FIZIKA – PREDAVANJA

Današnja tehnička dostignuća proizašla su iz dosadašnjih znanstvenih - naučnih
istraživanja u fizici i drugim prirodnim znanostima. Bez razvoja prirodnih znanosti
nezamisliv je i budući razvoj tehnike.

U izobrazbi inženjera uloga fizike je vrlo velika:
- poznavanje prirodnih zakona
- formiranje znanstvenog pogleda na svijet
- fizikalni način razmišljanja omogućuje znanstveno istraživački pristup rješavanju
problema u tehnici

Fizika je fundamentalna prirodna znanost koja se bavi proučavanjem općih svojstava i
zakona kretanja materije, počevši od gibanja tijela pa sve do strukture i svojstava
fizikalnog prostora i polja.
Ona proučava makro svijet: tijela na Zemlji, planete, zvijezde itd., te mikro svijet:
molekule, atome, elementarne čestice itd.

Riječ fizika potječe od grčke riječi φνσιζ (fizis) što znači priroda, pa se fizika dugo
vremena zvala filozofija prirode.

Tvar je jedan od osnovnih oblika materije; tvari sačinjavaju sva tijela u prirodi. Fizičko
polje (gravitacijsko, električno, itd.), takoñer je oblik materije, a materija se nalazi u
neprestanom kretanju – prelazi iz jednog oblika u drugi i pritom ostaje očuvana i
neuništiva.

Kretanje je bitno svojstvo materije i obuhvaća svaku promjenu u prirodi, prelaženje
materije iz jednog oblika u drugi tj. sve procese koji se dogañaju u prirodi. Prostor i
vrijeme takoñer su oblici materije i vezani su uz njezino kretanje.

Fizika i ostale prirodne znanosti se prožimaju i teško je ponekad povući granicu izmeñu
fizike, kemije i biologije.

Fiziku možemo podijeliti na klasičnu i modernu.
Klasična fizika proučava pojave iz našeg makro svijeta tj. pojave koje se mogu vidjeti i
neposredno mjeriti.
Moderna fizika obuhvaća relativističku mehaniku - opisuje gibanje i interakcije tijela čije
su dimenzije manje od 10
-10
m i koje se gibaju brzinama većim od brzine svjetlosti (
c=10
-8
m/s) i kvantnu mehaniku - pojave u svijetu atoma.

Mjerenja u fizici
Mjerenje je osnova svih znanosti pa i fizike koja je tipična eksperimentalna znanost.
Eksperimentalnu metodu razmotrit ćemo na primjeru mjerenja ovisnosti duljine spiralne
opruge o težini utega koji visi na njenom kraju.
Pokus izvodimo tako da mjerimo dužinu opruge l za razne težine G=mg utega koji visi o
njezinu donjem kraju.
1
Gdje je: G – težina N
m – masa kg
l – dužina cm
Parove veličina upisujemo u tablicu.


a) b)

Slika 1. Ovisnost dužine opruge o opterećenju

Rezultati takvog mjerenja dani su u tablici 1.

Tablica 1. Rezultati mjerenja ovisnosti duljine opruge o opterećenju
M 0 1 2 3 4 5 6 7 8
G 0 9,8 19,6 29,4 39,2 49,1 58,9 68,7 78,5
l 68,5 69,4 76,2 85,5 94,8 104,1 113,4 122,8 132,2

Da bi se odredio pravac koji je u linearnom području najbliži mjernim točkama,
upotrebljava se metoda najmanjih kvadrata.

Predpostavimo da je jednadžba pravca

G= al+b ..(1.1)

Gdje je: a- koeficijent smjera
b- odrezak na ordinati

Kada u jednadžbu (1) uvrstimo za l vrijednosti l
i
iz tablice 1.nećemo dobiti G
i
već G
i
+∆G
i

gdje je: ∆G
i
– devijacija izmjerene vrijednosti od vrijednosti koja leži na pravcu

U smislu metode najmanjih kvadrata izraz:

2
( ) ( )
∑ ∑
= =
− − = ∆
n
i
n
i
i i i
b al G G
1 1
2
...(1.2)

treba da bude minimalan tj. derivacije izraza po a, odnosno b treba da iščezavaju:

∑ ∑ ∑
= = =
= − −
n
i
n
i
n
i
i i i i
l b l a l G
1 1 1
2
0 ...(1.3)

∑ ∑
= =
= − −
n
i
n
i
i i
nb l a G
1 1
0 ...(1.4)

Iz ove dvije jednadžbe odredi se a i b, tako da za srednju vrijednost G i l imamo
izraze:

n
l
l
n
i
i ∑
=
=
1
,
n
G
G
n
i
i ∑
=
=
1
...(1.5)

Uvrstimo li vrijednosti iz tablice za l
1
i G
i
dobit ćemo vrijednosti a=1,05 N/cm i
b= -60,6 N, tada zakonitost linearnog rastezanja opruge možemo pisati u obliku:

G= k(l-l
0
) ...(1.6)

gdje je:
k – konstanta opruge k=1,05 N/cm, a l
0
– početna duljina opruge l
0
=57,4 cm

Za malene vrijednosti opterećenja kako je vidljivo sa slike promatrana opruga se ne
rasteže linearno.
Mjerenjem nastojimo dobiti što točniju vrijednost fizikalne veličine, meñutim bez obzira
koliko točno mjerili uvijek dobivamo veću ili manju pogrešku.
Za G= 39,2 N prava vrijednost duljine opruge je negdje izmeñu 94,75 cm i 94,85 cm.

Aritmetička sredina tih mjerenja je:

cm
n
l l l
l 8 , 94
...
0 2 1
=
+ + +
= ...(1.7)

Rezultat mjerenja iskazujemo u obliku:

l l l ∆ ± = ...(1.8)

Gdje je ∆l-maksimalna devijacija

3
Možemo dakle s prilično velikom vjerojatnošću očekivati da će prava vrijednost dužine
opruge za opterećenje 39,2 N iznositi:

l=(94,80± 0,02) cm


FIZIKALNE VELIČINE I JEDINICE

Fizikalna veličina je mjerljivo svojstvo (parametar) fizikalnog stanja, procesa ili tijela.
Ona omogućuje definiranje fizikalne pojave i njezino opisivanje u matematičkom obliku,
pomoću odgovarajućih jednadžbi. Fizikalne veličine su npr., put, vrijeme, masa, brzina,
rad, energija itd.
Fizikalne veličine označavaju se malim i velikim slovima latinske abecede i grčkog
alfabeta. Znakovi(simboli) fizikalnih veličina meñunarodno su dogovoreni (ISO –
International Standard Organization) i to su većinom početna slova engleskih ili latinskih
naziva fizikalnih veličina.

- brzina v (velocity, velocitas)
- vrijeme t (time, tempus)
- sila F (force)

MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA (SI)

Na XI zasjedanju Generalne konferencije za utege i mjere 1960. god.prihvaćen je
Meñunarodni sustav mjernih jedinica SI (Systéme International d'Unités) koji je i u nas
obvezan.
Dogovorom je odabrano sedam osnovnih mjernih jedinica iz kojih se matematičkim
operacijama izvode sve ostale. Iste su prikazane u tablici 1.2.

Tablica1.2. Fizikalne veličine i osnovne mjerne jedinice
Fizikalna veličina Znak Mjerna jedinica Znak
duljina l
masa m
vrijeme t
termodinamička temperatura T
električna struja I
jakost svjetlosti I
v
količina tvari n
metar m
kilogram kg
sekunda s
kelvin K
amper A
kandela cd
mol mol

Metar (znak: m) je duljina puta koji u vakuumu svjetlost preñe za vrijeme
1/299 792 458 sekunde.
Time je definirana i brzina svjetlosti kao prirodna konstanta i iznosi
c = 299 792 458 m/s.


4
Kilogram (znak: kg) je masa meñunarodne predmjere (prototipa) koji se čuva u
Meñunarodnom uredu za utege i mjere u Sévresu kraj Pariza.

Sekunda (znak: s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri
prijelazu elektrona izmeñu dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma
133
Cs.

Stalna električna struje ima ima vrijednost jedan amper (znak: A) ako, prolazeći u
svakom od dva paralelna ravna, beskonačno dugačka vodiča, zanemarivo
malenog presjeka, razmaknuta jedan metar u vakumu, uzrokuje izmeñu njih silu
2 ⋅ 10
-7
N/m duljine vodiča.

Kelvin (znak: K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu
termodinamičke temperature trojne točke vode.
T
0
=273,15 K; t = T + T
0
:
Gdje je t-temperatura izražena u °C.
T- termodinamička temperatura

Kandela (znak: cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira
nomokromatsko zračenje frekvencije 5,4⋅ ⋅⋅ ⋅10
14
Hz i čija je energetska jakost u tom
pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Mol (znak: mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula,
atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika C
12
6
.
Izvedene jedinice se izvode iz osnovnih pomoću algebarskih izraza:

s
m
t
s
v
vrijeme
put
brzina = = = ,

Radijan (znak rad) je ravninski kut, s vrhom u središtu kružnice čiji krakovi na njoj
omeñuju luk duljine jednake polumjeru kružnice.
Steradijan (znak:sr) jednak je prostornom kutu stošca, s vrhom u središtu kugle koji na
površini te kugle omeñuje površinu jednaku kvadratu polumjera.

Meñunarodno prihvaćeni predmetci za tvorbu decimalnih jedinica prikazani su u tablici
1.3.

Tablica1.3. Predmetci za tvorbu decimalnih jedinica
Znak
predmetka
Naziv
predmetka
Vrijednost
predmetka
Znak
predmetka
Naziv
predmetka
Vrijednost
predmetka
E
P
T
G
M
k
h
da
eksa
peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
10
18
10
15
10
12
10
9
10
6
10
3

10
2
10
1

d
c
m
µ
n
p
f
a
Deci
Centi
Mili
Mikro
Nano
Piko
Femto
ato
10
-1
10
-2
10
-3
10
-6
10
-9
10
-12

10
-15
10
-18

5

SKALARNE I VEKTORSKE FIZIKALNE VELIČINE

Skalarne su veličine potpuno odreñene svojom brojčanom vrijednošću i odgovarajućom
jedinicom. Npr. masa nekog tijela je 25 kg

Za potpuno odreñivanj vektora moramo znati:
- pravac nosilac
- smjer i
- iznos vektora

Vektori su kolinearni ako su njihovi pravci nosioci paralelni.

Zbrajanje vektora:
Grafički ih zbrajamo što početak drugog vektora paralelnom translatacijom dovedemo na
kraj prvog: rezultanta je vektor koji ide od početka prvog do kraja drugog vektora.
Vektorski zbroj nije isto što i algebarski.

Oduzimanje vektora:
svodi se na zbrajanje – negativan vektor - b
ρ
po iznosu je jednak vektoru b
ρ
, kolinearan je
s njim, ali je suprotnog smjera.

Vektor se množi s pozitivnim skalarom tako da se iznos pomnoži, a smjer ostaje isti, a
pri množenju s negativnim skalarom dobiveni vektor je suprotnog smjera.

Komponente vektora: Svaki vektor možemo prikazati kao zbroj dvaju ili više vektora,
koje nazivamo njegovim vektorskim komponentama.

Jedinični vektor(ort) ima iznos jednak jedinici.

Najčešće upotrebljavani koordinantni sustav sa tri meñusobno okomita jedinična vektora
k j i
ρ ρ ρ
, , je tzv. Kartezijev koordinantni sustav.
6
Mehanika je dio fizike koja proučava zakone gibanja tijela tj. vremensku promjenu
položaja tijela u prostoru (gibanje planeta, automobila itd.)

Mehaniku dijelimo na:
1. Kinematiku
2. Dinamiku
3. Statiku

Takoñer je dijelimo na:
- mehaniku materijalne točke
- sistema materijalnih točaka
- krutog tijela
- mehaniku fluida
- mehaniku titranja i valova

Kinematika - (grč. kinein = gibati) proučava gibanje bez obzira na uzroke gibanja i
svojstva tijela koja se gibaju tj. ne uzima u obzir njihovu masu i sile što djeluju na njih.
Dinamika – (grč. dynamis = sila) proučava uzroke gibanja i utjecaj sile i mase na
gibanje. Za razliku od kinematike dinamika daje fizikalnu bit gibanja.

Statika proučava uvjete ravnoteže tijela.

Gibanje tijela – promjena položaja tijela u prostoru tijekom vremena (oblik pojavljivanja
gibanja materije). Opis može biti:
- tablični (aritmetika) – u pravilu su prikazani rezultati mjerenja s “točnim“
vrijednostima u mjernim točkama
- grafički(geometrija) –dijagram s krivuljom daje jasnu vizualnu predodžbu o prirodi
gibanja
- veličinska jednadžba (algebra) – izvedena formula koja je najpodesnija za rad uz
korištenje kompjutora.

Gibanja su u praksi najčešće nepravilna i ne mogu se vjerno opisati jednostavnim
veličinskim jednadžbama (vozilo Travnik-Kiseljak)

Mirovanje je poseban oblik gibanja. Tijelo miruje ako ima stalne, nepromijenjene
koordinate s obzirom na izabrani referentni sustav.

Materijalna točka, skraćeno točka, tijelo je zanemarljivih dimenzija, mase m van okvira
kinematičke u okvirima dinamičke analize. Kada su dimenzije gibanja zanemarive u
usporedbi s geometrijom položaja/gibanja, opis položaja je dovoljan i za opis položaja
gibanja (vozilo Travnik-Kiseljak). Dalje se bez posebne napomene kako se giba
podrazumijeva gibanje točke.

Položaji i gibanja u prostoru se najčešće analiziraju u referentnom pravokutnom
koordinatnom sustavu, definiranom s ishodištem O i koordinatnim osima x, y, z.
Kod gibanja u ravnini se koristi koordinatni sustav O,x,y, a kod pravocrtnog gibanja O,x.
7
Najčešće ćemo položaj materijalne točke odreñivati pomoću njezinih pravocrtnih
koordinata u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu. Na slici 2.1. prikazan je
položaj materijalne točke u prostoru, ravnini i pravoj crti.

Slika 2.1. Odreñivanje položaja materijalne točke

Dijagrami u koordinatnim sustavima O,x,y,z; O,x,y; O,x su geometrijskog karaktera
(autokarta Travnik-Kiseljak), dok su dijagrami u koordinatnim sustavima O,x,t; O,y,t i
O,z,t su kinematičkog karaktera.
Položaj točke (P) - odreñen je vektorom položaja r
p
(radijus vektorom) koji spaja
ishodište i točku P, ili s odgovarajućim brojem komponenti vektora.
Jednadžba gibanja – matematički opis gibanja (promjene položaja u prostoru – brzine i
ubrzanja), u vektorskom obliku: r=f(t), što se može opisati jednadžbom:

( ) ( ) ( ) ( )k t z j t y i t x t r
ρ ρ ρ
ρ
+ + = ...(2.1)

Putanja ili staza je dakle , skup svih točaka kroz koje prolazi materijalna točka koja se
giba izmeñu dva položaja; to je geometrijsko mjesto krajeva vektora ( ) t r
ρ
(slika 2.2.)

Slika2.2. Putanja ili staza
8
Razmak (∆r
1/2
ili ∆x
1/2
, ∆y
1/2
, ∆z
1/2
) – vektorska veličina kojom se opisuje najkraća
moguća putanja (prava crta) izmeñu dva položaja (1i2). Simbolom ∆r
1/2
se označava
razlika konačnog (položaj 2) i početnog (položaj 1) vektora položaja: ∆r
1/2
= r
2
-r
1
(vektori)

Dio putanje koji materijalna točka preñe u odreñenom vremenu zove se put.
Put (s
1/2
,m) – skalarna duljina putanje. Ne smije se miješati s razmakom koji je izmeñu
dva položaja jedinstvene vrijednosti (put Travnik –Kiseljak i razmak). Ako putanja nije
pravocrtna ili kružna, u pravilu se put s teško izračunava i mora se izmjeriti.

Opis gibanja (matematika i/ili statistika) je vjerniji što je vremenski interval ((∆t
1/2
)
odreñivanja tj. mjerenja kraći.

JEDNOLIKO PRAVOCRTNO GIBANJE. BRZINA

To je najjednostavnije gibanje i za njegov opis dovoljne su komponente na pravcu
gibanja – skalarne veličine (osi: x ili y ili z). Na slici 2.3. prikazano je jednoliko gibanje po
pravcu.

Slika 2.3. Jednoliko gibanje po pravcu

Jednoliko gibanje što znači da tijelo u jednakim vremenskim intervalima prevaljuje
jednake putove. Omjer preñenog puta i za to potrebnog vremena zove se brzina tijela.
Slika 2.4. Putna brzina I brzina pomaka
9
Skalarna putna brzine, v
s
(speed) – put u jediničnom vremenu

[ ]
[ ]
[ ]
1
;

⋅ = = = s m
t
s
v
t
s
v
s s
...(2.1)

Vektorska brzina pomaka, v (velociti) – pomak u jediničnom vremenu

t
r
v


= ...(2.2)

Ovo gibanje se rijetko susreće u prirodi i tehnici (gibanje tijela u svemiru)

NEJEDNOLIKO PRAVOCRTNO GIBANJE. AKCELERACIJA

Pri nejednolikom pravocrtnom gibanju smjer brzine je konstantan, ali se njegov iznos
tokom vremena mijenja. Tako se giba automobili pri ubrzanju ili kočenju, zrno u puščanoj
cijevi itd.
Ovisnost pomaka, odnosno puta, o vremenu više nije linearna, kao pri jednolikom
gibanju, već neka općenita funkcija vremena, što je prikazano slikom 2.5.


Slika 2.5. Dijagram za nejednoliko gibanje po pravcu

Ako je u trenutku t
1
položaj čestice odreñen koordinatom x
1
, a u trenutku t
2
koordinatom
x
2
, tada je srednja brzina u tom intervalu:

10
t
x
t t
x x
v


=


=
1 2
1 2
...(2.3)

Gdje je:
v - srednja brzina

Da bismo dobili pravu (trenutnu) brzinu tijela u trenutku t, zamislimo da je točka B sve
bliže točki A i nañimo granične vrijednosti prema kojoj teži srednja brzina:

x
dt
dx
t
x
v v
t t
& = =


= =
→ ∆ → ∆ 0 0
lim lim ...(2.4)
Gdje je:
x&- vremenska derivacija puta


=
dt
dx
x& ...(2.5)
Što znači da je trenutna brzina jednaka prvoj vremenskoj derivaciji koordinate položaja.
Budući da je dx=ds, brzina je takoñer jednaka vremenskoj derivaciji prijeñenog puta:

dt
ds
v = ...(2.6)


Izračunavanje puta i brzine

Pri jednolikom pravocrtnom gibanju možemo put izračunati iz jednadžbe s =vt, ako
poznajemo brzinu. Pri nejednolikom gibanju problem je složeniji jer je brzina funkcija
vremena. Predpostavimo da je brzina zadana krivuljom v(t), kako je prikazano na slici 2.6

Slika 2.6. Izračunavanje prijeñenog puta iz poznate zavisnosti v(t)
11
Preñeni put u intervalu ∆t
i
približno je jednak
i i
t v ∆ , a zbroj
i i
t v ∆ aproksimacija je
prijeñenog puta izmeñu trenutka t
1
i t
2
.


∆ ≈
i
i i
t v s ...(2.7)

Točan izraz za preñeni put s izmeñu vremena t
1
i t
2
dobivamo kao graničnu vrijednost
izraza 2.7. kada svaki vremenski interval
i
t ∆ teži nuli. Tada će srednja brzina težiti
trenutnoj brzini, a prevaljeni put biti će jednak vremenskom integralu brzine:

( )


= ∆ =
→ ∆
2
1
0
lim
t
t
i i
t
dt t v t v s ...(2.8)

Put se može odrediti i grafički iz slike 2.6. i prevaljeni put je jednak površini ispod krivulje
v(t).

Akceleracija (ubrzanje)

Pri nejednolikom gibanju brzina se mijenja. Promjenu brzine možemo opisati
akceleracijom (ubrzanjem).

Ubrzanje a je vektorska veličina i može se prikazati slikom 2.7.

Slika 2.7. Shematski prikaz ubrzanja

Uzevši u obzir jednadžbe (2.4), (2.5) i (2.6), dobivamo izraz:
12
x
dt
x d
dt
dx
dt
d
dt
dv
a & & = =


= =
2
2
...(2.9)

i
2
2
dt
s d
a = ...(2.10)

Trenutno ubrzanje jednako je prvoj derivaciji brzine po vremenu, odnosno drugoj
derivaciji koordinate položaja (puta) po vremenu.

GIBANJE S KONSTANTNIM UBRZANJEM. SLOBODNI PAD

Gibanje s konstantnom akceleracijom .) ( konst a =
ρ
posebno je važni slučaj nejednolikog
gibanja, prikazano slikom 2.8.
Slika 2.8. Slobodni pad

Tijelo se pri slobodnom padu giba pravocrtno jednoliko ubrzano. Ubrzanje zemljine teže
(g≈9,8 m/s
2
∼ 10 m/s
2
) ovisi o aktualnom položaju (za [g] = m/s
2
, {g} = zagreb: 9,807,
Reykjavik: 9,823, Kinshasa: 9,779, polivi: 9,83, ekvator: 9,78).

Ako se tijelo giba u koordinatnom sustavu po osi x i ako je u početnom trenutku t=0 tijelo
u točki x
0
i ima početnu brzinu v
0
, njegovu brzinu nakon razdoblja t dobit ćemo
primjenom jednadžbe (2.11).

at v adt v v
t
+ = + =

0
0
0
...(2.11)
Položaj tijela x u trenutku t dobivamo integriranjem brzine:

( ) ( )dt at v x dt t v x x
t
∫ ∫
+ + = + =
1
0
0 0
0
0
...(2.12)
Gdje je x
0
– položaj tijela u početnom trenutku t
0
.

Rješenjem integrala dobijemo izraz za položaj tijela pri gibanju s .) ( konst a =
ρ
:

13
2
0 0
2
1
at t v x x + + = ...(2.13)
Put koji tijelo prevali u razdoblju t pri jednoliko ubrzanom gibanju jest s = x-x
0
odnosno:

2
0
2
t
a
t v s + = ...(2.14)
Iz te relacije i v=v
0
+at slijedi veza izmeñu brzine i puta:

2
0
2 v as v + = ...(2.15)

Već je G. Galilei, proučavajući slobodan pad s kosog tornja u Pisi, pokazao da je vrijeme
padanja lakših i težih tijela gotovo jednako.
Akceleracija ili ubrzanje slobodnog pada ovisi o visini iznad zemlje. ali te su promjene za
slobodni pad od nekoliko stotina metara zanemarljive, te ih ne uzimamo u obzir.
Ako u jednadžbe (2.11.) i (2.12.) uvrstimo a=g i v
0
=0 dobivamo jednadžbe za brzinu i put
pri slobodnom padu:

gt v = …(2.16)
2
2
t
g
h s = = …(2.17)
Iz ove dvije jednadžbe izvodi se relacija:

Tijelo koje slobodno pada s visine h postići će brzinu: gh v 2 = …(2.18)
a put se izračunava iz jednadžbe:
2
vt
s = …(2.19)

JEDNOLIKO KRUŽNO GIBANJE

Kada akceleracija materijalne točke nema isti pravac kao brzina, već se brzinom zatvara
kut različit od nule, materijalna točka se giba po zakrivljenoj liniji. Najjednostavnije
krivocrtno gibanje jest jednoliko kruženje koje je prikazano slikom 2.9.


Slika 2.9. Jednoliko kružno gibanje

Pri opisivanju putanje se umjesto koordinati x,y mogu koristiti koordinate r,ϕ te jednoliko
kružno gibanje postaje usporedivo s jednolikim pravocrtnim gibanjem.
14
period, T- vrijeme potrebno za obilazak opsega kružnice 2π

ω
π 2 1
= =
f
T ...(2.20)
kutna brzina, ω -
dt
d
r
dt
d
r
t
r
t
s
v
t t
ϕ
ω ω
ϕ ϕ
= = =


=


=
→ ∆ → ∆
; lim lim
0 0
, [ω]=rad/s ...(2.21)
Kutna brzina ima po definiciji smjer desne ruke!!
frekvencija, f, N – broj dogañaja (obilazaka opsega kružnice)

π
ω
2
1
= =
T
f ...(2.22)
kutno ubrzanje, [ ]
[ ]
[ ]
2
0
0 lim
s
rad
t t dt
d
t
t
= = = = =


=
→ ∆
ω
α
ω
α
ω ω
α ...(2.23)

NEJEDNOLIKO KRUŽNO GIBANJE

Pri nejednolikom kruženju iznos obodne brzine više nije konstantan, već se mijenja s
vremenom.
Tangencijalna akceleracija nastaje zbog promjene iznosa obodne brzine:

( )
α
ω ω
r
dt
d
r
dt
r d
dt
dv
a = = =
1
...(2.24)
gdje je:

2
0
lim
dt
d
t
t
ω ω
α =


=
→ ∆
...(2.25)

Pri nejednolikom gibanju postoji radijalna i tengencijalna akceleracija što je prikazano
slikom 2.10.

Slika 2.10. Tangencijalna i radijalna komponenta akceleracije
15
2
4
2
2 2
r
v
dt
dv
a a a a
r t
+ 

= + = =
ρ
...(2.27)

Ako za jednadžbu 2.25. uzmemo da je α=const. integrirajući izraz dω=αdt dobijemo:

∫ ∫
+ = =
t
t dt d
0
0
,
0
ω α ω α ω
ω
ω
...(2.28)
daljnjim integriranjem dobijemo izraz za kut:

( )
∫ ∫
+ = + =
t
t t dt t d
0
0
2
0
2
,
0
ω
α
ϕ ω α ϕ
ϕ
ω
...(2.29)

GIBANJE U RAVNINI

Kada proučavamo gibanjeu dvije ili tri dimenzije, pomak, brzinu i akceleraciju moramo
razmatrati vektorski.
Ovakva vrsta kretanja prikazana je na slici 2.11.

Slika 2.11. Gibanje u ravnini

( )


= ∆ =
→ ∆
i
t
t
i i
t
dt t v t v s
2
1
0
lim ...(2.30)
ω ω ω ω ω r v v v t r v t r
dt
dx
v
y x y x
= + = = − = =
2 2
, cos , sin ...(2.31)

2 2 2 2 2
, sin , cos ω ω ω ω ω r a a a t r a t r a
y x y x
= + = − = − = ...(2.32)

HORIZONTALNI I KOSI HITAC

Horizontalni hitac je primjer složenog gibanja, koje slijedi iz kombinacije jednolikog
pravocrtnog gibanja i slobodnog pada.
16

Horizontalni hitac je prikazan na slici 2.12.


Slika 2.12. Horizontalni hitac


Kosi hitac je prikazan na slici 2.13.

Slika 2.13. Kosi hitac
To je gibanje u vertikalnoj ravni s konstantnom akceleracijom g
ρ
tj. s akceleracijom sile
teže.
Gdje je:
t
u
– ukupno vrijeme trajanja hica a sastoji se od vremena uspinjanja t
H
i vremena
potrebnog za silazni dio putanjet
H
.

,
sin 2
, 2 ,
sin
0 0
g
v
t t t
g
v
t
u H u H
α α
= = = ...(2.33)
H – horizontalni domet ili doseg D
17

g
v
H
α 2 sin
2
= ...(2.34)

Primjer:

Metak je ispaljen početnom brzinom v
0
=400 m/s pod kutom α=30°prema horizontali.
Izračunajte:
a) iznos i smjer brzine
b) radijalnu i tangencijalnu akceleraciju metka 2s nakon ispaljivanja


Gibanje metka možemo opisati jednadžbama:
t g v v t
g
t v r
ρ ρ ρ
ρ
ρ ρ
+ = + =
0
2
0
,
2

koje u odabrtanom koordinatnom sustavu prelaze u skalrne
gt v v v v
t
g
t v y t v x
y x
− = =
− = =
α α
α α
sin , cos
2
sin , cos
0 0
2
0 0


Komponente metka u trenutku t = 2s iznose:


s m gt v v
s m v v
y
x
/ 180 sin
/ 346 cos
0
0
= − =
= =
α
α


Dok je ukupna brzina

2 2
y x
v v v + = = 390 m/s
Smjer brzine opisati kutom β koji zatvara, koji brzina zatvara s osi x

° = ⇒ = = 5 , 27 52 , 0 β β
x
y
v
v
tg

v
v
g g a
y
t
− = − = β sin = -4,5m/s
2
v
v
g g a
x
r
− = − = β cos = -8,7 m/s
2

18
DINAMIKA ČESTICE


U kinematici smo proučavali zakone gibanja bez obzira na to što je uzrokovalo to
gibanje.
Dinamika razmatra fizikalne uzroke gibanja. Osnova dinamike su tri Newtonova
zakona, koje je 1686. formulirao engleski fizičar Isaac Newton.
Iz tih zakona može se izgradi tzv. klasična ili Newtonova mehanika.

Newtonova mehanika odlično opisuje makroskopske pojave, dakle tijela dimenzija
većih od atoma i molekula te brzine mnogo manje od brzine svjetlosti. Za opisivanje
mikrosvijeta (atoma i molekula) moraju se primijeniti zakoni kvantne fizike, a za velike
brzine upotrebljavaju se zakoni relativističke mehanike (Einsteinove teorije
relativnosti). Meñutim kvantna i relativistička mehanika svode se na klasičnu
mehaniku u graničnom slučaju, tj. na udaljenosti koje su velike s obzirom na veličinu
atoma, i za brzine koje su malene u usporedbi s brzinom svjetlosti.

Masa i sila

Najvažnije fizičke veličine su sila i masa.
U fizici silu opisujemo pomoću njezina djelovanja. Djelovanje sile može biti dvojako:

- sila može ubrzati ili usporiti neko tijelo, tj. promijeniti mu stanje gibanja
- sila može promijeniti oblik tijela, tj. deformirati ga.
U dinamici ćemo proučavati samo prvo djelovanje tj. silu kao uzrok promjene stanja
gibanja nekog tijela, smatrajući pritom da se oblik tijela ne mijenja.

Sila – vektorska veličina – uz iznos potrebno je znati i smjer u kojemu djeluje.
Označava se znakom F, prema engleskoj riječi force.

Silu možemo odrediti tako da mjerimo ili akceleraciju tijela ili njegovu deformaciju.
Obično se za odreñivanje upotrebljava deformacija tijela. Najjednostavnije silu
mjerimo dinamometrom prikazanim na slici 3.1.

Slika 3.1. Dinamometar
19
To je elastična opruga jednim krajem učvršćena na kraju metalnog valjka, dok je drugi
kraj slobodan i može se izvlačiti pod utjecajem sile.

Produljenje opruge pod utjecajem vanjske sile linearno je u granicama elastičnosti
opruge i može se prikazati izrazom:

F= k∆l …(3.1)

Gdje je:
F - sila koja djeluje na oprugu
∆l - produljenje opruge
k - konstanta opruge

Umjeravanjem dinamometra može se iz produljenja opruge očitati sila koja djeluje na
dinamometar.

U prirodi se pojavljuju različite sile:
- guranje predmeta – naprezanje mišića proizvodi silu
- na podlozi – sila trenja
- na svako tijelo u blizini Zemljine površine – sila teže
- pri deformacijama – harmonična sila
- magnet djeluje na čelični predmet – magnetska sila
- dva se nabijena tijela privlače ili odbijaju – elektrostatskom silom
- sastojci jezgre se privlače – nuklearnom silom itd.

Usprkos ovakvoj različitosti sve se sile u prirodi mogu svesti na četiri vrste meñu
djelovanja:

1. privlačna gravitacijska sila – izmeñu bilo koja dva tijela
2. elektromagnetska sila – izmeñu električnih naboja u mirovanju, odnosno
gibanju
3. sila jake interakcije – pojavljuje se izmeñu nukleona u jezgri
4. sila slabe interakcije – pojavljuje se pri radioaktivnom β-raspadu jezgre

Samo se prve dvije pojavljuju u klasičnoj fizici, a ostale koje ćemo proučavati mogu
se objasniti pomoću njih dviju.

Masa je svojstvo svakog tijela koje odreñuje njegovo ponašanje pri djelovanju sile:
masa tijela veća – tijelo tromije – teže ga usporiti ili ubrzati tj. promijeniti mu stanje
gibanja

Tijelo se opire promjeni stanja svog gibanja. Svojstvo tijela da održava svoje stanje
gibanja (odnosno u posebnom slučaju, mirovanja) zovemo ustrajnost, tromost ili
inercija.
Masa je kvantitativna mjera tromosti tijela.

Osim mase i sile u dinamici se upotrebljavaju i druge fizikalne veličine:
količina gibanja, moment sile, moment količine gibanja, rad, energija itd.
20

Količina gibanja materijalne točke m i brzine v
r
jest

v m p
r r
= …(3.2)

Smjer vektora p
r
je isti kao i smjer brzine.

Jedinica količine gibanja je kilogram metar u sekundi (kg m/s).

U relativističkoj mehanici količina gibanja ovisi o brzini prema jednadžbi:

2
2
1
c
v
v m
p

=
r
r
…(3.3)

što se pri malim brzinama svodi na jednadžbu (3.2) – detaljnije u 9. poglavlju.


Prvi Newtonov zakon. Inercijalni sustavi

Još je Galilei uočio da tijelo na koje ne djeluju vanjske sile miruje ili se jednoliko giba
po pravcu. Tijelo koje se giba jednoliko po pravcu ostat će u tom stanju gibanja sve
dok na njega ne djeluje neka vanjska sila. Kuglica u horizontalnoj ravnini bez trenja
gibat će se jednoliko sve čim je jednom stavimo u pokret.
Kažemo da svako tijelo ima svojstvo da održava svoje stanje gibanja ili mirovanja. To
svojstvo se zove inercija tijela.

Prvi Newtonov zakon:
Svako će tijelo ostati u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu sve dok pod
djelovanjem vanjskih sila to stanje ne promijeni.

Ovaj zakon često nazivamo i princip ustrajnosti (tromosti ili inercije)

Drugi Newtonov zakon

Prvi N.z. opisuje ponašanje tijela kada na njega ne djeluju druga tijela ili kada je
rezultanta sila jednaka nuli.
Drugi zakon opisuje ponašanje tijela kada na njega djeluje odreñena vanjska sila F.

Akceleracija tijela je razmjerna sili i ima smjer sile. Konstanta proporcionalnosti
izmeñu sile i akceleracije jeste masa tijela m:

ma F = …(3.4)

Pomoću ove jednadžbe možemo izvesti i jedinicu sile:

21
[F]= [m] [a] = kg m/s
2
= N
Njutn je sila koja tijelu mase jedan kilogram daje akceleraciju metar u sekundi na
kvadrat.

Djelovanje sile na gibanje tijela možemo ispitati pomoću Atwoodova padostroja
prikazanog na slici 3.2.


Slika 3.2. Atwoodov padostroj

Preko kolotura je prebačena tanka čelična žica na čijim krajevima vise dva jednaka
utega. Gornji dio utega je razrezan u tanke, pločaste kriške, te se prebacivanjem
kriški s jednog utega na drugi može povećati masa jednom a smanjiti drugome.
Kada su mase jednake sistem miruje, a kada su različite sistem se giba pod
djelovanjem težine pritega (m
2
– m
1
) g.

Masu kolotura i trenje pri tom zanemarujemo. U tablici 3.1. dani su rezultati takvog
mjerenja. Težina utega je npr. 200 g.


Tablica 3.1. Rezultati mjerenja Atwoodovim padostrojem
m
1
/kg m
2
/kg (m
2
– m
1
) g s/m t/s a=2s/t
2

0,18 0,22 0,39 N 0,2 0,687 0,87 m/s
2

0,18 0,22 0,39 N 0,8 1,539 0,866 m/s
2

0,18 0,22 0,39 N 1,8 2,04 0,867 m/s
2

0,185 0,215 0,29 N 1,8 2,4 0,63 m/s
2

0,19 0,21 0,19 1,8 2,9 0,43 m/s
2


Kao što se vidi iz rezultata mjerenja gibanje je jednoliko ubrzano , opisano izrazom

22
s= at
2
/2

Stalna sila izaziva gibanje sa stalnom akceleracijom.
Akceleracija je proporcionalna sili koja djeluje na sistem: a ∝(m
2
– m
1
) g
Slično bi smo mogli pokazati mjenjajući masu sistema m
1
+m
2
da je akceleracija
obrnuto razmjerna masi: a ∝1/(m
1
+ m
2
)

Drugi Newtonov zakon u stvari kaže kako sila utječe na promjenu količine gibanja
tijela.

Brzina promjene količine gibanja proporcionalna je sili i zbiva se u pravcu te sile:

t d
p d
F r
r
r
= ...(3.5)

Ako je v m p
r r
= , što je ispunjeno ako je v< c jednadžba 3.5 prelazi u jednadžbu:

( )
a m
dt
v d
m
dt
v m d
F
r
r r
r
= = = ...(3.6)

Drugi Newtonov zakon može se dakle izraziti u dva oblika:
- općenitom obliku – jednadžba (3.5) – to je relativistički oblik
- u nerelativističkom obliku a m F
r
r
= - vrijedi samo u Newtonovoj mehanici
Pri praktičnom rješavanju problema gibanja potrebno je napisati jednadžbu gibanja
(drugi Newtonov zakon) i riješiti je uz odgovarajuće uvjete.
Prvo se odrede sile koje djeluju na promatrano tijelo , a zatim napiše jednadžba:


=
i
F a m
r
r
...(3.7)
Ista se rješava odabirom koordinatnog sustava te se navedena jednadžba napiše
pomoću projekcije vektora na koordinatne osi, što će biti prikazano primjerom.


Masa i težina


Na svako tijelo koje se nalazi na Zemljinoj površini djeluje sila koju nazivamo težina ili
sila teže. Ta je sila razmjerna masi m tijela i piše se u obliku:

g m G
r
r
= ...(3.8)

Gdje je.
G - težina
m - masa
g
r
- akceleracija sile teže

Na geografskoj širini 45° akceleracija sile teže iznosi približno g=9,81 ms
-2


23
Masa i težina dvije su različite veličine:
- masa je svojstvo tijela i iskazuje se jedinicom kg
- težina je sila i njezina mjerna jedinica je njutn [N] – težina potiče od
gravitacijske sile kojom Zemlja privlači tijelo
- masa tijela kojom je odreñena težina tijela naziva se teška masa
- masa koja se pojavljuje u drugom Newtonovom zakonu je troma masa

Ako ih prikažemo u jednadžbi gibanja dobit ćemo:

g m a m
r r
= ...(3.9)

Masa nekog tijela ovisi o njegovu volumenu V i materijalu o kojeg je tjelo napravljeno:

V
m
= ρ (vrijedi za homogena tijela) ...(3.10)

Ako tijelo nije homogeno vrijedi:

dV
dm
V
m
V
=


=
→ ∆ 0
lim ρ ...(3.11)

Treći Newtonov zakon

Sile koje djeluju na neko tijelo potječu iz okoline tog tijela. Treći Newtonov zakon
govori o interakciji odreñenog tijela i njegove okoline.

Ako tijelo A djeluje na tijelo B silom
AB
F
r
, tada i tijelo B djeluje na tijelo A jednako
velikom silom po iznosu ali suprotnog smjera
BA
F
r
:

AB
F
r
= -
BA
F
r
...(3.12)
Prvu silu zovemo akcija, a drugu silu reakcija, te pišemo u obliku:

sila akcije
AB
F
r
= - sila reakcije
BA
F
r


Ovu činjenicu je izrazio Newton u trećem zakonu mehanike, koji glasi:

Svakom djelovanju (akciji) uvijek je suprotno i jednako protudjelovanje (reakcija).
Djelovanje dvaju tijela jednoga na drugo uvijek su jednaka i protivnog smjera.

Količina gibanja i impuls sile

Količinu gibanja materijalne točke definirali smo kao umnožak mase i brzine:

v m p
r r
= ...(3.13)

24
Ova dinamička veličina označava svojstvo tijela koje se giba. Teže je zaustaviti tijelo
s većom količinom gibanja nego s manjom i za svaku promjenu količine gibanja
potrebno je da na tijelo neko vrijeme djeluje sila. Da bismo opisali djelovanje sile na
tijelo, definiramo impuls sile.

t F I ∆ =
r r
...(3.14)

Impuls sile I
r
je vektorska veličina i ima smjer sile a predstavlja umnožak sile i
vremenskog intervala u kojem djeluje ta sila.

U F-t dijagramu impuls sile je brojčano jednak površini ispod krivulje F(t).


a) b)

Slika 3.3 Impuls a) stalne i b) promjenjive sile

Sila nije stalna – mijenja se u vremenu i impuls nañemo tako da vremenski interval
podijelimo u mnogo malenih intervala. U svakom takvom intervalu impuls je jednak
umnošku sile i vremenskog intervala. Ukupni impuls jednak je zbroju svih tih impulsa:

( )


= ∆ =
→ ∆
i
t
t
i i
t
dt t F t F I
2
1
0
lim
r r r
...(3.15)

Impuls sile jednak je integralu sile po vremenu u kojem djeluje ta sila.

Povezanost impulsa sile i drugog Newtonovog zakona dana je jednadžbom:

( ) v m
dt
d
dt
p d
F
r
r
r
= = ...(3.16)

za infinitezimalno vrijeme dt tijelo će dobiti impuls

25
p d dt F
r
r
= …(3.17)

dok će u vremenskom intervalu izmeñu t
1
i t
2
primljeni impuls sile biti jednak:

( )
∫ ∫
− = − = =
2
1
2
1
1 2 1 2
p
p
t
t
v v m p p p d dt F
r r r r r
r
...(3.18)

Zakon očuvanja količine gibanja

Promatrajmo sistem od dvije i više čestica mase m
1
, m
2
, m
3
, .... Čestice unutar
sistema mogu djelovati jedna na drugu tzv. unutrašnjim silama, a tijela izvan sistema
mogu djelovati na sistem tzv. vanjskim silama.
Ako nema vanjskih sila sistem je izoliran (zatvoren).
Zamislimo sistem od dvije materijalne točke mase m
1
i m
2
koje se centralno i elastično
sudare:
Slika 3.4. Prikaz uz izvod zakona o očuvanju količine gibanja za sistem od dvije
čestice

Brzine čestice prije sudara označimo sa
1
v
r

i
2
v
r
, a nakon sudara

1
v
r
i

2
v
r
.
Po trećem Newtonovom zakonu:

12
F
r
= -
21
F
r
...(3.19)

Nastala promjena količine gibanja jednaka je primljenom impulsu sile

1 1 1 1 1
v m v m I
r r
r
− ′ = - za prvu česticu;
2 2 2 2 2
v m v m I
r r
r
− ′ = - za drugu česticu …(3.20)

Ako uvažimo da su primljeni impulsi sile jednaki po iznosu i suprotnog smjera, dobit
ćemo jednadžbu:

2 2 1 1 2 2 1 1
v m v m v m v m ′ + ′ = −
r r r r
…(3.21)

Na lijevoj strani je ukupna količina gibanja sistema prije sudara, a na desnoj strani
ukupna količina gibanja poslije sudara, što znači da se količina gibanja tog
zatvorenog sistema od dvije čestice nije promijenila.

Ako ovaj zaključak proširimo i na izolirani sistem od proizvoljnog broja čestica dobit
ćemo jednadžbu:
26

( )
∑ ∑
= + + + + = + =
dt
p d
p p p p
dt
d
F F F
u
n v
u
u
n
r
r r r r
r r r
...
3 2 1
…(3.22)

Budući da je

= 0
v
F
r
, a unutrašnje sile se po trećem Newtonovom zakonu u
parovima poništavaju, slijedi:

0 =
dt
p d
u
r
, odnosno

= =
n
i
i i u
konst v m p .
r
…(3.23)

Ukupna količina gibanja zatvorenog sistema konstantna je bez obzira na to kakvi se
procesi i meñudjelovanja dogañaju u sistemu. To je zakon o očuvanju količine
gibanja.
Ovo je jedan od najvažnijih zakona u fizici, koji vrijedi bez izuzetka, za sve zatvorene
sisteme.

Sistem materijalnih točaka. Centar mase

Do sada smo uglavnom promatrali gibanje jedne materijalne točke (čestice). U prirodi
često nailazimo na sistem čestica koje se gibaju.


Slika 3.5 Sistem čestica

Drugi Newtonov zakon primjenjuje se na ovaj sistem i glasi:

n v
F F F F a m
1 13 12 1 1 1
...
r r r r
r
+ + + + =
n v
F F F F a m
2 23 21 2 2 2
...
r r r r
r
+ + + + = …(3.24)
…………………………………
1 , 2 1
...

+ + + + =
n n n n vn n n
F F F F a m
r r r r
r


Zbrajanjem ovih n jednadžbi dobivamo:

27
1 , , 1 32 13 21 12 2 2 1 1
... ...
− −
+ + + + + + + = + + +
n n n n vn n n
F F F F F F F a m a m a m
r r r r r r r
r r r
…(3.25)

Uvijek je dakle 0 = +
ji ij
F F
r r
, te je zbroj svih unutarnjih sila nula. Za sistem dakle
vrijedi:=
=
n
j i
ij
j i
F
1 ,
0
r
…(3.26)
Gdje je:
ij
F
r
- unutrašnja sila izmeñu i-te i j-te čestice.

Jednadžbu gibanja sistema možemo dakle pisati:


=
= = + + +
n
i
v vi n n
F F a m a m a m
1
2 2 1 1
...
r r
r r r
…(3.27)

Centar mase

Gibanje sistema možemo proučavati promatranjem gibanja svake pojedine čestice
tog sistema. U slučaju velikog broja čestica, to bi bio složen i skoro nemoguć posao,
te se definira posebno zamišljena točka tzv. centar mase sistema, s pomoću koje
lakše i jednostavnije opisujemo gibanje sistema.Slika 3.6 Centar mase sistema

Centar sistema od n čestica definiramo kao točku čije koordinate zadovoljavaju
relaciju:

28
m
r m
m
r m
m m m
r m r m r m
r
n
i
i i
n
i
i
n
i
i i
n
n n
CM=
=
=
= =
+ + +
+ + +
=
1
1
1
2 1
2 2 1 1
...
...
r r
r r r
&
…(3.28)

Gdje je:
m
i
- masa i-te materijalne točke
r
i
(x
i
, y
i
, z
i
) - koordinate te točke
m – masa ukupnog sistema

Kruto tijelo posebna je vrsta sistema velikog broja čestica te proširenjem definicije na
beskonačno mnogo čestica infinitezimalno male mase dm,umjesto zbrajanjem,
integriranjem dobijemo:

ρ
ρ
= =
dV
dV r
dm
dm r
r
CM
r r
r
…(3.29)

Gibanje centra mase

Pri proučavanju translatornog gibanja čitav sistem se može zamijeniti centrom mase.
Centar mase se giba kao materijalna točka mase

=
i
i
m m na koju djeluje ukupna
vanjska sila
v
F
r
. Time je gibanje sistema svedeno na gibanje jedne materijalne točke,
centra mase, bez obzira na to kako složen taj sistem bio.


=
= =
n
i
v vi CM
F F a m
1
r r
r
…(3.30)

Kada na sistem čestica ne djeluju nikakve vanjske sile, odnosno kada je njihova
rezultanta jednaka nuli vrijedi:

0 = =
v CM
F a m
r
r
, odatle iz
dt
v d
a
CM
CM
r
r
= izlazi: . konst v
CM
=
r
i
0
r t v r
CM CM
r r r
+ = …(3.31)

Znači kada je rezultanta svih vanjskih sila jednaka nuli, centar mase ili miruje ili se
giba konstantnom brzinom (jednoliko) po pravcu.

Trenje

Sile trenja pojavljuju se uvijek kada se dva tijela koja su meñusobno u kontaktu gibaju
jedno prema drugom.
Vrste trenja:
- vanjsko trenje – meñu čvrstim površinama
- unutrašnje trenje ili viskoznost – trenje meñu dijelovima fluida, odnosno
izmeñu čvrstog tijela i fluida
29

Trenje meñu dvjema površinama, bez prisutnosti nekog sredstva za podmazivanje
izmeñu njih, zove se suho trenje.

Ako silom F pokušamo vući tijelo po podlozi, te ako je ta sila malena, njom nećemo
svladati silu trenja i tijelo će mirovati. Dok tijelo miruje sila trenja je jednaka vučnoj sili.
Najveća sila trenja koja prisiljava tijelo da još miruje zove se sila trenja mirovanja
(statičkog trenja).
Kad vučna sila F nadmaši silu statičkog trenja, tijelo počinje kliziti. Sila potrebna za
održanje gibanja manja je od sile potrebne za pokretanje tijela: sila trenja gibanja
(kinematičkog trenja) manja je od sile trenja mirovanja.

Ovisnost sile trenja o vučnoj sili prikazana je na slici 3.7

Slika 3.7 Ovisnost sile trenja o vučnoj sili

Pokusi pokazuju da F
tr,s
, ne ovisi o veličini dodirnih ploha i da je proporcionalna
normalnoj komponenti sile kojom tijelo djeluje na podlogu (tj. sili kojom površina
pritišće drugu):

F
tr,s
≤ µ
s
F
N
...(3.32)

Gdje je:
µ
s -
statički faktor trenja - ovisi o svojstvima obiju dodirnih ploha

F
tr
= µ
k
F
N

Gdje je:
µ
k
– faktor kinetičkog trenja

µ
s i
µ
k
– ovise o materijalu, hrapavosti i čistoći dodirnih ploha

30
Ako je tjelo na kosini nagiba α, normalna komponenta sile F
N
jednaka je komponenti
težine G
v
u smjeru normale na kosinu (F
N
=G cos α). U trenutku kada tijelo klizi
(granični kut α
m
) komponenta težine je jednaka sili statičkog trenja i paralelna je
kosini:

s tr m p
F G F
,
sin = = α ...(3.33)

Iz ove jednadžbe se dobije:

m
m
m
N
s tr
s
tg
G
G
F
F
α
α
α
µ = = =
cos
sin
,
...(3.34)

Centripetalna sila

Da bi se tijelo gibalo krivocrtno, npr. po kružnici na njega mora djelovati sila koja će
mu mijenjati smjer brzine, odnosno davati mu radijalnu akceleraciju. Ta sila koja
mijenja smjer brzine i usmjerena je prema središtu zakrivljenosti zove se
centripetalna (radijalna) sila.

2
2
2
v
m r m ma F
r cp
= = = ω ...(3.35)

ili vektorski r m F
cp
r
r
2
ω − = ...(3.36)
Pri nejednolikom kružnom gibanju osim centripetalne djeluje i tangencijalna sila koja
mijenja iznos brzine.

Centrifugalna sila
Centrifugalna sila F
c
mase m koja se kružno giba obodnom brzinom v, odnosno
kutnom brzinom ω na polumjer r (udaljenost težišta tijela od osi rotacije) iznosi:

2
2
ω mr
r
mv
F
c
= = ...(3.37)

Primjer:
Tijelo mase 2 kg počinje kliziti niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 45°i u
prvoj sekundi prevali put 2,5 m. Kolika je sila trenja? Kolikom bi silom F trebalo
djelovati da bi se tijelo gibalo jednoliko uz kosinu?

Na tijelo koje klizi niz kosinu djeluje sila teže:

g m G
r
r
= , sila normalne reakcije podloge
N
F
r
i sila trenja
tr
F
r
. Jednadžba gibanja
proističe iz drugog Newtonovog zakona:


+ + = =
tr N
F F G F a m
v r r r
r

31


Odaberemo li os x koordinantnog sustava tako da je paralelna kosini, jednadžba
prelazi u:

α
α
cos 0
sin
G F
F mg ma
N
tr
− =
− =


Odatle je :
N
t
s
g m ma mg F
tr
9 , 3
2
sin sin
2
= 

− = − = α α
0 sin = − − =
tr
F mg F ma α slijedi N F mg F
tr
8 , 17 sin = + = α

32
RAD I ENERGIJARad je definiran kao savladavanje sile na odreñenom putu.
Sila koja djeluje na tijelo mijenja mu brzinu ili kompenzira djelovanje drugih sila koje
djeluju suprotno gibanju ili oboje.

Najjednostavniji je primjer pravocrtno gibanje tijela pod utjecajem stalne sile koja
djeluje u smjeru pravca gibanja (brzine) tijela. Rad je tada jednak umnošku sile i
prijeñenog puta:

Fs W = …(4.1)

Ako stalna sila F ne djeluje na tijelo u smjeru puta, nego pod kutom ϑ prema putu
(slika 4.1), tada samo komponenta sile u smjeru puta F
s
, vrši rad. Uz pretpostavku da
je F
s
= kons., izvršeni rad je:

ϑ = = cos Fs s F W
s
…(4.1a)
Slika 4.1 Prikaz definicije rada

Rad je skalarna veličina koja može biti pozitivna ili negativan.

- rad je pozitivan kada je 0<ϑ<π/2
- rad je nula, za ϑ=π/2
- rad je negativan za π/2<ϑ<π

Tako je pri jednolikom kružnom gibanju sila stalno okomita na put i ne obavi se
nikakav rad.
Rad sile trenja je negativan jer je smjer sile trenja suprotan smjeru gibanja.
Pri padanju tijela sila teže je u smjeru gibanja, pa je rad sile teže pozitivan.

Razmotrimo slučaj kada se čestica giba uzduž krivocrtne trajektorije od A do B pod
utjecajem promjenljive sile F (slika 4.2).

Projekcija sile na tangentu na putanju F
s
nije na čitavom putu konstantna, već je
funkcija puta s i može se prikazati kao na slici 4.3.
33
Slika 4.2 Rad promjenljive sile


Slika 4.3 Izračunavanje rada pomoću F
s
- s dijagrama

Da bismo izračunali rad ukupan put s podijelimo na male dijelove ∆s
i
. Ako je podjela
na elementarne dijelove ∆s
i
dovoljno fina, tada će sila F
s
duž pojedinog ∆s
i
biti
gotovo stalna, te je rad sile na tom djeliću jednak površini uskoga pravokutnika na
slici 4.3.

i si i
s F W ∆ ≈ ∆ …(4.2)

Ukupni je rad jednak graničnoj vrijednosti zbroja svih radova ∆W
i
kada širina svih
intervala ∆s
i
teži prema nuli.

34


=
→ ∆
= ∆ =
∞ →
n
i
B
A
s i si
s
ds F s F W
n
i
1
0
lim …(4.3)

Da bismo riješili ovaj integral potrebno je poznavati silu kao f-ju prostornih
koordinata(npr. x,y i z) i jednadžbu putanje čestice.

Rad se može odrediti i grafički u dijagramu kojem je ordinata projekcija sile u smjeru
puta (F
s
) a apscisa put s. Sa slike 4.3 jasno se vidi da je rad jednak površini ispod
krivulje F
s
(s), tj. površini lika omeñenog krivuljom F
s
, apscisom i ordinatama u A i B.

Kada se čestica pod djelovanjem sile F pomakne za ds, rad je: dW = Fds cos ϑ=F
s
ds
Budući da je iznos elementarnog pomaka r d
r
jednak elementarnom putu ds,
možemo elementarni pomak r d
r
pisati i kao s d
r
( r d
r
= s d
r
).

Elementarni rad je dakle jednak umnošku elementarnog pomaka (puta) i elementarne
sile na pravac pomaka.
Sila i pomak su vektorske veličine, a rad je skalarna veličina. Takav produkt dva
vektora čiji je rezultat skalarna veličina, zove se skalarni produkt.

Ako se prisjetimo da je skalarni produkt vektora a
r
i b
r
jednak je umnošku iznosa obaju
vektora i kosinusa kuta meñu njima, odnosno umnošku iznosa jednog vektora i
projekcije drugog vektora na pravac prvog.

ϑ = ⋅ cos ab b a
r
r
…(4.4)

Služeći se skalarnim produktom vektora, izraz za rad sile F
r
na elementarnom
pomaku r d
r
jest r d F dW
r
r
= , dok je izraz za rad kada se čestica giba po putanji od
točke A do točke B:

∫ ∫
= =
B
A
B
A
s d F r d F W
r
r
r
r
…(4.5)

Rad je linijski integral sile uzduž staze od početne do krajnje točke.
Jedinica rad se dobiva iz definicijske jednadžbe: ona je jednaka umnošku jedinice
sile i jedinice puta.
Jedinica rada u Meñunarodnom sustavu zove se (joule, znak J) džul:

J = Nm = km
2
/s
2


U atomskoj fizici i nekim drugim posebnim područjima fizike dopuštena je upotreba
još jedne jedinice rada: elektronvolt (znak: eV)

eV=1,6 10
-19
J

Rad eklektične struje često se izražava u vatsatima (Wh) odnosno kilovatsatima
(kWh):
Wh= 3600 J
35
Rad dizanja

Da bismo tijelo mase m podigli na visinu h (slika 4.4) potrebno je savladati silu težu
G = mg. Dizanje ćemo izvoditi bez ubrzavanja tijela, tako da možemo smatrati da je
sila jednaka po iznosu ali suprotnog smjera sili teže m g.


Slika 4.4 Izračunavanje rada pri dizanju tijela

Rad za dizanje tijela je tada:

mgh Fs W = = …(4.6)

Budući da je vanjska sila F uvijek u smjeru puta njezin rad je pozitivan.
Rad sile teže pri dizanju je negativan (- mgh), jer se tijelo podiže protiv sile teže tj.
sila teža i pomak stalno imaju suprotan predznak.
Naprotiv kada tijelo pada s visine h, rad sile teže je pozitivan i iznosi m g h.

Rad pri rastezanju opruge

Rastezanje elastične opruge izvodit ćemo polako, "gotovo ravnotežno", tako da silu
kojom djelujemo na oprugu možemo smatrati po iznosu jednaku , a po smjeru
suprotnom elastičnoj sili opruge(slika 4.5)36


a) b)

Slika 4.5. Izračunavanje rad pri rastezanju opruge

U granicama elastičnosti kruta tijela opiru se linearno istezanju i stlačivanju silom koja
je upravno razmjerna deformaciji i suprotnog smjera. Ta je činjenica poznata pod
imenom Hookeov zakon, a jedan njegov oblik je i zakon opruge:
ks F − = …(4.7)

Gdje je:
F – sila opruge (elastična sila)
k – konstanta opruge
s – pomak (produženje ili skraćenje) iz ravnotežnog položaja s = ∆l = l - l
0


Želimo li oprugu izvlačiti jednoliko, potrebno je primijeniti jednaku i suprotnu silu,
F = k s.
Prema relaciji (4.3), rad koji treba izvršiti za rastezanje (stezanje) opruge iz položaja
ravnoteže za elongaciju s jednak je:

∫ ∫
= = =
s s
ks ksds Fds W
0 0
2
2
1
…(4.8)

Grafički je sila F ovisna o pomaku s prikazana pravcem na slici 4.5b. Iscrtkana
površina odgovara radu sile kojom djelujemo na oprugu pri rastezanju opruge iz
položaja ravnoteže do neke elongacije s.

Rad elastične sile opruge je pri tom:
2
2
1
ks − , jer je sila opruge uvijek suprotna
pomaku.37
Rad pri savladavanju sile trenja

Da bi se tijelo gibalo jednoliko savladavajući pri tom silu trenja, potrebno je da na
njega djeluje vanjska sila F po iznosu jednaka, a po smjeru suprotna sili trenja
(sl. 4.6).
Slika 4.6. Izračunavanje rada sile trenja

Budući da je F
tr
suprotna pomaku, to će sila F biti u smjeru pomaka i potreban je rad:


µ = = =
s
N tr
s F s F Fds W
0
..(4.9)

Pri tom je rad sile trenja uvijek negativan, tj. s F W
N tr
µ − = , jer je sila trenja suprotna
pomaku.

ENERGIJA

Energija je sposobnost tijela ili sistema tijela da obavljaju rad.
Što tijelo ima veću energiju to je sposobnije da obavi veći rad. Kada tijelo obavlja rad
energija mu se smanjuje, i obratno ako okolina obavlja rad na tijelu , energija tijela se
povećava.

Rad dakle prelazi u energiju i obratno. Jedinica rada i energije je identična.

Postoji više oblika energije:
- mehanička
- električna
- termalna (unutrašnja)
- kemijska
- solarna
- nuklearna itd.

Postoje mehanički i nemehanički oblici energije.

Mehanička energija makroskopskih tijela ili sistema tijela jest zbroj kinetičke i
potencijalne energije tih tijela.
Kinetičku energiju uzrokuje gibanje tijela nekom brzinom, a potencijalnu energiju
uzrokuje položaj tijela unutar sistema.

38
Potencijalna i kinetička energija mogu se pretvarati jedna u drugu, mehanička
energija može prelaziti u nemehaničke oblike energije i obratno.
Opće je poznato: Energija može prelaziti iz jednog oblika u drugi oblik, ali se ne može
ni stvoriti ni uništiti.

Ta podjela na mehaničku i nemehaničku energiju je makroskopska i ne može se
sasvim opravdati kada se nemehanički oblici energije promatraju na mikroskopskoj
skali.
U suštini postoje, promatrano mikroskopski, samo dvije vrste energije: kinetička i
potencijalna, a svi se ostali oblici mogu na njih svesti.

Termalna energija – makroskopski pojam za kinetičku i potencijalnu energiju (tzv.
unutrašnju)

Kinetička energija

Kinetička energija je sposobnost tijela da mogu izvršiti rad zbog toga što imaju
odreñenu brzinu.
Da bismo izračunali kolika je kinetička energija tijela mase m koje se giba brzinom v,
izračunajmo rad potreban da bi sila F ubrzala to tijelo na nekom putu iz mirovanja
(v=0) do brzine v:

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
= = = = = =
v
mv vdv m vdt
dt
dv
m ds
dt
dv
m mads Fds W
0
2
2
1
...(4.10)

Veličinu:
m
p mv
E
k
2 2
2 2
= = ...(4.11)
nazivamo kinetičkom energijom tijela mase m i brzine v.

Ako sila F ubrzava tijelo od početne do početne brzine v
1
do konačne brzine v
2
,

rad
potreban za to ubrzanje jest:

∫ ∫
− = = =
2
1
2
1
2 2
2
1
2
2
s
s
v
v
mv mv
vdv m Fds W ...(4.12)

Ova jednadžba kaže da smo obavljenim radom tijelu koje je na početku imalo
kinetičku energiju
2
2
1
1
mv
E
k
= povećali kinetičku energiju na konačnu vrijednost
2
2
2
2
mv
E
k
= . Promjena kinetičke energije jednaka je , dakle izvršenom radu:

k k k
E E E W ∆ = − =
1 2
...(4.13)

- ako tijelo izvrši rad (W< 0), kinetička energija mu se smanjuje (∆E
k
< 0

)
- kada se nad tijelom izvrši rad (W > 0), kinetička energija mu se poveća
(∆E
k
>

0)
39
- kada je rad jednak nuli, kinetička energija je konstantna.

Relacija (4.13) koja povezuje rad i promjenu kinetičke energije zove se poučak o
radu i kinetičkoj energiji.

Ako imamo sistem čestica mase m
1
, m
2
, m
3
...m
n
i brzine v
1
, v
2
, v
3
... v
n
, tada je
ukupna kinetička energija sistema:


=
=
n
i
i i k
v m E
1
2
2
1
...(4.14)

Pri translaciji krutog tijela sve njegove točke imaju jednaku brzinu, koja je ujedno
jednaka brzini centra mase tog tijela. U tom slučaju kinetička energija je:

2
2
1
CM k
mv E = ...(4.15)
Gdje je:
m – ukupna masa tijela
v
CM
– brzina njegova centra mase


Potencijalna energija

Osim kinetičke energije, što je uzrokuje gibanje, tijelo može imati i potencijalnu
energiju koja dolazi zbog njegova položaja prema drugim tijelima ili zbog
konfiguracije tijela, odnosno sistema tijela.

Tijelo mase m podignuto na visinu h iznad Zemljine površine ima odreñenu
potencijalnu energiju i sposobno je spuštajući se s te visine, izvršiti odreñeni rad.
Slično i nategnuta opruga ima potencijalnu energiju i može vraćajući se u položaj
ravnoteže, izvršiti rad.

U ovisnosti od sile koja djeluje na tijelo razlikujemo:

- gravitacijsku potencijalnu energiju
- elastičnu
- elektrostatsku
- magnetsku

U mehanici ćemo razmatrati prve dvije:
- gravitacijsku
- elastičnu

Gravitacijska potencijalna energija

Da bismo izračunali ovu potencijalnu energiju u gravitacijskom polju na Zemljinoj
površini, predpostavimo da se čestica mase m pomiče u homogenom polju sile teže
od točke A do točke B (slika 4.7)


40


Slika 4.7. Izračunavanje gravitacijske potencijalne energije

Pomakne li se čestica za diferencijal ds, rad je sile teže:

r d F s d F dW
g g
r
r
r
r
= = ...(4.16)

gdje je: g m F
g
r
r
=

Rad je sile teže na putu od A do B:

( )
∫ ∫
− = = =
B
A
B
A
A B g
r r g m r d g m r d F W
r r r r r r
r
...(4.17)

Budući da je:

( )
A B A B g
y y r r j i mg g m F − = − − = =
r r
r r
r
r
, to je ( )
A B
mgy mgy W − − = ...(4.18)

Dobili smo da je rad sile teže jednak razlici dviju funkcija položaja. Funkcija mgy zove
se gravitacijska potencijalna energija tijela na visini y:

mgy E
p
= ...(4.19)
Razlika potencijalne energije početne i konačne točke jednaka je dakle radu sile
teže:

p p p
E E E W ∆ − = − =
2 1
...(4.20)

Pri tom smo pretpostavili da je za y=0 potencijalna energija jednaka nuli. Referentna
razina (E
p
= 0) može se odabrati na razne načine (za sistem Zemlja –tijelo na njezinoj
površini, kao razina mora, površina tla, pod itd.)

41
Za razliku od kinetičke energije koja je uvijek pozitivna , potencijalna energija može
biti i pozitivna i negativna.
Pri izvodu izraza (4.19) predpostavili smo da je gravitacijska sila konstantna, što je
ispunjeno na Zemljinoj površini za nadmorske visine y koje su malene u usporedbi s
polumjerom Zemlje.
U općenitom slučaju tijela mase m
1
i m
2
udaljenih za r gravitacijska potencijalna
energija je dana izrazom:

r
m m
G E
p
2 1
− = …(4.21)
Gdje je:
G – univerzalna gravitacijska konstanta

Rad sile teže ne ovisi o obliku puta već samo o početnom i konačnom položaju tijela.
Izračunajmo rad sile teže u slučaju da se tijelo pomiče iz točke A u točku B preko
točke C:

( )
∫ ∫ ∫ ∫
− − = = + = =
ACB AC CB AC
A B
y y mg r d F r d F r d F r d F W
r
r
r
r
r
r
r
r
…(4.22)

dakle jednak rezultat kao u slučaju kad je put krivocrtna putanja AB.

Sila kojoj rad ne ovisi o putu već samo o početnoj i konačnoj točki zove se
konzervativna sila. Takve su gravitacijska, elastična i Columbova sila. One ovise
samo o položaju tijela na koje djeluju.

Rad konzervativne sile po zatvorenom putu jednak je nuli:


= 0 s d F
k
r
r
…(4.23)

gdje smo kružićem preko znaka integrala istakli da je put po kojem integriramo
zatvoren.
Kada se npr., tijelo mase m podigne na visinu h, rad sile teže je – m g h, a kada tijelo
padajući s visine h doñe u početnu točku, rad sile teže je + m g h: ukupni rad po tom
zatvorenom putu je nula.
Druga vrsta sila su one kojima rad izmeñu dvije iste točke A i B ovisi o putu kojim je
tijelo došlo iz jedne točke u drugu točku. To su nekonzervativne sile.
Rad nekonzervativne sile po zatvorenom putu različit je od nule. Nekonzervativne sile
zovu se i disipativne sile jer kad one djeluju mehanička energija tijela nije očuvana.

Potencijalna energija može se definirati samo za konzervativne sile. U mehanici
ćemo razmatrati gravitacijsku potencijalnu energiju i potencijalnu energiju elastične
sile (sile opruge).

Kada se čestica pomakne u polju konzervativne sile iz jednog položaja u drugi
položaj, rad konzervativne sile pri tom je:
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]

− − = − = =
B
A
A p B p B p A p k AB
r E r E r E r E r d F W
r r r r r
r
…(4.24)
42
Rad konzervativne sile izmeñu dva položaja tijela jednak je razlici potencijalne
energije početnog i krajnjeg položaja.
To je veza rada i promjene potencijalne energije (poučak o radu i potencijalnoj
energiji).

Potencijalna energija opruge

Rad vanjske sile pri rastezanju opruge za elongaciju s je:
2
2
1
ks W = …(4.25)
Rad sile opruge jednak je radu vanjske sile s negativnim predznakom:
2
2
1
ks W
op
− = …(4.26)
Slično kao i za gravitacijsku silu, potencijalna energija elastične sile opruge definira
se izrazom:

( ) ( )
2
2
2
1 2 1
2
1
2
1
ks ks s E s E W
p p op
− = − = …(4.27)
U položaju ravnoteže je potencijalna energija jednaka nuli za (s = 0), tada se za
potencijalnu energiju elastične opruge može pisati da je:

( )
2
2
1
ks s E
p
= …(4.28)
Gdje je:
s – elongacija tj. pomak iz položaja ravnoteže

Sada nañimo vezu izmeñu rada vanjske sile i promjene energije sistema:
Predpostavimo da vanjskom silom F' pomičemo tijelo uz kosinu u polju sile teže (slika
4.8):

Slika 4.8. Gibanje tijela uz kosinu bez trenja

Prema drugom Newtonovom zakonu slijedi:
43
ma mg F = α − ′ sin …(4.29)
Pri tom je rad vanjske sile:

( ) ( ) ( )
1 2 1 2
2
1
2
2
1 2
2 2
sin sin
2
1
2
1
k k p p
s
s
v
v
E E r E r E
mv mv
y y mg
vdt
dt
dv
m ds mg ds
dt
dv
m mg ds F W
− + − = − + − =
= + α = 

+ α = ′ = ′
∫ ∫ ∫ ∫
r r
…(4.30)
odnosno

k p
E E W ∆ + ∆ = ′ …(4.31)

Ovaj izraz vrijedi općenito.
Rad vanjske sile

′ = ′
B
A
s d F W
r
r
i rad konzervativne sile

=
B
A
k
s d F W
r
r
promijenit će
kinetičku energiju:

1 2 k k
E E W W − = ′ + …(4.32)
te je:

1 2 1 2 1 2
E E E E E E W
k k p p
− = − + − = ′ …(4.33)
Gdje je:
E
1
= E
p1
+ E
k1
i E
2
= E
p2
+ E
k2
ukupna energija sistema u početnom i konačnom
položaju.
Relacija (4.31) je veza izmeñu rada vanjskih sila i promjene kinetičke i potencijalne
energije tijela. Mogli bismo je nazvati poučak o radu i ukupnoj energiji.

Zakon o očuvanju energije

Opće je poznata iskustvena činjenica da se energija može pretvarati iz jednog oblika
u drugi oblik, pri čemu je u izoliranom sistemu zbroj energija konstantan.
To je zakon o očuvanju ukupne energije.
Tijelo mase m u početku je na visini h i miruje (slika 4.9)

E
p
= mgh, E
k
= 0, E = mgh

E
p
= mg(h-s); E
k
= mv
2
/2; E = mgh
E
p
= 0 ; E
k
= - mgh; E = mgh

Slika 4.9 Mehanička energija pri slobodnom padu
44
U svakoj točki putanje slobodnog pada zbroj kinetičke i potencijalne energije je
konstantan: ukupna mehanička energija je očuvana.

. konst E E
p k
= + …(4.34)

Zakon o očuvanju mehaničke energije vrijedi onda kad su rad sile trenja (disipativne
sile) i rad vanjskih (nekonzervativnih) sila jednaki nuli tj. kada su sve sile koje djeluju
na sistem konzervativne. (conservare – lat. očuvati, održati).

Meñutim ako osim konzervativnih sila F
k
djeluju i sile trenja F
tr
i neke druge
nekonzervativne sile F', tada je ukupni rad svih sila jednak promjeni kinetičke
energije:

k tr k
E W W W ∆ = ′ + + …(4.35)
Gdje je:
W
k
- rad što ga izvrše konzervativne sile
W
tr
– rad sile trenja
W' – rad nekih drugih nekonzervativnih sila (npr. vanjske sile pri gibanju tijela uz
kosinu)
Zamijenimo li rad konzervativne sile promjenom potencijalne energije (W
k
= -∆E
p
)
dobivamo:

W W E E
tr p k
′ + = ∆ + ∆ …(4.36)

To je jedan od načina pisanja zakona o održanju ukupne energije:
Ukupna energija ne može se uništiti niti ni iz čega stvoriti, ona se može samo
pretvarati iz jednog oblika u drugi.

Snaga

Snaga se definira omjerom rada i vremena, pa bismo je mogli shvatiti kao brzinu
obavljanja rada odnosno prijenosa energije.
Ako je u promatranom vremenskom intervalu t
2
– t
1
izvršen rad W
2
– W
1
, odnosno
prenesena energija E
2
– E
1
, srednja snaga je:

1 2
1 2
1 2
1 2
,
t t
E E
P odnosno
t t
W W
P


=


= ...(4.37)

Trenutna je vrijednost snage:
dt
dW
P P
t
= =
→ ∆ 0
lim ...(4.38)
Budući d je dt v F s d F dW = = , snagu možemo pisati i u obliku:

α cos Fv v F P = = ...(4.39)

Gdje je:
α - kut izmeñu smjera sile i smjera brzine tijela

45
Snaga je jednaka skalarnom produktu sile i brzine.
Jedinica za snagu je vat (znak:W); W=J / s

Sudari

Kao primjer primjene zakona o očuvanju količine gibanja i energije razmatrat ćemo
sudare dviju čestica. Do sudara dolazi kada se dvije čestice (dva sistema čestica),
približavajući jedna drugoj meñusobno djeluju i time promjene svoje gibanje.

Sudar dviju elastičnih čestica – obje se deformiraju – djelovanje impulsne sile –
nastave gibanje promjenljivim brzinama
Pri sudaru ne dolazi uvijek do fizičkog dodira – približavanje protona jezgri – odbojne
Columbove sile mijenjaju mu putanju i proton se otkloni prije nego što dotakne jezgru.

Ako su
2 1
p i p
r r
količine gibanja čestica prije sudara, a
2 1
p i p ′ ′
r r
nakon sudara, tada
je:
2 1 2 1
p p p p ′ + ′ = +
r r r
...(4.40)
Sudar može biti savršeno elastičan i savršeno neelastičan, odnosno djelomično
elastičan.
- savršeno elastičan sudar – tijela se nakon sudara vraćaju u prvobitni oblik
- savršeno neelastičan sudar – tijela su nakon sudara slijepljena i gibaju se kao
jedno tijelo

Savršeno elastičan sudar

Dvije kuglice( ili dvije čestice) mase m
1
i m
2
, brzine
2 1
v i v
r r
sudaraju se elastično i
nakon sudara imaju brzine
2 1
v i v ′ ′
r r
. Sistem je izoliran i vrijedi:
2 2 1 1 2 2 1 1
v m v m v m v m ′ + ′ = +
r r r r
...(4.41)
Ukupna kinetička energija prije i poslije sudar je ista:

2 2 2 2
2
2 2
2
1 1
2
2 2
2
1 1
v m v m v m v m ′
+

= +
r r r r
...(4.42)

Iz jednadžbe (4.41) dobivamo:

( )( ) 0
2 2 1 1 1 1
= ′ − − ′ + ′ − v v v v v v
r r r r r r
...(4.43)

Budući da su pri centralnom sudaru brzine kolinearni vektori, uvjet je ispunjen ako je
jedan od faktora jednak nuli.
( )
2 1 2 1
v v v v ′ − ′ − = −
r r r r
...(4.44)
Iz jednadžbi (4.41) i (4.44) proizilazi:

( )
( )
2 1
1 1 2 1 2
2
2 1
2 2 1 2 1
1
2
2
m m
v m v m m
v
m m
v m v m m
v
+
+ −
= ′
+
+ −
= ′
r r
r
r r
r
...(4.45)

46
Savršeno neelastičan sudar

U ovom slučaju kuglice se nakon sudara deformiraju, slijepe i gibaju zajedno brzinom
v v v ′ = ′ = ′
r r r
2 1
. Pri tom će brzina nakon sudara biti:

( )
2 1
2 2 1 1
2 1 2 2 1 1
m m
v m v m
v
v m m v m v m
+
+
= ′
′ + = +
r r
r
r r r
...(4.46)
Razliku izmeñu konačne i početne kinetičke energije označimo sa Q i ona iznosi:+ − 

′ + ′ = − ′ =
2
2 2
2
1 1
2
2 2
2
1 1
2
1
2
1
2
1
2
1
v m v m v m v m E E Q
k k
...(4.47)
Gdje je:
E
k
- kinetička energija prije sudara
E'
k
- kinetička energija poslije sudara

- pri savršeno elastičnom sudaru E
k
= E'
k
, te je Q = 0
- pri savršeno neelastičnom sudaru Q < 0 i iznosi:

( )
( )
2
2 1
2 1
2 1
2
v v
m m
m m
Q
r r

+
− = ...(4.48)

Primjer:
Tijelo ukupne mase 100 g bačeno vertikalno u vis popne se 10 m. Kolika je
potencijalna, kinetička i ukupna energija tijela:
a) u trenutku bacanja
b) na pola puta prema gore i
c) u trenutku kada se ponovno vrati u točku odakle je bačeno
Zanemariti otpor zraka.

a) U trenutku bacanja potenc. energija tijela je nula, kinetička energija je mv
o
2
/2, a
visina hica je h = v
o
2
/2g

E
k
= mv
o
2
/2 = 2mgh/2 = 9,8 J

b) Na pola puta kinetička energija je jednaka potencijalnoj

E
k
= mgh/2 = 4,9 J

c) U trenutku kada se tijelo ponovo vrati u točku odakle je bačeno kinet. i potenc.
energija su jednake onima u trenutku bacanja, tj. E
k
= 9,8 J i E
p
=0
Ukupna energija je u svakoj točci konstantna i iznosi:

E = E
k
+ E
p
= 9,8 J


47
STATIKA

Statika je dio mehanike koji proučava zakone slaganja sila što djeluju na tijela i
ravnotežu tijela.

Tijelo je u ravnoteži kada se ne ubrzava. Pri tom tijelo može mirovati, gibati se jednoliko
po pravcu ili se jednoliko vrtjeti oko osi koja prolazi kroz centar mase.
Često se pogrešno smatra da biti u ravnoteži znači mirovati. Mirovanje je uistinu vrsta
ravnoteže ali nije jedina.

Gibanje krutog tijela može se rastaviti na translaciju tog tijela brzinom kojom se giba
neka njegova točka (npr. centar mase) i rotaciju oko osi koja prolazi kroz tu točku.

Ako tijelo pod utjecajem sile ne mijenja oblik kažemo da je kruto. Možemo zamisliti da je
kruto tijelo sistem od mnogo materijalnih točaka čiji meñusobni razmaci uvijek ostaju isti.
Naravno kruto tijelo je idealizirani model – u prirodi postoje čvrsta tijela koja se više ili
manje približavaju modelu krutog tijela.

Pri razmatranju krutog tijela spominje se nova fizikalna veličina - moment sile.

Ravnoteža materijalne točke

Sile koje djeluju u istoj točki zovu se konkurentne sile. Njihova rezultanta je njihov
vektorski zbroj:


= + + =
i
i
F F F R
r r r r
...
2 1
...(5.1)
Kada dvije ili više sila djeluju na zajedničkom pravcu, a istog su smjera, tada se te sile
mogu nadomjestiti rezultantom silom koja djeluje u istom pravcu i smjeru i po iznosu je
jednaka zbroju iznosa svih sila.

Čestica je u ravnoteži kada joj je akceleracija nula (a = 0), odnosno kako slijedi iz
drugog Newtonova zakona, kada iščezava rezultanta svih sila koje djeluju na nju.
Uvjet ravnoteže čestice glasi:


= =
i
i
F R 0
r r
što je ekvivalentno
∑ ∑ ∑
= = =
i i i
iz iy ix
F F F 0 0 0 ...(5.2)

Najjednostavnija vrsta ravnoteže jest kada na česticu djeluju koherentne sile jednakog
iznosa, a suprotnog smjera (slika 5.1a). Kada na česticu djeluju tri sile, koje su u
ravnoteži, tada je rezultanta dviju sila po iznosu jednaka trećoj sili, ali je suprotnog
smjera (slika 5.1b). Možemo općenito zaključiti da je čestica u ravnoteži kad je zatvoren
vektorski poligon sila koje djeluju na nju (slika 5.1c).48Slika 5.1 Ravnoteža čestice

Djelovanje konkurentnih sila na kruto tijelo

Najjednostavnije je kada sve sile djeluju u istoj točki krutog tijela ( tj. imaju zajedničko
hvatište), a svodi se na djelovanje sile na materijalnu točku. Rezultanta takvih sila
jednaka je njihovu vektorskom zbroju i ima hvatište u toj točki. Da bi kruto tijelo u tom
slučaju bilo u ravnoteži, nužno je i dovoljno da bude zatvoren poligon konstruiran od sila
tih tijela.

Kada na kruto tijelo djeluju dvije sile s različitim hvatištem, koje leže na istom pravcu
djelovanja, kruto tijelo je u ravnoteži ako su te sile jednake po iznosu, a suprotnog
smjera (slika 5.2)


Slika 5.2 Djelovanje dviju sila na kruto tijelo

To je jedan od osnovnih aksioma statike koji proističe iz niza eksperimenata i opažanja.
Iz njega proističe da se hvatište sile koja djeluje na kruto tijelo može pomicati duž pravca
nosioca a da se pri tom njezino djelovanje na gibanje krutog tijela ne promijeni.
(Zbog toga kažemo da je sila koja djeluje ne kruto tijelo klizni vektor).

49
Sistem sila koje djeluju u različitim točkama krutog tijela, ali kojima se pravci djelovanja
sijeku u jednoj točki možemo svesti na sistem sila što djeluju u jednoj točki i zamijeniti
njihovim vektorskim zbrojem koji djeluje u točki gdje se sijeku pravci djelovanja tih sila.
Budući da se hvatište sila smije pomicati po pravcu nosiocu, sve se te sile mogu
pomaknuti tako da djeluju u jednoj točki, sjecištu pravca djelovanja i tako se i taj primjer
svodi na prethodni.

Moment sile

Kruto tijelo pod utjecajem sila može, uz translacijsko gibanje i rotirati oko neke osi ili
neke točke.
Utjecaj sile na rotaciju opisuje se njezinim momentom.

Promatrajmo tijelo koje može rotirati oko točke O (slika 5.3).

a) b)

Slika 5.3 Definiranje momenta sile

Neka na tijelo djeluje vanjska sila F
r
. Djelovanje sile na kruto tijelo ne ovisi samo o
njezinu iznosu i smjeru već i o njezinu hvatištu tj. o točki u kojoj ona djeluje na tijelo, ili
točnije o položaju pravca nosioca te sile s obzirom na kruto tijelo.

Iznos i smjer sile u oba su primjera na slici 5.3 jednaki , samo je pravac nosilac različit.
Sila će utjecati na rotaciju tijela oko točke O samo ako pravac sile ne prolazi kroz tu
točku (slika 5.3 b).
Iz iskustva znamo da je efikasnost djelovanja na rotaciju to veća što je veća okomita
udaljenost pravca djelovanja sile od točke O, tzv. krak sile k = OA.

Zato se za opisivanje utjecaja sile na rotaciju uvodi moment sile M
r
čiji je iznos jednak
umnošku sile i kraka sile:

kF M = ...(5.3)

50
Jedinica momenta sile je njutn-metar (znak: N m).

Ako sa OH r =
r
označimo vektor položaja hvatišta sile s obzirom na točku O, jednadžbu
(5.3) možemo pisati:

ϕ sin rF M = ...(5.4)
Gdje je:
ϕ - kut izmeñu vektora F i r
r
r
(slika 5.3 b). Moment sile je vektor čiji je iznos dan sa
jednadžbom (5.4) ili (5.3), dok mu je smjer okomit na ravninu u kojoj leže sila i točka O.
Moment sile se može prikazati i kao vektorski produkt radijus vektora hvatišta sile i sile:

F x r M
r
r
r
= ...(5.5)

Smjer M
r
odreñujemo pravilom desne ruke. Ovakve vektore koji nisu vezani za odreñeni
pravac djelovanja već se smiju paralelno translatirati , nazivamo aksijalnim vektorima.


Slika 5.4 Djelovanje više konkurentnih sila na kruto tijelo

Ako u točki H (slika 5.4) ne djeluje jedna već više konkurentnih sila ,..., ,
2 1
F F
r r
moment
svake od njih s obzirom na O jest
i i
F x r M
r
r
r
= , dok je moment rezultante
...
2 1
+ + = F F R
r r r
jednak momentu sila komponenata:

( ) ... ... ...
2 1 2 1 2 1
+ + = + + = + + = = M M F x r F x r F F x r R x r M
r r r
r
r
r
r r
r
r
r
r
...(5.6)

Pri proučavanju gibanja krutog tijela sistem konkurentnih sila se može zamijeniti jednom
silom – njihovom rezultantom.


51

Djelovanje nekonkurentnih sila na kruto tijelo

Kada na tijelo djeluje više nekonkurentnih sila (tj. sila čiji se pravci djelovanja ne
sijeku u istoj točki tijela), tada se one općenito ne mogu zamijeniti jednom silom,
njihovim vektorskim zbrojem. Gibanje tijela u tom slučaju bit će superpozicija translacije i
rotacije, s tim što je translacija odreñena rezultantom (vektorskim zbrojem) svih sila, a
rotacija rezultantom momenta sila s obzirom na točku oko koje tijelo rotira.

Slaganje paralelnih sila. Predpostavimo da na tijelo djeluju dvije ili više sila kojima su
pravci djelovanja paralelni (slika 5.5).


Slika 5.5 Paralelne sile

Odaberemo li pozitivan smjer jediničnom vektoru u
r
, tada te sile možemo prikazati
izrazom u F
i
r
r
, gdje će F
i
biti pozitivno ili negativno, ovisno o tome da li je smjer sile
i
F
r
jednak ili suprotan smjeru vektora u
r
. Vektorski zbroj tih sila jest:

( ) ... ...
2 1 2 1
+ + = + + = F F u F F R
r
r r r
...(5.7)

Iznos rezultante dobiva se zbrajanjem iznosa komponenata, uzimajući u obzir pri tom
komponente u jednom smjeru pozitivnima, a u drugom negativnima.
Pravac djelovanja rezultante paralelan je pravcima djelovanja komponenata. Potrebno je
još samo odrediti hvatište (položaj djelovanja) rezultante.

Izračunamo li moment svake od sila
i
F
r
,
i i i
F x r M
r
r
r
= i dobivene momente vektorski
zbrojimo, dobivamo:
( ) u x F r F r F x r F x r M
r r r
r
r
r
r
r
... ...
2 2 1 1 2 2 1 1
+ + = + + = ...(5.8)

52
Rezultantni moment okomit je na jedinični vektor u
r
te i na rezultantu R
r
. Da bi taj
moment bio po iznosu jednak momentu rezultante, potrebno je da rezultanta djeluje u
točki C odreñenoj vektorom položaja
c
r
r
, odabranoj tako da je:

( ) ( ) ( ) u x F F r u F F x r R x r u x F r F r
c c c
r r r r
r
r r r r
... ... ...
2 1 2 1 2 2 1 1
+ + = + + = = + + ...(5.9)

Odatle se dobije položaj pravca djelovanja rezultante sile R
r
:=
+ +
+ +
=
i
i i
c
F
F r
F F
F r F r
r
r
r r
r
...
...
2 1
2 2 1 1
...(5.10)

Možemo zaključiti da se sistem paralelnih sila, čija je rezultanta po iznosu različita od
nule,
može zamijeniti jednom silom – vektorskim zbrojem pojedinih komponentnih sila – čiji je
pravac djelovanja odreñen relacijom (5.10).

Težište. Kao primjer djelovanja paralelnih sila na kruto tijelo promatrajmo djelovanje sile
teže na neko tijelo. Zemlja privlači svaku česticu tijela odreñenom silom, koju nazivamo
silom težom i koja je uzrok težine tog tijela.
Ako su dimenzije tijela malene u usporedbi s dimenzijama zemlje (ako je u svakoj točci
tijela . konst g =
r
, možemo smatrati da je ukupna sila teža na tijelo rezultanta paralelnih
sila – sila teža na svaku od pojedinih čestica tijela.

Kada tijelo miruje ili se giba jednoliko ukupna težina tijela je

∆ =
i
i
g m G
r
r
s hvatištem u
točki:

CM
i i
i
i i
T
r
m
m r
g m
g m r
r
r
r r
r
=

=

=...(5.11)

Tako odreñeno hvatište težine zove se težište.

Da bi se odredio položaj težišta krutog tijela, tijelo treba podijeliti na veliki broj malih
volumena ∆V i na te dijelove primijeniti jednadžbu 5.10., te u graničnom slučaju kad svi
∆V teže nuli, umjesto zbrajanja u tim izrazima preći na integriranje.

Tako se dobiju izrazi za koordinate težišta krutih tijela:

V
zdV
z
V
ydV
y
V
xdV
dV
xdV
x
T T T
∫ ∫ ∫


= = = =
ρ
ρ
...(5.12)
Gdje je:
V – volumen tijela
53
ρ - gustoća tijela, za koju smo predpostavili da je konstantna.

Eksperimentalno možemo odrediti težište tijela tako da ga objesimo u nekoj točki i
pustimo da se uravnoteži. Težište će ležati na vertikali kroz objesište. Zatim ponovimo
pokus objesivši tijelo u nekoj drugoj točci. Sjecište tih dviju vertikala odredit će težište.

Par sila

Kada na kruto tijelo djeluje više paralelnih sila
n
F F F
r r r
,... ,
2 1
čiji je vektorski zbroj jednak nuli
(

= 0
i
F
r
), one se mogu zamijeniti dvjema paralelnim silama istog iznosa a suprotnog
smjera. Zbrojimo li prvih n -1 sila, dobit ćemo


=
=
1
1
n
i
i
F F
r r
.
Budući da je

=
=
n
i
i
F
1
0
r
to je sila


=
=
1
1
n
i
i
F F
r r
jednaka po iznosu, a suprotnog smjera
posljednjoj sili, koju možemo nazvati
n
F F
r r
= ′ . Time smo sistem od n paralelnih sila čiji je
vektorski zbroj nula sveli na dvije antiparalelne sile istog iznosa F i F ′
r r
, tzv. par sila.
Promatrajmo kako par sila dviju paralelnih sila
2 1
F i F
r r
, istog iznosa, a suprotnog
smjera, djeluje na gibanje krutog tijela (slika 5.6).


Slika 5.6 Par sila

Vektorski zbroj tih dviju sila očito je nula, dok je rezultantni moment:

( )
1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1
F x d F x r r F x r F x r F x r F x r M M M
r r r
r r
r
r
r
r
r
r
r
r
r r r
= − = − = + = + = ...(5.13)

54
Gdje je:
2 1
r r d
r r
r
− = - vektor od hvatišta sile
2
F
r
do hvatišta sile
1
F
r
.

Moment para sila okomit je na ravninu u kojoj leže sile, po iznosu jednak umnošku jedne
od sila i udaljenosti pravca djelovanja sila (tj. kraka k = d sinϕ), i ne ovisi o izboru točke s
obzirom na koju smo računali momente sile. Budući da je rezultanta sila nula, a
rezultantni moment različit od nule, par sila ne uzrokuje translaciju, već samo rotaciju.

Kada naime, na nepomično kruto tijelo počne djelovati samo par sila (
1
F
r
i
2
F
r
), tada je
vektorski zbroj vanjskih sila jednak nuli (
1
F
r
+
2
F
r
=0), te centar mase tijela ostaje i dalje na
miru, a tijelo se počne vrtjeti oko osi koja prolazi kroz centar mase i odreñena je
smjerom momenta para. Par sila se često susreće u praksi, a nastaje npr. pri okretanju
volana, odvijanju vijka itd.

Par sila ne možemo zamijeniti jednom silom.

Ravnoteža krutog tijela

Djelovanje sila na kruto tijelo može proizvesti translacijsko i rotacijsko gibanje. Kruto
tijelo je u ravnoteži ako je promatrano u nekom inercijalnom sustavu, linearna
akceleracija njegova centra mase jednaka nuli i ako je njegova kutna akceleracija oko
bilo koje nepomične osi u tom sustavu jednaka nuli. Moraju dakle, biti ispunjena dva
uvjeta da bi se osigurala translacijska i rotacijska ravnoteža.

Translacijsko gibanje krutog tijela može se opisati jednadžbom:

F a m
CM
r
r
= ...(5.14)

gdje je:
F
r
- vektorski zbroj svih vanjskih sila koje djeluju na tijelo. Budući da u ravnoteži
CM
a
r
mora iščezavati, prvi je uvjet ravnoteže krutog tijela:


=
i
i
F 0
r
...(5.15)

Vektorski zbroj svih vanjskih sila koje djeluju na kruto tijelo u ravnoteži jednak je
nuli.

Što se tiče rotacijskog gibanja, uravnoteženo kruto tijelo vrti se stalnom kutnom brzinom
ili miruje, tj. njegova kutna akceleracija oko bilo koje nepomične osi mora biti jednaka
nuli.
Kutna akceleracija je proporcionalna ukupnom momentu vanjskih sila koje djeluju na
tijelo, te drugi uvjet ravnoteže glasi:

55

=
i
i
M 0
r
...(5.16)
Vektorski zbroj svih vanjskih momenata (s obzirom na bilo koju točku) što djeluju na
uravnoteženo kruto tijelo mora biti jednak nuli.

Kruto tijelo je u ravnoteži samo ako su istovremeno ispunjena oba uvjeta (5.15) i (5.16).
U tom slučaju kruto tijelo miruje, odnosno giba se jednoliko po pravcu ili jednoliko rotira,
ili i jedno i drugo.

Kada sile koje djeluju na tijelo leže u jednoj ravnini, navedeni uvjeti prelaze u tri skalarne
jednadžbe:

∑ ∑ ∑
= = = 0 , 0 , 0
iz iy ix
M F F ...(5.17)

Tada su naime svi momenti okomiti na ravninu u kojoj djeluju sile tj. imaju isti pravac
nosilac, samo im se predznak može razlikovati.
Vektorski zbroj momenata pretvara se zato u algebarski, s tim da se oni momenti koji
uzrokuju rotaciju u smjeru suprotnom hodu kazaljke na satu smatraju pozitivnim, a kada
uzrokuju vrtnju u istom smjeru kazaljke na satu negativnim.

Treba uočiti da par sila ne može biti uravnotežen jednom silom već samo drugim parom,
čiji je moment jednak po iznosu, a suprotnog smjera.

Razlikujemo tri vrste ravnoteže tijela:
- stabilnu
- labilnu i
- indiferentnu

Za sve tri su ispunjeni uvjeti ravnoteže, ali je stabilnost tijela različita.

Kada kratkotrajna sila djeluje na tijelo u stabilnoj ravnoteži, ona se malo pomakne iz
ravnotežnog položaja, ali se nakon prestanka djelovanja sile vraća u taj položaj.

Naprotiv tijelo pomaknuto iz položaja labilne ravnoteže više se u taj položaj ne vraća,
već teži da se od njega udalji.

Ako tijelo pomaknuto iz ravnotežnog položaja ostane i u novom položaju uravnoteženo ,
kažemo da se tijelo nalazi u indiferentnoj ravnoteži.


Na slici 5.7 pokazana je kuglica u sve tri vrste ravnoteže.

56

a) b) c)

Slika 5.8 Stabilna a), labilna b) i indiferentna c) ravnoteža

Može se pokazati da je u stabilnoj ravnoteži potencijalna energija tijela minimalna a u
labilnoj maksimalna.

Primjer:

Ljestve mase 10 kg prislonjene su uz vertikalni zid pod kutom 45°, kao što je prikazano
na slici. Odrediti sile koje djeluju na ljestve u točkama A i B. Predpostavlja se da je trenje
u točki B zanemarivo.


Na gornjoj slici prikazane su sile koje djeluju na ljestve:

- sila teže mg u težištu ljestvi T
- normalna reakcija zida F
B

- normalna reakcija poda F
Ay

- sila koja onemogućuje ljestvama da klize F
Ax
(koja je uzrokovana trenjem)
57

Prvi uvjet ravnoteže kaže da vektorski zbroj svih sila mora biti jednak nuli. Napišemo li
taj uvjet za x i y komponente sila, vrijedi:= + − =
= + − =
i
ay iy
i
Ax B ix
F G F
F F F
0
0
...(1)

Drugi uvjet ravnoteže kaže da je algebarski zbroj momenata svih sila jednak nuli.
Odredimo li npr. sve momente sila s obzirom na točku A, dobivamo:

0 sin cos
2
0 = − = − ϕ ϕ d F
d
G d F Gd
B B B T
ili
0
2
2
2
2
2
= − d F
d
G
B
odatle je ...(2)
N
G
F
B
49
2
= =
Iz (1) dobijemo ostale dvije sile:

F
Ax
= F
B
= 49 N
F
Ay
= G = 98 N

Izbor točke A za računanje momenta sila osobito je pogodan zato što se takvim izborom
momenti sila F
Ax
i F
Ay
jednaki nuli. računanjem momenta s obzirom na neku drugu točku
dobili bi smo isti rezultat, samo bi jednadžbe (2) bile malo složenije.

Treba uočiti da sile G i F
Ay
r r
čine jedan par sila, a sile
B Ax
F i F
r r
drugi par.

Momenti sila tih dvaju parova po veličini su jednaki i iznose
2
2
2 2
d
F
Gd
B
= , ali su
suprotnih smjerova, te se meñusobno uravnotežuju. Uvijek kada na tijelo djeluje jedan
par sila, za postizanje ravnoteže potreban je još jedan par jednakog momenta po
veličini, ali suprotnog smjera.
58
STATIKA FLUIDA

Tvar može postojati u tri agregatna stanja:
- čvrstom
- tekućem i
- plinovitom

Čvrsta tijela – zadržavaju odreñeni oblik i volumen – jake kohezivne sile
Tekuća – poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze
Plinovita – molekule su relativno daleko jedna od druge – plinovi se lako stlače

Fluidima nazivamo tekućine i plinove – tvari koje lako mijenjaju oblik tj. mogu teći
Mehanika fluida – često se naziva hidrodinamika, a dijeli se na:
1. Hidrostatiku – opisuje fluide u mirovanju
2. Hidrodinamiku – opisuje fluide u kretanju

Tlak

Čestice u fluidu djeluju jedna na drugu i na stjenku posude u kojoj se fluid nalazi, tj. na
svaku površinu tijela uronjenog u fluid.
Kod fluida u mirovanju sile su uvijek okomite na površinu s kojom je fluid u kontaktu.
Sile koje djeluju okomito na površinu zovemo pritisnim silama.
(Pritisna sila F
n
) – vektorska veličina kojom se opisuje djelovanje mirujućeg fluida na
stjenku (mirujući fluid – statika). Okomit je na stjenku (graničnu plohu) – u protivnom bi
se javilo tečenje uslijed djelovanja tangencijalne komponente (sila F
t
).
F
n
F
t
F
n
⇒tlak + deformacije
F
t
⇒tok


Tlak se definira kao omjer sile i površine na koju ta sila djeluje okomito:

A
F
S
F
p = = ...(7.1)
Ako sila nije jednaka u svim točkama površine S, tada gornja jednadžba daje srednju
vrijednost tlaka. U odreñenoj točki tlak se definira izrazom:

dS
dF
S
F
p
S
=


=
→ ∆ 0
lim što se može pisati A pd F d ili S pd F d
ρ ρ ρ ρ
= = ...(7.2)

Najčešće korištene veličine stanja fluida su gustoća i tlak (statika/dinamika – masa i
sila), protok i dinamička viskoznost (dinamika – brzina i trenje), visina stupca (dubina),
površina, volumen, put, vrijeme, pritisak (sila) i kinematska viskoznost.

59
Gustoća (ρ) – skalarna veličina kojom se opisuje masa jediničnog volumena fluida
(gustoća leda, vode i vodene pare; ρ
t
∼ 1000ρ
p
).

Tlak (p) – skalarna veličina koja opisuje pritisak (silu) fluida na jediničnu površinu
stjenke spremnika (zamišljenu plohu u fluidu ili membranu mjernog instrumenta). Tlak u
nekoj točki mirujućeg fluida jednak je u svim pravcima.[p] =
[ ]
[ ] S
F
=
[ ]
[ ] A
F

2
N
m
= Pa – jedinica tlaka je Paskal
Osim jedinice paskala može se upotrebljavati jedinica bar (znak bar)
1bar = 10
5
Pa.

S promjenama tlaka gustoće se tekućina neznatno mijenjaju (stišljivost) dok se gustoće
plina značajno mijenjaju.

Tvar ρ
1 bar
, kg/m
3
ρ
50 bar
, kg/m
3


zrak,
20°C
1,21 60,5
ρο(kg/m
3
) = ρο[kg/(1000οdm
3
)] =
(ρ/1000)ο(kg/dm
3
)
pοPa = pο(N/m
2
) = pο[N/(10
6
οmm
2
)] =
(p/10
6
)ο(N/mm
2
)

voda,
20°C
998 (= 0,998
kg/dm
3
)
1000 (= 1,000
kg/dm
3
)

Stlačljivost fluida (pri izotermnoj kompresiji) definira se izrazom:

T
dp
dV
V
|
|
¹
|

\
|
− =
1
χ ...(7.3)
Budući da je promjena volumena uvijek suprotnog predznaka od promjene tlaka,
predznak minus čini stlačljivost pozitivnom.
jedinica stlačljivosti je recipročni paskal Pa
-1
, odnosno bar
-1
.

Za razliku od tekućina, plinovi lakše mijenjaju obujam. Pri izotermnoj kompresiji
umnožak volumena i tlaka ostaje konstantan (Boyle-Mariotteov zakon) i stlačljivost
plinova je:
p dp
dV
V
1 1
= − = χ ...(7.4)
p
F
A
V m , , ρ
60

Hidrostatski, hidraulički i ukupni tlak

Hidrostatski tlak (tlak mirujućeg fluida: p
hs
, Pa) – posljedica je težine stupca fluida
(razmjeran visini stupca) i jednak je u svim pravcima.
ρ
p
hs
p
y
0
G
A
h
F
hs
p
hs

Usvojen je smjer y osi jednak smjeru dubine. Na
temelju statičke ravnoteže:
– F
hs
+ G = 0 (komponente) ⇒ p
hs
οA = mοg
p
hs
οA = ροVοg ⇒ p
hs
οA = ροAοhοg
p
hs
= ροhοg …(7.5)
Može se zaključiti: pritisak fluida F
hs
(posljedica
djelovanja hidrostatskog tlaka), s donje strane
površine A “drži” stupac fluida težine G.

Hidraulički tlak (p
hu
, Pa) – vanjski tlak, koji djeluje na površinu tekućine (nadtlak,
podtlak i parcijalni tlak para tekućine).

Ukupni tlak (p
uk
, Pa) – jednak je zbroju hidrauličkog i hidrostatskog tlaka (nadtlak,
podtlak - predznak).
F
hu
+ G – F
uk
= 0 ⇒ p
uk
οA = p
hu
οA + mοg
p
uk
οA = p
hu
οA + ροAοhοg ⇒ p
uk
= p
hu
+ ροhοg …(7.6)
Može se zaključiti: pritisak fluida F
uk
(posljedica djelovanja
ukupnog tlaka), s donje strane površine A “drži” stupac fluida
težine G i hidrauličku silu F
hu
.
ρ
y
0
G
A
F
uk
h
p
hu
p
uk
p
F
hu

F
p
hu
A
F =
uk
F = p A
uk
ο
F
hu
ravnoteža

F > p A
uk
ο
F
p
hu
A
F
hu
a

F
p
hu
A
F
hu
F < p A
uk
ο
a


H
δ
y
dy
h
y
0
dA

Pritisak vode na djelić površine zida brane jednak je:
dF = pοdA = (ροgοh)ο(δοdy) = [ροgο(H – y)]ο(δοdy)
F = ( ) ( )
0
ρ δ d
H
g H y y −

o o o o = ( )
0
ρ δ d d
H
g H y y y −

o o o o o
F =
2
0
1
ρ δ
2
H
g H y y − o o o o o =
2
0
0
1
ρ δ
2
H
H
g H y y − o o o o o =
2
1
ρ δ
2
g H o o o o …(7.7)
Prema tome, debljina zida brane treba rasti s kvadratom
razine vode.Pascalovo načelo ili Pascalov zakon – tlak narinut (na primjer, pritiskom na stap)
tekućini (fluidu) širi se nesmanjeno i jednoliko u svim smjerovima.

61
A m
1 1
,
A m
2 2
,
F
1
F
2
p
1
p
2

Teći Newtonov zakon (sila/protusila) se u ovom slučaju ne
može primijeniti (F
1
≠ – F
2
) jer se stapovi uzajamno ne
dodiruju nego jedan na drugoga djeluju preko fluida. Na
temelju Pascalovog načela:
p
1
= p
2

1
1
F
A
=
2
2
F
A

1
2
F
F
=
1
2
A
A

2
1
2
2
d
d
| |
=
|
\ ¹
…(7.8)

Korisnost naprave s dva stapa (u kojoj je mjeri potrebni napor manji od opterećenja):
K =
opt
nap
F
F
=
2
1
A
A
=
2
2
2
1
d
d
> 1 …(7.9)
Učinkovitost mehaničke naprave (u kojoj se mjeri iskoristi uloženi rad): η =
iz
ul
W
W
=
opt opt
nap nap
F s
F s
o
o
< 1 (deformacije i trenja)

p
a
A m
1 1
,
A m
2 2
,
0 0
HIDRAULIČKA AUTODIZALICA
h

p
a
A m
1 1
,
A m
2 2
,
0 0
F
1
HIDRAULIČKA PREŠA

HIDRAULIČKA KOČNICA
glavni
kočioni
cilindar
papučica
za kočenje disk
kotača
kočione
pločice
cijev s
hidrauličkim
uljem

Ako se zanemare gubici (deformacije
i trenja), na temelju zakona o
očuvanju energije:
W
2
= W
1
⇒ F
2
οs
2
= F
1
οs
1

V = Aοs ⇒ F
2
ο
2
2
V
A

= F
1
ο
1
1
V
A


Tekućina je praktično nestišljiva (∆V
2

= ∆V
1
):
K =
2
1
F
F
=
2
1
A
A

U stanju ravnoteže, na razini 0–0
(spojene posude):
p
a
+
2
2
m g
A
o
+
2
2
F
A
= p
a
+
1
1
F
A
+
1
1
m g
A
o
+
ροgοh
Kako je: m
2
οg/A
2
= m
1
οg/A
1
, a
ροgοh zanemarljivo
1
1
F
A
=
2
2
F
A
⇒ F
1
= F
2
ο
1
2
A
A
…(7.10)


Hidrostatski tlak


h h

p
1
y
1
A
1,l
F
1,d
F
1,d,y
F
1,d,x
A
1,d

62
Tlak uzrokovan težinom samog fluida nazivamo hidrostatski tlak. Hidrostatski tlak ne
ovisi o obliku posude (količini tekućine) nego samo o dubini.

Ako se pritisci koji djeluju na lijevi i desni naspramni djelić površine zida posude (A
1,l
i
A
1,d
), jednakih apsolutnih vrijednosti:
1,d 1 1,d 1 1,d 1,l 1 1,l 1 1,l
F p A g y A F p A g y A ρ ρ = = = = = o o o o o o o o
razlože na horizontalne i vertikalne komponente, može se zaključiti: (a) horizontalne
komponente F
1,l,x
i F
1,d,x
se uzajamno poništavaju, (b) vertikalne komponente F
1,l,y
i F
1,d,y

djeluju na lijevi i desni zid posude, te (c) na dno posude djeluje samo stupac tekućina
koji se nalazi neposredno iznad njega:

0
1
= ∆ − ∆ − ∆ A gh A p A p
a
ρ ...(7.11)
Gdje je:
p
1
– tlak na mjestu gdje se nalazi površina ∆A
p
a
– atmosferski tlak

Iz jednadžbe (7.11) dobivamo ukupni tlak koji djeluje u svim točkama tekućine na dubini
h :
gh p p
a
ρ + = ...(7.12)
U jednadžbi (7.12) dio ρgh uzrokuje težina tekućine i zove se hidrostatski tlak

x x

Tekućina ispunjava sve spojene posude do
iste razine. Uvjeti:
(a) odsustvo hidrauličkog tlaka, odnosno
jednake vrijednosti hidrauličkog tlaka
iznad slobodnih površina tekućine u
spojenim posudama,
(b) ista vrsta i stanje (ρ) fluida u
spojenim posudama.

Tlakovi na razini xx jednaki su u svim posudama. Kada na jednakim dubinama ne bi
vladali jednaki tlakovi javilo bi se tečenje tekućine do uspostavljanja jednakih tlakova.
Ako se u spojenim posudama nalaze dvije različite tekućine, gustoće ρ
1
i ρ
2
, tada je
razina tekućina različita te se može pisati:

2 2 1 1
gh p gh p
a a
ρ ρ + = + ...(7.13)
Gdje su:
h
1
i h
2
visine stupca jedne i druge tekućine, mjerene od granice izmeñu njih.
Mjereći h
1
i h
2
, ako znamo ρ
1
možemo odrediti nepoznatu gustoću:

2
1
1 2
h
h
ρ ρ = ...(7.14)

63
Atmosferski tlak

Atmosferski tlak je posljedica težine zračnog stupca atmosfere – tlak na dnu oceana
zraka na čijem dnu mi živimo. Tlak atmosfere na razini mora nije mali – kada se isisa
zrak iz limenog kanistra za benzin – kanistar biva zgnječen.

1

m
Hg
čep
stara
“normalna”
atmosfera
vakuum
7
6
0

m
m
Hg
p
n
e
p
r
u
v
e
t
a
posuda
p = 0

Na razini površine žive, u kontaktu sa starom
«normalnom» atmosferom (smisao «normalnog» =
blisko uobičajenom) vlada tlak:
o u otvorenoj posudi p
a
= 1 atm (stara
konvencija)
o u epruveti p
uk
= p
hu
+ ροgοh = 0 +
ρ
Hg
οgο760οmm
Ova dva tlaka moraju biti jednaka (tečenje):
p
a
= ρ
Hg
οgο760οmm = 1 atm ⇒ 1 atm = 760
mmHg
Prema novoj konvenciji normalna atmosfera ima
tlak od točno:
p
a
= 100000 Pa.

Tlak od jedne «fizičke» atmosfere (atm) djeluje u stupcu žive na dubini od 760 mm, a
tlak od jedne «tehničke» atmosfere (at) djeluje u stupcu vode na dubini od 10 m. Ove
dvije jedinice nisu Zakonom dozvoljene, ali se još uvijek često sreću u literaturi.


7
6
0

m
m
F
rav
A
p
a
p = 0
G

(a) izračunavanje na temelju podatka iz priručnika za gustoću žive: ρ
Hg
=
13600οkg/m
3

G = F
rav
⇒ pοA = ρ
Hg
οgοAο760οmm ⇒ p = ρ
Hg
οgο760οmm
p = 13600οkg/m
3
ο0,76οmο9,81οm/s
2
p = 101396 [(kgοm)/s
2
]/m
2
= 101396
N/m
2
= 101396 Pa
(b) direktno, na temelju tablice s podacima iz priručnika:
760 mm Hg ⇒ 101 325 Pa
Na prvi pogled – različito, meñutim, uvrštavanjem “točnih” vrijednosti u (a), za ρ
Hg

= 13595 kg/m
3
te za g = 9,80665 m/s se dobiva:
p = 13595οkg/m
3
ο9,80665οm/s
2
ο0,76οm = 101324 Pa
Prema tome, na oba načina – (a) i (b) dobiven je isti rezultat. (značajne
znamenke)

Neka je na visini h atmosferski tlak jednak p, a na visini h+dh tlak je p+dp. Ako je dh
pozitivan tada je dp negativan pa vrijedi:
dh g dp ρ − = ...(7.15)
Predpostavimo li da je atmosfera izotermna (T= konst.), tada iz Boyle-Mariotteova
zakona slijedi:
( ) ( ) h p
p
h
0
0
ρ
= ρ ...(7.16)
Gdje su: p
0
i ρ
0
tlak i gustoća zraka na nadmorskoj visini h = 0. Integriranjem dobivamo:
64
∫ ∫
− =
h p
p
p
dp
g
p
dh
0 0
0
0
ρ
odnosno
gh
p
e p p
0
0
0
ρ

= ...(7.17)
Ako uzmemo u obzir padanje temperature s visinom dobili bi:

255 , 5
0
288
0065 , 0
1 |
¹
|

\
|
− =
h
p p ...(7.18)
Pri normiranoj temperaturi i tlaku (0 °C i 101325 Pa) ρ
0
= 1,293 kg/m
3


Uzgon, Arhimedovo načelo, plivanje i tonjenje

Uzgon (F
uz
) – sila koja uronjeno tijelo potiskuje u smjeru na gore (suprotno smjeru sile
Zemljine teže).
Arhimedovo načelo – uzgon je jednak težini tijelom istisnutog fluida. (F
uz
= –
G
IstisnutogFluida
)
Na uronjeno kruto tijelo s dvije strane djeluju dvije različite sile – s donje F
DP
i s gornje
F
GP
, a rezultanta im je uzgon:


A F
DP
h
F
GP
d
A
h
istisnuti
fluid
A
h
tijelo
ρ
tijela
ρ
fluida

Uzgon je (F
uz
) posljedica (rezultanta) razlike
pritisaka na površine tijela – donju (vlada
veći tlak) i gornju (vlada manji tlak):
F
GP
= p
GP
οA = ρ
fluida
οgοdοA F
DP
= p
DP
οA =
ρ
fluida
οgο(d + h)οA
F
uz
= F
DP
– F
GP
= ρ
fluida
οgοdοA +
ρ
fluida
οgοhοA – ρ
fluida
οgοhοA
F
uz
= ρ
fluida
οgοV
fluida
= m
fluida
οg = G
fluida

(Arhimedovo načelo) …(7.19)

Tijela uronjena u fluid mogu lebdjeti, uranjati ili izranjati.
F
rez
= F
gr
– F
uz
= ρ
tijela
οgοV
tijela
– ρ
fluida
οgοV
fluida
= Vοgο(ρ
tijela
– ρ
fluida
)

uronjeno tijelo
lebdi u fluidu
uronjeno tijelo tone
u fluidu
uronjeno tijelo
izranja iz fluidu
ρ
fluida
ρ
tijela
F
uz
F
gr
y
0

ρ
fluida
ρ
tijela
F
uz
F
gr
y
0
a
ur

ρ
fluida
ρ
tijela
F
uz
F
gr
y
0
a
iz

ρ
tijela
= ρ
fluida

F
rez
= 0
ρ
tijela
> ρ
fluida

F
rez
> 0
ρ
tijela
< ρ
fluida

F
rez
< 0
He
y


65
Kolika je normalna sila kojom potonulo tijelo djeluje na dno?
F
nor
= F
rez
= F
gr
– F
uz
= Vοgο(ρ
tijela
– ρ
fluida
)
Do koje će granice izroniti tijelo?
F
rez
= F
gr
– F
uz
= ρ
tijela
οgοV
tijela
– ρ
fluida
οgοV
fluida
= 0 ρ
tijela
οV
tijela
= ρ
fluida
οV
UronjeniDio

(V
UronjeniDio
= V
fluida
)
V
UronjeniDio
= V
tijela
ο
tijela
fluida
ρ
ρ
…(7.20)

Napetost površine tekućina i kapilarne pojave

1
2
R

⇐ Za povećanje površine tekućine
potrebno je uložiti rad (W) jer je rezultanta
meñumolekularnih sila:
1. R ≠ 0 – za molekule na površini
tekućine, a
2. R ≈ 0 – za molekule unutar
tekućine.
Pokazatelj rada koji treba obaviti za
jedinično povećanje površine tekućine je
napetost površine:
A
W


= γ [γ] =
2
J
m
=
2
N m
m
o
=
N
m

iznad površine je
zrak
t = 20
°C
γ, σ
mN/m
2
voda 73
etanol 22
aceton 24
benzen 29
glicerin 63
živa 470


l
2 l γο ο
F
∆A
δ

⇐ Za povećanje obje ravne površine opne
tekućine u neposrednom dodiru s plinom
(2ο∆A) pri opterećenju silom F:
( )
δ
γ
2 2 δ 2
W F F
A l l
= = =

o
o o o o
…(7.21)
U slučaju sferne opne (mjehur sapunice): ⇒
( ) 2 γ 2 F R π ( =
¸ ¸
o o o o
( )
2
F p R π = ∆ o o …(7.22)
Slijedi nadtlak (unutar sferne opne):
4 γ
p
R
∆ =
o

∆p γ


1 2
1
2

⇐ Ako su meñumolekulske sile
izmeñu molekula (atoma)
tekućine i molekula stjenke (F
t/k
)
jednake meñumolekulskim
silama izmeñu molekula
tekućine (F
t/t
) površina će
zauzimati prav kut u odnosu na
stjenku.
Kada su F
t/k
> F
t/t
kut θ < 90°, a
kada su F
t/k
> F
t/t
kut θ < 90°. ⇒
tekućina
plin
krutina
θ
θ
voda: < 90° θ živa: > 90° θ
meniskus


66
Kapilarne pojave: u cijevima malih unutarnjih promjera (kapilarama) uspostavlja
ravnoteži sila: F
t/k
, F
t/t
i G. Ako su dominantne F
t/k
menisk je udubljen, a tekućina je u
kapilari uzdignuta. Ako su dominantne F
t/t
menisk je ispupčen, a tekućina je u kapilari
spuštena.
Kako vrijedi jednadžba:

r
p
θ γ
= ∆
cos 2
slijedi jednadžba
gr
h
ρ
θ γ
=
cos 2
…(7.23)
Gdje je h - visina stupca tekućine u kapilari


67
DINAMIKA FLUIDA


Kada se fluid giba (struji), pojavljuje se meñu njegovim česticama i slojevima unutarnje
(viskozno) trenje uzrokovano meñumolekularnim kohezivnim silama.
Ako je to trenje zanemarivo kažemo da je fluid idealan.
Zakoni izvedeni za idealni fluid mogu se u mnogo slučajeva, bilo direktno bilo uz
odreñene promjene, primijeniti i na realni fluid.
Predpostavit ćemo da je fluid nestlačljiv, tj. da mu je gustoća konstantna.

FLUIDI
statika fluida dinamika fluida

Statika fluida izučava fluide u stanju mirovanja
(uspostavljena ravnoteža) dok dinamika fluida
izučava gibanje fluida (fluid teče usljed djelovanja
tangencijalnih opterećenja).
Idealni fluid ne mijenja volumen s promjenama tlaka (ρ = C
ρ
) i ne opire se djelovanju
tangencijalnih naprezanja (dinamički mu je viskozitet η = 0). Tekućine uglavnom
ispunjavaju uvjet ρ = C
ρ
, dok η = 0 uvjet ispunjavaju samo ako su vrijednosti
tangencijalnih sila zanemarive u odnosu na vrijednosti gravitacijskih sila i pritisaka.
Idealni plin ispunjava uvjet η = 0, dok uvjet ρ = C
ρ
ispunjavaju samo ako su vrijednosti
promjena tlakova zanemarive.
Volumni protok (Q,q
v
), skraćeno, protok – volumen tekućine (plina) koji protekne kroz
aktualni presjek u jedinici vremena.
Maseni protok (m) – masa tekućine (plina) koji protekne kroz aktualni presjek u jedinici
vremena.
2
m
2 2 2 2
, , , , A s V ρ
2
1
m
1 1 1 1 1
, , , , A s V ρ

Q =q
v
=
V
t

d
d
V
t
| |
=
|
\ ¹
=
A s
t
o
=
Aοv ; …(8.1)
[Q] = konst. =
V
t
(
¸ ¸
(
¸ ¸
=
3
m
s

gdje je: v– prosječna brzina
protjecanja fluida, mοs
–1
,
m =
m
t

d
d
m
t
| |
=
|
\ ¹
=
V
t
ρ o
=
Aορο
s
t
= Aοροv
(
¸ ¸
m =
[ ]
[ ]
m
t
=
kg
s
=
( )
( )
1/1000 t
t
3,6
1/3600 h h
=
o
o
o


Iz jednadžbe kontinuiteta (8.1) slijedi da tamo gdje je cijev uža brzina fluida je veća.

Ako tekućina izlazi iz površine, vdA je pozitivan, a ako ulazi negativan. Ukupan protok
kroz dio strujne cijevi omeñen presjecima A
1
i A
2
jest:

68
∫∫ ∫∫
= +
1 2
0
A A
A d v A d v
ρ
ρ
ρ
ρ
…(8.2)
Jednadžbu (8.2) možemo pisati u obliku:

∫∫
=
A
A d v 0
ρ
ρ
…(8.3)
Ako gustoća nije konstantna, može se pokazati da jednadžba kontinuiteta glasi:

∫∫ ∫∫∫


− =
A V
dV
t
A d v ρ ρ
ρ
ρ
…(8.4)
Gdje je:
A - zatvorena površine sastavljena od presjeka A
1
i A
2
te plašta cijevi
V - volumen omeñen zatvorenom površinom A

Strujnim linijama se nazivaju putanje djelića fluida (ne čestica – molekula ili atoma), a
strujnicama zamišljene linije koje u svakoj točki pokazuju smjer brzine djelića fluida
(istih ili različitih).
Stacionarno strujanje – brzine strujanja i raspored strujnih linija fluida se ne mijenja
tijekom vremena.
Jednadžba kontinuiteta – opisuje stacionarni protok fluida na temelju zakona o
očuvanju mase u struji fluida i povezuje brzine strujanja fluida s presjecima kroz koje
struji fluid.

m
1
= m
2
= m = C
m
(= konstanta)
gdje je: m, – maseni protok, kgοs
–1
,
1
,
2
– oznake aktualnih presjeka u struji
fluida.

Ako se tijekom vremena ne mijenja gustoća fluida:
A
1
οροv
1
= A
2
οροv
2
= Aοροv A
1
οv
1
= A
2
οv
2
= Aοv Q
1
= Q
2
= Q = C
V
(= konstanta)
...(8.5)

8.1 Bernoullijeva jednadžba

Zaključak o ovisnost tlaka o brzini slijedi iz jednadžbe kontinuiteta. Naime, ako nestišljiv
fluid (ρ = C) struji kroz cjevovod promjenljivog presjeka brzine mu se moraju mijenjati -
javljaju se ubrzanja fluida. Sila neophodna za ubrzanje rezultat je djelovanja okolnog
fluida, prema tome, mora postojati razlika tlakova u područjima različitih presjeka.

Bernullijeva jednadžba – opisuje prije svega stacionarno strujanje idealnog fluida (ρ =
C, η = 0) povezujući visinu, tlak i brzinu strujanja. Uz odgovarajuće korekcije Bernullijeva
jednadžba se može koristiti i daleko šire (nestacionarni tok, stišljiv, viskozan fluid).


69
h d v
1 1 1 1
, , , ρ
h d v
2 2 2 2
, , , ρ
2
m
2 2 2 2
, , , , A s V ρ
2
1
m
1 1 1 1 1
, , , , A s V ρ

Na temelju načela o očuvanju energije,
uz zanemarivanja gubitaka, zbroj rada,
kinetičke i potencijalne energije fluida
se ne mijenja.
W + E
k
+ E
p
= konstanta
Rad fluida: W = Fοs = pοAοs = pοV
Kinetička energija fluida: E
k
= ½οmοv
2

Potencijalna energija fluida: E
p
=
mοgοh
Prema tome:
p
1
οV
1
+ ½οmοv
1
2
+ mοgοh
1
= p
2
οV
2
+
½οmοv
2
2
+ mοgοh
2
= C
E
...(8.6)


Ako jednadžbu (8.6) sredimo i uzmemo u obzir da gustoća nije konstantna dobit ćemo:
2
2 2 2
2
1 1 1
2
1
2
1
v gh p v gh p ρ ρ ρ ρ + + = + + ...(8.7)
Bernoullijevu jednadžbu za stacionarno strujanje nestlačljivog idealnog fluida, često
pišemo u obliku:
.
2
1
2
konst v gh p = + + ρ ρ ...(8.8)
i kažemo da je u svakoj točki neke strujnice zbroj statičkog tlaka p, tlaka ρgh,
uzrokovanog visinskom razlikom pojedinih dijelova fluida, i dinamičkog (brzinskog) tlaka
2
2
1
v ρ uvijek konstantan.Ako se Bernoullijeva jednadžba u
«energijskom» obliku:
pοV + ½οmοv
2
+ mοgοh = C
E
...(8.9)
podjeli s volumenom (nestišljivi i stišljivi
fluidi):
pοV + ½οmοv
2
+ mοgοh = C
E
/ V ...(8.10)
dobiva se Bernoullijeva jednadžba u
«tlačnom» obliku:
p + ½οροv
2
+ ροgοh = C
p
...(8.11)

[pοV] = [
F
A
οV] =
2
N
m
οm
3
= Nοm =
J = W
[ροv
2
] = [
2
m
v
V
o ] =
2
3 2
kg m
m s
o =
3 2
kg m m
m s
o
o =
-2
2
kg m s
m
o o
=
2
N
m
= Pa

Ako je cjevovod
horizontalan:
p
1
+ ½οροv
1
2
+ ροgοh = p
2
+ ½οροv
2
2
+ ροgοh ⇒
p
1
+ ½οροv
1
2
= p
2
+ ½οροv
2
2
... (8.12)
Ako fluid miruje u
cjevovodu:
p
1
+ ½ορο0 + ροgοh
1
= p
2
+ ½ορο0 + ροgοh
2

p
1
+ ροgοh
1
= p
2
+ ροgοh
2
...(8.13)

8.2 Primjena Bernoullijeve jednadžbe
Brzina istjecanja fluida iz spremnika kroz mali otvor:

70
h
1
p
a
h
2
h
1
2

Iz Bernoullijeve jednadžbe slijedi:
p
1
+ ½οροv
1
2
+ ροgοh
1
= p
2
+ ½οροv
2
2
+ ροgοh
2

p
1
= p
2
= p
a
⇒ v
2
2
– v
1
2
= 2οgο(h
1
–h
2
)
Kako je:
h
1
– h
2
= h v
2
>> v
1
⇒ v
2
= 2 g h o o ...(8.14) (domet mlaza)
Jednadžba (8.14) predstavlja Torricellijev zakon isticanja tekućine kroz mali otvor.
Rezultat kaže da je brzina tekućine ista kao kad tekućina slobodno pada s iste visine.
Ova jednadžba vrijedi samo za idealne tekućine, a za realne, zbog unutrašnjeg trenja,
brzina istjecanja je manja.


Lokalni gubici
h

p
1
+ ½οροv
1
2
+ ροgοh
1
= p
2
+ ½οροv
2
2

+ ροgοh
2
+ Σ∆p
i,Lk

v
2
2
– v
1
2
= 2οgοh – (2/ρ)οΣ∆p
i,Lk

v
1
= 2 g h o o – (2/ρ)οΣ∆p
i,Lk
...(8.15)
(domet mlaza)
S indeksom Lk su označeni lokalni
gubici.
Ukupni gubici
h

p
1
+ ½οροv
1
2
+ ροgοh
1
= p
2
+ ½οροv
2
2

+ ροgοh
2
+ Σ∆p
i,Lu

v
2
2
– v
1
2
= 2οgοh – (2/ρ)οΣ∆p
i,Lk

(2/ρ)οΣ∆p
i,Ln

v
1
= 2 g h o o – (2/ρ)ο(Σ∆p
i,Lk
– Σ∆p
i,Ln
)
(domet mlaza) ...(8.16)
S indeksom Lu su označeni ukupni, a
s Ln linijski gubici.
Venturijeva cijev (mjerenje protoka, doziranje)

2
3 1

Bernoullijeve jednadžbe, za horizontalnu Venturijevu cijev:
p
1
+ ½οροv
1
2
= p
2
+ ½οροv
2
2
...(8.17)
Iz jednadžbe kontinuiteta za nestišljiv fluid (Q = C
V
):
v
1
ο(2οr
1
)
2
= v
2
ο(2οr
1
)
2
= v
1
ο(2οr
1
)
2

Slijedi:
p
1
– p
2
= ½ορο(v
2
2
– v
1
2
) = ½οροv
1
2
ο(v
2
2
/v
1
2
– 1)
p
1
– p
2
= ½οροv
1
2
ο(r
1
4
/r
2
4
– 1) ...(8.18)


8.3 Mjerenja tlaka u pokretnom fluidu i protoka
U pokretnom se fluidu najčešće mjere statički tlakovi s manometrima i protoci s
protokomjerima. (vodovod i klimatizacija)

71
v
idealni fluid
v
Max
v
g
= 0 m/s
realni fluid
TLAK U POKRETNOM FLUIDU
statički
ukupni
dinamički
+ =

Bernoullijeva jednadžba (stišljivi, nestišljivi fluidi i
gubici):
pοV + ½οmοv
2
+ mοgοh = C
E
...(8.19)
p + ½οροv
2
+ ροgοh = C
p
= p
U
...(8.20)

ukupni (hidrodinamički,
zaustavni) tlak p
U

statički (hidrostatički) tlak:
p
S
= p
1
+ ροgοh
1

dinamički tlak: p
D
= ½οροv
1
2

p
U

p
S

p
D

Ukupni tlak se mjeri na mjestu gdje je fluid zaustavljen, a statički tlak na mjestu gdje je
strujanje fluida neometano.

1. Mjerenje dinamičkog tlaka s Pitotovom
cijevi
2. Mjerenje protoka s Venturijevom cijevi
p
D
p
S
v = 0 m/s
p
U

2
3 1
p p
1 2

p
1
p
2
v
1
v
2
v
3
r
1
, A
1

1. Dinamički tlak:
p
D
= p
U
– p
S

p
D
= (p + ½οροv
2
+ ροgοh) – (p + ροgοh)
p
D
= ½οροv
2

...(8.21)

S druge strane:
p
D
= [(visina stupca × gustoća) mjernog
fluida] × g
p
D
= (g ≈ 9,8 m/s
2
)
2. Protok:
v
1
=
( )
1 2
4
1
4
2
2
ρ
p p
r
r

| |
|
|
\ ¹
o
o
...(8.22)
Q
1
= V
1
/t = (A
1
οs
1
)/t = A
1
ο(s
1
/t) = r
1
2
οποv
1

Prema tome, ako se u Venturijevoj cijevi (protječe sav
fluid) izmjere p
1
i p
2
, za poznate vrijednosti r
1
i r
2
mogu
se izračunati v
1
i Q
1
.

8.4 Viskoznost fluida - pokazatelj uzajamnom otporu gibanju susjednih slojeva fluida.
(unutarnji otpor)
Kod stacionarnog strujanja (brzina i
raspored strujnih linija) idealnog fluida –
neviskoznog (plinovi), svi djelići fluida
imaju iste brzine.
Kod stacionarnog strujanja realnog –
viskoznog fluida (tekućine), brzina djelića
fluida se od stjenke povećava do
maksimalne vrijednosti u osi cijevi. Djelići
fluida uz stjenku (nepokretnu) imaju brzine
= 0.

Razlika izmeñu viskoznosti i trenja u mehanici - pri običnom trenju postoji sila i kada
tijelo miruje, dok se viskoznost očituje samo pri gibanju.
72

v
F
a b
c d c
1
d
1
Y
A
s

Dinamička viskoznost:
v
Y
τ
η = ...(8.23)
[η] =
Y
v
(
τ
(
¸ ¸
o =
-2
m
Pa
m s
o
o
= Paοs
gdje je: τ– tangencijalni napon,
v/Y– brzina deformacije
{=[(s/Y)/t]}.
Sila usljed
smicajnog
naprezanja:
F
τ
= τοA
F
τ
=
v
A
Y
ηo o ...(8.24)


y
x
v
x,n
v
x,2
v
x,1
x y
n n
,
x y
2 2
,
x y
1 1
,

U diferencijalnom obliku: τ = ηο
x
v
y


...(8.25) Pa
Kao pokazatelj svojstava fluida (tekućeg) koristi se i
kinematička viskoznost:
ν =
η
ρ
[ν] =
[ ]
[ ]
η
ρ
=
kg
m s Pa
3
ο ο
=
kg m s
m s N m kg
2 2
3
ο ο
ο ο ο ο
=
s
m
2


U tirbologiji (znanost o trenju, trošenju i podmazivanju) se još uvijek sreću nedozvoljene
jedinice za kinematičku viskoznost, najčešće, u Europi °E (stupanj Englera), u SAD ″S
(sekunda po Sayboltu). (usporedni viskozimetri)
ρ i η se ne smiju miješati – «gust» fluid ne mora biti i «viskozan».


Supstancija voda živa glicerin
ρ ρρ ρ, kg/dm
3
(20°C) 0,99823 13,546 1,2613
η ηη η, mPa◦s (20°C) 1,005 1,554 1499

Npr. viskoznost motornih ulja izražava se po posebnoj skali američkog Društva
automobilskih inženjera (Society of Automotive Engineers, skraćeno SAE). SAE 10,
SAE 20, SAE 30 itd. – što je broj oznake veći to je veća viskoznost. Tako npr. zimi se u
motoru upotrebljava SAE 10, ljeti SAE 30, a u mjenjaču i diferencijalu SAE 90.
SAE 30 ima η = 0,4 Pa s pri t = 55 °C.

8.5 Režim strujanja i opstrujavana tijela

STRUJANJE
prijelazno laminarno turbulentno

Laminarno strujanje – strujne linije se poklapaju sa stujnicama –
slojevi se ne miješaju.
Turbulentno strujanje – strujne linije se ne poklapaju sa
strujnicama – slojevi se miješaju, pri čemu dolazi do usporavanja
sporijih i ubrzavanja bržih slojeva.

73
laminarno strujanje
turbulentno strujanje

Režim strujanja fluida ovisan je o prirodi fluida, brzini
strujanja i geometriji površine stjenke uz koju struji
fluid.
Reynoldsov broj je bezdimenzionalan i njime se
opisuje odnos inercijalnih i viskoznih sila u struji
fluida:
Re =
in
vs
F
F
=
2 2
l v
l v
ρ
η
o o
o o
=
2 2
l v
l v
ρ
η
o o
o o
=
l v ρ
η
o o
=
l v
ν
o
...(8.26)
gdje je: l – karakteristična linearna dimenzija, m.
Pri visokim vrijednostima Re (dominantne su F
in
)
tekućina struji turbulentnim, a pri niskim (dominantne
F
vs
) laminarno. Kod Reynoldsovog pokusa s cijevi
granica prijelaza laminarnog u turbulentno strujanje
je: Re
k
≈ 2300.
Kada idealni fluid struji kroz cijev, u svim točkama presjeka brzina je jednaka i protok je
dan relacijom: Av Q q
v
= = , a kada realni fluid struji kroz usku cijev, najveća je brzina u
sredini cijevi.
Sila koja djeluje na sloj fluida u obliku valjka polumjera r i dužine L dana je jednadžbom
(8.27)


p p
1 2

p
1
p
2
1
v
1
2
v
2
v
2
= v
1
L
R

Na temelju ravnoteže tlačne sile (F
∆p
) i sile trenja
(F
tr
) (veće F
∆p
bi izazvale ubrzavanje fluida čiji
protjecanje usporava F
tr
):
F
∆p
= ∆pοr
2
οπ = – F
tr
= – 2οrοποLοτ =
– 2οrοποLοηο
d
d
v
r
...(8.27)
Integriranjem se dobiva: ( )
∫ ∫
− = −
0
2 1
2
v
R
r
Ldv rdr p p η

( )
1 2 2
4
p p
v R
L

= o
o o η
...(8.28)

Volumen tekućine koja u vremenu t protekne kroz odreñeni presjek cijevi prikazan je
jednadžbom (8.28):

( )
( )
∫ ∫ ∫


= = =
R
V
R
rdr r R
L
t p p
drvt r dV V
0
2 2 2 1
0
2
2
η
π
π ...(8.29)
Integriranjem dobijemo protok:

4 2 1
8
R
L
p p
t
V
Q q
v

= = =
η
π
...(8.30)
74
Protok ovisi o dinamičkoj viskoznosti η, gradijentu tlaka (razlici tlaka po metru dužine
cijevi) i o četvrtoj potenciji radijusa cijevi. To je poznati Poiseuillov zakon laminarnog
protjecanja realne tekućine kroz uske cijevi, koje je dan jednadžbom:

v L F
tr
ρ
πη 8 = ...(8.31)
To je Poiseuilleova jednadžba za otpor pri laminarnom protjecanju viskozne tekućine
kroz horizontalnu cijev.1

2

3

Gibanju se tijela suprotstavlja
hidrodinamički (aerodinamički) otpor
koji se može opisati jednadžbom:
F
ot
=
2
ot
2
v
c A o o ...(8.32)
(F
ot
+ F
uz
+ G = 0)
gdje je: c
ot
– koeficijent ukupnog
(trenje i oblik) otpora,
Pri Reynoldsovim brojevima
10
3
< Re < 10
5
:
c
ot,1
≈ 0,3 c
ot,2
≈ 1,2 c
ot,2
≈ 0,05

Pri malim brzinama (mali Re) otpor sredstava razmjeran je brzini i dinamičkoj viskoznosti
i ovisi o obliku tijela.
Stokes je npr. pronašao da na kuglicu promjera r koja se giba kroz viskozni fluid
konstantnom brzinom v djeluje sila trenja:
rv F
tr
πη 6 = to vrijedi za 1 , 0
2
Re ≤ =
η
ρv r
...(8.33)
Tako će kuglica u viskoznom fluidu padati jednoliko jer će se uravnotežiti sila teža (G),
uzgon (F
uz
) i sila trenja (F
tr
, F
ot
):
g r g r F mg F
f uz tr
πρ πρ
3 3
3
4
3
4
− = − = ...(8.34)
Ako je ispunjen uvjet za primjenu Stokesova zakona tada iz jednadžbe (8.34) možemo
izračunati brzinu padanja tijela ili dinamičku viskoznost.
75
TEMPERATURA I TOPLINA

Temperatura (t) – termodinamička veličina stanja, pokazatelj (makroskopski skalarni)
zagrijanosti/rashlañenosti sustava (tijela).
Celsijusova skala: (a) t
MržnjenjaVode
= 0°C (= 32°F), (b) t
KljučanjaVode
= 100°C (= 212°F);
t = 5/9ο(t
F
– 32) [t] = °C [t
F
] = °F
Kelvinova skala: (a) T
TrojneTočkeVode
= 273,16 K (t
TrojneTočkeVode
= 0,01°C),
(b) ∆T K = ∆t °C; T = t + 273,15 [T] = K
Toplina – oblik razmjene energije izmeñu sustava (tijela) uzrokovan razlikom
temperatura.

Nulti zakon termodinamike – objekti (tijela ili sustavi) se nalaze u toplinskoj ravnoteži
ako su im jednake temperature. (Ako su tijela A/B i B/C u toplinskoj ravnoteži onda će u
toplinskoj ravnoteži biti i tijela A/C – temelj za mjerenje temperatura termometrima.)

TOPLINA
A C
t <
A
t < t
B C
B
C
t =
A
t = t
B C
B
A
TOPLNSKA RAVNOTEŽA


Toplinski vodiči/izolatori – materijali koji dobro/loše vode toplinu.

Termometar – instrument za mjerenje temperature. (Jednake temperature imaju
tijela/sustavi, u toplinskoj ravnoteži).
Vrste termometara:

(a) promjene volumena (dužine stupca ?) tekućine (živa, alkohol ?) s promjenama
temperature,
(b) promjena tlaka (volumena ?) plina s promjenama temperature,
(c) deformacije bimetalnih traka s promjenama temperature,
(d) mjerenje (digitalno) promjena otpora električnog otpornika (R), odnosno promjena
napona (U) termopara s promjenama temperature.


0°C
100
t
1
t
2
(a)

0°C 100
50
60 40
30 70
20 80
90 10
(b)

0°C 100
50
60 40
30 70
20 80
90 10
t
1
t
2
(c)

t
1
t
2
R
1
R
2
t
1
t
2
U
1
U
2
termopar
otpornik
(d)
14,4 °C

76
8.6 Mehanizmi razmjena topline
Mehanizmi razmjene topline:

RAZMJENE TOPLINE
kondukcija konvekcija zračenje
t
v
t
h
L
t
v
t
h
t
v
t
h
A
kontakt tijela strujanje f;uida elektromagnetski valovi


Kondukcija – molekule (atomi) s većim kinetičkim energijama (veće temperature, t
v
)
povećavaju susjednim molekulama kinetičku energiju (manje temperature, t
h
), te se
energija prenosi s molekule na molekulu bez prijenosa tvari. Toplina se prenosi i
slobodnim elektronima. (metali i metalna kristalna rešetka; zašto pri dodiru plastična
masa djeluje “toplo”, a metal “hladno”)
Eksperimentalno je utvrñena jednadžba brzine razmjene topline kroz homogenu
agregaciju:

Energija i snaga:
d
d
Q
t
= kοAο
v h
t t
L

...(8.35) W (= J/s)
gdje je: k – toplinska vodljivost, Wοm
–1
οK
–1
,
A – površina okomita na pravac prijenosa
topline, m
–1
,
L – duljina vodiča, m.

Količnik (t
v
– t
h
)/L (promjena temperature po jedinici duljine toplinskog vodiča) naziva se
gradijentom temperature.


tvar
k/(Wοm
–1
οK

1
)
tvar
k/(Wοm
–1
οK

1
)
tvar
k/(Wοm
–1
οK

1
)
srebro 406 čelik 50 drvo 0,12 ÷ 0,04
bakar 385 staklo 0,8 stiropor 0,03
aluminij 205 beton 0,8 zrak 0,024

Konvekcija – razmjena topline uslijed gibanja masa fluida. (zrak u prostoriji i grijanje)
vrlo je složena – kvalitativno:
• konvekcija je razmjerna površini (površine radijatora – k
čelika
i k
zraka
),
• viskoznost fluida povećava debljinu graničnog sloja (smanjena brzina toka fluida
uz nepokretnu stjenku u odnosu na glavni tok fluida) koja se smanjuje prisilnom
konvencijom (ventilatori, miješalice, crpke),
• razmjena topline konvencijom je približno razmjerna s ∆t
5/4
.

Zračenje – razmjena topline elektromagnetnim valovima (Sunce, usijana tijela). Za
razliku od prethodna dva mehanizma, odvija se i kroz vakuum. Razmjena topline
zračenjem se odvija i pri nižim temperaturama, ali je zanemarivo mala [dQ/dt = f(T
4
)].


77
8.7 Razmjena topline u odsustvu faznih promjena i kalorimetrija

Razmijenjena količina topline, u odsustvu faznih promjena, može se odrediti na osnovu
promjene temperature:
Q = mοcο∆T ...(8.36)
δQ = mοcοdT (infinitezimalni oblik)
Q = mοcοd∆t (∆t = ∆T) ...(8.37)
gdje je: m – masa, kg, (razmijenjena količina topline razmjerna je masi)
c – specifični toplinski kapacitet, Jοkg
–1
οK
–1
, («kapacitet» navodi na pogrešan
zaključak – c je svojstvo sustava)
∆ – konačna razlika, (ograničena promjenljivošću c)
δ – beskonačno mala količina,
d – beskonačno mala razlika.

Specifični toplinski kapacitet (pokazatelj aktualne razmjene, a ne svojstva sustava)
odreñuje se pokusima i ovisi o:
1. prirodi tvari (sastav i struktura),
2. agregatnom stanju (krutina, tekućina, plin) i
3. temperaturi (u većoj ili manjoj je mjeri različita pri različitim temperaturama).

Supstancija
c,
kJ/(kgοK)
aluminij 0,910
željezo 0,470
bakar 0,390
živa 0,138
olovo 0,130
led (oko 0 °C) 2,100
voda (tekućina oko
0 °C)
2,217
etanol 2,428

4,17
0
4,18
4,19
4,20
4,21
4,22
20 40 60 80 100
temperatura, °C
s
p
e
c
i
f
i
n
i

t
o
p
l
i
n
s
k
i

k
a
p
a
c
i
t
e
t
,
k
J
/
(
k
g
K
)
č
ο
voda, kao teku ina ć


Kalorimetrija – eksperimentalno odreñivanje termodinamičkih veličina.

24,46 °C
1
2

Jednake su količine topline koje preda tijelo (2)
kalorimetru (1) i kalorimetar tijelu:
Q
2
= Q
1
⇒ m
2
οc
2
ο(t
2
– t
rav
) = m
2
οc
1
ο(t
rav
– t
1
) t
1
< t
rav
<
t
2

c
2
= c
1
ο
( )
( )
1 rav 1
2 2 rav
m o t -t
m o t -t
...(8.38)
gdje je t
rav
– temperatura sustava nakon
uspostavljanja stanja ravnoteže.

Razmjena topline uz fazne promjene i kemijske reakcije
Razmijenjena se količina topline (pri konstantnoj temperaturi) tijekom faznih promjena
može odrediti:
78


Q = ± mοL ...(8.39)
gdje je: ± - znak ovisan o smjeru fazne promjene (taljenje ili
skrućivanje),
m - masa
L - latentna toplina fazne promjene, Jοkg
–1
.

Latentna toplina fazne promjene (pokazatelj aktualne razmjene, a ne svojstva sustava)
odreñuje se pokusima i ovisi o:
1. prirodi tvari (sastav i struktura) i
2. vrsti fazne promjene (krutina → tekućina).


taljenje
(skrućivanje)
isparavanje
(kondenzacija) Sups–
tancija t
T
,
°C
L
T
,
kJ/kg
t
I
, °C
L
I
,
kJ/kg
helij * *

268,93
20,9
vodik

259,3
58,6

252,89
452
živa – 39 11,8 357 272
voda 0,00 334 100,00 2256
olovo 327,3 24,5 1750 871
bakar 1083 134 1187 5069
* He ostaje tekuć sve do 0 K i prelazi u krutinu
pod p = 25 bar.
Koja je količina topline potrebna za
taljenje 1 kg olova početne temperature
24 °C?
Q = Q
g
+ Q
t

gdje je: g - grijanje do tališta
t - taljenje
Q
g
= mοcο(t
2
– t
1
)
Q
g
= 1οkgο0,130 kJοkg
–1
οK
–1
ο(327 –
24) K = 39,4 kJ
Q
t
= mοL = 1οkgο24,5οkJοkg
–1
= 24,5
kJ
Q = 39,4 + 24,5 = 63,9 kJ

Razmijenjena količina topline tijekom odvijanja kemijskih reakcije se može odrediti:
Q = mο∆H° ...(8.40)
gdje je:
∆H°- standardna reakciona entalpija, Jοkg
–1
.

Standardna reakciona entalpija (pokazatelj aktualne razmjene, a ne svojstva sustava)
odreñuje se pokusima i ovisi o:
1. prirodi reaktanata (sastav i struktura),
2. vrsti kemijske reakcije i
3. uvjetima odvijanja kemijske reakcije (temperatura i tlak).

U priručnicima se najčešće navode vrijednosti standardnih reakcionih entalpija za
t = 25 °C i p = 1 bar. Te vrijednosti uključuju preračunavanje rezultata mjerenja:
∆H°= ∆H + Σ Q
i
,
gdje su:
Q
i
količine toplina potrebne za:
(a) korekcije za razmjenu topline kalorimetra s okolinom tijekom provedbe pokusa, te
(b) grijanje (hlañenje) reaktanata i
(c) hlañenja (grijanje) produkata do 25 °C.
79
TERMODINAMIKA

Termodinamika je dio eksperimentalne fizike koji proučava vezu izmeñu topline i drugih
oblika energije, posebno uvjete pretvaranja topline u mehanički rad.

9.1. Termodinamički procesi

Najjednostavniji takav sistem je idealni plin u cilindru s klipom. U ravnotežnom stanju u
svim točkama tog sistema vlada jednak tlak i temperatura, te se na takvo stanje može
primjeniti jednadžba idealnog plina.
Idealni plin:
– meñumolekularne sile zanemarive
– volumen molekula je takoñer zanemariv u usporedbi s volumenom posude u kojoj se
plin nalazi
– molekule se mogu smatrati materijalnim točkama

Realni plinovi (helij, vodik, zrak itd.) se mogu dosta dobro aproksimirati modelom idaelnog
plina pri običnim tlakovima i temperaturama.

Postoje tri empirijska zakona koja točno vrijede za idealni plin, ali dosta dobro i za realne
plinove.
Mijenja li se tlak, odnosno volumen plina, uz stalnu temperaturu (izotermno), tada za
idealni plin vrijedi Boyle-Mariottov zakon:

pV = konst. (T= konst.) ...(9.1)

U p -V dijagramu ovisnost tlaka idealnog plina o volumenu plina prikazuje se istostranom
hiperbolom, čija je jednadžba dana relacijom (9.1)
Širenje plinova pri zagrijavanju mnogo je veće nego širenje tekućina i čvrstih tijela.
Kada se plin zagrijava uz stalni tlak (izobarno), volumen mu se linearno povećava s
temperaturom po Gay-Lussacovu zakonu:

V = V
0
(1+αt) ...(9.2)

Gdje je:
V
0
– volumen plina na 0 °C
V – volumen plina na temperaturi t
α - toplinski koeficijent širenja plina – iznosi oko 1/273 K
-1
= 3,66 10
-3
K
-1

Gay-Lussacov zakon se može pisati i u obliku:

0
0 0 0
273
273
273
1
T
T
V
K
K t
V
K
t
V V =
+
= 

+ = ...(9.3) odnosno:
80
0 0
T
T
V
V
= ili . konst
T
V
= ...(9.4)

Volumen plina pri stalnom tlaku upravno je razmjeran njegovoj termodinamičkoj
temperaturi.
Talijanski fizičar A. Avogadro pronašao je da za plinove vrijedi Avogadrov zakon:
Jednaki volumeni svih plinova pri istoj temperaturi i tlaku imaju jednak broj čestica.
Broj čestica (atoma, molekula i sl.) N koji sadrži neki sustav povezan je s fizikalnom
veličinom količine tvari jednadžbom:

N=n⋅N
A
...(9.5)

Gdje je:
N
A
= 6,02 ·10
23
mol
-1
Avogadrova konstanta – to je broj molekula u količini tvari 1 mol
Mol je količina tvari sustava koji ima toliko osnovnih čestica (jedinki) koliko je atoma u 12 g
ugljika
12
C. Pri tom jedinke mogu biti atomi, molekule, ioni itd.

Iz ovog zakona slijedi da količina tvari bilo kojeg plina u istim uvjetima ima jednak
volumen, koji se zove molarni volumen plina i označava sa V
m
.
Pri (T
0
=273,15 K, p
o
= 101325 Pa) molarni volumen V
m0
iznosi:
V
m0
= 22,4⋅10
-3
m
3
/mol

Plinska jednadžba: Definiramo li univerzalnu plinsku konstantu izrazom

314 , 8
15 , 273
/ 0224 , 0 10 01325 , 1
3 5
0
0 0
=
⋅ ⋅
= =
mol m Pa
T
V p
R
m
J/(molK) ...(9.6)
tada jednadžba:

0
0 0
T
V p
T
pV
= prelazi u nRT pV = ...(9.7)
Gdje je:
0
0
m
V
V
n = - množina plina
Ako množinu n izrazimo omjerom mase plina m i molarne mase plina M
M
m
n = ,
tada jednadžba (9.7) poprima oblik:

RT
M
m
pV = ...(9.8)
Ako uvrstimo u jednadžbu (9.7) n=N/N
A
i Boltzmanovu konstantu
k= R/N
A
= 1,38·10
-23
J/K dobivamo još jedan oblik plinske jednadžbe:

NkT pV = ...(9.10)

81
Jednadžba vrijedi samo za idealne plinove, a približno za realne.

9.2 Unutarnja energija i razmjene
Unutarnja energija, U, J – skalarna makro veličina, pokazatelj ukupne kinetičke i
potencijalne energije čestica sadržanih u sustavu.
Razmjene – različiti oblici razmjena sustava s okolinom (drugim sustavom) praćeni
promjenama unutarnje energije sustava i okoline:

RAZMJENE SUSTAV/OKOLINA
volumni rad (W ), J
V
toplina (Q), J supstancije (M), J

Izborom skupine značajnih razmjena se
ograničava i broj značajnih veličina stanja.
[električni rad (W
E
), električni potencijal (ϕ) i
količina naelektrisanja (Q
E
)] .

pokretna
stijenka
VOLUMNI
RAD
viši tlak niži tlak
RAVNOTEŽA
jednaki tlakovi
pokretna
stijenka
VOLUMNI
RAD
viši tlak niži tlak

Volumni rad:
W
1/2
= -
pο∆V
1/2
…(9.11) , J
(fizičko-termodinamička
konvencija)
gdje je V – volumen, m
3

Uvjeti razmjene W: pokretna stjenka, p
1
≠ p
2
. + ∆U kada sustav obavlja rad okolinom,+ W.

dijatermalna
stijenka
TOPLINA
viša temperatura niža temperatura
RAVNOTEŽA
jednake temperature
dijatermalna
stijenka
TOPLINA
viša temperatura niža temperatura

Toplina:
Q
1/2
= Tο∆S
1/2
…(9.12) ,
J
gdje je: S – entropija, JοK
–1

Uvjeti razmjene Q: dijatermalna (toplinski vodljiva) stjenka, t
1
≠ t
2
. + ∆U kada okolina grije
sustav, + Q.

polupropusna
stijenka
viši kemijski
potecnijal
niži kemijski
potencijal
RAVNOTEŽA
jednaki kemijski potencijali
SUPSTANCIJA
viši kemijski
potencijal
niži kemijski
potencijal
polupropusna
stijenka
SUPSTANCIJA

Razmjena supstancija
(množina):
i
n
,1/2
= Σµ
i
ο∆n
i,1/2
...(9.13) , J
gdje je: n
i
– množina
supstancije, mol,
µ – kemijski potencijal, Jοmol
–1

Uvjeti razmjene
i
n : polupropusna stjenka (za i-tu supstanciju), µ
i,1
≠ µ
i,2
. + ∆U kada iz
okoline u sustav struji supstancija, +
i
n
&
.

9.3 Prvi zakon termodinamike i bilance
Prvi zakon termodinamike – jedan od izraza općeg zakona o održanju energije.
Namijenjen bilancama energija i razmjena.
Za odabrane značajne razmjene sustav/okolina: (a) volumni rad i (b) toplina, prema fizičko-
termodinamičkoj konvenciji:
δQ = dU + δW
V
⇒ dU = δQ – δW
V
...(9.14)

(beskonačno male: δ – količine i d – razlike)
82
Izvor konvencije: jeftina toplina (dovoñenje topline sustavu iz okoline: + δQ) može se
iskoristiti za povećanje unutarnje energije sustava (+ dU) i/ili za obavljanje skupocjenog
rada (rad koji obavlja sustav nad okolinom: + δW
V
).
U fizičko-kemijskoj termodinamici se uvodi kao značajna razmjena: (c) razmjena
supstancija, te koristi izmijenjena konvencija:
dU = δW + δQ + Σδ
i
n ...(9.15)

Izvor konvencije: unutarnja energija sustava (koja se može koristiti za obavljanje različitih
razmjena) može se akumulirati (+ dU) obavljanjem rada okoline nad sustavom (+ δW),
dovoñenjem topline (+δQ) ili dovoñenjem supstancija (Σδ
i
n ). (+ za bogatiji sustav)

U
W
V
Q
okolina
sustav

fizičko-termodinamička
konvencija:
+ W
V
= + pο∆V
ekspanzija: V
2
> V
1

U
W
V
Q n
okolina
sustav

fizičko-kemijska termodinamička
konvencija:
+ W
V
= – pο∆V
kompresija: V
2
< V
1


U biti, zbrke nema – za povećanje unutarnje energije okolina mora izvršiti rad nad
sustavom, samo što taj rad u prvom slučaju smatramo negativnim učinkom (rasipanje
skupocjenog rada okoline), a u drugom pozitivnim učinkom (povećanje korisne unutarnje
energije sustava). Neovisno o konvenciji prvi zakon termodinamike uvijek vrijedi i dobivaju
se uvijek isti rezultati.
Oznakom δ za beskonačno male količine (ne promjene) se naglašava da W, Q i
i
n nisu
veličine stanja (ne opisuju svojstva sustava) već oblici razmjene sustava s okolinom, ovisni
o veličinama stanja sustava i okoline, te svojstvima granice sustav/okolina.
Ako se odvija samo jedna od mogućih razmjena (priroda stjenke) ili se pretpostavi (što je
praktično neprovodivo, ali se takvim pristupom omogućavaju izračunavanja) više
uzastopnih “kvazistatičkih” (beskonačno sporih) promjena:
(a) volumni rad (pokretna, adijabarska, nepropusna stijenka):

Prema fizičko-termodinamičkoj
konvenciji:
δW = pοdV ...(9.16)
Prema fizičko-kemijskoj termodinamičkoj
konvenciji:
δW = – pοdV …(9.17)
(b) toplina (nepokretna, dijatermalna, nepropusna stijenka): δQ = TοdS
...(9.18)
(c) razmjena supstancija (nepokretna, adijabatska, polupropusna stjenka):
δ
i
n = µοdn
i
...(9.19)

9.4 Drugi zakon termodinamike i entropija
Drugi zakon termodinamike – sustavi spontano teže uspostavljanju stanja ravnoteže (pri
čemu se izjednačavaju potencijali).
Generalizirano, spontana razmjena je posljedica razlike potencijala, a količina razmjene
pri odreñenom potencijalu ovisi i o naboju.


83
z
0
F
gr
W = F dz
m gr
∫ ο
z
1
W
m
mehani ki
sustav
č
…(9.20)

p > p
1 2
p , V
1 1
p
2
W = p dV
V
∫ ο
W
V
termodinami ki
sustav
č
…(9.21)
U prikazanim promjenama potencijali su sila (F) i tlak (p), a naboji visina (z) i volumen (V):
(d) bez potencijala (F=0, p= 0) nije moguće obavljanje rada, neovisno o raspoloživim
nabojima (z, V), a
(e) koliko rada pri aktualnim potencijalima (F, p) sustav može obaviti ovisi o
raspoloživim nabojima (z, V).
Entropiju – termodinamička veličina stanja sustava (opisuje stanje sustava) koja se koristi
pri:
(a) bilancama energija – naboj sustava za razmjenu topline (potencijal je
temperatura): Q
1/2
= T◦∆S
1/2
...(9.22)


= − ⇒ =
2
1
1 2
T
dQ
S S
T
dQ
dS ...(9.23)
(b) analizi ravnoteže – pokazatelj «širenja» sustava – težnje ravnomjernoj raspodjeli
čestica po prostoru i energije po česticama (pri širenju raste entropija): ∆S
1/2
≥ 0
Statističkom obradom se dobiva:

S = k◦lnΩ …(9.24)
gdje je: k – konstanta,
Ω – statistička težina aktualnog stanja.
Statistička težina je pokazatelj vjerojatnosti uspostavljanja nekog stanja aktualnog sustava
u odnosu na druga moguća stanja. Što je vjerojatnost uspostavljanja nekog stanja veća
veća mu je i statistička težina, te time i entropija. Najveće se vrijednosti dobivaju za
ravnomjerne raspodjele čestica po prostoru i energije po česticama, koje se, prema
iskustvu, uspostavljaju u stanjima ravnoteže.

1 2
molekul
supstancije A
RAVNOTEŽA ravnomjerni
raspored molekula


1 2
brzi molekul
supstancije A
spori molekul
supstancije B
RAVNOTEŽA ravnomjerni
raspored molekula istih brzina2
> Ω
1
S
1
> S
2

2
> Ω
1
S
1
> S
2


9.5 Identifikacija termodinamičkog sustava
Za identifikaciju je potrebno odrediti (kvantitativno opisati) dovoljan broj svojstava po
kojima se aktualni sustav razlikuje od drugih termodinamičkih sustava. Svojstava sustava u
stanju ravnoteže se opisuju termodinamičkim veličinama stanja. (neravnoteža?)

TERMODINAMIČKE VELIČINE STANJA
intenzivne ekstenzivne specifi ne č


84
Intenzivne veličine stanja, kao što su tlak (p) ili temperatura (t), mogu se odrediti za
svaku točku sustava. Njihove vrijednosti su jednake u svim točkama u slučaju ravnoteže,
dok se u slučaju neravnoteže mijenjaju od točke do točke. (potencijali)
Ako su aktualne pokretne, dijatermalne, nepropusne stjenke (značajne su razmjene W i Q)
iskustva su pokazala kako je za potpuno definiranje stanja sustava dovoljno odrediti dvije
veličine stanja., a vrijednosti svih ostalih intenzivnih veličina stanja mogu se izračunati
koristeći odgovarajuće izraze:
I
i
= f(I
1
, I
2
) (i = 3, 4, ..., k) …(9.25)
Na primjer, molarni volumen idealnog plina jednak je:
v
n
=
R T
p
o
[v
n
] = m
3
οmol
–1
(R = 8,3143 J◦mol
–1
◦K
–1
) …(9.26)
Kako je R univerzalna molarna konstanta idealnih plinova, to se v
n
može odrediti
mjerenjem T i p i izračunavanjem.
Ekstenzivne veličine stanja, kao što su obujam (V) ili množina supstancije (n), aditivne su
– vrijednosti veličina za cjelinu se dobivaju sumiranjem vrijednosti veličina za dijelove: V =
V
1
+ V
2
+ ..., n = n
1
+ n
2
+ .... (naboji)
Za potpuno definiranje sustava je pored potpunog definiranja stanja sustava potrebno
odrediti i aktualnu količinu tvari, koja je obuhvaćena u izrazima za ekstenzivne veličine
stanja: E
j
= nοf(I
1
, I
2
) (j = 1, 2, ..., l) …(9.27)
Na primjer, volumen idealnog plina jednak je:
n =
n
V
v
=
p V
R T
o
o
[n] = mol …(9.28)
Prema tome, n se može odrediti mjerenjem T, p i V i izračunavanjem.
Specifične veličine stanja, što je u biti i v
n
, se dobivaju svoñenjem ekstenzivnih veličina
stanja na jedinične količine supstancija:
v
n
=
V
n
Kao i intenzivne veličine stanja, specifične veličine stanja se mogu odrediti za
svaku točku sustava.

9.6 Gibbsovo pravilo faza
Gibbsovo pravilo faza – odreñuje broj stupanja slobode aktualnog fiziko-kemijskog
sustava.
Broj stupanja slobode – broj koji odreñuje koliko se veličina stanja može slobodno
mijenjati (izmjeriti ili usvojiti), dok će ostale veličine stanja biti spontano uspostavljene
(mogu se izračunati uz korištenje odgovarajućih jednadžbi).
Broj stupanja slobode sustava u odsustvu kemijskih reakcija:

F = C + 2 – P ...(9.29)
gdje je: C – broj komponenti u aktualnom
sustavu, F – broj faza u aktualnom sustavu.

Primjer: Koliko je potrebno ponijeti mjernih
instrumenata za odreñivanje termodinamičkog (fizičko-
kemijskog) stanja u spremniku s:
(c) plinovitim ugljik-dioksidom,
(d) plinovitim/tekućim ugljik-dioksidom i
(e) plinovitim/tekućim/krutim ugljik-dioksidom,
ako se pretpostavi da je u spremniku uspostavljeno
t, °C
p
,

b
a
r
0
0
CO
2
-56,4 °C
5,11 bar
72,8 bar
31,0 °C

85
stanje ravnoteže.
(a) Potrebno je ponijeti dva instrumenta – termometar (temperatura) i manometar (tlak): F
= C + 2 – P = 1 + 2 – 1 = 2
Zaključak slijedi i iz dijagrama stanja p = f(t) – točka (t, p) se nalazi u području plina, te je
za njeno odreñivanje potrebo izmjeriti obje veličine – temperaturu i tlak. Za odreñivanje
treće koordinate, molarnog volumena V
m
, potrebno je ponijeti i pogodan priručnik. Ako se
pak pretpostavi da je aktualno stanje dovoljno daleko od linija kondenzacije/resublimacije,
u uvjetima ravnoteže vrijedi jednadžba stanja idealnog plina (pοV
m
= RοT), te ako se
izmjere vrijednosti dvije veličine (p, T) treća se može izračunati (v
n
se spontano
uspostavlja) – pored dva instrumenta dovoljno je ponijeti digitron i znati vrijednost R =
8,3143 J◦mol
–1
◦K
–1
.
(b) Potrebno je ponijeti samo jedan instrument – termometar ili manometar: F = C + 2 – P =
1 + 2 – 2 = 1
Zaključak slijedi i iz dijagrama stanja p = f(t) – točka (t, p) se nalazi na liniji kondenzacije, te
se po mjerenju t ili p do presjeka s njom povlači linija okomita na odgovarajuću os, t ili p.
Takoñer, po logici termodinamike, stanje ravnoteže svake faze je odreñeno s po dvije
vrijednosti veličina stanja (t i p). S druge strane, ravnotežno faza sustava je odreñeno s tri
jednakosti: p
t
= p
p
(ne razmjenjuje se volumni rad izmeñu faza), t
t
= t
p
(ne razmjenjuje se
toplina) i µ
t
= µ
p
(ne razmjenjuju se supstancije) ⇒ F = 4 – 3 = 1.
(c) Instrumenti nisu potrebni jer: F = C + 2 – P = 1 + 2 – 3 = 0
Zaključak slijedi i iz dijagrama stanja p = f(t) – točka (t, p) se nalazi u trojnoj točki. Po logici
termodinamike, za stanje tri faze: 3 × 2 veličine stanje, iz ravnoteža tri faze (svaka sa
svakom: p
k
= p
t
= p
p
, t
k
= t
t
= t
p
, µ
k
= µ
t
= µ
p
): 6 jednadžbe ⇒ F = 6 – 6 = 0

9.7 Pomoćne termodinamičke funkcije i entalpija
Priroda unutarnje energije je jasna i korisna za kvantitativnu analizu ali se rijetko sreću
uvjeti koji se jednostavno kvantitativno rješavaju uz njeno korištenje (ne obavlja se rad ni
razmjena tvari: V = const i n
i
= const ⇒ dV = 0 i Σµ
i
◦dn
i
= 0 ⇒ W
V
= 0 i m = 0): ...(9.30)
dU = – p◦dV + T◦dS + Σµ
i
◦dn
i
(prvi zakon termodinamike, po obje konvencije)
dU = T◦dS + Σµ
i
◦dn
i
dV = 0 (bez razmjene volumnog rada)
dU = T◦dS Σµ
i
◦dn
i
= 0 (bez razmjene tvari)
dU = T◦dS dV = 0 Σµ
i
◦dn
i
= 0 ...(9.31)
Prema tome, pri konstantnom volumenu (dV = 0), bez razmjena tvari sustava s okolinom
(Σµ
i
◦dn
i
= 0), promjena unutarnje energije jednaka je toplini koju sustav razmijeni s
okolinom, odnosno drugim sustavom.
Kako bi se jednostavno rješavali često sretani problemi uvedene su pomoćne toplinske
veličine. Posebnu pozornost treba posvetiti korektnim primjenama pomoćnih toplinskih
veličina, dok pokušaji objašnjavanja njihove fizičke prirode nemaju osobitog smisla i mogu
voditi k pogrešnim zaključcima. Pomoćne toplinske veličine su ekstenzivne veličine stanja,
definirane jednadžbama:
Entalpija:
H ≡ U + pοV ...(9.32) (unutarnjoj energiji se jednostavno dodaje umnožak tlaka i volumena)
Helmholtzova funkcija:
A ≡ U – TοS ...(9.33) (od unutarnje energije se jednostavno odbija umnožak temperature i
entropije)
86
Gibbsova funkcija:
G ≡ H – TοS ...(9.34) (od entalpije se jednostavno odbija umnožak temperature i entropije)

Korištenje entalpije za izračunavanja je pogodno ukoliko se aktualna promjena odvija pri
konstantnom tlaku (p = const):
dH = – pοdV + TοdS + Σµ
i
οdn
i
+ pοdV + Vοdp
...(9.35)
(kao da rad obavi sustav nad okolinom pa potom okolina nad sustavom)
dH = TοdS + Σµ
i
οdn
i
dp = 0 (na temelju postavljenog uvjeta p = const)
dH = TοdS ...(9.36) dp = 0 Σµ
i
οdn
i
= 0 (bez razmjene tvari)
Prema tome, pri konstantnom tlaku (p = const), bez razmjena tvari aktualnog sustava s
okolinom (n
i
= const), promjena entalpije jednaka je toplini koju sustav razmijeni s
okolinom, odnosno drugim sustavom.
Helmholtzova i Gibbsova funkcija se često korist u fizičko-kemijskoj termodinamici, a rijetko
u tehničkoj termodinamici.

9.8 Razmjene energija – primjeri
Mehanički rad potreban za dizanje 100 kg tereta na 10 m visine iznosi približno: 100 kg ο
10 m/s
2
ο 10 m = 10 kJ. (mοaοH)
Primjer P-9.1: Koliko je topline (Q) približno potrebno za grijanje po 2 kg olova, željeza i
aluminija od 0 do 100 °C?
Specifične su toplina: olova 0,13 kJ/(kgοK), željeza 0,46 kJ/(kgοK) i aluminija 0,92
kJ/(kgοK).
Q
Pb
= mοc
p,Pb
ο∆t = 2ο0,13ο100 = 26 kJ Q
Fe
= 2ο0,46ο100 = 92 kJ Q
Al
=
2ο0,92ο100 = 184 kJ
Primjer P-9.2: Koliko je topline (Q) približno potrebno za promjenu stanja V = 5 litara vode
u slučajevima: (a) grijanja leda od – 15 do 0 °C, (b) topljenje leda na 0 °C, (c) grijanja vode
od 0 do 15 °C, (d) grijanja vode od 15 do 100 °C, (e) isparavanje vode na 100 °C, (f)
grijanja vodene pare 0d 100 do 115 °C? Promjene stanja se odvijaju pri konstantnom tlaku.
Formule: 1. grijanje: Q = mοc
p
ο∆T = mοcο∆t 2. promjena agregatnog stanja: Q = ± mοL
3. {m} ≈ {m} za [V] = l, [m] = kg
Podaci led voda
vodena
para

led →
voda
voda → vodena
para
c
p
,
kJ/(kgοK)
2 4,2 2 L, kJ/kg 334 2256

Rezultati (a) (b) (c) (d) (e) (f)
Q, kJ
5ο2ο15 =
150
5ο344 =
1720
5ο4,2ο15 =
315
5ο4,2ο85 =
1785
5ο2256 =
11 280
5ο2ο15 =
150
Primjer P-9.3: Koliko je topline (Q) približno potrebno za grijanje V = 10 m
3
zraka od 15 do
25 °C pri konstantnom tlaku?
Specifična je toplina zraka : c
p,V
= 1,29 kJ/(m
N
3
οK). Volumen je 10 m
3
zraka pri 20 °C =
10ο(288/298) m
N
3
= 9,7 m
N
3
.
Q = mοc
p
ο∆t (ρ/ρ) = (m/ρ)ο(c
p
ορ)ο∆t = Vοc
p,V
ο∆t = 9,3ο1,29ο10 = 38,7 kJ
87
Primjer P-9.4: Koliko će približno biti potrošeno električne struje (E) u kWh za odvijanje
promjena opisnih u P-9.2?
Preračunavanje: 1οW = 1οJοs
–1
→ 1οJ = 1οWοs → 1000οJ = 1000οWο(1/3600)οh → 1 kJ =
0,2778 Wh
Rezultati (a) (b) (c) (d) (e) (f)
E, Wh
150ο0,278
= 41,7
1720ο0,278=
478
315ο0,278
= 87,6
1785ο0,278
= 496
11
280ο0,278=
3136
150ο0,278
= 41,7
9.9 Promjene stanja idealnog plina
Promjene stanja idealnog plina (stanje 1 ⇒ stanje 2) mogu se opisati s politropom:
pοv
n
= const → ln p + nο(ln v) = const
1
...(9.37)
Posebni su slučajevi (jedinična količina idealnog plina):

PROMJENE STANJA
izoterma izohora adijabata izobara
T = const
T
p = const
p
v = const
v
q = 0, ( = 0) Q

T = const
T
podrazumijeva i t = const
t
, jer je pοv =
RοT, a pοv ≠ Rοt.
v = const
v
podrazumijeva i V = const
V
, što dalje
podrazumijeva i w
V
= 0, odnosno W
V
= 0.

izoterma, T = const
T
izobara, p = const
p
izohora, v = const
v
adijabata, q = 0
−W
V
−Q +Q
+W
V

p
o
−W
V,o
p
o
+W
V,o
okolina okolina

nepokretna
stijenka
−Q +Q

−W
V
+W
V
adijabatna
stijenka

V, dm
3 0 10
p
,

b
a
r
0
10
0 C °
100 C °
200 C °
n 0,5 mol =

V, dm
3 0 10
p
,

b
a
r
0
10
p = 5 bar

V, dm
3 0 10
p
,

b
a
r
0
10
V

=

5

d
m
3

V, dm
3 0 10
p
,

b
a
r
0
10
0 C °
100 C °
200 C °
n 0,5 mol =
dvoatomni
idelni plin

W
V
=
2
1
d

o p V
p =
R o o n T
V
...(9.38)
W
V
=
2
1
d

o p V
p = const
p
...(9.39)
W
V
=
2
1
d

o p V
V = const
V
...(9.40)
W
V
=
2
1
d

o p V
p = const
a
οV
–γ

...(9.41)


9.10 Carnotov ciklus
P

TS

CS

Za podizanje tereta s polugom (P) stoji nam
na raspolaganju spremnik s toplom vodom
(TS) i cilindar sa stapom (CS). Prostor
cilindra zatvoren sa stapom je ispunjen
radnim fluidom. Podići teret uz najveći
mogući stupanj korisnog učinka (η).88
(a)adijabatna
kompresija uz
spuštanje tereta
(b) izotermna ekspanzija – grijanje u
toploj vodi spremnika i podizanje
tereta
a

b

(c) adijabatna
ekspanzija uz
podizanje tereta
(d) izotermna kompresija uz spuštanje
tereta i hlañenje u hladnoj okolini
c

d

0 1 2
1
0
2
3
V, dm
3
p
,

b
a
r
4
W
1
2
3
c
a
b
d


TS
HS
T
TS
T
HS
+∆U
1/2
CS a − W
−W
a

TS
HS
T
TS
T
HS
Q
TS
CS b − W
+W
b
∆U
2/3
=0

TS
HS
T
TS
T
HS
CS c − W
−∆U
3/4
+W
c

TS
HS
T
TS
T
HS
CS d −
Q
HS
W
−W
d
∆U
4/1
=0

η =
CS
HS
W
Q
=
TS HS
HS
− + Q Q
Q
+ jednadžbe promjena stanja idealnih plinova ⇒ η =
T H
H
T - T
T
...(9.42)

9.11 Toplinski i rashladni strojevi
Za izmjenu topline tekućina/tekućina (voda/voda – grijanje) najčešće se koriste jedno i
višeprolazni izmjenjivači topline cijev u cijevi.

A
B
1 2
1 2
T
,

K
L, m
T
A,1
T
B,1
T
A,2
T
B,2
1 2
T
,

K
L, m
T
A,1
T
B,1
T
A,2
T
B,2
istosmjerni protusmjerni


A
B
(a)

Za izmjenu topline plin/plin (dimni
plinovi/vodena para – kotlovi) najčešće
se koriste križni toplinski izmjenjivači
(a). Križni se toplinski izmjenjivači
najčešće koriste i za izmjenu topline
plin/tekućina (zrak/voda – vozila), ali im
je konstrukcija izmijenjena (b) u odnosu
na križne izmjenjivače plin/plin kako bi
se poboljšala razmjena topline.
A
B
(b)


89
(a) (e) (b) (c) (d)

Pretvorba unutarnje energije u mehanički rad se
najčešće sreće kod motora s unutarnjim izgaranjem.
Prethodi joj pretvorba kemijske energije goriva u
unutarnju energiju dimnih plinova.
W
Q
TS
Q
HS
p
V
1
4
3
2
V
min
f V
min k
ο
Otto ciklus

W
Q
TS
Q
HS
p
V
1
4
3 2
V
min
f V
min k
ο
Diesel ciklus

9.12 Energetika
Zakon o održanju – materija ne može ni nastati ni nestati nego samo mijenja oblike pojavljivanja (E = mοc
2
).
Energetika – obrañuje izvore, pretvorbe i korištenja različitih oblika energije.
Energija – sposobnost obavljanja rada (u užem smislu), odnosno pretvorbi (u širem smislu). Različiti se oblici
svrstavaju u tri grupe:
OBLICI ENERGIJE
prirodni pretvorbeni korisni

Prirodni oblici energije – oblici pojavljivanja u prirodi. Treba razlikovati obnovljive i neobnovljive. Korištenje
pojedinih prirodnih oblika energije može biti ograničeno nedostatkom pogodnih tehničkih rješenja ili
ekonomskim parametrima rješenja.
KEMIJSKA NUKLEARNA TERMIČKA
biomasa (drvo)
ugljen
nafta
zemni plin
Zemlja nuklearna goriva
laki atomi
UNUTARNJA ZRA ENJA Č MEHANIČKA
K Č INETI KA POTENCIJALNA
voda vjetar
Sunce

Pretvorbeni oblici energije – prirodni oblici energije se rijetko mogu upotrijebiti kao korisni oblici bez
pretvorbi. Najčešće su:
KEMIJSKA NUKLEARNA TERMIČKA
MEHANIČKA ELEKTRIČNA

Pretvorbe oblika energije se odvijaju uz manje ili veće gubitke koji se moraju imati na umu pri bilanciranju

motora sUI
= 20 ÷ 40 %).
Korisni oblici energije – oblici u energije u kojima je koriste potrošači:
TERMIČKA MEHANIČKA SVJETLOSNA KEMIJSKA ELEKTRIČNA

Termičkom energijom (vatra, voda, sunce) se osigurava grijanje, mehaničkom zamjena ljudskog rada
(strojevi transport), svjetlosnom se produžava dan (rasvjeta), kemijskom akumulacija (akumulatori, baterije,
goriva), električnom učinkovita razmjena informacija.
Izvor energije potrebne za opstanak živih bića je hrana (oko 8,5 MJ po čovjeku na dan) za čije je osiguranje
potrebna energija.
901.Uvod. Mjerenje i greške pri mjerenju

SI jedinice. Pod SI jedinicama u užem smislu podrazumijevaju se osnovne
jedinice SI i izvedene jedinice SI (vidi dodatak na kraju knjige). To je koherentan
(skladan) skup međusobno povezanih jedinica kod kojih su preračunski faktori
jednaki jedinici. Na primjer, osnovne jedinice su: metar (m), kilogram (kg),..., a
izvedene jedinice: m
3
, kg/m
3
Prilikom izračunavanja najsigurnije je decimalne i mješovite zakonske
jedinice pretvoriti u polazne SI jedinice. Npr: 2nm = 2·10
...
-9
m; 6 cm
2
= 6·10
-4
m
2
;
2 cm

3
=2·10
-6
m
3

; 9 km/h=2,5 m/s. U tom slučaju krajnji rezultat se dobije
takođe u SI jedinicama.

Sabiranje i oduzimanje vektora

Vektorske veličine su potpuno određene intenzitetom (iznos, brojna
vrijednost), pravcem i smjerom (sl.1.)

91Trigonometrijske funkcije (na pravouglom trouglu, sl. 3.)

(sinus):
1 cos sin ; sin
2 2
= + = α α α
c
a

(kosinus):
α α α α cos sin 2 2 sin ; cos = =
c
b

(tangens):
b
a
tg = α
; (kotangens):
a
b
ctg = α
Mjerenje.
Izmjeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa istovrsnom veličinom koja
je odabrana za mjernu jedinicu. Rezultat mjerenja se iskazuje kao
X = nA

gdje je: X - mjerena veličina, n - brojna vrijednost, A - jedinica mjere. Naprimjer,
dužina učionice je 10 m. Pišemo:
l = 10 m,

pri čemu je: l- mjerena veličina, 10 - brojna vrijednost, m (metar) - jedinica mjere.
Prije početka mjerenja potrebno je pripremiti odgovarajuću tabelu u koju
ćemo upisivati rezultate mjerenih veličina.

Pisanje brojeva pomoću potencije broja 10

U fizici se često služimo vrlo velikim i vrlo malim brojevima pa je uobičajeno
da se takvi brojevi pišu skraćeno, pomoću potencije broja 10. Evo nekoliko
primjera:
brzina svjetlosti u vakuumu, c = 300 000 km/s = 3·10
5
km/s = 3·10
8
m/s ;
srednji poluprečnik Zemlje, R = 6 370 km = 6,37·10
6
naboj tijela, q = 0,0000000012 C = 1,2·10
m ;
-9
standardni atmosferski pritisak, p = 101 300 Pa = 1,013·10
C ;
5

Pa.
Evo još nekoliko primjera!
a) 100 = 10·10 = 10
2
; 1 000 = 10·10·10 = 10
3
; 100 000 = 10
b) Ako je broj manji od 1, onda ga pišemo kao potenciju sa negativnim
eksponentom:
5

3
3
2
2
1
10 2
10
2
002 , 0 ; 10
10
1
01 , 0 ; 10
10
1
1 , 0
− − −
⋅ = = = = = =
c)
2 4 2 2 2
10 2 0001 , 0 2 ) 01 , 0 ( 2 2 m ili m m cm

⋅ ⋅ = ⋅ =

3 6 3 3 3
10 6 000001 , 0 6 ) 01 , 0 ( 6 6 m ili m m cm

⋅ ⋅ = ⋅ =

3 3 3 1 3
10 5 5 ; ) 10 ( 5 5 5 m m dm
− −
⋅ = ⋅ = =  

92


Prefiksi

U praksi se često koriste umnošci ili podumnošci osnovnih jedinica. Njihovi
nazivi su dati u tabeli na kraju knjige, ali ćemo ih i ovdje istaći.

Prefiks Multiplikacioni faktor Prefiks Multiplikcioni faktor
deka da 10=10

deci d 0,1=10
-1
hekto h 100=10 centi c
2
0,01=10
-2

kilo k 1 000=10 mili m
3
0,001=10
-3

mega M 1 000 000=10 Mikro μ
6
0,000 001=10
-6

giga G 1 000 000 000=10 nano n
9
0,000 000 001=10
-9

tera T 1 000 000 000 000=10 piko p
12
0,000 000 000 001=10
-12
peta P 10 femto f
15
10
-15

exa E 10 ato a
18
10
-18


Primjer: 2 pF (dva pikofarada) = 2·10
-12
3 nm (tri nanometra) = 3·10
F,
-9
4 μA (četiri mikroampera) = 4·10
m,
-6
7 mV (sedam milivolti) = 7·10
A,
-3
100 kPa (sto kilopaskala) = 100·10
V,
3
Pa = 10
5
3 MHz (tri megaherca) = 3·10
Pa,
6
2 GW (dva gigavata) = 2·10
Hz,
9

W.


Značajne cifre pri računanju.

Kada u zadacima računamo s mjernim podacima, tačnost rezultata mjerenja
mora se ravnati prema broju značajnih (pouzdanih) mjesta što ih imaju podaci.
Pri sabiranju i oduzimanju brojeva treba u rezultatu zadržati onoliko cifara
koliko ima broj sa najmanjim brojem cifara. Na primjer:
0,146 + 2,1 + 0,56 = 2,806 ≈ 2,8.
Pri množenju i dijeljenju brojeva treba u rezultatu zadržati onoliko cifara
koliko ima broj sa najmanjim brojem cifara. Na primjer:
5,63 ·0,8 = 4,504≈4,5.
Pri dizanju brojeva na kvadrat i kub potrebno je u rezultatu zadržati samo
onoliko cifara koliko ima u osnovi. Naprimjer:
3,28
2

= 10,7854≈10,8.
Pri vađenju kvadratnog (i kubnog) korijena važi isto pravilo. Naprimjer:
86 = 9,273≈ 9,3.

U gornjim primjerima vršili smo zaokruživanje brojeva. Ono se vrši u
proračunima kod kojih se koriste približne vrijednosti nekih veličina, a takvi su svi
93
rezultati mjerenja. Ako je pri zaokruživanju prva od odbačenih cifara veća od 5
posljednja cifra koja se zadržava poveća se za 1. Ako je prva od odbačenih cifara
manja od 5 brojevi se zaokružuju odbacivanjem cifara. Naprimjer:
36,7374 = 36,74
36,7334 = 36,73
Evo još nekoliko primjera!
1. 24,686 + 3,21 = 27,896 m
Broj 3,21 ima tri cifre. U rezultatu treba zadršati tri cifre. Prilikom zaoruživanja
prva od odbačenih cifara je veća od 5 te se posljednja cifra poveća za 1. Zbir je
27,9.
2. 3,22 cm · 2,1 cm = 6,762 cm
2
Gornji rezultat treba zaokružiti na dvije cifre. Prva od odbačenih cifara je veća
od broja 5 te se posljednja cifra uveča za 1. Rezultat mjerenja je 6,8 cm
.
2

.
Koristi džepni računar!

Korištenje džepnog računara znatno nam olakšava računanje sa vrlo velikim ili
vrlo malim brojevima. Evo nekoliko primjera računanja sa džepnim računarima koji
se najčešće koriste na našem tržištu!
1. Potrebno je pomnožiti dva broja: 6,626·10
-34
· 3·10
8
Na računaru pritiskujemo tipke:

6,626 (exp) ± 34 x 3 (exp) 8 =
Na ekranu računara dobivamo cifre 1,9878 -25 .
Taj rezultat očitavamo kao: 1,9878 · 10
2. Potrebno je izvršiti sjedeći proračun:
-25

5
18 9
10 7 , 1
10 10 1 , 2


⋅ ⋅

Na računaru pritiskujemo tipke:
2,1 (exp) 9×1 (exp) 18 : 1,7 (exp) ± 5 =
Na ekranu dobijemo cifre: 1,235 32.
Rezultat proračuna je: 1,235·10
32
3. Potrebno je izračunati:

6 7
8 12
10 10 5 , 2
10 3 , 2 10 7 , 5
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅Na računaru pritiskujemo tipke:
5,7 (exp) 12 x 2,3 (exp) ± 8 : 2,5 (exp) 7 : 1 (exp) 6 =
Na ekranu dobivamo rezultat: 5,244 -9
Rezultat proračuna je: 5,244·10
4.
-9

2 7
31 5
) 10 (
10 1 , 9 10 2 , 7


⋅ ⋅ ⋅

7,2(exp)5x9,1(exp) ± 31 : 1(exp) ± 7(x
2
Na ekranu dobivamo rezultat: 6,55 -11
) =

Rezultat proračuna je: 6,55 · 10

-11


94
5. Izračunati sinus ugla od 34
0
!
Prije računanja potrebno je tipkom DRG podesiti da se na ekranu pojavi oznaka deg.
Pritiskujemo tipke: 34 (sin) = 0,559.
Dobili smo da je vrijednost sinusa ugla 0,559.
Napomena: Kod nekih tipova računara potrebno je pritisnuti: (sin) 34
6. Sinus ugla je 0,5. Potrebno je naći iznos ugla u stepenima.
Pritiskujemo tipke: 0,5 (2nd) sin = 30
Dobili smo da je iznos ugla 30
0
1. Riješiti jednačinu po c!
.
Napomena: Kod nekih tipova računara, umjesto oznake 2nd, stooji oznaka shift.


