You are on page 1of 9

CHUYÊN

5: KIM LO I VÀ H P CH T

Câu 1: Cho bi t th t t trái sang ph i c a các c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá (dãy th i n c c chu n) nh sau : Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Các kim lo i và ion u ph n ng c v i ion Fe2+ trong dung d ch là A. Zn, Cu2+ B. Ag, Fe3+ C. Ag, Cu2+ D. Zn, Ag+ Câu 2: Nguyên t S óng vai trò v a là ch t kh , v a là ch t oxi hoá trong ph n ng nào sau ây? A. 4S + 6NaOH(
0

c)

t €€ 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O p

0

t B. S + 3F2 €€ SF6 p

C. S + 6HNO3 (
0

c)

t €€ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O p

0

t D. S + 2Na €€ Na2S p Câu 3: Ti n hành b n thí nghi m sau: - Thí nghi m 1: Nhúng thanh Fe vào dung d ch FeCl3 ; - Thí nghi m 2: Nhúng thanh Fe vào dung d ch CuSO4; - Thí nghi m 3: Nhúng thanh Cu vào dung d ch FeCl3; - Thí nghi m 4: Cho thanh Fe ti p xúc v i thanh Cu r i nhúng vào dung d ch HCl. S tr ng h p xu t hi n n mòn i n hoá là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 4: Có 4 dung d ch riêng bi t: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào m i dung d ch m t thanh Ni. S tr ng h p xu t hi n n mòn i n hoá là A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 5: Cho các h p kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi ti p xúc v i dung d ch ch t i n li thì các h p kim mà trong ó Fe u b n mòn tr c là: A. I, II và IV. B. I, III và IV. C. I, II và III. D. II, III và IV Câu 6 : Cho su t i n ng chu n Eo c a các pin i n hoá: Eo(Cu-X) = 0,46V; Eo(Y-Cu) =

1,1V; Eo(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim lo i). Dãy các kim lo i x p theo chi u t ng d n tính kh t trái sang ph i là A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y. C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z. Câu 7: i n phân dung d ch CuSO4 v i anot b ng ng (anot tan) và i n phân dung d ch CuSO4 v i anot b ng graphit ( i n c c tr ) u có c i m chung là A. catot x y ra s oxi hóa: 2H2O +2e p 2OH +H2 B. anot x y ra s kh : 2H2O p O2 + 4H+ +4e C. anot x y ra s oxi hóa: Cu p Cu2+ +2e D. catot x y ra s kh : Cu2+ + 2e p Cu Câu 8 Ph n ng i n phân dung d ch CuCl2 (v i i n c c tr ) và ph n ng n mòn i n hóa x y ra khi nhúng h p kim Zn-Cu vào dung d ch HCl có c i m là: A. Ph n ng x y ra luôn kèm theo s phát sinh dòng i n. B. u sinh ra Cu c c âm. C. Ph n ng c c âm có s tham gia c a kim lo i ho c ion kim lo i. D. Ph n ng c c d ng u là s oxi hóa Cl-. Câu 9: Khi i n phân NaCl nóng ch y ( i n c c tr ), t i catôt x y ra

FeI2 và I2. Mg . (3) Au + O2 (k). Trong c quá trình i n phân trên. Ca C. D.« trong gang thu c thép. S c khí CO2 n d vào dung d ch X. l u hu nh. khí Cl2 và H2. (2) Fe2O3 + CO (k). Be. FeI3 và FeI2. s n ph m thu c anot là A. K. B. Câu 12: X là kim lo i ph n ng c v i dung d ch H2SO4 loãng. s kh ion Cl-. khí Cl2 và O2. B. Cu. Li. Al. Dùng O2 oxi hoá các t p ch t Si. Dùng ch t kh CO kh oxit s t thành s t nhi t cao. khí H2 và O2. (4). B. C. Fe3O4 vào n c (d ). Mg. Fe và I2. Al2O3. K2CO3 B.A. C. s oxi hoá ion Cl-. Mg. Kim lo i xeri c dùng ch t o t bào quang i n C. H2SO4. T ng thêm hàm l ng cacbon trong gang thu c thép. Các kim lo i: natri. Cu. Câu 14: Dãy g m các kim lo i có c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i là A. Mg. bari. C. Kim lo i magie có ki u m ng tinh th l p ph ng tâm di n D. Câu 20: Phát bi u nào sau ây úng ? A. Fe. sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu c k t t a là A. BaO. Cu. Ca D. D. cát. B. Các ch t X và Y là A. P. S. ch có khí Cl2. C. S. D. D. Ag. Mn. s oxi hoá ion Na+ . (4) Cu + Cu(NO3)2 (r). D. C.« trong gang thu c thép. Cr. Dùng CaO ho c CaCO3 kh t p ch t Si. Câu 10: i n phân (v i i n c c tr ) m t dung d ch g m NaCl và CuSO4 có cùng s mol. 22+ 2+ c dùng Câu 11: M t m u n c c ng ch a các ion: Ca . Ag. B. s kh ion Na+. Na. (3). Na2CO3. FeI3 và I2. Li. Na. Ch t làm m m m u n c c ng trên là A. n khi catot xu t hi n b t khí thì d ng i n phân. Hai kim lo i X. Al(OH)3 D. Fe(OH)3 C. (5). Ag. (1). Ag. (3). (6) Al + NaCl (r). SO4 . Na. Câu 18: Nguyên t c luy n thép t gang là: A. Cu. (2). Theo chi u t ng d n c a i n tích h t nhân. Mg B. D. BaCO3 Câu 16: Nung nóng t ng c p ch t trong bình kín: (1) Fe + S (r). Y là kim lo i tác d ng c v i dung d ch Fe(NO3)3. Cl . P. C. Fe. Fe. (5) Cu + KNO3 (r) . b i v y khi làm v nhi t k thu ngân thì ch t b t c dùng r c lên thu ngân r i gom l i là A. D. (1). Y l n l t là (bi t th t trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng tr c Ag+/Ag) A. Mg. K Câu 15: Hoà tan h n h p g m: K2O. Ba. vôi s ng. HCl. Fe. (6) B. các kim lo i ki m th (t beri n bari) có nhi t nóng ch y gi m d n . thu c dung d ch X và ch t r n Y. (6) Câu 17: Cho s chuy n hóa: Fe3O4 + dung d ch HI (d ) p X + Y + H2O Bi t X và Y là s n ph m cu i cùng c a quá trình chuy n hóa. B. Mn. (5) D. D. (4) C. (2). mu i n. beri u tác d ng v i n c nhi t th ng B. Các tr ng h p x y ra ph n ng oxi hoá kim lo i là: A. B. B. HCO3 . NaHCO3. C. Zn. Câu 13: Dãy các kim lo i u có th c i u ch b ng ph ng pháp i n phân dung d ch mu i c a chúng là: A. Au. Câu 19: H i thu ngân r t c. C.

Câu 21: Hoà tan m gam h n h p g m Al.46V. 1.25 B.13V. o o Câu 24: Cho bi t EMg 2 /Mg = 2. B. 19.240 lít. thu c k t t a Y.5 C. L y 2. Giá tr c a x là A. D. sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. th i n c c chu n EZn2+/ Zn và ECu2+/Cu có giá tr l n l t là A. Kh i l ng ch t r n sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn nh h n kh i l ng b t Zn ban u là 0. C.6. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. 2. cô c n Y thu c 7. C. 5.5M ( i n c c tr .1 gam. Câu 29: Cho m t l ng b t Zn vào dung d ch X g m FeCl2 và CuCl2.40. Pb2+/Pb và Cu2+/Cu B. h n h p g m BaSO4 và FeO. thu c dung d ch màu xanh th m. sau m t th i gian thu c dung d ch Y v n còn màu xanh. Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (d ). Th tích khí ( ktc) thoát ra anot sau 9650 giây i n phân là A. 108.0 gam. E Zn 2  / Zn = 0. h n h p g m Al2O3 và Fe2O3. Zn2+/Zn và Pb2+/Pb C. Câu 30: Cho 9. B.1M và NaCl 0.1V. Eo 2  / Pb = 0. ban u xu t hi n k t t a xanh. C. Cho t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch Y.5 gam.64V. 3.64V.34V. Câu 22: Ch t r n X ph n ng v i dung d ch HCl c dung d ch Y. Pb Cu Pin i n hóa có su t i n ng chu n b ng 1. Cu-Ag là 0.37V. Zn2+/Zn và Cu2+/Cu D. Câu 26: i n phân có màng ng n 500 ml dung d ch ch a h n h p g m CuCl2 0.8. Giá tr c a m là A.8g b t Fe vào Y.56V và +0. Fe2O3. 1. c dung d ch Y. B.5 gam. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là . 14. hi u su t i n phân 100%) v i c ng dòng i n 5A trong 3860 giây. thu c ch t r n Z là A. Fe2O3. 1. B. 2. 1. 1. +1. 67. Câu 27: i n phân (v i i n c c tr ) 200 ml dung d ch CuSO4 n ng x mol/l. D.34V.76V và +0. CuO D. thu c dung d ch X. -1. B. 75. -0. Bi t th i n c c chu n EAg+/Ag = + 0.46V và -0.61V c c u t o b i hai c p oxi hóa-kh . C. Nung Y trong không khí n kh i l ng không i. C.344 lít. B. D.6 gam mu i khan. Mg2+/Mg và Zn2+/Zn Câu 25: i n phân nóng ch y Al2O3 v i anot than chì (hi u su t i n phân 100%) thu cm kg Al catot và 67. có kh i l ng gi m 8g so v i dung d ch ban u.2 m3 ( ktc) h n h p khí X có t kh i so v i hi ro b ng 16. C. T ng kh i l ng các mu i trong X là A.34V. 2. 2. Fe vào dung d ch H2SO4 loãng (d ). sau ó k t t a tan. Cu Câu 23: Cho su t i n ng chu n c a các pin i n hoá: Zn-Cu là 1.76V. Giá tr l n nh t c a m là A.5.70.12 mol NaCl b ng dòng i n có c ng 2A.1 gam. Eo 2 /Cu = +0.35. Dung d ch thu c sau i n phân có kh n ng hoà tan m gam Al. D.12 gam h n h p g m FeO.25 D. FeO B.4g kim lo i.792 lít. Cho 16. A. 13.05.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3.912 lít. 54. Cô c n ph n dung d ch sau ph n ng thu c 13. Cho dung d ch Ba(OH)2 (d ) vào dung d ch X. h n h p g m BaSO4 và Fe2O3.2 mol CuSO4 và 0. Fe C.24 lít ( ktc) h n h p khí X s c vào dung d ch n c vôi trong (d ) thu c 2 gam k t t a. -1. 17. thu c 12. D.0. D.0. 4.56V và +0. Ch t X là A.25 Câu 28: i n phân ( i n c c tr ) dung d ch X ch a 0.

6 lít. N u cho m gam h n h p X trên vào m t l ng d axit nitric ( c. Giá tr c a m là A.05. D. thu c a mol h n h p khí và dung d ch X. 1. C.75. C. B. Câu 35: Cho 2. C.36 lít khí ( ktc).5.1 mol H2SO4 n khi ph n ng hoàn toàn. B.18. 11. 13.6.2. sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 3. Câu 40: Cho 6. C. 10.5.25. C. sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6. 8. 50 ml. D. Rb. Câu 32: Cho 1. Giá tr c a m là A. 75 ml.8. B. D. B. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn.52 gam. thu c 7. 49. D.A. Kim lo i M là A.16.15 mol Fe và 0. C. C. D. D. Li. FeO.896 lít khí NO ( ktc) và dung d ch X.08.4.8 gam. Câu 39: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol t ng ng là 1 : 2 vào n c (d ). C.92 gam. Câu 37: Hoà tan hoàn toàn 0. 0. 12. ktc). Câu 32: Cho m gam h n h p X g m Al. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu c 0. 0. ngu i). thu c 1. 0. 0. 57 ml. 0. thu c khí NO (s n ph m kh duy nh t) và dung d ch X.8 lít.45. 1. Cô c n dung d ch X thu c m gam mu i khan.50. Giá tr c a V là A. D. B. sinh ra 0.88 gam. n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. 38. K. B. 15. B. 0.40. 0.60. Th tích dung d ch HCl 2M v a ph n ng h t v i Y là A. 43.72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t.1 mol Al2(SO4)3 và 0. D.0 lít.75.16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (d ). S c khí CO2 (d ) vào dung d ch X. D.36 gam h n h p g m Fe.15 mol Cu là (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO) A.35. Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (d ). Giá tr c a a là A.50.8 gam k t t a. 90 ml. 5. B. Câu 31: Cho 2. B. 7. l ng k t t a thu c là 46.8.36. C. 0.33 gam. 9.448 lít khí ( ktc). Cu vào dung d ch HCl (d ). 7. 13.32 gam.3. 0.9 gam h n h p mu i cacbonat và hi rocacbonat c a kim lo i ki m M tác d ng h t v i dung d ch HCl (d ).96 lít khí H2 ( ktc) và m gam ch t r n không tan. 10. 6.80.344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t.13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg. B.32 gam h n h p g m FeO.55.09. 0. Giá tr c a m là .23. Câu 33: Th tích dung d ch HNO3 1M (loãng) ít nh t c n dùng hoà tan hoàn toàn m t h n h p g m 0. ktc) và dung d ch X. C.72. 0. thu c 8. Câu 36: Cho V lít dung d ch NaOH 2M vào dung d ch ch a 0. 6. Dung d ch X có th hoà tan t i a m gam Cu. Na.72 gam Fe vào 400 ml dung d ch HNO3 1M. 0. B. C. Cu và Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi thu c h n h p Y g m các oxit có kh i l ng 3.3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dung d ch KOH (d ). D.45. D. Giá tr l n nh t c a V thu c l ng k t t a trên là A. Giá tr c a m là A. 8. 0. Kh i l ng mu i khan thu c khi làm bay h i dung d ch X là A.2 lít. 0. Fe3O4 và Fe2O3 (trong ó s mol FeOb ng s mol Fe2O3). 34. 35. c n dùng v a V lít dung d ch HCl 1M. Câu 34: hoà tan hoàn toàn 2. Câu 38: Cho 11.

NO và Mg. B.5. K.68 gam. Cô c n dung d ch Y. Cho V ml dung d ch NaOH 1M vào dung d ch X thì l ng k t t a thu c là l n nh t. thu c 2.64. thu c 5.5M. N2O và Al. thu c m gam mu i khan. 38. thu c h n h p r n (có ch a m t oxit) n ng 0. 101. Câu 42: Cho h n h p g m 1.9 gam h n h p g m kim lo i M và oxit c a nó vào n c.36 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t.92.8. C.20 gam.5. 64. 97. thu c a gam k t t a. ktc) có t kh i i v i H2 b ng 22. 120.1.68%. 22. thu c dung d ch X và 1.24 lít khí H2 ( ktc). 2. D.6 lít khí H2 ( ktc). 101. D. NO2 và Al.344 lít ( ktc) h n h p khí Y g m hai khí là N2O và N2. Giá tr c a m là A. Câu 50: Hoà tan hoàn toàn 2. Giá tr c a m là A.12 B. Câu 51: Cho 2. 20. 137.00%. D. 97. Giá tr t i thi u c a V là A. 1. Câu 47: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau m t th i gian. thu c m gam ch t r n khan.68 gam h n h p g m Al và Zn tác d ng v i m t l ng v a dung d ch H2SO4 10%. 1. 97. D.224 lít khí H2 ( ktc).42 gam Al b ng dung d ch HNO3 loãng (d ).80 lít. T kh i c a h n h p khí Y so v i khí H2 là 18. D. thu c m t dung d ch ch a ba ion kim lo i. Câu 46: Cho h n h p g m 1. thu c 500 ml dung d ch ch a m t ch t tan có n ng 0. dung d ch Y và còn l i 2. 74. n u cho 140 ml dung d ch KOH 2M vào X thì c ng thu c a gam k t t a.6 gam h n h p X là A. C. D. C. C. thu c dung d ch X và khí NO (s n ph m kh duy nh t). Câu 49: Cho 61. Câu 41: Hoà tan h t m gam ZnSO4 vào n c c dung d ch X. 240. 1.24 gam b t s t vào 200 ml dung d ch ch a h n h p g m AgNO3 0. 17.540.98. C. 25. C. D. Câu 48: Cho 3. Th tích khí O2 ( ktc) c n ph n ng hoàn toàn v i 14. 0. B.375. 360. C. Cho 110 ml dung d ch KOH 2M vào X. B.48 lít. Ba. 106. Khí NxOy và kim lo i M là A.48 gam. thu c dung d ch X và m gam ch t . 108. 3.84. 151. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. B.38.04M và 0.12 gam Fe và 1. Ph n tr m kh i l ng PbS ã b t cháy là A.024 gam m t kim lo i M tan h t trong dung d ch HNO3 loãng.95m gam.2 gam h n h p X g m Cu và Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng.6 gam h n h p X g m Al và Sn b ng dung d ch HCl (d ). Ca.31%.20. giá tr nào c a x tho mãn tr ng h p trên? A. B. B. Kim lo i M là A. 2.2 mol Mg và x mol Zn vào dung d ch ch a 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn.34. B. Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 14.2M. C. D.1M và Cu(NO3)2 0.A.2. D.92 gam Cu vào 400 ml dung d ch ch a h n h p g m H2SO4 0. Câu 43: Cho 3.08. 4.8 ml khí NxOy (s n ph m kh duy nh t. Câu 44: Hoà tan hoàn toàn 12.80 gam.5. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn.0. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. 12.69%. Trong các giá tr sau ây.4 gam kim lo i. 1. 400.68 lít. Giá tr c a m là A. C. un nóng và khu y u. Kh i l ng dung d ch thu c sau ph n ng là A. B. thu c 940. ktc). 95. N2O và Fe. thu c 3.5M và NaNO3 0. 88. B. 3.9. B. Cô c n dung d ch X. D.710. C. 3. Na. C. 34.92 lít. D. M t khác. 1.

344 Câu 59: Cho 9. C. Khí X là A. D. Mg(HCO3)2 C. Câu 54: Cho m gam b t Fe vào 800 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0. ktc).25.0.248 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t.448 D.48.5M. Câu 55: Nung nóng m gam h n h p g m Al và Fe3O4 trong i u ki n không có không khí. Giá tr c a m và V l n l t là A. 78. C. Công th c c a mu i hi rocacbonat là A.4 B. N2O C.r n Y.25M.5 gam mu i sunfat trung hoà.78. l c h t l ng k t t a.0 Câu 61: Cho 29. Ba(HCO3)2 D. Giá tr c a m là A. Giá tr c a m là A.05% và 2. 8. Câu 52: Hòa tan hoàn toàn 20. nóng thu c dung d ch X và 3. thu c m gam mu i sunfat khan. N2 Câu 58: Cho 1.344 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t.0.2. 4.16. thu c h n h p r n X. 0. ktc).224 C.8 gam h n h p b t g m Zn và Fe vào 600 ml dung d ch CuSO4 0.3. NO2 B. 17. 36. 78. 10. C.78.8 và 2.95% và 0. thu c dung d ch ch a 7. 57.23 gam h n h p X g m Cu và Al vào dung d ch HNO3 c. 10.8 và 4.8 gam MgO tác d ng h t v i l ng d dung d ch HNO3. thu c dung d ch X và 30.344 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t. 2. C.08.896 lít m t khí X ( ktc) và dung d ch Y. thu c 39 gam k t t a.8M và Cu(NO3)2 1M.7. Gía tr c a a là A. thu c 0. Câu 53: Hòa tan hoàn toàn 1.0.05% và 2. 21.25. B. 0. 11.72 gam Mg và 0. 21. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. 48.8 và 4. C. thu c 0.2 B.6. 21.125 gam mu i hi rocacbonat ph n ng h t v i dung d ch H2SO4 (d ). 78. C. Câu 57: Cho h n h p g m 6. S c t t khí NH3 (d ) vào dung d ch Y. ch t r n Z và 3. nung n kh i l ng không i thu c 2. Ph n tr m v kh i l ng c a Cu trong h n h p X và giá tr c a m l n l t là A. Làm bay h i dung d ch Y thu c 46 gam mu i khan.4 gam h n h p kim lo i. NO D.04 gam ch t r n. thu c V lít khí H2 ( ktc) và dung d ch X. D. Cô c n dung d ch X. D. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn.95% và 0. S c t t khí NH3 (d ) vào dung d ch Y.64. Giá tr c a m là A. 1. Ca(HCO3)2 Câu 60: Cho a gam Fe vào 100 ml dung d ch h n h p g m HNO3 0. NaHCO3 B.95% và 2. sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu c m gam k t t a. S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Y. nóng thu c 1. B. B. 2.2M và H2SO4 0.92a gam h n h p kim lo i và khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N ). 5. nóng thu c 1. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. 52. thu c 0. Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 1. Nh t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch X thu c k t t a. Giá tr c a V là A. Ph n tr m v kh i l ng c a Cu trong h n h p X và giá tr c a m l n l t là A. B.8 và 2. 0.05% và 0.24. D. sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu c m gam k t t a.78.36 lít khí H2 ( ktc).48. 78. 21. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn.6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t.25.6 C.56 gam h n h p g m Al và Al2O3 ph n ng h t v i dung d ch HCl (d ). 0. 58. D. 17. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. B. 45.4.23 gam h n h p X g m Cu và Al vào dung d ch HNO3 c.672 B.05% và 0. ktc) và dung d ch Y.2 D. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH (d ) thu c dung d ch Y. D. 11.24. 48. 54.78. Ph n tr m v kh i l ng c a Fe trong h n h p ban u là 5 . ktc) và dung d ch Y.80.88 gam m t oxit s t b ng dung d ch H2SO4 c.95% và 2.

Hòa tan hoàn toàn Y vào dung d ch HNO3 (d ).36 D. 78. Mg trong oxi.9 D.18.6 C. Al. ktc). còn l i g m các ch t không ch a photpho. 0. Ph n tr m kh i l ng c a Cu trong X là A. 0.23%.45 gam h n h p X g m hai kim lo i ki m th vào 200 ml dung d ch HCl 1. ktc) và dung d ch ch a 6. Hoà tan hoàn toàn h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch H2SO4 loãng (d ) thu c 10. Câu 67: Hòa tan hoàn toàn 2. Câu 68: Tr n 10. B. sau ph n ng thu c dung d ch ch a 85. M t khác.2 gam oxit duy nh t.12. Oxit MxOy là A.A. B.34%. Giá tr c a m là A. Fe D.42% D. thu c dung d ch Y và 21. 1.15M và KOH 0. 0. 2. thu c dung d ch Y ch a các ch t tan có n ng mol b ng nhau. Giá tr c a m là A. sau m t th i gian thu c 2. Zn. Be và Mg C. 65. 43. D. B. thu c dung d ch Y và 4. C.37% B.14.48 C.34 gam k t t a.7 gam k t t a. n u kh hoàn toàn 22 gam X b ng CO (d ). Câu 65: Kh hoàn toàn m gam oxit MxOy c n v a 17. Cu Câu 63: Cho m gam b t crom ph n ng hoàn toàn v i dung d ch HCl (d ) thu c V lít khí H2 ( ktc).8g b t Al v i 34. Hi u su t c a ph n ng nhi t nhôm là A.6 gam h n h p mu i sunfat. 18. M t khác.0 D.11%. H p th h t X vào 1 lít dung d ch ch a Ba(OH)2 0. 64. 48.75%.62% Câu 62: Kim lo i M có th c i u ch b ng cách kh ion c a nó trong oxit b i khí H2 nhi t cao. FeO. cho h n h p khí thu c sau ph n ng l i t t qua dung d ch Ba(OH)2 (d ) thì thu c m gam k t t a.672 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t.23 gam h n h p X g m các kim lo i Fe. B. thêm ti p 175 ml dung d ch KOH 1.750 D. 23. S mol HNO3 ã ph n ng là A.2 B. Câu 66: M t lo i phân supephotphat kép có ch a 69. 39. 1. ktc). 12. Lo i b k t t a. 26. thu c 2. 4. CrO. Al B.44 gam h n h p b t X g m FexOy và Cu b ng dung d ch H2SO4 c nóng (d ).2M tác d ng v i 100 ml dung d ch AlCl3 n ng x mol/l. Hai kim lo i trong X là A. 76. 3.875 C. M t khác c ng m gam b t crom trên ph n ng hoàn toàn v i khí O2 (d ) thu c 15. Mg C.58% C.0 Câu 72: H n h p X g m CuO và Fe2O3. 73. D.0 Câu 70: Hoà tan hoàn toàn 2. 0. 0. kim lo i M kh c ion H+ trong dung d ch axit loãng thành H2. 60% Câu 69: Cho 150 ml dung d ch KOH 1. D. 39. Sau ph n ng thu c 0. Be và Ca Câu 71: t cháy hoàn toàn m gam FeS2 b ng m t l ng O2 v a .57%. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X b ng dung d ch HCl (d ).25%. dinh d ng c a lo i phân lân này là A. Giá tr c a x là A. Kim lo i M là A.62% mu i canxi ihi rophotphat.1M. Mg và Sr D.2M vào Y. thu c 20. thu c a gam kim lo i M.71 gam h n h p Y.8 C.25M.755 B. Cr2O3. th y xu t hi n thêm k t t a. C.2 B. Hòa tan h t a gam M b ng dung d ch H2SO4 c nóng (d ). thu c 0. 0.68 gam k t t a. 80% B.504 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t. 45.24 B.92 lít khí CO ( ktc). 147.16.72 Câu 64: Nung 2.52%. 56. 37.752 lít khí H2 ( ktc). 42. thu c khí X. Fe3O4. 13.8g b t Fe3O4 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm trong i u ki n không có không khí. C.875 . 90% C.16 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t. Giá tr c a V là A. Mg và Ca B. C. 6. 24. Cho Y vào dung d ch NaOH. D. 70% D.25 gam mu i.76%.

t cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (d ). C.71 D.48 gam D.46 gam.008 lít. Ph n tr m v kh i l ng c a Al trong X là: A.Câu 73: H n h p b t X g m Cu.2 mol Fe2(SO4)3.96 C. D. 6.10 mol Ba vào dung d ch ch a 0. Y là A. 13.78 % D.78 gam. nóng thu c dung d ch Y và khí H2.15 C. natri và magie. 12. 8. 49. thu c m gam kim lo i.Kh i l ng c a Al và Mg l n l t là : . Bi t trong dung d ch. 39. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. thu c 2. Câu 79: Cho m gam h n h p b t X g m ba kim lo i Zn.20 B. B. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu c 8.12 mol HCl. 26.70 gam. n u cho 0. 1.6 mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a 0. ktc). 12. Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 8.94 gam h n h p g m Na. n u cho 140 ml dung d ch KOH 2M vào X thì thu c 2a gam k t t a.3 mol b t Cu và 0. Ph n tr m kh i l ng c a Cu trong X là A. các axit phân li hoàn toàn thành các ion.672 lít.2 gam Câu 83: Hòa tan 9. 14.3 gam h n h p g m CuO và ZnO. Cô c n dung d ch Y thu c 8. Cr.9 gam D. 101.62 gam.48 D. kali và canxi. k t thúc ph n ng thu c V lít ( ktc) khí không màu duy nh t thoát ra. M t khác. kali và bari.688 lít khí H2 ( ktc).5 gam C.6 gam Cu vào 180 ml dung d ch h n h p HNO3 1M và H2SO4 0. Giá tr c a m là: A. Cho 3. 12.80 gam Câu 81: Cho 7. M t khác. 0. 4. 29. Giá tr c a m là A. Cho 3.75 % Câu 82: Cho 0.53 C.22 % C.5M. 1.008 lít Câu 84.87 gam h n h p Al và Mg vào 200 ml dung d ch ch a 2 axit HCl 1M và H2SO4 0. 32.68 gam h n h p X g m Mg và Al vào 400 ml dung d ch Y g m HCl 1M và H2SO4 0. 23. Câu 80. 4. 18. Zn.08 Câu 75: Cho 19.368 lít H2( ktc). 17. 2. 59.24 lít khí H2 ( ktc).10 Câu 77: Cho 7. 2. Giá tr c a m là A. 19. hóa nâu ngoài không khí.81% B. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. 16.10 mol CuSO4 và 0. Kim lo i X.63% D. thu c V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t.72% C. 43. thu c dung d ch X và 2. 56. Dung d ch Y g m HCl và H2SO4. 101. D.36 lít khí H2 ( ktc). 97.016 lít D.3 gam h n h p b t Zn và Cu có t l mol t ng ng là 1 : 2 vào dung d ch ch a 0.20 gam C. 1. thu c 5.98 gam mu i khan.68 gam h n h p g m Al và Zn tác d ng v i m t l ng v a dung d ch H2SO4 10 %. 1. thu c 40. l c l y k t t a nung nhi t cao n kh i l ng không i thu c m gam ch t r n. 50. C. B. 88. K và Ba vào n c.9 mol H2SO4 (loãng). thì thu c 3. Giá tr c a V là: A. D.72 B.032 lít C. 16.1 gam h n h p g m m t kim lo i ki m X và m t kim lo i ki m th Y tác d ng h t v i l ng d dung d ch HCl loãng.5M thu c dung d ch B và 4. C. N u cho 110 ml dung d ch KOH 2M vào X thì thu c 3a gam k t t a. Kh i l ng dung d ch thu c sau ph n ng là: A. liti và beri.40 B. N u cho m gam h n h p X tác d ng hoàn toàn v i O2 (d ) t o h n h p 3 oxit thì th tích khí O2 ( ktc) ph n ng là A.00 D. 6. 10.44% Câu 74: Cho 0.344 lít B.25 mol X ph n ng v i m t l ng d dung d ch KOH loãng nóng.25 % B. 25.016 lít. t ng kh i l ng các mu i c t o ra là A.344 lít. t l mol t ng ng là 4 : 1. Trung hòa dung d ch X b i dung d ch Y. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn. B.512 lít khí ( ktc).6 lít khí ( ktc). 24.80 Câu 76: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào n c c dung d ch X.5M. 24. Giá tr c a V là A.3 gam B. Sn có s mol b ng nhau tác d ng h t v i l ng d dung d ch HCl loãng.68 gam B.

3.6 gam D.8 gam Câu 88.72 lít H2( ktc).46 % B. 205.2 gam và 2. Hoà tan h t m gam h n h p Mg. 10. Ag trong dung d ch HNO3 (d ).45 và 1. Th tích dung d ch NaOH 1 M c n cho vào dd sau ph n ng có k t t a l n nh t là : A. 2 lít B.23 % . 205. 4.3% thu c 6. 1. 3. 10. Giá tr c a m là : A. Cu . 4. 10. thu c 4. Fe b ng 400 gam dung d ch HCl 7.13% .5M t i ph n ng hoàn toàn.78 % C.5 mol B.2 gam B.4 mol D. 4 lít D. Cho 37. MgCO3 trong dung d ch HCl 2M.4 gam C.12 và 1. 2.4 mol C.A. 10.42 gam D.75 gam C . Hoà tan h t 10. 2.4 gam và 2.64 % . 2. T kh i c a A so v i H2 là 11.2 % .1% .44 gam B. NO.4 gam h n h p Mg.46 % . 3.12 và 0. 199.5 mol Câu 86. 2.45 % D.1 % . 5. K t thúc ph n ng thu c 13.2 gam và 2. Cô c n dung d ch Z thu c m gam mu i khan.44 lít h n h p khí Y g m NO2. 4. 4. 199.5. N2O theo t l s mol t ng ng là 3 : 2 : 1 và dung d ch Z (không ch a mu i NH4NO3).48 lít h n h p khí A ( ktc). 3. 2.43 và 1.2 gam h n h p g m Zn và Fe tác d ng v i 2 lít dung d ch H2SO40.4 gam và 2.75 gam Câu 85: Hòa tan hoàn toàn 100 gam h n h p X g m Fe.13 % Câu 87. 3.12 % . 5 lít . 3 lít C. Giá tr c a m và s mol HNO3 ã ph n ng l n l t là: A.N ng ph n tr m các ch t trong dung d ch sau ph n ng là : A.