You are on page 1of 6

T Ư N Đ I H CN Â H N T .

ỒC Í MN R Ờ G Ạ Ọ G N À G PH H I H

KHO Q A UẢN TRỊ KINHDO ANH

39 Hàm nghi, Quận 01, Tp.Hồ Chí Minh

 : 08.38 214 315

THÔNG BÁO 01
CÁC PHƯƠNG ÁN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO KHÓA 24QT, 25QT & 26QT
Theo qui định của trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, kể từ khóa 24QT (2008 – 2012) có 3 phương án tốt nghiệp như sau: 1. Viết khóa luận tốt nghiệp (xem thông báo chi tiết); o Đi thực tập tốt nghiệp; o Viết và bảo vệ khóa luận; 2. Viết đồ án tốt nghiệp (xem thông báo chi tiết); o Có quyền chọn đi thực tập tốt nghiệp hoặc không;
o Viết và bảo vệ đồ án;

3. Học các môn học thay thế (xem thông báo chi tiết); o Đi thực tập tốt nghiệp; o Học các môn học thay thế (có thể đăng ký học trước khi có đủ các điều kiện theo qui định của môn học);

Số lượng khóa luận cho từng chuyên ngành do Bộ môn qui định dựa trên khả năng về cơ sở vật chất và lực lượng hướng dẫn của Bộ môn (số lượng khóa luận mỗi giảng viên hướng dẫn cho mỗi đợt tốt nghiệp. Điểm học phần lần thứ nhất của các môn học có nội dung liên quan đến khóa luận phải đạt 7 điểm trở lên.T Ư N Đ I H CN Â H N T .00 trở lên tính điểm học phần lần thứ nhất (trừ trường hợp đặc biệt. theo đúng qui chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo).38 214 315 THÔNG BÁO 02 TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN VIẾT KHÓA LUẬN/ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 24QT (2008 – 2012) I – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 1 – Điều kiện xét làm khóa luận tốt nghiệp: Tích lũy đủ số học phần qui định cho chương trình đào tạo. Ban Chủ nhiệm Khoa sẽ xem xét và có quyết định cho từng trường hợp cụ thể). KHÔNG còn học phần có điểm học phần dưới 5. ỒC Í MN R Ờ G Ạ Ọ G N À G PH H I H KHO Q A UẢN TRỊ KINHDO ANH 39 Hàm nghi. Tp. Điểm trung bình chung học tập các môn học phần kiến thức ngành đạt từ 7. Quận 01. . Sinh viên đã có tên trong danh sách Đủ Tiêu Chuẩn làm khóa luận do Văn phòng Khoa thông báo thì KHÔNG có nghĩa là đương nhiên được chọn làm Khóa luận tốt nghiệp.Hồ Chí Minh  : 08. Số lượng Khóa luận do Khoa qui định dựa trên khả năng về cơ sở vật chất và lực lượng hướng dẫn của Khoa và một số trường hợp đặc biệt như đã nêu ở trên. Các môn học phần kiến thức ngành không có điểm học phần lần đầu không đạt yêu cầu. 2 – Qui trình xét giao làm khóa luận tốt nghiệp    Khoa sẽ chọn các sinh viên Được Làm Khoá Luận dựa trên danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn làm Khoá luận tốt nghiệp do Giáo vụ xét.

4 4 4 4 4 4 4 4 Tên môn học Số đvht . 8 Quản trị marketing .T Ư N Đ I H CN Â H N T . 5 Quản trị sự thay đổi . 4 Quản trị tài chính . Tp. 6 Quản trị ngân hàng . 3 Quản trị nhân lực .Hồ Chí Minh  : 08. 7 Quản trị dự án . 3 – Hình thức trình bày: theo qui định chung của trường. Quận 01. Khoa sẽ thông báo ngày phát Khóa luận cho sinh viên bằng hình thức phù hợp.38 214 315  Sau khi đã thống nhất danh sách được làm Khóa luận tốt nghiệp. GHI CHÚ: Các môn học phần kiến thức ngành ST T 1 Quản trị học . ỒC Í MN R Ờ G Ạ Ọ G N À G PH H I H KHO Q A UẢN TRỊ KINHDO ANH 39 Hàm nghi. 2 Quản trị chiến lược .

1 Marketing ngân hàng 0 . ỒC Í MN R Ờ G Ạ Ọ G N À G PH H I H KHO Q A UẢN TRỊ KINHDO ANH 39 Hàm nghi. Quận 01.Hồ Chí Minh  : 08. 3 3 .38 214 315 9 Hành vi tổ chức . Tp.T Ư N Đ I H CN Â H N T .

v phục vụ cho việc viết đồ án. địa phương khai thác nhằm mục tiêu sinh lợi. sinh viên được dùng thời gian thực tập để thu thập số liệu. ỒC Í MN R Ờ G Ạ Ọ G N À G PH H I H KHO Q A UẢN TRỊ KINHDO ANH 39 Hàm nghi.T Ư N Đ I H CN Â H N T .Hồ Chí Minh  : 08. - Nếu chọn hình thức viết đồ án tốt nghiệp. Quận 01. .v. Số sinh viên/ đồ án: không hạn chế (do Hội đồng Khoa học của Khoa Quản trị Kinh doanh quyết định). tổ chức. kinh tế. không còn học phần có điểm dưới 5.38 214 315 II – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: - Tiêu chuẩn: Tất cả sinh viên tích lũy đủ số học phần qui định cho chương trình đào tạo. tài liệu v. - Nội dung: xây dựng đề án kinh doanh trong mọi lĩnh vực trong nền Yêu cầu: gắn kết với thực tiễn và có thể đầu tư kinh doanh hoặc chuyển giao cho các cá nhân. Tp.

Hồ Chí Minh  : 08. ỒC Í MN R Ờ G Ạ Ọ G N À G PH H I H KHO Q A UẢN TRỊ KINHDO ANH 39 Hàm nghi. 25QT & 26QT Đối với chuyên ngành Quản trị 1 2 3 4 Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa Doanh nghiệp Quản trị rủi ro Lãnh đạo Quản trị Văn phòng 03 tín chỉ 03 tín chỉ 02 tín chỉ 02 tín chỉ Đối với chuyên ngành Marketing 1 2 3 4 Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa Doanh nghiệp Marketing cá nhân Lãnh đạo Hành vi tổ chức 03 tín chỉ 03 tín chỉ 02 tín chỉ 02 tín chỉ .38 214 315 THÔNG BÁO 03 CÁC MÔN HỌC THAY THẾ CHO VIẾT KHÓA LUẬN/ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO KHÓA 24QT. Quận 01.T Ư N Đ I H CN Â H N T . Tp.