You are on page 1of 14

B TI CHNH S: 97/2010/TT-BTC

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy 06 thng 7 nm 2010

THNG T
Quy nh ch cng tc ph, ch chi t chc cc cuc hi ngh i vi cc c quan nh nc v n v s nghip cng lp ----------------------------Cn c Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 6 thng 6 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Ngn sch Nh nc; Cn c Ngh nh s 118/2008/N-CP ngy 27 thng 11 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ti chnh; Thc hin Kt lun s 40-KL/TW ngy 6 thng 3 nm 2009 ca B Chnh tr v vic sa i nhng bt hp l v tin lng, ph cp i vi cn b, cng chc, vin chc trong c quan ng, Nh nc, Mt trn, cc on th v lc lng v trang; thc hin tit kim, chng lng ph v ph hp vi yu cu thc t, B Ti chnh quy nh ch cng tc ph, ch chi t chc cc cuc hi ngh trong c quan nh nc, n v s nghip cng lp, t chc chnh tr - x hi, t chc chnh tr x hi - ngh nghip, t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip, n v lc lng v trang, c s dng kinh ph do ngn sch nh nc cp (di y gi tt l c quan, n v) nh sau: PHN I CH CNG TC PH iu 1. Quy nh chung v ch cng tc ph 1. Phm vi, i tng c hng ch cng tc ph: Cn b, cng chc, vin chc, lao ng hp ng theo quy nh ca php lut lm vic trong cc c quan, n v; s quan, chin s phc v c thi hn, cng nhn, vin chc, lao ng hp ng trong cc n v thuc lc lng v trang nhn dn (gi tt l cn b, cng chc) c cp c thm quyn c i cng tc trong nc; i biu Hi ng nhn dn cc cp khi tham gia hot ng ca Hi ng nhn dn.

i vi cn b, cng chc c cc c quan tin hnh t tng mi ra lm nhn chng trong cc v n c lin quan n cng vic chuyn mn cng c p dng cc quy nh ti Thng t ny. 2. Cng tc ph l khon chi ph tr cho ngi i cng tc trong nc bao gm: Tin phng tin i li, ph cp lu tr, tin thu ch ni n cng tc, cc hnh l, ti liu mang theo lm vic (nu c). 3. Cc iu kin c thanh ton cng tc ph: - Thc hin ng nhim v c giao; - c Th trng c quan, n v c i cng tc; hoc c giy mi ca cc c quan tin hnh t tng ra lm nhn chng trong cc v n c lin quan n cng vic chuyn mn; - C cc chng t thanh ton theo quy nh ti Thng t ny (tr cc trng hp c php thanh ton theo phng thc khon). 4. Nhng trng hp sau y khng c thanh ton cng tc ph: - Thi gian iu tr, iu dng ti c s y t, nh iu dng, dng sc; - Nhng ngy hc trng, lp o to tp trung di hn, ngn hn c hng ch i vi cn b i hc; - Nhng ngy lm vic ring trong thi gian i cng tc; - Nhng ngy c giao nhim v thng tr hoc bit phi ti mt a phng hoc c quan khc theo quyt nh ca cp c thm quyn. 5. Th trng c quan, n v phi xem xt, cn nhc khi c ngi i cng tc (v s lng ngi v thi gian i cng tc) bo m hiu qu cng tc, s dng kinh ph tit kim v trong phm vi d ton ngn sch hng nm ca c quan, n v c cp c thm quyn giao. 6. C quan, n v c ngi i cng tc c trch nhim thanh ton cc khon cng tc ph cho ngi i cng tc tr trng hp c quy nh c th ti khon 6 iu 2 Thng t ny. 7. Trong nhng ngy c c i cng tc nu do yu cu cng vic phi lm thm gi th ngoi ch ph cp lu tr cn c thanh ton ch tr lng lm thm gi i vi cn b, cng chc theo quy nh hin hnh. Th trng c quan, n v chu trch nhim quy nh c th trong quy ch chi tiu ni b: Th tc xc nhn lm thm gi lm cn c thanh ton; quy nh cc trng hp i cng tc c thanh ton ch tr lng lm thm gi, m bo nguyn tc ch c thanh ton trong trng hp c cp c thm quyn yu cu phi lm thm gi, khng thanh ton cho cc trng hp i cng tc kt hp gii quyt vic ring trong nhng ngy ngh. 2

iu 2. Ni dung chi v mc chi cng tc ph 1. Thanh ton tin phng tin i cng tc: a) Ngi i cng tc c thanh ton tin phng tin i li bao gm: tin thu phng tin chiu i v v t nh n sn bay, ga tu, bn xe; v my bay, v tu, xe vn ti cng cng t c quan di chuyn n ni cng tc v theo chiu ngc li; tin phng tin i li ti a phng ni n cng tc: t ch ngh n ch lm vic, t sn bay, ga tu, bn xe v ni ngh (lt i v lt v); cc qua ph, qua cho bn thn v phng tin ca ngi i cng tc; ph s dng ng b v cc chuyn ch ti liu phc v cho chuyn i cng tc (nu c) m ngi i cng tc trc tip chi tr. Trng hp c quan, n v ni c cn b i cng tc v c quan, n v ni cn b n cng tc b tr phng tin vn chuyn th ngi i cng tc khng c thanh ton cc khon chi ph ny. Chng t v mc thanh ton: Theo gi ghi trn v, ho n mua v, hoc giy bin nhn ca ch phng tin; gi v khng bao gm cc chi ph dch v khc nh: Tham quan du lch, cc dch v c bit theo yu cu. Ring chng t thanh ton v my bay ngoi cung v (hoc v in t) phi km theo th ln my bay. b) Cn c quy ch chi tiu ni b ca n v, cn c tnh cht cng vic ca chuyn i cng tc v trong phm vi ngun kinh ph c giao, th trng c quan, n v xem xt duyt cho cn b, cng chc c thanh ton tin phng tin i cng tc bng phng tin my bay, tu ho, xe t hoc phng tin th s bo m nguyn tc tit kim, hiu qu. c) Quy nh v tiu chun mua v my bay i cng tc trong nc nh sau: - i vi cc i tng Lnh o cp cao (trn cp B trng) thc hin theo quy nh hin hnh ca Nh nc; - Hng gh thng gia (Business class hoc C class) dnh cho i tng: Cn b lnh o hng bng lng chc v lnh o, hng ph cp chc v lnh o ban hnh km theo Ngh quyt s 730/NQ-UBTVQH ngy 30 thng 9 nm 2004 ca U ban Thng v Quc hi, Quyt nh s 128-Q-TW ngy 14 thng 12 nm 2004 ca Ban B th Trung ng ng hoc Ngh nh s 204/2004/NCP ngy 14 thng 12 nm 2004 ca Chnh ph gm: B trng v cc chc danh tng ng; Th trng v cn b lnh o c h s ph cp chc v t 1,3 tr ln; Ph trng cc on th chnh tr - x hi Trung ng; B th thng trc Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh; - Hng gh thng: Dnh cho cc chc danh cn b, cng chc cn li. d) i vi nhng vng khng c phng tin vn ti ca t chc, c nhn kinh doanh vn ti hnh khch theo quy nh ca php lut m ngi i cng tc phi thu phng tin vn ti khc th th trng c quan, n v xem xt quyt nh cho thanh ton tin thu phng tin m ngi i cng tc thu trn c s hp ng thu phng tin hoc giy bin nhn vi ch phng tin (c tnh n 3

gi vn ti phng tin khc ang thc hin cng thi im ti vng cho ph hp). 2. Thanh ton khon tin t tc phng tin i cng tc: a) i vi cc i tng cn b lnh o c tiu chun c b tr xe t a i cng tc theo quy nh ca Th tng Chnh ph, nhng c quan khng b tr c xe t cho ngi i cng tc m ngi i cng tc phi t tc phng tin khi i cng tc cch tr s c quan t 10 km tr ln (i vi khu vc vng cao, hi o; min ni kh khn, vng su) v t 15 km tr ln (i vi vng cn li) th c c quan, n v thanh ton tin khon t tc phng tin khi i cng tc. Mc thanh ton khon t tc phng tin c tnh theo s ki l mt (km) thc t v n gi thu xe. n gi thu xe do th trng c quan, n v quy nh cn c n gi thu xe ph bin i vi phng tin loi trung bnh ti a phng v phi c quy nh trong quy ch chi tiu ni b ca c quan, n v. b) i vi cc i tng cn b, cng chc khng c tiu chun c b tr xe t khi i cng tc, nhng nu cn b i cng tc cch tr s c quan t 10 km tr ln (i vi khu vc vng cao, hi o; min ni kh khn, vng su) v t 15 km tr ln (i vi vng cn li) m t tc bng phng tin c nhn ca mnh th c thanh ton khon tin t tc phng tin theo s km thc i nhn vi n gi khon (bao gm tin nhin liu v khu hao xe). c) Cn c thanh ton khon tin t tc phng tin i cng tc gm: Giy i ng ca ngi i cng tc c xc nhn ca c quan ni n cng tc (hoc ca khch sn, nh khch); bng k di qung ng i cng tc trnh Th trng c quan, n v duyt thanh ton v c quy nh trong quy ch chi tiu ni b ca c quan, n v. 3. Ph cp lu tr: a) Ph cp lu tr l khon tin do c quan, n v chi cho ngi i cng tc h tr thm cng vi tin lng nhm m bo tin n v tiu vt cho ngi i cng tc, c tnh t ngy bt u i cng tc n khi kt thc t cng tc tr v c quan, n v (bao gm thi gian i trn ng, thi gian lu tr ti ni n cng tc). Mc ph cp lu tr tr cho ngi i cng tc ti a khng qu 150.000 ng/ngy. Trng hp i cng tc trong ngy (i v v trong ngy) th trng c quan, n v quyt nh mc ph cp lu tr theo cc tiu ch: cn c theo s gi thc t i cng tc trong ngy, theo thi gian phi lm ngoi gi hnh chnh (bao gm c thi gian i trn ng), qung ng i cng tc... v phi c quy nh trong quy ch chi tiu ni b ca c quan, n v. b) Cn b, cng chc t lin c c i cng tc lm nhim v trn bin, o th c hng mc ph cp lu tr ti a l 200.000 ng/ngi/ngy thc t i bin, o (p dng cho c nhng ngy lm vic trn o, nhng ngy i, v trn 4

bin); trong trng hp mt s ngnh c th c cp c thm quyn quy nh v ch chi bi dng khi i cng tc trn bin, o th c chn ch quy nh cao nht thanh ton chi tr cho cn b, cng chc. c) Chng t lm cn c thanh ton ph cp lu tr gm: Vn bn hoc k hoch cng tc c Th trng c quan n v duyt v c i cng tc; giy i ng c ng du ca c quan, n v c cn b i cng tc v k xc nhn ng du ngy n, ngy i ca c quan ni cn b n cng tc (hoc ca khch sn, nh khch ni lu tr). 4. Thanh ton tin thu phng ngh ti ni n cng tc: i vi cc i tng Lnh o cp cao thc hin theo quy nh hin hnh ca Nh nc; Cc i tng cn b, cng chc cn li c c quan, n v c i cng tc c thanh ton tin thu ch ngh theo mt trong hai hnh thc nh sau: a) Thanh ton theo hnh thc khon: - i cng tc qun thuc thnh ph H Ni, thnh ph H Ch Minh, thnh ph Hi Phng, thnh ph Cn Th, thnh ph Nng v thnh ph l th loi I thuc tnh. Mc khon ti a khng qu 350.000 ng/ngy/ngi; - i cng tc ti huyn thuc cc thnh ph trc thuc trung ng, ti th x, thnh ph cn li thuc tnh: Mc khon ti a khng qu 250.000 ng/ngy/ngi; - i cng tc ti cc vng cn li: Mc khon ti a khng qu 200.000 ng/ngy/ngi; - Lnh o cp B trng, Th trng v cc chc danh tng ng nu nhn khon th mc khon ti a khng qu 900.000 ng/ngy/ngi, khng phn bit ni n cng tc. Trng hp cn b i cng tc do phi hon thnh cng vic n cui ngy, hoc do ch ng k c phng tin i li (v my bay, tu ho, t) t 18h n 24h cng ngy, th c thanh ton tin ngh ca na ngy ngh thm ti a bng 50% mc khon phng tng ng. b) Thanh ton theo ho n thc t: Trong trng hp ngi i cng tc khng nhn thanh ton theo hnh thc khon ti im a nu trn th c thanh ton theo gi thu phng thc t (c ho n hp php) do Th trng c quan, n v duyt theo tiu chun thu phng nh sau: - i vi cc i tng Lnh o cp B trng v cc chc danh tng ng: c thanh ton mc gi thu phng ng ti a l 2.500.000 ng/ngy/phng theo tiu chun mt ngi/1 phng; 5

- i cng tc ti cc qun thuc thnh ph H Ni, thnh ph H Ch Minh, thnh ph Hi Phng, thnh ph Cn Th, thnh ph Nng; thnh ph l th loi I thuc tnh: + i vi cc i tng Lnh o c h s ph cp chc v t 1,25 n 1,3 ca cc c quan hnh chnh, n v s nghip v cc chc danh tng ng thuc c quan ng, Mt trn v cc on th: c thanh ton mc gi thu phng ng ti a l 1.200.000 ng/ngy/phng theo tiu chun mt ngi/1 phng; + i vi cc i tng, cn b cng chc cn li: c thanh ton mc gi thu phng ng ti a l 900.000 ng/ngy/phng theo tiu chun 2 ngi/phng; - i cng tc ti cc vng cn li: + i vi cc i tng Lnh o c h s ph cp chc v t 1,25 n 1,3 ca cc c quan hnh chnh, n v s nghip v cc chc danh tng ng thuc c quan ng, Mt trn v cc on th: c thanh ton mc gi thu phng ng ti a l 1.000.000 ng/ngy/phng theo tiu chun mt ngi/1 phng; + i vi cc i tng, cn b cng chc cn li: c thanh ton mc gi thu phng ng ti a l 600.000 ng/ngy/phng theo tiu chun 2 ngi/phng; - Trng hp i cng tc mt mnh hoc on cng tc c l ngi hoc l ngi khc gii (i vi cc i tng, cn b cng chc cn li), th c thu phng ring theo mc gi thu phng thc t nhng ti a khng c vt mc tin thu phng ca nhng ngi i cng on (theo tiu chun 2 ngi/phng); - Trng hp cn b cng chc c c i cng tc cng on vi cc chc danh lnh o c tiu chun thu phng khch sn cao hn tiu chun ca cn b cng chc, th c thanh ton theo mc gi thu phng thc t ca loi phng tiu chun (phng Standard) ti khch sn ni cc chc danh lnh o ngh v theo tiu chun 2 ngi/phng. c) Chng t lm cn c thanh ton tin thu ch ngh gm: Vn bn hoc k hoch cng tc c Th trng c quan, n v duyt s lng ngy c i cng tc; giy i ng c ng du ca c quan, n v c cn b i cng tc v k xc nhn ng du ngy n, ngy i ca c quan ni cn b n cng tc (hoc ca khch sn, nh khch ni lu tr) v ho n hp php (trong trng hp thanh ton theo gi thu phng thc t). d) Trng hp cn b, cng chc i cng tc n ni c quan, n v b tr c ch ngh khng phi tr tin thu ch ngh, th ngi i cng tc khng c thanh ton khon tin khon thu ch ngh. Nu pht hin nhng trng hp cn b c c quan, n v ni n cng tc b tr ch ngh khng phi tr tin nhng vn ngh c quan, n v c i cng tc thanh ton khon tin khon thu ch ngh, th ngi i cng tc phi np li s tin thanh ton cho c quan, n v ng thi phi b x l k lut theo quy nh ca php lut v cn b cng chc. 6

5. Thanh ton khon tin cng tc ph theo thng: i vi cn b cp x thng xuyn phi i cng tc lu ng trn 10 ngy/thng; cn b thuc cc c quan, n v cn li phi thng xuyn i cng tc lu ng trn 10 ngy/thng (nh: Vn th; k ton giao dch; cn b kim lm i kim tra rng; cn b cc c quan t tng i iu tra, kim st, xc minh, tng t...); th tu theo i tng, c im cng tc v kh nng kinh ph, th trng c quan, n v quy nh mc khon tin cng tc ph theo thng cho cn b i cng tc lu ng h tr cn b tin gi xe, xng xe, nhng ti a khng qu 300.000 ng/ngi/thng v phi c quy nh trong quy ch chi tiu ni b ca n v. Cc i tng cn b nu trn nu c cp c thm quyn c i thc hin nhim v theo cc t cng tc c th, th c thanh ton tin phng tin i li, ph cp lu tr theo quy nh ti khon 1, khon 2, khon 3 iu ny; ng thi vn c hng khon tin cng tc ph khon theo thng nu iu kin i cng tc lu ng trn 10 ngy/thng. 6. Trng hp i cng tc theo on cng tc phi hp lin ngnh, lin c quan: a) Trng hp c quan, n v c nhu cu trng tp cn b, cng chc, vin chc thuc c quan, n v khc i phi hp cng tc lin ngnh nhm thc hin nhim v chnh tr ca c quan, n v ; trng tp tham gia cc ti nghin cu c bn th c quan, n v ch tr on cng tc lin ngnh c trch nhim thanh ton ton b chi ph cho on cng tc gm: Tin tu xe i li, cc hnh l, cc mang ti liu, ph cp lu tr, tin thu ch ngh ti ni n cng tc theo mc chi quy nh ti quy ch chi tiu ni b ca c quan, n v ch tr. b) Trng hp i cng tc theo on phi hp lin ngnh, lin c quan do Th trng c quan qun l nh nc cp trn triu tp trng dng; hoc phi hp cng thc hin cc phn vic thuc nhim v chnh tr ca mi c quan, n v, th c quan, n v ch tr on cng tc chu trch nhim chi tin tu xe i li v cc hnh l, ti liu mang theo lm vic (nu c) cho ngi i cng tc trong on. Trng hp cc c nhn thuc thnh phn on cng tc khng i tp trung theo on n ni cng tc th c quan, n v c ngi i cng tc thanh ton tin tu xe i li v cc hnh l, ti liu mang theo lm vic (nu c) cho ngi i cng tc. Ngoi ra, c quan, n v c ngi i cng tc c trch nhim thanh ton tin ph cp lu tr, tin thu ch cho ngi thuc c quan mnh c i cng tc. c) Chng t lm cn c thanh ton: Ngoi chng t thanh ton quy nh ti khon 1, khon 2, khon 3 iu 2 nu trn, phi c cng vn trng tp (th mi, cng vn mi) cn b, cng chc, vin chc thuc cc c quan, n v khc i cng 7

tc trong ghi r trch nhim thanh ton cc khon chi ph cho chuyn i cng tc ca mi c quan, n v. 7. i vi i biu Hi ng nhn dn cc cp khi i cng tc thc hin nhim v ca i biu Hi ng nhn dn (tham d k hp Hi ng nhn dn, hp Ban ca Hi ng nhn dn, gim st, tip xc c tri...) th c thanh ton tin cng tc ph t ngun kinh ph hot ng ca Hi ng nhn dn. 8. Trng hp cn b, cng chc c cc c quan tin hnh t tng mi ra lm nhn chng trong cc v n c lin quan n cng vic chuyn mn, th do c quan tin hnh t tng thanh ton cng tc ph cho nhn chng t ngun kinh ph ca c quan tin hnh t tng. PHN II CH CHI TIU HI NGH iu 3. Quy nh chung v ch chi tiu hi ngh 1. i tng v phm vi p dng: i tng p dng ch chi tiu hi ngh theo quy nh ti Thng t ny l cc hi ngh s kt v tng kt chuyn , hi ngh tng kt nm, hi ngh tp hun trin khai nhim v cng tc do cc c quan hnh chnh nh nc t chc c quy nh ti Quyt nh s 114/2006/Q-TTg ngy 25 thng 5 nm 2006 ca Th tng Chnh ph ban hnh quy nh ch hp trong hot ng ca cc c quan hnh chnh nh nc. K hp ca Hi ng nhn dn, phin hp ca Thng trc Hi ng nhn dn v cuc hp cc Ban ca Hi ng nhn dn; cc t chc chnh tr-x hi, cc t chc chnh tr x hi-ngh nghip, t chc x hi, t chc x hi-ngh nghip, n v s nghip cng lp, c s dng kinh ph do ngn sch nh nc cp p dng ch chi tiu hi ngh theo quy nh ti Thng t ny. Ring i hi i biu ton quc ng Cng sn Vit Nam, i hi ng cc cp tin ti i hi i biu ton quc, hi ngh ca cc c quan thuc ng Cng sn Vit Nam, k hp Quc hi, hp Hi ng dn tc, cc u ban ca Quc hi, phin hp U ban thng v Quc hi thc hin theo quy nh ring ca cp c thm quyn. 2. Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph t chc hi ngh qun trit, t chc trin khai trn phm vi ton quc nhng ch trng, chnh sch ln, quan trng v cp bch ca ng v nh nc thuc lnh vc qun l c phn cng; t chc hi ngh s kt, tng kt chuyn ; t chc hi ngh s kt tng kt nh gi chng trnh cng tc hng nm, phi c Th tng Chnh ph ng bng vn bn theo quy nh ti Quyt nh s 114/2006/Q-TTg ngy 25 thng 5 nm 2006 ca Th tng Chnh ph ban hnh quy nh ch hp trong hot ng 8

ca cc c quan hnh chnh nh nc. Cc ban ca ng Trung ng khi t chc hi ngh ton quc, phi c s ng bng vn bn ca Thng trc Ban B th. Th trng cc c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn cp tnh triu tp cuc hp ton ngnh a phng tng kt thc hin nhim v cng tc nm, t chc cuc hp tp hun trin khai c mi Ch tch, Ph Ch tch UBND cp huyn, th trng cc c quan chuyn mn khc cng cp tham d th phi c s ng ca Ch tch U ban nhn dn cp tnh theo quy nh. Th trng cc c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn cp huyn triu tp cuc hp ton ngnh huyn tng kt thc hin nhim v cng tc nm, t chc cuc hp tp hun trin khai c mi Ch tch, Ph Ch tch U ban nhn dn cp x, th trng cc c quan chuyn mn khc cng cp tham d th phi c s ng ca Ch tch U ban nhn dn cp huyn theo quy nh. 3. Khi t chc hi ngh, th trng cc c quan, n v phi nghin cu sp xp a im hp l, tng cng hnh thc hp trc tuyn (online) nht l i vi cc hi ngh ton quc trn c s m bo ph hp vi yu cu ring ca tng cuc hp; thc hin lng ghp cc ni dung vn , cng vic cn x l; kt hp cc loi cuc hp vi nhau mt cch hp l; chun b k y ng yu cu ni dung cuc hp, tu theo tnh cht, ni dung, mc ch, yu cu ca cuc hp, ngi triu tp cuc hp phi cn nhc k v quyt nh thnh phn, s lng ngi tham d cuc hp cho ph hp, bo m tit kim v hiu qu. C quan, n v t chc hi ngh phi thc hin theo ng ch chi tiu hi ngh quy nh ti Thng t ny, khng ph trng hnh thc, khng c t chc lin hoan, chiu i, hn ch thu biu din vn ngh, khng chi cc hot ng kt hp tham quan, ngh mt, khng chi qu tng, qu lu nim. Kinh ph t chc hi ngh c b tr sp xp trong phm vi d ton ngn sch hng nm ca c quan, n v c cp c thm quyn ph duyt. C quan, n v t chc hi ngh phi c trch nhim to iu kin thun li v ch n, ch ngh cho i biu d hp. i vi i biu Hi ng nhn dn cc cp v cc i biu c Thng trc Hi ng nhn dn cc cp mi tham d k hp, hp cc Ban ca Hi ng nhn dn c thanh ton tin cng tc ph t ngun kinh ph hot ng ca Hi ng nhn dn. 4. Thi gian t chc cc cuc hi ngh c p dng theo quy nh ti Quyt nh s 114/2006/Q-TTg ngy 25 thng 5 nm 2006 ca Th tng Chnh ph ban hnh quy nh ch hp trong hot ng ca cc c quan hnh chnh nh nc, c th nh sau: - Hp tng kt cng tc nm khng qu 1 ngy; - Hp s kt, tng kt chuyn t 1 n 2 ngy tu theo tnh cht v ni dung ca chuyn ; 9

- Hp tp hun, trin khai nhim v cng tc t 1 n 3 ngy tu theo tnh cht v ni dung ca vn ; Cc lp tp hun t ngun kinh ph o to, bi dng cn b cng chc nh nc; t ngun kinh ph thuc cc chng trnh, d n, th thi gian m lp tp hun thc hin theo chng trnh tp hun c cp c thm quyn ph duyt; - i vi cc cuc hp khc th tu theo tnh cht v ni dung m b tr thi gian tin hnh hp l nhng khng qu 2 ngy; - Thi gian cc k hp ca Hi ng nhn dn, hp cc Ban ca Hi ng nhn dn khng thc hin theo quy nh ti Thng t ny. iu 4. Ni dung chi v mc chi t chc hi ngh 1. C quan, n v t chc hi ngh c chi cc ni dung sau: a) Tin thu hi trng trong nhng ngy t chc hi ngh (trong trng hp c quan, n v khng c a im phi thu hoc c nhng khng p ng c s lng i biu tham d); thu my chiu, trang thit b trc tip phc v hi ngh. b) Tin ti liu; bt, giy (nu c) cho i biu tham d hi ngh; chi thu ging vin, bi dng bo co vin. c) Tin thu phng tin a n i biu t ni ngh n ni t chc cuc hp trong trng hp c quan, n v khng c phng tin hoc c nhng khng p ng c s lng i biu. d) Tin nc ung trong cuc hp. ) Chi h tr tin n, thu ch ngh, tin phng tin i li cho i biu l khch mi khng hng lng t ngn sch nh nc. Chi b thm phn chnh lch (gia mc chi thc t do t chc n tp trung vi mc thu tin n t tin cng tc ph) ca cc i biu hng lng t ngn sch nh nc, i biu thuc cc n v s nghip cng lp (bao gm n v s nghip t bo m chi ph hot ng v n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng) v i biu thuc cc doanh nghip. e) Cc khon chi khc nh: Tin lm thm gi, tin thuc cha bnh thng thng, trang tr hi trng v.v... i vi cc khon chi v khen thng thi ua trong cuc hp tng kt hng nm, chi cho cng tc tuyn truyn khng c tnh trong kinh ph t chc hi ngh, m phi tnh vo khon chi khen thng, chi tuyn truyn ca c quan, n v. 2. Mt s mc chi c th: a) Mc chi h tr tin n cho i biu l khch mi khng thuc din hng lng t ngn sch nh nc nh sau: 10

- Cuc hp t chc ti a im ni thnh ca thnh ph trc thuc Trung ng: Mc chi h tr tin n ti a khng qu 150.000 ng/ngy/ngi; - Cuc hp t chc ti a im ni thnh, ni th ca thnh ph trc thuc tnh; ti cc huyn, th x thuc tnh: Mc chi h tr tin n ti a khng qu 100.000 ng/ngy/ngi; - Ring cuc hp do x, phng, th trn t chc (khng phn bit a im t chc): Mc chi h tr tin n ti a khng qu 60.000 ng/ngy/ngi. Mc chi h tr tin n cho i biu l khch mi khng thuc din hng lng t ngn sch nh nc nu trn l cn c thc hin h tr theo hnh thc khon bng tin cho i biu l khch mi khng thuc din hng lng t ngn sch nh nc. Trong trng hp nu phi t chc nu n tp trung, mc khon nu trn khng chi ph, th Th trng c quan, n v ch tr t chc hi ngh cn c tnh cht tng cuc hp v trong phm vi ngun ngn sch c giao quyt nh mc chi h tr tin n cho i biu l khch mi khng thuc din hng lng t ngn sch nh nc cao hn mc khon bng tin, nhng ti a khng vt qu 130% mc khon bng tin nu trn; ng thi thc hin thu tin n t tin cng tc ph ca cc i biu hng lng t ngn sch nh nc theo mc ti a bng mc ph cp lu tr quy nh ti quy ch chi tiu ni b ca c quan, n v ch tr hi ngh v c php chi b thm phn chnh lch (gia mc chi thc t do t chc n tp trung vi mc thu tin n t tin cng tc ph ca cc i biu hng lng t ngn sch nh nc, i biu thuc cc n v s nghip cng lp v i biu t cc doanh nghip). b) Chi h tr tin ngh cho i biu l khch mi khng hng lng t ngn sch nh nc theo mc thanh ton khon hoc theo ho n thc t quy nh v ch thanh ton tin cng tc ph nu ti khon 4 iu 2 Thng t ny. c) Chi bi dng ging vin, bo co vin i vi cc cuc hp tp hun nghip v, cc lp ph bin, qun trit trin khai c ch, chnh sch ca ng v Nh nc; chi bi dng bo co tham lun trnh by ti hi ngh theo mc chi quy nh hin hnh ca B Ti chnh hng dn vic qun l v s dng kinh ph o to, bi dng cn b, cng chc Nh nc. d) Chi tin nc ung trong cuc hp: Ti a khng qu mc 30.000 ng/ngy(2 bui)/i biu. ) Chi h tr tin phng tin i li cho i biu l khch mi khng hng lng theo quy nh v thanh ton ch cng tc ph quy nh ti Thng t ny. e) Cc khon chi ph thu mn khc phc v hi ngh nh: Thu hi trng, in sao ti liu, thu xe, thu ging vin ... phi c hp ng, giy bin nhn hoc ha n (trong trng hp thu dch v). PHN III 11

T CHC THC HIN iu 5. Quy nh trch nhim t chc thc hin 1. Kinh ph thc hin ch cng tc ph, ch chi tiu hi ngh phi c qun l, s dng theo ng nh mc, tiu chun, ch do c quan nh nc c thm quyn ban hnh v trong phm vi d ton chi ngn sch hng nm c cp c thm quyn giao. 2. Cn c kh nng ngn sch v gi c thc t: B trng, Th trng c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph quy nh cc mc chi c th v cng tc ph, chi hi ngh i vi cc c quan, n v trc thuc; UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trnh Hi ng nhn dn tnh quy nh mc chi c th v cng tc ph, chi hi ngh i vi cc c quan, n v thuc a phng cho ph hp nhng khng vt qu 20% mc chi ti a quy nh ti Thng t ny v phi t sp xp trong phm vi ngun kinh ph thng xuyn c giao d ton u nm thc hin. Trng hp cc B, ngnh, a phng cha ban hnh vn bn quy nh mc chi c th, th Th trng c quan, n v cn c mc chi ti a quy nh ti Thng t ny quyt nh mc chi thc t (c ho n hp php, hp l) nhng khng vt qu mc chi ti a quy nh ti Thng t ny, m bo tit kim, trnh lng ph, trong phm vi d ton ngn sch c cp c thm quyn giao v phi c th hin trong quy ch chi tiu ni b ca c quan, n v. 3. Trong trng hp c bit cn phi c mc chi cng tc ph, mc chi hi ngh cao hn mc chi quy nh ti Thng t ny, Th trng c quan, n v xem xt quyt nh tng trng hp c th, chu trch nhim v quyt nh ca mnh v cui nm c trch nhim cng khai vi ton th cn b, cng chc trong c quan, n v v nhng trng hp quyt nh chi cng tc ph, chi hi ngh cao hn mc chi quy nh ti Thng t ny; ng thi phi s dng ngun kinh ph thng xuyn c giao d ton u nm thc hin. 4. Hi ng nhn dn cp tnh cn c quy nh ti Ngh quyt 773/2009/NQUBTVQH12 ngy 31 thng 3 nm 2009 ca U ban Thng v Quc hi quy nh v mt s ch chi tiu ti chnh phc v hot ng ca Quc hi, cc c quan ca Quc hi, Vn phng Quc hi, cc c quan trc thuc U ban Thng v Quc hi, cc on i biu Quc hi v i biu Quc hi, ban hnh Ngh quyt p dng cho Hi ng nhn dn cc cp cho ph hp vi tnh hnh c th ca a phng, bo m hot ng ca Hi ng nhn dn cc cp thit thc, hiu qu i vi nhng nhim v chi c lin quan. 5. B Cng an, B Quc phng c trch nhim hng dn thc hin ch cng tc ph, ch chi t chc hi ngh i vi cc c quan, n v trc thuc cho ph hp tnh cht c th ca tng lc lng.

12

6. i vi cc n v s nghip cng lp t bo m chi ph hot ng, n v t bo m mt phn chi ph hot ng theo quy nh ti Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25 thng 4 nm 2006 ca Chnh ph quy nh quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh i vi n v s nghip cng lp; cc t chc khoa hc v cng ngh cng lp thc hin c ch t ch, t chu trch nhim theo quy nh ti Ngh nh s 115/2005/N-CP ngy 05 thng 9 nm 2005 ca Chnh ph, c quyt nh mc chi cng tc ph, chi t chc hi ngh cao hn hoc thp hn mc chi do B trng, Th trng c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph v U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng quy nh c th ho mc chi theo quy nh ti Thng t ny v phi c quy nh trong quy ch chi tiu ni b ca n v m bo tit kim, hiu qu v ph hp vi kh nng ngn sch, c im hot ng ca n v. i vi nhng khon kinh ph chi khng thng xuyn (kinh ph khng giao khon) th thc hin ch cng tc ph, ch chi hi ngh theo mc chi quy nh c th ca B, ngnh, a phng v c th ha mc chi quy nh ti Thng t ny. i vi cc hi ngh c t chc bng ngun kinh ph do cc t chc, c nhn tham gia ng gp, ti tr, th khuyn khch vn dng thc hin ch chi tiu hi ngh quy nh ti Thng t ny nhm m bo tit kim, hiu qu v ph hp kh nng ngn sch ca n v. Cc doanh nghip nh nc c vn dng ch cng tc ph, ch chi tiu hi ngh quy nh ti Thng t ny thc hin m bo tit kim, hiu qu v ph hp vi c im sn xut kinh doanh ca n v. Trng hp doanh nghip nh nc c ngn sch nh nc b tr kinh ph thc hin theo chng trnh, n, d n c th, nu c pht sinh nhim v chi cng tc ph, hi ngh ph th phi thc hin theo ng mc chi c cp c thm quyn giao thc hin chng trnh, n, d n ph duyt. 7. Nhng khon chi cng tc ph, chi hi ngh khng ng quy nh ti Thng t ny khi kim tra pht hin c quan qun l cp trn, c quan ti chnh cc cp, c quan thanh tra, c quan Kim ton Nh nc c quyn xut ton v yu cu c quan, n v c trch nhim thu hi np cho cng qu. Ngi ra lnh chi sai phi bi hon ton b s tin chi sai cho c quan, n v, tu theo mc vi phm s b x l theo quy nh ca php lut hin hnh. iu 6. T chc thc hin 1. Thng t ny c hiu lc thi hnh sau 45 ngy k t ngy k, thay th Thng t s 23/2007/TT-BTC ngy 21 thng 3 nm 2007 ca B Ti chnh quy nh ch cng tc ph, ch chi t chc cc cuc hi ngh trong cc c quan nh nc, n v s nghip cng lp; thay th mc I Thng t s 127/2007/TT-BTC ngy 31 thng 10 nm 2007 ca B Ti chnh sa i, b sung Thng t s 23/2007/TT-BTC ngy 21 thng 3 nm 2007 v Thng t s 57/2007/TT-BTC ngy 13

11 thng 6 nm 2007 ca B Ti chnh; thay th iu 1 Thng t s 142/2009/TTBTC ngy 14 thng 7 nm 2009 ca B Ti chnh sa i, b sung Thng t s 23/2007/TT-BTC ngy 21 thng 3 nm 2007 ca B Ti chnh quy nh ch cng tc ph, ch chi t chc cc cuc hi ngh i vi c quan nh nc v n v s nghip cng lp v sa i, b sung Thng t s 91/2005/TT-BTC ngy 18 thng 10 nm 2005 ca B Ti chnh quy nh ch cng tc ph cho cn b, cng chc nh nc i cng tc ngn hn nc ngoi do ngn sch nh nc bo m kinh ph. Ring nm 2010 cc c quan, n v sp xp trong phm vi d ton ngn sch c giao v ngun kinh ph hp php khc thc hin ch cng tc ph, ch chi t chc cc cuc hi ngh theo quy nh ti Thng t ny. 2. Trong qu trnh thc hin nu c vng mc ngh cc n v phn nh v B Ti chnh hng dn thc hin./.
Ni nhn: - Th tng Chnh ph ( bo co); - VP Quc hi, VP Ch tch nc; - VP Chnh ph; - VP TW ng v cc ban ca ng; - To n NDTC, Vin Kim st NDTC; - Kim ton NN, VP Ban Ch o TW v PC tham nhng; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP; - C quan TW ca cc Hi, on th; - UBND, HND cc tnh, TP trc thuc TW; - S TC, KBNN cc tnh TP trc thuc TW; - Cc Kim tra vn bn - B T php; - Cng bo; - Website Chnh ph, Website B Ti chnh; - Cc n v thuc B; - Lu: VT, V HCSN.

KT. B TRNG TH TRNG


( k)

Phm S Danh

14