1RE-Ip 30/2004 - 1

-
1 RE-Ip 30/2004
ÎNDREPTAR DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE A INSTALAŢIILOR DE
LEGARE LA PÂMĂNT - INDICATIV 1 RE-I
p
30/2004.
Avizat în CTS a ELECTRICA - S.A. cu PV nr.299/11.02.2004
1RE-Ip 30/2004 - 2 -
Instituţia responsabilă de elaborarea îndreptarului: S.C ELECTRICA - S.A
Executant: SIER BUCUREŞTI
Responsabil lucrare: Ing. Mauriciu Sufrim
1RE-Ip 30/2004 - 3 -
CUPRINS
Pag.
1. Generalităţi .................................................................................................................................4
1.1. Domeniul de aplicare ........................................................................................................4
1.2. Legislaţia tehnică în vigoare .............................................................................................6
1.3. Terminologia folosită ........................................................................................................7
2. Valorile de calcul maxim admise ale tensiunilor de atingere şi de pas …………………………..14
2.1. Condiţii generale ……………………………………………………………………………...…
14
2.2. Curenţii de calcul prin corpul omului Ih …………………………………………………..……15
2.3. Tensiuni de atingere Ua şi de pas Upas …………………………………………..……………16
3. Reţele electrice de joasă tensiune ……………………………………………………………….…..18
3.1. Reţele legate la pământ …………………………………………………………………….…18
3.1.1. Condiţia generală privind alegerea sistemului de protecţie……………………………..…18
3.1.2. Protecţia prin legare la pământ schema TT …………………………………………………18
3.1.3. Instalaţii de legare la pământ pentru protecţia prin legare la nul din reţeaua de joasă
tensiune (schema TN) ………………………………………………………………………....19
3.1.4. Protecţia automată la curenţi de defect (PACD) cu dispozitiv diferenţial la curent
rezidual DDR. Protecţia diferenţială la curent rezidual. ……………………………….…...32
3.2. Reţele izolate faţă de pământ (simbol I). Protecţia prin legare la pământ (simbol IT)..…
38
4. Reţele electrice de înaltă tensiune ………………………………………………………………...…40
4.1. Reţele legate la pământ (simbol T).
Protecţia prin legare la pământ în schemele T1T şi T2T………………………………….…40
4.1.1. Condiţii generale …………………………………………………………………………….
….40
4.1.2. Staţii şi posturi de transformare exterioare ……………………………………………...…..41
4.1.3. Staţii şi posturi de transformare interioare ………………………………………………..…50
4.1.4. Instalaţii electrice în incinta (platforma) centralelor electrice, a întreprinderilor industriale
şi agricole cu circulaţie frecventă sau a staţiilor electrice din localităţi……………………51
4.1.5. Stâlpii liniilor electrice aeriene ……………………………………………………………...…55
4.2. Reţelele izolate faţă de pământ (IT) ……………………………………………………….…77
4.2.1. Condiţii generale ……………………………………………………………………………..…
77
4.2.2. Staţii de conexiuni şi transformare ………………………………………………………...…77
4.2.3. Posturi de transformare ……………………………………………………………………..…79
4.2.4. Instalaţii electrice în incinta centralelor electrice sau a întreprinderilor industriale………
80
4.2.5. Stâlpii liniilor electrice aeriene ...………………………………………………………………80
4.3. Cazurile în care o reţea de MT poate fi alimentată într-o schemă de abatere de la
cea normală de funcţionare din staţii cu tratare diferită a neutrului faţă de tratarea
neutrului în schema normală ………………………………………………………...…….…
81
5. Prizele de pământ pentru instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice ……..…82
5.1. Prevederi generale ………………………………………………………………………..……82
5.2. Prizele de pământ la stâlpii liniilor electrice aeriene ……………………………………..…83
5.3. Prizele de pământ la centrale şi staţii ……………………………………………………..…84
ANEXE …………………………………………………………………………………………………..…86
A.1. Calculul rezistenţei de dispersie …………………………………………………………..…87
A.2. Determinarea coeficienţilor de atingere şi de pas ……………………………………..…117
A.3. Verificarea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ ………………………122
A.4. Izolarea amplasamentelor ………………………………………………………………...…124
A.5. Conductoare utilizate pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ…………..…125
A.6. Obiecte lungi care ies din zona de protecţie ………………………………………………128
A.7. Determinarea curenţilor de scurtcircuit care trec prin priza de legare la pământ a
1RE-Ip 30/2004 - 4 -
stâlpilor liniilor electrice aeriene …………………………………………………………..…131
A.8. Verificarea parametrilor unei instalaţii de legare la pământ …………………………..…134
1RE-Ip 30/2004 - 5 -
ÎNDREPTAR DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE A INSTALAŢIILOR DE LEGARE
LA PĂMÂNT - INDICATIV 1 RE-Ip 30/2004.
1. GENERALITĂŢI
1.1. Domeniul de aplicare
1.1.1. Prezentul îndreptar se aplică în cazul instalaţiilor şi echipamentelor electrice din
obiectivele energetice (centrale, staţii, posturi de transformare, puncte de alimentare, linii de
transport şi distribuţie). ---Se aplica si instalatiilor de utilizare ale consumatorilor!!!!!---(dl.
Ing. Cardei, 2.10.2006)
1.1.2. În cazul instalaţiilor electrice din obiectivele cu caracter special, cum sunt: tracţiunea
electrică, excavaţiile subterane de telecomunicaţii, încăperile cu pericol de explozie sau altele, la
proiectare şi execuţie se va ţine seama şi de prescripţiile specifice acestor instalaţii.
1.1.3. Acest îndreptar se va aplica la toate lucrările noi şi de reparaţii capitale care se execută
după intrarea în vigoare. De asemenea, se va aplica şi în cazul extinderilor sau al altor modificări,
în urma cărora tensiunile de atingere şi de pas se modifică, sau nu sunt îndeplinite condiţiile de
stabilitate termică a instalaţiilor de legare la pământ.
1.1.4. Categoriile de instalaţii de legare la pământ sunt următoarele:
a) instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva electrocutărilor; la aceste instalaţii se
racordează şi dispozitivele mobile de scurtcircuitare şi de legare la pământ, conform “Normelor
specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice MMSS,
NP 65/2002;
b) instalaţii de legare la pământ de exploatare, destinate legării la pământ a unor elemente
făcând parte din circuitele curenţilor normali de lucru;
c) instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva supratensiunilor (atmosferice sau de
comutaţie);
d) instalaţii de legare la pământ pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a protecţiilor prin
relee împotriva defectelor cu puneri la pământ respectiv la masă;
e) instalaţii de legare la pământ folosite în comun, destinate atât pentru scopuri de protecţie,
cât şi pentru scopuri de exploatare a instalaţiilor electrice.
1.1.5. Elementele care trebuie legate la pământ (sau la nul în cazul schemei TN) pentru
protecţia împotriva electrocutărilor sunt indicate în STAS 12604/4-89; conform acestor prevederi
legarea la pământ se va executa pentru toate elementele conductoare care nu fac parte din
circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune (printr-un
contact direct, prin defect de izolaţie, prin intermediul unui arc electric etc.) cum sunt:
a) carcasele echipamentelor şi utilajelor fixe şi mobile (excavatoare, drăgi etc.) ale instalaţiilor
electrice, inclusiv elementele de susţinere ale acestora (metalice sau din beton armat);
b) îngrădirile de protecţie (plase, uşi pline, bariere) atât cele fixe, cât şi cele mobile ori
demontabile dacă au montate pe acestea aparataj şi/sau circuite electrice şi, dacă nu au un
contact electric de rezistenţă electrică neglijabilă cu alte elemente racordate la instalaţia de legare
la pământ;
c) elementele metalice, inclusiv armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat, din
clădirile în care sunt amplasate instalaţiile electrice de înaltă tensiune şi care nu pot fi atinse de
persoanele din interiorul sau exteriorul încăperii respective (scări, rame de uşi şi ferestre,
conducte metalice etc.);
d) stâlpii metalici sau din beton armat ai liniilor electrice aeriene (LEA) din zonele cu circulaţie
frecventă din localităţi; în toate cazurile va fi asigurată continuitatea electrică, până la priza de
pământ, între armăturile, suporturile metalice ale izolatoarelor, traversele şi consolele metalice şi
armătura stâlpului metalic sau din beton armat.
În cazul în care, prin construcţie, suporturile izolatoarelor, traversele sau consolele, sunt în
contact electric cu armătura metalică a stâpului de beton armat sau cu stâlpul metalic, nu mai
este necesară o legare suplimentară a acestora la pământ. În cazul stâlpilor de lemn, legarea la
pământ a acestor elemente este obligatorie numai dacă stâlpul de lemn este şuntat prin elemente
metalice (de exemplu, conductoare de coborâre, cabluri armate etc.);
e) suporturile de fixare ale lanţurilor la intrările conductoarelor în clădiri, precum şi armăturile
metalice ale trecerilor izolante prin pereţi, plăcile din materiale electroizolante destinate
1RE-Ip 30/2004 - 6 -
traversărilor de conductoare prin pereţi vor fi încadrate (individual sau în comun) cu câte o ramă
metalică legată la pământ;
f) armăturile, ecranele şi învelişurile metalice ale tuturor cablurilor electrice (de energie,
comandă-control, telemecanică etc.), inclusiv ale celor cu înveliş exterior din PVC, cu excepţia
acelora la care din considerente de funcţionare este interzisă o astfel de legare la pământ;
g) construcţiile (stelajele) metalice de susţinere a cablurilor electrice; dacă diferite elemente ale
construcţiei stelajului de cabluri (console, scăriţe, longeroane etc.) sunt legate galvanic între ele
(respectiv, se asigură continuitatea electrică prin sudură sau piese metalice de îmbinare), legarea
la pământ se va putea face numai la extremităţile construcţiei; învelişurile metalice ale cablurilor
vor fi legate la pământ la capete, iar la cutiile de îmbinare şi derivaţie se vor realiza continuitatea
electrică a armăturilor şi a învelişurilor metalice ale cablurilor;
h) bornele speciale pentru legarea la pământ de protecţie a transformatoarelor de măsură,
descărcătoarelor şi a eclatoarelor de orice tip; aceste borne vor fi marcate cu semnul de legare la
pământ de protecţie;
i) conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene; acestea se vor lega la prizele de
pământ de la toţi stâlpii şi ale staţiilor electrice de la capetele liniilor respective.
j) consolele metalice ale branşamentelor consumatorilor de j.t montate pe acoperiş cu
învelitoare metalică; în cazul schemei TN se va realiza legarea la conductorul de nul PEN sau PE
al branşamentului.
1.1.6. Pentru legarea la pământ de protecţie, la carcase şi la elementele de susţinere trebuie
prevăzute borne speciale marcate cu semnul de legare la pământ de protecţie.
1.1.7. Nu este obligatorie legarea la pământ de protecţie a următoarelor elemente:
a) armăturile metalice ale izolatoarelor, traversele, consolele şi corpurile de iluminat montate
pe stâlpii de lemn sau pe alte construcţii din lemn ale liniilor şi staţiilor electrice de tip exterior,
dacă legarea la pământ nu este condiţionată de protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice
sau dacă porţiunea pe stâlpi dintre aceste elemente şi sol (sau faţă de conductorul de protecţie)
nu este şuntată prin elemente conductoare (învelişul metalic sau armătură metalică a unui cablu,
un tub metalic de protecţie etc.);
b) împrejmuirile (gardurile) incintelor la staţiile electrice exterioare;
c) elementele metalice pentru protecţia împotriva solicitărilor mecanice la treceri prin pereţi şi
planşee, brăţările de fixare a cablurilor pe pereţi, precum şi consolele şi traversele metalice ale
rastelelor (paturilor) de cabluri, dacă longeroanele lor de susţinere sunt legate la pământ;
d) carcasele metalice ale aparatelor de măsură, ale releelor şi ale altor aparate montate pe
tablouri, panouri, dulapuri, pupitre sau pereţi, care au un contact sigur de rezistenţă electrică
neglijabilă cu elementele lor de susţinere, iar acestea sunt legate la rândul lor la instalaţiile de
legare la pământ de protecţie;
e) elementele metalice demontabile sau care se pot deschide, dacă au un contact electric de
rezistenţă neglijabilă cu construcţiile metalice legate la pământ, când instalaţiile respective sunt în
funcţiune, sau dacă nu au aparataj şi/sau circuite electrice montate pe acestea;
f) elementele aparţinând instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale de maximum 380 V c.a.
între faze şi 440 V c.c. în încăperi având caracter de locuri de muncă puţin periculoase, conform
STAS 8275/1987 (de exemplu încăperi de producţie, laboratoare sau birouri uscate, aerisite, cu
temperaturi de cel mult 30
0
C şi cu pardoseli electroizolante uscate, din lemn, asfalt, cauciuc etc.)
cu condiţia ca distanţa minimă dintre echipamentele electrice sau între acestea şi obiectele
matalice legate la pământ să fie de 0,8 m pentru locuinţe sau încăperile administrative şi de
1,25 m pentru încăperile industriale.
1.1.8. Nu este obligatorie racordarea la instalaţia de legare la pământ, prin conductor de
ramnificaţie, individual, a carcaselor metalice sau elementelor de susţinere montate pe un panou,
tablou, pupitru, celulă sau altă construcţie metalică sau de beton armat dacă sunt în contact
electric permanent de rezistenţă neglijabilă cu construcţia respectivă, iar aceasta este legată la
pământ.
Se consideră contact electric de rezistenţă neglijabilă contactul realizat prin sudură, prin
şuruburi şi şaibe elastice cu dinţi sau evantai, sau prin suprafeţe pregătite şi înşurubare asigurată
cu şaibe elastice.
Două sau mai multe tablouri, pupitre sau celule alăturate şi aflate în contact electric permanent
de rezistenţă neglijabilă între ele, pot constitui un singur ansamblu care se va racorda la instalaţia
de legare la pământ prin două conductoare de ramificaţie în două puncte distincte dispuse la
extremităţile ansamblului.
1RE-Ip 30/2004 - 7 -
1.1.9. În incinta unei întreprinderi industriale sau pe o platformă industrială se va realiza
totdeauna o reţea generală de legare la pământ, prin legarea între ele a tuturor instalaţiilor de
legare la pământ din incintă sau platforma respectivă, inclusiv cele aferente instalaţiilor de joasă
tensiune şi se vor îndeplini condiţiile impuse instalaţiilor de legare la pământ folosite în comun.
1.1.10. În cazul folosirii în comun a instalaţiei de legare la pământ în conformitate cu pct.1.1.9.
pentru defectele pe partea de înaltă tensiune, atât la echipamentele electrice de joasă tensiune,
cât şi la cele de înaltă tensiune, se vor respecta valorile tensiunilor de atingere şi de pas indicate
în STAS 2612-87 şi tabelul 2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă, în
funcţie de timpul de deconectare a curentului de punere la pământ (curentul prin priza de
pământ) şi categoria reţelei. Fac excepţie incintele îngrădite ale instalaţiilor electrice, unde are
acces numai personalul de specialitate şi pentru care se vor respecta valorile indicate în STAS
2612-87 şi tabelul 2.3 pentru zonele cu circulaţie redusă.
1.1.11. În cazul lucrărilor miniere şi în cariere, se admite ca reţeaua generală de legare la
pământ din excavaţiile subterane să fie separată de reţeaua de legare la pământ care deserveşte
instalaţiile de înaltă tensiune de la suprafaţă.
1.1.12. O priză de pământ (naturală şi/sau artificială) poate fi folosită în comun pentru două
sau mai multe instalaţii de legare la pământ din catogoriile menţionate la pct.1.1.4 din prezentul
îndreptar.
1.1.13. Se admite folosirea în comun a unei prize de pământ pentru instalaţiile de protecţie
împotriva electrocutărilor şi pentru instalaţiile de paratrăsnet, cu condiţia ca rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ folosită în comun să fie mai mică sau cel mult egală cu 1Ω.
De regulă, conductoarele de legare la pământ a instalaţiei de paratrăsnete vor fi separate
până la priza de pământ faţă de celelalte categorii de instalaţii.
De la această prevedere fac excepţie clădirile (construcţiile) cu structură metalică sau de beton
armat, la care aceasta poate fi utilizată drept conductor de legare la priza de pământ comună
pentru toate categoriile de instalaţii.
1.1.14. În cazul instalaţiilor de curent continuu, instalaţiile de legare la pământ de protecţie se
vor dimensiona, respectându-se, de regulă, aceleaşi condiţii ca şi în cazul instalaţiilor electrice de
curent alternativ, cu excepţia valorilor maxime admise ale tensiunilor de atingere şi de pas care
sunt diferite (tabelul 2.2 din prezentul îndreptar).
În cazul prizelor de pământ de exploatare prin care trec în permanenţă curenţi de lucru se vor
lua măsuri speciale de protecţie împotriva corodării electrozilor acestor prize la trecerea curentului
continuu.
1.1.15. În cazul instalaţiilor de curent continuu este interzisă folosirea elementelor naturale
drept prize de pământ de exploatare dacă prin acestea trec curenţi de lucru în funcţionarea
normală.
1.2. Legislaţia tehnică în vigoare
1.2.1. Standarde
STAS 8275-1987. Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie.
STAS 2612-1987. Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.
STAS 12604-1987. Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii generale.
STAS 12604/4-89. Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
generale.
STAS 12604/5-90. Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de
proiectare, execuţie şi verificare.
STAS SR CEI 755-1995. Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent rezidual
diferenţial.
STAS 4102-1985. Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ.
STAS 832-1979. Influenţe ale liniilor de energie electrică asupra liniilor de telecomunicaţii.
Limite admise şi condiţii de calcul (cu anexa B privind reţelele cu neutrul
legat la pământ prin rezistenţă din 1988); aflat în revizuire.
STAS 6290-1980. Încrucişări între liniile de energie electrică şi liniile de telecomunicaţii; aflat în
revizuire.
STAS SR 831-2001. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii aeriene de energie electrică
urbană, instalaţii de telecomunicaţii, reţele de televiziune prin cablu
1RE-Ip 30/2004 - 8 -
(CATV) şi alte utilităţi.
1.2.2. Normative, norme, instrucţiuni, fişe tehnologice
NP I-7-2002. Normativ pentru proiectare şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la
1000 V c.a şi 1500 V c.c.
NP I-20-1994. Normativ privind protecţia construcţiilor.
Norme generale de protecţia muncii. (Aprobate cu ordinul MMPS nr. 578/1996 şi Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 5840/1996).
NP 65/2002. Norme specifice pentru securitatea muncii pentru transportul şi distribuţia energiei
electrice - MMSS.
NP 111/2001. Norme specifice pentru securitatea muncii la utilizarea energiei electrice în medii
normale.
NTE 001/03/00. Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia
instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.
PE 501/1985. Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relee şi a automatizărilor instalaţiilor
electrice ale centralelor şi staţiilor.
PE 116/1994. Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.
1E-Ip 35/1-1990. Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu netrul tratat prin
rezistenţă. Protecţia în staţii şi posturi de transformare; aflat în revizuire.
1RE-Ip 35/2-1992. Idem. Instalaţii de legare la pământ pentru linii aeriene, cabluri subterane,
staţii şi posturi de transformare; aflat în revizuire.
1.E-IP 31-86. Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a legăturilor pilot din punct de vedere
al protecţiei împotriva influenţelor prin cuplaj inductiv şi rezistiv.
3.RE-I 23/1974. Instrucţiuni pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de legare la pământ.
F - 1E - 8/1974. Fişă tehnologică. Instalaţii electrice. Executarea instalaţiilor de legare la
pământ.
1.RE-Ip 6-1976. Îndreptar de proiectrae pentru prize de pământ cu bentonită.
3.RE-FT 61-77. Execuţia şi verificarea prizelor de pământ cu bentonită.
3.RE-IP 41-92. Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind protecţia influenţelor datorate
apropierilor dintre liniile electrice aeriene.
3 L-I-225 - 2002. Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831-2002.
1RE-I-226-2002. Instrucţiuni de realizare a protecţiilor împotriva supratensiunilor în instalaţiile
electrice de joasă tensiune.
1RE-I-227-2002. Instrucţiuni de determinare prin măsurări a tensiunilor de atingere şi de pas la
instalaţiile din sistemul de distribuţie a energiei electrice.
1.3. Terminologia folosită
Terminologia specifică în sensul prezentului îndreptar este următoarea:
1.3.1. Stâlpul cu aparataj este stâlpul cu siguranţe, întreruptoare, separatoare, transformatoare
de putere şi de măsură, descărcătoare prevăzute cu contoare, bobine, condensatoare, cutii
metalice de cabluri, sau alte aparate asemănătoare; nu intră în această categorie stâlpii cu
descărcătoare fără contoare, aceşti stâlpi fiind consideraţi ca şi stâlpii fără aparataj.
1.3.2. Limitele unei instalaţii de legare la pământ sunt liniile determinate de punctele de
amplasare ale electrozilor marginali (extremi) ai prizelor de pământ legate galvanic între ele cu
conductoare îngropate în pământ.
1.3.3. Zonele din localităţi sunt zonele cuprinse în perimetrul construibil al localităţii.
1.3.4. Incinta industrială este teritoriul delimitat de împrejmuirile exterioare (gardurile) ale unei
unităţi industriale.
1.3.5. Incinta agricolă este teritoriul delimitat de împrejmuirile exterioare (gardurile) ale unei
unităţi agricole.
1.3.6. Incinta agricolă cu circulaţie frecventă este incinta îngrădită şi supravegheată permanent
în care se desfăşoară procese tehnologice de prelucrare şi depozitare în amenajări speciale a
produselor agricole (prelucrarea furajelor, sortarea fructelor etc.), fermele zootehnice, silozuri
colectoare şi staţiile de maşini agricole.
1RE-Ip 30/2004 - 9 -
1.3.7. Zona (incinta) agricolă cu circulaţie redusă este zona neîngrădită care nu intră în
categoria incintelor agricole cu circulaţie frecventă (pct.1.3.6), cum sunt culturile mari, îngrădirile
cu legume, livezile cu pomi, viile (cu sau fără spaliere) etc.
Terminologie conform STAS 8275-1987
Nr.crt. Termen Definiţie
0 1 2
1.3.8 Electrocutare Efect fiziopatologic determinat de trecerea unui curent
electric prin corpul omului.
1.3.9 Zona de manipulare
Sinonim: volum de accesibilitate
Spaţiul în care staţionează sau circulă oameni şi care
este limitat de către suprafaţa pe care omul o poate
atinge fără mijlocirea unui obiect. Acesta are
dimensiunile minime conform fig.1 (conform STAS
8275).
1.3.10 Sistem de protecţie Ansamblul de două sau mai multe mijloace şi/sau
măsuri de protecţie.
1.3.11 Loc de muncă puţin periculos Spaţiu care în condiţii normale este caracterizat
simultan prin următoarele condiţii:
- umiditate relativă a aerului, maximum 75%, la
temperatura aerului cuprinsă între 15 ... 30
0
C;
- pardoseala (amplasament) izolantă.
1.3.12 Mediu periculos
Sinonim: loc de muncă
periculos
Spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele
condiţii:
- umiditatea relativă a aerului, peste 75%, dar cel mult
97% la temperatura aerului peste 30
0
C (dar cel mult
35
0
C);
- pardoseală cu proprietăţi conductoare (beton,
pământ);
- parte conductoare în legătură electrică cu pământul
care ocupă cel mult 60% din zona de manipulare;
- prezenţă de pulberi conductoare (pilitură de metal,
grafit etc.);
- prezenţă de fluide care micşorează impedanţa
corpului uman.
1.3.13 Mediu foarte periculos
Sinonim: loc de muncă foarte
periculos
Spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele
condiţii:
- umiditatea relativă a aerului peste 97% la
temperatura aerului peste 35
0
C;
- părţi conductoare în legătură electrică cu pământul
care ocupă mai mult de 60% din zona de manipulare;
- prezenţă de agenţi corozivi.
1.3.14 Atingere directă Atingerea de către om nemijlocită sau prin intermediul
unui element conductor a părţilor active ale unei
instalaţii electrice
1.3.15 Atingere indirectă Atingerea de către om a unor părţi intrate accidental
sub tensiune datorită unui defect electric.
1.3.16 Echipament electric Ansamblu de elemente destinat producerii,
transportului, distribuţiei, acumulării, măsurării,
transformării sau utilizării energiei electrice.
1.3.17 Echipament (utilaj) electric fix Echipament care are racord fix şi amplasament fix şi
care nu poate fi deplasat sub tensiune.
OBSERVAŢIE: Fixarea echipamentului se efectuează
prin şuruburi, sudură sau greutate proprie.
1.3.18 Echipament (utilaj) electric
mobil
Echipament care are racord mobil, amplasament
variabil şi a cărui deplasare, dirijare, sprijinire se
efectuează de către om sau prin mijloace proprii.
Schimbarea amplasamentului se poate face cu sau
1RE-Ip 30/2004 - 10 -
fără întreruperea alimentării cu energie electrică.
1.3.19 Echipament (utilaj) electric
portabil
Echipament care are racord mobil şi a cărui greutate
este suportată de om în totalitate în timpul exploatării.
1.3.20 Punct neutru
Sinonim: neutru
Punct comun al părţilor active ale sursei de tensiune
ale cărui diferenţe de potenţial, în valori absolute, faţă
de fiecare conductor activ (fază) sunt egale în
funcţionare normală.
1.3.21 Punctul de nul
Sinonim: nul
Neutru legat la o priză de pământ printr-o rezistenţă
electrică neglijabilă.
1.3.22 Schemă de protecţie Schemă în care se reprezintă situaţia punctului neutru
al sursei de tensiune şi a maselor echipamentelor sau
utilajelor electrice, în raport cu pământul (masa).
OBSERVAŢIE: Schemele de legare la pământ sunt
notate cu simboluri convenţionale literale, cu
următoarele semnificaţii:
-prima literă indică situaţia punctului neutru al sursei de
tensiune în raport cu pământul (masa);
-a doua literă indică situaţia maselor echipamentelor
sau utilajelor electrice în raport cu pământul.
1.3.23 SchemăTT Schemă în care cel puţin un punct al părţilor active ale
sursei de tensiune este legat direct sau printr-o
rezistenţă de valoare mică la o priză de pământ (T), iar
masele echipamentelor sau utilajelor electrice sunt
legate la o priză de pământ (T).
OBSERVAŢIE: Litera T provine de la cuvântul francez
- terre - (pământ) şi este o convenţie internaţională.
1.3.24 Schemă TN Schemă în care cel puţin punctul neutru al sursei de
tensiune este legat la priza de pământ (T), iar masele
echipamentelor (utilajelor) electrice sunt legate la nul
(N).
1.3.25 Schemă IT Schemă în care toate părţile active ale sursei de
tensiune sunt izolate faţă de pământ sau punctul
neutru al acestei surse este legat la pământ, printr-o
impedanţă de valoare mare, iar masele echipamentelor
sau ale utilajelor electrice sunt legate direct la pământ
(T).
OBSERVAŢIE: Litera I provine de la cuvântul “izolat”.
1.3.26 Bornă de protecţie Bornă prevăzută pentru legarea unui conductor de
protecţie.
1.3.27 Bară de protecţie Element conductor prevăzut cu mai multe borne de
protecţie la care se leagă conductoare de protecţie.
1.3.28 Zonă de potenţial nul.
Sinonim: pământ de referinţă
Zonă în care tensiunea între două puncte ale
suprafeţei solului este mai mică de 0,3% pe metru din
tensiunea totală a prizei, la trecerea curentului de
defect prin acesta.
1.3.29 Zonă cu circulaţie frecventă Zonă neîngrădită care se află la o distanţă mai mică
sau egală cu 15 m, de drumuri, şosele, îngrădirile
locuinţelor, unităţilor industriale sau agricole, accesibilă
şi altor persoane decât cele care fac parte din
personalul de exploatare.
1.3.30 Zonă cu circulaţie redusă Zonă îngrădită în care are acces numai personalul
special instruit, precum şi zona aflată la distanţă mai
mare cu 15 m, de drumuri, şosele, locuinţe sau
îngrădirile acestora.
1.3.31 Punere la pământ Atingerea accidentală între o parte activă şi pământ
sau o parte conductoare în contact cu pământul.
1.3.32 Punere la masă Atingerea accidentală între o parte activă şi masă.
1.3.33 Rezistenţa electrică de calcul a Rezistenţa electrică a corpului omului considerată în
1RE-Ip 30/2004 - 11 -
corpului omului calculul de dimensionare şi verificare a instalaţiilor
împotriva electrocutării.
1.3.34 Timpul de deconectare Durata între producerea defectului şi deconectarea
circuitului defect de la sursa de alimentare cu energie
electrică.
1.3.35 Masă Parte conductoare a unui echipament (utilaj)
accesibilă, care poate fi atinsă direct de om şi care
poate fi pusă sub tensiune sau voit în cazuri speciale.
OBSERVAŢII:
1. Exemple de masă: carcasele metalice care sunt
izolate de părţile active ale echipamentelor;
2. Exemple de masă ca parte conductoare active sau
la care se leagă părţile active ale circuitelor de
comandă, carcasele unor aparate electronice, şinele
căilor ferate electrificate, şinele de tranvai, etc.
1.3.36 Conductor de protecţie
(simbol PE)
Conductor utilizat pentru realizarea protecţiei împotriva
electrocutării şi care leagă masele cu:
- alte mase;
- o priză de pământ;
- un conductor de nul sau cu un alt conductor legat la
pământ (la masă);
- o parte conductoare străină;
- dispozitive de protecţie.
1.3.37 Conductor de protecţie principal Conductor comun la care se leagă electric
conductoare de protectie de ramificaţie.
1.3.38 Conductor de protecţie de
ramificaţie
Conductor prin care se stabileşte legătura dintre o
masă şi un conductor de protecţie principal.
1.3.39 Conductor de egalizare a
potentialelor
Conductor de protecţie, destinat aducerii la acelaşi
potenţial a maselor şi a părţilor conductoare străine.
1.3.40 Conductor neutru (simbol N) Conductor legat la punctul neutru destinat transportului
energiei electrice.
1.3.41 Conductor median (simbol M) Conductor legat la punctul median al sursei de
tensiune continuă şi parcurs de curent electric.
1.3.42 Conductor de nul folosit în
comun (simbol PEN)
Conductor care îndeplineşte în acelaşi timp funcţiile de
conductor de nul de protecţie şi de conductor de nul de
lucru.
1.3.43 Conductor de legare la priza de
pământ
Conductor prin care se stabileşte legătura dintre priza
de pământ şi conductorul principal de legare la pământ
sau reţeaua conductoarelor principale de legare la
pământ.
1.3.44 Conductor de nul Conductor care se leagă la nul.
1.3.45 Conductor de nul de protecţie Conductor de protecţie prin care se leagă masele la
punctul de nul.
1.3.46 Conductor de nul de lucru Conductor legat la punctul de nul destinat a transporta
energie electrică.
1.3.47 Tensiune joasă Tensiunea de lucru, aflată în următoarele limite:
- cel mult 250 V faţă de pământ în cazul reţelelor
legate la pământ;
- cel mult 1000 V între faze (conductoare sau borne) în
cazul reţelelor izolate faţă de pământ.
1.3.48 Tensiune înaltă Tensiunea de lucru mai mare decât tensiunea joasă.
1.3.49 Tensiunea de atingere Parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ
la care este supus omul aflat la o distanţă de 0,8 m
faţă de masa pe care o atinge (a se vedea fig.8).
OBSERVAŢIE: În cazul verificărilor prin măsurări,
distanţa faţă de masă se consideră cel puţin egală cu
1 m.
1.3.50 Tensiunea de pas Parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ
1RE-Ip 30/2004 - 12 -
la care este supus omul când atinge simultan două
puncte de pe sol, pe direcţia gradientului de potential,
aflate la o distanţă de 0,8 m între ele (a se vedea
fig.8).
OBSERVAŢIE: În cazul verificărilor prin măsurări,
lungimea pasului se consideră de 1 m.
1.3.51 Coeficient de atingere Raport dintre tensiunea de atingere şi tensiunea
instalaţiei de legare la pământ.
1.3.52 Coeficient de pas Raport dintre tensiunea de pas şi tensiunea instalaţiei
de legare la pământ.
1.3.53 Tensiunea prizei de pământ Tensiunea ce apare între priza de pământ şi zona de
potenţial nul la trecerea unui curent prin priza de
pământ.
1.3.54 Tensiunea instalaţiei de legare
la pământ
Tensiunea ce apare între locul de intrare a curentului
în instalaţia de legare la pământ şi zona de potenţial
nul la trecerea unui curent prin instalaţia de legare la
pământ.
1.3.55 Tensiunea redusă
Sinonim: tensiune foarte joasă
Tensiunea de lucru a echipamentelor electrice care nu
depăşeşte 50 V în curent alternativ şi 120 V în curent
continuu şi care se foloşeşte ca măsură de protecţie
împotriva electrocutării, în condiţiile din STAS 2612-
1987.
OBSERVAŢIE: Valorile tensiunii reduse se stabilesc în
funcţie de standardele de produs.
1.3.56 Protecţie împotriva atingerilor
directe
Ansamblul măsurilor de protecţie prin care se asigură
protecţia omului împotriva electrocutării prin atingere
directă.
1.3.57 Protecţie împotriva atingerilor
indirecte
Ansamblul măsurilor de protecţie prin care se asigură
protecţia omului împotriva electrocutării prin atingere
indirectă.
1.3.58 Protecţie prin legare la pământ Măsură de protecţie împotriva electrocutării, care
constă în legarea maselor la o priză de pământ.
1.3.59 Protecţia prin legare la nul Măsură de protecţie împotriva electrocutării, care
constă în legarea maselor la nul.
1.3.60 Instalaţie de legare la nul Ansamblul conductoarelor de nul de protecţie şi al
instalaţiilor de legare la pământ destinat protecţiei prin
legare la nul.
1.3.61 Protecţie prin separare Măsură de protecţie împotriva electrocutării prin
atingere indirectă, care constă în alimentarea unui
echipament electric cu ajutorul unui transformator de
separare sau a unui grup motor generator.
1.3.62 Egalizarea potenţialelor Măsură de protecţie împotriva electrocutării care
constă în reducerea tensiunii de contact între mase
sau între acestea şi părţile conductoare străine.
1.3.63 Dirijarea distribuţiei potenţialelor Măsură de protecţie care constă în modificarea
distribuţiei potenţialelor printr-o anumită dispunere a
electrozilor prizei de pământ în scopul micşorării
tensiunilor de atingere şi de pas.
1.3.64 Protecţie prin izolarea
amplasamentului
Măsură ce constă în izolarea principală sau
suplimentară a echipamentelor electrice şi elementelor
conductoare străine în contact cu pământul din zona
de manipulare care asigură:
- protecţia împotriva trecerii unor valori periculoase de
curent prin om, la atingerea părţilor active sau la lucrul
sub tensiune;
- micşorarea tensiunilor de contact (atingere) şi de pas.
1.3.65 Protecţie automată prin
controlul rezistenţei de izolaţie
Măsură utilizată în schemele IT, care asigură
semnalizarea şi/sau deconectarea unui defect de
1RE-Ip 30/2004 - 13 -
izolaţie a unui conductor activ faţă de pământ (masă).
1.3.66 Protecţie automată împotriva
curenţilor de defect (simbol
PACD)
Măsură ce asigură deconectarea rapidă şi automată a
alimentării cu energie electrică a unei instalaţii, unui
echipament sau utilaj în cazul apariţiei unui curent de
defect.
1.3.67 Protecţie automată împotriva
tensiunilor de contact (simbol
PATC)
Măsură ce asigură deconectarea alimentării cu energie
electrică a unui echipament sau utilaj în cazul apariţiei
unor tensiuni de contact periculoase.
1.3.68 Pământ Sol cu proprietăţi conductoare al cărui potenţial se
consideră prin convenţie nul, în afara zonei de
influenţă a prizelor de pământ.
1.3.69 Rezistivitatea pământului Rezistenţa electrică între două feţe opuse ale unui cub
de pământ, cu latura de un metru.
1.3.70 Priză de pământ Element conductor sau ansamblu de elemente
conductoare (electrozi) în contact cu pământul pentru
trecerea curentului în sol.
1.3.71 Priză de pământ artificială Priză de pământ construită special pentru conducerea
curentului în sol.
1.3.72 Priză de pământ naturală Element conductor sau ansamblu de elemente
conductoare al unei construcţii sau instalaţii, care
îndeplineşte şi condiţiile unei prize de pământ.
1.3.73 Priza de pământ locală Priză de pământ simplă sau multiplă care deserveşte
un echipament sau un grup de echipamente (utilaje)
electrice alăturate.
1.3.74 Priză de pământ simplă Priză de pământ construită dintr-un singur electrod.
1.3.75 Priză de pământ multiplă Priză de pământ construită din mai multe prize simple
de acelaşi fel.
1.3.76 Priză de pământ complexă Priză de pământ construită din două sau mai multe
feluri de prize simple (orizontale sau verticale), legate
electric între ele.
1.3.77 Priză de pământ de suprafaţă Priză de pământ constituită din elelctrozi îngropaţi la
adâncimea de cel mult 1 m de la suprafaţa solului.
1.3.78 Priză de pământ de adâncime Priză de pământ constituită din electrozi îngropaţi la o
adâncime cuprinsă între 1 ... 4 m.
1.3.79 Priză de pământ de mare
adâncime
Priză de pământ constituită din electrozi îngropaţi la o
adâncime de peste 4 m.
1.3.80 Priză de pământ pentru
egalizarea potenţialelor
Priză de pământ, de regulă, multiplă, care, în funcţie
de forma şi dispoziţia electrozilor, serveşte la
egalizarea potenţialelor.
1.3.81 Priză de pământ pentru dirijarea
distribuţiei potenţialelor
Priză de pământ complexă care în funcţie de forma şi
dispoziţia electrozilor, serveşte la obţinerea unei
anumite distribuţii a potenţialelor.
1.3.82 Prize de pământ electric
distincte
Prize de pământ depărtate una de alta, astfel încât
curentul care trece printr-una din ele nu modifică
potenţialul celorlalte prize.
1.3.83 Priză de pământ de fundaţie Priză ale cărei elemente sunt înglobate în betonul
fundaţiei.
1.3.84 Rezistenţa de dispersie a unei
prize de pământ
1. Rezistenţa electrică a pământului între electrozii
prizei de pământ şi zona de potential nul;
2. Raport dintre tensiunea prizei de pamânt şi curentul
de punere la pământ prin priză.
1.3.85 Instalaţie de legare la pământ Ansamblu format din conductoarele de legare la
pământ şi priza de pământ prin care se realizează
legarea la pământ.
1.3.86 Instalaţie de legare la pământ
de protecţie
Instalaţie cu ajutorul căreia se realizează protecţia prin
legarea la pământ.
1.3.87 Instalaţie de legare la pământ
de exploatare (de lucru)
Instalaţie prin care se realizează legarea la pământ a
unui punct al părţilor active ale unei reţele.
1RE-Ip 30/2004 - 14 -
1.3.88 Instalaţie de legare la pământ
folosită în comun
Instalaţie prin care se realizează simultan funcţiile de
protecţie şi de exploatare.
1.3.89 Instalaţie de legare la pământ
pentru măsurare
Instalaţie utilizată pentru măsurarea unor parametri
electrici ai instalaţiei de legarea la pământ.
1.3.90 Instalaţie de legare la pământ
pentru executarea de lucrări.
Instalaţie realizată cu scopul legării la pământ a unor
părţi active scoase de sub tensiune pentru executarea
unei lucrări.
1.3.91 Instalaţie (reţea) generală de
legare la pământ
Totalitatea instalaţiilor de legare la pământ (legate între
ele) dintr-o incintă sau platformă industrială.
1.3.92 Rezistenţă de dispersie a unei
instalaţii de legare la pământ
1. Rezistenţa de dispersie rezultantă a prizelor de
pământ şi conductoarelor de legătură dintre acestea ce
constituie instalaţia;
2. Raport dintre tensiunea instalaţiei de legare la
pământ şi curentul de trecere la pământ prin priză.
Terminologie pentru protecţia PACD cu DDR:
1.3.93. Conductoare active (de lucru): ansamblul conductoarelor unui circuit destinat
alimentării cu energie electrică, inclusiv conductorul de nul de lucru N. Elementele conductoare
de curent electric ale consumatorului pentru functionarea normală a instalaţiei (receptoarelor)
electrice se numesc părţi active (de lucru).
1.3.94. Masa: părţile conductoare de curent care pot fi atinse de om şi care în mod normal
sunt izolate faţă de părţile active, dar care accidental pot intra sub o tensiune periculoasă (la un
defect de izolaţie); exemple: carcase şi ecranări metalice, elemente de susţinere etc.
1.3.95. Curent de defect Id: curentul rezultat la un defect de izolaţie.
1.3.96. Curent diferenţial rezidual I

: valoarea eficace a sumei vectoriale a curenţilor care trec
prin conductoarele active a unui circuit într-un punct al instalaţiei.
1.3.97. Curent diferenţial rezidual nominal I
∆n: curentul diferenţial rezidual I

pentru care este
dimensionată protecţia PACD cu DDR.
1.3.98. Curent diferenţial rezidual de funcţionare If: valoarea curentului diferenţial rezidual
minim care poate provoca (determina) funcţionarea dispozitivului diferenţial la curent rezidual
DDR; acest curent se defineşte prin relaţia pentru 20
0
C: (I
∆n) / 2 ≤ If ≤ I
∆n.
1.3.99. Conductor de nul de lucru N: conductor de nul folosit exclusiv drept conductor activ.
1.3.100. Conductor de protecţie PE: conductor folosit exclusiv pentru legături de protecţie în
vederea asigurării condiţiilor de funcţionare a DDR. Conductorul de nul folosit în comun pentru
lucru şi pentru protecţie PEN este conductorul folosit atât drept conductor activ N cât şi drept
conductor de protecţie PE.
2. VALORILE DE CALCUL MAXIM ADMISE ALE TENSIUNILOR DE ATINGERE ŞI DE PAS
2.1. Condiţii generale
2.1.1. În conformitate cu legislaţia tehnică în vigoare, STAS 2612-87 şi STAS 12604-87 (STAS
12604/2-87 şi STAS 12604/3-87) rezultă că se realizează protecţia necesară împotriva
electrocutărilor prin atingere indirectă, dacă cu ajutorul instalaţiei de protecţie se obţin valori sub
limita admisă pentru următoarele tensiuni accidentale:
- tensiunile de atingere şi de pas în zonele de influenţe ale instalaţiilor de legare la pământ prin
care trec curenţii de defect; prin zona de influenţă a unei instalaţii de legare la pământ se înţelege
suprafaţa terenului ocupat de electrozii prizelor aferente, plus vecinătăţile în care potenţialele la
suprafaţa solului sunt diferite de “zero”; se numeşte zonă de potenţial nul zona în care
potenţialele la suprafaţa solului sunt “practic zero”, respectiv neglijabile faţă de tensiunea totală
Up (faţă de un punct de referinţă aflat în zona de potenţial) a instalaţiei de legare la pământ (a se
vedea şi pct.1.3.28);
- tensiunile transmise prin instalaţii cu diferite destinaţii cum sunt conducte cu fluide (apă,
gaze, termoficare, combustibili lichizi etc.), căile de rulare, conductoare ale liniei de racord
scurtcircuitate şi legate la pământ, la capete etc., care ies din zona de influenţă a instalaţiei de
legare la pământ şi care ajung în zone de potenţial nul sau în zone de influenţă a altor prize de
1RE-Ip 30/2004 - 15 -
pământ, unde pot fi atinse de persoane; trebuie avute în vedere şi tensiunile de atingere la
consumatorii casnici sau industriali din localităţile alimentate din posturile de transformare
racordate la staţiile de 110 kV/MT prin cabluri subterane, considerând un defect în staţia de înaltă
tensiune iar conductoarele cablului de racord scos de sub tensiune, scurtcircuitate şi legat la
pământ la mabele capete (la priza staţiei şi la priza postului de transformare la care este legat şi
nulul reţelei de joasă tensiune care alimentează cu energie electrică consumatorii);
- tensiuni prin cuplaj rezistiv UR în reţelele de comandă-control şi de telecomunicaţii aflate în
contact cu elemente ale instalaţiei de legare la pământ sau cu elemente racordate la aceasta sau
care străbat zone de influenţă ale instalaţiei de legare la pământ.
2.1.2. Valorile maxime admise ale tensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas sunt cele din STAS
2612-1987 (12604/2-87), în funcţie de:
- zona de amplasare a instalaţiei sau echipamentului electric (cu sau fără circulaţie frecventă
de persoane);
- categoria (tipul) reţelei sau instalaţiei electrice (joasă tensiune sau înaltă tensiune, respectiv
izolată faţă de pământ, simbol I, sau legată la pământ, simbol T);
- numărul sistemelor distincte de protecţie prevăzute;
- timpul de eliminare a defectului prin protecţia de bază.
2.1.3. Valorile maxime admise ale tensiunii prin cuplaj rezistiv UR sunt cele din STAS 832, în
funcţie de timpul de eliminare a defectului prin protecţia de bază.
2.1.4. Atât în reţelele de joasă tensiune cât şi în cele de înaltă tensiune trebuie să se prevadă
cel puţin un sistem distinct de eliminarea defectului.
Prin sistem distinct de eliminare a defectului se înţelege sistemul destinat declanşării în cazul
unui defect şi cuprinde dispozitive de protecţie (relee, siguranţe etc.) şi de întrerupere
(întreruptoare, siguranţe etc.). Două sau mai multe dispozitive de protecţie asociate aceluiaşi
întreruptor constituie un sistem distinct de eliminare a defectului.
2.1.5. În cazul folosirii în comun a instalaţiilor de legare la pământ pentru instalaţiile de înaltă
tensiune (î.t.) şi de joasă tensiune (j.t.), dimensionarea trebuie să aibă în vedere atât defectele
posibile pe partea de joasă tensiune, când pentru toate echipamentele (de j.t. şi î.t.) se vor
respecta valorile maxime admise pentru instalaţiile de j.t., cât şi defectele posibile pe partea de
î.t., când pentru toate echipamentele (de j.t, şi de î.t.) se vor respecta valorile maxime admise
pentru instalaţiile de î.t.
2.1.6. În conformitate cu STAS 2612-1987 (12604/2-87) tensiunile de atingere şi de pas la
instalaţiile de î.t. pentru timpii de eliminare a defectului prin protecţia de bază tb ≤ 0,4 s sunt
stabilite considerând curentul maxim admis prin corpul omului Ih în funcţie de timpul de
declanşare în caz de defect, dacă reţeaua este legată la pământ prin rezistor şi sunt prevăzute
două sisteme distincte de eliminare a defectului (schema T2T).
2.1.7. La determinarea tensiunii de atingere şi de pas într-o anumită situaţie dată se va
considera timpul de deconectare (de eliminare a defectului) prin protecţia de bază cea mai rapidă
prevăzută (prima treaptă a protecţiei de bază tb).
2.2. Curenţii de calcul prin corpul omului Ih
2.2.1. În tabelul 2.1 se dau limitele maxime ale curenţilor prin corpul omului, considerate în
calcule pentru concepţia şi stabilirea sistemelor de protecţie împotriva electrocutărilor şi care pot fi
folosite la dimensionarea instalaţiilor de legare la pământ pentru timpii de întrerupere la protecţia
de bază tb ≤ 0,4 s.
Tabelul 2.1
Limitele maxime admise de calcul ale curentilor prin corpul omului Ih (mA) pentru tb ≤ 0,4 s
Nr.
crt.
Felul
curentului
Nr. sistemelor de
eliminare a defectului
Timpul de întrerupere la protecţia tb , în s
0,1 0,2 0,3 0,4
1. c.a.
1.1 - un sistem
1.2 - două sisteme
115
465
60
385
50
265
35
200
2. c.c.
2.1 - un sistem
2.2 - două sisteme
-
480
115
440
90
400
80
350
Pct.1.2 şi 2.2 din tabelul 2.1 de mai sus se referă exclusiv la cazul reţelelor de înaltă tensiune
(6 ... 20 kV) legate la pământ prin rezistenţe ohmice, care sunt prevâzute cu două sisteme
distincte de declanşare în cazul unui defect cu punere la pământ; aceste valori stau la baza
1RE-Ip 30/2004 - 16 -
determinării tensiunilor de atingere şi de pas pentru stâlpii fără aparataj din localităţi şi din
incintele cu circulaţie redusă unde se folosesc şi mijloace individuale de protecţie izolante (a se
vedea tabelul 2.3 de mai jos).
2.2.2. În cazul protecţiei împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, limita de calcul
maximă admisă a impedanţei totale a corpului omului Zh (se poate considera egală cu rezistenţa
ohmică a corpului Rh) unde Zh ≅ Rh = 3000 Ω.
2.2.3. În retelele de 6 ... 20 kV legate la pământ prin rezistenţă simbol T2T şi care sunt
prevăzute cu două sisteme distincte de declanşare (în care se pot considera valorile din tabelul
2.1 de mai sus), trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
a) pe fiecare circuit de alimentare să existe câte o protecţie homopolară de curent PHCL; în
cazul LEA se va prevedea şi o protecţie împotriva punerilor la pământ rezistive PPRL;
b) pe legătura la pământ a neutrului reţelei să existe o protecţie homopolară de curent PHCN;
în cazul reţelelor cu LEA sau mixte se va prevedea suplimentar şi o protecţie împotriva punerilor
la pământ rezistive PPRN;
c) fiecare din cele două protecţii de la pct. ”a” şi “b” să acţioneze separat asupra a două
întreruptoare diferite de pe circuitul curentului de punere la pământ, cum sunt: întreruptorul de pe
linia cu defect şi întreruptorul de pe transformatorul de 110/20 kV din staţia de alimentare;
d) pe barele staţiei să existe o protecţie homopolară de tensiune care să declanşeze
întreruptorul de pe transformatorul de 110/20 kV la prima punere la pământ, în cazul în care se
întrerupe circuitul de legare la pământ a neutrului reţelei;
e) timpii de deconectare la protecţiile de bază trebuie să fie, de regulă, tb ≤ 0,4 s şi, în cazuri
justificate, de maximum 1,2 s; în cazul în care acest timp este mai mare decât 1,2 s, valorile
tensiunilor de atingere şi de pas sunt cele referitoare la reţelele obişnuite (cazul când se prevede
un singur sistem de protecţie);
f) în nici o situaţie normală sau de avarie şi indiferent de durată, curentul de scurtcircuit
monofazat nu trebuie să depăşească valoarea de calcul.
2.2.4. În cazul dimensionării instalaţiei de legare la pământ, considerând curenţii prin corpul
omului conform tabelului 2.1, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
- reţeaua să fie legată la pământ (schemele T1T sau T2T); reţelele legate la pământ cu tensiuni
nominale de lucru de 110 kV şi mai mari se încadrează totdeauna în schema T1T;
- tensiunea la care este supus omul, Uh de calcul, trebuie să fie cel mult egală cu valoarea
maximă admisă a tensiunii de atingere Ua şi de pas Upas, stabilită de STAS 2616-87 pentru
situaţia respectivă:
Uh = Rh ⋅ Ih ≤ Ua şi Rh ⋅ Ih ≤ Upas
(a se vedea şi tabelul 2.3 de mai jos pentru timpii de calcul tb ≤ 0,4 s).
În cazul reţelelor cu două sisteme independente de eliminare a unui defect, curenţii maximi
admişi prin corpul omului sunt mult mai mari decât în cazul reţelelor cu un singur sistem de
eliminare a defectului. De exemplu, la un timp de întrerupere de 0,2 s, valoarea uzuală la
protecţiile homopolare de curent, curentul maxim admis la o reţea cu două sisteme independente
de eliminare a defectului este Ih = 367 mA, pe când la reţelele cu un singur sistem de eliminarea a
defectului este Ih = 60 mA (de 6 ori mai mic). De aici reies avantajele deosebite ale reţelelor din
prima categorie menţionată mai sus. În primul rând, condiţiile de dimensionare a prizelor de
pământ vor fi mult mai uşoare, conducând la instalaţii mai simple, cu investiţii şi volume de lucru
şi de materiale mult mai reduse.
2.3. Tensiuni de atingere Ua şi de pas Upas (conform STAS 2612-1987)
2.3.1. Valorile maxime admise pentru tensiunile de atingere şi de pas sunt cele indicate:
- din tabelul 2.2 pentru echipamentele (instalaţiile) electrice de joasă tensiune în cazul unui
defect în instalaţia de joasă tensiune în funcţie de categoria reţelei de alimentare, de zona de
amplasare a echipamentului şi de timpul de întrerupere în caz de defect;
- din tabelul 2.3 pentru echipamentele (instalaţiile) electrice de înaltă tensiune în cazul unui
defect în instalaţia de înaltă tensiune în funcţie de tipul echipamentului (instalaţiei electrice), de
zona de amplasare, de tipul reţelei şi de timpul de întrerupere în caz de defect;
- în cazul folosirii în comun a instalaţiilor de protecţie (ca, de exemplu, cea de legare la
pământ) pentru instalaţii sau echipamente electrice de înaltă şi joasă tensiune, tensiunile de
atingere şi de pas maxime admise pentru ambele categorii, sunt cele din tabelul 2.2, când se
1RE-Ip 30/2004 - 17 -
consideră defectul pe partea de joasă tensiune şi cele din tabelul 2.3, când se consideră defectul
pe partea de înaltă tensiune.
Tabelul 2.2
Tensiuni de atingere şi tensiuni de pas (în V) maxime admise în cazul unui
defect la instalaţiile electrice de joasă tensiune.
Nr.
crt.
Categoria reţelei Zona de amplasare a
instalaţiei electrice
Tensiunea maximă admisă
Ua şi Upas pentru tb ≤ 3 s
1. de curent alternativ
a) la suprafaţă 50
*
b) în subteran la exploatări
miniere 25
*
2. de curent continuu
a) la suprafaţă 120
b) în subteran la exploatări
miniere 25
* în concordanţa cu prevederile normativului I-7-2002 aliniat la prevederile SR EN 60364-4
1RE-Ip 30/2004 - 18 -
Nr.
crt.
Tipul
echipamentului
-instalaţiei
electrice
Zone de amplasare
Tipul
reţelei
Tensiunea maximă admisă de atingere şi de pas pentru timpul de întrerupere la
protecţia de bază de:
0,2 s 0,3 s 0,4 s 0,5 s 0,6 s 0,7 s 0,8-1,2 s 1,2- 3 s > 3 s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1.
Echipamentul
electric
(exclusiv stâlpii
LEA)
a) circulaţie frecventă I, T1
T2
125
250
100
200
85
165
80
150
75
140
70
130
65
125
65
65
50
50
b) circulaţie redusă,
fără mijloace ind. de
protecţie izolante
I, T1
T2
250
500
200
400
165
330
150
300
140
280
130
260
125
250
125
125
125
125
c) circulaţie redusă cu
folosirea mijloacelor
individuale de
protecţie izolante
I, T1
T2
500
1100
400
795
330
600
300
500
280
500
260
500
250
500
250
250
250
250
2.
Stâlpii LEA
fără aparataj
a) circulaţie frecventă
din localităţi
I
T1
T2
125
250
1100
125
250
795
125
250
600
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
250
125
250
250
b) circulaţie frecventă
din afara localităţilor
I, T1, T2 nu se standardizează
c) circulaţie redusă I, T1, T2 nu se standardizează
d) incinte industriale
şi agricole, plaje şi
terenuri camping
I, T1
T2
125
250
125
250
125
250
125
250
125
250
125
250
125
250
125
125
125
125
3.
Stâlpii LEA cu
aparataj
a) în general
indiferent de zonă
I
T1
T2
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
500
125
250
250
125
250
250
b) incinte industriale
şi agricole, plaje şi
terenuri camping
I
T1,T2
125
250
125
250
125
250
125
250
125
250
125
250
125
250
125
125
125
125
OBSERVAŢIE:
În tabelul 2.3, notaţiile din coloana 4, au următoarele semnificaţii:
I - conform pct. 3.2.
T1 - reţea legată la pământ cu un sistem de eliminare a defectului
T2 - reţea legată la pământ cu două sisteme de eliminare a defectului şi care îndeplineşte condiţiile de la pct. 2.2.3.
1RE-Ip 30/2004 - 19 -
3. REŢELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE
3.1 Reţele legate la pământ
3.1.1. Condiţia generală privind alegerea sistemului de protecţie.
3.1.1.1. În cazul reţelelor legate la pământ (simbol T), în conformitate cu STAS 12604-1987
(12604/3-87) pct.3.1.9.2, de regulă se aplică protecţia prin legare la nul (simbol N), rezultând
schema TN. Se admite numai pe baza unei justificări tehnico-economice aplicarea protecţiei prin
legare la pământ (simbol T) şi anume schema TT.
3.1.2. Protecţia prin legare la pământ schema TT
3.1.2.1. În reţelele legate la pământ de joasă tensiune, legarea la pământ de protecţie poate fi
folosită ca măsură principală împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă (schema TT) dacă
se poate obţine cu mijloace justificate tehnic şi economic o rezistenţă de dispersie a instalaţiei de
legare la pământ,
R
U
I
p
a
p

unde:
Ua este tensiunea de atingere maxim admisă, conform subcapitolului 2.3 (respectiv, tabelul
2.2) din prezentul îndreptar, în V;
Ip este curentul de punere la pământ (curentul prin priza de pământ) în A, determinat
conform pct.3.1.2.2 de mai jos, în funcţie de protecţia maximală din circuitul respectiv.
3.1.2.2. Curentul de punere la pământ Ip considerat în calculul rezistenţei de dispersie maxim
admise Rp se determină astfel:
a) În cazul protejării circuitelor cu relee de protecţie maximală (întreruptoare automate):
Ip = 1,25 Irm
în care:
Irm este curentul de reglaj al protecţiei împotriva punerilor la pământ; în cazul protecţiei
PACD cu DDR se consideră Ip = I
∆n (a se vedea pct.1.3.97);
b) În cazul protejării circuitelor numai prin siguranţe fuzibile:
Ip = k ⋅ Ins
în care:
Ins este curentul nominal al fuzibilului, iar
k = 3,5 pentru Ins ≤ 50 A şi k =5 pentru Ins ≥ 63 A
Se vor considera Irm sau Ins corespunzător aparatajului care protejează echipamentul de
puterea cea mai mare, racordat la instalaţia de legare la pământ.
3.1.2.3 . Indiferent de rezultatul calcului, rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la
pământ va fi mai mică sau cel mult egală cu 4 Ω .
Exemplu: La o instalaţie de legare lapământ având rezistenţa de dispersie de 4 Ωfără
realizarea protecţiei prin legare la nul, se pot racorda echipamente ale căror
întreruptoare automate au relee maximale reglate la un curent mai mic sau cel
mult egal cu:
I
rm
·
×
50
125 4 ,
; Irm = 10 A
sau ale căror siguranţe fuzibile au un curent nominal mai mic sau cel mult egal cu:
I
ns
·
×
50
3 5 4 ,
; Ins = 3,5A
3.1.2.4. În cazul în care este raţională realizarea unei protecţii prin legare la pământ în loc de o
protecţie prin legare la nul, respectiv este mai economică realizarea unei instalaţii de legare la
pământ care să aibă o rezistenţă de dispersie maximă calculată conform pct.3.1.2.1, se va realiza
protecţia prin legare la pământ, respectându-se prevederile standardelor STAS 12604/4-89 şi
STAS 12604/5-90.
În cazuri speciale când nu se asigură declanşarea în caz de defect într-un timp mai mic sau
cel mult egal cu 3 s, se va aplica protecţia PACD pentru deconectarea automată la curenţi de
1RE-Ip 30/2004 - 20 -
defect; în asemenea cazuri se vor aplica prevederile standardului STAS 12604-1987 şi a
normativului I-7-2002.
Este interzisă realizarea protecţiei prin legarea la pământ, folosind o priză locală
separată neracordată la conductorul de nul, dacă în alte sectoare ale aceleaşi reţele
electrice de joasă tensiune (se înţelege reţeaua alimentată de la acelaşi transformator) se
foloseşte protecţia prin legare la nul (schema TN). Fac excepţie stâlpii LEA care se leagă
numai la o priză de pământ separată, conform cu prevederile pct. 3.1.3.1 şi 3.1.3.4.
3.1.2.5. În cazul în care se poate aplica numai legarea la pământ a echipamentelor (dacă se
poate obţine rezistenţa de dispersie necesară conform pct. 3.1.2.1) se vor folosi prizele de
pământ naturale şi se va folosi în comun instalaţia de legare la pământ şi pentru echipamentele
de înaltă tensiune, dimensionată în acest scop.
Exemplu: La o instalaţie de legare la pământ folosită în comun, având rezistenţa de dispersie
de 0,2 Ω, se pot racorda echipamente de joasă tensiune ale căror întreruptoare
automate au relee maximale reglate la un curent mai mic sau cel mult egal cu:
I
rm
·
×
50
125 0 2 , ,
; Irm = 200 A
sau ale căror siguranţe fuzibile au un curent nominal mai mic sau cel mult egal cu:
I
ns
·
×
50
5 02 ,
; Ins = 50 A
3.1.2.6. Folosirea prizelor de pământ artificiale se admite numai pentru completarea prizelor de
pământ naturale pe baza unor justificări în notele de calcul ale lucrării.
3.1.3. Instalaţii de legare la pământ pentru protecţia prin legare la nul din reţeaua de
joasă tensiune (schema TN)
3.1.3.1. Reguli generale
Pentru o instalaţie electrică de joasă tensiune se va realiza, de regulă, protecţia prin legare la
nul, respectându-se prevederile standardelor 12604/4-89 şi 12604/5-90.
În cazul în care la unul sau mai multe sectoare ale reţelei de joasă tensiune se aplică protecţia
prin legare la nul, se admite legarea la pământ a unor echipamente numai dacă racordările
acestora se fac la o instalaţie de legare la pământ care are legături electrice directe cu reţeaua de
nul şi prezintă o rezistenţă de dispersie Rp cel mult egală cu valoarea rezultată din condiţia de la
pct.3.1.2.1.
Se admite legarea numai la pământ a echipamentelor de putere mică (echipamente de
automatizare, telecomandă, telecomunicaţii etc.) atunci când se respectă condiţia de la
pct.3.1.2.1, fără adăugarea de prize de pământ suplimentare, precum şi primul alineat din acest
punct.
În cazul în care se aplică numai legarea la pământ (considerată ca măsură pricipală împotriva
electrocutărilor prin atingere indirectă), instalaţia respectivă de protecţie se va dimensiona şi
executa în conformitate cu prevederile STAS 12604/4-89 şi 12604/5-90.
În cazul stâlpilor metalici sau de beton armat se admite ca în locul protecţiei prin legare
la nul să se aplice legarea la pământ, completată cu dirijarea distribuţiei potenţialelor,
astfel încât Ua şi Upas să nu depăşească valorile prevăzute în subcap.2.3. În această situaţie
nu se prescrie valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ
respective.
Dacă prin dirijarea distribuţiei potenţialelor nu se poate respecta justificat limita de 50 V, pentru
Ua se admite completarea cu izolarea amplasamentului, considerându-se în calcule coeficientul
respectiv de amplasament α.
În cazul reţelelor electrice cu conductoare izolate torsadate se admite ca pentru protecţia
împotriva atingerilor indirecte la stâlpul respectiv să se aplice o izolare de protecţie (conform
definiţiei de la pct.1) a conductoarelor faţă de stâlp în loc de legare la nul (a se vedea STAS
12604/5-90).
Când se aplică protecţia de legare la nul, se vor realiza totdeauna legături suplimentare la
pământ în conformitate cu prevederile standardului STAS 12604/5-90.
1RE-Ip 30/2004 - 21 -
Conform acestui standard se vor realiza legăturile la pământ la bornele şi barele de nul ale
tuturor tablourilor de distribuţie şi pe traseele conductoarelor de nul ale reţelelor aeriene, precum
şi la echipamentele electrice de la consumatori, respectându-se condiţiile de la pct.3.1.1.9 din
STAS 12604/5-90.
La o instalaţie de legare la pământ se pot racorda mai multe sau chiar toate tablourile de
distribuţie, precum şi mai multe sau toate echipamentele electrice; a se vedea STAS 12604/5-90.
Valorile maxime ale rezistenţelor de dispersie ale instalaţiilor de legare la pământ se vor stabili
în conformitate cu pct.3.1.3.2 … 3.1.3.5 de mai sus, iar dimensionarea şi executarea instalaţiilor
respective de legare la pământ se vor realiza respectându-se condiţiile standardului 12604/5-90,
pct.3.1.1.10 ... 3.1.1.12.
Corpurile de iluminat, utilajele mobile de pe şantier şi instalaţiile de ridicat cu cale de rulare,
prezentând aspecte particulare, legăturile de protecţie ale acestora se vor realiza cu respectarea
condiţiilor specifice din standardul STAS 12604/5-90. În fig.9 se prezintă modul de legare a
corpurilor de iluminat.
Faţă de prevederile din STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90 se vor avea în vedere şi
precizările din prezentul îndreptar privind obiectivele energetice.
3.1.3.2. Centrale, staţii şi posturi de transformare
În apropierea sursei de alimentare (transformator sau generator) va fi prevăzută o legare la
pământ a nulului, folosindu-se o instalaţie de legare la pământ locală cu o rezistenţă de dispersie
de cel mult 10 Ω, cu respectarea concomitentă a condiţiei ca rezistenţa de dispersie rezultantă a
sistemului constituit din reţeaua de nul şi prizele de pământ legate cu aceasta să fie sub 4Ω.
În cazul mai multor plecări este suficientă o singură instalaţie de legare la pământ, urmând ca
în exploatare să se menţină în permanenţă în bună stare legăturile tuturor nulurilor de pe
plecările de joasă tensiune la această instalaţie de legare la pământ.
La centralele, staţiile şi posturile de transformare unde partea de joasă tensiune este utilizată
numai pentru alimentarea unor consumatori din incinta comună a acestora, se va folosi
întotdeauna în comun instalaţia de legare la pământ (atât pentru partea de înaltă tensiune cât şi
pentru partea de joasă tensiune).
La această instalaţie de legare la pământ se vor racorda: punctul neutru al transformatorului,
bornele sau barele de nul ale tablourilor şi echipamentele, care conform STAS 12604/5-90
trebuie legate şi la pământ.
Instalaţia de legare la pământ folosită în comun pentru partea de î.t şi pentru partea de
j.t va fi astfel dimensionată, încât să satisfacă condiţiile pentru partea de î.t, însă rezistenţa
de dispersie rezultantă va fi în toate cazurile mai mică sau cel mult egală cu 4 Ω , respectiv
cu 1 Ω pentru cazul în care la priza de pământ folosită în comun se racordează şi instalaţia
de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice (inclusiv DC sau DRV) de pe partea de î.t.
În cazul centralelor, staţiilor şi posturilor de transformare a căror parte de joasă tensiune
alimentează şi consumatorii din afara incintei acestora, în vederea evitării transmiterii la
consumatori (prin intermediul conductoarelor de nul) a unor tensiuni mai mari decât cele din
tabelul 2.3 pentru zonele cu circulaţie frecventă în cazul unui defect pe partea de înaltă tensiune,
se vor respecta condiţiile din STAS 12604/5-90 (anexa A), şi anume:
a) Se va realiza totdeauna o instalaţie generală de legare la pământ, folosită în comun pentru
partea de înaltă tensiune şi pentru partea de joasă tensiune, atât în incintele şi platformele
industriale în care, conform prevederilor STAS 12604/5-90, este necesar să se realizeze o reţea
generală de legare la pământ de protecţie pentru toate categoriile de instalaţii şi echipamente
electrice, cât şi în reţelele din afara incintelor şi platformelor industriale (posturi de transformare,
puncte de alimentare etc.).
b) Instalaţia generală de legare la pământ trebuie să fie astfel realizată încât să se respecte
tensiunile de atingere şi de pas maxime admise, atât la partea de înaltă tensiune cât şi la
carcasele şi elementele de susţinere ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă
tensiune.
c) Totdeauna când se folosesc în comun instalaţiile de legare la pământ trebuie să se aibă în
vedere ca tensiunile de atingere şi de pas la instalaţiile şi echipamentele de joasă tensiune legate
la conductorul de nul de protecţie să nu depăşească valorile maxime admise conform STAS
2612-1987, respectiv din tabelul 2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă,
1RE-Ip 30/2004 - 22 -
în caz de defect pe partea de înaltă tensiune, precum şi valorile din tabelul 2.2 din prezentul
îndreptar, pentru cazul unui defect pe partea de joasă tensiune.
d) În cazul reţelelor de înaltă tensiune legate la pământ printr-o rezistenţă ohmică, timpul
protecţiei de bază (şi anume timpul de întrerupere prin cea mai rapidă protecţie prevăzută să
acţioneze la defectul respectiv) trebuie să fie de cel mult 1,2 s (a se vedea pct.2.2.3 din prezentul
îndreptar).
În cazuri speciale, când se justifică tehnic şi economic, se admite să se realizeze instalaţii de
legare la pământ separate, şi anume, instalaţia de legare la pământ pentru partea de joasă
tensiune să se separe de instalaţia de legare la pământ, pentru partea de înaltă tensiune; de
exemplu, în cazul posturilor şi reţelelor aeriene de înaltă tensiune (pe stâlpi LEA), la care
realizarea unei instalaţii comune - astfel încât să se respecte limitele maxime admise ale
tensiunilor de atingere şi de pas - ar conduce la investiţii mai mari, nejustificate.
În cadrul aceleiaşi reţele de înaltă tensiune, se admite ca, pentru o parte a reţelei să se
realizeze instalaţii de legare la pământ comune, iar pentru altă parte, instalaţii de legare la
pământ separate.
e) În cazul în care se realizează instalaţii de legare la pământ separate pentru partea de înaltă
tensiune, şi pentru partea de joasă tensiune, trebuie îndeplinite următoarele condiţii (în
conformitate cu STAS 12604/5-90 Anexa A):
- distanţa dintre cele două instalaţii de legare la pământ trebuie să fie aleasă astfel încât, în
orice situaţie să nu rezulte în reţeaua conductoarelor de nul de protecţie o tensiune de atingere şi
de pas mai mare decât valorile maxime admise. În toate cazurile, distanţa dintre instalaţiile de
legare la pământ trebuie să nu fie mai mică de 20 m, pe această distanţă trebuie să nu existe
elemente conductoare cum sunt cabluri, conducte metalice etc, care să facă ineficientă
distanţarea. În cazuri speciale, impuse de condiţii specifice, se admite reducerea distanţei de
separare pe baza unei justificări privind respectarea tensiunilor de atingere şi de pas maxim
admise;
- distanţa dintre obiectele metalice situate deasupra solului şi aflate în contact cu instalaţiile de
legare la pământ separate (conductoare principale sau de ramnificaţie, carcase, îngrădiri etc.),
trebuie să fie de cel puţin 0,1 m; dacă nu se poate respecta distanţa de 0,1 m trebuie să se ia
măsuri de izolare;
- dacă linia aeriană de joasă tensiune se racordează prin cabluri la barele colectoare ale staţiei
sau postului de transformare respectiv, trebuie avut în vedere ca armătura metalică a cablului să
nu facă ineficientă separarea intenţionată a instalaţiilor de legare la pământ; legarea la pământ a
punctului neutru nu se face în staţie, respectiv la postul de transformare, ci la primul stâlp al liniei
aeriene;
- dacă obiectele metalice de pe partea de joasă tensiune care trebuie protejate nu se pot
separa de instalaţia de legare la pământ de protecţie de pe partea de înaltă tensiune, ele se
leagă la această instalaţie (de exemplu, cutia de distribuţie de joasă tensiune montată pe stâlpul
cu transformator); în aceste cazuri trebuie să se asigure atât la stâlpul cu transformator cât şi la
stâlpul la care se leagă nulul de la priza de pământ de exploatare, tensiuni de atingere şi de pas
sub limitele admise, eventual prin dirijarea distribuţiei potenţialelor şi/sau izolarea
amplasamentului;
- dacă unele obiecte metalice care trebuie protejate se pot separa, iar altele nu, primele se
leagă la conductorul de nul, iar celelalte se leagă la instalaţia de protecţie de pe partea de înaltă
tensiune; în acest caz este necesar să se ia măsuri ca cele două categorii de obiecte metalice să
fie separate între ele, conform prevederilor de la subpunctul “b”.
f) În toate cazurile în care se foloseşte în comun o instalaţie de legare la pământ, atât pentru
partea de înaltă tensiune, cât şi pentru partea de joasă tensiune, rezistenţa de dispersie (Rpn) a
instalaţiei comune se determină pentru cazul defectelor pe partea de înaltă tensiune, cu
următoarea relaţie:
k e p
a
pn
r r I
U
R ≤
în care:
Ua este valoarea maximă admisă a tensiunii de atingere şi de pas conform STAS 2612-
1987, respectiv tabelul 2.3 din prezentul îndreptar, (în volţi);
Ip - intensitatea curentului de punere la pământ prin priza de pământ respectivă, stabilită
conform STAS 12604/4-89 şi îndreptarul 1.RE-Ip 35/2-92 privind reţelele de medie tensiune cu
neutrul tratat prin rezistenţă (schema T2T pentru cazul în care defectul este pe partea de înaltă
tensiune (în A); a se vedea şi STAS 12604/4-89 (cap.8 şi Anexa 1);
1RE-Ip 30/2004 - 23 -
rk - factorul de aşteptare care are următoarele valori:
rk = 0,85 în cazul reţelelor de joasă tensiune cu cabluri subterane;
rk = 1,00 în cazul reţelelor de joasă tensiune pe stâlpi LEA;
re - coeficientul de echipotenţiere, în zonele de influenţă ale prizelor de pământ legate la
reţeaua conductorului de nul de pe partea de joasă tensiune.
Coeficientul de echipotenţiere se determină prin măsurări pentru fiecare caz în parte. În cazul
când nu se dispune de astfel de determinări, se vor considera următoarele valori:
re = 0,8, dacă reţeaua conductoarelor de nul de pe partea de joasă tensiune este
buclată;
re = 1,0, dacă reţeaua conductoarelor de nul de pe partea de joasă tensiune este
ramificată.
Indiferent de rezultatul calculului, valoarea rezistenţei de dispersie rezultante a instalaţiei
(reţelei) generale de legare la pământ trebuie să fie de cel mult 4 Ω.
Pentru verificarea la stabilitate termică se consideră, de asemenea, cazul defectelor pe partea
de înaltă tensiune, respectându-se prevederile din STAS 12604/4-89 cap.7.
3.1.3.3. Instalaţii la consumatori
La consumatori, echipamentele electrice care trebuie legate suplimentar la pământ, conform
standardului STAS 12604/5-90 pct.3.1.1.13, se vor racorda, de regulă, la aceeaşi instalaţie de
legare la pământ la care se racordează şi barele şi bornele de nul ale tablourilor de distribuţie.
Se admit racordări la instalaţii de legare la pământ separate, numai dacă legăturile la instalaţia
comună ar conduce la costuri mai mari.
Dacă în incinta unităţii respective există şi instalaţii electrice de înaltă tensiune se va folosi în
comun instalaţia de legare la pământ. Aceasta se va dimensiona şi executa şi în conformitate cu
condiţiile impuse pentru partea de înaltă tensiune; conductoarele de ramificaţie de pe partea de
joasă tensiune vor corespunde condiţiilor din STAS 12604/5-90 art.3.2.2.
Indiferent de valoarea rezultată din calcule pentru dimensionarea instalaţiei comune de
legare la pământ, rezistenţa de dispersie a acesteia nu va depăşi valoarea de 4 Ω iar
tensiunile de atingere şi de pas nu vor depăşi valorile din STAS 2612-1987, respectiv din
tabelul 2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă în cazul unui defect
pe partea de înaltă tensiune, considerându-se totdeauna ka = kpas = 1 (a se vedea şi
pct.4.1.4 din prezentul îndreptar).
Dacă o instalaţie de legare la pământ deserveşte numai partea de joasă tensiune, ea va fi
dimensionată şi executată respectându-se prevederile din STAS 12604/5-90 pentru
conductoarele de legare la pământ, pentru executarea legăturilor şi pentru prizele de pământ
(STAS 12604/5 art. 3.2.2).
Dacă legarea la nulul de protecţie se realizează cu conductoare neizolate montate aparent,
reţeaua conductoarelor principale de protecţie este folosită în comun şi pentru legarea la pământ,
atât pentru echipamentele electrice de î.t. cât şi pentru echipamentele electrice de j.t.
Sistemul de protecţie prin legarea la nul cu conductoare neizolate montate aparent se va
dimensiona conform prescripţiilor generale cu precizările de mai jos specifice realizării legării la
nul cu conductoare neizolate aparente. A se vedea prevederile din standardul STAS 12604/5-90
privind protecţia prin legare la nul cu conductoare neizolate (montate aparent).
În cazul în care legarea la nulul de protecţie se realizează cu conductoare PE neizolate
(montate aparent), reţeaua acestora este separată de reţeaua conductoarelor de nul de lucru N şi
este folosită atât pentru legarea la nul cât şi pentru legarea la pământ.
Reţeaua conductoarelor de nul PE cu conductoare neizolate montate aparent poate fi folosită
în comun şi drept reţea de legare la pământ şi pentru instalaţiile de înaltă tensiune dacă este
dimensionată corespunzător, conform prevederilor din prezentul îndreptar.
În cazul reţelei de nul de protecţie cu conductoare neizolate, se pot folosi cabluri (conducte)
fără conductor de nul de protecţie PE. Dacă cablurile (conductele) sunt fără conductoare de nul N
sau PEN, receptoarele monofazate se vor alimenta din transformatoarele special racordate la
reţeaua de j.t. trifazată; este interzisă racordarea pentru alimentare cu energie electrică folosind
conductoarele de protecţie PE drept conductoare active.
În cazul în care pentru alimentarea receptoarelor monofazate se folosesc transformatoare
speciale destinate acestui scop alimentate din reţeaua trifazată de joasă tensiune pentru
receptoarele monofazate se va aplica, de regulă, protecţia, prin legarea la nul schema TN (fac
excepţie transformatoarele de separare).
1RE-Ip 30/2004 - 24 -
La stabilirea soluţiei de realizare a reţelei de nul de protecţie neizolate (aparente) trebuie să
existe la bază o justificare tehnico-economică în funcţie de condiţiile specifice, şi anume: costul
transformatoarelor pentru echipamentele monofazate, economiile realizate prin folosirea cablurilor
fără conductoare de nul, realizarea reţelei conductoarelor de nul de protecţie PE numai cu
conductoare neizolate (montate aparent), determinate de puterile electrice ale echipamentelor
electrice, respectiv secţiunile conductoarelor active în raport cu care se determină secţiunile
conductoarelor de nul de protecţie PE etc.
Secţiunea conductoarelor PE dintre sursele de alimentare (transformator sau generator) şi
elementul care trebuie racordat la conductorul de protecţie (carcasă, element de susţinere) şi
care poate intra accidental sub tensiune, trebuie să fie astfel stabilită încât să se asigure condiţia
de întrerupere a circuitului defect, conform STAS 12604/4-89 pct. 6.2.2, astfel:
Idef ≥ K ⋅ Ins sau Idef ≥ 1,25 Ir
unde:Idef este curentul de defect;
Ins - curentul nominal al siguranţei fuzibile;
Ir - curentul de reglaj al dispozitivului de protecţie pentru decontarea la scurtcircuit a
întreruptorului echipamentului electric protejat;
K - coeficient care se stabileşte în funcţie de tipul siguranţei fuzibile, corespunzător unui
timp de deconectare de 3 s; pentru cazul în care furnizorul siguranţei nu indică valoarea K, pentru
t = 3s, se adoptă valorile indicate în STAS 12604/4-89 pct. 6.2.2.
Indiferent de rezultatul calculului, secţiunea conductorului de protecţie nu trebuie să fie mai
mare decât valoarea din tabelul 3.1 de mai jos în funcţie de materialul conductorului şi destinaţia
acestuia şi nu va fi mai mică decât secţiunea minimă indicată mai jos în tabelul 3.2.
Tabelul 3.1
Secţiunea maximă pentru conductoarele de nul de protecţie PE neizolate (montate aparent)
Destinaţia
Conductorului
Secţiunea maximă în mm
2
oţel rotund sau profiluri
din oţel cu g ≥ 3 mm
cablu din oţel
oţel - aluminiu sau aliaje din
aluminiu cupru
1 2 3 4 5
Conductor de protecţie
principal
400 400 240 185
Conductor de protecţie
de ramificaţie
2 × 240 2 × 240 2 × 185 2 × 150
Secţiunea minimă din punct de vedere electric a conductorului de protecţie principal trebuie să
fie 1/3 din secţiunea echivalentă a conductoarelor de fază folosite în schema TN respectivă, iar a
conductorului de ramificaţie trebuie să fie 1/2 din secţiunea echivalentă a conductorului de fază
prin care se alimentează echipamentul respectiv, dau nu mai mică decât secţiunea minimă din
punct de vedere al rezistenţei la solicitări mecanice.
Secţiunea minimă din punct de vedere al solicitărilor mecanice este cea din tabelul 3.2 de mai
jos, în funcţie de materialul conductorului şi destinaţia acestuia.
1RE-Ip 30/2004 - 25 -
Tabelul 3.2
Secţiunea minimă admisă din punct de vedere al solicitărilor mecanice
conductoarele de nul de protecţie “PE” neizolate (montate aparent)
Destinaţia
conductorului de nul PE
Secţiunea minimă admisă, în mm
2
oţel rotund sau
profiluri din oţel cu
grosimea minimă de 3
mm
cablu
din oţel
oţel aluminiu
sau aliaje din
aluminiu
cupru
Conductor de protecţie principal 100 95 35 16
Conductor de protecţie de
ramificaţie
50 50 25 10
Conductorul de protecţie principal PE neizolat (montat aparent) va constitui, de regulă, un
circuit închis:
Conductorul de nul de protecţie principal PE se va monta în toate încăperile şi spaţiile în care
există echipamente care trebuie racordate la nulul de protecţie. Conductorul de nul de protecţie
PE se va monta pe pereţi, în canale sau pe rastelele de cabluri, astfel încât lungimile acestui
conductor să fie cât mai mici, respectiv impedanţele să fie cât mai mici iar echipamentele să
poată fi racordate prin conductoare de protecţie de ramificaţie cât mai scurte.
În cazul conductoarelor de nul din aluminiu sau aliaje din aluminiu montate îngropat în pământ
sau pardoseală, acestea trebuie protejate pe toată lungimea de îngropare în tuburi metalice
împotriva solicitărilor mecanice.
Conductorul de nul de protecţie principal PE va avea rolul şi de conductor principal de legare
la pământ. În acest scop conductorul PE principal se va lega la prizele de pământ care deservesc
circuitele de nul.
Bornele şi barele de nul ale tablourilor de distribuţie se vor racorda la conductorul de
nul de protecţie principal printr-un conductor de protecţie PE de ramificaţie diferit de
conductorul PE de ramificaţie pentru racordarea carcaselor sau elementelor de susţinere
ale tablourilor respective.
Carcasele şi elementele de susţinere care trebuie racordate la conductoarele de nul se vor
lega la conductorul de protecţie PE principal printr-o singură legătură electrică. Nu mai este
necesară o legătură suplimentară sau un mijloc de protecţie suplimentar, dacă este prevăzută o
protecţie pentru declanşare în caz de defect într-un timp mai mic sau cel mult egal cu 3 s.
Conductoarele de legare la priza de pământ a conductoarelor de nul de protecţie PE principale
se vor dimensiona avându-se în vedere folosirea acestor conductoare (montate aparent) şi drept
conductoare de legare la pământ principale.
Conductoarele PE din aluminiu (Al) sau oţel-aluminiu (Ol-Al) neizolate (montate aparent) vor
avea distanţele maxime pe orizontală între două puncte succesive de rezemare de 0,5 m la Al şi
0,8 m la Ol-Al.
La trecerea conductoarelor PE neizolate din aluminiu sau oţel-aluminiu prin planşee (la
montarea în interior) sau la trecerea din pământ în aer (la montarea în exterior), conductoarele
vor fi protejate în tuburi metalice pe o înălţime de 0,5 m în interior şi 1 m în exterior pentru
protecţia împotriva solicitărilor mecanice.
În cazul în care se prevăd descărcătoare de protecţie împotriva supratensiunilor temporare (de
scurtă durată de ordinul microsecundelor) în instalaţiile de j.t ale consumatorului, acesta trebuie
să se conecteze între conductoarele circuitelor protejate (de fază şi de nul de lucru) şi bară de
echipotenţiere prevăzută în acest scop. Aceasta din urmă trebuie să se lege la priza de pământ
care deserveşte instalaţia de j.t, prin conductoare de ramificaţie separate. Pentru această funcţie
a prizei de pământ nu sunt condiţii restrictive privind rezistenţa de dispersie a acesteia.
Precizarea de mai sus este valabilă şi pentru instalaţiile furnizorului.
3.1.3.4. Linii electrice aeriene
La liniile electrice aeriene de distribuţie urbane şi rurale pentru legarea conductorului de nul la
pământ, se vor prevedea prize de pământ la cepetele liniei principale şi ale liniilor ce se ramifică
din acestea, precum şi pe linii, în locuri alese în aşa fel încât distanţa între două prize pe orice
traseu (linie plus ramificaţie) să nu fie mai mare de 1000 m; instalaţiile de legare la pământ
trebuie astfel dimensionate încât rezistenţa de dispersie Rp măsurată în orice punct al reţelei de
nul să nu depăşească valoarea de 4 Ω.
1RE-Ip 30/2004 - 26 -
Se admite depăşirea acestei valori cu condiţia asigurării unei tensiuni de atingere şi de pas
sub valoarea de 50 V, pentru timpul de deconectare de cel mult 3 s, respectiv mai mari de 50 V,
dacă timpul de deconectare este de cel mult 0,2 s; cazul prevederii protecţiei diferenţiale cu DDR.
Pentru prizele de pământ locale rezistenţa de dispersie Rpl se determină în funcţie de I
∆n. A se
vedea paragraful 3.1.4.
În cazul stâlpilor, aceste tensiuni limită maxime admise se pot asigura cu ajutorul prizelor de
dirijare a distribuţiei potenţialelor sau prin izolarea amplasamentului.
În cazul folosirii în comun a stâlpilor pentru LEA de înaltă tensiune şi de joasă tensiune, când
în reţeaua de joasă tensiune se aplică protecţia prin legare la nul, se respectă prevederile din
STAS 12604/5-90, anexa B.
În cazul liniilor aeriene, rezistenţa oricărei prize de pământ artificiale prevăzute, inclusiv a celor
de la capetele liniilor şi ale ramificaţiilor, trebuie să fie de cel mult 10 Ω, cu condiţia ca rezistenţa
de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul şi aceste prize de
pământ să fie de cel mult 4 Ω.
În cazul solurilor cu rezistivitate mare (peste 200 Ωm) rezistenţa oricărei prize de pământ
artificiale prevăzute, inclusiv a celor de la capetele liniilor şi ramificaţiilor, va fi de cel mult 20 Ω, cu
condiţia ca rezistenţa de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul şi
prizele de pământ legate la acestea să fie mai mică de 4 Ω.
La stâlpii LEA metalici sau din beton armat, conductorul de nul se leagă la armătura metalică a
fiecărui stâlp, atât pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte la stâlpul respectiv, cât şi pentru
folosirea prizei de pământ naturale a stâlpului. În cazul conductoarelor izolate, de exemplu a celor
torsadate, se admite izolarea suplimentară de protecţie, în loc de legarea la nul a stâlpului.
Pentru legarea la nul, stâlpii metalici sau din beton armat trebuie să fie dotaţi din fabricaţie cu
piese de legare la instalaţia de protecţie.
În cazul în care, cu ajutorul prizelor de pământ naturale ale stâlpilor se poate obţine o
rezistenţă de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul şi prizele
naturale ale stâlpilor egală cu cel mult 4 Ω, se renunţă la prizele de pământ artificiale pe linia
aeriană (atât pe cele de pe traseu, cât şi la cele de la capete).
În conformitate cu STAS 12604/5-90, în cazul unor secţiuni ale conductorului de fază până la
50 mm
2
inclusiv, de regulă, conductorul de nul va avea o secţiune cel puţin egală cu cea a
conductorului de fază, cu excepţiile din prezentul îndreptar.
La secţiunile conductorului de fază peste 50 mm
2
, conductorul de nul va avea cel puţin
secţiunile indicate mai jos, în funcţie de secţiunea conductorului de fază:
Secţiunea conductorului de
fază, în mm
2
70 95 120 150 185
Secţiunea conductorului de
nul, în mm
2
50 50 70 70 95
În cazul unui conductor de nul comun pentru mai multe circuite racordate la aceeaşi sursă de
alimentare (bară sau tabloul), de exemplu, circuitul casnic plus cel public, secţiunea minimă a
conductorului de nul va fi corespunzătoare sumei secţiunilor conductoarelor unei faze ale acelor
circuite, dar nu mai mare decât secţiunile fazei din circuitul cu puterea cea mai mare.
La liniile aeriene, pentru asigurarea unei rezistenţe mecanice corespunzătoare, secţiunea
minimă a conductorului de nul va fi de 6 mm
2
pentru conductoarele din Cu şi de 16 mm
2
pentru
conductoarele din aluminiu sau oţel-aluminiu.
În cazul stâlpilor de lemn la care se prevăd prize pentru legarea la pământ a conductorului de
nul, legăturile acestuia la prize se vor realiza cu ajutorul unui conductor (principal) de legare la
pământ, conform prevederilor STAS 12604/5-90.
Pentru stâlpii de beton armat este necesară prevederea legării galvanice a barelor
longitudinale (aflate pe toată lungimea stâlpului), atât la partea superioară, cât şi la partea
inferioară, prin câte un inel sudat (etrier).
Conductorul de nul şi prizele de pământ artificiale se vor lega la armăturile stâlpilor, cu
excepţia armăturilor pretensionate (ale stâlpilor pretensionaţi). În acest ultim caz, stâlpul va avea
suplimentar, o bară netensionată destinată special pentru efectuarea legăturilor la pământ şi la
nul.
În conformitate cu STAS 12604/5-90 se vor lega la conductorul de nul toate elementele
metalice ale stâlpilor ce pot intra accidental sub tensiune:
- armăturile metalice ale stâlpilor;
1RE-Ip 30/2004 - 27 -
- consolele metalice;
- brăţările de fixare pe stâlpi;
- armăturile corpurilor de iluminat public;
- ancorele etc.
Aceste elemente se vor putea lega la nul printr-o bară de protecţie comună din oţel sau oţel-
aluminiu cu secţiunea minimă de 35 mm
2
fixată pe stâlp. Legarea la această bară a elementelor
mai sus menţionate, precum şi legarea barei de pe stâlp la nulul LEA, se vor putea face cu
conductoare din oţel - aluminiu sau din aluminiu cu secţiunea minimă de:
- 35 mm
2
pentru bara comună;
- 25 mm
2
pentru conductoarele de ramificaţie.
Pentru armăturile corpului de iluminat public se admite ca legarea la conductorul de nul să se
realizeze printr-un conductor special destinat acestui scop, care să le însoţească pe cele de
alimentare ale lămpilor, având aceeaşi secţiune.
În cazul reţelelor electrice de joasă tensiune cu conductoare izolate torsadate, în cazul stâlpilor
de susţinere, se admite să se aplice izolarea suplimentară de protecţie constituită din corpul de
material plastic izolat al armăturii de susţinere a fasciculului de conductoare torsadate. Astfel nu
se mai impune legarea la nul a elementelor metalice ale stâlpului, cu excepţia corpurilor de
iluminat ale căror armături se vor lega la nul în modul arătat mai sus.
La stâlpii terminali, de întindere şi de derivaţie se vor lega întotdeauna la conductorul de nul
toate elementele metalice ce pot intra accidental sub tensiune: armăturile metalice, brăţările de
prindere, armăturile corpurilor de iluminat, ancorele etc, în modul arătat mai sus.
Şi în acest caz se admite ca armăturile corpurilor de iluminat public (atunci când acestea sunt
montate la o distanţă mare faţă de bornele sau bara de legare la nul a stâlpului) să fie legate la
nul printr-un conductor special destinat acestui scop, de aceeaşi secţiune cu cele de alimentare a
lămpilor.
Execuţia, verificarea şi recepţionarea prizelor de pământ artificiale se vor face în conformitate
cu STAS 12604/5-90.
În cazul stâlpilor metalici sau de beton armat se admite ca în locul protecţiei prin legare la nul
să se aplice legarea la pământ completată cu dirijarea distribuţiei potenţialelor, astfel încât
tensiunea de atingere şi tensiunea de pas să nu depăşească 50 V; în această situaţie nu se
prescrie valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ respective. Dacă prin
dirijarea distribuţiei potenţialelor nu se poate respecta, justificat, limita de 50 V, se admite
completarea cu izolarea amplasamentului.
În conformitate cu STAS 12604/5-90 conductoarele principale de legare la pământ şi cele de
ramificaţie de pe stâlpi vor avea secţiunile şi grosimile minime de mai jos:
Oţel rotund sau profiluri Funie din oţel
Conductor din
cupru
Aluminiu sau
oţel-aluminiu
*)
Secţiunea
minimă mm
2
Grosimea
minimă mm
2
Secţiunea
minimă mm
2
Secţiunea
minimă mm
2
Secţiunea
minimă mm
2
Conductorul
principal
100 4 95 25 35
Conductorul
de ramificaţie
50 3 50 16 25
*) În cazul montajului îngropat, secţiunile sunt 70 mm
2
, respectiv 50 mm
2
; la îngroparea în
pământ, conductoarele de Al sau Ol-Al trebuie protejate în ţevi de protecţie.
Se admit legături de ramificaţie din conductoare funie din aluminiu sau oţel - aluminiu cu
secţiunea minimă de 16 mm
2
pentru legarea la nul sau la pământ numai dacă se află în afara
zonelor cu solicitări mecanice (de exemplu dacă se află la o înălţime mai mare de 2 m faţă de
suprafaţa solului).
1RE-Ip 30/2004 - 28 -
3.1.3.5. Folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de medie tensiune şi de joasă
tensiune
Protecţia împotriva tensiunilor de atingere şi de pas la folosirea în comun a stâlpilor pentru
LEA de medie şi joasă tensiune, avându-se în vedere pericolele de apariţie în reţeaua de joasă
tensiune (stâlpi, tablouri de distribuţie, întreruptoare, prize, receptoare etc.) a unor tensiuni de
defect care ar putea duce la strâpungeri de izolaţii şi electrocutări, se va realiza astfel:
- LEA de medie tensiune care au porţiuni pe stâlpi comuni cu LEA de joasă tensiune vor fi în
întregime (inclusiv în porţiunile necomune) echipate cu izolatoare nestrăpungibile, iar numai pe
porţiunea cu stâlpi comuni linia va fi de construcţie mecanic întărită, conform prevederilor
Normativului PE 104-1994, cap.11, tabelul 11.5;
- se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ; în cazul reţelelor de
medie tensiune izolate faţă de pământ în care nu se vor putea asigura condiţiile de selectivitate
pentru deconectarea la puneri simple la pământ, se va organiza prin măsuri de exploatare
adecvate deconectarea manuală într-un timp cât mai scurt posibil (timpul maxim admisibil în
cazuri excepţionale justificate este de 30 minute), a liniei la care apar defecte cu punere simplă la
pământ;
- lucrările la reţeaua de joasă tensiune se vor efectua după întreruperea prealabilă a reţelei de
medie tensiune în porţiunile cu stâlpii folosiţi în comun; se admite lucrul la reţeaua de joasă
tensiune cu reţeaua de medie tensiune, sub tensiune, numai cu scoaterea de sub tensiune a
zonei de lucru a reţelei de joasă tensiune şi încadrarea ei cu scurtcircuitoare şi numai pentru
lucrările şi în condiţiile prevăzute de Normele Specifice de Securitate a Muncii; NP 65-2002;
- în toate cazurile în care reţeaua de joasă tensiune se deconectează de la post şi are
receptoare la consumatori conectaţi la reţeaua de joasă tensiune, reţeaua de joasă tensiune va fi
scurtcircuitată şi legată la pământ;
- în funcţie de modul de izolare a reţelei de joasă tensiune şi de protecţia folosită împotriva
electrocutărilor prin atingere indirectă în reţeaua de joasă tensiune, se va alege una din variantele
de realizare a reţelei de joasă tensiune, inclusiv stâlpii folosiţi în comun, menţionate mai jos. În
toate cazurile se va justifica în documentaţia lucrării varianta aleasă.
Se disting următoarele 3 variante care pot apare în practică:
Varianta 1, în care conductorul de nul al reţelei de joasă tensiune este folosit şi drept
conductor de nul de protectie, atât la consumatori cât şi la stâlpi.
Într-un astfel de caz conductorul de nul se leagă la priza de pământ a fiecărui stâlp. O astfel de
situaţie este foarte favorabilă, deoarece condiţia principală este:
R
U
I
pn
a
p

unde:
Rpn este rezistenţa de dispersie rezultantă a întregului sistem, constituit din conductorul de nul
şi toate prizele legate la aceasta (de protecţie şi de exploatare), în Ω; în acest caz
coeficientul de atingere şi de pas se consideră ka = kpas = 1;
Ip - curentul maxim de punere la pământ în reţeaua de înaltă tensiune, în A; dacă se
prevede un conductor de compensare Ip = rc ⋅ Idef; în cazul în care nu se dispune de
valori determinate rc = 0,8;
Ua - tensiunea maximă admisă conform STAS 2612-1987 şi tabelul 2.3 din prezentul
îndreptar pentru instalaţiile electrice din zone cu circulaţie frecventă, în funcţie de
timpul de declanşare în cazul unei puneri la pământ pe partea de înaltă tensiune şi
de categoria reţelei de înaltă tensiune, în V;
Idef - curentul de defect determinat în conformitate cu STAS 12604/4-89.
În cazul în care, cu ajutorul prizelor de pământ naturale ale stâlpilor şi al prizelor de pământ din
reţeaua de joasă tensiune (de exploatare şi de protecţie la consumatori), se realizează rezistenţa
cerută, nu mai este necesar să se adauge prize artificiale la stâlpi.
Varianta 2, în care conductorul de nul al reţelei este folosit drept conductor de nul de protecţie
însă numai la consumatori şi, eventual şi la o parte din stâlpii LEA. La stâlpii la care conductorul
de nul este izolat faţă de armătura acestora, iar pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin
atingere indirectă la stâlpii respectivi se foloseşte protecţia prin legare la pământ, combinată cu
1RE-Ip 30/2004 - 29 -
dirijarea distribuţiei potenţialelor şi, eventual, cu izolarea amplasamentului, condiţiile principale
sunt (concomitent) următoarele:
a)
R
U
I
pn
a
p

conform celor arătate la varianta 1 de mai sus, cu diferenţa că la rezistenţa de dispersie Rpn nu
mai contribuie prizele de pământ de la stâlpi (se are în vedere căderea unui conductor de înaltă
tensiune pe un conductor al reţelei de joasă tensiune);
b)
R
U
I k
ps
a
p a
≤ ⋅
+ − α β 1
şi
R
U
I k
ps
pas
p
pas
pas
≤ ⋅
α
unde:
Ip este curentul de punere la pământ maxim prin priză la un defect pe partea de î.t.; condiţia
este cea impusă prizelor de pământ de la stâlpii LEA din localităţi;
- se are în vedere un defect la stâlp pe partea de înaltă tensiune;
Ua şi Upas - tensiunile de atingere şi pas, conform STAS 2612-1987 şi tabelul 2.3 pentru stâlpii
liniilor electrice aeriene;
c)
R
I k
ps
pjt
a
a
≤ ⋅
50 α
unde:
Ipjt este curentul maxim în reţeaua de joasă tensiune nedeconectabil prin protecţie; această
condiţie poate fi înlocuită cu o condiţie mai simplă, şi anume:
k
a
a
α
şi
k
pas
pas
α
≤ 0 25 ,
Rezultă că în cazul în care se prevede la stâlp o priză de dirijare la care ka = kpas = 0,25 şi care
îndeplineşte condiţia:
R
U
I
ps
a
p

0 25 ,
,
se satisfac concomitent şi condiţiile “b” şi “c” de mai sus.
Varianta 3, în care conductorul de nul este izolat faţă de armătura stâlpului şi nu este folosit
drept conductor de nul de protecţie.
La stâlpi se realizează o protecţie prin legare la pământ combinată cu dirijarea distribuţiei
potenţialelor şi, eventual, şi cu izolarea amplasamentului.
În acest caz condiţiile principale sunt concomitent următoarele:
a)
R
I
pn
p