Rješavanje jednačina

Poznavanje tehnike računanja je vrlo važno za rješavanje računskih zadataka u fizici i tehnici.
Iako je nedjeljni fond sati metematike i u osnovnoj i u srednjoj školi znatno veći nego nedjeljni fond sati
fizike, praksa pokazuje da čak i i izvjestan broj studenata tehničkih fakulteta ima problema prilikom
rješavanja najobičnijih jednačina.
Ako je ,npr., nepoznata veličina koju treba izračunati, označena sa x, onda proračun nekako i
ide. Ali ako je označena sa v, a ili F, onda nastaju problemi! Ako je nepoznata na lijevoj strani, onda se
nekako i riješi jednačina sa jednom nepoznatom, ali ako je nepoznata na desnoj strani, onda opet
nastaju problemi!
Sve to ukazuje na formalizam u rješavanju jednačina na časovima matematike! U ovom poglavlju
nije nam cilj da educiramo učenike kako se rješavaju jednačine sa jednom nepoznatom nego da
ukažemo na tipične nedomice kod odredjenog broja učenika odnosno studenata.

d
c
b
a
=
Oslobodimo se razlomka i jednačinu pišemo u obliku:
ad = bc
Jednačinu možemo preurediti tako da nepoznatu c dovedemo na lijevu stranu:
bc = ad

b
ad
c =
2. Riješiti jednačinu po xOslobodimo se razlomka:
ays = cbx
Jednačinu možemo preurediti tako da nepoznata x bude na lijevoj strani jednačine:
cbx = ays

cb
ays
x =

2. Jednačinu
t
v v
a
0

=
riješiti po v!
Oslobodimo se razlomka, odnosno jednačinu pomnožimo sa t, i dobivamo:
at = v – v

0

Jednačinu možemo preurediti tako da nepoznata v bude na lijevoj strani:
v- v
0
v = v
= at
0

+ at
s
cb
x
ay
=
95Srednja vrijednost mjerene veličine.

Neka smo izvršili n mjerenja veličine x i dobili virjednosti x
1
, x
2
, ...x
n

. Tada je
srednja vrijednost
n
x x x
x
n 2 1
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +
=


Potrebno je izvršiti najmanje tri mjerenja. Srednja vrijednost je najbliža pravoj
vrijednosti.
Apsolutna greška svakog pojedinog mjerenja jednaka je apsolutnoj
vrijednosti razlike srednje vrijednosti mjerene veličine i rezultata pojedinih mjerenja:
1 1
x x x − = ∆ ; x x x
2 2
− = ∆ , itd.
Veličina
n
x x x
x
n
∆ ⋅ ⋅ ⋅ + ∆ + ∆
= ∆
2 1


zove se srednja apsolutna greška mjerenja. Rezultate mjerenja zapisujemo u
obliku
x x x ∆ ± =

Relativna greška mjerenja je odnos srednje apsolutne greške i srednje
vrijednosti mjerene veličine,
x
x ∆
= ε

Ona je neimenovan broj i obično se izražava u procentima:
% 100 ⋅

=
x
x
ε

Primjer 1: Pomoću pomičnog mjerila sa nonijusom izvršili smo pet mjerenja
dužine olovke i dobili vrijednosti: d
1
= 10,12 cm; d
2
= 10,15 cm; d
3
= 10,13 cm;
d
4
= 10,11cm; d
5

= 10,14 cm. Srednja vrijednost mjerene veličine je
cm 13 , 10
5
cm 14 , 10 cm 11 , 10 cm 13 , 10 cm 15 , 10 cm 12 , 10
d =
+ + + +
=

Apsolutne greške pojedinih mjerenja su:
cm 0,01 cm 12 , 10 13 , 10 d
1
= − = ∆
cm 0,02 cm 15 , 10 13 , 10 d
2
= − = ∆
cm 0,00 cm 13 , 10 13 , 10 d
3
= − = ∆
96
cm 0,02 cm 11 , 10 13 , 10 d
4
= − = ∆
cm 0,01 cm 14 , 10 13 , 10 d
5
= − = ∆

Srednja vrijednost apsolutne greške je:
cm
cm cm cm cm cm
d 01 , 0
5
01 , 0 02 , 0 00 , 0 02 , 0 01 , 0
=
+ + + +
= ∆

Rezultat mjerenja dužine olovke pišemo u obliku
cm ) 01 , 0 13 , 10 ( d ± =

Relativna greška je:
% 1 , 0
001 , 0 00098 , 0
cm 13 , 10
cm 01 , 0
= ε
≈ = = ε


Greške indirektnih mjerenja. Kada se fizička veličina ne može direktno mjeriti, vrši se
posredno (indirektno) mjerenje. Za izračunavanje greške rezultata indirektnih mjerenja služimo se
sljedećim pravilima:
a
a
2 a a 2 x a x
b
b
a
a

b
a
x
b
b
a
a
a b b a x b a x
x
x
b a x b a x
2

= ε ∆ = ∆ =

+

= ε =

+

= ε ∆ + ∆ = ∆ ⋅ =

= ε ∆ + ∆ = ∆ ± =

2 1
ε ε ε + =

Primjer 2: Pri mjerenju električnog otpora UI-metodom, voltmetrom je izmjerena vrijednost
napona U= 1,82 V i ampermetrom jačina struje I= 0,250 A. Najmanji podiok skale voltmetra je 0,04 V, a
najmanji podiok skale ampermetra 10 mA (0,01A). Odredi vrijednost otpora R te apsolutnu i relativnu
grešku mjerenja.
Rješenje: Električni otpor je: Ω = = = 28 , 7
A 250 , 0
V 82 , 1
I
U
R
Relativna greška mjerenja je (vidi tabelu)
I
I
U
U
R
R ∆
+

=

= ε

Najmanji podiok voltmetra je 0,04V. Očitavanje skale možemo procijeniti na polovinu dijela
skale. Onda je najveća moguća pogreška očitavanja napona

∆U = 0,02 V

Najveća moguća pogreška očitavanja jačine struje je
3,1% ili 031 , 0
02 , 0 011 , 0
A 250 , 0
A 005 , 0
V 82 , 1
V 02 , 0
R
R
A 005 , 0 I
= ε
+ = + =

= ε
= ∆


Apsolutna greška mjerenja je:

97
Ω ± =
∆ ± =
= ∆
⋅ Ω = ⋅ ε = ∆
0,23) (7,28 R
R R R
0,23 R
0,031 28 , 7 R RT

1.1. Izrazi pomoću potencije broja 10, u osnovnoj SI jedinici za dužinu: a) srednji
prečnik Zemlje koji iznosi 12 740 km; b) srednju udaljenost Zemlja-Sunce koja
iznosi 150 miliona kilometara; c) srednju udaljenost Zemlja-Mjesec koja iznosi
384 000 km.

1.2. Talasna dužina žute linije u spektru iznosi 582 nm. Izrazi je u osnovnoj SI
jedinici potencijom od 10.

1.2.P. Izrazi pomoću potencije od10, u osnovnoj SI jedinici: a) 214 μm, b) 6,2 pm,
c) 7,2 GW, d) 5,6 MHz, e) 350 kPa.

1.3. Podatke date u decimalnim jedinicama izrazi, potencijom od 10, u polaznim SI
jedinicama:
a) električni kapacitet kondenzatora od 7pF,
b) jačinu električne struje od 3,2 µA
c) površinu lima od 6,4 cm
2
d) zapreminu vode od 2,5 ml,
,
e) snagu termoelektrane od 800 MW.

1.4. Mješovite jedinice izrazi u polaznim SI jedinicama: a) gustinu tijela 7,8 g/cm
3

,
b) brzinu automobila 45 km/h.
1.5. Koliko jedna godina ima sekundi? Rezultat izrazi potencijom od 10.

1.5.R. Korištenjem džepnog računara izračunaj: a)
6
27 23
10
10 66 , 1 10 02 , 6

⋅ ⋅ ⋅
,
b)
,
10 1 , 4 10 3 , 2
10 3 , 2 10 7 , 5
7 6
5 12
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

c)
2 6
24 11
) 10 37 , 6 (
10 96 , 5 10 67 , 6

⋅ ⋅ ⋅

, d) sin 42,3

0

1.6. Pomnoži ove brojeve, pazeći na pouzdana mjesta: a) 2,21·0,3; b) 2,02· 4,113.

1.7. Odredi količnik ovih brojeva, pazeći na pouzdana mjesta: a) 0,032 : 0,004;
b) 97,52 : 2,54.

1.8. Saberi zadane podatke, pazeći na pouzdana mjesta: 26,2 cm+6 mm+0,26 mm.

1.9. Oduzmi 0,34 g od 250 g pazeći na pouzdana mjesta.
1.10. Zapis o dužini nekog predmeta iskazan je na dva načina: 12,0 mm i
12,00 mm. Koliki je najmanji podiok mjerila kojim je dobiven prvi podatak, a
koliki za drugi podatak?

98
1.11. Zaokruži brojne vrijednosti na dva decimalna mjesta: 5,732; 2,387; 1,244;
7,475.
1.11.J.1. Riješi jednačine po v: a)
t
v
a =
, b) s = vt, c)
v
s
t =
, d)
s
v
a
2
2
=
,
1.11.J.2. Riješi jednačinu po E: a)
,
s
E
F =
b)
2
2
v
E
m =
, c)
m
c
E
=
2

1.11.J.3. Riješi jednačinu po a: a) v = v
0
+ at, b) v
2
= v
0
2
as v 2 = + 2as, c)

1.12. Mjereći zapreminu vode pomoću menzure očitavanja su vršena pet puta:
32,5 ml; 32,0 ml; 32,5 ml; 33,0 ml; 32,5 ml. Odredi srednju vrijednost mjerene
zapremine, te srednju apsolutnu i relativnu grešku mjerenja.

1.13. Mjerenjem debljine pločice mikrometarskim zavrtnjem dobijeni su sljedeći
podaci: l
1
= 2,51 mm; l
2
= 2,53 mm; l
3
= 2,55 mm; l
4
= 2,51 mm; l
5

= 2,50 mm.
Odredi srednju vrijednost debljine pločice, te srednju vrijednost apsolutne
greške mjerenja.
1.14. Na vagi piše ±2%. Šta to znači? Kada na vagu stavimo teg od 1 kg, kolika će
biti maksimalna apsolutna greška mjerenja?

1.15. Piljar je izmjerio 5 kg povrća sa greškom od 50 g, a zlatar 7 g zlata sa
greškom od 0,1 g. Koje mjerenje je tačnije?

1.16. Jedan podiok menzure ima vrijednost 2 cm
3
, a jedan podiok termometra
0,5°C. Kolika je apsolutna i relativna greška mjerenja: a) zapremine vode od 60
cm
3

; b) pri očitavanju tempetarure od 21°C?
1.17. Relativna greška pri mjerenju jačine struje od 50 mA, pomoću ampermetra,
iznosi 2%. Pri mjerenju napona od 12V, pomoću voltmetra, greška iznosi
1,67%. Koliko miliampera ima jedan podiok miliampermetra, a koliko volti ima
jedan podiok voltmetra?

1.17.a. Rezultat mjerenja mase je 231 g ± 3 g. Kolika je relativna greška?

1.17.b. Sa tehničkom vagom smo izmjerili teret mase 50,0 g.Apsolutne greška vage je o,5 g. Kolika je
relativna greška?

1.17.c. Dužinu i širinu učionice mjerimo sa relativnom greškom 1%, visinu učionice sa 2%. Kolika je
relativna greška mjerenja zapremine učionice?

1.18. Vrijednosti otpora dva otpornika su: R
1
= (120±1) Ω i R
2

= (160 ± 1) Ω. Odredi relativnu grešku
mjerenja ekvivalentnog otpora kad se oni vežu serijski.
1.19. Određivan je period oscilovanja matematičkog klatna i izmjereno je vrijeme trajanja 10 oscilacija
koje je iznosilo 39,2 s. Mjerenje je vršeno štopericom čiji najmanji podiok iznosi 0,2 s. Odredi
apsolutnu i relativnu grešku mjerenja vremena trajanja: a) 10 oscilacija; b) jedne oscilacije (perioda
oscilovanja).

1.20. Koliki je otpor provodnika, ako je na njegovim krajevima napon U=(6,2 ± 0,1) V, a kroz njega teče
struja I = (0,25 ± 0,01) A.


99
I MEHANIKA

2. Kinematika

2.1. Brzina. Ravnomjerno pravolinijsko kretanje.

Iznos srednje brzine definiše se relacijom
t
s
v


= ,

gdje je ∆s pređeni put za vremenski interval ∆t.
Kod ravnomjernog pravolinijskog kretanja,
t v s ;
t
s
v ; const v ⋅ = = =


SI jedinica za brzinu je m/s.

Primjer 1: Autobus se kreće stalnom brzinom 54 km/h. Za koje vrijeme će
preći rastojanje između dva telefonska stuba koje iznosi 150 m?
Rješenje:
h
km
54 = v
, Potrebno je brzinu izraziti u SI jedinici:
s=150 m
s m v
s
m
h
km
/ 15 ,
3600
1000
54 54 = =
____
t=?
Podatke smo izrazili u polaznim SI jedinicama. Brzina autobusa je:
t
s
v =
a vrijeme kretanja
s t
s
m
m
v
s
t 10 ;
15
150
= = =

Primjer 2: Na slici 5. je grafikon puta u
ovisnosti od vremena za: automobil-A, bicikl - B,
pješaka-P. Odredi: a)brzine kretanja automobila,
bicikla i pješaka , b) put koji su preći za prve tri
sekunde od početka kretanja.
Rješenje: a) Na slici 5, kretanja
automobila, bicikla i pješaka prikazana su
s(m)
A B P
6
4
2
1 2 3 t(s)
Sl.5.
„Ako se teorija i eksperiment
razilaze, znači da teorija nije
dobra”
Feynman
100
s (m)
t (s)
0
200
40
Sl. 6. a.
10 20
A B
C
pravom linijom na s-t dijagramu, što znači da se kreću ravnomjerno pravolinijski.
Brzina automobila je

s
m
v
s
m
t
s
v
A
A
A
A
6 ,
1
6
= = =


Brzina bicikliste je:
s
m
v
s
m
t
s
v
B
B
B
B
2 ,
3
6
= = =

Brzina pješaka je
s
m
33 , 1
s 3
m 2 m 6
t
s
v
P
=

=


= .

Grafik puta automobila ima najveći nagib te automobil ima najveću brzinu.
b) Pređeni put automobila za prve tri sekunde kretanja je

m 18 s 3
s
m
6 t v s
A A
= ⋅ = ⋅ = .
Bicikl pređe put
m 6 s 3
s
m
2 t v s
P B
= ⋅ = ⋅ =

Ako računamo vrijeme od trenutka t = 0, onda je pređeni put pješaka za tri
sekunde
m 4 s 3
s
m
33 , 1 t v s
P P
= ⋅ = ⋅ =

Ukupan pređeni put pješaka, do trenutka t = 3 s, je zbir pređenog puta do
t=0 (tj. s
0

= 2 m) i puta pređenog od t = 0 do t = 3 s.
m 6 m 4 m 2 s s s
p ' 0 uk
= + = + =

Primjer 3: Slika 6.a. prikazuje grafik puta
Ravnomjernog kretanja automobila. Analiziraj
njegovo kretanje!
Rješenje: Brzina automobila, za svaki
dio puta, može se naći iz nagiba grafika za taj
dio puta.
Od tačke O do tačke A predjeni put
automobila ravnomjerno raste sa vremenom,
odnosno njegova brzina je stalna.

s
m
v
s
m m
t
s
v 20 ,
10
0 200
=

= =

Od tačke A do tačke B linija je horizontalna, što znači da auto miruje!

s m v
s
m
t
s
v / 0 ,
10
0
= = =

Od tačke B do tačke C udaljenost auta od početnog položaja O se smanjuje.
Auto se vraća ka početnom položaju, odnosno smjer kretanja mu je suprotan!

101

s
m
v
s
m m
t
s
v 10 ,
20
200 0
− =

= =Primjer 4: Kretanje učenika od kuće O do škole B prikazano je na slici 6. a) Koliki je učenik
prešao put? b) Koliki je pomak?

Rješenje: a) Put se mjeri duž putanje kojom se tijelo kreće. Iznos puta
je (sl. 6):

km 12 , 2 km 1 km 12 , 1 s
km 1 s
km 12 , 1 ) km 5 , 0 ( ) km 1 ( s
s s s
AB
2 2
OA
AB OA
= + =
=
= + =
+ =


b) Pomak je vektor koji spaja početnu i krajnju tačku.
Iznos pomaka je najkraća udaljenost od početnog do
krajnjeg položaja tijela:

km 8 , 1 ) km 5 , 1 ( ) km 1 ( d
2 2
OB
= + =
T

2.1. Svjetski rekord u trci na 100 m je 9,83 s, a u trci na 1500 m 3 min i 12 s.
Kolika je srednja brzina trkača u m/s i km/h?
2.2. Automobil se kreće srednjom brzinom 50 km/h, a biciklista 13 m/s. Koje vozilo
ima veću brzinu?

2.2.a. Sportski automobil se kreće brzinom 180 km/h, a avion 540 km/h. Kolike su
im brzine u m/s?

2.2.b. Helikopter se kreće brzinom 240 km/h. Za koliko minuta će preći do odre-
dišta udaljenog 20 km?
2.3. Autobus pređe put od Tuzle do Sarajeva, dužine 130 km, za 2 h i 45 min.
Kolika mu je srednja brzina u km/h i m/s?
2.4. Za koje vrijeme će biciklista preći put od Tuzle do Lukavca u iznosu od 12 km,
ako se kreće prosječnom brzinom 28,8 km/h?
2.5. Avion se kreće tri puta brže od zvuka. Koliko rastojanje pređe za 1 min? Za
brzinu zvuka uzeti 333 m/s.
2.6. Voz prođe kroz tunel dužine 6250 m za 6 min i 12 s. a) Kolika je srednja
brzina voza u m/s i km/h? b) Koliko minuta bi prolazio kroz tunel dužine 54 km?
2.7. Ledena santa pređe 300 km za 22 dana. Kolika je srednja brzina kojom se
kretala santa?
y (km)
1,5 B
0,5 A
O 1 x (km)
Sl.6.
102
2.8. Od trenutka kada vozač primijeti opasnost pa do reagovanja prođe u prosjeku
0,5 s. Koliki put pređe automobil za to vrijeme ako se kreće brzinom 60 km/h?
2.9. Auto se kreće neravnomjerno od mjesta A,
preko B do C (sl. 7). Kolika je srednja brzina
auta na putu AB, BC i AC? Brzinu izrazi u km/h.
2.10. Kolika je brzina automobila A i B (sl.8)
Brzinu izraziti u km/h i m/s.

2.11. Šta predstavlja šrafirana površina na v, t - dijagramu (sl.9.)? a) Koliki je
pređeni put za 3 s? b) Koliki je pređeni put između prve i treće sekunde
kretanja?

2.11.a. Na slici 9.a.1. prikazan je grafik
ravnomjernog kretanja automobila A i bicikla
B. Kolike su brzine automobila i bicikla?
Šta predstavlja tačka presjeka grafikona?.
Analiziraj kretanje!
2.12. Pješak učini 120 koraka za 1 min. Ako
je dužina koraka 70 cm, kolika je srednja brzi-
na pješaka u m/s i km/h?2.13. Od trenutka kada se vidi munja do trenutka kada se čuje udar groma
protekne 6 s. Koliko je udaljeno mjesto udara groma od posmatrača? Za brzinu
zvuka u vazduhu uzeti 340 m/s.
2.14. Odjek od druge strane kanjona čuje se nakon 3 s. Kolika je širina kanjona?
c= 340 m/s.
2.15. Brzina metka iz puške je 700 m/s. Za koje vrijeme metak pređe rastojanje
do cilja od 450 m? Poslije koliko vremena će se čuti ispaljenje metka na cilju?
c=340 m/s.
2.16. Granata je ispaljena sa udaljenosti 4 km. Koliko vremena pređe od
trenutka pada granate pa do trenutka kada posmatrač, koji se nalazi u blizini
mjesta pada granate, čuje ispaljenje granate? Brzina granate je 240 m/s, a
brzina zvuka 340 m/s.
2.17. Za koje vrijeme svjetlost pređe rastojanje od Sunca do Zemlje koje iznosi
sto pedeset miliona kilometara? Za brzinu svjetlosti uzeti 300 000 km/s.
A 20 min B 40 min C
40 km 20 km
Sl.7.

v (m/s)
t (s)
0
20
4
10
2
B
A
Sl. 9. a.1.
103
2.18. Laserski impuls, emitovan sa Zemlje prema Mjesecu, vrati se nazad za
2,56s. Koliko je rastojanje između Zemlje i Mjeseca ako je brzina impulsa
300000 km/s?
2.19. Smatra se da je Svemir nastao eksplozijom. Najdalja galaksija je udaljena
2·10
21
km i još uvijek se udaljava brzinom 10
11

km na godinu. Kolika je starost
svemira uz pretpostavku da je brzina širenja ostala nepromijenjena?
2.20. Udaljenost među zvijezdama i galaksijama izražava se svjetlosnim
godinama. To je rastojanje koje svjetlost pređe za godinu dana. Koliko
kilometara ima svjetlosna godina? c = 300 000 km/s.
2.21. Nacrtaj v-t dijagram ravnomjernog pravolinijskog kretanja autobusa i
kamiona čije su brzine 70 km/h i 40 km/h. Grafički odredi pređeni put za prvih
30 min kretanja.
2.22. Učenik na putu od kuće K do škole Š
produži do prodavnice P, a zatim se vrati u
školu (sl. 9.a).
a) Koliki je prešao put? b) Koliki je pomak?

2.23. Zamisli da si se vozio taksijem od kuće do tržnog centra koji je udaljem 3
km, i natrag do kuće. Jesi li platio put ili pomak? Koliki je put a koliki pomak?
2.24. Čovjek pođe u šetnju i pređe prema istoku 3 km, a zatim prema sjeveru 4
km. Kolika je najkraća udaljenost od polaznog do krajnjeg položaja čovjeka?
2.25. Koliko vremena je opterećen most dugačak 100 m ako preko njega prolazi
voz dugačak 80 m, brzinom 72 km/h?
2.26. Dva automobila se kreću po pravcu stalnom brzinom u odnosu na Zemju,
v
1
= 54 km/h i v
2

= 36 km/h.a) Kolika je brzina prvog automobila u odnosu na
drugi ako se kreću u istom pravcu i smjeru? b) Kolika je relativna brzina
automobila ako se kreću u susret jedan drugom? c) Koliko dugo će prvi
automobil preticati drugi ako su dužine automobila jednake i iznose l = 3 m.
d) Koliko dugo će se mimoilaziti ako se kreću u susret jedan drugom?
2.27. Koliko dugo će se mimoilaziti dva voza dugačka 100 m i 160 m, ako se
kreću u susret jedan drugom brzinama 20 m/s i 45 km/h?
2.28. Jedan dječak se kreće brzinom v
1
= 1 m/s a iza njega u istom smjeru drugi
dječak brzinom v
2

= 9 km/h. Početno rastojanje između njih je d=100 m. Poslije
koliko vremena će drugi dječak stići prvog?
2.29. Dva dječaka istovremeno krenu iz mjesta A i B ususret jedan drugom.
Udaljenost mjesta je d = 2 km, brzina prvog dječaka je v
1
= 6 km/h, a drugog
v
2

= 4 km/h. Poslije kolliko vremena će se susresti i na kojoj udaljenosti od
mjesta A?
2.30. Brzina rijeke u odnosu na obalu je 2 m/s. Dječak u mirnoj vodi može razviti brzinu plivanja 1 m/s.
Koliku će brzinu u odnosu na obalu imati dječak: a) ako pliva niz rijeku, b) ako pliva uz rijeku,
c) ako pliva okomito na tok rijeke (sl.11.)?

2.31. Motorni čamac se kreće niz rijeku brzinom 5 m/s, a uz rijeku brzinom 3 m/s. a) Kolika je brzina
čamca u odnosu na vodu?, b) Kolika je brzina vode? Motorni čamac u oba slučaja razvija istu
snagu.

K Š P
2 km 0,5 km
Sl.9.a

104
2.32. Plivač prelazi rijeku okomito na njen tok brzinom v
1
= 1,8 m/s. Brzina toka vode je v
2
Kada je stigao na suprotnu stranu rijeke voda ga je odnijela 12 m
nizvodno. Koliko je široka rijeka?
= 1,1 m/s.

2.33. Čamac je prešao rijeku za 2,5 min i pristao na suprotnu obalu
18 m niže od mjesta polaska. Kolika je brzina rijeke?

2.34. Avion je podiže stalnom brzinom v= 576 km/h pod uglom 30º u
odnosu na horizont. a) Kolikom brzinom se penje avion uvis i na
koliku visinu će se podići za 8 s (sl. 11)? b) Kolikom brzinom se
kreće u horizontalnom pravcu i koliki će preći put za 8 s?


E

2.35. Zadatak.Odredi srednju brzinu i relativnu brzinu kuglica pri kretanju niz
kosinu.
Pribor: Dvije kuglice, mjerna traka (ili lenjir), štoperica, daska duga najmanje 1 m.

2.36. Zadatak: Odredi relativnu brzinu kretanja dva učenika: a) kad se kreću u
susret jedan drugom, b) kad se kreću jedan iza drugog. Koji ti je pribor
potreban.

2.37. Zadatak.Ispitaj kretanje mjehurića zraka u cijevi sa vodom.
Pribor:Bireta (tanka staklena cijev) napunjena vodom skoro do vrha, čep za
biretu (ili cijev), metronom, podmetač.

2.2. Ubrzanje. Ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje

Ako se u nekom vremenskom intervalu ∆t brzina promijeni za ∆v, onda je
srednje ubrzanje
t
v
a


=

SI jedinica za ubrzanje je m/s
2

.

Kod ravnomjerno ubrzanog pravolinisjkog kretanja je a = const.
as v v
at
t v s
at v v
2
2
2
0
2
2
0
0
± =
± =
± =
α

Sl. 11.
v

1
v

2
v

105
gdje je. v
0

- početna brzina, predznak plus za ravnomjerno ubrzano kretanje,
predznak minus za ravnomjerno usporeno kretanje. U gornjim relacijama
uvrštavaju se apsolutne vrijednosti iznosa ubrzanja (usporenja).
Ako je početna brzina jednaka nuli, onda je
as 2 v ;
2
at
s ; at v
2
2
= = =

Primjer 1: Automobil se kreće brzinom 18 km/h. Vozač "doda" gas i brzina
se ravnomjerno poveća na 54 km/h u toku 5 s. Odredi: a) ubrzanje automobila;
b) put koji je prešao za to vrijeme. c) Ako je vozač, umjesto pedale za gas, u
trenutku kada je automobil imao brzinu 18 km/h, pritisnuo kočnicu i pri tome se
ravnomjerno zaustavljao 5 s, koliki je put prešao do zaustavljanja?
Rješenje:

s t
s
m
h
km
v
s
m
v
s
m
h
km
v
5
15 54
5 ,
3600
1000
18 18
0 0
=
= =
= ⋅ = =

a) a=?, b) s=? c) s

1=?
a) Kretanje automobila je ravnomjerno ubrzano sa početnom brzinom.
Ubrzanje se izračunava prema jednačini:
2
0
2 ,
s 5
s
m
5
s
m
15
s
m
a
t
v v
a =

=

=

Brzina automobila se svake sekunde povećavala za 2
s
m
.

b) Pređeni put nakon 5 s kretanja je:
2
) 5 ( 2
5 5
2
2
2
2
0
s
s
m
s
s
m at
t v s

+ ⋅ = + =
, s = 50 m.

c) Kretanje automobila je ravnomjerno usporeno. Treba naći iznos usporenja.
Koristimo jednačinu:
at v v
0
− =


106

U našem primjeru automobil se zaustavio te je krajnja brzina v= 0,
2
0
0 0
s
m
1
s 5
s
m
5
t
v
a
v at ; at v 0
= = =
= − =


Pređeni put koji je automobil prešao do zaustavljanja (zaustavni put)
izračunavamo iz jednačine

as 2 v v
2
0
2
− = .

Pošto je krajnja brzina v = 0, to je 2as
1
2
0
v = ;
m 12,5
s
m
1 2
s
m
5
2
2
== =
a 2
v
s
2
0
1
.

Primjer 2: Na v,t - dijagramu (slika 12)
prikazano je kretanje atuomobila A i bicikla B.
a) Odredi ubrzanje bicikla
b) Odredi ubrzanje automobila
c) Grafički odredi pređeni put bicikla za prvih 6 s.
d) Grafički odredi pređeni put automobila za prvih 6 s.

Rješenje: a) U trenutku kad počnemo računati vrijeme (t=0) oba tijela imaju
brzinu v
0
Bicikl se kreće stalnom brzinom te je promjena brzine jednaka nuli.
= 3 m/s.

v
0

= const; ∆v = 0; a = 0.
b) Ubrzanje automobila je
t
v v
t
v
a
0

=


=
gdje je: ∆t=t – 0=t; v=15 m/s
2
s
m
2
s 6
s
m
3
s
m
15
a =

=
c) Pređeni put u v,t - dijagramu predočen je površinom ispod v (t)
prave. U našem primjeru to je površina pravougaonika osnovice ∆t = t = 6 s i visine
v
0
m 18 s 6
s
m
3 t v s
0 B
= ⋅ = =
= 3 m/s.

d) Pređeni put automobila predočen je takođe površinom ispod v(t) prave:
107

2
t v
t v s
0 A
⋅ ∆
+ =

S obzirom da je ∆v = a∆t i ∆t = t, to je
,
2
at
t v s
2
0 A
+ =
m s m m
s
s
m
s
s
m
s
A A
54 ; 36 18
2
) 6 ( 2
6 3
2
2
= + =

+ ⋅ =


Relacija koju smo izveli je opšta relacija za pređeni put kod ravnomjerno
ubrzanog pravolinijskog kretanja.

Primjer 3: Kretanje jednog bicikliste prikazano
je na slici 12.a.
a) Opiši kretanje bicikliste od tačke O do tačke B.
b) Opiši kretanje od tačke B do tačke C.
c) Izračunaj predjeni put od O do B.
d) Izračunaj predjeni put od B do D.
e) Koliki je pomak tijela?

Rješenje:
a) Od tačke O do tačke A brzina bicikliste se
ravnomjerno povečava. Najveću brzinu dostiže u
tački A i ona isnosi 10 m/s.
Od tačke A do tačke B tijelu se brzina
ravnomjerno smanjuje. U tački B se tijelo zaustavi,
odnosno bezina mu je jednaka nuli.
b)Od tačke B do tačke C brzina bicikliste ima negativnu vrijednost. To znači da jsmjer
kretanja suprotan! Brzina se ravnomjerno povečava po apsolutnoj vrijednosti, ali se
biciklista kreće u suprotnom smjeru i u tački C ima brzinu –10 m/s.
Od tačke C do tačke D takodje se kreće u suprotnom smjeru, ali ravnomjerno
usporeno. U tački D se zaustavi, odnosno brzina mu je jednaka nuli.
c) Predjeni put od tačke O do tačke B jednak je površini ispod dijagrama. To je
površina ravnostranog trougla OAB, odnosno

. 50 ;
2
/ 10 10
m s
s m s
s =

=

Tijelo se udaljilo od tačke O za 50 m.
d) Predjeni put od tačke B do tačke D jednak je površini ispod dijagrama. To je
površina ravnostranog trougla BCD, odnosno

. 50 ;
2
) / 10 ( 10
m s
s m s
s − =
− ⋅
=

Biciklista se kretao u suprotnom smjeru, odnosno prema početnom položaju O, i prešao put
od –50m.
e) Ukupna površina odgovara pomaku tijela! Iznos pomaka je
50 m – 50 m = 0
Pomak je 0 m.

5 10 15 20
t (s)
v (m/s)
10
-10
0
Sl. 12. a.
108
Primjer 4: Dvojica motociklista (sl. 13) kreću se ususret jedan drugom iz mjesta A i B. Prvi
motociklista u mjestu A ima brzinu v
01
= 72 km/h i kreće se ravnomjerno usporeno sa usporenjem
a=2 m/s. Drugi motocisklista se kreće iz mjesta B, ima brzinu v
02
= 36 km/h i kreće se ravnomjerno
ubrzano sa ubrzanjem a = 2 m/s
2

. Udaljenost između mjesta A i B je d = 300 m. Poslije koliko vremena
će se motociklisti susresti i na kojoj udaljenosti od mjesta A?

Rješenje:

v
01
v
= 72 km/h = 20 m/s
02
a= 2 m/s
= 36 km/h = 10 m/s
2

t=?, s
d= 300 m__________
1

= ?
Za vrijeme t prvi motociklista pređe put
2
at
t v s
2
01 1
− = , a drugi,
2
at
t v s
2
02 2
+ =
Rastojanje između motociklista je (sl. 13) ) s s ( d l
2 1
+ − = .

U trenutku susreta je l = 0, te je:
s 10
v v
d
t
t v t v s s d
02 01
02 01 2 1
=
+
=
+ = + =


Prvi motociklista preće za to vrijeme put
m 100
2
at
t v s
2
1
01 1
= − =
T

2.38. Autobus, iz stanja mirovanja, za pola minute dobije brzinu 15 m/s. Koliko
iznosi srednje ubrzanje?
2.38.a. Na prospektu automobila piše: 100 km/h za 12,3 s. Koliko je ubrzanje
automobila?
2.39. Motociklista se ravnomjerno ubrzava od nule do 14,4 km/h za 4 s. Odredi
ubrzanje motocikliste i pređeni put za to vrijeme.
2.40. Sanke se kreću niz brijeg stalnim ubrzanjem 0,4 m/s
2

. Ako su sanke krenule
iz stanja mirovanja, naći: a) brzinu poslije 5 s; b) pređeni put za 5 s.
2.41. Kamion se iz stanja mirovanja počne kretati sa ubrzanjem a= 3 m/s
2

. Za koje
vrijeme će preći put od 13,5 m?
2.42. Brzina nekog tijela, koje se počelo kretati iz stanja mirovanja, poslije
pređenog puta od 8 m iznosi 4 m/s. Koliko je ubrzanje tijela?
2.43. Avion treba pri uzlijetanju da dostigne brzinu 360 km/h. Vrijeme kretanja po
pisti je 10 s. Kolika je potrebna dužina piste? Avion se kretao ravnomjerno
ubrzano.

109


2.43.a. Avion miruje na pisti. U jednom trenutku počne da se kreće ravnomjerno
ubrzano tako da za 20 s predje put od 400 m.Kolika mu je brzina pri uzlijetanju?

2.43.b. Sportski automobil, iz stanja mirovanja, dostigne brzinu 80 m/s, poslije
predjenog puta od 400 m. Koliko mu je ubrzanje i za koje vrijeme dostigne tu
brzinu?
2.43.c. Krenuvši iz stanja mirovanja tijelo se počne ravnomjerno ubrzavati sa
akceleracijom od 6 m/s
2

. Kolika mu je brzina poslije 5 s kretanja i kolikom se
srednjom brzinom kretalo?
2.44. Koliko vremena je potrebno da se raketa iz stanja mirovanja ubrza do prve
kosmičke brzine koja iznosi 7,9 km/s, ako se kreće stalnim ubrzanjem 4g
(g= 9,81 m/s
2

)?
2.45. Biciklista se vozi stalnom brzinom v
0
= 4 m/s. Koliko sekundi mora da okreće
pedale da bi, uz stalno ubrzanje 1 m/s
2

postigao brzinu tri puta veću od
početne brzine?
2.45.a. Jednačine v = v
0
+ at i v
2
= v
0
2

+ 2as, riješi po a.!
2.45.b. Automobil se kreće stalnom brzinom 15 m/s. U jednom trenutku počne da
se ravnomjerno ubrzava tako da za 10 s dostigne brzinu od 45 m/s.Koliko je imao
ubrzanje i koliki put je prešao za to vrijeme?

2.45.c. Za 12 s brzina kamiona se poveća od 12,6 km/h na 48,6 km/h. Kolko mu je
bilo ubrzanje i koliki put je prešao za to vrijeme?

2.45d. Automobil se kreće stalnom brzinom od 27 km/h te se počne ravnomjerno
ubrzavati. Pri tome dostigne brzinu od 66,6 km/h nakon predjenog puta od 130 m.
Odredi u brzanje automobila i vrijeme za koje se ubrzavao!

2.46. Tijelo se kreće ravnomjerno ubrzano sa početnom brzinom 2 m/s. Nakon 5 s
kretanja dostigne brzinu 10 m/s. Koliki je put prešlo tijelo za vrijeme kretanja?
2.47. Automobil se kreće stalnom brzinom v
0
= 72 km/h. Na udaljenosti od 15 m
primijeti odronjenu stijenu i u istom trenutku počne kočiti sa maksimalno
mogućim usporenjem a = 14 m/s
2

. Da li će udariti u stijenu?
2.48. Voz se kreće brzinom 54 km/h i počne kočiti stalnim usporenjem 0,25 m/s
2

.
a) Koliku će brzinu imati poslije 4 s kočenja? b) Koliki će put pređi u toku 4 s
kočenja? c) Za koliko vremena će se zaustaviti? d) Koliki će preći put do
zaustavljanja?
2.49. Autobus se kreće brzinom 45 km/h i kada je bio udaljen 30 m ispred
semafora upali se crveno svjetlo. Autobus počne kočiti i zaustavi se poslije 5 s.
Da li je prošao kroz semafor? Zaustavljanje je bilo ravnomjerno.

2.50. Na slici 14 je v,t - dijagram kretanja tri tijela: A,B i C. Odredi: a) ubrzanje sva
tri tijela, b) pređeni put svakog tijela u toku prve dvije sekunde kretanja.
110


2.51. Na slici 15 je grafikon brzine kretanja tijela.a) Kako se kretalo tijelo? b) Koliki
put je prešlo u toku prve sekunde kretanja? b) Koliki put je prešlo u naredne
dvije sekunde kretanja?
2.52. Po čemu se razlikuju kretanja tijela na slici 16? Po čemu su istovjetna?
Napiši jednačine za brzinu i pređeni put svakog kretanja.2.53. a) Kakvu vrstu kretanja predstavljaju pravci na slici 17? b) Odredi ubrzanje
za svaku vrstu kretanja. c) Odredi pređeni put za 8 s za svako kretanje.

2.54. Odredi grafički pređeni put tijela, na slici 18,
za prve dvije sekunde kretanja.
2.55. Dva tijela su u istom trenutku krenula iz
istog položaja u istom smjeru (sl.19). a) Opiši
njihovo kretanje b) šta predstavlja presječna
tačka? c) Poslije kojeg vremena i na kojoj
udaljenosti će doći do novog susreta?


2.56. Na slici 20 su prikazani položaji kuglice u prve četiri sekunde kretanja niz
kosinu. Između dvije susjedne crtice udaljenost je 10 cm. a) Izračunaj srednju
111
brzinu kuglice. b) Odredi ubrzanje kuglice, c) Dokaži da je kretanja ravno-
mjerno ubrzano.
2.57. Nacrtaj v,t - dijagram ravnomjerno ubrzanog kretanja bez početne brzine, za
tri tijela čija su ubrzanja: 0,5 m/s
2
, 1 m/s
2
, 1,5 m/s
2

. Po čemu se razlikuju
grafici?
2.58. Na slici 21 dat je grafikon zavisnosti ubrzanja
materijalne tačke od vremena. a) Nacrtaj grafikon
brzine za prvih 5 s kretanja; b) Kolika je brzina poslije
5 s? c) Koliki je put prešla materijalna tačka za 5 s?

2.59. Tijelo se počne kretati iz stanja mirovanja,
ravnomjerno ubrzano, sa akceleracijom 0,4 m/s
2

.
Koliki put pređe u petoj sekundi kretanja?
2.60. Kolica A sustignu kolica B u tački C
(slika 22). Koliko je bilo početno
rastojanje kolica ako su kolica
istovremeno krenula iz stanja
mirovanja.
2.61. Dva tijela započnu istovremeno da
se kreću iz istog mjesta u istom pravcu i smjeru. Jedno tijelo se kreće
ravnomjerno brzinom 3 m/s, a drugo ravnomjerno ubrzano akceleracijom
0,5 m/s
2

. Nakon koliko vremena će drugo tijelo stići prvo?

E

2.62. Zadatak: Odredi srednju brzinu kretanja kuglice niz kosinu. b) Odredi srednju
brzinu kretanja kuglice u manjim vremenskim intervalima (npr. svake dvije
sekunde). c) Kako možeš dokazati da je kretanje ravnomjerno ubrzano?
d) Odredi ubrzanje kuglice.

Pribor:Kuglica, daska sa žljebom duga najmanje 1 m, štoperica (ili metronom),
mjerna traka, podmetač za dasku, papirne trake (sl. 20) .
2.3. Ravnomjerno kretanje po kružnici.
Centripetalno ubrzanje.

To je kretanje kod kojeg je intenzitet brzine stalan, ali se mijenja pravac brzine.
Ubrzanje koje karakteriše promjenu pravca brzine zove se centripetalno
ubrzanje. Ono je usmjerno ka centru kružne putanje i ima intenzitet:

r
v
a
2
C
=

gdje je r poluprečnik kružne putanje (sl. 23).

112
Period obrtanja T je vrijeme trajanja jednog obilaska po kružnici;
v
r 2
T
π
=
Frekvencija obrtanja je broj punih obrtaja u jedinici vremena,
T
1
t
N
f = =
gdje je N - broj obrtaja za vrijeme t.
Primjer 1: Malo tijelo je vezano za kraj konca dužine 80 cm i ravnomjerno se
obrće oko drugog kraja čineći 150 obrtaja u jednoj minuti. Odredi: a) frekvenciju
obrtanja i period obrtanja, b) periferijsku brzinu tijela, c) centripetalno ubrzanje
tijela.

Rješenje:
r= 80 cm = 0,8 m
N= 150 ob
a) f=?, T=?, b) v=?, c) a
t= 1 min = 60 s
c

=?
a) Frekvencija obrtanja je:
s
ob
5 , 2
s 60
ob 150
t
N
f = = =
Period obrtanja je:
s 4 , 0
s
ob
5 , 2
1
f
1
T = = =
b) Periferijska brzina tijela je:

s
m
v
s
m
T
r
v 56 , 12 ,
4 , 0
14 , 3 8 , 0 2 2
=
⋅ ⋅
= =
π
.

c) Centripetalno ubrzanje je:

2
2
2
C
s
m
2 , 197
m 8 , 0
s
m
56 , 12
r
v
a =


= = .
T

2.63. Ubrzanje koje karakteriše promjenu intenziteta brzine zove se tangencijalno
ubrzanje a
t
ubrzanje koje karakteriše promjenu pravca brzine zove se
centipetalno ubrzanje, a
c

. Koliko je tangencijalno a koliko centripetalno
ubrzanje kod: a) ravnomjernog pravolinijskog kretanja, b) ravnomjerno
ubrzanog pravolinijskog kretanja, c) ravnomjernog kružnog kretanja.
113
2.64. Pokaži da izraz za centripetalno ubrzanje ima dimenzije ubrzanja.
2.65. Nacrtaj vektor promjene brzine od tačke A do tačke B, na slici 23. Kakav
je njegov smjer?
2.65.a. Jednačinu
T
r
v
π 2
=
riješi po r i T.

2.66. Disk se obrće ravnomjerno tako da čini 45 obrtaja svake minute. Kolika je
frekvencija i period obrtanja?
2.67. Malo tijelo se kreće po kružnoj putanji poluprečnika 1 m stalnom brzinom
31,4 m/s. Koliki je period i frekvencija obrtanja?

2.68.a. Gumeni čep na slici 24. učini 20 obrtaja za 15 s. a) Odredi period i
frekvenciju obrtanja. b) Odredi linijsku brzinu, ako je dužina kanapa 30 cm.

2.68. Rotor mašine, prečnika 40 cm, ravnomjerno se obrće i čini 3000 obrtaja u
minuti. a) Kolika je frekvencija i period obrtanja?, b) Kolika je periferijska brzina
tačaka na periferiji točka? c) Koliki je iznos
centripetalnog ubrzanja tačaka na periferiji
točka?
2.69. Čemu je jednak period obrtanja sekundne,
minutne i satne kazaljke? Ako minutna kazaljka
ima dužinu 1,7 cm, kojom se brzinom kreće vrh
kazaljke?
2.70. Kolikom najvećom brzinom može pilot da
uđe s avionom u kružnu putanju prečnika
1800 m pa da centripetalno ubrzanje ne pređe vrijednost ubrzanja Zemljine
teže, g=9,81 m/s
2

.
2.71. Vrijeme obilaska Zemlje oko Sunca iznosi 365,24 dana, a srednje
rastojanje između njihovih centara iznosi 1,49·10
11

m. Kolikom brzinom se
kreće Zemlja oko Sunca?


E

2.72.Zadatak. Odredi period i frekvenciju ravnomjernog kretanja gumenog čepa po
kružnici slika 24. a) Da li će biti isti rezultat mjerenja kad uzmemo 10 obrtaja i
30 obrtaja? Koji će rezultat biti tačniji. b) Šta se događa kad konac ispustiš iz
ruke? Pokušaj objasniti kretanje čepa.

Pribor. Dio pribora za proučavanje centripetalne sile (konac dug 80 do
100 cm, gumeni čep, staklena cijev duga 20-tak cm, štoperica)

114


3. Dinamika. Statika


3.1. Newtonovi (Njutnovi) zakoni. Impuls. Održanje impulsa.

Količina kretanja (impuls) tijela je
mv p , v m p = =
 


Drugi Newtonov zakon:
t
p
F ,
t
p
F


=


=Odnos sile, mase i ubrzanja:
ma F , a m F = =
Jedinica za silu je njutn (N):
2
s
m
kg N ⋅ =

Sila Zemljine teže:
mg, F ; g m F
g g
= =
gdje je g - ubrzanje Zemljine teže, g= 9,81 m/s
2

na geografskoj širini 45º.
Težina tijela je sila kojom tijelo djeluje na podlogu ili tačku vješanja.
Treći Newtonov zakon:
1 , 2 1,2 1 , 2 2 , 1
F F ; F F = − =
 


Zakon održanja impulsa (količine kretanja)

Ukupan impuls tijela izolovanog sistema je konstantan,
const ) v m (
uk
=

.

ili: ukupan impuls izolovanog sistema prije međudjelovanja jednak je ukupnom
impulsu poslije međudjelovanja.

Primjer 1: Na tijelo mase 800 g, koje se kreće stalnom brzinom v
0

= 6 m/s,
počne da djeluje sila jačine 4 N u smjeru kretanja. Djelovanje sile traje 2s. Odredi:
a) brzinu koju tijelo dobije u toku djelovanja sile, b) količinu kretanja (impuls) koji
ima poslije 2 s, c) pređeni put u toku 2 s.
115
Rješenje:
m= 800 g = 0,8 kg
t= 2 s
F= 4 N
v
0
at v v
0
+ =
= 6 m/s
a) v= ?, b) p= ?; c) s= ?
a) Kretanje tijela, od trenutka djelovanja sile, je ravnomjerno ubrzano
sa početnom brzinom,


Ubrzanje ćemo odrediti koristeći se vezom između sile, mase i ubrzanja.
Iz Drugog Newtonovog zakona slijedi:
2
2
5 ,
8 , 0
4
8 , 0
4
s
m
a
kg
s
kgm
kg
N
m
F
a = = = =


Brzina koju tijelo dobije je:
s
m
16 s 2
s
m
5
s
m
6 v
2
= ⋅ + = .

b) Količina kretanja je:

s
m
kg 8 , 12
s
m
16 kg 8 , 0 mv p = ⋅ = = .

c) Pređeni put je:
m. 22 s ;
2
) s 2 (
s
m
5
s 2 m 6
2
at
t v s
2
2
2
0
=

+ ⋅ = + =

Primjer 2: Odredi grafički silu reakcije podloge na tijelo mase m= 1 kg, na
slici 30. Koliki je njen iznos? Kolika je težina tijela?
Rješenje: Tijelo se nalazi na horizontalnoj podlozi i na njega djeluje sila
Zemljine teže mg usmjerena vertikalno naniže. Tolikom silom tijelo pritiskuje i
podlogu, a podloga djeluje na tijelo silom reakcije N. Tijelo miruje, te je a= 0, i
prema Drugom Newtonovom zakonu (sl. 25)

0 g m N = +
Projekcija ove vektorske jednačine na vertikalni pravac daje:
0 mg N = −
N 81 , 9
s
m
81 , 9 kg 1 mg N
2
= ⋅ = =
Iznos sile rekcije podloge je N = 9,81 N.
Iznos sile kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu je F
N
N

mg
Sl.25.
= 9,81 N. To je,
ustvari, težina tijela. Napadna tačka sile teže je u težištu tijela, a napadna tačka
težine je u tački dodira tijela i podloge!
116
N
F N
 
− = ; F
N

=N=9,81 N.
Primjer 3. Iz topa čija je masa m
1
=3 t ispali se granata čija je masa
m
2
=14kg brzinom v
2

=500 m/s. Kolika je brzina cijevi tokom njezina trzaja prema
nazad?
Rješenje:
m
1
m
=3 t=3000 kg
2
v
=14 kg
2
v
=500 m/s
1

=?
Ukupna količina kretanja (impuls) topovske cijevi i granate, prije ispaljivanja,
jednaka je nuli. U toku izlijetanja granate iz cijevi ukupna količina kretanja
. v m v m
2 2 1 1
 
+
Prema zakonu održanja količine kretanja
2 2 1 1
v m v m 0
 
+ = , odnosno
. v m v m
2 2 1 1
 
− = Vektori količina kretanja cijevi i granate imaju suprotne smjerove.
Iznos vektora je jednak:
2 2 1 1
v m v m = , pa je brzina trzaja cijevi
s
m
v
kg
s
m
kg
m
v m
v 3 , 2 ,
3000
500 14
1
1
2 2
1
=

= =
T

3.1. Kako će pasti čovjek koji se: a) spotakne, b) posklizne?
3.2. Na tijelo mase 400 g djeluje stalna sila od 2,4 N. Koliko će ubrzanje dobiti
tijelo?
3.2.a. Pod djelovanjem stalne sile tijelo mase 80 g dobije ubrzanje 5 m/s
2
sila djelovala na tijelo?
. Kolika je
3.2.b. Kolika je masa tijela koje pod djelovanjem sile od 2 kN dobije ubrzanje
4 m/s
2
3.2.c. Neko tijelo ima ubrzanje 1,5 m/s
?
2
će biti ubrzanje tijela ako na njega djeluje sila od 15 N?
, ako na njega djeluje sila od 5,0 N. Koliko

3.3. Kamion mase 4 t kreće se ravnomjerno ubrzano tokom 8 s. Pri tome mu se
brzina poveća od 2 m/s do 10 m/s. Kolika sila za to vrijeme djeluje na kamion?
3.4. Tijelo se počne kretati pod djelovanjem stalne sile 1,2 N. Izračunaj količinu
kretanja (impuls) tijela poslije 1 min kretanja.
3.5. Na tijelo mase 750 g počne djelovati stalna sila od 3N. Smatrajući da je tijelo
mirovalo prije djelovanja sile, odredi: a) ubrzanje koje dobije tijelo, b) brzinu
nakon 3 s kretanja, c) pređeni put nakon 3 s kretanja.

3.5.a. Pod djelovanjem sile od 6 N tijelo poslije 2 s dobije brzinu 8 m/s. Kolika je
masa tijela?
3.5.b. Na tijelo mase 2,5 kg počne djelovati stalna sila tako da ono pređe put od
8 m za 2 s. Koliko je ubrzanje tijela i koliki je iznos sile?
117

3.6. Sila koja iznosi 1,5 N djeluje sukcesivno na tri tijela masa: 300 g, 500 g, 750 g.
a) Koliku će brzinu imati svako tijelo poslije 3 s kretanja? b) Koliki će put preći
svako tijelo za 3 s kretanja? c) Prikaži grafički ovisnost brzine kretanja od
vremena za svako tijelo, u istom koordinatnom sistemu.

3.7. Fudbaler šutira loptu mase 720 g i saopšti joj brzinu 15 m/s. Ako je djelovanje
na loptu trajalo 0,21 s, kolikom silom je fudbaler djelovao na loptu?

3.8. Kolika sila treba da djeluje na tijelo mase 350 g da bi se njegova brzina
povećala od 5 m/s na 25,2 km/h, za 4 s.

3.9. Tijelo mase 500 g pođe iz stanja mirovanja i za vrijeme od 4 s pređe put od 2
m, krećući se ravnomjerno ubrzano. Koliki intenzitet sile djeluje na tijelo?

3.10. Pod uticajem sile od 2,4 N tijelo mase 0,6 kg, iz stanja mirovanja, dobilo je
brzinu 18 km/h. Koliki je prešlo put u tom trenutku?

3.11. Automobil mase 1 t zaustavi se pri kočenju za 5 s, prešavši pri tome
rastojanje od 25 m. Odredi: a) brzinu automobila prije nego što je počeo kočiti,
b) silu kočenja.

3.12. Autobus mase 2 t kreće se stalnom brzinom 45 km/h. Ispred
semafora na udaljenosti 15 m ugleda crveno svjetlo i počne kočiti
stalnom silom kočenja 11,2 kN. Hoće li se zaustaviti ispred
semafora?

3.13. Tijelo mase 300 g obješeno je o konac (sl. 26). a) Kolika je sila
zatezanja konca T? b) Kolikom silom djeluje konac na tačku
vješanja?

3.14. Jabuka mase 105 g nalazi se na horizontalnoj podlozi koja miruje. a) Kolikom
silom pritiskuje jabuka podlogu? b) Kolika je sila
reakcije podloge?
3.14.a. Na dinamometru su okačena 2 tega jednakih
masa i dinamometar pokazuje silu od 29,43 N.
Kolika je masa jednog tega?
3.15. Na glatkoj horizontalnoj podlozi miruje tijelo čija
težina iznosi G=19,62 N. Na tijelo djeluje sila F=6
N u horizontalnom pravcu. Odredi: a) ubrzanje
koje će dobiti tijelo, b) brzinu koju će imati poslije 3
s kretanje, c) put koji će preći poslije 3 s kretanja.

3.16. Na slici 27 predstavljena je ovisnost brzine od
vremena za tijela mase 1 kg. a) Na koje tijelo je
djelovala veća sila? b) Koliki put je prešlo svako
tijelo za 4 s?

3.17. Na tijelo mase 400 g djeluje sila kao na slici 28.
v(m/s) 1
24
2
12
O 2 4 t(s)
Sl.27.
F(N)
3
O 2 4 t(s)
Sl.28.
118
U trenutku t= 0, v
0

= 0. Koliki će preći put tijelo poslije 4 s kretanja? Zaokruži
tačan odgovor: A) 15 m; B) 20 m; C) 45 m.
3.18. Koliki impuls ima loptica mase 50g koja je kreće brzinom 54 km/h?

3.19. Mogu li unutrašnje sile promijeniti: a) impuls pojedinih tijela u izolovanom
sistemu; b) ukupan impuls sistema?

3.20. Na koji se način kosmonaut, koji se nalazi van kosmičkog broda, može vratiti
na brod, bez pomoći drugih kosmonauta?

3.21. Nasred zaleđenog jezera nalazi se dječak mase m= 50 kg. Led je toliko
klizav da se ne može ni pomjeriti. Da bi došao do obale, koja je udaljena
s=30 m, baci cipelu mase 1 kg u smjeru suprotnom od obale, brzinom v
1

= 20
m/s. Poslije koliko vremena će stići do obale?
3.22. Iz puške mase 4 kg izleti metak mase 10 g brzinom 700 m/s. Koliku brzinu
dobije puška poslije ispaljenja metka?

3.23. Čovjek mase 70 kg nalazi se u čamcu mase
210 kg. Ako čovjek izađe iz čamca na obalu
brzinom 3 m/s kojom brzinom će se pokrenuti
čamac i u kojem smjeru (sl.29)? Za koje
vrijeme će preći udaljenost 17 m? Otpor vode
zanemariti.

3.24. Na kolica mase 500g koja se kreću stalnom
brzinom v
1

= 2,5 m/s, po glatkoj horizontalnoj podlozi, stavi se teg mase 100 g.
S kolikom brzinom će se kretati kolica u trenutku stavljanja tega?
3.25. Iz rakete, čija je masa zajedno s gorivom M= 4 kg, izađe gorivo mase m=1kg
brzinom v
1
= 120 m/s, vertikalno naniže. Koliku će visinu dostići raketa? Otpor
vazduha zanemariti. g = 10 m/s
2

.
3.26. Raketa mase m = 50 kg kreće se horizontalno brzinom v = 600 m/s. U
jednom trenutku od nje se odvoji dio mase m
1
= 30 kg i nastavi kretati brzinom
v
1

= 900 m/s u istom smjeru. Odredi veličinu i smjer brzine kretanja ostatka
rakete.
3.27. Dječak mase m
1
= 60 kg trči brzinom v
1
= 8 km/h i stigne kolica mase
m
2
=80 kg koja se kreću brzinom v
2

= 2,9 km/h i uskoči u njih. a) Kolikom
brzinom će se kretati kolica sa dječakom? b) Kolikom brzinom bi se kretala
kolica sa dječakom kad bi dječak trčao ususret kolicima i skočio u njih?
3.28. Dva dječaka na rolšuama stoje jedan naspram drugog. Masa prvog dječaka
je m
1
= 40 kg, a drugog m
2

= 50 kg. Prvi dječak baci drugom paket mase
m=5 kg u horizontalnom pravcu brzinom v = 5 m/s u odnosu na Zemlju. Koliku
će brzinu imati prvi dječak poslije izbacivanja, a koliku drugi dječak poslije
primanja paketa? Trenje zanemariti.
3.29. Stojeći na ledu čovjek mase m = 60 kg baci loptu mase m = 0,5 kg brzinom
v=20 m/s. a) Kolikom brzinom će se pokrenuti čovjek? b) Na kojem rastojanju
će se čovjek zaustaviti na horizontalnoj površini leda ako je koeficijent trenja
0,01?

119
3.30. Tijelo mase m
1
= 990 g leži na hroizontalnoj podlozi. U to tijelo ulijeće zrno
mase m
2
=10 g i zaustavlja se u njemu. Brzina zrna iznosi v
2


= 700 m/s i
usmjerena je horizontalno. Koliki put pređe tijelo do zaustavljanja ako je
koeficijent trenja između tijela i podloge 0,05?
E

3.31. Zadatak:Odredi vezu između mase tijela, ubrzanja i sile. a) m=const. Vuci
kolica od jednog do drugog kraja stola (ili daske) tako da istezanje
dinamometra bude stalno. Povećaj istezanje dva puta i ponovi ogled. Šta
zapažaš? b) F=const. Povećaj masu kolica (stavljanjem tegova na kolica)
približno dva puta i ponovi ogled. Šta zapažaš? c) Da li na osnovu ispitivanja u
ovom ogledu možeš izvesti zaključak o odnosu mase, sile i ubrzanja, bez
mjerenja vremena kretanja? Da li se taj zaključak može izvesti samo na
osnovu jednog mjerenja?
Pribor: Dinamometar, kolica, tegovi približne mase kao i kolica, sto (ili daska
duga najmanje 1 m).

3.32. Zadatak:Demonstriraj zakon akcije i reakcije: a) pomoću dva
dinamometra; b) pomoću dvije magnetne šipke.
Pribor:Dva dinamometra, stalak, dvije magnetne šipke, dvije daščice, posuda
s vodom.

3.33. Zadatak:Napuhani balon, iz kojeg počne da izlazi zrak, pusti. a) U kojem
smjeru se kreće balon u odnosu na otvor kroz koji izlazi zrak? b) Oblikuj ogled
matematički.
Pribor:Balon dječiji.

3.34. Zadatak:Pomoću balističkog pištolja dokaži
da je ukupan impuls sistema konstantan.
Pribor:Balistički pištolj, stalak, mjerna traka
(sl. 30).

3.2. Slaganje i razlaganje sila. Sila trenja. Elastična sila.

Ako na materijalnu tačku djeluje istovremeno više sila onda ćemo
rezultujuću silu dobiti pomoću paralelograma sila (sl.2.). Pomoću pravila o
sabiranju i oduzimanju vektora možemo silu razložiti na komponente.
Princip nezavisnosti djelovanja sila: Ako na tijelo djeluje dvije ili više sila,
onda one djeluju neovisno jedna od druge.

Sila trenja ima smjer suprotan od smjera kretanja tijela, F
tr
= μF
N
, gdje je:
µ- koeficijent trenja, F
N
sila kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu (vidi sliku 37).
120
Ona je po iznosu jednaka sili reakcije podloge N (N = F
N
N
F N
 
− = , ). Ako je
podloga horizontalna, onda je F
N
Ako na materijalnu tačku djeluje više sila, onda je:
= mg.
a m F F F
n 2 1

  
= + ⋅ ⋅ ⋅ + + ,
odnosno
a m F
n
i
i


=

=1


Ako je 0) a ( . const v = =
 
, onda je ona u ravnoteži:


=
=
n
1 i
i
0 F

.
Ako je v=0, onda je materijalna tačka u statičkoj ravnoteži.

Elastična sila deformisane opruge: , kx F
el
− = gdje je: x -izduženje opruge,
k - krutost opruge.
Primjer 1: Na slici 31 je tijelo mase 200 g na strmoj ravni čija je visina 1 m i
dužina 2 m. a) Odredi uspon strme ravni i silu teže koja djeluje na tijelo. b) Razloži
silu teže na dvije normalne komponente od kojih jedna ima smjer niz strmu ravan.
c) Izračunaj iznos komponenti F i F
N
. g=10 m/s
2

.
Rješenje:
m=200 g=0,2 kg
h=1 m

a)
∝=2 m_________

h
=?,b) mg=?, c) F=?;
F
N
a) Uspon strme ravni je
=?
50% ili m 0,5
m 2
m 1 h= =Sila teže koja djeluje na tijelo je F
g
2
s
m
=mg=0,2 kg⋅10 =2 N.
b) Razlaganje sile teže mg na dvije normalne komponente prikazano je na
slici 31. Komponenta F je usmjerena niz strmu ravan, komponenta F
N

je
okomita na podlogu.
c) Iz sličnosti trouglova (slika 31), ABC i A
1
,B
1
,C
1

, slijedi da je
 
b
mg
F
i
h
mg
F
N
= =
 
b
mg F ;
h
mg F
N
= =
Iznos komponente F je, F=2 N⋅0,5=1 N.

Da bi izračunali normalnu komponentu potrebno je izračunati stranicu b.
Prema Pitagorinoj teoremi b
2
=∝
2
-h
2
=(2 m)
2
– (1 m)
2
=3 m
2

.

121
b=1,73 m
N 1,73
m 2
m 1,73
N 2 F
N= =
ž
Primjer 2: Odredi grafički silu reakcije podloge na tijelo mase m= 1 kg, na
slici a, b, c, d. (sl.32) Koliki je njen iznos?
a) Pogledaj primjer 2, i sliku 25. Na horizontalnoj podlozi, sila kojom tijelo
okomito pritiskuje podlogu jednaka je, po iznosu, sili teže: F
N
= mg. Sila reakcije
podloge N i sila F
N
N
F N
 
− = su u odnosu:

b) Tijelo miruje na podlozi te je, prema Drugom Newtonovom zakonu
(sl. 32.a.)


0 g m F N = + +

 


Projekcija ove vektorske jednačine na vertikalni pravac daje:
0 mg F N = − −

N 81 , 11 N 81 , 9 N 2 mg F N = + = + =

Iznos sile reakcije podloge je 11,81 N, a iznos sile kojom
tijelo okomito pritiskuje podlogu je takođe 11,81 N. To je, po
definiciji, težina tijela!


c) Silu F razložimo na dvije normalne komponente: horizontalnu F
1
i
vertikalnu F
2
N 41 , 1
2
F
F
F 2 F F F i
F F
2
2
2
2
2
2
1
2
2 1
= =
= + =
=
.
Za ugao 45° (sl.33.) je


Pretpostavimo da u vertikalnom pravcu nema kretanja, te je
prema 2. Newtonovom zakonu 0 mg F N
2
= − +

N 4 , 8 N 41 , 1 N 81 , 9 F mg N
2
= − = − =

d) Na tijelo (sl. 34) djeluje sila teže mg. Razložit ćemo je na dvije normalne komponente, F i F
N
.
Tijelo se kreće pod djelovanjem sile F, dok sila F
N
okomito pritiskuje podlogu. Iz sličnosti trouglova ABC
i A'B'C' slijedi:
122

 
b
mg F
h
mg F je odakle
, : b mg : F ; : h mg : F
N
N
=
=
= =


Sila reakcije podloge ima isti pravac kao i sila kojom tijelo
okomito pritiskuje podlogu. U tom pravcu nema ubrzanja te
je:

Sila kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu iznosi 8,48 N, a toliko
iznosi i sila reakcije podloge.
Za one koji žele više znati!
Sile koje stvarno djeluju na tijelo na kosini jesu sila
teže mg kao aktivna sila, te sila reakcije podloge N.

Rezultujuća sila je F (Sl. 35).

Za one koji znaju trigonometriju (sl. 34):
α = = α
α = = α
cos mg F ;
l
b
cos
sin mg F ;
l
h
sin
N


Primjer 3: Dva tijela masa m
1
= 50 g i m
2
Rješenje: Na tijelo m
= 100 g vezana su pomoću neistegljive niti čija je
masa zanemarljiva. Kolikom silom treba vući nit, koja može izdržati silu zatezanja T= 5 N, pa da nit ne
pukne (sl. 36)? Trenje zanemariti.

2
djeluje sila F. Uloga niti se svodi na to da prenosi djelovanje sile na
drugo tijelo. Ta sila koja se prenosi kroz nit naziva se sila
zatezanja ili napetost niti T. Na tijelo m
1
djeluje sila
zatezanja niti T
1
u smjeru djelovanja vučne sile F. Prema
zakonu akcije i reakcije tijelo m
1
djeluje na tijelo m
2
silom
T
2
, te je, u našem primjeru, T
1
= T
2

= T. Jednačine
kretanja u horizontalnom pravcu za prvo i drugo tijelo su:
T F a m
T a m
2
1
− =
=

Rješenjem jednačina dobivamo da je vučna sila


N 15
1
m
2
m
1 T F = + =Dokaži da, ako vučna sila djeluje na tijelo m
1

, njena vrijednost iznosi 7,5 N.
N 8,84
m 2
m 1,73
2
s
m
9,81 kg 1 N
m 1,73
2
h
2
b
b
mg
N
F N
0
N
F N
= ⋅ ⋅ =
= − =
= =
= −123


Primjer 4. Tijelo mase 2 kg leži na
horizontalnoj podlozi. Na tijelo djeluje sila F= 3 N,
kao na slici 37. Koeficijent trenja između tijela i
podloge je 0,1. Odredi ubrzanje kojim će se tijelo
kretati.

Rješenje: m= 2 kg; F= 3 N; µ= 0,1 a =?

Na tijelo djeluje vučna sila F, sila trenja F
tr
ma F F
tr
= −
, sila teže mg i sila reakcije
podloge N. U vertikalnom pravcu nema kretanja, a= 0. Jednačine kretanja su:

horizontalan pravac: (1)

vertikalan pravac: 0 mg N = − (2)

Iz jednačine (1) iznos ubrzanja tijela je:

m
F F
a
tr

=

Iznos sile trenja je F
tr
2
2 2
s
m
52 , 0
kg 2
s
m
kg 96 , 1 N 3
kg 2
s
m
81 , 9 kg 2 1 , 0 N 3
m
mg F
a =

=
⋅ ⋅ −
=
µ −
=
= µN, a iz jednačine (2) je N=mg.

.


Za one koji žele više znati:

Primjer 5: Odredi ubrzanje tijela koje klizi
niz strmu ravan nagiba 30°. Koeficijent trenja
između tijela i strme ravni iznosi 0,3. (Sl.38)

Rješenje:

α= 30°
a = ?
µ = 0,3
Na tijelo djeluje sila teže g m

, sila reakcije
podloge N

i sila tranja
tr
F

. Prema 2. Newtonovom
zakonu je: g m

+. N

+
tr
F

= a m

Projekcije ove
vektorske jednačine na izabrani koordinatni sistem daju:

x: F-F
tr

=ma (1)
y:N-F
N

=0 (2)
Pošto je F
tr
= µN; N=F
N

b
= mg ; F= mg

h
(vidi primjer 1d i sliku 34), jednačinu (1) možemo
pisati u obliku:
124
mg

h
-µ mg

b
=ma
odnosno 

− =
 
b
μ
h
g a

Za α=30°, ,
3
3 b
i
2
1 h
= =
 
te je a=2,4 .
s
m
2


Za one koji znaju trigonometriju:
,
b
cosα ;
h
sinα
 
= = te je
) cos (sin g a α µ − α =

Ako je trenje zanemarljivo, µ= 0, onda je
a=g sinα

Ako je ravan horizontalna (α=0), onda je

a = -µg

Ako se tijelo niz strmu ravan kreće stalnom brzinom v = const, a= 0 ), onda je
b
h
tg , 0 cos sin = α = µ = α µ − α .


T

3.35. Na tijelo mase 1 kg djeluju dvije sile od po 3 N. Odredi smjer i veličinu
rezultujuće sile ako: a) sile djeluju u istom smjeru, b) sile djeluju u suprotnom
smjeru, c) sile djeluju pod uglom 90°.
3.36. Pod kojim uglom treba da djeluju na materijalnu tačku dvije sile od po 1 N
da bi rezultujuća sila bila: a) 2 N, b) 1,4 N, c) 0?

3.37. Na slici 39 intenzitet sile F=5 N. Kolike su
komponentne sile F
1
i F
2

ako je ugao α: a) 30°, b) 45°,
c) 60°?
3.38. Na tijelo mase 3 kg dijeluju dvije sile od 6 N i 8 N
pod pravim uglom. Koliko će ubrzanje imati tijelo?
3.39. Na slici 39 iznos sile F=12 N, a ugao =45°. Odredi komponentne sile F
1

i F
2

?
3.40. Na tijelo mase 250 g (sl.39) djeluju dvije sile pod nekim uglom, od 3 N i 4
N. Odredi: a) ubrzanje koje će dobiti tijelo, b) brzinu i pređeni put tijela poslije 4
s kretanja.
3.40.a. Na slici 31, visina strme ravni je 80 cm, dužina 1,5 m, a masa tijela 150 g.
Odredi: a) uspon strme ravni i silu teže koja djeluje na tijelo, b) iznos
komponenti F i F
N
. g=10 m/s
2

.

2
F

F

α
1
F

Sl.39.

125
3.40.b. Na strmoj ravni, na slici 31, nalazi se tijelo mase 700 g, pri čemu je
h=b=60 cm. Izračunaj komponentne sile F i F
N
3.41. Padobranac mase 70 kg pada stalnom brzinom. a) Koliki je otpor
vazduha? b) Koliki je otpor vazduha ako pada stalnim ubrzanjem a = 3,2 m/s
.

2

?
3.42. Kolica mase 0,5 kg vučemo po horizontalnoj podlozi dinamometrom tako
da dinamometar zaklapa ugao 45° sa podlogom i pri tome pokazuje istezanje 5
N. Odredi: a) ubrzanje kolica kojim se kreću po horizontalnoj podlozi; b) silu
reakcije podloge. Trenje je zanemarljivo.
3.43. Na glatkoj strmoj ravni visine h = 80 cm i dužine l = 1 m, nalazi se tijelo
mase 600 g. Odredi:a) silu koja vuče tijelo niz strmu ravan, b) silu kojom tijelo
pritiskuje podlogu, c) silu reakcije podloge, d) najmanju silu koja može držati
tijelo u ravnoteži, e) ubrzanje kojim se tijelo kreće niz strmu ravan.

3.44. Uz dasku, koja je nagnuta pod uglom 45° i duga 10 m, guramo kolica mase
80 kg. a) Kolika je visina i nagib strme ravni? b) Kolikom silom moramo
djelovati na kolica pa da se ona kreću stalnom brzinom uz dasku? c) Kolikom
silom pritiskuju kolica strmu ravan?
3.45. Na tijelo mase 1 kg djeluje naviše stalna sila. Koliki je potreban intenzitet
sile da bi se tijelo kretalo naviše: a) stalnom brzinom, b) stalnim ubrzanjem
4m/s
2

3.45.a. Tijelo mase 1 kg okačeno je o dinamometar. Koliko istezanje pokazuje
dinamometar ako: a) teg i dinamometar miruju, b) podižu sa akceleracijom
a = 3 m/s
?
2
3.46. Kolika je sila zatezanja niti na
, b) spuštaju sa istim akceleracijom, c) slobodno padaju.
slici 40 (I i II). F= 3 N. Trenje je zanemarljivo.
3.47. Na horizontalnoj podlozi miruje tijelo mase 450 g. Odredi: a) iznos sile
kojom tijelo pritiskuje podlogu, b) iznos sile reakcije podloge, c) najmanju silu
koja može pokrenuti tijelo u horizontalnom pravcu, ako je koeficijent trenja
klizanja 0,3. g=10 m/s
2

.
3.48. Najmanja sila koja može pokrenuti tijelo mase 350 g po horizontalnoj
podlozi iznosi 0,8 N. Odredi koeficijent trenja između tijela i podloge.
3.49. Koeficijent trenja između tijela i podloge iznosi 0,15. Najmanja sila koja
može pokrenuti tijelo po horizontalnoj podlozi iznosi 1,2 N. Kolika je masa
tijela?
3.50. Kamion ima masu 5 t i za vrijeme
kretanja na njega djeluje sila trenja od
7500 N. Kolika je vučna sila motora ako se
kamion kreće: a) ravnomjerno pravolinijski,
b) ravnomjerno ubrzano sa a = 1,5 m/s
2

.
3.51. Kolika najmanja sila može pokrenuti
tijelo mase 600 g koje se nalazi na
horizontalnoj podlozi. Koeficijent trenja
između tijela i podloge je 0,25. Sila djeluje
horizontalno.
126
3.52. Na horizontalnoj podlozi nalaze se kolica sa teretom, ukupne mase 70 kg.
Najmanja sila koja može pokrenuti kolica iznosi 35 N. a) Koliki je koeficijent
trenja između kolica i podloge? b) Kako će se kretati kolica ako je vučna sila
45 N? Sila dijeluje horizontalno.
3.53. Dječak vuče sanke čija je masa sa teretom 40 kg. Koeficijent trenja između
sanki i leda je 0,1. Koliku vučnu silu mora upotrijebiti da bi vukao sanke:
a) stalnom brzinom, b) ravnomjerno ubrzano sa a= 1 m/s
2

?
3.54. Kolika je vučna sila potrebna da se vozilo mase 2 t ubrza od 0 do 72 km/h,
po horizontalnoj cesti, za vrijeme od 10 s, ako je: a) trenje zanemarljivo,
b) koeficijent trenja između točkova i podloge 0,02?

3.55. Na elastičnu oprugu okači se teg mase 500 g i pri tome se opruga istegne
za x = 10 cm. Kolika je krutost opruge?
3.56. Slobodan kraj neopterćene opruge pokazuje na skali oznaku za nulu. Kada
okačimo na oprugu teg od 100 g kazaljka će biti uz oznaku 5. a) Kolika je masa
tega koji visi na opruzi kad kazaljka stoji uz oznaku 10? b) Kolika sila odgovara
jednom podioku skale? Oznake na skali su cijeli
brojevi. g = 10 m/s
2

.
3.57. Na tijelo mase 1 kg djeluje naviše stalna sila.
Koliki je potreban intenzitet sile da bi se tijelo kretalo
naviše: a) stalnom brzinom, b) stalnim ubrzanjem
4 m/s
2

?
3.58. Teret mase 6 kg okačen je u tački O kao na slici
41. Potporne šipke imaju dužinu a=0,4 m i c=0,5 m.
Kolikom silom djeluje teret na šipku?


E

3.59. Zadatak: Ispitaj kako zavisi istezanje elastične opruge od sile koja djeluje
na oprugu. a) Na milimetarskom papiru obilježi položaj kazaljke kada je opruga
neopterećena, b) Obilježi položaj kazaljke kad se opruga optereti tegovima od
50 g, 100 g, 150 g, 200 g i 250 g. c) Odredi silu koja odgovara svakom podioku
skale. d) Nacrtaj F,x - dijagram. Kako zavisi istezanje x od sile F.

Pribor:Elastična opruga, tegovi od 50 g, stalak, milimetarski papir, kazaljka
od debljeg papira.
3.60. Zadatak: Odredi koeficijent trenja
klizanja.

Pribor: Pribor kao na slici 42.

3.61. Zadatak: Odredi koeficijent trenja
klizanja.

Pribor: Ravna daska (ili knjiga), metalni novčić ili komadić krede.
127
3.3. Centipetalna sila. Gravitaciono polje

Sila koja tijelu daje centripetalno ubrzanje djeluje okomito na smjer kretanja
tijela. Usmjerena je prema centru kružne putanje i ima iznos
r
mv
F
2
C
=

Treći Keplerov zakon. Količnik kvadrata vremenom obilaska planete oko
Sunca i kuba radijusa kružne orbite jednak je za sve planete:
const
R
T
3
2
=

Newtonov zakon opće gravitacije. Privlačna gravitaciona sila između dva
tačkasta tijela proporcionalna je proizvodu njihovih masa, a obrnuto proporcionalna
kvadratu njihovih rastojanja (sl. 43):

2
2 1
r
m m
F γ =

γ- gravitaciona konstanta,
γ= 6,67·10
-11
Nm/kg
2
Iznos jačine gravitacionog polja:
2
r
M
m
F
J γ = =

gdje je: γ- gravitaciona sila, m - masa tijela na
koje djeluje polje, M - masa izvora polja, r - udaljenost od izvora polja.
Sila Zemljine teže:
mg F ; g m F
g g
= =
g-ubrzanje Zemljine teže. Standardna vrijednost ubrzanja Zemljine teže je:
g
0
= 9,81 m/s
2

.
Ubrzanje Zemljine teže opada sa udaljenošću od površine Zemlje:
,
) h R (
R
g
) h R (
M
g
2
2
0
2
+
=
+
γ =
gdje je:g
0

-ubrzanje na površini Zemlje, R-poluprečnik Zemlje, h-visina iznad
površine Zemlje, g-ubrzanje Zemljine teže na visini h.
Kosmičke brzine

Prva kosmička brzina za Zemlju je brzina koju tijelo treba imati da bi ravnomjerno kružilo oko
zemlje,
rg
r
M
γ
1
v = =
gdje je :M-masa Zemlje, r-udaljenost između centra masa tijela i Zemlje.
128
Neposredno iznad Zemljine površine je v
1
s
km
=7,9 .
Druga kosmička brzina za Zemlju je najmanja brzina kojom tijelo treba izbaciti sa Zemlje da bi
napustilo oblast djelovanja njenog gravitacionog polja,

2rg
r
M

2
v = = .

Za izbacivanje tijela sa površine Zemlje, v
2
s
km
=11,2 .

Treća kosmička brzina je najmanja brzina kojom treba izbaciti tijelo sa Zemlje da bi napustilo
Sunčev planetni sistem. Pod najpovoljnijim uslovima ona iznosi 16,3 km/s.

Četvrta kosmička brzina je najmanja brzina kojom treba izbaciti tijelo sa Zemlje da bi napustilo
oblast djelovanja naše galaksije; v
4

=290 km/s.
Primjer 1: Kolika je centripetalna sila potrebna da atletičar zavitla kladivo
mase 1kg po kružnoj putanji poluprečnika 2,0 m sa 120 ob/min.
Rješenje:
m= 1,0 kg
r= 2,0 m
F
f=120 ob/min = 120 ob/60 s= 2,0 ob/s
C
Na kladivo treba da djeluje centripetalna sila F
= ?
C
r
mv
2
=
Periferijska brzina kladiva je
T
r 2
v
π
= a period kruženja
N 315
m 2
) s / m 1 , 25 ( kg 1
F
s
m
1 , 25
s 5 , 0
14 , 3 m 2 2
v
s 5 , 0
s 2
1
f
1
T
2
C
1
=

=
=
⋅ ⋅
=
= = =


Primjer 2: a) Na površini Zemlje miruje čovjek mase 80 kg. Izračunaj
gravitacionu silu između čovjeka i Zemlje, ako je poznato da je masa Zemlje
M=5,96⋅10
24
kg i poluprečnik R=6370 km. b) Kolika sila teže djeluje na tog čovjeka
ako je poznato da je ubrzanje sile teže g=9,81 m/s
2
? c) Ako je poznato ubrzanje
Zemljine težena površini Zemlje, g=9,81 m/s
2

i poluprečnik Zemlje R=6370 km,
izračunaj masu Zemlje.
Rješenje:
a) m=80 kg b) g=9,81 m/s
2
M=5,96⋅10

24
kg

m=80 kg__
R=6370 km=6,37⋅10
6
m, F
g
F=? c) g=9,81 m/s
=?
2

R=6,37⋅10
6
M=?
m

129
a) Gravitaciona sila između čovjeka i Zemlje data je obrascem
2
2 1
r
m m
F

γ = .
U našem primjeru je (sl.44)
2 6
24
2
2
11
2
m) 10 (6,37
kg 10 5,96 kg 80
kg
Nm
10 6,67
r
M m
γ F

⋅ ⋅
⋅ ⋅ =

=F=783,8 N

b) Sila teže kojom Zemlja djeluje na čovjeka je F
g
=80 kg⋅9,81 m/s
2


F=784,8 N
Brojne vrijednosti se slažu u granicama pouzdanosti podataka za γ i g.

c) Gravitaciona sila između čovjeka i Zemlje i sila teže na čovjeka su
jednake F=F
g
mg
R
mM
γ
2
= , te je , odnosno
2
R
M
γ g = . Odatle je
γ
R
g M
2
= .
kg. 10 5,96
/kg Nm 10 6,67
m) 10 (6,37 m/s 9,81
γ
R
g M
24
2 2 11
2 6 2 2
⋅ =

⋅ ⋅
= =Primjer 3: Svoje zamisli o zakonu gravitacije Newton je potvrdio na primjeru kretanja Mjeseca
oko Zemlje. Na koji način?

Rješenje: Ako važi Newtonova pretpostavka da je gravitaciona sila kojom djeluje Zemlja na
Mjesec identična sa silom teže, onda i sila teže opada sa kvadratom udaljenosti od centra Zemlje. Na
udaljensti r od centra Zemlje kreće se Mjesec brzinom v (sl. 45). Sila teže kojom Zemlja djeluje na
Mjesec je mg. Na udaljenosti R od centra Zemlje (na površini Zemlje) sila teže bi bila jednaka mg
0

Prema zakonu gravitacije sila teže treba da opada sa kvadratom rastojanja:
mg ∼ 1/r
2
2
2
0
R
r
mg
mg
=
, tj.
(1)

S druge strane sila teže koja djeluje na Mjesec jednaka je
centripetalnoj sili pri kruženju Mjeseca oko Zemlje:

R
mv
mg
2
= (2)
Iz jednačina (1) i (2) dobivamo da je:
r
R
g v
2
0
2
= (3)

Brzina kretanja Mjeseca oko Zemlje je:
T
r 2
v
π
=

gdje je T- period obilaženja Mjeseca oko Zemlje, te je:
2
0
2
3
2
R g
4
r
T π
= odnosno
2 2
3 2
0
T R
r 4
g
π
= .

Iz Newtonove pretpostavke da su Zemljina sila teže i njena gravitacija identične dobili smo izraz
za ubrzanje Zemljine teže na njenoj površini. Kada se uvrste podatci za: r=3,84·10
6
m; R=6,37·10
6
m;
T=27,4 d=2,37·10
6
g
s, dobivamo
0
=9,9 m/s
2

.
Dobivena vrijednost za g na površini Zemlje potvrđuje ispravnost Newtonove ideje o opšoj
gravitaciji.


130
T

3.62. Šta je centripetalna sila za: a) kamen koji kruži u horizontalnoj ravni,
pričvršen na niti čiji jedan kraj držimo u ruci, b) kretanje planeta oko Sunca,
c) kretanje elektrona oko jezgra atoma, d) komadić krede koji se nalazi na
kružnoj ploči koja se obrće?
3.62.a. Jednačinu
r
mv
F
c
2
=
riješi po m i v!

3.63. Kolika je centripetalna sila potrebna da se kamen mase 400 g kreće po
horizontalnoj kružnici poluprečnika 80 cm brzinom 5 m/s?
3.64. Centripetalna sila koja djeluje na kuglu mase 1 kg i koja se okreće u
horizontalnoj ravni po krugu poluprečnika 1 m, iznosi 36 N. Koliki je period
kruženja kugle?
3.65. Teg mase 50 g privezan je na niti dugoj 40 cm koja kruži u horizontalnoj
ravni. Kolika centripetalna sila djeluje na teg ako je frekvencija kruženja
75 ob/min.

3.65.a. Centripetalna sila od 1 N djeluje na tijelo mase 0,1 kg koje se kreće po
kružnici poluprečnika 0,7 m. Kolika je brzina tijela?
3.66. Lopatica parne turbine obrće se frekvencijom 3000 ob/min i udaljena je
50 cm od osovine. Kako se odnose centripetalna sila i sila teže koja djeluje na
lopaticu?
3.67. Automobil mase 700 kg ulazi u krivinu poluprečnika 200 m, brzinom 36 km/h.
Koja sila održava automobil na kružnoj putanji? Koliki je njen iznos?

3.68. Kolikom maksimalnom brzinom može auto da uđe u krivinu
poluprečnika 150 m? Koeficijent trenja klizanja između
točkova i ceste je 0,2.( sl. 46).

3.69. Dva tijela masa m
1
i m
2
3.69.a. Jednačinu
privlače se gravitacionom silom F.
Kako će se promijeniti sila ako: a) mase oba tijela povećamo
dva puta, b) udaljenost između tijela povećamo tri puta?
2
r
mM
F γ =
riješi po M i r!
3.70. Zemlja i Mjesec se privlače gravitacionom silom. Masa
Zemlje je 80 puta veća od mase Mjeseca? Koliko je puta veća sila kojom
Zemlja djeluje na Mjesec od sile kojom Mjesec djeluje na Zemlju?
3.71. Tijela na Zemlji se međusobno privlače. Zašto se ne kreću jedno prema
drugom? Izračunaj silu kojom se privlače dva automobila čije su mase po 1 t, a
udaljenost centara masa 2 m. Koliki bi se teret mogao podići tom silom?
3.72. Kolikom silom djeluje Zemlja na čovjeka mase 75 kg koji se nalazi na površini
Zemlje. Izračunaj: a) pomoću obrasca za silu teže (g=9,81 m/s
2
), b) pomoću
obrasca za gravitacionu silu (R = 6370 km, M = 5,94·10
24

kg ).
3.73. Ubrzanje Mjesečeve teže iznosi 1/6 ubrzanja Zemljine teže. Na Mjesec smo
ponijeli dinamometar i teg od 1 kg. a) Hoće li masa tega biti ista na Mjesecu
131
kao i na Zemlji? b) Hoće li istezanje dinamometra biti isto na Mjesecu kao i na
Zemlji?
3.74. Srednji poluprečnik Zemlje je 6370 km, ubrzanje sile teže na površini Zemlje
je 9,81 m/s
2

. Izračunaj: a) masu Zemlje; b) srednju gustinu Zemlje.
3.75. Izračunaj ubrzanje Zemljine teže na najvišem vrhu na Zemljinoj površini
(h=8888 m). g
0
= 9,81 m/s
2

; R = 6370 km.
3.76. Na kojoj visini iznad površine Zemlje će sila teže biti: a) dva puta manja nego
na površini Zemlje, b) pet puta manja nego na površini Zemlje?
3.77. Koliko će biti ubrzanje Zemljine teže na visini koja je jednaka poluprečniku
Zemlje?
3.78. Koliko je ubrzanje teže na površini Mjeseca? R
Z
= 3,7 R
M
; Mz = 81 M
M
;
g
Z
= 9,81 m/s
2

. a) Koliki teret može podići čovjek na površini Mjeseca, ako na
Zemlji može podići teret od 50 kg? b) Na koliku visinu može skočiti čovjek na
površini Mjeseca ako na Zemlji može skočiti 1,5 m?
3.79. Prvi Zemljin vještački satelit kretao se na prosječnoj visini H = 600 km, po
približno kružnoj putanji. Odredi: a) brzinu kretanja satelita, b) vrijeme jednog
obilaska oko Zemlje.
3.80. Srednje rastojanje od Zemlje do Mjeseca iznosi r = 384 000 km, a masa
Zemlje je M = 5,96·10
24

kg. Odredi: a) brzinu kojom se Mjesec okreće oko
Zemlje, b) vrijeme za koje Mjesec jednom obiđe oko Zemlje.
3.81. Poznato je da je vrijeme obilaska Mjeseca oko Zemlje 27,4 d, a udaljenost
384 000 km. Odredi masu Zemlje.
3.82. Vještački satelit sa prvim kosmonautom (J.Gagarin) kretao se oko Zemlje za
90 min. Na kojoj visini iznad Zemlje se nalazio satelit?
3.83. Odredi period kretanja vještačkog Zemljinog satelita na udaljenosti od
površine Zemlje koja je jednaka poluprečniku Zemlje.
3.84. Izračunaj prvu kosmičku brzinu Mjeseca. Poluprečnik mjeseca je 1,73·10
6
m,
masa Mjeseca 7,37·10
22

kg.
3.85. Period obilaska satelita po kružnoj orbiti oko Zemlje iznosi 240 min. Masa
satelita je m = 1,2 t. Odredi: a) visinu orbite iznad Zemlje, b) kinetičku energiju
satelita. Za poluprečnik Zemlje uzeti R = 6400 km.
3.86. Kako se odnose potencijalna i kinetička energija Zemljinog satelita?
3.87. Izračunaj drugu kosmičku brzinu za Mjesec ako je poznato da je ubrzanje
Mjesečeve teže na njegovoj površini g=1,62 m/s
2
, a poluprečnik Mjeseca
R =1,73·10
6

m.


E

3.88. Zadatak:Ispitaj kako centripetalna sila zavisi od brzine kruženja tijela.
Rezultata mjerenja prikaži grafički
Pribor:Pogledaj sliku 24. Priboru treba dodati nekoliko tegova od 20 g.
132
3.4. Kretanje u blizini površine Zemlje. Hitac


Kod kretanja tijela u blizini Zemljine površine vrijedi g = const, tj. na našoj
geografskoj širini g = 9,81 m/s
2
. Posmatrat ćemo idealizirani slučaj gdje je otpor
zraka zanemarljiv.

Slobodan pad (a = g, v
0
gs 2 v
2
gt
s
2
2
= =
= 0):

v =gt
gdje je: s pređeni put od početka slobodnog pada.

Hitac uvis Hitac naniže


Maksimalna visina koju tijelo dostigne kod hica uvis je
g 2
v
h
2
0
max
= , gdje je
v
0
Vrijeme penjanja kod hica uvis:
početna brzina.
g
v
t
0
p
= .
Horizontalni hitac (sl. 47)

gt v ; v v
2
gt
y ; t v x
y 0 x
2
0
= =
= =Primjer 1: Tijelo slobodno pada sa visine 30 m. a) Za koje vrijeme
će pasti na Zemlju? b) Kojom brzinom će pasti? c) Za koje
vrijeme će preći prvu polovinu puta? d) Za koje vrijeme će preći drugu
polovinu puta? e) Koliki put će preći u posljednjoj sekundi padanja?
Rješenje:
a) t= ?, b) v= ?, c) t
h=s=30 m
1
= ?, d) t
2
= ?, e) s
1
a) Vrijeme za koje će tijelo slobodno pasti sa visine h
izračunavamo iz jednačine
= ? (sl. 48)
2
gt
h
2
=

gs 2 v v
2
gt
t v s
gt v v
2
0
2
2
0
0
+ =
+ =
+ =

gh 2 v v
2
gt
t v h
gt v v
2
0
2
2
0
0
− =
− =
− =

133
s. 47 , 2
s
m
81 , 9
m 30 2
g
h 2
t
2
=

= =
b) Brzinu kojom će tijelo pasti sa visine h izračunavamo
iz jednačine:
s
m
3 , 24 m 30
s
m
81 , 9 2 gh 2 v
2
= ⋅ ⋅ = =
c) Iznos prve polovine puta je h
1
2
h
= =15 m. Vrijeme za koje tijelo pređe prvu
polovinu puta izračunavamo iz jednačine
2
gt
h
2
1
1
= , odakle je
. s 75 , 1
s
m
81 , 9
m 15 2
g
h 2
t
2
1
1
=

= =

d) Vrijeme za koje tijelo pređe drugu polovinu puta je:

t
2
= t –t
1

= 2,47 s -1,75 s = 0,72 s
e) Put koji pređe tijelo prije posljednje sekunde padanja iznosi:

m 6 , 10 ) s 1 s 47 , 2 (
2
g
s
2
0
= − =
U posljednjoj sekundi tijelo pređe put

s= h – s
0
Primjer 2: Tijelo se izbaci uvis početnom brzinom 108 km/h. Odredi:
a) brzinu tijela poslije 2 s kretanja, b) visinu na kojoj se nalazi tijelo poslije 2 s
kretanja, c) maksimalnu visinu koju dostigne tijelo.
= 30 m - 10,6 m = 19,4 m

Rješenje:
v
0
s
m
30
s 3600
m 1000
108 = =108 km/h=
a) v=?, b) h=?, c) H=?
t=2 s_____________________

a) Brzina koju ima tijelo poslije 2 s je,
s
m
38 , 10 v
s 2
s
m
81 , 9
s
m
30 gt v v
2
0
=
⋅ − = − =

b) Visina na kojoj će se nalaziti tijelo tijelo poslije 2 s je,
m 38 , 40 h
2
) s 2 (
s
m
81 , 9
s 2
s
m
30
2
gt
t v h
2
2
2
0
=

− ⋅ = − =

v=0
H
v
0
sl.49.

134
c) Maksimalnu visinu koju tijelo dostigne kod hica uvis izračunavamo iz
uslova da je u najvišoj tački brzina jednaka nuli, tj. v=0. Iz relacije v
2
=v
0
2
-2gh,
izračunavamo da je v
0
2
m 87 , 45
s
m
81 , 9 2
s
m
30
g 2
v
H
2
2
2
0
== =
=2gH, odnosno maksimalna visina je

Primjer 3: Avion leti brzinom 720 km/h, po pravoj i horizontalnoj putanji, na
visini 2 km. Iz aviona se ispusti bomba. a) Poslije koliko vremena će bomba pasti
na Zemlju? b) Na kojoj udaljenosti u horizontalnom pravcu, od mjesta
izbacivanja,će pasti bomba? c) U kom položaju će se nalaziti avion u trenutku pada
bombe? d) Kolikom brzinom će pasti bomba? e) Koliko bi trebalo da bude vrijeme tempiranja bombe
da bi eksplodirala na visini h
1
=100 m iznad Zemlje? g=10 m/s
2

.
Rješenje:
H=y=2 km=2000 m
v
0
a) t=?, b) x=? c) h
= 720 km/h = 200 m/s
a
=?, x
a
= ?, d) v=?, e) t
1
=?, y
1
= H-h
1

= 1900 m.
Pogledaj sliku 47.
a) Kada se ispusti iz aviona bomba se po inerciji kreće istom brzinom u
horizontalnom pravcu, kao i avion. Istovremeno bomba slobodno pada i vrijeme
padanja je, iz ,
2
gt
H
2
=
s 20
s
m
10
m 200 2
g
H 2
t
2
=

= =

b) Za to isto vrijeme bomba je prešla u horizontalnom pravcu put

m 4000 s 20
s
m
200 t v x
0
= ⋅ = =

c) U trenutku pada bombe avion će se nalaziti vertikalno iznad bombe
na visini 2 km (sl.47).

d) Brzina kojom padne bomba je (sl. 47):

s
m
8 , 282 s 20
s
m
10
s
m
200 ) gt ( v v
2 2
2 2
0
= 

⋅ + 

= + =

e) Vrijeme tempiranja bombe je

s 5 , 19
s
m
10
m 1900 2
g
) h H ( 2
t
2
1
1
=

=

=
gdje je y
1
= H – h
1

= 1900 m put koji pređe bomba, slobodno padajući sa visine h.
135

T

3.89. Kamen slobodno pada sa vrha solitera visokog 50 m. Koliko dugo će padati?
Kolikom brzinom će pasti?
3.90. Sa vrha tornja padne kamen brzinom 65,8 km/h. Kolika je visina tornja?
3.91. Na jednom mjestu, na površini Zemlje, tijelo pređe, pri slobodnom padu,
rastojanje 11 m za 1,5 s. Koliko iznosi ubrzanje Zemljine teže na tom mjestu?

3.91.a. Sa visine 5,0 m pustimo kamen. Koliko vremena pada na tlo?
3.91.b. Kamen pustimo da pada 2 s. Koliko duboko padne za to vrijeme?
3.91.c. Kamen slobodno pada sa neke visine i nakon 2,5 s udari u površinu vode.
Sa koje visine je kamen pao i kolikom brzinom je udario o površinu vode?

3.92. Kolika je visina vodopada ako voda pri udaru o točak vodenice ima brzinu
57,6 km/h? Kolika je srednja brzina kojom pada voda?
3.93. Kolikom početnom brzinom treba baciti tijelo vertikalno naniže da bi sa
visine h = 30 m stiglo na površinu Zemlje za 2 s? Koliku brzinu ima tijelo pri
udaru o Zemlju?
3.93.a. Sa prozora bacimo loptu vertikalno naniže početnom brzinom 6 m/s. Koliki
put predje lopta za 2 s kretanja i koliku ima brzinu?

3.94. Sa kolike visine treba baciti kamen vertikalno naniže, početnom brzinom
7 m/s, da bi pao na površinu Zemlje brzinom 22 m/s?
3.95. Tijelo se baci vertikalno uvis, sa površine Zemlje, početnom brzinom 40
m/s. Na kojoj će se visini nalaziti i koliku će brzinu imati poslije 2 s kretanja?

3.96. Koliku bi najveću visinu, iznad Zemljine površine, dostigla granata ispaljena
uvis početnom brzinom 400 m/s, ukoliko ne bi postojao otpor vazduha? Koliko
bi vremena trajalo kretanje granate do najvišeg položaja?
3.97. Kamen se baci vertikalno uvis i poslije 4 s kretanja ima brzinu v=9,81 m/s
2

.
a) Kolika je bila početna brzina kamena? b) Na kojoj se visini nalazi kamen u
tom trenutku?
3.98. Fudbaler šutira loptu vertikalno uvis brzinom 50,4 km/h. a) Koliku će visinu
dostići lopta? b) Za koje vrijeme će se lopta vratiti u početnu tačku?
3.98.a. Kamen bacimo vertikalno uvis, tako da dostigne najveću visinu 20 m. Kolika
je početna brzina kamena?Za koje vrijeme dostigne najveću visinu?
3.98.b. Kamen bacimo vertikalno uvis. Poslije 4 s vrati se u početni položaj.
Kolikom je brzinom izbačen?
3.98.c. Kamen pone da pada sa neke visine. Vrijeme padanja kamena je 10s.
Koliki put predje kamen u posljednjoj sekendi padanja?
3.99. Tijelo se izbaci vertikalno uvis i poslije 2 s kretanja ima brzinu tri puta manju
od početne. a) Kolika mu je bila početna brzina? b) Na kojoj se visini nalazi
tijelo u tom trenutku? c) Da li će tijelo moći dostići visinu 50 m? g=10 m/s
2

.
3.100. Sa prozora vagona na horizontalnu podlogu ispadne metalni novčić. U
kojem slučaju će novčić brže pasti na podlogu: a) ako vagon stoji, b) ako se
136
kreće ravnomjerno pravolinijski? Kakav je oblik putanje novčića za posmatrača
u vagonu, a kakav za posmatrača na peronu (za slučajeve pod a i b)?
3.101. Iz aviona koji leti horizontalno brzinom 250 m/s, na visini 3 km ispadne
paket. a) Kako se kreće paket u odnosu na posmatrača u avionu, a kako u
odnosu na posmatrača na Zemlji. b) Koliko vremena će padati paket za
posmatrača u avionu a koliko za posmatrača na Zemlji? c) Na kolikoj
horizontalnoj udaljenosti će se nalaziti paket, u trenutku pada na Zemlju, u
odnosu na posmatrača u avionu, a na kolikoj u odnosu na posmatrača na
Zemlji. U trenutku izabicanja paketa avion se nalazio vertikalno iznad
posmatrača na Zemlji.
3.102. Iz horizontalne cijevi, koja se nalazi 1,2 m iznad tla, ističe voda i pada na tlo
na udaljenosti 3 m. Kolika je brzina vode na mjestu isticanja?
3.103. Iz helikoptera koji se nalazi na visini 200 m iznad Zemlje ispusti se teret.
a) Za koje vrijeme će pasti na Zemlju ako helikopter miruje? b) Za koje vrijeme
će pasti ako se helikopter kreće horizontalno stalnom brzinom 5 m/s?
3.103.a. Iz aviona, koji leti horizontalno brzinom 720 km/h, ispadne bomba koja
padne na tlo na udaljenosti 2 km od mjesta izbacivanja. Na kojoj visini je bio avion
u trenutkui izbacivanja?
3.103.b. Avion se kreće horizontalno brzinom 540 km/h i ispusti teret. Udaljenost
na kojoj padne teret jednaka je visini na kojoj leti avion. Koja je to visina?

3.104. Lovac usmjeri cijev puške horizontalno tačno prema meti (jabuka) koja je
udaljena 100 m. Metak iz puške izleti brzinom 600 m/s. U kojem slučaju će
metak promašiti jabuku i za koliko: a) ako jabuka ostane nepokretna, b) ako se
jabuka otkine i počne slobodno padati u trenutku ispaljivanja metka?
3.105. Nacrtaj putanju tijela koje je izbačeno horizontalno
početnom brzinom 15 m/s, za prve 4 s kretanja. Podatke
unesi u tabelu. Pri crtanju dijagrama za dužinu od 5 m
uzmi stranicu jedne kockice u svesci. g=10 m/s
2

.
3.106. Malo tijelo, vezano za jedan kraj konca dužine l=1m,
ravnomjerno se obrće u vertikalnoj ravni sa periodom
T=0,5 s. Centar kružne putanje nalazi se na visini
h=6 m (sl.50). Kako će se tijelo kretati i poslije koliko
vremena će pasti na tlo ako se konac prekine u tački:
a) A, b) B, c) C, d) D?


3.107. Sa vrha solitera počne slobodno padati kamen i tačno u 12 sati prođe pored
posmatrača na prozoru, a u 12 sati i 1 s pored drugog posmatrača koji se
nalazi 15 m niže. Kolika je visina solitera u odnosu na prvog posmatrača?


E

3.108. Zadatak: Odredi vrijeme za koje će kreda pasti na pod. Da li je to vrijeme
moguće mjeriti satom sa sekundnom kazaljkom? Koji ti je pribor potreban?
137
3.109. Zadatak: a) Odredi srednju brzinu slobodnog pada krede niz
tablu. b) Pokaži na tabli tačku u kojoj će kreda, prolazeći kroz nju,
imati tu srednju brzinu.
Pribor: Kreda i lenjir. Tabla.

3.110. Zadatak:Izmjeri svoje vrijeme reakcije.
Pribor: Lenjir, kreda.

3.111. Zadatak: Na slici 51 je stroboskopski snimak slobodnog pada
kuglice. Snimani su položaji kuglice svakih 0,1 s. Odredi ubrzanje
slobodnog pada. Provjeri je li ubrzanje konstantno u toku čitavog
kretanja.
3.112. Zadatak: Eksperimentalno pokaži princip o nezavisnosti
kretanja.
Pribor: Dvije jednake
kuglice (ili metalna novčića),
lenjir (kao na slici 52).
Odredi početnu brzinu
kuglice B.

3.113. Zadatak:Odredi početnu
brzinu mlaza vode iz
dječijeg pištolja koji je
usmjeren horizontalno.
Pribor:Dječiji pištolj sa vodom (ili balistički
pištolj) pričvršćen na jednom kraju table,
lenjir, kreda.
Ž

3.114. Zadatak: Odredi elevacioni ugao za koji je najveći
domet mlaza vode u horizontalnom pravcu.
Pribor: dječiji pištolj sa vodom (ili balistički pištolj),
uglomjer.

3.115. Zadatak: Dokaži, bez primjene trigonometrije, da je
domet OB (sl. 53) kod kosog hica, za ugao 45°, jednak
d =
g
v
2
0
.


3.5. Rotacija


Kod rotacionog (obrtnog) kretanja tijela sve tačke tijela opisuju koncentrične
kružnice ćiji centri leže na pravoj koja se zove osa rotacije (obrtanja) tijela.
Ugaona brzina je ,
t ∆
ϕ ∆
= ω

gdje je: ∆ϕ-ugaoni pomak u vremenskom intervalu ∆t.
f 2
T
2
π =
π
= ω
138
gdje je: T- period obrtanja, f-frekvencija obrtanja. SI jedinica za ugaonu brzinu je
rad/s; ob = 2πrad.
Veza između linijske i ugaone brzine,
, r v ⋅ ω =
gdje je r- poluprečnik kružnice.
Ugaono ubrzanje je
,
t ∆
ω ∆
= α

gdje je: ∆ω-promjena ugaone brzine u vremenskom intervalu ∆t.

Kod ravnomjernog obrtanja, ω= const.

Kod ravnomjerno promjenljivog obrtanja, α= const:

αϕ ± ω = ω
α
± ω = ϕ α ± ω = ω 2 ,
2
t
t : t
2
0
2
2
0 0


Tangencijalno ubrzanje materijalne tačke: a
t
= αr.
Moment inercije materijalne tačke na okomitoj udaljenosti r od ose rotacije je
I=mr
2
mr
I
2
=
2

Moment inercije diska je , a lopte
2
mr
5
2
I = . Štajnerov obrazac: I=I
0
+md
2
, gdje je I
0
t
L
I
M


= = α
-
moment inercije u odnosu na paralelnu osu koja prolazi kroz centar mase, d-udaljenost paralelnih osa.
Osnovni zakon rotacije: .

M = F· d, gdje je: M - moment sile; d - krak sile, tj. najkraća udaljenost ose
rotacije od pravca djelovanja sile.
L=Iω, gdje je: L - moment impulsa tijela.

Zakon održanja momenta imulsa

Ukupan moment impulsa tijela izolovanog sistema je konstantan,
const ) ω (I
uk
=

.
Primjer 1: Na disk mase 800 g i poluprečnika 20 cm
tangencijalno djeluje sila od 2 N (sl. 54). Odredi: a) moment
sile koji djeluje na disk, b) moment inercije diska, c) ugaono
ubrzanje koje dobije disk, d) ugaonu brzinu diska poslije 4 s od početka obrtanja.
Rješenje:
m = 0,8 kg
r = 0,2 m
F = 2 N
a) M=?, b) I=?; c) α=?; d) ω=?; t = 4 s.
a) Iznos momenta sile je M = Fd. U našem primjeru je:

Nm 4 , 0 m 2 , 0 N 2 r F M = ⋅ = ⋅ =

b) Moment inercije diska je:

139
2 2 2
kgm 016 , 0 ) m 2 , 0 ( kg 8 , 0
2
1
mr
2
1
I = ⋅ = =

c)
2 2
s
. rad
25
kgm 016 , 0
Nm 4 , 0
I
M
= = = α .

d) Ako je kretanje ravnomjerno ubrzano, onda je:
.
t
0
ω − ω
= α

U našem primjeru je ω
0

= 0, te je:
.
s
rad
100 s 4
s
rad
25 t
2
= ⋅ = α = ω

T

3.116. Izrazi 3000 ob/min u ob/s i rad/s.
3.117. Ugaona brzina točka je 31,4 rad/s. Kolika je frekvencija obrtanja?
3.118. Rotor mašine čini 1200 ob/min. Kolika je: a) frekvencija obrtanja, b) period
obrtanja, c) ugaona brzina obrtanja?
3.119. Malo tijelo, vezano za jedan kraj kanapa rotira stalnom ugaonom brzinom.
a) Kolika je ta brzina ako kanap obiđe ugao od 288° za 0,5 s? b) Kolika je
linijska brzina tijela, ako je dužina kanapa 0,3 m?
3.120. Točak automobila učini 180 ob/min. Poluprečnik točka je 30 cm. Kolika je
brzina automobila?
3.121. Bicikl se kreće brzinom 18 km/h. Točak bicikla ima poluprečnik 35 cm.
Koliko obrtaja napravi bicikl za 15 s?
3.122. Centripetalno ubrzanje tijela, koje se kreće po krugu poluprečnika 0,5 m,
iznosi a
C
= 8 m/s
2

. Kolika je ugaona brzina tijela?
3.123. Tijelo mase 100 g kreće se stalnom ugaonom brzinom 20 rad/s po krugu
poluprečnika 20 cm. Kolika centripetalna sila djeluje na tijelo?
3.124. U toku rotacije točak ravnomjerno poveća ugaonu brzinu od 35 rad/s na
125 rad/s u toku pola minute. Izračunaj ugaono ubrzanje točka.
3.125. Točak otpočne da rotira ravnomjerno ubrzano sa ugaonim ubrzanjem
2 rad/s
2

. a) Kolika je ugaona brzina na kraju prve minute rotacije? b) Koliki je
opisani ugao za to vrijeme? c) Koliko obrtaja napravi za to vrijeme?
3.126. Rotor mašine otpočne da rotira i za 6 s učini 30 obrtaja. Koliko je ugaono
ubrzanje rotora?
3.127. Točak zamajac počne da rotira ravnomjerno ubrzano i za 10 s učini 23,9
obrtaja. Koliko je ugaono ubrzanje točka?
3.128. Na balkonu čiji je ispust d = 1 m šeta se čovjek mase m = 80 kg. Kolikim
najvećim momentom sile može čovjek djelovati na pod balkona?
140
3.129. Automehaničar radi sa mašinskim ključem čiji je krak l=30 cm (dužina
ključa). Kolikom silom treba mehaničar da djeluje na
kraju ključa da bi ostvario moment intenziteta
M=60 Nm?
3.130. Da bi se pokrenula matica potreban je moment
sile od 31,25 Nm. Mehaničar može djelovati silom
od 125 N. Kolika je potrebna dužina ključa?
3.131. Kolikim momentom sile otvaramo vrata, ako
djelujemo silom od 3 N na udaljenosti 80 cm od ose
obrtanja?
3.132. Masa sanduka, na slici 55, iznosi 50 kg, a stranica a=60 cm. Koliki je
moment sile teže u odnosu na tačku O?
3.133. Sanduk mase 100 kg i visine h=2 m ima dno oblika kvadrata stranice a=1 m
i nalazi se na ravnoj podlozi (sl.55.). Kolikom najmanjom silotreba djelovati u
tačkama A i B da bi se sanduk počeo prevrtati oko tačke O?
3.134. Točak neke mašine ima poluprečnik 60 cm i moment inercije 1000 kgm
2

. Na
periferiji točka, u pravcu tangente, djeluje stalna sila od 800 N. Koliko je
ugaono ubrzanje točka?
3.135. Koliki moment sile treba da djeluje na homogenu cilindričnu osovinu
poluprečnika 2 cm i mase 8 kg da bi ona ravnomjerno povećala svoju ugaonu
brzinu za 5 rad/s u toku 2s. Moment inercije osovine je
2
mr
2
.

3.136. Na homogenu kuglu, koja može da rotira oko ose koja prolazi kroz njen
centar mase, djeluje moment sile od 2,5 Nm. Koliku masu mora imati kugla da
bi dobila ugaono ubrzanje 12,5 rad/s
2
2
mr
5
2
? Poluprečnik kugle je 0,5 m, a moment
inercije .

3.137. Na rotor motora djeluje stalni moment sile M = 40 Nm i za 3 s poveća brzinu
rotora od 1 ob/s na 180 ob/min. Koliki je moment inercije rotora?
3.138. Lopta mase 10 kg ima moment inercije 0,04 kgm
2
i moment impulsa 0,5 kgm
2

u odnosu na istu
osu. Koliki je poluprečnik lopte i ugaona brzina?
3.139. Odredi moment impulsa: a) rotora mašine, oblika diska, mase 1 kg, poluprečnika 20 cm, a koji
rotira stalnom ugaonom brzinom 10 rad/s; b) materijalne tačke mase 1 g koja se kreće po krugu
poluprečnika 10 cm stalnom brzinom v=30 cm/s.

3.140. Klizač na ledu obrće se oko svoje ose, raširenim rukama, sa ugaonom brzinom ω
1
Sistem smatrati izolovanjm.
=4 rad/s.
Kolika će biti ugaona brzina ako klizač skupi ruke i pri tome se moment inercije smanji tri puta?

3.141. Čovjek raširenih ruku
stoji na sredini platforme koja
se obrće sa periodom T
2
=2
s. Čovjek pri tome drži sa
raširenim rukama tegove
(sl.56). Ukupan moment
inercije čovjeka i tegova je
I
2
=4 kgm
2
. Odredi ugaonu

141
brzinu obrtanja platforme sa čovjekom ako on spusti ruke, pri čemu se moment inercije smanji na
I
1
=2 kgm
2

. Trenje zanemariti.
3.137. Na slici 57. kuglica mase m namotava se na stativ, pri čemu se smanjuje poluprečnik kružne
putanje. Kada je poluprečnik r
1
=15 cm, onda je ugaona brzina ω
1
=2 rad/s. Kolika će biti ugaona
brzina kada je r
2
=5 cm? Trenje zanemariti. I=mr
2
3.6. Inercijalne sile. Centrifugalni efekat

Inercijalni sistem referencije (ISR) je sistem koji miruje ili se kreće ravnomjerno pravolinijski u
odnosu na Zemlju. Takav sistem se naziva i laboratorijski sistem. U takvom sistemu važe Newtonovi
zakoni dinamike.

Neinercijalni (ubrzani) sistem referencije (NSR) je svaki sistem koji se kreće ubrzano u odnosu na
inercijalni sistem referencije. U NSR djeluje inercijalna sila (sl. 58.)
.

0 in 0 in
ma F ; a m F = − =
gdje je: a
0
.
r
mv
F F
2
cf in
= =
- ubrzanje sistema. Inercijalna
sila u rotirajućem sistemu naziva se
centrifugalna sila (sl.78b);:Primjer 1 Čovjek mase m = 80 kg stoji u liftu na vagi. Odredi pokazivanje kazaljke vage ako se
lift podiže ubrzano sa akceleracijom a
0
= 2 m/s
2
: a) u inercijalnom sistemu referencije, b) u ubrzanom
(neinercijalnom) sistemu referencije. g = 10 m/s
2

.

Rješenje: a) U sistemu referencije vezanom za Zemlju (inercijalni ili laboratorijski sistem) na
tijelo djeluje sila teže mg i sila reakcije podloge N. Sile djeluju na istom pravcu te prema 2. Newtonovom
zakonu je (sl. 59),
N 960 )
s
m
2
s
m
80kg(10 ) a m(g N
ma mg N
2 2
0
0
= + = + =
= −


Sila kojom čovjek pritiskuje podlogu je ; N F
N
 
− =

N 960 N F
N
= =
b) U sistemu referencije vezanom za lift (ubrzani sistem) djeluju tri
sile: sila teže mg, inercijalna sila Fi i sila reakcije podloge N. Tijelo u odnosu
na lift miruje te je vektorski zbir tih sila jednak nuli: 0 F N g m
i
= + +
 

.
Jednačina projekcije tih sila na osu y daje (sl. 60):

N 960 ) a g ( m N
ma mg F mg N
0 F mg N
0
0 i
i
= + =
+ = + =
= − −


142
Primjer 2: Kuglica, obješena o uže dužine l = 60 cm, kruži u horizontalnoj ravni (konusno
klatno) sa periodom T = 1,5 s. Koliki je ugao između užeta i vertikalne ose rotacije? Zadatak riješiti u:
a) inercijalnom sistemu referencije, b) ubrzanom sistemu referencije.

Rješenje:
l=60 cm=0,6 m
T=1,5 s.______
α= ?
a) U inercijalnom sistemu referencije djeluju dvije sile: sila teže
G=mg i sila zatezanja niti R=T. Pošto se kuglica kreće po kružnici rezultanta
te dvije sile ima smjer prema centru kružnice (sl. 61) i ta rezultanta ima ulogu
centripetalne sile:

rg
v
mg
r
mv
mg
F
tg
2
c
= = = αPeriferijska brzina je
, sin r i
T
r 2
v α =
π
= l te je:
. 1 , 21
932 , 0
g
4
T
cos
2
2

= α
= ⋅
π
= α
l

b) U sistemu referencije vezanom za kuglicu (NSR, rotirajući
sistem) na nju djeluju dvije sile: sila teže G = mg i centrifugalna
sila Fcf (sl. 62).
Sa slike vidimo da je: .
rg
v
mg
F
tg
2
cf
= = α Istim postupkom, kao pod a), nalazimo da je α=21,1°.T

3.145. Kolikom silom pritiskuje dječak mase 50 kg pod lifta ako: a) lift miruje ili se kreće ravnomjerno
pravolinijski, b) podiže se ubrzano sa a = 1m/s
2
; c) spušta se ubrzano sa a=1 m/s
2
, d) lift se spušta
ravnomjerno usporeno sa a=1 m/s
2
. g=10 m/s
2


.
3.146. Na slici 63.b, čovjek, pas i kugla okačena o dinamometar, nalaze se u liftu koji miruje. a) Kako se
kreće lift na slicu 63a? b) Kako se kreće lift na slici 63c? c) Koju fizičku veličinu možemo odrediti
sa slike 63.a i 63.c?

143

3.147. Zamisli da se voziš u automobilu zatvorenih očiju. Po čemu ćeš zaključiti da se automobil kreće:
a) ravnomjerno pravolinijski, b) ravnomjerno ubrzano (pravolinijski), c) ravnomjerno usporeno,
d) na krivini?

3.148. Na užetu visi teg mase 2 kg. Sistem teg-uže, podiže se uvis ubrzanjem 3 m/s
2

. Kolika će biti sila
zatezanja užeta? Zadatak riješi u sistemu: a) vezanom za Zemlju (inercijalni sistem referencije),
b) vezanom za teg (NSR).
3.149. Na užetu visi teret mase 5 kg. Kolikim maksimalnim ubrzanjem smijemo podizati teret ako uže
može izdržati silu zatezanja od 70 N?

3.150. Kolikim ubrzanjem treba da se spušta lift pa da čovjek ne pritiskuje pod lifta?

3.151. Za dinamometar je okačen teg mase 100 g. Koliko će istezanje pokazati dinamometar ako se:
a) podiže ravnomjerno ubrzano tako da za 1 s prođe put od 1,2 m, b) slobodno pada? g = 10 m/s
2

.
3.152. Teg mase 50 g okačen je za dinamometar. Kako se kreće dinamometar sa tegom ako skala
dinamometra pokazuje: a) 0,6 N; b) 0,4 N; c) 0,5 N; d) 0 N?
3.153. Na horizontalnoj dasci leži teg. Koeficijent trenja između tega i daske je 0,3.
Koliko ubrzanje, u horizontalnom smjeru, treba saopštiti dasci pa da teg sklizne
sa nje?
3.154. a) Je li ispravno crtati djelovanje centripetalne i centrifugalne sile na istoj
slici? b) Je li ispravno tvrditi da se centripetalna i centrifugalna sila uzajamno
poništavaju?
3.155. Na kružnoj ploči, koja se obrće frekvencijom 33 ob/min, nalazi se komadić
krede mase 5 g, na udaljenosti 10 cm od ose rotacije. a) Kolika centrifugalna
sila djeluje na kredu? b) Pri kojoj brzini obrtanja će kreda skliznuti s ploče ako
je koeficijent trenja između krede i ploče 0,2?
3.156. Automobil mase 1 t kreće se stalnom brzinom 36 km/h i naiđe na most.
Kolikom silom će pritiskivati most kad se nađe na njegovoj sredini ako on ima:
a) oblik izbočenog luka poluprečnika krivine R = 100 m; b) oblik udubljenog
luka istog poluprečnika? c) Kolikom silom pritiskuje ravnu cestu? g=10 m/s
2

.
3.157. Posuda s vodom mase 1 kg vezana je za kanap dužine 0,5 m i kruži
jednoliko u vertikalnoj ravni. a) Pri kojoj najmanjoj brzini kruženja voda se neće
prolijevati u najvišoj tački? b) Kolika je sila zatezanja, pri toj brzini, u najvišoj
tački? c) Kolika je sila zatezanja u najnižoj tački?

3.158. Posuda s vodom vrti se u vertikalnoj ravni po kružnici poluprečnika 1 m.
Koliki mora biti najmanji period kruženja pa da se voda ne prolijeva u najvišoj
tački?

144
3.159. Avion se kreće brzinom 432 km/h i napravi petlju poluprečnika 300 m u
vertikalnoj ravni. Kolika je sila pritiska kojom pilot djeluje na sjedište u najnižoj
tački, ako mu je masa 80 kg? Koliko je puta ta sila veća od sile teže koja
djeluje na pilota?
3.160. Kolikom maksimalnom brzinom smije ući automobil u krivinu poluprečnika
120 m? Cesta je horizontalna, a koeficijent trenja 0,3.
3.161. Na koncu dužine r=1 m visi teg mase 100 g. Premjestimo teg u horizontalni
položaj i pustimo. Kolika će biti sila zatezanja konca kad teg bude ponovo u
ravnotežnom položaju?
3.162. Zemlja se vrti oko sopstvene ose sa periodom T = 24 h, te na sva tijela na
površini Zemlje djeluje centrifugalna sila. Kolika je centrifugalna sila koja
djeluje na čovjeka mase 70 kg na: a) ekvatoru, b) polu? c) za koliko je sila
kojom čovjek pritiskuje Zemlju manja od sile teže? R = 6370 km.
3.163. Koliko bi trebalo da traje noć i dan na Zemlji pa da tijela na ekvatoru uopšte
ne pritiskuju površinu Zemlje? R = 6370 km.
3.164. Kako objašnjavaš činjenicu da je astronaut u satelitu, koji se okreće oko
Zemlje u bestežinskom stanju

E

3.165. Zadatak:Ispitaj kakvo je istezanje dinamimetra pri ubrzanom podizanju i
spuštanju.
Pribor: Dinamometar, teg.

3.166. Zadatak: Ogled iz zadatka 3.165 provjeri pomoću pribora na
slici 64.
Pribor: Kao na slici 64. konac se učvrsti u tačkama A i B i na
slobodan kraj konca se veže dinamometar D sa tegom T.
3.167. Zadatak: Ispitaj kako centrifugalna sila zavisi od brzine
kretanja tijela po kržnoj putanji.
Pribor: Dinamometar, teg.
145
3.7. Mehanika fluida

Pritisak je
S
F
p =
gdje je F-sila koja okomito djeluje na površinu S.

SI jedinica za pritisak je paskal (Pa).

Pa 10 bar ;
m
N
Pa
5
2
= =

Hidrostatički pritisak zavisi od gustine tečnosti i visine stuba tečnosti h iznad
mjesta na kojem se mjeri.
ρgh p =

Paskalov zakon:Spoljašnji pritisak se kroz tečnosti prenosi na sve strane
podjednako.

Sila potiska na tijelo uronjeno u tečnost (ili gas) ima smjer suprotan sili teže,

gV F
0 p
ρ =

gdje je : V-zapremina uronjenog tijela, ρ
0

-gustina tečnosti.
Težina tijela uronjenog u tečnost (ili gas) je
p 1
F G G − =
gdje je G-težina tijela u vakuumu (i približno u vazduhu)
Fluid je zajednički naziv za tečnosti i gasove. Strujanje je stacionarno ako se
brzina fluida u datoj tački ne mijenja u toku vremena. Fluid je idealan, ako se može
zanemariti unutrašnje trenje (viskoznost).
Zapreminski protok fluida je
Sv
t
V
Q =


=
gdje je:∆V-protekla zapremina fluida u vremenskom intervalu ∆t, S-površina
presjeka strujne cijevi, v-brzina strujanja fluida.
Jednačina kontinuiteta. Protok u bilo kojem presjeku strujne cijevi je
konstantan,
2 2 1 1
v S v S = = = const; Sv Q

Za stacionarno strujanje idealnog fluida kroz horizontalnu cijev (sl.65.) važi
Bernoullijeva (Bernulijeva) jednačina.
2
v
p
2
v
p
. const
2
v
p
2
2
2
2
1
1
2
ρ
+ =
ρ
+
=
ρ
+
odnosno

gdje je: p-statički pritisak,
2
v
2
ρ
-dinamički pritisak.
S
1
p
1
1
v


S
2

2
v

p
2
Sl.65.

146
Ako cijev nije horizontalna, onda je . const gh
2
v
p
2
= ρ +
ρ
+ gdje je:
ρgh -visinski pritisak, h-visina posmatranog presjeka u odnosu na određeni nivo.
Brzina isticanja tečnosti iz malog otvora, gh 2 v = gdje je h-visina stuba
tečnosti u sudu iznad otvora (sl.67.)
Intenzitet sile unutrašnjeg trenja
x
v
S F


η = gdje je : S-površina slojeva fluida
koji se taru, η-koeficijent dinamičke viskoznosti,
t
v


-gradijent brzine. SI jedinica za
dinamičku viskoznost je Pa·s.
Iznos otporne sile prilikom kretanja tijela proizvoljnog oblika kroz fluid je
, Sv C
2
1
F
2
X
ρ =
gdje je:ρ-gustina fluida kroz koji se tijelo kreće, S-čeona površina tijela,
C
X

-aerodinamički koeficijent tijela, v-brzina tijela.

Primjer 1: U posudi cilindričnog oblika, čija je površina dna 25 cm
2
, nalazi se
1,5 l vode. Odredi: a) masu vode u posudi ako je gustina
vode 1000 kg/m
3
Rješenje:
, b) pritisak vode na dno, c)
visinu stuba vode?
S=25 cm
2
=25⋅10
-4
m
V=1,5 l=1,5⋅10
2

-3
m
3

ρ=1000 kg/m
3
a) m=?, b) p=?, c)h=?
_____
a) Masa i gustina tvari su povezane relacijom
m=ρV=1000
3 3
3
m 10 1,5
m
kg

⋅ ⋅
m=1,5 kg

b) Sila pritiska na dno je F=mg, te je pritisak
Pa 5886 p
m 10 25
m/s 9,81 kg 1,5
S
mg
S
F
p
2 4
2
=


= = =c) Zapremina cilindra je V=S⋅h, te je visina stuba tečnosti
m 0,6 h
m 10 25
m 10 1,5
S
V
h
2 4
3 3
=


= =
Hidrostatički pritisak stuba tečnosti visine h možemo izračunati iz relacije
Pa 5886 ; m 0,6
s
m
9,81
m
kg
1000 ρgh p
2 3
= ⋅ ⋅ = = p
.


147
Primjer 2: Bakarna kocka ima masu 890 g. Ako znamo da je gustina bakra
8900 kg/m
3
c) silu potiska koja djeluje na bakarnu kocku kada se ona uroni u vodu, d) težinu
bakarne kocke u vodi. Gustina vode je 1 000 kg/m
, odredi: a) zapreminu bakarne kocke, b) težinu kocke u vazduhu,
3
Rješenje:
.
m = 890 g = 0,890 kg
ρ = 8 900 kg/m
ρ
3

0
= 1 000 kg/m
3
a) V = ?, b) G

1
= ?, c) F
p
= ?, d) G
2
a) Masa i gustina tijela povezani su relacijom m = ρV. Zapremina kocke je
= ?
3 4 3
3
10 0001 , 0 ;
/ 8900
89 , 0
m m V
m kg
kg m
V

= = = =
ρ

b) Težina bakarne kocke je
G
1
= mg = 0,89 kg ·10 m/s
2
; G
1
c) Sila potiska na kocku, uronjenu u vodu, je
= 8,9 N.
F
p
= ρ
o
gV = 1 000 kg/m
3
·10 m/s
2
·10
-4
m
3
; F
p
d) Silan potiska ima smjer suprotan od smjera sile teže i smanjuje težinu
tijelu. Težina kocke u vodi je
= 1,0 N
G
2
= G
1
– F
p
; G
2

= 8,9 N – 1,0 N = 7,9 N.
Primjer 3: Na dubini 1,5 m ispod površine vode nalazi se mali kružni otvor
prečnika d=2 cm (sl. 67). Odredi: a) brzinu isticanja vode, b) zapreminski protok
vode kroz otvor, c) vrijeme za koje će isteći 100 l vode. d) Dokaži da je brzina
spuštanja nivoa vode u sudu zanemarljiva u odnosu na brzinu isticanja. Sud je
valjkastog oblika, prečnika D=40 cm.
Rješenje:
h=1,5 m
d=2r=2 cm=0,02 m
D=2R=40 cm=0,4m
a) v=?, b)Q=?, c)t=?
a) Brzina isticanja vode kroz otvor, na dubini h ispod površine vode, je
s
m
42 , 5 m 5 , 1
s
m
81 , 9 2 gh 2 v
2
= ⋅ ⋅ = =
b) Zapreminski protok vode je Sv Q = gdje
površina presjeka

.
s
l
7 , 1
s
m
10 7 , 1
s
m
42 , 5 m 10 14 , 3 Q
. m 10 14 , 3 14 , 3
4
) m 02 , 0 (
4
d
S
3
3 2 4
2 4
2 2
= ⋅ = ⋅ ⋅ =
⋅ = ⋅ = π =
− −


c) Zapreminski protok je ,
t
V
Q = odakle je vrijeme isticanja 100 l vode
s 8 , 58
l/s 1,7
l 100
Q
V
t = = =

d) Neka je brzina kojom se spušta nivo tečnosti v
1
, a brzina isticanja v
2
=v.

148
Prema jednačini kontinuiteta
2 2 1 1
v S v S = gdje je .
4
d
S i
4
D
S
2
2
2
1
π = π =
Uvrštavanjem u izraz za jednačinu kontinuiteta dobivamo
s
m
0135 , 0
m 4 , 0
m 02 , 0
s
m
42 , 5
D
d
v v
2
2
2
2 1
=
⋅ = =

Ta brzina je oko 400 puta manja od brzine isticanja.

Primjer 4: Voda protiče kroz tzv.
Venturijevu cijev, prikazanu na slici 68. Prečnik
šireg dijela cijevi je D
1
=10 cm, a užeg D
2
Rješenje:
=5 cm,
dok je razlika nivoa vode u cjevčicama A i B, h=20
cm. Odredi: a) razliku statičkih pritisaka u širem i
užem dijelu cijevi, b) brzinu vode u širem i užem
dijelu cijevi, c) zapreminski protok vode.
D
1
D
=10 cm=0,1 m
2
H=20 cm=0,2 m
= 5 cm=0,05 m
a) p
1
-p
2
=?, b) v
1
=?, v
2

=? c) Q=?
a) Pritisak ispod cjevčice A u širem dijelu cijevi je
1 1
gh p ρ = , a u užem dijelu cijevi ispod cjevčice
B,
2 2
gh p ρ = . Ako visine računamo u odnosu na nivoe tečnosti u cjevčici B, onda je h
1
=h, h
2
Pa 1962 m 2 , 0
s
m
81 , 9
m
kg
1000 gh p p
2
3
2 1
= ⋅ ⋅ = ρ = −
=0,
te je
.

b) Iz Bernoullijeve jednačine za horizontalnu cijev je
2
v
p
2
v
p
2
2
2
2
1
1
ρ
+ =
ρ
+ odnosno
) v (v
2
ρ
p p
2
1
2
2 2 1
− = − . Iz jednačine kontinuiteta,
2 2 1 1
v S v S = slijedi
− = − 1
S
S
v
2
ρ
p p
2
2
2
1 2
1 2 1

odakle je
s
m
26 , 0 v
1
= i
s
m
07 , 1 v
S
S
v
1
2
1
2
= = , pri čemu je 4
D
D
S
S
2
2
2
1
2
1
= = .

c) Zapreminski protok je
s
m
10 1 , 2 v
4
D
v S Q
3
3
1
2
1
1 1

⋅ = ⋅ π = = .
T

3.168. Cilindrična posuda ima prečnik D=20 cm i visinu h=30 cm. Odredi:
a) površinu dna posude u cm
2
i m
2
, b) zapreminu posude u cm
3
i m
3

.
3.169. Tečnost djeluje silom F=40 N na površinu S=20 cm
2

. Koliki je pritisak
tečnosti u Pa, kPa i barima?
3.170. Cilindrična posuda, koja miruje na horizontalnoj podlozi, ima prečnik 15 cm i
ukupnu masu 5 kg. Koliki pritisak vrši posuda na podlogu?
A B
h
D
1
1
v2
v

D
2
Sl.68.

149
3.171. Kolika je površina pomičnog klipa pumpe za automobilsku gumu ako na klip
djelujemo silom od 60 N da bi uravnotežili pritisak od 2 bara?

3.172. Koliki pritisak vrši na podlogu žena mase 60 kg kada stoji samo na jednoj
potpetici površine 10 cm
2

?
3.173. Koliki je hidrostatički pritisak na dno rezervoara dubokog 2 m ako je
napunjen vodom? Koliki je ukupni pritisak na dno ako je atmosferski pritisak
1 bar? Izraziti ga u Pa, kPa, MPa i barima.

3.173.a. Koliki je hidrostatički pritisak stuba žive visine 76 cm? ρ
ž
=13 600kg/m
3

.
3.174. Do koje visine je napunjena posuda vodom, ako je hidrostatički pritisak na
dno 3 kPa?

3.175. Manometar na plinskoj boci pokazuje 6 bara. Koliki je ukupni pritisak u
boci? Atmosferski pritisak iznosi 10
5

Pa.
3.176. Na dubini h=18 m u vodi ukupan pritisak iznosi 2,8 bara. Koliki je
atmosferski pritisak?

3.177. Pritisak koji vrši živin stub iznosi 980 mbara. a) Koliki je pritisak u kPa?
b) Kolika je visina živinog stuba?

3.178. Kolika sila djeluje na vrata podmornice površine 0,85 m
2
? Podmornica se
nalazi na dubini 70 m, a u unutrašnjosti podmornice je atmosferski pritisak. Za
gustinu morske vode uzeti 1020 kg/m
3

.
3.179. Kolikom silom djeluje atmosferski pritisak na dlan čovječije ruke površine
120 cm
2

? Koliki teret odgovara toj sili?
3.180. Klip hidraulične dizalice ima površinu S
1
=2000 cm
2
i na njemu se nalazi
kamion mase 10 t. Kolika treba da bude površina manjeg klipa da bi mogli
podići kamion silom (na manji klip) F
2

=10 N?
3.181. Prečnik manjeg klipa hidraulične dizalice je 2 cm, a većeg 10 cm. Kolika je
minimalna sila, koja djeluje na manji klip, potrebna za podizanje automobila od
1000 kg na većem klipu?

3.182. Kolika sila potiska djeluje na komad gvožđa, mase 2 kg i gustine
7800 kg/m
3

, kada se potopi u vodu?
3.183. Komad aluminija ima masu 540 g i gustinu 2,7 g/cm
3

. Odredi: a) zapreminu
aluminija, b) težinu aluminija u vazduhu, c) silu potiska koja djeluje na aluminij
u vodi, d) težinu aluminija u vodi.
3.184. Kamen ima masu 50 kg i gustinu 2500 kg/m
3

. Kolikom silom možemo držati
kamen: a) u vazduhu, b) u vodi.
3.185. Kada se neko tijelo okači o dinamometar, na njegovoj skali se očitava iznos
sile F
1
=3,2 N, a kada se potopi u vodu F
2
3.185.a. Kamen čija je gustina 2 600 kg/m
=2,5 N. Odredi: a) masu tijela, b) silu
potiska koja djeluje na tijelo, c) zapreminu tijela, d) gustinu tijela.
3
ima težinu G
1
3.185.b. Drvena kocka pliva na vodi. Koji dio kocke je potopljen u vodu? Gustina
kocke je 700 kg/m
= 26 N. Kolika je težina
kamena u vodi?
3
, gustina vode 1 000 kg/m
3
3.186. Tijelo je dva puta lakše u vodi nego u vazduhu. Kolika mi je gustina?
.

150
3.187. Kroz slavinu čiji otvor ima površinu S=1,2 cm
2

, ističe voda brzinom 1,6 m/s.
a) Koliki je zapreminski protok vode? b) Koliko će isteći vode iz slavine za
jednu minitu?
3.188. Odredi unutrašnji prečnik cijevi ako kroz nju protekne 40 litara vode za
jednu minutu, brzinom 1m/s.

3.189. Unutrašnji prečnik vodovodne cijevi iznosi 2 cm, a brzina strujanja 60 cm/s.
Odredi: a) zapreminski protok vode, b) koliko litara vode protekne za 1 h?

3.190. Iz slavine za pola minute istekne 20 l vode. Kolika je brzina isticanja ako je
unutrašnji prečnik 1 cm? Kontrakciju mlaza zanemariti.
3.190.a. Iz gumenog crijeva ističe voda brzinom 8 m/s. Ako pritisnemo crijevo tako
da se površine presjeka smanji dva puta, kolika će biti brzina isticanja vode?
3.191. Brzina proticanja vode u širem dijelu cijevi iznosi v
1

=30 cm/s. Kolika je
brzina proticanja vode u užem dijelu cijevi gdje je prečnik dva puta manji?
3.192. Iz gumenog crijeva ističe voda brzinom 5m/s. Kolika će biti brzina isticanja
ako se vrh crijeva pritisne tako da se površina presjeka smanji tri puta?

3.193. Korito rijeke ima presjek oblika pravougaonika, stranica a=15 m i b=1 m.
Brzina rijeke je 10,8 km/h. Odredi zapreminski protok vode.

3.194. Voda u rijeci, čiji je presjek 80 m
2
, struji brzinom 1,2 m/s. Kolika će biti
brzina strujanja u tjesnacu čiji je presjek 12 m
2

?
3.195. Zašto vazduh brže struji kroz otvorene prozore i vrata u stanu (“promaha”)?

3.196. Vazdušni ventilator ima prečnik 15 cm i
izbacuje 2,4 m
3

vazduha svake minute.
Kolikom brzinom struji vazduh kroz ventilator?
3.197. Na slici 69 je Mariotova boca koja
omogućava da voda ističe stalnom brzinom
kroz bočni otvor. Ako je h=12 cm, a prečnik
otvora 1 cm odredi: a) brzinu isticanja vode,
b) zapreminski protok, c) isteklu zapreminu
vode za 1 min.

3.198. Na dnu cisterne nalazi se otvor prečnika
4 cm. Protok vode kroz otvor je 6 l/s. Na kojoj
dubini se nalazi otvor?

3.199. Na stolu visine H=1,2 m, nalazi se sud sa vodom. Na dnu suda na bočnoj
strani nalazi se otvor iz kojeg ističe horizontalno mlaz vode i pada na
udaljenosti x=2 m. Kolika je visina h vodenog stuba u sudu?

3.200. Kroz horizontalnu cijev oblika cilindra, prečnika D
1
=2 cm, struji voda
brzinom v
1
=1 m/s. Odredi: a) brzinu strujanja vode kroz uži dio cijevi prečnika
D
2
=1 cm, b) protok vode, c) razliku statičkih pritisaka u širem i užem dijelu
cijevi. ρ=1000 kg/m
3

.
3.201. U širem dijelu horizontalne cijevi voda se kreće brzinom v
1
=8 m/s, a u užem
dijelu brzinom v
2
=15 m/s. Koliki je statički pritisak u užem dijelu cijevi ako je u
širem dijelu cijevi p
1

=1 bar?
°
h
Sl.69.

151
3.202. Horizontalna cijev ima širi dio čiji je presjek S
1
=20 cm
2
i uži dio čiji je presjek
S
2
=10 cm
2
. Razlika statičkih pritisaka u širem i užem dijelu cijevi iznosi
p
1
-p
2

=10000 Pa. Kolika je brzina strujanja vode u širem, a kolika u užem dijelu
cijevi?
3.203. Kada mlaz vode curi iz slavine, onda dolazi do njegovog sužavanja. Zašto?

3.204. Dim od cigarete podigne se za nekoliko cm ravno i odjednom prelazi u
vrtlog. Zašto?

3.205. Između dvije paralelne ploče S=100 cm
2

koje se nalaze na rastojanju 0,1 mm nalazi se mašinsko
ulje čiji je koeficijent viskoznosti 0,1 Pa·s. Kolika je sila unutrašnjeg trenja ako gornju ploču
pokrećemo brzinom 10 m/s?
3.206. Automobil čeone površine S=2 m
2
i aerodinamičkog koeficijenta 0,3 kreće se brzinom 36 km/h.
a) Koliki je čeoni otpor pri kretanju kroz vazduh ako je gustina vazduha 1,3 kg/m
3

? b) Kolika će biti
sila otpora ako se brzina automobila poveća dva puta? c) Kako bi se na ove rezultate odrazila
činjenica da je za stare tipove automobola aerodinamički koeficijent bio 0,6?
3.207. Po ravnoj podlozi vuče se ploča površine S=0,2 m
2

, stalnom brzinom v=0,5 m/s. Između ploče i
podloge je sloj ulja debljine 2 mm čiji je dinamički viskozitet 0,102 Pa·s. Kolikom tangencijalnom
silom se djeluje na ploču? Hoće li ona biti ista kad se ulje zagrije?
3.208. U cisterni, koja je do vrha napunjena vodom, na dubini h=80 cm nalazi se bočni otvor površine
20 cm
2

. a) Koliki je hidrostatički pritisak na toj dubini? b) Kolika sila je potrebna da djeluje na
zatvarač tog otvora da bi spriječila isticanje vode?

E

3.209. Zadatak: a) Odredi silu potiska koja djeluje na kamen
potopljen u vodu. b) Odredi gustinu tijela.
Pribor: Tijelo vezano koncem, dinamometar, čaša sa
vodom
3.210. Zadatak: Odredi protok vode i brzinu isticanja vode iz
slavine.
Pribor: Sat sa sekundnom kazaljkom, posuda od
2 l, nonijus (kljunasto mjerilo).
3.211. Zadatak: Demonstriraj aerodinamički paradoks.
Pribor: Dva lista papira.(sl.70)

3.212. Zadatak: Objasni zašto se plamen upaljača
povija, ulijevo kada pušemo kroz lijevak prema plamenu?
Pribor: Lijevak, upaljač (ili svijeća). (sl.71)
3.213. Zadatak:Demonstriraj Magnusov efekat.
Pribor: Nagnuta daska ili kartonska ploča, prazna
cigareta.(sl.72)

v
Sl.70.


Sl.72

152
3.214. Zadatak:Objasni zašto mlaz vode “privlači” kašiku kada
se okrene ispupčenom stranom i zašto “izvlači” jaje iz čaše?
Pribor: Kašika, mlaz vode iz česme, jaje, čaša.

3.215. Zadatak:Pokaži da koeficijent unutrašnjeg trenja tečnosti
zavisi od vrste tečnosti i temperature.
Pribor: Tri epruvete ( u prve dvije je ulje, a u trećoj voda),
stalak za epruvete, čaša vruće vode.(sl.73).


4.Energija i rad

4.1. Rad i energija. Snaga

Ako stalna sila ima smjer kretanja tijela, rad sile F na putu s definisan je
izrazom (sl.74.):
A=F· s
SI jedinica za rad je džul (J)
J=Nm


Ako sila djeluje pod nekim uglom u odnosu na smjer kretanja onda je rad sile
(sl.75.)
A=F
1
Za one koji znaju trigometriju:
· s

F
1

=F cosα; A=Fs cosα
Rad sile pri pomjeranju tijela u polju
sile teže je
A = mgh,

gdje je: h- visinska razlika između krajnje i početne tačke.
Rad koji vrši vanjska sila pri istezanju elastične opruge je
2
kx
2
1
A =

gdje je: x - istezanje opruge, k - konstanta opruge.
Rad gravitacione sile pri pomjeranju tijela mase m iz tačke 1 u tačku 2 je:

− ⋅ γ =
1 2
r
1
r
1
M A


153
gdje su: r
1
i r
2

-udaljenosti tačaka od centra Zemlje, M-masa Zemlje.
Rad gravitacione sile ne zavisi od oblika putanje nego samo od početne i krajnje udaljenosti od
centra sile. Takve sile nazivaju se konzervativne sile. Njihov rad na zatvorenoj putanji jednak je nuli.
Nekonzervativne sile su sile trenja i otporne sile. Njihov rad na zatvorenoj putanji nije jednak nuli.Rad pri obrtnom kretanju je
ϕ = M A

gdje je: M - moment sile, ϕ opisani ugao.
Kinetička energija tijela mase m i brzine v je
2
mv
E
2
K
=

U polju sile teže, tijelo mase m ima gravitacionu potencijalnu energiju, na
visini h u odnosu na određeni nivo
Ep = mgh,
gdje je: g - ubrzanje sile teže.
Elastična potencijalna energija je
2
kx
2
1
E = .
Ukupna mehanička energija sistema je
E = E
k
+ E
Energija se izražava jedinicama za rad.
p

Potencijalna energija dva tijela čije su mase m i M na udaljenosti r, u gravitacionom polju
Zemlje,
.
r
mM
E
p
γ − =

Potencijal gravitacionog polja u tački na udaljenosti r od centra izvora polja

r
M
V γ − =

Kinetička energija pri rotaciji tijela je

,
2
I
E
2
k
ω
=

gdje je: I - moment inercije tijela, ω - ugaona brzina.

Promjena kinetičke energije sistema jednaka je radu svih sila koje djeluju na
sistem,
A=∆E

Rad sile je pozitivan ako se poveća energija sistema. Rad sile je negativan
ako se smanji energija sistema. Rad sile trenja je uvijek negativan.
Srednja snaga je definisana izrazom:
v F
t
A
P ⋅ = =
gdje je: v - srednja brzina, F - sila koja ima smjer kretanja tijela.


154
SI jedinica za snagu je vat (W)

s
J
W =

Ako je stepen korisnog djelovanja mašine k, uloženi rad A, onda je korisni
rad
A k A
k
⋅ =

Odnosno korisna snaga

P
k

=k⋅P
Snaga pri obrtnom kretanju tijela je:

P=M· ω

gdje je: M - moment sile koji uzrokuje obrtanje, ω-ugaona brzina tijela.


Primjer 1: Tijelo mase 500 g leži na horizontalnoj podlozi i na njega počne
djelovati stalna sila od 3 N u horizontalnom smjeru. a) Koliki rad izvrši sila na putu
3 m? b) Kolika je kinetička energija tijela na kraju puta? c) Koliku će brzinu imati
tijelo na kraju puta? Trenje se zanemaruje.
Rješenje:
m=0,5 kg
F=3 N
s=3 m_____
a) A=?; b) Ek=?, c) v=?

b) Priraštaj kinetičke energije tijela jednak je radu spoljašnje sile. Pošto je
tijelo prije djelovanja sile mirovalo, to je:
E
k

= A = 9 J
c) Kinetička energija tijela je
2
mv
E
2
k
=
te je brzina koju tijelo dobije na kraju puta
s
m
6
kg 5 , 0
J 9 2
m
E 2
v
k
=

= =

Primjer 2: Tijelo vučemo dinamometrom po horizontalnoj podlozi tako da
dinamometar zaklapa ugao 45° sa površinom stola, odnosno smjerom kretanja.
Koliki je rad sile na putu 1,5 m ako dinamometar pokazuje stalno istezanje od 2 N?.
Rješenje:
F = 2 N
α= 45°
s = 1,5 m___
A = ?
Da je sila usmjerena duž puta rad bi bio jednak proizvodu vučne sile F i
pređenog puta s. Međutim rad obavlja samo jedan dio sile, tj. komponenta F
1
(vidi
sliku 75) koja ima smjer kretanja. Komponenta sile F
2
je okomita na smjer kretanja
a) Sila ima smjer kretanja tijela te povećava
kinetičku energije tijela, što znači da je rad
sile pozitivan. Rad sile je:
J 9 A
Nm 9 m 3 N 3 s F A
=
= ⋅ = ⋅ =

155
i ne utiče na kretanje tijela. Rad sile jednak je radu komponente sile u smjeru
kretanja
A=F
1

· s
Za ugao α=45° je F
1
=F
2
N 41 , 1
2
F
F
F 2 F F F
1
2
1
2
2
2
1
2
= =
= + =
, te primjenom Pitagorine teoreme (sl. 75) nalazimo
da je

Rad sile je:
J 1 , 2 A
Nm 1 , 2 m 5 , 1 N 41 , 1 A
=
= ⋅ =

Primjer 3: Dječak podigne knjigu mase 250 g na visinu 80 cm. a) Koliki je rad
izvršio dječak? b) Koliki je priraštaj gravitacione potencijalne energije? c) Kolika je
korisna snaga dječaka ako je knjigu podigao za 0,8 s? d) Kolika je uložena snaga
ako je koeficijent korisnog djelovanja 75%.
Rješenje:
m=250 g=0,25 kg
h=80 cm=0,8 m
t=0,8 s
k=75 %=0,75____
a) A=?, b) E
p
=?, c) P
k

=?, P=?
a) Rad koji izvrši dječak je
m 96 , 1 A
m 6 , 0
s
m
81 , 9 kg 25 , 0 mgh A
2
=
⋅ ⋅ = =


b) Priraštaj potencijalne energije knjige je,
J 96 , 1 E
mgh E A
p
p
=
= =

c) Korisna snaga je
W 45 , 2
s 0,8
J 96 , 1
t
A
P
k
= = =

d) Uloženu snagu izračunavamo iz relacije P
k

=k⋅P, tj.
W 27 , 3
0,75
W 45 , 2
k
P
P
k
= = =

Primjer 4: Autobus mase 5 t polazi sa stanice i poslije pređenog puta od 480 m ima brzinu
57,6 km/h. Čitavo vrijeme kretanja na autobus djeluje sila trenja koja iznosi 5% od sile teže koja djeluje
na automobil. Odredi: a) Rad koji izvrši motor autobusa na putu od 480 m. b) Srednju snagu koju razvija
motor autobusa u toku kretanja.

156
Rješenje:
m=5 t=5000 kg
s = 480 m
v =57,6 km/h =16 m/s
F
tr
a) A=?, b)
=0,05 mg =2452,5 N
P = ?

a) Priraštaj kinetičke energije autobusa jednak je radu sile motora umanjenom za rad na
savlađivanje sile trenja. Rad sile trenja je uvijek negativan, tj. smanjuje energiju sistema. Stoga možemo
pisati:


A = A
tr

+ Ek
J 10 58 , 7
2
s
m
16 kg 5000
m 480 N 5 , 2452 A
2
mv
s F A
5
2
2
tr
⋅ =+ ⋅ =
+ ⋅ =


b) Srednja snaga koju razvija motor autobusa je:
t
A
P =
gdje je: A - izvršeni rad, t - vrijeme kretanja. U našem primjeru kretanje autobusa je bilo
ravnomjerno ubrzano, bez početne brzine, te ćemo vrijeme kretanja naći iz sljedećih jednačina:

as 2 v ; at v
2
= =
odakle je : . s 60
a
v
t odnosno ,
s
m
27 , 0
s 2
v
a
2
2
= = = =
kW 63 , 12 W 12633 P
s 60
J 10 58 , 7
P
5
= =

=T

4.1. Pod djelovanjem sile F, koja ima isti smjer kao i smjer kretanja, tijelo pređe put
s. Da li je rad sile isti kad se tijelo kreće stalnom brzinom i kad se kreće
ubrzano na tom putu?
4.2. Na putu dugačkom 20 m sila F izvrši rad od 1,2 kJ. Koliki je iznos sile ako ona
djeluje u smjeru kretanja?
4.2.a. Stalna sila od 8 kN izvrši rad od 1 600 N pri čemu sila djeluje u smjeru
kretanja tijela. Koliki put je prešlo tijelo?
4.2.b. Tijelo mase 40 kg vučemo po horizontalnoj podlozi, tako da se kreće sa
ubrzanjem a = 2,0 m/s
2

. Koliki je rad sile na putu 10 m?
4.3. Koliki rad izvrši motor lifta čija je ukupna masa 320 kg, kad podigne lift na
visinu 15 m?

4.4. Čovjek drži kofer u ruci mase 10 kg, u toku 5 min. Koliki je rad izvršio čovjek?
4.5. Koliki rad izvrši sila Zemljine teže kada tijelo mase 750 g padne sa visine
60 cm?
157
4.6. Dizalica podigne teret mase 1,5 t i pri tome izvrši rad od 117,72 kJ. Na koju
visinu je dizalica podigla teret?
4.7. Na tijelo mase 20 kg otpočne da djeluje stalna sila i saopšti mu ubrzanje
1,5m/s
2
zanemaruje, a sila i pomjeranje imaju isti smjer.
. Koliki rad izvrši ta sila pri pomjeranju tijela za 10 m. Trenje se

4.8. Tijelo mase 5 kg otpočne da se kreće
ravnomjerno ubrzano, po horizontalnoj podlozi,
pod djelovanjem stalne sile koja ga u toku 2 s
pomjeri za 12 m. Koliki rad izvrši sila na tom putu?
4.9. Na tijelo koje se kreće udesno istovremeno djeluje
više sila (sl. 76). Koja od njih vrši: a) pozitivan rad,
b) negativan rad, c) rad jednak nuli?

4.10. Tijelo mase 1 kg počne da slobodno pada sa neke visine. Koliki je rad sile
teže: a) u toku prve sekunde slobodnog pada,
b) u toku druge sekunde?

4.11. Na slici 77. je prikazan dijagram sila-put.
a) Odredi grafički izvršeni rad sile na putu 6
m. b) Šta predstavlja osjenčena površina?
Koliki je rad sile između drugog i šestog metra
puta?
4.12. Rad sile na istezanju elastične opruge
prikazan je na dijagramu (sl. 78). Odredi grafički
konstantu opruge i rad sile.
4.13. Elastična opruga se stisne za 20 cm pod
djelovanjem sile od 12 N. a) Kolika je konstanta
opruge? b) Koliki je rad izvršen pri tom sabijanju?

4.14. Koliki rad treba izvršiti za ravnomjerno
premještanje tijela mase 200 kg, po horizontalnoj
podlozi, na rastojanje 50 m. Smjer sile se poklapa sa smjerom pomjeranja
tijela. Koeficijent trenja je 0,02.
4.15. Tramvaj se kreće po horizontalnom putu stalnom brzinom 36 km/h. Koliki
rad izvrši motor tremvaja za jednu minutu ako je masa tramvaja 4 t, a
koeficijent trenja 0,01?
4.16. Tijelo mase 500 g vučemo po horizontalnoj podlozi stalnom brzinom i pri
tome sila izvrši rad od 1,5 J na putu 1,5 m. Koliki je koeficijent trenja?
4.17. Dizalica podiže teret mase 100 kg. vertikalno uvis na visinu 20 m. Koliki
rad izvrši motor dizalice ako se teret podiže: a) stalnom brzinom; b

)
ravnomjerno ubrzano sa a = 0,5 m/s
2

?
4.18.


Teret se podiže vertikalno, ravnomjerno ubrzano. Masa tereta je 2 kg,
visina na koju je podignut 10 m, a izvršeni rad 240 J. Sa kolikim ubrzanjem se
podizao teret?
4.19. Tijelo mase 3 kg zakačimo dinamometrom i vučemo po horizontalnoj
podlozi. Koeficijent trenja između tijela i podloge je 0,3. Koliki rad obavimo na
F
3
v
F
2
F
1
F
4
Sl.76.158
putu 1,5 m ako: a) dinamometar vučemo stalnom brzinom,
*
b) dinamometar
vučemo stalnim ubrzanjem a = 0,5 m/s
2

?
4.20.

Automobil mase 2000 kg počne da se kreće ravnomjerno ubrzano sa
a=2m/s
2
, u toku 5 s, po horizontalnom putu. Koeficijent trenja iznosi 0,01. Koliki
rad izvrši motor automobila za to vrijeme? g = 10 m/s
2

.
4.21.


Tijelo koje miruje i ima masu 5 kg podignuto je uvis ravnomjerno ubrzano
na visinu 20 m u toku 10 s. Odredi veličinu izvršenog rada.
4.22. Kolikom kinetičkom energijom raspolaže automobil mase 600 kg kada se
kreće brzinom 72 km/h?
4.23. Brzina tijela je 5 m/s. Kolika mu je masa ako mu je kinetička energija 1000
J?

4.24.a.Tijelo mase 1,05 kg ima kinetičku energiju 2,1 J. Kojom brzinom se kreće?

4.24.b. Kolika je masa tijela koje se kreće brzinom 18 km/h i ima kinetičku energiju
112 J?
4.24.c.Teg mase 500 g podignemo 90 cm visoko iznad stola. a) Kolikom silom smo
podizali teg ako se on pri tome kretao ravnomjerno? b) Koliki rad je pri tome
izvršen? c) Koliki je priraštaj potencijalne energije?

4.24.d. Auto mase 800 kg kreće se brzinom 54 km/h. a) Kolika mu je kinetička
energija? b) Koliki je rad sile trenja koji zaustavi auto? c) Kolika je sila kočenja,
ako se auto zaustavi na putu 5 m?
4.24. Tijelo mase 800 g klizi po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 2 m/s.
Izračunati vrijednost rada koji treba izvršiti da se tijelo zaustavi.
4.25. Automobil mase 1 t otpočne da se kreće stalnim ubrzanjem 1 m/s
2

.
Kolikom kinetičkom energijom raspolaže poslije 6 s kretanja?
4.26. Na koju visinu treba podići tijelo mase 200 g da bi imalo gravitacionu
potencijalnu energiju od 3 J?
4.27. Komad gvožđa zapremine 3 dm
3
nalazi se na visinu 1,5 m. Kolika mu je
gravitaciona potencijalna energija? Gustina gvožđa je 7,8 kg/dm
3

.
4.28. Tijelo mase 1 kg baci se uvis brzinom 40 m/s. Kolika mu je: a) kinetička
energija poslije 1 s kretanja; b) potencijalna energija
poslije 1 s kretanja?
4.29. Kamen mase 2 kg. slobodno pada sa visine od 15
m. Kolika će mu biti: a) kinetička energija poslije prve
sekunde slobodnog padanja, b) potencijalna energija
poslije prve sekunde slobodnog padanja?
4.30. Na slici 79, dva tijela su na istoj visini iznad
podloge. Kako se odnose: a) gravitacione potencijalne
energije tijela, b) kinetičke energije tijela?

4.31. S kolikom brzinom se kreće automobil mase m
1
ako ima istu kinetičku energiju kao i projektil mase m
=2 t
2
=10 kg koji se kreće
brzinom v
2

= 800 m/s?.
(1) (2)
m 2m
2v v
Sl.79.

159
4.32. Izračunaj ubrzanje tijela mase 2 kg koje se kreće ravnomjerno ubrzano, a
poslije 10 s od početka kretanja ima kinetičku energiju 25 J.
4.33. Tijelo mase 600 g počne se kretati sa akceleracijom a=1,5 m/s
2

. Kolika će
mu biti kinetička energija poslije pređenog puta od 8 m?
4.34. Niz glatku strmu ravan, visine 2 m i dužine 10 m, otpočne da klizi tijelo
mase 1 kg. Kolika mu je kinetička energija poslije druge sekunde kretanja?
4.35. Tane mase 10 g kreće se brzinom 400 m/s. Koliki rad može izvršiti tane?
Ako se zabije u drvo duboko 3 cm, kolikom srednjom silom je djelovalo drvo na
tane?
4.35.a. Elastičnu oprugu, čija je krutost k = 20 N/m , rastegnemo za 3 cm. Kolika je
elastična potencijalna energija opruge?
4.35.b. Elastična opruga se rastegne za 10 cm pri čemu se njena potencijalna
energija poveća za 0,2 J. Kolika je krutost opruge?

4.36. Koliki rad treba izvršiti da se brzina tijela, mase 12 kg, poveća od: a) 5 m/s
do 10 m/s; b) 10 m/s do 15 m/s?

4.37. Tijelo mase 2 kg kreće se po horizontalnom putu stalnom brzinom v
1

=5
m/s. U jednom trenutku na tijelo počne djelovati stalna sila F=1N u smjeru
kretanja, u toku 5s. Koliki rad izvrši ta sila? Trenje se zanemaruje?
4.38. Automobil mase 900 kg kreće se po horizontalnom putu brzinom 54 km/h i
počne kočiti tako da sila kočenja iznosi F
k

=10 kN. Koliki put će preći automobil
do zaustavljanja?
4.39. Tramvaj se kreće po horizontalnom putu stalnom brzinom 10 m/s, a zatim
se isključi motor. Koliki će preći put tramvaj do zaustavljanja ako je koeficijent
trenja 0,1? U kakvu energiju pri tome prelazi kinetička energija tramvaja?
4.40. Puščano zrno mase 10 g, pri brzini 500 m/s, probilo je dasku debljine 8 cm.
Pri izlasku iz daske imalo je brzinu 300 m/s. a) Koliki rad je izvršilo tane pri
probijanju daske? b) Kolika je srednja sila otpora daske?
4.41. Tijelo mase 0,3 kg slobodno pada sa visine 20 m i pri padu ima brzinu
16 m/s. Koliki dio mehaničke energije se utroši na zagrijavanje vazduha?
4.42. Lopta mase 150 g bačena je vertikalno uvis početnom brzinom 22 m/s i
ona dostigne visinu 18 m. Koliki je rad izvršila lopta na savlađivanje otpora
vazduha?
4.43. Sa vrha strme ceste dugačke 32 m i visoke 8 m spuštaju se sanke ukupne
mase 50 kg. U podnožju strmine sanke imaju brzinu 10 m/s. Odredi: a) rad sile
trenja, b) silu trenja koja je djelovala na sanke?

4.43.a. Korisna snaga mašine iznosi 2,5 kW. Koliki rad izvrši mašina za: a) pola
sata, b) 3 sata? Rad izrazi u kWh.

4.43.b. Za dvije minute dizalica je podigla teret mase 2650 kg na visinu
30 m. Kolika je uložena snaga ako je koeficijent korisnog djelovanja 80%?
g=10m/s
2
4.43.c. Dizalica podiže teret od 10 tona stalnom brzinom 5,0 m/s. Kolika mora biti
najmanja snaga motora?
.
160

4.43.d. Voz se kreće brzinom 50 m/s. Sa kolikom silom ga vuče lokomotiva , ako je
njena snaga 2 MW?
4.43.e. Zidar podiže vedro mase 10 kg stalnom brzinom. Za 7 s podigne ga 3,5 m.
Kolikom snagom podiže zidar vedro?

4.44. Dizalica podiže teret mase 350 kg na visinu 10 m za vrijeme od 9,8 s.
a) Koliku korisnu snagu razvija dizalica? b) Kolika je snaga dizalice ako je
koeficijent korisnog djelovanja dizalice 85%?
4.45. Čovjek mase 80 kg penje se uz stepenice i u svakoj sekundi pređe dva
stepenika. Koliku snagu pri tome razvija čovjek? Visina jednog stepenika je 15
cm.
4.46. Snaga elektromotora je 150 W. Za koje vrijeme izvrši rad od 7,5 kJ?
4.47. Na koju visinu može podići pumpa 4 m
3
vode za jednu minutu, ako je
korisna snaga pumpe 20 kW? Gustina vode je 1000 kg/m
3

.
4.48. Izračunaj snagu vodenog mlaza ako sa visine 4 m svake sekunde padne
2m
3

vode.
4.49. Traktor vuče plug stalnom brzinom 9 km/h. Snaga koju razvija traktor
iznosi 25 kW. Kolika je srednja sila otpora zemljišta koju savlađuje plug?
4.50. Dizalica je podigla teret mase 500 kg na visinu 45 m za pola minute. Kolika
je snaga dizalice? Koeficijent korisnog djelovanja dizalice je 75%.
4.51. Sa visine 8 m svake sekunde na lopaticu turbine pada 600 kg vode.
Stepen korisnog djelovanja turbine je 70%. Kolika je snaga turbine?
4.52. Snaga termoelektrane je 50 MW, a koeficijent korisnog djelovanja 90%.
Koliki rad izvrši termoelektrana za 1 dan?
4.53. Pumpa podigne 1,2 m
3

vode za 1 min na visinu 20 m. Kolika je snaga
pumpe ako je njen stepen korisnog djelovanja 80%?
4.54. Automobil mase 1,2 t kreće se po horizontalnom putu stalnom brzinom
54 km/h i razvija korisnu snagu 55 kW. Odredi: a) silu trenja, b) koeficijent
trenja.
4.55. Koliki ukupni teret može vući kamion čija je korisna snaga 70 kW, po
horizontalnoj cesti stalnom brzinom 36 km/h. Koeficijent trenja je 0,1.
4.56. Autobus mase 4 t pođe sa stanice ravnomjerno ubrzano i za 5 s pređe put
od 25 m. a) Koliku srednju snagu razvija motor autobusa u toku 5 s kretanja?
b) Koliku snagu razvija motor poslije 5 s kretanja? Trenje zanemariti.
4.57. Da bi mogao uzletjeti avion mase 4 t na kraju piste treba da ima brzinu
216 km/h. Dužina piste iznosi 600 m. Kolika je potrebna snaga motora za
uslijetanje aviona? Kretanje aviona smatrati ravnomjerno ubrzanim. Koeficijent
trenja je 0,2. g=10 m/s
2

.
4.58. Tijelo mase 0,5 kg slobodno pada sa neke visine na elastičnu oprugu čija je konstanta k=200N/m.
Pri tome se opruga sabije za 20 cm. Sa koje visine je palo tijelo?

161
4.59. Na horizontalnom dijelu puta dužine 60 m automobil mase 1000 kg
kreće se ravnomjerno ubrzano, iz stanja mirovanja, sa srednjom
brzinom 15 m/s. Koliki je rad vučne sile automobila, ako je koeficijent
trenja 0,04?

4.60. Tijelo mase 100 kg slobodno je palo sa visine 75 m za 5 s. Odredi:
a) veličinu sile otpora vazduha, b) rad sile otpora vazduha, c) kinetičku
energiju tijela pri padu. g = 10 m/s
2

.
4.61. Tijelo mase 1 kg pada, iz stanja mirovanja, sa visine H = 20 m i zabije
u pijesak na dubinu d=20 cm (sl.80.). Odredi srednju vrijednost sile
otpora pijeska. Otpor vazduha zanemariti. g=10 m/s
2

.
4.61.a. Auto mase 1 000 kg kreće se uz strmu cestu stalnom brzinom 72 km/h. Na svakih 10 m cesta se
diže 1 m. Koliku snagu razvija motor za kretanje uz cestu?


E

4.62. Zadatak: Izračunaj rad sile na putu 1m.
Pribor: Dinamometar, prizmatično tijelo sa kukicom, lenjir (ili mjerna traka).
4.63. Zadatak: Izačunaj konstantu elastične opruge i rad sile pri istezanju opruge.
Pribor: Elastična opruga (ili gumena traka), dinamometar, stalak.
4.64. Zadatak: Odredi potencijalnu energiju knjige koja se nalazi na stolu, u
odnosu na pod.
Pribor: Knjiga poznate mase, lenjir.

4.65. Zadatak: Odredi srednju snagu koju razvijaš kad vučeš neko tijelo po stolu,
stalnom brzinom.
Pribor: Neko tijelo sa kukicom, dinamometar, lenjir, štoperica ili sat sa
sekundnom kazaljkom.Zakon održanja mehaničke energije

U izolovanom sistemu u kojem ne djeluju nekonzervativne sile (sile otpora)
ukupna mehanička energija ostaje konstantna u toku vremena,
E= Ek+ Ep= const.

Kod neelastičnog sudara jedan dio mehaničke energije prelazi u
unutrašnju energiju te stoga važi samo zakon održanja impulsa.
Kod elastičnog sudara ukupna mehanička energija i ukupan impuls ostaju
nepromijenjeni.
Ako se tijela poslije sudara nastave kretati u istom pravcu, onda se takav
sudar naziva frontalni (čeoni, centralni).
A
H
B
D
C
Sl.80.

162
Opšti zakon održanja energije. Energija se ne može stvoriti niti uništiti,
već samo može prelaziti iz jednog oblika u drugi.
Primjer 1: Tijelo mase 100 g baci se vertikalno uvis početnom brzinom
v
0
=50 m/s. Odredi: a) ukupnu mehaničku energiju tijela u trenutku izbacivanja
(tačka A), b) ukupnu mehaničku energiju tijela poslije 3 s od početka kretanja
(tačka B), c) ukupnu mehaničku energiju tijela u najvišoj tački putanje (tačka M).
Otpor vazduha zanemariti; g=10 m/s
2

.
Rješenje:
m=100 g=0,1 kg
v
0
t=3 s_________
=40 m/s
a) E
A
=?, b) E
B
=?, c) E
M

=?
Ukupna mehanička energija tijela je
E = Ek + Ep.
a) Ukupna mehanička energija tijela u tački
izbacivanja A (slika 81) je jednaka kinetičkoj energiji, jer
je u tom položaju njegova potencijalna energija jednaka
nuli;
J 125
2
s
m
50 kg 1 , 0
E
,
2
mv
E E
2
A
2
0
KA A
=


=
= =

b) Poslije 3 s kretanja tijelo se nalazi u tački B. U toj tački raspolaže
kinetičkom energijom E
KB
i potencijalnom gravitacionom energijom E
PB
. mgh
2
mv
E E E
2
PB KB B
+ = + =
, te je
ukupna mehanička energija (sl. 81),

Brzina v u toj tački je,
s
m
20 s 3
s
m
10
s
m
50 gt v v
2
0
= ⋅ − = − =
Visina u odnosu na tačku izbacivanja je,
J 125 J 105 J 20 E
m 105
s
m
10 kg 1 , 0
2
s
m
20 kg 1 , 0
E
m 105
2
) s 3 (
s
m
10
s 3 m 50 h
,
2
gt
t v h
B
2
B
2
2
2
0
= + =
⋅ ⋅ +=
=

− ⋅ =
− =


c) U najvišoj tački M tijelo se zaustavilo pa je ukupna mehanička energija
jednaka gravitacionoj potencijalnoj energiji u toj tački,
163

E
M
=E
PM
=mgh
m

gdje je-h
m
J 125 m 125
s
m
10 kg 1 , 0 E
m 125
s
m
10 2
s
m
50
g 2
v
h
2
M
2
2
2
0
m
= ⋅ ⋅ =
== =
- maksimalna visina:

Izračunali smo da je ukupna mehanička energija tijela u svakoj tački
jednaka:
E
A
=E
B
=E
M


Primjer 2: Dvije kugle masa m
1
=2,5 kg i m
2
=1,5 kg kreću se ususret jedna
drugoj sa brzinama v
1
= 6 m/s i v
2

= 2 m/s. Odredi: a) brzinu kugli poslije sudara,
ako se nastave kretati zajedno u istom pravcu, b) kinetičku energiju kugli prije i
poslije sudara, c) dio kinetičke energije kugli koji je prešao u unutrašnju energiju.
Rješenje:
m
1
m
= 2,5 kg
2
v
= 1,5 kg
1
v
= 6 m/s
2
a) v =?, b) E=?, E'= ?, c) ∆E=?
=2 m/s____

Sudar je neelastičan i frontalan.
a) Kugle se prije i poslije sudara kreću u istom pravcu te impulse možemo
sabirati algebarski. Sudar je neelastičan te važi samo zakon održanja impulsa, tj.
ukupan impuls kugli prije i poslije sudara je jednak (sl. 82).
v ) m m ( v m v m
2 1 2 2 1 1
+ = −

pri čemu smo smjer kretanja prve kugle, uzeli za pozitivan.

s
m
3
kg 5 , 1 kg 5 , 2
s
m
2 kg 5 , 1
s
m
6 kg 5 , 2
m m
v m v m
v
2 1
2 2 1 1
=
+
⋅ − ⋅
=
+

=

b) Kinetička energija kugli prije sudara je
J 48
2
s
m
3 kg 5 , 1
2
s
m
6 kg 5 , 2
E
2
v m
2
v m
E
2 2
2
2 2
2
1 1
=+=
+ =

a poslije sudara je
E′=
2 2 1
v
2
) m m ( +

164
E′ . J 18
s
m
3
2
) kg 5 , 1 kg 5 , 2 (
2
= 


+
=
c) Dio kinetičke energije kugli koji je prešao u unutrašnju energiju je
∆E=E - E' = 30 J.

Relativni gubitak kinetičke energije je
62% ili 62 , 0
J 48
J 30
E
E
= =


T


4.66. Opiši promjene mehaničke energije koje se dešavaju na slici 83.

4.67. Kamen mase 100 g baci se uvis brzinom v
0
=60 m/s. a) Kolika je ukupna
mehanička energija kamena u trenutku izbacivanja. b) Kolika je kinetička,
potencijalna i ukupna mehanička energija kamena poslije 2 s kretanja?
g=10m/s
2

.
4.68. Iz helikoptera koji lebdi na visini 100 m ispušteno je tijelo mase 0,3 kg. Ako
se otpor vazduha zanemari, odredi ukupnu mehaničku energiju: a) u najvišoj
tački, b) poslije 4 s kretanja, c) neposredno pred pad. g = 10 m/s
2

.
4.69. Na nit dugu 1 m vezana je kugla. Koliku horizontalnu brzinu moramo saopštiti
kugli da bi zauzela horizontalan položaj?
4.70. Tijelo mase 100 g baci se uvis i vrati se poslije 8 s u istu tačku. a) Kolika je
mehanička energija u trenutku pada na Zemlju? b) Kolika je mehanička
energija u najvišoj tački putanje? g=10 m/s
2

.
4.71. Tijelo mase 1 kg bačeno je vertikalno uvis i poslije 2 s ima kinetičku energiju
32 J. a) Kolika mu je u tom trenutku brzina? b) Kolikom je brzinom izbačeno?
c) Kolika mu je potencijalna energija u tom trenutku? g=10 m/s
2

.
4.72. Tijelo mase m=500 g baci se vertikalno naniže brzinom v
0
=20 m/s, sa visine
h = 30 m. Koliku će kinetičku energiju imati neposredno pred pad? Otpor
vazduha zanemariti.
165

4.73. Koliku kinetičku energiju treba saopštiti tijelu mase 300 g da bi se popelo na
visinu 80 m?
4.74. Tijelo mase 200 g padne sa neke visine na elastičnu oprugu čija je konstanta
k=1000 N/m. Pri tome se opruga sabije za 20 cm. Sa kolike visine je palo
tijelo?
4.75. Kada se tijelo mase m pusti sa visine h ono udari u elastičnu oprugu i sabije
je za 1 cm. Za koliko će se sabiti opruga ako se tijelo pusti da slobodno pada
sa visine 4 h?
4.76. Tijelo mase 1kg kreće se brzinom 3 m/s i udari u elastičnu oprugu koja se
sabije za 10 cm. Kolika je konstanta opruge?
4.77. Gumena traka se istegne za 1cm kada se na nju djeluje silom od 10 N.
Kolikom brzinom će traka izbaciti kamen mase 20 g kada se istegne za 8 cm?

4.78. Kolikom brzinom V
K
je gurnuto tijelo iz tačke K ako se zaustavi u tački L
(sl. 84). Trenje se zanemaruje. g=10 m/s
2

. Kolika je kinetička energija tijela u
tački K?
4.79. Tijelo mase m počne da klizi iz tačke 0 (slika 85), koja se nalazi na visini 1m.
a) Kolika će biti brzina tijela u tački A. b) Kolika će biti brzina tijela u tački B?
*c) Sa koje najmanje visine treba pustiti tijelo da klizi pa da napravi petlju
poluprečnika R = 0,2 m? Trenje zanemariti:
4.80. Na slici 85. iz tačke O se pusti valjak da se kotrlja. Kotrljanje se vrši bez
proklizavanja. Moment inercije valjka je I =1/2·mr
2
. a) Koliku će imati brzinu u
tački A? b) Koliku će imati brzinu u tački B?. Visina kosine je h = 1 m, a
poluprečnik kružne petlje R = 0,2 m. g = 10 m/s
2

.
4.81. ∗Sa vrha strme ravni visine 50 cm pusti se: a) prsten, b) kuglica; pri čemu se oni kotrljaju bez
proklizavanja. Kolike će im biti brzine na dnu strme ravni? Za prsten je I=mr
2
, a za kuglicu I=2⋅mr/5.
Otpor kretanju je zanemarljiv. g=10m/s
2

.
4.82. Vagon mase m
1
= 3t kreće se po horizontalnom putu brzinom 1,5 m/s i udari
u drugi vagon mase m
2
=2 t koji se ispred njega kreće brzinom v
2
4.82.a. Dva tijela imaju jednake količine kretanja. Masa prvog tijela je četiri puta
veća od mase drugog tijela. Kako se odnose njihove kinetičke energije?
=1 m/s u
istom smjeru, te nastave zajedno kretati se. Kolika je brzina vagona nakon
sudara?

166
4.83. Tijelo mase m
2
= 1 kg kreće se brzinom v
1
= 10 m/s i sudari s drugim tijelom
mase m
2
= 2 kg koje se kreće ususret njemu brzinom v
2

=12 m/s, te nastave da
se kreću zajedno. a) Kolika im je brzina nakon sudara? b) Kolike su kinetičke
energije tijela prije i poslije sudara?
4.84. Tijelo klizi bez trenja po horizontalnoj podlozi i udari u drugo tijelo dva puta
manje mase te se nastave zajedno kretati brzinom v=10 m/s. Kolika je bila
brzina prvog tijela prije sudara?
4.85. Tijelo mase m kreće se brzinom v
1

= 6 m/s i udari nepokretno tijelo iste mase
te se nastave kretati u istom smjeru. Odredi koji dio mehaničke energije je
prešao u unutrašnju energiju?
4.86. Proton se kreće brzinom v
1
=5·10
6
m/s i sudari sa neutronom koji se kreće
ususret njemu brzinom v
2
se kreće brzinom v=1,5·10
. Poslije sudara nastaje nova čestica deuteron koja
6

m/s u smjeru kretanja
protona. Mase protona i neutrona su približno jednake.
Defekt mase zanemariti. Kolika je brzina neutrona?
4.87. Na slici 86. su vezane za konac dvije kugle jednakih
masa m i u ravnotežnom položaju se dodiruju. Prva kugla
se izvede iz ravnotežnog položaja na visinu h
1
= 5 cm i
pusti. Kada udari u drugu kulicu nastave zajedno da se
kreću brzinom v. a) Na koju visinu će se kuglice popeti
nakon sudara? b) Je li sudar elastičan ili neelastičan?
g=10 m/s
2

.
4.88. Kuglica mase m spuštena je na podlogu sa visine h = 80 cm i odbila se na
visinu h
1

= 60 cm. Koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju?
4.89. Kuglica padne na podlogu brzinom v
1
=5 m/s, a odbije se brzinom v
2

= 4 m/s.
Koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju?
4.90. Kuglica padne sa visine h
1
=2 m i pri sudaru sa podlogom izgubi 10% svoje
mehaničke energije. Na koju visinu h
2

će se odbiti?
4.91. Metak mase m =10 g leti brzinom v
1
= 500 m/s i udari u nepokretnu metu
mase M = 5 kg, koja visi na niti. Metak ostane u meti. a) Na koju visinu će se
popeti meta? b) Koliko je mehaničke energije prešlo u unutrašnju energiju?
g=10 m/s
2

.
4.92. Tijelo mase m
1
kreće se brzinom v
1
i udari u tijelo mase m
2
koje miruje.
Sudar je centralan i elastičan. Kako se odnose brzine tijela m
1

prije i poslije
sudara?
4.93. Na klin mase M=1 kg, koji je postavljen na horizontalnu podlogu, padne
kuglica mase m = 0,2 kg sa visine h=2 m i odskoči u horizontalnom pravcu.
Kolika je brzina klina poslije udara kuglice, ako je ovaj udar bio elastičan.
Trenje između klina i podloge zanemariti. g=10 m/s
2

.E

167
4.94. Zadatak: a) Provjeri zakon održanja
mehaničke energije, pomoću
matematičkog klatna (sl.87.) Izvuci kuglicu
do tačke A i pusti. Do koje će se visine
podići na suprotnoj strani? b) Stavi prst u
tačku C. Do koje će se visine podići
kuglica na suprotnoj strani? c) Na kakav
zaključak te navodi rezultat ogleda?
d) Zašto se klatno nakon nekog vremena
ipak zaustavi?
Pribor:Kuglica, konac, tabla.

4.95. Zadatak:Provjeri zakon održanja
mehaničke energije pomoću elastične
opruge.
Pribor: Stalak, elastična opruga, teg od
50 g ili 100 g, lenjir.

4.96. Zadatak: Odredi koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju
prilikom pada tijela na podlogu. Kada bi sudar bio elastičan?
Pribor:gumena loptica (ili loptica za stoni tenis), komadić krede, šipka ili letva
duga najmanje 1 m, lenjir.
4.97. Zadatak: Provjeri zakon održanja impulsa.
Pribor:Dvije kuglice istih masa, vezane za niti istih dužina (kao na slici 86).

5. Oscilacije (titraji) i talasi (valovi)


5.1. Oscilacije

Sila pod čijim djelovanjem materijalna tačka vrši harmoniske oscilacije (u
pravcu y-ose) je
y k F ⋅ − =

gdje je: y – elongacija (udaljenost tačke od ravnomjenog položaja), k – konstanta
proporcionalnosti (k=mω
2
Maksimalno udaljenje tačke od ravnotežnog položaja je amplituda – A.
). Znak (-) pokazuje da je sila usmjerena ka ravnotežnom
položaju.
Frekvencija oscilovanja je broj oscilacija u jedinici vremena,
t
N
f =
168
gdje je: N – broj oscilacija, t – vrijeme trajanja oscilacija. Jedinica za frekvenciju je
herc (Hz=s
-1

).
Period oscilovanja je vrijeme trajanja jedne oscilacije i jednak je recipročnoj
vrijednosti frekvencije.
f
1
T =

Kružna frekvencija je data izrazom
f 2
T
2
π =
π
= ω
Period sopstvenih oscilacija je
k
m
2 T π =
gdje je m – masa oscilatora.
Matematičko klatno se sastoji od materijalne tačke obješene o neistegljiv
konac zanemarljive mase. Za male amplitude oscilacije su izohrone i imaju period
g
T

π 2 =


gdje je: l – dužina klatna, g – ubrzanje Zemljine teže.

Kinetička energija oscilatora je
2
mv
Ek
2
= , a potencijalna
2
ky
2
1
Ep = . Ukupna
energija oscilatora je
2
0
2
mv
2
1
kA
2
1
Ep Ek E = = + =

gdje je maksimalna brzina v
0

=ωA.

Ako tijelo počne oscilovati iz položaja ravnoteže, jednačina koja opisuje oscilovanje je

t sin A y ω = .
Brzina tačke koja harmonijski osciluje je
t cos v v
0
ω = ,

a ubrzanje
y a
2
ω − = .
Primjer 1: Matematičko klatno (sl.88), čija je dužina 1 m, izvrši 20 oscilacija
za 40 s. Odredi: a) frekvenciju oscilovanja klatna, b) period oscilovanja klatna,
c) ubrzanje Zemljine teže na mjestu gdje klatno osciluje. a) Kolika je apsolutna i
relativna greška mjerenja u odnosu na standardnu vrijednost g
0
=9,806 m/s
2
.
169

Rješenje:
N=20
t=40 s
l=1 m
a) f=?, b) T=?, c) g=?
Period oscilovanja je vrijeme za koje
kuglica klatna izvrši jednu punu oscilaciju. Na
slici 88. to je, npr., vrijeme za koje kuglica dođe
iz položaja A u položaj B i ponovo u položaj A.
a) Fekvencija oscilovanja klatna je
Hz 5 , 0 s 5 , 0
s 40
20
t
N
f
1 -
= = = =
b) Period oscilovanja je
s 2
20
s 40
N
t
f
1
T = = = =
c) Ako je poznat period oscilovanja klatno i njegova dužina onda je iz
relacije
g
l
2 T π = ,
2 2
2
2
2
s
m
86 , 9
s) 2 (
m 1 ) 14 , 3 ( 4
T
l 4
g =
⋅ ⋅
=
π
= .

d) Apsolutna greška mjerenja (vidi uvod) je
2 2 2
0
s
m
05 , 0
s
m
81 , 9
s
m
86 , 9 g g g = − = − = ∆
Relativna greška mjerenja je
0,51% ili 0051 , 0
s
m
81 , 9
s
m
05 , 0
g
g
2
2
0
= =

= ε

Primjer 2: Kuglica mase 10 g počne oscilovati iz ravnotežnog položaja sa periodom 2 s i
amplitudom 3 cm. Odredi: a) maksimalnu brzinu kuglice pri oscilovanju , b) maksimalnu povratnu silu
koja djeluje na kuglicu, c) maksimalnu kinetičku energiju kuglice pri oscilovanju.

Rješenje:
m=10g = 0,01 kg
T= 2 s
A= 3 cm = 0,03 m
a) v
0
=?, b) F
0
=?, c) E
0

=?
a) Kuglica ima maksimalnu brzinu kad prolazi kroz ravnotežni položaj:
s
m
0,094 m 03 , 0
s 2
28 , 6
A
T
2
A v
0
= ⋅ =
π
= ω =
b) Sila pod čijim djelovanjem kulica vrši harmonijske oscilacije F=-ky. Sila je maksimalna
kada je y=A. Pošto je k =mω
2
A
T
2
m kA F
2
0

 π
= =
, to je iznos sile


170
N. 10 2,96 m 03 , 0
s 2
6,28
kg 01 , 0 F
3 -
2
0
⋅ = ⋅ 

=
c) Maksimalna kinetička energija kuglice je
. J 10 4 , 4
2
)
s
m
(0,094 kg 01 , 0
2
mv
Ek
5
2
2
0
0

⋅ = = =


T

5.1. Period oscilovanja nekog oscilatora je 0,02 s. Kolika mu je: a) frekvencija,
b) kružna frekvencija?

5.2. Tijelo izvrši 132 oscilacije za pola minute. Odredi njegovu frekvenciju, period
oscilovanja i kružnu frekvenciju.
5.3. Klatno prođe svake sekunde kroz položaj ravnoteže. Kolika je frekvencija, a
koliki period oscilovanja?
5.4. Kuglica klatna izvrši 30 oscilacija za 40 s. Kolika ja frekvencija oscilovanja,
period i kružna frekvencija?
5.5. Kružna frekvencija kojom tijelo osciluje iznosi 12,56 rad/s. Odredi period
oscilovanja i frekvenciju oscilovanja.
5.5.a. Srce ima 80 otkucaja u jednoj minuti. Kolika je frekvencija i period otkucaja?
5.5.b. Frekvencija oscilatora iznosi 680 kHz. Izrazi frekvenciju u megahercima i
hercima.
5.5.c. Jednačinu
g
T

π 2 =
riješi po  i g.
5.5.d. matematičko klatno izvrši 20 oscilacija za 30 s. Kolika je dužina klatna ako je
g = 10 m/s
2

?
5.6. Na koncu dužine 80 cm visi kuglica koja osciluje sa periodom 1,8 s. Koliko je
ubrzanje sile teže na mjestu gdje klatno osciluje?
5.7. Sekundno klatno ima period oscilovanja T=2 s. Kolika je dužina sekundnog
klatna na ekvatoru, a kolika na polovima? g
e
=9,78 m/s
2
; g
p
=9,83 m/s
2

.
5.8. Na vrhu visoke zgrade okačeno je uže na kojem visi tijelo koje osciluje sa
periodom T=8 s. Kolika je dužina užeta? g=9,81 m/s
2

.
5.9. Period oscilovanja matematičkog klatna na Zemlji iznosi T
z
=1 s. Koliki bi bio
period oscilovanja tog klatna na Mjesecu? g
z
=6 g
m

.
5.10. Kružna frekvencija oscilovanja matematičkog klatna iznosi 10,5 rad/s.
Kolika je dužina klatna?
5.11. Periodi oscilovanja dva klatna odnose se kao 1:2. Kako se odnose njihove
dužine?
5.12. Teg mase 250 g okačimo o elastičnu oprugu te ona počne oscilovati sa
periodom T=1 s. Kolika je konstanta opruge?
171
5.13. Elastična opruga se produži za 2,5 cm kada se na nju okači teg mase 50 g.
Odredi: a) konstantu opruge, b) period oscilovanja opruge kada se teg izvede
iz ravnotežnog položaja.
5.13.a. Klatno osciluje harmonijski. Frekvencija oscilovanja je 10 Hz, a amplituda 2
cm. Kolika je maksimalna brzina pri oscilovanju?

