You are on page 1of 3

HBML 2203 : PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN

HATIAH BT SABLI

Penghargaan Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang……syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurniaNya, maka dapatlah saya menyiapkan tugasan yang diamanahkan ini dengan sebaiknya. Saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan ikhlas kepada tutor yang pemurah dengan ilmu iaitu Encik Jais bin Sahok di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan kepada saya sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Berkat dedikasi serta kesungguhan beliau, segala kerumitan dapat diatasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan kerana saling memahami dan memberi kerjasama serta sokongan dalam menghasilkan tugasan ini. Penghargaan ini juga ditujukan khas kepada individu-individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan tugasan ini. Diharapkan hasil tugasan ini dapat membantu pemahaman saya sebagai pendidik terutama dalam bidang pedagogi dan pedagogi bestari. Seterusnya bijak membuat perancangan dalam memilih dan menggunakan strategi pengajaran

5-6 6 Ciri-ciri Pedagogi Bestari Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Kontekstual. 6 .18 . _________________ HATIAH BT SABLI FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1 2 Soalan Tugasan Pengenalan 1 2-3 3 Permasalahan Pedagogi 3-4 4 Objektif 4 5 Modul Pengajaran Bestari Bahasa Melayu Menggunakan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual.HBML 2203 : PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN HATIAH BT SABLI dan pembelajaran khususnya strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual.

18 .25 9 10 Kesimpulan.29 11 Lampiran 30 . 25 .26 27 . Bibliografi.22 8 Faedah Penggunaan Bahan Bersifat Interaktif Dalam Bahasa Melayu 22 .HBML 2203 : PEMBESTARIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN HATIAH BT SABLI 7 Langkah-langkah Pelaksanaan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual.