gieorgj L. Nagj Tamas Z. Koúaczj Jonas L. Biro Mate Z. Engj Jstúan Z. Kadar Jstúan Z. Kis Somodj Antal Z. Marton Mate Z. Barrabas Jmbre Z. Gerdej Janos Z. Farkas Balas . Kadar Miklos Z. Benedek Jstúan Z. Jllies Mate L. Simon Jstúan L. Kouaczj Miklos Z. Fejerúari Gergelj Z. Peter Pal Z. Voniczj Gergelj Z. Zaz Jstúan Z. Bako Jstúan L. Gaspar Balintt Z. Bako Janos Z. Lazlo Leörinczj D. Peter Koúaczj (25r) Silod Z. Kenosi Balintt Z. Andras Loúaczj Z. Kontt Ferenczj L. Kiralj Andras L. Gieörgjfj Mate Z. Fabian Andras Z. Miklos Andras Z. Silúester Janos Z. Jmre Peter51 Sebe Peter Jobagj Lazlo Jmre Jobagj Sebe Gieorgj Jobagj Paraid L. Peterfj Andras L. Balas Miklos L. Kaczio Farkas L. Sebe Gergelj Z. Illies Jstúan Z. Koúaczj Gergelj Z. Koronkaj Peter D. Molnar Jstúan (25v) Eted L. Bako Matias L. Leörinczj Peter L. Egied Tamas Z. Czieresnies Balintt Z. Bako Jstúan L. Nagj Mihalj L. Molnos Gergelj Z. Korondj Gieorgj Z. Lukaczj Daúid L. Gedeö Jstúan L. Agoston Jmre L. Marton Janos Z: Deak Miklos Z. Abodj Balas Z. Kaczio Mate Z. Kis Peter (24v) Z. Deak Janos Z. Barrabas Janos Z: Silúester Mate Z. Hogiaj Andras Z. Pal Leörinczj Z. Janos Kaouaczj Z. Raúaz Tamas Z. Nagj Demeter Z. Mihalj Janos Z. Balintt Filep L. Jstúan Simon Z. Kis Jstúan L. Kis Ferenczj Z. Sẅkesd Pal Z. Peterfj Ferenczj L. Ola Janos Z. Felzegj Koúaczj Miklos Z. Molnos Mihalj Z. Albertt Tamas Z. Balas Janos Z. Boldisar Pal Z. Fabian Gieorgj Z: Barrabas Gieorgj Z. Koúaczj Lukaczj L. Ferenczj Matias Z. Marton Bertalan Z. Hegj Peter Z. Agoston Gergelj Z.

Farkas Janos Z. Nagj Pal Z. Ambrus Janos D. Filep Andras Z. Gieorgj Pal Z. Lazlo Mihalj Z. Czikj Gieorgj Z. Czikj Pal Z. Bertalan Lukaczj Z. Jnczie Jmbre Z. Tamas Jmre Z. Gagj Gieorgj Z. Bekeö Andras Z. Gergelj Lazlo Vagas Z. Jllies Janos Z. Mezaros Miklos Z. Ferenczi Tobias Z. Nagj Boldisar Z. Orban Peter Z. Janosi Peter . Simonfj Mihalj Z. Sandor Miklos Z. Tamas Ambrús Z. Semien Gieorgj L. Gagj Jstúan D. Rúgon Pal Z. Giepesi Janos Z. Vas Jstúan L. Foris Mihalj Z. Kis Peter Z. Sipos Pal Z. Filep Jstúan Z. Laios Antal L. Demien Boldisar Z. Tombold Mihalj Z. Andras Mihalj Z. Vezi Gergelj Z. Palfj Jstúan L. Mihalj Pal Z. Nagj Jstúan Z. Zaz Tamas Z. Jnczie Andras Sẅkeö L. Jstúan Gieorgj Z. Deak Tamas Z. Mate Hadnagj Z. Denes Gieorgj D. Kadar Gergelj Z. Hogiaj Gieorgj Z. Foris Marton D. Felbartt Antal Z. Marton Ferenczj L. Nagj Marton Z. Sebestien Peter Z. Miklos Janos L. Bertalan Leörinczj Z. Benedek Janos Z. Gieörgjfj Mate Z. Koúaczj Peter L. Koúaczj Jstúan D. Jakab Jmre Z. Varalliaj Janos L. Antal Gieörgj Z. Gieorgj Jstúan (27r) Z. Tott Peter Z. Semien Gergelj Z. Antal Gieorgj L. Czikj Peter Z. Josa Albertt Z. Bernad Janos L. Mihalj Balas L. Zeöczj Jstúan Z. Leörinczj Janos53 L. Palfj Farkas Z. Nagj Andras Z. Jnczie Gieorgj Z. Egied Andras Z. Peter Kouaczj Soljmosi Janos Jobagj Z. Felbartt Andras Kismeöd N. Vagasi Janos L. Demeter Jstúan L. Beczi Janos Z. Lukaczj Balas Z. Vas Gieorgj Z. Krestelj Janos L. Balintt Tamas Z. Vas Ferenczj Z. Vargias Jstuan L. Bertalan Mate Z. Albertt Andras Z. Varga Gergelj (26r) Zolokma Z. Erczieg Janos Z. Lukaczj Peter Z. Zaz Gergelj Z. Tott Jstúan D. Sigmond Georgj L. Patakfaluj Gergelj L. Vezi Jstúan Z. Mihalj Balas L. Marton Gieorgj L. Nemes Gieorgj Z. Bartaliús Balas Zaz Gergelj Jobagj Beczi Pal Jobagj L. Lenard Balas Z. Lazlo Antal D. Nagj Balas53 L. Biro Janos L.D. Gagj Simon Z. Gienge Pal 107 N. Gieörgj Koúaczj D. Simon Janos Z. Tamas Deak Z. Gagj Janos Z. Gal Lúkaczj (26v) Jenlaka D. Kiralj Gieorgj Z. Kerestelj Mihalj L. Kis Janos D. Kelemnfj Jstúan L. Bekeö Jstúan Z.52 Kontt Pal Z. Vas Peter L. Zaz Ferenczj Z. Tott Mihalj Z. Vas Mihalj Z. Kiralj Gieorgj Z. Foris Janos Z. Benedek Koúaczj Z. Balas Jstúan53 L. Antal Janos Z. Dios Fabian Z. Nagj Janos Z. Tamas Andras D. Koúaczj Janos L.

jakab Matias Z. Andras Leörinczj Z. Janos Koúaczj Z. Cziender Janos Z.L. Markos Janos Z. Pal Gieorgj Balintt Z. Lazlo Leörinczj L. Zabo Peter L. Jakab Balintt L. Simon Balas Simon Gieörgj Jobagj Z. Kelemen Menjhartt Z. Albertt Tamas Zabo Antal Jobagj Remete Mihalj Jobagj Zabo Benedek Jobagj Tamas Peter Jobagj Tamas Jstúan Jobagj Balint Janos Jobagj Batiz Tamas Jobagj Remete Mate Mihalj Jobagj Marton Gergelj Jobagj Oldal Janos Jobagj Barrabas Mate Jobagj Barrabas Georgj Jobagj Bogardj Pal Jobagj Kelemen Peter Jobagj Pal Peter Teörek Andras Jobagj Bartaliús Matias Jobagj (28r) Zeöke Balintt Jobagj Janos Peter Jobagj Bogardj Gergelj Jobagj Kelemen Marton Jobagj Ola Lúkaczj Jobagj Marton Balas Jobagj Sandor Janos Jobagj Marton Andras Jobagj Demetes Lukaczj Jobagj Zabo Marton Jobagj Remete Jstúan Jobagj Kemenjfaluj Balas Jobagj Ola Andras Jobagj Valo Ferenczj Jobagj Homorod Kemenjfalúa Nagj Benedek Jobagj Sido Balintt Jobagj Jakab Peter Jobagj Dakos Janos Jobagj Czikj Peter Jobagj Ambrus Mihalj Jobagj Tamas Gieorgj Jobagj Lazlo Koúaczj Jobagj Zekelj Balintt Jobagj Varga Mihalj Jobagj Orban Georgj Jobagj Varga Peter Jobagj Gergelj Tamas Jobagj Jakab Jstúan Jobagj Leörinczj Gergelj Jobagj Remete Janos Jobagj Zent Tamas Z. Varga Gergelj L. Teörek Jmre L. Biro Ferenczj Z. Mihalj Gieorgj L. Jstok Janos Z. Vaida Sera L. Simon Janos Z. Jakab Mihalj Z. Vaida Lúkaczj 108 Z. Zabo Ferenczj D. Jstúan Gergelj Nagj Janos Jobagj Z. Zabo Leörinczj Z. Mate gergelj Z. Pal Mihalj Z. Lazlo Peter L. Lazlo Gergelj L. Patakj Ferenczj Z. Jakab Janos L. Jstok Ferenczj Z. Koúaczj Gergelj Z. Kouaczj Benedek Z. Fabian Gieorgj L. Dios Jstúan Z. Mihalj Koúaczj Z. Tamas Gieorgj Z. Jakab Miklos L. Kouaczj Janos Z. Lazar Jstúan D. Zaz Gieörgj Z. Gergelj Janos Z. Gieorgj Jakab Z. Fekete Daniel (27v) Z. Palfj Peter Z. Kouaczj Miklos Z. Benedek Janos Z. Kadar Peter Z. Lazlo Jstúan L. demeter Balintt Z. Fekete Janos Z. Gaspar Tamas L. Demien Janos . Antal Mihalj Z. Ambrus Janos Z. Palhegj Jakab Z. Czioma Gergelj Z. Jstok Jstúan Z. Sándor Janos L. Palhegj Georgj Z. Andras Orban Z. Leörinczj Tamas Z. Jstok Andras Z. Jllies Miklos Farcziad L. Langos Janos Z. Koúaczj Gieörgj Z. Nagj Janos Z. Josa Gieorgj L. Palfj Pal Z. Albertt Jstúan Z. Lúkaczj Balint L. Denes Peter Z. Dios Balas Z. Kadar Miklos Z. Veres Balas L. Beczi Jstúan Giepes L. Kadar balintt Z.

Barta Leörinczj Z. Beres Gieorgj L. Bartalius Andras Mihalj56 Zeczj Jstuan Jobagj56 Z. Zabo Jstúan D. Botos Jstúan Z. Bezerend Ferenczj Z. Zeczj Jstúan Z. Kristo Peter Z. Patakfalúj Janos Z. Miklos Jmre Z. Lúkaczj Jstúan Z. Kolcziar Balintt Z. Zilúas Miklos Nagj Janos Jobagj Z. Gaspar Balas L. Koúaczj Jstúan Kereztúr Varosa L.Z. Jstúan Gieorgj L. Cziender Antal Z. Varga Mate55 Z. Janos Koúaczj Z. Palfj Balas (29v) L. Patakfalúj Jstúan Ola Janos Jobagj56 Z. Molnar Mihalj Z. Cziorre Mihalj Z. Bonczj Andras Z. Varga Janos Z. Molnar Marton Z. Markos Gieorgj Z. Zakaczj Janos Z. Miklos Marton L. Zeöúerdj Janos Betfalúa Demien Ambrús Jobagj Z. Antal Balas L. Nagj Antal Kelemen Andras Jobagj Bartok Jmre56 Lantos Balas Jobagj56 Z. Kadar Janos L. Albertt Ferenczj L. Gergelj Janos Z. Niutodj Demeter Z. Balintt Janos L. Bonczia Janos Kereztúrfalúa N. Zabo Pal (29r) KEREZTVR ZEK Z. Bozarad Andras Z. Ferenczj Jstúan (28v) Cziehedfalúa L. Jstúan Mihalj Z. Magiarosi Mihalj Z. Czifo Jstúan Z. Cziakanj Balas N. Kolúmban Leörinczj Lako Balas Jobagj Z. Hogiaj Gieorgj Z. Mate Janos Z. Kouaczj54 Mihalj Z. Balas Janos Z. Albertt Janos L. Fodor Mihalj Z. Vitalius Janos 109 . Agoston Andras55 Z. Borso Gergelj Z. Lontos Balas55 Z. Boros Janos Z. Marton Tamas L. Agiagfalúj Janos Z. Kolcziar Miklos Z. Palfaluj Bertalan L. Boer Gieorgj Z. Bartaliús Jstúan Varga Gieorgj Jobagj Z. Koczis Janos56 Z. Simon Jstúan55 Z. Barla Tamas Z. Bonczj Gieorgj Z. Leörinczj Janos L. Pal Balas Z. Gagj Jakab Z. Kolcziar Mihalj55 Lontos Mate56 Z. Jmre Janos Z. Gieorgjfj Mihalj Z. Lazlo Gergelj Z. Antal Andras Z. Lúkaczj Gergelj Z. Nagj Jstúan Z. Gieorgjfj georgj L. Kelemen Gierogj Z. Nagj Mihalj Z. Koúaczj Mihalj L.Zeöczj Marton L. Gieorgjfj Gieorgj Z. bereczjkj Janos55 Z. Jakab Janos Z. Kedej Peter Z. Koúaczj Pal Z. Ambrús Gieorgj D. Beke Janos Z. Miklosi Marton Z. Bereczjk Lazlo Z. Czifo Janos Z. Cziender Andras Z. Fodor Ferenczj Z. Simon Gieorgj Z. Gothard Ferenczj É. Antal Janos Martonos L. Zakal Andras Z. Demien Miklos Z. Bonczj Abram Z. Lúkaczj Janos Z. Gieorgjfj Lazlo Z. Lantos Mate Z. Vas Gergelj D. Jstúan Janos L. Gieorgjfj Jstúan Z.

Gergelj Janos56 D. Nagj Janos Z. Zaz Balas Patak Z. Jakab Andras Z. Balog Mihalj Z. Kadiczj60/a Benedek L. Vas Jstúan Z. Deak Gieorgj Z. Jmre Janos Z. Jmre Jstúan Z. Fabian Andras58 Z. Sebe Gergelj L. Deak Jstúan Z. Jstúan Deak Z. Zaz Jakab Z. Galfj Ferenczj L. Sofaluj Tamas Z. Aczj Mihalj 110 Z. Zabo Mihalj Z. Miklosi Pal L. Gergelj Matias L. Jstúan Gergelj Z. Leörinczj Andras Z. Vas Jstúan Denes Peter Jobagj Gagj L. Czieherdfalúj Jsak 57 (30v) Z. Zabo Peter L. Barrabas Balas Z. Lúkaczj Kelemen D. Demes Janos Z. Cziehedfaluj Andras L. Markfj Andras Z. Gieorgjfj Tamas . Boldisar Gieorgj Z. Demeter Mihalj L. Balassi Tamas Zaz Simon Jobagj L. Senie Gieorgj Z. Filep Mihalj Z. Tamasi Janos Z. Tordaj Jstúan L. Giorgjfj Tamas L. Antal Peter Z. Fabian Marton Z. Vas Benedek Z. Pal Marton Z. Talas Peter Z. Sepreödj Pal Z. Vas Balas Z. Berej Tamas L. Giorgio Mihalj60 L. Tordaj Janos Z. Antal Gergelj Z. Balintt Gieorgj L. Antal Lúkaczj L. Antal Janos Z. Abram Bertalan Z. Jstúan Janos Z. Elekes Peter Z. Malom Tamas Bezed Z. Siluester Jakab Z. Berej Peter Z. Sebestien Pal Z. Jakab Miklos58 Z. Denes Marton Z. Peterfj Mihalj L. Vas Jstúan60 Z. Vas Andras D. Gergelj Peter Z. Demeter Mihalj Z. Nagj Mihalj Keömẅes Tamas Jobagj L. Andras Koúaczj D. Cziehedfalúj Miklos Z. vaida gergelj Balassi Balintt Jobagj Z. Tordaj Mihalj Z. Gieorgjfj Pal L. Zeöczj Jstúan Z. Antalfj Mihalj L. Siklodj Pal Z. Sas Farkas L. Jakab Janos Z: Denes Pal Z. Simonfj Giorg Z. Pal Koúaczj Z. Giergio Janos L. Jstúanfj Jstúan Z. Pal Gergelj L. Soljmosi Pal D. Pipej Jstúan Z. Janosi Lazlo Vifalú L. Sebe Gieorgj Z. Sẅkesd Lukaczj N. Gothard Geörgj Z. Sebe Janos Z. Lazlo Koúaczj Z. Kereztelj Peter Z. Laios Marton Z. Filep Jstúan Z. Zebe Andras D. Jmre Mihalj Z. Jstuanfj Marton Z. Vaida Janos Gaspar Marton Jobagj Zeoczj Mihalj Jobagj Jllies Peter Jobagj Nagjlakj Tamas59 L. Mate Jstúan Z. Benedek Marton L. Sandor Jstúan L. Giorgjfj Gieorgj L.D. Leörinczj Janos Z. Nagj Janos58 Z. Gergelj Janos Z. Koúaczj Mihalj (30r) Keöres Z. Giergio Mihalj Z. Nemes Ambrús Z. Tamasi Andras D. Fanczialj Janos Z. Sebe Peter L. Aczj Janos Z. Gergelj Jstuan Z. Veölder Bertalan Z. Mihalj Peter Z. Laios Gieorgj Z. Antal Mihalj Z. Gedeö Gieorgj L. Janos Koúaczj L. Koúaczj Miklos Z. Bako Janos Z. Andrasi Peter Z.

Eöz Janos L. Jo Janos Z. Demeter Janos L. Jo Mihalj Z. Bongos Gieorgj Z.L. Benczie Ferenczj Z. Kedej Pal L. Zabo Jakab L. Eöz Pal Z. Leörinczj Mihalj L. Kelemen Jmre Zaz Jakab Jobagj L. Miklosi Peter Z. Kis Andras L. Janosi Gergelj Z. Botos Miklos L. Ambrus Janos L. Karaczion Peter L. Farkas Gergelj Z. Fodor Lukaczj Bogis Gieorgj Jobagj Nagj Kede L. Nemes Ferenczj L. Jo Balintt Z. Kerestelj Janos D. Tomori Balintt D. Nagj Lazar Bolgar Gieorgj Jobagj Z. Boros Ferenczj Z. Vas Marton Z. Nagj Janos Zitas Balas Jobagj Z. Denes Balas Z. Gabirko Marton Z. Mate Balas Molnar Peter Jobagj Cziepleö Janos Jobagj Z. Mirczie Mihalj Z. Dios Peter D. Antal Koúaczj L. Boros Jstúan Z. Lukaczj Janos (31r) Z. Varga Miklos L. Teörek Balintt (31v) Kis D. Marosi Jstúan Z. Leörinczj Ambrús Z. Varalljaj Ambrús L. Varga Peter N. Simon Marton L. Barrabas Simon Z. Galfj Mihalj L. Lazlo Jastúan Z. Simon Gieorgj Nagj Balas Jobagj Z. Ferenczj Jstúan L. Janos Deak Zent Abram L. Zederiesj Peter Z. Ferenczj Mihalj Z. Kornis Jstúan L. Gaspar Tamas 111 . Koúaczj Simon D. Jmre Andras Zaz Janos Jobagj Balassi Barrabas Jobagj Z. Zongota Janos Hidúegi Jstuan Jobagj Kalara Jstuan Jobagj Jstúan Kouaczj Jobagj Nagj Balintt Jobagj Hidúegi Janos Jobagj Z. Sigmond Gieorgj Z. Andrasi Ferenczj Z. Timar Andras Gieörgjfj Balintt Jobagj Fabian Peter Jobagj Benedek Janos Jobagj L. Denes Ferenczj D. Miklos Gergelj L. Zentkiralj Gergelj Z. Antalfj Matiasd L.61Ferenczj Mihalj Gal Mate Jobagj (32r) Tordatfalúa Kede L. Varga Jmre L. Zaz Janos Dersi Tamas Jobagj Medeser L. Fodor Jstúan Z. Balassj Janos Z. Kadar Janos Z. Bartaliús Pal L. Boros Leörinczj Z. Matias Peter L. Vas Boldisar Z. Kerestelj Gieorgj Z. Kerestelj Janos L. Ferenczj Balas Z. Vaida Janos Kobadfalúa Z. Jmre Lúlaczj Z. Leörinczj Balintt L. Mezaros Leörinczj Z. Lazlo Jmre L. Vargias Gieorgj Z. Bolgar Marton Z. Korondj Janos Z. Mihalj Jakab L. Marton Pal L. Lukaczj Gieorgj Z. Kouaczj Pal L. Osúat Janos L. Benedek Peter L. Varga Jstúan L. Andrasi Lúkaczj Z. Gorthartt Jstúan L. Miklos Janos L. Gieorgjfj Pal Nagj Mihalj Jobagj Z. Tolmaczj Gabor L. Dobaj Gergelj Ferenczj Tamas Jobagj Lukaczj Leörinczj Jobagj Andrasfalúa L. Farkas Janos Z. Ambrús Jstúan L. Fekete Pal L. Lerinczj Janos L. Leörinczj Gieorgj L. Peterfj Leörinczj L. Fekete Jstúan L.

Teörek Janos Z. Krestelj Gieorgj Z. Agoston Mihalj Keöúeczj64 Gieorgj Jobagj Z. Kerestelj Jstúan L. Balog Balintt Magiari Janos Jobagj L. Vitalius Jstúan Z. Varga Gergelj D. Varga Miklos Z. Czianj Janos Z. Demien Gieorgj Z. Vas Tamas D. Matias Peter Z. Rostas Jstuan Z. Vekas Andras Z. Veres Balas Z. Sas Gieörgj Z. Tegzes Andras Z. Nagj Balas Z. Matiús Jstúan L. Czianj Benedek Z. Filep Mate D. Balok Mihalj Z. Dobaj Pal Z. Poka Mihalj Z. Zabo Mihalj L. Lazlo Janos D. Mihalj Peter L. Búzas Pal Z. Búzas63 Miklos Z.L. Benke Lukaczj L. Tagzes Janos Z. Lukaczj Andras Z. Vizi Albertt Z. Balintt Pal Z. Mihalj Ferenczj L. Gaspar Lúkaczj Z. Leörinczj Jstúan Kadaczj L. Farkas Miklos Fogarasi Pal Jobagj Janosi Mihalj Jobagj Z. Biro Gieorgj Z. Pesti Gergelj Peter Demeter Jobagj D. Gieorgj Koúaczj Z. Esaias (33v) Kis Galambfalúa Z. Palfj Andras Z. Sas Andras N. Osúat Miklos L. Peter Simon Z. Peterfj Gergelj L. Fabian Mate Z. Kadaczj Peter Z. Zabo Andras Z. Tiboldj Daniel L. Mihalj Albartt L. Benedek Boldisar L. Mihalj Andras Z. Balassi Andras L. Gieorgjfalúj Mihalj Z. Gal Matias Z. Simon Jmbre Z. Jmbre Barrabas Z. Vitez Jstúan (33r) Rúgonfalúa Z. Benedekfj Tamas Nagj Galambfalúa Z. Foris Janos D. Zalaj Antal L. Kolúmban Janos Z. Koúaczj Janos Z. Jstúanfj Markos Z. Gal Jstúan Z. Gaspar Balintt Z. Betes Mate Z. Nagj Benedek Z. Demien Andras L. Balassj Andras L.62 Bartos Mihalj Jobagj Z. Balassi Lúkaczj 112 Z. Ferenczj Gergelj Z. Barla Peter Z. Zabo Gergelj Z. Buzas Janos D. Kadiczj Balintt Z. Czienker Mihalj L. Sigmond Janos Z. Magiari Tamas D. Vas Janos Z. Siel Andras Z. Gieorgj Koúaczj L. Gaspar Peter Z. Nagj Leörinczj Z. Barrabas Gieorgj (32v) Z. Peterfj Jstúan Z. Gaspar Janos Magiari Janos Jobagj Z. Antalfj Janos Z. Czikj Janos . Teörek Bertalan Z. Veres Miklos D. Nagj Orban Z. Oklandj Janos Z. Gegeö Mihalj Z. Zanizlo Mihalj Z. Cziezar Jstúan Z. Zeöke Georgj Z. Lukaczj Pal Z. Zeöczj Balintt Z. Barrabas Peter Barla Fabian Jobagj Z. Mihalj Ferenczj L. Veres Mihalj Z. Nagj Andras L. Veres Balintt L. Zeöczj Miklos Z. Leörinczj Peter D. Gegeö Andras Zent Miklos Z. Varga Peter Z. Fazakas Gaspar Z. Zakal Janos Z. Miklosi Pal L. Nemes Andras Z. Sigmond Leörinczj L. Nagj Peter L. Miklos Janos N. Zabo Tamas Z. Kaniadj Mihalj Z. Leörinczj Sigmond Semienfalúa Z. Menjhartt Balas D.

Simon Janos Z. Konczj Janos Z. Cikj Mihalj L. Cziejtj Marton Z. Kerestelj Mihalj L. Gierorgjfj Ferenczj Z. Matefj Lúkaczj L. Veres Peter Z. Molnar Jstúan Z. Egeteö Jstúan Z. Marosi Antal Z. Zent Gieorgj Mihalj Z. Keömẅes Peter Z. Nagj Kelemen Z. Sardj Balintt D. Teörek Andras Z. Konczj Mihalj Z. Miklos Koúaczj Z. Tordaj Ferenczj Z. Balassi Ferenczj D. Nagj Jstúan Z. Katona Mihalj Z. Fabian Jmre Z. Bereczjk Jmre Z. Marton Balas Z. Gieorgjfj Barrabas Z. Pal Georgj Z. Sipos Mihalj L. Bodaz Balas Z. Filep Jstúan Z. Botos Orban Z. Gal Geörgj Z.Matefj Zakarias Z. Filep Gieörgj Z. Simon Mihalj Z. Teöke Mihalj (34v) Kis Z. Ola Jstúan Z. Teörek Mihalj Petkj Tamas Jobagj Petkj Jstuan Jobagj Ola Lúkaczj Jobagj Tikosi Ferenczj Jobagj (34r) Cziekefalúa Z. Jktor Mihalj Ersebet N. Eördeg Balas Z. Orban Balas Z. Nemet Marton Z. Sos Andras Z. Demien Georgj Z. Zaz Pal Z. Gagj Balas Z. Dalliaj Janos Z. Gieorgjfalúk Gaspar Z. Galfj Andras Z. Simon Janos Z. Koúaczj Miklos L. Balog Jstúan Z. Zaz Janos D. Koúaczj Marton Z. Zeöke Janos Z. Sas Janos Z. Filep Andras Z. Talas Balas Z. Nagj Gieorgj L. Kis Jstúan Z. Daúid Lazlo Z. Osúat Mihalj Z. Demeter Mate65 Hideg Kút Z. Martonosi Peter Z. Varga Janos Z. Zaz Gergelj Z. Dobo Mihalj Z. Martonosi Jmre Z. Kereseö Janos L. Filep Andras kisseb Z. Varga Mihalj Z. Vadaz Lazlo L. Matefj Janos L. Lazlo Koúaczj Z. Filep Benedek Z. Egiedfj Pal Z. Nagj Tamas L. Tanczios66 Marton Z. Zaz Tamas Timafalúa Z. Zekelj Miklos L. Mate Gieorgj Z. Kazas Janos Z. Raúaj Janos Z. Egiedfj Andras Z. Jromos Gieorgj D. Hatos Janos Z. More Jstúan Z. Jakab Koúaczj Z. Dersi Janos L. Jnczie Janos Z. Vadaz Simon Z. Gal Mihalj Z. Ferenczj Jakab Z. Ferenczj Mihalj Z. Janos Jstúan Z. Ambrus Mihalj Z. Sipos Balas L. Panitj Andras Z. Balassi Andras Z.Nagj Barrabas Jobagj Z. Miklos Mihalj Z. Filep Janos Z. Geörgenj Janos Z. Kazas Gieorgj Z. Sipos Jstúan Z. Jromos Mihalj L. Tordaj Tamas Z. Mate Andras Z. Simo Mihalj 113 . Filep Balintt Z. Filep Balas Z. De Andras Z. Kis Gergelj Z. Matefj Janos Z. Martonosi Boldisar Z. Geörgenj Miklos (35r) Zent Solimos L. Bicziek Mihalj Z. Cikj Marton Z. Zaz Balintt Z. Nagj Janos Z. Filep Lúkaczj Z. Kis Mihalj Z. Leörinczj Mihalj Nagj Solimos Z. Hegedẅs Balas Z. Gal Ferenczj Z.

Cziezer Janos Z. Cziere Janos D. Pal Lukaczj D. Kalman Gieorgj Z. Gal Georgj (36r) Z. Cziere Mihalj Z. Simon Lukaczj D. Biro Jakab L. Andras Gereb Z. Sẅteö Gergelj Z. Bertalan Jakab Z. Keteö Mihalj Z. Galfj Balas Z. Gieorgj Koúaczj Z. Boer Balas Kalman Miklos Jobagj Z. Kadar Jstúan Barrabas Peter Jobagj Cziere JanosJobagj Cziere Janos Jobagj Gaspar Peter Jobagj Gaspar Benedek Jobagj Gor Ferenczj Jobagj Koczis Balintt Jobagj Andorko Tamas Jobagj Andorko Gergelj Jobagj Cziere Peter Jobagj Cziere Mihalj Jobagj Andorko Tamas Jobagj Barrabas Balintt Jobagj Z. Palottkaj Mate Z. Vaida Janos D. Zeöczj Janos Z. Mezeö Gergelj Kis Jakab Jobagj Jo Gieorgj Jobagj . Filep Gieorgj D. Palatka Ferenczj Z. Bertalan Ferenczj Z. Jmre Balas Z. Búza Miklos Z. Sakodj Gieorgj a kisseb Z. Bernad Janos Z. Molnar Gieorgj Z. Fekete Mate Z. Zekelj Lukaczj Z. Beres Janos Z. Daúid Pal Z. Gellertt Gieorgj Z. Pente Janos Z. Czikj Balintt L. Kedej Tamas Z. Kadar Mate Z. Gal Janos Z. Lukaczj Marton Z. Fodor Albertt Z. Begezi Antal Z. Boer Peter Z. Zotiori Ferenczj Z. Zabo Lukaczj 114 Simon67 Nagj Janos Jobagj Z. Zekelj Janos L. Gellertt Gergelj Z. Kadar Gieörgj Z. Tanczios Andras Z. Molnar Tamas Z. Nagj Miklos Z. Zabo Jstúan Z. Tott Andras Also Bodog Azzonjfalúa Z. Ferenczj Ferenczj Z. Mihalj Koúaczj Z.Z. Demeter Mihalj Z. Finta Jstúan Z. Leörinczj Mihalj Z. Varga Pal Z. Kosa Mihalj Z. Czikj Matias Z. Cikj66/a Janos Z. Barta Mihalj Z. Menjhartt Janos Z. Varga Andras Tanczios Balas Jobagj Koczis Balas Jobagj Koczis Jstúan Jobagj Z. Leörinczj Balas D. Jo Mihalj Z. Jakabfj Lazlo Z. Bútak Tamas L. Zilagj Jmre Z. Kozma Janos Z. Bolkos Mihalj Z. Mezeö Pal Ferenczj Georgj Jobagj Mozog Georgj Jobagj (35v) Fiatfalúa Vizekelj Z. Bú Tamas Herczieg Gieörgj Jobagj Loúaz Janos Jobagj Z. Mate Jstúan Leúaz Janos Jobagj Z. Kozma Gieorgj Z. Gal Mate Z. Lazlo Jstúan Zaz Mihalj Jobagj Z. Jakab Janos Z. Czikj Miklos Z. kedej Balas N. Magiari Mihalj Z. Bertalan Gieorgj Z. Porondj Marton Z. Fodor Peter Z. Gellertt Jstúan Z. Gal Janos a nagiob Z. Balog Janos L. Fekete Lúkaczj Z. Vaida Tamas L. Búzogani Ferenczj Z. Tordaj Leorinczj Z. Pal Andras Z. Leörinczj Andras Z. Simon Mihalj Fejer Mihalj Jobagj Z. Pente Lukaczj L. Martonos Janos Zep Miklos Jobagj Z. Kornis Marton Szakod (!) Z. Balintt Janos Z.

Bartaliús Pal Z. Marosi Balas a nagiob Z. Deak Marton Z. Marosi Janos Z. Pestj Tamas Z. Fabian Gieorgj Z. Peter Janos Z. Foldozo Mihalj Z. Jromos Lukaczj Koczis Marton Jobagj Klemer Andras Jobagj Fabian Mihalj Jobagj Balog Marton Jobagj Kouaczj Peter Jobagj Zeöczj Gieorgj Jobagj Timar Tamas Jobagj Ficzior Miklos Jobagj Koúaczj Pal Jobagj Czizer Gieorgj Jobagj Kalman Leörinczj Jobagj Zanto Peter Jobagj Feniedj Ferenczj Jobagj Demeter N. Veres Pal Lúkaczj Jstúan Jobagj Z. Albertt Mihalj Z. Vaida Janos Z. Zaz Pal Z. Cziore Marton Z. Giẅrko Janos Z. Teörek Pal Niútodj vram Jobagjainak mongia Z. Miklos Gergelj Z. Veres Andras Z. Filep Peter Z. Felseönagj Peter Z. Rosa Andras Z. Jllies Janos Z. Kozma Jstúan Z. Cziebj Jstúan Z. Gedeö Tamas Zabo Janos Jobagj Ferenczj Kouaczj Jobagj Kapolnas Mihalj Jobagj Zekeli zallas Z.Z. Jnczie Mate Sakodj Georgj Jobagj Koúaczj Simon Jobagj Orban Jmre Jobagj Z. Vaida Marton Z. Deak Jstúan Fekete Marton Jobagj (36 ) Veczike v Zalaj Boldisar Jobagj Koczis Jakab Jobagj Mika Kelemen Jobagj Tott Mihalj Jobagj Beres Malas Jobagj Tarka Andras Jobagj Magiarorzagj Janos Jobagj Magiarorsagi Balintt Jobagj Czieb L. Koúaczj Mihalj Z. Miklosi Mihalj Z. Marton Janos Z. Dolgos Gieorgj Z. Balassi Mihalj Z. Jnczie Andras Z. Miklos Koúaczj Z. Keczjkes Janos Z. Kadar Janos Z. Andras Koúaczj Z. Berto Marton Z. Gedeö Peter Z. Kedej Andras Z. Marosi Gieorgj 115 . Sigmond Jstúan Z. Botos Janos Fazakas Miklos Jobagj Molnar Mate Jobagj Molnar Janos Jobagj Bartos Tamas Jobagj Zabo Andra Jobagj Peterfj Peter Jobagj Kalman Gieorgj Jobagj Bordos Z. Timar Gieorgj Foldozo Jmre68 Z. Hegj Demeter Z. Albertt Mozes Z. Jsa Gieorgj Z. Sepsi Pal Z. Kereztúri Denes L. Marton Janos L. Kis Balas69 Zekelj Janos Jobagj Boga Jakab Jobagj (37r) Zent Z. Jszak Demeter Z. Zaz Mihalj Z. Keczikes Mihalj D. Zaz Andras Z. Jakab Janos Z. Bartos Lukaczj Z. Denes Lazlo Z. Dengeleö Andras (37v) Raúa N. Rosa Janos Z. Teörek Ferenczj Z. Balassi Jstuan Z. Kolnar Gergelj Z. Alsonagj Peter Z. Niútodj Gieorgj Z. Barrabas Gieorgj Z. Marosi Balas Z. Miklos Gergelj Z. Raúaz Janos Z. Bertalan Peter Z. Kouaczj Simon a kisseb Z. Giẅrka Andras Z. Fekete Pal Z. Simon Jstúan Z. Berton Jstúan Z. Kis Barrabas Z. Simon Leörinczj Z. Mate Koúaczj Z. Molnar Balas68 Z.

...... 15 Lo feö ................... Gergelj Ferenczj L.................................................. 101 Lo feö........................... N............ 149 Zabad Zekelj ...... N............. 389 --------------------------------------------------Czikban Nemes Ember ..... Zederiesj Janos L........... N. 166 Zabad Zekelj ......Z...... 1723 Jobagj ................... N............................................................................................................................ Marton Balas Z................................................................................................... Acziel Adam Z... N.............. 166 Zabadzekelj Vasarhelj es Bereczj kiel ............ N........... N......... 27 Lo feö .......... Janosi Gieörgj L............. N..................... Palfj Andras L................. 44 Drabantt ....... N. N..... 791 Jobagj ....................................... Siluester Andras L....... 566 Drabantt .................... Marosi Balintt Tarcziafalúa N.................................................. N................ Marton Gieorgj Z... 166 Zabad Zekelj ...................................... Aug......... Boros Peter Z.................. 724 Drabantt.................................................................................. N.................................70 Siluester Janos L.......................... N....................................................................... 24 Zabad Zekelj .......................... Andras Koúaczj Z... 1854 Jobagj........................ 1602 (42v) Summa A Harom Zeken Eskẅtt meg Nemes Ember........................................ N................. N.. 84 Jobagj.................................... Zekelj Orban Sipos Ferenczj Jobagj Múzka Mate Jobagj Zaz Jstúan Jobagj Zaz Andras Jobagj Teörek Jstuan Jobagj (38r) Nemes Ember Eskẅtt meg Vdúaheljzekben............ N.......... 12 ---------------------------------------------------Vdarheljzekben Nemes Ember ....................................... 389 11.................. N........ N.. N... N................ 1723 Jobagj ..................... N................. Mate Janos Z.................... 566 Drabantt .............................................. 519 Drabantt ....................... N.... 144 ------------------------------------------------Kazonban Lofeö........ 136 116 .......... Boer Antal L....... Keczjkes Balas Z.......... N 27 Lo Feö ............ Gegesi Menjhartt Z. N.. Mihalj Peter D..........................................

........ kijavítva: Giergj... V........ 33 SzOkl. 16 SzOkl..................... 2 -------------------------------------------------------Marosszeken Nemes Ember ...... 293: a név tévedésből kétszer szerepel....... V. nevük előtt ugyanis az N. V......... 39 Kétszer is áthúzva..... V...... 17 L.. 35 Kihúzva....... V... 287: tévedésből mind a három név után a jobbágy szó áll..... 8 SzOkl... 18 SzOkl.... 296: Kénosi..... látható.: a név tévedésből kimaradt. V... 19 Lo feö .... N.. 22 Többszörösen áthúzva.. 297: a névből Pal kihagyva....... 15 SzOkl. 13 Beres...Ezeken kiel baniaz vagion 5..... 42 Drabantt ..... a kihúzott Pal után írva.... V. N......... 4 Kihúzva............. N.......... 990 Jobagj ............... 27 Andras.......................... átjavítva: Z.. áll.. V...... 21 SzOkl.......... 36 SzOkl... 7 Daniel kijavítva: Dane. SzOkl...... 5 Lazlo. 25 Kihúzva.............. 295: tévesen jobbágynak írva.... 11 Zabad Zekelj ........ 277 Darabantt .......... kijavítva: D.... 291: tévedésből a Jhobagj szó kihagyva a két név után. N........... 20 Kihúzva.. 284: a név tévedésből kimaradt. 3 Gergelj.... 28 Z. 26 SzOkl. 292: Bernát..... V.. 155 Jegyzetek 1 2 Következik: nec non Sedis Maros... 117 ......... 295: tévedésből a név kimaradt................ a kihúzott Peter után írva. N....... N....... a kihúzott Zekelj fölé írva.... 286: Foró......... noha az eredetiben a név előtt Z áll........... 298: tévesen jobbágynak írva..... N......... 11 Antal. noha a név előtt Z..... 9 SzOkl... Baratok kiket maguknak foglaltak volt Jobagiul n. 10 Uo.... a kihúzott Deme után írva.... 37 Kihúzva...... 23 Georgj a kihúzott Biro után írva..... 191 Jobagj.... 24 SzOkl............. N.... 299: Sille............ noha az eredetiben ezek nemesek. 297: Simó. a név után Jobagj meg nincs. 38 SzOkl... a kihúzott Eördeg fölé írva... 114 Ezeknek az hete Vasarhelit lakik. 29 Kihúzva.... N....... 18 ------------------------------------------------------Girgioban Lo feö...... 293: tévesen Borsos... V.... Átjavítva: D.... átjavítva: L.. V....... 34 L............. 12 Kihúzva......... 32 Gergelj.. az negjuen egie Geörgenjhez zolgal Zabad Zekelj............. V............... 30 SzOkl.. kihúzva.. 14 Áthúzva... 19 Z. 6 Marton kijavítva: Matias....... V... 31 SzOkl........... V..

elmaradt. az eredetiben Z. 299: tévesen L. a kihúzott Gas után írva. kijavítva: L. 57 SzOkl. V. V. SzOkl. 67 SzOkl. az eredeti ellenére. 63 Búzas. 51 Kihúzva. 310: a jelzett nevek. 53 SzOkl. 306: tévesen D. V. 49 Kihúzva. kihúzva. V.. felette Andras áthúzva. 301: Dane. kijavítva: D. V. 304: a név tévedésből kimaradt. 43 Tamas. 56 Mind a nyolc név kihúzva. 44 SzOkl. 66 Panczel kijavítva: Tanczios. átjavítva: L. V. 45 Hadnagj. 118 . 69 Kis. 317: a névből Simon kihagyva. 66/a Czikj a kihúzott Mezej után írva. 311: tévesen: Pálos. tévesen kétszer szerepel. 48 Z. 60/a Galaczj kijavítva: Kadiczj. V. 303: tévedésből a Z. a kihúzott Albertt fölé írva. 70 Z. V. 307: a jelzett három név. az eredeti ellenére. 62 Kihúzva. 65 Marton kijavítva: Mate. van. kijavítva: L. 50 SzOkl. az eredetiben Z. 52 SzOkl. 46 Z. 47 SzOkl. hiányoznak. 64 SzOkl. 68 Kihúzva. Következik Jobagj.40 41 42 SzOkl. a kihúzott Boga után írva. V. 54 Kouaczj. 302: Kövics. 55 SzOkl. van. a kihúzott Lenartt fölé írva. V. noha az eredetiben itt található. 59 Tamas. 60 A jelzett két név kihúzva. V. a kihúzott Zabo után írva. 61 Z. ám alább újra előfordul. 313: Kövics. 58 A jelzett három név kihúzva.

Falúvegj Leörinczj L. Kadar Balas L. Magiarosi Pal1 Z. retj Jstúan L. Madaras Ferenczj Z. Kis Jstúan Z. Gergeljfj Jstúan L. Abodj Mihalj Z. Farkas Peter Z. Dosa Tamas D. Dosa2 Matias L. Zaz Miklos L. Albertt Janos Z. Kúron3 Tamas Z. Sipos Peter Z. Retj Pal Z. Matius Andras L. Nagj Marton Z. A Giorgio Basta által császári hűségre esketett marosszéki nemesek. Matiús Balas Z. Orban Mate L. Orban Balas L. Sinka Balintt L. Varga Matias Z. Zaz Janos Z. Lenartt Marton D. Abadj Marton Z. Siluester Peter L. Farkas Ferenczj Z. Dosa Mihalj L. 1602. augusztus 16. Jn Rationem Sacrae Caesareae Majestatis Juratorum in oppido Zekelj Vasarhelj 16 Augusti Anno Domini 1602. Bala Pal L. Madaras Jstúan (45r) Makfalúa Z. Abodj Janos Z. Dosa Benedek L. Abodj Jstúan Z. Palfj Ferenczj Z. Dosa Balas Z. Bartaliús Leörinczj Z. Kiralj Denes Z. Barrabasi Jstúan D. Seprẅdj Benedek Z. Dosa Janos L. Tott Balas Z. Antalfj Mihalj Z. So Tamas L. Abadj Leörinczj Z. Koúaczj Janos Z. Fodor Balas Z. Biro Andras L. Sigmond Gergelj So Varagia Z. Zaz Marton Z. Jmre Koúaczj 119 . Leökos Balas Z. Molnar Andras L. Jstúanfj Pal L. lófők és szabad székelyek összeírása (43v) Nomina Nobilium. Abodj Janos Z. Koúaczj Jstúan Z. Bordosi Janos L. Dosa Matias L. Matius Janos L. Lúkaczj Gieorgj Z. Nagj Barrabas L. Marton Ambrús Z. Tott Janos Z. Zentt Miklosi Janos (44v) Kibed L. Lazlo Andras Z. Biro Jstúan Z. Simonfj Peter L.4. Bala Boldisar L. Simonfj Mihalj Z. Albertt Pal Z. Primipilorum ac Libertinorum Sedis Siculicalis Maros. Fodor Antal L. (Giorgio Basta írása): Maros (44r) Zoúata Z. Regj Balas L. Orban Peter L. Horuath Miklos Magiarosi Georgj Jobagj Magiarosi Gal Jobagj More Mihalj Jobagj Z. Bernad Mihalj Z. Koúaczj Peter Z. Farkaslakj Andras Z. Sepreödj Matias Z. Zeöczj Marton Z. Koúaczj Gergelj L. Orban Janos Z. Koúaczj Ferenczj L. Peterfj Janos L. Balassi Jstúan L. Orban Janos Z. Tott Gieorgj Z. Leörinczj Balas L. Bordosi Balas D. Ban Pal Z. Boldisar Mihalj Z. Kis Balintt Gieorgj Z. Palfj Marton D. Lúkaczj Mate L. Bala Tamas Z. Orban Miklos Z. Pal Koúaczj L. Molnar Benedek Z.

Fodor Janos Ozdj Gergelj Jobagj Dobo Peter Jobagj Z. Sipos Mihalj Z. Rab Gieorgj Z. Poson Peter Z. Sigmond Hadnagj Z. Kedej Gieorgj Z. Falúvegj Andras Z. Nemes Andras L. Vas Gergelj Atosfalúa Z. Mihaljfj Jstúan L. Koúaczj Mihalj 120 Z. Benedekfj Janos Z. Kamonczj Andras Z. Czibi Mihalj Z. Kis Gergelj Z. Koúaczj Pal Z. Nagj Mate Z. Koúaczj Jakab Rab Balas Jobagj Z. Sos Tamas Nagj Jstúan Jobagj Z. Negre Mihalj Z. Veres Mihalj Z.5 Rafaj Mihalj Z. Nemes Balas Z. Abodj Mihalj N. Pal Gieorgj Z. Lazlo Jstúan Z. Falúvegj Miklos Z. Kis Balas Z. Kompott Ambrús Nagj Mihalj Jobagj Fabian Marton Jobagj Karaczionfaluj Andras Jobagj Z. Trúfan Jstúan Z. Kilien Lukaczj D. Kis Janos (46r) Zentt Z. Patkos Jstúan Zakaczj Jstúan Jobagj Korodj Andras Jobagj Beres9 Janos Jobagj . Zalaj Janos Z. Zaz Gergelj Z. Bernad Georgj Z. Jllies Jakab L. Kouaczj Marton Z. Kis Demeter L. Zekelj Janos Z. Rafaj Marton D. Nemes Mihalj Z. Gagj Andras Vadasdj6 Janos Jobagj Z. Andras Hadnagj L. Zabo Marton Z. Balog Marton Z. Vitalius Jstúan Z. Gal Leörinczj Gegesi Boldisar Jobagj Z. Mihaljfj Georgj Z. Huzar Andras Z. Balintt Koúaczj Z. Zanto Mihalj Z. Dengeleö Jstúan Z. Zentiúanj Tamas Z. Trúfan Janos Z.8 Zopos Gieörgj Jobagj Z. Sebestien Tamas Z. Gal Andras Z. Markos Janos Z. Simon Janos Z. Múzka Miklos Z. Kozma Peter Kovin Gergelj Jobagj Z. Cziki Janos Z. Húzar Miklos Z. Nagj Miklos Z. Osuat Leörinczj Z. Varga Tamas Z. Killien Andras D. Demien Jmre Z. Kamonczj Peter Z. Botos Jstúan Kereztúri Tamas Jobagj Z. Vadasdj Peter Z. Zekelj7 Mihalj Z. Vas Mihalj Z. Sos Balas Z. Lazlo Ambrus Z. Nagj Pal Z. Jakabfj Marton (46v) Haúadteö L. Veres Janos Koczis Janos Jobagj Veg Janos Jobagj Sipos Kelemen Jobagj Z. Balas Marton Z. Balog Andras Z. Kis Balintt D. Kedej Janos Zent Jstúan Z. Zekelj Peter L. Farkas Lúkaczj Z. Mihalj Deak (45v) Cziokfalúa D. Lenartt Antal Z. Nemes Gieorgj Z. Cziender4 Mihalj L. Lazar Gieorgj Z. Lakatos Janos Z. Nemes Janos Z. Kilien Jstúan Z.Z. Fodor Gieorgj Z. Falúvegj Mihalj Z. Vas Jstúan Z. Kis Mihalj Z. Kilien Lazlo L. Fazakas Marton D. Rafaj Gaspar a kisseb Gialakúta Gieörgj Z. Varga Peter Z. Gal Jmre L. Cziẅkez Janos Z. falúvegj Lazlo L. Zabo Albertt L. Osúat Janos Z. Benedekfj Gaspar L. Dosa Andras Z.

Teörek Mate Z. Zalma Janos Z. Harko Janos L. Zep Jstúan Z. Jnczie Peter Z. Magiari Jstúan Kis Geörgeni L. Lazlo Jstúan Z. Adamosi Gergelj L. Dosa Mihalj L. Zakaczj Mihalj L. Fekete Janos Somosd N. Jnczie Ambrús Z. Adamosi Peter L.13 Vinder Gieorgj Jobagj Z. Pitar Peter Z. Nagj Mihalj Z. Ola Janos Z. Balas Peter Z.11 Dobo Balintt Jobagj12 Z. Siluester Ferenczj Z. Kouaczj Miklos N. Fekete Gieorgj Z. Kis Jstúan Z. Benedekfj Jstúan Zeöúerd L. Varga Janos Z. Harko Antal Z: Matiús Mate Geöczj Z. Lazlo Jmre Z. Zalma Mate Z. Zalma Andras Z. Nagj Andras 121 . Barta Tamas L. Teke Marton Z. Demien Marton Z. Sẅkesd Gieorgj L. Domokos Gergelj L. Pal Mihalj Z. Marton Janos Lazlo Gieorgj Jobagj (47r) Z. Nagj Ferenczj Z. Janosi Janos Z. Janosi Mihalj L. Fekete Matias Z. Adamosi Mihalj L. Harko Balintt L. Botos Janos Z. Geörgenj Mihalj Z. Zalma Bertalan Z. Ferenczj Janos L. Kar Ferenczj Z. Fekete Janos Z. Kerestelj Miklos Z. Harko Peter Z. Zeöúerdfj Gergelj L. Koúaczj Jstúan Fintahaza Z. Gaspar Gieorgj L. Daúid Peter Z. Veres Jstúan Z. Domokos Janos L. Balas Janos Z. Veres Janos Z. Nagj Jakab (48r) Vaia L. Fekete Georgj Z. Dosa Gergelj Z. Kadar Gieorgj Z. Sarosi Gieörgj Z. Menjhartt Jstúan Z. Sebestien Balintt Z. Gerad Benedek Z. Siluester Janos Z: Teke Marton Z. Balog Jstúan Z. Nagj Antal L. Biro Marton Z. Nagj Jstúan Z. Berzete Miklos Kis Boldisar Jobagj Z. Nagj Marton L. Kar Gergelj Z. Gaspar Janos (48v) Haraztkerek Z. Zabo Janos Z. Kis Peter Z. Koúaczj Mihalj L. Gaspar Janos Z. Veres Mate Z. Pal Andras Z. Fodor Mihalj Z. Jnczie Janos L. Lazlo Janos Z. Aranias Andras Z. Varga Ambrús Z. Fekete Pal Z. Aranias tamas Z. Korodj Miklos Z. Kouaczj Mihalj Z. Sos Peter Z. Harko Andras L. Zekelj Janos L. Gieorgjfj Antal13 Z. Keöúesdj Gieorgj Z.Kelemen Telke Z. Koúaczj Marton D. Biro Miklos Z. Barta Leörinczj Z. Jnczie Gieorgj Z. Adamosi Balintt Z. Sẅkesd Peter L. Nemes Gergelj Z. Jnczie Janos L. Botos Marton Z. Berzete Lukaczj L. Ban Balintt 10 Zakaczj Janos Jobagj Zakaczj Jstuan Jobagj (47v) Cziokafalúa Z. Veres Ambrus Z. Janos Koúaczj Z. Fekete Mihalj Z. Sardj Ferenczj Z. Geörgenj Mihalj Z. Adamosi Janos L. Jnczie Jstúan L. Nagj Miklos Z. Botos Georgj Z.

Jnczie Janos Z. Sikej Gieorgj Ola Gieorgj Jobagj Z. Raczj Janos Z. Lúczion13/a Pal L. Tanczios Jstúan Z.15 Kezdj Balas Jobagj Kis Gaspar Jobagj Z. Gegesi Tamas Z. Balog Pal Z. Nagj Tamas Z. Peterfj Balintt Z. Pal Andras Z. Jnczie Miklos Z. Bako Lúkaczj N. Gal Janos Z. Balassi Jstúan N. Nagj Miklos L. Nagj Gieorgj Z. Zakaczj Mihalj Demeterfalúa Z. Hidegkútj Demeter Z. Nagj Jstúan Z. Jakab Boldisar D. Forraj Marton Z. Adam Peter D. Farkas Gieorgj Zent Gericzie Z. Adorianj Balas L. Lakatos Leörinczj Z. Gegesi Peter Z. Balog Balas Z. Bott Leörinczj L. Bege Georgj Z. Kadar Peter Varga Mihalj Jobagj Lazlo Georgj Jobagj Sipos Jstúan Jobagj Lúczion Ferenczj Jobagj Menesagj Ferenczj Jobagj Magiari Peter Jobagj Dobraj Gieorgj Jobagj Kis Mihalj Jobagj L. Peterfj Mate L. Nagj Demeter L. Koúaczj Janos Z. Jakab Mihalj Z. Bertalan Marton Rontas L. Keöúesdj Pal Z. Girgiaj Mihalj L. Koúaczj Ferenczj Z. Baczjko Mihalj L. Nagj Kristoph Z. Lúkaczj Demeter (49v) Nagj Sẅketfalúa L. Nagj Jstúan L. Nagj Mihalj14 (50r) Andrasfalúa N. Veres Balintt Molnar Janos Jobagj Z. Deak Janos D. Zabo Janos Z. Zabo Marton L. Zekelj Peter Z. Jakab Andras Z. Bako Jstúan L. Biro Janos Vadasd Z. Deak Janos Z. Bende Peter Z. Patkos Gergelj Z. Sigmond Peter Z. Bedej Mihalj Z. Gal Peter Z. Fodor Jstúan Z. Aranias Gieorgj Z. Adorian Jstúan D. Magiari Janos Z. Czibi Gergelj D. Zabo Gieorgj Z. Czillag Gergelj Z. Nagj Peter Z. Kadar Pal Z. Balog Mihalj Z. Forgaczj Janos Z. Boer Balas Z. Nagj Peter Z: Boros Mihalj L. gal Balas Z. Zekelj Janos Z.13/b Cziako Janos Jobagj Z. Dobos Marton (49r) Zentt Z. Cieh Tamas Z. Bone Gergelj Z. Zep Benedek Z. Nagj Jstúan Kis Adorian L. Bedej Mihalj Z. Czionka Leörinczj Z. Koúaczj Andras Z. Magiari Mihalj Z. Zabo Ferenczj Z. Zabo Ferenczj13 L. Gegesi Benedek Z.Z. Koúaczj Gieorgj Z. Nagj Gieorgj Z. Kaczio Pal D. Horúat Janos L. Ban Mihalj L. Gegesi Marton Z. Nagj Balint L. Koúaczj Jstúan Z. Balassi Gergelj Z. Hegj Miklos Simon Andras Jobagj Z. Miklos Mihalj . Gieorgjfj Jstúan Z. Nagj Benedek Z. Kouaczj Marton Z. Koúaczj Gergelj 122 Adorian Z. Zeöke Matias Z. Farkas Mihalj Z. Kelemen Andras D. Nagj Peter Z. Bedej Benedek Z. Moczi Ferenczj Bede L.

Marosi Jstúan Jobagj Geöczi Mihalj Jobagj Kezdj Miklos Jobagj Z. Ferenczj Janos Z. Zabo Janos Z. Tamasi Janos Z: Nagj Fabian D. Varga Jstúan Z. Kasa Demeter Z. Mihalj Albertt L. Fabian Balint Z. Kis Pal L. Gegesi Matias Z. Vaida Jstuan Sepreöd Z. Jakab Demeter Jakab18 Z. Teökes Janos Z. Peter Matias Z. Jakab Mate D. Sipos Gergelj Z. Gieorgjfj Janos Z. Teökes Andras L. Kis Pal Z. Ferenczj Jstúan Z. Mezaros Lukaczj L. Denes Tamas Magiaros Z. Ferenczj Jstúan Z. Mate Pal Z. Vaida Mihalj Z. Mate Gergelj L. So Mihalj Z. Hegj Lúkaczj Z. Gaspar Peter Z. Rigmanj Ferenczj Zentt Jmre Z. Jakab Mate Z. Sido Mihalj Torbozlo L. Gieorgjfj Leörinczj Z. Tanko fabian L. Lazlo Peter Z. Gieorgjfj Balas Z. Lazlo Janos Z. Nagiob Simonfj Mihalj Z. Nagj Pal L. Kis Peter L. Demeter Janos L. Vas Peter L. Lazlo Janos Z. Nagj Peter Z. Megies Tamas (51r) Z. Nagj Janos L. Lazlo Janos Z. Vas Jstúan Z. Saitos Janos Z. Tamas Andras L. Jakab Jstúan Z. Tanczios Janos16 Z. Gaspar Leörinczj L. Kis Mihalj Bere Z. Veres Mate Z. Balassi Jstúan (50v) Geges Z. Kis Matias L. Horúat Balintt Z. Tamasi Peter Z. Koaúczj Janos D. Poson Ambrús Z. Kis Janos L. Kerekes Balintt Z. Ferenczj Andras Z. Cziok Matias Z. Zabadj Tamas Z. Bereczjkj Boldisar L. Zeöke19 Gieorgj L. Suba Janos Z. Lazlo Peter Zentt Simon Z. Czizer Mate Rigman Z. Zabo Ferenczj Z. Lazlo Jstúan L. Horuat Miklos Z. Benedekfj Andras L. Simonfj Miklos Z. Bako Peter Cziepan Balas Jobagj Cziepan Tamas Jobagj Z. Bako Gergelj Z. Gieorgj Balas L. Kis Balas Z. Bereczjkj Gieorgj L. Lazlo Mihalj (51v) Abad L.17 Biro Gaspar Z. Nagj Mihalj Hegj Balas Jobagj Zekelj Jstuan Jobagj Balintfj Jstúan Jobagj Z. Nagj Lúkaczj Z. Simonfj Bertalan Z. Jobagjtelkj Jstúan Z. Dosa gergelj Z. Simonfj Mihalj Z. Pal Jstúan Z. Kezenesi Demeter D. Kadar Fabian Z. Bereczjkj Tamas Z. Jstúanfj Mihalj L. Sẅkesd Jstúan Z. Mate Balas Z. Poson Jstúan Z. Nagj Boldisar L. Czizer Gaspar L. Nagj Gergelj Z. Lúkaczj Mihalj20 123 . Gierogj Ambrus L. Leörinczj Mihalj Z. Mihalj Biro L. Pal Mate Z. Barta Simon Z. Kis Peter Z. Nagj Mihalj L. Zaz Antal L. Kasa Gieörgj Z. Balassi Janos Z.

Kendej Mihalj L. Zabo Janos Z. Dorombolj Miklos Z. Erdeö Gal Z. Janosi Jmre Z. Tott Ferenczj22 Z. Domokos Balas D. Kouaczj Matias L. Tott Pal Z. Varga Antal D. Palfj Andras Z. Marton Gieorgj Z. Nagj Miklos 124 Z. Kis Matias Z. Palfj Janos D. Erdeö Menjhartt Z. Salat Boldisar Z. Pal Mihalj Z. Bartalius Tamas Z. Fodor Gergelj L. Kaczio Jstúan L. Deak Pal Kendeö Z. Gal Jstúan L. Kerestelj Andras Geörgenjhez zolgal (53r) Remete Z. Gieorgj Janos Z. Teökesi Andras Z. Horúath Jstúan Kis Janos Jobagj Bakos25 Georgj Jobagj Vas Gieorgj Jobagj Kereztúri Balas Jobagj (52v) Maia Z. Vas Jstúan Z. Mihalj Ferenczj L. Maiaj Peter L. Bereczj Tamas Z. Zekelj Jstúan D. Orban Andras Z. Simon Jstúan L. Gieorgjfj Peter Z. Koúaczj Balintt Markod Z. Kis Marton Z. Nagj Miklos Z. Krestelj Janos L. Nagj Janos Z. Kis Peter Z. Zanczialj Gieorgj L. Dorombolj Benedek Z. Bereczj Antal Z. Nagj Tamas L. Janosi Tamas Z. Mate Jmre L. Búzas Mihalj21 Z. Aúadj Demeter Z. Kouaczj Peter Z. Gal Miklos Z. Balog Benedek Z. Nagj Ferenczj D. Koúaczj Simon L. Siluester Janos Geörgenjhez zolgal D. Gal Menjhartt Z. Kis Jmre L. Barta Antal L. Zeöke Peter L. Erdeö Mihalj Z. Varga Janos Z. Jzlaj Tamas L. Marton Miklos Mik Haza Z. Albertt Marton L. Bartalius Peter Z. Janos Deak L. Vas Mihalj Z. Ferenczj Andras L. Vas Demeter Z. Zeöke Tamas Z. Salat Gieorgj Z. Torda Lukaczj Z. Tamas Deak L. Bartalius Janos Z. Marton Janos Z.26 Kerestelj Jstúan Z. Janka Mihalj L. Orban Janos L. Siklodj Gaspar L. Keczietj Benedek D. Sẅkesd Gieorgj Z. Simon Peter Z. Varga Pal L. Zekelj Miklos Geörgenjhez zolgal . Filep Janos L. Simon Miklos D. Nagj Miklos Z. Marton Janos Z. Mocziari Gergelj (52r) Selie Z. Nagj Peter Z. Gieorgj Pal L. Lazlo Mihalj Z. Barrabas Jstúan Z.23 Cziontt Peter Kereztúr N. Janosi Peter Z. Zabo Janos Z. Nagj Janos Z. Koúaczj Balintt Z. Domokos Gieorgj a kisseb L. Kakúczj Jstúan Z. Sẅkesd Janos Z. Kosa24 Andras L. Teökes Balintt Z. Zeöke Leörinczj Z. Domokos Gieorgj L. Albertt Koúaczj L. Nagj Peter L. Balog Peter Z. Fabian Gieorgj Z. Palfj Filep D. Barrabasi Janos Z. Veres Balas L. Galfj Ferenczj Z. Maiaj Janos L. Domokos Ferenczj Z. Teökes Tamas Z. Cziontt Mihalj Z. Zekelj Balas D.L. Ferenczj Peter L.

Janosi Gieorgj Geörgenjhez zolgal D. Bereczjkj Benedek Z. Fazakas Janos Z. Nagj Miklos Z. Lazlo Gergelj D. Sofaluj Balas27 Geörgenjhez zolgal D. Fodor Peter Z. Peterdj Ferenczj Z. Cziombor Jakab L. Varga Andras Z. Varga Andras Z. Koloman Janos Z. Sofaluj Peter28 Geörgenjhez zolgal D. Zaz Jstúan Jobagjtelke Z. gergelj Jstuan Z. Aczj Marton Geörgenjhez zolgal D. Fodor Mihalj Z. Bereczj Pal Keözúenies L. Búza Jmre L. Deak Mihalj Z. Zekelj Benedek Z. Pentek Benedek Z. Nagj Simon L. Simon Andras Z: Koúaczj Mihalj Z. So Janos Z. Georgj Andras Z. Kis Mihalj N. Koloman Gieorgj Z. Koloman Mate Z. Balintt Kouaczj Geörgenjhez zolgal D. Lazlo Miklos Z. Koúaczj Antal Z. Gal Menjhartt Geörgenjhez zolgal Z. Janosi Mihalj Bereczj Andras zalag[os] Z. Jnczie Gergelj Z. Kis Pal Geörgenjhez zolgal D. Nagj Pal Z. Simon Janos Z. Andras Kouaczj Geörgenjhez zolgal D. Janka Filep Z. So Antal Z. Ferenczi Pal Z. Vas Tamas Geörgenjhez zolgal D. Mate Miklos Geörgenjhez zolgal D. Bakoczj Janos Z. Kis Mate Z.D. Molnar Miklos Z. Vezelj29 Peter D.30 Janosi Gal Z. So Jstuan Geörgenjhez zolgal D. Tamas Jmre Z. Zekelj Jstúan 125 . Zabo Peter L. Bereczjkj Tamas Geörgenjhez zolgal D. Zekelj Gaspar Z. Orban Denes Z. Pete Miklos Z. zolgal Tolnaj Andras Geörgenjhez zolgal Boldisar Jakab Geörgenjhez zolgal Kibedj Andras Geörgenjhez zolgal Boldisar Matias Geörgenjhez zolgal Mosonj Balintt Geörgenjhez zolgal Farkas Matias Geörgenjhez zolgal Cziegeö Miklos Geörgenjhez zolgal Balog Balintt Geörgenjhez zolgal Kis Mate Geörgenjhez zolgal Ereös Gergelj Geörgenjhez zolgal Domokos Bertalan Geörgenjhez zolgal Erdeö Gergelj Geörgenjhez zolgal Ferenczi Gieorgj Geörgenjhez zolgal Bako Leörinczj Geörgenjhez zolgal Farkas Peter Geörgenjhez zolgal L. Kis Tamas Geörgenj Drabant. Filep Miklos L. Gieorgj Balas Geörgenjhez zolgal L. Marton Miklos Z. Nagj Mihalj Geörgenjhez zolgal D. Bereczjkj Peter Z. Sofaluj Antal Geörgenjhez zolgal D. Nagj Jmre Z. Mengeczj Jstúan L. Kis Mihalj Z. Czizer Ferenczj Z. Pentek Matias Z. Osuat Andras Z. Koloman Gergelj Z. Zabo Janos Z. Nagj Balas D. Bodonj Jmre L. Kaouesdj Andras Búza Haza L. Gieorgj Tamas Geörgenjhez zolgal D. Kolumban Balas (53v) Demien Haza Z. Koloman Tamas Z. Koúaczj Miklos Z. Bako Matias D. Balog Tamas Geörgenjhez zolgal Haúad Z. Ferenczj Pal Z.

Zabo Balintt Z. Sebestien Janos Z. Kerestelj Bertalan 126 Z. Zabo Jstúan Z. Varga Boldisar Benedek Janos Jobagj Tott Andras Jobagj Kis Mihalj Jobagj Z. Ban Tamas Z. Matias Peter D. Nagj Jstúan L. Nagj Andras Z. Zeöke Gieorgj Z. Peter Deak L. Bako Jmre D. Kis Janos Z. Jnczie Balintt Z.(54r) Hodos L. Jakab Balas Z. Zakaczj Jstúan Z. Nagj Lúkaczj D. Zaz Janos Z.30 Kellien Marton Z. Adam Boldisar Z. Kenieres Peter Z: Kar Gieorgj Z. Huzar Peter Geörgenjhez zolgal L. Koúaczj Pal L. Molnar Jstúan Z. Matias Georgj Z. Zilagj Jakab Z. Teörek Balas Z. Zeöcz Mihalj Z. Jllies Ambrús Z. Barrabasi Janos L. Janka Mihalj L. Orban Mate Z. Gergelj Andras Z. Sardj Janos Z. Demeter Deak Lakat32 Z. Ban Peter Z. Katona Mihalj Z. Kis Jmbre Z. Teörek Janos Z. Mate Denes Z. Daika Miklos (55r) Jobagjfalúa N. Jlliesi Mate D. Mihalj Mihalj Z. Geörgjfj Janos Z. Zaz Mihalj D. Varga Janos Zerda L. Tott Balas N. Janka Janos Z. Cziegeö Leörinczj L. Siluester Gieorgj L. Huzar Jmre Z: Fogad Matias D. Bala Ambrus Geörgenjhez zolgal D. Barrabasi Ferenczj L. Nagj Janos L. Zabo Mihalj Z. Gieorgj Deak Z. Kis Marton D. Bala Leörinczj D. Zaltelkj Balintt Z. Kis Gergelj L. Kardos Balas (54v) Vadad L. Janka Gieorgj Z. Nagj Mihalj Ehed L. Barrabasi Balintt Geörgenjhez zolgal L. Marton Janos Z. Nagj Demeter Z. Balog Janos Z. Sepsi Marton Czikfalúa N. Zabo Miklos L. Zabo Gergelj Z. Jzlaj Peter Z. Nagj Gaspar D. Kenieres Janos L. Zombat Gergelj Z. Jzlaj Miklos Z. Zalma Lukaczj D. Matiasi Peter L. Fabian Lazlo Jzlo L. Kenieres Mihalj Z. Koúaczj Mihalj Z. Farkas Pal Z. Cziok Tamas Z. Gieorgjfj Mihalj Z. Tamasi Peter Z. Kis Gieorgj Z. Czianj Gaspar N. Nagj Gieorgj Z. Bertalan Peter Z. Varga Daniel Z. Bereczjkj Georgj D. Ban Jstúan . Nemet Balintt Czik Zent Marton (!) Z. Balintt Lukaczj Z. Kis Jmbre Z. Czianj Gieorgj N. Nagj Albertt D. Geörgjfj Janos Z. Barrabasi Tamas Geörgenjhez zolgal D. Nagj Simon Z. Mate Jstúan Z. Molnos Jstúan Z. Abodj Jmre Z. Zabeni (!) Ferenczj Z. Koúaczj Gieorgj D. Tott Ferenczj Z. Kerestelj Matias Z. Kerestelj Bertalan a kisseb Z. Bako Gieorgj Z. Bertok Gaspar Z. Sebestien Mihalj31 Z. Mate Miklos L. Kenieres Tamas Z. Nagj Gieorgj L. Kardos Gieorgj Z.

Kadar Mihalj Nagjlakj Mihalj Jobagj Zentt Lazlo Z. Tompaj Gieorgj L. Jsa Andras D. Sigmond Mate Z. Janos Deak Antos Pal Jobagj (56r) Balinttfalúa Z. Katona Mihalj Z. Veres Janos Z. Nagj Pal Z. Cziúka Balas Z. Czionka Jstúan Z. Veres Janos Z. Fodor Gieorgj Z. Gal Janos Z. Domokos Jmre Z. Ozdj Pal L. Gardaj Tamas Z. Jakab Janos L. Patakj Gergelj Z. Nagj Pal Z. Zekelj Lazlo Z. Veres Mihalj Z. Siski Gergelj Z. Gal Marton Czierefalúa N. Tamasi Janos L. Czionka Gieorgj Z.Tompa L. Varga Balas Z. Koúaczj Peter Z. Marton Deak L. Bondj Janos Z. Zabo Janos L. Zekelj Gieorgj Z. Kis Jstúan L. Nagj Janos L. Zabo Jstúan Z. Nagj Miklos Z. Zerdaj Mihalj Z. Bandj Andras Z. Kis Andras Z. Giereö34 Janos Z. Tibarczj Gieorgj Z. Veres Ambrús Z. Domokos Georgj Borso Leörinczj Jobagj (56v) Akosfalúa L. Dauid Janos Z. Bogos Andras Z. Nagj Gergalj Z. Nagj Peter Z: Fekete Peter L. Bartalius Mihalj Z. Aranias Benedek Z. Siger Sigmond Z. Daraj Marton L. Bodor Mihalj Z. Baba balintt Z. Biro Gieorgj Z.32 Kis Gaspar Jobagj Kardos Andras Jobagj Magiari Jstúan Jobagj Veres Mihalj Jobagj Czikj Gieorgj Jobagj Magiari Pal Jobagj N. Gal Georgj Z. Sẅlej Peter L. Kadar Gieorgj Z. Fazakas Peter Moniat Antos Mihalj Jobagj Boer Jstúan Jobagj Z. Bandj Mihalj L. More Lúkaczj Z. Galfj Mate L. Kosa Gieorgj Z.32 Kouaczj Mate Jobagj Koúaczj Gieörgj Jobagj Gaspar Balintt Jobagj Zentt Benedek L. Zilagj Pal L. Zabo Ambrus33 L. Farkas Pal Z. Veres Janos D. Denes Jstúan Z. Sepsi Gieorgj Z. Nagj Andras Madaras N. Marton Janos Z. Benedekfj Albertt D. Barta Jstúan L. Gieorgj Janos L. Fekete Marton Z. Jsa Mate Z. Nagj Mate (55v) Galfalúa Z. Ozdj Gieorgj L. Nagj Jakab Z. Ferenczj georgj Lakfeoldj Peter Jobagj Kis Leörinczj Jobagj Molnar Andras Jobagj Magiari Janos Jobagj Nagj Georgj Jobagj 127 . Czikj Andras L. Kosa Peter Z. Falúkeözi Jllies D. Nagj Bertalan L. Kosa Balintt Z. More Boldisar Varga Balintt Jobagj Z. Kosma Peter L. Nagj Marton Z. Daika Jstúan Z. Kouaczj Mihalj Z. Botos Gal L. Nagj Leörinczj Z. Ferenczj Janos Z. Sos Jstúan Seczj Marton Jobagj L. Zekelj Antal Z. Siklodj Andras L. Sipos Gergelj Z. Matias Pal Z. Ferenczj Mihalj Z.

Jako Marton Z: Palfj Andras Z. Zekelj Peter Z. Koúaczj Peter Z. Zabo Janos Z. Azalos Leörinczj Z. Tẅsi Pal Z. Bakos Pal (57v) Leörinczifalúa Z. Nagj Janos Z. Meleg Andras Z. Zekelj Peter D. Azalos Marton Z. Raúaj Janos Z. Czikj Balas Haidú Gieorgj Jobagj D. Josa Koúaczj Z. Veres Balas Z. Apa35 Balas Z. Peteö jakab Z. Nagj Miklos Z. Geöbel Marton Varga Janos Jobagj Kereztúr Z. Jmre Janos Z. Fekete Gaspar Niarad teö Z. Fekete Gaspar Fabian Marton Jobagj Molnar Mihalj Jobagj Peteö Mate Jobagj L. Tẅsi Mihalj Z. Borzas Balas Z. Borsos Balintt Z.Folifalúa Z. Zep Janos Z. Daúid Albertt Z. Korodj Mihalj Z. Varga Andras Z. Bakos Peter Kakasd Z. Benkeö Gieorgj . Barrabas Janos Z. Czikj Gieörgj Koronka Z. Zeles Mihalj Lúkafalúa Z. Sos Miklos Z. Peteö Andras Z. Azalos Peter Z. Benkeö Jstúan D. Osúat Mihalj Z. Zep Jakab Z. Nagj Janos Ozdj Jstúan Jobagj Gaspar Balas Jobagj Nagj Antal Jobagj 128 Z. Bott Balintt Z. Janosi Benedek Z. Gaspar Janos Boitos Gieorgj Jobagj Boitos Mate Jobagj Z. Tẅsi Jllies Z. Bott Marton Z. Jmre Antal Jlendfalúa Z. Kouaczjtalan Jmre L. Nagj Janos Z. Sos Peter D. Veres Balintt Z. Gal Marton D. Markos Mihalj Z. Janosi Peter a kisseb Karaczionfalúa Z. Nẅgj Miklos Z. Nagj Balas Z. Nagj Jstúan Z. Veres Peter Bodon Bodonj37 Z. Barta Pal L. Azalos Jakab Z. Zekelj Janos Z. bakos Mihalj D. Benkeö Gieorgj Z. Bartok Pal Z. Nagj Matias Z. Kouaczjtalan Marton D. Daújd Andras Z. Gelerd Mihalj Z. Sos Janos Z. Josa Mihalj Z. Gelerd Janos D. Nagj Peter Z. Búsi Peter L. Gogan Jstúan Z. Nagj Mihalj Haidú Balintt Jobagj (57r) Zentt Ozdj Balas Jobagj Z. Erdeös Janos Z. Nagj Balintt Z. Kẅuaczj Mihalj Z. Ban Tamas Z. Zekelj Jstúan Z. Horuat Marton Z. Azalos Gieorgj Z. Peteö Lukaczj Z. Nagj Mihalj Z. Veres Ambrús Z. Azalos Marton Z. Denes Peter 36 Z. Meleg Peter Z. Orban Miklos Z. Azalos Matias (58r) Megiesfalúa Miklos Z. Kolia Mihalj Z. Tẅsi Mihalj L. Kakasi Balintt Z. Nagj Mihalj (58v) Czibafalúa Z. Darabant Matias Z. Bone Jstúan Z. Kakasi Mihalj Z. Bertalan Jstúan Z. Feier Gieorgj Z.

Gieorgjfj Jstúan L. Gieorgjfj Gieorgj Z. Palfj Balintt Z. Bako Gergelj Z. Molnar Balas Kebele L. Jadj Benedek L. Sos Jllies Jakab Pal Jobagj Z. Sebestien Mihalj41 L. Veres Pal Z. Teökes Mihalj L. Janka Leörinczj Z. Kadar Tamas Z.37 Fekete Ferenczj Jobagj Z. Jadj Peter Z. Bako Pal Z. Tott Miklos Zabo Andras Jobagj Z. Mate Jmre 37 (59r) Z. Bosi Pal Z. Kerekes Marton Fodor Tamas Jobagj Kis Ferenczj Jobagj Kolcziar Janos Jobagj Fodor Gergelj Jobagj Koczis Tamas Jobagj Kakas Janos Jobagj Tofalúa Z. Varga Mihalj Z. Kis Peter Z. Peterfj Mate Z. Janka Jstúan38 L. Madfel Lukaczj Z. Kelemen Mihalj Z. Kis Tamas 129 . Tompaj Peter Z. Kis Gaspar Z. Ban Jstúan Z. mezeö Gaspar Z.37 Bosi Mihalj Jobagj Jed Z. Markos Gieorgj Z. Sẅkesd Benedek Sard (59v) Moson L. Orban Leörinczj Lako Marton Jobagj L. Bosi Lukaczj L. Nagj Jstúan Z. Nagj Gergelj Z. Gieorgjfj Janos Z. teörek Peter Barrabas Janos Jobagj Balas Gergelj Jobagj Nagj Simon Jobagj Bejte Janos Jobagj Zentt Leörinczj Z. Nagj Mate Z. Palfj Marton L. Tott Andras Z. Zegeö Ferenczj Z. Farkas Gieorgj Z. Nagj Marton L. Kantor Gieorgj Z. Orban Miklos L. Nagj Mihalj Z. Bosi Balas Z.43 Elek Ferenczj Jobagj Tott Jmre Jobagj Czieid Z.43 Molnar Jstúan Jobagj Z. Músa Janos Forika Demeter Jobagj Rakosi Peter Jobagj Gieörgj N. Orban Balas Zentt Júan Z. Nagj Gergelj Z.43 Tott Janos Jobagj Z. Veres Jstúan Bosz Z. Zalaj Andras Z. Ban Benedek L. Peterfj Marton Z. Mocziari Jstuan Z. Kardos Jakab Z. Galfaluj Janos L. Tompaj Peter Z. Kantor Jstúan Z. Zengiel Janos L. Lako Mate Z. Nagj Marton42 Kardos Mihalj Jobagj Deak Mihalj Jobagj Z. Erdeös Andras Z. Lukaczj Gergelj Z.39 Zekelj Tamas Jobagj Beö L. Siluester Gieorgj Nagj Mihalj Jobagj Z. Kis Peter Z. Nagj Balas Bako Jstúan Jobagj Veczie Z.43 Nagj Janos Jobagj Z. Nagj Demeter L. Kadar Benedek L.Z.40 Nagj Marton Agard L. Sardj Peter Z. Jstuan Deak Z. Vjfaluj Janos Z. Horuat Marton Z. Janosi Gergelj Z. Kaczio Janos Z. Gieorgjfj Jmre Kutas Miklos Jobagj (60r) Zentt Foris Gaspar Jobagj Z. Kezdj Ferenczj Z.

Zekelj Gieörgj Z. Santa Janos L. Barrabasi Jstúan L. Magiari Jstuan (60v) Kal L. Boer Mihalj Jkland Z. Peteö Jllies Z. Egerhazi Balas Z. hogj zekelj feolden laknak. Lazar Leörinczj Z. Koúaczj Marton Z. Mate Gieorgj Z. Eördeög46 Miklos Z. Koúaczj Miklos Z. aztt mongiak.Z. Degj Matias Z. Kar Gieorgj L. Farkas Miklos Malomfalúa Z. Bonta Janos Z. Ferenczj Gieorgj Z. Lazar Mihalj Z. Zabo Miklos Z. igazicziak ez vtan (62r) Mezeö Madaras Z. Nagj Matias D. Haido Gaspar L. Kis Jstúan Z. Bala Gaspar45 Z. Nagj Ferenczj Zaz Mihalj Jobagj44 Z. Cziúba Mihalj Z. Koronka Mihalj Vraj Z. Kis Jstúan (61v) Bergenie Z. Nagj Gaspar Z. Gieke Tamas Z. Kis Jstúan Z. Mosonj Mihalj Z. Koúaczj Andras D. Rúd Andras (61r) Ernie L. Erdelj Andras Czit Zent Júan Z. Gabonas Gergelj Z. Gieörgj Janos L. Tott Peter Z. Kis Miklos Z. Kapor Janos Tott Mihalj Jobagj D. Túri Janos Z. Peteö Balintt . Zagos Jstúan47 Gerebenes Markos Balas Zahari Mihalj Jriúan Peter Santa Lúkaczj Tonie Peter Haido Peter Ztanko Simon Malaj Triff Bodgan Gabor. Kis Ferenczj L. Zep Janos Z. Vaida Simon Z. Gabonas Janos Z. Kamútj Georgj Z. Bethlen Gieörgj D. Kis Matias Z. Kelemen Janos Z. Sos Janos Z. Kis Janos L. Agoston Jstúan Z. Deseö Jstúan Z. Kerekes Gaspar Z. Siko Janos Z. Gabor Menjhartt Z. Galfj Andras Z. vagion Contentio felleöle. Ezek olahok mind. Kalman Mihalj 130 L. Kis Balintt Z. Zabo Janos Z. Keömez Matias Z. Bala Gaspar L. Boer Mihalj Z. Agoston Janos Z. Bandj Mihalj Z. Halaz Tamas D. Gieorgjfj Jstuan D. Nagj gieorgj L. Balassi Janos Kis Gieörgj Jobagj Z. Koronkaj Janos L. Kis Miklos Z. Geörgenj Janos L. Vaida Jstúan Z. Vadadj Pal Z. balog Mihalj L. Sos Mihalj Z. Fabian Jstúan Z. Simon Janos Z. Koúaczj Peter D. Almadj Gergelj Z. Nagj Gieorgj Z. Nagj Andras Z. Cziúba Janos Z. Boros Leörinczj Z. Kis Balas D. Orban Ferenczj Z. Eördeg Gaspar L. Ferenczj Pal Z. Kis Gieorgj Z. Andrasi Miklos Z. Tott Mihalj Band Z. Siko Jstúan L. Hegedẅs Marton Zekes Z. Erdelj Balas Z. Balog Janos Z. Simon Lúkaczj Z. Geörgjfj Janos L. Zaz Jstúan L. Tott Matias Z. Jzlaj Demeter Z.

Deak Tamas Z. Tanka Gieorgj Z. Foris Gieorgj Z. Jlliesi Georgj Z. Tott Balas Z. Kezeg Georgj Z. Demien Pal L. Palatkaj Janos Z. Czieter Balas Z. Zabo Mihalj Z. Vas Pal Z. Nagj Benedek Zentt Kiralj L.50 Soliom Miklos Z. Barta Miklos Z.Z. Nagj Mihalj Z. Kobak Pal Z. Bodor Janos Z. Nagj Kelemen Z. Somliaj Gieorgj Z. Adorian Andras Z. Tott Janos Z. Bako Tamas (63v) Z. Siko Pal Z. Geöczi Janos Z. Vas Balas Z. Zabo Jstuan Z. Zabo Marton (62v) D.49 Barla Tamas Jobagj Z. Teörek Janos Z. Sipos Gaspar Z. Pasit Gergelj Z. Gal Marton D. Kis Jstúan Naznanfalúa Z. Haidú Mihalj Z. Orban Georgj Zabed Z. Molnar Jstuan Z. Zaz Janos Z. Nagj Andras Z. Kis Peter Z. Deak Leörinczj Z. Osuat Mihalj Z. Kis Tamas Z. Mester Mate Z. Dragj Balas L. Nagj Janos Z. Veres Andras Z. Nagi Lazar Ola Janos Jobagj Suljok Peter Jobagj (63r) Z. Demien Peter Z. Zilagj Andras Fabian Balas Jobagj Nagj Jakab Jobagj Peter Leörinczj Jobagj Z. Nagj Gergelj 131 . Ola Ferenczj Z. Kegiosi Miklos Z. Nagj Mihalj Z. Peteö Markos Z. Kalman Janos L. Haidú Mate Z: Barta Andras Z. Jstúanhazi Mihalj Z. Nagj Albertt Z. Zekelj Matias Fele D. Farago Simon Z.49 Deak Marton Jobagj Z. Hamar Mihalj Z. Jnczie Andras Borza Zeg Z. Bene Ambrús L. Pasit Antal Z. Kis Pal Z. Zongor Peter Z. Reczj Janos Z. Zabo Gieörgj Fekete Z. Jstúanhazi Matias Z. Kis Mihalj Z. Ola Gieorgj Z. Adorian Janos L. Jnczie Mihalj Z. Nagj Albertt Z. Baniaz Janos Mate j49 Z. Karsa Gergelj Z. Nagj Georgj D. Bakott Balintt L. Balog Janos Katona Balas Jobagj Takaczj Janos Jobagj Zal Telek Z. Baszi48 Janos Z. Teörek Janos Z. Zekelj Janos Z. Teörek Ferenczj Z. Zutor Jmre Keöúesd Z. Zabo Peter Z. Veres Tiúadar Keölpen N. Martj Tamas Z. Cziontos Janos Z. Palfj Mate Panit Z. Varga Simon Z. Nagj Miklos Z. Cziet Jakab Z. Sala Jstúan Z. Kabos Farkas Z. Janczi Mihalj Kisfalúd Z. Kis Mate Z. Foris Gergelj Hoczio D. Nagj Mihalj Z. Varga Janos Z. Kis Janos Samsond L. Peteö Gieorgj Z.

Kar Boldisar Z. Nagj Georgj Z. Bartalius Mihalj Z. Balassi Jstúan Z. Oloz Janos Z. Deak Janos Z. Selie Andras Vdúarfalúa L. Nagj Pal Z. Patak Janos Gal Mihalj Jobagj (64r) Cziaúas Zentt Anna Z. Erdeö Gergelj L. Palko Leörinczj L. Zekelj Miklos L. Nagj Marton Z.Z. Kis Leörinczj Z. Sido Gieorgj L. Abram Mihalj Z. Dalj Janos Z. Mihalj Miklos Z. Följues Tamas Zabad Púzta (64v) Bardos Vasarhelj Detrehi Albertt Jobagj Zabo Pal Jobagj Kustos53 Janos Jobagj Sospatak Puzta Egerzeg Z. Kis Janos L. Bodo Jstúan Borbelj Georgj Fekete Janos Zabo Daúid Bodonj Balintt Molnar Lazlo Jzlaj Peter Domokos Mihalj Czizar Mihalj Mezaros Jstúan Takaczj Tamas Balas Koúaczj Czikj Mihalj Keölteres Janos Zabo Janos Czizar Miklos Teörek Janos Virag Jstúan Borbelj Janos Louos Jstúan Filep Pal . Nagj Marton Kapa Geiörgj Jobagj Z. Bong Leörinczj Ercziej Andras Jobagj Menes More Balintt Jobagj Z.51 Abram Boldisar Z. Ambrus Janos Z. Mezaros Miklos Z. Kis Simon Z. Selie Jstúan Z. Kerekes Gieörgj Z. Czieötertt Matias Z: Zaz Jstúan Z. Nagj Janos Z. Mate Jllies Z. Ban Janos Z. Eördeg Janos Z. Zaz Gieorgj Z. Zaz Gieorgj (65r) Zelejfalúa 52 Tẅsi Jstuan Jobagj Molnar Janos Jobagj Beres Simon Jobagj Loncz Balas Jobagj Demeter Miklos Jobagj Koúaczj Mihalj54 Jobagj Tẅsi Jstúan Jobagj Sarkanj Tamas Jobagj Remetezeg Tott Mate Jobagj Tott Balintt Jobagj Nagj Jakab Jobagj Kúsalj Ambrus Jobagj Taar Georgj Jobagj Bozed Czitfalúa (65v) Oppidum Z. Koúaczj Tamas Z. Selie Mihalj a kisseb Z. Baniaz Leörinczj Z. Zaz Janos Z. Zabo Pal Z. Fazakas Gieorgj Z. Veres Janos Z. Kosa Gergelj Z. Markos Mihalj Doka Leörinczj Jobagj Zekelj gergelj Jobagj Boldj Georgj Jobagj Bartalius Mate Jobagj Ola Mihalj Jobagj Piroska Jstuan Jobagj Benefalúa Z. Bodor Jstúan 132 Borsos Tamas Zabo Mihalj N. Selie Mihalj Z. Sido Balintt Galambod Z. Demien Janos Z. Orban Mihalj Z. Zaz Andras Z.

Marton Deak Czianadj Jstúan Zeoczj Marton Búnar Georgj Makaj Marton Mate Andras Aztalos Marton Koczis Janos Fazakas Balas Timar Gieorgj Zabo Mate Nierges Jmre Cziszmasia Janos Zeöczj Peter (66r) Kis Gierogj Zi Pal Zabo Jstúan Kerekes Janos Kadar Tamas Fekete Janos Aztalos Janos Cziap Pal Nagj Ferenczj Molnar Jmre Mezaros Mihalj Saitos Jstúan Nierö Boldisar Aztalos Pal Giarmatj Janos Filep Miklos Lakatos Andras Borbelj Janos Halom Jakab Fodor Jmre Nagj Gergelj Nagj Tamas Kerekes Marton Barto Antal Koczis Marton Balas Koúaczj Bako Lazlo Lakatos Demeter Kadar Mihalj Gal Janos Kadar Gothartt Nagj Marton Ponta Mihalj Keöúesdj Pal Timar Janos Zabo Jstúan Nagj Jstúan Erniej Hegedẅs Balas Kerekes Andras Kerekes Janos Bokos Janos Molnar Albertt Babos Mihalj Nagj Jstúan Erdelj Janos Zabo Gieorgj Tott Balintt N. Konczj Mihalj Miklos Janos Zeöczj Gergelj D. Albert Mihalj 133 . Jzlaj55 Tamas N. Kadj Booldisar Feierdj Jstúan Georgj Deak Daczi Pal Zanto Janos Erzenies Janos Hudj Gieorgj Zeöczj Janos (66v) Zeöczj Jstúan Mezaros Sebestien Zeöczj Janos56 Somodj Leörinczj Zakaczj Pal Keöteles Janos Cziegledj Gergelj Zeöczj Pal Fazakas Matias Janos Koúaczj Lazlo Koúaczj Haidú Marton Czizar Janos Gaspar Deak N. Tott Ferenczj Búnar Janos D.Eöttúes Gaspar Borbelj Leörinczj Varga Gieorgj Molnar Janos Molnar Balas Bonczj Jstúan Zoltan Gieörgj Peteö Ferenczj Kadar Janos Czietrej Marton Sandor Jstúan Dekan Andras Boros Andras Janos Koúaczj Teörek Janos Borbelj Ferenczj Magiarorzagi Georgj Bakos Leörinczj Zaho Pal Nagj Gaspar Pete Andras Zabo Peter Zeöczj Mihalj Zeöczj Marton D. Koúaczj Mihalj Varga Andras Mazaros Jstúan Kerekes gergelj Lakatos Jstúan Kerekes Lúkaczj Nagj Miklos Raczj Jakab Teörek Lúkaczj Lakatos Janos Nagj Janos Debreczienj Jstúan Egeresi Marton Keömẅes Gieorgj Nagj Tamas D. Konczj Tamas N. Temesuari Zabo Georgj D. Mihalj Deak Tott Balintt Balog Geörgj Ponta Mate Mezaros Miklos D. Czierej Bertalan Nierges Gieorgj Zanto Janos Magiarosi Mihalj Varga Jstúan Boros Balas D.

.. Vgron. 25 SzOkl. 271: tévesen Czienter. V. 274: tévedésből a név kétszer fordul elő. 4 SzOkl. 271: tévesen Veres. az áthúzott Jobagj után újra írva. 21 Mihalj. 29 Uo. átjavítva: Kuron. 8 Többszörösen áthúzva. 20 Kihúzva. 1602. 275: a név tévedésből kihagyva. N. 19 277 114 N. N. V.. 12 Jobagj. V. kiigazítva: Zeöke. 13/a A Guczion kijavítva Luczion. az áthúzott Gieorgj fölé írva.: Vizelj. kijavítva: L. 19 Teöke. N. az áthúzott Janos fölé írva. 7 Zekelj. 273: mégis Z.. átjavítva: L. az áthúzott Nagj fölé írva. 990 155 (70v) Absentaltak 16. kijavítva: L. 15 Kihúzva. de az eredetiben ez a név nem szerepel. 9 SzOkl. 11 Kihúzva. 10 Balint. 26 Z. az áthúzott Marton fölé írva. Az negiuen egie Geörgenjhez zolgal Zabad Zekelj az Vasarheliek nelkẅl Jobagj magam (!) a hittról Dersi Janos Kabos Farkas Peterdj Ferenczj57 Cziakanj Balas57 N. 13/b Kihúzva. 24 Posa kijavítva Kosa. noha az eredetiben ott áll a Z. 18 Kihúzva. átjavítva Vadasdj. 134 . SzOkl.: a következő nevek sorrendje téves. 23 Z. V. Dosa. átjavítva: Mihalj. kijavítva: L. 16 Janos. V. hogy szabadosok. 274: tévesen Békés. 28 Uo. 273: az utolsó öt névnél a kiadó nem jelezte. V. 14 SzOkl. Jegyzetek 1 2 3 SzOkl. 30 Z. a kihúzott Matiús után írva.. átjavítva: L. 17 Z.(67r) Maros Zekben Nemes Ember Eskẅtt Lofeö Vagion Drabantt Ezeknek a hete Vasarhelien lakik. V. 27 SzOkl. 13 Kihúzva. 270: Következik Bartalius Pál. 32 Kihúzva. V. 6 [Olvashatatlan]. 5 Z. 22 SzOkl. Aug. 31 Miklos.

. 51 SzOkl. áthúzva. a kihúzott Lukaczj fölé írva. 52 Következik Puzta. Giereö. V. 282: Kusztos. átjavítva: L. az áthúzott Dere fölé írva. az áthúzott Abod fölé írva. 280: a név utáni Jobagj szó tévedésből kimaradt. V. 36 Nagj. V. 49 Kihúzva. 38 Jstuan. 281: Basi. V. 39 Kihúzva. átjavítva: L. 40 Z. 47 Uo. az áthúzott Bott fölé írva. 135 . 277: tévesen Ambrás. V. 46 SzOkl. Apa. 57 Kihúzva. 54 Miklos. 55 Vizlaj kijavítva: Jzlaj.: tévesen Márton. 279: tévedésből kimaradt. 281: tévesen Z. 280: Ördeg. 283: tévesen Jstván. 48 SzOkl. V.: tévedésből kihagyva. 56 SzOkl. 50 Z. 42 Uo. 44 SzOkl. 37 Kihúzva. 41 SzOkl. áthúzva.. átjavítva: Mihalj. V. 43 Mind a négy név előtti Z. 53 SzOkl. V.33 34 35 SzOkl. 45 Kihúzva.

peditum pixidariorum. Marosvásárhely. Ceasareae Regiaeque Maiestatis. február 7. Martinus Literatus Andreas Varga Blasius Fazakas Lucas Kowacz (339r) Nicolaus Mezaros Joannes Chizmadia Mathaeus Sartor Caspar Nagÿ Caspar Aurifaber Andreas Nagÿ alias Mathe Demetrius Serarius Lucas Rotarius Gregorius Czizmadia Franciscus Tonsor Benedictus Nagÿ Franciscus Kadas Paulus Keouesdj Andreas Nagÿ Gregorius Sartor Stephanus Serarius Joannes Corriarius Joannes Dienes Melchior Carolÿ Georgius Balog Nicolaus Kowacz Caspar Farkas Joannes Gal Franciscus Varga Georgius Somogÿ Laurentius Bakos Joannes Nagÿ Michael Babos Stephanus Feierdj Valentinus Pontha Joannes Barbelÿ Laurentius Varga Laurentius Barbelj (339v)Franciscus Jano Valentinus Polgar Paulus Barbelÿ Blasius Kowacz Joannes Zabo Balthassar Rasor Stephanus Virag Nobilis Paulus Koncz n.5. Joannes Feolduarÿ n. Primipilorum. Fidei Sacramenti in nomen Sacr. Balthasar Kalÿ D. ac Siculorum Libertinorum Sedis Siculicalis Marus. Michael Kowacz D. A Giorgio Basta által császári hűségre felesketett marosszéki nemesek. 1603. lófők. darabontok katonai összeírása Marosvásárhelyen. Thomas Koncz Joannes Zabo Judex oppidi Michael Zabo Stephanus Bodo Georgius Literatus iuratus Ciuis Georgius Tonsoris Joannes Fekete Michael Chÿki Ladislaus Molnar Valentinus Bodoni Petru Jzlaj Joannes Zeocz Michael Damakos Franciscus Nagÿ Thomas Takacz Joannes Seres Martinus Czÿzar Stephanus Mezaros Michael Mezaros Petrus Zeocz Stephanus Koncz Joannes Kadar Stephanus Lowas Sebastianus Mezaros Blasius Kowacz Joannes Theoreok (338v) Blasius Kowacz Joannes Kapusi Joannes Barbelÿ 136 . (337r) Ordo sev Series Nominum vniuerisitatis Nobilium. Michael Zekelÿ n. coram Commissarijs ad hoc negotium destinatis deponentium in oppido Zekelÿ –Vasarhelÿ die septima Februarii Anni 1603 (338r) OPPIDUM ZEKELŸVASARHELŸ Joannes Aztalos Petrus Zabo Michael Mogÿorosi Stephanus Zabo Joannes Kowacz Matthaeus Zeocz Michael Mogiorosi Stephanus Nagÿ Matthias Fazakas Blasius Hegedus Michael Varga Stephanus Varga Andreas Pete Martinus Czettrej Joannes Keresi Michael Albert Joannes Kÿralÿ Michael Kathona Drabant Franciscus Thot pedes pixidarius D.

Petrus Mathe 137 . Georgius Lakatos puer decem et trium senex nonagenarius jnfirmus Annorum L. Joannes Balog POSSESSIONES SEDIS SICULICALIS MARWS Zouata L. Petrus Matthias L. Daniel Varga L. Demetrius Literatus L. Stephanus Sartor L. Michael Fazakas Libertinus Stephanus L. Georgius Nagÿ L. Blasius Kanko N. Michael Kowacz L. Francus Fazekas N. Laurentius Abodi L. Matthaeus Kÿs L. Joannes Erdeo L. Joannes Nagÿ L. Gregorius Kowacz L. Georgius Lazlo N. Petrus Kowacz L. Stephanus Nagÿ L. Petrus Ban pedes pixidarius L. Michael Georgÿfÿ L. Paulus Farkas L. Thomas Ban L. Michael Nagÿ L. Georgius Matthias L. Jacobus Varga Ban Judex Oppidi L. Georgius Lukacz L. Joannes Sebestien L.Joannes Nagÿ Valentinus Vietor Michael Nagÿ Matthaeus Citharedus Emericus Sellarius Joannes Serarius paulus Phÿleop Laurentius Somogÿ Joannes Funifex Demetrius Theoreok Martinus Zÿ Stephanus Seres Ladhislaus Faber Caspar Paisos Andreas Rasor Georgius Balai Joannes Lanio Paulus Pellio Joannes Bakos Petrus Czegledj Paulus Aztalos Gregorius Rotarius Thomas Buzas Ladislaus Bako Michael Vietor Jacobus Kÿs Balthassar Pellio Michael Literatus Blasius Molnar Jacobus Halom Michael Nÿerges (340r) Joannes Zoltan Georgius Zeocz Martinus Pellio Petrus Sartor Stephanus Suttor Paulus Simon Stephanus Chianadj Martinus Czimbalmas Gregorius1 Medgÿesi Bartholomeus Varga Anthonius Bartho Petrus Pap Valentinus Thot Joannes Koppani Andreas Nagÿ Martinus Aztalos Gerardus Vietor Valentinus Thot Joannes Kerekes Michael Varga Andreas Varga (341r)OPPIDUM MARUS ZEREDA Georgius Zabo Georgius Magiarorzagÿ Matthaeus Pontha Joannes Veres Martinus Madaraz Emericus Mezaros Andreas Fiztulator Nicolaus Bekeo Andreas Nagÿ Matthaeus Beko Valentinus Kÿs Gregorius1 Demien Stephanus Nagÿ Martinus Zeocz Joannes Feolduarÿ Thomas Koncz Michael Kadar Joannes Theoreok Francus Varga Jacobus Racz Joannes Miklos Nicolaus Czÿzar Stephanus Jncze Paulus Dedaczj Joannes Koczis Nobilis Andreas Szeredaÿ Juratus Notarius sedis Siculicalis Marus mppria N Georgius Sÿluester L. Joannes Gerogÿ L. Dionÿsius Kÿrali Judex L. Varga Georgÿ L. Georgius Varga L. Petrus Bertalan L. Emericus Zeocz L.

Joannes Balassÿ L. Balthassar Erdeo (342r) Souaradgia Libertinus Biro Jstwan L. Michael Leorinczj L. Andreas Lazlo P. Paulus Jstwanffÿ P. Anthonius Fodor Nicolaus Zaz colonus Pri. Albert Nagÿ L. Paulus Bala P. Blasius Bordosi L. Blasius Kadar L. Nicolaus Horwat2 dosi P.Stephanus Barabasi Ped. sive rectius feo lovagos L. Stephanus Abodi Lib. Michael Lukaczÿ P. Martinus Lenart L. Matthias Varga L. Andreas Gergeliffÿ P. Petrus Zekelÿ L. Thomas Syluester P. Joannes Albert L. Paulus Kowacz P. Joannes Kouacz L. Stephanus Matthias P. Thomas Literatus Primipilus. Matthaeus Lukaczÿ P. Thomas Kẅron P. Gregorius Sigmond L.L. Paulus Vekas Mogiorosi Georgÿ Jobbagÿ Mogiorosi Gal Jobbagÿ More Mihalÿ Jobbagÿ (342v) Kÿbed Primipilus Balthassar Bala P. Joannes orban junior P. Joannes Madaras P. Joannes Peterffÿ P. Michael Antalffÿ L. Joannes Thot L. Michael Gergeliffÿ L. Stephanus Jllies . Nicolaus Bordosi P. Petrus Orban P. Stephanus Kÿs L. Demetrius Sepreodj (343r) Pedes pixidarius benedictus Sepreodi Pedes Valentinus Sala Pedes Franciscus Zekelÿ L. Joannes Dosa P. Blasius Leorinczi P. Michael Hauasi L. Nicolaus Nagÿ L. Martinus Zaz L. Blasius Matthius Judex L. Stephanus Sÿluester P. Thomas Dosa Makfalau Libertinus Martinus Palffÿ P. Valentinus ÿnka Pedes p. Thomas Bala L. Blasius Orban P. Joannes Leokeos Junior L. Mogiorosi Pal L. Andreas Matthius (343v)D. Martinus Abodi L. Benedictus Dosa P. Stephanus Lukaczj P. Matthias Dosa Pedes Demetrius Nagÿ P. Franciscus Kouacz P. Blasius Rethÿ P. Michael Georgej L. Andreas Biro P. Andreas Farkaslakÿ L. Petrus Simonffÿ L. Petrus Farkas L. Blasius Szasz L. Petrus Syluester P. Andreas Leorinczj D. Matthias Molnar L. Georgius Bala P. Franciscus Bala L. Michael Simonffÿ P. Joannes Dosa L. Laurentius Bartalius L. Gregorius Kowacz L. Michael Bernard (344r) L. Paulus Nagÿ P. Paulus Albert L. Nicolaus Matthias P. Paulus Rethÿ P. Michael Dosa Pri. Nicolaus Orban L. Stephanus Rethÿ P. Barrabas Nagy L. Joannes Dosa P. Joannes Bordosi P. Blasius Dosa P. Thot Janos L. Joannes Abodi L. Andreas Molnar P. vulgo Lofea. Andreas Haidu D. Valentinus Kÿs L. Andreas Literatus P. Martinus Nagÿ L. Stephanus Gergeliffÿ L. Martinus Zeocz L. Franciscus Palfÿ L. Stephanus Madaras 138 P. Demetrius Thot L. Petrus Faluuegj P. Laurentius Simon L. Franciscus Madaras P. Joannes Peterffÿ L. Matthaeus Kowacz L. Thomas Kwron P. Andreas Miklosi P. Thomas Biro L. Abrosius Marthon L. Georgius Thot L. Andreas Gaspar L. Matthias Sepreodi L. Joannes Orban senior P. Paulus Haidu L.

Matthias Dosa P. Matthaeus Nagÿ L. Gregorius Zaz L. Albertus Zabo L. Anthonius Lenart L. Andreas Pal L. Valentinus Kÿs Pedes Georgius Nemes P. Andreas Dosa L. Martinus Pal L. Andreas Faluuegj L. Joannes Chikÿ L. Andreas Kÿllien L. Laurentius Oswat L. Joannes Simon L. Joannes Markos (345v) Zenth Jstuan P. Thomas Zenth Juani L. Joannes Veres L. Stephanus Botos (347r) Kelementelke L. Andreas Gagÿ L. Franciscus Kaar L. Michael Kÿs L. Georgius Kedej L. Michael Veres L.L. Michael Chebi L. Joannes Fodor L. Martinus Roffai L. Thomas Sos L. Thomas Sebestien L. Stephanus Zantho L. Petrus Sos L. Georgius Pal L. Stephanus Som L. Ladislaus Faluuegÿ P. Gregorius Vegh L. Dionisius Kÿlljen Pedes Stephanus3 Lakatos L. Michael Literatus L. Jacobus Kowacz (346r) Joannes Vadasdi colonus Martinus Balas Colonus Joannes Nadasdj colonus Michael Nagÿ colonus Martinus Fabian colonus Andreas Karaczjonfalui colonus Hauadtheo Pedes pixidarius Nicolaus Drabant Lib. Michael Dosa (344v) Atosfalua L. Matthaeus Jllies P. Gregorius Kowacz P. Martinus Balog L. Gregorius Kÿs L. Petrus Varga L. Michael Sebestien Valentinus Dobo colonus Georgius Lazlo colonus Fintahaza L. Demetrius Kÿs Nobilis L. Georgius Kowacz Erdeo Zenth Georgÿ L. Michael Abodi L. Andreas Hadnagÿ L. Michael Roffaÿ L. Stephanus Döngolo L. Caspar Roffaÿ junior L. Georgius Bernard L. Stephanus Lazlo P. Andreas Nemes L. Georgius Lazar L. Stephanus Kÿlljen P. Michael Nemes L. Joannes oswat L. Ambrosius Lazlo Csiokfalwa Prim. Franciscus Sardi 139 . Stephanus Mihaliffÿ Nob. Matthias Bernard L. Casparus Benedekffÿ P. Michael Chenter L. Joannes Boros4 L. Andreas Kamunczj L. Petrus Thamassÿ Lib. Michael Fekete L. Martinus Fazakas L. Joannes Zalai L. Petrus Vadasdi L. Martinus Zabo L. Georgius Ban P. Petrus Kamunczÿ Pedes Joannes Benedekffÿ L. Michael Nÿgra L. Stephanus Trúffan L. Lukas Kowacz L. Martinus Kowacz L. Andreas Huzar L. Demetrius Tanczos Pedes Georgius Kowacz Balthassar Gegessÿ colonus Gregorius Corion Colonus Gregorius Zopor colonus (346v) Gÿalakutha Nobilis D. Martinus Boros L. Emericus Kowacz L. Joannes Hadnagÿ (345r) L. Joannes Coloswarÿ P. Gregorius Vas P. Joannes Truffan L. Joannes Nemes L. Andreas Faluuegi L. Michael Faluuegi L. Matthaeus Kowacz L.

Georgius Fekete (347v) Somosd P. Michael Dosa P. Gregorius Nemes L. Ambrosius Veres5 L. Franciscus Sÿluester L. Lucas Berzethe10 P. Joannes Sepsi L. Franciscus Jncze L. Nicolaus Korodi L. Blasius Damakos Balthassar Kÿs Jobbagÿ Harazkerek L. Caspar Jncze Joannes Zakacz colonus Stephanus Magÿarÿ colonus L. Joannes Jncze P. Michael Balog L. Anthonius Georgÿfÿ L. Michael Nagÿ L. Stephanus Balog L. Blasius Lazlo L. Nicolaus Apa6 L. Paulus Korogÿ L. Martinus Jncze P. Stephanus Jncze P. Joannes Lazlo Judex L. Martinus Teke (349r) L. Thomas Bartha L. Ambrosius Varga9 L. Gregorius Veres7 P. Andreas Jncze L. Georgius Fekethe Junior P. Anthonius Harko L. Laurentius Janossÿ L. Nicolaus Sÿkeosd P. Georgius Aranias L. Valentinus Ban P. Franciscus Nagÿ Kÿs Georgenÿ P. Michael Pal Pri. Georgius Farkas L. Joannes Varga (349v) Zeouerd Nobilis Gaspar Janos L. Andreas Harko P. Joannes Forgacz P. Georgius Kadar L. Joannes Janossi L. Andreas Aranias L. Georgius Keouesdj L. Mathhaeus Matthias8 Geocz L. Michael Georgenÿ Senior P. Stephanus Menÿhart L. Matthias Fekete L. Michael Fodor L. Franciscus Jncze (348r) Chiokafalua Georgius Vinder colonus L. Gregorius Zeouerdffÿ P. Stephanus Zep L. Nicolaus Nagÿ P. Anthonius Nagÿ L. Matthaeus Zalma L. Andreas Nagÿ L. Petrus Adamossÿ (348v) P. martinus Nagÿ L. Petrus Ban P. Petrus Jncze L. Joannes Szluester Nob. Emericus lazlo L. Benedictus Gerat L. Gregorius Damakos P. Andreas Beke L. Joannes Fekethe Senior L. Nicolaus Kowacz L. Joannes Harko P. Michael barabasűL. Valentinus Harko L. Stephanus Veres L. Franciscus Zabo L. Paulus Goganÿ L. Laurentius Hatko L. Matthias Horwat P. Nicolaus Zekelÿ L. Martinus Kowacz Ped. Demetrius Nagÿ P. Joannes Fekete Junior L. Joannes Nagÿ Ped. Joannes Kowacz 140 . Petrus Kÿs L. Joannes Veres L. Michael Adamossÿ P. Stephanus Kÿs L. Joannes Damakos P. Petrus Harko P. Stephanus Soliomi L. Michael Kowacz L. Nicolaus Nagz L. Petrus Janossÿ L. Nicolaus Berzethe10 L. Michael Georgenÿ Junior Vaia P. Michael Kowacz P. Georgius Sarossÿ L. Stephanus Magÿarÿ L. Andreas Zalma L. Petrus Zekelÿ L. Nicolaus Kerestelj L. Zekelÿ Janos P. Stephanus Lazlo L. Joannes Ferenczÿ Judex L. Bartholomeus Zalma L.L. Andreas Teke L. Matthaeus Theoreok P. Christophorus Nagÿ L. Stephanus Nagÿ (350r) L. Gregorius Dosa L. Jacobus Nagÿ L.

Joannes Gal Junior L. Paulus Kachio P. Valentinus Nagÿ L. Matthias Zeoke L. Petrus Mathe L. Martinus Nagÿ P. Petrus Kadar L. Michael Bedej L. Benedictus Zep L. Bakpo Lukacz P. Gregorius Bone . Laurentius Both P. Michael Farkas Pedes Stephanus Adoriani Pedes Stephanus Kowacz L. Benedictus Gegessÿ L. Georgius Gegessÿ L. Martinus Gegessÿ L. Alexander Nagÿ L. Georgius Nagÿ L. Michael Hauadj (352r) Kÿs Nagÿ Adorian L. Michael Budaj (351r) Zentrontas L. Joannes Gal L. Michael Nagÿ Andrasfalwa n. Blasius Pentek L. Demetrius Nagÿ L. Georgius Bege L. Georgius Nagÿ L. Martinus Forrai Primipilus Gregorius Kowacz L. Demetrius Nagÿ P. Andreas Adam L. Matthaeus Cheh L. Stephanus Nagÿ L. Petrus Gegessÿ L. Thomas Cheh L. Matthaeus Bereczkÿ P. Thomas Gegessÿ L. Gregorius Chebj (353r) L. Paulus Gegessÿ L. Michael Georgej P. Franciscus Moczÿ L. Michael Cheh Joannes Cziako colonus Michael Varga colonus Georgius Lazlo colonus Stephanus Sÿpos colonus Franciscus Luczjon colonus Franciscus Menasagj colonus Joannes Magÿarÿ senior. Georgius Kowacz L. Martinus Kowacz L. Georgius Kelemen L. Petrus Zentes L. Blasius Kal L. Matthaeus Peterffÿ L. Thomas Aranias L. Nicolaus Jncze L. Joannes Kowacz L. Zekelÿ Janos L. Stephanus Nagÿ P. Stephanus Balassÿ L. Gregorius Zabo L. Petrus Adam (352v) Sẃketfalwa N. Franciscus Nagÿ P.Georgius Cÿriak L. Michael Ban P. P. Petrus Balog Pedes Joannes Balog L. Stephanus Forgacz (350v) Zenthgerecze L. Paulus Luczjon P. Anthonius Gegessÿ 141 P. Laurentius Cziok L. Petrus Nagÿ Judex P. Bako Jstwan N. Joannes Literatus Pedes Petrus Gegessÿ L. Andreas Sandor L. Gregorius Hÿdegkuthÿ L. benedictus Kowacz Ped. Michael Magÿarÿ L. Stephanus Nagÿ Pedes Blasius Balog L. Joannes Literatus L. Joannes Biro L. Joannes Sapi P. Emericus Bedej L. Franciscus Peterffÿ L.L. Paulus Keouesdj L. Joannes Racz L. Georgius Biro L. Blasius Thot L. Stephanus Theokes P. colonus (351v)Petrus Magÿarÿ colonus Michael Kÿs colonus Bede P. Petrus Gal P. Franciscus Kowacz L. Petrus Kowacz L. Georgius Jncze L. Thomas Nagÿ P. Gregorius Patkos L. Valentinus Zabo L. Georgius Georgÿfÿ L11. Michael Kowacz Demeterfaua Zenth Anna L. Paulus Balog L. Joannes Jncze L. Andreas Kelemen Pedes Michael Miklos L. Martinus Zabo Adorian P. Michael Boros L. Benedictus Nagÿ L.

Anthonius Kÿs L. Stephanus Biro L. Andreas Ferenczÿ L. Michael Nagÿ L. Franciscus Lazlo L. Nicolaus Bereczkÿ L. Georgius Sÿpos L. Matthaeus Mihalj L. Melchior Zekelÿ L. Georgius Kÿs P. Matthaeus Veres L. Demetrius Jakab L. Joannes Nagÿ L. Matthias Czÿok L. Michael Kÿs L. Gregorius Sÿpos Blasius Cziupan Colonus Thomas Cziupan colonus Blasius Hagÿ colonus Stephanus Zekelÿ colonus Stephanus Balintfj colonus Zenth Jmreh L. Stephanus Czÿok L. Franciscus Zabo L. Martinus Kowacz L. Blasius Kÿs L. Valentinus Horuat L. Balthassar Jakab L. Bartholomeus Simonffÿ 142 L. Petrus Sigmond L. Petrus Albert servus L. Martinus Bertalan (353v)L. Petrus Kÿs L. Joannes Lazlo L. Georgius Balinth Joannes Czepleo colonus Zenthsimon P. Anreas Theokes P. Bartholomeus Gegessÿ Vadasd L. Stephanus Sÿkeosdj P. Balthassar Nagÿ P. Michael Vaida L. Lucas Nagÿ P. Michael So P. Valentinus Czeouek P. Caspar Biro L. Stephanus Ferenczÿ L. Thomas Medgÿes L. Ambrosius Poson L. Thomas Zabadj P. Emericus Gegessÿ L. Laurentius Gaspar P. Amrosius Georgej L. Joannes Suba L. Matthaeus Jakab L. Michael Jakab L. Valentinus Varga L. Gregorius Dosa L. Matthaeus Pal (354r) L. Michael Leorinczÿ L. Stephanus Vaida L. Martinus Muhalj P. Petrus Lazlo . Michael Sepreodj Bere P. Nicolaus Hegÿ Andreas Simo colonus L. Stephanus Nagÿ L. Goergius Sÿkej Georgius Olah colonus Blasius Kÿzdj colonus Caspar Kÿs colonus Lib. Matthaeus Pal L. Michael Simonffÿ L. Petrus Bako L. Michael Simonffÿ senior L. Thomas Jobbagÿtelki L. Albertus Mihalÿ Matthaeus Czizer P. Nicolaus Horuat L. Stephanus Georgej L. Paulus Kÿs L. Nicolaus Lazlo L. Stephanus Kozak L. Emericus Agoston L. Demetrius Zabedj puer duodecem Annorum P. Petrus Nagÿ L. Valentinus Fabian L. Kÿs Matthias P. Joannes Kÿs Pedes p. Matthias Gegessÿ L. Paulus Nagÿ Biro L. Stephanus Balassÿ L. Petrus Kowacz L. Balthassar Bereczkÿ P. Georgius Kasa L. Fabian Tanko P. Stephanus Sÿko (355v) Torbozlo P. Stephanus Poson L. Petrus Lazlo L. Joannes Saitos P. Joannes Lazlo L. Stephanus Tanchos l. Gregorius Bako L. Anthonius Zaz (355r) Sepreod L. Stephanus Georgffÿ colonus11a L. Joannes Tanczos L. Lucas Hegÿ (354v)L. Andreas Pal L. Georgius Bereczkÿ P. Michael Jstwanffÿ P. Joannes Czÿzer L.Ped. Joannes Orban Geges L. Petrus Vas Rigmanÿ L.

Stephanus Erdeo L. Petrus Zeoke L. Nicolaus Nagÿ L. Georgius Nagÿ P. Gregorius Theokes P. Joannes Palffÿ Pedes Stephanus Zekelÿ Pedus Petrus Balog Pedes Gallus Balog L. Valentino Lazlo L. Valentinus Mathe P. Demetrius Hauadj L. Joannes Thamassÿ P. Petrus Thamassÿ L. Stephanus Georgÿfÿ L.P. Petrus Bordosi P. Joannes Georgÿfÿ P. Stephanus Kachio P. L. Georgius Zeoke P. Michael Galffÿ P. Paulus Demien L. Michael Czÿont L. Matthaeus Jakab L. Georgius Kÿs servus P. Benedictus Kichiethj L. Petrus Kÿs L. Paulus Kÿs L. Paulus Matthe Pedes Michael Nagÿ P. Georgius Damakos Junior P. Thomas Janossÿ L. Michael Buzas L. Joannes Vaida servus (356r) Abod Ped. Philippus Palffÿ Pedes Laurentius Kechiethj Pedes Mathaeus Balog Pedes Benedictus Balog Pedes Michael Erdeo (357v) L. Thomas Literatus P. Thomas Jzlaj P. Petrus Czÿont L. Simon Bartha L. Franciscus Bereczkÿ P. Michael Lazlo L. Matthias Petreo L. Stephanus Barabassÿ L. Emericus Janossÿ P. Joannes Zekelÿ L. Blasius Georgÿfÿ L. Gallus Erdeo Pedes Paulus Deak14/a L. Michael Lazlo L. Blasius Damakos P. Franciscus Thamassÿ P. Joannes Ferenczj L. Petrus Gaspar L. Andreas Thamassÿ P. Petrus Georgÿfÿ P.13 Lucas Mezaros P. Andreas Benedekfÿ L. Petrus Mate servus L. Melchior Erdeos L. Petrus Zeoke senior P. Stephanus Gal L. Stephanus Ferenczj P. Matthaeus Lukacz L. Georgius Damakos senior P. Thomas Zeoke L. Michael Demeter12 L. Gregorius Matthe P. Joannes Kouacz Pedes Joannes Georgÿffÿ L. Valentinus Theokes P. Joannes Balassÿ P. Valentinus Kaczio L. Georgius Buzas P. Joannes Kÿs L. Stephanus Bereczkÿ P.14 Michael Pal P. Valentinus Kowacz Kendeo P. Melchior Gal L. Blasius Theoreok Pedes Georgius Erdeo 143 P. Franciscus Kouacz P. Matthaeus Kowacz . Stephanus Pal L. Anthonius Balog L. Georgius Metthe P. Melchior Balog P. Michael Kendej P. Emericus Kÿs (357r) Selie P. Michael Phileop Ped. Matthaeus Benedekfÿ P. Joannes Theokes L. Martinus Zÿlahi (356v) Mogioros P. Albertus Damakos P. Fabius Kadar L. Gregorius Benedekfÿ P. Joannes Nagÿ P. Georgius Theokes L. Laurentius Georgÿfÿ L. Franciscus Mihalj L. Demetrius Keozeuniesi L. Blasius Veres L. Franciscus Galffÿ P. Blasius Sigmond P. Thomas Dienes L. Blasius Mathe L. Joannes Thamassÿ L. Thomas Nagÿ P. Paulus Thot L. Fabius Nagÿ L. Andreas Theokes P. Demetrius Damakos P. Anthonius Varga Ped. Petrus Sebe L.