5.14. Tijelo mase 5 g osciluje sa periodom T=0,8 s i amplitudom A=3 cm. Odredi:
a) maksimalnu brzinu oscilovanja, b) maksimalnu kinetičku energiju pri
oscilovanju, c) ukupnu energiju oscilatora.
5.15. Harmonijski oscilator čija je masa 1 g osciluje frekvencijom 20 Hz i
amplitudom 4 cm. Odredi: a) maksimalnu silu koja vrši oscilovanje,
b) maksimalnu energiju.

5.16. Dopuni! Energija oscilovanja se može lahko prenijeti sa jednog tijela na
drugo kad imaju ……… frekvencije. Ta pojava se naziva ………………. .
5.17. a) Šta je oscilator, a šta rezonator? b) Šta je još potrebno za prenošenje
energije od oscilatora do rezonatora? c) Između koja dva klatna, na slici 89.,
je moguća rezonancija?
5.18. Matematičko klatno je u rezonanciji sa spoljnom periodičnom silom čija je
kružna frekvencija 4,18 rad/s. Kolika je dužina klatna?
5.19. Na slici 89, klatno 1 izvrši 15 oscilacija za 21 s. Kolika je dužina klatna 3, ako
je ono u rezonanciji sa klatnom 1?
5.20. Jedan oscilator ima frekvenciju 2 MHz, a drugi 960 kHz. Kolika je razlika
frekvencija? Izrazi je u MHz, kHz i Hz.
E

5.21. Zadatak: Ispitaj od čega zavisi period oscilovanja matematičkog klatna.
Pribor: Čelična kuglica, neistegljiv konac, hronometar, magnetna šipka.

5.22. Zadatak: Odredi ubrzanje Zemljine teže pomoću
matematičkog klatna.
Pribor: Kuglica, neistegljiv konac, mjerna traka,
štoperica. (sl.88.). Vidi zadatak 11, str. 162!

5.23. Zadatak: Odredi konstantu opruge koja osciluje.
Pribor: Elastična opruga, teg poznate mase,
hronometar.
5.24. Zadatak: Pokaži pojavu rezonancije.
Pribor: Tri klatna, od kojih dva imaju istu dužinu
(sl.89.), letva o koju se okače klatna.
2
1 3
Sl.89.

172
5.2. Mehanički talasi.

Mehanički talasi nastaju u nekoj elastičnoj sredini kada jedan njen dio
osciluje. Talasno kretanje je periodično prenošenje energije oscilovanja od jednog
mjesta na drugo. Kod transverzalnih talasa energija se prenosi okomito na pravac
oscilovanja djelića, a kod longitudinalnih talasa u pravcu oscilovanja.
Talasna dužina je udaljenost između dva najbliža djelića u istoj fazi
oscilovanja,
f
c
= λ
gdje je: c - brzina širenja talasa, f – frekvencija talasa.

Brzina širenja transverzalnih talasa u zategnutoj žici je
m
l F
c

=
gdje je: F – sila zatezanja žice, l – dužina žice, m – masa žice.

Jednačina progresivnog talasa ima oblik:

 ω
ω =
c
x
- t sin A y
gdje je y elongacija tačke na udaljenosti x od izvora ravnog talasa.


Primjer 1: Na slici 90 je grafički prikaz talasa na površini vode koji se širi
brzinom 6 m/s. Na horizontalnoj osi je udaljenost od izvora talasa, a na vertikalnoj
osi udaljenost čestica od ravnotežnog položaja. a) Koje tačke su u istoj fazi
oscilovanja? b) Koje tačke su u suprotnoj fazi oscilovanja? c) Kolika je talasna
dužina talasa? d) Koliki je period i
frekvencija talasa? e) Kolika je
amplituda talasa?
Rješenje: a) Čestice koje su u
istoj fazi oscilovanja su u tačkama: O
i D, A i E, B i F … b) Čestice u
suprotnoj fazi su u tačkama: O i B, A i
C, B i D… c) Talasna dužina je
udaljenost dva najbliža djelića u istoj
fazi oscilovanja. Na slici 90 to je npr.
udaljenost A i E ili O i D, koja iznosi
m. 2 = λ
d) Talas pređe put od jedne talasne dužine za vrijeme od jednog perioda,
T c ⋅ = λ .
s 33 , 0
m/s 6
m 2
c
T = =
λ
=
Frekvencija oscilovanja je
Hz. 3 s 3
m 2
m/s 6 c
f
1 -
= = =
λ
=

A c E
0,3
O B D F x(m)
1 2 3
0,3
C
Sl.90.

173
e) Brijeg i dolja talasa su najveće udaljenosti čestica vode od ravnotežnog
položaja i to su amplitude talasa. Na brijegu čestica dostiže najviši položaj i on
iznosi 0,3 m. U dolji čestica dostiže svoj najniži položaj i on iznosi – 0,3 m.
T

5.25. Talas na vodi širi se brzinom 5 m/s. Talasna dužina talasa je 50 cm. Kolika je
frekvencija talasa i period?
5.25.a. Izvor talasa osciluje frekvencijom f. Kolika je frekvencija talasa? Koliko puta
se promijeni brzina širenja talasa ako se frekvencija poveća dva puta?
5.25.b. Izvor talasa na vodi osciluje frekvencijom 5 Hz.Kolikom brzinom se šire
talasi ako im je talasna dužina 25 cm/s ?
5.25.c. Brzina zvučnih talasa u vazduhu je 340 m/s. Kolika je frekvencija zvučnih
talasa ako je talasna dužina 17 cm?

5.26. Kroz elastičnu sredinu širi se talas brzinom 5 m/s. Svaki djelić izvrši jednu
oscilaciju za 0,2 s. Kolika je frekvencija i talasna dužina talasa?
5.27. Pogledaj sliku 91 a) Koliko talasnih dužina ima između tačaka: O i D, O i B,
O i A? b) Ako je period talasa T=0,33 s za koje vrijeme će talas preći put od
tačke A do tačke E, a za koje vrijeme od tačke A do tačke C?

5.28. Bregovi talasa na vodi udaljeni su su međusobno 1,2 m. Usidredni čamac se
kreće gore-dolje svake 4 s. Kolika je talasna dužina, period, frekvencija i brzina
talasa?
5.29. Talas se prostire u elastičnoj sredini c=100 m/s. Najmanje rastojanje između
tačaka sredine koje su u suprotnoj fazi je 1 m. Odredi frekvenciju i period
talasa.
5.30. Dvije susjedne čestice koje su u suprotnoj fazi udaljene su 2 cm. Kolika je
brzina širenja talasa ako je frekvencija 2 kHz?
5.31. Pored nepokretnog posmatrača, koji stoji na obali jezera, za 6 s prošla su 4
grebena talasa. Rastojanje između prvog i trećeg grebena je 12 m. Odredi
brzinu talasa, talasnu dužinu i period oscilovanja čestica vode.
5.32. Talas u dubokoj vodi ima talasnu dužinu λ
1
=30 cm i prostire se brzinom
c
1
=80 cm/s. Kada talas pređe u plitku vodu talasna dužina mu je λ
2

=7,5 cm.
Kolika je brzina talasa u plitkoj vodi?
5.33. Tačkasti izvor talasa na vodi (sl 91) proizvodi kružne talase. Izvor talasa
proizvede 12 talasa za 4 s. Za to vrijeme prvi talas je stigao do prepreke koja
udaljena 20 cm od izvora talasa. a) Odredi brzinu talasa, frekvenciju i talasnu
dužinu. b) Kolika će biti brzina talasa poslije odbijanja od prepreke?

5.34. Izvor kružnih talasa na površini vode osciluje frekvencijom 4 Hz. Pratimo
jedan brijeg talasa koji pređe put od 30 cm za 6 s. Kada talas naiđe na plitku
vodu za isto vrijeme pređe put od 18 cm. a) Kolika je talasna dužina u dubokoj
vodi ? b) Kolika je talasna dužina u plitkoj vodi?
174

5.35. Prazna boca, povučena u vodu i prepuštena sama sebi, počinje da osciluje te
uzrokuje nastanak talasa. Posmatrač primjećuje da vrijeme proteklo od
formiranja prvog do formiranja trećeg brijega iznosi 10 s a rastojanje između
njih 4 m. Kolika je talasna dužina, brzina i frekvencija tog talasa?
5.36. Metalna žica ima dužinu 50 cm i masu 0,5 g. Žica je zategnuta silom od
88,2 N. Odredi: a) brzinu transverzalnog talasa u žici , b) frekvenciju talasa ako
se na žici dužine l formira polutalas?
5.37. Kolikom silom je zategnuta žica dužine 60 cm i mase 1,2 g, ako je brzina
transverzalnog talasa kroz žicu 150 m/s?
5.38. Frekvencija radiotalasa je 94 MHz, a brzina 3⋅10
8


m/s. Kolika je talasna
dužina?
E

5.78. Zadatak: a) Proizvedi i posmatraj kružne, a zatim ravne talase na vodi
(sl.91). Kako bi odredio talasnu dužinu talasa? Možeš li uočiti, bez mjerenja,
promjenu talasne dužine talasa?
b) Ispitaj šta se dešava kad na put talasa postaviš ravnu prepreku (npr.
staklenu ploču). Prepreku postavi paralelno sa ravnim talasom a zatim je
okreni pod nekim uglom.
Procjeni ugao pod kojim talasi
nailaze na prepreku i ugao
odbijanja. Primjećuješ li neku
pravilnost? Iskaži je riječima.
c) Ispitaj šta se mijenja kad
talas prelazi iz dublje u pliću vodu.
Na dno posude, u njenom
udaljenijem dijelu, stavi staklenu
ploču tako da se u tom dijelu
smanji dubina vode. Šta se događa s talasnom dužinom talasa? Šta je moglo
uticati na promjenu talasne dužine talasa?
d) Okreni staklenu ploču u vodi (ploča je horizontalno postavljena i potpuno
potopljena) tako da ravni talas pod nekim uglom naiđe na rub ploče. Mijenja li se
pravac kretanja talasa pri prelasku iz dublje u pliću vodu?
Pribor: Grafoskop, posuda sa staklenim dnom, staklena ploča, voda,
olovka, letvica.

175

II.Molekularna fizika

7. Molekularno-kinetička teorija gasova.

Relativna atomska masa nekog atoma, A
r
(odnosno molekula, M
r

) jednaka
je broju unificiranih atomskih jedinica mase.
Unificirana atomska jedinica mase jednaka je dvanaestini mase atoma
ugljika –12:


Masa jednog atoma je: m
a
=A
r

· u
Masa jednog molekula je: m
m
=M
r

· u
Molarna masa je masa količine tvari od jednog mola:Veza između termodinamičke temperature T, izražene u kelvinima (K) i
temperature izražene u stepenima Celzija (°C) je:

T=T
0
+t, gdje je T
0

=273,15 K.
Količina tvari je ,
V
V
N
N
M
m
n
m A
= = = gdje je : m-masa tvari; M-molarna masa;

N-broj jedinki (atoma, molekula, jona…); N
A
-Avogadrova konstanta (broj jedinki u
jednom molu); V-zapremina tvari; V
m

-molarna zapremina.
N
A
=6,022·10
23
mol
-1

.
Molarna zapremina idealnog gasa pri standardnim uslovima (p
0
=101325 Pa,
T
0
=273,15 K) iznosi V
m

=22,4 l/mol.
Mol je količina tvari koja sadrži toliko jedinki koliko ima atoma u 12 g ugljika-12.
Temperaturska razlika u stepenima Celzija i temperaturska razlika u
kelvinima je jednaka.
∆t≡∆T


“Genije – to je 10 % nadahnuća
i 90 % znanja u radu”
Edison (1847 – 1931)
( ) kg 10 1,66 u ; C m
12
1
u
27 - 12
⋅ = =
mol
g
A
mol
g
M M
r r
⋅ = ⋅ =
176
Osnovna jednačina kinetičke teorije gasova:
2
v
3
1
p ρ =
gdje je : p-pritisak idealnog gasa,
V
m
ρ = -gustina gasa, V-zapremina gasa, m-masa
gasa,
2
v -srednja vrijednost kvadrata brzine molekula (efektivna brzina).

Jednačina gasnog stanja,
pV=nRT,

gdje je univerzalna gasna konstanta R=8,31 J/mol·K

Izo procesi:

T=const. (izotermički proces): pV=const; p
1
V
1
=p
2
V
2

;
p=const. (izobarski proces) :
2
1
2
1
T
T
V
V
; const
T
V
= = ;
V=const: (izohorski proces):
2
1
2
1
T
T
p
p
; const
T
p
= = .

Unutrašnja energija jednoatomskog gasa je,
nRT
2
3
U =

Kinetička energija jednog molekula gasa:
kT
2
3
1
Ek =

gdje je Boltzmanova konstanta k=1,38·10
-23

J/K.
Kinetička energija translatornog kretanja N molekula gasa jeEfektivna brzina molekula idealnog gasa je

Primjer 1: Odredi: a) relativnu molekulsku masu gasa CO
2
molekula gasa; c) molarnu masu gasa; d) broj molekula gasa u 1 g gasa; e) broj
molekula u 1
; b) masu jednog
 gasa pri standardnim uslovima.

Rješenje: a) M
r
(CO
2
)=?, b) m(CO
2
)=?, c) M(CO
2

)=?, d)m=1 g; N=?, e) V=1 l,
N=?
a) Relativnu molekulsku masu izračunavamo sabiranjem relativnih atomskih
masa atoma od kojih je sastavljen molekul. Podatke uzimamo iz tablice periodnog
sistema elemenata:
M
r
(CO
2
)=1· A
r
(C)+2· A
r

(O)=1· 12+2· 16=44
b) Masa jednog molekula je

m
m
(CO
2
)=M
r
(CO
2
)· u=44· 1,66· 10
-27
kg=7,31· 10
-26
nRT
2
3
Ek = =
1
NEk
kg

M
RT 3
v v
2
ef
= =
177

c) Molarna masa gasa
⋅ ⋅ = ⋅ =
mol
g
44
mol
g
) CO ( M M
2 r

d) Količina gasa je
A
N
N
M
m
n = = , odakle je
23
1 23
A
10 37 , 1 N
mol 10 022 , 6
mol
g
44
g 1
N
M
m
N
⋅ =
⋅ ⋅ = ⋅ =


e) S obzirom da je
m A
V
V
N
N
n = = i
mol
l
4 , 22 V
m
= , to je
22
1 23
A
m
10 69 , 2 N
mol 10 022 , 6
mol
l
22,4
l 1
N
V
V
N
⋅ =
⋅ ⋅ = ⋅ =Primjer 2: Iz osnovne jednačine kinetičke teorije gasova izvedi izraz koji povezuje pritisak i gustinu
gasa. Izračunaj efektivnu brzinu kretanja molekula vazduha pri normalnom atmosferskom pritisku
p=1,013·10
5
Pa. Za gustinu vazduha uzeti 1,29 kg/m
3

.
Rješenje:
p=1,013·10
5

Pa
ρ=1,29 kg/m

3
? = v
Jednačina kinetičke teorije gasova je
V
v Nm
3
1
p
2
1
=
Ukupna masa gasa je m=N· m
1
,
V
m
= ρ , a gustina gasa te je . v
3
1
p
2
ρ =
Izračunavamo:
s
m
485
3
m
kg
29 , 1
Pa
5
10 013 , 1 3 p 3
v =
⋅ ⋅
=
ρ
=

Primjer 3: Iz jednačine stanja idealnog gasa izvedi izraz za izračunavanje
gustine gasa. Izračunaj gustinu vazduha pri standardnim uslovima
(p
0
=1,013·10
5
Pa T
0

=273,15 K). Za molarnu masu vazduha uzeti M=29 g/mol.
Rješenje:
p
0
=1,013·10
5
T
Pa
0

=273,15 K
M=29 g/mol=29·10
-3
p=?
kg/mol
Jednačinu gasnog stanja možemo pisati u obliku , RT
V
m
pV = odnosno
M
RT
M
RT
V
m
p ρ = = gdje je ρ =
V
m
(gustina gasa).

178
Tada je
3
3 5
m
kg
29 . 1
K 15 , 273
molK
J
31 , 8
mol
kg
10 29 Pa 10 013 , 1
RT
pM
=

⋅ ⋅ ⋅
= = ρ

.

Primjer 4: U posudi zapremine 20 l nalazi se gas nitrogen pod pritiskom
150 bara i na temperaturi 20°C. Odredi količinu gasa i masu gasa u posudi
M=28 g/mol.
Rješenje:
V=20 l=20⋅10
-3
m
p=150 bar=150⋅10
3
5
Pa
n=?, m=?
T=(273+20)K=293 K
Iz jednačine gasnog stanja pV=nRT, količina gasa je,
mol 123,2 n
K 293
K mol
J
8,31
m 10 20 Pa 10 150
RT
pV
n
3 3 5
=

⋅ ⋅ ⋅
= =


Masa gasa je (pogledaj uvod)
m=nM=123,2 mol⋅28 g/mol

m=3 450 g


T

7.1. Odredi molarnu masu gasa: CO, Cl
2
, N
2
, O
2

. Potrebne konstante uzmi iz
tablice periodičnog sistema.
7.2. Odredi masu jednog molekula gasa: vodika H
2
, vodene pare H
2

O.
7.3. Odredi količinu gasa i broj molekula gasa u 1 g: a) nitrogena (N
2
), b) SO
2

.
7.3.a. Broj molekula vazduha u nekoj posudi iznosi 2,64⋅10
24

. Kolika je masa
vazduha? M=29 g/mol
7.3.b. Masa nitrogena iznosi 56 g. Koliko ima molekula nitrogena? M=28 g/mol.

7.4. Koliko ima grama gasa i molekula gasa u 1 cm
3

vazduha pri standardnim
uslovima? M=29 g/mol.
7.5. U čeličnoj boci pri standardnim uslovima ima 3,01·10
25

molekula kisika.
Odredi: a) zapreminu kisika, b) masu kisika.
7.6. Zapremina vazduha u učionici pri standardnim uslovima, iznosi 200 m
3

. Kolika
je masa vazduha i koliko molekula vazduha ima u učionici? M=29 g/mol.
7.7. Koliko molekula pri standardnim uslovima ima u 1 l: a) O
2
, b) CO
2
, c) H
2

.
7.8. Koliki je pritisak gasa u sudu zapremine 3 dm
3

, ako je masa gasa 10 g, a
srednja brzina kretanja molekula 500 m/s?
179
7.9. Pritisak idealnog gasa u zatvorenom sudu poveća se dva puta. Koliko se puta
poveća srednja brzina kretanja molekula gasa?

7.10. Kolika je srednja brzina kretanja molekula gasa čija je masa 6 kg i koji
zauzima 5 m
3

kod pritiska 2 bara?
7.11. Efektivna brzina molekula idealnog gasa iznosi 487 m/s. U zatvorenoj posudi
zapremine 5 l nalazi se 8 g tog gasa. Koliki je pritisak?

7.12. U posudi zapremine V=100 l i pod pritiskom p=4 kPa nalazi se idealan gas
čija je srednja brzina kretanja molekula 122,5 m/s. Odredi: a) gustinu gasa,
b) masu gasa.

7.13. Kolika je unutrašnja energija jednoatomnog gasa čija je količina 1,5 mol, a
temperatura 22°C?

7.13.a. Unutrašnja energija idealnog gasa iznosi 6,2 kJ, a količina 1,2 mola. Kolika
je temperatura gasa u stepenima Celzija?

7.13.b. Kolika je količina idealnog gasa čija je unutrašnja energija 4,5 kJ, a
temperatura 25°C?
7.14. Dopuni tabelu! T=const.7.15. Izvjesna količina gasa zauzima zapreminu V
1
=2 l kod pritiska 1 bar. Pri
kojem pritisku će zapremina gasa iznositi 400 cm
3

? Temperatura gasa se ne
mijenja.
7.16. U cilindru sa pokretnim klipom nalazi se pod pritiskom p
1

=0,1 MPa idealan
gas. Koliki će biti pritisak gasa ako se njegova zapremina izotermičkim
sabijanjem smanji na ¼ prvobitne zapremine?
7.17. Aerostat zapremine 12 m
3

, napunjen je gasom pri normalnim atmosferskim
pritiskom101,3 kPa, penje se u sloj vazduha gdje je pritisak 880 mbar. Kolika
mu je zapremina pod tim pritiskom? Temperatura se nije promijenila.
7.17.a. Zapremina gasa kod pritiska 980 mbara, iznosi 10 l. Kolika će biti
zapremina na pritisku 80 kPa? T=const.
7.18. Sud zapremine 12 l sadrži gas pod pritiskom 400 kPa i spoji se sa sudom
zapremine 3 l iz kojeg je evakuisan vazduh. Koliki će biti krajnji pritisak?
Proces je izotermički.

7.19. Sud koji sadrži gas pod pritiskom 1,4 bara spoji se sa sudom zapremine 6 l iz
kojeg je evakuisan vazduh. Poslije toga u oba suda se uspostavi pritisak 1 bar.
Kolika je zapremina prvog suda?

7.20. Gas mase m=5 g zatvoren je u cilindru pokretnim klipom. Zapremina gasa
iznosi V
1
=0,7 l, a pritisak p
1

=1,1 bar. Kolika će biti gustina gasa ako se on
sabije klipom tako da mu pritisak poraste na 2,85 bara? Temperatura gasa je
stalna.
7.21. U fudbalsku loptu zapremine 2,5 l upumpa se vazduh tako da se pri jednom
pumpanju ubaci 0,15 l atmosferskog vazduha čiji je pritisak p
1
p
=1 bar. Koliki će
101,3 kPa 150 kPa ?
V 100 cm ?
3
500 cm
3
180
biti pritisak u lopti poslije 50 ubacivanja vazduha? Na početku je unutrašnjost
lopte bila bez vazduha. Temperatura je stalna.

7.22. Na slici 92. su prikazana dva
izotermička procesa. Označi
njihove koordinatne ose.

7.23. Grafički prikaži izotermne
promjene stanja u: p-V;p-T i V-T
dijagramu.
7.23.a. Zračni mjehur se podigne sa
dna jezera na njegovu površinu.
Pri tome se njegova zapremina udvostruči. Kolika je dubina jezera, ako je
temperatura na dnu i površini ista?
7.24. Dopuni tabelu! p=const.
7.25. Zapremina idealnog gasa na temperaturi T
1
=273 K iznosi 20 dm
3

. Kolika će
biti zapremina gasa na temperaturi 75°C, ako se pri tome ne mijenja pritisak?
7.26. Gas ima zapreminu 12,3 l. Kad se ohladi do temperature 7°C njegova
zapremina se smanji na 10,5 dm
3

. Kolika mu je bila početna temperatura, ako
je pritisak bio stalan?
7.27. Gas pri 300 K ima zapreminu 250 cm
3

. Koliku zapreminu će imati ista masa
gasa ako se temperatura: a) poveća na 51°C ; b) snizi na -3°C? Smatrati
pritisak konstantnim.
7.28. Jednim udisajem pluća uđu 2 l hladnog zraka temperature 15°C. Kolika je
zapremina tog zraka na temperaturi ljudskog tijela od 37°C i istom pritisku?

7.29. Do koje temperature treba zagrijati neki gas pri stalnom pritisku da bi njegova
zapremina postala dva puta veća od zapremine koju gas ima na 0°C?

7.30. Vazduh na 0°C i normalnom atmosferskom pritisku ima gustinu 1,29 kg/m
3

.
Koliku će gustinu imati na temperaturi 30°C, ako se pritisak nije promijenio?
7.31. Gragički prikaži izobarnu promjenu stanja gasa u : p-V, p-T i V-T dijagramom.

7.32. Koja izobara, na slici 93. , odgovara većem pritisku?

7.33. Dopuni tabelu! V=const.

7.33b.Zašto se balon električne sijalice puni nitrogenom (azotom) pri sniženom
pritisku?

a) b)
Sl. 92.

V 50 cm 80 cm
3
?
3

T 293 K ? 30ºC
p: 101,3 kPa 150 kPa ?
T: 273 K ? 20ºC
V 1
2
T´ T
Sl. 93.
181
7.34. Električna sijalica se napuni nitrogenom pod pritiskom 0,5 bara, na
temperaturi 15°C. Kolika je temperatura u sijalici kada svijetli, ako se pritisak
poveća na 1,1 bar?

7.34.a.U zatvorenoj posudi nalazi se gas pod pritiskom 3,2 bara i temperaturi
400 K. Koliki će biti pritisak ako se : a) gas zagrije do 227°C, b) ohladi do 0°C.

7.35. Gas se nalazi u zatvorenoj posudi na temperaturi 5°C i pritisku 150 kPa.
Koliki će biti pritisak u posudi na temperaturi 300 K?
7.35.a. Ujutro, na temperaturi 0
0
C, pritisak u automobilskoj gumi iznosi 200 kPa. U
toku dana temperatura zraka se poveča na 30
0
7.35.b. Pri stalnoj zapremini povečamo temperaturu idealnog gasa od 27
C. Koliki će biti pritisak u gumama
ako se zanemari širenje gume?
0
C na
87
0

C. Za koliko procenata se poveča pritisak gasa?
7.36. Pri izohorskom zagrijavanju gasa njegov pritisak se poveća od 100 kPa na
1,12 bara. Kolika je bila krajnja temperatura gasa ako je početna 13°C?

7.37. Grafički prikaži izohornu promjenu gasa u: p-V,
p-T, i V-T dijagramu.

7.38. Na slici 94. je grafički prikaz dva izohorna
procesa. Kojoj izohori odgovara veća zapremina?

7.39. Popuni tabelu! const.
T
pV
=


7.40. Za čuvanje gasa CO
2

upotrebljavaju se čelične posude. Kolika je masa tog
gasa u posudi zapremine 40 l pri teperaturi 15°C i pritisku 50 bara?M=44g/mol.
7.41. U balonu zapremine 25,6 l nalazi se 1,04 kg nitrogena pri pritisku 35 bara.
Oderditi temperaturu gasa. M=28 g/mol.

7.42. Kolika masa vazduha zauzima zapreminu 150 l pri teperaturi 15°C i pritisku
150 kPa? M=29 g/mol.

7.43. U zatvorenoj posudi zapremine 1,2 l nalazi se 90 g vode. Zidovi posude
mogu izdrzati pritisak od 40 bara. Do koje temperature se može zagrijati
posuda pa da ne pukne? Pretpostavljamo da je sva voda isparila a masa
vazduha zanemarljiva u odnosu na masu vode. M=18 g/mol.

7.44. Odredi molarnu masu i relativnu molekulsku masu gasa ako 0,686 dm
3

tog
gasa, pri temperaturi 27°C i pritisku 80 kPa ima masu 0,748 g.
7.45. Koliki broj molekula ima u jednom litru idealnog gasa pri temperaturi 20°C i
pritisku od jednog bara?

p
1
2
T
Sl. 94.

p 98 kPa 101 kPa 120 kPa ?
V 2 m 2,2 m
3
?
3
0,8 m
3

T 300 K ? 320 K 350 K
182
7.46. Najsavršenijom vakuum tehnikom može se gas isprazniti iz neke posude tako
da na temperaturi 20°C ostane oko 1000 molekula u zapremini 1 cm
3

. Koliki je
pritisak u posudi?
7.47. Koliku zapreminu zauzima 1 g gasa butana na temperaturi 20°C i pritisku
115 kPa? M=58 g/mol.

7.48. Gas metan, čija je masa 19,4 kg, nalazi se u posudi zapremine 1 m
3

na
temperaturi 25°C. Koliki je pritisak gasa ? M=16 g/mol.
7.49. Jedan gas ima zapreminu 3 m
3

kod pritiska 15,0 kPa, drugi 3,4 l kod pritiska
3 MPa. Oba gasa imaju istu količinu od 3 mola. Kolike su im termodinamičke
temperature?
7.50. Atmosferski vazduh sadrži 21% oksigena (kisika). Koliki je parcijalni pritisak
kisika ako je atmosferski pritisak 101,3 kPa?

7.51. Gustina nekog gasa, pri standardnim uslovima (p
0
=101,3 kPa; T
0
=273,15 K),
iznosi 0,99 kg/m
3

. Odredi gustinu tog gasa na temperaturi 25°C i pritisku
98 kPa.
7.52. U posudi zapremine 10 l nalazi se gas hidrogen pri temperaturi 22°C i pritisku
100 bara. Kolika je zapremina gasa pri standardnom pritisku i temperaturi?
M=2 g/mol.

7.53. Prikaži izotermnu, izobarnu i izohornu promjenu stanja gasa u p-V dijagramu.

7.54. Prikaži izotermnu, izobarnu i izohornu promjenu stanja gasa u V-T dijagramu.

7.55. Određenoj količini gasa udvostručimo termodinamičku temperaturu, a
zapreminu gasa smanjimo na polovinu. Je li se promjenio pritisak gasa?

7.56. Koliki pritisak vrši 8 g gasa kisika u sudu zapremine 5,98 l, na temperaturi
15°C? M=32 g/mol.

7.57. Kolika je gustina gasa hidrogena u posudi pod pritiskom 1,5 MPa i na
temperaturi 22°C? M=2 g/mol.

7.58. Kolika je količina gasa i broj molekula gasa u posudi zapremine 17 l, pod
pritiskom 1200 kPa i na tempereturi 25°C?

7.59. U posudi zapremine 1,5 m
3
i pod pritiskom 1 bar nalazi se 3,02⋅10
25

molekula
idealnog gasa. Kolika je temperatura gasa?
7.60. Unutrašnja energija jednoatomnog gasa je U=135 J. Kolika je kinetička
energija jednog molekula gasa, ako se u posudi nalazi N=10
21

molekula?
7.61. Odredi srednju kvadratnu brzinu molekula hidrogena i energiju translatornog
kretanja jednog molekula, na temperaturi: a) -100°C; b) 0°C; c) 100°C.
M=2g/mol.

7.62. Srednja kvadratna brzina molekula oksigena iznosi 700 m/s. Kolika je: a
temperatura gasa,? M=32 g/mol.

7.63. Na kojoj temperaturi bi srednja kvadratna brzina molekula vazduha bila
jednaka: a) prvoj kosmičkoj brzini za Zemlju (7,9 km/s); b) drugoj kosmičkoj
brzini za Zemlju (11,2 km/s)? M=29 g/mol.
183

7.64. Posude u kojima je zatvoren vazduh vezane su za otvoreni živin manometar (sl.95). Koliki je
pritisak u posudama na slici a) i b)? Atmosferski pritisak je p
0
=1 bar. Gustina žive je 13600 kg/m
3

.


E

7.65.Zadatak: Kako bi pomoću mehaničkog modela sa kuglicama,
na slici 95.a., simulirao: a) Braunovo kretanje, b) izohorni
proces, c) izotermički proces.
Pribor: Okvir od kartona (ili
drveta), kuglice, plutani čep,
grafoskop.


7.66.Zadatak: a) Odredi termički koeficijent pritiska gasa
(V=const). b) Odredi atmosferski pritisak.
Pribor:Staklena posuda od 150 cm
3
do 250 cm
3

,
manometar sa vodom, termometar.
7.67.Zadatak: Pomoću pribora na slici 96, provjeri
jednačinu gasnog stanja.
Pribor:Staklena U cijev, živa, pečatni vosak , posuda sa
vodom, termometar, električni rešo, lenjir.

7.68.Zadatak: a) Napravi Galtonovu dasku (sl.97) b) Simuliraj
Maxwellovu krivulju raspodjele molekula po brzinama.
Pribor: Daska, ekseri, kuglica, staklena ploča, lijevak.
p
0
p
0
h
1
=26 cm h
2
=12 cm
p
1
p
2
a) b)
Sl.95.
Pa
h 
Sl. 96 .
184

8. Kondenzirano stanje tvari

Napon je mjera za naprezanje tijela pri deformaciji. Normalni napon je odnos
između jačine sile koja djeluje normalno na površinu i veličinu te površine,
S
F
= σ .
Tangencijalni napon je odnos jačine sile koja djeluje tangencijalno na površinu i
veličine te površine,
S
F
= τ .
Hukov zakon: „Napon pri elastičnoj deformaciji proporcionalan je relativnoj
deformaciji.” Npr.za istezanje ili sabijanje štapa,

,
l
Δl
E
S
F
σ = =

gdje je: l-prvobitna dužina, ∆l-promjena dužine, ∆l/l-relativna deformacija,E-
Youngov modul elastičnosti.
Koeficijent površinskog napona tečnosti,
,
l
F
ΔS
ΔA
σ = =
gdje je: ∆A-rad koji treba izvršiti da se slobodna površina tečnosti poveća za ∆S; F-sila površinskog
napona ; l-dužina granične linije slobodne površine tečnosti.

Visina tečnosti u kapilari iznad nivoa tečnosti u sudu:
rg
2
h
ρ
σ
=
gdje je: r-poluprečnik kapilarne cijevi, ρ-gustina tečnosti, σ-koeficijent površinskog napona.

Zakon linearnog termičkog širenja ) t 1 ( l l
0
α + = , , gdje je: l
0

-dužina štapa na temperaturi 0°C;
l-dužina štapa na t°C; α-termički koeficijent širenja.
Površinsko širenje ) t 1 ( S S
0
β + = : , gdje je ; β=2α, termički koeficijent površinskog širenja.

Zapreminsko širenje: V=V
0
Promjena gustine sa temperaturom:
(1+γt), gdje je γ=3α, termički koeficijent zapreminskog širenja.
,
t 1
0
γ +
ρ
= ρ
gdje je ρ
0

-gustina na 0°C; ρ-na t°C.
Primjer 1. Čelično uže lifta ne smije da se izduži više od 4 mm. Dužina užeta
je 15 m, površina poprečnog presjeka 2 cm
2

, a modul elastičnosti 220 GPa. Koliko
je maksimalno dozvoljeno opterećenje užeta lifta?
Rješenje:
∆l=4 mm=4·10
-3
l=15 m
m
S=2 cm
2
=2·10
-4
m

2
E=220 GPa=2,2·10
11
m=?
Pa
185
U području elastičnosti važi Hukov zakon,
l
l
E
S
F ∆
=
Za dato istezanje užeta sila naprezanja je:
N 11733
m 15
m 10 4
m 10 2
m
N
10 2 , 2
l
l
ES F
3
2 4
2
11
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

=Ta sila odgovara teretu mase (zajedno sa kabinom lifta),


Primjer 2. Pri mjerenju konstante površinskog napona alkohola korištena je bireta (sl.98). U biretu se
sipa voda, čija je konstanta površinskog napona na sobnoj temperaturi poznata i iznosi σ
1
=0,073
N/m. Slavina se otvori i voda kaplje tako da izađe zapremina vode V=2 cm
3
, što odgovara broju
n
1
=50 kapi. Kada se sva voda ispusti onda se sipa alkohol i postupak ponovi tako da istoj
zapremini alkohola V=2 cm
3
odgovara n
2
=130 kapi. Odredi koeficijent površinskog napona
alkohola. Za gustinu vode uzeti 1000 kg/m
3
, a za gustinu alkohola 790 kg/m
3

.
Rješenje:
σ=0,073 N/m
n
1
n
=50
2
ρ
=130
v
=1000 kg/m
ρ
3

2
=790 kg/m
σ
3

2

=?

Ako ističu dvije razlićite tečnosti iz iste posude, onda je
1
2
1
2
m
m
=
σ
σ
(2)
U našem primjeru, ukupna masa svih kapi je M=n· m , gdje je n-broj kapi. Takođe, ukupnoj masi
odgovara istekla zapremina tečnosti V; M=ρV. Pošto je zapremina bila ista to je :
1
2
1 1
2 2
1
2
m n
m n
M
M
ρ
ρ
= = , (3) odakle je
2
1
1
2
1
2
n
n

ρ
ρ
=
σ
σ
(4)
odnosno σ=0,022 N/m

Primjer 3: Metalni štap je uklješten između dvije vertikalne ploče (sl. 99). a) Koliko će biti naprezanje
štapa ako se on zagrije za 20°C? b) Kolikom će silom štap djelovati na ploče kojima je uklješten?
Površina poprečnog presjeka štapa je 10 cm
2
, modul elastičnosti štapa je 200 GPa, temperaturni
koeficijent linearnog širenja α=1,4·10
-5
1/°C.

Kapljica se otkida kada se njena težina izjednači sa silom
površinskog napona,
mg r 2 F = σ π = odakle je (1)
r 2
mg
σ
π
=
pri čemu je: r-poluprečnik kanala cijevi iz koje izlazi kapi, m-
masa jedne kapi, σ-konstanta površinskog napona.
kg 1198
81 , 9
11733
2
2
= = =
s
m
s
kgm
g
F
m
186
Rješenje:
∆t=20°C
S=10 cm
2
=10·10
-4
m
E=200 Gpa=2·10
2

11
N/m
2

α=1,4·10
-5
a) σ=?, b) F=?
1/°C


Kada bi štap bio slobodan promjena njegove
dužine pri zagrijavanju iznosila bi približno:
t l l ∆ α = ∆ gdje je l-prvobitna dužina. Pošto je štap uklješten između ploča, koje sprečavaju
promjenu dužine, onda se u njemu javlja naprezanje jednako normalnom naponu koji izaziva
skraćenje dužine za ∆l. Prema Hukovom zakonu je;
. t E
l
l
E ∆ α =

= σ
a) Pa 10 6 , 5 C 20
C
1
10 4 , 1
m
N
10 2
7 5
2
11
⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = σ
− 


b) Na ploče štap djeluje silom

N 10 6 , 5 m 10 Pa 10 6 , 5 S F
4 2 3 7
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ σ =


Čvrsto tijelo i tečnost. Elastičnost. Površinski napon.

T

8.1. Koliko ima molova i molekula u 1 kg vode?

8.2. Odredi broj atoma u 1 g: a)Al, b)Fe, c)Cu. Podatke za relativne atomske mase
uzeti iz tablica.

8.3. Prsten od čistog zlata ima 2·10
22

atoma. Kolika je masa prstena?
8.4. Koliku masu ima: a) aluminijska ploča koja sadrži 4,3·10
22
atoma, b) komad
kuhinjske soli koji sadrži 8·10
24

molekula?
8.5. Izračunaj masu jednog molekula: a) vode, b) žive.

8.5.a. Na metalnom užetu okačen je teg mase 2,5 kg. Koliki je normalni napon u
užetu ako je površina poprečnog presjeka užeta: a) 0,2 cm
2
, b) 12 mm
2

?
8.5.b. Na žicu je okačen teg pri čemu je normalni napon 200 kPa, a površina
presjeka žice 0,8 mm
2

. Kolika je masa tega?
8.5.c. Na žicu dužine 1 m i presjeka 2 mm
2

okačen je teg mase 5 kg. Pri tome se
žica izdužila za 5 mm. Odredi: a) relativnu deformaciju, b) normalni napon,
c) modul elastičnosti žice.
8.6. Koliki treba da bude prečnik nosača dizalice, pri podizanju tereta od 2,5 tone, pa da
normalni napon ne bude veći od 6 MPa? v=const.

8.7. Normalni napon kidanja metalne žice iznosi 3 N/mm
2
, a njen presjek S=15 mm
2

. Kolika
je maksimalna masa tereta koja se može okačiti o žicu pa da se ona ne prekine?

187
8.8. Čelično uže građevinske dizalice ima dužinu l=10 m i površinu poprečnog presjeka S=1
cm
2

. Sa njim se diže teret mase 1 t. Izračunaj: a) normalni napon u užetu, b) relativno
istezanje užeta, c) elastičnu potencijalnu energiju istegnutog užeta. E=210 GPa.
8.9. Pod djelovanjem sile intenziteta 100 N, metalna šipka duga 5 m i poprečnog presjeka
2,5 mm
2
b) Koliki je modul elastičnosti žice?
izduži se za 1 mm. a) Kolikim je normalnim naponom opterećena žica?

8.10. Željezno uže dužine 1,5 m, opterećeno sa 5000 N, ne smije se izdužiti više od 0,3
mm. Koliki presjek treba da ima uže ? E=196 GPa.

8.11. Kolika je dužina metalne žice koja se izduži za 1mm pod djelovanjem sile od 100 N?
Presjek žice je 2,5 mm
2
, a modul elastičnosti 2·10
11

Pa.
8.12. Željezna šipka treba da izdrži teret od 5 t. Granica elastičnosti iznosi 180 MPa.
a) Koliki presjek treba da ima šipka? b) Koliko je relativno izduženje?

8.13. Gumena traka ima dužinu l=40 cm. Kada se optereti tegom od 100 g izduži se za 2
cm. Presjek trake S=0,5 cm
2
c) modul elastičnosti trake, d) rad izvršen na istezanje trake. Smatrati da se presjek
trake nije promijenio istezanjem.
. Odredi: a) relativnu deformaciju, b) normalni napon,

8.14. Krutost opruge iznosi k=1000 N/m. a) Koliki teret se smije objesiti o oprugu ako se ne
smije izdužiti više od 4 cm? b) Koliku elastičnu potencijalnu oprugu ima pri tome
opruga?

8.15. Kolika može biti maksimalna dužina olovne žice koja visi pa da se ne prekine pod
djelovanjem sopstvene težine? Napon kidanja žice iznosi 20 MPa, a gustina 11300
kg/m
3

.
8.16. Maksimalna dužina bakarne žice koja može da visi, a da se pri tome ne prekine pod
djelovanjem sopstvene težine, iznosi l=59,5 m. Koliki je napon kidanja žice? Gustina
bakra je 8400 kg/m

3

8.17. Kada se jedna kap tečnosti razdvoji na dvije manje kapi, koja je tvrdnja tačna: a) zbir površina
manjih kapi jednak je površini veće kapi, b) zbir zapremina manjih kapi jednak je zapremini veće
kapi, c) površina veće kapi manja je od zbira površina manjih kapi?

8.18. Koliki rad treba izvršiti da se obrazuje mjehur sapunice poluprečnika r=2 cm? Konstanta
površinskog napona iznosi σ=0,04 N/m.

8.19. Da bi se površina vode povećala za 10 cm
2

potrebno je izvršiti rad od 73 µJ.
Kolika je konstanta površinskog napona vode?
8.20. Iz birete ističe voda u obliku kapljica čija je masa m=0,01 g. Unutrašnji
prečnik donjeg otvora pipete iznosi d=0,4 mm. Kolika je konstanta
površinskog napona vode?

8.21. Koliko treba kapi vode da istekne iz birete unutrašnjeg prečnika 1,0 mm, da
bi se napunila bočica od 6 cm
3
? Za vodu je ρ=1 g/cm
3

, σ =0,073 N/m.
8.22. Iz pipete ističe tečnost kapanjem. Unutrašnji prečnik otvora pipete je
0,6 mm a konstanta površinskog napona 0,026 N/m. kolika je masa jedne
kapi?

8.23. Pri određivanju koeficijenta površinskog napona vode korišten je
dinamometar i aluminijski prsten (sl. 100). Masa prstena je m=5,7 g, a
njegov srednji prečnik d=20 cm. Dinamometar pri otkidanju prstena
pokazuje silu od 0,15 N. Izračunaj koeficijent površinskog napona vode.

0
Sl.100.

188
8.24. Kolika je sila potrebna za otkidanje aluminiskog prstena mase m=5 g, srednjeg prečnika d=8 cm,
od površine glicerina? Konstanta površinskog napona glicerina iznosi 0,059 N/m.

8.25. Pri mjerenju koeficijenta površinskog napona alkohola korištena je kapilarna cijev prečnika
0,15 mm. Alkohol se podigne na visinu 7,6 cm. Čemu je jednak koeficijent površinskog napona
alkohola na toj temperaturi? ρ= 790 kg/m
3
8.26. Prečnik kanala kapilarne cijevi je 0,20 mm. Na koju visinu će se u njoj popeti: a) voda, b) kerozin,
c) živa? σ
.
v
=0,072 N/m; σ
k
=0,024 N/m; σ
ž
=0,470 N/m; ρ
v
=1000 kg/m
3
; ρ
k
=800 kg/m
3
;
ρ
ž
=13600 kg/m
3

.
8.27. Izračunaj prečnik kapilarnih cijevi ako je poznato, da se voda na
sobnoj temperaturi podigne u njima na visinu: 2,5 cm; 5 cm; 8 cm;
σ=0,072 N/m.

8.28. U širem kraku U cijevi voda se popela na visinu h
1
= 5 mm, a užem na
visinu h
2

=20 mm. Koliki je prečnik šireg, a koliki užeg dijela?
Koeficijent površinskog napona vode je 0,072 N/m. (sl.101)
8.29. Voda se podiže u kapilarnoj cijevi na visinu 62 mm. U istoj cijevi se
alkohol podiže na visinu 24 mm. Koliki je koeficijent površinskog
napona alkohola? Koeficijent površinskog napona vode je
σ
1
=0,072 N/m, gustina vode je ρ
1
=1000 kg/m
3
ρ
, a alkohola
2
=790 kg/m
3

.
8.30. Koliki može biti najveći prečnik u fitilju lampe da bi se kerozin podigao u fitilju na visinu h=2 cm.
σ=0,024 N/m; ρ=800 kg/m
3

.E


8.31. Zadatak: Na mehaničkom
modelu prikaži razliku između
strukture kristala i tečnosti.

Pribor: Tri okvira od kartona,
oblika jednakostraničnog trougla,
(dva stranica 10 cm, a treći 11 cm)
olovna sačma, grafoskop (sl. 102).

8.32. Zadatak: Pokaži efekt djelovanja molekulskih sila u
čvrstim tijelima
Pribor: Dva olovna cilindra sa dobro očišćenim i uglačanim
površinama (sl.103), teg od 100 g.

8.33. Zadatak: Odredi modul elastičnosti gumene trake.
Pribor: Gumena traka, tegovi od 50 g, stalak, lenjir
(sl.104).

8.34. Zadatak:Pokaži efekt djelovanja molekulskih sila kod
tečnosti.
Pribor: Okvir od žice, sapunica (sl. 105)

h
2
h
1
Sl.101.

a) b)
Sl.102.

0
mg
Sl.104.

189
8.35. Zadatak: Pokaži da igla, kada se pažljivo stavi na površinu vode, ne potone.

Pribor: Igla, cigaret (ili novinski) papir, čaša sa
vodom.

8.36. Zadatak: Odredi prečnik molekula oleinske
kiseline.
Pribor: Pipeta od 1 cm
3
, oleinska kiselina, dvije
menzure od 100 cm
3

, alkohol, prah od krede, plitka
posuda stranica najmanje 40 cm, lenjir.
8.37. Zadatak: Odredi konstantu površinskog napona
alkohola metodom otkidanja kapi.
Pribor: Bireta, voda, alkohol, čaša.

8.38. Zadatak: Odredi konstantu površinskog napona vode metodom otkidanja
prstena.
Pribor: Tanki metalni prsten prečnika preko 5 cm, dinamometar do 1 N.

8.39. Zadatak: Odredi konstantu površinskog napona alkohola pomoću kapilare.
Pribor: kapilarna cijev, alkohol, voda.


Termičko širenje

8.40. Čelična konstrukcija ima, na temperaturi 0°C, dužinu l
0
=75,00 m. Odredi: a) dužinu konstrukcije na
temperaturi 40°C, b)-35°C. Kolika je razlika dužina ljeti i zimi? α=1,2·10
-5

1/°C
8.41. Na temperaturi t
1
=10°C dužina željezne šine iznosi l
1
=12 m. Kolika će biti dužina šine na
temperaturi t
2

=50°C? Vrijednost termičkog koeficijenta uzeti iz zadatka 8.54.
8.42. Između dva električna stuba, koja su udaljena 60 m, treba razapeti bakarnu žicu. Kolika treba da
bude najmanja dužina bakarne žice na temperaturi t
1
=30°C da nebi došlo do zatezanja zimi, kad
bude temperatura t
2
=-30°C? α=1,7·10
-5

1/°C.
8.43. Do koje temperature treba zagrijati aluminijsku šipku da bi se njena dužina povećala za 1% u
odnosu na dužinu na 0°C? α=2,4·10
-5

1/°C
8.44. Na temperaturi 0°C dužina aluminijske šipke iznosi 79,5 cm, a željezne 80 cm. Na kojoj
temperaturi će obje šipke imati istu dužinu? Vrijednost koeficijenta je u zadatku 8.43.

8.45. Na temperaturi mržnjenja vode šipka od mesinga ima dužinu l
0
8.46. Temperaturski koeficijent linearnog širenja zlata iznosi α=1,4·10
=100,00 cm, na temperaturi
klučanja vode (na standardnom pritisku) l=100,18 cm. Koliki je temperaturski koeficijent linearnog
širenja mesinga?
-5

1/ºC. Koliki je odgovaraju ći
temperaturski koeficijent površinskog i zapreminskog širenja zlata?
8.47. Na temperaturi t
2
=30°C površinabakarne ploče iznosi 10000 cm
2
. Kolika će biti površina ploče na
temperaturi t
1

=-20ºC? Iznos koeficijenta uzeti iz zadatka 8.42.
8.48. Na temperaturi 0°C ploča od cinka ima dimenzije 120x70 (cm
2
). Koliko će se povećati površina
ploče pri zagrijavanju do temperature 60°C? α=2,9·10
-5

1/ºC.
8.49. Na 0°C aluminijska ploča ima površinu 650 cm
2
a kad se zagrije 670 cm
2

. Do koje temperature je
zagrijana ploča?
8.50. Na temperaturi 0°C željezna kugla ima zapreminu 800 cm
3

. Izračunaj njenu zapreminu na 200°C.
8.51. Na temperaturi 0°C mesingani kazan ima zapreminu 120 l. Kolika će mu biti zapremina na:
a) 30°C, b) -25°C. α=1,9·10
-5

1/°C.
Sl.105.

190
8.52. Dužina ivice metalne kocke na temperaturi 0°C iznosi 5,00 cm. Kocka je zatim zagrijana do
temperature 100°C (unošenjem u ključalju vodu). Za materijal kocke je α=2·10
-5
a) povećanje dužine kocke pri zagrijavanju, b) promjenu površine,
c) promjenu zaapremine kocke.
1/°C. Odredi:

8.53. Posuda ima zapreminu 250 cm
3
, na temperaturi 0°C, i napunjena je
do vrha vodom. Kada se posuda sa vodom zagrije do 100°C iz nje
izađe 3,5 cm
3

vode. Odredi srednji koeficijent zapreminskog širenja
vode. Širenje posude zanemariti.
8.54. Metalna kocka ima ivice dužine a=10 cm, na temperaturi 0°C. Kada
se zagrije do 100°C zapremina kocke je 1005,1 cm
3

. Odredi
koeficijent linearnog širenja metala.

E

8.55. Zadatak: Odredi termički koeficijent zapreminskog širenja vode.
Pribor: Staklena posuda sa čepom i vodom, pipeta od 1 ml,
termometar (sl.106).9. Termodinamika. Fazni prelazi.

Količina toplote koju neko tijelo zagrijavanjem primi, odnosno hlađenjem
otpusti, jednaka je
t cm Q ∆ =

gdje je: m-masa tijela, c-specifični toplotni kapacitet tijela, ∆t-promjena temperature
tijela. Jedinica za količinu toplote je džul (J).
Količina toplote koja izvrši fazni prelaz tvari mase m, na temperaturi faznog
prelaza, data je izrazom
i
mq Q =

gdje je q
i

-specifična toplota faznog prelaza (topljenja, isparavanja, sagorijevanja...).
Prvi zakon termodinamke (analitički izraz);
A ΔU Q + =

gdje je Q-količina toplote dovedena sistemu, ∆U-povećanje unutrašnje energije
sistema, A-rad koji izvrši sistem na savlađivanju spoljašnjih sila.
Rad gasa pri izobarnom procesu (p=const.):
, V p A ∆ =

gdje je : p-pritisak gasa; ∆V-promjrna zapremine (∆V=V
2
-V
1

).

191
Unutrašnja energija jednoatomskog gasa je
nRT
2
3
U =

Koeficijent korisnog djelovanja idealne toplotne mašine,
koja radi po Carnotovom (Karnoovom) ciklusu je (sl.106.a.)
1
2 1
1
2 1
1
T
T T
Q
Q Q
Q
A −
=

= = η

gdje je : T
1
-temperatura toplog rezervoara, T
2
-temperatura
hladnog rezervoara, A-korisni rad mašine, Q
1
-utrošena količina toplote, Q
2

-
neiskorištena količina toplote.
Promjena entropije pri izotermnom procesu je

T
Q
S

= ∆

gdje je: T-temperatura na kojoj se odvija proces, ∆Q-količina toplote koju primi gas. Entropija sistema je
mjera za neuređenost sistema i povećava se kad se sistem približava ravnotežnom stanju.

Entropija sistema S i termodinamička vjerovatnoća W njegovog stanja, povezane su relacijom
S=klnW, gdje je k-Boltzmanova konstanta.

Primjer 1: Idealan gas se nalazi u cilindru zapremine 2,5 l i pod pritiskom
1,5 bara. Površina klipa cilindra je 25 cm
2
Rješenje:
. Odredi:a) rad koji izvrši gas, ako mu se
pri stalnom pritisku klip pomjeri za 15 cm, b) rad koji izvrši gas ako se
termodinamička temperatura poveća dva puta, a širenje gasa je vršeno pri stalnom
pritisku.
p=1,5 bar=1,5⋅10
5
V
Pa
1
=2,5 l=2,5⋅10
-3
m
3

S=25 cm
2
=25⋅10
-4
m
a) ∆∝=0,15 m, A=?, b) T
2

2
=2T
1

, A=?
a) Rad gasa pri izobarnom širenju je A=p∆V, pri čemu je promjena
zapremine ∆V=S∆∝.
J 25 , 56 A
m 15 , 0 m 10 5 , 2 Pa 10 5 , 1 pS A
2 3 5
=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ∆ =
b) Za izobarski proces važi
1
2
1
2
T
T
V
V
= , odakle je V
2
=2V
1
.

1 1 2
pV ) V V ( p A = − =
Rad gasa pri
izobarskom širenju je


J 375 m 10 5 , 2 Pa 10 5 , 1 A
3 3 5
= ⋅ ⋅ ⋅ =


Primjer 2: Gas kisik, čija je masa 8 g i temperatura 25°C, zagrijava se pri
stalnom pritisku do temperature 100°C. a) Koliki rad izvrši gas pri širenju? b) Kolika
je promjena unutrašnje energije gasa ako mu je dovedena količina toplote
675,8 J?
Rješenje:
p
1
T
1
2
A
4
T
2
3
V
Sl.106.a.

192
m=8 g
M=32 g/mol
T
1
T
=273+25=298 K
2

=273+100=373 K
a) A=?, b) ∆U=?
Q=675,8 J
a) Rad gasa pri izobarnom širenju (p=const) je A=p(V
2
-V
1
) gdje je :V
1
-
početna zapremina gasa, V
2-
krajnja zapremina gasa. Početnu i krajnu zapreminu
gasa možemo naći iz jednačine gasnog stanja: p
1
V
1
=nRT
1
i pV
2
=nRT
2
.
Oduzimanjem tih jednačina dobivamo p(V
2
-V
1
)=nR(T
2
-T
1

). Izvršeni rad gasa je
J 8 , 155 A
K ) 298 373 (
molK
J
31 , 8
mol
g
32
g 8
) T T ( R
M
m
A
1 2
=
− ⋅ = − =


b) Porast unutrašnje energije gasa je

J 520 A Q U = − = ∆

Primjer 3: Temperetura vode u kotlu parne mašine, koja radi po
Carnotovom ciklusu, iznosi 210°C, a temperatura izlazne pare iz mašine je 55°C.
a) Koliki je koeficijent djelovanja mašine. b) Koliko kilograma uglja, čija je
specifična toplota sagorijevanja q
s

=13 MJ/kg, treba utošiti da mašina izvrši rad
A=100 MJ?
Rješenje:
T
1
T
=(273+210)K=483 K
2
q
=(273+55) K=328 K
s
=13 MJ/kg=13·10
6

J/kg
A=100 MJ=1·10
8
m=?
J

a) Koeficijent korisnog djelovanja mašine izračunavamo iz relacije

32 , 0
483
328 483
1
2 1
=

=

=
K
K K
T
T T
η

b) Koeficijent korisnog djelovanja toplotne mašine je
1
Q
A
= η
odakle izračunavamo utrošenu količinu toplote . mq
A
Q
s 1
=
η
=

Potrebna masa gasa iznosi .
q
A
m
s
η
=
kg
kg
J
J
m 24
10 13 32 , 0
10
6
8
=
⋅ ⋅
=


Primjer 4: U otvorenom sudu nalazi se 100 g leda temperature t
1
= -10°C.
Koliku količinu toplote treba dovesti ledu da pređe u vodu temperature t
2
=20°C.
Tačka topljenja leda iznosi 0°C, specifični toplotni kapacitet leda c
L
=2100 J/kgK,
193
specifična toplota topljenja leda q
t
=0,336 MJ/kg, specifični toplotni kapacitet vode
c
V

=4190 J/kgK.
Rješenje:
m=100 g=0,1 kg
t
1
t
= -10°C
2
t
=20°C
t
c
=0°C
L
c
=2100 J/kg°C
V
q
=4190 J/kgK
t
=0,336 MJ/kg=3,36·10
5
Q=?
J/kg

Za zagrijavanje leda od temperature t
1
J 2100 Q
C ) 10 0 (
C kg
J
2100 kg 1 , 0 ) t t ( mc Q
1
1 t L 1
=
+ ⋅ = − =


do tačke topljenja, potrebno je dovesti
količinu toplote

Za topljenje leda, na tački topljenja, potrebno je dovesti količinu toplote
J
kg
J
kg mq Q
t
4 5
2
10 36 , 3 10 36 , 3 1 , 0 ⋅ = ⋅ ⋅ = =

Za zagrijavanje nastale vode od 0°C do 20°C potrebno je dovesti količinu
toplote
J 8380 Q
C ) 0 20 (
C kg
J
4190 kg 1 , 0 ) t t ( mc Q
3
1 2 V 3
=
− ⋅ = − =Ukupna količina toplote koju treba dovesti je J 44080 Q Q Q Q
3 2 1
= + + = .
T

9.1. Idealan gas, u nekom sudu sa pokretnim klipom, primi količinu toplote od 2 kJ i
pri tome izvrši rad od 350 J. Za koliko se povećala njegova unutrašnja
energija?

9.2. Koliki rad izvrši idealan gas kada mu se uz
konstantan pritisak od 101 kPa poveća
zapremina od 1 l do 12 l?

9.3. Rad koji izvrši klip cilindra, površine 50 cm
2

na
putu 12 cm, iznosi 180 J. Koliki je pritisak pare?
9.4. Izračunaj rada gasa na slici 108. Početna
zapremina gasa je 2 l?


p(bar)
2
O V(l)
2 6
Sl.108.

t
t
2
O Q
t
1
Q
1
Q
2
Q
3
Sl.107.
194
9.4.a. Koliki rad izvrši gas šireći se pri stalnom pritisku od 12 bara? Klip cilindra
površine 0,025 m
2

pomjeri se za 60 cm.
9.4.b. Nekom gasu, koji se nalazi u sudu zapremine 3 l i pod stalnim pritiskom
100 kPa, poveća se termodinamička temperatura tri puta. Koliki rad izvrši gas?
9.4.c. Idealnom gasu, pri stalnom pritisku, dovedemo količinu toplote od 30 MJ. Pri
tome se unutrašnja energija gasa poveča za 20 MJ. Koliki je rad pri tome
izvršio gas?
9.5. Na temperaturi 20°C gas nitrogen čija je masa 7 g, nalazi se pod pritiskom
200 kPa. Nakon zgrijavanja pri stalnom pritisku zapremina gasa je 12 l.
a) koliki je rad izvršio gas? b) Kolika je dovedena količina toplote ako se
unutrašnja energija gasa povećala za 3 kJ? M=28 g/mol.

9.6. Na temperaturi 0°C idealni gas ima zapreminu 3 l i nalazi se pod pritiskom
1 bar. Gas se zagrije i širi, pri stalnom pritisku i pr tome izvrši rad od 150 J.
a) Kolika je zapremina gasa nakon širenja? b) Kolika je temperatura gasa
nakon širenja?

9.7. Dva mola gasa hidrogena zagrijava se od temperature 15°C do 75°C, pri
stalnom pritisku. Odredi: a) rad koji je izvršio gas, b) količinu toplote koja je
dovedena gasu, ako je specifični toplotni kapacitet gasa pri stalnom pritisku
c
p

=14500 J/kgK, c) promjenu unutrašnje energije. M=2 g/mol.
9.8. U cilindru se nalazi 2 kg vazduha pri 20°C i pritisku 10 bara. Koliki je izvršeni
rad pri izobarnom širenju vazduha ako se zagrije do 128°C? M=29 g/mol.

9.9. U cilindru se nalazi 1,6 kg oksigena pri temperaturi 17°C i pritisku 4,2 bara. Do
koje temperature treba izobarski zagrijati gas da bi rad pri širenju iznosio
35 kJ? M=32 g/mol.

9.10. Vazduh se zagrije za 100°C, pri stalnom pritisku, i pri tome se izvrši rad od
4155 J. Kolika je bila masa vazduha? M=29 g/mol.

9.11.

9.11.a. Idealnom gasu dovedemo količinu toplote Q = 50 J i pri tome se gas širi
izotermno. Kolika je promjena unutašnje energija gasa i koliki rad izvrši gas?
Pri adijabatskoj ekspanziji gas izvrši rad od 650 J. Kolika je promjena
unutrašnje energije gasa?

9.12.


Za koliko stepeni se ohladi jednoatomski gas pri adijabatskoj ekspanziji, u
zadatku 9.11., ako je količina gasa n=3 mola?
9.13. Gas oksigen, čija je masa 24 g, nalazi se pod pritiskom 150 kPa, na
temperaturi 18°C. Poslije zagrijavanja pri stalnom pritisku gas zauzima
zapreminu 16,4 l. Koliki je rad izvršio gas? M=32 g/mol.

9.14. U posudi se nalaze 3 g gasa hidrogena na temperaturi 17°C. Pri
konstantnom pritisku od 2 bara gasu se preda određena količina toplote pri
čemu se zapremina utrostruči. Koliki rad je izvršio gas? M=2 g/mol.

9.15. U cilindru sa pokretnim klipom, nalazi se 6 l gasa pod pritiskom 300 kPa i
temperaturi 90°C. Odredi: a)količinu gasa, b) zapreminu gasa ako mu se
dovede određena količina toplote i gas pri tome izvrši rad od 450 J, pri stalnom
pritisku.

195
9.16. U toplotnoj mašini koja radi po Carnotovom ciklusu, grijač preda gasu
količinu toplote 1,3 kJ. Gas pri tome izvrši rad od 450 J. Koliku količinu toplote
prima hladni rezervoar?

9.17. Koliki je koeficijent korisnog djelovanja toplotnog motora, koji radi na principu
Carnotovog ciklusa, ako je temperatura grijača 250°C, a hladnog rezervoara
25°C?

9.18. Stepen korisnog djelovanja toplotne mašine je 0,33, a temperatura hladnog
rezervoara 20°C. Kolika je temperatura toplog rezervoara?

9.19. Kolika bi trebala da bude temperatura hladnog rezervoara da bi koeficijent
korisnog djelovanja toplotne mašine, koja radi po Carnotovom ciklusu iznosio
100%?

9.20. Toplotni motor u jednom ciklusu izvrši rad od 80 kJ. Temperatura grijača je
180°C, a temperatura hladnjaka 18°C. Odredi: a) koeficijent korisnog
djelovanja, b) količinu toplote koju motor uzme od grijača, c) količinu toplote
koja ostaje neiskorištena?

9.21. Topliji rezervoar toplotne mašine ima temperaturu 200°C. Na svakih 4190 J
toplote primljene od toplog rezervoara mašina izvrši rad od 1680 J. Kolika je
temperatura hladnog rezervoara?

9.22. Idealan gas, 2/3 količine toplote Q
1

, koju je dobio od toplog rezervoara, preda
hladnijem rezervoaru čija je temperatura 7°C. Odredi temperaturu toplijeg
rezervoara?
9.23. Temperatura toplijeg rezervoara toplotne mašine je tri puta veća od
temperature hladnog rezervoara. Topliji rezervoar preda gasu koičinu toplote
42 kJ. Koliki rad izvrši gas?

9.24. Idealan gas, koji vrši rad po Carnotovom ciklusu, dobija od toplog rezervoara
količinu toplote 4,2 kJ i izvrši rad od 590 J. Koliko je puta temperatura toplog
rezervoara veća od temperature hladnog rezervoara?

9.25. Koliki je stepen toplotnog djelovanja toplotne mašine, ako se u toku jednog
ciklusa utroši količina toplote Q
1
=42 kJ? Pri tome se voda u hladnjaku, čija je
masa m=4 kg, zagrije za 2°C. c
V

=4190 J/kgK.
9.25.a.Idealna toplotna mašina, koja radi po Carnotovom ciklusu, troši u toku
jednog sata ukupno 50 kg uglja čija je specifična toplota sagorijevanja
29 MJ/kg. Temperatura vode u kotlu je 200°C, a izlazne pare 50°C. Kolika je
korisna snaga mašine?


196

Fazni prelazi


9.26. Za koliko je veća unutrašnja energija 1 kg vode temperature 0°C od 1 kg leda
iste temperature?
9.26.a. Specifični toplotni kapacitet vode je 4200 J/kgK. Koliku količinu toplote
treba dovesti da se 3  vode zagrije od 20
0
C do 100
0
9.26.b. Bolesniku, čija je masa 70 kg, tjelesna temperatura se poveča od 36,6
C ?
0
C
na 39,6
0
9.26.c. Koliki je specifični toplotni kapacitet metala, ako se pri dovodjenju količine
toplote od 10 kJ, 2 kg tog metala zagrije za 10
C. Koliko kJ energije je potrebno za to? Specifični toplotni kapacitet tijela je
3,5 kJ/kgK
0
9.26.d. Sa visine 100 m pustimo olovnu kuglu. Za koliko će se stepeni zagrijati
kugla ako sva mehanička energija predje u unutrašnju energiju?Specifični toplotni
kapacitet olova je 130 J/kg K.
C ?
9.26.e. Električni grijač ima snagu 2,0 kW. Grijač potopimo u 10 kg vode u toku 21
sekunde. Za koliko stepeni se zagrije voda? Za vodu je c = 4,2 kJ/kg ·K.
9.26.f. Koliko vremena moramo grijati 2 dl vode ,u mikrovalnoj pečnici snage
800 W, da bi se zagrijala od 20
0
C do 100
0

C ?
9.27. Koliku količinu toplote treba dovesti da se komad leda mase 200 g,
temperature -8°C, otopi? Potrebne podatke uzmi iz tablice na kraju knjige?

9.28. Kocka leda mase m=100 g nalazi se na temperaturi t
1
=-5°C. Koliku količinu
toplote treba dovesti da bi se od leda dobila voda temperature t
2

=95°C?.
proces prikaži grafički. Potrebne konstante uzmi iz tablica na kraju knjige.
9.29. Komad olova mase 250 g nalazi se na temperaturi 20°C. Koliku količinu
toplote treba dovesti olovu da se otopi? Potrebne konstante uzeti iz tablica na
kraju knjige.

9.30. Komad aluminijuma mase 2 kg očvrsne na tački topljenja, a zatim se ohladi
do temperature 25°C. Kolika se količina toplote oslobodi?. Potrebne konstante
uzeti iz tablica.

9.31. U posudi se nalazi 100l vode temperature 17°C. Noću se temperatura snizi
do -6°C i voda se smrzne. Kolika se količina toplote oslobodila? Potrebne
konstante uzmi iz tablica?

9.32. Kolika je količina toplote potrebna da se: a) iz 1 kg leda temperature 0°C
dobije voda temperature 20°C, b) iz 3 kg leda temperature -5°C dobije voda
temperature 10°C?
9.33.a.U vodu mase m
1
=8 kg i temperature t
1
=30°C dodamo toplu vodu mase
m
2
=2 kg i temperature t
2

=80°C. Odredi temperaturu smjese.
9.33.b.Aluminijski teg mase m
2
=200 g i temperature t
2
=120°C stavi se u m
1
=500 g
vode temperature t
1

=21°C. Do koje će se temperature zagrijati voda? Podatke
za specifične toplotne kapacitete aluminija i vode uzeti iz tablica na kraju
knjige.
197
9.33.c.U kalorimetriskoj posudi se nalazi voda mase m
1
=1 kg i temperature
t
1
=18°C. Kada se u tu posudu ubaci željezni teg mase m
2
=220 g čija je
temperatura t
2
=100°C, temperatura vode poraste do t
s
9.33.d. U izolovanoj posudi pomiješamo 2,0 kg vode temperature 22
=20°C. Odredi
specifični toplotni kapacitet željeza.
0
C i 5,0 kg
vode temperature 60
0

C. Kolika je temperatura vode kada nastupi ravnoteža?

9.33.e. U dva litra vode, koja je počela da mrzne, naspemo jedan litar ključela
vode. Kolika je konačna temperatura?
9.33.f. Rastopljeno olovo, mase 100 g i temperature 327°C, stavi se u 1 kg vode
temperature 20°C. Koliku će temperatureu imati voda nakon uspostavljanja
toplotne ravnoteže?
9.33. U vodu mase m
V
=200 g i temperature t
V
=28°C ubaci se komad leda mase
m
L
=50 g i temperature t
L

=0°C. Do koje će se temperature voda ohladiti?
9.34. Želimo ohladiti 1 l osvježavajućeg pića (sa fizičkim karakteristikama vode) od
25°C do 15°C. Koliko kockica leda treba staviti u piće ako svaka kockica ima
masu m
1

=10 g i temperaturu 0°C?
9.35. U frižider se unese 200 g vode temperature 21°C te se voda smrzne i dobije
led temperature -2°C. Koliku je količinu toplote frižider oduzeo vodi? Proces
predstavi grafički.

9.36. Miješanjem jednakih količina leda i vode dobili smo vodu temperature 0°C.
Kolika je bila temperatura vode ako je temperatura leda bila 0°C?

9.37. Odredi količinu toplote koju je potrebno dovesti da se 2 kg vode temperature
20°C prevede u paru na tački ključanja .

9.38. Od zasićene pare mase 0,4 kg dobije se ista masa
vode temperature 20°C. Kolika se količina toplote
oslobodi?

9.39. U otvorenom sudu nalazi se voda zapremine V=5 l i
temperature t
1
da bi se ova voda pretvorila u paru na tački ključanja (sl.109.)?
=15°C. Kolika je količina toplote potrebna

9.40. Odredi količinu toplote koju treba dovesti da se 1 kg leda temperature -5°C,
pretvori u paru na tački ključanja, pri standardnom pritisku.

9.41. Koliko dugo treba zagrijavati litar vode, električnom grijalicom snage 1 kW da
bi se voda isparila? Početna temperatura vode je 20°C. Uzeti da je iskorištenje
grijalice 100%.

9.42. U posudi za destilaciju nalazi se 2 l alkohola temperature 18°C. Odredi:
a) količinu toplote potrebne da alkohol pređe u paru, b) vrijeme za koje će sav
alkohol ispariti, ako je snaga grijača 500 W. Potrebne konstante uzeti iz tablica
na kraju knjige.

9.43. U 750 g vode temperature 18°C uvedeno je 15 g vodene pare temperature
100°C. Do koje će se temperature voda zagrijati?

t(ºC)
100
15
Q
Q
1
Q
2
Sl.109.

198
9.44. U kalorimetarskom sudu nalazi se 300 g vode na temperaturi 20°C. U taj sud
se uvede 30 g vodene pare temperature 100°C, pri standardnom pritisku.
Kolika će biti krajnja temperatura?

9.45. Masi vode od 1 kg, tempereture 15°C, dovede se pri standardnom pritisku
količina toplote od 1210,8 kJ. Koliko će vode ispariti?

9.45.a. «Kuhalo» sa 1,5 kg vode temperature 100
0
9.46. Kolika količina toplote se oslobodi pri sagorijevanju 2 t mrkog uglja?
Specifična toplota sagorijevanja uglja je 13 MJ/kg.
C, ima grijač snage2,0 kW. Za
koje vrijeme će sva voda ispariti ako je iskorištenje 100%? Specifična toplota
isparavanja vode je 2,26 MJ/kg.

9.47. Kolika je količina uglja potrebna da sagori da bi se 50 l vode temperature
20°C zagrijalo do tačke ključanja? Iskorištenje je potpuno, q
s

=15 MJ/kg.
9.48. Lokomotiva voza ima 9 t nafte. Pri brzini voza od 60 km/h, lokomotiva razvije
srednju snagu 3000 kW. Koliki put može preći voz sa tom rezervom nafte, ako
je koeficijent korisnog djelovanja 28%? Q
s

=44 MJ/kg.E


9.50. Zadatak:Demonstriraj pretvaranje unutrašnje energije gasa u rad.
Pribor: Posuda od (150-250) ml, U cijev prečnika (1-2)cm, plutani čep,
dvije čaše (sa hladnom i toplom vodom). sl.110.


9.51. Zadatak: Odredi rad gasa pri izbarnom procesu. a) Zašto smatramo da je
pritisak gasa u cijevi (sl.111.) ostao nepromjenjen? b) Kako možemo
izračunati rad gasa? Od čega on zavisi? c) Kako bi postigli da živa klizi
stalno gore-dolje?
Pribor: Dvije čaše, sa hladnom i toplom vodom, termometar i posuda,
kao na slici 111 (Meldeova cijev) .


9.52. Zadatak:Ispitaj uslove pod kojim neki sistem obavlja
rad dok se mijenja njegova unutrašnja energija.
Pribor:Posuda sa vodom zapremine 1l, mala epruveta,
grijalica sa azbestnom mrežicom (sl.112.)


9.53. Zadatak:Pokaži da se tečnost pri isparavanju hladi.
Pribor:Termometar što većih dimenzija, parče vate,
voda i alkohol.


9.54. Zadatak:Na što jednostavniji način pokaži da tačka
ključanja tečnosti zavisi od spoljašnjeg pritiska.
Pribor: Posuda kao na slici 110 , voda, rešo.
Sl.110.


199
Zadaci izbornog tipa

Zaokružiti tačan odgovor.

Napomena!Stavljati vrijednost za g = 10 m/s
2

.


Kinematika
1. Koja vrijednost odgovara brzini od 3,6 m/s?
a) 1,0 km/h; b) 1,3 km/h; c) 13 km/h; d) 10 km/h.

2. Koja je brzina najveća ?
a) 2·10
5
m/s; b) 2·10
7
km/h; c) 2·10
8
cm/s; d) 2·10
3

km/s
3. Automobil se kreće brzinom 36 km/h. Koliki put predje za 10 minuta?
a) 3,6 km; b) 6,0 km; c) 7,2 km; d) 12,0 km

4. Auto se kreće ravnomjerno ubrzano. Koja tvrdnja je tačna?
a) Ubrzanje ravnomjerno raste. b) Put ravnomjerno raste. c) Brzina
ravnomjerno raste. d) Brzina se ne mijenja.

5.Tijelo, koje u početku miruje, počne se kretati ravnomjerno ubtzano i u prve tri
sekunde predje put od 36 m. Koliko je ubrzanje tijela?
a) 1 m/s
2
; b) 2 m/s
2
; c) 8 m/s
2
; d) 20 m/s
6. Avion miruje na pisti. U jednom trenutku počne se kretati ravnomjerno ubrzano i
za 20 s predje put od 400 m i onda uzleti. Kolika je brzina aviona pri uzlijetanju?
2

a) 20 m/s; b) 32 m/s; c) 40 m/s; d) 80 m/s

7. Tijelo se kreće ravnomjerno ubrzano. Koja tvrdnja nije pravilna?
a) Brzina linearno raste sa vremenom. b) Brzina nije konstantna.
b) Ubrzanje je konstantno. d) Ubrzanje nije konstantno.

8. Tijelo, koje je u početku mirovalo, počne se kratati niz kosinu ravnomjerno
ubrzano i u prvoj sekundi predje put od 1,0 m. Za prve dvije sekunde predje:
a) 2,0 m; b) 4,0 m; c) 6,0 m; d) 8,0 m.

9. Automobil je za prve četiri sekunde od početka kretanja prešao put od 48 m. Za
prve dvije sekunde je prešao:
a) 10 m; b) 12 m; c) 27 m; d) 35 m.

10. Kamen bacimo vertikalno uvis brzinom 50 m/s. Koliko je ubrzanje kamena u
najvišoj tački?
a) 0 m/s
2
; b) 5 m/s
2
; c) 10 m/s
2
; d) 25 m/s
2

.
200
v (m/s)
t (s)
0
2
4
Sl. T.1.
v (m/s)
t (s)
0
2
4
Sl. T.1.
11. Sa visine 5,0 m kamen slobodno pada.Za koje vrijeme će pasti na tlo?
a) 0,10 s; b) 0,40 s; c) 0,80 s; d) 1,0 s.

12. Tijelo bacimo vertikalno uvis početnom brzinom 20 m/s. Poslije koliko vremena
dostiže najveću visinu?
a) 0,5 s; b) 1,0 s; c) 2,0 s; d) 9,0 s.

13. Kamen bacimo vertikalno uvis tako da dostigne visinu od 20 m.Kolika je
početna brzina kamena?
a) 40m/s; b) 20 m/s; c) 15 m/s; d) 10 m/s.

14. Kamen bacimo vertikalno uvis i on poslije 4 sekunde padne na tlo. Kolikom
početnom brzinom smo ga bacili?
a) 10 m/s; b) 20 m/s; c) 30 m/s; d) 40 m/s.

15. Dva kamena bacimo vertikalno uvis. Početna brzina prvog kamena ja dva puta
veća od početne brzine drugog kamena. Kakva je veza medju visinama h
1
i h
2
a) h
?
1
2 = h
2
;
b) h
1
= 2h
2
; c) h
1
= 4h
2
; d) h
1
= 8h

2

16. Slika T1 pokazuje zavisnost brzine kretanja
tijela od vremena. Koliko je ubrzanje tijela?
a) 4 m/s
2
; b) 2 m/s
2
; c) 1 m/s
2
; d) 0,5 m/s
2

.
17. Koliki put predje tijelo, na slici T1, za 4 sekunde?
a) 2 m, b) 4 m; c) 8 m; d) 16 m.

18. Biciklista se kreće stalnom brzinom 18 km/h. Iza njega, na udaljenosti od
2 km , počne se kretati za njim automobil stalnom brzinom 54 km/h. Poslije kojeg
vremena će dostići biciklistu?
a) 50 s, b) 100 s; c) 150 s; d) 200 s.
Sila
1.Tijelo mase m kreće se ravnomjerno ubrzano. Kolika je spoljašnja sila koja
djeluje na tijelo?
a) Jednaka nuli, b) Stalna, ali različita od nule, c) Proporcionalna sa
vremenom, d) Proporcionalna sa putem.

2. Koje tijelo ima najveće ubrzanje?
a) Mase 30 kg na koje djeluje sila od 40 N; b) Mase 40 kg na koje djeluje
sila od 60 N; c) m = 50 kg; F = 80 N; d) m = 60 kg; F = 100 N.

3. Na tijelo mase 0,5 kg počne da djeluje sila od 2,0 N. Koliki predje put za 5 s ?
a) 25 m; b) 50 m; c) 75 m; d) 100 m.


201
4. Na horizontalnim tračnicama miruje vagon mase 8,0 t. Lokomotiva ga vuče silom
od 600 N. Koliku brzinu dostiže vagon za 10 s ?
a) 5,0 m/s; b) 7,5 m/s; c) 8,0 m/s; d) 10 m/s .

5. Na horizontalnoj podlozi miruje tijelo mase 60 g. Sila reakcije podloge je:
a) 60 N; b) 6 N; c) 0,6 N; d) 0,06 N .

6. Na tijelo mase 800 g djeluje stalna sila od 2,0 N. U toku 4 s tijelo predje put od:
a) 15 m; b) 20 m; c) 25 m; d) 30 m.

7. Tijelo mase 2,0 kg miruje na horizontalnoj podlozi. Kolikom najmanjom silom
moramo djelovati na tijelo da bi ga pokrenuli? Koeficijent trenja je μ = 0,3.
a) 0,6 N; b) 6,0 N; c) 60 N; d) 0,06 N.

8. Na tijelo koje se kreće, u pravcu kretanja djeluje vučna sila F
v
i sila trenja F
t
a) a = F
.
Vučna sila je veća od sile trenja. Ubrzanje tijela je:
t ; ) ;
m
F F
a c
m
F F
a
t v t v
+
=

=
/m ; b) d) a = F
v

/m
9. Tijelo mase 5,0 kg miruje na hoizontalnoj podlozi. Kolikom silom ga moramo
vuči, paralelno sa podlogom, da dobije ubrzanje 5 m/s
2
a) 10 N; b) 25 N; c) 35 N; d) 50 N.
? Sila trenja je 10 N.

10. Teg visi na dinamometru, a dinamometar je okečen o strop lifta. U kojem
slučaju će dinamometar pokazati najveće istezanje?
a) Kada se brzina lifta, podizanjem, povečava. b) Kada se brzina lifta,
podizanjem, smanjuje, c) Kada se brzina lifta, spuštanjem, povečava.
d)Kada lift miruje.

11. Padobran mase 80 kg spušta se stalnom brzinom 12 m/s. Rezultujuća sila koja
djeluje na padobran je:
a) 800 N; b) 80 N; c) 640 N; d) 0 N.

12. Padobran mase 70 kg spušta se stalnom brzinom 80 m/s. Otpor zraka koji
djeluje na padobran je:
a) 560 N; b) 5 600 N; c) 700 N; d) 0 N.

13. Tijelo mase 70 g nalazi se na strmoj ravni dužine 5 m i visine 3 m. Sila koja ga
pokreće niz strmu ravan je:
a) 42 N; b) 0,42 N; c) 4,2 N; d) 7,0 N.

14. Kada se teg mase 200 g okači na elastičnu oprugu, ona se ietegne za 4,0 cm.
Kolika je krutost opruge?
a) 5 N/m; b) 80 N/m; c) 50 N/m; d) 800 N/m .

1


202

15. Slika T
2
vezane neistegljivom niti preko kotura za-
pokazuje dvije drvene kocke
nemarljive mase. Ubrzanje tega od 2 kg je:
a) 8 m/s
2
; b) 4 m/s
2
; c) 3 m/s
2
; d) 2 m/s
2

.
16. Ubrzanje tega mase 3 kg, na slici T
2
odnosu na ubrzanje ga od 2 kg, je:
, u
a) veće; b) manje; c) jednako; d) zanemarljivo.

17. Lopticu mase m bacimo uvis početnom brzinom v
0
a) 0; b) mv
. Količina kretanja loptice, u
trenutku kada padne na tlo, je:
0
; c) 2mv
0
2 ; d) mv
0

.
18. Kolica mase 2m kreću se brzinom v
0
a)
prema kolicima mase m koja miruju.
Poslije sudara kolica se zajedno kreću brzinom:
0
3
1
v
; b)
0
3
2
v
; c)
0
2
3
v
; d)
0
2
1
v

19. Nestabilno jezgro atoma, mase M, miruje. Iz njega izleti čestica mase m
brzinom v
0
a) v
. Preostali dio jezgra će se kretati u suprotnom smjeru brzinom:
0
0
v
M
m
; b) ; c)
0
v
m M
m
+
; d)
0
v
m M
mKretanje po kružnici. Gravitacija.
1. Točak se ravnomjerno vrti. Koja tvrdnja nije pravilna?
a) Frekvencija je proporcionalna sa periodom vrtnje. b) Frekvencija je
proporcionalna ugaonoj brzini. c) Frekvencija je proporcionalna sa
linijskom brzinom. d) Frekvencija je proporcionalna sa brojem obtaja u
jedinici vremena.

2. Koji izraz predstavlja frekvenciju?
a) T f π 2 = , b)
T
f
π 2
=
, c)
π
ω
2
= f
, d)
ω
π 2
= f


3. Tijelo se ravnomjerno kreće po kružnici poluprečnika r. Šta predstavlja izraz ωr?
a) Frekvenciju kruženja. b) Linijsku brzinu. c) Ugaonu brzinu. d) Ugaono
ubrzanje.

4. Tijelo ravnomjerno kruži i napravi 45 obrtaja u jednoj minuti. Ugaona brzina je:
a) 8,4 s
-1
; b) 4,7 s
-1
; c) 1,3 s
-1
; d) 0,75 s
-1

.

2 kg
3 kg
Sl. T.2.
203
5. Za jednu minutu jedno mlinsko kolo napravi 2 obrtaja, a drugo 3 obrtaja. Kako se
odnose njihove ugaone brzine?
a) 2:3; b) 3:2; c) 4:6; d) 4:9.

6. Poluprečnik Zemlje je 6400 km. Sa kojom brzinom se kreće tačka na ekvatoru u
odnosu na središte Zemlje? Zemlja se obrne oko svoje ose za jedan dan.
a) 0 m/s; b) 74 m/s; c) 148 m/s; d) 465 m/s.

7. Kamen mase 100 g vrtimo na užetu dugom 1 m sa periodom od 4 s . Na kamen
djeluje centripetalna sila od:
a) 1,0 N; b) 0,5 N; c) 0,25 N; d) 0,1 N.

8. Kamen mase 1 kg vrtimo na užetu dužine 0,5 m u vertikalnoj ravni. U najnižoj
tački putanje sila zatezanja užeta je:
a) 41 N; b) 82 N; c) 123 N; d) 62 N.

9. Astronaut na mjesecu istovreneno pusti pero i metalnu kuglu. Istovremeno
padnu na tlo. Šta pokazuje rezultat ogleda?
a) U vakuumu ne djeluje gravitaciona sila. b) Pero na Mjesecu ima veću
težinu nego na Zemlji. c) Gravitaciono ubrzanje na Mjesecu je manje nego na
Zemlji. d) Tijela padaju istom brzinom zato što nema otpora zraka.

10. Ubrzanje teže na Marsu je manje nego na Zemlji. Na Marsu je:
a) masa i težina tijela manja; b) masa tijela manja, a težina jednaka;
b) masa tijela jednaka , a težina veća; d) masa jednaka, a težina manja.

11. Satelit mase m kreće se po kružnici poluprečnika r oko planete mase M.
Linijska brzina satelita je:
a)
2
r
M γ
; b)
r
M γ
; c)
Mr γ
; d)
r
M γ 2


12. Na Zemlji je ubrzanje teže g. Koliko bi bilo ubrzanje teže na planeti koja ima isti
poluprečnik kao i Zemlja, a dva puta manju masu?
a) 4g; b) 2g, c) g/2 ; d) g/4 .

13. Keplerov zakon tvrdi da je putanja planeta oko Sunca:
a) parabola, b) kružnica, c) elipsa, d) hiperbola.

14. Na Zemlji je ubrzanje teže g. Koliko će biti ubrzanje na planeti koja ima istu
masu kao i Zemlja, a dva puta manji poluprečnik?
a) g/4 ; b) g/2 ; c) 2g ; d) 4g .

15. Iz horizontalne cijevi, koja se nalazi 1 m iznad tla, ističe voda brzinom 10 m/s.
Domet mlaza je:
a) 1,5 m; b) 2,5 m; c) 3,5 m; d) 4,5 m.204
16. Dvije kuglice su izbačene horizontalno, sa iste visine, tako da im se početne
brzine odnose kao 2:1. Vremena padanja kuglica na tlo odnose se kao:
a) 4:1 ; b) 2:1 ; c) 1:1 ; d) 1:2 .

17. Voda ističe iz cijevi za zalijevanje vrta u horizontalnom pravcu i pada na
udaljenosti 2 m. Kada se brzina isticanja vode poveča dva puta, voda će padati na
udaljenosti:
a) 2m, b) 4 m, c) 8 m, d) 16 m.Energija i rad
1. Rad je skalarni proizvod sile i puta. Koliki treba da bude ugao izmedju sile i
puta, da bi rad bio jednak nuli?
a) 0
0
, b) 90
0
, c) 135
0
, d) 180
0

.
2. Sanke mase 40 kg vučemo po horuzontalnoj podlozi tako da se kreću ubrzanjem
2,0 m/s
2
a) 20 J, b) 80 J, c) 400 J, d) 800 J.
. Koliki rad izvršimo na putu od 10 m?

3. Tijelo mase 2,0 kg držimo 50 s, na visini 1,0 m iznad tla. Koliki smo rad izvršili?
a) 98 J, b) 10,2 J, c) 100 J, d) 0 J.

4. Dizalica podiže teret mase 10 tona. Kolika mora biti najmanja snaga motora da
bi se teret podizao stalnom brzinom 5,0 m/s?
a) 20 kW, b) 50 kW, c) 200 kW, d) 500 kW.

5. Vlak se kreće brzinom 50 m/s. Sa kolikom silom ga vuče lokomotiva ako je njena
snaga 2 MW?
a) 40 kN, b) 100 kN, c) 40 MN, d) 100 MN.

6. Stroj radi sa snagom od 1 000 W. Koja tvrdnja je pravilna?
a) Najveća sila koju stroj savladjuje u jednoj sekundi je 1 000 N. b) Najveći
impuls sile stroja je 1 000 Ns. c) Energija stroja je 1 000 J. d) Rad stroja
u jednoj sekundi je 1 000 J.

7. Motor podiže teret od 30 g ravnomjerno uvis tako da za 4 s predje put od 2 m.
Snaga motora je:
a) 0,15 W, b) 0,24 W, c) 1,5 W, d) 2,4 W.

8. Elastičnu oprugu, čija je krutost 10 N/m , rastegnemo za 5 cm. Elastična
potencijalna energija opruge je:
a) 100 mJ, b) 50 mJ, c) 25 mJ, d) 12,5 mJ.


205
9. Brzine dva tijela, iste mase, odnose se kao 2:1. Njihove kinetičke energije se
odnose kao:
a) 2:1, b) 4:1, c) 1:2, d) 1:4.

10. Koliki rad treba izvršiti da se tijelu mase 2 kg brzina poveča od 2 m/s na 5 m/s?
a) 3 J, b) 9 J, c) 16 J, d) 21 J.

11. Kugla mase 1 kg padne sa visine 1 m na elestičnu oprugu čija je krutost
100 N/m. Za koliko će se sabiti opruga?
a) 31,6 cm; b) 3,16 cm; c) 10 cm; d) 1,0 cm.

12. Koliki je potrebno izvršiti rad da se brzina tijela poveča sa 36 km/h na 15 m/s?
a) 2,5 J; b) 6,25 J; c) 62,5 J; d) 125 J.

13. Tijelo mase 2 kg slobodno pada savisine 100 m. Poslije 2 s padanja njegova
kinetička energija je:
a) 2 000 J, b) 400 J, c) 200 J, d) 100 J.

14. Kamion mase 3 000 kg kreće se stalnom brzinom 20 m/s uz strmu ulicu. Na
svakih 10 m cesta se podiže za 2 m. Koliku snagu razvija motor kamiona?
a) 60 kW, b) 90 kW, c) 120 kW, d) 150 kW.
Mehanika tečnosti i gasova
Napomena: Za gustinu vode uzimati ρ = 1 000 kg/m
3
, a za g = 10 m/s
2

!
1. U kojem je primjeru pritisak vode na dno suda najveći?
a) ρ = 1 g/cm
3
, h = 11 cm; b) ρ = 0,8 g/cm
3
, h = 13 cm; c) ρ = 0,7 g/cm
3
h = 15 cm; d) ρ = 0,6 g/cm
,
3

, h = 18 cm.
2. Kolika je sila pritiska na površinu od 1 cm
2
a) 1 N, b) 10 N, c) 1 kN, d) 10 kN.
pri standardnim uslovima?

3. Atmosferski pritisak iznad površine jezera je 1,0 bara. Riba u jezeru osjeća
ukupni pritisak od 1,5 bara. Na kojoj je dubini riba?
a) 1,5 m, b) 5 m; c) 10 m, d) 15 m.

4. Kamen je okačen o dinamometar. Kada se potopi u vodu dinamometar pokazuje
manje istezanje. Od čega zavisi smanjenje težine kamena?
a) Od gustine kamena, b) Od dubine u koju potopimo kamen, c) Od težine
kamena, d) Od zapremine kamena.

206
5. Metalnu kuglu, okačenu o dinamometar, potopimo u različite tečnosti. U kojem
slučaju će dinamometar pokazati najveće istezanje?
a) U tečnosti koja ima najveću zapreminu. b) U tečnosti koja ima najveću
gustinu. c) U tečnosti koja ima najmanju gustinu. d) U tečnosti u kojoj je
kugla najdublje potopljena.