900
unde:
Ip este curentul maxim de punere la pământ la un defect pe partea de înaltă tensiune, şi
anume, ruperea şi căderea unui conductor al reţelei de înaltă tensiune peste un
conductor al reţelei de joasă tensiune; se are în vedere o protecţie împotriva
străpungerii echipamentelor racordate în reţeaua de joasă tensiune până la
declanşarea liniei de înaltă tensiune (0,6× 1500=900 V);
b)
R
U
I k
ps
a
p
a
a
≤ ⋅
+ − α β 1
şi
R
U
I k
ps
pas
p
pas
pas
≤ ⋅
α
c)
R
I k
ps
pjt
a
a
≤ ⋅
50 α
sau
1RE-Ip 30/2004 - 30 -
k
a
α β + −1
şi
k
pas
α
≤ 0 25 ,
Pentru punctele “b” şi “c” sunt valabile cele menţionate mai sus la varianta 2, condiţiile fiind
identice.
Ip este curentul maxim de punere la pământ în reţeaua de înaltă tensiune şi poate fi:
Ip = Irm în cazul reţelelor izolate faţă de pământ (simbol I) când se prevede o protecţie cu
semnalizare împotriva punerilor la pământ simple şi o protecţie cu deconectare automată
împotriva punerilor la pământ duble, Irm fiind curentul maxim de punere la pământ dublă al LEA,
nedeconectabil prin această protecţie;
Ip = Ips în cazul reţelelor izolate faţă de pământ (simbol I) când se prevede în fiecare circuit o
protecţie cu deconectare automată, selectivă care să acţioneze în cazul unei puneri la pământ
simple, pe circuitul respectiv, Ips fiind curentul de punere la pământ simplă, însă nu mai puţin de
10 A;
Ip = Ipm în cazul reţelelor legate la pământ printr-o rezistenţă ohmică, Ipm fiind curentul de punere
la pământ monofazată în reţeaua respectivă (curentul care se închide efectiv prin priza de
pământ).
3.1.3.6. Corpuri de iluminat
Corpurile de iluminat care conform STAS 12604/5-90 trebuie racordate la instalaţia de
protecţie prin legare la nul, vor avea borne de protecţie.
Legarea la instalaţia de protecţie se va face numai printr-un singur conductor (separat de
conductorul de nul de lucru) care poate fi din aluminiu, când alimentarea se face în cablu sau linie
aeriană, şi va fi din cupru în cazul folosirii conductoarelor izolate în tuburi. Conductorul de
protecţie se va lega fie la nul, fie la instalaţia de legare la pământ. La corpurile de iluminat, în nici
o situaţie nu se impune vreo măsură suplimentară de protecţie faţă de simpla legare, fie la nul, fie
la instalaţia de legare la pământ în modul arătat mai sus (fig.2).
3.1.3.7. Instalaţii electrocasnice
În locuinţe, legarea la nulul de protecţie se va realiza prin legarea aparatului la un conductor
de nul de protecţie care este diferit de conductorul de nul de lucru până la borna de legare la
pământ a clădirii.
În cazul reţelelor aeriene de distribuţie nu este obligatorie racordarea bornelor de nul ale
tablourilor la o instalaţie de legare la pământ dacă între tabloul de distribuţie şi conductorul de nul
al LEA se prevăd două conductoare de nul, ambele montate izolat (a se vedea STAS 12604/5-
90).
La stâlpul respectiv de branşament, în toate cazurile, armătura metalică a acestuia se va lega
la conductorul de nul. De asemenea, se recomandă ca la dispunerea prizelor de pământ pe reţea
să se aibă în vedere ca acestea să fie prevăzute pe cât posibil la stâlpii cu branşamente.
În acest caz, branşamentele monofazate la consumatorii casnici, se vor realiza cu trei
conductoare (unul de fază şi două de nul). Cele două conductoare de nul se vor racorda la nulul
reţelei prin două legături diferite.
La tabloul de distribuţie racordarea se va face, de asemenea, la două borne de nul diferite
(care pot fi însă montate pe aceeaşi bară metalică).
În cazul în care, între LEA şi tabloul de distribuţie sau firida de branşament se prevăd
conductoare izolate (de exemplu cele torsadate), se va putea prevedea un singur conductor de
nul, comun pentru lucru şi protecţie, cu respectarea simultană a următoarelor condiţii:
a) conductorul de nul are o secţiune cu o treaptă mai mare decât secţiunea conductorului de
fază; se admite ca secţiunile să fie egale numai în cazul conductoarelor concentrice izolate;
b) conductorul de nul al branşamentului este racordat la conductorul de nul al LEA prin două
legături distincte, două cleme, respectiv la o singură clemă de prindere asigurate prin două
puncte (şuruburi) de fixare, iar tabloul de distribuţie (firida de branşament) la două borne (cleme)
distincte;
c) conductorul de nul este fixat astfel încât legătura la clemă (bornă) să nu fie solicitată
mecanic, atât la cleme cât şi la firida de branşament;
1RE-Ip 30/2004 - 31 -
d) armătura stâlpului la care se execută branşamentul (armătura care constituie o priză de
pământ naturală) este legată la conductorul de nul al reţelei; această măsură nu este obligatorie
la LEA cu conductoare torsadate;
e) continuitatea conductorului de nul şi legăturile duble la borne (cleme) atât la firida de
branşament cât şi la clemele de legătură cu LEA, este verificată periodic, în conformitate cu
reglementările în vigoare.
Figura 1
1RE-Ip 30/2004 - 32 -
Figura 2 - Legarea corpului de iluminat
a) La conductorul de nul de protecţie
b) La instalaţia de legare la pământ
(de exemplu prin armăturile metalice ale
stâlpului)
1RE-Ip 30/2004 - 33 -
3.1.4. Protecţia automată la curenţi de defect (PACD) cu dispozitiv diferenţial la curent
rezidual DDR. Protecţia diferenţială la curent rezidual
3.1.4.1. Condiţii generale
Protecţia diferenţială la curent rezidual este destinată pentru declanşarea (scoaterea de sub
tensiune) rapidă (de regulă într-un timp mai mic de 0,2 s) a unui circuit electric la apariţia unui
curent defect Id faţă de masă sau faţă de pământ.
Protecţia diferenţială la curent rezidual se încadrează în categoria protecţiei automate
împotriva curenţilor de defect PACD, reglementată în standardele STAS 8275-87, STAS 12604/5-
90, normativul I-7-2002, Normele generale de protecţia muncii 1996 şi NSSM 37/96.
Protecţia diferenţială la curent rezidual se realizează totdeauna cu ajutorul unui dispozitiv
diferenţial rezidual (DDR), asociat unui întreruptor automat cu bobina de declanşare în
următoarele 3 variante:
- face parte integrantă din întreruptorul automat;
- este asociat întreruptorului automat şi este inclus în carcasa acestuia;
- este într-o carcasă separată şi conectat prin legături electrice la întreruptorul automat.
În oricare din cele trei variante de mai sus, DDR acţionează asupra bobinei de declanşare a
întreruptorului în vederea întreruperii circuitului protejat în cazul aparitiei unui curent rezidual.
Dispozitivul diferenţial rezidual (DDR) are întotdeauna un tor care cuprinde toate
conductoarele active şi un buton de control al bunei funcţionări (butonul de test).
La circuitele trifazate cu nul de lucru N, totdeauna întreruptorul şi DDR sunt cu 4 poli
(tetrapolar), simbol 4P.
La circuitele trifazate fără nul de lucru întreruptorul şi DDR sunt cu 3 poli (tripolar), simbol 3P.
La circuitele monofazate (F şi N), întreruptorul şi DDR sunt cu 2 poli (bipolar), simbol 2P.
Protecţia diferenţială la curent rezidual se va utiliza în instalaţiile electrice din reţelele de curent
alternativ de joasă tensiune legate la pământ (simbol TT sau TN) şi se va prevedea pe
următoarele categorii de circuite electrice:
a) de alimentare cu energie electrică a unor receptoare electrice destinate să funcţioneze
nesupravegheate permanent de către personalul de deservire;
b) de alimentare cu energie electrică a unor receptoare cu componente electronice de
importanţă mare (valoare şi/sau utilizare);
c) în care se prevăd şi protecţii rapide împotriva supratensiunilor; în aceste cazuri totdeauna
protecţia diferenţială se montează în amonte (spre sursa de energie electrică) de dispozitivele de
protecţie împotriva supratensiunilor;
d) în cazurile în care nu se asigură prin protecţia de suprasarcină şi de scurtcircuit declanşarea
(deconectarea) în cel mult 3 s la apariţia unui defect; la capetele circuitului datorită lungimii mari a
acestuia sau secţiunii mici a conductoarelor (impedanţelor mari), sau în alte cauze care impun
declanşări rapide (mai puţin de 0,2 s); se are în vedere în special siguranţa la foc şi protecţia
rapidă împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, prin întreruperea (deconectarea) rapidă a
circuitului cu un defect de izolaţie faţă de masă sau faţă de pământ;
e) în cazurile justificate tehnic şi economic în care instalaţiile de legare la pământ au rezistenţe
de dispersie mai mari decât cele impuse de legislaţia tehnică în vigoare pentru protecţia prin
legare la nul sau prin protecţia prin legare la pământ (de exemplu în cazul solurilor de rezistivitate
mare);
f) în cazurile în care se impune o protecţie tehnologică împotriva defectelor rezistive la care
protecţia de suprasarcină sau de scurtcircuit nu acţionează în timp util, curenţii de defect fiind sub
valorile curbelor de răspuns curent - timp ale acestor protecţii; se exemplifică următoarele două
cazuri:
- defectele de izolaţie incipiente (metalice sau la capete de înfăşurări) în receptoare, care
nelichidate în timp util pot conduce la evoluţii cu distrugeri de echipamente şi cu iniţierea unui
incendiu sau cu accidente de persoane;
- defecte prin rezistenţe mari cum este ruperea şi căderea conductoarelor circuitului pe
elemente de susţinere sau pe pământ, care, nelichidate în timp util, pot conduce la avarii şi
electrocutări de persoane.
Se vor avea în vedere de asemenea circuitele electrice menţionate în NP I-7-2002 şi norma
NSSM 37/96.
1RE-Ip 30/2004 - 34 -
Pentru prevederea protecţiei diferenţiale la curent rezidual în cazurile menţionate mai sus,
trebuie să se monteze întreruptoare automate cu DDR în următoarele categorii de tablouri
electrice:
a) de distribuţie a consumatorului TD, de regulă pe toate circuitele care se încadrează în cel
puţin una din categoriile menţionate la pct.3.6 (a ... f) din instrucţiunea 1RE-I-226-2002; se prevăd
DDR fără temporizare (instantanee); în acest caz, de regulă I
∆n = 0,03 A;
b) generale (de regulă) TG în cazul prevederii DDR instantaneu la TD; la TG se va prevedea
DDR selectiv, simbol , cu ∆t ≤ 70 ms şi I
∆n2 = 0,1 sau 0,3 A din condiţia I
∆n2 > 2I
∆n1 şi totdeauna
când se prevăd la TG descărcătoare de clasă B sau C;
c) de măsură şi protecţie a furnizorului de energie electrică TMP unde este considerat punctul
de delimitare între acesta din urmă şi consumator; când se prevede o protecţie împotriva
supratensiunilor de frecvenţă industrială PMT şi/sau la întreruperea nulului PN; întreruptorul cu
DDR şi modulul de tensiune asociat MVA cu cele două funcţii PMT şi PN se montează totdeauna
în amonte de grupul de măsură (spre sursa de energie electrică). În acest caz rezultă, în mod
obligatoriu, că trebuie prevăzut DDR la tabloul general TG şi la tablourile de distribuţie TD dacă la
TMP al furnizorului de energie electrică s-a prevăzut DDR sau dacă la TMP este prevăzut numai
întreruptor automat cu protecţie termică sau electromagnetică (fără DDR şi MVA), dar curentul de
defect maxim în instalaţie Idmax > 1,5 In (In fiind curentul nominal de funcţionare a întrerupătorului,
respectiv treapta de funcţionare a acestuia; DDR de la TMP - tabloul de măsură şi protecţie al
furnizorului de energie electrică - va fi selectiv simbol , cu ∆t ≤ 140 ms şi I
∆n3 > 2I
∆n2; de regulă
I
∆n3 ≤ 300 mA, pentru realizarea protecţiei împotriva iniţierii unui incendiu (siguranţa la foc) în
instalaţia electrică protejată.
În cazul prevederii protecţiei diferenţiale la curent rezidual în două sau mai multe tablouri în
trepte (în cascadă) trebuie să se asigure selectivitatea necesară prin alegerea DDR selectiv, cu o
anumită temporizare; a se vedea cele arătate mai sus.
De regulă, la alegerea DDR, se va ţine seama de condiţia :
I
∆n2 > 2I
∆n1
unde I
∆n2 este curentul rezidual nominal al DDR din amonte (spre sursa de energie electrică) iar
I
∆n1 al DDR din aval (faţă de DDR cu I
∆n2), respectiv spre circuitele consumatorului de energie
electrică.
3.1.4.2. Instalaţia electrică a consumatorului trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
a) prevederea bornelor şi conductoarelor de protecţie PE în toate circuitele unde este
necesară realizarea protecţiei împotriva iniţierii unui incendiu la receptoarele electrice şi împotriva
şocurilor electrice prin atingerea indirectă la carcasele şi elementele de susţinere a receptoarelor
electrice şi/sau protecţia împotriva supratensiunilor cu descărcătoare şi prin echipotenţiere;
b) secţiunea conductoarelor active (de fază F şi nul de lucru N) se vor determina în
conformitate cu normativul republican NP I-7-2002 şi standardul STAS 12604/5-90;
c) secţiunea conductorului de protecţie PE va fi cel puţin egală cu cea a conductorului activ dar
nu mai puţin de S = 4 mm
2
dacă conductorul PE nu este inclus în distribuţia conductoarelor de
alimentare;
d) conductorul de protecţie PE va fi din cupru sau oţel;
e) conductoarele active (de fază F şi nul de lucru N) şi cele de protecţie PE vor avea învelişul
exterior (izolaţia) de culori diferite, care vor fi menţionate expres în documentaţia de proiectare. În
circuitele trifazate conductoarele de fază F vor fi de culori diferite pentru cele trei faze; în cazul
circuitelor monofazate conductoarele de fază pot fi de regulă de culoare albă sau roşie, iar
conductoarele de nul de lucru N de culoare albastru deschis; de regulă izolaţia conductoarelor de
protecţie din cupru PE vor fi de culoare verde-galben;
f) în instalaţia electrică a consumatorului, conductoarele de protecţie PE se montează în
aceleaşi tuburi şi doze cu conductoarele active (F şi N); dacă circuitele sunt în cablu,
conductoarele acestora pot avea funcţiile F, N şi PE;
g) legăturile electrice ale conductoarelor de protecţie PE din doze se vor izola faţă de legăturile
conductoarelor active (F sau N); izolările vor fi cel puţin la acelaşi nivel calitativ cu izolările între
conductoarele active;
h) legăturile electrice ale conductoarelor de protecţie PE se vor realiza de preferinţă cu cleme
speciale (de derivaţie sau de îmbinare); legăturile prin răsucire trebuie să fie cositorite şi izolate
conform celor arătate la pct.g) de mai sus;
s
s
1RE-Ip 30/2004 - 35 -
i) conductoarele de protecţie PE şi bornele de legătură din clemele PE ale tablourilor TG şi/sau
TD, din doze, din prizele de forţă şi fişele de alimentare a receptoarelor propriu-zise, vor fi izolate
electric de conductoarele active şi bornele acestora (F şi N); astfel la toate aceste elemente
bornele PE vor fi diferite şi izolate faţă de bornele N;
j) totdeauna conductoarele PE se vor lega numai la bornele PE special destinate (la tabloul TG
şi TD, la fişele de alimentare, la carcasele receptoarelor); bornele PE din tablourile TG şi TD vor fi
folosite numai pentru conectarea conductoarelor PE; clemele vor avea borne de intrare - ieşire.
Se admite ca în loc de clemă să se prevadă o bară PE cu borne cu şuruburi, piuliţe şi şaibe
elastice la care să se racordeze conductoarele cu papuci la capete; totdeauna borna va fi
marcată cu semnul ; contactele electrice vor fi de suprafaţă; este interzisă folosirea şuruburilor
cu vârf drept contact electric.
3.1.4.3. Condiţiile tehnice necesare pentru coloana individuală CI (conducta electrică) de
alimentare a tabloului consumatorului de la tabloul de măsură şi protecţie TMP al
furnizorului de energie electrică, sunt următoarele:
a) coloana CI de alimentare a tabloului consumatorului cuprinde întotdeauna:
- conductoarele active de fază notat L cu izolaţie de culori diferite pentru cele trei faze,
rezervându-se culoarea albastru deschis pentru conductorul de nul de lucru N şi
culoarea verde - galben pentru conductorul PE;
- conductorul activ de nul de lucru N cu izolaţia de culoare albastru deschis;
- conductorul de protecţie PE cu izolaţia de culoare verde - galben;
b) conductoarele active vor avea secţiunea determinată conform NP I-7-2002, iar conductorul
de protecţie PE va avea secţiunea egală cu secţiunea conductorului activ de nul de lucru N, dar
nu mai puţin de 4 mm
2
cupru dacă conductorul PE nu face parte din acelaşi cablu ca şi
conductoarele active;
c) conductorul de protecţie PE va fi din cupru sau oţel;
d) conductoarele active şi de protecţie PE ale coloanei CE (F şi N) se vor instala în una din
următoarele variante:
- toate conductoarele active (F şi N) şi PE în acelaşi tub de protecţie;
- toate conductoarele fac parte din acelaşi cablu (cu conductoare de cupru);
- conductoarele active F şi N fac parte din acelaşi cablu iar conductorul de protecţie PE este
separat; cablul respectiv şi conductorul PE vor fi protejate în acelaşi tub de protecţie;
e) conductoarele active F şi N şi de protecţie PE vor fi racordate în borne distincte realizate cu
cleme de racord sau în bara cu şurub, piuliţă şi şaibă elastică pentru care capetele
conductoarelor vor avea papuci de fixare; bornele clemelor de legătură (L, N sau PE) trebuie să
aibe contacte de suprafaţă.
3.1.4.4. Condiţiile tehnice necesare pentru tabloul de măsură şi protectie TMP al
furnizorului de energie electrică sunt următoarele:
a) Carcasa tabloului va fi de preferinţă din material electroizolant rezistent la arc electric.
b) În tablou se va prevedea o bară PEN cu patru borne cu şuruburi, piuliţe şi şaibe elastice sau
cleme speciale PEN pentru racordarea următoarelor conductoare de legătură:
- conductorul PEN al racordului la reţeaua furnizorului de energie electrică;
- conductorul N al circuitului care trece prin întreruptorul cu protecţie diferentială;
- conductorul PE al circuitului din coloana individuală de racord la tabloul consumatorului;
- conductorul de legare la priza de pământ locală.
c) În cazul carcasei tabloului TMP din material electroizolant, rezistenţa de dispersie a prizei de
pământ locale rezultă din relaţia:
Rpl ≤ 50 / I
∆n
unde I
∆n este curentul rezidual nominal al protecţiei diferenţiale din TMP. A se vedea tabelul de
mai jos cu valorile rezistenţelor de dispersie maxime admise Rpl ale prizei de pământ locale în
funcţie de tensiunea de atingere maximă admisă Ua şi curentul rezidual nominal I
∆n al DDR.
Curentul nominal rezidual al DDR
I
∆n
Rezistenţa maximă a prizei de pământ Rpl (Ω)
Ua = 50 V Ua = 25 V
3 A 16 8
1 A 50 25
1RE-Ip 30/2004 - 36 -
500 mA 50 50
300 mA 166 83
30 mA 1660 833
În cazul carcasei tabloului TMP din metal, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ locale
trebuie să fie:
Rpl ≤ 4 Ω.
În toate cazurile bornelor clemelor (F, N sau PE) trebuie să aibe contacte de suprafaţă iar
şuruburile de fixare trebuie să fie cu cap îngropat; sunt interzise şuruburile cu contacte directe pe
conductor. La intrările în tablouri se vor prevedea cleme de separare.
3.1.4.5. Condiţiile specifice de aplicare a protecţiei diferenţiale, respectiv PACD cu DDR,
sunt următoarele:
a) se aplică numai în reţele de curent alternativ de joasă tensiune TT sau TN (condiţionat şi
IT);
b) izolaţia conductorului de nul de protecţie trebuie să fie cel puţin la nivelul izolaţiei
conductoarelor de fază;
c) PACD cu DDR trebuie să cuprindă totdeauna un dispozitiv de control al funcţionării
protecţiei;
d) trebuie să existe totdeauna conductoare de protecţie PE care, în aval de PACD respectiv
în aval de întreruptorul cu DDR (spre consumatorul electric), să fie separate faţă de
conductoarele active (faţă de conductorul de nul de lucru şi conductoarele de fază).
e) rezistenţa de dispersie Rp a prizei de pământ de protecţie pentru asigurarea condiţiilor de
funcţionare a DDR >I
∆n , trebuie să aibă cel mult valoarea rezultată din relaţia:
Rp ≤ Ua / 1,25I
∆n
unde:
Ua este tensiunea de atingere maximă admisă; de regulă pentru condiţii normale de pericol se
consideră Ua = 50 A; în general timpul de declanşare la protecţiile cu DDR este t ≤ 0,2s,
protecţiile de bază având de regulă t ≤ 0,05s (timpul propriu al întreruptorului la care este asociat
DDR);
I
∆n este curentul nominal rezidual al DDR folosit pentru realizarea PACD.
3.1.4.6. În cazul reţelelor în schema TT cu implementarea protecţiei diferenţiale cu DDR
rezultă următoarele condiţii specifice:
- neutrul reţelei este legat direct la pământ;
- masele sunt legate la o priză de pământ prin conductoare de ramificaţie şi conductorul
principal PE;
- primul defect de izolaţie faţă de masă sau pământ este eliminat prin dispozitivul diferenţial
rezidual DDR amplasat fie pentru întreaga instalaţie de la consumator fie pe fiecare circuit
electric pentru obţinerea unei selectivităţi;
- soluţia cu legarea la pământ de protecţie şi cu dispozitiv de protecţie diferenţial rezidual
pentru declanşarea la defect şi scoaterea de sub tensiune este cea mai simplă posibil atât în
ceea ce priveşte concepţia câţ şi în ceea ce priveşte realizarea practică;
- în cazul în care masele care trebuie protejate sunt legate la prize de pământ diferite, este
necesar ca pentru fiecare grupă de mase legate la aceeaşi priză de pământ să se prevadă
câte un dispozitiv de protecţie diferenţial DDR.
Un dispozitiv de protecţie DDR trebuie să fie instalat în amonte de circuitele (spre sursa de
energie electrică) ale căror mase (grup de mase) sunt legate la o priză de pământ comună prin
conductorul PE.
Valorile limită maxime admise pentru rezistenţa de dispersie Rp se determină în funcţie de
curentul I
∆n şi de tensiunea de atingere maximă admisă (50 V sau 25 V, în funcţie de gradul
pericolului de şoc electric).
3.1.4.7. În cazul reţelelor în schema TN trebuie să se facă o distincţie între:
- schema cu conductor de nul comun pentru lucru şi protecţie - simbol PEN; în acest caz
schema are simbol TN-C;
- schema cu conductor de nul de lucru N separat de conductorul de nul de protecţie PE; în
1RE-Ip 30/2004 - 37 -
acest caz schema are simbol TN-S.
În orice reţea TN va exista o porţiune în schema TN-C (cu conductor de nul comun PEN) şi o
porţiune sau mai multe în schema TN-S.
În cazul schemelor TN cu porţiuni în scheme TN-C şi TN-S cu implementarea protecţiei
diferenţiale rezultă următoarele condiţii specifice:
- neutrul reţelei este legat direct la pământ;
- masele sunt legate totdeauna la conductorul de protecţie care la rândul lui este legat la
pământ în mai multe puncte în conformitate cu cerinţele standardului STAS 12604/5-90;
- primul defect de izolaţie faţă de masă sau faţă de pământ este eliminat prin dispozitivul
diferenţial rezidual DDR, dacă nu sunt realizate condiţiile ca defectul să fie eliminat prin
dispozitivele de protecţie împotriva supracurenţilor respectiv prin protecţia termică sau
electromagnetică a întreruptorului de pe circuitul în cauză;
- dacă protecţia la supracurenţi nu este completată cu o protecţie diferenţială la curent
rezidual, este necesară o verificare atentă a condiţiilor de declanşare prin protecţia împotriva
suprasarcinilor atât la concepţia instalaţiei cât şi ulterior în exploatare; se impune totdeauna o
verificare la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice, precum şi după orice modificare sau
extindere a acesteia; în cazul în care la o astfel de verificare rezultă că nu sunt îndeplinite
condiţiile de declanşare la defect, este necesară prevederea complementară a unei protecţii
diferenţiale la curent rezidual pe circuitele respective.
3.1.4.8. Schema TN-C
În toate cazurile, cu excepţia circuitelor în care se prevăd protecţii diferenţiale cu DDR
(dispozitiv diferenţial la curent rezidual), şi a celor de alimentare a receptoarelor din tablourile
electrice, se va folosi schema TN-C. Pentru cazurile în care se prevăd protecţii diferenţiale cu
DDR a se vedea pct.3.1.4.9.
În schema TN-C barele şi conductoarele de nul se vor folosi în comun pentru lucru şi pentru
protecţie. În această variantă (în schema TN-C) se vor folosi bare (borne) sau conductoare pentru
nulul de lucru N separate de barele (bornele) sau conductoarele de protecţie PE numai în
circuitele de alimentare a receptoarelor (utilajelor, aparatelor, agregatelor, dispozitivelor) electrice.
A se vedea pct.3.1.4.9.
Legăturile electrice între tablourile electrice (generale, principale, intermediare şi secundare),
la care se racordează sau nu şi receptoare electrice, se realizează în conducte electrice (cabluri
sau conductoare în tuburi) cu conductor comun de nul PEN (de lucru şi de protecţie). Fac
excepţie numai tablourile electrice secundare monofazate la care legăturile cu tabloul electric de
alimentare (general, principal, intermediar) trifazat se vor realiza cu trei conductoare din care
două active (fază şi nul de lucru) şi unul de nul de protecţie PE. A se vedea pct.3.1.4.9.
La toate tablourile electrice generale, principale, intermediare sau secundare trebuie să se
prevadă o bară de nul PEN folosită în comun pentru lucru şi pentru protecţie. Această bară de nul
PEN trebuie să fie legată totdeauna printr-un conductor separat la instalaţia de legare la pământ
a obiectivului respectiv.
Bara de nul PEN a unui tablou electric trebuie să aibă borne de legătură separate pentru
fiecare conductor de nul racordat la această bară PEN. Este interzis ca la o bornă să se
racordeze două sau mai multe conductoare PEN, N sau PE. Astfel bara PEN a tabloului va avea
un număr suficient de borne pentru următoarele legături electrice:
- conductorul de racordare a barei PEN a tabloului în cauză la instalaţia de legare la pământ a
obiectivului;
- conductoarele PEN de legătură cu alte tablouri racordate la tabloul în cauză;
- conductoarele de nul de lucru N al circuitelor de alimentare a receptoarelor electrice
monofazate la tabloul în cauză;
- conductoarele de nul de protecţie PE pentru carcasele metalice ale receptoarelor electrice
alimentate din tabloul în cauză;
- conductorul de nul de protecţie PE pentru carcasa metalică a tabloului în cauză.
În cazul în care tablourile de distribuţie vin de le producător cu două bare de nul, şi anume o
bară N şi o bară PE, aceste două bare trebuie să fie legate electric între ele.
În schemele TN-C se va acorda o atenţie deosebită pentru racordarea barei de nul N sau PEN
la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv printr-un conductor PE şi o bornă de
1RE-Ip 30/2004 - 38 -
legătură separată la conductorul principal de legare la pământ unde se realizează această
legătură.
3.1.4.9. Schema TN-S
Schema TN-S se va aplica numai în cazul următoarelor circuite:
a) circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţii diferenţiale cu DDR (dispozitiv diferenţial la
curent rezidual);
b) circuitele electrice de alimentare a tablourilor electrice monofazate;
c) circuitele electrice de alimentare a receptoarelor (utilaje, aparate, agregate, dispozitive)
electrice monofazate sau trifazate care necesită şi un conductor de nul de lucru N (cu rol
de conductor activ).
În schemele TN-S tablourile electrice trebuie prevăzute cu două bare distincte de nul şi
anume:
- bara de nul de lucru simbol N;
- bara de nul de protecţie simbol PE.
Bara de nul de protecţie PE se va racorda la instalaţia de legare la pământ a obiectivului
respectiv.
În cazul circuitelor prevăzute cu protecţii diferenţiale cu DDR trebuie să se realizeze totdeauna
o schemă TN-S astfel încât să se realizeze condiţiile de funcţionare a DDR (dispozitivului
diferenţial la curent rezidual). Introducerea acestui dispozitiv de protecţie impune următoarele
condiţii principale:
- conductorul activ de nul de lucru N trebuie să fie separat (izolat electric) de conductorul de
protecţie PE începând cu bornele din amonte ale întreruptorului acţionat prin DDR şi până la
carcasele receptoarelor electrice alimentate prin circuitele protejate cu DDR, aflate în aval de
acesta;
- conductorul activ de nul de lucru N trebuie să fie izolat electric faţă de pământ (inclusiv
faţă de conductorul de protecţie PE) cel puţin la acelaşi nivel de izolaţie ca şi conductoarele
active de fază.
În cazul circuitelor electrice de alimentare a tablourilor monofazate trebuie să se realizeze de
regulă o schemă TN-S chiar dacă circuitele respective nu sunt protejate cu DDR.
În cazul circuitelor de alimentare a receptoarelor (utilaje, aparate, dispozitive, agregate
electrice) totdeauna conductorul activ de nul de lucru N este separat de conductorul de protecţie
PE (de legare la nul sau de legare la pământ), realizându-se astfel circuite de alimentare în
schema TN-S.
În aceste cazuri, conductorul de protecţie PE trebuie să fie separat şi izolat electric faţă de
conductorul activ de nul de lucru N până tabloul de distribuţie în care bara comună de nul de
lucru şi de protecţie PEN este racordată la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv.
3.1.4.10. Verificări înainte de darea în exploatare a protecţiei diferenţiale
La darea în exploatare a unor instalaţii în care s-au prevăzut protecţii diferenţiale cu DDR
trebuie efectuate următoarele verificări:
- marcarea bornelor şi conductoarelor de fază L, de nul de lucru N, de nul de lucru şi de
protecţie PEN (dacă este cazul), de protecţie PE (prin culoare şi/sau marcate cu litere sau
semne);
- identificarea fazelor, nulului şi conductorului PE şi verificarea integrităţii lor;
- dacă sunt scoase patroanele fuzibile sau poziţia deschis a întreruptoarelor din TMP şi din
tabloul general TG al consumatorului şi dacă întreruptoarele automate au fost blocate în poziţia
“deschis”;
- măsurarea rezistenţei de izolaţie pe L şi N; aceasta se face cu un megohmetru de 2500 V;
valoarea rezistenţei de izolaţie se consideră satisfăcătoare dacă este mai mare de 50 MΩ;
- existenţa conductoarelor de protecţie PE (de ramificaţie şi principale) şi a separării electrice
ale acestora faţă de conductoarele active (de lucru) L şi N;
- măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ şi la nul; rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ şi a circuitului de nul trebuie să aibă valorile indicate în prezentul
capitol;
1RE-Ip 30/2004 - 39 -
- alegerea corectă a siguranţelor fuzibile şi a întreruptoarelor automate; după racordarea la
reţeaua furnizorului de energie electrică se montează patroanele fuzibile şi/sau se aduc
întreruptoarele automate în poziţia “închis”;
- se verifică prezenţa tensiunii şi se măsoară aceasta la tabloul general al consumatorului cu
ajutorul voltmetrului;
- se verifică buna funcţionare a dispozitivelor diferenţiale la curent rezidual DDR şi a modulelor
de tensiune asociate MVA; în acest scop toate aceste dispozitive de protecţie trebuie să fie
prevăzute fiecare din fabricaţie cu butoane de testare a bunei funcţionări; se verifică de
asemenea legăturile dispozitivelor de protecţie privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a
acestora în caz de defect (curent de defect la DDR sau tensiuni accidentale).
3.2. Reţele izolate faţă de pământ (simbol I). Protecţia prin legare la pământ (simbol IT)
3.2.1. În reţelele izolate faţă de pământ, protecţia împotriva atingerilor indirecte se va realiza
prin aplicarea concomitentă a următoarelor măsuri:
a) legarea la pământ;
b) controlul permanent al izolaţiei faţă de pământ a reţelei; se vor respecta prevederile
standardelor STAS 12604/5-90 şi STAS 12604-1987 pct. 3.1.9.1;
c) deconectarea rapidă în cel mult 3 s a sectorului defect în cazul unei puneri la pământ duble.
Se interzice legarea la pământ a vreunui circuit sau a unui conductor electric din reţeaua
respectivă.
În reţelele trifazate punctul neutru al sursei va fi menţinut izolat faţă de pământ şi nu va fi
folosit pentru închiderea vreunui circuit de lucru; se interzice, de exemplu, folosirea neutrului
pentru circuitele de alimentare a utilajelor monofazate (iluminat, scule portative etc.).
3.2.2. Controlul permanent al izolaţiei se va face în reţelele electrice de curent alternativ cu
tensiuni peste 50 V şi în reţelele electrice de curent continuu cu tensiuni peste 120 V.
Se vor prevedea dispozitive pentru semnalizare (optică şi, după caz, şi acustică) şi
deconectarea în cazul unor puneri simple la pământ.
Se admite funcţionarea protecţiei numai pe semnalizarea punerilor simple la pământ şi
deconectarea automată a punerilor duble la pământ, cu condiţia respectării prevederilor de la
pct.3.2.9.d. de mai jos.
Fac excepţie de la cele de mai sus circuitele de comandă alimentate de la transformatoarele
monofazate, la care se admite ca în locul controlului permanent al rezistenţei izolaţiei faţă de
pământ, să se facă un control periodic al acestei rezistenţe, în următoarele condiţii:
- transformatorul să fie folosit exclusiv pentru alimentarea circuitelor de comandă şi
semnalizare;
- puterea transformatorului să nu depăşească 5 kVA.
3.2.3. Legarea la pământ de protecţie în reţelele izolate faţă de pământ se va realiza prin
recordarea carcaselor metalice ale tuturor echipamentelor electrice, atât la o reţea generală de
protecţie, cât şi suplimentar, la o instalaţie de legare la pământ locală.
Reţeaua generală de protecţie va realiza o legătură conductoare continuă între toate
carcasele şi elementele de susţinere metalice ale echipamentelor electrice alimentate de la
aceeaşi sursă de energie electrică (transformator sau generator), precum şi o legătură de
rezistenţă electrică neglijabilă între toate instalaţiile de legare la pământ locale.
Fac excepţie corpurile de iluminat care sunt prevăzute cu o singură legătură de protecţie; se
leagă obligatoriu numai la instalaţia generală de legare la pământ.
Cutiile de îmbinare şi ramificaţii ale instalaţiilor de iluminat, aflate în zona de manipulare, se vor
lega suplimentar şi la priza de pământ locală.
3.2.4. Pentru realizarea instalaţiei generale de legare la pământ de protecţie se pot folosi, la
alegere, următoarele:
a) conductoarele de protecţie ale cablurilor (al patrulea conductor în cazul echipamentelor
trifazate sau al treilea conductor în cazul echipamentelor bifazate);
b) învelişurile metalice continue din plumb sau aluminiu ale cablurilor;
c) conductoarele special destinate acestui scop (de exemplu, în cazul liniilor electrice aeriene);
d) tuburile metalice continue de protejare a conductoarelor electrice.
În cazul în care există mai multe sectoare alimentate de la aceeaşi sursă, reţelele generale de
protecţie ale fiecărui sector vor fi conectate între ele, constituind o reţea comună (generală).
1RE-Ip 30/2004 - 40 -
3.2.5. Reţeaua generală de protecţie trebuie să fie legată la cel puţin două prize de pământ
situate în puncte diferite. Rezistenţa de dispersie a reţelei de legare la pământ va fi de cel mult
2 Ω, pentru excavaţiile subterane şi de cel mult 4 Ω, pentru celelalte categorii de instalaţii sau
echipamente.
Se admite utilizarea unei singure prize principale de legare la pământ, în cazul excavaţiilor
subterane cu durata de funcţionare sub 5 ani.
3.2.6. Legarea echipamentului electric la reţeaua generală de protecţie şi la instalaţia de
legare la pământ locală se va executa la două borne diferite ale carcasei, marcate cu semnele
convenţionale respective.
În cazul în care carcasa nu este prevăzută din construcţie cu două borne diferite, se admite ca
a două legătură să se facă la un şurub de fixare a carcasei respective, cu condiţia ca legătura să
se asigure cu şaibe şi piuliţe.
3.2.7. La o instalaţie de legare la pământ locală se vor racorda echipamentele electrice aflate
sau grupate în aceeaşi zonă (clădire, galerie, platformă etc.).
Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ locală, se va determina astfel încât Ua
şi Upas în cazul unei puneri la pământ simple să nu depăşească următoarele valori (a se vedea şi
tabelul 2.2 din prezentul îndreptar):
a) 50 V, în cazul instalaţiilor de curent alternativ şi 120 V, în cazul instalaţiilor de curent
continuu iar timpul de deconectare în caz de defect trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 3s;
b) 25 V, în cazul reţelelor de curent alternativ din exploatările subterane (exploatări miniere).
Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ locale este :
R
U
I
p
a
p
·
sau
R
U
I
p
pas
p
·
unde Ip este curentul de punere simplă la pământ.
În cazul în care nu se dispune de date pentru determinarea curentului de punere simplă la
pământ, rezistenţa de dispersie maximă admisă a prizei locale va avea următoarele valori:
a) 20 Ωpentru prizele de pământ locale aferente posturilor de transformare şi instalaţiilor din
camerele de maşini (din exploatările subterane);
b) 50 Ωpentru prizele de pământ locale aferente celorlalte instalaţii electrice.
3.2.8. În cazul în care realizarea unei reţele generale de protecţie conduce la un cost ridicat al
instalaţiei, se admite racordarea numai la instalaţii de legare la pământ locale, cu respectarea
concomitentă a următoarelor condiţii:
a) rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ să fie mai mică sau cel mult egală
cu 4 Ω;
b) reţeaua electrică şi echipamentele care sunt alimentate din aceasta să nu se afle în
exploatări subterane (unde se va realiza totdeauna o reţea generală de protecţie);
c) să se aplice suplimentar dirijarea distribuţiei potenţialelor şi/sau izolarea amplasamentelor;
d) la dimensionare se vor lua în considerare în calcule următorii curenţi:
- în cazul instalaţiilor electrice echipate cu dispozitive care permit semnalizarea şi
deconectarea sectorului în cazul unei puneri la pământ simple, se ia curentul de punere simplă,
însă nu mai puţin de 10 A;
- în cazul instalaţiilor electrice echipate cu dispozitive care permit semnalizarea punerilor la
pământ simple şi deconectarea automată în cazul punerilor la pământ duble, se ia curentul de
punere dublă la pământ, egal cu 1,25 ori valoarea de reglaj a protecţiei prevăzute împotriva
punerilor duble la pământ.
4. REŢELE ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE
4.1. Reţele legate la pământ (simbol T). Protecţia prin legare la pământ în schemele T1T
1RE-Ip 30/2004 - 41 -
şi T2T
4.1.1. Condiţii generale
4.1.1.1. În cazul reţelelor legate la pământ direct sau prin rezistenţă ohmică dimensionarea
instalaţiei de legare la pământ va fi astfel efectuată, încât să se realizeze tensiuni de atingere şi
de pas sub valorile admise de STAS 2612-1987 şi tabelul 2.3 din prezentul îndreptar, în funcţie
de timpul de declanşare la acţionarea protecţiei de bază tb şi de categoria reţelei.
La stabilirea protecţiei de bază, se va avea în vedere situaţia de ansamblu a protecţiilor din
reţea şi se va considera acea protecţie care trebuie să acţioneze în mod normal cel mai rapid
(prima) la o punere la pământ (scurtcircuit monofazat). Pentru reţelele legate la pământ prin
rezistenţă ohmică se vor respecta şi prevederile îndreptarelor 1 RE-Ip 35/1-90 şi 1 RE-Ip 35/2-92.
Exemple:
a) în cazul staţiilor cu tensiunea nominală de 220 kV sau mai mare se poate considera timpul
protecţiei instantanee plus timpul propriu al întreruptoarelor (protecţia diferenţială de bare,
protecţia diferenţială de transformator sau bloc generator); de regulă, timpul este de 0,15 - 0,2 s.
b) la staţiile cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mică se poate considera timpul treptei a II-
a a protecţiei de distanţă de pe linia (liniile) care alimentează staţia; în general, timpul este de
0,5 - 1 s.
c) în cazul liniilor de transport se poate considera timpul primei trepte a protecţiei de distanţă sau
în cazul liniilor scurte, protecţia diferenţială a liniei: în general, timpul este de 0,15 - 0,2 s;
d) în cazul liniilor de distribuţie (cele radiale) se poate considera timpul primei trepte a protecţiei
de distanţă (sau a celei maximale); de regulă, timpul este 0,5 - 1 s.
Aceşti timpi sunt indicaţi cu titlul de exemplificare, considerarea lor trebuie totdeauna
justificată.
4.1.1.2. Instalaţia de legare la pământ trebuie să îndeplinească condiţiile de stabilitate termică,
luând în considerare timpul de trecere a curentului de punere la pământ prin priză, egal cu timpul
protecţiei de rezervă; dacă acesta nu există, se ia timpul treptei a II-a a protecţiei de bază.
Se va considera ca protecţia de rezervă, protecţia care acţionează în cazul refuzului de
funcţionare a protecţiei de bază la o punere la pământ (un scurtcircuit monofazat).
Exemple:
a) în cazul staţiilor importante cu tensiunea nominală de 220 kV sau mai mare se poate
considera timpul treptei a II-a a protecţiei de distanţă, de la capetele opuse ale liniilor de
alimentare (din amonte) pentru care, în general, timpul este de 0,4 - 1s sau timpul unei protecţii
maximale din amonte pentru care timpul este de regulă 1,5 - 3 s;
b) la staţiile cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mică, se poate considera timpul
protecţiei maximale de pe liniile care alimentează staţia respectivă; de regulă este de 0,8 - 3 s;
c) în cazul liniilor de transport se consideră treapta a II-a a protecţiei de distanţă de pe
elementele din amonte; de regulă, timpul este de 0,4 - 1 s;
d) în cazul liniilor de distribuţie se poate considera timpul treptei a II-a a protecţiei de distanţă
(sau a celei maximale); de regulă, timpul este de 0,8 - 3 s.
Aceşti timpi sunt indicaţi cu titlul de exemplificare, considerarea lor trebuie totdeauna
justificată.
4.1.1.3. În calculele de dimensionare a instalaţiei de legare la pământ, se va lua în considerare
curentul efectiv de punere la pământ prin priză în cazul unui scurtcircuit monofazat în instalaţia
respectivă sau în afara acesteia. Se va considera curentul maxim corespunzător etapei finale
pentru care este proiectată instalaţia.
4.1.1.4. În vederea egalizării potenţialelor în incintele staţiilor, centralelor, platformelor
industriale etc., se vor lega între ele toate instalaţiile de legare la pământ din incintă şi se vor
racorda la instalaţia de legare la pământ comună toate conductele metalice, cum sunt
(conductoarele de protecţie ale liniilor aeriene, conductele de apă şi canalizare, învelişurile
metalice ale cablurilor, ţevile cu fluide (chiar cele combustibile), şinele de cale ferată, armăturile
metalice ale construcţiilor de beton armat şi alte construcţii metalice, realizându-se astfel o reţea
generală de legare la pământ în incintă sau pe platformă.
4.1.2. Staţii şi posturi de transformare exterioare
1RE-Ip 30/2004 - 42 -
4.1.2.1 Staţiile şi posturile de transformare exterioare îngrădite se încadrează în categoria
instalaţiilor electrice cu circulaţie redusă (în incintă), iar zonele din exteriorul acestora, vor fi
încadrate fie în categoria instalaţiilor electrice din zona cu circulaţie redusă, fie în categoria celor
cu circulaţie frecventă, în funcţie de distanţă faţă de marginea drumurilor, a şoselelor sau a
îngrădirilor locuinţelor.
Pentru incintele staţiior de conexiuni şi transformatoare exterioare, tensiunile de atingere şi de
pas maxime vor fi cele din tabelul 2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie redusă,
corespunzătoare unuia din cele două cazuri şi anume cu sau fără organizarea folosirii
permanente şi de către toate persoanele a mijloacelor individuale de protecţie izolante în timpul
circulaţiei sau a efectuării lucrărilor.
4.1.2.2. Pentru respectarea limitelor admise pentru tensiunile de atingere şi de pas, în scopul
respectării limitelor admise pentru tensiunile de atingere şi de pas, se vor aplica întotdeauna
următoarele măsuri:
- se va realiza o instalaţie de legare la pământ folosind prizele de pământ naturale, în special
armăturile tuturor fundaţiilor de beton armat şi alte construcţii metalice îngropate;
- se va realiza o priză de pământ artificială numai pentru completarea prizelor de pământ
naturale şi numai dacă este necesar; se va justifica prin proiect utilizarea prizei artificiale;
- se va realiza o instalaţie de dirijare a distribuţiei potenţialelor în jurul echipamentelor electrice.
În cazul în care cu aceste mijloace nu se pot obţine valorile admise ale tensiunilor de atingere
şi de pas, se va realiza izolarea amplasamentelor în zonele de acces din apropierea
echipamentelor electrice.
4.1.2.3. Se va avea în vedere protecţia împotriva transmiterii de tensiuni periculoase în afara
incintei staţiei prin: şine de cale ferată, cabluri, conducte metalice lungi (de exemplu, conductele
de apă etc.),
4.1.2.4. Dirijarea distribuţiei potenţialelor se aplică în situaţia în care nu va fi posibil să se
obţină cu mijloace justificate economic o tensiune a instalaţiei de legare la pământ Up mai mică
sau cel mult egală cu valoarea maximă admisă pentru tensiunea de atingere Ua şi de pas Upas.
Stabilirea eficacităţii unei instalaţii de dirijare a distribuţiei potenţialelor se va face prin
determinarea coeficienţilor de atingere ka şi de pas kpas definiţi la pct. 1.3.5.1. şi 1.3.5.2 (conform
STAS 8275-87).
Tensiunile de atingere şi de pas obţinute vor fi:
U k U
a a p
`
· ⋅

U k U
pas pas p
`
· ⋅
Dacă U
a
`
şi
U
pas
`
sunt mai mici sau cel mult egale cu valorile maxime admise, instalaţia de
dirijare a distribuţiei potenţialelor se consideră corespunzătoare.
4.1.2.5. Izolarea amplasamentelor se va aplica în cazul în care U
a
`
şi
U
pas
`
rezultate în urma
dirijării distribuţiei potenţialelor depăşesc valorile tensiunilor de atingere şi de pas admise.
Izolarea amplasamentelor se va realiza prin acoperirea zonelor de circulaţie şi de deservire a
echipamentelor cu piatră sfărâmată sau cu plăci din beton sau asfalt.
Faţă de cele de mai sus, condiţiile pentru asigurarea unor tensiuni de atingere şi de pas sub
limitele admise, sunt:
k R I
U
a p p
a
a
⋅ ⋅

α
şi
k R I
U
pas p p
pas
pas
⋅ ⋅

α
în care:
Ua (Upas) este tensiunea de atingere (de pas) maximă admisă, conform tabelului 2.3 cu
precizările din prezenta lucrare, V;
Rp este rezistenţa instalaţiei de legare la pământ de protecţie;
Ip - curentul de punere la pământ prin priză, în A;
ka (kpas) este coeficientul de atingere (de pas) corespunzător prizelor de dirijare a distribuţiei
potenţialelor;
αa - coeficientul de izolare a amplasamentului, considerat pentru determinarea tensiunilor
de atingere; dacă nu sunt determinări pentru cazul respectiv se vor considera în
1RE-Ip 30/2004 - 43 -
calcule următoarele valori:
αa = 2, pentru balast (piatră spartă) de 15 cm grosime;
αa = 3, pentru dale de beton;
αa = 5, pentru asfalt de 2 cm grosime pe strat de pietriş;
αpas - coeficientul de izolare a amplasamentului considerat pentru determinarea tensiunilor de
pas;
αpas = 4αa - 3
- dacă nu sunt determinări pentru cazul respectiv se vor considera în calcule următoarele
valori:
αpas = 5, pentru balast (piatră spartă) de 15 cm grosime;
αpas = 9, pentru dale de beton;
αpas = 17, pentru asfalt de 2 cm grosime pe strat de pietriş.

4.1.2.6. Elementele componente ale instalaţiilor de legare la pământ de protecţie trebuie să fie
stabile termic în condiţiile standardului STAS 12604/4-89.
4.1.2.7. În cazul staţiilor şi posturilor de transformare care alimentează consumatorii din afara
incintei acestora se vor avea în vedere tensiunile care se pot transmite acestora (a se vedea cele
menţionate la pct.2.1.1 şi 3.1.3.2 privind folosirea în comun a instalaţiilor de legare la pământ).
4.1.2.8. În toate situaţiile când nu se adaugă un strat izolant (piatră, dale de beton sau asfalt)
se poate considera în calcul rezistenţa electrică pe care o prezintă solul la trecerea curentului prin
tălpile omului Rd. La un singur picior Rd ≈ 3ρ unde ρ este rezistivitatea solului din punctul
considerat.
În cazul tensiunilor de atingere R
R
da
d
·
2
fiind două rezistenţe Rd în paralel (a se vedea fig.3).
În cazul tensiunilor de pas se consideră Rd pas = 2Rd fiind două rezistenţe Rd în serie.
În aceste cazuri coeficienţii de amplasament, sunt:
α
a
da h
h
da
h
R R
R
R
R
·
+
· + 1
α
ρ
a
h
R
· +
15
1
,
şi
α
pas
dpas h
h
dpas
h
R R
R
R
R
·
+
· + 1
α
ρ
pas
h
R
· +
6
1
Este valabilă, de asemenea, relaţia mai sus:
α α
pas a
· − 4 3
4.1.2.9. În cazul în care se dimensionează instalaţia de legare la pământ având la bază
curentul prin corpul omului Ih (conform celor menţionate la subcapitolul 2.2 din prezentul
îndreptar), condiţiile de calcul sunt:
R
I R
k I
p
h h a
a p

⋅ α
şi
R I R
k I
p h h
pas
pas p

α
unde:
α
ρ
a
h
R
· +
15
1
,
şi
α
ρ
pas
h
R
· +
6
1
Rezultă:
( )
R
I
k I
p
h
a p

+

15 3000 , ρ
şi
( )
R
I
k I
p
h
pas p

+

6 3000 ρ
sau
1RE-Ip 30/2004 - 44 -
R I
k I
p h
a p

+

15
2000
,
ρ
şi
R I
k I
p h
pas p

+

6
500 ρ
unde ρ este rezistivitatea solului în Ωm.
Dacă se scrie condiţia de la pct.2.2.4 R I U
h h a
⋅ ≤ , respectiv
R I U
h h pas
⋅ ≤
rezultă condiţiile:
R U
k I
p a
a p

+

ρ
2000
1
şi
R U
k I
p pas
pas p

+

ρ
500
1
1RE-Ip 30/2004 - 45 -
Figura 3 - Schemele echivalente pentru determinarea tensiunilor de atingere şi
de pas în funcţie de rezistenţa R
d
:
a) Tensiunea de atingere
b) Tensiunea de pas
1RE-Ip 30/2004 - 46 -
Exemplul 1: Incinta unei staţii electrice cu folosirea permanentă de mijloace individuale de
protecţie ρ = 100 Ωm; tb = 0,2 s; schema T1T.
Ip = 12000 A, ka = 0,06 şi kpas = 0,2 (în urma unor determinări prin calcul) în funcţie de priza de
dirijare a distribuţiei potenţialelor (conform anexei 2 din prezentul îndreptar); conform tabelului
2.3.
Ua = Upas = 500 V
R
p

+

· 500
100
2000
1
0 06 12000
0 73
,
, Ω
şi
R
p

+

· 500
100
500
1
0 2 12000
0 25
,
, Ω
Exemplul 2: Idem ca la exemplul 1, însă ρ = 1000 Ωm.
R
p

+

· 500
1000
2000
1
0 06 12000
104
,
, Ω
şi
R
p

+

· 500
1000
500
1
0 2 12000
0 625
,
, Ω
Exemplul 3: Idem ca la exemplul 1, însă ρ = 2000 Ωm.
R
p

+

· 500
2000
2000
1
0 06 12000
139
,
, Ω
şi
R
p

+

· 500
2000
500
1
0 2 12000
104
,
, Ω
Exemplul 4: cazul în care nu se prevede folosirea permanentă a mijloacelor individuale de
protecţie izolante, restul datelor fiind ca în exemplele 1 ... 3 de mai sus.
Schema T1T; tb = 0,2 s; Ua = Upas = 250 V
Pentru ρ = 100 Ωm R
p
≤ · 250
105
720
0 365
,
, Ω şi R
p
≤ · 250
12
2400
0 225
,
, Ω;
Pentru ρ = 1000 Ωm R
p
≤ · 250
15
720
0 521
,
, Ω şi R
p
≤ · 250
3
2400
0 313 , Ω;
Pentru ρ = 2000 Ωm R
p
≤ · 250
2
720
0 695 , Ω şi R
p
≤ · 250
5
2400
0 521 , Ω.
Indiferent de rezultatele calculelor trebuie îndeplinită condiţia Rp ≤ 1Ωpentru a se putea folosi
în comun instalaţia de legare la pământ şi pentru instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor
atmosferice.
Deci, în cazurile în care din calcule rezultă Rp > 1Ωeste necesar să se corecteze schema prizei
de pământ în ansamblu şi respectiv de dirijare a distribuţiei potenţialelor, astfel încât Rp ≤
1Ω. Aceasta înseamnă că se pot mări coeficienţi de atingere sau de pas din cazurile respective,
cu reducerea corespunzătoare a prizelor de dirijare (micşorarea numărului de electrozi paraleli
prin creşterea distanţelor dintre aceştia).
4.1.2.10. Realizarea instalaţiei de legare la pământ.
Principalele elemente componente ale unei instalaţii de legare la pământ sunt următoarele
(conform STAS 8275-87):
- prizele de pământ naturale şi artificiale (dacă este cazul);
- conductoarele de legare la pământ (principale, de ramificaţie şi de legare la prizele de
pământ).
De regulă priza de pământ artificială se va realiza în modul următor:
În incinta staţiei, pe un contur situat la cel puţin 1 m de îngrădire, se va realiza o centură
alcătuită din electrozi verticali, distribuiţi uniform pe contur şi legaţi între ei prin electrozi orizontali.
Electrozii verticali se vor confecţiona, de regulă, din ţeavă de oţel cu diametrul φ 2
’’
- 2 1/2
’’
şi
cu o lungime l = 2 ... 3 m; aceştia au un rol important în micşorarea tensiunilor de pas la marginea
prizei de pământ a staţiei.
Adâncimea de îngropare a electrozilor verticali trebuie să fie h ≥ 0,8 m, considerată de la
capătul superior al electrodului până la suprafaţa solului. La aceeaşi rezistivitate, cu cât
adâncimea de îngropare va fi mai mare, cu atât coeficienţii de pas de la marginea prizei vor fi mai
mici, iar rezistenţa de dispersie de trecere la pământ în general va scădea.
1RE-Ip 30/2004 - 47 -
De regulă, distanţa între electrozi a ≥ 2l. În condiţii speciale această distanţă se poate micşora
dar ea nu poate fi mai mică decât a = l. Cu cât distanţa “a” dintre electrozii prizei de pământ este
mai mare cu atât coeficienţii de ecranare vor fi mai mari, ceea ce determină la acelaşi număr de
electrozi, o rezistenţa de dispersie rezultantă mai mică.
Electrozii orizontali (conductoarele de legătură dintre electrozii verticali) se vor executa din
profile bandă sau rotund, a cărui secţiune se va determina conform anexei 5.
Adâncimea de îngropare a electrozilor va fi de preferinţă 0,8 - 1,0 m, avându-se în vedere
faptul că prin mărirea adâncimii de îngropare rezistenţa prizei de pământ se micşorează şi este
mai puţin influenţată de condiţiile atmosferice; de asemenea, se micşorează şi coeficienţii de pas
la marginea prizei.
Drept prize de pământ naturale şi legături la aceste prize, se vor folosi:
- armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat, stâlpii, fundaţiile cadrelor şi ale
aparatelor etc.;
- construcţiile metalice permanente;
- conductele metalice de apă;
- învelişurile metalice ale cablurilor îngropate;
- ţevile pentru forare.
Pentru determinarea rezistenţei de dispersie a se vedea pct. A.1.5 ... A.1.8.
Se interzice luarea în considerare la dimensionarea instalaţiei de legare la pământ, a
următoarelor elemente:
- conductele prin care trec fluide combustibile;
- elementele care nu prezintă o secţiune suficient de mare;
- elementele care prin demontarea lor în timpul operaţiilor de exploatare şi întreţinere, ar putea
întrerupe circuitul de protecţie.
Aceste elemente se vor racorda însă la instalaţia de legare la pământ, în vederea egalizării
potenţialelor.
În cazul conductelor prin care trec fluide combustibile, locurile de întrerupere vor fi în prealabil
şuntate.
Conductele metalice pentru apă îngropate în pământ, mantalele şi armăturile metalice ale
cablurilor, ţevile metalice de tubaje etc., vor fi folosite, de regulă, ca prize de pământ ajutătoare,
în special pentru a contribui la dirijarea potenţialelor.
Pentru folosirea construcţiilor de beton armat drept prize de pământ naturale, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
- se va realiza o legătură electrică (prin sudură) între barele verticale ale stâlpilor; această
legătură se va executa cu o bară orizontală (etrier);
- se va realiza o legătură electrică între barele verticale ale stâlpilor (pilonilor) şi armăturile
metalice ale fundaţiilor;
- se va prevedea o piesă metalică aparentă de racordare legată la barele verticale, pentru
executarea legăturilor cu conductoarele principale de legare la pământ.
Dacă barele verticale ale stâlpilor de susţinere sunt în contact cu armăturile metalice ale
elementelor pe care le susţin (grinzi, stelaje etc.), realizându-se astfel o priză multiplă,
conductoarele principale de legare la pământ nu trebuie să se lege la toţi stâlpii. Se vor lega însă
la cel puţin doi stâlpi care fac parte din priza multiplă realizată.
Pentru folosirea armăturilor unei construcţii de beton armat drept priză de pământ naturală, se
va prevedea încă din faza de proiectare şi se va asigura prin execuţie, continuitatea electrică a
acestor armături, până la piesa de racordare menţionată mai sus, fixată aparent în construcţia
respectivă şi accesibilă pentru racordarea conductoarelor de legare la pământ.
Această piesă de racordare va fi din profil bandă sau cornier având grosimea de cel puţin
3 mm şi lăţimea de cel puţin 40 mm.
Piesa de legătură (de racordare) va fi marcată prin vopsire cu semnul de legare la pământ.
Secţiunea echivalentă minimă a armăturilor fiecărui element de beton armat sau metalic folosit
drept priză naturală de pământ sau conductor de legare la pământ, trebuie să fie de 100 mm
2
oţel.
Toate elementele care constituie prize de pământ naturale se vor lega la reţeaua
conductoarelor principale de legare la pământ.
În staţia exterioară, aceste conductoare sunt alcătuite din electrozii orizontali destinaţi dirijării
distribuţiei potenţialelor în conformitate cu pct.4.1.2.11 de mai jos.
4.1.2.11. Realizarea instalaţiei de dirijare a potenţialelor.
1RE-Ip 30/2004 - 48 -
Pentru micşorarea tensiunilor de atingere şi de pas în incinta staţiei, instalaţia de dirijare a
distribuţiei potenţialelor se va realiza în interiorul conturului prizei artificiale.
Această instalaţie va cuprinde următoarele elemente:
- reţeaua electrozilor pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor, care are şi rolul unei reţele a
conductoarelor principale de legare la pământ;
- prizele de pământ naturale şi celelalte elemente legate pentru egalizarea potenţialelor în
staţie;
- conductoarele de ramificaţie pentru racordarea la conductoarele principale de legare la
pământ.
În staţia exterioară, electrozii orizontali pentru dirijarea potenţialelor se vor dispune sub forma
unor benzi paralele la o distanţă de circa 0,6 m de echipamente şi vor trece prin zonele de
deservire ale acestora.
Electrozii vor fi îngropaţi în stratul superficial al solului.
Aceşti electrozi fac parte din instalaţia de legare la pământ, constituind totodată şi reţeaua
conductoarelor principale de legare la pământ.
Reţeaua acestor electrozi se va lega deci la priza de pământ artificială şi va avea legături cu
toate obiectele prin intermediul conductoarelor de ramificaţie (fig.4).
Prizele de pământ orizontale de dirijare a distribuţiei potenţialelor se vor executa cu electrozi
din oţel lat sau rotund, având secţiunile impuse prizelor de pământ (conform STAS 12604/5-90).
Electrozii destinaţi micşorării tensiunilor de atingere trebuie să aibă o adâncime de îngropare
de cel mult 0,6 m.
Se va atrage atenţia în proiect, să nu se depăşească această adâncime la construcţie.
O micşorare mai accentuată a coeficienţilor de atingere în apropierea unor anumite obiecte se
va obţine prin îngroparea unor electrozi orizontali suplimentari la adâncimi variind între 0,1 m şi
0,4 m pe o distanţă de 0,8 m (cel mult 1m) faţă de obiect.
Electrozii se vor dispune după un contur în formă de inel, pătrat, dreptunghi sau sub forma
unor benzi paralele.
O micşorare mai accentuată a tensiunilor de pas la marginea prizei artificiale, se va obţine prin
electrozi suplimentari cu o adâncime de îngropare crescătoare până la cel mult 1,2 m .
Electrozii suplimentari se vor racorda, de asemene, la priza de pământ complexă a staţiei.
În jurul clădirilor aflate în incinta staţiei exterioare va fi prevăzută la o distanţă de circa 0,8 m
de fundaţie, un contur de electrozi legaţi cu restul instalaţiei.
La acest contur se vor racorda conductoarele principale de legare la pământ din interiorul
clădirii, precum şi armăturile metalice din stâlpii şi fundaţiile de beton armat ale clădirii.
De regulă, îngrădirile care delimitează incinta unei staţii nu vor fi racordate la instalaţia de
legare la pământ.
În cazul în care se constată în afara incintei tensiuni de atingere care depăşesc valorile
maxime admise, se vor executa prize suplimentare de dirijare a distribuţiei potenţialelor.
Acestea vor fi legate numai cu îngrădirea (nu vor fi racordate cu instalaţia de legare la pământ
din incintă).
Pentru legarea aparatelor electrice şi a elementelor de susţinere (conform pct.1.1.5 a
prezentului îndrumar) la conductoarele principale de legare la pământ, se vor folosi, de regulă,
două conductoare de ramificaţie pentru fiecare aparat sau cadru ale căror secţiuni însumate să
corespundă condiţiilor de stabilitate termică. Aceste conductoare de ramificaţie se vor racorda la
două benzi de dirijare în vederea reducerii coeficientului de atingere şi de pas.
Drept conductoare de ramificaţie (de coborâre de la aparate sau cadre) se pot folosi armăturile
metalice sau corpul metalic al elementelor respective de susţinere, asigurându-se continuitatea
electrică necesară.
Se admite prevederea unor conductoare suplimentare de coborâre, numai pentru completarea
secţiunii în vederea asigurării stabilităţii termice la scurtcircuit.
Dacă un aparat sau cadru are doi sau mai mulţi stâlpi de susţinere, pentru legarea la
conductorul principal, sunt suficiente, numai două legături de ramificaţie dispuse la doi dintre
stâlpii respectivi cu condiţia ca armăturile metalice ale acestora să aibă o legătură electrică între
ele.
În cazul în care în apropierea staţiei se află clădirea pentru locuinţa personalului de deservire,
este necesar să se ia măsuri pentru evitarea transmiterii unor tensiuni periculoase în cazul unei
puneri la pământ în staţie, astfel:
1RE-Ip 30/2004 - 49 -
a) cazul în care locuinţa se află în imediata apropiere; se realizează o priză de dirijare cu trei
contururi în jurul clădirii racordate la priza de dirijare (respectiv, instalaţia de legare la pământ) a
staţiei prin cel puţin două legături;
b) cazul în care locuinţa se află la o distanţă mai mare de 5 m de gardul staţiei; este necesar
ca alimentarea cu energie electrică a locuinţei (la joasă tensiune) să se separe de instalaţiile din
staţie fie folosind o altă sursă (reţea) de racordare, fie folosind un transformator de separare
galvanică; în aceste cazuri se realizează la locuinţa personalului o priză de pământ pentru
instalaţiile electrice de joasă tensiune din clădirea respectivă respectându-se prevederile
standardului STAS 12604/5-90.
4.1.2.12. Determinarea rezistenţei de dispersie.
Priza de pământ artificială, legată în paralel cu prizele de pământ naturale şi cu prizele de
pământ orizontale destinate dirijării distribuţiei potenţialelor, formează o priză de pământ
complexă.
La determinarea rezistenţei de dispersie a unei prize de pământ complexe se vor avea în
vedere rezistenţele de dispersie ale prizelor de pământ legate electric între ele cum sunt:
- Rpv a prizelor de pământ artificiale verticale;
- Rpo a prizelor de pământ artificiale orizontale;
- Rpd a prizelor de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor;
- Rpn a prizelor naturale;
- Rcp a sistemelor constituite din conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene şi
prizele de pământ ale stâlpilor legaţi la acestea;
Rezistenţele de dispersie Rpv, Rpo, Rpd şi Rpn se vor determina, luându-se în calcul coeficienţii
respectivi de utilizare.
Modul de calcul al rezistenţei de dispersie este arătat în anexa 1.
Pentru simplificarea calculelor, cu aproximarea admisibilă în cazul staţiilor exterioare, prizele
de pământ orizontale destinate dirijării distribuţiei potenţialelor, împreună cu diferitele prize
naturale cu care sunt în contact electric (construcţii de beton armat, conducte, învelişurile
metalice ale cablurilor aflate în incinta respectivă), vor fi considerate o priză complexă, care se va
asimila pentru calculul rezistenţei de trecere la pământ cu o priză constituită dintr-o placă aşezată
pe suprafaţa solului şi având dimensiunile suprafeţei cuprinse în conturul exterior al electrozilor
pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.
La reţeaua electrozilor şi conductoarelor principale de legare la pământ, se vor racorda
totdeauna conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene, care vin sau pleacă din staţie.
Această legătură se va realiza fie prin prelungirea conductorului de protecţie până la cadrul
staţiei, fie prin prevederea a două conductoare îngropate la o adâncime de cel puţin 1,2 m care
realizează legătura electrică între stâlpul din imediata vecinătate (legat la conductorul de
protecţie) şi reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ a staţiei. Conductoarele
îngropate vor avea o secţiune echivalentă cu secţiunea conductorului de protecţie, însă nu mai
puţin de cea impusă conductoarelor de legare la pământ îngropate.
Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ se va verifica prin măsurări, înainte de
darea în funcţiune (conform STAS 12604/5-90); a se vedea anexa 9 din prezentul îndreptar,
considerându-se componenta din circuitul de scurtcircuit monofazat care se închide efectiv prin
prizele de pământ.
Figura 4 - Exemple de realizare a instalaţiei de legare la pământ pentru staţii
electrice exterioare:
a)- clădirea staţiei la interiorul incintei
b)- clădirea staţiei la marginea incintei
c)- clădirea staţiei la marginea incintei
b)
c)
1RE-Ip 30/2004 - 50 -
4.1.2.13. Stabilirea secţiunilor conductoarelor de legare la pământ şi verificarea la stabilitate
termică.
Stabilirea secţiunii conductoarelor de legare la pământ şi verificarea la stabilitate termică a
instalaţiei de legare la pământ se vor face în conformitate cu STAS 12604/4-89, precum şi cu
indicaţiile date în anexele 3 şi 5 din prezenta lucrare.
Pentru verificarea la stabilitate termică a prizelor de pământ, se va lua în calcul componenta
din curentul de scurtcircuit monofazat care se închide efectiv prin electrozii prizei de pământ.
Pentru determinarea secţiunii conductoarelor de legare la pământ, se va lua în calcul valoarea
curentului total de scurtcircuit monofazat în staţie.
4.1.2.14. Determinarea coeficienţilor de atingere şi de pas
La dimensionarea prizelor de dirijare a distribuţiei potentialelor, se va avea în vedere că
micşorarea coeficienţilor de atingere şi de pas depinde de următorii factori:
- numărul prizelor orizontale “n” şi distanţa dintre acestea “a”; pe aceeaşi suprafaţă cu cât “n”
este mai mare şi, deci, “a” devine mai mic, cu atât coeficienţii de atingere şi de pas vor fi mai mici;
- adâncimea de îngropare “h” a electrozilor orizontali; cu cât “h” va fi mai mic, cu atât
coeficienţii de atingere vor fi mai mici; la marginea prizei, cu cât “h” este mai mare cu atât
coeficienţii de pas în afara prizei vor fi mai mici;
- rezistivitatea ρ a stratului superficial al solului în care se află electrozii prizei de dirijare a
distribuţiei potenţialelor; cu cât această rezistivitate este mai mică în raport cu cea a straturilor
mai adânci, cu atât coeficienţii de atingere şi de pas sunt mai mici şi invers (într-un sol omogen,
coeficienţii nu depind de rezistivitatea acestuia);
- întinderea prizelor de pământ; cu cât aceasta este mai mare, cu atât coeficienţii de pas în
afara zonei ocupate de priză sunt mai mici.
Pe suprafaţa ocupată de instalaţia de dirijare a distribuţiei potenţialelor, coeficienţii de pas vor
fi, în general, mai mici decât coeficienţii de atingere; coeficienţii de pas pot fi mai mari decât
coeficientul maxim de atingere de pe această suprafaţă la marginea şi în afara instalaţiei de
dirijare (dacă este necesar, micşorarea coeficienţilor de pas în această zonă se va obţine prin
adăugarea unor electrozi suplimentari).
Pentru calcularea coeficienţilor de atingere şi de pas se vor folosi indicaţiile date în anexa 2.
Se vor verifica întotdeauna coeficienţii de atingere şi de pas prin măsurări, înainte de darea în
funcţiune a instalaţiei de legare la pământ exterioare.
Dacă la măsurări se constată valorile care le depăşesc pe cele propuse, atunci se vor
îmbunătăţii instalaţiile de protecţie prin adăugarea unor prize orizontale suplimentare sau se va
executa o izolare a amplasamentelor prin acoperiri cu materiale de rezistivitate mare.
4.1.2.15. Izolarea amplasamentelor
Pentru a lua în calcul izolarea amplasamentelor, se vor respecta indicaţiile din anexa 4.
a)
1RE-Ip 30/2004 - 51 -
4.1.3. Staţii şi posturi de transformare interioare
4.1.3.1. Pentru respectarea limitelor maxime admise de STAS 2612-87 şi STAS 12604/4-89,
cu privire la tensiunile de atingere şi de pas, se vor lua următoarele măsuri:
- se vor folosi prizele de pământ naturale;
- se va realiza o priză de pământ artificială, având în vedere indicaţiile de la pct.4.1.2.;
- se va realiza egalizarea potentialelor în interiorul clădirii;
- se va realiza o instalaţie de dirijare a distribuţiei potenţialelor în exteriorul clădirii;
- se va aplica izolarea amplasamentelor atât în interior, cât şi în exterior.
4.1.3.2. Se vor respecta indicaţiile de la pct.4.1.2 (4.1.2.1 ... 4.1.2.9) privind mijloacele de
respectare a tensiunilor de atingere şi de pas admise şi privind realizarea instalaţiei de legare la
pământ 4.1.2.10, cu precizările de mai jos.
4.1.3.3. Priza de pământ artificială şi instalaţia de dirijare a distribuţiei potenţialelor în exteriorul
clădiri se vor realiza în modul următor (fig.5):
În exteriorul clădirii, la o distanţă de 0,3 m de fundaţie şi la adâncimea de 0,2 m - 0,3 m faţă de
suprafaţa solului se va realiza un contur din oţel lat sau oţel rotund, în jurul clădirii, destinat
micşorării tensiunii de atingere.
Un al doilea contur, destinat aceluiaşi scop, se va realiza în jurul clădirii la o distanţă de 0,8 m
de fundaţie şi la o adâncime de 0,4 - 0,6 m.
La o distanţă de 1,5 - 2,0 m de fundaţia clădirii, se va realiza o priză verticală respectiv un
contur din electrozii orizontali care leagă între ei electrozi verticali distribuiţi uniform pe contur
astfel electrozii verticali vor fi legaţi între ei prin electrozi orizontali.
Electrozii verticali se vor confecţiona, de regulă, din ţeavă de oţel, cu diametrul φ 2
’’
- 2 1/2
’’
şi
cu o lungime l = 2 ... 3 m.
Ei se vor îngropa la o adâncime h = 0,8 - 1,0 m, considerată de la suprafaţa solului. Distanţă
dintre electrozii verticali, trebuie să fie a ≥ 2l. În condiţii speciale se poate micşora această
distanţă, însă ea nu poate fi mai mică decât a = l.
Electrozii orizontali (conductoarele de legătură dintre electrozii verticali) se vor confecţiona din
oţel lat.
Adâncimea de îngropare a acestor electrozi va fi de 0,8 - 1,0 m şi vor fi sudaţi la capătul
superior al electrozilor verticali.
La o distanţă de 1,5 m de conturul prizelor verticale şi la o adâncime de 1 m se va realiza un
ultim contur din oţel lat sau rotund, destinat micşorării tensiunii de pas.
Toate contururile indicate mai sus se vor lega între ele pe direcţia diagonalelor şi pe patru
direcţii perpendiculare pe laturile acestor contururi.
4.1.3.4. În interiorul clădirii, de-a lungul pereţilor, se vor monta conductoarele principale de
legare la pământ, care, de regulă, constituie circuite închise.
La aceste conductoare, prin ramificaţii separate, se vor lega toate elementele indicate la
pct.1.1.5. prizele de pământ naturale, precum şi diferitele elemente metalice existente în vederea
egalizării potenţialelor. Se vor respecta indicaţiile de la pct. 4.1.2.11.
Conductoarele principale se vor racorda la priza artificială de pământ prin cel puţin două
legături separate.
4.1.3.5. Pentru determinarea rezistenţei de dispersie se vor folosi indicaţiile date la pct.
4.1.2.12, iar pentru verificările la stabilitate termică indicaţiile de la pct. 4.1.2.13.
4.1.3.6. Coeficienţii de pas se vor determina în conformitate cu indicaţiile de la pct. 3.1.2.14 şi
anexa 2.
4.1.3.7. Pentru micşorarea tensiunilor de atingere şi de pas în exteriorul clădirii respectiv
pentru creşterea coeficienţilor de amplasament αa şi αpas, se va realiza în jurul acesteia un trotuar
din dale de beton sau din asfalt, având lăţimea de cel puţin 1 m.
Pentru micşorarea tensiunii de atingere în interiorul clădirii în zonele de circulaţie şi de
deservire vor fi prevăzute covoraşe electroizolante din cauciuc.
Pentru luarea în calcul a izolării amplasamentelor se vor utiliza indicaţiile din anexa 4 şi cele
menţionate la pct. 4.1.2.5 şi 4.1.2.8.
4.1.4. Instalaţii electrice în incinta (platforma) centralelor electrice, a întreprinderilor
industriale şi agricole cu circulaţie frecventă sau a staţiilor electrice din localităţi.
Figura 5 - Exemplu de realizare a instalaţiei de legare la pământ pentru o staţie
electrică interioară.
1RE-Ip 30/2004 - 52 -

4.1.4.1. La centralele electrice, întreprinderile industriale sau agricole cu circulaţie frecventă şi
staţiile electrice urbane se vor distinge două categorii de zone din punct de vedere al frecvenţei
circulaţiei:
- zonele cu circulaţie frecventă, categorie în care intră teritoriul pe care este situată centrala
electrică sau întreprinderea industrială sau agricolă (cu excepţia spaţiilor din incintele instalaţiilor
electrice îngrădite, ca de exemplu ale staţiilor de transformare şi conexiuni); pentru zonele cu
circulaţie frecventă, tensiunile de atingere şi de pas maxime admise vor fi cele din STAS 2612/87
(12604/2-87) şi tabelul 2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă; conform
pct.1.3, prin incintă agricolă cu circulaţie frecventă se înţelege incinta îngrădită şi supravegheată
în care se desfăşoară procesele tehnologice de prelucrare şi depozitare în amenajări speciale a
produselor agricole, fermele zootehnice şi staţiile de maşini agricole;
- zonele cu circulaţie redusă, categorie care cuprinde incintele instalaţiile electrice îngrădite,
cum sunt staţiile de transformare şi conexiuni; pentru aceste zone tensiunile de atingere şi de pas
maxime vor fi cele din STAS 2612-87 (12604/2-87) şi tabelul 2.3 pentru zonele cu circulaţie
redusă fără, respectiv cu folosirea mijloacelor individuale de protecţie izolante.
4.1.4.2. Pentru respectarea limitelor maxime admise pentru tensiunile de atingere şi de pas, se
vor lua următoarele măsuri:
- în incinta staţiilor de transformare - se vor respecta indicaţiile date pentru staţiile de conexiuni
şi transformare de la pct.4.1.2 şi 4.1.3 de mai sus.
Pentru echipamentele electrice aflate în afara îngrădirii staţiei de transformare se va folosi în
comun instalaţia de legare la pământ a acesteia, dată fiind prezenţa a numeroase conducte,
cabluri, construcţii metalice şi din beton armat şi alte elemente metalice de pe platforma centralei
electrice sau al întreprinderii industriale (agricole), care fac practic imposibilă realizarea unor
instalaţii de legare la pământ separate. Regula generală este să se realizeze totdeauna o reţea
generală de legare la pământ.
Toate elementele metalice vor fi legate între ele, cât şi la priza de pământ a staţiei, în scopul
egalizării potenţialelor.
Pentru conductele, cablurilor, şinele de cale ferată etc, care ies de pe platforma centralei
electrice sau a întreprinderi industriale (agricole), se vor lua măsuri de protecţie împotriva
transmiterii tensiunilor periculoase în afara incintei (platformei).
4.1.4.3. În incinta oricărei centrale electrice, întreprinderi agricole sau industriale şi pe teritoriul
oricărei platforme industriale trebuie să se realizeze totdeauna o reţea generală de legare la
pământ de protecţie prin legarea între ele a tuturor instalaţiilor de legare la pământ din incinta sau
de pe platforma respectivă, inclusiv a celor aferente instalaţiilor de legare la pământ de protecţie
folosite în comun.
Pentru defectele de pe partea de înaltă tensiune, atât pentru echipamentele de joasă
tensiune, cât şi pentru cele de înaltă tensiune, vor fi respectate valorile tensiunilor de atingere şi
de pas pentru zonele cu circulaţie frecventă conform STAS 2612-87 (12604/2-87) şi tabelul 2.3,
1RE-Ip 30/2004 - 53 -
în funcţie de timpul de deconectare a curentului de punere la pământ prin priză şi de categoria
reţelei.
Fac excepţie zonele cu circulaţie redusă din incintele îngrădite ale instalaţiilor electrice unde
are acces numai personalul de specialitate şi pentru care vor fi respectate valorile indicate în
STAS 2612-87 şi tabelul 2.3 pentru zonele cu circulaţie redusă fără, respectiv cu folosirea
mijloacelor individuale de protecţie.
4.1.4.4. În cazul în care o reţea de joasă tensiune alimentează consumatorii aflaţi în afara
limitelor instalaţiei de legare la pământ de protecţie destinată echipementelor de înaltă tensiune,
la folosirea în comun a prizei de pământ şi pentru reţeaua de joasă tensiune, trebuie să se
respecte condiţiile din STAS 12604/5-90 şi precizările de la pct.2.1.1.1. “a” şi “b” din această
lucrare, dacă pentru partea de joasă tensiune se aplică protecţia prin legare la nul.
Dacă nu se pot respecta aceste condiţii, este necesar ca instalaţia de legare la pământ pentru
partea de înaltă tensiune să fie separată de instalaţia de legare la pământ de protecţie pentru
partea de joasă tensiune, conform STAS 12604/5-90.
4.1.4.5. Pentru conductoarele de legătură între instalaţiile de legare la pământ va fi verificată
stabilitatea termică a acestora la solicitările de scurtcircuit la care pot fi supuse.
4.1.4.6. În vederea realizării instalaţiei de legare la pământ, a obţinerii tensiunilor de atingere şi
de pas sub valorile limită admise şi a verificărilor la stabilitate termică, se vor respecta indicaţiile
date la pct.4.1.2 şi 4.1.3. de mai sus, cu următoarele precizări pentru cazul folosirii în comun a
instalaţiei de legare la pământ:
- rezistenţa de dispersie rezultantă Rp trebuie să fie cel mult egală cu valoarea rezultată din
condiţia:
R
U
r r r r I
p
a
k e i c def


⋅ ⋅ ⋅ ⋅
α
unde:
Ua este tensiunea de atingere maximă admisă în funcţie de timpul protecţiei de bază din
tabelul 2; pentru zonele cu circulaţie frecventă se consideră totdeauna ka = kpas = 1;
rk - factorul de aşteptare care are valorile:
- rk = 0,85 dacă reţeaua electrică este în cabluri subterane;
- rk = 1 dacă reţeaua electrică este aeriană;
re - coeficientul de echipotenţiere al incintei (platformei); dacă nu se dispune de valori
determinate prin măsurări se vor considera următoarele valori de calcul:
- re = 0,6 dacă instalaţia de legare la pământ constituie o reţea buclată (circuite
închise) iar distanţa între prizele de pământ ale obiectelor din incintă (de pe
platformă) este mai mică de 300 m;
- re = 0,8 idem, dar distanţa dintre prizele de pământ din incintă (de pe platformă)
este mai mare de 300 m;
- re = 0,8 dacă instalaţia de legare la pământ constituie o reţea ramificată, iar
distanţa dintre prizele de pământ ale obiectelor din incintă (de pe platformă)
este mai mică de 300 m;
- re = 1 idem, dar distanţa dintre prizele de pământ din incintă (de pe platformă)
este mai mare de 300 m;
- ri - factorul de reducere datorită învelişurilor metalice ale cablurilor de î.t.; în calcule se vor
considera următoarele valori, dacă nu se dispune de alte valori indicate de furnizorii
cablurilor:
- ri = 0,4 în cazul cablurilor de î.t. armate şi cu învelişuri metalice (plumb, aluminiu);
- ri = 0,85 în cazul cablurilor de î.t. cu învelişuri exterioare din mase plastice cu
ecrane din benzi sau sârme de cupru, iar reţeaua cablurilor de î.t. este
buclată;
- ri = 1 în cazul cablurilor cu învelişuri exterioare din mase plastice şi numai cu
ecrane din benzi sau sârme din cupru, iar reţeaua cablurilor de î.t. este
ramificată;
- rc - coeficientul de reducere a conductoarelor de compensare care însoţesc cablurile de
î.t.:
- rc = 0,7 dacă Rp > 1 Ω;
- rc = 0,8 dacă Rp ≤ 1 Ω;
1RE-Ip 30/2004 - 54 -
- rc = 1 dacă nu se prevăd conductoare de compensare.
- α - coeficientul de amplasament; se determină în funcţie de materialul folosit pentru
izolare; dacă izolarea amplasamentului nu se poate aplica la toate receptoarele de î.t.
şi la toate echipamentele de j.t., se consideră α = 1.
- Idef - curentul de scurtcircuit monofazat de calcul.
În cazul instalaţiilor de legare la pământ din reţelele cu schema T2T (legate la pământ prin
rezistenţă) se vor avea în vedere şi prevederile îndreptarului 1.RE-Ip 35/2-1992.
4.1.4.7. În general, pentru determinarea tensiunilor de atingere şi de pas la obiectele racordate
la o instalaţie de legare la pământ de rezistenţă Rpm cu care priza de pământ Rp a instalaţiei
(staţiei) electrice cu defect are legătură conductivă, relaţia de calcul este:
k I R
U
am pm pm
am
a
α

şi
k I R
U
pas m pm pm
pas m
pas
α


unde indicele “m” marchează parametrii instalaţiei de legare la pământ de rezistenţă Rpm cu care
priza staţiei de rezistenţă Rp are legătură conductivă.
Curentul Ipm se determină cu relaţia următoare:
I I
R
R R Z
pm p
p
p pm mo
·
+ +
unde:
Ip este curentul total de punere la pământ şi reprezintă suma curenţilor de punere la pământ
prin priza instalaţiei de rezistenţă Rp şi Ipm prin legătura conductivă cu priza de rezistenţă
Rpm; curentul Ip se obţine din curentul total de scurtcircuit monofazat care trece prin
reţeaua generală de legare la pământ, şi reprezintă curentul efectiv prin priza de
pământ
complexă.
Zmo - impedanţa homopolară de calcul a legăturii conductive cu priza de rezistenţă Rpm.
Condiţiile de calcul devin astfel:
k
R I
R
R R Z
U
am
am
pm p
p
pm p mo
a
α + +

şi
k
R I
R
R R Z
U
pas m
pas m
pm p
p
pm p mo
pas
α + +

sau:
k R I
R Z
R
U
am
am
p p
p mo
pm
a
α


+
+

1
şi
k R I
R Z
R
U
pas m
pas m
p p
p mo
pm
pas
α


+
+

1
În cazul în care priza de pământ a unei instalaţii electrice de înaltă tensiune, de exemplu a
unei staţii electrice, are legături conductive cu alte prize de pământ ale unor instalaţii electrice de
la consumatorii de joasă tensiune, este necesar să se determine tensiunile de atingere la aceşti
consumatori în cazul unui defect în instalaţia de înaltă tensiune.
Relaţia de calcul este:
U r r R I
a e k pn pn
· ⋅ ⋅ ⋅
unde:
Rpn este rezistenţa de dispersie a sistemului constituit din reţeaua de nul de la consumatorii de
j.t. şi toate prizele de pământ cu care această reţea are legături conductive
permanente;
Ipn - componenta din curentul total de punere la pământ Ip care se închide prin sistemul de
rezistenţă Rpn:
I I
R
R R Z
pn p
p s
p s pn
·
+ +
0
în care:
Rps este rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ din instalaţia electrică de
înaltă tensiune (de exemplu, o staţie electrică “s”);
Z0 - impedanţa homopolară echivalentă de calcul a legăturilor dintre sistemul de rezistenţă
Rpn şi instalaţia de legare la pământ de rezistenţă Rps.
Dacă reţeaua de joasă tensiune este în cablu, iar reţeaua conductoarelor de nul este buclată,
rezultă rk = 0,85 şi re = 0,8 şi, deci:
U R I
a pn pn
·0 68 ,
1RE-Ip 30/2004 - 55 -
unde, conform celor arătate mai sus:
I I
R
R R Z
pn p
p s
p s pn
·
+ +
0
Ip fiind suma curenţilor de punere la pământ prin priza staţiei de rezistenţă Rps şi prin legăturile
conductive cu sistemul de rezistenţă Rpn.
Acest curent Ip se obţine din curentul total de punere la pământ prin reţeaua generală de
rezistenţă Rp din care se scad toţi ceilalţi curenţi care se închid prin legăturile constructive cu alte
prize de rezistenţă Rp1 ... m.
Expresia tensiunii de atingere devine:
U R I
R
R R Z
a pn p
ps
ps pn
· ⋅ ⋅
+ +
0 68
0
,
Exemplul 1: Rpn = 0,1; Rps = 0,2
Ip = 5000 A şi Z0 = 1,2
În acest exemplu rezultă:
U
a
· ⋅ × ⋅
+ +
0 68 01 5000
0 2
01 0 2 12
, ,
,
, , ,
U
a
· ·
68
15
46
,
V sub valoarea maxim admisă de 65 V dacă timpul de declanşare la defectul pe
partea de 110 kV din staţie este de 0,8 ... 3 s.
Dacă se consideră o legătură conductivă echivalentă având o impedanţă homopolară
Z0 = 0,75 Ωde exemplu prin adăugarea unor conductoare scurtcircuitate la capete în cazul unui
cablu scos de sub tensiune, curentul prin sistemul de rezistenţă Rpn este:
I
pn
· ≅ 5000
0 2
105
1000
,
,
A.
Exemplul 2:
Datele din exemplul 1, cu deosebirea că timpul protecţiei este de 0,2 s, iar pentru care
tensiunea de atingere admisibilă este 125 V.
În acest caz rezultă posibilă reducerea impedanţei Z0 la valoarea rezultată din următoarea
relaţie:
0 68 01 5000 0 2
01 0 2
125
0
, , ,
, ,
⋅ × ×
+ +

Z
V, de unde rezultă necesar obţinerea unei valori Z0 =
0,24 Ω, de exemplu prin adăugarea unor conductoare suplimentare de compensare, pentru a nu
se depăşi tensiunea admisă de 125 V.
Pentru determinarea valorii lui Z0 minimă admisă (ţinând seama şi de scurtcircuitarea şi
legarea la pământ a conductoarelor unui cablu scos de sub tensiune) se poate folosi relaţia:
0 68 , R I
R
R R Z
U
pn p
ps
ps pn a
a
+ +

sau condiţia:
( )
Z
I
U
R R R R
p
a
pn ps pn ps 0
0 68
≥ − +
,
4.1.5. Stâlpii liniilor electrice aeriene
4.1.5.1. Prevederi generale
La stâlpii LEA prizele de pământ se dimensionează ţinând seama de valori normate ale
tensiunilor de atingere şi de pas conform celor indicate în cap.2 al prezentului îndreptar care sunt
în conformitate cu STAS 2612-87, STAS 12604/4-89 şi 12604/5-90 cu condiţiile de dimensionare
din subcap.1.1. şi cap.2.
Coeficienţii de atingere şi de pas ka şi kpas corespunzători prizei de pământ locale de la stâlp şi
cei de amplasament αa , αpas şi β constituie practic parametrii principali, care trebuie folosiţi pentru
atenuarea valorilor Ua şi Upas sub limitele maxime admise. Coeficienţii de atingere şi de pas (ka şi
kpas) ai unui anumit tip de priză de pământ depind numai de dimensiunile şi forma prizei
respective.
După determinarea rezistenţei de dispersie maximă admisă din considerentele arătate mai sus
trebuie să se verifice şi condiţia de declanşare a sistemului de protecţie prevăzut;
1RE-Ip 30/2004 - 56 -
Idef ≥ 2 ⋅ Ir
unde: Ir este curentul minim de funcţionare a protecţiei.
Pentru stâlpi, priza de pământ cu care se pot obţine coeficienţii de atingere şi de pas doriţi cu
costuri cât mai mici, este cea orizontală, cu electrozi inelari sau în formă de pătrat, cu patru raze
şi, eventual, cu electrozi verticali la extremităţi; a se vedea prizele de pământ de dirijare a
distribuţiei potenţialelor pentru stâlpii LEA din STAS 12604/5-90 şi fig.6 ... 10 din prezentul
îndreptar. Se impune o astfel de priză cu electrozi de dirijare datorită simetriei ei, necesară pentru
asigurarea coeficienţilor de atingere şi de pas doriţi în toate punctele din jurul stâlpului. Alegerea
uneia din tipurile de prize din fig. 6 ... 10 se va face în funcţie de condiţiile specifice care sunt în
principal determinate de următorii factori:
a) rezistivitatea solului ρ, de care depinde rezistenţa de dispersie a prizei de la stâlp, Rps;
b) valoarea limită a tensiunilor de atingere şi de pas care trebuie respectată conform
STAS 2612-87 şi STAS 12604/5-90;
c) curentul efectiv de calcul de punere la pământ Ip prin priza de pământ respectivă;
d) posibilitatea de realizare a unui anumit tip de priză de dirijare pe terenul disponibil pentru
aceasta;
e) posibilitate realizării unei izolări a amplasamentului în jurul stâlpului pe o distanţă de cel
puţin 0,8 m, prin acoperire cu piatră spartă, dale de beton sau asfalt etc.
Se poate aplica una din următoarele variante:
I) adăugarea la priza naturală a stâlpului a unor electrozi, orizontali şi verticali, la stâlpul la care
trebuie micşorată rezistenţa de dispersie pentru satisfacerea condiţiilor de obţinere a unor
tensiuni de atingere şi de pas sub limitele admise; rezistenţa de dispersie rezultantă Rps se va
determina cu relaţia:
R
R R
R R
pa
pn pa
pn pa
·

+
unde Rpn este cea a prizei naturale, iar Rpa este rezistenţa prizei adăugate, considerându-se
coeficientul de utilizare corespunzător fiecărie prize în parte.
II) legarea între ele a două sau a mai multor prize de la doi sau mai mulţi stâlpi învecinaţi cu un
conductor neizolat îngropat în pământ; acest conductor constituie şi o priză de pământ orizontală
de o rezistenţă de dispersie rpo care poate să contribuie apreciabil la reducerea rezistenţei de
dispersie rezultante Rps; adâncimea de îngropare a conductorului de legătură va fi totdeauna mai
mare de 0,5 m; prevederea unui astfel de conductor pentru legarea între ele a tuturor prizelor din
LEA respectivă şi la priza staţiei, conduce practic la realizarea unui conductor cu rol şi de
compensare practic cu rc = 0,7 (a se vedea şi cele indicare în varianta a III-a);
III) legarea între ele a două sau mai multor prize de la doi sau mai mulţi stâlpi învecinaţi cu un
conductor montat pe stâlpi, de regulă neizolat, racordat la prizele de pământ ale stâlpilor
(naturale şi artificiale) prin intermediul armăturilor metalice din stâlpi folosite drept conductoare de
coborăre; un astfel de conductor dacă se montează pe toţi stâlpii LEA de î.t de la staţia de
alimentare şi până la postul de transformare şi este legat la instalaţiile de legare la pământ de la
staţie şi post, va constitui un conductor de compensare cu toate avantajele unui astfel de
conductor. Conductorul de compensare se va aplica în cazuri justificate, când nu se poate aplica
practic o altă soluţie de obţinere a tensiunilor de atingere şi de pas sub limitele admise.
4.1.5.2. Stâlpii LEA fără aparataj
La stâlpii LEA fără aparataj, prizele de pământ se dimensionează ţinând seama de valorile
normate ale tensiunilor de atingere şi de pas, numai în zonele cu circulaţie frecventă din localităţi
şi la stâlpii LEA din incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă.
Pentru stâlpii LEA fără aparataj din afara localităţilor sau din zonele cu circulaţie redusă din
localităţi, prizele de pământ nu se dimensionează, din considerente de protecţie împotriva
tensiunilor de atingere şi de pas; această prevedere este valabilă şi pentru zonele (incintele)
agricole, grădinile cu legume, livezile cu pomi, viile etc. cu circulaţie redusă. Conform pct.1.3 din
prezentul îndreptar, zonă (incintă) agricolă cu circulaţie redusă este zona neîngrădită sau incinta
neîngrădită, care nu intră în categoria incintelor cu circulaţie frecventă cum sunt culturile mari.
La stâlpii LEA fără aparataj din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi, condiţiile de
determinare a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Rps, la care se leagă un stâlp sau mai
mulţi stâlpi este:
1RE-Ip 30/2004 - 57 -
Figura 6 - Tip constructiv de priză pentru linii de înaltă tensiune din zonele cu
circulaţie frecventă din localităţi:
a)- pentru stâlpi din beton armat; b)- pentru stâlpi
metalici tip turn;
c)- pentru stâlpi metalici tip turn;d)- pentru stâlpi metalici
tip portal;
e)- pentru stâlpi metalici tip portal ancorat.
Figura 7 - Tip constructiv de priză pentru linii de înaltă tensiune din zonele cu
circulaţie redusă:
a)- pentru stâlpi din beton armat; b)- pentru stâlpi
metalici tip turn;
c)- pentru stâlpi metalici tip turn;d)- pentru stâlpi metalici
tip portal;
e)- pentru stâlpi metalici tip portal ancorat.
1RE-Ip 30/2004 - 58 -
Figura 8
1RE-Ip 30/2004 - 59 -
Figura 9
1RE-Ip 30/2004 - 60 -
Figura 10
1RE-Ip 30/2004 - 61 -
Figura 11
1RE-Ip 30/2004 - 62 -
Figura 12
1RE-Ip 30/2004 - 63 -
Figura 13
1RE-Ip 30/2004 - 64 -
Figura 14
1RE-Ip 30/2004 - 65 -
Figura 15
1RE-Ip 30/2004 - 66 -
Figura 16
1RE-Ip 30/2004 - 67 -
Figura 17
1RE-Ip 30/2004 - 68 -
Figura 18
1RE-Ip 30/2004 - 69 -
Figura 19
1RE-Ip 30/2004 - 70 -
Figura 20
1RE-Ip 30/2004 - 71 -
Figura 21
1RE-Ip 30/2004 - 72 -
Figura 22
1RE-Ip 30/2004 - 73 -
R
U
I k
ps
a
p
a
a

+ − α β 1
şi
R
U
I k
ps
pas
p
pas
pas

α
unde:
Ua este tensiunea de atingere maximă admisă în V; conform celor arătate la subcap.2.3
(tabelul 2.3 şi STAS 2612-87);
Upas - tensiunea de pas maximă admisă, în V; conform celor arătate la subcap.2.3 (tabelul
2.3 şi STAS 2612-87);
Ip - curentul maxim de punere la pământ care se poate închide prin priza de pământ
respectivă, în A; în cazul prevederii unui conductor de compensare pe stâlpii LEA, în
condiţia de determinare a rezistenţei de dispersie Rps se va lua Ip = 0,8⋅ Idef , Idef fiind
valoarea curentului de scurtcircuit maxim admis în reţeaua respectivă; s-a considerat
rc = 0,8;
αa şi αpas - coeficienţii de izolare a amplasamentului faţă de pământ în jurul stâlpului pe o
distanţă de cel puţin 0,8 m pentru micşorarea tensiunii de atingere şi 1,25 m pentru
micşorarea tensiunii de pas de la stâlp;
αa = 2 şi αpas = 5 pentru balast (piatră spartă) de 15 cm grosime;
αa = 3 şi αpas = 9 pentru dale (strat) de beton;
αa = 5 şi αpas = 17 pentru asfalt într-o grosime minimă de 2 cm ;
β - coeficientul de izolare a betonului la stâlpii de beton armat, prin asimilare cu coeficientul
pentru dale (strat) de beton; dacă nu se dispune de valori determinate, se va considera
β = 3; coeficientul β se consideră în calcule numai pentru cazul stâlpilor de beton armat
fără aparataj şi numai în cazul tensiunii de atingere.
Pentru reţelele legate la pământ prin rezistenţă ohmică (schema T2T) (a se vedea
1.RE-Ip 35/2-92).
Exemplul 1: Reţea T2T LEA în zone cu circulaţie frecventă din localităţi, tb ≤ 0,2 s; Ip = 250 A la
locul defectului, Ua = Upas = 1100 V; fără strat izolant de adaos; fără prize de dirijare ka = 0,8 şi
kpas = 0,3; ρ = 100 Ωm, rezultă:
R
ps

+ −

· · 1100
105 3 1
0 8 250
1100
3 05
200
16 77
,
,
,
, Ω
şi
R
ps


· · 1100
12
0 3 250
1100
12
75
17 6
,
,
,
, Ω
Este necesară, deci o priză de pământ cu
R
ps
≤16 77 , Ω
Exemplul 2: Idem, ca la exemplul 1, însă tb ≤ 0,5 s pentru care valorile maxime admise
Ua = Upas = 500 V;
R
ps
≤ · 500
3 05
200
7 63
,
, Ω şi R
ps
≤ · 500
12
75
8
,

Este necesară deci o priză de pământ cu
R
ps
≤7 63 , Ω
Exemplul 3: Idem, ca la exemplul 2, însă ρ = 1000 Ωm
R
ps

+ −
· · 500
15 3 1
200
500
3 5
200
8 75
, ,
, Ω şi R
ps
≤ · 500
3
75
20Ω
Exemplul 4: Idem, ca la exemplul 1, însă ρ = 1000 Ωm, respectiv, exemplul 3 cu tb ≤ 0,2 s
R
ps
≤ · 1100
3 5
200
19 25
,
, Ω şi R
ps
≤ · 1100
3
75
44Ω
În reţelele legate la pământ cu un singur sistem de protecţie împotriva curentilor de punere la
pământ (schema T1T), cazul stâlpilor din reţelele 110 ... 750 kV se vor avea în vedere şi
următoarele:
a) Modul de determinare a curentului Ip este prezentat în anexa 7, din prezentul îndreptar.
b) Priza de pământ a stâlpului trebuie să fie stabilă din punct de vedere termic; în consecinţă,
prizele dimensionate după condiţiile de mai sus se vor verifica la stabilitate termică, conform
STAS 12604/5-90 şi indicaţiile din anexa 3, folosindu-se următoarea formulă:
s I
t
pρ
γ θ
;
1RE-Ip 30/2004 - 74 -
în valoarea suprafeţei S se include şi suprafaţa electrodului constituit din armătură metalică a
fundaţiei, considerată drept priză de pământ naturală.
c) În cazul în care la o instalaţie satisfacerea condiţiilor de stabilitate termică a prizei de
pământ duce la cheltuieli mari, se poate admite depăşirea densităţilor de curent maxim admise,
numai dacă se iau măsurile necesare de verificare a bunei stări a prizei de pământ şi a legăturilor
la acestea după fiecare defect cu punere la pământ la instalaţia respectivă.
d) Atunci când nu se pot realiza cu mijloace economice condiţiile de protecţie împotriva
tensiunilor de atingere şi de pas arătate mai sus, se vor monta la stâlpii respectivi din zona cu
circulaţie frecventă, izolatoare cu nivelul de izolaţie cu 10 % mai mare decât în restul liniei.
În acest caz, tensiunile de atingere şi de pas nu se normează, iar prizele de pământ ale
acestor stâlpi vor trebui să corespundă condiţiilor impuse de protecţia împotriva supratensiunilor
atmosferice, conform subcap.5.2 din prezenta lucrare şi normativ privind alegerea izolaţiei,
coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor-
NTE 001/03/00.
Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească prizele de pământ din punctul de vedere al
protecţiei liniei împotriva supratensiunilor atmosferice se exprimă astfel:
R
U
I
p
t
i t

⋅ α
în care:
Rp este rezistenţa de dispersie a prizei (Ω);
Ut - tensiunea de ţinere la implus a instalaţiei de pe stâlpul la care se verifică priza (kV);
It - curentul de calcul la supratensiuni atmosferice, (kA);
αi - coeficientul de impuls al prizei, conform tabelului din cap.5.
Indiferent de rezultatele calculului, în vederea asigurării unei cât mai favorabile dirijări a
distribuţiei potenţialelor în jurul stâlpului, priza de pământ a stâlpului se va executa ca tip şi formă
potrivit indicaţiilor din figura 6, în zonele cu circulaţie frecventă, respectiv din figura 7, în zonele cu
circulaţie redusă.
Pentru a se putea pune în valoare prizele naturale ale stâlpilor fixaţi în teren prin fundaţii de
beton armat, barele principale (verticale) ale armăturii fundaţiei vor fi legate galvanic în partea
superioară atât între ele, cât şi la piciorul metalic al stâlpului încadrat în fundaţie.
La toţi stâlpii metalici şi de beton armat ai liniilor sau ai porţiunilor de linii echipate cu
conductoare de protecţie, se va realiza legarea conductoarelor de protecţie la prizele de pământ
ale stâlpilor respectivi.
Conductoarele de legare la priza de pământ a stâlpilor trebuie să fie dimensionate pentru a fi
stabile din punct de vedere termic; condiţia de verificare este:
s
i t
j
p


unde:
s este secţiunea conductorului de ramificaţie;
ip - partea din curentul total de punere la pământ Ip, care trece prin priza stâlpului respectiv;
t - timpul protecţiei de rezervă prevăzută pentru deconectarea punerilor la pământ
monofazate;
j - densitatea de curent admisibilă prin conductorul respectiv; la oţel se va considera
j = 70 A/mm
2
.
În cazul în care nu se pot îndeplini cu soluţii economice condiţiile impuse de protecţia
împotriva supratensiunilor atmosferice, prizele de pământ ale stâlpilor se vor realiza astfel încât
să se obţină pentru rezistenţa de dispersie cel puţin valorile din tabelul 6 de la pct.5.2.2.
În incintele (teritoriile) îngrădite ale întreprinderilor industriale şi agricole cu circulaţie frecventă,
precum şi în cazul plajelor şi terenurilor de campament (camping), stâlpii liniilor electrice aeriene
vor fi prevăzuţi întotdeauna cu prize de pământ, conform indicaţiilor de la pct. 4.1.5.1. Se
precizează că în cazul incintelor industriale, instalaţiile de legare la pământ vor fi astfel
dimensionate încât tensiunile de atingere şi de pas să fie mai mici sau cel mult egale cu 125 V, în
cazul reţelelor T şi T1T şi 250 V în cazul reţelelor T2T (a se vedea tabelul 2.3 pct. 2.d), indiferent
de timpul de întrerupere a curentului de punere la pământ considerat. La stâlpii în cauză se
recomandă folosirea izolatoarelor nestrăpungibile. Pentru respectarea acestor condiţii, se va
proceda ca la pct. 4.1.5.1. şi 4.1.5.2 (relaţiile de calcul), folosindu-se în calcule valoarea indicată
mai sus de 125 V, respectiv 250 V.
1RE-Ip 30/2004 - 75 -
Dacă valoarea de 125 V în cazul reţelelor T1T nu poate fi obţinută în condiţii economice, se vor
folosi izolatoare nestrăpungibile la stâlpii respectivi, iar prizele de pământ de la aceşti stâlpi se vor
realiza corespunzător indicaţiilor din figura 6. În plus, totdeauna va fi prevăzut un strat de balast
(piatră sfărâmată de 15 - 20 cm) sau asfalt pe suprafaţa ocupată de priză. Prizele, dimensionate
după condiţia de mai sus, se vor verifica din punctul de vedere al protecţiei împotriva
supratensiunilor atmosferice, conform cap. 5 şi din punctul de vedere al stabilităţii termice,
conform anexei 3 din prezenta lucrare.
Pentru realizarea constructivă şi recepţia prizelor de pământ se va respecta STAS 12604/5-90.
Pentru legăturile conductoarelor de protecţie şi pentru prizele de pământ la stâlpi, vor fi
respectate indicaţiile de la pct. 4.1.5.1 şi 4.1.5.2 din prezentul îndreptar.
În incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă este necesar să se realizeze o reţea
generală de legare la pământ prin legarea între ele a tuturor prizelor de pământ din incintă,
inclusiv a celor de la stălpii LEA de j.t. şi de î.t. În acest caz rezistenţa de dispersie rezultantă
este calculată conform cu prevederile pct. 4.1.4.6 din prezentul îndreptar.
Exemplul 5: Reţeaua T2T cu LEA de 20 kV, prize separate la fiecare stâlp; Ip = 250 A; la locul
defectului se prevede câte o priză de dirijare la fiecare stâlp cu ka = 0,5 şi kpas = 0,2 fără
adăugarea de strat izolant şi αa = αpas = 1, rezultă necesar la fiecare stâlp:
R
k I
ps
a
a p

+ −

·

· 250
1
250
3
0 5 250
6
α β
,

R
k I
ps
pas
pas p


·

· 250 250
1
0 2 250
5
α
,

rezultă: Rps ≤ 5 Ωla fiecare stâlp.
Exemplul 6: Idem, dar toţi stâlpii se leagă la reţeaua generală de legare la pământ din incintă
rezistenţa de dispersie rezultantă Rpn cu condiţiile rk = 1; re = 0,8; ri = 1; rc = 1.
R
pn
·

· 250
1
0 8 250
125
,
, Ω
De regulă, în incintă trebuie să se realizeze o reţea generală de legare la pământ cu Rpv ≤ 1 Ω
pentru folosirea în comun şi pentru instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice.
4.1.5.3. Stâlpi LEA cu aparataj
a) Stâlpii cu aparataj din localităţi şi din incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă,
plaje şi terenuri de camping.
La stâlpii din localităţi sunt valabile toate raţionamentele şi soluţiile indicate pentru stâlpii fără
aparataj din zonele cu o circulaţie frecventă din localităţi, (a se vedea pct. 4.1.5.2 de mai sus),
condiţia generală de dimensionare fiind:
R I
k
U
ps p
a
a
a
⋅ ≤
α
şi
R I
k
U
ps p
pas
pas
pas
⋅ ≤
α
unde:
Ua şi Upas se determină conform STAS 2612-87 şi tabelul 2.3 din prezentul îndreptar, cu
observaţia că la aceşti stâlpi nu se consideră coeficientul β, deoarece există pe
stâlpi elemente metalice legate la pământ care pot fi atinse de persoane.
Pentru stâlpii cu aparataj din incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă, plaje şi
terenuri de camping sunt valabile, de asemenea toate raţionamentele şi soluţiile de la pct. 4.1.5.2
privind stâlpii fără aparataj, condiţia de dimensionare fiind aceeaşi şi anume indiferent de timpul
de declanşare la curentul maxim de punere la pământ, trebuie să se asigure respectarea limitelor
maxime pentru tensiunile de atingere şi de pas corespunzătoare acestor stâlpi, cu observaţia că
nu se ia în calcule coeficientul β care în acest caz este egal cu 1.
Condiţia specială privind stâlpii cu aparataj este ca întotdeauna şi la orice lucrare, când LEA
se află sub tensiune (controale, manevre), să se folosească mijloace individuale de protecţie
izolante (mănuşi şi cizme electroizolante), conform STAS 12604/5-90.
În localităţi, dacă se prevede un conductor de compensare, stâlpii cu aparataj se vor racorda
împreună cu ceilalţi stâlpi (fără aparataj) la acest conductor în vederea reducerii curentului Ip prin
prizele de pământ (Ip = 0,8 Idef) şi pentru obţinerea unei rezistenţe de dispersie echivalente reduse
Rps pentru toţi stâlpii.
1RE-Ip 30/2004 - 76 -
În incintele îngrădite, de regulă, se vor racorda la reţeaua generală de legare la pământ a
incintei şi stâlpii cu aparate, după cum s-a arătat şi la cazul stâlpilor fără aparataj de la
pct.4.1.5.2. de mai sus.
b) Stâlpii cu aparataj din afara localităţilor (indiferent de zonă), inclusiv zona (incintele) agricole
cu circulaţie redusă.
În cazul unui stâlp cu aparataj din afara localităţii (indiferent de zonă), inclusiv zona (incintele)
agricole cu circulaţie redusă, tensiunile de atingere şi de pas maxime admise sunt cele din
STAS 2612-87 tabelul 6 pct.3 (a) şi tabelul 2.3 din prezentul îndreptar, în funcţie de timpul de
declanşare la intensitatea maximă a curentului de punere la pământ la stâlpul respectiv şi la
categoria reţelei.
Condiţiile de dimensionare şi soluţiile de rezolvare indicate pentru stâlpii LEA fără aparataj din
localităţi din prezentul îndreptar se pot aplica şi în cazul stâlpilor cu aparataj din sfera localităţilor,
cu excepţia soluţiei de legare între ele a două sau mai multor prize de pământ de la stâlpii
învecinaţi. Trebuie avut în vedere că la stâlpii învecinaţi care în marea lor majoritate sunt fără
aparataj, nu se impune nici o condiţie de asigurare a unor prize de pământ din considerentele de
obţinere a unor tensiuni de atingere şi de pas sub anumite limite. Deci, practic este necesar ca la
fiecare stâlp cu aparataj să se realizeze o priză de pământ care să îndeplinească condiţiile:
R I
k
U
ps p
a
a
a
⋅ ≤
α
şi
R I
k
U
ps p
pas
pas
pas
⋅ ≤
α
Posibilitatea de a se micşora costul prizelor de pământ constă în reducerea timpului de
acţionare a protecţiei de bază, astfel încât să se declanşeze linia respectivă într-un timp cât mai
scurt posibil. Astfel, dacă acest timp este tb ≤ 1,2 s, în cazul reţelelor IT tensiunea de atingere şi
de pas maximă admisă este Ua = 125 V, în cazul reţelelor T1T este 250 V, iar în cazul reţelelor
T2T este 500 V.
În acest mod se cade pe condiţia de realizare a prizelor de pământ la stâlpii din localităţi, cu
observaţia, din nou, că nu se poate aplica soluţia indicată pentru acele cazuri de legare între ele
a două sau mai multe prize de la stâlpii învecinaţi, decât doar dacă pe toţi stâlpii se montează un
conductor de compensare pentru reducerea rezistenţei de dispersie rezultante la postul de
transformare alimentat pe linia respectivă. În acest caz, în condiţiile de mai sus se ia Ip = 0,8 Idef.
În conformitate cu îndrumarul 1RE-Ip 35/2-92, la stâlpii cu aparataj din afara localităţilor,
condiţiile de dimensionare a rezistenţei de dispersie Rps se reduc la condiţia:
Rps ≤ 4 Ω,
fără a mai fi necesară verificarea tensiunilor de atingere şi de pas, dacă la manevrarea
dispozitivelor de acţionare de pe stâlpii respectivi, manetele acestora se acoperă cu un material
izolant corespunzător unei tensiuni de lucru cel puţin egală cu valoarea:
U1 = Rps ⋅ Ip ⋅ ka, însă nu mai puţin de 1000 V, respectiv tensiunea de încercare de 2500 V.
La astfel de stâlpi, oricare alte lucrări decât executarea manevrelor trebuie efectuate cu
scoaterea de sub tensiune. Curentul Ip se determină în funcţie de lungimea reţelei până la locul
defectului şi rezistenţa prizei de pământ Rp pănâ la locul defectului.
4.1.5.4. Determinarea curentului Idef de calcul în cazul reţelelor legate la pământ prin rezistenţă
(simbol T2T).
În cazul reţelelor legate la pământ prin rezistenţă (T2T) curentul Idef de calcul trebuie determinat
ţinând seama de următoarele impedanţe:
- rezistenţa electrică a rezistorului de pe neutrul reţelei Rn;
- rezistenţa de dispersie a prizei de pământ la locul defectului Rp;
- impedanţa conductorului reţelei până la locul defectului;
- reactanţa capacitivă a reţelei care determină componenta capacitivă a curentului de defect
Idef;
- reactanţa inductivă a curentului de defect datorită înfăşurărilor cu ajutorul cărora s-a obţinut
neutrul reţelei (a transformatorului TSP sau bobinei de neutru BPN) şi care determină
componenta inductivă a curentului de defect Idef.
Orientativ, în curbele din figurile 11... 22 se prezintă curentul de defect, în funcţie de curentul
capacitiv total al reţelei Ic, rezistenţa de dispersie la locul defectului şi modul de realizare a
neutrului care se leagă la rezistor Rn (la BPN sau la TSP).
Exemplul 7: Curentul capacitiv total al reţelei este Ic = 50 A, lungimea până la locul defectului
este l = 20 km, rezistorul este de 300 A (Rn ≅ 38 Ω), stâlp în zona cu circulaţie frecventă din
localităţi, fără priză de dirijarea distribuţiei potenţialelor ka = 0,8 şi kpas = 0,3, fără adaos de strat
1RE-Ip 30/2004 - 77 -
izolant, tb ≤ 0,2 s, priză de pământ de ≅ 30 Ωpentru ρ = 100 Ωm, iar curentul Idef de calcul:
Idef = 141,7 A. Rezultă condiţiile:
R
ps

×
≅ 1100
305
0 8 141 7
29
,
, ,

şi
R
ps

×
≅ 1100
12
03 141 7
30
,
, ,

Deci, priza trebuie să fie cel mult 29 Ω.
În cazul în care priza are Rps = 20 Ω, rezultă Idef ≅ 160 A şi condiţia devine:
R
ps

×
≅ 1100
305
0 8 160
26
,
,

În conformitate cu pct. 4.1.5.1 de mai sus, totdeauna trebuie îndeplinită condiţia Idef ≥ 2 Ir;
trebuie să se verifice şi condiţia de declanşare prin protecţia respectivă, şi anume:
Idef ≥ 2 Ir ; Ir este curentul minim la care funcţionează protecţia.
4.2. Reţelele izolate faţă de pământ (IT)
4.2.1. Condiţii generale
4.2.1.1. În cazul reţelelor faţă de pământ (simbol IT), dimensionarea instalaţiei de legare la
pământ se va efectua cu respectarea condiţiilor de calcul din STAS 12604/4-89 şi anexele
aceluiaşi standard. În vederea calculelor, pentru fiecare caz în parte se vor stabili tensiunile de
atingere şi de pas maxime admise, curenţii şi timpii, corespunzător indicaţiilor din standardul
12604/4-89, în funcţie de categoria instalaţiei şi a sistemului de protecţie adoptat pentru
semnalizarea şi deconectarea în cazul punerilor la pământ (a se vedea STAS 2612-87 şi tabelul
2.3 din prezentul îndreptar).
4.2.1.2. De regulă, pentru determinarea secţiunii conductoarelor de legare la pământ, în calcul
se va considera curentul Id egal cu intensitatea curentului maxim de punere la pământ la timpul
protecţie respective.
4.2.2. Staţii de conexiuni şi transformare
4.2.2.1. Convenţional, se consideră în această categorie staţiile de medie tensiune din care nu
se alimentează cu energie electrică consumatorii de 0,4 kV aflaţi în afara incintei respective.
Metodele de respectare a limitelor admise ale tensiunilor de atingere şi de pas sunt indicate în
prezentul îndreptar şi anume la subcap. 4.1.2 pentru instalaţiile exterioare şi la subcap. 4.1.3
pentru instalaţiile interioare.
În toate cazurile, la calculul tensiunilor de atingere şi de pas se va considera curentul de
punere simplă la pământ timp nelimitat (t > 3s) sau timpul protecţiei dacă se prevede
deconectarea automată, în cazul unei puneri simple la pământ.
4.2.2.2. Dacă staţia face parte dintr-o reţea construită în întregime din cabluri cu înveliş
exterior metalic continuu sau dintr-o reţea de cabluri ale căror lungimi reprezintă cel puţin 66 %
din totalul reţelei respective, dar nu mai puţin de 10 km, curentul considerat în calcule Ip trebuie
să fie egal cu intensitatea curentului de punere la pământ sau în cazul compensării, cu cea a
curentului rezidual, însă cel puţin 10 A.
În staţiile în care sunt montate bobinele de compensare, curentul considerat în calcule, Ip va fi
egal cu suma curenţilor bobinelor montate în staţia respectivă.
Pentru respectarea condiţiilor de stabilitate termică, rezistenţa instalaţiei de legare la pământ
Rp se va determina din relaţia:
R
I
p
p

12 ρ
în care:
Ip are valoarea indicată mai sus, privind curentul de punere simplă la pământ.
Pentru respectarea limitelor tensiunilor de atingere şi de pas, se va considera că valoarea
maximă admisă Ua = Upas = 125 V în zonele cu circulaţie redusă şi Ua = Upas = 50 V în zonele cu
circulaţie frecventă
*)
. Trebuie să se satisfacă condiţia:
k R U
I
a p
a
a
p


α
;
k R U
I
pas p
pas
pas
p


α

unde:
1RE-Ip 30/2004 - 78 -
Ip are valoarea indicată mai sus privind curentul de punere la pământ.
*) Dacă staţia se află în afara incintelor agricole sau industriale, în ambele cazuri se ia Ua =
Upas = 50 V.
4.2.2.3. Dacă staţia face parte dintr-o reţea constituită din linii aeriene sau cabluri fără înveliş
exterior metalic sau dintr-o reţea de cabluri cu învelişuri metalice care nu îndeplinesc condiţiile de
la pct. 4.2.2.2, în calculele privind limitarea tensiunilor de atingere şi de pas, se va putea
considera un curent Ip egal cu intensitatea curentului de punere simplă la pământ sau în cazul
compensării, cu cea a curentului rezidual, însă cel puţin 10 A.
Instalaţia de legare la pământ se va realiza în aşa fel, încât să îndeplinească condiţiile:
R k U
I
p a
a
a
p


α
şi
R k U
I
p pas
pas
pas
p


α
unde Ua şi Upas sunt valorile indicate mai sus la 4.2.2.2, în funcţie de categoria instalaţiei şi timpul
protecţiei.
Pentru satisfacerea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ (din care rezultă
valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ), se vor efectua verificări pentru
următoarele trei condiţii:
R
I
p
p

12 ρ
(1)
R
I
t
t
p
r m
≤ ⋅
125
`
(2)
S I
t
dpm
≥ ⋅


ρ
γ θ
(3)
unde:
Ip este curentul de punere simplă la pământ sau curentul rezidual determinat ca la pct. 3.2.2.2,
dar nu mai puţin de 10 A;
Irm - curentul minim prin priză, la care acţionează protecţia prevăzută pentru deconectarea
automată în cazul unei puneri duble la pământ;
Idpm - curentul maxim de punere dublă la pământ, considerând o rezistenţă de trecere la
pământ de calcul de 4 Ω, iat “t” este timpul de deconectare la acest curent.
În condiţia (2) “t
`
” este timpul considerat pentru înlăturarea punerilor simple la pământ, iar “t”
este timpul indicat în STAS 12604/4-89 şi anexa 3 din prezenta lucrare, în funcţie de rezistivitatea
ρ a solului şi de categoria prizelor singulare (verticale sau orizontale) care au pondere în
determinarea rezistenţei de dispersie respective. Celelalte notaţii sunt explicate în anexa 3.
În condiţia (3) “t” este timpul protecţiei de rezervă.
Dacă condiţia (2) nu se verifică în cazul punerilor la pământ, nedeconectabile prin protecţie, se
vor verifica instalaţiile de legare la pământ respective (integritatea legăturilor rezistenţelor de
dispersie şi tensiunile de pas şi de atingere) de către unităţile de exploatare a instalaţiilor
(echipamentelor) la care au avut loc punerile la pământ (după orice punere dublă la pământ
nedeconectată prin protecţie).
În cazul în care se prevăd protecţii pentru deconectarea automată a punerilor simple la
pământ, în calcule se va considera un curent Ip egal cu intensitatea curentului de punere simplă
la pământ, iar în cazul compensării reţelei se ia cea a curentului rezidual, însă cel puţin 10 A.
În staţiile în care sunt montate bobinele de compensare, curentul considerat va fi Ip egal cu
suma curenţilor bobinelor.
Pentru respectarea condiţiilor de stabilitate termică, rezistenţa instalaţiei de legare la pământ
Rp se va determina prin relaţia:
R
I
p
p

12 ρ
unde:
Ip are valorile indicate în prezentul subcapitol, iar ρ este rezistivitatea medie (echivalentă) a
solului.
Pentru respectarea limitelor tensiunilor de atingere şi de pas, se va considera că valoarea
minimă admisibilă Ua = Upas = 125 V în zonele cu circulaţie redusă şi Ua = Upas = 50 V în zonele cu
circulaţie frecventă.
1RE-Ip 30/2004 - 79 -
4.2.3. Posturi de transformare
4.2.3.1. Dacă postul de transformare este racordat (pe partea tensiunii superioare) la o reţea
constituită în întregime din cabluri cu înveliş exterior metalic continuu sau dintr-o reţea de cabluri
a căror lungime reprezintă cel puţin 66% din totalul reţelei, dar nu mai puţin de 10 km, curentul
considerat în calcule Ip va fi egal cu intensitatea curentului de punere simplă la pământ sau în
cazul compensării cu cea a curentului rezidual, însă cel puţin 10 A.
Pentru respectarea condiţiilor de stabilitate termică, rezistenţa instalaţiei de legare la pământ
Rp se va determina din relaţia:
R
I
p
p

12 ρ
unde:
Ip are valoarea indicată mai sus.
Indiferent de rezultatul calculului, rezistenţa Rp va fi cel mult egală cu 4Ω.
Pentru respectarea limitelor tensiunilor de atingere şi de pas, se va considera că valoarea
minimă admisibilă Ua = Upas = 125 V în zonele cu circulaţie redusă şi Ua = Upas = 50 V în zonele cu
circulaţie frecventă.
Trebuie să se satisfacă condiţia:
k R U
I
a p
a
a
p


α
;
k R U
I
pas p
pas
pas
p


α

unde:
Ip are valoarea indicată mai sus în prezentul punct.
Dacă potenţialul instalaţiei de legare la pământ este Up = 125 V, în cazul zonelor cu circulaţie
redusă, condiţia privind tensiunile de atingere şi de pas este satisfăcută chiar pentru ka = kpas =1.
În zonele cu circulaţie frecventă rezultă ca necesar ka = kpas =0,333.
În cazul posturilor de transformare zidite sau în cabine metalice, condiţia ka = kpas = 0,333 se
consideră satisfăcută dacă se prevăd, în afară de priza de pământ artificială, încă două prize
orizontale de dirijare în jurul postului; primul contur la 0,3 m de fundaţie şi la o adâncime de
0,2 … 0,3 m faţă de suprafaţa solului, iar al doilea contur va fi la 0,8 m de fundaţie şi la o
adâncime de 0,4 - 0,8. Se va folosi oţel lat sau oţel rotund cu secţiunile şi grosimile minime
indicate în STAS 12604/5-90.
Înainte de darea în exploatare se vor verifica prin măsurări coeficienţii de atingere şi de pas
obţinuţi, în special în cazul zonelor cu circulaţie frecventă. În caz de depăşire a valorilor scontate
se vor adăuga prize de dirijare orizontale, după caz.
4.2.3.2. În cazul posturilor de transformare racordate (pe partea tensiunii superioare) la
reţelele constituite din linii aeriene sau cabluri fără înveliş metalic care nu îndeplinesc condiţiile de
la pct. 4.2.3.1, se disting două situaţii diferite:
a) posturi de transformare la care se foloseşte în comun instalaţia de legare la pământ atât
pentru partea de înaltă tensiune, cât şi pentru partea de joasă tensiune;
b) posturi de transformare la care se realizează separarea pentru instalaţia de legare la
pământ de pe partea de joasă tensiune faţă de cea de pe partea de înaltă tensiune.
În cazul “a” se va realiza totdeauna o priză de pământ artificială, a cărei rezistenţă va fi de cel
mult 10 Ω; totodată, trebuie să se îndeplinească condiţia ca rezistenţa de dispersie rezultantă a
sistemului constituit din conductorul de nul (de pe partea de joasă tensiune) şi prizele de pământ
legate cu acestea să fie în orice condiţii mai mică de 4 Ω.
Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ Rp rezultată şi din contribuţia prizelor
de pământ naturale de care se dispune, precum şi a celor la care se leagă conductorul de nul (de
pe partea de joasă tensiune), trebuie să satisfacă relaţia:
p
a
p
I
U
R ≤
în care:
Ip este curentul de punere simplă la pământ, iar în cazul compensării, curentul rezidual, însă
nu mai mic de 10 A;
Ua = 50 V.
La staţiile în care sunt montate bobinele de compensare, curentul considerat în calcule Ip va fi
egal cu suma curenţilor bobinelor.
1RE-Ip 30/2004 - 80 -
Pentru verificările la stabilitate termică, se vor respecta prevederile indicate la pct. 4.2.2.3 de
mai sus.
Prin respectarea condiţiilor de mai sus, nu mai este necesară verificarea respectării limitelor
pentru tensiunile de atingere şi de pas în zona postului.
În cazul “b” de la pct. 4.2.3.2 pentru instalaţia de legare la pământ de pe partea de înaltă
tensiune, verificările la stabilitate termică şi la tensiunile de atingere şi de pas maxime admise, se
vor efectua conform indicaţiilor de la pct. 3.2.2.3 din prezenta lucrare.
În zonele cu circulaţie frecventă pe partea de joasă tensiune se va realiza totdeauna o priză
de pământ articifială, a cărei rezistenţă va fi de cel mult 10 Ω, cu condiţia ca totdeauna să se
îndeplinească prevederea ca rezistenţa de dispersie rezultată a sistemului constituit de
conductorul de nul şi prizele de pământ legate la acesta să fie mai mică de 4 Ω.
În cazul în care la postul de transformare există descărcătoare cu coarne pe partea de înaltă
tensiune, priza de pământ locală a postului la care se racordează descărcătorul va avea
totdeauna rezistenţa de dispersie de cel mult 10 Ω.
4.2.4. Instalaţii electrice în incinta centralelor electrice sau a întreprinderilor industriale
La centralele electrice şi întreprinderile industriale se va folosi în comun instalaţia de legare la
pământ pentru toate echipamentele, indiferent de tensiunile nominale, respectându-se pct.
3.1.1.1 şi tabelul 4 (a se vedea şi pct.1.1.9).
Pentru instalaţiile şi echipamentele din reţelele de înaltă tensiune cu neutrul izolat se vor
respecta indicaţiile date în subcapitolele 3.2.1 - 3.2.3 ale prezentei lucrări, în funcţie de categoria
instalaţiei şi categoria zonei în care se află acestea din punct de vedere al frecvenţei circulaţiei.
La dimensionarea conductoarelor de ramificaţie se va respecta condiţia de la pct. 3.2.1.2.
4.2.5. Stâlpii liniilor electrice aeriene
4.2.5.1. Stâlpi fără aparataj din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi.
Instalaţiile de legare la pământ prevăzute conform STAS 12604/5-90 şi pct. 1.4.4 din prezenta
lucrare, la stâlpii fără aparataj ai liniilor electrice aeriene din zonele cu circulaţie frecventă din
localităţi vor fi astfel dimensionate, încât tensiunile de atingere şi de pas să nu depăşească
valoarea de 125 V.
Astfel:
k R
I
a p
a p

+ −

α β 1
125
;
k R
I
pas p
pas p


α
125

în care:
Ip are valoarea curentului de punere simplă la pământ sau în cazul compensării, cea a
curentului rezidual, însă cel puţin 10 A;
αa şi αpas - coeficienţii de amplasament (a se vedea STAS 12604/4-89 şi pct. 4.1.5.2);
β - coeficientul de izolare a betonului la stâlpii de beton armat (a se vedea pct. 3.1.5.2 din
prezentul îndreptar).
4.2.5.2. Stâlpii cu aparataj
În cazul tuturor stâlpilor cu aparataj, se vor respecta condiţiile de mai sus de la pct. 3.2.5.1, cu
deosebirea că se consideră β =1.
k R
I
a p
a p


α
125
;
k R
I
pas p
pas p


α
125

Pentru asigurarea stabilităţii termice a prizelor de pământ se va îndeplini următoarea condiţie
privind rezistenţa lor de dispersie:
R
I
p
p

12 ρ
unde:
Ip se va lua în conformitate cu indicaţia de la pct. 4.2.5.1, iar ρ este rezistivitatea solului
(exprimată în Ωm).
În calcule se va considera în primul rând priza naturală a stâlpului.
1RE-Ip 30/2004 - 81 -
Dacă cu această priză nu se pot respecta condiţiile de mai sus, atunci se vor adăuga
suplimentar prize artificiale până la satisfacerea acestor condiţii.
Stâlpii cu aparataj de la liniile electrice aeriene, în plus, se impune măsura ca personalul de
exploatare să folosească mijloace individuale de protecţie.
4.2.5.3. Stâlpi fără aparataj din zonele din afara localităţilor şi zonele cu circulaţie redusă din
localităţi.
La stâlpii fără aparataj din aceste zone, conform STAS 12604/4-89, nu se impune montarea
de prize de pământ din considerente de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas.
La stâlpii la care din motive de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice se prevăd prize
de pământ, acestea se vor dimensiona conform indicaţiilor din capitolul 5.
4.3. Cazurile în care o reţea de MT poate fi alimentată într-o schemă de abatere de la cea
normală de funcţionare din staţii cu tratare diferită a neutrului faţă de tratarea
neutrului în schema normală.
4.3.1. Instalaţiile de legare la pământ vor fi dimensionate pentru regimul normal de funcţionare.
Fac excepţie numai instalaţiile de legare la pământ folosite în comun de la posturile de
transformare, care trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al tensiunilor de atingere
impuse la consumatorii de joasă tensiune pentru condiţia cea mai nefavorabilă (curent de punere
la pământ şi timpi de calcul). Liniile care au instalaţiile de legare la pământ concepute pentru
funcţionarea normală a reţelei cu neutrul tratat cu bobină de compensare se notează cu PBC.
Liniile care au instalaţiile de legare la pământ concepute cu rezistor se notează cu PRn. Aceste
notaţii se extind şi asupra reţelei şi a barei de 20 kV din care se alimentează liniile PBC şi PRn.
4.3.2. În perioada funcţionării în schema de abatere, sunt interzise efectuările de lucrări sau
manevre la stâlpii cu aparataj şi la posturile de transformare aflate sub tensiune din liniile PBC
alimentate temporar din staţia cu rezistor, precum şi la cele din liniile PRn, care au protecţia
homopolară de curent PHCL (de pe linia respectivă) cu reglajul de timp mărit faţă de regimul
normal de funcţionare.
4.3.3. În staţia de 110/20 kV care are pe partea de 20 kV tratarea neutrului cu bobină de
compensare PBC dar care poate prelua pentru alimentarea temporară în regim de abatere de la
schema normală o linie PRn, se vor prevedea următoarele protecţii specifice cazurilor tratate în
prezentele reglementări:
a) protecţia homopolară de tensiune PHT care să declanşeze în staţia PBC rapid într-un timp
tb ≤ 0,8 s linia PRn în cazul sesizării unui defect cu punere la pământ fie în una din liniile PBC fie în
linia PRn; protecţia PHT se poate realiza în trei variante şi anume:
- PHT-L fără reanclanşarea automată a liniei PRn; în acest caz dacă defectul nu este pe
această linie, reanclanşarea acesteia se efectuează manual;
- PHT-LR cu reanclanşarea automată a liniei PRn dacă defectul cu punere la pământ este
pe altă linie cu plecare din bara PBC;
- PHT-LT cu declanşarea de rezervă (dacă este un refuz de funcţionare a întrerupătorului
de linie) a transformatorului de 110/20 kV în cazul acesta curentul capacitiv total este mai
mare de 10 A;
b) protecţia homopolară de curent PHCL pe linia PRn cu reglaj de timp tb ≤ 0,2 s;
c) protecţia homopolară de curent PHCL pe toate liniile PBC de plecare de pe bara PBC (diferite
de linia care în totalitate sau parţial este PRn) cu reglaj de timp tb ≤ 0,2 s; aceste protecţii PHCL nu
sunt obligatorii în cazul regimurilor de abatere de scurtă durată notată cu TS când se poate
rămâne numai cu protecţiile disponibile existente împotriva punerilor simple la pământ (de tipul
RPP) pe declanşare într-un timp tb ≤ 0,1 s; de asemenea se admite ca în cazul regimului de
abatere de lungă durată, până la realizarea în staţia PBC a protecţiilor PHCL, să se funcţioneze
numai cu protecţiile disponibile existente împotriva punerilor simple la pământ (de tipul RPP) pe
declanşare într-un timp tb ≤ 0,2 s.
4.3.4. În cazurile în care, pe perioada temporară de abatere o staţie PRn alimentează o staţie
PBC, atât în regimurile TS cât şi în regimurile Tl, se anulează RART atât pe liniile PBC cât şi pe linia
PRn prin care se alimentează liniile PBC din staţia PRn.
1RE-Ip 30/2004 - 82 -
4.3.5. În staţia cu tratare a neutrului cu rezistor PRn se admite ridicarea reglajului de timp la
protecţia PHCL până la cel mult 0,4 s numai pe linia de interconexiune cu staţia în care tratarea
neutrului este cu bobină de compensare şi numai pe perioada de abatere de la schema normală
când liniile PBC (din staţia PBC) sunt alimentate din staţia PRn.
4.3.6. Se consideră perioada de abatere de scurtă durată (de cel mult 48 ore) notată cu TS
dacă staţia cu bobină de compensare PBC are două transformatoare de 110/20 kV care se pot
rezerva reciproc alimentate prin două linii de 110 kV, de pe două bare distincte de 110 kV.
4.3.7. Se consideră perioada de abatere de lungă durată (mai mult de 48 ore) notată cu Tl
dacă staţia cu bobină de compensare PBC are un singur transformator de 110/20 kV, respectiv o
singură alimentare pe partea de 110 kV (chiar dacă în staţia PBC sunt două transformatoare de
110/20 kV, dar o singură linie de alimentare de 110 kV).
5. PRIZELE DE PĂMÂNT PENTRU INSTALAŢIILE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA
DESCĂRCĂRILOR ATMOSFERICE
5.1. Prevederi generale
5.1.1. La dimensionarea prizelor de pământ pentru instalaţiile de protecţie împotriva
supratensiunilor atmosferice trebuie să se aibă în vedere rezistenţa de impuls:
Ri = αi ⋅ Rp
unde:
αi reprezintă coeficientul de impuls al prizei (se va lua din tabelele 6, 7 şi 8);
Rp - rezistenţa prizei de pământ pentru regim staţionar (se calculează conform indicaţiilor
date în anexa A.1.1).
5.1.2. În cazul prizelor de pământ multiple sau complexe, rezistenţa de impuls Ri se determină
cu relaţia:
R
R
i
k
i k pk k
k n
·

·
·

1
1
η
α
în care:
ηk este coeficientul de utilizare al prizei de rang k;
αik - coeficientul de impuls al prizei de rang k;
Rpk - rezistenţa de trecere la pământ a prizei de rang k, în regim staţionar.
5.1.3. În situaţia în care se consideră coeficienţii de utilizare medii pentru priza de pământ
complexă, construită din “m” prize verticale şi “n” prize orizontale simple, relaţia devine:
R
R R
R R
i
i v i o
i v i o
·

+
R
r
m
i v i v
p v
v
· ⋅

α
η
şi
R
r
n
i i
p
0 0
0
0
· ⋅

α
η
5.1.4. În vederea limitării influenţelor electroenergetice datorită trecerii curentului de trăsnet
prin conductoarele instalaţiei de legare la pământ, se vor lua următoarele măsuri:
- se vor utiliza, de preferinţă, prizele de pământ cât mai concentrate;
- distanţa pe orizontală între conductorul de coborâre la priza de pământ şi electrozii principali
ai prizei să fie cât mai mică;
- conductoarele de legătură de la obiectele ce se racordează la priză, până la aceasta din
urmă, să fie cât mai scurte.
5.1.5. Orice priză de pământ trebuie astfel amplasată, încât locul de conectare al coborârii la
priza de pământ să ocupe, pe cât posibil, o poziţie centrală faţă de ansamblul prizei respective.
5.1.6. Adâncimea de pozare a prizelor de pământ se va alege în funcţie de adâncimea
probabilă de uscare a solului în decursul perioadei de vară. În condiţii normale, se consideră
suficientă o adâncime de 50 - 100 cm de la suprafaţa solului până la margimea superioară a
prizei de pământ.
1RE-Ip 30/2004 - 83 -
5.1.7. Prizele de pământ artificiale se vor executa din electrozi de oţel zincat cu secţiunea de
cel puţin 150 mm
2
şi grosimea de cel puţin 4 mm, respectiv 3,5 mm la ţeavă sau din electrozi
nezincaţi cu secţiunea de cel puţin 150 mm
2
şi grosimea de cel puţin 6 mm, respectiv 4,5 mm la
ţeavă.
Se interzice vopsirea electrozilor îngropaţi în pământ.
Ca electrozi verticali se vor folosi, de regulă, ţevi din oţel profilat cu lungimea de 1,5 ... 3 m iar
ca electrozi orizontali se vor utiliza benzi de oţel rotund sau alte profiluri de oţel.
5.1.8. Toate îmbinările în partea subterană a prizelor de pământ se vor face cu sudură prin
suprapunere.
5.1.9. Pentru condiţiile de dimensionare şi de realizarea instalaţiilor de legare la pământ pentru
protecţia împotriva supratensiunilor a se vedea şi normativul NTE 001/03/00.
5.2. Prizele de pământ la stâlpii liniilor electrice aeriene
5.2.1. Din punct de vedere al protecţiei împotriva supratensiunilor atmosferice, liniile electrice
pe stâlpi de beton armat sunt considerate ca şi liniile pe stâlpi metalici.
Pentru protecţia lor împotriva tensiunilor de atingere şi de pas, în afară de condiţiile prevăzute
în prezentul subcapitol, se vor respecta şi condiţiile prevăzute în cap. 3.
5.2.2. În funcţie de rezistivitatea solului, rezistenţa prizei de pământ a fiecărui stâlp nu va
depăşi valorile din tabelul 6.
Tabelul 6
Nr. crt. Rezistivitatea solului, Ωm
Rezistenţa maximă a prizei de pământ
U ≤ 110 kV U > 110 kV
1.
2.
3.
4.
ρ ≤ 100
100 <ρ ≤ 500
500 < ρ ≤ 1000
ρ > 1000
10
15
20
30
10
*)
10
15
20
**)
*) Se recomandă adoptarea unei rezistenţe de până la 5Ωdacă aceasta nu impune greutăţi deosebite de
realizare.
**) În cazuri excepţionale, când condiţiile impun prize costisitoare, se admite valoarea maximă de 30 Ω.
Nu se admite depăşirea valorii de 30 Ω, deoarece nivelul protecţiei împotriva descărcărilor
atmosferice ar coborî atât de mult, încât nici existenţa conductorului de protecţie nu ar mai fi
eficientă.
5.2.3. În toate cazurile, inclusiv în cazul liniilor prevăzute cu conductoare de protecţie, valorile
rezistenţelor de dispersie din tabelul 6 de mai sus sunt valabile pentru priza de pământ locală a
stâlpului, respectiv în situaţia cu priza de pământ a stâlpului deconectată de la conductorul de
protecţie.
5.2.4. Legătura la pământ a descărcătoarelor montate pe stâlpi metalici, se realizează prin
corpul stâlpului respectiv iar la instalarea lor în apropiere de o staţie, se leagă la priza de pământ
a acesteia, respectându-se şi condiţiile de la 4.2.6 şi 4.3.3. La stâlpii de beton armat pentru
legătura la priza de pământ se va putea folosi armătura metalică a stâlpului, cu respectarea
condiţiilor de continuitate şi de secţiune minimă admisă.
5.2.5. În cazurile în care curentul de scurtcircuit depăşeşte limita superioară de rupere a
descărcătorului, legătura la pământ se va face pe fiecare fază în parte, iar distanţa între faze
trebuie să fie de cel puţin 3 m.
5.2.6. Din considerentele de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice, valoarea rezistenţei
de legare la pământ a descărcătoarelor va fi:
- pentru descărcătoarele cu coarne montate pe stâlpii liniilor Rp = 10 ... 20 Ω;
- pentru descărcătoarele de pe intrările în staţiile de transformare Rp ≤ 10Ω;
- pentru intrările în staţiile mai apropiate de centrale sau în centralele care au linii de distribuţie
1RE-Ip 30/2004 - 84 -
la tensiunea generatoarelor Rp ≤ 3 … 5 Ω.
La legăturile la pământ ale descărcătoarelor cu bare de oţel, secţiunea minimă este de
50 mm
2
.
5.3. Prizele de pământ la centrale şi staţii
5.3.1. Se recomandă ca racordarea paratrăsnetelor la reţeaua conductoarelor principale de
legare la pământ a staţiei să se execute prin mai multe căi, dispuse radial, cu prevederea unor
electrozi suplimentari locali, care să realizeze o rezistenţă de maxim 25 Ωla frecvenţă industrială.
Tabelul 7
Valoarea aproximativă a coeficientului de impuls αi pentru o priză simplă cu electrod
vertical de lungime l, în cazul undei curentului de impuls cu frontul de 3 - 6 µ s
Nr.
crt.
Rezistivitatea
solului, Ωm
Curentul de trăsnet, kA
5 10 20 40
l = 2 m l = 3 m l = 2 m l = 3m l = 2 m l = 3 m l = 2 m l = 3 m
1
2
3
10
2
5⋅ 10
2
10
3
0,85
0,60
0,45
0,80
0,70
0,55
0,75
0,50
0,35
0,85
0,60
0,45
0,60
0,35
0,23
0,75
0,45
0,30
0,30
0,25
-
0,60
0,30
-
1RE-Ip 30/2004 - 85 -
Tabelul 8
Valoarea aproximativă a coeficientului de impuls αi pentru o priză simplă cu electrod
orizontal de lungime l, în cazul undei curentului de impuls cu frontul de 3 - 6 µs
Nr.
crt.
Rezistivitatea
solului, Ωm
Lungimea
electrodului, m
Curentul de trăsnet, kA
10 20 ≥ 40
1 10
2
5
10
20
0,75
1,00
1,15
0,65
0,10
1,05
0,50
0,80
0,95
2 5⋅ 10
2
5
10
20
30
0,55
0,75
0,90
1,00
0,45
0,60
0,75
0,90
0,30
0,45
0,60
0,80
3 10
3
10
20
40
60
0,55
0,75
0,95
1,15
0,45
0,60
0,85
1,10
0,35
0,50
0,75
0,95
Tabelul 9
Valorile aproximative ale coeficienţilor de impuls αi pentru priza orizontală inelară,
în cazul intrării curentului prin 3 sau 5 electrozi orizontali
Nr.
crt.
Rezistivitatea
solului, Ωm
Lungimea
inelului, m
Curentul de trăsnet, kA
20 40 ≥ 80
1 10
2
4
8
12
0,60
0,70
0,80
0,45
0,65
0,70
0,35
0,50
0,60
2 5⋅ 10
2
4
8
12
-
0,55
0,60
-
0,45
0,50
-
0,30
0,35
3 10
3
4
8
12
-
0,40
0,45
-
0,30
0,40
-
0,25
0,30
4 2⋅ 10
3
20
40
50
80
100
0,60
0,70
0,90
1,05
1,20
0,50
0,65
0,80
0,93
1,10
0,40
0,55
0,75
0,90
1,05
5.3.2. Din punct de vedere electric, coborârea de la vârful paratrăsnetului la prizele de pământ
se realizează în felul următor:
- la stâlpii de beton armat, prin una din armături, căreia i se asigură continuitatea pe toată
înălţimea stâlpului;
- la stâlpii metalici nu este necesară prevederea unei coborâri separate.
5.3.3. La locul de montare a descărcătoarelor trebuie să se prevadă suplimentar o priză de
pământ individuală, care se va lega în paralel cu instalaţia de legare la pământ a staţiei; priza
individuală legată în paralel trebuie să aibă o rezistenţă de cel mult 25 Ω.
Legătura la pământ se va realiza cu un conductor de coborâre din oţel, care să aibă o secţiune
minimă de 50 mm
2
. În afara legăturilor la descărcător şi la contor care necesită deconectarea
pentru revizie, toate celelalte îmbinări trebuie să fie sudate.
1RE-Ip 30/2004 - 86 -
ANEXE
1RE-Ip 30/2004 - 87 -
ANEXA 1
A.1. Calculul rezistenţei de dispersie
A.1.1. Pentru executarea unei prize de pământ de o anumită rezistenţă, este necesar să se
efectueze un calcul prealabil, urmând ca după executarea prizei să se verifice prin măsurări
directe concordanţa între valoarea reală şi cea rezultată din calcul.
Totdeauna se vor folosi în primul rând prizele naturale. Prizele de pământ artificiale se vor
folosi numai pentru completarea prizelor naturale şi pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.
Prevederea prizelor artificiale trebuie să fie justificată în proiect.
Proiectantul părţii de construcţii va da toate datele necesare pentru asigurarea continuităţii
armăturilor metalice şi accesibilitatea lor pentru execuţia legăturii. Proiectantul părţii tehnologice
va da detalii pentru accesibilitatea construcţiilor metalice, pentru utilizarea lor drept prize de
pământ naturale şi conductoare de legătură. Unităţile de construcţii-montaj vor respecta întocmai
proiectul şi vor atesta execuţia prin PV de lucrări ascunse, întocmite în timpul executării lucrărilor.
A.1.2. Rezistenţele prizelor de pământ, de care trebuie să se ţină seama la executarea prizelor
de pământ, sunt:
- rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ naturale, Rpn;
- rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ artificiale, Rpa;
- rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor, Rpd;
- rezistenţa de dispersie Rsc a sistemelor constituite din conductoarele de protecţie ale LEA
racordate la instalaţia de legare la pământ de la capete şi la prizele de pământ ale stâlpilor LEA,
Rps;
- rezistenţa de dispersie, rezultantă a altor prize aflate în incinta (platforma) respectivă, Rv,
conductoarele de legătură având impedanţa Zo.
Rezistenţele Rpa şi Rpd se vor determina luându-se în considerare coeficienţii respectivi de
utilizare.
A.1.3. Relaţia de calcul pentru rezistenţa unei prize de pământ complexe este următoarea:
o v sc pd pn pa
p
Z R
1
R
1
R
1
R
1
R
1
1
R
+
+ + + +
·
(1.1)
Rezistenţa prizei artificiale, reprezintă rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ artificiale
singulare etc.
R
r
pa
k
pk k
k n
·
·
·

1
1
η
(1.2)
unde:
rpk este rezistenţa prizei singulare de rang k;
η k - coeficientul de utilizare a prizei singulare de rang k.
La prizele cu electrozi identici, relaţia devine:
R
r
n
pa
p
·
⋅ η
(1.3)
unde:
rp este rezistenţa unei prize singulare;
η - coeficientul de utilizare;
n - numărul de electrozi folosiţi.
A.1.4. Prize de pământ singulare în soluri omogene
În anexa A, tabelele 6 … 9 din STAS 12604/5-90, se dau relaţiile de calcul pentru diferite prize
de pământ singulare (verticale şi orizontale) în soluri considerate omogene.
În cazul prizelor de pământ complexe cu electrozi verticali şi orizontali dispuşi în linie sau pe
un contur coeficienţii de utilizare a prizelor singulare sunt daţi în tabelele 10 şi 11 din STAS
12604/5-90 şi tabelului A.1.1 de mai jos.
1RE-Ip 30/2004 - 88 -
Prizele de pământ artificiale se vor executa din oţel şi/sau cupru; electrozii din cupru se vor
folosi în cazuri justificate de exemplu, când solul este agresiv pentru oţel (pH < 6) sau dacă
rezultă că folosirea cuprului este mai economică decât protejarea oţelului în strat de bentonită.
Tabelul A.1.1
Nr.
crt.
Numărul
electrozilor
Distanţa a dintre
electrozii
verticali în raport
cu lungimea l
a electrozilor
Coeficientul de utilizare
Electrozi verticali aşezaţi
liniar
Electrozi verticali amplasaţi
pe un contur (circuit Închis)
priza
verticală u1
priza
orizontală u2
priza
verticală u1
priza
orizontală u2
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
10
20
40
60
100
a = 1
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,50
-
-
-
0,80
0,80
0,77
0,75
0,60
0,60
0,20
0,20
-
-
-
0,75
0,65
0,62
0,60
0,55
0,50
0,40
0,38
0,35
-
0,50
0,45
0,42
0,40
0,33
0,25
0,20
0,20
0,19
2
2
3
4
5
6
10
20
40
60
100
a = 2,1
0,90
0,85
0,82
0,80
0,78
0,75
0,70
-
-
-
0,90
0,90
0,88
0,85
0,80
0,75
0,56
0,40
-
-
-
0,80
0,75
0,72
0,70
0,66
0,61
0,55
0,52
0,50
-
0,60
0,55
0,52
0,50
0,44
0,30
0,29
0,27
0,24
3
2
3
4
5
6
10
20
40
60
100
a = 3,1
0,95
0,90
0,88
0,85
0,82
0,80
0,75
-
-
-
0,95
0,90
0,85
0,82
0,80
0,75
0,68
0,54
-
-
-
0,90
0,85
0,82
0,80
0,75
0,70
0,65
0,62
0,60
-
0,75
0,70
0,68
0,65
0,56
0,45
0,39
0,36
0,33
În cazul instalaţiilor electrice de joasă tensiune secţiunile (s), grosimile(g) şi diametrele (d)
minime ale electrozilor şi ale conductoarelor de legătură din oţel îngropate în pământ vor fi cele
indicate în tabelul A.1.2, conform STAS 12604/5.
Tabelul A.1.2
Tipul
electrodului
Durata de funcţionare
mai mică de 10 ani mai mare de 10 ani
pH ≥ 6 pH < 6 pH ≥ 6 pH < 6
1 2 3 4 5
Benzi sau alte profiluri
din oţel (cornier T.I-etc)
neprotejate
s = 100 mm
2
g = 4 mm
nu sunt admise s = 100 mm
2
g = 6 mm
nu sunt admise
Idem, zincate s = 100 mm
2
g = 4 mm
s = 100 mm
2
g = 6 mm
s = 100 mm
2
g = 4 mm
s = 150 mm
2
g = 6 mm
Idem, protejate în strat
de bentonită
s = 100 mm
2
g = 4 mm
s = 100 mm
2
g = 4 mm
s = 100 mm
2
g = 4 mm
s = 100 mm
2
g = 4 mm
1RE-Ip 30/2004 - 89 -
Ţevi din oţel neprotejate g = 3,5 mm nu sunt admise g = 4,5 mm nu sunt admise
Idem, zincate g = 3,5 mm g = 3,5 mm g = 3,5 mm g = 4,5 mm
Idem, protejate
În bentonită
g = 3,5 mm g = 3,5 mm g = 3,5 mm g = 3,5 mm
Oţel rotund neprotejat d = 11 mm nu sunt admise d = 11 mm nu sunt admise
Idem, zincat d = 10 mm d = 10 mm d = 10 mm d = 14 mm
Idem, protejat
în bentonită
d = 10 mm d = 10 mm d = 10 mm d = 10 mm
Placă din oţel
neprotejată
g = 3 mm nu sunt admise g = 4 mm nu sunt admise
Idem, zincată g = 3 mm g = 4 mm g = 3 mm g = 4 mm
Idem, protejată în
bentonită
g = 3 mm g = 3 mm g = 3 mm g = 3 mm
Oţel rotund protejat prin
înglobare în beton
d = 4 mm d = 8 mm d = 8 mm d = 8 mm
Pentru instalaţiile şi echipamentele electrice de înaltă tensiune, secţiunea minimă a electrozilor
din oţel pentru prizele de pământ artificiale este de 150 mm
2
, indiferent de modul de protejare a
oţelului sau de agresivitatea solului. Grosimea minimă este conform tabelului A.1.3 în funcţie de
agresivitatea solului şi de modul de protejare a oţelului împotriva corodării. Fac excepţie electrozii
protejaţi prin înglobare în beton, pentru care secţiunea minimă este de 100 mm
2
.
Tabelul A.1.3
Nr.
crt.
Modul de protejare
împotriva coroziunii
Felul
electrodului
Grosimea minimă a electrodului, în mm pentru:
pH ≥ 6 pH < 6
1
2
3
4
Neprotejate
profil
ţeavă
placă
profil
6,0
x)
4,5
x)
4,0
x)
4,0
nu sunt admise
nu sunt admise
nu sunt admise
5,0
5
6
zincate
ţeavă
placă
3,5
3,0
4,5
4,0
7
8
9
în strat de bentonită
cu grosime de min 200 cm
profil
ţeavă
placă
4,0
3,5
3,0
4,0
4,0
3,5
10
11
înglobate în beton
profil
oţel rotund
3,0
∅ 8,0
3,0
∅ 8,0
*) În cazul prizelor de pământ destinate unei funcţionări până la 10 ani, grosimile pot avea,
respectiv, valorile de 4,0; 3,5 şi 3,0 mm (ca la nr.crt. 4, 5 şi 6).
Secţiunea minimă a electrozilor de cupru pentru prizele de pământ artificiale va fi de 25 mm
2
pentru electrozii masivi şi de 35 mm
2
pentru conductoarele funie.
Grosimea minimă a electrozilor din cupru va fi de 3 mm pentru bare sau bandă şi de 2 mm
pentru plăci. Relaţiile de calcul pentru determinarea rezistenţei de dispersie rp a prizei de pământ
singulare sunt următoarele:
a) Pentru prizele verticale din ţeavă sau oţel rotund cu partea superioară la nivelul suprafeţei
solului:
r
l
l
d
p
· 0 366
4
, lg
ρ
(1.4)
în care:
ρ este rezistivitatea solului (în Ω m);
l - lungimea electrodului (în m);
d - diametrul exterior al electrodului (în m).
Dacă lungimea nu depăşeşte valoarea de 6 m, ceea ce în cazurile obişnuite nu are loc, se
poate folosi cu suficientă aproximaţie următoarea formulă simplificată:
r
l
p
·0 9 ,
ρ
(1.5)
1RE-Ip 30/2004 - 90 -
b) Pentru prizele verticale din ţeavă sau oţel rotund, cu partea superioară la o adâncime q faţă
de suprafaţa solului (fig.A.1.1)
r
l
l
d
t l
t l
p
· +
+

¸
¸

_
,

0 366
2 1
2
4
4
, lg lg
ρ
(1.6)
în care:
t este adâncimea de la suprafaţa solului până la mijlocul electrodului (m).
În figura A.1.1 este reprezentată o priză simplă verticală având partea superioară la nivelul
suprafeţei solului (a) şi, respectiv, partea superioară la adâncimea q faţă de suprafaţa solului (b).
În mod obişnuit se folosesc prizele care au partea superioară la o adâncime suficientă faţă de
suprafaţa solului, pentru ca rezistenţa rp să nu fie influenţată de variaţiile agenţilor atmosferici. Din
acest punct de vedere, adâncimea q trebuie să fie de cel puţin 0,6 m. Dacă adâncimea q este
mai mică de 0,5 m porţiunea de electrod de la partea superioară până la această adâncime nu va
fi considerată În calcule. De exemplu, dacă electrodul are o lungime de 3 m şi capătul superior
este la o adâncime de 0,2 m faţă de suprafaţa solului, în relaţia rezistenţei rp se consideră numai
lungimea de 2,7 m.
Se va avea în vedere şi faptul că tensiunile de pas scad foarte mult prin creşterea adâncimii q.
Această adâncime se măreşte până la 1m şi chiar la 1,2 m, dacă se intenţionează obţinerea unor
coeficienţi de pas reduşi.
În figura A.1.2 este reprezentată diagrama de variaţie a rezistenţei rp în funcţie de lungimea
electrodului l, pentru următoarea situaţie: rezistivitatea solului ρ = 100 Ωm, diametrul ţevii uzuale
d=0,06 m şi adâncimea q=0,8 m.
Dacă rezistivitatea ρ
`
a solului este diferită de valoarea de 100 Ωm, pentru aceeaşi situaţie,
rezistenţa
r
p
`
a prizei singulare se poate obţine înmulţind valoarea rp rezultată din figura 7 cu
raportul
ρ
`
100
;
r r
p p
`
`
· ⋅
ρ
100
De exemplu, pentru ρ = 100 Ωm, l = 3 m, d = 0,06 m şi q = 0,08m; rezultă din diagramă rp
= 25 Ω.
Pentru acelaşi electrod, dacă rezistivitatea solului este ρ = 200 Ωm, rezistenţa de dispersie a
prizei va fi:
r r
p p
`
· ⋅ ·
200
100
50 Ω
Relaţia rezistenţei rp se poate scrie şi sub forma:
r
k
p
·
ρ
,
unde:
k
l
l
d
t l
t l
·
+

0 366
2 4
4
, lg
Figura A.1.1- Priză simplă verticală:
a)- având partea superioară la nivelul solului;
b)- având partea superioară la adâncimea q faţă de
suprafaţă solului
Figura A.1.2- Valorile rezistenţei r
p
în funcţie de lungimea electrodului din ţeavă îngropat
vertical pentru ρ = 100 Ω m.
Figura A.1.3- Valorile k în funcţie de lungimea electrodului din ţeavă, îngropat vertical.
Figura A.1.4- Priză simplă cu electrod din placă, având partea superioară la adâncimea q
faţă de suprafaţa solului.
1RE-Ip 30/2004 - 91 -
În figura A.1.3 este reprezentată diagrama de variaţie a valorii k în funcţie de lungimea l,
pentru d = 0,06 m şi q = 0,8 m.
Dacă se cunoaste k, se poate obţine cu mai multă uşurinţă valoarea rp în funcţie de
rezistivitatea solului.
De exemplu, dacă l = 2,5 m, rezultă din diagramă k = 3,4. Pentru o rezistivitate ρ = 200 Ωm din
relaţia de mai sus, se obţine:
r
p
· ·
200
3 4
58 8
,
, Ω
În tabelul A.1.4 se dau valorile rezistenţelor rp pentru prizele verticale din ţeavă cu diametrul
exterior d = 0,06 m, în funcţie de rezistivitatea ρ a solului şi de lungimea electrodului pentru două
valori q.
c) Pentru prizele verticale cu electrozi din alte profiluri de oţel (cu secţiunea pătrată sau
dreptunghiulară, cornier, T, I, U) se folosesc aceleaşi formule ca şi pentru prizele din ţevi,
înlocuind diametrul d cu următoarele mărimi:
- pentru secţiunea dreptunghiulară, având latura mare b (lăţimea electrodului) (d=b/2);
- pentru cornierul cu latura cea mai mică b (d=b);
- pentru profil T cu lăţimea a (d=a);
- pentru profil I cu înălţimea h (d=h/2);
- pentru profil U cu înălţimea tălpii b (d=b).
d) Pentru prizele verticale din placă (aceasta fiind îngropată în poziţie verticală) cu partea
superioară la o adâncime q faţă de suprafaţa solului (figura 9).
S
25 , 0 r
p
ρ
·
(1.7)
La placă pătrată
a
25 , 0 r
p
ρ
·
unde:
ρ este rezistivitatea solului (Ωm);
S - suprafaţa plăcii (m
2
);
a - latura plăcii (m).
Această relaţie constituie o formă simplificată a unei formule mai dezvoltate; ea prezintă însă o
aproximaţie acceptabilă pentru practică.
În figura A.1.4 este prezentată o priză simplă cu electrod din placă, având partea superioară la
adâncimea q faţă de suprafaţa solului.
Este indicat ca în solurile obişnuite, argiloase, adâncimea de îngropare q să fie de cel puţin
1m.
e) Pentru prizele orizontale cu electrozi din ţeavă sau profil rotund, aşezate orizontal la nivelul
solului (pe suprafaţa pământului - figura A.1.5):
r
l
l
d
p
· ⋅ 0 732
2
, lg
ρ
(1.8)
unde notaţiile au semnificaţiile din relaţiile anterioare.
f) Pentru prizele orizontale cu electrozi din ţeavă sau profil rotund, îngropate orizontal la
adâncimea t faţă de suprafaţa solului:
r
l
l
td
p
· ⋅ 0 366
2
, lg
ρ
(1.9)
Dacă lungimea electrodului este de 10 şi 25 m, iar diametrul d = 14 şi 25 mm, se poate folosi
următoarea formulă simplificată, care prezintă o aproximare acceptată pentru practică:
r
l
p
· ⋅ 2
ρ
(1.10)
1RE-Ip 30/2004 - 92 -
Tabelul A.1.4
Rezistenţa rp a prizelor simple, verticale, din ţeavă cu diametrul exterior d = 0,06 m
Rezistenţa
solului ρ
Ωm
Rezistenţa rp a prizei, Ω
Lungimea electrodului, m
1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 20 30
a)q = 0
m
50 23,9 19,5 16,2 14,0 12,4 11,0 9,38 7,95 6,25 5,17 2,875 2,0
100 47,8 39 32,4 28 24,8 22 18,7 15,9 12,5 10,35 5,75 4
150 71,1 58,5 48,6 42 37,2 33 28 23,85 18,75 15,5 8,63 6
200 95,6 78 64,8 56 49,6 44 37,5 31,8 25 20,7 11,5 8
300 140,4 117 97,2 84 74,4 66 56 47,7 37,5 31,05 17,25 12
500 239 195 162 140 124 110 93,8 79,5 62,5 51,7 28,75 20
1000 478 390 324 280 248 220 187 159 125 103,5 57,5 40
b)q=
0,8 m
50 22,8 17,8 14,7 12,3 11,6 10,4 8,75 7,55 5,96 5 2,69 1,97
100 45,6 35,6 29,4 24,6 23,2 20,8 17,50 15,10 11,92 10 5,37 3,94
150 68,4 53,4 44,1 36,9 34,8 31,2 26,25 22,65 17,8 15 8,05 5,9
200 91,2 71,2 58,8 49,2 46,4 41,6 35 30,20 23,84 20 10,74 7,88
300 136,8 106,8 88,2 73,8 69,6 62,4 35,50 45,3 35,76 30 16,1 11,82
500 228 178 147 123 116 104 87,5 75,5 59,60 50 26,9 19,70
1000 456 356 294 246 232 208 175 151 119 100 53,7 39,40
1RE-Ip 30/2004 - 93 -
Adâncimea de îngropare a prizelor orizontale trebuie să fie de cel puţin 0,5 m, pentru a nu fi
influenţate simţitor de variaţiile condiţiilor atmosferice. Prizele orizontale de dirijare a distribuţiei
potenţialelor, pozate pentru micşorarea tensiunilor de atingere, pot avea şi adâncimi mai mici.
Figura A.1.6 reprezintă o priză orizontală cu electrod inelar la nivelul suprafeţei solului (a),
îngropat la adâncimea t faţă de suprafaţa solului (b).
De regulă, electrozii prizelor orizontale se îngroapă la o adâncime de 0,6 - 0,8 m.
În figura A.1.7 este prezentată diagrama de variaţie a rezistenţei rp în funcţie de lungimea
electrodului l, pentru ρ = 100 Ωm, d = 0,014 m şi t = 0,6 m. Pentru alte rezistivităţi ρ
`
rezistenţa
r
p
`

se obţine cu ajutorul relaţiei r r
p p
`
`
·
ρ
100
.
În figura A.1.8 este prezentată diagrama de variaţie a valorii K în funcţie de lungimea l, pentru
d = 0,014 m şi t = 0,6 m. Cunoscându-se K, rezistenţa rp se obţine din relaţia r
K
p
·
ρ
,
în care:
K
l
l
td
·
0 366
2
, lg
În tabelul A.1.5 se dau valorile rezistenţelor rp ale prizelor orizontale cu electrod rotund dispuse
sub formă de bandă rectilinie, la adâncimea t = 0,6 m, în funcţie de rezistivitatea solului şi de
lungimea electrodului pentru două valori ale diametrului.
În figura A.1.7 sunt prezentate valorile rezistenţei rp în funcţie de lungimea electrodului din
profil rotund, îngropat orizontal.
g) Pentru prizele orizontale cu electrozi din alte profiluri (bandă lată cu secţiunea
dreptunghiulară, cornier, T, I, U etc.) se folosesc aceleaşi formule ca pentru prizele din ţevi sau
profil rotund, înlocuind diametrul d cu mărimile indicate la punctul “c” privind prizele verticale.
În figura A.1.8 sunt prezentate valorile K în funcţie de lungimea electrodului rotund îngropat
orizontal.
h) Pentru prizele inelare cu un electrod de secţiune circulară (ţeavă sau profil rotund), aşezat
orizontal la nivelul suprafeţei solului (figura A.1.8).
r
l
l
d l
l
d
p
· · +
¸
¸

_
,

0 732
8
0 732
2
01055 , lg , lg ,
ρ
π
ρ
(1.11)
în care:
l este lungimea inelului (electrodului);
d - diametrul electrodului.
Este de remarcat faptul că faţă de relaţia pentru electrozii liniari, în formula pentru electrozii
inelari mai apare şi coeficientul 0,1055 care exprimă ecranarea datorită faptului că electrodul este
în contur închis (inel).
i) Pentru prizele inelare cu un electrod de secţiune circulară (ţeavă sau oţel rotund), îngropat
orizontal la adâncimea t faţă de suprafaţa solului (figura A.1.6):
r
l
l
dt l
l
td
p
· · +
¸
¸

_
,
0 366
4
0 366 01055
2 2
, lg , lg ,
ρ
π
ρ
(1.12)
În tabelul A.1.6 sunt prezentate valorile rezistenţelor rp ale prizelor orizontale cu electrod
rotund, dispus sub formă de inel la adâncimea t = 0,6 m, în funcţie de rezistivitatea solului şi de
lungimea electrodului l = π D, unde D este diametrul inelului pentru două valori ale diametrului.
j) Pentru prizele inelare cu electrozi din alte profiluri de oţel se folosesc relaţiile de mai sus, în
care se înlocuieşte diametrul d cu mărimile indicate la punctul “c” al acestui paragraf. De
exemplu, pentru electrozii din banda de oţel cu secţiunea dreptunghiulară având lăţimea b,
relaţiile devin:
r
l
l
b l
l
b
p
· · +
¸
¸

_
,

0 732
16
0 732
4
01055 , lg , lg ,
ρ
π
ρ
(1.13)
Figura A.1.6- Priză orizontală cu electrod inelar
a)- la nivelul suprafeţei solului
b)- îngropat la adâncimea S faţă de suprafaţa
solului
Figura A.1.5- Priză simplă orizontală, cu electrod din oţel rotund.
Figura A.1.7- Valorile rezistenţei r
p
în funcţie de lungimea electrodului cu profil
rotund, îngropat orizontal.
Figura A.1.8- Valorile k în funcţie de lungimea electrodului rotund îngropat orizontal.
Figura A.1.9- Priză simplă cu electrod semisferic.
1RE-Ip 30/2004 - 94 -
Tabelul A.1.5
Rezistenţele rp a prizelor simple, orizontale, cu electrod rotund dispus sub formă de bandă rectilinie, la o adîncime d = 0,6 m
Rezistenţa
solului ρ
Ωm
Rezistenţa rp a prizei, Ω
Lungimea electrodului, m
1 2 5 8 10 15 20 30 40 50 75 100
a) Diametrul exterior al electrodului d = 0,014 m
50 38 18,5 12,7 8,85 7,45 5,4 4,27 3,06 2,39 1,9 1,42 1,11
100 76 37 25,4 17,70 14,90 10,8 8,55 6,15 4,78 3,8 2,84 2,22
150 114 55,5 38,1 26,55 22,4 16,2 12,8 9,2 7,16 5,7 4,26 3,33
200 152 74 50,8 35,40 29,80 21,6 17,1 12,26 9,56 7,6 5,68 4,44
300 228 111 76,2 53,1 44,8 32,4 25,6 18,4 14,3 11,5 8,5 6,66
500 380 185 127 88,5 74,5 54 42,7 30,6 23,9 19 14,2 11,10
1000 760 370 254 177 149 108 85,5 61,3 47,8 38 28,4 22,20
b) Diametrul exterior al electroului d = 0,022 m
50 34,5 17,2 11,6 8,4 7,1 5,15 3,91 2,95 2,32 1,93 1,38 1,08
100 69,0 34,4 23,2 16,8 14,2 10,30 7,83 5,90 4,65 3,85 2,76 2,16
150 93,5 51,6 34,8 24,2 21,3 15,45 11,74 8,85 6,97 5,79 4,14 3,24
200 138 68,8 46,4 33,6 28,4 20,6 15,66 11,8 9,3 7,72 5,52 4,32
300 187 103,2 69,6 48,4 42,6 30,9 23,48 17,7 13,95 11,58 8,28 6,48
500 345 172 116 84 71 51,5 39,1 29,5 23,2 19,3 13,8 10,80
1000 690 344 232 169 142 103 78,3 59 46,5 38,6 27,6 21,60
Tabelul A.1.6
Rezistenţele rp a prizelor de pămînt simple, orizontale, cu electrod rotund dispus în formă de inel, la o adîncime t = 0,6 m
Rezistenţa
solului ρ
Ωm
Rezistenţa rp a prizei, Ω
Lungimea electrodului (inelului) = π D, m
1
2 5 8 10 15 20 30 40 50 75 100
a) Diametrul exterior al electrodului d = 0,014 m
50 40 19,1 12,85 9,15 7,66 5,5 4,38 3,12 2,47 2,04 1,45 1,13
100 80 38,2 25,6 18,3 15,3 11 8,70 6,25 4,92 4,08 2,9 2,26
150 120 57,3 38,6 27,4 23 16,5 13,1 9,4 7,4 6,12 4,35 3,4
200 160 76,4 51,4 36,6 30,6 22 17,5 12,5 9,84 8,16 5,8 4,52
300 240 114,6 77,2 54,8 46 33 26,2 18,8 14,8 12,24 8,7 6,8
500 400 191 128,5 91,5 76,6 55 43,8 31,2 24,6 20,4 14,5 11,3
1000 800 382 257 183 153 110 87,5 62,5 49,2 40,8 29,0 22,6
b) Diametrul exterior al electroului d = 0,022 m
50 36,4 17,95 12 8,65 7,3 5,3 4 3,1 2,375 1,97 1,4 1,1
100 72,8 35,9 24 17,30 14,6 10,6 8 6,3 4,75 3,94 2,8 2,2
150 109 53,85 36 26 21,9 15,9 13 9,4 7 5,9 4,2 3,3
200 145,6 71,8 48 34,6 29,2 21,2 16 12,6 9,5 7,88 5,6 4,4
300 218 117,7 72 51,9 43,8 31,8 24 18,9 14 11,8 8,4 6,6
500 364 179 120 86,5 73 53 10 31 23,8 19,7 14 11
1000 728 359 240 173 146 106 80 63 47,5 39,4 28 22
şi
r
l
l
bt l
l
bt
p
· · +
¸
¸

_
,
0 366
8
0 366
2
01055
2 2
, lg , lg ,
ρ
π
ρ
(1.14)
k) Pentru prizele din plăci aşezate orizontal pe suprafaţa solului:
r
S
p
· 0 444 ,
ρ
(1.15)
În cazul plăcilor pătrate cu latura a, această relaţie devine r
a
p
·0 444 ,
ρ
, iar în cazul plăcilor
circulare r
D
p
·
ρ
2
, unde D este diametrul plăcii.
Aceste formule se folosesc în special la prizele de pământ cu plăci aşezate la nivelul
suprafeţei solului, cum ar fi plăcile metalice îngropate la adâncime mică pentru dirijarea distribuţiei
potenţialelor, plăcile de beton armat etc.
i) Pentru priza cu electrod semisferic având diametrul D (fig.A.1.9)
Figura A.1.9 prezintă o priză simplă cu electrod semisferic:
r
D
p
·
ρ
π
(1.16)
Această relaţie se foloseşte, de asemenea, pentru determinarea unor prize, de cele mai multe
ori naturale (de exemplu: fundaţii de beton armat) care se pot asimila cu un electrod semisferic.
În tabelele A.1.7, A.1.8 şi A.1.9 se prezintă relaţiile de calcul ale rezistenţelor prizelor de
pământ de diferite forme în sol omogen cu rezistivitatea ρ, conform STAS 12604/5-90.
Tabelul A.1.7
Calculul rezistenţelor pentru prize simple verticale conform STAS 12604/5-90
Felul electrodului prizei simple verticale Formula de calcul a rezistenţei de dispersie a
prizelor simple verticale
1 2
Ţeavă cu partea superioară la nivelul suprafeţei
solului şi diametrul ţevii mult mai mic decât
lungimea ei, d≤ l
Ţeavă îngropată la adâncimea t:
t = q +l/2
Bară cu secţiunea dreptunghiulară:
- la nivelul solului;
- îngropată la adâncimea t:
t = q + l/2
Placă de formă neregulată îngropată la
adâncimea t:
t = q +b/2
Placă pătrată îngropată la adâncimea:
t = q +a/2
r
l
l
d
pv
· 0 366
4
, lg
ρ
r
l
pv
·0 9 ,
ρ

∗)
r
l
l
d
t l
t l
pt
· +
+

¸
¸

_
,

0 366
2 1
2
4
4
, lg lg
ρ
r
l
l
b
pv
· 0 366
8
, lg
ρ
r
l
l
b
t l
t l
pt
· +
+

¸
¸

_
,

0 366
4 1
2
4
4
, lg lg
ρ
r
S
arc
S
t
S
pt
· +
+
¸
¸

_
,

ρ
π
π
π
π
8
1
2
4
2
sin
r
a
arc
q
pt
· +
+ +
¸
¸

_
,

¸
¸

_
,

0 222 1 0 637
1
1 1
2
2
2
, , sin
ρ
π
r
a
pt
·0 25 ,
ρ

∗∗)

Placă circulară îngropată la adâncimea:
t = q + D/2
r
D
arc
t
D
pt
· +
+
¸
¸

_
,

¸
¸

_
,

0 25 1 0 637
1
1
4
2
, , sin
ρ
în care:
ρ este rezistivitatea de calcul a solului, în Ωm;
l - lungimea electrodului, în m;
b - lăţimea barei, în m;
d - diametrul exterior al ţevii, în m;
q - distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului, în m;
S - aria unei feţe a plăcii, în m
2
;
a - latura plăcii pătrate, în m;
D - diametrul plăcii circulare, în m;
rpv - rezistenţa de dispersie a prizei simple având partea superioară la nivelul suprafeţei
solului;
rpt - rezistenţa de dispersie a prizei simple având partea superioară la adâncimea q.
∗)
formulă simplificată, cu aproximaţie acceptabilă pentru l =1 - 6 m
∗∗)
formulă simplificată cu aproximaţie acceptabilă.
Tabelul A.1.8
Calculul rezistenţelor pentru prizele orizontale, conform STAS 12604/5-90

Felul electrodului prizei simple orizontale
Formula de calcul a rezistenţei de dispersie a
prizelor simple orizontale
1 2
Ţeavă (sau profil rotund) aşezată orizontal la
nivelul suprafeţei solului
r
l
l
d
po
· 0 732
2
, lg
ρ
Ţeavă (sau profil rotund) îngropată orizontal la
adâncimea q
r
l
l
qd
pq
·0 366
2
, lg
ρ
r
l
pq
·2
ρ

∗)
Bară cu secţiune dreptunghiulară aşezată:
- la suprafaţă;
r
l
l
b
po
· 0 732
4
, lg
ρ
- la adâncimea q; r
l
l
bq
pq
·0 366
2
2
, lg
ρ
Electrod inelar cu secţiune circulară aşezat
orizontal:
- la suprafaţă;
r
l
l
d
po
·0 732
8
, lg
ρ
π
- la adâncimea q; r
l
l
qd
pq
·0 366
4
2
, lg
ρ
π
Electrod inelar cu secţiune dreptunghiulară
aşezar:
- la suprafaţă;
r
l
l
b
po
·0 732
16
, lg
ρ
π
- la adâncimea q; r
l
l
bq
pq
·0 366
8
2
, lg
ρ
π
Placă aşezată pe suprafaţa solului
r
S
po
· 0 44 ,
ρ
Placă circulară aşezată pe suprafaţa solului r
D
po
·
ρ
2
Electrod semisferic îngropat, cu o suprafaţă
circulară (bază) la nivelul suprafeţei solului
r
D
po
·
ρ
π
în care:
rpo este rezistenţa de dispersie a prizei simple la suprafaţa solului;
rpq - rezistenţa de dispersie a prizei simple la adâncimea q;
ρ - rezistivitatea de calcul a solului, în Ωm;
d - diametrul electrodului, în m;
b - lăţimea barei, în m;
l - lungimea electrodului, în m;
S - suprafaţa plăcii, în m
2
;
D - diametrul plăcii, în m;
q - adâncimea de Îngropare a prizei orizontale, în m.
∗)
formulă simplificată, cu aproximaţie acceptabilă pentru l = 10 - 25m şi d ≅ 0,016m.
În toate relaţiile de mai sus ρ reprezintă rezistivitatea de calcul a solului, care este diferită de
rezistivitatea măsurată ρmas. Pentru obţinerea rezistivităţii de calcul ρ, se înmulţeşte rezistivitatea
ρmas cu coeficientul de variaţie ψ dat în tabelul A.1.10, în funcţie de starea de umiditate a
pământului şi de adâncimea de îngropare a electrozilor:
ρ ρ ψ · ⋅
mas

Se observă că acei coeficienţi care corespund stării umede sunt mai mari decât cei care
corespund stării uscate a solului.
Dacă se iau în consideraţie coeficienţii de variaţie ψ pentru obţinerea valorii maxime a lui ρ nu
este necesar să se execute măsurarea rezistivităţii solului numai în perioada de vară secetoasă.
De exemplu, dacă se intenţionează să se execute o priză de pământ cu electrozi verticali la
adâncimi de îngropare ce depăşesc 0,8 m, iar măsurarea s-a făcut când solul este foarte umed
(măsurările au fost precedate de ploi bogate), din tabelul A.1.10 rezultă un coeficient ψ = 1,5.
Presupunând că la măsurare a rezultat o rezistivitate ρmas = 75 Ωm, în calcule se va considera
ρ ρ ψ · ⋅
mas
= 75 × 1,5 = 112,5 Ωm. Dacă în acest exemplu, la dimensionarea prizei se consideră
drept electrozi ai prizei şi benzile de legătură dintre electrozii verticali, la calculul rezistenţei de
dispersie a acestor prize orizontale care au adâncimea de îngropare între 0,5 şi 0,8 m se va lua
din tabelul A.1.10 ψ = 3, rezultând pentru benzile orizontale de legătură ρ = 75 × 3 = 225 Ωm.
Tabelul A.1.9
Calculul simplificat al re zistenţelor pentru prize de pământ de diferite forme, în sol omogen cu rezistivitatea ρ
Tipul
electrodului
Vedere laterală
Vedere de
Formula de calcul
Sfera la
suprafaţă
D
R
π
ρ
·
Sfera
îngropată

,
_

¸
¸
+
π
ρ
·
h 8
D
5 , 0
D
R
1)
Placa la
suprafaţă
D 2
R
ρ
· 2)
Placa
îngropată

,
_

¸
¸
π
+
ρ
·
h 4
D
5 , 0
D 2
R
2) ; 3)
Electrod
vertical la
suprafaţă
d 36 , 1
L 4
Ln
L 2
1
D
L 8
Ln
L 2
R
⋅ π
ρ
·
,
_

¸
¸

π
ρ
·
4)
Electrod
vertical
îngropat
L h 4
L h 2
d 36 , 1
L 4
Ln
L 2
R
+
+

π
ρ
·

4)
Banda la
suprafaţă
d 36 , 1
L 2
Ln
L
R
⋅ π
ρ
·

4)
Banda
îngropată
hd 85 , 1
L
Ln
L 2
R
2
⋅ π
ρ
·
5)
Două benzi la
suprafaţă
da 85 , 1 2
L
Ln
L
R
2
⋅ ⋅ π
ρ
· 6)
Două benzi
îngropate
2 2
4
h 4 a A ;
hdaA 42 , 3 16
L
Ln
L 2
R + ·
⋅ π
ρ
·
Inel la
suprafaţă d 785 , 0
L 2
Ln
L d
D 8
Ln
D
R
2
⋅ π
ρ
·
π
ρ
·
4)
Inel îngropat
hd 617 , 0
L
Ln
L 2 hd
D 16
Ln
D 2
R
2 2
2
⋅ π
ρ
·
π
ρ
· 5)
Două benzi
îngropate
hd 27 , 1
L
Ln
L 2
R
2
⋅ π
ρ
·
5)
Trei benzi
îngropate
hd 767 , 0
L
Ln
L 2
R
2
⋅ π
ρ
·
5)
Patru benzi
îngropate
hd 217 , 0
L
Ln
L 2
R
2
⋅ π
ρ
·
5)
Şase benzi
îngropate
hd 42 , 9
10 L
Ln
L 2
R
3 2


π
ρ
·
5)
Opt benzi
îngropate
hd 69 , 2
10 L
Ln
L 2
R
4 2


π
ρ
·
5)
Grătar (grilă)
îngropat

L D 2
R
ρ
+
ρ
· 7)
1) D < h 2) S << D 3) D < 2h 4) d << L 5) d << 4h << L/n 6) d << a << L/n 7) h << D
D
D
D
h
D
D
D
D
D
S
D
h
D
S
d
L
d
h
L
d
L
d
L
h
d
d
L
d
L/2
a
L/2
d
L/2
h
D
d
D
d
D
d
h
D d
h L/2
d
h
L/3
d
h
L/4
d
h
L/6
d
L/8
d
h
D
h
D
a
L/2
Tabelul A.1.10
Coeficienţii de variaţie ψ a rezistivităţii solului
Nr.
crt.
Adâncimea de îngropare a electrozilor h
(m)
Starea solului în momentul măsurării
Foarte umed Cu umiditate mijlocie Uscat
1
2
3
4
0,3 <h ≤ 0,5 m
0,5 <h ≤ 0,8 m
0,8 <h ≤ 4 m
h > 4 m
6,5
3
1,5
1,2
5
2
1,3
1,1
3,5
1,5
1,1
1,0
Acelaşi lucru se poate spune şi în cazul verificării rezistenţei prizei de pământ. Chiar dacă s-ar
intenţiona să se măsoare primăvara, nu există siguranţa că în momentul măsurării priza prezintă
rezistenţa cea mai mare. Mai raţional este să se stabilească starea de umiditate a solului la
măsurare, iar valoarea determinată să se înmulţească cu coeficientul ψ:
R R
p p
mas
· ⋅ ψ
(1.18)
Se consideră valoarea ψ corespunzătoare electrozilor care au contribuţia cea mai mare la
determinarea rezistenţei de dispersie rezultantă a prizei de pământ complexe.
Valoarea Rp astfel obţinută va fi sub limita maximă admisă.
De exemplu, rezistenţa prizei de pământ trebuie să fie Rp = 4Ω. La verificare, solul avea
umiditate medie, iar rezistenţa a rezultat Rp mas = 3,0 Ω.
Dacă priza este construită cu electrozi verticali cu adâncimea de îngropare peste 0,8 m, din
tabelul A.1.10 rezultă ψ = 1,3 şi deci, rezistenţa de dispersie corespunde, deoarece:
R R
p p
mas
· ⋅ ψ
= 3,0 × 1,3 = 3,9 < 4 Ω.
Dacă nu se dispune de rezultatele unor măsurări directe ale rezistivităţii solului, pentru calcule
prealabile, în relaţiile rezistenţelor de dispersie se pot folosi valorile din STAS 12604/5-90, în
funcţie de natura solului, precizată prin referatul geotehnic. Totodată, este necesar să se
măsoare rezistenţa obţinută după executarea prizei.
La dimensionarea instalaţiilor de legare la pământ de mare extindere pentru centrale, staţii,
puncte de alimentare şi posturi de transformare, se vor determina în prealabil rezistivităţile de
calcul ale straturilor solului din terenul în care se îngroapă electrozii prizelor. Valorile rezistivităţilor
diferitelor straturi vor fi predate proiectantului o dată cu studiul (referatul) geotehnic pentru
obiectul respectiv. În acest studiu (referat) vor fi cuprinse rezistivităţile de calcul pentru straturile
până la o adâncime de 20 m, însă cel puţin 2 straturi (de la suprafaţa solului în adâncime) şi
pentru cel puţin 40 puncte diferite de pe suprafaţa teritoriului respectiv. De asemenea, se va
indica rezistivitatea medie de calcul cel puţin a structurilor până la o adâncime de 5m. În cazul
centralelor electrice şi a staţiilor de 400 kV trebuie să se determine totdeauna rezistivitatea solului
prin măsurări.
A.1.5. Pentru cazul prizelor de pământ multiple orizontale cu electrozi dispuşi radiali sau sub
formă de benzi paralele, coeficienţii de utilizare sunt indicaţi în STAS 12604/5-90.
Dacă conductoarele de legătură dintre prizele verticale sunt considerate prize orizontale,
constituind astfel, împreună cu cele verticale o priză complexă, atât coeficienţii de utilizare pentru
prizele verticale cât şi cei pentru prizele orizontale se vor lua din tabelul A.1.1 din prezenta
lucrare.
A.1.6. Prizele de pământ orizontale, destinate dirijării distribuţiei potenţialelor, împreună cu
diferitele prize naturale cu care sunt în contact electric (construcţii de beton armat, conducte,
învelişuri metalice ale cablurilor etc, aflate pe întinderea respectivă), constituie o priză complexă,
care se poate asimila pentru calculele acoperitoare privind rezistenţa de trecere la pământ cu o
priză dintr-o placă aşezată pe suprafaţa solului şi având dimensiunile suprafeţei ocupate cu
prizele pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor, folosindu-se relaţia:
S
444 , 0 R
pd
ρ
⋅ ·
(1.19)
unde:
ρ este rezistivitatea solului (Ωm);
S - suprafaţa (m
2
).
Pentru calcularea rezistenţei de trecere la pământ a prizei de pământ complexe în care se
include şi o priză de pământ artificială, se consideră un coeficient de utilizare η = 0,8 şi, deci,
relaţia de mai sus devine:
R
S
pd
· 0 56 ,
ρ
(1.20)
A.1.7. Pentru aprecierea rezistenţei de trecere la pământ a prizelor de pământ naturale,
acestea se asimilează cu prizele de pământ artificiale de forme asemănătoare, folosindu-se
formulele de calcul din STAS 12604/5-90, pentru prizele singulare şi cele indicate mai sus pentru
prizele multiple sau complexe.
A.1.8. În cazul construcţiilor de beton armat în contact cu pământul, pentru un calcul
acoperitor, fie că se va majora cu 25 % rezistenţa rezultată, considerând dimensiunile reale ale
acestora, fie că dimensiunile considerate în relaţiile folosite se vor obţine scăzându-se grosimea
betonului dintre armătura metalică periferică si sol.
Exemple:
- O fundaţie de beton armat, în forma unui paralelipiped, cu diferenţe relativ mici între
dimensiunile acestuia, se poate asimila cu un electrod semisferic având un diametru echivalent.
- Un pilon de beton armat se poate asimila cu un electrod vertical având capătul superior la
suprafaţa solului (se consideră lungimea porţiunii îngropate a pilonului).
- Mai multe prize naturale care ocupă o anumită suprafaţă (conducte metalice, fundaţii de
beton armat, învelişuri metalice ale unor cabluri, etc.) constituie o priză completă care se poate
asambla cu o priză dintr-o placă aşezată pe suprafaţa solului.
- Conductele metalice se pot asimila cu prizele orizontale de suprafaţă.
Rezistenţa de trecere la pământ a unei prize de pământ, constituită dintr-un obiect lung în
contact cu pământul (conducte, şine de cale ferată, învelişuri metalice ale unor cabluri etc.), se
poate determina cu relaţia:
R r r ctgh
r
r
l
p p
p
· ⋅ ⋅
¸
¸

_
,

(1.21)
unde:
r este rezistenţa longitudinală pe unitatea de lungime (Ω/km);
rp - rezistenţa de trecere la pământ pe unitatea de lungime (Ω.km), în cazul unui electrod
lung, orizontal, de secţiune circulară, având expresia:
r
d
p
· ⋅ ⋅

0 732
10
2 10
3
3
, lg
ρ
în care:
d reprezintă diametrul electrodului (conductă, cablu etc.), în m;
l - lungimea electrodului (km).
Din relaţia (1.7) rezultă că începând de la o anumită lungime, rezistenţa de dispersie tinde lent
către o anumită valoare limită.
În cazul cablurilor cu manta de plumb, această valoare limită este de ≈ 1,6 - 1,9 Ω.
La această valoare se ajunge practic cu o lungime de cablu de 1,5 km; la lungimi ale cablurilor
de peste 500 m rezistenţa de dispersie scade foarte încet, deoarece la astfel de lungimi reactanţa
inductivă longitudinală prezintă valori însemnate.
Nu pot fi folosite drept prize de pământ naturale cablurile cu manta de aluminiu şi nici cele cu
manta de plumb, dacă au înveliş exterior din PVC.
Prin obiectul lung va trece un curent:
I U
r r ctgh
r
r
l
pc p
p
p
· ⋅
⋅ ⋅
¸
¸

_
,

1
(1.22)
unde:
Up este potenţialul la capătul obiectului lung, în care intră curentul de punere la pământ
(în general, Up este tensiunea totală a instalaţiei de legare la pământ).
În cazul cablurilor trebuie să se verifice dacă densitatea de curent prin învelişul metalic este
sub limita admisă (jadmis), pentru a nu se depăşi temperatura maximă indicată pentru cablul
respectiv:
j
I
S
j
p
admis
· ≤ (1.23)
în care:
S este secţiunea învelişului metalic al cablului (la determinarea secţiunii nu se iau în
consideraţie benzile care constituie armătura cablului).
În cazul învelişului de plumb, densitatea maximă admisibilă este jadmis = 50 A/mm
2
.
A.1.9. Indiferent de calculele prealabile efectuate pentru aprecierea rezistenţelor prizelor de
pământ naturale, este necesar ca aceste rezistenţe să se verifice prin măsurări.
A.1.10. În staţiile şi centralele de întindere foarte mare (peste 4 ha) la care pentru executarea
instalaţiilor de legare la pământ s-au folosit toate prizele de pământ naturale disponibile, precum
şi prizele de dirijare a distribuţiei potenţialelor de întindere mare, nu mai este necesară, de regulă,
adăugarea (la prizele artificiale orizontale) de prize artificiale cu electrozi verticali din ţeavă.
Aceştia din urmă vor fi prevăzuţi numai în cazuri justificate, când solul prezintă rezistivităţi mari
care impun prize suplimentare de adâncime.
A.1.11. Instalaţiile electrice aflate în condiţii speciale, în general, sunt considerate următoarele:
- instalaţiile electrice situate pe o suprafaţă de teren cu întindere redusă;
- instalaţiile electrice situate pe un sol ale cărui straturi superficiale au o rezistivitate mult mai
mare decât straturile inferioare;
- instalaţiile electrice situate pe un sol care are un strat superficial cu rezistivitate mică, urmat
în adâncime de straturi cu rezistivitate mult mai mare.
În cazul instalaţiilor electrice situate pe o suprafaţă de teren cu întindere redusă sau când
straturile solului au o rezistivitate mare, se vor aplica în funcţie de condiţiile specifice una sau mai
multe din următoarele măsuri:
- utilizarea pe scară cât mai largă a prizelor de pământ naturale, existente în apropiere;
- utilizarea tuturor prizelor de pământ din incinta respectivă;
- realizarea unor prize verticale de mare adâncime;
- înlocuirea cu materiale de rezistivitate mică a solului din imediata apropiere a electrozilor, ca
de exemplu cu bentonită.
A.1.12. Drept electrozi pentru prizele de pământ de mare adâncime se vor folosi ţevi din oţel
cu ∅ ≥ 80 mm, introduse în pământ prin forare. Lungimea electrozilor prizei de pământ de mare
adâncime se determină în funcţie de rezistenţa şi suprafaţa electrozilor prizei care trebuie
realizată, precum şi de adâncimea la care se găsesc straturile cu rezisivitate mică.
În general, prizele de mare adâncime se vor executa când cheltuielile necesare pentru
introducerea electrozilor lungi în straturile inferioare, cu rezistivitate mică, sunt mai mici decât cele
necesare executării unei prize de pământ de aceeaşi rezistenţă cu electrozii de lungime
obişnuită, introduşi în stratul superior de rezistivitate mare.
A.1.13. Îmbunătăţirea prizelor cu bentonită
Bentonitele sunt roci argiloase care s-au format prin alterarea cenuşilor vulcanice şi conţin un
procentaj mare de părţi argiloase mineralifere, din grupa montmorilonitului. Acesta este un
hidrosilicat de aluminiu cu urme de oxizi de fier, calciu, magneziu şi alte metale.
Montmorilonitul curat are o granulaţie foarte fină de 60 microni.
În stare naturală, bentonitele se prezintă ca roci uşoare, de duritate mică, moi, friabile,
poroase, de culoare albă cu nuanţe galbene, brune, verzui sau roze şi conţin 65 ... 85 % părţi
argiloase (montmorilonit). Cele cu conţinut mai mic de 65 % părţi argiloase sunt considerate
bentonite inferioare, iar cele cu conţinut mai mare de 85 % părţi argiloase sunt considerate
bentonite superioare.
Bentonitele brune vor fi prelucrate în vederea sepărării părţilor argiloase de părţile nisipoase şi
alte impurităţi.
În modul acesta se obţine aşa numita “bentonită - liant”, conţinând un procentaj de 90-95 % şi
chiar mai mare de părţi argiloase (montmorilonit), care are proprităţi deosebite, şi anume:
- se prezintă ca o pulbere foarte fină (ca o făină) cu granulaţia de 60 microni şi mai mică, până
la 20 microni; se obţine după trecerea printr-o sită de 0,063 mm;
- în amestec cu apa formează un gel coloidal în care apa este legată fizic şi chimic, păstrându-
se astfel foarte mult timp; amestecul cu apa prezintă o rezistivitate de 1 … 5 Ωm;
- are o mare capacitate de absorbţie a apei; astfel, pentru obţinerea amestecului (gelului) sunt
necesare 25 % bentonită - liant şi 75 % apă (în greutate); pentru obţinerea unei tone de amestec
sunt necesare 250 kg bentonită şi 750 kg apă;
- are un grad foarte mare de umflare;
- are greutatea specifică mică 800 kg/m
3
şi chiar mai mică de la cele cu un conţinut mic de
impurităţi (poate ajunge la 600 kg/m
3
);
- amestecul are o mare stabilitate în timp şi nu este antrenat de apele din pământ;
- are pH mare, minim 8; la bentonitele sodice se ajunge la pH = 9-10, ceea ce face ca
electrozii prizelor să fie foarte bine conservaţi; cu ajutorul bentonitei se poate obţine o protecţie
bună împotriva corodării electrozilor, putându-se folosi în acest caz electrozi din oţel
negalvanizat.
Proprietăţile deosebit de favorabile expuse mai sus fac ca bentonita-liant să fie indicată pentru
îmbunătăţirea prizelor de pământ. Reducerea rezistenţelor de dispersie este cu atât mai mare cu
cât revistivitatea solului înconjurător este mai mare faţă de cea a bentonitei (1 - 5 Ωm). Astfel, la
rezistivităţi ale solului înconjurător de 150 … 200 Ωm şi mai mari se poate chiar neglija rezistenţa
R
s
`
pe care ar prezenta-o amestecul de bentonită în raport cu rezistenţa Rs a solului
înconjurător.
Se recomandă ca bentonita - liant în stare uscată să fie amestecată cu 1 … 5 % sodă (raportat
la greutatea în stare uscată) pentru a se obţine o rezistivitate mai mică, o omogenizare mai bună
a amestecului bentonită - apă şi pentru a se proteja mai bine electrozii împotriva coroziunii,
deoarece se măreşte valoarea pH-ului. O astfel de bentonită este indicată pentru protejarea
electrozilor în cazul prezenţei unor ape agresive, care ar putea să determine o coroziune rapidă a
electrozilor neprotejaţi.
Pentru obţinerea bentonitei - liant, bentonita brută va fi măcinată şi trecută prin mai multe site,
ultima sită având dimensiunile de 0,063 mm. Sterilul (deşeul), rezultat din prepararea bentonitei -
liant, conţine părţi argiloase (levigabile) în procentaje mai mici chiar de 10 %, sau mai mari - până
la 50 %, în funcţie de cât de bogată a fost roca brută. La o bentonită brută săracă şi deşeul este
mai sărac.
Acest steril (deşeu), îmbogăţit astfel încât să conţină peste 50 % părţi argiloase în amestec cu
sodă pentru creşterea valorii pH-ului şi pentru scăderea rezistivităţii amestecului cu apă sub 5 Ωm,
a fost denumit “bentopriză”, pentru utilizarea lui la îmbunătăţirea prizelor de pământ.
Bentopriza are un conţinut foarte mare de părţi nisipoase şi alte impurităţi care fac să aibă
greutatea specifică mai mare decât bentonita - liant (uneori peste 1000 kg/m
3
). Greutatea
specifică este cu atât mai mare, cu cât conţinutul În părţi argiloase este mai mic şi invers. Astfel,
la un conţinut de 55 % părţi argiloase greutatea specifică este 900 kg/m
3
, iar la un conţinut de
30 % părţi argiloase greutatea specifică depăşeşte 1000 kg/m
3
.
Bentopriza are un grad de umflare mai mic decât bentonita - liant. Se prezintă cu o granulaţie
mare, deoarece sterilul se obţine la site cu dimensiuni de 1 mm. Faţă de bentonita - liant,
“bentopriza” prezintă următoarele dezavantaje:
a) Are un conţinut mai mic de părţi argiloase, fiind astfel necesară o cantitate mult mai mare
pentru acelaşi volum de amestec. Procentul de bentopriză în amestec este cu atât mai mare, cu
cât conţinutul de părţi argiloase este mai mic; în cazul unei bentoprize cu 50-60 % părţi argiloase,
pentru un amestec de 1 m
3
ar fi necesare 400 kg bentopriză şi 600 kg apă; cu un cost comparabil
cu costul în situaţia în care se foloseşte bentonita - liant.
b) Amestecul cu bentonită având un conţinut de apă mai mic şi stabilitatea în timp a
rezistivităţii este mai mică decât În cazul bentonitei - liant; există riscul ca în perioada de secetă
să se piardă mai rapid apa şi din solul din imediata vecinătate a prizei, crescând astfel
rezistivitatea acestuia şi, deci, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ.
c) În cazul bentoprizei cu conţinut mic de părţi argiloase şi, deci, cu o cantitate mare de părţi
nisipoase, există riscul ca într-un timp scurt să fie antrenată şi să fie integrată în masa mare a
solului înconjurător.
Ţinându-se seama de cele precizate mai sus, este necesar ca la folosirea bentoprizei pentru
îmbunătăţirea prizelor de pământ să se aibă în vedere ca aceasta să conţină cel puţin 50 % părţi
argiloase (levigabile) de granulaţie fină; se recomandă ca acest procentaj de părţi argiloase să fie
cât mai mare şi cu o granulaţie corespunzătoare; de asemenea, trebuie ca pH ≥ 8,5 şi ρ = 5 Ωm.
Aceste condiţii trebuie să figureze în proiect şi în documentaţia de procurare şi de livrare. Se vor
respecta prevederile STAS 12604/5-90.
În cazul staţiilor de transformare şi conexiuni unde se impune o stabilitate mare pentru prizele
de pământ şi la care durata de funcţionare a acestora este mare, este de preferat să se
folosească bentonita-liant cu un conţinut de cel puţin 90 % părţi argiloase de granulaţie fină
(rezultată la sita de 0,063 mm). Această bentonită-liant urmează să fie amestecată cu 1-5% sodă,
pe şantier sau la unitatea de prepararea bentonitei-liant în vederea obţinerii unui pH ≥ 9 pentru o
protecţie a electrozilor împotriva corodării, precum şi a unei rezistivităţi de 2 … 5 Ωm.
În situaţia în care nu se poate procura bentonita-liant, se admite folosirea bentoprizei, însă
numai dacă îndeplineşte condiţiile de mai sus privind conţinutul de părţi argiloase (levigabile).
Este necesar ca înainte de folosire să se verifice calitatea bentoprizei. Concentraţia maximă de
bentopriză în amestec cu apa trebuie să fie 0,7 la 1 l de apă pentru formarea gelului. Astfel, la
1000 l de apă trebuie să se consume cel mult 700 kg de bentopriză; dacă este necesară o
cantitate mai mare de bentopriză, înseamnă că sortul respectiv este necorespunzător. De
asemenea sortul se consideră necorespunzător dacă nu se poate obţine un amestec sub formă
de gel.
A.1.14. Modul de calcul al rezistenţelor de dispersie ale prizelor cu bentonită
Datorită rezistivităţii reduse a amestecului de bentonită cu apă (2 - 5 Ωm), mult mai mică decât
a solului înconjurător care depăşeşte 100 Ωm, prevederea de bentonită în imediata apropiere a
electrodului are practic efectul măririi artificiale a dimensiunilor acestuia.
De exemplu, dacă în jurul unui electrod din ţeavă de 2
``
(60 mm) se prevede un amestec cu
bentonită sau bentopriză într-o groapă cu diametrul de 600 mm, se poate considera că se obţine
rezistenţa de dispersie unui electrod constituit dintr-un cilindru având un diametru de 600 mm,
ceea ce înseamnă R R
pb p
≤ ⋅
1
2
(1.24)
Se tinde ca prin prevederea amestecului de bentonită cu apă să se obţină creşterea
diametrului electrodului de 10 ori, în cazul electrozilor cu secţiune circulară.
În cazul electrozilor din bandă sau alte profiluri similare, este indicat să se obţină o creştere a
lăţimii de cel puţin 10 ori. De exemplu, în cazul benzilor de 40 × 4 mm, secţiunea stratului de
amestec de bentonită cu apă trebuie să fie de 400 × 300 mm. În cazul benzilor de 50 × 8 mm
sau 60 × 6 mm, secţiunea stratului de bentonită va fi în medie de 500 × 300 mm.
Din experimentări a rezultat că prin prevederea amestecului de bentonită cu apă, într-o
groapă, în jurul electrodului, rezistenţa Rpb a scăzut sub 0,5 Rp; Rp fiind rezistenţa de dispersie a
prizei fără adaos de amestec cu bentonită.
Se observă că rezistenţa de dispersie reală este mai mică decât cea rezultată din calculul
folosind formulele cunoscute ale prizelor de tipuri echivalente. Aceasta se explică prin faptul că
prin considerarea creşterii diametrului d (la electrozii cu secţiune circulară) sau a lăţimii b (la
electrozii cu secţiune dreptunghiulară) de ordinul a 10 ori, nu se mai respectă condiţia formulelor
cunoscute d ≤ l şi b ≤ l. La electrozii din bandă nu se mai poate considera în formule d = 2b, ci
trebuie să se considere d ∼ b, datorită grosimii apreciabile a stratului de amestec 300 - 400 mm
şi, deci, formula prizelor orizontale care trebuie folosită este:
R
l
l
tB
pb
· 0 366
2
, lg
ρ
(1.25)
unde B este lăţimea şanţului, care se umple cu amestec de bentonită cu apă. Rezistenţa prizei
fără bentonită ar fi:
r
l
l
tb
p
· 0 366
2
2
, lg
ρ

în care b este lăţimea electrodului.
Reducerea rezistenţei prin prevederea bentonitei este
∆r r r
p p pb
· −
; raportată la valoarea rp
se obţine:
∆r
r
B
b
l
tb
p
p
·
lg
lg
2
2
2
(1.26)
Pentru B = 10 b; l =6 m; t = 0,8 m şi b = 0,04 m (cazurile obişnuite):
∆r
r
p
p
· 0 4 ,
(1.27)
În realitate, datorită infiltraţiilor amestecului de bentonită cu apă în solul din jur care depăşesc
volumul considerat, reducerea este mai mare, şi anume:
∆r
r
p
p
· 0 5 ,
(confirmată de practică)
În cazul prizelor verticale, dacă diametrul gropii umplute cu amestec de bentonită cu apă este
de acelaşi ordin de mărime cu lungimea electrodului, ca de exemplu D - 0,6 m faţă de l=1,5-2,0 m
este necesar să se asimileze priza cu una semisferică, având diametrul corespunzător unui volum
echivalent V şi:
r
D
D l
pb
· ·

ρ
π
ρ
π
`
3
2 3
(1.28)
Reducerea obţinută este:

∆r r r
p p pb
· −
∆r
l
l
d
t l
t
D l
p
·
+

¸
¸

_
,


0 366
2 4
4 1
3
2 3
, lg
ρ ρ
π
(1.29)
iar raportată la rp se obţine:
∆r
r
D l
l
l
d
t l
t l
p
p
· −

+

¸
¸

_
,

1
3
0 366
2 4
4
2 3
ρ
π
ρ
, lg
(1.30)
De exemplu, pentru:
d = 0,09 m; D = 0,6 m; l = 2 m; t = 2m.
∆r
r
p
p
· 0 45 ,
(1.31)
În realitate, datorită infiltraţiilor amestecului de bentonită cu apă în solul din jur care depăşesc
diametrul D considerat, reducerea este mai mare. Se poate considera
∆r
r
p
p
· 0 5 ,
(confirmat şi de
rezulatele obţinute la experimentări).
A.1.15. Modul de executare a prizelor de pământ cu bentonită
Bentonita activată cu sodă trebuie să fie amestecată înainte de turnare cu apă, după o
anumită tehnologie, în vederea obţinerii unui amestec foarte omogen. Amestecul se va prepara
cu deosebită atenţie, întrucât neobţinerea omogenizării necesare conduce la rămânerea în
amestec a unor părţi de pulbere (cocoloaşe) care măresc rezistenţa rezultantă. Se interzice
vărsarea bentonitei uscate direct în gropi sau în şanţuri şi turnarea simplă a apei deasupra ei,
deoarece în acest caz rezultă o rezistenţă foarte mare. De asemenea, rezultă o rezistenţă mai
mare decât cea preconizată, dacă praful de bentonită se amestecă cu o cantitate insuficientă de
apă.
Amestecarea trebuie să se facă într-un recipient de ∼ 200 l. De asemenea, este indicat ca
operaţia de omogenizare să fie mecanizată.
După obţinerea amestecului perfect omogenizat sub formă de gel, acesta se va turna în
gropile sau şanţurile executate în prealabil. Pentru prizele verticale se execută o groapă cu
diametrul D stabilit, în care se va introduce electrodul vertical (în centrul gropii), după care se va
introduce amestecul omogenizat de bentonită cu apă (sub formă de gel).
În cazul prizelor orizontale se execută şanţurile cu lăţimile şi adâncimile stabilite, se introduc
electrozii orizontali sprijiniţi pe pietre sau pe bucăţi de cărămidă pentru a fi distanţaţi de fundul
şanţului la aproximativ jumătate din grosimea stabilită a stratului de amestec de bentonită cu apă,
după care se toarnă amestecul bine omogenizat până la obţinerea unui gel.
Umplerea gropii sau a şanţului se va face după cel puţin 6 ore, deoarece mai devreme nu are
rezistenţa necesară să suporte pământul de acoperire. Primul strat de acoperire de 12 - 20 cm
trebuie să fie fără pietre (bolovani).
În solurile pietroase (stâncoase), executarea gropilor se poate face prin puşcarea (explozie).
La un astfel de procedeu rezultă ramificaţii (fisuri) în solul înconjurător în care pătrunde amestecul
de bentonită cu apă, ceea ce conduce la micşorarea accentuată a rezistenţei de dispersie.
Bineînţeles, se vor lua măsuri ca la puşcare să nu se producă accidente sau deteriorarea
construcţiilor din jur (de exemplu: fundaţii de stâlpi sau clădiri).
A.1.16. Prize de pământ, în soluri neomogene
Practica arată că, în numeroase cazuri, solul nu este omogen şi se prezintă în straturi care au
deseori rezistivităţi de valori apreciabile diferite, chiar de ordin de mărime diferit. În astfel de
situaţii se vor determina, prin metode geoelectrice, straturile suprapuse ale solului cu rezistivităţi
diferite, se vor determina grosimile şi rezistiviţăţile a cel puţin două straturi suprapuse.
În relaţiile de la A.1.4, A.1.6 şi A.1.14 s-a considerat că electrozii prizei sunt îngropaţi într-un
semispaţiu infinit, având peste tot aceeaşi rezistivitate ρ, ceea ce în cazul unor straturi suprapuse
de rezistivităţi diferite nu corespunde realităţii. Erorile mari apar în special când sunt două straturi
la care raportul rezistivităţilor este foarte mare, ca de exemplu un strat de pământ arabil sau
argilos de grosime relativ mică (0,6 - 3 m) peste un strat de sol pietros (sau nisipos) de
rezistivitate mare.
Se introduce noţiunea de rezistenţă geometrică a prizei de pământ, care se notează cu Rg. Ea
reprezintă o mărime caracteristică invariabilă, pentru dispoziţii de prize geometrice similare.
Mărimea este determinată numai de geometria dispoziţiei prizelor şi independent de rezistivitatea
solului sau de lungimea de referinţă L. Mărimea Rg se poate exprima:
R R
L
g p
· ⋅
ρ
(1.32)
Pentru solurile omogene, mărimile se vor marca cu indicele h, astfel:
R R
h
L
ph gh
· ⋅
ρ
(1.33)
Într-un sol cu două sau mai multe straturi având rezistivităţi diferite ρ1 ... ρ2, la trecerea
curentului prin priză, potenţialul unui punct P al spaţiului sau al prizei ϕ p poate fi considerat că
este constituit dintr-un potenţial primar ϕph, care s-ar produce dacă semispaţiul infinit ar fi umplut
cu un sol omogen având rezistivitatea ρ = ρh = ρ1 al unuia din straturile luate ca referinţă şi un
potenţial secundar ϕps produs datorită neomogenităţii solului:
ϕ ϕ ϕ
p ph ps
· +
(1.34)
De aici rezultă relaţia:
R R R
g gh gs
· +
(1.35)
unde Rgs este rezistenţa secundară (de corecţie) datorită neomogenităţii solului, care modifică
rezistenţa geometrică determinată cu relaţiile pentru soluri omogene Rgh.
Rgs are valori pozitive dacă rezistivitatea stratului inferior este mai mare decât cea
a stratului luat ca referinţă.
Pentru simplificarea calculelor, ce urmează să fie efectuate în vederea dimensionării
instalaţiilor de legare la pământ, este necesar ca pentru diferite cazuri de neomogenităţi şi tipuri
de prize de pământ să se determine separat rezistenţa geometrică pentru dispunerea în sol
omogen Rgh şi, separat, rezistenţa geometrică suplimentară Rgs

de corecţie datorată
neomogenităţii solului.
O altă posibilitate constă în obţinerea directă a valorii Rp din relaţia Rp = KRph, unde Rph este
rezistenţa corespunzătoare cazului când tot solul ar avea rezistenţa de referinţă ϕ1 a stratului
superior, iar:
K
R
R
p
ph
·
, raport determinat pentru tipul respectiv de priză de pământ.
Priza cu electrod orizontal tip bandă
Pentru o priză alcătuită dintr-un electrod orizontal, tip bandă, dispus în stratul superior, cu ρ1,
valorile Rgs sunt reprezentate de curba din figura A.1.10 în funcţie de raportul
h
l
şi raportul:
k ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
(factorul de refracţie).
Se consideră că adâncimea de îngropare a electrodului t < h şi diametrul (sau grosimea)
electrodului d ≤ l.
Curbele din figura A.1.10 indică valorile Rgs pentru cazul când ρ2 > ρ1, deci pentru 0 <k <1.
Valorile rezistenţei geometrice suplimentare sunt pozitive Rgs > 0 şi se adaugă, deci, la valoarea
Rgh calculată pentru solul omogen cu rezistivitatea ρ1.
Fig.A.1.10. Curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare Rgs pentru prizele cu
electrod orizontal tip bandă, în sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi ρ1 şi ρ2, în funcţie de
raportul
h
l
; parametrul de variaţie este:
k ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
, unde ρ2 > ρ1
Exemplu: o priză orizontală din oţel rotund Φ 14, îngropată la t = 0,6 m şi având d = 0,014 m:
ρ1 = 100 Ωm; ρ2 = 700 Ωm; h = 3 m şi l = 30 m.
Rezultă:
k ·

+
· ·
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
600
800
0 75 ,
;
h
l
= 0,1
R
R l
gh
ph
·

ρ
1
iar din figura A.1.10 rezultă Rgs = 1,8.
R R R
g gh gs
· +
R
R l
g
ph
·

+
ρ
1
18 ,
şi R R
l
p g
· ⋅
ρ
1
Rezultă:
R R
l
p ph
· + 18
1
,
ρ
Conform relaţiei (1.9) de la A.1.4 pentru ρ1 = 100 Ωm şi l = 30 m.
Rph = 6,13 Ω
Deci: R
p
· + ⋅ 613 17
100
30
, ,
Rp = 6,13 + 6 = 12,13 Ω.
După cum se observă, în cazul în care influenţa stratului inferior nu a fost luată în considerare
eroarea de calcul este deosebit de mare, şi anume:
∆ Rp = 6 Ω, ceea ce reprezintă ∼ 50 % din valoarea reală Rp = 12,13 Ω.
Dacă în exemplul de mai sus se ia l = 75 m, rezultă Rgs = 3,0 şi Rph = 2,84 iar:
R
p
· + ⋅ 2 84 3
100
75
,
Rp = 2,84 + 4 = 6,84 Ω.
În tabelul A.1.11 se dau valorile
R
p
`
, ţinând seama de influenţa stratului inferior pentru diferite
lungimi “l” ale electrodului orizontal, în comparaţie cu Rph, când nu se ţine seama de rezistivitatea
ρ2 a stratului inferior.
Tabelul A.1.11
Prize orizontale
Exemplu:
ρ1 = 100 Ωm; ρ2 = 700 Ωm; k = 0,75; h = 3 m
l (m) 1 3 5 10 15 20 30 40 50 60
Rph (Ω) 76 37 25,4 14,90 10,8 8,55 6,13 4,78 3,8 2,84
Rp (Ω) 81 44,3 32,8 21,90 17,2 15,55 12,13 9,98 8,6 6,84
Rps (Ω) 5 7,3 7,4 7,00 6,4 7,0 6,0 5,20 4,80 4,00
Eroare 6 % 16,5% 22,6% 32% 37,1% 45% 49,5% 52,1% 55,8% 58,5%
În tabel, R R
l
ps gs
· ⋅
ρ
1
Din tabel rezultă că în exemplul considerat, erorile în minus cresc accentuat pe măsura
creşterii lungimii electrodului. Astfel, pentru un electrod de 1 m eroarea este de numai 6 %, pe
când în cazul unui electrod de 75 m eroarea ajunge la aproape 60 % din valoarea reală, dacă nu
se ţine seama de influenţa stratului inferior mai rău conducător (pentru exemplul considerat).
În figura A.1.11 se reprezintă raportul
K
R
R
p
ph
·
pentru electrozii orizontali din bandă.
Raportul dintre rezistenţa de dispersie reală Rp şi rezistenţa de dispersie a prizei respective,
într-un sol omogen cu rezistivitatea ρ1 a stratului superior, este egal cu raportul dintre o
rezistivitate echivalentă ρe a unui sol omogen, în care priza dată ar prezenta Rp şi rezistivitatea ρ1:
R
R
p
ph
e
·
ρ
ρ
1
(1.36)
Determinându-se din această relaţie valoarea lui ρe , este posibilă dimensionarea instalaţiei de
legare la pământ, folosindu-se relaţiile cunoscute pentru solul omogen în care rezistivitatea de
calcul va fi:
ρ ρ
e
p
ph
R
R
· ⋅
1 (1.37)
dacă se cunoaşte raportul
R
R
p
ph
pentru tipul respectiv de priză într-un sol având o anumită
omogenitate.
În figura A.1.11 sunt prezentate curbele de variaţie ale raportului
R
R
p
ph
e
·
ρ
ρ
1
în funcţie de
raportul
h
l
pentru prizele orizontale din electrod tip bandă, în sol neomogen cu două straturi;
parametrul de variaţie
k ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
iar
l
dt
2
4
25 10 · ⋅ .
Figura A.1.10- Curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare R
gs
pentru prize cu electrod orizontal
tip bandă, în sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi ρ
1
şi ρ
2
în funcţie de raportul ;
parametrul de variaţie este unde ρ
1≤ρ 2
.
Figura A.1.11- Curbele de variaţie ale raportului în funcţie de raportul pentru prize orizontale
din electrod tip bandă, în sol neomogen cu două straturi; parametrul de variaţie este
, iar
Prize cu electrozi verticali
În figura A.1.12 se dă curba de variaţie a raportului
ph
p
R
R
în cazul unui sol neomogen cu două
straturi ρ1 şi ρ2 stratul superior având grosimea h pentru o priză constituită dintr-un electrod
vertical de lungime l şi diametrul d, îngropat în stratul superior, în funcţie de
h
l
şi pentru
l
d
· 50 ,
(de exemplu: l = 3 m şi d = 0,06 m), parametrul de variaţie fiind, de asemenea, factorul de
refracţie
k ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
.
De exemplu, ρ1 = 100 Ωm; ρ2 = 700 Ωm; h = 6 m; l =3 m;
h
l
· 2 şi
l
d
· 60 .
Rezultă:
k ·

+
·

+
·
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
700 100
700 100
075 ,
;
R
R
p
ph
·114 ,
; R
l
l
d
ph
· ⋅ 0 366
4
, lg
ρ
Rph = 28 Ω; Rp = 1,14 × 28 = 31,92 Ω
În tabelul A.1.12 se dau valorile Rp, ţinându-se seama de influenţa stratului inferior pentru
diferite grosimi ale stratului superior h (în exemplul de mai sus).
Tabelul A.1.12
Prize verticale
Exemplu: ρ1 = 100 Ωm; ρ2 = 700 Ωm; l = 3 m;
l
d
· 60
h 4 6 7,5 9 12 15 18 21 24
Rph (Ω) 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Rp/Rph 1,18 1,14 1,11 1,09 1,065 1,05 1,04 1,03 1,02
Rp (Ω) 33 32 31 30,05 29,8 29,4 29,1 28,8 28,5
Se observă că în cazul prizelor de pământ verticale, cu electrozii îngropaţi în stratul superior,
rezistenţa prizei în sol omogen diferă puţin faţă de valoarea rezistenţei de dispersie, neţinând
seama de stratul inferior. Diferenţele sunt mai apreciabile pentru grosimi ale stratului superior
până la 10 m.
În figura A.1.12 sunt prezentate curbele de variaţie ale raportului
R
R
p
ph
e
·
ρ
ρ
1
în funcţie de
raportul
h
l
1
pentru prizele cu electrod vertical în sol neomogen cu două straturi; parametrul de
variaţie:
K ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
, iar
l
d
· 60
Prizele complexe în formă de reţea
Rezistenţa de dispersie a prizelor în formă de reţea, în sol neomogen, depinde în afară de
parametrii geometrici ai prizei şi de rezistivităţile straturilor, grosimea acestora, suprafaţa ocupată
de electrozii prizei şi de adâncimea de îngropare. Un calcul cu formulele pentru sol omogen,
considerând numai rezistivitatea unuia dintre straturi, poate duce la erori considerabile.
Pentru astfel de prize de pământ se determină rezistenţa din relaţia:
R R
p
e
ph
·
ρ
ρ
1
, (1.38)
unde: ρe este rezistivitatea echivalentă, presupunând că priza este în sol omogen.
Rezistivitatea ρe se poate obţine din curbele din figura A.1.13, în funcţie de raportul α ·
r
h

(r - raza echivalentă şi h - grosimea stratului superior); aici s-a făcut aproximaţia că adâncimea de
îngropare t
h
·
2
, iar parametrul de variaţie este raportul
ρ
ρ
2
1
.
De exemplu, pentru ρ1 = 100 Ωm şi ρ2 = 1000 Ωm , r = 100 m, h = 2 m şi a = 5 m, rezultă:
α · · ·
r
h
100
2
50 şi
ρ
ρ
2
1
1000
100
10 · ·
,
iar
N
e
· ·
ρ
ρ
1
5
şi
N
α
·01 ,
În figura A.1.13 se poate citi direct valoarea
N
α
, urmărind diagonala care intersectează curba
ρ
ρ
2
1
10 ·
În dreptul abscisei α = 50.
În figura A.1.13 sunt prezentate curbele de variaţie ale raporturilor
ρ
ρ
e
N
1
·
şi
N
α
în funcţie
de raportul α ·
r
h
pentru prizele de pământ cu electrozi orizontali în formă de retea, în sol
neomogen cu două straturi; parametrul de variaţie este raportul
ρ
ρ
2
1
.
În acest exemplu rezultă ρe = N ⋅ ρ1 = 5 × 100 = 500 Ωm.
Rezistenţa de dispersie a unei prize în formă de reţea, în sol omogen, se poate scrie astfel:

,
_

¸
¸
⋅ +
π
π
ρ
·
r
a
6 , 0
2 r 2
R
1
ph
. Deci, rezistenţa în sol neomogen va fi:
R
r
a
r
p
e
· +
¸
¸

_
,

·

+
¸
¸

_
,

ρ
π
π
π
π
2 2
0 6
500
2 100 2
3
100
, ;
R
p
· +
×
·
5
4
5 3
2 100
1275
π
, Ω
Figura A.1.12- Curbele de variaţie ale raportului în funcţie de raportul pentru prize cu
electrod vertical, în sol neomogen cu două straturi; parametrul de variaţie este
, iar
Figura A.1.13- Curbele de variaţie ale raporturilor şi în funcţie de raportul pentru prize
de pământ cu electrozi orizontali în formă de reţea în sol neomogen cu două straturi;
parametrul de variaţie este raportul .

În cazul în care t
h

2
, grosimea de calcul hc se determină cu relaţia hc = 2(h-t).
În tabelul A.1.13 se dau diferite valori ale rezistivităţii echivalente, în funcţie de valoarea razei
de calcul corespunzătoare suprafeţei S a prizei în reţea.
Tabelul A.1.13
Prize complexe în formă de reţea
Exemplu: Rezistivităţi echivalente pentru ρ1 = 100 Ωm; ρ2 = 1000 Ωm , h = 2 m ; hc = 2 (2 - 0,6) =
2,8 m;
ρ
ρ
2
1
10 ·

r 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200
α=r/h 5,4 7,2 9 10,7 14,1 17,9 21,5 28,6 36 53,5 71,5
N 3,2 3,5 3,7 3,8 4,0 4,15 4,3 46 49 53 55
ρe=N⋅ρ
1
320 350 370 380 400 415 430 460 490 530 550
Din figura A.1.13 rezultă că în cazul considerat, pentru valori foarte mari ale lui r, valoarea N
creşte încet, astfel încât pentru α = 1000, N atinge valoarea 7 şi, deci, ρe = 700 Ωm.
Se observă că în funcţie de mărimea prizei, rezistivitatea echivalentă variază în limite foarte
mari (300 ... 700 Ωm).
În tabelul A.1.14 se dau diferite valori ale rezistivităţii echivalente, în funcţie de valoarea
raportului
ρ
ρ
2
1
.
Tabelul A.1.14
Prize complexe în formă de reţea
Exemplu: Rezistivităţi echivalente pentru t = 0,6 m; h = 2 m ; hc = 2,8 m; r = 50 m;
α· ·
r
H
17 9 , ; ρ1 = 100 Ωm.
ρ2/ρ1 0,02 0,2 0,5 2 5 10 20 50 100 200
N 0,42 0,58 0,72 1,7 3 4,15 6,5 10 15 19
ρe 42 58 72 170 300 415 650 1000 1500 1900
În tabelul A.1.15 se dau diferitele valori ale rezistivităţii echivalente, în funcţie de grosimea
stratului superior h.
Tabelul A.1.15
Prize complexe în formă de reţea
Exemplu: Rezistivităţi echivalente pentru t = 0,6 m; r = 50 m;
ρ
ρ
2
1
5 ·
; ρ1 = 100 Ωm.
1 2 3 5 10 20 30 50 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hc 0,8 2,8 4,8 8,8 18,8 38,8 58,8 98,8 198,8
α=r/hc 62,5 17,9 10,4 5,7 2,65 1,3 0,85 0,50 0,25
N 3,5 3 2,1 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,25
ρe 350 300 210 200 180 160 150 140 125
Prize cu electrod vertical în sol neomogen, cu plan de separare vertical.
În figura A.1.14 se dau curbele valorilor rezistentelor geometrice suplimentare Rgs pentru o
priză cu electrod vertical, îngropat într-un sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi diferite ρ1
şi ρ2 având planul de separare între cele două straturi verticale (perpendicular pe suprafaţa
solului), electrodul fiind în stratul de rezistivitate ρ1.
În abscisă sunt valorile raportului a/l, a fiind distanţa dintre electrodul vertical şi planul vertical
de separare între cele două straturi, iar l lungimea electrodului. Parametrul de variaţie pentru
curbele din figura A.1.14 este coeficientul de refracţie.
k ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
În figura A.1.14 sunt prezentate curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare Rgs
pentru o priză cu electrod vertical, într-un sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi diferite,
având planul de separare vertical; parametrul de variaţie este:
k ·

+
ρ ρ
ρ ρ
2 1
2 1
; pentru k > 0; Rgs > 0
pentru k < 0; Rgs < 0
Rezistenţa geometrică Rg se determină cu relaţia:
R
R l
R
g
ph
gs
·

+
ρ
1
unde:
R
l
l
d
ph
·

0 366
4
, lg
ρ
,
formula pentru prizele verticale într-un sol omogen de rezistivitate ρ1.
R R
l
g p
e
·
ρ
Rezistenţa de dispersie Rp rezultă, deci, din relaţia:
R R
l
p g
e
·
ρ
Figura A.1.14- Curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare R
gs
pentru o priză cu
electrod vertical într-un sol neomogen cu 2 straturi de rezistivităţi diferite având
planul de separare vertical; parametrul de variaţie este , pentru k > 0 , R
gs
> 0
iar pentru k < 0, R
gs
< 0.
Cunoscând Rp, se poate determina rezistivitatea echivalentă ρe pentru solul respectiv:
ρ ρ
e
p
ph
R
R
· ⋅
1 ,
valabilă în cazul prizei verticale cu raportul
a
l
, pentru care s-a determinat rezistenţa
suplimentară Rgs.
ANEXA 2
A.2. Determinarea coeficienţilor de atingere şi de pas
A.2.1. Coeficienţii de atingere şi de pas sunt daţi de relaţiile:
k
U
U
a
k
p
· − 1
;
k
U U
U
pas
k k
p
·

1 2
(2.1)
în care:
Uk reprezintă potenţialul punctului k pentru care se determină coeficientul de atingere;
Up - tensiunea prizei de pământ;
Uk1 şi Uk2 - potenţialele punctelor k1 şi k2 pentru care se calculează coeficientul de pas.
Potenţialul într-un punct k este dat de relaţia:
U U
k kp
p
m
·
·

1

U i
kp p
p
m
kp
· ⋅
·

1
β
(2.2)
unde:
Upk reprezintă potenţialul punctului k, dacă ar exista numai electrodul de rang p;
ip - curentul care trece în pământ prin electrodul de rang p;
β kp - rezistenţa reciprocă între punctul k şi electrodul de rang p.
Curenţii ip se determină din relaţiile 2,3 ale potenţialelor electrozilor. Potenţialul unui electrod
reprezintă suma potenţialelor datorită curentului care trece în pământ prin electrodul respectiv,
precum şi datorită curenţilor care trec în pământ prin ceilalţi electrozi:
U i i i i
p p n n 1 1 11 2 21 1 1
· ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ α α α α ... ...
U i i i i
p p n n 2 1 12 2 22 2 2
· ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ α α α α ... ...
(2.3)
U i i i i
m m m p pm n nm
· ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅
1 1 2 2
α α α α ... ...
U i i i i
n n n p pn n nn
· ⋅ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅
1 1 2 2
α α α α ... ...
Se consideră că toţi electrozii prizei se află la acelaşi potenţial şi, deci:
U U U U R I
n p p p 1 2
· · · · · ⋅ ...
(2.4)
unde:
Rp este rezistenţa de dispersie a prizei, calculată conform indicaţiilor din anexa 1;
Ip - curentul efectiv care trece prin priză.
Între curentul care trece prin priză şi curenţii care trec în pământ prin fiecare electrod, există
relaţia:
I i i i i
p n
· + + + +
1 2 3
...
(2.5)
unde:
αnm este rezistenţa proprie a electrodului de rang m;
αpm este rezistenţa reciprocă între electrozii de rang p şi m.
A.2.2. Calculul coeficienţilor de atingere şi de pas pentru instalaţiile de dirijare cu electrozi
orizontali rectilinii şi paraleli, folosite în staţii electrice.
Nu este necesară prevedere unui sistem caroiat (în reţea).
Se va avea în vedere ca reţeaua instalaţiei de legare la pământ respectivă să depăşească în
toate cazurile zonele de deservire a echipamentului din staţie.
Pentru calculul rezistenţelor proprii şi reciproce în cazul electrozilor rectilinii şi paraleli, se
utilizează metoda potenţialelor medii şi principiul imaginilor inversate (vezi programul de calcul
“INCO” din biblioteca ELECTRA).
Rezistenţa proprie a unui electrod orizontal, de lungime l şi diametru d, îngropat la adâncimea
t, într-un mediu semiinfinit de rezistivitate ρ, se calculează cu relaţia:
α
ρ
π
mm
l
l
dt
·
2
2
ln (2.6)
Rezistenţa reciprocă a doi electrozi paraleli de lungime l, diametru d, îngropaţi la adâncimea t
într-un mediu semiinfinit de rezistivitate ρ, la distanţa amp unul faţă de altul, se calculează cu
relaţia:
α
ρ
π
mp
mp mp
mp mp
l
l
a
l
a
a
l
a
l
· + +
¸
¸

_
,

+ − +

¸

1
]
1
1
ln
2
2
2
2
1 1 (2.7)
Rezistenţa reciprocă a doi electrozi perpendiculari de lungime L1 şi, respectiv, L2 (vezi figura
A.2.1) îngropaţi la adâncimea t în mediu semiinfinit de rezistivitate ρ, se calculează cu relaţia:
α
ρ
π
m
L L
l a r c s h
l
l
l a r c s h
l
l
l a r c s h
l
l
l a r c s h
l
l
l a r c s h
l
l
2
2
1 2
1
2
1
2
1
2
2
3
2
3
2
3
3
4
3
·
+ + + + +

¸

+ + +
1
]
1
l arcsh
l
l
l arcsh
l
l
l arcsh
l
l
4
3
4
4
1
4
1
4
1
(2.8)
În cazul În care o lungime l1 este 0, atunci termenii care o conţin sunt nuli, deoarece:
lim arcsh
l
l
i
k
· 0
şi
liml arcsh
l
l
i
k
i
· 0
(2.9)
li → o
Rezistenţa reciprocă dintre un electrod “p” de lungime “l” şi un punct “k” se calculează cu
relaţia:
( )
( )
β
ρ
π
kp
l
r r l
r r l
·
+ +
+ − 2
1 2
1 2
ln (2.10)
unde:
r1 şi r2 sunt distanţele de la capetele electrodului la punctul considerat.
Rezolvând sistemul de ecuaţii 2.3 se determină potenţialul prizei de dirijare a distribuţiei
potenţialelor Up şi curenţii ip ce se scurg în pământ prin electrozii prizei. Cu ajutorul relaţiei 2.10 se
determină potenţialele în diferite puncte de pe suprafaţa solului, obţinând astfel distribuţia
potenţialelor Uk şi apoi coeficienţii de atingere şi de pas cu relaţiile:
k
U U
U
a
p k
p
·

şi
k
U U
U
p
k k
p
·

+1
(2.11)
Metodologia de calcul prezentată mai sus stă la baza programului de calcul pentru
dimensionarea instalaţiilor complexe de legare la pământ cu electrozi verticali şi orizontali din
staţiile electrice de înaltă tensiune. Programul de calcul poartă denumirea “INCO” şi este în
biblioteca “ELECTRA”.
În urma execuţiei programului INCO se obţin următoarele rezultate:
a) matricea coeficienţilor sistemului de ecuaţii 2.3 şi termenii liberi ai sistemului;
b) rezistenţa de dispersie a prizei de dirijare a distribuţiei potenţialelor Rpd;
c) rezistenţa echivalentă a sistemelor formate din conductorul de protecţie al LEA şi prizelor
stâlpilor LEA;
d) rezistenţa de dispersie a conturului metalic care înconjoară staţia în cazul în care
coeficientul de atingere maxim admis este mai mare decât 0,08;
e) rezistenţa de dispersie a prizei cu electrozi verticali Rpv şi a prizei cu electrozi orizontali Rpo,
asociată prizei cu electrozi verticali;
L
1
l
2
l
1
l
3
l
4
L
2
Fig. A.2.1.
f) rezistenţa de dispersie totală a instalaţiei de legare la pământ Rpt;
g) potenţialul instalaţiei de legare la pământ Upt;
h) coeficientul de atingere maxim admis kam;
i) curenţii care se scurg de pe electrozii prizei de dirijare a distribuţiei potenţialelor.
Pentru calcule informative în cele ce urmează se prezintă o metodă de calcul simplificat, care
permite determinarea cu o aproximaţie admisibilă a coeficienţilor de atingere şi de pas pentru
prizele de dirijare cu electrozi orizontali.
Valorile maxime ale coeficienţilor de atingere pe suprafaţa prizei de dirijare (în zone extreme
ale suprafeţei) se determină cu relaţia 2.13.
Pe suprafaţa prizei de dirijare, coeficienţii de pas nu depăşesc, în general, valorile
coeficienţilor de atingere, astfel încât se poate considera:
ka = kpas (2.12)
Pentru dimensionarea instalaţiei de dirijare se poate folosi relaţia:
k
L
dt
A
a
·
+
¸
¸

_
,

0 7
1
2
2
1
,
ln
π
(2.13)
Coeficientul maxim de pas, în afara prizei şi în imediata apropiere a acesteia, se poate
determina cu o aproximaţie acceptată, folosind relaţia:
k
k k
L
dt
A
pas
s
·

+
¸
¸

_
,

1
2
1
1

ln
(2.14)
În relaţia (2.14) şi numai pentru n ≥ 3:
ki = 0,65 +0,172 n, iar (2.15)
( )
k
t a t a a n a
s
· +
+
+ + + +

¸
¸

_
,

1 1
2
1 1
2
1
3
1
1
2 2
π
...
(2.16)
( )
A l
l
a L
n
n
n
n
n
·
⋅ −
¸
¸

_
,

¸

1
]
1
⋅ −


2 1
2 3 2
2
2
1 1 ! !
(2.17)
în care:
a reprezintă distanta între doi electrozi paraleli (m);
l - lungimea unui singur electrod (m) (lungimea mare a dreptunghiului în care se înscrie
reţeaua de dirijare);
n - numărul de electrozi paraleli;
L - lungimea însumată a electrozilor paraleli care alcătuiesc priza orizontală (m);
L = n ⋅ l;
t1 - adâncimea de îngropare a electrozilor paraleli (m);
d - diametrul unui electrod; în cazul electrozilor alcătuiţi din bandă d = b/2, unde b este
lăţimea benzii (m);
t2 - adâncimea de îngropare a electrozilor orizontali de pe conturul extrem al prizei de
pământ artificiale.
Notă. Dacă n este număr impar, în locul expresiei
n
2
1 −
¸
¸

_
,

! se va considera
n +

¸
¸

_
,

1
2
1 !
Coeficienţii de pas pentru punctele aflate la o anumită distanţă în exteriorul zonei ocupate de
prizele de pământ nu pot fi calculaţi cu relaţia 2.14.
Indiferent de modul real de distribuţie a electrozilor orizontali ai prizei de dirijarea distribuţiei
potenţialelor, pentru calcule, folosindu-se relaţiile 2.13 … 2.17, se va considera o reţea cu
electrozii orizontali dispuşi pe latura mare a prizei de dirijarea distribuţiei potenţialelor. Astfel
lungimea electrodului va fi “l” egală cu latura mare a reţelei de dirijare, iar pentru distanţa “a” între
electrozi paraleli se va considera distanţa medie dintre electrozii din distribuirea reală. Se va ţine
seama că relaţiile 2.13 … 2.17 sunt valabile pentru o reţea de dirijare ideală cu electrozi orizontali
paraleli cu latura mare, iar distanţa “a” dintre aceştia este egală (o constantă). Calculele astfel
efectuate dau rezultate cu o aproximaţie acceptată.
În cazul în care în afară de electrozii orizontali paraleli există şi alţi electrozi orizontali care dau
prizei forma unei plase (în cazurile reale se adaugă conductoarele de ramificaţie şi prizele
naturale) existente care determină configuraţia unei reţele buclate (unui caroiaj), relaţiile 2.13 şi
2.14 devin:
k
L
dt
A
a
·
+
¸
¸

_
,

0 7
1
2
2
2
,
ln
π
(2.18)
şi
k
k k
L
dt
A
pas
s i
·

+
¸
¸

_
,

1
2
2
2
π
ln
(2.19)
Pentru cazul staţiilor de tip interior, se poate aplica următoarea metodă de calcul al
coeficienţilor de pas la periferia prizei de pământ artificiale.
Se asimilează priza de pământ artificială împreună cu clădirea în care se află staţia electrică,
cu o priză de pământ în formă de placă dreptunghiulară aşezată pe suprafaţa solului şi având
dimensiunile egale cu ale prizei de pământ artificiale.
Coeficientul de pas, în acest caz, poate fi calculat cu relaţia:
k
S
D
l
pas m
· ⋅ 9
2
(2.20)
unde:
S este suprafaţa ocupată de priza în formă de placă (m
2
);
D - diagonala prizei în formă de placă (m);
lm - lungimea pasului (m).
Se consideră lm ≈ 0,8 m.
Această relaţie corespunde unei adâncimi de îngropare a electrozilor de dirijare t = 0,3 - 0,4 m.
Pentru adâncimi de îngropare mai mari se va considera un coeficient de corecţie K. Astfel, relaţia
2.17 devine:
k K
S
D
pas
· ⋅ ⋅ 7 2
2
, (2.21)
k = 1 pentru t = 0,30 ... 0,4 m;
K = 0,7 pentru t = 0,5 m;
K = 0,5 pentru t = 0,8 m;
K = 0,4 pentru t = 1 m.
Pentru determinarea potentialelor Uk ale punctelor de pe suprafaţa solului, aflate la distanţa D
faţă de marginea prizei de pământ complexe (a staţiei exterioare sau interioare), se va asimila
aceasta din urmă cu o priză dintr-o placă; suprafaţa plăcii S se consideră egală cu aceea a
terenului cuprins în conturul marginal (exterior) al prizei respective. Potenţialele Uk se vor
determina cu relaţia:
U U
k p
·

π

unde:
Up reprezintă tensiunea totală a instalaţiei de legare la pământ (Up = Ip ⋅ Rp);
a - termenul care ţine seama de distanţa D în raport cu întinderea prizei;
α ·
+
arctg
R
D DR
2
2
R - raza plăcii circulare, care are o suprafaţă echivalentă S
`
.
R
S
·
`
π
De exemplu: dacă D = R, rezultă α · arctg
1
3
şi deci:
U
U
k
p
· ⋅
2
6 π
π
; U U
k p
· ⋅
1
3
A.2.3. În cazul prizelor de dirijare a distribuţiei potenţialelor indicate în prezentele instrucţiuni,
pentru stâlpii liniilor electrice aeriene (fig.4 şi fig.5) se pot considera în calcule următorii coeficienţi
medii de atingere şi de pas:
a) Pentru priza de dirijare cu trei inele şi patru raze (fig.4):
ka = kpas = 0,1
În acest caz, la stâlpii din afara incintelor industriale se consideră satisfăcută condiţia privind
tensiunile limită de atingere şi de pas, dacă tensiunea totală a prizei de pământ de la stâlp este:
U R i V
p p p
· ⋅ ≤ 2500
în care:
Rp reprezintă rezistenţa de dispersie a prizei stâlpului, nelegată la conductorul de protecţie al
liniei respective (Ω);
ip - partea din curentul total de defect care trece prin priza stâlpului (A).
b) Pentru priza de dirijare cu două inele şi patru raze (fig.5):
ka = kpas = 0,3
În situaţiile în care la verificările prin măsurări, efectuate înainte de punerea sub tensiune a
liniei respective, se constată coeficienţii de atingere şi de pas mai mari decât cei indicaţi mai sus,
în vederea micşorării tensiunilor de atingere şi de pas se va aplica o izolare a amplasamentului
prin acoperirea cu balast sau asfalt a zonei în care s-a constatat depăşirea tensiunii maxime de
atingere şi de pas (conform indicaţiilor din anexa 4).
A.2.4. În cazul stâlpilor şi posturilor de transformare pe stâlpi şi în cabine (metalice sau zidite),
electrozii orizontali de dirijare a distribuţiei potenţialelor vor fi de formă circulară sau
dreptunghiulară.
ANEXA 3
A.3. Verificarea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ
A.3.1. În calculele de verificare la stabilitatea termică a prizelor de pământ, se va avea în
vedere ca densitatea de curent “j” maximă admisă la suprafaţa electrozilor să fie astfel
determinată, încât temperatura pe această suprafaţă să nu depăşească θ max = 95
0
C. De
asemenea, se va urmări să nu apară o creştere de temperatură θ = θmax - θ0 mai mare de 60
0
C.
A.3.2. În cazul unui regim termic de scurtă durată de ordinul secundelor, se va îndeplini
următoarea condiţie de stabilitate termică:
t
J
⋅ ρ
θ ⋅ γ
· (3.1)
unde:
J reprezintă densitatea de curent la suprafaţa prizei (A/m
2
);
γ - căldura specifică medie a pământului
W s
C m


¸
¸

_
,

0 3
;
dacă nu dispunem de valori măsurate se poate considera în calcule valoare:
γ · ⋅


17 10
6
0 3
,
W s
C m
θ - creşterea de temperatură (
0
C).
Se va considera: θ = θmax - θ0 = 60
0
C
ρ - rezistivitatea solului (Ωm);
t - durata regimului termic (s).
Criteriul de verificare la regimul termic de scurtă durată îl va putea constitui şi tensiunea totală
a prizei de pământ Up = Rp ⋅ Ip (în V). În acest caz, tensiunea de verificare devine:
U R S
t
p p
≤ ⋅


γ θ
ρ
(3.2)
în care:
S este suprafaţa în contact cu solul, pe care trebuie să o prezinte electrozii prizei de pământ
pentru trecerea curentului de punere la pământ (m
2
).
În cazul prizelor de pământ complexe, pentru un calcul acoperitor la determinarea suprafeţelor
efectiv necesare se vor considera coeficienţii respectivi de utilizare.
De exemplu, pentru prizele complexe din electrozi verticali şi orizontali va rezulta:
S S S I
t
v v p
· + ≥


η η
ρ
γ θ
0 0
unde:
Sv şi So reprezintă suma suprafeţelor laterale ale electrozilor verticali şi ale celor orizontali;
ηv şi η0 - coeficienţii de utilizare a prizelor verticale şi a celor orizontale.
În cazul unui regim termic cu timp limitat, de ordinul minutelor, se vor considera valorile din
tabelul A.3.1. în funcţie de rezistivitatea solului, pentru o tensiune totală:
Up = 125 V
Tabelul A.3.1.
Duratele maxime admise
Rezistivitatea solului, ρ
Ωm
Durata maximă admisă în minute, t
Priza verticală din ţevi L=1,5...3m;
d ≈ 2
``
; d = 60 mm
Priză orizontală din oţel lat
sau rotund
50 100 30
100 200 60
200 400 120
300 600 180
Tensiunea Up maximă ce se poate admite pentru un anumit timp (t
`
), diferit, însă mai mic decât
cel indicat în tabelul A.3.1. se va obţine din relaţia:
U
t
t
p
≤125
`
(3.3)
A.3.3. În cazul unui regim termic cu un timp nelimitat, trebuie să fie îndeplinită următoarea
condiţie de stabilitate termică:
U
p
≤ ⋅ ⋅ ⋅ 2 ρ λ θ
(3.4)
unde:
Up este tensiunea totală a prizei (V);
(Up = Rp ⋅ Ip);
ρ - rezistivitatea solului (Ωm);
λ - conductivitatea medie a pământului (W/
0
Cm);
dacă nu se dispune de valori măsurate, se poate considera în calcule: λ = 1,2 W/
0
C
θ - creşterea de temperatură (
0
C). Se poate considera θ = 60
0
C
A.3.4. În cazul în care satisfacerea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ duce
la cheltuieli mari, se acceptă depăşirea densităţilor de curent maxime admise, numai dacă se iau
măsurile necesare de verificare a bunei stări a prizelor de pământ după fiecare defect cu punere
la pământ.
A.3.5. Secţiunile conductoarelor de legătură dintre electrozii prizei de pământ se vor determina
astfel, încât să se satisfacă condiţiile de stabilitate termică (vezi indicaţiile din anexa 5).
Dacă aceste conductoare nu sunt folosite şi drept electrozi ai prizei de pământ, se va avea în
vedere ca densitatea de curent maximă prin conductoare să fie astfel determinată, încât
temperatura lor să nu depăşească valoarea de 200
0
C în medii cu pericol de incendiu şi 300
0
C,
dacă nu există un asemenea pericol.
A.3.6. Dacă electrozii sunt dispuşi pe un contur închis, în calculele privind verificarea la
stabilitate termică se poate considera curentul:
I
I
d
·
2
unde:
Id este intensitatea curentului de defect care trece prin conductoarele instalaţiei de legare la
pământ respective.
A.3.7. Conductoarele de legătură dintre electrozii prizei de pământ vor fi considerate şi
electrozi ai prizei de pământ, dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la astfel de electrozi şi nu
sunt acoperiţi cu vopsea sau alte materiale izolante.
Secţiunile conductoarelor de legătură dintre electrozii prizei de pământ, fie că sunt sau nu
considerate electrozi ai prizei, vor fi cel puţin egale cu ale conductoarelor de legătură la priză,
calculate conform anexei 5.
A.3.8. Indiferent de rezultatul calculelor privind verificarea la stabilitate termică, secţiunile
conductoarelor de legătură dintre electrozii prizei trebuie să fie cel putin egale cu valorile minime
indicate în STAS 12604/5-89 pentru electrozii prizei.
ANEXA 4
A.4. Izolarea amplasamentelor
A.4.1. Izolarea amplasamentelor se va aplica în cazul în care valorile U
a
`
şi
U
pas
`
rezultate
în urma dirijării distribuţiei potenţialelor, depăşesc valorile tensiunilor de atingere Ua şi Upas
maxime admise de STAS 12604/4-89.
A.4.2. Rezistenţa de izolare a amplasamentelor Rd (kΩ) trebuie să prezinte următoarele valori:
- în instalaţiile interioare:
R
U
U
d
a
a
≥ −
¸
¸

_
,
3 1
1
, însă nu mai puţin de 50 kΩ;
- în instalaţiile exterioare, considerând materialele de izolare în condiţii de umiditate
excesivă:
R
U
U
d
a
a
≥ −
¸
¸

_
,
6 1
1
A.4.3. La alegerea materialelor de acoperire cu rezistivitate mare, pentru instalaţiile exterioare,
se va folosi relaţia:
R
h
d
· +

¸
¸

_
,


ρ
χ 2 600
1
55 2
10
3
în care:
Rd este rezistenţa izolării amplasamentului (kΩ);
ρ - rezistivitatea materialului izolant în condiţii de umiditate (Ωm);
h - grosimea stratului de izolare (cm);
χ - raportul dintre rezistivitatea materialului de izolare ρ şi rezistivitatea solului ρ
`
;
χ
ρ
ρ
·
`
A.4.4. Ca material pentru izolarea amplasamentului se pot folosi:
- piatra spartă (balast) de granulaţie mare (Φ≥ 3 cm) curată, fără pământ, într-un strat de cel
puţin 15 cm (h = 15 - 20 cm); se poate considera în calcule (pentru stare umedă) ρ=50× 10
4
Ωcm,
rezultând o rezistenţă Rd ≈ 6000 Ωşi o tensiune de atingere şi de pas:
a
`
a
a
U
U
α
· şi
pas
`
pas
pas
U
U
α
· unde αa = 2 şi αpas = 5 (αpas = 4αa - 3)
- dale de beton; în acest caz, se pot considera în calcule:
U
U
a
a
·
`
3
şi
9
U
U
`
pas
pas
·
unde αa = 3 şi αpas = 9
- un strat de asfalt cu grosimea de 2-4 cm; în acest caz se pot considera în calcule:
U
U
a
a
·
`
5
şi
17
U
U
`
pas
pas
·
unde αa = 5 şi αpas = 17
După cum rezultă de mai sus (a se vedea STAS 12604/5-90), coeficientul de izolare a
amplasamentului αa este egal cu:
αa = 2 şi αpas = 5 în cazul balastului cu piatră spartă de 15 cm (grosime a stratului);
αa = 3 şi αpas = 9 în cazul dalelor de beton;
αa = 5 şi αpas = 17 în cazul asfaltului de 2 cm grosime.
ANEXA 5
A.5. Conductoare utilizate pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ
A.5.1. Conductoarele folosite pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ vor fi din oţel
sau cupru. Conductoarele din aluminiu sunt admise numai dacă fac parte dintr-un cablu cu înveliş
protector şi împotriva solicitărilor mecanice.
A.5.2. Alegerea conductoarelor se va face ţinându-se seama de următoarele condiţii:
- să prezinte o rezistenţă electrică cât mai mică posibil, pentru a nu mări rezistenţa întregii
instalaţii de legare la pământ;
- să fie rezistente la solicitări mecanice şi la coroziune;
- să suporte în permanenţă curenţii electrici posibili, fără ca temperatura lor să depăşească
valoarea de 200
0
C în medii cu pericol de incendiu şi de 300
0
C dacă nu există acest pericol.
A.5.3. Conductoarele neîngropate şi neizolate pot fi protejate împotriva corodării prin vopsire.
Conductoarele speciale, destinate legării la pământ, vor fi vopsite în culoare neagră.
A.5.4. Drept conductoare pentru executarea instalaţiei de legare la pământ se vor folosi în
primul rând construcţiile metalice ale clădirilor în care se află instalaţia electrică respectivă sau
construcţii metalice fixe, cum sunt:
- construcţiile metalice utilizate în producţie (căile de rulare ale macaralelor, galeriile,
platformele, casele ascensoarelor, corpurile aparatelor de ridicat);
- părţile de susţinere si carcasele instalaţiilor de distribuţie (de exemplu, cutiile din oţel în care
sunt închise instalaţiile electrice cu bare);
- ţevile de forare, la planşeele metalice ale construcţiilor hidrotehnice, ţevile din oţel pentru
conductoarele instalaţiilor electrice;
- funiile din oţel de suspensie pentru conductoare şi cabluri, cu verificările rezistenţei lor
mecanice în condiţiile trecerii unui curent de defect prin aceste funii;
- armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat.
Elementele de mai sus se pot utiliza drept conductoare de legare la pământ, numai dacă
îndeplinesc condiţiile:
- prezintă continuitate electrică de rezistenţă neglijabilă şi sigură în exploatare;
- se pot prevedea măsuri astfel încât în caz de deteriorare a unor porţiuni, legarea la pământ
să fie totuşi asigurată;
- se îndeplinesc condiţiile privind secţiunile minime admise;
- în cazul folosirii armăturilor metalice ale construcţiilor de beton armat se prevăd în mod
special locuri de racord uşor accesibile şi sunt executate sudurile necesare pe toată întinderea
armăturilor, pentru a asigura continuitatea electrică.
A.5.5. Se interzice folosirea drept conductor de legare la priza de pământ a învelişurilor
metalice ale tuburilor de protecţie din instalaţiile electrice, a mantalelor de plumb şi a armăturilor
de oţel ale cablurilor.
A.5.6. În cazul folosirii elementelor menţionate la punctul A.5.4. drept conductoare de legare la
pământ principale, legarea conductoarelor de ramificaţie la ele se poate executa fie direct, fie prin
intermediul unor conductoare intermediare (comune), care trebuie să aibă însă secţiunea cel
puţin egală cu cea indicată pentru conductoarele principale şi care să constituie pe cât posibil
circuite închise.
A.5.7. Legăturile de ramificaţie la conductoarele principale de legare la pământ se vor executa
pentru fiecare element legat la pământ în parte; este interzisă legarea în serie a două sau a mai
multor elemente şi apoi legarea la conductorul principal.
A.5.8. Pentru verificarea la stabilitate termică a secţiunii conductoarelor de legare la pământ şi
anume a conductoarelor principale de legare la pământ, a conductoarelor de ramificaţie şi a celor
de legătură la prizele de pământ, se vor considera următorii curenţi “I” care pot trece prin aceste
conductoare;
- pentru conductoarele de ramificaţie:
I = Id
- pentru conductoarele principale, dacă formează un circuit închis:
I
I
d
·
2
- pentru conductoarele principale, dacă nu formează un circuit închis:
I = Id
- pentru conductoarele de legătură la priza de pământ:
I
I
d
·
2
unde:
Id este curentul de defect care trece prin instalaţia de legare la pământ.
În cazul reţelelor legate la pământ Id se ia egal cu valoarea curentului de scurtcircuit
monofazat. Timpul se consideră cel al protecţiei de rezervă; dacă aceasta nu există, se ia timpul
treptei a II-a, a protecţiei de bază.
În cazul reţelelor izolate faţă de pământ, se va considera Id egal cu valoarea curentului de
scurtcircuit bifazat.
Dacă o astfel de dimensionare duce la cheltuieli mari, se vor considera timpii şi curenţii de
punere la pământ menţionaţi la subcapitolele 3.2.2 - 3.2.5. În această situaţie, se vor verifica
conductoarele de legare la pământ după fiecare scurtcircuit bifazat care a avut loc în instalaţie.
În tabelul A.5.1 se dau curenţii maximi admişi în conductoarele de legare la pământ pentru
secţiuni până la 200 mm.
Tabelul A.5.1
Curenţii maximi admişi în conductoarele de legare la pământ
Secţiu-
nea
Curentul maxim admis de durată, A Curentul maxim admis pentru t=1s, A
Oţel Cupru Aluminiu Oţel Cupru Aluminiu
16
25
35
50
70
100
200
-
-
-
150
180
240
420
150
200
280
480
590
780
1380
-
160
200
250
320
430
760
-
-
-
3300
4700
6700
13500
2500
4000
5500
8000
11500
15000
32500
-
2700
3700
5300
7400
10500
21000
Notă: 1. Pentru 300
0
C valorile se vor înmulţi cu 1,2.
2. Conductoarele de aluminiu sunt admise numai dacă sunt protejate în tuburi de protecţie
metalice sau fac parte dintr-un cablu cu înveliş protector împotriva solicitărilor mecanice.
Pentru cazurile care nu se încadrează în tabelul A.5.1 secţiunea conductoarelor se va stabili
cu relaţia:
s
I
j
m

(mm
2
)
unde:
Im este curentul de defect mediu echivalent (A);
I I t
m f
· ⋅
în care:
I reprezintă valoarea efectivă a curentului de defect stabilizat (A);
tf - timpul fictiv de trecere a curentului de defect (s);
j - densitatea de curent admisă (A/mm
2
) pentru timpul de 1s; se vor considera
următoarele valori pentru 200
0
C:
- pentru oţel: j = 70 A/mm
2
;
- pentru cupru: j = 160 A/mm
2
;
- pentru aluminiu: j = 100 A/mm
2
;
- pentru oţel aluminiu: j = 100 A/mm
2
;
Indiferent de rezultatele calculelor pentru dimensionarea conductoarelor de legare la pământ,
secţiunile vor fi cel puţin egale cu cele indicate în tabelele A.5.2, A.5.3 şi A.5.4.
Tabelul A.5.2.
Secţiunea minimă a conductoarelor principale de legare la pământ
şi a acelora dintre conductoarele principale şi prizele de pământ, mm
2
Conductorul
Îngropat
Montat aparent
sau în canal
Neprotejat Protejat în
ţeavă de oţel
- Conductor de oţel protejat împotriva
coroziunii, cu grosimea de cel puţin 4 mm 150
*)
- -
- Conductor de oţel protejat împotriva
coroziunii, cu grosimea de cel puţin 3 mm - - 100
- Funie din oţel zincat - - 95
- Cupru masiv 25 25 25
- Funie de cupru 35 25 25
∗) În cazul instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă tensiune, se admite secţiunea minimă
de 100 mm
2
.
Tabelul A.5.3
Secţiunea minimă a conductoarelor de ramificaţie, mm
2
Conductorul Îngropat în pământ
Montat aparent sau
în canal
- Conductor de oţel protejat împotriva
coroziunii, cu grosimea de cel puţin 3 mm
100 50
- Funie din oţel zincat - 50
- Cupru 25 16
Tabelul A.5.4
Secţiunile minime ale conductoarelor de legare la pământ (principale sau de ramificaţie) montate
în acelaşi tub de protecţie cu conductoarele de lucru, mm
2
Secţiunea conductorului de lucru
Cu
Al
≤ 2,5
≤ 4
4
6
6
10
10
16
16
25
Secţiunea minimă a conductorului de
legare la pământ din cupru unifilar sau
multifilar
Cu 4 6 6 10 16
În cazul cablurilor, pentru secţiuni ale conductoarelor de lucru până la 16 mm
2
inclusiv,
secţiunea conductorului de protecţie înglobat în acelaşi cablu va avea o valoare egală cu
secţiunea conductoarelor de lucru.
În cazul protecţiei prin legare la nul, secţiunea minimă a conductoarelor de protecţie se va
determina în conformitate cu condiţiile indicate în STAS 12604/5-90 privind instalaţiile de
protecţie prin legare la nul.
ANEXA 6
A.6. Obiecte lungi care ies din zona de protecţie
A.6.1. Dirijarea distribuţiei potenţialelor poate realiza o bună protecţie, doar în imediata
apropiere a instalaţiei sau a echipamentului respectiv. Obiectele lungi, care sunt în contact cu
instalaţia de protecţie sau puncte ale solului cu potenţiale ridicate în cazul unui defect, pot
prezenta tensiuni de atingere periculoase de-a lungul lor, datorită trecerii unor curenţi prin ele. Se
au în vedere, în special, următoarele obiecte şi instalaţii lungi:
- conductele de apă sau cu alte destinaţii;
- şinele de cale ferată;
- învelişurile metalice ale cablurilor.
Potenţialul într-un punct al obiectului lung are expresia:
U I r r
Ch
r
r
x
Sh
r
r
l
x p p
p
p
· ⋅ ⋅


(6.1)
în care:
Ux reprezintă tensiunea faţă de un punct de potenţial nul (V);
Ip - curentul care intră într-un capăt al obiectului lung (în punctul x = 1);
x - distanţa de la capătul opus faţă de punctul de intrare a curentului Ip (km);
l - lungimea obiectului lung (km);
r - rezistenţa longitudinală pe unitatea de lungime (Ω/km);
rp - rezistenţa de trecere la pământ pe unitatea de lungime (Ω/km).
Expresia potenţialului Ux în funcţie de tensiunea de legare la pământ Up, este:
U U
Ch
r
r
x
Ch
r
r
l
x p
p
p
· ⋅


(6.2)
A.6.2. Dacă obiectul lung depăşeşte incinta sau zona de influenţă a instalaţiei de legare la
pământ, pentru micşorarea tensiunilor Ux pe obiectul lung, precum şi a tensiunilor de atingere şi
de pas în apropierea acestuia, se vor aplica una sau mai multe din următoarele măsuri, în funcţie
de valorile Up, x şi l:
- mărirea rezistenţei longitudinale r prin intercalarea unor elemente izolante în lungul
obiectului; de exemplu, şinele de cale ferată vor fi prevăzute cu trei joante, izolate la ieşirea
acestora din incinta respectivă;
- micşorarea rezistenţei de trecere la pământ rp prin legarea pe traseu la prizele de pământ
naturale întâlnite; de exemplu, în cazul conductelor metalice instalate în tuneluri se vor realiza
legături electrice între conducte şi între acestea şi armătura metalică a tunelului de beton armat;
- legarea obiectelor la instalaţiile de legare la pământ din incinta în care pătrunde obiectul
respectiv; de exemplu, învelişurile metalice ale cablurilor şi ale conductelor care ies din incintă şi
ajung în incinta altei unităţi se vor racorda şi la instalaţia de legare la pământ a acestora din
urmă;
- realizarea unor dirijări a distribuţiei potentialelor în jurul obiectelor accesibile; de exemplu, în
jurul hidranţilor de apă racordaţi la o reţea de apă, care depăşeşte zona de influenţă a instalaţiei
de legare la pământ.
A.6.3. La cablurile de telecomunicaţii, de comandă sau control, care intră în incinta staţiilor şi
centralelor electrice, se va avea în vedere pericolul străpungerii izolaţiei conductoarelor în cazul
unei puneri la pământ.
Tensiunea la care este solicitată izolaţia cablului Ur trebuie să satisfacă relaţia:
Ur ≤ 0,85 ⋅ Ui
în care:
Ui reprezintă tensiunea de încercare a izolaţiei cablului respectiv.
Tensiunea la care este supusă izolaţia cablului se determină cu relaţia:
Ur = Up ⋅ r = Ip ⋅ Rp ⋅ r
unde:
Up reprezintă tensiunea instalaţiei de legare la pământ;
r - factorul de reducere a cablului respectiv (vezi STAS 832-79).
A.6.4. Pentru micşorarea valorii tensiunii care solicită izolaţia cablului se vor folosi cablurile cu
înveliş metalic şi armate cu factori de reducere cât mai mici, şi anume, cu conductibilitate cât mai
mare şi permeabilitate cât mai bună.
În cazul staţiilor cu tensiunea de 110 kV sau mai mult, se vor utiliza cabluri cu izolaţia
încercată la o tensiune cel puţin egală cu 4 kV, timp de 2 minute.
A.6.5. În cazul intercalării unor elemente izolante de rezistenţă rz relaţiile de mai sus devin:
I U
r r ctgh
r l
r
l r
pc p
p
p
z
·


⋅ +
1
şi
U U
ch
r l
r
x
ch
r l
r
l r
sh
r l
r
l
r l r
x p
p
p
z
p
p
·⋅ +


⋅ ⋅
Dacă se acoperă în orice situaţie un coeficient de atingere de cel mult ka = 0,8, Ua = 0,8 Ux şi
rezultă condiţia:
0 8 , ⋅⋅ +


⋅ ⋅
≤ U
ch
r l
r
x
ch
r l
r
l r
sh
r l
r
l
r l r
U
p
p
p
z
p
a
De aici reiese condiţia pentru elementele izolante care trebuie intercalate pentru limitarea
tensiunii de atingere sub valorile admise, respectiv determinarea rezistenţei de izolare rz a acestor
elemente, şi anume:
r r l r
U
U
ch
r l
r
x
sh
r l
r
l
r l r ctg g
r l
r
l
z p
p
a
p
p
p
p
≥ ⋅ ⋅
− ⋅ ⋅

⋅ 0 8 ,
Pentru siguranţă, totdeauna trebuie suplimentat numărul elementelor izolante rezultat din
calculul de mai sus cu cel puţin un element.
Dacă elementele lungi, de exemplu anumite conducte, sunt izolate faţă de pământ, rezultă
necesar să se determine tensiunea de atingere în incinta în care intră conducta, respectiv la
instalaţia de legare la pământ de rezistenţă Rp la care este racordat capătul din instalaţia electrică
cu defect.
Se notează cu:
Rpc

- rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ la care se racordează capătul
opus al conductei;
Zco - impedanţa echivalentă de calcul a conductorului constituit de conducta în cauză;
rzc - rezistenţa de izolare a elementelor izolante intercalate pentru limitarea tensiunii de
atingere;
ipc - componenta din curentul Ip care trece prin priza de pământ de rezistenţă Rpc de la
capătul opus al conductei;
Upc - tensiunea prizei de pământ de rezistenţă Rpc;
Upc = Rpc ⋅ ipc
ka - coeficientul de atingere la instalaţia de legare la pământ de rezistenţă Rpc.
Curentul ipc se poate determina cu următoarea relaţie:
i I
R
R Z r R
pc p
p
p co zc pc
·
+ + +
Rezultă următoarea condiţie:
k U k R i U
a pc a pc pc a
⋅ · ⋅ ⋅ ≤
,
Ua fiind tensiunea de atingere maxim admisă în cazul unui defect în instalaţia electrică cu
defect, în funcţie de categoria zonei şi timpul de declanşare.
Condiţia de mai sus se poate scrie astfel:
k r I
R
R Z r R
U
a p p
p
p co sc pc
a
+ + +

sau
k U
R Z r
R
U
a p
p co zc
pc
a
1+
+ +

De aici rezultă condiţia pentru elementul izolant intercalat:
( )
r R k
U
U
R z
zc pc a
p
a
p co
≥ −
¸
¸

_
,
− + 1
Pentru siguranţă totdeuna trebuie suplimentat numărul elementelor izolante rezultate din
calculul de mai sus, cu cel puţin încă un element izolant.
ANEXA 7
Determinarea curenţilor de scurtcircuit care trec prin priza de legare
la pământ a stâlpilor liniilor electrice aeriene
Din curentul total de scurtcircuit (de defect) Id care apare la stâlpul unei linii, numai o cotă parte
ip se scurge prin stâlp spre pământ, deci prin priza de legare a stâlpului la pământ, astfel:
i I
p p p
· ⋅ ε
(7.1)
în care:
ip este curentul care trece prin priza de pământ (A);
ε p - coeficientul de repartiţie pentru curentul care trece prin priză;
Ip - curentul de scurtcircuit monofazat al liniei, în punctul considerat şi la timpul considerat
al protecţiei (A) (Ip = Id).
În cazul alimentării liniei de la ambele capete, curentul Id se compune astfel:
Id = IdA + IdB
unde:
IdA şi IdB sunt valorile curenţilor de scurtcircuit monofazat în punctul considerat, provenind din
staţia de la capătul A, respectiv, capătul B al liniei.
Coeficientul εp se determină cu relaţia:
ε
p
F
p
r R
R
·

(7.2)
în care:
r este factorul de reducere a conductorului (conductoarelor) de protecţie;
RF - impedanţa totală la locul de scurtcircuit;
Rp - rezistenţa de dispersie a prizei de pământ de la stâlp.
Mărimile enumerate se calculează astfel:
r
Z
Z
·
υµ
υ
(7.3)
R
W R
W R
F
f p
r p
·

+ 2
(7.4)
în care:
Z
νµ
reprezintă impedanţa mutuală echivalentă a sistemului de conductoare active şi de
protecţie ale liniei;
Z
ν
- impedanţa proprie echivalentă a conductorului de protecţie pentru sistemul de
conductoare etc.;
Wr - impedanţa de lanţ, adică impedanţa căilor de întoarecere a curentului de
scurtcircuit de la locul de defect la sursă.
Acestea din urmă se calculează în funcţie de sistemul conductoarelor active şi de protecţie ale
liniei şi în funcţie de locul unde se consideră scurtcircuitul.
Aceste calcule sunt dificile şi, de aceea, se vor efectua numai atunci când se urmăreşte o
mare precizie a rezultatelor. Modurile de întocmire a calculelor sunt indicate în literatura de
specialitate.
În calculele cu o aproximaţie acceptabilă se pot lua în considerare pentru coeficienţii de
repartiţie εp valorile din tabelul A.7.1.
Pentru determinările prealabile ale curenţilor ip care trec prin prizele de pământ ale stâlpilor, se
vor folosi diagramele din figurile A.7.1 şi A.7.2, care indică
r R
U
I
F
p
p
⋅ ·
, în funcţie de rezistenţa
medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei electrice aeriene respective Rp de tipul conductorului
de protecţie şi de deschiderea medie între stâlpi şi pentru ρ = 100 Ωm.
Up este tensiunea prizei de pământ la locul defectului;
Ip - curentul total de punere la pământ la locul defectului.
Curbele 3a, 3b se referă la tensiunea de 400 kV.
Curba superioară este pentru tensiunea de 220 kV, iar cea inferioară pentru 110 kV.
Curentul prin priza de pământ a stâlpului rezultă din relaţia:
i r R
I
R
p F
p
p
· ⋅ ⋅
(7.5)
unde:
Rp este rezistenţa de dispersie a prizei de pământ de la stâlpul considerat.
Pentru determinarea tensiunilor de atingere şi de pas este necesar să se cunoască tensiunea
totală la stâlp.
Ea se obţine din relaţia:
Up = r ⋅ RF ⋅ Ip (7.6)
În figura A.7.1 este prezentat produsul (r⋅ Rp) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de
pământ de la stâlpii liniei respective, de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschiderea
medie între stâlpi, pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ωm.
1 reprezintă conductorul de protecţie OL 70 mm
2
; deschiderea între stâlpi:
a - 400 m; b - 300 m; c - 200 m;
2 - conductorul de protecţie OLS 95 AL/50, OL;
deschiderea între stâlpi: a - 400 m; b - 300 m; c - 200 m;
3 - conductorul de protecţie OL AL S 150/AL/95 OL;
deschiderea între stâlpi: a - 400 m; b - 300 m; c - 200 m;
(Curba superioară este pentru tensiunea de 220 şi 400 kV, iar cea inferioară
pentru 110 kV).
În figura A.7.2 este prezentat produsul (r⋅ Rp) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de
pământ de la stâlpii liniei respective, de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschiderea
medie între stâlpi, pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ωm.
1, 2 sunt conductoarele de protecţie OL 70 mm
2
;
deschiderea între stâlpi: a - 400 m; b - 300 m; c - 200 m;
2, 2 sunt conductoarele de protecţie OL AL 150 AL/50 OL;
deschiderea între stâlpi: a - 400 m; b - 300 m; c - 200 m;
2, 3 sunt conductoarele de protecţie OL AL 150 AL/95 OL;
deschiderea între stâlpi: a - 400 m; b - 300 m.
Figura A.7.1- Produsul (rR
f
) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei
respective, de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschidere medie între stâlpi,
pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ωm:
1 - conductor de protecţie OL 70 mm
2
; deschiderea între stâlpi a=400 m; b=300 m; c=200 m
2 - conductor de protecţie OL S 95 AL /50 OL, deschiderea între stâlpi a=400 m; b=300 m; c=200 m
3 - conductor de protecţie OL AL S 150 AL /95 OL, deschiderea între stâlpi a=400 m; b=300 m; c=200 m
(curba superioară este pentru tensiunea de 220 şi 400 kV, iar cea inferioară pentru 110 kV).
Figura A.7.2- Produsul (rR
f
) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei
respective, de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschidere medie între stâlpi,
pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ωm:
1 - conductoare de protecţie OL 70 mm
2
; deschiderea între stâlpi a=400 m; b=300 m; c=200 m
2 - conductoare de protecţie OL AL 150 AL /60 OL, deschiderea între stâlpi a=400 m; b=300 m; c=200 m
3 - conductoare de protecţie OL AL 150 AL /95 OL, deschiderea între stâlpi a=400 m; b=300 m
Tabelul A.7.1
Tipul liniei
Valorile coeficienţilor de repartiţie.
Materialul conductoarelor de protecţie
Oţel Oţel - Aluminiu
LEA 110 kV simplu şi dublu circuit şi LEA 220 kV,
dublu circuit cu un conductor de protecţie
0,20 - 0,24 0,08 - 0,12
LEA 220 kV şi 400 kV simplu circuit, cu două
conductoare de protecţie
0,10 - 0,12 0,04 - 0,06
ANEXA 8
A.8 Verificarea parametrilor unei instalaţii de legare la pământ
A.8.1. Verificarea unei instalaţii de legare la pământ trebuie să se efectueze numai prin
măsurări pentru determinarea principalilor parametrii cum sunt:
a) rezistenţa de dispersie Rp;
b) tensiunea totală Up, tensiunile de atingere Ua, tensiunile de pas Upas, tensiunile prin cuplaj
rezistiv;
c) continuităţile electrice a legăturilor dintre elementele instalaţiei de legare la pământ cum
sunt:
- legăturile la prizele de pământ;
- legăturile în reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ;
- legăturile de ramificaţie de la elementele care trebuie legate la conductoarele principale
de legare la pământ;
- legăturile între prizele de pământ ale obiectivelor din incintă;
- legăturile conductoarelor de protecţie ale LEA la prizele de pământ ale staţiilor de la
capete.
A.8.2. Pentru efectuarea măsurărilor privind rezistenţele electrice de dispersie a prizelor de
pământ, precum şi privind determinarea tensiunilor Up, Ua, Upas şi a coeficienţilor de atingere ka şi
de pas kpas trebuie realizate totdeauna două prize de pământ de măsurare ajutătoare şi anume :
- o priză de pământ auxiliară PA pentru închiderea circuitului curentului de măsurare;
- o priză sondă PS pentru realizarea unui punct de referinţă pentru tensiunile de măsurare.
În cazul trecerii unui curent electric I printr-o priză de pământ, solul din vecinătatea electrozilor
prizei respective opune practic rezistenţa electrică totală la trecerea acestui curent ; rezistenţa
electrică a electrozilor prizei este neglijabilă faţă de rezistenţa electrică a solului prin care se
închide curentul disipat de priza de pământ respectivă.
Dacă se consideră densitatea de curent j, exprimată prin raportul dintre curentul electric I şi
secţiunea S prin care acesta trece j
I
S
· , densitatea de curent este maximă în imediata
apropiere a electrozilor şi scade pe măsura îndepărtării de electrozii prizei, deoarece secţiunea S
din sol creşte continuu. La o anumită distanţă de electrozii prizei densitatea de curent j devine
practic egală cu zero; se consideră că se anulează, când secţiunea din sol este practic foarte
mare.
Zona în care densitatea de curent este practic nulă se consideră zonă de potenţial nul. În
conformitate cu pct.1.4.1 din STAS 8275-87 zona de potenţial nul (sau pământul de referinţă)
este zona în care tensiunea între două puncte ale suprafeţei solului este mai mică de 0,3 % din
tensiunea totală a prizei la trecerea curentului de defect prin aceasta.
Rezistenţa electrică pe care o opune solul la trecerea curentului prin priza de pământ, numită
rezistenţă de dispersie a acesteia, este cuprinsa între suprafeţele electrozilor prizei de pământ
prin care trece curentul în pământ şi zona de potenţial nul.
Prin noţiunea de priză de pământ se înţelege atât electrodul (sau electrozii) acesteia cât şi
solul din vecinătatea suprafeţei electrodului (electrozilor) până în zona de poteţial nul.
Punctele de pe suprafaţa solului cuprinse în acest interval (între electrozii prizei şi zona de
potenţial nul) au potenţialele electrice diferite. Potenţialele cele mai mari vor fi chiar la electrozii
prizei şi devin practic egale cu zero în zona de potenţial nul. Diferenţele de potenţiale reprezintă
tensiuni pe rezistenţa electrică constituită din solul cuprins între suprafaţa electrozilor prizei şi
zona de potenţial nul.
În cazul trecerii curentului printr-o priză de pământ, tensiunea totală a acesteia Up reprezintă
produsul dintre rezistenţa electrică a pământului Rp (numită rezistenţa de dispersie a prizei) şi
curentul de punere la pământ Ip:
Up = Rp . Ip
Se neglijează rezistenţa electrică proprie a electrozilor din care este constituită priza de
pământ deoarece rezistivitatea acestora este mult mai mică decât rezistivitatea solului.
Rezistivitatea oţelului din care se execută în cele mai dese cazuri electrozii prizelor este
ρol ≅ 2 ⋅ 10
-7
Ωm. Rezistivitatea solurilor cel mai des întâlnite este ρs ≅ 10
2
Ωm. Rezultă un raport
de ordinul 10
9
între cele două categorii de rezistivităţi.
În cazul unui contact bun între electrozi şi solul înconjurător, rezistenţa de dispersie a prizei Rp
este practic determinată de rezistivitatea solului şi dimensiunile electrozilor, respectiv suprafaţa
laterală a acestora prin care se disipează curentul.
După cum s-a arătat mai sus, solul din imediata apropiere a electrozilor prizei prezintă
rezistenţa cea mai mare, deoarece curentul se închide prin suprafeţe relativ mici şi anume cele
oferite de suprafeţele laterale ale electrozilor. Datorită acestui fapt densităţile de curent cele mai
mari sunt în apropierea electrozilor. Pe măsura îndepărtării de aceştia, solul oferă suprafeţe din
ce în ce mai mari astfel încât densităţile de curent scad continuu. In aceiaşi măsură scad şi
potenţialele diferitelor puncte ale solului, acestea fiind proporţionale cu densităţile de curent. La o
anumită distanţă de electrozii prizei se ajunge în zona unde potenţialele sunt practic nule.
Dacă se măsoară potenţialele la suprafaţa solului şi se trec în diagramă se obţine o curbă a
potenţialelor. Mulţimea acestor curbe în jurul unei prize formează o suprafaţă de forma unui
hiperboloid; este numită pâlnia potenţialelor.
Ordonata unui punct de pe curba potenţialelor reprezintă valoarea potenţialului unui punct
corespunzător de pe suprafaţa solului. Potenţialul maxim este cel al electrodului prizei şi
reprezintă chiar tensiunea totală a prizei Up. Această tensiune se măsoară practic între electrodul
prizei şi un punct din zona de potenţial.
Pentru identificarea zonei de potenţial nul se procedeaza astfel:
se citesc tensiunile pe voltmetrul U având o borna legată la electrodul prizei, iar a doua la o
sondă care se mută la diferite distanţe de electrodul prizei. Pe măsura îndepărtării de acesta,
valorile citite vor creşte continuu, însă din ce în ce mai încet. La depăşirea unei anumite distanţe,
creşterile sunt foarte mici sau nesensibile astfel încât valorile citite sunt practic constante:
înseamnă că s-a intrat în zona de potenţial nul, iar valoarea citită reprezintă tensiunea totală a
prizei Up = Rp ⋅ Ip. În conformitate cu standardul 8275-87 în esenţă zona de potenţial nul se
defineşte ca zona în care potenţialele electrice, la trecerea unui curent prin priza de pământ sunt
neglijabile faţă de potenţialul electrodului (electrozilor) acesteia (condiderat ca potenţialul cu
valoarea cea mai mare).
A.8.3. Măsurarea rezistenţei de dispersie
Pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Rp este necesară realizarea unui
circuit electric de măsurare constituit din priza de pământ care se măsoară Rp prin care trece în
sol curentul de măsură, o altă priză de pământ prin care trebuie să se închidă curentul de
măsură, numită priza auxiliară, notată cu RA. Deci montajul de măsurare trebuie să cuprindă
întotdeauna o sursă de energie electrică, priza de pământ supusă măsurării Rp şi o priză de
pământ auxiliară RA.

Sursa de energie are tensiunea U. Tensiunea prizei de pământ care se măsoară se notează
cu Up şi reprezintă diferenţa de potenţial dintre potenţialul electrodului (electrozilor) prizei şi
potenţialul considerat nul din zona de potenţial nul.
Tensiunea prizei auxiliare se notează cu UA şi reprezintă diferenţa de potenţial dintre
potenţialul electrodului (electrozilor) prizei auxiliare şi potenţialul nul din zona de potenţial nul.
Distanţa dintre priza de pământ care este supusă măsurării Rp şi priza auxiliară RA trebuie să
fie suficient de mare astfel încât între cele două prize de pământ (electrozii şi solul din
vecinătatea acestora) să se afle o zonă de potenţial nul în care potenţialele să fie neglijabile faţă
de potenţialul electrozilor prizei Rp cât şi faţă de potenţialul electrozilor prizei RA.
În acest mod tensiunea Up a prizei supuse măsurării este tensiunea pe rezistenţa de dispersie
a acesteia Rp, iar UA a prizei auxiliare care este tensiunea pe rezistenţa de dispersie a acesteia
din urmă RA . Suma celor două tensiuni Up şi Ua este tensiunea sursei U (dacă se neglijează în
sumă căderile de tensiune pe conductoarele de legătură a circuitului de măsură în care se
stabileşte curentul de măsură Ip).
U = UP +UA unde : Up = Rp . Ip şi UA = RA . Ip

Suprafaţa solului din jurul electrozilor prizei de pământ până în zona de potenţial nul se
numeşte zona de influenţă a prizei de pământ. Intinderea acestei zone diferă mult de la o priză la
alta şi depinde de forma, dimensiunile şi adâncimile de îngropare a electrozilor prizei de pământ.
Dacă se continuă măsurarea potenţialelor spre priza auxiliară A (deplasându-se sonda S din
zona de potenţial nul) se intră în zona de influenţă a prizei auxiliare A.

Raportul dintre tensiunea totală Up a prizei supuse măsurării (când priza sondă Ps se află în
zona de potenţial nul) şi curentul de măsură Ip reprezintă rezistenţa de dispersie a prizei de
pământ Rp:

R
U
I
p
p
p
·
Deci pentru determinarea valorii rezistenţei de dispersie Rp se va avea în vedere ca voltmetrul
să se conecteze între electrodul (electrozii) prizei supuse măsurării şi sonda S introdusă în zona
de potenţial nul.
În cazul în care nu se stabileşte cu exactitate zona de potenţial nul, valorea obţinută pentru
rezistenţa de dispersie Rp va fi eronată. Eroarea va fi cu atât mai mare cu cât sonda S se
introduce în sol la o distanţă mai mare faţă de zona de potenţial nul astfel:
a) - dacă se introduce sonda S într-un punct k din zona de influenţă a prizei de pământ Rpm
supusă măsurării, valorile obţinute vor fi mai mici decât cea reală Rp deaorece pe voltmetru se va
citi valoarea Up - Uk unde Uk este potenţialul punctului k.

R
U U
I
R R
pm
p k
p
p k
·

· −
, unde:
Rk - este porţiunea de rezistenţă electrică a solului cuprinsă între punctul k şi zona
de potenţial nul.
b) - dacă se introduce sonda S într-un punct k din zona de influenţă a prizei auxiliare, valorile
obţinte Rpm vor fi mai mari decât cele reale deoarece pe voltmetru se va citi valoarea Up + Uk,
unde Uk este potenţialul punctului k.

R
U U
I
R R
pm
p k
p
p k
·
+
· +
, unde:
Rk - este aici porţiunea de rezistenţă electrică a solului cuprins între punctul k din zona
de influenţă a prizei auxiliare A şi zona de potenţial nul.
Erorile cele mai mari vor rezulta când rezistenţa de dispersie Rp este mult mai mica decât cea
a prizei auxiliare A. De exemplu dacă Rps este de ordinul ohmilor (1...9 ohmi) şi RA este de ordinul
sutelor de ohmi (100...900 ohmi) intrarea cu sonda S chiar foarte puţin în zona de influenţă a
prizei auxiliare A eroarea poate fi deosebit de mare, de ordinul ohmilor. De exemplu, dacă valorile
reale sunt Rp = 3 ohmi şi RA = 300 ohmi, iar sonda S se introduce în zona de influenţă a prizei
auxiliare A într-un punct k care ar conduce la Rk = 30 ohmi, ceea ce reprezintă doar 10% din RA.
Într-un astfel de caz ar rezulta la măsurare:
Rpm = Rp + Rk = 3 + 30 = 33 ohmi,
ceea ce reprezintă o valoare deosebit de mare faţa de cea reală de 3 ohmi; eroarea va fi de
≅ 1000%, ceea ce este cu totul neacceptabil. Astfel de erori pot apare cu uşurinţă în special în
cazul prizelor de pământ cu electrozii dispersaţi pe întindere de teren mare cum este cazul
stâlpilor de JT ale căror prize de pământ sunt legate între ele prin conductorul de nul al LEA de
JT; se are în vedere cazul în care valoarea rezistenţei de dispersie RA este mult mai mare decât
cel al valorii rezistenţei de dispersie echivalente Rp a prizelor supuse măsurării.
Orice montaj electric pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a unei prize de pământ trebuie
să cuprindă:
- o sursă de energie electrică pentru stabilirea unui curent de măsură prin priza de pământ
supusa măsurării;
- o priză auxiliară PA pentru închiderea curentului de măsură Ip;
- o priză sondă PS pentru măsurarea diferenţelor de potenţiale faţă de punctul de referinţă din
zona de potenţial nul;
- aparate de măsură pentru următoarele două variante:
a) - citirea curentului de măsură Ip cu ajutorul unui ampermetru şi a diferenţei de potenţial
(tensiunea prizei) Up cu ajutorul unui voltmetru; în acest caz se determină valoarea rezistenţei de
dispersie Rp din raportul:
R
U
I
p
p
p
·
, cu metoda cunoscută sub denumirea de metoda volt -
ampermetru;
b) - citirea directă a valorii rezistenţei de dispersie Rp, în cazul aparatelor speciale pentru
măsurarea rezistenţelor de dispersie, cu patru borne, din care două pentru stabilirea curentului de
măsură (o bornă pentru priza supusă măsurării şi o bornă pentru priza auxiliară) şi două borne de
potenţial (o bornă pentru electrozii prizei supuse măsurării şi o bornă pentru priza sondă S).
A.8.4. Determinarea potenţialelor Uk a tensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas
Pentru determinarea potenţialelor Uk şi a tensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas este
necesar să se determine modul de distribuţie a potenţialelor la suprafaţa solului în zona de
influenţă a prizei de pământ supuse măsurării. Se foloseşte în acest scop acelaşi montaj (expus
mai sus) pentru determinarea rezistenţei de dispersie Rp.
Valorile potenţialelor Uk se pot determina în două variante:
a) - măsurarea diferenţei de potenţial (tensiunea) faţă de zona de potenţial nul Uc = Uk;
b) - măsurarea diferenţei de potenţial faţă de un punct al electrozilor prizei de pământ când
Uc = Up - Uk ; Up = Uc + Uk.
Prin Uc s-a notat tensiunea citită pe voltmetru.
În varianta a) de mai sus valoarea Uc (cea citită pe voltmetru) reprezintă chiar valoarea
potenţialului Uk în punctul de pe sol, deoarece s-a măsurat diferenţa de potenţial faţă de punctul
de referinţă din zona de potenţial nul.
În varianta b) de mai sus voltmetrul este racordat la electrozii prizei de pământ supuse
măsurării care are potenţialul Up şi la o sondă introdusă în punctul k de pe suprafaţa solului care
are potenţialul Uk care trebuie determinat cu relaţia Uk = Up - Uc.
Potenţialul Up reprezintă practic tensiunea faţă de zona de potenţial nul şi deci reprezintă
tensiunea Up a prizei supuse măsurării determinată prin citirea pe voltmetru când acesta este
racordat la priza sondă S aflată în zona de potenţial nul.
Rezultă că: Uc = Up - Uk , iar Uk = Up - Uc
Dacă se determină valorile potenţialelor Uk în diferite puncte de pe sol k, faţă de zona de
potenţial nul (într-un număr suficient de mare) se poate desigur obţine diagrama de distribuţie a
potenţialelor la suprafaţa solului. Se va putea obţine curba de variaţie a potenţialelor pe o
anumită direcţie, repectiv pe o linie dreaptă între un punct de pe suprafaţa electrozilor prizei de
pământ şi un punct din zona de potenţial. Din curbele pe diferite direcţii se vor putea obţine
curbele de acelaşi potenţial pe suprafaţa solului din vecinătatea prizei de pământ cuprinsă între
suprafaţa terenului ocupată de aceasta din urmă şi zona de potenţial nul.
Tensiunea de atingere Ua la care poate fi supus un om se va determina cu relaţia :
Ua = Up - Uk, unde:
k - fiind punctul considerat de pe suprafaţa solului în care stă omul când atinge un
obiect legat la priza de pământ.

Tensiunea de pas Upas la care poate fi supus un om se va determina din relaţia:
Upas = Uk1 - Uk2,
k1 şi k2 - fiind două puncte de pe suprafaţa solului aflate la o distanţă egală cu
lungimea pasului considerat;
Coeficientul de atingere ka prin definiţie este:

k
U U
U
a
p k
p
·

Coeficientul de pas kpas prin definiţie este:

k
U U
U
pas
k k
p
·

1 2

unde notaţiile sunt cele de mai sus.
Pentru măsurarea potenţialelor Uk la suprafaţa solului faţă de zona de potenţial nul, este
necesar ca voltmetrul să se lege între punctul k şi un punct din zona de potenţial nul,
măsurându-se astfel diferenţa de potenţial dintre punctul k şi un punct de referinţă din zona de
potenţial nul.
Pentru determinarea tensiunii efective la care este supus omul Uh trebuie să se ţină seama
atât de distribuţia potenţialelor la suprafaţa solului cât şi de rezistenţa de trecere a curentului prin
tălpile omului Ih la atingerea cu picioarele solul. Această rezistenţă se notează cu Rd şi depinde
de rezistivitatea solului.
În cazul determinării tensiunii de atingere, Rd a = 1,5ρ
În cazul determinării tensiunii de pas Rd pas = 6 ρ
Rezistenţa corpului omului se consideră Rh = 3000 Ω
Prin definiţie raportul
h
d h
R
R R
a
+
se numeşte coeficient de amplasament la atingere şi se
notează cu :
h
d
a
R
R
1
a
+ · α .
Prin definiţie raportul
h
d h
R
R R
pas
+
se numeşte coeficient de amplasament de pas şi se notează
cu : α
pas
d
h
1
R
R
pas
· +
Valoarea tensiunii la care este supus omul la atingere va fi :
U R I U
k
h h h p
a
a
a
· ⋅ ·
α
, iar la pas:
U R I U
k
h h h p
pas
pas
pas
· ⋅ ·
α
Instalaţia de legare la pământ este corespunzătoare dacă Uh a ≤ Ua şi Uh pas ≤ Upas, unde Ua şi
Upas sunt valorile maxime admise de reglementările în vigoare la noi în ţară.
Pentru determinarea valorilor Uh a şi Uh pas se pot folosi două variante de montaje la măsurări:
a) metoda indirectă
b) metoda directă
Varianta a) metoda indirectă
Aceasta metodă impune realizarea montajului voltmetru-ampermetru pentru determinarea
următorilor parametrii:
- rezistenţa de dispersie Rp;
- tensiunea totală a prizei de pământ Up considerând curentul maxim de defect la priza
respectivă Ip max : Up = Rp ⋅ Ip max;
- coeficientul de atingere maxim ka şi cel de pas maxim kpas din distribuţia potenţialelor la
suprafaţa solului obţinută conform celor arătate mai sus.
Pentru determinarea coeficienţilor de amplasament αa şi αpas se foloseşte fie :
- calculul acestora în funcţie de rezistivitatea solului :
α
ρ
a
1
1,5
3000
· + şi α
ρ
pas
1
6
3000
· +
- valorile indicate în standardul STAS 12604/5-90 în cazul acoperirii cu straturi izolante
(pietriş, beton, asfalt) astfel:
αa = 2 şi αpas = 5 pentru piatră spartă (balast) de 15 cm grosime;
αa = 3 şi αpas = 9 pentru dale de beton;
αa = 5 şi αpas = 17 pentru asfalt de 2 cm grosime.
Pentru determinarea tensiunii Uh a şi Uh pas se folosesc relaţiile :

U U
k
U
h p
a
a
a
a
· ≤
α
şi
U U
k
U
h p
pas
pas
pas
pas
· ≤
α
Varianta b) Metoda directă
Această metodă impune ca montajul de măsurare să cuprindă următoarele elemente :
- sursa de energie electrică;
- un ampermetru pentru controlul permanent a intensităţii curentului;
- un voltmetru pentru măsurarea (citirea) directă a tensiunilor Uh a şi Uh pas pentru curentul Id
de măsură;
- doi electrozi din placă metalică care simulează tălpile picioarelor omului având următoarele
dimensiuni:
* la placa rotundă Φ= 160 mm;
* la placa pătrată a = 150 mm;
* grosimea plăcilor g = 10 mm;
* pe fiecare placă trebuie o greutate de 35 kg care simulează greutatea corpului omului;
- o rezistenţă Rh = 3000 Ω, care simulează rezistenţa corpului omului; curentul rezistenţei
se determină în funcţie de curentul Ip de măsură.

În vederea determinării tensiunilor Uh a şi Uh pas pentru curentul maxim de defect Ip max prin priza
supusă măsurării este necesar ca valorile măsurate cu metoda directă să se multiplice cu raportul
K
I
I
pmax
pmãsurã
·
astfel :

U U
I
I
U
h
`
h
pmax
pmãs
a
a
a
· ≤
şi
U U
I
I
U
h
`
h
pmax
pmãs
pas
pas
pas
· ≤
Ua şi Upas fiind limitele maxime admise de reglementările în vigoare (standardele STAS 2612 - 87
şi STAS 12604/5-90).
Folosirea unui ampermetru pentru măsurarea directă a curentului Ih în circuitul rezistenţei Rh,
care simulează rezistenţa corpului omului, ar putea introduce erori mari la măsurări, dat fiind că în
numeroase cazuri rezistenţa interioară a ampermetrului ra este comparabilă cu valoarea
rezistenţei Rh.
Este necesar ca valoarea curentului Ih să se obţină indirect prin măsurarea tensiunii U
`
h pe
rezistenţa Rh şi calcularea raportului tensiunii U
`
h/Rh , respectiv Ih = U
`
h/Rh.
Rezistenţa interioară a voltmetrului rv trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa Rh : rv >> Rh
pentru o măsurare corectă: în acest scop este de preferat folosirea unui voltmetru electronic cu o
rezistenţă interioară rv foarte mare, faţă de care valoarea rezistenţei Rh este neglijabilă.
Pentru măsurările prin metoda directă pe lângă aparatele de măsură trebuie pregătite
următoarele accesorii:
a) - rezistenţa Rh care simulează rezistenţa corpului omului; este necesară folosirea unei
rezistenţe cu valoarea fixă impusă de măsurare şi anume 3000 Ω(în cazul reglementărilor din ţara
noastră). Rezistenţa Rh a fost dimensionată, încât să fie stabilă la curentul de măsură pe durata
măsurării.
Rezistenţa folosită trebuie să fie verificată cu un aparat de clasă 1 sau mai mică şi considerată
astfel cu o rezistenţa etalon pentru măsurări.
b) - plăcile care simulează tălpile picioarelor omului care stă pe sol, se pot folosi două tipuri de
plăci:
- placă rotundă cu diametrul d=0,16 m;
- placă pătrată cu latura a=0,15 m.
Este indicat ca sub aceste plăci (între placă şi suprafaţa solului) să se prevadă o placă din
plumb deformabilă care să poată urmări eventualele denivelări ale suprafeţei solului pe care se
aşează.
Fiecare placă se compune astfel din două componente:
- partea superioară confecţionată din placă din oţel, sau alt material de exemplu cupru, cu
dimensiunile d=0,16 m la forma circulară a = 0,15 m la forma pătrată grosimea minimă trebuie să
fie g=0,01m; pe aceste plăci se fixează o bornă pentru realizarea legăturilor electrice prin
înşurubare asigurată cu şaibe şi piuliţe;
- partea inferioară confecţionată din tablă de plumb material având aceleaşi dimensiuni cu
placa superioară din oţel sau cupru cu excepţia grosimii care are valoarea g=1,5...2mm (maxim)
pentru a realiza un contact electric bun atât cu suprafaţa solului cât şi cu placa superioară.
Tehnica de executare a măsurărilor la instalaţiile de legare la pământ pentru determinarea
rezistenţelor de dispersie Rp a tensiunilor totale Up şi atensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas,
respectiv coeficienţii de atingere ka şi de pas kpas, foloseşte de regulă surse electrice de joasă
tensiune cum sunt:
- sursă de c.c. sau sursă cu generator propriu acţionat manual în cazul aparatelor de
măsură specializate pentru determinarea rezistenţelor de dispersie ale prizelor de
pământ;
- sursă separată de curent, folosindu-se un transformator de separare sau un grup
electrogen, în cazul măsurărilor cu metoda volt-ampermetru.
În cazuri speciale pot fi determinate tensiunile UP , Ua şi Upas respectiv ka şi kpas la trecerea prin
priza de pământ a curentului de defect la tensiunea de lucru a instalaţiei respective; aceasta
constituie o probă pe ″ viu″.
În toate cazurile se efectuează măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiilor de legare la
pământ Rps şi a tensiunilor Up, Ua şi Upas în corelare cu determinarea distribuţiei potenţialelor în
punctele unde tensiunile de pas pot fi cele mai mari cum sunt cele de la extremităţile instalaţiei de
legare la pământ; pe suprafaţa reţelei de dirijare a potenţialelor în general Upas < Ua.
Pentru efectuarea măsurărilor cu metoda volt-ampermetru trebuie folosit într-o primă etapă un
aparat, specializat pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie a instalaţiilor de legare la pământ.
Cu ajutorul unui astfel de aparat se determină rezistenţele de dispersie a prizei de pământ care
se verifică Rp, a prizei de pământ auxiliare RpA şi a prizei sondă Rps. Cu valorile obţinute cu
aparatul de măsurare a rezistenţelor de dispersie se poate aprecia curentul de măsură în
măsurările cu metoda volt - ampermetru.
Metoda de măsurare volt- ampermetru necesită totdeauna o sursă de joasă tensiune, de
măsurare care trebuie să fie independentă şi izolată galvanic de sursele de energie locale, care
alimentează în exclusivitate montajul electric de măsurare.
În cazul folosirii montajului voltmetru - ampermetru sursele de energie pot fi:
- un transformator de separare de tensiune şi putere corespunzătoare; prin definiţie un
transformator de separare alimentează un singur circuit electric; în cazul de faţă
circuitul de măsurare;
- un grup electrogen de j.t. (120, 220 sau 380 V) (care alimentează în exclusivitate
montajul electric de măsurare) de o putere corespunzătoare;
- un transformator (sau mai multe transformatoare în serie) de sudură care au
înfăşurările primare separate de cele secundare;
- un grup convertizor la care generatorul electric este separat galvanic de motorul de
antrenare.
Prin definiţie un transformator de separare alimentează un singur circuit electric; în cazul de
faţă circuitul de măsurare.
Alegerea sursei de energie electrică se face ţinând seama de următoarele:
- tensiunea nominală a sursei U;
- valoarea estimativă a impedanţei echivalente a circuitului de ăsură Zm
compus din: impedanţa echivalentă a conductorului dintre sursa de energie folosită şi priza
auxiliară ZC, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ supusă măsurării Rp, şi rezistenţa de
dispersie a prizei auxiliare RA, impedanţa proprie a sursei de alimentare: Zm = ZC + Rp + RA, Rp şi
RA fiind determinate conform celor arătate mai sus cu ajutorul aparatului specializat pentru
măsurarea rezistenţelor,de dispersie a prizelor de pământ.
Valoarea impedanţei echivalentă a circuitului de măsură Zm depinde apreciabil de valoarea
rezistenţei de dispersie a prizei auxiliare RA.
Valoarea curentului de măsură se poate evalua (ca ordin de măsură) din relaţia Ipm = U / Zm
unde U este tensiunea sursei de energie electrică. Valorile măsurate depind direct de valoarea
curentului de măsură Ipm. Se are în vedere obţinerea unui curent de măsură cât mai mare posibil
pentru obţinerea unor valori măsurate cât mai mari, respectiv a unor valori indicate de aparate cu
erori cât mai mici posibile.
Valorile măsurate ale tensiunilor Upm, Uam şi Upasm se vor multiplica cu raportul K dintre curentul
de calcul de punere la pământ I şi curentul de măsură Ipm (K = Ip / Ipm). Valorile de calcul a
tensiunilor sunt:
Up = KUpm
Ua = KUam
Upas = Kupasm
Trebuie astfel să se raporteze valorile determinate ale tensiunilor de atingere şi de pas la
valorile calculate ale curenţilor de punere la pământ în cazul unui defect cu punere la pământ.
Mărimile de curent şi tensiune trebuie măsurate cu aparate (voltmetre şi ampermetre) de clasă
1 certificate metrologic şi validate de către S.C. Electrica - S.A. şi / sau C.N. Transelectrica - S.A.
Efectuarea măsurărilor printr-o probă ″pe viu″ cu un curent efectiv de defect la tensiunea liniei
oferă rezultatele cele mai apropiate de realitate deoarece se pune în evidenţă valoarea
rezistenţei de dispersie reale care este totdeauna mai mică decât la măsurarea cu metoda volt -
ampermetru cu sursă de joasă tensiune. La curenţi mari se străpung cu arc electric toate spaţiile
dintre suprafaţa electrozilor şi solul înconjurător rezultând o rezistenţă de dispersie mai mică
decât în cazul măsurărilor cu curenţi de la o sursă de joasă tensiune.
Astfel în cazul când pentru curentul prin priza de pământ Ipm se foloseşte o punere la pământ
intenţionată la priza de pământ supusă verificării folosindu-se ca sursă de alimentare linia
respectivă se pune în evidenţă avantajul obţinerii unor măsurări cu erorile cele mai mici, în special
pentru determinarea rezistenţei de dispersie RP şi deci şi a tensiunilor Up, Ua şi Upas.
Măsurările în acest caz (al sursei de energie de înaltă tensiune) trebuie efectuate totdeauna cu
instalaţii de înregistrare a mărimilor măsurate din următoarele motive:
- timpul măsurării este foarte scurt (0,2s...0,5s), dat fiind valoarea mare a curentului de
punere la pământ ;
- necesitatea înregistrarii concomitentă a mărimilor ce trebuie măsurate, dată fiind variaţia
în timp a curentului de măsură Ipm, variaţia în timp a rezistenţelor de dispersie a prizelor
de pământ RP şi RpA variaţia tensiunii reţelei de alimentare a punerii la pământ voite şi
variaţia tensiunilor Up, Ua şi Upas.
La măsurările cu sursă de înaltă tensiune totdeauna trebuie folosite reductoare de curent şi de
tensiune şi transformatoare de separare (de izolare) pentru mărimile care se înregistrează pe
oscilograf sau perturbograf digital.
Pentru efectuarea măsurărilor cu aparatul specializat de măsurat rezistenţa de dispersie
a prizelor de pământ trebuie folosită o priză de pământ auxiliară de curent PA şi o priză sondă S
de potenţial ca punct de referinţă în zona de potenţial nul. Se procedează în acelaşi mod ca şi la
metoda volt-ampermetru. A se vedea cele arătate mai sus privind determinarea zonei de potenţial
nul şi de amplasare a prizelor de pământ auxiliare PA şi a prizelor sondă S de potenţial (care
constituie punctul de referinţă din zona de potenţial nul).
În general aparatele specializate pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de
pământ au la fiecare aparat 4 borne astfel:
- două borne de curent C1 şi C2;
- două borne de tensiune P1 şi P2.
La borna de curent C1 se racordează conductorul de legătură cu priza de pământ care se
verifică.
La borna de curent C2 se racordează conductorul de legătură cu priza de pământ auxiliară PA.
La borna de potenţial P1 se racordează conductorul de legătură cu priza de pământ care se
verifică.
La borna de potenţial P2 se racordează conductorul de legătură cu priza sondă S de potenţial
din zona de potenţial nul.
În cazul în care la verificări se folosesc pentru legăturile conductoarelor de legătură, de
lungime relativ mică (de ~ 50 m) la prizele auxiliare PA şi S, de regulă bornele C1 şi P1 ale
aparatului se şuntează, fiind astfel necesar un singur conductor de legătură a aparatului cu priza
de pământ care se verifică.
La unele aparate de construcţie simplificată destinate pentru prize de pământ cu un electrod
sau cu un număr mic de electrozi, din fabricaţie există o singură bornă accesibilă pentru legătura
cu priza de pământ care se verifică, legăturile C1 şi P1 fiind şuntate în interiorul aparatului.
Aparatul folosit trebuie să fie certificat metrologic şi validat de către S.C. ELECTRICA - S.A.
Cu ajutorul aparatului specializat de măsurarea rezistenţelor de dispersie a prizelor de pământ
trebuie să se verifice şi prizele de pământ auxiliare PA şi S astfel încât valorile rezistenţelor de
dispersie ale acestora să fie compatibile cu rezistenţa de dispersie a prizei de pământ în cauză.
Un aparat specializat de performanţă (de regulă cu afişaj digital) trebuie să furnizeze informaţii
(deosebit de importante privind rigurozitatea rezultatelor măsurărilor) prin indicarea următoarelor:
- depăşirea valorii limită a rezistenţei de dispersie a prizei auxiliare PA, respectiv a bunei
legături electrice cu aceasta;
- depăşirea valorii limită a rezistenţei de dispersie a prizei sondă S de potenţial, respectiv a
bunei legături electrice cu aceasta;
- existenţa unei tensiuni, respectiv a unui curent perturbator, peste limita admisă pentru
corecta funcţionare a aparatului;
- descărcarea bateriei (acumulatorului) de alimentare a circuitului de măsurare, respectiv
scăderea tensiunii de alimentare, sub limita admisă pentru funcţionarea corectă a
aparatului;
- întrepătrunderea zonelor de influenţă ale prizelor.
În cazul în care nu se dispune de un astfel de aparat, este necesar ca înainte de efectuarea
măsurărilor să se verifice că sunt asigurate condiţiile pentru buna funcţionare a aparatului şi
pentru obţinerea unor rezultate corecte la efectuarea măsurărilor.
În toate cazurile este necesar ca, înainte de realizarea legăturilor electrice la bornele
aparatului specializat pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie a prizelor de pământ, să se
determine cu un voltmetru valoarea tensiunii perturbatoare UP0 pe priza de pământ care se
verifică, folosindu-se ca punct de referinţă priza sondă S amplasată în zona de potenţial nul.
În cazul în care valoarea tensiunii perturbatoare UP0 măsurate este mai mare decât cea
admisă, în vederea efectuării în bune condiţii a măsurărilor de verificare a prizelor de pământ este
indicat să se scoată de sub tensiune instalaţia respectivă, sau să varieze frecvenţa sursei
circuitului de măsurare.
Cu o aproximaţie acceptabilă, cu aparatul specializat pentru măsurarea rezistenţei de
dispersie a prizelor de pământ, se poate determina curba de potenţiale ale prizei de pământ care
se verifică, precum şi coeficienţii de atingere ka şi de pas kpas.
Se consideră valabile valorile rp citite la aparat când priza sondă S de potenţial se află în
diferite puncte din zona de influenţă a prizei de pământ care se verifică.
Se are în vedere că la măsurări cu aparatul specializat pentru măsurarea directă a
rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ, curentul de măsură Im, cu o aproximaţie
accesibilă, se poate considera constant. În acest caz, deoarece r
U
I
p
· , rezultă că valoarea
citită pe aparat când sonda S se află într-un punct k de pe suprafaţa solului din zona de influenţă
a prizei de pământ care se verifică, este
r
u
i
pk
k
m
·
.
Pentru diferite puncte k1, k2 ... km rezultă că se poate considera valoarea citită rpkn direct
proporţională cu potenţialul Ukn deoarece practic se poate accepta că im este constant în timpul
măsurărilor.
În acest caz se poate scrie relaţiile pentru coeficienţii de atingere ka şi de pas kpas astfel:

k
R r
R
a
ps pk
ps
·

şi
k
r r
R
pas
pk pk
ps
·

1 2
Conscându-se valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ care se verifică Rps şi
curentul maxim de defect prin priză Ip se determină tensiunea totală de calcul a prizei Up cu
relaţia: Up = Rps ⋅ Ip.
Determinându-se coeficientul de atingere maxim ka şi de pas kpas conform celor arătate mai sus
se determină tensiunea maximă de atingere Ua şi de pas Upas cu relaţiile:
Ua = ka⋅ Up şi Upas = kpas ⋅ Up
Pentru determinări riguroase se pot folosi plăci de contact cu solul în punctele k, folosindu-se
schema de măsurare obişnuită, unde în locul sursei de alimentare a circuitelor de măsurare se
consideră aparatul specializat pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ.
După efectuarea măsurărilor este necesar ca la determinarea rezistenţei de dispersie Rp să se
ţină seama de starea de umiditate a solului în timpul măsurării.
În conformitate cu standardul STAS 12604/5 - 90 anexa D, coeficientul care ţine seama de
umiditatea solului în timpul măsurării se notează cu ψ şi are valorile din tabelul acestui standard,
în funcţie de adâncimea de îngropare a electrozilor prizei de pământ; se consideră electrozii care
au cea mai mare pondere la determinarea rezistenţei de dispersie Rp a prizei de pământ.