Stephanus Simon P. Nicolaus Nagÿ P. Lucas Thorda L. Petrus Nagÿ L. Joannes Orban Mikhaza L. Joannes Boldisar L. Andreas Kerestelÿ L. Gregorius Nagÿ L. Joannes Kowacz L. Petrus Ferencz P. Paulus Bereczk P. Georgius Sÿkeosd L. Michael Zabo L. Blasius Zekelÿ L. Michael Georgÿ F. Thomas Marthon L. Laurentius Marthon L. Petrus Barrabas L. Petrus Kowacz P. Demetrius Vas L. Joannes Marthon L. Joannes Kowacz P. Paulus Georgÿ P. Petrus Varga L. Stephanus Vas L. Martinus Kowacz Markod L. Joannes Nagÿ L. Martinus Albert L. Joannes Georgÿ L. Georgius Salat P. Valentinus Kowacz L. Anthonius Bereczk L. Petrus Nagÿ P. Michael Nagÿ L. Balthassar Drombolj L. Blasius Nagÿ L. Joannes Barthalius L. Nicolaus Simon P. Caspar Sÿklodj L. Georgius Zanchiali 144 Pedes Balthassar Salat L. Paulus Georgÿ L. Nicolaus Marthon P. Nicolaus Kÿs Andreas Kerestelj Pedes pixidarius Ambrosius Erdeo Pedes Pixidarius Joannes Syluester Pedes Pixidarius Stephanus Kozak Pedes Pixidarius (359v) Remete P. Andreas Kosa P. Gregorius Mikhazÿ P. Petrus Kÿs L. Stephanus Kakuczj L. Joannes Sÿkeosd P. Nicolaus Nagÿ L. Matthias Kÿs L. Paulus Nagÿ L. Michael Janka L. Emericus Nagÿ L. Thomas Zombat L. Matthaeus Ferenczj L. Andreas Orban L. Stephanus Horwat Maia L. Nicolaus Drombolj L. Anthonius Bartha L. Michael Palffÿ P. Joannes Zabo Junior L. Valentinus Kowacz L. Michael Kÿs L. Petrus Bartalius L. Domokos Lukacz L. Petrus Janossÿ L.15 Joannes Nagÿ L. L. Nicolaus Gal L. Georgius Nagÿ (358v) L. Petrus Chÿont Junior (358r) Kereztur N. Thomas Theokes L. Michael Barrabas P. Andreas Georgÿ L. Joannes Nagÿ Pedes Michael Sÿpos Pedes Michael Mathe (360r) Pedes Nicolaus Georgÿ Pedes Anthonius So Pedes Georgius Vaida Pedes Michael Mathe Pedes Petrus Sofalui Pedes Nicolaus Zekelÿ Pedes Nicolaus Mathe Pedes Thomas Georgÿ Pedes Anthonius Vas . Franciscus Nagÿ L. Georgius Abodj P. Andreas Madaras L. Georgius Foris L. Petrus Molnar L. Michael Vas L. Georgius Fabian L. Gregorius Fodor P. Martinus Kÿs L. P. Georgius Marthon L. Matthia Kowacz L. Simon Kowacz P. Joannes Kosa P. Joannes Orban (349r) L. Georgius Sÿkeosd L. Thomas Bartalius L. Petrus Maiaj P. Joannes Maiaj P. Paulus Varga L. Joannes Zaz L.L. Thomas Marthon L. Benedictus Drombolj L. Albertus Kowacz P.16 Michael Leorincz P. Pedes Gergelj P. Michael Maiaj P. Stephanus Kosa P. Joannes Zabo senior L. Laurentius Deak L. Joannes Sarwarÿ L. Joannes Literatus vaiai P.

Petrus Zabo P. Benedictus Zekelÿ L. Georgius Czianj L.Andreas Nagÿ L. Matthaeus Kolomban L. Valentinus Farkas L. Andreas Varga L. Michael Kowacz L. Nicolaus Marthon Pedes Joannes So L. Joannes Simon L. Gregorius Kolomban L. Michael Fodor L. Georgius Kolomban L. Petrus Gal L. Gregorius Kolomban L. Ambrosius Kÿs L. Andreas Varga18 P. Paulus Ferenczÿ L. Georgius Ferenczÿ20 L. Emericus Bodoni . Valentinus Kÿs L. Valentinus Simon P. Nicolaus Molnar L. Paulus Dienes Pedes Georgius Janossÿ Pedes Thomas Balog Pedes Paulus Kÿs Pedes Joannes Kys (361v) Hauad L. Georgius Kolomban L. Simon Nagy L. Blasius Nagÿ P. Martinus Ferenczj L. Paulus Nagÿ Pedes matthias Boldisar Pedes Jacobus Boldisar 145 L. Georgius Ferenczj L. Stephanus Pentek L. Matthaeus Kÿs L. Matthias Bako P. Nicolaus Horwat L. Andreas Oswat L. matthias Pentek N. Michael Kÿs L. Petrus Fodor L. Gregorius Lazlo L. Stephanus Phÿleop P. Nicolaus Zaz L.Pedes Blasius Georgÿ Pedes Valentinus Kowacz Pedes Michael Sofalui Pedes Thomas Vas Pedes Petrus So17 Pedes Franciscus Sofalui Pedes Blasius Sofalui Pedes Blasius Simon Pedes Valentinus Jakab Keozvenies P. Petrus Kÿs19 L. Matthaeus Vizelj L. Valentinus Czjombor P. Martinus Ferenczj L. Albertus Ombot Pedes Stephanus Hadnagÿ. Andreas Varga P. Michael Keouesdj Buzahaza L. Stephanus Jncze L. Emericus Buza P. Nicolaus Bakacz L. Joannes Vizelj L. Joannes Bakacz L. Dionÿsius Orban L. Matthaeus Janossÿ P. Stephanus Zaz (362r) L. Anthonius Kowacz L. Nicolaus Pete L. Stephanus So L. Franciscus Peterdj Jobbagitelke L. Philippus Janka P. Nicolaus Phÿleop L. Thomas Kolomban L. Joannes Sepsi P. Blasius Kolomban P. Caspar Zekelÿ L. alias So Pedes martinus Acz Pedes Melchior Gal Pedes Joannes So (361r) Demienhaza L. Petrus Janossÿ N. Joannes Varga P. Michael Kÿs L. Nicolaus Nagÿ L. Michael Deak L. Andreas Simon L. Emericus Nagÿ L. Valentinus Acz L. Michael Janossÿ L. Blasius Nagÿ L. Benedictus Bereczkÿ L. Georgius Dienessÿ L. Stephanus Gergelÿ N. Nicolaus Lazlo J. Joannes Fazakas L. Joannes Mengecz L. Thomas Kolomban L. Stephanus Soljmossi L. Petrus Bereczkÿ L. Franciscus Chizar L. Emericus Thamas P. Paulus Ompot L. Joannes Kolomban L. Michael Deak L. Gregorius Lazlo (360v)L. Stephanus Mengecz L. Gallus Janossÿ L. Nicolaus Literatus L. Joannes Desi L. Anthonius Kowacz P. Thomas Horwat L. Paulus Nagÿ L: paulus Ferencz L. Petrus Zabo21 L.

Matthias Kerestelj L. Georgius Bako (363r) L. Michael Kathona L. Bartholomeus Kerestelj Junior L. Michael Sebestien L. Caspar Barthok L. Michael Zabo L. Joannes Kenieres P. Thomas Theoreok P. Benedictus Barabasy N. Martinus Matthiassÿ L. Joannes Georgÿffÿ L. Matthaeus Jllesÿ P. Andreas Nagÿ L. Stephanus Mathe L. Blasius Jakab22 L. Matthaeus Orban L. Joannes Zaz L. Blasius Kardos L. Caspar Chegeo P. Nicolaus Mathe L. Georgiue Balinth L. Ladislaus Fabian L. Laurentius Bala L. Nicolaus Zabo L. Petrus Kenieres (364r) L. Joannes Kerestelj L. Stephanus Molnar L. Demetrius Nagÿ L. Georgius Bereczkÿ Valentinus Bala Pedes pixidarius Paulus Kichiethj Pedes pixidarius Thomas Barabassÿ Pedes pixidarius Georgius Barabassÿ Pedes pixidarius Matthaeus Nagÿ Pedes pixidarius (363v)N. Gregorius Georgÿfÿ P. Emericus Huzar Pedes pixidarius L. Blasius Fabian L. Bartholomeua Kerestelÿ23 L. Michael Kenieres L. Valentinus Zabo L. Andreas Gergelj L. Emericus Theoreok L. Petrus Kerestelj L. Joannes Kerestelj L. Matthaeus Kÿs L. Balthassar Nagÿ 146 . Joannes Marthon L. Stephanus Theoreok L. Martinus Kenieres L. Georgius Kenieres L. Petrus Kerestelÿ L. Matthaeus Dienes L. Georgius Barabasÿ Jzlo J. Michael Nagÿ L. Simon Kerestelÿ L. Martinus Kÿs L. Nicolaus Matthiassÿ L. Nicolaus Jzlaj L. Petrus Mathÿassÿ P. Matthias Gal Vadad L. Jacobus Zilagÿ L. Blasius Theoreok L.Georgius Ferenczÿ Pedes pixidarius Benedictus Ferenczÿ Pedes pixidarius Andreas Tolúaj Pedes pixidarius Paulus Toluaj Pedes pixidarius Laurentius Bako Pedes pixidarius Thomas Kÿs Pedes pixidarius (362v) Thomas Bereczkÿ pedes pixidarius Michael Bereczkÿ pedes pixidarius Andreas Balog pedes pixidarius Nicolaus Zegeo Pedes Pixidarius Andreas Kÿbedj Pedes Pixidarius benedictus Toluai Pedes Pixidarius Petrus Farkas Pedes Pixidarius Matthias Farkas Pedes Pixidarius matthaeus Kÿs Pedes Pixidarius Michael Kÿs Pedes Pixidarius Valentinus Mosoni Pedes Pixidarius Caspar Matthius Pedes Pixidarius Stephanus Damokos Pedes pixidarius Valentinus Palffÿ Pedes pixidarius Thomas Palffÿ Pedes pixidarius Gregorius Nagy Pedes pixidarius Gregorius Erdeo Pedes pixidarius Bartholomeus Damakos Pedes pixidarius Michael Damakos Pedes pixidarius Joannes Kowacz Pedes pixidarius Hodos Pri. Ambrosius Jllies L. Lucas Parajdj Ehed L. Georgius Gal L. Stephanus Gergelÿ L. Albertus Kerestelj L. Petrus Jzlai L.

Joannes Chiok Jobbagÿfalua N. Caspar Chiani N. Gregorius Siska Moniat P. Paulus Zabodj Gregorius Zabo Pedes pixidarius L. Andreas Markodj L. Thomas Kenieres L. Blasius Varga L. Gregorius Zombat L. Martinus Kadar Pedes matthaeus Jncze pixidarius L. Lucas Fazakas Joannes benedek colonus Andreas Thot colonus Michael Kÿs colonus Nicolaus Daika colonus Pedes Balthassar Adam L. Nicolaus Zabo L. Michael Zeredaÿ L. Martinus Gelljen P. Stephanus Daika L. Joannes Varga Tompa P. Albertus Benedekfÿ Nicolaus Nagÿ Pedes Pixidarius L. Joannes Marthon L. Matthaeus Kÿs L.L. Matthaeus Nagÿ P. Georgius Nagÿ Chikfalva N. Gregorius Janka L. Emericus Sepsi L. Martinus Berej P. Helias Faluegÿ Pedes matthaeus Galffÿ pixidarius P. Jacobus Nagÿ P. Thomas Kÿlljen Pedes Emericus Kÿs L. Michael Zaz Pedes Joannes Chikÿ pixidarius Franciscus Zabedj Pedes pixidarius Albertus Nagÿ Pedes pixidarius L. Matthias Fodor Emericus Abodj Pedes pixidarius L. Matthaeus Sigmond L. Gregorius Sÿpos L. Petrus Literatus N. Petrus Fekete P. Nicolaus Daika L. Lucas Zalma Georgius Kowacz Pedes pixidarius L. Emericus Kÿs L. Emericus Damakos P. puer decem et trium Annorum L. Stephanus Sos P. Michael Janka P. Petrus Huzar N. Martinus Fekete L. Michael Petheo 147 N. benedictus Lengÿel L. Thomas Chiok L. Petrus Kowacz L. Georgius Nagÿ L. Joannes Literatus L. Joannes Zadorÿ L. Paulus Ozdj P. Joannes Jakab L. Georgius Chiani N. Joannes Gal Primipilus Blasius Burian. Petrus Fazakas L. Petrus Swlej P. Petrus Nagÿ Caspar Kÿs Colonus Andreas Kardos Colonus Stephanus Margiarÿ Colonus (366r) Michael Veres colonus Georgius Chikj colonus Paulus Magÿarÿ colonus Michael Nagÿlakj colonus Zenth Lazlo L. Bartholomeus Nagÿ L. Joannes Sardj Petrus Nagÿ Pedes pixidarius L. Georgius Kÿs (364v)P. Georgius Tompai Judex (365v) Galfalau P. Stephanus Zakacz L. Georgius Phileop P. Gallus Botos L. Franciscus Barabassÿ Stephanus Huzar Pedes pixidarius L. Joannes Kÿs L. Joannes Zabo . Petrus Kozma L. Georgius Ozdi P. Blasius Chÿuka L. Gregorius Patakj P. Joannes Georgÿ P. Joannes Nagÿ N. Emericus Bako N. Blasius Thot P. Balthassar Varga L. Valentinus Nemes Chikzenth-Marthon L. Martinus Kÿs l. Caspar Nagÿ (365r) Gregorius Adam Pedes pixidarius L.

Nicolaus Gal L. Anthonius Zekelÿ L. Valentinus Baba L. Benedictus Aranios Akosfalva P. Blasius Chikj Joannes Barrabas Pedes pixidarius L. Horuat Marthon Z. Nicolaus Orban L. Michael Fodor L. Joannes Nagÿ Junior Z. Georgius Kÿs Matthaeus Kowacz Colonus Georgius Kowacz Colonus Valentinus Caspar Colonus L. Michael Bandj L. Michael Kathona L. Valentinus Bot25 L. Georgius Biro L. Martinus Kouacztalan Joannes Nagÿ pedes pixidarius L. Balthassar More P. Andreas Kÿs L. Matthaeus Josa Stephanus Kÿs Biro L. Michael Nagÿ P. Georgius Haidu L. Lucas Petheo L. Andreas Josa L. Georgius Damokos L. Stephanus Bartha L. Andreas Bogos L. Georgius Chikj Zenthmiklos L. Joannes Thamassi L. Ambrosius Zabo P. Stephanus Mÿrcze 148 L. Ambrosius Veres P. Michael Zelies Z. Georgius Zekelj L. Joannes Veres L. Martinus Jako L. Michael Kolia L. Joannes Veres P. Georgius Tÿbarczj Zenth Benedek L. Joannes Gereoo P.Lucas More L. Michael Thussÿ L. Gregorius Jncze P. Balthassar Sos L. Andreas Bandj L. Paulus Farkas L. Machael Jstwan L. Zekelÿ Peter Z. Joannes Bordj L. Paulus Matthias24 r (367 ) L. Martinus Nagÿ P. Martinus Nagÿ N. Nicolaus Nagÿ Stephanus Ozdj colonus . Thomas Farkas Petrus Lakfeoldj colonus Laurentius Kÿs colonus Andreas Molnar colonus Joannes Magÿarÿ Colonus Georgius Nagÿ colonus Folifalua L.Michael Anthos colonus Stephanus Boer colonus Martinus Seczj colonus Paulus Anthos colonus Petrus Kadar Colonus (366v) Madaras L. Michael Sold26 L. Martinus Literatus P. Joannes Gaspar Georgius Bojtos colonus Matthaeus Bojtos colonus (368v) Jllendfalua Z. Blasius Nagÿ Z. Petrus Janossÿ (368r) Karachoinfalua L. Andreas Petho L. Paulus Nagÿ L. Sigismundus Sÿger L. Petrus Nagÿ L. Michael Kowacz L. Georgius Gal L. Michael Barthalius L. Simon Petheo L. Gregorius Nagÿ Georgius Kosa pedes pixidarius L. Joannes Ferencz L. Petrus Janossÿ Junios L. Anthonius Jmreh L. Ladislaus Zekelÿ L. Michael Nagÿ L. Georgius Fodor L. Joannes Dauid L. Georgius Chjonka L. Blasius Apa L. Veres Janos (367v)L. Joannes Veres senior Cherefalva L. Petrus Kosa L. Valentinus Kosa L. Joannes Nagÿ Z. Stephanus Lowas Michael Markos Z. Georgius Ferencz L.

Andreas Meleg L. Jacobus Petheo L. Michael Thussÿ L. Blasius Molnar Michael Nagÿ. Petrus Kowacz L. L. Georgius Azalos N. Michael Horwat Joannes Barabas colonus Gregorius Balas colonus Simon Nagÿ colonus Joannes Beojte colonus L. Nicolaus Nagÿ L. Stephanus Bene L. Nicolaus Azalos L. Michael Kowacz Joannes Varga colonus L. Petrus Kÿs N. Thomas Gerdej P. Helias Sos Biro L. Matthaeus Lako L. Joannes Zep L.Petrus Meleg L. Valentinus Veres L. Plasius Erdeos L. Joannes Georgÿfÿ L. Stephanus Vkÿthienith Kebele L. paulus Barthok L. Matthaeus Nagÿ L. Stephanus Kanthor L. Andreas Dauid L. Thomas Ban L. Stephanus Veres Bos L. Michael Nagÿ L. Stephanus Nagÿ L. Joannes Sos Leorinczfalua L. Joannes Erdeos L. Michael Bakos Pedes Joannes Gellert Pedes Joannes Zabo Pedes Stephanus Bakos (370r) Kakasd L. Nicolaus Sos Libertinus Paulus Bakos P. Lucas Vegh L. Paulus Bosi L. Joannes Horwat (370v) Koronka L. Albertus Dauid Kereztur L. Stephanus Saitos Medgiesfalua L. Gregorius Nagÿ L. Gregorius Nagÿ L. Stephanus Zekelÿ Pedes Michael Kerekes Chibafalua L. Nicolaus Fekete Nÿaradtheo L. Joannes Reúaj 27 (369v)L. Josephus Kowacz L. Blasius Borzas Z. Benedictus Janossÿ L. Michael Nagÿ L. Lucas Bosi P. Matthe Azalos L. Georgius Benkeo Z. Petrus Zekelÿ D. Stephanus Markos L. Martinus Azalos senior L. Colonus L. Michael Zeles Balintfalua Z. Petrus Veres Bodon L. Georgius Georgÿfÿ L. Matthias Drabant L. Blasius Bosi (371r) Jed Martinus Gal Pedes Paulus Bartha P. Laurentius Orban L. Andreas Thot L. Petrus Bosi P. Michael Kowacz L. Michael Dosa27/a L. Stephanus Mochiarj L. Helias Thussÿ L. Georgius Benkeo . Petrus Jeddj Martinus Lako colonus Szenth Juan L. Michael Azalos Junior L. Georgius Sÿluester L. Stephanus Benkeo Z. Ambrosius Veres L. Martinus Nagÿ L. Michael Gellert L. Stephanus Nagÿ 149 L. Martinus Nagÿ L. Valentinus Kaksi Z.Blasius Caspar colonus Anthonius Nagÿ colonus Blasius Ozdj colonus Z. Petrus Theoreok L. Petrus Sos L. Andreas Varga L. Caspar Mezeo (371v)L. Andreas Nagÿ Lukafalua (369r) Z.

Michael Boer L. Nicolaus Kÿs L. Benedictus Sẅkeosd P. Franciscus Kÿzdj L. Michael Sebestien L. Michael Kerekes29 Michael Zaz colonus Pedes Stephanus Magÿarÿ Pedes Fredericus Nagÿ Pedes Joannes Tauaz Kal L. Franciscus Orban Pedes melchior Gabor (373r) Pedes Nicolaus Andrassÿ Pedes Joannes Balassÿ L. Georgius Matthe L. Stephanus Vencze L. Gregorius Gabonas L. Paulus Nagÿ P. Anthonius Kowacz Petrus Lenart servus30 P. Demetrius Nagÿ L. Michael Ferenczj L. Benedictus Lenart L. Stephanus Georgÿfÿ L. Joannes Simon L. Paulus Bako L. Michael Simon L. Ban Jstwan Ban Benedek Beo P.Petrus Thot L. Nicolaus Orban L. Andreas Zalaj L. Paulus Ferenczj L. Michael Boer L. Joannes Kelemen L. Gallus Nagÿ L. Michael Varga L. Valentinus Palffÿ L. Gregorius Nagÿ L. Matthaeus Ferenczj L. Thomas Boer L. Petrus Kÿs L. Thomas Kÿs L. Martinus Nagÿ Demetrius Forika colonus Petrus Rakosi colonus Martinus Nagÿ colonus (372v) Agard L. Blasius Kÿs L. Nicolaus Kowacz L. Joannes Mosa P. Laurentius Janka Sard tota deserta Moson L. Andreas Kowacz L. Stephanus Galfalui L. Stephanus Janka L. Martinus Kerekes Thomas Fodor colonus Franciscus Kÿs colonus Joannes Kulchiar colonus Gregorius Fodor28 colonus Thomas Kochis colonus Joannes Kakas colonus Tofalau Joannes Nagÿ colonus Joannes Thot colonus Stephanus Molnar colonus Franciscus Elek colonus Emericus Thot colonus (373r) Cheid L. Joannes Mezaros L. Michael Lazar L. Lucas Masfel L. Benedictus Kadar L. Martinus Peterfÿ (!) 150 L. Joannes Nagÿ L. Martinus Horuat L. Petrus Kowacz L.Zenth Leorincz L. Martinus Palffÿ L. Martinus Hegedus Zekes L. Joannes Mustos L. Michael Thÿkes P. Caspar Kÿs L. Joannes Pontha L. Joannes Zengÿel P. Michael Kelemen L. Gregorius Nagÿ Michael Kardos colonus Michael Deak colonus Emericus Georgÿfÿ colonus Nicolaus Kathaj colonus Zenth Georgÿ L. Emericus Georgÿfÿ L.Stephanus Kÿs . Joannes Sos L. Franciscus Chego (372r) L. Nicolaus Kÿs L. Joannes Gabonas L. Martinus Nagÿ P. Georgius Farkas L. Lucas Simon L. Joannes Kaczio P. Mathias Nagÿ P. Joannes Vÿfalui L.

Georgius Mustos L. Joannes Zabo P. Jacobus Bereczk L. Franciscus Kÿs P. Caspar Kerekes Pedes Laurentius Lazar P. Thomas Zekelÿ P. Petrus Hajdu L. Stephanus Agoston L. Gerogius Zekelj L. Gregorius Almadj L. Joannes Zaz L. Lucas Lenart L. Stephanus Chiuba (375r) L. Blasius Egerzegj L. Bartholomeus Zabo L. Ambrosius Zalma 151 . Joannes Georgÿfÿ P. Joannes Jncze L. Georgius Kÿs L. Stephanus Sebestien L. Joannes Egeressÿ L. Stephanus Zados L. Andreas Nagÿ L. Stephanus Vadadj P. Stephanus Literatus P. Matthias Keomeoz L. Georgius Kamuthi L. Michael Thot Band L. Stephanus Kÿs L. Marcus Petheo L. Matthaeus Albert servus L. Caspar Gellerd L. Michael Balog P. Joannes Georgÿ P. Valentinus Boer L. Georgius Birtalan Vrai L. Franciscus Budai L. Joannes Sÿko P. Nicolaus Orros P. Blasius Erdelÿ L.31 Martinus Georgÿ P. Stephanus Fabian L. Michael Bandj L. Petrus Mezaros L. Stephanus Deseo P. Caspar Eoreog N. Laurentius Botos Chitzentjuan L. Joannes Zabo L. Michael Chiuba L. Thomas Gÿeke L. Andreas Nagÿ Ernie P. Thomas Kerekes L. Paulus Vadadi P. Bartolomeus Zeoreos L. Michael Mosoni Demetrius Jzlaj (374r) L. Stephanus Szaz P. Joannes Kÿs Gerebenes P. Simon Palffÿ L. Simon Vaida L. Andreas Jncze L. Triff Malaj L. Andreas Galfÿ L. Andreas Petheo Bergenie L. Joannes Agoston L. Andreas Okj l. Joannes Sarossi P. Valentinus Kÿs L. Michael Koronka L. Nicobanus [!] Eordeog L. Martinus Nagÿ L. Stephanus Zabo L. Joannes Kÿs P. Matthaeus Gagÿ L. Martinus Kowacz L. Joannes Thurÿ L. Joannes Zep L. Joannes Suba L. Mivchael Sos L. Stephanus Sÿko P. Stephanus Vaida L. Thomas Balas P. Gerogius Zekelÿ L. Georgius Kar P. Stephanus Georgÿfÿ L. Stephanus Deak P. Petrus Chit L. Joannes Kalj (374v) Malonfaluaű L. Gregorius Fodor L. Nicolaus Farkas P. Theodorus Ztanko (375v) Mezeomadaras L. Martinus Ereos L. Georgius Zados L. Joannes Theoreok L. Caspar Hajdu P. Gregorius Nagÿ L. Valentino Petheo L. Joannes Koronka L. Stephanus Barabassÿ P. Joannes Nagÿ L. Paulus Nagÿ L. Stephanus Chiuba Junior L. Andreas Erdelÿ L. Matthias Degÿ L.L. Joannes Andrasi Jkland L. Joannes Sarpatakj L. Stephanus Balog P. Paulus Galaczj L. Stephanus Kÿs L. Helias Petheo L. Joannes Santa P. Benedictus Nagÿ L. Caspar Bala L. Michael Zaharÿ L. Nicolaus Oswat L.

Joannes Zaz P. Georgius Nagÿ P. Thomas Cheoteor L. Paulus Sÿko L. Martinus Nagÿ L. Blasius Cheotheor L. Franciscus Theoreok L. Matthias Cheoteor Galambad L. Nicolaus Bartha Borzazegh L. Stephanus Kÿs L. Georgius Bene L. Joannes Rẅchj32 L. Nicolaus Bota L. Clemens Nagÿ L. Georgius Sÿdo P. Michael Jncze L. Stephanus Zaz L. Thomas Barla (377r) Zabed Pedes Balthassar Abram L. Matthias Varga L. Gregorius Kosa L. Stephanus Sala L. Thomas Mathe L. Caspar Sÿpos L. Paulus Zabo L. Ambrosius Bere L. Martinus Zekelÿ L: Paulus Kobak N. Laurentius Baniaz L. Nicolaus Soljom L. Georgius Somljai L. Georgius Zabo L. Stephanus Nagÿ Junior Menes L. Gregorius Foris L. Joannes Kosa (377v) Chiauas L. Georgius Varga 152 N. Valentinus Sido P. Joannes Deak Pedes Michael Abram L. Andreas Nagÿ L. Matthaeus Hajdu L. Petrus Kÿs L. Zengÿel Janos L. Andreas Bartha L. Joannes Geocz33 L. Helias Mathe L. Michael Nagÿ L. Joannes Kormos (376r) Panith (376v) Zaltelek L. Matthias Sido P. Joannes Adorian L. Nicolaus Kegiosi L. Gregorius Erdeo L. Franciscus Olag L. Martinus Vitalius L. Joannes Zekelÿ L. Nicolaus Literatus L. Joannes Theoreok L. Nicolaus Mihalj L. Michael Kys L. Balthassar Kar L. Laurentius Deak L. Thomas Bako L. Joannes Patakÿ L. Joannes Kowacz L. Gregorius Pasinth Pedes Gergius Nagÿ L. Thomas Bota L. Martinus Gal L. Thomas Kouacz L. Matthaeus Kÿs L. Joannes Veres L. Paulus Vas Samsond P. Gabriel Lazar Keouesd L. Laurentius Palko deserta est Bardos L. Thomas Kÿs L. Thomas Eolues L.L. Volfgangus Kabos L. Joannes Bosi Fekete totaliter deserta est Keolpenÿ N. Blasius Varga L. Emeriocus Karolÿ N. Andreas Vaida L. Georgius Nagÿ L. Paulus Soljom (378r) Zabad P. Paulus Nagÿ . Blasius Dragÿ L. Georgius Foris L. Joannes Somogÿ L. Simonius Varga L. Georgius Jlliesi L. Petrus Gal Fele L. Anthonius Balinth Kÿs Falud L. Joannes Kÿs L. Emericus Ban L. Matthaeus Turkulj L. Joannes Kalmar L. Martinus Zabo Pedes Joannes Chjontos L.

Helias Mihalÿ L. az áthúzott Orwat után írva. 264: tévesen Georgius. Nicolaus Boite L. 11 Uo. Joannes Sika Martinus Sepsi (379r) Chitfalau deserta Et hiz finit35 (379v) Naznanfalua Sospatak Deserta Egerzegh Stephanus Thussÿ Colonus Joannes Molnar colonus Simon Beres colonus Blasius Leorincz colonus Nicolaus Demeter colonus Michael Kowacz Colonus Stephanus Thussÿ colonus Thomas Sarkanÿ colonus Remetezegh Matthaeus Thot colonus Blasius Thot colonus Jacobus Nagÿ colonus Ambrosius Kusali colonus Georgius Tar colonus Bozed deserta L.: Hold. Gregorius Lazlo L. V. Petrus Demjen L. Nicolaus Zekelÿ L. 22 Jakab. 23 Kenieres kijavítva: Kerestelÿ. 14 L. 6 Apa. az áthúzott Kowacz után írva. 32 SzOkl. Michael Sẅlej Vduarfalua L. Ferenczÿ. Joannes Demien L. az áthúzott Ferenczj után írva. 26 UO. 3 Az áthúzott Joannes fölé írva. 29 Kerekes. 265: a név előtt tévesen 1. V. 30 SzOkl. 7 Veres. 262: Boér. V. 10 Szokl. Paulus Theoreok L. 267: tévesen Rwckj. 247: tévesen Bodosi. 15 Szokl. Lazarus Nagÿ L. 4 Szokl. Joannes Dali L. Andreas Zaz L. Michael Zabo L.P. V. kijavítva: P. Matthaeus Mester L. 19 20 21 Nagÿ kijavítva: Kÿs. 261: Mattheas. 31 Uo. Stephanus Sẅlej L. Andreas Hamar Zenthkÿralÿ L. Michael Markos (378 ) Benefalua v L. V. 8 Szokl. 33 Uo. Joannes Thot L. az áthúzott Barthok után írva. a kihúzott Zalma után írva. kijavítva: L. 268: tévesen Sülj. Michael Bartalius L. Martinus Nagÿ L. a kihúzott Nagÿ után írva. Zabo. 18 Varga. Nicolaus Mezaros L. Stephanus Molnar L. 9 Varga. 28 SzOkl. 34 SzOkl. 13 P. 12 Demetrius kijavítva: Demeter. a kihúzott Zekelÿ után írva. V. Petrus Sar L. Valentinus Kÿralÿ Zenthanna L. V. 25 SzOkl. Michael Sẅlej L. a kihúzott Nagÿ után írva.: a név előtt tévesen 1. kijavítva: L. Joannes Olaz L. 249: Botos. 256: tévesen: p. Michael Nagÿ L. Simon Kÿs L. Szokl. Blasius Chiakanj N. Laurentius Kÿs L. Stephanus Balassÿ L. 35 Későbbi megjegyzés más kézből 153 . 246: tévesen Georgius. Andreas Sẅlej34 L. kihúzva. 250: Matthius. V. Blasius Thot L. V. Stephanus Bodor L. Michael Nagÿ L. Gregorius Fazakas L. Joannes Eordeog L. 17 So.az áthúzott Kÿs után írva. 5 Veres. a kihúzott Vas után írva. Matthias Jstwanhazj L. Michael Orban L. 16 P. Joannes Nagÿ L. V.: tévesen P. Michael Hamar L. Georgius Zaz Jegyzetek 1 2 Szokl. Georgius Kezek L. 27 Következik: colonus. V. V. Joannes Balog (380r) L. Balthassar Nagÿ L. 251: tévesen Berzerthe. Georgius Kerekes L. 24 SzOkl.: tévesen Göck. Michael Jstwanhazj P.

1 Almas A.1 Leóuete A. NOBILES Beógezÿ Gergelj Benedekffÿ Janos abs1[ens] Benedekffÿ Tamas Vghron Pal Kecheti Boldisar abs. kézdi.1 Ferench Tamas Bence Balinth abs.1 Gal Janos A. Az udvarhelyszéki.1 Galfÿ Ferench Kedeÿ Mihalj abs. 1604.1 Beódeó Mihalj abs.1 PRIMIPILI Zataloki Nag Matae hadnagi Zent Marthon Bence Janos Miklos Marthon abs.1 Zabo Mattias Capit1[anj] Bedő Jstuan abs. lófők és szabadosok) összeírása a társadalmi rétegek.1 Andras Ghereb abs. s ezeken belül a század falvankénti sorrendjében (26r) Anno Domini 1604 die 15 Martÿ Collustratio d.1 Fabian Mihalj A.1 Nagi Menihart abs. orbai és sepsi lovasok és gyalogok (nemesek.1 Kenos Gal Peter Matae Peter Sandor Antal abs.3 Abastfalua Petenie Geórgi Andras Janos szolga.1 Hoggiaÿ Jstuan abs.IV. március 15.1 154 . Nobilium et Primipilorum in Sede Siculicali Vduarhelj existentem.1 Kouach Geórgi abs. csiki.1 Giepes Lazlo Leórinch Lazlo Gergelj A.1 Kouach Andras A.1 Magh Jstuan abs.2 Fẃle Gergelj abs.1 Lazlo Jstuan Lazlo Peter v Alberth Jstuan3 Benedek Janost eresztettem.1 Orban Pal Biro Janos Felzeghj Marthon Jstuan Balas Ferench Koẃach Marko Geórgi szẅkeöt.1 Sata Gergelj Orban Matae abs.1 (26 )Lokod Sandor Balint Eöcze1 Ferench Janos abs.1 Mihalj Matae absentes.1 Benceó Leórinch A.1 Marothÿ Georgi1 Tarchafalui Albert abs.

1 Balint Koẃachj zolga1 Kando Marthon szolga8 Dienes Gergelj Eöcze1 Zekel Janos Eöcze1 Antal Pal Balint Gergelj abs.1 Nagi Janos abs.1 Barta Mihalj Barta Jstuan betegh5 Kereztes Jlljes megh holt1 Okland Dienes Pal abs.Karachonfalua Karachonfalui Ferench4 dux1 Thókos Mihalj Bibarczffalẃa Thokos Jstuan zolga1 Marko Jstuan zolga1 Osuat Georgi Kouach Emreh Thokos Jlljes Bartalius Leorinch abs. rosz1 Thamas Peter Barbat Tamas Kereztes Janos abs.1 Varosfalua Boldisar Janos abs.1 Boda Janos abs.1 Kẃs Bachon Benedek Balas Benedek Kereztes abs.9 Vas Georgÿ10 Giarfas Balas10 155 .1 Magiarj Mihalj tiztarto1 Janosfalua Bardochfalẃa Zeóchj Antal fia1 Dobo Dobaj Andras Sughar Gergelj abs.1 Foztho Balint abs.1 Kẃs Vas Gergelj6 abs.1 Ferench Janos gÿalogh1 Bartha Janos Miklos Kouach Demeter Janos Miklos Jstuan abs4 gÿalogh1 Ferench Gergelj Olaztelek Marko Pal Marko Andras zolga.1 Foztho Mathae gialogh1 Chogh Mihalj abs.1 Bagi Kelemen Tamas Benke Marthon zolga1 Zolia Lukach othon hattak1 Dane Peter zolga1 Dallia Fẃle Foztho Emreh abs.1 (27r) Zaldobos Ferench Geórgi abs.1 Was Jstuan7 abs.1 Vargias Sebe Jstuan fia rosz1 Chato Peter Matae Jstuan rosz szolga1 Jmechÿ Mattias Sos Tamas Sos Peter gonduiseleo1 Balas Gergelj abs.

1 Fulo Mihalj abs.1 Gergelj Balas absentes1 A.1 Thelekfalua Jpo Gergelj abs.1 Mihalj Pal pedes1 Peter benedek Mihalj Ambrus fia1 Fenied Peter Andras fia1 Jakab Peter Eöcze1 Miklosi Dauid Kosa Miklos Chiergeó Jstwan11 Marefalua Nagi Antal abs.1 Balas Ferench Zent Lazlo Farczadi Balas abs.1 Chukor Georgi abs.1 Thanko Andras abs.1 Thanko Thamas A.1 Kapolnas Olahfalua Gothart Farkas abs.1 A.1 Emreh Janos abs.1 Zentegihazas Olahfalẃa A. rosz1 Chergeó Tamas fia1 Marthon Peter 156 .1 Dersi Geórgi abs.1 Ferench Jstuan abs.1 Patakfalua Kenosj Andras zolga1 Beógheóz Mihalÿ Jstuan abs.1 Felseó Dersi Peters abs.1 Nagi Sandor Betlenfalua Semjen Jstuan fia.1 Zaghonj Mihalj pedes1 Ders Also Dersi Peters abs.Eghe A.1 Sandor Mihalj Chikj Simon Dechfalua Theórek Gergelj zolga1 Bakonia Mattias fia1 (28r) Vduarhelj absentes1 Desi Jstuan Zabo Menihart Kosa Georgj Basa Georgj Barrabas Janos Nÿreó Andras Lukacj Deak Peter Gergelj Rach Mihalj Kosa Peter Nemeth Jstuan Kosa Jstuan Zekel Balint Zataloka Balint Matae Boros Antal Boros Geórgi Nagi Boros Janos fia1 Felseó Balint Peter Janos Balas Barta Pal fia1 Fanchalj Janos (28v) Also Balint Peter Eöcze1 Thorniaj Antal fia1 Balas Jstuan Zabo Gergelj Albert Janos Boros Peter fia1 Balas Janos Nagi Matae12 Keókeólleó Kemienfalẃa Albert Mihalj fia. rosz szerrel1 Miklos Peter A.1 Agiaghfalua Salati Balas abs.

1 18 Bikafalẃÿ Janos A. zolga1 Gergelj Tamas Benkeó Janos Leórinch Peter Menihart Janos Eöcze. io1 (29v) Lengelfalua Damokos Janos abs. abs. rosz1 Zombatfalua Fanchalj Ferencz K. rosz1 Balinth Janos jo louon1 Thibold Thiboldj Geórgi abs.1 157 . fia1 Barto Janos abs.1 Biro Bnedek K.1 Ab1 Bogartfalẃj Peter zolga. fia1 Orban Jstuan Matthias Bertalan fia1 Demeter Jstuan fia.1 Palhegÿ Geórgi Kowach Jstwan abs.1 Demeter Ferench zolga. rosz1 Lazar Jstuan fia1 Lazar Balinth abs.1 Jakab Balint Jakab Janos Josa Georgj fia1 Kouachj Antal Eöcze1 Sandor Mihalj senex.1 Janczio Sandor Kadiczffalua Thibald Gergelj Zolga1 Miklos Ferench fia.1 Hegi Lukacz K.1 Jstuan Peter abs.1 Mihalj Georgj abs. rosz1 Benedek Mihalj Vince Geórgj Demjen Geórgj K.1 Sandor Barrabas Gergelj Pal Eótẃes Matae Bikafalua Lukacz Balas malom biro leuelet irnj1 Hegi Balint Emreh Andras abs1 Dobofalua Ambrus Jstuan Benedek15 Dobaj Balas Eöcze Betha Gal Georgi Ceriak Janos K1 Mihalifÿ Balint16 szolga1 (29r) Vaghas Vagasj Janos Georgi Janos abs. rosz13 Bogartfalẃj Geórgi fia Kouach Peter abs.Bogartfalua Lippai Andras hadnagi Bogartfalẃj Mihalj abs.1 Biro Georgj K.1 Farczad Vaida Peter vilagtalan1 Sandor Janos fia1 A.1 Andras Jstuan abs.1 Zabo Peter abs.1 Hoggia Thanko Balas pedes1 Josa Jstuan abs.1 Kouacz Janos abs.1 Jakab Miklos abs.1 Sẃkeó Laios Antal Sigmond Geórgi Lazlo Tamas17 Geórgi Kouacz Kÿs Janos Czikÿ Peter Kiralj Geórgi Bechÿ Janos Peter Louachj Had ẃzeók omnes.1 Zentkiralj Zentkiralj Gergelj abs. rosz14 Zentlelek Pakot Mihalj abs.1 Geórgifi Balinth zolga1 Palfÿ Peter fia.1 Palfÿ Mihalj Eöcze.

1 Caspar Balinth othon hattak1 Chikÿ Geórgi Leórinch Tamas Mihalj Janos Lazlo Janos21 Kechet Weres Mathe Bako Janos Milos Thamas27 gÿalogh1 158 .1 Peter Jstuan Leórinch Kelemen Miklossj Janos fia1 Jlke Berkezj Lukacz Gergelj Janos Eöcze1 Pal Ferench Eöcze1 Jstuan Lazlo Fodor Janos Zolga1 Boldisar Balinth Zolga1 Geórgi Peter Zolga1 Balassÿ Mihalj Zolga1 Zent Mihalj cum Benched Balassi Ferench vilagtalan Tarchafalwj Alberth27 Barrabas Lukacz Nagi Peter gyalogh1 (30v) Galfÿ Miklos Balassÿ Mihalj abs.1 Chender Gergelj had ẅzeö1 Kelemen Maniharth Zolga1 Chiender Andras Zolga20 Chehertfalua Leórinch Janos abs.A.28 Alberth Ferench Zolga1 Miklos Ferench Zolga1 Kouachj Mihalj29 Balinth Janos27 Balas Janos27 pedes1 Marton Thamas Kÿs Falud Kÿsfaludj Janos.1 Leórinch Gergelj19 Balas Andras abs. Acz ember othon. abs.1 Bencedj Pal27 Leórinchÿ Pal abs.1 Bodo Peter Boros Pal Berze Balas Zolga1 Kÿsbodo Gergelj benna. rosz1 Orozhegi Kouacz Peter Simon Janos Benedek Alberth Damokos Benedek Jstuan Kouachj Lukacz Leórinch A.1 Farkaslaka Fanchalj Kelemen A.1 Dÿenes Pal Pedes1 (30r) Nagi Balinth abs.1 Kouachj Antal Zolga1 A.1 Nagi Geórgi27 Demeterfalua Gergelj Janos fia1 Theörek Mihalj Boncha Janos27 Ferench Deak Zent Thamas A.1 Sighmond Antal Thelekfalwj Damokos Eöcze1 A.1 Magari Emreh22 Hannagi Jacab fia1 Malomfalua Leórinch Gergelj Hannagi Ferench23 Zenkel Janos Zolga1 Piros Jstuan Piros Alberth betegh24 Leórinch Tamas25 Piros Peter Thanko Thamas Zaz Janos26 Lazlo Gergelÿ26 Fanchal Marton Peter Fanchalj Peter A.1 Marthon Janos Zolga.1 Nagi Antal fia1 A.1 Filler Miklos senex20 A.

1 Peterfÿ Mihalÿ abs. rosz33 Kis Rauaz Janos34 Fabian Geórgi fia1 Ambrus Gergelj fia1 Fabian Janos abs.35 Sofalua Geórgifÿ Mathae Jlljes Matej abs.1 Nagi Janos Etthed Kelemen Jstuan Bako Jstuan Kiralj Andras Nagi Pal abs.Varallia Kelemen Pal Andtassÿ Marthon Zolga30 Zekel Danjel Zekel Janos Pedes fia1 Balintfÿ Marthon Marthon Pal Antal Kelemen fia1 Zekel Pal fia1 Andrasi Peter31 Lakatos Mihalj Antal Jstuan27 Pedes1 Paraid Jlles Andas Miklos Andras.1 Lazar Janos (31r) Fodor Miklos Ab. K.1 Thiboldj Jsach Zolga1 A.1 Lukaczj Janos Geórgifi Leórinch27 Pedes1 Jstuan Geörgj32 Attiha Kÿs Gergelj K.1 Chereznies Balinth Fabian Janos Enghj Jstuan Alberth Mihalj Lukach Jstwan35 Marthonos A.1 Kerestelj Janos Fẃlep Jstuan Janloka Antal Geórgi Mihalj Pal Semjen Gergelj Zolga. rosz1 Leórinch Janos Eöcze1 Demeter Jstuan Kis demeter Jstuan Balassÿ Jstuan Rach Jstuan Patakfalwÿ Peter35 Kwsmeód Kouach Janos Kouach Georgi Biro Janos Foris Marthon Varalliaÿ Pal Kachÿkasi Marton abs.1 Rauaz Janos fia.1 Vas Gergelj Sebe Gergelj Palfalwÿ Bertalan Benedek Matej Jstuan Geórgj Zolga1 Kouachj Mihalj Kadar Janos Caspar Balas36 Miklosj Jstuan Sebe Peter36 Pedes1 Gagÿ Peterfj Mihalj Pedes1 Benedek Danjel Niomoru1 159 .35 (31v) Varalliaÿ Miklos Kelemenfi Caspar Korond Kouachj Antal Ambrus Jstuan fia1 Ambrus Pal Sẃkeÿ Ferench fia1 Andras Gergelj Caspar Emreh fia1 A. Szolmot eöriznek.1 Keórispatak A.1 Agoston Pal Zolga1 Zekel Geórgi abs.1 Palfalua Bartalius Andras obÿt1 Nagi Peter betegh1 Ab.

1 Thordatfalua Kouachj Pal Zolga1 Lukachj Geórgi Ab.1 Buzas Janos44 Kÿs Galambfalva Zabo Tamas Eöcze1 Zabo Gergelj Fiatfalva Ab.1 Tholmachj Gabor Pedes1 Leórinchj Bartalius Leórinchj Gergelj Kerestelj Geórgj Leórinchj Peter Pedes Tord.1 Sÿlẃester Andras Marthon Geórgi Zederiesi Janos Ab.1 Boros Ferench Tarchafalua Palfi Jstuan abs.1 Simo Frenech abs. ped.1 Palfÿ Andras Pedes abs.1 Nagi Kede Demeter Janos Zolga1 Andrasi Ferench Eöcze1 Theórek Balinth Medeser Benedek Peter K.1 Mihalj Alberth Senex K.1 Varga Jstuan Varga Peter Pedes1 Semienfalua Benke Lukacz Zolga1 Fẃlep Janos43 Balassi Lukacz Balassi Andras Peterfi Gergelj Barla Janos Tiboldÿ Daniel44 Rugonfalua Nagi Peter Eöcze1 SighmondLeórinch Eöche1 (32r) Nagi Galambfalva Mihalÿ Ferench abs.Miklosi Pal Sas Farkas Pedes1 Damokos Peter Pedes37 Andrasfalua Janos Deak38 Kedues Ferencz39 Zent Annaÿ Peter40 Zent Mihalj Peter41 Ambrus Jstuan42 Kobatfalua Miklosj Ferench Antalfi Mattias Caspar Tamas Fejerẃizj Mihalj42 Antalfi Geórgj Nema1 Kẃs Kede Janosj Gergelj Zolga1 Osuat Janos Zolga1 Varalliaÿ Georgj Kedej Lukach Marthon Pal Kadachj Semjen Geórgi Mihalj Peter Janosj Ferench Zabo Mihalj Chenker Jstuan K.1 Janosi Georgi K. Zolga1 Mattias Peter Benchier Ferench Eöcze1 Bothos Miklos Pedes1 Ferenchj Mihalj Zolga1 Antal Kouachj fia1 (32r) Leórinchj Janos Santa.1 Boer Antal Santa1 Nagi Solimos Konch Andras Balassi Ferench Zolga1 Sipos Janos io 101 [uon] 160 .

1 Felzegi Tamas P. Benche Balinth Zent Martonj. absentes1 omnino Fekete Peter dar. A. A.1 Sos Tamas abs..1 Bence Georgj P.1 Kereztes Mihalj dar.1 Karachon Jstuan P. Rigo Geórgi abs. A.1 A.1 Balassi Peter P. A.1 Keozkes Balas Zolga1 Mosj Georgj abs.1 Boka Jstuan dar.1 Telekfalua Bagi Bagjak absentes omnes A. A.1 Mihalj Miklos P.1 Vice hadnagi Sandor Pal Orban Miklos Miklos Antal p.1 Vÿzekel Buzogan Marthon Eöcze1 Zekel Lukachj abs. absentes1 omnino Pribek Jstuan P.1 Ghelerd Andras Jo Geórgj A. lóuetejek absentes omnes A.1 Barla Mate dar.1 Tota Summa Equitum primipilorum 443 Zent Miklos Likacz Andras45 (33r) Peditum Libertinorum Vas Peter Zaza Kenos Nagi Emreh Zazlo tarto Demeter Emreh dobos. lóuetejek absentes omnes A..1 Menihart Janos Pedes.1 Olah Matej p.1 Pal Mihalj dar. absentes1 omnino Orban Janos dar. A.1 Theórek Pal dar.1 Pal Georgj A. lóuetejek absentes omnes A.1 Kouacz Balinth dar.1 Jo Leórinch A.1 Konch Mihalj abs. Lokodi Janos A. A.1 Zikra Jstuan P.1 Ferench [Leouete] Marthon A.1 A. A. absentes1 omnino Kouacz Andras P. abs. abs. A. Dec.1 Berze Miklos P.1 Dane Benedek P.1 Lukacz Peter dar. Caesar ferench P.. A. A. absentes1 omnino A. A. absentes1 omnino Kouacz Janos dar. A. abs.1 Bordos Nagi Janos A.1 Felzegi Peter p.1 Ghelerd Antal A.1 Rigo Janos P.1 Marthon Kelemen dar Dec. A.1 Demjen Balas P. abs.1 Egied Peter p. absentes1 omnino Dec. lóuetejek absentes omnes A. 161 . abs.1 Leórinchj Geórgj (33v) A. lóuetejek absentes omnes A.1 A.1 A.1 Gal Marthon P.1 Sÿle Ambrus P.1 Peter Gergelj dar abs.1 Antal Andras Dar A. abs. A.1 Balas Peter P.1 Endes Balinth P. Thama Janos dar. A. lóuetejek absentes omnes hac usque1 A.1 Alsobodoghaszonfalva Mezÿ Pal abs.1 Zentes Mihalj P. absentes1 omnino Georgj Janos d.1 Balas Andras p..1 Balinth Marton P. Rava Jlljes Janos Ghegeosj Meniharth abs.1 Rigo Andras dar.1 Vas Balas dar..1 Ghedeó Pal P. abs. Enoch Jstuan P.1 Bertalan Mattias P. lóuetejek absentes omnes A. Was Gergelj P.1 Boka Pal dar. abs. lóuetejek absentes omnes A.1 Egheÿ Emreh P.1 Pal Janos P. A. lóuetejek absentes omnes A.Kẃs Solimos Mattefi Ferench Eöcze1 Jromos Lukachj abs.1 Lakatos Janos A.1 Jacab Janos dar.

Beke Balas P.1 Jakab Mihalj P.1 Demeter Janos P. Peter deak dar.1 Olah Lukach dar abs. Almas Dec. Jakab Ferench abs.1 Ferench Peter P.1 Endes Ambrus dar. Bereczk Mihalj P..1 Dÿenes Peter P.1 Balas Janos p. Jstok Janos dar. Patakfalva Dec. Kofas Mihalj P.1 Olah Mate dar. Zabo Mihalj p. A.1 Simon Janos abs. Zeóke Lukacz P.1 Marton Janos dar. Benedek Peter Feelhazj Mihalj Benceó Pal Benceó Janos Benedek Jstuan Czioka Leórinch Czioka Jstuan Czike Bernath Orban Peter Mattias Peter Poos Mihalj Jakab Peter Balinth Jstuan Rigo Ferench Antal Matej Barla Andras Andras Emreh Bacho Tamas Chiala Mihalj Marthon Miklos 162 . Kalman Ferench p.1 Kouacz Pal abs. abs. Theórek Peter dar. Leórinch Tamas P. Gal Marton46 Bencze Geórgj47 Giepes Dec. Vince Pal P. Benedek Janos P.1 Jstok Peter dar. A. Jstok Andras dar.1 Denedek Janos abs.A.1 Orban Gergelj dar. Bachoni Grgelj Marthon Peter P. betegh1 Bereczk Georgj P.1 A.1 A. Balas Pal Antal Czike Andras Czike Peter (34v) Kis Czike Peter Felhazi Andras Zeochj Janos Zabo Georgj Agoston Janos benc Leórinch Marton Andras Balint Janos Dec.. Jstok Ferencz adb. A.1 A.1 Kouacz Benedek p. Barrabas Andras P. abs. A.1 Aruatfalua A.49 Karachonfala Bodo Mihalj p.1 A. abs. abs. Bato Balint P. Matej Gerelj p.1 Jstuan Tamas P. A. Nagi Gorgj Senex1 Veres Georgj P.1 Kereztelj Jstuan dar. Kochis Peter P.1 Czibre Balint p.1 A. Dane Tamas dar. A. A. Karachonfalwÿ Ferench szaza Lokod A. absentes omnes1 Felseó Bodoghazzonfalva Dec.1 Vas Gergelÿ abs. Cibrefalui Cÿbre Ambrus D.1 Sos Marthon dar. Tamas Koúacz senex Lukacz Marton P.1 Mattias Demeter dar. Tamas Balint P. (34r) Bence Leórinch P. Leórinch Balint p. Albert Leórincz p.48 A. abs.

Theórek Marton P. Demjen Andras Santa.. el szeeókót1 Ferencz Andras P. ab. Matej Peter benna1 Nagi Ferench Zaza 163 . Zolga Lukacz p. Tofalúj Lukacz dar.1 Zeles Leórincz p... Jakoch Balas P. Antal Benedek p.. Kalman Mihalj P. Bola Balinth P.. Emreh Matej P. abs. Burjan Peter p.54 Bako Jstuan Abastfava Matej Janos Senex1 Antal Andras dar. abs. Bagj Pal P. Leórincz Benedek dar. Balint Miklos dar. Beödeó Janos P. ab.51 Biro Gergelj dar. Theórk Pal dar. Kosa Geórgi P. Georgj Andras P.Bodor Mihalj Karde Janos Rigo Andras Rigo Miklos Okland Vÿfalv Dec.1 Christoph Tamas p.1 Hgedẃs Gergelj p..1 Ferencz Danjel p. Bomher Peter P.1 Zent Mihalÿ Balas P. Balas Janos P. Bene Mihalj P. Cýzer Pal Zagonÿ Mihalj az eleöt lovas vala52 Vice dux Deak Peter Kouacz Peter53 P. peres jobagj Demeter Matej dar. Janosj Janos P. abs... (35v) Matej Peter Biro Pal Zent Pal Adorjan Janos P. Bagj Peter dar. Bordos Gergeelj P. Kapolnas Olahfalu Absentes omnes1 Dec. ab.1 Kjs Bodo Benedek P. Bertalan Gergelj P. ab. Neem arra uala1 Miklos Andras p.1 Eghej Tamas da. Kalman Matae dar.1 Georgj Marton P.1 Bedeó Tamas p. Andras Gergelj P. abs. Zentegihazas Olahfalẃ Nagi Georgj dar. Thamas Georgj dar. Theórek Leórinch dar. ab. Both Peter P. Petenje Pal dar. Bereczk Matej dar. Hegedẃs Mihalj dar. ab. Kouacz Miklos dar...1 Tomorj Pal ab.1 Czaka Gergelj dar. Kouacz Georgj dar. Bodos Mihalj P. Kenosj Kelemen P... Demjen Antal P.. ab.1 Miklos Tamas P. Benkeó Janos P. peres jobagj Pal Janos50 (35r) Okland Czombo Jstuan dar. abs. Bomher Ambrus Caspar Janos dar. Gergelj Janos P.1 Antal Janos abs. Eghe Dec. Benedek Gergelj dar. Bene Janos dar. Jacab Balas dar.1 Zeles Mihalj dar. Kouacz Georgj p.

Janosfalva Kozma Jacab Leórinch Andras P.1 Lazar Janos p.59 Balint Balas Zaza Jastfalúa Kouacz Antal P. (36v) Kelemen Leórincz p. Albert Jstuan dar.1 Miklosfalua Jlljes Andras dar.60 Dallia A. Pal Jacab Olah Georgj Kerestelj Balint Simo Leórinch p.61 164 .1 Kouacz Georgj p. Pal Mihalj Pal Tamas Kulchiar Balas p. Bnedek Janos Ban Georgj dar. Barla Janos Gergelj Andras Vas Gergelj egj sincz58.55 Zent Lazlo Balassi Peter P. absnts omnes57 Emere Georgj Barlok Peter Emere Janos Kaniano Jstuan dar. Kenosj Georgj dar. Gabriel Jacab dar. Barlok Georgj dar. Elekes Peter Dÿenes Janos Kouacz Balas Demeter Peter dar.60 Zent Peter Lukachj Mihalj dar. Abs. Goroh Geórgj dar. Lo. Bakos Peter Keczkes Miklos dar. Benze Gergelj dar.60 Rechenied Fekete Ferench P. Viragh Marthon Zazlo tarto ab. Borosj Matej dar. Fabian Jacab dar. Vas Georgj p. Ab. Sos Gergelj Adam Mihalj dar. Czedó Andras P. (36r) Mvsna Dec. Chukor Peter dar.1 Thompa Janos dar. Chukor Antal gj sincz.1 Zekel Peter P.Abranfalva Jo Balint abs. Omnes absunt. Czozo Marton Janos Kouacz dar. Bicziak Janos absunt.1 Giarfas Balas P. Omnes absentes59 Ders Barta Peter Gergeelj Matej dar. Dÿenes Peter p. Marton Tamas P. Bernath Mihalj dar. Emreh Georgj p. Zel Balinth dar. absunt.59 Varosfalva Czikÿ Peter dar.56 Kaniad Konja Antal Ab. Lenart Mihalj Nagi fulo Mihalj dar Kouacz Leórincz egj sincz58. egj sincz58. Czikj Mihalj Marton Peter Biczak Pal Santa1 absunt. Dc. Omnes absunt.

Ghelerd Benedek d. abs.1 Dec.1 Dÿenes Jstuan Ketteö vagion io.1 Miklos Janos P. abs. Balas Peter P.1 Zoltan Andras Lo. Sÿluester Pal abs. Keóuechj Marton p. Barto Peter P. Daniel Tamas felzegh absunt. abs.65 (37r) Beta Barrabas Janos P..1 Fabian Marton Dar.1 Vas Georgj62 Ab.. Matej Jstuan p. betegh.1 Fekete Janos Eles Mihalj Absunt omnes.. Sigmond Peter P..1 Beógeóz Veres Balinth Nagi Jstuan Bereczk Peter Czipeó Miklos Fekete Lazlo Fozto Janos Czakj Georgj Zent Lelek Ambrus Balinth d. Bernath Pal p.64 Omnes absunt. az ra hatta1 Varga Geergelj p.64 Omnes absunt.1 Peter Andras dar. (37r) Veres Jstuan d.63 Hoggia Balassi Jstuan abs. el eget haza. teöb nincz.Kelemen Janos dar. Hegÿ Peter p. Bernath Tamas p.1 Boldisar Janos d...1 Barto Pal d. budosso1 Barla Janos p.1 Marton Mihalj dar. abs. Basa Janos d.65 Nagi Geórgi Zaza Bikafalva Gergelj Janos p. Matei Andras P.. ab. Veres Janos p. Kechet Miklos Tamas d. Antal Gergelj p. Gergelj Caspar Hegj Marton P.65 Farkaslaka Matej Geergelj d. 165 . abs.. betegh1 Varga Tamas dar.1 Benched cum Zent Mihalj Harakalj Balas p..1 Jacab Balas p. Dobaj Janos Dobai Benedek Veres Mihalj Ceriak Balas Pal Leorinch Demjen Benedek Marton Jstuan Absunt omnes. Mihalj Janos P.. ab. ab.. abs. ab. Andras Jstuan d.64 Omnees absunt. ab.1 Ghere Matej p. abs.1 Antal Peter d.66 Dobofalva Antal Pal dar. betegh1 Nagi Peter dar.64 Omnes absunt..1 Palfi Andras dar. Mattias Tamas p. Fekete Janos dar..1 Bandi Jacab Zomor Balas ez ketteö abs.1 Balas Peter d.65 Agiagfalua Chomo Jstuan Bartos Mihalj Hegÿ Ferench Bakonja Janos Keeóẃechÿ Mihalj absunt..1 Hoggiaj Lazlo ab.

Boros Janos dar. Tamas Janos dar. Simo Jstuan dar. Andras Jstuan p.. Simo Balinth p. Jacab Jstuan p.1 Thornaj Janos p. Pap Lukacz felzeg72 Ambrus Pal dar.1 Leórinch Balas d. Benedek Janos dar. Geórgj Jacab dar. Miklos Lukacz p... Kelemen Geergelj p.. Menihart Tamas d. abs. Vincze Tamas p. absunt omnes totaliter. Sofalẃj Georgj p. Lengielfalva Peter Janos p. koldoz Lakatos Janos el szẅkeót. abs. Antal Mihalj dar... haza67 Demjen Marton d. uilagtalan1 Boros Ferenc p. abs. Zabo Bertalan dar. Kadar Geórgj70 p. Dec. Biro Georgj benna Bandi Benedek Orozhegj Pal Miklos dar.1 Farkas Georgj p. Lukacz Janos p. Sofaluj Janos P. louas Albert Jstuan p.1 Jstuan Kouacz p. betegh1 Vaida Lukacz da.Bogartfalua Biro Miklos d.1 Cziki Benedek d. Mattias Georgj dar. Nagj Mihalj p. abs. Absunt omnes69 Bechÿ Ferench abs. Ghelerd Peter d. Kouacz Miklos p. Dÿos Balas dar. (38r) Miklos Lukacz d. Emreh Andras d. abs. Lazlo Gergelj p. louas1 Bertalan Lórinch p. Janos Leórinch dar.1 Geórgi Peter Nincz haza ..1 Lazlo Ferencz p. Pal Mihalj dar. abs.1 Vaghas Varga Janos p.1 Peter Kouacz p. Lenart Marton d. Benedek Miklos p.1 Malomfalua Hannagj Andras p.. Ferencz Matej p.1 Lazlo Janos p. Palfi Pal p. Orban Jstuan dar. abs.71 (38v) Nagi Jakab Zaza Jlke Zaz Gergelj d... abs. abs. abs. Choma Gergelj p. louas1 Zaz Janos p. Jstuan Ferench p. biro1 Beres Marton p. abs. Leorincz Tamas p. Kouachj Gergelj p. Choma Janos p. abs. ab.1 Kouacz Georgj p. abs. abs..1 Janos Gerglj p. Teórek Janos p..1 Albert Janos p.1 Farchad Zabo Leórinch p.. Ghegeó Janos d... Tamas Georgj dar. abs.68 Lipaj Zol. Farkas Gergelj d.1 Vikarius Albert p.1 Zataloka Szabo Balas Demeter Marton p. Pal Demeter d. Matej Peter Kÿs Leórinch p.1 166 .1 Bernat Ferencz p. Menjhart Georgj p. Zabo Ferench dar. Sofaluj Marton p. betegh1 Jstuan Georgj p.. Nagj Janos p.

Veres Mihalj d.1 167 . megh holt1 Fẃlep Peter d. betegh1 Felseó Nagi Peter P. Ab.1 Keeczkes Georgj d. (39r) Koẃach Janos p. abs. abs. Ab.. Kouaczj Miklos P.. Zeóleós Janos dar...1 Buzas Janos d. Jakab Janos d. Matei Kouacz d.1 Sepsi Pal d.1 Kÿs Sakodi Geórgj p. Nagi Ferench dar.1 Balas Jlljes dar.. abs.. Peter Demeter P. Ab. Nagi Esaias d.. betegh1 Fẃlep Balinth abs. Miklos Pal p. Boldisar Kouacz Senex1 Varga Balas P. Lukach Jstuan P. Marosi Janos P.. Marton Janos P.1 Nagi Marosi Balas dar.. abs.1 (40r) Fẃlpes Matej P.1 Keczkes Mihalj P.. Nagi Dauid D.Madaraz Antal p. it uagioan.. abs.1 Elekes Leórinch d. Balas Gergelj Dar. Medeser Varga Peter P.1 Zanizlo Jacab d. Geórgenÿ Miklos P. betegh1 Ab.. abs.1 Kaniadi Janos P. Veczke Jsa Geórgi p. Zaz Mihalj d.1 Kẃs Mihalj P..1 Zaz Andras p. abs. abs.1 Agoston Mihalj P. Barrabas Lukacz dar.1 Zekel Marton abs. abs.1 Matej Geórgj P.1 Balint Pal d... Breczk Jmreh73 Ab. abs. abs.. Vargias Sos Geórgi P.. abs. Jstuan Janos dar.1 Andras Kouach P. Kerestelj Janos dar. Cheb Bereÿ Miklos d. Ab.. Pancel Pal dar. Hauasal.1 Leórinch Ambrus dr. abs. Boros Peter dar. Dolgos Geórgi d.1 Kadich Balint d. abs. Nagi Galambfalua Hideghkvt Nagi Benedek dar. Kozma Jstuan P.74 Foldozo Mihalj p. Hegedẃs Balas P. Geórke Balas d. Theeórek Peter d.1 Geerko Andras dra.1 Taszo Gergelj P.1 Marton Balas d. (39v) Ab. Kolomban Ferench zaza Raua Nagi Balas d. abs.. Heegÿ Demeter d.1 Sÿal Andras d. abs.1 Vaida Janos P. abs. abs.1 Also Nagi Peter d. Caspar Balint P.1 Caspar Peteer d. louas76 Zanizlo Mihalj d.. Balas Georgj P. Dauid Georgj d.1 Bertalan Pal d. Bordos Simo Leórincz d. Keczkes Janos P. Ab. Keczkes Benedek P. Zombatfalva Zeóleós Georgj dar.. Jakab Kouach P.. abs.. Sẃkey75 Janos P.1 equest.. Ab..1Marosi Balas dr.

Menhart Gergelj d. Bodoch Janos P.. abs..1 Trinchj Mihalj P. abs.. 168 . abs.1 Caspar Georgi P..1 Jacab Andras P.1 Lazar Miklos P.77 Miklos Balint p.. Zabo Ferench P.1 Deak Jacab P. Kelemen Peter d.1 (40v) Ambrus Mihalj d.1 Pal Mihalj d.1 Dÿenes Pal P. abs.1 Boda Matei P. abs. Ferench Gergelj P.1 Dobo Sughar Janos d.1 Bartalius Peter dar.1 Basa Georgj P. Mihalj Ferench P. szẃkeót1 Peteó Andras P. abs.1 Tatar Andras P. abs. Thokos Georgj P... Vincze Andras P. abs. abs. abs...1 Ferench Mihalj d.. abs.1 Pal Janos d.. Komplar Ambrus P.1 Zentes Pal Niomorult Fẃle Chogh Gergelj P...1 el szeókeót79 Simon Jstuan dar. abs.1 Kÿs Caspar abs. abs. Hauassal. abs.1 Kÿs Thokos Jstuan P. Varga Balinth P.1 Lazlo Peter P. abs. Koza Andras P.1 Thelegdi Bachon Kereztes Geórgi P. Czereÿ Gergelj d.. abs. Faggias Kelemen P.. Thobias Tamas zazlo tarto1 Soliom Balinth P.1 Marton Gergelj P. abs.. abs. abs...1 Thokos Balint P. abs. abs.. Burjan Bertalan P. abs. abs.. Pal Peter d.. Veres Gergelj p.1 Miklos Jstuan dar... abs.1 Benkeó Miklos D.1 Osuat Gergelj P... abs. Soliom Emreh d..1 Peteó Jacab P.Leórinch Balas P.. Kouacz Georgi d. abs. Antal Jstuan d. Jmechj Andras P.. Kereztes Peter P.. Bartalius Demeter d. Kẃs Baczon Veres Jstuan P. abs... Cÿki Peter d. mindenkÿ78 Olaztelek Soliom Andras dar. abs..1 Sughar Pal P..1 Valalj Andras P.. abs. szẃkeót1 Georgi Antal P.1 Jstuan Balint d.1 Kÿs Balint P.1 Zaldobos Ferenchj Janos hauasal..1 Peteó Peter P. Hadnagi Janos benna Kopaz Janos dar.. abs. Kouacz Gergelj P... abs. abs. abs.1 Nagi Pal d. Lazlo Jstuan P.1 Peteó Caspar P.1 Bibarczfalva Kouach Jstuan senex abs.1 Hermanj Nagi Lukach P.1 Bede Emreh dr. Benedek Pal P. abs.1 Kelemen Emreh P. abs. abs.1 Varga Balas P. abs. abs.1 Simo Georgj P.. abs.1 Bardoczfalva Zabo Andras P. Zalaj Ferench d.1 Rapoti Geórgi P. abs.. Marko Janos P. abs.. Vincze Andras P. Antal Peter P..

1 Demjen Janos dar. ab.1 Mihalj Pal el szeöeköti Mihalj Emreh felzegh. louas1 Elekes Marton dar.1 Peter Andras p...1 Nagi Janos dar. Demeter Mihalj p. abs.1 Miklos Peter dar.. Janos Jstuan P. ab. Marosi Jstuan dar.. abs. louas1 Rach Benedek p.1 Balas Janos dar.. Albert Peter P. Veres Andras P.. Lukacz Janos P. el szükeöt1 Karman Jstuan p. Mihalj Ambrus P. Jacab Ferench dar. ab. ab. Ferench Georgj P. Betlenfalva (41v) Cziki Mattias P. Simon Peter absunt omnes totaliter in alia lustratione. abs.1 Sẃkesd Miklos ab.1 Molnar Balinth Mihalj Marton felzegh.1 Marfelaua Veres Demjen dar. Leórinch Janos Theóser Balinth p.1 Keókólló Kemienfalva Dec. Beoldor Pal p. Jlljes Jstuan P. abs...1 Sima Tamas Santa. el szeókeöt1 Geórgi Marton d.. Veres Marton dar. Orban Pal biro Balas Peter d.1 Lukach Jakab p.. Nagi Janos dar.. 1926 Czekefalujak it vadnak 26 (41r) Gergelj Georgj P. Antal Jstuan P.1 Birtalan Pal. abs.1 Geórgifi Marton abs.1 Gergelj Janos P. abs. abs. Orban Demeter betegh1 Major Georgj dar.. Vas Benedek P. Zent Tamas Jstuan Mihalj abs. Weres Jstuan P.1 Fanchial Nagi Balas dar. ab. ab... Antal Miklos d.1 (42r) Marton Janos d. abs.1 Janos Ferench dar.1 Fẃlep Jstuan dar.1 Tota summa peditum lib. abs.1 Keómjẃes Geórgj dar. abs.i Nemes ember földen laknak. abs. p. abs.. sipos..1 Czikj Peter ab.1 Ferench Matej abs. louas1 Chergó Jstuan p. abs. Ferench Tamas p. ab. abs.. Theórek Ferench p. Peter Miklos P.1 Sofalẃj Tamas d. 169 .1 Fenied Vice hadnagi Janos Georgi dar. Kata Gergelj d. Veres Janos P.80 Caspar Balas Zaza Martonos Alberth Janos P...1 Barrabas Balint dar. abs. Sẃkesd Lukach p.80 Thibold Peter Ferench P. abs.1 Czergó Albert dar..1 Zent Kiralj Vekas Jstuan Dec.. Lukach Kelemen d.1 Benedek Marton dar..Ambrus Gergelj P.1 Miklos Andras p.. ab. abs.

Jstuanfi Marton p. betegh81.. Abran Bertalan p. Emreh Jstuan P. Djenes Marton p.. Theórek Georgj P. zolga. Chomortanj Tamas d..1 Boros Leorinch p. abs. Thalas Janos P. abs.. Eócze1 Mattias Tamas p. Deé Andras P. Osuat Mihalj P. betegh1 Sos Andras p. Fẃlep Jstuan p.. abs.. Janosj Jstuan P. Balogh Mihalj p.. Leórinch Janos P. Zabo Mihalj p. Zaz Jstuan P. Nagi Janos dar. betegh1 Achÿ Janos P. Achÿ Mihalj P. Eöcze1 Fẃlep Benedek p. Kouach Pal d. Sandor Jstuan p... Gergelj Jstuan dar. Nagi Solÿmos Dec. Laios Jstuan P. Pal Kouacz p. Zaz Andras P. fia Sepreódi Pal p. abs. Janosj Lazlo dar.. Balassi Andras P. louas1 Sÿluester Jacab p. Elekes Mihalj p. Vince Janos P. Zederiesi Peter P. fia1 Fẃlep Andras P. Kouach Marton p.1 Gagi Miklos Peter P. Gheórgenÿ Janos p. Geórgifi Marthon d. Dec. Geórgifi Tamas P.1 Albert Peter dar.1 Demes Janos P. Albert Leórinch dar.1 Antal Peter P..1 it nagion83 Osuat Balas P. Fanchalj Janos P. abs.. Sandor Mihalj p... Nag[sa]god engedelmebeól ezek othon vadnak. Mihalj Janos P. Ab. Eöcze1 Hatos Janos P. Jdem qui antea82 Keórispatak Matej Jacab p. Gergio Mihalj dar. abs. abs. Dios Peter d. Dec.1 ab.1 Emreh Pal P. (42v) Balint Geórgj P. Pipej Matej P. 170 . abs. Peterfi Mihalj p.1 Balassi Janos d.1 Sas Farkas dar.1 Kouach Miklos dar. Keóteó Balss P. Gergelj Peter P. fia1 Janos Jstuan p. abs. fia1 Sipos Balas dar. Balassÿ Jstuan Zaza Janloka Jakab Geórgi P. abs. Kÿs Tamas p. Beózeód Vaida Gergelj dar. Pal Gergelj dar.. zolgaia1 Beózeód Vÿfalu Lazlo Kouacz P.1 Zaz Tamas p. abs. Zaz Jacab dar. (43r) Fẃlep Miklos P.1 Thordatfalva Vice hadnagi Sigmond Geórgi dar. Balogh Ferench Simo Pal Nagi Mihalj P.Antal Gergelj P. Theóke Mihalj dar. Pal Marton P. Chehertfalúj Jsach P.1 Vas Marton d. Zabo Peter p. Eöcze1 Antal Lukacz p. abs. Dobo Mihalj P.1 Andras Kovach p. Zaz Balas d. szeökeöt1 Jstuan Janos p. Maiaÿ Mihalj p.

1 171 . Sebe Marton d. it vagion83 Tamassi Andras p. Toth Mihalj P... Kÿs Janos dar. abs. Fÿlep Peter P.1 Kiralj Georgj dar. abs.1 Foris Janos d. Siklod Kadar Jstuan87 Nagi Demeter P. Agoston Gergelj P... Sÿluester Janos P. Veszÿ Jstuan p. Agoston Benedek P. abs.. Toth Jstuan P.1 Kouach Jstuan abs. Kÿs Jstuan dar. Antal Balas P.1 Zeochj Jstuan P. Ambrus Geórgi P. abs.1 Hoggiaj Gergelj P. Tamassj Emreh benna Sandor Miklos P. Zabo Jstuan P. Nagi Albert P. abs. abs. Vas Jstuan P.. Diodi Tamas dar. magh holt.1 Lukacz Peter P.1 Farkas Janos P. Fodor Gergelj P. Boldisar Pal p. abs. Barrabas Janos P. Zeóchj Janos P. Gagÿ Jstuan dar. Kouachj Lukacz P.1 Albert Andras P. abs.1 Orban Janos abs. (43v) Adorjan Jstuan P. abs. Kÿs Ferench p. Lako Mihalj P. Leórinch Jstuan dar.1 Kelemenfi Jstuan P. Chogh Jacab P. abs.1 Janosj Peter p. Fodor Ferench dar.1 Thamas Deak P. Gagÿ Simon abs..1 Georgifi Georgj P.. Miklos Emreh dar.1 Vince Georgj p.1 Caspar Janos P.1 Peter Ferench dar. abs. Nagi Janos dar. Bertalan Gergelj p.1 Kerestelj Mihalj Mihalj Balas84 Benedek Janos d.1 Foris Mihalj P.85 Zolokma Jakab Emreh dar..abs.1 Demeter Ferencz Zaza Kẃsmeód Nemes Geórgi P. Dÿos Fabian dar.1 Farkas Antal p. Demjen Boldisar dar. abs. fia1 Sipor Tamas dar. mind it vadnak86 (44r) Chehertfalva Pal Balas P.. Paztor Jstuan p. betegh1 Zakalas Balas p. Deak Tamas P. Ferenchj Gergelj P.. Giepesi Georgj P.1 Gepesi Peter P.1 Marton Matej P. Foris Georgj d. Zolga1 Etthed Simo Janos dar. abs. abs...1 Kelemen Jstuan p.. Bako Janos P. Hoggiaj Georgj P. abs. abs. Ghedeó Balas P. Kontz Miklos dar. Balas Janos P. abs. Kouacz Emreh P.. Barrabas Ferench d.. abs.. abs. Kadar Jstuan Kouacz Miklos dar..1 Barrabas Simon P. Magiar Orzagi Jacab P. Ghedeó Lukacz P. abs. abs..1 Bertalan Lukacz Attiha Matej Balint P. Bertalan Leórinch dar. Lazlo Leórinch P.. Kÿs Mihalj p.

Balas Janos p. Dec.. Janos Kouacz p. 172 .1 Leórinch Peter p. Cere Janos P. el eget haza.1 Kelemen Balint absens1 Vÿzekel Menihart Janos94 Bú Gergelj p. Major Pal d. ab. Jstuan Ferencz p. abs. abs. Gal Jstuan d..92 Haidu Gergelj p.. Kouachj Janos D.1 Fabian Andras pus[kas] Alnok Janos p.1 Nagi Fẃlep Jstuan p. abs. Kúrúpos Marton Ninczenek. Balassi Lukacz P.1 Palfalva Nagj Ambrus dar. abs. Orban Peter p. Molnos Gergelj p.1 Georgifi Georgj p. szẃkeot1 Miklos Ferencz Zaza93 mind it vagion eznek szaza. abs. Fjnta Miklos P. solÿmot eóriznek. Pente Andras P. Kachio Matej p. Zeochj Miklos P..1 Josa Albert P....Egied Tamas dar. Gal Georgi P. Bako Jstuan p.. Kouacz Balinth p. Marossj Balinth beteghseg lele94 Zotiorj Ferench P. Bartalius Janos dar. Gal Mihalj P.1 Kouach Miklos dar.1 Bartalius Mihalj dar. abs.1 Nagj Balas p. Peres Janos Finta Jstuan P.. Jo Mihalj P. abs.. abs.1 Deak Miklos P. Vaida Janos P. Bako Mattias dar.88 Tanko Lukacz89 Kouacz Janos89 Paraid Mihalj Janos P. Fabian Matej ab... Geórgifi Andras p. Boldisar Jstuan abs.. Zilagj Lukacz P.90..1 Fekete Gergelj d.1 Marton Ferench p. Emreh Barrabas P.1 Balas Miklos dar. abs. abs. Nagi Balint p. abs. Balas Ambrus senex1 Balas Georgj felzegh1 Peter Janos abs. Zolgaia1 Simo Georgj P. abs. (45r) Zeóchj Balinth p. Jdem in esdem lus. Lukacz Dauid P. Balint Janos P. Korond Fabian Pal92 Molnos Mihalj p. Kouachj Miklos p.1 Simo Lukacz P.. Poka Mihalj P. abs. Illjes Jstuan p. Alsobodoghaszonfalva Sipos Janos dar. Kadar Marton p.. absunt omnes91 (44v) Sofalva Agoston Emreh dar.1 Peter Pal p. Sẃkeosd Pal p.1 Palj Leórinch P. Porondi Marton P.1 Barrabas Jstuan p. Jstuan Georgj92 d. louas1 Bertalan Marton P. Bonis Gergelj P. Kozkma Georgi P. abs. zegen1 Kerestelj Jstuan dar. Orban Ferench d. it uagion1 Leórinch Benedek dar. Deak Janos abs. kap a Zeknel elest Semienfalva Dec. Ab.

Chikj Mihalj P. Vaida Janos Czikÿ Mattias P. Fodor Albert P. Palfÿ Janos P.1 Hegi Miklos P. (45r) Rugonfalva Cesar Jstuan P. Cziki Janos P. Cÿfo Janos d. Kÿs Jstuan dar. Fodor Ferench d. Betfalva Mogiorosj Mihalj P. Ferench Gergelj P. Varga97 Gergelj abs. Bonis Geórgj santa1 Simo Jstuan P. Sighmond Jstuan dar.. Teghzes Andras P. Nagi Mihalj P. Marton Peter szökeöt Veres Miklos P. Varga Janos dar. (46v) Vice hadnagj Oklandj Janos Vekas Andras P. Geórgifi Mihalj d. Fodor Janos P. Bartalius Lukachj dar. Galfÿ Andras Jt uagion most1 Kazas Janos P. Jobagj Kelemen Tamas P. Nemet Marton dar. Vadaz Balas P. Martonosi Boldisar p. Boer Mihalj P. Pal Andras P. Chekefalva Vadaz Lazlo dar. Marton Peter P. Kedeÿ Peter P. Nagj Balas P. Chikÿ Miklos dar. 173 . Simo Emreh P. Zekel Miklos P. Geórgifi Lazlo dar. Nagi Peter P. Antal Janos d. Sas Andras P. Fiatfalva Dec. Zeóẃerdi Janos d. Simo Janos P. Bolghar Marton dar. Foris Mihalj Dar.Kereztvrfalva Hoggiaj Geórgj dar. Geórgifi Ferench d. Varga Miklos d. beteghsegh lelj. Fodor Jstuan P. Fodor Peter dar. (47r) Martonosj Peter P. Boncza Janose98 Galambfalva Boncza Janos szaza95 (46r) Kis Galambfalva96 Nagj Balas absens Foris Miklos abs. Kopazekj neue? Zakal Janos P. Martonosj Emreh dar. Mate Mihalj dar. Geórgifi Janos P. Zent Abran Farkas Gergelj P. Matefi Zacharias P. Timafalva Molnar Jstuan P. Gabor Janos P. Kulchiar Mihalj d. Magiarj Balas Emreh Balas Galfi Andras99 Varga Mate100 Adsunt omnes101 Solÿmos Dec. Sigmond Miklos dar. Patakfalúj Janos d. Ghagj Jakab d. Varga Pal P. Leórinch Peter P. Zilagj Janos P. Kerestelj Geórgj P. Chanj Benedek dar.

Eghetó Jstuan dar. Kedeÿ Balas P. it uagion1 Dec. Katona Mihalj P. Ferenchj Mihalj dar. Miklos Jstuan dar. Thordaj Tamas dar. abs. Ab. betegh1 v Hetfalu (A nevek hiányoznak.1 Lukacz Andras103 P.1 Kadar Geórgj P. betegh1 Fekete Lukacz P. louas. Kouacz Simon P. Gal Mihalj P..1 Gal Ferench it uagion1 Nagi Janos P. Gal Janos P. Jromus Danjel P. Bernat Andras dar.1 Zent Miklos Georgj Jstuan P.. keözeör. Jakabfi Lazlo abs. Varga Mihalj dar. Zaz Mihalj dar. Veres Balas P. Albert MIhalj103 p. Leórinch Pal Matefi Geörgÿ102 (47 ) Zent Ersebet Dec. Chikÿ Mihalj P. louas. Egiedfi Andras P. Kosa Mihalj dar. Peter Danjel P. Thordaj Ferench P.1 Zentgeorgj Janos P. (48r) Vduarhelÿ Gialogh Had Puskasok Demeter Ferencz szaza Tot Jstuan Tizedes Lukacz Peter Kouacz Lukacz Gedeö Balas Gedeö Lukacz Hoggiaÿ Geörgj Sebestien Peter Adorian Jstuan Farkas Antal Kouacz Balint Bekeö Andras Tizedes Zẃcz Jstuan Tot Mihalj Nagj Janos Gedeö Jstuan Laszlo Leörincz Bertalan Lukacz Geörfi Geörgj Cziok Jakab Haÿdú Gergelj Jakab Jmreh Tizedes Foris Mihalj Nemes Geörgj Geörgj Lazlo Kelemfi (!) Jstuan Foris Janos Tamas Deak Gÿepessi Geörgj Albert Andras Gÿeppessi Peter Kobatfalua Barrabas Simon P. Geógifi Mihalj P.. beteg.. Ambrus Geórgj P. Kadacz Gaspar Lukacz dar. abs... Leórinchj Balas P. Zaz Balinth P. Gal Janos P. Simo Janos P. Lazlo Kouacz P. Fẃlep Jstuan P. Brassaj Jstuan P. Barta Mihalj dar. Varga Janos Barrabas Georgj P. keözeöt 174 . Matae Jstuan P. Simo Andras dar. Fẃlep Geórgj P.. abs.. Ceriek Andras P. Sebestien Janos dar. Patefi Pal P.) Boncza Janos szaza Sakod Kedeÿ Tamas P.Paztor Miklos P. Jacab Janos P.

100 Pal Geörgi Tizedes Balas Andras Gal Marton Sẃle Ambrus Mihalj Miklos Endes Balint Jakab Ferencz Czibre Balint Albert Leörincz Pal Mihalj Bertalan Matias tizedes Kouacz Benedek Barla Andras Torma Janos Jstok Janos Jakab Mihalj Nagj Jmreh Olah Mathe Burian Peter Jstuan Mihalj (49v) Antal Miklos Tizedes Albert Peter Lukacz Janos Nagj Pal Teöser Balint Veres Andras Ferencz Geörgj Simon Peter Veres Demjen Veres Janos Czÿki Matias tizedes Molnar Balint Demien Janos Albert Janos Andras Jstuan Bertalan Leörincz Balas Peter Marton Peter Albert Jstuan Orban Demeter Bernat Tamas tizedes Nagj Pal Barla Janos Nagj Mihalj Czoma Janos Teöreök Janos 175 .Gaspar Janos Tizedes Barrabassi Jstuan Barrabas Janos Agoston Gergelj Kont Miklos Kadar Jstuan Tanko Lukacz Janos Kouacz Bako Jstuan Paztor Jstuan (48v) Barrabas Ferencz Tizedes Kouacz Balint103 Pal Leörincz Fabian Andras Sẃkeösd Pal Kouacz Jstuan Balas Janos Monos Mihalÿ Fodor Gergelÿ Bandi Jakab Kouacz Peter Kedeÿ Tamas Tizedes Phileph Geörgj Fekete Lukacz Leörincz Balas Kis Kouacz Simon Philep Jstuan Sakodi Geörgj Berej Miklos Miklos Pal Jsa Geörgj Nahj Balas Marton Janos Jakab Janos Keczkes Benedek Keczkes Mihalÿ Kozma Jstuan Nagj Peter Bertalan Pal Bodos Geörgj Sẃkeÿ Janos Farkas Gergelÿ Tizedes Szaz Andras Szaz Mihalj Leörincz Peter Vadasz Laszlo Martonossi Boldisar Martonossi Peter Kis Simo Janos Kaniadi Janos Kolomban Janos (49r) Geörgenÿ Miklos Tizedes Kis Mihalj Kouacz Miklos Hegedẃs Balas Jakab Kouacz Tanczos Benedek Peter Demeter Gaspar Balint Elekes Leörincz Simo Jmreh Geörgj Tamas Tizedes Szilagj Janos Vekas Andras Ferencz Gergelj Keresztelÿ Geörgj Nagj Balas Tanko Tamas Mikos Tamas Egri Janos No.

tezen No. 100 Matefi Geörgj Tizedes Szent geörgÿ Janos Jktor Mihalj Ferencz Mihalj Jrolmos Daniel Paztor Miklos Egetö Jstuan Egjedfi Andras (50v) Kaszas Janos Kathona Mihalÿ Matefi Pal tizedes Cziki Mihalj Marosi Zacharias Simo Janos Varga Balas Kadar Geörgj Simo Mathe Fodor Janos Geörfi Laszlo Ambrus Geörgj Czikj Mihalj tizedes Czikj Matias Vaÿda Janos Pal Andras Fodor Albert Varga Mate Bujer Mihalj Molnar Jstuan Tẃzes Andras Cziszar Jstuan Gal Jstuan tizedes Nagj Balas Poka Mihalj Kouacz Janos Zeöcz Balint Jmreh Barrabas Gaspar Lukacz Veres Balas Geörgj MIhalj Sas Andras Tordaÿÿ Tamas tizedes Nagj Janos Mate Jstuan Gal Janos Gal Lazlo Gal Mihalj Gal Ferencz Tordaj Ferencz Bartha Mihalj Jakab Janos (51r) Karassa Jstuan Gal Janos Bartalius Lukacz Hegj Miklos Kolczar Mihalj Kedej Peter Sigmond Mihalj (51v) Miklos Ferencz uegie az maga 57 puskassa melle az Nagj Ferencz 8 puskassat es Vas Peter 28 puskassat. 80 176 .Simo Balint Kouacz Geörgj Palfi Matias Hadnagj Andras Nagj Janos Tizedes Menÿhart Jstuan Miklos Lukacz Pal Demeter Menÿhart Tamas Farkas Gergelj Laszlo Janos Miklos Peter Osuat Peter Tokos Gergelj Nagj Marton tizedes Antal Lukacz Peteö Mihalj Peteö Peter Veres Jstuan (50r) Boda Geörgÿ Mihalj Ferencz Menÿhart Gergelÿ Tokos Geörgj Tokos Jstuan Gaspar Geörgj Varga Jstuan Fẃlpeös Mate Mathe Matias Miklos Peter Cziok Gergelj Simo Peter Ferencz Gergelj Leörincz Balas Tokos Gergelÿ103 Bẃ Tamas tizedes Vaÿda Tamas Porondi Marton Gal Mihalj Fintha Jstuan Beres Janos Leörincz benedek Simo Lukacz Nagj Lukacz Pente Andras Teöreök Andras tizedes Pribek Peter Czÿbre Janos Balint Janos Sipos Janos Joo Mihalj Finta Miklos Kozma Geörgj Zatiori Ferencz Gal Geörgj No.

teszen No. LOUAS HAD Janos Tamas Zaza Marton Miklos Zolga1 Czato Mihalÿ Peter Antal Cziato Andras Nagj Peter Benedek Mathe Jstuan Mihalj Marton Mate Eöcze1 Balint Demeter Zolga1 Balint Jstuan Zolga1 Vitos Janos Zolga1 Vitos Jmreh Barlabas Antal Barlabas Albert Vitos Jstuan Eöcze1 Bors bergelÿ betegh1 Bors Jstuan Zolga1 Biro Andras Balint Peter Zolga1 Kouacz Andras Peter Matias Teöreök Andras Zolga1 Cziszer Peter Sanctus Ambrus Sanctus Jstuan Nagj Gergelÿ abs. teszen No.1 Daruas Marton Kouacz Kelemen Sandor Benedek cap eng. tezen No. 65 (52r) CZIK.Miklos Ferencz uegie az maga 77 ouskassa melle az Nagj Jakab 23 puskassat. haza1 Andras Ferencz Janos Balint Gergelÿ Peter Mark Miklos abs. en[gedte]1 nagj Geörgj Thamas Pal Nagj Kelemen Nagj Janos Nagj Peter Matias Mihalj Antal Jstuan fia1 Lukacz Janos Geöte Jstuan Erdelÿ Jstuan Barlabas Balint Miklos Peter Marton Gal Eöcze1 No 62 Boczkor Janos Zaza Boczkor Janos Hadnagj Antal Hadnagj Zolga1 Janossj Janos Zolga1 Jstuan Deak abs.1 Ferencz Benedek Peter Pal Vitos Peter Zolga1 Kania Tamas Demeös Gergelÿ Demeös Janos Kelemen Miklos Peter Janos Kanya Miklos Cziko Geörgÿ Hidegh Balas Kaloczaÿ Jmreh Zolga1 Gal Miklos Varga104 Gergelÿ Czÿko Mihalj fia1 (52v) Ferencz Janos kelemen Peter Zolga1 Bernath Balas Andras Ferencz Gergelÿ Andras Zolga1 Tamas Mihalj Janos Pal Adorian Ambrus Adorian Andras minor1 Adorian Andras major1 Adorian Mihalj haza ment. capit. 100 Banczha Janos az maga 45 puskassa melle uegje az Nagj Geörgj 17 puskassat.1 Sopos Ferencz Lukacz Gergelÿ Czato Andras (53r) Fodor Balas Zolga1 Fodor Balint Zolga1 Balint Peter Fodor Marton Santo Geörgÿ Eöcze1 Andras Leörjncz Zolga1 Kouacz Matias fia rosz igen1 Sandor Ferencz Szep Jstuan Szep Balint Cziato Jstuan Szep Jastuan Kania Ferencz Hollo Antal Czeke Geörgj Hollo Balas Benedek Mihalj Beke Oremus fia1 177 . 62 Kolomban Ferencz az maga 23 puskassa melle vegje az Gaspar Balas 42 puskassat.

55 178 .Szẃke Mate Ambrus Geörgj Daruas Benedek Daruas Janos Demeter Janos Ereös Janos Gellerd Ambrus Ereös Marton Geörgj Janos Zolga1 Daruas Antal abs.1 Peter Janos Fejer Ferencz Boczkor Pal Boczkor Andras Demeter Thamas betegh1 Kouacz105 Jstuan Szabo Mihalj Zol. 79 PEDITES106 Sas Benedek szaza Pal Mate Mate Balint Benedek Mihalj Balas Tamas Ferencz Lukacz vezte holt107 Ferencz Jstuan Mihalj Ferencz Ambrus Janos Bala Ferencz Jakab Balint Victor Balas Sebe Ferencz Veres Jstuan Bekeö Leörincz (54r) Szaz Tamas Mate Ferencz Mate Peter Cziszer Janos Antalfi Janos Jllies Andras Bernat Peter Nagj Jmreh Benkeö Jstuan Sebestien Balas Sebestien Mihalj Balo Miklos Balo Gergelj Tanko Balint Lorincz Jmre Szanto Albert Bak Jmre Pal Tamas Dudar Janos Gergelÿ Ferencz Witalius Peter Czeke Jmreh108 Jmre Ferencz Chia Peter Korodj Janos Jllies Jstuan betegh1 Retj Marton Barta Janos109 Gergelÿ Mihalÿ Mattias Peter Benkes Marton Marton Janos Jstuan Mihalÿ Tima Georgj Albert Miklos Felÿlaÿtar Miklos Madar Janos Gaspar Balint Marton Jmre Viragj Peter (54v) Geode Jstuan Geode Janos Boldisar Georgj No.1 Kemenj benedek Kaÿcza Andras Borbat Bálint Szẃcz Tamas Mate Demeter Rabczon Pal Geörgjfi Tamas Benedek Gergelÿ Czabot Mihalj Kaÿcza Benedek Kaÿcza Antal Fejer Mathe Santa Jmreh Potio Peter Potio Balint Sas Antal Pal Leörincz No.1 Santa Balint beteghi Peteö Marton Santa Jstuan Eöcze1 Pal Geörgÿ (53v) Geörgj Ferencz Betegh Jakab Betegh Mihalj Kouacz Mihalj Barta Pal Varga Andras Rophani Balas Tamas Janos Zol.1 Vince Peter Szabo Pal Zolg.1 Kouacz Peter Dienes Tamas Daruas Ferencz Zol.

biro. 57 SZEKELŸ JANOS SZAZA Daruas Balas Bodo Mate cap.1 Bene Balint Danelj Janos Ambarus Janos Patkos Pal Janos Barlabas mate Pal Bene Janos (56r) Bene Antal Madar Georgj 179 . 60 hozot1 Lukacz Peter Daruas Marton Janos Tamas Gaspar Mihalÿ Daruas Emre Galÿ Georgj Bodo Peter Chiaba Marton (55v) Ferencz Deak Vitos Balint Vitos Jstuan Vitos Antalÿ Fodor Janos Fodor Peter Santa Lazlo Santa Mate Santa Marton Santa Balint Daruas Miklos Varga Janos Veres Janos Lazlo Tamas Zent Marton Beres Marton Bot Jstuan Kaÿczia Balas Debreczj Matias Kedues Marton Balas Jmre Mate Mihalÿ111 Mate Demeter Benedek Peter Rezegj Tamas Rezegj Miklos Benczi Peter Bodor ferencz Fuhtos vagy Tuztos [?] Ferencz Mihalÿ Peter abs.1 Boczkor Mihalj No. Rauacz Pal Ambarus Janos Georgj Janos Cherenÿ Janos betegh1 Christoph Emre Barta Lorincz Barta Jstuan Cheke Ferencz Kelemenÿ Peter Balas Jstuan Balint Janos (55r) Damokos Benedek Betegj Lukacz Andras Balas Jllies Mattias Tompo Mattias Pal Mihalÿ abs.1 Barta Georgj Barta Andras Boldisar Janos Jstuan Mihalj Jnce Balint Santa Miklos Barlok Tamas Erdö Albert Erdö Gergelÿ Botos Georgj Rapczion Ferencz Andras Miklos Zöcz Janos Kouacz Mihalÿ Chiobot Janos Jstuan Miklos Andras Pal Cheke Jstuan Erdö Selester Marton Demeter Mattias Miklos abs.. othon hattak biro melle. eörbe uagion.NAGJ LEORINCZ SZAZ Gergelÿ Jstuan Benkes Ferencz Benkes Mattias Zep Peter Simon Janos Menÿhart Jstuan Madar Peter Marton Miklos Mate Emre Mikos Pal Sas Mihalÿ Damokos Janos Andras Miklos Pal Georgj betegh1 Simon Tamas Emre Jstuan109 Gergelj Jstuan110 Barlabas Andras Koczio Janos Gal Peter Varga Miklos Rauasz Andras111.

58 HOZO FARENCZ SZAZA Pal Janos Magiar Andras Fazakas Lorincz Magiar Mihalÿ Okos Janos Finna Balas Finna Peter Kouacz Mate Bartalis Mate Konchiagj Mihalÿ Kalochiaÿ Balas Sẃkosd Benedek Varga Janos Pettres Janos Kouach Tamas Giẃteo Pal Vaniolos Peter Jnce Pal Koncz Balint Orban Marton Lazlo Peter (56v) Miklos Peter Jstuan Lorincz Füstos Georgj Góte Peter Adorjan Janos Mate Miklos Bende Tamas Bende Jstuan Gergelÿ Kelemen Mattias Peter Bak Janos Laios Marton Chiko Pal Gergelj Janos Marton Mihalÿ Kelemen Lukacz Betegj Balint Felhazi Balas Geörgj Andras Tompos Mihalj Kouacz Geörgÿ Geöte Jstuan Gergelÿ Balint Okos Miklos (57r) CZIKI. KIZDI ÉS ORBAI HADAK (57v) BOCJKOR JANOS HANNAGŸSAGA Zent Jmre Antal Hadnagj Janosÿ Janos Daruas Marton Kouacz Kelemen Balas Balint Sandor Benedek Sandor Ferenc Andras Ferencj Janos Balÿnt Gergely Petter Lukacÿ Gergelÿ Chiato Andras Fodor Ballas Baljnt Petter Födor Marton Zanto Georgÿ Sandor Ferencz Zent Chjmon Zep Jstuan Zep Balynt Chjato Jstuanÿ Zep Jstuanÿ kulseó Kanÿa Ferenc Endes Geörgy Hollo Antal Chiki Georgy Hollo Ballas Marton Mihalÿ Benedek Mihal Veres Mihalÿ (58r) Bel Oremos Zeoke Matte Jmbrus Giorgy Daruas Benedek Daruas Janos Petter Jannos Demeter Jannos Gelerd Ambrus Ereos Marton Giorgy Janos Daruas Antalÿ Bocýkor Palÿ Bcÿkor Andras Demeter Tamas Kouacÿ Jstuanÿ Zabo Mihalÿ Kouacÿ Petter Dienes Tamas Daruas Ferenc 180 .Jllies Peter Dobos Georgj Jstuan Mihalÿ Marton Chido Lorincz Ticz Mihalj Emre Gergelÿ Peter benedek Gabir! Peter Jstuan Benedek Mate Gergelÿ Jstuan Balas Gergelÿ Miklos Okos Demeter112 No.

Santa Ballýnt Pettö Martonÿ Santa Jstuanÿ Paly Giorgý Giorgý Ferencý Betteg Jakab Bettegý Mihalÿ Kouacÿ Mihalý Barta Palý Varga Andras Jnche Petter Rofaÿn Ballas Tamas Janos Zabo Palý Kemený Benedek Kalÿchÿa Andras Pottio Leorinc (58v) Borbat Janos Zeocÿ Tamas Matte Demeter Marton Deak Marton Petter Giorfÿ Tamas Benedek Gergelj Benedek Antalÿ Chionod Mihalj Kalÿchja Benedek Kalÿchja Antalý Zanto Jmre Pottjo Petter Sas Antalÿ Janos Tamas Hannagj Chiatto Mihalÿ Marton Micjlos (!) Chjato Andras Nagj Petter Balÿnt Jstuanÿ Balÿnt Demeter Martoný Matte Benedek Matte Jstuanÿ Mÿhalÿ Vittos Jannos Vittos Jmre Barabas Antalÿ Barabas Albert Vittos Jstuanÿ Toreok Andras Bors Jstuanÿ Biro Andras Bors Gergelÿ Petter Mattjas Balljnt Petter Chjzer Petter Kouacÿ Andras Varga Gergel Santos Ambrus Santos Jstuan Nagÿ Gergely Emre Jstuan Petter Antalj (59r) Ferenc Benedek Petter Paly Vittos Petter Kannia Tamas Dennes Mihaly Dennes Janos Kellemen Miklos Petter Jannos Kania Miclos Chÿko Giorgj Hidegj Ballas Kallochja Jmre Galj Miclos Bennedek Ferenc Chjko Mihaly Ferencj Janos Kellemen Petter Andras Ferenc Bernald Ballas Gergely Andras Tamas Mihaly Jannos Palÿ Ambrus Petter Adorjan Andras kusseb Adorian Andras Adorjaný Mihaly Nagj Georgý Tamas Palý Nagj Kellemen Nagj Jannos Marton Kellemený Lakatos Mihalý Andras Leorjnc Antal Jstuaný Lazar Ballas Geotte Jstuaný Nagý Petter Erdelý Janos Barabas Balýnt Miclos Petter Marton Galý Lukacÿ Jannos AZ CHŸKŸ GALOGJ (!) NAGJ LORINC ZAZA Benkes Ferenc Benkes Mattjas Zep Petter Chÿato Martonÿ Simo Janos Manÿhar Jstuany Lazlo Jmre Madar Petter Marton Miclos Mate Jmre Miclos (!) Palÿ 181 .

Sas Mihalÿ Damokos Jannos Andras Miclos Palÿ Girogj Pap Mihalý Simon Tamas Jmre Jstuanÿ Barabas Andras Kochia Janos Galÿ Petter Varga Miclos Rauaz Pali Ambrus Jannos Giorgj Jannos Chereÿ Jannos Chito Jmre Barta Lorinc Chiki Jstuanÿ Kellemen Petter Ballos Jstuan Ballýnt Jannos Damokos113 Benedek Bettegý Lukacy Andras Ballas Eltes Mattjas Tompos Mattjas Barta Giorgý Barta Andras Santa Miclos Muzka Pal Jnche Ballýnt Erdeo Albert Erdeö Gergely (60r) Vattes Giorgy Andras Miclos Zocÿ Jannos Chobod Jannos Andras Paly Chiki Jstuaný Erdeö Sulÿuester Matte Demeter Mattias Miclos Kouacj Mihalj Zent Chymony Gaspar Balljnt Boldisar Giorgy Marton Janos Rettÿ Marton Mattjas Petter Albert Miclos Fel Lalÿtar Miclos Chiki Jmre Barta Jannos Benkes Danjel114 Gergel Mihaly Jstuan Kouacÿ Marton Jmre Viragj Giorgy Sandor Balýnt Jstuan Mihalý Benkes Martonÿ Finia Jstuaný Geode Petter Galfi Tamas Mattias Petter Balo Gergely Bekeö Gergely Zanto Albert Lorinc Jmre Balo Miclos Bak Pal Tanko Ballýnt Vittalius Petter Gergelÿ Ferenc Chja Jstuanÿ Palý Matte Benedek Mihaly (60v) Sillo Petter Balas Tamas Ferenc Lukacý Ferenc Jstuan Mihalÿ Ferenc Ambrus Janos Bala Ferenc Veres Jstuaný Tamas Balas Sebe Ferenc Chjzer Janos Mate Ferenc115 Zaz Tamas Antalj Janos Emre Ferenc Bernad Petter Jlles Andras Benkeö Jstuanj Kouacý Lukacÿ Sebestien Mihal Chjzer Jannos116 Ferenc Petter Hozo Ferenc zaza117 Palj Janos Fazakas Lörinc Magiar Andras Magar Mihalý Kouacÿ Marton Vargas Petter Okos Jannos Fýnna Ballas Fýnna Petter Kouacý Matte Tompos Mihaly Konchok Mihaly Gabor Petter Kalochja Ballas 182 .

Sukosd Benedek Varga Janos Pettres Jannos Kouacÿ Tamas (61r) Giuteö Palý Vaniolos Petter Jnche Paly Kouacÿ Balÿýnt Okos Mihaly Orbanÿ Marton Lazlo Petter Felhaÿ Ballas Miclos Petter Benne Petter Jakab Tamas Jstuan Lorincj Nagj Jstuanÿ Gergelj Balýnt Fustos Giorgy Geöte Jstuanÿ118 Geote Petter Mate Miclos Bende Tamas Bende Jstuanÿ Salamon Jstuanÿ Gergelj Kellemeny Bak Janos Lajos Marton Chÿko Palj Okos Miclos Gergely Janos Marton Mihalj Kellemen Lukacÿ Bettegy Balÿnt Giorgy Andras Cheke Faluan Daruas Ballas Bodo Matte Daruas Martoný Janos Tamas Daruas Jmre Galÿ Georgy Bodö Petter Potten Ferenc Vittos Ballynt Vittos Jstuanÿ (61r) Vittos Antal Fodor Tamas Fodor Petter Santa Lazlo Santa Mate Santa Marton Santa Baljnt Varga Janos Veres Andras Fustos Tamas Lazlö Tamas Lukacÿ Marton Berecÿ Martonÿ Fustos Andras Kalýcha Balas Debrechý Matias Kedues Marton Balas Jmre Mate Demeter Benedek Petter Rezegj Tamas minor Rezegj Miclos Benche Petter Benche Mate kusseb Bosor Ferenc Fustos Ferenc Dienes Matte Benne Balýnt Danel Janos Ambrus Janos Pakos Pal Janos Barabas Mate Palý Chene Janos Benne Antalj Jllies Petter Mihalj Marton Bolýte Miclos Futÿ Mihalj Jmre Gergelj Balla Tamas 183 .

100 Finna Peter Tizedes Kouacz Geörgj Geöte Marton Betegh Balint Geörgj Kouacz Tamas Tompos Mihalj Sẃkeösd Benedek Pal Janos Magiar Andras Lukacz Janos No. 10 Jncze Pal122 Georgj Andras122 Tanko Balint122 Matte Gergely Gergel Miklos Okos Demeter Kezdÿ Gallogj (!) Zabo Jstuan hanagj Nagý Jstuan abs.1 Leua Lazlo abs.1 Halyos Barabas Pakocÿ Leörinc Ballogy Bennedek Vizÿ Matte el szẃkeöt Kus Jstuaný el zẃkeöt Gergely Jstuan Marton Jstuan abs.1 Barta Ballas (64v) Lazlo Mihalj Kos Lazlo abs.1 Tassaly Lorinc 184 .1 Leua Janos Lóke Lazlo Lukaczy Ballas el szẃkeöt1 Lukacy Demeter Galy Georgy fia1 Emre Jstuan Kossa Janos abs.1 Lazlo Giorgy abs.(62r) AZ CHIKJ GIALOGOK Puskasok Gergelÿ Mihalj Tizedes Albert Miklos Rethj Marton Fellajtar Miklos Gaspar Balint Geöde Jstuan mate Balint Viragh Geörgj Bodjsar Geörgj Antal Janos Marton Jmreh Tizedes Balo Gergelÿ Boldisar Geörgj Balas Tamas Mate Peter Felhazi Mihalj Ambrus Janos Ferencz Gergelj Sebe Ferencz Benedek Mihalj Simo Gergelj Tizedes Simo Jmreh Mate Marton Mate Pal Benkes Ferencz Kouacz Jstuan Erdeö Gergelj Jstuan Miklos Santa Miklos Andras Miklos Barta Jstuan Tizedes Mihalj Jstuan Ambrus Janos Varga Miklos Kocza Janos Bartha Geörgj Christoph Jmreh Bartha Andras Barlabas Andras (62v) Sera Ferencz Tizedes Balas Jstuan Czeke Jstuan Gal Peter Eltes Matias Domokos Benedek Czeke Ferencz Betegh Lukacz Tompos Mathe Barlok Thamas Bene Balint Tizedes Geörgj Jstuan Mate Pal Bene Janos Bene Antal Czedeö Leörincz Jncze Pal119 Danel Janos Jmreh Gergelj Mathe Mihalj Kaÿcza Balas Tizedes Kedues Marton Bals Jmreh Mate Demeter Benedek Peter Bodor Ferencz Geörgj Andras120 Tanko Balint121 Jstuan Balas Bereczk Marton Reszegh Miklos Tizedes Varga Janos Santa Janos Fodor Thamas Santa Mate Czaba Marton Santa Laszlo Laszlo Tamas Ferencz Deak Vitos Antal (63r) Gabir Peter Tizedes Jllies Peter dobos Jstuan Benedek Santa Balint Bodo Peter Daruas Jmreh Vitos Jstuan (64r) Petter Benedek Gabir (!) Petter Jstuan Ballas Vitos Benedek Benkeö Jstuan Jakab Balint Fẃsteös Geörgj Tizedes Leörincz Mihalj Mate Balint Cziko Pal Miklos Peter Felhazi Balas Laszlo Peter Gergelj Kelemen Vanilios (!) Tamas bende Jstuan No.1 marton Jstuany Kouacÿ Gergel Kos Gergely Marton Petter Chÿgan Miclos tatrangj Jstuan abs.1 Zaz Jakab123 Jmre Janos Demien Jstuan Vizÿ Petter Kos Petter Kos Janos123 Nagj Jstuan abs.1 Jnche Andras Barta Sÿmon abs.

Pap Andras Panchel Andras Bernald Miclos abs.1 Lazlo Gergely Vizÿ Andras benkó Lorinc abs.1 Biro Benedek Ferenc Giorgj Janos abs.1 Kouacý Janos Tok Jakab abs.1 Sertö Giorgj Tokos Jstuaný abs.1 Zako Andras Benko Palÿ Kaza Tamas Bartok Jmre Ambrus Janos abs.1 Chorba Ballas Chorba Jakab abs.1 Chjupor Mihaly Chjupor Janos Simon Jstuan Demeter Mihal abs.1 Gergel Ballas Ada Jstuaný Bibarcj Petter Solliom Jannos Voloncy Giorgj Kÿchid Janos Doris Miclos Ellekes Jstuan szẅkeöt Luka Jstuan szẅkeöt Tusson Petter szẅkeöt (65r) Vas Jakab szẅkeöt Veres Janos Kerekes Lukacy Zep Andras Bartalis Simonÿ Kerekes Jakab Borso Andras Nagj Jannos Lukacÿ Kouacÿ Jancho Foris Ezek oda uadnak124 125 Solyom Janos Barlok Miklos125 Bartok Mihalÿ Zaz Mihalj Hanagj Veres Janos Fulpo Gergely Maksaÿ Janos Nagj Andras Goroza Janos Albert Bennedek Veres Ballas Zabo Janos Ma/r/cos faluan Deak Ballas Zabo Simo Foris Miclos Butjka Jannos Vochÿ Gergel (65v) Gal Liorinc Barabas Balljnt Petter Janos Magarý Paly Draga Tamas Sepsÿ Gergel Tussa Janos Ballas Jstuan Kereztes Tamas Balogj Janos Kereztes Benedek Zabo Mihalÿ Jgo Matte Farcas Giorgy Farkas Marton Kanio Andras Chjakan Tamas Kereztes Tamas Bittaj Marton Ballas Deak Chjakan Miclos Chjakan Janos Chjakan Gergel Silla Ballas Chjakanj Marton Bittaj Jannos Veres Giorgy Gocÿman Jstuan Veres Jnche Zabo Gergely Zabo Ballas Kús Marton Chango Jstuan Farkas Janos Farkas Jstuan Zabo Palj Paly Tamas Ferenc (66r) Abod Tamas Bene Benedek Veres Giorgj Benko Boldisar Eged Marton Babos Jstuan Kouacj Gaspar Borso Demeter Molnar Andras Lukacý Lukacý Bartalis Giorgy Tamas Leorinc Fagas Palý Chjký Leorjncý Balÿko Jakab Eos Benedek Foldý Andras Saram Petter Gondos Miclos Bosoo Andras Bec Andras Josa Jstuan Menýhart Giorgj Barla Jstuan (66v) Kezdÿ Gjalogy Kanio Antal Hannagj Petteö Giorgj Zabo Giorgj Gocjman Jmre Cozma Mate Benkö Baljnt Macsaÿ Giorgj126 Macsay Jstuan126 Benkö Janos Veres Benedek absens1 Mate Georgÿ Veres Albert Zabo Andras Demeter Mÿhalý Dalnok Varga Janos Ferenc Giorgý Galÿ Gergelj Mÿhalj Jstuan absens1 Kouacÿ Palý Zekel Balas Kouacÿ Lazlo Telekÿ Tamas Paltamas Giorgj Zekelj Lazlo Kouach Gaspar Gjörÿcos Petter Lazar Janos Gýorgk Jstuaný Benkö Lazlo Capitan ereztett1 Kouacÿ Janos Zabo Gjorgj Valka Mattej Gjörke Palý Benne Janos Benne Ferencý Galÿ Emre Lorjnc Benedek 185 .1 Chorba Miclos Chorba Georgy abs.

98 (68r) Orbaj Gjalogj Tarchja Jstuan Hannagj Andorko Jstuan Adam Demeter Kouacÿ Marton Bogatÿ Andras Barabas Jmre Sandor Janos Choma Matte Sÿdo Marton Ferenc Janos Korda Jannos Marko Jannos Elekes Ballas Horuat Ballas Saska Miclos Kouacÿ Ferenc Chora Matte Kÿralÿ Ballas Tot Matte Bogÿo Mÿhalj Vida Mÿhaly Kouacÿ Gjorgy Zÿladÿ Mÿhaly Tot Mÿhaly Ordeögy Demeter Posson Ballÿnt Porsolt Marton Porsolt Balas Buchÿ Ballas Bako Tamas Zabola Dessö Tamas Chette Ballas Jlles Tamas Hajda Jannos Demechÿ Tamas (68v) Chjuz Andras Bogattÿ Petter Zabo Andras Dobolÿ Mÿhalj Chekme Ferencý Crestelÿ Jannos Zabo Miclos Louaz Gýorgj Zabo Balljnt Gaspar Tamas Pauajjak Zöke Estuan Kupan Janos Chan Sÿmon Galÿ Gjorgj Chÿuz Mÿhaly Zóke Miclos Benne Paly Eckenÿ Mÿhaly Chjanÿ Ballas Kouaznajak Chette Miclos Tot Miclos Chÿutak Ferenc Gechö Gjorgy Bechek Miclos Teöreök Janos Venj Gjorgj Chjuz Gaspar Veres Gergely Fulle Gjorgj Rebÿn Gjorgj Krestely Jannos Jmecÿ falua (69r) Jlles Gjorgj Fÿnta Gýorgy Orbaÿ Mÿhalý Buda Gýorgy Simonÿ Ballas Birtalan Gergely Zekrenÿ Palý Agota Tamas Osuat Jannos Sandor Gyorgj (69r) ORBAŸ SZEÉK Louasok Vaÿna Mihalÿ hadnagj Kadar Balas Zaszlo Tarto Baÿczi Gergelÿ Miklos Marton 186 .Veres Janos Veres Miclos (67r) Lazlo Martony Medue Jstuan Tot Jstuan Gÿorgj Pal Jmre Marton Miclos Görchönÿ Andras Kenieres Mÿhalý Capitan eresztett1 Lorÿnc Tamas Zabo Jstuanÿ Kouachÿ Gjorgÿ Dessö Andras Veres Ballÿnt betegh1 Demien Petter Gergely Ferencý absens1 Zabo Ferencÿ Petter Tamas betegh1 Miclos Gýorgý Lez falua Kaszoni Janos Jllis Jstuan betegh1 Farkas Jakab Marton Lukacÿ Farkas Andras Kereztes Ferenc Kazonÿ Gaspar Sipos Martonj Sipos Simony Bittaÿ Gaspar Bittaÿ Ballas Mÿhalÿ Jstuan majos Mÿhalý Jstuan minor Gjorgj biro Lukacÿ Gýorgj biro Jannos Gýorgj biro Miclos Gýorgÿ biro Andras Gelle Gjorgÿ Zabo Simonÿ betegh1 Nagÿ Balljnt (67v) Marcos falua Dauid Demeter Tellekÿ Jmre Zabo Benedek major Zabo Bennedek mjnor.1 Barrabas Gergely Deak Jstuanÿ Olchý Jstuan Nemere Jstuan Sÿpos Petter Buttÿka Miclos Orban Jakab Töreök Gýorgÿ Zabo Jannos Teöreok Matte Galÿ Jstuan absens1 Veres Gergely Nagj Jannos Bitta Balÿka Lazlo Bachjo Ballas Marton falua Tussa Gertgely Tussa Matte Tussa Petter Tussa Jstuanÿ Chÿkÿ Jstuanÿ Laszlo Jmreh127 Varga Janos127 No. abs.

Dienes Mathe Gaspar Lukacz Fabian Pal Fabian Benedek Finta Peter Tamas Andras Kouacz Janos Kouacz Jstuan Mihaczi Pal Mihaczi Tamas Kondrath Janos Aczel Ferencz Sẅkeösd Tamas Ecken Peter Buda Mihalj Koris Gergelÿ Buda Laszlo Bartÿ Migalÿ Koris Janos Czipa Balas Zegedj Leörincz Fejer Benedek Fejer Laszlo Orbaÿ Andras Nemere Andras Bogio Jstuan Finna Balas (69v) Mathe Peter Finna Mihalj Mattias Jstuan Szẅke Janos betegh Kupan Andras Bartos Balas Koma Jstuan Jllies Ferencz Demes Miklos Finna Geörgj Pal Miklos Janos Szabo Tamas Szabo Balas Antal Janos Balas Keresztes Jstuan Szabo Janos Keresztes Peter abs. 97 (71r) Sepsi Gÿalogh Szabo Mathe Hadnagj Gal Geörgj Zaszlo tarto Botos Janos Dobos Gal Geörgj Balas Deak Peter Dienes Mihalj Mihalj Gergelÿ Bencze Marton Kis Geörgj Andras Czonka Peter Vnguari Janos tizedes Szabo Gergelj Kis Miklos Andras Janos Porus Pal Szabo Janos Czentj Andras Veres Antal Czenti Tamas Manassi Marton Sebestien Gergelj Tizedes Desi Peter Vicarius Jstuan Fabian Janos Czentÿ Mate Vicarius Geörgj Erdeö Bartalis Malnassi Jstuan Kis Benedek Patakj Jakab Nagj Jakab Tizedes Bedeö Mihalj To Mathe Agoston Simon Leörincz Mihalj Agoston Balas Malnassi Janos Jmreh Jstuan Gal Pal Gal Peter (71v) Czepe Jakab Tizedes Kis Janos Szeriek Peter Ambalis Tamas Czibbe Balas Czibbe Mihalj Bodor Jstuan Szabo Xeresztes Gal128 Peter Kouacz Jstuan Szekeres Kelemen Tizedes Bedeö Peter Saÿtos Mihalj Bedeö Geörgj Dobos Mihalj Czipan Jakab Marko Jstuan Racz Andras Simon Pal Saÿtos Peter Andras Peter vice Hadnagj No. 61 (72r) Sepsi gÿalogh Szep Antal Szaza Deak Mihalj Zaszlo tarto Nagj Janos Dobos Nagj Janos 187 . Balogh Jstuan Bagio Janos Retÿ Benedek Gal Laszlo Gal Geörgj Vaÿna Jstuan Kis Peter Bene Miklos Czan Demeter Orros Tamas Ferencz Miklos Bogio Laszlo Czeke Tamas Orros Geörgj Ferencz Jstuan Vaÿna Geörgj Vaÿna Ferencz Vaÿna Jstuan Peter Kouacz Czutak Janos Molnar Marton Vaÿna Geörgj Janos fia Van Peter Fazakas Mihalj Bogdan Antal Geöczj Benedek Czutak Jstuan Czutak Mihalj Elekes Peter (70r) Gaspar Geörgj Vaÿna Andras major Kupan Ferencz Geöczi Peter Jmreh Demeter Kuppan Matias Horuat Miklos abs. Erdeös Mihalj Andras Geörgj Porsolt Janos Nagj Gaspar Mezej Jstuan Mezeÿ Antal Konÿa Mihalj Jgarto Simon Beögeözj Janos Kiralj Ferencz Czutak Pal Mihacz Laszlo Deak Andras Vaÿna Geörgj Deme Miklos No.

58 (74r) Sepsi Gÿalogh Kozma Mathe Szaza Kardos Gergelj Bartha Ferencz Gal Geörgj Olah Pal Varga Kelemen Darko Balint Bereczk Sandor Gedeöcz Mihalj Darko Jstuan Janko Janos Tizedes Bereczk Mihalj Boldi Janos Barla Benedek Balint Balas Szabo Janos Molnos Tamas Kis Miklos Adam Dauid Janos Radulj Miklos Tizedes Darko Mihalj Kozma Janos Barta Gergelj Kozma Andras Gergelj Janos Tako Mihalj Nagj Mihalj Bartok Geörgj Bene Mihalj Barthok Ferencz No.Baki Bartalis Mathe Deak Bako Demeter Szep Tamas Nagj Mathe Bako Janos Szep Jstuan Deak Balas Tizedes Datkj Matias Nagj Mihalj Nagj Geörgj Vgron Lukacz Orszagh Marton Bako Janos Szep Geörgj Vincze Andras Darabant Pal Bodossi Simon Tizedes Bako Marton Bodossi Janos Abod Janos Abod Benedek Nagj Mihalj Herman Balint Jncze Sandor Jncze Gergelj Jossa Peter Jakab Mathe Tizedes Sigmond Geörgj Barthok Balint Konÿa Andras Nagj Jstuan Szalaÿ Ferencz Bardocz Janos Nagj Peter Hegedẅs Gergelj Geörgj Deak Honsa Jakab (72v) Szabo Andras Tizedes Hegj Tamas Hegj Balint Bodolaÿ Andras Szabo Jstuan Bartha Tamas Konsza Tamas Josa Jakab Tokos Andras Czÿki Jakab Konsza Jakab Kis Balo Geörgj Szabo Benedek Kouacz Janos Tizedes Kouacz Jstuan Fabian Simon Dauid Balas Elekes Geörgj Dauid Pal Nagj Tamas Josa Gergelj Dauid Antal Elekes Jmre Dauid Simon No. 66 (73r) Sepsi Gialogh Sebestien Peter Szaza Barlabas Mathe Zazlo tarto Dobos Jstuan Sipos Mathe Kis Peter Andras Beke Geörgj Boda Jakab Siko Leörincz Kis Peter Egetheö Miklos Beke Geörgj Tizedes Fabian Mihalj Bartok Mathe Konia Peter Czereÿ Mate Bartalis Andras Czereÿ Tamas Beke Gabor Balas Lukacz Bede Janos Ambalis Ferencz Tizedes Egÿed Boldisar Menÿhart Janos Jakab Balint Bede Mihalj Egÿed Janos Keszereö Geörgj Kis Marton Jakab Gaspar Miko Janos Bedeö Pal Tizedes Possa Mihalj Hegedẅs Mihalj Jncze Geörgj Szabo Farkas Vegh Mihalj Nagj Tamas Mar Gergelj (73r) Jncze Dauid Szabo Tamas Gÿenge Mihalj Tizedes Bartha Janos Vaÿda Geörgj Benkeö Gergelj Nagj Janos Bedeö Jakab Nagj Lukacz Bartha Simon Mark Pal Vaÿda Xeresztes Keresztes Peter Tizedes Kouacz Janos Varga Peter Leörincz Balas Nagj Lukacz Jakab Jmreh Jakab Mihalj Paller Mihalj No. 30 188 .

(75r) Kizdi Szek Jkafalua Magaval volt129 Balogh Györgý Hadnagý Makosfalua Farkas Jstuan Zazlotarto Gal Leórincz Buttýja Janos Barrabas Balint Peter Janos Magýari Pal Foris130 Miklos absens1 Olczi Gergelý absens1 Zabo Mathe131 abs.1 Zanto Jakab vice hadnagj Zabo Janos Barrabas Lazlo Zanto Mihalý Zabo Simon Deak Balas Gal Andras Chie Peter abs.1 Olczi Mihalý abs.1 Hatolÿka Draga Tamas tizedes Sepsý Gergelý abs.1 Czýký Pal abs.1 Tusa Janos Balas Jstuan Nagý Janos abs.1 Balog Janos abs.1 Kereztes Tamas Gýörgý Tamas abs.1

Lettzfalua Kereztes Sandor tizedes Zabo Migalý Jgo Mathe abs.1 (75v) Farkas Györgý Farkas Marton Kanio Andras abs.132 Chiakanj Tamas Kereztes Tamas Sýle Marton Cziutak Janos abs.1 Balas Deak abs.1 Faggias Janos abs.1 Faggÿas Jstuan133 Bita Chiakanj Miklos tizedes Chiakanj Gergelý Chiakanj Janos abs.1 Sýle Balas Chiakanj Marton abs.1 Gazda Pal abs.1 Bitaý Janos abs.1 Maxa Zaz Mihalý tizedes Veres Janos Phwlpe Gergelÿ Bereczk Leórincz Maxaý Janos Nagÿ Andras Albert Benedek Veres Jnche Zabo Janos Gottzmaný Jstuan

Veres Gýorgý abs.1 Zabo Gergelý K s Marton (76r) K s Balas K s Lukacz Baczj Jstuan abs.1 Zabo Balas Chiango Jstuan Geórchön Andras abs.1 Guruzda Janos abs.1 Veres Balas abs.1 Veres Mihalý abs.1 Finta Jstuan abs.1 Tot Marton Dalnok Farkas Janos abs.1 Farkas Jstuan abs.1 markos Daniel abs.1 Mihalý Jakab abs.1 Becz Pal abs.1 Biro Janos abs.1 Marton Tamas abs.1 Pal Tamas Ferencz abs.1 Zabo Mihalý abs.1 Kovaczj Gaspar abs.1 Abod Tamas abs.1 Bene Benedek abs.1 Jako Andras Abs.1 Egjed Marton Abs.1 Veres Gýörgý abs.1 Benkó Boldisar abs.1 Marton Demeter Barta Janos abs

189

Jegyzetek
Az 1604. évi székely katonai összeírás magában foglalja az udvarhelyszéki, csiki, kézdi, orbai és sepsi lovasok és gyalogok jegyzékét a rendek/százak s ezeken belül a települések sorrendjében. Az összeírás eredetijét az Állami Levéltár Kolozsvár-Napova-i Fiókja őrzi az Erdélyi Nemzeti Múzeum Kéziratai Lustra Siculorum (ma Lustre de secui) címet viselő I. csomag, 1. kötetének s. és 3. számú füzete bélyegzővel számozott 25–76. lapján. A jegyzék félívrét (hosszában behajtott ívrét) papírra, annak jobb vagy bal hasábjára írva, székenként más-más kézzel. A Mike Sándor-féle gyűjteményből származó füzetet borító 1. (bélyegzővel számozott 25.) lapján az Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtárának pecsétje látható. A borítólapon a következő feljegyzés áll: Cathalogus Dominorus Suculorum ex Sedibus Udvarhely et Csik, trium item Sepsi, Kézdi és Orbai in Generali Lustratione Anni Millesimi Sexcentesimi Quarti et dieio decimi qiunti Mensis Marty, truc curentis conscriptus ex quo nonulla desunt folia temporum varietate perdita. Anno 1727 et 4 Aug. hunc in ordinem redegit Joannes Tolnai ex speciali mandato Excellentissimi ac Jllustrissimi Domini Domini Comitis Sigismondi Kornis de Göncz Ruszka Sacrae Cesariae Regiaeque Maiestatis Intimi Specialis Consiliarii ac Principatis Transilvaniae Gubernatoris Regni etc. Domini Domini nostri clementissimi. A hosszában behajtott, bélyegzővel számozott 26. lap jobb hasábján kezdődik maga az összeírás, sde a bal hasábon ezt megelőzi Kelemen lajos – az Erdélyi Nemzeti Múzeum egykori levéltárosának – következő jegyzete: „Az 1727. VIII. 4. másolatból kiadva: Genealogiai Füzetek X. (1912) évf. 1–14, 45–51, 69–71 lapjain.” Míg az udvarhelyszékiek összeírását gyakorlott írástudó végezte, valószínűleg ugyanaz a személy, aki a basta-féle lustrát is összeálltotta, a csikiak jegyzékét az írás mesterségében eléggé járatlan, talán magyarul sem tudó valaki vetette papírra. Az 1604. évi összeírás kiindulási pontja lehetett a Bocskai István idején folytatott katonai regestrumoknak. Ezt jelzi a nevekhez fűzött sok későbbi, más kézzel írt megjegyzés. Az 1604. évi lustrát felhaszálták arra, hogy a kézőbb tartott hadiszemlén ellenőrizzék a hadköteles székelyek jelenlétét és hadi készenlétét. Noha Bocskai István idejéből eddig még egyetlen székely katonai összeírást sem ismerünk, nem fér kétség hozzá, hogy parancsára többször is készült székely lustra. Petki Janoshoz 1605. december 18-án írt levelében Bocskai szemére hányta a székelyek generálisának, hogy a kérésére hozzája küldött székely gyalogosok és lovasok sem a megjelölt számban és napon, sem pedig a kellő felszereléssel nem jelentek meg. Kénytelen volt a megjelenteket is visszaküldeni, mert teljesen felkészületlenek voltak a harcra. Ha történetesen be kellett volna őket vetni, „az egész székelységnek hírének, nevének gyalázattjára lött volna; kiváltképpen az gyalogság csak azon elvetett szolgák és béresek voltanak és az szolgálatra teljességgel alkalmatlanok” (Erdélyi Országgyűlési Emlékek – [A továbbiakban: EOE.] – V. kötet. Bp. 1879. 400; Bocskai István: Levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította benda Kálmán. – [A továbbiakban: Bocskai: Levelek] – Bp. – B. 1992. 182–183). Bocskai 1606 március 9-én az erdélyi rendekhez intézett országgyűlési előterjesztésében a kérdésre újra visszatért, amikor kétezer veres drabant és ugyancsak kétezer lovas kiküldését rendelte el a székelyek részéről. Figyelmeztette a rendeket s székelyeket: „veresbe öltöztetett gyalogokat kívánunk, jó puskásokat és … válogatott jó lavas kopjásokat, nem úgy mint az elmúlt ősszel, hogy csak az szeginyeket és ruhátlanokat kénszerítsék kijönni erőszakkal az kapitánok, hanem az értékesét és válogatottát hozzák ki, az kik az szolgálatot messze földre inkább elbírhassák” (EOE. V. 405.) A maga mellé rendelt 4000 székely drabanton és lovason kívül megparancsolta, hogy még más 500 gyalogos és 200 lavos székely Petki János generális és fejedelmi tanácsos vezénylete alatt harcra készen álljon, „kik gubernátor uram (Rákoczi Zsigmond) parancsolatjára, valahova az szükség kívánja, vigyázásnak okáért vagy az végekben vagy közel az végekhez fenn legyenek” (EOE. V. 406). Bocskai intézkedett a Székelyföldet vagy az egész Erdélyt érhető támadás kivédéséről. „Azonkívül is penig – írja továbbá a fejedelem az említett ország gyűlési előterjesztésében – az otthon maradó székelység, mind penig az nemesség fejenként, füstönként, oly készen és vigyázással legyen, hogy gubertátor uram parancsolatjára okvetlen a hol az szükség kívánja, szolgáltathassák őköt, és generálissuk Petki uram, otthon maradó vicekapitánok által oda menjenek, a hol az szolgálatnak helye kívánja” (Uo.). Külön intézkedett az egészében otthon maradó aranyosszéki székelyek hadi szolgálatáról. „Az aranyosszékiek is azonképpen az országnak othon történendő szüksége szolgálatjáért honn maradjon és gubernátor uram parancsolatjáta, vagy rész szerint mindenestől kívántatik, ott szolgáljanak; nem csak nekünk, hanem magoknak szolgálnak evvel ő kegyelmek” (Uo.). Mindez persze megfelelő nyilvántartást követelt; ezt pedig a székelyeknél szokásos mustrálások, hadi szemlék alkalmával összeállított katonai összeírások vagy székely lustrák biztosították, illetve a meglevő összeírások alapján eszközölt ellenőrzések. Az 1605 őszén megesett felkészületlenség elkerülése végett Bocskai figyelmeztette Petki Jánost 1605. december 18-án írt levelében, hogy „minden székekre hirdessen generalis mustrát, és regisztrom szerint mindeneknek neveket írassák föl, ráerőltetvén, hogy az lovassa szerszámos és kopjás, az gyalogja veres

190

köntösben öltözzék és úgy álljon elő, mikor hadra kévántatik, erre minden szabados hadnagynak és tizedesnek az őalatta valójára gondja legyen, közel való napot praefigálván nekik és az üdő alatt kétszer is megmustrálván őket, hogy inkább készen legyenek, és annak utánna is gyakor mustrákkal serkenteni és oktatni az készenlételhez” (EOE. V. 400; Bocskai; Levelek, 183). Erre annál inkább szükség volt, mert a hadviselésre kész székelyek száma állandóan fogyatkozott. A széki kapitányok, a királybírák és nemesek mind több szabad székelyt tettek jobbágyukká és vonták ki a hadviselés kötelezettsége alól. „A mi zászlóink – írta Bocskai 1606. november 13-án Petki Jánoshoz címzett levelében –, némely székben hat, kiben több, kiben kevesebb, üresen állanak” (Erdélyi Történelmi Adatok – a továbbiakban: ETA – IV. kötete. Kolozsvár 1862. 446; Bocskai; Levelek, 241). De még ennek előtte is, 1606. július 20-án szigorúan meghagyta Petkinek, hogy a székelyek jobbágyosodásának/jobbágyításának gátat vessen, ne engedje, hogy valaki is a szabad székelyek közül „magát jobbágyságra adja pedig valaki valami szín alatt jobbágyáva tegye” (ETA. IV. 342; Bocskai; Levelek, 232). Szamosújvárról Nagy Albert küldte Petkihez, hogy a ngyezer gyalogosból és lovasból álló hadat hozzá kivigye. Parancsa szerint az indulásra előkészített négyezer székely nevét „regestrumban mind kapitányoknak, hadnagyoknak és mind az egész seregnek […] felírván”, de úgy, hogy közöttük „szolgarend, béres, micsoda ne legyen, hanem ki-ki személyes szerént maga legyen jelen”. Bocskai azt is meghagyta Petkinek, hogy az ily módon összeállított regestrumnak „a mássát kegyelmed minékünk küldje ki” (ETA. IV. 348; Bocskai; Levelek, 233). A fejedelemhez küldendő négyezer székely feletti hadiszemle megtartásáról még részletesebben írt Petkinek a gubernátor Rákoczi Zsigmond 1606. július 6-án. Miután aprólékosan előírja a fejedelmi parancsra megtartandó mustrát és az ennek alkalmával összeállítandó jegyzék rendjét, vagyis a „mustrálásnak az regestrumát”, felkéri a székely generálist, hogy a kész jegyzék másolatát küldje meg neki. Ezt azért, hogy „tudhassuk itt künn is őket megmustráltatni és minden kapitántúl, hadnagytúl, úgy int ott benn alája rendelték, tudhassa előkérni ugyanazon embereket, az kik fel lesznek az regestrumban” írva. Figyelmezteti Petkit, hogy a „neveknek regestrálására jó szép szerrel” legyen gondja. A levél utóiratából kitűnik, hogy a székelyek katonai összeírása mindig is szokásos dolog volt. „Hisszük azt – írja Rákóczi Zsigmond –, hogy kegyelmednek ez eddig is az székelységnek mustrálásának idején regestrálásokra gondja volt, ha azért az regestrum készen vagyon, az ő felség parancsolatja szerént, kegyelmed mentöl hamarébb küldje kezünkre, hogy ő felségének kezébe juttathassuk.” Ha a regestrum még nincs készen, „siessen minden székelyekről elkészíteni és ide küldeni”, vagy végső esetben maga vigye el személyesen azt, amikor a kitűzött napra meg kell jelennie a gubernátor előtt. (EOE. V. 424–425.) A mustra megtartására Bocskai Strucz Ferencet küldte ki a Székelyföldre. Neki mint fejedelmi biztosnak kellett ellenőriznie az összeírás elkészítését, s lehet hogy éppen maga személyesen írta össze a mustrán megjelent székelyeket (Uo. 316. old. 4. jegyzet). Mindezek után nem férhet kétség hozzá, hogy – a székely társadalomra és főleg a hadi kötelezettséget teljesítő rétegekre nézve a Mihály vajda és Basta utáni oly válságos időkben – ismételten állítottak össze fejedelmi parancsra székely katonai összeírást. Ezeket esetenkénmt a fejedelem – mint tette azt Bocskai is – magához kérette. Csak az idők viszonylag kevés székely katonai összeírás maradt ránk, és Bocskai Idejéből eddig egy sem került elő. Nincs kizárva azonban, hogy 1604. március 15-i összeírást Bocskai idejében, az uralkodása alatt tartott katonai szemlék vagy mustrák egyikén fel ne használták volna ellenőrzés céljából. Az sem kizárt, hogy éppen egy ilyen alkalommal fűzték a nevekhez az 1604. évi lusta margójára azt a sok megjegyzést, amely a hadi szemléről való távolmaradást megörökítette, mert a bejegyzések tagadhatatlanul más kéztől valók és bizonyára későbbiek. Ezen megjegyzések tükrében világosodik meg számunkra, hogy mennyire igaza volt Bocskainak, amikor a különböző székely székekben észlelt megüresedett zászlók jelentős számáról írt. Példának okáért az udvarhelyszéki 15 nemesből 11 hiányzott a hadiszemléről. A feljegyzett 469 lófő (primipili) közül 267 maradt távol, illetve 18 maga helyett küldte öccsét (egyikét ezeknek rossz hadi szerszámmal), 38 a fiát (ezekből rossz felszereléssel hetet), 49 a szolgáját (hatot belőlük rossz hadi szerszámmal), 18-an gyalog jelentek meg, 10-en „had űző” szolgálatot teljesítve maradtak otthon. De volt a távolmaradottak között olyan, aki meghalt, elszökött, beteg, béna, világtalan, agg, nyomorú , sánta stb. volt. Több településről hiányoztak a hadiszemléről az összes lófők, mint például Székelyudvarhelyről a 13, Szentegyházasonláhfaluból a 4, Sükőből a 9. lófő. A távolmaradott lófők aránya Udvarhelyszéken felülmúlta a hadkötelesek felét, persze ha azokat is közéjük számítjuk, akik maguk helyett mást küldtek a mustrára. A gyalogok jegyzéke még ennél is szomorúbb képet festett. Az 1604. évi lustrán a nevek után található későbbi megjegyzések is bizonyítják azt, amit 1605 őszén maga Bocskai István tapasztalt a hozzája küldött székely had láttán, azt ugyanis, hogy a székely had jelentős része „szolgarend, béres, micsoda”, harcra képtelen, hadi szerszámokkal és lóval rosszul ellátott emberből állott. Az 1604. évi székely katonai összeírást, pontosabban annak Udvarhelyszékre vonatkozó részét Sándor Imre – mint írja – „az Erdélyi Nemzeti Múzeum kézirattárában” őrzött 1727. augusztus 4-én Tolnai János által az erdélyi kormányzó Kornis Zsigmond rendeletére készített másolata alapján kiadta Udvarhelyszéki lustra 1604-ből címmel a Genedlogiai Füzetek X(1912) évfolyama 9–14, 45–51 és 69–74. oldalain. A Tolnai-féle

191

másolat bizonyára nem foglalta magában a csik-, orbai-, kézdi- és sepsiszéki lovasok és gyalogok összeírását. Így a csik-, kézdi-, orbai- és sepsiszzéki lustra kiadatlan maradt. Az említett Tolnai-féle másolatot még nem sikerült ugyan megtalálni, de az általunk használt eredetihez viszonyítva Sándor Imre közlésében sok az eltérés. Ezek a következők: 9. old. Zent Marton: Marko György neve után a későbbu megjegyzés elmaradt; Magh Jstuan és Bence Balint neve hiányzik, viszont helyettük az eredetiben nem található Erdő Gergely abs áll. Lokod: A két név utáni későbbi megjegyzés kiányzik. Gyepes: Tévesen Alberrg István az eredeti Albert Jstuan helyett. 10. old. Almás: Az eredetiben az egész faluhoz írták a megjegyzést: absentes. Vargyas: Tévesen Jmrefi az eredeti Jmech helyett. Zaldobos: Miklós István neve után hiányzik az eredetiben álló abs. Kisbachon: Tévesen Kiisbachon, az eredeti Kws Bacon helyett. Jánosfalva: Tévesen Kiis Vas gergely az eredeti Kws Vas gergely helyett. Dallia: Vas György neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Eghe: Az eredtiben Egeh. Ders: Tévesen Sukor az eredeti Chukor helyett. Bögöz: Mihály István neve után az eredetiben látható abs. hiányzik. Agiagfalva: Cziki Simon neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Udvarhely: A helyzégnév után az eredetiben látható absentes hiányzik. 11. old. Bethlenfalva: Mihaly Pál neve előtt az eredetiben látható A. hiányzik. Zenteghazas Olahfalva: Balas Ferencz neve után az abs. hiányzik, noha az eredetiben ez is az absentes özött van. Bogartfalva: Bogartfalvi Péter, Bogartfalvi György és Demeter Ferencz utáni megjegyzések hiányzanak. Zent Lelek: Pakot Mihály neve után az eredetiben álló abs. hiányzott. Bikafalva: Az utolsó név után az eredetiben álló abs. hiányzik. Sükő: Tévesen Bersy János az eredeiben Bechy Janos helyett. A nevek utáni későbbi megjegyzés hiányzik. Lengielfalva: Mihalj György neve után az erediben álló abs. hiányzik. Kadiczfalva: A Balint János neve után megjegyzésből a louon szó hiányzik. 12. old. Zentkirali: Telekfalvi Domokos neve után hiányzik az eredetiben látható Eócze. Oroszhegy: Tévesen Fille az eredetiben álló Filler helyett. Fancsal: Nagi Balint neve után hiányzik az eredetiben látható abs. Zent Tamás: A nevek utáni későbbi és az eredetiben látható megjegyzések hiányzanak. Malomfalva: Piros Albert neve után az eredetiben álló betegh szó hiányzik. Csehertfalva: Leörincz János neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Korond: Ravaz János neve előtt hiányzik az eredetiben látható Rauaz Janos fia, rosz. Paraid: Tévesen Miklós András neve után szalmát az eresdetiben látható Szolmot (solymot). 13. old. Küsmöd: Kacsykan Márton neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. Medeser: Leörinczi Péter neve után hiányzik az eredetiben álló Tord. (Tordai vagy Tordátfalvi). Kadács: Mihalj Albert neve után hiányzik az redetiben álló Senex szó. Kiis Galambfalva az eredetiben Kws Galambfalva. Nagi Solimos: A Sipos János neve után későbbi bejegyzés hiányzik. Kiis Solimos az eredetiben Kws Solimos. Uj Zekel: A Zekel Lukács neve után az eredetiben álló abs. hiányzik. 14. old. Rava: Csergeöd menyhárt és Most György neve után hiányzik az eredetiben álló abs. 45. old. Telekfalva: Tévesen Erős István az eredetiben Enoch Jstuan, Ghereö Pál Gedeó Pal, Berzi Miklós Berze Miklos és Zekes Péter Fekes Peter helyett. 46. old. Lövéte: Endes Ambrus neve után az eredetiben álló dar. (darabant) hiányzik; tévesen Zeök Lucs az eredetiben Zeóke Lukacz helyett. Giepes: Jstok András neve előtt hiányzik az eredetiben álló Dec. (Decurion) Patakfalva: Kos az eredetiben Kofas helyett. Felsőbodogasszonyfalva: Peter Deak neve előtt hiányzik az eredetiben álló Dec. Almás: Következetesen Czeke az eredetiben Czike helyett; Beneo az eredetibn Benceó helyett; Czike erencz a Czike Bernath helyett. 47. old. Szent Pál: Bela Bálint az eredetiben Bola Balint helyett. Kapolnas Olahfalu: Jakocz Balázs neve után dar. az eredetiben P. (Pedes) helyett. Zentegyhazas Olahfalu: Eghrj Tamás az eredetiben Eghej Tamas helyett; Zeles Mihaly neve után hiányzik az eredetiben álló ab. (absens), Bodor Benedek az eredeti Bodo Benedek helyett.

192

Ege: Deak Peter neve után az eredetiben nincs P.; Kovács Péter és Miklós András neve előtt hiányzik az eredetiben álló Nem arra ualo megjegyzés; Burjon Péter az eredetiben Burján Peter és Boke István az eredeti Bako Jstvan helyett. Musna: Bau György az eredetiben Ban Geórgj és Bartok György Barlok Geórgj helyett. 47–48. old. Ders: Emre György az eredetiben Emere Geórgj, Imre János Emere Janos és Demeter Miklós Demeter Mihalj helyett. 48. old. Jánosfalva: Boros György, noha az eredetiben inkább Goroh Györgynek olvaható a kijavított név. Agyagfalva: Keöresi Mihály az eredetiben Keöwsch Mihalj helyett. Benczed cum Zent Mihály: Jacab Balázs neve után hiányzik az eredetiben álló ra hatta; a Varga Tamás neve után a betegh későbbi bejegyzés. Farkaslaka: Keonechj Márton jó az eredeti Kouechj Marton p. budoso helyett. 49. old. Zent Lelek: Bardo Péter az eredeti Barto Peter helyett. Bogarfalva: Tévesen Lippai Pál, az eredetiben ugyanis a kihúzott Lenart Marton d. neve után ez a megjegyzés áll: Lipaj Zol. (Lippai szolgálaton) Malomfalva: Sofalvi Márton neve után zsoldos, az eredetiben inkább a Koldoz (koldus) olvasható. Jlke: Zaz Gergely neve után hiányzik az eredetiben álló abs. Oroszhegy: Mates Péter az eredetiben Matej Peter helyett. Zataloka: Kis Lokodi György az eredetiben Kws Sakodi Geórgj helyett és Matis Kovács az eredetiben Matej Kouacz helyett. 50. old. Veczke: Foldozó Mihály neve után hiányzik az eredetiben álló p. abs.; Hogj Demeter az eredeti Hegj Demeter helyett. Bodor: Szőke János, az eredetiben átjavított inkább Swkey/Szwkey Janosnak olvasandó. Rava: Bertalan Pál neve után nem a jó, hanem it uagion áll. Thelegdi Baczon: Komplar Ambrus és Kys Thokos István neve után kimaradt az eredetiben álló Hauasal. (Havasalföldi) és az eredeti margójára írt abs. mindenky megjegyzés. 51. old. Hermány: Tévesen Jncefi András az eredeti Jmechj Andras helyett; hiányzik Peteő Gázpár neve után a szwkeöt (szökött). Olasztelek: Tévesen Marho János az eredetiben Marko Janos helyett. Bardoczfalva: Chogh Gergely neve előtt hiányzik az eredetiben a margóra írt Füle falu neve. Innen kezdődően tehát a felsorolt személyek füleiek és nem bardócfalviak. 51. old. Küküllő Kemenfalva: Barrabás Bálint neve után hiányzik az eredetiben álló dar. Fenied: Péter András és Chergő István neve után hiányzik az eredetiben látható p. (pedes); tévesen Keönjves György az eredeti Keómjues helyett. Marefalva: Hiányzik a margóra más kéztől írt megjegyzés. Betlenfalva: A margóra írt megjegyzés Nemes ember földén laknak (és nem lakik) inkább vonatkozik az egész falura mint Sándor Imre jelölte két személyre. Zent Király: Miklós Péter dar. után hiányzik az eredetiben álló ab. (absens) 67–70. old. Beözeöd-ujfalu: Hiányzik az eredeti margójára írt megjegyzés és a Balogh Mihály neve után álló p. Nagysolymos: Tévesen Fülep Balázs az eredetiben Keöteö Balas helyett; Kovácz Miklós p. után hiányzik a két későbbi megjegyzés. 70. old. Etéd: Tévesen Chologh Jakab az eredeti Chogh helyett. Attiha: Hiányzik az eredeti margójára írt megjegyzés. Chehertfalva: Ambris György az eredeti Ambrus Geórgj helyett. Siklód: Balázs Miklós neve után hiányzik az eredetiben álló dar. abs. 71. old. Paraid: Hiányzik az eredeti margójára más kéztől írt szöveg. Sófalva: Hiányzik Simó György neve után az eredetiben álló abs. és Deák Miklós neve a p. Korond: Péter János neve után hiányzik az eredetiben álló abs. és a Miklós Ferencz neve utáni későbbi bejegyzés. Siménfalva: Hiányzik Gál István és Kerestelj István neve után az eredetiben álló abs. és Fabian Máté neve után a zegen szó. Újszékely: Simon Lukács neve után tévesen jó nagyon az eredeti it uagion helyett. Rugonfalva: Cisar István az eredeti Cesar Jstuan helyett; Gábor János neve után hiányzik a későbbi betoldás. Kis Galambfalva: Hiányzik Csiki János neve után az eredetiben álló P. 72. old. Zentabraham: Bolghar Marton neve után tévesen p. az eredeti dar helyett; Leörincz Péter neve után hiányzik a P. Zent Ersebet: Gál Ferencz neve után tévesen p. az eredeti it uagion megjegyzés helyett. Zent Miklós: Zaz Mihály neve után hiányzik az eredetiben álló betegh, abs. későbbi megjegyzés.

193

1 Az egész összeírásban a nevek előtt vagy után más kéztől és tintával, minden bizonnyal későbbi megjegyzések. Ezek vonatkoznak a katonai összeírásról, illetve a hadi szemléről való távolmaradás okaira (elszökött, beteg, béna, nyomorú, agg, bujdosó, a kapitány által elengedett stb.), illetve jelzik azt, hogy az összeírásban szereplő személy helyett más (öccse, fia, szolgája) jelent meg a szemlén. 2 A kihúzott abs. után írva ugyanazzal a más tintával mint az előbbi 1. számú jegyzet alattiak. 3 Más kéztől és tintával később betoldott nevek. 4 A név kihúzva. 5 A kihúzott abs. után írva, ugyanazon más tintával. 6 A kihúzott Boldisar Janos fölé írva. 7 A név más kéztől és tintával később betoldva. 8 A szolga kihúzva. 9 Az abs. kihúzva. 10 Mind a két név később, más tintával betoldva. 11 Más tintával, más kéz írása. 12 A név kihúzva. 13 A szolga, rosz, kihúzva. 14 A más kéztől és tintával írt, zolga, rosz, kihúzva, de föléje ugyancsak más kéztől és tintával: Lipaj. 15 A név kihúzva. 16 A név más kéztől később betoldva. 17 A név kihúzva. 18 Jstuan abs. a kihúzott Thamas fia fölé írva. 19 A név előtt A. áll. 20 A név és a hozzá füzött megjegyzések más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 21 A név után zolga, kihúzva. 22 A név után abs. kihúzva. 23 A név után zolga, kihúzva. 24 A betegh a kihúzott abs. után, más tintával írva. 25 Piros a kihúzott Galambfalwj fölé más kéztől és tintával írva. 26 A két név más kéztől és tintával később betoldva. 27 A jelölt nevek mind kihúzva. 28 Az abs. kihúzva. 29 Következik abs., kihúzva. 30 A kihúzott bete..[!] után írva. 31 Következik abs., kihúzva. 32 A név más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 33 A fia, rosz, a kihúzott zol. után írva. 34 Következik abs., kihúzva. 35 A név más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 36 Kihúzva. 37 A név és a hozzá fűzött megjegyzések később, más kéztől és tintával betoldva. 38 Kihúzva. 39 Egy kiolvashatatlan más névre más kéztől írva. 40 A név más kéztől és tintával betoldva. 41 A margóra később betoldott név, kihúzva. 42 A név kihúzva. 43 Janos a kihúzott Mathej után más kéztől és tintával írva. 44 A név más kéztől és tintával kézőbb betoldva. 45 A falu és a lófő neve utólag más tintával bejegyezve. 46 A név más kézzel írva. 47 A név később más kéztől és tintával betoldva. 48 A név kihúzva. 49 A név más kéztől és tintával betoldva. 50 A név a lap szélén más kéztől: peres jobagj. 51 A név után a margón újra a megjegyzés: Olafalujens. absentes omnes 52 Más kéztől és tintával betoldva. 53 Péter a kihúzott Andras fölé írva. 54 A név kihúzva. 55 A más kéztől írt abs. után: Zagon , kihúzva.

194

56 57 58

A név kihúzva. A lap jobb és bal oldalára írt megjegyzések. A jegyzék bal margójára, más kéztől írva. 59 A jegyzék jobb margójára, más kéztől és tintával írva. 60 A jegyzék bal margójára, más kéztől s tintával írva. 61 A név kihúzva. 62 A név kihúzva. 63 A jegyzék bal margójára, más kéztől s tintával írva. 64 A jegyzék bal margójára, más kéztől s tintával írva. 65 A jegyzék jobb margójára, más kéztől s tintával írva. 66 Következik: abs., kihúzva. 67 A további írás elmosódott. 68 A név kihúzva. 69 A jegyzék bal margójára írva. 70 Geórgj a kihúzott Janos után írva. 71 A jegyzék bal margójára írva, más kéztől. 72 A név és az utána következő más kéztől írt megjegyzés kihúzva. 73 A név más kéztől betoldva. 74 Következik egy többszörösen áthúzott kiolvashatatlan szó. 75 A Zekelj átjavítva Swkey-re. 76 A név és a hozzá fűzött, más kéztől írt megjegyzés kihúzva. 77 A kihúzott, kiolvashatatlan szó fölé írva, más kéztől. 78 A jegyzék margójára írva, más kéztől. 79 Más kéztől, a margóra írva. 80 Más kéztől, a margóra írva. 81 A név és a hozzá fűzött két megjegyzés kihúzva. 82 A jegyzék margójára írva, más kéztől. 83 Az it vagion más kéztől írt megjegyzés kihúzva. 84 A név kihúzva; utána egy kiolvashatatlan szó. 85 A név más kéztől betoldva. 86 Más kéztől, a margóra írva. 87 A név más kéztől betoldva. 88 A kihúzott it uagion után írva, más kéztől. 89 Mind a két név más kéztől betoldva. 90 Más kéztől a jegyzék bal margójára írva. 91 Más kéztől a jegyzék jobb margójára írva. 92 A név kihúzva. 93 Más kéztől írt megjegyzés. 94 Mind a két név a másodikhoz fűzött megjegyzéssel együtt kihúzva. 95 A lap margójára, más kéztől írva. 96 A laphoz ragasztott cédulán újra a falu neve és az utána következő négy név. 97 A Foris átjavítva: Varga. 98 A lap szélére írva, más kéztől. 99 Andras az áthúzott Balas után írva. 100 A név más kéztől betoldva. 101 A lap szélére, más kéztől írva. 102 A név más kéztől betoldva. 103 A név kihúzva. 104 A kihúzott Szopos után írva. 105 A kihúzott Tuson után írva. 106 A lap szélére, más kéztől írva. 107 Kihúzva. 108 Előtte Tanko Jstuan, kihúzva. 109 A név kihúzva. 110 A név más kéztől betoldva. 111 A név kihúzva. 112 Demeter a kihúzott Miklos fölé írva. 113 Damokos a kihúzott Rauaz után írva.

195

A név kihúzva. A lap szélén a névvel egy irányban: Hozo Ferencz zaza. A név kihúzva. 117 A Zaza szó elmodódva. 118 A név kihúzva. 119 A kihúzott Janos Barlabas fölé írva. 120 A kihúzott Okos Demeter fölé írva. 121 A kihúzott Ficz Mihalj fölé írva. 122 Mind a három név kihúzva. Következik utánuk egy tiszta oldal. A 64r. oldalon kezdődik egy olyan jegyzék, melynek eleje hiányzik, de az írás a Csiki gyalogok jegyzékével (lásd 59r) azonos. 123 Mind a két név a lap margójára írva. 124 A tíz név áthúzva, a hozzájuk fűzött megjegyzés más kéztől írva. 125 Mind a három név más kéztől írva. 126 MInd a két név később átjavítva: Maxay. 127 Mind a két név más kéztől írva. 128 Az eredeti Pal átjavítva: Gal. 129 Az egész megjegyzés más kéztől írva. 130 A kihúzott Koris fölé írva. 131 Előtte Olczi Miklos, kihúzva. 132 A más kéztől írt abs. kihúzva. 133 A név más kézből betoldva 134 A más kéztől írt abs. után a 77. és 78. lapokon következik újra a fennebb (60–61. lapokról) lemásolt Orbai széki lovasok jegyzéke. A 79. lapon Kelemen Lajos megjegyzése: „A 164. (a mostani, bélyegzővel számozott 85.) lapon ez a névsor csaknem betűről-betűre ismétlődik. Nem székely összeírás; nem csak ez, hanem a 168. (a mostani 87v.) oldallal bezárólag ide kötött egész anyag sem.” Lajos megjegyzése helytálló, mert példának okáért itt van az Antal Hadnaggi zaza. Kurtanok – havaselvi lovasság.
115 116

114

196

V
1614. február 17–23. Maros-, Udvarhely-, Sepsi-, Kézdi-, Orbai-, valamint CsíkGyergyó-Kászonszék-beli fõnépek, lófõk, gyalog puskások, szabadosok, jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírása1 1. Jndex
Civitatum, oppidorum, villarum et possessionum Sedium Siculicalium Maros, Udvarhely, Sepsi, Kezdi et Orbaj, item Csik, Gjrgio et Kaszon ac filiarum quarundam in hoc Libro Regestrationis per Jll. d. Princ. Gabr. Bethlen facta Maros Szek Abod Andrasfalva Agárd Ákosffalva Attosffalva Balintffalva Bánd Bede Bere Bergenye Bodon Borzaszegh Bos Bö Bözed Buzaháza Csávás Csejd Csereffalva Csikffalva Csithfalva Csokafalva Csokffalva Czibaffalva Demeterffalva Demjénhaza Egerszegh Ehed Erdeo Sz. Georgj Ernye Fele Fintaháza Fol.1. 54 (!) 44 43 60 55 61 14 47 69 15 25 25 52 58 23 32 19 29 60 3 67 54 59 58 32 24 42 56 20 17 8 Folyfalva Galambod Gálffalva Geges Göcs Görgény Gialakuta Haczo Haraszkerek Hauad Hauadtö Hodos Jed Jkland Jlenczffalva Jobbagyfalva Jobbagytelke Jzlo Kakasd Kál Karacsonffalva Kebele Kebele Szent Jvan Kelementelke Kendõ Keresztur Kibéd Kis Falud Kis Görgény Koronka Kölpény Köszvénies Kövesd Lörinczfalva 65 18 62 46 68 64 50 11 69 54 49 34 28 31 6 39 33 31 67 38 59 28 27 50 44 1, 39 53 24 64 26 13 37 12 4 197

Lukaffalva Madaras Mája Makfalva Malomffalva Markod Maros Szent Geörgj Ménes Mezö Madaras Mikháza Mogyoros Moniat Nyárádteo Nagy Adorjan Náznánffalva Panit Remete Remeteszegh Rigmány Sámsond Selye Sepreod Somosd So Váradgja Szabed, vide Zabed Száltelek, vide Zaltelek Szekes, vide Zekes Szent Anna Szent Benedek Szent Georgj Sz. Gerlicze Szent Jmreh Szent Jstvan Szent Jván Szent Király Szent Lászlo Szent Lörincz Szent Márton Szent Miklos Szent Rontas Szent Simon Szereda Szouata Tompa Torboszlo Totffalva Udvarffalva Vadasd Vaja 198

9 62 67 51 3 40 40 21 10 35 68 63 2 50 25 16 36 24 69 15 41 61 65 52

Véczke Zabed Zaltelek Zekes Vadad Udvarhely Szek Abásfalva Abrámfalva Agjagfalva Also Boldogh Aszszonyfalva Almás Andrásffalva Árvátfalva Atia Baczon Bágj Bardoczfalva Benczéd Béta Bethffalva Bethlenffalva Bibarczffalva Bikaffalva Bogarfalva Boldogh Aszsz.-falva Bordos Bögöz Bözöd Bözödujfalu Cseb Csekefalva Czibreffalva Czierdffalva Dállja Déczfalva Demeterfalva Ders Doboffalva Ege Etéd Fancsal Farczad Farkaslaka Felsõ Boldogh Asz.-falva Feniéd Fiattfalva

30 22 26 27 34 81 82, 508 102 108, 528 157, 502 82, 506 161, 523 101, 527 134, 517 90 98, 505 87, 529 127, 515 143, 525 152, 528 112, 509 89, 530 111 122 111, 157 171 109, 499 164, 521 163 170 159, 523 111 145, 515 103, 504 109, 528 126, 515 105, 503 141, 526 104, 504 137, 519 118, 512 139, 526 123, 513 111, 527 113, 509 156, 502

29 64 40 63 59 58 5, 27 23 61 45 41 7 48 57 47 56 45 66 30 21, 44 49 66

Füle2 Gagj Galambffalva Gjepes Hermán Hideghkut Hoggja Homoródkemenffalva Homoródujfalu Janosffalva Jastffalva Jenlaka Jlke Kadács Kajdicsffalva Kányád Kapolnás Oláhujfalu Karacsonffalva Kecset Kede Kénos Kereszturffalva Kereszturváros Kemenffalva Kis Baczon Kisfalud Kis Galambffalva Kis Kede Kis Soljmos Kobadffalva Korond Körispatak Küküllõkemenffalva Küsmöd Lengjelffalva Lokod Lövete Malomffalva Mareffalva Martonos Matisfalva [Medes]er3 Miklosfalva Mogjoros Musna Nagj Galambffalva Nagj Kede Nagj Soljmos Okland

88, 529 159, 521 150, 151 84, 509 89, 530 168 143, 526 96, 508 94, 507 96, 505 104, 503 132, 516 119, 512 147, 524 120, 509 104 97 93, 507 144, 515 148 98, 509 155, 502 154, 502 96, 114 90, 530 145, 515 151, 499 148, 524 167, 500 148, 516 129, 518 162, 521 114, 511 136, 520 121, 527 99, 509 84, 507 125, 514 113, 520 133, 517 108, 528 146, 523 110, 5274 109, 4995 106, 503 150, 499 150, 524 166, 501 94

Olah-ujfalu 97 Olasztelek 87, 529 Oroszhegj 116, 512 Ozdffalva 110 Pálffalva 124, 517 Parajd 131, 519 Patakffalva 99 Rava 168 Recsenjed 91 Remete 85 Rugonffalva 153, 524 Sakod 169 Sandorffalva 100, 528 Siklod 134, 521 Simjenffalva 149, 525 Sóffalva 130, 518 Soljmos 166, 167, 500, 501 Sükõ 140, 526 Szaldobos 91 Szekelj Szállás 171 Szent Abram 161, 522 Szent Demeter 171 Szentegjházasoláhujfalu 97 Szent Ersebet 165, 500 Szent Királj 117, 513 Szent Lászlo 102, 528 Szent Lelek 122 Szent Márton 81 Szent Mihalj 126, 514 Szent Miklos 149 Szent Pál 92, 505 Szent Peter 95, 505 Szent Thamás 119 Szombatffalva 120, 530 Tarcsaffalva 128, 516 Telegdi Baczon 90 530 Telekfalva6 119, 511 Tibod7 [Timaffalva 154, 525]8 Tordatffalva 129, 524 Udvarhelj város 172 Ujfalu 97, 163 Uj Szekelj 159 Vágás 142, 526 Varallja 125, 517 Vargjas 86, 528 Városffalva 95, 504 Veczke 170 Zetelaka 115, 510 199

Zolokma

135, 520

Zoltán Zalán Kezdi-szek Albis Almás Alsó Csernáton Alsó Torja Bellaffalva Bereczk városa Bita Csernaton Csomortán Dalnok Esztelnek Felsö Csernaton Felsö Torja Futasffalva Hatoljka Jkaffalva Kezdivásárhelj Kurtapatak Lemhenj Leszffalva Markosffalva Martonffalva Martonos Mátisffalva Maxa Nyujtod11 Oroszfalu12 Osdola12 Polján Sárffalva Szazfalu Szent Katolna Szent Lelek Torja Orbai Szek Baratos Czoffalva Damokosffalva Gelencze Haralj Hilib Jmecsffalva Kovaszna Körös

258 239

Háromszek Sepsiszek es Erdóvidéke Ajta 183, 185, 199 Al Dobolj 220 Angjalos 265 Arkos 248 Baczon 196 Barolth 191 Besenjö 266 Bikffalva 217 Bodok 255 Bodos 196 Borosnjo 208 Bölön 179 Dobolj 208, 220 Egerpatak 211 Eresztevénj 223 Etffalva 259 Fel Dobolj 202 Fotos 264 Gidoffalva 261 Jlljeffalva várossa 204 Kalnok 243 Killjen 241 Kis-Borosnjo 246 Komollo 223 Kökös 230 Köpecz 190 Köröspatak 251 185 Közep-Ajtha9 215 Lisznjo10 254 Malnas10 Miklosvára 188 Mogjoros 214 Nagjajta 183 Nagj Borosnjo 208 Oltszeme 253 Retj 221 Szacsva 213 Szárazajta 199 Szemerja 244 Szent Gjörgjvarossa 235 Szentiván 224 Szent Király 233 Szotjor 231 Uzon 227 200

279 321 281 289 312 338 348 281, 286 317 275 314 286 295 304 340 297 269 313 322 306 345 343 337 347 273 327 342 333 309 330 329 318 299 289, 295 353 397 385 382 362 367 358 360 356 380

Pake Papolcz Pava Petöffalva Szörcse Thamasffalva Telek Zabola Zágon Csik, Gjirgjo, Kászon Kászon Szek Felsõfalu Jakabffalva Jmperffalva Nagj-Kászon Ujfalu Csik Szek Al-Csik Azarffalva (!) [Lazarffalva] Bánkffalva Csatoszegh Csekeffalva Kozmás Menaságh Mindszent Szent Gjörgj Szent Imreh Szent Királj Szent Lelek Szent Márton Szent Simon Szögöd [Zsögöd] Tusnád

378 385 374 399 383 381 383 369 389

Verebes Lakságh Fel-Csik Borsova Csicsó Csomortán Danffalva Delne Györöczffalva Jenöffalva Karczffalva Lakságh Madaras Madeffalva Palffalva Rákos Szent Domokos Szent Mihály Szent Miklos Szent Thamás Szépviz Taplocza Vaczarczi Vardoffalva Gyirgyo Szek Al-falu Csomaffalva Gyitro Remete Szárhegj Szent Miklos Tekeröpatak Ujfalu

443 446 459 448 461 466 454 464 470 469 471 467 452 456 464 472 450 455 471 457 463 446 460 473 473 48113 48213 483 480 473 476 477

407 411 409 413 409 407

416 443 419 436 425 429 421 439 416 440 430 427 424 437 432 434

Finis Jndicis Libri Regestationis Anni 1614 tempore beatae memoriae Principis Domini Gabrielis Bethlen universos siculos nobiles agiles part. et ignobiles, exceptis Sedis Aranjas regestantis.14

201

Jegyzetek
Jeleztük már, hogy Bethlen Gábor székely politikájának gyökerei Bocskai István és Báthory Gábor korára nyúlnak vissza. Ha utóbbiak egyéni és közösségi adományokkal, szabadságlevelekkel, valamint az erõszakos jobbágyosítás megfékezésével próbálták rendezni a székely kérdést, Bethlen Gábor felismerte, hogy a szabad székelyek jobbágysorba jutása sokkal összetettebb folyamat, távolról sem korlátozható csupán az erõszakos jobbágyosításra. Egyéni és kollektív adománylevelekkel lehet ugyan szilárdítani a katonai szolgálatot teljesítõ székelyek helyzetét, de ez a társadalmi létrán való felemelkedést elõsegítõ politika nem oldja meg a katonáskodó közszékelyek lemorzsolódását, márpedig ez fenyegetõ méreteket öltött. A rendkívüli katonai szolgálat Mihály vajda idejében és Giorgio Basta pusztításai kilátástalan állapotokat szültek. Az addig olyannyira sóvárgott székely szabadság elveszítette vonzóerejét, mert a fejében teljesítendõ hadi szolgálat sokkal nagyobb terheket jelentett a székelység legnépesebb rétegeire nézve, mint a jobbágyi állapot; a jobbágysors vele szemben könnyítést ígért és hozott is. Könnyen adta magát jobbágyságra a szabad székely, mert ha urának hetente egy-két napot dolgozik, „azzal minden egyéb szolgálattól és fizetéstõl” megszabadul – mint írta ezt maga Bethlen Gábor 1622. október 8-án fejedelmi elõterjesztésében a székely kérdést rendezni hivatott Besztercei Országgyûlésre összehívott rendeknek. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a székelyföldi jobbágy adót nem fizetett és mindvégig megõrizte szabad költözési jogát, nincs mit csodálkozni azon, hogy a közszékely számára elõnyösebb lett a jobbágyság, mint az egyre súlyosabb terhekkel járó szabad székely állapot. „Ez az oka – írta a fejedelem a már említett elõterjesztésében –, hogy a zászlók üresek és csak szegény Bocskai fejedelem idejétõl fogva közel hat ezer székely lött jobbággyá” (SzOkl. IV. 216). Az önkéntes jobbágyosodás folyamatát kellett a visszájára fordítani, ha a fejedelem meg akarta õrizni, sõt erõsíteni az országos had gerincét alkotó székely hadakban szolgáló rétegeket. Ehhez viszont szükség volt a helyzet minél részletesebb ismeretére, pontosabban a székelyföldi jobbágyság összeírására a jobbágysorba került székelyek visszaszerzése céljából. Ezt már Báthory Gábor is látta, s bár folytatta bõkezû adományait, fejedelmi biztosokat rendelt ki a székelyföldi jobbágyok összeírására. Noha az õ idejében készült öszszeírásokból mindmáig egyet sem ismerünk, hiteles források tanúskodnak róla, hogy összeírások készültek és a hadi szolgálatra kötelezett székelyek visszaállítása kezdetét vette. Báthory Gábor 1608 decemberében és 1609 januárjában kelt leveleibõl tudjuk: Ruszkai Kornis Boldizsár fejedelmi tanácsos, székely generális és Háromszék kapitánya, Forró György pap és a székelyderzsi Petki János fejedelmi tanácsos és Udvarhelyszék kapitánya voltak a Székelyföldre kirendelt biztosok (SzOkl. IV. 182, 184). 1609 októberében kissennyei Sennyei Pongrác és ugyanaz a Petki János „in Siculiam delegati commissarii” összeírták a székelyföldi jobbágyokat és közülük sokat állítottak vissza a hadköteles szabad székelyek sorába. Közben a fejedelem azt is elrendelte, hogy „senki szabad székelyt 500 forint fizetés bírsága alatt jobbágyul ne tehessen” (SzOkl. VI. 27, 28). Bethlen Gábort uralkodása kezdetétõl foglalkoztatta a katonai szolgálatot teljesítõ rendek védelme és mindenekfölött a jobbágysorba jutott székelyek visszaszerzése. Õ viszont az összes székelyföldi családfõk minél átfogóbb összeírásával kezdte. Minden székely székre külön-külön összeíró biztosokat küldött ki. Ezek 1614. február 17-én egyidejûleg láttak hozzá az összeíráshoz. Az általuk összeállított lustrából tudjuk, hogy február 17. és 23. között Fónyodi János fejedelmi familiárus, Vacsárcsi Mátyás és Kászoni Gergely deák elvégezték Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírását a Bethlen Gábortól „kapott utasítások szerint”. Kézdi-, Orbai- és Sepsiszéken is február 17-én kezdték el a név szerint meg nem nevezett biztosok az összeírást. Udvarhelyszéken viszont február 18-án láttak hozzá a munkához (lásd az eredeti lustra 75, 179, 407. és 486. lapjait). Mi sem bizonyítja jobban, hogy minden széken más-más biztosok végezték az összeírást, mint az, hogy székenként külön füzetbe, más-más kéz írta össze a családfõket, és székenként is eltért a fejedelmi utasítás értelmezése. A családfõk falvankénti összeírásánál a biztosok más-más szerkezetet követtek. A településeken belüli szerkezetet nyilván befolyásolták a székenkénti sajátosságok, ám ezek mégsem voltak annyira eltérõek, mint amennyire az összeírásból felületes nézetre kitûnne. Marosszék összeírói a településenkénti szerkezet jól elhatárolt rovataiba sorolták be a családfõket. A társadalmi szerkezetnek megfelelõen ezek voltak az elõkelõk vagy nemesek, lófõk, gyalogok, szabadosok, valamint a jobbágyok különbözõ jogállású és eredetû rétegei (õsjobbágyok, adományozott, confiscált, confiscálás elõtti és utáni jobbágyok, a frissebben jobbágysorba jutott szabad székelyek), a zsellérek két elkülönült rétege (a vármegyei területrõl a Székelyföldre települtek – inquilini comitatenses, és az egyik székelyföldi településrõl a másikba átköltözöttek – inquilini siculicales) és végül a szolgák. Persze az inquilini comitatenses fogalma nem jelentette mindig csak a vármegyékbõl beköltözött zselléreket. Közéjük sorolták a Szászföldrõl, Fogarasföldrõl, Moldvából, Havaselvérõl vagy Magyarországból érkezetteket. Marosszék összeírói a frissen jobbágysorba kerültek – iobagiones subiugati – nevei után egyenként részletes felvilágosítást fûztek a jobbágyosítás/jobbágyosodás okáról, körülményeirõl és idejérõl, feljegyezvén egyben annak is a nevét, akinek jobbágyai lettek. A rétegenként világosan elhatárolt külön rovatokba a neveket sorszámozva írták össze, a nevek után pedig legtöbbször településként, ritkábban oldalanként jegyezték le a rétegenkénti összegezést.
1

202

Az udvarhelyszéki lustrában is ugyanazon rétegeket találjuk, azzal az eltéréssel, hogy a zsellérek sorában felbukkannak a zálogos zsellérek, a jobbágyok között pedig az adományozottak a donati coloni fogalom alatt szerepelnek. Külön rovatba írták még össze az ún. kóborlókat (vagantes). A szabad székelyekre itt is betartották a rétegenkénti külön rovatba való besorolást, de már sorszámozás nélkül. A jobbágyok, zsellérek és szolgák összeírásában viszont teljes a rendszertelenség és következetlenség. Hiányoznak vagy ritkák a világosan elkülönült rovatok. Ezzel szemben csaknem minden név elé jegyezték fel a rendi betagoltságot. A településenkénti vagy oldalankénti összegezés is elmaradt. Egy és ugyanazon elvektõl vezettetve írták össze a fejedelmi biztosok Kézdi-, Orbai- és Sepsiszék családfõit. Mind a három szék külön-külön lustráiban ugyanazon kéz írásával találkozunk. A szabad székely rendek összeírása itt is a szokásost követte, azzal a megszorítással, hogy a gyalogok között igen gyakori a „Petki János idejebéli” megjegyzés. Ez arra utal, hogy õket a székelyderzsi Petki János fejedelmi tanácsos háromszéki kapitánysága idejében, 1609-ben állították vissza a hadköteles darabantok rendjébe. A jobbágyok, zsellérek és szolgák esetében, kevés kivétellel, egyénenként rögzítették rétegzõdési hovatartozásukat. A településenkénti összegezés elmaradt, de külön összegezték rétegenként a szabad székelyeket és külön a jobbágyokat, zselléreket és szolgákat – jogállásuk sorrendjében. Itt is, akárcsak a marosszéki összeírástól eltérõen a többi szék összeírásában a jobbágysorba jutás körülményeire, idejére és okaira vonatkozó megjegyzések elmaradtak vagy nagyon sommások. Nem egységes tehát az összeírás a lapokon. A marosszéki lustrában gyakori a három- vagy négyhasábos összeírás, még akkor is, ha a neveket és fõleg a jobbágysorba kerültek neveit többsoros megjegyzések követik. Minden egyes falu névjegyzékét külön oldalra írták, de kisebb települések esetében két vagy három falu összeírása is ugyanazon az oldalon található. Csík-Gyergyó-Kászonszék névjegyzéke következetesen kéthasábos, mint Udvarhelyszéké. Ezzel szemben Háromszék összeírói – egészen ritka kivétellel – az oldalankénti egyhasábos összeírást követték. Székenként elvégezték az összegezést és a lustra végén az egész Székelyföld összeírt családfõinek számszerû összegezését rétegenként. Megjegyezzük még, hogy Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírása a többiekhez viszonyítva egyszerûbb, bár inkább közelít a háromszékihez. Amikor Marosszék, Udvarhelyszék, Sepsi-, Orbai- és Kézdiszék, Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírása elkészült, a négy füzetet a fenti sorrendben összerakták és az így elkészült, összeállított lustrához helynévmutatót készítettek székenként alfabetikus sorrendben. Nincs tudomásunk róla és az 1614. évi lustra eredetijében, de a késõbb készült másolatokban sem akadtunk nyomára annak, hogy Aranyosszék családfõit 1614ben összeírták volna. A külön füzetbe írt Indexet a lustra elejére tették. A mutatót valószínû I. Rákóczi György idejében állították össze, mert a füzet utolsó két lapján az 1635. évi háromszéki lustra helynévmutatója található. A füzet Marosszék és részben Udvarhelyszék helynévmutatóját tartalmazó elsõ lapja az idõk folyamán leszakadt és elkallódott. Ez a rész fennmaradt viszont az 1784-ben készült másolatban. Valamikor a XVIII. század végén vagy talán a XIX. század elején a négy füzetet az elõttük lévõ helynévmutatóval és egy másik, 1614 után, Udvarhelyszék elszegényedett szabad székelyeirõl, özvegyeirõl, nincstelen jobbágyairól és zselléreirõl készült összeírással, valamint Kozmás csíkszéki község családfõirõl késõbb készített másolattal együtt egy félbõr, vászonnal borított vastag kartonborítékkal egybekötötték. A kötet borítóján a következõ aranyozott betûkkel szedett szöveg áll: Urbarium P. Gab. Bethlen MDCXIV. Megemlítjük még, hogy Kozmás összeírását nem az eredeti 1614. évi lustráról másolták, hanem, amint azt Vajda Mihály guberniumi titkár Szebenben 1788. május 23-án kelt hitelesítõ utóiratában feljegyezte, egy a CsíkGyergyó-Kászonszék lustráját magában foglaló és akkor a Gubernium Levéltárában õrzött másolatról. Az 1614. évi Bethlen Gábor-féle lustra eredetijét magában foglaló kötetet Románia Országos Levéltárának kolozsvári Igazgatósága õrzi Udvarhelyszék Levéltára. Székely Láda. 56. sz. jelzet alatt. A bekötött kézirat szerkezete tehát a következõ: helynévmutató, Marosszék (1–70. old.), Udvarhelyszék (75–177. old.), Sepsiszék (179–268. old.), Kézdiszék (270–350. old.), Orbaiszék (353–399. old.), Kászonszék (407–415. old.), Al-Csík (416–444. old.), Fel-Csík (446–473. old.), Gyergyószék (473–483. old.), a csíkgyergyó-kászonszéki összeírás összegezése (485–488. old.), az egész 1614. évi székely katonai összeírás számbeli összegezõ adatai (490–493. old.), az udvarhelyszéki nincstelenek összeírása (497–530. old.) és Kozmás összeírásának 1788-ban készült másolata (533–537. old.). Az egész lustrát ívrét méretû papírra írták. A XVIII. század végén az Udvarhely anyaszék levéltárában õrzött eredeti 1614. évi Bethlen-féle lustráról másolatok készültek. Ezek közül az MOL Teleki család marosvásárhelyi levéltára (P. 667). Teleki család. Vegyes iratok, 3. csomó, 8. tétel jelzete alatt található az eddig ismert egyetlen teljes másolat. Az ívrétpapírra írt másolatot a múlt század végén beköttették. A másolatot Tibódi Ferenc udvarhelyszéki notarius vetette össze az eredetivel, készített hozzá hibaigazító jegyzéket és látta el Udvarhelyszék hitelesítõ pecsétjével 1784. szeptember 27-én. Ez a másolat lehetett a Gubernium Levéltárában Nagyszebenben. Róla készítették a már említett 1788. május 23-án hitelesített, Csík-Gyergyó-Kászonszék összeírását magában foglaló másolatot. Bár ez utóbbinak holléte ma még ismeretlen, Románia Országos Levéltárának csíkszeredai Igazgatósága Új

203

szerzemények 177. sz. jelzete alatt õriznek egy dátum nélküli, valószínûleg ugyancsak a XVIII. század végén vagy a XIX. század elején készült, de csak részben megõrzött másolatot. Ez a másolat azonos azzal, amelyet Györffy István 1913-ban közölt (Genealógiai Füzetek, XI/1913. 49–54, 84–99. és 129–132). A kiadó megjegyezte, hogy a másolat „kézirata Csíkvármegye levéltárában található […] A lajstrom nem teljes, mert a végén látható összegezés szerint 3310 fõt kellene tartalmaznia, holott tulajdonképpen csak 1975 névvel találkozunk benne. Hiányos voltáról leginkább meggyõzõdhetünk, ha sorra vesszük az egyes községeket, akkor ugyanis kiderül, hogy voltaképpen Al-Csíkot és Kászonnak egy részét tartalmazza, Gyergyó pedig hiányzik” (i.h 49). Valóban: az általunk is látott 8 lapnyi ívrét nagyságú füzet a Györffy István által említett 19 község összeírását tartalmazza. Az 1614. évi Bethlen-féle lustra eredetijérõl a Marosszékre vonatkozó részt több ízben is lemásoltatták. Ezen másolatok közül a Románia Országos Levéltára kolozsvári Igazgatóságán található Erdélyi Múzeum Egylet Kézirattárának állagában õrzik a Székely lustrák II. csomójában A.199. szám alatt az 1791 végén és 1792 elején készített másolatot. Az említett csomóban „Marosszéki székelyeknek összeírások 1615, 1636, 1677, 1688, 1691 és 1711” cím alatt egy kötetbe kötve az elsõ 39 ívrét nagyságú lap valójában nem az 1615. évi, hanem az 1614. évi Bethlen-féle lustra Marosszékre vonatkozó részének a másolata. Az elsõ oldalra írt megjegyzésbõl kitûnik, hogy 1791. december 15-én Udvarhelyszék fõkirálybírája: Bethlen János és alkirálybírái: székelydályai Kandó Mihály és kadácsi Török Ferenc Marosszék fõkirálybírájától, nagyercsei Toldalagi Ferenctõl és a szék vicenotariusától, Csernátoni Antaltól felkérést kaptak, hogy az anyaszék levéltárában õrzött 1614. évi lustra eredetijének Marosszékre vonatkozó részét másoltassák le. Az elkészült másolatot pálfalvi Ferenc György, Udvarhelyszék jegyzõje ellenõrizte és 1792. január 6-án hitelesítette. Románia Országos Levéltára marosvásárhelyi Igazgatóságán a Marosszéki Lustrák állagban õriznek egy 1791-ben készült másik, 300 oldalnyi ívrét papírra írt másolatot. 1943-ban Marosvásárhelyen egy újabb másolatot készítettek a Bethlen-féle lustra Marosszékre vonatkozó részérõl. Ez is az említett marosvásárhelyi levéltárban látható. Végül megemlítjük azt is, hogy a MOL Antos család levéltárában (P.5) 1. csomó/1614 jelzet alatt van a sepsiszéki Szentkirály családfõit tartalmazó másolat. Rétyi Antos Istvánné kérésére készítette Udvarhelyszék jegyzõje, Tibódi Ferenc, 1784. aug. 10-én. Nincs kizárva, hogy más részleges másolatok is elõkerüljenek a késõbbi kutatások folyamán. Mi azonban az 1614. évi Bethlen Gábor-féle lustra eredeti kéziratát használtuk és a betûhû átírást követtük. 2 Eddig az Indexet az MOL Teleki család levéltárában õrzött XVIII. század végi hitelesített másolatból vettük, az eredetiben ugyanis – mint jeleztük – az elsõ lap hiányzik. A másolat az eredeti oldalankénti szövegét tartalmazza, s így a lapszámokra való utalás teljesen megfelel az eredetinek. 3 Kiszakadva mintegy 3 cm; kiegészítettük az udvarhelyszéki lustra alapján. 4 A lap alja leszakadva, kiegészítettük lustra szerint. 5 A lap alja leszakadva, kiegészítettük lustra szerint. 6 Kiszakadva 3,5 cm, kiegészítve a lustra szövege alapján. 7 Kiszakadva 4,5 cm, kiegészítve a lustra szövege alapján. 8 Kiszakadva 6,7 cm, kiegészítve a lustra szövegének megfelelõen. 9 Részben leszakadva, részben szétmállva, kiegészítve a lustra szövegébõl. 10 A lap alján mind a két helységnév leszakadva, kiegészítve a lustra szövege alapján. 11 Kiszakadva 4 cm. A lapra való utalást az eredeti alapján egészítettük ki. 12 A lap alja leszakadva. A két helységnevet és az oldalra utalást a lustra szövegébõl vettük. 13 A kiszakadt 6 centiméternyi részen valamikor álló számokat a lustra szövegébõl és a XVIII. századi másolatból vettük. 14 Következik két oldalon Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék 1635-ben, I. Rákóczi György idejében összeállított lustrájának helynévmutatója.

204

2. Marosszék
(1)

Connumeratio Vniuersorum Siculorum Sedis Siculicalis Marvs
CON. KEREZTVR

Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: Aszalos Giórgy Aszalos Miklos Aszalos Peter Aszalos Jakab Drabant Mattias Kadar Peter Aszalos Janos Keohegý Andras Libertini: Antal Jakab Judex Aszalos Balint Barat Janos Nagj Mihalý Nagj Peter Dienes Peter Antal Janos Aszalos Mattjas Kemeczý Janos Aszalos Jstvan Aszalos Balas Nagj Ferencz Zekelj Kelemen ⎫ Aszalos Jakab ⎬ [nótelenek] Aszalos Lukaczj ⎭

Jnquilini ex Comitatibus: Burjan Ambrus, Trauzner J. Jobbagja, Hadreuj Borsaj Jstvan de eadem, Balogh Pal hazaba Dan Pakular olah, Borsos Tamashoz tart, Sajouideký, Aszalos Balint hazaba Chergeodi Gjorgj olah chorda paztor Zasz Pal Jernedi fý, Haller Jst. Jobb. Vincze Mihaly Radnoti Job., Aszalos Jstvan hazaba Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Jstvan ZentJuaný Gergelj deak hazaba 2. Nagj Imreh ⎫ 3. Kendi Sandor ⎬ Haromszeki, 4. Farkas Mihaly ⎭ Teleki. 5. Haromszeki Janos, de eadem, Drabant Mattias 6. Haromszeki Jstvan, de eadem, Aszalos Jakab 7. Andra[s Molnar …tfalvi] ugjan ott1 Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales Ped[ites Pixidarii [Libertini No. No. No. No. 6 7 8]2 15]3

205

4. seruitia nulla praestat Pedites pixidarii: 1. az felesege uilagtalan uolt.(2) CON. 6. Fekete Gjórgj h. az biro hazanal 5. Magjarorszaghi Erszenjes Janos. Zabo Gjórgj Radnotý Farkas Mihalj h. Kouaczj Peter 4. Magjarorszaghi Nagj Gjórgj. 7. Kouaczj Balint 2. Sinka Jstvan Makfalvi. Beres Andras. 3. Nagj Mihalj Haromszeki. Ezt Gas[par Janos er]eóvel teotte [Jobbagjava. Ezt Ozdi Gjórgj erószakkal foglalta el. Gergelj Kouaczj kebedi. po]st 4 confiscationem Ez az5 […] magat Jnquilini Comitatenses: 1. szabad akarattja szerent atta magat Ozdi Gjorgjnek 206 5. Kardos Janos Jobagiones Confiscati: Tórók Gjórgj Ozdi Gjorgjne Jobbagja Ligati: 1. ugjan ott 5. Sipos Janos kebelej. Njaradi Marton. Nagj Marton Akossý. Ozdi Gjórgjnek atta magat 6. Kouaczj Mihalj 2. Nagj Marton hazaban 3. domum et haereditates haberent. Orphanus Andreae Melegh Libertini: 1. Fekete Gjorgj. Fodor Mattjas Felvinczi. Farkas Mihalý. Teorók Gergelj hazanal . NJARADTEO Primores: Relicta Egregii quondam Georgÿ Ozdi cum orphanis Primipili: Relicta Petri Melegh cum infante uno Erszenjes Balas Vassarhelý. Janczý Marton Kapoztas Zent Miklossy. hanem Ozdi Gjorgjteol kert penzt s abba keotte magat neki. Kovaczj Balint hazaba Jnquilini Siculicales: 1. azt praetendaluan. Kouaczj Balint h. Ozdi Gjorgjne feolden 2. Kolosvari Janos Melegh Andras h. Gjórgjfi Gjórgj h. Nagj Marton Marus Vyvari Zylvassi B. hogj Jegjesseuel az eo feolden Jaczott 4. hogj az fejedelem neki atta 3. Gjórgjffi Gjorgj 3. Mihalj Deak hazaba 2. Fekete Balas Judex 3. Sass Marton Haromszeki. nem uolt miuel gjogyitanj. Ez Zilahý uolt. ugjan ott 4. de nem uótte fel 2. Ezt azert foglalta el Ozdi Gjórgj. Erszenjes Balas hazaban 6. Zanto Janos Radnotý. Kovaczj Janos. 8. Giórgj Kouaczj Vizaknaj. kenalta azutan uele.

No. Mezkeói Janos. Pedites Pixidarii: Erdelý Balas Libertini: Kis Erdelý Balas Confiscati per D. No. Boros Leorincz 6. 1 No. Zent Juani Mihalÿ 5. Magjarorszaghi Mihalý. Nagÿ Antal Zent Janoshegÿ. 2. No. Erszenjes Balas szolga. No. 1 2 4 3 16 7 8 6 4. 2. 2. Barat Gjórgj Harum duarum possessionum Primores Primipili Pedites pixidarii No. 9 Jnquilini Comitatenses No. Nagj Marton Pedites pixidarii: Bagdi Leórincz Libertini: Teorók Balint Judex. 2 Libertini No. 3 Confiscati No. Magjar Bólkený Mihalj. Boros Janos 7. MALOMFALVA Primores: Miko Gjórgj V. Kis Georgÿ Ex Comitatibus confluendi: 1. Kouachj Balint szolgaja Primores6 Primipili6 Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Confiscati Jobagiones Ligati6 Jnquilini Comitatenses6 Jnquilini Siculicales6 Servitores6 No. Tott Leorincz Vicej. Commissarios: 1. No. Erdelÿ Andras 9. Melegh Peterne szolgaja 4. Nagy Georgÿ vilagtalan 4. 7 207 . 6. Jakab Andras Kapoztas Z. Olah Janos Czúrwleÿ. Ziluassi Jmreh Jobbagi. 5. No.Seruitores: 1. Jnquilini ex Comitatibus: 1. 7. (3) CON. No. Zasz Marton h. 2 No. Barat Marton Judex 2. Balogh Benedek boldoghfalui. Nagj Mihalý szolgaia 3. Keszlerý Janos Czjorda Paztor Primores: Nullus Primipili: Nagy Thamas. Sorban Peter Nagj Orbo videký. Bedej Antal. Szasz Salamon […]7 wari. No. 3. Kis Marton 3. Geczeo Jstuan 8. miklosi. Also Baioni Zaz Marton. Miko Georgÿ vram Jobbagÿ. CHYTTFFALUA 4. Primipilus: Nullus.

Peteo Mathe 4. maganak uagion haza 3. Ozdi Gergelj Job. Eordógh Gaspar 2. Fagjos Jstuan Radnoti. Paducz Mihalý jo akarattiabol. 4 (5) CON. Varga Laszlo kisfaludý. Kis Ferencz 10. Kis Gjorgj 7. Sulljok Jstuan Teremý. Olah Mate Hideghfalvi. Kis Pal ⎫ nótele8. Pedites pixidarii: 1. Relicta Michaelis Nagj cum filio paruulo. Teorók Janos kek drabant. Libertini No. 1 4 4 1 1 3 4. Peteo Andras 2. Fabjan Jstuan 4. szegenj leuen. Peteo Janos Libertini: 1. Pedites Pixidarii No. 4. Orphani Joannis Kis Libertini: 1. az egjhazhoz atta magat 3. Extranei: Menjhart Gjórgj Zeszarmaj. Jobagiones Avitici No. LEORINCZFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Zent Juani Mihaly Primipili: 1.(4) CON. Pap Janos Bikffalvj pap fia volt harom Szeken. Nagý Thamas Aranjasfeoldj 208 Pedites pixidarii: 1. Peteo Jakab 3. Nagj Balint hazaba 2. Kis Andras 3. Summa: Primipili No. Nagj Mihaljne H. Jnquilini Siculicales No. ZENT JUAN Primores: 1. Orphanus No. Zabo Miklos 5. Fabian Jstuan 2. Koronka Pal 4. azert teotte Jobbagja magat 2. Subiugati: 1. Galfj Marton ⎬ nek ⎭ 9. Nagj Menjhart 3. Peteo Gjórgj Judex 2. atta magat Ozdi Gergeljnek Jnquilini Comitatenses: 1. Osuald Marton Zent Juaný. 2. Hadadi Jstuan 3. Fekete Miklos 2. Chjaszar Jmreh h. Ereueni Andras Haromszeký 3. Jobagiones Extranei No. Nagj Mihaljne hazaba Jnquilini Siculicales: 1. Paducz Jstvan nótelen Jobagiones Auitici: Chýaszar Jmreh Ozdi Gjórgjne Job. Nagj Balint hazaba 4. Konka Jstuan . Gagý Miklos 3. Jnquilini Comitatenses No. Gagý Mathe 2. Nagh Balint 2. Zengjel Ferencz hazaba 2. Jobagiones Subiugati No. Jsak Pal 6.Paducz Gjórgj Ozdi Gjórgj szolgaloiaual uetkezett. Keómóz Jstuan Nótelen 3. Abraham Thamas Mehessi.

Ozdi Peter. Adamossý Andras 3. Barrabas Gjórgj 7. Zasz Martonnal 5. 4. Ozdi Jstuan. Louasz Janos Peteo Andras Job. Koronka Pal hazanal 5. Ferenczi Janos. Gergelj biro.Jobagiones Auitici: 1. hogj az hazat. ugjan eo Jobbagj 3. Jnquilini Comitatenses No. 2 3 9 1 7 5 3 5 Primores: Nullus Primipili: 1. JLLENCZFFALUA 2. megh ualtotta fl. Nagj Jstuan nótelen. Haromszeki Bartalius. Sarkanj Peter 5. Enjedi Jstuan. Nagj Marton Judex 2. Subjugati No. 6. Zent Juaninak atta magat hatalmaskodasert. Lenart Mathe. Demeter ⎭ Extranei: 1. Primipili No. Markus Mihalj 3. Kis Miklos 8. Nagj Janos Zoporj. Zeindi Jstuan Totfaluj. Chýki Mihalý. Jobagiones Auitici: 1. Olah Jstuan Fogarassý. Moro Andras 4. Olah Gabor Sajo uideký. Erdeo Thamas Gjórgjffaluj 3. Pedites No. Olah Demeter. Peteo Andras Jobbagja Jnquilini Comitatenses: 1. Saigo Janos Zabo Miklosnal Summa: Primores No. Pauaý Andras 5. Louas Jstuan Pedites pixidarii: 1. 4. 5. Zasz ⎪ Job. 3. 5. Pokaj Peter Jobbagý Jnquilini Comitatenses: 1. Ozdi Jstuan jobbagja 2. Barat Gjórgj. Horuath Janos 6.. Fabjan Jstuan hazanal 4. az falu hazaban 6. Jlljes Mihalj. Nagj Boldisar. ⎬ Andras 7. Nagj Janos 4. Horuat Janosnal 209 . Nagj Antal. Mihalj N. Orphanus No. Fel Enjedi Jstuan. Relicta Petri Zekelý cum orphanis Libertini: 1. falu paztora Subiugati: 1. melljet az eo elej el zalogossitottanak uolt. Miriszlaj Mihalý. 2. 5. Zekely Peternenel 7. Osualt Balint spontanea voluntate 3. Kopasz ⎫ Peteo Mihaly. Búkóssy Landor Janos. Czjongradi Gergelj Gjulai. Zekelý Janos 4. Czobor Marton. Saitos Janos Me[zeo] Chjanj (6) CON. Zeles Mihalý 2. de elseoben uegezett uele 2. Nagj Balas 6. Jobagiones Auitici No. Horuath Marton 2. 3. Ozdi Balint. 2. Markus Mihaljnal lakik 3. 2. Extranei No. 8. Ez ugj kótte magat Zent Juaný Mihaljnak. Louas Jstuannal 4.

Veres Miklos. Kadar Mathe 6.Nagj Jstuan Judex 2. Nagj Gjorgj 7. Ezt ugj teotte Pokaj Gjórgj Jobbagjaua. Gaspar Marton ⎬tele11. Nagj Miklos 14. 3. 2. Ezt is Pokaj Gjórgj eróuel teotte Jobbagja 5. Ezt Vigh Lukaczj eróuel teotte Jobb. Peteo Simon 4. Gaspar Marton h. 7 Jnquilini Siculicales No. Vigh Lukaczj Jobb. Marussý Mihalj Lengjelfalvi. Jmreh Marton 8. Gjórgjfi Jstuan Etedj. 3. Pokaj Gjorgj Jobbagja 2. 6 No. Peteo Jstuan 5. Horuat Marton hazaban Seruitores: [Ha]romszeki Peter. Gaspar Janos 3. Orban Miklos 4. ez Pokaj Gjórgjnek keotótte magat szabad akarattja szerent 2. Kadar Marton 9. Balassi Jstuanne haza. Domokos Mihalý 210 15. Zabo Gjórgj 2. Jnce Peter hazaba 2. Jmreh Peter 3. ZENT MIKLOS Primores: Pokaý Gjórgj Primipili: 1. Orphanus Benedicti Borsos Debiles: Borsos Janos bena Jobagiones Subiugati: 1. 8 No. Gjórgjfj Janos Czjbaffalui. Petó Janos hazaba Jnquilini Siculicales: 1. 4. de Sos Jstvan megh ualtotta. Osualt Gjorgj ⎭nek 12. Varga Gjórgj. Extranei: 1. 1 (7) CON. Borsos Ferencz. 2 No. Nagj Balas szolgaja Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini: Jobagiones Auitici No. Koczjs Gjorgj Magjarorszaghi. czjak az apjat. azutan megh fogta Peteo Peter azt praetendaluan. Peteo Miklos 6. Jmreh Antal 13. Pokaj Gjórgj Jobbagja 4. Kouaczj Gjórgj ugjan eoue Jnquilini Comitatenses: 1. Gjekelakj Mihaly de eadem. hogj eotótt senki megh nem ualtotta. Pokaj Gjorgj hazaba . Magjarorszaghi Andras de eadem. Peteo Peter. Gjórgjfj Gergelj Czjbafalvi. 5 Jnquilini Comitatenses No. 1 Servitor No. Borsos Peter 3. hogj az apja eo Jobbagja uolt. Kis Mihalý. Nagj Simon alias Denes Jaraj. Peteo Lukaczj 2. Peteo Janos 5. Borsos Balint 7. Orphani Andreae Peteo Libertini: 1. Vas Gjorgj ⎫Nó10.Jnquilini Siculicales: Haromszeki Jakab. holot az fia nem is kótte magat neki 3. Vigh Lukaczj Job. Borsos Gjórgj Pedites pixidarii: 1.

Nagj Gjórgj Malomfalvj. Banjai Gjorgj Aruaja Jobagiones Auitici: 1. 5. Kis Fekete Gjórgj 2. Zekelj Mathe Borsos Balint haz. No. 4. Joannis Fekete Libertini: 1. 1 No. Zasz Leorincz. Banjaj Gjorgjne h. Jobagiones Avitici No. 3 Pedites Pixidarii Orphanus Libertini Debilis Orphani Jobagiones Subiugati No. Zasz Balint. 5 Jobagiones Extranei No. Fekete Mihaly 2. 6. Jnce Peter h. Orban Mihalý Haller Jstvan Jobb. 5. Koczjardi Zekelj Janos. Nagj Mihalj h. Varga Peter nótelen 7. volt. Subiugati: 1. 6. Zalma Janos h. Zekely Mihaly. Haromszeki Jstuan. eróvel teotte Jobbagja Pokaj Gjorgj ezt mostan azert. 3. 1. Dauid Peter 8. Zalma Janos h. Zalma Janos 3. Kis Fekete Peter h. Kar Gjorgj 2. Leorincz Marton 4. [5]8 (8) CON. Jnquilini Siculicales: 1. 1 4 3 1 7 2 5 1 5 6 211 . az biro h. Nagj Fekete Gjórgj 4. Balogh Christoph Bagjonj. 3. 2. Nagj Fekete Gjörgj haz. Pixidarii No. Kozma Janos Almasi. Brassaj Peter Thot Mihaly J. Horuat Jstuan. Jnquilini Siculicales No. 14 No. Meszaros Radulý. Orphani No. Orph. hogj az Vetesreol marhajat be haitotta Jnquilini Comitatenses: 1. Summa: Primores Primipili No. 2. Zasz Jakab Nagj Zeolössý. Balogh Jstuan ugjan Bagjoný. Fekete Janos 3. [4]8 Jnquilini Comitatenses No. Primipili No. Nagj Jstuan 6. Makaj Mihalý Czjauassý. [2]8 Jnquilini Siculicales No. Kar Balas h. 4.4. No. 5. FJNTAHAZA Primores: Haller Jstuan Primipili: 1. Kerestelj Janos Pedites pixidarii: 1. 1 No. Olah Janos Mold[uai]. Orphanus No. Summa: Primores No. 1 No. Jnquilini Comitatenses No. Nagj Mihaly 5. Kolosuari Andras Kerestelj Janos haz. 4. Kar Balas Arvaja 9. Libertini No. 2. Jnce Peter 4. Jobagiones Subiugati No. 3. Seljei Janos biro hazaba 5. Nagj Mattjas 3.

Barta Menjhart 8. Thot Mihaljtol walo feltekben . Sos Peter 4. neuek nem constal. 9 8 1 6 1 5 6 Primores: Lazar Janos Primipili: 1. Olah Janos Mezösseghj. Barta Jstuan Pedites pixidarii: 1. 2. Summa: Primipili No. Nagj Thamas⎬ nek. Kakassi Mihalý 2. Jnquilini Siculicales: 1. Kis Balas Libertini: 1. MEZEO MADARAS 2. 4. Abaczjon Jstuan 2. Sos Mihalý 2. Sos Janosne h. Nagj Mihalj ⎪ szol⎭ galnak 5. Nagj Mihaljne h.(9) CON. Adamossý Jstuan h. 3. Geoczj Balas ⎬ tele⎭ nek 7. 5. Nagj Miklos Haromszeki. ugjan ott 5. Orph. Abadi Marton Harom Z[eki]. Sos Mihalj h. Kakassi Marton 6. 3. (10) CON. Bako Mihaly 7. 2. Bakos Pal Judex 2. Bagolý Thamas nótelenek 10. Pedites Pixidarii No. Siket Janos hederfaj. ugjan ott 4. Selje Ferencz. Kouaczj Jstuan 2. Libertini No. Sos Mihalj h. Ket Radnoti ember. Benkeo Mihalý 8. Lovas Marton 6. Geczj Janos 9. Lovas Miklos 5. Zekeres Gergelj 5. Bitan Janos Harom Z[eki]. Zilagý Janos Haromszeki. Farkas Janos 3. Bagolj Ferencz ⎬ is ⎭ ugj 7. Markus Janos 9. Selje Andras. Orphanus No. Benkeo Benedek 5. Orphani Michaelis Barta Libertini: 1. 4. Benkeo Mihalj H. Jnquilini Siculicales No. Sos Miklos 3. 212 9. Georgÿ Kakas Jobagiones Jnquilini Comitatenses: 1. Geoczj Gjórgj 5. (!) Borbelý Ferencz 8. falu h. Kaszas Mihalý 3. Benkeo Andras 4. Orphanus No. Peteo Jlljes 3. Zalaj Leorincz Pedites pixidarii: 1. LUKAFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Bagolý Mihalj. Fabjan Jmreh. Kis Balint 4. Bagolj Jstuan ⎫ ezek 6. 6. Nagj Andras ⎫ nótele3. Czorda Paztor. Veres drabantok léuén. Barto Jstuan h. Soljmossi Karaczjon Kúkólló Varmegjebelj. Deak Andras 4. Tanu Benedek Hadreui. Farkas Gaspar 7. Rosa Gjórgj Haromzekj. Geoczj Mattias⎫ nó6. Barta Mihalj 7. Sos Miklos h. Jnquilini Comitatenses No.

Jnquilini Comitatenses: 1. Zalma Ambrus Thamas J.2. 3 Confiscati No. 1. Keresfeoi Jakab de eadem. ugj 16. 3. 5 Extranei No. Teorók Janos. 11. 3. Veres Lukaczj h. Magjarorszaghi Thamas. Veres Lukaczj 2. 7 Jobagiones Auitici No. Balintnak 21. Kis Balint Job. Racz Sighmond Karansebesi. ugjan sosnak atta magat eoue szabad akarattja 12. Zekelj Mihalj Peterdi. 4. mind keotte magat Kis Borsos Thamas Job. ugjan ott 6. Bekeo Miklos Here23. Nagj Gjórgj. Koczýs Mihalý Karolý. 10 Libertini No. Zeredaj Janose Vassarhelre mentek laknj Jobagiones 24. Dienes Thamas hazaba 5. pej. Gal Leorincz Frataj. Zasz Andras Dedradj. keotelezte magat 19. Balaj Janos h. Kulduj Jstuan. kibeol 1. Teorók Mihalý Ozdi. kert fl. Janose Lazar Janos Job. Tholdi Extranei: Gjórgje 1. Souagho Janos Zeký. oda 18. ugjan eove 3. 4. jobbagja tennj. Nagj Boldisar. Zasz Marton feoldvari. 7. 4. Markus Cziganj. Lazar Janose 10. Summa: Primores No. Borsos 2. Nagj Mihalj h. 3. 24 Jnquilini Comitatenses No. 3 213 . 3. Czjaszar Janos eolt. Berecztelký. Kis Mihalý Zent Simoný uetekbe Confiscati: esset uolt. Ennek is Kovaczj Jstuan fejet mentette megh penzen weott az halaltol az megh Jobbagja mondot Kis Balint (11) 22. 5 Jnquilini Siculicales No. Magjari Janos Zeký. Kis Jstuan Galfaluj. Nagj Janos Fejeregjhazj. Turcza Ambrus. Fodor Andras embert 20. 4. Dienes Thamas. Nagj Mihalj. Veres Mihaly 1. Zekelj Demeter szalott Zeredaj Janos Peterdi. 1 Primipili No. 8. Berecztelki. Teorók Gergelj. 5. Zeredaj 3. Jrmos Thamas Sardi. Nagj Demeter Nemaj. Borsos 9. feoldere. Nagj Mihalj. Kouaczj Jstuannak 13. 18. Biro Janos Jklodi. az ugjan az szerint is eoue keotte magat 14. Bonczidaj Mathe de szerent eadem. Abaczjon Jstuan Zabad Szekelj Czjúmegh Balint hazanal 2. Adamossj Mihalj Job. Nagj Marton Gjekej. 2. biro Janos h. Fabjan Jstuan. Louasz Janos Zilagý. Kerestelj Gjórgj Zasz. 4 Subjugati No. megh mentette 2. Ezt az is eoue Kouaczj Jstuan 15. Kulduj Mihalj ugjan Auitici: eoue 5. Nagj Mihalj eróvel akarta Tholdalaghi. Teorók Mihalý Andras Deak Kovaczj Jstuan Job. 6. Czjongvaj Jstvan. Zalaj Leorincz h. Kouaczj Jstuan Job. Subiugati: Makaj Janos J. Jnquilini Siculicales: 1. feleseget uótte. Thamas Job. Bagolj Andras BorBerecztelki. es Jobbagja 17. Czjúmegh Balint h.

Subiugati: 1. Marton Ambrus Bereczki Mathenak keotte magat megh Marko Vaida ideieben 2. 5. ugjan neki Anni 3. Kis Peter Lazar Janos Job. Extranei No.. Bereczki Mathe Job. Sub[jugati No. 2. Adorjan Leorincz keoszuenj miat atta el magat Gaspar Janosnak 2. Adorjan Thamas ket eokórért. Nagj Albert hazaba Summa: Primipili No. Marti Mihalj Judex 2. 4. KEOVESD Primores: Nullus Primipili: 1. Adorjan Janos Libertini: 1. Ombozi Gjorgjne Job. Czyllagh Jstuan Zabad akarattja szerent ugjan neki 3. Nagj Ferencz Gagý. Redi Marton Lonjaj. Fodor Marton puer Jobagiones Subiugati: 1. 6. Pixidarii No. Jnquilini Comitatenses: 1. Jnquilini Comitatenses No. Foris Gjórgj Pedites pixidarii: 1. 3. Gal Ferencz Nótelen Pedites pixidarii Janos deak Libertini: 1. 2 ftert. ehsegh miat atta magat Dersi Janosnak Bastia ideieben 2. ugjan kuldus 7. Jobagiones Avitici No. Barta Miklos Valaszuti. 1.HATZO Primores: Nullus Primipili: 1. Kis Adorjan Janos Foris Gergeljnek atta magat az Erdeo tilalmaert Anni 3. Czjat Janos igen uagdalt ember. buzaert keotte magat Dersi Janosnak. Nagj Albert 2. s ket ókórért. Czubor Peter Nótelen 2. Dersi Janos Jobbagja Jnquilini Comitatenses: 1. Czegi Leorincz Zouatj. A. Foris Gergelj 2. egj tehenert eorókbe keotte magat. migh megh adhattja. Dersi Janosnak atta magat. 2 1 2 1 3]9 3 1 (12) CON. Nagj Gergelj ninczj haza Jobagiones Auitici: 1. Dersi Janos hazaba 214 . Marti Thamas 3. 3 keoból buzaert. Bakaczj Jstuan Galambodi. Pelbart Andras Zalokmaj. Olah Peter. Foris Gjorgjnek buzaert s borjuert keotte magat. kek drabant uolt Extranei: 1. A. Libertini No. Anni 2 hogj oda tart 3. Marti Pal Dersi Janosnak 20 ftba atta magat. Adorjan Peter Foris Gergelinek atta magat.

2. Barla Mihalj. 7 Jnquilini Comitatenses No. 5. Vak Janos Bodoljaj. 8. Koncz Mihalý haz. h. Olah Gjórgj szolgak Jobagiones Avitici: 1. Banjas Mihalý 2. Fodor Marton h. azert teottek Jobbagja 3. Varga Balas 2. Zouati Mihaly Zeki. 5. 3. Balogh Janosnenak atta magat. Confiscati per Commissarios: 1. Geoczj Gjórgj 3. Barrabas Mihalj Vdwarheljszeki. Foris Gergelj h. Extranei: 1. 1 Libertini No. szalmat is metzet. Summa: Primipili No. 2 Pedites No. Karsa Mihaly. Foris Gergelj h. Somljaj Boldisar Veres drabant uolt. 7. Foris Gergelj hazaba 6. ugjan ott Jnquilini Siculicales: 1. 4. Zanto Jlljes Subiugati: 1. 215 . 3. 3. Olah Kelemen Hauaselý. Zalma Mathe 2. KEOLPENY Primores: Relicta Joannis Balogh cum filiis Francisco et Ladislao Balogh Primipili: 1. hogj az hadat subterfugjalhassa. 10. Olah Peter. Thot Marton Magjarorszaghi. de Balogh Janosne Jobbagja aszonnjal gjarloskodott. 9. 2. 1 Jobagiones subiugati No. Barta Mattjas Maksaj. Balogh Janosne Job. ugjan ott 8. 4. ugjan ott. 8 Jnquilini Siculicales No. Pal Janos Zentkapolnaj (!) kezdi. Zilagý Kerekes Leorincz. Barrabas Andras vduarheljszeki. Thamas Jakab Lemhenÿ Haromszeki. Thuri Gjorgj de eadem. Jmreh Balas Torjaj. Zekelj Janos Vdvarheljszekj. Foris Gjórgj h. 2. Olah Balint Hauaselj. Zongor Peter. 10 (13) CON. Bako Lukaczj Magjarorszaghj. Kouaczj Mihalj Czjernatonj. Aczj Gjórgj Kapoztas Zent Miklossý. 3. Deak Leorincz 4. ugjan ott 7. Jgj atta el magat Balogh Janosnenak ez elmult njaron. ugjan ott 4. Somljaj Gaspar Nótelen legenj. Bako Thamas Pedites pixidarii: 1. 2. Nagj Balas. Dersi Janos h. Olah Mathe Mezósegi. Adorjan Janos h. 2. 6. Soljom Marton reghi Veres drabant fia wolt. Dersi J. Orphanj Joannis Geoczj Libertini: 1. Veres drabant fia wolt. Rab Mihaly Haromszekj. Czýki Jstuan de eadem. A.2. Foris Gergelj h. 2 Orphanus No. Dersi Janos h. Chýki Gergelj de eadem. ket szem szýluat lopot uolt. 3. 3. Foris Gjórgj h.

5. No. migh megh epul. Molnar Miklos 2. 4. 4. 7. No. 18. Nagj Jstuan Bonjhaj. Makaj Janos Job. Bardossý Janos.. No. Nagj Jstuan Subiugati: 1.4. Orphanus Georgý Zekelj Libertini: 1. 2. Zodos Gjorgj ugjan akkor s az szerent Gaspar Janosnak 7. Soljomi Mihalý. Sebestjen Ferencz. Tolvaj Demeter Mikefalvj. Zodos Janos. 9. ugjan nekj 17. Haromszeký Gjorgj. Farkas Gjorgj az szerent 3. Orban Gjórgj. Fodor Gergelj 2. 8. No. 6. Makaj Janos hazaba 4. Ennek ket eokrót adot. Peter Leorincz 3. No. Egerhazi Balas 2. 5. No. 13. oltalma ala atta magat ugjan neki. Zekeres Miklos Gaspar Janosnak keotte magat. Vajaj Janos Job. Anni 2. 2. No. 2. Anni 2. Farkas Peter Nótelen 2. Anni 2. BAND Primores: Geczý Jstuan Primipili: 1. Annus 1. Palfi Simon oltalomert Vajaj Janos deaknak. Nagj Marton szegenj wolt. Ezt eróuel teotte Jobbagja. Ponta Balint Galfalvi. 12. Zabo Marton. Olah Peter. 16. 8. Somljaj Boldisar hazaba Summa: Primores Primipili Pixidarii Orphanus Libertini Jobagiones Confiscati Avitici Subjugati Extranei Jnquilini Siculicales No. Fagjos Gjórgj. Anni 2. Annus 1. Farkas Miklos oltalomert atta magat Giczi Jstuannak az el mult tauaszal 9. 15. Anni 2. Magjaror[szaghi] Ambrus. hogj hadba ne szolgalljon. Sebestien Jstuan Pedites pixidarii: 1. No. Bardossý Mihalj Zabo Mihalýnak attak magokat. Hegedús Lukaczj 3. 6. Palffi Janos az Erdó tilalomert. 14. Teoke Gjórgj Haromszekj. Meszaros Peter. ugjan az maga feolden laknak. Anni 2. Kis Jstuan Enjedi. Bereczki Gjórgj. 10. Sebestjen Mihalj. Palfi Peter az szerent. Sebestjen Gjórgj. Orphanÿs Pauli Louas 4. 11. Veres Miklos. Jnquilini Siculicales: 1. 3. 216 . ezek oltalomert attak magokat Giczj Jstuannak. 2 2 3 1 4 2 3 3 9 No. Borsos Thamas Job. Farkas Janos szolga Jobagiones Auitici: 1. Nagj Janos Olah. 3. Bardossý Andras. 19. 4 (14) CON. Czjonka Thamas Brasaj. Balogj Janosne Job. Olah Gjorgj Kozmaj. Extranei: 1.

2 Jobagiones Avitici No. Zabo Jstuan hazaba Primores: Nullus Primipili: 1. Gal Peter santa gjermek. Czjótórt Balas 2. Agoston Janos 8. 14 Pedites pixidarii: 1. Zabo Gjórgj 2. Moldvaj Thamas. Mattjus Benedek Borsaj. Annor. 6 5. Koronka Janos 3. Budoso Gergelj feoldbe asta magat 4. Nagj Mihalý 4. Somogý Gergelj Toldi Gjorgj Jobbagja Jnquilini Comitatenses: 1. Barla Peter 13. Kolosi Marton. 4 (15) CON. Horvat Andras h. 6. Gabor Janos h. Zabo Jstuan 3. Jnce Andras arvaja. 2. Korczjmaros Janos Libertini: 1. Subiugati: 1. Barat Andras 5. Busi Mihalj Kovaczj Jstuan Job. 1 No. 2. BERGENYE 5. Zekely Ferencz 11. Nagj Marton 4. Lazar Janose 4.Summa: Primores Primipili No. 3. 5. Janos deak Zeký 2. Berczje Janos olah. 3. Czjaki Peter. Horuat Andras. Nagj Andras 3. 2 Pedites Pixidarii Orphani Libertini No. Zabo Menjhart az egjhazhoz atta magat Extranei: 1. Gaborjan Janos 4. Busi Gjorgj Jobagiones Auitici: 1. Koronka Gergelj 6. Nagj Gjorgj. Zeoczj Gjorgj h. Kis Vaida Jstuan 4. Zekelj Pal 12. Jlljes Thamas 7. 3 Subiugati No. 2 No. El eget. Zeles Gjórgj Lazar Janos Job. 19 Extranei No. Confiscati: 1. Vaida Simon 2. Ann. 2 No. Barla Mihalý Pedites pixidarii: 1. Vaida Jstuan 5. Nagj Martonnak atta magat. migh megh epúl. Lenart Janos Sajo Kerezturj. Vassarhelý Kis Zeoczj Jstuane 6. 2. Dombod Miklos 10. Somogý Janos 3. Kolosuari Janos. Sos Jstuan Neotelen 217 . Kadar Mihalj. Palattkaj Janos penzen uott. Kis Menjhart. Vas Peter 9. 2. SAMSOND Primores: Nullus Primipili: 1. Vajaj Janos deake CON. Nagj Marton h. Kutas Gjorgj. penzen wótt. 3.

Demjen Janos 14. 1 No. Zabo Jstuan 5. Gal Janos A. Bereczki Mathe Job. 5 No. 10. Fenessi Varga Mihalj Dersi Janos Job. Draghi Mihalj 16. Subiugati No. Czjontos Ferencz arwaja A. Pete Janos Libertini: 1. Gogan Gergelj 5. Nagj Gjórgj Annorum 16. Pete Mattjas ⎫ 218 ⎬ Nótelenek ⎭ 21. Draghi Andras 3. Zekelj Gergelj 12. Pasit Gergelj 10. Confiscati No. Nagj Albert 2. 22. Tolvaj Janos 6. Nagj Mihalj 11. 1 Libertini No. 4. Nagj Jstuan Judex 2.Libertini: 1. Barta Jstuan 8. Barta Andras 18. Jobagiones Auitici No. . 4. Sala Leorincz 4. Peter Janos 3. Extranei No. Pasyt Antal 2. More Janos 3. Teouissý Janos 13. Zeold Peter fa labu 7. Jobagiones Auitici: Dobos Pal Pernjeszi Dorko Job. Nagj Olah Jstuan. Pete Balint 19. 8. Simon Balas 4. Gergelj Kowaczj Makaj. Nagj Simon 2. Pedites pixidarii: 1. PANYTH Primores: Nullus Primipili: 1. Bandi Miklos Annorum 14. Extranei: 1. Osualt Peter 4. Siko Pal 7. 5. Bertok Jstuan wilagtalan 6. 20. Nagj Gjorgj 3. az pap hazaban Summa possessionum [Samsond et Bergenye]: Primipili Debilis Pedites Pixidarii Orphanus No. Kis Peter 9. Vaida Simon hazanal 2. Kis Olah Jstuan Alamori. Debilis No. Kis Vaida Miklos Nótelen Jnquilini Comitatenses: 1. Jakab Gjórgj Kapoztas Zent Miklossý. 2. Farkas Janos Magjarorszaghi. Nagj Albert 6. Kerezturi Mihalj 5. Jnquilini Comitatenses No. 3. Kolosi Gergelj 17. 9[10] 1 3 1 2 6 8 (16) CON. 14. Kalmanj Gjórgj 15. Orphanus Michaelis Literati A. Olah Miklos Kowaczj Jstwan Job.17[18] No.

Beolóny Agjagossý Benedek. Pasit Gergelj h. 5. 11. 1 No. Damokos Janos Pedites pixidarii: 1. 16.. Kar Gjorgj 2. 2. Tolvaj Janos h.10 az feoldbe lakik Jnquilini Siculicales: 1. [. Nagj Albert h. 20 No. 5 No. Teomósvari Andras 6. Balogh Ferencz 7. Bothazi Zabo Jstuan.]. 7 No. Tyuissi Janos h. Dusa Peter 3. 6.. Kolosi Gergelj feoldbe lakik 10. Hoszu Thamas Gzjergódj. Faz[akas]10 Mihalj. 6. FELE Primores: Nullus Primipili: 1. Mikoczi Benedek Allfeoldi.. 3. Bajusz Thamas. Pasit Antal h.. ugjan ott 18. maga hazaba lakik.. Derek Jstuan Radnoti. Kouaczj Marton 5. 2 No. Pap Mathe. Zabo Mihaly Bergenjei. Magjari Marton Vraj. Kouaczj Mihalý 4. Vas Marton Zasz Varosi.Jnquilini Comitatenses: 1.. Draghi Andras h. Thot Peter Kúkóllówari. Barto Andras h. czjorda paztor. Olah Laszlo Vaida Kutj. Nagj Mihalj h. 8. Haidu Jstuan Czaptelkj. Nagj Pal Haromszeký. 20 No. 7 (17) CON. Abraham Boldisar 2. feoldbe lakik 2. Summa: Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Orphani Libertini Debilis Jobagiones Auitici Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Barto Janos Libertini: 1. 7.]11h. 14. Bandi Mihalý. Valaszuti Peter. Gergelj Kouaczj 4. az Schola hazba. Nagj Marton Vraj. 17. Hauaselj Demeter Mun[. Jo Peter Makaj. Bólónj Nagj Janos. falu h. Kar Janos Jobagiones Subiugati: 1. Kapitan Gjórgj. 4. Borsaj Leorincz. ugjan ott 19. Kar Boldisar Veres drabant uolt. 3. Teouissi Janos h. ugjan ott 12. Haidu Janos. 20. Nagy Albert h. ugjan ott 4. Kis Janos 2. 7... Pete Mattjas h. Berei Jstuan lopott uolt.]13. Deak Mihalj 3. Tanko Peter h. Zekely Jstuan 3. 2 No. 7 eztendejegh uolt rab 13.]12 lónj Barto [. beteghsege miat atta uolt magatt 219 . 1 No. Kis Peter h. Nagj Gaspar 8. Czytfalvi Kalara h. Czyki Mihaly[. 15. Vaidakuti Sandor. 9. 5. Domokos Balintne h. 1 No. Abraham Boldisar az akazto fatol mentette megh ezúst marhan 2.

Gaspar Janos azoktol ki wótte kezesegen. Erdely Jstuan Job. Zengjel Janos 3. Fodor Peter Monjatj. 6 (18) CON. czyntalansagot czjelekedven. az Tatarok eo magat el wittek. Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Gaspar Janos h. Custos Mihaly Czjernatonj Nobilis. 3 No. Gjórgjffi Leorincz 2. Domokos Janos h. Teokes Andras h. . 10 No. Czjúrtólo Czigan Jstuan. 6. Kun Janos h. Gaspar Janos Jobbagja 2. 2 No. Zekelj Mihalj Ozdi. Banjas Leorincz 2. A. alter Annorum 10. Pekri Job. 4. marat harom fia. Gergelj Kouaczj h. Ban Miklos Libertini: 1. 5. Gjorgj Pap hazaba 2. Balogh Janosne Eos Job[bagja] Jnquilini Comitatenses: 1. az is ott 9. Gjórgj pap h. Derekas Peter legený. 7. Gjorgiffi Lukaczj 4. Ezen kivul megh egj. Dios Miklos Buný. Erdeo Janos Seljej. Palko Leorincz oltalomert atta magat neki Extranei: 1. Kun Janos h. Jnquilini Siculicales: 1. Leorinczi Gjórgj 3. Abraham Andras az hadtol el maratt uolt. Gjulaj Andras ⎬ egj hazban laknak. azulta Gaspar Janos keze alat wagion 5. leottek kezesek erte. Abraham Gergelj haidu wolt hazajaban. Gergelj Kouaczj h. Gjulaj Gergelj ⎭ 220 Pedites pixidarii: 1. ezert keotte magat Gaspar Janosnak. Bernat Gjórgj Tholdalaghi. Gege Janos Czyki. 4. ott harom hetigh az foghsagban leuen. Mohaj Andras de eadem.. Jstuan Marton Nadassý. Pakota Thamas Vdvarheljszeki. Olah Jstuan Fogarasfeoldi. 6 No. 3. Jlljes Jstuan Czjernatonj. kit latuan az Bogati Menjhart szolgaj. Kowaczj Marton h. 4. Gjulaj Gjorgj ⎫ 5. 4 No. 5. Abraham Mihalý walami halat weott uolt az Reuchj olahoktol megh Bastja idejeben. GALAMBOD Primores: nullus Primipili: 1.Gaspar Janosnak. megh foghtak es Georgenbe wittek. Olah Karaczjon Fogarasfeoldi. attol walo felteben Gaspar Janosnak atta magat. 8. Abraham Boldisar h. nagjobbik Annorum 16. Dusa Peternel 6. 6. 6. Tókes Andras h. Nagj Mihaly Keczjet Zylwassi. ugjan ott 3. Gergelj Kouaczj h. 8. 3. Olah Jstuan. 10. 2. Laurentius et Michael Baniaz major natu Annorum 16. Zekelj Gergelj Ozdi. 8 No.

wagion egj eoczje. Orban Andras Czjanadi 2. Szellel jar Jobagiones Confiscati: 1. Molnar Thamas Zabedi 8. A. Soljom Pal 6. az kin lakik. Balint Ferencz egj keoból buzaert atta magat Gjórgiffi Leorincznek. Jakab Gjorgj Subiugati: 1. Berený Andras Pedites pixidarii: 1. Zabo Gjórgj Nótelen bena ember. No. azt praetendalvan. Czjok Janos 4. Biro Gjorgj Libertini: 1. 3. Zasz Peter Dedradi Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini orph. Jnce Andras Haromszeki 9. 4. Czjótór Janos 3. Czjótór Mattjas. Keczjeti Veres Janos 5. Kun Janose 221 . CHYAUAS Primores: Nullus Primipili: 1. Kopa Gjórgj 3. Veres Janos. wallatak is magok felól. Olah Andras Zeben Tartomaný 3. No. Veres Andras. No. Veres Jstuan Judex 2. 6 3 4 3 4 9 3 (19) CON. No. Leorinczi Gjorgj Nobilis 4. Bachjok Janos 3. Jobagiones Auitici: 1. Domokos Jstuan s Lazar Janos rea útóttek ejel. Zasz Mihalj el atta az eorókseget. Nagj Ferencz Chÿký Jnquilini Comitatenses: 1. megh bizonytotta. Zalma Peter ⎫ Nótelen 5. hogj eos Jobbagjok. megh foguan. 2. Sido Gjórgj 2. Rosa Thamas 4. Benczedi Nagj Jstuan 3. Ferencz Peter Vdvarhelý 2. Annorum 12. Teomósvari Jstuan 2. No. Jakab Marton 2. Jobagja teottek. Zasz Janos ⎬ Szolgak ⎭ 6. Jnquilini Siculicales: 1. Jobagiones Auitici Jobagiones Subiugati Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Ezeket Thot Mihalj eróuel teotte Jobbagja az fejedelem paranczjolattja ellen. hogj soha Jobbagia nem volt. 1. 2. Zasz Gjorgj. Pap Daniel 7. Nagj Marton Veres drabant wolt. No. az feold is szabad feold.2.

16 (20) CON. 1 No. Sido Gjórgje Subiugati: 1. Fodor Pal 2. Molnar Lukaczj. gýlkosagba eset. Mihaly deak 3. Olah Kerestelj Fogarasfeoldi 9. Zasz Jstuan az egjhazhoz keotótte magat 9. Chjýki Lukaczj Keorós Pataki. Olah Jstvan Fogarasfeoldi 11. Zasz Janos. Meszaros Jstuan Bardoczj Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Auitici Confiscati Subiugati Extranei Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. hogj az hadba nem ment. Varagjaj Jstuan 8. Baczý Gaspar . Zasz Jakab. Molnar Gjorgj Hoszuaszaj. Mosa Janos 2. Koczkan Marton 222 Primipili: 1. 4. 8. abba gongjat (!) wiselte 4. 9 No. No. Katona Gergelj. Selki Peter. tizenket forintert keotte magat ugjan Kun Janosnak 7.14 2. 5. No. ugj kótte magat oda 6. Anni 2. Haidu Janos 15. az had elól budosnak 7. 3. Haidu Mihaly 3. Kadar Demeter Varagji 7. 6. Balogh Jstvan Kozarvarj 3. Gagý Gjórgj Veres D. Zalma Gjórgj. ERNIE Primores: 1. 9 No. 6 atta magat ugjan neki ez eoszel 3. ket keoból buzaert keotte magat czjak mostansagh Extranei: 1. Varga Balas Barczjamezej 13. Zabadi Jmreh Magjarosi Jnquilini Comitatenses: 1. de eadem 2. Anni 5. Nagj Boldisar. Majaj Jmreh Kouaczj nobilis 9. megh akartak dulnj. 2. Jnquilini Siculicales: 1. Olah Janos Balaj 10. Kun Janose 5. Zeoczj Miklos Zabadj. Zasz Pal. ez negj ftba kotte magat. Haromszekiek. Kis Janos Kun Janosnak 3 keoból buzaert atta magat. Zasz Thamas. Barta Janos Marus Zent Kiralý 8. 4. Olah Radulj Fogarasfeoldi 5. azutan gylkossagban esett. Czjuchÿ Kelemen 14. 4 2 6 No. Kamutý Gjorgj harom forintba ugjan neki. Nagj Gjorgj. Olah Bukur Fogaras Videki 4. Erdeo Gergelj szegenj wolt. Olah Kuman ugjan oda walo 6. Varga Simon 12. Nagj Albert Veres drabant wolt. Olah Mathe 16. fl. 3. Kis Gjorgj. 5 No. Sido Gjórgj Job. Zasz Gergelj ugjan azon dologert ez ószel 5.Auitici: 1. Sido Gjórgjnek ket harmadfeo tulokert. 2 No.Koczýs Janos Balogh Janosnee 2.

Darabos Pal Vybudaj nobilis 4. 2. Pedites pixidarii: 1. Ferenczj Mihalj Kalý. A. 6. Balassi Gjorgj. Bala Gaspar 5. Makolý Gjórgj 7.]18 Mathenak 11.. [Ze]15kelý Gjorgj Jklandi ugjan [. Peterfi Mihalý Aranjosszeki. Daika Miklos 8. migh megh ualtozik 5. Ezt Mosa Janos Jobbagia teotte. Kelemen Leorincz Czjeidi Ferenczj Gjórgjnek atta magat ket tinon.4. Kerekes Marton 6. Ferenczi Gjórgj 10. Thoffalui Gaspar 7.. Gelljert Gaspar 4. 14. Mihalj deak Job. Thot Gjórgj 4. 3. 1. Gjórgifi Jstuan 3. Bókenj Janos 4. annj 7. ugjan eoue. Nagj Peter Hodossý. erówel teotte Job. maga is oda szolgal 7. Jnquilini Siculicales: 1. Zasz Mihalj Holdvilaghi. Aranjas Mihalý 5. 4. Kerekes Miklos Gerendi veres drabant 3. Ferenczj Gjórgj szabaditotta megh 2. Nagj Marton 20 forintba atta el magat Mosa Janosnak. Geljen Thamasnak atta magat egj kanczan 12. ket eokrón atta el magat ugjan nekj. Ferenczi Pal Jobagjtelkj lo feo 2. A. mehet lopott uolt. ⎭ Jobagiones Subiugati: 1. Siko Pal ⎫ ninczjen 5.. Siko Janos 2. Almadi Balas. Súkósd Thamas Harom Z[eki] 6. Olah Ferencz Fogarassj 3.]17 2 eokrón atta [.. Molnar Gjórgj Kismódj Jnquilini Comitatenses: 1. 8. [. Fodor Jstuan 6. Nagj Miklos ⎬ hazok. Czjeidi Benedek. Bala Jstuan 8. Berei Pal Libertini: 1. Haromszeki Kouaczj Jstuan 2 boriun atta uolt el magat Mosa Janosnak. Extranei: 1. Haidu Jstuan 223 . A. Kalý Gjórgj 9. Andras deak ozton penzen atta Mosa Janosnak 3.. Varga Ambrus Bandi 7. Orphanus Petri Horuat.]16 eokren ez el mult [. Koczkan Marton Job. Laszlo Mathe Daroczý 5. Galaczi Pal 6. 5. Auitici: 1.. de megh el wótte tóle 9.. Peteo Gjórgj Zeredaj Andras deaknak atta uolt magat. Makaj Jstuan 3.]16 10. Beres Benedek Jo akarattja szerent s egj kóból buzaert atta magat Zel Janosnenak.. Tutora leuen 2. Zabo Albert Palottkaj. Janos deak Miriszlaj 2. Thofalvi Gasparnak atta magat 13. Kerekes Gaspar Mosa Janosnak atta az hazat. Antal Mihalý Judex 2. Rostas Gaspar 5. Magjarorszagi Janos. Zabo Balint Magjarorszaghi. 6. Zel Janosne A.

6 No. No. Dienes Mathe 3. Ez olljan. Eordógh Gergelj Pedites pixidarii: 1. nemes embernek Libertini: 1. 3 No. Mathe Marton 3. Jobagiones Subiugati: 1. No. hogj kapitan ellen tu[t]e[l]allja (!). Mathe Jlljes . Olah Jstuan Buný 16. (!) Kis Jstuan fogaras feoldi 13. Dienessý Janos paraznasagaert kótte magat Eordógh Gasparnak 6.7. 3 No. 5. Eordógh Janos 3. mikor walaki póról vele. Kochys Balint 9. Medue Thamas Jnquilini Comitatenses: 1. Simon Mihalý. Nagj Jstuan Georgenjalý 14. Nagj Mattjas Summa: Primores Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Auitici Extranei Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. No. Fekete Janos 2. 1 No. No. Olasz Janos Thot Mihaljnak atta magat. 18. Sel Andras[t] fiajwal eggjutt. 2 No. Olah Mihalý Arankutý 17. Ezt azert tótte Jobbagja Thot Mihalý. Eordogh Thamas Arvaja A. Orphani Lucae Kis A. Thot Mihalý eróvel teotte Job. 1 No. 4. Orban Thamas. mikor hadba keszúlnek. Tot Mihalj teotte Jobbagja CON. Demeter Mihalý 224 2. 7 No. MENES Confiscati: 1. 5. Kosa Gergelj 2. akkor Jobbagjnak mongja magat. 10. 1 Primores: Nullus Primipili: 1. Balassý Jstuan 2. Keljen Marton. 3 9 1 8 5 No. Kutas Mathe Marussi Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Orphanj Jobagiones Subiugati Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Ezt azert. 3 No. VDUARFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Orban Mihalý. Zasz Andras Libertini: 1. 13 No. hogj egj kenjeren wolt wele 3. Radulý Fogarasfeoldi 15. 17 (21) CON. Bartha Janos 4. Kathona Janos Magjaror[szagi] 10. 2 No. hogj egj úzet fogot az falu zabad erdején 2. Gjekenszeowó Jstuan 12. Nagj Jstuan Korodj 8.

Zekelj Mihalj Nót. Nagj Demeter 4. Varga Mattjas 14. Kis Leorincz Veres D. Kalý Menjhart 3. Cziko Janos Fogarasfeoldi. Bene Ambrus 2. 6. nem constal az neue Summa: Primipili Libertini Orphanus Jobagiones Subiugati Confiscati Avitici Extranei Jnquilini Comitatenses No. Zabo Dauid Job. Tauaszi Janos 11. Mas Olah is. Orphanus Teokes Andras. Gallffi Mattjas 5. Gjórgifi Miklos 2. (22) 3. Zekelj Miklos 12. Gjórgfi Janos 10. Kabak Pal 3. 1 No. fogaras feoldiek 3. Jobagiones Subiugati: 1. Czjont Gjórgj Magjarossi Pedites pixidarii: 1. Kenjeres Mihalý 3. Abraham Jstuan 5. Nagj Ferencz 6. Soljom Mihalj 8. Fekete Gergelj. Kis Soljom Mihalj 17. Orphanj Nicolaj Bota Libertini: 1. Vanczja Janos ugjan eowe. Olah Bukur. 10. Olah Janos Meszessi 225 . Bota Gjórgj 7. Gjórgifi Pal 4. Olah Miklos ugjan eowe CON. Kenjeres Pal 18. 18 atta magat mostan 4. ugjan neki. Lazar Janose Extranei: 1. Annorum 10. Zasz Janos 16. Jakab Miklos 7. Kerestelj Bertalan 9. Olah Balas. 3. No. 5 atta magat. 3 No. Kosa Boldisar Lazar Janosnak kótte magat sponte A. Mikloslaki 2.. 4 Primores: Nullus Primipili: 1. Olah Mihalj 4. Gjorgifi Balint 6. Sikej Janos Zabo Dauidnak atta magat eorókbe ket eokrón s eott kóból buzan Confiscati: 1. Beres Peter 8. No. Keljen Thamas Job. No.3. 2. Kessenczi Mihalý ugjan eowe 4. Zekely Mattjas 4. az is eoue 3. Lazar Janose Auitici: 1. migh megh adhattja 5. Demeter Janos 18 forintba atta magat Kun Janosnak eziden 2. Zekelj Janos 11. Fejerdi Jstuan ugjan Feierdi. Zabo Dauidnak fl. oltalomert atta ugjan neki magat A. Zekely Thamas. 3 No. Haromszeki Pal Mattjas Jobagiones Subiugati: 1. Demjenhazi Zabo Thamas 15. 3. ZABED 6. Jnquilini Comitatenses: 1. 6 1 1 6 No. Kovaczj Pal 19. Gal Mihalý. Vigh Gaspar Czegej 2. Kis Mihalý 2. Mathe Gjórgj fl. Rend Mihalj ket keoból buzaba keotte magat Keouesdi Palnak Jnquilini Comitatenses: 1.. Gal Peter 13. Turkolj Mathe 6. Keolteo Leorincz 4. Kosa Janos Vassarhelj. 5. Czubor Janos 9. Mattjassi Marton 5.

Kobak Jstwan Czjanadi 6. CON. ugj teotte Jobb. 2. 1 Jnquilini Comitatenses No. Kelemen Janos Bereczkj Mathenak atta magat. ZENT KIRALÝ 5. 1 Libertini No. Balogh Janos. 6. 19 Jobagiones Subiugati No. 2. A. Jnquilini Comitatenses: 1.3. Donatiowal birja 4. Zabo Pal Summa [poss. Extranei: 1. hogj az hadtol oltalmazza. Nagj Lazar Fogarasfeoldi. A. Dalljaj Gjórgj Kóuesdi Palra tamadott wolt. Biro Mihalý. Extranei: 1. Confiscati: 1. Vicei Peter de eadem 4. 3. Jlljes Tamas is annyba wótótte magat szalogba Kun Janosnak. 7. 2. 2. 3. 226 4. 2. 10 No. Bota Mihalý. 2. Molnar Gergelj Bogati. Michaelis Suljok. Farkas Mihalý Benjei Seruitores: 1. Nagj Jstwan 5. Major Janos Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphanus No. Orph. Balaj Radulý. Bajar Gjórgj 5 forintba wóttek magokat zalogba Keouesdi Palnak 6. Zekelj Miklos Job. 3. Zekelj Miklos Job. Beres Andras 4. Czjeczj Janos harom keoból buzaba. Dekan Janos. 1 . 1. A. Czjernat Gergelj Bako Mattjas Job. Turkoly Peter Jobagiones Subiugati: 1. 1 No. Teouissi Mihalj 7. 1 No. A. 1. 6 No. Rend Mihalý ket forintba. Fekete Lukaczj. 7 (23) CON. Kantor Benedek. BOZED Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: Nullus Libertini: 1. 15. Vass Mihalj. Bereczki Mathe Job. Beres Jstuan 3. Túuissÿ Jlljes. Bozed et Zent Kiraly]: Primores Primipili Pedites Pixidarii No. Zekelj Miklos Job. 5. Tucz Leorincz. Primores: Zekely Miklos Primipili: Jstuanhazi Mihalý Pedites pixidarii: Barat Janos Judex Libertinus: Kouaczj Peter Jobagiones Auitici: 1. Demjen Mihalý Szabad Szekelj 2.

5 (24) CON. Confiscati: 1. Daniel deak Jobb. Sóuenjfalvi Daniel Primipili: Nullus Pedites pixidarii: Nullus Libertini: Nullus Jobagiones Auitici: 1. Sarossý Jstuan. Boda Gergelj Gjalakuti. Remete Zegh et Kisfalud]: Primores Jobagiones Avitici No. 7 Extranei No. Beres Miklos. 5. REMETE ZEGH Jobagiones Auitici: 1.Libertini Jobagiones Avitici No. 3. 2 No. Jo akarattja szerent keotte magat Lazar Janosnak CON. Egerszegh. Louasz Balas. Lazar Janos Jobbagý CON. Leorinczi Balas Czjernatonj Primipilus Summa [pos. 3 No. 3. Czjauasi Mihalý. Jnquilini Siculicales: 1. Barta Miklos Peteo Andras Job. 3 No. 1 No. 2 Subiugati No. Nagj Mihalj Zentkiralý. 1 No. 7. 4. Zekelj Moises idejeben atta ell magat 2. Juhos Janos. 8. Beres Simon. 2. 2. Kouaczj Balint. Zekely Jstvan Sepsi Besenjei. 8. EGERSZEGH Servitores No. Palfi Jstvan. Kouaczj Gaspar. Louasz Mihalj. 6 Confiscati No. Jnce Janos. Kerekes Jstuan Jaraj Jobagiones Auitici: 1. Kouaczj Janos. KISFALUD Jnquilini Comitatenses: 1. 18 Subiugati Confiscati Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. 7. Barla Andras Judex. 1 227 . Geczj Andras. 2. 6. Túuissi Jstuan. Thot Janos 4. Peteo Andras Job. Subiugati: 1. Thot Balint. Thot Mihalý. Jnce Mihalý Judex. 5. 3. 4 Primores: 1. 6. 9. Varga Gjorgj is akkor 3.

Janossj Mihalj 3. Molnar Janos Vdwarhelj Szeký Primores: 1. Haidu Peter 6. Nagj Janos Libertini: 1. Varga Gjórgj. Daniel Mihalj Vyfalvi Summa [poss. Ennek egj eokrot igert. azt praetendaluan. BODON Jnquilini Siculicales: 1. Czjakanj Mattjas Aitoný. 4 Primores Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Auitici Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Farago Thamas. Czjakanj Balas Jobagiones Avitici: 1. Naznanffalua. 2. Janossi Jstuan Nótelen 3. Nagj Janos. Kouaczj Mihalj Judex 2.(25) CON. Ennek az hazat Czjakan Balas ell foglalta. Bóite Miklos 2. 4 228 . 2. Jnquilini Comitatenses: 1. Borza Zegh et Bodon]: Primipili No. CON. 1 No. 2 No. 6 No. Kis Jstuan. Pato Menjhart Job. Nagj Miklos 3. 1 No. Túuissi Janos 2. Barta Janos 2. Nagj Janos szolgal 4. 6 No. Ezeknek hatt forintott adott Czjakan Balas Jnquilini Siculicales: 1. Beke Benedek Haromszeki. Varga Gjórgj. Túuissý Jlljes fiawal 2. Evellis szinte ugj czjelekedet Jobagiones Avitici: 1. Nagj Miklos CON. Vago Pal Haromszekj 2. Janossi Miklos 4. Túuissý Jstuan Senior Pedites pixidarii: 1. 2. 4 No. BORZA ZEGH Subiugati: 1. Vdvarheljszeki Gjórgj Primores: Nullus Primipili: 1. Túuissý Pal 5. Czjakanj Balas Job. Zabo Mihalý. hogj Vrunk Nova Donatioval neki atta 3. Kis Jstuan Jllenczfalvj Jobagiones Extranei: 1. Dobar (!) Peter[e] Jnquilini Siculicales: 1. NAZNANFFALUA Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: 1. 3 No. Thot Jstuan. Nagj Janos olah. 3. 6 forintot adott neki erette.

abba uiselte gongjat Extranei: 1. 2 4. Koczýs Mihalj Palatkaj 6. Joannis Veres Jobagiones Subiugati: 1. nem regen Pato Menjhartnak 4. Keotóles Jstuan Job. szabadok leznek magokkal 7. Benkeo Gjórgj 4. Olah Gergelj Soljmosi 7. Veres Peter Minor 7. Orphanj Michaelis Joseph No. Frataj Gjórgj Haromszeki 5. fejet. 3. 2. Perenj Lórincz 2. Veres Pal. Kerekes Marton 3. Syluester Jmreh 2. ZALTELEK Jnquilini Comitatenses: 1. Olah Janos Soljmossj. Farkas Miklos Mezósegi. Biro Leorincz Eoluesi. Veres Marton Zekelj Szallassý. Kochýs Gjorgj Patoe 2. Beke Gabor. Teorók Jstuan Mikloslaki 5. Zilagý Thamas Haromszeki 2. Orphanj Joannis Erdós No. 5. hogj a miuel mostan eokótt segeti. 5. Horuat Gjórgj Nagj Menjhart szolgaja Vaiai Janos deak biria eppen Jobagiones Subiugati: 1. joszagat elveztette es ugj keotte neki magat 2. Fazakas Ferencz Gyrgaj kezessegen volt. Varga Andras 2. CON. Veres Peter Major 6. Domokos Andras 9. Balogh Janos Enjed fele walo. Finta Mihalj Haromszeki 4. Syluester Gjórgj 5. Ez Bastja idejeben Vajaj Janos deak tiztartojara tamadvan. Fogarasfeoldi Miklos Jnquilini Siculicales: 1. Rethý Albert. Varga Balint harom forintert keotte magat neki 3. Nagj Mihalj megh Mihalj Vaida idejeben keotte volt el magat Njilazo Janosnak az had eleol 3.(26) CON. ugj keotóttek magokat. Kiraly Balint lopas miat keotte el magat. Zilagý Jstvan Haromszeki 3. Patho Menjhart Primipili: 1. Markus Mihalj 3. Pato Menjhart Job. Veres Pal Zekelj Szalasi. Bolgar Peter Vasas Zent Jvanj 229 . Tako Thamas Biro uolt. 4. 2. Menjhart Janos. Nagj Pal 8. A. Barucz Mihalt teoruennjel teotte Pato Menjhart Jobbagja Extranei: 1. Orph. Erdeos Pal 2. az is eoue 3. 3 3. Santa Gergelj 4. Joseph Gjórgj Libertini: 1. Racz Janos Haromszeki Seruitores: 1. 4. Nemes Marton Zekelj Szallasi 3. 6. Veres Thamas Nótelen Pedites pixidarii: 1. azt megh advan neki. KORONKA Primores: 1.

2 keóból buzaert 2. az is oda valo 12. Tauaszi Janos felszegh ember 4. 11 No. Boer Balint. Olah Janos ugjan oda valo 7. ez is 9. 2. 3 No. 2 Pedites Pixidarii Libertini Orphanus Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales Servitores No. Nagj Balint Libertini: 1. hogj a hadtol megh mentchje 2. Markus Peter Jobagiones Subiugati: 1. Olah Lukaczj Barczassaghi Summa [poss. Mathe Jmreh 3. ZEKES Extranei: 1. Kalý Nagj Janosnak atta magat. 3. Nagj Mihalý Judex 2. hogj az hadtol oltalmazza. Kapor Janos 4. A. Nagj Jstuan Keoris Marus keozj 5. Pap Mihalj Vylakj Seruitores: 1. Kis Janos Vylaki 3. 5. 5 No. Boer Mihalý 2. Túuissý Janos Nótelen Pedites pixidarii: 1. Markus Jstuan Orban Leorincznek atta magat. Keczkes Janos Katonaj 4. Molnar Balint Magjarregenj 11. 18 No. az fia 3. Nagj Gergelj 2. Nagj Olah Jstuan. Kis Janos Nótelen. Bordakeotó Andras Moldvaj 10. 1 No. 4. 3 No. Racz Gjórgj Okuttjawethi Peternek atta magat CON. Varga Birtalan.2. 2. Djenes Marton Ozdi Gergeljnek atta magat szabad akarattja szerent. 2 (27) CON. Kis Mihalý. Nagj Gal 230 3. Nagj Thamas falabu Jobagiones Subiugati: 1. Kun Janosnak keotótte magat 2 bornjuert. Nagj Menjhart 4. 8 No. Molnar Gjorgj Beztercze uideký 13. . A. 1 No. A. Horwat Gergelj Okuttjavethj Peter szolgaja Primores: Nullus Primipili: 1. 7 No. Kurta Olah Peter Barczaj 6. Pentek Lukaczjnak atta magat. Sorban Janos oda valo 8. KEBELE ZENT JUAN Primores: Nullus Primipili: 1. Zabo Mihalý Niuýtodi. ezt az akaztofatol waltotta megh Kun Janos 3. Koronka et Zaltelek]: Primores Primipili Orphanj No. Magjari Jstuan Veres drabant uolt.

Barta Mathe Haromszekj 7. az is neki atta magat 3. az is lopasert keotte magat Extranei: 1. Nagj Andras 3. 4 No. 7 No. Orban Miklos 5. Kebele Zent Juan et Zekes]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Servitor Nullus No. Mathe Jmreh 3. Boldisar Miklos Ketelý 7. Bertalan Peter Libertini: 1. Zasz Janos. Ezt eróuel teotte Orban Leorincz Job. 1 Primores: Nullus Primipili: 1. 7 No. Bordaj Antal Dombaj 5. Olah Mathe feketej 3. 5 No. Jffiu Gjórgj ollj njomorult uolt. Zeoke Gjórgj Haromszeki 2. Kis Marton Magjarorszagi 6. 5 No. hogj megh gjogytassa 4. Orban Andras puer Pedites pixidarii: 1. 4. Nagj Jakab Chýký 9. Nagj Kereztes Haromszekj 8.Extranei: 1. Kantor Gjórgj. 2. Jedi Janos 4. Orban Leorincz 2. Fodor Andras Vylaký Jnquilini Siculicales: 1. ugj teotte Jobbagý. Zarka Jstuan 2. Chjeidi Gjórgj lopot volt. Sebestjen Thamas H[aromszeki] 3. Magjarorszaghi Peter Thot Mihalýe Jnquilini Comitatenses: 1. azt praetendalvan. Bosi Lukaczj 2. hogj az teste mereo fekelj volt. Zasz Simon 6. Erdelý Miklos ugjan oda walo 5. Orban Benedek 6. 4 No. Hegedús Gjórgj Haromszekj 11. Zasz Marton 2. Jffiu Balint Jobagiones Subiugati: 1. Zabo Janos Selký. Zasz Mihalý. hogj az apja is eo Jobbagja volt 2. Zakaczj Ferencz. Barrabas Gaspar Harom Zeki 3. Varga Mihalý 4. Barrabas Mathe Mikloswari 2. ugjan az akazto fa alat 5. Kadar Andras 3. Lako Janos Haromszekj 6. Thot Miklos Magjarorszaghi 2. Aztalos Gergelj Dobokaj (28) CON. Zalaj Mattjas es Laszlo Magjarorszagiak 3. Olah Kurta Thamas Jnquilini Comitatenses: 1. Andras Thamas Magjarorszagi 4. Erdelý Mihalý Haromszekj 231 . 3. JED Summa [poss. Aranjas Gjorgj Aranjas Zeki. ugj atta magat Orban Leorincznek. Rab Thamas Haromszekj 10. Aichje Gjórgj Haromszekj 4. Nagj Marton Magjarorszagi 5. Jedi Peter 4.

CON. 2. Teorók Peter 5. Nagj Mathe Magjaroj Jnquilini Siculicales: 1. Kelemen Janos 4. Nagj Jmre Feoldvari Aranjas Szeký Summa [possessionum Jed et Kebele]: Primipili Pixidarii Libertini Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Vyffalvi Janos 6. Olah Miklos diszno pasztor Jnquilini Comitatenses: 1. Fodor Jmreh Czykfalvi. Nagj Jstuan 7. 16 Primores: Nullus Primipili: 1. 4. Vyfalvi Balas. Horuat Marton. hogj az hadtol oltalmazza 2. Bosi Balas de eadem 5. 3 No. Firtos Jmreh 3. Hegedús Ferencz Czýkj 4. Czýki Zabo Mihalý 6. Nagj Marton 2. Czyki Marton 5. Kerekes Pal 5. Nagj Pal 3. Talas Andras 2. Kutassý Marton 2. 3 No. Nagj Pal Nótelen 3. Horuat Miklos santa. Talas Andras 7. Kardos Andras 4. Pallffi Marton Agi[…]19 Seruitor: 1. Nagj Pal Judex Jobagiones Subiugati: 1. KEBELE Primores: Nullus Primipili: 1. 3. Nagj Martonnak atta magat hamis hútert 3. Bosi Simon Zederjessý 4. CHIEID 3. 5 No. Orphanj Stephanj Kis 2. 9 No. 13 No. Gjórgjfi Mihalý Bako Jstuannak atta magat. Balogh Jstuan Desffalvi 2. Toth Peter teorót labu 7. nem Jarhat Libertini: 1. Gjórgjfi Jmreh Nótelen Libertini: 1. Nagj Mihalý 4. Nagj Gaspar Thot Mihalj szolgaja 232 . Orphanj Lucae Zabo Pedites pixidarii: 1. Nagj Gaspar Haromszekiek 5. 7 No. Haromszeki Miklos. Bone Benedek 6. Nagj Miklos igen njomorult 8. Zeoke Mathe Monjatj (29) CON. Gregorij Janossÿ Jnquilini Siculicales: 1. Orph.

nemelljek wisza is mentek az faluba. 5. Pap Janos 8. Subiugati: 1. birja eppen Jgj jutott hozza: az ott walok el attak uolt az falut az Vassarhelieknek. Kochis Peter Olah Czjeztuej 12. No. alias Mezeo 2. 3. Balassý Mihalý Vram azoktol vótte megh oztan es megh szalitotta. 1 (30) CON. Zasz Gjorgj Czjernatonj 4. THOFFALUA Primores: Pataki Janos Primipili: 1. No. 4 No.CON. Thoffalvi Janos Jobagiones Confiscati: 1. Kopasz Gjorgj. Pokaj Balint 4. Kis Miklos 3. Olah Farkas Konjadi 14. No. Racz Marton 233 . Ambrus Janos. Varga Balas Eoluessý Summa [possessionum Chieid et Zent Anna]: Primores Orphanj primipilorum Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jobagiones Subiugati Extranei Jnquilini Siculicales Servitor No. Balassý Mihalý Vram Extranei Jobagiones: 1. Sos Janos Pataki Janos Job. Kis Gjorgj Pataki Janosnak keottek magokat szabad akarattiok szerent 4. 1 2 7 7 1 No. Bartalus Mihaly 15. Dekan Mihalj Gabriel Deaknenak attak magokat Extranei: 1. No. magok penigh az warosba mentek laknj es most is ott laknak. ZENT ANNA Ezt Balassý Mihaly V. 15 No. Olah Thamas Reodj 10. Karachjon Miklos Czjekelakj 2. Kelemen Andras Bódj 5. Olah Balint Reodj 9. 5 No. Olah Gabor 6. es oda kotottek magokat oltalomert Primores: 1. Zekely Peter Rouaj 7. Bartalius Mihalj 2. 2. Kis Thamas. Toth Janos. Kis Janos es 4. Nagj Laszlo egj eokorert keotte magat Gabriel Deaknenak 2. Kormos Janos Búdy 3. Olah Simon Reodj 11. Thoffalvi Thamas 2. Nagj Andras Malomffalvi 6. Olah Kozma 13. Zekelj Marton 5. Thot Janos. Zekely Mihaly Czjernatonj 3. ugj mint: 1.

Zabo Benedek Vdvarheljból jeót. annakutanna wisza wótte. 10 No. Birtok Gaspar 7. Gaspar Mihaly Zenthalmj 3. Kenjeres Janos 4. Kereztes Gjorgji Felsórakossj. Peteo Gjorgj. megh akartak dulnj. Libertini: 1. 2. Lukaczj Gjórgj 2. 3. 1 No. Sepreódi Pal Neotelen Jobagiones Subiugati: 1. A. 1 No. Gal Mattjas 8. Mattjassi Janos Nót. Jszlaj Miklos 3. A. 13. de eadem Jnquilini Siculicales: 1. Zekelý Pal Rakossý 2. Annus 1. Tolnaj Benedek Botos Gal hazaba lakik Pedites pixidarii: 1. Gjórgiffi Gergelj 7. Libertini: 1. Ez Mattjas Kiralý idejetól foghwan walo lo feo. 1. hogj hadba nem ment. Forika Balint. Andreae Ban Orphaný Stephanus Nót. 1 No. Botos Gal erówel teotte Job. Bógózý Nagj Jmreh Zabad Szekelý Summa [possessionum Thoffalua et Vecze]: Primores Primipili Pedites Pix. Kezdi Mihalý Veres drabant uolt. Jlljessý Ambrus 4. A. Orphanj Andreae Ban Libertini Jobagiones Subiugati Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. Orphanj . 1 (31) CON. Kerestelj Peter Minor 6. 2. 5 No. A. Kerestelý Bertalan 3. Kerestely Peter Major 5. de megh is el foglalta Botos Gal Extranei: 1. 13. 4. Barrabassi Pal. hogj Hushagjo Hetfón nem akart tanczolnj. ualami hatalmaskodas dolgabol peorlót Botos 3. Kardos Balint 2. 4. Mattjassi Mihaly 5. ez elseobe ket eokrón atta el magat. VECZE Primores: Nullus Primipili: 1. Fazekas Janos Veres drabant. Kenjeres Peter 234 6. 12. 2 No. Botos Gale Jnquilini Comitatenses: 1. Jszlai Peter 2. Ezt azert teottek Job[bagja] Botos Gal.CON. 7 No. egj tinoert atta magat Botos Galnak 5. Relicta Stephani Ban cum filio Michaele Ban. JSZLO Primores: Nullus Primipili: 1. Kenjeres Mihalý Pedites pixidarii: 1. 3 No. Rakossý Demien Mihaly. ugj kótte magat Botos Galnak. Jszlaj Bertalan. Orphanus Jacobi Balint Annorum 8.

Olah Simon Maraj 5. Gjórgj Miklos Libertini: 1. Olah Andras Fogarasfeoldi 10. Olah Farkas Fogarasfeoldi 4. Olah Ferencz Karansebesj 8. 18 No. Hunjadi Andras. Vadadi Pal 2. Zasz Janos Czyký 3. Gjórgj Vargaj Jszlaj Petere Jnquilini Comitatenses: 1. Orph. Gjórgj Marton 4. Dienesi Jmreh 2. Dienesi Gjorgj 5. Zasz Mihaly Dedradj 2. Kouachj Andras 9. Nádlakj Janos. 11 Primores: Nullus Primipili: 1. Gereb Gjórgj Magjar Sakodj 2. Demetrij Jszlaj Jnquilini Comitatenses: 1. 1 No. 19 No. JKLAND Primores: Nullus Primipili: 1. santa 235 . Varga Peter Vyfalvi 12. Olah Thamas. Sarossj Miklos 8. Gjórgifi Gjorgj 10. Varga Andras 6. Sarossi Janos 3. Balogh Mihaly 7. Dienessi Pal felszegh. Zasz Benedek 5. DEMIENHAZA 3. Orban Jstuan Ehedj 4. Janosi Gjorgj 4. Zegeo Gaspar Kun Janose Extranei: 1. Kis Janos 3. Olah Janos fogarasfeoldi Jnquilini Siculicales: 1. Zasz Jstuan Galfalvj 14. Ferenczi Pal 7. Gjórgj Janos 5. No. Kerekes Andras Haromszekj 5.Jobagiones Confiscati: Nullus Avitici: 1. No. Zegeo Jstuan Mezóseghý Jnquilini Siculicales: 1. Gjórgj Pal 9. Zekely Marton Nobilis 5. Balogh Thamas 8. Nagj Peter Haromszekj 4. Nagj Marton Zent Jmrehi 6. Vas Mihalý Aranjas Szeký CON. Rafael deak Zaszwarosi 9. Olah Demeter Haromszeki Summa [possessionum Jszlo et Jkland]: Primipili Pedites Pixidarii Orphanus Libertinj Orphani Jobagiones Auitici Extranei Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. No. 6 1 2 3 No. Czýkffalvi Czjok Boldisar 2. de eadem 4. Zasz Thamas Eormenjesi 13. Demeter deak Magjarorszagi 11. 3. de eadem 3. Herepej Miklos de eadem 7. Barrabassy Thamas Czjeidi 2. Gjórgj Deak 6. Bertalan Janos Jklodi (32) CON. Nagj Balas 10. 1 No. Gereb Mattjas 6.

Orph. Dersi Janos Vrame Subiugati: 1. 1 No. ugjan neki. Kochis Janos Haromszeký 2. 8. Annorum 6. 6 1 2 7 No. Zasz Miklos Dersi Janose Donatarii: 1. 4. 7 No.11. Olah Janos 3. Deak Mihalý Dersi Janosnak atta wolt magat. No. Domokos Gjórgj Bógózý eoróksegert atta magat Dersi Janosnak 2. Czýki Jstuan. Czjombord Balint 2. Kouaczj Gjórgj Jobagiones Confiscati: 1. Kolosi Mihalj. Zasz Jstuan. Olah Jstuan 2. Deak Jstuan 3. Marton Janos eoróksegert. A. 2 No. Dersi Janos Primipili: 1. eoróksegert 5. Beres Marton Mogjorossý. Zasz Peter Kerezturý 5. Gergelj Jstuan njolcz forintert s egj eokórert kótte magat ugjan nekj 3. Czjani Balint 3. Phúlep Jstuan 2. 13 No. Nagj Miklos 2. No. mivel birsagba esset. 2. Rakossi Janos 4. Orphani Emerici Thamasi 12. Kis Mihalý Jobagiones Confiscati: 1. nem constal modus Jnquilini Comitatenses: 1. Hauaseli Olah Miklos Summa [possessionum Demienhaza et Buzahaza]: Primores Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Jobagiones Confiscati Donatarii Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. 3. Dersi Janose Extranei: 1. Bereczki Simon Pedites pixidarii: 1. 2. Varga Gjorgj Aranjas feoldj Primores: 1. Ezt az hamis hútert megh CON. 2 No. de eadem. Janossi Pal 3. 2 236 . Jnquilini Comitatenses: 1. BUZAHAZA akartak eolnj. Vago Janos Phúlep Jstuannak keotte magat. Czjanji Gjórgj. 3 No. Olah Jstuan 2. Boros Janos Magjarorszaghi. Balint Simon. Kis Peter Libertini: 1. Dersi Janos waltotta megh. No. Arpasthoi Mihalý Jnquilini Siculicales: 1. Petri Zabo Pedites pixidarii: 1. 2. Varga Janos Subiugati: 1.

Bako Jmreh penzt adott nekik Annus 1. Nagj Gergelj Disznoj 5. kuldus Jnquilini Siculicales: 1. Michaelis Bereczkj Pedites pixidarii: 1. Bako Mattjasnak keotte magat nem regen 4. 8 No. Varga Peter Czjauassj 4. A. de eadem. Mathe Peter 5. Janko Phúlep 2. Teorók Peter 2. Gelljen Pal Bako Mattjasse Jnquilini Comitatenses: 1. Zabo Mihaly 6. Czego Mihaly Rettegj 4. 16. Sipos Balint paraznasagaert kótótte magat Simo Andrasnak czjak most Confiscati: 1. Tolvaj Pal 7. Simo Janos. 2. Jnce Jstuan 4. Dalý Jstuan Mezóseghj 7. 8. Czegeo Miklos 12. Bako Mattjas 2. 2 No. Nagj Gergelj Jszlaj. 4 Primores: Nullus Primipili: 1. HODOS 2. Simon Andras 10. Erdeo Janos ven ember 9. Janka Miklos Nót. Kouaczj Mihalj 13. Somogý Jstuan Gjorgjfalvi (34) CON. Matthei Kis 22. Tolvaj Benedek 16. Orphanus Joannis Teorók. 237 . Tolvaj Andras 17. Ferenczi Gjórgj 3. More Peter Summa: Primipili Orphani Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jobagiones Confiscati Subiugati Jnquilini Comitatenses Jnquilini Siculicales No. 9 No. Annor. 2 No. Zasz Gjórgj Meggjessj 6. Pentek Janos. Boldisar Mattjas 7. Bereczki Thamas 18. Jnce Gergelj 3. 2 No. Mathe Jstuan 3. 3.(33) CON. Benkeo Mihalj 2. Bereczki Peter 6. Nagj Thamas 3. Kis Thamas 19. 4 No. Farkas Thamas 21. Huszar Jstuan 7. 2 No. Bereczki Benedek vilaghtalan 8. Boldisar Jakab orphanus Libertini: 1. A. Kebedi Andras 15. Pentek Benedek 4. Marton Janos 2. Kis Mathe 9. Orph. Domokos Jstuan 8. Orphanus Joannis Zasz. Balassý Janos Veresegjhazj 3. Damokos Bertalan 5. Pentek Jstuan 11. 3. Bako Leorincz 5. Benkeo Benedek 3. Egeressi Mihalj. Zasz Andras 20. Olah Kelemen Zederjessj 8. JOBBAGÝTELKE Primores: Nullus Primipili: 1. Mosoný Balint 14. Domokos Jstuan Orphanus 11. Orban Dienes Judex 2. Ferenczi Pal 4. Pedites pixidarii: 1. Balogh Andras 6. 2. Orph. 3. Mathe Dienes 4. Orphanus Georgý Bako. szolgal most 10. 4 No. Jobagiones Subiugati: 1. Gelljen Mathe. Kuma Peter Nótelen.

Jlljessý Mathe 3. Sebestjen Jmreh Kun Benedeknek atta magat sponte. 238 6. Kis Janos 2. Kis Janos ven ember. 8. A. Kenjeres Gjorgj 4. Ezen kuul Olahok wadnak. Pataki Jstuan Kun Janos Job. Dekan Janos. Mihalý Lukachj 4. Killjen Thamas 2. Zasz Marton 7. Laszlo Balint 8. 3. Phúlep Pal 3. 10. Tórók Jmreh 2. Paraýdi Mihalý 7. 2. ugjan akkor . beteges 7. A. Teorók Mihalý 4. Mihalý Janos Confiscatus volt. Kun Janosnak atta magat sponte. 3. 8. Orphanus Balthasaris Mathe. Dobos Mihalý Berej. Nagj Boldisar. Zeochj Janos 6.Libertini: 1. Killjen Jstuan. Nagj Simon Killjen Thamasnak penzert keotte magat. Kowaczj Jmreh 6. Gjórgifi Marton Gagý 3. Zep Peter Magjarorszagi 2. Balogh Jmreh Kis Gjórgjnek egj eokrót veztette uolt el. Phúlep Miklos Pedites pixidarii: 1. Anni. Nagj Marton ket okórert kótte magat ugjan nekj. de megh ualtoztak (!) magok penzen ugj Mint: 1. 3. Killjen Thamasnak njolcz forintert keotte magat 6. A. Zasz Gabor Kentelkj 5. 3. Kenjeres Gjórgj Jszlai 2. 3. Kis Gjorgj 7. 10. 2. Teorók Bertalan 6. 3. Orban Mathe Subiugati: 1. 2. Kathona Janos Haromszeki CON. (35) Jobagiones Subiugati: 1. Kouachj Gjórgj Bako Mattjasnak atta magat fl. VADAD Primores: Nullus Primipili: 1. Nemet Balint. s oda szolgal Jnquilini Comitatenses: 1. Orphanus Michaelis Nagj. Nagj Janos Magjarorszagi 4. Gjórgifi Gergelj felszegh 5. Zabo Balint Judex 2. 2. Jobagiones Confiscatusok voltak ezek. nem constal neuek Jnquilini Siculicales: 1. Sardi Janos Judex 2. Zabo Miklos Kun Janos Job. Kis Jstuan gjermek. Bereczki Andras Dienesi Jmrehteol kert penzt hazara. A. Auitici: 1. A. A. Bagos Janos Sepreodj. Kenjeres Marton 5. Killjen Thamase 2. Fabjan Gjorgj Libertini: 1. Nagj Miklos 3. 5 5. A. s abba keotte magat nekj. 4. megh ualtozott Jobagiones Confiscati: 1. Kis Lukaczj 5. 16.

Roman Gjorgj Jnquilini Siculicales: 1. Bako Jmreh 2. 2 3. Olah Mihalý Leppendi 6. Ezt Janka Mihalj hat forinton waltotta megh Confiscati: 1. Czjete Balas 3. fl. Achj Gergelj. Kis Miklos 5. fl. Achj Andras 3. A. Nagj Mihalj Haromszeki 4. Madaras Leorincz 4. Dorombolý Janos 2. Kouachj Ferencz 2. Madaras Mattjas ugjan neki sponte atta magat 5. Kerestelý Jstuan Jobagiones Subiugati: 1. 11. Ersek Jstuan Z[ent] Benedeký 2. Molnar Jstuan 3. Syluester Janos igen felszegh ember Libertini: 1. Killjen Thamasnak atta magat sponte. Anni. Varga Pal. 10. hogj az hadtol oltalmazza.7. Jlljes Miklos ugjan neki. Bogati Kereztes Haromszeki 3. 8. Kakuchj Miklos igen ven ember. Simo Janos 3. 3. Jnquilini Comitatenses: 1. 4. 2. Bartalius Miklos. 5. Kis Marton Killjen Thamasnak atta magat sponte. A. Tórók Marton 6. Bakos Balas Kis Geor[genji] 3. Janka Mihalý 3. hogj oltalmazza 4. Bartalius Janos Dersi Janos Job. Vagassi Peter Mogjorosi 5. Kis Gjórgj Killjen Thamasnak atta magat most az eoszel. Jnquilini Comitatenses: 1. Olah Miklos Fogarasfeoldi 5. 9. maganý fiaj wadnak 12. Olah Benedek Leppendj Jnquilini Siculicales: 1. Huszar Jstuan Czykj 239 . Lukachj Janos. Bakos Leorincz Bólk[enji] 2. Olah Janos Haromszeki CON. Kis Balint Phúlep Miklosnak atta magat sponte. Kis Mathe az ell mult njaron atta magat Bako Jmrehnek. Modos Janos 5. 9. 7. Pallffi Peter Pedites pixidarii: 1. Zeoke Peter Abafaj 2. Dorombolý Boldisar Dersi Janosnak sponte atta magat. Jakab Peter 7. Dorombolj Miklos. Ezt Barrabassý Ferenczne tizennjolcz forinton waltotta megh az akaztofatol 6. Achj Balas Barrabassj Ferencznek lowon atta magat 2. Súuúlttjús Jstuan. Sebestjen Jmreh Vdwarhelj Szekiek 6. 9. Mikhazj Gergelj 4. 3. MIKHAZA Primores: Nullus Primipili: 1. Fertalios Balint Var[…]20 4. szegenj 6. Nagj Andras ugjan neki s akkor. Annj. Mihalý Gergelj Veres drabant. Gjórgj Kouachj Zabolaj 4. Simo Peter lofeo 2. 12 1/2.

Kis Gjorgj Janos 8. azert keotte magat nekj 9. Dersi Janosnak 11. Thot Simon Gal Miklosnak atta uolt magat. Gjórgj Thamas 7. Nagj Gjórgj Janos 4. Albert Mester. Marton Gergelj. Mathe Miklos 6. 9 Auitici No. Soffaluý Peter 4. Kaczjo Lukaczj. Zekely Balint azon modon. Nagj Andras. Foris Gjórgj 8.. REMETE Primores: Nullus Primipili: 1. 17. 18 No. Kaczjo Gergelj Kaczjo Janos Job[bagja] Jobagiones Subiugati: 1. Dallja Jstuan. 2 No. azert keotte magat neki. Ennek Mengecz Jstuan egj eokret hajtotta volt el.Summa trium possessionum [Hodos. Anni 9 7. hogj Dersi Janos oltalmazza ellenek. Nagj Jmreh 7. melljet Dersi Janos megh ualtott. 13. Vadad et Mikhaza]: Primipili Orphanus No. 16. Zekelj Gjórgj 12. 240 . Soffalvý Thamas 5. 8 10. ugjan neký 8. 15. Domokos Ferencz. 14. 2 No. 8 5. Vas Thamas 2. hamis hútert kótte magat Dersi Janosnak 6. hogj Vassarheljre az mustrara nem mehettek 4. Nagj Mihalý. hogj az hadtol oltalmazza. Siklodi Janos 2. Ezeket Mengecz Jstuan erówel teotte Job. 11 (36) CON. 12. Nagj Ferencz. kiraljbirok haborgattak. Zekelý Miklos 3. Gal Miklos 2. 20 No. 20 Subiugati Jobagiones No. Orp. Dobos Mihalý 6. Marton Leorincz. Vas Jstuan. Blasij Sofalvý Libertini: 1. 2. 1 Pedites Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jobagiones Confiscati No. Pal Jstuan Pedites pixidarii: 1. A. Varga Balas. A. 6 No. Peter Gergelj 11. 18. az oztan Dersi Janosnak atta penzen. 20 Jnquilini Siculicales No. Nagj Mihalý 3. Kis Marton. Nagj Miklos 5. 3. Biro Mihaly Nótelen Jobagiones Auitici: 1. Bereczki Antal. Domokos Lukachj. So Antal felszegh 10. Kis Mihalý. Jakab Miklos 9. Ezt Mengecz Jstuan kergette. Kowachj Mathenak oltalomert atta magat. Kadar Jakab. 3 Jnquilini Comitatenses No.

Phúlep Peter Gal Miklosnak oltalomert. Varga Pal 5. Koloman Mihalý 5. Achj Miklos 7. 2 (37) CON. Zekelj Mihalý Zekely Miklosnak atta magat ebben az eztendeoben Jnquilini Siculicales: 1. A. ugjan akkor 27. So Janos wen ember 10. 2 No. Marton Janosnak atta magat 33. Achj Miklos 3. Haromszeki Mathe 3. So Peter Libertini: 1. 8 No. Anni 5 25. Exemptioja wagjon. Marton Mihalý Gal Miklosnak atta magat oltalomert. Vezely Mathe 3. Annj. Kantor Benedek Zabo Mihaljnak sponte atta magat. 1 31. Mengecz Janos Dersi Janosnak atta magat oltalomert Pedites pixidarii: 1. czjak most 29. szám alattiak] oltalomert attak magokat Dersi Janosnak. Olah Jstuan Haromszeki 4. So Jstuan 2.19. Vaida Mathe is nekj fl. Desffalvý Balas ugjan ott Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jobagiones Subiugati Avitici Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. 1 32. Patak Thamas Zeredaj. 8 23. Major Laszlo Oroszj Jnquilini Comitatenses: 1. 22. Kardos Mihalj Hodossý. Gjeorgj Balas az attja fiaval paraznalkodot. 10 26. Kouachj Antal. Marton Gergelj Dersi Janosnak sponte attak magokat. Kouaczj Mathenak atta magat. Domokos Albert 4. igen wen ember 3. Achj Gergelj 8. A. Kaczjo Thamas Zekelj Miklosnak atta magat fl. Zekelj Gergelj ugjan neki fl. Nagj Janosnak Bereczk Palne atta penzen 30. A. 1 No. 8 20. Koloman Mihalj 241 . KEOSZUENÝES Primores: Nullus Primipili: 1. 10 No. Gal Marton 6. Mengecz Balas 5. So Jstuan 11. Gal Menjhart. 15. Laszlo Andras 2. Ezt dian waltotta megh Dersi Janos 21. Chyszar Marton 4. 2 No. Chypleo Gergelj Zomos Vywar videký 2. Marton Miklos 2. Zabo Janos21 2. 10 24. Mailat Mihalý. Simo Janos. Ezek [a 11–19. hogj oltalmazza. 10. 33 No. Koloman Janos 4. Tusnadi Mihalý 9. A. Nagj Demeter Bako Jmrehnek fl. 4 No. 4 28.

5 No. Sopra Gergelj. Mailad Janos. Dobos Thamas Siklodi 2. Kouachj Peter . 15. KAAL Primores: 1. 1. 5 atta magat Zekelj Miklosnak Extranei: 1. Gal Andras penzbe kótte magat Dersi Janosnak 3. Koloman Thamas. Ezt a falu megh birsagolta fl. Marton Benedek. 2 16. Dersi Janoshoz tart 14. 6. nem jarhat. 2 No. Koloman Mathe. Kis Gaspar wen ember.Jobagiones Subiugati: 1. Jnquilini Comitatenses: 1. ualoban Jo szal ember. 2. Dersi Janos Job. Veres drabantok 13. Ferencz Mathe. s jobbagja teotte. 21 No. Fazekas Marton. 4 (38) CON. 10 No. Gjorgj Mihaly So Jstuannak oltalomert. Lako Andras Zeredaj 3. azert kótte magat So Jstuannak 9. Szolgalhat 2. So Jstuan Gal Miklos Job. Farkas Varga Hjermanj. Fazekas Jlljes Seouenfalvi 3. Osualt Andras Dersi Janosnak oltalomert. A. Ompod Leorincz Nagj Peter Job. Marton Balint. 3. 11. Koloman Balas Teokós. Fazekas Janos. Zabo Andras Mag[jarorszagi] Summa: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Extranei Confiscati Jnquilini Comitatenses No. 5 No. 4. Ezek hat-hat forintot wóttek fel Dersi Janostol migh megh waltozhatnak. Kowachj Mathe Arrataskor 21. Nagj Mihalj. Kun Janos 2. 2. Confiscati: 1. Gal Peter. Nagj Pal 2. 35 forintba keotte magat So Jstuannak 17. Mailad Andras. Ver birsagért Barrabassý Ferencz ejel rea ment. Ezeket hogj Hauaseljbe nem mentek uolt. oltalomert So Jstuannak 18. megh foghta. Nagj Janos 3. azutan ugjan neki attak magokat per compositionem 7. Ezt erówel teotte Job. Kun Benedek 242 Primipili: 1. Miklos Thamas. Fazekas Mihalj Ha[romszeki] Jnquilini Siculicales: 1. 12. Borbat Peter So Jstuannak oltalomert atta magat taualj 10. Ombozi Marton 4. Achj Balint Veres drabant uolt. Marton Gjórgj So Jstuannak atta magat 8. Ezek So Jstuannak oltalomert attak magokat 20. Dersi Janos megh kerte. 5. Czibak Gjórgj22 oltalomert es fl. Haidu Jstuan Magjarorszagi 2. 3 No. teoruenjel convincaltak. 19. 3 No. Sepsi Janos lo feo.

Balogh Peter. Lazar Pal Apatý 8. Balogh Jmreh. Lenart Lukachj ven ember. nekj atta magat. Rosa Marton Borzasi 17. Olah Janos Czikindalý 18. Kis Andras Disznoj 7. Salomon Gjórgj 9. Meszaros Peter 12. hogj az tiztviselóktól megh szabaditotta Kun Janos. 4. Ez iden is harmadfel szaz kalangja buzaja. Orban Simon Pedites pixidarii: 1. Dosa Czýgan Eos Cziganja Kun Janosnak 14. Deuaj Jstuan de eadem. 8. Olah Janos 8. Mikola Mihalj. Gjórgj Kowachj Borsaj 15. hazat igert Kun Janos nekj. Ezt Erdelý Jstuantol penzen waltotta megh Kun Janos Confiscati: 1. Nagj Gaspar Kun Benedeknek atta magat 15. Hegedús Ferencz 5. 11. 12. Mustos Janos. Orban Ferencz 243 . Borsaj Jstuan 2. Pettkj Janos elótt 14. 9. Antal Kouachj 4. vagjon A. Mihaly Czygan Radnotý szanto Czyganj. Andrassý Janos 3. Zasz Janos 2. eo Job.4. 2 3. Olah Janos ugjan oda valo 20. Olah Demeter 11. 10. Mustos Jstuant is ugjan akkor 6. Gabonas Mihalj Kun Janos Job. Lazar Mihalt is akkor 7. Orban Janos 2. Ezt az Comissariussok elótt njerte megh teoruenjel Kun Janos 5. Orph. Simon Mihalý. Libertini: 1. Kis Miklos. Extranei: 1. Matthaei Ferencz. 6. 6. Varga Jstuan Jobagiones Subiugati: 1. Exemptioja wagion 4. Kun Janos Jobb. Ezeket Commissariusok eleot njerte megh Kun Janos. Olah Janos fogaras feoldi 5. Lazar Miklos. njolczvan kalangja zabja wolt 13. Thomae Boer. Boer Mihalý 3. Gabonas Janos. Kis Mihalj Zent Jmrehý 7. Orban Ferencz 5. Kouachj Miklos 2. Nagj Laszlo 10. Pap Jstuan Judex 2. A. Balogh Jstuan. Lenart Benedek 6. Jnquilini Comitatenses: 1. Chjuka Marton 3. Bochjardi Mihaly ⎬ Berzeiek 5. Ennek egj leanja paraznasagba talaltatott. 10. Laszlo Olah 16. A. Simon Janos Boczkaj Jstuan idejebe atta ell magat egj eokrón Kun Janosnak 2. Balogh Mihok. Mikola Janos. Zasz Gjórgj 4. Ez gjermek. Eles Jstuan ⎭ 6. Orph. 13. Barla Miklos 3. Laszlo Balas ⎫ 4. Andrassý Miklos Nagj Pal Job. Molnar Mattjas Enjedi 6. Olah Miklos fogaras feoldi 19. 3.

7. Thot Jstuan 2. Zabo Jstuan. Nagj Gjórgj 5. Olah Janos. Kochýs Peter Almassý. Nagj Thamas 4. Somogý Andras 6. Primores: Kereszturi Janos deak. Zeosz Leorincz Thot Mihaly Job. Perechjeni Janos Zilagý. Nagj Gjorgj Jobagiones Donati: 1. JOBBAGYFFALUA Primores: 1. Aztalos Jstuan Haromszekj 4. 2 6 4 2 4 8 No. Nagj Mihalý. 9. Simon Peter Haromszeký 6. 6. 2. Kis Gjórgj Bóbý (?) Summa: Primores Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses No. Nagj Jmreh Panytý 5. 4. 8. Varga Ferencz. 11. Zalteleky Balint. Chyba Janos 5. Kochýs Gjórgj Debreczenj. 4. 6. 15 No. 8 No. Beres Janos Almassý. No. Nagj Janos Teleký. 13. No. Zadorý Janos Libertini: 1. Chjuka Balas oltalomert atta Thot Jstuannak magat. Balogh Janos ugjan neki az szerent Extranei: 1. No. 3 No. 5. Chýki Janos 3. CON. Horvat Balint Vdvarhelj 8. Nagj Leorincz Jobagiones Extranei: 1. Chyki Pal. 2. Relicta Joannis23 Varga cum filijs Michaele et Joanne. Nagj Peter 2. Toth Mihalj Totorszaghj. Ciriak Peter 2. Thot Balas ugjan eowe Subiugati: 1.Jnquilini Siculicales: 1. Ciriak Pal Jobbagja Confiscati: 1. Kochys Andras Apoldi. Fodor Thamas Vylaký. KEREZTUR 5. Thot Janos Primipili: 1. nobilis 2. 244 . 2. Chykj Ferencz 3. Zeosz Janos Zeredaj. Haidu Jstuan Zilagý. No. 20 (39) CON. No. 3. 3. 12. Kosa Jstuan 3. ez is ugj atta magat neký 3. Kis Gjorgj Toth Mihalj Job. Mosoný Peter. Thot Jstuan Job. Haromszeki Demeter 7. Olah Leorincz fiatfalvj. Olah Jstuan. Thot Mihalý Jobbagý 10. Czýki Janos 2. alias Vajaj Primipili: 1. Majaj Balint 4.

2 No. Nagj Miklos. Farkas Janos Jobbagjtelkj 3. Varga Mihalý 6. Olah Tiuadar Haromszekj 3. Siklodi Gjórgj 2. Deak Thamas. Veres Andras 6. Gjórgj deak 7. Kouachj Balas 4. Horuat Thamas Horwatorszaghi 5. Kis Janos Libertini: 1. Peter Balas Buzahazj.2. Relicta Joannis Zakacz cum Orphanis 4. 6 No. Molnar Jstuan Deleý. Zengeliczej Sandor. non constal mennyben. Nagj Jstuan tizenharmadfel forintba keotte magat. Zeoke Miklos 3. Vas Janos 5. Marton Gjórgj Minor 11. Mind Vajaj Janos Job. Ferenczi Mihalý 7. Gal Andras Mogjorosi (40) CON. 2. Salat Boldisar Exemptioja wagjon 4. MARUS ZENT GIÓRGŸ Summa [possessionum Jobbagyffalua et Kereztur]: Primores Primipili Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Donati Subiugati Confiscati Extranei No. Vass Janos. de nomine et patria non constat Primores: Nullus Primipili: 1. MARKOD 7. 3. 3 No. 8. 6. Farkas Balint ugjan oda walo 4. Kouachj Mattjas 2. Zabo Jstuan Haromszekj 4. 4 No. Zakmari Jstuan 8. Orban Mihalý 3. Domokos Demeter 5. 10. Laszlo Mihalý. 1 No. Nagj Peter. Kowaczj Balas 8. Orphanus Thomae Bartalius Jobagiones Subiugati: 1. Vass Mihalý penzbe. Siklodi Ferencz 3. Bartha Janos 6. Nagj Mihalý Magjarorszagi 2. Nagj Gergelj 3. Jnquilini Siculicales: 1. Fabjan Gjórgj 2. 4. Olah Laszlo. 11. Orban Ferencz Extranei: 1. 11 No. Zekelj Janos Bereczktelký CON. Marton Miklos Pedites pixidarii: 1. Zabo Janos 7. 245 . Kerekes Janos 2. Zabo Mihalý 8. 9. 3 No. Abogý Peter Majaj. Marton Gjórgj Major 10. Vas Gjórgj 6. Zeoke Marton 5. Varga Peter Barotý 2. Siklodi Mattjas 4. 24 Thot Mihalýnak óssetól maratt Primores: Thot Mihalý Jobagiones Avitici: 1. Gjórgjfi Janos Hodossý Jnquilini Siculicales: Eott olah wagjon. 5. Siklodi Janos 9. 7.

1 No. Andras deak 3. Philep Jstuan⎬ Szolgal[nak] ⎭ Jobagiones Confiscati: 1. 246 . Vajaj Janos deake 3. Kis Orban Gjorgj. Erdeo Jstuan Judex 2. 4 No. Kosa Jstvane 4. 2. Balogh Balint 9. szúk idón kótte magat.3. Hauadi Demeter 12. 3. 5. Kis Balogh Mathe 10. Vas Gjórgj 20 forintba. Confiscati: 1. 2. 2. nem constal menýbe. Balogh Gal24 13. Janosi Pale Jnquilini Comitatenses: 1. Orph. Sala Gjórgj Dersi Janos[e] 2. 12 No. Kechjeti Pal bena 4. Menjhart Kouachj 3. Zasz Mihalý Zent Gjorgj Bezterczej. 7 No. 7. Orban Gjorgj Vajaj Janos deake Extranei: 1. Balogh Mathe 8. 2 Primores: Nullus Primipili: 1. Palfi Janos 7. Domokos Benedek 7. Domokos Boldisar 3. Kachjo Balint 6. 7 No. 6. Peter Gergelj. Domokos Miklos 8. Mihalý Varga Segesvarj. Kouachj Mihalý (41) CON. Domokos Pal Pedites pixidarii: 1. 6. Mezeo Boldisar. Sos Janos. Kosa Gjórgj Magjarossý. Olah Jstuan Rukarj 2. Zasz Leorincz Kowachj Mathe Job. Zasz Marton. az is ugj Vajaj Janos deaknak keottek magokat post confiscationem. Thorda Lukachj Aranjas Szeki. 5. Zakachý Janos. Kechjeti Benedek bena 5. Thot Gjórgj 11. 4. Erdeo Mathe Kowachj Mathe Jobb. SELÝE Summa [possessionum Marus Zent Gjórgÿ et Markod]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Extranei Avitici Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Kouachj Mathe 2. Phúlep Benedek. Kis Gergelj. Varga Antal 2. 7 No. Kouachj Balint 4. Zasz Mihalj Zena Weresi. penzbe. Erdeo Mihalý Libertini: 1. Extranei: 1. nem constal menýbe. 2 No. 5 No. penzbe. 3. Kachjo Jstuan 5. Nagj Lukachj. 4. Phúlep Mihalý. Kis Balint ⎫ 4. 1 No. Erdó Jstuan 6. 11 No.

sponte obligalta magat 3. Lazar Mattjas. 5. 2. Mikola Marton Kun Benedeke25 4. Zombat Gergelj ember halalba esset wolt. Barrabassi Thamas 2. 5 No. Molnar Gergelj. 6 5. Vitalius Gjórgj Summa [possessionum Selýe et Zent Marton]: Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Auitici Subjugati Donati Confiscati Extranei No. No. s azert keotte magat neký Avitici: Sipos Jstuan. Lazar Gjórgj. Fodor Marton.Subiugati: 1. Nagj Gjórgj Kun Benedeknek oltalomert atta magat. A. Nemet Thamas. 8 9 5 6 4 Primores: Nullus Primipili: 1. No. EHED Jnquilini Siculicales: 1. 3. 5. 1 No. Nagj Miklos Killjen Thamas Jobb. 3 4. Laszlo Mihalj az eos. Barrabasi Gjórgj 247 . Bertalan Janos 2. 3. 2. Kouachj Matheje CON. 13 No. ZENT MARTON Primores: Nullus Libertinus: 1. ugj keotte magat Kun Janosnak. 2 No. Orphanj Georgý Mikola. Janka Janos Minor. 6 Donati: 1. Teorók Balint egj feiszejét lopta wolt el Kouachj Mathenak. ugjan neki keotte magat erte 4. Sepsi Marton. No. Zekelý Jstuan Jobagiones Auitici: 1. Kun Janose 6. Extranei: Nagj Kelemen Bako Jmreh penzen wótt jobbagja (42) CON. Kun Janosnak oltalomert attak magokat. 7 No. Nagj Janos. Fichjur Petere Subiugati: 1. A. Magjarorszaghi Gjórgj 4. Eossý Bertalan rea tamadott wolt Kowachj Mathera. Kun Benedeke 7. 3. Janka Janos Major. 2. No. Lokodi Jstuan. A. Nyaradi Jstuan. Balogh Benedek chjak szinte mostan atta magat oltalomnak okaert 2.

Zabo Pal Pedites pixidarii: 1. s hogj el ne budossanak azokert Jobbagja teotte magat Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Janos 8. hanem azon kerte. most A. Barrabassý Gjórgj. Nagj Zabo Gergelj 2. Molnar Boldisar 248 . Kardos Janos 3. Ez megh sebesedet uolt. 10. Huszar Jstuan szolgaja Pedites pixidarii: 1. Farkas Mihalj. Banchjula Peter Haromszeki 5. Ezt eró hatalommal teotte Jobbagja. Tórók Janos Magjarorszaghi 2. Barrabassý Ferencznek atta magat. Ez azert leott Job. Fabjan Mihalý Jobagiones Subiugati: 1. Adam Boldisar 4. Barrabassi Ferencz nem bochjatá. hanem inkább minden marhajatol megh foztotta. 3. hogj Kendi Jstuan V[ram] Moldvaba keszúlt. Barbelj Jstuan 2. Sipos Miklos Beteges 5. CHÝKFFALUA Primores: 1.. Dobos Janos Njaradteoj Jnquilini Comitatenses: 1. Zilagý Jakab. Gergelj Andras gylkossagba esset. Kis Miklos 3. Tordaj Mihalj. 5. Sipos Janos Libertini: 1. Barrabassj Jstuan 3. Horvat Miklos nobilis. Vataj Demeter 9. 1 hold wetest.3. Nagj Peter 3. Fabjan Laszlo. Chjaný Gjorgj Primipili: 1. Joannis Zeoke. 3. hogj az Annjat es hugat njeluen maraztotta. Nagj Bartalius Haromszeki 2. Dobos Gjorgj es 6. Nagj Jakab 7. Fodor Mattjas 4. de semmiwel nem segetette. Bako Jmreh 2. Eremi Jakab Haromszeki 3. eó is el akart mennj wele. Barrabasi Benedek felszegh bena ember 6. Nagj Gjorgj lo feo wolt. ket eotkrót. nem uolt miuel gjogýtani magat. hogj neki aggja magat egj lowal. Ezt haz igeresert teotte Job[bagja] 6. hogj megh mentette 2. A. Orph. Bala Leorincz 5. Bala Janos 2. de semmit nem adott. Barrabasi Balint 4. ket keoból buzat ad neki. hanem Barrabassý Ferencznek keotte magat. hanem mind felesegesteol megh fogta es ugj teotte jobb[agja] 4. de eadem CON. Annor 16. Eremi Gjórgj Haromszeki 4. Barraba(!) Marton 4. 10. Thamasi Andras 5.

Molnar Andras. Kutas Gjorgj. 7. Fazekas Balint Judex 2. Olah Jstuan. 4. Ezek Bako Jmrehnek attak magokat oltalomert. Molnar Ferencz szabad akarattja szerent atta Chjanj Gjórgjnek magat 10. Chýki Jstvan Haromszeki 7. Rakosiak 5. Bako Jstuan Bogatj 4. 2 6. Kis Mihalý. Nehez Marton Koppanj 3. Tholdi Gjórgj. Kutas Mihalý. Fodor Peter Kun Janosnak keotte magat fl. Draga Thamas. Kachjo Janos 2. 3. Fazekas Sigmond ⎫ 3. Ezt Barrabasi Ferencz eróvel teotte Jobbagja Extranei: 1. ezt Chjani Gjórgj eróvel teotte Jobbagja. Antal Mathe Torboszlaj 249 . Pal Gjórgj. Zoltaj Peter. 6. Fazekas Mihalj ⎪ 5. ha vagjon-e Donatioja. Boncza Janos Rakosi 3. Murat Jstuan fogarasfeoldiek Jobagiones Subiugati: 1. Nagj Gergelj. Zekelj Jakab. wagjon eott eztendeje CON. Gjórgifi Marton. 3. 5. Fekete Miklos Kerelúj 2. maga is neki szolgal 4. 2. Nagj Janos. A. Ennek egj holnapja uagjon. az fejet Jstvan Gal tekerte megh. Ezt Chjani Gjórgj eróvel teotte Jobbagja. Ezeket Barbelý Christoph. Kurta Olah Peter. hogj Magjarorszagba nem mentek uolt. 6. 8. Fazekas Gergelj ⎭ (43) 9. 5. Balas Janos Haromszeki 6. mert nem iktatta magat Jnquilini Comitatenses: 1. Peterffi Marton. Palfi Ferencz. Hauaselý Jstvan. 6. Chjok Marton. most Kun Janos birja negjven forintba 3. akkor ereztett[e] el 2. Ezt is eróvel teotte Job. Fodor Mattjas Job. Chjani Gjórgj Jnquilini Comitatenses: 1. Sebestyen Mihalý. Ezek regen Berchjenj Jmrehnek attak volt magokat. Zalma Lukachj negj forintba atta hazat Dersi Janosnak. Anni 4 7. Kochys Peter Dichjó Zent Martoný Jnquilini Siculicales: 1.Libertini 1. 4. AGARD Primores: Nullus Primipili: 1. Kerestelj Varga Brassaj. Adamossy Miklos Kis Georgenj 2. 3. 2. Katona Janos. megh kerte vala Bathori Gabor fejedelmúnktol. Olah Jstuan. hogj megh fogta Chjani Gjórgj es Jobbagja teotte 8. Balogh Andras ⎬ ninchjen hazok 4. Thot Andras. de nem constal. Gjórgifi Jmreh Pedites pixidarii: Nullus Jobagiones Donati: 1. Sos Gjórgj Rakosi 2. hogj szinte megh akart halnj es az szeme ki akart szóknj. 4. Geczó Thamas Haromszekiek 5.

Biro Janos 250 2. ANDRASFFALUA Jnquilini Siculicales: 1. Balogh Peter reghi Veres drabant wolt. Kendei Mihalj 3. Kis Chjont Peter 4. Zekely Peter Mezósegi Primores: 1. 3 No. Balassi Ferencz Job. KENDEO Primores: Nullus Primipili: 1. Chybi Thamas 5. Abodi Gjórgj 2. Chybi Jstuan 4. Zabo Janos Ketei. 6 No. Chjont Gjorgj Nótelen Libertini: Orphani Emerici Barta Jobagiones Subiugati: 1. Olah Radulý 3. Chýkffalua et Agard]: Primores Primipili No. 9 No. hogj ket eztendeigh szolgalljak.Summa pos[sessionum Ehed. Kowachj Andras Libertini: 1. Kouachj Balint 7. 15 (44) CON. Mathe Tamas. 2. Orph. Golopi Sandor 2. Biro Janos 2. Haromszeki Pal 3. Nagj Gergelj Kendej 2. 6 No. birowa akartak tennj. 1 No. Nagj Miklos 6. Jszlaj Thamas 5. Mathe Jmrehet Mihalj Vajda idejeben hamis hútert fl. ez njaron telik el eztendejek. Gegessi Bertalan 3. 16 Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales No. Veres Gergelj ugjan eo kegjelmeje Subiugati: 1. Kendei Peter 7. 2 No. Chýbi Gergelj 3. ugj atta magat az Dersi Janos oltalma ala Confiscati: 1. Mailat Pal sponte atta magat oltalomert nekj . 16 No. Miske Gjórgj Primipili: 1. Joannis Zabo Pedites pixidarii: 1. 13 Jobagiones Subiugati Donati Extranei Jnquilini Comitatenses No. 12 waltotta megh Dersi Janos az tiztektól 2. fel szabadulnak 3. Deak Ferencz Nótelen 2. Gegessi Marton. Kis Miklos Tordasj 2. Pentek Balas. 2. Nagj Janos Haromszekj Jnquilini Comitatenses: 1. Chybi Miklos 6. Dersi Janose CON. Ezeknek ket eokrót adott Balassi Ferencz. Chyki Gjórgj Jobagiones Extranei: 1. 7 eztendeje hogj Balassi Ferencznek atta magat 4. Zekelý Bertalan gjermek wolt.

Kowachj Peter. Chjeidi Gergelj Jobagiones Avitici: 1. 1 No. 13 No. Tompaj Mathe Job. Aknaj Janos. Olah Janos 8. Extranei: 1. Beres Janos Buzaj 5. Nagj Birtalan 6. Bódór Janos Martonossi 3. megh akartak dulni az tiztek. Sútó Marton Berei. Bólonj Mathe Haromszeki 251 . de eadem Summa [possessionum Kendeo et Andrasffalua]: Primores Primipili Orphanus Pedites Pixidarii Libertini Orphanus Jnquilini Siculicales Subiugati Extranei Confiscati Jnquilini Comitatenses No. 3 No. s abba keotte magat nekj Jnquilini Siculicales: 1. hogj el aggja. 2 No. Biro Ferencz ninchj megh eztendeje. Nagj Jstuan 5. Tompaj Gjórgj 2. Ez el mult karachjonban atta Balassi Ferencznek magat. 13 No. Olah Jstuan Fogarasfeoldi 5. Nagj Mathe 4. Zekelj Janos Z[ent] Miklosi 6. hogj oltalmazza 8. az szúle apja hazat waltotta megh. Bako Jstuan bizot wolt walami marhakat rea. Kouachj Mathe. Biro Ferencz. igen erótlen ember 6. Rakosi Marton. de eadem 3. Haromszeki Gjorgj 4. Ban Janos Somosdi 2. 1 No. Nagj Janos Haromszeki 6. Botos Gal penzen wótt Job. Nagj Gjórgj 7. 2 No. Konja Pal. Gjórgj Janos 2. Gegesi Peter ugjan akkor atta magat Balassy Ferencznek oltalomert chjak arataskor 7.5. 1 No. Lazar Janosnak atta magat 10. Botos Gal Primipili: 1. azert kótte el magat Balassi Ferencznek. Konja Peter Barotj 4. Nagj Miklos Haromszekj 2. Mailat Janos Olah […]26 2. Zasz Jmreh 7. Benkeo Gergelj Eztelneki 9. de eadem Jnquilini Comitatenses: 1. Gjórgj Jstuan 3. penzt adot nekj 11. Nagj Andras. 2 No. Hogj Brassohoz az hadba nem ment. Chyki Peter Rakossj 4. Andras deak Haromszekj 3. Berde Mihaly Haromszeki 7. Zabo Mihalý Libertini: 1. Jnquilini Siculicales: 1. ugj atta magat Balassj Ferencznek. Antalfi Ambrus Makfalvi. hogj Balassj Ferencznek sponte atta magat 9. Nagj Gjórgj. Zasz Marton Eormenjesi 10. 7 No. huszonegj forint heawal atta el. 13 (45) CON. TOMPA Primores: 1.

Olah Janos Enjed fele walo (46) CON. 3 No. 9 Primores: Nullus Primipili: 1. Orph. 1 252 . Gergelj deak 2. Janka Leórincz Jobagiones Confiscati: 1. Janka Peter Libertini: 1. 5 3. Sepsi Mathe 2. No. Nagj Mihalj Magjarorszaghi 3. Sepsi Janos Jnquilini Comitatenses: 1. Zigjarto Janos 2. 1 No. 1 No. Daczo Laszloe Subiugati: 1. Kun Mihalj 6. Biro Gaspar 2. Chjok Peter 6. Bako Jstwan Pedites pixidarii: 1. Simonfi Jstuan 8. Olah Miklos Chjorda Paztor 4. GEGES Summa [possessionum Tompa et Zent Leorincz]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Auitici Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses No. de eadem 2. Pal Mathe 7. 1 No. No. 9 No. Masfel Jstuan Pedites pixidarii: 1. egj lowon wótte Auitici: 1. Laszlo Janos 3. oltalomert atta magat Daczo Laszlonak Jnquilini Siculicales: 1. Andras Kowachj 4. Jlljes Janos. Baranjai Marton. Olah Thamas 3. Laszlo Ferencz 4. Joannis Suba. Biro Jstuan 5. Nagj Marton Zent Gjorgj. Orph. Zasz Marton Nethussj 5. Ferenczi Marton 2. Olah Janos Túwissý CON. 2 9. ZENT LEORINCZ Primores: Nullus Primipili: 1. ket felessege wolt. Nagj Pal. Daczo Laszloe. Orphani Bartholomej Simonfi. Orphanus Nicolaj Simonfi. No. 9 No. No. 3 Libertini: 1. 2 No.Jnquilini Comitatenses: 1. 1 No. Jobbagjtelkj Ferencz 3. Pauli Kis. Laszlo Peter 2.

Menjhart Andras Libertini: 1. Torozkaj Miklos 3. Buný Gjórgj Jnquilini Siculicales: 1. Balogh Janos 3. Borsos Gjórgj 2. 3 13. Orphani Ladislau Zabo. 7 No. 2. Gjórgj Balas.Jobagiones Confiscati: 1. A. Bako Jstuan waltotta megh 3. OPPIDUM ZEREDA 5. Nagj Jstuan. 7. 4. Chjok Janos. minth jutotak kezebe 5. 6. Ban Thamas 7. Ban Jstuan Judex 253 . 1 8 7 3 No. Nagj Peter. Olah Radulý 4. Zakachj Jstuan Olah. Kasa Mihalj 3. 4 No. Pal Gjórgj gýlkosagba esset. Zabo Jstuan 6. Lako Janos Chjauassj Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Subiugati Extranei Jnquilini Comitatenses No. Sipos Janos Vadasdi. Kassa Jmreh 7. Orphani Petri Ban. Nagj Gjórgj 9. Ban Jstuan 10. Az hadba nem menessert Bako Jstuan fizetett erette az tizteknek 9. 7. No. fonassaual el. de eadem 2. Osvalt Peter 2. Fazekas Peter 5. Bako Jstuan oltalmaza. Zeki Mihalj (47) CON. hogj oltalmazza. Zekelý Gjórgj Bereczki Matheje. Balas Deak 2. Nagj Jstuan 8. No. Chjok Jstuan. 5. Suba Miklos Bako Jstuannak oltalomert attak magokat 8. Fazekas Mihalj 12. 11 No. Zent Simoni. 2 No. Kis Balas. Perechjenj Janos. Ban Miklos 4. mind Jobagiones Extranei: 1. nem tuggjak. No. Fabjan Janos Haromszeki 2. Nagj Janos 5. Simonffi Mihalý igen ven ember. 6 No. Vago Jstuan 5. 2. Bako Jstuannak keotte magat 10. 2 Pedites pixidarii: 1. Zasz Gjórgj Kornis Ferencz Jobbagý Jnquilini Comitatenses: 1. No. Fazekas Janos 3. Bóites Gjórgj Gaspar Leorincznek atta magat oltalomert. Laszlo Janos Major. Gaspar Leorincze Subiugati: 1. Bedeo Andras Haromszeki 4. Chjaki Gjórgj Bógózj 3. No. Kis Suba Janos. Teorók Ferencz az battja felessegeuel keozóskedet. Kasa Gjorgj 6. 6. Bako Jstvannak atta magat 11. Chypleo Mattias. 4. Zeochj Jmreh 11. Agoston Peter27 aszonj ember termeszetó. Luka Gergelj Haromszeki 6. 2. 2. 5 Primores: Nullus Primipili: 1. Kis Antal. Nagj Mihalj 4. 3.

Kalus Janos Jnquilini Comitatenses: 1. 2. Orph. Biro Janos Gjogý 11. ZENTRONTAS [SZENTHÁROMSÁG] Primores: 1. 1 No. Sipos Gjórgj Z. Hauadi Lukachj fl. Olah Radulj 13. 10 No. Janos deak 2. Kóvesdi Pal 2. 3 No. Varga Jstuan 3. Varga Ferencz 5. Balogh Janos hamis hitert. Bereczkj Mathe 254 Primipili: 1.8. Nagj Mattjas 4. Olah Jlljes Servitor: Nagj Jmreh Keovesdi Pale. Kovachj Balint 3. 5. Santa Janos Olah Primores: Nullus Primipili: 1. Kis Balint az is ugj. Koncz Marton 7. Kowachj Andras Daýaj 12. Kutý Janos Haromszekj 8. 4. 15 No. Summa [possessionum Zereda et Bede]: Primipili Orphani Pedites Libertini Orphani Jobagiones Subiugati Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Kovachj Demeter az is ugj Lazar Janosnak keottek magokat 6. 5 No. Toth Miklos Totorszaghj 2. Ozdi Gergelj 3. Ban Andras nobiles 3. Balogh Peter 2. Fazekas Ferencz Gutta útótt 4. Bózedi Jstuan 5. Zabo Andras 9. 8. Soffalvi Janos Jnquilini Comitatenses: 1. 7. Peterfi Mathe 5. Simonj 7. Kowachj Benedek 4. Olah Kelemen 3. Ban Janos. Zasz Balint 2. Hauadteoj Mihalj 3. Bedei Jmreh 3. Balogh Ferencz felszegh ember Jobagiones Subiugati: 1. Nagj Demeter . Borbelj Gergelj fejerwari 10. Hauadi Mihalý hat forintba. Kjs Pal chjak sponte. Marton Gjórgj Seovenjfalvi 7. Peter Pal gylkosagert. Joannis Sebestjen Jobagiones Subiugati: 1. 3. 16 (48) CON. Kouachj Mihalj Bako Jstvannak atta magat Jnquilini Siculicales: 1. 10 No. Zeredaj Janos 2. BEDE 6. Czako Andras Haromszekj 6. 14 No. Daroczi Mathe 5. Lakatos Gjorgj CON. 2. Sipos Marton 7. 15 Keouesdi Palnak keottek magokat Jnquilini Siculicales: 1. Toth Ferencz Totorszaghi 8. Orbaj Balint 6. Baczko Janos 6. Nagj Laszlo 3. Bako Janos 2. Kovachj Janos buzat lopot. Balogh Pal Libertini: 1. Kachjo Pal 4.

Magjari Peter Jud[ex] 2. 4. 12. Laszlo Gjeorgj 4. Magjari Janos fl. Zekelj Jakab Gjorgjfalvj. 6. Botos Janos sponte obligalta magat fl. Nagj Thamas 18. Zeredaj Janos diszno Paztora 4. Bereczki Matheje Subiugati et Donati: 1. Boldisar Czigan. Havaselfeoldi 255 . Eosz Andras Seruitores: 1. Nagj Jstuan 12. 16. Talas Balint Magjar Sakody. 2. 38. Haromszeki Gjórgj Jnquilini Comitatenses: 1. 2. Dobos Balas Desfalvj. wadnak arvaj. Vaida Balint Besenjej 6. fejet megh mentettek. Kis Gjorgj Dombaj. Pap Balint 2. Haromszeki Kis Mathe 5. Zabo Balint. Josa Gergelj Gjórgjffalvi Ozdi Gergelj Jobbagý Jnquilini Siculicales: 1. 11. Bot Leorincz 16. Bereczki Mathe Cziganja. Gal Ferencz 7. Chjeh Thamas 9. 6. 8. Baczko Miklos Libertini: 1. Mochy Ferencz Gerendi. 18. mindenek penzebe al 9. Chjeh Mathe 3. Kadar Benedek 10. Czako Janos. Pogan Mattjas Zamostelkj. Haromszeki Miklos 4. Zabo Janos fl. Kochys Jstuan. megh holt. 7. 19. More Andras Haromszeki 13. Magjari Peter Junior 6. Gjana Pal 9. Fodor Janos 8. Fodor Andras 7. Olah Lukachj Haromszeki 3. Kobor Mihalj28 7. ugjan eo szolgaja 5. Teoke Balint Keozep Aitaj 10. Sipos Jstuan. Annj 18. Olah Janos Osdolaj 5. 3. Zeredaj Janos beresse 3. Orphani Michaelis Chjeh Jobagiones Confiscati: 1. 7. 5. 12. 15. Debreczi Gjórgj Desffalvi. Jstuan deak. Vigh Gergelj havadteoi. Gal Jakab 3. Sipos Ferencz Haromszeki 8. Kenderesi Janos Desfalvi. 21. Zasz Janos 2. 8. Olah Jstuan. Kerekes Mihalj Magjarorszaghi. Teokes Jstuan 15. 14. Zasz Mihalj Haromszeki 9. 13. 10. Ozdi Gergelje 2. Gergelj Molnar 10. Donatiowal birja Extranei: 1. Ezek mind Zeredaj Janose. Chjoruassý Jlljes. Zabo Marton 17. 4. Zent Jmrehý Gjórgj. 3. Geóczi Mihalj. Kis Gjorgj Bonjhaj.8. Nagj Magjari Janos fl. Benedek Mihalý tolvaj volt. Bolja Mihalý Magjarorszaghi. Samuel deak. Both Peter 5. Nagj Marton 14. Beke Janos. Kis Jstuan 6. Nagj Gergelj 4. 5. Jstuan Deak Haromszeki 12. Lazar Andras gjermeksegetól foghvan oda tart. Zeredaj Jstuan. Nagj Janos 13. 20. 18. Kadar Peter 11. 2. Czako Jstuan. Menaszaghi Ferencz Zeredaj Janos Jobbagý. 14. Mathe Mihalj az dragaba vótt volt fl. 17. 3. Haromszeki Andras 11. Olah Miklos fogarasfóldi.

azert atta magat Gaspar Janosnak. wagjon eztendeje 5. Pal Andras 4. 6 Keovesdi Palnak 8. Sighmond Janos. Geoczj Mihalj az is azert atta magat Kornis Ferencznek 7. Tanczos Peter Haromszekiek Jobagiones Confiscati: 1. hogj az hadtol menchje 6. Nagj Gjórgj Gaspar Janos Job. Dako Jstuan Pedites pixidarii: 1. 10 Servitores No. 2. Jsa Gjórgj eorókseget atta el fl. Kis Peter ugjan akkor es ugjan nekj 10. 18 No. ugj keotte magat Dako Jstuannak 4. Simon Andras Libertini: 1. 13 Jobagiones Subiugati et Donati No. Dako Jstuan waltotta megh fl. ugjan Mohaj Jnquilini Siculicales: 1. Kereztes Andras. Santa Janos Gaspar Janose Subiugati: 1. Varga Marton 2. Tanczos Menhart29 betegsege miat az hadba nem mehetett. Bereczki Andras. nem adhatta megh. azert teotte Gaspar Janos Jobbagja 3. Annus 1 9. Gjórgifi Jstuan 2. Gregorý Kis Pedites pixidarii: 1. Marossi Jstuan. VADASD Jobagiones Extranei No. 7 (49) CON. Sikej Peter Keóvesdj Pale CON. Kis Mihalý 256 . 21 Jnquilini Comitatenses No. Sipos Balas. Hegý Miklos 5. Sigmond Peter Gaspar Janosnak atta magat oltalomert. Jakab Mihalý. hogj az hadtol oltalmazza. 24 veka zabot kertek teole.Summa: Primores Primipili Libertini Orphani No. HAUAD TEO Primores: Nullus Primipili: 1. Balasi Balas hadba nem menesejert megh dultak. Kornis Ferencznek atta magat. 7 2. 3. 3. Mohaj Janos. Olah Jstuan. 4. Ez is oltalomert keoteotte el magat Keóvesdi Palnak Jnquilini Comitatenses: 1. 1 Jnquilini Siculicales No. 3 No. Trufan Jstuan 3. Orph. Orph.30 2. Dako Jstuan. 6 No. Bóloný Balint 3. Sebestjen Peter lo feo. Jakab Janos Jobagiones Avitici: 1. 5 Primores: Nullus Primipili: 1. Barbelý Thamas 2. hogj ez oszel hadba nem ment. Tanczos Janos 2. 2.

4 No. 14 No. Zeochj Jakab. Rakosi Janos. 2. Vas Peter Righmanj. Dobo Miklos Gaspar Janose 5. Laszlo Peter oltalomert. Jmreh Molnar 3. Gegesi Boldisar Jnquilini Comitatenses: 1. Olah Janos Fogarasfeoldiek 6. 2 9 1 5 1 No. Anni 6. Kosa Thamas oltalomert attak mgokat Gaspar Janosnak 257 . Gaspar Janos 2. Zent Juanj Mihalj 2. Kozma Jakab Gegesi 2. 4. Dobo Peter. 2 No. (50) CON. 3. No. Lazar Janosnak keotöttek magokat 6. 4. Balogh Marton relictaja Subiugati: 1. Gegessi Jmreh 6. az biro Primores: 1. Annj 5. No. 4. Vigh Marton Lazar Janose 8. Tar Miklos. 3 No. Trufan Janos 9. Sepsi Janos Nótelen Jobagiones Confiscati: 1.4. Olah Jstuan. Sos Thamas 3. Peres Janos. 2. Zopos Gjorgj 7. Zeochj Gaspar. Anni 7. 7. Bórtes Mihalj oltalomert. Simon Janos oltalomert. 7 innet chjak egj ember comparealt. oltalomert Annj 3. 8. No. 7. 5. Lazar Janos Primipili: 1. Dobo Balas. Kelemen Balint. Vegh Janos oltalomert. Vigh Marton oltalomert. Garda Mihalj 10. Lukachj Mihalj Nótelen Libertini: 1. 14 No. Anni 6. No. 5. Korni Gergelj 4. Kis Marton. Dersi Gergelj. Fodor Janos Libertini: 1. Ozdi Gergelj 2. 2. Gegessi Boldisar 2. Chjombord Peter 5. Leorinczi Thamas ez is eoue Subiugati: 1. Olah Lazar az is oda valo Summa [possessionum Vadasd et Hauadteo]: Primipili Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jobagiones Confiscati Avitici Extranei Subiugati Jnquilini Siculicales Jnquilini Comitatenses No. Zalaj Janos oltalomert. Zakachj Jstuan. Zeochj Jstuan Segesvariak 4. Borbandi Andras. Chjombord Gjorgj chjak tawalj Kornis Ferencznek attak magokat oltalomert 3. 6. Zent Juanj Thamas 3. 3. Gaspar Janose 2. Pal Gjórgj 8. Kornis Ferencze Jnquilini Siculicales: 1. 2. Ezek is chjak tavalj attak magokat Gaspar Janosnak oltalomert Extranei: 1. GIALAKUTA 3. Zent Jvanj Jmreh 4. Veres Janos Judex Jobagiones Auitici: 1.

3. 2. Kovachj Mihalj A. Relicta Demetri Zabo cum filio. Kowachj Marton A. Relicta Georgý Botos cum filio. Kelemen telke et Nagj Adorian]: Primores Primipili Pixidarii Orphanj Libertini Orphani No. Miko Mihalý. 4. 2. 2. Lowasz Gjórgj. Kadar Mattjas Zasz Z. Magjarosi Balas 4. Kochys Janos. 12. Kowachj Gjórgj 2. Adam Peter. Olah Mathe az eo kegjelmenek feolden laknak CON. Miklos Mihalj 3. 11. Relicta Andrea Vigh cum filio A. 6. Kadar Peter 6. 4. CON. Olah Peter. Vas Balint Herepej 3. NAGJ ADORIAN 12. Orph. Botos Janos 3. 3 No. 5. 5. 11 No. Kurta Janos 4. 2. Mihalj Simon Pedites pixidarii: 1. Adam Jstuan. KELEMEN TELKE Primores: Nullus Primipili: 1. El Mihalj 3. 7. 4. 4. Zilagý Mihalý 2. Fazekas Peter Zeredai Janose 2. 8.Jnquilini Comitatenses: 1. 2. Marton Gjorgj A. Botos Marton 2. Orph. Nagj Gjorgj 3. 1. Nagj Jstuan. 4. Botos Mihalj oltalomert A. 5. 2. Dobo Balint 2. Jakab Janos 4. Adam Gjórgj. Magjarossi Ferencz Libertini: 1. 3. 2 No. Laszlo Mihalj. Adam Andras. Martiný Pal Jobagiones Subiugati: 1. 2 No. Adorjan Jstuan 4. 2. 5. Burjan Mathe. 2. 7. Varga Simon Keohalmi. Ezek mindnjajan oltalomert keotóttek magokat Gaspar Janos Vramnak Jobagiones Extranei: 1. Kelemen Gjórgj puer Jobagiones Confiscati: 1. 3. 3. Thamas Mihalj A. Sakodi Gjórgj 4. 9. Garda Andras Summa [possessionum Gialakuta. 2 Libertini: 1. Peter Gjórgj. Ezek is mind Gaspar Janose Primipili: 1. Adam Leorincz Lazar Janose 3. Sos Peter A. Petri Garda cum filiis No. Vigh Peter A. 6. 3. Zabo Gjórgj. Gyrgjai Thamas Lazar Janose Donati: 1. 2 258 . 5 No. Koncz Marton 2. 10. Kelemen Andras az is eoue Jnquilini Comitatenses: 1. 1. Kelemen Gjorgj 2. Gjórgj Kowachj A. Zasz Jstuan Hermanj 5. Dan Olah. 5. 8. Vigh Gjorgj A. 9. Olah Kelemen. Laszloi.

8 Donati No. Palfi Marton oltalomert Kun Janosnak 4 eztendeje 5. Molnar Benedek 13. Barrabasj Balas erótlen wen ember 12. 5 Primores: Nullus Primipili: 1. Kowachj Janos 6. Jlljes Mathe 12. Albert Andras eztendeje wagjon. Dosa Andras Senior 2. Albert Janos Dosa Thamasnak fl. 3. Gergelj deak 15. Eteden Gal Gjórgj. Demjen Janos 7. Mezeo Janos Dosa Andrase Extranei: 1. Lukachy Peter 7. Fazekas Mihalj 9. Zekelj Mihalj 13. Bernat Mattjas 10. Molnar Marton Pedites pixidarii: 1. 5 Subiugati No. 3. Siklodon Marton Ferencznek reitek haza wagjon. Sinka Balint 10. Gal Gjórgj Nótelen 15. ez is az szerent fl. Lenart Marton Sinka Balinte Avitici: 1. hogj buzaert. Sinka Janos 11. Peter Molnar 7. 3 Jnquilini Comitatenses No. 20 Avitici No. Farkas Janos 5. Farkas Jstuan oltalomert Farkaslaki Andrasnak attak magokat 8. Subiugati: 1. Albert Balas es 6. maga budosik 2. Albert Pal Dosa Andrase 2. Molnar Andras 14. 9. Kis Abodi Janos 6. Meszaros Gjórgj 6. Zasz Gjorgj Harinnaj 259 . Kis Molnar Andras 2. Zekelj Peter 9. 1 Libertini: 1. Jmreh Kowachj 8. Kamuti Janos. Zasz Marton 3. 3 e telen 4. Ban Andras 5. Farkaslaki Andras 8. 2. Barrabas Thamas 8. Antalfi Mihalj Dosa Andrasnak fl. Nagj Marton 12. Dosa Mihalj 3. Zasz Jstuan a fia 4. Kis Dosa Andras 9. Kochýs Jstuan 3. Sighmond Pal 5. Abodi Janos 3. Hogja Jmreh. Bernat Mihalj 7. Pap Pal 4. MAKFFALUA Extranei Jobagiones No. Gergelj Varga Zylagý 2. Zanto Gjórgj 2. Fazekas Ferencz 10. Andras Kowachj beteges wen ember Jobagiones Confiscati: 1. Demjen Mihalý 3 forintba atta magat Farkaslaki Andrasnak 3 eztendeje 3. ugjan ott egj Eotues Janos. Molnar Janos 11. Barrabas Jstuan 6. Fenjes Janos 8. Olah Mathe 5. 15 (51) CON.Jobagiones Confiscati No. Orph. Tórók Jmreh Gjeró Vassarhelj. Gal Mattjas 11. Demjen Peter Dosa Andrasnak 2 forintba wótette Zalogba az hazat. 7. 2. ugjan neki kótte magat Jnquilini Comitatenses: 1. Kadar Mattjas Dosa Andrase Chjokfalvan mondnak fel penz chýnalot. Balas Marton Nótelen 14. Stephani Abodi N. Ban Gjórgj 4. Kowachj Mathe igen bena ember 4.

Abodi Gergelj Nótelen 13. Horuat Andras 6. Mihalj Mathe Z. Haromszeki Peter 19. Dalý Gjórgj 7. Tavaszi Marton Sas Wari 10. Thomas Sebe Pedites pixidarii: 1. Bórbala Sebestýen 15. Barrabassý Ferencz 13. non comparationem conwincaltak . Zabo Balas 11. Bartalius Leorincz 6. Vekas Gjórgj kuldus 11. Jspan Janos ninchj haza 14. Meszaros Marton 16. SO VARAGGIA Primores: Nullus Primipili: 1. Molnar Gjórgj 13. Magjarossi Pal 4. Petri Mihalj. Olah Demeter Haromszekj 6. Toth Jmreh Nótelen 12. Mihalý Janos szegenj. No. 14 No. Marton Pal Summa: Primipili Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Avitici Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses No. Sipos Mihalý egj tehenert. Jstvan Varga 11. Kovachj Gaspar 16. Zeochj Marton 5. No. Haromszeki Mathe 18. 2 2 2 9 No. Mihalj Varga Bezterczej 14. 20 No. Sebe Gjórgj Nótelen 10. Sebe Gergelj 2. Zentes Balas Haromszekj 12. Dienesi Janos Abodi 3. Lukachj Andras 14. Nagj Mattias 5. Býro Peter 3. A. Zekelj Balint Haromszekj 8. A. 4 3. Chjerjes Janos Jobagiones Subiugati: 1. Orph. Orph. Adam Varga Zasz Somogjomý 15. 12 No. Gergelj Varga. A. No. Tucz Gergelj 260 3. 7 2.9. Benedek Kovachj Haromszekj 17. 2. Bitan Jakab Haromszekj 9. Magjarossi Gergelj 3. chjak most. Abodi Mihok 8. 2 Libertini: 1. Zep Jstuan 2. Dalljaj Jstuan 2. Biro Peternek 5. More Mihalý latorsagaert atta magat. Santa Janos 5. Tucz Mihalj 4. Bitingh Marton 12. No. Fazekas Gaspar Mogjorossj 20. Vajaj Janos Deaknak oltalomert atta magat. Thot Janos 8. Olah Miklos Jnquilini Siculicales: 1. Magjarossi Mateh pp. Simonj 5. Nagj Marton Haromszekj 7. Molnar Gjórgj Chjokfalvj 15. Bordossý Peter 9. Nagj Mihaly 4. buzaert atta tawalj Botos Galnak magat 6. 1 No. 16 (52) CON. Fazekas Andras 10. Varos Janos 7. Peter Janos Abodi 2. ugjan nekj 4. 15 No. Paraidi Jstuan egj kaszaert ugjan nekj. Chjerjes Mattjas Nótelen 16. Biro Jstuan 4.

Retý Balas 4. Orban Janos 14. az is neki ugjan ugj. Zep Jstuane. 2. 6 Jnquilini Siculicales: 1. az is ugj. Kouachj Jstuan 7. 2 No. Kis Meodi Balas oltalomert atta Lazar Janosnak magat 10. 4. Vass Leorincz Kornis Ferencznek atta magat sponte. chjak oltalomert 13. Varga Janos. 8 No. A.24 forinton. oltalomert. Biro Jstuan Nagj Sinki. A. 5 Orphani Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Auitici Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses No. Bala Gjórgj 12. Zentelki (!) Mathe Jnquilini Comitatenses: 1. Orban Miklos 261 . Janos deak Job. Ozdi Gjórgjnek. Pato Menjhartnak. Vajaj Janos deak job. 7 12. Vekas Peter semmiben. 6 2. Dosa Janos 9. Sipos Janos 4. Bosi Balas Libertini: 1. Kovachj Mihalý. 10 3. Domokos Balint 3. Bosi Mihalj. Egri Mihalj Judex Jobagiones Subiugati: 1. Gaspar Andras. 16 No. Primipili: 1. Mattjus Balas 8. Fekete Ferencz. Sipos Gjórgj. wagjon eztendeje 9. A. 2 No. Deak Balint 2. Varga Ferencz Deuaj 2. BOS 3. 3. Madaras Janos 3. Gergeljfi Jstuan 11. Jnquilini Siculicales: 1. ugjan Lazar Janosnak. 1 No. 7 No. 5 11. Thot Thamas. waltotta megh Botos Gal 7. 3 No. KÝBED Primores: Nullus Primipili: 1. Zasz Jakab Kismódi. Gjenge Sandor Haromszekiek Summa [possessionum So Varaggia et Bos]: Primipili No. ugjan neki. s abba keotte magat Teokes Andrasnak 8. 7. Dosa Thamas 2. Retý Boldisar 5. ugjan ugj. A. 4 No. Nagj Sebestjen 6. Olah Gergelj Servitores: Jobban Peter Gergelj Varga szolgaja. Bartalius Jmreh 2. ugjan ugj. A. Auitici: 1. Annj 7 Jobagiones Confiscati: 1. Zep Jstuan. Bandi Mihalj 3. Bordossý Mihalý eorókseget waltotta megh fl. Meggjes Mihalý Extranei: 1. Dosa Janos Major gutta útótt 10. 14 No. 2. Olah Janos. 2 (53) CON. Nagj Balint 13. Vas Gjorgj 5. Bosi Pal oltalomert Pato Menjhartnak. Pal Varga. Meggjes Peter 2.

Orph. Simonffi Gjórgj 4. Ferenczi Janos 6. Kornis Ferencz Job. Nagj Balint 6. Kuron Thamas 3. Salat Balint 5. Mathiae Sepreódi No. Janosi Jstuan 7. Fodor Antal njomorult wen ember Jobagiones Auitici: 1. Fodor Mattjas 4. Súuúlttjus Pal Dosa Thamas Jobb. Kadar Fabjan 10. 3. Kiralj Jstuan Libertini: 1. Nagj Fabjan 9. Petri Orban 31. 5. Haromszeki Jakab 2. Zasz Peter Zent Jvaný 2. Gjorgjfi Janos.15. Ferenczi Boldisar 5. A. Ferenczi Demeter 4. 7. Varga Mattjas 2. Zilahi Andras 262 . Miklossý Andras 18. de eadem. Madaras Mihalj 16. Simon Peter 2. Suwultjús Janos. Nagj Barrabas 6. Janos Kowachj 2. Olah Laszlo Fogarasfeoldiek 4. Annus 1 Extranei: 1. Kerekes Andras 3. Leorinczj Balas 19. Hoszu Mathe Fogarasfeoldi Primipili: 1. Madaras Thamas 4. Peter Mattjas 7. Galambaz Janos Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Madaras Jstuan 4. Varga Andras. Peterfi Janos 17. Orph. Zilahý Janos 14. Thomae Sofalvi Pedites pixidarii: 1. Kis Orban Janos 20. Olah Miklos. Nagj Janos 6. Syluester Peter 26. Janossi Mihalý Libertini: 1. Laszlo Andras 24. Barta Simon 5. Subiugati: 1. Orph. Kathona Janos 3. Varga Lukachj. Baksa Marton Haromszeki 2. Leorinczi Mihalj 22. Ferenczi Janos 12. Sighmond Jstuan 16. Bordossi Miklos 28. Jakab Peter 8. Peter Gjórgj Jnquilini Siculicales: 1. Kerekes Thamas 13. 4. Jstuanfi Pal 25. Leorinczi Boldisar 23. Gjórgjfi Jstuan 8. Simonffi Peter 3. 3. Chjuchý Mihalj. 2 30. nem regen 2. Retý Pal Bereczki Mathehoz keotte magat sponte. Varga Mattjas. Thamassi Peter 2. Horwat Mihalj 15. Jnquilini Siculicales: 1. Barla Janos Kornis Ferencz Job. Kis Pal 5. Lowas Gergelj 3. Sepreodi Demeter 29. Thamassi Gergelj 3. Suwulttjús Lukaczj. ABOD 3. 8. 15 Pedites pixidarii: 1. Biro Andras 21. 2. Dosa Mihalj 27. Kalmar Jstuan Jnquilini Comitatenses: 1. Dienes Miklos Dosa Thamasnak keottek magokat szabad akarattjok szerent. Pal Jstuan 11. Orban Gjorgj 2. Hegedus Gjorgj Arwaj. 6. Pal Andras.

Keouesdi Mihalj 6. Nagj Gergelj Primores: Nullus Primipili: 1. Bodoný Jmreh. Malomfalvi Nagj Janos ket felessege wolt. 3. Nagj Balint 12. Baboczi Mateh Fejerdi 2. Molnar Ferencz megh eget. 11 [12] Libertini No. ugj atta Kornis Ferencznek magat. Faluuighi Gjorgj 2. Benedekfi Gaspar 5. Jnquilini Comitatenses No. azert teotte Job. 39 Pedites Pixidarii No. hogj oltalmazza Jnquilini Siculicales: 1. Huszar Andras 8. No. 2.2. Ferenczi Gjórgj 2. Zanto Jstuan 3. HAUAD Jobagiones Avitici No. 2. Nagj Jmreh 3. Veres Jstuan 2. Osvalt Thamas 3. Kis Gjórgj Libertini: 1. Kiljen Andras 5. Tanczos Andras bena 14. Faluuighi Gergelj 2. 8 3 1 6 Primores: Nullus Primipili: 1. Benkeo Mihalj 4. Bodoný Jstuan 4. 1 Pedites pixidarii: 1. Kovachj Balas 15. Varga Thamas 6. Hadnagj Gjórgj 4. Benedekfi Janos 7. Bodoný Janos 12 1/2 forinton maraztotta Gaspar Janos. Balassi Jstuan 4. Kis Mihalj. Petri Varga. Orph. CHIOKFFALUA 3. Farczit Mihalj Jobagiones Confiscati: 1. Orph. Bodoný Andras 5. Gjórgj Kowachj 13. no. 2 263 . Kovachj Mihalj 16. Faluuighi Laszlo 3. Rafaj Gaspar 6. Olah Lazar fogarasfeoldi Summa [possessionum Kybed et Abod]: Primipili No. 20 Jnquilini Siculicales No. Extranei No. Zekelj Andras 4. Zekelj Gaspar 7. Lucae Farkas. Nagj Gergelj Palfalvi Jnquilini Comitatenses: 1. Bodoný Gjórgj 2. Nagj Jstuan Dako Janosse Subiugati: 1. Haromszeki Thamas 3. Chyszer Ferencz Pedites pixidarii: 1. Benedek Pal 5. Subiugati No. azert atta Kornis Ferencznek magat CON. Biro Balint 9. 5 (54) CON. Balint Mihalj 10. Kamunczi Andras 11. Zekelj Mihalj 2. Sepsi Ferencz 7.

1 264 . keotóttek magokat 8. Molnar Gjórgj szúk ideon atta uolt magat Dosa Andrasnak. Laszlo Ambrus 3. Varga Janos. Lenart Antal 3. Nagj Janos. 2. 7. Kiljen Andras Nótelen Jobagiones Confiscati: 1. Paztor Jstuan. Zasz Jstuan nincz eztendeje. Zasz Gjórgj Daljaj 4. semmit nem adott nekik Kornis Ferencz CON. Chiokffalua et Attosffalua]: Primipili Orphani No. fl. 5. Rafaj Marton 3. Kis Jstuan Annj 2. 3. Simon Janos 2. Bako Albert is oda walo Subiugati: 1. Benedekfi Gaspare 2. 2. Gaspar Janosse Auitici: 1. Andreae Nemes. Vyffalvý Gjórgj 3. Olah Miklos 2. az is eoue 3. Kedei Gjorgj negj eztendeje. Nagj Janos 16. 2. Rafaj Andras nem jarhat 5. Nagj Laszlo ez is akkor. Olah Radulj 5. Chykysz Janos 10. Faluveghi Andras 17. Gal Janos ugjan akkor. Mihaljfi Jstuan. Njegre Peter 10. Faluuighi Laszlonak fl. 4. Huszar Gergelj 8. Faluuighi Mihalj 11. Magjarorszagi Janos Kornis Ferencze (55) V[ram]. Boer Ambrus Vyfalvi 2. Zabo Albert 2. Dobo Ferencz Haromszeki 5. Kiljen Mihalj 5. Nagj Mathe 6. Demeter Peter 6. Njegre Mihalj. Mihaljfi Janos Gaspar Janos Job. Varadi Jstuan 7. Vas Mihalj Nótelen 15. ATTOSFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. 3. Huszar Gjórgj Nótelen 13. Chykisz Thamas. 6. Osvalt Jstuan Summa [possessionum Hauad. Sas Gergelj Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Faluuighi Jstuan 12. Jnquilini Siculicales: 1. Olah Janos 4. 10 Jnquilini Comitatenses: 1. Sebe Peter31 14. Kiljen Marton 4. Balint Varga. No. Jakabfi Janos. 4. 11 No. Zasz Andras Jobagiones Subiugati: 1. Zasz Gaspar 2. Ezek sponte. Balogh Gjorgj Mezeosseghi 3. 4. Kowachj Mihalj 7.17. Orph. Palffalui Marton 2. Zasz Jstuan 8. Kovachj Janos chjak most. Zekelj Janos. Rab Mihalj 9. Santa Janos 6. Kiljen Thamas 18. Zilagý Jstuan 3. 4. 3. Markus Janos 9. 1 Libertini: 1. Hideghkuti Gjórgj Jobagiones Confiscati: 1. Poson Balas ugjan akkor. Vyffalvý Mathe 4. Rafaj Gaspar 4. Kis Demeter Libertini: 1. 5 Annus 1. Chjender Mihalj. Sipos Mihalj. 5.

Leorinczi Pal 4. Erdó Boldisar A. 14. 4 No. ezt is Jobbagja teotte Jobagiones Confiscati: 1. Vajaj Janosnak atta magat nem regen 10. Zagori Zasz Jakab 3. 3. Kakuchj Peter. Abodi Gergelj 2. Sipos Peter Barto Peterneje Jnquilini Comitatenses: 1. Kis Janos Gaspar Janose 4. idejeben vóttek buzat es penzt Gaspar Janostol 15. Zasz Miklos Seljei. Lukachj Gjórgj is az szerent 19. Dobos Janos Kovachj Mathenak oltalomert 11. Kovachj Mathenak az apja witkejert. 2. Kowachj Peter. Varga Peter Abodi 2. Kendei Mathe segetsegért es oltalomert Dersi Janosnak 18. 4 7. Ennek az felessege kurwa wolt. Abodi Leorincz Arvaja Libertini debiles: 1. Kovachj Domokosne eorógh fiaval atta magat arataskor Dersi Janosnak oltalomert 3. 1. 10 Jobagiones Confiscati Subiugati Auitici Jnquilini Comitatenses No. Gaspar Peter. Varga Jstuan szegenj wolt. 17. Leorinczi Mathe Gaspar Janosnak oltalomert attak magokat 6. Ban Jstuan 265 . Zasz Janos Nadassj Jnquilini Siculicales: 1. Haidu Gergelj megh Bochjkaj J. Damokos Jstuan Dersi Janosnak keotte magat fl. 1. 3. 4. s ugj teotte Job. Syghmond Thamas egj saitott lopott volt az felessege apja hazanal. wen emberek. Gergelj Albert egj hegedúst eolt megh. 16. 5. Haidu Andras. ugj atta magat Gaspar Janosnak 9. Jobagiones Subiugati: 1. 3 No. Pallffi Ferenczne fiastol Gaspar Janosnak chjak oltalomert 20. Kis Balint Gjórgj. magat 8. Kowachj Mathenak oltalomert A. 22 No. Nagj Albert Mezóssegi 2. 12 No. 2. 28 No. Haidu Pal. 12 No. Dosa Peter. 16 (56) CON.Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales No. ZOUATA Primores: Nullus Primipili: 1. 5 12. Varga Janos 3. mankon Jarnak. Kiralj Dienes. Chjont Mihalý Vajaj Janos deaktol turot lopot wolt. Gjórgj Kowachj A. Thot Demeter. Mathe Varga oltalomert Dersi Janosnak 13. s abba atta magat Gaspar Janosnak 2. Olah Janos fejeregjhazi 4.

Zasz Jstuan Magjarorszaghi. Thot Mihalj 25. Antal32 Simon 26. Zalma Gergelj Marus Vyvari. Kosa Marton 14. Kornis Ferencznek atta magat 3. ugj leott Jobbagjaua 7. az is oda walo. 10. Antal Jstuan. Zasz Ferencz. azutan ugj attak magokat neki. Bodo Peter Extranei: 1. Zabo Andras Auitici: 1. Mihalj Mester 2. 7. 3. Subiugati: 1. Sebe Marton 3. Dako Mihalj 2. Sipos Gergelj 27. Krakko Mihalj Bunj 21. Boka Gjórgj. Nagj Sebe Marton buzat lopott volt. 9. Nagj Jstuan Jobagiones Confiscati: 1. 5. Bernat Gjorgj 5. Kis Rab Balas 2. 3. Nagj Peter 3. ERDEO ZENT GIORGY Primores: 1. Gagý Andras (57) 7. 12. Teorók Peter Zent Palý 2. Nagj Ferencz Palossi 15. Poson Marton 13. Kutj Janos 19. Zabo Janos 10. Fodor Jstuan. Antal Simon Longodariak 11. 9. 10. 4. Sepsi Thamas Libertini: 1. Gal Thamas Zent Gjorgj 2. 13. Geljert Andras Magjar Sakodi 20. Bernat Gjorgj oltalomert. 5. 266 Kornis Ferencz V[ram] Job. Major Miklos Solmosi 24. Sebe Dauid Annj 2 sponte obligalta magat 2. Chyki Janos. Nagj Boldisar 11. Bernat Ferencz oltalomert. Duma Peter . Kochýs Gjeorgjeot aval ieztette. Nagj Janos Pedites pixidarii: 1. 8. Abodi Mihalyt eróvel.CON. Piroska Janos. Olah Kerestelj 23. Fodor Gergelj. Bichagh Gjorgj 6. Balas Marton 8. Sos Balas 4. ezek egj farkast foghtak wolt. Hegý Jstuan 17. 11. Mathe Kowachj oltalomert attak magokat Kornis Ferencz V[ramnak] Jnquilini Siculicales: 1. Santa Jstuan Magjarorszaghi. Chjokfalvi Faluuighi Laszlo eouenek monta. de eadem 16. 4. Musnaj Jstuan. Olah Des 22. Hegy Marton Makfalvi Jnquilini Comitatenses: 1. teoruenkezet vele es Jobbagja teuen. 6. A. kiert Kornis Ferencz pórleotte ókót. Nagj Mihalj Palossi 12. Felszeghi Gergelj. Sipos Mihalj valami penzre talalt uolt az Erdeon. Kornis Ferencz Primipili: 1. 2. Nagj Pal. 3 6. 4. Molnar Janos verekedet. 8. Bika Miklos. Kis Rab Balas 18. hogj ki hanja az hazbol. Chjebe Mihalj 9. Gjepessi Andrast is eróvel teotte Job. Zeochj Janos. Kathona Jstuan. Kompot Ambrus 3.

Mihalj Peter 7. 4 No. Gal Thamas. Gaspar Thamas 11. ZENT JSTUAN Primores: Nullus Primipili: 1. Gaspar Gjórgj 9. Finta Gjorgj 2. Orph.]. Vas Peter Libertini: 1. 32 (58) CON. Nemes Janos Benedekffi Gaspare Subiugati: 1. Czúuek Balint 10. Casparis Chyszer No. Chyszir Mihalj 5. 4. 5. Jstuan Czigan Primores: Gaspar Leorincz Primipili: 1. Zasz Gergelj Arvaj Libertini: 1. 33 No. Kis Balint Nótelenek Jobagiones Confiscati: 1. ZENT SIMON 32. Gal Pal 3. Molnar Jstuan 3. Horuat Gaspar 2. Chjender Jstuan. Primores Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati Avitici Extranei Jnquilini Comitatenses No. Boldisar Gaspar Summa utriusque paginae [56–57. 13 No. Olah Balint Sardi Jnquilini Siculicales: 1. Barla Andras hus hagjo kedden Benedekffi Andrastol eot forintot wot fel magara Jnquilini Siculicales: 1. Osualt Miklos egj hete hogj Dosa Thamasnak atta magat 2. Kiljen Jstuan 4. 4 No. Kis Marton 4. 6 No. 3 Pedites pixidarii: 1. Kiljen Lukachj 3. 7 No.28. Kozta Jstuan 29. Nemes Gjórgj 2. Laszlo Andras 5. 2 No. Nemes Andras 6. Kiljen Demeter 6. Vas Janos 2. Chyszir Jstuan 6. Gergelj Jstuan 12. Kis Andras Pedites pixidarii: 1. Kis Balint 5. 2. Kiljen Laszlo 2. Karachjon Czigan CON. Kozta Andras 30. Andras Czigan 31. Nemes Janos 4. Kis Peter szolgal Jnquilini Comitatenses: 1. Chjender Janos 2. Mihalj Marton 8. Sarfalvi Olah Janos 267 . Nemes Jstuan. Mihalj Kouachj 3. Vas Gjorgj 2. 3 No. 5 No. Haromszeki Gaspar Jnquilini Comitatenses: 1. 15 No.

Teokes Mihalnak atta magat oltalomert 2. 5 No. Balogh Jstuan Bodokj. de semmit megh nem bizonythattak rea. Fodor Gjórgj. Zengjel Ferencz 4. 2 Jobagiones Confiscati Subiugati Extranei Auitici Jnquilini Comitatenses No.CON. Zekelj Janos Ból[keni]. valami eokrókót is veztett uolt. Beo et Demeterffalua]: Primores Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales No. ZENT JMREH Primores: Nullus Primipili: 1. Ferencz Mihalj Rakosi CON. 120 forintert veotte megh Mosa Janos Barbeli Christoptol 3. 11 No. Moha Janos 2. Mikhazi Jstuan 2. Kouachj Peter lo feo hat eztendejegh atta Zengjel Ferencznek magat szegenjsege miat. 5 (59) CON. Extranei: 1. 3 No. Olasz Gergelj Enjedi. ereovel teotte Zengjel Ferencz Jobb. Kelemen Mihalj Jobagiones Subiugati: 1. Gyrgjai Gjórgj. Forika Miklos. Rakossi Zekelj Demetert. DEMETERFFALUA Primores: 1. Nagj Leorincz Mogjoroi. Gereb Boldisar 3. No. Erre keoltóttek volt walami latorsagot. Fekete Menjhart Jobagiones Avitici: 1. Orban Miklos 5. Rakossi Peter Mosa Janosse 2. eróvel eskette megh Mosa J[anos] 4. Teokós Mihalj 3. Zalanczi Gabore 5. az fiat is azza teotte 3. Ennek az apja Jobbagja wolt Teokes Mihalynak. Jnquilini Comitatenses: 1. No. 6 No. Tompaj Mathe Job. Fitori Peter Rakosi 2. Tompaj Mathe 2. BEO Primores: Nullus Primipili: 1. Dosa Gergelj 268 . azutan Donatiot extrahalt rea Jnquilini Comitatenses: 1. hogj abbol gongjat visellje 4. No. Sipos Peter Summa [possessionum Zent Jstuan. Killjen Thamas negj forintot adot neki. 2 6 5 1 No. Magjar Balas 2.

Meggjes Mihalj 5. Nagj Demeter 4. Bodor Jstuan 2. Balogh Pal 7. Nagj Janos Jobagiones Subiugati: 1. Santa Jstuan kuldus 10. Bodor Pal Pedites pixidarii: 1. Dosa Mihalj 14. Vaida Mihalj 6. Kis Peter 4. Poson Marton 8. 2 269 . Bartos Menjhart igen kuldus 3. Sikesd Gergelj 13. Kis Marton ⎫ 15. Poson Janos Jnquilini Comitatenses: 1. Zabo Janos szegenj 8. Zabo Ferencz 7. Kezdi Peter 3. Meggjes Thamas 5. Jakab Ferencz 5. Kukollja Marton 6. Adamossy Mihalynak CON. Jnquilini Comitatenses: 1. Thamasi Janos 4. Drabant Mihalj igen szegenj Libertini: 1. Nagj Miklos 8. Benedekfi Gergelj 7. Veres Janos 7. Meggjes Miklos 12. Magjorossi Mate Jnquilini Siculicales: 1. Paztor Jstuan 6. Zasz Gjórgj CON. Orph. KARACHIONFFALUA Kis Georgenbe az szúk ideon fl. Benedicti Zabo Libertini: 1. Ambrus Gergelj 6. Nagj Jstuan. Vaida Balas ⎬ orphanj ⎭ Pedites pixidarii: 1. CHÝBAFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Nagj Demeter 3. Nagj Barrabas debilis 2. Georgý Chiki No. Nagj Gergelj 2. Balogh Demeter 11. Poson Ambrus 10. Gjórgjfi Janos 5. Zasz Antal 2. Vigh Lukachj Pedites pixidarii: 1. Veres Mattjas Keohalmj 2. Poson Jstuan 11. Orph. Sikesd Jstuan 9. Jakab Janos 9. 16 vótette magat zalagba.3. Lengjel Mihalj Tordaj Primores: Nullus Primipili: 1. Jakab Demeter 3. Vaida Janos 2. Gjórgjfi Jakab 4. Chyki Balas 4. Gjórgifi Gergelj 2. Kis Janos 3.

Nagj Jstuan Chieztuej 2. Chjonka Andras Haromszekj 3. Erós Peter Mezósseghi 5.Libertini 1. Kara Gjórgj Almassi Jnquilini Siculicales: 1. Zasz Leorincz Barczaj 3. Gal Janos Haromszekj (60) CON. Nagj Albert Thordaj 2. Josa Mihalj 3. Olah Peter 3. 3 No. Zekelj Gjórgj 5. Kosa Balint ⎫ 2. 23 No. Nagj Andras 6. 8 Primores: Nullus Primipili: 1. Chýbaffalua et Karachionffalua]: Primipili Orphani Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Jnquilini Comitatenses No. Olah Triful Vaida Kutý CON. Lowasz Gjorgj 2. Sos Marton Bernadi 6. Korondi Leorincz 4. sponte obligaltak magokat Adamosi Mihaljnak 3. Chyki Marton Major. 11 No. 3 No. 4 No. CHYEREFFALUA Summa [possessionum Zent Jmreh. Borzassi Janos. Kadar Gjórgj Gjulatelkj 2. Zasz Jstuan Eormenjessj 4. Nagj Gjórgj ⎬ Nótelenek 3. ez is sponte obligalta magat Gerdej Janosnak Extranei: 1. Marton deak Komaromj Jstuan szolgaja 270 . Zakharias Janos Hadrevi 4. Adamossi Mihalje Jnquilini Siculicales: 1. 2. Kadar Gjorgj Gutta utótt Libertini: 1. paraznasagaert keotte magat Vigh Lukachnak ket hete. Kadar Janos Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Chýki Marton nótelen Jobagiones Subiugati: 1. Orphanus Joannis Gjereo Primipili: 1. Farkas Pal Judex Jobagiones Subiugati: 1. 2. Allfeoldi Peter. 16 No. Kosa Peter ⎭ 4. Janossi Andras Rakosj 7. AKOSFFALUA Primores: 1. 2 No. Kadar Mihalj het forintba keotte magat Bodor Jstuannak nem regen Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Jakab. Zabo Janos Keoris Maroskeozj.

2. Nagj Balas. Nagj Gergelj. Nagj Jmreh Haromszekj Summa [possessionum Chýereffalua et Akosffalua]: Primorum Orphanus Primipili No. Thot Balas Aradi. Deak Pal Pedites pixidarii: 1. 5. Kosa Gjórgj 2. Chjonka Jstuan Gernjeszeghi. Veres Janose Jnquilini Comitatenses: 1. 75 vótette magat Zalagba Nagj Mihalýnak Extranei: 1. Veres Balint 12. Fejer Gjórgj Varhelý Jnquilini Siculicales: 1. 1 No. Olah Sandor Gjeró Janosne Aszonjome Subiugati: 1. Sos Boldisar 4. Aranjas Jstuan 8. Fodor Laszlo 7. Gal Andras Nótelen 6. Veres Marton penzen vótt. Gal Marton. 3. 4. 2. Kosa Balint Job. Jakab Varga 3. Nagj Gergelj Haromszekj 3. de eadem 4. Olah Andras. 4. Gal Janos. Heuesi Janos. Nagj Gergelj 15. Erós Janos Frataj. Jsa Andras 2. Jsa Mathe 8. Fejerdi Pal Libertini: 1. Gal Peter 4. 3. Nagj Thamas. Haromszeki Balint 9. 6. Gjeró Janosneje 7. 3. Pap Mathe. 2. Thamassi Janos 14. 4 d. Veres Janos Nótelen 3. Gaspar Janos Job[agja] Confiscati: 1. Demeter Mihalj 3. Devaj Andras ⎬ Nótelenek ⎭ 17. Jnce Janos Haromszekj 8. Nagj Leorincz ⎫ 16. Zilagý Gaspar Hadreui 2. Nagj Marton Vasarhelj. Vassarhelý Janos 7. Tohati Ferencz. Deak Pal 9. Gjeró Janosne Asz[onjome] 5. Teorók Marton. 18 271 . Eorkei Gjórgj.7. Veres Thamas 13. 5. Aranjas Benedek 7. Olah Mathe falu paztori 6. Tanczos Demeter Haromszeki 10. Benchje Peter. 4. Gal Gjórgj. Veres Ambrus 11. Nagj Lukacz Haromszekj 5. Balogh Janos 6. Veres Janos 10. Ferencz Janos Haromszekj 2. Gal Miklos 5. Zasz Jstuan Betfalvj 4. Ezt Jsten neuebe tarttja az falu Jobagiones Auitici: 1. Nagj Mihalj fl.

Bako Jstuane 4. 4 Extranei Confiscati Avitici Jnquilini Comitatenses No. Veres Jstuan 5. Chyllag Gjorgj igen Jstentelen lator ember Primores: Nullus Primipili: 1. Ozdi Gergelje 2. Abod Janos Haromszeki 2. Simonffi Gjórgj 4. Nagj Andras 2. Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Jstvan Sos Jstuant megh wagta wolt. Zeredaj Janosse Jobagiones Confiscati: 1. 14 (61) CON. Nagj Janos Libertini: 1. 2. Kis Gal Janos 3. Botos Mihalj Kun Jstvan Job. Fazekas Peter kert uolt Bereczki Mathetól fl. Jakab Janos Judex 272 Jnquilini Siculicales: 1. 9 No. 3. ZENT LASZLO Primores: Nullus Primipili: 1. 3. Bandi Miklos 10. Gjorgj deak 3. de CON. Sepsi Jmreh. tiz forintba ugjan neki atta magat 4. Kun Demeter Magjarorszaghi 4. Gal Mihalý 2. 7 No. Kouachj Peter Vasas Zent Juanj 2. Barrabasi Peter 12. Fodor Jstuan 6. 6 No. Daika Jstuan Pedites pixidarii: 1. Bokor Janos Fogarasi. ez el mult njaron megh uitte uolt neki. Haromszeki Peter . Orphanj Stephanj Kezdi Jobagiones Extranei: 1. Botos Ferencz. Jakab Janos 3. Kis Jstuan Bonjhaj. 4 No. 4 No.Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati No. Burjan Janchý Jnas 8. Berei Gjorgj Ozdi Gergelj Job. Zekelj Andras Zeký. Zilagý Gaspar 13. Zekelj Gergelj 9. Fodor Miklos Libertini: 1. 11 No. Kochýs Gjórgj egj forintba atta magat Bereczki Mathenak Donati: 1. Nagj Gal Janos penzt ueott Andras deaktol szúk ideon 3. 7 keolchjen. hanem donatiot extrahalt rea 2. Marton Andras 2. Subiugati: 1. Burjan Peter 7. de eadem. Varga Miklos Jnas 11. Siska Gergelj 2. Forraj Mihalj. Zasz Ferencz Túuissi 3. BALINTFFALUA semminlen fel nem vótte.

3. Fekete Peter 11. Ennek is prokatorkodot Ozdi Gjorgj. Zekelj Laszlo. 1 No. hogj az Commissariusok elejebe nem ment uolt. Orbaj Balint 6. eletejigh obstringalta magat.. No. Molnar Mihalj. No. Falukóz Jlljes 3. Fekete Balint 12. 2. Orbaj Jstuan. Fekete Gergelj [Jobagiones] Confiscati: 1. Lukachj Gjorgj Nótelenek mind Libertini: 1. 14 No. 2 No. Olah Miklos fogarasfeoldi Summa [possessionum Zent Laszlo. Benedekfi Albert 3. 4. mind oda valok 273 . Gyrgjaj Miklos 9. 6 (62) CON. Kozma Janos 14. Fekete Pal 6. Boldisar Andras. Nagj Peter 10. Balintffalua et Sepród]: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Confiscati Donati Extranei Subiugati Jnquilini Comitatenses No. Zabo Jstuan Vassarhelý. 5 No. 2. Sighmond Janos 5. GALFFALUA Primores: Orphani Georgý Ozdi Primipili: 1. Ozdi Jstuan 2. 3. Boldisar Jstuan Dako Janosse Jnquilini Comitatenses: 1. Fekete Mihalj 5. Kasa Gjórgj Jobagiones Donati: 1. 5. Zabo Janos 4. Ennek prokatorkodott. Dor Mihalj. Galfi Thamas. Nagj Ambrus 4. Kadar Marton 13. Jllies Mihalj Lazar Janose Confiscati: 1. Annj 4 3. Kasa Pal Nótelen Libertini: 1. 2. Kozma Mihalý Ozdi Gjorgynek sponte obligalta magat 2. hogj le vaghjak erette. Phúlep Janos buzat lopot volt. a miat keotte magat. Zeredaj Mihalj Judex 2. Monjati deak Janos. Torbuz Mattjas 8. 6. Balcz Miklos. No. 6 3 4 4 No. Orbaj Mathe 7. Kathona Gergelj Zasz Phúlpessi 2. ezt ugj teotte Job. SEPRÓD Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: 1. Kadar Gaspar Bako Jstuane Jobagiones Subiugati: 1. Varga Mattjas Zeredaje 2.CON. 4 No. Markodi Andras Pedites pixidarii: 1. aual ieztette.

Olah Karachjon Soljmosi Jnquilini Siculicales: 1. Varga Mihalj Zeký 6. 2 No. Bórós Mihalj[t] Botos Gal eróvel teotte Job. Dauid Janos 4. Haromszeki Jstuan 4. Haromszeki Jstuan 4. Sebestien Mihalj Tanchjak Summa [possessionum Galffalua et Madaras]: Primorum Orphani Primipili Orphani Pedites Pixidarii No. Annj. Panithj Jstuan deak 5. Dauid Peter Libertini: 1. Kottjan Jmreh Haromszekj Jobagiones Subiugati: 1. Palfi Balas ⎫ Nótelenek. Kis Andras 2. Janos biro Bogathj 3. Kouachj Gjórgj Judex 2. Bartalius Mihalj 7. 1 No. Balas Ferencz Haromszeki 5. Annj 4 2. N. 22 No. 6 Jnquilini Comitatenses: 1. Annorum 14. Bereczki Gergelj ⎬ semmijek ⎭ ninchen. Olah Miklos 10. Haromszeki Nagj Jstuan CON. hogj megh nem adhatta. Boer Jstuan Hauaselj 5. Kouachj Mihalj 5. Deak Janos Haromszekj 7. 7. Kis Peter 8. 4 274 . Vicarius Mihalj Haromszekj 6. Barta Gjórgj Haromszeki 2. Vak Janos Chjorda Paztor 3. Thamasi Olah Jakab 7. chjak szinte most 4.Jnquilini Comitatenses: 1. Haromszeki Balint 3. Túuissi Mihalj 3. Nagj Pal gylkossagba esset. Pedites pixidarii: 1. Chysmagia Kozma 8. Gjórgifi Mihalj 4. 9. 24 forintot kert raita. MADARAS Primores: Nullus Primipili: 1. Jnquilini Siculicales: 1. Toborczi Jstuant az Annia oltalomert obligalta Kun Jstuannak. Zasz Marton Luduegi 2. Nagj Marton 9. kiból Zeredaj Janos megh valtotta. de eadem 2. Dekan Gjórgj 4. Keotóles Zeoke Janos 9. Komiatszegi Gjórgj. Magjari Mihalj hadba nem ment uolt. Fogarassi Jstuan 4. Kis Gjórgj 3. Orphanus Vajaj Mihalj. Haromszeki Marton 3. az eokret Botos Gal el haitotta. ugjan abba keoteotte magat neki 3. Biro Gjorgj 8. Bari Mihalj 7. Gaspar Jstuan 6. Peter. Kozak Janos Fejerdi 5. Veres Peter Kekessj 6. Palfi Gjorgj 2. Veres Janos 6.

Simon Janos Nótelenek Jobagiones Confiscati et Donati: 1. 15 No. Sos Jstuan 2. Zouati Sebestien 2. Jakab Simon 2. Peteo Mihali Z. Miklosi 7. 2. Gal Gjórgj 3. Nagj Peter 2. Peteó Jlljes Jnas 7. Hidegkuti Balint 8. MONJAT Primores: Nullus Primipili: 1. Domokos Janos mindenik szasz-szasz forintba keotte magat Bako Jstwannak az feljel megh irt dologert 6. 7. 50 keotótte magat Ozdi Gergeljnek 7. ZENT GERICZE Jnquilini Comitatenses: 1. 4. 24 Jnquilini Siculicales: 1. Leokóssi Janos 9. Barta Gergelj. 10. Gal Janos 5. Njesseo Janos. Chyki Janos. 2. Orph. Zeoke Mattjas Nótelenek Jobagiones Subiugati: 1. Rigo Jstuan 6. 3. 17 (63) CON. Balogh Gjórgj. Annorum 14 Pedites pixidarii: 1. 4. Pattkos Jstuan Libertini: 1. Hidegkuti Gjórgj 10. Balogh Janos Boros Jmreh halalaert Ozdi Gergeljnek keotótte magat 2. Marton Lukachj. Zabo Jakab 11. Domokos Mihalj 5. 8. 2. Gegesi Balas ugjan azert Bako Jstuannak atta magat 275 . Egjed Boldisar. Kochys Mihalý Ozdi Gyórgjne Aszonjome Subiugati: Nagj Janos el zalogositotta magat Sos Jstuannak fl.Libertini Jnquilini Siculicales No. 5. Chyki Andras. Olah Miklos Chjergedi Primores: Nullus Primipili: 1. 4. Zeochj Mathe Pedites pixidarii: 1. Gal Jstuan 4. Nagj Gjórgj ezen valo dologert fl. Hidegkuti Demeter 7. Zabo Andras. Rigo Janos. mind Barotiak 6. Deak Jstuan. Varga Marton 3. Balas Janos. 5. Nagj Thamas. Boros Mihalj 4. 11 Jobagiones Subiugati Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Sofalui Mihalj 3. Matthiae Dosa. Antos Mihalj. Olah Thamas Soljmosj 8. 6. 2 No. Laszlo Thamas 8. Nagj Ferencz 6. 5. Gal Marton Nobilis CON. Nagj Demeter ugjan azon dologert 80 forintot kert Vajaj Janos deaktol. 10 No. Njesseo Peter. Zekelj Jakab. Zeoke Peter. 3. Nagj Peter Nótelen 9. aval menekedet meg az halaltol 3.

Gjalaj Mihalj 11. Gazda Thamas 6. Varga Jstuan Haromszeki 4. Kerekes Marton Eormenjesi 12. 13 No. (!) Kathona Janos. Zanto Andras Haromszekj 6. Bernat Mihaly ezt is penzen wótte Vajaj Janos 5. Kesereo Gjórgj 5. More Gjórgj. Horwat Mattjast is ugjan Jnquilini Comitatenses: 1. Kis Gal Janos paraznasagaert Bako Jstuannak 9. Chjonka Gjórgj harom eztendeje hogj el atta magat. 3. Betthlen Farkas Vram atta oda 12. Bandi Andras 2. Peteo Laszlo Haromszeki (64) CON. 10 No. Balassi Peter ugjan neki sponte. More Thamas Jobagiones Subiugati: 1. 8 No. Ennek az Apja egj 276 . Nagj Jstuan Zinjej 2. oltalomert attak magokat 8. Ferenczi Mihalj 3. 23 Primores: Komaromi Jstuan Primipili: 1. Zasz Gjórgj Magjarosi 5. Molnar Mattjas Zekj 10. 3. Gal Thamas. Domokos Gjórgj. 4. Ennek ket felessege wagjon. More Gergelj Libertini: 1. ezek az elmult eztendóbe estek 10. Zasz Thamas Bezterczej 13. Drabantok voltak. sponte 2. 3 No. 6. Chjakan Marton 9. Laszlaj 15. Zilagý Janos Haromszekj 7. azert atta el magat 9. Olah Janos Z. Ezt az akaztofatol waltotta megh Andras deak regen Extranei: 1. More Boldisar. 7. Olah Jstuan 14. Daika Thamas 8. Bondi Janos. 10. uno eademque tempore. Njeseo Mihalj Barotj 7. 5 No. 5. 2. Nagj Menjhart 3.8. Sighmond Gjorgj. 11 No. Kathona Mihalj 2. Kathona Janos 4. Chjakan Jakab Bitaj 8. 10 No. Bandi Janos. Sipos Mihalj Viszoljaj 3. Bandi Mihalj Pedites pixidarii: 1. Borso Andras. Bedeo Mihalj. Olah Janos fogarasfeoldi Jnquilini Siculicales: 1. ZENT BENEDEK 3. Sighmond Mihalj. Bondi Mattjas. Leorinczi Peter Summa [possessionum Monjat et Zent Gericze]: Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati et Donati Extranei Jnquilini Comitatenses No. Ferenczi Janos. Kis Andras megh vótte eokót az Vroktol Bako Jstuan 4. 1 No. oltalomert. Varga Peter Viszoljaj 4. Nagj Mattjas 2.

Wadnak Arvaj 13. Kis Jstvan Aranjas Szekj Jnquilini Comitatenses: 1. Az Apja paraznassagba esset wolt. Kis Georgenj Mihalj 3. Varga Janos Aranjas feoldi 5. Vas Lukachj 4. Bancza Gjórgj 3. Kovachj Janos 4. 4. harom forintert keotótte uolt magat neki. 6. Zasz Thamas Buzdi 5. Kochýs Gjorgj 3. Nagj Georgenj Mihalj 2. Zasz Thamas Keresdi. Orph. Janosi Mihalj 5. az fia oztan ugj leott Jobbagj. Adamossi Balint 6. Ezek mind Komaromi Jstvanhoz tartnak. Laurentý Janosi No. Adamossý Janos 2. Negj Olah nem constal nevek 10. Bandi Jstuan. Adamossy Gaspar 5. 1 Libertini: 1. Zasz Andras Sardi 4. Olah Laszlo Chjorda Paztor Servitores: 1. Nagj Gergelj Zinjei. Phúlpessi Thamas. Adamossi Jstuan 12. Nagj Olah Janos 6. Kovachj Gjórgj ninchen haza. 8. Mathe deak 8. Adamossi Mihalj 8. KIS GEORGENÝ Jnquilini Comitatenses: 1. Borso Janos. Zabo Mihalj Adamossi. Markus Janos Haromszeki 4. Georgenj Ferenczet az tatarok wittek el. Hattszeghi Miklos. Nagj Jlljes Zýnjei. Súkósd Gjórgj 7. Zeles Andras Adamosi 7. Jmrehi. Barta Thamas 6. Zasz Lukachj Adamossi 9. 2.embert útótt wolt aggjon. Jmmar az fiat is azert teotte Jobbagja 13. Zasz Leorincz Kis Zeolóssi. Markus Balint 3. Mind Komaromi Jstuan Jobbagy Jnquilini Siculicales: 1. 5. Súkósd Miklos 10. Zitas Mihalj haromszekj CON. Zep Jstuan Haromszekj 2. Haromszeki Jakab 7. 7. Olah Mihalj 277 . Haromszeki Leorincz 9. Janos Chigan Eos Primores: Nullus Primipili: 1. 9. Adamossý Miklos 4. Kis Súkósd Gjórgj ninchen haza Jnquilini Siculicales: 1. rab is wolt Brassoba Pedites pixidarii: 1. Zasz Mihalj. Zeochj Janos Zent Laszloi 2. 3. ez is eowe Extranei: 1. Chyki Janos Haromszekj 3. Nagj Gaspar 2. Georgý Janossi 14. Janos Mester 5. Jnce Janos 11. Fel Vinczi Mihalj 8. Varga Balint Z. Súkósd Mihalj 9. Orph. Farkas Janos Vdvarhelj 6. megh irt mod szerent Confiscati: 1.

