You are on page 1of 5

Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Kursus Kod Jam Kredit Pra Syarat : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pengajian Pendidikan : Feb 2012 : 2012 : Sekolah dan Masyarakat : KPS 4043 :3 : Tiada

Senarai Pensyarah: Penyelaras Kursus : Prof Madya Dr. Amir Hasan Dawi (amir@upsi.edu.my)

Pensyarah Kumpulan :

HASIL PEMBELAJARAN: 1. Menganalisis berdasarkan perspektif sosiologi hubungan sekolah dan masyarakat (C4). 2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan sosial dalam pengajaran dan pembelajaran yang bertepatan dengan tugasan mendidik (C5, P4). 3. Melaksanakan profesionalisme pendidik dalam konteks kepelbagaian sosial (C3). 4. Kebolehan membuat penilaian terhadap dasar-dasar pendidikan dalam masyarakat (C6, A5). SINOPSIS KURSUS: Kursus berteraskan sosiologi pendidikan ini membincangkan perkaitan antara sekolah dan masyarakat. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pendidikan berkaitan sekolah dan masyatakat termasuk teori, interaksi, sosial, organisasi, kepemimpinan, profesionalisme, perubahan pendidikan, polisi, konsep dan isu. Kursus ini akan menyediakan pelajar kepada pengetahuan sosiologikal yang akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam pelbagai situasi dalam dunia pendidikan.

D. concept and issue. 1. policy. Student will be introduced to various educational aspects of school and society including theory. and Spade. 1998. School and Society. W. leadership. School-Community Leadership.(This course is based on sociology of education discusses the relationship between school and society. J. and Sadker. 2006. Ballantine. (eds). Tozer. Historical and Contemporary Perspectives.. This course will prepare student to sociological knowledge of school in society whereby finally enabled them to act in all educational environments). 2nd ed. 2006. G.F. Belmont: Wadsworth. S. Schools and Society. 2000. interaction. and Violas. profesionalism. Sadker. Thousand Oaks: Corwin Press. J. 4. Senese. P. 2004. 2. 14 20 120 . New York: Teacher College Press. STRUKTUR PENGAJARAN: PENILAIAN: TUGASAN Tugasan secara berkumpulan Tugasan secara individu Kuiz PEPERIKSAAN AKHIR JUMLAH % 25 15 10 50 100 PEMBAHAGIAN STUDENT LEARNING TIME (SLT) Peruntukan SLT Kursus = 120 jam No. Soltis. educational changes. Schools and Society. 5th ed.Z. Boston: McGraw Hill.E.C. Sekolah dan Masyarakat.H. J. M. 2009. Teachers. Glanz. New York: McGraw-Hill. Feinberg. School and Society. J. Aktiviti Menghadiri kuliah Tugasan: Tugasan secara kumpulan (30 jam) Tugasan secara individu (14 jam) Ulangkaji dan membuat rujukan Persediaan kuiz/persembahan/pembentangan Jumlah jam keseluruhan Jumlah Jam 42 44 3. organization. RUJUKAN: Amir Hasan Dawi. sosial. A Sociological Approach to Education. Tanjung Malim: Quantum Books.

00 3.00 0 Taraf Cemerlang Cemerlang Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Lulus Gagal –Ulang Peperiksaan Gagal –Ulang Peperiksaan Gagal –Ulang Peperiksaan Gagal – Ulang Kursus TOPIK: Bil 1 Topik PENGENALAN  Ilmu sosiologi  Perkembangan kajian masyarakat  Kepentingan sosiologi pendidikan PERUBAHAN SOSIAL  Kajian perubahan sosial  Tokoh dan kajian perubahan  Pendekatan kajian pendidikan TEORI KAJIAN SOSIAL  Perspektif fungsionalisme  Perspektif konflik  Perspektif Interaksi PENDIDIKAN MODEN  Perubahan pendidikan moden  Teori fungsionalisme dan pendidikan moden  Teori konflik dan pendidikan moden Jam 3 2 3 3 3 4 3 .00 2.40 2.70 1.40 1.70 2.00 1.70 3.40 3.GRED KURSUS: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34 PNG(S/K) 4.

konflik dan fungsionalisme  Peranan guru sebagai agen sosialisasi PENDIDIKAN DI MALAYSIA  Sejarah sosial pendididikan Malaysia  Pendidikan tradisi dan moden Malaysia  Matlamat pendidikan Malaysia PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT 1  Pendidikan dan kumpulan etnik  Dasar pendidikan Malaysia  Peranan pendidik PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT 2  Perubahan dalam pendidikan  Konsep-konsep pendidikan dan masyarakat  Sekolah dalam masyarakat berilmu pengetahuan PROFESION GURU  Guru sebagai profesion  Kepimpinan guru  Guru dan komuniti GURU DAN SEKOLAH  Organisasi sekolah  Guru dan sekolah  Pengurusan bilik darjah ISU MURID  Pengajaran dan pembelajaran  Tingkah laku dan disiplin murid  Kepelbagaian murid PERSEDIAAN SEBAGAI GURU  Isu-isu profesion perguruan  Peraturan dan pekeliling  Standard Guru Malaysia 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 12 3 13 3 14 3 .5 INTERAKSI DALAM PENDIDIKAN  Perspektif interaksionisme dalam pendidikan  Kepentingan interaksi dalam pendidikan  Simbol-simbol dalam interaksi STRATIFIKASI SOSIAL  Statifikasi tradisi dan moden  Kesan stratifikasi terhadap pendidikan  Mobiliti sosial SOSIALISASI  Jenis dan agen sosialisasi  Sosialisasi menurut perspektif interaksi.

NOTA Sila rujuk MyGuru Semak tugasan pada ruang Announcement Arahan-arahan selanjutnya melalui MyGuru dan pensyarah .