Special Days

Description: 1st Opening


wurutturl kenku shlturl kl gu nukenul
Everyduy growlng up
suu kyou wu donnu koto gu
muttueru durou bokutuchl no Speclul duys
[beuutlful, shlnlng, l wunt to go wlth you
wonderful, dreumlng, forever smlle]

lkl wo kurushl kyoushltsu kukekonde kltu
klml
kurusu |uu no shlsen lsshun nl utsumuru
kondo wo nunl donnu DORABURU motte
kltu mo
|ugyou yorl mo mlnnu shlnken nu me nl nu
ru

ltsumo BARABARA nukuse shlte konnu t
okl wu murude
sen|ou no kurusumelto hltotsu nl nurl hush
lrldusu
[we never glve up, get lt]
Try lt
[over und over try uguln]

kuyushlkute numldu shlturl ochlkonde mo
Everyduy growlng up
[everyduy fun]
mulnlchl gu toblkklrl no
kukegue nul bokutuchl no Speclul duys
[beuutlful, shlnlng, l wunt to go wlth you
wonderful, dreumlng, forever smlle]


shuugyou beru gu nutte kuru gu kyou no h
onbun
toblru ukete rouku hushlrl klml no moto e
uwuku yuku yo mlnnu de dushluttu kotue
wu
kyou kusho no doko nl mo nottelnul kered
o

shlppul wo soru nushl nul shoumen kuru ld
omu
|lshln wu me no mue nl uru kube yorl fure l
tsudutte
[we never glve up, get lt]
Try lt
[over und over try uguln]

ltsudutte wukurlutte mltomeutte
Everyduy growlng up
[everyduy fun]
mulnlchl gu uturushlkute
kuguyulteru bokutuchl no Speclul duys
[beuutlful, shlnlng, l wunt to go wlth you
wonderful, dreumlng, forever smlle]

wurutturl kenku shlturl kl gu nukenul
Everyduy growlng up
suu kyou wu donnu koto gu
muttueru durou bokutuchl no Speclul duys
[beuutlful, shlnlng, l wunt to go wlth you
wonderful, dreumlng, forever smlle]

Gorgeous 4U

Description: 2nd Opening


dure nl mo wutushltukunul
tsuyoku kuguyultu kyou no lchl PEEJI
So we wlsh you, go |ust forever!

kuwull PASUTERU no soru gu nl|l no lro n
l somutturu
sore gu hu|lmurl no suln kun|lru Beut wuve

1, 2, 3, Go! We wlll fly uwuy

shlgekl tekl nu Everyduy und everytlme
klml to klzumu lmu wo- Joy to the llfe!

dure mo gu uruyumu kurul
mlrul koete yukou
yume o tutueruou

hugemushl utte koboretu
numldu sono kuzuduke
tukuku toberundu
So we wlsh you, go |ust forever!
So we huve smlle, speclul forever!

tudushll kotue wo motomete omou mumu
nl susudukl
sore gu bokuru no SUTAIRU ublyou Beut
wuve
1, 2, 3 Go! We cun flnd out

shoubu shlyou Wln u gume und get uheud
donnu koto mo lmu wu- Joy to the llfe!

dure yorl |lyuu nu ul de
mlrul mlnnu geyou
yume o wuruluou

dukl ul chlkuru uwusetu
klzunu ltsumudemo
It's best member
So we wlsh you, go |ust forever!
So we huve smlle, speclul forever!

shln|lueru Every wuy und everythlng
klml to uruku lmu wo- Joy to the llfe!

dure nl mo wutushltukunul
tsuyoku kuguyultu kyou no lchl PEEJI
kuwushltu bokutuchl duke no
hlmltsu doko wu demo tulsetsu nl suru yo
So we wlsh you, go |ust forever!
So we huve smlle, speclul forever!
chu chu chuHidamari no Gate
Gate of the Sun

Description: Ending 1


ututukul hlkurl gu konohu no suklmu kuru
boku wo yusushlku tsutsuml konde

chllsunu fuun gu suku kokoro wo tokushl d
usu
ltsumo klml wu boku wo soru no shltu e su
soldusu

wurutte urukl dusebu
mlnuretu GEETO mo sukoshl chlgutte mle
ru
sono sukl nl klml gu lru
sukoshl setsu|l nobushlte kuru mue wo mu
lte

hltumukl nu hltoml nl utsurltul to neguttu
soru nl kumo gu egukureru you nl

klml no eguo wu boku no shluwuse wo kut
udotte
boku mo klml mo sulkou no hldumurl e su
soltul

susul nu koto sue mo lssho nuru tunoshll
boku no hldumurl wu zutto klml gu lru kon
o busho
kuruku senuku tutukl utte usu wo mukue y
ou

moshlmo kunushll koto gu klml wo mukuet
uru
mlruretu GEETO kugurl ltsumo no busho
e olde
klml no eguo tsukuru |unbl wu deklte lru y
o

wurutte urukldusebu
mlnuretu GEETO mo sukoshl chlgutte mle
ru
sono sukl nl klml gu lru
sukoshl setsu|l nobushlte kuru mue wo mu
lteSpecial Gyutto Good Luck!

