You are on page 1of 29

AYAT PASIF

AHLI KUMPULAN 2 : ATHIRAH BT MOHD RADZI MOHD FARHAN BIN JAMALUDDIN ZALEHA BT AHMAD PENSYARAH PEMBIMBING : PUAN HABIBAH BT MOHD SAMIN

PENGENALAN
Ayat pasif adalah yang terbit daripada ayat aktif transitif. Ayat pasif mengandungi kata kerja pasif yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Objek asal bermaksud objek yang asalnya terletak dalam konstituen predikat ayat aktif transitif diambil dan dijadikan subjek dalam ayat pasif.

menjelaskan. atau melengkapkan hal subjek. Dalam kata lain. Predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan. objek ialah kata nama atau frasa nama yang terkena perbuatan kata kerja atau frasa kerja aktif transitif.Objek ialah unsur yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama yang mengikuti kata kerja aktif transitif secara langsung dalam ayat aktif. Objek asal itu diletakkan pada bahagian subjek ayat pasif. .

Ayat pasif terbina daripada unsur-unsur yang berikut: Ayat Pasif subjek Frasa nama (objek daripada ayat aktif transitif) predikat Frasa kerja pasif (frasa kerja aktif daripada ayat aktif transitif) .

Sebuah sajak ialah subjek bagi ayat pasif tersebut. . iaitu frasa nama yang menjadi penyambut kepada frasa kerja aktif transitif dan terletak dalam bahagian predikat. Subjek itu sebenarnya ialah objek ayat aktif transitif.Perhatikan contoh ayat pasif di bawah. Sebuah sajak baru ditulis oleh Mahli. Mahli baru menulis sebuah sajak. Ayat aktif transitif tersebut adalah seperti yang berikut.

AYAT PASIF SUBJEK OBJEK Mahli baru menulis sebuah sajak. AYAT AKTIF .Contoh : SUBJEK OBJEK Sebuah sajak baru ditulis oleh Mahli.

dan ayat pasif dengan perkataan kena sebelum kata kerja. iaitu ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif.Berdasarkan pembahagian ayat pasif dalam Tatabahasa Dewan edisi baharu. . ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. ayat itu dapat dibentuk dengan menggunakan tiga kaedah.

men-.. mem-. meng-. atau menge-) yang asalnya digunakan dalam ayat aktif transitif.Terdapat empat imbuhan kata kerja pasif yang dapat membentuk ayat pasif. iaitu awalan apitan terdike. .an Ayat Pasif Dengan berImbuhan Kata Kerja Pasif... Imbuhan di.(sama ada me-.lazimnya penggantian bagi imbuhan meN.

digunakan dalam ayat pasif untuk pelaku orang ketiga atau ganti nama diri ketiga sahaja. Buku itu dibaca oleh Ali. Diikuti dengan perkataan oleh selepas kata kerja. Baginda meminta rakyat supaya bersabar Bangunan dicat oleh mereka. Rakyat diminta oleh baginda supaya bersabar.Bentuk di. Baju sedang dijahit olehnya. Ali membaca buku itu. Contoh Ayat Aktif : Ayat Pasif Diri Ketiga Mereka mengecat bangunan. Dia sedang menjahit baju. .

Ayat pasif "ter Awalan "ter" dalam ayat pasif biasanya berkaitan dengan keupayaan dan tanda selesainya sesuatu perbuatan atau perbuatan yang sedia berlaku.dalam ayat pasif mesti diikuti perkataan oleh supaya dapat mengekalkan maksud asal. Kata kerja dengan imbuhan pasif ter. .

Lazimnya imbuhan ini dapat diparafrasakan dengan bentuk di. ini dikarang oleh Awang Sariyan. olehku. itu tertunai juga olehnya. Buku ini terkarang oleh Awang Buku Sariyan. itu tersusun. Kedai itu ditutup sejak tadi. . Cita-cita ibu yang besar itu ditunai Cita-cita ibu yang besar juga olehnya.Contoh : Menunjukkan keupayaan Batu yang besar itu diangkat Batu yang besar itu terangkatolehku. Perabot di ruang tamu Perabot di ruang tamu itu disusun. usahawan baru. Projek yang rumit ituProjek yang rumit itu dilaksana terlaksana juga oleh oleh usahawan baru. Menunjukkan perbuatan yang siap Kedai itu tertutup sejak tadi.

Pintu rumah sudah berkunci.Ayat pasif "ber" Selain daripada digunakan dalam ayat aktif. Surat itu sudah bertaip. awalan "ber" kadangkala juga digunakan dalam ayat pasif selepas "belum" dan "sudah" sebagai ganti untuk awalan "di": Penggunaan "ber" Seluar saya belum berjahit. Surat itu sudah ditaip. Pintu rumah sudah dikunci. Penggunaan "di" Seluar saya belum dijahit. .

.-an" Ayat pasif yang menggunakan imbuhan "ke-an" sebagai ganti untuk "mengalami keadaan" ialah ungkapan yang tetap bentuknya dan tidak dapat diubah-ubah lagi. dengan berdasarkan pola yang sedia ada itu. Bagaimanapun... Imbuhan ke-..-an membentuk kata kerja pasif apabila ayat berkenaan mempunyai subjek yang mengalami perbuatan kata dasar. . banyak lagi ayat pasif "ke-an" dapat dibentukkan.Ayat pasif "ke-.

Maksud Kerana lewat bangun. Orang itu baru kematian suami. Jiran saya mengalami keadaan "hartanya dicuri orang". saya mengalami keadaan "ditinggalkan bas" Jiran saya kecurian malam tadi. Orang itu mengalami keadaan "suaminya mati". .Contoh : Penggunaan bentuk pasif "ke-an" Kerana lewat bangun. saya ketinggalan bas.

*Wang itu disimpan oleh saya di bank. Ayat-ayat berikut adalah tidak gramatis. . Proses membentuk ayat pasif diri pertama dan kedua adalah sama dan terdiri daripada dua langkah: Objek dipindahkan ke pangkal ayat. *Tugasan tersebut diselesaikan oleh kami dengan sempurnanya.Ayat Pasif Untuk Pelaku Pertama dan ganti nama Ayat pasif dengan kata Kedua diri pertama dan diri kedua tidak menggunakan kata kerja dengan imbuhan pasif di-. Awalan meN digugurkan.

Ayat yang betul ialah yang kata kerja pasifnya mengikuti kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua secara langsung. Tugasan tersebut kami selesaikan dengan sempurnanya. . Wang itu saya simpan di bank.

bentuk pasif ini boleh juga digunakan untuk gaya bahasa sebagai pilihan lain. Penggunaan "kena" Pemandu itu kena saman. Pencuri itu kena tangkap. Penggunaan "di" Pemandu itu disaman. Budak nakal itu dipukul. Budak nakal itu kena pukul. Pencuri itu ditangkap.Ayat pasif "kena" Ayat pasif yang menggunakan kata "kena" sebagai ganti untuk awalan "di" lebih banyak digunakan oleh orang dalam pertuturan. Bagaimanapun. .

Kesemua ayat yang dijadikan contoh slaid sebelum ini merupakan ayat pasif susunan biasa.SUSUNAN AYAT Ayat pasif boleh terdiri daripada ayat pasif susunan biasa dan ayat pasif susunan songsang. Ayat susunan biasa bermaksud ayat itu disusun dengan subjek mendahului predikat. .

Terkarang novel Terminal Tiga oleh Othman Novel Terminal Tiga dikarang oleh Othman Puteh. Puteh. Contoh susunan songsang.Ayat pasif susunan songsang ialah ayat pasif yang disusun dengan predikat mendahului subjek. Dipancing ikan itu oleh Marzuki di sungai. . iaitu bentuk terbalik. Ikan itu dipancing oleh Marzuki di sungai.

iaitu boleh digugurkan kerana tidak membezakan makna.tidak boleh digugurkan. .Biasanya ayat pasif ditandai penggunaan kata sendi nama oleh. oleh yang mengikuti ter. Sebaliknya. dan kena. oleh yang mengikuti didan kena bersifat pilihan. Kata ini mengikuti kata kerja berimbuhan didan ter-. Walau bagaimanapun.

Sekiranya digugurkan. . Contohnya: Meja terlanggar Haslina. Novel Terminal Tiga terkarang Othman Puteh. yang terhasil ialah ayat yang membawa makna yang terbalik daripada makna asal walaupun ayatnya masih betul.

Borang itu mesti diisikan oleh anda dahulu. Misalnya: Surat itu telah dihantar oleh saya semalam.Kesalahan yang biasa berlaku Kesalahan menggunakan aturan ayat pasif bahasa Inggeris Kesalahan yang agak meluas berlaku khususnya daripada mereka yang bersikap keinggerisan. .

ayat contoh tadi memang boleh diterima: Surat itu telah dihantar oleh saya semalam. . Sebenarnya. The form must be filled by you first. That letter was sent by me yesterday. aturan di atas ini juga merupakan aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga. Borang itu mesti diisikan oleh anda dahulu.Dalam bahasa Inggeris.

ayat-ayat yang berikut adalah betul: Surat itu telah dihantar oleh Ali semalam.Umpamanya. Borang itu mesti diisikan oleh pemohon dahulu. . kesalahan ini juga boleh dianggap sebagai "kesalahan menggunakan aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga". KN KETIGA Oleh itu.

Soalan-soalan itu mesti anda jawab. Soalan-soalan itu mesti anda menjawab. siapkan hari ini. membeli daripada Ali. Kamu mestilah Kerja itu mesti kamu Kerja itu mesti kamu menyiapkan kerja itu menyiapkan hari ini. hari ini. AYAT PASIF BETUL Kereta itu saya beli daripada Ali.Kesalahan tidak menggugurkan meNAYAT AKTIF SALAH Saya membeli kereta Kereta itu saya itu daripada Ali. Anda mesti menjawab soalansoalan itu. .

Oleh itu. . Betul Buku itu telah saya baca. Buku itu tidak saya baca. kata itu tidak boleh disisipkan antara pelaku dengan kata kerja pasif. Salah Buku itu saya telah baca. Buku itu saya tidak baca.Kesalahan menyisipkan kata lain antara pelaku dengan kata kerja pasif Frasa subjek dan kata kerja pasif merupakan satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan. jika anda menggunakan kata bantu atau kata nafi.

Kerja itu mesti disiapkan oleh mereka hari ini. Buku itu dibaca oleh Ahmad. Diikuti dengan perkataan oleh selepas Betul kata kerja. Buku itu Ahmad baca. Salah Kerja itu mereka mesti siapkan hari ini.Ayat pasif untuk pelaku ketiga Ayat-ayat yang salah berikut lazim diucapkan Bentuk di. hantar semalam. untuk pelaku orang ketiga.digunakan dalam ayat pasif orang sehingga dianggap betul. Surat itu abang Surat itu dihantar oleh abang semalam. .

Perbandingan antara bentuk kata kerja pasif diri Kata kerja aktif memberi menyapu melukis membayar Pasif diri pertama saya beri kusapu kami lukis kita bayar Pasif diri kedua anda beri kausapu kamu lukis anda bayar Pasif diri ketiga diberi disapu dilukis dibayar .