You are on page 1of 8

PROA1OflE: ISivnie- 31ivlie 2011

magazinele fabricii de mobila LEMET


www.lemet.ro

lem's - specialistii electrocasnicelor incorporabilel ,


-1 0 %
la TOATE electrocasnicele incorporabile!

& Oferte

speciale

la linii de electrocasnice

incorporabile

mIlS

Cum peri acum, plalesti dupa vacanti! ..

--

21

Diversitate: Azi mai mult

co oricand!

CiJr,lfJ!ilIJf.;l!iGi ~.e-Zo(!I1Mt.il im:h.x!e: • Placi leM"ll'la~ stqlaooa~ urbane H15e.:s • ~odtJI tl'laH ~an(l pennuc~ptorlIXi + • Suspsnuat ~MItaI L.::5 J;llinl:.ii (:1,1 eenelrcr • SllSWndat pernru ~ eAiel15ibiij LSO • ~ch" cu sCi'1~ lSO • SLlSj):ln4at ~MicaI cu seur~ror LOO • FronL pemru m::l~na de- spear '1'<15(: ·51301 de 1l[(11J fLlli!RIj mOI:Ga LW2 en ~miin~rwr.flbil!il LEiO • Omamanj nj(;~.al P8J1!rlJ 1Iiat L200 IE • ~ta(;l.j ~I penlru d'lilN£lY. LSI) ·Jil1t.LslfCfi nichell250cm ·PI~lermi1alliM1f~ril)i!raurbal'ljdreilPta "PlinUinichelL.200cm Prer11t 1"11.1 inc.llJd~: m.;I:j'(3 ~.sC'(3Ilflt:'~, 5is1,er.nttf~_il1are,. er~~icert:'

r~ OlJC.)

G(J"Jiigl.lr'a~ao p~Z8rJ!~ fa (4.8.1 Le i) in.clJdl!-: ·F'IadIIMI'IIn~lrlretj,o.atJiweilg9(2'blJc..} • Mollul ell 1JSI paruru ~luV41~ LSO • From petltfU ma~in~life ::,pale.j 'lase L4.5" MollulCuSWr--aLOO • Mot1l.ll lR;[!lt wenge penuu wl}'lCf" ~i cuD1Ct" (:[1 mitroonIl:lLl2tl·+ ~int.aruaerrSi'\a

a.

·l?ladi lertiolln;m superiaa~ urbane ·Stt:;j:{Int'_<ltvMtCalo(;Llseu~tarLOO/Ii89

HSro flDl.IC.)

• SI,ISN!ri(!atl,lerlicaliI..45JHS9 • Sl~ de lurnr klisaj .... 'a!'ida L~2 em • Omamen ercm peeeu bLU1..2"50 m e - An~::'1rOjl nich£ll200 em • Plin~ (;i'O!'I'IJ 1.150 em

C(;lJilf.l~[.m:l~ia pr.fli·tml'a'rA {G.021 Le i) InClljje: - MOd[j 111'ballO semiinil!UIIIl- parnru oCL(Itor 66 L


"'lJliAtj'l:u~~ibJr ·rl'l:lnlpenJruli"la~nlirJe-sp.:!lal ... SElLEi{) a -Mod[j(a"S9i1ataLElDr:?lkJt.) • WJd~ 11"181t eteec ~ OOOj;mamelalic!i! stan.ga l100 • 1P1E!Ct. lBl1T1Iia~ ~l(Il3rtJar~ urbane H6E5 (4 1:ILIC.)

• SUSpe!1d.1'

verural

L60

·Blaldel~rufini!j.3jar[icl2:rocm ·OmarneBltTOnipetilrublill1LZSO ·AntislrqJoJ1icl1~125i}


-t

fl 011<)

~irr[~

·Plir.la'l:r'l:fl'l1.25i)

Gazelle
...aparitia care declanseaza fenomenul Premium Plus!

de lit
COIlrj!j1[Jfa~iiil Wol!l"@l'1li1'r {G.444 Le .3 - Modtt ~ge ta ~{!f'rJJnal~r1Iep.:!nlru cmor eeape 1..1m"'J)'iI")t;;(jJaer.:~iiICf • Y:odul(;lIse:riilf"J3LOO

4.268

Lei

i) int.h.t:la:

'PlllC3cupO;tol90
·:Susp:!m::lal'lElriicaIL6(II'H60(4 blfC.) -:Suspmdd.''''-tll~l3vertitaILOOi'H1aO

Crmfl'gu,.afi'a pIE'.lMra!ii' , Plat:! MrrtliMI~ inrBii~~

(5,274 Lei)
urbane

liduoo:

• f:,ijspef'(jaLOrlwntal cu SCUl!lator 1..&1


'S\i~err,d"I(lriwntE!ll8i) • S\!~Emdal verhG:i1 Loo ( 2 ruG.)

• fllal de leem firisaj azul L.343 00'1


• Omamard rmm pentm Irlal L300 em

• Modul (;11 se:rii1f"J3 L9D

• ~"d~deooIIL90 • ~od~" i4! L60

·Ant~lrqJol1lcheJL400cm • flim~ I;rQJTl L.:300 + eletenr


ariO't.~t,!1r'tare.

~~

"MoouIClJsertare~nlrUchiU'o'E!tal8i) 'Mooul cu sertare IliO (2 ooc,~ • MMul we~a IE!! artliinaJ~ paBlru s c~tor!j.o1allgitl126"plf1l}jcu.aerisitor
• P1'aca barminala eupercara urtraoo H6S5 (-4 ~c:..~

·B.l3t-d.eIUU1.Jfil")is1l[l~anoL.243C1T'1
• Cmarnenl (;rom perdru tral L250 em

• AnUstrop nehel L2.50 em ·ptn~uroort0125I)cm

·f'I~Lerll'flal!f1rer\oor'wenge Pre!ur [11.' im::/lIdE': m.:i:til #StalN1E'.Ie,~i:mlr)"1[lrtleikJmlRdra.

COIII'jQ[Jfa~iiil Wol!II!!i'1tD'ra ·1,j(ldtllnaJt • Uodul (;11 ~

{7.590 Le i) inch ..trle:


~lilYl;i Ll0i)

eteao L.100"
L3D (2 ban]

- ~(Id~O!:l.Iser1areLOO
·1,j(ldtJdeool(oCl.lcoIoaM~licilLOO ·".todulcII~L6D(2ooc.~ -PldLelll'ilai1flferioariipenlooul<'lmaL ·1P1~oI;fTl~nl..;lI~[iI;!nlll,lp:;!nin:;;ul:5lL202

·Selb:;lr~14!;cmh.lI:io.s • Suspenda~ cnscnle! L'OO - SUSp9fIda' ultJaooVi11:JVJll4tt.'Hf!.9 • PI[:d ~I,I ~i~ l7.[) -Orl\:lmarupl§"Jtrubla1L:l.40ern ·Anli9Iropni::h.ello~O • PlirYI!il em 1.J50ern -+ element ~ o

COII['j!jl[Jra~ia p.r,e'zel1liilr.3 iriCh.Jda:

GDl1ligu,.atia • SuSp:;!ndat cnzcnle! L80 ~2b~.) • :Sus~ndal onzonlal rourga1a ·elllIdelocl\lflnlSr3jtliurLl-t2crn • Orremem nebe! penJru 1;11:;11 L2~ • N1t6Irq:ti"llctullL25i}-cm ·PIlr.li/lllcf1eILl!iOCfll
[LJ

p.rezHtfatii

(6_:819 Lei)

bctude:

• Plarj Lenrlf1a~ilferil).3l1 wenge


~2 DtI:;.) ·lM!Jd[j(;l.i~L6D • IMrId~ cu ~8riElr€l panlru GliiU~81i3 LOO

, M:<iul trJail urbaoo pel11IU oCl..ijltOr100 .. l


LaO om pliBla-l:.lJae-risibJr

·Placllarmina\3:suparioaraurbanDHB9"3(2bue.) - SU:!iP:lI1tr.at vB:i1iCa1. (;11 scurqator L1i(liWl9

·~lJ'oCl.iser1areI:.OO
• IMad~ lnalt WE'lIgB Ul6 -+ IIlima. riel

'P1aCi:1lnfeJio~lJrbanorlbuc.} , Ml;ld1,l11;1,I sertare Lao (2' ~c.l , Mc<lul CJJ u~~ L1I5
, Modul eu u~i perrtru ~il,Ne1~ loW

·SI.JSJ:E!~tVerlicliL9OJH6:9
• BIa.1 da IUrnJ lZlis:3j umaro •hr~1rw nil;hel LJOO.:;m • PlinLa cren LJOO em L3D1 em

• Omamem com penlnJ blat LJOI) em

- BlaldeltK;l\Jfin.isajal'(;~e[j70oCm

C(II\

·lPlad LcrJl'l(jaihSl(leooar~ weng.e HD45

Pre~ur ill.'

im/ur;f",:

.s~mjtI'1~fi

~~lem¢~~il1.;lre

Econom.iseatfj

2 76

I:,,,i

. ECQnOInISe~

fi1-:

2"r.:. ~u
.

Lei

Diversitate: Azi mai mult co orktindt

I3

ConflglJ'rdr~p.re.ze-nt,::llD'ilclulje, Mooull'nM petliJU ~plor l.68


'MD:Iulc.uu$ipEfllrud'lilJllE-1IiL1lO 'P1:iicliap:ilrer1~Wlfer~ra(2t:-.Jq . Mooulru3serlarelBD(2'buc...} . Mooulruu~aL6(J

, SU5pe!'1da.l cu ~n~ ~i~!.B'g~1;j" 1.90 'SU5pet'1dalwU1SI.4(J


'PI~c.upcti~nl'l

, Placlitermlooliiin.fe,iClaJ1
, P1acatermil\.3la5u~ric:arill(lbuc..l P,*lrlrJ il'j.;irJO'e . ..::l'I.i:Nela

• SUSper1d8_i cu u~slAO SUSpf!nda.l penlru hD11i ~XI9n.stJilli , BlaLdellXrut312cm


I

LiiO

,.s8Lplin1a,an1i5Irnp~iorl1amE'11fLJSDGI11 m1i5fio.;;i
oiC!Itll1e/e..

? bal'eoo,

~C1'roG65~.si.sre~d~.ilumifl8re.

~m.I~i.MCiI@Jj\]
au seetara Lila au 1uSi laO ·SlJS,pel"llfat2'·lf~L.M
• SlIS,pend'aL ? ~
0[1..1

Il'u:.Il..ltfit -Mooolde • Modul • MotJul

GtJil.l\'eUi,L.aO

'lilri~' ~ipdi~ LBD

998 Lei

• Modull.JlpenlruCUp11XL60 • SU5pentliit pennu ~ LeO • SI:l.4 00 lueru L260 ern


• S~ plifl~ .f', ;(!nlistroD L.260 em

· Soo,~ndat1 lf~ l40 ProtuillU ({lctwO'; I'IriM-a cu SPrRlNt, cflJ.J.Nern~ .oorel':I~


1i'~~I1I~~J5.,.r1'J3~, -~";IlNief~

1.460Lei
~I ho.!~ fi ~ohol~,

1IpWilal.;ll,gr8ij.

~ Cir;,~;.:u.utCkn:f~~~OI oJemj modr.I.IMor posnrru ooplbr esrs WlfaJMIlt!I"(I&,i<MC'~ seo!lcl1izi(icll'~'a~~l')rarW1'CupIDf

CI)r1fiQ~;.;]fl.jp.rG'lMrar~W1c1ulfe: , MOOul cu I.J~I L6(I I" slJ-spenllal. , MJdu'l CJJ eenare l40 " Suspendilt
'Ma,sca-cl'!!Jveta loo CJ.J
1;:1,1

829
usl LOO (2Iluc..) 'i'itrins 5Id l40
pi'a~JJs.Ie.rmin~if1laooar.E'~i:5"~.

Lei

1 Pru!LJI fJLJ iflt!urJC; p/jj~ ~ sporutl l1150, .s~ f.'Omp.!{~ &1 prrmJ fJ Bliii.stmp,

"ElIF.rIlu~i~ manrsral L~1)4

Economise~ti;

240 I.e;

Econom iseatjj

120

Ilei

Economisesti:

248 L

Oferte speciale la linii de electrocasnice incorporabile Whirlpool!


Pachet Practic
• Cuptor electric AKP23SIX • PI ita qaz AK R360lX • Hom telescopka AKR641GY

Pachet Practic Plus


• Cuptor electric AKP2121X • Plita gat AKR3511X • Hora decorative AKR6661X

Pachet Fusion Black Touch


• Cuptor electric AKZM6561X • Pli.ta gazAKT476NB • Hera decoratlva AKR9821X

Pachet Fusion Clasic


• • • • Cuptor electric AKPM6S81X Plita gaz AKT797IX Hom decoratlva AKR7031X Cuptor mlcrounde AMW4941X

Economiseljiti 346 lei!

Economiseljiti 484 lei!

Economiseljiti 665 lei!

2~5a i..ei 11922 Lei

m
-

Economise~ti 607 lei!

sssa
i..ei 14723 Lei

4f)eS i..ei 13611 Lei

BJ Electrolux
Pachet Electrolux 1

4970 i..ei 14477 Lei

• Cuptor electric EOB68713X • Plita inductle EHD60020P • Set "Mic dejun" Electrolux - Cadou (Toaster EATS 11 0, Herbator apa EEWA5110, Cafetierii EKF51 10)

4f!!j!) Platinium
Pachet Platinium 1

c.Jldo\lr~!--

.,

181)~ L.ei 11625 Lei

• • • •

Cuptor electric Platinium PBO 3XP MT Plita g~< PBH 145 XIF Hota telescop i ca PC H 8S ST 2 M Frlteuza PDF US 322 - (adou

+
Avantaj total: 324 Lei!
Pachet Electrolux 3
La orice linie de electrocasnice Electrolux achtzlttonata (cuptor, plita ~i hota), in valoare de minim 2600 I.. i (TVA indus), se va oferi gratuit un aspirator portabil Unirapido ZB 2803. La oric .. lin;" de el ectroca snice EIectrol ux achizitionata (cuptor, plita ~i hots), in valoare de mini m 5000 lei (TVA indus), $e va oferl qratuit un aspirator

IfIll:ifji

Pachet Platinium

• Cuptor electric Platinium PBO 1 XN • Plila g~z PBH 100 XIL • Hota standard PCH 12 ALVX - Cadou

6ratuit
PrOmO!iile

portabil Ergorapido 2901 sau ZB 2902. nu se curnuleaza

ZB

Gratuit

+
Pachet Dominox 2

+
Lei
• • • •

Ava.ntaj: 214 Lei!

Pachet Dominox

1
• • • •

!>:>MINOX
Cu pto r electri c DE0425 XS PIita gaz DO H 64F XS Hota dacoratlva DA631 D XS Chiuvetii"AII in one"DMN614 Satin - Gratuit

2J!as Lei 12085

Cu pto r electric DE041S XS PI ita qaz DO H 64F XS Hota standard DA622 2MF XS (hiu)Jeta"AII in o~e"DMN614Dekof-

Gratuit

Hota exte nsl b ila in ox EIectrol ux EFP6440X

• 2 motoare-I puteru 2 :( 120 W ~ .2 filtre a luminiu lavabil e

.2 motoam/l u8plA!'df! vunrllarc ~1 filtre metsjce lavabile

.. 2 rnotoaro/ puree 25(1. W • 1filtru alummu lavablle

• :2 morcere I ~troptc de- wntl!2IFe' • 21iltre metejce Iavabile

• 1 meter j ~ treptc do wntllare• 3 fittre rnetalice Javabile

• 1 motor 13 treptc de ventllare • Filtru alumiruu lavabll

258

Lei" { 287 lei

324

Lei" { ]60

Lei

385

Lei" { 428 lei

598

Lei" { 664 Lei

, '29

Lei" { 1255 Lei

'435

Lei" { 1594 Lei

If!!!!J Platinlum Plita

EllElectrolux PBH 145 Plitii Whirlpool AKR360lX

CANDY
Plita Whirlpool AKT7971X PIita inductie Candy 0640 C

Platinium

P Iita Electrolux
EHG643SX

• -4: arzatoaro pe qaz. • Design: Gask

~111»:

W
~

...a arzaroare pe 9~z..lflOX .. Desi[n: Premium .. :2 gJataJ€din ini1Xemsjet

~ ~ ~~ ~

G3 re

• 5. ~rz~toare pC! az din g 1 OJ tripla ccrcana • Oesign: Origami Inox • ,3. grat<!re din foota

~ ~

l~~

• COi'llr'oldigilals.;ceas • Prawgtamatororl,ll ptcpararc pcncu 1 rona 121 are!}QFe• a zone de preparate .. 4 lndkatoere lumnoase de evertizare pentru .a prtndere ~ Ilrner electrornr

• Cotnen%i prin atir':Jg:er~, • FLlnqta boll' {'antrol t -4 zone doeprapa rare • Slsteme de siguranta • lnditetor uildl1ra rernenenu • BJOcal€ de iiguran\1i, a comennlor • Timet elecncnrc

557

lei" 1619lei

599

Lei"1669

Lei

762

Lei" 1847 Lei

1238

Lei" f 1 ]75

Lei

'424

Lei" f 158]

Lei

'699

Lei" 11895

Lei

If!!!!JPlaHnlum

Cuptor Plati n iu m PB03XPMT

..

. ..

ElEKD
Cuptor.Beko OlE 22300 X

CANDY
Cuptor CANDY FVP929X

gorenje Cuptor Gnrenje S071 SYB CuptorWhirlpool AKP 2121X

EllElecrrolux Cuptor Electro lux EOC66800X

• 4 flJnqii' de qatire, timer mecanir, iru minare" u13 det:a'}a.bil,3 prevazu t~ (U ge-arn d ubi u, Mvi!~de scu~ere, t_etr"r\O!,tZl(d.esi9ut.anl~

~~(£J
799

B~g~
44funqiigatire • umer electron ie, diSpl1!lY,rouser • 2 L~ i de g~tlre, II urnl 1'1<1 re ...
Intetloi!lr'<':i

[g~g~
.12runqiigatire • ilvminare i.ntel"iOOra lED • 1 imet er-ectroni.c,dl~plil)'
.2r.::ivideg<':itire

B~g~
Lei '348

~RRm
• 12 funqiigatire • Si9UrMro3 copii ~ display, IU~<'I rece 3 st~alur] ~ t~...(ulls~nle 1 • Sistem .a moruzet inchidete u~a ~ 5 fu nqii '£103 tne, rctlaor; display • ~lii!1re,elec.lroni.:~ temperatura
.. u~i!itec:e3:s.tr'ilturi,ril\,l'.::i(UUsiln!'e

U-SEE

• 1:2functiiqdtire • wr~are A.qU1!Icle'M,pencu control dl n $trd~, blccare u~ .u0re--celHf2l!tltl

~~~~

Lei" { 897 lei

997

Lei" { 1121 Lei

'289

LeI" { 14]4

Lei" { 1498 Lei

'424

Lei" { 1582 Lei

2328

Lei" { 2587 Lei

I\LVEUS
Chiuveta Alveus Basic 1SO leinen

~
Chiuveta Franke LLX 611 satin

J\LVEUS
Chiuveta Alveu s Line 10 leinen

ti:l_:
Ch iulleta Fran ke AMX611 satin

~
Chiulleta Franke LLX 651 satin

I\LVEUS
Ch iulleta A lve us Cubo 70 A22Terra

• Ntlm~r cuve: 1 drSporlibil.a, pe pI!II'!e-a, -St~flgasau d reap~, t [)i'rnelt!;iLJnl(l..xA.xHk: 7S;(4lS):lS an • Sifonlnc!ui-t'lprel

DE B(i)
218lei" 1242 Lei

B
• Nvm1k cuve: 1 disponi bilo3' pennu parl.*l st~ng~ sau dr'E!apl~+ picurtimr • Dfrnanslunl (LxA :(H): 7-9):SO;(] . ern a • SHolllnGlus-tn prel

8
lei 575

@>
L.ei

lfit
B
• N um;3r ewe

@)
Lei

fg
• N umae (.uve::2 dtsporubfe pantru par!,*" S!~ng~ sau dreapt~ • Dirnenslu_f'lI(~):loo.:SIb:1a.c'm • SifClnjncilAlnpml

f'n~l
• N um;3r ewe;

• Nvm1'lr{v'o'e::2 ~ Qimensluni (I,,;:.:A OO:6(l:(16em xH): • Sifonlnc'lu:s.fnpre\

1 • Slfonu I ~te in<lus i!'l prel t Dim~slun[~):.86):S0:0:20,:S,em ~ Slrcn In.:::h.r;.lnm~ p

2 dtsporubfe pantru pan~ SI..ti n9~ $2Iu, reapt-3 d t Dim~sllllf'li ~UA::d-I):98:(SCb:2(),5 em • SlfClnlncil.r;.lnpml

485

Lei" 1 5]9

Lei'16]9

584

Lei'I649

710

Lei'I789

Lei

896

Lei'I995

Lei

ElEKD
Ma~inii spalat vase Seko6S34X M asl na spal at vase ADG6500lX

§
~

I~l
§
~~

Pretul marcat cu asterix (*) este va/abi/ , pentru achizifionarea impreuna CU 0 bucatiirie Parrada sau Gazelle.

&1

Diversitate: Azi mai mult co orktindt

-~~~mD----------------------------------------------------~ (fff[§)f1G'l
J:I'IACCO·

Living Miracco Avantaj crern MDF super ludo./nuc

lJcZ1AD1!GI

l289 em

CMngl.lra~i1' ,PM.:.mitf.t
. Et.:IjaraClPli

[3.092 Lei)

IncilJl1l.l.

uSiWeflgBL1I6 L'23 1

PIE'rai 'Dr.lf.igu(aMor Mmil:"{;(], AVANTAJ prElzE'llla re flU II'1c:tadfl: po.\fcl slu:(;li U20 (I~f) L£1"!1pOOYfJ s.!Jdi) w.tumiflJ U2&(3221..G'IJ.

• Comoda OJ u~ >MDFsuperfuccs we~e L2J1 • Modul supencr mediu m 1I~ oriacntala MDF 5UJ19r It.:K:ios.lwElllg8

, Tum2u~I\·.~i't!P'Il43 , Prr;r~llater,fl1 wenge- ';:"


PJ'I!-j"trlnajl'ldud.!!: '''IlMrV""""",, __

Living Miracoo Avantaj crem MDF super lutios/nuc


ccc

lJrfJJi)01!G1

l324 em

Pre~lJJ conliglJnrh/w Mi'<I(;G[;I AVAlVfAJ piE-IB-1l tatlt nu ifl~lL'de: palIJ;) fticM I..l (1 ~g. LL'lj I PCJJ1~ srlti'{j til I'tmM.I J. 12.0 Pl2 LCI!.

ro

- 150/.

'I \\ 'I \\
ER - Sea"n E'9o 1o5lei'I199 lei
Op~urli- (lOO'iJinil",i

rr« 'I \\ 'I \\


II \\
p~iGare-: crernlmfl:;;;

maro,oCf1ffi1,l)l<Inl)l'l.,caramol,ro~u,gl~cr.rwcnge

(;tmri I:.;Ip1ariet&1isaj

aem/maro 105 lei' J199lei


[.~Plel
valabil

Bcaun An.gela

276 lei'l 298 lei


Pechet de " scaune seu Peshet de 6 eceune.

Scaun Mara crem I mara

dnar in CDITIpOI}enfj

Diversitate: Azi mai mult co oric6nd!

11

Reduceri de

pane

la

CDnrJ!ilur.:Jji.,pl6',ntfTrar~IllClul1'.l:l.

·~1e.r4U$]ClJScrtare,.clJ~~linzl
,No.pI;)::!rami¢l(2bl,t:;:.)

,P:.atcu~rl.i!r1ti6).:1:(J7em
PrtIlulm.lif)tJl.Iri':', .s8J\',WIJa"¢~C'.;ICiJ'.spo/uril.~9O'",,",

:~:~~:~eu:I~~~~~~ :1::: :~:nma~~~1U: ~


• SIi'cJnlerJ u~ PIe~l}Jnil'
ell

COJil.f.iIjl[.lra~ia Pfol!-Zt1rlj';!IM

o;;IlIrxM

iMu.::Ia: MDiful Cenlrill.il

I'

CDllfrg,u/.ali-3 pte.lE'llI'.3!ii' ifImJ~:

rift/lI,ait salMalli:l # pMcite ct.I

:5"t)o.l\.ItI J.. f 43 en

• $ifooilOlr u~~ 1 , MooulCeBl1l115 'Trurnmcll'e(;II~-$i::.en.are , Patdeperete'ClIser1~'90x;roo~


P,.e-jtJ/mJ .im;Itlde: ~aJllM'ui:I #ll~GII~)Jfi Ll..f.1em

Economiseatb

385 Lei

Economisesti:
-'-

Configltratia prez.Mlalii ildui;le: -Tum rr..are larminal (2 btJc.)

ConIi!llm"oIIl!'a"'"t'!'l(!flMrlincJl..Kle:
-jum merecubara 'Mld~C~1r'a12

p bm]

CIl'.I1fi!jl[Jra~iap.r,e-zl!mat.ainch,JI;le: 'Tum mare (;11 bara

'Ttlmmare-cl.I3ser1iIe
· MI;O:II,JICer1rili1

• Mod~ GenoalJ
·~ifo~r:2u~iGQlllbi;:lJ~re

, E,1~(JrJmila! eu r"J~

~I

ser1a~

COnflgUf&pa- Pf(!ICI'jW~ [3.668 Le-i) includ'.e: · :;;Ifol'ler :2 u~i gllsiYll:e COOlbinoc CUog'ln21 L210 em
· Pet 100); 200 em tram I:.;Ip~~ inleg~1

_ Mociull'ncorNrooil

c.\I

:i seriate peBlI'U :$ifOn,ier • NC(I~t~ coml:t L57 sau LlIi9 (2 boc.)

Pre,urile calculate pentru configurajiile

Cl)l'jf{g~,.a{i.apmZfYI tlirJ (3.63.3 Le!'i) irulude: . Sitank!r 5- usi (2 alb ~i:3 O~II'I~) Ylieng-a l2M . Pat 16D :.:;200 em wen!J! clJ"ta~ie t.3p~ma

. Nql~ere

.aJbJ'we~e L57 sau L4B ( 2 buC.) . CCf'l'LCII11(;LIsMillti alb.I.... i?J1ge L90

Conf/g""I~ Pfl'''"'''' 13.526 Lei) lncllllle: . $dlll1iat 5 ~i (~-cr~ ~i :3 cu ()gll'l~) L2M ~2Soef'Wrec.oml:illie1,:5m

. Pd. 160 X :KIO em (;LlitJDil9lapiLaitJ

. No~1er;! comb] LS7 sau l41(2 buo)

de dcrmitoare

Mirac<:o prezentate

includ reducerea

de15% del.

paturil

la TOATE paturile Miracco, daca II achlzltionezl impreuna cu orice slfonter Miracco!


* Paturi cu tablie tapifatii
"'Paturi tapifate integral

Ai nevoie de solutii de finantare? Lem's iti ofera 2 parteneri financiari

II

II

•• * Patu,i tapitote integral cu lada !jisamiera metalicii

II

~ UniCredit

Pat 90. em· 97/1U x 110/U7.5 x 91 em Pat 140)(200 an -147/1601£ Z20/229,5](91 em Pat 160.200 em -157/180.220/219,5.91 em Pat 180.200 em -187/200.220/219,5.91 em

zoo

Lern'"s esee CEa mal eninsa retee J1a,ions'la de :magaz;ine- speoeueete de-rn obll:' de call1at@ superloarilil. cu prln~~ ltd un nu ml'li r d~ IIjO unlt~tl Gje~1I
Gheorghe-ni
III

'i1l1"l~l'"Izarea

de

11:0 mll!'rt.

~, , pecercre 19~8-.. 1'1" i3 (CctrlJIeJ! co-erce I'mi<am: t-v, DS.lJJ-19,aO, SoD: 09,oD-14,00_
Str, N~se B-diJ' Ti:t ~Ii:~~~

Montero Center},

Tel;

O~

712012,

0372 739 240,

~SI.AG.ER

-ceoe. IlilSVi
Pr~ra-m: Jel:

lPe1rQm). Tef"

0266 3'&1 oH..:I Progl(lm-

L.-S: 09.00-20,00

Oura

i-Il,lm-orl,llul.

S\!C(I'iin~.f!{i

~rt"locma :J.{zona
~riij,

depo.::itJJlui

de rnaterale de- 'OCf1511Il.!~i


L-V: O.g_00-17.00, ]"5111,0311

ta PieI"5IC • lit e1i:1l, ~zalli de Petrom),


S; (109,00-14,01)

nzso

2:i.IJ 411,

m51 (IS:!'Mil

S:

09.00-14.00.

hll,lnedo\!lra

B--dlt

Tj(li;;.ij. nr,

025..:1

03S 532, P'r"o!Jam; l-V 09.(10-19.00,

HUjl
laii

SU, FIoriI!>" 2(1"'9' 2


Slt. P'i3tur<lri,

Dorro st Aiph' S,.,kl M;OZJ5 4i"1 ,01, 0/,) O~ 30G Proaran l-V; 09,1J().18,OO, 5-D roIO·13,OO,
parur.EIti
OIl

nr.

14JtinlBrSec~a

MoCiralifB

Foe)_ TEl:

(l212 21'9(H0,

0735 9006(16.

"'-m; l·1' 00110-10'00, SoD; 09,0D-13,00 "'100I SIJ, BucllJ'll, nr. 25 ~liil100 mille canesan Felk:Ia.• spre Granlt} Tel,: (!Oi'lS~m.: Tlu.Cif.Sura Lugol L-V: 08.00-26.00, S-D:OHIO-13.00.

155

003, 0232 233190,

Bw:~ulul

... Sir Harului, ["ir 9D (IlIng,t!rnagazinul Mesena~ul Tel,;0744 338333, Preqram L..V- 09;00·19;01), S; 09;00.15:00Str. Nl::dae Balcescu. fir, 22 (tn caraul ma~~r1LAJI Agaehe). Tel.: 0256 390616, Prol:{lram' L·V- OO0Q.19.00, S: (19,01)..14,1)0
Slr. Sfe!an 021 Mare.nr. 11S~ir1ca.d~COO1Jla:.;L.lJi Calcrlis, 'l.'iza-.'i ~ Po~ta). Tel.: 02'''1 lAO 204_

"'-m: Mll(lreUrtiiClut
Miiil Bueure;.tl

SU,

Harg""

[·V: 09,1J().13,00, S WOO·\4,OO, rw, 1111""'''


N,

de fabnca de borel, Tel.. 14(JanJj! ,"i~

om J80 111.

01661t2

155 i'rog"m, l-V: 09,00-1900, S_ WM·l5,00,


s. a9.0D-13.00.

Slr. ClJIZ.3 Voda, nr, 6 (Liin~

Parcbet], lsI.: 004.4 2.5D 520. Prcqram:

L-v_oo.aO-tS.OD,

B-dul

raercee.n- 134, (CeIlOUIde mOOl~ Elite C<nter, parter ~ et. 11, Tel.: 0751 ,66
S: 09.0D-16.00, 0: 00.00-14.0D. OaNell1 151·154

6!i(),

07,) 001041,
1)4J,

Mol""'"
Moreni: Motru Odorh,lu

NOlI!
• ·S.cule:sc

SOl,Nl::dae Balcesca.
Sfr.Up. Pardee Ion, NOI..I! Sir. Tlsmarel, .. Sir. 1 Decembte

Renell, T,I, 11155542 23&. 0125 9151111 Prol~m: [·V: 09,00·1) 00, S.OO 00·12,00,
S: 09:00-1MK1. ,.10

Program: L-\!': 09..oo-U100,

ratt.

bl. L 1, parter (milig. MilfI1lD). Tel.: 02'''5 Eit5 9Ss.. 0124 22:6 464_ Pig.: L-V: a9.0D-19.00.

B·dul raercee. nr.


Projram: l-'t. ~iJS_Berceni,
IW.

[Cemrul de mcbla

DesljJ1, parten Tel,: 021

413 14&1,.0153001

I;l A, parter, Tel.: 02~

W:3. Pr~rem:

L-Y: 00.00-16.:3-1), s: 09.01)-1..:1·.00_ F'ro!J<im: L·S: 09.00021.00. cu 500 m

ca 00'19.00,

S: 09.01)..16.00, D: 00.00'14.00. 2-26543.

1'916, nr, 7 (tn ccmpesnl

MerkLf). Tel.: 0200 2111~.

H17, ::.edor. ~5l.a.~iade malnnr AparErictii Pcrlrii!i). Tel: {)745 074 5D:2_0::n4

OJtellij.:l

NOU! Sir. 22 OE!GeJT1briB,nr, 1 N ~il1 c.adrUI cenplennu ihainte de ~trom). Tel.~ 0123 337 J4-~

Mon.aliss, 103 inlrill"l:!l;1 dilsprE' Bucure:s1i, I1H -4, pe partes slim~, D1J7 2Q6

i'rogfam: [.1' 0000·,a,30,


NOUllflGalffla Adjud • Realllcrce:n,.

S: OO,O()'I4.31l SU. Drumul


Ch~~1 BlSl!fieil,
IV'.

0242

5t5 7It

200

Program:

L-$: 09.01)-19.00,

D: 00.00-12.00 -5: 00.00-14.00.


00,

67-109,

Sect 4 Tel Ci157S7D575, 021:3001-042.1Pr.g:

L-D: 09:00-21:00

OM,rl Ondll!a P.iI!il;".lllli ~lt'01alli •


III

SOl,_I"!U,
Str. TI1Inst.'olIni~

N,

2 IllngiI'onfl)

M'~I,

T,L: 0214110 11), 0751 071441;, i'rogfam: [·V 0900· IS,OO,o: 09,00. 14.00_
Jjll!;r~~i). ret02!59 419 !5~. F'ro9ram: L-V: Oe;.oo-2QJJO, )27, Pl"(I9r.am: 2).

SI7.Voll~le.AJelMloori, nr, 4 (fo~tul m;;l9ilzi"l U'r1ive~iilJ. tei: ~237 641 017, 07~1 071.444. frg.: L-V- W..IJ0-\1;I.OO,:5: 09.0D-l~.oo.

nr, I !;i, bl. ANI!I, llill ~iIiI (ma9_ul

AII(I:GII'I"'la •
Albo:IIlI11<I

SO, ~11:Jr, r.-, 211!ng! AJJlOgarl, Cl~ PIa", Supl.n"~~ ~"re.<I, 'lel.. 0341609 900 i'rogfam i.v ro.oo-11.00, S: (J9,0D-l1,00. D: (J9,aO-l1.00, -5tr. ElI,II;I,J~~, nr ~1 (imr"re-£II in AJex~drill i'rogfam: [·S: 0),J(}.21_00, 0: 01.J1l·1l.00
B-duL R9VCtu~ei 1'9:99, nrJ2

SU,G:5iri, nr, SUo 1 Bel,


","""m:

1, e-!;;.j (VizEWi deG:;IriJ), Teon.;07504 22.3002, 0332 191:9-. I¥. 79 (in e<!drul JflJl SI'IOpp.i1g

sez

L-V: 09.00-113.00..

so- 09.00-1:3

D9«imbr.IB

C~1I1h!t, l(It.aj

Thl: OOSli

540 1.00.

dlnacre ElIX~~ti.

i'n

cadrul

ElriCtflsJ!ru~~. 'lel.: 0047

506 61)9 2·B1_


PloiE!~ti
III

l-II" O!IW21,OO, S: 00,0D-18,1lIl aRC!


8.1:t.

Do 10,00-\1,00, TeI,;02lJ ;217190, Fr~ram;

ReJJublicii, nr. J (de-.i!5UPI"i

vii:;;.vi de- PaI;;.1~Tefefo;;.nelCt").

L-V-

09-00-19 00,

S; 09,00-13,00.

e (viza'li ee LJCelJI Mllilar


to,OD-14.oo

Milli:li Vileazu).

T.Ql_0358 ~Gl

en.

00722 512

SUo Eeoului.lV.
~1e-rAur~

F6 (~I!..a~1$coaJCi
nr 1 1(I.e(aj ret,

10, Cartil~' PraciSIa). T.aI.:OO~l.2'12

611_ F'rogram_ S:

L-V: 00.0D-18.00,

S:

09.00-1100.

i'rogfam;l-II"O!I(1O-19,00,S; p-~ U"i~, nr, 16."" C_I,


StI'. IMr~$~U

Ve5\,
Btnlre~ti-Ftli~ti,

02404

5a2

009.

Pn;.gl(lm: l-V-11J00-19.00, Proglllrn

10.00-14.00 00,

Tht. 0~9 447 911. Prog~m_l-V: 09J.lIl·11_00, S.09,00-12,00,


SI. GMO~hetlei: (1751

Fl'0t39raF~
Riidiiuti

soeeaa

nr. J45{~la

R01Me), Tel; 02~4 47~ 0% Tal.:

L.N; 10,00.-1-8.00. S-10.oo·1~ 971.

155 {Zona Qn!.Orri, ",il.w.i &:I eise~

665

sen

0~3.4: 401 OO~. 004_ Prg.: L-O:OO.OO-21.00_

Pia!a Unifa, rt.

5..

M~a!.inul

(;enaral., 1011. ~ng~ VIllkHIaflkt1

0030.565 003, C)74g. Ci4:i;

Prowam; l-II" ro(1O-19,OO, S; (I9,OD-t),OO


Str. CiGa.R.apub1eii BiliiillMilir9 8-duL OBOalal, 181 QlIIcatirul ~alW:lli.JlJi Re:.;,

","""m;l-II"O!I-OO-l!.OO,S;OO,OD-t,.oo. REAL. vila'ii


d9C-W:1IQ-d9 nt:II'~tT-el: G334«11

SU, J.<I1,n KogM'lie","u, nr 911-00 Tel; 0<::1856"01,


Ramnito Val.;:;1!'-iIIII

0151 O~ W1.P~
9&!1 W5S 2~9100 Dan,

J..V; 09,1J().1900, 5-D 0030·13,00, Prg.L.-\l;oo..oo-20.00, S;09,OO-1.s00, D;09

nr, 15{iIl.cadrulll'l~a!.inului

~nga Ror'npe1I'01). ieL:

0162 BCI5'1105, 074B 11'9.452.

Stt. -GeD!lra!i C31.ea

MaghM.l,
IU'",

I'ir.1-4 tl~D!la/lai:iIi'l).

Tal: 0000-421

9.lJ8, 0753115 056, Ptg._ L-V: OB:OO-2D:OO, s..-OO:OO-lB:OD, DJl9:::ID-16:00

i'rogfaml-1I"0!I1i0-19;OO,S;{I9;0D-14;1lIl
StI'. CoIo~1 Proqram SimiOnestu ba"ta, 1V .31 (in !{ICiLaIilo P"ia~i Can.ltale, I~I"I.J~ Fi~o-JI'IQd). TEll.: 0Zl5 4U .215. . SoD: (19.00-12:00_ RE'lJhill L-V_ 09JlO-\a.Oo,

I,-"Traian,

21.2{'i'~"'oil!

IlIIlerex), Tel- 0350425

W-1i(ic(lO,

Tn o[;tJ,.aJldl StI'. Ci~I'ii, rt. 11tinLersl!(;~a Miliigl'lllLIIJ, vL:!i!1Ii de Ca'isigl".ia~ TEt Oro7 4-'00 71-1. Progr<lm: L-V: 09.00-1&.00,

la 50 m .,aiM8

d:i I'il'PetmarkaL

Kauftantl}_ 92),

s,

[I'}_(JI]-13.00.

Belu~
Bi:stri~ Bouwi,ci

SO, S,m,l V,*"n,",


8-duL In~p~d~~i,

10,BI,Ml13
IV'.

54

""'OUI, T~' 0109 110 05ll Prog~m-J..V; 09,1J().1/.oo, s 00(10·1,00, (rOSLuI compll!1 BJG). T~L: 0263 212 oM 1. progr.arrt L-'lJ: (lROD--2D.OO, S: 09.00-1UO.
(lo ist: 0255 2.42 001, 0725 915 :W3. Proqram: L-Y: 00.00-1 B.OD, S: 09.00-1 :1..00.

ROIl!>
RlJm.1I1

SU, Flg!~j>JI~ st.r.

FN II!n9!

baZll'1~de

100<,~

spatele

iYll>''lIl""".,'ui ~a

Carrero"l Tel,: 0250 226150, 01)132)


~i RamteIElOCm}_

~1I'1:t-V_D&.OO·19.00,:S:0:3.00-14.00. ~!e!an 031 Mare, bl. M 1, perter (Iillrarea illl Pialrmal dil!!il'fB

Sfr. EHim~ MurglrL, bl. 267, parter (vi2.81.'i de CEq

rEd.:Cl2:lo3742

250, a753 OBE :1.12.

SO, 13 D,ceml>ie, or 59I'1le~ec~,


~1Ei;3 Buo.mi$ti_l'ir. In curandl 2:31_

F!I)et,

"",Ii

EI,;I'I, Tel,; ~mOO61.'1:1, Prowam; L·II"OOOO·19,00, S; 10,0D-14,00


SelI)"DS). lEt.::
{)73:]

"'-m; [.1' 00(10·19 00, S·D; 09,O()'Il,00


Rovinari Sir. P'i3tii.1I1. 86, Str. V:3~forilar.

Ca-np~;.:_

Mobilia Csnlar Ql"llitinl.:i

0B6 225. Pro(Jam: L-S: 09.OD--WJ}[I, 0: O!UJO-l B.oo.

el!.1 (~otul cu
IW.

Pdit&3). Tal.: 0~3

311170.. Program:

L-V: 09.00-18.00_

S: 09.00-111.00.

ln

cadrul E am M.311,sir. Bazaltului, nr, 2 (L3nga lfy~rmEilket

Real). TeL: 0.733 OBti 22-6.

2 (::.prEi Aulogara,

fa.s1111i3pozi1 AliBI 57 LlDl d

Tel.: ·0058 1Cl2 8W. 0766 .4.43 826,. 0722 522 2B2_

i'rogfam: [·S: 09,1J().1II00, 0: 09,1J().18,OO


Braila CiirrB1lJUrllriila Pmg~m: Bul'lu,1 Buz:.3u Premerade. DN21, set V1ifsarurill, Comuna Chi~esnii [vizav.ide casa OEfllralal. TBI.: 07&1 0380171. SfaIlll.i Ghl!Ol"9hE' Sibiu,
III

"'-m:

[·V: 10,1J().19oo, S 1000·\4,00,


Dmalh, nr; 1D (13n~ toslul ~arl_ ~PI"Ii!~nil<l). Ial.: 0723 JaO
3(Ni.

in o[;(Jr.alld! -Sir. 8sIE

Program: L-'.!: OOJlO-19.00,

S: ClROD-l B.OO_ S: 0.00 -l.4_(l(1.

L-O: 09.01;1-21.00.

Slr. itef.an DOliM4Ir-e 195 (~iiI

Tel.: D.2:6g2~ 21l. D12B 912 162 F'tqjram:

L-V: g_aO-t9.00,

SO, lIbeotlt!. or,

m C I""'''
B~fn

de Garil, Tel.; 1l2141E1111, S·D: 10,00-16,00 cOOn..l RoYlla, oola;!Jloosirl

i'rogfam: [·I'WOO·18,00,

S: 00,0()'13.00,
S.ighetll MIIITma!iei

SOI,9 Mal,

['f,

35, Tel., 01E9 210 91&, 0126 912 161.1'wgrnm, [-V: gIQ·,a,oo,
191 B,

S: 10,0().14,00
~ 8anca ROO".I.3nE'.3scli).

Sil. Frasine1, 1lr.1::J,{la~:3 KauHarid, inlra PiOQE5 ~i IJU Milrketl_ TEf: 023B 7?l

om,

[I],j,4 6!i6 011

Pia!a 1 Dac.ambris

nr_

12' [Cl-2),partEor ~'iIl.3'1i dB C13rrerour. inlra Banes iransihltmia L-Y. 00.00-113.01;1; $: 06.01)-13.00. ~OO!lSJJpro C!lrrebJr). Tel:

CgII}!! Cimp1R<!

i'rogfam: [·I'W(1O·11,00, SaveltluluJf1r. 170


ZCBa

Tel: 02Ei2 :31,. 110. PftlJrem:

Ia~", RIXIIpctroI).. Tel: 02:55 515151

PTy.:

L-V_OO.0t).1S.00,

S_OO.OO-13.00. s.ighi.:!iioal1!l

Pia!£! 1 Deceml:f1e S..Iobozia

1916,

nr. 23A

G7~ ;998 003. et~

Pl'CI;]ram:

l-V.

00.00-1 9.01), is: 06.00.

13.00_

SEr. L:i3me1,Ilr.855.,

indus11i31~ BlebII' nn illa'1ta ilahricii Lemet). TEl: 02044136&.4"'4. (Ilt.122),

0312 74"2'.404.

SIr. CCIlsiliJl E.iJrop-Ei, mli, ~I~~

irrlEorseqi.a sem~J:.3

dil Ce'*tJ,

1). Ti3I: 0745 2311 22'1. Prg: L-V: Cl9:00-t 7.00,

:s :09.00-13.00

i'rogfam: [.1' 00(10·16:00, S: OO:O()'I1:00 8-'" Carol,


Clilira:~i • or, 4,

16, 1'01.. 11244lJ5 275, 0710025 zonl;l5


Ca-l(ire~i. Tel:

m, I'mi<am:
322, 07!;i7

t-V_

09 30'19,00, S: (J9,0D-15,00_ no 004. Tel:G24S51 0 !)5.5.

T~rgC!'I'i~r-a llirgu UrglJ Jill ~ •

Slr, C.ln D,Gilerea,or. 1(_ su. Tuoor VI~imll'~II, nrii5


Str.
,0,1\.;1

bPi>JraII'l TeI.:01.) 236 154.0151680 OSI, om 110 600 Prg: [·V: 09.00·WOO, S, 00.00·13.00 (yllayl (18 M~I ~ ALye}_Tel: on 1 :3:3.5390. l'qlrarn. L·V: 09.:3D-19.00, S. 09:3(t.141lO. P

SuoGrivi~,

Ilr.

0241

J,14

000 1;11i14, 0733

1p.;i~5I:!U.

1'1".

7_ Tel: 02!);J 222&1:3. Pr()Jl"I;III11:L-V: 00.:30 -19.JO, $: 00.01;1-14.00-

i'rogfam: [." WOO·'ROO, S: {I9,0().16,00, D: OO,OO·14.oD, Cilmj:llJlling Citmj:lulilng


Moldtwl3n~~(; C~rn:rnldli Clut-:N',apo.ca Con:st.an\i!l
III

SI'.i'. alea Bta~o\'Lt.JI,nr. 30 (Celitrul Coml!mCllConfmul - ~utlrtgla). C Prowam l-II" 000lI0-'9:00, S: OO:OD-l):OO CdJeaTranslrv.anlet, nr. 141 (COO"fllru; C-{lm~.JUj1
~m: tAon1.ana

I Sir, LlYlu Rel:reilllu, I1r. 100 ~ie~lre-a SCIre IU.mare, 'I'iZa'A de SMA, la 150 m dupl Pelrom pH: :sl<'l~a). M: all 1 J07 415, Pr«Jram: l-ll" M,OD-1S,QQ, S: OS,OO-4,00_ t
NOU

Targu !M'ur~

'su.
SAr.
III

Pi:;l!:;IArrn;;.1ei, nr ~V'{fi~(:I~ Daja, nr. 14 (I'oSNi

ru!;ii). T~I: 074~0:56

717. ~m:l-\t-

OO-OO-~.OO,

$: OCI.00-14.00.

Thnsbc Mall)..

T~I: 0230 47'9 2.92, 0749 220.(1.24. UtglJ N'-aam!, Secuie-:sl;:

SUo GI'I8OI"g1le
Urgu

rMga~

MClbla).

TeL 0145 2M 223. Progrdm.

L-V: 06.01).21),00,

s.. 09_00·14.00.

L-II:
DBeJei,llr,

09.00-19_00,

S_trt..oo-H:OO Tel;OO41lJ5 7..:15,0751.sa0 0tI0, Prg; t..-V;09.0I)-19,OO, F'rg L-IJ: &'3.0D-19.00, S-O: (1.9:00-13:01).

FUdu Tecflaria,

bL M 10, pili1Qr tinLaI'S~~a

InUm). T.aL

0.2:3:5

700 109_ F'mgram_ L-V: 09.0D-l S.OO, S: 0~.00-1l.00. 07..:155!U .222, Pr(l9rarn;

Str,

~ ~fo5tu1 cf1emE:l1~rafJ. 19e.9,

So; 1)9.::OO-1:3-tJ0. So:


10.00-14_00

S4r, C!JI'te:;l SUo 1


~1I'1:

32, nr 1 ~:5I~:5I 'lech~

Cazarm!il}.. Tel.;0267 J6tl171,

L-V: 013.00-16.00-. $;00-00-14,00.

B-duL 21 ~mb~ ~1B);SI'i.Ct:

1V.1l7

(glratoth.

~i!I~~). T.Ql_:0264 441143. Ptogram:

TiBeLlc.i

Deuimbrl9

1918-. IV. 44 (liIIlga Banca Ttansil\'iIi1ia~. SoD: Cl8.3D-13.30_

reI.: 00:36 31:3 411:3.0751 004 92:9.

- MAll, e-l.l. TElL 0122 2l1619_

L-V: 09.:00-19:00,

l-V_ D&_.jj]·N.(lO,

-90~ ....(IIIgEiliei,m

i32, Complex

~in

Center~I~II9S

BIL.LA), Tel· 02.t1 61:3 441, 0130 113 5J6,

Str, L.idie., nr, 144. Tel, 02:56291769 SAr.laKlmi~, L-D: O·:UJiJ-2'1.00. 09,00-1400 Tulct!~ Twea Tiilldiiirl!'i

PI"ogr;jjm; L.N 09:00-19:00,

-5-00·00-1";00, S: 09.00:-14.00_

Prowam: l-V_I>I-.oo-2r100, S: (J9:0D-l1:00_


CraiO\'iII Calaa SEi'ti3rilUJljj, nr. 5 [ill talfrul ~131]ihjr Real, IEIiE-1~). Tel 0251 437 OW, 014.5 077 470_ PrDgI'aIli: . Tel,; 00514161:22, 07!X1{186 996, PIl)Jl'aIT"l; l·V 00 00·19,00,

iV.19, lOlL ~~::!avida Eur"'O,OEOEMM)_ 1 ComEttiaI ALFA). T-i!I...:om

te .. : 07:M OOg 5.97. PPCqrilil"l: L-V: 00.0D-19.00,

8d. Datn..I'101/i~i (C~lrul

0[1'} 95B. progr.atn:: L-V: (l9.0D-l B.oo, S: 09:00- ROO.

P"1a
Dl!'j

Cen1J·~

(cllidirea

~Iiel

SJD;

Srt. 1 M.ai.l'II'. S5 S (langlbt:iru:inllriil S!r. lMlai \!ileazu,

Ra'I1pelJ'd)_ TI!l: 0264 2111007. iJrt{lram:

L-l/ 09:0D-17:oo,

So: 09.00-1l.00.
0051:12231-l10.

SU,M<!," 1, pr""'IP~~ ""'!I Tel,; ~24(151l1J9, 0743345 >31, P">:iOlm; ,",I 00 00·19,00, S; 09,00-14 00 Slr. C-ampie.. nr. 1:31 (in eadl'Ul Sroris Shlpp!l'lg P.atk). TI!t On1 201 775.. Pmgram_ L-V: 10.00-19_00, s.. 10.1)0-15.00. ~s.. "'-m;
EkJrur~i, ansarriblu bl. 100.. mCtgazin parter, ('liZil\li dB

D""

Ilr. 32., parter OOlh:a.i Calaa ZElrandului (\li2B1.'i de PEinR)' MaJkel~ Tsl.: 072&.&74017,

rnsi:3

OCIIerJriB TlJsta~. Tel.: G24l273

05(1, 0757.Ba0

05(1.

Program l·1' 1000·19 00, S; (I9,OD-14,OO


Sri. Rtge],g C:iro:!, nr. 2-11 tl1!u~a $cMla Tel.: 0753 115 St.I, TUInu SIWElrlB
[IfiO,

l·I'IlIl(1O·19 00, S; 00,0D-13,0IJ,


CCni~;wlui CornartiEIII ShEiak.., ON 2 - $OSMua EkJl::ur~i-8uz~1I,

Gi!1iMII!

Tudo.r Vlcui-'nir"Mtu,

d~pr.a

SUpi!miaiWullJi B.OO_

Diana).

Urziil:4lni

Stt. Meriltt', l'ir. loCJ ta&ul Qn

Km

56.,&). TEl: 02113 2M 224-

0050 ~30 362. ~m:

L-\!: M..00-21100,

S: 00.00-1 B.OO, 0:09.00-1

"'-m; Vulul

l·S; 06,1J().1900, D; 08,00-11.00

Unirll, nr 61 III C1, eL 1 (deasl(l:l'a r-eprezeltan~1 Cfaf'!ile, ~~

Prirnanel. Tel; 0352 aOJ.140,


L-V: 09.25.-13.1:5, S: 00.1"5-13.15.

Slr, TOlOn, nr, 64-66(JanijO ~.~ Tflfi", ,;,.,; de Blsoil>l 81 Mi,.,il ~


P'rn!JBm: l-V: [IgI_OO·19.00,S-0: ClROD-13.00_ SU. ~tetllln eel Mare, 434 ~k1 Qjrtier

G,wll T~,: 0115900002,


31a 000
O~53

0215 319926,

Program: L-\!: 09..25-1:3.15, S: 09.25-13.15.. SIl. Doctct" 8at.:!~ nr. 102, ool~l[u iqp!JI~-Ei (cartii3r CET Nard). TeL: 0.262 4C15·B65. Program: 1 ColnJllex (.(Imerc:!31

I!r"1ga fosta

mo~

de gltiu),

Tel,

0235

0Ba

30l

Flltleilftl

B·dul

ReJIUD

(]i. 1'11",

Nada FlailOf,
0: 00.00-14.0D.

etlJ

3, Tef: 02:30 540 500. VilitraDDmei

"'-m: P'roIJ"am: V!~nll


SIIr. N~ae 931_ de MUllle

l·I'WOO·1ROO,

S·O: 09,0D-11.00
Csn1Et", Ia pal'leJ). T-E'fi:[l2J0310 775.. 0162
[00

Program: L-\!': 09_OO-U100, S: 09.0D-16.00, SIT. Oil:§r.a~ b1. CF -l.


';C.

Slr. Roeopublicii, IU". 10 (in il1(;inlii. CurJc!IEKWJi Dorna ShoppIlg t·V 09..(1(1,1900, S: 09,00·1d.,0i}. lorta,
[w,

891_

B, Pl;lr.I!;or~:§r.;I:§ P-l;t1ny PJA<lrkei),T.;I.: (l2d13 361 32.3. 0157 680 0!5&.

i'rogfam: [-V: 09,1J().19,OO,S WOO·13.00,


FiJc~ni SEr. Dmlrre CanIBmi", Ilr. 4, (Casa de Ct.m1I':3 8 Silldiesleklr). Tel.: 0.237 217 lB1, 07:51 DfW 93&., [1]:51004

15 (131~re

d~ V<"llenll de MlI1te spre p,bl~n,

dreapLa, t'lootn p

ROIJlI€IroI,

~za'il de Clmlbr),

TEl: 0.2',44 ZB3 aoo, Program:

L-V: 09.00-19.00,

S: 00_00-14110, D: HlOO-l.4_OO.

i'rogfam: [·I'W(1O·1O:00,
Sir. N. EI~u, Pn;ig~m:

S: {I9;0()'16:00, D: 00,00·14,00,
Coft"le'"el.al Home COOtfir, ~Z3~ de ~ CeiW"3I;i~. Tel: 023.6 400 300.

""
~m:

GourilUhi FN, I, e~j(Corrqjex

SlejlllUl, I, COIl,,"), T,I,. 01.1413


(II;! P~:;.ii).

295. 0121 112 199


L-II: OS.OO-HU)o.,S: 00.00-14.0.0.

nr .. ~41(rl1 c.adrul Comple:w:uJUI

LAI: 08.1)0.13_30, S_ 08...00-15.:30, O. 08.00-1100. nr. 9~A, (lan~-CillSil TeL: 0.r.,l3 0.3,4 gQ2191l5-_ ~m:

L-V" 1)9;J0.-19.JO, $: 10.0.D-l!;i.DO

B-d~ Ml1:;1i ~:ru,

lemet®

producator de m.obila
Prndlls;e1e Lemel sunt fallrit::ate inlr·un sistem integrat de management 8.1 cilllih'itii IISO 9DO 11. modiu lui (ISO 14001'), ,anal,!I; !I ,"Ou ~1!lii Tn m ,ncl (OHSAS 180011.

PJelYrile c,oli~n TVA ~i s!,ml ...alabile sub rezefVa er·o-rilO( de ti,Par ~ide rtcactart, Pe ntru conti nnarea lor va rug~m :s.~ vizita1i c.el mal :IIpMplat m::llg:!l~i n Ll:im's_ Obkll::wlol!l dG dlllot~r nu :s.unt Im:lus;Q 1n, prSl~ I1ro.cluu[.g i:;unt oOfol!lrltol!li'n Ilmil:=;!, s.t~!::ul'lJl dis panibll. ir. nl1e;llu;a· dQ m'gotlne Lem's. C',lorlle din pli",' pOI ,ittrl de ,..Iilale d't<rililimitarilor !thnice !ipograroce. Proci,cilOruI l,i' re"lV~ drep!,1 de. modifica produse-Ie ~i prqurile in ca~:rul prm:esLJ.lui clJlntinuu de imb umlt;j~re fara n.lJotificarein prealabi I. LEMET 5.R.Lt Campina, Str. Romani~i Dr_1,cc.d 1'0560D, Jud. Prahova: J 29/2365 11-gS1~C.U_L: RO 1323230; Ci!lfL SC.C_: 10_DClO.ODCllei.