You are on page 1of 34

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
: Master of Arts Program in Information Studies
:
:
:
:

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

Master of Arts (Information Studies)
M.A. (Information Studies)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สารสนเทศและความรูเปนปจจัยสําคัญยิ่งในยุคแหงความรูในศตวรรษที่ 21 และมีบทบาท
อยางมากตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศทั้งดานการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคมและ
วัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทําใหหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองพัฒนาบุคลากรของตนใหมีความรูค วามสามารถใน
การบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแบงปนความรูเพือ่ การ
สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง ซึ่งจักสงผลดีตอการทวีศักยภาพการแขงขันใน
ระบบเศรษฐกิจใหม
มหาบัณฑิตหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจะเปนผูมีความรูความสามารถในการ
แสวงหา จัดการ และใหบริการสารสนเทศและความรูใ นองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
องคการระหวางประเทศ มีความคิดสรางสรรค รูจักบูรณาการความรูอยางเปนระบบ เผยแพรสื่อ
ความรูทองถิ่นและสากลไปสูผูใชอยางเทาเทียมกัน
สอดคลองและทันกับความตองการของผูใช
ประกอบวิชาชีพสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรูความสามารถระดับสูงในการสรางสรรค แสวงหา จัดการ และใหบริการ
สารสนเทศและความรู โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการเปนเครื่องมือ

2
2. มีความรูความสามารถบูรณาการสารสนเทศศึกษากับสาขาวิชาที่เกีย่ วของ
3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอวิชาชีพสารสนเทศ
5. เหตุผลและสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
5.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรฉบับเดิมจัดทําขึ้นเมื่อป พ.ศ.2538 หลังจากเปดรับนักศึกษาสามรุน ภาควิชาฯ ได
ประเมินหลักสูตรโดยการจัดสัมมนาระหวางนักศึกษาและอาจารย พบขอควรปรับปรุงทั้งโครงสราง
หลั ก สู ต ร เนื้ อ หากระบวนวิ ช า ตลอดจนกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หลั ง จากนั้ น ภาควิ ช าฯ ได
ดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ ผลการวิจัยพบวาควรมีการทบทวนตั้งแตปรัชญา
และวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร ตลอดจนโครงสร า งและเนื้ อ หากระบวนวิ ช า กอปรกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชา เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ และเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรจึงงดรับ
นักศึกษาและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยผลการวิจัยทั้งของไทยและตางประเทศเพื่อให
หลักสูตรฉบับปรับปรุงทันกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศศึกษาอันเปนสากล
โดยยึดความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (มาตรา 58 และ มาตรา 59)
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ
ที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ปณิธานและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และความตองการของตลาด
งานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเพื่อเปดโอกาสใหผูมีพื้นฐานจากสาขาวิชาตาง ๆ ไดเขา
ศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ จึงปรับชื่อหลักสูตรใหเปนชื่อเดียวกันชื่อหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคือ สารสนเทศศึกษา
5.2 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
5.2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และชื่อยอของกระบวนวิชา ดังนี้
1) ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย จาก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
เปน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาษาอังกฤษ จาก Master of Arts Program in Library and Information Science
เปน Master of Arts Program in Information Studies
2) ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม จาก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศ ศาสตร
เปน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)

3
ชื่อยอ จาก ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
เปน ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม จาก Master of Arts (Library and Information Science)
เปน Master of Arts (Information Studies)
ชื่อยอ จาก M.A. (Library and Information Science)
เปน M.A. (Information Studies)
3) ชื่อยอของกระบวนวิชา
จาก ม.บส. (LIS) เปน ม.สศ. (IS)
5.1.2 ปรับแผนกําหนดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุงใหม
5.1.3 เปด – ปด – ปรับปรุงกระบวนวิชา
5.1.3.1 เปดกระบวนวิชาใหม 10 กระบวนวิชา ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาบังคับ 2
กระบวนวิชา ไดแก
1. 023701 ม.สศ. 701 การจัดการสารสนเทศและความรู
2. 023709 ม.สศ. 709 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสารสนเทศศึกษา
ข. กระบวนวิชาเลือก 8
กระบวนวิชา ไดแก
1. 023717 ม.สศ. 717 ทรัพยสินทางปญญา
2. 023718 ม.สศ. 718 การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับ
หองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3. 023719 ม.สศ. 719 การบริหารเว็บไซต
4. 023721 ม.สศ. 721 การแนะนําผูใช
5. 023725 ม.สศ. 725 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและการสืบคนออนไลน
6. 023727 ม.สศ. 727 บริการหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน
7. 023734 ม.สศ. 734 การจัดการฐานขอมูลสําหรับหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ
8. 023737 ม.สศ. 737 หองสมุดดิจิทลั
5.1.3.2 ปดกระบวนวิชา
3 กระบวนวิชา ไดแก
ก. กระบวนวิชาบังคับ 1
กระบวนวิชา ไดแก
1. 023709 ม.สศ. 709 การประมวลผลขอมูลสําหรับงานหองสมุด
และศูนยสารนิเทศ
ข. กระบวนวิชาเลือก
2
กระบวนวิชา ไดแก
1. 023734 ม.สศ. 734 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารนิเทศ
สําหรับหองสมุดและศูนยสารนิเทศ

723 ทรัพยากรสารสนเทศไทยภาคเหนือศึกษา 4. กระบวนวิชาบังคับ 4 กระบวนวิชา ไดแก 1.สศ. 791 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา ข. 711 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 2.สศ.3 ปรับปรุงกระบวนวิชา 11 กระบวนวิชา ประกอบดวย ก. 023711 ม. 733 ระบบซอฟตแวรสําหรับหองสมุดและศูนย สารสนเทศ 6. 023789 ม.4 6 7 8 9 2.25 หรือเทียบเทา และผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา . 023736 ม.1 ให เ ปน ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ย เชีย งใหมเ รื่อ ง การรับ สมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ บัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา 9.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร.สศ.สศ. 023791 ม. 023733 ม. กระบวนวิชาเลือก 7 กระบวนวิชา ไดแก 1.2538 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนี้แลว ในคราวประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ ปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม ปการศึกษา 2548 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 9.สศ. 708 การจัดระเบียบสารสนเทศ 4. 023715 ม. สารสนเทศศึกษา หรือ สาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองแลว โดยมีคาลําดับขั้นสะสม เฉลี่ยไมนอยกวา 2. 023706 ม. 023735 ม.สศ. 023723 ม.1. 023708 ม.สศ. 735 การออกแบบและการใชระบบสารสนเทศและ เครือขาย 7. 706 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับการ จัดการสารสนเทศ 2.สศ.3. 023731 ม. 715 การจัดการสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาล 3.สศ. 789 หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิม ปการศึกษา 2538 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเดิม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 023707 ม. 731 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 5. 736 ขายงานหองสมุดและสารนิเทศ 5.สศ. 707 บริการสารสนเทศ 3.สศ.สศ.