Kis Janossi Gjórgj 4. 5 No. Zabo Jstuan 3. Orphanj Petri Sipos N. Nagj Marton 5. 11 (65) CON. 1 12. Ban Janos Jnas 13. Rouaj Janos 2. 2. Veres Ambrus 2. Miklossý 2. 6 No. Bolgar Jstuan Buzasbochjardi 5. Zentes Peter 4. Orph. Petar Mihalj 7. Túuissi Mihalj Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Gergelj Haromszekj 5. Orph. Ganga Janos 2. Joannis Nagj N. Fejer Gergelj 10. Kiralj Thamas 4. Vago Mihalj 5. 1 No. Nagj Gaspar Haromszekj 3. Farago Marton bena ember 6.Summa [possessionum Zent Benedek et Kis Georgený]: Primores Primipili Orphani No. Orph. 1 No. Gregorij Jnce Libertini: 1. Kovachj Leorincz Demjenhazi 4. 2 Pedites Pixidarii Orphani Libertini Jnquilini Siculicales No. Laszlo Janos 3. Miklos deak Nótelen Pedites pixidarii: 1. Zekelj Laszlo Koppanj 4. Kovachj Andras Vassarhelý 8. Joannis Apa n. FOLÝFFALUA Primores: Nullus Primipili: 1. Kovachj Balas 5. Jako Marton 4. Kis Jnce Ferencz 8. Bott Jstuan Judex 2. Sebestien Gergelj Haromszekj 6. Kochys Ambrus Naznanfalvj 10. Olah Peter 6. Gergelj Varga Kerezturj 2. 1 278 Pedites pixidarii: 1. Apa Janos 3. Stephani Fejer N. Sido Gjórgj Z. Peter Andras Haromszekj 9. 9 No. 1 . Jnce Gjórgj No. Nemes Gergelj 4. 1 No. 15 No. Nagj Gjorgj Jnquilini Siculicales: 1. Zasz Gjórgj 9. Olah Janos Ebesfalvj CON. 1 11. Bako Marton 6. 5 No. Janossý Jstuan 6. Zekelj Miklos szegenjek 3. Ban Balint 5. Ban Peter 4. Nagj Ferencz 3. 1 Libertini: 1. Sebestyen Miklos Haromszeki 7. Ban Pal 5. SOMOSD Primores: Nullus Primipili: 1. Orph. Korodi Janos 6. Orph. Kerestelj Miklos 5. Janossý Balint 7. Bott Mihalj kuldus ember 6. Nagj Janossi Peter 2. 10 Jobagiones Subiugati Extranei Confiscati Servitores Jnquilini Comitatenses No. Vass Jakab 3. Koppaný Gergelj 3. Zekelj Gaspar. 13 No.

Nagj Miklos Pokaj Gjórgjnek atta magat Anno elapso. Mohachý Janos Pedites pixidarii: 1. Zakachj Jstuan. Gjóngjós Janos Arapatakj. 5 No. 6. Biro Jstuan 3. Olah Tanko 7. 1 No. 3 No. 7. 16 No. Berkessi Miklos Vassarhelý. Kowachj Mihalj Libertini: 1. Zekelj Gaspare 2. Haidu Ferencz 2. Zekelj Mikloshoz keotte magat Jnquilini Siculicales: 1. Fogarassi Thamas. Kar Gergelj fintahazi 4. Zentegjhazhoz walo Jobagiones Subiugati: 1. 10 No. Olah Miklos Soljmosi 8. Chysmagia Jstuan Summa [possessionum Folýffalua et Somosd]: Primipili Orphani Pixidarii Orphani Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Avitici Jnquilini Comitatenses No. Mattjus Mathe. Syluester Janos Jobagiones Subiugati: 1. Zekelj Ferencz Haromszekj Jnquilini Comitatenses: 1. 12 No. Nagj Gaspar Magjarorszagi 7. Bartalius Jstuan Gerendkerezturj 2. Nagj Jakab 3. Teke Andras 2. Vari Miklos Primipili: 1. azert atta magat Vari Miklosnak 2. Pal Varga Keohalmj 8. Teke Peter 4. Nagj Harko Janos 6. Simon Gaspar 279 . Sarossi Gjórgj 5. 2 No. Kezten Janos oltalomert keotóttek magokat ugjan neki. Daczo Jstuan 2. Harko Peter 2. Zabo Jakab. Harko Andras 3. Zasz Janos Haromszekj 6.6. Nagj Gjorgj 5. Ottfi Gjórgj Barant lopott volt. Fogarassi Miklos 3. 14 Primores: 1. Harko Gjórgj 4. 2 No. 3. Magjar Janos. Racz Peter Jnquilini Siculicales: 1. 10. penzen wótte 2. Jnquilini Comitatenses: 1. Veres Peter Jnas Auitici Jobagiones: 1. Zekelj Jstuan Vajaý Janose. Zasz Gaspar. Olah Radulj Bardosi 4. Nagj Andras Haromszeki 2. Zasz Andras Nagj Boldisare. Zabo Mihalj Chykfalvj 3. Gera Benedek. Biro Gjórgj Nótelen 6. penzen wótte 3. Dengelegi Janos33 Vajaj Janos deake 5. VAJA 6. oltalomert 2. Teorók Mathe 5. KisVr Marton (66) CON. 9. 14 No. Olah Laszlo Soljmossy 6. 4. Zekelj Pal. Annj 2 Extranei: 1. Biro Mihalj 2. Farkas Mihlalj Zowatj 8. Horvat Janose 3. Olah Zemeria 5. Orph. Jstuan Janos Adamossj 4. Kochys Marton Vari Miklos Job. Sipos Gergelj 5.

Olah Miklos Fogarasi 3. Mathe Jmreh 14. Orban Mathe 7. 10 No. Leorinczi Ferencz 22. Laszlo Janos 17. Nagj Balint 3. Orph. Mathe Jstuan 6. Nagj Mathe. Mathe Gergelj 15. Olah Mathe 2. TORBOSZLO 7. Bereczki Jstuan felette beteges emberek 20. Biro Gaspar 5. Laszlo Peter 2. Peter Gjórgj Haromszeki 3. Ferenczi Gergelj igen ven ember Jobagiones Subiugati: 1. Laszlo Mihalj Libertini: 1. 1 No. 3 No. 10 No. Thamassi Janos. Blasý Mathe 23. Haidu Miklos Haromszeki 6. kiert Teokes Andrasnak keotte magat Jobagiones Confiscati: 1. Túkes Janos 8. Bereczki Jmreh 10. Bereczki Ferencz. Kis Janos 16. Lukaczj Gjorgj 4. Mathe Ferencz 13. Thamassi Gergelj 3. Orosz Peter Summa [possessionum Vaja et Torboszlo]: Primores Primipili Orphani Pedites Pixidarii Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Extranei Confiscati Jnquilini Comitatenses No. Georgý Mathe 24. Keoszuenjesi Demeter 4. Laszlo Leorincz 9. 11 280 . 5 No.2. 2 No. Bako Balas Haromszeki 4. 27 No. Pal Janos Haromszeki 3. Nagj Gjórgj Bereczki Mathee Jnquilini Siculicales: 1. 19. Kis Jstuan 2. Olah Miklos Haromszeki Jnquilini Comitatenses: 1. Nagj Janos Haromszeki 2. Gal Gjórgj 11. 1 No. Georgý Bereczkj Pedites pixidarii: 1. Nagj Mihalj 12. Haromszeki Ferencz CON. Nagj Jmreh 3. Orph. Orph. azutan megh alkut wele. 9 No. Ezt Kun Janos peorlette walami dologbol. 18. Teokes Andras 2. 4 No. Tókes Miklos Nótelen 21. Benedekffi Mathe 5. Zasz Miklos Haromszeki Primores: Nullus Primipili: 1.

nem uolt mivel fizetni serelmet.. 15. Medvesi34 […]34meter Jncze Janos Jnquilini: 1. Dersi Janose Subiugati: 1. Teokes Thamas 2. Orosz34 Primores: Nullus Primipili 1. Zasz Mihalj34 Videki Adamosi Mihalj Job 3. Siko Leorincz 10. Balas Marton Súkósd Gjorgj Job. Majaj Jmreh 8. Nagj Gjórgj. Kallaj34 [.]vasdi34 Janoshoz tart 4. Majaj Janos 7. Nagj Balint egj eokrón. 3. Majaj Mihalj 3. Gjórgj Pal 5. s abba wagjon 5. Adorjan Janos. Sikes Peter 7. migh CON. Vin34 [. egjebkepenn is haborgatta. hogj az hadtol oltalmazza Súkósd Gjórgj. Biro Peter Pedites pixidarii: 1. 2. Leorinczi Mihalj 3.. Nagj Marton 5. Barrabas Miklos 7. azert keotótte magat nekj Extranei: 1. Kowaczi Janos Nótelen 11. Sebestjen Janos nem ment wolt az hadba. Súkósd Gjórgjnek abba kellet magat elkeotnj. Marton Mathe Jobagiones Confiscati: 1. Petar Peter sponte atta magat Súkósd Gjórgjnak ingjen 3. Magjar Jstuan 2. kiert fel akartak akaztanj. Nagj Janos is eggjen.(67) CON. Laszlo Marton 6. az tiztnek ki attak uele. Adamossi Mihaljtol kert fl. MAJA megh adhattja. semmi jegj nem uolt raita. Tókes Janos 5. Sikes Janos 6. Lowasz Peter 4. 2.. Laszlo Balas Libertini: 1. CHIOKAFALVA Primores: Nullus Primipili: 1. Marton Gjórgj 2. Gaspar Janos negyven forintos eokret haitotta wolt el. Mathe Janos 9. Marton Thamas.]tercze Videki34 […]34rencz Job. Subiugati: 1. Laszlo Jstuan 4. Fekete Mihalj Gjeró Janosne Job. Nagj Mihalj 4. Fazekas Balas. Moso Janos fl. Bógózi Janos 8. Majaj Peter 2. Simon Jstuan 6. Kovachj Jmreh 4. Laszlo Jstuan embert sertet. Nagj Miklos 6. Janos Kovachj Jobagiones Confiscati: 1. Annj 2 4. Ez az Erdeon talalt uolt egj Mehet (!). ugj keotótte magat Súkósd Gjórgjnek 1 forintba 2. 2. Laszlo Jmreh ven ember 3. 5 1/2. Albert Miklos Nótelen Libertini: 1. Nagj Pal 5. Marton Balas 8. 281 .. 2. Sikes Gjórgj 3.

Petri Kis Jobagiones Auitici: 1. Vajaj Janos deak Job. 4 No. Enjedi Miklos deake 5. Chjebi Jstuan Magjarosi ugjan eoue 7. 10 (68) CON. Subiugati: 1. Zasz Mattyas34 8. 1 No. 2. Nagj Andras35 Pedites pixidarii: 1. Orph. Zoljom Jstuan. Hajos Mihalj 3. Kis Jstuan Vajaj Janose 3. Zasz Mihalj Summa [possessionum Chiokafalva. Vajaj Janos deake 6. Sighmond Marton Kadar Gjórgje Jnquilini Comitatenses: Varga Gergelj 282 . Veres Balint 2. Benedekfi Mihalj 2. Zekelj Mihalj Zekelj Jnquilini Comitatenses: 1. Pauli Kiralj No. Zekelj Pal Glesan Christophne Job. Kowachj Janos 4. Gus Thamas34 6. 3 Libertini: 1. Boldisar Marton dragasaghba atta magat Vajaj Janos deaknak az ehseghtól kenszeretetuen Extranei: 1. Vigh Mihalý 2. Rakosi Mathe34 2. 14 No. Ambrus Biro. Biro Peter34 5. 12 No. 40 ket eztendeje hogj Dersi Janosnak attak magokat Jnquilini Comitatenses: 1. Zalma Birtalan Gjeró Janosne Job. Veres Ambrus Jnquilini Siculicales: 1. Demjen Bal[…]34 Primipili: 1. 4 No. Mattjus Ferencz Borsaj. Fodor Miklos. Varga Marton szolga 4. 2. Kis Ferencz 5. Maja et Kakasd]: Primipili Pedites Pixidarii Libertini No. Kouachj Marton 3. Zalma Andras 2. Haidu Mihalj 3. Gjeró Janosnee 4.4. 3. Orph. Confiscati: 1. Veres Peter 3. KAKASD 4. Olah Jstuan34 3. Zent Jvani34 CON. Ambrus Miklos fl. Apaczaj34 7. Gjereo Thamas Enjedi. 5 d. 9 No. Orph. GEOCHY Primores: Nullus Primipili: Nullus Pedites pixidarii: 1. Barta Jstuan. Bartok Pal 4. 8 Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati Confiscati Extranei Jnquilini Comitatenses No.

Buzas Gjórgj 13. 8. Thot Gjórgj ehseg miat kótte magat Thamas deakhoz Jnquilini Siculicales: 1. Janos deake 283 . Thot Pal fl. Zekoe Peternek 8. Jstuanffi Pal 20. Gal Menjhart 10. Barabas Mihalj 11. Teokes (?) Gjórgj felszeghi 14. […]s36 Thamas 12. Teokes Jstuan 16. Janossi Peter 2. hogj Mankon jar 3. Nagj Zeoke Peter 4. Nagj Mihalj ket felessege wagjon. Zeoke Antal 17. 4. Molnar Miklos Nótelen 11. 2. Zegedi Gaspar Keresfói. Thot Ferencz 9. Agoston Jstuan Nót. Tot Peter Magjarorszagi 2. Miklosi Peter. […]fi36 Andras 7. Extranei: 1. Galfi Ferencz 8. Botos Galnak atta magat 3. Kis Jmreh wagjon njolcz eztendeje. Thot Mihalj 6. Kompot Janos igen santa ember 7. Thot Andras fl. Lukachj Thamas semmiben az hadnagjnak. Kis Mihalj Haromszeki 2. Zabo Lukachj 6. […]nlaki36 Jakab 10. Zekoe Peternek keotóttek magokat. 9. Pap Daniel Jobagiones Confiscati: 1. 1. Kadar Gjórgj Nótelen 7. […]kes36 Andras 8. Haromszeki Lukachj 3. Lazlo Mihalj 2. Thot Mihalj Job. Olah Mihalj. Zeoke Peternek atta magat. masodizen walok 7. 2. Osualt Andras Libertini: 1. Zabo Janos 2. Thamas deak 3. Zekelj Jstuan 19. 5. Gal Jstuan 11. Deak Peter Jnquilini Comitatenses: 1. azert leot Job. Veres Gjorgj eotven penzert. eztendeje mult 6. Kompod Gergelj 4. Osualth Thamas 3. Marton Jstuan 13. Barrabas Peter egj Attjafiawal el szegeotte magat neki. Meszaros Gjórgj 4. Egri Jstvan 14. Galaczi Gjórgj 12. Keoressi Jstuan 5. Teokes Peter Santa 15. Meszaros Balint Haromszekreol egj Attjafiawal szókót ide. Meszaros Lukachj 5. […]36 Thamas Jobagiones Subiugati: 1. MOGIOROS Primores: Nullus Primipili: 1. Fazekas Janos Haromszeki 4. most is vele el. [Bal]int36 Janos 9. Simo Varga Segesvari 4. Miklossý Ferencz Nót. hogj oltalmazza. egj Jobbagjat eolte megh Zeoke Peternek. Zeoke Gjorgj Nótelen Pedites pixidarii: 1. hogj az hadtol oltalmazza 2. Nagj Miklos Moldvaj 3. […]ki36 Janos 6. Peterfi Balint 10. Tókes Mihalj Nótelen 18. Sebe Peter Zeoke Peternek atta magat.CON. Paraidi Pal 5. Zeoke Peter 21. 3.

Martonj. Olah Jstuan. Kadar Gjórgj 2. Czypan Thamas. . 2. RIGMANY egjnel teob el37 gýl el nem bochattatot37 Primores: Nullus Primipili: 1. Simonfi Balas Pedites pixidarii: 1. Vas Gergelj[…]37 6. 1 No. Albert Mathe az is eoue Avitici: 1. Nagj Balint 5. 4. Kis V[…]37 5. Varga Gergelj. HARAZKEREK 3. 14 Libertini Orphani Jnquilini Siculicales Jobagiones Subiugati No. 5. Hegý Gergelj Jnquilini Siculicales: 1. Nagj Gjórgj 3. Righmanj Boldisar. Zemes Leorincz 8. 3. Bako Peter Haromszekiek Jobagiones Confiscati: 1. 10 No. Bako Peter njomorult Santa ember Pedites pixidarii: 1. […]37 2. [Jnquilini…]37 1. Veres Thamas. Hegý Jstuan. 9. Forgachi Jstuan 2. 2. Zekelj Peter 8. Beke Andras 5. Nagj Jstuan 3. 6. Horuat Miklos. Jnce Mathe 284 9. Sipos[…]37 3. Bereczki Miklos. 2. Zabo Janos 4. Nagj Demeter 6. Zabo Andras 5. Nagj Boldisar 2. 4 No. Hegý Gjórgj. Zabo Pal Libertini: 1. 7. 4. 1 (69) CON. 3. Jnce Peter 4. Varga Jstuan[…]37 Kötöttek […] Janos […]37 Primores: Nullus Primipili: 1. Aranjas Gjórgj 4. Zep Peter 7. 3. Ber[…]37 4. 2 No. 13 No. 2. Sipos Gergelj. Nagj Jstuan. Galfi Peter 2. 8. Farkas Mihalj [Jobagiones] Extranei: 1. Nagj Marton Korod Z. Vas Marton 10.Summa [possessionum Geochy et Mogioros]: Primipili Orphani Pedites Pixidarii No. Nagj Janos 7. Kalmanj Jstuan. Kadar Pal 6. 4 No. CON. Osvat Janos 6. 9 Confiscati Extranei Avitici Jnquilini Comitatenses No. Veres Ferencz. 4. Aranjas Thamas Chjonka 3. Vas Jstuan Lazar Janose Donati: 1. Hegý Mathe. 29 No. Czypan Balas. Nagj Jstuan. Olah Janos Daczo Laszlo Job. 3 No.

Zasz[…] 2. 611 No. No. Olah Janos 3. 5. 4. Nagj Pal 2. Erdeo Thamas. No. Jnquilini Comitatenses: 1. Laszlo Jstuan 3. 6. Sido Gjorgj szegenjsege miat Vajaj Janos deaknak keotótte magat. 43 No. Saitos Janos. BERE 37 Jnquilini Siculicales: 1.38 No. Zasz Andras 4. Zabo[…]37 8. Zasz Ambrus. 32 No. Kochys Ma[the]37 3. No. Deak[…]37 5. No. No. 34 362 498 148 37 138 282 285 . Gaspar Miklos. So Andras Libertini: 1. 3 No. Nagj Lukachj Jobagiones Donati: 1. No. Nagj Gjórgie Subiugati: 1. Louasz Mihalj 4. 491 Libertinorum [orphani] [Jnqu]38ilini Siculicales Jobagiones [Sub]38iugati Jobagiones [Con]38fiscati Jobagiones [Do]38nati Jobagiones [Av]38itici Jobagiones Extranei No. Gyrgjaj Antal 2. 47 No. Nagj[…]37 6. Vaida Mihalj 4. Kis Mihalj Zent Jmrehi 2. Varga Marton Haromszekiek Servitores: Zasz Janos Nagj Janos szolgaja Summa [possessionum Rigmany. Farkas Ja[nos]37 2. Annj 2 Jnquilini Comitatenses: 1. 5. Gal Janos. (70) JN UNIUERSUM FACIT [Primores]38 [Orphani]38horum [Primi]38pili Orphani horum [Pedites]38 Pixidarii Pixidariorum orphani Libertini No. Haidu Balint Kerezturj. Jstuanffi Mihalj 2. 3. Nagj Leo[rincz]37 7. 3. Zabodi Demeter 6. Siko Jstuan 7. Mezoseghi[…]37 CON. Gjór[…]37 4. 4. No. Teokes Andras. So Andras. No.2. Kadar Gjorgj Job. No. No. Sinka Gjorgj Jnquilini Siculicales: 1. No. No. Nagj Miklos 4. Bóithe Gjórgj Primipili: 1. No. Teorók[…]37 3. Harazkerek et Bere]: Primipili Pedites Pixidarii Libertini Jnquilini Siculicales Jobagiones Donati Jobagiones Confiscati Jobagiones Auitici Jobagiones Subiugati Jobagiones Extranei Jnquilini Comitatenses No. Zasz Thamas Zeolóssý. Demjen Janos 5. Jnce Miklos Kechjkemetj. 382 No. Vaida Gaspar 3. Salap Jstuan 6. Nagj Janos 5. Zabodi Gergelj Pedites pixidarii: 1. 2.

34 Végig a lap szélén 1–3 cm leszakadva. 26 Leszakadva 1 cm. értelemszerû kiegészítés 5 A lap alja és széle 8 cm hosszában leszakadva. Kiszakadva 6. 39 Késõbbi.5 cm. 36 Végig a lap szélén 1–3 cm leszakadva.5 cm. 15 Leszakadva 1 cm. utanna egj tiszta Level 39 Jegyzetek 1 2 Kiszakadva 5. 22 A kihúzott Mathe fölé írva. 35 A lap alja leszakadt. 17 Leszakadva 3 cm. 21 A kihúzott Gidofalvi után H. más kéz írása. 29 A kihúzott Janos fölé írva. 20 A lap szélén 0.5 cm. 6 A lap alja végig leszakadva. 33 Következik Kechjeti. 4 Kiszakadva. Az összegezõ számokat a rovatonkénti összeírásból vettük. 38 Végig a lap szélén 1–6 cm leszakadva. 12 Kiszakadva 3 cm. kihúzva. 23 A kihúzott Michaelis fölé írva. 16 Leszakadva 2. szétmállott. kihúzva. 23 Summa horum omnium No. 3682 Marosszek 35 Level summajaval egjutt. 551 [Servi]38tores No. 14 A kihúzott Selki Peter alá írva. 9 A lap alsó szélén 3 cm leszakadva. 19 Leszakadva a lap jobb felsõ szélén 1 cm. Kiegészítésünkben az összeírás rovatait követtük. 25 A kihúzott Kun Janose után írva. kihúzva. 18 Leszakadva 4 cm. 31 Felette Markus Janos. 3 A lap alja végig leszakadva.5 cm leszakadva. 30 Következik Dako Jstuan. kihúzva. 32 A kihúzott Olah után írva. 27 A kihúzott Thomas fölé írva. 8 Leszakadva a lap széle.[Jn]38quilini ex Comitatibus No. kihúzva.5 cm. 10 Kiszakadva 1 cm. 7 Leszakadva 1 cm. 24 Következik Menjhart Kovachj. 37 Végig a lap szélén 1–6 cm leszakadva. 286 . 28 Következik Zeredaj. 13 Leszakadva a lap alján 4 cm. 11 Kiszakadva 1.

Udvarhelyszék (75) Connumeratio uniuersorum Sedis Siculicalis Vduarhelÿ Anno 1614 die 18 mensis februarij incepta (81) ZENTMARTON Primipili: Felzegÿ Ferencz Nagÿ Bence Balint Bencze Janos Magh Jstwan Miklos Marton Dimien Balas Ferencz Tamas Peter Kowach Orban Pal Judex Bence Peter Bence Mihalÿ Biro Tamas pauper Simien Janos Kÿs Bence Balint Bence Andras Biro Janos Felzegÿ Marton Kowach Janos Marko Georgÿ Biro Georgÿ Viduae Fwle Gergeline. Viduae Gedeö Palne. Biro Georgine. Kis Kereztes Mihalÿ dicti Martini Miklos Jnquilinus: Szaz Janos dicti Jo[annis] Bence Avitici: Demeter Tamas Kapor Georgÿ Szaz Pal Pos Georgÿ Szaz Bartos Jane (!) Georgÿ Nagÿ Janosne Szeokeö Peter Confiscati et a Jo[anne] Jmreffÿ redempti: Boldÿ Ferencz Chÿkÿ Mihalÿ Domini Francisci Kornis de Z. Balas Martonne semiek ninch Pedites: Ferencz Mihalÿ Kereztes Mihaly Sos Pal Dombÿ Peter Felzegÿ Peter Felzegÿ Gergelÿ Boka Pal Kereztes Ferencz szolga Libertini: Berze Miklos Jgen ven. dicti Joannis Biro Jnquilinus: Vas Pal durante beneplacito Joannis Tusnadÿ de Janosfalúa Jnquilini: Besenieÿ Chiwchÿ Marton. Bersze Janos. Garatÿ Szaz Georgÿ. Varga Janos dicti Georgÿ Biro Jnquilinus: Olah Kelemen. Borszasÿ Tapazto Mihalÿ. Ferge Marton. Segesúarzeki Beneÿ Szaz Janos. Bence Ferenczne Jllustrissimi Principis Fuerunt pedites: Kosa Pal Zegenisegh mia Kereztes Mihalj Tatarok mia Sala [?] Fabian Ferencz zegenisegh mia Jnquilinus: Jgenÿ Janos Kowach dicti Stephani Magh primipili Jnquilini: Szenawereosÿ Szaz Marton. dicti Francisci Kereztes Jnquilini: Balint Kowach es Kapor Mihalÿ. Pal Latus facit: Primipili cum viduis Pedites 23 8 287 .3.

Jllustrissimi Vestrae Eös Jobbagÿ: Bartalis Jstwan Consortis Joannis Bence de Z. Marton Fuit L[ibertinus]: Benke Mihalÿ ehsegh mia Zalogos Jo[annis] Bence predicti ALMAS Jnquilinus: Szaz Lukach Szaszsebes Videkÿ Georgÿ Petenie Latus facit: Primipili Pedites Libertinus Jobbagio auiticus Colonus Jnquilinus 9 3 1 1 1 1 Nobilis: Stephanus Almasÿ Primipili: Fabian Janos Fabian Mihalÿ Balint Mihalÿ Rigo Andras Rigo Jstwan Rigo Miklos Mihalý Mate Balas Pal Antal Kowach Andras Szabo Georgÿ Benceö Leorincz Marton Andras Benedek Peter Szabo Jstwan Baczo Ferencz Pedites: Birtalan Pal Andras Jmre Nagÿ Cike Andras Cike Peter Felhazÿ Balint Agoston Jstwan szolga Marton Miklos Marton Andras Kowach Antal Jnce Georgÿ Benceö Peter caecus Orban Andras debilis 288 .Libertini cum viduis 3 Jobagiones Avitici 8 Confiscati 2 (82) ABASFALUA1 Coloni Jnquilini 3 14 Primipili: Petenie Georgÿ Peter Mihalÿ Peter Ferencz Abasfalúÿ Janos Abasfalúÿ Marton Gal Pal Janos Petenie Balasne arúaia Mate Tamasne arúaia Petenie Pal Pedites: Jakab Janos Kowach Georgÿ Chioma Gergelj szolga Libertinus: Gergelÿ Pal.

Vestrae Eös Job[bagÿ]: Busa Janos Fwleop Janos Vas Georgÿ Janaÿ (!) Ferencz Kopa Janos Confiscati: Barla Andras Chiaka Leorincz Rigo Ferencz Gellerd Marton Felhazÿ Mihalÿ Felhazÿ Andras Agoston Janos Agoston Marton Cike Janos Olah Jstúan a Jo. Fuerunt Libertini: Orban Peter Kis Cike Peter Mattias Ferencz Karde Janos Bence Pal Gaspar Kowach Olah Jstúan Baco Tamas oltalomert Chiaka Janos zalogos Racz Janos ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ante ⎪ confiscationem ⎪ ⎭ ⎫ ⎪ ⎬ post ⎪ confiscationem ⎭ (83) Jobagiones Aduenae: Komsa Jstuan Komsa Ferencz Olah Sandor Olah Daniel Jstúan Varga. Jmreffÿ redempti Fuerunt Pedites: Simon Bernard Barla Janos Zeoch Janos Chiala Mihaly oltalomert Jobbagiones hi omnes Francisci Kornis. Almasÿ Jnquilinus: Olah Janos dicti Matthaei Mihalÿ Jnquilinus: Vargiasÿ Mihalÿ dicti Casparis Kouach Jnquilinus: Nagÿ Mihalÿ dicti Laurentii Bence 289 .Libertini: Pal Georgÿ Kis Peter Vagans Pos Mihalÿ Kenieres Jstúan Judex Barta Tamas Mattias Peter Balint Jstúan Ceriak Janos Antal Mate benna Gergelj Janos abest Postalan Georgj giermek Bodor Mihalÿ Albert Mate Balas Jstwan Leorinczÿ Peter Leorinczÿ Benedek Patak Janos Kÿs Cike Andras Cike Mihalÿ Cike Mate kuldus Baco Mihalÿ Bekes Tamas Nemet Tamas abest Benceö Janchÿ Felhazÿ Georgÿ Chiaka Jstuan Rigo Jmre szolga Rigo Bernald benna. J. hi omnes Stephani L.

Joannis Gal Pal de Abasfalua. GŸEPES Jnquilinus: Szaz Mattias Martini Sigmond de Abasfalua. 19 Advenis ut superius videre est Jnq. Jllustrissimi Vestrae 290 . Jllustrissimi Vestrae. [Leõuete] habet: Primipili Pedites cum viduis Libertini Jobagiones Jnquilini 4 16 12 1 5 Primipili: Lazlo Leorincz Lazlo Peter Lazlo Jstúan Fabian Tamas Leorincz Mihalÿ Mattias Benedek Jakab Mattiasne arúaj Pedites: Jstok Peter Judex Jstok Marton Dienes Peter Albert Jstuan Jstúan Gergelÿ Jstok Janos Libertini: Albert Ferencz Jakab Mihalj szegeni Jstok Georgÿ szolga. Olah Mate dicti Matthaei Orban. Jnquilinus: Korde Andras Almasÿ. Jnquilinus: Kosza Tamas oklandj. Francisci Kornis. Pauli Andras de Olaztelek. 3 (84) LEÕUETE Primipili: Orban Mate Sata Balint Sata Gergelÿ Orban Tamas Pedites: Pal Balas Olah Mate Balas Andras Gabos Balint Bence Georgÿ Gedeö Andras Olah Janos Gal Marton Chiellie Peter Dobaÿ Mihalÿ Pal Georgÿ Pal Janos Solimar Sos Marton Solimar Kÿs Pal Georgÿ Koúach Pal Janos kÿs arúaia Koúach Benedek Judex Libertini: Balas Peter Balas Lukacz Peter Andras Antal Andras Mihalÿ Miklos Peter Gergelj Pal Tamas Balas Janos Gergelÿ Jakab benna Egeÿ Jmre Gal Janos Lazar Janos. Fuit Pedes: Jakab Geórgÿ ex bene placito in Job. Jnquilini: Bandÿ Mate de eadem. hoc anno.Almas habet: Primores Primipili Pedites Libertini Jobagiones avitici 1 15 12 28 5 Confiscati 10 Diversis ob causis in Jobbagionatum redacti tam ante quam post confiscationem cum No. vero est.

Eös Jobbagy: Tamas Peter Tamas Janos Tamas Mihalÿ Remete Mihalÿ Tamas Jstwan Hÿdas Pal Hÿdas Tamas Batiz Jstúan Szabo Mihalÿ Szabo Benedek.: Petrus et Michael Daniel Primipili: Chiato Peter Pal Jstúan Sebe Balint Sos Tamas Sos Peter Nagÿ Mate Jstuan Mate Georgÿ Sebe Jstuan 291 . Fuit Libertinus: Albert Tamas paraznasagert Nemetÿ Gergelinek atta uolt magat. Jo. most penze útan Joannis Biro de Z. ket eökeörert eiusdem Francisci Farkas. Petkÿ Eös Jobbagy: Batiz Tamas Barbelÿ Pal Beke Jstwan Beke Jstok Beke Ferencz. auitici Vagantes 27 3 VARGIAS G. Marton REMETE Demeter Janos Zallastarto in Sessione colonicali Relicti Joannis Petkÿ [Gÿepes] habet: Primipili cum viduis 7 Pedites 6 Libertini 3 Jobagiones avitici duorum hominum 15 Jobagiones ante et post confiscationem diversis ab omnibus ut videre est 8 Advena 1 (85) Eös Jobbagy: Marton Gergelÿ Szabo Marton Barrabas Mate Barrabas Georgine Bogardÿ Pal Kelemen Peterne Olah Peter Bartalis Ferenczne Kelemen Marton Teoreok Andras Magdolna Peterne Szeöke Gergelÿ Janosÿ Peter Mehez Pal Bogardÿ Tamasne Kelemen Jstuan Szaz Janos Marton Balas Sandor Janosne Marton Andras Demeter Lukach Pal Janos Leorincz Gergelj Balassÿ Janos Gedeö Gergelj Lado Ferencz Judex Fekete Miklos Langodarÿ. Francisci Kornis Vagantes: Bartalis Olah Palosÿ Kurtan Peter Benedek Ferencz (86) Habet Gÿepes predicta: Job. Francisci Farkas de Beogeöz. ac Nob. Francisci Kornis Ante confiscationem multis annis: Simon Georgÿ Simon Janos Nagÿ Janos Bakonia Matene Georgÿ Benedekne Albert Jstúanne quondam. Fuit Pedes: Jstok Andras ez telen szegensegh mia zalog.

Jllustrissimi Vestrae Eös [jobbagy]: Georgj Kowach Gal Pal Racz Pal Deak Pal Nika Janos Filepes Jakab (87) OLAZTELEK Confiscati: Dimien Balas Sos Jakab Dimien Jstuan. ezek szegensegek mia oltalomert eidem Michaeli Daniel. Michaelis Daniel Fuerunt Libertini: Pancel Marton Filipes Mate Baliko Janos Zekelj Jstúan. szegensegh mia oltalomert eidem Michaelis Daniel BARDOCZFALUA Fuit Libertinus: Soliom Jstúan in domo dicti Stephani Barta commoratur. post confiscationem 4 Primipili: Barta Jstwan Barta Peter Marko Sandor Marko Pal Tamas Miklos Borbat Thamas Borbat Janos Borbat Peter Pedites: Kelemen Jstwan Kelemen Jmre Kolomban Georgÿ Libertini: Marton Gergelj Judex Tobias Tamas Santa Marton Peter. Szabo Mihalj Kowach Jstúan Varga Jstúan Farkas Ferencz Marte Janos Judex Kÿs Marte Janos Ambrús Demeter Ambrus Janos Kÿs Jllies Mate Balas Szekelj Kelemen kuldus Sera Mate kuldus. a Gregori Nemetÿ habet Michael Daniel Fuerunt Libertini: Marton Kelemen Lazlo Kereztes Balas Varga. [Vargias] habet: Primores 2 Primipili 14 Pedites 14 Libertini 15 Job. confiscati 3 avitici 6 Novi Job. [Olaztelek] habet: Primipili Pedites Libertini Confiscati Ex Siculis propter inopiam et alias rationes aliis ad subiecti (!) Ex haeres 8 3 3 3 3 1 292 . Ez a harom Solimasz.Jmech Mattias Jmech Balas Georke Balint Georke Tamas szolga giermek Balas Gergelj kÿs arúaj Balas Andras Pedites: Toszo Georgÿ Jlÿkeÿ Peter Nagÿ Daúid Kÿs Sos Mihalÿ Kÿs Sos Peter santa Balas Georgÿ Mate Mattias Miklos Peter Kolomban Moÿses Terenchÿ Georgÿ Leorincz Balas Balas Jllies Georke Janos szolga Georke Balas Libertini: Sos Georgÿ Marok Peter Zekelj Marton. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: Szabo Ferencz Marton Mihalj Marton Janos.

Michaelis Daniel Confiscati: Nagy2 Chiok Gergelj Machkas Peter Machkas Gergelj Machkas Mihalÿ. a Gregore Nemeti redditi Michaelis Daniel Post confiscationem: Fuerunt Libertini: Kowach Georgj ex bene placito 293 . Nemetÿ. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: Kopasz Janos Trenchÿ Mihalÿ Barrabas Peterne Gaspar Mate Sugar Janos Valali Peterne. hii confiscati a Greg.Nobilis: Stephani Janosÿ orphanus Pedites: Szabo Andras Gaspar Georgÿ Gaspar Jstuan Libertini: Kosza Marton Gaspar Balint Judex. Michaelis Daniel. confiscati Post confiscationem aliis subiecti 1 3 3 6 7 (88) FẃLE Nobilis: Michael Barotÿ Primipili: Fozto Jmre Fozto Balint Boda Jstuan Chiok Georgÿ szolga Kÿs Barta Jstúan Jakab Mihalÿ Chiok Gaspar Chiok Jstuan Dobaÿ Andras Fozto Andras Boda Marton Fozto Mate Boda Sandor Kowach Balint Chiok Tamas szolga Pedites: Rapoltÿ Georgÿ Simon Jstuan Chiok Gergelj Judex Chiok Peter Chiok Mihalÿ Bernard Peter Rapoltÿ Mihalj Libertini: Chiok Mate Jo Chioma Janos Kÿs Chiog Jstuan Kÿs Chiog Gergelj Marcel Jstúan Santa Peter szolga Fẃleop Janos. Fuit Libertinus: Hadnagÿ Janos oltalomert Júan Georgÿ birsagert Kosza Andras ex bene placito Gergelj Barrabas is vgj Michaelis Daniel Jobagio: Kÿs Balintne peres helibeol eiusdem Michaelis Daniel Jobagio: Zeoch Antal Joannis Bibarczfalui Jobagio: Gergelj Georgÿ Joanni Rapoltÿ de Peselnek [Summa]: Primores Pedites Libertini Job. Jllustrissimi Vestrae Eös Job[bagy]: Kÿs Pal Ferencz Toldÿ Gasparne Kortomos Antal Pal Janos Gal Janos Elekes Balas.

Jnquilini: Daúid Kelemen. nobilis: Melchior Nagÿ Primipili: Tokos Jstuan Simon Miklos 294 Deak Jakab Oswatt Jstúan Ambrus Gergelÿ Oswat Bartalis Marko Andras Birtalan Jstúan Pedites: Oswat Gergelj Judex Keomies Jakab Burian Birtalan abest . Job[agiones]: Hÿdwegÿ Janos. Christiani Benedek. Matthaei Fozto Kowach Balint. Petri Hadnagÿ (89) HERMAN Habet: Primores Primipili Pedites Libertini Job. fuit Libertinus Jnce Andras ex bene placito. Georgi Kolomban de Olaztelek Chÿkÿ Peter. Stephani Barta de Olaztelek. Michaelis Daniel fuerunt pedites Peter Lukach es Janos ex bene placito. Stephani Barta supradicti Szabo Jllies. dicti Valentini Fozto Jnquilini: Forgach Georgÿ. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: fuit pedes Peteo Peter ex bene placito.Pedites: Tatar Andras paraznasaga mia. avitici confiscati Post conf. Miklos Peter penze utan. dicti Stephani Boda More Miklos haúaselui. dicti Emerici Fozto Szegedÿ Moÿses eiusdem Sipos Tamas. eiusdem Michaelis Daniel Jobagio: Szaz Balas. aliis subiectos 1 15 7 7 5 4 9 Primipili: Dienes Andras Dienes Tamas Dienes Pal Pedites: Nagÿ Marton Nagÿ Lukach Damokos Ferencz Peteö Gaspar Peteö Boldisar Peteö Marton Libertini: Bodo Demeter Georgÿ Antal Judex Jmre Jstuan pauper Jmre Albert nÿomorú Barrabas Balas szolga Peteö Jstuan. Michaelis Jakab de Fwle Vagantes: Boda Jmre Olah Jstúan Habet: Primipili Pedites Libertini Jnquilini Aliis subiectos Vagantes 3 6 6 2 6 2 BIBARCZFALUA G.

supradicti Melchiori Nagÿ Eös Jobbagy: Farkas Ferenc. Gripchie Janos es Karachion. Kouach Jmre. Jakab Andras. dicti Melchioris Nagÿ Confiscati: Tokos Jllies. Damokos Jstúan. confiscati et a Gabriele Bathori eidem3 Melchiori Nagj donati (90) Jobagio: Gerendÿ Janos. iam dicti Christiani Benedek Vagans: Olah Marton Habet: Primipili Pedites Libertini Jobagiones avitici Jnquilini Vagantes 2 6 3 1 4 1 295 . Valentini Fozto de Fwle Jnquilini: Oklandÿ Peter de eadem. Stephani Damokos de Chiernaton Jnq. aliis subiectos cum Jnquilini 8 Confiscati: Lazlo Balas Rigo Jstúan Szeles Georgj aruaia.Kalman Ferencz Libertini: Bartalis Leorincz caecus Oswat Janos Osuat Georgÿ Tokos Georgÿ Eös Job[bagy]: Kowach Jstuan Kowach Jnce Bartalis Georgÿ Bartalis Simon Damokos Antalne. Szarman Demeter. dicti Bartholomei Oswat Jnquilinus: Mihalÿ Varga. Georgÿ Benkeö de Bacon Jnq.: Halmagÿ Janos de eadem. Lazlo Gergelÿ. Jllustrissimi Vestrae Eös Job.: Jnce Andras. dicti Stephani Tokos Habet: Primores 1 Primipili 8 Pedites 4 Libertini 4 Jobagiones avitici 5 confiscati 11 Post conf. Emerici Fozto de Fwle KŸS BACZON Primipili: Benedek Kereztes Benedek Balas arúaÿ Pedites: Veres Jstúan senex et Judex Boda Kelemen arúaia Benedek Pal Benkeö Miklos Szentes Janos Benkeö Laszlo Libertini: Boda Balint Szentes Pal kuldus Balint Kowach. Joanni Bibarczfaluj Donati. Jobagiones: Janos Cigan. Drabant Janos. Tokos Jstúan. Drabant Georgÿ. TELEGDŸ BACON Olah Radulÿ. Orban Boldisar.: Jnce Balint.

Joanni Georgÿ de Chÿk. Kenosÿ Marton es Kelemen. Jllustrissimi Vestrae Eös Jobbagy: Kÿs Balint Kÿs Mihalÿ Kÿs Vas Andras Nagÿ Vas Andras Biro Janos Beres Janos Nagÿ Georgÿ Budaÿ Ambrus Bomher Janos 296 . Jllustrissimi Vestrae Júane Balint Nagÿ Sebestien Cereÿ Gergelÿ Tokos Jstúan Barrabas Mate Boldocz Janos. Habet: Primores Pedites Libertini Jobagiones confiscati Post conf. Jllustrissimi Vestrae Fuerunt Libertini: Bartalis Jmre Valali Peter Nagÿ Jstuan Barta Janos Szalaÿ Ferenczne Szaz Georgÿ.Nobilis: Georgius Benkeö Pedites: Tokos Gergelj Tokos Peter Menihart Gergelj Kereztes Georgÿ Komplar Balas benna Kereztes Peter Libertini: Molnar Marton Bede Jmre kuldus Kelemen Peter Boda Mate Komplar Jstúan Janos Mihalÿ Varga Pal Judex Szabo Mihalÿ. ante confiscationem Post conf. primum confiscati et manibus4 Stephani Damokos relicti. tandem per notam infidelitatis eiusdem Georgio Donat de Telegd a Gabriele Bathori donati. Simon. alio subiectos 6 3 2 6 1 RECHIENIED Primipilus: Fekete Ferencz Libertini: Fekete Tamas senex. Z. Fuit Libertinus: Kelemen Balint Tatar mia zalogos. alio subiectos 1 6 8 6 1 (91) SZALDOBOS Primipili: Ferencz Janos Ferencz Gergelj Ferencz Georgÿ Demeter Janos Borbat Jstúan Miklos Jstúan Pedites: Pal Mihalÿ Pal Tamas Demeter Georgÿ Libertini: Valali Mate Pal Peter. Fuit Libertinus: Ambrus Janos oor birsagh mia. ante confiscationem possedit Michael Daniel. Jobbagio eiusdem Habet: Primipili Pedites Libertini Job.

: Bagÿ Pal Jo Georgÿ. Joannis Kenosÿ de Ders 297 . dicti Joannis Dimien Fuit ped.: Franciscus Kornis Primipili: Dimien Janos Magh Mihalÿ Pedites: Teoreok Janos Bella Marton Bella Balint Judex Libertini: Kouach Miklos Bagÿ Peter Tanka Balint Dimien Antal caduco morbilus Bella Matene Kenosÿ Georgine Kenosÿ Kelemenne Adorian Janosne Magh Peter Teoreok Leorinczne Tott Ferenczne Tanka Palne.: Zagonÿ Miklos Zagonÿ Janos Zagonÿ Ferencz Kÿs Szagonÿ Janos. Joannis Teoreök Jnq.D. Jnq.: Resz Mihalÿ.(92) Gedeö Andras Vas Miklos Killien Marton Killien Jstuan Vas Ferencz Orban Pal Judex Jtem: Biro Balas Orban Ferencz Egeÿ Mihalÿ Bichiak Janos Confiscati et a Joanne Jmreffÿ redempti Francisci Kornis Eös Jobb. Vestrae Eös Job. Andreae Beögeoszÿ de Miklosfalwa.: Tamas Peter Molnar Janos Molnar Tamas Tott Ambrus Tott Jstúan Keresto Janos Keresto Ferencz Szagonÿ Georgÿ Josa Miklos Tamas Janos Jane (!) Peter Boka Mihalÿ Bato Janos5/a Bako Mihalÿ Kondar Georgÿ Kadar Georgÿ Molnar Miklos Vas Georgÿ Jstuan Kowach Jnce Janos Nemet Balint Pechÿ Jstúan Szaz Pal Teoreok Pal Jtem: Bodo Lukach confiscati et a Joanne Jmreffÿ redempti Francisci Kornis (93) Jtem Jnquilinus: Szaz Georgÿ Szeben Videki. eiusdem Francisci Kornis Habet5: Primipili Libertini Job. avitici Confiscati Jnquilini 1 3 19 4 1 G. Jll. ZENTPAL Jnquilinus: Szÿgiarto Miklos.

: Nagÿ Mihalÿ. hoc anno szegensegh mia búzaert attak magokot Francisci Kornis Eös Job.: Antal Balas szolga Kalman Mate Gal Ferencz szolga Kowach Georgÿ Kalman Mihalÿ Benkeö Demeter . Jll. Lucae Boldisar de Varosfalúa. Habet: Primipili 4 Pedites 9 Libertini 5 Jobagiones avitici 23 Jobagiones post conf. et Ped. et aliis subiectos 12 Primipili: Szolga Lukach Dienes Pal pauper Gereb Pal Nagÿ Janos Bene Mihalÿ Leorincz Andras 298 Elekes Janchÿ giermek Czombo Andras szolga Benkeö7 Peter fuerunt Lib. (94) Job. Francisci Kornis Eös Job. Melchiori Nagÿ de Bibarczfalua.Habet: Primores Primipili 1 2 Pedites Libertini cum viduis 3 12 Jobagiones avitici confiscati Jnquilini 25 1 4 KARACHIONFALUA Primipili: Tokos Mihalÿ Marton Peter Karachionfalúÿ Jstuan szolga Lazlo Georgÿ Neotelen Pedites: Tamas Kowach Dani Tamas Dani Janos szegenj Bato Pal senex Leorincz Balint Mate Gergelÿ Baczonÿ Gergelÿ Benedek Tamas Antal Mattias pauper6 Libertini: Salatÿ Balint Judex Leorincz Tamas Bato Mihalÿ Keote Georgine arúaia Beke Balasne arúaia.: Gedeö Balas Keote Simon Josa Peter Kereztes Tamas Mattias Ferencz Oklandÿ Janos Farago Mihalÿ Farago Janos Sÿdo Peter Salatÿ Mihalÿ Salatÿ Tamas Bodo Georgÿ Sido Georgine Kÿs Mihaline Takach Mihalÿ OKLAND Egied Andras. Vestrae Szabo Mihalÿ es Miklos fuerunt Lib.: Veres Pal Benedek Jstúan Kalman Ferencz Miklos Tamas Bodo Peter Bato Miklos Tamas Balint Jnce Pal Veres Mihalÿ Sÿpos Tamas Nagÿ Ferencz.: Szabo Jstúan Szabo Mate Szabo Janos Simon Georgÿ Mihalÿ Gergelj Demeter Georgÿ.

Kosa Georgÿ. Leorincz Mihalÿ. Ezek is most búzaert attak magokot Francisci Kornis. Ezek búzaert attak magokat Fr. Jll.: Leorincz Mate. Relictae Joannis Petkÿ Eös Job.: Gal Kelemen Almasy Jstúannak nem regen keotte magat.: Bodo Mihalÿ Elekes Jstuan Antal Tamas Elekes Peter Antal Mihalÿ Kouach Janos Elekes Janos. Eös Job. Gedeö Janos. et Lib. Libertini: Benkeö Janos abest Nagÿ Ferencz Judex Szolga Peter Kalman Andras Kelemen Jstúan Gal Andras Fabian Gergelj szolga Simon Jnce szolga. Demeter Mate. aliis subiectos 1 3 11 7 Libertini: Gabor Tamas Gellerd Mihalÿ szolga. Boer Ambrus. Bene Janos. Teoreok Andras. eiusdem Francisci Kornis HOMOROD VŸFALÚ fuit Lib. Balint Tamas. Teoreök Gergelÿ. Fuerunt Ped.Bereczk Mate Szabo Jstúan. Barra Jstúan szolga. (95) Antal Benedek. Habet: Primipili Libertini Confiscati Avitici Post conf. most Petkÿ Janosne szalogosÿ. a Joanne Jmreffj redempti Francisci Kornis Eös Job. Balint Andrasne. Balint Gergelj. Teúiszÿ Swkesd Miklos eös jobbagÿ voltak.: Nagÿ Jstúan. Jllustrissimi Vestrae Confiscati: Rakosÿ Andras Somborÿ Jstúan Bereczk Mate Orban Janos Pete Tamas. Remete Jstwan. Vestrae Job. Habet: Primipili Pedites Jobagiones avitici Post conf. Jll. Kornis.: Peter Miklos Balas Ambrus Mattias Balint Ambrús Jstúan Pal Andras Kereztes Balint Kereztes Jstúan Miklos Mihalÿ ZENTPETER Miklos Gergelÿ Erdeos Adorian Lazlo Jstúan. Vestrae.: Jakab Gergelÿ. aliis subiectos 8 9 5 7 10 Primipili: Balint Miklos Pedites: Antal Tamas Kosa Balint Ferencz Janos. 299 . Vszonÿ Janos. Gergelj Janos. Francisci Kornis. Leorincz Jstúan.

Job. Rigo Lukach. Jll. avitici Confiscati Post conf. Habet: Primipili Libertini Job. a Joanne Nadudúarÿ.Szaz Georgÿ. avit. 9 3 5 1 1 JANOSFALUA Primipili: Koúach Miklos Túsnadÿ Janos Vas Gergelÿ Leorincz Andras Berze Gergelÿ Lazlo Leorincz Vas Andras Gergelÿ Andras Goro Mihaline kÿs arúaia Pedites: Kelemen Leorincz Judex Vas Gergelÿ Balint Gergelÿ Bartalius Ferkeö szolga Balint Mihalÿ szolga Goro Matene kÿs aruaia Vas Lukachine kÿs arúaia Libertini: Vas Janos Barra Janos leprosus Koszma Georgÿ Bernard Mihalÿ pauper Barra Georgÿ. Gabor Jstúan.: Chÿkÿ Andras. Doka Balint. a Joanne Jmreffÿ redempti Francisci Kornis Jnq. Teóreók Mihalÿ. Vestrae Eös Job. Francisci Kornis Confiscati: Chieke Jstuan Nagÿ Andras. Confiscati Jnq. Kenosÿ Andras.: Kÿs Mihalÿ Hegÿ Janos 300 . ez rabsagbol ualo valtsag mia Francisci Kornis VAROSFALUA Habet: Libertini Jmpig. Kouach Gergelÿ.: Chiedeö Georgÿ ezt teorúenniel Herabe Jstuan. Nagÿ Mihalÿ.: Ferencz Andras. Chieteö Miklos. pretio redempti Francisci Kornis Fuerunt Ped. aliis subiectos 2 7 7 5 2 Primipili: Lencz Miklos Magiarÿ Mihalÿ Vszonÿ Leorincz Porkolab Andras szolga Boldisar Lukach Marton Peter debilis Bichiak Pal Bichiak Balint Jllies Mate Judex Libertini: Leorincz Andras szolga Gedeö Balint szolga Bichiak Mihalj es Peter absunt (96) Eös Job. dicti Michaelis Magiarÿ. Francisci Kornis Confiscati: Barrabas Ferencz.

Fiscus szamara annúatim successionis semper temporibus eszer fwreszdezkaúal tartoznak. alterius Stephani Palfalúy de Marefalua Eös Job.: Leorincz Gergelÿ Benedek Janos Remete Janos Sido Lazlo Sido Tamas Leorincz Andras Nagÿ Menihart. Francisci Kornis Jnquilinus: Gereb Janos halmagÿ. dicti Andreae Gergelÿ Habet: Primipili cum viduis 9 Pedites cum viduis7Libertini 5 Jobagiones avitici 7 Jnquilini 1 HOMOROD KEMENFALUA Eös Job.: Jakab Jstúan (97) Jakab Mihalÿ Ambrus Mihalÿ Racz Peter.: Chÿkÿ Peter Dakos Janos. Az elseöben: Primipili: Pal Andras Tanko Andras Tanko Tamasne Pedites: Gergelÿ Balas Szentmihalÿ Balas Bodo Benedek Jmreh Jstuan Leorincz Mihalj szolga Ferencz Andras Libertini: Nagÿ Mate Chiaka Gergelj Antal Janos Antal Peter Balas Ferencz Anda Peter Ferencz Mihalÿ Nagÿ Georgÿ Tamas Ferencz Hegedws Tamas Georgÿ Marton Georgÿ Tamas Bodo Janos Bodo Balint Ferencz Daniel Szelies Jstúan Hegedws Mihalÿ Tomorÿ Pal Kerestalÿ Mihalÿ Tomorÿ Peter Kerastalÿ (!) Peter Kerestalÿ Tamas Gedeö Tamas Abos Jstúan Szeles Mihalÿ Szeles Leorincz Hegedws Gergelj Hegedws Balas Egerÿ Tamas Egerÿ Mihalÿ Kerestalÿ Pal Elekes Georgÿ Az masikban: Primipili: Gothard Farkas 301 .: Lazlo Kowach Tamas Georgÿ Elekes Jstuan Orban Georgÿ Gergelÿ Tamas Drabant Balas.Dobos Miklos Ferge Mate Mate Ambrusne Kÿs Tamasne Job Balint es Jstúan fiaÿ. Stephani Palfalúÿ de eadem. de eadem. Orphanorum Francisci Karachionfalúÿ. Habet: Jobagione avitici 19 ZENT EGŸHAZAS OLAHFALÚ ES KAPOLNAS OLAHFALÚ Priúilegiúmos heliek. Egieb szolgalattiok ninch. melliet exhibealanak. Eös Job. Francisci Benchier de Medeser Eös Job.

Blasÿ Berze de Z. hÿ(!) privilegiati Jll. fuerunt Lib. Marton Jmpignoratus fuit Ped.: Bernard Mihalÿ.: Orban Ferencz ehsegh mia Pal Ferencz Foris Tamas szalagosok. Jll.: Barrabas Mihalÿ Demeter Ferencz Josa Lukach.: Orban Georgÿ. Vestrae KENOS Primipili: Gal Peter Mate Peter Sandor Pal Lazlo Mattias Nagÿ Jmre Judex Pedites: Kowach Leorincz Sandor Janos Libertini: Lazlo Peter Georgÿ Mihalj senex Foris Georgÿ es Janos szolgak Vas Janos szolga Demeter Jmre Santa Teoser Jstúan.Tamas Georgÿ Pal Benedek.: Vas Balas. Vestrae Eös Job. Georgÿ Biro de Z. 6 2 6 1 6 3 302 . vilagtalan Pedites: Balas Janos Bot Peter Dobos Jmre Georgÿ Andras Libertini: Janosÿ Janos Mate Andras Miklos Janos Balas Peter Peter Balas Peter Georgÿ Peter Pal Peter Janos Miklos Gergelj (98) Tamas Andras Biro Marton Kadar Mihalÿ Biro Gergelj Janos Marton Biro Pal Benedek Gergelj Elekes Gergelÿ Jakab Balas Balas Mate Elekes Mate Jakoch Balasne fia Jakoch Pal Daniel Mihalÿ Andras Gergelj Janos Georgÿ Jakoch Peter Andras Peter Bordocz Balas Nagÿ Balint Leorincz Mate poklos Tofalúÿ Jstwanne fia Tofalúÿ Antal Tofaluÿ Lukach Bordos Mihalÿ Habent (!): Primipili cum viduis 6 Pedites 10 Libertini 66. Marton Jobb. Andreae Abramfalúÿ de eadem Habet: Primipili Pedites Libertini Jobagiones avitici Post conf. Kiralj fuit Ped. dicti Petri Gal Job. Petri Gal Jnq.: Racz Janos. aliis subiectos Jnq. Joannis Biro de Z.

L. fuit Lib. Andras es Jstok Libertini: Balas Pal Olah Lukach Vas Janos. hol [?] Katona Janos Varkuch Peter koborÿ Mate Balas kekesÿ Habet: Primipili cum viduis Pedites cum viduis Libertini Vagantes 15 14 2 5 LOKOD Primipili: Sandor Janos Sandor Pal Sandor Mate Sandor Marton Sandor Gergelj Sandor Miklos Ferenczÿ Janos Demeter Andras Dimien Tamas szolga Sata Balas Lukach Marton szolga giermek Pedites: Gergelj Antal apro arúaÿ Gabris. Georgÿ Biro de Z. aliis subiectos cum Jnq. Vestrae. Jnq.: Olah Gergelj Zalogos. Gal Mihaline.: Gal Pal.BAGŸ Primipili: Kelemen Tamas Balassÿ Georgÿ Szolia Lukach Lukach Peter Hoggiaÿ Marton Szolia Mihalÿ Jo Leorincz Orban Peter Jo Gergelj nema Szekelj Pal Rigo Janos Benke Marton Balassÿ Peter Judex Jo Janosne Kowach Marton Pedites: Szolia Adam (99) Szolia Pal Gelerd Andras Bence Peter Teoreok Mihalÿ Danÿ Benedek Teoreok Mate Danÿ Peter Rigo Andras Leorincz Tamasne Doka Jstwanne Benke Janosne Teoreok Palne Kÿs Mihaline Libertini: Balassÿ Gergelj Leorinczÿ Georgÿ szolga Vagantes: Demeter Janos Nagÿ Balint magjak. Marton fuit. relicti Michaelis Dimien de Lokod Habet: Primipili 11 Pedites 2 Libertini 3 Confiscati 3 Post conf. a Jo. Jmreffÿ redempti Francisci Kornis. Confiscati: Enok Janos Sata Mihalÿ Ferencz Georgÿ Enok Andras aruaÿ. Jll. 3 303 .

Job.: Keomies Janos.: Bogior Ferencz Enok Tamas Lofeö Jakab Radulÿ Ferencz Albert Janos Marton Jstuan mint Andreas Kenosÿ in rationem orphanorum quondam Joannis Nagÿ de Patakfalwa Confiscati: Nagÿ Jmre. Jll. ez iden zalagos Andreae Beogeozÿ fuit Lib. Vestrae fuerunt Lib. Vagantes: Rab Mihalj Beöleönj Kelemen Janos Olaztelekj Santa Jstúan Daroczÿ Jakab de eadem Habet: Primipili cum viduis Pedites Libertini Job. Orban de Swkeö.: Bereck Lukach zalagos.: Simon Miklos Rigo Gergelÿ Bereck Demeter. a Greg. Ex loco Lib. Stephani Orban de Lengielfalwa. Job. Bereck Peter 2 eokerert. Job. Laurentii Albert de felseo bodogh Azzonifalwa. fogolj el zalastasert.: Bernard Ambrus szegensegh mia ez telen zalagba Nicolao Sambokretj de Vdwarhelj. Vestrae Eös. Jll.: fuerunt Lib. Jnq. avitici Confiscati Post conf. aliis subiectos Jnquilinus Vagantes 3 5 2 6 1 9 1 4 Kerestelj Gergelÿ Judex Orban Gergelj.: Olah Ferencz zalagossa Petri Gal de Kenos. Nemetÿ pretio redempti Petri Gal de Kenos.: Pal Mihalÿ Barla Mate Toma Janos Kupa Janos Mester Marton .: Kontÿ Balas Drabant heliebeöl. szegensegh mia zalogosÿ Andreae Kenosÿ fuerunt Lib. SANDORFALUA Primipili: Miklos Janos Pedites: Szeoke Ferencz 304 Barla Peter Barla Andras Libertinus: Chiszar Ferencz.PATAKFALUA Primipili: Kenosÿ Andras Bencze Balas Balint Kowach kÿs arúaÿ Pedites: Dienes Pal Bence Janos Kerestalj Pal Neotelen Dobos Janos Neotelen Karachion Balint (100) Lib.: Kÿs Rigo Gergelj zalagossa Jo.

Vestrae. post confis. Fuerunt Lib. ARUATFALUA Primipili: Jnce Tamas Demeter Janosne Libertinus: Ferencz Tamas Judex. Nic. V[gron] (101) Habet: Primipili Pedites Libertini Post conf.: Demeter Andras gilkossagert 305 . aliis subiectos 9 Primipili: Balint Balas Orban Janos Jpo Janos Benedek Georgÿ Nagÿ Peter Janos Balint Benedek Jstuan Rigo Georgÿ Enok Andras Nagÿ Janosne arúaia Pedites: Burian Georgÿ Judex Burian Gergelj szolga Kouach Benedek Pribek Andras Pribek Jstúan Fekes Georgÿ Kowach Andras Karachion Tamas Pal Jllies Karachion Jstúan Santa Karachion Janosne arúaia Búrian Leorinczne arúaia Libertini: Dienes Ferencz szolga Nagÿ Lukach szolga Geórgÿ Janos Nagÿ Peterne arúaiaúal Orban Leorincz Szaz Peterne arúaiaúal Birtalan Jakabne arúaiaúal Sebestien Lukach szolga.: Ferencz Tamas Ferencz Jstúan szegensegh mia fuit Lib. ante conf. hÿ Pauli Vgron TELEKFALUA fuit Lib.: Feniedÿ Georgÿek telen paraznasagert feie keoteot Job. Petkÿ Janos fel nem irta. post confis.: Pal Mate paraznasag mia preterito anno eidem P. aliis subiectos 1 3 1 7. Jll.: Balas Janos szegensegh mia zalagos. Jll. ehseg es marhatlansagh mia zalagositottak magokot Paulo Vgron de Abramfalua fuit Lib..Mester Balint Judex. chiak kezenel hatta Andreae Beögeoz. fuerunt Lib. Sambokretÿ Habet: Primipili cum viduis 2 Libertini 1 Ante et post confis. ante confiscationem: fuit Lib.: Balas Gergelÿ Feniedÿ Andras Ambrus Tamas Marton Janos Ambrus Pal tempore confis. V.

fuit Lib. post confiscationem: fuit Lib. Jnquilini 1 1 12 1 1 ZENT LAZLO Primipili: Farczadÿ Balas Judex Chienker Jstúan Vas Ferencz 306 Pedites: Vas Janos szolga giermek Balassÿ Jstuan szolga. Orban de Swkeö. relicti.Advenae: Kereztes Peter. Orban Jstúan fattiú Advenae: Fodor Albert szabad szekelj helibeol. hÿ Nicolai ABRAMFALUA9 Sambokreti de Vdwarhelj.: Lÿmburdj Gergelj. (102) Advenae: sed per Jo. Casparis Vaÿda de Kwsmeöd Benkeö Janos. hÿ Jo. szegensegh mia szalagos.8 sed in loco per Jo.: Jnce Miklos ex bene placito Advenae: Kadar Balint zalagos. ante et post conf. V. penze utan dicti Pauli Vgron Gal Georgÿ hunc quoque idem Paulus Vgron jure tutorio possedit ante conf.: Kalaman Georgÿ.: Gal Jstúan Benkeö Leorincz Bardocz Janos Ballo Peter Moÿses Balint Meszeÿ Peter Jo Balint. Petkÿ relicti zalagos Andreae Beögeözj. et Nob.: Tamas Mihalÿ. Nagj Peter. dicti Andreae Abramfalúÿ Habet: Primores Primipili Job. Nagÿ Jstuan szegenisege mia ante confiscationem Jnq. fuit Ped. Stephani Almasÿ de eadem Job. aliis subiectos 11 post Conf. avitici alio sub. Jll. Santa Ferencz aquisiti. fuit primipilus: Veres Peter Dersÿ. . eiusdem Paulj Vgron Eös Job. Melchioris Nagÿ de Bibarczfalua Jo Pal.: Bogior Marton. Petki Commissarius in loco Tamas Deak ante conf.: Paulus Vgron Primipili: Abramfalúÿ Andras Eös Job. Habet: Primipili cum viduis 10 Pedites cum viduis 12 Libertini cum viduis 8 ante et post conf. E.

: Nagÿ Pal es Ferencz ehsegh mia. Farkas. Advenae: Kÿs Orban. Andreae Beogeozÿ Kolchiar Gergelj. Vestrae. hÿ Fr. ez az egj chierelt.: Olah Ferencz. DALLIA Eös Job.: Kelemen Ambrus Zalogos Kato Peter Zalagos Advenae: Szakadatÿ Jmre es Simon.Eös Job. et restitutus. confiscati Jmpignoratos ac qui sit preterea Advenae et aliis subiectos post confiscationem 3 2 9 1 Kowach Jstuan 6 Primipili: Dienes Peter Vas Georgÿ Marton Georgÿ Benedek Gergelÿ Balas Peter Balint Gergelj Koúach Janos Leorincz Andras Dienes Georgÿ Antal Pal Antal Mate Kelemen Janos Giarfas Balas Zekelj Peter Szekelj Janos Abramfalúÿ Jstúan Kando Martonne Jmre Kowachne Szabo Janosne Dienes Jstuan arúaia Szekelj Tamasne Pedites: Bandÿ Janos Szabo Tamas Szoltan Andras Szoltan Pal Fabian Balas Neötelen Gaspar Janos szolga Szoltan Georgÿ szolga giermek Kelemen Jstúan szolga Libertini: Bako Marton Olah Mihalÿ Sebestien Marton Bereck Mihalÿ Kÿs Szekelj Peter Bako Balint Biro Balint Bandÿ Georgÿ Deak Janos Kalos Mihalÿ szolga. fuit Lib. avitici Job. most Vgron Pal biria (103) Aquisitus: Hegÿ Jakab11 confis.: Orban Janos Benkeö Ferencz Forro Georgÿ Benkeö Janos Balas Georgÿ Lazar Janos Balas Peterne10 Vas Janos. Nemes helÿben. Jll. Francisci Kornis. Jstuan Deak eoreoksegeben laknak. aliis subiectos ut videre est 21 8 10 1 3 307 .: Menihart Janos ex bene placito hic ante biennum Pauli Vgron ante confis. fuit Lib. fuit Lib. Hÿ Stephani Almasÿ Habet: Primipili cum viduis Pedites cum servis Libertini cum servis Avitici Post conf. Nemes helieben Pauli Vgron Habet: Primipili Pedites Job. Pauli Vgron Forro Martonne zalagos Miklosfalúj Andras arúaiae az. Szabo Mattias Job.

nunc propter conflagrationem domus propriae Jnq. Vestrae. Miklos Andras Pauli Vgron Veres Lukach orsagert Paulo Vgron. Pal Pal orph. Ballo Georgÿ. Kelemen Miklos.. Jll. Aviticus: Miklos Mihalj fuerunt Lib. avitici Job. Job.: Chiszar Janos et alter Chiszar Janos hoc anno relictae Joannis Petkÿ Kowach Peter gÿlkossagh mia eidem relictae JASTFALUA Zagonÿ Ferencz Andreae Bögeözj Jnq. Kechikes Gergelj.12 Sÿnke (!) Marton. fuit Ped. confiscati Jnq. Hj fuerunt confiscati et tandem Joanni Petkj donatj. Advena: Olah Janos Pauli Vgron. Habet: Primipili cum viduis Pedites Libertini Jobagiones avitici et aliis subiectos Jnquilini 4 2 2 4 6 1 Primipili: Nagÿ Mihalÿ Neötelen Libertinus: Forro Georgj. Jll.: Kowach Antal.: Benkeö Andras. Geczÿ Janosne. 1 1 1 4 1 KANŸAD Pedites: Elek Pal Judex Konia Pal Libertini: Kowach Janos senex Dersi Mihalj es Janos szolgak Vigh Peter Tompa Janos Pal Jakab orph.: Vcztpetrus Szoltan de Dallia in domo Georgj Petenie de Abastfalúa habit Habet: Primipili Libertini Job. Fuerunt Ped.(104) EGE Primipili: Burian Peter Zagonÿ Balas Chiszer Pal Burian Janosne Pedites: Deak Peter Chiukor Georgÿ Libertini: Chiszer Andras Kowach Pal Judex Gaúos(!) Leorincz Kowach Ferencz Santa Bandÿ Janosne Bandÿ Matene Ganchios Jstwanne Bako Jstwanne.: Bereck Miklos Lucae Szolia de Bagj. Vestrae Eos Job. 308 .

fuit L. Michaelis Balassÿ de Veczke Post. conf. D. aliis subiectos Aduena 2 6 4 19 1 Relicta M. Jll. Eös Jobbagÿ: Nagj Balasne.: Olah Ferencz Santa Janos Deak Mate Mihalj13. Balthasaris Veselenÿ de Palos Kowach Peter ex bene placito Andreae Beögeözÿ Adúena: Haÿdu Jstúan.: Kowach Mihalÿ Chiokor Peter Olah Peter Nagÿ Ambrus ex bene placito.: Kowach Georgÿ betegsege mia hadba nem mehetúen. ez alat violenter Petkÿ Janos jozagahoz keoteleztek. Habet: Pedites Libertini cum orph. dicti Michaelis Balassj post.: Chiokor Antal ex bene placito a breúio.: Baúsz Balas. conf. fuit L. Joannis Petkÿ. eiusdem Joannis Petkÿ DERS Post conf. Bito Janos Vestrae Borosÿ Mate nÿomorú Barlok Peter Kechkes Miklos Egied Georgÿ szolga Chiúkor Georgÿ Pedites: 309 .(105) Job.: Toro Janos ex bene placito Ante conf. ez alat coacto jobbagiaúa teotte.: Joanni Petkÿ Primipili: Dersÿ Mihalÿ Dersÿ Janos Dersÿ Andras pauper Dersÿ Peter Dersÿ Mihalj Pal Tamas Veres Benedek Veres Janos Nagÿ Sandor Veres Leorinczne arúaia Kenosÿ Janos Fulo Mihalÿ Fanchialÿ Balint Szakach Balas Demes Jstúan Pal Georgÿ Jmre Georgÿ Nagÿ Marton benna Boros Lukach Jstwan Pal szolga Sandor Jstúan Demeter Mihalÿ Gergelÿ Jstúan vilagtalan Kowach Janos Jstuan Miklos Barta Peter Kÿs Kanÿaro Janos Pal Mihalÿ Kaniaro Georgÿ Kowach Balas Judex Elekes Peter Koch Mattias Libertini: (106) Koch Tamas Jmre Pal Bakos Peter Kowach Georgÿ. fuit L. avitici Post conf. Joannis Palosÿ de Vduarhelj in curia nobilitarj commorans Eós Jobb. ezt eggj ideigh a bello. Post conf. fuerunt Lib.: Nagÿ Pal. fuit ped. relictae Joannis Petkÿ Post.: Pal Lukacz. conf. Job. eiusdem Andreae Beogeozÿ.

Jmre Balasne hazaban Habet: Primores 1 Primipili cum viduis 14 Pedites 8 Libertini 20 Job.: Koborÿ Peter Szaz Peter . eiusdem Joannis Petkÿ Advenae: Demeter Jstúan Nagÿ Andras Koborÿ Dienes Lukach Meszeösegÿ Kÿs Janos.: Demeter Gergelj. Jll. Fogaras feoldi Lukach Vargaÿ Kaczaÿ fuit L. fuerunt Lib.: Beres Mihalÿ Szabo Jstwan Sigmond Peter Szaz Janos Paztor Balint Leorincz Jstúan Chiomor Peter Chiomor Pal Kosa Mate Kosa Peter Kosa Mihalÿ Barat Benedek Pito Janos Pito Georgÿ Kÿs Fulo Balas Kÿs fulo Georgÿ Szabo Ferencz Barat Andras Barat Mihalÿ Szaz Jstúan Garda Peter Barla Marton Kekericz Jstúan. avitici 25 Ante confiscationem 7 Advenae 6 Post conf.: Barla Mihalj Koborj.: Fekes Janos. hÿ ante confiscationem. Relictae Joannis Petkÿ Ante conf. Relictae Joannis Petkÿ Szúrkos Mihalÿ Solnaÿ.: Gergelÿ Mate ex bene placito Nagÿ Georgÿ ex bene Dienes Andras ex bene Dienes Peter Dienes Georgine ex bene Demeter Peter potentialiter Egied Janos Jmpignoratus.: Koúach Pal birsagert a triennio Joannis Petkÿ Eös Jobb. alio Sub.: Menihart Balas Menihart Georgÿ. Dersÿ Jnq.Eös Job. Michaeli Daniel Advenae Job. 1 Jnquilini 2 MUSNA Primipili: Koch Mate Simon Leorincz Dienes Peter Libertini: Mate Lukach Sebestien Pal Szel Balint Mate Tamas Kerestelÿ Peter Fabian Jakab Szakal Mate Neötelen 310 (107) Eles14 Georgÿ szolga Rosno Peter Szaz Janos Janos Kowach Kerestelÿ Balint Barok Lukach Ban Georgÿ Judex Ban Jmre senex Gerko Mihalÿ Langos Gergelj senex Giurko Mate szolga Adam Georgÿ szolga Szel Andras Simon Janos szolga Szaz Jstuan szolga Mate Jakab szolga Ban Janos szolga Mate Mihalj szolga Ban Mihalj szolga Josa Andras szolga Kÿnda Lukach szolga Vas Georgÿ szolga. Vestrae Eös Job. dicti Blasÿ Kowach. ehseg mia Mich. Advena Jnq.

: Nagÿ Marton Nagy Peter Szel Mihalÿ Nagÿ Janosne. Mich. Stephani Dako de Vadasd Gaboria Balas. Mag.: Pal Jakab ex bene Adam Mihalj ex bene placito Kÿs Janos Hegedws Andras. Francisci Kornis Post conf. Volphgangi Alia Jnq. J. Eös Job. nÿelúe mia Maÿlat Peter. Marton Jnq. V.: Laÿos Mihalÿ Chiozo Jakab Leorincz Peter Szarka Georgÿ Dako Andras Dako Gergelÿ Dako Mihalÿ Kÿs Palne Elekes Mihalÿ Fulo Balasne Dobra Jstúan Szarka Lukach Szarka Mihalÿ Kowach Jakab Barlok Tamas Bartok Jstúan Jmre Pal Bartok Balint. oltalomert Andreae Gereb Kowach Marton ex bene placito Eös Job. nunc Relictae Joannis Petkÿ Eös Job. Sandor AGIAGFALUA Kobak Marton feketelaki. avitici Jnquilini 2 4 4 2 Primipili: Telegdÿ Demeter Sata Balas Mattius Janos Sandor Mihalÿ Chÿkÿ Tamas Hegÿ Janos Farkas Pal Chÿoma Jstúan Teoreök Miklos Katona Marton Foris Leorincz Egied Mihalj szolga Egied Marton szolga 311 . fuerunt Lib. avitici 21 Ante confiscationem 7 Post confiscationem 8 Jnquilini 2 (108) MATISFALUA Pedites: Gazda Lukach Pallo Marton Judex Libertini: Barra Peter Bakos Jmre Kozma Jstúan arúaia Nagý Mihalÿ arúaia.: Nagÿ Peter ex bene placito. fuerunt Lib. Relictae Lucae Pap Habet: Pedites Libertini cum orphanis Job. Georgÿ Olah Szaz Janos.: Sos Gergelj.Ante conf.: Nagÿ Jstuan Nagÿ Gorbaÿ. D.: Szaz Georgÿ.: Gabria Balint feie valtsagaert Bolia Andras Zalagos Bolia Janos feie valtsagaert Kÿs Mihalÿ oltalomert Chiozo Marton oltalomert Kÿs Peter Kÿs Gergelj ex bene placito Post conf. Francisci Kornis Habet: Primipili 3 Libertini 29 Job. Georgÿ Biro de Z.

: Simon Mihalÿ. Sandor (109) DECHFALUA Primipili Pedites Libertini Avitici Post conf.: Chÿeke Peter Zalagossa dicti Joanni Teoreök Eös Jobbagÿ: Markos Bartalis Demeter Miklos Habet: Nobilis Primipilus Libertinus Jmpignoratus Job. . S.: Varga Pal Zalagos heliben Advena: Sipos Mihalÿ Keresdÿ Demeter Leorincz. dicti Martini Egÿed Jnq. fuit L. Blasÿ Sala Miklos Jstuan Post conf. Petkÿ Advenae:15 Szaz Pal Dalliaÿ. Advena: Kelemen Olah Feieregihazÿ. Advenae Jnquilinus 13 10 13 2 4 4 1 Nobilis: Joannes Teöreök Primipili: Bakonia Mattiasne Libertinus: Kÿs Jmre Judex Fuit L. Zabad szekelÿ helÿbeöl. V.: Pallo Georgÿ Damokos Pal. dicti Mich. Advena: Keopeczÿ Gergelj Habet: fuit L. eiusdem M.: Cirÿak Benedekne.Pedites: Bakonia Janos Gazda Leorincz Mattiús Mihalÿ Georgifÿ Ferencz Farkas Ferencz Bartos Mihalÿ Keowechÿ Boldisar Varga Balint Miklosÿ Georgÿ szolga Salatÿ Lukach arúaia Libertini: Peter Mihalÿ Keowechÿ Lukach Bartos Jstúan Szaz Marton Bartos Leorincz szolga Bartaliús Georgÿ Szabo Janos Judex Kÿs Farkas Ferencz Miklosÿ Janos szolga Saman Pal arúaia Bartos Marton arúaia Bartalis Mihalÿ arúaia Keopeczÿ Janos arúaia. V. dicti Blasÿ Sala. J. J. Jnq. avitici 1 1 1 1 2 MOGIOROS Primipili: Fúlo Janos Szabo Balas 312 Pedites: Miklos Janos arúaÿ Kÿs Ontoch Mihalÿ arúaÿ Libertini: Hegÿ Mihalÿ Judex Nagÿ Janos benna. Jo. Eös Job.

ez telen buzaert L. dicti Andreae Goro Advena: Radulÿ Jstúan in domo Michaelis Mihalj conf. Jo. An.: Chÿkÿ Peter. Paulo Vgron Fuit L.: Szabo Boldisar Nagÿ Leorincz Bereck Peter. et Nobilis: Franciscus Farkas Primipili: Goro Andras Janczio Ferencz Mihalÿ Jstúan Mihalÿ Mihalÿ Bodor Mihalÿ Chiotor Pal Fekete Andras Fekete Ferencz Nagÿ Ferencz Gal Jstúan arúaÿ Gal Janos arúaÿ Chÿomortan Janosne Chÿomortan Janos Jakab Leorincz Benkeö Andras arúaÿ Benchier Gergelÿ Pedites: Fozto Janos Pap Miklos Veres Balint Ban Andras arúa Chÿpeö Antal vilagtalan Ambrus Jstúan Toaso Janos Ozdÿ Mihalÿ Libertini: Elekes Andras Leorincz Georgÿ Lado Georgÿ Fekete Janos Judex Eles Peter szolga Chiakÿ Peter Petre (!) Mihalÿ Tott Lukacz Petre (!) Janos szolga Benedek Leorincz szolga Toaso Peter Szabo Jstúan Chyútor Georgÿ.Post conf.: Ontoch Mihalÿ Balas Georgÿ Hegÿ Marton Hegÿ Janos ex bene placito.: Chypeö Miklos Santa Szabo Janos 313 .: Foris Gergelÿ de Nagÿ Solimos. Tomae Veres de Somolio BEÖGEÖZ Habet: Primipili Pedites Libertini Post confiscationem Ante confiscationem Vagans Jnquilini 2 2 2 5 1 1 1 Eg. L.: Olah Janos f. Andreae Beögeözÿ Advena: Szaz Janos.: Bandÿ Leorincz de eadem. dicti Francisci Farkas (110) Post Fuit Ped. dicti Stephani Mihalÿ Jnq.: Nagy Ferencz.: Ban Ferencz Zalagos Advena: Varga Jstúan szabad szekelj helibeol Jnq.: Fozto Jstuan szegensegh mia. Gereb Vagans: Kobak Ferencz Jnq.: Kowach Peter Tiztarto. Vestrae fuerunt L. L. J. f. Petkÿ Ante conf. post conf.

Vestrae Jnq. Beögeözÿ Advenae: Olah Dan Szaz Lukach. 2 Pedites 1 Libertini 2 Job. dicti Francisci Alard . Ezek Petekreöl ieöt eös Jobbagÿ Jtem: Chienker Ferenczne Chÿont Leorincz Szaz Janos Szaz Tamas. J. eös Jobbagÿ. J. Francisci Alard Job. tutora And. Nob. Francisci Farkas de Beögeöz Benkeö Balas. Beögeözÿ. antiqui: Orban Georgÿ Orban Tamas Szaz Orbanne Moÿses Mihalÿ.: Chiont Janos gilkossagert. Beogeozÿ Eös Job. dicti Andreae Beögeözÿ Balo Pal Balo Tamas Kalman Tamas Nagÿ Janosne. 7 3 2 MIKLOSFALUA E. Gregorÿ Beögeözÿ de Ozdfalúa fuit Primipilus: Nagÿ Jmre Zalagos OZDFALUA Fuit L.: Marton Peter. And.: Felzegÿ Mihalÿ arúaia Lib. Gagÿ Palfÿ Ferenczne Nemes wles helieben lako Selleri Jnq. And.: Moÿses Peter.: Benchier Jstuan. Vestrae Eös Job. Ezek Miklosfalúÿ Andras Arúaie. aliis subiectos Advenae Jnq. avitici 12 Advenae 2 Post conf.: Chÿont Antal arúaia Chÿont Pal pauper. Propter hos aliis subiectos 2 Nobilis: Gregorius Beogeozÿ Primipilus: Alard Ferencz Libertini: Biro Pal Judex Gaspar Jakab Sigmond Georgine Biro Janos Santa 314 Lazlo Ferencz. ante conf. [Habet:] Primores 1 Primipili cum orph.: Bogior Mihalÿ Bogior Mate.[Habet:] Primores Primipili cum viduis 1 16 Pedites cum Orphanis 8 Libertini 13 Post conf.: Andreas Beögeöszÿ Primipili: Jllies Andras Nagÿ Pal aúraia Ped.

(111) [Habet:] Primores Primipili 1 1 Libertini Jnquilini Job. Vestrae. fuit L.: Varga Janos Vdúarhelÿ.: Janosÿ Tamas arúaja.: Koúach Georgine Fwresz Janos Koúach Mate Cina Antalne Orphani Thomae Janosÿ Jnq. Eös Job. Jnq. Halmagÿ Jstúan. Antiqui 5 5 1 FELSEÖ BODOGH AZZONFALUA Nob.: Nagÿ Miklos Olah Jstúan.: Daúid Jstúan absens Libertini: Tibald Marton Vaÿda Janos szolga Hegÿ Antal Judex 315 . Laurentii Albert [Habet:] Nobilis Primipili cum viduis Pedites Libertini Job. Blasÿ Jnce Jnq. Petkÿ fuit L. Kouach de Kereztwr.: Sigmond Janos in domo Agilis Jo. J. Fran. in domo Nob. Simon. Ambrosÿ Cibre BIKAFALUA Primipili: Hegÿ Balint Lukach Miklos Jstúan Deak Alard Mate Lukach Balas arúaÿ Ped.: Teoreok Georgÿ.: Nÿreö Georgÿ. Tomae Janosÿ. de eadem Jnq. dicti orph. relictae Jo. CIBREFALUA Advenae: Heÿa Janos gelenczeÿ. antiqui 1 9 2 4 4 5 2 1 Primipili: Cibre Ambrús Cibre Martonne Advena: Abodÿ Marton. avitici Jnquilini Advenae Job. Jstuan Primipili: Albert Leorincz Pal Georgÿ Benedek Ferencz Lazar Andras Judex Teoreök Peter arúaia Cibre Balint arúaia Lazlo Marton arúaia Dersÿ Ferencz szolga Peter Deak arúaia Pedites: Jakab Tamas Simon Ferencz szolga Libertini: Teoreok Andras Simon Mate arúaia Sigmond Jstuan senex Santa Georgÿ benna.

Ezek mind szalagosok es ez nehanÿ 5 1 4 Nobiles: Stephanus Simien Franciscus Simien Primipili: Osúat Peter Osúat Peter (!) Miklos Peter Kadar Benedek Peter Benedek Miklos Janos Miklos Jmre Mihalÿ Marton Boros Jstúan Kadar Jstúanne Pedites: Chÿkÿ Mathias Barta Janos Jstuan Leorincz Osuat Jstuan Ambrus Andras Peter Tamasne Libertini: Lazlo Jstuan Ambrus Tamas Chÿkÿ Peter gutta wteöt Georgÿ Ferencz Mihalÿ Pal Santa Jmre Miklos Mihalÿ Judex Lukach Janos Kalman Jstuan Balassÿ Pal Lazlo Palne Petre Miklosne Gergelÿ Georgine.: Gergelÿ Peter. Vestrae Eös Job. Blasÿ Jnce de Delne [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job.Ferencz Mihalÿ es Georgÿ szolgak Gergelÿ Mihalÿ Vaÿda Gergelj kÿs arúaÿ Kelemen Mihalÿ arúa gier. Lukach Balas arúaÿ hazokban BETHLENFALUA Szaz Lukach Erkedj. Birtalan Andras. et libert. Jll.: Kÿs Chÿkÿ Peter Chÿkÿ Janos Jnquilini: Swkeösd Miklos Swkeösd Pal Kowach Andras Szýlagÿ Ferencz Gal Marton 316 .: Gergelj Janos egÿ forintigh Zalagos Fuerunt L. avitici Andreae Beogeozÿ subiecti post confiscationem pedit. J. V. Hegÿ Balint Zalagossa Advenae: Szaz Gabor Erkedÿ Georgÿ Ferencz. Valentini Tamas de felseö Bodogh Azzonifalúa. Matthaei Alard.: Jstúan Peter Birtalan Kata Bernard Janosne fiaúal Georgiel Mihalÿ Mate. (112) Fuit eztendeoben kichinkichin adossagert es hadtol walo mentsegert Miklosfalúÿ Beögeoszÿ Andrast szolgaltak Eös Job. Advena: Molnar Peter.: Jakab Tamas es Janos Jakab Georgÿ. Jtem Advenae 5 1 8 2 Ped. fuit Ped.

Nobilis: Sigismundus Mwkeös Primipili: Miklosÿ Daúid Mattias Kouach Peter Mihalÿ Pedites: Janos Georgÿ Peter Andras Ferencz Tamas Judex Ambrus Peter Molnar Janos Jllies Peter Molnar Peter Libertini: Chiergeö Jstúan Elekes Mihalÿ Chiukor Gergelÿ benna Chÿkÿ Mihalÿ Peter Miklos Marosÿ Jstuan benna Kÿs Tamasne Antal Peterne Antal Ferencz benna Keomies Georgÿ. Boz Georgÿ Keopeciek.: Chiergeõ Albert ante confiscationem. Mwkeös. de eadem Kapolna Janos Nagÿ Balas de Poÿan Orban Mate de Gÿrgio. feie valtsagaba And. Alexandri Janchio de Lengielfalua. de Moha FENIED E. Relicti Steph. aliis subiecti 4 Advena 1 Jnquilini 4 317 . Kadar [Habet:] Nobiles Primipili cum vidua Pedites cum vidua Libertini cum viduis Job.: Elekes Mattias Szalaÿ Lazlo Chÿkÿ Ambrusne Elekes Matene Elekes Jakab. Molnar Chiogh Jstuan Fwleÿ. V. nunc Sigis. et libert. antea Michaeli Zemere Fuit P. benej. Jnquilini: Madaraz Janos Keopecj. Eös Job. Mwkös Fuerunt L. Jo. Komaromÿ (113) Advena: Jnq. avitici Advenae Jnquilini 2 10 6 13 3 5 6 Petrus Jo. Beogeözÿ Advena: Szaz Georgÿ Segesúar Szeki. Barbelj Miklos Zalagos. dicti Stephani Chiergeö [Habet:] Nobilis 1 Primipili 3 Pedites 7 Libertini cum viduis 10 Jobagiones Eös Job 5 Post conf. Jll.: Boldisar Leorincz violenter occupaúit superioribus tempore dictus Sig. Steph. nem regj ez.: Balas Andras.Advenae: Koborÿ Jstúan. ped. Francisci Simien Advena: Hewiszÿ Janos de eadem. dicti Dauidis Miklosÿ Georgÿ Peter.: Lukach Jakab szalagon Fuit L.

Jo..: Kolos Balas. benej Szaz Janos.: Jakab Ferencz Feniedÿ. dicti Step. Emerici Ferencz de Zetelaka. Jll. . Gregorÿ Albert Fuit L.: Jakoch Tamas Olahfalúÿ. eiusdem loci Szaz Mihalj Keöhalmi Olah Demeter idegen szolga Jnq. nunc Jnq. Lazlo Ferencz R. Libertini Advenae Jnquilini 5 22 6 9 4 Primipili: Albert Mihalÿ Marton Mihalÿ Marton Gabor Barrabas Balint Chiergeö Ferencz arúaia Pedites: Chiergeö Mihalÿ Judex Fanchialÿ Jstúan Orban Balas Teoreok Ferencz Albert Jstuan 318 Pal Tamas Jnquilini: Libertini: Tamasÿ Marton Kowach Jakab Maior Georgÿ Orban Jmre Orban Demeter Bene Jstúan Jstúan Mate Tamas Demeter debilis Benedek Marton.MAREFALUA Primipili: Nagÿ Pal Palfalÿ Jstúan (114) Teöser Balint Teoser Mate Simon Peter Pedites: Jakab Ferencz Miklos Georgÿ Veres Andras Telekfaluÿ Jmre Koúach Janos Tamas Janos Lukach Janos Veres Janos Veres Jstúan Antal Miklos Kata Gergelj Gergelj Georgÿ Kadich Balas Kadich Georgÿ Tamas Peter szolga Peter Benedek Mihalÿ Gergelj Judex Ferencz Georgÿ Veres Dimien Leorincz Janos Santa Albert Gergelj Simon Jakab arúa Ferencz Peter arúaja Libertini: Mate Pal Olah Janos szolga Dimien Ferencz Leorincz Peter szolga Balint Thamas Szaz Georgÿ. Petri Barrabas de Orozhegÿ Hatos Mihalj Solimosÿ. Vestrae. Vestrae Advenae: Szaz Jstuan Segesvar Szekben. Koúach Advena: Olah Bokor. dicti Michaelis Marton (115) Jnq. dicti Pauli Nagÿ Salatÿ Mate Jakab Jstúan Berkezj Peter Jnq.: Janos Ferencz. Jll. Palfalúÿ Gergelj Antal KEÕLLEÕ KEMENIFALUA Advenae: Haúasalfeöldÿ Olah Jstúan. Petri Simon [Habet:] Primipili Pedites cum orph.

Pedites Libertini Jnquilini 5 6 9 7 Primipili: Balint Janos Balint Peter Chÿkÿ Marton Szabo Balas Szabo Pal Boros Marton Boros Georgÿ Boros Andras Boros Peter Janos Georgÿ Balas Janos Albert Janos Bernard Lukach Demeter Marton Nagÿ Georgÿ Nagÿ Janos Jakab Jmre Szabo Peter Boros Ferencz Boros Peter Fanchialj Janos Lazlo Ferencz Bernard Jakab Szabo Ferencz Boros Janos Tornaÿ Mihalÿ Balas Jstúan Gergelj Mihalÿ Janosÿ Balas Judex Barla Ferencz Balint Koúach debilis Barla Pal Jakoch Mate Nagÿ Jstúan Vikarius Mihalÿ Jstúan Mate Boros Mihalÿ debilis Benedek Balas Pedites: Gergelj Georgÿ Gergelj Leorincz Ferencz Mihalÿ Teoreök Balint Birtalan Mihalÿ Libertini: Bernard Ferencz Kadar Marton Bernard Peter Lukach Janos Andras Gergelj Mate Andras Kÿs Balas Janos Benedek Marton Molnar Leorincz Olah Mate Farkas Janos Patakÿ Janos Karachionfalúÿ Janos Farkas Jstúan Peter Jakab Tornaÿ Janos Tornaÿ Georgÿ Simandÿ Jstuan Bott Georgÿ Bott Balas (116) Georgifÿ Marton Gaspar Janos Chÿkÿ Mate Jllies Jstúan Chÿkÿ Miklos Jstúan Georgÿ Nagÿ Janos Benedek Jmre Ferencz Mate Albert Balas. Pauli Balint [Habet:] Primipili Pedites Libertini Advenae Jnquilinus 38 5 30 5 1 319 .Sandor Mihalj Olahfaluÿ. Bothazÿ Gergelj. Tornaÿ. Nagj. Steph. R. Jo. Francisci Jmre. Kadar Tamas Moldúaj. Mich. Farkas. eiusdem. Gregorÿ Albert. Jnq. Molnar Tamas Zetelakÿ. Peter Andras Szallastarto ZETELAKA [Habet:] Primipili cum orph. de eadem. Vestrae Advenae: Szaz Balint. Francisci Boros. Martini Tamasÿ. Augustini Damokos.: Varga Andras Vagasÿ. Rel. Laszlo Balint. Jll. Frús Jstúan Solnaÿ. Pal Varga Keöhalmi. Chiergeö Tamas.

[Habet:] Primipili cum viduis Pedites Libertini Post conf. dicti Benedicti Damokos. Szaz Georgÿ Nagÿ Chiwry. Vestrae Hij fuerunt Libertini: Balint Janos Gergelj Jstwan Lenart Ferencz Sandor Peter Janos Leorincz Tott Tamas Tott Kelemen Tott Georgÿ. ex bene placito Pauli Vgron Fuerunt Libertini: Nagÿ Gergelj Andras Jstúan Nagÿ Jstuan Nagÿ Leorincz Judex. qui a bello sunt abalienati Advenae 14 5 34 14 6 320 . Georgÿ Orban. Bartholomei Szabo. most Petkj Janosne szamara ereöúel akariak szolgaltatni eöket. Ezek eleiteol fogua az Capitanoknak szeker chinalassal szolgaltanak. Advenae: Olah Jstúan szabad szekelj helibeöl Varga Jstwan Ambrus Pal.OROZHEGŸ Primipili: Jstúan Kowach Peter Koúach Georgÿ Orban Simon Janos Damokos Benedek Benedek Albert Szabo Birtalan Jstwan Koúach (!) Filler Janos giermek Filler Leorincz benna Filler Peter Barrabas Peterne Jstúan Peter Nagÿ Damokosne Pedites: Georgÿ Janos Felseö Georgÿ Janos Jmre Mattias Jmre Pal Antal Birtalan Leorincz Libertini: Balint Janos Albert Janos Pal Peter Balas Miklos szolga Benedek Janos Kodor Pal Simon Jstúan Janos Mihalj Kowach Tamas Neotelen Marton Gergelj Janos Benedek Janos Georgÿ Janos Gaspar Kelemen Pal Kÿs Lazlo nÿomorú Kÿs Pal senex Leorincz Peter Ferencz Mate Kowach Mihalÿ Dobos Antal Santa Andras Balint Balas Mate Jmre Kowach Nagÿ Balint Gergelj Georgÿ Chiortan Jakab16 Peter Kowach Balas Gergelj Jstúan Benedek nÿomorú (117) Sipos Mihalÿ Andras Janos Chiortan Georgÿ Tott Peter Mate Peter. ezek is a’ szerent post confiscationem Andreae Lÿppaÿ Fuit Libertinus: Balint Marton ab anno. Ez eztendeön hadtol valo oltalomert Lÿppaÿ Andrasnak szolgaltak Fuit Libertinus: Janos Gergelÿ orsagert. Mihalÿ Tamas Mohaj. Jll. Advenae: Babocz Tamas de eadem.

Gregorii Leörincz. Job. post confiscationem 2 Jobagiones 5 Advenae 6 Jnquilini 16 Confiscati. Zentkiralj. Post conf. Anthonii Nagÿ.: Szondÿ Jmre Bereczkÿ Lukach Bereczkÿ Martonne Advena: Kando Jstúan Gialaÿ Jnq. Francisci Bodo. Mihalj Leorincz Telekfalj Domokose ez ketto. Zekelj et a Greg. Joanni Literati. Koszak Mihalj. Fwleöp Peter.: Chÿkÿ Benedek Chÿkÿ Jstuan Kadar Balas Sofia Mihalÿ Haromszekÿ Mihalÿ. Advenae: Szilagÿ Ferencz. Baratÿ Tamas. Francisci Magiarÿ.: Drabant Peter. [Habet:] Primipili 14 Pedites 5 Libertini 7 Confiscati 6 Job. Nagÿ Mihalÿ Nagÿ Jstúan.: Georgÿ Jstúan Orozhegj. Geor.: Vekas Jstúan Miklos Peter Sima Tamas Sima Ferencz Szondÿ Jstúan 321 .ZENTKIRALŸ Primipili: Leorincz Gergelÿ Andras Ferencz Telekfalúÿ Damokos Nagÿ Antal Balint Tamas Zentkiralÿ Gergelj senex Kowach Antal Bodo Ferencz Fabian Pal Bersze Balas Bodo Gergelj Kando Balint Bersze Peter Lazlo Peter Nötelen Pedites: Balas Janos Judex Janos Simon Bodo Balint szolga Telekfalúÿ Pal szolga Vekas Peter szolga Libertini: Balas Georgj Farkaslakj Mihalj Fabian Janos Ambrus Georgÿ pauper Kichin Janos benna Magiari Ferencz szolga Tamas Balint szolga (118) Nagÿ Janos. Blasÿ Bersze Jnq. Jo. Jnq. Eiusdem Jo. Fwleöp Balas Chÿkÿ. Gregorÿ Zentkiralj. Horúat Tamas. fuerunt L. Nemetÿ redempti Fuerunt L. Zekelÿ. Georgÿ Ambrus.: Kichin Tamas Lokodÿ Andras in locis Jmpignoraticÿs Georgÿ Tiboldÿ Job. Rel. Valentini Tamas.: Janos Antal ex bene placito Szaz Leorincz similiter. Anthonii Koúach. Tiboldÿ Marton Fanchialÿ Balint Mihalÿ. Budoso Gergelj. Szaz Mihalj. Blasÿ Bodo.

Ambrus Ferencz ehsegh mia. Blasÿ Berze. [Habet:] Primipili cum vidua Libertini Post conf. V. ZENT TAMAS Makraÿ Tamas. Stephani Orban de Lengielfalúa. Laurentii Balas. [Habet:] Primipili cum vidua Libertini Advenae Jnquilini 9 3 3 1 Primipili: Veres Mihalÿ Balassÿ Mihalÿ Fodor Ferencz Boldisar Balint Jlÿkeÿ Tamasne Pal Leorincz Berkesz Lukach Gergelj Janos Judex Libertini: Lazlo Janos Szaz Gergelj Pal Jstuan Peter nÿomorú Pal Demeter senex Kando Janos Menihart Balint Miklos Lukach Georgÿ Peter Andras Janos Miklos Gergelÿ Farkas Gergelÿ. An. post conf. Olah Jakab. Vestrae Jnq. Greg. Jll. Vestrae Job.FANCHIAL Primipili: Fanchialÿ Sebestien Fanchialÿ Peter Miklos Janos Veres Marton Kando Ferencz Nagy Balint Leorincz Janos Peter Jstuan Fanchialÿ Lukachine Libertini: Nagÿ Balas Judex Pal Gergelj benna Barrabas Tamas. (119) JLŸKE Kotro Andras. Rel. Kando Tamas. lopasert. Job. Lÿppaj.: Mogioros Tamas.: Lazlo Jstúan Rel. Georgÿ Tiboldÿ Post. Advenae: Gialus Ferencz Remeteÿ.. Lucae Fanchialj. Chiender 322 . Antal17 Miklos. Mattias Mate had eleött Vdúarhelj Boldisarhoz tartottak eddigh. J. Conf. eiusdem. Tomae Jlÿkeÿ. Georgii Tiboldÿ. Szaz Balint vratlan. Fuit L.: Chÿkÿ Peter gilkossagert. Jnq. aliis Jnquilini 8 12 6 2 Primipili: Chiender Gergelj Menihart Tamas Chiender Andras Pedites: Jstúan Ferencz Chiender Antal Jstuan Mihalj Judex Georgÿ Ferencz arúaia. J.: Balint Varga feie valtsagaba.: Borbara Jstuan.

Jll. Advena: Szaz Georgÿ [Habet:] Primipili Pedites cum orph. eiusdem Georgÿ Tiboldj.: Peter Andras Peter Ferencz. Jll.Jnq. Fuerunt L. Fr. Peter Miklos a triennio. dicti Georg. Lazlo Janos Job.: Szaz Marton.: Kÿs Szaz Georgÿ. ez alatt ez iden Kaÿdichfalúÿ Teoreök Gaspar hatalommal teotte Jobbagiaúa. alio subiecti Advena Jnquilini 1 1 2 3 4 Primipili: Tiboldÿ Georgÿ Pedites: Peter Jstuan Peter Janos benna Peter Pal kÿs arúaia Drabant Balint arúaia Libertinus: Pal Mate Judex. Janos Tamas a bienno. ex bene placito. Vestrae 323 . Libertinus Confiscati Post conf. habet Paul Vgron. aliis subiecti Antiqui Advena Jnquilinus 1 4 1 3 4 4 1 1 Nobilis: Teoreok Gaspar Primipili: Tibald Leorincz Tibald Peter Jakab Ferencz Miklos Ferencz Kadar Balint Szeoleosÿ Gaspar Jakab Janos Libertini: Szaz Marton Balint Janos Damokos Lukach Molnar Jstuan Boldisar Ferencz Gal Marton Judex Georgÿ Tamas benna Fekete Balas18.. maga Nemes eoreoksegen laknak Tiboldj Georgnek. a Greg.: Keopeczÿ Peter Advena: Olah Mate. post conf. KAŸDICHFFALUA Jnq. Nemetÿ redempti Georgÿ Tÿboldÿ Fuerunt Ped.: Peter Janos ab anno. Tÿboldÿ. T. C.: Keopeczÿ Tamas. (120) Andras Leorincz bennasaga mia hadba nem szolgalhatot. eiusdem G. Jnq. super quo literas Donat. Vestrae Confiscati: Miklos Andras Pal Jakab Keopeczÿ Andras. eiusdem G. Jstúan [Habet:] Primipili Pedites TYBOLD Post Conf.

Szeoleos Georgÿ. ante conf. J. Jnquilini Advenae 1 7 8 1 3 7 4 (121) Primipili: Libertini: Demeter Ferencz arúaia Szeoleos Lukachne Zacharias Ferencz. Karman Mihalÿ. Re. Szaz Mihalÿ Apoldÿ. Job.: Szeoreos Boldisar ez telen. Martonÿ.: Kata Georgÿ. Demeter Ferencz. Zomb. Jo. dicti Casparis Zeoleosÿ. Martini Gal. Gasparis Teoreok. V. And. Advena: Molnar Janos [Habet:] Primipili cum viduis Pedites Libertini cum orph. Damokos. Laurentii Tibald. Mart. Balint. Jo.: Kowach Georgÿ Post conf. dicti Franc. Advenae: Szaz Andras Segesvar Zekj. Kouach. Jo. Czigan Pal.. Santa Ferencz ez heten. Szaz. Chiergeö Georgÿ. [Habet:] Nobilis Primipili Libertini Job. Jnq. Kando Janos. Fr. Olah Jllies. Step. Kapus Janos Dwchieo Z. Gregorÿ Leorincz de Malomfalua. post conf. Nagÿ Georgÿ Diafaluÿ.Fuit L. Ferencz Peter. SZOMBATFALUA Barotÿ Szeoke Mihalj. Ad. Eösÿ Mihalÿ. Palfj.: Ferencz Dienes. Jnquilini Advenae 11 4 3 4 9 Joannes Literatus Benkeõ Janos Leorincz Janos Kouach Janos Szombatfalúÿ Janos Gergelj Tamas Gergelj Jmre Menihart Janosne arúaia Barrabas Martonne arúaia Koúach Jmre Santa Menihart Tamasne Pedites: Koúach Peter Jstuan Janos Jstuan Pal Barrabas Lukach 324 . Tomae Gergelj. de dicti Jo. Simon. ante conf. Magiar orzagÿ Simon Andras. Boldisar Janos. Marta Jstuan Z.: Sido Jstuan. Szaz Marton. Casparis Teoreök. Jnq. Szaz Georgÿ. Ersebetj. Leorincz. Advenae: Dosa Pal. fuit L. Galfÿ de Martonos. Kando Peter. Jnq. Miklos. Beneÿ.

Post conf. Thomae Veres Chÿkÿ Pal. Petri Orban. fuerunt L. Jll. V. Job. 325 . Benedicti Biro. Michaelis Damokos.LENGIELFALUA Primipili: Orban Jstuan Biro Benedek Orban Jmre Dimien Georgÿ Orban Peter Janchio Sandor Benedek Mihalj Birtalan Peter Demeter Jstúan Ferencz Georgj Gergelj Mihalj Kys Biro Georgi chionka Damokos Mihalj Biro Martonne Bandý Mihalj Simon Gergelj szolga Simon Boldisar szolga Demeter Mihalj Pedites: Teoreok Janos Judex Peter Janos Simon Ferencz Nagÿ Mihalÿ Bartalius Georgÿ Chioma Janos Jstúan Ferencz Nagÿ Ambrus Abran Ambrusne Libertini: Jakab Mihalj Andras Peter Benes Jmrene Albert Ferencz. Fuerunt L. Proprium post conf.. Orban. Jnquilini Advenae 18 9 4 2 10 3 Kerekes Pal Beöleönÿ. Keowechÿ Balas Jlona Georgÿ Bardocz Janos Advenae: Keönte Andras Chÿkÿ. (122) Jnq. Andreae Lÿppaÿ. conf. BOGARFFALUA Nobilis: Andreas Lÿppaÿ Primipili: Fanchialj Janos Bogarfalúÿ Mihalj Georgj Mihalj Bogarfaluÿ Farkas Georgj Jstuan Judex Bogarfalúÿ Jstúan arúaia Pedites: Miklos Lukach Gellerd Mate Libertini: Engÿ Janos Biro Ferencz benna Engÿ Lukach Dimien Marton Zente Janos.: Jnq. Alexandri Janchio.: Bechÿ Jakab de Swkeö.: Kozma Pal.: Szente Peter. Advena: Olah Kereztes. Michaelis Gergelj Chiszar Andras. Vestrae. Szaz Mihalj Beneÿ.: Teoreok Miklos Re. Jnq. Gergiaÿ Mihalj most leottek Job. Koúach Pal. Segesuar Szekben.: Lenart Miklos. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. dicti Step. Martini biro. J.: Oklandÿ Janos gilkossagbol valo oltalomert Olah Miklos Jnq.

[Habet]: Primipili 8 Pedites 10 Libertini 9 Confiscati 1 Post conf. Albert Janos Barotiak. fuit Ped.: Gergelj Pal ez iden had eleött.: Farkas Jstuan Agiagfaluÿ. Vestrae Conf. Bogarfalúÿ Advena: Nagÿ Jstúan Vaÿda Z. fuit L. Jnq. restituti Andreae Lÿppaÿ. Nemetÿ redemptus Casparis Leszaÿ de Fogaras Post conf. fuit primip. 3 Jnquilinus 1 Advenae 3 Mate Balint Primipili: Lazlo Janos Judex Fanchialj Kelemen Fanchialj Janos Chÿkÿ Georgÿ Chÿkÿ Lazlo Chÿkÿ Andras 326 Hadnagÿ Jakab Kerezturj Jstuan Nagÿ Antal Gaspar Balint Szaz Balint Leorincz Gergelj Leorincz Tamas Dienes Gergelne arúaÿ Pedites: Mate Jstúan Bernard Tamas Magiarÿ Benedek Barla Gergelj Sigmond Jstuan . Volph. Hÿ Pauli Vgron Advenae: Szaz Simon.: Barla Peter chiak most.Gellerd Peter. ratione belli Job. Jnquilinus Advena 2 2 1 1 1 6 2 5 Primipili: Pakot Mihalj Deak Ferencz Hegÿ Balint Eotúeos Mate Sandor Antal Chiúr Janos Bende Mihalj Leorincz Janos arúaia Pedites: Ambrus Balint Gere Mihalj Zente Peter Geller Leorincz Barto Ferencz Barto Miklos Sandor Boldisar Sandor Barrabas Barto Pal Gergelj Janos (123) Libertini: Olah Janos Gal Andras Georgÿ Mihalj Miklos Janos Kichin Mate pauper Silliester Pal pauper Biro Tamas Barto Janos Judex. most chiak szallastartnak. Jll. Juanÿ [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini Z[ENT] LELEK Job. Huszar Janos.: Chÿkÿ Tamas a biennio FARKASLAKA fuit L. Post conf.: Antal Gergelj. conf. a Greg. Valentini Hegÿ. Varga Georgÿ.

Greg. Dienes Basa Gergelj. Steph. Dalÿ Ferencz.: Bernard Balint Bernard Pal arúaia Magdolna Benedek arúaia Nagÿ Mattias et a Greg. Advenae: Szaz Mihalj Kapusÿ. Jakobi Hadnagj Kÿs Pal. More Peter paraznasagert feie keoteöt. Georgj Tiboldj. Rel. Confiscati Job. Conf.Nagý Jmre Teoreok Balint szolga Georgi Peter Jmre szolga Ambrus Gergelj szolga Matthias Tamasne Pakot Andras Libertini: Magiarj Tamas Magiarj Janos Gere Antal Balint Mihalj Pal Leorincz benna Barla Janos Barla Jakab Balint Albertne arúaia Miklos Tamas Basa Janos Gellerd Georgý arúaj Nagj Janos Nagj Ferencz arúaj Andras Jstúan Jstuan Peter Magiarj Mihalj Birtalan Jstuan Miklos Gergelne arúaj Georgj Mate Gergelj Andras Peter benna Miklos Antal kuldus Kouach Peter arúaia Nagÿ Pal.: Miklos Jstuan. And. saepedicti Georg. An. Vestrae (124) Conf.: Kolos Georgj. Franc. fuit L. Jll. Avitici Advenae Jnquilini 14 11 23 5 1 2 2 8 3 Primipili: Demeter Jakab Szabo Marton Lukach Janos Palfaluÿ Jstuan Bartalius Mihalj Bartalius Janos Orban Peter Georgifÿ Janosne arúaia Lukach Jakabne arúaia Palfaluÿ Ferenczne arúaia Georgifÿ Georgne arúaia Pedites: Szeöch Pal Szeoch Gergelj Kÿs Andras Libertini: Nagÿ Ambrus Mattias Demeter Jllies Balint Judex Kÿs Peterne arúaia. Dienes.. ante conf. Nemetÿ pretio redditi Steph. Mattheae Hadnagÿ de Chÿk. ante conf. Rel. Re. PALFALUA Szaz Janos Jakabfalúÿ. Kerezturj [Habet:] Primipili cum orph. Pal Gergelj Barotÿ Tako Janos Faggias Balint Bacz Mattias Jnq. Greg. Szaz19 Mihalj. Nemetÿ redditi Jo. Vestrae 327 . Sipos Antal Moldúaÿ. Job. Jll. Chikÿ. post conf. Fanchialÿ. Szeöch. Pedites Libertini cum vid.: Kÿs Peterne. Kerezturj Post conf. Tiboldj. a Greg. Fuerunt L. Benedekfÿ. Greg. Beögeozj Eös Job.: Santa Georgj ex bene placito.: Sipos Andras.

Kowach Mihalj. Jnq. Pauli Kelemen de Varallia. post confiscationem 2 Jnquilini 4 Advenae 6 Veres Mihalj. Jstuan Advenae: Haÿdu Janos. a multis annis Steph. Jacobi Demeter. Rostas Mihalj. Szabo Mattias. Siko Leörincz.: Beke Peter. Steph. Saÿtos Mihalÿ. Francisci Jstúan de Martonos. Meggies Szekben. Varga Jstuan. Zekelj. Job.: Szekelÿ Mihalý. Retenÿ Janos de eadem Reten. . Antonÿ Kelemen. Jo. hÿ Pauli Kelemen. [Habet:] Primipili cum viduis 11 Pedites 3 Libertini 4 Job. Olah Janos. [Habet:] Primipili Libertini Job. Szaz Kerestelj Valthidi. Jo.Post conf. antiqui Jnquilini Advenae 17 6 1 1 6 MALOMFALUA Primipili: Zekelÿ Janos Piros Albert Piros Jstuan Tanko Andras Szaz Janos 328 Lazlo Gergelj Hadnagÿ Mihalÿ Lazlo Janos Hadnagÿ Ferencz Leorincz Jstuan Leorincz Gergelj Leorincz Tamas Teoreok Janos Leorincz Lukach Piros Peter Albert Pal Hadnagÿ Andras Menihart Georgj ad modum deb. VARALLIA Primipili: Kelemen Pal Antal Kelemen Andrassÿ20 Marton Andrassÿ Peter Farkas Peter Zekelj Pal Judex Marton Pal Lakatos Mihalÿ Antal Jstúan Jstuan Janos Ferencz Mihalj Jstuan Janosne arúaia Mattias Peterne Szekelj Janosne Kelemen Ferenczne Kelemen Peterne arúaia Zekelÿ Daniel Libertini: Gaspar Balint Jakab Georgÿ Janosÿ Georgý Piroska Gergelj Sebe Georgj szolga Zekelj Jstuan benna Job. Jacobi Demeter. Steph. Balas de Jenlaka Jnq. Olah Albert a triennio. Mihalj Varga Magiar Orzagj. Szaz Peter Ecelj.: Tamas Olah. Antonÿ Jstúan. Jllies Miklos. Ferencz de Marefalua. Orban de Lengielfalua. fuerunt L.: Mattias Peter a biennio paraznasagh mia. (125) Advenae: Fazekas Mate Keöpeciek.

Hadnagÿ. Halmagÿ Georgÿ de eadem.: Janosfalúÿ Georgý. Job. 2 Advenae 17 Jnquilini 3 Servientes 1 329 . Job. Fuerunt L. de eadem. Advenae: Desfele valo felseötöký Fodor Janos szolga.: Beres Jstúan. Mohaÿ Jstúan. Szaz de Malomfalua. Szolga: Biharÿ Lukacz Fogarasÿ. Fekete Olahne. az eleot. Jakab. Sofalúj. Georgÿ Jstuan. Chÿkÿ Mihalj. Teoreök. Hadnagj. dicti Alberti Piros.: Jnce Jstúan eztelen. Mohaÿ Marton. dicti Jo.: Nagÿ Benedek.. Jnq. Jo. dicti And. Mohaÿ Leorincz. Jll. 3 Alii Job. Szaz Janos Barszaj. Olah Peter. Jo. Ex lib. Mohaÿ Benedek. Job. Lucae Hadnagj de Zetelaka. Olah Mihalj haúasalÿ. facti post con. Chionka Mohaÿ Janos Antal Tamas Sofalúÿ Georgÿ arúaia Libertini: Barta Ferencz Albert Gergelj Chiszar Ferencz Barta Gergelj Jakab Tamas szolga Biro Janos Jstuan Tamas szolga Jakab Janos szolga Miklos Antalne kÿs arúaia. dicti Blasÿ Lakatos. Advenae: Szaz Marton. Jnq. [Habet:] Primipili 19 Pedites 7 Libertini 9 Job. Mohaÿ Janos. Petri Orban de Lengielfalua. Moldúaÿ Olah Miklos.: Andras Balint Jnq. hÿ Jo. Tusa Mihalj Zabolaj. haromzeken. Rel. Advenae: Mohaÿ Tamas. Zekelj. dicti Franc. Sebestien Lukachne Zalagosok. omnio de eadem. Nagÿ Aÿtaÿ Kÿs Andras. V.: Langos Tamas.Piros Menihartne kÿs arúaia Pedites: Jakab Janos Sofaluÿ Janos Barta Georgÿ (126) Barta Jstúan Judex. Jo. Matthiae Hadnagÿ de Chÿk. Leszaÿ Gaspar szolgaia.: Chÿkÿ Pal. Jnq. Szaz Janos.

post conf.ZENTMIHALŸ ES DEMETERFALUA Nobilis: Tarchiafaluÿ Albert Primipili: Jakab Georgÿ Nagÿ Peter Boncza Janos Judex Gergelj Janos Ferencz Deak Oswat Mihalj Peter Ferencz Oswat Georgine arúaia Teoreok Ferenczne arúaia (127) Barrabas Lukachne arúaia Nagÿ Janos Pedites: Harkalÿ Balas Molnar Mihalj Varga Tamas Libertini: Kerestelj Georgý Bak Pal Gal Georgý Jstúan Koúach Pakot Janos szolga.: Varga Gergelj post confiscationem. Miklos Mihalne. Vgron. Literati. Rel.: Halmagÿ Janos. aquisiti ante conf. Jll. Rel. Fuit Ped. Lucae Barrabas. hÿ dicti Alberti Tarchiafaluj Jnq. Nicolai Gereb. Georgÿ Deak. dicti P. Alberti Tarchiafaluj. Hÿ Pauli Vgron. Jnq. super quo habet literas Donat. Gab. Hegÿ Janos Galambfaluÿ.: Varga Balas Post conf.: Finta Janos Gal Ferencz Gal Janos Olah Jstuan Olah Balas Vezteoÿ Janos Eös szol. Alberti Tarchiafaluÿ de Zent Mihalj. Nagy Szaz Mihalj. Lazlo Ambrus. Rel. Fwleöp Tamas.: Szaz Mate iam olim. Szaz Sandor Baromlakÿ. Theöreök. avitici Job. Kobor Miklos.: Miklos Janos Fuit L.: Sebestien Tamas. Georgÿ Antalfÿ. Georgÿ Jakab. Jnq. Franc. Chÿszar Jmre Beres Janos Job.: Teöreök Jstúan.: Molnar Jstuan.: Gal Abraham Kadar Andras Molnar Janos Fekete Janos Fuit Ped. Hÿ quoque Pauli Vgron Ante conf. Advenae: Szaz Janos handorfÿ. ante conf. Advenae Jnquilini 1 11 3 5 6 13 6 5 7 330 . Francisci Palfÿ de Gagj.: Peterfi Albert Advenae: Szaz Gaspar Varga Fwleöp. Szeöke Mihalj. Jo. Boldisar Georgÿ. Job. Nagÿ Andras Hÿdúegÿ. Vestrae Eös Job. Harakalj Jstúan. [Habet:] Nobilis Primipili cum vid. Pedites Libertini Job. Bathorj. Georgÿ Cigan Job.

Benes Georgÿ. Olah Peter. Firtos. Beke Peter. akaztofatol valtotta Franc. Palfÿ de Gagj.: Ban Andras. Georgÿ Szaz Ferencz. Georgÿ Janosÿ. Sipos Ferencz. Jnq. Petri Galfÿ. Firtos. Sandor Jstwan. Eös Job. Balassÿ. Casparis Leszaj. Primipili 12 Jnquilini 8 Advenae 5 331 . Olah Radulj. Rel. Palfÿ. Szaz Andras. Stephani Silester (!) eiusdem Relictae. Szaz Janos kedeÿ.BENCED Primipili: Firtos Ferencz Gergelj Tamas Balassÿ Ferencz vilagtalan Balassÿ Tamas arúa (128) Lazlo Peter Galfÿ Miklos Nagÿ Georgÿ Judex Bencedj Pal Libertini: Nagý Mihalj Nagÿ Janos Confiscati Job. Georgÿ Janosÿ. Veres Jstwan Kechietj. Job. Palfÿ de Gagj. Sebestien Janos. Daniel Janos. Pauli Bencedÿ. Karda Georgÿ.: Fillier Tamas. Szaz Mattias. Olah Miklos. TARCHIAFALUA Advenae: Boldisar Daniel. (129) Racz Gaspar. Jnq. Franc. Desÿ Peter. [Habet:] Primipili Libertini Job. Jll. Szaz Bartos Segeswarÿ. Orphanorum Gregorÿ Firtos. conf. Georgÿ Boros Mihalj. Georgÿ Antalfÿ. Racz Jstuan martonosÿ.: Dimien Antal. Franc. Nicolaj Galfÿ. Relictae Steph.: Veres Georgý. Kain Georgÿ. Petri Kelemen de Jenlaka.: Balas Peter. Job. Alberti Tarchiafalwÿ. Sofalwý Georgj es Andras.: Advenae: Szaz Jstwan. Palfÿ. Palfÿ. Radulj Janos. Rel. Eös Job. Jo. V. Veres Pal Francisci Galfÿ. a Gregorio Nemetj redempti Francisci Palfÿ. avitici Jnquilini Advenae 8 2 3 6 5 5 Primipili: Palfÿ Georgÿ Gergelj Georgy Acel Mattias Szederiesÿ Janos Marton Georgj Miklosfaluÿ Janos Silliester Jstuan Gergelj Jstúan Gergelj Jakab Boer Jstuan Gergelj Deak Boer Antal Santa. Francisci [Habet:] Firtos. Veres Janos. hÿ nunc Fr.

Job. Szaz Benedek locis nobiliaribus suis. Palfÿ Ante conf. Karman Peter. Nagÿ de Medeser Pecuniis Franc. acq. post conf. Kelemen Pal penzen veotte. Abran Ferencze. eiusdem. Chÿkÿ Jstúan. Job. Jo. alterum a Greg. Simon Ferencz. Job. Fekete. . And. Petri Leorinczj. Fuit L.: Posa Balas Balas Janos oltalomert Fuit Ped. Szederiesÿ. Jnq. Advenae: Szaz Gergelj. Confiscati: Boros Leorincz. Szaz Zacharias Jo. Post conf. acq.: Szabo Jstúan Job. Szeoke Mihalj. Keresÿ Marton. Jll Vestrae.TORDATFALUA Nobilis: Fekete Janos Primipili: Lukach Georgÿ Lukach Andras Leorincz Peter Gombos Georgÿ Kowach Pal Gothard Peter Dios Demeterne arúaia Nemes Ferenczne Boros Janosne Pedites: Sigmond Georgÿ Chiszar Pal Boros Peter debilis Libertini: Jo Janos Judex Jmre Peter. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini Job. Lukach. Paulj Kowach. ante conf. Palfÿ de Gagj.: Szederiesÿ Georgÿ szalagon.: Kopasz Pal. Vas Jstwan duos a Gregorio Nemetj. Fekete de Tarchiafalwa. Advenae Jnquilini 1 9 3 2 3 9 5 7 4 KOROND Primipili: Ambrus Gergelj Andras Gergelj Gaspar Jmre Fabian Tamas Fabian Pal 332 (130) Rawasz Janos Fabian Janos Swkeÿ Ferencz Kowach Antal Ambrus Pal Ambrus Jstwan Ambrus Janos Benedek Jstwan Nagÿ Mate Rawasz Janosne arúa. Jakab Kowach. Szederiesÿ Peter. conf. Jo. Koncz Jstúan.: Boros Jstwan Szalogos prae manibus eiusdem Palfÿ relicti Olah Peter lopasert. Advenae: Boros Ferencz. Franc. Nagÿ Miklos.: Barrabas Mihalÿ. aquisiti: Olah Miklos. Ach Janos. Kerekes Tamas Zalagos.