În cazul unui defect cu curent de punere la pământ Ip prin priza de pământ, în condiţiile de a se
folosi o sursă independentă de energie, separată galvanic, există doar pericolul să apară o
tensiune, în circuitul de tensiune, mai mare decât valoarea maxim admisă prin aparatele de
măsurare a tensiunii, ceea ce va determina afectarea acestora.
Pentru protecţia personalului care participă la măsurări este suficientă măsura de a folosi
cizme electroizolante.
La măsurările cu sursă de înaltă tensiune trebuie să se folosească reductoare de tensiune şi
de curent corespunzător alese. A se vedea cele indicate privind folosirea de transformatoare de
separare (de izolare) pentru mărimile care se înregistrează pe oscilografe sau perturbografe
digitale.
După realizarea completă a circuitelor de măsurare şi de înregistrare şi înainte de închiderea
întreruptorului de înaltă tensiune pentru stabilirea curentului Ipm, la măsurare se va retrage,
respectiv se va îndepărta de punctul de injectare a curentului şi de aparatele folosite la măsurări.
După o perioadă de cel mult 0,3 ... 0,5 s, se va da comandă de deschidere a întreruptorului
printr-un programator special de comandă de la distanţă introdus în circuitul de măsurare, prin
care se va întrerupe curentul Ipm, bineînţeles dacă nu a avut loc înainte declanşarea
întreruptorului prin protecţia de curent din staţia de alimentare.
A.8.5. În staţiile electrice de înaltă tensiune de întindere relativ mare tehnica de executare a
măsurărilor trebuie să cuprindă următoarele două etape:
ETAPA I - lucrările preliminare în care să fie realizate următoarele :
a) măsurarea tensiunii perturbatoare U0 pe instalaţiile de legare la pământ;
b) măsurarea tensiunii perturbatoare U0 pe prizele de pământ ale ale stâlpilor aferente
staţiei electrice, respectiv care sunt legate la priza de pământ complexă a acesteia din urmă de
regulă, prin conductorul (conductoarele) de protecţie al LEA;
c) măsurarea rezistenţei de dispersie ale prizelor de pământ Rp, RpA şi RpS cu un aparat
de măsură specializat pentru determinarea rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ;
certificat metrologic şi validat de către S.C. ELECTRICA - S.A sau C.N. Transelectrica S.A;
d) de măsură în funcţie de valorile tensiunilor perturbatoare U0, folosind una din
următoarele pregătirea măsurărilor cu metoda volt-ampermetru, respectiv stabilirea soluţiei
pentru injectarea curentului variante:
- de la un transformator de separare sau de la un grup electrogen folosind o priză de
pământ auxiliară de curent RpA legată la un conductor (conductoarele) unei LEA de MT
(fără conductor de protecţie) ;
- de la un transformator de separare sau de la un grup electrogen folosind o priză de
pământ auxiliară amplasată în exteriorul staţiei la o distanţă suficient de mare şi legată
la acesta printr-un conductor special destinat acestui scop; se va evita folosirea unui
transformator de servicii interne Tsi, deoarece este deosebit de dificil de a fi izolat
electric sigur (fără nici un cuplaj rezistiv) faţă de elementele legate la instalaţia de legare
la pământ care se verifică prin măsurări.
e) analiza şi stabilirea soluţiei în cazul în care pentru injectarea curentului se impune
executarea unor probe de scurtcircuit monofazat la tensiunea de lucru a reţelei (probă pe ″viu″);
ETAPA II - lucrările pentru executarea măsurărilor asupra instalaţiei de legare la pământ
supusă verificării astfel:
- măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiilor de legare la pământ RpS şi a tensiunilor
Up, Ua şi Upas prin metoda volt-ampermetru în corelare cu determinarea distribuţiei potenţialelor
în punctele unde tensiunile de pas pot fi cele mai mari cum sunt cele de la extremităţile
instalaţiei de legare la pământ; pe suprafaţa reţelei de dirijare a potenţialelor în general Upas < Ua
- verificarea continuităţii instalaţiilor de legare la pământ prin metoda de injecţie a
curentului de la un transformator de separare de putere corespunzătoare; se pot folosi
transformatoare de sudură care sunt practic transformatoare de separare; în acest caz se leagă
în serie două sau mai multe transformatore de sudură în funcţie de tensiunea U care trebuie
obţinută la măsurări;
- verificarea continuităţii între două instalaţii de legare la pământ separate prin metoda de
injecţie a curentului de la un alt transformator de separare, respectiv de la un aparat de sudură.
De regulă probele şi măsurările pentru determinarea experimentală a rezistenţei de dispersie
Rp şi a tensiunilor Up, Ua şi Upas, trebuie făcută la un curent pentru care tensiunea măsurată pe
priza de pământ Up respectă condiţia Up > 10 U0 (cu o eroare acceptabilă la măsurări de 5 %). In
cazul în care la măsurarea rezistenţei de dispersie RpS şi a Ua şi Upas nu se poate respecta condiţia
ca Up >10 U0 atunci trebuie procedat la deconectarea surselor care determină apariţia
supratensiunii U0 sau probele şi măsurările să fie executate cu înregistrarea mărimilor analogice
(tensiune, curent) cu tehnica digitală de calcul pentru a aprecia faza tensiunii perturbatoare.
Se pot folosi următoarele relaţii de corecţie dacă Up > 10 U0:
a) Cazul folosirii pentru sursa de energie de joasă tensiune un transformator de separare
(transformatoare de sudură) cu doi poli:
U
U U
U
p
p p
2
1
2
2
2
0
2
2 2
· + −
, unde Up1 şi Up2 sunt tensiunile citite pe voltmetru când sunt conexiunile
stabilite iniţial, respectiv când conexiunile se inversează la sursa de energie de joasă tensiune.
b) Cazul folosirii unui grup electrogen trifazat:
U
U U U
U
p
p p p
2
1
2
2
2
3
2
0
2
3
·
+ +

, unde Up1, Up2 şi Up3 sunt tensiunile citite pe voltmetru la trei
măsurări folosind pe rând tensiunile fază-neutru la conexiunile cu cele trei faze ale generatorului.
În etapa I se foloseşte un aparat, specializat pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie cu
ajutorul căruia se determină cu o aproximaţie acceptabilă rezistenţele de dispersie a prizei de
pământ care se verifică Rp, a prizei de pământ auxiliare RpA şi a prizei sondă RpS. Cu valorile
obţinute cu aparatul de măsurare a rezistenţelor de dispersie se poate aprecia curentul de
măsură în măsurările cu metoda volt - ampermetru.
Metoda de măsurare (volt- ampermetru) necesită o sursă de joasă tensiune care poate fi:
- un transformator de separare de tensiune şi putere corespunzătoare ;
- un grup electrogen de j.t. (120, 220 sau 380 V) (care alimentează în exclusivitate
montajul electric de măsurare) de o putere corespunzătoare;
- un transformator (sau mai multe transformatoare în serie) de sudură care au
înfăşurările primare separate de cele secundare;
- un grup convertizor la care generatorul electric este separat galvanic de motorul de
antrenare.
Sursa de energie electrică din montajul electric de măsurare trebuie să fie independentă şi
izolată galvanic de sursele de energie locale, care alimentează în exclusivitate montajul electric
de măsurare.
În cazul folosirii montajului voltmetru - ampermetru se pot determina valori acoperitoare şi are
avantajul important că se poate considera ansamblul instalaţiei verificate de legare la pământ
practic echipotenţiată deoarece nu intervin impedanţele homopolare.
Prin definiţie un transformator de separare alimentează un singur circuit electric; în cazul de
faţă circuitul de măsurare. După cum s-a arătat mai sus se va evita folosirea unui transformator
de servicii interne din staţie deoarece este extrem de dificil să poată avea rolul unui transformator
de separare.
Alegerea sursei de energie electrică se face ţinând seama de următoarele:
- tensiunea nominală a sursei U;
- valoarea estimată a impedanţei echivalente a circuitului de măsură Zm
compus din: impedanţa echivalentă a conductorului dintre sursa de energie folosită şi priza
auxiliară ZC, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ supusă măsurării Rp, şi rezistenţa de
dispersie a prizei auxiliare RA, impedanţa proprie a sursei de alimentare: Zm = ZC + Rp + RA, Rp şi
RA fiind determinate conform celor arătate mai sus cu ajutorul aparatului specializat pentru
măsurarea rezistenţelor, de dispersie a prizelor de pământ.
Trebuie analizate două tipuri de scheme pentru injecţia curentului prin instalaţiile de legare la
pământ de la sursa de curent :
- schema bloc folosindu-se conductoarele LEA de MT simplu circuit şi fără conductor de
protecţie pentru legarea la o priză de pământ auxiliară îndepărtată;
- schema bloc folosindu-se o priză de pământ auxiliară amplasată în exteriorul staţiei.
De regulă ieşirea liniei de MT din staţie se face cu cablu armat; în acest caz există posibilitatea
să nu se poată realiza izolarea galvanică a mantalei cablului şi deci există posibilitatea unei
circulaţii de curent şi prin aceasta din urmă existând riscul denaturării grave a rezultatelor
măsurărilor.
Din acest motiv într-o astfel de situaţie pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a tensiunii de
atingere Ua şi a celei de pas Upas se poate folosi schema cu o priză de pământ auxiliară
amplasată în exteriorul staţiei.
Amplasarea prizei de pământ auxiliară PA trebuie făcută la o distanţă de peste 300 m distanţă
de gardul staţiei, într-o zonă cu teren viran (fără construcţii în apropiere), iar amplasarea prizei
sonda S (de potenţial) trebuie făcut la peste 150 m distanţă de gardul staţiei, respectând însă o
distanţă de cel puţin 150 m între prizele PA şi S. Deosebit de important este să nu se intre cu
priza sondă S în zona de influenţă a prizei auxiliare PA.
La măsurarea tensiunilor Up (la determinarea rezistenţei de dispersie Rp, respectiv a tensiunii
Uc la verificările continuităţilor electrice) totdeauna legătura voltmetrului la elementul verificat se
va face direct la punctul de injectare a curentului de măsură. Mai exact conductorul
voltampermetrului se va lega la punctul de injectare a curentului şi nu în alt punct al conductorului
prin care trece curentul Ipm. În acest mod se evită includerea în valoarea citită pe voltmetru şi
căderea de tensiune pe porţiunea conductorului de curent până la punctul de injecţie în elementul
verificat.
Astfel discontinuităţile, respectiv legăturile defectuoase, se identifică la punctele în care
valoarea tensiunii citite Upc este mai mare decât cea considerată ca valoare Up de calcul pentru
determinarea rezistenţei de dispersie Rp a prizei de pământ care se verifică. Curentul de injecţie
(intrare) în priza de pământ supusă măsurării este :
- în cazul sursei de energie electrică de joasă tensiune este curentul dat de această sursă
acesta constituie curentul de măsură şi se notează Ipm;
- în cazul sursei de energie electrică de înaltă tensiune, este chiar curentul de scurtcircuit
monofazat dat de această sursă în locul de punere la pământ (respectiv într-un punct al
prizei de pământ supusă măsurării) şi se notează I
K
1
; în general se realizează schema de
alimentare astfel încât curentul la locul de punere la pământ să fie mai mare de 1000 A, dar
totdeauna mai mic decât valoarea de calcul I
sc max
1
. Pentru determinarea valorilor de calcul
la un defect maxim, toate mărimile măsurate (curenţi şi tensiuni Ua, Upas şi UR) trebuie
multiplicate cu un coeficient de corecţie numit coeficient de multiplicare.
Coeficientul de multiplicare se notează cu litera K şi reprezintă următorul raport de
multiplicare :
- în cazul sursei de energie electrică de joasă tensiune :

K
I
I
sc
pm
·
max
1
- în cazul sursei de energie electrică de înaltă tensiune :

K
I
I
sc
K
·
max
1
1
, unde
I
sc max
1
- este valoarea de calcul al curentului de scurtcircuit monofazat max. pentru staţia
respectivă ;
Ipm - curentul prin priza de pământ de măsură cu sursă de joasă tensiune;
I
K
1
- curentul de scurtcircuit monofazat de măasură cu sursă de înaltă tensiune.
IP - este curentul de punere la pământ efectiv prin instalaţia de legare la pământ a
staţiei la un scurtcircuit monofazat I
sc max
1
:
Ip = I
sc max
1
– (IN + ICP);
IN - componenta din curentul de scurtcircuit monofazat I
sc max
1
care se închide prin
neutrele transformatoarelor legate la pământ în staţiei;
ICP - componenta din curentul de scurtcircuit monofazat I
sc max
1
care se închide prin
conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene legate direct sau indirect la
instalaţia de legare la pământ a staţiei.
Pentru curenţii I
sc max
1
, IP , IN şi ICP valorile de calcul sunt cele determinate prin calcul şi sunt
specifice staţiei care face obiectul verificării.
Dacă nu se cunosc curenţii IP , IN şi ICP (determinaţi) pentru staţia în cauză se pot considera
acoperitoare următoarele valori pentru curenţii IN şi ICP:
IN = 0,1 I
sc max
1
şi ICP = 0,1 I
sc max
1
Rezultă pentru IP următoarea relaţie: IP

= 0,8 I
sc max
1

1RE-Ip 30/2004

-2-

Instituţia responsabilă de elaborarea îndreptarului: S.C ELECTRICA - S.A Executant: SIER BUCUREŞTI Responsabil lucrare: Ing. Mauriciu Sufrim

1RE-Ip 30/2004

-3-

CUPRINS
Pag. 1. Generalităţi .................................................................................................................................4 1.1. Domeniul de aplicare ........................................................................................................4 1.2. Legislaţia tehnică în vigoare .............................................................................................6 1.3. Terminologia folosită ........................................................................................................7 2. Valorile de calcul maxim admise ale tensiunilor de atingere şi de pas …………………………..14 2.1. Condiţii generale ……………………………………………………………………………...… 14 2.2. Curenţii de calcul prin corpul omului Ih …………………………………………………..……15 2.3. Tensiuni de atingere Ua şi de pas Upas …………………………………………..……………16 3. Reţele electrice de joasă tensiune ……………………………………………………………….…..18 3.1. Reţele legate la pământ …………………………………………………………………….…18 3.1.1. Condiţia generală privind alegerea sistemului de protecţie……………………………..…18 3.1.2. Protecţia prin legare la pământ schema TT …………………………………………………18 3.1.3. Instalaţii de legare la pământ pentru protecţia prin legare la nul din reţeaua de joasă tensiune (schema TN) ………………………………………………………………………....19 3.1.4. Protecţia automată la curenţi de defect (PACD) cu dispozitiv diferenţial la curent rezidual DDR. Protecţia diferenţială la curent rezidual. ……………………………….…...32 3.2. Reţele izolate faţă de pământ (simbol I). Protecţia prin legare la pământ (simbol IT)..… 38 4. Reţele electrice de înaltă tensiune ………………………………………………………………...…40 4.1. Reţele legate la pământ (simbol T). Protecţia prin legare la pământ în schemele T1T şi T2T………………………………….…40 4.1.1. Condiţii generale ……………………………………………………………………………. ….40 4.1.2. Staţii şi posturi de transformare exterioare ……………………………………………...…..41 4.1.3. Staţii şi posturi de transformare interioare ………………………………………………..…50 4.1.4. Instalaţii electrice în incinta (platforma) centralelor electrice, a întreprinderilor industriale şi agricole cu circulaţie frecventă sau a staţiilor electrice din localităţi……………………51 4.1.5. Stâlpii liniilor electrice aeriene ……………………………………………………………...…55 4.2. Reţelele izolate faţă de pământ (IT) ……………………………………………………….…77 4.2.1. Condiţii generale ……………………………………………………………………………..… 77 4.2.2. Staţii de conexiuni şi transformare ………………………………………………………...…77 4.2.3. Posturi de transformare ……………………………………………………………………..…79 4.2.4. Instalaţii electrice în incinta centralelor electrice sau a întreprinderilor industriale……… 80 4.2.5. Stâlpii liniilor electrice aeriene ...………………………………………………………………80 4.3. Cazurile în care o reţea de MT poate fi alimentată într-o schemă de abatere de la cea normală de funcţionare din staţii cu tratare diferită a neutrului faţă de tratarea neutrului în schema normală ………………………………………………………...…….… 81 5. Prizele de pământ pentru instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice ……..…82 5.1. Prevederi generale ………………………………………………………………………..……82 5.2. Prizele de pământ la stâlpii liniilor electrice aeriene ……………………………………..…83 5.3. Prizele de pământ la centrale şi staţii ……………………………………………………..…84 ANEXE A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. …………………………………………………………………………………………………..…86 Calculul rezistenţei de dispersie …………………………………………………………..…87 Determinarea coeficienţilor de atingere şi de pas ……………………………………..…117 Verificarea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ ………………………122 Izolarea amplasamentelor ………………………………………………………………...…124 Conductoare utilizate pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ…………..…125 Obiecte lungi care ies din zona de protecţie ………………………………………………128 Determinarea curenţilor de scurtcircuit care trec prin priza de legare la pământ a

.…131 Verificarea parametrilor unei instalaţii de legare la pământ …………………………. -4- stâlpilor liniilor electrice aeriene ………………………………………………………….…134 ..8.1RE-Ip 30/2004 A.

1RE-Ip 30/2004 -5- ÎNDREPTAR DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE A INSTALAŢIILOR DE LEGARE LA PĂMÂNT .) cum sunt: a) carcasele echipamentelor şi utilajelor fixe şi mobile (excavatoare. traversele sau consolele. ---Se aplica si instalatiilor de utilizare ale consumatorilor!!!!!---(dl. Categoriile de instalaţii de legare la pământ sunt următoarele: a) instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva electrocutărilor. cât şi cele mobile ori demontabile dacă au montate pe acestea aparataj şi/sau circuite electrice şi. În cazul stâlpilor de lemn. b) instalaţii de legare la pământ de exploatare. se va aplica şi în cazul extinderilor sau al altor modificări. încăperile cu pericol de explozie sau altele. conform acestor prevederi legarea la pământ se va executa pentru toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru.INDICATIV 1 RE-Ip 30/2004. puncte de alimentare.3. inclusiv armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat. nu mai este necesară o legare suplimentară a acestora la pământ.10. între armăturile. inclusiv elementele de susţinere ale acestora (metalice sau din beton armat). posturi de transformare.1. De asemenea. dacă nu au un contact electric de rezistenţă electrică neglijabilă cu alte elemente racordate la instalaţia de legare la pământ. conductoare de coborâre. sau nu sunt îndeplinite condiţiile de stabilitate termică a instalaţiilor de legare la pământ. 1. destinate legării la pământ a unor elemente făcând parte din circuitele curenţilor normali de lucru. destinate atât pentru scopuri de protecţie.) ale instalaţiilor electrice. 1. În cazul în care. staţii. până la priza de pământ. Cardei. drăgi etc. din clădirile în care sunt amplasate instalaţiile electrice de înaltă tensiune şi care nu pot fi atinse de persoanele din interiorul sau exteriorul încăperii respective (scări. e) suporturile de fixare ale lanţurilor la intrările conductoarelor în clădiri.2006) 1. suporturile metalice ale izolatoarelor. linii de transport şi distribuţie). Elementele care trebuie legate la pământ (sau la nul în cazul schemei TN) pentru protecţia împotriva electrocutărilor sunt indicate în STAS 12604/4-89. în urma cărora tensiunile de atingere şi de pas se modifică. excavaţiile subterane de telecomunicaţii. Ing. prin defect de izolaţie.5. prin intermediul unui arc electric etc.2. 1. legarea la pământ a acestor elemente este obligatorie numai dacă stâlpul de lemn este şuntat prin elemente metalice (de exemplu. c) instalaţii de legare la pământ de protecţie împotriva supratensiunilor (atmosferice sau de comutaţie).). precum şi armăturile metalice ale trecerilor izolante prin pereţi. conducte metalice etc. plăcile din materiale electroizolante destinate .1. c) elementele metalice. prin construcţie. bariere) atât cele fixe. Acest îndreptar se va aplica la toate lucrările noi şi de reparaţii capitale care se execută după intrarea în vigoare. d) instalaţii de legare la pământ pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a protecţiilor prin relee împotriva defectelor cu puneri la pământ respectiv la masă. suporturile izolatoarelor. traversele şi consolele metalice şi armătura stâlpului metalic sau din beton armat. NP 65/2002. cum sunt: tracţiunea electrică. Prezentul îndreptar se aplică în cazul instalaţiilor şi echipamentelor electrice din obiectivele energetice (centrale. e) instalaţii de legare la pământ folosite în comun. sunt în contact electric cu armătura metalică a stâpului de beton armat sau cu stâlpul metalic. b) îngrădirile de protecţie (plase.1. la aceste instalaţii se racordează şi dispozitivele mobile de scurtcircuitare şi de legare la pământ. la proiectare şi execuţie se va ţine seama şi de prescripţiile specifice acestor instalaţii. în toate cazurile va fi asigurată continuitatea electrică. cât şi pentru scopuri de exploatare a instalaţiilor electrice. rame de uşi şi ferestre. GENERALITĂŢI 1.1. Domeniul de aplicare 1. cabluri armate etc. uşi pline. 2. conform “Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice MMSS.1.).1. În cazul instalaţiilor electrice din obiectivele cu caracter special. dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune (printr-un contact direct. d) stâlpii metalici sau din beton armat ai liniilor electrice aeriene (LEA) din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi.4. 1.1.

panouri. b) împrejmuirile (gardurile) incintelor la staţiile electrice exterioare. Se consideră contact electric de rezistenţă neglijabilă contactul realizat prin sudură.8. e) elementele metalice demontabile sau care se pot deschide. prin conductor de ramnificaţie. pupitre sau pereţi. brăţările de fixare a cablurilor pe pereţi. individual.). dulapuri.6.7. iar acestea sunt legate la rândul lor la instalaţiile de legare la pământ de protecţie. sau prin suprafeţe pregătite şi înşurubare asigurată cu şaibe elastice. descărcătoarelor şi a eclatoarelor de orice tip. la carcase şi la elementele de susţinere trebuie prevăzute borne speciale marcate cu semnul de legare la pământ de protecţie. iar la cutiile de îmbinare şi derivaţie se vor realiza continuitatea electrică a armăturilor şi a învelişurilor metalice ale cablurilor. când instalaţiile respective sunt în funcţiune. 1. asfalt. j) consolele metalice ale branşamentelor consumatorilor de j. pupitre sau celule alăturate şi aflate în contact electric permanent de rezistenţă neglijabilă între ele. un tub metalic de protecţie etc.25 m pentru încăperile industriale. . traversele.). a carcaselor metalice sau elementelor de susţinere montate pe un panou. se asigură continuitatea electrică prin sudură sau piese metalice de îmbinare). din lemn. h) bornele speciale pentru legarea la pământ de protecţie a transformatoarelor de măsură. tablou. cu excepţia acelora la care din considerente de funcţionare este interzisă o astfel de legare la pământ. cu temperaturi de cel mult 300 C şi cu pardoseli electroizolante uscate. care au un contact sigur de rezistenţă electrică neglijabilă cu elementele lor de susţinere. dacă legarea la pământ nu este condiţionată de protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice sau dacă porţiunea pe stâlpi dintre aceste elemente şi sol (sau faţă de conductorul de protecţie) nu este şuntată prin elemente conductoare (învelişul metalic sau armătură metalică a unui cablu.1.1. dacă diferite elemente ale construcţiei stelajului de cabluri (console. f) elementele aparţinând instalaţiilor electrice cu tensiuni nominale de maximum 380 V c. cauciuc etc. învelişurile metalice ale cablurilor vor fi legate la pământ la capete. f) armăturile. precum şi consolele şi traversele metalice ale rastelelor (paturilor) de cabluri. Pentru legarea la pământ de protecţie. dacă longeroanele lor de susţinere sunt legate la pământ. scăriţe. Nu este obligatorie legarea la pământ de protecţie a următoarelor elemente: a) armăturile metalice ale izolatoarelor. pot constitui un singur ansamblu care se va racorda la instalaţia de legare la pământ prin două conductoare de ramificaţie în două puncte distincte dispuse la extremităţile ansamblului.) sunt legate galvanic între ele (respectiv. dacă au un contact electric de rezistenţă neglijabilă cu construcţiile metalice legate la pământ. comandă-control. legarea la pământ se va putea face numai la extremităţile construcţiei. laboratoare sau birouri uscate. pupitru. conform STAS 8275/1987 (de exemplu încăperi de producţie. telemecanică etc.t montate pe acoperiş cu învelitoare metalică. între faze şi 440 V c. longeroane etc. ecranele şi învelişurile metalice ale tuturor cablurilor electrice (de energie. sau dacă nu au aparataj şi/sau circuite electrice montate pe acestea. consolele şi corpurile de iluminat montate pe stâlpii de lemn sau pe alte construcţii din lemn ale liniilor şi staţiilor electrice de tip exterior. Două sau mai multe tablouri. inclusiv ale celor cu înveliş exterior din PVC. celulă sau altă construcţie metalică sau de beton armat dacă sunt în contact electric permanent de rezistenţă neglijabilă cu construcţia respectivă.) cu condiţia ca distanţa minimă dintre echipamentele electrice sau între acestea şi obiectele matalice legate la pământ să fie de 0. prin şuruburi şi şaibe elastice cu dinţi sau evantai. 1. Nu este obligatorie racordarea la instalaţia de legare la pământ. 1. aceste borne vor fi marcate cu semnul de legare la pământ de protecţie. acestea se vor lega la prizele de pământ de la toţi stâlpii şi ale staţiilor electrice de la capetele liniilor respective. g) construcţiile (stelajele) metalice de susţinere a cablurilor electrice.8 m pentru locuinţe sau încăperile administrative şi de 1. c) elementele metalice pentru protecţia împotriva solicitărilor mecanice la treceri prin pereţi şi planşee. aerisite. i) conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene.1RE-Ip 30/2004 -6- traversărilor de conductoare prin pereţi vor fi încadrate (individual sau în comun) cu câte o ramă metalică legată la pământ. iar aceasta este legată la pământ.1.a. d) carcasele metalice ale aparatelor de măsură. în încăperi având caracter de locuri de muncă puţin periculoase.c. în cazul schemei TN se va realiza legarea la conductorul de nul PEN sau PE al branşamentului. ale releelor şi ale altor aparate montate pe tablouri.

de regulă. 832-1979. Prescripţii generale. Limite admise şi condiţii de calcul (cu anexa B privind reţelele cu neutrul legat la pământ prin rezistenţă din 1988).1. 4102-1985.11. SR CEI 755-1995. 1. În cazul instalaţiilor de curent continuu. 12604/5-90.1. 1. În cazul lucrărilor miniere şi în cariere. Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent rezidual diferenţial.1.3 pentru zonele cu circulaţie redusă. Încrucişări între liniile de energie electrică şi liniile de telecomunicaţii.1.1. Influenţe ale liniilor de energie electrică asupra liniilor de telecomunicaţii. aflat în revizuire. În incinta unei întreprinderi industriale sau pe o platformă industrială se va realiza totdeauna o reţea generală de legare la pământ. Legislaţia tehnică în vigoare 1. Standarde STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS STAS 8275-1987. cu condiţia ca rezistenţa de dispersie a prizei de pământ folosită în comun să fie mai mică sau cel mult egală cu 1Ω . inclusiv cele aferente instalaţiilor de joasă tensiune şi se vor îndeplini condiţiile impuse instalaţiilor de legare la pământ folosite în comun. unde are acces numai personalul de specialitate şi pentru care se vor respecta valorile indicate în STAS 2612-87 şi tabelul 2. se vor respecta valorile tensiunilor de atingere şi de pas indicate în STAS 2612-87 şi tabelul 2. aflat în revizuire. cu excepţia valorilor maxime admise ale tensiunilor de atingere şi de pas care sunt diferite (tabelul 2.9. Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie.1.2 din prezentul îndreptar).1. 6290-1980. 1. Instalaţii electrice fixe. Fac excepţie incintele îngrădite ale instalaţiilor electrice. conductoarele de legare la pământ a instalaţiei de paratrăsnete vor fi separate până la priza de pământ faţă de celelalte categorii de instalaţii. Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ. De la această prevedere fac excepţie clădirile (construcţiile) cu structură metalică sau de beton armat.13. instalaţiile de legare la pământ de protecţie se vor dimensiona. Limite admise.12. se admite ca reţeaua generală de legare la pământ din excavaţiile subterane să fie separată de reţeaua de legare la pământ care deserveşte instalaţiile de înaltă tensiune de la suprafaţă.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă. în funcţie de timpul de deconectare a curentului de punere la pământ (curentul prin priza de pământ) şi categoria reţelei.4 din prezentul îndreptar. reţele de televiziune prin cablu .1.1RE-Ip 30/2004 -7- 1. În cazul folosirii în comun a instalaţiei de legare la pământ în conformitate cu pct. 1. cât şi la cele de înaltă tensiune. Protecţia împotriva electrocutărilor. 1. atât la echipamentele electrice de joasă tensiune.15. instalaţii de telecomunicaţii. prin legarea între ele a tuturor instalaţiilor de legare la pământ din incintă sau platforma respectivă. pentru defectele pe partea de înaltă tensiune. 1. 12604-1987.2.10.1. Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii aeriene de energie electrică urbană. 12604/4-89. 2612-1987. execuţie şi verificare. la care aceasta poate fi utilizată drept conductor de legare la priza de pământ comună pentru toate categoriile de instalaţii.9. Condiţii generale. De regulă. Protecţia împotriva electrocutărilor. respectându-se. Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Se admite folosirea în comun a unei prize de pământ pentru instalaţiile de protecţie împotriva electrocutărilor şi pentru instalaţiile de paratrăsnet.1.1.14. SR 831-2001. Protecţia împotriva electrocutărilor. aceleaşi condiţii ca şi în cazul instalaţiilor electrice de curent alternativ. 1. În cazul prizelor de pământ de exploatare prin care trec în permanenţă curenţi de lucru se vor lua măsuri speciale de protecţie împotriva corodării electrozilor acestor prize la trecerea curentului continuu. În cazul instalaţiilor de curent continuu este interzisă folosirea elementelor naturale drept prize de pământ de exploatare dacă prin acestea trec curenţi de lucru în funcţionarea normală.1.2. O priză de pământ (naturală şi/sau artificială) poate fi folosită în comun pentru două sau mai multe instalaţii de legare la pământ din catogoriile menţionate la pct. Prescripţii de proiectare.

Norme generale de protecţia muncii. Incinta industrială este teritoriul delimitat de împrejmuirile exterioare (gardurile) ale unei unităţi industriale. PE 501/1985. Îndreptar de proiectare pentru reţele de medie tensiune cu netrul tratat prin rezistenţă. 1.RE-Ip 6-1976. Normativ privind protecţia construcţiilor. Normativ privind alegerea izolaţiei. Limitele unei instalaţii de legare la pământ sunt liniile determinate de punctele de amplasare ale electrozilor marginali (extremi) ai prizelor de pământ legate galvanic între ele cu conductoare îngropate în pământ. cabluri subterane. 1. aceşti stâlpi fiind consideraţi ca şi stâlpii fără aparataj.2. Incinta agricolă este teritoriul delimitat de împrejmuirile exterioare (gardurile) ale unei unităţi agricole.1E . Instrucţiuni de realizare a protecţiilor împotriva supratensiunilor în instalaţiile electrice de joasă tensiune. Execuţia şi verificarea prizelor de pământ cu bentonită.). Norme specifice pentru securitatea muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice . condensatoare. 1RE-I-227-2002.2. Instrucţiuni pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de legare la pământ. . 3.RE-IP 41-92.4.3. 3. Zonele din localităţi sunt zonele cuprinse în perimetrul construibil al localităţii.3. fermele zootehnice. Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice.6.MMSS.3. norme. 1. Stâlpul cu aparataj este stâlpul cu siguranţe. Instrucţiuni de determinare prin măsurări a tensiunilor de atingere şi de pas la instalaţiile din sistemul de distribuţie a energiei electrice. NP I-20-1994. NTE 001/03/00. F . Terminologia folosită Terminologia specifică în sensul prezentului îndreptar este următoarea: 1. instrucţiuni. staţii şi posturi de transformare. Idem.1. Incinta agricolă cu circulaţie frecventă este incinta îngrădită şi supravegheată permanent în care se desfăşoară procese tehnologice de prelucrare şi depozitare în amenajări speciale a produselor agricole (prelucrarea furajelor. 1. bobine.3.3. NP 65/2002.3. separatoare. Fişă tehnologică.3.8/1974. Instrucţiuni de proiectare şi exploatare privind protecţia influenţelor datorate apropierilor dintre liniile electrice aeriene.c.5. aflat în revizuire. Normativ privind proiectarea protecţiilor prin relee şi a automatizărilor instalaţiilor electrice ale centralelor şi staţiilor. Instalaţii de legare la pământ pentru linii aeriene. 1.2.RE-I 23/1974. 1. Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a legăturilor pilot din punct de vedere al protecţiei împotriva influenţelor prin cuplaj inductiv şi rezistiv. nu intră în această categorie stâlpii cu descărcătoare fără contoare. Executarea instalaţiilor de legare la pământ. 1. întreruptoare. Instalaţii electrice.a şi 1500 V c. coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor. transformatoare de putere şi de măsură.2002.RE-FT 61-77. 1RE-Ip 35/2-1992. Instrucţiuni de aplicare a standardului STAS 831-2002. 1. 1E-Ip 35/1-1990. 5840/1996). (Aprobate cu ordinul MMPS nr. silozuri colectoare şi staţiile de maşini agricole. Normativ pentru proiectare şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c. PE 116/1994. Protecţia în staţii şi posturi de transformare. NP 111/2001. descărcătoare prevăzute cu contoare. 1RE-I-226-2002. 578/1996 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. sau alte aparate asemănătoare. cutii metalice de cabluri. 3. aflat în revizuire. 1. Îndreptar de proiectrae pentru prize de pământ cu bentonită. sortarea fructelor etc. Normative. Norme specifice pentru securitatea muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale.1RE-Ip 30/2004 -8(CATV) şi alte utilităţi. fişe tehnologice NP I-7-2002. 3 L-I-225 .E-IP 31-86.3.

1.prezenţă de agenţi corozivi. dar cel mult 97% la temperatura aerului peste 300 C (dar cel mult 350 C). Terminologie conform STAS 8275-1987 Nr. 300 C.3.3.umiditate relativă a aerului. Schimbarea amplasamentului se poate face cu sau 1.8 1.3.crt. îngrădirile cu legume. OBSERVAŢIE: Fixarea echipamentului se efectuează prin şuruburi..18 .14 1. Loc de muncă puţin periculos Spaţiu care în condiţii normale este caracterizat simultan prin următoarele condiţii: .prezenţă de pulberi conductoare (pilitură de metal.3..6).3. pământ). Mediu periculos Spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele Sinonim: loc de muncă condiţii: periculos .13 1. sprijinire se efectuează de către om sau prin mijloace proprii.3.3. acumulării. cum sunt culturile mari.9 Termen 1 Electrocutare Definiţie 2 Efect fiziopatologic determinat de trecerea unui curent electric prin corpul omului. viile (cu sau fără spaliere) etc.). grafit etc.1 (conform STAS 8275). la temperatura aerului cuprinsă între 15 . amplasament mobil variabil şi a cărui deplasare.12 1.3.3.3. . Zona de manipulare Spaţiul în care staţionează sau circulă oameni şi care Sinonim: volum de accesibilitate este limitat de către suprafaţa pe care omul o poate atinge fără mijlocirea unui obiect.15 1.pardoseală cu proprietăţi conductoare (beton. Acesta are dimensiunile minime conform fig. Sistem de protecţie Ansamblul de două sau mai multe mijloace şi/sau măsuri de protecţie. maximum 75%. distribuţiei.umiditatea relativă a aerului peste 97% la temperatura aerului peste 350 C.17 1.7. .10 1. Echipament (utilaj) electric fix Echipament care are racord fix şi amplasament fix şi care nu poate fi deplasat sub tensiune. Zona (incinta) agricolă cu circulaţie redusă este zona neîngrădită care nu intră în categoria incintelor agricole cu circulaţie frecventă (pct. Echipament (utilaj) electric Echipament care are racord mobil. Atingere directă Atingerea de către om nemijlocită sau prin intermediul unui element conductor a părţilor active ale unei instalaţii electrice Atingere indirectă Atingerea de către om a unor părţi intrate accidental sub tensiune datorită unui defect electric. transportului.părţi conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă mai mult de 60% din zona de manipulare. .3.3. .1RE-Ip 30/2004 -9- 1.16 1. . Echipament electric Ansamblu de elemente destinat producerii.pardoseala (amplasament) izolantă. . peste 75%. 0 1.prezenţă de fluide care micşorează impedanţa corpului uman. livezile cu pomi. sudură sau greutate proprie. .parte conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă cel mult 60% din zona de manipulare. dirijare. Mediu foarte periculos Spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele Sinonim: loc de muncă foarte condiţii: periculos .11 1.3.umiditatea relativă a aerului. măsurării. transformării sau utilizării energiei electrice.

3. de drumuri. Zonă cu circulaţie frecventă Zonă neîngrădită care se află la o distanţă mai mică sau egală cu 15 m.3% pe metru din tensiunea totală a prizei. şosele. îngrădirile locuinţelor. cu următoarele semnificaţii: -prima literă indică situaţia punctului neutru al sursei de tensiune în raport cu pământul (masa).(pământ) şi este o convenţie internaţională. OBSERVAŢIE: Schemele de legare la pământ sunt notate cu simboluri convenţionale literale. Bornă de protecţie Bornă prevăzută pentru legarea unui conductor de protecţie. Punctul de nul Neutru legat la o priză de pământ printr-o rezistenţă Sinonim: nul electrică neglijabilă.32 1.3.25 1. Schemă de protecţie Schemă în care se reprezintă situaţia punctului neutru al sursei de tensiune şi a maselor echipamentelor sau utilajelor electrice. OBSERVAŢIE: Litera I provine de la cuvântul “izolat”.3. Punere la masă Atingerea accidentală între o parte activă şi masă. Bară de protecţie Element conductor prevăzut cu mai multe borne de protecţie la care se leagă conductoare de protecţie.1RE-Ip 30/2004 1.23 1. Zonă de potenţial nul. locuinţe sau îngrădirile acestora. -a doua literă indică situaţia maselor echipamentelor sau utilajelor electrice în raport cu pământul. iar masele echipamentelor sau ale utilajelor electrice sunt legate direct la pământ (T).3.3.3. la trecerea curentului de defect prin acesta. Schemă IT Schemă în care toate părţile active ale sursei de tensiune sunt izolate faţă de pământ sau punctul neutru al acestei surse este legat la pământ.27 1.3.26 1. Schemă TN Schemă în care cel puţin punctul neutru al sursei de tensiune este legat la priza de pământ (T).terre .22 1.24 1.20 .29 1. OBSERVAŢIE: Litera T provine de la cuvântul francez .10 - 1.3. în raport cu pământul (masa).3. Punct neutru Punct comun al părţilor active ale sursei de tensiune Sinonim: neutru ale cărui diferenţe de potenţial. şosele. Punere la pământ Atingerea accidentală între o parte activă şi pământ sau o parte conductoare în contact cu pământul. faţă de fiecare conductor activ (fază) sunt egale în funcţionare normală. Zonă cu circulaţie redusă Zonă îngrădită în care are acces numai personalul special instruit.3.28 1.30 1. Zonă în care tensiunea între două puncte ale Sinonim: pământ de referinţă suprafeţei solului este mai mică de 0.3.33 fără întreruperea alimentării cu energie electrică.19 1.31 1.3. SchemăTT Schemă în care cel puţin un punct al părţilor active ale sursei de tensiune este legat direct sau printr-o rezistenţă de valoare mică la o priză de pământ (T). unităţilor industriale sau agricole.3. Rezistenţa electrică de calcul a Rezistenţa electrică a corpului omului considerată în . accesibilă şi altor persoane decât cele care fac parte din personalul de exploatare. printr-o impedanţă de valoare mare. de drumuri.3. iar masele echipamentelor (utilajelor) electrice sunt legate la nul (N).21 1. în valori absolute. Echipament (utilaj) electric Echipament care are racord mobil şi a cărui greutate portabil este suportată de om în totalitate în timpul exploatării.3. iar masele echipamentelor sau utilajelor electrice sunt legate la o priză de pământ (T). precum şi zona aflată la distanţă mai mare cu 15 m.

3.3.11 - 1.49 1.3.39 1. OBSERVAŢII: 1. . Exemple de masă: carcasele metalice care sunt izolate de părţile active ale echipamentelor. Masă Parte conductoare a unui echipament (utilaj) accesibilă.50 calculul de dimensionare şi verificare a instalaţiilor împotriva electrocutării.3. Tensiunea de pas Parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ . .un conductor de nul sau cu un alt conductor legat la pământ (la masă). Conductor de nul de lucru Conductor legat la punctul de nul destinat a transporta energie electrică.3.40 1.38 1.3. Conductor median (simbol M) Conductor legat la punctul median al sursei de tensiune continuă şi parcurs de curent electric. .3. destinat aducerii la acelaşi potentialelor potenţial a maselor şi a părţilor conductoare străine. 2.3.o parte conductoare străină. Tensiune joasă Tensiunea de lucru.3. . Conductor de egalizare a Conductor de protecţie. Exemple de masă ca parte conductoare active sau la care se leagă părţile active ale circuitelor de comandă. Conductor de protecţie principal Conductor comun la care se leagă electric conductoare de protectie de ramificaţie.45 1.44 1.47 1.alte mase.34 1.3.3. Tensiunea de atingere Parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ la care este supus omul aflat la o distanţă de 0.3.42 1. şinele de tranvai.cel mult 250 V faţă de pământ în cazul reţelelor legate la pământ. Timpul de deconectare Durata între producerea defectului şi deconectarea circuitului defect de la sursa de alimentare cu energie electrică. Conductor de protecţie Conductor utilizat pentru realizarea protecţiei împotriva (simbol PE) electrocutării şi care leagă masele cu: .3. Conductor neutru (simbol N) Conductor legat la punctul neutru destinat transportului energiei electrice. Conductor de nul de protecţie Conductor de protecţie prin care se leagă masele la punctul de nul. carcasele unor aparate electronice.1RE-Ip 30/2004 corpului omului 1. OBSERVAŢIE: În cazul verificărilor prin măsurări.3.46 1. Tensiune înaltă Tensiunea de lucru mai mare decât tensiunea joasă.3.36 1.dispozitive de protecţie.o priză de pământ.3. etc.8).3.41 1.43 1.37 1. distanţa faţă de masă se consideră cel puţin egală cu 1 m. şinele căilor ferate electrificate.35 . . Conductor de protecţie de Conductor prin care se stabileşte legătura dintre o ramificaţie masă şi un conductor de protecţie principal. Conductor de legare la priza de Conductor prin care se stabileşte legătura dintre priza pământ de pământ şi conductorul principal de legare la pământ sau reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ. aflată în următoarele limite: .cel mult 1000 V între faze (conductoare sau borne) în cazul reţelelor izolate faţă de pământ. care poate fi atinsă direct de om şi care poate fi pusă sub tensiune sau voit în cazuri speciale.48 1.8 m faţă de masa pe care o atinge (a se vedea fig. Conductor de nul Conductor care se leagă la nul. Conductor de nul folosit în Conductor care îndeplineşte în acelaşi timp funcţiile de comun (simbol PEN) conductor de nul de protecţie şi de conductor de nul de lucru.

3.61 Protecţie împotriva atingerilor directe Protecţie împotriva atingerilor indirecte Protecţie prin legare la pământ Protecţia prin legare la nul Instalaţie de legare la nul Protecţie prin separare 1.3.3.3. lungimea pasului se consideră de 1 m.3.protecţia împotriva trecerii unor valori periculoase de curent prin om.3.3. în condiţiile din STAS 26121987. Măsură de protecţie care constă în modificarea distribuţiei potenţialelor printr-o anumită dispunere a electrozilor prizei de pământ în scopul micşorării tensiunilor de atingere şi de pas. care constă în alimentarea unui echipament electric cu ajutorul unui transformator de separare sau a unui grup motor generator. Măsură de protecţie împotriva electrocutării care constă în reducerea tensiunii de contact între mase sau între acestea şi părţile conductoare străine. Măsură de protecţie împotriva electrocutării.3.60 1. la atingerea părţilor active sau la lucrul sub tensiune. care constă în legarea maselor la o priză de pământ.3. aflate la o distanţă de 0. .63 Egalizarea potenţialelor Dirijarea distribuţiei potenţialelor 1.8).51 1. Raport dintre tensiunea de pas şi tensiunea instalaţiei de legare la pământ. Ansamblul măsurilor de protecţie prin care se asigură protecţia omului împotriva electrocutării prin atingere directă. Ansamblul măsurilor de protecţie prin care se asigură protecţia omului împotriva electrocutării prin atingere indirectă.56 1. Măsură de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă. Raport dintre tensiunea de atingere şi tensiunea instalaţiei de legare la pământ.12 la care este supus omul când atinge simultan două puncte de pe sol.8 m între ele (a se vedea fig.54 Coeficient de atingere Coeficient de pas Tensiunea prizei de pământ Tensiunea instalaţiei de legare la pământ Tensiunea redusă Sinonim: tensiune foarte joasă 1. Tensiunea de lucru a echipamentelor electrice care nu depăşeşte 50 V în curent alternativ şi 120 V în curent continuu şi care se foloşeşte ca măsură de protecţie împotriva electrocutării. pe direcţia gradientului de potential.3. care constă în legarea maselor la nul.64 Protecţie prin izolarea amplasamentului 1. care asigură semnalizarea şi/sau deconectarea unui defect de 1. Măsură de protecţie împotriva electrocutării. Măsură utilizată în schemele IT.3.53 1.micşorarea tensiunilor de contact (atingere) şi de pas.65 Protecţie automată prin controlul rezistenţei de izolaţie .59 1.3.57 1.52 1.3.55 1. Ansamblul conductoarelor de nul de protecţie şi al instalaţiilor de legare la pământ destinat protecţiei prin legare la nul.58 1. OBSERVAŢIE: Valorile tensiunii reduse se stabilesc în funcţie de standardele de produs. Tensiunea ce apare între priza de pământ şi zona de potenţial nul la trecerea unui curent prin priza de pământ. Măsură ce constă în izolarea principală sau suplimentară a echipamentelor electrice şi elementelor conductoare străine în contact cu pământul din zona de manipulare care asigură: . OBSERVAŢIE: În cazul verificărilor prin măsurări.3. Tensiunea ce apare între locul de intrare a curentului în instalaţia de legare la pământ şi zona de potenţial nul la trecerea unui curent prin instalaţia de legare la pământ.62 1.3.1RE-Ip 30/2004 .

3.79 1.3.83 1. serveşte la obţinerea unei anumite distribuţii a potenţialelor.76 1. Priză de pământ simplă Priză de pământ construită dintr-un singur electrod.3.3.81 1. unui PACD) echipament sau utilaj în cazul apariţiei unui curent de defect. Priza de pământ locală Priză de pământ simplă sau multiplă care deserveşte un echipament sau un grup de echipamente (utilaje) electrice alăturate. Pământ Sol cu proprietăţi conductoare al cărui potenţial se consideră prin convenţie nul.74 1.71 1.3. care îndeplineşte şi condiţiile unei prize de pământ.67 1. Protecţie automată împotriva Măsură ce asigură deconectarea alimentării cu energie tensiunilor de contact (simbol electrică a unui echipament sau utilaj în cazul apariţiei PATC) unor tensiuni de contact periculoase.80 1.3. de regulă.3. cu latura de un metru. Instalaţie de legare la pământ Ansamblu format din conductoarele de legare la pământ şi priza de pământ prin care se realizează legarea la pământ. Priză de pământ Element conductor sau ansamblu de elemente conductoare (electrozi) în contact cu pământul pentru trecerea curentului în sol. Priză de pământ de adâncime Priză de pământ constituită din electrozi îngropaţi la o adâncime cuprinsă între 1 .3. .69 1. astfel încât distincte curentul care trece printr-una din ele nu modifică potenţialul celorlalte prize.3.3.3. în afara zonei de influenţă a prizelor de pământ. Priză de pământ complexă Priză de pământ construită din două sau mai multe feluri de prize simple (orizontale sau verticale).3.85 1.78 1. în funcţie egalizarea potenţialelor de forma şi dispoziţia electrozilor. legate electric între ele.72 1.3. serveşte la egalizarea potenţialelor.68 1...3.84 1.75 1. Priză de pământ pentru Priză de pământ.3.77 1.3. Instalaţie de legare la pământ Instalaţie prin care se realizează legarea la pământ a de exploatare (de lucru) unui punct al părţilor active ale unei reţele. care. Rezistenţa electrică a pământului între electrozii prize de pământ prizei de pământ şi zona de potential nul. Rezistenţa de dispersie a unei 1.66 . Priză de pământ pentru dirijarea Priză de pământ complexă care în funcţie de forma şi distribuţiei potenţialelor dispoziţia electrozilor. Priză de pământ artificială Priză de pământ construită special pentru conducerea curentului în sol.3. 2.13 - 1. 4 m.87 izolaţie a unui conductor activ faţă de pământ (masă). Priză de pământ multiplă Priză de pământ construită din mai multe prize simple de acelaşi fel.3. Protecţie automată împotriva Măsură ce asigură deconectarea rapidă şi automată a curenţilor de defect (simbol alimentării cu energie electrică a unei instalaţii. multiplă.73 1.70 1. Priză de pământ de fundaţie Priză ale cărei elemente sunt înglobate în betonul fundaţiei.1RE-Ip 30/2004 1. Priză de pământ de suprafaţă Priză de pământ constituită din elelctrozi îngropaţi la adâncimea de cel mult 1 m de la suprafaţa solului.3. Prize de pământ electric Prize de pământ depărtate una de alta. Raport dintre tensiunea prizei de pamânt şi curentul de punere la pământ prin priză. Rezistivitatea pământului Rezistenţa electrică între două feţe opuse ale unui cub de pământ.3.86 1. Instalaţie de legare la pământ Instalaţie cu ajutorul căreia se realizează protecţia prin de protecţie legarea la pământ. Priză de pământ naturală Element conductor sau ansamblu de elemente conductoare al unei construcţii sau instalaţii. Priză de pământ de mare Priză de pământ constituită din electrozi îngropaţi la o adâncime adâncime de peste 4 m.3.82 1.3.

3. . Curent diferenţial rezidual I∆ : valoarea eficace a sumei vectoriale a curenţilor care trec prin conductoarele active a unui circuit într-un punct al instalaţiei.94.93. acest curent se defineşte prin relaţia pentru 200 C: (I∆n) / 2 ≤ If ≤ I∆n. 1. Curent de defect Id: curentul rezultat la un defect de izolaţie. 2. În conformitate cu legislaţia tehnică în vigoare..3. Instalaţie utilizată pentru măsurarea unor parametri electrici ai instalaţiei de legarea la pământ. se numeşte zonă de potenţial nul zona în care potenţialele la suprafaţa solului sunt “practic zero”. căile de rulare. care ies din zona de influenţă a instalaţiei de legare la pământ şi care ajung în zone de potenţial nul sau în zone de influenţă a altor prize de . elemente de susţinere etc.1. gaze.1RE-Ip 30/2004 1.3.89 1. inclusiv conductorul de nul de lucru N.96. Conductor de protecţie PE: conductor folosit exclusiv pentru legături de protecţie în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare a DDR.3.3.3. 1.28). Rezistenţa de dispersie rezultantă a prizelor de instalaţii de legare la pământ pământ şi conductoarelor de legătură dintre acestea ce constituie instalaţia. 1. VALORILE DE CALCUL MAXIM ADMISE ALE TENSIUNILOR DE ATINGERE ŞI DE PAS 2.3.91 1. prin zona de influenţă a unei instalaţii de legare la pământ se înţelege suprafaţa terenului ocupat de electrozii prizelor aferente. Curent diferenţial rezidual nominal I∆n: curentul diferenţial rezidual I∆ pentru care este dimensionată protecţia PACD cu DDR. Instalaţie realizată cu scopul legării la pământ a unor părţi active scoase de sub tensiune pentru executarea unei lucrări. STAS 2612-87 şi STAS 12604-87 (STAS 12604/2-87 şi STAS 12604/3-87) rezultă că se realizează protecţia necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Conductor de nul de lucru N: conductor de nul folosit exclusiv drept conductor activ.98.95. Conductoare active (de lucru): ansamblul conductoarelor unui circuit destinat alimentării cu energie electrică. Elementele conductoare de curent electric ale consumatorului pentru functionarea normală a instalaţiei (receptoarelor) electrice se numesc părţi active (de lucru).3.3. respectiv neglijabile faţă de tensiunea totală Up (faţă de un punct de referinţă aflat în zona de potenţial) a instalaţiei de legare la pământ (a se vedea şi pct.100. dar care accidental pot intra sub o tensiune periculoasă (la un defect de izolaţie).tensiunile transmise prin instalaţii cu diferite destinaţii cum sunt conducte cu fluide (apă. 1. exemple: carcase şi ecranări metalice.90 1.3.3. plus vecinătăţile în care potenţialele la suprafaţa solului sunt diferite de “zero”.88 1. Rezistenţă de dispersie a unei 1.97. . Curent diferenţial rezidual de funcţionare If: valoarea curentului diferenţial rezidual minim care poate provoca (determina) funcţionarea dispozitivului diferenţial la curent rezidual DDR. 1. Condiţii generale 2.1. termoficare.3.3.).99.1. Raport dintre tensiunea instalaţiei de legare la pământ şi curentul de trecere la pământ prin priză. la capete etc.tensiunile de atingere şi de pas în zonele de influenţe ale instalaţiilor de legare la pământ prin care trec curenţii de defect. Masa: părţile conductoare de curent care pot fi atinse de om şi care în mod normal sunt izolate faţă de părţile active. Terminologie pentru protecţia PACD cu DDR: 1. conductoare ale liniei de racord scurtcircuitate şi legate la pământ.14 - Instalaţie prin care se realizează simultan funcţiile de protecţie şi de exploatare. 1. 1. 2. Conductorul de nul folosit în comun pentru lucru şi pentru protecţie PEN este conductorul folosit atât drept conductor activ N cât şi drept conductor de protecţie PE. Instalaţie (reţea) generală de Totalitatea instalaţiilor de legare la pământ (legate între legare la pământ ele) dintr-o incintă sau platformă industrială.92 Instalaţie de legare la pământ folosită în comun Instalaţie de legare la pământ pentru măsurare Instalaţie de legare la pământ pentru executarea de lucrări.3. combustibili lichizi etc.1. dacă cu ajutorul instalaţiei de protecţie se obţin valori sub limita admisă pentru următoarele tensiuni accidentale: .

t. aceste valori stau la baza . Felul Nr.2 . Prin sistem distinct de eliminare a defectului se înţelege sistemul destinat declanşării în cazul unui defect şi cuprinde dispozitive de protecţie (relee. siguranţe etc. 2. scurtcircuitate şi legat la pământ la mabele capete (la priza staţiei şi la priza postului de transformare la care este legat şi nulul reţelei de joasă tensiune care alimentează cu energie electrică consumatorii). 2.4 1. Tabelul 2.t.4 s sunt stabilite considerând curentul maxim admis prin corpul omului Ih în funcţie de timpul de declanşare în caz de defect.1RE-Ip 30/2004 . Valorile maxime admise ale tensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas sunt cele din STAS 2612-1987 (12604/2-87).1 0.t.t.1.t. considerate în calcule pentru concepţia şi stabilirea sistemelor de protecţie împotriva electrocutărilor şi care pot fi folosite la dimensionarea instalaţiilor de legare la pământ pentru timpii de întrerupere la protecţia de bază tb ≤ 0.două sisteme 465 385 265 200 2. Valorile maxime admise ale tensiunii prin cuplaj rezistiv UR sunt cele din STAS 832. 2.1.1 de mai sus se referă exclusiv la cazul reţelelor de înaltă tensiune (6 .un sistem 115 60 50 35 1. 2. Atât în reţelele de joasă tensiune cât şi în cele de înaltă tensiune trebuie să se prevadă cel puţin un sistem distinct de eliminarea defectului.1. cât şi defectele posibile pe partea de î.două sisteme 480 440 400 350 Pct. în funcţie de: . Două sau mai multe dispozitive de protecţie asociate aceluiaşi întreruptor constituie un sistem distinct de eliminare a defectului.1 se dau limitele maxime ale curenţilor prin corpul omului. .2.1. c.) şi de întrerupere (întreruptoare. În tabelul 2.a. curentului eliminare a defectului 0.categoria (tipul) reţelei sau instalaţiei electrice (joasă tensiune sau înaltă tensiune.4 s.4.6. 2. În conformitate cu STAS 2612-1987 (12604/2-87) tensiunile de atingere şi de pas la instalaţiile de î. ..15 - pământ. şi î.t.). La determinarea tensiunii de atingere şi de pas într-o anumită situaţie dată se va considera timpul de deconectare (de eliminare a defectului) prin protecţia de bază cea mai rapidă prevăzută (prima treaptă a protecţiei de bază tb).). simbol I. dacă reţeaua este legată la pământ prin rezistor şi sunt prevăzute două sisteme distincte de eliminare a defectului (schema T2T). 20 kV) legate la pământ prin rezistenţe ohmice.numărul sistemelor distincte de protecţie prevăzute. siguranţe etc. în s crt.t.) se vor respecta valorile maxime admise pentru instalaţiile de î. care sunt prevâzute cu două sisteme distincte de declanşare în cazul unui defect cu punere la pământ.1. Curenţii de calcul prin corpul omului Ih 2.1.un sistem 115 90 80 2. considerând un defect în staţia de înaltă tensiune iar conductoarele cablului de racord scos de sub tensiune. dimensionarea trebuie să aibă în vedere atât defectele posibile pe partea de joasă tensiune.2 0.5.1 Limitele maxime admise de calcul ale curentilor prin corpul omului Ih (mA) pentru tb ≤ 0.7.1. .) şi de joasă tensiune (j.. sistemelor de Timpul de întrerupere la protecţia tb .t.3.timpul de eliminare a defectului prin protecţia de bază.1.c. unde pot fi atinse de persoane. pentru timpii de eliminare a defectului prin protecţia de bază tb ≤ 0.t.2 din tabelul 2. sau legată la pământ. simbol T). 2.2 şi 2.1 .) se vor respecta valorile maxime admise pentru instalaţiile de j. c..2. respectiv izolată faţă de pământ.3 0.t.2. când pentru toate echipamentele (de j..zona de amplasare a instalaţiei sau echipamentului electric (cu sau fără circulaţie frecventă de persoane).1 . 2.2 . în funcţie de timpul de eliminare a defectului prin protecţia de bază. când pentru toate echipamentele (de j. În cazul folosirii în comun a instalaţiilor de legare la pământ pentru instalaţiile de înaltă tensiune (î.tensiuni prin cuplaj rezistiv UR în reţelele de comandă-control şi de telecomunicaţii aflate în contact cu elemente ale instalaţiei de legare la pământ sau cu elemente racordate la aceasta sau care străbat zone de influenţă ale instalaţiei de legare la pământ.4 s Nr. 1. trebuie avute în vedere şi tensiunile de atingere la consumatorii casnici sau industriali din localităţile alimentate din posturile de transformare racordate la staţiile de 110 kV/MT prin cabluri subterane. . şi de î. 2.

.2. pe când la reţelele cu un singur sistem de eliminarea a defectului este Ih = 60 mA (de 6 ori mai mic)..2. În primul rând.din tabelul 2. cu investiţii şi volume de lucru şi de materiale mult mai reduse. considerând curenţii prin corpul omului conform tabelului 2. f) în nici o situaţie normală sau de avarie şi indiferent de durată.3. curentul maxim admis la o reţea cu două sisteme independente de eliminare a defectului este Ih = 367 mA.4 s şi. conducând la instalaţii mai simple. tb ≤ 0. valoarea uzuală la protecţiile homopolare de curent.3 pentru echipamentele (instalaţiile) electrice de înaltă tensiune în cazul unui defect în instalaţia de înaltă tensiune în funcţie de tipul echipamentului (instalaţiei electrice). c) fiecare din cele două protecţii de la pct. în cazul LEA se va prevedea şi o protecţie împotriva punerilor la pământ rezistive PPRL. valorile tensiunilor de atingere şi de pas sunt cele referitoare la reţelele obişnuite (cazul când se prevede un singur sistem de protecţie).1. reţelele legate la pământ cu tensiuni nominale de lucru de 110 kV şi mai mari se încadrează totdeauna în schema T1T. În cazul dimensionării instalaţiei de legare la pământ.2 s. În cazul protecţiei împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Valorile maxime admise pentru tensiunile de atingere şi de pas sunt cele indicate: . ”a” şi “b” să acţioneze separat asupra a două întreruptoare diferite de pe circuitul curentului de punere la pământ. de zona de amplasare. condiţiile de dimensionare a prizelor de pământ vor fi mult mai uşoare. 20 kV legate la pământ prin rezistenţă simbol T 2T şi care sunt prevăzute cu două sisteme distincte de declanşare (în care se pot considera valorile din tabelul 2.în cazul folosirii în comun a instalaţiilor de protecţie (ca. 2.2 s. . de tipul reţelei şi de timpul de întrerupere în caz de defect.1. curentul de scurtcircuit monofazat nu trebuie să depăşească valoarea de calcul.2 s. În cazul reţelelor cu două sisteme independente de eliminare a unui defect. b) pe legătura la pământ a neutrului reţelei să existe o protecţie homopolară de curent PHCN. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) pe fiecare circuit de alimentare să existe câte o protecţie homopolară de curent PHCL.3. De exemplu.1RE-Ip 30/2004 .3 de mai jos pentru timpii de calcul tb ≤ 0. trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: . la un timp de întrerupere de 0. .tensiunea la care este supus omul. tensiunile de atingere şi de pas maxime admise pentru ambele categorii.16 - determinării tensiunilor de atingere şi de pas pentru stâlpii fără aparataj din localităţi şi din incintele cu circulaţie redusă unde se folosesc şi mijloace individuale de protecţie izolante (a se vedea tabelul 2. cea de legare la pământ) pentru instalaţii sau echipamente electrice de înaltă şi joasă tensiune.. sunt cele din tabelul 2.2. curenţii maximi admişi prin corpul omului sunt mult mai mari decât în cazul reţelelor cu un singur sistem de eliminare a defectului.2.din tabelul 2.4 s). Tensiuni de atingere Ua şi de pas Upas (conform STAS 2612-1987) 2. Uh de calcul. trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă admisă a tensiunii de atingere Ua şi de pas Upas. de maximum 1.reţeaua să fie legată la pământ (schemele T1T sau T2T). stabilită de STAS 2616-87 pentru situaţia respectivă: Uh = Rh ⋅ Ih ≤ Ua şi Rh ⋅ Ih ≤ Upas (a se vedea şi tabelul 2. în cazul în care se întrerupe circuitul de legare la pământ a neutrului reţelei. când se . în cazuri justificate.3. în cazul reţelelor cu LEA sau mixte se va prevedea suplimentar şi o protecţie împotriva punerilor la pământ rezistive PPRN. de zona de amplasare a echipamentului şi de timpul de întrerupere în caz de defect. de regulă. 2. în cazul în care acest timp este mai mare decât 1. cum sunt: întreruptorul de pe linia cu defect şi întreruptorul de pe transformatorul de 110/20 kV din staţia de alimentare. de exemplu. În retelele de 6 . d) pe barele staţiei să existe o protecţie homopolară de tensiune care să declanşeze întreruptorul de pe transformatorul de 110/20 kV la prima punere la pământ. De aici reies avantajele deosebite ale reţelelor din prima categorie menţionată mai sus. e) timpii de deconectare la protecţiile de bază trebuie să fie.2.3 de mai jos). 2. 2. limita de calcul maximă admisă a impedanţei totale a corpului omului Zh (se poate considera egală cu rezistenţa ohmică a corpului Rh) unde Zh ≅ Rh = 3000 Ω .1 de mai sus).4.2 pentru echipamentele (instalaţiile) electrice de joasă tensiune în cazul unui defect în instalaţia de joasă tensiune în funcţie de categoria reţelei de alimentare.

de curent continuu b) în subteran la exploatări miniere 25 * în concordanţa cu prevederile normativului I-7-2002 aliniat la prevederile SR EN 60364-4 Nr.2 Tensiuni de atingere şi tensiuni de pas (în V) maxime admise în cazul unui defect la instalaţiile electrice de joasă tensiune. de curent alternativ b) în subteran la exploatări miniere 25* a) la suprafaţă 120 2. Categoria reţelei . crt. Zona de amplasare a Tensiunea maximă admisă instalaţiei electrice Ua şi Upas pentru tb ≤ 3 s a) la suprafaţă 50* 1. Tabelul 2.3.1RE-Ip 30/2004 .17 - consideră defectul pe partea de joasă tensiune şi cele din tabelul 2. când se consideră defectul pe partea de înaltă tensiune.

65 65 125 125 250 250 125 250 250 >3s 13. notaţiile din coloana 4.3. au următoarele semnificaţii: I . 85 165 165 330 330 600 125 250 600 0. T1. a) circulaţie frecventă b) circulaţie redusă.2. .1RE-Ip 30/2004 Tipul echipamentului -instalaţiei electrice 2. de protecţie izolante c) circulaţie redusă cu folosirea mijloacelor individuale de protecţie izolante a) circulaţie frecventă din localităţi Tipul reţelei 4. Echipamentul electric (exclusiv stâlpii LEA) 2. 2.8-1. T1 T2 I T1 T2 1. 100 200 200 400 400 795 125 250 795 0. T1 şi agricole. 50 50 125 125 250 250 125 250 250 Nr. Zone de amplasare 3. plaje şi terenuri camping I T1. T1 T2 I.3 s 12. 3.conform pct. 75 140 140 280 280 500 125 250 500 0. T2 din afara localităţilor c) circulaţie redusă I.reţea legată la pământ cu un sistem de eliminare a defectului T2 . T1 T2 I. Stâlpii LEA cu aparataj b) circulaţie frecventă I. plaje şi T2 terenuri camping a) în general I indiferent de zonă T1 T2 b) incinte industriale şi agricole. I.2 s 5. T1. T2 d) incinte industriale I.5 s 8.2.18 Tensiunea maximă admisă de atingere şi de pas pentru timpul de întrerupere la protecţia de bază de: 0. T1 .2. 80 150 150 300 300 500 125 250 500 0.7 s 10.T2 nu se standardizează 125 250 125 250 500 125 250 nu se standardizează 125 125 125 125 250 250 250 250 125 250 500 125 250 125 250 500 125 250 125 250 500 125 250 125 250 500 125 250 125 250 125 250 500 125 250 125 250 125 250 500 125 250 125 125 125 250 250 125 125 125 125 125 250 250 125 125 OBSERVAŢIE: În tabelul 2.3. .6 s 9. 125 250 250 500 500 1100 125 250 1100 0. fără mijloace ind.2 s 11. Stâlpii LEA fără aparataj 3.3 s 6.reţea legată la pământ cu două sisteme de eliminare a defectului şi care îndeplineşte condiţiile de la pct. 70 130 130 260 260 500 125 250 500 0. crt. 65 125 125 250 250 500 125 250 500 1.4 s 7. 1.

2.25 Irm în care: Irm este curentul de reglaj al protecţiei împotriva punerilor la pământ.1.3.2. se va aplica protecţia PACD pentru deconectarea automată la curenţi de .1. REŢELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 3. Protecţia prin legare la pământ schema TT 3.9.2.1. conform subcapitolului 2. în funcţie de protecţia maximală din circuitul respectiv.19 - 3. 3.1. determinat conform pct. Exemplu: La o instalaţie de legare lapământ având rezistenţa de dispersie de 4 Ωfără realizarea protecţiei prin legare la nul. Indiferent de rezultatul calcului.3.2 de mai jos. de regulă se aplică protecţia prin legare la nul (simbol N).3.2. Ip este curentul de punere la pământ (curentul prin priza de pământ) în A.1.2. 3.2) din prezentul îndreptar.1. în V.1. se va realiza protecţia prin legare la pământ. rezultând schema TN. Condiţia generală privind alegerea sistemului de protecţie. rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ va fi mai mică sau cel mult egală cu 4 Ω . Se admite numai pe baza unei justificări tehnico-economice aplicarea protecţiei prin legare la pământ (simbol T) şi anume schema TT.1. În cazul în care este raţională realizarea unei protecţii prin legare la pământ în loc de o protecţie prin legare la nul. respectându-se prevederile standardelor STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90.3. 3. În reţelele legate la pământ de joasă tensiune. respectiv este mai economică realizarea unei instalaţii de legare la pământ care să aibă o rezistenţă de dispersie maximă calculată conform pct. Curentul de punere la pământ Ip considerat în calculul rezistenţei de dispersie maxim admise Rp se determină astfel: a) În cazul protejării circuitelor cu relee de protecţie maximală (întreruptoare automate): Ip = 1. 3. se pot racorda echipamente ale căror întreruptoare automate au relee maximale reglate la un curent mai mic sau cel mult egal cu: Irm = 50 . 3.2.5 pentru Ins ≤ 50 A şi k =5 pentru Ins ≥ 63 A Se vor considera Irm sau Ins corespunzător aparatajului care protejează echipamentul de puterea cea mai mare. tabelul 2.2.5 × 4 Irm = 10 A sau ale căror siguranţe fuzibile au un curent nominal mai mic sau cel mult egal cu: Ins = Ins = 3.2.1.2.1RE-Ip 30/2004 . U Rp ≤ a Ip unde: Ua este tensiunea de atingere maxim admisă.1 Reţele legate la pământ 3.1.1.1. b) În cazul protejării circuitelor numai prin siguranţe fuzibile: Ip = k ⋅ Ins în care: Ins este curentul nominal al fuzibilului. legarea la pământ de protecţie poate fi folosită ca măsură principală împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă (schema TT) dacă se poate obţine cu mijloace justificate tehnic şi economic o rezistenţă de dispersie a instalaţiei de legare la pământ. În cazul reţelelor legate la pământ (simbol T). în cazul protecţiei PACD cu DDR se consideră Ip = I∆n (a se vedea pct. iar k = 3. în conformitate cu STAS 12604-1987 (12604/3-87) pct. 125 × 4 .1.4.3.97). În cazuri speciale când nu se asigură declanşarea în caz de defect într-un timp mai mic sau cel mult egal cu 3 s.3 (respectiv. 50 .5A 3.1.1.1. racordat la instalaţia de legare la pământ.

3.1. de regulă.2.20 - defect.) atunci când se respectă condiţia de la pct. folosind o priză locală separată neracordată la conductorul de nul. pentru Ua se admite completarea cu izolarea amplasamentului.3. respectându-se prevederile standardelor 12604/4-89 şi 12604/5-90.3.1. 125 × 0. În cazul în care la unul sau mai multe sectoare ale reţelei de joasă tensiune se aplică protecţia prin legare la nul. telecomandă. protecţia prin legare la nul. 3. telecomunicaţii etc. . conform cu prevederile pct.1. 50 .1. având rezistenţa de dispersie de 0.3. dacă în alte sectoare ale aceleaşi reţele electrice de joasă tensiune (se înţelege reţeaua alimentată de la acelaşi transformator) se foloseşte protecţia prin legare la nul (schema TN).1. Folosirea prizelor de pământ artificiale se admite numai pentru completarea prizelor de pământ naturale pe baza unor justificări în notele de calcul ale lucrării.1) se vor folosi prizele de pământ naturale şi se va folosi în comun instalaţia de legare la pământ şi pentru echipamentele de înaltă tensiune.1. 3. Când se aplică protecţia de legare la nul. În cazul în care se aplică numai legarea la pământ (considerată ca măsură pricipală împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă).3. dimensionată în acest scop.3. astfel încât Ua şi Upas să nu depăşească valorile prevăzute în subcap.2.2 Ω se pot racorda echipamente de joasă tensiune ale căror întreruptoare .5.2.1. în asemenea cazuri se vor aplica prevederile standardului STAS 12604-1987 şi a normativului I-7-2002. În cazul reţelelor electrice cu conductoare izolate torsadate se admite ca pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte la stâlpul respectiv să se aplice o izolare de protecţie (conform definiţiei de la pct. precum şi primul alineat din acest punct.2. În această situaţie nu se prescrie valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ respective. În cazul în care se poate aplica numai legarea la pământ a echipamentelor (dacă se poate obţine rezistenţa de dispersie necesară conform pct.1.1RE-Ip 30/2004 .1. Este interzisă realizarea protecţiei prin legarea la pământ.2 Irm = 200 A sau ale căror siguranţe fuzibile au un curent nominal mai mic sau cel mult egal cu: Ins = Ins = 50 A 3.6. 3. Exemplu: La o instalaţie de legare la pământ folosită în comun. completată cu dirijarea distribuţiei potenţialelor. fără adăugarea de prize de pământ suplimentare. se vor realiza totdeauna legături suplimentare la pământ în conformitate cu prevederile standardului STAS 12604/5-90.3.1.1 şi 3. Reguli generale Pentru o instalaţie electrică de joasă tensiune se va realiza.1) a conductoarelor faţă de stâlp în loc de legare la nul (a se vedea STAS 12604/5-90). considerându-se în calcule coeficientul respectiv de amplasament α. automate au relee maximale reglate la un curent mai mic sau cel mult egal cu: Irm = 50 . Instalaţii de legare la pământ pentru protecţia prin legare la nul din reţeaua de joasă tensiune (schema TN) 3.2.1.4. 3. În cazul stâlpilor metalici sau de beton armat se admite ca în locul protecţiei prin legare la nul să se aplice legarea la pământ.2 . 5 × 0. instalaţia respectivă de protecţie se va dimensiona şi executa în conformitate cu prevederile STAS 12604/4-89 şi 12604/5-90. Se admite legarea numai la pământ a echipamentelor de putere mică (echipamente de automatizare.1. Dacă prin dirijarea distribuţiei potenţialelor nu se poate respecta justificat limita de 50 V.2. se admite legarea la pământ a unor echipamente numai dacă racordările acestora se fac la o instalaţie de legare la pământ care are legături electrice directe cu reţeaua de nul şi prezintă o rezistenţă de dispersie Rp cel mult egală cu valoarea rezultată din condiţia de la pct. Fac excepţie stâlpii LEA care se leagă numai la o priză de pământ separată.

a se vedea STAS 12604/5-90. şi anume: a) Se va realiza totdeauna o instalaţie generală de legare la pământ. La această instalaţie de legare la pământ se vor racorda: punctul neutru al transformatorului.5 de mai sus. În cazul mai multor plecări este suficientă o singură instalaţie de legare la pământ. puncte de alimentare etc. Centrale.3. prezentând aspecte particulare. respectându-se condiţiile de la pct..1.1RE-Ip 30/2004 . La centralele.1. Faţă de prevederile din STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90 se vor avea în vedere şi precizările din prezentul îndreptar privind obiectivele energetice. folosită în comun pentru partea de înaltă tensiune şi pentru partea de joasă tensiune.3. sistemului constituit din reţeaua de nul şi prizele de pământ legate cu aceasta să fie sub 4Ω .3. pct. urmând ca în exploatare să se menţină în permanenţă în bună stare legăturile tuturor nulurilor de pe plecările de joasă tensiune la această instalaţie de legare la pământ. care conform STAS 12604/5-90 trebuie legate şi la pământ. precum şi mai multe sau toate echipamentele electrice. precum şi la echipamentele electrice de la consumatori. legăturile de protecţie ale acestora se vor realiza cu respectarea condiţiilor specifice din standardul STAS 12604/5-90. se vor respecta condiţiile din STAS 12604/5-90 (anexa A). în vederea evitării transmiterii la consumatori (prin intermediul conductoarelor de nul) a unor tensiuni mai mari decât cele din tabelul 2.2.1. staţii şi posturi de transformare În apropierea sursei de alimentare (transformator sau generator) va fi prevăzută o legare la pământ a nulului. se va folosi întotdeauna în comun instalaţia de legare la pământ (atât pentru partea de înaltă tensiune cât şi pentru partea de joasă tensiune). În fig.t şi pentru partea de j.).t.1. b) Instalaţia generală de legare la pământ trebuie să fie astfel realizată încât să se respecte tensiunile de atingere şi de pas maxime admise.10 .3.. Valorile maxime ale rezistenţelor de dispersie ale instalaţiilor de legare la pământ se vor stabili în conformitate cu pct.9 se prezintă modul de legare a corpurilor de iluminat. În cazul centralelor.9 din STAS 12604/5-90. respectiv cu 1 Ω pentru cazul în care la priza de pământ folosită în comun se racordează şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice (inclusiv DC sau DRV) de pe partea de î. staţiilor şi posturilor de transformare a căror parte de joasă tensiune alimentează şi consumatorii din afara incintei acestora. încât să satisfacă condiţiile pentru partea de î. cât şi în reţelele din afara incintelor şi platformelor industriale (posturi de transformare.t.2 … 3. c) Totdeauna când se folosesc în comun instalaţiile de legare la pământ trebuie să se aibă în vedere ca tensiunile de atingere şi de pas la instalaţiile şi echipamentele de joasă tensiune legate la conductorul de nul de protecţie să nu depăşească valorile maxime admise conform STAS 2612-1987. utilajele mobile de pe şantier şi instalaţiile de ridicat cu cale de rulare. atât la partea de înaltă tensiune cât şi la carcasele şi elementele de susţinere ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă tensiune.1. Corpurile de iluminat. Instalaţia de legare la pământ folosită în comun pentru partea de î.1. bornele sau barele de nul ale tablourilor şi echipamentele. .1. staţiile şi posturile de transformare unde partea de joasă tensiune este utilizată numai pentru alimentarea unor consumatori din incinta comună a acestora. este necesar să se realizeze o reţea generală de legare la pământ de protecţie pentru toate categoriile de instalaţii şi echipamente electrice.1. La o instalaţie de legare la pământ se pot racorda mai multe sau chiar toate tablourile de distribuţie. respectiv din tabelul 2. folosindu-se o instalaţie de legare la pământ locală cu o rezistenţă de dispersie de cel mult 10 Ω cu respectarea concomitentă a condiţiei ca rezistenţa de dispersie rezultantă a .t va fi astfel dimensionată. atât în incintele şi platformele industriale în care.12. însă rezistenţa de dispersie rezultantă va fi în toate cazurile mai mică sau cel mult egală cu 4 Ω.1. conform prevederilor STAS 12604/5-90.3. 3. 3.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă.21 - Conform acestui standard se vor realiza legăturile la pământ la bornele şi barele de nul ale tuturor tablourilor de distribuţie şi pe traseele conductoarelor de nul ale reţelelor aeriene.3. iar dimensionarea şi executarea instalaţiilor respective de legare la pământ se vor realiza respectându-se condiţiile standardului 12604/5-90.3 pentru zonele cu circulaţie frecventă în cazul unui defect pe partea de înaltă tensiune.

stabilită conform STAS 12604/4-89 şi îndreptarul 1. impuse de condiţii specifice. . tensiuni de atingere şi de pas sub limitele admise. iar celelalte se leagă la instalaţia de protecţie de pe partea de înaltă tensiune. rezistenţa de dispersie (Rpn) a instalaţiei comune se determină pentru cazul defectelor pe partea de înaltă tensiune. în aceste cazuri trebuie să se asigure atât la stâlpul cu transformator cât şi la stâlpul la care se leagă nulul de la priza de pământ de exploatare.22 - în caz de defect pe partea de înaltă tensiune. precum şi valorile din tabelul 2.). în orice situaţie să nu rezulte în reţeaua conductoarelor de nul de protecţie o tensiune de atingere şi de pas mai mare decât valorile maxime admise. îngrădiri etc. pentru cazul unui defect pe partea de joasă tensiune. carcase.intensitatea curentului de punere la pământ prin priza de pământ respectivă.1 m. .2 din prezentul îndreptar. atât pentru partea de înaltă tensiune.2.3 din prezentul îndreptar.1 m trebuie să se ia măsuri de izolare. În cadrul aceleiaşi reţele de înaltă tensiune. e) În cazul în care se realizează instalaţii de legare la pământ separate pentru partea de înaltă tensiune. respectiv tabelul 2. timpul protecţiei de bază (şi anume timpul de întrerupere prin cea mai rapidă protecţie prevăzută să acţioneze la defectul respectiv) trebuie să fie de cel mult 1. la care realizarea unei instalaţii comune . pe această distanţă trebuie să nu existe elemente conductoare cum sunt cabluri. Ip . iar altele nu. trebuie îndeplinite următoarele condiţii (în conformitate cu STAS 12604/5-90 Anexa A): . În cazuri speciale. se admite să se realizeze instalaţii de legare la pământ separate. se admite ca. pentru o parte a reţelei să se realizeze instalaţii de legare la pământ comune.8 şi Anexa 1). distanţa dintre instalaţiile de legare la pământ trebuie să nu fie mai mică de 20 m. în cazul posturilor şi reţelelor aeriene de înaltă tensiune (pe stâlpi LEA). trebuie să fie de cel puţin 0. legarea la pământ a punctului neutru nu se face în staţie. când se justifică tehnic şi economic. care să facă ineficientă distanţarea.distanţa dintre obiectele metalice situate deasupra solului şi aflate în contact cu instalaţiile de legare la pământ separate (conductoare principale sau de ramnificaţie. şi pentru partea de joasă tensiune.astfel încât să se respecte limitele maxime admise ale tensiunilor de atingere şi de pas .dacă unele obiecte metalice care trebuie protejate se pot separa. primele se leagă la conductorul de nul. f) În toate cazurile în care se foloseşte în comun o instalaţie de legare la pământ. În cazuri speciale. conform prevederilor de la subpunctul “b”.dacă obiectele metalice de pe partea de joasă tensiune care trebuie protejate nu se pot separa de instalaţia de legare la pământ de protecţie de pe partea de înaltă tensiune. (în volţi). . ci la primul stâlp al liniei aeriene. instalaţia de legare la pământ pentru partea de joasă tensiune să se separe de instalaţia de legare la pământ. în acest caz este necesar să se ia măsuri ca cele două categorii de obiecte metalice să fie separate între ele. iar pentru altă parte. a se vedea şi STAS 12604/4-89 (cap. ele se leagă la această instalaţie (de exemplu. . de exemplu. instalaţii de legare la pământ separate. d) În cazul reţelelor de înaltă tensiune legate la pământ printr-o rezistenţă ohmică.2. cât şi pentru partea de joasă tensiune.distanţa dintre cele două instalaţii de legare la pământ trebuie să fie aleasă astfel încât. respectiv la postul de transformare. dacă nu se poate respecta distanţa de 0. conducte metalice etc. trebuie avut în vedere ca armătura metalică a cablului să nu facă ineficientă separarea intenţionată a instalaţiilor de legare la pământ. se admite reducerea distanţei de separare pe baza unei justificări privind respectarea tensiunilor de atingere şi de pas maxim admise.ar conduce la investiţii mai mari. cu Ua următoarea relaţie: R pn ≤ I p re rk în care: Ua este valoarea maximă admisă a tensiunii de atingere şi de pas conform STAS 26121987. cutia de distribuţie de joasă tensiune montată pe stâlpul cu transformator). În toate cazurile. eventual prin dirijarea distribuţiei potenţialelor şi/sau izolarea amplasamentului. nejustificate. pentru partea de înaltă tensiune.2 s (a se vedea pct.RE-Ip 35/2-92 privind reţelele de medie tensiune cu neutrul tratat prin rezistenţă (schema T2T pentru cazul în care defectul este pe partea de înaltă tensiune (în A).1RE-Ip 30/2004 .dacă linia aeriană de joasă tensiune se racordează prin cabluri la barele colectoare ale staţiei sau postului de transformare respectiv. şi anume. .3 din prezentul îndreptar).

Sistemul de protecţie prin legarea la nul cu conductoare neizolate montate aparent se va dimensiona conform prescripţiilor generale cu precizările de mai jos specifice realizării legării la nul cu conductoare neizolate aparente.t. conductoarele de ramificaţie de pe partea de joasă tensiune vor corespunde condiţiilor din STAS 12604/5-90 art. se pot folosi cabluri (conducte) fără conductor de nul de protecţie PE. de regulă.3. reţeaua acestora este separată de reţeaua conductoarelor de nul de lucru N şi este folosită atât pentru legarea la nul cât şi pentru legarea la pământ. Se admit racordări la instalaţii de legare la pământ separate. Dacă cablurile (conductele) sunt fără conductoare de nul N sau PEN. cazul defectelor pe partea de înaltă tensiune. re . la aceeaşi instalaţie de legare la pământ la care se racordează şi barele şi bornele de nul ale tablourilor de distribuţie. respectându-se prevederile din STAS 12604/4-89 cap. În cazul reţelei de nul de protecţie cu conductoare neizolate.2). se vor racorda. Indiferent de rezultatul calculului. Dacă legarea la nulul de protecţie se realizează cu conductoare neizolate montate aparent. 3. atât pentru echipamentele electrice de î.00 în cazul reţelelor de joasă tensiune pe stâlpi LEA.1. respectiv din tabelul 2.2. este interzisă racordarea pentru alimentare cu energie electrică folosind conductoarele de protecţie PE drept conductoare active.13. . prin legarea la nul schema TN (fac excepţie transformatoarele de separare). de regulă. Dacă o instalaţie de legare la pământ deserveşte numai partea de joasă tensiune. Aceasta se va dimensiona şi executa şi în conformitate cu condiţiile impuse pentru partea de înaltă tensiune. conform prevederilor din prezentul îndreptar. rk = 1. valoarea rezistenţei de dispersie rezultante a instalaţiei (reţelei) generale de legare la pământ trebuie să fie de cel mult 4 Ω . 3. În cazul când nu se dispune de astfel de determinări. protecţia. reţeaua conductoarelor principale de protecţie este folosită în comun şi pentru legarea la pământ. dacă reţeaua conductoarelor de nul de pe partea de joasă tensiune este buclată.t. În cazul în care legarea la nulul de protecţie se realizează cu conductoare PE neizolate (montate aparent).3.1RE-Ip 30/2004 rk .1. ea va fi dimensionată şi executată respectându-se prevederile din STAS 12604/5-90 pentru conductoarele de legare la pământ.7. de asemenea. trifazată. cât şi pentru echipamentele electrice de j. Reţeaua conductoarelor de nul PE cu conductoare neizolate montate aparent poate fi folosită în comun şi drept reţea de legare la pământ şi pentru instalaţiile de înaltă tensiune dacă este dimensionată corespunzător. numai dacă legăturile la instalaţia comună ar conduce la costuri mai mari. re = 1. Instalaţii la consumatori La consumatori. Pentru verificarea la stabilitate termică se consideră. Dacă în incinta unităţii respective există şi instalaţii electrice de înaltă tensiune se va folosi în comun instalaţia de legare la pământ. se vor considera următoarele valori: re = 0. În cazul în care pentru alimentarea receptoarelor monofazate se folosesc transformatoare speciale destinate acestui scop alimentate din reţeaua trifazată de joasă tensiune pentru receptoarele monofazate se va aplica.2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă în cazul unui defect pe partea de înaltă tensiune.23 - . pentru executarea legăturilor şi pentru prizele de pământ (STAS 12604/5 art.1.3.2. A se vedea prevederile din standardul STAS 12604/5-90 privind protecţia prin legare la nul cu conductoare neizolate (montate aparent). conform standardului STAS 12604/5-90 pct.factorul de aşteptare care are următoarele valori: rk = 0.t. Indiferent de valoarea rezultată din calcule pentru dimensionarea instalaţiei comune de legare la pământ. în zonele de influenţă ale prizelor de pământ legate la reţeaua conductorului de nul de pe partea de joasă tensiune.0.4 din prezentul îndreptar). considerându-se totdeauna ka = kpas = 1 (a se vedea şi pct. echipamentele electrice care trebuie legate suplimentar la pământ. receptoarele monofazate se vor alimenta din transformatoarele special racordate la reţeaua de j.1.3. Coeficientul de echipotenţiere se determină prin măsurări pentru fiecare caz în parte.85 în cazul reţelelor de joasă tensiune cu cabluri subterane. rezistenţa de dispersie a acesteia nu va depăşi valoarea de 4 Ω iar tensiunile de atingere şi de pas nu vor depăşi valorile din STAS 2612-1987.4. dacă reţeaua conductoarelor de nul de pe partea de joasă tensiune este ramificată.8.coeficientul de echipotenţiere.

coeficient care se stabileşte în funcţie de tipul siguranţei fuzibile.curentul nominal al siguranţei fuzibile. K . Indiferent de rezultatul calculului. în funcţie de materialul conductorului şi destinaţia acestuia. dau nu mai mică decât secţiunea minimă din punct de vedere al rezistenţei la solicitări mecanice.1 Secţiunea maximă pentru conductoarele de nul de protecţie PE neizolate (montate aparent) Destinaţia Conductorului 1 Conductor de protecţie principal Conductor de protecţie de ramificaţie Secţiunea maximă în mm2 oţel rotund sau profiluri oţel .25 Ir unde:Idef este curentul de defect. Ir . 6. determinate de puterile electrice ale echipamentelor electrice.1RE-Ip 30/2004 . iar a conductorului de ramificaţie trebuie să fie 1/2 din secţiunea echivalentă a conductorului de fază prin care se alimentează echipamentul respectiv. realizarea reţelei conductoarelor de nul de protecţie PE numai cu conductoare neizolate (montate aparent).aluminiu sau aliaje din cablu din oţel din oţel cu g ≥ 3 mm aluminiu cupru 2 3 4 5 400 2 × 240 400 2 × 240 240 2 × 185 185 2 × 150 Secţiunea minimă din punct de vedere electric a conductorului de protecţie principal trebuie să fie 1/3 din secţiunea echivalentă a conductoarelor de fază folosite în schema TN respectivă. conform STAS 12604/4-89 pct. Ins . respectiv secţiunile conductoarelor active în raport cu care se determină secţiunile conductoarelor de nul de protecţie PE etc. pentru cazul în care furnizorul siguranţei nu indică valoarea K.2.2. economiile realizate prin folosirea cablurilor fără conductoare de nul. trebuie să fie astfel stabilită încât să se asigure condiţia de întrerupere a circuitului defect. secţiunea conductorului de protecţie nu trebuie să fie mai mare decât valoarea din tabelul 3. Secţiunea conductoarelor PE dintre sursele de alimentare (transformator sau generator) şi elementul care trebuie racordat la conductorul de protecţie (carcasă. . şi anume: costul transformatoarelor pentru echipamentele monofazate.1 de mai jos în funcţie de materialul conductorului şi destinaţia acestuia şi nu va fi mai mică decât secţiunea minimă indicată mai jos în tabelul 3.2. astfel: Idef ≥ K ⋅ Ins sau Idef ≥ 1. corespunzător unui timp de deconectare de 3 s.2.curentul de reglaj al dispozitivului de protecţie pentru decontarea la scurtcircuit a întreruptorului echipamentului electric protejat. 6. element de susţinere) şi care poate intra accidental sub tensiune.24 - La stabilirea soluţiei de realizare a reţelei de nul de protecţie neizolate (aparente) trebuie să existe la bază o justificare tehnico-economică în funcţie de condiţiile specifice.2.2 de mai jos. pentru t = 3s. Tabelul 3. Secţiunea minimă din punct de vedere al solicitărilor mecanice este cea din tabelul 3. se adoptă valorile indicate în STAS 12604/4-89 pct.

se vor prevedea prize de pământ la cepetele liniei principale şi ale liniilor ce se ramifică din acestea.2 Secţiunea minimă admisă din punct de vedere al solicitărilor mecanice conductoarele de nul de protecţie “PE” neizolate (montate aparent) Destinaţia conductorului de nul PE Conductor de protecţie principal Conductor de protecţie de ramificaţie Secţiunea minimă admisă. precum şi pe linii. Conductorul de nul de protecţie principal PE va avea rolul şi de conductor principal de legare la pământ. instalaţiile de legare la pământ trebuie astfel dimensionate încât rezistenţa de dispersie Rp măsurată în orice punct al reţelei de nul să nu depăşească valoarea de 4 Ω .8 m la Ol-Al. în canale sau pe rastelele de cabluri. Conductoarele de legare la priza de pământ a conductoarelor de nul de protecţie PE principale se vor dimensiona avându-se în vedere folosirea acestor conductoare (montate aparent) şi drept conductoare de legare la pământ principale.1RE-Ip 30/2004 . respectiv impedanţele să fie cât mai mici iar echipamentele să poată fi racordate prin conductoare de protecţie de ramificaţie cât mai scurte. Aceasta din urmă trebuie să se lege la priza de pământ care deserveşte instalaţia de j. 3. un circuit închis: Conductorul de nul de protecţie principal PE se va monta în toate încăperile şi spaţiile în care există echipamente care trebuie racordate la nulul de protecţie. Nu mai este necesară o legătură suplimentară sau un mijloc de protecţie suplimentar. Carcasele şi elementele de susţinere care trebuie racordate la conductoarele de nul se vor lega la conductorul de protecţie PE principal printr-o singură legătură electrică. În cazul în care se prevăd descărcătoare de protecţie împotriva supratensiunilor temporare (de scurtă durată de ordinul microsecundelor) în instalaţiile de j. Linii electrice aeriene La liniile electrice aeriene de distribuţie urbane şi rurale pentru legarea conductorului de nul la pământ. în locuri alese în aşa fel încât distanţa între două prize pe orice traseu (linie plus ramificaţie) să nu fie mai mare de 1000 m. Conductoarele PE din aluminiu (Al) sau oţel-aluminiu (Ol-Al) neizolate (montate aparent) vor avea distanţele maxime pe orizontală între două puncte succesive de rezemare de 0.5 m în interior şi 1 m în exterior pentru protecţia împotriva solicitărilor mecanice.4. în mm2 oţel rotund sau oţel aluminiu profiluri din oţel cu cablu sau aliaje din grosimea minimă de 3 din oţel aluminiu mm 100 95 35 50 50 25 cupru 16 10 Conductorul de protecţie principal PE neizolat (montat aparent) va constitui. În cazul conductoarelor de nul din aluminiu sau aliaje din aluminiu montate îngropat în pământ sau pardoseală. astfel încât lungimile acestui conductor să fie cât mai mici.3. Precizarea de mai sus este valabilă şi pentru instalaţiile furnizorului. conductoarele vor fi protejate în tuburi metalice pe o înălţime de 0. La trecerea conductoarelor PE neizolate din aluminiu sau oţel-aluminiu prin planşee (la montarea în interior) sau la trecerea din pământ în aer (la montarea în exterior).5 m la Al şi 0.25 Tabelul 3. de regulă. prin conductoare de ramificaţie separate. Conductorul de nul de protecţie PE se va monta pe pereţi. Pentru această funcţie a prizei de pământ nu sunt condiţii restrictive privind rezistenţa de dispersie a acesteia.t ale consumatorului. . În acest scop conductorul PE principal se va lega la prizele de pământ care deservesc circuitele de nul. dacă este prevăzută o protecţie pentru declanşare în caz de defect într-un timp mai mic sau cel mult egal cu 3 s. acesta trebuie să se conecteze între conductoarele circuitelor protejate (de fază şi de nul de lucru) şi bară de echipotenţiere prevăzută în acest scop.1. Bornele şi barele de nul ale tablourilor de distribuţie se vor racorda la conductorul de nul de protecţie principal printr-un conductor de protecţie PE de ramificaţie diferit de conductorul PE de ramificaţie pentru racordarea carcaselor sau elementelor de susţinere ale tablourilor respective.t. acestea trebuie protejate pe toată lungimea de îngropare în tuburi metalice împotriva solicitărilor mecanice.

pentru timpul de deconectare de cel mult 3 s. La secţiunile conductorului de fază peste 50 mm2. de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul şi aceste prize de pământ să fie de cel mult 4 Ω . cu excepţia armăturilor pretensionate (ale stâlpilor pretensionaţi). . în mm2 Secţiunea conductorului nul. În cazul conductoarelor izolate. dacă timpul de deconectare este de cel mult 0. în cazul unor secţiuni ale conductorului de fază până la 50 mm2 inclusiv. În conformitate cu STAS 12604/5-90. cât şi pentru folosirea prizei de pământ naturale a stâlpului. cât şi la cele de la capete). respectiv mai mari de 50 V. în loc de legarea la nul a stâlpului. cu excepţiile din prezentul îndreptar. În cazul stâlpilor. stâlpii metalici sau din beton armat trebuie să fie dotaţi din fabricaţie cu piese de legare la instalaţia de protecţie. cât şi la partea inferioară.4. A se vedea paragraful 3. secţiunea minimă a conductorului de nul va fi corespunzătoare sumei secţiunilor conductoarelor unei faze ale acelor circuite. În cazul folosirii în comun a stâlpilor pentru LEA de înaltă tensiune şi de joasă tensiune. se respectă prevederile din STAS 12604/5-90. circuitul casnic plus cel public. conductorul de nul se leagă la armătura metalică a fiecărui stâlp. pentru asigurarea unei rezistenţe mecanice corespunzătoare. condiţia ca rezistenţa de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul şi prizele de pământ legate la acestea să fie mai mică de 4 Ω .26 - Se admite depăşirea acestei valori cu condiţia asigurării unei tensiuni de atingere şi de pas sub valoarea de 50 V. inclusiv a celor de la capetele liniilor şi ale ramificaţiilor. se admite izolarea suplimentară de protecţie. conform prevederilor STAS 12604/5-90. aeriană (atât pe cele de pe traseu.2 s. Conductorul de nul şi prizele de pământ artificiale se vor lega la armăturile stâlpilor. în mm2 de de 70 50 95 50 120 70 150 70 185 95 În cazul unui conductor de nul comun pentru mai multe circuite racordate la aceeaşi sursă de alimentare (bară sau tabloul).armăturile metalice ale stâlpilor. cu ajutorul prizelor de pământ naturale ale stâlpilor se poate obţine o rezistenţă de dispersie echivalentă a sistemului constituit din conductoarele de nul şi prizele naturale ale stâlpilor egală cu cel mult 4 Ω se renunţă la prizele de pământ artificiale pe linia . de regulă. În acest ultim caz. cazul prevederii protecţiei diferenţiale cu DDR. inclusiv a celor de la capetele liniilor şi ramificaţiilor. conductorul de nul va avea o secţiune cel puţin egală cu cea a conductorului de fază. În cazul liniilor aeriene.1. conductorul de nul va avea cel puţin secţiunile indicate mai jos. La stâlpii LEA metalici sau din beton armat. Pentru legarea la nul. când în reţeaua de joasă tensiune se aplică protecţia prin legare la nul. secţiunea minimă a conductorului de nul va fi de 6 mm2 pentru conductoarele din Cu şi de 16 mm2 pentru conductoarele din aluminiu sau oţel-aluminiu. dar nu mai mare decât secţiunile fazei din circuitul cu puterea cea mai mare. legăturile acestuia la prize se vor realiza cu ajutorul unui conductor (principal) de legare la pământ. rezistenţa oricărei prize de pământ artificiale prevăzute. În cazul în care. prin câte un inel sudat (etrier). în funcţie de secţiunea conductorului de fază: Secţiunea conductorului fază. atât la partea superioară. În cazul stâlpilor de lemn la care se prevăd prize pentru legarea la pământ a conductorului de nul. În conformitate cu STAS 12604/5-90 se vor lega la conductorul de nul toate elementele metalice ale stâlpilor ce pot intra accidental sub tensiune: . stâlpul va avea suplimentar. anexa B. Pentru stâlpii de beton armat este necesară prevederea legării galvanice a barelor longitudinale (aflate pe toată lungimea stâlpului). trebuie să fie de cel mult 10 Ω cu condiţia ca rezistenţa . Pentru prizele de pământ locale rezistenţa de dispersie Rpl se determină în funcţie de I∆n. de exemplu. aceste tensiuni limită maxime admise se pot asigura cu ajutorul prizelor de dirijare a distribuţiei potenţialelor sau prin izolarea amplasamentului. va fi de cel mult 20 Ω cu . În cazul solurilor cu rezistivitate mare (peste 200 Ω rezistenţa oricărei prize de pământ m) artificiale prevăzute. o bară netensionată destinată special pentru efectuarea legăturilor la pământ şi la nul. de exemplu a celor torsadate. La liniile aeriene.1RE-Ip 30/2004 . atât pentru protecţia împotriva atingerilor indirecte la stâlpul respectiv.

secţiunile sunt 70 mm2. armăturile corpurilor de iluminat. verificarea şi recepţionarea prizelor de pământ artificiale se vor face în conformitate cu STAS 12604/5-90. astfel încât tensiunea de atingere şi tensiunea de pas să nu depăşească 50 V. Se admit legături de ramificaţie din conductoare funie din aluminiu sau oţel . cu excepţia corpurilor de iluminat ale căror armături se vor lega la nul în modul arătat mai sus. Astfel nu se mai impune legarea la nul a elementelor metalice ale stâlpului.armăturile corpurilor de iluminat public. Şi în acest caz se admite ca armăturile corpurilor de iluminat public (atunci când acestea sunt montate la o distanţă mare faţă de bornele sau bara de legare la nul a stâlpului) să fie legate la nul printr-un conductor special destinat acestui scop.1RE-Ip 30/2004 .aluminiu cu secţiunea minimă de 16 mm2 pentru legarea la nul sau la pământ numai dacă se află în afara zonelor cu solicitări mecanice (de exemplu dacă se află la o înălţime mai mare de 2 m faţă de suprafaţa solului). se admite să se aplice izolarea suplimentară de protecţie constituită din corpul de material plastic izolat al armăturii de susţinere a fasciculului de conductoare torsadate. în modul arătat mai sus. respectiv 50 mm2. de aceeaşi secţiune cu cele de alimentare a lămpilor.25 mm2 pentru conductoarele de ramificaţie. În cazul reţelelor electrice de joasă tensiune cu conductoare izolate torsadate. se vor putea face cu conductoare din oţel . de întindere şi de derivaţie se vor lega întotdeauna la conductorul de nul toate elementele metalice ce pot intra accidental sub tensiune: armăturile metalice. În conformitate cu STAS 12604/5-90 conductoarele principale de legare la pământ şi cele de ramificaţie de pe stâlpi vor avea secţiunile şi grosimile minime de mai jos: Oţel rotund sau profiluri Secţiunea minimă mm2 Grosimea minimă mm2 Funie din oţel Secţiunea minimă mm2 Conductor din cupru Secţiunea minimă mm2 Aluminiu sau oţel-aluminiu*) Secţiunea minimă mm2 Conductorul 100 4 95 25 35 principal Conductorul 50 3 50 16 25 de ramificaţie *) În cazul montajului îngropat. ancorele etc. Execuţia. brăţările de prindere. în cazul stâlpilor de susţinere. se admite completarea cu izolarea amplasamentului. care să le însoţească pe cele de alimentare ale lămpilor.35 mm2 pentru bara comună. Aceste elemente se vor putea lega la nul printr-o bară de protecţie comună din oţel sau oţelaluminiu cu secţiunea minimă de 35 mm2 fixată pe stâlp.brăţările de fixare pe stâlpi. în această situaţie nu se prescrie valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ respective.ancorele etc. Pentru armăturile corpului de iluminat public se admite ca legarea la conductorul de nul să se realizeze printr-un conductor special destinat acestui scop.27 - . având aceeaşi secţiune.consolele metalice. La stâlpii terminali. la îngroparea în pământ. În cazul stâlpilor metalici sau de beton armat se admite ca în locul protecţiei prin legare la nul să se aplice legarea la pământ completată cu dirijarea distribuţiei potenţialelor. . . . limita de 50 V. . Legarea la această bară a elementelor mai sus menţionate. Dacă prin dirijarea distribuţiei potenţialelor nu se poate respecta. . conductoarele de Al sau Ol-Al trebuie protejate în ţevi de protecţie. precum şi legarea barei de pe stâlp la nulul LEA.aluminiu sau din aluminiu cu secţiunea minimă de: . justificat.

Se disting următoarele 3 variante care pot apare în practică: Varianta 1.3 din prezentul îndreptar pentru instalaţiile electrice din zone cu circulaţie frecventă. în cazul reţelelor de medie tensiune izolate faţă de pământ în care nu se vor putea asigura condiţiile de selectivitate pentru deconectarea la puneri simple la pământ. în Ω în acest caz . numai cu scoaterea de sub tensiune a zonei de lucru a reţelei de joasă tensiune şi încadrarea ei cu scurtcircuitoare şi numai pentru lucrările şi în condiţiile prevăzute de Normele Specifice de Securitate a Muncii.) a unor tensiuni de defect care ar putea duce la strâpungeri de izolaţii şi electrocutări. combinată cu . tablouri de distribuţie.5. atât la consumatori cât şi la stâlpi.tensiunea maximă admisă conform STAS 2612-1987 şi tabelul 2. constituit din conductorul de nul şi toate prizele legate la aceasta (de protecţie şi de exploatare). iar numai pe porţiunea cu stâlpi comuni linia va fi de construcţie mecanic întărită. conform prevederilor Normativului PE 104-1994. NP 65-2002.11. se admite lucrul la reţeaua de joasă tensiune cu reţeaua de medie tensiune. în V.5. În cazul în care. nu mai este necesar să se adauge prize artificiale la stâlpi. în A. cu ajutorul prizelor de pământ naturale ale stâlpilor şi al prizelor de pământ din reţeaua de joasă tensiune (de exploatare şi de protecţie la consumatori). receptoare etc.se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ.3. Ip . coeficientul de atingere şi de pas se consideră ka = kpas = 1. sub tensiune.LEA de medie tensiune care au porţiuni pe stâlpi comuni cu LEA de joasă tensiune vor fi în întregime (inclusiv în porţiunile necomune) echipate cu izolatoare nestrăpungibile. se va organiza prin măsuri de exploatare adecvate deconectarea manuală într-un timp cât mai scurt posibil (timpul maxim admisibil în cazuri excepţionale justificate este de 30 minute). inclusiv stâlpii folosiţi în comun. Într-un astfel de caz conductorul de nul se leagă la priza de pământ a fiecărui stâlp.8. în care conductorul de nul al reţelei este folosit drept conductor de nul de protecţie însă numai la consumatori şi. dacă se prevede un conductor de compensare Ip = rc ⋅ Idef. Varianta 2. La stâlpii la care conductorul de nul este izolat faţă de armătura acestora. a liniei la care apar defecte cu punere simplă la pământ. în care conductorul de nul al reţelei de joasă tensiune este folosit şi drept conductor de nul de protectie.curentul de defect determinat în conformitate cu STAS 12604/4-89. Folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de medie tensiune şi de joasă tensiune Protecţia împotriva tensiunilor de atingere şi de pas la folosirea în comun a stâlpilor pentru LEA de medie şi joasă tensiune. În toate cazurile se va justifica în documentaţia lucrării varianta aleasă. avându-se în vedere pericolele de apariţie în reţeaua de joasă tensiune (stâlpi. tabelul 11. în cazul în care nu se dispune de valori determinate rc = 0.lucrările la reţeaua de joasă tensiune se vor efectua după întreruperea prealabilă a reţelei de medie tensiune în porţiunile cu stâlpii folosiţi în comun. .în toate cazurile în care reţeaua de joasă tensiune se deconectează de la post şi are receptoare la consumatori conectaţi la reţeaua de joasă tensiune. Ua . Idef .curentul maxim de punere la pământ în reţeaua de înaltă tensiune. se va realiza astfel: .1. se realizează rezistenţa cerută. O astfel de situaţie este foarte favorabilă. . întreruptoare. eventual şi la o parte din stâlpii LEA.28 - 3. în funcţie de timpul de declanşare în cazul unei puneri la pământ pe partea de înaltă tensiune şi de categoria reţelei de înaltă tensiune.în funcţie de modul de izolare a reţelei de joasă tensiune şi de protecţia folosită împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă în reţeaua de joasă tensiune. reţeaua de joasă tensiune va fi scurtcircuitată şi legată la pământ. . menţionate mai jos. cap. . se va alege una din variantele de realizare a reţelei de joasă tensiune. iar pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă la stâlpii respectivi se foloseşte protecţia prin legare la pământ. prize.1RE-Ip 30/2004 . deoarece condiţia principală este: U Rpn ≤ a Ip unde: Rpn este rezistenţa de dispersie rezultantă a întregului sistem.