6. Kamenu najprije izmjerimo težinu u vazduhu, a zatim u vodi. Razlika težina je
20 N. Kolika je zapremina kamena u m
3
a) 0,02; b) 0,002; c) 0,2; d) 0,0002.
?

7. Sa obje strane kotura visi po jedna kugla iste mase od 1 kg. Jednu kuglu
potopimo u vodu. Koliki bi trebala da bude masa nepotpljene kugle pa da se
ponovo uspostavi ravnoteža? Gustina kugle je 2 000 kg/m
3
a) 0,25 kg; b) 0,50 kg; c) 0,75 kg; d) 0,20 kg.
.

8. Presjek cijevi S, kroz koju protiče voda brzinom v, poveća se na 3S. Brzina vode
u širem dijelu cijevi je:
a) 9v, b) 3v, c) v/3, d) v/9

9. Prečnik cijevi, kroz koju protiče voda brzinom v, smanji se četiri puta. Brzina
vode u užem dijelu je:
a) 4v, b) 16v, c) v/4 , d) v/16 .

10. Izraz
const
v
p = +
2
2
ρ
predstavlja:
a) jednačinu kontinuiteta, b) Bernoullijevu jednačinu, c) jednačinu gasnog
stanja, c) Newtonovu jednačinu.

11. Na većem klipu hidraulične prese, površine 0,5 m
2
600 kg. Kolikom silom moramo djelovati na manji klip prese, površine 50 cm
, nalazi se auto mase
2
a) 10 N, b) 100 N, c) 60 N, d) 600 N.
, da bi
podigli kamion?


Oscilacije i talasi
1. Brzina tijela prilikom oscilovanja je:
a) stalna, b) najveće u krajnjem položaju, c) najveća u ravnotežnom
položaju, d) najmanja u ravnotežnom položaju.

2. Ubrzanje tijela prilikom oscilovanja je:
a) stalno, b) najveće u krajnjem položaju, c) najveće u ravnotežnom
položaju, d) jednako nuli.


207
3. Tijelo osciluje harmonijski. Kakva je sila koja vraća tijelo u ravnotešni položaj?
a) Proporcionalna elongaciji, b) Proporcionalna kvadratu elongcije c) Obrnuto
proporcionalna kvadratu elongacije. d) Obrnuto proporcionalna elongaciji.

4. Klatno osciluje harmonijski. Slika T.3.
prikazuje
kako se mijenja elongcija y sa vremenom
t.
Frekvencija ooscilovanja je:
a) 4 Hz, b) 0,4 Hz, c) 2,5 Hz, d) 5,0 Hz.

5. Ako je, na slici T.3., amplituda oscilovanja
6 cm maksimalna brzina oscilovanja je:
a) 94,2 cm/s, b) 47,1 cm/s, c) 6,28 cm/s, d)
15,7 cm/s.

6. Ako je masa kuglice klatna 2 g, amplituda oscilovanja 3 cm, a period oscilovanja
4 s, kolika je maksimalna kinetička energija?
a) 1,1μJ, b) 2,2 μJ, c) 3,3 μJ, d) 4,4 μJ.

7. Klatno napravi 16 oscilacija za 40 s. Frekvencija oscilovanja i period su:
a) f = 4 Hz; T = 2,5 s, b) f = 8 Hz; T = 2,5 s, c) f = 2,5 Hz; T = 0,4 s
d) f = 0,25 Hz; T = 0,4 s.

8. Maksimalna brzina oscilovanja kuglice klatna je 1,0 m/s, a kružna frekvencija
20 s
-1
a) 1 cm, b) 2 cm, c) 3 cm, d) 5 cm.
. Amplituda oscilovanja je:

9. Matematičko klatno ima dužinu 2 m. Njegov period oscilovanja je:
a) 2,80 s; b) 6,28 s; c) 3,14 s; d) 12,6 s.

10. Frekvencija oscilovanja matematičkog klatna je 2 Hz. Njegova dužina je:
a) 63 cm; b) 6,3 cm; c) 12,6 cm; d) 18,9 cm.

11. Perid oscilovanja klatna na Zemlji je T. Koliki će biti period oscilovanja klatna
na Mjesecu gdje je ubrzanje teže 6 puta manje.
a)
T
6
1
, b) T , c)
T
6
1
, d) 6 T

12. Klatno osciluje sa amplitudom A. Kada se amplituda oscilovanja poveča tri puta
amplituda oscilovanja se poveča:
a) 3 puta, b) 3 puta, c) 9 puta, d) 6 puta.

13. Frekvencija oscilovanja se smanjila dva puta. Energija oscilovanja se:
a) povečala dva puta, b) nije se promijenila c) smanjila dva puta,
d) smanjila četiri puta.

y (cm)
6
π 2π ϕ (rad)
0,1 0,2 0,3 0,4 t (s)
-6
Sl.2.

208
14. Izvor talasa osciluje frekvencijom f. Kako će se promijeniti brzina talasa ako se
frekvencija poveća dva puta?
a) Neće se promijeniti, b) Povečat će se dva puta, c) Povečet će se četiri
puta, d) Smanjit će se dva puta.

15. U jednačini λ = cx, brzina talasa je c. Šta predstavlja veličina x?
a)amplitudu talasa, b) frekvenciju, c) period, d) elongaciju.

16. Na slici T.4. talasna dužina talasa je:
a) 2,0 m, b) 3,0 m, c) 1,5 m, d) 1,0 m.

17. Na slici T.4. brzina talasa je 90 cm/s.
Frekvencija talasa je:
a) 3 Hz, b) 9 Hz, c) 0,3 Hz, d) 30
Hz.

18. Frekvencija emitovanja radiostanice
je 100 MHz.Talasna dužina radio talasa
je:
a) 1,0 m, b) 3,0 m, c) 30 m, d) 100 m.

19. Frekvencija zvučnog talasa u vazduhu je 440 Hz, a brzina zvuka 340 m/s.
Kolika je njegova talasna dužina?
a) 1,29 m, b) 340 m, c) 440 m, d) 0,77 m.
Idealan gas
1. Neka je pritisak idealnog gasa a, zapremina b, temperatura c. Koja jednačina je
ispravna?
a) const
c
ab
= , b) abc = const, c) const
b
ac
= , d) const
bc
a
=

2. Unutrašnja energija odredjene količine idealnog gasa se poveča 2 puta. Pri tome
se njegova temperatura:
a) nije promijenila, b) povečala 2 puta, c) povečala 4 puta, d) povečala 2
puta.

3. Pri stalnoj gustini srednja brzina kretanja molekula idealnog gasa povečala se 3
puta. Pri tome se njegov pritisak:
a)nije promijenio, b) povečao 3 puta, c) povečao 9 puta, d) povečao 27 puta.

y(m)
0,3 A E
O B D F
1 2 3 x(m)
-0,3
C
Sl.15.

209
4. Gas se zagrije od 17
0
C do 50
0
a) 33 K, b) 240 K, c) 306 K, d) 66 K.
C. Pri tome se njegova temperatura poveča za:
5. Imamo dvije jednake posude. U jednoj je voda, a u drugoj zrak, pri istoj
temperaturi i standardnom pritisku. Koja izjava je pravilna?
a) U posudi sa zrakom veči je broj molekula, b) U posudi sa vodom veći je
broj molekula, c) U obje posude je isti broj molekula, d) Sve izjave su
netačne.


6. U dva mola dušika ima molekula:
a) 3,01·10
23
; b) 6,02·10
23
; c) 12,04·10
23
; d) 6,02·10
22

.
7. Pri standardnim uslovima u jednom litru idealnog gasa ima molekula:
a) 6,02·10
22
, b) 6,02·10
23
, c) 12,04·10
23
, d) 2,69·10
22

.
8. U jednom litru dušika, pri pritisku 1,0 bar i temperaturi 27
0
a) 2,4·10
C, ima molekula:
22
, b) 3,2·10
24
, c) 2,2·10
26
, d) 5,5·10
26

.
9. U zatvorenoj posudi zapremine V nalazi se odredjena količina idealnog gasa na
temperaturi T. Zapremina gasa se smanji na V/3 , a temperatura se smanji na T/3.
Koliki je novi pritisak gasa?
a) p/3, b) p , c) 3p, d) 9p.

10. U zatvorenoj posudi nalazi se gas na temperaturu 20
0
a) 10
C. Do koje temperature
treba ohladiti gas da bi nu se pritisak smanjio dva puta?
0
C, b) –20
0
C, c) –126
0
C, d) –196
0

C.
11. Idealan gas ima zapreminu 2,0 m
3
, temperaturu 10
0
C i pritisak 100 kPa. Gas
sabijemo tako da ima zapreminu 1,0 m
3
i teperaturu 20
0
a) 193 kPa, b) 207 kPa, c) 315 kPa, d) 400 kPa.
C. Koliki je novi pritisak?

12. Odredjenoj količini idealnog gasa, pri stalnoj temperaturi smanjimo zapreminu
dva puta. Unutrašnja energija idealnog gasa se pri tome:
a) smanjila 2 puta, b) nije promijenila, c) povečala 2 puta, d) povečala 4 puta.

13. Gas se , pri stalnoj temperaturi, sabije tako da mu se pritisak poveča dva puta.
Pri tome se brzina molekula:
a) smanji dva puta, b) ne promijeni, c) poveča dva puta, d) poveča za
2 puta.

14. Apsolutna temperatura idealnog gasa se udvostruči. Pri tome se srednja brzina
kretanja molekula gasapoveča:
a) 2 puta, b) 2 puta, c) 4 puta, d) 8 puta.

210
15. Idealan gas ima temperaturu T. Kolika je nova temperatura gasa ako se
njegova unutašnja energija poveča dva puta?
a) 0,7T; b) T; c) 2T; d) 4T.


Količina toplote. Fazni prelazi.
Napomena:

Za vodu uzeti da je specifični toplotni kapacitet c = 4,2 kJ/kgK
1. Specifični toplotni kapacitet tijela A je dva puta veći nego tijelaB. Za oba tijela
dovedemo istu količinu toplote i tijelo A se zagrije za 200
0
a) 50
C. Tijelo B se zagrije za:
0
C, b) 100
0
C, c) 200
0
C, d) 400
0

C.
2. Specifični toplotni kapacitet tijela A je dva puta manji od tijela B. Za oba tijela
dovedemo istu količinu toplote. Kilogramsko tijelo A zagrije se za 200
0
a) 50
C. Za koliko
se zagrije dvokilogramsko tijelo B?
0
C, b) 100
0
C, c) 200
0
C, d) 400
0

C.
3. Specifični toplotni kapacitet metala je 800 J/kgK. Koliku količine toplote treba
dovesti da se tijelo mase 2 kg zagrije od 20
0
C do 50
0
a) 12 kJ, b) 24 kJ, c) 48 kJ, d) 96 kJ.
C?

4. Električni grijač ima snagu 1 kW. Uronimo ga u 5 kg vode u 42 s. Za koliko
stepeni će se zagrijati voda?
a) 10 K, b) 100 K, c) 20 K, d) 2 K.

5. Koliko vremena treba grijati 1  vode, grijačem snage 1 kW, da bi se zagrijala od
15
0
C do 100
0
a) 35,7 s, b) 357 s, c) 3,57 s, d) 5,70 min .
C?

6. Koliko kilovatsati električne energije treba utrošiti da se 50  vode zagrije od
20
0
C do 100
0
a) 16,8, b) 1,68, c) 46,7, d) 4,67.
C?

7. Cijena kilovatsata električne energije iznosi 0,1 KM. Koliko košta zagrijevanje
100  vode od 0
0
C do 100
0
a) 0,42 KM, b) 4,2 KM, c) 1,17 KM, d) 11,7 KM.
C?

8. U izoliranoj posudi pomiješamo 20 kg vode temperature 20
0
C, sa 4 kg vode
temperature 100
0
a) 22,2
C. Kolika je temperatura smješe?
0
C; b) 33,3
0
C; c) 44,4
0
C; d) 55,5
0

C.
9. Kilogram vode ima temperaturu 0
0
a) Unutrašnja energija smjese jednaka je umutrašnjoj energiji vode.
C. Jedan dio vode se smrzne i pri tome se
temperatura smjese nije promijenila. Koja tvrdnja je tačna?
211
b) Unutrašnja energija smjese se povečala. c) Unutrašnja energija smjese
se smanjila, d) Unutrašnja energija smjese nije definisana.10. Tačka ključanja vode pri standardnom pritisku je 100
0
C.Šta je potrebno učiniti
da voda prokljuća na 120
0
a) Potrebno je vodu, pri stalnom pritisku, snažno promiješati. b) Potrebno je
upotrijebiti destilovanu vodu. c) Potrebno je smanjiti spoljašnji pritisak, d)
Potrebno je povečati spoljašnji pritisak.
C?

11. U 2 kg leda, temperature 0
0
a) 66,8 s; b) 668 s; c) 6,68 s; d) 6,68 min.
C, stavimo grijač snage 1 kW. Za koje vrijeme će se
led otopiti? Specifična toplota topljenja leda je 334 kJ/kg.

12. Na tački ključanja ispari 200 g vode. Za koliko se promijenila unutrašnja
energija? Specifična toplota isparavanja vode je 2,26 MJ/kg.
a) Povečala za 2,26 MJ, b) Smanjila za 0,45 MJ, c) Povečala za 0,45 MJ,
d) Nije se promijenila.

13. U 1 kg vode temperature 20
0
C stavimo komad željeza mase 0,1 kg i
temperature 100
0
C.Kolika je temperatura smjese? Za željezo je c
ž
a) 20,9
= 0,46 kJ/kgK.
0
C; b) 30,9
0
C; c) 40,9
0
C; d) 0,9
0

C.
14. Ajfelov toranj, sagradjen od željeza, visok je 300 m, pri temperaturi 0
0
C. Za
koliko je toraj viši ljeti(+35
0
C) nego zimi(-30
0
C)? Za željezo je α = 1,3·10
-5
K
-1
a) 25 cm, b) 50 cm, c) 100 cm, d) 150 cm.
.

15. Linearni koeficijent širenja α povezan je za zapreminskim koeficijentom
širenja γ. Koja tvrdnja je pravilna?
a) γ α = ; b) α γ 3 = ; c)
3
α
γ =
; d)
3
α γ =


16. Pri zagrijavanju voda se skuplja od 0
0
C do 4
0
C. Koeficijent termičkog širenja
vode na 4
0
a) pozitivan, b) negativan, c) jednak nuli, d) nije definisan.
C je:Termodinamika
1. Gas sabijamo u posudi, toplotno izoliranoj od okoline. Pri tome se:
a) poveče pritisak i zapremina gasa, b) poveča pritisak i temperatura gasa,
c) smanji zapremina i temperatura gasa, d) pritisak se poveča temperatura smanji.

212
2. Analitički izraz 1. zakona termodinamike ima oblik Q = ΔU + A. Idealan gas
sabijamo pri stalnoj temperaturi. Koja tvrdnja je pravilna?
a) Q>0; b) Q = 0; c) A = 0; d) ΔU = 0.


3. Plin se, pri stalnom pritisku, zagrijava od temperature T
1
do temperature T
2
a)Gas je primio rad pΔV, b) Gas je izvršio rad pΔV, c) Gas je primio rad
. Pri
tome se on rastegne za ΔV. Koja tvrdnja je pravilna?
p(T
2
- T
1
), d) Gas je izvršio rad p(T
2
– T
1

).
4. Na električnom štednjaku grijemo vodu. Koja tvrdnja ima smisla?
a) Toplota vode se povečala, b) Dovedena količina toplote jadnaka je radu
električnog štednjaka, c) Dovedena količina toplote jednaka je povečanju
unutrašnje energije vode, d) Dovedeni rad i dovedena toplota su jednaki.

5. Gas se zagrijava pri stalnoj zapremini pri čemu čemu on primi količinu toplote Q.
Koja je tvrdnja ispravna?
a) Q = ΔU, b) Q = ΔU + A, c) ΔU = 0, d) ΔU + A = 0.

6. Gas se adijabatski širi pri čemu izvrši rad od 100 J.Njegova unutrašnja energije
se:
a) povečala za 100 J, b) smanjila za 100 J, c) nije promijenila,
d) nijedna navedena tvrdnja nije tačna.

7. Gasu dovedemo kopličinu toplote Q pri čemu se on izotermno širi. Koja tvrdnja
je tačna?
a) Q = ΔU, b) Q = A, c) Q = 0, d) Q = -ΔU

8. U toplotno izolovanom sudu gas se sabija pri čemu je izvršen rad od 200 J. Pri
tome se njegova unutrašnja energija:
a) povečala za 200 J, b) smanjila za 200 J, c) nije promijenila, d) nijedna
navedena tvrdnja nije tačna.

9. Na PV dijagramu(sl. T.5.) nacrtana su
tri različita načina širenja gasa, od tačke
A do tačke B. Po kojem putu je rad pri
širenju najveći?
a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

10. Na slici T.5. put 1 se sastoji od:
a) izohore i adijabate, b) izohore
i izoterme, c) izobare i izoterme,
d) izohore i izobare.

11. Toplotna mašina ima iskorištenje 28%. Koliki izvrši rad ako primi količinu
toplote od 5,0 kJ?
a) 17,8 kJ, b) 5,0 kJ, c) 14 kJ, d) 1,4 kJ.

1
p
V
Sl. T.5.
3
2
213
12. Temperatura toplog rezervoara toplotne mašine iznosi 120
0
C, a hladnog 30
0
a) 75%, b) 7,5%, c) 29,7%, d) 2,97%.
C.
Iskorištenje je:13. Iskorištenje toplotne mašine je 35% Tempera hladnog razervoara je 30
0
a) 46,1
C.
Kolika je temperatura toplog rezervora?
0
C, b) 466
0
C, c) 193
0
C, d) 123
0

C.
14. Toplotna mašina ima iskorištenje 30%, a temperatura toplog rezervoara je
155
0
a) 108,5
C. Kolika je temperatura hladnog rezervoara?
0
C, b) 299,6
0
C, c) 26,6
0
C d) 29,9
0

C.
15. Koliki rad izvrši gas ako mu se pri stalnom pritisku 1 bar, zapremina poveća od
2 na 5  ?
a) 60 J, b) 600 J, c) 6 kJ, d) 60 kJ.

16. Gas se širi pri stalnompritisku od 150 kPa i pri tome izvrši rad od 30 kJ. Kolika
je promjena zapremine gasa?
a) 200 l, b) 20 l, c) 2,0 l, d) 0,2 l.
214
Rješenja
1. Uvod

1.1. a) 1,274 ·10
7
m, b) 1, 5·10
11
m; 3,84·10
8
m. 1.2. 5,82·10
-7
1.2. P. a) 2,14·10
m.
-8
m, b) 6,2·10
-12
m, c) 7,2·10
9
W, d) 5,6·10
6
Hz, e) 3,5·10
5
1.3. a) 7·10
Pa.
-12
F, b) 3,2·10
-6
A, c) 6,4·10
-4
m
2
, d) 2,5·10
-6
m
3
, e) 8 ·10
8
1.4.a) 7,8·10
W.
3
kg/m
3
, b) 12,5 m/s. 1.5. 3,15·10
7
1.5.R. a) 9,99·10
s.
-10
, b) 1,39·10
-20
≈ , c) 9,797 9,8 ; d) 0,673 .
1. 6.a) 0,7, b) 8,31. 1.7. a) 8,0 ; b) 38,4.1.8. 268 mm. 1.9. 250 g. 1.10. 0,1 mm; 0,01 mm.
1.11. 5,73; 2,39; 1,24 ; 7,48. 1.12. V = 32,5 ml; ∆V =0,2 ml; ε= 0,6 %.
1.11.J.1. a) v=at, b) v=s/t, c) v=s/t, d)
as v 2 =
. 1.11.J.2. a) E=Fs, b)
2
2
mv
E =
, c) E=mc
2
1.13.l = (2,52 ± 0,02) mm 1.14. ∆m = 0,02·1 kg = 0,02 kg.
.
1.15.Relativna greška mjerenja povrća je 1,25%, a zlata 1,43%. Mjerenje povrća je taćnije.
1.16.a) 1 cm
3
1.17. ∆I= 1 m A. Jedan podiok ima 2 mA; ∆U = 0,2 V. Jedan podiok ima 0,4 V.
i 1,7%, b) 0,25ºC i 1,2 %.
1.17.a. 1,3%, 1.17.b. 1%, 1.17.c.
% 4
3 2 1
= + + = ε ε ε ε

1.18. R = R
1
+ R
2
= 280 Ω, ∆R=∆R
1
+ ∆R
2
1.19. a) t = (39,2 ± 0,1) s; 0,25 %, b) T = (3,92 ± 0,01) s; 0,25%
= 2 Ω, ε= 0,7 %
1.20. R = 24, 8 Ω;
2
ε ε ε + =
= 5,6 %; ∆R = 1,4 Ω;R = (24,8 ± 1,4) Ω.


2. Kinematika

2.1.10,2 m/s i 36,6 km/h; 7,81 m/s i 28,1 km/h.
2.2.v
a
2.4. 25 min. 2.5. 59,94 km.
= 13,9 m/s. Automobil! 2.2.a. 50 m/s; 150 m/s. 2.2.b. 5 minuta. 2.3. 47,3 km/h i 13,1 m/s.
2.6. a) 16,8 m/s i 60,5 km/h; b) 53,5 min.2.7.0,57 km/h ili 0,158 m/s.2.8. 8,3 m.
2.9. v
AB
= 120 km/h; v
BC
= 30 km/h; v
AC
2.10. v
= 60 km/h.
A
= 120 km/h; = 33,3 m/s; v
B
2.11. Pređeni put! a) 6 m, b) 4 m. 2.11.a. Brzina automobila je 5 m/s, a brzina bicikliste 2,5 m/s.
Tačka presjeka predstavlja trenutak susreta automobila i bicikliste. U trenutku t=0, kada se automobil
počeo kretati, biciklista je bio udaljen s
>= 60 km/h = 16,7 m/s.
0
2.13. 2040 m. 2.14. s = 1020 m, d = s/2 = 510 m.
=10m. Poslije 4 s automobil dostiže biciklistu. Pr tome je
automobil prešao put od 20 m , a biciklista put od 1o m. 2.12. 1,4 m/s; 5,04 km/h.
2.15. 0,64 s; 1,32 s. 2.16. t
gr
= 16,67 s; t
zv
2.17.500 s = 8,33 min. 2.18. 384 000 km. 2.19. 20·10
= 11,76 s; t = 4,9 s.
9
2.20.t = 3,15 ·10
godina.
7
s; s = 9,46·10
12
2.23. Put! Iznos puta je 6 km, a iznos pomaka je jednak nuli.
km. 2.21. 35 km; 20 km. 2.22. a) 3 km, b) 2 km
2.24.5 km. 2.25. t = s 9
v
l l
2 1
=
+

2.26. a) v
1
– v
2
= 18 km/h, b) v
1
+ v
2
s 2 , 1
2 1
=

+
v v
 
= 90 km/h, c) t = d) t=0,24 s..
215
2.27. t = 8 s. 2.28. Pogledaj zadatak 2.26! t = 66,7 s.
2.29. d = s
1
+s
2
, s
1
= v · t, s
2
= v
2
· t; t = 0,2 h; s
1
= 1,2 km.
2.30. a) 3 m/s, b) -1 m/s (kreće se niz rijeku), c) v
2
= v
1
2
+ v
2
2
; v = 2,24 m/s.
2.31.v
č
+v
v
= 5 m/s, v
č
-v
v
= 3 m/s, a) v
č
= 4 m/s, b) v
v
= 1 m/s.
2.32. t = s/v
2
= 10,9 s; d = 19,6 m. 2.33. 0,12 m/s.
2.34. a) v
2
= v sinα= 288 km/h, y = 640 m, b) v
1
v
= v cosα= 499 km/h; x = 1108 m!
2.35. Umjesto daske može se nagnuti i sto. = s/t. Izmjeri vrijeme kretanja štopericom, a dužinu daske
lenjirom. Pusti dvije kuglice jednu iza druge. Izračunaj njihove srednje brzine. Kolika je relativna brzina
jedne kuglice u odnosu na drugu?.
2.36. Mjerna traka i štoperica (ili sat sa sekundnom kazaljkom). Potrebne su dvije štoperice:
a) v
rel
=v
1
+v
2
, b) v
rel
>= v
1
– v
2
.
2.37. Da bi se mjehur kretao treba cijev nagnuti. a) Dokaži da je kretanje mjehura ravnomjerno. Izmjeri
puteve koje pređe mjehur u istom vremenskom intevalu, npr. svake 2 s. Obilježi položaje mjehura
papirnom trakom. b) Dobivene podatke unesi u tabelu i nacrtaj v,t - dijagram. c) Ogled ponovi sa većim
nagibom cijevi.
2. 38. 0,5 m/s
2
. 2.39. a = 1 m/s
2
; s = 8 m. 2.40. a) 2 m/s
2
, b) s = 5 m.
2.41. t = 3 s. 2.42. a = 1 m/s
2
. 2.43. s = 500 m. 2.43.a. a = 2m/s
2
; v = 40 m/s. 2.43.b. a = 8 m/s
2
s m v / 15 =
;t =10s
2.43.c. v = 30 m/s; . 2.44. 201,3 s.2.45. v = 3 v
0
as
v v
a
t
v v
a
2
,
2
0
2
0

=

=
, t = 8 s. 2.45.a.
2.45.b. a = 3m/s
2
; s = 320,8 m. .2.45.c. a = 0,83 m/s
2
≈ ; s 102 m. 2.45.d. a = 1,1 m/s
2
; t = 10 s.
2.

46. a = 1,6 m/s
2
; s = 30 m.
2.47. v
2
= v
0
2
- 2 as, v = 0. Zaustavni put s = 14,3 m. Neće!.
2.48.a) v = v
0
– at, v = 14 m/s, b) 58 m, c) v = 0, t = 60 s, d) s
1
= 450 m.
2.49. a = 2,5 m/s
2
; s = 31,25 m. Prošao je kroz semafor..
2.50. a) A: 4 m/s
2
, B: 2 m/s
2
, C: 1 m/s
2
, b) A: 8 m, B: 4 m, C: 2 m. 2.51. b) 1 m, c) 4 m.
2.52. Ista ubrzanja, a različite početne brzine. I: v = 10 t, s = 5 t
2
; II: v = 20 + 10 t, s = 20 t + 5 t
2
.
2.53. a) I: ravnomjerno ubrzano, II: jednoliko, III: ravnomjerno usporeno. b) I: 0,25 m/s
2
, II: 0,
III: -02,5 m/s
2
. c) I: 24 m, II: 16 m, III: 8 m. 2.54. s = 12 m + 6 m = 18 m.
2.55. b) Trenutak kada oba tijela imaju iste brzine. c) a = 0,33 m/s
2
s / cm 20 t / s v = =
, t = 12 s, s = 24 m.
2.56. a) , b) s = at
2
/2, a = 10 cm/s
2
, c) Ako je kretanje ravnomjerno ubrzano, onda je
s
1
:s
2
=t
1
2
:t
2
2
. Putevi s
1
i s
2
se računaju u odnosu na početni položaj 0.
2.57. Najveći nagib ima grafik kretanja tijela sa ubrzanjem 1,5 m/s
2
2.58. b) v = 50 m/s, c) 625 m. 2.59. s
5
– s
4
2
at
2
= 1.8 m. 2.60. d = 100 m.
2.61. s = vt; s = ; t = 12 s.
2.62. Kosinu sa žljebom možeš napraviti na nekoliko načina: 1) na dasku dugu 1 m široku 10 cm
prikucaj dvije letvice između kojih je razmak 0,5 cm, 2) dvije metalne
šipke ili dvije staklene cijevi pričvrsti jednu uz drugu tako da se dodiruju
svojom dužinom. a) Izmjeri dužinu kosine i vrijeme kretanja kuglice, v =
s/t. b) Poslije svake 2 sekunde stavi papirne trake na mjesto trenutnog
položaja kuglice (vidi zadatak 2.56 i sliku 20). c) Kretanje je ravnomjerno
ubrzano ako je s
1
: s
2
= t
1
2
; t
2
2
, d) a = 2 s/t
2
2.63. a) a
.
t
= 0, a
c
= 0, b) a
t
= ∆v/∆t, a
c
= 0, c) a
t
= 0, a
c
= v
2
2.65. Ka centru kružne putanje (sl. 113). 2.65.a.
/r.
v
r
T
vT
r
π
π
2
;
2
= =

2.66.f = 0,7 ob/s; T = 1,33 s.
216
2.67. T = 0,2 s; f = 5 ob/s. 2.68.a. T=0,75 s; f=1,33 ob/s, v=5 m/s.
2.68. a) f = 50 ob/s; T = 0,02 s, b) v = 62,8 m/s, c) 19719 m/s
2
.
2.69. 60 s, 3600 s, 43200 s; v = 2,96 ·10
-3
3. Dinamika. Statika
cm/s. 2.70. 94 m/s. 2.71. 29,6 km/s.
2.72.Jači konac provuci kroz staklenu cijev. Na jednom kraju konca vezan je čep mase m, a na drugom
teg mase M (sl. 34). Da bi poluprečnik kružne putanje bio stalan ispod cijevi se stavi neki znak (npr.
štipaljka) koji mora biti uvijek u istom položaju. Za ovaj dio ogleda umjesto tega M konac držimo rukom,
dok drugom rukom držimo staklenu cijev i ravnomjerno okrećemo čep. a) Period obrtanja je T=t/N, gdje
je N broj obrtaja za virjeme t. Što je veći broj obrtaja period će biti tačnije izračunat. f=1/T.
b) Kad konac ispustimo iz ruke čep se kreće u pravcu brzine v, tj. u pravcu tangente na kružnicu.


3.1. a) Naprijed, jer gornji dio tijela nastavlja da se kreće. b) Nazad, jer donji dio pođe naprijed.
3.2. a=6 m/s
2
. 3.2.a. F = 0,4 N. 3.2.b. m = 500 kg. 3.2.c. a = 4,5 m/s
2
. 3.3. a=1 m/s
2
; F=4 000 N.
3.4. Ft = mv, p = 72 kg m/s. 3.5. a) a = 4 m/s
2
, b) v = 12 m/s, c) s = 18 m. 3.5.a.a=4 m/s
2
; m=1,5 kg.
3.5.b. a=4 m/s
2
; F=10 N 3.6. a) 15 m/s; 9 m/s; 6 m/s, b) 22,5 m; 13,5 m; 9 m.
3.7.> mv = 10,8 kg m/s; F = 51,4 N. 3.8. a) = 0,5 m/s
2
; F = 0,175 N.
3.9. a = 0,25 m/s
2
; F = 0,125 N. 3.10. a = 4 m/s
2
, s = 3,12 m.
3.11. v
2
2
= v
0
2
- 2 as, a) v = 0, a = 2 m/s
2
, v
0
= 10 m/s, b) F = 2000 N.
3.12. s = v
0
2
/2a, v
0
= 12,5 m/s, s = 13,9 m. Hoće!
3.13. a) mg - T = 0; T = 2,94 N, b) T = 29,4 N.
3.14. a) F
N
= 1,03 N, b) N = 1,03 N, Vidi sliku 25. 3.14.a. 1,5 kg
3.15. m=2 kg, a) a=3 m/s
2
, b) v=9 m/S, c) s=13,5 m.
3.16. a) F
1
= 6 N, F
2
= 3 N, b) s
1
= 48 m, s
2
= 24 m.
3.17.C) 3.18. p = mv = 0,75 kg m/s. 3.19. a) Da! b) Ne!
3.20. Bacit će jedan dio opreme u smjeru suprotnom od kosmičkog broda.
3.21.0 = mv
1
–Mv
2
; v
2
= 0,4 = m/s; t = 75 s. 3.22. 1,75 m/s.
3.23. v
2
= 1 m/s; t = 17 s. 3.24. m
1
v
1
= (m
1
+ m
2
) v
2
; v
2
= 2,1 m/s.
3.25. mv
1
= (M - m) v: h
m
= 80 m. 3.26. mv = m
1
v
1
+ (m – m
1
)v
2
; v
2
= -300 m/s.
3.27. a) 5,1 km/h, b) 1,8 km/h.
3.28. I: mv = m
1
v
1
; v
1
= 0,625 m/s; II: mv = (m
2
+ m) v
2
; v
2
= 0,45 m/s,
3.29.a) v
1
3.31.Prije izvođenja ogleda uvježbaj da vučeš kolica dinamometrom tako da istezanje bude stalno. U
tom slučaju kretanje je ravnomjerno ubrzano te je a = 2s/t
= 0,167 m/s, b) a = -µg; s = 1,4 m. 3.30. v = 7 m/s; s = 50 m.
2
3.32. a) Zakači dinamometre jedan za drugi i vuci. Koliko istezanje
pokazuje prvi, a koliko drugi dinamometar (sl.114)? Ogled ponovi tako
što jedan dinamometar zakačiš na stalak i tablu, a drugi vučeš. Koliko
istezanje pokazuju dinamometri? (F
. Vrijeme kretanja možeš procijeniti i uporediti
bez mjerenja. Pri tome se vrši
upoređivanje za dvije različite sile (pri
m = const) ili dvije različite mase (pri F
= const). Što je kretanje kraće,
ubrzanje je veće. a) Pri F = const,
većoj masi odgovara manje ubrzanje.
b) Pri m = const, većoj sili odgovara
veće ubrzanje. c) Za izvođenje
zaključka o odnosu sile, mase i ubrzanja potrebno je izvršiti najmanje
po dva mjerenja pod a) i b).
1,2
= F
2,1
) b) Na dva komada drveta
stavi dva magneta, okrenuta istoimenim polovima, a zatim ih stavi na
površinu vode u većoj posudi (sl. 114). Pridržavaj magnete a zatim ih
217
pusti. Kako se kreću magneti? Koji će magnet doći prije do kraja posude? Dokaži da je a
1
/a
2
= m
2
/m
1
,
tj. da će tijelo manje mase dobiti veće ubrzanje.
3.33. a) Balon se kreće u smjeru suprotnom od smjera izlaska zraka. b) m
1
v
1
–m
2
v
2
= 0. Viti sliku 115!
3.34.a.Pištolj, postavljen horizontalno, pričvrsti se na visinu h izbnad poda. Kada otkočimo mehanizam
oba tijela izlete horizontalno na pod na udaljenostima x
1
i x
2
. Prema zakonu održanja impulsa važi:
m
1
v
1
= m
2
v
1
.Pošto padaju sa iste visine vrijeme kretanja je jednako: v
1
= x
1
/t ; v
2
= x
2
/t; m
1
x
1
=m
2
x
2
.
Treba izmjeriti mase m
1
i m
2
i udaljenost x
1
i x
2
.
3.35.a) F=F
1
+F
2
=6 N, b) F=F
1
– F
2
N 2 , 4 F F
2
2
2
1
= + =0 c) F= (Sl.116.)
3.36. a) u istom smjeru, b) pod pravi uglom, c) u suprotnom smjeru.
3.37. a) . N 3 , 4 F
2
3
F ; N 5 , 2
2
F
F ) c ; N 5 , 3 F
2
2
F F ) b ; N 5 , 2
2
F
F ; N 3 , 4 F
2
3
F
2 1 2 1 2
= = = = = = = = = = =
3.38.Nacrtaj sliku! F= 10 N, a=3,3 m/s
2
. 3.39. F
1
=F
2
; F
1
=8,5 N. 3.40. a) F=5N; a=20 m/s
2
; b) v=80 m/s;
s=160 m. 3.40.a. a) 0,53; mg=1,5 N, b) F=0,79 N; b=1,27 m; F
N
=1,27 N. 3.40. b. ∝=0,85 m; F=4,9 N;
F
N

=4,9 N. 3.41. a) Fo = mg = 686,7 N, b) mg -Fo = ma; Fo = 462,7 N.(Sl.117)3.42. Vidi sliku 41.c! a) F
1
3.43. Pogledaj sliku 42! a) F=4,7 N b) F
= 3,55 N; a = 7,1 m/s? b) N = 1,35 N.
N
=3,5 N, c) N=3,5 N, d) F
1
=4,7 N,
e) a=7,8 m/s
2
, b=0,6 m. 3.44. Pogledaj sliku 42! a) h = b, h = 7,1 m; h/l = 0,71, b) F = 557 N,
c) F
N
3.45.a. a) F
= 557 N. 3.45. a) F = mg = 9,81 N, b) Vidi sliku 117! ma = F - mg; F = 13,81 N.
Z
= mg =10 N. b) F
Z
= mg + ma = 12 N. c) F
Z
= mg – ma = 8 N. d) a = g; F
Z
3.46. I: 1N; II: 2N. Vidi primjer 3! 3.47. a) F
= 0.
N
=mg=4,5 N, b) N=F
N
=4,5 N, c) F=F
tr
3.48. N=3,43 N; µ=0,23. 3.49. m=0,81 kg. 3.50.a) F = Ftr = 7500 N, b) ma = F-Ftr; F = 15000 N
=µN=1,35 N.
3.51.N = mg, F = Ftr = 1,47 N. 3.52. a) F
tr
= µN; µ= 0,05; b) Ubrzano!
a = 0,16 m/s
2
3.54. a) F = ma = 4000 N, b) ma = F-F
. Vidi primjer 4. 3.53.a) 39,2 N, b) 79,2 N. Vidi primjer 4.
tr
3.55.k = mg/x = 49 N/m. 3.56. F = mg = kx, a)200 g, b) 0,02 N.
; F = 4400 N.
3.57. a) 9,81 N, b) F=m(g+a)=14 N
3.58. b=0,3 m. Iz sličnosti touglova (sl. 118) :
c
a
F
F
c
a
= ; F
a
=80 N, F
c
3.59. Jedan kraj opruge okači na stalak, a na drugi zakači kazaljku. Na
osovini stalka zalijepi milimetarski papir. Za svaki dodati teg (F = mg) obilježi položaj kazaljke. Podatke
za silu F i istezanje x unesi u tabelu. Nacrtaj F,x -dijagram. Sa dijagrama odredi konstantu opruge:
k = F/x.
=100 N.
3.60.. Masu zdjele m povećaj dok se tijelo M ne pokrene. Ako se kreće jednoliko onda je F = Ftr; F =mg;
Ftr = µMg; µ= m/M. Uporedi sa određivanjem koeficijenta trenja u uvodu (primjer 3 i sl. 4).
3.61. Lagano podiži jedan kraj daske (knjige) sve dok tijelo ne počne da klizi. U tom trenutku je µ= h/b.
Treba izmjeriti h i b (vidi primjer 5 i sliku 38).
3.62.a) Sila kojom ruka dijeluje na kamen. b) Gravitaciona sila kojom Sunce privlači planete.
c) Električna sila kojom jezgro atoma privlači elektron. d) Sila trenja izme|u ploče i krede.

a
F


c
F

g m

Sl.118.


1
F

F


1
F


2
F


1
F


2
F

a) b)
c)
2
F

Sl.116
218
3.63. F
C
= 12,5 N. 3.64. v = 6 m/s, T = 1,05 s. 3.65. T = 0,8 s; F
C
3.66. Fc/mg=5025.
= 1,23 N. 3.65.a. v = 2,6 m/s.
3.67. Pri ulasku u krivivinu, ukoliko ne bi bilo trenja između točkova i podloge, automobil bi nastavio da
se kreće u smjeru brzine v (sl. 46). Ukoliko postoji trenje, onda ulogu centripetalne sile ima sila trenja:
F
tr
= F
C
; F
C
= mv
2
/r; F
tr
3.68.Pogledaj rješenje zadatka 3.67! µmg = mv
= 350 N.
2
/r. Ako se poveća brzina automobila, onda izraz na
desnoj strani postaje veći od sile trenja te ona više nije dovoljna da prisili auto da se kreće po krugu
v
max
3.69.a.
= 17,1 m/s = 61,7 km/h.3.69. a) Povećati dva puta, b) smanjiti devet puta.
F
mM
r
M
Fr
M
γ
γ
= = ;
2
. 3.70. Sile su jednake po intenzitetu, a suprotne po smjeru .
3.71. F = 1,67 · 10
-5
N; m = F/g = 1,7 ·10
-6
3.73. a) Da, b) Istezanje će biti 6 puta manje nego na Zemlji.
kg. 3.72. a) F = mg = 735,7 N; b) F = 737,2 N.
3.74.a) g=γ
2
R
M
M=5,97 ·10
24
V
M
kg, b) ρ= ; V = π
3
R
3
4
; g = ρ γπR
3
4
; ρ = 5500 kg/m
3
3.75.9,78 m/s
.
2
. 3.76. a) g = g
0
3.77. g= g
/2; h = 2612 km; b) h = 7874 km.
0
/4 = 2,45 m/s
2
. 3.78.g
M
= 1,66 m/s
2
3.79.v =
, a) 295 kg, b) 8,8 m.
r
M
γ ; r = R + H; a) v = 7,6 km/s, b) T = 96,5 min. 3.80. a) v = 1,02 km/s, b) T = 27,4 d.
3.81.M = 5,97 ·10
24
3.84. v = 1,7 km/s. 3.85. a) r = 1,28 ·10
kg. 3.82. r = R + H; R = 6370 km; H = 280 km.3.83.H = R; T = 4 h.
7
m; h = 6400 km, b) E
k
= 1,4·10
4
3.86.Ep = -γ
MJ.
r
Mm
; Ep/Ek = 2. 3.87. v
2
r
M 2γ
= ; g = γ
2
r
M
;v
2
3.88. F
= 2,4 km/s.
C
= mv
2
/r, gdje je m - masa čepa, r- poluprečnik kružne putanje koji treba držati konstantnim u
toku ogleda (vidi zadatak 2.72). Za nekoliko vrijednosti Fc = Mg (sl. 24) izračunaj period kruženja T i
brzinu kruženja v = 2 rπ/T. Unesi podatke u tabelu i nacrtaj Fc, v
2
dijagram, tj. na osu apscisa unesi
podatke za v
2
3.89. t = 3,19 s; v = 31,3 m/s. 3.90. h = 16,5 m. 3.91. g = 9,78 m/s
, a na ordinatu Fc.
2
3.93. v = v
, 3.91.a. t = 1,0 s. 3.91.b. s = 20 m.
3.91.c. s = 31 m; v = 25 m/s . 3.92. h = 13 m; 8 m/s.
0
+ gt; v
0
3.95. v = 20,45 m/s; h = 60,4 m.
= 56,2 m/s; v = 24,8 m/s. 3.93.a. s = 32 m; v = 26 m/s. 3.94. h = 22 m.
3.96. h
max
= 8155 m; t
p
= 40,8 s. 3.97. a) v
0
3.98. a) h = 10 m, b) t = 2 v
= 49 m/s, b) h = 117,6 m.
0
/g = 2,85 s. 3.98.a. v
0
= 20 m/s ; t = 2 s. 3.98.b. v
0
3.98.c. s = s
= 20 m/s.
10
– s
9
= 95 m. 3.99. a) v
0
= 3v ; v
0
= 30 m/s, b) h = 40 m, c) h
max
3.100.Prema principu o nezavisnosti kretanja, novčić slobodno pada, neovisno o tome kako se vagon
kreće. Padne istovremeno u oba slučaja. a) Putanja je vertikalna linija. b) Za posmatrača u vagonu
putanja je vertikalna linija, a za posmatrača na peronu parabola.
= 45 m. Neće!
3.101. a) Kao u zadatku 3.100. b) Isto vrijeme, t =
g
H 2
= 24,7 s, c) x
a
= o; x
Z
= v
0
3.102. t = 0,49 s; v
= 6180 m.
0
3.104.a) Ako jabuka ostane nepokretna metak je neće pogoditi i proletiće ispod nje na udaljenosti
y = gt
= 6,1 m/s. 3.103. a) t = 4,6 s, b) t = 4,6 s. 3.103.a. h = 500 m. 3.103.b. h=4 500 m.
2
/2; t = x/v
0
3.106. Pogledaj sliku 50! v
= 0,167 s; y = 0,136 m. b) Metak će pogoditi jabuku!
0
= 2rπ/T = 12,56 m/s. a) Tijelo će se kretati vertikalno uvis. Do neke najviše
tačke M doći će za vrijeme t
1
= v
0
/g = 1,3 s. Visinska razlika AM = v
0
2
/2g = 8 m. Visina u odnosu na
podlogu je H = 8 m + 6 m = 14 m. Sa te visine padne za vrijeme t
2
=
=
g
H 2
1,7 s. Ukupno vrijeme
219
kretanja t = 3 s. b) Ako se konac prekine u tački B, tijelo će nastaviti kretanje kao horizontalni hitac i
palo bi na podlogu jza vrijeme t =
g
y 2
, gdje je y = h + l = 7 m; t = 1,2 s. c) Hitac naniže; t = 0,4 s.
d)Horizontalni hitac; t = 1,01 s. 3.107. v
0
2
= 2 gh; 15 m = v
0
2
) s 1 ( g
2
·1 s+ ; h=5,2 m.
3.108. Lenjir! h = gt
2
2
gH 2
2
v
v = =
/2. Treba izmjeriti visinu stola. Vrijeme padanja je manje od 0,5 s te se ne može
izmjeriti štopericom čiji je najmanji podiok 0,2 s.
3.109. , gdje je H visina table koja se izmjeri lenjirom b) gh 2 v = ; h = H/4.
3.110. Neka ti drug pridržava lenjir uz tablu (ili zid). Drži palac blizu donjeg dijela lenjira i zapamti koji je
to podiok. U trenutku kada primijetiš da je lenjir pušten pritisni ga i zabilježi položaj palca na lenjiru.
Vrijeme reakcije izračunaj iz pređenog puta lenjira, s = gt
2
/2.
3.111. Ako je kretanje ravnomjerno ubrzano, onda je s
1
. s
2
= t
1
2
: t
2
2; g = 2 s/t
2
3.112. Naglo povuci lenjir kao na slici 52. Kuglica A će slobodno padati, a kuglica B će imati putanju
horizontalnog hica. Obje kuglice padnu istovremeno! Početna brzina kuglice je: v
. Podatke unesi u tabelu.
0
h
g 2
= d . Treba
izmjeriti H i d (slika 52.b).
3.113. Nacrtaj putanju mlaza vode. Izračunaj početnu brzinu mlaza
kao u zadatku 3.112.
3.114. Dječiji pištoj je u stalnom položaju na jednom kraju table.
Mijenjamo ugao pod kojim izlazi mlaz vode (sl. 119) Izmjeri ugao pod
kojim mlaz ima najveši domet.
3.115.Za ugao 45°, v
0
2
= 2 v
1
2
; OB = d; d = v
1
t; AB = gt
2
/2; d = v
0
2
3.116. 50 ob/s, 314 rad/s. 3.117. f = 5 ob/s. 3.118. a) f = 20 ob/s, b) T = 0,05 s, c) ω= 125,6 rad/s.
/g!
3.119. a) 10 rad/s, b) v = 3 m/s. 3.120. 18, 8 rad/s; v = 5,65 m/s.
3.121. ω= 14,3 rad/s; ϕ= ωt = 214,5 rad; N = π
ϕ
2
= 34,1 ob.
3.122.v = 2 m/s; ω= 4 rad/s. 3.123.Fc = mω
2
3.124.3 rad/s
r = 8 N.
2
3.126. ϕ= 30 ob = 188,4 rad; ϕ= at
. 3.125.a) 120 rad/s, b)ϕ= 3600 rad, c) N = 573,2 ob.
2
/2; α= 10,4 rad/s
2
3.127. ϕ= 150 rad; α= 3 rad/s
.
2
3.131. M=2,4 Nm. 3.132. M=mg⋅a/2=147,1 Nm. 3.133. F
. 3.128. M = 784,8 Nm. 3.129. F=200 N. 3.130. r=25 cm.
A
=250 N; F
B
3.134. α= 0,48 rad/s
=500 N.
2
. 3.135. I = 0,0016 kg m
2
3.136. I = 0,2 kg m
; M = 0,004 Nm.
2
; m = 2 kg. 3.137. α= 4,18 rad/s
2
; I = 9,5 kg m
2
3.138. r = 0,1 m; ω= 12,5 rad/s.
.
3.139. a) I =
2
1
mr
2
; L = Iω= 0,2 kgm
2
/ s, b) I = mr
2
; L = mvr = 3·10
-5
kg m
2
3.140. I
/s.
1
ω
1
=I
2
ω
2
; ω
2
= 12 rad/s. 3.141. ω
1
= 7 rad/s. 3.142. ω
2
3.143. Kuglicu, okačenu o konac, veži za stativ. Zarotiraj kuglicu oko stativa. Konac se namotava i pri
tome se smanjuje poluprečnik kružne putanje, odnosno moment inercije. Istovremeno se povećava
ugaona brzina obrtanja. Pri odmotavanju je obrnuto. Vizuelno se uočava smanjenje ugaone brzine pri
povećanju poluprečnika r odnosno momenta inercije. Pri tome je Iω= const. Prilikom povećanja ugaone
brzine povećava se ugao koji zaklapa nit sa osovinom: tgϕ= Fcf/mg = ω
= 18 rad/s.
2
3.144. U priboru za proučavanje centripetalne sile zarotiraj čep i prepusti ga samome sebi. Dok čep
rotira naglo povuci nit prema dole tako da se smanji poluprečnik kružne putanje. Uočavamo povećanje
ugaone brzine! Centripetalna sila kojom smo djelovali na čep okomita je na pravac kretanja čepa te je
r/g.
60
°
45
°
30
°
Sl.119
220
njen rad jednak nuli. Stoga sistem možemo smatrati izolovanim i važi Iω= const. Smanjenjem
poluprečnika kružne putanje smanji se moment inercije, a poveća ugaona brzina.
3.145. U NSR: a) Fi = ma = S :N=mg=500 N, b) N=mg - Fi=0; N = mg + ma = 550 N.
c) N + Fi - mg = 0; N = 450 N; d) N – mg - Fi = 0; N = 550 N (sl. 120).

3.146. a) ubrzano naviše, b) ubrzano naniže, c) ubrzanje lifta je
a = 2 m/s
2
3.147. a) Ne razlikujemo da li se automobil kreće ili miruje. b) Pritiskivat
ćemo naslonjač. c) Pomjerit ćemo se naprijed. d) Pokrenut ćemo se u
smjeru centrifugalne sile, tj. u smjeru suprotnom od centra krivine.
3.148. a) Vidi sliku 121! T - mg = ma; T = 26 N. b) Vidi sliku 121! U sistemu teg-uže, teg miruje i
djeluje inercijalna sila: T - mg - Fi = 0; T = 26 N. 3.149. T
.
max
= m (g+a); a = 4 m/s
2
.
3.150.Vidi zadatak 3.145! N = mg - ma. Potrebno je da bude N = 0, odnosno a = g. Lift bi trebao
slobodno padati. 3.151. a) a = 2,4 m/s
2
; T = 12,4 N, b) T = 0.
3.152.a) Ubrzano naviše sa a = 2 m/s
2
, b) Ubrzano naniže sa a = 2 m/s
2
3.153. U referentnom sistemu vezanom za dasku (sl. 122) na
teg djeluje inercijalna sila i sila trenja; Fi - Ftr = 0; a = 2,94 m/s
, c) Ravnomjerno pravolinijski,
d) Slobodan pad.
2
3.154. a) Ne! Ne možemo crtati na istoj slici ono što se vidi iz
dva različita referentna sistema: b) Ne! S obzirom da u jednom
referentnom sistemu može postojati samo jedna od tih sila.
.
3.155. Vidi sliku 123! a) U sistemu rotirajuće ploče djeluje centrifugalna sila, ka periferiji ploče:
F
cf
=mv
2
/r; v =ωr = 0,345 m/s; Fcf = 0,006 N. b) Fcf - Ftr = 0; F
t2

=µmg; v = 0,44 m/s. Kako se
povećava brzina povećava se i centrifugalna sila. U jednom trenutku ona postane veća od sile trenja i
kreda sklizne s ploče.
3.156. Vidi sliku 124! a) F
N
= mg - Fc = 9000 N, b) F
N
= mg + Fc = 11000 N, c) F
N
3.157. Vidi sliku 125! a) U sistemu vezanom za posudu sa vodom djeluje centrifugalna sila. Voda se
neće proliti ako je F
= mg = 10000 N.
i
≥mg; v ≥2,2 m/s, b) T
A
= Fi - mg = 0, c) T
B
= F
i
3.158. Fi = mg : T = 2 rπ/v ; T = 2 s. 3.159. F
+mg = 2 mg = 19,6N.
N
= mg + F
cf
3.160. Vidi sliku 126! Automobil neće skliznuti ako je Ftr ≥Fcf, v=18,8 m/s = 67,6 km/h
= 4625 N; 5,9 puta

221
3.161. T = mg + Fcf ; v
2
= 2gh ; h = r; T = 3 N.
3.162. Vidi sliku 127! a) Fcf = mω
2
R = 2,36 N. b) Udaljenost tačaka na polu od ose rotacije jeR = 0:
Fcf = 0. c) Za 2,36 N.
3.163. Vidi sliku 127! F
N
= mg - Fcf = 0 ; T = 5,07·10
3
s = 84,5 min.
3.164. Astronaut ne pritiskuje podlogu. U sistemu vezanom za satelit djeluje centrifugalna sila
usmjerena suprotno od sile teže: F
N
= mg – Fcf. F
N
3.165. Pogledaj sliku 121! i zadatak 3.148.a) Okači teg za dinamometar i sistem pomjeraj ravnomjerno
gore-dolje. Istezanje dinamometra je isto kao kad dinamometar miruje. b) Naglo povuci dinamometar
na gore. Je li se istezanje dinamometra promijenilo? Kakav je smjer ubrzanja sistema, a kakav smjer
inercijalne sile. Koje sve sile djeluju na teg pri ubrzanom podizanju i kakav im je smjer. c) Naglo pokreni
dinamometar sa tegom na dole. Kakvo je sada istezanje dinamometra u odnosu na istezanje kada
miruje? Kakav je smjer inercijalne sile? d) Pusti dinamometar sa tegom da slobodno pada. Koliko je
sada istezanje dinamometra? Pogledaj zadatak 3.145.d!
= 0, ako je mg = Fcf.
3.166. a) Vuci konac ravnomjerno od tačke C do tačke C' (slika 64). Šta
zapažaš? Djeluje li inercijalna sila? Konac naglo povuci od tačke C
prema tački C'. Kako se kreće dinamometar? Kakav je smjer inercijalne
sile? c) Konac, u tački C', pusti tako da dinamometar slobodno pada.
Kakvo je istezanje dinamometra? Kakav je smjer inercijalne sile i koliki je
njen iznos?
3.167. a) Za dinamometar je okačen teg. Pročitaj na skali
dinamometra veličinu istezanja. b) Dinamometar sa tegom
izvedi iz ravnotežnog položaja na neku visinu h i pusti da se
klati (sl. 128). Pročitaj istezanje dinamometra u trenutku kad je
dinamometar a tegom u najnižem položaju. Koja sila je
povećala istezanje? c) Podigni dinamometar sa tegom na dva
puta veću visinu i pusti da se klati. Koliko je istezanje
dinamometra u najnižem položaju?

Mehanika fluida
3.168. a) π =
4
D
S
2
; S=314 cm
2
=3,14·10
-2
m
2
, b) V=S·h; V=9420 cm
3
=9,42 l=9,42·10
-3
m
3
3.169. p=2·10
.
4
Pa=20 kPa=0,2 bara. 3.170. F=mg; S=0,0177 m
2
3.171. S=3 cm
, p=2771 Pa.
2
. 3.172. p=5,9 bara. 3.173. p=1,96·10
4
Pa=0,196 bara; p
u
3.173.a. p=ρgh; p
=1,196 bar.
a
=101396 Pa=101,396 kPa=0,1014 MPa=1,014 bara. 3.174. h=30,6 cm.
222
3.175. 7 bara. 3.176. p
a
=1,04 bara. 3.177. a) 98 kPa, b)73,45 cm. 3.178. F=5,95·10
5
N.
3.179. F=1215,6 N. Odgovara teret mase m=124 kg.
3.180. F
1
=10
5
N; p
1
=p
2
; S
2
=0,2 cm
2
. 3.181. F
2
=10
4
N; F
1
2
2
1
2
1
d
d
S
S
= =400 N; . 3.182. V=2,56·10
-4
m
3
;
F
p
=2,51 N
3.183. a)V=200 cm
2
, b) G
1
=5,3 N, c) F
p
=1,96 N, d) F
p
=G
1
-G
2
; G
2
=3,34 N.
3.184. a) 490,5 N, b) F
p
=196,2 N; G
2
=294,3 N. 3.185. a) m=0,326 kg, b) F
p
=F
1
-F
2
=0,7 N, c)

V=7,1·10
-5

m
2
3
m
kg
, d) ρ=4592 . 3.185.a. m = 2,6 kg; F
p
= 10 N; G
2
16 N. 3.185.b. F
p
= ρ
0
gV
ur
= mg; V
ur
3
m
kg
=
0,7V
186. 2000 ; G
1
=2G
2
.3.187. a)Q=1,92·10
-4
s
m
3
=0,192 ,
s
l
b) V=11,4 l.
3.188. Q=6,67·10
-4
s
m
3
; S=6,67·10
-4
m
2
π =
4
d
S
2
; ; d=0,029 m=2,9 cm.
3.189. a) S=3,1·10
-4
m
2
s
l
, Q=0,186 ; b) V=669,6 l. 3.190. Q=0,667
s
l
; v=8,4
s
m
. 3.191. v
2
s
m
=1,2 .
3.192. 15
s
m
. 3.193. Q=45
s
m
3
. 3.194. 8
s
m
.
3.195. Zbog smanjenog presjeka zračne struje, kroz stan se poveća brzina strujanja.
3.196. v=2,26
s
m
. 3.197. a) v=1,53
s
m
, b) Q=0,12
s
l
, c) V=7,2 l. 3.198. v=4,78
s
m
; h=1,16 m.
3.199.x=vt;
2
gt
H
2
= ; v=4,04
s
m
; h=0,83 m. 3.200. a) v
2
s
m
=4 : b) 0,314
s
l
, c) p
1
-p
2
3.201. p
=7500 Pa.
1
=100000 Pa; p
2
= 19500 Pa. 3.202. v
1
;
s
m
=2,58 v
2
s
m
=5,16 .
3.203. Mlaz vode slobodno pada te se ubrzava, Povećava se dinamički pritisak,
a smanjuje statički.
3.204. Strujanje toplog dima u početku je laminarno, pošto se diže sporo.
Usljed potiska od strane hladnog vazduha, dim se ubrzava nagore, te pri
određenoj brzini , laminarno strujanje prelazi u turbulentno.
3.205. F=10 N. 3.206. a) F=39 N, b) F=156 N, c) Otpor bi bio dva puta veći.
3.207. F=5,1 N. Biće manja jer viskoznost opada sa temperaturom..
3.208. a) p=7848 Pa, b) F=pS=15,7 N.
3.209. a) Izmjeri dinamometrom težinu kamena u vazduhu G
1
. Kamen potopi u
vodu i izmjeri njegovu težinu G
2
. Sila potiska je F
p
=G
1
-G
2,
, b) Gustina
kamena je ρ=m/V. Masa kamena je m=G
1
/g, a zapreminu izračunaj iz
obrasca F
p

0
gV, gdje je ρ
0
–gustina vode, V-zapremina kamena. Gustina (sl.129) kamena je
ρ=ρ
0
2 1
1
G G
G

. Podatke za gustinu vode uzeti iz tablica. 3.210. Izmjeri vrijeme t za koje se naspe
boca od 2 l. Unutrašnji prečnik slavine D, izmjeri nonijusom. Q=Sv; Q=
t
V
;
4
D
S
2
π
= .
3.211. Jako puši između dva lista papira (sl.70). Umjesto da se razdvoje listovi se približavaju. Zašto?
3.212. Puhanjem kroz lijevak (sl.71), povećana brzina strujanja vazduha uslovljava smanjenje pritiska,
te se plamen povija ka području manjeg pritiska.

223
3.213. Istresi duhan iz cigarete (otkini i filter). Pusti papirni cilindar da se kotrlja niz ploču (sl.72). Pri
napuštanju ploče umjesto da se kreće po iscrtkanoj liniji cilindar skreće ulijevo (puna linija). Valjak
istovremeno slobodno pada i rotira. Struja vazduha se relativno kreće nagore. Sa desne strane
rotirajućeg valjka rezultujuća brzina u odnosu na vazduh je smanjena, a sa lijeve povećana. Većoj
brzini odgovara manji pritisak, te će se valjak pokrenutu ulijevo.
3.214. Laganu kašiku okreni ispupčenom stranom prema mlazu vode. Mlaz ”privlači” kašiku. Strujanje
mlaza vode preko kašike uslovljava smanjenje pritiska iznad kašike! Jaje stavi u punu čašu vode.
Kada na njega pada mlaz vode jaje se donekle podigne iz čaše.! Zašto?.
3.215. Sipaj u epruvetu ulje, odnosno vodu, i začepi. Neka ostane oko 1 cm
3

vazduha u svakoj epruveti.
Stalak sa epruvetama brzo okreni za 180°. Vazdušni mjehur se brže podiže u epruveti sa vodom
nego sa uljem, što znači da voda ima manji koeficijent viskoznosti. Jednu epruvetu sa uljem stavi u
vruću vodu da se zagrije. Obje epruvete sa uljem (hladnim i toplim) brzo okreni za 180°. Vazdušni
mjehur u epruveti sa toplim uljem brže se kreće. To znači da koeficijent viskoznosti tečnosti opada
sa temperaturom
4. Energija i rad
4.1. Da. 4.2.. F = 60 N. 4.2.a. s = 5 m. 4.2.b. F = 80 N; A = 800 J.4.3. A =47088 J. 4.4. A = 0.
4.5. = 4,41J . 4.6. h = 8 m.
4.7. F = 30 N; A = 300 J. 3.8. a = 6 m/s
2
, 4.9. Vidi sliku 112. a) F
1
, b) F
2
, c) F
3
i F
4
4.10. Rad je pozitivan. a) s
.
1
=4,9 m; A=48 J, b) s
2
– s
1
=14,7 m; A
2
=144 J. 4.11. a) A
1
4.12. k = 20 N/m; A = 0,1 J. 4.13. a) k = 60 N/m; b) A = 1,2 J. 4.14. F = Ftr = mg; A = 1962 J.
=18 J, b) A =12
J.
4.15. s=600 m; F=Ftr; A=235440 J. 4.16. µ=0,2. 4.17. a) A=19600 J, b) A=F· h, F =m(g+a); A=20600 J.
4.18. a = 2,2 m/s
2
4.20. s = 25 m; F = 4196 N; A = 104900 J. 4.21. a = 0,4 m/s
. 4.19. a) F = Ftr; A = 13,2 J, b) ma = F-Ftr; A = 15,5 J.
2
4.23. m = 80 kg. 4.24. A = Ek = 1,6 J. 4.24. a. v=2 m/s. 4.24.b. m=8,96 kg. 4.24.c. a) F=4,9 N,
b) A=4,4 J, c) E
; A = 1021 J. 4.22 Ek = 120000 J.
p
=4,4 J. 4.24.d. a) 90 kJ, b) A=E
k
4.25. v = 6 m/s, Ek = 18000 J.4.26. h = 1,5 m.
=90 kJ, c) A=Fs; F=18 kN.
4.27. m = 23,4 kg; Ep = 344,3 J. 4.28. a) v = 30,2 m/s; Ek = 456 J; b) h = 35,1 m; Ep = 344 J.
4.29. a) v = 9,81 m/s; Ek = 96,2 J, b) s = 4,9 m; h
1
4.30. a) E
= 10,1 m; Ep = 198 J.
1
/E
2
=1/2,b) E
1
/E
2
= 2. 4.31. v = 56,6 m/s.4.32. v= 5 m/s; a = 0,5 m/s
2
4.34. a = g h/l; Ek = 7,7 J. 4.35. A = Ek = 800 J; F = 26,67 kN. 4.35.a. E
. 4.33. Ek = 72 J.
p
4.36. A = ∆Ek, a) 450 J, b) 750 J.
= 9 mJ. 4.35.b. k = 40 N/m
4.37. v
2
= v
1
+at = 7,5 m/s; A = 31,25 J. 4.38. A
k
= F
k
·s = E
k
4.39.Atr = Ek; s = 200 m. Kinetička energija prelazi u unutrašnju energiju.
; s = 10,1 m.
4.40. A =∆Ek; A = 800 J; F = 10 kN. 4.41. 20,5 J. 4.42. A = Ek - Ep = 9,8 J.
4.43. a) mgh = ; A
2
mv
tr
2
= A
tr
= 1424 J, b) Ftr = 44,5 N. 4.43.a. a) A=Pt; A=1,25 KWh; b) A=7,5 kWh.
4.43.b. a) P
k
4.43.e. P = 50 W. 4.44. a) Pk = A/t = 3500 W, b) P = 4,1 kW.
=6625 W, b) P=8281 W. 4.43.c. F = 100 kN; P = 500 kW. 4.43.d. F = 40 kN.
4.45. h = 0,3 m; P = 235,2 W. 4.46. t = 50 s. 4.47. m =ρV; h = 30,6 m.
4.48. Pogledaj zadatak 4.47. P = 78,4 kW. 4.49. P = F·v ; F = 10 kN. 4.50. Pk = 7357 W; P = 9810 W.
4.51.Uložena snaga u turbinu je P = 47,1 kW. Korisna snaga turbine je 32,9 kW.
4.52. Pk = 45 MW; A = 3,9·10
12
4.54. a) F = Ftr = 3666 N, b) µ= 0,31. 4.55. F = Ftr = 7000 N; m = 7142 kg.
J ( ili 1080 MWh). 4.53. Pk = 3924 W; P = 4905 W.
4.56. a = 2 m/s
2
v ; v = 10 m/s; = 5 m/s, a) P = F· v ; F = ma; P = 40 kW, b) P = 80 kW.
4.57. a = 3 m/s
2
; ma = F - Ftr; P = 1,2 MW. 4.58. mgh = k x
2
/2; h = 0,8 m,
224
4.59. v = v/2; A = Ek + Atr; Ek = 450 kJ; A = 474 kJ.
4.60. a) ma = mg - Fo; s = at
2

/2; Fo = 400 N, b) Ao = 30 kJ, c) Ek = mgh - Ao = 45 kJ.
4.61. ∆E = A = mg (H + d); A = Fo·d; Fo = 1010 N. 4.61.a. F = mgh/ ; P = 20 kW.
4.62.a) Šta treba izmjeriti da bi izračunao rad? b) Ravnomjerno vuci tijelo pomoću dinamometra tako da
dinamometar bude u horizontalnom položaju. Koliki je rad sile F, a koliki sile trenja? c) Hoće li
dinamometar pokazati isto istezanje ako dinamometar zaklapa neki ugao sa stolom, a tijelo vučeš
ravnomjerno? Da li cjelokupna sila koju pokazuje dinamometar vrši rad?
4.63. Zakači oprugu za stalak ili sto. Drugi kraj opruge zakači za dinamometar i vuci; k = F/x, gdje je:
F-sila istezanja koju pokazuje dinamometar, x - veličina istezanja opruge. A = k x
2
/2.
4.64. Ep = mgh; lenjirom se izmjeri visina stola u odnosu na pod.
4.65. P = F v; v = s/t. Treba izmjeriti brzinu kretanja v i silu koju pokazuje dinamometar.
4.66. a) Gravitaciona potencijalna energija prelazi u kinetičku i obratno. b) Kinetička energija prelazi u
elastičnu potencijalnu i obrnuto. c) Gravitaciona potencijalna energija prelazi u kinetičku energiju.
d) Gravitaciona potencijalna energija prelazi u kinetičku, a zatim pri udaru u oprugu kinetička energija
prelazi u elastičnu potencijalnu energiju opruge.
4.67. a) E
1
= 180 J, b) Ek = 80 J, Ep = 100 J; E
2
= 180 J.
4.68. a) E
1
=mgh=300 J, b) Ek=240 J: Ep=60 J: E
2
= 300 J, c) E
3
2
mv
2
= = 300 J.
4.69 I = h; v = 4,43 m/s. 4.70. a) v
0
=40 m/s; E = Ek = 80 J, b) h = 80 m, E = Ep = 80 J.
4.71. a) v = 8 m/s, b) v
0
2
mv
2
= 28 m/s, c) Ep=360 J. 4.72. Ek = mgh + ; Ek = 247,1 J.
4.73. 235,4 J. 4.74. mgh = kx
2
/2;h = 10 m. 4.75. 2 cm. 4.76. mv
2
/2 =kx
2
2
mv
2
k
/2 ; k = 900 N/m.
4.77. Vidi rješenje zadataka 4.108.! F=kx; v =17,9 m/s. 4.78. + mgh
1
=mgh
2
; v
k
=4 m/s; Ek=16J.
4.79. a) mgh = mv
2
/2 ; v
A
=4,43 m/s, b) mgh = mg ·2R + mv
B
2
/2; v
B
= 3,43 m/s, c) mv
B
2
/R = mg;
h
1
2
R
= 5 = 0,5 m.
4.80.a) mgh =
2
I
2
mv
2
A
2
A
ω
+ ; v
A
2
mv
2
B
= 3,65 m/s, b) mgh = mg·2R + +
2
I
2
B
ω
; v
B
= 2,83 m/s
4.81. a) v=2,33 m/s b) v=2,67 m/s.
4.82.Sudar je centralan i neelastičan: m
1
v
1
+ m
2
v
2
= (m
1
+ m
2
) v =1,3 m/s.
4.82.a. m
1
v
1
= m
2
v
2
; E
1
: E
2
4.83. a) v = - 8 m/s, b) Ek = 194 J; Ek' = 96 J; 4.84. v
= 1 : 4.
1
4.85. v = 3 m/s; ∆E/E
=15 m/s.
1
= 0,5 ili 50%. 4.86. v
2
=2·10
6
4.87. a) v
m/s.
1
1
gh 2 = ; v = 0,5 m/s; h = 1,25 cm, b) Sudar je neelastičan je
h < h
1
, odnosno E<E
1
4.88. ∆E/E1 = ∆h/h1 = 0,25 ili 25%. 4.89. 64%. 4.90. Vidi zadatak 4.120!
h
.
2
4.91. a) v = 1 m/s; h = 5 cm, b) ∆E = 1250 J - 2,5 J = 1247,5 J.
= 1,8 m.
4.92. Za elastičan sudar važi: a) zakon održanja energije:
2
mv
2
mv
2
v m
2
2
2 ,
1
2
1 1
+ = ;b) zakon održanja impulsa: m
1
v
1
= m
1
v
1
′ + m
2
v
2
1 2
2 2
1
,
1
m m
m m
v
v
+

=
;
.
225
4.93. Važi zakon održanja impulsa i energije: mv
1
– Mv
2
2
Mv
2
mv
2
2
2
1
+ = 0; mgh = v
2
4.94. Konac pričvrsti u tački 0 na jedan kraj table (ili stalak). Povuci kredom horizontalnu liniju koja
prolazi kroz najnižu tačku B (koju dostiže klatno pri oscilovanju). Podigni kuglicu do tačke A, a zatim
pusti. a) Kuglica će se podići sa suprotne strane do iste visine. b) Kuglica će se podići do iste visine.
c) Ukupna mehanička energija ostaje nepromijenjena. d) Klatno se zaustavi usljed otpora vazduha.
Mehanička energija se transformiše u unutrašnju energiju.
= 1,15 m/s.
4.95. Vidi sliku 130! Donji kraj neopterećene opruge neka se nalazi u položaju 0. Okači teg i podigni ga
do položaja x
1
, ali tako da bude ispod položaja 0 (x
0
). Pusti teg. On će oscilovati od položaja x
1
do
položaja x
2
. Te položaje zabilježi na stalku. Istezanja x
1
i x
2
se računaju u odnosu na x
0
. Treba odrediti
promjenu gravitacione potencijalne energije između dva položaja opruge, ∆Eg = mg(x
2
-x
1
Dokazati da je ona jednaka promjeni elastične potencijalne energije, ∆Eel =
).
) x x ( k
2
1
2
1
2
2
− . Konstanta
opruge je: k =
x
F
=
x
mg
, gdje je m - masa tega, x- istezanje opruge kad okačimo teg. Podatke unesi u
tabelu i dokaži da je ∆Eg = ∆Eel. Ponovi ogled tri puta i uzmi srednje vrijednosti.
4.96.Tijelo pada sa visine h i odbije se na visinu h
1
h
h h
E
E E
1 1

=

. Dio mehaničke energije koji je prešao u unutrašnju
je . Ukoliko je h
1
4.97. Da bi sudar kuglica bio centralan, vežu se kao na slici 130. Centri masa kuglica moraju biti na
istoj visini. Izvedi jednu od kuglica na neku visinu h
=h, onda je sudar elastičan! Loptu i kredu pusti pored štapa tako da
se može zabilježiti i izmjeriti položaj poslije odbijanja.
1
i pusti. Na koju visinu h
2

se podigla druga kuglica
poslije sudara, a na koju prva? Provjeri je li impuls kuglica prije i poslije sudara jednak. Oblijepi jednu
kulgicu sa malo plastelina (Čija je masa neznatna u odnosu na kuglicu). Kuglice će se poslije sudara
nastaviti zajedno kretati. Provjeri računski je li impuls ostao nepromijenjen (pogledaj rješenje zadatka
4.87 i 4.82!

5. Oscilacije i talasi.

5.1. a) f=50 Hz, b) ω=314 rad/s . 5.2. f=4,4 Hz; T=0,23 s; ω=27,6 rad/s. 5.3. T=2 s; f=0,5 Hz.
5.4. f=0,75 Hz; T=1,33 s; ω=4,71 rad/s. 5.5. T=0,5 s; f=2 Hz. 5.5.a. f = 1,33 Hz; T = 0,75 s.
5.5.b. 0,68 MHz i 6,8·10
5
2
2
2
2
4 ;
4 T
g
gT 
 π
π
= =
Hz; 5.5.c. . 5.5.d.
. 56 , 0 m ≈ 
5.6. g=9,79 m/s
2
5.7. l
.
e
=0,992 m; l
p
 =0,997 m. 5.8. =15,9 m. 5.9. T
m
5.11. 1:4.
=2,45 s. 5.10. f=1,67 Hz; T=0,6 s; l=8,9 cm.
5.12. k=9,86 N/m. 5.13. a) F=ky; F=mg; k=20 N/m, b) T=0,314 s. 5.13.a.
. / 256 , 1
0
s m A v = = ω

5.14. a) v
0
=ωA=0,235 m/s, b) E
k0
=1,39⋅10
-4
J, c) E
0
=1,39⋅10
-4
5.15. a) ω=125,6 rad/s; k=15,8 N/m; F
J).
0
=0,63 N, b)E
0
=1/2kA
2
5.16. …jednake…..rezonancija. 5.17. a) Oscilator emituje energiju oscilovanja, a rezonator prima
energiju oscilovanja. b) Elastična sredina. c) Prvo i treće jer imaju istu frekvenciju oscilovanja.
=0,0126J.
5.18. T=1,5 s; ∝=0,56 m. 5.19. T=1,4 s; ∝=0,49 m. 5.20. 1,04 MHz; 1040 kHz; 1,04⋅10
6
5.21. Izmjeri period oscilovanja klatna za nekoliko različitih dužina. Šta zapažaš? Koje klatno sporije
osciluje, kraće ili duže? Ispod kuglice koja osciluje postavi magnet. Šta zapažaš? Zbog čega se smanjio
period oscilovanja? Postavi magnet iznad kuglice koja osciluje. Šta zapažaš? Zašto su se oscilacije
usporile?
Hz.
226
5.22. Vidi primjer 1! Za kuglicu zaveži konac i okači tako da može slobodno oscilovati. Izmjeri vrijeme
trajanja najmanje 20 oscilacija i izračunaj period oscilovanja. Nađi apsolutnu i relativnu grešku mjerenja
u odnosu na standardnu vrijednost ubrzanja Zemljine teže (kao u primjeru 1).
5.23. Okači teg o oprugu i pobudi na oscilovanje. Izmjeri vrijeme trajanja 10 oscilacija i odredi period
oscilovanja. Konstantu opruge izračunaj iz relacije
k
m
2 T π = . Konstantu opruge možeš izračunati i na
ovaj način! Okači teg mase m o oprugu i ona se izduži za neku vrijednost x. Pri tome je F=kx, odnosno
F=mg. Masa opruge treba da bude zanemarljiva u odnosu masu tega. Uporedi dobivene rezultate.
5.24. Pobudi prvu kuglicu na oscilovanje. Energija oscilovanja se prenosi kroz letvicu. Drugo klatno
počne nepravilno podrhtavati i nakon kraćeg vremena počne oscilovati samo treće klatno. Energija
oscilovanja se prenijela sa prvog na treće klatno jer imaju istu dužinu tj. frekvenciju oscilovanja. Ta
pojava se naziva rezonancija.
5.25. f=10 Hz; T=0,1 s. 5.25.a. Brzina talasa ne zavisi od frekvencije oscilovanja izvora. Frekvencija
talasa jednaka je frekvenciji oscilovanja izvora. 5.25.b. c = 1,25 m/s. 5.25.c. f = 2 kHz. 5.26. T=0,2 s;
f=5 Hz; λ=2,4 m. 5.27. a) 1; ½ ; ¼ , b) T=0,33 s; t=0,165 s.
5.28. λ=1,2 m; T=4 s; c=0,3 m/s; f=0,25 Hz. 5.29. λ=2 m; f=50 Hz. 5.30. c=80 m/s.
5.31. λ=6 m; c=3 m/s; T=2 s. 5.32. Frekvencija talasa ostaje nepromijenjena: f
1
=f
2
; c
2
5.33. a) f=3 Hz; c=5 cm/s; λ=1,67 cm, b) Ista!
=20 m/s.
5.34. Frekvencija talasa ostaje nepromijenjena. a) c=5 cm/s; λ=1,25 cm, b) c=3 cm/s; λ=0,75 cm.
5.35. λ=2 m; c=0,4 m/s; f=0,2 Hz. 5.36. a) c=297 m/s, b) l =λ/2; f=297 Hz.
5.37. F=45 N. 5.38. 3,2 m
5.39. a) Za proizvođenje kružnih talasa ravnomjerno udaraj vrhom olovke o površinu vode, a za
proizvođenje ravnih talasa koristi letvicu (sl.91.). Za mjerenje talasne dužine postoje posebni postupci.
Promjena talasne dužine može se uočiti i bez mjerenja. Kada projektujemo sliku pomoću grafoskopa,
svijetla mjesta na zaklonu predstavljaju brijegove talasa, a tamna dolje. Pravac i smjer talasa
predstavljen je strelicom (zrak). Rastojanje između dva susjedna svijetla ili tamna mjesta je talasna
dužina talasa. b) Talasi se odbijaju pod istim uglom. Bez mjerenja pokušaj procjeniti zavisnost ugla
odbijanja od upadnog ugla. c) Smanjenjem dubine smanjuje se talasna dužina. Promjena talasne
dužine može se uočiti i bez mjerenja. d) Mijenja. Smanjenjem dubine smanjuje se brzina talasa.
Pokušaj uočiti promjenu pravca kretanja talasa, tj. prelamanje talasa.

II. Molekularna fizika

7. Molekularno kinetička teorija

7.1. 28 g/mol; 71 g/mol; 28g/mol; 32g/mol. 7.2. 1,67·10
-27
kg; 2,99·10
-26
7.3. n=0,0357 mol; N=2,15·10
kg.
22
; b)n=0,0156 mol; N=9,41·10
21
7.3.b. n=2 mol, N=1,2⋅10
. 7.3.a. n=4,38 mol, m=127,1 g.
24
. 7.4. V
m
=22,4 l/mol; n=4,46·10
-5
mol; m=1,29·10
-3
g; N=2,69·10
19
7.5. V=1120 l; b) m=1,6 kg. 7.6. n=8928,6 mol; m=258,9 kg; N=5,37·10
.
27
7.7. a) 2,69·10
.
22
Pa. 10 2,78 p ; Nm m ; v m
V
N
3
1
p
5
1
2
1
⋅ = = = , b) kao pod a), c) kao pod a) i b). 7.8.
7.9. 1,4 puta. 7.10. 797 m/s. 7.11. p=1,26 bar. 7.12. ρ=0,8 kg/m
3
7.13.a. t=141,5°. 7.13. b. n=1,21 mol. 7.14.pV=const; p
; m=ρV=0,08 k. 7.13. U=5515,8 J.
1
V
1
=p
2
V
2
; 20,26 kPa; 67,5 cm
7.15. p
2

2
=5 bara. 7.16. p
2
= 4 bara. 7.17. 13,8 m
3
. 7.17.a. 12,2 l. 7.18. p
2
=320 kPa. 7.19. V
1
=15 l.
227
7.20. V
2
=0,27 l. ρ=18,5 g/l. 7.21. p
1
=1 bar; V
1
=50·0,15 l; V
2
=25 l; p
2

=3 bara.
7.22. a)p i V, b) p i 1/V. 7.23. Vidi sliku 131. 7.23.a. p
1
= p
a
+ ρgh; p
2
= p
a
7.24.468,8 K; 57,1 cm
; h = 10 m.
2
; V/T= const. 7.25. V
2
=25,5 dm
3
. 7.26. T
1
=328 K . 7.27. a) 270 cm
2
, b) 225 cm
3
7.28. 2,15 l. 7.29. t
.
2
=273ºC. 7.30. 1,16 kg/m
3
7.32. Na temperaturi T′, V
. 7.31. Vidi sliku 132!
¸1
>V
2
. To je moguće ako je p
1
<p
2
7.33.
Izobara 2!
. kPa 7 , 108 ; K 404 ; const =
T
p
7.33b. Pri stalnoj zapremini, porastom temperature ( kada je
sijalica upaljena ) pritisak se poveća.
7.34. 360ºC. 7.34.a. a) 4 bara, b) 2,2 bara. 7.35.162 kPa. 7.35.a. p = 222 kPa. 7.35.b. p
2
/p
1
Δp/p
= 1,2;
1
7.38. Na istoj temperaturi je p
= 0,2 ili 20%. 7.36. 320 K. 7.37. Vidi sliku 133!
1
>p
2
, što znači da je V
1
<V
2
. Izohori 2! 7.39. 285 kPa; 1,74 m
3
7.40.
, 340 K.
kg 3,6 = m ; RT
M
m
= pV . 7.41. T=294 K; t=21°C. 7.42. m=0,27, kg. 7.43. T=115,5 K.
7.44. M=34 g/mol; M
r
=34. 7.45. N=2,47·10
22
; n=0,041 mol. 7.46. p=4·10
-12
7.48. p=3 MPa. 7.49. 1805 K; 409 K. 7.50. p=0,21 Pa; p=21,27 kPa.
Pa. 7.47. V=0,36 l.
7.51.Vidi primjer 3! M=22 g/mol; ρ=o,87 kg/m
3
. 7.52. m=40, 8 g; V
0

=914 l. 7.53. Vidi sliku 134!

p p V
V T T
Sl.131.

p p V
V T T
Sl.132.

p p V
V T T
Sl.133.

p p p
V=const.
T=const. p=const.
V V V
Sl.134.

228
7.54. Vidi sliku 135! 7.55.
2
2 2
1
1 1
T
V p
T
V p
= ;p
2
=4P
1
. 7.56. p=1,02⋅10
5
Pa. 7.57. 1,22 kg/m
3
. 7.58. n=8,24
mol; N=4,96⋅10
24
. 7.59. T=360 K. 7.60. U=E
k
=NE
k1
; E
K1
=1,35⋅10
-19
V V V
T=const. V=const.
p=const.
T T T
Sl.135.
J.

7.61. a) v=1468 m/s; E
K
=3,6⋅10
-21
J, b) v=1845 m/s; 5,65⋅10
-21
J. 7.62. T=629 K, b) v
n
7.63. a) 72600 K, b) 145919 K. 7.64. a) p
=571 m/s.
1
=p
0
+ρgh
1
=1,35 bar; b) p
2
=p
0
-ρgh
2
7.65. U okvir sa staklenim dnom, čije su dimenzije nešto manje od od ploče grafoskopa, stavi 20-tak
kuglica (može i olovna sačma). Između kuglica stavi plutani čep. a) Lagano pokreći okvir. Plutani čep se
pokreće. Uporedi kretanje čepa sa kretanjem zrnaca polenovog praha u Braunovom ogledu. Šta
odgovara molekulima, a šta zrncima polenovog praha? b) Okreći okvir sve brže i osluškuj udarce o
zidove okvira. Bržim okretanjem simuliramo povećanje temperature i čujemo veći broj udaraca kuglica o
zidove suda, što odgovara većem pritisku. c) Okreći okvir stalnom brzinom i osluškuj udarce. Pregradi
okvir preko sredine tako da sve kuglice budu u jednoj polovini. Ponovi ogled tako što okrećeš kuglice
istom brzinom (simuliranje iste temperature). Broj udaraca kuglice se povećao. Možeš li izvesti
zaključak da se smanjenjem zapremine, pri istoj temperaturi, pritisak povećao?
=0,84 bar.
7.66. Posudu spoji sa otorenim vodenim manometrom, kao na slici 136.
Kroz čep provuci termometar i staklenu cjevčicu savijenu prema
manometru. Otvoreni vodeni manometar napravi tako što ćeš dvije
staklene cijevi duge 40 cm spojiti s donje strane gumenim crijevom i sve to
pričvrstiti za dasku. Sipaj vodu u manometar do polovine visine cijevi. Spoji
posudu sa manometrom pomoću gumenog crijeva tako da nivoi vode u
oba kraka budu jednaka kad začepiš posudu. Oćitaj temperaturu t
1
na
termometru. Posudu obuhvati šakama i drži nekoliko minuta dok se ne
prestane podizati živa u termometru i voda u manometru. Očitaj
temperaturu t
2
i razliku nivoa vode u manometru h. Da bi proces bio
izohoran (V=const) podigni desni krak cijevi manometra tako da u lijevom
kraku nivo vode bude kao i prije zagrijavanja (sl.136). a)p
1
=p
0
(1+αt
1
); p
2
=p
0
(1+αt
2
). Eliminisanjem
normiranog pritiska p
0
,
t p - t p
p - p
1 1 2 2
1 2
= α , dobivamo da je termički koeficijent pritiska, gdje je p
1
=p
a
,
p
2
=p
a
,
C
1
273
1

⋅ = α +ρgh. b) Ako znamo vrijednost onda iz gornje jednačine izračunavamo vrijednost
atmosferskog pritiska , p
1
=p
a
7.67. U staklenu U cijev sipaj živu, a zatim jedan kraj zatopi pečatnim voskom. Dobio si zatvoreni živin
manometar (sl.96.). U staklenu posudu sa vodom stavi termometar i pročitaj temperaturu vode t
.
1
. Stavi
U cijev u vodu tako da bude skoro do vrha u vodi. Kada voda proključa izmjeri temperaturu t
2
,
T
V p
=
T
V p
2
2
1
1 1
. Treba
provjeriti valjanost izraza za univerzalni zakon gasova: gdje je p
1
=p
a
; p
2
=p
1
+ρgh;
V
1
=Sl
1
; V
2
=Sl
2
,
T
T
+
l
l
+
h
h
=
∆ ∆ ∆
ε . Grešku mjerenja možeš približno izračunati iz relacije gdje su ∆h, ∆l
i ∆T polovine najmanjeg podioka koji se očitava na odgovarajućoj mjernoj skali. Podatke mjerenja unesi
u tabelu.
7.68. a) Na gornjoj polovini daske zabodi eksere na jednakim rastojanjima od 1 cm (sl.97.). U donjem
dijelu daske napravi nekoliko pregrada (najmanje 5) širine 1 cm. Treba ih prekriti staklenom pločom
kako kuglice ne bi ispadale, Kuglice treba da imaju prečnik do 0,5 cm. b) Kada pustiš kuglicu u lijevak
ona može pasti u bilo koju pregradu. To je slučajan događaj. Ako pustiš veliki broj kuglica, onda
zapažaš određeni vizuelni prikaz distribucije vjerovatnoće. U koji pretinac je palo najviše kuglica?
Uporedi raspored kuglica sa Maxwelovom krivuljom.
T
h
Sl.136.

229

8. Kondenzirano stanje tvari

8.1. M=18 g/mol. n=55,5 mol; N=3,34·10
25
molekula. 8.2. a) 2,23·10
22
, b)1,08·10
22
, c) 9,5·10
21
8.3. m=6,54 g. 8.4. a) 1,92 g, b) 776 g. 8.5. a) m=3·10
.
-26
kg, b)3,3·10
-25
8.5.a. a) F=mg; F/S=1,23⋅10
kg.
6
Pa. b) 2,04⋅10
6
8.5.c. a) 0,005, b) 2,45⋅10
Pa. 8.5.b. F=0,16 N; m=0,016 kg.
7
Pa, c) E=4,9⋅10
9
π
4
d
= S
2
Pa. 8.6. , S=4,1·10
-3
m
2
8.7. F=45 N; m=4,6 kg. 8.8. a) 98,1 MPa, b) 4,7·10
; d=7,2 cm.
-4
J 23
2
l
k E ;
m
N
10 1 , 2
l
F
k
2
p
6
=

= ⋅ =

= ; c)
8.9. a) 40 MPa, b) E=200 GPa. 8.10. S=1,27 cm
2
. 8.11. l=5 m. 8.12. a) S=2,78 cm
2
8.13. a)0,05, b) F=mg;
, b) 0,098%.
Pa, 19620
S
F
= c) E=3,92·10
5
J. 01 , 0
2
l F
A =

= Pa, d)
8.14. a) F=40 N; m=4,1 kg, b) E
p
=0,8 J. 8.15. m=ρV, V=Sl, l=180 m. 8.16. σ
k
= 5 N/mm
2
8.17. b) i c) . 8.18. S=2·4πr
.
2
8.20. Vidi primjer 2! 0,078 N/m. 8.21. m
(zbir spoljašnjie i unutrašnjie površine). A=0,4 mJ. 8.19. σ=0,073 N/m.
1
=0,023 g; V
1
=0,023 cm
3
8.23. U trenutku kada se prsten otkine sila koju pokazuje dinamometar je, F=mg+F
; n=260 kapi. 8.22. m=0,005 g.
pn
, gdje je sila
površinskog napona F
pn
8.24. 0,078 N. 8.25.
=σl; l-dužina granične linije slobodne površine i iznosi l=2·2rπ=2dπ.
Tečnost djeluje i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane prstena. σ=0,068 N/m.
rg
2
h
ρ
σ
= , σ=0,022 N/m. 8.26. h
v
=14,6 cm; h
k
=6,1 cm; h
ž
8.27. 1,2 mm; 0,60; 0,37 mm. 8.28. d
=7 cm.
1
=5,7 mm; d
2
;
h
h
2
1
1
2
1
2
ρ
ρ
σ
σ
= =1,44 mm. 8.29. σ
2
8.30. d=0,61 mm. 8.31. F=mω
=0,022 N/m.
2
l; σ=0,95 GPa. 8.32. U oba slučaja normalni napon treba da bude
jednak: F
1
=mg; F
2
=mg+ma; d
2
. MPa 97 , 2 E ; l k F ;
2
l k
2
mv
2 2
= ∆ =

= =2,7cm. 8.33.
8.34. F=F
tr
=500 N, σ=25 MPa, b) F
max
=9000 N, c) ma=F
max
-F
tr
; a=8,5 m/s
8.35. Sila reakcije podloge je N=mg+ma; v
2

2
=2as; v
2
=2gh; a=49 m/s
2
8.36. Sila istezanja je F
; N=410 N; σ=12,6 MPa. Neće!
t
); rad (
R
l
= α =mgsinα; ∆l=0,68 mm.
8.37. Na uže djeluju dvije sile: sila teže mg=ρglS, vertikalno naniže i sila potiska F
p

0
glS, vrtikalno
naviše. Maksimalna sila koju može izdržati uže iznosi F
k
= mg-F
p
, gdje je F
k

k
8.38. A=σ∆S; ∆S=S
S. Slijedi da je
l=10400 m.
1
-S; S=4πr
2
, S
1
=2·4πr
1
2
. Masa kapi ostaje nepromijenjena: m=2m
1
; r
3
4
2 r
3
4
3
1
3
π ⋅ ⋅ ρ = π ρ
;
r
1
8.39. ∆S=S
=1,59 mm; A=0,9 µJ
1
-S; S=4πr
2
; S
1
=100·4π

r
1
2
; m=100m
1
; r=0,26 cm; r
1
8.40. Vidi rješenje zadatka 8.38. i 8.39. r
=0,056 cm; A=38 µJ.
1
8.41. a) Rad koji izvrši sila teže je A=mgx. Rad na savlađivanju sile površinskog napona, sa obje strane
okvira, je A=σ2S=σ2lx; m=0,8 g. b) A=σ2∆S=0,16 mJ.
=5,7 µm;
8.42. Vidi zadatak 8.23! F=mg+(d
1
+d
2
)πσ; m=ρV; V=h(S
2
-S
1
); F=0,067 N.
230
8.43. Neka je zapremina vode 1 dm
3
. Tada je masa m=1 kg. Broj molekula u toj zapremini je
N=3,34·10
25
(vidi zadatak 8.1). Zapremina svih molekula je V=NV
1
=0,334 dm
3
8.44. a) V=10
. To iznosi 33,4%
ukupne zapremine.
-9
m
3
; V=dS; d=3·10
-10
m=0,3 nm. b) Ako pretpostavimo da su molekuli “gusto pokovani”,
onda je V=nV
1
19 3 29
3
1
10 7 N ; m 10 4 , 1
2
d
3
4
V ⋅ = ⋅ = π
=

, gdje je zapremina jednog molekula
molekula.
8.45. Stavi na ploču grafoskopa dva manja okvira i ispuni ih pravilno gusto složenim kuglicama. Oko
jednog od njih stavi treći, veći okvir, a zatim ukloni manji (sl.102.b). Lagano lupkaj po okvirima. a)
Koji model odgovara kristalu, a koji tečnosdti? b) U čemu se sastoji kretanje čestica kod kristala, a
u čemu kod tečnosti? Koliki bi trebalo da bude okvir da bi dobili model idealnog gasa?
8.46. Očišćene i uglačane površine cilindra pritisni jednu uz drugu i zaokreni oko uzdužne ose. Donji
cilindar ostaje priljubljen uz gornji, ako se postave u vertikalni položaj. Ogledom se dokazuje
postojanje sila između molekula. Rastojanje između molekula mora biti u sferi molekularnog
djelovanja koja ima red veličina 1 nm.
8.47. Izmjeri dužinu trake l i presjek S. Zabilježi početni položaj donjeg dijela trake. Optereti traku
tegovima m
1
, m
2
, m
3
…. i bilježi izduženja ∆l
1
,∆l
2
, ∆l
3
S
F
od
l
l ∆
,… Nacrtaj dijagram zavisnosti .
Sa dijagrama odredi modul elastičnosti ∆
=
l
l
E
S
F
.
8.48. Uroni okvir od žice u sapunicu i izvadi. Prije toga u sapunicu stavi nekoliko kapi glicerina da bi
opna bila čvršća, a duž prečnika žice stavi komadić konca, nešto duži od prečnika. Gornji dio opne
se skuplja (sl.105), pod djelovanjem molekulskih sila.
8.49. Iglu stavi na komadić papira, a zatim sve na površinu vode. Kada papir upije vodu, potone, a igla
ostane na površini vode. Sila površinskog napona steže površinu vode i ona se ponaša kao
zategnuta opna.
8.50. Uvuci u pipetu 1 cm
3
oleinske kiseline i sipaj u praznu menzuru, a zatim do 100 cm
3
alkoholom.
Od te količine uzmi 1 cm
3
pipetom i sipaj u drugu (praznu) menzuru,a zatim ponovno dopuni
alkoholom do 100 cm
3
. Na taj način smo dobili da u 1 cm
3
rastvora ima 10
-4
cm
3
oleinske kiseline.
Od tog rastvora pipetom odmjeri 0,5 cm
3
S
V
d =
i stavi na površinu mirne vode preko kojeg je nasuto
nešto praha krede. Nastaje mrlja površine S koju treba izmjeriti. Ako pretpostavimo da se formira
monomolekulski sloj oleinske kiseline, onda je zapremina V=S·d, gdje je d-prečnik jednog
molekula. , gdje je V=0,5·10
-4
cm
3
8.51. Pogledaj primjer 2.! Neka istekla zapremina bude V=2 cm
, S-izmjerena površina masne mrlje.
3
. Prvo sipaj vodu i izmjeri broi kapi n
1
.
Poslije toga sipaj vodu i izmjeri broj kapi n
2
,
V
V 2∆
= ε . Greška mjerenja približno iznosi gdje je ∆V
polovina najmanjeg podioka koji se može očitati na bireti.
8.52. Vidi zadatak 8.23 i sliku 18. .
d 2
mg F
π

= σ Treba izmjeriti silu F koju pokazuje dinamometar u
trenutku otkidanja prstena, masu prstena m i srednji prečnik prstena d.
8.53. Vidi zadatak 8.29. prvo izmjeri visinu vode h
1
u kapilari, a zatim visinu alkohola h
2
8.54. a) l=75,036 m, b) l=74,968 m; ∆l=6,8 cm.
. Voda i alkohol
se nalaze u čašama u koje se stavlja čista i suha kapilarna cijev. Visina se računa u odnosu na
nivo tečnosti u čaši. Potrebne gustine alkohola i vode uzmi iz tablica.
8.55. l
1
=l
0
(1+αt
1
); l
0
=11,998 m; l
2
= l
0
(1+αt
2
); l
2
=12,005 m. 8.56. l
-30
=60 m; l
0
=60,0306 m; l
30
8.57. l=1,01l
=60,061
m.
0
; t=415,6°C. 8.58. t=530°C. 8.59. α=1,8·10
-5
8.60. β=2α=2,8·10
1/ºC.
-5
1/°C; γ=3α=4,2·10
-5
1/°C. 8.61. S
0
=9989,8 cm
2
. S
1
=9983 cm
2
8.62. S
.
0
=8400 cm
2
; ∆S=29,2 cm
2
. 8.63. t=641°C. 8.64. γ=3α; V=805,8 cm
2
.
231
8.65.a) 120,2 l; b) 119,8 l. 8.66. a) a=5,01 cm; ∆a=0,01 cm; b) ∆S=0,6 cm
2
; c) ∆V=0,75 cm
3
8.67. ∆V=3.5 cm
.
3
; γ=1,4·10
-4
1/°C. 8.68. α=1,7·10
-5
1/°C. 8.69. ∆V=V
k
-V
v
8.70.
=0,164 l.
; V
100
6 , 0
V V
0 0
+ = t=105°C. 8.71. ρ
0
=0,8 g/cm
3
; ρ=0,778 g/cm
3
. 8.72. 7662 kg/m
3
8.73. a)13,60 g/cm
.
3
; b) 13,24 g/cm
3
, c) 13,67 g/cm
3
8.74. t=56,1°C. 8.75.Vidi primjer 3! σ=38,4 MPa. 8.76. 73,5°C. 8.77. F=410 N.
.
8.78. l
0
=2r
0
π=d
0
π; l=dπ; d=d
0
8.81. Broj obrtaja je
=(1+αt). 8.79. d=1311 mm. Može! 8.80. ∆t=362°C; t=382°C.
; m 9997 , 0 r ; m 0003 . 1 r ); t 1 ( r r je gdje ,
r 2
s
N
2 1 0
= = α + =
π
= ∆N=N
2
-N
1
8.82. ∆V
=9,6 ob.
ž
=V
0
γ
ž
∆t; ∆V
s
=V
0
γ
s
∆t; ∆V=∆V
ž
-∆V
s
=3,82 cm
3
. Gustina žive je 13,6 g/cm
3
8.83.Vidi rješenje zadatka 8.82! ∆V=0,735 cm
te je masa žive 52
g.
3
; V
0
=50 cm
3
; α=1,1·10
-5
8.84. 32,7°C. 8.85. ∆V=V
1/°C.
0
γ∆t; Q=mc∆t=cρV
0
∆t; ∆V=3·10
-6
m
3
. 8.86. a) ∆V=16 cm
3
8.87. ∆V=1635 cm
, b) t=149°C
3
8.88. Kroz gumeni čep provuci pipetu i termometar (sl.106). Zabilježi položaj nivoa vode (1) prije
zagrijavanja i očitaj temperaturu vode t
; ∆V=S∆l; ∆l=20 cm.
1
. Obuhvati posudu šakama i drži nekoliko minuta sve dok
se voda u pipeti ne prestane podizati. Pročitaj temperaturu t
2
i promjenu zapremine ∆V. Pri tome je
približno ∆V=V
1
γ∆t, gdje je V
1

zapremina posude (prije izmjerena). Uporedi doboveni rezultat sa
tabličnomvrijednošću za termički koeficijent zapreminskog širenja vode, na datoj temperaturi.
9. Termodinamika. Fazni prelazi.

9.1. 1650 J. 9.2. 1111 J. 9.3. ∆V=6·10
-4
m
3
9.4.a. A=18000 J. 9.4.b. Pogledaj primjer 1! A=600 J. 9.4.c. A = 10 MJ.
; p=300 kPa. 9.4. 800J.
9.5. pV
1
=nRT
1
; V
1
= 3 l, a) A=1800 J, b)Q=4800 J. 9.6. a) V
1
=3l; V
2
;
V
V
T
T
1
2
1
2
= =4,5 l, b) T
2
9.7. a) Vidi primjer 1! A=997 J, b) q=mc∆t=3480 J, c) ∆U=2483 J. 9.8. A=61,8 kJ. 9.9. 101°C.
=409,5 K.
9.10. m=145 g. 9.11. Pri adijabatskom procesu Q=0, A=-∆U=-650 J. Gas se ohladio! 9.11.a. ΔU = 0;
Q = A = 50 J. 9.12.. ; T nR
2
3
U ∆ = ∆ 52,1°C. 9.13. V
1
=12,1 l; A=646 J. 9.14. V
1
9.15. a) n=0,6 mol, V
=18 l; A=7200 J.
2
=7,5 l. 9.16.. 850 J. 9.17.. η=0,43. 9.18..T
1
=437 K. 9.19.. T
2
9.20.. a) 35,8%, b) Q
= 0 K.
1
=223, 5 kJ, c) Q
2
=143,5 kJ. 9.21. T
2
=283 K. 9.22. T
1
9.24. 1,16. 9.25. Q
=420 K. 9.23. A=28 kJ.
2
=mc∆t=33.5 kJ; η=0,202. 9.25.a. η=0,317; Q=mq; P
k
=0,127 MW. 9.26. ∆U=Q, jer je
promjena zapremine pri topljenju zanemarljiva. Q=mq
t
9.26.b. Q = 735 kJ. 9.26.c. c = 0,5 kJ/kg·K. 9.26.d. Δt = 7,7
; ∆U=336 kJ. 9.26.a. Q = 1008 kJ.
0
C. 9.26.e. Δt = 1
0
9.27. Q=mc
C. 9.26.f. t = 84 s.
L
(0-t
L
)+mq
t
9.28. Pogledaj primjer 4 i sliku 107! Q
; Q=70,56 kJ.
1
=1050 J; Q
2
=33,6 kJ; Q
3
9.29. Q=mc(t
= 39805 J; Q=74455 J.
t
-t
1
)+mq
t
9.31. m=100 kg; Q
; Q=15894 J. 9.30. Q=772,8 kJ+1143 kJ; Q=1915,8 kJ.
1
=7123 kJ; Q
2
=33600 kJ; Q
3
9.32. a) 419,8 kJ, b) 31,5 kJ+1008 kJ+125,7 kJ=1165 kJ. 9.33.a. Miješanjem tople i hladne vode smjesa
će dobiti ravnotežnu temperaturu t
=1260 kJ; Q=41983 kJ.
s
. Toplija voda otpušta toplotu Q
2
=m
2
c(t
2
-t
s
). Hladnija voda prima
toplotu Q
1
=m
1
c(t
s
-t
1
). Ako se zanemare gubici Q
2
=Q
1
; t
s
=43,6°C. 9.33.b. Vidi zadatak 9.33.a!
t
s
=28,8°C. 9.33.c. Vidi zadatak 9.33.a! c
2
=476 J/kg°C. 9.33.d. t
s
= 49,1
0
C. 9.33.e. t
s
= 33,3
0
C.
232
9.33.f. Nakon uspostavljanja toplotne ravnoteže, smjesa će imati ravnotežnu temperaturu t
s
. Olovo
otpušta toplotu: Q
0
=m
o
q
o
+m
o
c
o
(t
t
-t
s
). Voda prima toplotu: Q
v
= m
v
c
v
(t
s
-t
v
); Q
o
=Q
V
; t
s
9.34. m
=21,5°C
v
c
v
(t
v
-t
s
)=m
L
q
L
+m
L
c
v
(t
s
-t
L
);

t
s
9.35. t
=6,4°C.
s
9.36.Pogledaj primjer 3 i sliku 137! Q
=15°C; m=100g; n=10 kockica.
1
=17581 J;
Q
2
=67200J; Q
3
9.37.t
=840 J; Q=85621 J.
s
=0°C; Q
L
=Q
V
; t
V
=80°C. 9.38. t
2
=100°C;
Q=mc(t
2
-t
1
)+mq
i
9.40. Q
; Q=5,19 MJ. 9.39. Q=1,038 MJ.
1
=1,78 MJ; Q
2
9.41.Q
=11,3 MJ; Q=13,1 MJ.
1
=10,5 kJ; Q
2
=336 kJ; Q
3
=419 kJ; Q
4
9.42. Q=Pτ; P=1000 W; Q=mc(t
=2260 kJ.
Q=3025,5 kJ.
k
-t)+mq
i
9.43. Pogledaj zadatak 9.42! a) Q=1574,3 kJ, b) τ=52,5 min.
; τ=44,6 min.
9.44. m
p
q
k
+m
p
c
v
(t
p
-t
s
)=m
v
c
v
(t
s
-t
v
) t
s
=28,4°C. 9.45. Pogledaj zadatak 9.44! t
s
9.45.a. P = Q/t ; Q = mq
=60°C.
i
9.46.Za zagrijavanje do tačke ključanja utroši se 335,8 kJ. Preostala količina toplote Q
; t = 1695 s.
2
kg 387 , 0
q
Q
m
i
2
2
= =
=875 kJ
pretvoriće u paru masu od .9.47. Q= 26 GJ. 9.48. Q
s
=mq
s
9.49.
; m=1,1 kg.
. 616 ; 3 , 10 ; 28 , 0 ; km s h t mq A
t
A
P
s
= = = =

9.50. Stavi posudu u toplu vodu (sl.110). Plutani čep, koji se nalazi na površini vode u U cijevi, podiže
se. Da bi kretanje čepa bilo uočljivije zabodi u čep obojenu zastavicu. Stavi posudu u hladnu vodu. Čep
se kreće. Šta bi trebalo činiti da se čep stalno podiže i spušta? Šta je topli a šta hladni rezervoar?
9.51. Vazdušni stub, koji je zatvoren u Meldeovoj cijevi, stavi u toplu vodu (sl.111). Stub žive, visine h,
se podiže. a) Ravnotežu pritisku gasa u sudu drži stub žive čiji je pritisak p=ρgh. b) Rad gasa je
A=p(V
2
-V
1
)=pS(l
2
-l
1
). Treba izmjeriti visinu stuba žive h, dužine vazdušnih stubova l
1
i l
2
9.52. Malu epruvetu djelimično napuni vodom tako da, okrenuta otvorom nadole, lebdi blizu dna
((prije i poslije
zagrijavanja) i površinu presjeka cijevi. Od razlike temperata! c) Naizmjeničnim stavljanjem cijevi u
toplu i hladnu vodu, stub žive se kreće gore dole. Potrebno je da postoji topli i hladni rezervoar.
(slika 112). Veću posudu zagrijevaj preko azbestne mrežice. Plovak se podigne a zatim spusti i to se
ponovi nekoliko puta. Zrak se u epruveti širi pri zagrijavanju, istiskuje vodu iz epruvete i epruveta
postaje lakša. Kada se podigne na površinu vode gdje je hladnije voda ulazi u plovak i on potone. Da bi
se epruveta stalno kretala potrebno je održavati stalnu razliku temperatura. Radno tijelo je vazduh u
epruveti.
9.53. Rezervoar termometra zamotaj parčetom suhe vate. Pročitaj temperaturu a zatim vatu prelij
vodom. Šta zapažaš? Ponovi ogled sa alkoholom. U kojem slučaju je više sniženje temperature? Koja
tečnost brže isparava na sobnoj temperaturi?
9.54. Sipaj u posudu nešto vode i , bez zapušača, stavi na grijalicu dok ne proključa. Skini posudu sa
rešoa i dobro začepi. Kada voda prestane ključati prelij posudu hladnom vodom. Voda u posudi će
ponovno proključati! Hlađenjem se kondenzuje vodena para te će se smanjiti pritisak iznad tečnosti.
Manjem pritisku iznad tečnosti odgovara niža tačka ključanja.t
t
1
O τ
t
2
Q
1
Q
2
Q
3
Sl.137.

233
Rješenja zadataka izbornog tipa


1
Kinematika
2 3 4 5 6 7 8 9
c b b c c c d b b
10 11 12 13 14 15 16 17 18
c d c b b c d b d


1
Sila
2 3 4 5 6 7 8 9 10
b d b b c b b b c a
11 12 13 14 15 16 17 18 19
d c b c b c b b d1
Kretanje po kružnici. Gravitacija
2 3 4 5 6 7 8 9
a c b b a d c b d
10 11 12 13 14 15 16 17
d b c c d d c c1
Energija i rad
2 3 4 5 6 7
b d d d a d a
8 9 10 11 12 13 14
d b d a c b c


234

1
Mehanika tečnosti i gasova
2 3 4 5 6
a b b d c b
7 8 9 10 11
b c b b c1
Oscilacije i talasi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
c b a c a b c d a b
11 12 13 14 15 16 17 18 19
d c d a c a c b d1
Idealan gas. Unutrašnja energija
2 3 4 5 6 7 8
a d c a b c d a
9 10 11 12 13 14 15
b c b b b a c1
Količina toplote. Fazni prelazi
2 3 4 5 6 7 8
d a c d b d c b
9 10 11 12 13 14 15 16
c d b c a a b c


1
Termodinamika
2 3 4 5 6 7 8
b d b c a b b a
9 10 11 12 13 14 15 16
a d d c c c b a

235
Analitički zadaci

Napomena: Svaka etapa zadatka posebno se boduje. Uzimati vrijednost za g = 10 m/s
2
i gustinu vode
ρ = 1 000 kg/m
3

.
1. zadatak

Vlak podzemne željeznice, čija je masa 50 t, nalazi se na stanici. Iznenada
se počne kretati. Na slici A.1. je grafički
prikaz ovisnosti ubrzanja vlaka od vre-
mena.
a) Nacrtati grafik ovisnosti brzine vlaka
od vremena, za prvih 40 s kretanja.
b) Odrediti udaljenost vlaka od stanice
poslije prvih 40 s kretanja.
c) Kolika je srednja brzina vlaka u toku
prvih 40 s kretanja?
d) Kolika je kinetička energija vlaka poslije 20 s
kretanja? Sl. A.1.
e) Koliki rad je izvršio motor za prvih 20 s?Trenje zanemariti.
f) Kolika je srednja snaga motora za prvih 20 s kretanja?
g) Kolika je snaga motora poslije 20 s kretanja?

Rješenje
a) Na slici A.2. je grafiči prikaz ovisnosti brzine
kretanja vlaka od vremena. ( 3 boda)

b) Predjeni put za 40 s kretanja jednak je površini
ispod dijagrama.
Za prvih 20 s predjeni put je s
1
= 200 m.
Za sljedečih 20 s predjeni put je s
2
= 400 m.
Ukupni predjeni put je s
1
+ s
2
= 600 m. (2 boda) Sl.A.2.

c) Srednja brzina je
s m v
s
m
t
s
v / 15 ;
40
600
= = =
(1 bod)
d) Poslije 20 s brzina kretanja je 20 m/s. Kinetička energija je

. 10 ; 10
2
7
2
MJ E J
mv
E
k k
= = =
(1 bod)
e) Priraštaj kinetičke energije jednak je radu motora:
ΔE
k
= A = 10 MJ. (1 bod)

f) Srednja snaga motora, za prvih 20 s kretanja je
a (m/s
2
)
t (s)
0
1
20 40
v (m/s)
t (s)
0
20
20 40
236

. 5 , 0 ;
20
10
MJ P
s
MJ
t
A
P = = =
(1 bod)
g) Snaga motora poslije 20 s kretanja je,
P = F·v ; F = ma; a = 1 m/s
2
P = 1 MW. (1 bod)
; v = 20 m/s;
Ukupno 10 bodova2. zadatak

Tijelo mase m = 1 kg vezano je neistegljivim koncem za tačku O(sl.A.3.).
a) Kolika sila teže djeluje na tijelo?
b) Kolikom silom djeluje konac na tački vješanja?
c) Kolikom silom djeluje tačka vješanja na tijelo?
d) Kako se najčešće obilješava sila zatezanja?
e) Kolika će biti sila zatezanja ako se sistem (tijelo sa tačkom vješanja) kreće
nagore ubrzanjem a = 2 m/s
2
f) Kolika će biti sila zatezanja ako se sistem kreće nadole ubrzanjem a = 2 m/s
?
2
g) Kolika će biti sila zatezanja konca ako sistem slobodno pada?
?

Rješenje
a) Sila teže koja djeluje na tijelo je mg = 1 kg·10 m/s
2

= 10 N. ( 1 bod)


Sl. A.3. Sl. A.4. Sl. A.5. Sl. A. 6.

b) Uloga konca je da prenosi djelovanje sile teže do tačke vješanja O. Sila kojom
tijelo na tačku vješanja je sila zatezanja konca F
z
(sl. A.4). U našem primjeru,
F
z
= mg = 10 N. (1 bod)

c) Prema zakonu akcije i reakcije, ako na tačku vješanja tijelo djeluje silom F
z
,
onda i tačka vješanja djeluje na tijelo silom reakcije F
R
, pri čemu je (sl. A.5.)

Z R
F F − =

, odnosno F
R
= F
Z.

F
R
= 10 N. (2 boda)

d) Uobičajeno je da se sila zatezanja obilježava sa T. S obzirom da je F
Z
= T,
odnosno F
Z

= F
R
to je(sl. A..6.)
m
O O
mg
F
Z
F
R
O
mg
F
Z
O
mg
T

T

a

237
F
Z
= F
R
= T ( 1 bod)
e) Ako se sistem kreće nagore ubrzanjem a (sl. A.6.) onda, prema 2. Newtonovom
zakonu, za tijelo m važi:
T – mg = ma
Sila zatezanja je: T = mg + ma = m(g + a); T = 12 N (2 boda)

f) Ako se sistem spušta nadole ubrzajem a, onda za tijelo m važi:
T – mg = -ma; T = m(g-a) = 8 N. (2 boda)

g) Ako tijelo slobodno pada, onda je a = g, te je
T = m(g-a) = 0 N.
Sila zatezanja konca jednaka je nuli. ( 1 bod)
Ukupno: 10 bodova

Napomena: Često se težina tijela definiše kao sila kojom tijelo djeluje na tačku vješanja. U našem
primjeru, težina tijela jednaka je sili teže kada tijelo miruje. Kada se tijelo podiže ubrzano, onda je težina
tijela veća od sile teže. Kada se tijelo spušta ubrzano, onda je težina tijela manja od sile teže. Kada bi
tijelo slobodno padalo, onda ne bi zatezalo tačku vješanja.
3. zadatak

Kolica mase M = 1,5 kg vezana su preko
neistegljive niti sa tegom mase m = 1 kg (sl.A.7).
Trenje sa podlogom zanemariti, kao i masu kotura.

a) Nacrtaj sve sile koje djeluju u sistemu!
b) Kolikom silom djeluje nit, na kolica M?
c) Kolikom silom djeluju kolica M na nit?
d) Koliko je ubrzanje sistema? Sl. A.7.
e) Kolika je sila zatezanja niti?
f) Kolikom brzinom će tijelo m pasti na tlo ako je u početku bilo na visini h = 1m?
g) Ispred kolica M je elastična opruga. U trenutku kada teg m udari u tlo kolica M
udare u oprugu. Za koliko će se sabiti opruga ako je njena krutost 150 N/cm?

Rješenje

a) Sile koje djeluju u sistemu su nacrtane na slici A.8.
(2 boda)
b) Nit,odnosno teg m na kolica djeluje silom F
Z
= T.
(1 bod)
c) Kolica djeluju na nit, odnosno teg m, silom F
R
= T.
(1 bod)
d) Prema 2. Newtonovom zakonu je (sl.A.8.)
za tijelo m: mg – T = ma Sl. A.8.
za tijelo M: T = Ma

2
/ 4 ; s m a g
m M
m
a =
+
=
(2 boda)
m
M
mg
M
T
T
238

e) Iz jednačina pod d), sila zatezanja niti je (1 bod)
T = Ma = 6 N.
f) . / 83 , 2 2 s m as v = = (1 bod)

g)
cm x
kx mv
83 , 2 ;
2 2
2 2
= =
(2 boda)
Ukupno: 10 bodova
4. zadatak

Za jedan kraj neistegljivog konca okačena je kuglica mase 50 g. Kuglica se
vrti u vertiklnoj ravni stalnom frekvecijom 2,0 Hz.

a) Za koje vrijeme napravi 10 obrtaja?

b) Kolika je dužina konca ako je brzina kuglice 1,5 m/s?

c) Koliki je iznos centripetalne sile koja djeluje na kuglicu?

d) U sistemu koji rotira djeluje inercijalna centrifugalna sila. Koliki je njen iznos i
kakav joj je smjer?

e) U kojoj tački je najveća sila zatezanja i koliki je njen iznos?

f) U kojoj tački je najmanja sila zatezanja i koliki je njen iznos?

g) Kojom brzinom treba da se kreće kuglica da bi u najvišoj tački putanje sila
zatezanja bila jednaka nuli?

Rješenje

a) s t
t
N
f 5 ; = = (1 bod)
b) ; 2
2
f r
T
r
v π
π
= = r = 11,9 cm (1 bod)
c) ;
2
r
mv
F
c
= F
c
= 0,945 N (1 bod)
d) Usmjerena je od centra kružnice ka periferiji. Njen iznos je:
N
r
mv
F
cf
945 , 0
2
= = (1 bod)

239

e) Najveća sila zatezanja je u tački B(sl. A..9.),
F
Z

= F
cf
+ mg = 0,945 N + 0,05 kg·10 m/s
F
ZB
= 1,445 N (2 boda)
2


f) Najmanja sila zatezanja je u tački A(sl. A.9.),
F
Z
= F
cf
– mg = 0,945 N – 0,5 N
F
ZA
= 0,445 N (2 boda)

g) F
ZA
= 0 ⇒F
cf
= mg

rg v mg
r
mv
= = ;
2

v = 1,09 m ( 2 boda)
Sl. A.9.
Ukupno: 10 bodova5. zadatak

Kolica mase m vučemo stalnom silom F,
kao na slici A.10. Mjerimo vrijeme kretanja
kolica
na putu s = 1 m u zavisnosti od veličine vučne
sile.
Zanemarujemo trenje i rotaciju točkova kolica.
Podatke unosimo u tabelu.
Sl. A.10.
s(m) F(N) t(s) a(m/s
2
)
1 0,1 4,4
1 0,2 3,0
1 0,3 2,4
1 0,4 2,2
1 0,5 2,0

a) Napiši obrazac za izračunavanje ubrzanja kod ravnomjerno ubrzanog kretanja!

b) Za svaku vrijednost vučne sile F izračunaj ubrzanje i popuni četvrtu kolonu!

c) Na milimetarskom papiru nacrtaj graf zavisnosti ubrzanja a od sile F!

d) Sa grafa odredi koeficijent pravca!

e) Iz poznatog koeficijenta pravca odredi masu kolica!

f) Izračunaj brzinu kolica poslije predjenog puta od 1 m!

240
g) Izračunaj kinetičku energiju kolica poslije predjenog puta od 1 m.


Rješenje

a)
2
2
t
s
a =
(1 bod)
b) (2 boda)
F(N) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
a(m/s
2
0,10 ) 0,22 0,35 0.41 0,50

c) Grafik (sl. A.11.) (3 boda)


Sl. A.11.
d)
N
s m
F
a
k
5 , 0
/ 50 , 0
2
= =

k = 1 kg
-1

(1 bod)
e) Iz relacije
m
F
a = , koeficijent pravca je
m
k
1
= , odnosno
m = 1 kg (1 bod)

f) v
2

= 2as; v = 1 m/s (1 bod)
g) J E
mv
E
k k
5 , 0 ;
2
2
= = (1 bod)

.
Ukupno: 10 bodova

Napomena: Cilj ovog zadatka je samo obrada eksperimentalnih podataka. Inače eksperimentalna
potvrda zahtijeva specijalnu aparaturu za precizno mjerenje vremena trajanja kretanja i za održavanje
stalne vrijednosti sile u toku kretanja!


6. zadatak

Na stolu se nalazi «top» čija je
cijev paralelna sa podlogom. Površina
stola je na visini h iznad podloge. Top
izbacuje kuglicu stalnom brzinom v
0
, a
visina stola se može mijenjati (sl. A.12.)
Mjerimo domet D kuglice u zavis-
nosti od visine h površine stola. Rezulta-
te unosimo u tabelu. Sl. A.12.
a (m/s
2
)
F (N)
0
0,5
0,5
241

h(cm) D(cm) D
2
(m
2
v
0
/m/s) ) Δv
0

15 56
20 64,5
25 67,5
30 75
35 85,5
40 97
45 100


a) Napiši jednačinu koja povezuje domet D i visinu h kod horizintalnog hica.

b) Dopuni 3. kolonu u tabeli (D
2

).
c) Izračunaj početne brzine kuklice i popuni 4. kolonu.

d) Izračunaj srednju vrijednost početne brzine.

e) Popuni 5. kolonu u tabeli.

f) Izračunaj srednju vrijednost apsolutne greške mjerenja.

g) Nacrtaj graf zavisnosti kvadrata dometa D
2

od visine h.
h) Sa grafa odredi koeficijent pravca.

i) Iz poznatog koeficijenta prvca odredi početnu brzinu.Rješenje

a)
2
2
0
2
D
v
g
h =
(1 bod)

h(cm) D(cm) D
2
(cm
2
v
0
(m/s) ) Δv
0
15 56 0,31 3,23 0,01
20 64,5 0,42 3,22 0,00
25 67,5 0,46 3,02 0,20
30 75 0,56 3,06 0,14
35 85,5 0,73 3,23 0,01
40 97 0,94 3,43 0,21
50 100 1,00 3,33 0,11

b) Podaci za D
2

u 3. koloni. (0,5 bodova)
242

c) Podaci za početne brzine u 4. koloni. (1,5 bod))


d) s m
v v v
v / 22 , 3
7
...
7 2 1
=
+ +
= ; (1 bod)
e) v v v − = ∆
0 0
. Podaci u 5. koloni. (1 bod)

f) s m v / 01 , 0 = ∆ (1 bod)

g) Grafik zavisnosti D
2

od h(sl. A.13.) (2 boda)
h) m k
m
m
h
D
k 1 , 2 ;
45 , 0
1
2 2
= = = (1 bod)
i) Iz relacije
2
2
0
2
D
v
g
h = , koeficijent pravca je

2
0
2v
g
k = ; v
0
= 3,3 m/s (1 bod) Sl. A.13.
. .
Ukupno: 10 bodova

7. zadatak

Na 80 cm dugoj laganoj vrpci visi kugla
mase M = 80 g, od plastelina. U kuglu udari pro-
jektil mase m = 0,40 g brzinom v
0
(sl. A.14.) i
ostane u kugli. Kugla se podigne na visinu h = 1,1 cm.

a) Napiši izraz za količinu kretanja projektila i kine-
tičku energiju projektila.
b) Kolika je zajednička brzina kugle i prijektila poslije
sudara?
c) Kolika je brzina projektila prije sudara?
d) Ako kugla sa projektilom počne oscilovati oko
ravnotežnog položaja kao matematičko klatno, ko-
liki je period oscilovanja? Sl. A.14.
e) Kolika je kružna frekvencija oscilovanja?
f) Kolika je amplituda oscilovanja?
g) Koliki je maksimalni ugao otklona kugle od ravnotežnog položaja?
h) Napiši jednačinu oscilovanja.
M
m
v
0
l
D
2
(m
2
)
R (cm)
0
1,0
50
h (cm)
243


Rješenje

a)
0
mv p = ;
2
2
0
mv
E
k
=
(1 bod)
b) ; 2gh v = v = 0,47 m/s (1 bod)

c) mv
0
= (m + M)v ; v
0
= 94,3 m/s (2 boda)

d)
g
T

π 2 =
; T = 1,78 s (1 bod)
e)
1
53 , 3
2

= = s
T
π
ω
(1 bod)
f) cm m A A v 3 , 13 133 , 0 ; = = = ω (1 bod)

g) Prema slici A.15. 166 , 0 sin = =
l
A
α Sl. A.15.

0
6 , 9 = α (1 bod)
h) t y t A y 53 , 3 sin 133 , 0 ; sin = = ω (2 boda)
Ukupno: 10 bodova

8. zadatak

Dječak se igra balonom u obliku lopte čija je zapremina 30 dm
3
.Balon je
napunjen helijem čija gustina ρ = 0,16 kg/m
3
. Gustina zraka je ρ
0
= 1,2 kg/m
3

.
Masa praznog balona m
b
= 20 g.
a) Napiši izraz sa silu potiska u zraku i objasni veličine u izrazu.
b) Kolika je masa i težina punog balona?
c) Kolika sila potiska djeluje na balon?
d) Kolikom silom dječak mora držati balon da se ne bi podizao nagore. Nacrtaj sile
koje djeluju na balon.
e) Kolikim ubrzanjem se podiže balon ako dječak pusti vrpcu kojom ga drži?
f) Kolika je sila otpora zraka kada se balon počne podizati stalnom brzinom?

Rješenje

a) F
p
= ρ
0
gV; ρ
0
– gustina zraka, V – zapremina balona. (1 bod)

l
h
A
244

b) m
He
= ρV = 0,16 kg/m
3
·30·10
-3
m
3
Masa balona je m = 20 g + 4,8 g = 24,8 g.
; m
He
= 4,8 g.
Težina balona je
G = mg ≈ 0,25 N. (2 boda)

c) F
p
= ρ
0
gV = 0,36 N. (1 bod)

d) Kada dječak drži balon, onda djeluje silom(sl. A.16.)
F = F
p
– mg; F = 0,36 N – 0,25 N; F=0,11 N.( 2 boda)

e)
m
mg F
a
p

=
; a = 4,4 m/s
2
f) Prema slici A.16. sila otpora zraka je,
(2 boda)
F
0
= F
p
– mg; F
0
= 0,11 N (2 boda) Sl. A.16.
9. zadatak

Na slici A.17. staklena cijev je svojim
otvorenim krajem uronjena u živu. Dužina ci-
jevi je  = 84 cm, a nivo žive u cijevi je iznad
nivoa žive u širem sudu za h = 4 cm. U cijevi
je zrak čija je temperatura t
1
= 27
0
ski pritisak je p
0
= 100 kPa. Površina presjeka
C. Atmosfer-
cijevi je S = 1 cm
2

.
a) Kolika je zapremina zraka u cijevi V
1
?

b) Koliki je pritisak zraka u cijevi p
1
? Gustina
žive je 13 600 kg/m

3

c) Napiši jednačinu gasnog stanja i objasni zna-
čenje pojedinih veličina! Sl. A.17.

d) Zrak u cijevi se zagrije tako da se nivo žive u cijevi spusti do nivoa žive u širem
sudu. Kolika je sada zapremina gasa V
2
u cijevi i koliki je pritisak p
2
u cijevi?

e) Do koje temperature je zagrijan zrak u cijevi ako se u njoj živa spustila do nivoa
žive u sudu?

f) Koliko je broj molekula zraka u cijevi? Da li se on promijenio zagrijevanjem?
N
A
= 6,02·10
23
mol
-1

.
g) Kako se odnose gustine zraka u cijevi, prije i poslije zagrijevanja?

l
h
p
0
Sl.8.

F
p
mg

245


Rješenje

a) V
1
= S(  -h) = 80 cm
3

(0,5 bodova)
b) p
0
= p
1
+ ρgh; p
1
= 94 560 Pa (1,5 bodova)

c) pV = nRT; p-pritisak gasa, V-zapremina gasa, n-količina
gasa, T- temperatura gasa. ( 1 bod)

d) V
2
= S = 84 cm
3

( 0,5 bodova)
e)
1 1
2 2
1 2
2
2 2
1
1 1
;
V p
V p
T T
T
V p
T
V p
= =
; T
2
= 333 K ili t
2
= 60
0

C (2,5 boda)
f) Nije se promijenio. Pri izračunavanju možemo uzeti vrijednosti
za p,V i T ili sa indeksom 1 ili sa indeksom2.
RT
pV
N
N
n
A
= = ;
molekula N
RT
pV
N N
A
21
10 83 , 1 ; ⋅ = =
( 2,5 boda)

g)
;
V
m
= ρ
Količina zraka u cijevi, odnosno njegova masa, nije se
promijenila. Stoga je
05 , 1
1
2
2
1
= =
V
V
ρ
ρ
. Gustina zraka se zagrijevanjem
smanjila. (1,5 bodova)
Ukupno: 10 bodova
10. zadatak

Zimski bazen, dimenzija 20 m x 12 m x 1,5 m, do vrha je napunjen vodom.
Dvorana je duga 25 m,široka 15 m i visoka 5 m.

a) Kolika je zapremina i masa vode u bazenu?

b) Kolika je zapremina i masa zraka u dvorani. Za gustinu zraka uzeti 1,2 kg/m
3

.
c) Kolika količina toplote je potrebna da se voda u bazenu zagrije od 18
0
C do
30
0

C? Za vodu uzeti da je c = 4,2 kJ/kg K.
d) Kolika količina toplote je potrebna da se zrak u dvorani zagrije od 20
0
C do
30
0
C? Za zrak uzeti da je c = 1 kJ/kg K.
246

e) Koliko je kubnih metara zraka izašlo iz prostorije prilikom zagrijavanja, ako je
pritisak zraka ostao nepromijenjen?

f) Koliko je molekula zraka izašlo iz prostorije prilikom zagrijevanja, ako je pritisak
zraka ostao nepromijenjen. Uzeti da je promjena temperatura neznatna

g) Kako se odnose srednje brzine kretanja molekula zraka prije i poslije
zagrijevanja?

Rješenje

a) V = 20 m · 12 m · 1,5 m = 360 m
3
m = ρV = 1000 kg/m
(1 bod)
3
· 360 m
3
; m = 3,6 · 10
5
m

3
b) V = 25 m · 15 m · 5 m = 1875 m
m = ρV = 1,2 kg/m
3

3

= 2250 kg (1 bod)
c) Q = mcΔt = 3,6 · 10
5
kg· 4200 J/kg
0
C · 12
0
Q = 1,81 · 10
C;
10

J (1 bod)
d) Q = 2250 kg · 1000 J/kg
0
C · 10
0
Q = 2,25 · 10
C;
7

J (1 bod)
e)
3
1
2
1 2
1
2
1
2
1939 ; m
T
T
V V
T
T
V
V
= = =


3
1 2
64m V V V = − = ∆ (2 bod)

f) pV = nRT =
RT
N
N
A
;
N
N
RT
V p
A
∆ = ∆


27
10 58 , 1 ⋅ = ∆N molekula (2 boda)

g)
;
3
M
RT
v =

2
1
2
1
T
T
v
v
=
= 0,967
Brzina molekula prije zagrijevanja je manja. (2 boda)
Ukupno: 10 bodova
247
11. zadatak

U tabeli su unešeni rezultati za vrijeme trajanja 20 oscilacija matematičkog
klatna, za različite dužine klatna .  Vrijeme trajanja jedne oscilacije je T.
 (m)
t=20T(s) T(s) T
2
(s
2
)
0,20 17,8
0,40 25,2
0,60 31,0
0,80 35,8
1,00 41,2

a) Popuni treću i četvrtu kolonu u tabeli.

b) Napiši relaciju za period oscilovanja matematičkog klatna i objasni značenje
veličina.

c) Čemu je jednako ubrzanje Zemljine teže, iz gornje relacije?

d) Na milimetarskom papiru nacrtaj pravougli koordinatni sistem. Na apscisnu osu
nanosi veličine T
2
 , a na ordinatu odgovarajuće dužine klatna . Povuci pravu kroz
tačke tako da budu podjednako rasporedjene sa obje strane prave.

e) Sa grafika odredi koeficijent pravca.

f) Iz poznatog koeficijenta pravca odredi ubrzanje Zemljine teže.

g) Izračunaj apsolutnu i relativnu grešku mjerenja ubrzanja Zemljine teže u odnosu
na standardnu vrijednost g
0
= 9,81 m/s
2

.
Rješenje

a) (1 bod)
 (m)
t=20T(s) T(s) T
2
(s
2
)
0,20 17,8 0,89 0,79
0,40 25,2 1,26 1,59
0,60 31,0 1,55 2,40
0,80 35,8 1,79 3,20
1,00 41,2 2,06 4,24

b)
g
T

π 2 =
; T-period oscilovanja klatna,  - dužina
klatna, g – ubrzanje Zemljine teže (1 bod)

c)
2
2
4
T
g

π =
(1 bod)

248

d)
Sl. A.18. (3 boda)

e) Koeficijent pravca je(sl. A.18.)

2
T OB
AB
k

= =
; k = 0,25 m/s
2

( 1,5 bod)
f)
2
2
4
T
g

π =
; g = 9,86 m/s
2

(1 bod)
g)
2
0
/ 05 , 0 s m g g g = − = ∆

;
0
g
g ∆
= ε
ε = 0,005 ili 5% (1,5 bod)
.
Ukupno: 10 bodova
l (m)
T
2
(s
2
)
0
1,0
4,0
0,5
2,0
B
A
249
Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku
od 1901. do 2006. godine

1901. Wilhelm Roentgen
Otkriće X zraka
1902. Hendrik A. Lorentz i Pieter Zeeman
Uticaj magnetskog polja na proces zračenja svjetlosti
1903. Antoine-Henri Becquerel, Pierre i Marie Curie
Otkriće i proučavanje spontane radioaktivnosti
1904. Lord Rayleigh
Pročavanje gustine gasova i otkriće argona
1905. Philipp Lenard
Proučavanje katodnih zraka
1906. J.J. Thomson
Eksperimentalno i teorijsko proučavanje električnog pražnjenja u gasovima
1907. Albert A. Michelson
Za konstrukciju preciznih optičkih instrumenata i spektroskopske i
metrološke nalaze koji su dobijeni pomoću njih
1908. Gabriel Lippmann
Za prve fotografije u boji koje se zasnivaju na interferenciji svjetlosti
1909. Gugliermo Marconi i Carl Ferdinand Braun
Za doprinos razvitku bežične telegrafije
1910. Johannes D. Van der Waals
Za studiju jednačine stanja za gasove i tečnosti
1911. Wilhelm Wien
Otkriće zakona toplotnog zračenja
1912. Nils Dalen
Konstrukcija automatskih regulatora za paljenje svetionika
1913. Heike Kamerlingh Onnes
Istraživanja svojstava materijala na niskim temperaturama i dobijanje
tečnog helija
1914. Max von Laue
Otkriće difrakcije X-zraka na kristalima
1915. William Bragg i Lawrence Bragg (njegov sin)
Ispitivanje strukture kristala pomoću X-zraka
1916. Nagrada nije dodijeljena

1917. Charles Barkla
Otkriće karakterističnog X-zračenja
1918. Max Planck
Otkriće kvanta energije
1919. Johannes Stark
Otkriće cijepanja spektralnih linija u električnom polju(Starkov efekat)

250

1920. Charles-Edouard Guillaume
Precizna mjerenja u fizici otkrićem anomalija u nikl-čeličnim legurama
1921. Albert Einstein
Otkriće zakona fotoelektričnog efekta i zasluge za razvoj teorijske fizike
1922. Niels Bohr
Za model atoma i njegovog zračenja
1923. Robert A. Millikan
Mjerenje naelektrisanja elektrona i proučavanje fotoefekta
1924. Karl M. G. Siegbahn
Spektroskopija X-zračenja
1925. James Franck i Gustav Hertz
Otkriće zakona pri sudaru elektrona i atoma(Franck-Hertzov ogled)
1926. Jean-Baptiste Perrin
Proučavanje Braunovog kretanja, odnosno diskontinuiranosti materije i
sedimentacione ravnoteže
1927. Artur Holly Compton i Charles T.R. Wilson
Otkriće efekta koji nosi njegovo ime(Comptonov efekat)
Konstrukcija uredjaja za posmatranje tragova naelektrisanih čestica
1928. Owen W. Richardson
Ispitivanje termoelektronske emisije
1929. Louis Victor de Broglie
Otkriće talasne prirode elektrona
1930. Chandrasekhara Venketa Raman
Otkriće kombinacionog rasijanja svjetlosti(Ramanov efekt)
1931. Nagrada nije dodijeljena

1932. Werner Heisenberg
Za stvaranje kvantne mehanike
1933. Erwin Schrődinger i Paul A.M. Dirac
Za dalji razvoj talasne mehanike i relativističke kvantne mehanike
1934. Nagrada nije dodijeljena

1935. James Chadwick
Otkriće neutrona
1936. Carl D. Anderson i Victor F. Hess
Za otkriće pozitrona(Anderson). Za otkriće kosmičkih zraka(Hess)
1937. Clinton Davisson in George Thomson
Otkriće difrakcije elektona na kristalima
1938. Enrico Fermi
Za demonstraciju novih radioaktivnih elemenata stvorenih neutronskim
ozračivanjem
1939. Ernest O. Lawrence
Konstrukcija akceleratora naelektrisanih čestica – ciklotron

1940. Nagrada nije dodijeljena
1941. Nagrada nije dodijeljena
1942. Nagrada nije dodijeljena

251

1943. Otto Stern
Razvoj metode molekulskih snopova i otkriće magnetskog momenta
protona
1944. Isidor I. Rabi
Rezonantne metode mjerenja magnetskih momenata atomskih jezgara
1945. Wolfgang Pauli
Otkriće perincipa isključenja koji nosi njegovo ime
1946. Percy W. Bridgman
Otkrića u oblasti fizike visokih pritisaka
1947. Edward V. Appleton
Istraživanje fizike gornjih slojeva atosfere(Appletonov sloj)
1948. Patrick M.S. Blackett
Usavršavanje Wilsonove komore i otkrića u oblast kosmičkog zračenja
1949. Hideki Yukawa
Teorijsko predvidjanje postojanja mezona
1950. Cecil F. Powell
Fotografska metoda proučavanja nuklearnih procesa i otkriće mezona
1951. John D. Cockcroft i Ernest T.S. Walton
Transmutacija atomskog jezgra sa vještački ubrzanim nael. Česticama
1952. Felix Bloch i Edward Mills Purcell
Nuklearna magnetska rezonanca
1953. Frits Zernike
Metod faznog kontrasta i fazno-kontrastni mikroskop
1954. Max Born i Walther Bothe
Statističko tumačenje talasne funkcije(Born). Metod koincidencije(Bothe)
1955. Willis E. Lamb i Polykarp Kusch
Fina struktura sspektra(Lamb). Magnetni moment elektrona(Kusch)
1956. John Bardeen, Walter H. Brattain, William Shokley
Istraživanje poluprovodnika i otkriće tranzistorskog efekta
1957. T.D. Lee i C.N. Yang
Zakoni pariteta u nuklearnoj fizici
1958. Pavel A. Cerenkov, Ilya M. Frank i Igor Tamm
Otkriće i objašnjenje Cerenkovog efekta
1959. Emilio G. Segre i Owen Chamberlain
Otkriće antiprotona
1960. Donald A. Glaser
Pronalazak mjehuraste komore za proučavanje elementarnih čestica
1961. Robert Hofstadter, Rudolf L. Mőssbauer
Rasijavanje elektrona na atomskim jezgrama i struktura protona i neutrona.
Apsorpcija gama-zračenja(Mőssbauerov efekat)
1962. Lev Davidovich Landau
Teorijska istraživanja kondenzovane supstance, posebno tečnog helija
1963. Eugene P. Wigner, Maria Goeppert Mayer i J.Hans D. Jensen
Teorija atomskog jezgra i elementarnih čestica(osnovni principi simetrije).
Razrada modela strukture atomskog jezgra (Mayer, Jensen)252
1964. Charles H. Townes, Nikolai G. Basov i Alexander M. Prokhorov
Kvantna elektronika, otkriće masera i lasera
1965. Sin-itiro Tomonaga, Julian S. Schwingwr i Richard P. Feynman
Fundamentalna istraživanja iz oblasti kvantne elektrodinamike
1966. Alfred Kastler
Optičke metode istraživanja atomskih energetskih nivoa
1967. Hans Albrecht Bethe
Otkriće ciklusa termonuklearnih reakcija koje su izvor energije zvijezda
1968. Luis W. Alvarez
Doprinos fizici elementarnih čestica, otkrićem velikog broja rezonantnih
stanja, korištenjem vodonične mjehuraste komore
1969. Murray Gell-Mann
Klasifikacija elementarnih čestica
1970. Hannes Alfven, Louis E.F. Neel
Magnetna hidrodinamika i primjena u fizici plazme(Alfven).
Feromagnetizam i antiferomagnetizam(Neel)
1971. Dennis Gabor
Pronalazak holografije
1972. John Bardeen, Leon N. Cooper, John Robert Schriefer
Razvoj teorije superprovodljivosti
1973. Leo Esaki, Ivan Giaever, Brian D. Josephson
Tunel efekt kod superprovodnika(Esaki, Giaever).Josephson efekt
1974. Anthony Hewish, Martin Ryle
Istraživanja u radio astronomiji. Otkriće pulsara(Hewish)
1975. Aage N. Bohr, Ben R. Mottelson, James Rainwater
Otkriće povezanosti izmedju zajedničkog i čestičnog kretanja u jezgru
1976. Burton Richter, Samuel C.C. Ting
Otkriće teške elementarne čestice koja je ukazivalana kvarkovsku strukturu
1977. John H. Van Vleck, Nevill F. Mott, Philip W. Anderson
Elektronska struktura magnetskih i neuredjenih sistema
1978. Arno A. Penzias, Robert W. Wilson, Pyotr Kapitsa
Otkriće kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja(Penzias, Wilson).
Otkrića u oblasti fizike niskih temperatura(Kapitsa)
1979. Sheldon L. Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg
Teorija koja ujedinjuje elektromagnetsko i slabo medjudjelovanje u
elektroslabo medjudjelovanje
1980. Val Fitch, James W. Cronin
Otkriće narušavanja fundamentalnih principa simetrije pri raspadu
neutralnih K-mezona
1981. Nicolaas Bloembergen, Arthur L. Schawlow, Kai M. Siegbahn
Razvoj lasereke spektroskopije.
Razvoj elektronske spektroskopije velike moći razlaganja(Siegbahn)
1982. Kennet G. Wilson
Teorija kritičnih fenomena u vezi sa faznim prelazima
1983. William A. Fowler, Subramanyan Chandrasekhar
Teorijska studija astrofizičkih nukleosinteza(Fowler).
Fizički procesi od značaja za strukturu i evoluciju zvijezda(Chandr.)
1984. Carlo Rubbia, Simon van der Meer
Otkriće intermedijarnih bozona, posrednika slabih interakcija
253
1985. Klaus von Klitzing
Otkriće kvantnog Hall-ovog efekta
1986. Ernst Ruska, Gerd Binning, Heinrich Rohrer
Elektronska optika i elektronski mikroskop(Ruska).
Elektronski mikroskop zasnovan na primjeni tunel-efekta
1987. J. Georg Bednorz, Karl Alex Müller
Superprovodljivost keramičkih materijala
1988. Leon M. Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger
Fizika elementarnih čestica(Otkriće dvije vrste neutrina)
1989. Norman Ramsay, Hans Dehmelt, Wolfgang Paul
Metoda oscilatornih polja i primjena kod atomskih časovnika(Ramsay).
Razvoj tehnike «jonskih trapova»(Dehmelt i Paul)
1990. Richard E. Taylor, Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall
Razvoj modela kvarka u fizici čestica
1991. Pierre-Gilles de Gennes
Primjena metoda uredjenosti jednostavnih sistema na složenije sisteme
1992. Georges Charpak
Razvoj detektora čestica, posebno višežičane proporcionalne komore
1993. Russel A. Hulse, Joseph H. Taylor
Otkriće nove vrste pulsara i nove mogučnosti za proučavanje gravitacije
1994. Bertram Brockhouse, Clifford Shull
Razvoj neutronske spektroskopije
1995. Martin L. Perl, Frederick Reines
Otkriće tau leptona(Perl). Detekcija neutrina(Reines).
1996. David Lee, Douglas Osherof, Robert Richardson
Otkriće superfluidnosti helija-3
1997. Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William Phylips
Metode za hladjenje i sakupljanje atoma laserskom svjetlošću
1998. Robert Laughlin, Horst Stormer, Daniel Tsui
Otkriće novog oblika kvantnog fluida
1999. Gerardus
'
Objašnjenje kvantne strukture elektroslabih interakcija u fizici
t Hooft, Martinus Veltman
2000. Zhores Alferov, Herbert Kroemer, Jack Kilby
Za ulogu u pronalasku integrisanih kola (optoelektronika)
2001. Eric Cornell, Wolfgang Katterle, Carl Wieman
Bose-Einsteinova kondenzacija
2002. Raymond Davis, Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi
Detekcija kosmičkih neutrina. Izvori kosmičkih X-zraka
2003. Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg, Antony Legget
Teorija superprovodnika i superfluida
2004. David Gross, David Politzer, Frank Wilczak
Teorija jakih interakcija (objašnjenje osobina kvarkova)
2005. Roy Glauber, John Hall, Theodor Hänsch
Precizna spektroskopija bazirana na laseru
2006. John Mather, George Smoot
Kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje(potvrda «velikog praska»)254


1.Međunarodni sistem jedinica

Osnovne jedinice

Neke izvedene jedinice

Veličina Naziv Oznaka
gustina kilogram po kubnom metru
3
m
kg

površina kvadratni metar m
2
zapremina (volumen) kubni metar m
3
brzina metar u sekundi
s
m

sila njutn (newton) N
pritisak (naprezanje) paskal (pascal) Pa
Energija, rad, toplina džul (joul) J
snaga, toplotni fluks vat (watt) W
specifični toplotni kapacitet džul po kilogramu po kelvinu
kgK
J


Mjerne jedinice izvan SI koje se mogu upotrebljavati

Veličina Jedinica
Vrijednost iskazana osnovnim
jedinicama
duljina
morska milja 1 morska milja=1852 m
astronomska jedinica 1 astron. jed.≈1,495978·10
11
m
masa
tona (t) 1 t=10
3
kg
atomska jedinica mase (u) 1 u≈1,66057·10
-27
kg
vrijeme
minuta (min) 1 min=60 s
sat (h) 1 h=3600 s
dan (d) 1d=86400 s
pritisak 1 bar 1 bar=10
5
Pa
energija elektronvolt (eV) 1 eV=1,602·10
-19
J

Veličina Oznaka Jedinica Oznaka
duljina
l
metar m
masa m kilogram kg
vrijeme t sekunda s
termodinamička temperatura T kelvin K
jakost električne struje I amper A
svjetlosna jakost J kandela cd
količina tvari (množina) n mol mol
255
Predmeci decimalnih mjernih jedinica

10
-1
d deci 10
1
da deka
10 c
-2
centi 10 h
2
hekto
10 m
-3
mili 10 k
3
kilo
10
µ
-6
mikro 10 M
6
mega
10 n
-9
nano 10 G
9
giga
10 p
-12
piko 10 T
12
tera
10 f
-15
femto 10 P
15
peta
10 a
-18
ato 10 E
18
eksa

Važnije fizičke konstante

brzina svjetlosti u vakuumu c=299 792 458 m/s
gravitaciona konstanta
γ=6,6726·10
-11
Nm
2
/kg
2
ubrzanje slobodnog pada g=9,806 m/s
2
Avogadrova konstanta N
A
=6,022·10
23
mol
-1
permeabilnost vakuuma
µ
0
=4π·10
-7
H/m
permitivnost vakuuma
ε
0
=8,854·10
-12
F/m
masa mirovanja elektrona m
e
=9,109·10
-31
kg
masa mirovanja protona m
p
=1,672·10
-27
kg
masa mirovanja neutrona m
n
=1,674·10
-27
kg
atomska jedinica mase u=1,66057·10
-27
kg
Plankova konstanta h=6,626·10
-34
Js
standardna temperatura T
0
=273,15 K
standardni pritisak p
0
=101325 Pa
elementarni naboj e=1,602·10
-19
C
molarna gasna konstanta R=8,314 J/mol·K


Gustina (kg/m
3

)
aluminij 2700 Suho drvo 700
bakar 8900 led (0ºC) 920
željezo 7800 voda(20ºC) 988
cink 7100 voda(4ºC) 1000
nikl 8900 alkohol(20ºC) 790
olovo 11300 benzin(20º) 700
platina 21440 morska voda 1030
srebro 10500 nafta 760
zlato 19300 ulje (20ºC) 900
volfram 19200 živa (20ºC) 13600
porculan 2300 vazduh (0ºC) i 1,013 bar 1,29
staklo 2500 vodena para (0ºC) i 1,013 bar 0,88


256


Youngov modul elastičnost, E(10
11
Pa) Grčki alfabet


Specifični toplotni kapacitet, c(J/kgK)

voda 4190 srebro 210
alkohol 2400 aluminijum 900
led 2100 željezo 460
staklo 840 bakar 390
živa 140 olovo 125
platina 120Temperatura topljenja i specifična toplota topljenja

tvar
t(°C)
q
t
(10
3
J/kg) tvar
t(°C)
q
t
(10
3
J/kg)
aluminij 669 386,4 olovo 327 25,2
srebro 960 88,4 kalaj 232 58,8
zlato 1063 166,0 platina 1770 113,4
bakar 1083 176,4 volfram 3370
željezo 1540 271,0 led 0 336,0
živa -39 12,6


Temperatura ključanja i specifična toplota isparavanja

tvar
t(°C)
q
t
(10
3
J/kg) tvar
t(°C)
q
t
(10
3
J/kg)
helij -269 214 voda 100 2260
vodonik -253 456 benzin 150 300
kiseonik -183 213 aceton 56 520
amonijak -33 1260 alkohol 78 850
olovo 1750 920 živa 357 280
bakar 2580 7500 željezo 3050 6700
aluminij 0,7 bakar 1,2
beton 0,7 olovo 0,17
željezo 2 ćelik 2,2
Α,α
alfa
N,ν
ni
B,β
beta
Ξ,ξ
ksi
Γ,γ
gama
Ο,ο
omikron
∆,δ
delta
Π,π
pi
E,ε
epsilon
Ρ,ρ
ro
Z,ζ
zeta
Σ,σ
sigma
H,η
eta
Τ,τ
tau
Θ,ϑ
theta
Y,υ
ipsilon
Ι,ι
iota
Φ,ϕ
fi
K,κ
kapa
Χ,χ
hi
Λ,λ
lambda
Ψ,ψ
psi
M,µ
mi
Ω,ω
omega
257

LITERATURA KOJA SE PREPORUýA:


1. M. Pajiü Toplina i termodinamika Školska knjiga 1995. Zagreb
2. V. Lopac, Predavanja iz fizike I i II dio, Školska knjiga 1976. Zagreb
3. P. Kulišiü, Mehanika i toplina, Školska knjiga 2005. Zagreb
4. N. Cindro, Fizika 1 Mehanika, valovi, toplina, Školska knjiga 1985. Zagreb
5. P. Kulišiü, V. Lopac Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga
2003. Zagreb
6. D. Pevec idr. Rješeni zadaci iz mehanike i topline Školska knjiga 2007. Zagreb
7. D. Milinþiü Zadaci iz termodinamike, Graÿevinska knjiga 1981. Beograd


258

Gdje je: G – težina N m – masa kg l – dužina cm Parove veličina upisujemo u tablicu.

a)

b)

Slika 1. Ovisnost dužine opruge o opterećenju Rezultati takvog mjerenja dani su u tablici 1. Tablica 1. Rezultati mjerenja ovisnosti duljine opruge o opterećenju M 1 2 3 4 5 6 0 G 0 9,8 19,6 29,4 39,2 49,1 58,9 l 68,5 69,4 76,2 85,5 94,8 104,1 113,4

7 68,7 122,8

8 78,5 132,2

Da bi se odredio pravac koji je u linearnom području najbliži mjernim točkama, upotrebljava se metoda najmanjih kvadrata. Predpostavimo da je jednadžba pravca G= al+b Gdje je: a- koeficijent smjera b- odrezak na ordinati Kada u jednadžbu (1) uvrstimo za l vrijednosti li iz tablice 1.nećemo dobiti Gi već Gi+∆Gi gdje je: ∆Gi – devijacija izmjerene vrijednosti od vrijednosti koja leži na pravcu U smislu metode najmanjih kvadrata izraz: ..(1.1)

2

2 ∑ (∆Gi ) = ∑ (Gi − ali − b) i =1 i =1

n

n

...(1.2)

treba da bude minimalan tj. derivacije izraza po a, odnosno b treba da iščezavaju:
n i =1 n i =1 n

∑ Gi li − a∑ li2 − b∑ li = 0
i =1 n i =1 n

...(1.3)

∑ Gi − a∑ li − nb = 0
i =1

...(1.4)

Iz ove dvije jednadžbe odredi se a i b, tako da za srednju vrijednost l i G imamo izraze:
n n i

∑l
l =
i =1

∑G
, G=
i =1

i

n

n

...(1.5)

Uvrstimo li vrijednosti iz tablice za l1 i Gi dobit ćemo vrijednosti a=1,05 N/cm i b= -60,6 N, tada zakonitost linearnog rastezanja opruge možemo pisati u obliku: G= k(l-l0) ...(1.6)

gdje je: k – konstanta opruge k=1,05 N/cm, a l0 – početna duljina opruge l0=57,4 cm Za malene vrijednosti opterećenja kako je vidljivo sa slike promatrana opruga se ne rasteže linearno. Mjerenjem nastojimo dobiti što točniju vrijednost fizikalne veličine, meñutim bez obzira koliko točno mjerili uvijek dobivamo veću ili manju pogrešku. Za G= 39,2 N prava vrijednost duljine opruge je negdje izmeñu 94,75 cm i 94,85 cm. Aritmetička sredina tih mjerenja je:
l = l1 + l 2 + ... + l 0 = 94,8cm n

...(1.7)

Rezultat mjerenja iskazujemo u obliku:
l = l ± ∆l

...(1.8)

Gdje je ∆l-maksimalna devijacija

3

Možemo dakle s prilično velikom vjerojatnošću očekivati da će prava vrijednost dužine opruge za opterećenje 39,2 N iznositi: l=(94,80 ± 0,02) cm FIZIKALNE VELIČINE I JEDINICE Fizikalna veličina je mjerljivo svojstvo (parametar) fizikalnog stanja, procesa ili tijela. Ona omogućuje definiranje fizikalne pojave i njezino opisivanje u matematičkom obliku, pomoću odgovarajućih jednadžbi. Fizikalne veličine su npr., put, vrijeme, masa, brzina, rad, energija itd. Fizikalne veličine označavaju se malim i velikim slovima latinske abecede i grčkog alfabeta. Znakovi(simboli) fizikalnih veličina meñunarodno su dogovoreni (ISO – International Standard Organization) i to su većinom početna slova engleskih ili latinskih naziva fizikalnih veličina. brzina v (velocity, velocitas) vrijeme t (time, tempus) sila F (force)

MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA (SI) Na XI zasjedanju Generalne konferencije za utege i mjere 1960. god.prihvaćen je Meñunarodni sustav mjernih jedinica SI (Systéme International d'Unités) koji je i u nas obvezan. Dogovorom je odabrano sedam osnovnih mjernih jedinica iz kojih se matematičkim operacijama izvode sve ostale. Iste su prikazane u tablici 1.2. Tablica1.2. Fizikalne veličine i osnovne mjerne jedinice Fizikalna veličina Znak Mjerna jedinica duljina l metar masa m kilogram vrijeme t sekunda termodinamička temperatura T kelvin električna struja I amper jakost svjetlosti Iv kandela količina tvari n mol Metar (znak: m) je duljina puta koji u vakuumu svjetlost preñe za vrijeme 1/299 792 458 sekunde. Time je definirana i brzina svjetlosti kao prirodna konstanta i iznosi c = 299 792 458 m/s.

Znak m kg s K A cd mol

4

Kilogram (znak: kg) je masa meñunarodne predmjere (prototipa) koji se čuva u Meñunarodnom uredu za utege i mjere u Sévresu kraj Pariza. Sekunda (znak: s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu elektrona izmeñu dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma 133Cs. Stalna električna struje ima ima vrijednost jedan amper (znak: A) ako, prolazeći u svakom od dva paralelna ravna, beskonačno dugačka vodiča, zanemarivo malenog presjeka, razmaknuta jedan metar u vakumu, uzrokuje izmeñu njih silu 2 ⋅ 10-7 N/m duljine vodiča. Kelvin (znak: K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. T0=273,15 K; t = T + T0: Gdje je t-temperatura izražena u ° C. T- termodinamička temperatura Kandela (znak: cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira nomokromatsko zračenje frekvencije 5,4⋅1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu. Mol (znak: mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 C . 6 Izvedene jedinice se izvode iz osnovnih pomoću algebarskih izraza:
brzina = put , vrijeme v= s m = t s

Radijan (znak rad) je ravninski kut, s vrhom u središtu kružnice čiji krakovi na njoj omeñuju luk duljine jednake polumjeru kružnice. Steradijan (znak:sr) jednak je prostornom kutu stošca, s vrhom u središtu kugle koji na površini te kugle omeñuje površinu jednaku kvadratu polumjera. Meñunarodno prihvaćeni predmetci za tvorbu decimalnih jedinica prikazani su u tablici 1.3. Tablica1.3. Predmetci za tvorbu decimalnih jedinica
Znak predmetka E P T G M k h da Naziv predmetka eksa peta tera giga mega kilo hekto deka Vrijednost predmetka 18 10 15 10 12 10 9 10 6 10 3 10 2 10 1 10 Znak predmetka d c m µ n p f a Naziv predmetka Deci Centi Mili Mikro Nano Piko Femto ato Vrijednost predmetka -1 10 -2 10 -3 10 -6 10 -9 10 -12 10 -15 10 -18 10

5

iznos vektora Vektori su kolinearni ako su njihovi pravci nosioci paralelni.pravac nosilac . Najčešće upotrebljavani koordinantni sustav sa tri meñusobno okomita jedinična vektora ρρ ρ i . ali je suprotnog smjera. Zbrajanje vektora: Grafički ih zbrajamo što početak drugog vektora paralelnom translatacijom dovedemo na kraj prvog: rezultanta je vektor koji ide od početka prvog do kraja drugog vektora. Vektor se množi s pozitivnim skalarom tako da se iznos pomnoži. k je tzv. Jedinični vektor(ort) ima iznos jednak jedinici. j . Komponente vektora: Svaki vektor možemo prikazati kao zbroj dvaju ili više vektora. 6 . kolinearan je s njim.SKALARNE I VEKTORSKE FIZIKALNE VELIČINE Skalarne su veličine potpuno odreñene svojom brojčanom vrijednošću i odgovarajućom jedinicom. Vektorski zbroj nije isto što i algebarski. Kartezijev koordinantni sustav.b po iznosu je jednak vektoru b . a pri množenju s negativnim skalarom dobiveni vektor je suprotnog smjera. a smjer ostaje isti.smjer i . Npr. Oduzimanje vektora: ρ ρ svodi se na zbrajanje – negativan vektor . masa nekog tijela je 25 kg Za potpuno odreñivanj vektora moramo znati: . koje nazivamo njegovim vektorskim komponentama.

krutog tijela . Kod gibanja u ravnini se koristi koordinatni sustav O.(grč.grafički(geometrija) –dijagram s krivuljom daje jasnu vizualnu predodžbu o prirodi gibanja .Mehanika je dio fizike koja proučava zakone gibanja tijela tj. Materijalna točka. Dalje se bez posebne napomene kako se giba podrazumijeva gibanje točke. Dinamika – (grč.mehaniku materijalne točke . mase m van okvira kinematičke u okvirima dinamičke analize. Statiku Takoñer je dijelimo na: . Kinematiku 2. Položaji i gibanja u prostoru se najčešće analiziraju u referentnom pravokutnom koordinatnom sustavu. nepromijenjene koordinate s obzirom na izabrani referentni sustav. Gibanje tijela – promjena položaja tijela u prostoru tijekom vremena (oblik pojavljivanja gibanja materije). Gibanja su u praksi najčešće nepravilna i ne mogu se vjerno opisati jednostavnim veličinskim jednadžbama (vozilo Travnik-Kiseljak) Mirovanje je poseban oblik gibanja. 7 . automobila itd.x. tijelo je zanemarljivih dimenzija. definiranom s ishodištem O i koordinatnim osima x. skraćeno točka.) Mehaniku dijelimo na: 1. kinein = gibati) proučava gibanje bez obzira na uzroke gibanja i svojstva tijela koja se gibaju tj. Za razliku od kinematike dinamika daje fizikalnu bit gibanja. Dinamiku 3.sistema materijalnih točaka . ne uzima u obzir njihovu masu i sile što djeluju na njih. z. Tijelo miruje ako ima stalne. Kada su dimenzije gibanja zanemarive u usporedbi s geometrijom položaja/gibanja. a kod pravocrtnog gibanja O.tablični (aritmetika) – u pravilu su prikazani rezultati mjerenja s “točnim“ vrijednostima u mjernim točkama .mehaniku fluida . dynamis = sila) proučava uzroke gibanja i utjecaj sile i mase na gibanje. opis položaja je dovoljan i za opis položaja gibanja (vozilo Travnik-Kiseljak).x. vremensku promjenu položaja tijela u prostoru (gibanje planeta.veličinska jednadžba (algebra) – izvedena formula koja je najpodesnija za rad uz korištenje kompjutora.mehaniku titranja i valova Kinematika . Opis može biti: .y. y. Statika proučava uvjete ravnoteže tijela.

to je geometrijsko mjesto krajeva vektora r (t ) (slika 2.t su kinematičkog karaktera. Na slici 2. Putanja ili staza 8 .x.y. Jednadžba gibanja – matematički opis gibanja (promjene položaja u prostoru – brzine i ubrzanja). prikazan je položaj materijalne točke u prostoru.2. Odreñivanje položaja materijalne točke Dijagrami u koordinatnim sustavima O.Najčešće ćemo položaj materijalne točke odreñivati pomoću njezinih pravocrtnih koordinata u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu.t i O. ili s odgovarajućim brojem komponenti vektora..z.x. u vektorskom obliku: r=f(t).1. O.t. ravnini i pravoj crti. O.y..1) Putanja ili staza je dakle . Slika 2.odreñen je vektorom položaja rp (radijus vektorom) koji spaja ishodište i točku P. što se može opisati jednadžbom: ρ ρ ρ ρ r (t ) = x(t )i + y (t ) j + z (t )k . Položaj točke (P) .) Slika2.z.2. dok su dijagrami u koordinatnim sustavima O.x su geometrijskog karaktera (autokarta Travnik-Kiseljak).y.(2.x. skup svih točaka kroz koje prolazi materijalna točka koja se ρ giba izmeñu dva položaja. O.1.

Slika 2. ∆z1/2) – vektorska veličina kojom se opisuje najkraća moguća putanja (prava crta) izmeñu dva položaja (1i2).3. BRZINA To je najjednostavnije gibanje i za njegov opis dovoljne su komponente na pravcu gibanja – skalarne veličine (osi: x ili y ili z). JEDNOLIKO PRAVOCRTNO GIBANJE.m) – skalarna duljina putanje. Slika 2. Na slici 2. Ne smije se miješati s razmakom koji je izmeñu dva položaja jedinstvene vrijednosti (put Travnik –Kiseljak i razmak).4. ∆y1/2. Putna brzina I brzina pomaka 9 . Simbolom ∆r1/2 se označava razlika konačnog (položaj 2) i početnog (položaj 1) vektora položaja: ∆r1/2= r2-r1(vektori) Dio putanje koji materijalna točka preñe u odreñenom vremenu zove se put. Omjer preñenog puta i za to potrebnog vremena zove se brzina tijela. prikazano je jednoliko gibanje po pravcu. mjerenja kraći.Razmak (∆r1/2 ili ∆x1/2. Jednoliko gibanje po pravcu Jednoliko gibanje što znači da tijelo u jednakim vremenskim intervalima prevaljuje jednake putove. Opis gibanja (matematika i/ili statistika) je vjerniji što je vremenski interval ((∆t1/2) odreñivanja tj. u pravilu se put s teško izračunava i mora se izmjeriti. Put (s1/2. Ako putanja nije pravocrtna ili kružna.3.

5.5.. odnosno puta. kao pri jednolikom gibanju.2) Ovo gibanje se rijetko susreće u prirodi i tehnici (gibanje tijela u svemiru) NEJEDNOLIKO PRAVOCRTNO GIBANJE.(2. a u trenutku t2 koordinatom x2. o vremenu više nije linearna. zrno u puščanoj cijevi itd. t [v s ] = [s ] = m ⋅ s −1 [t ] .(2. Dijagram za nejednoliko gibanje po pravcu Ako je u trenutku t1 položaj čestice odreñen koordinatom x1. Tako se giba automobili pri ubrzanju ili kočenju. Ovisnost pomaka. Slika 2. što je prikazano slikom 2.Skalarna putna brzine. v (velociti) – pomak u jediničnom vremenu v= ∆r ∆t . već neka općenita funkcija vremena. tada je srednja brzina u tom intervalu: 10 .1) Vektorska brzina pomaka. vs (speed) – put u jediničnom vremenu s vs = .... AKCELERACIJA Pri nejednolikom pravocrtnom gibanju smjer brzine je konstantan. ali se njegov iznos tokom vremena mijenja.

(2. brzina je takoñer jednaka vremenskoj derivaciji prijeñenog puta: v= ds dt .(2.6.3) Gdje je: v .v= x 2 − x1 ∆x = t 2 − t1 ∆t .srednja brzina Da bismo dobili pravu (trenutnu) brzinu tijela u trenutku t. zamislimo da je točka B sve bliže točki A i nañimo granične vrijednosti prema kojoj teži srednja brzina: v = lim v = lim ∆t → 0 ∆x dx & = =x ∆t →0 ∆t dt . Predpostavimo da je brzina zadana krivuljom v(t).5) x ...(2.6) Izračunavanje puta i brzine Pri jednolikom pravocrtnom gibanju možemo put izračunati iz jednadžbe s =vt. Budući da je dx=ds. ako poznajemo brzinu...(2.6 Slika 2.. Pri nejednolikom gibanju problem je složeniji jer je brzina funkcija vremena. Izračunavanje prijeñenog puta iz poznate zavisnosti v(t) 11 ... kako je prikazano na slici 2.vremenska derivacija puta  x =  dt   Što znači da je trenutna brzina jednaka prvoj vremenskoj derivaciji koordinate položaja.4) Gdje je: dx   & & ..

Ubrzanje a je vektorska veličina i može se prikazati slikom 2. Tada će srednja brzina težiti trenutnoj brzini.(2. i prevaljeni put je jednak površini ispod krivulje v(t).7.7..4). Slika 2.(2.7) Točan izraz za preñeni put s izmeñu vremena t1 i t2 dobivamo kao graničnu vrijednost izraza 2.8) Put se može odrediti i grafički iz slike 2.5) i (2..6. Promjenu brzine možemo opisati akceleracijom (ubrzanjem). Akceleracija (ubrzanje) Pri nejednolikom gibanju brzina se mijenja..Preñeni put u intervalu ∆ti približno je jednak vi ∆t i . a zbroj vi ∆t i aproksimacija je prijeñenog puta izmeñu trenutka t1 i t2. (2. s ≈ ∑ vi ∆t i i . a prevaljeni put biti će jednak vremenskom integralu brzine: s = lim ∑ vi ∆t i = ∫ v(t )dt ∆t →0 t1 t2 . dobivamo izraz: 12 .7. Shematski prikaz ubrzanja Uzevši u obzir jednadžbe (2. kada svaki vremenski interval ∆t i teži nuli.6)..

Ubrzanje zemljine teže (g ≈ 9. odnosno drugoj derivaciji koordinate položaja (puta) po vremenu..78).8 m/s2 ∼ 10 m/s2) ovisi o aktualnom položaju (za [g] = m/s2. ρ Rješenjem integrala dobijemo izraz za položaj tijela pri gibanju s (a = konst.. SLOBODNI PAD ρ Gibanje s konstantnom akceleracijom (a = konst.823.779.. njegovu brzinu nakon razdoblja t dobit ćemo primjenom jednadžbe (2..(2. ekvator: 9.. prikazano slikom 2.8.) : 13 . Kinshasa: 9. Reykjavik: 9.12) Gdje je x0 – položaj tijela u početnom trenutku t0.11) Položaj tijela x u trenutku t dobivamo integriranjem brzine: x = x0 + ∫ v(t )dt = x0 + ∫ (v0 + at )dt 0 0 t 1 . Slika 2. GIBANJE S KONSTANTNIM UBRZANJEM.9) i a= ..10) Trenutno ubrzanje jednako je prvoj derivaciji brzine po vremenu. {g} = zagreb: 9.(2.11)..83.8. polivi: 9. Ako se tijelo giba u koordinatnom sustavu po osi x i ako je u početnom trenutku t=0 tijelo u točki x0 i ima početnu brzinu v0. v = v0 + ∫ adt = v 0 + at 0 t .807.) posebno je važni slučaj nejednolikog gibanja.(2.a= dv d  dx  d 2 x & =  = =& x dt dt  dt  dt 2 d 2s dt 2 . Slobodni pad Tijelo se pri slobodnom padu giba pravocrtno jednoliko ubrzano..(2.

9.(2.13) 2 Put koji tijelo prevali u razdoblju t pri jednoliko ubrzanom gibanju jest s = x-x0 odnosno: x = x0 + v0 t + a 2 t 2 Iz te relacije i v=v0 +at slijedi veza izmeñu brzine i puta: s = v0 t + v = 2as + v0 2 .1 2 at . Ako u jednadžbe (2.17) g 2 t 2 Iz ove dvije jednadžbe izvodi se relacija: s=h= Tijelo koje slobodno pada s visine h postići će brzinu: v = 2 gh vt a put se izračunava iz jednadžbe: s = 2 JEDNOLIKO KRUŽNO GIBANJE …(2.9.. Slika 2..) uvrstimo a=g i v0=0 dobivamo jednadžbe za brzinu i put pri slobodnom padu: v = gt …(2.15) Već je G.19) Kada akceleracija materijalne točke nema isti pravac kao brzina. Najjednostavnije krivocrtno gibanje jest jednoliko kruženje koje je prikazano slikom 2. već se brzinom zatvara kut različit od nule.y mogu koristiti koordinate r.) i (2. Galilei.14) ..11.16) …(2.(2. materijalna točka se giba po zakrivljenoj liniji. te ih ne uzimamo u obzir..(2..12. proučavajući slobodan pad s kosog tornja u Pisi. ali te su promjene za slobodni pad od nekoliko stotina metara zanemarljive.ϕ te jednoliko kružno gibanje postaje usporedivo s jednolikim pravocrtnim gibanjem. pokazao da je vrijeme padanja lakših i težih tijela gotovo jednako.. Jednoliko kružno gibanje Pri opisivanju putanje se umjesto koordinati x.18) …(2. Akceleracija ili ubrzanje slobodnog pada ovisi o visini iznad zemlje. 14 .

.10.25) Pri nejednolikom gibanju postoji radijalna i tengencijalna akceleracija što je prikazano slikom 2... ω .period. f. T. [ω]=rad/s ∆t →0 ∆t ∆t dt dt Kutna brzina ima po definiciji smjer desne ruke!! frekvencija.20) .22) ∆ω d ω ω = =0 α = ∆t dt t kutno ubrzanje.. N – broj dogañaja (obilazaka opsega kružnice) kutna brzina.23) NEJEDNOLIKO KRUŽNO GIBANJE Pri nejednolikom kruženju iznos obodne brzine više nije konstantan.(2.(2.(2.(2..(2...21) dϕ dϕ ∆s ∆ϕ = r lim =r = rω .10.24) α = lim ∆t → 0 ∆ω d ω = ∆t dt 2 . α = lim [α ] = [ω ] = rad [t ] s 2 ..(2. ω = . Tangencijalna akceleracija nastaje zbog promjene iznosa obodne brzine: dv d (rω ) dω = =r rα dt dt dt gdje je: a1 = . Slika 2.v = lim f = 1 ω = T 2π ∆t → 0 . već se mijenja s vremenom.vrijeme potrebno za obilazak opsega kružnice 2π T= 1 2π = f ω ∆t → 0 ... Tangencijalna i radijalna komponenta akceleracije 15 ...

(2. a y = − rω 2 sin ω t .. Slika 2. dt .27) Ako za jednadžbu 2. integrirajući izraz dω=αdt dobijemo: ω ∫ dω = ∫ αdt .28) ω0 daljnjim integriranjem dobijemo izraz za kut: ϕ ∫ dϕ = ∫ (αt + ω 0 )dt .. Gibanje u ravnini s = lim ∑ vi ∆t i = ∫ v(t )dt ∆t →0 t2 .(2.ρ v4  dv  a = a = a t2 + a r2 =   + 2 r  dt  2 .(2. 0 t t ω = αt + ω 0 . ω0 0 ϕ= α 2 t 2 + ω0t .11.30) v y = rω cos ω t ... uzmemo da je α=const..29) GIBANJE U RAVNINI Kada proučavamo gibanjeu dvije ili tri dimenzije.(2..11.31) a x = − rω 2 cos ωt .. Ovakva vrsta kretanja prikazana je na slici 2.. 2 2 v = v x + v y = rω i t1 vx = dx = − rω sin ωt .25.... 16 . pomak. koje slijedi iz kombinacije jednolikog pravocrtnog gibanja i slobodnog pada. brzinu i akceleraciju moramo razmatrati vektorski. 2 2 a = a x + a y = rω 2 .32) HORIZONTALNI I KOSI HITAC Horizontalni hitac je primjer složenog gibanja.(2..(2.

t u = 2t H .13.12. g g H – horizontalni domet ili doseg D tH = .(2. Gdje je: tu – ukupno vrijeme trajanja hica a sastoji se od vremena uspinjanja tH i vremena potrebnog za silazni dio putanjetH. v0 sin α 2v sin α .. tu = 0 .33) 17 . Slika 2.13. Slika 2.Horizontalni hitac je prikazan na slici 2.12. Kosi hitac ρ To je gibanje u vertikalnoj ravni s konstantnom akceleracijom g tj.. Horizontalni hitac Kosi hitac je prikazan na slici 2. s akceleracijom sile teže.

H= v 2 sin 2α g . y = v0 t sin α − t 2 2 v x = v0 cos α .5m/s2 18 .34) Primjer: Metak je ispaljen početnom brzinom v0=400 m/s pod kutom α=30° prema horizontali.52 ⇒ β = 27. v y = v0 sin α − gt Komponente metka u trenutku t = 2s iznose: v x = v0 cos α = 346m / s v y = v 0 sin α − gt = 180m / s Dok je ukupna brzina 2 v = v x + v 2 = 390 m/s y Smjer brzine opisati kutom β koji zatvara.(2. koji brzina zatvara s osi x tgβ = vy vx = 0.. Izračunajte: a) iznos i smjer brzine b) radijalnu i tangencijalnu akceleraciju metka 2s nakon ispaljivanja Gibanje metka možemo opisati jednadžbama: ρ ρ ρ ρ ρ ρ g 2 r = v0 t + t .5° vy a t = − g sin β = − g v v a r = − g cos β = − g x = -8.7 m/s2 v = -4. v = v 0 + gt 2 koje u odabrtanom koordinatnom sustavu prelaze u skalrne g x = v 0 t cos α ..

promijeniti mu stanje gibanja . Newtonova mehanika odlično opisuje makroskopske pojave. deformirati ga. Djelovanje sile može biti dvojako: . i za brzine koje su malene u usporedbi s brzinom svjetlosti. U dinamici ćemo proučavati samo prvo djelovanje tj. Osnova dinamike su tri Newtonova zakona. Označava se znakom F. tj.sila može promijeniti oblik tijela. a za velike brzine upotrebljavaju se zakoni relativističke mehanike (Einsteinove teorije relativnosti). dakle tijela dimenzija većih od atoma i molekula te brzine mnogo manje od brzine svjetlosti. Obično se za odreñivanje upotrebljava deformacija tijela. Sila – vektorska veličina – uz iznos potrebno je znati i smjer u kojemu djeluje. koje je 1686. silu kao uzrok promjene stanja gibanja nekog tijela.DINAMIKA ČESTICE U kinematici smo proučavali zakone gibanja bez obzira na to što je uzrokovalo to gibanje. formulirao engleski fizičar Isaac Newton. Dinamometar 19 . Silu možemo odrediti tako da mjerimo ili akceleraciju tijela ili njegovu deformaciju. Iz tih zakona može se izgradi tzv. na udaljenosti koje su velike s obzirom na veličinu atoma. tj. smatrajući pritom da se oblik tijela ne mijenja. Masa i sila Najvažnije fizičke veličine su sila i masa. prema engleskoj riječi force. Meñutim kvantna i relativistička mehanika svode se na klasičnu mehaniku u graničnom slučaju.sila može ubrzati ili usporiti neko tijelo.1. Dinamika razmatra fizikalne uzroke gibanja. Najjednostavnije silu mjerimo dinamometrom prikazanim na slici 3. Slika 3. tj. klasična ili Newtonova mehanika. U fizici silu opisujemo pomoću njezina djelovanja. Za opisivanje mikrosvijeta (atoma i molekula) moraju se primijeniti zakoni kvantne fizike.1.

dok je drugi kraj slobodan i može se izvlačiti pod utjecajem sile. Svojstvo tijela da održava svoje stanje gibanja (odnosno u posebnom slučaju. privlačna gravitacijska sila – izmeñu bilo koja dva tijela 2. …(3.1) 20 .produljenje opruge k .magnet djeluje na čelični predmet – magnetska sila . Osim mase i sile u dinamici se upotrebljavaju i druge fizikalne veličine: količina gibanja. a ostale koje ćemo proučavati mogu se objasniti pomoću njih dviju.pri deformacijama – harmonična sila . Masa je kvantitativna mjera tromosti tijela. mirovanja) zovemo ustrajnost.sastojci jezgre se privlače – nuklearnom silom itd. U prirodi se pojavljuju različite sile: . moment sile. odnosno gibanju 3. sila slabe interakcije – pojavljuje se pri radioaktivnom β-raspadu jezgre Samo se prve dvije pojavljuju u klasičnoj fizici.sila koja djeluje na oprugu ∆l .guranje predmeta – naprezanje mišića proizvodi silu . moment količine gibanja.To je elastična opruga jednim krajem učvršćena na kraju metalnog valjka. elektromagnetska sila – izmeñu električnih naboja u mirovanju. Usprkos ovakvoj različitosti sve se sile u prirodi mogu svesti na četiri vrste meñu djelovanja: 1.konstanta opruge Umjeravanjem dinamometra može se iz produljenja opruge očitati sila koja djeluje na dinamometar. sila jake interakcije – pojavljuje se izmeñu nukleona u jezgri 4. energija itd. rad.na svako tijelo u blizini Zemljine površine – sila teže . tromost ili inercija. Produljenje opruge pod utjecajem vanjske sile linearno je u granicama elastičnosti opruge i može se prikazati izrazom: F= k∆l Gdje je: F .dva se nabijena tijela privlače ili odbijaju – elektrostatskom silom .na podlozi – sila trenja . promijeniti mu stanje gibanja Tijelo se opire promjeni stanja svog gibanja. Masa je svojstvo svakog tijela koje odreñuje njegovo ponašanje pri djelovanju sile: masa tijela veća – tijelo tromije – teže ga usporiti ili ubrzati tj.

Drugi zakon opisuje ponašanje tijela kada na njega djeluje odreñena vanjska sila F. Jedinica količine gibanja je kilogram metar u sekundi (kg m/s). Prvi Newtonov zakon: Svako će tijelo ostati u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu sve dok pod djelovanjem vanjskih sila to stanje ne promijeni. Akceleracija tijela je razmjerna sili i ima smjer sile.2) r Smjer vektora p je isti kao i smjer brzine. Konstanta proporcionalnosti izmeñu sile i akceleracije jeste masa tijela m: F = ma …(3. Kuglica u horizontalnoj ravnini bez trenja gibat će se jednoliko sve čim je jednom stavimo u pokret.r Količina gibanja materijalne točke m i brzine v jest r r p = mv …(3. To svojstvo se zove inercija tijela.2) – detaljnije u 9. Inercijalni sustavi Još je Galilei uočio da tijelo na koje ne djeluju vanjske sile miruje ili se jednoliko giba po pravcu. Tijelo koje se giba jednoliko po pravcu ostat će u tom stanju gibanja sve dok na njega ne djeluje neka vanjska sila.4) Pomoću ove jednadžbe možemo izvesti i jedinicu sile: 21 . U relativističkoj mehanici količina gibanja ovisi o brzini prema jednadžbi: r p= r mv v2 1− 2 c …(3.z. poglavlju. Prvi Newtonov zakon. Kažemo da svako tijelo ima svojstvo da održava svoje stanje gibanja ili mirovanja. Ovaj zakon često nazivamo i princip ustrajnosti (tromosti ili inercije) Drugi Newtonov zakon Prvi N. opisuje ponašanje tijela kada na njega ne djeluju druga tijela ili kada je rezultanta sila jednaka nuli.3) što se pri malim brzinama svodi na jednadžbu (3.

1.2 0.19 0.4 0.9 a=2s/t2 0.22 0. Tablica 3. te se prebacivanjem kriški s jednog utega na drugi može povećati masa jednom a smanjiti drugome.185 0. opisano izrazom 22 .866 m/s2 0. Rezultati mjerenja Atwoodovim padostrojem m1/kg m2/kg (m2 – m1) g s/m t/s 0.8 2.18 0.2. pločaste kriške. a kada su različite sistem se giba pod djelovanjem težine pritega (m2 – m1) g.18 0. Težina utega je npr.43 m/s2 Kao što se vidi iz rezultata mjerenja gibanje je jednoliko ubrzano . Kada su mase jednake sistem miruje.867 m/s2 0. Gornji dio utega je razrezan u tanke.539 0. U tablici 3.18 0.39 N 1.63 m/s2 0. Djelovanje sile na gibanje tijela možemo ispitati pomoću Atwoodova padostroja prikazanog na slici 3.22 0. 200 g.39 N 0.1. dani su rezultati takvog mjerenja.22 0.21 0.04 0.19 1. Masu kolotura i trenje pri tom zanemarujemo.39 N 0.8 2.687 0.2.8 2.29 N 1.[F]= [m] [a] = kg m/s2 = N Njutn je sila koja tijelu mase jedan kilogram daje akceleraciju metar u sekundi na kvadrat. Slika 3. Atwoodov padostroj Preko kolotura je prebačena tanka čelična žica na čijim krajevima vise dva jednaka utega.215 0.8 1.87 m/s2 0.

masa r g .(3.5) – to je relativistički oblik r r .u nerelativističkom obliku F = ma .akceleracija sile teže Na geografskoj širini 45° akceleracija sile teže iznosi približno g=9. G .općenitom obliku – jednadžba (3.. Ta je sila razmjerna masi m tijela i piše se u obliku: r r G = mg .vrijedi samo u Newtonovoj mehanici Pri praktičnom rješavanju problema gibanja potrebno je napisati jednadžbu gibanja (drugi Newtonov zakon) i riješiti je uz odgovarajuće uvjete.težina m . što je ispunjeno ako je v< c jednadžba 3.(3. a zatim napiše jednadžba: r r ma = ∑ Fi .5) r r Ako je p = mv ..s= at2/2 Stalna sila izaziva gibanje sa stalnom akceleracijom.....7) Ista se rješava odabirom koordinatnog sustava te se navedena jednadžba napiše pomoću projekcije vektora na koordinatne osi. Brzina promjene količine gibanja proporcionalna je sili i zbiva se u pravcu te sile: r r dp F= r dt .81 ms-2 23 .(3..(3.5 prelazi u jednadžbu: r r r d (mv ) r dv F= =m = ma dt dt .6) Drugi Newtonov zakon može se dakle izraziti u dva oblika: ..8) Gdje je. Prvo se odrede sile koje djeluju na promatrano tijelo . Akceleracija je proporcionalna sili koja djeluje na sistem: a ∝ (m2 – m1) g Slično bi smo mogli pokazati mjenjajući masu sistema m1+m2 da je akceleracija obrnuto razmjerna masi: a ∝ 1/(m1 + m2) Drugi Newtonov zakon u stvari kaže kako sila utječe na promjenu količine gibanja tijela. Masa i težina Na svako tijelo koje se nalazi na Zemljinoj površini djeluje sila koju nazivamo težina ili sila teže. što će biti prikazano primjerom.

(3.Masa i težina dvije su različite veličine: . tada i tijelo B djeluje na tijelo A jednako r velikom silom po iznosu ali suprotnog smjera FBA : r r FAB = .. a drugu silu reakcija.(3. r Ako tijelo A djeluje na tijelo B silom FAB ...9) Masa nekog tijela ovisi o njegovu volumenu V i materijalu o kojeg je tjelo napravljeno: ρ= m (vrijedi za homogena tijela) V . Djelovanje dvaju tijela jednoga na drugo uvijek su jednaka i protivnog smjera..(3.FBA Prvu silu zovemo akcija.. .11) Treći Newtonov zakon Sile koje djeluju na neko tijelo potječu iz okoline tog tijela.10) Ako tijelo nije homogeno vrijedi: ρ = lim ∆m dm = ∆V →0 ∆V dV . Treći Newtonov zakon govori o interakciji odreñenog tijela i njegove okoline.masa koja se pojavljuje u drugom Newtonovom zakonu je troma masa Ako ih prikažemo u jednadžbi gibanja dobit ćemo: r r ma = mg .. koji glasi: Svakom djelovanju (akciji) uvijek je suprotno i jednako protudjelovanje (reakcija).masa tijela kojom je odreñena težina tijela naziva se teška masa ...težina je sila i njezina mjerna jedinica je njutn [N] – težina potiče od gravitacijske sile kojom Zemlja privlači tijelo .sila reakcije FBA Ovu činjenicu je izrazio Newton u trećem zakonu mehanike.(3.(3.12) Količina gibanja i impuls sile Količinu gibanja materijalne točke definirali smo kao umnožak mase i brzine: r r p = mv . te pišemo u obliku: r r sila akcije FAB = ..masa je svojstvo tijela i iskazuje se jedinicom kg ..13) 24 .