5 10 การคัดเลือกผูเขาศึกษา ประกอบดวยวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้ 1.ศ. พิจารณาใบสมัครและใบรับรองผลการศึกษาของผูสมัครเพื่อประกาศชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ขอเขียน 2. 2548 ดังนี้ 11.1 ใชระบบทวิภาคโดยแบงการศึกษาปหนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาค การศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ภาคการศึกษาฤดูรอน กําหนดเวลาโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 11.2 ใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเปนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่มีปริมาณเนื้อหาวิชาเทากับ 1 หนวยกิต หมายถึง (1) ใชเวลาบรรยายไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ (2) ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ (3) ใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนามไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 12 ระยะเวลาการศึกษา เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ประกาศผลการคัดเลือกผูเขาศึกษา 11 ระบบการศึกษา เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. สอบขอเขียน 3.ศ. 2548 ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เปนหลักสูตร 2 ป และใช เวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 13 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ทั้งนี้ไมรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธหรือการ คนควาแบบอิสระ กระบวนวิชาใดที่ไดรับลําดับขั้น B หรือสูงกวาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีก ไมได . สอบสัมภาษณ 4.

023789 ม.2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 14.1 เกณฑการวัดผล ใชระบบลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล โดยอักษร คาลําดับขั้น และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตาง ๆ ใหกําหนด ดังนี้ A มีคาลําดับขั้นเปน 4 หมายถึง ดีเยีย่ ม (excellent) B+ มีคาลําดับขั้นเปน 3.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา เป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บัณฑิตศึกษา พ.สศ. 789 หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา 2. 023799 ม.5 หมายถึง ดีมาก (very good) B มีคาลําดับขั้นเปน 3 หมายถึง ดี (good) C+ มีคาลําดับขั้นเปน 2. 791 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 3.2.ศ.5 หมายถึง ดีพอใช (fairly good) C มีคาลําดับขั้นเปน 2 หมายถึง พอใช (fair) D+ มีคาลําดับขั้นเปน 1.สศ.5 หมายถึง ออน (poor) D มีคาลําดับขั้นเปน 1 หมายถึง ออนมาก (very poor) F มีคาลําดับขั้นเปน 0 หมายถึง ตก (failed) นอกจากนี้มีการวัดและประเมินผลดวยอักษรอื่น ๆ ที่ไมมีคาลําดับขั้น คือ S U I P T V W หมายถึง เปนที่พอใจ (satisfactory) หมายถึง ไมเปนที่พอใจ (unsatisfactory) หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete) หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (in progress) หมายถึง วิทยานิพนธกาํ ลังอยูในระหวางดําเนินการ (thesis in progress) หมายถึง ผูเขารวมศึกษา (visitor) หมายถึง การถอนกระบวนวิชา (withdrawn) กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา นักศึกษาจะตองไดลําดับขั้นไมต่ํา กวา C หรือ S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก กระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U ไดแก 1. 023791 ม.สศ.6 14.สศ.1 ศึกษากระบวนวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา . 023798 ม. 798 การคนควาแบบอิสระ 4. 799 วิทยานิพนธ 14. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 14.

1 และ 16.1 อาจารยประจําหลักสูตร วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 1 คน วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 7 คน 16.2 อาจารยพิเศษ แยกตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 4 คน วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คน รายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ ดังตารางที่ 16.2.2.2.2.ศ.4 ความตองการของตลาดแรงงานสังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 16 อาจารยผูสอน 16.7 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ. 2512 15 การประกันคุณภาพหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน คุณภาพระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้ง 4 ประเด็นหลัก ไดแก 15.00 และ คาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 14.3 การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา 15.2.2.6 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ จ ะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ อย า งน อ ยดํ า เนิ น การให ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ สิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 15.4 สอบผานการสอบประมวลความรู (สําหรับนักศึกษาปริญญาโทแผน ข) 14.2 มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา 3.2.1 .5 สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 14.7 14.1 การบริหารหลักสูตร 15.3 สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 14.1.

ทัศนา สลัดยะนันท** บรรณารักษศาสตร อ. 5. 2547 แสดงตัวเลขจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของอาจารยแตละทาน และแสดงตัวเลขจํานวนผลงานวิจัยที่ทําในระยะเวลา 5 ปลาสุด ไวในวงเล็บ .ม. Library Science ณ ลําปาง บรรณารักษศาสตร อ. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 7.ดรุณี 28 33 10 7(3) 5(2) 2(2) * ** *** อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูที่จะคุมวิจยั (เปนsupervisor) ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย พ. * รศ.อังสนา ธงไชย** บรรณารักษศาสตร M.รัตนา ณ ลําพูน** บรรณารักษศาสตร อ. ตรี บศ.A. * รศ.ปราณี วงศจํารัส บรรณารักษศาสตร ศศ.1.ม. 4.ม. ศักยภาพในการ ผลงานวิจัย สอนหลักสูตรนี้ (จํานวน สอน เรื่อง) กระบวน คุมวิจัย *** วิชา 1.ศ.1 ตารางรายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตร (ใชตารางอาจารย ) ลําดับที่ ชื่อ-สกุล (พรอมตําแหนงวิชาการ) สังกัด ภาควิชา คุณวุฒิ สูงสุดที่ ไดรับ สาขาวิชา ภาระการสอน (หนวยชั่วโมง / สัปดาห) ปจจุบัน เมื่อเปดหลักสูตรนี้ จํานวน ปที่เริ่ม สอนถึง ปจจุบัน ตรี บศ. * รศ.5 12 - - 6 6 6 3 3 3 9 9 9 9 ผศ.8 ตารางที่ 16. บรรณารักษศาสตร 27 12 - 6 3 9 9 11(3) 3. บรรณารักษศาสตร 32 6 - 6 3 9 9 6(3) 2. บรรณารักษศาสตร ผศ.ม.

Dr. (Library and Info.) 9 คุม วิจัย หมายเหตุ สามารถชวยสอน ในบางหัวขอ ทั้งสองวิชา และ วิชาอื่น ๆ . Eng. Sc.D.1 ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ ลําดับที่ ชื่อ-สกุล (พรอมตําแหนงวิชาการ) หนวยงานที่สังกัด คุณวุฒิสูงสุด แขนงวิชาที่สนใจรวมสอนเปนพิเศษ ศักยภาพที่รวมสอนใน หลักสูตรนี้ สอนกระบวนวิชา 1. Assoc.D. ดร. Information Services 9 3. Dr. ครรชิต มาลัยวงศ.9 ตารางที่ 16. Peking University 9 4. Xiaoying Dong ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร IFLA Regional Office for Asia and Oceania Department of Management Science and Management Information System. ดร. Judith V. ราช บัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน D. Guanghua School of Management. Prof.2. (Library and Information Science) Ph. Information Management Information Technologies and Systems for Information Management 9 2. เพ็ญศรี กวยสุวรรณ Ph. Auburn University Ph. รศ. Lechner Information Technology and organization change Knowledge Management Competitive intelligence and business information retrieval References Library Services for Children College of Education. Prof.D. Assoc.

10 17.5 5 .5 .25 . จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา ภาคการศึกษา จํานวนที่คาดวาจะรับ – แผน ก แบบ ก 2 – แผน ข จํานวนที่คาดวาจะ – แผน ก แบบ ก 2 สําเร็จการศึกษา – แผน ข 2548 2549 1 - 1 - 2 5 25 - 2550 2551 2552 2 1 2 1 2 1 2 5 .5 .5 25 . สถานที่และอุปกรณการสอน 18.25 .1 สถานที่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีรายละเอียด ตอไปนี้ จํานวนชั้น ประเภทการใชงาน พื้นที่อาคาร ชั้นที่ 3 ศูนยวิจัยการจัดการความรู หองปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร หองบรรยาย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พื้นที่อาคาร ชั้นที่ 4 หองธุรการ หองหัวหนาภาควิชา หองพักอาจารย สําหรับ 1 คน สําหรับ 2 คน หองคอมพิวเตอรสําหรับคณาจารย หองสมุด/หองประชุมภาควิชา หองพักรับรอง จํานวนหอง 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของภาควิชาบรรณารักษศาสตร เนื้อที่รวม (ตารางเมตร) 224 ตารางเมตร 224 ตารางเมตร 448 ตารางเมตร หมายเหตุ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตรจะใชสถานที่และอุปกรณการสอนในหอง HB 7301 ณ อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร จํานวน 1 หอง .25 - 18.25 .25 .5 .25 .

667 เลม วารสาร วารสารภาษาไทย จํานวน 892 ชื่อเรื่อง วารสารภาษาอังกฤษ จํานวน 1.113 ชื่อเรื่อง . หองสมุด นักศึกษาสามารถใชบริการจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหองสมุดคณะตาง ๆ ไดแก หองสมุดคณะมนุษยศาสตร หองสมุดคณะวิทยาศาสตร หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร หองสมุดคณะสังคมศาสตร หองอานหนังสือคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีหนังสือ ตําราเรียน และวารสาร ตลอดจนซีด-ี รอมมัลติมีเดีย และฐานขอมูลออนไลนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ตามที่ได สํารวจ ดังนี้ หนังสือภาษาไทย จํานวน 7.2 อุปกรณการสอน อุปกรณการเรียนการสอนทีม่ ีอยูแลวในปจจุบัน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 รายการ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบ NT เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ Hub เครื่องบันทึกขอมูล CD – ROM เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบเลเซอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบอิงเจ็ต เครื่องพิมพแบบหัวเข็ม เครื่องสแกนเนอรตั้งโตะ เครื่องอานบารโคด เครื่องฉายทึบแสง Video Projector Visualizer เครื่องคอมพิวเตอรแบบ Notebook จํานวน 2 40 3 1 36 3 2 6 2 1 1 2 1 2 19.11 18.624 เลม หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 9.

AIP / APS 6.12 ฐานขอมูลออนไลน ไดแก 1. ProQuest Digital Dissertations 25.W. Cambridge Journals Online 14. LexisNexis 22. ACM Digital Library 3. Bentham Science E-Journal 11. Web of Science 30. EI Compendex 17. ACS Publications 4. Classical Music Library 16. ASME E. PEP E-Journals (Professional Engineering Publishing) 24. CAB Abstracts 13. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 20. Ingenta 21. CINAHL 15. Academic Search Elite 2. Wilson 19. ASCE E. Springer Link 28.Journals (American Society of Mechanical Engineers) 10. AGRICOLA 5. Emerald Intelligence & Fulltext 18. Annual Reviews 8. Matichon e-Library 23. Blackwell Synergy 12.Journals (American Society of Civil Engineers) 9. ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย . The AMICO Library 7. ScienceDirect 26. H. SciFinder Scholar 27. Taylor & Francis 29.

3 คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 20.000 บาท x 25 คน) 1.000 บาท x 25 คน) • คาประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร (1.000 560.000 50.000 บาท 60.1 คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก • คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตลอดหลักสูตร (1.2 คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข • คาบํารุงมหาวิทยาลัย (1.000 บาท 40.500 บาท x 25 คน x 4 ภาค) • คาบํารุงหองสมุด (600 บาท x 25 คน x 4 ภาค) • คาบํารุงสุขภาพ (100 บาท x 25 คน x 4 ภาค) • คาบํารุงกีฬา (300 บาท x 25 คน x 4 ภาค) • คาบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (300 บาท x 25 คน x 4 ภาค) • คาธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ (400 บาท x 25 คน x 4 ภาค) 320.000 บาท 25. งบประมาณ 20.000 50.000 บาท 50.000 210.000 50.336 288.000 300.000 2548 งบประมาณทีต่ องการเพิ่ม 2549 2550 2551 2552 288.000 550.000 50.000 450.3.13 20.000 10.000 50.000 50.000 บาท 30.336 288.000 150.000 150.2 บุคลากร รายการ อาจารยประจําหลักสูตร วุฒิปริญญาเอก รวม 288.336 288.336 288.000 บาท 30.000 บาท 10.000 บาท .336 288.000 150.336 288.336 288.1 ครุภัณฑ รายการ อุปกรณประจําหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรปฏิบัติการ 10 ชุด ระบบเครือขายหองปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอรผลิตสื่อ 2 ชุด ซอฟตแวรดานจัดการสารสนเทศ คาหนังสือ รวม 2548 งบประมาณทีต่ องการเพิ่ม 2549 2550 2551 2552 300.000 250.336 20.000 20.000 10.000 50.000 150.000 210.455.000 บาท 150.336 10.336 288.3.000 บาท 20.000 บาท 25.000 150.

4.400 บาท 20.700 บาท x 4 ภาค) 144.400 บาท 20.500 บาท 20.12 คาใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทางหองสมุด 200.14 20.11 คาตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู (200 บาท x 20 คน x 1 ครั้ง) 4.10 คาตอบแทนคณะกรรมการสอบการคนควาแบบอิสระ (1 คน x 1.085.000 บาท 20.200 บาท x 20 คน) 88.000 บาท x 20 คน) + (2 คน x 500 บาท x 20 คน) 40.4.500 บาท x 5 คน) 20.3 คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป (25 คน x 200 x 4 ภาค) 20.4.000 บาท x 25 คน x 4 ภาค) 20.4 คาตอบแทนอาจารยประจํา (1.8 คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ (1 คน x 1.000 บาท 20.2 คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา (1 คน x 2.4 งบดําเนินการ 1.14 คาตอบแทนเจาหนาที่ควบคุมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทางหองสมุด (1 คน x 300 บาท x 40 วัน) 12.500 บาท x 6 ชั่วโมง x 10 วิชา) 90.000 บาท 20.000 บาท • 1 % สมทบกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม 35.700 บาท x 4 ภาค) 28.4.4.000 บาท 20.000 บาท 20.000 บาท 20.000 บาท • 10 % จากคาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค สําหรับ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 350.4.000 บาท (2.000 บาท .4.3.4.000 บาท x 39 ชั่วโมง x 10 วิชา) 390.000 บาท x 4 ภาค) + (20 คน x 1.4.3 คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค 1.000 บาท x 4 ภาค) + (3 คน x 1.000 บาท • 20 % จากคาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค สําหรับ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาในระดับคณะ 700.500 บาท x 5 คน) + (2 คน x 1.000 บาท 20.000 บาท 20.5 คาตอบแทนวิทยากร (1.7 คาตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (1 คน x 2.000 บาท 20.000 บาท x 20 คน) + (2 คน x 1.4.9 คาตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ (1 คน x 2.4.13 คาตอบแทนเจาหนาที่บริหารโครงการ(1 คน x 500 บาท x 160 วัน) 80.500 บาท 20.500 บาท x 5 คน) + (2 คน x 800 บาท x 5 คน) 15.4.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร (1 คน x 2.4.4.000 บาท 20.6 คาตอบแทนการคุมสอบ (2 คน x 10 วิชา x 3 ชั่วโมง x 100 บาท ) 6.790.

15 20.000 บาท 20.24 โครงการพัฒนานักศึกษา(5. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม 21.15 คาที่พักของวิทยากร (1.000 บาท/วิชา x 10 วิชา) 30.4.4.000 บาท / ป 2.000 บาท x 25 คน / หลักสูตร) 125.000 บาท 20.4.18 คาจัดทําตําราและซื้อหนังสือ(3.4.4.4.000 บาท 20.23 คาเอกสารประกอบการเรียนการสอน(500 บาท x 25 คน x 10 วิชา) 125. ตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ประมาณคนละ 70.000 บาท 20.000 บาท 20.000 บาท 20.000 บาท/วัน x 10 วิชา) 50.19 คาเชาสถานที่/สาธารณูปโภค(1.4.000 บาท 20.000 บาท / ป 21.4.000 บาท 30.20 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 20.4.22 คาใชจายการประชุมวิชาการและเสนอผลงานอาจารยในหลักสูตร 50.17 คาวัสดุสํานักงานสําหรับบริหารโครงการ 50. ตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ประมาณคนละ 70.1 ตารางเปรี ย บเที ย บจํ า นวนหน ว ยกิ ต ของกระบวนวิ ช าบั ง คั บ และกระบวนวิ ช าเลื อ กใน โครงสรางเดิมกับโครงสรางใหม หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 กระบวนวิชาบังคับ กระบวนวิชาเลือก รวม จํานวนหนวยกิต โครงสรางเดิม 18 6 24 จํานวนหนวยกิต โครงสรางใหม 15 9 24 จํานวนหนวยกิต โครงสรางเดิม 18 12 30 จํานวนหนวยกิต โครงสรางใหม 15 15 30 หลักสูตรแผน ข กระบวนวิชาบังคับ กระบวนวิชาเลือก รวม .000 บาท/วัน x 160 วัน) 160.21 คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 20.4.200 บาท/วัน x 10 คน) 12.16 คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร(5.000 บาท 20.000 บาท งบประมาณคาใชจาย คาใชสอย คาวัสดุ คิดเฉลี่ยตอหัวในการผลิตบัณฑิต 1.

สศ.บส. 707 3 ม. (023) 705 3 ม.3 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางแผนกําหนดการศึกษาเดิมกับแผนกําหนดการศึกษา ใหม แผนกําหนดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรเดิม (พ. 799 (ตอเนื่อง) รวม 0 หนวยกิต .สศ.บส.บส. (023) 791 รวม 2 3 3 3 9 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ. (023) 707 3 ม.สศ. … 3 023 … ม. (023) 706 3 ม. 709 2 3 023 … ม. (023) 709 ม.สศ.สศ.2548) ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ม.บส.2538) ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ม.บส.บส. … 3 023 … ม.อ. 799 12 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 3 หนวยกิต ม.บส. 791 1 หนวยกิต 023799 ม. (023) 708 ม. … รวม 11 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 023701 023706 023707 023708 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 3 หนวยกิต ม.สศ.24 21. 701 3 ม. 706 3 ม.สศ. (023) … ม.ศ.สศ.บส. (023) 799 12 หนวยกิต รวม 15 หนวยกิต ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 023791 ม. (023) … รวม 3 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 023799 ม.บส. 708 3 รวม 12 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 023709 ม. (001) 504 รวม 9 ภาคการศึกษาที่ ม.สศ.สศ.ศ.สศ.

ศ. … 3 ม.บส.สศ.25 แผนกําหนดการศึกษา แผน ข หลักสูตรเดิม (พ.ศ.สศ.บส. (023) … รวม 12 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 3 ม.สศ. (023) 709 3 ม.บส. … 3 ม.สศ.สศ. … รวม 13 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 023798 ม.สศ. 798 (ตอเนื่อง) รวม 0 หนวยกิต .สศ.2538) ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ม.บส. (023) 707 3 ม. (023) 705 3 ม. 706 3 ม.สศ.สศ. (023) 791 3 3 ม. (023) … 3 ม. (023) 798 6 หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.บส. 701 3 ม.สศ. (023) … 3 ม.บส. … รวม 11 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ม.บส.2548) 023701 023706 023707 023708 023709 023… 023… 023… 023791 023798 023… 023… ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ม. 798 6 3 ม.สศ. 708 3 รวม 12 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 ม.สศ.บส.บส. (023) 706 3 ม. … 3 ม. 707 3 ม.อ. (001) 504 รวม 9 ภาคการศึกษาที่ 2 ม.บส.สศ.บส. 791 1 ม. (023) 708 3 ม. 709 2 3 ม. (023) … รวม 9 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 ม.

สศ.สศ.สศ. 721 การแนะนําผูใช 023723 ม. 731 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 023733 ม. 701 การจัดการสารสนเทศและความรู 023706 ม.สศ. 711 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 023715 ม. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 1.สศ. 718 การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับหองสมุดและ ศูนยสารสนเทศ 023719 ม. 715 การจัดการสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาล 023717 ม.26 22.สศ. 725 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและการสืบคนออนไลน 023727 ม.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 15 หนวยกิต ไดแก กระบวนวิชาตอไปนี้ 023701 ม.สศ.สศ.สศ.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 023711 ม. 733 ระบบซอฟตแวรสําหรับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 3 2 1 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 3 3 3 3 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 3 3 3 3 3 3 3 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต . 723 ทรัพยากรสารสนเทศไทยภาคเหนือศึกษา 023725 ม.สศ.สศ. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 1.สศ. 708 การจัดระเบียบสารสนเทศ 023709 ม.สศ. 717 ทรัพยสินทางปญญา 023718 ม. 727 บริการหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน 023731 ม.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 1. 709 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสารสนเทศศึกษา 023791 ม.สศ. หลักสูตร 22.สศ.1 โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ประกอบดวย ก. 719 การบริหารเว็บไซต 023721 ม.สศ. 707 บริการสารสนเทศ 023708 ม. 791 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 1.สศ.1. 706 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ สารสนเทศ 023707 ม.

2. 799 วิทยานิพนธ ค.) .สศ. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ข.สศ.สศ. 735 023737 ม.สศ.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ 1.27 023734 ม. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 1.2. 789 การจัดการฐานขอมูลสําหรับหองสมุดและ ศูนยสารสนเทศ การออกแบบและการใชระบบสารสนเทศและเครือขาย หองสมุดดิจิทลั หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา 1. 737 023789 ม. 734 023735 ม. วิทยานิพนธ 023799 ม.1 กระบวนวิชาบังคับ 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา หมายเหตุ 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต ภาษาตางประเทศ ไมมี กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา (023 ม.สศ.2 กระบวนวิชาเลือก 2.สศ.

706 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ สารสนเทศ 023707 ม.สศ.สศ.สศ.สศ. 791 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 1. 719 การบริหารเว็บไซต 023721 ม. 723 ทรัพยากรสารสนเทศไทยภาคเหนือศึกษา 023725 ม.สศ. 718 การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับหองสมุดและ ศูนยสารสนเทศ 023719 ม.1. 708 การจัดระเบียบสารสนเทศ 023709 ม.สศ.สศ.สศ.สศ.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1.สศ. 727 บริการหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน 023731 ม. 715 การจัดการสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาล 023717 ม. 731 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 023733 ม. 721 การแนะนําผูใช 023723 ม.สศ. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1. 711 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 023715 ม.สศ.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 023711 ม.สศ.สศ. 725 สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและการสืบคนออนไลน 023727 ม. 735 การออกแบบและการใชระบบสารสนเทศและเครือขาย 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 3 3 2 1 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 3 3 3 3 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 3 3 3 3 3 3 3 3 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต 3 หนวยกิต . 717 ทรัพยสินทางปญญา 023718 ม.1 กระบวนวิชาบังคับ 15 หนวยกิต ไดแก กระบวนวิชาตอไปนี้ 023701 ม.1. 707 บริการสารสนเทศ 023708 ม. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1. 733 ระบบซอฟตแวรสําหรับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 023734 ม. 734 การจัดการฐานขอมูลสําหรับหองสมุดและ ศูนยสารสนเทศ 023735 ม.สศ.28 หลักสูตรแผน ข จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ประกอบดวย ก.สศ. 709 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสารสนเทศศึกษา 023791 ม.สศ. 701 การจัดการสารสนเทศและความรู 023706 ม.สศ.สศ.

798 การคนควาแบบอิสระ ค. 737 023789 ม.สศ. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 2.2.สศ. 789 หองสมุดดิจิทลั หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต 1. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี ง. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี 1. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี ข.2 กระบวนวิชาเลือก ไมมี 2.2. การคนควาแบบอิสระ 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 023798 ม.1 กระบวนวิชาบังคับ ไมมี 1. สอบประมวลความรู นักศึกษาจะตองเสนอขอสอบประมวลความรููตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยให เปนไปตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา (023 ม.สศ.29 023737 ม.) .สศ.

Coursework a minimum of 24 credits 1.1 Required Courses 15 credits 023701 IS 701 Information and Knowledge Management 023706 IS 706 Information Technologies and Systems for Information Management 023707 IS 707 Information Services 023708 IS 708 Information Organization 023709 IS 709 Research Methodology in Information Studies 023791 IS 791 Seminar in Information Studies 1.30 Curriculum Structure Master of Arts in Information Studies: Plan A Type A 2 Total credits a minimum of 36 credits A. Graduate course a minimum of 24 credits 1.1.1.1 Field of concentration courses a minimum of 24 credits 1.2 Elective courses a minimum of 9 credits May select form the following courses 023711 IS 711 Management of Libraries and Information Centers 023715 IS 715 Management of Government Publications and Records 023717 IS 717 Intellectual Property Marketing and Public Relations for Libraries and 023718 IS 718 Information Centers 023719 IS 719 Website Administration 023721 IS 721 User Instruction 023723 IS 723 Information Resources of Northern Thai Studies 023725 IS 725 Electronic Publishing and Online Searching 023727 IS 727 Library Services for Children and Young Adults 023731 IS 731 Information Storage and Retrieval 023733 IS 733 Software Systems for Libraries and Information Centers 3 credits 3 credits 3 3 2 1 credits credits credits credit 3 credits 3 credits 3 credits 3 credits 3 3 3 3 3 3 3 credits credits credits credits credits credits credits .

Non – credit Courses 1. Graduate School’s requirement 2.2 Elective courses 2. Advanced undergraduate courses B.31 023734 IS 734 023735 IS 735 023737 IS 737 023789 IS 789 Database Management for Libraries and Information Centers Design and Implementation of Information System and Networks Digital Libraries Selected Topics in Information Studies 1. Program’s requirement 3 credits 3 credits 3 credits 3 credits none none none none 12 credits 12 credits a foreign language none Note : Courses in the field of concentration are courses in Information Studies (023 IS) .1 Required Courses 1.2.2 Other courses 1. Thesis 023799 IS 799 Thesis C.2.

32 Curriculum Structure Master of Arts in Information Studies: Plan B Total credits a minimum of 36 credits A.1 Field of concentration courses a minimum of 30 credits 1.1. Coursework a minimum of 30 credits 1.1 Required Courses 15 credits 023701 IS 701 Information and Knowledge Management 023706 IS 706 Information Technologies and Systems for Information Management 023707 IS 707 Information Services 023708 IS 708 Information Organization 023709 IS 709 Research Methodology in Information Studies 023791 IS 791 Seminar in Information Studies 1. Graduate course a minimum of 30 credits 1.1.2 Elective courses a minimum of 15 credits May select form the following courses 023711 IS 711 Management of Libraries and Information Centers 023715 IS 715 Management of Government Publications and Records 023717 IS 717 Intellectual Property 023718 IS 718 Marketing and Public Relations for Libraries and Information Centers 023719 IS 719 Website Administration 023721 IS 721 User Instruction 023723 IS 723 Information Resources of Northern Thai Studies 023725 IS 725 Electronic Publishing and Online Searching 023727 IS 727 Library Services for Children and Young Adults 023731 IS 731 Information Storage and Retrieval 023733 IS 733 Software Systems for Libraries and Information Centers 3 credits 3 credits 3 credits 3 credits 2 credits 1 credit 3 credits 3 credits 3 credits 3 credits 3 3 3 3 3 3 3 credits credits credits credits credits credits credits .

33 023734 IS 734 Database Management for Libraries and Information Centers 023735 IS 735 Design and Implementation of Information System and Networks 023737 IS 737 Digital Libraries 023789 IS 789 Selected Topics in Information Studies 1. Graduate School’s requirement a foreign language 2. Non – credit Courses 1.2.2 Elective courses none 2. Advanced undergraduate courses none 3 credits 3 credits 3 credits 3 credits B. Program’s requirement none D.1 Required Courses none 1.2 Other courses none 1. Independent Study 6 credits 023798 IS 798 Independent Study 6 credits C. Comprehensive Examination A student must submit a request to take a comprehensive examination according to the regulation of the graduate study set by the university Note : Courses in the field of concentration are courses in Information Studies (023 IS) .2.

สศ. 706 3 ม. 708 3 รวม 12 ภาคการศึกษาที่ 2 023709 ม.สศ.สศ.สศ.สศ. 799 12 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 023799 ม.สศ.สศ.สศ.สศ.สศ.สศ.สศ. 708 3 รวม 12 ภาคการศึกษาที่ 2 023709 ม. 798 6 3 ม. 791 1 หนวยกิต 023799 ม.สศ. 791 1 ม. 709 2 3 023 … ม.สศ.สศ.สศ.2 แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ปที่ 1 023701 023706 023707 023708 ภาคการศึกษาที่ 1 ม.สศ. 799 (ตอเนื่อง) รวม - 0 หนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หลักสูตรแผน ข ปที่ 1 023701 023706 023707 023708 ภาคการศึกษาที่ 1 ม.สศ. 707 3 ม.สศ. … 3 023 … ม. … รวม 11 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 023791 ม. … 3 023 … ม. 709 2 3 023 … ม. 701 3 ม.สศ. … รวม 11 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ปที่ 2 023791 023798 023… 023… ภาคการศึกษาที่ 1 ม.34 22. 707 3 ม. 701 3 ม. … รวม 13 หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 023798 ม.สศ.สศ. 706 3 ม. … 3 ม. … 3 023 … ม.สศ. … 3 023 … ม.สศ. 798 (ตอเนื่อง) รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 รวม - 0 หนวยกิต .

35 Plan A Type A 2 First Year 023701 023706 023707 023708 First Semester IS 701 3 IS 706 3 IS 707 3 IS 708 3 Total 12 Second Semester credits credits credits credits credits 023709 IS 709 023 … IS… 023… IS… 023… IS… Total 2 3 3 3 11 credits credits credits credits credits Second Year First Semester 023791 IS 791 1 credit 023799 IS 799 12 credits Total 13 credits Second Semester 023799 IS 799 (Continue) Total 0 credit Grand total credits 36 Plan B First Year 023701 023706 023707 023708 First Semester IS 701 3 IS 706 3 IS 707 3 IS 708 3 Total 12 Second Semester credits credits credits credits credits 023709 IS 709 023 … IS… 023… IS… 023… IS… Total 2 3 3 3 11 credits credits credits credits credits Second Year 023791 023798 023… 023… First Semester IS 791 1 credit IS 798 6 credits 3 credits IS… 3 credits IS… Total 13 credits Second Semester 023798 IS 798 (Continue) Grand total credits 36 Total - 0 credit .

708 (023708) 4. ม.สศ. กระบวนวิชาบังคับ 4 1.สศ.สศ. 711 (023711) 2. กระบวนวิชาเลือก 7 1. 707 (023707) 3. 789 (023789) กระบวนวิชา ไดแก เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับการ จัดการสารสนเทศ บริการสารสนเทศ การจัดระเบียบสารสนเทศ สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา กระบวนวิชา ไดแก การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การจัดการสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาล ทรัพยากรสารสนเทศไทยภาคเหนือศึกษา การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ ระบบซอฟตแวรสําหรับหองสมุดและ ศูนยสารสนเทศ การออกแบบและการใชระบบสารสนเทศและ เครือขาย หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา . ม.สศ.สศ. 735 (023735) 7. 715 (023715) 3. 723 (023723) 4.สศ. 733 (023733) 6. ม.2 กระบวนวิชาที่ปรับปรุง จํานวน 11 กระบวนวิชา คือ ก. ม. ม. ม. 791 (023791) ข. ม. ม. ม.1 กระบวนวิชาเดิม จํานวน 2 กระบวนวิชา คือ 1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 23. 798 (023798) : การคนควาแบบอิสระ 2.สศ. 799 (023799) : วิทยานิพนธ เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหวั ขอโครงรางแลวหรือลงทะเบียนพรอมกับ การเสนอหัวขอโครงราง 12(0/0 – 12/ฝ) 23. ม. 798 (023798) : การคนควาแบบอิสระ เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหวั ขอโครงรางแลวหรือลงทะเบียนพรอมกับ การเสนอหัวขอโครงราง 6(0/0 – 6/ฝ) ม.สศ.สศ.สศ. ม. 799 (023799) :วิทยานิพนธ ม. ม.สศ. ม. 731 (023731) 5.สศ.สศ.สศ. 706 (023706) 2.สศ.36 23.

707 (023707) : บริการสารสนเทศ 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ความตองการและพฤติกรรมผูใช พัฒนาการงานบริการสารสนเทศ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และ เครื่องมือ สําหรับการออกแบบการบริการสารสนเทศโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง การจัดการบริการ สารสนเทศ จริยธรรมและจรรยาบรรณ และความรวมมือระหวางหองสมุดในการบริการสารสนเทศ ม.สศ.37 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ 3(2/2 – 1/2) สารสนเทศ เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและความรู คุณ คาและผลกระทบของเทคโนโลยี ฮารด แ วร ซอฟตแวร และระบบโปรแกรมสําเร็จสําหรับการจัดการสารสนเทศและความรู ความรวมมือและ ระบบที่ใชในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ การประยุกตเทคโนโลยีและ ระบบสารสนเทศ การเขาสูเครือขายคอมพิวเตอรภายใตองคประกอบที่แตกตางกัน ม.สศ.สศ. 711 (023711) : การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการจัดการสมัยใหม เนนความเปนผูนําและการจัดการการเปลีย่ นแปลง องคกรหองสมุดและศูนยสารสนเทศ หนาที่ในการจัดการ อาทิ การวางแผนกลยุทธ การจัดองคกร การ แกไขปญหา การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการดานการเงิน การระดมทุน การคา สารสนเทศ สภาพแวดลอมในการทํางาน การควบคุมและการประเมินผล .สศ. 708 (023708) : การจัดระเบียบสารสนเทศ 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การใชระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซตและการจัดระเบียบเนือ้ หา การทําดรรชนีและ สาระสังเขป การทํารายการแบบมารก และแผนการจัดหมู หัวเรื่อง มาตรฐานและการควบคุมความ ถูกตอง การทํารายการรวมกันออนไลน โอแพค และ สหรายการ ภาษากํากับเพิ่ม กรอบการลงรายการ ทรัพยากรเชิงพรรณนา เมตะดาตา ฯลฯ การจัดระเบียบสารสนเทศในสภาวะแวดลอมของเครือขาย อินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต ม. 706 (023706) : ม.

708 (023708) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : สถานภาพปจจุบันของสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาล สารสนเทศและกฎหมาย รวมทั้งนโยบาย สารสนเทศของรัฐบาลไทย การจําแนก การคัดเลือก การจัดระเบียบ การเขาถึงและการอนุรักษสิ่งพิมพ และเอกสารรัฐบาลทั้งสื่อสิ่งพิมพและดิจทิ ัล การพิจารณาและวิเคราะหเว็บไซตหนวยงานของรัฐ การ สืบคนและการเขาถึงสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาลของประเทศตางๆ องคการนานาชาติ ม. สศ. 715 (023715) : การจัดการสิ่งพิมพและเอกสารรัฐบาล 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.สศ.สศ.สศ. 731 (023731) : การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 3(2/2 – 1/2) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.สศ. 723 (023723) : ทรัพยากรสารสนเทศไทยภาคเหนือศึกษา 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ขอบเขตและโครงสรางของทรัพยากรสารสนเทศภาคเหนือของไทย วิธีการและระบบที่ เหมาะสมที่ใชจําแนก คัดเลือก จัดระเบียบ อนุรักษ จัดรูปแบบใหม และการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ไทยภาคเหนือ ม.สศ.สศ. 708 (023708) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : สื่อในการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศระบบอัตโนมัติ ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับการ จัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศระบบอัตโนมัติ การประเมินผล ระบบการคนคืนสารสนเทศ ม.38 ม. 706 (023706) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ซอฟตแวรสําเร็จสําหรับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ รวมทั้งซอฟตแวรระบบบูรณาการ สําหรับงานสารสนเทศที่ใชในการจัดซื้อ–จัดหา การควบคุมสิ่งพิมพตอเนื่อง การลงรายการ โอแพค การยืม–คืน การเชื่อมโยงเครือขาย การฝากเก็บ การจัดการทางสถิติและเอกสาร การเปรียบเทียบ ซอฟตแวรระบบบูรณาการสําหรับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ ซอฟตแวรสําเร็จทั่วไปสําหรับ งานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ หลักการโอเพนซอรส โอเพนซอรสซอฟตแวรสําหรับงาน หองสมุดและศูนยสารสนเทศ . 733 (023733) : ระบบซอฟตแวรสําหรับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.