25 Ip se satisfac concomitent şi condiţiile “b” şi “c” de mai sus. ruperea şi căderea unui conductor al reţelei de înaltă tensiune peste un conductor al reţelei de joasă tensiune. se are în vedere o protecţie împotriva străpungerii echipamentelor racordate în reţeaua de joasă tensiune până la declanşarea liniei de înaltă tensiune (0. La stâlpi se realizează o protecţie prin legare la pământ combinată cu dirijarea distribuţiei potenţialelor şi. şi anume. Ua α a + β − 1 ⋅ b) Rps ≤ Ip ka şi U α Rps ≤ pas ⋅ pas Ip k pas c) Rps ≤ sau 50 α a ⋅ Ipjt k a .3 pentru stâlpii liniilor electrice aeriene.tensiunile de atingere şi pas. în care conductorul de nul este izolat faţă de armătura stâlpului şi nu este folosit drept conductor de nul de protecţie.1RE-Ip 30/2004 . această condiţie poate fi înlocuită cu o condiţie mai simplă.25 şi care îndeplineşte condiţia: Ua Rps ≤ . conform STAS 2612-1987 şi tabelul 2.se are în vedere un defect la stâlp pe partea de înaltă tensiune. .6× 1500=900 V). 0. şi anume: kpas ka ≤ 0. condiţia este cea impusă prizelor de pământ de la stâlpii LEA din localităţi.t. În acest caz condiţiile principale sunt concomitent următoarele: a) Rpn ≤ 900 Ip unde: Ip este curentul maxim de punere la pământ la un defect pe partea de înaltă tensiune. Ua α + β − 1 ⋅ b) Rps ≤ Ip ka şi U α Rps ≤ pas ⋅ pas Ip k pas unde: Ip este curentul de punere la pământ maxim prin priză la un defect pe partea de î. eventual. Ua şi Upas . şi cu izolarea amplasamentului.29 - dirijarea distribuţiei potenţialelor şi. condiţiile principale sunt (concomitent) următoarele: Ua a) Rpn ≤ Ip conform celor arătate la varianta 1 de mai sus. eventual. cu diferenţa că la rezistenţa de dispersie Rpn nu mai contribuie prizele de pământ de la stâlpi (se are în vedere căderea unui conductor de înaltă tensiune pe un conductor al reţelei de joasă tensiune). 50 α a ⋅ c) Rps ≤ Ipjt k a unde: Ipjt este curentul maxim în reţeaua de joasă tensiune nedeconectabil prin protecţie. cu izolarea amplasamentului.25 şi αpas αa Rezultă că în cazul în care se prevede la stâlp o priză de dirijare la care ka = kpas = 0. Varianta 3..

La tabloul de distribuţie racordarea se va face. c) conductorul de nul este fixat astfel încât legătura la clemă (bornă) să nu fie solicitată mecanic. la două borne de nul diferite (care pot fi însă montate pe aceeaşi bară metalică). Ipm fiind curentul de punere la pământ monofazată în reţeaua respectivă (curentul care se închide efectiv prin priza de pământ). şi va fi din cupru în cazul folosirii conductoarelor izolate în tuburi.6. nedeconectabil prin această protecţie. Conductorul de protecţie se va lega fie la nul.1. În cazul în care. însă nu mai puţin de 10 A. fie la instalaţia de legare la pământ. condiţiile fiind identice. legarea la nulul de protecţie se va realiza prin legarea aparatului la un conductor de nul de protecţie care este diferit de conductorul de nul de lucru până la borna de legare la pământ a clădirii. 3. se admite ca secţiunile să fie egale numai în cazul conductoarelor concentrice izolate. în toate cazurile. fie la instalaţia de legare la pământ în modul arătat mai sus (fig.1. se va putea prevedea un singur conductor de nul. Corpuri de iluminat Corpurile de iluminat care conform STAS 12604/5-90 trebuie racordate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. vor avea borne de protecţie. selectivă care să acţioneze în cazul unei puneri la pământ simple. două cleme. Ip = Ips în cazul reţelelor izolate faţă de pământ (simbol I) când se prevede în fiecare circuit o protecţie cu deconectare automată. armătura metalică a acestuia se va lega la conductorul de nul. se recomandă ca la dispunerea prizelor de pământ pe reţea să se aibă în vedere ca acestea să fie prevăzute pe cât posibil la stâlpii cu branşamente. în nici o situaţie nu se impune vreo măsură suplimentară de protecţie faţă de simpla legare.30 - ka kpas şi ≤ 0. când alimentarea se face în cablu sau linie aeriană. În acest caz. între LEA şi tabloul de distribuţie sau firida de branşament se prevăd conductoare izolate (de exemplu cele torsadate). Ip = Ipm în cazul reţelelor legate la pământ printr-o rezistenţă ohmică.3. atât la cleme cât şi la firida de branşament.2). se vor realiza cu trei conductoare (unul de fază şi două de nul).7. b) conductorul de nul al branşamentului este racordat la conductorul de nul al LEA prin două legături distincte. comun pentru lucru şi protecţie. Legarea la instalaţia de protecţie se va face numai printr-un singur conductor (separat de conductorul de nul de lucru) care poate fi din aluminiu.1RE-Ip 30/2004 .3. Ips fiind curentul de punere la pământ simplă. fie la nul. De asemenea. cu respectarea simultană a următoarelor condiţii: a) conductorul de nul are o secţiune cu o treaptă mai mare decât secţiunea conductorului de fază. de asemenea.25 α +β−1 α Pentru punctele “b” şi “c” sunt valabile cele menţionate mai sus la varianta 2. 3. În cazul reţelelor aeriene de distribuţie nu este obligatorie racordarea bornelor de nul ale tablourilor la o instalaţie de legare la pământ dacă între tabloul de distribuţie şi conductorul de nul al LEA se prevăd două conductoare de nul. La corpurile de iluminat. branşamentele monofazate la consumatorii casnici. . ambele montate izolat (a se vedea STAS 12604/590). La stâlpul respectiv de branşament. iar tabloul de distribuţie (firida de branşament) la două borne (cleme) distincte. Ip este curentul maxim de punere la pământ în reţeaua de înaltă tensiune şi poate fi: Ip = Irm în cazul reţelelor izolate faţă de pământ (simbol I) când se prevede o protecţie cu semnalizare împotriva punerilor la pământ simple şi o protecţie cu deconectare automată împotriva punerilor la pământ duble. pe circuitul respectiv. Irm fiind curentul maxim de punere la pământ dublă al LEA. respectiv la o singură clemă de prindere asigurate prin două puncte (şuruburi) de fixare. Cele două conductoare de nul se vor racorda la nulul reţelei prin două legături diferite. Instalaţii electrocasnice În locuinţe.

31 - d) armătura stâlpului la care se execută branşamentul (armătura care constituie o priză de pământ naturală) este legată la conductorul de nul al reţelei. această măsură nu este obligatorie la LEA cu conductoare torsadate. e) continuitatea conductorului de nul şi legăturile duble la borne (cleme) atât la firida de branşament cât şi la clemele de legătură cu LEA.1RE-Ip 30/2004 . în conformitate cu reglementările în vigoare. este verificată periodic. Figura 1 .

Legarea corpului de iluminat a) La conductorul de nul de protecţie b) La instalaţia de legare la pământ (de exemplu prin armăturile metalice ale stâlpului) .32 - Figura 2 .1RE-Ip 30/2004 .

e) în cazurile justificate tehnic şi economic în care instalaţiile de legare la pământ au rezistenţe de dispersie mai mari decât cele impuse de legislaţia tehnică în vigoare pentru protecţia prin legare la nul sau prin protecţia prin legare la pământ (de exemplu în cazul solurilor de rezistivitate mare).4.33 - 3.1.2 s) a unui circuit electric la apariţia unui curent defect Id faţă de masă sau faţă de pământ. curenţii de defect fiind sub valorile curbelor de răspuns curent . care. c) în care se prevăd şi protecţii rapide împotriva supratensiunilor. STAS 12604/590. b) de alimentare cu energie electrică a unor receptoare cu componente electronice de importanţă mare (valoare şi/sau utilizare).este într-o carcasă separată şi conectat prin legături electrice la întreruptorul automat. Protecţia diferenţială la curent rezidual se încadrează în categoria protecţiei automate împotriva curenţilor de defect PACD.1. pot conduce la avarii şi electrocutări de persoane. La circuitele monofazate (F şi N). simbol 2P.1RE-Ip 30/2004 . f) în cazurile în care se impune o protecţie tehnologică împotriva defectelor rezistive la care protecţia de suprasarcină sau de scurtcircuit nu acţionează în timp util. normativul I-7-2002. Protecţia diferenţială la curent rezidual se va utiliza în instalaţiile electrice din reţelele de curent alternativ de joasă tensiune legate la pământ (simbol TT sau TN) şi se va prevedea pe următoarele categorii de circuite electrice: a) de alimentare cu energie electrică a unor receptoare electrice destinate să funcţioneze nesupravegheate permanent de către personalul de deservire. sau în alte cauze care impun declanşări rapide (mai puţin de 0. . în aceste cazuri totdeauna protecţia diferenţială se montează în amonte (spre sursa de energie electrică) de dispozitivele de protecţie împotriva supratensiunilor. care nelichidate în timp util pot conduce la evoluţii cu distrugeri de echipamente şi cu iniţierea unui incendiu sau cu accidente de persoane. .defecte prin rezistenţe mari cum este ruperea şi căderea conductoarelor circuitului pe elemente de susţinere sau pe pământ. La circuitele trifazate fără nul de lucru întreruptorul şi DDR sunt cu 3 poli (tripolar). la capetele circuitului datorită lungimii mari a acestuia sau secţiunii mici a conductoarelor (impedanţelor mari).defectele de izolaţie incipiente (metalice sau la capete de înfăşurări) în receptoare. DDR acţionează asupra bobinei de declanşare a întreruptorului în vederea întreruperii circuitului protejat în cazul aparitiei unui curent rezidual.1.face parte integrantă din întreruptorul automat. La circuitele trifazate cu nul de lucru N. Protecţia diferenţială la curent rezidual 3. asociat unui întreruptor automat cu bobina de declanşare în următoarele 3 variante: . nelichidate în timp util. . totdeauna întreruptorul şi DDR sunt cu 4 poli (tetrapolar). prin întreruperea (deconectarea) rapidă a circuitului cu un defect de izolaţie faţă de masă sau faţă de pământ. se exemplifică următoarele două cazuri: .4. reglementată în standardele STAS 8275-87.este asociat întreruptorului automat şi este inclus în carcasa acestuia. Protecţia diferenţială la curent rezidual se realizează totdeauna cu ajutorul unui dispozitiv diferenţial rezidual (DDR).timp ale acestor protecţii. În oricare din cele trei variante de mai sus. întreruptorul şi DDR sunt cu 2 poli (bipolar). Protecţia automată la curenţi de defect (PACD) cu dispozitiv diferenţial la curent rezidual DDR. simbol 4P.2 s). simbol 3P. se are în vedere în special siguranţa la foc şi protecţia rapidă împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Se vor avea în vedere de asemenea circuitele electrice menţionate în NP I-7-2002 şi norma NSSM 37/96. Normele generale de protecţia muncii 1996 şi NSSM 37/96. . Condiţii generale Protecţia diferenţială la curent rezidual este destinată pentru declanşarea (scoaterea de sub tensiune) rapidă (de regulă într-un timp mai mic de 0. Dispozitivul diferenţial rezidual (DDR) are întotdeauna un tor care cuprinde toate conductoarele active şi un buton de control al bunei funcţionări (butonul de test). d) în cazurile în care nu se asigură prin protecţia de suprasarcină şi de scurtcircuit declanşarea (deconectarea) în cel mult 3 s la apariţia unui defect.

că trebuie prevăzut DDR la tabloul general TG şi la tablourile de distribuţie TD dacă la TMP al furnizorului de energie electrică s-a prevăzut DDR sau dacă la TMP este prevăzut numai întreruptor automat cu protecţie termică sau electromagnetică (fără DDR şi MVA). De regulă. c) secţiunea conductorului de protecţie PE va fi cel puţin egală cu cea a conductorului activ dar nu mai puţin de S = 4 mm2 dacă conductorul PE nu este inclus în distribuţia conductoarelor de alimentare.6 (a . N şi PE. cu ∆t ≤ 70 ms şi I∆n2 = 0. g) legăturile electrice ale conductoarelor de protecţie PE din doze se vor izola faţă de legăturile conductoarelor active (F sau N). conductoarele de protecţie PE se montează în aceleaşi tuburi şi doze cu conductoarele active (F şi N). simbol s .1. în mod obligatoriu. Instalaţia electrică a consumatorului trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) prevederea bornelor şi conductoarelor de protecţie PE în toate circuitele unde este necesară realizarea protecţiei împotriva iniţierii unui incendiu la receptoarele electrice şi împotriva şocurilor electrice prin atingerea indirectă la carcasele şi elementele de susţinere a receptoarelor electrice şi/sau protecţia împotriva supratensiunilor cu descărcătoare şi prin echipotenţiere. în cazul circuitelor monofazate conductoarele de fază pot fi de regulă de culoare albă sau roşie. iar conductoarele de nul de lucru N de culoare albastru deschis. DDR de la TMP . .2. care vor fi menţionate expres în documentaţia de proiectare. c) de măsură şi protecţie a furnizorului de energie electrică TMP unde este considerat punctul de delimitare între acesta din urmă şi consumator. la TG se va prevedea DDR selectiv. b) secţiunea conductoarelor active (de fază F şi nul de lucru N) se vor determina în conformitate cu normativul republican NP I-7-2002 şi standardul STAS 12604/5-90.3 A din condiţia I∆n2 > 2I∆n1 şi totdeauna când se prevăd la TG descărcătoare de clasă B sau C.5 In (In fiind curentul nominal de funcţionare a întrerupătorului. conductoarele acestora pot avea funcţiile F.1RE-Ip 30/2004 . de regulă pe toate circuitele care se încadrează în cel puţin una din categoriile menţionate la pct.3.4. în acest caz. f) în instalaţia electrică a consumatorului. b) generale (de regulă) TG în cazul prevederii DDR instantaneu la TD. legăturile prin răsucire trebuie să fie cositorite şi izolate conform celor arătate la pct. cu o anumită temporizare. trebuie să se monteze întreruptoare automate cu DDR în următoarele categorii de tablouri electrice: a) de distribuţie a consumatorului TD. de regulă izolaţia conductoarelor de protecţie din cupru PE vor fi de culoare verde-galben. d) conductorul de protecţie PE va fi din cupru sau oţel. dacă circuitele sunt în cablu. f) din instrucţiunea 1RE-I-226-2002. a se vedea cele arătate mai sus. de regulă I∆n3 ≤ 300 mA.1 sau 0. când se prevede o protecţie împotriva supratensiunilor de frecvenţă industrială PMT şi/sau la întreruperea nulului PN. respectiv spre circuitele consumatorului de energie electrică.tabloul de măsură şi protecţie al furnizorului de energie electrică . se va ţine seama de condiţia : I∆n2 > 2I∆n1 unde I∆n2 este curentul rezidual nominal al DDR din amonte (spre sursa de energie electrică) iar I∆n1 al DDR din aval (faţă de DDR cu I∆n2).34 - Pentru prevederea protecţiei diferenţiale la curent rezidual în cazurile menţionate mai sus. pentru realizarea protecţiei împotriva iniţierii unui incendiu (siguranţa la foc) în instalaţia electrică protejată. întreruptorul cu DDR şi modulul de tensiune asociat MVA cu cele două funcţii PMT şi PN se montează totdeauna în amonte de grupul de măsură (spre sursa de energie electrică). dar curentul de defect maxim în instalaţie Idmax > 1. e) conductoarele active (de fază F şi nul de lucru N) şi cele de protecţie PE vor avea învelişul exterior (izolaţia) de culori diferite. În circuitele trifazate conductoarele de fază F vor fi de culori diferite pentru cele trei faze. În cazul prevederii protecţiei diferenţiale la curent rezidual în două sau mai multe tablouri în trepte (în cascadă) trebuie să se asigure selectivitatea necesară prin alegerea DDR selectiv. h) legăturile electrice ale conductoarelor de protecţie PE se vor realiza de preferinţă cu cleme speciale (de derivaţie sau de îmbinare). se prevăd DDR fără temporizare (instantanee).g) de mai sus. de regulă I∆n = 0. În acest caz rezultă. respectiv treapta de funcţionare a acestuia..03 A. 3. la alegerea DDR. izolările vor fi cel puţin la acelaşi nivel calitativ cu izolările între conductoarele active. cu ∆t ≤ 140 ms şi I∆n3 > 2I∆n2..va fi selectiv simbol s .

piuliţe şi şaibe elastice la care să se racordeze conductoarele cu papuci la capete.1. Condiţiile tehnice necesare pentru coloana individuală CI (conducta electrică) de alimentare a tabloului consumatorului de la tabloul de măsură şi protecţie TMP al furnizorului de energie electrică. rezervându-se culoarea albastru deschis pentru conductorul de nul de lucru N şi culoarea verde .galben. din doze.toate conductoarele fac parte din acelaşi cablu (cu conductoare de cupru).galben pentru conductorul PE. b) În tablou se va prevedea o bară PEN cu patru borne cu şuruburi. bornele PE din tablourile TG şi TD vor fi folosite numai pentru conectarea conductoarelor PE.conductorul de legare la priza de pământ locală.toate conductoarele active (F şi N) şi PE în acelaşi tub de protecţie. la carcasele receptoarelor). astfel la toate aceste elemente bornele PE vor fi diferite şi izolate faţă de bornele N. . . 3.conductorul activ de nul de lucru N cu izolaţia de culoare albastru deschis.3. j) totdeauna conductoarele PE se vor lega numai la bornele PE special destinate (la tabloul TG şi TD. rezistenţa de dispersie a prizei de pământ locale rezultă din relaţia: Rpl ≤ 50 / I∆n unde I∆n este curentul rezidual nominal al protecţiei diferenţiale din TMP. 3. iar conductorul de protecţie PE va avea secţiunea egală cu secţiunea conductorului activ de nul de lucru N.conductorul PE al circuitului din coloana individuală de racord la tabloul consumatorului. b) conductoarele active vor avea secţiunea determinată conform NP I-7-2002. . Curentul nominal rezidual al DDR I∆n 3A 1A Rezistenţa maximă a prizei de pământ Rpl (Ω ) Ua = 50 V Ua = 25 V 16 8 50 25 . bornele clemelor de legătură (L.conductorul N al circuitului care trece prin întreruptorul cu protecţie diferentială. e) conductoarele active F şi N şi de protecţie PE vor fi racordate în borne distincte realizate cu cleme de racord sau în bara cu şurub. sunt următoarele: a) coloana CI de alimentare a tabloului consumatorului cuprinde întotdeauna: . .1RE-Ip 30/2004 . Se admite ca în loc de clemă să se prevadă o bară PE cu borne cu şuruburi. . vor fi izolate electric de conductoarele active şi bornele acestora (F şi N). c) În cazul carcasei tabloului TMP din material electroizolant.conductorul PEN al racordului la reţeaua furnizorului de energie electrică.1. dar nu mai puţin de 4 mm2 cupru dacă conductorul PE nu face parte din acelaşi cablu ca şi conductoarele active. . din prizele de forţă şi fişele de alimentare a receptoarelor propriu-zise.conductoarele active de fază notat L cu izolaţie de culori diferite pentru cele trei faze. Condiţiile tehnice necesare pentru tabloul de măsură şi protectie TMP al furnizorului de energie electrică sunt următoarele: a) Carcasa tabloului va fi de preferinţă din material electroizolant rezistent la arc electric. N sau PE) trebuie să aibe contacte de suprafaţă.4. este interzisă folosirea şuruburilor cu vârf drept contact electric.conductoarele active F şi N fac parte din acelaşi cablu iar conductorul de protecţie PE este separat. totdeauna borna va fi marcată cu semnul . la fişele de alimentare.conductorul de protecţie PE cu izolaţia de culoare verde . clemele vor avea borne de intrare . contactele electrice vor fi de suprafaţă. . piuliţă şi şaibă elastică pentru care capetele conductoarelor vor avea papuci de fixare. A se vedea tabelul de mai jos cu valorile rezistenţelor de dispersie maxime admise R pl ale prizei de pământ locale în funcţie de tensiunea de atingere maximă admisă Ua şi curentul rezidual nominal I∆n al DDR. piuliţe şi şaibe elastice sau cleme speciale PEN pentru racordarea următoarelor conductoare de legătură: . cablul respectiv şi conductorul PE vor fi protejate în acelaşi tub de protecţie. d) conductoarele active şi de protecţie PE ale coloanei CE (F şi N) se vor instala în una din următoarele variante: .ieşire. c) conductorul de protecţie PE va fi din cupru sau oţel.4.35 - i) conductoarele de protecţie PE şi bornele de legătură din clemele PE ale tablourilor TG şi/sau TD.4.

în acest caz schema are simbol TN-C. sunt următoarele: a) se aplică numai în reţele de curent alternativ de joasă tensiune TT sau TN (condiţionat şi IT). în general timpul de declanşare la protecţiile cu DDR este t ≤ 0. În cazul reţelelor în schema TN trebuie să se facă o distincţie între: .36 50 166 1660 50 83 833 În cazul carcasei tabloului TMP din metal. În cazul reţelelor în schema TT cu implementarea protecţiei diferenţiale cu DDR rezultă următoarele condiţii specifice: .4. în . 3.4. b) izolaţia conductorului de nul de protecţie trebuie să fie cel puţin la nivelul izolaţiei conductoarelor de fază.primul defect de izolaţie faţă de masă sau pământ este eliminat prin dispozitivul diferenţial rezidual DDR amplasat fie pentru întreaga instalaţie de la consumator fie pe fiecare circuit electric pentru obţinerea unei selectivităţi. este necesar ca pentru fiecare grupă de mase legate la aceeaşi priză de pământ să se prevadă câte un dispozitiv de protecţie diferenţial DDR. Valorile limită maxime admise pentru rezistenţa de dispersie Rp se determină în funcţie de curentul I∆n şi de tensiunea de atingere maximă admisă (50 V sau 25 V. trebuie să aibă cel mult valoarea rezultată din relaţia: Rp ≤ Ua / 1.în cazul în care masele care trebuie protejate sunt legate la prize de pământ diferite. .schema cu conductor de nul de lucru N separat de conductorul de nul de protecţie PE. în funcţie de gradul pericolului de şoc electric). în aval de PACD respectiv în aval de întreruptorul cu DDR (spre consumatorul electric).simbol PEN. Condiţiile specifice de aplicare a protecţiei diferenţiale.1.soluţia cu legarea la pământ de protecţie şi cu dispozitiv de protecţie diferenţial rezidual pentru declanşarea la defect şi scoaterea de sub tensiune este cea mai simplă posibil atât în ceea ce priveşte concepţia câţ şi în ceea ce priveşte realizarea practică.4.2s.05s (timpul propriu al întreruptorului la care este asociat DDR). să fie separate faţă de conductoarele active (faţă de conductorul de nul de lucru şi conductoarele de fază). c) PACD cu DDR trebuie să cuprindă totdeauna un dispozitiv de control al funcţionării protecţiei. d) trebuie să existe totdeauna conductoare de protecţie PE care.1.6.neutrul reţelei este legat direct la pământ.1. rezistenţa de dispersie a prizei de pământ locale trebuie să fie: Rpl ≤ 4 Ω .masele sunt legate la o priză de pământ prin conductoare de ramificaţie şi conductorul principal PE. I∆n este curentul nominal rezidual al DDR folosit pentru realizarea PACD.7. . protecţiile de bază având de regulă t ≤ 0. 3. . La intrările în tablouri se vor prevedea cleme de separare. respectiv PACD cu DDR. . 3. În toate cazurile bornelor clemelor (F. e) rezistenţa de dispersie Rp a prizei de pământ de protecţie pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a DDR >I∆n .5.1RE-Ip 30/2004 500 mA 300 mA 30 mA . N sau PE) trebuie să aibe contacte de suprafaţă iar şuruburile de fixare trebuie să fie cu cap îngropat. de regulă pentru condiţii normale de pericol se consideră Ua = 50 A.schema cu conductor de nul comun pentru lucru şi protecţie . sunt interzise şuruburile cu contacte directe pe conductor.25I ∆n unde: Ua este tensiunea de atingere maximă admisă. Un dispozitiv de protecţie DDR trebuie să fie instalat în amonte de circuitele (spre sursa de energie electrică) ale căror mase (grup de mase) sunt legate la o priză de pământ comună prin conductorul PE. .

principale. . Fac excepţie numai tablourile electrice secundare monofazate la care legăturile cu tabloul electric de alimentare (general. . În cazul schemelor TN cu porţiuni în scheme TN-C şi TN-S cu implementarea protecţiei diferenţiale rezultă următoarele condiţii specifice: . . Pentru cazurile în care se prevăd protecţii diferenţiale cu DDR a se vedea pct. În cazul în care tablourile de distribuţie vin de le producător cu două bare de nul.1RE-Ip 30/2004 acest caz schema are simbol TN-S. În schema TN-C barele şi conductoarele de nul se vor folosi în comun pentru lucru şi pentru protecţie.3. A se vedea pct. .1. Este interzis ca la o bornă să se racordeze două sau mai multe conductoare PEN.9. Această bară de nul PEN trebuie să fie legată totdeauna printr-un conductor separat la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv. .conductorul de racordare a barei PEN a tabloului în cauză la instalaţia de legare la pământ a obiectivului. intermediar) trifazat se vor realiza cu trei conductoare din care două active (fază şi nul de lucru) şi unul de nul de protecţie PE. În această variantă (în schema TN-C) se vor folosi bare (borne) sau conductoare pentru nulul de lucru N separate de barele (bornele) sau conductoarele de protecţie PE numai în circuitele de alimentare a receptoarelor (utilajelor.9. .3. dispozitivelor) electrice. Astfel bara PEN a tabloului va avea un număr suficient de borne pentru următoarele legături electrice: . se va folosi schema TN-C. aparatelor. aceste două bare trebuie să fie legate electric între ele. şi anume o bară N şi o bară PE.4.37 - În orice reţea TN va exista o porţiune în schema TN-C (cu conductor de nul comun PEN) şi o porţiune sau mai multe în schema TN-S. la care se racordează sau nu şi receptoare electrice. .4. . principale. şi a celor de alimentare a receptoarelor din tablourile electrice.conductoarele de nul de lucru N al circuitelor de alimentare a receptoarelor electrice monofazate la tabloul în cauză. intermediare şi secundare).dacă protecţia la supracurenţi nu este completată cu o protecţie diferenţială la curent rezidual. principal. dacă nu sunt realizate condiţiile ca defectul să fie eliminat prin dispozitivele de protecţie împotriva supracurenţilor respectiv prin protecţia termică sau electromagnetică a întreruptorului de pe circuitul în cauză. În schemele TN-C se va acorda o atenţie deosebită pentru racordarea barei de nul N sau PEN la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv printr-un conductor PE şi o bornă de . precum şi după orice modificare sau extindere a acesteia.1.conductoarele de nul de protecţie PE pentru carcasele metalice ale receptoarelor electrice alimentate din tabloul în cauză.4. intermediare sau secundare trebuie să se prevadă o bară de nul PEN folosită în comun pentru lucru şi pentru protecţie. 3. se impune totdeauna o verificare la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice.9.1.primul defect de izolaţie faţă de masă sau faţă de pământ este eliminat prin dispozitivul diferenţial rezidual DDR.4. N sau PE. Schema TN-C În toate cazurile. cu excepţia circuitelor în care se prevăd protecţii diferenţiale cu DDR (dispozitiv diferenţial la curent rezidual).3. A se vedea pct.neutrul reţelei este legat direct la pământ. Bara de nul PEN a unui tablou electric trebuie să aibă borne de legătură separate pentru fiecare conductor de nul racordat la această bară PEN. agregatelor. este necesară prevederea complementară a unei protecţii diferenţiale la curent rezidual pe circuitele respective. La toate tablourile electrice generale.conductorul de nul de protecţie PE pentru carcasa metalică a tabloului în cauză. Legăturile electrice între tablourile electrice (generale.8. în cazul în care la o astfel de verificare rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile de declanşare la defect.masele sunt legate totdeauna la conductorul de protecţie care la rândul lui este legat la pământ în mai multe puncte în conformitate cu cerinţele standardului STAS 12604/5-90.conductoarele PEN de legătură cu alte tablouri racordate la tabloul în cauză. este necesară o verificare atentă a condiţiilor de declanşare prin protecţia împotriva suprasarcinilor atât la concepţia instalaţiei cât şi ulterior în exploatare.1. se realizează în conducte electrice (cabluri sau conductoare în tuburi) cu conductor comun de nul PEN (de lucru şi de protecţie).

dispozitive) electrice monofazate sau trifazate care necesită şi un conductor de nul de lucru N (cu rol de conductor activ). 3. Schema TN-S Schema TN-S se va aplica numai în cazul următoarelor circuite: a) circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţii diferenţiale cu DDR (dispozitiv diferenţial la curent rezidual).măsurarea rezistenţei de izolaţie pe L şi N. Verificări înainte de darea în exploatare a protecţiei diferenţiale La darea în exploatare a unor instalaţii în care s-au prevăzut protecţii diferenţiale cu DDR trebuie efectuate următoarele verificări: . conductorul de protecţie PE trebuie să fie separat şi izolat electric faţă de conductorul activ de nul de lucru N până tabloul de distribuţie în care bara comună de nul de lucru şi de protecţie PEN este racordată la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv. aparate. . În aceste cazuri. . .identificarea fazelor.conductorul activ de nul de lucru N trebuie să fie izolat electric faţă de pământ (inclusiv faţă de conductorul de protecţie PE) cel puţin la acelaşi nivel de izolaţie ca şi conductoarele active de fază. În schemele TN-S tablourile electrice trebuie prevăzute cu două bare distincte de nul şi anume: . aparate.1. realizându-se astfel circuite de alimentare în schema TN-S. .1.marcarea bornelor şi conductoarelor de fază L.10. Bara de nul de protecţie PE se va racorda la instalaţia de legare la pământ a obiectivului respectiv.4. . În cazul circuitelor electrice de alimentare a tablourilor monofazate trebuie să se realizeze de regulă o schemă TN-S chiar dacă circuitele respective nu sunt protejate cu DDR. În cazul circuitelor prevăzute cu protecţii diferenţiale cu DDR trebuie să se realizeze totdeauna o schemă TN-S astfel încât să se realizeze condiţiile de funcţionare a DDR (dispozitivului diferenţial la curent rezidual). . 3. .măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ şi la nul. de protecţie PE (prin culoare şi/sau marcate cu litere sau semne). agregate electrice) totdeauna conductorul activ de nul de lucru N este separat de conductorul de protecţie PE (de legare la nul sau de legare la pământ). valoarea rezistenţei de izolaţie se consideră satisfăcătoare dacă este mai mare de 50 MΩ . rezistenţa de dispersie a prizei de pământ şi a circuitului de nul trebuie să aibă valorile indicate în prezentul capitol. de nul de lucru şi de protecţie PEN (dacă este cazul).bara de nul de lucru simbol N. agregate.4. nulului şi conductorului PE şi verificarea integrităţii lor. c) circuitele electrice de alimentare a receptoarelor (utilaje. Introducerea acestui dispozitiv de protecţie impune următoarele condiţii principale: .bara de nul de protecţie simbol PE. aflate în aval de acesta. dispozitive. b) circuitele electrice de alimentare a tablourilor electrice monofazate.1RE-Ip 30/2004 . . aceasta se face cu un megohmetru de 2500 V.9. În cazul circuitelor de alimentare a receptoarelor (utilaje.38 - legătură separată la conductorul principal de legare la pământ unde se realizează această legătură.existenţa conductoarelor de protecţie PE (de ramificaţie şi principale) şi a separării electrice ale acestora faţă de conductoarele active (de lucru) L şi N. de nul de lucru N.dacă sunt scoase patroanele fuzibile sau poziţia deschis a întreruptoarelor din TMP şi din tabloul general TG al consumatorului şi dacă întreruptoarele automate au fost blocate în poziţia “deschis”.conductorul activ de nul de lucru N trebuie să fie separat (izolat electric) de conductorul de protecţie PE începând cu bornele din amonte ale întreruptorului acţionat prin DDR şi până la carcasele receptoarelor electrice alimentate prin circuitele protejate cu DDR.

3.9. Reţele izolate faţă de pământ (simbol I). cât şi suplimentar. protecţia împotriva atingerilor indirecte se va realiza prin aplicarea concomitentă a următoarelor măsuri: a) legarea la pământ. de mai jos.).2. după racordarea la reţeaua furnizorului de energie electrică se montează patroanele fuzibile şi/sau se aduc întreruptoarele automate în poziţia “închis”. se vor lega suplimentar şi la priza de pământ locală. d) tuburile metalice continue de protejare a conductoarelor electrice. se verifică de asemenea legăturile dispozitivelor de protecţie privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a acestora în caz de defect (curent de defect la DDR sau tensiuni accidentale).2.4.9.2. la o instalaţie de legare la pământ locală.2. aflate în zona de manipulare.puterea transformatorului să nu depăşească 5 kVA. Se admite funcţionarea protecţiei numai pe semnalizarea punerilor simple la pământ şi deconectarea automată a punerilor duble la pământ. în următoarele condiţii: . Legarea la pământ de protecţie în reţelele izolate faţă de pământ se va realiza prin recordarea carcaselor metalice ale tuturor echipamentelor electrice.alegerea corectă a siguranţelor fuzibile şi a întreruptoarelor automate. În cazul în care există mai multe sectoare alimentate de la aceeaşi sursă. Cutiile de îmbinare şi ramificaţii ale instalaţiilor de iluminat. folosirea neutrului pentru circuitele de alimentare a utilajelor monofazate (iluminat. se vor respecta prevederile standardelor STAS 12604/5-90 şi STAS 12604-1987 pct. Pentru realizarea instalaţiei generale de legare la pământ de protecţie se pot folosi. constituind o reţea comună (generală). 3.transformatorul să fie folosit exclusiv pentru alimentarea circuitelor de comandă şi semnalizare.2. şi acustică) şi deconectarea în cazul unor puneri simple la pământ. .1. atât la o reţea generală de protecţie.2.se verifică prezenţa tensiunii şi se măsoară aceasta la tabloul general al consumatorului cu ajutorul voltmetrului.3. b) învelişurile metalice continue din plumb sau aluminiu ale cablurilor. următoarele: a) conductoarele de protecţie ale cablurilor (al patrulea conductor în cazul echipamentelor trifazate sau al treilea conductor în cazul echipamentelor bifazate). se leagă obligatoriu numai la instalaţia generală de legare la pământ. Controlul permanent al izolaţiei se va face în reţelele electrice de curent alternativ cu tensiuni peste 50 V şi în reţelele electrice de curent continuu cu tensiuni peste 120 V. . se interzice. c) deconectarea rapidă în cel mult 3 s a sectorului defect în cazul unei puneri la pământ duble. precum şi o legătură de rezistenţă electrică neglijabilă între toate instalaţiile de legare la pământ locale. în cazul liniilor electrice aeriene). la alegere. să se facă un control periodic al acestei rezistenţe. b) controlul permanent al izolaţiei faţă de pământ a reţelei.3.1. Fac excepţie de la cele de mai sus circuitele de comandă alimentate de la transformatoarele monofazate. cu condiţia respectării prevederilor de la pct. .se verifică buna funcţionare a dispozitivelor diferenţiale la curent rezidual DDR şi a modulelor de tensiune asociate MVA.d. . la care se admite ca în locul controlului permanent al rezistenţei izolaţiei faţă de pământ. 3. În reţelele trifazate punctul neutru al sursei va fi menţinut izolat faţă de pământ şi nu va fi folosit pentru închiderea vreunui circuit de lucru.39 - .1RE-Ip 30/2004 . Se interzice legarea la pământ a vreunui circuit sau a unui conductor electric din reţeaua respectivă. scule portative etc. Reţeaua generală de protecţie va realiza o legătură conductoare continuă între toate carcasele şi elementele de susţinere metalice ale echipamentelor electrice alimentate de la aceeaşi sursă de energie electrică (transformator sau generator). Fac excepţie corpurile de iluminat care sunt prevăzute cu o singură legătură de protecţie. c) conductoarele special destinate acestui scop (de exemplu. Se vor prevedea dispozitive pentru semnalizare (optică şi. Protecţia prin legare la pământ (simbol IT) 3. 3. În reţelele izolate faţă de pământ. în acest scop toate aceste dispozitive de protecţie trebuie să fie prevăzute fiecare din fabricaţie cu butoane de testare a bunei funcţionări. de exemplu. reţelele generale de protecţie ale fiecărui sector vor fi conectate între ele. după caz.1. 3.2.

cu respectarea concomitentă a următoarelor condiţii: a) rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ să fie mai mică sau cel mult egală cu 4 Ω .2. Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ locală. c) să se aplice suplimentar dirijarea distribuţiei potenţialelor şi/sau izolarea amplasamentelor. în cazul excavaţiilor subterane cu durata de funcţionare sub 5 ani. echipamente. La o instalaţie de legare la pământ locală se vor racorda echipamentele electrice aflate sau grupate în aceeaşi zonă (clădire. Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ locale este : U Rp = a Ip sau U Rp = pas Ip unde Ip este curentul de punere simplă la pământ.25 ori valoarea de reglaj a protecţiei prevăzute împotriva punerilor duble la pământ.5. în cazul instalaţiilor de curent alternativ şi 120 V.2. se va determina astfel încât Ua şi Upas în cazul unei puneri la pământ simple să nu depăşească următoarele valori (a se vedea şi tabelul 2.6. egal cu 1.8. se admite racordarea numai la instalaţii de legare la pământ locale. marcate cu semnele convenţionale respective.40 - 3.în cazul instalaţiilor electrice echipate cu dispozitive care permit semnalizarea şi deconectarea sectorului în cazul unei puneri la pământ simple. Protecţia prin legare la pământ în schemele T1T . Se admite utilizarea unei singure prize principale de legare la pământ.1RE-Ip 30/2004 . în cazul instalaţiilor de curent continuu iar timpul de deconectare în caz de defect trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 3s. 3. d) la dimensionare se vor lua în considerare în calcule următorii curenţi: . platformă etc.1. cu condiţia ca legătura să se asigure cu şaibe şi piuliţe. Rezistenţa de dispersie a reţelei de legare la pământ va fi de cel mult 2 Ω pentru excavaţiile subterane şi de cel mult 4 Ω pentru celelalte categorii de instalaţii sau . 4.). În cazul în care carcasa nu este prevăzută din construcţie cu două borne diferite.2. În cazul în care realizarea unei reţele generale de protecţie conduce la un cost ridicat al instalaţiei.2.2 din prezentul îndreptar): a) 50 V. în cazul reţelelor de curent alternativ din exploatările subterane (exploatări miniere). Reţeaua generală de protecţie trebuie să fie legată la cel puţin două prize de pământ situate în puncte diferite.7. se ia curentul de punere simplă. galerie. b) 25 V. . b) reţeaua electrică şi echipamentele care sunt alimentate din aceasta să nu se afle în exploatări subterane (unde se va realiza totdeauna o reţea generală de protecţie). rezistenţa de dispersie maximă admisă a prizei locale va avea următoarele valori: a) 20 Ω pentru prizele de pământ locale aferente posturilor de transformare şi instalaţiilor din camerele de maşini (din exploatările subterane). se admite ca a două legătură să se facă la un şurub de fixare a carcasei respective. se ia curentul de punere dublă la pământ. însă nu mai puţin de 10 A. 3. Reţele legate la pământ (simbol T). REŢELE ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE 4. 3. În cazul în care nu se dispune de date pentru determinarea curentului de punere simplă la pământ.în cazul instalaţiilor electrice echipate cu dispozitive care permit semnalizarea punerilor la pământ simple şi deconectarea automată în cazul punerilor la pământ duble. . Legarea echipamentului electric la reţeaua generală de protecţie şi la instalaţia de legare la pământ locală se va executa la două borne diferite ale carcasei. b) 50 Ωpentru prizele de pământ locale aferente celorlalte instalaţii electrice.

1RE-Ip 30/2004 şi T2T 4.1.1. Condiţii generale

- 41 -

4.1.1.1. În cazul reţelelor legate la pământ direct sau prin rezistenţă ohmică dimensionarea instalaţiei de legare la pământ va fi astfel efectuată, încât să se realizeze tensiuni de atingere şi de pas sub valorile admise de STAS 2612-1987 şi tabelul 2.3 din prezentul îndreptar, în funcţie de timpul de declanşare la acţionarea protecţiei de bază tb şi de categoria reţelei. La stabilirea protecţiei de bază, se va avea în vedere situaţia de ansamblu a protecţiilor din reţea şi se va considera acea protecţie care trebuie să acţioneze în mod normal cel mai rapid (prima) la o punere la pământ (scurtcircuit monofazat). Pentru reţelele legate la pământ prin rezistenţă ohmică se vor respecta şi prevederile îndreptarelor 1 RE-Ip 35/1-90 şi 1 RE-Ip 35/2-92. Exemple: a) în cazul staţiilor cu tensiunea nominală de 220 kV sau mai mare se poate considera timpul protecţiei instantanee plus timpul propriu al întreruptoarelor (protecţia diferenţială de bare, protecţia diferenţială de transformator sau bloc generator); de regulă, timpul este de 0,15 - 0,2 s. b) la staţiile cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mică se poate considera timpul treptei a IIa a protecţiei de distanţă de pe linia (liniile) care alimentează staţia; în general, timpul este de 0,5 - 1 s. c) în cazul liniilor de transport se poate considera timpul primei trepte a protecţiei de distanţă sau în cazul liniilor scurte, protecţia diferenţială a liniei: în general, timpul este de 0,15 - 0,2 s; d) în cazul liniilor de distribuţie (cele radiale) se poate considera timpul primei trepte a protecţiei de distanţă (sau a celei maximale); de regulă, timpul este 0,5 - 1 s. Aceşti timpi sunt indicaţi cu titlul de exemplificare, considerarea lor trebuie totdeauna justificată. 4.1.1.2. Instalaţia de legare la pământ trebuie să îndeplinească condiţiile de stabilitate termică, luând în considerare timpul de trecere a curentului de punere la pământ prin priză, egal cu timpul protecţiei de rezervă; dacă acesta nu există, se ia timpul treptei a II-a a protecţiei de bază. Se va considera ca protecţia de rezervă, protecţia care acţionează în cazul refuzului de funcţionare a protecţiei de bază la o punere la pământ (un scurtcircuit monofazat). Exemple: a) în cazul staţiilor importante cu tensiunea nominală de 220 kV sau mai mare se poate considera timpul treptei a II-a a protecţiei de distanţă, de la capetele opuse ale liniilor de alimentare (din amonte) pentru care, în general, timpul este de 0,4 - 1s sau timpul unei protecţii maximale din amonte pentru care timpul este de regulă 1,5 - 3 s; b) la staţiile cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mică, se poate considera timpul protecţiei maximale de pe liniile care alimentează staţia respectivă; de regulă este de 0,8 - 3 s; c) în cazul liniilor de transport se consideră treapta a II-a a protecţiei de distanţă de pe elementele din amonte; de regulă, timpul este de 0,4 - 1 s; d) în cazul liniilor de distribuţie se poate considera timpul treptei a II-a a protecţiei de distanţă (sau a celei maximale); de regulă, timpul este de 0,8 - 3 s. Aceşti timpi sunt indicaţi cu titlul de exemplificare, considerarea lor trebuie totdeauna justificată. 4.1.1.3. În calculele de dimensionare a instalaţiei de legare la pământ, se va lua în considerare curentul efectiv de punere la pământ prin priză în cazul unui scurtcircuit monofazat în instalaţia respectivă sau în afara acesteia. Se va considera curentul maxim corespunzător etapei finale pentru care este proiectată instalaţia. 4.1.1.4. În vederea egalizării potenţialelor în incintele staţiilor, centralelor, platformelor industriale etc., se vor lega între ele toate instalaţiile de legare la pământ din incintă şi se vor racorda la instalaţia de legare la pământ comună toate conductele metalice, cum sunt (conductoarele de protecţie ale liniilor aeriene, conductele de apă şi canalizare, învelişurile metalice ale cablurilor, ţevile cu fluide (chiar cele combustibile), şinele de cale ferată, armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat şi alte construcţii metalice, realizându-se astfel o reţea generală de legare la pământ în incintă sau pe platformă. 4.1.2. Staţii şi posturi de transformare exterioare

1RE-Ip 30/2004

- 42 -

4.1.2.1 Staţiile şi posturile de transformare exterioare îngrădite se încadrează în categoria instalaţiilor electrice cu circulaţie redusă (în incintă), iar zonele din exteriorul acestora, vor fi încadrate fie în categoria instalaţiilor electrice din zona cu circulaţie redusă, fie în categoria celor cu circulaţie frecventă, în funcţie de distanţă faţă de marginea drumurilor, a şoselelor sau a îngrădirilor locuinţelor. Pentru incintele staţiior de conexiuni şi transformatoare exterioare, tensiunile de atingere şi de pas maxime vor fi cele din tabelul 2.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie redusă, corespunzătoare unuia din cele două cazuri şi anume cu sau fără organizarea folosirii permanente şi de către toate persoanele a mijloacelor individuale de protecţie izolante în timpul circulaţiei sau a efectuării lucrărilor. 4.1.2.2. Pentru respectarea limitelor admise pentru tensiunile de atingere şi de pas, în scopul respectării limitelor admise pentru tensiunile de atingere şi de pas, se vor aplica întotdeauna următoarele măsuri: - se va realiza o instalaţie de legare la pământ folosind prizele de pământ naturale, în special armăturile tuturor fundaţiilor de beton armat şi alte construcţii metalice îngropate; - se va realiza o priză de pământ artificială numai pentru completarea prizelor de pământ naturale şi numai dacă este necesar; se va justifica prin proiect utilizarea prizei artificiale; - se va realiza o instalaţie de dirijare a distribuţiei potenţialelor în jurul echipamentelor electrice. În cazul în care cu aceste mijloace nu se pot obţine valorile admise ale tensiunilor de atingere şi de pas, se va realiza izolarea amplasamentelor în zonele de acces din apropierea echipamentelor electrice. 4.1.2.3. Se va avea în vedere protecţia împotriva transmiterii de tensiuni periculoase în afara incintei staţiei prin: şine de cale ferată, cabluri, conducte metalice lungi (de exemplu, conductele de apă etc.), 4.1.2.4. Dirijarea distribuţiei potenţialelor se aplică în situaţia în care nu va fi posibil să se obţină cu mijloace justificate economic o tensiune a instalaţiei de legare la pământ Up mai mică sau cel mult egală cu valoarea maximă admisă pentru tensiunea de atingere Ua şi de pas Upas. Stabilirea eficacităţii unei instalaţii de dirijare a distribuţiei potenţialelor se va face prin determinarea coeficienţilor de atingere ka şi de pas kpas definiţi la pct. 1.3.5.1. şi 1.3.5.2 (conform STAS 8275-87). Tensiunile de atingere şi de pas obţinute vor fi: U` = k a ⋅ Up a
U` = k pas ⋅ Up pas
` Dacă U`a şi Upas sunt mai mici sau cel mult egale cu valorile maxime admise, instalaţia de dirijare a distribuţiei potenţialelor se consideră corespunzătoare. ` 4.1.2.5. Izolarea amplasamentelor se va aplica în cazul în care U`a şi Upas rezultate în urma dirijării distribuţiei potenţialelor depăşesc valorile tensiunilor de atingere şi de pas admise. Izolarea amplasamentelor se va realiza prin acoperirea zonelor de circulaţie şi de deservire a echipamentelor cu piatră sfărâmată sau cu plăci din beton sau asfalt. Faţă de cele de mai sus, condiţiile pentru asigurarea unor tensiuni de atingere şi de pas sub limitele admise, sunt: kpas ⋅ Rp ⋅ Ip k a ⋅ Rp ⋅ Ip ≤ Upas ≤ Ua şi αpas αa în care: Ua (Upas) este tensiunea de atingere (de pas) maximă admisă, conform tabelului 2.3 cu precizările din prezenta lucrare, V; Rp este rezistenţa instalaţiei de legare la pământ de protecţie; Ip - curentul de punere la pământ prin priză, în A; ka (kpas) este coeficientul de atingere (de pas) corespunzător prizelor de dirijare a distribuţiei potenţialelor; αa - coeficientul de izolare a amplasamentului, considerat pentru determinarea tensiunilor de atingere; dacă nu sunt determinări pentru cazul respectiv se vor considera în

1RE-Ip 30/2004

- 43 -

calcule următoarele valori: αa = 2, pentru balast (piatră spartă) de 15 cm grosime; αa = 3, pentru dale de beton; αa = 5, pentru asfalt de 2 cm grosime pe strat de pietriş; αpas - coeficientul de izolare a amplasamentului considerat pentru determinarea tensiunilor de pas; αpas = 4αa - 3 - dacă nu sunt determinări pentru cazul respectiv se vor considera în calcule următoarele valori: αpas = 5, pentru balast (piatră spartă) de 15 cm grosime; αpas = 9, pentru dale de beton; αpas = 17, pentru asfalt de 2 cm grosime pe strat de pietriş. 4.1.2.6. Elementele componente ale instalaţiilor de legare la pământ de protecţie trebuie să fie stabile termic în condiţiile standardului STAS 12604/4-89. 4.1.2.7. În cazul staţiilor şi posturilor de transformare care alimentează consumatorii din afara incintei acestora se vor avea în vedere tensiunile care se pot transmite acestora (a se vedea cele menţionate la pct.2.1.1 şi 3.1.3.2 privind folosirea în comun a instalaţiilor de legare la pământ). 4.1.2.8. În toate situaţiile când nu se adaugă un strat izolant (piatră, dale de beton sau asfalt) se poate considera în calcul rezistenţa electrică pe care o prezintă solul la trecerea curentului prin tălpile omului Rd. La un singur picior Rd ≈ 3ρ unde ρ este rezistivitatea solului din punctul considerat. În cazul tensiunilor de atingere Rda =

Rd fiind două rezistenţe Rd în paralel (a se vedea fig.3). 2

În cazul tensiunilor de pas se consideră Rd pas = 2Rd fiind două rezistenţe Rd în serie. În aceste cazuri coeficienţii de amplasament, sunt: R + Rh Rda α a = da = +1 Rh Rh 15ρ , αa = +1 Rh şi

α pas =
αpas =

Rdpas + Rh Rh

=

Rdpas Rh

+1

6ρ +1 Rh Este valabilă, de asemenea, relaţia mai sus:
αpas = 4αa − 3

4.1.2.9. În cazul în care se dimensionează instalaţia de legare la pământ având la bază curentul prin corpul omului Ih (conform celor menţionate la subcapitolul 2.2 din prezentul îndreptar), condiţiile de calcul sunt: αpas I ⋅ Rhαa Rp ≤ h şi Rp ≤ IhRh k aIp k pas Ip unde: 15ρ , 6ρ αa = + 1 şi αpas = +1 Rh Rh Rezultă: I ( 6ρ + 3000 ) I ( 15ρ + 3000 ) , Rp ≤ h Rp ≤ h şi k pas ⋅ Ip k a ⋅ Ip sau

44 şi Rp ≤ 6 Ih ρ + 500 kpas ⋅ Ip unde ρ este rezistivitatea solului în Ω m.4 Rh ⋅ Ih ≤ Ua . ρ + 2000 k a ⋅ Ip . respectiv Rh ⋅ Ih ≤ Upas rezultă condiţiile: ρ ρ +1 +1 şi Rp ≤ Ua 2000 Rp ≤ Upas 500 k a ⋅ Ip k pas ⋅ Ip .2.1RE-Ip 30/2004 Rp ≤ 15 Ih .2. Dacă se scrie condiţia de la pct.

45 - Figura 3 .1RE-Ip 30/2004 .Schemele echivalente pentru determinarea tensiunilor de atingere şi de pas în funcţie de rezistenţa Rd: a) Tensiunea de atingere b) Tensiunea de pas .

3 m. de regulă. însă ρ = 2000 Ω m. restul datelor fiind ca în exemplele 1 .06 şi kpas = 0. La aceeaşi rezistivitate. 2400 Rp ≤ 250 Indiferent de rezultatele calculelor trebuie îndeplinită condiţia Rp ≤ 1Ω pentru a se putea folosi în comun instalaţia de legare la pământ şi pentru instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice. = 0.2 ⋅ 12000 Exemplul 2: Idem ca la exemplul 1.521 Ω şi Pentru ρ = 1000 Ω Rp ≤ 250 m 720 2 = 0. Schema T1T.8 m.73 Ω Rp ≤ 500 500 = 0.2 s. .06 ⋅ 12000 0.225 Ω .3. cu atât coeficienţii de pas de la marginea prizei vor fi mai mici. distribuiţi uniform pe contur şi legaţi între ei prin electrozi orizontali. = 0. .1RE-Ip 30/2004 . cu cât adâncimea de îngropare va fi mai mare. m. ka = 0. Realizarea instalaţiei de legare la pământ.2 1/2’’ şi cu o lungime l = 2 . pe un contur situat la cel puţin 1 m de îngrădire. Adâncimea de îngropare a electrozilor verticali trebuie să fie h ≥ 0. în cazurile în care din calcule rezultă Rp > 1Ωeste necesar să se corecteze schema prizei de pământ în ansamblu şi respectiv de dirijare a distribuţiei potenţialelor.2 (în urma unor determinări prin calcul) în funcţie de priza de dirijare a distribuţiei potenţialelor (conform anexei 2 din prezentul îndreptar). Rp ≤ 500 500 = 104 Ω .2 ⋅ 12000 Exemplul 3: Idem ca la exemplul 1.. 1000 1000 +1 +1 şi Rp ≤ 500 2000 = 104 Ω .conductoarele de legare la pământ (principale. = 0. schema T1T. Ip = 12000 A. tb = 0. iar rezistenţa de dispersie de trecere la pământ în general va scădea..365 Ω şi Pentru ρ = 100 Ω Rp ≤ 250 m 720 15 . cu reducerea corespunzătoare a prizelor de dirijare (micşorarea numărului de electrozi paraleli prin creşterea distanţelor dintre aceştia). De regulă priza de pământ artificială se va realiza în modul următor: În incinta staţiei.1. Electrozii verticali se vor confecţiona. . din ţeavă de oţel cu diametrul φ 2’’ .2. de ramificaţie şi de legare la prizele de pământ).prizele de pământ naturale şi artificiale (dacă este cazul). astfel încât Rp ≤ 1Ω Aceasta înseamnă că se pot mări coeficienţi de atingere sau de pas din cazurile respective.10. conform tabelului 2. Ua = Upas = 500 V 100 100 +1 +1 şi Rp ≤ 500 2000 = 0. 2400 5 Rp ≤ 250 = 0.06 ⋅ 12000 0. aceştia au un rol important în micşorarea tensiunilor de pas la marginea prizei de pământ a staţiei.06 ⋅ 12000 0.521 Ω . Ua = Upas = 250 V 105 . se va realiza o centură alcătuită din electrozi verticali. Deci. 0. 3 de mai sus. Rp ≤ 500 500 = 0.2 ⋅ 12000 Exemplul 4: cazul în care nu se prevede folosirea permanentă a mijloacelor individuale de protecţie izolante. 4.625 Ω 0.46 - Exemplul 1: Incinta unei staţii electrice cu folosirea permanentă de mijloace individuale de protecţie ρ = 100 Ω tb = 0.695 Ω şi Pentru ρ = 2000 Ω Rp ≤ 250 m 720 12 . însă ρ = 1000 Ω m. 2000 2000 +1 +1 şi Rp ≤ 500 2000 = 139 Ω . 2400 3 Rp ≤ 250 = 0..25 Ω 0. Principalele elemente componente ale unei instalaţii de legare la pământ sunt următoarele (conform STAS 8275-87): ..313 Ω .2 s. considerată de la capătul superior al electrodului până la suprafaţa solului.

Pentru determinarea rezistenţei de dispersie a se vedea pct. fundaţiile cadrelor şi ale aparatelor etc. . ar putea întrerupe circuitul de protecţie.1. în special pentru a contribui la dirijarea potenţialelor. trebuie să fie de 100 mm2 oţel. trebuie îndeplinite următoarele condiţii: . Secţiunea echivalentă minimă a armăturilor fiecărui element de beton armat sau metalic folosit drept priză naturală de pământ sau conductor de legare la pământ. Cu cât distanţa “a” dintre electrozii prizei de pământ este mai mare cu atât coeficienţii de ecranare vor fi mai mari. Piesa de legătură (de racordare) va fi marcată prin vopsire cu semnul de legare la pământ.construcţiile metalice permanente. aceste conductoare sunt alcătuite din electrozii orizontali destinaţi dirijării distribuţiei potenţialelor în conformitate cu pct. În condiţii speciale această distanţă se poate micşora dar ea nu poate fi mai mică decât a = l. În staţia exterioară. .1. Conductele metalice pentru apă îngropate în pământ. Pentru folosirea construcţiilor de beton armat drept prize de pământ naturale.5 .elementele care prin demontarea lor în timpul operaţiilor de exploatare şi întreţinere.8 . conductoarele principale de legare la pământ nu trebuie să se lege la toţi stâlpii.se va realiza o legătură electrică între barele verticale ale stâlpilor (pilonilor) şi armăturile metalice ale fundaţiilor. se va prevedea încă din faza de proiectare şi se va asigura prin execuţie. vor fi folosite. de asemenea.47 - De regulă. Se vor lega însă la cel puţin doi stâlpi care fac parte din priza multiplă realizată. avându-se în vedere faptul că prin mărirea adâncimii de îngropare rezistenţa prizei de pământ se micşorează şi este mai puţin influenţată de condiţiile atmosferice. Aceste elemente se vor racorda însă la instalaţia de legare la pământ.). Realizarea instalaţiei de dirijare a potenţialelor. a următoarelor elemente: . o rezistenţa de dispersie rezultantă mai mică.conductele metalice de apă. Dacă barele verticale ale stâlpilor de susţinere sunt în contact cu armăturile metalice ale elementelor pe care le susţin (grinzi.se va prevedea o piesă metalică aparentă de racordare legată la barele verticale. A. în vederea egalizării potenţialelor. . . mantalele şi armăturile metalice ale cablurilor.se va realiza o legătură electrică (prin sudură) între barele verticale ale stâlpilor. Adâncimea de îngropare a electrozilor va fi de preferinţă 0. continuitatea electrică a acestor armături. Se interzice luarea în considerare la dimensionarea instalaţiei de legare la pământ. se vor folosi: . fixată aparent în construcţia respectivă şi accesibilă pentru racordarea conductoarelor de legare la pământ. Electrozii orizontali (conductoarele de legătură dintre electrozii verticali) se vor executa din profile bandă sau rotund. stâlpii.1..1.11 de mai jos.1.11. de regulă. această legătură se va executa cu o bară orizontală (etrier)..conductele prin care trec fluide combustibile.elementele care nu prezintă o secţiune suficient de mare. . ţevile metalice de tubaje etc.0 m. se micşorează şi coeficienţii de pas la marginea prizei. În cazul conductelor prin care trec fluide combustibile. Drept prize de pământ naturale şi legături la aceste prize. ca prize de pământ ajutătoare. A. Pentru folosirea armăturilor unei construcţii de beton armat drept priză de pământ naturală. . .4. 4.8.2.armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat. a cărui secţiune se va determina conform anexei 5. stelaje etc.ţevile pentru forare.învelişurile metalice ale cablurilor îngropate. pentru executarea legăturilor cu conductoarele principale de legare la pământ.. distanţa între electrozi a ≥ 2l.. realizându-se astfel o priză multiplă. ceea ce determină la acelaşi număr de electrozi.1RE-Ip 30/2004 . Această piesă de racordare va fi din profil bandă sau cornier având grosimea de cel puţin 3 mm şi lăţimea de cel puţin 40 mm. până la piesa de racordare menţionată mai sus. Toate elementele care constituie prize de pământ naturale se vor lega la reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ.2. . locurile de întrerupere vor fi în prealabil şuntate. .

îngrădirile care delimitează incinta unei staţii nu vor fi racordate la instalaţia de legare la pământ. Această instalaţie va cuprinde următoarele elemente: . constituind totodată şi reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ. două conductoare de ramificaţie pentru fiecare aparat sau cadru ale căror secţiuni însumate să corespundă condiţiilor de stabilitate termică. numai pentru completarea secţiunii în vederea asigurării stabilităţii termice la scurtcircuit.prizele de pământ naturale şi celelalte elemente legate pentru egalizarea potenţialelor în staţie. Aceşti electrozi fac parte din instalaţia de legare la pământ. se va obţine prin electrozi suplimentari cu o adâncime de îngropare crescătoare până la cel mult 1. un contur de electrozi legaţi cu restul instalaţiei. Dacă un aparat sau cadru are doi sau mai mulţi stâlpi de susţinere. La acest contur se vor racorda conductoarele principale de legare la pământ din interiorul clădirii. sunt suficiente. care are şi rolul unei reţele a conductoarelor principale de legare la pământ. De regulă.4). pătrat.6 m de echipamente şi vor trece prin zonele de deservire ale acestora. Prizele de pământ orizontale de dirijare a distribuţiei potenţialelor se vor executa cu electrozi din oţel lat sau rotund.8 m (cel mult 1m) faţă de obiect. În staţia exterioară. Se admite prevederea unor conductoare suplimentare de coborâre. este necesar să se ia măsuri pentru evitarea transmiterii unor tensiuni periculoase în cazul unei puneri la pământ în staţie. Se va atrage atenţia în proiect. astfel: . Electrozii vor fi îngropaţi în stratul superficial al solului. la priza de pământ complexă a staţiei. Electrozii destinaţi micşorării tensiunilor de atingere trebuie să aibă o adâncime de îngropare de cel mult 0.reţeaua electrozilor pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor. de asemene. asigurându-se continuitatea electrică necesară.1 m şi 0.5 a prezentului îndrumar) la conductoarele principale de legare la pământ. se vor folosi.1.4 m pe o distanţă de 0.2 m . O micşorare mai accentuată a coeficienţilor de atingere în apropierea unor anumite obiecte se va obţine prin îngroparea unor electrozi orizontali suplimentari la adâncimi variind între 0. precum şi armăturile metalice din stâlpii şi fundaţiile de beton armat ale clădirii. având secţiunile impuse prizelor de pământ (conform STAS 12604/5-90). Acestea vor fi legate numai cu îngrădirea (nu vor fi racordate cu instalaţia de legare la pământ din incintă).conductoarele de ramificaţie pentru racordarea la conductoarele principale de legare la pământ. Aceste conductoare de ramificaţie se vor racorda la două benzi de dirijare în vederea reducerii coeficientului de atingere şi de pas. Electrozii se vor dispune după un contur în formă de inel. În cazul în care se constată în afara incintei tensiuni de atingere care depăşesc valorile maxime admise. Pentru legarea aparatelor electrice şi a elementelor de susţinere (conform pct. dreptunghi sau sub forma unor benzi paralele.48 - Pentru micşorarea tensiunilor de atingere şi de pas în incinta staţiei. Drept conductoare de ramificaţie (de coborâre de la aparate sau cadre) se pot folosi armăturile metalice sau corpul metalic al elementelor respective de susţinere. În cazul în care în apropierea staţiei se află clădirea pentru locuinţa personalului de deservire. numai două legături de ramificaţie dispuse la doi dintre stâlpii respectivi cu condiţia ca armăturile metalice ale acestora să aibă o legătură electrică între ele.8 m de fundaţie. să nu se depăşească această adâncime la construcţie. O micşorare mai accentuată a tensiunilor de pas la marginea prizei artificiale. de regulă. instalaţia de dirijare a distribuţiei potenţialelor se va realiza în interiorul conturului prizei artificiale.1. . pentru legarea la conductorul principal. Electrozii suplimentari se vor racorda.1RE-Ip 30/2004 . În jurul clădirilor aflate în incinta staţiei exterioare va fi prevăzută la o distanţă de circa 0. se vor executa prize suplimentare de dirijare a distribuţiei potenţialelor.6 m. electrozii orizontali pentru dirijarea potenţialelor se vor dispune sub forma unor benzi paralele la o distanţă de circa 0. Reţeaua acestor electrozi se va lega deci la priza de pământ artificială şi va avea legături cu toate obiectele prin intermediul conductoarelor de ramificaţie (fig. .

. b) cazul în care locuinţa se află la o distanţă mai mare de 5 m de gardul staţiei.Rpn a prizelor naturale.clădirea staţiei la interiorul incintei b). Rpo.2. Figura 4 .clădirea staţiei la marginea incintei c).clădirea staţiei la marginea incintei . La reţeaua electrozilor şi conductoarelor principale de legare la pământ. Rpd şi Rpn se vor determina. însă nu mai puţin de cea impusă conductoarelor de legare la pământ îngropate. în aceste cazuri se realizează la locuinţa personalului o priză de pământ pentru instalaţiile electrice de joasă tensiune din clădirea respectivă respectându-se prevederile standardului STAS 12604/5-90. se vor racorda totdeauna conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene.Rpd a prizelor de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor. legată în paralel cu prizele de pământ naturale şi cu prizele de pământ orizontale destinate dirijării distribuţiei potenţialelor. Rezistenţele de dispersie Rpv. cu aproximarea admisibilă în cazul staţiilor exterioare. b) Pentru simplificarea calculelor. Modul de calcul al rezistenţei de dispersie este arătat în anexa 1. La determinarea rezistenţei de dispersie a unei prize de pământ complexe se vor avea în vedere rezistenţele de dispersie ale prizelor de pământ legate electric între ele cum sunt: . conducte.2 m care realizează legătura electrică între stâlpul din imediata vecinătate (legat la conductorul de protecţie) şi reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ a staţiei. este necesar ca alimentarea cu energie electrică a locuinţei (la joasă tensiune) să se separe de instalaţiile din staţie fie folosind o altă sursă (reţea) de racordare.Exemple de realizare a instalaţiei de legare la pământ pentru staţii electrice exterioare: a). vor fi considerate o priză complexă. fie folosind un transformator de separare galvanică.Rcp a sistemelor constituite din conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene şi prizele de pământ ale stâlpilor legaţi la acestea.Rpv a prizelor de pământ artificiale verticale. împreună cu diferitele prize naturale cu care sunt în contact electric (construcţii de beton armat.49 - a) cazul în care locuinţa se află în imediata apropiere. . prizele de pământ orizontale destinate dirijării distribuţiei potenţialelor. se realizează o priză de dirijare cu trei contururi în jurul clădirii racordate la priza de dirijare (respectiv. care vin sau pleacă din staţie. învelişurile metalice ale cablurilor aflate în incinta respectivă). considerându-se componenta din circuitul de scurtcircuit monofazat care se închide efectiv prin prizele de pământ. Această legătură se va realiza fie prin prelungirea conductorului de protecţie până la cadrul staţiei. Priza de pământ artificială. luându-se în calcul coeficienţii respectivi de utilizare.1RE-Ip 30/2004 . formează o priză de pământ complexă. care se va asimila pentru calculul rezistenţei de trecere la pământ cu o priză constituită dintr-o placă aşezată pe suprafaţa solului şi având dimensiunile suprafeţei cuprinse în conturul exterior al electrozilor pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor. fie prin prevederea a două conductoare îngropate la o adâncime de cel puţin 1.12. Determinarea rezistenţei de dispersie. Conductoarele îngropate vorc) avea o secţiune echivalentă cu secţiunea conductorului de protecţie. . înainte de darea în funcţiune (conform STAS 12604/5-90). 4. instalaţia de legare la pământ) a staţiei prin cel puţin două legături. Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ se va verifica prin măsurări.Rpo a prizelor de pământ artificiale orizontale. a se vedea anexa 9 din prezentul îndreptar. .1.

2. Determinarea coeficienţilor de atingere şi de pas La dimensionarea prizelor de dirijare a distribuţiei potentialelor. cu atât coeficienţii de atingere şi de pas vor fi mai mici. 4. cu cât această rezistivitate este mai mică în raport cu cea a straturilor mai adânci. se va lua în calcul valoarea curentului total de scurtcircuit monofazat în staţie. mai mici decât coeficienţii de atingere.1.rezistivitatea ρ a stratului superficial al solului în care se află electrozii prizei de dirijare a distribuţiei potenţialelor.1.adâncimea de îngropare “h” a electrozilor orizontali. Pentru calcularea coeficienţilor de atingere şi de pas se vor folosi indicaţiile date în anexa 2.întinderea prizelor de pământ. . la marginea prizei.50 - 4. cu atât coeficienţii de atingere vor fi mai mici. atunci se vor îmbunătăţii instalaţiile de protecţie prin adăugarea unor prize orizontale suplimentare sau se va executa o izolare a amplasamentelor prin acoperiri cu materiale de rezistivitate mare. Stabilirea secţiunilor conductoarelor de legare la pământ şi verificarea la stabilitate termică. Pentru verificarea la stabilitate termică a prizelor de pământ. coeficienţii de pas vor fi. cu atât coeficienţii de pas în afara zonei ocupate de priză sunt mai mici. pe aceeaşi suprafaţă cu cât “n” este mai mare şi. micşorarea coeficienţilor de pas în această zonă se va obţine prin adăugarea unor electrozi suplimentari). Pe suprafaţa ocupată de instalaţia de dirijare a distribuţiei potenţialelor. precum şi cu indicaţiile date în anexele 3 şi 5 din prezenta lucrare. “a” devine mai mic.15.2. cu cât “h” va fi mai mic.numărul prizelor orizontale “n” şi distanţa dintre acestea “a”. Izolarea amplasamentelor Pentru a lua în calcul izolarea amplasamentelor. în general.1RE-Ip 30/2004 a) .14. se va avea în vedere că micşorarea coeficienţilor de atingere şi de pas depinde de următorii factori: . . Se vor verifica întotdeauna coeficienţii de atingere şi de pas prin măsurări. cu cât “h” este mai mare cu atât coeficienţii de pas în afara prizei vor fi mai mici. cu cât aceasta este mai mare.1. . cu atât coeficienţii de atingere şi de pas sunt mai mici şi invers (într-un sol omogen. înainte de darea în funcţiune a instalaţiei de legare la pământ exterioare. Dacă la măsurări se constată valorile care le depăşesc pe cele propuse.2. se va lua în calcul componenta din curentul de scurtcircuit monofazat care se închide efectiv prin electrozii prizei de pământ. se vor respecta indicaţiile din anexa 4. coeficienţii de pas pot fi mai mari decât coeficientul maxim de atingere de pe această suprafaţă la marginea şi în afara instalaţiei de dirijare (dacă este necesar. Pentru determinarea secţiunii conductoarelor de legare la pământ.13. Stabilirea secţiunii conductoarelor de legare la pământ şi verificarea la stabilitate termică a instalaţiei de legare la pământ se vor face în conformitate cu STAS 12604/4-89. coeficienţii nu depind de rezistivitatea acestuia). deci. . 4.

1.1.7. constituie circuite închise. În condiţii speciale se poate micşora această distanţă.3.1.Exemplu de realizare a instalaţiei de legare la pământ pentru o staţie electrică interioară. Pentru micşorarea tensiunii de atingere în interiorul clădirii în zonele de circulaţie şi de deservire vor fi prevăzute covoraşe electroizolante din cauciuc. Electrozii orizontali (conductoarele de legătură dintre electrozii verticali) se vor confecţiona din oţel lat.1. însă ea nu poate fi mai mică decât a = l.13.1.8. Adâncimea de îngropare a acestor electrozi va fi de 0. 4..1.0.5 şi 4. trebuie să fie a ≥ 2l.3.1.3 m faţă de suprafaţa solului se va realiza un contur din oţel lat sau oţel rotund.1.2.1.1.2. Toate contururile indicate mai sus se vor lega între ele pe direcţia diagonalelor şi pe patru direcţii perpendiculare pe laturile acestor contururi.2 m .5 m de conturul prizelor verticale şi la o adâncime de 1 m se va realiza un ultim contur din oţel lat sau rotund. considerată de la suprafaţa solului. având în vedere indicaţiile de la pct.3. . de regulă.14 şi anexa 2. Distanţă dintre electrozii verticali. din ţeavă de oţel.2 (4. se vor lega toate elementele indicate la pct. Ei se vor îngropa la o adâncime h = 0.2.2. .0 m şi vor fi sudaţi la capătul superior al electrozilor verticali.3.2. 4.3. Pentru respectarea limitelor maxime admise de STAS 2612-87 şi STAS 12604/4-89. 4.. destinat micşorării tensiunii de atingere. se va realiza în jurul acesteia un trotuar din dale de beton sau din asfalt.2. 4. se vor monta conductoarele principale de legare la pământ. cu diametrul φ 2’’ . .6 m. 4. Staţii şi posturi de transformare interioare 4. la o distanţă de 0.1.. cât şi în exterior.2. 4. de regulă.0. Figura 5 .1. iar pentru verificările la stabilitate termică indicaţiile de la pct. se va realiza o priză verticală respectiv un contur din electrozii orizontali care leagă între ei electrozi verticali distribuiţi uniform pe contur astfel electrozii verticali vor fi legaţi între ei prin electrozi orizontali.1.4. destinat aceluiaşi scop. cu privire la tensiunile de atingere şi de pas. 3. a întreprinderilor industriale şi agricole cu circulaţie frecventă sau a staţiilor electrice din localităţi.5. de-a lungul pereţilor.1 . destinat micşorării tensiunii de pas.5): În exteriorul clădirii.3.8 m de fundaţie şi la o adâncime de 0. Pentru luarea în calcul a izolării amplasamentelor se vor utiliza indicaţiile din anexa 4 şi cele menţionate la pct. se va realiza în jurul clădirii la o distanţă de 0.1.2.2 1/2’’ şi cu o lungime l = 2 . se vor lua următoarele măsuri: .8 . prin ramificaţii separate.9) privind mijloacele de respectare a tensiunilor de atingere şi de pas admise şi privind realizarea instalaţiei de legare la pământ 4. Priza de pământ artificială şi instalaţia de dirijare a distribuţiei potenţialelor în exteriorul clădiri se vor realiza în modul următor (fig. La o distanţă de 1.11.5 .1RE-Ip 30/2004 . Conductoarele principale se vor racorda la priza artificială de pământ prin cel puţin două legături separate.1.2. Pentru determinarea rezistenţei de dispersie se vor folosi indicaţiile date la pct. 3 m.1. În interiorul clădirii. în jurul clădirii.1.3.4 . care.4.se vor folosi prizele de pământ naturale. cu precizările de mai jos.0 m. 4.2.1.5. Un al doilea contur.1. Se vor respecta indicaţiile de la pct.se va aplica izolarea amplasamentelor atât în interior. Pentru micşorarea tensiunilor de atingere şi de pas în exteriorul clădirii respectiv pentru creşterea coeficienţilor de amplasament αa şi αpas.. precum şi diferitele elemente metalice existente în vederea egalizării potenţialelor.1.10. prizele de pământ naturale.2.1. 4. având lăţimea de cel puţin 1 m. Coeficienţii de pas se vor determina în conformitate cu indicaţiile de la pct. . Se vor respecta indicaţiile de la pct.4.1. 4. La aceste conductoare.12.1.4. Instalaţii electrice în incinta (platforma) centralelor electrice.3 m de fundaţie şi la adâncimea de 0.2.6.8 .1. Electrozii verticali se vor confecţiona.0 m de fundaţia clădirii.se va realiza egalizarea potentialelor în interiorul clădirii.. 4.51 - 4. 4.3.se va realiza o priză de pământ artificială.1. 4. .se va realiza o instalaţie de dirijare a distribuţiei potenţialelor în exteriorul clădirii.3. La o distanţă de 1.

se vor lua măsuri de protecţie împotriva transmiterii tensiunilor periculoase în afara incintei (platformei). Pentru echipamentele electrice aflate în afara îngrădirii staţiei de transformare se va folosi în comun instalaţia de legare la pământ a acesteia.2. cât şi la priza de pământ a staţiei. tensiunile de atingere şi de pas maxime admise vor fi cele din STAS 2612/87 (12604/2-87) şi tabelul 2. Pentru conductele.se vor respecta indicaţiile date pentru staţiile de conexiuni şi transformare de la pct.1.3 din prezentul îndreptar pentru zonele cu circulaţie frecventă. cabluri. 4.zonele cu circulaţie frecventă.1. La centralele electrice. construcţii metalice şi din beton armat şi alte elemente metalice de pe platforma centralei electrice sau al întreprinderii industriale (agricole).4.1.4. categorie care cuprinde incintele instalaţiile electrice îngrădite.în incinta staţiilor de transformare . .3. fermele zootehnice şi staţiile de maşini agricole. pentru zonele cu circulaţie frecventă.1. conform pct. pentru aceste zone tensiunile de atingere şi de pas maxime vor fi cele din STAS 2612-87 (12604/2-87) şi tabelul 2.2 şi 4. cât şi pentru cele de înaltă tensiune.1RE-Ip 30/2004 .1. dată fiind prezenţa a numeroase conducte. Pentru respectarea limitelor maxime admise pentru tensiunile de atingere şi de pas.3 de mai sus. în scopul egalizării potenţialelor.4. şinele de cale ferată etc. . respectiv cu folosirea mijloacelor individuale de protecţie izolante. se vor lua următoarele măsuri: . întreprinderi agricole sau industriale şi pe teritoriul oricărei platforme industriale trebuie să se realizeze totdeauna o reţea generală de legare la pământ de protecţie prin legarea între ele a tuturor instalaţiilor de legare la pământ din incinta sau de pe platforma respectivă. care fac practic imposibilă realizarea unor instalaţii de legare la pământ separate.1.zonele cu circulaţie redusă. care ies de pe platforma centralei electrice sau a întreprinderi industriale (agricole). Regula generală este să se realizeze totdeauna o reţea generală de legare la pământ.3.52 - 4. inclusiv a celor aferente instalaţiilor de legare la pământ de protecţie folosite în comun. întreprinderile industriale sau agricole cu circulaţie frecventă şi staţiile electrice urbane se vor distinge două categorii de zone din punct de vedere al frecvenţei circulaţiei: .1.3. categorie în care intră teritoriul pe care este situată centrala electrică sau întreprinderea industrială sau agricolă (cu excepţia spaţiilor din incintele instalaţiilor electrice îngrădite. În incinta oricărei centrale electrice. ca de exemplu ale staţiilor de transformare şi conexiuni).3 pentru zonele cu circulaţie redusă fără. prin incintă agricolă cu circulaţie frecventă se înţelege incinta îngrădită şi supravegheată în care se desfăşoară procesele tehnologice de prelucrare şi depozitare în amenajări speciale a produselor agricole. atât pentru echipamentele de joasă tensiune. Pentru defectele de pe partea de înaltă tensiune. 4. vor fi respectate valorile tensiunilor de atingere şi de pas pentru zonele cu circulaţie frecventă conform STAS 2612-87 (12604/2-87) şi tabelul 2.4. cum sunt staţiile de transformare şi conexiuni. cablurilor. Toate elementele metalice vor fi legate între ele.

.coeficientul de echipotenţiere al incintei (platformei). .1. trebuie să se respecte condiţiile din STAS 12604/5-90 şi precizările de la pct.t.1RE-Ip 30/2004 .4.t.7 dacă Rp > 1 Ω . . aluminiu)..ri = 0. . .re = 0. În cazul în care o reţea de joasă tensiune alimentează consumatorii aflaţi în afara limitelor instalaţiei de legare la pământ de protecţie destinată echipementelor de înaltă tensiune. “a” şi “b” din această lucrare.8 dacă instalaţia de legare la pământ constituie o reţea ramificată.: .2 şi 4.2. iar distanţa dintre prizele de pământ ale obiectelor din incintă (de pe platformă) este mai mică de 300 m. iar reţeaua cablurilor de î.ri = 1 în cazul cablurilor cu învelişuri exterioare din mase plastice şi numai cu ecrane din benzi sau sârme din cupru. în calcule se vor considera următoarele valori. pentru zonele cu circulaţie frecventă se consideră totdeauna ka = kpas = 1.t. În vederea realizării instalaţiei de legare la pământ.53 - în funcţie de timpul de deconectare a curentului de punere la pământ prin priză şi de categoria reţelei. . dacă nu se dispune de alte valori indicate de furnizorii cablurilor: . dacă pentru partea de joasă tensiune se aplică protecţia prin legare la nul. 4.re = 1 idem. conform STAS 12604/5-90. cu învelişuri exterioare din mase plastice cu ecrane din benzi sau sârme de cupru.3 pentru zonele cu circulaţie redusă fără.1.1. iar reţeaua cablurilor de î. respectiv cu folosirea mijloacelor individuale de protecţie.6 dacă instalaţia de legare la pământ constituie o reţea buclată (circuite închise) iar distanţa între prizele de pământ ale obiectelor din incintă (de pe platformă) este mai mică de 300 m. rk .t. .rc .8 idem.1. armate şi cu învelişuri metalice (plumb. dar distanţa dintre prizele de pământ din incintă (de pe platformă) este mai mare de 300 m. este necesar ca instalaţia de legare la pământ pentru partea de înaltă tensiune să fie separată de instalaţia de legare la pământ de protecţie pentru partea de joasă tensiune.1. re .t. cu următoarele precizări pentru cazul folosirii în comun a instalaţiei de legare la pământ: . la folosirea în comun a prizei de pământ şi pentru reţeaua de joasă tensiune.4 în cazul cablurilor de î.6.5. 4. a obţinerii tensiunilor de atingere şi de pas sub valorile limită admise şi a verificărilor la stabilitate termică.rc = 0. Dacă nu se pot respecta aceste condiţii. .8 dacă Rp ≤ 1 Ω .1.factorul de reducere datorită învelişurilor metalice ale cablurilor de î. dar distanţa dintre prizele de pământ din incintă (de pe platformă) este mai mare de 300 m. Fac excepţie zonele cu circulaţie redusă din incintele îngrădite ale instalaţiilor electrice unde are acces numai personalul de specialitate şi pentru care vor fi respectate valorile indicate în STAS 2612-87 şi tabelul 2.3.factorul de aşteptare care are valorile: . este buclată.re = 0. . Pentru conductoarele de legătură între instalaţiile de legare la pământ va fi verificată stabilitatea termică a acestora la solicitările de scurtcircuit la care pot fi supuse.t.4.coeficientul de reducere a conductoarelor de compensare care însoţesc cablurile de î. este ramificată.rk = 1 dacă reţeaua electrică este aeriană.4.85 în cazul cablurilor de î.85 dacă reţeaua electrică este în cabluri subterane.rc = 0. de mai sus.ri .rk = 0.rezistenţa de dispersie rezultantă Rp trebuie să fie cel mult egală cu valoarea rezultată din condiţia: Ua ⋅ α Rp ≤ rk ⋅ re ⋅ ri ⋅ rc ⋅ Idef unde: Ua este tensiunea de atingere maximă admisă în funcţie de timpul protecţiei de bază din tabelul 2. . se vor respecta indicaţiile date la pct. dacă nu se dispune de valori determinate prin măsurări se vor considera următoarele valori de calcul: .4.ri = 0.re = 0.4.1.1. 4.

curentul de scurtcircuit monofazat de calcul.impedanţa homopolară echivalentă de calcul a legăturilor dintre sistemul de rezistenţă Rpn şi instalaţia de legare la pământ de rezistenţă Rps. Relaţia de calcul este: Ua = re ⋅ rk ⋅ Rpn ⋅ Ipn unde: Rpn este rezistenţa de dispersie a sistemului constituit din reţeaua de nul de la consumatorii de j. Zmo . relaţia de calcul este: k a mIp mRp m k pas mIp mRp m ≤ Ua ≤ Upas şi αa m αpas m unde indicele “m” marchează parametrii instalaţiei de legare la pământ de rezistenţă Rpm cu care priza staţiei de rezistenţă Rp are legătură conductivă.rc = 1 dacă nu se prevăd conductoare de compensare.t. .t. Dacă reţeaua de joasă tensiune este în cablu. se determină în funcţie de materialul folosit pentru izolare. Condiţiile de calcul devin astfel: ka m k pas m Rp Rp Rp mIp ≤ Ua Rp mIp ≤ Upas şi αa m Rp m + Rp + Zm o αpas m Rp m + Rp + Zm o sau: ka m kpas m Rp ⋅ Ip Rp ⋅ Ip ⋅ ≤ Ua ⋅ ≤ Upas Rp + Zm o Rp + Zm o αam α pas m şi 1+ 1+ Rp m Rp m În cazul în care priza de pământ a unei instalaţii electrice de înaltă tensiune. .componenta din curentul total de punere la pământ Ip care se închide prin sistemul de rezistenţă Rpn: Rp s Ip n = Ip Rp s + Rp n + Z 0 în care: Rps este rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ din instalaţia electrică de înaltă tensiune (de exemplu. În cazul instalaţiilor de legare la pământ din reţelele cu schema T2T (legate la pământ prin rezistenţă) se vor avea în vedere şi prevederile îndreptarului 1. dacă izolarea amplasamentului nu se poate aplica la toate receptoarele de î..1. 4.4.RE-Ip 35/2-1992. Curentul Ipm se determină cu relaţia următoare: Rp Ip m = Ip Rp + Rp m + Zm o unde: Ip este curentul total de punere la pământ şi reprezintă suma curenţilor de punere la pământ prin priza instalaţiei de rezistenţă Rp şi Ipm prin legătura conductivă cu priza de rezistenţă Rpm. are legături conductive cu alte prize de pământ ale unor instalaţii electrice de la consumatorii de joasă tensiune. Ipn . În general. pentru determinarea tensiunilor de atingere şi de pas la obiectele racordate la o instalaţie de legare la pământ de rezistenţă Rpm cu care priza de pământ Rp a instalaţiei (staţiei) electrice cu defect are legătură conductivă.68 Rp nIp n . deci: Ua = 0. şi la toate echipamentele de j. se consideră α = 1. de exemplu a unei staţii electrice. iar reţeaua conductoarelor de nul este buclată.8 şi. o staţie electrică “s”). şi toate prizele de pământ cu care această reţea are legături conductive permanente. şi reprezintă curentul efectiv prin priza de pământ complexă. este necesar să se determine tensiunile de atingere la aceşti consumatori în cazul unui defect în instalaţia de înaltă tensiune.7.t. Z0 .impedanţa homopolară de calcul a legăturii conductive cu priza de rezistenţă Rpm.coeficientul de amplasament.1RE-Ip 30/2004 -α .54 - .Idef .85 şi re = 0. rezultă rk = 0. curentul Ip se obţine din curentul total de scurtcircuit monofazat care trece prin reţeaua generală de legare la pământ.

2. 3 s. 105 . şi cap.55 - unde. care trebuie folosiţi pentru atenuarea valorilor Ua şi Upas sub limitele maxime admise. Dacă se consideră o legătură conductivă echivalentă având o impedanţă homopolară Z0 = 0.2 0. Expresia tensiunii de atingere devine: Rps Ua = 0. Acest curent Ip se obţine din curentul total de punere la pământ prin reţeaua generală de rezistenţă Rp din care se scad toţi ceilalţi curenţi care se închid prin legăturile constructive cu alte prize de rezistenţă Rp1 .2 al prezentului îndreptar care sunt în conformitate cu STAS 2612-87.75 Ω de exemplu prin adăugarea unor conductoare scurtcircuitate la capete în cazul unui cablu scos de sub tensiune.5.5. .8 .1RE-Ip 30/2004 .. 68 = 46 V sub valoarea maxim admisă de 65 V dacă timpul de declanşare la defectul pe 15 . pentru a nu . de unde rezultă necesar obţinerea unei valori Z0 = 0.1. Pentru determinarea valorii lui Z0 minimă admisă (ţinând seama şi de scurtcircuitarea şi legarea la pământ a conductoarelor unui cablu scos de sub tensiune) se poate folosi relaţia: Rps 0.1. partea de 110 kV din staţie este de 0.68 ⋅ Rpn ⋅ Ip Rps + Rpn + Z0 Exemplul 1: Rpn = 0.1.68 Ip Z0 ≥ Rpn Rps − Rpn + Rps Ua ( ) 4. cu deosebirea că timpul protecţiei este de 0. conform celor arătate mai sus: Rp s Ip n = Ip Rp s + Rp n + Z 0 Ip fiind suma curenţilor de punere la pământ prin priza staţiei de rezistenţă Rps şi prin legăturile conductive cu sistemul de rezistenţă Rpn. Coeficienţii de atingere şi de pas ka şi kpas corespunzători prizei de pământ locale de la stâlp şi cei de amplasament αa . Prevederi generale La stâlpii LEA prizele de pământ se dimensionează ţinând seama de valori normate ale tensiunilor de atingere şi de pas conform celor indicate în cap..68 Rpn Ip ≤ Ua Rps + Rpn + Za sau condiţia: 0.1.68 ⋅ 0. În acest caz rezultă posibilă reducerea impedanţei Z0 la valoarea rezultată din următoarea relaţie: 0.1 × 5000 × 0.1.2 + 12 .2 ≤ 125 V. Rps = 0.. iar pentru care tensiunea de atingere admisibilă este 125 V. αpas şi β constituie practic parametrii principali.1 + 0.24 Ω de exemplu prin adăugarea unor conductoare suplimentare de compensare. curentul prin sistemul de rezistenţă Rpn este: Ipn = 5000 0. Coeficienţii de atingere şi de pas (ka şi kpas) ai unui anumit tip de priză de pământ depind numai de dimensiunile şi forma prizei respective. se depăşi tensiunea admisă de 125 V.2 ≅ 1000 A.68 ⋅ 0. m..2 s. Stâlpii liniilor electrice aeriene 4.2 Ip = 5000 A şi Z0 = 1.1. STAS 12604/4-89 şi 12604/5-90 cu condiţiile de dimensionare din subcap. După determinarea rezistenţei de dispersie maximă admisă din considerentele arătate mai sus trebuie să se verifice şi condiţia de declanşare a sistemului de protecţie prevăzut.2 În acest exemplu rezultă: Ua = 0. Exemplul 2: Datele din exemplul 1.1 × 5000 ⋅ Ua = 0.2 + Z0 0.1 + 0.

4.t de la staţia de alimentare şi până la postul de transformare şi este legat la instalaţiile de legare la pământ de la staţie şi post. cu patru raze şi. Stâlpii LEA fără aparataj La stâlpii LEA fără aparataj. c) curentul efectiv de calcul de punere la pământ Ip prin priza de pământ respectivă. dale de beton sau asfalt etc. de care depinde rezistenţa de dispersie a prizei de la stâlp.3 din prezentul îndreptar.6 . când nu se poate aplica practic o altă soluţie de obţinere a tensiunilor de atingere şi de pas sub limitele admise. această prevedere este valabilă şi pentru zonele (incintele) agricole. acest conductor constituie şi o priză de pământ orizontală de o rezistenţă de dispersie rpo care poate să contribuie apreciabil la reducerea rezistenţei de dispersie rezultante Rps. III) legarea între ele a două sau mai multor prize de la doi sau mai mulţi stâlpi învecinaţi cu un conductor montat pe stâlpi. Pentru stâlpii LEA fără aparataj din afara localităţilor sau din zonele cu circulaţie redusă din localităţi. Conform pct. racordat la prizele de pământ ale stâlpilor (naturale şi artificiale) prin intermediul armăturilor metalice din stâlpi folosite drept conductoare de coborăre. prizele de pământ nu se dimensionează. la stâlpul la care trebuie micşorată rezistenţa de dispersie pentru satisfacerea condiţiilor de obţinere a unor tensiuni de atingere şi de pas sub limitele admise.1.5 m. cu electrozi verticali la extremităţi. viile etc. zonă (incintă) agricolă cu circulaţie redusă este zona neîngrădită sau incinta neîngrădită. cu electrozi inelari sau în formă de pătrat. va constitui un conductor de compensare cu toate avantajele unui astfel de conductor.1RE-Ip 30/2004 . considerându-se coeficientul de utilizare corespunzător fiecărie prize în parte. d) posibilitatea de realizare a unui anumit tip de priză de dirijare pe terenul disponibil pentru aceasta.. rezistenţa de dispersie rezultantă Rps se va determina cu relaţia: R ⋅ Rpa Rpa = pn Rpn + Rpa unde Rpn este cea a prizei naturale. prizele de pământ se dimensionează ţinând seama de valorile normate ale tensiunilor de atingere şi de pas. a se vedea prizele de pământ de dirijare a distribuţiei potenţialelor pentru stâlpii LEA din STAS 12604/5-90 şi fig. eventual. la care se leagă un stâlp sau mai mulţi stâlpi este: . Alegerea uneia din tipurile de prize din fig. livezile cu pomi. este cea orizontală. de regulă neizolat.1.. prin acoperire cu piatră spartă.56 - Idef ≥ 2 ⋅ Ir unde: Ir este curentul minim de funcţionare a protecţiei.5. 10 din prezentul îndreptar. b) valoarea limită a tensiunilor de atingere şi de pas care trebuie respectată conform STAS 2612-87 şi STAS 12604/5-90.7 (a se vedea şi cele indicare în varianta a III-a). La stâlpii LEA fără aparataj din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi.. e) posibilitate realizării unei izolări a amplasamentului în jurul stâlpului pe o distanţă de cel puţin 0.8 m. Se poate aplica una din următoarele variante: I) adăugarea la priza naturală a stâlpului a unor electrozi. conduce practic la realizarea unui conductor cu rol şi de compensare practic cu rc = 0.. din considerente de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas. care nu intră în categoria incintelor cu circulaţie frecventă cum sunt culturile mari. 6 . iar Rpa este rezistenţa prizei adăugate. Rps. Conductorul de compensare se va aplica în cazuri justificate. prevederea unui astfel de conductor pentru legarea între ele a tuturor prizelor din LEA respectivă şi la priza staţiei. condiţiile de determinare a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Rps. un astfel de conductor dacă se montează pe toţi stâlpii LEA de î. II) legarea între ele a două sau a mai multor prize de la doi sau mai mulţi stâlpi învecinaţi cu un conductor neizolat îngropat în pământ. Pentru stâlpi. orizontali şi verticali. priza de pământ cu care se pot obţine coeficienţii de atingere şi de pas doriţi cu costuri cât mai mici. grădinile cu legume. necesară pentru asigurarea coeficienţilor de atingere şi de pas doriţi în toate punctele din jurul stâlpului. Se impune o astfel de priză cu electrozi de dirijare datorită simetriei ei. 10 se va face în funcţie de condiţiile specifice care sunt în principal determinate de următorii factori: a) rezistivitatea solului ρ. adâncimea de îngropare a conductorului de legătură va fi totdeauna mai mare de 0. cu circulaţie redusă. numai în zonele cu circulaţie frecventă din localităţi şi la stâlpii LEA din incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă.2.

pentru stâlpi metalici tip portal ancorat.Tip constructiv de priză pentru linii de înaltă tensiune din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi: a).pentru stâlpi din beton armat. b).pentru stâlpi metalici tip portal ancorat.57 - Figura 6 . . e).d). e). c).pentru stâlpi metalici tip portal.pentru stâlpi metalici tip turn.pentru stâlpi metalici tip turn.Tip constructiv de priză pentru linii de înaltă tensiune din zonele cu circulaţie redusă: a).pentru stâlpi din beton armat.d).pentru stâlpi metalici tip portal.pentru stâlpi metalici tip turn. c). Figura 7 .1RE-Ip 30/2004 .pentru stâlpi metalici tip turn. b).

58 - Figura 8 .1RE-Ip 30/2004 .

1RE-Ip 30/2004 .59 - Figura 9 .

1RE-Ip 30/2004 .60 - Figura 10 .

61 - Figura 11 .1RE-Ip 30/2004 .

1RE-Ip 30/2004 .62 - Figura 12 .

63 - Figura 13 .1RE-Ip 30/2004 .

64 - Figura 14 .1RE-Ip 30/2004 .

65 - Figura 15 .1RE-Ip 30/2004 .

66 - Figura 16 .1RE-Ip 30/2004 .

67 - Figura 17 .1RE-Ip 30/2004 .

68 - Figura 18 .1RE-Ip 30/2004 .

1RE-Ip 30/2004 .69 - Figura 19 .

70 - Figura 20 .1RE-Ip 30/2004 .

1RE-Ip 30/2004 .71 - Figura 21 .

1RE-Ip 30/2004 .72 - Figura 22 .

3. în cazul prevederii unui conductor de compensare pe stâlpii LEA.8⋅ Idef .63 Ω şi Rps ≤ 500 = 8Ω 200 75 Este necesară deci o priză de pământ cu Rps ≤ 7.75 Ω şi Rps ≤ 500 = 20 Ω 75 200 200 Exemplul 4: Idem.6 Ω 0. ca la exemplul 1.RE-Ip 35/2-92). 3. prin asimilare cu coeficientul pentru dale (strat) de beton. exemplul 3 cu tb ≤ 0. Rps ≤ 1100 105 + 3 − 1 .63 Ω Exemplul 3: Idem. αa = 2 şi αpas = 5 pentru balast (piatră spartă) de 15 cm grosime. 3.3 (tabelul 2.5 3 Rps ≤ 500 = 500 = 8.curentul maxim de punere la pământ care se poate închide prin priza de pământ respectivă.77 Ω Rps ≤ 1100 Exemplul 2: Idem. în condiţia de determinare a rezistenţei de dispersie Rps se va lua Ip = 0. Idef fiind valoarea curentului de scurtcircuit maxim admis în reţeaua respectivă.8 şi kpas = 0. din prezentul îndreptar. Ip = 250 A la locul defectului.3 şi STAS 2612-87). γ ⋅θ . conform celor arătate la subcap. Rps ≤ 500 = 7. însă ρ = 1000 Ω m 15 + 3 − 1 . însă tb ≤ 0.25 m pentru micşorarea tensiunii de pas de la stâlp.1RE-Ip 30/2004 .2 s. ca la exemplul 1.coeficienţii de izolare a amplasamentului faţă de pământ în jurul stâlpului pe o distanţă de cel puţin 0.5 3 Rps ≤ 1100 = 19 . 750 kV se vor avea în vedere şi următoarele: a) Modul de determinare a curentului Ip este prezentat în anexa 7.coeficientul de izolare a betonului la stâlpii de beton armat.05 = 1100 = 16. 12 . fără prize de dirijare ka = 0.73 - Rps ≤ Ua α a + β − 1 Ip ka şi Rps ≤ Upas αpas Ip kpas unde: Ua este tensiunea de atingere maximă admisă în V. Exemplul 1: Reţea T2T LEA în zone cu circulaţie frecventă din localităţi.05 12 . coeficientul β se consideră în calcule numai pentru cazul stâlpilor de beton armat fără aparataj şi numai în cazul tensiunii de atingere.77 Ω 0. tb ≤ 0. αa = 3 şi αpas = 9 pentru dale (strat) de beton.3 ⋅ 250 75 Este necesară. Ip .3 şi STAS 2612-87). fără strat izolant de adaos.2 s m.5 s pentru care valorile maxime admise Ua = Upas = 500 V.2. αa şi αpas . ρ = 100 Ω rezultă: m. însă ρ = 1000 Ω respectiv.8 m pentru micşorarea tensiunii de atingere şi 1. dacă nu se dispune de valori determinate. în A. deci o priză de pământ cu Rps ≤ 16 . prizele dimensionate după condiţiile de mai sus se vor verifica la stabilitate termică.. b) Priza de pământ a stâlpului trebuie să fie stabilă din punct de vedere termic. folosindu-se următoarea formulă: s ≥ Ip ρ⋅ t .2. Pentru reţelele legate la pământ prin rezistenţă ohmică (schema T2T) (a se vedea 1. conform STAS 12604/5-90 şi indicaţiile din anexa 3. cazul stâlpilor din reţelele 110 .3 (tabelul 2. 3. Ua = Upas = 1100 V. în V.tensiunea de pas maximă admisă.25 Ω Rps ≤ 1100 = 44 Ω şi 200 75 În reţelele legate la pământ cu un singur sistem de protecţie împotriva curentilor de punere la pământ (schema T1T). se va considera β = 3..8 ⋅ 250 200 şi 12 . Upas . ca la exemplul 2. în consecinţă. 3.8. β . αa = 5 şi αpas = 17 pentru asfalt într-o grosime minimă de 2 cm . conform celor arătate la subcap. = 1100 = 17. s-a considerat rc = 0.

1RE-Ip 30/2004 . Pentru respectarea acestor condiţii.5. Se precizează că în cazul incintelor industriale.2 (relaţiile de calcul).curentul de calcul la supratensiuni atmosferice. Indiferent de rezultatele calculului. coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilorNTE 001/03/00. instalaţiile de legare la pământ vor fi astfel dimensionate încât tensiunile de atingere şi de pas să fie mai mici sau cel mult egale cu 125 V.2.timpul protecţiei de rezervă prevăzută pentru deconectarea punerilor la pământ monofazate.5. t . La stâlpii în cauză se recomandă folosirea izolatoarelor nestrăpungibile. izolatoare cu nivelul de izolaţie cu 10 % mai mare decât în restul liniei. în cazul reţelelor T şi T1T şi 250 V în cazul reţelelor T2T (a se vedea tabelul 2.5. se va realiza legarea conductoarelor de protecţie la prizele de pământ ale stâlpilor respectivi. şi 4. 4. În cazul în care nu se pot îndeplini cu soluţii economice condiţiile impuse de protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice. în vederea asigurării unei cât mai favorabile dirijări a distribuţiei potenţialelor în jurul stâlpului. d) Atunci când nu se pot realiza cu mijloace economice condiţiile de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas arătate mai sus. folosindu-se în calcule valoarea indicată mai sus de 125 V. În acest caz. (kA). iar prizele de pământ ale acestor stâlpi vor trebui să corespundă condiţiilor impuse de protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice.d).3 pct. respectiv 250 V. It .1. indiferent de timpul de întrerupere a curentului de punere la pământ considerat. Pentru a se putea pune în valoare prizele naturale ale stâlpilor fixaţi în teren prin fundaţii de beton armat.2 din prezenta lucrare şi normativ privind alegerea izolaţiei. condiţia de verificare este: s≥ ip ⋅ t j unde: s este secţiunea conductorului de ramificaţie.2. la oţel se va considera j = 70 A/mm2. La toţi stâlpii metalici şi de beton armat ai liniilor sau ai porţiunilor de linii echipate cu conductoare de protecţie.partea din curentul total de punere la pământ Ip. numai dacă se iau măsurile necesare de verificare a bunei stări a prizei de pământ şi a legăturilor la acestea după fiecare defect cu punere la pământ la instalaţia respectivă.74 - în valoarea suprafeţei S se include şi suprafaţa electrodului constituit din armătură metalică a fundaţiei. conform tabelului din cap. se vor monta la stâlpii respectivi din zona cu circulaţie frecventă. prizele de pământ ale stâlpilor se vor realiza astfel încât să se obţină pentru rezistenţa de dispersie cel puţin valorile din tabelul 6 de la pct. αi . în zonele cu circulaţie redusă. conform indicaţiilor de la pct.coeficientul de impuls al prizei. 2.1. conform subcap. ip . c) În cazul în care la o instalaţie satisfacerea condiţiilor de stabilitate termică a prizei de pământ duce la cheltuieli mari. stâlpii liniilor electrice aeriene vor fi prevăzuţi întotdeauna cu prize de pământ. tensiunile de atingere şi de pas nu se normează.1. se va proceda ca la pct. care trece prin priza stâlpului respectiv. cât şi la piciorul metalic al stâlpului încadrat în fundaţie.1. respectiv din figura 7.5. . 4. În incintele (teritoriile) îngrădite ale întreprinderilor industriale şi agricole cu circulaţie frecventă. în zonele cu circulaţie frecventă. Conductoarele de legare la priza de pământ a stâlpilor trebuie să fie dimensionate pentru a fi stabile din punct de vedere termic. se poate admite depăşirea densităţilor de curent maxim admise. Ut .5.densitatea de curent admisibilă prin conductorul respectiv. priza de pământ a stâlpului se va executa ca tip şi formă potrivit indicaţiilor din figura 6. j .5. precum şi în cazul plajelor şi terenurilor de campament (camping). barele principale (verticale) ale armăturii fundaţiei vor fi legate galvanic în partea superioară atât între ele. considerată drept priză de pământ naturală. Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească prizele de pământ din punctul de vedere al protecţiei liniei împotriva supratensiunilor atmosferice se exprimă astfel: Ut Rp ≤ αi ⋅ It în care: Rp este rezistenţa de dispersie a prizei (Ω ).1.tensiunea de ţinere la implus a instalaţiei de pe stâlpul la care se verifică priza (kV).

