You are on page 1of 1

S GD & T NG THP THI TH TUYN SINH I HC NM 2012 - LN 1

THPT Chuyn Nguyn Quang Diu Mn: TON; Khi: A + B


Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht
PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)
Cu I (2,0 im) Cho hm s
3 2
3 2 y x x + .
1. Kho st s bin thin v v th (C) ca hm s cho.
2. Tm hai im A, B thuc th (C) sao cho tip tuyn ca (C) ti A v B song song vi nhau v di
on thng AB bng
4 2
.
Cu II (2,0 im)
1. Gii phng trnh
( )
2
2
2
sin cos 2sin
2
sin sin 3
1 cot 2 4 4
x x x
x x
x

+
_
_ _


+
, , ,
.
2. Gii h phng trnh
( )
3
2
2
7
2 2 2
4
x y
y x x

'

+ +

( ) , x y
.
Cu III (1,0 im) Tnh tch phn
( )
3 2
1
1 ln 2 1
2 ln
e
x x x
I dx
x x
+ + +

.
Cu IV (1,0 im) Cho hnh lng tr ng ABC.ABC c

0
, 2 , 120 AC a BC a ACB v ng thng
' A C to vi mt phng ( ) ' ' ABB A
gc
0
30 . Tnh th tch khi lng tr cho v khong cch gia hai
ng thng
' , ' A B CC
theo a.
Cu V (1,0 im) Cho phng trnh
( )
2
4 6 3 2 2 3 x x x m x x + + +
Tm m phng trnh c nghim thc.
PHN RING (3,0 im): Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chng trnh Chun
Cu VI.a (2.0 im)
1. Trong mt phng Oxy, cho hai ng trn ( )
2 2
: 18 6 65 0 C x y x y + +
v ( )
2 2
' : 9 C x y +

T im M thuc ng trn (C) k hai tip tuyn vi ng trn (C), gi A, B l cc tip im. Tm
ta im M, bit di on AB bng
4, 8
.
2. Trong khng gian Oxyz, cho ng thng ( ) : 1 2
1
x t
d y t
z

+
'

v im ( ) 1; 2;3 A
. Vit phng trnh
mt phng (P) cha ng thng (d) sao cho khong cch t im A n mt phng (P) bng 3.
Cu VII.a (1.0 im) Gii bt phng trnh ( ) ( )
2
2
2 2
1
log 2 1 log 2 0
2
x x x .
B. Theo chng trnh Nng cao
Cu VI.b (2.0 im)
1. Trong mt phng Oxy, cho hnh thoi ABCD c tm ( ) 3;3 I
v 2 AC BD . im
4
2;
3
M
_

,
thuc ng
thng AB , im
13
3;
3
N
_

,
thuc ng thng CD. Vit phng trnh ng cho BD bit nh B c
honh nh hn 3.
2. Trong khng gian Oxyz, cho hai ng thng ( ) ( )
1 2
x 1 y 2 z x 2 y 1 z 1
d : ; d :
1 2 1 2 1 1
+ +
v mt
phng ( ) P : x y 2z 5 0 + +
. Lp phng trnh ng thng (d) song song vi mt phng (P) v ct
( ) ( )
1 2
d , d
ln lt ti A, B sao cho di on AB nh nht.
Cu VII.b (1.0 im) Gii phng trnh ( ) ( ) ( )
2
3
3 9
3
1
log 1 log 2 1 log 1
2
x x x + + + .
-------------- Ht -------------
Th sinh khng c s dng ti liu. Cn b coi thi khng gii thch g thm.
H v tn th sinh:..............................................; S bo danh:..............................