You are on page 1of 3

Najkorisniji mail:::::::ISPINTATI I KORISTITI

AKO VAS JE IKADA LOPOV ILI NETKO DRUGI PRISILIO DA PODIGNETE NOVCE NA BANKOMATU Unesite svoj PIN naopako. Tako, ako je va PIN 1254, vi unesite 4521. Bankomat e vam dati va e novce, ali e to automatski prepoznati kao poziv upomo i alarmirat e policiju za koju lopov ne zna. Ta opcija postoji na svim bankomatima, ali mnogo ljudi to ne zna. Molimo, prenesite ovu informaciju drugima. Nije na odmet imati ovo na umu.

KAKO VAM MOBILNI TELEFON MO E POMO I U IZVANREDNIM SITUACIJAMA Mada zvu i nevjerojatno, va mobilni telefon vam mo e spasiti ivot, ili barem ivce, u nekim situacijama. Od tampajte i sa uvajte ovu stranicu, nikad se ne zna...

KAKO BILO GDJE U SVIJETU POZVATI HITNU POMO , POLICIJU... Jedinstveni broj za izvanredne situacije koji se sa mobilnog telefona mo e pozvati bilo gdje u svijetu je 112. Ukoliko se na ete izvan signala va e mre e, a u pitanju je izvanredna situacija, pozovite 112 i va telefon

. Zanimljivo je: broj 112 mo ete birati ak i kada je tipkovnica na va em telefonu zaklju ana probajte i sami! KLJU EVI ZA DALJINSKO OTVARANJE AUTA OSTALI ZAKLJU ANI U AUTU Ovaj e vam trik jednom mo da zatrebati. a rezervni klju imate kod ku e. uradite slijede e: nekoga tko je u ku i sa va eg mobitela zovnite na njen-njegov mobitel. Potom ete na displeju vidjeti brojeve hitnih slu bi za podru je u kojem se nalazite. Va auto e se otvoriti.e tra iti bilo koju postoje u mre u na mjestu gdje se nalazite. SKRIVENA REZERVA U BATERIJI VA EG MOBITELA . va no je samo da na mobitel pozovete osobu kod koje je rezervni daljinski klju za otvaranje va eg auta. Va mobitel dr ite 30-tak centimetara od vrata va eg auta. Ako zaklju ate klju od auta u autu. Udaljenost uop e nije bitna. Osoba u va oj ku i treba dr ati u ruci klju va eg auta blizu mobitela i pritisnuti gumb za otklju avanje.

Ako vam neko ukrade telefon. barem ete znati da kradljivac od njega nema ni ta. ukucajte * 3 3 7 0 # i va telefon e imati 50% dopunjenu bateriju. Kada bi svi ovako postupali. KAKO POTPUNO ONEMOGU ITI KORI TENJE VA EG MOBITELA AKO GA NEKO UKRADE Prvo morate znati serijski broj va eg mobitela. Zapi ite taj broj i uvajte ga na sigurnom. Da biste je aktivirali. . koji e biti potpuno beskoristan ak i ako lopov promijeni sim-karticu. izdiktirajte serijski broj. ukucajte * # 0 6 # i na displeju e se pojaviti 15-cifreni broj. Telefon e ovu rezervu nadoknaditi tijekom slijede eg punjenja baterije.Zamislite da je baterija va eg mobitela pri kraju. dalje kra e mobitela ne bi imale svrhe. a punja nije kod vas. Da biste saznali koji je to broj. i operater e mo i blokirati va telefon. Iako vjerojatno ne ete dobiti nazad va telefon. pozovite va eg operatera. Ovaj broj je jedinstven za va aparat. potreban vam je telefon. Nokia telefoni imaju mogu nost rezervne snage baterije.