3. cu observaţia că nu se ia în calcule coeficientul β care în acest caz este egal cu 1. (a se vedea pct. În plus. Exemplul 6: Idem.20 cm) sau asfalt pe suprafaţa ocupată de priză. când LEA se află sub tensiune (controale.8 Idef) şi pentru obţinerea unei rezistenţe de dispersie echivalente reduse Rps pentru toţi stâlpii.2 privind stâlpii fără aparataj. În localităţi. În incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă este necesar să se realizeze o reţea generală de legare la pământ prin legarea între ele a tuturor prizelor de pământ din incintă. Condiţia specială privind stâlpii cu aparataj este ca întotdeauna şi la orice lucrare. se vor folosi izolatoare nestrăpungibile la stâlpii respectivi.8. manevre).1.5. conform STAS 12604/5-90.5.5 şi kpas = 0.t. în incintă trebuie să se realizeze o reţea generală de legare la pământ cu R pv ≤ 1 Ω pentru folosirea în comun şi pentru instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice. prize separate la fiecare stâlp.2 fără adăugarea de strat izolant şi αa = αpas = 1. 5 şi din punctul de vedere al stabilităţii termice. Ip = 250 A. rezultă necesar la fiecare stâlp: α +β−1 3 Rps ≤ 250 a = 250 = 6Ω k a ⋅ Ip 0.5 ⋅ 250 α pas 1 = 250 = 5Ω kpas ⋅ Ip 0.1. vor fi respectate indicaţiile de la pct. 4.1 şi 4. se vor verifica din punctul de vedere al protecţiei împotriva supratensiunilor atmosferice. la locul defectului se prevede câte o priză de dirijare la fiecare stâlp cu k a = 0. La stâlpii din localităţi sunt valabile toate raţionamentele şi soluţiile indicate pentru stâlpii fără aparataj din zonele cu o circulaţie frecventă din localităţi. Exemplul 5: Reţeaua T2T cu LEA de 20 kV.1. stâlpii cu aparataj se vor racorda împreună cu ceilalţi stâlpi (fără aparataj) la acest conductor în vederea reducerii curentului Ip prin prizele de pământ (Ip = 0.5. trebuie să se asigure respectarea limitelor maxime pentru tensiunile de atingere şi de pas corespunzătoare acestor stâlpi. cu observaţia că la aceşti stâlpi nu se consideră coeficientul β. 4.75 - Dacă valoarea de 125 V în cazul reţelelor T1T nu poate fi obţinută în condiţii economice.4. 4. condiţia generală de dimensionare fiind: α α Rps ⋅ Ip pas ≤ Upas Rps ⋅ Ip a ≤ Ua şi kpas ka unde: Ua şi Upas se determină conform STAS 2612-87 şi tabelul 2. rc = 1. deoarece există pe stâlpi elemente metalice legate la pământ care pot fi atinse de persoane.2 din prezentul îndreptar. re = 0. plaje şi terenuri de camping sunt valabile. 0.2 ⋅ 250 rezultă: Rps ≤ 5 Ωla fiecare stâlp. şi de î. 1 = 125 Ω . Pentru stâlpii cu aparataj din incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă. dacă se prevede un conductor de compensare.5.6 din prezentul îndreptar.2 de mai sus). dar toţi stâlpii se leagă la reţeaua generală de legare la pământ din incintă rezistenţa de dispersie rezultantă Rpn cu condiţiile rk = 1. plaje şi terenuri de camping. Rps ≤ 250 Rpn = 250 De regulă. inclusiv a celor de la stălpii LEA de j. 4. Pentru legăturile conductoarelor de protecţie şi pentru prizele de pământ la stâlpi.5. 4. Pentru realizarea constructivă şi recepţia prizelor de pământ se va respecta STAS 12604/5-90.1. iar prizele de pământ de la aceşti stâlpi se vor realiza corespunzător indicaţiilor din figura 6. Prizele. În acest caz rezistenţa de dispersie rezultantă este calculată conform cu prevederile pct.t. conform anexei 3 din prezenta lucrare. dimensionate după condiţia de mai sus. condiţia de dimensionare fiind aceeaşi şi anume indiferent de timpul de declanşare la curentul maxim de punere la pământ. Stâlpi LEA cu aparataj a) Stâlpii cu aparataj din localităţi şi din incintele industriale şi agricole cu circulaţie frecventă.8 ⋅ 250 .1RE-Ip 30/2004 . de asemenea toate raţionamentele şi soluţiile de la pct. totdeauna va fi prevăzut un strat de balast (piatră sfărâmată de 15 . să se folosească mijloace individuale de protecţie izolante (mănuşi şi cizme electroizolante). conform cap.1.1.3 din prezentul îndreptar. ri = 1.

inclusiv zona (incintele) agricole cu circulaţie redusă. În cazul unui stâlp cu aparataj din afara localităţii (indiferent de zonă). se vor racorda la reţeaua generală de legare la pământ a incintei şi stâlpii cu aparate.76 - În incintele îngrădite. În conformitate cu îndrumarul 1RE-Ip 35/2-92. Condiţiile de dimensionare şi soluţiile de rezolvare indicate pentru stâlpii LEA fără aparataj din localităţi din prezentul îndreptar se pot aplica şi în cazul stâlpilor cu aparataj din sfera localităţilor. în condiţiile de mai sus se ia Ip = 0. fără adaos de strat . fără a mai fi necesară verificarea tensiunilor de atingere şi de pas. rezistorul este de 300 A (Rn ≅ 38 Ω stâlp în zona cu circulaţie frecventă din ). oricare alte lucrări decât executarea manevrelor trebuie efectuate cu scoaterea de sub tensiune. condiţiile de dimensionare a rezistenţei de dispersie Rps se reduc la condiţia: Rps ≤ 4 Ω .8 şi kpas = 0.reactanţa capacitivă a reţelei care determină componenta capacitivă a curentului de defect Idef. În acest mod se cade pe condiţia de realizare a prizelor de pământ la stâlpii din localităţi. Determinarea curentului Idef de calcul în cazul reţelelor legate la pământ prin rezistenţă (simbol T2T). .reactanţa inductivă a curentului de defect datorită înfăşurărilor cu ajutorul cărora s-a obţinut neutrul reţelei (a transformatorului TSP sau bobinei de neutru BPN) şi care determină componenta inductivă a curentului de defect Idef.1. în cazul reţelelor IT tensiunea de atingere şi de pas maximă admisă este Ua = 125 V.1.5. în funcţie de curentul capacitiv total al reţelei Ic. rezistenţa de dispersie la locul defectului şi modul de realizare a neutrului care se leagă la rezistor Rn (la BPN sau la TSP). La astfel de stâlpi. inclusiv zona (incintele) agricole cu circulaţie redusă. la stâlpii cu aparataj din afara localităţilor. cu observaţia. lungimea până la locul defectului este l = 20 km. În cazul reţelelor legate la pământ prin rezistenţă (T2T) curentul Idef de calcul trebuie determinat ţinând seama de următoarele impedanţe: .3 (a) şi tabelul 2. că nu se poate aplica soluţia indicată pentru acele cazuri de legare între ele a două sau mai multe prize de la stâlpii învecinaţi. dacă la manevrarea dispozitivelor de acţionare de pe stâlpii respectivi. din nou.5. fără priză de dirijarea distribuţiei potenţialelor ka = 0. cu excepţia soluţiei de legare între ele a două sau mai multor prize de pământ de la stâlpii învecinaţi. Astfel. 4. Trebuie avut în vedere că la stâlpii învecinaţi care în marea lor majoritate sunt fără aparataj. manetele acestora se acoperă cu un material izolant corespunzător unei tensiuni de lucru cel puţin egală cu valoarea: U1 = Rps ⋅ Ip ⋅ ka. dacă acest timp este tb ≤ 1. respectiv tensiunea de încercare de 2500 V. În acest caz.impedanţa conductorului reţelei până la locul defectului.2.rezistenţa electrică a rezistorului de pe neutrul reţelei Rn. după cum s-a arătat şi la cazul stâlpilor fără aparataj de la pct. astfel încât să se declanşeze linia respectivă într-un timp cât mai scurt posibil. de regulă. însă nu mai puţin de 1000 V. tensiunile de atingere şi de pas maxime admise sunt cele din STAS 2612-87 tabelul 6 pct.rezistenţa de dispersie a prizei de pământ la locul defectului Rp. nu se impune nici o condiţie de asigurare a unor prize de pământ din considerentele de obţinere a unor tensiuni de atingere şi de pas sub anumite limite.8 Idef.4. Exemplul 7: Curentul capacitiv total al reţelei este Ic = 50 A.2 s.4. Curentul Ip se determină în funcţie de lungimea reţelei până la locul defectului şi rezistenţa prizei de pământ Rp pănâ la locul defectului. în curbele din figurile 11. iar în cazul reţelelor T2T este 500 V. . practic este necesar ca la fiecare stâlp cu aparataj să se realizeze o priză de pământ care să îndeplinească condiţiile: α α Rps ⋅ Ip pas ≤ Upas Rps ⋅ Ip a ≤ Ua şi kpas ka Posibilitatea de a se micşora costul prizelor de pământ constă în reducerea timpului de acţionare a protecţiei de bază.. în funcţie de timpul de declanşare la intensitatea maximă a curentului de punere la pământ la stâlpul respectiv şi la categoria reţelei.1RE-Ip 30/2004 .3. decât doar dacă pe toţi stâlpii se montează un conductor de compensare pentru reducerea rezistenţei de dispersie rezultante la postul de transformare alimentat pe linia respectivă. b) Stâlpii cu aparataj din afara localităţilor (indiferent de zonă).. Orientativ. . 22 se prezintă curentul de defect. Deci. localităţi.3 din prezentul îndreptar. de mai sus. . în cazul reţelelor T1T este 250 V.

Dacă staţia face parte dintr-o reţea construită în întregime din cabluri cu înveliş exterior metalic continuu sau dintr-o reţea de cabluri ale căror lungimi reprezintă cel puţin 66 % din totalul reţelei respective.2.2.2. trebuie să se verifice şi condiţia de declanşare prin protecţia respectivă. privind curentul de punere simplă la pământ. dimensionarea instalaţiei de legare la pământ se va efectua cu respectarea condiţiilor de calcul din STAS 12604/4-89 şi anexele aceluiaşi standard.2 s.1.2.5.3 din prezentul îndreptar).4 kV aflaţi în afara incintei respective.7 Rps ≤ 1100 12 . Ir este curentul minim la care funcţionează protecţia. curenţii şi timpii. şi anume: Idef ≥ 2 Ir .7 În conformitate cu pct. în calcul se va considera curentul Id egal cu intensitatea curentului maxim de punere la pământ la timpul protecţie respective. dar nu mai puţin de 10 km.2. Convenţional.7 A. În cazul în care priza are Rps = 20 Ω rezultă Idef ≅ 160 A şi condiţia devine: . Ip va fi egal cu suma curenţilor bobinelor montate în staţia respectivă.2.2.2. 4.77 - izolant. pentru fiecare caz în parte se vor stabili tensiunile de atingere şi de pas maxime admise. totdeauna trebuie îndeplinită condiţia Idef ≥ 2 Ir.3 pentru instalaţiile interioare. Idef = 141.05 ≅ 29 Ω şi 0. În cazul reţelelor faţă de pământ (simbol IT). În vederea calculelor.2. 4. Rezultă condiţiile: Rps ≤ 1100 Deci.3 × 141.2. 4. curentul considerat în calcule. tb ≤ 0. rezistenţa instalaţiei de legare la pământ Rp se va determina din relaţia: Rp ≤ 12 ρ Ip 3.2. curentul considerat în calcule Ip trebuie să fie egal cu intensitatea curentului de punere la pământ sau în cazul compensării.1RE-Ip 30/2004 . αa Ip αpas Ip unde: .1.2.8 × 160 în care: Ip are valoarea indicată mai sus. cu cea a curentului rezidual. ≅ 30 Ω 0. însă cel puţin 10 A. Trebuie să se satisfacă condiţia: k a ⋅ Rp Ua kpas ⋅ Rp Upas ≤ ≤ . Metodele de respectare a limitelor admise ale tensiunilor de atingere şi de pas sunt indicate în prezentul îndreptar şi anume la subcap. În staţiile în care sunt montate bobinele de compensare.05 ≅ 26 Ω 0.1. Pentru respectarea limitelor tensiunilor de atingere şi de pas. Pentru respectarea condiţiilor de stabilitate termică. De regulă. în cazul unei puneri simple la pământ. se va considera că valoarea maximă admisă Ua = Upas = 125 V în zonele cu circulaţie redusă şi U a = Upas = 50 V în zonele cu circulaţie frecventă*). se consideră în această categorie staţiile de medie tensiune din care nu se alimentează cu energie electrică consumatorii de 0. 4. Condiţii generale 4.1.2 pentru instalaţiile exterioare şi la subcap. 4. 4.8 × 141.1 de mai sus. priza trebuie să fie cel mult 29 Ω . în funcţie de categoria instalaţiei şi a sistemului de protecţie adoptat pentru semnalizarea şi deconectarea în cazul punerilor la pământ (a se vedea STAS 2612-87 şi tabelul 2. 4. la calculul tensiunilor de atingere şi de pas se va considera curentul de punere simplă la pământ timp nelimitat (t > 3s) sau timpul protecţiei dacă se prevede deconectarea automată.1. În toate cazurile. corespunzător indicaţiilor din standardul 12604/4-89. priză de pământ de ≅ 30 Ω pentru ρ = 100 Ω iar curentul Idef de calcul: m.1.1.1. Staţii de conexiuni şi transformare 4. Rps ≤ 1100 3. Reţelele izolate faţă de pământ (IT) 4. pentru determinarea secţiunii conductoarelor de legare la pământ.

În cazul în care se prevăd protecţii pentru deconectarea automată a punerilor simple la pământ. încât să îndeplinească condiţiile: Rp ⋅ k a Ua Rp ⋅ k pas Upas ≤ ≤ şi αa Ip αpas Ip unde Ua şi Upas sunt valorile indicate mai sus la 4.curentul minim prin priză. Instalaţia de legare la pământ se va realiza în aşa fel. *) Dacă staţia se află în afara incintelor agricole sau industriale. În condiţia (3) “t” este timpul protecţiei de rezervă.1RE-Ip 30/2004 . în calculele privind limitarea tensiunilor de atingere şi de pas. curentul considerat va fi Ip egal cu suma curenţilor bobinelor.curentul maxim de punere dublă la pământ. cu cea a curentului rezidual. .2.2.2. În staţiile în care sunt montate bobinele de compensare.2. rezistenţa instalaţiei de legare la pământ Rp se va determina prin relaţia: Rp ≤ 12 ρ Ip unde: Ip are valorile indicate în prezentul subcapitol. se va considera că valoarea minimă admisibilă Ua = Upas = 125 V în zonele cu circulaţie redusă şi Ua = Upas = 50 V în zonele cu circulaţie frecventă. se vor verifica instalaţiile de legare la pământ respective (integritatea legăturilor rezistenţelor de dispersie şi tensiunile de pas şi de atingere) de către unităţile de exploatare a instalaţiilor (echipamentelor) la care au avut loc punerile la pământ (după orice punere dublă la pământ nedeconectată prin protecţie). Dacă condiţia (2) nu se verifică în cazul punerilor la pământ. 4. Dacă staţia face parte dintr-o reţea constituită din linii aeriene sau cabluri fără înveliş exterior metalic sau dintr-o reţea de cabluri cu învelişuri metalice care nu îndeplinesc condiţiile de la pct. se vor efectua verificări pentru următoarele trei condiţii: Rp ≤ 12 ρ Ip (1) t t` Rp ≤ 125 ⋅ Ir m ρ⋅t γ ⋅θ (2) (3) S ≥ Id p m ⋅ unde: Ip este curentul de punere simplă la pământ sau curentul rezidual determinat ca la pct. Pentru satisfacerea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ (din care rezultă valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ). însă cel puţin 10 A. în funcţie de rezistivitatea ρ a solului şi de categoria prizelor singulare (verticale sau orizontale) care au pondere în determinarea rezistenţei de dispersie respective.2. în calcule se va considera un curent Ip egal cu intensitatea curentului de punere simplă la pământ. însă cel puţin 10 A. Irm . iar în cazul compensării reţelei se ia cea a curentului rezidual. 3.2.2. . Pentru respectarea condiţiilor de stabilitate termică.2. în ambele cazuri se ia Ua = Upas = 50 V.2. se va putea considera un curent Ip egal cu intensitatea curentului de punere simplă la pământ sau în cazul compensării. dar nu mai puţin de 10 A.3.2.2. iar “t” este timpul indicat în STAS 12604/4-89 şi anexa 3 din prezenta lucrare. 4. Celelalte notaţii sunt explicate în anexa 3. În condiţia (2) “t`” este timpul considerat pentru înlăturarea punerilor simple la pământ. considerând o rezistenţă de trecere la pământ de calcul de 4 Ω iat “t” este timpul de deconectare la acest curent. la care acţionează protecţia prevăzută pentru deconectarea automată în cazul unei puneri duble la pământ.78 - Ip are valoarea indicată mai sus privind curentul de punere la pământ. Pentru respectarea limitelor tensiunilor de atingere şi de pas. în funcţie de categoria instalaţiei şi timpul protecţiei. Idpm . iar ρ este rezistivitatea medie (echivalentă) a solului. nedeconectabile prin protecţie.

4. dar nu mai puţin de 10 km.2. însă cel puţin 10 A. Înainte de darea în exploatare se vor verifica prin măsurări coeficienţii de atingere şi de pas obţinuţi. În caz de depăşire a valorilor scontate se vor adăuga prize de dirijare orizontale. curentul rezidual. în afară de priza de pământ artificială. Se va folosi oţel lat sau oţel rotund cu secţiunile şi grosimile minime indicate în STAS 12604/5-90. Trebuie să se satisfacă condiţia: k a ⋅ Rp Ua kpas ⋅ Rp Upas ≤ ≤ . condiţia ka = kpas = 0.8.79 - 4. a cărei rezistenţă va fi de cel mult 10 Ω totodată. . condiţia privind tensiunile de atingere şi de pas este satisfăcută chiar pentru ka = kpas =1. Pentru respectarea limitelor tensiunilor de atingere şi de pas.3. în cazul zonelor cu circulaţie redusă. iar în cazul compensării. precum şi a celor la care se leagă conductorul de nul (de pe partea de joasă tensiune). αa Ip αpas Ip unde: Ip are valoarea indicată mai sus în prezentul punct.3. trebuie să satisfacă relaţia: U Rp ≤ a Ip în care: Ip este curentul de punere simplă la pământ.333 se consideră satisfăcută dacă se prevăd.1. În cazul “a” se va realiza totdeauna o priză de pământ artificială. b) posturi de transformare la care se realizează separarea pentru instalaţia de legare la pământ de pe partea de joasă tensiune faţă de cea de pe partea de înaltă tensiune. trebuie să se îndeplinească condiţia ca rezistenţa de dispersie rezultantă a . primul contur la 0. 4. Dacă potenţialul instalaţiei de legare la pământ este Up = 125 V. Pentru respectarea condiţiilor de stabilitate termică.3. se va considera că valoarea minimă admisibilă Ua = Upas = 125 V în zonele cu circulaţie redusă şi Ua = Upas = 50 V în zonele cu circulaţie frecventă.3 m faţă de suprafaţa solului. Posturi de transformare 4.1RE-Ip 30/2004 . rezistenţa Rp va fi cel mult egală cu 4Ω . cât şi pentru partea de joasă tensiune. Ua = 50 V. În zonele cu circulaţie frecventă rezultă ca necesar ka = kpas =0.3 m de fundaţie şi la o adâncime de 0. încă două prize orizontale de dirijare în jurul postului.2. La staţiile în care sunt montate bobinele de compensare.4 . curentul considerat în calcule Ip va fi egal cu suma curenţilor bobinelor.2.2.1. În cazul posturilor de transformare zidite sau în cabine metalice. însă nu mai mic de 10 A. Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ Rp rezultată şi din contribuţia prizelor de pământ naturale de care se dispune.2. sistemului constituit din conductorul de nul (de pe partea de joasă tensiune) şi prizele de pământ legate cu acestea să fie în orice condiţii mai mică de 4 Ω . rezistenţa instalaţiei de legare la pământ Rp se va determina din relaţia: Rp ≤ 12 ρ Ip unde: Ip are valoarea indicată mai sus.0. se disting două situaţii diferite: a) posturi de transformare la care se foloseşte în comun instalaţia de legare la pământ atât pentru partea de înaltă tensiune. Dacă postul de transformare este racordat (pe partea tensiunii superioare) la o reţea constituită în întregime din cabluri cu înveliş exterior metalic continuu sau dintr-o reţea de cabluri a căror lungime reprezintă cel puţin 66% din totalul reţelei. după caz. în special în cazul zonelor cu circulaţie frecventă. iar al doilea contur va fi la 0. curentul considerat în calcule Ip va fi egal cu intensitatea curentului de punere simplă la pământ sau în cazul compensării cu cea a curentului rezidual.8 m de fundaţie şi la o adâncime de 0. Indiferent de rezultatul calculului.333.2 … 0. În cazul posturilor de transformare racordate (pe partea tensiunii superioare) la reţelele constituite din linii aeriene sau cabluri fără înveliş metalic care nu îndeplinesc condiţiile de la pct.3.

2. priza de pământ locală a postului la care se racordează descărcătorul va avea totdeauna rezistenţa de dispersie de cel mult 10 Ω .1.5. În cazul în care la postul de transformare există descărcătoare cu coarne pe partea de înaltă tensiune. β .2 din prezentul îndreptar). respectându-se pct. αa şi αpas .1RE-Ip 30/2004 .4 din prezenta lucrare.2.1.2.2.5.1.1. a cărei rezistenţă va fi de cel mult 10 Ω cu condiţia ca totdeauna să se . αa Ip αpas Ip Pentru asigurarea stabilităţii termice a prizelor de pământ se va îndeplini următoarea condiţie privind rezistenţa lor de dispersie: Rp ≤ 12 ρ Ip unde: Ip se va lua în conformitate cu indicaţia de la pct. 3.1 şi tabelul 4 (a se vedea şi pct.5.2). În calcule se va considera în primul rând priza naturală a stâlpului. 3.2.2 pentru instalaţia de legare la pământ de pe partea de înaltă tensiune. În cazul “b” de la pct. iar ρ este rezistivitatea solului (exprimată în Ω m).2. nu mai este necesară verificarea respectării limitelor pentru tensiunile de atingere şi de pas în zona postului. însă cel puţin 10 A. verificările la stabilitate termică şi la tensiunile de atingere şi de pas maxime admise. Pentru instalaţiile şi echipamentele din reţelele de înaltă tensiune cu neutrul izolat se vor respecta indicaţiile date în subcapitolele 3. îndeplinească prevederea ca rezistenţa de dispersie rezultată a sistemului constituit de conductorul de nul şi prizele de pământ legate la acesta să fie mai mică de 4 Ω .2. 3.1.2.1. 3. cu deosebirea că se consideră β =1.1. 4. Prin respectarea condiţiilor de mai sus. Stâlpii cu aparataj În cazul tuturor stâlpilor cu aparataj. 4. 4.2.5.3. Stâlpi fără aparataj din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi. la stâlpii fără aparataj ai liniilor electrice aeriene din zonele cu circulaţie frecventă din localităţi vor fi astfel dimensionate.3.1. Instalaţiile de legare la pământ prevăzute conform STAS 12604/5-90 şi pct.3 ale prezentei lucrări. cea a curentului rezidual.2. încât tensiunile de atingere şi de pas să nu depăşească valoarea de 125 V. se vor respecta condiţiile de mai sus de la pct.2. se vor respecta prevederile indicate la pct.80 - Pentru verificările la stabilitate termică.3 de mai sus. k a ⋅ Rp 125 k pas ⋅ Rp 125 ≤ ≤ .1.5. Astfel: k a ⋅ Rp k pas ⋅ Rp 125 125 ≤ ≤ . 4. 4. . Instalaţii electrice în incinta centralelor electrice sau a întreprinderilor industriale La centralele electrice şi întreprinderile industriale se va folosi în comun instalaţia de legare la pământ pentru toate echipamentele.1 .2.1.2.3 din prezenta lucrare. 4. În zonele cu circulaţie frecventă pe partea de joasă tensiune se va realiza totdeauna o priză de pământ articifială. se vor efectua conform indicaţiilor de la pct. 3.2.2.5.coeficienţii de amplasament (a se vedea STAS 12604/4-89 şi pct.2.coeficientul de izolare a betonului la stâlpii de beton armat (a se vedea pct.4.9). αa + β − 1 Ip α pas Ip în care: Ip are valoarea curentului de punere simplă la pământ sau în cazul compensării. în funcţie de categoria instalaţiei şi categoria zonei în care se află acestea din punct de vedere al frecvenţei circulaţiei. Stâlpii liniilor electrice aeriene 4.4. indiferent de tensiunile nominale. 4. La dimensionarea conductoarelor de ramificaţie se va respecta condiţia de la pct.5. 1.

3. care trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al tensiunilor de atingere impuse la consumatorii de joasă tensiune pentru condiţia cea mai nefavorabilă (curent de punere la pământ şi timpi de calcul). care au protecţia homopolară de curent PHCL (de pe linia respectivă) cu reglajul de timp mărit faţă de regimul normal de funcţionare. atât în regimurile TS cât şi în regimurile Tl. 4. să se funcţioneze numai cu protecţiile disponibile existente împotriva punerilor simple la pământ (de tipul RPP) pe declanşare într-un timp tb ≤ 0. pe perioada temporară de abatere o staţie P Rn alimentează o staţie PBC.2. se vor prevedea următoarele protecţii specifice cazurilor tratate în prezentele reglementări: a) protecţia homopolară de tensiune PHT care să declanşeze în staţia PBC rapid într-un timp tb ≤ 0. reanclanşarea acesteia se efectuează manual.2. 4.2 s. La stâlpii la care din motive de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice se prevăd prize de pământ. . nu se impune montarea de prize de pământ din considerente de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas. Stâlpii cu aparataj de la liniile electrice aeriene.2 s. precum şi la cele din liniile P Rn. conform STAS 12604/4-89.1. Fac excepţie numai instalaţiile de legare la pământ folosite în comun de la posturile de transformare.1RE-Ip 30/2004 . 4. c) protecţia homopolară de curent PHCL pe toate liniile PBC de plecare de pe bara PBC (diferite de linia care în totalitate sau parţial este PRn) cu reglaj de timp tb ≤ 0.3. de asemenea se admite ca în cazul regimului de abatere de lungă durată.PHT-L fără reanclanşarea automată a liniei PRn. În perioada funcţionării în schema de abatere. până la realizarea în staţia PBC a protecţiilor PHCL.81 - Dacă cu această priză nu se pot respecta condiţiile de mai sus. .3.3.3. Cazurile în care o reţea de MT poate fi alimentată într-o schemă de abatere de la cea normală de funcţionare din staţii cu tratare diferită a neutrului faţă de tratarea neutrului în schema normală. b) protecţia homopolară de curent PHCL pe linia PRn cu reglaj de timp tb ≤ 0.3. Liniile care au instalaţiile de legare la pământ concepute pentru funcţionarea normală a reţelei cu neutrul tratat cu bobină de compensare se notează cu PBC. se anulează RART atât pe liniile PBC cât şi pe linia PRn prin care se alimentează liniile PBC din staţia PRn.4. aceste protecţii PHCL nu sunt obligatorii în cazul regimurilor de abatere de scurtă durată notată cu TS când se poate rămâne numai cu protecţiile disponibile existente împotriva punerilor simple la pământ (de tipul RPP) pe declanşare într-un timp tb ≤ 0. În cazurile în care.8 s linia PRn în cazul sesizării unui defect cu punere la pământ fie în una din liniile P BC fie în linia PRn. Liniile care au instalaţiile de legare la pământ concepute cu rezistor se notează cu P Rn. Aceste notaţii se extind şi asupra reţelei şi a barei de 20 kV din care se alimentează liniile PBC şi PRn.PHT-LT cu declanşarea de rezervă (dacă este un refuz de funcţionare a întrerupătorului de linie) a transformatorului de 110/20 kV în cazul acesta curentul capacitiv total este mai mare de 10 A. Instalaţiile de legare la pământ vor fi dimensionate pentru regimul normal de funcţionare. atunci se vor adăuga suplimentar prize artificiale până la satisfacerea acestor condiţii. 4.2 s. La stâlpii fără aparataj din aceste zone.PHT-LR cu reanclanşarea automată a liniei PRn dacă defectul cu punere la pământ este pe altă linie cu plecare din bara PBC. Stâlpi fără aparataj din zonele din afara localităţilor şi zonele cu circulaţie redusă din localităţi. sunt interzise efectuările de lucrări sau manevre la stâlpii cu aparataj şi la posturile de transformare aflate sub tensiune din liniile PBC alimentate temporar din staţia cu rezistor. în plus. protecţia PHT se poate realiza în trei variante şi anume: .5. În staţia de 110/20 kV care are pe partea de 20 kV tratarea neutrului cu bobină de compensare PBC dar care poate prelua pentru alimentarea temporară în regim de abatere de la schema normală o linie PRn. se impune măsura ca personalul de exploatare să folosească mijloace individuale de protecţie. în acest caz dacă defectul nu este pe această linie.1 s.3. 4. 4. acestea se vor dimensiona conform indicaţiilor din capitolul 5. .

7. până la aceasta din urmă.rezistenţa prizei de pământ pentru regim staţionar (se calculează conform indicaţiilor date în anexa A. Rp . încât locul de conectare al coborârii la priza de pământ să ocupe. 4. În cazul prizelor de pământ multiple sau complexe. se consideră suficientă o adâncime de 50 .1. respectiv o singură alimentare pe partea de 110 kV (chiar dacă în staţia PBC sunt două transformatoare de 110/20 kV. 5. În situaţia în care se consideră coeficienţii de utilizare medii pentru priza de pământ complexă.1. de pe două bare distincte de 110 kV.conductoarele de legătură de la obiectele ce se racordează la priză. o poziţie centrală faţă de ansamblul prizei respective.rezistenţa de trecere la pământ a prizei de rang k. Adâncimea de pozare a prizelor de pământ se va alege în funcţie de adâncimea probabilă de uscare a solului în decursul perioadei de vară. 5.3. Prevederi generale 5.1. 5. . 5. La dimensionarea prizelor de pământ pentru instalaţiile de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice trebuie să se aibă în vedere rezistenţa de impuls: Ri = αi ⋅ Rp unde: αi reprezintă coeficientul de impuls al prizei (se va lua din tabelele 6.4 s numai pe linia de interconexiune cu staţia în care tratarea neutrului este cu bobină de compensare şi numai pe perioada de abatere de la schema normală când liniile PBC (din staţia PBC) sunt alimentate din staţia PRn.82 - 4.distanţa pe orizontală între conductorul de coborâre la priza de pământ şi electrozii principali ai prizei să fie cât mai mică. construită din “m” prize verticale şi “n” prize orizontale simple.1. PRIZELE DE PĂMÂNT PENTRU INSTALAŢIILE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRILOR ATMOSFERICE 5. Se consideră perioada de abatere de lungă durată (mai mult de 48 ore) notată cu Tl dacă staţia cu bobină de compensare PBC are un singur transformator de 110/20 kV. 5. dar o singură linie de alimentare de 110 kV). prizele de pământ cât mai concentrate.se vor utiliza.6. relaţia devine: Ri v ⋅ Ri o Ri = Ri v + Ri o Ri v = α i v ⋅ rp v ηv ⋅ m şi Ri 0 = α i 0 ⋅ rp 0 η0 ⋅ n 5.3. 7 şi 8). În staţia cu tratare a neutrului cu rezistor PRn se admite ridicarea reglajului de timp la protecţia PHCL până la cel mult 0. Rpk . αik .3. .3.1.1.5.2.coeficientul de impuls al prizei de rang k. de preferinţă. 4. rezistenţa de impuls Ri se determină cu relaţia: 1 Ri = k = n η ∑ α ⋅ kR k =1 ik pk în care: ηk este coeficientul de utilizare al prizei de rang k.1RE-Ip 30/2004 . Se consideră perioada de abatere de scurtă durată (de cel mult 48 ore) notată cu TS dacă staţia cu bobină de compensare PBC are două transformatoare de 110/20 kV care se pot rezerva reciproc alimentate prin două linii de 110 kV.5.6. În condiţii normale.1).1. să fie cât mai scurte.4. . se vor lua următoarele măsuri: . Orice priză de pământ trebuie astfel amplasată.1. în regim staţionar.100 cm de la suprafaţa solului până la margimea superioară a prizei de pământ. pe cât posibil.1. În vederea limitării influenţelor electroenergetice datorită trecerii curentului de trăsnet prin conductoarele instalaţiei de legare la pământ.

2. 5. valorile rezistenţelor de dispersie din tabelul 6 de mai sus sunt valabile pentru priza de pământ locală a stâlpului.5 mm la ţeavă sau din electrozi nezincaţi cu secţiunea de cel puţin 150 mm2 şi grosimea de cel puţin 6 mm. Ca electrozi verticali se vor folosi.5 . Prizele de pământ la stâlpii liniilor electrice aeriene 5. Toate îmbinările în partea subterană a prizelor de pământ se vor face cu sudură prin suprapunere. Din punct de vedere al protecţiei împotriva supratensiunilor atmosferice.. 2..2. 1. în afară de condiţiile prevăzute în prezentul subcapitol.83 - 5.2.2. În funcţie de rezistivitatea solului. Ω m ρ ≤ 100 100 <ρ ≤ 500 500 < ρ ≤ 1000 ρ > 1000 *) Se recomandă adoptarea unei rezistenţe de până la 5Ω dacă aceasta nu impune greutăţi deosebite de realizare. se vor respecta şi condiţiile prevăzute în cap. liniile electrice pe stâlpi de beton armat sunt considerate ca şi liniile pe stâlpi metalici. când condiţiile impun prize costisitoare. Nu se admite depăşirea valorii de 30 Ω deoarece nivelul protecţiei împotriva descărcărilor . legătura la pământ se va face pe fiecare fază în parte. încât nici existenţa conductorului de protecţie nu ar mai fi eficientă. crt. Pentru condiţiile de dimensionare şi de realizarea instalaţiilor de legare la pământ pentru protecţia împotriva supratensiunilor a se vedea şi normativul NTE 001/03/00. 4. iar distanţa între faze trebuie să fie de cel puţin 3 m.2.pentru descărcătoarele cu coarne montate pe stâlpii liniilor Rp = 10 . 5. 3 m iar ca electrozi orizontali se vor utiliza benzi de oţel rotund sau alte profiluri de oţel.3.1.5. se admite valoarea maximă de 30 Ω . 5.3.6. de regulă. În cazurile în care curentul de scurtcircuit depăşeşte limita superioară de rupere a descărcătorului.5 mm la ţeavă.7. Pentru protecţia lor împotriva tensiunilor de atingere şi de pas. Prizele de pământ artificiale se vor executa din electrozi de oţel zincat cu secţiunea de cel puţin 150 mm2 şi grosimea de cel puţin 4 mm.2. respectiv 4..1.1RE-Ip 30/2004 .1. atmosferice ar coborî atât de mult. 5. respectându-se şi condiţiile de la 4. **) În cazuri excepţionale. 5. 3. inclusiv în cazul liniilor prevăzute cu conductoare de protecţie. se leagă la priza de pământ a acesteia. valoarea rezistenţei de legare la pământ a descărcătoarelor va fi: . La stâlpii de beton armat pentru legătura la priza de pământ se va putea folosi armătura metalică a stâlpului. Legătura la pământ a descărcătoarelor montate pe stâlpi metalici. respectiv în situaţia cu priza de pământ a stâlpului deconectată de la conductorul de protecţie. ţevi din oţel profilat cu lungimea de 1. 5. .1. rezistenţa prizei de pământ a fiecărui stâlp nu va depăşi valorile din tabelul 6. Tabelul 6 Rezistenţa maximă a prizei de pământ U ≤ 110 kV U > 110 kV 10 10*) 15 10 20 15 30 20**) Nr.2.2. Din considerentele de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice. Se interzice vopsirea electrozilor îngropaţi în pământ. respectiv 3. se realizează prin corpul stâlpului respectiv iar la instalarea lor în apropiere de o staţie. Rezistivitatea solului.pentru descărcătoarele de pe intrările în staţiile de transformare Rp ≤ 10Ω .3. 5.. 5. 3. 20 Ω .8.2. În toate cazurile.pentru intrările în staţiile mai apropiate de centrale sau în centralele care au linii de distribuţie .6 şi 4.4. . cu respectarea condiţiilor de continuitate şi de secţiune minimă admisă.9.

35 0.60 0.45 0. crt. Ω m 102 5⋅ 102 103 5 l=2m 0.75 0.84 - la tensiunea generatoarelor Rp ≤ 3 … 5 Ω .23 0.85 0. 5. secţiunea minimă este de 50 mm2.35 0.3.50 0. La legăturile la pământ ale descărcătoarelor cu bare de oţel.3.45 trăsnet. Se recomandă ca racordarea paratrăsnetelor la reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ a staţiei să se execute prin mai multe căi.80 0. Tabelul 7 Valoarea aproximativă a coeficientului de impuls αi pentru o priză simplă cu electrod vertical de lungime l.30 - l=2m 0. kA 20 l=2m l=3m 0.60 0.45 l=3m 0.1.60 0.60 0. cu prevederea unor electrozi suplimentari locali. care să realizeze o rezistenţă de maxim 25 Ωla frecvenţă industrială. dispuse radial. în cazul undei curentului de impuls cu frontul de 3 .85 0.70 0.75 0.30 0.25 - .30 40 l=3m 0. 1 2 3 Rezistivitatea solului.55 Curentul de 10 l = 2 m l = 3m 0.1RE-Ip 30/2004 .6 µ s Nr. Prizele de pământ la centrale şi staţii 5.

50 0.80 0.30 0.20 Curentul de trăsnet.3.75 0.25 0. Din punct de vedere electric.75 0.60 0. m 5 10 20 5 10 20 30 10 20 40 60 10 0.2. priza individuală legată în paralel trebuie să aibă o rezistenţă de cel mult 25 Ω .60 0. 1 2 3 Rezistivitatea solului.90 1.40 0. kA 40 0.6 µs Nr.75 0. crt.35 0.55 0.50 0. care să aibă o secţiune minimă de 50 mm2.55 0.45 0.10 ≥ 80 0.10 ≥ 40 0.3. Ω m 102 Lungimea electrodului. 1 Rezistivitatea solului. coborârea de la vârful paratrăsnetului la prizele de pământ se realizează în felul următor: . m 4 8 12 4 8 12 4 8 12 20 40 50 80 100 20 0.85 1.60 0. toate celelalte îmbinări trebuie să fie sudate.30 0. căreia i se asigură continuitatea pe toată înălţimea stâlpului. care se va lega în paralel cu instalaţia de legare la pământ a staţiei.50 0.15 Curentul de trăsnet. Ω m 102 5⋅ 102 103 Lungimea inelului.35 0.60 0.1RE-Ip 30/2004 .05 2 5⋅ 102 3 103 4 2⋅ 103 5.65 0.95 1.75 0.30 0.60 0. În afara legăturilor la descărcător şi la contor care necesită deconectarea pentru revizie. 5.50 0.75 1.40 0. în cazul undei curentului de impuls cu frontul de 3 .80 0.50 0.15 0.65 0. . Legătura la pământ se va realiza cu un conductor de coborâre din oţel.90 1.95 0.85 Tabelul 8 Valoarea aproximativă a coeficientului de impuls αi pentru o priză simplă cu electrod orizontal de lungime l.90 1.30 0. .05 1.65 0. kA 20 0.45 0.70 0.10 1.55 0.la stâlpii metalici nu este necesară prevederea unei coborâri separate.70 0.40 0.la stâlpii de beton armat.45 0.00 1. în cazul intrării curentului prin 3 sau 5 electrozi orizontali Nr. prin una din armături.80 0.45 0.70 0.35 0. crt.90 0.45 0.00 0.60 0. La locul de montare a descărcătoarelor trebuie să se prevadă suplimentar o priză de pământ individuală.3.60 0.95 Tabelul 9 Valorile aproximative ale coeficienţilor de impuls αi pentru priza orizontală inelară.93 1.80 0.45 0.05 0.75 0.55 0.

86 - ANEXE .1RE-Ip 30/2004 .

se dau relaţiile de calcul pentru diferite prize de pământ singulare (verticale şi orizontale) în soluri considerate omogene. Rpa.1 de mai jos. urmând ca după executarea prizei să se verifice prin măsurări directe concordanţa între valoarea reală şi cea rezultată din calcul.1) + + + + R pa R pn R pd R sc R v + Z o Rezistenţa prizei artificiale. conductoarele de legătură având impedanţa Zo. Rps.coeficientul de utilizare a prizei singulare de rang k. 1 Rpa = k =n η (1.1.1.1. În cazul prizelor de pământ complexe cu electrozi verticali şi orizontali dispuşi în linie sau pe un contur coeficienţii de utilizare a prizelor singulare sunt daţi în tabelele 10 şi 11 din STAS 12604/5-90 şi tabelului A. Rezistenţele Rpa şi Rpd se vor determina luându-se în considerare coeficienţii respectivi de utilizare. Prizele de pământ artificiale se vor folosi numai pentru completarea prizelor naturale şi pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor. η k . Rpd.coeficientul de utilizare. A.rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.1. este necesar să se efectueze un calcul prealabil. A.rezistenţa de dispersie Rsc a sistemelor constituite din conductoarele de protecţie ale LEA racordate la instalaţia de legare la pământ de la capete şi la prizele de pământ ale stâlpilor LEA.rezistenţa de dispersie. La prizele cu electrozi identici. tabelele 6 … 9 din STAS 12604/5-90. Unităţile de construcţii-montaj vor respecta întocmai proiectul şi vor atesta execuţia prin PV de lucrări ascunse. Proiectantul părţii de construcţii va da toate datele necesare pentru asigurarea continuităţii armăturilor metalice şi accesibilitatea lor pentru execuţia legăturii.3. Rpn.numărul de electrozi folosiţi. Pentru executarea unei prize de pământ de o anumită rezistenţă. Totdeauna se vor folosi în primul rând prizele naturale. . Prize de pământ singulare în soluri omogene În anexa A.1RE-Ip 30/2004 . rezultantă a altor prize aflate în incinta (platforma) respectivă.2. Rv. Rezistenţele prizelor de pământ. .1.1.rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ artificiale. . pentru utilizarea lor drept prize de pământ naturale şi conductoare de legătură. sunt: . Calculul rezistenţei de dispersie A.4.3) n⋅ η unde: rp este rezistenţa unei prize singulare.1. de care trebuie să se ţină seama la executarea prizelor de pământ.rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ naturale. Prevederea prizelor artificiale trebuie să fie justificată în proiect. . Relaţia de calcul pentru rezistenţa unei prize de pământ complexe este următoarea: 1 Rp = 1 1 1 1 1 (1. relaţia devine: r Rpa = p (1. reprezintă rezistenţa echivalentă a prizelor de pământ artificiale singulare etc. n . A. η .2) ∑r k k =1 pk unde: rpk este rezistenţa prizei singulare de rang k. Proiectantul părţii tehnologice va da detalii pentru accesibilitatea construcţiilor metalice. . întocmite în timpul executării lucrărilor.87 ANEXA 1 A.

36 0.90 0.55 0.45 0.80 0.88 - Prizele de pământ artificiale se vor executa din oţel şi/sau cupru.62 0.20 0.1 3 a = 3.80 0.35 0.65 0.60 0.55 0.56 0.85 0.75 0.85 0.75 0.39 0.72 0.70 0. crt.60 0.90 0.44 0. grosimile(g) şi diametrele (d) minime ale electrozilor şi ale conductoarelor de legătură din oţel îngropate în pământ vor fi cele indicate în tabelul A.29 0.2.60 0.68 0.40 0.56 0.52 0.80 0.20 0.1RE-Ip 30/2004 .80 0. protejate în strat s = 100 mm2 s = 100 mm2 s = 100 mm2 s = 100 mm2 de bentonită g = 4 mm g = 4 mm g = 4 mm g = 4 mm . când solul este agresiv pentru oţel (pH < 6) sau dacă rezultă că folosirea cuprului este mai economică decât protejarea oţelului în strat de bentonită.82 0.70 0.75 0.95 0.80 0.1.54 Tabelul A.25 0.75 0.60 0.50 0.I-etc) g = 4 mm g = 6 mm neprotejate Idem.88 0. electrozii din cupru se vor folosi în cazuri justificate de exemplu.65 0.50 0.55 0.40 0.1.1 de utilizare Electrozi verticali amplasaţi pe un contur (circuit Închis) priza priza verticală u1 orizontală u2 6 7 0.85 0.38 0.75 0.75 0.52 0.33 Nr.60 0.50 0.40 0.62 0.19 0.75 0.61 0.90 0.80 0.65 0.30 0.70 0.85 0.80 0.82 0.90 0.20 0.82 0.42 0. Distanţa a dintre electrozii verticali în raport cu lungimea l a electrozilor 3 Coeficientul Electrozi verticali aşezaţi liniar priza priza verticală u1 orizontală u2 4 5 0. Tabelul A.88 0.27 0.85 0.78 0.1.90 0.33 0. conform STAS 12604/5.50 0.20 0.66 0.68 0.80 0.50 0.60 0.75 0.70 0.2 Durata de funcţionare Tipul mai mică de 10 ani mai mare de 10 ani electrodului pH ≥ 6 pH < 6 pH ≥ 6 pH < 6 1 2 3 4 5 Benzi sau alte profiluri s = 100 mm2 nu sunt admise s = 100 mm2 nu sunt admise din oţel (cornier T.70 0.75 0.65 0.75 0.1 În cazul instalaţiilor electrice de joasă tensiune secţiunile (s).45 0.82 0.85 0. 1 Numărul electrozilor 2 2 3 4 5 6 10 20 40 60 100 2 3 4 5 6 10 20 40 60 100 2 3 4 5 6 10 20 40 60 100 1 a=1 2 a = 2.77 0.24 0.80 0.95 0.90 0. zincate s = 100 mm2 s = 100 mm2 s = 100 mm2 s = 150 mm2 g = 4 mm g = 6 mm g = 4 mm g = 6 mm Idem.

1. Tabelul A.5 mm g = 3. în mm pentru: Nr.0 *) În cazul prizelor de pământ destinate unei funcţionări până la 10 ani.5) l .5 zincate 6 placă 3. Secţiunea minimă a electrozilor de cupru pentru prizele de pământ artificiale va fi de 25 mm 2 pentru electrozii masivi şi de 35 mm2 pentru conductoarele funie.0 5. 5 şi 6).5 4. l .5 mm nu sunt admise d = 14 mm d = 10 mm nu sunt admise g = 4 mm g = 3 mm d = 8 mm Pentru instalaţiile şi echipamentele electrice de înaltă tensiune. Modul de protejare Felul crt.0 în strat de bentonită 8 ţeavă 3. secţiunea minimă a electrozilor din oţel pentru prizele de pământ artificiale este de 150 mm2.5 mm g = 3. zincat Idem. 3.0x) nu sunt admise 2 ţeavă 4.0.5 şi 3.3 Grosimea minimă a electrodului. Grosimea minimă a electrozilor din cupru va fi de 3 mm pentru bare sau bandă şi de 2 mm pentru plăci. ceea ce în cazurile obişnuite nu are loc. Dacă lungimea nu depăşeşte valoarea de 6 m. Fac excepţie electrozii protejaţi prin înglobare în beton. 4.366 lg (1.crt.5 mm g = 3.89 nu sunt admise g = 3. valorile de 4. pentru care secţiunea minimă este de 100 mm2.5 mm d = 11 mm d = 10 mm d = 10 mm g = 4 mm g = 3 mm g = 3 mm d = 8 mm nu sunt admise g = 4. protejat în bentonită Placă din oţel neprotejată Idem.4) l d în care: ρ este rezistivitatea solului (în Ω m).0 înglobate în beton 11 oţel rotund ∅ 8.9 (1. împotriva coroziunii electrodului pH ≥ 6 pH < 6 1 profil 6. protejată în bentonită Oţel rotund protejat prin înglobare în beton g = 3.0 cu grosime de min 200 cm 9 placă 3.5 4.0 5 ţeavă 3. zincată Idem.0 7 profil 4. indiferent de modul de protejare a oţelului sau de agresivitatea solului.0 4.0 mm (ca la nr. Grosimea minimă este conform tabelului A.5 mm g = 3. se poate folosi cu suficientă aproximaţie următoarea formulă simplificată: ρ rp = 0.5 mm nu sunt admise d = 10 mm d = 10 mm nu sunt admise g = 4 mm g = 3 mm d = 8 mm g = 4.0 3. Relaţiile de calcul pentru determinarea rezistenţei de dispersie rp a prizei de pământ singulare sunt următoarele: a) Pentru prizele verticale din ţeavă sau oţel rotund cu partea superioară la nivelul suprafeţei solului: ρ 4l rp = 0.5 mm g = 3.lungimea electrodului (în m).0 ∅ 8.5 mm d = 11 mm d = 10 mm d = 10 mm g = 3 mm g = 3 mm g = 3 mm d = 4 mm .diametrul exterior al electrodului (în m). respectiv.0 3. grosimile pot avea. protejate În bentonită Oţel rotund neprotejat Idem.1.0x) nu sunt admise 4 profil 4.5 mm g = 3.0 4.1RE-Ip 30/2004 Ţevi din oţel neprotejate Idem. d .5x) nu sunt admise Neprotejate 3 placă 4. zincate Idem.5 10 profil 3.3 în funcţie de agresivitatea solului şi de modul de protejare a oţelului împotriva corodării.

1 este reprezentată o priză simplă verticală având partea superioară la nivelul suprafeţei solului (a) şi.Valorile rezistenţei rp în funcţie de lungimea electrodului din ţeavă îngropat Figura ρ` vertical pentru ρ = 100 Ω m.6 m.366 lg d 4t − l raportul Figura A.366  lg + lg (1. pentru ρ = 100 Ω l = 3 m.2 m. Pentru acelaşi electrod. având partea superioară la adâncimea q faţă de suprafaţa solului.08m. k unde: l k= 2l 4t + l 0.Priză simplă cu electrod din placă. În mod obişnuit se folosesc prizele care au partea superioară la o adâncime suficientă faţă de suprafaţaFigura A.A.1.Valorile k în funcţie de lungimea electrodului din ţeavă.5 m porţiunea de b).1.3. pentru următoarea situaţie: rezistivitatea solului ρ = 100 Ω diametrul ţevii uzuale m.8 m. mai mică de 0. 100 A. partea superioară la adâncimea q faţă de suprafaţa solului (b).1. ` rezistenţa rp a prizei singulare se poate obţine înmulţind valoarea rp rezultată din figura 7 cu ρ` . îngropat vertical.2 m faţă de suprafaţa solului. d=0.06 m şi q = 0. ` rp = rp ⋅ 100 De exemplu.q trebuie să fie de cel nivelul solului. respectiv. Se va avea în vedere şi faptul că tensiunile de pas scad foarte mult prin creşterea adâncimii q. rezultă din diagramă m. în relaţia rezistenţei r p se consideră numai lungimea de 2.1. adâncimeaavând partea superioară la puţin 0. rp = 25 Ω . Dacă rezistivitatea ρ` a solului este diferită de valoarea de 100 Ω pentru aceeaşi situaţie.1. Figura A. prizei va fi: 200 ` rp = rp ⋅ = 50 Ω 100 Relaţia rezistenţei rp se poate scrie şi sub forma: ρ rp = . . pentru ca rezistenţa rp să acest punct de vedere. În figura A.1.90 - b) Pentru prizele verticale din ţeavă sau oţel rotund.având de la partea superioară până q faţă de adâncime nu va electrod partea superioară la adâncimea la această fi considerată În calcule.2. dacă rezistivitatea solului este ρ = 200 Ω rezistenţa de dispersie a m.Priză simplă verticală: nu fie influenţată de variaţiile agenţilor atmosferici. cu partea superioară la o adâncime q faţă de suprafaţa solului (fig. dacă electrodul are o lungime de 3 m şi capătul superior suprafaţă solului este la o adâncime de 0.7 m. d = 0.6)  l  d 2 4t − l  în care: t este adâncimea de la suprafaţa solului până la mijlocul electrodului (m). În figura A.1) ρ  2l 1 4t + l  rp = 0. Din solului.1RE-Ip 30/2004 .4. m.06 m şi adâncimea q=0.1.1. Dacă adâncimea q este a).2 este reprezentată diagrama de variaţie a rezistenţei rp în funcţie de lungimea electrodului l. Această adâncime se măreşte până la 1m şi chiar la 1. dacă se intenţionează obţinerea unor coeficienţi de pas reduşi. De exemplu.

cornier.25 (1. aşezate orizontal la nivelul solului (pe suprafaţa pământului .91 - În figura A. a . se poate folosi următoarea formulă simplificată.pentru profil I cu înălţimea h (d=h/2). pentru d = 0.732 ⋅ lg l d unde notaţiile au semnificaţiile din relaţiile anterioare.25 a unde: ρ este rezistivitatea solului (Ω m).8 Ω 3. dacă l = 2.1. I. . înlocuind diametrul d cu următoarele mărimi: .8) rp = 0.1RE-Ip 30/2004 .8 m.suprafaţa plăcii (m ). ea prezintă însă o aproximaţie acceptabilă pentru practică. având latura mare b (lăţimea electrodului) (d=b/2).10) l . ρ rp = 0. argiloase.pentru secţiunea dreptunghiulară.4 este prezentată o priză simplă cu electrod din placă. .latura plăcii (m).pentru profil U cu înălţimea tălpii b (d=b). T.7) S ρ La placă pătrată rp = 0. se poate obţine cu mai multă uşurinţă valoarea rp în funcţie de rezistivitatea solului.4 În tabelul A. în funcţie de rezistivitatea ρ a solului şi de lungimea electrodului pentru două valori q. se obţine: rp = 200 = 58 . d) Pentru prizele verticale din placă (aceasta fiind îngropată în poziţie verticală) cu partea superioară la o adâncime q faţă de suprafaţa solului (figura 9). Dacă se cunoaste k.4 se dau valorile rezistenţelor rp pentru prizele verticale din ţeavă cu diametrul exterior d = 0. . 2 S . Este indicat ca în solurile obişnuite.4.pentru profil T cu lăţimea a (d=a). e) Pentru prizele orizontale cu electrozi din ţeavă sau profil rotund. Pentru o rezistivitate ρ = 200 Ω din m relaţia de mai sus. rezultă din diagramă k = 3. care prezintă o aproximare acceptată pentru practică: ρ rp = 2 ⋅ (1. având partea superioară la adâncimea q faţă de suprafaţa solului. Această relaţie constituie o formă simplificată a unei formule mai dezvoltate.3 este reprezentată diagrama de variaţie a valorii k în funcţie de lungimea l. . iar diametrul d = 14 şi 25 mm. c) Pentru prizele verticale cu electrozi din alte profiluri de oţel (cu secţiunea pătrată sau dreptunghiulară.1.pentru cornierul cu latura cea mai mică b (d=b).06 m şi q = 0.5): ρ l2 (1.1. În figura A.9) Dacă lungimea electrodului este de 10 şi 25 m. De exemplu. f) Pentru prizele orizontale cu electrozi din ţeavă sau profil rotund.1.figura A. adâncimea de îngropare q să fie de cel puţin 1m. îngropate orizontal la adâncimea t faţă de suprafaţa solului: rp = 0. U) se folosesc aceleaşi formule ca şi pentru prizele din ţevi.5 m.366 ρ l2 ⋅ lg l td (1.06 m.

5 2.5 20.4 239 478 b)q= 0.2 49.8 71.5 39 58.75 25 37.8 47.8 88.1.97 3.9 23.0 22 33 44 66 110 220 9.6 36.3 75.4 24. din ţeavă cu diametrul exterior d = 0.4 20.8 m 22.9 47.8 45.6 116 232 10.06 m Rezistenţa solului ρ Ω m 1.6 62.1 58.8 123 246 11. Ω Lungimea electrodului.5 a)q = 0 m 23.4 44.6 64. verticale.8 37.6 140.7 103.75 57.4 48.94 5.6 74.5 56 93.74 16.2 34.875 5.05 51.50 87.5 18.65 30.25 28.1RE-Ip 30/2004 .5 3 3.75 8.4 71.1 26.96 11. m 4 5 6 8 10 20 30 50 100 150 200 300 500 1000 50 100 150 200 300 500 1000 17.8 31.5 62.8 97.85 31.3 24.5 Rezistenţa rp a prizei.8 178 356 14.2 73.5 78 117 195 390 16.2 41.40 .4 124 248 11.88 11.6 68.4 104 208 8.4 91.5 2.2 32.84 35.37 8.92 - Tabelul A.7 31.5 151 5.17 10.60 119 5 10 15 20 30 50 100 2.9 49.55 15.38 18.82 19.8 228 456 19.69 5.76 59.7 1.25 12.8 23.10 22.7 79.35 15.5 125 5.2 147 294 12.5 175 7.5 159 6.0 4 6 8 12 20 40 2 2.75 17.7 29.92 17.1 95.8 187 7.8 46.05 10.9 7.70 39.2 162 324 14.4 Rezistenţa rp a prizelor simple.6 23.8 35.20 45.9 53.4 69.5 17.95 15.6 53.2 106.2 136.0 28 42 56 84 140 280 12.63 11.25 35 35.7 28 37.50 26.

Valorile k în funcţie de lungimea electrodului rotund îngropat orizontal.8 este prezentată diagrama de variaţie a valorii K în funcţie de lungimea l. Figura A.Priză simplă cu electrod semisferic.6): rp = 0.1.6 m. în funcţie de rezistivitatea solului şi de lungimea electrodului l = π D.Priză simplă orizontală. îngropat orizontal.1. ρ` .93 - Adâncimea de îngropare a prizelor orizontale trebuie să fie de cel puţin 0.13)  l πb l  b Figura A.1. în formula pentru electrozii inelari mai apare şi coeficientul 0. pentru ρ d = 0.îngropat la adâncimea S faţă de suprafaţa ` se obţine cu ajutorul relaţiei rp = rp g) Pentru prizele orizontale cu electrozi din alte profiluri (bandă lată cu secţiunea dreptunghiulară. În figura A.5 m. îngropat orizontal la adâncimea t faţă de suprafaţa solului (figura A. electrozii prizelor orizontale se îngroapă la o adâncime de 0. De regulă.732 lg = 0.8.1. faţă de relaţia pentru electrozii liniari.1055 care exprimă ecranarea datorită faptului că electrodul este în contur închis (inel). pentru a nu fi influenţate simţitor de variaţiile condiţiilor atmosferice. Figura A.diametrulFigura A. d .8 m. pentru electrozii din banda de oţel cu secţiunea dreptunghiulară având lăţimea b.014 m şi t = 0.11)  l πd l  d în care: l este lungimea inelului (electrodului). De exemplu.732 lg = 0.6 . i) Pentru prizele inelare cu un electrod de secţiune circulară (ţeavă sau oţel rotund). cornier. În figura A. Cunoscându-se K. . la adâncimea t = 0.366 lg + 0. pot avea şi adâncimi mai mici.014 m şi t = 0.6În figura A. aşezat orizontal la nivelul suprafeţei solului (figura A.1. I.1055  l πdt l  td  solului (1.7. în care se înlocuieşte diametrul d cu mărimile indicate la punctul “c” al acestui paragraf.1055  (1. ρ 8l ρ  2l  rp = 0. înlocuind diametrul d cu mărimile indicate la punctul “c” privind prizele verticale. U etc.8). cu electrod din oţel rotund. îngropat orizontal.6 m. dispus sub formă de inel la adâncimea t = 0.1. T.1.732  lg + 0. Prizele orizontale de dirijare a distribuţiei potenţialelor.1RE-Ip 30/2004 .1055  (1.) se folosesc aceleaşi formule ca pentru prizele din ţevi sau profil rotund.5. relaţiile devin: Figura A.0. p Este de remarcat faptul că rotund.9.6 m.1.Valorile rezistenţei r în funcţie de lungimea electrodului cu profil electrodului. Pentru alte rezistivităţi ρ` rezistenţa rp m. ρ 16 l ρ  4l  rp = 0.1. pozate pentru micşorarea tensiunilor de atingere.1.1.1. îngropat la adâncimea t faţă de suprafaţa solului (b). în funcţie de rezistivitatea solului şi de lungimea electrodului pentru Priză orizontală cu electrod inelar două valori ale diametrului. 100 În figura A. j) Pentru prizele inelare cu electrozi din alte profiluri de oţel se folosesc relaţiile de mai sus.6 reprezintă o priză orizontală cu electrod inelar la nivelul suprafeţei solului (a).7 sunt prezentate valorile rezistenţei rp în solului de lungimea electrodului din a). pentru ρ = 100 Ω d = 0. unde D este diametrul inelului pentru două valori ale diametrului. Figura A.6 sunt prezentate valorile rezistenţelor rp ale prizelor orizontale cu electrod rotund.366  ρ 4l2 ρ  l2 lg = 0. rezistenţa rp se obţine din relaţia rp = .732  lg + 0.12) În tabelul A.366 lg td În tabelul A.5 se dau valorile rezistenţelor rp ale prizelor orizontale cu electrod rotund dispuse sub formă de bandă rectilinie.1.8 sunt prezentate valorile K în funcţie de lungimea electrodului rotund îngropat orizontal.la nivelul suprafeţei funcţie profil rotund. b).7 este prezentată diagrama de variaţie a rezistenţei rp în funcţie de lungimea ` electrodului l. h) Pentru prizele inelare cu un electrod de secţiune circulară (ţeavă sau profil rotund). K l K= în care: l2 0.6 m.1.

94 - .1RE-Ip 30/2004 .

5 760 370 254 177 149 b) Diametrul exterior al electroului d = 0.2 28.4 1.85 5.38 2.9 47.4 23.45 20.8 14. cu electrod rotund dispus sub formă de bandă rectilinie.014 m 38 18.6 61.9 3.22 3.Tabelul A. la o adîncime t = 0.8 16.4 152 74 50.4 7.4 33.1.66 11.90 114 55. m 10 15 20 30 a) Diametrul exterior al electrodului d = 0.60 Tabelul A.1 78. orizontale.0 34.6 75 1.5 59 40 2.5 Rezistenţele rp a prizelor simple.8 2.3 30 3.6 m Rezistenţa solului ρ Ω m 1 2 5 8 Rezistenţa rp a prizei. la o adîncime d = 0.5 74.76 4.95 5.8 17.66 23.5 12.15 10.8 5.6 42.2 21.6 345 172 116 84 71 690 344 232 169 142 40 50 75 100 .5 14.6 m Rezistenţa solului ρ Ω m 50 100 150 200 300 500 1000 50 100 150 200 300 500 1000 1 2 5 8 10 Rezistenţa rp a prizei.93 3.85 7.6 100 1.2 12.3 23.56 14.24 4.8 27.27 8.8 17.6 8.20 1.3 138 68. cu electrod rotund dispus în formă de inel.9 51.1 69.39 4.45 76 37 25.74 15.6 Rezistenţele rp a prizelor de pămînt simple.65 6.83 11.40 29.6 11.84 4.8 24.7 85.08 2.06 6.42 2.4 30.2 21.48 39.32 4.1 25.52 8.26 5.95 23.58 19.5 17.5 3. orizontale.7 8.2 16.79 7.2 93.6 28.7 29.2 11.44 6.90 8.70 14.32 6.5 38.3 38.55 22.4 42.5 19 38 1.3 2.91 7.97 9. Ω Lungimea electrodului (inelului) = π D.5 103 20 4.48 10.5 51.4 187 103.4 10.6 48.33 4.68 8.72 11.2 53.30 15. m 15 5.1 44.80 21.16 3.14 5.4 54 108 5.1.26 18.1 26.85 11.6 32.5 50 1.2 69.8 35.16 9.11 2.4 17.3 13.28 13.78 7.10 22. Ω Lungimea electrodului.2 46.8 380 185 127 88.6 30.80 228 111 76.8 46.7 7.6 34.15 9.022 m 34.55 12.

7 14.45 2.6 77.4 23 160 76.65 7.8 46 400 191 128.4 12.24 20.1 12.3 4.35 5.5 73 728 359 240 173 146 5.7 72 51.8 24.5 11 16.84 14.8 53 106 4.5 4 8 13 16 24 10 80 3.12 8.1 2.75 7 9.9 31 63 2.50 100 150 200 300 500 1000 50 100 150 200 300 500 1000 a) Diametrul exterior al electrodului d = 0.8 35.3 72.6 1.0 1.6 18.014 m 40 19.97 3.2 31.4 1.9 145.6 71.3 15.8 31.13 2.5 2.2 54.5 76.47 4.6 11 22 .85 36 26 21.6 15.4 9.66 80 38.9 24 17.4 12.6 29.04 4.5 29.9 21.3 22.375 4.95 12 8.8 48 34.38 8.3 10.5 22 33 55 110 5.7 39.4 4.3 120 57.9 7.30 14.25 9.94 5.6 240 114.2 25.2 218 117.2 2.16 12.85 9.92 7.1 6.6 8.5 91.5 3.1 17.52 6.8 364 179 120 86.9 4.4 6.6 18.4 2.5 26.2 62.6 49.26 3.3 38.8 87.70 13.12 6.4 51.8 47.5 14 23.4 40.2 3.6 800 382 257 183 153 b) Diametrul exterior al electroului d = 0.5 18.6 27.15 7.88 11.2 43.022 m 36.8 19.4 14 28 1.8 1.6 30.4 36.8 8.8 4.8 11.9 43.08 6.4 17.6 109 53.2 5.3 9.

1.366  lg + 0.366  lg + lg  l  d 2 4t − l  ρ 8l lg l b ρ  4l 1 4t + l  rpt = 0. conform STAS 12604/5-90.1.444 ρ S (1. 2D Aceste formule se folosesc în special la prizele de pământ cu plăci aşezate la nivelul suprafeţei solului.1.1.444 circulare rp = ρ . . de asemenea. iar în cazul plăcilor a În cazul plăcilor pătrate cu latura a.366 Ţeavă îngropată la adâncimea t: t = q +l/2 Bară cu secţiunea dreptunghiulară: . această relaţie devine rp = 0.16) π D Această relaţie se foloseşte.366 lg l d ρ ∗) rpv = 0. În tabelele A.1.8 şi A. cum ar fi plăcile metalice îngropate la adâncime mică pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.14) k) Pentru prizele din plăci aşezate orizontal pe suprafaţa solului: rp = 0.637 arc sin a      1  2  2q   1 + π1 +   2   Placă pătrată îngropată la adâncimea: t = q +a/2 rpt = 0. d≤ l Formula de calcul a rezistenţei de dispersie a prizelor simple verticale 2 ρ 4l rpv = 0.9) Figura A.222 1 + 0.366  ρ 8l2 ρ  2l2 lg = 0.366  lg + lg  l  b 2 4t − l  rpv = 0.9 prezintă o priză simplă cu electrod semisferic: ρ rp = (1. plăcile de beton armat etc.1055  l πbt l  bt  (1.9 se prezintă relaţiile de calcul ale rezistenţelor prizelor de pământ de diferite forme în sol omogen cu rezistivitatea ρ.şi rp = 0.A.25 ρ a ∗∗) .9 l ρ  2l 1 4t + l  rpt = 0.15) ρ . unde D este diametrul plăcii. Tabelul A. pentru determinarea unor prize.7 Calculul rezistenţelor pentru prize simple verticale conform STAS 12604/5-90 Felul electrodului prizei simple verticale 1 Ţeavă cu partea superioară la nivelul suprafeţei solului şi diametrul ţevii mult mai mic decât lungimea ei.1.la nivelul solului.7. de cele mai multe ori naturale (de exemplu: fundaţii de beton armat) care se pot asimila cu un electrod semisferic.îngropată la adâncimea t: t = q + l/2  S    ρ  2 π  rpt = 1 + arc sin S π S Placă de formă neregulată îngropată la 4t 2 +  8  adâncimea t: π π  t = q +b/2   ρ rpt = 0. A. i) Pentru priza cu electrod semisferic având diametrul D (fig.

l .la suprafaţă.732 lg l d rpq = 0.732 rpq rpo ρ 4l lg l b ρ 2l2 = 0.diametrul exterior al ţevii. conform STAS 12604/5-90 Felul electrodului prizei simple orizontale 1 Ţeavă (sau profil rotund) aşezată orizontal la nivelul suprafeţei solului Ţeavă (sau profil rotund) îngropată orizontal la adâncimea q Bară cu secţiune dreptunghiulară aşezată: . . în Ω m. cu aproximaţie acceptabilă pentru l =1 . în m2.la suprafaţă.la adâncimea q.732 lg l πd ρ 4l2 lg l π qd ρ 16 l = 0. Electrod inelar cu secţiune circulară aşezat orizontal: . Tabelul A.8 Calculul rezistenţelor pentru prizele orizontale.rezistenţa de dispersie a prizei simple având partea superioară la nivelul suprafeţei solului.aria unei feţe a plăcii. Placă aşezată pe suprafaţa solului Formula de calcul a rezistenţei de dispersie a prizelor simple orizontale 2 ρ 2l rpo = 0. Electrod inelar cu secţiune dreptunghiulară aşezar: . ∗) formulă simplificată. . în m. rpt . în m.la suprafaţă. D . în m. rpv .la adâncimea q.rezistenţa de dispersie a prizei simple având partea superioară la adâncimea q.1.366 rpo = 0.366 lg l bq ρ 8l = 0. a . S . .lungimea electrodului. în m. d . q .44 .la adâncimea q.366 rpo rpq = 0.366 ρ l2 lg l qd ∗) rpq = 2 ρ l rpo = 0.637 arc sin D       2   4t  1+    D   1 Placă circulară îngropată la adâncimea: t = q + D/2 în care: ρ este rezistivitatea de calcul a solului.diametrul plăcii circulare. b .  ρ rpt = 0. în m.distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului.6 m ∗∗) formulă simplificată cu aproximaţie acceptabilă.25 1 + 0.latura plăcii pătrate.lăţimea barei.732 lg l πb ρ 8l2 lg l πbq ρ S rpq = 0. în m.

diametrul electrodului. la calculul rezistenţei de dispersie a acestor prize orizontale care au adâncimea de îngropare între 0. care este diferită de rezistivitatea măsurată ρmas.8 m.rezistivitatea de calcul a solului. b .rezistenţa de dispersie a prizei simple la adâncimea q.10 rezultă un coeficient ψ = 1.Placă circulară aşezată pe suprafaţa solului Electrod semisferic îngropat. D . dacă se intenţionează să se execute o priză de pământ cu electrozi verticali la adâncimi de îngropare ce depăşesc 0. rpq . În toate relaţiile de mai sus ρ reprezintă rezistivitatea de calcul a solului.5 şi 0.lungimea electrodului. iar măsurarea s-a făcut când solul este foarte umed (măsurările au fost precedate de ploi bogate). drept electrozi ai prizei şi benzile de legătură dintre electrozii verticali. în m. l .5 = 112.016m.lăţimea barei. se înmulţeşte rezistivitatea ρmas cu coeficientul de variaţie ψ dat în tabelul A. ∗) formulă simplificată. cu aproximaţie acceptabilă pentru l = 10 .adâncimea de Îngropare a prizei orizontale.10. Dacă se iau în consideraţie coeficienţii de variaţie ψ pentru obţinerea valorii maxime a lui ρ nu este necesar să se execute măsurarea rezistivităţii solului numai în perioada de vară secetoasă. rezultând pentru benzile orizontale de legătură ρ = 75 × 3 = 225 Ω m.5. S .1.suprafaţa plăcii.8 m se va lua din tabelul A. în m2. din tabelul A. . în m. Presupunând că la măsurare a rezultat o rezistivitate ρmas = 75 Ω în calcule se va considera m. De exemplu.1. Pentru obţinerea rezistivităţii de calcul ρ. cu o suprafaţă circulară (bază) la nivelul suprafeţei solului rpo = rpo ρ 2D ρ = π D în care: rpo este rezistenţa de dispersie a prizei simple la suprafaţa solului.5 Ω Dacă în acest exemplu. ρ .25m şi d ≅ 0. în Ω m.diametrul plăcii. în funcţie de starea de umiditate a pământului şi de adâncimea de îngropare a electrozilor: ρ = ρmas ⋅ ψ Se observă că acei coeficienţi care corespund stării umede sunt mai mari decât cei care corespund stării uscate a solului. în m. d .10 ψ = 3. ρ = ρmas ⋅ ψ = 75 × 1. în m. în m. la dimensionarea prizei se consideră m. q .1.

1.36 ⋅ d  R= R= ρ 4L 2h + L Ln ⋅ 2πL 1.9 Calculul simplificat al zistenţelor pentru prize de pământ de diferite forme.Tabelul A.42 ⋅ hd ρ L2 ⋅10 4 Ln 2πL 2.36 d 4h + L ρ 2L Ln πL 1.69 ⋅ hd 5) R= 5) R= 5) R= 5) d h L/8 R= 5) h D R= ρ ρ + 2D L 7) 7) h << D 1) D < h 2) S << D 3) D < 2h 4) d << L 5) d << 4h << L/n 6) d << a << L/n . în sol omogen cu rezistivitatea re ρ Tipul Vedere de Vedere laterală Formula de calcul electrodului ρ Sfera la R= D πD D suprafaţă Sfera îngropată Placa la suprafaţă Placa îngropată Electrod vertical la suprafaţă Electrod vertical îngropat Banda la suprafaţă Banda îngropată Două benzi la suprafaţă Două benzi îngropate Inel la suprafaţă Inel îngropat Două benzi îngropate Trei benzi îngropate Patru benzi îngropate Şase benzi îngropate Opt benzi îngropate Grătar (grilă) îngropat D D h L/2 d D h d h d h d h d L/6 h L/4 d d L/2 L/3 d D h h D D h D D S S D d D D D L h L ρ  D  0.767 ⋅ hd ρ L2 Ln 2πL 0.5 +  πD  8h  ρ R= 2D ρ  D  R=  0. 2D  4πh  ρ  8L ρ 4L  R= − 1 = Ln  Ln 2πL  D 2πL 1.617 ⋅ hd 2 π2 D ρ L2 Ln 2πL 1.85 ⋅ hd ρ L2 Ln πL 2 ⋅1.5 +  2) .217 ⋅ hd ρ L2 ⋅10 3 Ln 2πL 9. 2πL 16 ⋅ 3.36 ⋅ d ρ L2 Ln 2πL 1.85 ⋅ da ρ L4 Ln .27 ⋅ hd ρ L2 Ln 2πL 0.785 ⋅ d π2 D 4) D ρ 16 D 2 ρ L2 Ln = Ln 5) hd 2πL 0.42 hdaA 1) 2) 3) 4) d 4) d L d L d L d R= 4) R= 5) d L/2 d L/2 L/2 a a R= R= 6) A = a 2 + 4h 2 R= R= R= ρ 8D ρ 2L Ln = Ln d πL 0.

5. 1 2 3 4 Adâncimea de îngropare a electrozilor h (m) 0.5 m 0. în relaţiile rezistenţelor de dispersie se pot folosi valorile din STAS 12604/5-90. conducte. A. constituie o priză complexă. învelişuri metalice ale cablurilor etc.444 ⋅ (1.suprafaţa (m2). pentru calcule prealabile.2 1. deoarece: Rp = Rpmas ⋅ ψ = 3.8 <h ≤ 4 m h>4m Tabelul A.5 1. care se poate asimila pentru calculele acoperitoare privind rezistenţa de trecere la pământ cu o priză dintr-o placă aşezată pe suprafaţa solului şi având dimensiunile suprafeţei ocupate cu prizele pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.0 Acelaşi lucru se poate spune şi în cazul verificării rezistenţei prizei de pământ. A. împreună cu diferitele prize naturale cu care sunt în contact electric (construcţii de beton armat. Valorile rezistivităţilor diferitelor straturi vor fi predate proiectantului o dată cu studiul (referatul) geotehnic pentru obiectul respectiv. . rezistenţa prizei de pământ trebuie să fie Rp = 4Ω La verificare. Dacă conductoarele de legătură dintre prizele verticale sunt considerate prize orizontale. Totodată. din tabelul A. solul avea .8 m. Pentru cazul prizelor de pământ multiple orizontale cu electrozi dispuşi radiali sau sub formă de benzi paralele.1 1.1. În cazul centralelor electrice şi a staţiilor de 400 kV trebuie să se determine totdeauna rezistivitatea solului prin măsurări. Dacă nu se dispune de rezultatele unor măsurări directe ale rezistivităţii solului. atât coeficienţii de utilizare pentru prizele verticale cât şi cei pentru prizele orizontale se vor lua din tabelul A. este necesar să se măsoare rezistenţa obţinută după executarea prizei.19) S unde: ρ este rezistivitatea solului (Ω m). se va indica rezistivitatea medie de calcul cel puţin a structurilor până la o adâncime de 5m.8 m 0.10 rezultă ψ = 1. Prizele de pământ orizontale. De asemenea. se vor determina în prealabil rezistivităţile de calcul ale straturilor solului din terenul în care se îngroapă electrozii prizelor. rezistenţa de dispersie corespunde. folosindu-se relaţia: ρ R pd = 0. Valoarea Rp astfel obţinută va fi sub limita maximă admisă. iar valoarea determinată să se înmulţească cu coeficientul ψ: Rp = Rpmas ⋅ ψ (1. S . iar rezistenţa a rezultat Rp mas = 3. destinate dirijării distribuţiei potenţialelor.0 × 1.3 1.1.3 <h ≤ 0.5 3 2 1.Coeficienţii de variaţie ψ a rezistivităţii solului Nr. însă cel puţin 2 straturi (de la suprafaţa solului în adâncime) şi pentru cel puţin 40 puncte diferite de pe suprafaţa teritoriului respectiv. în funcţie de natura solului.0 Ω . La dimensionarea instalaţiilor de legare la pământ de mare extindere pentru centrale. crt. împreună cu cele verticale o priză complexă. precizată prin referatul geotehnic. staţii.6. nu există siguranţa că în momentul măsurării priza prezintă rezistenţa cea mai mare. Chiar dacă s-ar intenţiona să se măsoare primăvara.18) Se consideră valoarea ψ corespunzătoare electrozilor care au contribuţia cea mai mare la determinarea rezistenţei de dispersie rezultantă a prizei de pământ complexe. coeficienţii de utilizare sunt indicaţi în STAS 12604/5-90.5 5 3.9 < 4 Ω .3 = 3.1 din prezenta lucrare. Mai raţional este să se stabilească starea de umiditate a solului la măsurare. constituind astfel.5 1. În acest studiu (referat) vor fi cuprinse rezistivităţile de calcul pentru straturile până la o adâncime de 20 m. Dacă priza este construită cu electrozi verticali cu adâncimea de îngropare peste 0.1.1 1. puncte de alimentare şi posturi de transformare.1.5 <h ≤ 0. aflate pe întinderea respectivă).3 şi deci.1. umiditate medie.10 Starea solului în momentul măsurării Foarte umed Cu umiditate mijlocie Uscat 6. De exemplu.

1. l . în care intră curentul de punere la pământ (în general. se poate determina cu relaţia:  r   Rp = r ⋅ rp ⋅ ctgh  (1. rp . învelişuri metalice ale unor cabluri etc.km). în m.rezistenţa de trecere la pământ pe unitatea de lungime (Ω . . deoarece la astfel de lungimi reactanţa inductivă longitudinală prezintă valori însemnate.O fundaţie de beton armat. Prin obiectul lung va trece un curent: 1 Ipc = Up ⋅  r  (1. . acestea se asimilează cu prizele de pământ artificiale de forme asemănătoare. Rezistenţa de trecere la pământ a unei prize de pământ. se consideră un coeficient de utilizare η = 0. Pentru aprecierea rezistenţei de trecere la pământ a prizelor de pământ naturale. având expresia: rp = 0. învelişuri metalice ale unor cabluri. fie că se va majora cu 25 % rezistenţa rezultată. Exemple: .Mai multe prize naturale care ocupă o anumită suprafaţă (conducte metalice. considerând dimensiunile reale ale acestora. În cazul cablurilor cu manta de plumb. constituită dintr-un obiect lung în contact cu pământul (conducte. Nu pot fi folosite drept prize de pământ naturale cablurile cu manta de aluminiu şi nici cele cu manta de plumb. La această valoare se ajunge practic cu o lungime de cablu de 1.8.Conductele metalice se pot asimila cu prizele orizontale de suprafaţă. . în forma unui paralelipiped.5 km. relaţia de mai sus devine: Rpd = 0.732 ⋅ ρ 2 ⋅ 103 ⋅ lg 103 d în care: d reprezintă diametrul electrodului (conductă.7) rezultă că începând de la o anumită lungime. dacă au înveliş exterior din PVC. rezistenţa de dispersie tinde lent către o anumită valoare limită. A.20) A.22)  r ⋅ rp ⋅ ctgh   r l  p  unde: Up este potenţialul la capătul obiectului lung. această valoare limită este de ≈ 1.Un pilon de beton armat se poate asimila cu un electrod vertical având capătul superior la suprafaţa solului (se consideră lungimea porţiunii îngropate a pilonului). pentru prizele singulare şi cele indicate mai sus pentru prizele multiple sau complexe.8 şi. cablu etc. se poate asimila cu un electrod semisferic având un diametru echivalent.Pentru calcularea rezistenţei de trecere la pământ a prizei de pământ complexe în care se include şi o priză de pământ artificială. orizontal. deci. În cazul construcţiilor de beton armat în contact cu pământul.7. pentru un calcul acoperitor. fundaţii de beton armat. . folosindu-se formulele de calcul din STAS 12604/5-90.).1. Up este tensiunea totală a instalaţiei de legare la pământ). cu diferenţe relativ mici între dimensiunile acestuia. în cazul unui electrod lung.9 Ω .1. etc.lungimea electrodului (km).21)  r l  p  unde: r este rezistenţa longitudinală pe unitatea de lungime (Ω /km). fie că dimensiunile considerate în relaţiile folosite se vor obţine scăzându-se grosimea betonului dintre armătura metalică periferică si sol. şine de cale ferată. Din relaţia (1. la lungimi ale cablurilor de peste 500 m rezistenţa de dispersie scade foarte încet.6 .).56 ρ S (1. de secţiune circulară.) constituie o priză completă care se poate asambla cu o priză dintr-o placă aşezată pe suprafaţa solului.

din grupa montmorilonitului. Montmorilonitul curat are o granulaţie foarte fină de 60 microni.1. introduşi în stratul superior de rezistivitate mare.10. precum şi prizele de dirijare a distribuţiei potenţialelor de întindere mare. Bentonitele brune vor fi prelucrate în vederea sepărării părţilor argiloase de părţile nisipoase şi alte impurităţi.înlocuirea cu materiale de rezistivitate mică a solului din imediata apropiere a electrozilor. când solul prezintă rezistivităţi mari care impun prize suplimentare de adâncime. Instalaţiile electrice aflate în condiţii speciale. A. magneziu şi alte metale. În cazul instalaţiilor electrice situate pe o suprafaţă de teren cu întindere redusă sau când straturile solului au o rezistivitate mare. În general. . verzui sau roze şi conţin 65 . . ca de exemplu cu bentonită. bentonitele se prezintă ca roci uşoare. cu rezistivitate mică. urmat în adâncime de straturi cu rezistivitate mult mai mare. pentru a nu se depăşi temperatura maximă indicată pentru cablul respectiv: j= Ip ≤ jadmis S (1.1. calciu. sunt considerate următoarele: . şi anume: . care are proprităţi deosebite. .12. în general. Lungimea electrozilor prizei de pământ de mare adâncime se determină în funcţie de rezistenţa şi suprafaţa electrozilor prizei care trebuie realizată. . poroase. În modul acesta se obţine aşa numita “bentonită . moi.1.utilizarea tuturor prizelor de pământ din incinta respectivă.utilizarea pe scară cât mai largă a prizelor de pământ naturale. de regulă.23) în care: S este secţiunea învelişului metalic al cablului (la determinarea secţiunii nu se iau în consideraţie benzile care constituie armătura cablului). friabile.instalaţiile electrice situate pe un sol care are un strat superficial cu rezistivitate mică. precum şi de adâncimea la care se găsesc straturile cu rezisivitate mică. de culoare albă cu nuanţe galbene.9.În cazul cablurilor trebuie să se verifice dacă densitatea de curent prin învelişul metalic este sub limita admisă (jadmis). sunt mai mici decât cele necesare executării unei prize de pământ de aceeaşi rezistenţă cu electrozii de lungime obişnuită. se vor aplica în funcţie de condiţiile specifice una sau mai multe din următoarele măsuri: .13. iar cele cu conţinut mai mare de 85 % părţi argiloase sunt considerate bentonite superioare.liant”. A. nu mai este necesară.instalaţiile electrice situate pe o suprafaţă de teren cu întindere redusă. brune. Indiferent de calculele prealabile efectuate pentru aprecierea rezistenţelor prizelor de pământ naturale.instalaţiile electrice situate pe un sol ale cărui straturi superficiale au o rezistivitate mult mai mare decât straturile inferioare. A...realizarea unor prize verticale de mare adâncime.1. A. Drept electrozi pentru prizele de pământ de mare adâncime se vor folosi ţevi din oţel cu ∅ ≥ 80 mm. Cele cu conţinut mai mic de 65 % părţi argiloase sunt considerate bentonite inferioare. de duritate mică. introduse în pământ prin forare.1. densitatea maximă admisibilă este jadmis = 50 A/mm2.11. În stare naturală. adăugarea (la prizele artificiale orizontale) de prize artificiale cu electrozi verticali din ţeavă. Aceştia din urmă vor fi prevăzuţi numai în cazuri justificate. . În cazul învelişului de plumb. În staţiile şi centralele de întindere foarte mare (peste 4 ha) la care pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ s-au folosit toate prizele de pământ naturale disponibile. A. conţinând un procentaj de 90-95 % şi chiar mai mare de părţi argiloase (montmorilonit). Acesta este un hidrosilicat de aluminiu cu urme de oxizi de fier. 85 % părţi argiloase (montmorilonit). existente în apropiere. Îmbunătăţirea prizelor cu bentonită Bentonitele sunt roci argiloase care s-au format prin alterarea cenuşilor vulcanice şi conţin un procentaj mare de părţi argiloase mineralifere. este necesar ca aceste rezistenţe să se verifice prin măsurări. prizele de mare adâncime se vor executa când cheltuielile necesare pentru introducerea electrozilor lungi în straturile inferioare.

Acest steril (deşeu). Ţinându-se seama de cele precizate mai sus. care ar putea să determine o coroziune rapidă a electrozilor neprotejaţi. Sterilul (deşeul).063 mm. rezistenţa de dispersie a prizei de pământ. deci.liant. pentru utilizarea lui la îmbunătăţirea prizelor de pământ. “bentopriza” prezintă următoarele dezavantaje: a) Are un conţinut mai mic de părţi argiloase. Bentopriza are un conţinut foarte mare de părţi nisipoase şi alte impurităţi care fac să aibă greutatea specifică mai mare decât bentonita . ceea ce face ca electrozii prizelor să fie foarte bine conservaţi.063 mm.liant (uneori peste 1000 kg/m3). Pentru obţinerea bentonitei . există riscul ca într-un timp scurt să fie antrenată şi să fie integrată în masa mare a solului înconjurător. iar la un conţinut de 30 % părţi argiloase greutatea specifică depăşeşte 1000 kg/m3. conţine părţi argiloase (levigabile) în procentaje mai mici chiar de 10 %. se obţine după trecerea printr-o sită de 0. c) În cazul bentoprizei cu conţinut mic de părţi argiloase şi. ultima sită având dimensiunile de 0. cu cât conţinutul În părţi argiloase este mai mic şi invers. este necesar ca la folosirea bentoprizei pentru îmbunătăţirea prizelor de pământ să se aibă în vedere ca aceasta să conţină cel puţin 50 % părţi .amestecul are o mare stabilitate în timp şi nu este antrenat de apele din pământ. . la bentonitele sodice se ajunge la pH = 9-10.are o mare capacitate de absorbţie a apei. deci.are un grad foarte mare de umflare. cu un cost comparabil cu costul în situaţia în care se foloseşte bentonita . O astfel de bentonită este indicată pentru protejarea electrozilor în cazul prezenţei unor ape agresive.în amestec cu apa formează un gel coloidal în care apa este legată fizic şi chimic. cu cât conţinutul de părţi argiloase este mai mic. în cazul unei bentoprize cu 50-60 % părţi argiloase. a fost denumit “bentopriză”. . Proprietăţile deosebit de favorabile expuse mai sus fac ca bentonita-liant să fie indicată pentru îmbunătăţirea prizelor de pământ. în funcţie de cât de bogată a fost roca brută. pentru obţinerea unei tone de amestec sunt necesare 250 kg bentonită şi 750 kg apă. b) Amestecul cu bentonită având un conţinut de apă mai mic şi stabilitatea în timp a rezistivităţii este mai mică decât În cazul bentonitei . astfel. păstrânduse astfel foarte mult timp. pentru un amestec de 1 m3 ar fi necesare 400 kg bentopriză şi 600 kg apă. rezultat din prepararea bentonitei liant. .se prezintă ca o pulbere foarte fină (ca o făină) cu granulaţia de 60 microni şi mai mică. . amestecul cu apa prezintă o rezistivitate de 1 … 5 Ω m. cu ajutorul bentonitei se poate obţine o protecţie bună împotriva corodării electrozilor.liant în stare uscată să fie amestecată cu 1 … 5 % sodă (raportat la greutatea în stare uscată) pentru a se obţine o rezistivitate mai mică. îmbogăţit astfel încât să conţină peste 50 % părţi argiloase în amestec cu sodă pentru creşterea valorii pH-ului şi pentru scăderea rezistivităţii amestecului cu apă sub 5 Ω m. la un conţinut de 55 % părţi argiloase greutatea specifică este 900 kg/m3. la rezistivităţi ale solului înconjurător de 150 … 200 Ω şi mai mari se poate chiar neglija rezistenţa m R` pe care ar prezenta-o amestecul de bentonită în raport cu rezistenţa Rs a solului s înconjurător. deoarece sterilul se obţine la site cu dimensiuni de 1 mm. Astfel.liant. cu o cantitate mare de părţi nisipoase. Se recomandă ca bentonita . Greutatea specifică este cu atât mai mare. o omogenizare mai bună a amestecului bentonită . crescând astfel rezistivitatea acestuia şi. pentru obţinerea amestecului (gelului) sunt necesare 25 % bentonită . există riscul ca în perioada de secetă să se piardă mai rapid apa şi din solul din imediata vecinătate a prizei.liant. Bentopriza are un grad de umflare mai mic decât bentonita .5 Ω m). până la 20 microni.. fiind astfel necesară o cantitate mult mai mare pentru acelaşi volum de amestec. bentonita brută va fi măcinată şi trecută prin mai multe site. sau mai mari . Astfel. .are pH mare. putându-se folosi în acest caz electrozi din oţel negalvanizat. Se prezintă cu o granulaţie mare. minim 8. La o bentonită brută săracă şi deşeul este mai sărac.apă şi pentru a se proteja mai bine electrozii împotriva coroziunii.până la 50 %.are greutatea specifică mică 800 kg/m3 şi chiar mai mică de la cele cu un conţinut mic de impurităţi (poate ajunge la 600 kg/m3). deoarece se măreşte valoarea pH-ului.liant. Faţă de bentonita . Reducerea rezistenţelor de dispersie este cu atât mai mare cu cât revistivitatea solului înconjurător este mai mare faţă de cea a bentonitei (1 .liant şi 75 % apă (în greutate). Procentul de bentopriză în amestec este cu atât mai mare. .liant.

1 ceea ce înseamnă Rpb ≤ ⋅ Rp (1. electrodului are practic efectul măririi artificiale a dimensiunilor acestuia. însă numai dacă îndeplineşte condiţiile de mai sus privind conţinutul de părţi argiloase (levigabile). ci trebuie să se considere d ∼ b.24) 2 Se tinde ca prin prevederea amestecului de bentonită cu apă să se obţină creşterea diametrului electrodului de 10 ori. în cazul electrozilor cu secţiune circulară. precum şi a unei rezistivităţi de 2 … 5 Ω m. se recomandă ca acest procentaj de părţi argiloase să fie cât mai mare şi cu o granulaţie corespunzătoare. trebuie ca pH ≥ 8. secţiunea stratului de bentonită va fi în medie de 500 × 300 mm. Concentraţia maximă de bentopriză în amestec cu apa trebuie să fie 0. Rp fiind rezistenţa de dispersie a prizei fără adaos de amestec cu bentonită. Aceasta se explică prin faptul că prin considerarea creşterii diametrului d (la electrozii cu secţiune circulară) sau a lăţimii b (la electrozii cu secţiune dreptunghiulară) de ordinul a 10 ori.063 mm).5 Ω mult mai mică decât m).argiloase (levigabile) de granulaţie fină. la 1000 l de apă trebuie să se consume cel mult 700 kg de bentopriză. de asemenea. se poate considera că se obţine rezistenţa de dispersie unui electrod constituit dintr-un cilindru având un diametru de 600 mm.25) Rpb = 0. Astfel. Aceste condiţii trebuie să figureze în proiect şi în documentaţia de procurare şi de livrare.5 Rp. a solului înconjurător care depăşeşte 100 Ω prevederea de bentonită în imediata apropiere a m. A.14. r Reducerea rezistenţei prin prevederea bentonitei este ∆ p = rp − rpb . Este necesar ca înainte de folosire să se verifice calitatea bentoprizei. înseamnă că sortul respectiv este necorespunzător.366 lg l tb în care b este lăţimea electrodului. este indicat să se obţină o creştere a lăţimii de cel puţin 10 ori. Această bentonită-liant urmează să fie amestecată cu 1-5% sodă. se admite folosirea bentoprizei.366 lg l tB unde B este lăţimea şanţului. secţiunea stratului de amestec de bentonită cu apă trebuie să fie de 400 × 300 mm. În situaţia în care nu se poate procura bentonita-liant. Rezistenţa prizei fără bentonită ar fi: ρ 2l2 rp = 0. este de preferat să se folosească bentonita-liant cu un conţinut de cel puţin 90 % părţi argiloase de granulaţie fină (rezultată la sita de 0.5 şi ρ = 5 Ω m. dacă este necesară o cantitate mai mare de bentopriză.1. Modul de calcul al rezistenţelor de dispersie ale prizelor cu bentonită Datorită rezistivităţii reduse a amestecului de bentonită cu apă (2 . pe şantier sau la unitatea de prepararea bentonitei-liant în vederea obţinerii unui pH ≥ 9 pentru o protecţie a electrozilor împotriva corodării. în cazul benzilor de 40 × 4 mm. Se vor respecta prevederile STAS 12604/5-90. nu se mai respectă condiţia formulelor cunoscute d ≤ l şi b ≤ l. într-o groapă. Din experimentări a rezultat că prin prevederea amestecului de bentonită cu apă. Se observă că rezistenţa de dispersie reală este mai mică decât cea rezultată din calculul folosind formulele cunoscute ale prizelor de tipuri echivalente. În cazul electrozilor din bandă sau alte profiluri similare. De exemplu. dacă în jurul unui electrod din ţeavă de 2 `` (60 mm) se prevede un amestec cu bentonită sau bentopriză într-o groapă cu diametrul de 600 mm. deci. În cazul staţiilor de transformare şi conexiuni unde se impune o stabilitate mare pentru prizele de pământ şi la care durata de funcţionare a acestora este mare. raportată la valoarea rp se obţine: . În cazul benzilor de 50 × 8 mm sau 60 × 6 mm. rezistenţa Rpb a scăzut sub 0. De asemenea sortul se consideră necorespunzător dacă nu se poate obţine un amestec sub formă de gel.400 mm şi. De exemplu.7 la 1 l de apă pentru formarea gelului. care se umple cu amestec de bentonită cu apă. La electrozii din bandă nu se mai poate considera în formule d = 2b. formula prizelor orizontale care trebuie folosită este: ρ l2 (1. în jurul electrodului. datorită grosimii apreciabile a stratului de amestec 300 .

45 (1. ca de exemplu D .5 (confirmată de practică) rp În cazul prizelor verticale.1. după o anumită tehnologie. având diametrul corespunzător unui volum echivalent V şi: ρ ρ rpb = = (1. D = 0.09 m.30) De exemplu. Modul de executare a prizelor de pământ cu bentonită Bentonita activată cu sodă trebuie să fie amestecată înainte de turnare cu apă. dacă diametrul gropii umplute cu amestec de bentonită cu apă este de acelaşi ordin de mărime cu lungimea electrodului.5-2.28) ` 3 πD π 3D2 ⋅ l Reducerea obţinută este: ∆rp lg ∆ p = rp − rpb r ∆rp = 0. În cazul prizelor orizontale se execută şanţurile cu lăţimile şi adâncimile stabilite. rezultă o rezistenţă mai mare decât cea preconizată.27) rp În realitate. Amestecarea trebuie să se facă într-un recipient de ∼ 200 l. Pentru prizele verticale se execută o groapă cu diametrul D stabilit. este indicat ca operaţia de omogenizare să fie mecanizată. şi anume: ∆rp = 0.2B b = (1. l =6 m. t = 0. se introduc electrozii orizontali sprijiniţi pe pietre sau pe bucăţi de cărămidă pentru a fi distanţaţi de fundul .29) iar raportată la rp se obţine: ρ 3 ∆rp = 1− rp π 3D2 ⋅ l ρ  2l 4t + l   0. Se interzice vărsarea bentonitei uscate direct în gropi sau în şanţuri şi turnarea simplă a apei deasupra ei.6 m. deoarece în acest caz rezultă o rezistenţă foarte mare. întrucât neobţinerea omogenizării necesare conduce la rămânerea în amestec a unor părţi de pulbere (cocoloaşe) care măresc rezistenţa rezultantă.0.04 m (cazurile obişnuite): ∆rp = 0. după care se va introduce amestecul omogenizat de bentonită cu apă (sub formă de gel).8 m şi b = 0. în care se va introduce electrodul vertical (în centrul gropii).366 lg l  d 4t − l  (1.15. datorită infiltraţiilor amestecului de bentonită cu apă în solul din jur care depăşesc ∆rp = 0.0 m este necesar să se asimileze priza cu una semisferică. reducerea este mai mare.6 m faţă de l=1. datorită infiltraţiilor amestecului de bentonită cu apă în solul din jur care depăşesc volumul considerat.366 ρ  2l lg l d 4t + l  ρ − 3 4t − 1 π 3D2 ⋅ l (1. ∆rp = 0. De asemenea. De asemenea. dacă praful de bentonită se amestecă cu o cantitate insuficientă de apă.26) 2l2 rp lg tb Pentru B = 10 b. acesta se va turna în gropile sau şanţurile executate în prealabil.4 (1. Se poate considera rp rezulatele obţinute la experimentări). A. După obţinerea amestecului perfect omogenizat sub formă de gel. reducerea este mai mare. l = 2 m.31) rp În realitate. în vederea obţinerii unui amestec foarte omogen. Amestecul se va prepara cu deosebită atenţie.5 (confirmat şi de diametrul D considerat. pentru: d = 0. t = 2m.

Erorile mari apar în special când sunt două straturi la care raportul rezistivităţilor este foarte mare. la trecerea curentului prin priză. Rph Priza cu electrod orizontal tip bandă . ca de exemplu un strat de pământ arabil sau argilos de grosime relativ mică (0. astfel: ρh Rph = Rgh ⋅ (1. Se introduce noţiunea de rezistenţă geometrică a prizei de pământ.32) Pentru solurile omogene.. potenţialul unui punct P al spaţiului sau al prizei ϕ p poate fi considerat că este constituit dintr-un potenţial primar ϕph. ceea ce în cazul unor straturi suprapuse de rezistivităţi diferite nu corespunde realităţii.6 şi A. Mărimea este determinată numai de geometria dispoziţiei prizelor şi independent de rezistivitatea solului sau de lungimea de referinţă L. straturile suprapuse ale solului cu rezistivităţi diferite. ρ2. A. Mărimea Rg se poate exprima: R g = Rp ⋅ L ρ (1. pentru dispoziţii de prize geometrice similare. În astfel de situaţii se vor determina. Pentru simplificarea calculelor. raport determinat pentru tipul respectiv de priză de pământ. În solurile pietroase (stâncoase). Umplerea gropii sau a şanţului se va face după cel puţin 6 ore.1..1. prin metode geoelectrice. unde Rph este rezistenţa corespunzătoare cazului când tot solul ar avea rezistenţa de referinţă ϕ1 a stratului superior. La un astfel de procedeu rezultă ramificaţii (fisuri) în solul înconjurător în care pătrunde amestecul de bentonită cu apă. în soluri neomogene Practica arată că. În relaţiile de la A.şanţului la aproximativ jumătate din grosimea stabilită a stratului de amestec de bentonită cu apă.34) De aici rezultă relaţia: Rg = Rgh + Rgs (1. având peste tot aceeaşi rezistivitate ρ.4. chiar de ordin de mărime diferit. Prize de pământ. Rgs are valori pozitive dacă rezistivitatea stratului inferior este mai mare decât cea a stratului luat ca referinţă. mărimile se vor marca cu indicele h. iar: R K = p . care modifică rezistenţa geometrică determinată cu relaţiile pentru soluri omogene Rgh. Ea reprezintă o mărime caracteristică invariabilă. care s-ar produce dacă semispaţiul infinit ar fi umplut cu un sol omogen având rezistivitatea ρ = ρh = ρ1 al unuia din straturile luate ca referinţă şi un potenţial secundar ϕps produs datorită neomogenităţii solului: ϕp = ϕph + ϕps (1. care se notează cu Rg. solul nu este omogen şi se prezintă în straturi care au deseori rezistivităţi de valori apreciabile diferite.6 . ce urmează să fie efectuate în vederea dimensionării instalaţiilor de legare la pământ.1. A. Primul strat de acoperire de 12 .16.35) unde Rgs este rezistenţa secundară (de corecţie) datorită neomogenităţii solului.1. Bineînţeles. executarea gropilor se poate face prin puşcarea (explozie). separat.14 s-a considerat că electrozii prizei sunt îngropaţi într-un semispaţiu infinit.33) L Într-un sol cu două sau mai multe straturi având rezistivităţi diferite ρ1 . după care se toarnă amestecul bine omogenizat până la obţinerea unui gel. este necesar ca pentru diferite cazuri de neomogenităţi şi tipuri de prize de pământ să se determine separat rezistenţa geometrică pentru dispunerea în sol omogen Rgh şi. ceea ce conduce la micşorarea accentuată a rezistenţei de dispersie.3 m) peste un strat de sol pietros (sau nisipos) de rezistivitate mare. se vor determina grosimile şi rezistiviţăţile a cel puţin două straturi suprapuse. O altă posibilitate constă în obţinerea directă a valorii Rp din relaţia Rp = KRph. deoarece mai devreme nu are rezistenţa necesară să suporte pământul de acoperire. rezistenţa geometrică suplimentară Rgs de corecţie datorată neomogenităţii solului. în numeroase cazuri.20 cm trebuie să fie fără pietre (bolovani). se vor lua măsuri ca la puşcare să nu se producă accidente sau deteriorarea construcţiilor din jur (de exemplu: fundaţii de stâlpi sau clădiri).

4 pentru ρ1 = 100 Ω şi l = 30 m. în funcţie de h raportul .11 Prize orizontale Exemplu: .A.1. în comparaţie cu Rph.Pentru o priză alcătuită dintr-un electrod orizontal.13 Ω .13 Ω . deci pentru 0 <k <1.13 + 17 ⋅ . = 0.75 . h valorile Rgs sunt reprezentate de curba din figura A. tip bandă. rezultă Rgs = 3.8. . Dacă în exemplul de mai sus se ia l = 75 m. când nu se ţine seama de rezistivitatea ρ2 a stratului inferior. în sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi ρ1 şi ρ2.1.10 indică valorile Rgs pentru cazul când ρ2 > ρ1. deci. Valorile rezistenţei geometrice suplimentare sunt pozitive Rgs > 0 şi se adaugă. îngropată la t = 0. m. în cazul în care influenţa stratului inferior nu a fost luată în considerare eroarea de calcul este deosebit de mare. ` În tabelul A.11 se dau valorile Rp . Fig.1 ρ2 + ρ1 800 l R ⋅l Rgh = ph iar din figura A.0 şi Rph = 2. m.84 iar: 100 Rp = 2. unde ρ2 > ρ1 ρ2 + ρ1 Exemplu: o priză orizontală din oţel rotund Φ 14.10 în funcţie de raportul şi raportul: l ρ − ρ1 k= 2 (factorul de refracţie). ţinând seama de influenţa stratului inferior pentru diferite lungimi “l” ale electrodului orizontal. Curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare Rgs pentru prizele cu electrod orizontal tip bandă. Tabelul A.13 Ω Deci: 100 30 Rp = 6. Rp = 6.6 m şi având d = 0.1. Curbele din figura A. Conform relaţiei (1.84 Ω . cu ρ1. şi anume: ∆ Rp = 6 Ω ceea ce reprezintă ∼ 50 % din valoarea reală Rp = 12. După cum se observă.014 m: ρ1 = 100 Ω ρ2 = 700 Ω h = 3 m şi l = 30 m.84 + 4 = 6.10 rezultă Rgs = 1. Rp = R g ⋅ ρ1 l ρ1 l Rp = Rph + 18 . ρ2 + ρ1 Se consideră că adâncimea de îngropare a electrodului t < h şi diametrul (sau grosimea) electrodului d ≤ l.1.10.1. parametrul de variaţie este: l ρ − ρ1 k= 2 . dispus în stratul superior. la valoarea Rgh calculată pentru solul omogen cu rezistivitatea ρ1.1.1. Rezultă: ρ − ρ1 600 h k= 2 = = 0.13 + 6 = 12. ρ1 Rg = Rgh + Rgs Rg = şi Rezultă: Rph ⋅ l ρ1 + 18 .84 + 3 ⋅ 75 Rp = 2.9) de la A. m Rph = 6.

în sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi ρ1 şi ρ2 în funcţie de raportul .8% 60 2. pentru un electrod de 1 m eroarea este de numai 6 %. este egal cu raportul dintre o rezistivitate echivalentă ρe a unui sol omogen. parametrul de variaţie este unde ρ1≤ρ 2.4 22.1% 50 3. dacă nu se ţine seama de influenţa stratului inferior mai rău conducător (pentru exemplul considerat).10.36) Rph ρ1 În figura A.1.90 7.37) Rph Rp dacă se A.1% 20 8. 3 37 44.11 sunt prezentate curbele de variaţie ale raportului Rph ρ1 raportul h pentru prizele orizontale din electrod tip bandă.75. Rph Raportul dintre rezistenţa de dispersie reală Rp şi rezistenţa de dispersie a prizei respective.13 12. în sol neomogen cu două straturi.Curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare Rgs pentru prize cu electrod orizontal Figura cunoaşte raportul pentru tipul respectiv de priză într-un sol având o anumită Rph tip bandă.90 21. Rp pentru electrozii orizontali din bandă.80 55.3 16. în care priza dată ar prezenta Rp şi rezistivitatea ρ1: Rp ρ = e (1. Rps = Rgs ⋅ ρ1 l Din tabel rezultă că în exemplul considerat.98 5. iar .6 4. ρ2 + ρ1 dt Figura A.00 32% 15 10. parametrul de variaţie este .5% 40 4.84 6.11 se reprezintă raportul K = Determinându-se din această relaţie valoarea lui ρe .20 52. l (m) Rph (Ω ) Rp (Ω ) Rps (Ω ) Eroare 1 76 81 5 6% ρ2 = 700 Ω k = 0. în sol neomogen cu două straturi. l parametrul de variaţie k = ρ2 − ρ1 l2 iar = 25 ⋅ 104 .11. pe când în cazul unui electrod de 75 m eroarea ajunge la aproape 60 % din valoarea reală.3 7. Astfel.55 15.1.13 6.2 6.8 17.4 37.8 7. Rp ρ = e în funcţie de În figura A.0 49.84 4. erorile în minus cresc accentuat pe măsura creşterii lungimii electrodului. folosindu-se relaţiile cunoscute pentru solul omogen în care rezistivitatea de calcul va fi: R ρe = ρ1 ⋅ p (1.Curbele de variaţie ale raportului în funcţie de raportul pentru prize orizontale din electrod tip bandă.6% 10 14. omogenitate.5% 5 25.4 32.1.5% În tabel.0 45% 30 6.1.8 8.55 7.78 9.ρ1 = 100 Ω m. într-un sol omogen cu rezistivitatea ρ1 a stratului superior. h = 3 m m.00 58. este posibilă dimensionarea instalaţiei de legare la pământ.

Prize cu electrozi verticali în cazul unui sol neomogen cu două R ph straturi ρ1 şi ρ2 stratul superior având grosimea h pentru o priză constituită dintr-un electrod h l = 50 , vertical de lungime l şi diametrul d, îngropat în stratul superior, în funcţie de şi pentru l d (de exemplu: l = 3 m şi d = 0,06 m), parametrul de variaţie fiind, de asemenea, factorul de refracţie k = În figura A.1.12 se dă curba de variaţie a raportului
Rp

ρ2 − ρ1 . ρ2 + ρ1
h l = 2 şi = 60 . l d

De exemplu, ρ1 = 100 Ω ρ2 = 700 Ω h = 6 m; l =3 m; m; m; Rezultă:

k=

ρ2 − ρ1 700 − 100 = = 0,75 ; ρ2 + ρ1 700 + 100

Rp ρ 4l = 114 ; , Rph = 0,366 ⋅ lg Rph l d Rph = 28 Ω Rp = 1,14 × 28 = 31,92 Ω ;
În tabelul A.1.12 se dau valorile Rp, ţinându-se seama de influenţa stratului inferior pentru diferite grosimi ale stratului superior h (în exemplul de mai sus). Tabelul A.1.12 Prize verticale

Exemplu: ρ1 = 100 Ω m; h Rph (Ω ) Rp/Rph Rp (Ω ) 4 28 1,18 33 6 28 1,14 32

ρ2 = 700 Ω l = 3 m; m; 7,5 28 1,11 31 9 28 1,09 30,05

l = 60 d

12 28 1,065 29,8

15 28 1,05 29,4

18 28 1,04 29,1

21 28 1,03 28,8

24 28 1,02 28,5

Se observă că în cazul prizelor de pământ verticale, cu electrozii îngropaţi în stratul superior, rezistenţa prizei în sol omogen diferă puţin faţă de valoarea rezistenţei de dispersie, neţinând seama de stratul inferior. Diferenţele sunt mai apreciabile pentru grosimi ale stratului superior până la 10 m. Rp ρ = e în funcţie de În figura A.1.12 sunt prezentate curbele de variaţie ale raportului Rph ρ1 raportul variaţie:

h1 pentru prizele cu electrod vertical în sol neomogen cu două straturi; parametrul de l
K=

ρ2 − ρ1 l , iar = 60 ρ2 + ρ1 d Prizele complexe în formă de reţea Rezistenţa de dispersie a prizelor în formă de reţea, în sol neomogen, depinde în afară de parametrii geometrici ai prizei şi de rezistivităţile straturilor, grosimea acestora, suprafaţa ocupată de electrozii prizei şi de adâncimea de îngropare. Un calcul cu formulele pentru sol omogen, considerând numai rezistivitatea unuia dintre straturi, poate duce la erori considerabile. Pentru astfel de prize de pământ se determină rezistenţa din relaţia: ρ Rp = e Rph , (1.38) ρ1 unde: ρe este rezistivitatea echivalentă, presupunând că priza este în sol omogen.
r h (r - raza echivalentă şi h - grosimea stratului superior); aici s-a făcut aproximaţia că adâncimea de ρ2 h îngropare t = , iar parametrul de variaţie este raportul . ρ 2 1

Rezistivitatea ρe se poate obţine din curbele din figura A.1.13, în funcţie de raportul α =

De exemplu, pentru ρ1 = 100 Ω şi ρ2 = 1000 Ω , r = 100 m, h = 2 m şi a = 5 m, rezultă: m m ρ2 1000 r 100 = = 10 , α= = = 50 şi ρ1 100 h 2 iar

N=

ρe = 5 şi ρ1

N = 0,1 α N , urmărind diagonala care intersectează curba α

În figura A.1.13 se poate citi direct valoarea

ρ2 = 10 În dreptul abscisei α = 50. ρ1

În figura A.1.13 sunt prezentate curbele de variaţie ale raporturilor de raportul α =

ρe = N şi N în funcţie ρ1 α

r pentru prizele de pământ cu electrozi orizontali în formă de retea, în sol h

neomogen cu două straturi; parametrul de variaţie este raportul În acest exemplu rezultă ρe = N ⋅ ρ1 = 5 × 100 = 500 Ω m.

ρ2 . ρ 1

Rezistenţa de dispersie a unei prize în formă de reţea, în sol omogen, se poate scrie astfel: ρ π a R ph = 1  + 0,6 ⋅  . Deci, rezistenţa în sol neomogen va fi: 2πr  2 r

Rp =

ρe  π a 500  π 3   + 0,6  =  + ; 2πr  2 r  2π ⋅ 100  2 100 5 5×3 Rp = + = 1275 Ω , 4 2π100

Figura A.1.12- Curbele de variaţie ale raportului în funcţie de raportul pentru prize cu electrod vertical, în sol neomogen cu două straturi; parametrul de variaţie este , iar

Figura A.1.13- Curbele de variaţie ale raporturilor şi în funcţie de raportul pentru prize de pământ cu electrozi orizontali în formă de reţea în sol neomogen cu două straturi; parametrul de variaţie este raportul .

Se observă că în funcţie de mărimea prizei.13 rezultă că în cazul considerat. deci. În cazul în care t ≠ Tabelul A.15 415 60 21.7 370 30 10.8 380 40 14. hc = 2 (2 .5 4. grosimea de calcul hc se determină cu relaţia hc = 2(h-t).0. valoarea N creşte încet.1.1..2 320 20 7.14 se dau diferite valori ale rezistivităţii echivalente.6 46 460 100 36 49 490 150 53.5 350 25 9 3. ρ 1 .h .3 430 80 28. în funcţie de valoarea ρ2 raportului .9 4. h = 2 m .2 3.1 4.5 53 530 200 71. ρe = 700 Ω m. 2 În tabelul A.1. 700 Ω m).1. N atinge valoarea 7 şi. astfel încât pentru α = 1000. în funcţie de valoarea razei de calcul corespunzătoare suprafeţei S a prizei în reţea.4 3.7 3. rezistivitatea echivalentă variază în limite foarte mari (300 . pentru valori foarte mari ale lui r. În tabelul A.6) = m.5 55 550 Din figura A.8 m.13 se dau diferite valori ale rezistivităţii echivalente..0 400 50 17.13 Prize complexe în formă de reţea Exemplu: Rezistivităţi echivalente pentru ρ1 = 100 Ω ρ2 = 1000 Ω . ρ1 r α=r/h N ρe=N⋅ρ 1 15 5. m ρ2 = 10 2.

5 1.8 10.14 este coeficientul de refracţie. h = 2 m .9 .4 2.8 98.15 6.8 0.8 62. cu plan de separare vertical.8 2.50 1.14 sunt prezentate curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare R gs pentru o priză cu electrod vertical. în funcţie de grosimea stratului superior h. a fiind distanţa dintre electrodul vertical şi planul vertical de separare între cele două straturi.85 0.8 180 ρ2 = 5 .42 0. Tabelul A. H ρ2/ρ1 0. În abscisă sunt valorile raportului a/l.Curbele de variaţie ale rezistenţei geometrice suplimentare Rgs pentru o priză cu electrod vertical într-un sol neomogen cu 2 straturi de rezistivităţi diferite având planul de separare vertical.5 2 5 10 20 50 N 0. parametrul de variaţie este . ρ1 = 100 Ω m. Rgs > 0 iar pentru k < 0.02 0. ρ1 20 30 50 7 8 9 38.2 0.Tabelul A.8 17.3 0.7 3 4.1. r = 50 m.14.15 se dau diferitele valori ale rezistivităţii echivalente.5 10 ρe 42 58 72 170 300 415 650 1000 m.8 5.7 2 200 10 6 18. Parametrul de variaţie pentru curbele din figura A.25 1.1.366 lg .1. iar l lungimea electrodului.8 r α= = 17 .4 160 150 140 100 10 198.8 1. pentru k > 0. În figura A.14 Prize complexe în formă de reţea Exemplu: Rezistivităţi echivalente pentru t = 0. ρ − ρ1 k= 2 ρ2 + ρ1 În figura A.9 3 300 3 4 4.14 se dau curbele valorilor rezistentelor geometrice suplimentare Rgs pentru o priză cu electrod vertical. pentru k > 0 . deci. l d formula pentru prizele verticale într-un sol omogen de rezistivitate ρ1. electrodul fiind în stratul de rezistivitate ρ1.15 Prize complexe în formă de reţea Exemplu: Rezistivităţi echivalente pentru t = 0.6 m.8 58. l R g = Rp ρe Rezistenţa de dispersie Rp rezultă. parametrul de variaţie este: ρ − ρ1 k= 2 .25 125 Prize cu electrod vertical în sol neomogen.1.6 1. r = 50 m. Rgs > 0 ρ2 + ρ1 pentru k < 0. Rgs < 0 Rezistenţa geometrică Rg se determină cu relaţia: R ⋅l Rg = ph + Rgs ρ1 unde: ρ 4⋅l Rph = 0.5 350 2 3 2. având planul de separare vertical. . ρ1 = 100 Ω m.72 1. îngropat într-un sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi diferite ρ1 şi ρ2 având planul de separare între cele două straturi verticale (perpendicular pe suprafaţa solului).1. din relaţia: Rp = R g ρe l Figura A.5 3. h c = 2.58 0. Rgs < 0.65 1.1. 1 hc α=r/hc N ρe 1 2 0. 100 15 1500 200 19 1900 În tabelul A.6 m.1. într-un sol neomogen cu două straturi de rezistivităţi diferite.1 210 5 5 8.

se poate determina rezistivitatea echivalentă ρe pentru solul respectiv: R ρe = p ⋅ ρ1 . Rph valabilă în cazul prizei verticale cu raportul suplimentară Rgs. pentru care s-a determinat rezistenţa l .Cunoscând Rp. a .

. + in (2.3 ale potenţialelor electrozilor. precum şi datorită curenţilor care trec în pământ prin ceilalţi electrozi: U1 = i1 ⋅ α11 + i2 ⋅ α21 + .2.. îngropat la adâncimea t.ANEXA 2 A. Calculul coeficienţilor de atingere şi de pas pentru instalaţiile de dirijare cu electrozi orizontali rectilinii şi paraleli. într-un mediu semiinfinit de rezistivitate ρ. + in ⋅ αn 2 Um = i1 ⋅ α1m + i2 ⋅ α2m + .. αpm este rezistenţa reciprocă între electrozii de rang p şi m. diametru d. Ip . kpas = k1 (2. există relaţia: Ip = i1 + i2 + i3 + .. + ip ⋅ αpn + . se utilizează metoda potenţialelor medii şi principiul imaginilor inversate (vezi programul de calcul “INCO” din biblioteca ELECTRA). Potenţialul într-un punct k este dat de relaţia: Uk = ∑Ukp p =1 m Ukp = ∑ip ⋅ βkp p =1 m (2..2. + ip ⋅ αp1 + .2) unde: Upk reprezintă potenţialul punctului k. îngropaţi la adâncimea t într-un mediu semiinfinit de rezistivitate ρ.1) Up Up în care: Uk reprezintă potenţialul punctului k pentru care se determină coeficientul de atingere. + in ⋅ αnn (2. Determinarea coeficienţilor de atingere şi de pas A. calculată conform indicaţiilor din anexa 1..3) Se consideră că toţi electrozii prizei se află la acelaşi potenţial şi.. + ip ⋅ αp 2 + . Rezistenţa proprie a unui electrod orizontal.. Pentru calculul rezistenţelor proprii şi reciproce în cazul electrozilor rectilinii şi paraleli.2... = Un = Up = Rp ⋅ Ip (2.2.. A. dacă ar exista numai electrodul de rang p..... la distanţa amp unul faţă de altul.5) unde: αnm este rezistenţa proprie a electrodului de rang m. folosite în staţii electrice.6) αmm = ln 2πl dt Rezistenţa reciprocă a doi electrozi paraleli de lungime l.4) unde: Rp este rezistenţa de dispersie a prizei. + in ⋅ αnm Un = i1 ⋅ α1n + i2 ⋅ α2n + . Se va avea în vedere ca reţeaua instalaţiei de legare la pământ respectivă să depăşească în toate cazurile zonele de deservire a echipamentului din staţie... se calculează cu relaţia: ρ l2 (2.. se calculează cu relaţia: . ip curentul care trece în pământ prin electrodul de rang p. Potenţialul unui electrod reprezintă suma potenţialelor datorită curentului care trece în pământ prin electrodul respectiv. Nu este necesară prevedere unui sistem caroiat (în reţea).. Coeficienţii de atingere şi de pas sunt daţi de relaţiile: U U − Uk 2 k a = 1 − k .1. Între curentul care trece prin priză şi curenţii care trec în pământ prin fiecare electrod. + ip ⋅ αpm + .potenţialele punctelor k1 şi k2 pentru care se calculează coeficientul de pas. β kp rezistenţa reciprocă între punctul k şi electrodul de rang p. + in ⋅ αn1 U2 = i1 ⋅ α12 + i2 ⋅ α22 + . Curenţii ip se determină din relaţiile 2.curentul efectiv care trece prin priză.. deci: U1 = U2 =. Up tensiunea prizei de pământ. Uk1 şi Uk2 . de lungime l şi diametru d.

atunci termenii care o conţin sunt nuli. l2 În cazul În care o lungime l1 este 0.1) îngropaţi la adâncimea t în mediu semiinfinit de rezistivitate ρ.3 şi termenii liberi ai sistemului. A. respectiv.3 se determină potenţialul prizei de dirijare a distribuţiei potenţialelor Up şi curenţii ip ce se scurg în pământ prin electrozii prizei. asociată prizei cu electrozi verticali. Cu ajutorul relaţiei 2. Programul de calcul poartă denumirea “INCO” şi este în biblioteca “ELECTRA”.α mp = Rezistenţa reciprocă a doi electrozi perpendiculari de lungime L1 şi.08.2.1. . c) rezistenţa echivalentă a sistemelor formate din conductorul de protecţie al LEA şi prizelor stâlpilor LEA. se calculează cu relaţia: ρ  l ln + πl   amp    a l2 + 1 + mp − 2 amp  l  2 amp l2  + 1   (2. L2 (vezi figura A. d) rezistenţa de dispersie a conturului metalic care înconjoară staţia în cazul în care coeficientul de atingere maxim admis este mai mare decât 0. obţinând astfel distribuţia potenţialelor Uk şi apoi coeficienţii de atingere şi de pas cu relaţiile: U − Uk Uk +1 − Uk ka = p şi k p = (2.9) lk li li → o Rezistenţa reciprocă dintre un electrod “p” de lungime “l” şi un punct “k” se calculează cu relaţia: βkp = unde: ρ (r + r ) + l ln 1 2 2πl ( r1 + r2 ) − l (2.7) l l l l l  l1 a r c s2h+ l2 a r c s1h+ l2 a r c s3h+ l3 a r c s2h+ l3 a r c s4h+ ρ  l1 l2 l2 l3 l3 α m2 =  2π L1L2  +l4 arcsh l3 l l  + l4 arcsh 1 + l1 arcsh 4  l4 l4 l1  (2. b) rezistenţa de dispersie a prizei de dirijare a distribuţiei potenţialelor Rpd. Rezolvând sistemul de ecuaţii 2. În urma execuţiei programului INCO se obţin următoarele rezultate: a) matricea coeficienţilor sistemului de ecuaţii 2. deoarece: l l lim arcsh i = 0 şi lim li arcsh k = 0 (2. e) rezistenţa de dispersie a prizei cu electrozi verticali Rpv şi a prizei cu electrozi orizontali Rpo.11) Up Up Metodologia de calcul prezentată mai sus stă la baza programului de calcul pentru dimensionarea instalaţiilor complexe de legare la pământ cu electrozi verticali şi orizontali din staţiile electrice de înaltă tensiune.2.10 se determină potenţialele în diferite puncte de pe suprafaţa solului.10) r1 şi r2 sunt distanţele de la capetele electrodului la punctul considerat.8) L2 l4 l3 l1 L1 Fig.

L lungimea însumată a electrozilor paraleli care alcătuiesc priza orizontală (m). valorile coeficienţilor de atingere. coeficienţii de pas nu depăşesc. în locul expresiei n  n +1  −1 !  − 1 ! se va considera    2   2  Coeficienţii de pas pentru punctele aflate la o anumită distanţă în exteriorul zonei ocupate de prizele de pământ nu pot fi calculaţi cu relaţia 2.14.17. în general..7 ka =  1  L2 (2.16) A = ln a 2n − 3 l 2n − 1  n   ⋅ L  − 1 ! ⋅ ( n − 1) !  2   2 2 (2..17) în care: a reprezintă distanta între doi electrozi paraleli (m). folosind relaţia: kpas = k s ⋅ k1  1  L2 + A  ln 2π  dt1  (2. n numărul de electrozi paraleli.14) În relaţia (2. + π  2t 2 a + t 2 2a 3a ( n − 1) a (2. în cazul electrozilor alcătuiţi din bandă d = b/2. Dacă n este număr impar.13 … 2.12) Pentru dimensionarea instalaţiei de dirijare se poate folosi relaţia: 0. folosindu-se relaţiile 2. unde b este lăţimea benzii (m). h) coeficientul de atingere maxim admis kam. iar 1 1 1 1 1 1   ks =  + + + + . Valorile maxime ale coeficienţilor de atingere pe suprafaţa prizei de dirijare (în zone extreme ale suprafeţei) se determină cu relaţia 2. se va considera o reţea cu electrozii orizontali dispuşi pe latura mare a prizei de dirijarea distribuţiei potenţialelor.14) şi numai pentru n ≥ 3: ki = 0. i) curenţii care se scurg de pe electrozii prizei de dirijare a distribuţiei potenţialelor. g) potenţialul instalaţiei de legare la pământ Upt. t2 adâncimea de îngropare a electrozilor orizontali de pe conturul extrem al prizei de pământ artificiale. se poate determina cu o aproximaţie acceptată.172 n.15) (2. Astfel lungimea electrodului va fi “l” egală cu latura mare a reţelei de dirijare.f) rezistenţa de dispersie totală a instalaţiei de legare la pământ Rpt. d diametrul unui electrod. Pentru calcule informative în cele ce urmează se prezintă o metodă de calcul simplificat.17 sunt valabile pentru o reţea de dirijare ideală cu electrozi orizontali .13) + A  ln 2π  dt1  Coeficientul maxim de pas.65 +0. iar pentru distanţa “a” între electrozi paraleli se va considera distanţa medie dintre electrozii din distribuirea reală. în afara prizei şi în imediata apropiere a acesteia. Pe suprafaţa prizei de dirijare. care permite determinarea cu o aproximaţie admisibilă a coeficienţilor de atingere şi de pas pentru prizele de dirijare cu electrozi orizontali. L = n ⋅ l. l lungimea unui singur electrod (m) (lungimea mare a dreptunghiului în care se înscrie reţeaua de dirijare). Indiferent de modul real de distribuţie a electrozilor orizontali ai prizei de dirijarea distribuţiei potenţialelor. astfel încât se poate considera: ka = kpas (2. Notă.13. t1 adâncimea de îngropare a electrozilor paraleli (m). Se va ţine seama că relaţiile 2. pentru calcule.13 … 2.

7 pentru t = 0.3 . În cazul în care în afară de electrozii orizontali paraleli există şi alţi electrozi orizontali care dau prizei forma unei plase (în cazurile reale se adaugă conductoarele de ramificaţie şi prizele naturale) existente care determină configuraţia unei reţele buclate (unui caroiaj).18) + 2A  ln 2π  dt  k s ⋅ ki  1  L2 şi (2. Coeficientul de pas. Astfel. în acest caz.7 ka =  1  L2 (2. Se asimilează priza de pământ artificială împreună cu clădirea în care se află staţia electrică.13 şi 2.5 pentru t = 0. Se consideră lm ≈ 0.lungimea pasului (m).diagonala prizei în formă de placă (m). suprafaţa plăcii S se consideră egală cu aceea a terenului cuprins în conturul marginal (exterior) al prizei respective. Calculele astfel efectuate dau rezultate cu o aproximaţie acceptată.8 m. care are o suprafaţă echivalentă S`.19)  ln + 2A 2π  dt  Pentru cazul staţiilor de tip interior. Pentru determinarea potentialelor Uk ale punctelor de pe suprafaţa solului. R= S` π 1 3 De exemplu: dacă D = R.4 pentru t = 1 m. aflate la distanţa D faţă de marginea prizei de pământ complexe (a staţiei exterioare sau interioare).17 devine: S (2. se va asimila aceasta din urmă cu o priză dintr-o placă.30 .8 m. 0. Această relaţie corespunde unei adâncimi de îngropare a electrozilor de dirijare t = 0.14 devin: 0.paraleli cu latura mare.4 m. relaţia 2.5 m. K = 0. a termenul care ţine seama de distanţa D în raport cu întinderea prizei. cu o priză de pământ în formă de placă dreptunghiulară aşezată pe suprafaţa solului şi având dimensiunile egale cu ale prizei de pământ artificiale. Potenţialele Uk se vor determina cu relaţia: k pas = Uk = Up 2α π unde: Up reprezintă tensiunea totală a instalaţiei de legare la pământ (Up = Ip ⋅ Rp)..0.20) k pas = 9 2 ⋅ lm D unde: S este suprafaţa ocupată de priza în formă de placă (m2).4 m. π 6 Uk = 1 ⋅ Up 3 . K = 0. R α = arctg 2 D + 2DR R raza plăcii circulare. K = 0. lm .21) k pas = K ⋅ 7. Pentru adâncimi de îngropare mai mari se va considera un coeficient de corecţie K. iar distanţa “a” dintre aceştia este egală (o constantă).2 ⋅ 2 D k = 1 pentru t = 0. poate fi calculat cu relaţia: S (2. se poate aplica următoarea metodă de calcul al coeficienţilor de pas la periferia prizei de pământ artificiale. D .. rezultă α = arctg şi deci: Uk = 2Up π ⋅ . relaţiile 2.

În cazul prizelor de dirijare a distribuţiei potenţialelor indicate în prezentele instrucţiuni. ip partea din curentul total de defect care trece prin priza stâlpului (A). pentru stâlpii liniilor electrice aeriene (fig.3 În situaţiile în care la verificările prin măsurări. efectuate înainte de punerea sub tensiune a liniei respective.4 şi fig. electrozii orizontali de dirijare a distribuţiei potenţialelor vor fi de formă circulară sau dreptunghiulară.5) se pot considera în calcule următorii coeficienţi medii de atingere şi de pas: a) Pentru priza de dirijare cu trei inele şi patru raze (fig. în vederea micşorării tensiunilor de atingere şi de pas se va aplica o izolare a amplasamentului prin acoperirea cu balast sau asfalt a zonei în care s-a constatat depăşirea tensiunii maxime de atingere şi de pas (conform indicaţiilor din anexa 4). b) Pentru priza de dirijare cu două inele şi patru raze (fig. În cazul stâlpilor şi posturilor de transformare pe stâlpi şi în cabine (metalice sau zidite).4): ka = kpas = 0. A. la stâlpii din afara incintelor industriale se consideră satisfăcută condiţia privind tensiunile limită de atingere şi de pas. nelegată la conductorul de protecţie al liniei respective (Ω ).A.4.3. dacă tensiunea totală a prizei de pământ de la stâlp este: Up = Rp ⋅ ip ≤ 2500 V în care: Rp reprezintă rezistenţa de dispersie a prizei stâlpului. se constată coeficienţii de atingere şi de pas mai mari decât cei indicaţi mai sus.2. .2.5): ka = kpas = 0.1 În acest caz.

3. t Rezistivitatea solului.3.2.  W⋅s  γ . Se va considera: θ = θmax . se vor considera valorile din tabelul A. tensiunea de verificare devine: Up ≤ Rp ⋅ S γ ⋅θ ρ⋅ t (3. pentru un calcul acoperitor la determinarea suprafeţelor efectiv necesare se vor considera coeficienţii respectivi de utilizare.. În cazul unui regim termic de scurtă durată de ordinul secundelor. ηv şi η0 coeficienţii de utilizare a prizelor verticale şi a celor orizontale.1. diferit. se va îndeplini următoarea condiţie de stabilitate termică: J= γ⋅θ ρ⋅ t (3. pe care trebuie să o prezinte electrozii prizei de pământ pentru trecerea curentului de punere la pământ (m2).θ0 = 600C ρ rezistivitatea solului (Ω m). Criteriul de verificare la regimul termic de scurtă durată îl va putea constitui şi tensiunea totală a prizei de pământ Up = Rp ⋅ Ip (în V).3. Priză orizontală din oţel lat Ω m d ≈ 2`` . În acest caz.1. d = 60 mm sau rotund 50 100 30 100 200 60 200 400 120 300 600 180 ` Tensiunea Up maximă ce se poate admite pentru un anumit timp (t ).  C ⋅ m3  dacă nu dispunem de valori măsurate se poate considera în calcule valoare: W⋅s γ = 17 ⋅ 106 0 . încât temperatura pe această suprafaţă să nu depăşească θ max = 950C.căldura specifică medie a pământului  0 .3.1. de ordinul minutelor. A. În calculele de verificare la stabilitatea termică a prizelor de pământ. în funcţie de rezistivitatea solului.2) în care: S este suprafaţa în contact cu solul. În cazul prizelor de pământ complexe. însă mai mic decât cel indicat în tabelul A. pentru prizele complexe din electrozi verticali şi orizontali va rezulta: S = ηv Sv + η0 S0 ≥ Ip ρ⋅ t γ ⋅θ unde: Sv şi So reprezintă suma suprafeţelor laterale ale electrozilor verticali şi ale celor orizontali. În cazul unui regim termic cu timp limitat..3) Up ≤ 125 ` t .ANEXA 3 A. De asemenea. se va avea în vedere ca densitatea de curent “j” maximă admisă la suprafaţa electrozilor să fie astfel determinată.5.3.1.3.1) unde: J reprezintă densitatea de curent la suprafaţa prizei (A/m2). se va obţine din relaţia: t (3.θ0 mai mare de 600C. Duratele maxime admise Durata maximă admisă în minute. ρ Priza verticală din ţevi L=1.3m. t durata regimului termic (s). De exemplu. C ⋅ m3 θ creşterea de temperatură (0C). pentru o tensiune totală: Up = 125 V Tabelul A. Verificarea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ A. se va urmări să nu apară o creştere de temperatură θ = θmax .

numai dacă se iau măsurile necesare de verificare a bunei stări a prizelor de pământ după fiecare defect cu punere la pământ.3. calculate conform anexei 5. Conductoarele de legătură dintre electrozii prizei de pământ vor fi considerate şi electrozi ai prizei de pământ. se acceptă depăşirea densităţilor de curent maxime admise. Secţiunile conductoarelor de legătură dintre electrozii prizei de pământ.7. Indiferent de rezultatul calculelor privind verificarea la stabilitate termică. dacă nu există un asemenea pericol. A.creşterea de temperatură (0C). λ . trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie de stabilitate termică: Up ≤ 2 ⋅ ρ ⋅ λ ⋅ θ (3.8. A.conductivitatea medie a pământului (W/0Cm).3. Se poate considera θ = 60 0C A.rezistivitatea solului (Ω m). ρ . În cazul în care satisfacerea condiţiilor de stabilitate termică a prizelor de pământ duce la cheltuieli mari. încât temperatura lor să nu depăşească valoarea de 200 0C în medii cu pericol de incendiu şi 300 0C.4) unde: Up este tensiunea totală a prizei (V).4. dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la astfel de electrozi şi nu sunt acoperiţi cu vopsea sau alte materiale izolante. vor fi cel puţin egale cu ale conductoarelor de legătură la priză.6.3. În cazul unui regim termic cu un timp nelimitat. . Secţiunile conductoarelor de legătură dintre electrozii prizei de pământ se vor determina astfel. în calculele privind verificarea la stabilitate termică se poate considera curentul: I= Id 2 unde: Id este intensitatea curentului de defect care trece prin conductoarele instalaţiei de legare la pământ respective. se va avea în vedere ca densitatea de curent maximă prin conductoare să fie astfel determinată. dacă nu se dispune de valori măsurate.A. încât să se satisfacă condiţiile de stabilitate termică (vezi indicaţiile din anexa 5).3. fie că sunt sau nu considerate electrozi ai prizei. (Up = Rp ⋅ Ip). secţiunile conductoarelor de legătură dintre electrozii prizei trebuie să fie cel putin egale cu valorile minime indicate în STAS 12604/5-89 pentru electrozii prizei.3.5.2 W/0C θ . A.3. se poate considera în calcule: λ = 1. A.3. Dacă aceste conductoare nu sunt folosite şi drept electrozi ai prizei de pământ. Dacă electrozii sunt dispuşi pe un contur închis.

în acest caz se pot considera în calcule: U` U` Ua = a şi U pas = pas unde αa = 5 şi αpas = 17 5 17 După cum rezultă de mai sus (a se vedea STAS 12604/5-90). La alegerea materialelor de acoperire cu rezistivitate mare. însă nu mai puţin de 50 kΩ . .3. fără pământ.grosimea stratului de izolare (cm).3) αpas αa .4. se poate considera în calcule (pentru stare umedă) ρ=50× 104 Ω cm.în instalaţiile exterioare. αa = 5 şi αpas = 17 în cazul asfaltului de 2 cm grosime.2.dale de beton.4. ρ . considerând materialele de izolare în condiţii de umiditate excesivă:  U1  Rd ≥ 6 a − 1  Ua  A. Izolarea amplasamentelor ` A.  Ua  . Izolarea amplasamentelor se va aplica în cazul în care valorile U` şi Upas rezultate a în urma dirijării distribuţiei potenţialelor.raportul dintre rezistivitatea materialului de izolare ρ şi rezistivitatea solului ρ`.4.4. rezultând o rezistenţă Rd ≈ 6000 Ωşi o tensiune de atingere şi de pas: U` U` U a = a şi U pas = pas unde αa = 2 şi αpas = 5 (αpas = 4αa . Ca material pentru izolarea amplasamentului se pot folosi: . Rezistenţa de izolare a amplasamentelor Rd (kΩ trebuie să prezinte următoarele valori: ) . depăşesc valorile tensiunilor de atingere Ua şi Upas maxime admise de STAS 12604/4-89. χ= ρ ` ρ A. în acest caz.piatra spartă (balast) de granulaţie mare (Φ ≥ 3 cm) curată. într-un strat de cel puţin 15 cm (h = 15 .20 cm). h . se va folosi relaţia: Rd = ρ h 1  −3 +   ⋅ 10 2  600 55 ⋅ 2χ  în care: Rd este rezistenţa izolării amplasamentului (kΩ ).1.ANEXA 4 A.4. A.în instalaţiile interioare:  U1  Rd ≥ 3 a − 1 . pentru instalaţiile exterioare.un strat de asfalt cu grosimea de 2-4 cm. χ . coeficientul de izolare a amplasamentului αa este egal cu: αa = 2 şi αpas = 5 în cazul balastului cu piatră spartă de 15 cm (grosime a stratului).4. se pot considera în calcule: U` U` Ua = a şi U pas = pas unde αa = 3 şi αpas = 9 3 9 .rezistivitatea materialului izolant în condiţii de umiditate (Ω m). αa = 3 şi αpas = 9 în cazul dalelor de beton.

vor fi vopsite în culoare neagră. a mantalelor de plumb şi a armăturilor de oţel ale cablurilor. . pentru a nu mări rezistenţa întregii instalaţii de legare la pământ.părţile de susţinere si carcasele instalaţiilor de distribuţie (de exemplu.să fie rezistente la solicitări mecanice şi la coroziune. Conductoarele folosite pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ vor fi din oţel sau cupru.se îndeplinesc condiţiile privind secţiunile minime admise. A. .7. În cazul folosirii elementelor menţionate la punctul A. legarea conductoarelor de ramificaţie la ele se poate executa fie direct. care trebuie să aibă însă secţiunea cel puţin egală cu cea indicată pentru conductoarele principale şi care să constituie pe cât posibil circuite închise.să suporte în permanenţă curenţii electrici posibili. fără ca temperatura lor să depăşească valoarea de 200 0C în medii cu pericol de incendiu şi de 300 0C dacă nu există acest pericol. Conductoarele din aluminiu sunt admise numai dacă fac parte dintr-un cablu cu înveliş protector şi împotriva solicitărilor mecanice. cu verificările rezistenţei lor mecanice în condiţiile trecerii unui curent de defect prin aceste funii. Legăturile de ramificaţie la conductoarele principale de legare la pământ se vor executa pentru fiecare element legat la pământ în parte.în cazul folosirii armăturilor metalice ale construcţiilor de beton armat se prevăd în mod special locuri de racord uşor accesibile şi sunt executate sudurile necesare pe toată întinderea armăturilor. . platformele. pentru a asigura continuitatea electrică. Conductoarele neîngropate şi neizolate pot fi protejate împotriva corodării prin vopsire.5.6.funiile din oţel de suspensie pentru conductoare şi cabluri.5.3.5. A. cum sunt: . . . drept conductoare de legare la pământ principale. A. . este interzisă legarea în serie a două sau a mai multor elemente şi apoi legarea la conductorul principal. A.armăturile metalice ale construcţiilor de beton armat. ţevile din oţel pentru conductoarele instalaţiilor electrice. la planşeele metalice ale construcţiilor hidrotehnice.5.5. destinate legării la pământ.5. galeriile. fie prin intermediul unor conductoare intermediare (comune). Pentru verificarea la stabilitate termică a secţiunii conductoarelor de legare la pământ şi anume a conductoarelor principale de legare la pământ.4. se vor considera următorii curenţi “I” care pot trece prin aceste conductoare. .5.construcţiile metalice utilizate în producţie (căile de rulare ale macaralelor. .5. A. Elementele de mai sus se pot utiliza drept conductoare de legare la pământ. numai dacă îndeplinesc condiţiile: .5. Alegerea conductoarelor se va face ţinându-se seama de următoarele condiţii: .5.2. .să prezinte o rezistenţă electrică cât mai mică posibil. Conductoarele speciale. . A.ANEXA 5 A. corpurile aparatelor de ridicat). legarea la pământ să fie totuşi asigurată.5. cutiile din oţel în care sunt închise instalaţiile electrice cu bare). Drept conductoare pentru executarea instalaţiei de legare la pământ se vor folosi în primul rând construcţiile metalice ale clădirilor în care se află instalaţia electrică respectivă sau construcţii metalice fixe.prezintă continuitate electrică de rezistenţă neglijabilă şi sigură în exploatare.se pot prevedea măsuri astfel încât în caz de deteriorare a unor porţiuni. Conductoare utilizate pentru executarea instalaţiilor de legare la pământ A.4.pentru conductoarele de ramificaţie: .ţevile de forare.1.8. a conductoarelor de ramificaţie şi a celor de legătură la prizele de pământ. Se interzice folosirea drept conductor de legare la priza de pământ a învelişurilor metalice ale tuburilor de protecţie din instalaţiile electrice. casele ascensoarelor. A.

În această situaţie.pentru cupru: j = 160 A/mm2. În cazul reţelelor legate la pământ Id se ia egal cu valoarea curentului de scurtcircuit monofazat. A Oţel Cupru Aluminiu 2500 4000 2700 5500 3700 3300 8000 5300 4700 11500 7400 6700 15000 10500 13500 32500 21000 Notă: 1.1 se dau curenţii maximi admişi în conductoarele de legare la pământ pentru secţiuni până la 200 mm.2 .3.pentru conductoarele principale. se ia timpul treptei a II-a. Timpul se consideră cel al protecţiei de rezervă. .5. se vor verifica conductoarele de legare la pământ după fiecare scurtcircuit bifazat care a avut loc în instalaţie. Conductoarele de aluminiu sunt admise numai dacă sunt protejate în tuburi de protecţie metalice sau fac parte dintr-un cablu cu înveliş protector împotriva solicitărilor mecanice. 2.pentru oţel: j = 70 A/mm2. În cazul reţelelor izolate faţă de pământ.2.pentru conductoarele principale. Dacă o astfel de dimensionare duce la cheltuieli mari.5. Tabelul A.5.pentru conductoarele de legătură la priza de pământ: I= Id 2 unde: Id este curentul de defect care trece prin instalaţia de legare la pământ. dacă nu formează un circuit închis: I = Id . j densitatea de curent admisă (A/mm2) pentru timpul de 1s. se vor considera timpii şi curenţii de punere la pământ menţionaţi la subcapitolele 3. se vor considera următoarele valori pentru 200 0C: .2. Pentru 300 0C valorile se vor înmulţi cu 1. .pentru aluminiu: j = 100 A/mm2.1 Curenţii maximi admişi în conductoarele de legare la pământ Secţiunea 16 25 35 50 70 100 200 Curentul maxim admis de durată. Pentru cazurile care nu se încadrează în tabelul A. . a protecţiei de bază. dacă formează un circuit închis: I= Id 2 .I = Id . se va considera Id egal cu valoarea curentului de scurtcircuit bifazat.2. În tabelul A. A Oţel Cupru Aluminiu 150 200 160 280 200 150 480 250 180 590 320 240 780 430 420 1380 760 Curentul maxim admis pentru t=1s.pentru oţel aluminiu: j = 100 A/mm2.1 secţiunea conductoarelor se va stabili cu relaţia: I s ≥ m (mm2) j unde: Im este curentul de defect mediu echivalent (A).5. tf timpul fictiv de trecere a curentului de defect (s). Im = I ⋅ t f în care: I reprezintă valoarea efectivă a curentului de defect stabilizat (A). dacă aceasta nu există. .

Tabelul A. secţiunea minimă a conductoarelor de protecţie se va determina în conformitate cu condiţiile indicate în STAS 12604/5-90 privind instalaţiile de protecţie prin legare la nul.4. A. mm2 Conductorul .5. mm2 Secţiunea conductorului de lucru Secţiunea minimă a conductorului de legare la pământ din cupru unifilar sau multifilar Cu Al Cu ≤ 2. mm2 Conductorul Îngropat Neprotejat Protejat în ţeavă de oţel Montat aparent sau în canal . secţiunea conductorului de protecţie înglobat în acelaşi cablu va avea o valoare egală cu secţiunea conductoarelor de lucru. . se admite secţiunea minimă de 100 mm2.Cupru Îngropat în pământ 100 25 Montat aparent sau în canal 50 50 16 Tabelul A. cu grosimea de cel puţin 4 mm 150*) .5.Conductor de oţel protejat împotriva coroziunii.Funie din oţel zincat 95 .4 Secţiunile minime ale conductoarelor de legare la pământ (principale sau de ramificaţie) montate în acelaşi tub de protecţie cu conductoarele de lucru.5.Funie de cupru 35 25 25 ∗) În cazul instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă tensiune. Tabelul A.5.2.2.Funie din oţel zincat . cu grosimea de cel puţin 3 mm . secţiunile vor fi cel puţin egale cu cele indicate în tabelele A. Secţiunea minimă a conductoarelor principale de legare la pământ şi a acelora dintre conductoarele principale şi prizele de pământ.3 şi A.Conductor de oţel protejat împotriva coroziunii.5. cu grosimea de cel puţin 3 mm 100 . pentru secţiuni ale conductoarelor de lucru până la 16 mm2 inclusiv.5 ≤ 4 4 4 6 6 6 10 6 10 16 10 16 25 16 În cazul cablurilor.Conductor de oţel protejat împotriva coroziunii. În cazul protecţiei prin legare la nul.Cupru masiv 25 25 25 .3 Secţiunea minimă a conductoarelor de ramificaţie.Indiferent de rezultatele calculelor pentru dimensionarea conductoarelor de legare la pământ.5.

ANEXA 6 A.6. Obiecte lungi care ies din zona de protecţie A.6.1. Dirijarea distribuţiei potenţialelor poate realiza o bună protecţie, doar în imediata apropiere a instalaţiei sau a echipamentului respectiv. Obiectele lungi, care sunt în contact cu instalaţia de protecţie sau puncte ale solului cu potenţiale ridicate în cazul unui defect, pot prezenta tensiuni de atingere periculoase de-a lungul lor, datorită trecerii unor curenţi prin ele. Se au în vedere, în special, următoarele obiecte şi instalaţii lungi: - conductele de apă sau cu alte destinaţii; - şinele de cale ferată; - învelişurile metalice ale cablurilor. Potenţialul într-un punct al obiectului lung are expresia: r Ch ⋅x rp U x = I p ⋅ r ⋅ rp (6.1) r Sh ⋅l rp în care: Ux reprezintă tensiunea faţă de un punct de potenţial nul (V); Ip curentul care intră într-un capăt al obiectului lung (în punctul x = 1); x distanţa de la capătul opus faţă de punctul de intrare a curentului Ip (km); l lungimea obiectului lung (km); r rezistenţa longitudinală pe unitatea de lungime (Ω /km); rp rezistenţa de trecere la pământ pe unitatea de lungime (Ω /km). Expresia potenţialului Ux în funcţie de tensiunea de legare la pământ Up, este: r Ch ⋅x rp Ux = Up ⋅ (6.2) r Ch ⋅l rp A.6.2. Dacă obiectul lung depăşeşte incinta sau zona de influenţă a instalaţiei de legare la pământ, pentru micşorarea tensiunilor Ux pe obiectul lung, precum şi a tensiunilor de atingere şi de pas în apropierea acestuia, se vor aplica una sau mai multe din următoarele măsuri, în funcţie de valorile Up, x şi l: - mărirea rezistenţei longitudinale r prin intercalarea unor elemente izolante în lungul obiectului; de exemplu, şinele de cale ferată vor fi prevăzute cu trei joante, izolate la ieşirea acestora din incinta respectivă; - micşorarea rezistenţei de trecere la pământ rp prin legarea pe traseu la prizele de pământ naturale întâlnite; de exemplu, în cazul conductelor metalice instalate în tuneluri se vor realiza legături electrice între conducte şi între acestea şi armătura metalică a tunelului de beton armat; - legarea obiectelor la instalaţiile de legare la pământ din incinta în care pătrunde obiectul respectiv; de exemplu, învelişurile metalice ale cablurilor şi ale conductelor care ies din incintă şi ajung în incinta altei unităţi se vor racorda şi la instalaţia de legare la pământ a acestora din urmă; - realizarea unor dirijări a distribuţiei potentialelor în jurul obiectelor accesibile; de exemplu, în jurul hidranţilor de apă racordaţi la o reţea de apă, care depăşeşte zona de influenţă a instalaţiei de legare la pământ. A.6.3. La cablurile de telecomunicaţii, de comandă sau control, care intră în incinta staţiilor şi centralelor electrice, se va avea în vedere pericolul străpungerii izolaţiei conductoarelor în cazul unei puneri la pământ. Tensiunea la care este solicitată izolaţia cablului Ur trebuie să satisfacă relaţia: Ur ≤ 0,85 ⋅ Ui în care:

Ui reprezintă tensiunea de încercare a izolaţiei cablului respectiv. Tensiunea la care este supusă izolaţia cablului se determină cu relaţia: Ur = Up ⋅ r = Ip ⋅ Rp ⋅ r unde: Up reprezintă tensiunea instalaţiei de legare la pământ; r factorul de reducere a cablului respectiv (vezi STAS 832-79). A.6.4. Pentru micşorarea valorii tensiunii care solicită izolaţia cablului se vor folosi cablurile cu înveliş metalic şi armate cu factori de reducere cât mai mici, şi anume, cu conductibilitate cât mai mare şi permeabilitate cât mai bună. În cazul staţiilor cu tensiunea de 110 kV sau mai mult, se vor utiliza cabluri cu izolaţia încercată la o tensiune cel puţin egală cu 4 kV, timp de 2 minute. A.6.5. În cazul intercalării unor elemente izolante de rezistenţă rz relaţiile de mai sus devin:
I pc = Up r ⋅ rp ctgh 1 r ⋅l ⋅ l + rz rp

şi
ch Ux = Up ch r ⋅l ⋅x rp sh r ⋅l ⋅l rp

r ⋅l ⋅ l + rz rp

r ⋅ l ⋅ rp

Dacă se acoperă în orice situaţie un coeficient de atingere de cel mult ka = 0,8, Ua = 0,8 Ux şi rezultă condiţia:
ch 0,8 ⋅ Up ch r ⋅l ⋅x rp r ⋅l sh ⋅l rp r ⋅l⋅r ≤ Ua

r ⋅l ⋅ l + rz rp

De aici reiese condiţia pentru elementele izolante care trebuie intercalate pentru limitarea tensiunii de atingere sub valorile admise, respectiv determinarea rezistenţei de izolare rz a acestor elemente, şi anume: r ⋅l ch ⋅x rp Up r ⋅l rz ≥ 0,8 r ⋅ l ⋅ rp − r ⋅ l ⋅ rp ctg g ⋅l Ua rp r ⋅l sh ⋅l rp Pentru siguranţă, totdeauna trebuie suplimentat numărul elementelor izolante rezultat din calculul de mai sus cu cel puţin un element. Dacă elementele lungi, de exemplu anumite conducte, sunt izolate faţă de pământ, rezultă necesar să se determine tensiunea de atingere în incinta în care intră conducta, respectiv la instalaţia de legare la pământ de rezistenţă Rp la care este racordat capătul din instalaţia electrică cu defect. Se notează cu: Rpc - rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ la care se racordează capătul opus al conductei; Zco - impedanţa echivalentă de calcul a conductorului constituit de conducta în cauză; rzc - rezistenţa de izolare a elementelor izolante intercalate pentru limitarea tensiunii de atingere; ipc - componenta din curentul Ip care trece prin priza de pământ de rezistenţă Rpc de la capătul opus al conductei;

Upc - tensiunea prizei de pământ de rezistenţă Rpc; Upc = Rpc ⋅ ipc ka - coeficientul de atingere la instalaţia de legare la pământ de rezistenţă Rpc. Curentul ipc se poate determina cu următoarea relaţie: Rp i pc = I p R p + Z co + rzc + R pc Rezultă următoarea condiţie: k a ⋅ Upc = k a ⋅ R pc ⋅ i pc ≤ Ua , Ua fiind tensiunea de atingere maxim admisă în cazul unui defect în instalaţia electrică cu defect, în funcţie de categoria zonei şi timpul de declanşare. Condiţia de mai sus se poate scrie astfel: Rp k a rp I p ≤ Ua R p + Z co + r sc + R pc sau k a Up ≤ Ua R p + Z co + rzc 1+ R pc De aici rezultă condiţia pentru elementul izolant intercalat:

 Up  rzc ≥ R pc  k a − 1 − R p + z co  Ua 

(

)

Pentru siguranţă totdeuna trebuie suplimentat numărul elementelor izolante rezultate din calculul de mai sus, cu cel puţin încă un element izolant.

Rp .ANEXA 7 Determinarea curenţilor de scurtcircuit care trec prin priza de legare la pământ a stâlpilor liniilor electrice aeriene Din curentul total de scurtcircuit (de defect) Id care apare la stâlpul unei linii.rezistenţa de dispersie a prizei de pământ de la stâlp. de aceea. curentul Id se compune astfel: Id = IdA + IdB unde: IdA şi IdB sunt valorile curenţilor de scurtcircuit monofazat în punctul considerat.1) în care: ip este curentul care trece prin priza de pământ (A). Curbele 3a. iar cea inferioară pentru 110 kV.7. Aceste calcule sunt dificile şi. . se vor efectua numai atunci când se urmăreşte o mare precizie a rezultatelor.1 şi A.impedanţa totală la locul de scurtcircuit. Wr impedanţa de lanţ.curentul total de punere la pământ la locul defectului.curentul de scurtcircuit monofazat al liniei. adică impedanţa căilor de întoarecere a curentului de scurtcircuit de la locul de defect la sursă. provenind din staţia de la capătul A.1. care indică r ⋅ R F = .2) Rp în care: r este factorul de reducere a conductorului (conductoarelor) de protecţie. ε p .4) Wr + 2R p în care: Zνµ reprezintă impedanţa mutuală echivalentă a sistemului de conductoare active şi de protecţie ale liniei.2. Mărimile enumerate se calculează astfel: Z υµ r= (7. respectiv. se Up vor folosi diagramele din figurile A.coeficientul de repartiţie pentru curentul care trece prin priză. astfel: i p = εp ⋅ I p (7. numai o cotă parte ip se scurge prin stâlp spre pământ. 3b se referă la tensiunea de 400 kV. Acestea din urmă se calculează în funcţie de sistemul conductoarelor active şi de protecţie ale liniei şi în funcţie de locul unde se consideră scurtcircuitul. capătul B al liniei. Ip . Up este tensiunea prizei de pământ la locul defectului.. Zν impedanţa proprie echivalentă a conductorului de protecţie pentru sistemul de conductoare etc. În calculele cu o aproximaţie acceptabilă se pot lua în considerare pentru coeficienţii de repartiţie ε p valorile din tabelul A. Modurile de întocmire a calculelor sunt indicate în literatura de specialitate.3) Zυ Wf ⋅ R p RF = (7. Coeficientul ε p se determină cu relaţia: r ⋅ RF εp = (7. În cazul alimentării liniei de la ambele capete.7. RF . în punctul considerat şi la timpul considerat al protecţiei (A) (Ip = Id). Curba superioară este pentru tensiunea de 220 kV. Ip .7. deci prin priza de legare a stâlpului la pământ. Pentru determinările prealabile ale curenţilor ip care trec prin prizele de pământ ale stâlpilor. în funcţie de rezistenţa Ip medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei electrice aeriene respective Rp de tipul conductorului de protecţie şi de deschiderea medie între stâlpi şi pentru ρ = 100 Ω m.

b . c=200 m (curba superioară este pentru tensiunea de 220 şi 400 kV.200 m.7.400 m. deschiderea între stâlpi: a .conductor de protecţie OL 70 mm2.2. pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ω m: 1 . pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ω m.400 m. c=200 m 2 . deschiderea între stâlpi a=400 m. 2. deschiderea între stâlpi a=400 m.300 m. OL. b=300 m.conductoare de protecţie OL 70 mm2.6) În figura A. de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschidere medie între stâlpi. b . 1 reprezintă conductorul de protecţie OL 70 mm2. Figura A. de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschiderea medie între stâlpi. 2 sunt conductoarele de protecţie OL AL 150 AL/50 OL. b=300 m . b=300 m. de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschiderea medie între stâlpi. c . 2 sunt conductoarele de protecţie OL 70 mm2.conductoare de protecţie OL AL 150 AL /60 OL. c=200 m 3 .Curentul prin priza de pământ a stâlpului rezultă din relaţia: Ip ip = r ⋅ RF ⋅ (7.1. deschiderea între stâlpi a=400 m. 2 conductorul de protecţie OLS 95 AL/50. deschiderea între stâlpi: a . deschiderea între stâlpi: a . 3 sunt conductoarele de protecţie OL AL 150 AL/95 OL. c . deschiderea între stâlpi: a . pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ω m: 1 .conductor de protecţie OL AL S 150 AL /95 OL. 2. iar cea inferioară pentru 110 kV). b .Produsul (rRf) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei respective. deschiderea între stâlpi: a .200 m. Ea se obţine din relaţia: Up = r ⋅ RF ⋅ Ip (7. de tipul conductorului de protecţie al liniei şi de deschidere medie între stâlpi. deschiderea între stâlpi a=400 m. b=300 m.400 m.2 este prezentat produsul (r⋅ Rp) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei respective.200 m. c . b . b=300 m. deschiderea între stâlpi: a . (Curba superioară este pentru tensiunea de 220 şi 400 kV.conductoare de protecţie OL AL 150 AL /95 OL. 1.7. deschiderea între stâlpi a=400 m.Produsul (rRf) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei respective.400 m. deschiderea între stâlpi a=400 m.300 m. iar cea inferioară pentru 110 kV).200 m.300 m.5) Rp unde: Rp este rezistenţa de dispersie a prizei de pământ de la stâlpul considerat. Pentru determinarea tensiunilor de atingere şi de pas este necesar să se cunoască tensiunea totală la stâlp. c .300 m.400 m. c=200 m 2 . b=300 m.300 m. b .200 m. Figura A.300 m.1 este prezentat produsul (r⋅ Rp) în funcţie de rezistenţa medie a prizelor de pământ de la stâlpii liniei respective.7. pentru o rezistivitate medie a solului ρ = 100 Ω m. b .7.conductor de protecţie OL S 95 AL /50 OL. 3 conductorul de protecţie OL AL S 150/AL/95 OL. c=200 m 3 . În figura A.400 m. c .

12 0.1 Valorile coeficienţilor de repartiţie.20 .10 .06 .0. dublu circuit cu un conductor de protecţie LEA 220 kV şi 400 kV simplu circuit.08 .0. Materialul conductoarelor de protecţie Oţel Oţel .0.0. cu două conductoare de protecţie Tabelul A.7.Tipul liniei LEA 110 kV simplu şi dublu circuit şi LEA 220 kV.04 .Aluminiu 0.24 0.12 0.

Prin noţiunea de priză de pământ se înţelege atât electrodul (sau electrozii) acesteia cât şi solul din vecinătatea suprafeţei electrodului (electrozilor) până în zona de poteţial nul.1. solul din vecinătatea electrozilor prizei respective opune practic rezistenţa electrică totală la trecerea acestui curent.legăturile conductoarelor de protecţie ale LEA la prizele de pământ ale staţiilor de la capete. . În conformitate cu pct. c) continuităţile electrice a legăturilor dintre elementele instalaţiei de legare la pământ cum sunt: . deoarece secţiunea S din sol creşte continuu. . b) tensiunea totală Up. .o priză de pământ auxiliară PA pentru închiderea circuitului curentului de măsurare. La o anumită distanţă de electrozii prizei densitatea de curent j devine practic egală cu zero.legăturile de ramificaţie de la elementele care trebuie legate la conductoarele principale de legare la pământ.8. Punctele de pe suprafaţa solului cuprinse în acest interval (între electrozii prizei şi zona de potenţial nul) au potenţialele electrice diferite.4. tensiunile de pas Upas. este cuprinsa între suprafeţele electrozilor prizei de pământ prin care trece curentul în pământ şi zona de potenţial nul. Verificarea unei instalaţii de legare la pământ trebuie să se efectueze numai prin măsurări pentru determinarea principalilor parametrii cum sunt: a) rezistenţa de dispersie Rp. Ip . . Pentru efectuarea măsurărilor privind rezistenţele electrice de dispersie a prizelor de pământ. Potenţialele cele mai mari vor fi chiar la electrozii prizei şi devin practic egale cu zero în zona de potenţial nul. Rezistenţa electrică pe care o opune solul la trecerea curentului prin priza de pământ.8 Verificarea parametrilor unei instalaţii de legare la pământ A. precum şi privind determinarea tensiunilor Up. În cazul trecerii curentului printr-o priză de pământ.legăturile între prizele de pământ ale obiectivelor din incintă. Diferenţele de potenţiale reprezintă tensiuni pe rezistenţa electrică constituită din solul cuprins între suprafaţa electrozilor prizei şi zona de potenţial nul. rezistenţa electrică a electrozilor prizei este neglijabilă faţă de rezistenţa electrică a solului prin care se închide curentul disipat de priza de pământ respectivă.2. exprimată prin raportul dintre curentul electric I şi I secţiunea S prin care acesta trece j = . Zona în care densitatea de curent este practic nulă se consideră zonă de potenţial nul. tensiunile prin cuplaj rezistiv.legăturile la prizele de pământ. se consideră că se anulează. densitatea de curent este maximă în imediata S apropiere a electrozilor şi scade pe măsura îndepărtării de electrozii prizei. Dacă se consideră densitatea de curent j.ANEXA 8 A. tensiunile de atingere Ua. numită rezistenţă de dispersie a acesteia. A. .8. când secţiunea din sol este practic foarte mare.1. În cazul trecerii unui curent electric I printr-o priză de pământ. Ua.1 din STAS 8275-87 zona de potenţial nul (sau pământul de referinţă) este zona în care tensiunea între două puncte ale suprafeţei solului este mai mică de 0.legăturile în reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ. Upas şi a coeficienţilor de atingere ka şi de pas kpas trebuie realizate totdeauna două prize de pământ de măsurare ajutătoare şi anume : .o priză sondă PS pentru realizarea unui punct de referinţă pentru tensiunile de măsurare. tensiunea totală a acesteia Up reprezintă produsul dintre rezistenţa electrică a pământului Rp (numită rezistenţa de dispersie a prizei) şi curentul de punere la pământ Ip: Up = Rp .3 % din tensiunea totală a prizei la trecerea curentului de defect prin aceasta.

Se neglijează rezistenţa electrică proprie a electrozilor din care este constituită priza de pământ deoarece rezistivitatea acestora este mult mai mică decât rezistivitatea solului.8. Deci montajul de măsurare trebuie să cuprindă întotdeauna o sursă de energie electrică.3. Sursa de energie are tensiunea U. însă din ce în ce mai încet. de ordinul 109 între cele două categorii de rezistivităţi. Datorită acestui fapt densităţile de curent cele mai mari sunt în apropierea electrozilor. Această tensiune se măsoară practic între electrodul prizei şi un punct din zona de potenţial. creşterile sunt foarte mici sau nesensibile astfel încât valorile citite sunt practic constante: înseamnă că s-a intrat în zona de potenţial nul. În conformitate cu standardul 8275-87 în esenţă zona de potenţial nul se defineşte ca zona în care potenţialele electrice. Măsurarea rezistenţei de dispersie Pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ Rp este necesară realizarea unui circuit electric de măsurare constituit din priza de pământ care se măsoară R p prin care trece în sol curentul de măsură. Pe măsura îndepărtării de acesta. deoarece curentul se închide prin suprafeţe relativ mici şi anume cele oferite de suprafeţele laterale ale electrozilor. Distanţa dintre priza de pământ care este supusă măsurării Rp şi priza auxiliară RA trebuie să fie suficient de mare astfel încât între cele două prize de pământ (electrozii şi solul din vecinătatea acestora) să se afle o zonă de potenţial nul în care potenţialele să fie neglijabile faţă de potenţialul electrozilor prizei Rp cât şi faţă de potenţialul electrozilor prizei RA. solul oferă suprafeţe din ce în ce mai mari astfel încât densităţile de curent scad continuu. numită priza auxiliară. iar UA a prizei auxiliare care este tensiunea pe rezistenţa de dispersie a acesteia . La depăşirea unei anumite distanţe. iar a doua la o sondă care se mută la diferite distanţe de electrodul prizei. iar valoarea citită reprezintă tensiunea totală a prizei Up = Rp ⋅ Ip. este numită pâlnia potenţialelor. În cazul unui contact bun între electrozi şi solul înconjurător. la trecerea unui curent prin priza de pământ sunt neglijabile faţă de potenţialul electrodului (electrozilor) acesteia (condiderat ca potenţialul cu valoarea cea mai mare). Mulţimea acestor curbe în jurul unei prize formează o suprafaţă de forma unui hiperboloid. În acest mod tensiunea Up a prizei supuse măsurării este tensiunea pe rezistenţa de dispersie a acesteia Rp. Pe măsura îndepărtării de aceştia. Pentru identificarea zonei de potenţial nul se procedeaza astfel: se citesc tensiunile pe voltmetrul U având o borna legată la electrodul prizei. respectiv suprafaţa laterală a acestora prin care se disipează curentul. solul din imediata apropiere a electrozilor prizei prezintă rezistenţa cea mai mare. acestea fiind proporţionale cu densităţile de curent. priza de pământ supusă măsurării Rp şi o priză de pământ auxiliară RA. A. Ordonata unui punct de pe curba potenţialelor reprezintă valoarea potenţialului unui punct corespunzător de pe suprafaţa solului. rezistenţa de dispersie a prizei R p este practic determinată de rezistivitatea solului şi dimensiunile electrozilor. o altă priză de pământ prin care trebuie să se închidă curentul de măsură. m. Tensiunea prizei auxiliare se notează cu UA şi reprezintă diferenţa de potenţial dintre potenţialul electrodului (electrozilor) prizei auxiliare şi potenţialul nul din zona de potenţial nul. valorile citite vor creşte continuu. Potenţialul maxim este cel al electrodului prizei şi reprezintă chiar tensiunea totală a prizei Up. Tensiunea prizei de pământ care se măsoară se notează cu Up şi reprezintă diferenţa de potenţial dintre potenţialul electrodului (electrozilor) prizei şi potenţialul considerat nul din zona de potenţial nul. La o anumită distanţă de electrozii prizei se ajunge în zona unde potenţialele sunt practic nule. In aceiaşi măsură scad şi potenţialele diferitelor puncte ale solului. notată cu RA. Dacă se măsoară potenţialele la suprafaţa solului şi se trec în diagramă se obţine o curbă a potenţialelor. Rezistivitatea oţelului din care se execută în cele mai dese cazuri electrozii prizelor este ρol ≅ 2 ⋅ 10-7 Ω Rezistivitatea solurilor cel mai des întâlnite este ρs ≅ 102 Ω Rezultă un raport m. După cum s-a arătat mai sus.

. ceea ce reprezintă doar 10% din RA. unde: Rk . R pm = Up − Uk Ip = R p − R k . U = UP +UA unde : Up = Rp . unde Uk este potenţialul punctului k.9 ohmi) şi RA este de ordinul sutelor de ohmi (100. dimensiunile şi adâncimile de îngropare a electrozilor prizei de pământ. Astfel de erori pot apare cu uşurinţă în special în cazul prizelor de pământ cu electrozii dispersaţi pe întindere de teren mare cum este cazul stâlpilor de JT ale căror prize de pământ sunt legate între ele prin conductorul de nul al LEA de .. ceea ce reprezintă o valoare deosebit de mare faţa de cea reală de 3 ohmi. În cazul în care nu se stabileşte cu exactitate zona de potenţial nul.este aici porţiunea de rezistenţă electrică a solului cuprins între punctul k din zona de influenţă a prizei auxiliare A şi zona de potenţial nul.din urmă RA . b) .. De exemplu. eroarea va fi de ≅ 1000%. De exemplu dacă Rps este de ordinul ohmilor (1. Raportul dintre tensiunea totală Up a prizei supuse măsurării (când priza sondă P s se află în zona de potenţial nul) şi curentul de măsură Ip reprezintă rezistenţa de dispersie a prizei de pământ Rp: Rp = Up Ip Deci pentru determinarea valorii rezistenţei de dispersie Rp se va avea în vedere ca voltmetrul să se conecteze între electrodul (electrozii) prizei supuse măsurării şi sonda S introdusă în zona de potenţial nul.900 ohmi) intrarea cu sonda S chiar foarte puţin în zona de influenţă a prizei auxiliare A eroarea poate fi deosebit de mare. valorile obţinte Rpm vor fi mai mari decât cele reale deoarece pe voltmetru se va citi valoarea Up + Uk. Erorile cele mai mari vor rezulta când rezistenţa de dispersie R p este mult mai mica decât cea a prizei auxiliare A. de ordinul ohmilor. Într-un astfel de caz ar rezulta la măsurare: Rpm = Rp + Rk = 3 + 30 = 33 ohmi. Suma celor două tensiuni Up şi Ua este tensiunea sursei U (dacă se neglijează în sumă căderile de tensiune pe conductoarele de legătură a circuitului de măsură în care se stabileşte curentul de măsură Ip). valorile obţinute vor fi mai mici decât cea reală Rp deaorece pe voltmetru se va citi valoarea Up . iar sonda S se introduce în zona de influenţă a prizei auxiliare A într-un punct k care ar conduce la Rk = 30 ohmi. Eroarea va fi cu atât mai mare cu cât sonda S se introduce în sol la o distanţă mai mare faţă de zona de potenţial nul astfel: a) .Uk unde Uk este potenţialul punctului k. Ip Suprafaţa solului din jurul electrozilor prizei de pământ până în zona de potenţial nul se numeşte zona de influenţă a prizei de pământ..dacă se introduce sonda S într-un punct k din zona de influenţă a prizei de pământ R pm supusă măsurării.este porţiunea de rezistenţă electrică a solului cuprinsă între punctul k şi zona de potenţial nul.dacă se introduce sonda S într-un punct k din zona de influenţă a prizei auxiliare. unde: Rk . dacă valorile reale sunt Rp = 3 ohmi şi RA = 300 ohmi. Dacă se continuă măsurarea potenţialelor spre priza auxiliară A (deplasându-se sonda S din zona de potenţial nul) se intră în zona de influenţă a prizei auxiliare A. Intinderea acestei zone diferă mult de la o priză la alta şi depinde de forma. valorea obţinută pentru rezistenţa de dispersie Rp va fi eronată. Ip şi UA = RA . R pm = Up + Uk Ip = R p + R k . ceea ce este cu totul neacceptabil.

o sursă de energie electrică pentru stabilirea unui curent de măsură prin priza de pământ supusa măsurării. din care două pentru stabilirea curentului de măsură (o bornă pentru priza supusă măsurării şi o bornă pentru priza auxiliară) şi două borne de potenţial (o bornă pentru electrozii prizei supuse măsurării şi o bornă pentru priza sondă S). În varianta a) de mai sus valoarea Uc (cea citită pe voltmetru) reprezintă chiar valoarea potenţialului Uk în punctul de pe sol. .JT. Determinarea potenţialelor Uk a tensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas Pentru determinarea potenţialelor Uk şi a tensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas este necesar să se determine modul de distribuţie a potenţialelor la suprafaţa solului în zona de influenţă a prizei de pământ supuse măsurării. cu metoda cunoscută sub denumirea de metoda volt p U ampermetru. .o priză auxiliară PA pentru închiderea curentului de măsură Ip. Up = Uc + Uk. .Uc.Uk . În varianta b) de mai sus voltmetrul este racordat la electrozii prizei de pământ supuse măsurării care are potenţialul Up şi la o sondă introdusă în punctul k de pe suprafaţa solului care are potenţialul Uk care trebuie determinat cu relaţia Uk = Up . .măsurarea diferenţei de potenţial (tensiunea) faţă de zona de potenţial nul Uc = Uk. Orice montaj electric pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a unei prize de pământ trebuie să cuprindă: . în acest caz se determină valoarea rezistenţei de p dispersie Rp din raportul: R p = I . deoarece s-a măsurat diferenţa de potenţial faţă de punctul de referinţă din zona de potenţial nul. Din curbele pe diferite direcţii se vor putea obţine curbele de acelaşi potenţial pe suprafaţa solului din vecinătatea prizei de pământ cuprinsă între suprafaţa terenului ocupată de aceasta din urmă şi zona de potenţial nul. repectiv pe o linie dreaptă între un punct de pe suprafaţa electrozilor prizei de pământ şi un punct din zona de potenţial.citirea directă a valorii rezistenţei de dispersie Rp. se are în vedere cazul în care valoarea rezistenţei de dispersie RA este mult mai mare decât cel al valorii rezistenţei de dispersie echivalente Rp a prizelor supuse măsurării. A.4.măsurarea diferenţei de potenţial faţă de un punct al electrozilor prizei de pământ când Uc = Up . iar Uk = Up . cu patru borne. faţă de zona de potenţial nul (într-un număr suficient de mare) se poate desigur obţine diagrama de distribuţie a potenţialelor la suprafaţa solului. Rezultă că: Uc = Up . Prin Uc s-a notat tensiunea citită pe voltmetru.o priză sondă PS pentru măsurarea diferenţelor de potenţiale faţă de punctul de referinţă din zona de potenţial nul. Se va putea obţine curba de variaţie a potenţialelor pe o anumită direcţie.Uk .Uc Dacă se determină valorile potenţialelor Uk în diferite puncte de pe sol k. în cazul aparatelor speciale pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie.citirea curentului de măsură Ip cu ajutorul unui ampermetru şi a diferenţei de potenţial (tensiunea prizei) Up cu ajutorul unui voltmetru. b) . Se foloseşte în acest scop acelaşi montaj (expus mai sus) pentru determinarea rezistenţei de dispersie Rp. b) .aparate de măsură pentru următoarele două variante: a) .8. Potenţialul Up reprezintă practic tensiunea faţă de zona de potenţial nul şi deci reprezintă tensiunea Up a prizei supuse măsurării determinată prin citirea pe voltmetru când acesta este racordat la priza sondă S aflată în zona de potenţial nul. Valorile potenţialelor Uk se pot determina în două variante: a) .

Pentru măsurarea potenţialelor Uk la suprafaţa solului faţă de zona de potenţial nul.fiind punctul considerat de pe suprafaţa solului în care stă omul când atinge un obiect legat la priza de pământ. este necesar ca voltmetrul să se lege între punctul k şi un punct din zona de potenţial nul. măsurându-se astfel diferenţa de potenţial dintre punctul k şi un punct de referinţă din zona de potenţial nul.Tensiunea de atingere Ua la care poate fi supus un om se va determina cu relaţia : Ua = Up . Tensiunea de pas Upas la care poate fi supus un om se va determina din relaţia: Upas = Uk1 .5ρ În cazul determinării tensiunii de pas Rd pas = 6 ρ Rezistenţa corpului omului se consideră Rh = 3000 Ω Prin definiţie raportul notează cu : α a = 1 + R h + R da Rh .Uk.Uk2. k1 şi k2 . În cazul determinării tensiunii de atingere. unde Ua şi Upas sunt valorile maxime admise de reglementările în vigoare la noi în ţară. iar la pas: a αpas αa pas Instalaţia de legare la pământ este corespunzătoare dacă Uh a ≤ Ua şi Uh pas ≤ Upas. Coeficientul de atingere ka prin definiţie este: ka = Up − Uk Up Coeficientul de pas kpas prin definiţie este: U − Uk2 k pas = k1 Up unde notaţiile sunt cele de mai sus.fiind două puncte de pe suprafaţa solului aflate la o distanţă egală cu lungimea pasului considerat. Rd a = 1. Pentru determinarea valorilor Uh a şi Uh pas se pot folosi două variante de montaje la măsurări: a) metoda indirectă b) metoda directă . Această rezistenţă se notează cu R d şi depinde de rezistivitatea solului. Pentru determinarea tensiunii efective la care este supus omul Uh trebuie să se ţină seama atât de distribuţia potenţialelor la suprafaţa solului cât şi de rezistenţa de trecere a curentului prin tălpile omului Ih la atingerea cu picioarele solul. unde: k . se numeşte coeficient de amplasament la atingere şi se R da Rh Prin definiţie raportul cu : α pas = 1 + Rd pas R h + R dpas Rh se numeşte coeficient de amplasament de pas şi se notează Rh Valoarea tensiunii la care este supus omul la atingere va fi : k k Uh = Rh ⋅ Ih = Up pas Uh = Rh ⋅ Ih = Up a .

. αa = 3 şi αpas = 9 pentru dale de beton. Folosirea unui ampermetru pentru măsurarea directă a curentului Ih în circuitul rezistenţei Rh. curentul rezistenţei . dat fiind că în numeroase cazuri rezistenţa interioară a ampermetrului ra este comparabilă cu valoarea rezistenţei Rh. . se determină în funcţie de curentul Ip de măsură. * grosimea plăcilor g = 10 mm. . ar putea introduce erori mari la măsurări. . care simulează rezistenţa corpului omului.Varianta a) metoda indirectă Aceasta metodă impune realizarea montajului voltmetru-ampermetru pentru determinarea următorilor parametrii: . * pe fiecare placă trebuie o greutate de 35 kg care simulează greutatea corpului omului. beton.un ampermetru pentru controlul permanent a intensităţii curentului. . Pentru determinarea coeficienţilor de amplasament αa şi αpas se foloseşte fie : .calculul acestora în funcţie de rezistivitatea solului : 1. .valorile indicate în standardul STAS 12604/5-90 în cazul acoperirii cu straturi izolante (pietriş. Pentru determinarea tensiunii Uh a şi Uh pas se folosesc relaţiile : k pas k Uh = Up a ≤ Ua Uh = Up ≤ Upas şi a pas α pas αa Varianta b) Metoda directă Această metodă impune ca montajul de măsurare să cuprindă următoarele elemente : .rezistenţa de dispersie Rp.5ρ 6ρ αa = 1 + α pas = 1 + şi 3000 3000 .tensiunea totală a prizei de pământ Up considerând curentul maxim de defect la priza respectivă Ip max : Up = Rp ⋅ Ip max.doi electrozi din placă metalică care simulează tălpile picioarelor omului având următoarele dimensiuni: * la placa rotundă Φ= 160 mm.coeficientul de atingere maxim ka şi cel de pas maxim kpas din distribuţia potenţialelor la suprafaţa solului obţinută conform celor arătate mai sus.un voltmetru pentru măsurarea (citirea) directă a tensiunilor Uh a şi Uh pas pentru curentul Id de măsură.87 şi STAS 12604/5-90). αa = 5 şi αpas = 17 pentru asfalt de 2 cm grosime.sursa de energie electrică. asfalt) astfel: αa = 2 şi αpas = 5 pentru piatră spartă (balast) de 15 cm grosime. .o rezistenţă Rh = 3000 Ω care simulează rezistenţa corpului omului. * la placa pătrată a = 150 mm. În vederea determinării tensiunilor Uh a şi Uh pas pentru curentul maxim de defect Ip max prin priza supusă măsurării este necesar ca valorile măsurate cu metoda directă să se multiplice cu raportul I a K = pm x astfel : Ipm urã ãs Uh a = U`h a Ipmax Ipmãs ≤ Ua şi Uh pas = U`h pas Ipmax Ipmãs ≤ Upas Ua şi Upas fiind limitele maxime admise de reglementările în vigoare (standardele STAS 2612 . respectiv Ih = U`h/Rh. Este necesar ca valoarea curentului Ih să se obţină indirect prin măsurarea tensiunii U`h pe rezistenţa Rh şi calcularea raportului tensiunii U`h/Rh .

Ua şi Upas respectiv ka şi kpas la trecerea prin priza de pământ a curentului de defect la tensiunea de lucru a instalaţiei respective. 220 sau 380 V) (care alimentează în exclusivitate montajul electric de măsurare) de o putere corespunzătoare. este necesară folosirea unei rezistenţe cu valoarea fixă impusă de măsurare şi anume 3000 Ω(în cazul reglementărilor din ţara noastră). b) . aceasta constituie o probă pe ″ viu″. pe aceste plăci se fixează o bornă pentru realizarea legăturilor electrice prin înşurubare asigurată cu şaibe şi piuliţe. care alimentează în exclusivitate montajul electric de măsurare. În toate cazurile se efectuează măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiilor de legare la pământ Rps şi a tensiunilor Up. sau alt material de exemplu cupru. .placă pătrată cu latura a=0.16 m. cu dimensiunile d=0.5. .16 m la forma circulară a = 0.un transformator de separare de tensiune şi putere corespunzătoare. încât să fie stabilă la curentul de măsură pe durata măsurării. a prizei de pământ auxiliare RpA şi a prizei sondă Rps. pe suprafaţa reţelei de dirijare a potenţialelor în general Upas < Ua.Rezistenţa interioară a voltmetrului rv trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa Rh : rv >> Rh pentru o măsurare corectă: în acest scop este de preferat folosirea unui voltmetru electronic cu o rezistenţă interioară rv foarte mare. Cu ajutorul unui astfel de aparat se determină rezistenţele de dispersie a prizei de pământ care se verifică Rp. .t. Rezistenţa folosită trebuie să fie verificată cu un aparat de clasă 1 sau mai mică şi considerată astfel cu o rezistenţa etalon pentru măsurări.2mm (maxim) pentru a realiza un contact electric bun atât cu suprafaţa solului cât şi cu placa superioară.partea inferioară confecţionată din tablă de plumb material având aceleaşi dimensiuni cu placa superioară din oţel sau cupru cu excepţia grosimii care are valoarea g=1. În cazuri speciale pot fi determinate tensiunile UP . respectiv coeficienţii de atingere ka şi de pas kpas.un grup electrogen de j. . Ua şi Upas în corelare cu determinarea distribuţiei potenţialelor în punctele unde tensiunile de pas pot fi cele mai mari cum sunt cele de la extremităţile instalaţiei de legare la pământ.. Pentru măsurările prin metoda directă pe lângă aparatele de măsură trebuie pregătite următoarele accesorii: a) .ampermetru necesită totdeauna o sursă de joasă tensiune.ampermetru sursele de energie pot fi: . Rezistenţa Rh a fost dimensionată. în cazul de faţă circuitul de măsurare.ampermetru.partea superioară confecţionată din placă din oţel. Fiecare placă se compune astfel din două componente: .15 m. Cu valorile obţinute cu aparatul de măsurare a rezistenţelor de dispersie se poate aprecia curentul de măsură în măsurările cu metoda volt .15 m la forma pătrată grosimea minimă trebuie să fie g=0. foloseşte de regulă surse electrice de joasă tensiune cum sunt: . .sursă separată de curent. sau sursă cu generator propriu acţionat manual în cazul aparatelor de măsură specializate pentru determinarea rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ. prin definiţie un transformator de separare alimentează un singur circuit electric. Metoda de măsurare volt. în cazul măsurărilor cu metoda volt-ampermetru.. se pot folosi două tipuri de plăci: . În cazul folosirii montajului voltmetru .plăcile care simulează tălpile picioarelor omului care stă pe sol. Pentru efectuarea măsurărilor cu metoda volt-ampermetru trebuie folosit într-o primă etapă un aparat. specializat pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie a instalaţiilor de legare la pământ. folosindu-se un transformator de separare sau un grup electrogen. Este indicat ca sub aceste plăci (între placă şi suprafaţa solului) să se prevadă o placă din plumb deformabilă care să poată urmări eventualele denivelări ale suprafeţei solului pe care se aşează.placă rotundă cu diametrul d=0.sursă de c. de măsurare care trebuie să fie independentă şi izolată galvanic de sursele de energie locale. faţă de care valoarea rezistenţei Rh este neglijabilă.rezistenţa Rh care simulează rezistenţa corpului omului. Tehnica de executare a măsurărilor la instalaţiile de legare la pământ pentru determinarea rezistenţelor de dispersie Rp a tensiunilor totale Up şi atensiunilor de atingere Ua şi de pas Upas.c.01m. (120.

Valorile de calcul a tensiunilor sunt: Up = KUpm Ua = KUam Upas = Kupasm Trebuie astfel să se raporteze valorile determinate ale tensiunilor de atingere şi de pas la valorile calculate ale curenţilor de punere la pământ în cazul unui defect cu punere la pământ.. Ua şi Upas. . rezistenţa de dispersie a prizei de pământ supusă măsurării Rp.0.C. şi rezistenţa de dispersie a prizei auxiliare RA. Valorile măsurate ale tensiunilor Upm. Transelectrica .un grup convertizor la care generatorul electric este separat galvanic de motorul de antrenare..S.5s).. La curenţi mari se străpung cu arc electric toate spaţiile dintre suprafaţa electrozilor şi solul înconjurător rezultând o rezistenţă de dispersie mai mică decât în cazul măsurărilor cu curenţi de la o sursă de joasă tensiune. Mărimile de curent şi tensiune trebuie măsurate cu aparate (voltmetre şi ampermetre) de clasă 1 certificate metrologic şi validate de către S. Efectuarea măsurărilor printr-o probă ″pe viu″ cu un curent efectiv de defect la tensiunea liniei oferă rezultatele cele mai apropiate de realitate deoarece se pune în evidenţă valoarea rezistenţei de dispersie reale care este totdeauna mai mică decât la măsurarea cu metoda volt ampermetru cu sursă de joasă tensiune.de dispersie a prizelor de pământ. .necesitatea înregistrarii concomitentă a mărimilor ce trebuie măsurate. Electrica . dat fiind valoarea mare a curentului de punere la pământ . în special pentru determinarea rezistenţei de dispersie RP şi deci şi a tensiunilor Up.A. Ua şi Upas. dată fiind variaţia în timp a curentului de măsură Ipm. impedanţa proprie a sursei de alimentare: Zm = ZC + Rp + RA. Uam şi Upasm se vor multiplica cu raportul K dintre curentul de calcul de punere la pământ I şi curentul de măsură Ipm (K = Ip / Ipm). La măsurările cu sursă de înaltă tensiune totdeauna trebuie folosite reductoare de curent şi de tensiune şi transformatoare de separare (de izolare) pentru mărimile care se înregistrează pe oscilograf sau perturbograf digital. Se procedează în acelaşi mod ca şi la metoda volt-ampermetru.valoarea estimativă a impedanţei echivalente a circuitului de ăsură Zm compus din: impedanţa echivalentă a conductorului dintre sursa de energie folosită şi priza auxiliară ZC. Măsurările în acest caz (al sursei de energie de înaltă tensiune) trebuie efectuate totdeauna cu instalaţii de înregistrare a mărimilor măsurate din următoarele motive: . Alegerea sursei de energie electrică se face ţinând seama de următoarele: . . Se are în vedere obţinerea unui curent de măsură cât mai mare posibil pentru obţinerea unor valori măsurate cât mai mari. A se vedea cele arătate mai sus privind determinarea zonei de potenţial . variaţia în timp a rezistenţelor de dispersie a prizelor de pământ RP şi RpA variaţia tensiunii reţelei de alimentare a punerii la pământ voite şi variaţia tensiunilor Up.N. Valoarea impedanţei echivalentă a circuitului de măsură Zm depinde apreciabil de valoarea rezistenţei de dispersie a prizei auxiliare RA. Prin definiţie un transformator de separare alimentează un singur circuit electric. şi / sau C.timpul măsurării este foarte scurt (0.S. Astfel în cazul când pentru curentul prin priza de pământ Ipm se foloseşte o punere la pământ intenţionată la priza de pământ supusă verificării folosindu-se ca sursă de alimentare linia respectivă se pune în evidenţă avantajul obţinerii unor măsurări cu erorile cele mai mici. Rp şi RA fiind determinate conform celor arătate mai sus cu ajutorul aparatului specializat pentru măsurarea rezistenţelor.tensiunea nominală a sursei U.A. Valorile măsurate depind direct de valoarea curentului de măsură Ipm.un transformator (sau mai multe transformatoare în serie) de sudură care au înfăşurările primare separate de cele secundare. în cazul de faţă circuitul de măsurare. Valoarea curentului de măsură se poate evalua (ca ordin de măsură) din relaţia I pm = U / Zm unde U este tensiunea sursei de energie electrică.2s. respectiv a unor valori indicate de aparate cu erori cât mai mici posibile. Pentru efectuarea măsurărilor cu aparatul specializat de măsurat rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ trebuie folosită o priză de pământ auxiliară de curent PA şi o priză sondă S de potenţial ca punct de referinţă în zona de potenţial nul.

La borna de curent C2 se racordează conductorul de legătură cu priza de pământ auxiliară PA.depăşirea valorii limită a rezistenţei de dispersie a prizei auxiliare PA. înainte de realizarea legăturilor electrice la bornele aparatului specializat pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie a prizelor de pământ. se poate determina curba de potenţiale ale prizei de pământ care se verifică. În general aparatele specializate pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ au la fiecare aparat 4 borne astfel: . sau să varieze frecvenţa sursei circuitului de măsurare. de regulă bornele C1 şi P1 ale aparatului se şuntează. . de lungime relativ mică (de ~ 50 m) la prizele auxiliare P A şi S. . Un aparat specializat de performanţă (de regulă cu afişaj digital) trebuie să furnizeze informaţii (deosebit de importante privind rigurozitatea rezultatelor măsurărilor) prin indicarea următoarelor: . La borna de potenţial P2 se racordează conductorul de legătură cu priza sondă S de potenţial din zona de potenţial nul. Se are în vedere că la măsurări cu aparatul specializat pentru măsurarea directă a rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ. din fabricaţie există o singură bornă accesibilă pentru legătura cu priza de pământ care se verifică. În cazul în care la verificări se folosesc pentru legăturile conductoarelor de legătură. precum şi coeficienţii de atingere ka şi de pas kpas. se poate considera constant. în vederea efectuării în bune condiţii a măsurărilor de verificare a prizelor de pământ este indicat să se scoată de sub tensiune instalaţia respectivă. deoarece rp = . Cu o aproximaţie acceptabilă. rezultă că valoarea I . . .întrepătrunderea zonelor de influenţă ale prizelor.A. În acest caz. sub limita admisă pentru funcţionarea corectă a aparatului. fiind astfel necesar un singur conductor de legătură a aparatului cu priza de pământ care se verifică. respectiv a bunei legături electrice cu aceasta. . În cazul în care nu se dispune de un astfel de aparat. cu o aproximaţie U accesibilă. să se determine cu un voltmetru valoarea tensiunii perturbatoare UP0 pe priza de pământ care se verifică. curentul de măsură I m. folosindu-se ca punct de referinţă priza sondă S amplasată în zona de potenţial nul.descărcarea bateriei (acumulatorului) de alimentare a circuitului de măsurare. legăturile C1 şi P1 fiind şuntate în interiorul aparatului.nul şi de amplasare a prizelor de pământ auxiliare PA şi a prizelor sondă S de potenţial (care constituie punctul de referinţă din zona de potenţial nul). respectiv a bunei legături electrice cu aceasta.existenţa unei tensiuni.C.două borne de curent C1 şi C2. În toate cazurile este necesar ca. respectiv scăderea tensiunii de alimentare. La borna de potenţial P1 se racordează conductorul de legătură cu priza de pământ care se verifică. Cu ajutorul aparatului specializat de măsurarea rezistenţelor de dispersie a prizelor de pământ trebuie să se verifice şi prizele de pământ auxiliare PA şi S astfel încât valorile rezistenţelor de dispersie ale acestora să fie compatibile cu rezistenţa de dispersie a prizei de pământ în cauză. La borna de curent C1 se racordează conductorul de legătură cu priza de pământ care se verifică. În cazul în care valoarea tensiunii perturbatoare UP0 măsurate este mai mare decât cea admisă.depăşirea valorii limită a rezistenţei de dispersie a prizei sondă S de potenţial.S. cu aparatul specializat pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ. ELECTRICA . respectiv a unui curent perturbator. este necesar ca înainte de efectuarea măsurărilor să se verifice că sunt asigurate condiţiile pentru buna funcţionare a aparatului şi pentru obţinerea unor rezultate corecte la efectuarea măsurărilor. La unele aparate de construcţie simplificată destinate pentru prize de pământ cu un electrod sau cu un număr mic de electrozi. Se consideră valabile valorile rp citite la aparat când priza sondă S de potenţial se află în diferite puncte din zona de influenţă a prizei de pământ care se verifică.două borne de tensiune P1 şi P2. Aparatul folosit trebuie să fie certificat metrologic şi validat de către S. peste limita admisă pentru corecta funcţionare a aparatului.

După o perioadă de cel mult 0.3 . folosindu-se schema de măsurare obişnuită. în funcţie de adâncimea de îngropare a electrozilor prizei de pământ. În cazul unui defect cu curent de punere la pământ I p prin priza de pământ. prin conductorul (conductoarele) de protecţie al LEA. La măsurările cu sursă de înaltă tensiune trebuie să se folosească reductoare de tensiune şi de curent corespunzător alese.S.lucrările preliminare în care să fie realizate următoarele : a) măsurarea tensiunii perturbatoare U0 pe instalaţiile de legare la pământ. În conformitate cu standardul STAS 12604/5 .C. la măsurare se va retrage. certificat metrologic şi validat de către S. unde în locul sursei de alimentare a circuitelor de măsurare se consideră aparatul specializat pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ. separată galvanic. După realizarea completă a circuitelor de măsurare şi de înregistrare şi înainte de închiderea întreruptorului de înaltă tensiune pentru stabilirea curentului Ipm.90 anexa D.. După efectuarea măsurărilor este necesar ca la determinarea rezistenţei de dispersie Rp să se ţină seama de starea de umiditate a solului în timpul măsurării. 0. este rpk = . b) măsurarea tensiunii perturbatoare U0 pe prizele de pământ ale ale stâlpilor aferente staţiei electrice. km rezultă că se poate considera valoarea citită rpkn direct proporţională cu potenţialul Ukn deoarece practic se poate accepta că im este constant în timpul măsurărilor. Transelectrica S. se consideră electrozii care au cea mai mare pondere la determinarea rezistenţei de dispersie Rp a prizei de pământ. În staţiile electrice de înaltă tensiune de întindere relativ mare tehnica de executare a măsurărilor trebuie să cuprindă următoarele două etape: ETAPA I . în condiţiile de a se folosi o sursă independentă de energie. respectiv se va îndepărta de punctul de injectare a curentului şi de aparatele folosite la măsurări.. în circuitul de tensiune. există doar pericolul să apară o tensiune. coeficientul care ţine seama de umiditatea solului în timpul măsurării se notează cu ψ şi are valorile din tabelul acestui standard. mai mare decât valoarea maxim admisă prin aparatele de măsurare a tensiunii. im Pentru diferite puncte k1. prin care se va întrerupe curentul Ipm. respectiv care sunt legate la priza de pământ complexă a acesteia din urmă de regulă. se va da comandă de deschidere a întreruptorului printr-un programator special de comandă de la distanţă introdus în circuitul de măsurare. RpA şi RpS cu un aparat de măsură specializat pentru determinarea rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ.5. ELECTRICA .5 s. c) măsurarea rezistenţei de dispersie ale prizelor de pământ Rp. ceea ce va determina afectarea acestora. k2 . A se vedea cele indicate privind folosirea de transformatoare de separare (de izolare) pentru mărimile care se înregistrează pe oscilografe sau perturbografe digitale. A.A sau C. Determinându-se coeficientul de atingere maxim ka şi de pas kpas conform celor arătate mai sus se determină tensiunea maximă de atingere Ua şi de pas Upas cu relaţiile: Ua = ka⋅ Up şi Upas = kpas ⋅ Up Pentru determinări riguroase se pot folosi plăci de contact cu solul în punctele k.A. Pentru protecţia personalului care participă la măsurări este suficientă măsura de a folosi cizme electroizolante. În acest caz se poate scrie relaţiile pentru coeficienţii de atingere ka şi de pas kpas astfel: ka = Rps − rpk Rps şi k pas = rpk 1 − rpk 2 Rps Conscându-se valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ care se verifică Rps şi curentul maxim de defect prin priză Ip se determină tensiunea totală de calcul a prizei Up cu relaţia: Up = Rps ⋅ Ip. bineînţeles dacă nu a avut loc înainte declanşarea întreruptorului prin protecţia de curent din staţia de alimentare.N...citită pe aparat când sonda S se află într-un punct k de pe suprafaţa solului din zona de influenţă uk a prizei de pământ care se verifică. .8.

folosind una din următoarele pregătirea măsurărilor cu metoda volt-ampermetru. Cu valorile obţinute cu aparatul de măsurare a rezistenţelor de dispersie se poate aprecia curentul de măsură în măsurările cu metoda volt . unde Up1 şi Up2 sunt tensiunile citite pe voltmetru când sunt conexiunile 0 stabilite iniţial. pe suprafaţa reţelei de dirijare a potenţialelor în general Upas < Ua . In cazul în care la măsurarea rezistenţei de dispersie RpS şi a Ua şi Upas nu se poate respecta condiţia ca Up >10 U0 atunci trebuie procedat la deconectarea surselor care determină apariţia supratensiunii U0 sau probele şi măsurările să fie executate cu înregistrarea mărimilor analogice (tensiune. a prizei de pământ auxiliare RpA şi a prizei sondă RpS. specializat pentru măsurarea rezistenţelor de dispersie cu ajutorul căruia se determină cu o aproximaţie acceptabilă rezistenţele de dispersie a prizei de pământ care se verifică Rp. Se pot folosi următoarele relaţii de corecţie dacă Up > 10 U0: a) Cazul folosirii pentru sursa de energie de joasă tensiune un transformator de separare (transformatoare de sudură) cu doi poli: U2 = p U21 p 2 + U22 p 2 − U2 .un transformator (sau mai multe transformatoare în serie) de sudură care au . În etapa I se foloseşte un aparat. se pot folosi transformatoare de sudură care sunt practic transformatoare de separare.de la un transformator de separare sau de la un grup electrogen folosind o priză de pământ auxiliară de curent RpA legată la un conductor (conductoarele) unei LEA de MT (fără conductor de protecţie) . . (120. Ua şi Upas prin metoda volt-ampermetru în corelare cu determinarea distribuţiei potenţialelor în punctele unde tensiunile de pas pot fi cele mai mari cum sunt cele de la extremităţile instalaţiei de legare la pământ. .ampermetru) necesită o sursă de joasă tensiune care poate fi: .lucrările pentru executarea măsurărilor asupra instalaţiei de legare la pământ supusă verificării astfel: .ampermetru.un transformator de separare de tensiune şi putere corespunzătoare .măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiilor de legare la pământ RpS şi a tensiunilor Up. respectiv când conexiunile se inversează la sursa de energie de joasă tensiune. respectiv de la un aparat de sudură.t. respectiv stabilirea soluţiei pentru injectarea curentului variante: .d) de măsură în funcţie de valorile tensiunilor perturbatoare U0. Ua şi Upas. Metoda de măsurare (volt. se va evita folosirea unui transformator de servicii interne Tsi. e) analiza şi stabilirea soluţiei în cazul în care pentru injectarea curentului se impune executarea unor probe de scurtcircuit monofazat la tensiunea de lucru a reţelei (probă pe ″viu″). . . 220 sau 380 V) (care alimentează în exclusivitate montajul electric de măsurare) de o putere corespunzătoare. trebuie făcută la un curent pentru care tensiunea măsurată pe priza de pământ Up respectă condiţia Up > 10 U0 (cu o eroare acceptabilă la măsurări de 5 %). Up2 şi Up3 sunt tensiunile citite pe voltmetru la trei 0 măsurări folosind pe rând tensiunile fază-neutru la conexiunile cu cele trei faze ale generatorului. deoarece este deosebit de dificil de a fi izolat electric sigur (fără nici un cuplaj rezistiv) faţă de elementele legate la instalaţia de legare la pământ care se verifică prin măsurări. curent) cu tehnica digitală de calcul pentru a aprecia faza tensiunii perturbatoare.verificarea continuităţii între două instalaţii de legare la pământ separate prin metoda de injecţie a curentului de la un alt transformator de separare. unde Up1.verificarea continuităţii instalaţiilor de legare la pământ prin metoda de injecţie a curentului de la un transformator de separare de putere corespunzătoare.un grup electrogen de j. b) Cazul folosirii unui grup electrogen trifazat: U2 = p U21 + U22 + U23 p p p 3 − U2 .de la un transformator de separare sau de la un grup electrogen folosind o priză de pământ auxiliară amplasată în exteriorul staţiei la o distanţă suficient de mare şi legată la acesta printr-un conductor special destinat acestui scop. în acest caz se leagă în serie două sau mai multe transformatore de sudură în funcţie de tensiunea U care trebuie obţinută la măsurări. De regulă probele şi măsurările pentru determinarea experimentală a rezistenţei de dispersie Rp şi a tensiunilor Up. ETAPA II .

impedanţa proprie a sursei de alimentare: Zm = ZC + Rp + RA.valoarea estimată a impedanţei echivalente a circuitului de măsură Zm compus din: impedanţa echivalentă a conductorului dintre sursa de energie folosită şi priza auxiliară ZC. Sursa de energie electrică din montajul electric de măsurare trebuie să fie independentă şi izolată galvanic de sursele de energie locale. în general se realizează schema de K alimentare astfel încât curentul la locul de punere la pământ să fie mai mare de 1000 A.ampermetru se pot determina valori acoperitoare şi are avantajul important că se poate considera ansamblul instalaţiei verificate de legare la pământ practic echipotenţiată deoarece nu intervin impedanţele homopolare. rezistenţa de dispersie a prizei de pământ supusă măsurării R p. De regulă ieşirea liniei de MT din staţie se face cu cablu armat. toate mărimile măsurate (curenţi şi tensiuni Ua. respectiv legăturile defectuoase. Din acest motiv într-o astfel de situaţie pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a tensiunii de atingere Ua şi a celei de pas Upas se poate folosi schema cu o priză de pământ auxiliară amplasată în exteriorul staţiei. într-o zonă cu teren viran (fără construcţii în apropiere).schema bloc folosindu-se o priză de pământ auxiliară amplasată în exteriorul staţiei.înfăşurările primare separate de cele secundare. . . Prin definiţie un transformator de separare alimentează un singur circuit electric. Curentul de injecţie (intrare) în priza de pământ supusă măsurării este : . În cazul folosirii montajului voltmetru .în cazul sursei de energie electrică de înaltă tensiune. . Rp şi RA fiind determinate conform celor arătate mai sus cu ajutorul aparatului specializat pentru măsurarea rezistenţelor.un grup convertizor la care generatorul electric este separat galvanic de motorul de antrenare. Alegerea sursei de energie electrică se face ţinând seama de următoarele: .schema bloc folosindu-se conductoarele LEA de MT simplu circuit şi fără conductor de protecţie pentru legarea la o priză de pământ auxiliară îndepărtată. şi rezistenţa de dispersie a prizei auxiliare RA. în cazul de faţă circuitul de măsurare. Trebuie analizate două tipuri de scheme pentru injecţia curentului prin instalaţiile de legare la pământ de la sursa de curent : . . este chiar curentul de scurtcircuit monofazat dat de această sursă în locul de punere la pământ (respectiv într-un punct al 1 prizei de pământ supusă măsurării) şi se notează I . de dispersie a prizelor de pământ. iar amplasarea prizei sonda S (de potenţial) trebuie făcut la peste 150 m distanţă de gardul staţiei. se identifică la punctele în care valoarea tensiunii citite Upc este mai mare decât cea considerată ca valoare Up de calcul pentru determinarea rezistenţei de dispersie Rp a prizei de pământ care se verifică. Mai exact conductorul voltampermetrului se va lega la punctul de injectare a curentului şi nu în alt punct al conductorului prin care trece curentul Ipm. respectiv a tensiunii Uc la verificările continuităţilor electrice) totdeauna legătura voltmetrului la elementul verificat se va face direct la punctul de injectare a curentului de măsură. La măsurarea tensiunilor Up (la determinarea rezistenţei de dispersie Rp. Deosebit de important este să nu se intre cu priza sondă S în zona de influenţă a prizei auxiliare PA.tensiunea nominală a sursei U. respectând însă o distanţă de cel puţin 150 m între prizele P A şi S. După cum s-a arătat mai sus se va evita folosirea unui transformator de servicii interne din staţie deoarece este extrem de dificil să poată avea rolul unui transformator de separare. Amplasarea prizei de pământ auxiliară PA trebuie făcută la o distanţă de peste 300 m distanţă de gardul staţiei. . În acest mod se evită includerea în valoarea citită pe voltmetru şi căderea de tensiune pe porţiunea conductorului de curent până la punctul de injecţie în elementul verificat. dar totdeauna mai mic decât valoarea de calcul I1 mx . care alimentează în exclusivitate montajul electric de măsurare. în acest caz există posibilitatea să nu se poată realiza izolarea galvanică a mantalei cablului şi deci există posibilitatea unei circulaţii de curent şi prin aceasta din urmă existând riscul denaturării grave a rezultatelor măsurărilor. Pentru determinarea valorilor de calcul s a c la un defect maxim. Astfel discontinuităţile.în cazul sursei de energie electrică de joasă tensiune este curentul dat de această sursă acesta constituie curentul de măsură şi se notează Ipm. Upas şi UR) trebuie multiplicate cu un coeficient de corecţie numit coeficient de multiplicare.

s a c IN ICP .Coeficientul de multiplicare se notează cu litera K şi reprezintă următorul raport de multiplicare : . unde Ipm 1 I K IP . IP .este valoarea de calcul al curentului de scurtcircuit monofazat max. Dacă nu se cunosc curenţii IP . IN şi ICP (determinaţi) pentru staţia în cauză se pot considera acoperitoare următoarele valori pentru curenţii IN şi ICP: IN = 0.în cazul sursei de energie electrică de joasă tensiune : I1 K = sc max Ipm .este curentul de punere la pământ efectiv prin instalaţia de legare la pământ a staţiei la un scurtcircuit monofazat I1 mx : s a c Ip = I1 mx – (IN + ICP).componenta din curentul de scurtcircuit monofazat I1 mx care se închide prin s a c conductoarele de protecţie ale liniilor electrice aeriene legate direct sau indirect la instalaţia de legare la pământ a staţiei. .curentul prin priza de pământ de măsură cu sursă de joasă tensiune. . Pentru curenţii I1 mx . IN şi ICP valorile de calcul sunt cele determinate prin calcul şi sunt s a c specifice staţiei care face obiectul verificării. .1 I1 mx şi ICP = 0.1 I1 mx s a c s a c Rezultă pentru IP următoarea relaţie: IP = 0.8 I1 mx s a c . .componenta din curentul de scurtcircuit monofazat I1 mx care se închide prin s a c neutrele transformatoarelor legate la pământ în staţiei.curentul de scurtcircuit monofazat de măasură cu sursă de înaltă tensiune.în cazul sursei de energie electrică de înaltă tensiune : I1 K = sc max I1 K I1 mx s a c . pentru staţia respectivă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful