You are on page 1of 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Нови Сад, Радничка 2

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊ Е УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
________________________________________________________________________
_________________________________________________
( име и презиме, назив и адреса инвеститора)

Поседујем одобрење за изградњу
: ____________________________________________________________________________
(врста објекта)

у

____________________________________________________________________________________________________________________________
(место, улица и број, број парцеле, К.О.)

коју је издао:

_____________________________________________________________________________________________________________
(назив органа)

под бројем: ___________________________
од

_____________________
и

потврду почетка радова број

_______________________

од

__________________________ .

Будући да сам завршио изградњу објекта, молим да се изврши технички преглед објекта и да ми се
изда употребна дозвола за исти.
Извођач радова је био
: _________________________________________________________________________________________
у

____________________________________________________________________________________________________________________________
(навести назив и адресу извођача радова - навести имеорног
одгов извођача радова)

Уз захтев прилажем:

1.

Одобрење за изградњу и потврду почетка радова.

2.

Пројекатизведеног објекта ако је у току изградње објекта било одступања у односу на главни пројекат
на основу којег је издата грађевинска дозвола, односно на основу којег је потврђена пријава почетк
извођења радова.

У случају да у току грађења објекта није одступљено од главног пројекта, инвеститор и извођач радов
потврђују и оверавају на главном пројекту да је изведено стање једнако пројектованом стању.

3.
4.

Копију плана са геодетским снимком новоизграђеног објекта.

Доказ о уплати
:

− Републичка административна такса у износу550,00
од динара

Прималац:Буџет Републике Србије
Сврха дознаке:Републичка административна такса
Уплатни рачун број:
840-742221843-57
Позив на број:97 Модел:за општину Нови Сад11-223; за општину Петроварадин
36-247

− Наканада трошкова поступка у износу1.000,00
од
динара
Прималац:Буџет Града Новог Сада
Сврха дознаке:приходи градских органа управе

Дана:______________________ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА __________________________________________________________ (име и презиме ) __________________________________________________________ (место. како би служба ове Управе упутила службени захтев за вршење техничког прегледа изграђеног објекта. ДОО “Институт за безбедност и превентивни инжењеринг ” Нови Сад. улица Краљевића Марка број 11. Трг Доситеја Обрадовића 6. 4. Булевар ослобођења број . ДОО “Институт за безбедност и сигурност на раду” у Новом Саду. противпожарну заштиту и” из развој Новог Сада. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука Нови Сад. Нови Сад. улица и број ) Телефон: ______________________________________________ . Хајдук Вељкова број 11. улица Школска број 3. 6. заштиту на раду. АД “Институт за заштиту на раду” из Новог Сада. 2. Потребно је да подносилац захтева заокружи редни број испред организације за коју се определи.Уплатни рачун број: 840-742341843-24 Позив на број:97 Модел:20-511 НАПОМЕНА: Послови техничког прегледа изграђеног објекта поверени су следећим организацијама: 1. 55 3. АД "План" из Новог Сада. 5. Темеринска број 119. ДОО “Институт за превентивну.