You are on page 1of 35

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

MADDE 1– (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır. Kapsam MADDE 2– (1) Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kuruluş, görev, yetki, sorumluluğu ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulü kapsar. Tanımlar MADDE 3– (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, c) Bağlantı anlaşması: İlgili bağlantı tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı, ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini, d) Dağıtım sayaç hizmeti: Dağıtım şirketlerince yürütülen, sayaçlara ilişkin okuma, bakım, onarım gibi hizmetleri, e) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini, f) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi, g) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da devralınan sayaçları, ğ) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini, ı) Gün öncesi dengeleme: Sistemdeki arz ve talebin ve/veya piyasa katılımcılarının sözleşme taahhütleri ile üretim ve/veya tüketim planlarının gün öncesinden dengelenmesi amacıyla gerçekleştirilen gün öncesi planlama ya da gün öncesi piyasalarına ilişkin faaliyetleri, i) İkili anlaşmalar: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları, j) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini, k) İletim ek ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti, l) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,
1

m) İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri, n) İştirak: Kamu iktisadi teşebbüsü olanlar hariç olmak üzere; doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya başka şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişilerle birlikte piyasada faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişiyi kontrol eden şirket veya doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte, başka herhangi bir şirket ve şirketler veya gerçek kişi ve kişiler tarafından kontrol edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiyi ve bu şirketlerin ve/veya piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin birinin diğeriyle veya birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkisini, o) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini, ö) Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir tüzel kişinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları, p) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, r) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu s) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca verilen izni, ş) Merkezi uzlaştırma bankası: Piyasa katılımcıları arasındaki Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde belirlenecek mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan bankayı, t) Mevcut sözleşmeler: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmelerini ve uygulama sözleşmelerini, u) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altında olan kojenerasyon tesisini, ü) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya bunların türev ürünlerinin toptan veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezi bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, güniçi piyasası, dengeleme güç piyasası, yan hizmetler piyasası, tezgah üstü piyasaları ve türev piyasalar ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını, v) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen izni, y) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını, z) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını, aa) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi, bb) Sertifika sahibi denetim şirketi: Dağıtım lisansı ve/veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bu Kanun, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesi için Kurul tarafından Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla belirlenecek usul ve esaslara göre sertifika verilen şirketi, cc) Sistem kontrol anlaşması: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi veya dağıtım şirketi ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi ve/veya işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi
2

arasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunmasını sağlayacak hükümleri içeren ve özel hukuk hükümlerine göre yapılan anlaşmaları, çç) Sistem kullanım anlaşması: İlgili sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşmayı, dd) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici olduğu halde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin edemeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini, ee) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri, ff) TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini, gg) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını, ğğ) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketleri hh) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi, ıı) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini, ii) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini, jj) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı, kk) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini, ll) Toptan satış: Elektriğin tekrar satış için satışını, mm) Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri, nn) Uluslararası enterkonneksiyon şartı: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel; asenkron paralel, ünite yönlendirmesi veya izole bölge yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla işletilmesini esas alan enterkonneksiyonu, oo) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallarında elektrik enerjisine dönüştürülmesini, öö) Üretim kapasite projeksiyonu: TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurul onayına sunulan beş yıllık üretim kapasitesi tahminini, pp) Üretim şirketi: Elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi, rr) Üretim Tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri, ss) Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisanslar Elektrik piyasası faaliyetleri MADDE 4– (1) Piyasada, bu Kanun hükümleri uyarınca lisans almak koşuluyla yürütülebilecek faaliyetler şunlardır: a) Üretim faaliyeti, b) İletim faaliyeti, c) Dağıtım faaliyeti, ç) Toptan satış faaliyeti, d) Perakende satış faaliyeti, e) Piyasa işletim faaliyeti,
3

bir defada en çok kırk dokuz yıl için verilir. (3) Piyasada lisansı kapsamında faaliyet gösteren tüzel kişiler aşağıda belirtilenleri usulüne uygun olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür: a) Ortaklık yapılarında meydana gelen yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazla sermaye payı değişikliklerini. ç) Tüzel kişiler. faaliyetlerine başlamadan önce. 4 . Kurul tarafından belirlenen lisans alma. Lisans esasları MADDE 5– (1) Lisans. görevleri. tesislerini. b) Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet gösteren tüzel kişiler. e) Tüzel kişiler lisans almanın yanı sıra. lisans tadili. (4) Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin ortaklık yapısındaki yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzeri değişiklikler ile kontrol değişiklikleri Kurul iznine tabidir. bulundurmaları gereken nitelikli personele ilişkin hükümler ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin haklarının temliki ve yönetim kuruluna seçilecek bağımsız üyenin seçim ve görev esaslarına ilişkin yetki. (2) Piyasada faaliyet gösterecek tüzel kişilerin faaliyetlerinde uymaları gereken usul ve esaslar bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenir. yükümlülükleri. sermaye yeterlilikleri. Lisanslara ilişkin. (2) Bu Kanun kapsamında verilecek lisansların tabi olacağı esaslar şunlardır: a) Bu Kanundaki istisnalar hariç piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler. yasal defter ve kayıtlarını Kurum denetimine hazır bulundurmak. tarifesi düzenlemeye tabi her faaliyet ve bu faaliyetin lisansı kapsamında sınırlandığı her bölge için ayrı hesap ve kayıt tutmakla yükümlüdür. tadili. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket veya limited şirket olarak kurulması ve anonim şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin nama yazılı olması şarttır. her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde. süre uzatımı.f) İthalat faaliyeti. iptali. b) Faaliyetin türü ve işin niteliğine göre belirlenecek lisans bedelleri. geçici olarak durdurulması. b) Kontrol değişikliklerini. bu Kanun hükümleri uyarınca üzerinde kayıtlı piyasa faaliyetlerinin yapılabilmesi için tüzel kişilere verilen izin belgesidir. iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre on yıldır. g) İhracat faaliyeti. lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedellerini Kuruma ödemek zorundadır. tam ve doğru olarak Kuruma vermek zorundadır. usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. yenilenmesi hallerinde uygulanacak yetki. c) Lisans sahibi tüzel kişilerin lisansları kapsamında sahip oldukları hakları. Üretim. a) Başvuru ve değerlendirme usul ve esasları ile lisansların verilmesi. süreleri. Kurum tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında. sona erdirilmesi. faaliyet alanlarına göre yürürlükteki mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. (5) Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için aşağıda belirtilen hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir: a) Lisans kapsamında hizmet verilecek gerçek ve tüzel kişiler ile yürütülecek faaliyet türlerini belirleyen hükümler. lisans yenileme. (3) Piyasada faaliyet gösterebilecek özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerin. d) Lisans sahibi tüzel kişiler. her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bu şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunması gereken hususlar yönetmelikle belirlenir. usul ve esaslarına ilişkin kurallar. c) Lisanslar. c) Üretim tesisinin mülkiyetinin değişmesi sonucunu doğuran iş ve işlemleri.

lisansı sona erdirilen dağıtım bölgesi için başka bir tüzel kişiye dağıtım lisansı verilene kadar ilgili lisansın süresinin uzatılması ve/veya ilgili dağıtım şirketinin yönetim kurulunu belirlemek de dâhil olmak üzere gerekli önlemleri alır. f) Lisans kapsamında. bu kanun kapsamındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümler Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (10) Lisansı iptal edilen tüzel kişi. ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum 5 . g) Hizmetin teknik gereklere göre yapılmasını sağlayacak hükümler. bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil. lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz. (9) Üretim lisansının verilmesinde ve tadilinde rekabetin geliştirilmesi amacıyla iletim ve dağıtım kısıtları ile ilgilinin piyasa gücü de dikkate alınır. ç) Lisans sahibinin Kuruma tam ve doğru bilgi vermesini ve tüketicilere yapılan satışlar açısından. Üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi hallerinde lisans iptal edilir ve teminat mektubu irat kaydedilir. Önlisans esasları MADDE 6– (1) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiye. 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişilere de uygulanır. lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamaz. niteliklerine. başvuru sahibinin bu Kanun uyarınca öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi ve ilgili dağıtım sisteminin işletme hakkını tevsiki halinde verilebilir. elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını basiretli tacir olarak yapmasını sağlayacak hükümler. (6) Lisans başvurusu reddedilen tüzel kişilere ret gerekçesi tam ve açık biçimde bildirilir. kurulmak istenen üretim tesisinin niteliğine ve büyüklüğüne göre yönetmelikle belirlenecek miktarda teminat mektubu alınır. lisans başvurusunda bulunamaz. piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak son kaynak tedariği kapsamında ve/veya serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaya dair yöntemler ve bunların denetlenmesine dair hükümler. (7) Lisans süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde veya lisans sahibi tüzel kişinin iflası halinde kendiliğinden. yönetim kurulu başkan ve üyeleri. (12) Kurum. e) Lisans sahibinin Kurum tarafından verilen tüm talimatlara uyma yükümlülüklerine ilişkin hükümler. eşitler arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlayacağına dair hükümler. d) Hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair kurallar ile teknik ve teknik olmayan kayıpları asgariye indirecek önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler. üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin.b) Bir dağıtım ya da iletim lisansı sahibinin. gerçek ve tüzel kişilere. onay. tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için. Bu fıkra hükmü. Kuruldan izin alınmaksızın yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler. c) Bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmeye. üretim tesisinin lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması halinde irat kaydedilmek üzere. (11) Dağıtım lisansı. lisans sahibi tüzel kişinin lisanstan vazgeçmeyi istemesi veya lisans verilmesine esas şartların kaybedilmesi hallerinde ise ancak Kurul onayıyla sona erer. Bağımsız üyenin ilgili tüzel kişinin yetkili organlarınca seçimine. (8) Üretim faaliyeti göstermek isteyen tüzel kişiden. (13) Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahiplerinin yönetim kurullarında bir bağımsız üye bulundurulur.

usul ve esaslarına ilişkin kurallar.tarafından belirli süreli önlisans verilir. Üretim şirketi. Üretim faaliyeti MADDE 7. iptali. a) Tedarik şirketlerine. Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kuruma vermek zorundadır. (4) Önlisansın süresi mücbir sebep halleri dâhil yirmidört ayı geçemez. her tesis için ayrı önlisans almak zorundadır. kiraladığı. sahip olduğu. süreleri ve süre uzatımı hallerinde uygulanacak yetki. serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satışı. finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve toptan satışı ve/veya perakende satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişidir. organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği. Kurul. usul ve esaslarına ilişkin kurallar. lisansı kapsamında. (6) Önlisans süresi uzatılmadığı takdirde süresinin bitiminde veya önlisans sahibi tüzel kişinin iflası veya önlisanstan vazgeçmeyi istemesi halinde kendiliğinden sona erer. elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi alımı. Önlisansı hükümsüz hale gelen tüzel kişiler veya bu tüzel kişilikte yüzde on. tadili. (3) Bu Kanun kapsamında Kurul tarafından verilecek önlisansların tabi olacağı esaslar şunlardır: a) Bu Kanundaki istisnalar hariç üretim faaliyetiyle iştigal edecek tüzel kişi. halka açık ise yüzde beş ve üzeri pay sahiplerinin ortak olduğu tüzel kişiler önlisansın hükümsüz hale gelme tarihinden itibaren bir yıl süreyle aynı yerde üretim faaliyetinde bulunmak üzere önlisans başvurusunda bulunamaz.(1) Üretim faaliyeti. sona ermesi veya erdirilmesi. gerekli izin. tadili. onay. c) Önlisans sahibi tüzel kişi. Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi ve/veya hisselerinin devri veya hisselerin devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılması veya Kurum tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda önlisans kendiliğinden hükümsüz kalır. sermaye yeterliliklerine ilişkin yetki. b) Organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti. faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması halinde. b) Tüzel kişiler. suret çıkartma ve diğer bedelleri Kuruma ödemek zorundadır. ilgilisinin teminatı iade edilir ve ikinci fıkrada belirlenen piyasaya giriş yasağı hükümleri uygulanmaz. lisansı kapsamında özel sektör üretim şirketleri. ruhsat veya benzeri belgeleri alamayan ve/veya üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde ettiğini tevsik edemeyen ve/veya Kurum tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen tüzel kişiye lisans verilmez. kurulmak istenen üretim tesisinin niteliği ve büyüklüğüne göre yönetmelikle belirlenecek miktarda teminat mektubu alınır. önlisans süresinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ikmal etmemesi halinde irat kaydedilmek üzere. yükümlülüklerine. (7) Önlisans için başvuran tüzel kişiden. (2) Önlisans süresinde. (2) Üretim şirketi. c) Bir takvim yılı için lisansına derç edilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarını geçmemek kaydıyla tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi teminen. c) Önlisans sahibi tüzel kişilerin önlisansları kapsamında sahip oldukları haklarına. kaynak türüne ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı oranında arttırabilir. 6 . Önlisanslara ilişkin aşağıda belirtilenler Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir: a) Başvuru ve değerlendirme usul ve esasları ile önlisansların verilmesi. (5) Önlisansın mücbir sebep nedeniyle iptal edilmesi veya sona ermesi halinde. Kurul tarafından belirlenen önlisans alma. b) Sahibi tarafından önlisanstan vazgeçilmesi halleri. EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile EÜAŞ’ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri tarafından yürütülebilir.

lisansı kapsamında TEİAŞ tarafından yürütülür. Katkı payı gelirleri TEİAŞ tarafından sisteme bağlanacak üretim tesisleri için gerekli iletim yatırımlarının finansmanında kullanılır.yapabilir. finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirdiği üretim. Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun ölçüm bulundurulması zorunludur. İletim faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı bir faaliyetin 7 . TEİAŞ. işletmeye girdikten sonra birim MegaWatt (MW) başına en yüksek toplam katkı payını ödemeyi teklif ve taahhüt edenlerin seçilmesi esasına dayanan yarışma yapılır. (6) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan lisans başvurularında.(1) Elektrik enerjisi iletim faaliyeti. DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu Kanun hükümlerine göre devralır. Söz konusu projelerden 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında belirlenmiş verimlilik değerinin üzerinde olanlardan TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun bağlantı görüşü verilen projeler değerlendirmeye alınır. ikame ve idame yatırımların mülkiyetini muhafaza eder. işletmeye girdikten sonra birim MegaWatt (MW) başına en yüksek toplam katkı payını ödemeyi teklif ve taahhüt edenlerin seçilmesi esasına dayanan yarışma yapılır. (5) Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması için yapılan lisans başvurularında. (7) Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam elektrik enerjisi kurulu gücü. lağvedilen TEAŞ'tan devralınan ve özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları ile diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde sistemden çıkarır. EÜAŞ. kiraladığı. (4) Üretim tesisi Bakanlık tarafından yönetmelik ile belirlenecek değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon niteliğinde veya yenilenebilir kaynaklara dayalı olan üretim şirketinin ya da lisanssız üretim yapan gerçek veya tüzel kişinin. bir önceki yıla ait yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde yirmisini geçemez. İnceleme değerlendirme aşamasında yapılacak finansal ve teknik değerlendirme sonrasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından. Söz konusu projelerden TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketi tarafından uygun bağlantı görüşü verilenler değerlendirmeye alınır. (3) EÜAŞ. mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara yapılacak ilave. tesis sahasının malikinin lisans başvurusunda bulunması halinde aynı sahaya başka başvuru yapılamaz. söz konusu tesiste ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanması kaydıyla sahip olduğu. nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı olarak değerlendirilmez. Yarışmaya ve yarışma sonunda belirlenen katkı payının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilecek ve Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. tesis sahasının malikinin lisans başvurusunda bulunması halinde aynı sahaya başka başvuru yapılamaz. bu kanunda belirlenen faaliyetler dışında bir faaliyetle iştigal edemez. Yarışmaya ve yarışma sonunda belirlenen katkı payının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilecek ve Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılacak lisans başvurularında akredite bir şirket tarafından tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr ölçümü bulunması zorunludur. İnceleme değerlendirme aşamasında yapılacak finansal ve teknik değerlendirme sonrasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından. İletim faaliyeti MADDE 8. Katkı payı gelirleri TEİAŞ tarafından sisteme bağlanacak üretim tesisleri için gerekli iletim yatırımlarının finansmanında kullanılır.

bu amaçla gerekli denetimleri yapar. iletim sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan serbest tüketiciler dahil tüm sistem kullanıcılarına şebeke yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin iletim ve bağlantı hizmeti sunar. dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyetle iştigal edemez. Dağıtım faaliyeti MADDE 9. bağlantı yapılan fiderin kullanım hakkı. a) Bu Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin tarifeleri Kurumun belirlediği ilke ve standartlar çerçevesinde hazırlar ve Kurumun onayına sunar. Ancak dağıtım şirketi. sistem güvenilirliğini ve elektrik enerjisinin öngörülen kalite koşullarında sunulmasını sağlamak üzere gerekli yan hizmetleri belirler ve bu hizmetleri Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sağlar. cadde ve sokak 8 . Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir. yeni iletim tesislerini kurmak ve iletim sistemini elektrik enerjisi üretimi ve tedarikinde rekabet ortamına uygun şekilde işletmek. b) Şebeke yönetmeliği. Dağıtım şirketi lisansında belirlenen bölgede dağıtım sayaç hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. c) Yük dağıtımı ile frekans kontrolünü gerçekleştirir. Üretim veya tüketim tesisinin iletim sistemine bağlantısının. yol. Ancak. işletme ve bakımı TEİAŞ’a aittir. Kamunun genel kullanımına yönelik otoyollar hariç. Geri ödeme süresi en fazla on yıldır. bulvar. iletim sistemine yapılan bağlantı noktasında başlar. bir başka üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası üzerinden yapılması halinde. (6) TEİAŞ. Bakanlığın kararı doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapar. uluslararası enterkonneksiyon hatlarının ulusal sınırlar dışında kalan kısmının tesisi ve işletilmesini yapabilir ve/veya bu amaçla uluslararası şirket kurabilir ve/veya kurulmuş uluslararası şirketlere ortak olabilir ve bölgesel piyasaların işletilmesine ilişkin organizasyonlara katılabilir. piyasa işletim lisansı kapsamında yan hizmetler piyasasını ve dengeleme güç piyasasını işletir.(1) Dağıtım faaliyeti. ç) İletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yapar. dağıtım şirketi tarafından lisansında belirlenen bölgede yürütülür. bu tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının mevcut olmaması durumunda. (3) TEİAŞ’ın mülkiyet ve işletme sınırı. Piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişiler. kurulması öngörülen yeni iletim tesisleri için iletim yatırım planı yapmak. dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği ve yan hizmetler yönetmeliğinin uygulanmasını gözetir. Dağıtım faaliyetiyle birlikte yürütülmesi verimlilik artışı sağlayacak nitelikteki piyasa dışı bir faaliyetin yürütülmesi Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. bir dağıtım şirketine doğrudan ya da dolaylı ortak olabilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. TEİAŞ bu tür teçhizatların işletme ve bakımını ilgili üretim veya tüketim tesisi sahibi kişilere gördürebilir. (7) Üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hallerde. piyasa faaliyeti gösteren başka bir tüzel kişiye doğrudan ya da dolaylı ortak olamaz. gerçekleşmeler nedeniyle fazlasının satışı bu hükmün istisnasıdır.yürütülmesi Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenebilir. gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izler. TEİAŞ’ın görevidir. (4) TEİAŞ. (2) Kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmak. sonuçları hakkında Kuruma rapor sunar ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep eder. (5) TEİAŞ. İletim sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak amacıyla ve yan hizmetler piyasası kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satın alınması veya kiralanması ile iletim sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin. lisansı kapsamında. söz konusu yatırımlar.

Kurul. (4) Dağıtım lisansında belirlenen bölgelerde talep tahminlerinin hazırlanması ve TEİAŞ’a bildirilmesi görevi dağıtım şirketine aittir. 9 . bu tesisleri yenilemek. izler ve denetler. Bu fıkrada bahsedilen üretim tesisinin iletim sistemine bağlı olması durumunda. Dağıtım tesisleri ile dağıtım sisteminin işletme ve bakım sorumluluğu dağıtım şirketine aittir. (8) Kurum dağıtım faaliyetlerini yönlendirir. belirlenen sürede ve nitelikte gerçekleştirilmediği takdirde bu Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır. (2) Dağıtım şirketi. (9) Dağıtım şirketinin işletme sınırı. ilgili üretim veya tüketim tesisi sahibi kişilere gördürülebilir. Ancak. onaylanan yatırım planları da dâhil dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerinin denetimi için gerektiğinde masrafları dağıtım şirketlerine ait olmak üzere bu Kanuna tabi sertifika sahibi denetim şirketlerinden hizmet satın alabilir. (3) Dağıtım şirketi. (5) Kurul tarafından onaylanan talep tahminleri doğrultusunda yatırım planlarının hazırlanması ve Kurul onayına sunulması. (7) Dağıtım hizmetinin bu Kanunda öngörülen nitelikte verilmesini sağlayacak yatırımların yapılması esastır. güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımlar da dâhil olmak üzere elektrik dağıtım sisteminin mülkiyeti kamuya aittir. dağıtım sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin hizmet sunmakla yükümlüdür. (10) Üretim veya tüketim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının. onaylanan yatırım planı uyarınca yatırım programına alınan dağıtım tesislerindeki gerekli iyileştirme ve güçlendirme yatırımlarının yapılması ve/veya yeni dağıtım tesislerinin inşa edilmesi görevi ilgili dağıtım sistemini işleten dağıtım şirketine aittir. Sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu şirketlerin teknik ve mali yeterliliği.aydınlatması. Özelleştirilen dağıtım şirketlerinin her türlü işletme ile yatırım plânlaması ve uygulamasında onay. müştereken kullanılan veya girdi-çıktı yapılan şalt sahası veya iki ayrı dağıtım tesisine iki ayrı hat ile bağlanan üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası dağıtım sisteminin bir parçasıdır. değişiklik ve denetim yetkisi Kurula aittir. dağıtım şirketi ile üretim şirketi arasında yapılacak sistem kontrol anlaşması ile mümkündür. dağıtım sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında. (11) Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaç teçhizini dağıtım şirketi yapar. serbest tüketicilerin tedarikçilerini seçebilmelerine engel teşkil etmez. (6) Elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi. lisansında belirtilen bölgedeki dağıtım sistemini elektrik enerjisi üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde işletmek. sistem kontrol anlaşması yapılmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kurul bu talep tahminlerini onaylar ve tahminler TEİAŞ tarafından yayımlanır. bu fıkra kapsamındaki dağıtım tesislerinin işletme ve bakımı. bir başka üretim veya tüketim tesisine ait şalt sahası üzerinden veya bir dağıtım hattına girdi-çıktı şeklinde yapılması halinde. (12) Dağıtım şebekesi dışında. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. dağıtım sistemine bağlantı yapılan noktada başlar. hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde bu Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis eder. direkt hat tesis edecek tarafların mülkiyetindeki saha üzerinde özel direkt hat tesisi. nitelikli personel yükümlülüğü ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. kapasite ikame ve artırım yatırımlarını yapmak. Özel direkt hat tesis edilmesi. dağıtım sistemi teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak amacıyla kullanılmak üzere elektrik enerjisi satın alınması ile sistem teknik ve teknik olmayan kayıplarını karşılamak için sözleşmeye bağlanan enerjinin gerçekleşmeler nedeniyle fazlasının satışı bu hükmün istisnasıdır. Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yan hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Kurul tarafından onaylanmış yatırımlar.

Bu şirketin son kaynak tedarikçisi sıfatıyla faaliyet göstereceği bölge. serbest tüketici olduğu halde başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi temin edemeyen tüketicilere. organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilir. bir yılı aşmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaşmaları ve Hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracat anlaşmaları imzalayabilir. (3) TETAŞ. (2) Tedarik şirketleri. Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden veya ülkelere. Bu kapsamda kurulan tedarik şirketi. mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını mülga TEAŞ’tan ve TEDAŞ’tan devralır. ilgili dağıtım bölgesinde bulunan serbest olmayan tüketicilere Kurul tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden elektrik enerjisi satışı yapar. ilgili dağıtım bölgesidir ve bu husus tedarik lisansına derç edilir. (8) Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği tedarik şirketleri aracılığıyla toptan ve perakende satışını yaptığı elektrik enerjisi miktarı. (4) Tedarik şirketleri. son kaynak yükümlülüklerine. herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın toptan ve/veya perakende satış faaliyetlerinde bulunabilir. (7) Son kaynak tedarikçisinin yetkilendirilmesine. ilgili dağıtım şirketinin ortaklarınca aynı kontrol yapısıyla kurulan tedarik şirketi tarafından yerine getirilir. bağımsız bir iktisadi işletme olarak çalışabilmesini sağlayacak tedbirler yönetmelikle düzenlenir. bağımsız bir iktisadi işletme olarak çalışabilmesini teminen Kurulca öngörülecek tedbirlere uymakla yükümlüdür. (6) Beşinci fıkra kapsamında kurulan tedarik şirketi. kamunun genel kullanımına yönelik yol. piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde yirmisini geçemez. Son kaynak tedarikçisi sıfatıyla sağlanacak elektrik enerjisi tarifeleri. 1/1/2013 tarihinden itibaren.(1) Toptan ve perakende satış faaliyetleri. otoyollar hariç. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alım ve satış anlaşmaları imzalayabilir. (14) Dağıtım şirketi. bulvar. bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler ile lisansları uyarınca yürütülür. tedarik lisansı kapsamında TETAŞ ve tedarik şirketleri tarafından. Toptan ve perakende satış faaliyetleri MADDE 10. (5) Dağıtım şirketi tarafından yürütülmekte olan perakende satış faaliyeti. Kurul tarafından belirlenir. Sözleşmenin niteliği bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Kurul onayı ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı faaliyetlerini yapabilir. Son kaynak tedarik yükümlülüğü bulunan tedarik şirketinin lisansının sona ermesi veya iptali halleri ile perakende satış piyasasının gelişimi doğrultusunda Kurulca gerekli görülmesi halinde. Kurul bu tedarik şirketinin yönetiminin yeniden yapılandırılması veya dağıtım şirketiyle sahiplik 10 . son kaynak tedarikçisi sıfatıyla elektrik enerjisi sağlamakla yükümlüdür. son kaynak tedarik tarifelerinin belirlenmesine ve son kaynak tedariki uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. ilgili bölge veya bölgeler için son kaynak tedarik yükümlüsü tedarik şirketi Kurul tarafından yetkilendirilir. dağıtım bölgesinde. Dağıtım şirketi tarafından kurulan tedarik şirketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğuran davranış veya ilişkilerinin tespiti halinde ilgili tedarik şirketi. mevcut sözleşmesini Kurumca belirlenecek bir süre dâhilinde serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde tadil etmekle yükümlüdür. ikili anlaşmalar ile enerji satışı gerçekleştirebilir. cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur.(13) Mevcut sözleşmesi kapsamında bölgesinde dağıtım faaliyetinde bulunma hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketi. (9) Dağıtım şirketi tarafından kurulan tedarik şirketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici davranış veya ilişkilere girmemesini teminen ilgili tedarik şirketinin.

ya da kontrol ilişkisinin belli bir program dâhilinde kısıtlandırılmasını ya da sonlandırılmasını da içeren tedbirleri almakla yükümlüdür. ç) Kurum tarafından ihtiyaç görülmesi halinde. c) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde piyasa işletim tarifelerini belirleyerek Kuruma sunar. bu Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca Kurul onayıyla yapılabilir. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerine göre mali uzlaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli verileri TEİAŞ’a ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketine vermekle yükümlüdür. Kurulca izin verilebilir. (4) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi. Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda. Piyasa işletim faaliyeti MADDE 11. üretim lisansı almak kaydıyla Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda. (3) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından lisansı kapsamında işletilmekte olan veya mali uzlaştırma işlemleri yürütülmekte olan organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişiler. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi. TETAŞ. Kurulca izin verilir. (3) Sınırda yer alan illerde kurduğu üretim tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden kuracağı özel direkt hat ile ihraç etmek isteyen tüzel kişilere. (4) Sınır bölgelerinde elektrik enerjisinin temini amacıyla. (2) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi. TETAŞ ve tedarik lisansı sahibi şirketler tarafından. teknik gereklilik doğması halinde geçici olarak izole bölge yöntemiyle elektrik ithalatına Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda. b) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca merkezi uzlaştırma bankası tarafından verileceği belirlenen hizmetlerin yerine getirilmesi karşılığında. a) Piyasanın gelişimi doğrultusunda organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapar ve Kuruma sunar. Türkiye organize toptan elektrik piyasalarını da kapsayan organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi amacıyla oluşturulan veya ileride oluşturulabilecek uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılabilir. bu amaçla kurulan uluslararası elektrik piyasası işletmecisi kuruluşlara ortak veya üye olabilir. (5) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından işletilen veya mali uzlaştırma işlemleri yürütülen organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişiler. (2) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ithalatı. piyasa işletim lisansı kapsamında piyasa işletim faaliyeti yürütür. bu Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca Kurul onayıyla yapılır.(1) Piyasa işletim faaliyeti. (6) Piyasa işletim lisansı çerçevesinde işletilen organize toptan satış piyasası işlemleri damga vergisinden muaftır.(1) Elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatı. elektrik piyasası dışında diğer enerji piyasalarına yönelik organize toptan piyasalar kurulmasına dair çalışmaları yapar ve Kuruma sunar ve Kurum ve/veya ilgili merciler tarafından yetkilendirilmesi halinde söz konusu piyasaları işletir. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından belirlenecek bedelleri merkezi uzlaştırma bankasına öder. organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleridir. Sağlanan verilerin gizli tutulması ve kamuoyu ile paylaşılmasıyla ilgili usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda. tedarik lisansı sahibi şirketler ve üretim şirketleri tarafından. TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının mali uzlaştırma işlemlerini de yürütür. 11 . İthalat ve ihracat faaliyetleri MADDE 12.

Organize sanayi bölgelerince yürütülebilecek faaliyetler MADDE 13. rekabetin gelişmesi. Bu kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa. 12 . organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin bu madde kapsamında gerçekleştirebileceği faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ilgili dağıtım şirketi tarafından yürütülür. kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da kaynak türü bazında belirlenen fiyatlardan. başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. bedelsiz olarak veya sembolik bedelle TEDAŞ’a devredilen dağıtım tesislerinin mülkiyeti ve işletme hakları Kurul tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devredilir. kojenerasyon ve mikro kojenerasyon tesislerinde üretilen elektrik enerjisi için Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatından satın alınır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın.(1) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliği. (3) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler. organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla kullanabilir. katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez. iletim ve dağıtım sistemlerinin teknik yeterliliği ve arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde lisanssız yürütülebilecek üretim faaliyetinin kapsamını genişletmeye. (4) Kurul. (2) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Dağıtım lisansı olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki dağıtım faaliyeti. Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (6) Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği. katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır. Kurumdan üretim ve/veya dağıtım lisansı alarak üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilir. katılımcılarının kullanımına sunulmasına. katılımcılarının serbest tüketici olmaktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine engel olamaz. Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler MADDE 14. dağıtım bedellerinin belirlenmesine.(1) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisleri lisans alma yükümlülüğünden muaftır. yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırını iki katına kadar artırmaya ve kurulu güç ile kaynak esasına göre satış limitleri belirlemeye yetkilidir. (5) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içerisinde olup. (3) İkinci fıkra uyarınca lisans alma yükümlülüğünden muaf olan kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde elektrik enerjisi dağıtım şirketince. onaylı sınırları içerisinde. Uygulamaya ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. tedarikçilerini seçme hakkını. (5) Bir serbest tüketicinin bir önceki yılda tükettiği enerji miktarını veya kurulu kapasitesini organize toptan elektrik piyasalarında değerlendirmesi lisansa tabi değildir. (2) Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgeleri.(5) İthalat ve ihracat faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (4) Lisans sahibi organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinin ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisinin.

maliyeti yansıtan fiyatların incelenmesinden ve piyasada 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan yetkili ve sorumludur. bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. tarife esaslarının tespit edilmesinden. Kurul kararıyla bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca çıkaracağı yönetmelikleri. denetlenmesinden ve piyasada bu Kanun hükümlerine uygun davranılmasını sağlamaktan sorumludur. işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden. dağıtımı. ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlerine ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans ve sertifikaların verilmesinden. (6) Kurumun merkezi Ankara'dadır. doğal gazın ithali. performans standartlarının oluşturulmasından. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık. İKİNCİ KISIM Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. (2) Kurum. (10) Kurumun teşkilatı. (9) Kurum. Kurumun karar organı Kuruldur. (7) Kurum. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. bu Kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirirken yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu vasıtasıyla kullanır. 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla piyasada rekabetin ve piyasa performansının izlenmesinden. Hiçbir organ. (5) Kurum. bu Kanunu. (3) Kurum. (11) Kurum. tüketici şikâyetlerine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesinden. makam.04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 02/03/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanununu uygulamakla yetkili ve sorumludur. kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından. idari ve mali özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur. tadilinden ve uygulattırılmasından. Kurumu Başkan temsil eder. (8) Kamu kurum ve kuruluşları. bu Kanunda ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Görevleri ve Yetkileri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MADDE 15– (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur.(6) Bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından birden çok yapı ve/veya müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri tek üretim lisansı kapsamında değerlendirilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. denetlenmesinden. iletimi. bu kanun kapsamında lisansların verilmesinden. depolanması. piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar. 13 . piyasa ve sistem işleyişinin incelenmesinden. uygulanmasının izlenmesinden. Kanun ile belirlenmiş görev alanlarında Kuruma gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür. 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu. merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. (4) Kurum.

(8) Kurul. atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı görevlendirir. işletme ya da maliye dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş. Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür. (2) Kurul üyeleri. Bu sorumluluk. Kurulun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. siyasal bilgiler.(1) Kurul elektrik piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Her yılın ocak ayının sonuna kadar. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamaz. hukuk. Kurul kararlarının uygulanmasından. yürütülmesinden. yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer haller ile görevden alınması durumunda ikinci başkan. (7) Kurul Başkanı. Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli hakkında soruşturma ve kovuşturmalar 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır. (6) Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli kamu görevlileri gibi cezalandırılır. hastalık. (5) Kurul Başkan ve üyeleri 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar. (13) İdari para cezaları dâhil. (9) Kurul başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine. biri Başkan. görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde. Kurulun elektrik piyasasına ilişkin görevleri MADDE 17. 14 . Kurul ve Kurumun temsilinden ve Kurumun yönetiminden sorumludur. ç) Üretim. (4) Kurul üyeleri. (3) Bakanlar Kurulu. bu Kanunun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin eder. kamu yönetimi. Kurum tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz. c) Lisans sahipleri için kabul görmüş muhasebe usulleri ve mali raporlama standartlarını belirlemek ve bunların uygulanmasını denetlemek. Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini üstlenir. Başkanın izin. iktisat. Kurul üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar kamu görevlilerine karşı işlenmiş sayılır. Danıştay. d) Piyasanın gelişimine bağlı olarak yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.(12) Kurum ve Kurumun gelirleri her türlü vergi. iletim ve dağıtım şirketleri için güvenlik standartları ve şartlarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak. aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. İkinci Başkan. kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapmak. idari bilimler. Başkan. onun da bulunamadığı hallerde Kurul tarafından belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir. boşalan üyeliklere bir ay içinde atama yapılır. (10) Başkanlık veya üyelikler. serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimleri belirlemek ve yeni limitleri yayımlamak. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay’ca acele işlerden sayılır. b) Tüketicilere güvenilir. mühendislik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı MADDE 16– (1) Kurul. kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. resim ve harçtan muaftır. sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydı ile görevlerinden bir kısmını Başkanlığa devredebilir. kaliteli. biri İkinci Başkan olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

t) Mevcut sözleşmelerle ilgili olarak. i) Bu Kanun hükümlerinin uygulanması ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek için gerekli olan yönetmelik ve diğer düzenlemeleri yapmak. p) Tüzel kişilerden istenecek olan. uygulamak ve bu standartların. ihtilafları bu Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre çözmek. gerek gördüğünde katılmak. ekosistemin ve mülkiyet haklarının korunması için diğer kamu kuruluşları ile birlikte hareket ederek kamu yararı ve güvenliğine tehdit teşkil eden veya etme olasılığı bulunan durumları incelemek ve bu durumları ortadan kaldırmak amacıyla. tarifeleri onaylamak ve gerekmesi halinde değiştirerek onaylamak. uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm ve şartlarına uyup uymadıklarını denetlemek. g) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin eşitlik ve şeffaflık standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini. hidrolik kaynakların. TEİAŞ tarafından hazırlanan üretim kapasite projeksiyonu ve iletim yatırım planı ile bu planlarla uyumlu olarak mülkiyeti kamuda olan dağıtım tesislerini işleten dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan dağıtım yatırım planlarını onaylamak. iletim ve dağıtım tesislerinin inşası ve işletilmesi sırasında genel olarak kamu yararının. r) Bu Kanun hükümlerine. kararları almak. tarife tekliflerini incelemek. bu sözleşmelerin tarafları arasında yapılacak ve beş iş günü öncesinden tarih ve saati Kurula bildirilecek toplantılara. çıkarılan yönetmelik hükümlerine. o) Tüzel kişiler tarafından lisanslarla ilgili işlemler ve sair işlemler karşılığında Kuruma ödenecek bedelleri belirlemek. gerektiğinde revize ettirmek. h) Yıllık raporu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları hazırlamak ve Bakanlığa sunmak. m) Bu Kanunda belirlenen tarifelerin hazırlanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek. ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak. daha önceden bilgi vermek şartıyla bu tesislerde 20/11/1984 tarihli ve 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde. l) Kurul onaylı talep tahminlerine dayanarak. Kurul tarafından onaylanan tarife hükümlerine ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda. piyasa faaliyetlerinde karşılıklı iştirak. f) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere. gerektiğinde revize edilmesini sağlamak ve onay verdiği yatırım planlarının uygulanmalarını denetlemek. n) İletim ek ücreti oranını belirlemek ve iletim ek ücreti tutarının TEİAŞ tarafından tahsili ve Kuruma ödenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak. k) Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanıp TEİAŞ tarafından sonuçlandırılan talep tahminlerini onaylamak. iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin anlaşmaların hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde. idari para cezası vermek ve lisansları iptal etmek. j) Bu Kanunda belirtilen onayları vermek. hizmet güvenilirliği. model anlaşmalar geliştirmek. işletme ve muhasebe konularında kısıtlamalar içermesi gerektiğinde. Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gereken tedbirleri almak. ı) Elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu konuda teşvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak.e) Bu Kanunun amaçları ile uyumlu olarak. ğ) Rekabeti sağlamak için iştirakler arası ilişkilere ilişkin standartlar ve kurallar oluşturmak. gerektiği durumlarda. 15 . s) Üretim. ö) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin denetlenmiş mali tablolarını incelemek veya incelettirmek. hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleri ile ilgili bildirim ve raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kuruma vermelerini sağlamak. bu kısıtlamaları belirlemek. ş) Lisans sahibi tarafların.

politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek. verilerin saklanmasına ve periyodik olarak ya da ihtiyaç duyulduğunda kamuoyuna açıklanmasına dair usul ve esaslara ilişkin yönetmelik çıkarmak. i) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. ihtilafların halli için arabuluculuk yapmak. Kurulun petrol piyasasına ilişkin görevleri 16 . doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütülmesini sağlamak.(1) Kurul doğal gaz piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin plan. v) Piyasa gücüne dayanarak rekabetin tesisi ya da gelişimine engel olan gerçek ya da tüzel kişilerin piyasada birden çok faaliyet göstermesinin önlenmesine. ç) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan lisans ve sertifikaların verilmesine ve bunların yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak. aynı veya benzer kontrol yapısına sahip birden çok tüzel kişinin yönetiminin yeniden yapılandırılmasına veya her bir teşebbüsün bağımsız birer iktisadi işletme olarak çalışabilmesine yönelik etkin tedbirleri almak. bedellerinin tespit şekli. d) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan hükümler dahilinde özel hallerde uygulamaya konulabilecek sınırlama ve yükümlülüklerin tespiti ile fiyat belirlemesine yönelik kararları almak. bu Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçişi kolaylaştıracak hususlarda. e) Doğal gaz piyasası içerisinde rekabetin hiç veya yeterince oluşmadığı alanlarda. iletim ve dağıtım kısıtları da dikkate alınarak birden çok tesise veya sisteme ait sahiplik. g) Doğal gaz piyasası faaliyetleri ile ilgili denetleme. sicil kayıtlarının tutulma usulü ile lisans ve sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ve piyasanın düzenlenmesi ile ilgili gerek görülen diğer hususları çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlemek. fiyat ve tarife teşekkülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek. yönlendirilmesi. bu sözleşmelere ilişkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin başlatılmasından önce. ön araştırma ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi. Kuruma düşen görevlerin yapılmasını sağlamak. gerçek ve tüzel kişilerin Kurumdan alacakları lisans veya sertifika kapsamında yapacağı faaliyetlerin denetimi. verilme kriterleri. ü) Organize toptan elektrik piyasalarını da kapsayacak şekilde elektrik piyasasında yürütülen faaliyetlerin ve rekabet düzeyinin izlenmesine. uyulacak usul ve esaslar ile bu lisans ve sertifikaların kapsamı. c) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Kuruma yetki verilen konularda. işletme ya da kontrol ilişkisinin belli bir program dâhilinde kısıtlandırılmasına ya da sonlandırılmasına. gözetimi. h) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak tüzel kişiler veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında çıkacak ihtilafları çözmek. taraflarca değerlendirilmek üzere değişiklik önerilerinde bulunmak ve mevcut sözleşmelerin ihtilafların halline ilişkin hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla. çevre mevzuatı ile uyum sağlaması. f) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda belirlenen faaliyetlere ilişkin tarifeleri onaylamak veya tarife revizyonları hakkında karar almak. Kurulun doğal gaz piyasasına ilişkin görevleri MADDE 18. yetkisi dahilinde ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararlarını almak. veri bankası kurulmasına. ı) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun yürütülmesinde.u) Mevcut sözleşmelere ilişkin olarak. b) Doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin doğrudan taraf olunan uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin ifası için. bu faaliyetlere ilişkin veri edinilmesine. süreleri.

(1) Kurul petrol piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. e) LPG piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş malî tablolarını incelemek veya incelettirmek. g) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine. Kurumun personel politikasını oluşturmak ve uygulamak. lisansları iptal etmek. satılması ve kiralanması konularında karar vermek. teknik düzenlemelere ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda idarî para cezası vermek. c) LPG piyasası faaliyetleriyle ilgili denetleme. d) LPG piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek. a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerini uygulamak. ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek. Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere. ç) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların petrol piyasasına ilişkin uygulamalarını izlemek. piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak.MADDE 19. g) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine. hizmet güvenilirliği. hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kurula vermelerini sağlamak. çıkarılan yönetmelik hükümlerine. lisans hüküm ve şartlarına. Kurulun diğer görev ve yetkileri MADDE 21. Kurul aşağıdaki görevleri de yerine getirir: a) Bu Kanun hükümlerini uygulamak. politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek. b) Petrol faaliyetlerine ilişkin plân. ç) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların LPG piyasasına ilişkin uygulamalarını izlemek. f) Petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerden istenecek olan. b) LPG piyasası faaliyetlerine ilişkin plân. f) LPG piyasasında faaliyet gösteren kişilerden istenecek olan hizmet güvenilirliği. Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere. çıkarılan yönetmelik hükümlerine. c) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması. Bu kararlardan kamuoyunu ilgilendirenler Resmi Gazete’de yayımlanır. Kurulun LPG piyasasına ilişkin görevleri MADDE 20. yetkisi dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adlî ve idarî makama başvuru kararlarını almak.(1) Kurul LPG piyasası ile ilgili olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: a) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu hükümlerini uygulamak.(1) Bu Kanunun diğer maddeleri ile belirlenen görevlerinin yanı sıra. b) Personel atamaları da dahil olmak üzere. ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek. e) Petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş malî tablolarını incelemek veya incelettirmek. politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek. (2) Kurul yetkilerini özel nitelikli karar almak suretiyle de kullanabilir. lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda. Piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak. yetkisi dahilindeki ceza ve yaptırımları uygulamak ve dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adlî ve idarî makama başvuru kararlarını almak. idarî para cezası vermek ve lisansları iptal etmek. 17 . c) Petrol piyasa faaliyetleriyle ilgili denetleme. d) Petrol piyasasında lisans ve lisanslarla ilgili işlem bedellerini belirlemek. hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kurula vermelerini sağlamak.

ç) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların piyasaya ilişkin mevzuat ve uygulamalarını izleyerek. ğ) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak. Hizmet birimleri MADDE 23. e) Kurumun.(1) Kurumun ana hizmet. düzenleme işlerini yapmak veya yaptırmak. Başkan tarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesinden ve ilgili hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek. hak ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermek. d) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını izlemek. ğ) Uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirmek veya yetkilendirmek. konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi. yasal düzenleme ihtiyacı duyulması halinde gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunmak. f) Kurumun harcamalarını. b) Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için Kurul kararı doğrultusunda yeterli sayıda personeli istihdam etmek. g) Bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken. e) Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek. Başkana kurum başkanlığına ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla iki başkan yardımcısı atanabilir. verimli. onaylı bütçesi çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarını belirlemek üzere çıkaracağı yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmek. tüm kamu ve özel kuruluşlardan ve kişilerden istemek ve/veya yerinde incelemek. danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile görev ve yetkileri şunlardır: a)Ana hizmet birimleri: 1)Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı. 18 . amaç ve hedeflere. ı) Kurum başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına karar vermek. c) Hizmet birimlerinin uyumlu.(1) Başkanlık teşkilatı başkan ve hizmet birimlerinden oluşur. gelirlerin toplanmasını. ç) Kurul toplantılarının gündemini. f) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu hazırlamak ve Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını. sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla personele devredebilir. gelir-gider kesin hesaplarını onaylamak ve gerekli gördüğü durumlarda. hizmet birimleri ile Kurul arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak ve hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek. (3) Başkan. d) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak. g) Kurumun harcamalarını. Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü. i) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. onaylı bütçesi çerçevesinde ve Kurul tarafından belirlenen harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirmek. yıllık iş planını. Başkanlık teşkilatı MADDE 22. Başkan tarafından hazırlanan bütçesini. harcamaların yapılmasını sağlamak. performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Kurula sunmak. Bu kanun ve diğer kanunlarla Kuruma verilen elektrik piyasası ile ilgili rekabet şartlarını oluşturmak. (2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: a) Kurul kararlarına istinaden gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurmak. gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak. disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek. h) Kurul tarafından Başkanca atama yapılması öngörülen kadrolara personel atamak. Başkan yardımcıları.

Kurumun faaliyet gösterdiği piyasalarda inceleme ve denetleme yapmak veya yaptırmak. yukarıda belirtilen görev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.2)Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı. Bu Kanun.” (2) Hizmet birimlerinin faaliyet alanı. 9)Piyasa İzleme Dairesi Başkanlığı. Bu Kanun. c)Yardımcı hizmet birimleri: 1)İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 18/4/2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen doğal gaz piyasası ile ilgili rekabet şartlarını oluşturmak. Kurul ve Kurul üyelerinin sekretarya hizmetlerini yürütmek ve protokol işlerini düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Bu Kanunun ekinde yer alan (I) sayılı cetveldeki kadrolar ihdas edilmiş olup. Kurumun görev alanındaki piyasalarda bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulacak enerji tesisleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili işleri yapmak veya yaptırmak. düzenleme işlerini yapmak veya yaptırmak. bilgiişlem altyapısını sağlamak ve yürütmek. Başkanın sekretarya hizmetlerini yürütmek ve her türlü protokol işlerini düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 4)Basın Müşavirliği. 19 . Elektrik. doğal gaz. kurum personelinin mali ve sosyal hakları ve idari ve mali hizmetlere yönelik hertürlü işlemi yapmak 2)Kurul Hizmetleri Müdürlüğü. unvan ve derece değişikliği ile yeni unvan ekleme Kurul kararı ile yapılır. kurumun uluslararası ilişkilerini yürütmek. düzenleme işlerini yapmak veya yaptırmak. 3)Başkan Danışmanlığı. kurumun strateji ve politikalarını belirlemek ve uygulamaları takip etmek. 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen petrol piyasası ile ilgili rekabet şartlarını oluşturmak. sertifika. 2/3/2005 tarih ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarla Kuruma verilen sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası ile ilgili rekabet şartlarını oluşturmak. düzenleme işlerini yapmak veya yaptırmak. hukuki konularda başkana ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek. Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurmak. 4)Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı. 5)Denetim Dairesi Başkanlığı. Kurumun faaliyet alanı ile ilgili konularda yazılı ve görsel basını takip ederek gerekli dokümantasyonu sağlamak.” Hizmet birimlerinin faaliyet alanı. ulusal marker işlemlerini yürütmek. 7)Tarifeler Dairesi Başkanlığı. gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak. Bu Kanun. 3)Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü. işgücü planlaması. b)Danışma hizmet birimleri: 1)Hukuk Dairesi Başkanlığı. 8)Lisanslandırma Dairesi Başkanlığı. 6)Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı. 2)Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. 3)Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı. petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları piyasalarında faaliyet gösteren ilgililerin faaliyetleri izlemek. raporlama yapmak. Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini planlamak ve kamuoyunda tanıtılmasına ilişkin yayın ve faaliyetleri yürütmek. izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. sektörel gelişmeleri ve yönelimleri izlemek. Başkana ve üyelere. Bu kanun ve diğer kanunlarla Kuruma verilen tarife belirleme ile ilgili işleri yapmak. piyasalarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak. yukarıda belirtilen görev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurul kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Kurumun görev alanıyla ilgili konularda danışmanlık ile Kurul Başkanı ve üyeleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. toplam kadro sayısını geçmemek üzere. Kurumun görev alanına giren her türlü lisans.

göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki. (5) Kurulun çalışma usul ve esasları ile başvurularda takip edeceği usullere ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 20 . (5) Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. (3) Gerekçeli kurul kararı. evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. (2) Kurul üyeleri. süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınır. görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz. Toplantının gündemi Başkan. kaza veya başka bir nedenle görevlerini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği. (4) Kurul üyeleri ve Kurum personeli.Yasaklar ve görevden alma MADDE 24– (1) Kurul üyeleri üyelikleri süresince asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı. Üyeler çekimser oy kullanamaz. görüşülen gündemin ilgili tarafları veya konuya ilişkin uzman kişiler davet edilebilir. elektrik ve doğal gaz petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere. yokluğunda ikinci başkan tarafından hazırlanarak toplantıdan en az iki gün önce Kurul üyelerine bildirilir. yayın. kararın alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri. yokluğunda ikinci başkan yönetir. jüri üyeliği. (4) Kurul toplantılarına. (2) Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile alınır. gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. ders ve konferans ile telif hakları hariç özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiç bir görev alamazlar. varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte tekemmül ettirilir. Ancak. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için gündem görüşülmeye başlanmadan önce bir üyenin öneride bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesi teklifinin Kurul kararıyla kabul edilmesi gerekir. görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Toplantıyı Kurul Başkanı. eşi. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla bir süre ile hastalık. Kurul çalışmaları MADDE 25– (1) Kurul en az haftada bir defa olmak üzere. üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile elektrik ve doğal gaz ile petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile petrol ve LPG ticareti ile uğraşamaz. kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. elektrik ve doğal gaz ile petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde Kurul üyelerinin atanmasından sonra ve üyelik süresi boyunca görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamazlar ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez ve elektrik enerjisi ticareti ve doğal gaz ticareti ile petrol ve LPG ticareti ile uğraşamaz. üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Kurul üyeleri. Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve elektrik enerjisi ve doğal gaz ile petrol ve LPG sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları. (3) Kurul üyelerinin eşleri ve birinci dereceye kadar kan hısımları. bu maddedeki yasakları ihlal ettiği veya bu Kanun ile kendilerine verilen görevler ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri. Kurul üyeleri. Kurul Başkan ve üyeleri kendisi.

3) Yayın ve sair gelirler. sosyal haklar ve diğer mali hakları. Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca tespit edilir. üyeler diğer kanunlarda müsteşar yardımcısına tanınan tüm haklara. Kurul Başkanı bakanlık müsteşarına. lisans tadili. 2) Lisans. (7) Kurul Başkanı ve Kurul üyelerinin aylık net ücretleri. Kurul üyeleri bakanlık müsteşar yardımcısına. 4) Kurul tarafından verilen idari para cezalarının yüzde onu. (3) Kurul üyeleri ve Kurum personelinin ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1). 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir. (2) Kurum için çalıştıkları süre zarfında. (5). Kurumdaki görevlerine başlamadan önceki sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlanan her türlü hakları saklı kalır. Başkanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.Kurum personelinin statüsü. (4). sertifika. başkan yardımcıları ile daire başkanları bakanlık genel müdürüne denktir. başvuruları halinde bu Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. (4) Kurul Başkanı ve Kurul üyeleri ile diğer Kurum personeli. tüm personelin. (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur. Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. mal ve varlıkları MADDE 27– (1) Kurumun gelirleri Kurumun bütçesini oluşturur ve aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: a) Kurumun elektrik piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 1) Lisans alma. (8) Kurum personelinin ücret. başkan yardımcıları ile daire başkanları diğer kanunlarda genel müdürlere tanınan tüm haklara haizdir. lisans yenileme. Kurumun gelirleri. (9) Kurul Başkanı. (5) Emeklilik açısından Kurum personelinin durumu. 3)Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler. lisans sureti çıkartma ve yıllık lisans bedelleri. 4) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler. b) Kurumun doğal gaz piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşur: 1) Katılma payı. diğer kanunlarda müsteşara tanınan tüm haklara. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile vekalet ve istisna akdi ile hizmet verenlerin görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masraflardan hangilerinin Kurum bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Başkan. 21 . atanma usulü ve özlük hakları MADDE 26– (1) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler. idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylık net ücretinin iki katını geçmemek üzere. 5)İletim tarifesinin en fazla yüzde biri oranındaki iletim ek ücretleri. Kurum personeli ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 2)Yayın gelirleri ve sair gelirler. onay ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller. (6) Emeklilik dâhil. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

dağıtım. iletim. izin ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller. dolum ve otogaz bayii lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. dağıtıcı. lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarının binde biri oranını ve ikimilyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde Kurulca belirlenir. herhangi bir bildirim beklemeksizin her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilanço ve gelir tablolarını Kuruma göndermek ve katılma payının yarısını Haziran. rafinaj. 6) Net satış hâsılatı içinde yer alması halinde. işleme. Kurulca binde iki oranını aşmayacak şekilde belirlenecek katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur. 5) (1) numaralı alt bentteki katılma payının mükellefi. yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi. 2) Lisans. depolama. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre lisans alarak faaliyet gösteren lisans veya müşterek lisans sahipleri. 6) Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri. bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir. lisans sahiplerince yıllık gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarının binde biri oranını ve iki milyon ABD Dolarını aşmayacak şekilde Kurulca belirlenir. 5) (1) numaralı alt bentteki katılma payının mükellefi.5) (1) numaralı alt bentteki katılma payının mükellefi. 3) Yayın ve sair gelirler. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre üretim. Katılma payı. izin ve vize işlemleri üzerinden alınacak bedeller. resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. 8) Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. Katılma payı. 4) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler. onay. Yıl içinde uygulanacak katılma payı oranı bir önceki yılın aralık ayı içinde açıklanır. onay. Katılma payı. ihrakiye. Yıl içerisinde uygulanacak katılma payı oranı. Yıl içinde uygulanacak katılma payı oranı bir önceki yılın Aralık ayı içinde açıklanır. 6)Net satış hasılatı içinde yer alması halinde. bayi ve madeni yağ üretim lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir. c) Kurumun petrol piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur: 1) Katılma payı. Müşterek lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder. herhangi bir bildirim beklemeksizin her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilanço ve gelir tablolarını Kuruma göndermek ve katılma payını Kurulun belirleyeceği esas ve usullere uygun biçimde Kuruma ödemek zorundadır. lisans ve sertifika sahibi olan tüzel kişilerdir. taşıma. 2) Lisans. katılma payını toplam net akaryakıt ve LPG satışları üzerinden öder. anılan mükelleflerin yıllık faaliyet dönemine ilişkin olarak düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının. 22 . ikinci yarısını Kasım ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. d) Kurumun LPG piyasası ile ilgili gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur: 1) Katılma payı. yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi. 7) Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri. Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır. 3) Yayın ve sair gelirler. resim ve harçları ile özel tüketim vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. 4) Ayrıntıları kamuoyuna duyurulmak kaydıyla ve piyasanın gelişimine dair etüt ve proje çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek hibeler.

Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere. ikiyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi ve/veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren ve/veya tekrar edenlere ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. her çeşit mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. istenen bilgilerin yanlış. (3) Kurumun para. Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır. Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. evrak. dörtyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. herhangi bir bildirim beklemeksizin her yıl mayıs ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilanço ve gelir tablolarını Kuruma göndermek ve katılma payının yarısını haziran. Kurumun gelirleri. talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde. haczedilemez. Kurulun uygun gördüğü bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. otuz gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. giderlerini karşılaması esastır. anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün görülmesi hâlinde. gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde lisans iptal edilir. Ancak. lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda. ç) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında. c) Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmediğinin saptanması hâlinde.(1) Bu Kanun kapsamındaki elektrik üretim ve dağıtım tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimi Kurum tarafından yapılır veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere Kurum tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak Kurum tarafından yaptırılabilir. Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul MADDE 29– (1) Kurul. onbeş gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi ve/veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Kurumun gelirleri bu Kanunda belirtilen görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar. 23 . 8) Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili organlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır. b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere. İKİNCİ BÖLÜM Denetim ve Yaptırımlar Denetim MADDE 28. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren ve/veya tekrar edenlere. piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere aşağıdaki yaptırım ve cezaları uygular: a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde. eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hallerinde. rehnedilemez. gerekli mali kaynak genel bütçeden karşılanır. ikinci yarısını kasım ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. (2) Kurumun gelirlerinin. üçyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. aykırılığın otuz gün içinde düzeltilmesi ve/veya tekrarlanmaması ihtar edilir.7) Katılma payı ödemekle yükümlü lisans sahipleri. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar. Kurumun gelir fazlası ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar genel bütçeye aktarılır.

ç) (c) bendinde öngörülen süre sonunda mevcut dağıtım lisansını elinde bulunduran tüzel kişilikte hisselere el konularak hisseler Hazineye devredilir ve ilgili dağıtım sistemini işletme hakkını elde ettiğini tevsik eden ve bu Kanun uyarınca öngörülen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kişiye yeni lisans verilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere. beşyüzbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. aynı fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere. dörtyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiiller için Kurul. yetmemesi halinde mevcut ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet hisseleri nama yazılı ortakların malvarlıklarından temin edilir. Cezaların bu düzeye ulaşması hâlinde Kurul. kusurlu olduklarına dair mahkeme kararının kesinleşmesi halinde. verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrarlanması hâllerinde para cezaları. (6) Kurulca dağıtım şirketlerinin yönetim kurullarına atanan üyeler aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan davalar. fiilin niteliğine göre ihtar sürelerini farklı uygulayabilir. e) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması hâlinde. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) veya (ç) bendinde sayılan ihlallerde Kurul.d) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması hâlinde. Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesi sebebiyle Kurumun ödeme yapması halinde bu meblağ ilgililerinden. fiilin ağırlığına göre idari para cezası uygulamaksızın lisansı doğrudan iptal eder. cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunu aşamaz. Söz konusu para cezalarının uygulanmasını takiben para cezasına konu fiilin. kusurları oranında rücu edilir. her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tarife kapsamında yerine getirilmesi gerekirken getirilmeyen hizmetlerin ve yatırımların mali karşılıkları öncelikle şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden. 24 . atamayı yapan ilgili merci olan Kurum aleyhine açılmış sayılır ve bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Bu hükümlerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. onbeş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe faaliyetin durdurulması ihtar edilir. g)Bu kanuna göre yapılan talep ve işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal olunur. Bir dağıtım bölgesinde lisansı kapsamında faaliyet gösteren dağıtım şirketinin mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetini öngörülen esas ve usullere uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde aksattığının tespiti veya mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün tespiti veya mevzuata aykırılıkları itiyat edindiğinin tespiti veya acze düşmesi ya da acze düşeceğinin anlaşılması hallerinde hizmetin aksamaması için aşağıdaki yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte Kurul tarafından uygulanabilir. (5) Kurum dördüncü fıkra kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir veya özel hukuk tüzel kişilerinden hizmet alabilir. Ancak. lisansı iptal edebilir. Dördüncü fıkra kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasında görev alan Kurum personeli 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna tabidir. f) Lisans verilmesine esas olan şartların lisansın yürürlüğü sırasında ortadan kalktığının veya bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde lisans iptal edilir. a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmına veya tamamına görevden el çektirilerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılır. (4) Dağıtım lisansı iptal edilemez. c) Maliki tarafından dağıtım sistemini işletme hakkına sahip tüzel kişinin tespiti için gereken iş ve işlemler 31 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ve en geç bir yıl içinde tamamlanır.

mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi halinde resen revize ederek onaylar.(7) Bu maddede düzenlenen tüm idari para cezaları hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen tüzel kişi tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer almaz. Arz Güvenliği. hükümleri ve şartları içerir. bağlantı yapan kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlıdır. b) İletim Tarifesi: TEİAŞ tarafından hazırlanacak olan iletim tarifesi. (2) Lisans sahibinin. ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları. İletim ek ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur. eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları. (3) Onaylanan tarifeler içinde. söz konusu hizmetin durdurulabilmesini de içeren usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Onaylanan tarifeler kapsamında belirlenen fiyat formülleri mevzuatta belirtilen zamanlarda ve/veya koşullarda tadil edilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarifeler. tedarik şirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Serbest olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifeleri. Tedarik lisansı sahibi şirketin lisansında. içinde bulunulan yıla ait tarife de Kurulca incelenerek onaylanır. (6) Kurulca düzenlemeye tabi tarife türleri şunlardır: a) Bağlantı Tarifeleri: Bağlantı tarifeleri. toptan satışlar için TETAŞ’ın elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulayacağı fiyatları. Tüketicilerin Desteklenmesi. ilgili tüzel kişi tarafından Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre hazırlanır ve onaylanmak üzere Kuruma sunulur. şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz. TEİAŞ’ın yapacağı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretleri iletim tarifesinde yer alır. Kamulaştırma. hükümleri ve şartları içerir. ve Diğer Hükümler Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi MADDE 30 – (1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler. söz konusu tüzel kişinin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları. elektrik enerjisi tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin ve/veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin 25 . Toptan satış tarifesinin belirlenmesinde Kurul. her yıl uygulayacağı tarifelerde yapacağı aylık enflasyon ve lisansında belirtilen diğer hususlarla ilgili ayarlamalar da Kurul tarafından önceki yılın Aralık ayı içinde onaylanır. Kurul. (5) Tarife onayı gerektiren bir lisansın verilmesi ile birlikte. (4) Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları. satın alınan elektrik enerjisinin ortalama fiyatının yansıtılmasını ve TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini esas alır. bu tarifelere tabi olan tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. ç) Dağıtım Tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak olan dağıtım tarifeleri. hükümleri ve şartları içerir. Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifelerin onaylanmasına ilişkin her türlü işlem tarife döneminden önceki son yılın Aralık ayı içinde sonuçlandırılır. hükümleri ve şartları içerir. hükümleri ve şartları içerir. Özelleştirme. ikili anlaşmalar kapsamında enerji satışları hariç olmak üzere. d) Perakende Satış Tarifeleri: Serbest olmayan tüketiciler için. c) Toptan Satış Tarifesi: TETAŞ tarafından hazırlanacak toptan satış tarifesi. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birisini yapmaması halinde. üretilen. Bağlantı tarifeleri. ilgili bağlantı anlaşmasına dâhil edilecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları.

iştirak. (8) Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden ve/veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların tazminine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. enerji altyapı 26 . Ancak bu kuruluşların ve bu kapsamda oluşturulabilecek yeni anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri. e) Piyasa İşletim Tarifesi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin faaliyetlerini sürdürmesi için gereken gelir ihtiyacının karşılanabilmesi ve mali sürdürülebilirlik esasına göre hazırlanır. (3) Bu özelleştirme uygulamaları sırasında ve sonrasında. bir önceki yıl tüm dağıtım bölgelerinde dağıtılan enerji miktarının yüzde otuzundan fazla olamaz. TEDAŞ. müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine. Altyapı çalışmaları nedeniyle doğacak zemin tahrip bedellerinin belirlenmesine esas birim fiyatlar. Özelleştirme işlemleri. işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmelerinden elde edilen gelirlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan kısmı izleyen onbeş gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez ödemelerini yapan muhasebe birimi hesaplarına aktarılır. Son kaynak tedarik yükümlülüğü kapsamında uygulanması öngörülen tarifeler tedarik lisansı sahiplerince ayrıca teklif edilir. Ruhsat başvuruları dâhil olmak üzere altyapı çalışmalarında teminat sunulması koşulu aranmaz. İletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yapılan altyapı kazı ruhsat başvuruları ilgili kamu tüzel kişilerince ivedilikle sonuçlandırılır. denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde. işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. bunların müessese. Kaydedilen bu tutarın yüzde seksenini. mali. (7) Belirli bölgelere ve/veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde. iştirak. EÜAŞ. bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanmalarına yönelik teknik. Özelleştirme MADDE 31– (1) Bakanlık. iştirak. bağlı ortaklık. personele ilişkin işlemler ve özelleştirilmelerine ilişkin iş ve işlemler. (2) TEDAŞ'ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde. bağlı ortaklık. bu Kanunda belirtilen piyasa faaliyetlerinde yer alan herhangi bir gerçek veya özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği dağıtım şirketleri uhdesindeki bölgelerde dağıtılan toplam elektrik enerjisi miktarı. işletme ve işletme birimleri ile varlıkları özelleştirme programına alınsa bile bunların bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti aynen devam eder. işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına aittir. (9) İletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmaları. (4) EÜAŞ ve/veya müessese. (5) EÜAŞ ve/veya müessese. Aktarılan bu tutarlar aynı birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. idari ve hukuki işlemler. bu sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin. altyapı kazı ruhsat harcına tabi değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanacak birim fiyatları aşamaz. miktarı ile esas ve usulleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmek üzere söz konusu tüketiciler adına geri ödeme şeklinde yapılır. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. bağlı ortaklık. mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi düzenlenebilir. Ancak. Başbakan bu maddeyle ilgili yetkisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına devredebilir.yükümlülükler yer alabilir ve buna dair ayrıntılar yönetmelikte belirlenerek lisansa derc edilir.

üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna. İrtifak hakkının geçerliliği önlisans/lisansın geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma Anonim Şirketine sermayeleri artırılmak suretiyle ve yatırımlarıyla ilişkilendirilerek ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine. doğal gaz ve petrol piyasası faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılması işlemlerinde. Kurumca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uygulanarak temin edilir. bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. (8) Kurum tarafından elektrik. yüzde yirmisini ise enerji üretimleri ile ilgili hidroelektrik santrallerinin yatırımlarında kullanılmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. (9) İrtifak Hakkı. (2) Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti. Ancak. (5) Kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim. (4) Önlisans sahibinin lisans alamaması ya da önlisans/lisansın sona ermesi veya iptali hâlinde. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu giderlere ilişkin belgelerin uygun bulunmasından itibaren en geç otuz gün içerisinde Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten lisans sahibi tüzel kişiye ödeme yapılır. Bu taşınmazlar üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna. Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılmayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. EÜAŞ.(1) Elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahibi veya önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde Kurumca kamulaştırma yapılır. (3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni dağıtım tesisleriyle ilgili yapılan kamulaştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğer giderler tarifeler yoluyla geri ödenir. iletim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu tüzel kişileri adına tescil edilir. Ancak 3/3/2001 tarihinden sonra üretim. (7) Özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen üretim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazlar. önlisans/lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez. dağıtım veya iletim lisansı sahibi kamu tüzel kişileri lehine ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlar bu kamu tüzel kişilerine bedelsiz olarak devredilir.yatırımlarında kullanılmak üzere. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir. Yatırım ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. Kullanma İzni ve Kiralama: 27 . Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan önlisans/lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir. Bu konuda Kurulca verilecek olan kamulaştırma kararları kamu yararı kararı yerine geçer. bu tüzel kişiler tarafından yapılır ve kamulaştırılan taşınmazlar üretim. (6) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım bölgelerinde işletme hakkı devir sözleşmesi tarihi itibarıyla mevcut olan dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih itibari ile kamulaştırma kararları alınmamış olan taşınmazların kamulaştırma bedelleri ile 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen giderler lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uygulanır. Kamulaştırma MADDE 32. iletim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili kamulaştırma işlemleri. Bakanlık görüşleri doğrultusunda TEİAŞ. dağıtım lisansının süresinin bitmesi nedeniyle sona ermesi halinde tarifeler yoluyla geri alınmayan kamulaştırma bedelleri iade edilir.

Bu talebin Kurulca uygun görülmesi hâlinde.a) Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans veya önlisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri. gelecek 5 yıl için. (3) Arz güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için: a) Gelecek 20 yılı kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu. faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi. enerji bedeli ise kullanım amacına bağlı olarak Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde piyasa katılımcıları tarafından ve/veya ticari yan hizmetler anlaşmaları kapsamında sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle karşılanır. Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarla ilgili olarak irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi hâlinde. b) Perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketleri. kullanma izni veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan talepte bulunur. TEİAŞ. Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kamu tüzel kişileri lehine lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. TEİAŞ tarafından yapılacak arz-talep dengesi çalışmalarında kullanılmak üzere. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından yan hizmetler anlaşmaları kapsamında kapasite kiralanması amacıyla yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir. iletim kısıtlarını asgari seviyeye indirecek şekilde iletim şebekesinin planlanmasından. İhaleler çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından ödenecek kapasite kiralama bedeli sistem işletim fiyatına yansıtılmak suretiyle. Arz güvenliği MADDE 33. (2) Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması amacıyla kapasite mekanizmaları oluşturulur. ilgili mevzuat uyarınca Maliye Bakanlığı ile önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında önlisans/lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi. önlisans/lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine aittir. sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesinden ve üretim kapasite projeksiyonu ile 20 yıllık Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planının hazırlanmasından sorumludur. ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi miktarını. Söz konusu tüzel kişiler her yıl Aralık ayı sonuna kadar. 5 yıl içerisinde işletmeye girecek ve arz hesabında dikkate alınacak lisanslı yeni üretim kapasite miktarlarının Bakanlığa düzenli aralıklarla bildirilmesinden sorumludur. lisans verilen üretim tesislerinin gerçekleşmelerinin izlenmesinden. Bu şekilde tesis edilen irtifak hakkı.(1) Bakanlık. her iki yılda bir Kalkınma Bakanlığı ve Kurum görüşleri de alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanır ve yayımlanır. dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan. Bu sözleşmelerde. kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. tesisinden. bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilerin elektrik enerjisi ve kapasite talebini karşılamakla yükümlüdürler. işletilmesinden. tahmin ettikleri elektrik enerjisi puant güç taleplerini. c) Kurum. ilgili mevzuat kapsamında bu tesislerin öngörülen zamanda devreye girmesi için gerekli önlemlerin alınmasından. sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere. bu miktarın temini için yaptıkları sözleşmeleri ve ilave enerji/kapasite ihtiyaçlarını Kuruma bildirmek zorundadır. b) Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim. kullanma izni veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü. Kapasite mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir. sözleşmenin geçerliliğinin önlisans/lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmü yer alır. Arz güvenliği bağlamındaki görev ve sorumluluklar: a)TEİAŞ. elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumludur. 28 . yan hizmetler anlaşmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak ve/veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilir.

Bu yöntemlere ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Kurum görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir. iletim ve dağıtım sisteminin yapısı ve gelişme planlarını. elektrik piyasasının gelişimi ve işlemesi hakkında değerlendirmeleri ve arz güvenliği açısından tespitleri. Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planına göre gerçekleşmeler ile kısa ve orta dönem arz-talep dengesini belirleyerek Bakanlığa ve Kuruma sunar. Hazine Müsteşarlığının taraf olduğu veya garantör olduğu iç ve dış ikraz anlaşmaları çerçevesinde. gelecek 20 yılı kapsayacak şekilde yapılan talep tahminini. tedarikçilerin talebini karşılamak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla merkezi bir yarışma düzenlenebilir. bu tesisleri devralan ilgili tüzel kişinin yükümlülükleri arasında yer almak üzere EÜAŞ. e) Yukarıda öngörülen tedbirlerle de arz güvenliğinin sağlanamayacağının Bakanlık tarafından tespit edilmesi halinde. yakıt kaynaklarını. Diğer hükümler Borçların Ödenmesi MADDE 34– (1) TEAŞ tarafından üstlenilmiş olan borç yükümlülüklerinden. kaynak çeşitliliğini. iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesi ve bakım onarım işlerini tabi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde hizmet alınması yoluyla yaptırabilirler. Bağlantı Görüşü MADDE 37. ancak ilanen yapılacak tebligatlar Resmi Gazetede yayımlanır. Bu plan onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından yayımlanır. Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol ile tespit edilir. Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunun yayımlanmasını müteakiben.b) TEİAŞ. iletim ve dağıtım faaliyeti gösteren kamu tüzel kişileri.(1)TEİAŞ ve dağıtım şirketleri. c) TEİAŞ.(1) Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Rapor. üretim faaliyeti ile ilgili olanlar EÜAŞ’a.(1)Elektrik enerjisi üretim. kamu elektrik üretim şirketlerine gerekli üretim tesisi yapma görevi de dâhil arz güvenliği bakımından gerekli görülen tedbirleri almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. d) Elektrik üretim yatırımlarının elektrik enerjisi talebini karşılayamaması ve/veya puant gücün belirli bir yedekle karşılanmasında yetersiz kalınacağının tespiti halinde. ilgili elektrik üretim ve iletim tesislerinin finansmanı amacıyla gerçekleştirilen yatırımlardan doğan mali yükümlülükler. yukarıda belirtilen çalışmaların ve Kurum tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Gelişim Raporunun sonuçlarına göre arz-talep dengesini. Bu Kanun uyarınca yapılacak özelleştirme. ç) Bakanlık. takip eden beş yıl için kısa vadeli ve takip eden on yıl için uzun vadeli olmak üzere sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi 29 . üretim kapasite projeksiyonu kapsamında her yıl gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde. iletim faaliyeti ile ilgili olanlar TEİAŞ’a. Hizmet alımı MADDE 36. TEİAŞ. ithalat ve/veya ihracat imkânlarını ve kaynak çeşitliliği politikalarını dikkate alarak enerji politikalarının belirlenmesinde yararlanmak üzere Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. Tebligat MADDE 35. ilgili kuruluşlarla Hazine Müsteşarlığı arasında mutabakatı altmış gün içerisinde sağlamak kaydıyla devredilir. satış ve hisse devriyle ilgili işlemler aşamasında. mevcut arz potansiyelini. potansiyel arz imkânlarını. gerekli hallerde üretim. iletim ve dağıtım sistemi ile üretim tesislerinin durumunu dikkate alarak Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Raporunu hazırlar ve Bakanlar Kuruluna sunar. her yıl. her yıl 31 Aralık tarihine kadar. sorunları ve çözüm önerilerini kapsar.

(3) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. (2)18/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Hükümler GEÇİCİ MADDE 1– (1) Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri. dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması 31/12/2015 tarihine 30 . Rölekasyon MADDE 38. Bu şekilde yayımlanan bölgesel kapasiteler dışında üretim tesislerine bağlantı görüşü verilmez. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 41 – (1) 3/3/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Uygulanmayacak hükümler MADDE 40– (1) Kurum. Atıflar MADDE 42 – Mevzuatta.(1)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26/6/2003 tarihinden itibaren yapılmış olan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen “Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşmalar” ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler harçtan müstesnadır. yürürlükten kaldırılan 3/3/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa yapılan atıflar. (4) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. Vergi ve harçlar MADDE 39.(1) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında gerçekleştirilecek hidroelektrik santral projeleri ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi amacıyla yapılacak yatırımlarda. belirledikleri kapasiteleri ve bağlantı noktalarının sayısını sistem koşullarını dikkate alarak artırır. rölekasyon işi su altında kalacak mevcut demiryolunun kamulaştırma bedeli alınarak demiryolunun bağlı olduğu idare tarafından yapılır. bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ancak yapımı henüz tamamlanmamış su kullanım anlaşmalarının ilişkin olduğu projeler de dâhil olmak üzere.kapasitelerini yayımlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi değildir. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık ve piyasada rekabetin geliştirilmesi amacıyla Kurum tarafından talep edilmesi halinde. demiryolu ulaşım güzergahının değiştirilmesinin zorunlu olduğu hallerde.

Söz konusu mekanizmanın uygulanmasına ilişkin sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. GEÇİCİ MADDE 6. GEÇİCİ MADDE 5. 2) Üretim tesislerinin yatırım döneminde. İletimi. 31 . birleşme. Madde kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle zarar oluşması halinde bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. üzerindeki muhdesatların değeri dikkate alınmaksızın rayiç bedeli üzerinden Maliye Bakanlığınca şirkete doğrudan satılır. (2) Geçiş dönemi süresince ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanır. (2) Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.kadar uygulanır. üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır.(1) 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan projeler kapsamında ilgili şirketlerle mülga Elektrik Enerjisi Fonu arasında imzalanan Fon Anlaşmaları gereğince. GEÇİCİ MADDE 3– (1) Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31/12/2017 tarihine kadar yapılacak devir. bu Kanun kapsamında lisans alarak faaliyetlerini sürdürmelerini teminen sözleşme kapsamında yap-işlet-devret tesislerinin kurulması için lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş Hazine arazileri. (3) Geçiş dönemi süresince tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur. Yapılan bu bölünme işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi olarak kabul edilir. Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre Bakanlık ile yap-işlet-devret sözleşmesi yapmış olan fakat işletmeye girmeden sözleşmelerini sonlandırmış veya sonlandıracak şirketlerin. kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu madde kapsamına giren işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler. işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır. GEÇİCİ MADDE 2– (1) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi. kısmî bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.(1) Dağıtım şirketi.(1) Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanır: a) 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır: 1) Üretim tesislerinin. Ulusal tarife Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer. Bu tür aydınlatmaya ve trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderleri. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alır. Fon tarafından sağlanan ve sağlanacak olan ve şirketlerin satış tarifelerine yansıtılmak suretiyle. dağıtım bölgesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde otoyollar hariç. GEÇİCİ MADDE 4. bölünme. şirketlere ilave kaynak sağlanarak Fona geri ödenmesi öngörülen kredilerin geri ödenmesinde faiz uygulanmaz. Kurul onaylı çapraz sübvansiyon ancak Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 1/1/2009 ila 31/12/2015 tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. İndirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iade edilmez. vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilir.

çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018’e kadar süre tanınır. (4) Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı. kuruluş ve teşkilat yapısı ile çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde Kurumun teklifi Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. ilgili piyasa işletim faaliyetinin TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı almaksızın yürütülmesine devam edilir. EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklık.(2) Kamuya ait park.(1) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere. GEÇİCİ MADDE 8. aydınlatma payının belirlenmesi. bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. ilgili belediyenin Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi ile genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan paylardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. uygulamaya ve denetime ilişkin esas ve usuller Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurul tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir GEÇİCİ MADDE 7. bahçe. GEÇİCİ MADDE 10 –(1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtım gerilim seviyesinde tesis edilmiş olan sayaçlardan mülkiyeti kullanıcılara ait olanların dağıtım şirketlerince devralınmasına veya dağıtım şirketlerince yeni sayaç teçhiz edilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (3) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi piyasa işletim lisansı alana kadar. işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde. tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerler ile reklam ve benzeri amaçlı panoların genel aydınlatmalarına ilişkin tüketim giderleri. ilgisine göre ilgili belediye veya il özel idaresince karşılanır. İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten. (2) Tüzel kişiliği haiz Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle. GEÇİCİ MADDE 9 – (1) EÜAŞ ve/veya bağlı ortaklık. bunların özelleştirilmeleri halinde de geçerli olmak üzere. bunların özelleştirilmeleri halinde de geçerli olmak üzere. toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Kurumdan aldığı üretim lisansına derç edilen inşaat öncesi süresi henüz sona ermemiş ve/veya bu süre sona erdiği halde bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ikmal edemeyen tüzel kişilere bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içerisinde Kuruma başvurmaları halinde lisansları sona erdirilerek var ise kalan 32 .(1) Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kuruluş ve teşkilat yapısı ile çalışma esasları. kesinti yapılmasına. ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye. elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz. idari para cezası uygulanmaz. iştirak. yapılmış başvurular üretim lisansı kapsamında değerlendirilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra Kuruma otoprodüktör lisansı başvurusunda bulunulamaz. mevcut lisanslarındaki hakları korunarak 31/12/2012 tarihine kadar resen ve lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi kurulmasından itibaren dört ay içerisinde Kurumdan gerekli piyasa işletim lisansını alarak piyasa işletim faaliyetlerini yürütmeye başlar. Belediyeler tarafından ödenmeyen bu kapsamdaki genel aydınlatma tüketim giderleri. işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine. (3) Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait tüketim giderleri. iştirak.

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. Kadro unvanı değişenler en geç altı ay içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır. GEÇİCİ MADDE 16 (1)-Bu kanun hükümleri çerçevesinde kadro unvanı değişmeyenler ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. birinci fıkra uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içerisinde Kuruma başvurmayan tüzel kişilerin lisansları inşaat öncesi süre sona erdiği halde bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ikmal edememeleri halinde iptal edilerek teminatları irat kaydedilir. GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle Kurumca henüz sonuçlandırılmamış üretim lisansı başvuruları. tedarik lisansı alarak bölgesindeki serbest olmayan tüketicilerin elektrik enerjisi talebini karşılamakla ve son kaynak tedarikçisi olarak faaliyet göstermekle yükümlüdür. GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Dağıtım şirketi. (3) Kurumdan aldığı üretim lisansına derç edilen inşaat öncesi süresi sona erdiği halde bu süre içerisinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ikmal edemeyen tüzel kişilerden birinci fıkra uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içerisinde Kuruma başvurmayanların lisansları iptal edilerek teminatları irat kaydedilir. GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Toptan satış ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere.inşaat öncesi sürelerine üç ay eklenmek suretiyle bulunacak süre kadar. (4) Mevcut üretim veya otoprodüktör lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içerisinde Kuruma başvurmaları halinde lisansları veya başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir. Yürütme MADDE 44– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bu madde kapsamında atananların enerji uzman ve uzman yardımcısı kadrolarında geçen süreleri hukuk veya bilişim uzmanı ve hukuk veya bilişim uzman yardımcılığı görevinde geçmiş sayılır. 33 . 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere. yok ise üç ay süreli önlisans verilir. Kurumdan aldığı üretim lisansına derç edilen inşaat öncesi süresi devam eden tüzel kişilerden. Yürürlük MADDE 43– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Atamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul kararıyla belirlenir. önlisans başvurusu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. mevcut lisanslarındaki hakları korunarak resen ve bedel alınmaksızın tedarik lisansı verilir. GEÇİCİ MADDE 15— (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde hukuk ve bilişim uzmanı ile hukuk ve bilişim uzman yardımcısı kadrolarına kadro sayısının yarısını geçmemek üzere istekleri halinde enerji uzman ve uzman yardımcılarından ilgisine göre hukuk fakültesi veya bilgisayar mühendisliği mezunu olanlar arasından atama yapılır.

Ek I SAYILI CETVEL KADRO UNVAN VE SAYILARI KADRO UNVANI Başkan Yardımcısı Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanı Petrol Piyasası Dairesi Başkanı Denetim Dairesi Başkanı Kamulaştırma Dairesi Başkanı Tarifeler Dairesi Başkanı Lisanslandırma Dairesi Başkanı Piyasa İzleme Dairesi Başkanı Hukuk Dairesi Başkanı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Başkan Danışmanı Grup Başkanı Basın Müşaviri Kurul Hizmetleri Müdürü Özel Kalem Müdürü Enerji Uzmanı Hukuk Uzmanı Bilişim Uzmanı İrtibat Büro Müdürü Yönetim Hizmetleri Uzmanı Tabip Avukat Enerji Uzman Yardımcısı Hukuk Uzman Yardımcısı Bilişim Uzman Yardımcısı Mühendis Mimar Çözümleyici Programcı Tercüman Kurul Hizmetleri Müdür Yardımcısı Özel Kalem Müdür Yardımcısı SAYISI 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 45 3 1 1 240 20 20 5 70 1 25 100 15 15 20 3 10 14 5 1 1 34 .

Kütüphaneci Hemşire Tekniker Teknisyen Yönetim Görevlisi İletişim Görevlisi Şoför Dağıtıcı Toplam 1 1 4 4 120 40 15 4 837 35 .