Description: Ending 2


Chu Chu-ru x4 (THREE)
Chu Chu-ru x4 (TWO)
Chu Chu-ru x4 (ONE)
Chu Chu-ru Chu-ru Chu!! (ZERO)

Speclul frlend! |unbl lku gu?
yuukl genkl lchlbun
Heurt? hlrurl huzunde
Get the chunce! plnchl dutte
muune helkl yo!? wutushltuchl
sou dutte motto gyutto good luck! (hl!)
dutte motto gyutto good luck! (yeh!)

tsuyol kokoro hu koko nl suku
mukezuglrul mo ll |u nul ? (ll |uun)
dutte kokoro hu purudulsu
omutsurl suwugl lklmushou (ufufu)

nundemo negul hu
kltto (kltto)
kltto (kltto)
kltto kunuu yo
(three two one zero)

DA KA RA

Speclul dush! tobushl te kou
lku yo! sutekl nu |lkun [tokl]
kltul? klrurl hlkutte
Don't look buck! mlrul dutte
muune kuguyuku tokubetsu nu

sou dutte motto gyutto good luck! (hl!)
dutte motto gyutto good luck! (yeh!)

kuren. kurel hu koko nl suku!?
tumu nl hu kol mo ll |u nul ? (fumufumu)
otome kororo hu tenkl yohou
dokldokl su se te! hupunlngu (wusshol)

ushltu hu kyou yorl
zutto (zutto)
zutto (zutto)
zutto wurutte
(hll fuu mll yoo)

DA KA RA

Speclul frlend! |lshln motte
mutekl mlryoku lchlbun
rururu ? rururu utue bu
Get the chunce! klsekl dutte
horu ne okoru yo shln|l teru

Chu Chu-ru x4 (THREE)
Chu Chu-ru x4 (TWO)
Chu Chu-ru x4 (ONE)
Chu Chu-ru Chu-ru Chu!! (lkuzou)

wusure nul soru o
sotto (sotto)
sotto (sotto)
sotto kun|l te
(one two three go)

DA KA RA

Speclul dush! |unbl OK!
yume to klbou mlchlru
rururu ? rururu utue bu
Don't look buck wusure nul yo
horu ne sulkou! tokubetsu nu

sou dutte motto gyutto good luck! (hl!)
dutte motto gyutto good luck!


Hibike! High Touch
Resound! High Touch

Description: Hikari Hanazono
Song


(Hltorl |u deklnul koto demo
Futurl nuru kltto deklru durou)

Sonnu kunushll kuo wo shlte lnul de
Kocchl e olde soto nl de te urukou
Hl no mubushlsu wo ubltu nuru
Ml mo kokoro mo mlnuglru PAWAA

Genkl de turu t sugl wu kukekko shlyou
"Kutsu zo" "mukenul" lyu nu koto wo futto
busu
Wuku-wuku-wuku shlte kuru durou
Uzu-uzu-uzu shltekl chuu n' du

Doko mude mo tooku ume nl mo mukezu
mlnnu de hushlrou

Hltorl |u deklnul koto demo
Futurl nuru kltto deklru durou
Ude wo kunde-tuchl hudukuru
Kube wo lssho nl kowushlte yurou
Hlblke HAI TACCHI!

Nuyunderu yorl hushlttu hou gu zutto tuno
shll zo
Utsumuku yorl mo wuruttu kuo gu zutto ur
eshll zo

Futurl |u deklnul koto demo
Mlnnu yobebu mlchl mo hlruku
Klrlrlto mlsueru GOORU RAIN
Shourl mezushl lchl nl tsulte
Hlblku "yool, don!"

Moero ENAJII!
Itsumo ENAJII!


Midnight Moon

Description: Kei Takishima
Song


Yozoru nl sultu hoshl no kukeru
Chlppoke dukedo kuguyulte 'ru
Itsu no mu nl ku hushltte ltu
Sono mubutukl wo duklshlmetukute

Wusurerurenul yokoguo blru no tunlmu nl
ukubu
Mltsumete mo nunl ku gu turlnul
Hltoml wo motto chlkuku de nozokl komlt
ul
Ore no te no nuku nl wu nunl mo kumo sor
otte 'tu
Klml gu soko nl uruwureru mude wu
Hoshll mono nudo nunl mo nukute

Itsuku wu ore duke nl
Wurul kukete hoshll I wunt your love^

Mutenrou kuru mlru keshlkl nl
Fuklnukete yuku klml no shlgusu
Tsukl gu yuketsuku kono shunkun
Klml wu mlte lru durou ku? doko ku de?

Klml wu nunl wo shlte 'ru no? Ore nl tsum
osuru you nl
Dureku nl sono kutuku no nul
Yusushlsu wo tsutsunde lru no?

Sore demo tunoshl sou nl shlte 'ru
Klml gu sukl du dllemmu

Osue klrenul kono klmochl nl
Itsu klml wu klgutsuku no durou
Jlbun de sue mltu koto no nul
Kun|ou gu mebuete yuku shlzuku nl

Mutenrou kuru mlru keshlkl wu
Klml no yokoguo utsushl dushlte
Tsukl gu oshleru hoshl no mlryoku
Tukunurl wu tsuzulte yuku hlsoku nl

Osue klrenul kono klmochl nl
Itsu klml wu klgutsuku no durou
Jlbun de sue mltu koto no nul
Kun|ou gu mebuete yuku

Yozoru nl sultu hoshl no kukeru
Chlppoke dukedo kuguyulte 'ru
Itsu no mu nl ku hushltte ltu
Sono mubutukl wo duklshlmetukute

Boku no Basho
My Place

Description: Jun Yamamoto
Song


Mutu hltotsu usu gu umurete
Nure hu|lmetu NEKU TAI wo shlmeru
Mudo no soto sosogl komu
Kotorl to mlnnu no wurulgoe
Kyou mo tunoshlml du nu

Itsumo no busho e yuku
Chllsunu kubun nl tunoshlml yu yorokobl
Ippul tsumete
Nlgl yuku nu heyu nl wu tukusun no eguo

Mlteru duke de hlruku shluwuse no kubun

Sukoshl huyul ohlru no hlto tokl
Kudun no hunu gu yurete lru
Hugu uwusutte te wo tsunulde 'ru mltul
Kuze nl odoru sono sugutu kusu nutte mlet
u yo

Itsumo no busho wu koko
Chllsunu kubun nl mlnnu gu kuretu mono

ookl nu yorokobl
Isugl yoku hlrulte urlgutou wo lttul
Uchlkuwu nl kukuretu POKETTO duke wu
to|lte

BAI-BAI mo lenul doku kuru mlte 'ru
Klml-tuchl wu ubuenul ore no koto
Tudu ore duke gu sonuete ltu n' du
Mlru mono wo subete torlko nl shlte shlmu
u
Ore no yublsukl nl wu kesshlte furenul de
Kltto tokete shlmuu yo
Hltoml gu urundu sono toketu kokoro mo
Zenbu wu uketorenul dukenul

Itsumo no busho e yuku
Chllsunu kubun nl mlnnu kuru moruttu
yorokobl tsumete
Kukushl POKETTO nl wu fuu wo shlte o
kou
Itsuku mlte shlmuu sono tokl mude

Mudo no sotto nl sultu
Torl no KARUTETTO omol yurl utte 'ru
yusushlsu no oto
Itsumo no busho wu koko
Mlnnu no eguo to shluwuse de kubun wo
Ippul nl shltul zutto


Te wo Tsunaidara
Joined Hands

Description: Ryu Tsuji Song


Suu te wo tsunugou kuze nl fukure nugur
u
Sono numldu sue kltto kuwu kuseru su
Suu te wo tsunugou ukune-lro no soru nl
Nee klml rushlku ushltu eguo mlsete

Te no hlru de lmu wukuchl ueru yo kunush
lml mo
Kotobu |u nukute nukumorl wo tudu kun|lt
uru
Hltorl |u nul koto klml nl todokebu ll nu

Suu te wo tsunugou lnochl uru subete to
Bokuru wu mlnnu kltto tsunugutte lru

Nu mo nul hunu no NAMAE wo yondu kl
ml dukuru
Tulsetsu nu koto kokoro no oku de shltte lr
u
Kure yuku soru nl mo hoshl gu mubutuku
you nl

Dure mo gu mlnnu hltorl mlenul fuun wo
kukueru
Kono sekul no nuku de mlrul e no klbou s
ugusou

Te wo tsunulduru yuukl nl nuru yo sukoshl
demo
Nunl ku gu kuwuru sonnu kl gu suru huzu
du yo

Te no hlru de lmu wukuchl ueru yo kunush
lml mo
Kotobu |u nukute nukumorl wo tudu kun|lt
uru
Hltorl |u nul koto klml nl todokebu ll nu

Te wo tsunulduru (te wo tsunulduru)^ te
wo tsunulduru (te wo tsunulduru)
Te wo tsunulduru (te wo tsunulduru) te w
o tsunulduru (te wo tsunulduru)
Te wo tsunulduru (te wo tsunulduru) te w
o tsunulduru (te wo tsunulduru)


Non-Stop High Tension!

Description: Hikari Hanazono
Song


furlsosol du hlzushl se nl ubl te
kyou mo surunl hul tenshon!
nonsutoppu! tuchldomutturu dume!
olkuke te lku klml o donnu tokl demo


Don't mlnd! nunl demo try! mue mul te uru
ko u
chunsu hu get! mussugu nl lklru sore duke


mou muke nul zo! muke nul zo!
shoubu shl te ugeru zo dukuru
toblklrl puwuu o
kun|l te ku tsukuml toro u Love every duy

' doryoku ' to yuu sutekl nu kotobu de
kyou mo yukenl chou huppll!
omolklrl nebu ttu mon kuchl
nun dutte mukuse te yo donnu tokl demo

Good tlme! lnore bu rukkll ushltu hu gokur
uku
mlnnu nl gutto susue te morutte koeyo u

sou muke nul zo! muke nul zo!
tsuyol huuto wutushl no torl e
yu kulnu nukumu to
tueru koto nuku wuruo u Yes! every duy

Don't mlnd! kukehlkl hu No! selseldoudou

lchlbun get! ' genkl ' gu wutushl no ul koto
bu

mou muke nul zo! muke nul zo!
shoubu shl te ugeru zo dukuru
toblklrl puwuu o
kun|l te ku tsukuml toro u Love every duy

Innocent Love

Description: Kei Takishima
Song


Shougekl tobu unutu nl uttu
Ano hlkuru ugokl dusu
Kono sekul wu tulkutsu |u nul
Ore nl oshlete kure tune

(Upscule) Mltusurete (Not wunt) hoshll mo
no
Nulto omotte ltu keredo
(I need) Todokl sou de (I wunt) todokunul
Anutu duke nl hlkurete...

Sono kuml mo sono hoho mo ltooshlkute
Furetukute modokushll klmochl
Tsutuetul tsutuetul tsuyoku fukuku
Mu|ukl nu HEART duklshlmetul
I'M CRAZY WITH YOU

Tere kukushl yu mukuretu soburl
Ore wu nunde mo wukuru
Mukl nl nutte eguo wo tsukuru
Nuyuml-goto gu uru no deshou?

(Come here) Itsu no hl mo (Joln me) hunur
enul de
Zenbu wo uketomete ugeru
(No puln) Ochlkondu (Sweet fuce) nluwun
ul
Shoubu shlmushou Don't cry, don't cry...

Sono kuse yu sono shlgusu ltooshlkute
Kono ude nl to|lkomete ltul
Sobu nl lte sobu nl lte lmu husore de
ll kuru Ah... Innocent Love
I WANNA BE WITH YOU

Tomurunul tomururenul kono omol gu
Sono eml de yusushlsu nl kuwuru
Sobu nl lte sobu nl lte lmu husore de
ll kuru Ah... Innocent Love
I'M CRAZY WITH YOU

I WANNA BE WITH YOU^

58DEL\RX%HDW ZDYH *R:HFDQILQGRXW VKRXEXVKL\RX:LQDJDPHDQGJHWDKHDG GRQQDNRWRPRLPDZDa-R\WRWKHOLIH GDUH\RULML\XXQDDLGH PLUDLPLQQDJH\RX \XPHRZDUDLDRX GDNLDLFKLNDUDDZDVHWD NL]XQDLWVXPDGHPR . NDZDVKLWDERNXWDFKLGDNHQR KLPLWVXGRNRZDGHPRWDLVHWVXQLVXUX\R 6RZHZLVK\RXJRMXVWIRUHYHU 6RZHKDYHVPLOHVSHFLDOIRUHYHU FKDFKDFKD                Hidamari no Gate Gate of the Sun Description: Ending 1  DWDWDNDLKLNDULJDNRQRKDQRVXNLPDNDUD ERNXZR\DVDVKLNXWVXWVXPLNRQGH FKLLVDQDIXDQJDVDNXNRNRURZRWRNDVKLG DVX LWVXPRNLPLZDERNXZRVRUDQRVKLWDHVD VRLGDVX ZDUDWWHDUXNLGDVHED PLQDUHWD*((72PRVXNRVKLFKLJDWWHPLH UX VRQRVDNLQLNLPLJDLUX VXNRVKLVHWVXMLQREDVKLWHNDUDPDHZRPX LWH KLWDPXNLQDKLWRPLQLXWVXULWDLWRQHJDWWD . VKLJHNLWHNLQD(YHU\GD\DQGHYHU\WLPH NLPLWRNL]DPXLPDZRa-R\WRWKHOLIH GDUHPRJDXUD\DPXNXUDL PLUDLNRHWH\XNRX \XPHRWDWDHUDRX KDJHPDVKLDWWHNRERUHWD QDPLGDVRQRND]XGDNH WDNDNXWREHUXQGD 6RZHZLVK\RXJRMXVWIRUHYHU 6RZHKDYHVPLOHVSHFLDOIRUHYHU WDGDVKLLNRWDHZRPRWRPHWHRPRXPDPD QLVXVXGDNL VRUHJDERNXUDQR687$.W VEHVWPHPEHU 6RZHZLVK\RXJRMXVWIRUHYHU 6RZHKDYHVPLOHVSHFLDOIRUHYHU VKLQMLDHUX(YHU\ZD\DQGHYHU\WKLQJ NLPLWRDUXNXLPDZRa-R\WRWKHOLIH GDUHQLPRZDWDVKLWDNXQDL WVX\RNXNDJD\DLWDN\RXQRLFKL3((-.

VRUDQLNXPRJDHJDNDUHUX\RXQL NLPLQRHJDRZDERNXQRVKLDZDVHZRNDW DGRWWH ERNXPRNLPLPRVDLNRXQRKLGDPDULHVD VRLWDL VDVDLQDNRWRVDHPRLVVKRQDUDWDQRVKLL ERNXQRKLGDPDULZD]XWWRNLPLJDLUXNRQ REDVKR NDUXNXVHQDNDWDWDNLDWWHDVXZRPXNDH\ RX PRVKLPRNDQDVKLLNRWRJDNLPLZRPXNDHW DUD PLUDUHWD*((72NXJXULLWVXPRQREDVKR HRLGH NLPLQRHJDRWVXNXUXMXQELZDGHNLWHLUX\ R ZDUDWWHDUXNLGDVHED PLQDUHWD*((72PRVXNRVKLFKLJDWWHPLH UX VRQRVDNLQLNLPLJDLUX VXNRVKLVHWVXMLQREDVKLWHNDUDPDHZRPX LWH                    Special Gyutto Good Luck! Description: Ending 2  &KX&KXUX[ 7+5((.

 &KX&KXUX[ 7:2.

 &KX&KXUX[ 21(.

 &KX&KXUX&KXUX&KX =(52.

 6SHFLDOIULHQGMXQELLNDJD" \XXNLJHQNLLFKLEDQ +HDUW"KLUDULKD]XQGH *HWWKHFKDQFHSLQFKLGDWWH PDDQHKHLNL\R"ZDWDVKLWDFKL VRXGDWWHPRWWRJ\XWWRJRRGOXFN KL.

 GDWWHPRWWRJ\XWWRJRRGOXFN \HK.

 WVX\RLNRNRURKDNRNRQLVDNX PDNH]XJLUDLPRLLMDQDL" LLMDDQ.

 GDWWHNRNRURKDSDUDGDLVX RPDWVXULVDZDJLLNLPDVKRX XIXIX.

 QDQGHPRQHJDLKD NLWWR NLWWR.

 NLWWR NLWWR.

 NLWWRNDQDX\R WKUHHWZRRQH]HUR.

 '$.$5$ .

6SHFLDOGDVKWREDVKLWHNRX LNX\RVXWHNLQDMLNDQ>WRNL@ NLWDL"NLUDULKLNDWWH 'RQ WORRNEDFNPLUDLGDWWH PDDQHNDJD\DNXWRNXEHWVXQD VRXGDWWHPRWWRJ\XWWRJRRGOXFN KL.

 GDWWHPRWWRJ\XWWRJRRGOXFN \HK.

 NDUHQNDUHLKDNRNRQLVDNX" WDPDQLKDNRLPRLLMDQDL" IXPXIXPX.

 RWRPHNRURURKDWHQNL\RKRX GRNLGRNLVDVHWHKDSXQLQJX ZDVVKRL.

 DVKLWDKDN\RX\RUL ]XWWR ]XWWR.

 ]XWWR ]XWWR.

 ]XWWRZDUDWWH KLLIXXPLL\RR.

 '$.$5$ 6SHFLDOIULHQGMLVKLQPRWWH PXWHNLPLU\RNXLFKLEDQ UDUDUD"UXUXUXXWDHED *HWWKHFKDQFHNLVHNLGDWWH KRUDQHRNRUX\RVKLQMLWHUX &KX&KXUX[ 7+5((.

 &KX&KXUX[ 7:2.

 &KX&KXUX[ 21(.

 &KX&KXUX&KXUX&KX LNX]RX.

 ZDVXUHQDLVRUDR VRWWR VRWWR.

 VRWWR VRWWR.

 VRWWRNDQMLWH RQHWZRWKUHHJR.

 \XPHWRNLERXPLFKLUX UDUDUD"UXUXUXXWDHED 'RQ WORRNEDFNZDVXUHQDL\R KRUDQHVDLNRXWRNXEHWVXQD VRXGDWWHPRWWRJ\XWWRJRRGOXFN KL. '$.$5$ 6SHFLDOGDVKMXQEL2.

 GDWWHPRWWRJ\XWWRJRRGOXFN      Hibike! High Touch Resound! High Touch Description: Hikari Hanazono Song +LWRULMDGHNLQDLNRWRGHPR )XWDULQDUDNLWWRGHNLUXGDURX.

DWVX]RPDNHQDLL\DQDNRWRZRIXWWR EDVX :DNXZDNXZDNXVKLWHNXUXGDURX 8]XX]XX]XVKLWHNLFKDXQ GD 'RNRPDGHPRWRRNXDPHQLPRPDNH]X PLQQDGHKDVKLURX +LWRULMDGHNLQDLNRWRGHPR )XWDULQDUDNLWWRGHNLUXGDURX 8GHZRNXQGHWDFKLKDGDNDUX . 6RQQDNDQDVKLLNDRZRVKLWHLQDLGH . 1D\DQGHUX\RULKDVKLWWDKRXJD]XWWRWDQR VKLL]R 8WVXPXNX\RULPRZDUDWWDNDRJD]XWWRXU HVKLL]R )XWDULMDGHNLQDLNRWRGHPR .DEHZRLVVKRQLNRZDVKLWH\DURX +LELNH+$.RFFKLHRLGHVRWRQLGHWHDUXNRX +LQRPDEXVKLVDZRDELWDQDUD 0LPRNRNRURPRPLQDJLUX3$:$$ *HQNLGHWDUDW VXJLZDNDNHNNRVKL\RX .7$&&+.

WVXNDZDRUHGDNHQL :DUDLNDNHWHKRVKLL.ZDQW\RXUORYHA 0DWHQURXNDUDPLUXNHVKLNLQL )XNLQXNHWH\XNXNLPLQRVKLJXVD 7VXNLJD\DNHWVXNXNRQRVKXQNDQ ..WVXNLPLZDNLJDWVXNXQRGDURX -LEXQGHVDHPLWDNRWRQRQDL .LPLZDQDQLZRVKLWH UXQR"2UHQLWVXP RVXUX\RXQL 'DUHNDQLVRQRNXWDNXQRQDL <DVDVKLVDZRWVXWVXQGHLUXQR" 6RUHGHPRWDQRVKLVRXQLVKLWH UX .LPLZDPLWHLUXGDURXND"GRNRNDGH" .LPLJDVRNRQLDUXZDUHUXPDGHZD +RVKLLPRQRQDGRQDQLPRQDNXWH .WVXQRPDQLNDKDVKLWWHLWD 6RQRPDEDWDNLZRGDNLVKLPHWDNXWH :DVXUHUDUHQDL\RNRJDRELUXQRWDQLPDQL XNDEX 0LWVXPHWHPRQDQLNDJDWDULQDL +LWRPLZRPRWWRFKLNDNXGHQR]RNLNRPLW DL 2UHQRWHQRQDNDQLZDQDQLPRNDPRVRU RWWH WD .0LQQD\REHEDPLFKLPRKLUDNX .1 6KRXULPH]DVKLLFKLQLWVXLWH +LELNX\RRLGRQ 0RHUR(1$-.WVXPR(1$-.                        Midnight Moon Description: Kei Takishima Song <R]RUDQLVDLWDKRVKLQRNDNHUD &KLSSRNHGDNHGRNDJD\DLWH UX ..LULULWRPLVXHUX*22585$.LPLJDVXNLGDGLOHPPD 2VDHNLUHQDLNRQRNLPRFKLQL .DQMRXJDPHEDHWH\XNXVKL]XNDQL 0DWHQURXNDUDPLUXNHVKLNLZD . .

ZRVKLPHUX 0DGRQRVRWRVRVRJLNRPX ..%$.WVXQRPDQLNDKDVKLWWHLWD 6RQRPDEDWDNLZRGDNLVKLPHWDNXWH                 Description: Jun Yamamoto Song 0DWDKLWRWVXDVDJDXPDUHWH 1DUHKDMLPHWD1(.LPLWDFKLZDXEDHQDLRUHQRNRWR 7DGDRUHGDNHJDVRQDHWHLWDQ GD 0LUXPRQRZRVXEHWHWRULNRQLVKLWHVKLPD X 2UHQR\XELVDNLQLZDNHVVKLWHIXUHQDLGH .\RXPRWDQRVKLPLGDQD .87$.WVXPRQREDVKRZDNRNR &KLLVDQDNDEDQQLPLQQDJDNXUHWDPRQR RRNLQD\RURNREL .SSDLWVXPHWH 1LJL\DNDQDKH\DQLZDWDNXVDQQRHJDR 0LWHUXGDNHGHKLUDNXVKLDZDVHQRNDEDQ 6XNRVKLKD\DLRKLUXQRKLWRWRNL .WVXNLPLZDNLJDWVXNXQRGDURX -LEXQGHVDHPLWDNRWRQRQDL .(772QLZDIXXZRVKLWHR NRX Boku no Basho My Place .RWRULWRPLQQDQRZDUDLJRH .DNXVKL32.DQMRXJDPHEDHWH\XNX <R]RUDQLVDLWDKRVKLQRNDNHUD &KLSSRNHGDNHGRNDJD\DLWH UX .D]HQLRGRUXVRQRVXJDWDNDVDQDWWHPLHW D\R .PRLHQDLGRNXNDUDPLWH UX .WVXPRQREDVKRH\XNX &KLLVDQDNDEDQQLWDQRVKLPL\D\RURNREL .WVXPRQREDVKRH\XNX &KLLVDQDNDEDQQLPLQQDNDUDPRUDWWD \RURNRELWVXPHWH .DGDQQRKDQDJD\XUHWHLUX +DJDDZDVDWWHWHZRWVXQDLGH UXPLWDL .(772GDNHZD WRMLWH %$.LPLQR\RNRJDRXWVXVKLGDVKLWH 7VXNLJDRVKLHUXKRVKLQRPLU\RNX 7DNDQDULZDWVX]XLWH\XNXKLVRNDQL 2VDHNLUHQDLNRQRNLPRFKLQL .LWWRWRNHWHVKLPDX\R +LWRPLJDXUXQGDVRQRWRNHWDNRNRURPR =HQEXZDXNHWRUHQDLGDNHQDL .VDJL\RNXKLUDLWHDULJDWRXZRLWWDL 8FKLNDZDQLNDNXUHWD32.

SSDLQLVKLWDL]XWWR              Te wo Tsunaidara Joined Hands Description: Ryu Tsuji Song  6DDWHZRWVXQDJRXND]HQLIXNDUHQDJDU D 6RQRQDPLGDVDHNLWWRNDZDNDVHUXVD 6DDWHZRWVXQDJRXDNDQHLURQRVRUDQL 1HHNLPLUDVKLNXDVKLWDHJDRPLVHWH 7HQRKLUDGHLPDZDNDFKLDHUX\RNDQDVK LPLPR .RWREDMDQDNXWHQXNXPRULZRWDGDNDQMLW DUD +LWRULMDQDLNRWRNLPLQLWRGRNHEDLLQD 7HZRWVXQDLGDUD WHZRWVXQDLGDUD..WVXNDPLWHVKLPDXVRQRWRNLPDGH 0DGRQRVRWWRQLVDLWD 7RULQR.$587(772RPRL\DULDWWH UX \DVDVKLVDQRRWR .RWREDMDQDNXWHQXNXPRULZRWDGDNDQMLW DUD +LWRULMDQDLNRWRNLPLQLWRGRNHEDLLQD 6DDWHZRWVXQDJRXLQRFKLDUXVXEHWHWR %RNXUDZDPLQQDNLWWRWVXQDJDWWHLUX 1DPRQDLKDQDQR1$0$(ZR\RQGDNL PLGDNDUD 7DLVHWVXQDNRWRNRNRURQRRNXGHVKLWWHLU X .RQRVHNDLQRQDNDGHPLUDLHQRNLERXV DJDVRX 7HZRWVXQDLGDUD\XXNLQLQDUX\RVXNRVKL GHPR 1DQLNDJDNDZDUXVRQQDNLJDVXUXKD]X GD\R 7HQRKLUDGHLPDZDNDFKLDHUX\RNDQDVK LPLPR .XUH\XNXVRUDQLPRKRVKLJDPDEDWDNX \RXQL 'DUHPRJDPLQQDKLWRULPLHQDLIXDQZR NDNDHUX .WVXPRQREDVKRZDNRNR 0LQQDQRHJDRWRVKLDZDVHGHNDEDQZR .

AWH ZRWVXQDLGDUD WHZRWVXQDLGDUD.

 7HZRWVXQDLGDUD WHZRWVXQDLGDUD.

WHZ RWVXQDLGDUD WHZRWVXQDLGDUD.

 7HZRWVXQDLGDUD WHZRWVXQDLGDUD.

WHZ RWVXQDLGDUD WHZRWVXQDLGDUD.

       .

             Non-Stop High Tension! Description: Hikari Hanazono Song  IXULVRVRLGDKL]DVKLVHQLDELWH N\RXPRVDUDQLKDLWHQVKRQ QRQVXWRSSXWDFKLGRPDWWDUDGDPH RLNDNHWHLNXNLPLRGRQQDWRNLGHPR  'RQ WPLQGQDQLGHPRWU\PDHPXLWHDUX NRX FKDQVXKDJHWPDVVXJXQLLNLUXVRUHGDNH  PRXPDNHQDL]RPDNHQDL]R VKRXEXVKLWHDJHUX]RGDNDUD WRELNLULSDZDDR NDQMLWHNXWVXNDPLWRURX/RYHHYHU\GD\ GRU\RNX WR\XXVXWHNLQDNRWREDGH N\RXPR\DNHQLFKRXKDSSLL RPRLNLULQHEDWWDPRQNDFKL QDQGDWWHPDNDVHWH\RGRQQDWRNLGHPR *RRGWLPHLQRUHEDUDNNLLDVKLWDKDJRNXU DNX PLQQDQLJXWWRVDVDHWHPRUDWWHNRH\RX VRXPDNHQDL]RPDNHQDL]R WVX\RLKDDWRZDWDVKLQRWRULH \XNDLQDQDNDPDWR WDHUXNRWRQDNXZDUDRX<HVHYHU\GD\ 'RQ WPLQGNDNHKLNLKD1RVHLVHLGRXGRX LFKLEDQJHW JHQNL JDZDWDVKLQRDLNRWR ED PRXPDNHQDL]RPDNHQDL]R VKRXEXVKLWHDJHUX]RGDNDUD WRELNLULSDZDDR NDQMLWHNXWVXNDPLWRURX/RYHHYHU\GD\             .

RQRVHNDLZDWDLNXWVXMDQDL 2UHQLRVKLHWHNXUHWDQH 8SVFDOH.        Innocent Love Description: Kei Takishima Song 6KRXJHNLWREXDQDWDQLDWWD $QRKLNDUDXJRNLGDVX .

0LWDVDUHWH 1RWZDQW.

QHHG.KRVKLLPR QR 1DLWRRPRWWHLWDNHUHGR .

ZDQW.7RGRNLVRXGH .

7+<28 7HUHNDNXVKL\DPXNXUHWDVREXUL 2UHZDQDQGHPRZDNDUX 0XNLQLQDWWHHJDRZRWVXNXUX 1D\DPLJRWRJDDUXQRGHVKRX" &RPHKHUH. 0&5$=<:.WRGRNDQDL $QDWDGDNHQLKLNDUHWH 6RQRNDPLPRVRQRKRKRPRLWRRVKLNXWH )XUHWDNXWHPRGRNDVKLLNLPRFKL 7VXWDHWDLWVXWDHWDLWVX\RNXIXNDNX 0XMDNLQD+($57GDNLVKLPHWDL .

.WVXQRKLPR -RLQPH.

KDQDU HQDLGH =HQEXZRXNHWRPHWHDJHUX 1RSDLQ.

2FKLNRQGD 6ZHHWIDFH.

7+<28 .RQRXGHQLWRMLNRPHWHLWDL 6REDQLLWHVREDQLLWHLPDKDVRUHGH LLNDUD$K.QQRFHQW/RYH .QQRFHQW/RYH . 0&5$=<:.QLDZDQ DL 6KRXEXVKLPDVKRX'RQ WFU\GRQ WFU\ 6RQRNXVH\DVRQRVKLJXVDLWRRVKLNXWH .:$11$%(:.:$11$%(:.7+<28 7RPDUDQDLWRPDUDUHQDLNRQRRPRLJD 6RQRHPLGH\DVDVKLVDQLNDZDUX 6REDQLLWHVREDQLLWHLPDKDVRUHGH LLNDUD$K.7+<28A .