719 (023719) การบริหารเว็บไซต 4. ม.´กระบวนวิชาเลือก 8 กระบวนวิชา ไดแก 1. 717 (023717) ทรัพยสินทางปญญา 2.สศ.สศ.39 การออกแบบและการใชระบบสารสนเทศ 3(3/3 – 0/0) และเครือขาย เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม. 735 (023735) : ม. 701 (023701) การจัดการสารสนเทศและความรู 2. ม.สศ.สศ. ม.3 กระบวนวิชาที่เปดใหม จํานวน 10 กระบวนวิชา ประกอบดวย ก. ม.สศ.สศ. 725 (023725) สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและการสืบคน ออนไลน . ม. 791 (023791) : สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 2 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : สัมมนาประเด็นสําคัญทางสารสนเทศศึกษา 1(1/1 – 0/0) 23.สศ.สศ. ม. 721 (023721) การแนะนําผูใช 5. 789 (023789) : หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : หัวขอเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา 3(3/3 – 0/0) ม. 706 (023706) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร การวิเคราะห การออกแบบ และการนําระบบสารสนเทศและเครือขายไปใชในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ เทคนิค และกระบวนการจัดการ การประเมินผล การคัดเลือก การติดตั้ง การบํารุงรักษา การ ปรับใหทันสมัยและการเงิน ม. กระบวนวิชาบังคับ 2 กระบวนวิชา ไดแก 1. ม. 709 (023709) ระเบียบวิธีวิจยั ทางสารสนเทศศึกษา ข.สศ. 718 (023718) การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับ หองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3.สศ.สศ.

701 (023701): การจัดการสารสนเทศและความรู 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ความสําคัญของการจัดการสารสนเทศและ ความรู กระบวนการจัดการความรู โครงสรางและบริการความรู ตัววัด การประยุกตการจัดการ สารสนเทศและความรูในหองสมุด ศูนยสารสนเทศ และองคกรตาง ๆ กรณีศึกษา ม. ม. 737 (023737) บริการหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน การจัดการฐานขอมูลสําหรับหองสมุดและ ศูนยสารสนเทศ หองสมุดดิจิทลั ม. 709 (023709) : ระเบียบวิธีวิจยั ทางสารสนเทศศึกษา 2(2/2 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : แนวคิดการวิจยั บริบท และทฤษฎีการวิจยั กระบวนการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย การ ออกแบบและเทคนิค การเลือกตัวอยาง เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูลและอธิบายความ การเขียน รายงานการวิจยั ม.สศ.สศ.40 6.สศ.สศ. 734 (023734) 8.สศ. 727 (023727) 7. ม. 717 (023717) : ทรัพยสินทางปญญา 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : แนวคิดทางปรัชญา กฎหมาย ประวัติศาสตรและเศรษฐศาสตรของการคุมครองทรัพยสินทาง ปญญา รวมทั้งลิขสิทธิ์ สารสนเทศสิทธิบัตร และความลับทางการคา พัฒนาการและแนวโนมของ ทรัพยสินทางปญญาทั้งระดับชาติและนานาชาติ ผลกระทบตอการจัดการสารสนเทศ ปฏิสัมพันธ ระหวางกฎหมายและเทคโนโลยี . ม.สศ.

41 การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับหองสมุด 3(3/3 – 0/0) และศูนยสารสนเทศ เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.สศ.สศ. 721 (023721) : การแนะนําผูใช 3(2/2 – 1/2) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม. 706 (023706) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : การบริหารเว็บไซต การวางแผน การจัดตั้งและการดําเนินงานเว็บไซต การจัดการชื่อโดเมน เว็บเซิรฟเวอร และเว็บโฮสติ้ง เครื่องมือที่ใชพัฒนาและจัดทําขอมูล การผลิตและการเผยแพร สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต การวิเคราะหและออกแบบเว็บไซต ซอฟตแวรสนับสนุนสํานักงาน เว็บไซต การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต ม. 707 (023707) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : หลักการตลาด การนําไปใชในสถาบันที่ไมมุงผลกําไร การดําเนินการตลาดสําหรับหองสมุด และบริการสารสนเทศ การประชาสัมพันธ กลยุทธการประชาสัมพันธและการตลาด การชักชวน การ หาทุน การจัดการดานการขาว การวิจัยการตลาด และการประเมินความตองการใช ม. 707 (023707) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : บริการการแนะนําผูใช ความตองการของผูใช การพัฒนาโครงการแนะนําผูใช รวมถึงกลยุทธ การใหความรู และการประเมินโครงการ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการแนะนําผูใช โดย เนนวิธีการแนะนําผูใชออนไลน ม.สศ. 719 (023719) : การบริหารเว็บไซต 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.สศ. 718 (023718) : ม.สศ.สศ.สศ. 725 (023725) : สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและการสืบคนออนไลน 3(2/2 – 1/2) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการคนคืน สารสนเทศออนไลน ผลกระทบของสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสตอบริการสารสนเทศ เทคนิค และกลยุทธ การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การสัมภาษณและการประเมินสารสนเทศ การจัดการบริการการ คนคืนสารสนเทศออนไลน .

708 (023708) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : หลักการของฐานขอมูล ระบบฐานขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกตระบบฐานขอมูลในงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ รวมถึงการเผยแพรฐานขอมูล บนอินเทอรเน็ต การประเมินและการควบคุมคุณภาพของฐานขอมูล ม. 737 (023737) : หองสมุดดิจิทลั 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม. 727 (023727) : บริการหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน 3(3/3 – 0/0) เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : หลักการ ภารกิจ และปฏิบัตกิ ารใหบริการหองสมุดสําหรับเด็กและเยาวชน ความตองการดาน หองสมุดและสารสนเทศของเด็กและเยาวชนในชุมชนและสภาพแวดลอมตางๆ การกําหนด วัตถุประสงค วางแผน ดําเนินการ และประเมินการบริการรายบุคคลและกลุม บริการหองสมุดที่จดั โดยลําพังและรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อตอบสนองความตองการดานการศึกษา สังคม นันทนาการ และ ดานวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน การจัดการฐานขอมูลสําหรับหองสมุดและ 3(2/2 – 1/2) ศูนยสารสนเทศ เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.สศ.สศ. 734 (023734) : ม.สศ.สศ.สศ. 701 (023701) คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : พัฒนาการหองสมุดดิจิทัล การออกแบบและการดําเนินการของหองสมุดดิจิทัล การคัดเลือก การบริหารจัดการสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลและการแปลงขอมูลเปนดิจิทลั การจัดการการเขาถึงสารสนเทศดิจิทัล และสวนตอประสานกับผูใช .42 ม.