Deak Miklos. Nagÿ Szaz Jstúan. Benedek Balas.: Vas Janos de Z. V. Mate Janos. Kachio. Simon Georgj redempti a Jo. Kÿs Szaz Jstúan. Advenae: Keoteles Ferencz. Jnq. Jnq.: Sebe Balas.: Nagÿ Andrasne. Marton Birtalan. Sebe Peter. Confiscati Job. Engÿ de Sofalwa. Petri Leorincz 333 . Steph. et Jo. Kowach. Jmreffÿ Antonio Kowach.: Adorian Balint. Nagj Jstuan. Ambrus. Kachio.: Szekelj Georgj. Kÿs Pal. Steph. Jnq. Michaelis Albert. dicti Ant. (131) Gere Mihalj. Job. redempti a Jo. SOFALUA Advenae: Szaz Janos Nadpatakj. Steph. Ersebet Advenae: Nagÿ Mihalÿ Hegedws Ambrus Jnq. Deak Leorincz. Lazlo Tamas. Lukach. Steph. Szilagÿ Janos. Georgÿ de Vargias. Ambrus. Matheae Jllies. [Habet]: Primipili Libertini cum vid.Libertini: Balas Georgj Varga Georgj Barrabas Janosne. Szekelj Mihalj. Jmreffÿ Steph. Nemetÿ red. Confiscati: Simo Andras. Job. Steph. Greg. Ambrus. Tamas Kowachne. Kÿs Fwleop Jstwan. Jnq. Jmreffÿ. Steph. dicti Steph. Franc. Jll. Balint. Palfÿ Confiscati: Rawasz Tamas est a Greg. Olah Miklos. Kachio. Olah Mate.: Szaz Janos. Hegedws Janos. Fwleóp Balas. Kachio.: Telekfalúÿ Jakab. Jo. redemptus a Jo. Kÿs Peter. Fekete Gergelj. Olah Demeter. Fwleop Ferencz. antiqui Advenae Jnquilini 15 3 1 1 4 7 Primipili: Agoston Jmre Georgifÿ Mate Josa Albert Josa Janos Fabian Janos Jllies Mate Leorinczj Peter Miklos Gergelj Agoston Pal Takach Jstúan Albert Mihalj Engj Jstwan Engj Georgÿ Balint Jstúan szolga Agoston Jstúan Kachio Janos giermek Kachio Jstúan Lukach Daúid Kowach Abram Pal Leorincz Karolj Kowach Orban Ferencz Judex Libertinus: Agoston Balint Eös Job.: Fazakas Mihalj orsag mia Lucae Daúid.

aquisiti Job.: Olah Pal. Blasÿ Fwleöp. Job. Molnar Georgj. Libertini cum vid. Ambrus. Advenae: Olah Kelemen. Jstúan Olah. Mester Ferencz [Habet:] Primipili cum vid. Steph Jllies. confiscati Jnquilini Advenae 6 4 1 2 3 3 Nobilis: Stephanus Balas Primipili: Demeter Daniel Demeter Janos Farczadj Pal Szabo Marton Fwleop Andras Leorinczj Janos Tamasÿ Andras Patakfaluý Peter Simien Gergelj aruaia Patakfaluý Janos Antal Georgj nÿomorú 334 Kouach Jstuan Miklos Gergelj Szaz Tamas Miklos Georgÿ Miklos Janos Kelemen Peter Ambrus Janos Jakab Georgj Tamas Gergelj Pedites: Jnce Pal Jnce Georgj nÿomoru Veszj Jstuan Benedek Janos Vas Peter Balint Peter Peter Jstok szolga Libertini: Georgifý Tamas Georgifj Mate Georgifi Daúid Kelemen Peter arúaja Jnce Andras Balint Tamas Vas Jstuan Judex Gergiaÿ Ferencz Gergiaj Sandor Vas Ferencz . Matthaei Jllies. Matthaei Jllies. dicti Matthaei Jllies. Jo. Jnq: Torma Ferencz. avit.: Sebe Georgj. Fabian. Antonÿ Kouach. Antonii Kowach Tamas Balint. Greg. confiscati Jnquilini Advenae 23 1 8 2 10 7 5 PARAID Primipili: Jllies Janos Jllies Mihalý Jllies Jstúan Kowach Peter Miklos Andrasne Peter Kowachne Libertini: Agoston Pal Judex Vas Georgý Birtalan Mate szolga Nagj Antalne Eös Job. eiusdem. Job. Gregorÿ Miklosý. Job. Szabo Georgj. Confiscati: Krupos Marton. (132) JENLAKA Gergio Balas. Matthaei Jllies [Habet:] Primipili Libertini Job. Job.Jnq. avit. Tott Jstwanne. Bigioro Mihalj.: Szabo Jllies.

Advena Job. ante conf. ant conf. post conf. Hÿ omnes Steph. f. dicti Danielis Demeter. Jstuan. nunc Jnq. Pedites Libertini Confiscati Job. Lib. conf. J.: Balas Janos Kekesÿ. a Greg. Birtalan Pal hic quoque in loco relictorum Georg. Lenart Georgj hatalmaskodasert Miklos Janos ex bene placito Marton Jstúan akaztofatol valo mentsegert. Blasÿ Gaspar. Balas de ipsa Jenlaka. et in loco relicti Michaelis Palfalúÿ. Confiscati: Antal Gergelj Antal Jstuan es Mihalj. Job. oltalomert.. Advenae Jnquilinus 1 20 7 14 4 7 3 7 1 Nobilis: Galfÿ Ferencz Primipili: Sebe Peter Kelemen Jakab Albert Peter Palfalúÿ Mihalj Mate Jstúan Janosý Georgj Gaspar Balas Vas Gergelj Kouacz Mihalj Jstuan Georgj Kadar Janos Jstuan Peter Fwleop Jstuan Peterfj Janos Sebe Pal Miklosý Pal Varga Georgj Pedites: Sofalúÿ Tamas Sofaluÿ Jstuan Sebe Lazar Chajkÿ Ferencz Swkeosd Lukach Vas Benedek Gergelj Janos Gergelj Mattias Vitalius Janos Beoldeor Birtalan Demeter Mihalj Kadar Mate nÿomorú Sigmond Mihalj Kÿs Vitalius Janos giermek Birtalan Jstúan. Mohaÿ Jstuan. in domo Petri Sebe. Jtem advenae: Nagÿ Mihalj Szaz Georgj Jtem post. V. Nemetÿ pretio redempti. Confiscati: Kerestelj Mihalj Darwas Gergelj Palfý Marton Vas Jstuan. Jll.: Pal Peter in domo orphanorum Stephani Patakfaluj. Szaz21Miklos Domaldj in domo nobilitar.Marton Peter Vas Pal arúaja Pal Jstuan Mihalj Palne arúaja.: Kerestelj Janos a biennio. Advenae: Haromszekj Jstuan. Advenae: Pirok Mate Wrmeosÿ Demeter de eadem Szekej Gergelj Lapadj [Habet:] Nobilis Primipili cum orph. Jtem Job.: Nagý Marton lopasert Janos Jstuan. Vestrae. MARTONOS (133) Fuit L. 335 .

Vas Ferencz. Katona Janos. Kerestelj Jnq. Jnquilini 10 1 4 2 3 SŸKLOD Primipili: Balas Miklos Bako Jstwan Bako Janos Bako Mattias arúaia Korondj Mihalne Bako Ferencz Bako Boldisar Kÿs Jstuan Janosÿ Peter felszegh Kont Ferencz arúaia Nagÿ Demeter arúaia Nagÿ Janos arúaia Pedites: Barrabas Simon Silliester Albert Silliester Mate arúaia Marton Simon Peter Pal Libertini: Peter Lukach Egied Tamas Kelemen Jstuan Kÿs Ferencz Kowach Peter Silliester Gergelj vilagtalan. Jo. Teoreok Leorincz. V. J.: Chiúr Balint Z. Fwleop. Georgý Kowach de Kwsmeod. Pal Jstwan. Job. Advenae: Marosfeoldj Jmre. Steph. K. Job. Valen. Martini Sebe. J. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Ante conf. Tamas Gaspar (134) ATŸHA [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Job.Jnq: Teoreök Miklos.: Vak Andras Zalagos Advenae: Orban Gergelj.: Szabo Georgÿ Biro Mate Szaz Mihalÿ Keobeolkutÿ Janos Olah Balint Olah Peter Peter Jstuan 336 .22 Chÿkÿ Miklos. Lazar Job. Vestrae Ante Conf. Lelekj. eiusdem G. Confiscati Advenae Jnquilini 1 16 14 3 4 4 Primipili: Lazar Balint Szakallos Balas Kerestalj Janos Sebe Marton Kowach Jmre Kÿs Mihalj Fwleop Pal Fodor Miklos Kÿs Janos Judex Kÿs Ferencz Pedites: Posa Mihalj Libertini: Tot Georgj Kÿs Miklos Fodor Janos Barrabas Peter.: Chÿkj Andras orsagert. Steph. Mate. Emerici Swkeý.

Kachio de Agard. 337 . eo is Balassÿ Ferencznek atta. Kÿs Georgÿ Szalagossa. SZOLOKMA Jtem: Boldisar Balintne. Marton Janos toluajsagert.Confiscati: Agoston Gergelj Judex Agoston Andrasne Ferenczj Georgÿ Gaspar Janos Ferencz Janos Gergiaÿ Jstwan Agoston Benedek Tamasÿ Gergelj Tamasy Antal Agoston Marton Nagy Mate Kowach Miklos Dimien Georgý Tordat Balas Torniaý Jstúan Molnar Balas Kowach Janos (135) Kowach Jstúan Kupas Gergelj Kadar Jstúan Kÿs Gergelj Kadar Miklos Kelemen Gergelj Dani Jstuan Molnar Jstuan. Jtem: Demeter Lukach paraznasagh mia. [Habet:] Primipili cum orph. Ezeket occupaltak. post confis16 cationem23 Rationem belli subiecti 9 Rationem criminis 4 Jmpignorati 1 Nobilis: Tombold Ferencz Pedites: Szaz Ferencz Dimien Boldisar Libertini: Jakab Jmre Balko Jstuan Judex Chiok Jakab Kosa Mihalj Palko Mihalj Varga Andrasne arúaia. Nemetinek atta.: Pelbart Antal. Eös Job. Azokkal egiwt occupaltatta: Barrabas Jstúan Abodÿ Balasne Hegÿ Martonne Silliester Janos Egied Georgne Tamassý Benedek Jakab Georgý Kowach Jstwanne Tordat Albertne Kwsmeodý Kata Simon Andrasne Nagý Fwleopne Breda Mate Ferencz Jakabne Kont Demeterne Molnar Apolin. Mindezek a taúalÿ Teöreök orszagba ualo menesek eleötte acquiralt Jobbagý. Tombold. Nemetÿ pecuniis redempti Jo. Nicolai Tombold. a Greg. confiscati 25 F. Annakutanna a Feiedelem confiscaltatta. J. Fuerunt Ped. ante conf. Franc. Jakab Pal. (136) Confiscati: Szeoke Antal Bako Peter Pelbart Andras Eósz Mattias Tanko Lukach. 7 Job. Boldisar Jstuanne Vrok gÿlkossaga miat.: Paztor Jstwan Marton Ferencz Kowach Janos Chiszer Georgý Tamas Janos Balogh Jstúan Georgj Janos Ferencz Benedek Leorincz Jstwan ex bene placito. Ezek Sofalúÿ Kachio Andrasnak szalagossÿ leuen. had eleot attak magokot ez eleot valo eztendeokben. 12 Pedites 5 Libertini 6 Job.L.V.

L. alterum a Tomae Borsos redemit. Jnq.: Gÿepesÿ Georgj. Paulus Varalliaÿ Post conf.: Falúúegÿ Pal. Jo. avitici Acq. Job. Lukach Simon. Jll. Vestrae. K SMEÖD [Habet:] Nobilis Pedites Libertini Job. Emerici Jakab. Tamasj Andras. Tamas Varga. Steph. Rel.: Eösz Jstúan. Ezek hadbelj szolgalat eleöt. Joannis Kowach de Kwsmeöd. Pauli Literati de Meggiesfalwa. conf. Benedek Mate Zalogos. Post conf.Job. Confiscati: Biro Gergelj. Ped.: Paztor Mihalý. vnum a Greg. L. Bereczkj Peter.: Bongartÿ Janos de Fwszkút ab alio emptus Fuit L. Georgj Koúach de Kwsmeod.: Albert Andras Zalagos F. Nemetj redemit. . Fuit L. Mate Pal a Greg.: Silliester Benedek paraznasagh mia. Balas de Jenlaka Confiscati: Nagÿ Gÿepesý Janos.: Teoreok Pal oltalomert Silliester Janos Advenae: Piros Miklos. Post conf. idem. Nagÿ Marton. Kachio Szeoke Georgj. Bereczkÿ Peter. Jakabfj Mate. f. Martinus Foris. Balthasaris Dimien. Nemetj. Jnq. Advenae: Gaspar Andras Desfalj. L. Job. Hÿ Step. Balassÿ. Jnquilini Advenae 1 2 6 5 2 2 5 2 Primipili: Kowach Georgÿ Bako Gaspar Bako Miklos Varalliaý Miklos Varalliaÿ Pal Bako Pal pauper Foris Marton Marton Ferencz arúaia Vaÿda Gaspar Biro Janos Arúaia Biro Pal arúaia Marton Farkasne arúaia Farkaslakj Janos Pedites: Nemes Janos Lazlo Antal Kelemenfj Jstwan Foris Janos Jakabfÿ Marton Chÿkÿ Peter Foris Georgj Giepesÿ Peter Judex Libertini: Diodj Lazlo benna Foris Mihalj senex Tamasÿ Ambrus senex Nagÿ Georgj Santa 338 (137) Santa Georgj kuldus Lukach Balas debilis Lenart Georgj Sandor Miklos Nagj Albert arúaj Tamas Deakne arúaj Demeter Mihok szolga Rigo Andras. Veczkeÿ Mihalj a Fr. Nemetj redemit. Balas de Jenlaka. Lako Mihalý a Gr. f. post conf. f.

Lako Andras Zalagos. Nagÿ Mate et hÿ Franc.: Dersÿ Peter. Olah Miklos. Jakabfÿ Balas. Szaz Mihalj. ETED Advena: Kochis Tamas. Tanka Janos. Pauli Varalliaÿ Post conf. Lako Marton. Balassÿ.: Kÿs Gÿepesÿ Janos szegensege mia. Advenae: Balas Varga. Rel. Jo. Kÿs Gaspar Lako Tamas Jnq. Advenae Jnquilinus 13 8 12 7 9 2 17 1 Primipili: Kelemen Jstúan Jstwanfÿ Mihalj Bako Janos Georgifj Georgj Kiralj Mihalj Kiralj Andras Gedeö Lukach Gedeo Jstuan Gedeo Marton Nagÿ Mihalj Kÿs Gedeó Jstwan Kadar Marton (138) Kowach Lukach Simon Peter Vagasý Gaspar Gal Pal arúa Peterfj Andrasne arúaia Andras Kowach Adorian Jstwanne arúaia Pedites: Kowach Jstuan Koronkaj Ferencz Lukach Peter Kÿs Simon Georgj Peter Deak Jmre Andras Koronkaý Peter Farkas Marton Beoldeor Mihalj Deak Tamas Nagj Janos Nagj Boldisar Lazlo Leorincz Szeoch Jstuan Gagj Simon Bekeo Peter Bekeo Janos Gagj Jstúan Kÿs Gagj Jstúan Birtalan Gergelj Birtalan Pal Birtalan Mihalj Birtalan Lukach Magiarorszagj Jakab Hoggiaÿ Georgj Hoggiaý Gergelj Sebestien Peter Sofalj Peter Farkas Janos Szaz Janos Hadnagj Miklos Mate Mihalj Lukach Mihalj Libertini: Bekeö Jstúan Bekeö Balint Birtalan Georgj Birtalan Balint Ferenczj Marton Farkas Janos Jakab Tamas Kÿs Mihalj szolga Herczegh Gergelj szolga Dios Fabian Birtalan Leorincz Judex Antal Janos Sipos Tamas Herczegh Ferencz Szaz Jstuan 339 . Jakab. Chÿkÿ Pal. Torbozlaj Peter. Petri Torbozlaj. Chÿkÿ Gergelj.: Kochis Georgÿ Szabad Szekelj helibeol. Kowach. Foris.Czigan Jstwan et hj Mar. Jo. Pedites Libertini Confiscati Post confis. Olah Peter. Biro. kÿ Szeoleösÿ. [Habet]: Primipili cum orph. post conf. Job. Rel. Kÿs Leorincz. Pauli Bako. acq. Josa Leorincz Telkÿ. Mar. Georgj Kouách. Fuit L.

Szaz Janos Szazsebesÿ. Georg. Szaz Jakab Segeswarj. Volph. V. hÿ Geor. Egeteö Georgj. Steph Gagj. Steph. Gus Gaspar. Steph. Bogarfalúÿ de eadem. hÿ Fran. Keoteles Mihalj. most zallastartnak chiak. Hadnagj de Malomfalwa.: Sipos Janos. L. Korondj Janos. Job. Talas Mihalj. Sebestien Jstwan. Jo. Biro de Kwsmeöd. f. Jnq. Ante et post conf. pr. Gagj. Franc.: Egrÿ Gergelj. mind Keopecziek.: Sipos Pal Zalagos. Bako. Korecz Pal Jnq. Job. Kiralj 340 . Jnq. (139) Gedeö Tamas Sipos Peter Ad.: Szaz Mattias. hÿ Petri Simon. Mate. Mar. Ad. ped.: Mohaÿ Jstuan de eadem.: Gal Andras Medeseri.: Lacz Mihalj. Mich. Bichiak Janos. Szaz Janos.: Demeter Peter. Nagÿ Balas.Kenosÿ Ferencz szolga. Szabo Jstuan Zalagos. Turj Janos. Mar. Jambor Peter. az vtan Palfÿ Ferencznek atta. L. alter Mohaj Jstuan. Jmre Janos hazat el atta. Georeogh Georgj. Ad. J. Jm. Paulj Sebestien. Nagj Menihart. Ad.: Gergelj Andras Kilizbakj. Rostas Mihalj Komlodj. Kowach de Kwsmeod. Balas Ad. Georgj Simon. Jnq. Ad. Varga Andras giakosý.: Fekete Jstúan akaztofatol valtot. Foris f. Nagj Balint. Jmp. hÿ Michaelis Kiralj f.: Szaz Mihalj. Gregorÿ Simien. Gagj Mihalj. Job. Balint de Keorispatak. Tott. Kaller Bartalis.: Kiralj Georgj oltalomert Kiralj Mihalihoz tart.: Chionka Jstuan. Nic. Nagj Gagj Janos. Steph. Jllies Janos. Rel. Bocz Jllies. Szabo Georgj. Kelemen. Herczegh Georgj. Georgj Pal. Kelemen. Michaelis Kiralj. Bako. dicti Steph. Farkas Janos24 Zalagos f.: Bodokÿ Miklos de eadem. Steph. Foris de Kwsmeod. Farkas Antal rabsagbol valo szabadulasert zalagos.: Sipos Balint. Andr.: Tott Jstúan Gal Georgj az confiscalaskor Balassý Ferencze. Sebestien Georgj. hÿ Lucae Gedeö. Kaller Mihalj. Varga Balas Jnq. Gagj Janos.

L. 341 . Tibald Gergelj. dicti Petri Kowach. diúersis de FARCZAD 16 causis necessariis subiecti 10 Advenae 19 Jnquilini 20 Primipili: Pal Georgj Balint Bernard Janos Josa Georgj Ferencz Deak Jakab Janos Balint Peter (140) Lazar Gergelj Sandor Janos Sandor Mihalj Kowach Antal Kowach Janos Kouach Miklos Vaÿda Lukach arúaia Laÿos Antal Veres Balas arúaia Albert Mihalÿ Pedites: Szabo Leorincz Fekete Janos Chioma Gergelj Palfÿ Janos Palfý Balint Palfý Pal Lazar Balint Lazar Georgj Leorincz Tamas Nagy Jstuan arúaia Nagÿ Ferencz Kowach Peter Andras Orban Kowach Georgj Gergelj Janos Judex Giarfas Jstuan Libertinus: Bechý Ferencz ereötlen.. Olah Peter. Jll. ante et post conf. avit. Benedek Janos. Pedites 19 33 Libertini Job. Fekete de Thordatfalua. Steph. Blasÿ Veres Balas Andras [Habet:] Primipili 16 Pedites 16 Libertini 1 Job. post conf. Orban de Lengielfalua.: Markos Benedek. V.[Habet:] Primipili cum orph.: Varga Ferencz szabad szekelj helibeol Job. f. dicti Georgÿ Josa. alio subiectus 1 Advenae 3 Jnquilini 5 Nobilis: Joannes Orban Primipili: Vargias Jstúan Laÿos Ferencz Nagÿ Andras Sigmond Georgj Peter Kowach Georgj Kouach Kÿs Janos Laÿos Leorincz Solimosÿ Ferencz Antal Ferencz Libertini: Kÿs Peter Kiralj Georgj Bechÿ Janos Chÿkÿ Peter Judex Jstuan Georgj Kiralj Andras Egied Andras debilis. Cirÿak Ferencz. Mihalj.: Molnar Janos Advenae: Olah Miklos. Jo. Eos Job. Jll. 1 Job. V. Jnq. Alberti Tarchiafalúj de Z. SWKEÖ Jncze Mihalj.

: Orban Andras Telekfalúj. Magiarj de Farkaslaka. Jll. Relictae Jo.. Job. Zekelj de Malomfalúa.: Dobaÿ Ferencz. 342 . dictus Georgius Marotj. Ad. DOBOFALUA Nobiles: Marotÿ Georgj Simien Jstuan Primipili: Dobaÿ Janos Dobay Balint Ambrus Benedek Dobaj Gergelj szolga Peter Kowach Hegý Georgj Mihalj Janos Hegý Marton Dobaÿ Szanizlo arúaia Pedites: Chieherd Gergelj Ambrus Marton Boldisar Georgj Antal Pal Judex Dobaÿ Peter Dobaÿ Andras Dobaj Janos Jllies Jstúan Boldisar Leorincz Martonfalúj Mattias Vas Leorincz Dobaj Benedek Dimien Benedek Libertini: Mihalj Peter Chakÿ Jmre Marton Jstuan Barla Peter szolga Ciriak Janos Ciriak Balas Janchio Jstúan Jstuan Mattias arúaia Dobaj Jstuan szolga Tamas Georgj Vas Jstuan benna Dobaj Janos debilis. ezek oltalomert. in domo nobili Jo. Pal Gasparne. Marton de Kwsmeód.: Szaz Andras Keöhalmi.: Pal Leorincz. Abram. dicti Georgj Marotÿ. Simien pretio emit.: Bechj Tamas.: Janosÿ Georgj. Petkj. Dobaj. Olah Barrabas. Marton Deak.: Lokodj Andras Koborj. Dobaj Zalagossa. a Steph. Nagÿ Mihalj.: Olah Miklos. Ad. Bikfalúj Jstuan de eadem Jnq. Jo. Georgj Lazlo de Z. Ad. Dobaj Peter orsagert. L.: Demeter Balas Janchio Gergelj Job. Vestrae Eos Jobbagj: Lukach Gergelj. f. eiusdem J.: Haromszekj Janos. Jo.: Olah Peter (141) Jnq. Orban de Swkeö Ambrus Balint. Volph. Ad. Pauli Kedej de Andrasfalúa.Jnq. [Habet:] Nobilis Primipili Libertini Jnquilini Advenae 1 10 7 8 3 Kakuch Mihalj. Job. Fuerunt Lib. most Jo. Rel. Gregorÿ Josa de Farczad.

: Szabo Balint... Job. (142) [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini 2 9 13 12 Ad. ante et post conf. Job. Vestrae Confiscati: Langos Janos hamis hitert. Laurentÿ Andras. ⎫ ⎬ fuerunt Lib. ez iden egj sarú lopasert.: Racz Georgj parazna birsagert Zalagos. Job. Tamas Georgj.: Bagj Jakab eiusdem.: Dios Balas. Vagasÿ Olah Janos Szúniogszegÿ. ⎪ ⎭ ⎫ ⎪ ⎬ Fuerunt Lib. Hÿ omnes Georgj Marotÿ fuit L. szabad szekelj helibeöl Fuit L. Vaÿda Georgj Hadbol valo oltalomert fuit Pr.: Szaz Georgÿ Segeswarÿ. aliis subiecti Advenae Jnquilinus 1 7 3 1 VAGAS Primipili: Vagasý Janos Andras Leorincz Andras Janos Kowach Jstúan Szabo Ambrus Szabo Georgi Vas Janos Kouach Ferencz Dienes Janos Palhegÿ Georgj Kowach Leorincz arúa Pedites: Kerestelj Jstuan Kadar Georgj Peter Ferencz Orban Jstúan Demeter Peter Georgj Deak Jakab Georgj Deak Balas Mattias Georgj Antal Mihalj Jllies Miklos Szabo Ferencz Leorincz Balas kÿs arúaia Libertini: Vaÿda Marton szolga Kadar Jstúan szolga Antal Gergelj Dios Peter Judex Szaz Jstuan arúaia Lukach Jmre szolga Kadar Peter arúaia Szaz Mihalj Pal Georgj szol. avitici Job.: Vaÿda Palne enÿtesert.. ⎪ ⎭ 343 . Advenae: Kadar Andras Magiar orszagj Zalagos Jo. Salamon Gergelj aruaÿ hazaban. Jll. Hauasý Tamas Jn loco relicti Post conf.Jnq.

aliis subiecti 6 Advenae 2 (143) HOGGIA Nobiles: Szabo Mattias Bedeö Mihalj Hoggiaÿ Jstwanne Karachion Mihalne Primipili: Palfÿ Mihalj Kÿs Janos Hogiaÿ Lazlo Menihart Mate Tanko Balas Fekete Janos Lazlo Pal Judex Lazlo Peterne Pedites: Bikafaluÿ Janos Peter Andras Josa Jstuan Josa Andras Marton Balas Libertini: Jstuan Peter Jstúan Balasne Bagÿ Peterne Dane Georgj Palfÿ Marton szolga Kouach Ferencz szolga Georgj Balint. Beogeozj de Miklosfalua. And. Vestrae. dicti Matthiae Szabo. BETA fuit.: Szolga Jstúan [Habet:] Nobilis cum vid. Kato Antal. Benedicti Szombatfalúÿ. Jll. Primipili Pedites Libertini Job. Ezek regj Zalagos Jobbagiok. fuit Ped. Szaz Peter. Jmpig.: Peter Ferencz szalagos. Advena 4 8 5 7 5 2 4 1 Primipili: Gal Gergelj Mihalifý Balint Georgifÿ Janos Georgifý Tamas 344 Pedites: Miklos Jsach Barrabas Janos Judex Barrabas Leorincz Libertini: Jstuan Ferencz szolga. Rel.: Kanÿadÿ Geczÿ Zalagos. Jll. Laszar Mihalj nunc Michaelis Bedeö. Eos: Demeter Georgj. . Rel. Karachion. Gere Tamas [Habet:] Primipili 11 Pedites 12 Libertini 9 Job confiscati 3 Job. Jnquilini Post conf. buzaert Zalagon. Birtalan Jmre. Ad. Michaelis Karachion supradicti. Relictae Mich. Post conf. Eös: Balassÿ Ferencz Orban Jstúan Jnq.hj fuerunt libertini: Kalman Marton szabad szekelj helibeöl 3 eztendeöteol fogúa. post conf. L: Marton Mihalj.Job. avit. Vestrae Eös Jobbagiok: Demeter Miklos.

Ad. dicti Alberti Tarchiafalúÿ. Jo. confiscati Job. dicti Matthei Nagj. Petkÿ.: Boncza Janos [Habet:] Primipili Pedites Libertinus Job.: Szeoch Tamas. avitici Ante conf. [Habet:] Nobilis Primipili Peditus Libertini cum vid. post conf. Albert. Alb. Barrabas Georgj is. Fuit L. Vestrae Auitici: Tott Janos Lado Marton Por Janos Kupas Balas Basa Mihalj Katona Peter Szabo Jstúan Basa Jakab Chÿkÿ Balas Lado Georgj Por Tamasne Magiar Orszagj Gergelj Lajos Jstúan Chÿkÿ Jstúanne Olah Mihalj Tutorio iure. nunc Paulus Szekelj. dicti Georgÿ Marotÿ. Matthei Nagj. Tarchiafalúÿ de Z. dicti Jo. taúalj az had eleót. Mich.: Szabo Peter eöt forintert. Pap Andras. Petkÿ eiusdem post conf. Jll. Lib.: Keowechi Marton. acquisiti Jnquilini Advenae 2 2 1 6 15 2 3 3 2 345 . Mihalj. a Rel. Gergelj Janos. Mar[otÿ] (144) Nagj Pal. Eös Job.: Szeles Janos. Bak Daniel. dicti Petri Galfÿ. Jnq. Job. Dienes Benedek egj forintert birsagh dolgabol. Job.Ante conf.: Bak Janos oltalomert. Post conf.: Marton Janos. Marotÿ KECHIET Ad. Balas Balint ex bene placito Geor. Farkas Pal és Jstúan Kobadfalúiak. Matthei Nagj. Confiscati: Veres Peter. Olah Buda. avitici Job. Karachion emptus a Georg. Advena 4 3 1 2 3 3 1 Nobiles: Szekelj Pal Galfÿ Peter Primipili: Albert Janos Nagÿ Mate Pedites: Miklos Tamas Libertini: Elekes Ambrus Elekes Lukach Tott Peterne Bak Jstuanne Veres Jstúanne Nagj Peterne.: Olah Miklos Mohaÿ. Fabian Marton.L. dicti Pauli Szekelj. Post conf. F.

Vestrae Jnq.. Kouach. Kosa Miklosne. Nic. Mattias Georgj Palfalúÿ. Avitici: Beres Balas. Jnq. dicti Pauli Szekelj. Lazlo Peter Remeteÿ. Jure materno And. ante conf. Jnquilini Fuit L. post conf. dicti Jo. Blasÿ Antal. Libertini Jmre. Jmre. Orozhegÿ Balint. Mich.: Mihalj Janos goganÿ. Jure tutorio Pauli Szekelj. Paztor Ferencz Szaz Daniel. Advena Lukach Janos. fuerunt P. Fuit L. cum vid.: Miklos Mihalj Malomfalúÿ fogolj el szalaztasert. dicti And. Nagÿ Paztor Jstúan.: Kÿs Andras feierwarmegieben Sovaradgiaÿ.(145) KŸSFALUD Primipilus: Kÿsfaludÿ Janos Job. Tomae Miklos. [Habet:] Primipilus Job. Chÿkÿ Ferencz Chik Rakosj. Joannis Petkj primum. [Habet:] 15 7 10 4 1 1 Primipili Pedites Pal Peterne. Kÿs Paztor Jstúan.: Chiszar Andras.: Kadar Janos Chiaúasý. Job. Kosa Balint. Bögeözj. avitici Job. post conf. ante conf. Ad. Jnquilini Advena 1 8 1 3 1 Primipili: Jmre Janos Kouach Mihalj Gothard Georgj Szeoch Marton Leorincz Janos Antal Balas Miklos Marton Miklos Ferencz Albert Ferencz Gergelj Janos Ambrus Georgj Marton Ferencz Balas Mihalj Balas Janos Tamas Balint szolga Pedites: Gergelj Janos Judex Szabo Jstuan Miklosi Jmre25 Pal Balas Kerestelj Mihalj Koúach Jstuan Vilagtalan Kouach Ferencz szolga Libertini: Szabo Pal Pal Varga Berethalmj Szabo Peter Beke Janos Kelemenfÿ Ferencz Elekes Janos Lukach Jstuan Lukach Gergelne arúaj Leorincz Demeterne Marton Tamas chionka. Anda Janos Chikbol.: Jnq. Beogeöszj.: (146) Job. Balas de Jenlaka. 346 . CHIEHERDFALUA Ad. Jll. nunc Steph.

Ad. Greg. Ferenczj. Jnq. Jnq. Gergelifÿ Sigmond. Pauli Ambrus de Korond. dicti Joannis Leorinczj. Literati de Gagj.: Lazlo Georgj.: Keoúendj Dobos Jstuan szalagos.: Santa Marton Jnq.MEDESER Nobilis: Franciscus Benchier Primipili: Ferencz Mihalj Koúach Peter Leorincz Gergelj Leorincz Ambrus Szabo Jakab Leorincz Janos Leorincz Balint Kerestelj Janos Botos Miklos Bartalius Mihalj Varga Peter Vas Peter Kerestelj Georgj Tolmach Gabor Leorincz Georgj Peterfÿ Ferencz Varga Jstuan Benedek Mihalý Peditus: Lazlo Jstúan Job. Bartalius. dicti Mich. Nagj Jstuan. Szaz Mihalj.: Jeddÿ Tamas – fuerunt L. dicti Jo. Petri Mattias de Z.: Barcza Mihalj feieregihazj. Abram. post conf.: Sipos Andras. Job.: Olah Lazlot akaztofatol mentette. Gal Mate feie valtsagaert. Szaz Janos. Szaz Pal. Hÿ omnes Franc. Kadar Mihalj Haranglabj. Benchier suprascripti. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Job. Leorinczj. Janosÿ Georgj szalagosok Jakab Marton ex bene placito. Ad. hÿ Mich. Job. Jo.: Gaÿna Antal.: Varga Janos Keoúendÿ. Advenae Jnquilini 1 18 1 7 9 6 Primipili: Miklos Ferencz Bako Andras Miklos Janos Dimien Mihalj Mihalÿ Ferencz Antalfÿ Mattias Gaspar Ferencz Antalfÿ Georgj Nema Kedeÿ Mihalj Georgifÿ Georgý Palfý Mihalj Judex (147) Gergelj Miklos Palfý Mattias Antalfý Tamasne 347 . Varga Mihalj es Jstúan Szent Lazlaiak. KOBADFALUA Ad. Szaz Marton. post conf.: Muszka Peter. Leorinczj. Twzes Janos. Kadar Ferencz hadtol valo oltalomert. Dimien Palne. Ad. – fuit Ped.

: Simon Ferencz a triennio Franc. Molnar Geörgj Haromzekj. Franc. Jnq.: Barta Gergelj Szaz Georgj Berethalmj.: Janosÿ Ferencz. avit. Gaspar Fuit L. Jnq. Job. a Greg. Sigismundi Janos Job. Nobilis: Nicolaus Simien Primipili: Mihalÿ Peter Jncefý Georgý Mihalj Albert Szabo Mihalj Andrasý Miklos 348 Szekelj Ferencz Chienker Jstúan Szaz Pal Janosÿ Ferencz Dalliaÿ Balas Simien Mihalÿ Szabo Jsack Leorinczý Georgj szolga Peditus: Gaspar Lukach . Nicolai Gergelj Fazakas Mihalj. post conf. Advenae Job.: – fuit Pr.: Patochÿ Czigan.: Bereÿ Janos – fuit L. Ad. hÿ Franc.: Kÿsfaludj Mihalj.Peditus: Veres Balas Libertini: Peter Boldisar Sigmond Mihalj szolga Veres Ferencz benna Veres Mihalj szolga Dosa Janos szolga. post conf. Matthiae Antalfÿ. KADACH Jnq. [Habet:] Primipili Peditus Libertini Job.. Fazakas Marton Tordatfalúj. Job. Gaspar praedictus. Miklos supradicti.: Daniel Jstuan.: Balas Jmre Musnaj.: Szaz Pal Heturÿ Jnq. avitici 14 1 5 3 4 3 1 Eg. Job. conf. Jnq. Elekes Peter. Búnÿ Jstúant Betlen Janos aÿandekon atta volt.: Chÿkÿ Miklos.: Feierúiszj Mihalj szegenisegh mia Zalagos. Job.: Barrabas Simon. hunc a Joanne Petkj pecunÿs emit Franc. Georgÿ Janosÿ de Kÿs Kede. Petri Mihalj.. hÿ Georgÿ Antalfÿ Job. penzen veötte.: Elekes Balint. Fuit L. conf. Benchier de Medeser.: Peter Janosne. Jll. Jtem Ad. Daniel Georgý. Vestrae Job. Nemetÿ pecunÿs redemit.

V. Nema Gergelj. Job. Job. – fuit L. Kochis Leorincz Dalnosÿ (!) Kochis Georgý Kochis Mate.: Dobaÿ Pal ab annis tizenhat.: Kelemen Pal. [Habet:] Nobilis Primipili Peditus Libertini Job. Mich. Janosj. Hÿ Nicolaj Simien in locis nobilitaris. iam dicti Pauli Balint. Ad. Jo. Jll. Nicolai Andras. Ad. Galfÿ Gasparne.S. dicti Nicolai Simien. Jnq.: Marton Varga Segesúarý. Szaz Jstuan Jakabfalúj. NAGŸ KEDE Nobilis: Simien Mihalj Primipili: Demeter Janos Andrasý Mihalj Fekete Jstuan Libertini: Kowach Balint Judex Farkas Janos szolga. Peter Janos iam Geor. Job. Koúach de Chieherfalua. hÿ dicti Petri Mihalj. a G. conf. Miklos Janos.: Jstúanfý Markos. Ad. Jncefj. Miklosÿ Mihalÿ.: Paztor Benedek Szaz Ferencz Sarosý. antiqui Jnquilini Advenae 1 13 1 2 2 3 2 10 6 conf.: Varga Peter Bencedý. Eördeögh Ferencz lopasert Jnq. Jnq. avit. Nagÿ Mihalÿ Georgifalúý. Varga Mihalÿ. avit.Libertini: Balint Pal Palfÿ Andras Judex Job. (148) Job. Olah Janos.: Keoreosfeoÿ Balint. Georgÿ Jncefÿ. Nemetý pretio redempti. birsagh mia. eiusdem N. et Jnquilini antiqui.: Telekes Leorincz Simienfalúj.: Nagÿ Ambrus. KŸS KEDE [Habet:] Nobilis Primipili Libertini Advena 1 3 2 1 Primipili: Oswat Miklos Varalliaÿ Georgÿ Kedeÿ Lukach Janosÿ Georgne arúaia Marton Palne arúaia Ferencz Marton szolga Jmre Birtalan Dobaÿ Gergelj 349 . Franc. Demeter. Balas Janos eiusdem loci.

Confiscatus: Vitez Jstuan.: Veres Janos ab anno oltalomnak okaert Franc. Szel Janos. confiscatus Job. Moÿses Szekelý Primipili: Benke Lukach Szalaÿ Janos Fwleop Janos Balas Andras Tamasÿ Lukach Tamasÿ Janos Barla Georgy Gegeo Andras Simon Balint Nagÿ Ferencz Szabo Andras arúaý Szabo Gergelj Tiboldj Daniel Tiboldj Janos Veres Balint Peterfý Gergelj Tiboldj Ferencz Nagy Balas 350 Pedites: Szeoch Miklos Szeoch Balint Jmre Barrabas Szeoch Aruaia Kouach Tamas Balassý Lukach Marosy Ferencz Szalaý Lukach Miklos Janos Vas Mihalj Fabian Pal Kedeÿ Demeter senex Poka Mattias Judex Libertini: Georgj Balint Jo Janos Varga Ferencz Deak Barrabas Nemes Andrasne arúaia Fabian Mate Ferencz Molnar Chÿkÿ Balint Sepsý Jstuan Magiar Orszagj Janos.: Marosý Andras . Post conf.. Szaz Janos.. Post conf. Rel. Libertinus Jnquilini Advenae 8 1 4 2 Primipili: Lukach Andras Albert Peter Szent Annaÿ Jstuan Peditus: Gergiaÿ Janos Libertinus: Tiboldj Peter giermek. Benchier de Medeser. Ad. Vestrae. Relictae Daúidis Ferenczj. Jo.V. SIMIENFALUA Ad. Jll. Georgj Janosÿ.: Szederiesý Janos.: Peterfý Georgj gýlkossagert Job. J. fuit Ped.Libertinus: Balassÿ Georgÿ Judex. Oswatt. Nagÿ Marton. Nemetÿ pretio redemptus Nicolaj Simien. Joannis Osúat. (149) [Habet:] Primipili cum vid. Jll. Rel. fuit Pr.: Nagÿ Mihalj [Habet:] Primipili Peditus Libertinus Job. V. Advena 3 1 1 1 1 1 G.: Lako Balas. Jnq. Rel. Georgÿ Varalliaÿ. post conf. a Greg. ZENTMIKLOS Szaz Jakab Holdúilagÿ.

Medúe Mihalj Szazkezdj. Szabo Georgý. dicti Georgÿ Barla. Andreae Gege. Olah Peter. Valen. Job. (150) Fuerunt Jnq. Georgj Balas. Szaz Georgj Ludasý. Olah Simon Bleniesÿ. Georgý Szeoch. Georgý Szalaý. Martini Gegeö de Kereztur. Chÿkÿ Pal. NAGŸ GALAMBFALUA Primipili: Mihalÿ Ferencz Benedek Boldisar Gaspar Balint Szanizlo Mihalj Buzas Janos Kadich Balint Szeoke Balint Dimien Georgj Szabo Janos27 Kanýadý Janos Nagj Jstuan Jstuan Deak Kouach Janos Georgifý Marton neötelen Kadich Mihalj (151) Pedites: Szanizlo Jakab Gaspar Peter Sÿal Andras Kaniadý Jmre Nagý Esaýas Elekes Leorincz Kolomban Janos Barrabas Peter 351 . Olah Janos. Lucae Demeter. Valentini Szeöch. Szaz Miklos Holdúilagj. Kadar Tamas. [Habet:] G. Marton Georgý. Rel. Joannis Fwleop.: Czigan Janos. Ad.: Pokaÿ Mihalj az Eözzel oltalomert. ac. Olah Antal. antiqui 3 Jnquilini 19 Advenae 9 Lib. Olah Peter. Confiscatus: Balassý Gergelj.: Szaz Simon. Balassÿ. Francisci Nagj. Nemetÿ emptus Nicolai Simien. post confiscationem 5 Job. And. Kadar Mihalj. Francisci Tiboldj. Miklosÿ Pal oltalomert. Fabian Mihalj Karachion Mihalj.: Szekelj Georgj.: Georgj Deak. Marosÿ Mihalj. Ad. Lucae Szalaj. Barrabas Mate Szaz Miklos Job.: Nagý Gergelj Jnq.. Simon.26 Gregorÿ Peterfÿ. Olah Janos. And. Gregorÿ Nagj de Medeser. Fwzesý Andras de eadem. Jnq.Jnq. Gereb de Fiatfalua.: Janos Koúach. Olah Mate. Moÿsis Szekelj. Beres Marton.: Szaz Jakab Szeoleösý. Nobilis 1 Primipili 18 Pedites 13 Libertini 9 Job. Lucae Benke. Job. a Greg. Jnq. Varga Leorincz Szeben videkj. confiscati 1 Job. Szabo Balint. Valentini Simon.: Szekelj Mihalj.: Szaz Marton. Beogeozÿ Simon.

Olah Miklos. Jnq.: Barrabas Jstuan a telen. Fuit L. Ad.. Michaelis Bedeö. Paulj Vgron.: Szaz Georgj.: Olah Andras Zalagosok. avitici 13 Job.. [Habet:] Primipili 15 Pedites 9 Libertini 8 Job. Avitici: Simien Peter Swkeÿ Pal Barla Fabian Agoston Jstuan Mike Jstuan Puskas Farkas Kÿs Georgj Swkeý Jakab Balas Jstuan Szaz Daniel Koúach Georgne Barla Peterne Apa Gergelne.: Olah Jstúan. Job.. Volphgangÿ Alia. Gabriel Peter similiter. Job. had eleot. Confiscati: Zacharias Mihalj es Balint. a Greg. Job. Jnq. feie keöteöt. Gaspar. Joannis Barrabas. Torda Jstúan paraznasagh dolgaert..: Szeoke Marton...: Szaÿakeoteot Janos Zalagosok Michaelis Szanjzlo. Jnq. týkosý Georgÿ Szeoke. Kÿs Marton. Jll. Fuit L. Vestrae. Matthiae Szabo de Hoggia. Job. Fuit Ped. f.: Lazar Jstuanne. And. Nemetý pretio redempti Post conf.: Kÿs Jstuan Job. Val. antiqui: Nagy Mihalj. Olah Peter lopasert. Joannis Vagasý de eadem. Job. Nagý Georgý. Job. L. Ad.: Molnar Peter. post confiscationem 9 Job Antiqui 2 Jnquilini 8 Advenae 2 Aliis subiecti 3 352 . Fuit Ped. D.confiscati 2 Job. L. Gereb. Job. Jnq. Peteo Jstuan had eleot. Lazar Peter.: Palfý Andras. Job. Fuit Lib.Peter Demeter Libertini: Buzas Pal Judex Zacharias Peter Gaspar Janos Szeoke Tamas Nagý Peter arúaia Demeter Janos arúaia Nagj Balas pauper Peter Janos pauper. Petkj Magiarý Janos. Michaelis Bedeö. Lazar Mate.: Olah Peter.: Ciriak Georgj. rel.: Balint Pal a nÿaron had eleöt. ehsegh mia Zalagosok. Nÿreö Marton. hÿ Francisci Mihalj.

avit. f. Ad. ped. Vestrae 353 .: Pechý Pal. Kadar Mattias. avitici: Nagÿ Barrabas. Job. Nagÿ Mattias. Nicolai Varga. 4 Job. Szaz Georgj. post confiscationem 4 Job. J. D. Georg. antiquus: Mate Jstúan.: Kerestelj Gergelj. Job. Volphgangi Alia. Barrabas Peter. Nobilis: Joannes Radaÿ Primipilus: Patakfalúÿ Janos Pedites: Martinus Lukach Szeoch Balint Szeoch Georgj szolga Libertini: Nagý Jstuan Kolchiar Mihalj Antal Janos Kÿs Mihalj Judex Kÿs Patakfaluÿ Janos abest (153) Miklosý Janos szolga. Veres Miklos a bienno. Vestrae.: Nagÿ Janos. – f. J. Job. orphanorum Jacobi Simon.: Leorincz Benedek. dicti Tomae Szabo. Olah Antal. Szaz Antal Erkedj. Jnq.: Szaz Mihalj Zalagos. Antiqui 2 Jnquilini 3 Advenae 4 Szabo Tamas Ambrus Mihalj Georgifý Balint Varga Miklos Szabo Gergelj Pedites: Magiar Lukach Menihart Balas Sigmond Jstuan Nagý Benedek Ferencz Gergelj Chÿkÿ Pal Neötelen Ferencz Leorincz Kerestelj Georgý Varga Pal Simon Jmre Samúel Deak Lazlo Mihalj Feoldzin Gergelj Varga Tamas Nagý Balas Marton Peter Vekas Andras judex Kÿs Mihalj Libertini: Vekas Mihalj Chÿkÿ Janos szolga Vekas Mattias arúa. Marotý. Jnq. L. Michaelis Ambrus. Gregorÿ Szabo. post conf. Chÿkÿ Janos ab anno.: Olah Mate. Joannis Chÿkÿ. BETFALUA Ad. [Habet:] Primipili 5 Pedites 18 Libertini 3 Job. hÿ Andreae Gereb. hadtol valo oltalomert.: Olah Janos.KŸS GALAMBFALUA (152) Primipili: Job.

Rel.: Gabor Janos. 354 . Sziluas Miklos. a Greg. Gereb. Ferenczj Janos. Georgj Janosÿ Job. – fuerunt Ped. Dimien Janos. Job. Nemetj pretio redemptus. Jnq. Jnq.: Szaz Mihalj Apoldj.: Maior Martonne Zalagos. Joannis Patakfaluj.: Kolchiar Balint ab anno had eleot. – f. Nobilis: Tomas Benedekfj Primipili: Sigmond Leorincz Chÿkÿ Marton Mÿrchie Mihalj Sas Georgj Sigmond Janos Chÿanÿ Benedek arúaj Nagj Peter arúaja Pedites: Chiszar Jstúan Kouach Jstuan Tegzes Mihalj szolga Kadar Mihalj Szaz Ferencz Libertini: Tegzes Janos Nagj Jstuanne. Olah Janos. Kelemen Balint. D. Volphgangi Alia. Nagj Gergelj Medeserj donatioual foglalta el. pr. Lantos Matene. Szakal Janos. Benchier de Medeser.: Molnar Mate. Jstuan Czigan.: Szakal Menihart. Joannis Miklos. Advenae Jnquilini 1 1 3 6 13 4 7 5 RUGONFALUA E. Kelemen Tamas.: Kochis Janos Hegÿ Miklos Oskola Tamas Ad. Lantos Balas.: Szaz Janos Sinkszekj. Jtem: Olah Jstuan. Nic. J. conf. Job. a biennio And. avitici: Varga Georgj. post conf. avit. Fran. V. Rel. avitici Job. Kedeÿ Peter ex bene placito a biennio And. post conf.: Gal Peter. (154) Job. Job. Kolchiar Georgj Zalagos. conf. Babolnaj Janos de eadem. Gereb. Georgj Janos de Kede. [Habet:] Nobilis Primipilus Pedites Libertini Job. Dimien Miklos.: Mogiorosý Mihalj. Keresdj Janos. Teoreök Birtalan confiscatus et in loco relicti Tomae Benedekfj. Nagj Janos. dicti Joannis Radaý Job.Job. Job. dicti Joannis Radaj Lako Jstuan.: Sas Andras szegensegh mia. Szechÿ Mihalne. penzen atta magat. f. L. Simien. hÿ Nicolaj Simien. Szaz Mihalj Segesúarj. Olah Janos. Balthasaris Nagj de Kapolna.

Kÿs Szaz Janos.: Haÿdu Jstuan szabad szekelj helibeol Zalagos. Jnquilini 3 3 1 4 KEREZTUR VAROS Primipili: Borso Gergelj Barbelj Georgj Janos Kouach Georgifj Janos Miklos Jstuan Szabo Miklos arúaia Peditus: Gal Gergelj Ado fizeteok: Varga Marton Georgifj Jstuan Georgifj Georgj (155) Georgifj Ferencz Boncza Janos Gegeö Mihalj Judex Fazakas Jmre Molnar Peter arúaia Boros Janos arúaia Olah Miklos Lazlo Gergelj Koúach Georgj Loúasz Mihalj. Fran. J. 355 . Andreae Gereb. Szakal Andras.: Tott Jakab. Lako Gergelj. Fazakas Lukach. orphanorum Joannis Nagj de Rugonfalua.: Orban Mate.L.V. Job.Vaýda Jstúanne suprascripti To. Martini Chÿkÿ.: Koúach Andras ver ontasert. Michaelis Gegeõ. Petkj Jstuan de eadem. Benedekfj. advenae Job. conf. Joannis Fwleop de Simienfalúa.: Boncza Jstuan.. szalagos.: Varga Georgj. Jnq. Jnq. Job. penzen veött.: Vaszil [Habet:] Nobilis TŸMAFALUA Primipili Pedites Libertini Job. [Habet:] Libertini Job. Jnquilini Advena 7 5 2 4 2 4 3 1 1 Libertini: Sardÿ Georgj Judex Sardj Jstuan Tamasý Georgj Advenae Job. Antiqui: Ferencz Jakab.: Santa Olah Jstuan.: Olah Mate. post conf. Rel.: Szabo Mihalj Haromszekj. Benchier.: Teoreök Jstúan szegensegh mia szalagos. hÿ Joannis Orban de Swkeö Jnq. Joannis Koúach de Kereztur. F. Ad. Kouach Mihalj. Jnq. Job. avitici Job. Chÿanÿ Andras. Makaj Janos a biennio. Kendÿ Balint Cikmantorÿ. Jnq. Ad. Georgý Janosý. Job. post conf.

(156) Job. nem eöreokseget. Nic. post conf. Chÿore Balas. hÿ And. post conf. Simien. Kÿs Danka Pal had elöt. Jnquilini Advenae 13 6 1 3 2 6 1 Job.: Leorincz Janos Fuerunt ped. Ezek az Brassaÿ harczkor. antiqui Job. Jll.: Barbelj Mihalj. Chÿore Pal ehsegh mia. Job. – fuerunt L. Kÿs Jstuan penzen veot helibe szallot. Simien. Fodor Ferencz. Joannis Orban de Swkeö. orphanorum Jo. Job.: Boer Janos chiak magat atta. Gregorý Borso. Koborj Jstuan. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini cum vid.: Palfý Balas eztelen. Petri Koúach de Swkeö. Gagj Jakab. Ehsegh mia szalagos.: Benke Jstúan. Botos Benedek.: Olah Farkas de Moha [Habet:] Primipili Pedes KEREZTURFALUA Contributores censuum Job. ex bene placito.: Kÿs Balas lopasert.: Georgifalúÿ Gaspar.: Miklósý Martonne. Ante conf. Ad. Kÿs Mihalj. FIATFALUA 356 . Petri Kowach de Swkeö. Jnq. hÿ Andreae Lippaÿ. Vestrae Jnq.. Blasý Leorincz de Z.: Jmre Varga. fuerunt L. L.: Nagj Andras. Advena Jnquilinus 1 7 12 4 12 7 1 1 Ad.: Jmre Janos. Sebestien Marton szabad szekelj helibeol.Jnq. Jnq. f. Abram. Job. Nagý Marton penzen veot Jozagban. Gereb. Chiakanÿ. Dalliaÿ Georgj. Fuit L. post conf. ante conf. Nobilis: Demetrius Nÿuÿtodÿ Primipili: Kÿs Georgifÿ Janos Nagj Georgifj Janos Georgifj Georgj Nÿuÿtodj Jstuan Nagÿ Tamas Szeowerdj Janos Georgifj Mihalj Pedites: Martonosý Janos Simon Andras Danka Pal Maÿor Tamas Baszarad Andras Jncze Jmre Balas Chÿfo Jstúan Hoggiaý Georgj Varga Balas Boncz Abram Varga Janos Judex Lippaÿ Jstúan Pauper Libertini: Chÿfo Janos Varga Tamas Nagj Demeter Boncz Georgne arúaia Fodor Janosne. Job.: Pÿtar Simon. Ezek penzen veot heliben. Post conf. hÿ Nicolai Simien. ad haereditatem alterius Nic. Job. Danka Tamas ex bene placito.

V. [Habet:] Nobilis Primipili Pedites Libertini Job.: Fodor Peter. avitici: Marton Czigan Gubas Janos Daÿka Lukach Daÿka Birtalan ALSO BODOGH AZZONFALUA Szabo Peterne. fuerunt pedites: Boer Mihalj. Szabo Jstúan gÿlkossagh mia. Ezek regÿ Eös heliben valo Jobbagj And.G. 357 . Chÿkÿ Georgj. J. J.: Mate Jstuan Roska Peter Szeoch Janos Sos Ferencz. Gereb. Job. Ezek szabad szekelj helibeol szalagosok. avitici Jtem Job. Lazlo Lukach. post conf. confiscati: Szabo Lukach Sopor Miklos Roska Kelemen et in loco relicti. 1 4 5 8 34 3 4 Primipili: Biro Miklos Pribek Peter Meszeö Pal paúper Nagj Matene es Jstúan Janos Ferenczj Georgj Judex Pedites: Cere Janos Butok Andras szolga Libertini: Beogeoszj Antal28 Birtalan Ferenc Szakach Miklos szolga. ante conf.D. Szaz Mihalj fuit L. Jtem Job.: Kÿs Daniel Eöliúeos Jmre Andreas Gereb Jo Mate Fodor Andrasne Primipili: Bokos Peter Kÿs Jakab Simon Ferencz Judex Szaz Mihalj Fodor Ferencz Kÿs Nagj Jakab Pal Andras Kÿs Mate Vaÿda Janos Kopasz Peter Drabant Janos Pedites: Molnar Janos Chÿkÿ Mattias Tanczos Andras Galfý Andras Tanczos Balas Chÿkÿ Miklos Meszeö Gergelj Farkas Leorincz Pap Mihalj Chÿkÿ Tamas Feier Andras (157) Kalman Marton Libertini: Kalman Miklosne Feier Georgj Kadar Georgj arúaia Demeter Mihalj Magiarÿ Mihalj Pap Mattias Birtalan Andras Nagj Georgj Fodor Peter Varga Janos Boer Janos Chÿkÿ Peter Lazlo Jstúan senex Bab Jstúan Kadar Matene Bersze Jstúan Galfý Tamas szolga. Job. post conf. Jtem Job. Jwan Czigan Peter Czigan Job. Ezeket hadbol valo oltalomert And.: Georgj Kowach. Gereb.V.

Petri Dersj de eadem. Nemetj redemit Jtem: Szotýorj Peter per Steph.: Nagj Miklos Nagj Jstuan Ad. Vas Ferencz Dan Jstuan penzen Nagj Miklos veot nemes helieben Olah Dan laknak. dicti Georgj Menihart. Szep Antal. ante conf. J. Buzogan Miklos. Job. 5 2 3 3 4 16 Job. (158) Opris Miklos Nagj Markos Jtem: Jtem: Olah Miklos. post confiscationem. confiscati: Simon Lukach. Antiquiores: Muszka Radulj VŸSZEKELŸ Molnar Georgj. a Greg. Zekelj. Ad.: Leorincz Mihalj Chÿkÿ Janos Balint Janos Nobilis: Szekelj Janos Primipili: Buzogan Marton Buzogan Janos Menihart Georgj Porondý Marton Porondý Janos Nagj Lukach Szekelj Benedek Szekelj Lukach Janosý Tamas Pedites: Gal Georgj Judex Gal Mihalj Bú Tamas Birtalan Georgj Nagj Georgj Jo Mihalj Kozma Mihalj Kozma Janos Veres Georgj Nagj Janos Finta Miklos Finta Mihalj Finta Jstúan nÿomorú Pente Jstuan szolga Bú Jakab Libertini: Vaÿda Andras szolga Fodor Benedek. Pente.: (159) Nagj Georgj Zalastarto [Habet:] Primipili 9 358 . donatus Georgio Menihart. L. Pipeÿ Martonne.: Haho Miklos.: Kochis Opra. Hÿ omnes Andreae Gereb. Veres Szakallú Miklos. Andreae Gereb. f. Ezek is azon heliben. Nemetý redemit Jo. Kendj Cancel. confiscati Job. post conf. dicti Benedicti Szekelj Jnq. Kochis Miklos.Balogh Janos Balint Leorincz Radulj Jstuan. Szaz Mattias Monoraj. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. Job. avitici: Bustia Balas. Steph. nunc familiarius eius. Jnq. Job. Jtem Job. Joannis Búzoganj. Jtem Job.V.: Agota Janos. a Greg. Joannis Szekelj. Tÿkosÿ Peter.

Sas Mattiasne sine lib. Job. Nobilis: Franciscus Palfÿ Primipili: Ferencz Leorincz Miklos Ferencz Damokos Peter Peterfj Janos Georgifj Mihalj szolga Peterfj Mihalj (160) Janos Deak Benchier Gergelj Benedek Daniel Georgifj Marton Sas Farkas Timar Andras Benedek Martonne sine lib.: Miklosÿ Mihalj a biennio Medeserj Nagj Gergelj potentialiter foglalta. ante conf. ante conf.L. Bolia Mihalj ex bene placito. ante confiscationem: Kÿs Andras Jstúan Koúach penze vtan 359 . Ad. Blasÿ Vadasz. Job.L. ped.: Varga Mate Gagj. J. dicti Fr.V. post conf.: Olah Andras Retenÿ. szabad szekelj helibeöl Job. – f. Jnquilini Advenae 3 4 3 Primipili: Demeter Ferencz Vadasz Lazlo Vadasz Peter Pedites: Kÿs Jstúan Palfÿ Janos Vadasz Balas Jstuan Georgj Martonosy Boldisar Martonosÿ Peter Boncz Ferencz Simon Janos Nagj Peterne arúaia Nemett Marton Judex Libertini: Martonosý Jmre Nagÿ Tamas Simon Ferencz szolga Simon Gergelj szolga.: Jeddj Janos Zalagos. Jnq. And. [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job. avitici: Olah Mate Vas Gergelj Fazakas Janos Vas Janos Daúid Mihalj Jtem: Nagj Georgj frataÿ. confiscati CHIEKEFALUA 2 2 3 Jtem. Libertinus: Dersÿ Janos. Jnquilinus Advena 3 10 4 5 1 2 4 3 1 GAGŸ Eg. avitici Job.V. Demeter – f. Barrabas Georgj Zent Abramj.: Daúid Jstuan Rawaÿ Janos Post confiscationem: – f.: Simon Miklos.: Lazlo Janos.: f. Jo. Korondj. Oswat Janosne sine liberis Miklos Jstuan giermek Leorincz Mihalj Judex. Gereb. J.Pedites 15 Libertini Job. Job.V. Jnq. Job.L. Demeter. Fran. J. avitici Jtem Job.

Tamasj drabant uolt.: Veres Jakab. dicti Volphgangj Sas. Jnq. az maga penzen veott nemes wleseben laknak. ante confiscationem 10 Jnquilini 24 Advenae 3 Primipili: Szent Annaÿ Peter Tiboldj Andras Molnos Ferencz arúaj Kedej Janos nÿomorú Kendeý Peter Job. Miklos. Szaz Tamas Sakodiak. Nagý Marton. Nagj Demeter. Georgifý Gergelj kedeÿ 360 . Keorispatakj Georgj. Rel. Jtem: Nagÿ Mihalj Ad. hÿ omnes Francisci Palfÿ. Hoszú Mihalj Fiatfalúÿ. Nagÿ Janos. Ferencz Balast. Haúadÿ Jstuan. Benedek Janost is az szerent. Kws Tamas.: Lenart Mattias Segesúar Szekj Szentlazlaj.Miklos Peter paraznasag mia penze vtan Jtem: Lukach Leorinczet megh Palfÿ Andras veotte úolt regen Chiakan Balastol. Joannis Oswatt. Kopasz Mattias. Damokos Georgj Medeserj. Jo. Jnq. dicti Franc. Jtem: Demeter Mihalj Kÿs Peter Gergelj Jllies Sipos Mihalj Hoggiaÿ Ferencz Barczj Andras Kaszas Georgj Kÿs Olah Miklos Jnq. Lenart Janos. Gregorÿ Benchier. penzen veott jobbagiok Balassÿ Ferencz Vramtol. Olah Lukach.: Simon Pal Ernieÿ.: Damokos Ferencz (161) ANDRASFALUA Ad. Rel. Literati. Ad. Empticÿ: Szaz Mihalj.: Szaz Mihalj Keöhalom szekj Jnq. [Habet:] Nobilis 1 Primipili cum vid. Sipos Miklos.: Szaz Balint Feoldúarj. ab Andrea Gereb. Sebe Daúid. Martini Benedek. Jnq. Hegedws Balas. most Jo. maga penzen veöt eöreöksegin laknak. s nemes heliben laknak. Jtem: Szongota Jstúan. Veres Georgj.: Chiender Ferencz Z. Peterfj. Czigan Andras penze vtan. Haÿdu Jstuan Gorbaÿ. 17 Libertinus 1 Job.

Ezek kwleomb-kwleomb embereknek impignoraluan magokot. Meszej Andras Kedej. Job. dicti Petri Leörinczj.: Bartos Leorincz ex bene placito. Chÿkÿ Miklos.: Vak Demeter. Empticÿ Jnquilini Advenae 5 2 7 2 ZENTABRAM Primipili: Leorinczj Balas Korondj Janos Leorinczj Peter Lazlo Georgj Miklos Tamas Kedeÿ Pal Mattias Peter senex Bolgar Georgj aruaj Pedites: Farkas Mate Fodor Jstuan Kupas Marton arúaj Kupas Janchj szolga. Nagj de Medeser 361 . Olah Antal. J. Jnq. Literati de Gagj. dicti Petri Mattias. And. confiscati: Nagj Janos Gal Janos Marosy Jstúan Bartos Jakab Lazlo Jstuan Tÿmar Peter Ambrus Andras Kÿs Gergelj Chÿkÿ Jstúan Bartos Pal. Jnq. Nagj Balas. Dersj Mate Kÿs Solimosÿ. Jtem post conf. Hos omnes az fen megh irt confiscatusokkal eggwtt (162) propria potentia mediante foglalta volt el az Donatio newe alat dictus Gregorius Nagý Jnq. donatioúal az vtan Greg. Jtem: Kaszas Mihalj de Kÿs Solimos.: Jstuan Janos. – f. [Habet:] Primipili cum orph. Job. Palfÿ de Gagj. Jtem ante conf. dicti Greg.: Nagÿ Jstwan.: Demeterfaluý Janos Zalagos. Nagj Tamas. post conf. Nagÿ Mihalj.Cirÿak Jstuan. ante annum. de eadem. Molnos Ad. Kornis Miklosne.L. – fuerunt L. Joannis Gergelj de Demeterfalua. Job.: Kertmegÿ Mihalj de Giulatelke.: Vas Marton Zalagos. Jo. orphanorum Franc. Gereb Job. Job. Varga Georgne. avitici: Cirmaÿ Ferencz Fazakas Pal Menihart Tamas Szÿtas Janosne Kÿs Jlliesne.: Tomorÿ Balint Laszar Mihalj Bolgar Marton Barrabas Georgj Nagý Marton.V. Hÿ Franc. Jtem: Swkej Jstuan galambfalúj. Olah Balas. dicti Blasÿ Leorincz. felesege utan valo Eöreöksegiben laknak. Nagý de Medeser.

Olah Miklos. Jnq. orphanorum Steph. post conf.: Olah Georgj. Chÿkÿ Janos. Kornis.: Szaz Balas. Georgj Balint. Olah Radulj. L. Kornis. Sipos Balint29 a Gregorio Nemetÿ redemptus Martini Kelemen. Jnq. Job. antiqui: Sarosý Jstúan. post conf. Rel. Jnquilini 2 12 Primipili: Tiboldÿ Jsak Gergelj Peter Gergelj Janos Palfÿ Jstuan Kelemen Marton Gothart Janos Peterfý Andras Antal Lukach Balint Georgj Gothard Jstuan giermek Pedites: Sepreodý Pal Lazlo Peter Jstuanfý Marton Kechietý Jstuan Medeserj Mihalj Tamas Jstuan Silúester Jakab Demes Janos Beoldeor Jstuan Coloswarý Janos Teoreok Georgj Ach Janos Antal Mihalj Antal Peter Sebe Georgý Libertini: Lazlo Demeter Tamas Leorincz Janos Pal Marton Abram Birtalan senex Kouach Gergelj Antal Miklos (163) Abram Georgj pauper Gergelj Janchj giermek Pelip Jstúan Korompal Janos Miklosý Jstuan Gergelj Jstuan Daniel Pal szolga Mattias Mihalj Korin Mihalj Mattias Tamas Deak Ferencz Judex Fabian Jstuan szolga. Confiscati Job.: Damokos Georgj ez eozzel had eleot. Paulj Sepreödj. Szaz Jakab Szeben Videkj. Michaelis Antal. Paulj Daniel. Baÿko Janos. avitici Job.V. dicti Martini Kelemen. Jnq. – f. – fuerunt libertini: Ach Mihalj. dicti Andreae Peterfj. J. dicti Joannis Gergelj.: Albert Janos. Takach Simon Darlaczj. Georgj Sebe. Franc. Benedicti Mindzentÿ.[Habet:] Primipili Pedites 8 4 Job. Jmre. 362 . KEÕRISPATAK 5 10 6 Job. conf. a Joanne Jmreffj pretio redempti Franc.: Szeoch Balas. Job. Mihalj Janos. Szabo Mihalj. Ad.: Miklos Varga Lukafaluÿ. Ad. Nagj Jstuan Bogatj. ante conf. Szaz Jstúan Tanchj. Szaz Gaspar. dicti Joannis Gothard. Job.

Jgj: Nagj Boldisar. Georgifÿ Georgj. Petri Kouach. Baricz Petri. Lucae Antal. [Habet:] Primipili Pedites 10 15 Libertini Job. dicti Stephani Moÿses. Job. Chÿkÿ Balas. 363 . dicti Jsaci Tiboldj. ante conf. Arapataký Simon. Franc. Georgj Abram Ad. Jnq. Bako Mattias. Ad.: Olah Peter. confiscati Job. Sepreodj Georgj. Joannis Gothard de Keorispatak.: Fulo Boldisar. dict. Martini Pal. Szÿlvas Tamas. Kowach Balas.V. orphanorum Ambrosÿ Laÿos. dicti Petri Kowach. Jakab Tamas. Nagj Demeter Leöúeteÿ.: Sebe Janos Vargiasý. dicti Petri Antal. Job.Olah Jstuan Ebesfaluÿ. dicti Stephani Sandor. Franc. Baksa Gergelj. Mirchie Mihalj. Jnquilini Advenae 18 3 3 1 10 10 BEÕSZEÕD VŸFALÚ Primipili: Sandor Jstuan Lazlo Kowach Kouach Peter Balogh Ferencz arúaj Szabo Pal Simo Pal Tamas Kouach Balogh Mihalj So Jstuan arúaja Georgifý Tamas debilis Nagj Mihalj apro arúaj Georgifý Jstúan Pal Marton Szent Júanj Janos pauper Pedites: Pal Kowach Gergelj Jsach Pipeÿ Mate Siklodj Pal Judex Siklodj Jstuan arúaj Nemes Ambrus Santa Lazlo Miklos (164) Albert Leorincz pauper Pal Andras Janos Kouach arúaja Libertini Balogh Andras Kezdj Ferencz Laÿos Jstuan Lazlo Jstuan Moÿses Jstuan szolga Kouach Miklos Ambrus Janos Fwleop Marton Vargiasj30 Gergelj arúaia Chieherfaluj Miklos benna Barrabas Mihalj Giarfas Ferencz Gergelj Ferencz Fazakas Janos Albert Janos Pal Gergelj Also Kouach Miklos Laÿos Georgj arúaia. Nagj Gergelj. Kornis. Baÿko Gergelj bereczkj. orphanorum Joannis Kouach. avitici: Siklodj Janos Varga Andras Maior Janos Szekelj Jstuan Vÿwarÿ Georgine Hawadj Ferencz Simofÿ (!) Ambrus Laÿos Matene. antiqui Job. Nagj. Palfÿ de Gagj. Andreae Peterfj de Keorispatak. J. Tomae Kouach. orphanorum Mich.: Maÿaÿ Mihalj. Szekelj Janos.: Olah Radul Fodor Mate Jnq. post conf. More Janos.

conf.: Marfÿ Andras. Bereÿ Peter. avitici: Moÿre Peter. Patochj Leorincz.Kelemen Marton. hÿ Franc. J. Tordaÿ Mihalj hadtol valo oltalomert. avitici: Dienes Mihalj Szeoch Janos Oklandj Peter Kÿs Szabo Janos Job. Olah Demeter. dicti Pauli Szabo. Chiomortan Tamas ab anno szalagos. Simonis Pechÿ. Olah Dan fogarasfeöldiek [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job.D.: Varga Peter ex bene placito. – fuerunt ped. [Habet:] Primipili 14 Pedites Libertini Job. post conf. Job. avitici Job.V. post. hÿ Petri Kowach de Vÿfalú Olah Janos. L. hÿ G. BEÖZEÖD 10 18 8 2 Jnquilini Advenae 12 2 Primipili: Vaÿda Gergelj Gergio Jstuan Varga Janos Chieherdfaluÿ Andras Vaÿda Janos arúaÿ Pal Jstuan szolga Balassÿ Balint debilis Pedites: Georgenÿ Janos Dienes Marton Gergiaÿ Pal Jakab Peter Szaz Jakab Kenchies Janos Nagj Janos Hatos Jstuan Fwleop Andras Tordaý Jstuan Szabo Janos Vas Janos Tamassj Peter Ferenczj Pal arúaja (165) Bereÿ Tamas Pipeÿ Jakab arúaj Senÿe Georgj Dienes Janos Fabian Andras Dÿos Jstuan aruaj Vas Georgj Pauper Santa Janos vgian Santa Jncze Jstuan szolga Bata Janos arúaj Gagÿ Janos Gaspar Janos pauper Deak Mate Judex. post conf. pedes: Demeter Mihalj – f.: Fwleöp Janos. Olah Peter. – fuerunt Lib. ante conf. – f. Ad. Advenae 7 14 23 7 7 6 Libertini: Sebestien Gergelj Szeoch Jstuan Balassý Tamas Szaz Simon Szaz Mihalj pauper Georgifý Jsack Bereÿ Jstuan Oklandý Mihalj Szaz Balas 364 . Job. Ad. Job. avitici Job.: Kowach Andras. Naghlakj Tamas szabad szekelj helibeol.: Horwat Mihalj. Kornis.

ante conf. Jnq.: Szekelj Marton. Primipili Pedites cum orph. Job. Job. Advenae: Olah Janos Olah Peter Bogatÿ Georgj [Habet:] G. hÿ dicti D. S. dicti Thomae Jakabfÿ.V. Jnquilinus Advenae 1 4 20 8 27 1 3 1 3 Libertini: Kosa Mihalý Kadar Janchj szolga giermek Primipili: Koncz Pal Balassÿ Ferencz Sipos Balas Sipos Mihalj nÿomorú Jnce Janos Dobo Janos Sipos Jstuan pauper Sipos Janos Pedites: Dea Andras Fwleop Mattias Fwleop Lukach Fwleop Jstuan Janosÿ Jstuan Szaz Jstuan Kowach Marton Szaz Tamas Varga Andras 365 . avitici: Andorko Tamas Bunÿ Balas Andorko Gergelj Chÿkÿ Leorincz Bunÿ Janos Kÿs Georgj Janos Gaspar Benedek Barrabas Balint Pap Mihalj Cere Janos Bunÿ Janos Santa Cere Janos Cigan Miklos Kws Mihalj Swteö Mihalj Olah Demeter Olah Janos Olah Bokor Szaz Kerestelne Kÿs Cere Mihalj Olah Radul Cere Gergelne Keomies Georgne Chionka Mihalj Maýor Tamasne Kochis Balintne Kadar Peter NAGŸ SOLIMOS Job. avitici Job. J.: Karassaÿ Jstuan ex bene placito.: Gal Mihalj gÿlkossagh mia Job. post conf. D.P. – f.: Simon Pechÿ Primipili: Thordaÿ Tamas Ambrus Mihalj Ambrus Georgj Kadar Georgj Pedites: Nagj Janos Teoreok Andras Tordaÿ Mihalj Kÿs Gal Janos Gal Ferencz Nagj Gal Janos Jakabfý Lazlo Dimien Georgj Barta Mihalj Tott Andras Kolchar Janos Keomies Ambrus Martý Gal Janos Moÿses Janos Pal Janos Heolgies Janos Thordaÿ Jstúan Labas Mihalj szolga Kowach Balas Mate Jstuan arúaÿ (166) Tordaÿ Jstok szolga Jakabfÿ Tamas szolga Keoteo Jstuan debilis Beoleonÿ Balint debilis Keoteö Mihalj Kadar Mihalj szolga.L. Simonis Pechÿ. post conf. Libertini Job.ZENTERSEBET Ge.D. ante conf. pedites: Jakab Janos Thordaÿ Balas – f.

Simonis Pechÿ. [Habet:] Primipili 8 Pedites 16 Libertini cum orphanis 21 Job. hÿ D. dicti Stephani Szaz. Jnq. Oswat Jakab.Kowach Miklos Keoteö Balas Dobo Gergelj (167) Fwleop Andras Fwleop Miklos Judex Hatos Balas Kÿs Fwleop Ferencz pauper Libertini: Szabo Balas chionka Sos Andras debilis Szaz Andras Nagj Fwleop Ferencz Teoke Mihalj Oswat Mihalj Chionka Tamas Santa Kerestelj Janos Magiarj Janosne fia Mihok Balassý Andras vilagtalan Orban Balas Dersý Janos Szabo Janos Dobo Peter senex Lenart Mihalj Dea Lukach pauper Panitý Janos Miklos Kouach arúaja Hatos Janos pauper Palko Andras Nagj Magiarj Janosne arúaia.: Nagj Gergelj. Marton.: Nagj Georgj. Szaz Mihalj. Job. Peter Varga Chionka Jstúan Nagj Georgj Chiorba Andras 366 . dicti Francisci Balassý. J. iam dicti Paulj Koncz. Jnq. avitici 4 Jnquilini 8 Primipili: Szekelj Miklos Kereseo Janos Matefj Ferencz Matefj Pal Matefj Janos Simon Andras Simon Mihalj Simon Benedek Koncz Mihalj Jromos Lukach Jromos Daniel Jktor Mihalj Kÿs Simon Mihalj Ferencz Mihalj Egeteö Jstuan arúaia Kereseö Jakab fia szolga Kereseo Georgj szolga Pedites: Paztor Miklos Varga Balas benna Barrabas Georgj Egiedfj Andras Katona Mihalj Sipos Peter Szaz Balint Szent Georgj Janos Galfj Andras pauper Marosý Antal Judex Fwleop Leorincz Libertini: Kaszas Georgj Kaszas Janos Chÿkÿ Marton Markos Janos szabados szolga Santa Gergelj Marosj Balas Marosj Janos Demeter Mate Georgiaý (!) Simon vilagtalan Nagj Kelemen senex Egiedfj Gergelj kuldus. Jo. J. (168) Jnq. Mattias Georgj. Sos Balas szalagos sellere Demetrj Jsac de Rawa. avitici: Gal Miklos Andorko Mihalný Segeswarj Janos Furma Janos Jnq.: Szeoch Jstúan Markos Mihalj Nagj Marton.V.: Szabo Mihalj. Biro de Z. KŸS SOLIMOS Szeoch Mihalj.V.

avitici Caeteri 4 13 Primipili: Gegesý Menihart Nagj Peter felseö Kechkes Balas Orban Mihalj Jsach Demeter Jllies Janos Marosý Georgj Jllies Gaspar arúaja Pedites: Also Nagj Peter Talas Janos Kechkes Mihalj Koszma Jstuan Kechkes Janos Kechkes Peter Marton Janos arúaj Jakab Janos Balassj Jstuan Nagj Mihalj Also Marosý Balas Libertini: Birtalan Pal Judex Marosý Balas Sepsÿ Pal Marton Balas Andrasj Peter pauper Andras Kowach Mate Marton debilis Fwleop Mihok szolga Kowach Peter (169) Fabian Balas arúaj Kechkes Mate szolga Marosý Balint. Bausz Marton. Francisci Balassÿ. HIDEGH KUT [Habet:] Primipili cum orph. Francisci Matefj. Danka Georgj Kerezturfalúj. iam dicti Pauli Matefj.: Jsa Peter Veczkeý Lib. Vagasý Tamas. Ezeknek nemellÿke szalagos. Magiar Orzagj Marton. avitici: Janos Maÿor. Simonis Pechý [Habet:] Job. nemelj penigh ex bene placito ante RAWA et post confiscationem attak magokot.: Marosÿ Peter Fwleop Peter Koszma Janos ex bene placito Marosý Janos feie oltalmaert Sepsý Janos maga es felesege vetkek mia. Vigh Georgj Menesý. hj D. Pedites Libertini Jnquilini Advenae Job. Pauli Bartalis de Medeser. Job. Magiar Orzagj Janos. hÿ D. Jll. avitici 17 11 11 14 2 1 Job. Joannis Matefÿ. Vestrae.Tÿmar Janos Gagj Haÿdú Andras Job. (!) post conf. dicti Michaelis Koncz. Ad. avitici: Hideghkutý Janos Kenchies Mihalj Banko Miklos Pituliús Janos Jtem: Jakab Kowach Kowach Mihalj Bereczkj Jmre Hegedws Balas Tanczos Benedek Tanczos Marton Judex Kowach Miklos Kws Jstúan Demeter Janos Bichiak Mihalj Georgenÿ Miklos Talas Mihalj Fogarasý Peter.: Abram Georgj. 367 .

most D. Kedej Janos Fwleop Marton Daúid Georgj ez telen ex bene placito. Job. post conf. Ad. SAKOD Olah31 Janos [Habet:] Primipili Pedites Libertini Job.: Olah Farkas Fekete Janos Haromszekj Olah Tamas Hatczakj [Habet:] Primipilus Pedites Libertini Job. Balassÿ Job. Job. ante conf.: Gereb Miklos Rosa Balas Pal Lukach Fwleop Janos arúaja Fabian Jstuan Job. hÿ Franc. Ped. Ezek Gereb Andras jobbagj voltanak. Kornis.: Varga Janos Olah Gabor. Francisci Balassý Job. avitici: Nagiob Kouach Simon Sakodj Georgj Orban Balas Kouach Georgj Orban Jmrene. Job. post conf.: Olah Barrabas eiusdem. post conf. antiquus: Karachion Jstúan de Karachionfalwa.: Pal Janos. dicti Joannis Jllies. Az Brassaj harcz eleot ezek. Advenae 1 8 7 6 5 12 4 368 . antiqui Jnquilinus Advenae 8 11 12 6 2 1 3 Primipilus: Palotka Mate szolga Pedites: Leorinczj Balas Leorinczj Gabor Kÿs Kowach Simon Kedeý Andras Miklos Jstuan Kedeý Tamas Lukach Kowach Fwleop Georgj Libertini: Fwleop Barrabas Deak Jstuan Palotka Ferencz Kouach Janos Judex Simon Balasne arúaj Deak Simonne Balas Kowach arúaj.V. – f. D. – fuerunt Lib.: Mihalj Koúach oltalomert Gereb Jstuan is azert Lukach Marton Zalagos Fwleop Jstuan szalagos Bernard Andras. Ped. – f. Ad. Jnq. Fr. ante conf. Bernard Janos Zalagosok Simon Pal Gereb Jstuan oltalomert Dienes Lazlone paraznasagert. (170) Bÿtaÿ Andras keoteötte magat Mattheo Palotka. J. orphanorum Michaelis Fwleop.Nagj Balas es Sebe Janos ex bene placito Job. avitici Job.: Kedej Balas taúalj.

J. Jtem: Kouach Georgj Busa Demeter Chiebý Janos Miklosý Mihalj.VECZKE G. 369 BORDOS .: Birton Jstuan ex bene placito. Job. antiqui: Albert Mihalj Kadar Mihalj Darwas Mihalj Judex Tÿmar Georgj Tott Mihalne Szabo Mihalj Beres Balasne Pal Kouach Kalman Leorincz Kerekes Jstuan Chiszer Georgj Kÿs Demeter Szeoch Georgj Kochýs Jakab Abodj Marton Gal Jmre Klimer Andras Klimer Georgj Tarka Andras Fichior Miklos Balogh Marton Varga Janos Kerestelj Janos Boldisar Mattias Tÿmar Janos Mÿka Kelemen. SZEKELI SZALLAS Jtem Ad.V. Hÿ Michaelis Balassÿ CHIEB Jtem: Magiar Orzagj Janos Peter Janos Foldozo Janos Rawasz Balas Gÿrko Andras Gÿrko Janos Foldozo Georgj. Primipili: Simon Janos Teoreok Ferenczne arúaja Teoreok Mattias arúaia. Annak vtanna az donatioúal eppen birta. antiqui: Nagj Mihalj Veres Peter Veres Janos Balogh Peter Szekelj Janos Boga Andras Sigmond Janos Szabo Pal Veres Georgj Molnar Balas Molnar Gergelj Oldallo Peter. Mihalj vaÿda veszedelmeteol fogua mind szolgaltak Balassj Ferenczet. hÿ antiquiores.: Pestý Boldisar Pestý Janos Puskas Mihalj Moÿses Janos Szaz Tamas Miklos Pal Barrabas Georgj Fwleop Janos Birtalan Miklos Busa Demeter Georgj Varga Sigmond Jstuan. Balassj. Ez is el puztult falu volt. Job. Ezek is a’ confiscatio vtan szallottak haza a’ púztara megh. hÿ omnes Michaelis Balassÿ. ante conf. hÿ omnes Fran.: Pap Janos Kekesý Georgj de [eadem] (171) Szaz Balas Cikmantorj Molnar Jstuan Bereý Miklos Gedeó Peter Jtem post conf.: Michael Balassj Job. Ezek az confiscatio eleott is szolgaltak.D.

antiqui: Nagj Mihalj Katras Jstuan (172) Reszÿ Jstuan Takach Jstuan Takach Ambrus Molnar Mate Molnar Janos Fekete Jstuan Tott Jstuanne Molnar Georgne. hÿ omnes Francisci Balassÿ. Jtem: Kertesz Georgj.: Birtalan Pal Teoreok Peter Dengeleghi Andras Jo Tamas Szaz Mihalj Chiore Jstuan Kÿs Gergelj Vaÿda Janos Kouach Tamas Teoreok Georgj Szel Pal Szabo Peter Demeter Jstuan Szaz Menihartne Fwleop Jstuan Fwleop Janos Simon Leorincz Simon Mihalj Veres Janos Dienes Janos Vaÿda Marton. Jtem: Botos Peter Birton Georgj Rosa Pal Fekete Janos Szabo Mihalj Veres Jstuan Birton Ferencz Birton Mihalj Kadar Janos Chÿkÿ Miklos Szabo Balint Bartos Pal Lukach Jstuan Veres Marton. antiquiores ante conf. Nicolaj Dolgos. Mihalj. De et super his omnibus habet literas Donationales Gab.: Furkon Benedek Hÿduegj. Nagj. hÿ omnes Francisci Balassj Ad. Ezek regen szabad szekeljek voltak. dicti Jo.: Szabolaj Jmre Szeoch Tamas Fazakas Miklos Fazakas Mihalj Jtem: Birton Mate szabados szolga. Nagj. Job. 370 . G.: Janos Kouach Chiore Pal Birtalan Mihalj ZENT DEMETER Kÿs Miklos ex bene placito Jtem: Szaz Andras vetek mia. Ezek az confiscatio eleót valok.D. Szeoke Mihalj feie keoteottek Chiepleo Georgj penzen veött Rosa Georgj orsagert Szakach Jstuan Birton Jstuan feie keöteot Ad.: Franciscus Balassÿ Job. de hadban nem szolgaltak. Balasj. Swkej Janos fogolj el szalasztas mia.Primipili: Nagj Janos Dolgos Miklos Pedites: Chiebj Janosne Job. post conf. most Fran. Bathorj preterito anno emanatas priores. hÿ antiquiores.

(173) Ado fizeteök: Magiarj Janos Halmagj Jstuan Kutý Andras Chÿkj Georgj Pap Janos Pap Miklos Chianý Jmre Szabo Georgj Lakatos Mihalj Cikmantorj Andras Jstuanfj Janos Konta Peter Szabo Balint Szopos Jmre Szaz Mihalj Szopos Janos Szaz Tobias Szÿgÿarto Peter Fogarasy Miklos Santa Kosa Georgj Fogarasj Lukach Magiarj Georgj Lakatos Gergelj Mate Mihalj Varga Marton Varga Janos Moldwaÿ Peter Szÿgiarto Andras Olah Janos Kÿs Mihalj Janos Fazakas Tamas Agota Georgj Fazakas Marton Demeter Jstuan Lokodj Jstuan Kolchiar Peter Szabo Peter Jakab Kowach Szabo Janos Santa Thamas Vid Janos Nagj Mattias Barbelj Gaspar Fazakas Jstuan Varadj Jstuan Fazakas Janos Fazakas Antal Thordaj Jstuan Nagj Janos Eotweos Gaspar Eotweos Georgj Barbelj Andras Furchia Georgj Kochis Peter szolga Jstuan Deak Kalmar Mihalj Olasz Pal Kalmar Janos Nagj Janos Szeoch Joseph Szekelj Peter Dekan Gergelj Szeoch Ferencz Lakatos Andras Varga Ambrus Gergelj Kowach Szaz Lukach Roka Jstuan Szaz Tamas Keomies Gergelj32 (174) Vas Balas Chiszar Mattias Chýszar Andras Kassaj Georgj Chÿszar Janos Magiarj Andras Pinkoczj Jstúan Basa Peter Nÿerges Peter Szaz Daniel alter Fazakas Tamas Basa Mate Basa Gergelne Bernard Antal Szaz Janos Basa Jstuan Lakatos Marton Kertesz Andras Tatrangj Bartos Horwatt Marton Sebestien Andras Judex Peter Janos Morgondaj Janos Olah Georgj Meszaros Tamas Szekelj Pal Szaz Bartos 371 . mixtim szolgalnak.VDUARHELŸ VAROS Nobilis: Sambokretÿ Miklos Szekelj Jstuan Palosý Janos Meszej Jstuan Nagj Andras Primipili: Nÿreö Andras Kosa Peter Kosa Georgj Lukach Deak Barrabas Mihalj Barrabas Janos Boldisar Deak szolga Szabo Menihart Jromos Peter Desý Peter abest Janos Kouach Peter Gergelj Birtalan Jmre Nemet Jstuan Horwatt Gergelj Keomies Miklos Haýdu Peter Sebesý Mihalj Basa Georgj Horwatt Miklos Nagj Balintne Szabo Ferencz arúaj Basa Andras fiaj Draga Farkas Bekesý Janosne Teoreok Leorinczne Szabo Tamasne Rapotý Janosne Szel Georgj Szolga Leorincz Deak Nÿreö Andras vej.

Galambos Mihalj Benej. Kadar Balas es Moldwaÿ Jeremias. Nic. (175) Laszlo Kowach Komanaÿ. Orphani. Nic. praeterea Antiquorum colonorum. Vniuersorum Nobilium. Kertesz Jmre. Margit Balas. No. Sarkeoszý Georgj. Andreae Baczonj pastoris Ecclesiae. Primipilorum. Marton es Georgj cziganok az varhoz valo feoldeón lakok. Franc. Tolmach Balint. Rel. Szÿgiarto Jstuan. sem hadba ez ideigh nem szolgalt. No. 388 311 46 166 102 Nobiles Relictae Nobilium Primipili Pedites Libertini Jobbagiones avitici Jobbagiones ante confiscationem antiqui Jobbagiones confiscati Jobbagiones post confiscationem 372 No. 347 . Orphani. 258 No. Szeoch Gaspar. Luce Literati. Peditum pixidariorum Viduae. Aduenarum et Jnquilinorum in Sede Vduarhelj existentem et commorantem sunt: No. Szaz Demeter. Debilis et primipili alÿs Seruientes No. Nic. Szaz Janos Szent Agotaj. Sambokretj. Peditum Pixidariorum. Primipilorum et peditum pixidariorum condescensi: Varsanÿ Tamas. Petri Jromos. Petri Kosa. Libertinorum Siculorum Jobbagionumque Auiticorum. No. Primipilorum Viduae. Nagy. Greg. Nemet Georgj. Volphgangj Draga.Bandj Georgj Mihalj Mester Jakab Jstuan Veres Janos Szaz Mihalj Lenart Jstuan Szaz Jakab […]33 Antal Mester Aztalos Georgj Beoleönj Saletromfeozeö Peter Szaz Gergelj Eörmeniesj Szabo Peter Kaczaj Kerekes Pal Gÿepesj Nÿerges Daniel Segesuarj Chiszar Georgj Brassaj Szeoch Jstuanne Brassaj Chÿepleo Janos Fogarasj Bernard Peter Patakfaluj Jnquilini in domibus Nobilium. Szaz Jstúan. Peter. 189 No. Ach Janos. Keomies. Sebesj. 46 3 683 558 480 501 Jnquilini No. Lengiel Tamas. Aduenae No. No. Pedites isti post seriem primipilorum superius annotatorum annumerandj: Keszdÿ Mihalj Keszdj Georgj Barbelj Jstúan (176) Connumeratio Szeoch Pal Georgj felesege vtan nemes helibe lako. Val. Mich. Jo. de sem adot nem adot. Swkej. Szabo. Petri Tofalúÿ. Jobbagiones confiscati Pariz (?) Jstfél34 No. Meszaros Janos. Debiles et alÿs serúientes No. Daniel de Vargias. No.

30 A kihúzott Megg..Libertinorum Siculorum Viduae. kihúzva. kihúzva. 35 Más kéz írása. 29 Következik ab eodem Jo. 107 Jnquilini ibidem existentem No. Ad. 25 A kihúzott Mih. 12 A kihúzott Mihalj után írva. Ben. kihúzva. 28 A kihúzott Peter után írva. 27 A kihúzott Mih. 14 Az eredeti Elekes átírva: Eles. 31 Udvarhely Szék 48 Level. 34 Késõbbi betoldás. Jm. 19 Elõtte Baro. után írva. 21 Elõtte Jnq.. 10 Következik Kolchiar Gergelj. de a lap alja leszakadt. hatul is egj. kihúzva. 7 Elõtte Ped. kihúzva. kihúzva. kihúzva. 4 Következik dicti. elõl azon kivül négy Level tiszta. 23 A kihúzott propter volunt. 22 Következik Step. 24 A kihúzott Andras fölé írva. kihúzva. kihúzva. kihúzva. Elõtte Kÿs. occupat.35 Jegyzetek Következik Abasdfalua.. hiányzik mintegy két-három név. 33 Következik valószínûleg két-három név. kihúzva. Orphani. alá írva. Következik donati. kihúzva. áthúzva. 261 (177) Contributores Oppidi Vduarhelj No. után írva. 15 Utána Jnq. 26 Következik Szabo.. 16 A kihúzott Georgÿ után írva. után írva. 31 A kihúzott Pal után írva. kihúzva. Debiles alÿsqueserúientes No. 17 A kihúzott Peter fölé írva. 13 Következik his duorum. 11 Következik ante. 20 Az eredeti Balassý kijavítva: Andrassÿ. kihúzva. 18 Következik Szeoreös Boldisar. kihúzva. 2 3 1 373 . kihúzva. 32 A lap alján 7–10 cm leszakadva.. 5 Elõtte Zent L. 5/a Az eredeti Batok kijavítva Bato 6 Utána Szabo Mihalÿ es Miklos. kihúzva. 9 A kihúzott Aruatfalua alá írva. 8 Következik Nic.

. Pettkÿ Janos irta Drabanta Bodor Marthon. Nobiles Numero 10 Primipili: Kosa Balas Siko Peter Gall Janos Bako Balas Nagÿ Janos Nagÿ Jstwan Barrabasi Balas Bene Balint Andras Georgÿ Benkeó Jakab Benkeó Marthon [. Kézdi. Vniuersorumque Jobbagionum. Pettkÿ Janos irta Drabanta Hegÿ Petert. Sepsi-. Numero 15 Pedites pixidarii: Miko Andras reghi Miko Mathe regi Miko Andras reghi. Bathori idejeteól foguan ualo Drabant Kwrbeól Peter reghi Gall Jstwan reghi Teõkeós Peter puer Szabo Janos reghi Damokos Jstwan reghi Damokos Miklos Kisded Mathe puer Szennies Miklos reghi Magiar Ferencz reghi Szennies Simon reghi Luka Janos reghi Ferencz Janos reghi Kis Geórgi puer Fwleóp Jstwan. Libertinorum Siculorum. de az szegensegh miat Czikban budosott Nagÿ Janos reghi Varga Simon reghi Barra Gaspar reghi Kwrbwl Mihalÿ reghi Kelemen Mihalÿ. Primipilorum. Peditum pixidariorum. Pettkÿ Janos irta Drabanta 374 . Jnquilinorum seu Jnhabitatorum Trium Sedium Siculicalium Sepsÿ.] Miklosnenak2 kws fia van3 (180) Teõkeós Antal puer Nagÿ Gaspar puer Bakoniaÿ Janos puer. Kizdÿ et Orbaÿ in Anno Domini 1614.4.és Orbaiszék (179) Regestrum Vniuersorum Nobilium et Agilium. die vero 17 Mensis Februarii Connumeratorum Sepsÿ ERDEÕUIDEKE BEOLEÕN Nobiles: Nagÿ Thamas Kouachÿ Gergelÿ Kouachÿ Thamas Hegÿ Mathe Ferencz Mihalÿ Jstuan Deak Sillo Jstok puer Nagÿ Peternenek kiczin fia Kowachÿ Jstok puer Marthon Deak Czik1. Primorum potiorum..

Tomori Peter Jeóueuenÿ. regj. Beoleoni Gaspar Job. Kereztes Marthon regi Drab. Petkÿ Jan. Eósteól marat Jobb. el budosott. Beóleóni Gas. Sennies Jstuan regi D. Czere Mihalÿ Jeówewenÿ. Petkj J. Kis Georgi Andras. D. Bene Andras az Zegensegh mia el budosott. irta Drab. Petkÿ J. Bene Jstuan. Commisar.. Job. Bogos Andras Nagÿ Peter Bogos Mihalÿ kudus Bodor Marthon kudus Sillo Simon Kis Geórgÿ Jstwan Ferencz Peter Czecze Janos az Zegensegh mia el budosott. mostan Beóleóni Gaspar Jobbagia. Mezeÿ Balas. Gaspar Deak Jobb. Agiagasi Georgÿ az Zegensegh mia el budosott. P. Petkj J. Lukacz Jstwan. Libertini nr. D. de el budosott. D. Barti Janos. Donatioval biria. Petkj J. 375 . Kandal Janos benna. irta D. Donatioval biria. Tako Andras regi D. Palfi Miklos. Jozagaban lakik. uthan lót Drab. [An]dras Janos4 (181) Fwleóp Andras Bodor Jstwan Bodor Mathe Tako Mathe Boldi Janos az Zegensegh mia Czikban budosott. J. P. irta Drabanta Kis Georgi Janos. Sillo Marthon. irta D. Tana Jstwan az Zegensegh mia el budosott.. D. Bene Mihalÿ az Zegensegh mia el budosott. Donatioual biria. Donatioval biria. irta Drab. P. Petkÿ Jan.. Bodor Janos Kowachÿ Gaspar puer5 Cherjek Ferencz puer Pall Mihalÿ Haidu Jstwan Fwleóp Jstwan Adorian Georgÿ puer Luka Mathe Nagÿ Marthon Bene Ferencz Kerekes Jllÿes Kerekes Georgÿ Nagÿ Lukachÿ. Beóleóni Gaspar Jobbagia. gilkossagert atta el magat. Ferencz Barrabas. Kis Georgi Mihalÿ. Petkÿ Jan. Ozdi Janos. J. irta D. irta Drab. Kerekes Pal az Zegensegh mia el budosott. J. Krizbarol jeót oda. Olah Lukacz Jeóueuenÿ. Gazdagh Mihalj regi D. J. Kalnaki Janosnak Eósteól marat Jobb. P. Botos Andras szolga. Bene Andras. Olah Miklos Jeóueuenÿ. Czeriek Janos Czeriek Geórgÿ Tatar Miklos Agiagasi Mihalÿ Agiagasi Gergelÿ Agiagasi Benedek az Zegensegh mia el budosott. Beóleóni Gaspar Job. az Zegensegh mia el budosott. Petkj J.Czeriek Kozmat is Petký Jan. Jakab Janos. Kalnaki Jan. Marthon Georgi puer. irta D. puer Pixidarii Numero 41 Libertini: Botos Andras Botos Bartalis Gede Leórincz Varga Mathe senex Miko Antal el budosott Czikban az szegensegh miat. 44 (182) Jobbagiones: Barti Kelemen.

Nagulj Jstuan olah fÿ. Peterffi Miklos Olah Balint puer Olah Pall.. reghi. Gergelÿ Balas. Daczo Lazlo Eos Jobb. Petki idejebelj. Daczo Lazlo Eõs Jobb. krizbaki (!) fÿ. Bereck Lukacz mostan beres szolga. 376 . Theókeos Thamasne. Gergelÿ Janos. Janko Jstuan Job. Jlliesi Gasparne Eõs Jobb. Miklos Adam Drab. (184) Vas Ambrus. Barthok Thamas. Teõkeós Mathe. haza eleget. Don. Nagÿ Janos. Don. Szaz Gergelÿ. Ennek az Jozagat mostan Kozma Thamas biria. Szabo Mihalÿ. Petkj Jdej. Bartok Geörgÿ Rakoczÿ Sig.Haÿdu Janos Jeóueuenÿ. Szanicz Jstuan Jeóueuenÿ. Jlliesi Gasparne Jobbagia. Boldi Janos. No. Soliom Jmreh Jeoueuenÿ olaztheleki fÿ. most mas faluban lakik. Beoleoni G. Jeoueuenÿ. idejebelj. Janko Janos haza eleget. 4 Primipili: Kouachÿ Kereztes Peterffi Janos Olah Janos Darko Gaspar Darko Jstwan Serteó Mathe Kozma Mathe Vas Andras Molnos Thamas Rad Janos puer. Beóleóni Gaspar Jobb. Donatioual biria. Eós Jobb. Bakonÿ Janos. Don. Daczo Lazlo Eós Jobb. NAGŸ AŸTA Nobiles: Henter Gergelÿ Donatth Jstwan Nemes Janos Peteõ Janos el budosott. Hegÿ Jstwan.. Petkj idejebelj. Caspar deak Job. Andras Molnar Jeöueuenÿ. Jlliesi Gasparne Jobbagia. Petkj idejebelj. biria. az Zegensegh mia. Daczo Lazlo Eós Job. Nemes emberteól is az feóldes Vratol Donath Jstuantoll megh valtozot. 15 Donationis titulo No. Job. Job. fejedelem idejebeli. 13 Pedites pixidarii: Szabo Ferencz reghi Nagÿ Mihali reghi Adorian Peter reghi Varga Jstuan Bathori fejedelem idejebelj. Avitici Job. az Zegensegh mia mostan elbudosott. Petki idejebelj. Petkj idejebelj. Nobiles No. Sike Jstwan. Bedeó Mihalÿ reghtól foguan birja. Sike Bartalisne. Jlliesi Gasparne Eõs Jobb. Petkÿ idejebeli. Nemes Balas Jobb. Sike Janos. 1 (183) CON. Beóleóni Gaspar Job. Eós Job. Desi Mihalÿ. Lukacz Mihalÿ az Zegensegh mia mostan beres Zolga. biria. mostan... reghi. 10 Subiugati No. Petkj idejebelj. Donatioual biria. reghi. No. Daczo Laszlo reghi Jobb. Gall Thamas. Petkj J. Janko Jstuan Jobb. mas faluban lakik. Janos Czigan. Kalnakÿ Janos Jobb. biria. Beoleoni G. Fazakas Janos. Gergelÿ Peter. Varga Kelemen. Szomor Jstwan.

Kamuthi Far. 9 CON.. Balint Jstuan. Confiscalt. Szekel Peter Jeóueuenÿ. Confiscalas uthan.. Confiscalt. KEÕZEP AŸTHA Nobilis: nullus Primipili: Mark Peter Vegh Bernald az Zegensegh mia beres Zolga. Pataki Janos cziauargo. Donath Jstuan Job. budoso. Mihalÿ Albertt Andrasi Balint Zegensegh mia el budosott. Confiscalt. Daniel Mihalj Job. Henter Mar. reghi feje keóteótt. 20 Libertini: Kardos Andras Barra Benedek Andrasi Miklos az Zegensegh mia el budosott.. Barrabas Janosne. Henter6 Margit Job. Gegeocz Janos. Gall Peter. Job. Kamuthi Far. Pal Mihali Geórgÿ. Bartha Gergelý. Egied Balas. Cziutka Geórgÿ. Confiscalt. Benedek Geórgÿ. Darko Ferencz.. Post Confiscationem No. Henter Mar. Darko Thamas. Donath Jstuan Job. Job. Confiscalas uthan niult hozza. Por Georgÿ Zegensegh mia el budosott. Job. 5 Avitici No. Donath Jst. No.. Balint Balint. Kamuthi Far. Bartha Janos. Donath Jstuan Job. Gal Kereztes. Confiscalt Job.Vas Mihalÿ. Daniel Mihali Job. Cziutka Balint. Kws Andras. Confiscalt. Balint Balas. Job... Job. reghi.. hewizi fi. 13 Jobbagiones: Gegeócz Peter. reghi. Daniel Mihalj Job. Petki idejbelj. Confiscalt.. reghi Gegeocz Mattias.. Donath Jstuan Job. Bartha Ferencz. Confiscalt Job. Darko Janos Zegensegh mia el budosott. Donath Jstuan Job.. Daniel Mihali Job. Haÿdu Jstwan idegen fj. Henter Margit Jobb. Henter Margit Job. Szanizlo Mathe. Petki ideÿbelj. Nagÿ Magiari Janosne. Job. Kerek Leórinczne. Confiscalas uthan niult hozza. az Zegensegh mia el budosot. Bartha Gergelj minor. Darko Mihalÿ maior Darko Mihali minor.. Donath Jstuan Job. Kamuthi Far. Bereczk Sandor budoso Varga Simon Molnar Andras. Donath Jstuan Job. No. Henter Margit Job. Donath Jstuan Job.. Job.. Dauid Janos Zegensegh mia el budosott. Nagÿ Janos Nagÿ Boldisar Bedeó Jakab Bedeó Janos puer 377 .. Confiscalas uthan niult hozza. 11 Confiscati No.. Henter Margit Job.. Job. mostan az Zegensegh mia elbudosott. Petkj eleótt nierte el teórueniel. Henter Margit Job. Confiscalt. reghi. (185) Gedeocz Mihalÿ. Vas Peter. Petki ideÿbelj. Confiscalas uthan. Kamuthi Far.

Kalnaki Jan. Simon Balint Ambaris Geórgÿ. Boda Esaias. Kalnaki Jan. Nagÿ Janos Zegensegh mia elbudosott. Jobb. Benkeo Jstuan benna.. idejbelj. Eós Job. idejebelj. Boda Miklos. idejbelj. Kalnaki Jan. Kalnaki Jan. Cziorda Thamas. Job. Zegensege mia Boda Peter. Jncze Mathe Denes Janos. No. Petki J. Confiscalas uthan. budosott. idejebelj. Libertini: Szabo Mihalÿ. Job. Nagÿ Balint Ambaris Janos. Kalnaki Jan. 12 Genge7 Gergelj Zegensegh mia beres Zolga. Kalnaki Janos Jobb. Jncze Miklos puer. Benkeó Mathe puer. Zolga. Kalnaki Benedek Benkeó Mihalÿ kudus. Petkj J. Kis Vago Mihalj Zegensegh mia el budosot Czikba. Job.. Pet. No. Jncze Marthon Denes Jstwan. Kosa Andras. Vaÿda Mihalÿ puer. Pet. Job. Kalnaki J. felzegh Benkeo Peter puer. 4 budosott. Kalnaki Jan. Giafras (!) Janos. Kalnaki Jan. Szabo Janczi puer. Petkÿ Jan. Mark Marton regi. Vaÿda Geórgÿ. Kalnaki Janos Job. Petki Janos idejebelj. Simon Lazlo Confiscalas uthan. beres Zolga.. Vegh Gergelÿ Denes Boldisar. Kalnaki Benedek Job. keóteótte Nagÿ Lukacz magatt. Kouachÿ Geórgÿ. Theóreók Georgi. hauaselfeóldj fÿ. Zolga. reghi. (187) Dienes Peter Zegensegh mia beres Zolga. Dombi Jakab. Kalnaki Jan. 10 Vago Miklos Zegensegh mia el Post Confiscationem No. Kalnaki Jan. Kalnaki Jan. Jobbagiones: Gienge Benedek. heiasfalui fi.. Job. Vegh Balint Teóke Lukacz. Kalnaki Jan. Simon Gergeli Zegensegh mia beres Vegh Kelemen. Kosa Gergelj. reghi. Petki J. Petki Jan. Eós Job.. idejebelj. Petkj J.. 16 Hegedws Mihali. Jdejbelj. Jdejbelj. Confiscalas uthan niult hozza. Mark Demeter reghi Balas Kouachÿ peur. Elekes Mathe Zegensegh mia el Pedites pixidarii: budosott. czionka ember. Eós Balas Deak Job. Petkj J. Job.Vago Mihalÿ Vaÿda Lukachÿ Vaÿda Mathe Denes Balint (186) Keóuer Andras Keówer Balas. Heiasfalui Jstwan. Szeócz Peter Zegensegh mia el Confiscalas uthan. 378 . Mark Jstuan reghi D. Jncze Balint Avitici No. idejbelj. Szabo Thamas. reghi Job. Benkeó Mathe. Petki Jdejbelj. Jncze Geórgÿ Confiscalas uthan. Eós Job. cziak zinten mostansagh. Simon Balas puer. Olah Balint Drabant Jozagban lakik. puer. reghi. No. Kis Nagi Janos. Jncze Balas puer. Boda Gergelÿ. Job. idejbelj. 29 Kosa Lukacz. Kalnakj Benedek Kosa Georgj Zegensegh mia beres Job.

Haÿdu Andras idegen fj. Damokos Peter. Job. Moire Miklos. Kalnaki Benedek sellere. Nagi Jan. Dombi Georgÿ. Janko Janos Job. idegen fÿ. Benkeó Gergelÿtt ereóuel keóttette Bedeó Jstuan az Confiscalas eleótt. falu helljen lakik. Kis Gienge Mihali. Teöke Lukachÿ. 8 Jobbagiones: Vaida Thamas. most Kalnaki Janosnak kötte magat. MIKLOSARA Nobilis: nullus Primipili: Jakab Jmreh Gienge Jstwan Vrak Georgÿ. Damokos Balint Zegensegh mia elbudosott. Silester Mihalj Job. Kalnaki Benedek Eós Job. Vaÿda Janos szab. Nagÿ Jan.. Kalnaki Janoshoz tartt. Eós Job. Teóke Geórgÿ. Kalnakj Benedek Eós Job. Mathe Mihalj idegen fÿ. 9 Post Confiscationem No. Kalnaki Jan. Kalnaki Benedek Eós Job. Silester Mihalj Job. sellere. Eós. Vaÿda Janos. Kalnaki Benedek Job. Kalnaki Jan. Job. Job. mostan Silester Mihalj Job. 10 az Confiscalas eleött. Gienge Sandor Zegensegh mia elbudosott. Giuÿto Miklos Job. No. No.. mia. Job.Orzagh Janos. elbudosot Zegin. Bedeó Jstuannak feje keóteót Jobbagia uolt pro fl. Desi Georgÿ. Boda Mihalÿ. Avitici No. Kalnaki Jan. Giuito Miklos Job. 1 Vrak Jstuan Zegensegh mia elbudosott. Kalnakj Ben. 5 CON.. Janko Janos reghj Job. regi Job. 3 Jnquilini No. Barrabas Peter el budosot. Radulÿ Czigan. Kalnaki Jan. Kalnakj Benedek sellere. 3 Pedes pixidarius: Bartha Balint Vaÿda Janos puer. sellere. Bako Gergeli. 379 . Barrabas Mathe. Eós Job. Apaczaÿ. 7 Post Confiscationem No. az Confiscalas elót keóteótte magat. Kalnaki Jan. szekel. Zegensege mia keötte el magat. Damokos Miklos. Confiscalas uthan niult hozza mostan czak.. Vaÿda Ferencz. Bartha Simon. Job.. Jakab Mihalj libertinus. Bartha Janos. Kalnaki Jan. most Kalnaki Jan. Bartha Mathe Zegensegh mia elbudosott. reghi. Job. Kalnakj Jan. Damokos Kereztes. Janko Jan. Benkeó Mihali. sellere. No. 6 Subiugati No. elbudosot. Avitici No. Vrak Balint. Giafras (!) Jstwan. Silester Mihali Job. 2 (189) Libertini: Barrabas Gaspar Zegensegh mia elbudosott. Bedeó Pal. (188) Jncze Dauid. akaria elfoglalni.. lopasert keótte el magat Confiscalas uthan.

BAROLTTH 380 . Kalnaki Janos Brassobol ki Jeóuetele uthan foglalta el. sed puer. 29 Jobbagiones: Szaz Leórincz Felmeri fÿ. Fwleóp Geórgÿ elbudosot. Fazakas Mathe el budosott. ideibeli. Kouachÿ Mihalÿ el budosott. Ziko Leórincz el budosott. Szabo Geórgÿ el budosott. idejbelj. No. Gus Thamas reghi. 6 Pedites pixidarii: Kis Peter. Zegensegh mia elbudosott. No. Boda Jakab. Boto Leórincz elbudosot. el budosot Zegensegh mia. Leórincz Balas Drabant uolt. Madarasi Janos elbudosott.1 Jnquilinus No. elbudosot Zegensegh mia. Petký Jan. Bocz Geórgÿ Bocz Georgi minor. Bocz Demeter el budosott. Jo Geórgi Peter Also Rakosi fÿ. Egeteó Sandor el budosott. Bocz Mattias minor. Kis Peter Lazlo el budosott. KEÕPECZ Nobiles: Sebestien Sigmond puer Sebestien Balint Nagÿ Geórgÿ. Saÿtos Mihalÿ el budosott. No. idejebelj. Petki J. idejbelj. idejbeli. el budosot Zegensegh mia. Ante Confiscationem No. Bocz Andras reghi. Fejer Geórgÿ el budosot. el budosot Zegensegh mia. (191) Bocz Jlljes elbudosot Zegensegh mia. de mostan Kalnaki Janos el foglalta Brassobol ki Jeóuetele uthan. Daczo Lazlo Job. Bocz Janos elbudosot. Sebestien Geórgj. Akaczos Leórincz el budosott. Zegensegh mia elbudosot. Kaler Mihali. Petki J. 3 Primipili: Kereztes Pal Beke Balas Nagÿ Balint Nagÿ Thamas Nagÿ Mihalÿ Egeteö Mattiasne relicta. Saÿtos Leórincz. Sebestien Sigmond sellere. Petki idejbelj. Kaler Jakab. mostan Zegensegh mia elbudosot. elbudosot. Bocz Balint Bocz Peter el budosott.1 CON. ideibeli. Salathia Mathe reghi. Petki J. elbudosot Zegensegh mia. Kaler Jlljes regi Drab. Totth Janos el budosot.(190) CON. Petki J. Kis Peter Andras el budosott. Egeteó Miklos. Karer Bartalis el budosott. Egeteó Geórgÿ el budosott. Bocz Janos (!) el budosott. Gus Gaspar el budosott. elbudosot Zegensegh mia. 13 Libertini: Bocz Matthias Zegensegh mia elbudosot. Bocz Geórgÿ. No. Gus Balint reghi. Akaczos Mathe el budosott. Petki J.

mia. reghi Drab. Zeginsegh mia Barolti Mihalÿ elbudosot. puer. Pal Miklos. Petki Jan. Gall Janos. idejbeli. No. Keserw Geórgÿ puer. Petki Jan. Petki Jan. sed puer. Tako Janos el budosot Zegin. Egied Ferencz Keserw Gergelÿ el budosot Nagÿ Mathe libertinus eó maga. Ambaris Janos Libertini: Theóreók Andras el budosot. el budosott Zegen. Nobiles: Orban Gergelÿ benna niomorult. 16 mia. Jstwan Kouachÿ el budosott Zegen. Petkj Jan. Ennek Jozagat Ambaris Ferencz reghi. idejbelj. idejbelj. Barolthi Gaspar Kowachÿ Janos. Egied Georgÿ. Ambaris Peter es Jstuan eggiek. Marthon Geórgi el budosott. Petki Jan. el budosott Zegen. 381 . mia. idejbelj. Deseó Benedek. 5 Bede Mihalÿ. Egied Boldisar. Josa Mihalÿ el budosott Zegensegh mia. Petki J. lopasertt. Jakab Balint. (192) Primipili: Bartalis Gergelj. Jakab Geórgi puer. Zeginsegh Babos Balas Zegensegh mia mia elbudosott. idejbelj. Bede Mihali. Zeginsegh mostan Szaz Geórgi biria. elbudosott. Szabo Janos Furka Jstuan. Ambaris Thamas Fabian Marthon. mia. Drab. Petki Jan. 27 elbudosott. mia elbudosott.Pal Peter. No. Bartalis Geórgÿ Keserw Thamas reghi D. de Zegensegh mia. Petki Jan. el budosott. Petki Jan. Ambaris Ferencz reghi. Dienes Mathe. Petki Jan. mia. elbudosot. Jakab Deak Balas Balas. Petkj Jan. idejbelj. mia. elbudostak Zegen. Petki Jan. Petki J. idejbelj. Zeginsegh elbudosott. Beke Miklos Ambaris Gergelj reghi D. Pap Janos reghi. mia.. idejbelj. idejbelj. Pedites pixidarii: Egied Lukacz. Hermani Benedek Zegensegh mia Ambaris Gaspar regi Dr. Szabo Andras reghi. mia. puer. Bede Gergelÿ elbudosot Zegin. Kalnaki Janos feólden lakik. idejbelj. idejbelj. mia. Balint Mattjas elbudosott Czikba. idejbelj. Barolthi Ferencz Dosa Janos reghj. Laÿos Jstwan (193) Beke Georgÿ. Nieseó Peter el budosot Zegin. Zabadszekel heliben lakik. idejbelj. Ambaris Balint Jakab Peter elbudosot Zegen. Petki J. idejbelj. Bede Janos el budosot Zegensegh mia. Fabian Mihali. Kowachÿ Mihalÿ reghi. mia elbudosott. Jdejbelj. mia. elbudosot. idejbelj. Petki Jan. Czereÿ Janos elbudosot latorsagaert. Petki Jan. idejbelj. Theóreók Janos elbudosott Zegen.. No. Jlljes Thamas Gall Miklos Gall Pal Furka Marthon el budosot Zegin. el Beke Janos budosot Zeginsege mia. Petki Jan.. Szaz Bartalis idegen fÿ.

Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Ambaris Jstwan Confiscalt Job. Vrunk Tholdi Janos Confiscalt Job. elbudosot. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Kozak Mihalj Confiscalt Job. Zamara ualo. mia. Vrunk Zamara valo. Benedek Balint Confiscalt Job. Benkeó Boldisar Confiscalt Job. Tako Thamas Confiscalt Job. elbudosot. el budosott. Vrunk Zamara valo. elbudosot. Vrunk Jobbagiones: Zamara ualo. Menihart Janos Confiscalt Job. 40 Gall Gergelÿ Confiscalt Job. elbudosott. Vrunk Zamara valo. No. Pap Andras Confiscalt Job. Faggias Kelemen confiscalt Job. Jakab Andras confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. (194) Szabo Balint Bartok Mihalÿ Bartok Mathe Faggias Geórgÿ Faggias Gergelÿ elbudosott Zegen. Vrunk Nieseó Janos Confiscalt Job. Faggias Balint confiscalt Job. Zamara walo. Fejer Miklos Zegensegh mia elbudosott. Vrunk Zamara valo. Pap Mihali Zegensegh mia Zolga. (195) Fejer Gergelj Confiscalt Job. Egied Gaspar Confiscalt Job. Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Czereÿ Lazlo Czereÿ Mihalÿ Gergelÿ Deak elbudosot Zegin. Beke Peter senex. Vrunk Zamara valo. Egied Janos Confiscalt Job. Faggias Geórgÿ Confiscalt Job. Szeóke Mihali elbudosot Zegin. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Fabian Lukacz Zeginsegh mia elbudosuan. Vrunk Zamara valo. mia Beke Gaspar Agoston Janos puer. Faggias Andrasne confiscalt Job. Jakab Mathe confiscalt Job. Zamara valo. Kws Marthon Confiscalt Job. elbudosot. Vrunk Zamara valo. Fekete Antal Confiscalt Job. confiscalt Job. Mathe fia Mate Confiscalt Job. elbudosot. elbudosott Kws Jmreh Confiscalt Job. Zamara valo. elbudosot. Zamara valo. Vrunk Tholdj Jakab Confiscalt Job. Egied Gergelÿ Confiscalt Job. elbudosot. Deseó Jakab Zeginsegh mia Zolga. Szabo Sandor puer. Vrunk Zamara valo. Vrunk Zamara valo. Vrunk Matthias Lukacz Confiscalt Job.Fabian Balas az Zeginsegh mia beres szolga. 382 . Faggias Lukachÿ confiscalt Job. Deseo Geórgi Zegensegh mia Zolga. Vrunk Zamara valo. mia. Vrunk Nieseó Mihalj. Vrunk Toldi Balas Confiscalt Job. Zamara valo. Pap Georgj Zegensegh mia Zolga. mia Agoston Marthon el budosot Zegin. Vrunk Zamara valo. Veres Miklos Zeginsegh mia elbudosott. Leórincz Jakab Zeginsegh mia elbudosot. Cziki Jakab Confiscalt Job. beres szolga. elbudosot. Vrunk Zamara valo. elbudosott. Vrunk Zamara valo. Albert Janos Confiscalt Job.

idejbelj.. Petki Jan. Elekes Simon. No. Pal Mihali. Petki Jan. Petki Jan. fele. Petki Jan. Czereÿ Marthon. Szep Jakab. elbudosott. Dauid Balas. Vrunk Zamara valo. Jmecz Dauid. Petki Jan. puer. Petki Jan. idejbelj Josa Peter. Barolthi Balasne sellere. elbudosott. Varga Peter. Vrunk Zamara valo. 9 Subiugatus No. Petki Jan. Geórgÿ Deak. Petki Jan. Confiscati No. idejbelj. reghi. Jncze Balas. Dauid Benedek senex Bodaÿ Peter Elekes Geórgÿ 383 . Barolthi Gaspar Job. 1 Pedites pixidarii: Dauid Leórincz. No. reghi Bodosi Sandor. az is budoso. Varga Balint. Miko Mihalÿ Eós Job. 15 Libertini: Kowachÿ Ferencz senex Kowachÿ Balas az Zegensegh mia beres Szolga. Czereÿ Lukacz. 41 Avitici No. Dauid Simon. elbudosott. elbudosott. elbudosott. Barolthi Balasne Eós Job. Deak Balintne fiaÿ Janos es Georgj. Vrunk Zamara valo. hatalmaskodasert atta magatt. Eós Jobb. Miko Mihalÿ Eos Job. Petki Jan. Petkj Jdebelj. az Zwksegh mia beres Zolga. Varga Jstwan. Zegensege mia elbudosot. elbudosott. elbudosott. Vrunk Zamara valo. 3 (196) CON. Hermani Mathene sellere. Pap Gergelÿ. BODOS Nobilis: Josa Gergelÿ. Czereÿ Thamas Confiscalt Job. Deak Thamas. idejbelj. Dosa Pall. Veres Janos. Benkeó Georginek molnara ment. Beke Gabor Confiscalt Job. Nagÿ Balint. Konia Peter confiscalt Job. elbudosott. el budosott. Daczo Lazlo Eós Jobbagia. elbudosott. Daczo Lazlo Eos Job. Vrunk Zamara valo. Czereÿ Jstwan Confiscalt Job. Vrunk Zamara valo. Petki Jan.. Barolthi Miklosne Eós Jobb. idejbelj. idejbelj. Konia Pall confiscalt Job. Beke Pal Confiscalt Job. ideibeli. Vrunk Zamara valo. Bodosi Andras reghi. Petkj Jan. Deak Janos. Confiscalt Job. Beke Janos Confiscalt Job. Deak Peter.. Josa Janos minor. Keserw Geórgÿ Confiscalt Job. Barolthi Miklosne Job. Vrunk Zamara valo.. 1 Primipilus nincz egÿnel teób. Fabian Simon. Dauid Georgi puer. Jdejbelj Bodosi Kereztes.. Hermani Mathene sellere. elbudosott. Vrunk Zamara valo. Bodosi Mattias. Feÿer Pal. Barolthi Balasne Job.Tholdi Peter Confiscalt Job. Barolthi Gaspar regi feje keóteót Job. idejbelj. Barolthi Miklosne Eós Jobb. No. 1 Jnquilini No. idejbelj. Nagÿ Thamas budoso Kowachÿ Janos Josa Janos Elekes Balint Zegensegh mia elbudosott. idejbelj. Eós Job.

Petki Janos Jdejbelj. Benkeó Benedekne. Petki Janos idejbelj. Kadar Mihalÿ. Barothi Jstwanne Eós Jobb. Barolthi Miklosne Job. Bartha Thamas.. 15 Jobagiones: Benkeó Mihali. Barolthi Miklosne Eos Job. Barabasi Jstwan. mostan el budosot. . Petki Jan. Petki Jan. Jdejbelj Balo Jakab.. Konza Peter. Szabo Peter. Petki Jan. Petki Jan. Jdejbelj Hegÿ Balint minor. Tokos Andras. Commissar. olah. Zeginsegh mia elbudosott. Laczo Balasne. Petki Janos idejbelj.. Czikba budosot. BACZON Nobilis: Nullus Primipili: Balo Janos Balo Janos minor Balo Andras Szabo Andras Balo Georgÿ Balo Thamas.. Szep Jstwan. idejbelj. az Commissar. 6 Pedites Pixidarii: Hegÿ Jstwan. Bibarczfalui Jan. Josa Jakab. Jarasok uthan Vnguari Ferencz Jdegen fÿ. Benkeó Jstuan. Petki Janos idejbelj Kouachÿ Ferencz. Petki J. Jdejbeli Hegÿ Balas. de mostan Beldj Kelemen Jobbagisagra keresi. Bardocz Janos reghi D. Petki Janos idejbelj. Konza Thamas. idegen fÿ. Petki Janos idejbeli. Gall Balas. Molnar Daniel reghi D. Petki Jan. Petki Jan. Petki Janos idejbelj. az Commissar. idejbeli. Petki J. No. Nagi Gergelÿ. Simon Thamas. Zegensegh mia elment. Jarasakor. Jakab Mathe reghi drab. Jdejbelj Hegÿ Balint maior. Bodocz Ferencz. Petki Janos idejbelj. Mehesi. Petki Janos idejbeli.Jncze Jakab Orban Kouachÿ Gall Marthon Zeginsegh mia elbudosott. idejbelj Gall Marthon . Barolthi Miklosne Job. 384 Peter Mihali. Barolthi Miklosne Eós Job. Petki Jan. Petki Janos idejbelj Nagÿ Peter reghi D. Jdejbelj (198) Sigmond Marthon. Bartok Balint.. Jdejbelj Balo Mathe. No. Petki Janos idejbelj Konia Andras reghi D. senex Mattias Varga Datosi fj. Janos deak Jobb. Kouachÿ Andras. Farkas Miklos Molduaÿ fÿ. Fabian Leórincz. Jdejbelj Bodolaÿ Andras. Petki Janos idejbelj. mia. Barolthi Miklosne Eós Job. Szep Peter. idejbelj Balo Geórgi. 4 CON. (197) Basa Balint olaztheleki fÿ. Petkj Janos idejbelj. 1 Avitici No. Petki Janos idejbelj. Petki Jan. deak Job. Konia Jakab. Jarasa uthan. Czikba budosot Zegin. 2 Jnquilinus No. Barolthi Miklosne Job. Post Confiscationem No. Petki J. Drabant heliben lakik. idejbelj Dr. Petki Jan. Jncze Jakab sellere. Barrabasi Andras. Petki Janos idejbelj. Nagÿ Jstwan. Petki Jan.. mostan budoso. Szabad Szekel eóreóksegben lakik. Jdejbelj Nagÿ Janos.

Balo Andras, Petki Jdejbelj, mostan Zegin. mia beres Szolga. No. 35 Libertini: Balo Gergelÿ Nagÿ Janos, Zeginsegh mia elbudosott. Kouachÿ Janos felzegh (199) Szeócz Antal senex Gall Bartalis Konia Thamas Theóreók Miklos Cziki Jakab felzegh Theóreók Georgi puer Varadi Jmreh idegen fi, Zabad Szekel Jozagban lakik. Szabo Benedek Zegensegh mia elbudosott. Varga Peter Balo Peter Lukacz Janos Bodocz Andras senex

Bodocz Andras minor Balo Jncze Zegensegh mia Czikba ment. Peter Andras Zegensegh mia beres Szolga. Bartha Jstuan puer, Zegensegh mia beres Szolga. Bartha Jstuan alter, Zegensegh mia beres Zolga. Bartha Jmreh Bartha Jlljes Zegensegh mia beres Zolga. Balo Janos Zegensegh mia beres Zolga. Mark Janos Zegensegh mia beres Zolga. Jakab Janos Zegensegh mia beres Zolga. No. 25 Jobbagÿ: egÿ is ninczen.

CON. SZARAZ AŸTHA

Nobilis: Nullus Primipili: Jncze Jmreh Jncze Sandor Dobaÿ Peter Nagÿ Mihalÿ (200) Nagÿ Gergeli puer, Zegensegh mia Zolgal. Nagÿ Jstwan Nagÿ Sigmond Nagÿ Mihalÿ Szep Antalnak lofeó lewele uolt Bochÿkaÿ Jstuantol, de Kalnakj Benedek el foglalta. Bako Jstuannak maiornak Kalnakj Benedek Zabadsagot adott volt, annakuthanna Bochÿkaÿ Jstuan megis nemesitette volt, s most Kalnaki Jan. el fogta. No. 10 Pedites pixidarii: Nagÿ Gergeli Drabant, de Kalnaki Jan. Jobbagisagra akaria kenzergetni Hermani Andras, Petki Janos idejbelj Jncze Mathe reghi Dr. Toldj Miklos mostan Drabant heliben lakik, de Nemes Balas Jobbagia, maga Hidvegi fÿ. Szep Kereztes, Petki Janos idejbelj Apastal Thamas, Petki Janos Jdejbelj. Kiralÿ Geórgÿ, Petki Janos Jdejbelj Dr., Kalnaki Janos Jobbagisagra kenzergeti es feniegeti. Egeteó Geórgÿ, Petki Janos Jdejbelj. Varga Mihalÿ, Petki Janos idejbelj Bartha Simon, Petki Janos Jdejbelj Nagÿ Janos, Petki Janos Jdejbelj Bartha Janos, Petki Janos idejbelj. Mathe Deak, Petki Janos idejbelj, Zegensegh mia elbudosott. Nagÿ Janos, Petki J. idejbelj 385

Bako Demeter, Petki Janos idejbelj D., de Kalnakj Janos mostan foglalta el. Bako Geórgÿ, Petkj J. idejbelj Nagÿ Gergelÿ, Petki Janos idejbelj Bako Balas, Petki Janos Jdejbelj D., de Kalnakj Janos megh fogta s ereóuel Jobbagiava teótte. Bako Janos, Petki Janos idejbelj. Deak Balas, Petkj Janos idejbelj (201) Nagÿ Geórgÿ, Petki Jan. Jdejbelj. No. 21

Nagÿ Jmreh puer Hermani Lukacz puer. No. 24 Jobbagiones:

Datki Janos, Kalnaki Jan., Eós Jobb. Erdelÿ Balint, Kalnakj Jan. Eos Job. Bandi Simon, Donath Geórgÿ8 Eós Jobb. uxorio Jure. Vgron Lukacz, Janko Jstuan Eós Job. Nagi Mihalÿ, Kalnaki Benedek Eós Jobb. (202) Szep Mihalj, Kalnaki Benedek Eós Job. Libertini: Nagÿ Peter, Kalnaki Jan. Jobb., Nagÿ Geórgÿ Confiscalas uthan niult hozza. Nagÿ Bernald senex Szep Janos, Kalnaki Jan. Eós Jobb. Jncze Marthon Szep Gergelÿ, Kalnakj Jan. Job., Eos. Jncze Gergelÿ senex Szep Thamas, Kalnakj Janos Eós Job. Hermani Balint Gall Peter, Kalnaki Jan. Eós Job., Bartha Marthon mostan lofeó heliben lakik. Gus Janos Hermani Gergelÿ, Donath Geórgi Apod Janos Zegensegh mia Job., Eós. elbudosott. Kws Pal Sigmond, Bedeóhazi Andr. Bodosi Leórincz Zegensegh mia Eos Job. elbudosott. Kws Andras, Dobaÿ Peter sellere, ideAbod Benedek Szabad szekel, s gen fÿ. Kalnaki Janos Jspansagban Jaruan Medues Georgi, Jncze Jmreh sellere, ket eókret el uetette, es magat is igÿ idegen fÿ. el foglalta. Kizdÿ Mathene, Jncze Jmreh sellere. Bako Bartalis Chiorda Mathene, Jncze Jmreh sellere. Bako Janos Deak Mihalÿ, Apastal Thamas sellere. Deak Mattiast Kalnaki Janos most Nagÿ Geórgine, Jncze Mate sellere. foglalta el. Lazar Mattias, Kalnaki Benedek Eós Nagÿ Mathe minor Job., mostan Szabad Szekel heljben Nagÿ Mathe maior lakik. Nagÿ Balas Olah Gaspar idegen fi, hauaselui, Nagÿ Mihalÿ Confiscalt Jobb. uolt, s Kalnaki Janosnak atta magat. az vratol Jmrefiteól megh ualtozot. Moldua Janos, Molduaÿ fÿ, Mate Deak Drabant Jstuan Szabad Szekel, most sellere. Jspansagh Jarasban Kalnaki Janos Szaz Bartalis, Dobaÿ Peter Zolgaia, elfoglalta. Szaz Mogiorosi fÿ. Varga Sandor Olah Bancziula, Kalnaki Janos Jobb., Sep Geórgÿ Zegensegh mia olah, Eóstól marat. elbudosott. Avitici No. 14 Fias Peter senex Post Confiscationem No. 2 Bako Lukacz Szabad Szekel, mostan Jnquilini No. 7 Kalnaki Janos Jspansagban Jaruan el foglalta.

386

CON. FELDOBOLŸ

Nobiles: Jsak Jstwan Szabo Thamas. No. 2 Primipili: Dobolÿ Janos Kws Janos Szekel Balas Szabo Balas Tegzeó Peter (203) Bodola Balint Vas Peter minor Beoÿte Peter Jsak Daniel puer Vas Gergelÿ. No. 10 Pedites pixidarii: Jakocz Janos, Petki Janos idejbelj Szabo Mihalÿ Petki Janos Jdejbelj Eórdeógh Andras, Petki Janos idejbelj Vas Mihalj, Petki Janos idejbelj Dobolÿ Balint, Petki Janos idejbelj Damasi Mihalj, Petki Janos idejbelj. No. 6 Libertini: Bardi Andras Szigethi Demeter Zigethi Janos Jakocz Geórgÿ Jsak Antal Jsak Mathe Jsak Andras senex Jsak Antal (!) Fwlpe Mathe

Jakocz Gergelÿ Szekel Andras puer; Pal Janos Lazlo idegen fÿ, az biria Jozagatt. Jsak Balint Vas Peter Vas Balas puer Dorotthia Peter Fwleóp Balint puer Tamasi Gergelÿ, Beldj Kelemennek atta magatt, eztendeje vagion. Jsak Jstwan Zegensegh mia beres Zolga. Makaÿ Lukacz Jdegen fÿ, s ott hazasodott megh. (204) Fwleóp Marton, alias Kws Zabad Szekel heliben lakik, de maga Job. fÿ. Jsak Bartalis senex, kudus. No. 21 Jobbagiones: Jakocz Thamas, Jakocz Geórgÿ sellere, de Szabad Szekel fÿ Sztanczul Polgarer, Vas Peter sellere most, de Mikes Boldisar Job., Eós. Olah Juan, Szabo Thamas sellere, idegen fÿ, Rosniaÿ fj. Szaz Janos, Bardj Andras sellere, de O Brassaÿ fÿ. Buna Andras, Eórdeógh Andras sellere, de Purkereczÿ fÿ. Andocz Antal senex, Eórdeógh Andras sellere. Szaz Dauid, Vas Lazlone sellere, de Prasmari fÿ. Jnquilini No. 7

387

CON. ILLIEFALUA VARASA

Nobiles: Mihacz Andras Mihacz Miklos Szabo Janos maior Sera Janos Benkeo Janos Dobos Geórgÿ Szaczua Mathe Peter Kouacz Zemelieben Nemes, de mostan Ferencz Gerebne fóldin lakik. Mihalÿ Deak. No. 9

Mihalÿ Deak most Czikban lakik. No. 28 Varasi rend:

Leóke Antal Varasi rend (!) Teoreós Thamas puer Teoreós Andras puer Elekes Gergelÿ Sikeosd Miklos Varga Jmreh Kelemen Jstwan Fwzi Georgj puer Primipili: Leóke Thamas Bartha Peter Konia Pal Tana Janos Bakoczÿ Antal Tana Peter Konia Thamas Kereztes Peter Tibrecz Jstwan Zegensegh mia masut Karazlaÿ Thamas katonasagon Zolgal. Donnogo Janos Benkeo Andras maga lofeó, de Varas Kws Thamas Jozagaban lakik. Ponczikaj Benedek puer Benkeó Miklos (206) Dammogo Sigmond Varasi rend Benkeó Orban Borbelÿ Ferencz Leóte Balint, Zegensegh mia beres Laczko Marthon Szolga Kouachÿ Mihalÿ (205) Pettke Janos Barlok Balas Zegensegh mia beres Nagÿ Mihalÿ feluinczÿ fÿ. Zolga. Pettke Balas Barlok Janos Zegensegh mia beres Gall Jstwan Zolga. Gall Miklos Zegensegh mia Barrok Georgi puer elbudosott. Kis Geórgj Boldisar Vonczi Balint Zegensegh mia Kis Ferencz elbudosott. Kws Janos Vonczi Boldisar Kws Boldisar Vonczi Peter Kws Gergelÿ puer Fwleöp Jstwan Pap Miklos Zegensegh mia elbudosot. Barolthi Janos Racz Mihalÿ Szonda Gabor Peter Balint Szonda Miklos Benkeó Gaspar Zegensegh mia Pettke Pal elbudosot. Pettke Jstwan Benkeó Marthon Antal Jstwan Zegensegh mia beres Benkeó Simon Zolga. Ferencz Jstwan Antal Janos Rakosi Geórgÿ Kouachÿ Jstwan Rakosi Thamas Kowachÿ Lukacz puer Rakosi Peter Kouachÿ Balint 388

Ferencz Gergelÿ Ferencz Peter puer, beres Szolga Zegin. mia. Benkeo Leórincz Zeginsegh mia elbudosott. Szaczua Simon Leóte Andras Kws Mathe Hozzu Janos Lukacz Balint Szabo Geórgÿ Sipos Gabor Pettke Gergelÿ Pettke Peter Veres Georgÿ (207) Balogh Pal Erdelÿ Jstwan Erdelÿ Janos puer Puinok Mihali Szolga mostan Erdelÿ Mihalÿ Fodor Mihalÿ Kozma Andras Elekes Jstwan Tanko Jstwan Sera Miklos Tanko Jstuan Szolga Zegin. mia. Sera Jmreh Zeginsegh mia Zolga. Tanko Miklos Benecz Mihalÿ Czete Thamas Cziki Geórgÿ Pettke Jstwan minor Petke Jstuan maÿor Zoltan Georgi puer Racz Janos Veres Peter Szabo Janos minor Damokos Miklos

Benkeó Pal Mathe Simon Mathe Jstwan Lukacz Geórgÿ Kws Jstwan Kouachÿ Janos Agoston Geörgÿ Markos Jstwan Agoston Georgi maior Nagÿ Jstwan Nagÿ Jstuan minor, Zeginsegh mia beres Szolga. Nagj Gergelj Zegin. mia el budosott. (208) Kerekes Kereztes Agoston Marthon Agoston Janos kudus. No. 90 Jobbagiones: Szaz Peter, Mihaczek Job., Eós. Katona Mihalj idegen fi, Mihacz Miklos sellere. Eordeógh Janos idegen fi, Mihacz Miklos sellere. Szaz Marthon hermani fi, Mihacz Miklos sellere. Szaz Jstuan, Mihacz Andras sellere. Szaz Janos, Daczo Lazlo Eós Job. Kouachÿ Andras mostan Konia Pal hazaban lakik. Erse Janos, Daniel Mihalÿ Eós Job. Pal Kouacz, Ferencz Gerebne Job., de nem Eós. Szaz Thamas, Mihaczok Job., Eós. Szaz Gergelÿ, Mihacz Andr. Eós Job. Avitici No. 5 Jnquilini No. 6

CON. NAGŸ BOROSNIO

Nobiles: Donath Ferencz Donath Janos Nierges Balint puer, Nagÿ Aÿtai fÿ. No. 3 Primipili: Bartha Mate

Bartha Leórincz Bartha Marthon Szurdok Georgi maior Gomolia Pal Szurdok Janos Bartha Marthon alter (209) Theóreók Janos Bede Janos 389

Bede Thamas Bede Peter Mogiorosi Peter puer Marhat Geórgi Barta Peter Marhat Andras puer, Zegin. mia Szolga. Kouacz Mihalj lofeo ember, de Zabad Szekelj heliben Zallott. Szabo Janos Vaida Huniadi fÿ, de lofeó heliben Zallott. No. 17 Pedites pixidarii: Bartha Janos reghi Szurdok Jakab reghi Szurdok Georgi minor, reghi Gomolia Georgi reghi Gomolia Miklos reghi Gomolia Janos puer, reghi D. Bartha Geórgi reghi Bartha Ferencz reghi Bartha Andras, Petki Janos idejbelj. Bartha Mathe, Petki Janos idejbelj Bartha Miklos, Petki Janos idejbelj. Boldisar Balint, Petki Janos idejbelj Bartha Miklos puer, P. J. idejbelj Bartha Jstuan is ket esztendej drab. Eórdeógh Mihalÿ Desi fÿ, Drab. Jozagaban Zallott. Fazakas Georgi puer, Petki Janos ideibeli Fabian Mihalÿ, Petki Janos ideibelj Szabo Leorincz, Petki Janos idejbelj. Agh Miklos idegen fi, de uagion harom eszten., hogj Drab. koezze irtak Szabad Szekeliek közwl. Bartha Thamas, Petki Janos idejbelj Bizak Ferencz, Petki Janos idejbelj Bartha Georgi maior, Petki Janos idejbelj (210) Bartha Thamas alter, Petki Janos idejbelj Nagÿ Geórgi, Petki Janos idejbelj Chiuz Gaspar, Petki Janos ideibeli. No. 25 Libertini: Gaspar Geórgÿ, de louan Szolgalt. 390

Hathazi Georgÿ Bartha Balas Gaspar Miklos puer, elbudosot Zegin. mia. Szabo Jstwan Sebestien Mihalÿ Bartha Marton senex Bartha Peter pauper Marhatt Peter senex Pap Mihali idegen fÿ leuen Veres Drabant heliben Zallott volt, de az Zegensegh mia mostan ismet elbudosott. Bizak Jstwan Drabant heliben Zallott, de most el budosott. Kws Bartha Marton Bartha Janos Zegenseghe mia beres Szolga. Cziani Peter Balota Janos Olah Janos puer, Jozaga masnal Zalogon, mostan Hadnagi Jan. foelden lakik. Kouacz Geórgi puer, vagion eocze is. No. 17 Jobbagiones: Hathazi Miklos, Hadnagÿ Janos sellere. Nagÿ Pal Jdegen fi, Bede Janos sellere. Nemeth Mihali idegen fi, Bede Janos sellere. Fazakas Mihalj, Daczo Lazlo Job., Confiscaltak volt, Zabad Szekelj heliben lakik. Szeócz Balas Lengiel fÿ, Bak Anna sellere. Kws Mihalj, Bodorok Job., Eós, el budosot. Tobias Benedek, Daczo Lazlo Eós Job. Olah Andras hauaselui fÿ, Bak Anna sellere. Jnquilini No. 5 Ante Confiscationem No. 1 Avitici No. 2

(211) CON. EGERPATAK

Nobilis: Mark Miklos puer. No. 1 Primipili: Chiakan Mihalÿ Konia Janos Dienes Janos Mark Balas Jsak Geórgÿ Mark Mathe Mark Janos Mark Jstwan Feÿer Pal Fejer Balas Fejer Jstwan benna Dienes Mihalÿ Bartok Gabor Jsak Peter maior Jsak Peter minor Fejes Geórgÿ Mark Leórincz puer Fejer Georgÿ Dienes Georgi puer Konia Ferencz Zegensegh mia elbudosott. No. 20 Pedites pixidarii: Bartok Mihali reghi Mathe Balas regi Mate Mihali regi Bartok Thamas regi Mark Mihali regi Dr. uolt, meg holt, leanÿ vadnak. Kws Thamas Bartok Thamas major Kws Balas regi D. uolt, meg holt, mostan Bartok Peter Zolgal rolla. Kws Antal Geórgi puer, eocze is uagion. (212) Kis Antal Andras regi D., meg holt, leania maradott. Konia Jstuan regi D., meg holt, leania maradott.

Lukacz Jstuan, Konia Balint Joz. biria, mostan Szaczuan lakik. Konia Janos, Petki Janos ideibelj. Konia Mihali, Petki Janos idejbelj. Kis Antal Peter, Petki Janos idejbelj. Kis Antal Janos, Petki Janos idejbelj. Konia Benedek puer, P. Janos ideibelj. Bartok Geórgÿ puer, P. Janos ideibelj. Som Janos idegen fi, de Drab. Jozagaban lakik, Desi fÿ. Bassa Jakab, Petki Janos idejbelj. Bassa Thamas, Petki Janos ideibelj, puer, az attia megholt. Konia Georgi, Petki Janos ideibelj, elbudosot Zegin. mia. Bartok Mihali minor, Zegensegh mia Szolga, P.J. idejbelj. Kws Antal Lazlo, P. Janos idejbelj. Bartok Mihalj Dr. uolt, meg holt, s leania vagion. Fejer Mihali puer Mathe Mihalj regi, Zeginsegh mia elbudosott. No. 26 Libertinus: Kis Antal Mihali puer. No. 1 Jobbagiones: Orias Andras, Halal Andras Job., penzen veótt. Benkeó Jstuan, Janko Mihali Eós Jobb. Sandor Mihali, Janko Mihalj Eós Job. Araniaz Janos, Janko Mih. Eós job. Peter Varga idegen Szaz fÿ, Janko Peter Jobb. Finta Andras, Beoÿte Janos Job., Zalagos. Finta Ferencz, Beoÿte Janos Job., Zalagos. Finta Peter, Beldj Kelemen Job., penzen veótte. Konia Mattjas, Halal Andr. Job. Confiscalt Job. fele. 391

Avitici Subiugati

No. 4 No. 4

Confiscati

No. 1

(213) CON. SZACZA

Nobilis: Szaczuaÿ Lazlo. No. 1 Primipili: Keóuer Miklos Kore Mihalÿ. No. 2 Pedites pixidarii: Fwlpe Jstwan reghi Dr. Abram Gergelÿ, Petki Janos idejbelj. Bagolÿ Balint puer, Petki Janos idejbelj. Barthok Ferencz, Petki Janos idejbelj. Fejer Balas, Petki Janos idejbelj. Szanto Andras, Petki Janos idejbelj. Orban Jstwan, Pet. J. idejbelj D., leania vagion. Bagolÿ Lazlo, Petki Janos idejbelj. Sigmond Mihali, Petki Janos idejbelj. Bagoli Marthon, Petki Janos idejbelj. Bagolÿ Janos minor, Petki Janos idejbelj. Szanto Jstuan minor, Petki Janos idejbelj. Bagoli Peter, Petki Janos idejbelj.

Szanto Janosnak levele vagion. Szanto Jstuan maior, levele vagion. Orban Mihalj, levele vagion. Orban Gergelÿnek levele vagion. Orban Jmrehnek lewele vagion. Bagoli Jstwannak levele vagion. Bagolÿ Mihalÿ, leuele vagion. Bagoli Mihali maior, leuele uagion. Bagoli Janos maior, levele vagion, Zeginsegh mia elbudosott. Lukacz Jstuan regi D. Jozagban lakik. Bartok Mathe D., mostan Szolga Zegensegh mia. No. 24 Libertini: Kouachÿ Janos mostan budoso Orban Janos benna. No. 2
(214) Jobbagiones:

Nagÿ Jstuan idegen fi, Gazda Mihali sellere. Nagÿ Peter is Gazda Mihali sellere. Szolga Balint, Santa Ferenczne sellere. Jnquilini No. 3

CON. MOGIOROS

Nobilis: Nullus Primipili: Beóÿte Janos Mogiorosi Elek Mogiorosi Jakab Mogiorosi Balint maior Mogiorosi Janos puer Mogiorosi Leórincz Mogiorosi Balint minor Kore Peter Kore Andras 392

Josa Mathe Mark Kereztes Mark Mihalÿ Kore Geórgÿ Mogiorosi Peter Mogiorosi Gaspar Czizer Andras Zegensegh mia Zolga, puer. Czizer Ferencz Zegensegh mia Zolga. Kese Geórgÿ Vrunk Zolgaia, Dr. Czizer Elek puer. No. 19 Pedites pixidarii: Kese Balint reghi

Dancz Peter reghi Kese Balint minor, Petki Janos idejbelj, Vrunk Dr. No. 3 Libertini: Szelke Mate Nagÿ Balint. No. 2
(215)

Jobbagiones: Kese Peter Confiscalt Job. fele, Giuÿto Miklose. Szelke Miklos Confiscalt Job., Giuito Miklose.

Sas Andrasne, Giuito Miklose, penzen veótt, az feóld Szabad Szekel feold. Confisc. utan niult hozza. Szeócz Mathe, Beldj Kelemen Jobbagia, Confiscalas uthan niult hozza, az elót Zolgalt had[ban]. Jllÿes alias Zolga Janos, Beldj Kelemen Eós Job. Koater Balint, Bedeó Peter sellere, idegen fÿ, Osdolaÿ. Babos Andras, Szelke Mathe sellere. Confiscati No. 2 Post Confiscationem No. 2 Jnquilini No. 2 Avitici No. 1

CON. LIZNŸO

Nobiles:

Santa Peter Zegensegh mia Zolga Zotiori Mihalÿ Nagÿ Mihalÿ Zotiori Pall Santa Ferencz megh holt, leanÿ VadZotiori Andras Beldj Kelemennek atta nak. magat Confiscalas uthan, Szekel Boldisar, mostan Killjenben laRabsagboll valo megh kik. No. 3 Zabadittasaert. (216) Szaz Ferencz Primipili: Zaz Ferencz puer, Zegensegh mia el budosott. Bedeóhazi Jstwan Barabas Gergeli Zeginsegh mia Zolga. Damo Mihalÿ Szabo Jstwan Zegensegh mia el Damo Boldisar senex budosott. No. 27 Kouachÿ Ferencz Damo Ferencz el budosot Zegensegh Pedites pixidarii: mia. Kws Antal Fabian Mihalÿ Dra., de Confiscalas Szotiori Thamas uthan Beldj Kelemennek atta Barrabas Balas masut lakik magatt, Rabsagbol ualo megh Zegensegh mia. Zabadittasaert. Barrabas Jstwan el budosott Kese Miklos, Petki Janos idejbelj. Zegensegh mia. Kese Gaspar, Petki Janos Jdejbelj. Kouachÿ Mihalÿ Jakocz Janos, Petki Janos ideibelj. Kouachÿ Thamas Jakocz Geórgÿ puer, Petki Janos Kouachÿ Ferencz puer idejbelj, az attja meg holt. Barrabas Geórgÿ Kowachÿ Peter reghi Barrabas Ferencz puer Kouachÿ Thamas reghi Barrabas Mihali puer Jako Jstwan, Petki Janos idejbelj. Kese Thamas Jako Geórgÿ, Petki Janos idejbelj. Szabo Ferencz Kuthi Mihalÿ, Petki J. idejbelj. Kese Lazlo puer Kese Pal, Petki J. idejbelj. Barrabas Thamas 393

Kese Gergelÿ, Petki J. idejbelj. Andorko Marthon, Petki J. idejbelj. Jako Simon, P.J. idejbelj. Jako Gabor reghi D. Jako Thamas, regi, Zegensegh mia Szolga. Jako Elek reghi. Jako Lazlo reghi, puer. Jako Mathe, Pet. J. idejbelj, mostan Vrunk Dr. Jako Ferencz puer, reghi. Kouachÿ Jstwan reghi, Zegensegh mia elbudosott. Jambor Mathe, Petki Janos idejbelj. No. 22 Libertini: Kese Peter Beldj Kelemennek atta magat rabsagbol ualo Zabaditasaert. Jakocz Gergelÿ mostan elbudosott Zeginsegh mia. Szotiori Mihalÿ Zeginsegh mia Zolga. Dalner Balint Zeginsegh mia Zolga. Jako Antal senex, benna. Jako Gabor puer. Szotiori Geórgi senex. Jakab Jstwan Jakab Janos puer. Szotiori Janos puer (217) Kouachÿ Ferencz puer Jakocz Ferencz megh holt, az Jozagott onokaj biriak. Fabian Lazlo puer, Jozagaban Szaraz Balint lakik mostan.

Szotiori Boldisar puer, Zegensegh mia Zolga, elbudosot. Szotiori Gabor puer, Zeginsegh mia Zolga. Fabian Matene Zabad Szekel Jozagban lakik, leania vagion. No. 16 Jobbagiones: Olah Balas, Beldj Kel. Eós Job., olah fÿ. Olah Kozta, Beldj Kelemen Job. Markos Mihalj, Beldj Kelemen Job. Markos Janos minor, Beldj Kel. Job. Marthon Thamas, Beldj Kelemen Eös Job. Marthon Ferencz, Beldj Kelemen Eós Job. Marthon Janos, Beldj Kelemen Eós Job. Jako Antal, Beldj Kelemen Job., regi. Szeócz Andras, Beldj Kelemen regi Job. Vaÿda Miklos, Janko Mihali Eós Job. Vaÿda Mathe, Janko Mihalj regi Job. Okos Jstwan, Janko Mihali regi Job. Fabian Miklosne, Thamas deaknak atta magat Confiscal. uthan. Fabian Peterne, Thamas deaknak atta magat Confiscal. uthan. Post Confiscationem No. 2 Avitici No. 12

CON. BIKFALWA

Nobiles:

Pal Janos Janos puer. Pal Janos Thamas puer. Bikfalui Geórgÿ Santha Balint budoso seruus. Bikfalui Andras Zolga, Zeginsegh mia. (218) Szabo Thamas el budosot, Zegensegh No. 2 mia. Primipili: Mate Geórgÿ Szabo Miklos elbudosot, Zeginsegh Kore Ferencz mia. Falka Peter Szarandok Jstuan elbudosot, Kore Janos el budosot Zegensegh mia. Zeginsegh mia. Jstuan biro Mihali senex, elbudosot. Kore Jakab Kore Jstwan 394

Jstuan biro Jstuan el budosott, Zeginsegh mia. Jstuan biro Elek puer, elbudosot, Zegin. mia. Theóreók Geórgÿ elbudosot, Zegin. mia. Jstuan biro Antal elbudosott, Zegin. mia. Jstuan biro Gergeli elbudosott, Zegin. mia. Markos Thamas puer elbudosot, Zegin. mia. Kore Thamas Kore Pal Nagÿ Janos puer Nagi Geórgi elbudosot, Zegin. mia. Nagÿ Elek Peter biro Jstuan el budosot, Zegin. mia. Nagÿ Jmreh puer. Falka Jstuan rabsagbol ualo Zabaditasaert Gaspar Balintnak Zalagban atta magat. Falka Balint Falka Ferencz elbudosot, Zegin. mia. Falka Balas el budosot, Zegin. mia. Gaspar Balint Nagÿ Kereztes Bene Gergelÿ Simon Mihalÿ el budosott, Zeginsegh mia. Simon Jmreh el budosott, Zegin. mia. Simon Janos el budosott, Zegin. mia. Simon Miklos elbudosot, Zegin. mia. Simon Antal Simon Jstuan el budosot, Zegin. mia. Simon Peter el budosot, Zegin. mia. Kore Geórgÿ Theóreök Geórgÿ Pal Janos Janos Theóreók Simon Szabo Silester senex Marhat Gaspar el budosot, Zegin. mia. Marhat Lukacz Marhalt Ferencz senex Marhat Antal (219) Marhalt Mihalÿ Marhalt Geórgÿ

Marhalt Balas Teólgies Mihalÿ Teólgies Gaspar el budosot, Zeginsegh mia. Lazlo Mihalj elbudosot, Zegin. mia. Pal Janos Ferencz el budosot, Zegin. mia. Teólgies Marthon elbudosot, Zegin. mia. Teólgies Mihalj minor Teólgies Jmreh Teólgies Ferencz Nagÿ Lazlo lofeó Jozagban lakik, de Jobbagj fi volt. Dalner Geórgÿ Theóreók Balint Fejes Janos elbudosot, Zegin. mia Fejes Marton elbudosot, Zegin. mia. Pal Janos Gaspar puer. No. 66 Pedites pixidarii: Kese Marthon regi, senex. Vaÿda Ferencz regi. Balogh Mihalÿ Nema. Vaÿda Pal regi, elbudosot Zegin. mia. Markos Peter, Petki J. idejbelj. Markos Balint, Petki J. idejbelj. Szeóke Balint, Petki J. idejbelj. Zeóke Janos, Petki J. idejbelj, elbudosott. Bene Janos regj. Szabo Janos regi, elbudosot Zegensegh mia. Talaz Jstuan senex, Petki J. idejbelj. Zabo Simon regi. Zabo Peter regi, el budosott. Zabo Dienes regi, el budosot Zegin. mia. Dancz Jstuan puer, regi D. uolt az attja. Dancz Gergelÿ regi, senex valde. Zeóke Simon regi, budoso Zegin. mia. Matias Mihalj, Petki J. idejbelj, elbudosott Zegin. mia. Balint Balint, Petki J. idejbelj. Gaspar Geórgi regi, elbudosot Zegin. mia.

395

Gaspar Peter, Petki J. idejbelj, elbudosot Zegin. mia. No. 21 (220) Libertini: Kÿralj Jakab es Kirali Mihali Zabad Zekeljek, de mostan Theóreók Gergelj feólden laknak. Zalogosok. No. 2

Jobbagiones: Petki Janos, Beldj Kelemen Job. Harczia Janos idegen fÿ, Gaspar Balint sellere. Avitici No. 1 Jnquilinus No. 1

CON. ALDOBOLŸ

Nobilis: Mihacz Balint most Czikban lakik. No. 1 Primipili: Demien Balas Demien Thamas Zegensegh mia elbudosot. Fekete Antal Fekete Janos Geódrÿ Mathe Fekete Lazlo Baczoni Janos Fwleop Demeter Czako Geórgÿ Czako Mihalÿ Peter Miklos Rakosi Pall Rakosi Mihalÿ Rakosi Andras Rakosi Gergeli Zegensegh mia elbudosot. Gal Thamas puer, Zegensegh mia elbudosott. No. 16 Pedites pixidarii: Lazlo Andras regi Drab. Fekete Georgÿ, Petki J. idejbelj. Bartha Andr., Petki J. idejbelj. Barrabas Benedek puer, Petki J. idejbelj. (221) Jmreh Thamas, Petki J. idejbelj.

Barrabas Marthon regi D. Zotiori Mihalj Drab. heliben Zallot, idegen fj. Lazlo Janos puer, regi D. No. 8 Libertini: Baczoni Georgj Zegensegh mia elbudosot. Gall Janos Zegensegh mia elbudosot. Fekete Andras Magiar Andras Nagÿ Jmreh Nagi Mihalÿ Geódri Pal Zegensegh mia elbudosot. Fwleóp Miklos Zegen. mia elbudosot. Fwleóp Lukacz Zegen. mia elbudosot. Baczonj Mathe Fwleóp Antal Jlljes Boldisar Baxa Marthon El budosot Zegen. mia. Nagi Marthon Zegin. mia elbudosot. Haÿdu Mihalj Zegen. mia elbudosot. Rakosi Jstuan puer, elbudosot Zegin. mia. Jrkon Georgi puer. Andrasi Janos Zegin. mia elbudosott. No. 18 Jobbagiones: Bancz Mihalÿ, Mihacz Andras sellere. Bogati Boldisar idegen fi, most Haidu Mihalj sellere. Jnquilini No. 2

CON. RETTHŸ

396

Nobiles: Jstwan Deak Bikfalvi Jstwan. No. 2 Primipili: Antos Mathe Zaizon Jstwan Mathe Deak Czoh Janos puer (222) Simon Janos Zolga, Hathazi Cristoph biria Jozagatt. Simon Benedek puer Zaizon Simon Gall Janos Zolga Gall Geórgÿ Simon Balas Schola mester Gazda Lukacz Gazda Mihalj Halal Andras Halal Jstwan Barabas Ferencz Gazda Marthon Gall Jstwan Kerestelj Georgi Zegen. mia elbudosot. Szaz Janos puer. No. 19 Pedes pixidarius: Kerestelÿ Janos Zegen. mia elbudosott. No. 1

Libertini: Markos Gergelÿ Kouacz Jstwan puer Kerestelj Jstwan Szaz Jstwan Zegen. mia elbudosot. Szaz Andras Zegen. mia. elbudosott. Gazda Pall Zegen. mia elbudosott. No. 6 Jobbagiones: Sandor Marthon, Gal Gergelÿ Job., Eós. Geórke Jstwan, Gal Jmreh Job., Eós. Sandor Miklos, Hadnagi Balas Eós Job. Sandor Geórgi, Hadnagi Janos Eós Job. Keresteli Jmreh, Halal Andr. Job. Confiscalt Job. uolt. Birtalan Miklos, Gazda Anna sellere, de idegen fi, Vzonÿ. Varga Janos, Antos Mathe Job. Confiscal. uthan biria. Szaz Jakab feölduari fÿ, Gazda Lukacz sellere. Szaz Marton idegen fÿ, Silester Mihali Job. Avitici No. 5 Confiscati No. 1 Jnquilini No. 2 Post Confiscationem No. 1

(223) CON. EREZTEUENŸ

Nobilis: nullus Primipili: Zaizon Thamas Erezteuenÿ Geórgÿ puer Bod Lukacz puer Erezteuenÿ Janos puer Erezteuenÿ Jstwan. No. 5 Pedites pixidarii: Lazlo Andras, Petki Janos idejbelj. Mathe Miklos, Petki Janos idejbelj.

Mathe Balas, Petkj Janos idejbelj, leuele vagion. Vida Miklos, Petki Janos idejbelj, Zegen. mia Zolgalatban lakik. Kizdÿ Balint reghi. Lukacz Geórgÿ reghi, Zegin. mia elbudosot. Lukacz Janos reghi, Zegen. mia elbudosot. Vida Gergelÿnek leuele vagion, Zegen. mia Zolga. No. 8 Libertini: Boldisar Mathe Zegen. mia Zolga. 397

Varga Jakab Zegen. mia budoso. No. 2

Jobbagiones: Baczo Marthon, Erezteuenÿ Jstuan Zalagossa. Subiugatus No. 1

CON. KOMOLLO

Nobilis: nullus Primipili: Andor Jmreh Gazda Janos Zabo Leórincz Zolga most, nincz levele. Silester Janos Tamas Janos puer Keresteli Mathe Zegen. mia el budosot. No. 6 Pedites pixidarii: Kese Thamas, Petki Janos idejbelj. Matis Mattias, Petki Janos idejbelj. Pap Thamas, Petki Janos idejbelj. Kakas Janos, Petki Janos idejbelj. (224) Botos Thamas, Petki J. idejbelj, Zegen. mia Czikba ment. Orban Balas puer, Petkj Janos idejbelj. Orban Gergeli puer, Zegen. mia Zolga, Petki Janos idejbelj. Szaz Balint, Petki Janos idejbelj, Zegen. mia elbudosot. Szaz Thamas Zegensege mia elbudosott, Zanto Andras Zegensege mia elbudosott, Balint Ferencz Zegen. mia elbudosot, Petkj J. idejbeljek. Gazda Bartalis, Petkj J. idejbelj.

Gazda Jstuan, Petki Janos idejbelj. No. 13 Libertinus: nincz Jobbagiones: Halal Georgi, Daczo Lazlo Eós Job. Halal Mathe, Daczo Lazlo Eós Job. Szabo Peter, Giuito Miklos Job., penzen ueótt. Zabo Janos, Giuito Miklos Job., penzen veót. Fejes Andras, Silester Jan. Job. Commissar. Jarasa uthan niult hozza. Nagÿ Farkas olah fÿ, Silester Jan. Job. Markos Pal, Silester Jan. Job. Eós Job. Beoÿte Marton, Silester Jan. Job., regi. Kiralj Peter TopaSzentKiralj oda kiualo fÿ, Silester Jan. Job. Feÿes Balas, Giarfas Geórgine Job., sellere. Balos Peter, Boldisar Kelemen Job., regen. Mihali Georgi masua ualo fÿ, most Matis Matias sellere. Antiqui No. 6 Subiugati No. 2 Jnquilini No. 3 Post Confiscationem No. 1

398

CON. SZENTIUAN

Nobiles: Henter Andras Janko Mihalÿ Jlljes Janos Jlljes Ferencz puer. No. 4 Primipili: Thamas Deak Sebestien Janos Szilagi Ferencz idegen fi, lofeo Jozagba Zallot, mostan Zolga. Veres Geórgi Zegensege mia elbudosott. (225) Mark Marthon Kws Pal Balint Markos Janos Bodor Mihalÿ Zoltan Peter Markos Balint Jakab Pal Kuthi Janos Kuthi Balas puer Kozma Mathe Kuthi Gergeli puer Kuthi Balas puer Kozma Sigmond puer Nagÿ Gergeli Zolga, Zegin. mia. No. 17 Pedites pixidarii: Orban Lukacz reghi. teó Benedek, Petki J. idejbelj. Barta Thamas reghi Kis Pal Benedek regi. Kis Pal Jakab regi. Kis Pal Peter regi. teó Gergelÿ, Petkj J. idejbelj. teó Jstwan, Petki J. idejbelj. Geórgi Deak reghi, louon Zolgalt. Berde Janos, Petki J. idejbelj. teó Thamas puer. teó Andras Zegin. mia Zolga, Petki idejbelj. Bartha Jstwan, Petki J. idejbelj. Bartha Janos, Petki J. idejbelj.

Andok Janos regi. Pal Janos Geórgi, Petki J. idejbelj. Pal Janos Thamas, Petki J. idejbelj. Kuthi Janos minor, Zegin. mia elbudosott. Kese Thamas, Petki J. idejbelj, regi, Dr. Jozagban lakik. Pal Janos Benedek puer, regi. Benke Janos regi. Benke Jstwan, Petki Jan. idejbelj. Theóreók Balint, Petkj Janos idejbelj. Bodor Peter, Petki Janos idejbelj. (226) Bodor Janos puer. Peteó Georgÿ, Petki idejbelj, Zeginsegh mia elbudosott. Szaz Jakab Drabant Jozagba Zallot, mostan elbudosot Zegin. mia. Malnasi Mihalj regi. No. 28 Libertini: Fazakas Thamas Fazakas Geórgÿ Zegen. mia Zolga. Nagi Leórincz Nagi Jakab puer Pal Janos Thamas Zeginsegh mia elbudosott. Markos Andras puer Szabo Mihalj puer, Scholaba Jar. No. 7 Jobbagiones: Veres Thamas, Thamas deaknak atta ez ideón magat, Thamas deak feólden lakik. Sikesd Mihalÿ, Thamas deak penzen ueótt Job., Maxai fÿ. Totth Geórgÿ Szentmiklosi Kÿkeólleouar mellet ualo fÿ, Thamas deak sellere. Jakab Mathe, Henter Andras. Job., maga feólden lakik, Henter Andrasen. Kis Thamasne, Henter Andras regi Job. Nagi Ferencz, Andras Janos sellere, Arpadtoÿ (!) fÿ. Varonczia Leórincz, Thamas deak Job. 399

Nagÿ Sandor, Janko Mihaljnak keótte Kirali Jstuan, Henter Andras Eós Job. fejet, Confiscalas uthan, idegen fj. Nagi Janos idegen fi, Henter Andras Nÿlas Balas, Henter Andras Eós Job. Job., Confiscalas uthan. Nÿlas Ferencz, Henter Andras Eós Czigan Balint hauaselui fj, Henter Job. Andr. Job. Kiralj Marthon, Henter Andr. Eós Job. Deak Janos, Janko Mihalj Job., regi. (227) Jo Geórgÿ, Janko Mihalj Eós Job. Kiralj Andras, Henter Andr. Job. Bartha Leórincz, Jan. deak Job., regi. Bod Thamas olah fi, Henter Andr. Job. Szaniag Balasne, Janko Mihalj Job. Gall Mate, Henter Andras Job., Eós. Zaizon Thamas, Henter Andr. Job., Czete Geórgÿ, Henter Andras Eós Job. Eós. Czete Janos, Henter Andr. Eós Job. Czete Balas, Henter Andr. Eós Job. Avitici No. 23 Zaizon Balint, Henter Andr. Eós Job. Post Confiscationem No. 2 Zaizon Janos, Henter Andr. Eós Job. Subiugatus No. 1 Zaizon Mihalj, Henter Andr. Job. Jnquilini No. 2 Kozma Balint, Henter Andras Eos Job.
CON. VZON

Nobiles: Beldi Kelemen Vram Pap Janos Kobai Geórgÿ Czerjek Miklos Zolga mostan. No. 4 Primipili: Bereczk Jstwan Pwnkeósti Pal Pwnkeósti Mihalÿ Janko Geórgÿ Dalner Miklos Mark Antal Mark Gaspar Kouachÿ Janos, lofeó heliben Zallot. Janko Janos Zegensegh mia elbudosott. Mark Gergelÿ Mark Janos maior Beneó Lazar Kouacz Marthon Kouacz Mathe puer Nagi Georgÿ puer Kowachÿ Janos Schola Mester Feóldes Mihalÿ Benedek Jstwan lofeo heliben Zallott. Beneó Balas puer Baroti Antal, lofeo uolt, meg holt, leanÿ vadnak. 400

Mark Mihali Zegensegh mia elbudosott. Mark Georgj Zegensegh mia elbudosot. Szabo Janos puer. No. 23
(228) Pedites

pixidarii:

Molnar Pal regi D. heliben Zallot. Maroti Kelemen regi Janko Gaspar regi Kouachÿ Jstwan regi Kouachj Gergelj regi Tott Jstwan, Petki Janos idejbelj. Ambarus Balint, Petki J. idejbelj. Ferencz Lukacz, Petki J. idejbelj. Kaitar Thamas, Petki J. idejbelj. Pwnkeósti Mihali minor, Petki J. Jdejbelj. Bereczk Janos, Petkj Jdejbelj. Elekes Janos, Petki Jdejbelj. Leórincz Janos, Petki Jdejbelj. Danko Janos Zalagban atta magat Bakczÿ Boldisarnak Confiscalas uthan, feleseget giermekit rabsagbolj Zab. Jstok Balint, Petki J. Jdejbelj. Geore Simon, Petki Jdejbelj Geore Jstwan, Petki Jdejbelj. Kosa Balint, Petki Jdejbelj. Kosa Jakab, Petki Jdejbelj.

Maroti Miklos, Petki Jdejbelj. Tana Janos, Petki Jdejbelj. Kouachÿ Marthon, Petki Jdejbelj. Janko Balas regi D. Totth Andras, Petki Jdejbelj. Szabo Janos puer, Petki Jdejbelj. Theleki Jmreh, Petki Jdejbelj. Zeócz Damokos Ferencz Janos mostan elbudosot. Geore Jstuan puer. No. 29 Libertini: Theleki Antal Zegin. mia elbudosot Kouachÿ Georgÿ louan Zolgaltt. Markos Kereztes Zegin. mia masut lakik. Kouachj Mihalj Zegin. mia masut lakik. (229) Pal Georgÿ louon Zolgalt. Kaÿtar Simon Danko Kelemen Kosa Jstwan Fozto Leórincz Fozto Mihalj Fozto Mihalÿ (!) Zaizon Janos Zaizon Jstwan Zaizon Janos minor Szeocz Janos mostan elbudosott. Beóÿte Janos Kereztes Kereztes, Beldj Kelemen mostan niult hozza Confiscalas uthan. No. 17

Jobbagiones: Tott Balas, Lacz Ferencz Job., regi. Fozto Simon, Beldj Kelemen Eós Job. Fozto Peter, Beldj Kelemen Eós Job. Kouachÿ Balint, Beldj Kelemen regi Job. Szeocz Mihalÿ, Beldj Kelemen regi Job. Szeocz Thamas, Beldj Kelemen regi Job. Fozto Janos, Beldj Kelemen regi Job. Bartha Geórgi, Beldj Kelemen regi Job. Maroti Mihalj, Beldj Kelemen regi Job. Maroti Jstwan, Beldj Kelemen regi Job. Agoston Jakab, Beldj Klm. regi Job. Agoston Thamas, Beldj K. regi Job. Agoston Mathene, Beldj K. regi Job. Kakas Janos, Beldj K. regi Job. Maroti Balint, Beldj K. regi Job. Fozto Bartalis, Beldj K. regi Job. Fozto Georgi, Beldj K. regi Job. Laczo Jstuan, Kobori Georgj regi Job. Vaÿda Jakab, Kobori Georgj Job. Pap Jstuan, Beldj Kelemen sellere, senex. Szekel Janos hauaselui fi, mostan Mihacz Peterne Job. Avitici No. 19 Jnquilini No. 2

(230) CON. KEÕKEÕS

Nobilis: nullus Primipili: Thamas Balas Pal Georgÿ Orbok Jakab Orbok Jstwan Simon Peter Tasnadi Peter Fabian Gergelÿ Fabian Balint Simon Mathe

Tamok Miklos Miklos Lukacz Giarfas Janos puer Fozto Thamas Beóÿte Marthon Tok Mihalÿ Pal Jstuan Zeginsegh mia elbudosot. Pal Jmreh Zeginsegh mia Zolga. Bihari Miklos Zolgalatban lakik Zegensegh mia. Farkas Lukacz meg holt, leanÿ uadnak. Bedeó Foris fia, puer, mostan masut lakik Zegen. mia. 401

No. Petki Jdejbelj. Kalnaki Benedek Job. Kalnaki Jn. Nagi Janosne relicta es leania js. fia vagion kiczin. Osuatt Georgÿ. Fozto Jstwan. Geódri Janos. 24 Pedites pixidarii: Ferencz Georgi regi Drabant. No. Ezeknek mind leuelek vagion.. SZOTŸOR Nobiles: Zonda Gabor Nagÿ Pall Nagi Gergelÿ Zonda Jstwannak relictaia es leania. 13 Jobbagiones: Szeóld Janos. Nagÿ Jstwan Tamok Peter. 8 Pedites pixidarii: Jakab Lazlo senex. Petki J. Geódri Geórgi. Vegh Thamas idegen fi. Tamok Damokos meg holt. Zeóld Simon.. Petki Jdejbelj.Tasnadj Janos puer Pal Biro Pal Orbok Jstuan puer. Petki J. Veres Drab. Scholaba Jar. Petki Jdejbelj. regi Zabo Balint. Orbok Jstuan puer. Jdejbelj. Beldj Kelemen Job. Geódri Jstwan. Kalnakj Benedek Eos Job. Zaz Peter Bottfalui fÿ. heliben Zallot. Kalnaki Jan. 13 Libertini: Silester Jakab Agoston Andras Mattÿas Mihalÿ Gall Jstwan Simon Geórgÿ Nagi Marthon puer Matias Marthon Zegensegh mia Zolga Damokos Gergeli Zegensegh mia Zolga. regi. No. Avitici No. Zabo Marthon regi Zabo Balint idegen fi. (!) (231) Szabo Gergelÿ minor. Szabo Thamas. 2 CON. Geódri Balint. 5 (232) Zonda Janos Zonda Gergelÿ Vr Moses puer Zonda Ferencz vilagtalan Moricz Marthon. sellere. Petkj J. Tamas Balas sellere. Petki J. Daczo Lazlo Job. Theóreók Janos. No. Primipili: Alzegi Jmreh Alzegi Peter Szotiori Pal 402 . Petki Jdejbelj. Mattjas Thamas regi. Jdejbelj. puer. Beldj Kelemen Eós Job. Vas Jstwan puer. idejbelj. Petkj Jdejbelj. Zigethi Thamas. Jakab Lukacz. Thamas Balas Eós Job. Jakab Geórgi. Thamas Balasnak Zolgal. Jdejbelj. regi. Ferencz Mathe regi. Fozto Peter. Eós Job. de louon Zolgalt. louon Zolgalt Albert Geórgÿ Fwzi Geórgÿ Zabo Mihalj. Scholaba Jar. Szabo Gergelÿ. Eós Jobb. Daczo Lazlo Job. No. Kws Thamas. 9 Jnquilini No. Petki Jdejbelj. Mattjas Jstuan Zolgalt eddegh az helljreól. leania vagion.

Felzegi Georgi puer. Albert Jstuan. Ferencz Peter. regi D. mia beres Szolga. No. Confiscalt Job. Zegin. Szaz Janos. Avitici No. Zabo Gergelÿ regi. elbudosot Zegen. Petki Jdejbelj.. leani uadnak. 1 Post Confiscationem No. (233) Szotiori Mihali puer. leania vagion Dalner Andras Dalner Mihalÿ Erdeó Georgj puer. Szaraz Georgÿ Jakab Mathe Zegen. Gaspar Zabone eozwegi azzonÿ. Confiscal. puer. Job. Agoston Andras puer. Georgi Gereb Eós Job. mia. Petki J.. Felzegi Jstuan puer. 4 Confiscatus No. Zotiori Thamas. Zotiori Mihalj. Benkeó Marthon Alzegi Balas Vaÿda Gaspar Vaÿda Andras Zegin. 403 .. regi. mia el budosott. felesege marat. Nemes Balas Job. el budosot Zegen. mia Zolga. Bartha Jakabne. Nemes Balas Job. felesege vagion. Vaÿda Mihalÿ elbudosot az Zegen. uolt. 19 Pedites pixidarii: Ferencz Janos regi D. mia elbudosott. mia Zolga. mia. Jstwan Jan. Felzegi Andras Zegen. Scholaba Jar. No. mia. No. Alzegi Janos mostan masut Szolgal. Alzegi Geórgi puer. Doboliban lakik. Balogh Benedek Job. Felzegi Andras puer. Zaraz Mattias Zegin. leania vagion. Petkj Jdejbelj. Szaz Pal. 12 Libertini: Felzegi Mihali Zegen. meg holt. Nemes Balas Job. No. regi D. SZENTKIRALŸ Nobiles: Balas Pap predikator Marthon Deak Schola mester. 1 CON. Ferencz Balint regi. meg holt az Vra. mia. Petki Jdejbelj. Pÿslen Mihalj. maga meg holt. Georgi Gereb Eós. uthan. elbudosot. Szotiori Jmehre meg holt. Petkj Jdejbelj uolt s meg holt. Nagÿ Marthon Zegen. mia. Kouacz Ferencz puer. Moricz Miklos.Nagÿ Gabor. Alzegi Gergelj. mostan felesege Joza[gan]. mia Zolga. mia Erdeó Mihalÿ Farkas Andras Sebestien Thamas Kws Antal Farkas Jstwan (234) Gaspar Andras Gaspar Mihalÿ Gaspar Jstuan minor Gaspar Jstuan maior. Jakab Miklos elbudosot Zegin. Eós. 2 Primipili: Sigmond Jstuan puer Demien Miklos Demien Gaspar Bakczÿ Geórgÿ Dalner Geórgj Erdeó Gaspar Erdeó Jstuan megholt. Ferencz Geórgi puer. Petki Jdejbelj. Albert Balint. Zolga Zegin. Petkj Jdejbelj. Jdejbelj uolt. 21 Jobbagiones: Bartha Geórgj.

Janos Deak mostan Schola Mester. 3 Varasi rend: Kouachÿ Janos Fabian Mate Fabian Gergelÿ Lakatos Janos Vonczi Geórgÿ Kouacz Jstwan Fabian Geórgÿ Vonczi Balas Vonczi Janos Vonczi Gergelÿ Antal Jstwan Kiralj Geórgÿ Nagÿ Jstwan . Farkas Jstwan sellere. 16 Primipili: Zabo Balas Zabo Janos Zabo Marthon Biro Jstwan Biro Janos 404 Zaizon Andras Demien Miklos Peter Pap predjkator Balint Pap predjkator. 9 (236) Pedites pixidarii: Kozma Pal regi Kirali Jstwan Jako Janos. Peter Janos regi. No. No. Kereós Simon Gaspar Geórgÿ Gaspar Mathe Zegen. Gaspar Mihalj puer. Kozma Jstuan regi Jmreh Janos regi Jmreh Georgj regi. Sikeósd Marthon louon Zolgalt. louon Zolgalt. de mostan budoso. Zolgal Zegen. mia elbudosott. kiczin fia vagion. mia Zolgall. Silvester Andras. 1 CON. 11 Libertini: Ferencz Boldisar Ferencz Antal Jakab Leórincz senex Sikesd Janos Sikesd Peter louon Szolgalt. 21 Jobbagiones: Szabo Georgi idegen fÿ. No. No. Kouachj Andras puer Sikesd Thamas Zeginsegh mia elbudosott. Scholaba Jar. Jnquilini No. puer.. Kis Lukacz Szabo Janos Orban Thamas puer. Kouacz Jstwan mostan Vrunk Drab. No. Zolgal Zegen. Zegen. (235) Vida Geórgÿ Sikesd Marthon louon Szolgaltt. mia. Scholaban Jar. Szekel uolna. mia. Ferencz Antal regi D. Jakocz Balas puer. Lukacz Mathe Zab. SZENTGEÖRGŸ VAROSA Nobiles: Daczo Lazlo Geczj Andras Geczÿ Ferencz Nierges Thamas Miklos Peter Mark Jstwan Mark Pal Mark Janos Pataki Mihalÿ Kuthi Peter Kos Boldisar Kak Janos Pokol Mihalÿ Zabo Geórgÿ Kele Jstok puer.Jakab Andr. Szabo Miklos senex.

Zabo Jstwan. Confiscalas uthan. Kiralÿ Andras. Nemes Balas Job.. Racz Mihalj. Confiscalas uthan. Horuath Ambrus Jeóueuenj. Daczo Lazlo Eós Job. nem regen. No. Confiscalt Job. Daczo Laz. Vaÿda Martonne. 405 . Daczo Lazlo Eós Job. Pred Janos. Daczo Lazlo Job. regen Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job. Confiscalas uthan. feje ualczagaban atta Conf. Barthos Thamas. Confiscalas uthan. eleott. Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job... 76 Jobbagiones: Nagi Geórgi. Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job. regen Daczo Lazlo Job. Daczo Lazlo Job.Gocz Mihalj Dola Jstwan Miklos Georgÿ Miklos Pal Kirali Jstwan Pataki Jstuan Kirali Peter Kirali Ferencz Kirali Demeter Beke Janos Butak Pal Kiralj Geórgj Fazakas Balint Czoka Janos Varga Pal Jstwan (237) Fazakas Andras Varga Jllies Jstwan Chiazar Janos Butak Gergelÿ Janko Ferencz Beke Gergelÿ Keócze Geórgÿ Kirali Janos Sas Geórgÿ Sebestien Miklos Bartok Andras Bartok Antal Pered Jstwan Kula Thamas Szabo Janos Czako Mihalÿ Czako Geórgi Beke Lazlo Varga Ferencz Kis Fwleóp Marthon Fogarasi Miklos Varga Janos Chioka Jstwan Sinko Pal Mark Lazar Nagÿ Jakab Zabo Geórgÿ Botos Janos Keselieós Mihalÿ Keselieós Peter Simon Marthon Szaz Mihalÿ Butak Janos Varga Demeter (238) Nagi Gaspar Totth Jstwan Pasik Jstwan Geczÿ Jstwan Geczÿ Peter Kak Jstuan Kosa Jstwan Kosa Mate Benkes Jstwan Kosa Balint Mark Jstwan Abran Janos Kiralj Jstuan Zolga Bartos Jstuan Zolga. Kochis Janos.. Fazakas Miklos. Daczo Lazlo Job. Fazakas Georgÿ. Daczo Lazlo Jobb. feje ualtsagaban. Erdelÿ Gaspar idegen fj. Kws Mihalj. Peter Pap sellere. Boldisar Jstok. Daczo Lazlo Job. Fazakas Mathe. uolt. Daczo Lazlo Job. Szekel Janos. Confiscalas uthan. olah fÿ. Confiscalas uthan. Borbelÿ Janos idegen fi. Fazakas Mihali.

No.. mia elbudosott. Confiscalt Job. Jakab Veres Antal Veres Thamas Zegin. Confiscalt. Janko Jstuan regi Job. Mark Miklos. Petki Jdejbelj.. No. Veres Jakab sellere. Benkeo Lazlo meg holt. Agdon Janos. Totth Mihalj. idegen fj. Petkj Jdejbelj. Sipos Mihali. Jdegen fj. Kamuthi Far.Mihalj Kouacz. Bartalis Jstuan. Zabo Mattjas puer Zabo Mihalj puer Zolga. Janko Peter Eós.. Janko Peter sellere. Czipde Mihalj. Egied Thamas. mia Henter Marthon Zegin. Szaz Janos. 406 . Daczo Lazlo sellere. No. 21 Pedites pixidarii: Czipde Balas. mostan Malnasi Andr.. Avitici No. Petki J. Sera Jstuan sellere. Kamuthi Job. Kamuti Job. Janko Jstuan regi Job. Borka Jakab. Subiugati No. Bodor Balas. Schol. Miko Miklos sellere. Olah Gergelÿ. Nagi Janos biria mostan Jozagat Zabo Jstwan Zabo Andras Koncza Thamas Zolga Zegin. Vataj Peter Eós Job. Olah Balas. Santa Mihalj. Jstwan Czigan. 4 Primipili: Zabo Antal Zabo Miklos Zabo Mattias Zabo Geórgÿ Zabo Janos Zabo Peter puer.. Pal Jstuan. Veres Jakab sellere. Totth Benedek. 5 Jobbagiones: Szaz Peter. Janko Peter sellere. Zallot Jozagaba. Zonda Jstuanne sellere. Jnquilini No. Bedeó Mihali sellere. Kouacz Jstuan. Theóreók Jstuan. Vieghazi fj. Job. Koncza Jllies sellere. Olah Romani. CON. Miko Miklos sellere. Daczo Lazlo Job. Koncz Jlljes sellere. Zegin. Eós. mia Zolga. Daczo Lazlo Job. (239) Olah Bartalis. (240) Bodor Jstuan meg holt. Ferencz Gerebne Job. Job. 5 Libertini: Bolond Gergelÿ Jakab Peter louon Zolgalt Koncza Andras Koncza Janos Koncza Jstuan puer. Bartalis Mihali. Confiscatus No. Daczo Lazlo Job. Ersebet Janos. Kalnaki fj. Confiscalt. mia elbudosot. Baniaÿ Thamas. 6 2 1 2 12 1 Nobiles: Janko Jstwan Vataÿ Peter Nagÿ Mihalÿ Janko Balas puer. Veres Jakab senex Zabo Kereztes Zabo Czerjek Sera Jstwan Zabo Jstwan benna Pal Jan. Veres Jakab sellere. Jdejbelj Czipde Jstok puer. olah fi. ZALAN Post Confiscationem No. Daczo Lazlo Job. No. Bodor Jstwan. Szaz Janos. leania vagion. leania marat. Jar. Ante Confiscationem No.

mia Zolgal. Eskeó Geórgi. Nemes Balas Job. Job. biria Jozagatt. regj. Benkeó Andras puer. Nemes Balas Job. Petkj Jdejbelj. Gall Geórgÿ. mia masut lakik Killieni Georgÿ Killjeni Thamas Killjeni Miklos Killjeni Ferencz Beneó Mihali puer Killieni Mate Kadar Balint Marthon Pal. puer. Pal Jan. eleót. Jmreh Andrasne. Petkj Jdejbelj. Abran Mathe. Avitici No. Kalnaki Ben. Veres Jakab sellere. louon Zolgalt. Zonda Jstuanne sellere. Veres Jakab sellere. Fazakas Gaspar. Nemes Balas Job. Nemes Balas Job. Gall Gergelÿ. (242) Benkeó Janos. Kadar Thamas puer. Petkj Jdejbelj. mia elbudosott. Fwleóp Mathe regi. No. Kouachÿ Miklos. 10 Jobbagiones: Jmreh Barrabas.. Eos. 20 Post Confiscationem No. Nemes Balas Job. mia elbudosot. Confisc. Balas Thamas. Abran Andras. Giuito Miklos sellere.. Kadar Janos. regi. 14 Pedites pixidarii: Marthon Jmreh regi. Nagÿ Gergelÿ. Fwleóp Marthon regi. Marton Miklos puer. Santa Jmreh. Forro Gabor Eós Job.Orban Gergelÿ. 21 Libertini: Botos Mattjas Botos Janos maior Botos Janos minor Kouacz Geórgÿ Gall Janos Abran Mihalÿ Sigmond Geórgj Kws Mihali Zegin. Peter Lukacz. No. Petki Jdejbelj. (241) Kirali Marthon. Miko Mihali sellere. Petki Jdejbelj. Kws Balint.. Kouachÿ Janos. Kws Mihalj. Kws Marthon Zegin. de lofeó heliben lakik. 5 Confiscati No. de Zegin. Kws Ferencz. Geórgi Jan. Petki Jdejbelj. Nemes Balas Job. louon Zol. Giuito Miklosnak atta magat. Balogh Mihali. Fwleóp Mihalj regi. Jncze Balas fia Ferencz puer. Kws Andras. Benkeó Lazlone sellere. cziak most. Santa Jstuan. KILLŸEN Nobilis: – Primipili: Marthon Mihalÿ Marthon Geórgÿ Nagÿ Marthon Marton Thamas puer Marton Andras Marton Boldisar Zegin. 407 . Petki Jdejbelj. Bartalis Benedek. Benkeo Miklos. 2 CON. louon Zolgalt. Sigmond Mathe. Donath Geórgj sellere. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Czipde Jmreh sellere. Benkeo Thamas. Jncze Benedek regi. Eos. Nemes Balas Job. Abran Jstuan regi. Abran Pal regi. 3 Jnquilini No. No. Petki Jdejbelj. Andras puer.

Kalnaki Jan.Zilagi Miklos. 11 Pedites pixidarii: Jakab Janos Dr. Balas Thamas. Santa Balasne. Kalnaki Jan. regiek Janko Mate. Egied Thamas. 7 No. Kalnaki Jan. Kalnaki Jan. Job. Olah Lukacz idegen fi. Job. Olah Sztoika hauaselui fi. Job. Petki Jdejbelj most. KALNAK Nobilis: Bedeó Jstuan puer. Job. 408 . Kalnaki Benedek Job. Job. Jakab Janos. mia Zolga. Avitici Jnquilini Extraneus No. Bedeó Mihali sellere. 17 Pedites pixidarii: Agoston Janos Zegin. Kalnaki Benedek Job. elbudosott. No. Fazakas Mathe. Kalnaki Benedek Job. Totth Thamas. Avitici No. No. 1 CON. Job. Kalnakj Jan. 2 Libertini: desunt Jobbagiones: Agoston Simon. Zaz Janos Almakereki fÿ. Bedeó Mate minor Nagi Andras puer. Job. Job. Kalnaki Benedek Job. Osuat Peter. SZEMERŸA Nobilis: Silester Mihalÿ. Kalnaki Jan. Agoston Geórgÿ. Petki Jdejbelj. No. Fazakas Lukacz. Kalnaki Jan. Kalnaki Jan. (244) Totth Miklos. 1 Primipili: Vaska Jstuan Bedeó Balas Bedeó Mihalj Bedeó Albert Bedeó Gaspar Bedeó Peter Bedeó Balint Bedeó Janos puer Bedeó Andras Bedeó Janos maior Bedeó Thamas Bedeóhazi Pal Tegzeó Miklos Bedeóhazi Mathe Bedeóhazi Andr. 14 Jnquilinus No. 1 No.. Agoston Balas. No. Petki Jdejbelj. Benieÿ fj Maros mellet.. No. 1 (243) CON. Balas Mihali. Molnar Zonda Gabor molnaban. Janko Peter sellere. Job. 1 Primipili: Bonto Gaspar Jo Dienes Osuat Demeter Bola Andras Erdeó Pal Demeter Janos Hegies Jstwan Hegies Peter Dalner Jakab Barabas Miklos puer Bora Janos maior. Kalnaki Benedek Job. Janko Jstwan. Kalnaki Jan. Totth Lukacz.

Petki J. BOROSNIO Nobiles: Tompa Andras Tompa Mihalÿ Tompa Jstwan puer. Demeter Thamas Kws Janos. Silester Mihali sellere. Scholaba Jar. Giuÿto Miklos Job. Boda Janos minor. Zegin. Silester Jstuan. Confiscalt Job. Jdejbelj. Damasi Mihalj regi. Miko Georgi Job. Jpaczi Georgÿ Sipos Janos. 4 Pedites pixidarii: Damasi Janos regi Damasi Andras regi. Silester Konÿa Balint Zeginsegh mia Mihalj sellere. Kelemen Demeter Zegensegh mia Hathazi Jstwan. No. Szen Balint Confiscalt Job. Confiscalt helljen lakik. Petki Jdejbelj. louon Zolgalt. mia Zolga. uolt. Fazakas Jstwan Bartalis Janos. (246) Fazakas Janos. Confiscalt Job. 1 Botos Geórgÿ Jnquilini No. 11 Sas Peter Zegen. Osuat Pal puer. Petki Jdejbelj. mia elbudosot. Kereztes Mihalj maior. Subiugatus No. CON. Petkj Jdejbelj. regi D. Tompa Andras puer. Giorko Miklos Botos Mihali. Kereztes Mihalj Zegen. mia. Silester Mihalj sellere. Szaz Dalliaj fj. mia Zolga. Petki Jdejbelj. Silester Mihalj Botos Andras sellere. Zegen. 6 Jstok Janosnenak kis fia Gergelj Avitici No. Gede Janos. Dezmas Damokos regi. Szurkos Gergelÿ Macza Jstwan.Thamas Georgi. Jncze Gergelÿ. 5 Lazar Mihali Zegin. Jncze Jstwan Confiscalt Job. Bernald Peter Lazar Pal Silester Mihaljnak lopasert Jncze Marthon Confisc. elbudosott. Jdejbelj. Olah Jstwan Fogarasi fi. Mate Andras sellere. No. Jo Jstwan puer Confiscati No. Georgi Gereb Job. Miko Georgj Job. Szaz Janos. No. Zegen. Fabian Jstwan. Dezmas Janos. Jdejbelj Jncze Peter. 6 409 . Beoÿte Marthon. 25 Jobbagiones: Kereztes Thamas. Jdejbelj. Sas Marthon. mia masut lakik. elbudosott. Petki J. Miko Georgj Job. No. Miko Georgj Job. mia Zolga. No. (245) Beoÿte Janos. uthan atta magat. Libertini: Ango Janos. Silester Mihalj sellere. 2 elbudosot Zegin. Lakatos Janos. Silester Balas puer. Silester Mihali Job. Szen Mathe senex Kouachÿ Jakab. Kouachÿ Balas louon Zolgalt. leania vagion. Petki J. Petki idejbelj. mia Zolga. Petki J. puer. 4 Primipili: Jsak Jstuan puer Jsak Geórgj9 Bodola Geórgÿ Beojte Georgj puer. Sandor Balint meg holt.

Bene Geórgine. Olah Sztanczul.. Juhos Georgi. Tompa Jstuan Job. Donath Ferencz Job. Tompa Andr. Tompak Job. 9 Post Confiscationem No. Bodola Georgi sellere. leanÿ vad[nak]. Tompa Jstuan Job. Totth Jstwan. Beldj Kelemen Job. Tamasi Balas. Tompa Jstwan sellere. Donath Ferencz Job. Tompa Jstuan Job. Tompak Job. Radulÿ Jakab. Nagÿ Jstuan. Johos Balint. uthan keótte Beldj Kelemennek magatt. ARKOS Nobiles: Veres Janos deak Veres Boldisar Benkeó Janos Rofaÿ Mattias puer. 6 (247) Jobbagiones: Kelemen Thamas. Tompa Jstuan Job. Lasanczi Martonne Eos Job. Tompa Jstuan Job. Szabo Ferencz. Juhos Janos. Tompa Mihali Job. Eós. Kouacz Gergelÿ. Kouachÿ Janos. Avitici No. Vago Gergeli. No. Sebestien Geörgÿ az Confiscal. Orban Janos.Libertini: Simon Janos Zabo Pal Totth Balint Zentiuani Georgi Zegensegh mia Zolga. Tompa Jstuan sellere. Eós. sellere. Job. Tompa Jstuan Job. Zekel Jstwan. Tompa Jstuan sellere. Tompa Andras sellere. Nagi Geórgi. Tompa Jstuan Job. Tompa Jstuan Job. Tompak keoz Job. Tompak Job. Tompa Jstuan Job. Zeginsegh mia. Cziarmazi Antal. Tompa Jstuan Job. Tompa Jstuan Job. 22 Jnquilini No. 4 Primipili: Tegzeó Thamas Tegzeó Daniel Tegzeó Balint Tegzeó Jmreh Tegzeó Andras Tegzeó Gaspar Zegen. Chiakan Jstwan. mia masua ment laknÿ. regj. Bende Andras. sellere. Donath Jan. Eos.. Kakuk Leórincz. Olah Kozta. Gore Marthon. Pap Georgÿ.. Tompa Gaspar.. No. Jstwan Molnar. Giarfas Jstuan sellere. Zabo Georgi puer Jakocz Janos Zolga. Tompa Jstuan Job. 410 Geleÿ Jakab Geleÿ Miklos puer. 1 (248) CON. Tompa Mihali sellere. Thamas Janos. Geleÿ Miklos Geleÿ Boldisar Geleÿ Balintne Relicta. Mihali Thamas Mihali Peter Dancz Balint Dancz Antal Damokos Janos minor Damokos Andras Veres Andras Veres Balas Keóuer Jakab Damokos Peter puer Keólne Janos Keólne Thamas Bedeóhazi Gergelj Bedeóhazi Miklos Bedeóhazi Benedek Jstwan Gergelÿ . Kouachÿ Albert. Totth Balas. Zeczeni Ferencz lakik mostan Jozagaban. regi. Juhos Mihalÿ. Tompa Andr. Tamasi Peter.

Fazakas Peter. Confiscal. Nagi Mate puer. Bokas Jstuan. Geczeó Benedek Geoncz Palt es Geoncz Balintott Kalnaki Jan. Barabas Peter el uezet. mia Zolga Wolt. Vitalius Georgi puer. Gelej Jstuan puer. regi. maga el ment. 25 Jobbagiones: Bokacz Mathe. puer.. Eós. Job. Keóntes Gergelj Jozagat Confiscal. Kalnaki Jan. Keóntes Balint Zegin.. Kis Jstuan. Geóncz Benedek Mihali Balint Rofaÿ Janos Veres Mihalÿ Veres Mihalj minor Rofaÿ Jstuan puer. 17 Libertini: Mihali Mate Zolga Zegin.. Pal Kowacz Benedek. Tott Jstwan Zeginsegh mia elbudosott.. Andras. Job. Az Jozagaban Szaz Janos zallott. mia Zolga. Keóntes Lukacz Jozagat Confiscalas utan Kalnaki Jn. Kalnaki Jan. Petkj Jdejbelj. elbudosot. Jozagat Confiscalas uthan veótte el. mia elbudosot. Petki idejbelj. Silester Jakab. de leuele nincz. Job. mia. Kalnaki Js. Kalnaki Benedek Job. maga el budosot. Damokos Gergeli meg holt.Lazlo Pal Veres Gaspar Veres Miklos Barabas Ferencz Veres Jstuan puer (249) Bedeóhazi Mate puer Barabas Thamas Veres Miklos alter Veres Mate Veres Thamasne relicta. Geóncz Balas regi. Barabas Balint puer. Kalnaki Jn. mia Zolga. regi. Bihari Andras benna. Czenti Gaspar. regi. Keóntes Jmreh Jlljes Thamasnak leania uagion. Varga Jakab. Kalnaki Jan. Bihari Dienes.. Eós. Fazakas Janos. Czenti Mihali. Luka Jstuan puer. Petki Jdejbelj. Kalnaki Jn. Petki Jdejbelj. Keóntes Balint Zegen. Petki idejbelj. regi.. Varga Benedek meg holt. mia masua ment laknj. Veres Janos D. Kalnaki Jan. louon Zolgalt. puer. leania maradott. Silester Peter Zegin. leania marat. atta.. Job. No. Kalnaki Jan. Czenti Demeter.. leania vagion. Keóntes Demeter Zegin. Geõncz Andras puer. Kis Mate. regi. No. Scholaba Jar. Varga Andras. Damokos Georgj. leania vagion. Silester Geórgÿ Silester Mihalj lofeo Jozagban lakik. No. Sandor Jstwan Ando Balas Ando Janos Keóntes Geórgi fia. Job. regi. leania vagion. mia Zolga. Tott Andras Zegin. Czenti Jstuan. Kalnaki Benedek Job. Job. Petki Jdejbelj. Job. Petki Jdejbelj. 411 . Kalnaki Jan. Petki Jdejbelj.. uthan foglalta el poten. regi. Job. Damokos Janos louon Zolgalt. 46 Pedites pixidarii: Barabas Mihalj regi. Petki Jdejbelj. Ferencz Ferencz. Barabas Jakab regi. Barabas Benedek puer Tegzeó Geórgi meg holt. uthan Kalnaki Janosnak atta. (250) Keóntes Janos Zegen..

Balas Andr. 25 (252) Pedites pixidarii: Balogh Geórgÿ regi. Sebestien Miklos (!) Zegin. Kalnaki Jan. Daczo Lazlo Job. 412 Vikarus Georgi regi. Benkeó Jan. Achin Balint. Eos Job. mia elbudosott Desi Balint puer. Eós. Kalnaki Jan. Vnguari Janos. Bedeó Jakab Andras Geórgÿ Bedeó Mihalÿ Pilbart Janos puer Polos Jstwan Polos Janos Deak Keólteó Jakab Kws Mihalÿ Lukacz Thamas puer Simon Thamas Kws Gaspar puer. Kalnaki Jan. leania vagion. sellere. Vikarus Mihali Zegin. Kalnaki Benedek Job. 9 Jobbagiones: Balas Janos. 5 Primipili: Zabo Gergelÿ Kws Miklos Kws Jncze Keólteó Janos Kalman Lukacz Kalman Janos Konia Peter Kws Lazlo Veres Antal Kws Peter puer Nagi Mihalÿ Zolga Kalman Thamas puer. Job.. Kalnaki Jan. Sebestien Gergelj. eleott Zalagossa Bedeo Jstuannak. No. mia elbudosott. Czenti Thamas Czenti Andras Kozma Georgi puer. Kalnaki Jan. Eós. Zegen. Veres Boldisar sellere. Malnasi Marthon. utan atta magat Kalnaki Janosnak. Job. Job. Job. Kalnaki Jan. Pet. No.. Deak Mihalÿ. Sebestien Janos mostan Vrunk Drabantia. mostan elbudosot Zegin. Fabian Janos Conf. 4 (251) CON. Job.. Pet. Szabo Ferencz. Kouachÿ Miklos. Kalnaki Jan. Matis Benedek. No. Sebestien Thamas Confiscal. Veres Pal. mia el budosott. Job. Kalnaki Jan. Balas Mathe. Job. Job. . 13 Jnquilini No. Zegin. Kereztes Andras Confiscal. Vikarus Jstwan regi. Balogh Mate. Avitici No. Kalnaki Jn. maga el ment. Bedeóhazi Miklos sellere. Job.. Jdejbelj. Fazakas Janos. most el ment hazul.Varga Ferencz. Jdejbelj. Bedeóhazi Miklos sellere. leania maratt. mia elbudosot. mia. 8 Libertini: Sebestien Miklos megh holt. Pincze Thamas. Keólteó Gaspar. Kalnaki Jan. eleótt atta Bedeó Jstuannak magat. Achin Mathe. Kalnaki J. Olah Matene. mia mas faluban lakik. Bedeó Miklos meg holt. regj. Job. No. KEÕREÕSPATAK Nobiles: Kalnaki Janos Kalnaki Benedek Balogh Benedek Tibald Mihalÿ Vas Mihalÿ puer. Vikarus Andras puer. Zegin. Balogh Jstuan.

Botos Mihali. mia Zolga. 12 (254) Libertinus: Jobbagiones: Leórincz Jstuan. Miko Mihalj Job. Petki Jdejbelj. Miko Georgi Eós Job. Balas Janos. 3 Primipilus: Botos Georgÿ. Daru Peter. 20 nincz. Job. Daru Mathe. Zekeres Kelemen. Miko Mihali Job. Job. Petki Jdejbelj. Czintos Jmreh. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. No. Miko Georgi Eós Job. (253) Kws Janos. Kortian Janos. Bedeó Andras. Bedeóhazi Miklos Job. Miko Geórgi Eós Job. Katona Jstuan. Bormezeÿ Lazlo.Balogh Peter. regi. Bedeó Georgÿ. Kalnaki Benedek Job. Zegin. OLCZEME Nobiles: Miko Geórgÿ Miko Jstwan Miko Mihalÿ. Avitici No. Petki J. Jdejbelj. Kalnaki Benedek Job. Kochis Ferencz. No. Miko Mihalj Job. Kalnaki Benedek Job. Veres Geórgÿ. Miko Miklos Job. Miko Georgi Eos Job. 1 Pedites pixidarii: Bedeó Peter. Petki Jdejbelj. Saitos Jstwan. Biro Jstwan. Bedeó Janos. 1 CON. Rapoti Janos. Miko Mihali Job. Miko Georgÿ Job. Avitici No.. Dobos Mihali. Bormezeÿ Mathe. Petki Jdejbelj. Kalnaki Benedek Job.. Miko Miklos Job. Miko Geórgi Eós Job. Zegin. mia Zolga. Botos Peter. Gall Janos.. regi. Erdeó Geórgÿ. regi. Bozzasi Mathe. Luka Albert. Petki Jdejbelj. Kalnaki Jan. Kalnaki Benedek Job. Confiscalas uthan. Petki Jdejbelj. Bedeó Marthon. regi. Kalnaki Jan. Miko Mihalj Job. Szinte Simon.. Saitos Mihalj. Petki Jdejbelj. Szabo Miklos.. Kalnaki Jan. Miko Miklos Job. 413 . Gall Jstuan. Bormezeÿ Albert. Hadnagj Janos. Kalnaki Benedek Eos Job. 21 Post Confiscationem No. Miko Geórgj Eós Job. Bedeó Balas. regi. regi. Miko Miklos Job. Petki Jn.. Erdeó Bartalis.. No.. Miko Mihali Job. Miko Miklos Job. Balas Jakab. Botos Jstuan. Rapoti Peter. Jdejbelj. Miko Georgi Eós Job. Saitos Jstwan. regi. Szinte Jakab. Kalnaki Benedek Job. regi. Zekeres Georgi. Miko Georgi Job. Veres Boldisar Job. regi. Totth Demeterne.. Petki Jdejbelj. Job.

Miko Geórgj Job. 6 (256) Primipili: Boda Geórgÿ Erdeó Janos Erdeó Thamas puer Ferencz Marthon Ferencz Peter Ferencz Balas Zegen. Simon Janos. Bartok Georgj. Miko Geórgi Job. regi. Miko Jstuan Job.. Miko Georgj regi Job. Miko Geórgi Eós Job. 1 Jnquilini No. BODOK Nobiles: Miko Miklos puer Cheriek Andras Cherjek Balas Cheriek Geórgÿ Czeriek Marthon Cheriek Antal senex. Petki Jdejbelj. Miko Jstuan Job. 20 Pedites pixidarii: nincz Libertini: Kis Gergelÿ 414 . Miko Georgÿ regi Job. Czionka Peter. Mihali Andrasne. 15 Post Confiscationem No. Petkj Jdejbelj. Liber[tinus] uoltt. 7 Libertini: Malnasi Janos Zegensegh mia Zolga. Erdeõ Andras puer Gall Janos puer. MALNAS Nobilis: nullus Primipilus: Bartok Andras. Petkj Jdejbelj.CON. Petkj Jdejbelj. Malnasi Jstuan. Petki Jdejbelj. Gall Peter senex. Mihalÿ Gergelÿ. Miko Jstuan Job. Miko Georgi regi Job. Zalani Mathe. Balogh Geórgÿ. Jmreh Jstuan. No. Simon Mihalj. Bedeó Thamas. Miko Jstuan Job. Zegen. Jmreh Mihalÿ. No. Miko Geórgi Job. Avitici No. regi. Gaspar Deak. Miko Georgi Job. No. mia elbudosot. mia Zolga. sellere. No. Petki J. Bartok Andr. Malnasi Balint senex. Bencze Marthon. Simon Lazlo. sellere. 5 Jobbagiones: Kis Georgi Miklos.. Pal Andras. Bartok Andr. 2 CON. Miko Georgi Job. 1 Pedites pixidarii: Gal Janos. Nagi Demeter. Petkj Jdejbelj. Miko Georgj regi Job. Confiscalas uthan. Kis Geórgÿ Andras. No. Miko Jstuan Job. Henter Miklos Henter Lazlo Henter Mihalj Henter Janos Henter Peter megholt Henter Gergelÿ Jncze Peter Erdeó Peter Erdeó Jstwan Pal Mihali Zegen. Jdejbelj. Kalman Jstuan. (255) Malnasi Miklos Zegensegh mia Zolga. Zabo Miklos puer Pal Janos Pal Jstwan Teök Mihalÿ. Bartok Marthon. Deak Peterne. Miko Georgi Eós Job. Bencze Balas. regi. mia Zolga..

Miko Miklos Job. Henter Mihali sellere. Czizer Balas sellere. Marko Mihalj. Miko Miklos Eós Job. mia Szolga Marko Geórgj.Deak Georgÿ Barta Gergelÿ Barta Janos Marko Janos louon Zolgal. 2 Confiscal. Kouacz Janos. regi. Confiscatus No. Fodor Mihalj. Miko Miklos sellere. Kouacz Mihaljne. Czipan Balint. Malnasi Pal louon Szolgal. Zegin. Confiscalt Job. Biro Jakab. Henter Gergelj sellere. Bedeó Georgj sellere. Szekel Jstwan. Post Confiscationem No. most Zolgal. Brassaÿ fi. Gall Benedek. de Liber. Miko Miklos Eos Job. Miko Miklos Job. Benkeó Jstuan. sellere. Pal Janos sellere. Henter Mihalj sellere Commiss. Nemes Jozagban lakik. Com. Hozzu Demeter. uolna. Kouacz Jakab Kouacz Miklos Galos Miklos Marko Janos puer. 24 Balogh Jstwanne. jdegen fj. (257) Galos Jstuan Erdeó Geórgÿ Jncze Geórgÿ louon Zolgal. Czizer Janos. idegen fi. Jncze Andras. Kouacz Andras. Jncze Jakab. uolna. Louaz Jstuan. Henter Mihalj sellere.. Timar Janos. Miko Miklos eós Job. hetfalusi fi. Henter Ferencz lofeó uolna. (258) Nagý Jstuan. Miko Miklos Job. fia is Thamas. Fazakas Thamas. de Commiss. 4 uthan. mia Zolga. 1 Czipan Lazlo. eleótt. Cherjek Balas Job.. Miko Miklos Job. Nieseó Georgi. Szentes Andras. Miko Miklos Job. Cherjek Lazlone sellere. 415 . most Miko Miklos sellere. Miko Miklos Job. Jobbagiones: Czirmos Mihalj. Miko Miklos Eos Job. mia Zolga. Zegen. Avitici No. Miko Miklos Job. Kez Lazlo lofeo Jozagban Zallott. Nagi Demeter idegen fi. Ante Confiscationem No. Ambaris Mihalj. Szentes Matene. utan Miko Miklos feólden lakik. Jarasa uthan. regi. Teók Mihalj sellere. Chýernatoni fj. Miko Miklos Job. 14 Zegensege mia atta magat Confis. Zabad Zekel heliben zallot. Zentes Mihali Zegensegh mia Zolga. de Liber. Sipos Marthon. Pal Jan. No. Commissariusok eleótt nierte el Jozagatt. Gall Peter. Fodor Miklos Simon Pall Marko Jstuan Czipan Jakab maga Zabad Szekel. s azulta azon lakik. Miko Miklos sellere. Miko Miklos Eós Job. Varga Jakab. Gall Geórgj. 13 Hegedws Mate.. Nieseó Mathe. regi. Miko Miklos sellere. Rofaÿ Jstuan Zegen. uthan. Demien Peter. Commiss. eleótt. idegen fj. Miko Miklos Eos Job. Kouacz Peter minor. Kataÿ Thamas.. Boda Geórgj sellere. Miko Miklos Job. Miko Miklosnak Jnquilini No.. Miko Miklos Job.

Feóldj Janos.. Orias Lazlo. ETHFALWA Nobiles: Giuÿto Miklos Czizer Mihalÿ. Eórdeógh Geórgi. Sztoika Czigan. Chizer Mihali Zalagos Job.CON. Mostan io akaratiabol Giuito Mihalj feólden lakik. Chizer Mihalj Zalagos Job. Cheriek Ferencz Job. de .. No. Racz Miklos. Cherjek Vitaliusne sellere. No. 5 Subiugati No. Giuito Miklos sellere. Eórdeógh Gergelj. Cherjek Uitaliusne Job. Giuito Miklos Job. Giuito Miklos Job. Sebestien Peter. Cherjek Susanna sellere. Avitici No. Fabian Janos. Eós. 2 Primipili: Bedeóhazi Peter Bakczÿ Vitalius Bakczÿ Thamas Zabo Janos Czizer Mihalÿ Czizer Miklos Chizer Mattias Nagÿ Peter Nagÿ Thamas 416 Bakczÿ Mihalj Jmreh Janos Bakczÿ Marthon (260) Sigmond Benedek Zabo Mihalj regi lofeó. 1 CON.. Scholaba Jar.. Com. Czizer Mihali Zalagos Job. Sebestien Geórgi. puer. 5 Primipili: Mihali Gaspar Keóuer Lazlo Tusa Gergelÿ Keóuer Ferencz Zoltani Benedek puer Zoltani Mihali puer Zoltani Ferencz puer Beneó Mihalÿ Zoltani Thamas. Chizer Mihalj Zalagos Job. 16 . Henter Gergeline Job. maga cziak. Eórdeógh Jstuan. Kochis Thamas. eleótt. hauaselui fj. Eórdeógh Ferencz. regi. Nagÿ Jstuan puer. 9 Pedes pixidarius: nincz Libertinus: nincz (259) Jobbagiones: Santa Janos. No. 4 Ante Confiscationem No. Zoltanj Ferencz sellere. ZOLTAN Nobiles: Czerjek Leorincz Czerjek Ferencz Czeriek Vitaliusne Relicta Mihalÿ Pal Eórdeógh Mihalj. regi.. Bakczÿ Jstwanne fia Balint. Cherjek Ferencz Job. Eórdeógh Andrasne. 5 Jnquilini No. regi Kadar Geórgi.. Keóuer Lazlo sellere. No.

Jar. Giuito Miklos Job. Erdeós Gergelÿ. Bakczj Vitalius Job. Kws Gergelÿ. No. Confiscati No. No. Jdegen fj. uthan. Zelljel iar. Czizer Mathe Czizer Balint Czizer Thamas Keóuer Andras Boczkaÿ Janos puer Szabo Mate Czizer Balas Bedeóhazi Janos Jmreh Balas meg holt. 1 Primipili: Chiulak Janos Chiulak Peter Keóles Jstwan Bedeó Jakab Janczo Geórgj Janczo Janos Janczo Mihalj Fejes Geórgj Czerÿ Marthon puer Schol. 2 Libertini: Erdeós Mate meg holt. Confiscalt. Szaz Mattias Besztercze uideki. Porkolab Lukaczne. Kws Janos. Sebestien Andras. Giuito Miklos Job.. leania vagion. Sigmond Benedek sellere. Confiscalt. Eós. idejbelj. Eós. Bakczÿ Vitalius sellere. Czizer Mihali Job.Pedites pixidarii: Pal Geórgÿ regi Erdeós Demeter. Czizer Andras puer Schol. Erdeós Thamas. Szaz Jakab alias Orias. Elekes Gergelj. leania vagion. Petki J. 3 Post Confiscationem No. 3 Avitici No. Giuito Miklos sellere. 2 Jobbagiones: Varga Peter. Taczÿ fi.. uthan. No. Nitraÿ Janos. Nagÿ Kelemenne. Confiscalt. uthan. Commiss. Nagÿ Andras. Giujto Miklos Jobb. Czizer Mihalj Job. 6 (261) CON. Commissar. Kuman Opra. Bakczÿ Boldisar sellere. Czizer Mihalj Job. Czizer Andras Czizer Marthon Keóles Janos Nagi Jstuan Vilagtalan Andras Peter Vitalius Balas Vitalius Janos Sikesd Janos Sikesd Mihalj (262) Keóuer Sigmond Keóuer Balint Keóuer Geórgj Keóuer Benedek Gal Georgi Peter Gal Georgi Balas Henter Peter Orban Jstuan Orban Geórgj Bedeó Mihalj puer Orban Lukacz Szaz Menihart Elek Deak Schola mester 417 . Giuito Miklos Job. Jar. Kelemen Janos. Janczio Mihalÿ sellere. Com.. puer. Nagi Andras Zalagossa. Janczio Mihalj Job. Sipos Miklos.. GIDOFALWA Nobilis: Czizer Miklos. Orias Mattias. 4 Jnquilini No.

Balogh Mihalj minor. Giuito Miklos Job. Petki Jdejbelj. Zakarias Varga. Petki J. Jdejbelj. Jar. uthan. Kalnaki Jan. uthan. Czigan Pal. Kaczaÿ fi. Balogh Gergelj minor. Jmreh Boldisar Szekel Antal puer Jmreh Sigmond Jmreh Balint Jmreh Gaspar Jmreh Jakab Jmreh Lukacz Jmreh Gabor benna Chiulak Marton puer Chiulak Jakab Chiulak Kelemen Zonda Gergelj Chizer Jakab Chiulak Janos benna Chiulak Jstuan Totth Marthon Schol. No. 2 Libertini: Gal Georgi Janos puer Marthon Janos Sikeosd Balint Bartalis Matte Varga Jstwan puer. uthan. Petkj Jdejbelj. Petki Jdejbelj. No. regi Job. Giuito Miklos Job. Olah Lazlo. Veres Mihalj. Avitici No. Janczio Mihalj sellere. No. Bartha Balint. Miko Miklos sellere. fejekeóteót Czigan fj. Koncz Miklos minor. Janczio Mihalj sellere. Baczo Leorincz. 1 Post Confiscationem No. FOTOS Nobilis: nullus Primipili: Balogh Mattias Balogh Gergelÿ maior Balogh Mihalj puer Balogh Geórgÿ. Czizer Mihalne sellere. Bagi Mihalj. Confiscal. Gal Geórgj Janos. Confiscal. Keóles Janos Eós Job. leania marat. Bak Janos. 3 Jnquilini No. Czizer Mihalj sellere. Olah Jstuan. Barabas Peter. Schol. 5 418 . Czizer Miklos sellere. Czizer Mihaline Eós Job. Giarfas Jstuan puer. No. 65 Pedites pixidarii: Geone Jstwan Marton Andras Vrunk Drabantja. 9 Subiugatus No. Vitalius Balas sellere. 4 Pedites pixidarii: Koncz Miklos maior. Confiscal. Gal Georgi Thamas. Peter Pap sellere. Czizer Mihalj sellere. 3 (264) CON. Czizer Andras sellere.Orban Lukacz maior Czizer Pal Keóuer Balas Gergelj Deak meg holt. Pal Andras. Jar Chiulak Balas puer (263) Kws Balas puer Kws Jstuan puer Chiulak Gaspar puer. Petki Jdejbelj. No. Balas Molnarne fiajual. 5 Jobbagiones: Varga Mihalj. Zabad Szekel uolt regen. Marton Andras. Giuito Miklos Job.

Libertinus: nincz Jobbagiones: Kws Balas. Confiscatus No. Jdejbelj. alias Demien puer Forro Miklos puer. No. Zeóke Ferencz regi. Pet. No. Petkj Jdejbelj. Sebestien Miklos. Petki Jdejbelj. mia. Petki J. Lazlo Peter. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Giuito Peter. Petkj Jdejbelj. No. Bak Georgi. (265) Jncze Andras puer. Confiscalt Job. Porkolab Gaspar. 4 Jobbagiones: Olah Georgi. Petkj Jdejbelj Agh Thamas puer. MARTHONOS Nobilis: Giuito Thamas. Giuito Miklos sellere. 2 CON. Vikarius Miklos. No. Zegin. 1 Primipili: Fejes Jakab Magiarosi Mihalÿ Porkolab Peter Jncze Janos Fejes Janos Porkolab Mattjas puer. Jdejbelj. 8 (266) Libertini: Agh Georgj Beojte Peter Zolga Zegin. puer Kakas Gergelj Kouacz Janos puer Czizer Gaspar Peteo Andras. 1 CON. 5 Libertini: Giuito Jstwan puer Gaspar Gergelÿ Giuito Miklos puer Giuito Mihalj puer. Giuito Miklos sellere.. Czizer Miklos sellere. mia Sebestien Mihalj Jczio Gaspar Beojte Marthon fia Peter. No. Agh Leorincz. No. Jnquilini No. 13 (!) Pedites pixidarii: Laczko Agh Leórincz regi Dobos Gergelj regj. 5 Primipili: Czizer Janos Tott Menihartt Peteo Peter Peteó Janos Peteó Balas Peteo Thamas Sebestien Peter elbudosot Zegin. 6 Pedites pixidarii: Porkolab Lenart. No. mia elbudosott. Leorincz Jan. Kakas Albert Kakas Balint Kakas Georgj puer 419 . ANGIALOS Nobiles: Forro Gabor Forro Andras Babos Mihalj Rethý Ferencz. ez eleót louon Zolgalt.

mia Zolga. 16 Jnquilini No. Geore Gergelj. 420 . Bakczj Vitalius Job. No. Chiulak Jan. Jstuan deak Job. Job. Elekes Martonne.. Zabo Balas. 5 (267) Primipili: Keóuer Jstuan Beoÿte Georgÿ Lazlo Thamas. Czizer Andr. Foro (!) Gabor sellere. Hadnagj Janos Job. Job. Bitaj Janos. Chiulak Janos sellere. Job.. Gieóne Thamas. Bakczi Vital. No. Matias Janos. Nagÿ Balas. 12 Jobbagiones: Elekes Mattias. most Vrunk Drab. Teóreók Jstuanne Job. Kakas Janos. Totth Gaspar. Babos Anna Jozagaban lakik. idegen fi. Teoreók Jstuanne Job. Tibrecz Peter Lazlo Pal benna Sebestien Jstuan. Job. Somodj Janos. Zabo Gergelj. idegen fj.. Libertinus: nincz Jobbagiones: Beoÿte Peter. Forro Andr. Geórke Janos. Lasanczi Andrasne Job. 3 Pedites pixidarii: Tott Mihalj regi D. Confisc. Elekes Andr. Teóreók Jstuanne Job.. Keóuer Jstuan sellere Veres Demeter. Job. Olah Radulj hauaseluj fi. Baroti Sandor Job. Zabaczi Thamas. No. Bartos Kata Job.Kakas Marthon Agh Jakab Vas Georgj elbudosot Zegin. Teóreók Jstuanne Job. Beoÿte Balint. adossagert Giuito Miklosnak atta magat. Forro Gabor sellere. Czizer Andr. Olah Farkas. Kakas Jstuan. Beóÿte Georgi sellere. Borbelj Miklos. Forro Gabor Job. Forro Andras Job. utan. Czepleó Thamas. Beoÿte Mihali. Vas Jstuan Zolga Zegin. Olah Pal. Antos Mate Job. Teóreók Jstuanne Job. Zabo Balint. Zekel Andras. Forro Andr. Teóreók Jstuanne Job. Barczaj fi. Keóuer Balas sellere. Teoreók Jstuanne Job. Mihalj Janos. Janko Mihalj Job. Job. Kelemen Peter. Peter Gergelj. eleótt. mia. Sido Bartalis. Kalman Mate. Totth Mihali. Conf. Teóreók Jstwanne Job. Jmreh Lukacz Job. Deak Jstuan. Zabaczi Marton. Jmecz Damokos Job. sellere. Agh Andrasne sellere. Kelemen Georgi. Chiulak Janos Eos Job. Nagÿ Mihalj. Ferencz Mate. Donat Mihalj. Avitici No. mia.. Czerjek Vitaliusne Job. 6 CON. Job. Cziriek Vitaliusne Job. Foro (!) Andras Job. Bakczj Vitalius Job. Forro Andr. Kelemen Balas. Bakczi Vital. Zegin. Dobos Andras. Janko Mihalj Job. Zabo Janos. Hadnagi Janos Job. Elekes Gergelj. BESENIEÕ Nobiles: Babos Janos Babos Andras Baroti Sandor Babos Gabor Forro Thamas Zolga. Teóreók Jstuanne Job. Beoÿte Balas. Boldj Demeter.

Halmadj Georgj idegen.Vas Andras. Sepsi 45 Level. Benkeó Jakab. Olah Jstuan. Theóreók Jstuanne Job. Varga Peter. Jstuanne sellere. Avitici No. Theóreók Jstuanne Peter Jstuan. Job. Dobos Georgi. Theóreók Jstuanne Job. Theóreók Jstuanne Job. Janko Mihalj Job. Beójte Geórgj sellere. Theoreók Jstuanne Job. Beoÿte Demeter. 34 Geóne Mihalj. (269) Kizdÿ KIZDŸ VASARHELŸ Nobilis: Ambrus Gergelÿ Varga Jstuan Zabo Janos Varga Peter Borbelÿ Georgÿ. Benkeó Pal. Mikes Gaborne Job. No. Theóreók Jstuanne Job. Keóuer Jstuan Job. Zabo Janos.10 Basa Jakab. (268) Dobos Janos. Zabo Boldisar. Theóreók Jstuanne Job. Janko Mihalj Job. Jnquilini No. Teóreók Jstuanne Job. Janko Mihalj Job. 5 Vas Mathe. Theóreók Zolga Janos. 1 Totth Gergelÿ Forro Mihalÿ Totth Balint Varga Pal Primipilus: Totth Jstwan Benkeó Boldisar Budaÿ Mihalÿ Benkeó Lazlo budoso nullus Budaÿ Peter Gellerd Andras Budaÿ Geórgÿ Ambrus Peter Pedes pixidarius: (270) Janczio Thamas minor Nagÿ Miklos nincz Janczio Jstwan Benkeó Leórincz Janczio Lazlo Janos Kouacz Libertinus: Kantor Mihalÿ Mihali Kouacz Rofaÿ Janos Lazlo Kouacz nincz Rofaÿ Mihalÿ niomorult Kosa Jstwan Rofaÿ Mihali minor Totth Ferencz kudus Varosi rend: Rofaÿ Peter Kws Antal Janczio Thamas Rofaÿ Andras Kouachÿ Balint Janczio Jakab Benkeó Gergelÿ minor Janos Kouacz Janczio Simon Paldeak Leórincz (271) Anko Jstuan vilagtalan Bolio Georgÿ Janos Kouacz Anko Mihalÿ Bolio Marthon Buza Mihalÿ Andras Kouacz Bolio Jstwan Zabo Andras Zabo Balintne Zabo Janos minor Pap Janos Bene Miklos Zabo Jstuan Theóreók Jstwan Demien Janos Zabo Mihalÿ Molnar Geórgÿ Demien Lazlo Nagÿ Janos Demien Thamas Borbelÿ Geórgÿ Nagÿ Peter Bereczk Jstwan Racz Andras Nagÿ Geórgÿ Bereczk Janos Zabo Andras (!) Janczio Janos Santa Ferencz Moldouaÿ Szanizlo Matko Balas Czigor Mihalÿ Racz Jstwan Zabo Jeremias Varga Janos Borbeli Peter 421 . Czirjek Vitaliusne Job.

Pap Peter. Miklos deak sellere. Karolÿ Georgÿ. louon Zolgalt. No.Bartha Gergelÿ Baka Balas Baka Thamas Zabo Janos (!) Zabo Leórincz Szeócz Balint Szeócz Janos Szeocz Jstuan Pechÿ Balint Pechÿ Marthon Pechÿ Janosne Zebeni Mihalÿ Zeócz Marthonne Zeocz Jstwan (!) Czompo Jakab Czompo Andras Matko Janos Borbelÿ Janos Ambrus Andrasne Relicta Balogh Jstuan Balogh Andras Balogh Marthon Fwleop Balas Jstwan Deak pauper Czompo Balas Czompo Jstwan Marthon Deak Zenti Georgine Bonihaÿ Janosne Relicta (272) Kadar Peterne Totth Mihalÿ Totth Janos Totth Marthon Lakatos Mate Janczio Peter Varga Tott Mihalÿ Kadar Miklosne kudus Varga Janos Szeócz Janos (!) Zeocz Jakab Zeócz Gergelÿ Benkeó Geórgÿ Demeter Peterne Relicta Benkeó Mihaline Benkeó Gergelÿ Janczio Antal Varga Mihalÿ Nÿreó Menihart Nÿreó Janos Fazakas Janos Baka Andrasne Baka Demeterne Mihalÿ Kouachÿ Zigiarto Janos Benkeó Gergelÿ Borbelÿ Gergelÿ Borok Mihalÿ Azalos Jmreh Zabo Geórgÿ Budaÿ Leórincz Kouachÿ Albert Budaÿ Jstuan Borbelj Marthon. Zeócz Martonne sellere. Borzol Benedek11 sellere. 4 Primipili: Maxaÿ Balint Maxaÿ Lazlo Benkeó Balint Benkeó Janos Demeter Mihalÿ 422 Zabo Andras Zabo Janos Zabo Thamas puer Veres Mihali puer Veres Geórgÿ Veres Janos puer Peteó Geórgÿ Veres Albert Schola Mester. Zabo Gabor. Hanko Thamasne sellere. Zabo Janos. Zabo Leorincz sellere. Karolÿ Ambrus. Tanazi olah. Lakatos Kereztes. Borbelj Gergelj sellere. Kouacz Balintne sellere. Jgiarto Jstuan. Borzol Jan. MAXA (273) Jobbagiones: Kotro Thamas. Toriaj Balint regi. Hanko Jstuan. 140 CON. Czigor Mihalj huga sellere. Peczÿ Marthon sellere. . 13 (274) Pedites pixidarii: Fwlpe Gergelÿ regi. Borzol Jstuanne. No. Kouacz sellere. Jan. Veres Janos regi. Olah Mate. No. sellere. 13 Nobiles: Janko Mihalÿ Marthon Jstuan Mate Geórgÿ Mate Thamas. Zaz Peter. Karolÿ Ferenczne. Azalos Jmreh sellere. No. Kouacz Balint sellere.

elbudosott. regi. teotte Confis. Maxaÿ Janos regi. Olah Opra hauaselui fi. Jmecz Jstuan Job.. Janko Kws Mihalÿ. utan. Petkj idejbelj.. volt. Maxai Geórczeón Andras. regj. Janko Job. No. mia elbudosott. Janko Mihali Job. 2 Bitaÿ Balas. Zegin. Zolgalt. Zolgal Bacz Janos. Petkj J. Jobbagiones: Kouachÿ Jakab.. Benkeó Balint sellere. Petki Jan. Jdejbeli. Kis Mihalj. Gruzgda Janos.. regi Barabas Thamas. 16 Confiscalt Job. Molnar Jstwan veres Dr. louon Kws Thamas. mia. Mihalj Job. 6 Dombi Lazlo. Jmecz Jstuan Job. Janko Mihalj Job. Jmecz Jstwan Job. Molnar Jstuan[nal] lakik. Zeocz Gabor Veres D. Bitaÿ Gaspar.. Petki Jdejbelj. Mate Czigan hawaselui fi. Zabo Katho Libertini: sellere. uthan. Veres Jncze. Janko Mihalj Job. Avitici No. Confiscalt Job. 8 Primipili: Peter Thamas Vaska Thamas Pal Thamas Ferencz Farkas Istuan Farkas Janos Zabo Geórgÿ Zabo Ferencz Zabo Gergelÿ Mihali Jstwan 423 . Kws Balas. Janko Mihalj Job. Kws Simon. Petki Jdejbeli Dr.. Janko Mihali sellere. DALNAK Nobiles: Hadnagÿ Balas Bako Jstuan Hadnagi Janos Mihacz Mihalÿ Zekel Lazlo Mate Georgy Maxaj Somodi Thamas Somodi Peter. 15 (275) Hera Benedek.. Benkeó12 Balint Kws Marthon. Hadnagi Janos Job. 4 Nagÿ Jstuan alias Hegedws. regi.Zabo Jstuan.. Bacz Jstuan. Zaz Kereztes Szentagotaj fi. Petki Jdejbeli Dr. volt. heliben Zallott. Zegin. Janko Mihalj Job. Kelemen Pal. regi.. Albert Benedek.. regi. Zegin. teótte Confisc. Zeginsegh mia Zabo Balas. Zabo Janos. regj. Confiscalas utan atta magat.. Bartha Ferencz. No. Petkj Jdejbeli. No. Petki Jdejbelj. Janko Mihali Job. mia Zolga. Fazakas Peter. regi. Eós. regj. Janko Mihali Job. Jmecz Jstuan Zabo Gergelj. Veres Mihali. Gaÿdo Pall. Janko Mihalj Job. Jmecz Jstuan Job. regi. Janko Mihalj Job. Janko Mihalj Job. Janko Mihaljnak Balint sellere. CON. sellere... Demeter Jstuan puer Zaz Mihalÿ idegen fj. Mihalj Job. Janko Mihali sellere. Goczman Jmreh fia Balas. Zegin. Peter Czigan. Jdejbeli. Jnquilini No.. mia Zolga. Confiscati No. Jmecz Jstuan Job. Eose Thamas Nagÿ Balint.

Marton Ferencz Marthon Thamas Georgi Pal Jmreh Lazlo Jmrehnek kis fia vagion Lazlo Georgÿ puer Lazlo Marthon Lazlo Janos fia Gaspar. leania vagion Jozagahoz. No. Lukacz Simon lakik rajta. . Geóreós Antal regi Becz Geórgj regi D. Zabo Janos Dienes Thamas Vaska Janos meg holt. Deseó Benedek helljreól Zolgal Deseó Andras Deseó Georgj puer Veres Balint Demien Peter Miklos Jstuan.. Zegin. Zolga zegin. Peter Geórgi meg holt. Demeter Demeter puer 424 (277) Mate Demeter Miklos Peter Miklos Geórgÿ Medue Jstuan meg holt. leania vagion.Gergelj Ferencz Kouachÿ Pal Zekel Balas Gall Jmreh Ferencz Geórgÿ Ferencz Daniel Ferencz Mihalj Kanta Balas Ferencz Thamas (276) Magas Mihalj Zekel Geórgi Zekel Mihali puer Theleki Thamas Nagÿ Marthon Pal Thamas Leórincz puer Geóreós Janos Leórincz Lazlo puer Geórke Jstwan Lazar Janos Benkeó Boldisar Marton Georgi puer Kouachÿ Janos senex Mihalj Jakab Benkeó Jstwan Bochÿ Pal Kouachÿ Lazlo Georke Pal Zabo Miklos puer Vaska Mate Zabo Gaspar puer Bene Janos puer Bene Ferencz Farkas Andras Leórincz Jstwan Leórincz Benedek Veres Geórgÿ Veres Ferencz Veres Gaspar Marton Antal meg holt. Fogas Jan. mia Zolga Biro Janos. leania vagion Totth Peter puer Andras Geórgÿ Bene Benedek Geórczeón Andras Kenieres Mihalÿ Kenieres Jakab Leórincz Gaspar Leórincz Pal Leórincz Thamas Marthon Thamas fia puer. Sigmond Lazlo regi Geóreós Janos regi Zabo Mihalj regi (278) Salat Jstuan regi D. Zabo Mihalj regi. meg holt. mia. regi D. leania vagion. Zabo Pal Deseó Janos Kouaczÿ Geórgÿ Benkeó Andras Deseó Geórgÿ Deseó Ferencz Deseó Mihalÿ Nagy Jstuan. leania vagion Kws Ferencz meg holt. illeti Jozaga. 87 Pedites pixidarii: Medue Jstuan regi Zabo Jstok puer. maga meg holt.

Lazar Jan. sellere. Hadnagi Janos Eós Job. Ferencz Borbelj. Confisc. Jakab Andras regi D. Confiscalt Job. Bartha Janos Bartha Gaspar Bartha Mihalÿ Peter Peter Fabian Jstuan. Varga Mihalj. most Jmecz Jstuan biria Zaz Kereztes. Fogas Thamas. Olah Dragicz. Fwleóp Mihalne Job.. Abod Jstwan Abod Thamas Abod Jstuan (!) Zegins. Gal Jmreh sellere. most Jmecz Jstuan birja.Jncze Janos. Mezaros Janos. Varga Janosne sellere. Zegen. puer Kouaczÿ Gaspar Zegen. Bagolj Gergelÿ. Job. Hadnagi Balas Eos Job. Hadnagi Mihalne Job. sellere. Fwleóp Mihalne Job. Nagÿ Marthon. Lazar Janos sellere. Antal Thamas. Durko Miklos. Zabo Mate regi Job. 14 Libertini: Kouaczy Gaspar minor. Bartha Janczi. Avitici No. Kenjeres Mihali Job. Confiscalt jobbagj Kamuthi Farkase. louon Zolgalt. Zaz fj. 2 Primipili: Bak Geórgy Bak Andras Bak Peter (280) Damokos Pall Peter Jstwan Barabas Mihalÿ Barabas Demeter Bod Geórgÿ Keóuer Lukacz Bod Balint Barabas Thamas 425 . Peter Thamas sellere. Vida Marthon Santa Thamas Zabo Gellerd fia Jakab. Vardo Mihalj. Szaz fÿ. Fwleóp Mihalne Job. Kam[utie]. louon Zolgalt. No. Somodj Tham. mia Zolga. ALBIS Nobiles: Bod Andras Bakczÿ Boldisar. Czigor Andras. Balas Pap sellere. Confisc. 2 Jnquilini No. Egied Andras. Mihacz Mihalj Job. Gal Jmreh sellere. Nagÿ Andras. Mezaros Andras. Jozagat Retthÿ Jstuan biria. Zentes Demeter. 17 CON. Bartha Thamas. Farkas Jstuan sellere Hegedws Miklos. Hadnagi Balas Job. Angalit Balas. sellere. No. Zalagos. most Jmecz Istuan biria Haidu Mihalne. feje keóteót. Beke Thamas regi D. Zekel Balas sellere. Kenjeres Mihalj sellere. Szekel Balas sellere. Nagi Marthon. Bagoli Jstuan. Job. mia Zolga. Jstuan Varga. Zekel Balasnak Zalagul atta magat Confiscalas uthan. 4 Subiugati No. Balas Pap sellere. Andras Georgj Job. most Jmecz Jstuan biria Egied Marton. Pap Miklos. Lazar Jan. Kam[utie]. Hadnagi Balas Eós Job. Kouacz Georgj sellere. mia el budosot. Kamutie.. Dombi Janos. Hadnagi Balas sellere. Jako Matjas helliben lakik. 12 Confiscati No. Musnai Miklosne. Kws Mihalj. Kenieres Mihali sellere. (279) Bartok Mate. Pap Jstwan. Sandor Lazlo. Hadnagi Balas sellere. No. 13 Jobbagiones: Musnai Janos. Varga Jakab.

No. Jgo Mate Confiscalt Job. leania vagion Molnar Benedek puer Molnar Janos . Bartha Balint Confiscalt Job. Bod Andras sellere. niomorult benna. uolt. 24 Pedites pixidarii: Benkeó Peter regi D. az Commis. ALSO CHŸERNATON Nobiles: Bernald Ferencz Damakos Jstwan Jakocz Jstwan Kouachÿ Miklos fia Jstwan. Olah Sztoÿan hauaselui fi. Abod Marton Confiscalt Job. most zelljel budosik. Kamuthi Farkas Job. sellere. Bod Andras sellere. Zaz Georgÿ Prasmari fj. Bod Andras sellere. Finta Peter. Jakocz Jstuan. Jmrefiteól veótte volt megh. Porkolab Janos Confiscalt Job.Ven Jstwan Bod Miklos Eczken Miklos Pais Jakab Mate Lukacz Chiomos Janos Eczken Andras Geóneós Miklos Kozma Janos Fejer Jstuan puer Barabas Jakab Kouacz Ferencz Mate Jstuan puer. Rusa Geórgi Confiscalt Job. Nagÿ Janos. Keóles Gergelÿ. uolt. Musnai Georgÿ Confiscalt Job. Czeh Miklos (282) Bartalis Jstwan Fejes Jstwan puer Fejes Gergelj meg holt. Bod Andras sellere. (281) Bod Lukacz regi lofeó uolt. Thoriaÿ Mihalj Confiscalt Job. most Bakczy Boldisar Job.. sellere. Az Commissariusok Confiscaltak. uolt. most Bakczÿ Boldisar Job. 4 Primipili: Bene Janos regi Barta Mihali puer Czeh Istwan 426 Jllies Jstwan Deak Mihalÿ Czeh Peter Bartalis Mihaljnak kiczin fia. Bakczÿ Boldisar sellere. Bod Andras sellere. Confiscaltak uolt. s most eó Jobb[agia].. penze utan. most Bod Andras sellere. 10 Jnquilini No. Bod Andras sellere. 9 CON. Confiscati No. Kamuthi Job. Zabo Leorinczne. Olah Peter idegen fj. Porkolab Andras Confiscalt Job. uolt. Bartha Ersebet. most Bod Andr. s most Bakczÿ Boldisar Job. s Kouacz Ferencz Jmrefiteól ueótte megh Bakczi Boldisar. uolt. No. Mihali Jmreh regi Thoriai Antal regi Elekes Lukacz Elekes Miklos Barthos Miklos Pilatos Mate deak Menihart Gaspar Zolga Panczel Jstwan Benkeó Jstwan Peczÿ Janos puer. No. most budosik. 11 Jobbagiones: Barlok Miklos regi lofeo uolt. Bod Andras Job.. most Bakczÿ Boldisar Job.

. leanj vadnak. Bernald Ferencz Job.. No. Bernald Ferencz Job. regj.. regj.Molnar Leórincz Cziki Mihalj Cziki Geórgÿ Beke Balas Beke Leórincz Zabo Janos Vaÿda Jstuan Gaido Jstwan Czeh Jstwan Czeh Janos Czeh Thamas Cziki Miklos Zabo Miklos fia. 427 . regi. puer Czeh Mathe Kelemen Daniel Kelemen Georgÿ Patak Istwan Beke Janos Cziki Benedek Cziki Marthon Cziki Balas Cziki Antal fia. No. 7 Jobbagiones: Gaido Benedek... Konczi Mate. Farkas Georgÿ. Bernald Ferencz Job. Jakocz Ferencz. Gaido Andras.. Bernald Ferencz Job. Balint Marthon Kouaczÿ Jstuan Rakosi Balas puer Gaido Janos Santa Mihalÿ Pap Janos Dulo Janos Porsolo Miklos Dulo Lukacznak kis fia Beke Ferencz Pap Janos Kondracz Thamas Lazlo Balas Kondracz Ferencz Pribek Jstuannenak kis fia. regj. Barta Gergelÿ Ban Geórgÿ Demien Antal Barta Andras Eczken Janos megholt. puer Silester Peter Magiari Ferencz Magiari Peter Leórincz Jstwan Pal Geórgÿ Kenieres Balint Kenieres Pal Czeh Thamas Lazlo Geórgÿ Molnar Benedek Molnar Miklos Magas Janos Magas Geórgÿ Cziki Geórgÿ (!) Cziki Jstuan puer (283) Kondracz Janos. 51 Pedites pixidarii: Rakosi Demeter louon Zolgalt. regi. Tanko Jstuan Eordeógh Peter Fekete Janos Fekete Jstuan Pal Jstwan Ferencz Molnar Balassa Andras Rakosi Mihalÿ Czipeó Peter Beke Janos louon Zolgalt. Bernald Ferencz Job. No.. Bernald Ferencz Job. Kerestelÿ Lukacz. 32 (284) Libertini: Kouacz Janos Lazlo Thamas Porsolo Balint Bartok Andras Zaz Balas Nemes Ferencz Eordeógh Thamas Czionka. regj. Bernald Ferencz Job. Vaÿda Jstwan lovon Zolgalt. Konczi Marthon. regj.

regi. Confiscalt Job. regj. regi.. Kis Balia Balint. Bartalis Gergelj. Damokos Jstuan regi Job. Gaido Thamasne sellere. Jakocz Jstuan sellere. Kesz Janosne. regi... Damokos Jstuan Job. Bernald Ferencz Job. regi. regi. regi. Puzta Miklos. Bernald Ferencz Job. Bartalis Geórgj. Gaido Thamasne sellere.. Bernald Ferencz Job. Bernald Ferencz Job. Barta Andras. Bandj Mihalj. (285) Fazakas Gaspar. regi. 3 Jnquilini No. Chiato Andras.. Damokos Jstuan Job. Jmechÿ Peter. Gaido Thamasne Zalagos sellere. Bernald Ferencz Job. Durko Jstuan. regi. Damokos Jstuan Job. uolt. Demien Mihalj. Gegeó Pal. Kelemen Jmrehne sellere. Puzta Georgi. Farkas Janos. Damokos Jstuan regi Job.. Kelemen Daniel sellere.. Bodoki Thamas. Jakocz Andras. Antal Jstuan. regi.. Nagi Janos. Confiscalt Job. Kouaczÿ Leórincz.. regi Gall Peter. Ban Marthon. Melegh Kacho.. Bernald Ferencz Job. Jakocz Peter. Ban Mate. Damokos Jstuan regi Job. Gal Thamas. Damokos Jstuan Job. Avitici No. Bernald Ferencz Job. regi. Bernald Ferencz Job. Bernald Ferencz Job. Radulj Janos. Bernald Ferencz Job. Olah Jstuan.Jakocz Leórincz. Benedek deak sellere. Fwleóp Andras.. Kelemen Jmrehne sellere.. Bernald Ferencz sellere. Mezej Balas. Maczia Mihaline. Czeh Jstuan sellere. Kesz Peter. Kouacz Jstuan sellere. Damokos Jstuan sellere Ban Janos. Purkereczi Marton. Damokos Jstuan regi Job. Jakocz Jmreh. 38 Confiscalt No. Bernald Ferencz Job. Bernald Ferencz Job. Veres Mihalj. Kanczÿ Janos. Fekete Ferenczne sellere. Beke Balas sellere. regj. Matis Peter. Deak Mihalj Job. Nieseó Ferenczne. Halmagi Lukacz. 20 428 ... Varga Demeterne. Gaido Jstwan. Bernald Ferencz Job.. Fazakas Mihali. Deak Mihalj sellere. regi. Magiari Peter sellere. regi. Puzta Andras. Kouacz Jstuan sellere. regj. idegen fj. Damokos Jstuan regi Job. Deak Mihalj sellere. Vrunke uolt.. Kanczi Balas. Jakocz Jstuan Job.. Santa Andras. Nagi Balia Balint. Damokos Jstuan regj Job. Damokos Jstuan Job. Bernald Ferencz Job. Damokos Jstuan regi Job.. Bartha Andras. Magas Matiasne sellere. Bernald Ferencz Job.. Bernald Ferencz Job. Jako Janos. Damokos Jstuan sellere. regi. Leóke Geórgÿ. Forro Gabor sellere. Bernald Ferencz Job. Damokos Jstuan regi Job. Bone Gaspar. Confiscalt Job.. Damokos Jstuan Job. regi. Mezej Balint. Tott Mihalj.

puer Maczia Benedek puer Kuztos Leórincz Balas Mathe Molnar Marton Gaspar Mihalÿ Lukacz Peter Keóleónte Gergelÿ Keóleónte Simon Maczia Leórincz Maczia Janos. 16 Libertini: Rakosi Jstuan Maczia Jstuan fia Marton. Rakosi Mihalj puer Egied Mihalj. 20 (287) Pedites Thamas Ferencz Mihalj Kouaczne fia. Job. Balint Gergelj. leania vagion.. Eós. Molnar Jakabne. puer Gaspar Gergelÿ Beóleóni Mihali benna Rakosi Thamas Rakosi Jmreh Keóleónte Georgj puer . puer Toriai Peter puer Gaspar Geórgi meg holt. Damokos Jstuan Job. de leuelek ninczen. 429 pixidarii: Kuztos Jstuan. FELSÕ CHŸERNATON Nobiles: Rakosi Leórincz Rakosi Andras Vegh Ferencz Vegh Andras Vegh Marthon Kouaczÿ Geórgÿ Vegh Jstwan Rakosi Miklos puer. lofeó. Gall Gergelj puer Gall Jakab Gall Benedek Maczia Andras louon Zolgalt. No. No. Keóbek Gergelj meg holt. (288) Forika Ferencz Forika Peter. Beke Peter. louon Zolgalt. Demien Janos. Marton deak Job.(286) CON. Zanizlo Miklos. louon Zolgalt. fia vagion.. Zanizlo Miklos Job. No. Maczia Mihalj puer. louon Zolgalt. Petkj Jdejbelj. Ezek drabantok keozt Zolgaltak. Zolga Zegenseg mia. 26 Jobbagiones: Egied Miklos. No. 8 Primipili: Beóleóni Gergelj Bartha Miklos Zekel Jstuan puer Rakosi Benedek Matias Miklos benna Matias Jstwan Fwleóp Peter Pal Thamas Demjen Zaz Jstwan Zaz Mattias Zaz Pall Rakosi Peter puer Beke Jstwan Kuztos Janos Kuztos Miklos Zanizlo Lukacz Zanizlo Miklos Bod Pal Rakosi Miklos Bartalis Miklos. Jozaga Zalagban vagion. Confiscalt Job. Tompa Gergelÿ Balika Janos Vegh Jstwan Kouacz Mihalj Endes Gergely Leórincz Peter fia. Confiscalas uthan. Confiscalas uthan. Vegh Marton puer. Mihacz Mihali..

Zaz Andrasne. Zanizlo Miklos Job. 10 Pedes pixidarius: nincz Libertini: Vizi Peter Kos Peter Kos Mihalj Lazlo Geórgj (290) Leua Lazlo Leua Gergelÿ Leua Janos Taracz Janos Zolga Taracz Andras Marton Thamas Marton Peter Ziladi Andras Finta Jstwan Nagÿ Jstwan Nagÿ Balint Leóke Janos Lukacz Balas Lukacz Demeter Gall Geórgÿ . sellere. Demien Job. Confiscalt. Confiscalt.. Giulaÿ Janos. Zanizlo Miklos sellere.. Kadar Geórgÿ.. Zindi Janos. regi. Bardocz Jan. Balogh Janos. Rakosi Miklosne Fwleóp Jstwanne. Zanizlo Miklos Job. Keóncze Gergelÿ Hatalmas Jstuan Denes Janos meg holt. Avitici No. Marton deak Job. regi. 12 Pais Jmreh. szaz fÿ. Bakoniaÿ Marthon. Czeh Janosne Job. Rakosi Leorinczek sellere. Sebestien Mihalj. Keóbek Lenart. 430 Biro Peter Mike Mihalj Pakocz Mattjas Bodo Peter Jstok Janos.... Vegh Andrasne. obrassaj fý. Fwleóp Mihaline Lenart Jstuan. Marton deak Job. regi. Fwleóp Mihalne (289) Magiari Peter. Maczia Jstuan. Rakosi Andras sellere. Szikra Peter. Eós Job. Marthon deak Job. Confiscalas uthan. puer... Confiscaltt.. 2 Confiscalt. Eós. sellere. 1 CON. Szaz Marthon. Rakosi Leórincz sellere Ban Janos.. Marton deak Job. Bardocz Janos Job. Confiscati No. Pal Thamas sellere. Pais Balint. Confiscalt. Janos Varga. Demien Andras. Varga Gergelj. Marton deak Job. 11 Subiugatus No. Vegh Ferencz. cziak. Job. Rakosi Leórincz zalagos sellere. Kis Varga Benedek. Szaz Mihalj. Fwleóp Mihaline Job. Post Confiscationem No. Vargiasi Peter. ALSO THORIA Nobiles: Apor Lazar Jstuan Deak Apor Sandor Nemes Mihalj puer Keówer Jstwan... Rakosi Leórincz sellere. No. Rakosi Andras Job. Fwleóp Mihaline Eós Job. Marton deak Job. Czipeó Sofia. Pal Thamas Demien Jstuan Geórgi. Balint Andras. No. Jnquilini No. Marton deak Job. Damokos Jstuan Job. Confiscalt. Job. Damokos Jstuan Confiscaltt..Balint Lukacz. 10 Kouacz Mihalj. Fwleop Mihaljne sellere. Marton deak Job. Fwleóp Mihaline Job. Gergelÿ Mester. Zanizlo Miklos sellere. Confiscalt. Confiscalt. 5 Primipili: Jmreh Peter Leórincz Jstuannenak fia. Kadar Pal.

Mike Ferencz Lazlo Andras. Theóreók Tofalj Daniel Jstuanne Job. leuen. Ezek Mike Demeter mind az kenkeó Vizi Peter baniaban miuelnek. Bernald Balas Kamuti Far. Bernald Gabor puer Confiscalt. Barta Balas beres Zolga Confiscalt. Veres Geórgÿ Pakocz Leórincz. Keóuer Georgi Lazlo Mihalj Jstuan Job. Lazlo Ferencz Varga Janos 431 . Tofali Leórincz leania vagion. Miko hatta. Gergelj Jstuan Kadar Jstuan. Demeter Mihalÿ Theóreók Jstuanne Lazlo Jmreh Job. Nagi Georgi Jstuan. Botos Balas Eniedi Miklos. Confiscalt. Antal Janos No. Theóreók Jstuanne Damokos Peter Job. el Peteo Andras Conf. Marthon Jstwan Szaz Janos. Leua Kos Lazlo Janos sellere. Miko Barta Simon Georgi Job. 129 Vizi Miklos Lazar Janos Jobbagiones: Lazar Mihalj Lazar Andras benna Kos Gergelj. Lazar Jstwan Gal Lazlo.. hogi az urat el Kosa Balas.Gall Miklos benna Gall Andras puer Kosa Janos Haido Barrabas Lazlo Janos Vizi Andras Kos Jstwan Nagi Peter Nagÿ Mihalj Nagÿ Jstuan Birtalan Thamas Balogh Benedek Nagÿ Balas Birtalan Lazlo Birtalan Geórgj Jstok Peter Zigiarto Jstwan Marton Mihalj Marton Mihalj alter Baricz Mihalj Baricz Jstwan Zabo Janos puer (291) Gombos Andras fia puer Zep Gergelÿ Vastag Balas Vizi Mathe Bartha Peter kaskeóteõ Tatrangi Jstuan Danka Miklos Antal Peter Vizi Mathe Vizi Jstwan Kos Janos Zabo Andras Varga Janos Zabo Ferencz Zaz Geórgÿ Zaz Mathe Jmreh Janos Jmreh Jstuan Jmreh Mihalj Demien Andras Demien Jstwan Chiupor Pal Chiupor Geórgÿ Sandor Geórgÿ Kws Geórgÿ Kws Peter (293) Lazlo Jmreh minor Kws Gergelj Vizi Albert Kws Jstwan Panczel Andras Zeles Geórgj Benkeó Leórincz Zeles Lazlo kaskeóteõ Mike Lazlo13 Benkeó Barabas Mike Mathe kaskeóteõ Mike Mihalj minor Benkeó Pal Mike Jstwan Cziupor Janos Mike Thamas Cziupor Mihaly Mike Jstwan (!) Bernald Miklos (292) Mike Geórgj Nagi Mihalj Peter Incze Matias meg holt. Simon Jstwan Marton Jstuan. Keóuer Kouachj Peter Jstuan Job. uthan. Tofali Andras Leórincz Marthon Benkeó Mathe Zabo Mate Benkeó Jakab kudus Barta Mihalÿ Benkeó Jstuan puer Beder Miklos Jncze Peter niomorult Mike Thamas (!) ember. ebben foglalta Georgj.

Bodo Kouacz Balas. Olah Mania.. Marton hazaban Kardos Gergelÿ. 21 sellere. Cziki Janos. sellere. Bod Thamasne Job. Leórincz Jstok Marthon. Confiscalt. 11 Szaz Gaspar. Cziobott Jstuan. Miko Georgi Job. Kamuthie. Apor Sandor sellere. Kamuthi Job. Mike Janosne sellere.. Jan. 2 Pedes pixidarius: nincz Libertini: Chiorba Geórgi Chiorba Miklos Lengiel Janos Simon Gergelj 432 . Fekete Balint. Bod Thamasne Job. Confiscalt. Apor Sandor Job. deak Job. Jstuan Sandor Job. Mike Keóncze Ferencz Job. Zaz Miklos. Bod Thamasne Job. Miko Marton hazaban Georgj J. Confiscalt. Kis Geórgi sellere.. Pakocz Pal. Mate sellere. Jstok Janos Demeter Janos. Jncze Janos. No. Sandor Tatrangi Peter. Mihali sellere. Confiscalt. Apor Sandor sellere. Biro Olah Jstuan.Kadar Mihali.. Vizi Demeter. Zaz Jstuan. Leórincz Peter sellere. CON. Confiscalt. Kamuti Job.. Confiscalt. Denes Mark Janos. Kati Jstuan. Nagÿ Janos. Janos Job. Demeter Jstuan. Zaz Andras. deak Job. Apor Sandor Job. Feluinczy fÿ. Confiscati No. Jstuan biria. Finta Georgi. (294) Mihaljko Mihalj. Jmrefi Peter sellere. Jnquilini No. Olczi Gergelÿ. Confiscalt. Peteó Jstuanne Job. Olah Janos. Jstuan deak Jobbagia. Theóreók Draga Lazar. Jncze Peter sellere. Mike Mate Avitici No. hauaselui fj. Miko Georgj Job. No. Beder Geórgi. Gira Georgine. Jstok Marton sellere. Confiscalt. Olah Andras. Denes Andras Varga. Zallastarto seller. 3 Primipili: Bartos Jstuan Kouacz Mihalÿ. Andrasne Job. Baratulj Balint. Zabo Janos. Jncze Antalne sellere. Apor Veres Janos. Keóncze Ferencz Job. Miko Georgi Job. Zallastarto seller. Miko Georgi Veres Mihali. 19 Pap Jstuan. olah. Boczkor Andras sellere. (295) Olah Peter. Leórincz Kouachÿ Mihalÿ. Jstuan Peter Job. Mike Janosne sellere. Varga Mihalj. Birtalan Peter. Jstok Georgÿ. Mihali sellere. Keózegi Marthon. FELSEO THORIA Nobiles: Peteó Andras Janos Deak Eórdeógh Mihalj. deak Job.

Kiczid Janos Olah Janos. Serteõ Georgine. Peteó Andras Job. Kouacz Geórgÿ Biro Benedek. Janos deak Job. No. Peteó Andras Job. No.Dienes Katho. Alda Jstuan lakossa. Dienes Thamas Vegh Ferencz puer. Mathe Geórgÿ Chiorba Balas. kis fia Peter. Bibarczi Peter Maroczi Mihalj. 2 Primipili: Farkas Jstwan Bak Jstwan Bak Jmreh Zabo Lazlo Nagÿ Andras Mate Miklos Bartos Andras Elek Peter lofeo heliben Zallott. Andras Kouacz Gergelj Andras Deak lakossa. 41 Peteó Geórgÿ Leórincz Jmreh meg holt. Gergelj Janos Sera Andras. Kiczid Miklosne lakossa. Ferencz Geórgj Kereztes Simon. Eordeógh Mihalj Job. Ezek mind az kenkeó uthan Peteó Andrasnak atta Jozagat. Szekel Peterne Job. Peteo Andras Job. Cziongradi Ferencz Kadar Jakab. Kiczid Peter puer Avitici No. Ambarus Janos Tokos Jstuan. No. Soliom Jstuan Czeczelie Georgÿ. Donat Georgi Job. 15 Simon Jstuan senex Jnquilini No. Lazlo Janosnenak is leania vagion. Jobbagiones: Kouaczÿ Janos Tott Jakab. Janos deak Job. Soliom Kelemen puer Geöre Simon. baniában laknak. leania vagion. Kaza Thamas Dauid Janos. regi Dienes Balas Dr. Ferencz Georgj Jan. Bartok Ferencz sellere. JKAFALWA Nobiles: Lazlo Andras Beczeó Miklos. Jlljes Balas (297) Jstok Janos. Dienes Jstuan. Eordeógh Mihalj Job. Kouacz Mihalj lofeó heliben Zallott. Eordeógh Mihalj Job. Voloncz Georgj Kis Peteó Georgi. Peteó Andrasne Job. 11 Pedites pixidarii: Balogh Peter puer. Soliom Jstuan (!) Faggias Pal. Serteó Georgine Kouacz Ferencz sellere. Confiscalas Serane Eózuegj. Alda Jstuan Kochis Geórgj. Peteó Andrasne Job. (296) Kouacz Jstuan Gergelj Thamas. Soliom Janos Szeocz Gabor. Molnar Andras Olah Miklos. Bartok Jmreh sellere. Soliom Pal Jstok Andras. Kaza Jstwan Marko Balasne. 7 Bartok Mihalÿ Bartok Jmreh CON. Kws Peter Dombj Mihalj kudus Siket Ferencz libertinus. Peteó Andras Job. Gaspar Balas sellere. Eórdeogh Mihali Job. 433 . Peter Andras Job. leania marat.

bant heljben Zallott. Balogh Lukacz. Farkas Balogh Miklos Jstuan zolgaia Geóneós Georgi puer. Nagÿ Leorincz idegen fi. Rakosi Leor. Lazlo Andrase. 14 Avitici No. 1 fejekeóteott Job. Olah Miklos hauaselui fi. 4 Eós Job. Geóneós Leórincz. No. sellere. (299) Komrat Mihalj. Komrat Antal meg holt. No. 3 Racz Geórgÿ. Jncze Janos. Dienes Marthon louon Zolgalt. Farkas Mattias louon Zolgalt. Kamuthi Far. Jnquilini No. 4 Gal Mihalj. Lazlo Andras Jstuan Geórgj Jstuan fejekeóteótte.. Damokos Jstuan Eós Job. louon Zolgalt. Rakosi Leorincznek keótte magatt Confiscalas uthan.. leania vagion. Damokos Jstuan Eós Job. kas Mattjas Zolgaia. Rakosi Leórincz sellere. Rakosi Leorincz sellere. Zolgal. Confiscalas uthan. Ezeknek mind leuelek vagion. mia. Racz Lukacz Subiugatus item No. most Lazlo Farkas Miklos louon Zolgalt. 5 Confiscati No. Balogh Ambrus niomorult. Beczeo Leorincz louon Zolgalt. Confiscalas uthan. Puzta Jstuan. Bak Thamas. most FarBaricz Andras puer. Zegins. Farkas Jstuan minor. Damokos Jstuan Eós Job. 14 Hera Simon. Fwleóp Mihaline Job.Geóneós Andras Dombi Janos Totth Miklos Leórincz Jstwan (298) Pal Mihalÿ Balogh Benedek Gall Miklos Balogh Mihalj Fetes Janos Markos Jstok puer Elek Balas. 5 434 Primipili: Lazlo Mihalj Romanj Jstuan Medues Janos Hodor Thamas Hodor Mate . Miko Georgi Job. Dombi Georgi. Fetes Mihali. Andrasnak Zolgal. SZENTLELEK Nobiles: Matius Janos maior Szekel Boldisar puer Matius Thamas Kis Matius Janos Matius Jstwan. Veres DraFarkas Peter louon Zolgalt. No. Confiscalt. Rakosi Leorincz Libertini: sellere. Job. Fetes Jstuan. penzen veótte. Nagÿ Miklos idegen fi. Totth Ferencz Koncz Janos Komaromi fÿ. Kochis Ferencz. Dombi Balas Balogh Gergelj Zolgaia. Confiscalt Job. 2 Jobbagiones: Post Confiscationem Demeter Kouacz. Damokos Jstuan Subiugati sunt No. CON. latorsagaert. Servi extranei No. Dombi Balas Olah Jstuan.

Petki Jdejbelj. Kÿs Mattias. rabsagbol ualo Matius Janosnak Zalagon atta zabadittasert Matius Janosnak magat. Luka Janos puer. Pap Ferencz[nel] lakik most. Dombi Simonnak is leuele vagion. most Matius Janosnak Kereseó Mihali puer. Zalagon Matis (!) Thamasnak atta magat Confiscalas uthan. Medues Marton fia Mattjas. Confiscalas utan 3 forintert. Kozma Jstuan. Zolgal Jozagarol. Jano Mihali. mia Varga Mate. Matis Jstuan. leania vagion. Petki Jdejbelj. Jako Balas Dr.Hodor Janos Voloncz Lazlo Voloncz Jstuan Voloncz Mate Barthos Pal Kosa Benedek Hodor Jstuan puer Kotro Leorincz Orbaÿ Miklos Bartok Boldisar. helireól. Varga Jstuan. Ferencz Gergelÿ Orbaÿ Janos. Confiscalas uthan. Daruas Thamas. Bak Peter puer. Job. Petki Jdejbelj. (301) Voloncz Georgi minor. Marthon Andras regi. Petki Jdejbelj. most Matis (!) Jan. Roman Jstwan senex valde. Petki Jdejbelj. Zabo Mihalj. de maga Peteó Andrast Zolgalja. Petki Jdejbelj. maior biria. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Balogh Mihali. No. 43 Hegies Mate. 19 Agoston Geórgi D.. levele Kús Kouacz Pal. uthan 3 for[int]ert. Petki Jdejbelj. No. Kotro Jmreh Hodor Georgÿ. latorsagokert keöttek Kosa Peter. Most sponte Nagi Matius Janost zolgallja a Dr. Petki Jdejbelj. (300) Orbaÿ Miklos Voloncz Jstuan senex Voloncz Georgi minor Geórgÿ Mihalj lofeó heliben zallott. Zalagon atta magat Confiscalas Zeóld Andras Drab. Kozma Balas meg holt. Leorincz Peter Balas Jakab. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Elekes Gergelÿ es latorsagert keóte Horuath Balas puer. velek. Voloncz Lazlo. most Kis Matius Janos sellere. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. magokat Matis Janosnak. Jano Janos Dr.. Petki Jdejbelj. most Zegin.. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbeljeknek mind vagion leBartok Thamas senex. vagion. Petki Jdejbelj. Konabe Janos Roman Mihalÿ. Kouacz Miklos. Ezeknek az Zolga.. magat Matis Janosnak Confiscalas Matius Lukacz. Petki Jdejbelj. Kosa Lazlo. regi lo[feó]. Gall Miklos D. de Libertini: Confiscalas uthan Matis (!) Janosnak Deak Janos louon Zolgalt atta magat. Zegins. leuele vagion. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. lopasert. uthan. Pedites pixidarii: Kereztes Andras. Confiscalas uthan.. Fabian Jstwan. 435 . Petki Jdejbelj. Voloncz Balint D. Dr. Kús Kozma Mihalj. mia Zolga. Kouacz Balas puer. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Voloncz Gergelÿ. Chiwdeór Peter. Petki Jdejbelj. Bereczk Jakab. Petki Jdejbelj. zalogon [atta] magat. de cziak mostan Borcza Geórgi D. Petki Jdejbelj.

Roman Georgi puer. regi. Dombi Janos. Confiscalas uthan. Agoston Benedek Dauid Jakab. Matius Janosnak keótte mondgia hozza. Job. Zegin. Jano Peter senex Kouacz Mihali sponte Zolgallia Matius Elek Miklos pauper Janost. Janost. Matis (!) Thamas Job. Fazakas Geórgÿ sponte Zolgallia Kouacz Mihali sponte Zolgallia Matius Matius Janost. (!) Zabo Marthon Orban Benedek Kws Mihalÿ Jako Mate Zegin. mia Zolga. Thamast Zolgallia. mia Zolga. 4 Kouacz Thamas puer Confiscalas uthan. Bereczk Peter latorsagaert keótte Czintalan Miklos magat Matis Janosnak Confiscalas Czintalan Mate uthan. sponte Zolgallia. Demeter Thamas Chiuz Oremus Orban Jstuan. Matis Jan. Bak Benedek. Matis Janos Job. Confiscalas uthan. 68 Matius Andras Orbaÿ Mihali Zegin. kissebbhez tartia magat. Mezaros Janos. Matius Janosnak Jncze Jstwan Zalagon atta magat pro fl. Horuath Gergelÿ sponte Matis Janost Marti Balint Zolgallia. benna. Simon Ferencz sponte Matius Confiscalas uthan. Zekel Peterhez tartotta Borczia Jstuan magat. Balogh Janos Pados Mihalj. Job. vagion. mia Zolga. Ferencz Miklos Jako Thamas Roman Balas Jako Andras Roman Bartalis meg holt. Roman Geórgÿ Tarcza Janos sponte Zolgallia Matius Kouachÿ Pal Janost. Matius Geórgi sponte Matius Jobbagiones: Janoshoz. Matis Thamas Job. Pap Andras Simon Peter puer 436 . mia Zolga. Jmecz Georgÿ Leórincz Janos latorsagaert keótte Konabe Thamas senex magat Zekel Boldisarnak Bolta Peter fia. Gan Andras Kosa Simon senex valde. tart. Agoston Peter. Gall Marton puer. Varga Janos. Zegin. magat pro fl. mia Zolga. Zolga.Barta Georgÿ sponte Zolgallia Matius Demeter Leórincz Janost. Gall Balas. Elek Mattias senex Kania Janos niaualias ember. Kis Matius Janost Confiscalas eleótt. Confiscalas uthan. 3. mia Confiscalas uthan. Zegin. minort. Confiscalas uthan. most Matis (!) Janos keozet Voloncz Jllies. leania Mezaros Jstuan. Matis Thamas Job. Agoston Mihalj. Job.. puer. No. Matis Jan. (302) Bartos Miklos sponte Matius Janost Jako Marton sponte Zekelj Peterhez Zolgallia. Matis (!) Thamasnak ZalaMedues Janos. Matis (!) Jan. gon atta magat. Bartok Ferencz. Zegin. (303) Zabo Janos senex. Elek Mihalÿ Varga Janos Roman Leórincz.

. Lengiel Lukaczne Varmegiehez valo Matis Janose. 437 . Marti Georgj Varmegiehez valo Job. Zikzaj Georgie. Varmegiehez valo. Varmegiehez valo Job. 3 Koncz Andras Varmegiehez valo Job. leania vagion... Job. Koncz Balint Varmegiehez ualo Job. FUTASFALWA Nobilis: nullus Primipili: Balas Jstuan Lazlo Geórgÿ Jllies Jstuan Lazlo Peter Lukacz Balas Geórgi Janos Jstuan budosik Georgi Janos Thamas Jakab Jmreh Theóreók Miklos Theóreók Thamas Theóreók Peter Pal Thamas Jstwan Pal Thamas Janos puer Bardocz Pal Zegin. mia Zolga Jlljes Janos puer.. Matis Janose.. Miklos Janos Varmegiehez valo.. Marthon Leórincz Varmegiehez valo Kelemen Mihalje. Kelemen Mihalje. Thamas Andras Varmegiehez valo Avitici No. Matis Janos sellere.Tataÿ Balas.. Bartalis Balint Varmegiehez ualo.. Matis Janose. rabsagbelj zabadittasert.. KeleGan Janos.. Lengiel Mate Varmegiehez valo Job. Bartok Gergelj Varmegiehez valo Eos Miko Georgie. Ante Confiscationem No.. Georgie15.. Nemes Jan. Miko Georgie. Subiugatus No. Gergelÿ Jstuan Varmegiehez ualo. Job. Bonis Mihali Thamas Mihaline Varmegiehez valo sellere. valo. Bak Mihalj. Matis Janose.. Chioma Georgi Job... Matis Janose. Matis Janose. Agoston Georgÿ. Pakocz Peterne Varmegiehez valo. Miko Barra Mihalj Varmegiehez valo Job. Job. Matis Janose. Varmegiehez ualo Job. Miko Georgie. Post Confiscationem No. Job. CON. Bartalis Pal Varmegiehez ualo. 1 Fabian Thamas Varmegiehez valo Jnquilini No. Marti Demeter Varmegiehez ualo Matis Janose... Kaczio Janosneje. Zegin. Job. Zikzaj Geórgie. Kerepeczÿ Leorincz Varmegiehez Marti Leórincz Varmegiehez valo Job. Theóreók Mihalj Varmegiehez ualo. 1 Zikzaj Geórgie.. Bartok Jstuan Varmegiehez valo Eos (304) Szabo Gergelj14.. Matis Janose. 30 Job. Nemes Janose. Matis Janose. Roman Bartalisne sellere. Farkas Janos Molduaj fj. Job. Matis Janose. Gan Marthon Varmegiehez valo Job. Bardocz Janos Georgi Jakab Jstwan Falka Peter (305) Balint Thamas Pal Janos puer Pal Janos meg holt. Eos Job. 3 Job. Jffiu Jstuan Varmegiehez valo Job.. Matis Janose. mia Zolga. Marti Thamas Varmegiehez valo Job. men Mihalje. Zikzaj Geórgie. Miklos Andras. Matis Janose.

Zeõcz Marthon. 10 Jobbagiones: Beke Albert. Damokos Jstuan Job. Bardocz Janos Job. Vargiasi Miklos.. Dulo Janos. 6. 5 Primipili: Jllies Jstuan 438 Geórbiro Andras Marthon Lukacz Faggias Jstwan Giarfas Jakab Kazoni Gaspar el budosot Zegin. Jakab Georgine. Kws Geórgi Miklos.. Zabo Peter Geórgi. Bardocz Janos sellere. Confiscalt. mia Bodor Balas puer. Balint Thamas sellere. masut lakik Georbiro Mate meg holt. Lukacz Balas sellere. Bardocz Janos sellere. Jakab Jstuan Job. Damokos Jstuan Job. Zaz Geórgj. alias Kws Georgj Jstuan. Jmrefie uoltt. Damokos Jstuan. (306) Molnar Thamas. No. Damokos Jstuan Job. Ficzor Miklos hauaselui fi. Confiscalt. 34 Pedites pixidarii: Mako Mihali. Damokos Jstuan Job. Confiscalt.Hamar Lazlo Hamar Andras Hamar Gergelÿ Hamar Jstwan Hamar Ferencz Marthon Janos Marton Thamas Lukacz Thamas Sandi Janos Hamar Jmreh Hamar Jstuan minor Hamar Bartalis puer Kouacz Andras. (!) Jstuan Mihalj. Sandj Janos Zalagossa. Theóreók Thamas sellere. Sandi Geórgÿ Ambarus Gergelÿ Siko Benedek Siko Janos benna Gaido Janos kuldus. No. Kalara Pal. Damokos Jstuan Job. Sandj Janos sellere. Damokos Jstuan Job.. Szep Jstuan hauaselui fi. No. Rakosi Gaspar.. Miko Georgj Job.. 2 Libertini: Deak Peter Vargiasi Peter Gaido Andras Gaido Thamas Gaido Jstuan. Mako Lukacz. Avitici No. Lazlo Andras sellere. mostan Vrunk Drab. Jlljes Jstuan zalagossa. Kalara Georgi. Molnar Jakab. Petki Jdejbelj Vargiasi Andras. Jlljes Jstuan Job. Bardocz Pal sellere. Lukacz Balas sellere. 6. Beke Mihalj. feit valtotta lopasert pro fl. Petki Jdejbelj. Becz Peter. Chiato Janos olah fi. Damokos Jstuan Job. Totth Mihalÿ. Ambarus Thamas. tottfÿ. Jakab Thamas. 9 Confiscati No. Barlok Andras. LEZFFALWA Nobiles: Giarffas Jstwan Bedeóhazi Miklos Bodor Peter puer Marthon Andras Bodor Janos Zolgal. Jakab Jstuan. Nagi Pal aruaja Job. 2 CON. No. leanj vadnak (307) Balogh Miklos puer . Hamar Andras sellere. Bardocz Janos sellere. 11 Subiugati No. 3 Jnquilini No. Jlljes Jstuan Job. pro fl. pinzen ueótt.

Zegin. Deak Peterne. Giarfas Janos Kazoni Janos Sipos Georgj Kereztes Ferencz Kereztes Marthon Zabo Jakab benna Varhegi Janos Sipos Simon Sipos Agoston Zolga Sipos Marton fia. mia Zolga Geórbiro Janos Georbiro Lukacz Gele Andras. Molnar Georgi alter zalagos.. Bodor Peter Job. 6 Farkas Janos Kanio Marthon Chakan Thamas Farkas Peter puer Farkas Balas puer Bodor Benedek Drab.. Czegze Mathe. Zegin. Bodor Peter Job. Zegin. Eos Job. mia Zolga Bitaÿ Miklos puer. mia Zolga Chiakan Thamas Also Gele Jstuan Kanio Gergelj puer Kanio Jstuan puer Gele Mattias Mihali Jstuan also Bodor Lazlo Theóreók Miklos Kanio Antal Kanio Janos Mihali Jstuan felseõ Georbiro Daniel puer Georbiro Leórincz pauper Georbiro Benedek. Zegin. Sipos Simone. Giarfas Miklos.. 13 Libertini: Faggias Pal el budosott. mia Zolga Cherez Balint. Bodor Peter Jobbagia.. Giarfas Jstuan sellere. Zegin. Eós. mia elbudosot.. Faggias Balas puer. Zegin. Confiscalas eleõtt. Kanio Antal sellere. Eós16. Bodor Peter sellere. mia budosik Theóreók Jan. No. Zegin. 47 Pedites pixidarii: Kazoni Jakab Kereztes Miklos puer Kereztes Jmreh Drabant Jstuan. 439 . leani marat No. Kereztes Jlljes elbudosott. Chiakan Miklos el budosot. Jlljes Jstuane. mia Zolga. Zegin. Zegin. Zolga Balas Deak Schola Mester Mihali Jakab meg holt. Hadi Janos. Jozagaban Zallott Kereztes Jstuan puer Farkas Georgi meg holt. Varhegi Leórincz Varhegi Mihalÿ Chiakan Jstuan Kanio Andras puer. Czegze Pal. Eós. Czegze Jstuanne. Bodor Peter Job. Zegin. molnar. Radulÿ Janos. Zegin. Bodor Peter Job. mia elbudosott. Thamas Deak Schola mester. Eós.Geórbiro Balint. Bodor Peter Job. Lengiel Simon idegen.. Bodor Peter Job. Anda Geórgý. mia. Chiakan Marthon Eos Job. leania vagion No. leania vagion. mia elbudosott (308) Varhegi Gergelj regi D. Lengiel fÿ.. 14 Jobbagiones: Chiakan Janos. Zegen. Chiakan Marthon puer. Chiakan Balint meg holt. mia. masut lakik. mia budosik. Eós. mia. puer Bitaÿ Gaspar Bitaÿ Mihalj puer Bodor Marton senex Cherez Jmreh. Faggias Janos el budosot. Giarfas Jstuane. Czegze Lazlo.. Czegze Miklos. rabsagbol ualo zabadittasert Kanio Antalnak Zalagul atta magat pro fl. Molnar Georgi. Zegin. Kanio Jstuan molnar.

. most Marton Andras sellere. Petki Jdejbelj. Pal Georgÿ. Kozak Mate. Confiscalas uthan. No. Fejes Mihali. . Petki Jdejbelj. Pal Jstwan. uthan. Chionka Gergelÿ. Regen tartomanÿ fÿ. Farkas Balint. 9.. Racz Janos jdegen fÿ. Marton Andras sellere. 9 Jmpignorati No. Confis.(309) Bartalis Jakab. uthan. Biro Jstwan. Pados Miklos. Kam. Bodor Peter Job. Giarfas Jstuan Zalagossa. Molnar Antalne. Kamuti Far. pro fl. levelek vagion zazasul No. Sipos Simone. Petki Jdejbelj. Job.. Zabo Balas. Petki Jdejbelj. Kanio Antal zalagossa. 440 Mate Mattias. 6. Marton Andr. Beóleoni Gergelÿ. Hegedws Mihok. 22 Libertini: Varonczia Miklos louon Zolgal. Giarfas Jstuan sellere. Bencze Miklos. Gall Jstwan. Simon Janos louon Zolgal. POLŸAN Nobiles: Veres Peter Zonda Jstwan Mihalý Janos Kun Balint Kun Peter. Zolga. idegen. 3 CON. Borozdolo Lukacz regi D. mostan Kanio Antalnal vagion. Simon Mathe louon Zolgal. 6 (310) Pedites pixidarii: Czetneki Peter Drabant Jozagon lakik. Petki Jdejbelj. Hathazi Pal. Petki Jdejbelj. Futasfaluan. de maga Libertinus. Petki Jdejbelj. sellere. No. Kouacz Janos regi. pro fl. Petki Jdejbelj. Boldisar Mate louon Zolgal. More Marthon. Job. Racz fÿ. Zekeres Jstuan fia Andras regi. Petki Idejbelj. Chiakan Mihalÿ. Bodor Jan. Job. Zanto Peter. Rauaz Jstuan regi Drab. Sido Janos. Nagi Jstuannak atta magat. Bartos Geórgÿ. Kozma Peter. 1 Jnquilini No. Kopacz Ferencz Colosi fÿ. 31 fl. Confiscalas eleótt. Zanto Gergelÿ. Confiscalt.. Zalagos Matis (!) Janosnak Confiscalas uthan. Confis. Zegin. Chiutak Miklos. Petki Jdejbelj. Geórbiro Lukacz Zalagos Job.. 5 Primipili: Tuson Kereztes Tuson Lukacz Tuson Andras Benedek Miklos Sideki Peter Solÿomi Pal. Matius (!) Janosnak atta magat. mia Zolga. 2 Servi extranei No. Borbelÿ Marton. 9 Item. Pal Imreh. Petki Jdejbelj. 5 Confiscati No. Far. Petki Jdejbelj. Ezeknek mind Drab. Marton Andras sellere. most masut Zolga. puer. Beóleóni Janos regi. most Vrunk Drab. Nagi Jstuannak atta magat Confiscalas utan. mostan Kanio Antal Zolgaia. Haÿdu Jstwan. Pochio Albert louon Zolgal. Gabriel Janos. Avitici No. Marton Andras sellere.. Gele Mattias szalagos Job. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Confiscalt. louon Zolgalt. Kanio Mihalj.

Confiscalas uthan. Mihacz Pal Job. 1 Czine Mihalj.. regi. Varga Balas Molduaÿ fj. Souan Thamas. Zonda Jstuan regi Job. Mihacz Pal Job. Donath Janosnak sponte atta magat cziak nem regen. Donath Georgj regi Job. Bencze Peter. Mihalÿ Lukacz louon Zolgal. Balint Benedek. Veres Barbulj hauaselui fj. Kondracz Jstuan Job. Eordeógh Andras. 60. 7 441 . Jllies Jstuan puer. Veres Peter sellere. Eztergar Janos. Bartha Jakabne Job. 14 CON. Leórincz Geórgÿ. Eordeógh Conf. 13 Job. Beneó Mate sellere Mixan Gergelj Dr. Mihali Janos sellere. Jstwan Deak Gall Jstwan Gal Peter regi lofeó. uolt. Jnquilini No. Veres Peter sellere. 8 atta Confiscalas utan magat. regi.. Post Confiscationem No. de Veres Drabant heliben lakik. Fenes Mathe senex. Eórdeógh Lukacz. Sideki Peter sellere. Tuson Kereztes Zalagossa pro fl. Mircze Janos. Gal Andras regi lofeó. Varonczia Miklos sellere. 27 Nÿreó Ferencz. leania vagion. Veres Georgÿ Vtkeózi Lazlo Vtkeozi Janos Geórgj Kouacz Thamas beteges ember. Janos Deak Schola Mester. BELLAFALWA Nobilis: nullus Primipili: Gara Mihalÿ regi. Kun Peter sellere. leania vagion. Kouacz Simonne.. Lukacz sellere. Kaniztos Mihalj regi Job. Benedek Miklos sellere.. Matis Jan[osnak] pro fl.. Gall Pal fia Janos. Racz Anna Job. Balint Geórgÿ. Veres Andras louon Zolgal. utan. Jlljes Marthon. Butu Janos. regi. Tuson Benedek louon Zolgal. Chiwreos Janos megh holt. deak. Bak Balint. Varga Balas. Matius Janos Job.Georgÿ Kouacz Janos louon Zolgal. Veres Peter sellere. Zalo Jstuan. Bencze Miklos. Balint Lukacz. Olah Barbuli hauaselui fÿ. Mihacz Pal Job. Jobbagiones: 17 (312) Nagÿ Janosne. No. Kun Peter regi Job. Mixan Jstuan. Zonda Jstuan sellere. Zalo Janos. Chiutak Janos. Kaniztos Mihalj Job. Mihacz Palnak atta sponte magat Zaz Georgÿ idegen fj. Zanto Matias maior meg holt. Pal Andras senex. Veres Peter sellere. (311) Sikett Jstuan niomorult Zanto Mattias Vizi Leórincz Kereztes Balas Tuson Miklos Boda Mattias Sido Gergelÿ senex. Racz Anna sellere. mostan cziak. maga. Mihali Janos sellere. Georgÿ Jstuan. regi. No. 1 et d. Kws Janos. Zonda Jstuan regi Avitici No.

Georgi Leórincz. idegen fj. Jakab Gaspar. Avitici No. Matis Janosnak pro fl. Jakab Jmreh. Conf. uthan. Donath Jan. Agoston Jstuan puer.. Donath Janos regi Job.. Confiscalas utan atta Donat Georginek magat. Jdejbelj.. Olah Janos. 17 Libertini: Pal Janos Jakab Antal. Pal Mattias. maga Donath Janos Jobbagia. utan Lukacz Janos Fekete Geórgÿ Chiwreos Jstuan.. regi. Petki Jan. Gal18 Mathe elbudosott zeginsegh mia. Jllies Peter regi Dr. 8 atta magat Confiscalas uthan. Nagi Marthon idegen fi. Zalo Mihalj Dr. uolt.. Donath Benedek. Jllies Jstuan regi Drab. 8 Confiscalas utan. 14 Jnquilini No. Mihacz Pal Job. Kaniztos Mihalj Job. Donath Janos Job. Petki Jdejbelj. de Matius Janosnak atta Zalagon magatt pro fl. No. Mihacz Pal Job. Petki Jan. 9 Jobbagiones: Jakab Janos. No. Donath Janos Job.. Conf. Albert Mate. Szeócz Janos. Jakab Simon. Vitalius Lazar. 2 Servus extraneus No. Mihacz Pal Job. Matis Janosnak pro fl. Matis Janosnak pro fl. 8 Confiscalas uthan atta magat. Mihacz Pal Job. Matis Janosnak pro fl. Luka Ferencz. sellere. Jdejbelj. Nagÿ Marthon regi Dr. Eós. Donath Janosnak keõtte magat el pinzert. Georgi Janos fia Thamas..Pedites pixidarii: Kiralÿ Mihalÿ regi Dr. Donath Janos Job. idegen fj. Makar Geórgÿ. Kis Bartalis. Bartha Leórincz regi D. most Chiwreos Janosne Zolgaia. Matis Janosnak temleó turoert atta el magat. Confiscalas uthan. sellere. Petki Jdejbelj. 5 Confiscalas utan atta magat. Nagÿ Thamas regi Dr. utan. Matis Janosnak cziak mostansagh atta magat lopasert. 8 atta magat Confiscalas uthan Miklos Kouacz regi Dr. Matis Janosnak latorsagaert atta magat Confiscalas utan. Mate Janos. Conf. Simon Peter. Fabian Mihalj regi Dr. Kaniztos Mihalj Job. Pais Jmreh. s megh ualtozot 25 forintal. Kaniztos Mihali Job.. Donath Jan. senex. heliben lakik. Haÿdu Balas. Petki Jdejbelj D. Matis Jan[osnak] sponte atta magat Confiscalas utan. Billje Mihalj. Donath Janosnak Zolgal mostan. 1 442 . Gal Ambrus ezeleót Confiscalt Job. Nagi Miklos senex. Matius Janosnak Zalagon pro fl. Petki Jdejbelj. Zep Jakab regi Dr. Simon Jstuan. 7 atta magat. (313) Agoston Jstuan. Veres Peter Job. Mihacz Pal Job. Kaniztos Mihali Job. Jakab Janos..

EZTELNEK Nobilis: Zaczuaÿ Janos puer. 1 Libertini: Sigmond Janos Zep Balas. Bartalius Marthon.. 12 Pedes pixidarius: Zabo Balas. Baka Miklos Job. 1 Avitici No. Sarkanj Jstwan. Pal Jakab Dr. túes Marthon regi. Donath Janosnak Zalagul atta magat cziak nem regen. Bekes Jstuan sellere. Boso Mihalÿ Vas Peter fia Jstuan. puer. No. Confiscalt.CON. No. Baka Gergelj.. Theóreók Jstuanne Job. 2 Primipili: Bekes Mihalÿ Bekes Jstwan Czipeó Balas Baka Lazar Baka Marthon Baka Mattjas Baka Jlljes Baka Janos (314) Baka Geórgÿ Torbok Miklos Sido Jan. puer. 1 Primipili: Bartos Jstuan Bartos Miklos Bartos Miklos minor Chiauar Marthon Chiauar Thamas Barabas Peter Vas Mihalj maior Vas Jakab maior Baka Lukacz (315) Zep Demeter Zep Balas Kis Bartos Mihalÿ Kws Gergelÿ Albert Janos. Retÿ Jstuan deak biria Confiscalas uthan. lofeó heliben zallott. Borozdolo Lukacz Job. Confiscatus No. Beóleóni Antalne. Cziki Janos puer. Borozdolo Lukacz Job. Zabad Zekelj heliben Zallott. Conf. Petki Jdejbelj. Jmrehfie volt. utan. Petki Jdejbelj. D. Boso Andras. 7 Jobbagiones: Torbok Mihalj. Petki Jdejbelj. Zanto Mate Barra Thamas puer Zabo Jstuan puer. 1 CON. Kerekes Jakab 443 . Petki Jdejbelj. Miko Georgj Job. Giulaÿ Janos. s onnan Zolgal. Kws Vas Jakab. Kereztes Simon idegen fÿ. No. Bak Mihalj debilis. No. Olah Marton idegen fÿ. No. Barabas Mate fia Balint. No. Baka Marton puer. Torbok Geórgi. Zep Agota. 14 Pedites pixidarii: Kis Lazar regi Drab. KURTAPATAK Nobiles: Czomortani Ferencz Chiomortani Lazlo.. 4 Jnquilinus No. Petki Jdejbelj.

Zep Jstwan Kouachÿ Lukacz. Orbaÿ Janos.. Donath Janosnak atta Gal Lukacz. No. Zaczuaj Ferenczne Job. Zaczuaj Ferenczne Job. Porondi Gergelÿ Kadar Geórgÿ. Kopacz Andras.. Torbok Janos Confiscalt. Chiauar Marton sellere. Doris Miklos. Tott Geórgÿ. No. Chiauar Thamas Nagÿ Geórgÿ. Zaczuai Ferenczne Job. Confiscalas feje keóteót Job. Avitici No. Zaczuai Ferenczne Job. Subiugatus No. Mate Lukaczne Zep Balint sellere. 7 Confiscalt. Chiauar Marton sellere. Albert Janos Job. Nagÿ Gergelÿ. Pais Georgÿ. Doris Janos megholt. Donath Ferencz Boso Andras maior Job. Kerekes Pall senex Varga Simon. Kerekes Lukacz sellere. Varga Balas. Fabian Jstuan Varga Mihalÿ. Donath Janosnak Budaj Geórgÿ.. Zaczuai Ferenczne sellere. Eós. Jmecz Jstuan Job. Vas Mihalj sellere. Bartos Miklos sellere.. Libertini: Tuson Peter..Kws Ferencz. Zaczuaj Ferenczne Job. Balint Peter senex Viragh Janos. Confiscalt. Goczman Jstuan. Lukacz Jstuan. Jmecz Jstuan Eós Job. Zaczuai Ferenczne Nagj Janos minor. Beneó Mate sellere. Zaczuaj Ferenczne Zaz Janos. Job. Bartha Jstuan sellere. 16 Job. 16 444 . Chiauar Thamas sellere. Polgar Demeter. 1 Zep Andras Dr... Eos.. leania maratt.. Confiscati No. 14 Janczio Martonne. Janczio Foris. Matis Janosnak az Zolgalat eleótt atta magat Conf. Zeocz Janos.. Thóreók Jstuanne Job. utan. Baricz Georgi. regj.. Zaczuaj Ferenczne sellere. Zaczuai Ferenczne Jnquilini No. Kis Gergeli sellere. Kurta Janos. Zaczuai Ferenczne Job. Torbok Georgi senex Kouachÿ Janos. Donath Ferencz Job. Torbok Thamas Keómies Gergelÿ. Zaczuaj Ferenczne sellere. Confiscalt. Giarfas Simon Boso Janos. Kerekes Lukacz senex. Georgÿ Balas. Confiscalt. Nagi Janos maior. Chiuar (!) Thamas Nagi Georgi minor sellere. Kelemen Mihalj Veres Janos. Gall Janosne. olahfj. Vas Mihali sellere. Mihacz Pal Eós Job. Benedek Marton Chiki Gergelj. Apor Lazar Job. Giarfas Simon sellere. magat Confiscalas uthan. Jobbagiones: Zigiarto Pal. Zep Janos senex. Confiscalt. Job. Bencze Geórgine. Zaczuai Ferenczne Job. Job. Confiscalt. utan. Kiralÿ Lazlo Zaz Andras. Donath Ferencz Job. Zaczuai Ferenczne19 nem regen atta magat. (316) Santa Gergelj benna (317) Varga Janos. Varga Andras Confiscalt Job. 20 Nagj Mate.

ZENTKATOLNA Nobilis: Kemenÿ Janosne Relicta. 445 . Sigmond Jstuan Job.CON. de Drabant heliben lakik Czeh Miklos Banffi Jlljes Banffi Janos Nagÿ Ferencz Demien Balint meg holt. 8 Jobbagiones: Balogh Gergelj. Avitici No. Zekelj. 5 Pedites pixidarii: Boso Marthon regi Dr. Jlka Demeter. Sombori Matias kudus. Olah Sztoika. Chiomortani Janosne sellere. 34 Pedites pixidarii: Setet Peter Dr. benna. Osuat Mihalÿ. 2 (318) Libertini: Janka Peter Kiczid Jstwan Boso Gergelÿ Mate Janos Matias Simon. leania vagion. Jmecz Jstuan Job. Zegin. Chiomortani Ferencz Job. mia Zolga (319) Demien Janos Czeh Lazlo Elekes Thamas Fabian Geórgÿ Czeh Balas Czeh Leórincz Zalaj Peter Polos Geórgj Kis Czeh Miklos Pal Jstwan Pal Andras Ferencz Mihalÿ Ferencz Geórgÿ puer Polos Jstuan Czeh Jmreh Vas Janos puer Vas Ferencz Giulaj Jstuan. Kopacz Thamas. No. 4 Jnquilini No. 3 Sido Jstwan Balogh Marton Janka Mihalÿ CON. No. CHIOMORTAN Nobilis: nullus Primipili: Biro Jmreh Biro Jstuan Biro Marthon Jakab Menihart Boso Jstuan megh holt. Donath Ferencz sellere. leania vagion Demien Demeter Demjen Kelemen Demien Mihalj puer Georbiro Marthon Fabian Leorincz debilis Lazlo Andras. Chiomortani Janosne Job. Veres Jstuan. Radulj Andras hauaselui fi. 1 Primipili: Simon Lazlo regi lofeó. No. No. Jozagat is el atta Kelemen Peter Farago Jstuan Zab. mia Zolga. Zolga. de lofeó heliben Zallott Ferencz Andras puer Elekes Benedek puer. Zegin. No.

Czeh Miklos sellere. Zegin. Zaz Marton. No. Nagi Martonne. Nagi Andras. Elekes Thamas Job. 6 (320) Jobbagiones: Horuat Bartalis. 10 Confiscati No. Borozdolo Gergelj. Czeh Lazlo sellere. Gocz Andras. Confiscalt. Forro Peter sellere. Ferencz Geórgine. Panczel Andras. Czeh Miklos fejekeóteótt Jdegen fj. Nagi Jstuan Job. Czeh Miklos Job. Elekes Thamas sellere. Confiscalt Job.. Erdelÿ Mihalj. Confiscalt. Parragh Geórgÿ. Confiscalt Job. Confiscalas uthan Beneó Janos Beneó Mathe Peóteó Andras puer Matias Andras puer Põtjeõ Demeter puer Pais Mihalj lofeo Jozagaban Zallot volt. Czeh Miklos Job. Kemeni Janosne Eos Job.. Confiscalas uthan. Kemeni Janosne Job.. Kemeni Janosne Eós Job. Silester Jstuan. Balint Demeter. fia vagion No. Bogio Gergelÿ. Czeh Miklos sellere. Panczel Mihalj.. Kemeni Janosne Job. Kis Barta Benedek. Petki Janos idejbelj Farago Leorincz meg holt. Elekes Thamas sellere. 11 . Gergelj Balint.Farago Georgÿ Dr. No. Beor Ferencz. Donath Janosnak atta magat cziak nem regen. Kemeni Janosne Eós Job. Henter Janos. Kemeni Janosne Job. Confiscalas uthan. Legeti Miklos. szaz fj. Ambrus Mihalj. Nagi Ferencz Sellere. Czeh Lazlo sellere. Forro Peter Job. Confiscalt Jobbagj. Beór Georgj. Kis Czeh Mikloshoz tart. Beór Mihalj.. Confiscalt. Henter Thamas. mia Zolga Incze Peter Gergelj Leórincz senex Mihalÿ Pal Barta Benedek Barta Janos. Confiscalas uthan. ALMAS Nobilis: nullus Primipili: Abran Gergelj Czipeó Miklos Peóteó Gaspar Peóteõ Peter 446 Peótjeõ Jstuan. 7 Post confiscationem No. de most Zegin. Elekes Thamas Kamutitol veótte penzen. 3 Jnquilini No. Farago Thamasne hazaban lakik. Czeh Miklos Job. mia budosik. Tusa Mihalj. Confiscalt. Kopacz Mihalj. Panczel Peter.. 13 (321) CON. Panczel Peterrel lakik Avitici No. Kemeni Janosne Job. Demien Demeter sellere. Czeh Lazlo sellere. Olah Demeter hauaselui fj. Czeh Mikloshoz tart. Ambarus Balas. Kemeni Janosne Job. Parrag Jakab. Zabo Geórgÿ. 4 Libertini: Incze Janos. Kemeni Janosne Job. Czeh Miklos sellere. Nagi Jstuan Job. Balint Janos. Jlljes Pal. Tofalj Lenart. Keónteós Jstuan.

6 (322) Jobbagiones: Kopacz Gergelj. Benedek Gergelj. Petki Jdejbelj Baxa Mihali.. Jmrehfie uolt. Sigmond Jstuan Job. Confiscalas uthan.. Donath Jan. Jlka Demeter sellere. Ferencz Janos. Sido Georgi sellere. Birtalas (!) Balas regi Dr. No. Petki Jdejbelj. Beógeózi Peter sellere.. Zeócz Jstuan. Confiscalt Job. 7 Primipili: Kouacz Gaspar Balint Janos Josa Jstwan Setet Jstwan Gal Peter meg holt. Nagÿ Simon. Sigmond Jstuan Job. Confiscalt.. No. Benedek Jakab. 2 Jnquilini No. Petki Jdejbelj Baxa Cristoph puer. Petki Jdejbelj Ezeknek az Petkj Jdejbeljeknek leuelek vagion. Kopacz Peter. Sigmond Jstuan Job. 7 Post Confiscationem No. Fabian Mihalj regi Felzegi Janos regi Beógeózi Geórgÿ regi Birtalan Janos. Varga Mathe. No. Confiscalt Job. Sigmond Jstuannak szolgal. Matis Janosnak Confiscalas uthan atta magat. Keouer Gaspar Job. Confiscati No. Donath Janos Job. Domota Janosne. Petkj Jdejbelj Birtalan Peter. Kelemen Jstuan. Bencze Peter. Miko Georgi Job. Jmecz Jstuan Job. No. Kopacz Ferencz. 9 Libertini: Heÿa Benedek Zaz Janos Bartha Peter Nagÿ Mathe Huria Gaspar Nagi Jstuan puer. leania vagion Gall Balas Balas Kouacz Lemhenj Ferencz (323) Lemhenÿ Janos Balint Janos Josa Andras Lemheni Ferencz (!) Josa Ferencz Hizo Jstuan Hizo Janos Hizo Mattias Gaspar Jstwan Kouacz Jstwan Zentes Geórgj Kouacz Balint Kouacz Jstuan (!) Kouacz Thamas Baka Miklos. 447 . Petkj Jdejbelj Kelemen Janos. Sigmond Jstuan sellere. Veres Georgÿ. 22 Pedites pixidarii: Lukacz Simon. Olah Fodor idegen fj. 3 CON. Boti Radulj. Confiscalt Job.Pedites pixidarii: Fabian Jstuan regi D. Sigmond Jstuannak szolgal. Job. Sigmond Jstuan Job. 4 Avitici No. LEMHENŸ Nobiles: Keóuer Gaspar Kaniztos Mihalÿ Donath Ferencz Chiomortani Jstwan Sigmond Jstwan Sigmond Gergelý Chiomortani Miklos.

Petki Jdejbelj. Zaz Leórinczne. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Bako Balint. puer. Czok Jstuan. Miklos Demeter. Leórincz Gergelj. Petki Jdejbelj. Reti Thamas. Miklos Janos. Conf. Petki Jdejbelj.. Donath Ferencz Job. Galczia Jakab. (324) Husit Georgj. Peótieó Demeter. Petki Jdejbelj. Jakocz Andras Miklos Jmreh. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Kouacz Jstuan regi Dr. Petki Jdejbelj. Sigmond Demeter. louon Zolgal. Petki Jdejbelj. mostan Kaniztos Mihalt Zolgallja. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. 41 Libertini: Peótjeó Peter Janos Kouacz senex Luka Miklos Kouacz Geórgÿ Kouacz Lazlo Jakab Peter senex Theóreók Jstuan Retý Geórgÿ Rety Gergelÿ Czok Geórgi puer Varga Janos kudus (325) Koris Gergelÿ Benkes Jstuan puer. Petki Jdejbelj. 448 . senkjnek nem Zolgal. Donath Ferenczet Zolgallia Confiscalas uthan. Petki Jdejbelj. Zolga Zegin. Keóuer Gaspar Job. Kacziulat Dan olahfj. Nagi Antal biria Jozagatt Husit Balint puer Totth Balint minor Zabo Thamas Totth Balint maior Miklos Peter Gergeli Leorincz Varga Jstuan Barabas Thamas Nÿelen Andras Cziuar (!) Ferencz meg holt. Marthon Gergelj. Petkj Jdejbelj. 26 Jobbagiones: Chiakan Balas. Jakab Janos. Dede Mathe. Andras Gergelÿ. Petki Jdejbelj. louon Zolgal. Butak Lenart. Peóteó Lazlo. Farkas Miklos. Sigmond Jstuan Job. Varga Benedek. Petkj Jdejbelj. Farkas Marton. Reti Peter fia Miklos. Petkj Jdejbelj. No. Kouacz Leórincz. Petki Jdejbelj. mia. Czok Gergelj. Nÿelen Gergelj senex. Barra Marton. Czok Benedek. Jlljes Gergelÿ. Gabor Lazlo. Petkj Jdejbelj. uthan.Ferencz Ferencz. Ezeknek mind leuelek vagion az Petki Jdejbelieknek. Cziakan Ferencz. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Kouacz Gergelj. Petki Jdejbelj. Miklos Benedek. Balint Kouacz. Vatah Janos. Fabian Jstuan regi. Petki Jdejbelj. Totth Jstuan minor. Andras Balas. Petki Jdejbelj. Barra Janos. Petki Jdejbelj. No. Petkj Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Reti Janos. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Totth Janos. Reti Jstuan. idegen fÿ. Petki Jdejbelj. Peótieó Balas. Keóuer Gaspar Eós Job. Porondi Mihalj. Petki Jdejbelj. Miczke Balas. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. leania vagion.

Boti Andras. sellere. Job. Chiomortani Jstuan Job. Boti Geórgÿ. Cziki Peter. keótte fejet Confiscalas uthan. Santa Janos. Zikzai Geórgi Job. Chiomortani Janosne Zakorias Janos. Mihacz Pal Job. Nÿreó Mihalÿ. Keóuer Gaspar Job. Eós. Sigmond Jstuan Job. Baricz Jstuan. Koris Thamas. Sigmond Jstuan Job... Chiomortanj Janosne Bencze Pal. Zeócz Benedek. Chiomortani Janosne Job. Chiomortani Janosne Bernald Janos. Keóuer Gaspar Job. Job. Job. Job. Confiscalt. Keóuer Gaspar Job. Sigmond Gergelj Job. Zikzai Geórgi Job. Job. Zeocz Jstwan. Confiscalt. Benkeó Demeter. Vak Peter. Chiomortani Janosne Job. Chiomortani Janosne Bene Lazar. Chiomortani Janosne Andras Kouacz. Job. Zeócz Geórgi. sellere. Keóuer Gaspar Eós Job. Chiomortani Janosne Dauid Ferencz. Bencze Georgj. Sigmond Jstuan Job. Bene Lazarne. Czintos Mihalj. Job. idegen fj. Tompotine Job. Kerepeczÿ Georgÿ. magat Confiscalas uthan.Zabo Peter. Bencze Thamas. Zikzai Geórgj Job. Bekes Geórgi Job. Bencze Thamas. Chiomortani Janosne Thamas Peter. Gall Balasnak latorsagert Confiscalt. Eós. Chiomortani Janosne Job. Donath Ferencz Job. Sigmond Jstuan Job.. Santa Mihalj. Nÿelen Balas. Gall Balas sellere. Chiomortani Janosne Bene Peter. Job. Keóuer Gaspar Job. Chiomortani Janosne Barra Balas. Confiscalt. Chiomortani Janosne Santa Balint. Bekes Geórgi Job. Donath Ferencz sellere. Cziomortani Janosne Cziki Jstuan. Mezeÿ Janos. Chiomortani Janosne Veres Jmreh. Sigmond Jstuan Job. Jano Benedek. Sigmond Gergelj Job. Sigmond Jstuan Balint Janos. Keóuer Gaspar Job.. Jmecz Jstwan Job. Baxa Gergelj. Keóuer Gaspar Job. Keóuer Gaspar sellere. Keóuer Gaspar Job. Sigmond Jstuan Job. Sigmond Jstuan Job. Kaniztos Mihalj Job. Keóuer Gasparnak atta Bencze Andras. Dauid Thamas. Keóuer Gaspar Job. Benkeó Jstuan. Boti Thamas. Chiomortani Janosne Job. Keóuer Gaspar sellere. Bene Balas. Dauid Jstwan. (326) Pap Simon. Nagÿ Janos. Bencze Peter. 449 . Donath Ferencz Job. Lezaÿ Georgÿ. Jlljes Geórgi. Bencze Janos. Zikzai Geórgi Job.. (327) Benkeó Miklos. Chiomortani Barra Balint. Donath Ferencz Bene Gergelj. Veres Janos. Keóuer Gaspar Job. Janosne Job. Jmecz Jstwan Job. Jlljes Thamas. Job. Balas Deak. Torbok Jstwanne. Pudi Jstuan. Czigan Ztroia. Job. Job. sellere. Zeóke Kereztes. Tompotine Job. Sigmond Jstuan Olah Ztanczul. Chiomortani Janosne Birta Janos. Chiomortani Janosne Vizi Marthon. Job. Kadar Jstwan. Chiomortani Janosne Zakorias Thamas. Varga Miklos. sellere. Job. Chiomortani Janosne sellere. Keóuer Gaspar Job.. Chiomortani Janosne Job. Donath Ferencz Job. Totth Jstwan. Job. Miklos Jstuan.

Totth Thamas. mia masut lakik. Jakabos Mate louon Zolgal. Balogh Gergelj puer. Kouacz Miklos. Jmecz Jstuan Job. Libertini: Olah Marton. sellere. Zalai Jstuan. Donatth Ferencz Job. Varoncziaj fj. Jmecz Jstwan sellere. Keóuer Gaspar sellere. Kaniztos Mihalj Job. Job. Jmecz Jstuan sellere. Beogeozi Mihalj Fodor Jstuan. Jakabos Balint puer. NIUŸTOD Confiscati Jnquilini Subiugatus Post confiscationem No. Avitici No. Chiẃdeór Peter Zalagos Setet Lazlo Job. Zegin. (328) Chiẃdeór Fabian Totth Andras. Balogh Peter puer. No. 9 Feóldi Andras. ẃke Mate. Zeókeótt Lukacz. Kadar Foris regi Dr. Kouacz Lukacz. Donath Janos Job. 3 Jakab Janos. Janczio Gergelj puer. Janczio Jstwan. 450 . Balogh Georgj regi Dr. Saran Peter. Nagÿ Jstuan Hadi Andras. Chiẃdeór Jstuan. Dede Janos louon Zolgal. No. mia masut Damokos Gergelÿ. (329) Lazar Janos. 58 CON. Donath Janos Job. Jakabos Janos Kouacz Balas. Toldalagi Mihali Eos Job. 13 Jobbagiones: Kantor Peter. Gusalios Balas. Donath Janos Job. Eós. Chiẃdeór Peter sellere. leani vadnak. Jmecz Jstuan job. Nagi Demeter louon Zolgal. Zegin.Veres Mihalj. Kerepeczj Andras Damokos Thamas. Donat Jan. Veres Peter Baliko Jakab. Nagi Tott Benedek. Jarai Jstuan Job.. Jakabos Geőrgÿ Totth Benedek. No. 4 10 1 3 Nobiles: Jmecz Jstuan Donath Janos Donath Lukacz Donath Ferencz Donath Peter Donath Georgi vilagtalan ember Chiódeór Peter. Job. Tholdalagi Job. Pedites pixidarii: Feóldi Jstuan. No. Rauaz Janos. Kaniztos Mihalj Job. Elekes Janos louon Zolgal. Totth Foris. Benkes Leórincz. Donath Janos sellere. Kochis Gergelj. Donath Jan. 7 Kerepeczÿ Jstuan puer. Balogh Mate regi D. Jmecz Jstuan Job. Jmecz Jstuan Job.. No. Tompotine Job. Donat Ferencz sellere. Jmecz Jstuan sellere. lakik. Kochis Miklos. Primipili: Benkes Balint. Donath Janos Job. Chiẃdeór Jstwan Feóldi Peter. louon Zolgal. Keóuer Gaspar Job. Chiwdeór Peter feje keóteót Job. hauaselui fi. Jmecz Jstuan Job. Miczke Balas sellere. Donath Janos Job. Donath Janos Job. Orbok Mihalj. Donath Jan. No. Setet Geórgÿ Setet Kereztes meg holt. No.

Petki idejbelj. 8 Confiscati No. Confiscalt. Babos Jstuan. Kamuti Far. Confiscalt. Jmecz Jstuan sellere. Jarai Jstuan Job. Confiscalt. 3 Jnquilinus No. Confiscalt.. Boso Demeter. 2 (331) Primipilus: Pedites pixidarii: Ereós Ferencz. mia Zolga. ZAZFALU Nobilis: nullus Primipili: Tott Gergelj Jakabos Jmreh puer Tott Ferencz. Confiscalt. Cziki Leórincz. No. No. 1 CON. 8 Jobbagiones: Zakacz Jstuan. Jmecz Jstuan Job. Thamas Benedek CON. Petki idejbelj. Job. Petkj Jdejbelj. Job. Bartalis Geórgÿ. Sebestien Geórgÿ. 3 (330) Pedites Thamas Janos Eczken Mihalÿ Eczken Andras senex Geõrgifi Lazlo. 451 Kondrat Jstuan. Boso Jstuan. Molnar Jakab. Veres Gaspar regi. 4 Post Confiscationem No. Vargiasi Balas. Jakabos Georgi. Petki Jdejbelj. 3 Subiugatus No. Donath Jan.. Avitici No. Jmecz Jstuan Job. Biro Mihali. Confiscalas uthan.Totth Janos. Job. No. mostan sponte Karolÿ Jstuannak Zolgal.. Jmecz Jstuan Job. Sandor Miklos. Faggias Palne. Molnar Lukacz Biroga Leórincz Zegin. No. Sebestien Andras. Fabian Andras. Vargiasi Janos. Damokos Miklos. Confiscalt. Zegin. mia elbudosott. Petkj idejbelj. Confiscalt. Petkj idejbelj. No. Eczken Marthon. 1 . Eczken Janosne.. Ereós Jakab. Jmecz Jstuannak Zolgal Confiscalas uthan. SARFALWA Nobiles: Karolÿ Jstuan Baliko Jakab. Petkj Jdejbelj. Babos Jstuan minor.. Jmecz Jstuan Job. Jmecz Jstuan Job. Petkj Jdejbelj. 1 pixidarii: Bardocz Jakab regi Dr. Kws Janos regi.. Jmecz Jstuan Job. Jmecz Jstuan Job. Petki Jdejbelj. Lukacz Jstuan puer Thamas Miklos. Kamuti Far.. Olah Mate Fogarasi fi. 2 Avitici No. 9 Libertini: Eczken Gergelj puer. Jmecz Jstuan sellere. 22 Jnquilini No. Confiscati No. Petkj idejbelj. Jarai Jstuan Job.

czigan fj. Petki Jdejbelj. Olah Demeter. Karolÿ Jstuan fejekeóteót Job. Petkj Jdejbelj. Karolÿ Jstuan Job. Olah Janos. Osuat Georgi. Baljko Balas meg holt. jdegen fÿ. Sipos Gergelj puer. Pataki Janos.Benke Jstwan.. 3 Avitici No. Karolÿ Jstuan Job. Varga Jstuan. Petki Jdejbelj. uolt. felseó Jakabos Gaspar louon Zolgal. Nagÿ Borbara. Ezeknek mindeniknek neuek egj levelben vagion.. Confisc. Baliko Jakab lakossa. Butak Peter. fia kiczin marat. Petkj Jdejbelj. Janos Kouacz. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Jakabos Jakab. Confiscalas uthan. Boso Georgi meg holt. Petkj Jdejbelj. mia Zolga. Janczio Peter libert. Eos. Draga Balint.. Baljko Jakab sellere. Petki Jdejbelj. Karolÿ Jstuan Job. Ereõs Andras sellere. Heÿa Mihalj puer. Butak Benedek. Ereõs Andras sellere. Petki Jdejbelj. Ereós Jakab lakossa. Janczio Andras Varga Thamas (332) Fwleóp Mihali. Teglas Mihalÿ Lukacz Janos Balas Balas Zolga Varga Lazlo Kondrat Miklos Heÿa Jstuan libertinus. 5 452 . Benke Geórgÿ. Confiscalas utan. Menihart Janos. Karolÿ Jstuan fejekeóteót Job. Fekete Mihalj. Kws Boldisar. Heÿa Jstuan. Beócz Miklos. Post Confiscationem No. Heÿa Peter lakossa. Josa Demeter. No. Petki Jdejbelj. 4 Subiugati No.. Theóreók Janos. uthan. Confiscalas uthan. Butak Janos. Ereós Andras. Karolÿ Jstuan Job. Zeginsege mia Zolga. Boso Thamas. 21 Libertini: Heÿa Janos louon Zolgal. Petki Jdejbelj. No. Petki Jdejbelj. Czepleó Mihalj. Fekete Janos. mostan Karolÿ Jstuan Job. Josa Jstuan. Nagÿ Mihalj. Baljko Jakab Zalagos Job. Biro Marthon Heÿa Peter louon Zolgal. Petki Jdejbelj. Czigan Jstuan. Zegin. Varmegiehez valo. Nemes Janos Job. Kelemen Balas meg holt. 31 Jobbagiones: Zabo Thamas. Karolÿ Jstuan hazaban lakik. Petkj Jdejbelj.. Zaczua Peter.. Theoreók fÿ. Heÿa Jmreh Janczio Andras maior Janczio Mihalj Kondrat Georgj louon Zolgalt. Eos. leania vagion. Janczio Gaspar louon Zolgalt. onokaÿa vagion. Nemes Janos Job. Heÿa Janos louon Zolgal.. 4 Jnquilini No. Petký Jdejbelj. Confiscalas uthan. Janczio Peter libert. Confiscalas uthan.. Varga Ferencz Varga Mattias Varga Janos Varga Peter Fwleóp Jstuan louon Zolgal. Petki Jdejbelj. Varmegiehez valo.. Confiscalas uthan. Chiaki Balas. Sipos Jstuan. de mostan Sandor Miklos hazaban lakik.

16 Azalos Gergeli. Jto Benedek Hozzu Janos. Petkj Jdejbelj. Petki Jdejbelj.(333) CON. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Zurkos Geórginek pro fl. mia Thamas Thamas. mia Tanko Leórincz. Petki Jdejbelj. Gall Janos. Zurkos Georginek pro fl. Beoÿte Balas Zalagban atta magatt (334) Fazakas Kereztes. Petki Jdejbelj. 7 Zegin. 9 Zegin. Ezeknek mind vagion leuelek. Petki Jdejbelj. Koter Gergelÿ pauper Bogio Mihalj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Kosa Marthon Felzegi Janos. Paztor Janos Bandj Mihalj. Koter Geórgi pauper Seógeón Balas. Vereb Miklos. Gaidos Janos Sipos Lukacz. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Szaz Janos Damokos Mihalj. Hadi Simon. Damokos Janos. Kouacz Leórincz. Bartha Fabian. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Santa Janos. puer Zaz Jmreh Bene Janos. OSDOLA Nobiles: Jmecz Jstuan Zurkos Geõrgÿ. Petki Jdejbelj. puer. Bandi Georgi pauper Koter Leórincz. Petki Jdejbelj. Kozma Georgÿ Tott Balas. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Hadi Jakab. Hadi Jstuan regi. Nagÿ Georgÿ. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Gondos Gergelÿ Zabo Andras. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Beógeozi Janos Zalagban atta magat Zep Miklos. Bartha Janos. Petkj Jdejbelj. Damokos Ferencz puer Hozzu Mihalj. No. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Janczio Janos 453 . Petki Jdejbelj. Hadi Mihalj. Petkj Jdejbelj. No. Petki Jdejbelj. Gall Marthon senex Bandi Jstuan. Petkj Jdejbelj. Tanko Janos. Hozzu Miklos puer Bernald Benedek. 2 Primipili: Farkas Sandor Farkas Boldisar benna Lazlo Mattias benna Vas Peter Hadi Mihalÿ Hadi Jstwan Chiwreos Pal Finna Janos Farkas Balint Farkas Janos Lazlo Mattias minor Seógeón Demeter Seógeón Jstuan Seógeón Kelemen Czipeõ Mattias Farkas Benedek. budoso. (335) Sipos Leorincz puer Jmreh Janos. 35 Libertini: Hadi Balint Hadi Pal Simon Pal Fejer Leórincz Bandi Mihalj Geóneos Miklos Gondos Demeter Pedites pixidarii: Gondos Geórgÿ Lenart Mihalÿ Pal Janos Mihali. No. Halmadi Jstuan.

latorsagaert atta magat Confiscalas Santa Balas. Job. Eos. Jmecz Jstuan Job. Eos. Jmecz Jstuan Job. Zurkos Geórgi sellere. Lazlo Antal sellere. Safar Jstuanne Job.. Jmecz Jstuannak magat Confiscalas uthan. Zurkos Geórgi sellere... Buxa Katho. Zabo Pal. Gall Janos sellere.. Eos.. Sipos Mate. Job.. Safar Jstuanne Job. Safar Jstuanne Job. Safar Jstuanne Job.. Safar Jstuanne Job. Czigan Jstok. Kerezte (!) Balas. Zurkos Georgjnek Mikola Benedek. 31 . magat Confiscalas uthan. Imecz Jstuan Eós Job. utan. Eos. Zurkos Geórgi Eós Veres Andras. Talaz Mate Molduaj fj. Jdegen fj. Safar Jstuanne Job. Farkas Sandor sellere. Ziacz Jstuan.. Seógeón Balas sellere. Mikola Jakab.. Lugzo Marthon. Eos. Kun Jstuan Eós Job. Nagý Miklos. Beógeózi Jstuan.. Eós. Farkas Boldisar sellere. Jmecz Jstuan Job.. Eos. Zurkos Geórgj Eós Job. Eos. eleótt. magat Confiscalas utan.. Varga Andras. Jmecz Jstuan Eos Job. Hozzu Janos. Jto Leórincz. Eos. Szaz Janos. Imecz Jstuannak atta Kóter Janos. Zurkos Geórgi sellere. Baricz Fabian.. Safar Jstuanne Eós. Jmecz Jstuan Job. Jmecz Jstuannak keótte Paztor Mattias. Jmecz Jstuan Job. Giarfas Jstuan Job. Eos. Zaz Mihaline. Bandi Gaspar. Koter Pal. Eos. Eos. Imecz Jstuannak keótte Nagi Jlljes Molduaj fi. Zeocz Jstuan. Zurkos Geórgi Koter Simon. Jmecz Jstuan Job. Beoÿte Janosne. Eos. Confiscalas Eos.. Vtkeózi Janos. puer. Zegin.Sipos Dauid... Jobbagiones: Benkeó Ferencz. Zurkos Geórgi Eos Eos.. Eos. Safar Jstuanne Job. Koris Gergelj. 454 Bogio Gergeli. Job. Eos. Tomori Pal. Zabo Peter. Veres Pal. Eos. magat Confiscalas eleõtt.. Safar Jstuanne sellere. Safar Jstuannenak atta sellere. Safar Jstuanne Job. Eos. Nagi Mate. Jmecz Jstuan Eós Job.. Varga Pal.. Jmecz Jstuan regi Job. Jmecz Jstuan Job. Tobias Peter. Eos. Jmecz Jstuan Job. Eos.. Azalos Janos. olahfÿ. Hadi Bartalis. Lazlo Antal sellere. lengiel fj. niomorult Cziala Jstuanne fia Ferencz.. Jmecz Jstuan Job.. Farkas Boldisar Bandi Lazlone. Safar Jstuanne Job. Job. regi. Bene Jstuan. Sipos Sandor. Zurkos Georgj Job. Jmecz Jstuan Job. (336) Olah Demeter. Eos. Geóneós Antalne. Jmecz Jstuan Job. Muntan Gergelj. Safar Jstuanne Job. Variu Marthon.. Nÿlas Balasne. Confiscalas sellere. Bencze Jstuan. puer Burian Andras kudus. Safar Jstuanne Job. Farkas Sandor magat latorsagaert. Kouacz Ferencz. mia Zolga Hadj Balas Zolga. Eos. Forgacz Mihalj.. Jmecz Jstuannak atta utan. Varga Peter. Chiomortani Janosne Job. Safar Jstuanne Job. Confiscalt Molnar Miklos. Safar Jstuanne Job. Eós. Eos. Gabri Mihalj. Jmecz Jstuan Job. Zurkos Geórgi Eós Zaz Gergelj. Koter Balas. Zurkos Mihalj. Zurkos Geórgi Eós Job. Buza Katho. Beczek Andrasne. Job... Lugzo Mihalj. (337) Butak Mihali. Safar Jstuanne Job. Zurkos Georgÿ sellere. latorsagert keótte magat. Eos. No.. Eos. sellere.

No. Confiscalas uthan. Safar Jstuanne Eós Job. Zabo Andras sellere. Hadi Jstuan sellere.. MARTHONOS Nobilis: Kun Jstuan. Farkas Sandor sellere. Petki Jdejbelj. Jmecz Jstuan Job. 10 Jnquilini No. Job. Pal Balas Gergelÿ. Kun Jstuan Eós Job. Sara Andras. Kun Jstuan Eos Job. Kun Jstuan Eós Job. Confiscalt Job. Kun Jstuan Eós Job. 11. Jmecz Jstuan Job. Jmecz Jstuan sellere. Butak Peter. 6 Libertini: Birtalan Peter Chiwdeór Mihalj Baxa Janos puer Sipos Gergeljne niomorult. Kun Jstuan Job. Jmecz Jstuant Zolgallia. libert. Chiwdeór Matene.. Confiscalt Job. mia atta magat pro fl. Kun Jstuan Eós Job. Olah Tivadar. No. Molduaý fÿ. Nagÿ Peter. volt. Molduaj fÿ. libertinus volt. Farkas Geórgÿ. Eos. Kun Jstuan Eós Job. 18 Confiscati No.. Olah Mate. Avitici No. Kun Jstuan Eós Job. Butak Gergelj Dr. Kun Jstuan Job. Nagÿ Jakab. mia atta magat pro fl. Nagi Mathe. Kun Jstuan Eos Job. Jmecz Jstuannak zolgal Confiscalas uthan sponte. Mate Janos. Safar Jstuanne Eós Job. Jozan Albert. Petki Jdejbelj. Nagi Jstuan Erdelj fj. Zurkos Geórginek Zegin. 17 CON. Petki Jdejbelj. Soliom Mihalj.Benkeó Janos. Confiscalt. Job. 2 Pedites pixidarii: Jozan Benedek. Donath Jan. Felzegi Mihalj. Soliom Mate. Varga Gergelj. Kun Jstuan sellere. Petki Jdejbelj. Confiscalas uthan sponte. 3 Jnquilini No. Kun Jstuan sellere. Jmreh Miklos. Petki Jdejbelj. Ezeknek leuelek vagion. Mate Miklos. mia. Kun Jstuan Eós Job. Kun Jstuan Eós Job. 42 Subiugati No. No. most Butak Gergelj Zolgaia. 1 Primipili: Nagÿ Ambrus Fwleóp Gergelÿ. Goczia Janosne. Nagi Jstuan. Pal Janos Jmrehine. No. Confiscalas eleótt. Jmreh Miklos Zolgaia Avitici No. Mate Gergelÿ. Nagi Ambrus sellere. Molduaj fj. Jmecz Jstuan Job.20.. Bene Miklos is Zurkos Georginek Zegin. Veres Gergelÿ.. Damokos Miklos. Bartalis Lazlo. (338) Hadj Geórgj. volt. Jozan Jstuan. Farkas Balint sellere. Ban Jstuan Thordaj fj. Kun Jstuan Eos Job. Kun Jstuan Eós Job. Kadar Demeter. Kouaczÿ Jstuan. Birtalan Balint. Nagi Ambrus sellere. Kakuk Thamas. 4 Jobbagiones: Pasko Peter. 5 455 . Kun Jstuan Job. 14. Nagj Varga Andras. Kun Jstuan Job. Jozan Gergelj. Zurkos Georgj zalagossa Zegin. Nagi Marthon. Jozan Gergelj. Pal Jakabne. Bene Demeter. Zigiarto Balint. Donath Jan. Molduaÿ fj. Kun Jstuan Eos Job.

Servi extranei Nobilis: nullus Primipilus: nullus Pedes pixidarius: nullus Libertinus: nullus Jobbagio: nullus. No. No. 4 (341) Primipili: Matis Miklos Bak Lazlo minor Bak Geórgÿ Bak Jstwan Bak Lazlo maior 456 Bak Janos minor Bitaÿ Peter Bartok Geórgÿ Kereztes Thamas Simon Lazlo Simon Gergelÿ Bak Janos maior Matis Mattjas Bak Georgi puer Balogh Peter Balogh Benedek Bartok Jstuan puer Kaÿan Miklos Kaÿan Jstuan . 1 (339) Varosi No. 2 Post Confiscationem No. 2 BERECZK VAROSA rend: Fodor Sandor Varga Gergelÿ Olah Janos Fazakas Gergelÿ Eztergar Balas Egied Bartalius Eztergar Janos Barra Miklos Lezaÿ Janos tws Ferencz tws Andras Finta Balas Baljko Geórgi Peter Janos Korpos Balas Miko Thamas Miko Peter Simon Benedek Fodor Mattias Kaur Balas Jstok Mihalÿ Bartok Jakab Jmreh Thamas Kaur Andras Jmreh Janos Jstok Fabian Vata Mihalÿ Mate Jstwan Kosa Simon Medue Geórgÿ Kochis Janos Vatah Jakab Peter Geórgÿ Simon Geórgi Antal Orban Gergelÿ Baliko Fabian CON. No. Excepto Albert Balas. Bak Thamas puer. 62 Nobiles: Nagÿ Jstuan maior Nagÿ Jstuan minor Bak Balint puer. Albert Balas Zalagossa. HATOLŸKA (340) Beczÿ Geórgÿ Medue Mihalÿ Mate Kereztes Deak Andras fia Jstuan Beczÿ Kalman Miko Mihalÿ Kakuk Geórgÿ Zabo Janos Bereczki Janos Bochio Balint Miko Janos Kouachý Peter Tiserj Antal Tiseri Andras Tiseri Balas Simon Jstuanne pauper Lazlo Kouaczne pauper Miko Janosne pauper Albert Mihalne Kis Gergeline Kis Jstwanne Fodor Kelemenne Korpos Lazlone Miko Gergeline Kaur Janosne Kalman Mihaline.

Petki Jdejbelj D. puer. Kakuk Peter. Petkj idejbelj. Antal Andras louon Zolgal. Zabo Janos. Szabo Jstok. mia Zolga. No. idegen fi. idegen fi.. Jnquilini No. 1 Primipilus: Forro Jakab. No.. de louon Zolgalt. OROZFALU Nobilis: Forro Peter. elbudosott. Forro Boldisar louon Zolgal. Bandi Margit. Pal Janos. Zegin. No. lofeõ heljreól Zolgal. Kamuti Job. 8 Libertinus: nullus Jobbagiones: Nagi Janos. Petki Jdejbelj. Nagi Jstuan sellere. No. Nagi Mate libertinus. Totth Jakab. pauper. Zegin. uolt. Sera Jmrehne. Petkj idejbelj. Tott fÿ. mia Zolga. 9 Confiscati No. Benkeó Mihalj louon Zolgal. Confiscalt. uolt. Balogh Benedek sellere. Nagi Jstuan sellere. kudus wak. 13 Maghiari Janos puer Kemendj Ferencz puer. Racz Balint. Kemendi Geórgÿ louon Zolgal. Kemendj Balas 457 . Janczio Georgÿ louon Zolgal. Simon Lazlo sellere. Nagi Jstuan sellere. Barra Jstuan louon Zolgal.Matis Miklos minor Matis Thamas Pako Lazlo Nagÿ Janos Simon Miklos Simon Janos Bak Peter Balogh Leórincz Pal Thamas Pal Ferencz Porkolab Balas Dr. Janczio Jstuan louon Zolgalt. No. de gialogh lofejek közt Zolgal. Olah Jstuan idegen fj. Bak Peterne sellere. idegen fj. Kamuti Job. 5 (343) Libertini: Kemendi Thamas louon Zolgal. Horuath Miklos Drabant heliben Zallott. Geórgi Thamas. Zegin. mia el budosott. Pal Andras louon Zolgalt. Jstuan Mate louon Zolgalt. Nagÿ Jstuan sellere. 3 CON. (342) Matis Janos louon Zolgal. Matis Mattias sellere. Simon Gaspar. Confiscalt. Petki Jdejbelj Forro Geórgÿ. idegen fj. Czeh Miklosnak Zolgal fogsagbol walo meg zabadittasaertt pro fl. Santa Peter. Kamuti Job. Molnos Demeter. Janos Deak. 1 Pedites pixidarii: Olczi Andras. Confiscalt. Matis hazaban lakik. Matis Jstuan regi Dr. 32 Pedites pixidarii: Balogh Janos. Forro Janos.

Kalman Gaspar. Zaz Jstuan Jstok Janos 458 Jstok Jstuan Zolga Zegin. No. Petki Jdejbelj. Zegin. Sepsi Gergelÿ.Barra Janos. Confiscalt. Polgar Marton. Kamuti Job. Nagi Agostonne. uolt. Zaz Janos. Tusa Leórincz Job. Mikes Gaborne Job. Antal Jstuan zallastartaia. Bak Balas. zeljel budosik mostan. Confiscalt. Theóreók Jakabne. MARTONFALWA Nobiles: Bekes Geórgÿ Zekel Geórgÿ. 1 Post Confiscationem No. No. 10 Pedites pixidarii: Beógeozi Peter. Forro Peternek atta sponte magat Confiscalas uthan. uolt. Zegin. Job. Confiscalt. Jmrehfi Jan. 3 Libertini: Vago Geórgÿ louon Zolgal. mia elbudosott. Nagi Jstuan sellere. Zegin. Jstok Mate. vnokaia vagion No. 2 Primipili: Cziki Jstuan Cziki Mihali pauper Tusa Mate Tusa Janos Tusa Mate minor Tusa Leórincz Tusa Gergelÿ Tusa Balint Tusa Demeter. Jnquilini No. Job. Draga Thamas. 4 Confiscati No. No. molnara. Avitici No. mia. Zaz Mihalÿ. Vitalius Jstwan Benedek Geórgÿ Kemendi Jstwan Kemendi Janos senex. Jmrehfi Job. Zegin. Barra Janos puer Forro Peter puer Forro Janos meg holt. Biro Menihart. 2 Servus extraneus No. Barczaj fj. Confiscalas uthan. Balogh Benedek Job. puer. Confiscalt. Tusa Leórincz Zolgaia. 5 Servus extraneus No. mia Zolga. 6 Jobbagiones: Marthon Jstuan. Tusa Gergelj sellere. Totth Peter. mia elbudosot Czikba.. Kis Tusa Janos. mia elbudosot. Czeh Mikloshoz tart. 18 Jobbagiones: Kws Andras. Ezeknek leuelek vagion. uolt. mia Zolga. zaz fÿ. Tusa Gergeli sellere. (344) Tusa Geórgi puer. Zegin. Kamuti Far. Confiscalt. 1 .. No. Dombi Jstuan. Olah Opra hauaselui fÿ. Balas Thamas. Kemenj Jan. Forro Peter sellere. Petki Jdejbelj. Jmrehfi Janos Job. Egerbegi Geórgÿ. Bartha Janos. 3 Jnquilini No. idegen fi. Petkj Jdejbelj. Albert Thamas. Forro Martonne Zolgaia. 1 CON. Cziki Jstuan.

Barabas Mihali sellere. mia elbudosott. Zanto Jakab. Zabo Simon. Gall Andras meg holt. Jmrefiteól ueótte uolt penzen. leania vagion. Petki Jdejbelj. Kws Peter puer. puer. No. Zegin. Bod Thamasne Eós Job. Chiomos Jstuan.. Bod Thamasne sellere. Peter Gergelÿ. Petki Jdejbelj. Petki idejbelj.(345) CON. Zabo Balint puer. Petki Jdejbelj. Veres Jakab libertinus. 12 Pedites pixidarii: Zanto Gergelÿ regi Dr. leania vagion. Sipos Balint regi Dr. mia elbudosott. Confiscalt. regi Dr. Bod Thamasne Job. Jmrefie uolt. 459 . leania vagion. Nagi Jstuannak latorsagert atta magat. Olczÿ Mihalj. Zeóleósi Thamas. leania vagion. Gal Jstuan. Zabo Jakab regj. Gazda Janos regi Dr. leania vagion. No. Butika Miklos regi. Fabian Andras meg holt. Deak Balas meg holt. Kouacz Georgÿ. Bonis Geórgÿ. Zegen. Confiscalt. felesege maradot cziak. Butika Fabian Mihalj meg holt. Petki Jdejbelj. Petkÿ Jdejbelj. Chiango Balint. Magiari Mihali puer. (346) Olczÿ Andras. Zegin. Confiscalt. Nagÿ Thamas. Czeh Peter. Bod Thamasne Job. Varga Geórgj. Petki Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Kanczi Mate meg holt. MARKOSFALWA Nobilis: Bod Lukacz puer.. leania vagion. Petki Jdejbelj. Matis Jstuan puer. Cziki Mihali meg halt. Petki Jdejbeli. Bod Thamasne Job. Bod Thamasne sellere. most Schola Mester. Olczÿ Gergelj. mia elbudosott. leania vagion. 14 Jobbagiones: Gal Janos. Pal Thamas Demjen Molnara. Kelemen Balint regi Dr. Petki Jdejbelj. No. Confiscalas utan. 1 Primipili: Theleki Jmreh Dauid Demeter Theóreók Geórgÿ Zabo Janos Barabas Mihalj Orban Jakab Theóreók Miklos Veres Gergelÿ Nemere Jstwan Barabas Gergelj meg holt. Sipos Peter regi Dr. leanj vadnak. Peter Mate meg holt. Olczi Jstuan. Zabo Janos. Jmrefitól weótte megh. Petki Jdejbelj. Bod Thamasne sellere. Petki Jdejbelj. No. Gal Leórincz. 26 Libertini: Zabo Benedek Deak Jstuan Theóreók Jstuan Foris Janczj Nagÿ Janos Olczÿ Jstuan Olczÿ Gergelj. Butÿka Andras meg holt. Zanto Balint. meg holt.. Bod Thamasne sellere. pinzen ueótte meg. Chiomos Mihalÿ Foris Jstuan. puer. Petki Jdejbelj. Magiari Gergelj. leanra zallot Jozaga. Petki Jdejbelj.

Sile Marthon. BITA Nobilis: nullus Primipili: Baljku Marthon Baliku Balint Baljku Lazlo. No. (347) Bizak (!) Mihalj. Janko Mihalj Eós Job. Bod Thamasne sellere. mia Zolga Benkeó Mattias el budosott Benkeó Gaspar. 1 Jobbagiones: Zabo Jmreh. 1 Servus extraneus No. Barrabas Mihali sellere. Balhio (?) Benedek. Bebeke Radulÿ. No. 1 Libertinus: Gazda Peter. MATISFALWA Nobiles: Benkeó Geórgi. 1 CON. olahfj. Chiakan Janos. Mikes Gaborne Eós Job. leania vagion. Nagÿ Benedek. mia elbudosott. Pal Peter. idegen fj. 12 460 . Magiari Palne sellere. Zegin. Olczÿ Andras lakossa. Nagi Gergelj. Zentpalj Miklos. No. Opra Kotora. Zabo Janos. Baroti Sandor Eos Job. Janko Mihalj Eos Job. Sile Balas. 2 (348) CON. Bitaÿ Janos. 4 Jnquilini No. Mikes Gaborne Eós Job. Peter Gergelj sellere.. Lazlo Peter meg holt. Baroti Sandor Eós Job. Barabas Mihalj Zolgaia. Halal Andras Job. 3 Primipili: Geóttfi Jstuan Geóttfi Ferencz Leórincz Marton Geóttfi Lukacz Leórincz Geórgÿ Kouacz Mate Lazlo Miklos Lazlo Jstwan el budosot Zegin. No. Zegens. Barabas Mihali sellere. Benkeó Geórgi lakossa. Zigeti Leórincz idegen fj. 3 Pedes pixidarius: Gazda Gabor. Chiakan Peter. Janko Mihalj Eos Job. Mikes Gaborne Eós Job. 9 Pedes pixidarius: nincz Libertinus: nincz Jobbagiones: Totth Marton. Mikes Gaborne Eós Job.Bene Fabian Jmrefie uolt. Avitici No. 11 Aviticus No. Jstuan deak sellere. Confiscalt Job. most Miko Georgie. No. Baroti Sandor Eós Job. Beke Balas sellere. Jnquilini No. Farkas Georgÿ. Borsai Jstuan. Confiscati No. Leorincz Andras. mia. Baroti Sandor Eós Job. Chiakan Gergeline. Chiakan Miklos.

255 No. mia Zolga. Donath Georgeot Zol[galta] Confiscalas uthan. 553 No. leania vagion Chiutak Pal fia. 527 No. 23 – Post Confiscationem No. Chiutak Geórgÿ (!) Chiutak Jstwan Chiutak Mihalÿ Chiutak Jstuan meg holt. 84 No. 461 .(349) SUMMA VNIVERZALIS Nobiles: Primipili Pixidarii Libertini Jobbagiones: – Avitici – Jnquilini – Confiscati – Subiugati No. 202 Universorum Incolarum seu Inhabitatorum summa facit: 2528 (350) NOMINA OPPIDORUM ET POSSESSIONUM IN SEDE SICULICALI KEZDI EXISTENTEM21 Kizdi vásárhely Maxa Dalnak Albis Also Csernáton Felseõ Csernáton Also Torja Felsõ Torja Ikafalva Szent Lélek Futásffalva Leszffalva Polján Bellaffalva Kurtapatak Esztelnek Csomortán Szent Katolna Almás Lemhénj Nyujtod Zazffalu Sárffalva Osdola (353) Martonos Bereczk városa Hatoljka Oroszffalu Martonffalva Markosffalva Matisffalva Bita Kizdi Szek 41 Level. az utan Nobilitalta magat. 31 – Ante Confiscationem No. 8 Primipili: Chiutak Marthon Tusan Gergelÿ Chiutak Jakab Chiutak Peter Chiutak Lukacz Chiutak Ferencz Chiutak Geórgi Zegin. 11 Summa omnium jobbagionum facit: 798 Oppidani: No. No. KOUAZNA Nobiles: Mihacz Geórgÿ Janos Deak Vgron Moses Forro Thamas Zolga Horuath Tobias Balogh Sigmond Mihacz Ferencz Chiutak Geórgÿ Vrunk Zamara ualo Confiscalt Job. 92 No. mia Zolga. 397 No. 6 Servi extranei No. puer. lakik Jozagaban. puer Kora Demeter Zegin. 347 No. Zilagi Andr. hatol egj tiszta Orbaÿ CON. Chiutak Pal puer Chiutak Mihali fia. uolt. Chiutak Geórgÿ Chiutak Thamas Chiutak Andras puer.

uolt. louon Zolgal. Gall Georgÿ Varga Mihalj. Petki idejbelj. leuelek vagion. Petki idejbelj. Varga Janos Vin Geórgÿ. Chiuz Janos Totth Mihali. Vaÿna Marthon regi. Tott Jmreh mia. leania uagion. Gal Janos 462 .. regj D. Petki idejbeli. Bartha Mihali. Gocz Andras. Kouacz Thamas regi D. No. Chiuz Lazlo. Vaÿda Jmreh benna Fazakas Thamas. Petki Jdejbelj. No. Czefew Jmreh Bechiek Lukacznak fia. Petki Jdejbeli. puer. Petki idejbelj.. Theóreók Mihalÿ mia elbudosott. Vaÿna Georgi. Petki idejbelj. leania marat. puer. uolt. Geczeó Geórgÿ Bechiek Jstuan regi. Jozaga Zalagon Donath Geórginel vagion. Petki idejbelj. Vaÿna Gaspar Vaÿna Geórgÿ minor Confiscalt Job. Deak Janos puer Osuat Janos regi. Petki Jdejbelj. (355) Balo Janos meg holt. Geczeó Mihalÿ Kora Janos. Libertini: Tusan Jstuan. Tusan Thamas. Tusan Lazlo Osuat Gaspar regi. leania vagion. Zolga. meg holt. 39 Petki Jdejbeli Dr. Petkj idejbelj. Pedites pixidarii: Az Petki Jdejbeli Drabantoknak Baczio Janos meg holt. Kora Janos fia. Deme Mihali regi. Gocz Jstuan puer. Erdeós Jstuan. Vaÿna Georgi maior Vaÿna Andras minor Vaÿna Andras maior Vaÿna Jstwan Vaÿna Marton puer Vaÿna Jstuan alter Vaÿna Thamas puer Tusan Mate meg holt. Petki Jdejbelj. Petki idejbelj. puer. Petki idejbeli. Bartha Andras. Petki Jdejbelj. puer Vin Pal. Petki ideibeli. Zegin. Petkj idejbelj. Balo Georgi regi. Fazakas Mattias. Deme Leórincz regi. Kouacz Peter regi. Petki Jdeibelj. Deme Mihalÿ Osuat Balas regi. Petki idejbelj. Janos Kouacz fia Jan. Zegin. Chiuz Thamas. Petki ideibeli. azutan lofeó Leuelet valtot az meg holt Fejedelemteóll. Petki Hathazi Mihalÿ idejbeli. 38 Deme Miklos regi.Gocz Benedek Gocz Geórgÿ Bogdan Antal Bartha Ferencz Fazakas Janos (354) Fazakas Andras puer Fazakas Ferencz puer Chiutak Janos Ven Jstwan elbudosot. Chiutak Jmreh regi. Geczeó Janos Nagÿ Mihali.. Fabian Janos regi. latorsagaert Donath Georginek atta magat Confiscalas utan. Totth Miklos regi D. puer. leania vagion. Fazakas Lazar puer Totth Georginek fia. Chiutak Ferencz puer. Vrunk Zamara ualo. Petki idejbelj. Balo Peter regi. Deme Peter. puer.

uolt Vrunk Zamara.. Vrunk Zamara valo. Donath Georgi Job.. Feÿer Benedek meg holt. Confiscalt. niomorult Vin Thamas Fazakas Peter Fazakas Leorincz fia.. most Mihacz Georgiheóz tart. No. Mihacz Geórgiheoz tart. latorsaga mia Donath Georginek atta magat Confiscalas utan.. Donath Geórgi Job.. 51 Jobbagiones: Nagÿ Janos. Confiscalt. Donath Geórgi Job. Donath Georgi Job. Donath Georgi Job.. leania marat Lukacz Jstwan. Vrunk Zamara ualo. Molnar Andras Erdeos Mihalÿ Erdeós Georgÿ puer Erdeós Peter meg holt. Czefeÿ Leórincz Confiscalt.. Chiutak Janos. Confiscalt.. Confiscalt. Confiscalt... Kws Balint liber. Geocz Mihalj. Confiscalt. Confiscalt. Chiuz Ferenczne. Donath Georgi Job.. leania vagion. Confiscalt. Vaÿna Janos. Vaÿna Janos.. Zabo Peter Zaz fi. Kws Mihali. Donath Georgi sellere. Vaÿna Peter. fiai vadnak. Orbaÿ Gergeline Confiscalt. Chiuz Jstuan. 463 . utan. uolt. (357) Jktor Mihalj. Confiscalt. Chiutak Andras. Donath Georgi Job. elbudosot felesege.. Vrunk Zamara ualo.. Donath Georgi Job.(356) Gocz Andras Gocz Andras alter. Confiscalt. Chiutak Georgi. Vrunk Zamara ualo. Vrunk Zamara ualo. Marton Deak Job. Donath Geórgi Job. Geócz Balint Kupan Marthon benna Vaÿna Janos Chiutak Thamas Butika Mihalÿ Vaÿna Kereztes Vaÿna Mihalÿ Vaÿna Gaspar minor Kupan Ferencz Vaina Ferencz Vaina Geórgÿ Vaina Andras Butÿka Lazlo Butika Geórgÿ Vaina Thamas Chiutak Gergelÿ Chiutak Jstwan Vaÿna Demeter puer Chiutak Andras Chiutak Demeter Kora Bartalis fia Peter. Hozzu Andras. Donath Georgi Job. Tott Andras Confiscalt. Czete Marthon Confiscalt. Donath Georgi Job.. Czete Miklos Confiscalt. puer Chiala Mihalÿ. Donath Georgi Job. Confiscalt. Confiscalt Job. Confiscalt. elbudosott. Confiscalt. Confiscalt. puer Vaina Andras meg holt. Vrunk Zamara ualo. Donath Geórginek atta magat Conf. de Donat Georgi Zabadsagot adott neki fizetesiertt. Confiscalt. Chiutak Jstuan. Czete Ferencz Confiscalt.. Chiutak Mihali. Chiutak Ferencz. Confiscalt. Donath Georgi sellere. Donath Georgi Job. Fazakas Marthon. Jktor Gergely. Varga Demeter idegen fi. Donath Geórgÿ Job. Donath Geórgÿ Job.

Mikes Benedek Job. Zamara valo. reGeorgi Zolgaia. Mikes Benedek Job. Forro Thamas Eós Job. Vaÿna Elekes Peter. Mihacz Georgi Theóreók Jstuan.. Vaÿna Thamasne. Eós. 20 Palne sellere. Zamara ualo.. 1 Anna Lazlo. Nagi Anna. Janos deak Kouacz Mihalÿ Confiscalt. hauaselui fÿ. Mihacz Georgi Fazakas Martonne. Vaÿna Andras Confiscalt Job. Janos deak sellere. Janos deak Eós Job. Kelemen Varga. Mikes Sigmond Eós Job. 1 464 Pedites pixidarii: Dienes Mate regi D.. CON. Eos. 19 Josa Georgine. 29 Lakatos Marton idegen fi. Vrunk sellere. regi. HILIB Nobilis: Gall Janos. Forro Thamas Job.. Zamara valo. louon Zolgall. Chiutak Avitici No.. regi. Vgron Moses Job. Kouacz Balint. Mihacz Ferencz sellere. Chiutak Georgi. sellere. Vrunk Czizke Miklos. Benedek Job. regi. Acz Mihalj. Bokor Mihalj. Vrunk sellere. gi. leani vadnak. Vrus Gergelj. regi. Nagi Jlona. Eós. Bassa Peter Job. Forro Thamas Job. 1 Primipilus: Gall Peter meg holt. Butika Lazlo sellere. Totth Janos. regi. regi. Vazili Demeter. Vitalius Jakab. Bende Janos. Bolgar Jstuan idegen fi. Czizmazia Janos. Job. Zamara ualo. No. Vaÿna Ferencz. No. Vrunk Zaizon Gergelj. sellere. sellere. Petkj Jdejbelj. Petkj Jdejbelj. Vaina Marton Jstuan Molnar. Balas deak Vaÿna Janos Confiscalt... minor. Subiugati No. Mihacz Ferencz Zabo Miklos. regi. Banffi Miklos. Kouacz Andras Confiscalt. Hegedws Mihaline. ideChiutak Miklos Confiscalt Job.. Vaina Marton sellere. 2 Zaz Leórincz. Confiscati No. Chiuz Andras. Mikes Boldisar Job. hauaselui fÿ. Mikes Benedek Job. Czizmazia Jstuan. Mikes Benedek sellere. Mikes Benedek Job. Chiutak Palne sellere. Mikes Benedek sellere. Nagi Mihalj idegen fj. Petkj Jdejbelj. Mikes Boldisar Job. Ztoika Czigan. Vitalius Balas. Vrus Ferencz. gen fi. Janos deak Eós Job. Vrus Janos. Zamara valo. Jnquilini No. Janos deak sellere.. Chiutak Georgi Veres Geórgÿ. Tatar Janos. Servus Extraneus No. Vrunk gen fi. Chiutak Andras Confiscalt.. heliben lakik.. Janos deak sellere. Vitalius Janos. idegen fi.. Chiutak Palne sellere. Job. regi. Mihacz Georgÿ sellere.. Janos deak Eós Job.. . ideDurman Antalne Confiscalt. Fogarasi fi. Forro Thamas Job. Donath Georgi biria. Mihacz Georgi Job.(358) Czizke Miklos. Mikes idegen fi.

Drabant Albert. Petki Jdejbelj. Osuatt Janos. levelek vagion. Petkj Jdejbelj. 1 Vaÿda Thamas Avitici No. 1 Pedites pixidarii: Jlljes Janos regi D. 24 Zekren Janos. 1 Osuat Thamas Osuat Balas puer CON. Petki Jdejbelj. (360) Jobbagiones: Gall Janos minor. Tholdalagi Mihalj regi Kouacz Benedek Job. Petki Jdejbelj. uilagtalan. heliben lakik. Babos Janos Olah Janos fogarasi fj. Osuat Jstuanne sellere. puer. Petki Jdejbelj. Petki Jdejbelj. Libertini: Agota Thamas. Tholdalagi Mihalj Eos Lukacz Peter benna Job. Kouacz Miklos Zekren Palne. Cziuz Jstuan. 15 Miklos Gergelj. No. hetfalusi fj. puer. Bartok Mihalj. Petki Jdejbelj. mia Zolga. Petki Jdejbelj. Simon Janos. Kouacz Andras felzegh Olah Radulj. Petki Jdejbelj. Orban Peter. Ezeknek hetfalusi fj. louon Zolgal. JMECZFALWA Nobilis: Jmecz Damokos. Lukacz Peter sellere. Confiscalt. Petki Jdejbelj. Buda Georgi.. Simon Mihalj senex Babos Mattias. 4 Vaÿda Jstwan Servus Extraneus No. senex. Luka Daniel regi. Chioma Geórgi Job. 465 .(359) Kouacz Leórincz vej Albert. Koris Balint. No. Vaida Bartok Leórincz Gasparne Zolgaia. Lukacz Andras Jstuan Gergelj. Fogarasi. regi D. Bartok Leorincz sellere. puer. Petkj Jdejbelj. Petki Jdeibelj. Bartok Geórgÿ Olah Mate hauaselui fi. Babos Ferencz puer idegen fi. Bartok Balint puer Osuat Mihalj sellere. No. Kouacz Ferencz Kouacz Kereztes. Dienes Balint louon Zolgal Gall Boldisar Jnquilini No. Petkj Jdejbelj. Pap Jstuan. Petki Jdejbelj. Vaida Andras. senex. Vaida Peter puer. 6 Gall Jstuan niaualias Confiscatus No. Vaida Janos Nagÿ Janos sellere. Jarai Jstuan Eos Job. Tholdalagi Mihalj Eós Job. Gall Ferencz Zegin. Vaÿda Janos. 1 Primipilus: Kondrat Janos. No. heliben lakik. Petkj Jdejbelj. Czipa Georgÿ. Pal Janosne sellere. Petkj Jdejbelj. Kis Georgi Jakab. az attja ennek Jdejbelj. hauaselui. Kouacz Balint Simon Georgi . Nagÿ Jstwan Kadar Demeter olah fi. Petki Osuat Georgi puer. Pall Peter. Cziuz Geórgÿ.

Kouacz Jstuan. 6 Pedites pixidarii: Lazlo Jstuan regi. Jmecz Damokos sellere.Koris Benedek. Jmecz Damokos Job. Zeocz Janosne. Buda Lazlo sellere. Varga Jakabne sellere. Andras Peter. Chiuz Jstuan sellere. . Petki idejbelj. Czipa Janos sellere. Prasmari fi. Petki idejbelj. Koris Balint sellere. Czako Peter. Eczken Peter Zolgaia. Jmecz Damokos Job. Bencze Georgi meg holt. Olah Ztan. Mihacz Gabor hazaban sellere lakik. Buda Leorincz. Sipos Thamasne. Jlljes Georgi. Veres Benedek Jozagaban most Zabo Leórincz lakik. puer. Jmecz Damokos Job. Petki idejbelj. Leorincz Jstuan fia. Petki idejbelj. Jmecz Damokos Job. Deme Benedekne. Zaz Gergely idegen fj. No. Fogarasfeóldi fj. 2 (362) CON. Czipa Janos. Heÿa Gergelÿ. Olah Balas. Chioma Georgj biria hazat Zalagban. Kondrat Janos sellere. Deak Peter. Czako Jmreh puer. Buda Balint Zolgaia. Biro Jstuan. Jmecz Damokos Job. louon Zolgal Varga Jakabne relicta Fejer Gaborne relicta Deme Janos pauper et senex Koris Marthon Drabant Leorincz felzegh. Koris Peter sellere. Petki idejbelj. Bicziak Lazlo. 17 Libertini: Siger Thamas Kelemen Peter Koris Janos Bencze Simon Ecze Ferencz. Buda Jstuan. Petki idejbelj. Bencze Thamas. Gelenczej fj. No. Barti Mihali. Petki idejbelj. Koris Andrasne. Fejer Jstwan. louon Zolgal Eczken Peter. Petki idejbelj. maga Kazonban hazasodott. lakik. Petki idejbelj. louon Zolgal Koris Gergelj. No. leania marat. mia elbudosott. Fabian Benedek 466 Biroga Jstwan Vaÿda Jstwan Veres Benedek Zegin. heliben Zallott. Birtalan Gergelj meg holt. Olaÿos Janos. Petki idejbelj. Leorincz Peter fia. Czipa Simon. No. most az hazaban Zagori Jan. Petki Jdejbelj D. Kondrat Janos sellere. louon Zolgal Buda Balint. Ezeknek leuelek vagion Arros Pal Dra. 15 Jobbagiones: Deak Andras. 10 Servi Extranei No. Zaz Andras. Petki Jdejbelj. louon Zolgal Czipa Balas. Petki Jdejbelj. felesege marat. louon Zolgal Baricz Benedek. (361) Bencze Janos. Czipa Simon sellere. 5 Jnquilini No. Avitici No. puer. 9 Primipili: Vida Benedek Menihart Demeter puer. GELENCZE Nobiles: Tholdalagi Mihalj Chioma Geórgÿ Mihacz Pal Mihacz Lazlo Mihacz Thamas Jaraÿ Istwan Vas Mihalj Nemes Jozagban lakik.

Petki idejbelj D. Boldis Jmreh. Heÿa Janos. Tholdalagi Mihalj regi Job. Petki Jdejbelj. Dokos Georgi. Tholdalagi Mihalj regi Job. Sera Thamas. Baricz Bartalis. Czigan Andras meg holt. Petki idejbelj. Fodor Gergelÿne. Jaraý Jstuan regi Job. (363) Palko Jstuan. Markos Leórincz. Petki idejbelj. mia. Pet.. Jaraÿ Jstuan regi Job.Czako Mihali puer. Nagÿ Jakab. Markos Mihalj minor. Petki idejbelj. Ezeknek leuelek Zazastol vagion. Petki idejbelj. Tholdalagi Mihalj regi Job. 27. Gall Benedek. Foris Leórincz. elbudosot. Betthlen Ferencz regi Job. Fogas Antal. Kouacz Jstwan louon Zolgal. Jaraÿ Jstuan regi Job. Bettlen Ferencz regi Job. leania vagion. Deua Bartalius. Deua Jstuan. mia elbudosott. Olah Lukacz. Tholdalagi Mihalj regi Job. Deua Peter. Tholdalagi Mihalj regi Job. leania marat. Jaraÿ Jstuan regi Job. Heÿa Balint. Petki idejbelj. Koczis Thamas. Jsak Thamas Zabo Mihaljnak kis fia vagion. Bettlen Ferencz regi Job. Petki idejbelj. Dok Mate Solimar Dok Jstuan Solimar Geótther Janos Solimar Gaspar Mihalj Solimar Czako Marthon Solimar Sigmond Balas Solimar Kalara Matene relicta. No. Petkj idejbelj. Zegeti Marton. Jaraÿ Jstuan regi Job. Tholdalagi Mihalj regi Job. puer Biro Leórincz Biro Peter Beldeki Mattias puer (364) Porsolt Benedek Menihart Janos Eczken Jakab senex Eczken Thamas mostan beres Zolga. Betthlen Ferencz regi Job. Baiczÿ Gergelÿ louon Zolgal. leania vagion. Zegin. Poztika Pal. Olah Mate. Petki idejbelj. Betthlen Ferencz regi Job. Petki ideibelj. Petki ideibelj. Molnar Jstuan. Finta Andras puer. Palko Mihalj. Tholdalagi Mihalj regi Job. Kutnar Janos. Kozma Balas. No. Petkj idejbelj. Heÿa Janos Zegin. Jaraÿ Jstuan regi Job. Finta Leórincz louon Zolgal. Damo Janos meg holt. leania maratt. 43 Jobbagiones: Pap Antal. Tholdalagi Mihalj regi Job. Libertini: Sozo Miklos Palko Mihalÿ Czako Mihalÿ Kalara Peter Felseó Gergelÿ Boldis Geórgÿ Boldis Jstwan Fabian Balas Biroga Jstwan Finta Peter Palko Jstwan Czako Kereztes Vazol Benedek Jakab Jmreh puer Kosa Miklos Czako Janos helljen Kardos Antal lakik Baricz Thamas Varga Janos Zekel Janos Gall Peter Markos Balint Gal Ferencz fia. Finta Leorincz. Olah Andras. Gaspar Gaspar louon Zolgal. Zakacz Jstuan. Nagÿ Leórincz. puer. Mihalj. Jdejbelj. Heÿa Andras meg holt. Petki ideibelj. Feóldi Palnak kis fia marat. 467 .

Bassa Peter regi Job.... Sandor Janos. Geóngeós Jakab. Tholdalagi Mihalj regi Job. regi Job. Tholdalagi Mihalj regi Confiscalas utan sellere. Dr. Jaraÿ Jstuan regi Legeti Mate. regi. Bassa Peter regi Job. Job. Jaraÿ Jstwan regi Job. Tholdalagi Mihalj regi Sandor Georgi. Bassa Peter regi Job. Tholdalagi Mihalj regi regi Job. Tholdalagi Mihalÿ regi Zigeti Jstuan. Kopacz Gergelÿ. Chioma Geórgi regi Czako Janos. Tholdalagi Mihalj Job. Bettlen Ferencz regi Job. Jaraÿ Jstuan regi Job. Job.. Benkeó Georgi. Tholdalagi Mihalj regi Buda Kereztes. Zabad Zekelj heliben lakik. Tholdalagi Mihalj Job. Kardos Antal. hauaselui fi. Geórgeni Balasne. Tholdalagi Mihalj Legeti Thamas. Tholdalagi Mihalj Kouacz Janos. Bassa Peter regi Job. Jaraÿ Jstuan regi Job.(365) Lakatos Jakab. Chioma Georgi regi Kis Deua Peter. Tholdalagi Mihalÿ regi Kardos Mihalÿ. Chioma Geórgý regi Sebestien Janos. Job. Zigeti Andras. Bassa Peter regi Job. Jaraÿ Jstuan regi Job. Job. Job. Benkeó Geórgý. Job.. regi. Tholdalagi Mihalj Job. Job. Tholdalagi Mihalj regi Job. Tholdalagi Mihalj Job. 468 . Chioma Georgÿ Job. most niult hozza. Zalagos Dr. Pesti Janos. Tholdalagi Mihalj Job22 Sos Pal. Job. Tholdalagi Mihalj regi Palko Bartalius. Lakatos Jstwan. Jozagaban lakik Zegeti Balint. Jncze Ferencz. Olah Andras. Confiscalt. Nicola Georgi. Bettlen Ferencz regi Job. Deua Leórincz. Tholdalagi Mihalj Job. Panczel Jstuan. Job.. Job. Tholdalagi Mihalj regi Job. Birtok Balint. Chioma Georgi regi Job. Tholdalagi Mihalj Zigeti Balint. Confiscalas utan latorsagaert. Bassa Peter regi Job. Panczel Lukacz. Kouacz Jstuan. Bassa Peter regi Job. Zep Gergelj. Chioma Georgÿ sellere. Nagi Mattias. Confiscalt heliben lakik. Chioma Georgÿ Farago Jstuan. Chioma Georgi sellere. Job. Tholdalagi Mihalj Job. Zigeti Kereztes. regi Job. Tholdalagi Mihalj Job. regi Job. Betthlen Ferencz regi Lengiel Sigmond. Sigmond Janos. Job. Job. Jaraÿ Jstuan regi Job. (366) Kadar Andras. idegen fÿ. Job. Bassa Peter regi Job. Czako Andras. Tholdalagi Mihalj regi Job. Benkeó Georgine. Bassa Peter regi Job. Farago Mattias. Jaraÿ Jstuan regi Sandor Pall. Sebestien Geórgÿ. Olah Tiuadar. regi Job. Chioma Georgi Job. Zegeti Demeter. Jaraÿ Jstuan Job. Veres Mattias. Hadi Janos. Tholdalagi Mihalj Panczel Georgi. Tholdalagi Mihali regi Sozo Janos. Kouacz Balint. regi Job. Job. Job. Betthlen Ferencz regi Job. Peter Molnar. Benkeó Marthon. Tholdalagi Mihalj regi Czako Kereztes.. Tholdalagi Mihalj Job. Betthlen Ferencz Job. heliben lakik. Baiczia Jstuan. Tholdalagi Mihalj regi Arros Janos. Fabian Gergelÿ. Tholdalagi Mihalj regi Sebestien Mattias.

Finta Jmreh. Jaraÿ Jstuan regi Job. 2 Post Confiscationem No. Chioma Georgi Zalogossa. Eztendeigh kötte magat TholdalagiKouacz Balas. Petki idejbelj. Zigiarto Balas. Koater Demeter. Jstuan Peter. Basa Peter Job. Zigeti Ferencz. Fabian Georgi. Sozo Miklos. Tholdalagi Mihalj regi Job. Bende Thamas. Eztendeigh keóteótte magat Finta Balas. Jaraÿ Jstuan regi Job. Jaraÿ Jstuan regi Job. Bassa Peter Job. No. 15 Confiscati No. Fogas Antal sellere. Basa Peter Job.Olah Geórgy. Elekes Pal. Zaz Thamas. Czepleó Janos. Jaraÿ Jstuan regi Job. Gall Mihalj. Basa Peter Job. Dok Jstuan sellere. Gotthart Demeter. Arros Mathe. Petkj idejbelj. Bende Andras. Petki idejbelj. Baiczi Peter. 2 Primipilus: nullus Pedites pixidarii: Jakab Mathe Geörgÿ Dr. Petki idejbelj Dr. Basa Peter Job. Jaraÿ Jstuan regi Job. Basa Peter Job. Biroga Jstuan sellere. Arros Balint is. Basa Peter Job. Avitici No. Bettlen Ferencz regi Job. Zegeti Balint. Mihacz Lazlo sellere. Zegeti Mattias. Sztoian Janos. Tholdalagi Mihalj regi Job. Baiczi Kalman. Tholdalagi Mihalnak hadba ualo Finta Mihalj. Zegeti Mattias. Simon Mihalj. 2 Subiugatus No. 469 . Petkj idejbelj. Fejer Jstuan. No. Bende Janosne. Petki idejbelj. Kalara Andras. Geóngeós Jstuan. Petkj idejbelj. nem menesert. Dok Mate sellere. Deuaÿ Peter. Zeplaki Balas. Arros Miklos. Basa Peter Job. Chioma Georginek harom puzta haza. Sido Balas. Petki ideibelj. Fejer Benedek. Bassa Peter Job. Fejer Marthon. Bassa Peter regi Job. sellerek laknak bennek. (368) Hegy Andrasne. Olah Kraczun. Basa Peter Job. Zegeti Andras. Gaspar Mihali sellere. Basa Peter Job. 81 Jnquilini No. idegen fi. Czako Marton sellere. Petkj idejbelj. Petki ideibelj. 1 (367) CON. Petkj idejbelj. Fejer Lazlo. Varros Jakab. Mihacz Jakab sellere. Gall Jstuan. nak hadba nem menesert. Finta Jstuan. Basa Peter Job. Deuaÿ fi. Chiakan Mihalÿ. Biroga Jstuan sellere. Kouacz Peter. Tholdalagi Mihalj regi Job. olah fi. Arros Andras. 13 Libertini: Baiczi Leórincz senex Fejer Miklos puer. No. Basa Peter Job. Basa Peter Job. Czize Jstuan. Petki idejbelj. Heÿa Miklos. Tholdalagi Mihalj Job. Mihacz Lazlo sellere. Arros Geórgÿ. Mihacz Pal sellere. 2 Jobbagiones: Zigeti Janos. Ezeknek Zazastol uagion levelek. Basa Peter Job. Basa Peter Job. Zigeti Marton. Zigeti Leórincz. Fejer Gergelÿ. Czako Marton sellere. HARALŸ Nobiles: Bende Peter Arros Jmreh. Basa Peter Job. Jaraÿ Jstuan regi Job.

Zolgaia. Kozma Ferencz. ZABOLA Nobiles: Bassa Peter Mikes Sigmond.. Geórgÿ Jstuan. Bende Peter sellere.] Zabo Thamas. Tholdalagi Mihalj Job. Petki ideibelj. Petki idejbelj. mia Zolga. Nagÿ Demeter. heliben lakik. Tott Mihalne. Basa Peter Job. Nagi Andras Echied tartomani fi. Bettlen Ferencz Job. Jaraÿ Jstuan Job. Petki idejbelj. Tholdalagi Mihalj Job. Fogarasi fi. Basa Peter Job. 2 Jnquilini No. Petkj idejbelj. Petki idejbelj. Jaraÿ Jstuan Job. Fejer Ferencz. Petki idejbelj. Mate Janos regi. Avitici No. . Zegeti Ferencz Zolgaia. Jlljes Thamas. (370) Kupan Balas. Liber. Tholdalagi Mihali [Job. Olah Radulj. 2 Primipili: Pal Miklos Janos Nemere Andras Mate Peter Mate Balint Matias Janos Mate Jstwan Zeóke Janos Demes Jstwan Jlljes Gaspar Jlljes Jstwan Jlljes Balint Jlljes Ferencz Chiomos Janos Ant