16) za infinitezimalno vrijeme dt tijelo će dobiti impuls 25 . Povezanost impulsa sile i drugog Newtonovog zakona dana je jednadžbom: r r dp d r F= = (mv ) dt dt . Da bismo opisali djelovanje sile na tijelo.Ova dinamička veličina označava svojstvo tijela koje se giba. U F-t dijagramu impuls sile je brojčano jednak površini ispod krivulje F(t).. r r I = F∆t .. Teže je zaustaviti tijelo s većom količinom gibanja nego s manjom i za svaku promjenu količine gibanja potrebno je da na tijelo neko vrijeme djeluje sila.. U svakom takvom intervalu impuls je jednak umnošku sile i vremenskog intervala.(3..15) Impuls sile jednak je integralu sile po vremenu u kojem djeluje ta sila.(3.. a) Slika 3. definiramo impuls sile..3 Impuls a) stalne i b) promjenjive sile b) Sila nije stalna – mijenja se u vremenu i impuls nañemo tako da vremenski interval podijelimo u mnogo malenih intervala.(3. Ukupni impuls jednak je zbroju svih tih impulsa: t2 r r r I = lim ∑ Fi ∆t i = ∫ F (t )dt ∆ t →0 i t1 .14) r Impuls sile I je vektorska veličina i ima smjer sile a predstavlja umnožak sile i vremenskog intervala u kojem djeluje ta sila.

a nakon sudara v 1 i v 2 . vanjskim silama.20) Ako uvažimo da su primljeni impulsi sile jednaki po iznosu i suprotnog smjera. m3. a tijela izvan sistema mogu djelovati na sistem tzv.. dobit ćemo jednadžbu: r r r r ′ ′ m1v 1 − m 2v 2 = m1v 1 + m 2v 2 …(3...za drugu česticu …(3.za prvu česticu. m2.. Zamislimo sistem od dvije materijalne točke mase m1 i m2 koje se centralno i elastično sudare: Slika 3. Ako nema vanjskih sila sistem je izoliran (zatvoren). Po trećem Newtonovom zakonu: r r F12 = .F21 . što znači da se količina gibanja tog zatvorenog sistema od dvije čestice nije promijenila. Čestice unutar sistema mogu djelovati jedna na drugu tzv. I 2 = m 2v 2 − m 2v 2 .4.18) t1 Zakon očuvanja količine gibanja Promatrajmo sistem od dvije i više čestica mase m1. unutrašnjim silama. Prikaz uz izvod zakona o očuvanju količine gibanja za sistem od dvije čestice r r r′ r ′ Brzine čestice prije sudara označimo sa v 1 i v 2 .19) Nastala promjena količine gibanja jednaka je primljenom impulsu sile r r r r r r ′ ′ I1 = m1v 1 − m1v 1 . a na desnoj strani ukupna količina gibanja poslije sudara...r r Fdt = dp …(3.21) Na lijevoj strani je ukupna količina gibanja sistema prije sudara. Ako ovaj zaključak proširimo i na izolirani sistem od proizvoljnog broja čestica dobit ćemo jednadžbu: 26 .(3.(3.17) dok će u vremenskom intervalu izmeñu t1 i t2 primljeni impuls sile biti jednak: t2 p2 r r r r r r Fdt = ∫ dp = p 2 − p1 = m (v 2 − v 1 ) ∫ p1 .. .

..5 Sistem čestica Drugi Newtonov zakon primjenjuje se na ovaj sistem i glasi: r r r r r m1a1 = Fv 1 + F12 + F13 + .23) Ukupna količina gibanja zatvorenog sistema konstantna je bez obzira na to kakvi se procesi i meñudjelovanja dogañaju u sistemu. za sve zatvorene sisteme. + F2 n ………………………………… r r r r r m n an = Fvn + Fn1 + Fn 2 + ..22) r Budući da je ∑ Fv = 0 .24) 27 . Centar mase Do sada smo uglavnom promatrali gibanje jedne materijalne točke (čestice).n −1 Zbrajanjem ovih n jednadžbi dobivamo: …(3. U prirodi često nailazimo na sistem čestica koje se gibaju. dt i …(3.. slijedi: r n r d pu = 0 . Slika 3. Ovo je jedan od najvažnijih zakona u fizici. + pn ) = dt dt …(3. koji vrijedi bez izuzetka. + Fn. odnosno pu = ∑ m i v i = konst ..r r r r r r dpu d r r Fu = ∑ Fu n + ∑ Fv = (p1 + p2 + p3 + . Sistem materijalnih točaka. To je zakon o očuvanju količine gibanja. a unutrašnje sile se po trećem Newtonovom zakonu u parovima poništavaju.. + F1n r r r r r m2 a2 = Fv 2 + F21 + F23 + ...

Za sistem dakle vrijedi: ∑F i ..25) r r Uvijek je dakle Fij + F ji = 0 .6 Centar mase sistema Centar sistema od n čestica definiramo kao točku čije koordinate zadovoljavaju relaciju: 28 .27) Centar mase Gibanje sistema možemo proučavati promatranjem gibanja svake pojedine čestice tog sistema. Slika 3.. Jednadžbu gibanja sistema možemo dakle pisati: n r r r r r m1a1 + m2 a2 + ... U slučaju velikog broja čestica.26) Gdje je: r Fij . centar mase sistema.unutrašnja sila izmeñu i-te i j-te čestice.n + Fn. te je zbroj svih unutarnjih sila nula. s pomoću koje lakše i jednostavnije opisujemo gibanje sistema. + Fn −1... to bi bio složen i skoro nemoguć posao. + mn an = ∑ Fvi = Fv i =1 …(3.n −1 …(3. + mn an = Fvn + F12 + F21 + F13 + F32 + .r r r r r r r r r r m1a1 + m2 a2 + . te se definira posebno zamišljena točka tzv. j =1 i≠ j n r ij =0 …(3.

odnosno izmeñu čvrstog tijela i fluida 29 .30) Kada na sistem čestica ne djeluju nikakve vanjske sile.. centra mase. integriranjem dobijemo: r r r dm ∫ r ρdV r ∫ = rCM = dm ∫ ∫ ρdV Gibanje centra mase …(3. bez obzira na to kako složen taj sistem bio. Time je gibanje sistema svedeno na gibanje jedne materijalne točke.umjesto zbrajanjem. yi. odnosno kada je njihova rezultanta jednaka nuli vrijedi: r r r r r r r r dv CM maCM = Fv = 0 . n r r r maCM = ∑ Fvi = Fv i =1 …(3.28) i i ∑m i =1 m i Gdje je: mi . Centar mase se giba kao materijalna točka mase m = ∑ mi na koju djeluje ukupna i r vanjska sila Fv . + mn r ∑ mi ri i =1 n n ∑m r = i =1 n r …(3.31) Znači kada je rezultanta svih vanjskih sila jednaka nuli.29) Pri proučavanju translatornog gibanja čitav sistem se može zamijeniti centrom mase.r&CM r r r m1r1 + m2 r2 + . Trenje Sile trenja pojavljuju se uvijek kada se dva tijela koja su meñusobno u kontaktu gibaju jedno prema drugom.masa i-te materijalne točke ri(xi.. odatle iz aCM = izlazi: v CM = konst . centar mase ili miruje ili se giba konstantnom brzinom (jednoliko) po pravcu.koordinate te točke m – masa ukupnog sistema Kruto tijelo posebna je vrsta sistema velikog broja čestica te proširenjem definicije na beskonačno mnogo čestica infinitezimalno male mase dm. i rCM = v CM t + r0 dt …(3. + mn rn = = m1 + m2 + .vanjsko trenje – meñu čvrstim površinama .unutrašnje trenje ili viskoznost – trenje meñu dijelovima fluida. zi) . Vrste trenja: ...

7 Slika 3..statički faktor trenja .Trenje meñu dvjema površinama. ne ovisi o veličini dodirnih ploha i da je proporcionalna normalnoj komponenti sile kojom tijelo djeluje na podlogu (tj.(3.. Kad vučna sila F nadmaši silu statičkog trenja.s . zove se suho trenje. tijelo počinje kliziti. Ako silom F pokušamo vući tijelo po podlozi. Dok tijelo miruje sila trenja je jednaka vučnoj sili.ovisi o svojstvima obiju dodirnih ploha Ftr= µk FN Gdje je: µk – faktor kinetičkog trenja µs i µk – ovise o materijalu.32) Gdje je: µs . Sila potrebna za održanje gibanja manja je od sile potrebne za pokretanje tijela: sila trenja gibanja (kinematičkog trenja) manja je od sile trenja mirovanja. sili kojom površina pritišće drugu): Ftr. bez prisutnosti nekog sredstva za podmazivanje izmeñu njih.s ≤ µs FN . hrapavosti i čistoći dodirnih ploha 30 . Najveća sila trenja koja prisiljava tijelo da još miruje zove se sila trenja mirovanja (statičkog trenja). te ako je ta sila malena. njom nećemo svladati silu trenja i tijelo će mirovati. Ovisnost sile trenja o vučnoj sili prikazana je na slici 3.7 Ovisnost sile trenja o vučnoj sili Pokusi pokazuju da Ftr.

...34) Centripetalna sila Da bi se tijelo gibalo krivocrtno. npr..33) Iz ove jednadžbe se dobije: µs = Ftr .... normalna komponenta sile FN jednaka je komponenti v težine G u smjeru normale na kosinu (FN =G cos α).s FN = G sin α m = tgα m G cos α m .Ako je tjelo na kosini nagiba α...(3.37) Primjer: Tijelo mase 2 kg počinje kliziti niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 45° i u prvoj sekundi prevali put 2. odnosno kutnom brzinom ω na polumjer r (udaljenost težišta tijela od osi rotacije) iznosi: Fc = mv 2 = mrω 2 r . Jednadžba gibanja proističe iz drugog Newtonovog zakona: r r r v r ma = ∑ F = G + FN + Ftr 31 . sila normalne reakcije podloge FN i sila trenja Ftr . Ta sila koja mijenja smjer brzine i usmjerena je prema središtu zakrivljenosti zove se centripetalna (radijalna) sila.(3.(3. Kolika je sila trenja? Kolikom bi silom F trebalo djelovati da bi se tijelo gibalo jednoliko uz kosinu? Na tijelo koje klizi niz kosinu djeluje sila teže: r r r r G = mg . Fcp = ma r = mω 2 r = m v2 2 . po kružnici na njega mora djelovati sila koja će mu mijenjati smjer brzine. odnosno davati mu radijalnu akceleraciju.36) r r ili vektorski Fcp = −mω 2 r Pri nejednolikom kružnom gibanju osim centripetalne djeluje i tangencijalna sila koja mijenja iznos brzine.. Centrifugalna sila Centrifugalna sila Fc mase m koja se kružno giba obodnom brzinom v.35) .(3.5 m.(3. U trenutku kada tijelo klizi (granični kut αm) komponenta težine je jednaka sili statičkog trenja i paralelna je kosini: Fp = G sinα m = Ftr .s .

8N 32 .Odaberemo li os x koordinantnog sustava tako da je paralelna kosini.9N t   ma = F − mg sin α − Ftr = 0 slijedi F = mg sin α + Ftr = 17. jednadžba prelazi u: ma = mg sinα − Ftr 0 = FN − G cos α Odatle je : 2s   Ftr = mg sin α − ma = m g sin α − 2  = 3.

tada samo komponenta sile u smjeru puta Fs. izvršeni rad je: W = Fs s = Fs cos ϑ …(4.2).1 Prikaz definicije rada Rad je skalarna veličina koja može biti pozitivna ili negativan. .1).1a) Slika 4.rad je pozitivan kada je 0<ϑ<π/2 . Razmotrimo slučaj kada se čestica giba uzduž krivocrtne trajektorije od A do B pod utjecajem promjenljive sile F (slika 4. pa je rad sile teže pozitivan. Projekcija sile na tangentu na putanju Fs nije na čitavom putu konstantna. Uz pretpostavku da je Fs = kons. već je funkcija puta s i može se prikazati kao na slici 4. Rad je tada jednak umnošku sile i prijeñenog puta: W = Fs …(4. Sila koja djeluje na tijelo mijenja mu brzinu ili kompenzira djelovanje drugih sila koje djeluju suprotno gibanju ili oboje. Pri padanju tijela sila teže je u smjeru gibanja. nego pod kutom ϑ prema putu (slika 4.rad je nula..1) Ako stalna sila F ne djeluje na tijelo u smjeru puta.3. vrši rad. 33 .rad je negativan za π/2<ϑ<π Tako je pri jednolikom kružnom gibanju sila stalno okomita na put i ne obavi se nikakav rad. Najjednostavniji je primjer pravocrtno gibanje tijela pod utjecajem stalne sile koja djeluje u smjeru pravca gibanja (brzine) tijela.RAD I ENERGIJA Rad je definiran kao savladavanje sile na odreñenom putu. Rad sile trenja je negativan jer je smjer sile trenja suprotan smjeru gibanja. za ϑ=π/2 .

3 Izračunavanje rada pomoću Fs .s dijagrama Da bismo izračunali rad ukupan put s podijelimo na male dijelove ∆si .2 Rad promjenljive sile Slika 4.3. Ako je podjela na elementarne dijelove ∆si dovoljno fina. tada će sila Fs duž pojedinog ∆si biti gotovo stalna. te je rad sile na tom djeliću jednak površini uskoga pravokutnika na slici 4.2) Ukupni je rad jednak graničnoj vrijednosti zbroja svih radova ∆Wi kada širina svih intervala ∆si teži prema nuli.Slika 4. 34 . ∆W i ≈ Fsi ∆s i …(4.

zove se skalarni produkt.3) Da bismo riješili ovaj integral potrebno je poznavati silu kao f-ju prostornih koordinata(npr.4) r Služeći se skalarnim produktom vektora. tj.6 10-19 J Rad eklektične struje često se izražava u vatsatima (Wh) odnosno kilovatsatima (kWh): Wh= 3600 J 35 . izraz za rad sile F na elementarnom r r r pomaku dr jest dW = Fdr . Rad se može odrediti i grafički u dijagramu kojem je ordinata projekcija sile u smjeru puta (Fs) a apscisa put s. a rad je skalarna veličina. Kada se čestica pod djelovanjem sile F pomakne za ds. Takav produkt dva vektora čiji je rezultat skalarna veličina. Sa slike 4.3 jasno se vidi da je rad jednak površini ispod krivulje Fs (s). Elementarni rad je dakle jednak umnošku elementarnog pomaka (puta) i elementarne sile na pravac pomaka. površini lika omeñenog krivuljom Fs . odnosno umnošku iznosa jednog vektora i projekcije drugog vektora na pravac prvog. x.y i z) i jednadžbu putanje čestice. r r a ⋅ b = ab cos ϑ …(4. apscisom i ordinatama u A i B. rad je: dW = Fds cos ϑ=Fsds r Budući da je iznos elementarnog pomaka dr jednak elementarnom putu ds.5) Rad je linijski integral sile uzduž staze od početne do krajnje točke. dok je izraz za rad kada se čestica giba po putanji od točke A do točke B: r r Br r W = ∫ Fdr = ∫ Fds A A B …(4. r r r r možemo elementarni pomak dr pisati i kao ds ( dr = ds ). Jedinica rada u Meñunarodnom sustavu zove se (joule.W = lim n →∞ ∆s i → 0 ∑F i =1 n si ∆s i = ∫ Fs ds A B …(4. Sila i pomak su vektorske veličine. znak J) džul: J = Nm = km2/s2 U atomskoj fizici i nekim drugim posebnim područjima fizike dopuštena je upotreba još jedne jedinice rada: elektronvolt (znak: eV) eV=1. Jedinica rad se dobiva iz definicijske jednadžbe: ona je jednaka umnošku jedinice sile i jedinice puta. r r Ako se prisjetimo da je skalarni produkt vektora a i b jednak je umnošku iznosa obaju vektora i kosinusa kuta meñu njima.

Rad pri rastezanju opruge Rastezanje elastične opruge izvodit ćemo polako. tako da silu kojom djelujemo na oprugu možemo smatrati po iznosu jednaku . a po smjeru suprotnom elastičnoj sili opruge(slika 4.mgh). Dizanje ćemo izvoditi bez ubrzavanja tijela. "gotovo ravnotežno".6) Budući da je vanjska sila F uvijek u smjeru puta njezin rad je pozitivan.4 Izračunavanje rada pri dizanju tijela Rad za dizanje tijela je tada: W = Fs = mgh …(4. tako da možemo smatrati da je sila jednaka po iznosu ali suprotnog smjera sili teže m g. Slika 4.Rad dizanja Da bismo tijelo mase m podigli na visinu h (slika 4. Rad sile teže pri dizanju je negativan (. jer se tijelo podiže protiv sile teže tj. rad sile teže je pozitivan i iznosi m g h. Naprotiv kada tijelo pada s visine h.5) 36 . sila teža i pomak stalno imaju suprotan predznak.4) potrebno je savladati silu težu G = mg.

5b. Iscrtkana površina odgovara radu sile kojom djelujemo na oprugu pri rastezanju opruge iz položaja ravnoteže do neke elongacije s.5. Izračunavanje rad pri rastezanju opruge b) U granicama elastičnosti kruta tijela opiru se linearno istezanju i stlačivanju silom koja je upravno razmjerna deformaciji i suprotnog smjera. Ta je činjenica poznata pod imenom Hookeov zakon. jer je sila opruge uvijek suprotna 2 37 .l0 Želimo li oprugu izvlačiti jednoliko. 1 2 ks .7) Gdje je: F – sila opruge (elastična sila) k – konstanta opruge s – pomak (produženje ili skraćenje) iz ravnotežnog položaja s = ∆l = l . a jedan njegov oblik je i zakon opruge: F = −ks …(4. Rad elastične sile opruge je pri tom: − pomaku.8) Grafički je sila F ovisna o pomaku s prikazana pravcem na slici 4. rad koji treba izvršiti za rastezanje (stezanje) opruge iz položaja ravnoteže za elongaciju s jednak je: W = ∫ Fds = ∫ ksds = 0 0 s s 1 2 ks 2 …(4. F = k s. potrebno je primijeniti jednaku i suprotnu silu. Prema relaciji (4.3).a) Slika 4.

to će sila F biti u smjeru pomaka i potreban je rad: W = ∫ Fds = Ftr s = µFN s 0 s .. Slika 4.6).termalna (unutrašnja) . a po smjeru suprotna sili trenja (sl.nuklearna itd. jer je sila trenja suprotna pomaku. Jedinica rada i energije je identična. Izračunavanje rada sile trenja Budući da je Ftr suprotna pomaku.(4. Kinetičku energiju uzrokuje gibanje tijela nekom brzinom. tj.električna . Rad dakle prelazi u energiju i obratno. potrebno je da na njega djeluje vanjska sila F po iznosu jednaka. 4.Rad pri savladavanju sile trenja Da bi se tijelo gibalo jednoliko savladavajući pri tom silu trenja.9) Pri tom je rad sile trenja uvijek negativan.solarna . 38 . Postoji više oblika energije: . ENERGIJA Energija je sposobnost tijela ili sistema tijela da obavljaju rad. Kada tijelo obavlja rad energija mu se smanjuje. a potencijalnu energiju uzrokuje položaj tijela unutar sistema. Što tijelo ima veću energiju to je sposobnije da obavi veći rad.6.kemijska . Mehanička energija makroskopskih tijela ili sistema tijela jest zbroj kinetičke i potencijalne energije tih tijela. Wtr = −µFN s . i obratno ako okolina obavlja rad na tijelu . Postoje mehanički i nemehanički oblici energije.mehanička . energija tijela se povećava.

Potencijalna i kinetička energija mogu se pretvarati jedna u drugu, mehanička energija može prelaziti u nemehaničke oblike energije i obratno. Opće je poznato: Energija može prelaziti iz jednog oblika u drugi oblik, ali se ne može ni stvoriti ni uništiti. Ta podjela na mehaničku i nemehaničku energiju je makroskopska i ne može se sasvim opravdati kada se nemehanički oblici energije promatraju na mikroskopskoj skali. U suštini postoje, promatrano mikroskopski, samo dvije vrste energije: kinetička i potencijalna, a svi se ostali oblici mogu na njih svesti. Termalna energija – makroskopski pojam za kinetičku i potencijalnu energiju (tzv. unutrašnju)

Kinetička energija Kinetička energija je sposobnost tijela da mogu izvršiti rad zbog toga što imaju odreñenu brzinu. Da bismo izračunali kolika je kinetička energija tijela mase m koje se giba brzinom v, izračunajmo rad potreban da bi sila F ubrzala to tijelo na nekom putu iz mirovanja (v=0) do brzine v:

dv dv 1 W = ∫ Fds = ∫ mads = ∫ m ds = m ∫ vdt = m ∫ vdv = mv 2 dt dt 2 0
Veličinu: mv 2 p2 Ek = = 2 2m nazivamo kinetičkom energijom tijela mase m i brzine v.

v

...(4.10)

...(4.11)

Ako sila F ubrzava tijelo od početne do početne brzine v1 do konačne brzine v2, rad potreban za to ubrzanje jest:
2 2 mv 2 mv 1 W = ∫ Fds = m ∫ vdv = − 2 2 s1 v1
s2 v2

...(4.12)

Ova jednadžba kaže da smo obavljenim radom tijelu koje je na početku imalo 2 mv 1 povećali kinetičku energiju na konačnu vrijednost kinetičku energiju E k 1 = 2 2 mv 2 . Promjena kinetičke energije jednaka je , dakle izvršenom radu: Ek 2 = 2

W = E k 2 − E k 1 = ∆E k
-

...(4.13)

ako tijelo izvrši rad (W< 0), kinetička energija mu se smanjuje (∆Ek < 0 ) kada se nad tijelom izvrši rad (W > 0), kinetička energija mu se poveća (∆Ek > 0)

39

-

kada je rad jednak nuli, kinetička energija je konstantna.

Relacija (4.13) koja povezuje rad i promjenu kinetičke energije zove se poučak o radu i kinetičkoj energiji. Ako imamo sistem čestica mase m1, m2, m3 ...mn i brzine v1, v2, v3 ... vn, tada je ukupna kinetička energija sistema:
n 1 E k = ∑ mi v i2 i =1 2

...(4.14)

Pri translaciji krutog tijela sve njegove točke imaju jednaku brzinu, koja je ujedno jednaka brzini centra mase tog tijela. U tom slučaju kinetička energija je: 1 2 mv CM 2 Gdje je: m – ukupna masa tijela vCM – brzina njegova centra mase Ek = ...(4.15)

Potencijalna energija
Osim kinetičke energije, što je uzrokuje gibanje, tijelo može imati i potencijalnu energiju koja dolazi zbog njegova položaja prema drugim tijelima ili zbog konfiguracije tijela, odnosno sistema tijela. Tijelo mase m podignuto na visinu h iznad Zemljine površine ima odreñenu potencijalnu energiju i sposobno je spuštajući se s te visine, izvršiti odreñeni rad. Slično i nategnuta opruga ima potencijalnu energiju i može vraćajući se u položaj ravnoteže, izvršiti rad. U ovisnosti od sile koja djeluje na tijelo razlikujemo: - gravitacijsku potencijalnu energiju - elastičnu - elektrostatsku - magnetsku U mehanici ćemo razmatrati prve dvije: - gravitacijsku - elastičnu

Gravitacijska potencijalna energija
Da bismo izračunali ovu potencijalnu energiju u gravitacijskom polju na Zemljinoj površini, predpostavimo da se čestica mase m pomiče u homogenom polju sile teže od točke A do točke B (slika 4.7)

40

Slika 4.7. Izračunavanje gravitacijske potencijalne energije Pomakne li se čestica za diferencijal ds, rad je sile teže:

r r r r dW = Fg ds = Fg dr r r gdje je: Fg = mg
Rad je sile teže na putu od A do B:
B r r rB r r r r W = ∫ Fg dr = mg ∫ dr = mg (rB − r A ) A A

...(4.16)

...(4.17)

Budući da je:

r rr r r r Fg = mg = −mgi j (rB − r A ) = y B − y A , to je W = −(mgy B − mgy A )

...(4.18)

Dobili smo da je rad sile teže jednak razlici dviju funkcija položaja. Funkcija mgy zove se gravitacijska potencijalna energija tijela na visini y:
E p = mgy

...(4.19)

Razlika potencijalne energije početne i konačne točke jednaka je dakle radu sile teže:
W = E p1 − E p 2 = − ∆E p

...(4.20)

Pri tom smo pretpostavili da je za y=0 potencijalna energija jednaka nuli. Referentna razina (Ep = 0) može se odabrati na razne načine (za sistem Zemlja –tijelo na njezinoj površini, kao razina mora, površina tla, pod itd.)

41

Za razliku od kinetičke energije koja je uvijek pozitivna , potencijalna energija može biti i pozitivna i negativna. Pri izvodu izraza (4.19) predpostavili smo da je gravitacijska sila konstantna, što je ispunjeno na Zemljinoj površini za nadmorske visine y koje su malene u usporedbi s polumjerom Zemlje. U općenitom slučaju tijela mase m1 i m2 udaljenih za r gravitacijska potencijalna energija je dana izrazom:
E p = −G m1m2 r

…(4.21)

Gdje je: G – univerzalna gravitacijska konstanta Rad sile teže ne ovisi o obliku puta već samo o početnom i konačnom položaju tijela. Izračunajmo rad sile teže u slučaju da se tijelo pomiče iz točke A u točku B preko točke C:
W =


ACB

r r Fd r =


AC

r r r r Fd r + ∫ Fd r =
CB

r r Fdr = −mg (y B − y A ) ∫
AC

…(4.22)

dakle jednak rezultat kao u slučaju kad je put krivocrtna putanja AB.
Sila kojoj rad ne ovisi o putu već samo o početnoj i konačnoj točki zove se konzervativna sila. Takve su gravitacijska, elastična i Columbova sila. One ovise samo o položaju tijela na koje djeluju.

Rad konzervativne sile po zatvorenom putu jednak je nuli:
r r Fk ds = 0 ∫

…(4.23)

gdje smo kružićem preko znaka integrala istakli da je put po kojem integriramo zatvoren. Kada se npr., tijelo mase m podigne na visinu h, rad sile teže je – m g h, a kada tijelo padajući s visine h doñe u početnu točku, rad sile teže je + m g h: ukupni rad po tom zatvorenom putu je nula. Druga vrsta sila su one kojima rad izmeñu dvije iste točke A i B ovisi o putu kojim je tijelo došlo iz jedne točke u drugu točku. To su nekonzervativne sile. Rad nekonzervativne sile po zatvorenom putu različit je od nule. Nekonzervativne sile zovu se i disipativne sile jer kad one djeluju mehanička energija tijela nije očuvana. Potencijalna energija može se definirati samo za konzervativne sile. U mehanici ćemo razmatrati gravitacijsku potencijalnu energiju i potencijalnu energiju elastične sile (sile opruge). Kada se čestica pomakne u polju konzervativne sile iz jednog položaja u drugi položaj, rad konzervativne sile pri tom je: B r r r r r r …(4.24) W AB = ∫ Fk dr = E p (r A ) − E p (rB ) = − E p (rB ) − E p (r A )

[

]

A

42

Rad konzervativne sile izmeñu dva položaja tijela jednak je razlici potencijalne energije početnog i krajnjeg položaja. To je veza rada i promjene potencijalne energije (poučak o radu i potencijalnoj energiji).

Potencijalna energija opruge
Rad vanjske sile pri rastezanju opruge za elongaciju s je: 1 W = ks 2 …(4.25) 2 Rad sile opruge jednak je radu vanjske sile s negativnim predznakom: 1 Wop = − ks 2 …(4.26) 2 Slično kao i za gravitacijsku silu, potencijalna energija elastične sile opruge definira se izrazom: 1 2 1 2 ks1 − ks 2 …(4.27) 2 2 U položaju ravnoteže je potencijalna energija jednaka nuli za (s = 0), tada se za potencijalnu energiju elastične opruge može pisati da je: Wop = E p (s1 ) − E p (s 2 ) = E p (s ) = 1 2 ks 2 …(4.28)

Gdje je: s – elongacija tj. pomak iz položaja ravnoteže Sada nañimo vezu izmeñu rada vanjske sile i promjene energije sistema: Predpostavimo da vanjskom silom F' pomičemo tijelo uz kosinu u polju sile teže (slika 4.8):

Slika 4.8. Gibanje tijela uz kosinu bez trenja Prema drugom Newtonovom zakonu slijedi:

43

F ′ − mg sin α = ma Pri tom je rad vanjske sile: 2 2 dv  dv  W ′ = ∫ F ′ds = ∫  mg sin α + m vdt = ds = ∫ mg sin αds + ∫ m dt  dt  s1 v1 2 2 r r mv 2 mv 1 = mg (y 2 − y 1 ) + − = E p (r2 ) − E p (r1 ) + E k 2 − E k 1 2 2 odnosno …(4. E = mgh Slika 4.9 Mehanička energija pri slobodnom padu 44 . Relacija (4.31) Ovaj izraz vrijedi općenito. Tijelo mase m u početku je na visini h i miruje (slika 4. E = mgh Ep = mg(h-s). Ek = 0. Zakon o očuvanju energije Opće je poznata iskustvena činjenica da se energija može pretvarati iz jednog oblika u drugi oblik. Ek = .32) …(4.30) W ′ = ∆E p + ∆E k …(4.9) Ep = mgh. E = mgh Ep = 0 .29) s v …(4.31) je veza izmeñu rada vanjskih sila i promjene kinetičke i potencijalne energije tijela.33) Gdje je: E1 = Ep1 + Ek1 i E2 = Ep2 + Ek2 ukupna energija sistema u početnom i konačnom položaju. Mogli bismo je nazvati poučak o radu i ukupnoj energiji. pri čemu je u izoliranom sistemu zbroj energija konstantan. Ek= mv2/2. B r B r r r Rad vanjske sile W ′ = ∫ F ′ds i rad konzervativne sile W = ∫ Fk ds promijenit će A A kinetičku energiju: W + W ′ = Ek 2 − Ek1 te je: W ′ = E p 2 − E p1 + E k 2 − E k 1 = E 2 − E1 …(4. To je zakon o očuvanju ukupne energije.mgh.

održati). odnosno P = 2 t 2 − t1 t 2 − t1 . tada je ukupni rad svih sila jednak promjeni kinetičke energije: W k + Wtr + W ′ = ∆E k …(4. snagu možemo pisati i u obliku: .35) Gdje je: Wk ... srednja snaga je: P = W 2 − W1 E − E1 ..(4.kut izmeñu smjera sile i smjera brzine tijela .U svakoj točki putanje slobodnog pada zbroj kinetičke i potencijalne energije je konstantan: ukupna mehanička energija je očuvana..rad što ga izvrše konzervativne sile Wtr – rad sile trenja W' – rad nekih drugih nekonzervativnih sila (npr. odnosno prenesena energija E2 – E1. ona se može samo pretvarati iz jednog oblika u drugi... Ako je u promatranom vremenskom intervalu t2 – t1 izvršen rad W2 – W1.38) P = F v = Fv cos α Gdje je: α . kada su sve sile koje djeluju na sistem konzervativne. Snaga Snaga se definira omjerom rada i vremena.(4. očuvati. E k + E p = konst .37) Trenutna je vrijednost snage: dW P = lim P = ∆t → 0 dt Budući d je dW = F ds = F v dt . vanjske sile pri gibanju tijela uz kosinu) Zamijenimo li rad konzervativne sile promjenom potencijalne energije (Wk = -∆Ep) dobivamo: ∆E k + ∆E p = W tr + W ′ …(4.(4. Meñutim ako osim konzervativnih sila Fk djeluju i sile trenja Ftr i neke druge nekonzervativne sile F'.36) To je jedan od načina pisanja zakona o održanju ukupne energije: Ukupna energija ne može se uništiti niti ni iz čega stvoriti.34) Zakon o očuvanju mehaničke energije vrijedi onda kad su rad sile trenja (disipativne sile) i rad vanjskih (nekonzervativnih) sila jednaki nuli tj. (conservare – lat. …(4. pa bismo je mogli shvatiti kao brzinu obavljanja rada odnosno prijenosa energije.39) 45 .

(4.. .42) ′ (v 1 − v 1′ )(v 1 + v 1′ − v 2 − v 2 ) = 0 r r r r r r .(4..40) Sudar može biti savršeno elastičan i savršeno neelastičan.41) i (4. odnosno djelomično elastičan. a p1 i p2 nakon sudara.(4.41) m1v 1 + m 2v 2 = m1v 1 + m2v 2 Ukupna kinetička energija prije i poslije sudar je ista: r2 r2 r r ′ ′ m1v 1 m2v 2 m1v 1 2 m2v 22 + = + 2 2 2 2 Iz jednadžbe (4. približavajući jedna drugoj meñusobno djeluju i time promjene svoje gibanje. tada je: r r r ′ ′ p1 + p2 = p1 + p2 ..44) Iz jednadžbi (4.(4. uvjet je ispunjen ako je jedan od faktora jednak nuli.savršeno elastičan sudar – tijela se nakon sudara vraćaju u prvobitni oblik ... W=J / s Sudari Kao primjer primjene zakona o očuvanju količine gibanja i energije razmatrat ćemo sudare dviju čestica... Jedinica za snagu je vat (znak:W)..45) 46 . brzine v 1 i v 2 sudaraju se elastično i r r ′ ′ nakon sudara imaju brzine v 1 i v 2 . Sudar dviju elastičnih čestica – obje se deformiraju – djelovanje impulsne sile – nastave gibanje promjenljivim brzinama Pri sudaru ne dolazi uvijek do fizičkog dodira – približavanje protona jezgri – odbojne Columbove sile mijenjaju mu putanju i proton se otkloni prije nego što dotakne jezgru.(4. r r r r ′ ′ v 1 − v 2 = −(v 1 − v 2 ) .44) proizilazi: r r r (m1 − m2 )v 1 + 2m2v 2 ′ v1 = m1 + m2 r r r (m2 − m1 )v 2 + 2m1v 1 ′ v2 = m1 + m2 . Sistem je izoliran i vrijedi: r r r r ′ ′ ... r r r r ′ ′ Ako su p1 i p2 količine gibanja čestica prije sudara..(4.savršeno neelastičan sudar – tijela su nakon sudara slijepljena i gibaju se kao jedno tijelo Savršeno elastičan sudar r r Dvije kuglice( ili dvije čestice) mase m1 i m2.41) dobivamo: .43) Budući da su pri centralnom sudaru brzine kolinearni vektori.Snaga je jednaka skalarnom produktu sile i brzine.. Do sudara dolazi kada se dvije čestice (dva sistema čestica).

46) r m1v 1 + m2v 2 v′ = m1 + m2 Razliku izmeñu konačne i početne kinetičke energije označimo sa Q i ona iznosi: 1 1 1  1 2 2 ′ ′ ′ Q = E k − E k =  m1v 12 + m2v 22  −  m1v 1 + m 2v 2  2 2 2  2  Gdje je: Ek .8 J 47 . energija tijela je nula..(4..9 J c) U trenutku kada se tijelo ponovo vrati u točku odakle je bačeno kinet. a visina hica je h = vo2/2g Ek= mvo2/2 = 2mgh/2 = 9.8 J b) Na pola puta kinetička energija je jednaka potencijalnoj Ek= mgh/2 = 4. kinetička i ukupna energija tijela: a) u trenutku bacanja b) na pola puta prema gore i c) u trenutku kada se ponovno vrati u točku odakle je bačeno Zanemariti otpor zraka. i potenc...(4. energija su jednake onima u trenutku bacanja..8 J i Ep =0 Ukupna energija je u svakoj točci konstantna i iznosi: E = Ek + Ep = 9. Kolika je potencijalna. tj.48) Primjer: Tijelo ukupne mase 100 g bačeno vertikalno u vis popne se 10 m. Pri tom će brzina nakon sudara biti: r r r m1v 1 + m 2v 2 = (m1 + m2 )v ′ r r .. a) U trenutku bacanja potenc. te je Q = 0 pri savršeno neelastičnom sudaru Q < 0 i iznosi: Q=− r r m1m2 (v 1 − v 2 )2 2(m1 + m2 ) . slijepe i gibaju zajedno brzinom r r r ′ ′ v 1 = v 2 = v ′ . Ek = 9.kinetička energija poslije sudara .(4. kinetička energija je mvo2/2.47) - pri savršeno elastičnom sudaru Ek= E'k.kinetička energija prije sudara E'k .Savršeno neelastičan sudar U ovom slučaju kuglice se nakon sudara deformiraju.

a istog su smjera. Naravno kruto tijelo je idealizirani model – u prirodi postoje čvrsta tijela koja se više ili manje približavaju modelu krutog tijela. a suprotnog smjera (slika 5.(5.STATIKA Statika je dio mehanike koji proučava zakone slaganja sila što djeluju na tijela i ravnotežu tijela. Čestica je u ravnoteži kada joj je akceleracija nula (a = 0). Tijelo je u ravnoteži kada se ne ubrzava.. Ravnoteža materijalne točke Sile koje djeluju u istoj točki zovu se konkurentne sile.moment sile. ali je suprotnog smjera (slika 5. Pri tom tijelo može mirovati... gibati se jednoliko po pravcu ili se jednoliko vrtjeti oko osi koja prolazi kroz centar mase. Možemo općenito zaključiti da je čestica u ravnoteži kad je zatvoren vektorski poligon sila koje djeluju na nju (slika 5. 48 . kada iščezava rezultanta svih sila koje djeluju na nju. tada se te sile mogu nadomjestiti rezultantom silom koja djeluje u istom pravcu i smjeru i po iznosu je jednaka zbroju iznosa svih sila. Kada na česticu djeluju tri sile.. Gibanje krutog tijela može se rastaviti na translaciju tog tijela brzinom kojom se giba neka njegova točka (npr. tada je rezultanta dviju sila po iznosu jednaka trećoj sili.. centar mase) i rotaciju oko osi koja prolazi kroz tu točku. odnosno kako slijedi iz drugog Newtonova zakona. Mirovanje je uistinu vrsta ravnoteže ali nije jedina.(5.1c).1a). Često se pogrešno smatra da biti u ravnoteži znači mirovati. Uvjet ravnoteže čestice glasi: r r R = ∑ Fi = 0 što je ekvivalentno i ∑F i ix =0 ∑F i iy =0 ∑F i iz =0 .. koje su u ravnoteži. Ako tijelo pod utjecajem sile ne mijenja oblik kažemo da je kruto.1b).2) Najjednostavnija vrsta ravnoteže jest kada na česticu djeluju koherentne sile jednakog iznosa.1) Kada dvije ili više sila djeluju na zajedničkom pravcu. Pri razmatranju krutog tijela spominje se nova fizikalna veličina . = ∑ Fi i . Njihova rezultanta je njihov vektorski zbroj: r r r r R = F1 + F2 + . Možemo zamisliti da je kruto tijelo sistem od mnogo materijalnih točaka čiji meñusobni razmaci uvijek ostaju isti.

49 . Kada na kruto tijelo djeluju dvije sile s različitim hvatištem. a svodi se na djelovanje sile na materijalnu točku. Da bi kruto tijelo u tom slučaju bilo u ravnoteži. (Zbog toga kažemo da je sila koja djeluje ne kruto tijelo klizni vektor). Rezultanta takvih sila jednaka je njihovu vektorskom zbroju i ima hvatište u toj točki. Iz njega proističe da se hvatište sile koja djeluje na kruto tijelo može pomicati duž pravca nosioca a da se pri tom njezino djelovanje na gibanje krutog tijela ne promijeni. nužno je i dovoljno da bude zatvoren poligon konstruiran od sila tih tijela. imaju zajedničko hvatište).2) Slika 5.1 Ravnoteža čestice Djelovanje konkurentnih sila na kruto tijelo Najjednostavnije je kada sve sile djeluju u istoj točki krutog tijela ( tj. kruto tijelo je u ravnoteži ako su te sile jednake po iznosu. koje leže na istom pravcu djelovanja. a suprotnog smjera (slika 5.Slika 5.2 Djelovanje dviju sila na kruto tijelo To je jedan od osnovnih aksioma statike koji proističe iz niza eksperimenata i opažanja.

(5. Iz iskustva znamo da je efikasnost djelovanja na rotaciju to veća što je veća okomita udaljenost pravca djelovanja sile od točke O. tzv. Djelovanje sile na kruto tijelo ne ovisi samo o njezinu iznosu i smjeru već i o njezinu hvatištu tj.Sistem sila koje djeluju u različitim točkama krutog tijela. sve se te sile mogu pomaknuti tako da djeluju u jednoj točki. Utjecaj sile na rotaciju opisuje se njezinim momentom.3). uz translacijsko gibanje i rotirati oko neke osi ili neke točke. ili točnije o položaju pravca nosioca te sile s obzirom na kruto tijelo.3 Definiranje momenta sile b) r Neka na tijelo djeluje vanjska sila F .. sjecištu pravca djelovanja i tako se i taj primjer svodi na prethodni. r Zato se za opisivanje utjecaja sile na rotaciju uvodi moment sile M čiji je iznos jednak umnošku sile i kraka sile: M = kF . krak sile k = OA. Moment sile Kruto tijelo pod utjecajem sila može. o točki u kojoj ona djeluje na tijelo.3 b). Sila će utjecati na rotaciju tijela oko točke O samo ako pravac sile ne prolazi kroz tu točku (slika 5.3) 50 . Iznos i smjer sile u oba su primjera na slici 5. samo je pravac nosilac različit. Promatrajmo tijelo koje može rotirati oko točke O (slika 5.. a) Slika 5. Budući da se hvatište sila smije pomicati po pravcu nosiocu. ali kojima se pravci djelovanja sijeku u jednoj točki možemo svesti na sistem sila što djeluju u jednoj točki i zamijeniti njihovim vektorskim zbrojem koji djeluje u točki gdje se sijeku pravci djelovanja tih sila.3 jednaki .

3 b)...4) ne djeluje jedna već više konkurentnih sila F1..4) ili (5.(5. moment r r r svake od njih s obzirom na O jest M i = r xFi . = r xF1 + r xF2 + . Moment sile je vektor čiji je iznos dan sa jednadžbom (5..kut izmeñu vektora r i F (slika 5..Jedinica momenta sile je njutn-metar (znak: N m)..6) Pri proučavanju gibanja krutog tijela sistem konkurentnih sila se može zamijeniti jednom silom – njihovom rezultantom. jednak momentu sila komponenata: r r r r r r r r r r r r M = r xR = r x F1 + F2 + .3) možemo pisati: .. Slika 5.(5...5) r Smjer M odreñujemo pravilom desne ruke. jednadžbu (5.. dok je moment rezultante r r r R = F1 + F2 + ...3)... nazivamo aksijalnim vektorima.(5.4 Djelovanje više konkurentnih sila na kruto tijelo r r Ako u točki H (slika 5.4) M = rF sinϕ Gdje je: r r ϕ . Ovakve vektore koji nisu vezani za odreñeni pravac djelovanja već se smiju paralelno translatirati .. ( ) . dok mu je smjer okomit na ravninu u kojoj leže sila i točka O.. Moment sile se može prikazati i kao vektorski produkt radijus vektora hvatišta sile i sile: r r r M = r xF . = M 1 + M 2 + . 51 ... F2 . r Ako sa r = OH označimo vektor položaja hvatišta sile s obzirom na točku O.

.. Predpostavimo da na tijelo djeluju dvije ili više sila kojima su pravci djelovanja paralelni (slika 5.. = (r1F1 + r2 F2 + . gdje će Fi biti pozitivno ili negativno. Gibanje tijela u tom slučaju bit će superpozicija translacije i rotacije.) .. s tim što je translacija odreñena rezultantom (vektorskim zbrojem) svih sila.)xu 52 . ovisno o tome da li je smjer sile r r Fi jednak ili suprotan smjeru vektora u . M i = ri xFi i dobivene momente vektorski zbrojimo. a rotacija rezultantom momenta sila s obzirom na točku oko koje tijelo rotira. = u (F1 + F2 + .5 Paralelne sile r Odaberemo li pozitivan smjer jediničnom vektoru u .5)..... dobivamo: r r r r r r r r . r r r r Izračunamo li moment svake od sila Fi .. Slaganje paralelnih sila. tada se one općenito ne mogu zamijeniti jednom silom. sila čiji se pravci djelovanja ne sijeku u istoj točki tijela). tada te sile možemo prikazati rr izrazom Fi u .7) Iznos rezultante dobiva se zbrajanjem iznosa komponenata... Slika 5.Djelovanje nekonkurentnih sila na kruto tijelo Kada na tijelo djeluje više nekonkurentnih sila (tj.8) M = r1 xF1 + r2 xF2 + . Pravac djelovanja rezultante paralelan je pravcima djelovanja komponenata. Potrebno je još samo odrediti hvatište (položaj djelovanja) rezultante.(5. uzimajući u obzir pri tom komponente u jednom smjeru pozitivnima.. Vektorski zbroj tih sila jest: r r r r R = F1 + F2 + .(5. njihovim vektorskim zbrojem. a u drugom negativnima.

. čija je rezultanta po iznosu različita od nule. može zamijeniti jednom silom – vektorskim zbrojem pojedinih komponentnih sila – čiji je pravac djelovanja odreñen relacijom (5.. potrebno je da rezultanta djeluje u r točki C odreñenoj vektorom položaja rc .(5..(5.10) Možemo zaključiti da se sistem paralelnih sila..(5.....12) Gdje je: V – volumen tijela 53 . Da bi taj moment bio po iznosu jednak momentu rezultante. možemo smatrati da je ukupna sila teža na tijelo rezultanta paralelnih sila – sila teža na svaku od pojedinih čestica tijela.. Da bi se odredio položaj težišta krutog tijela.. Kao primjer djelovanja paralelnih sila na kruto tijelo promatrajmo djelovanje sile teže na neko tijelo..10).)x u . tijelo treba podijeliti na veliki broj malih volumena ∆V i na te dijelove primijeniti jednadžbu 5. . odabranoj tako da je: (r1F1 + r2 F2 + .... te u graničnom slučaju kad svi ∆V teže nuli.11) Tako odreñeno hvatište težine zove se težište. koju nazivamo silom težom i koja je uzrok težine tog tijela. rc = = F1 + F2 + .)u = rc (F1 + F2 + . Tako se dobiju izrazi za koordinate težišta krutih tijela: xT = ∫ ρxdV = ∫ xdV V ∫ ρdV yT = ∫ ydV V zT = ∫ zdV V .. umjesto zbrajanja u tim izrazima preći na integriranje. Težište.(5. r r Kada tijelo miruje ili se giba jednoliko ukupna težina tijela je G = ∑ ∆m i g s hvatištem u i točki: r rT = ∑ r ∆m g = ∑ r ∆m m ∑m g i i i i r r i r = rCM . ∑r F ∑F i i r i .9) r Odatle se dobije položaj pravca djelovanja rezultante sile R : r r r r1F1 + r2 F2 + .. Zemlja privlači svaku česticu tijela odreñenom silom..r r Rezultantni moment okomit je na jedinični vektor u te i na rezultantu R ...10. Ako su dimenzije tijela malene u usporedbi s dimenzijama zemlje (ako je u svakoj točci r tijela g = konst .)x r r r r r r r r r u = rc xR = rc x (F1 + F2 + .

i =1 r r n −1 r Budući da je ∑ Fi = 0 to je sila F = ∑ Fi jednaka po iznosu. a suprotnog smjera i =1 i =1 r r posljednjoj sili. dobit ćemo F = ∑ Fi . Zbrojimo li prvih n -1 sila. koju možemo nazvati F ′ = Fn .. Sjecište tih dviju vertikala odredit će težište. Time smo sistem od n paralelnih sila čiji je r r vektorski zbroj nula sveli na dvije antiparalelne sile istog iznosa F i F ′ . Zatim ponovimo pokus objesivši tijelo u nekoj drugoj točci.13) 54 . F2 . za koju smo predpostavili da je konstantna.ρ . one se mogu zamijeniti dvjema paralelnim silama istog iznosa a suprotnog r n −1 r smjera..gustoća tijela.(5. a suprotnog smjera. dok je rezultantni moment: r r r r r r r r r r r r r r r r M = M1 + M 2 = r1 xF1 + r2 xF2 = r1 xF1 − r2 xF1 = (r1 − r2 )xF1 = dxF1 .6 Par sila Vektorski zbroj tih dviju sila očito je nula. par sila.Fn čiji je vektorski zbroj jednak nuli r ( ∑ Fi = 0 ).. Težište će ležati na vertikali kroz objesište. r r Promatrajmo kako par sila dviju paralelnih sila F1 i F2 . djeluje na gibanje krutog tijela (slika 5. istog iznosa..6). n Slika 5. Par sila r r r Kada na kruto tijelo djeluje više paralelnih sila F1.. Eksperimentalno možemo odrediti težište tijela tako da ga objesimo u nekoj točki i pustimo da se uravnoteži. tzv.

.vektor od hvatišta sile F2 do hvatišta sile F1 . biti ispunjena dva uvjeta da bi se osigurala translacijska i rotacijska ravnoteža. uravnoteženo kruto tijelo vrti se stalnom kutnom brzinom ili miruje.15) Vektorski zbroj svih vanjskih sila koje djeluju na kruto tijelo u ravnoteži jednak je nuli. a tijelo se počne vrtjeti oko osi koja prolazi kroz centar mase i odreñena je smjerom momenta para.. linearna akceleracija njegova centra mase jednaka nuli i ako je njegova kutna akceleracija oko bilo koje nepomične osi u tom sustavu jednaka nuli. Ravnoteža krutog tijela Djelovanje sila na kruto tijelo može proizvesti translacijsko i rotacijsko gibanje. Kruto tijelo je u ravnoteži ako je promatrano u nekom inercijalnom sustavu. kraka k = d sinϕ). Par sila se često susreće u praksi. Par sila ne možemo zamijeniti jednom silom. te drugi uvjet ravnoteže glasi: 55 . tada je r r vektorski zbroj vanjskih sila jednak nuli ( F1 + F2 =0).Gdje je: r r r r r d = r1 − r2 .. Moment para sila okomit je na ravninu u kojoj leže sile. po iznosu jednak umnošku jedne od sila i udaljenosti pravca djelovanja sila (tj. te centar mase tijela ostaje i dalje na miru. tj. a rezultantni moment različit od nule.14) gdje je: r F . Što se tiče rotacijskog gibanja. pri okretanju volana.vektorski zbroj svih vanjskih sila koje djeluju na tijelo. i ne ovisi o izboru točke s obzirom na koju smo računali momente sile.(5. a nastaje npr. r r Kada naime. Kutna akceleracija je proporcionalna ukupnom momentu vanjskih sila koje djeluju na tijelo. Budući da je rezultanta sila nula. par sila ne uzrokuje translaciju. njegova kutna akceleracija oko bilo koje nepomične osi mora biti jednaka nuli. Budući da u ravnoteži r aCM mora iščezavati. Moraju dakle.(5.. prvi je uvjet ravnoteže krutog tijela: r Fi = 0 ∑ i . odvijanju vijka itd. na nepomično kruto tijelo počne djelovati samo par sila ( F1 i F2 ). Translacijsko gibanje krutog tijela može se opisati jednadžbom: r r maCM = F . već samo rotaciju.

(5. a kada uzrokuju vrtnju u istom smjeru kazaljke na satu negativnim.∑M i r i =0 . navedeni uvjeti prelaze u tri skalarne jednadžbe: ∑F ix = 0.16) Vektorski zbroj svih vanjskih momenata (s obzirom na bilo koju točku) što djeluju na uravnoteženo kruto tijelo mora biti jednak nuli.17) Tada su naime svi momenti okomiti na ravninu u kojoj djeluju sile tj. 56 .stabilnu . samo im se predznak može razlikovati.. čiji je moment jednak po iznosu. Kada kratkotrajna sila djeluje na tijelo u stabilnoj ravnoteži.indiferentnu Za sve tri su ispunjeni uvjeti ravnoteže. ona se malo pomakne iz ravnotežnog položaja. Treba uočiti da par sila ne može biti uravnotežen jednom silom već samo drugim parom. s tim da se oni momenti koji uzrokuju rotaciju u smjeru suprotnom hodu kazaljke na satu smatraju pozitivnim. ili i jedno i drugo. ali se nakon prestanka djelovanja sile vraća u taj položaj.. Ako tijelo pomaknuto iz ravnotežnog položaja ostane i u novom položaju uravnoteženo . ∑F iy = 0. a suprotnog smjera. ∑M iz =0 . ali je stabilnost tijela različita. Kruto tijelo je u ravnoteži samo ako su istovremeno ispunjena oba uvjeta (5.. kažemo da se tijelo nalazi u indiferentnoj ravnoteži. Razlikujemo tri vrste ravnoteže tijela: . Naprotiv tijelo pomaknuto iz položaja labilne ravnoteže više se u taj položaj ne vraća.labilnu i . Kada sile koje djeluju na tijelo leže u jednoj ravnini. odnosno giba se jednoliko po pravcu ili jednoliko rotira. Vektorski zbroj momenata pretvara se zato u algebarski. imaju isti pravac nosilac. U tom slučaju kruto tijelo miruje.16). Na slici 5.(5. već teži da se od njega udalji..15) i (5.7 pokazana je kuglica u sve tri vrste ravnoteže.

Primjer: .a) b) c) Slika 5. labilna b) i indiferentna c) ravnoteža Može se pokazati da je u stabilnoj ravnoteži potencijalna energija tijela minimalna a u labilnoj maksimalna. Ljestve mase 10 kg prislonjene su uz vertikalni zid pod kutom 45° kao što je prikazano na slici. Na gornjoj slici prikazane su sile koje djeluju na ljestve: - sila teže mg u težištu ljestvi T normalna reakcija zida FB normalna reakcija poda FAy sila koja onemogućuje ljestvama da klize FAx (koja je uzrokovana trenjem) 57 . Predpostavlja se da je trenje u točki B zanemarivo.8 Stabilna a). Odrediti sile koje djeluju na ljestve u točkama A i B.

Uvijek kada na tijelo djeluje jedan par sila. sve momente sila s obzirom na točku A. za postizanje ravnoteže potreban je još jedan par jednakog momenta po veličini.Prvi uvjet ravnoteže kaže da vektorski zbroj svih sila mora biti jednak nuli. ali su 2 2 2 suprotnih smjerova. a sile FAx i FB drugi par. r r r r Treba uočiti da sile FAy i G čine jedan par sila.(2) d 2 2 − FB d = 0 odatle je 2 2 2 G FB = = 49N 2 Iz (1) dobijemo ostale dvije sile: FAx = FB = 49 N FAy = G = 98 N Izbor točke A za računanje momenta sila osobito je pogodan zato što se takvim izborom momenti sila FAx i FAy jednaki nuli. te se meñusobno uravnotežuju.. Momenti sila tih dvaju parova po veličini su jednaki i iznose Gd = FB 58 . samo bi jednadžbe (2) bile malo složenije.. dobivamo: Gd T − FB d B = 0 G G d cos ϕ − FB d sinϕ = 0 ili 2 . računanjem momenta s obzirom na neku drugu točku dobili bi smo isti rezultat. vrijedi: ∑F i i ix = −FB + FAx = 0 = −G + Fay = 0 .(1) ∑F iy Drugi uvjet ravnoteže kaže da je algebarski zbroj momenata svih sila jednak nuli. d 2 . Napišemo li taj uvjet za x i y komponente sila. ali suprotnog smjera. Odredimo li npr...

mogu teći Mehanika fluida – često se naziva hidrodinamika. Okomit je na stjenku (graničnu plohu) – u protivnom bi se javilo tečenje uslijed djelovanja tangencijalne komponente (sila Ft). put.čvrstom . a dijeli se na: 1. visina stupca (dubina). Kod fluida u mirovanju sile su uvijek okomite na površinu s kojom je fluid u kontaktu.1) S A Ako sila nije jednaka u svim točkama površine S. Fn Ft Fn ⇒ tlak + deformacije Ft ⇒ tok Tlak se definira kao omjer sile i površine na koju ta sila djeluje okomito: F F = .plinovitom Čvrsta tijela – zadržavaju odreñeni oblik i volumen – jake kohezivne sile Tekuća – poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze Plinovita – molekule su relativno daleko jedna od druge – plinovi se lako stlače Fluidima nazivamo tekućine i plinove – tvari koje lako mijenjaju oblik tj.tekućem i . na svaku površinu tijela uronjenog u fluid. volumen. U odreñenoj točki tlak se definira izrazom: p= p = lim ρ ρ ρ ρ ∆F dF = što se može pisati dF = pdS ili dF = pdA ∆S →0 ∆S dS .2) Najčešće korištene veličine stanja fluida su gustoća i tlak (statika/dinamika – masa i sila)..STATIKA FLUIDA Tvar može postojati u tri agregatna stanja: . Sile koje djeluju okomito na površinu zovemo pritisnim silama... tj.(7. Hidrostatiku – opisuje fluide u mirovanju 2.. protok i dinamička viskoznost (dinamika – brzina i trenje). 59 . Hidrodinamiku – opisuje fluide u kretanju Tlak Čestice u fluidu djeluju jedna na drugu i na stjenku posude u kojoj se fluid nalazi. površina. vrijeme. tada gornja jednadžba daje srednju vrijednost tlaka. (Pritisna sila Fn) – vektorska veličina kojom se opisuje djelovanje mirujućeg fluida na stjenku (mirujući fluid – statika).(7. pritisak (sila) i kinematska viskoznost.

5 1000 (= 1. ρ A [p] = [F ] = [F ] [S ] [A] N = Pa – jedinica tlaka je Paskal m2 Osim jedinice paskala može se upotrebljavati jedinica bar (znak bar) 1bar = 105 Pa. 20° C ρ1 bar . kg/m3 60.. odnosno bar-1. vode i vodene pare..998 kg/dm3) ρ50 bar .(7. Pri izotermnoj kompresiji umnožak volumena i tlaka ostaje konstantan (Boyle-Mariotteov zakon) i stlačljivost plinova je: 1 dV 1 = χ =− . m. F p V. ρο(kg/m3) = ρο[kg/(1000οdm3)] = (ρ/1000)ο(kg/dm3) pοPa = pο(N/m2) = pο[N/(106οmm2)] = (p/106)ο(N/mm2) Tvar zrak. 20° C voda.Gustoća (ρ) – skalarna veličina kojom se opisuje masa jediničnog volumena fluida (gustoća leda.21 998 (= 0.3) V  dp T   Budući da je promjena volumena uvijek suprotnog predznaka od promjene tlaka. S promjenama tlaka gustoće se tekućina neznatno mijenjaju (stišljivost) dok se gustoće plina značajno mijenjaju. ρt ∼ 1000ρp )...000 kg/dm3) Stlačljivost fluida (pri izotermnoj kompresiji) definira se izrazom: 1  dV    . jedinica stlačljivosti je recipročni paskal Pa-1.(7.4) V dp p 60 . Tlak (p) – skalarna veličina koja opisuje pritisak (silu) fluida na jediničnu površinu stjenke spremnika (zamišljenu plohu u fluidu ili membranu mjernog instrumenta). χ =− Za razliku od tekućina. plinovi lakše mijenjaju obujam. kg/m3 1. Tlak u nekoj točki mirujućeg fluida jednak je u svim pravcima. predznak minus čini stlačljivost pozitivnom.

s donje strane površine A “drži” stupac fluida G h težine G i hidrauličku silu Fhu. s donje strane površine A “drži” stupac fluida težine G. podtlak . hs hs hs Hidraulički tlak (phu . Pascalovo načelo ili Pascalov zakon – tlak narinut (na primjer. Pa) – vanjski tlak. Usvojen je smjer y osi jednak smjeru dubine. debljina zida brane treba rasti s kvadratom razine vode. hu 0 hu y p puk Fuk A ravnoteža A a phu A Fhu phu a A Fhu phu F Fhu F F > pukο A F F < pukο A ρ F = Fuk = pukοA Pritisak vode na djelić površine zida brane jednak je: dF = pοdA = (ροgοh)ο(δοdy) = [ροgο(H – y)]ο(δοdy) h H dA F= ∫ H 0 ρ o g o ( H − y ) o ( δ o dy ) = ρ o g o δ o ∫ H 0 ( H o dy − y o dy ) H F = ρ o g oδ o H o y − o y 2 0 1 2 H = ρ o g oδ o H o y 0 − 1 2 oy 2 H = 0 dy δ y y 0 1 o ρ o g oδ o H 2 …(7. Fhu + G – Fuk = 0 ⇒ pukοA = phuοA + mοg ⇒ puk = phu + ροhοg …(7. podtlak i parcijalni tlak para tekućine). hidraulički i ukupni tlak Hidrostatski tlak (tlak mirujućeg fluida: phs .7) 2 Prema tome. Na temelju statičke ravnoteže: 0 – Fhs + G = 0 (komponente) ⇒ phsοA = mοg G h phsοA = ροVοg ⇒ phsοA = ροAοhοg p p p A y phs = ροhοg …(7. koji djeluje na površinu tekućine (nadtlak. Pa) – jednak je zbroju hidrauličkog i hidrostatskog tlaka (nadtlak.predznak).5) F Može se zaključiti: pritisak fluida Fhs (posljedica ρ djelovanja hidrostatskog tlaka).Hidrostatski. Pa) – posljedica je težine stupca fluida (razmjeran visini stupca) i jednak je u svim pravcima. pritiskom na stap) tekućini (fluidu) širi se nesmanjeno i jednoliko u svim smjerovima. Ukupni tlak (puk .6) pukοA = phuοA + ροAοhοg F Može se zaključiti: pritisak fluida Fuk (posljedica djelovanja p ukupnog tlaka). 61 .

x p1 A1. m1 0 A2 .10) Hidrostatski tlak y1 F1. m2 A1 .d.8) Korisnost naprave s dva stapa (u kojoj je mjeri potrebni napor manji od opterećenja): K= Fopt Fnap = A2 d2 = 22 > 1 A1 d1 Wiz Wul …(7. m1 p1 p2 F2 F1 Teći Newtonov zakon (sila/protusila) se u ovom slučaju ne može primijeniti (F1 ≠ – F2) jer se stapovi uzajamno ne dodiruju nego jedan na drugoga djeluju preko fluida. na temelju zakona o očuvanju energije: W2 = W1 ⇒ F2οs2 = F1οs1 0 F1 pa pa A1 . m2 0 h 0 A1 .d 62 .d.d F1. m2 V = Aοs ⇒ F2ο ∆V2 ∆V = F1ο 1 A2 A1 HIDRAULIČKA AUTODIZALICA HIDRAULIČKA PREŠA Tekućina je praktično nestišljiva (∆V2 = ∆V1): K= F2 F1 = A2 A1 papučica za kočenje glavni kočioni cilindar cijev s hidrauličkim uljem kočione pločice disk kotača U stanju ravnoteže.9) = Učinkovitost mehaničke naprave (u kojoj se mjeri iskoristi uloženi rad): η = Fopt o sopt Fnap o snap < 1 (deformacije i trenja) Ako se zanemare gubici (deformacije i trenja). m1 A2 .l F1. a ροgοh zanemarljivo F1 A1 = F2 A2 ⇒ F1 = F2ο A1 A2 …(7.A2 .y h h A1. Na temelju Pascalovog načela: p1 = p2 ⇒ F1 F = 2 A1 A2 F1 A = 1 F2 A2  d12  = 2   d2  …(7. na razini 0–0 (spojene posude): pa + m2 o g A2 + F2 A2 = pa + F1 A1 + m1 o g A1 + HIDRAULIČKA KOČNICA ροgοh Kako je: m2οg/A2 = m1οg/A1 .

Tlakovi na razini xx jednaki su u svim posudama.12) dio ρgh uzrokuje težina tekućine i zove se hidrostatski tlak Tekućina ispunjava sve spojene posude do iste razine. Ako se u spojenim posudama nalaze dvije različite tekućine.y djeluju na lijevi i desni zid posude.x i F1. x (b) ista vrsta i stanje (ρ) fluida u spojenim posudama.l..l i A1.x se uzajamno poništavaju. ako znamo ρ1 možemo odrediti nepoznatu gustoću: x ρ 2 = ρ1 h1 h2 .l razlože na horizontalne i vertikalne komponente. Hidrostatski tlak ne ovisi o obliku posude (količini tekućine) nego samo o dubini. mjerene od granice izmeñu njih... Kada na jednakim dubinama ne bi vladali jednaki tlakovi javilo bi se tečenje tekućine do uspostavljanja jednakih tlakova.d = F1.(7.12) p = pa + ρgh U jednadžbi (7. (b) vertikalne komponente F1.13) Gdje su: h1 i h2 visine stupca jedne i druge tekućine..y i F1. Ako se pritisci koji djeluju na lijevi i desni naspramni djelić površine zida posude (A1..11) Iz jednadžbe (7. Uvjeti: (a) odsustvo hidrauličkog tlaka..d = ρ o g o y1 o A1.d.(7.11) dobivamo ukupni tlak koji djeluje u svim točkama tekućine na dubini h: . može se zaključiti: (a) horizontalne komponente F1..(7. tada je razina tekućina različita te se može pisati: pa + ρ 1gh1 = pa + ρ 2 gh2 . odnosno jednake vrijednosti hidrauličkog tlaka iznad slobodnih površina tekućine u spojenim posudama.l = ρ o g o y1 o A1. Mjereći h1 i h2.14) 63 .(7.Tlak uzrokovan težinom samog fluida nazivamo hidrostatski tlak.d.l.. jednakih apsolutnih vrijednosti: F1. gustoće ρ1 i ρ2. te (c) na dno posude djeluje samo stupac tekućina koji se nalazi neposredno iznad njega: p1∆A − pa ∆A − ρgh∆A = 0 Gdje je: p1 – tlak na mjestu gdje se nalazi površina ∆A pa – atmosferski tlak .d = p1 o A1.d).l = p1 o A1.

76οm = 101324 Pa Prema tome.81οm/s2 p = 101396 [(kgοm)/s2]/m2 = 101396 N/m2 = 101396 Pa (b) direktno.Atmosferski tlak Atmosferski tlak je posljedica težine zračnog stupca atmosfere – tlak na dnu oceana zraka na čijem dnu mi živimo. Na razini površine žive.. (a) izračunavanje na temelju podatka iz priručnika za gustoću žive: ρHg = 13600οkg/m3 G = Frav ⇒ pοA = ρHgοgοAο760οmm ⇒ p = ρHgοgο760οmm p = 13600οkg/m3ο0.(7. za ρHg = 13595 kg/m3 te za g = 9..16) p0 Gdje su: p0 i ρ0 tlak i gustoća zraka na nadmorskoj visini h = 0.76οmο9. ali se još uvijek često sreću u literaturi. Tlak atmosfere na razini mora nije mali – kada se isisa zrak iz limenog kanistra za benzin – kanistar biva zgnječen.80665 m/s se dobiva: p = 13595οkg/m3ο9.. Integriranjem dobivamo: 64 . na oba načina – (a) i (b) dobiven je isti rezultat.). a na visini h+dh tlak je p+dp. Ove dvije jedinice nisu Zakonom dozvoljene.(7. (značajne znamenke) p=0 760 mm G pa A Frav Neka je na visini h atmosferski tlak jednak p. uvrštavanjem “točnih” vrijednosti u (a).80665οm/s2ο0. u kontaktu sa starom «normalnom» atmosferom (smisao «normalnog» = blisko uobičajenom) vlada tlak: o u otvorenoj posudi pa = 1 atm (stara čep vakuum p=0 konvencija) stara o u epruveti puk = phu + ροgοh = 0 + “normalna” atmosfera ρHgοgο760οmm p Ova dva tlaka moraju biti jednaka (tečenje): posuda pa = ρHgοgο760οmm = 1 atm ⇒ 1 atm = 760 Hg mmHg Hg Prema novoj konvenciji normalna atmosfera ima tlak od točno: pa = 100000 Pa.. tada iz Boyle-Mariotteova zakona slijedi: ρ ρ(h ) = 0 p(h ) .15) Predpostavimo li da je atmosfera izotermna (T= konst. a tlak od jedne «tehničke» atmosfere (at) djeluje u stupcu vode na dubini od 10 m. Ako je dh pozitivan tada je dp negativan pa vrijedi: dp = − ρg dh . meñutim. na temelju tablice s podacima iz priručnika: 760 mm Hg ⇒ 101 325 Pa Na prvi pogled – različito. 760 mm n epruveta 1m Tlak od jedne «fizičke» atmosfere (atm) djeluje u stupcu žive na dubini od 760 mm.

uranjati ili izranjati. a rezultanta im je uzgon: Uzgon je (Fuz) posljedica (rezultanta) razlike pritisaka na površine tijela – donju (vlada veći tlak) i gornju (vlada manji tlak): FGP = pGPοA = ρfluidaοgοdοA FDP = pDPοA = ρfluidaοgο(d + h)οA Fuz = FDP – FGP = ρfluidaοgοdοA + ρfluidaοgοhοA – ρfluidaοgοhοA Fuz = ρfluidaοgοVfluida = mfluidaοg = Gfluida (Arhimedovo načelo) …(7. Arhimedovo načelo.(7..255 ...p0 ∫ dh = − ρ 0 g 0 h − gh dp odnosno p = p0 e p0 ∫p p0 p ρ0 .(7. plivanje i tonjenje 5.. Arhimedovo načelo – uzgon je jednak težini tijelom istisnutog fluida.17) Ako uzmemo u obzir padanje temperature s visinom dobili bi:  0.0065h  p = p0 1 −  288   Pri normiranoj temperaturi i tlaku (0 ° i 101325 Pa) ρ0 = 1.293 kg/m3 C Uzgon.18) Uzgon (Fuz) – sila koja uronjeno tijelo potiskuje u smjeru na gore (suprotno smjeru sile Zemljine teže).19) tijelo d h FDP A FGP h A istisnuti fluid ρtijela h A ρfluida Tijela uronjena u fluid mogu lebdjeti. Frez = Fgr – Fuz = ρtijelaοgοVtijela – ρfluidaοgοVfluida = Vοgο(ρtijela – ρfluida) uronjeno tijelo lebdi u fluidu 0 y uronjeno tijelo tone u fluidu 0 y uronjeno tijelo izranja iz fluidu 0 y He Fgr aiz Fgr ρtijela Fuz aur Fgr ρtijela Fuz ρtijela Fuz y ρfluida ρfluida ρfluida ρtijela = ρfluida Frez = 0 ρtijela > ρfluida Frez > 0 ρtijela < ρfluida Frez < 0 65 . (Fuz = – GIstisnutogFluida) Na uronjeno kruto tijelo s dvije strane djeluju dvije različite sile – s donje FDP i s gornje FGP.

R ≈ 0 – za molekule unutar tekućine.Kolika je normalna sila kojom potonulo tijelo djeluje na dno? Fnor = Frez = Fgr – Fuz = Vοgο(ρtijela – ρfluida) Do koje će granice izroniti tijelo? Frez = Fgr – Fuz = ρtijelaοgοVtijela – ρfluidaοgοVfluida = 0 ρtijelaοVtijela = ρfluidaοVUronjeniDio (VUronjeniDio = Vfluida) VUronjeniDio = Vtijelaο ρtijela ρfluida …(7. Pokazatelj rada koji treba obaviti za jedinično povećanje površine tekućine je napetost površine: ∆W J N om N γ = [γ] = 2 = = ⇒ 2 m m m ∆A 1 R 2 iznad površine je zrak t = 20 γ. R ≠ 0 – za molekule na površini tekućine. a 2.22)   Slijedi nadtlak (unutar sferne opne): ⇐ Ako su meñumolekulske sile izmeñu molekula (atoma) tekućine i molekula stjenke (Ft/k) jednake meñumolekulskim silama izmeñu molekula tekućine (Ft/t) površina će zauzimati prav kut u odnosu na stjenku.21) F l U slučaju sferne opne (mjehur sapunice): ⇒ 2 F = 2 o  γ o ( 2 o R oπ )  F = ∆p o ( R o π ) …(7. a kada su Ft/k > Ft/t kut θ < 90° ⇒ .20) Napetost površine tekućina i kapilarne pojave ⇐ Za povećanje površine tekućine potrebno je uložiti rad (W) jer je rezultanta meñumolekularnih sila: 1. σ ° C mN/m2 voda 73 etanol 22 aceton 24 benzen 29 glicerin 63 živa 470 ⇐ Za povećanje obje ravne površine opne tekućine u neposrednom dodiru s plinom (2ο∆A) pri opterećenju silom F: ∆A 2ο l γο δ γ= W F oδ F = = 2 o ∆A 2 o ( l o δ ) 2 o l ∆p γ …(7. ∆p = 4 oγ R 1 plin θ meniskus tekućina krutina θ živa: θ > 90° 2 1 2 voda: θ < 90° 66 . Kada su Ft/k > Ft/t kut θ < 90° .

23) 67 . a tekućina je u kapilari uzdignuta.Kapilarne pojave: u cijevima malih unutarnjih promjera (kapilarama) uspostavlja ravnoteži sila: Ft/k . Kako vrijedi jednadžba: 2γ cos θ 2γ cos θ slijedi jednadžba h = ρgr r Gdje je h .visina stupca tekućine u kapilari ∆p = …(7. Ft/t i G. a tekućina je u kapilari spuštena. Ako su dominantne Ft/k menisk je udubljen. Ako su dominantne Ft/t menisk je ispupčen.

…(8.6 o h (1/3600 ) o h Iz jednadžbe kontinuiteta (8. Predpostavit ćemo da je fluid nestlačljiv. FLUIDI Q =qv= 2 V  dV  =  t  dt  = A os = t Aοv . ρ2 m1 . Ako je to trenje zanemarivo kažemo da je fluid idealan. skraćeno.DINAMIKA FLUIDA Kada se fluid giba (struji). primijeniti i na realni fluid. a ako ulazi negativan. ρ1 1 = [] (1/1000 ) o t t = 3. Idealni plin ispunjava uvjet η = 0.qv). bilo direktno bilo uz odreñene promjene. tj. Statika fluida izučava fluide u stanju mirovanja (uspostavljena ravnoteža) dok dinamika fluida statika fluida dinamika fluida izučava gibanje fluida (fluid teče usljed djelovanja tangencijalnih opterećenja). A2 . Idealni fluid ne mijenja volumen s promjenama tlaka (ρ = Cρ) i ne opire se djelovanju tangencijalnih naprezanja (dinamički mu je viskozitet η = 0). da mu je gustoća konstantna. dok η = 0 uvjet ispunjavaju samo ako su vrijednosti tangencijalnih sila zanemarive u odnosu na vrijednosti gravitacijskih sila i pritisaka. V2 . Zakoni izvedeni za idealni fluid mogu se u mnogo slučajeva. dok uvjet ρ = Cρ ispunjavaju samo ako su vrijednosti promjena tlakova zanemarive. Ako tekućina izlazi iz površine. pojavljuje se meñu njegovim česticama i slojevima unutarnje (viskozno) trenje uzrokovano meñumolekularnim kohezivnim silama. s2 . vdA je pozitivan. Volumni protok (Q.1) slijedi da tamo gdje je cijev uža brzina fluida je veća.1) s t    gdje je: v– prosječna brzina –1 protjecanja fluida. mοs . Ukupan protok kroz dio strujne cijevi omeñen presjecima A1 i A2 jest: 68 . m  dm  V o ρ m = = = t  dt  t s Aορο = Aοροv t [m ] = kg = m  =   t s V  m3 [Q] = konst. Tekućine uglavnom ispunjavaju uvjet ρ = Cρ. A1 . V1 . Maseni protok (m) – masa tekućine (plina) koji protekne kroz aktualni presjek u jedinici vremena. protok – volumen tekućine (plina) koji protekne kroz aktualni presjek u jedinici vremena. =   = m2 . s1 .

1 Bernoullijeva jednadžba Zaključak o ovisnost tlaka o brzini slijedi iz jednadžbe kontinuiteta.zatvorena površine sastavljena od presjeka A1 i A2 te plašta cijevi V . Sila neophodna za ubrzanje rezultat je djelovanja okolnog fluida. Stacionarno strujanje – brzine strujanja i raspored strujnih linija fluida se ne mijenja tijekom vremena.2) Jednadžbu (8.ρ ρ ρ ρ vdA + ∫∫ vdA = 0 ∫∫ A1 A2 …(8. kgοs .. –1 Ako se tijekom vremena ne mijenja gustoća fluida: A1οροv1 = A2οροv2 = Aοροv A1οv1 = A2οv2 = Aοv Q1 = Q2 = Q = CV (= konstanta) . a strujnicama zamišljene linije koje u svakoj točki pokazuju smjer brzine djelića fluida (istih ili različitih). η = 0) povezujući visinu. stišljiv.5) 8. tlak i brzinu strujanja. Uz odgovarajuće korekcije Bernullijeva jednadžba se može koristiti i daleko šire (nestacionarni tok. Jednadžba kontinuiteta – opisuje stacionarni protok fluida na temelju zakona o očuvanju mase u struji fluida i povezuje brzine strujanja fluida s presjecima kroz koje struji fluid. 69 . ako nestišljiv fluid (ρ = C) struji kroz cjevovod promjenljivog presjeka brzine mu se moraju mijenjati javljaju se ubrzanja fluida.volumen omeñen zatvorenom površinom A Strujnim linijama se nazivaju putanje djelića fluida (ne čestica – molekula ili atoma). 1. može se pokazati da jednadžba kontinuiteta glasi: ∫∫ ρvdA = − A ρ ρ ∂ ∂t ∫∫∫ ρdV V …(8. 2 – oznake aktualnih presjeka u struji fluida.4) Gdje je: A .2) možemo pisati u obliku: ∫∫ vdA = 0 A ρ ρ …(8. – maseni protok. Bernullijeva jednadžba – opisuje prije svega stacionarno strujanje idealnog fluida (ρ = C.3) Ako gustoća nije konstantna. prema tome.. m1 = m2 = m = Cm (= konstanta) gdje je: m. viskozan fluid). Naime. mora postojati razlika tlakova u područjima različitih presjeka.(8.

d1 .10) p + ½οροv2 + ροgοh = Cp [ροv2] = [ . uz zanemarivanja gubitaka.(8.8) 2 i kažemo da je u svakoj točki neke strujnice zbroj statičkog tlaka p. uzrokovanog visinskom razlikom pojedinih dijelova fluida.. ρ1 m1 . s2 .(8. ρ2 h 2 .12) p1 + ½ορο0 + ροgοh1 = p2 + ½ορο0 + ροgοh2 p1 + ροgοh1 = p2 + ροgοh2 . ρ 2 Na temelju načela o očuvanju energije. V2 . često pišemo u obliku: 1 p + ρgh + ρv 2 = konst . 2 Ako se Bernoullijeva jednadžba u «energijskom» obliku: podjeli s volumenom (nestišljivi i stišljivi fluidi): dobiva se Bernoullijeva jednadžba u «tlačnom» obliku: F N [pοV] = [ οV] = 2 A m pοV + ½οmοv2 + mοgοh = CE .. v2 .. ρ1 1 m2 . i dinamičkog (brzinskog) tlaka 1 2 ρv uvijek konstantan.13) ⇒ ⇒ 8..(8. A2 .7) 2 2 Bernoullijevu jednadžbu za stacionarno strujanje nestlačljivog idealnog fluida.. W + Ek + Ep = konstanta Rad fluida: W = Fοs = pοAοs = pοV Kinetička energija fluida: Ek = ½οmοv2 Potencijalna energija fluida: Ep = mοgοh Prema tome: p1οV1 + ½οmοv12 + mοgοh1 = p2οV2 + ½οmοv22 + mοgοh2 = CE . A1 . .. tlaka ρgh.9) pοV + ½οmοv2 + mοgοh = CE / V . zbroj rada... V1 .(8.(8.11) οm = Nοm = 3 J=W Ako je cjevovod horizontalan: Ako fluid miruje u cjevovodu: m 2 kg m2 kg m o m kg o m o s-2 = ov ] = 3 o 2 = 3 o 2 = V m2 m s m s N = Pa m2 p1 + ½οροv12 + ροgοh = p2 + ½οροv22 + ροgοh p1 + ½οροv12 = p2 + ½οροv22 ...(8.. d 2 .. s1 ..6) Ako jednadžbu (8. v1 .2 h1 . (8.2 Primjena Bernoullijeve jednadžbe Brzina istjecanja fluida iz spremnika kroz mali otvor: 70 .. kinetičke i potencijalne energije fluida se ne mijenja...(8.6) sredimo i uzmemo u obzir da gustoća nije konstantna dobit ćemo: 1 2 1 2 p1 + ρgh1 + ρv 1 = p2 + ρgh2 + ρv 2 .

brzina istjecanja je manja..17) 2 Iz jednadžbe kontinuiteta za nestišljiv fluid (Q = CV): 3 v1ο(2οr1)2 = v2ο(2οr1)2 = v1ο(2οr1)2 Slijedi: p1 – p2 = ½ορο(v22 – v12) = ½οροv12ο(v22/v12 – 1) p1 – p2 = ½οροv12ο(r14/r24 – 1) .3 Mjerenja tlaka u pokretnom fluidu i protoka U pokretnom se fluidu najčešće mjere statički tlakovi s manometrima i protoci s protokomjerima..1 h h2 2 pa h1 Iz Bernoullijeve jednadžbe slijedi: p1 + ½οροv12 + ροgοh1 = p2 + ½οροv22 + ροgοh2 p1 = p2 = pa ⇒ v22 – v12 = 2οgο(h1 –h2) Kako je: h1 – h2 = h v2 >> v1⇒ v2 = 2 o g o h .15) (domet mlaza) S indeksom Lk su označeni lokalni gubici.Lk v22 – v12 = 2οgοh – (2/ρ)οΣ∆pi..(8..Lk – Σ∆pi.Lk v1 = 2 o g o h – (2/ρ)οΣ∆pi. a za realne. Lokalni gubici p1 + ½οροv12 + ροgοh1 = p2 + ½οροv22 + ροgοh2 + Σ∆pi... za horizontalnu Venturijevu cijev: p1 + ½οροv12 = p2 + ½οροv22 . Ova jednadžba vrijedi samo za idealne tekućine.(8.16) S indeksom Lu su označeni ukupni.. a s Ln linijski gubici. doziranje) Bernoullijeve jednadžbe.(8.(8. h Ukupni gubici p1 + ½οροv12 + ροgοh1 = p2 + ½οροv22 + ροgοh2 + Σ∆pi.Lk – (2/ρ)οΣ∆pi.Lu v22 – v12 = 2οgοh – (2/ρ)οΣ∆pi.. Rezultat kaže da je brzina tekućine ista kao kad tekućina slobodno pada s iste visine.(8..Ln) (domet mlaza) .14) predstavlja Torricellijev zakon isticanja tekućine kroz mali otvor.14) (domet mlaza) Jednadžba (8.Lk .. (vodovod i klimatizacija) 71 . h 1 Venturijeva cijev (mjerenje protoka.18) 8. zbog unutrašnjeg trenja.Ln v1 = 2 o g o h – (2/ρ)ο(Σ∆pi.

. brzina djelića v fluida se od stjenke povećava do maksimalne vrijednosti u osi cijevi.21) S druge strane: pD = [(visina stupca × gustoća) mjernog fluida] × g pD = (g ≈ 9.pokazatelj uzajamnom otporu gibanju susjednih slojeva fluida.20) dinamički tlak: pD = ½οροv12 pD ukupni (hidrodinamički.8 m/s2) 2. (unutarnji otpor) Kod stacionarnog strujanja (brzina i raspored strujnih linija) idealnog fluida – realni fluid neviskoznog (plinovi). 1.. nestišljivi fluidi i gubici): pοV + ½οmοv2 + mοgοh = CE . zaustavni) tlak pU pU statički (hidrostatički) tlak: pS = p1 + ροgοh1 pS Ukupni tlak se mjeri na mjestu gdje je fluid zaustavljen. dok se viskoznost očituje samo pri gibanju. Dinamički tlak: pD = pU – pS pD = (p + ½οροv2 + ροgοh) – (p + ροgοh) pD = ½οροv2 . a statički tlak na mjestu gdje je strujanje fluida neometano. Kod stacionarnog strujanja realnog – vMax viskoznog fluida (tekućine)...(8. za poznate vrijednosti r1 i r2 mogu se izračunati v1 i Q1 . svi djelići fluida vg = 0 m/s idealni fluid imaju iste brzine. Djelići fluida uz stjenku (nepokretnu) imaju brzine = 0. ako se u Venturijevoj cijevi (protječe sav fluid) izmjere p1 i p2 .22) Q1 = V1/t = (A1οs1)/t = A1ο(s1/t) = r12οποv1 Prema tome. A1 v1 p1−p2 2 p2 v = 0 m/s pS pD v3 3 v2 1.(8. Mjerenje dinamičkog tlaka s Pitotovom 2. Razlika izmeñu viskoznosti i trenja u mehanici .19) p + ½οροv2 + ροgοh = Cp = pU ..pri običnom trenju postoji sila i kada tijelo miruje.TLAK U POKRETNOM FLUIDU ukupni = statički + dinamički Bernoullijeva jednadžba (stišljivi...4 Viskoznost fluida . Protok: v1 = 2 o ( p1 − p2 ) r4 ρ o  14 r  2     . 8. 72 ..(8.(8. Mjerenje protoka s Venturijevom cijevi cijevi pU p1 1 r1.

SAE 10. trošenju i podmazivanju) se još uvijek sreću nedozvoljene jedinice za kinematičku viskoznost. 8. a u mjenjaču i diferencijalu SAE 90.005 živa 13. SAE 30 itd.(8. zimi se u motoru upotrebljava SAE 10.(8. u Europi ° (stupanj Englera).546 1.23) F A a b Y m  Y [η] =  τ o  = Pa o = Paοs v m o s-2  Sila usljed smicajnog naprezanja: Fτ = τοA gdje je: τ– tangencijalni napon. mPa◦s (20° voda 0.. skraćeno SAE).554 glicerin 1.5 Režim strujanja i opstrujavana tijela Laminarno strujanje – strujne linije se poklapaju sa stujnicama – slojevi se ne miješaju..4 Pa s pri t = 55 ° C. Supstancija C) ρ. Tako npr.99823 1.25) Pa Kao pokazatelj svojstava fluida (tekućeg) koristi se i kinematička viskoznost: ν= η ρ [ν] = [η] = [ρ ] Pa ο s ο m 3 kg = kg ο m οN ο s ο m 3 s 2 ο m 2 ο kg = m2 s U tirbologiji (znanost o trenju...2 vx.y2 x1. najčešće. Fτ = η oAo . pri čemu dolazi do usporavanja sporijih i ubrzavanja bržih slojeva..24) v Y y x xn.2613 1499 Npr.1 vx. SAE 30 ima η = 0.n U diferencijalnom obliku: τ = ηο ∂v x ∂y . ljeti SAE 30.(8. u SAD ″S E (sekunda po Sayboltu). STRUJANJE laminarno prijelazno turbulentno 73 .yn x2. – što je broj oznake veći to je veća viskoznost. kg/dm3 (20° C) η. Turbulentno strujanje – strujne linije se ne poklapaju sa strujnicama – slojevi se miješaju..Dinamička viskoznost: s c c1 d d1 v Y η= τ v . SAE 20. viskoznost motornih ulja izražava se po posebnoj skali američkog Društva automobilskih inženjera (Society of Automotive Engineers. (usporedni viskozimetri) ρ i η se ne smiju miješati – «gust» fluid ne mora biti i «viskozan».y1 vx. v/Y– brzina deformacije {=[(s/Y)/t]}.

28) Volumen tekućine koja u vremenu t protekne kroz odreñeni presjek cijevi prikazan je jednadžbom (8.26) Fvs η o l ov η o l ov η ν gdje je: l – karakteristična linearna dimenzija.. Kada idealni fluid struji kroz cijev.(8.(8. a pri niskim (dominantne Fvs) laminarno.29) Integriranjem dobijemo protok: qv = Q = π p1 − p2 4 V = R t 8η L .. u svim točkama presjeka brzina je jednaka i protok je dan relacijom: q v = Q = Av . Re = Pri visokim vrijednostima Re (dominantne su Fin) tekućina struji turbulentnim.. a kada realni fluid struji kroz usku cijev.28): π (p1 − p2 )t R 2 2 V = ∫ dV = ∫ 2rπdrvt = ∫ (R − r )rdr 2ηL V 0 0 R .27) Na temelju ravnoteže tlačne sile (F∆p) i sile trenja (Ftr) (veće F∆p bi izazvale ubrzavanje fluida čiji protjecanje usporava Ftr): F∆p = ∆pοr2οπ = – Ftr = – 2οrοποLοτ = L p1 v1 1 p1− p2 v2 = v1 2 p2 v2 – 2οrοποLοηο dv dr R .(8. Kod Reynoldsovog pokusa s cijevi granica prijelaza laminarnog u turbulentno strujanje je: Rek ≈ 2300....(8.27) R Integriranjem se dobiva: ∫ (p1 − p2 )rdr r = − ∫ 2ηLdv v 0 v= ( p1 − p2 ) 4 oη o L oR 2 .30) 74 . brzini strujanja i geometriji površine stjenke uz koju struji fluid... Sila koja djeluje na sloj fluida u obliku valjka polumjera r i dužine L dana je jednadžbom (8.(8. najveća je brzina u sredini cijevi. m... Reynoldsov broj je bezdimenzionalan i njime se opisuje odnos inercijalnih i viskoznih sila u struji fluida: laminarno strujanje turbulentno strujanje Fin ρ o l 2 ov 2 ρ o l 2 ov 2 ρ o l ov l ov = = = = .Režim strujanja fluida ovisan je o prirodi fluida.

33) Ftr = 6πηrv to vrijedi za Re = η Tako će kuglica u viskoznom fluidu padati jednoliko jer će se uravnotežiti sila teža (G).34) možemo izračunati brzinu padanja tijela ili dinamičku viskoznost..34) 3 3 Ako je ispunjen uvjet za primjenu Stokesova zakona tada iz jednadžbe (8...1 ≈ 0. pronašao da na kuglicu promjera r koja se giba kroz viskozni fluid konstantnom brzinom v djeluje sila trenja: 2rρv ≤ 0. Gibanju se tijela suprotstavlja hidrodinamički (aerodinamički) otpor koji se može opisati jednadžbom: Fot = cot o 1 2 3 v2 oA 2 ..(8.(8.. Stokes je npr.05 Pri malim brzinama (mali Re) otpor sredstava razmjeran je brzini i dinamičkoj viskoznosti i ovisi o obliku tijela. 75 ..1 .32) (Fot + Fuz + G = 0) gdje je: cot – koeficijent ukupnog (trenje i oblik) otpora.2 ≈ 0. gradijentu tlaka (razlici tlaka po metru dužine cijevi) i o četvrtoj potenciji radijusa cijevi.Protok ovisi o dinamičkoj viskoznosti η.(8.(8.31) To je Poiseuilleova jednadžba za otpor pri laminarnom protjecanju viskozne tekućine kroz horizontalnu cijev. koje je dan jednadžbom: ρ Ftr = 8πηLv .. Pri Reynoldsovim brojevima 103 < Re < 105 : cot. uzgon (Fuz) i sila trenja (Ftr. Fot): 4 4 Ftr = mg − Fuz = r 3πρg − r 3πρ f g . To je poznati Poiseuillov zakon laminarnog protjecanja realne tekućine kroz uske cijevi..2 cot.2 ≈ 1.3 cot.

(Jednake temperature imaju tijela/sustavi. odnosno promjena napona (U) termopara s promjenama temperature. Termometar – instrument za mjerenje temperature.15 [T] = K Toplina – oblik razmjene energije izmeñu sustava (tijela) uzrokovan razlikom temperatura. (c) deformacije bimetalnih traka s promjenama temperature.4 ° C (d) otpornik 10 0° C 100 90 t2 t1 30 50 40 60 t1 70 R1 R2 termopar t2 20 80 0 °C 10 0 °C 10 0 90 t1 t2 U1 U2 76 . 100 (a) 50 40 30 60 70 (b) t1 t2 (c) 20 80 14. (d) mjerenje (digitalno) promjena otpora električnog otpornika (R).TEMPERATURA I TOPLINA Temperatura (t) – termodinamička veličina stanja. (b) ∆T K = ∆t ° C. (Ako su tijela A/B i B/C u toplinskoj ravnoteži onda će u toplinskoj ravnoteži biti i tijela A/C – temelj za mjerenje temperatura termometrima. (b) promjena tlaka (volumena ?) plina s promjenama temperature. alkohol ?) s promjenama temperature. T = t + 273.) A tA < tB < tC TOPLINA TOPLNSKA RAVNOTEŽA C A tA = tB = tC C B B Toplinski vodiči/izolatori – materijali koji dobro/loše vode toplinu.16 K (tTrojneTočkeVode = 0.01° . u toplinskoj ravnoteži). (b) tKljučanjaVode = 100° (= 212° ). Celsijusova skala: (a) tMržnjenjaVode = 0° (= 32° ). Vrste termometara: (a) promjene volumena (dužine stupca ?) tekućine (živa. pokazatelj (makroskopski skalarni) zagrijanosti/rashlañenosti sustava (tijela). Nulti zakon termodinamike – objekti (tijela ili sustavi) se nalaze u toplinskoj ravnoteži ako su im jednake temperature. C F C F t = 5/9ο(tF – 32) [t] = ° C [tF] = ° F C) Kelvinova skala: (a) TTrojneTočkeVode = 273.

. Razmjena topline zračenjem se odvija i pri nižim temperaturama.12 ÷ 0. th).03 0. Za razliku od prethodna dva mehanizma. tvar srebro bakar aluminij k/(W οm–1οK– tvar 1 ) 406 čelik 385 staklo 205 beton k/(W οm–1οK– tvar 1 ) 50 drvo 0.(8. Zračenje – razmjena topline elektromagnetnim valovima (Sunce. • viskoznost fluida povećava debljinu graničnog sloja (smanjena brzina toka fluida uz nepokretnu stjenku u odnosu na glavni tok fluida) koja se smanjuje prisilnom konvencijom (ventilatori. t −t dQ = kοAο v h . ali je zanemarivo mala [dQ/dt = f(T4)].024 Konvekcija – razmjena topline uslijed gibanja masa fluida. Količnik (tv – th)/L (promjena temperature po jedinici duljine toplinskog vodiča) naziva se gradijentom temperature. zašto pri dodiru plastična masa djeluje “toplo”. (metali i metalna kristalna rešetka. usijana tijela).04 0. miješalice.35) W (= J/s) A – površina okomita na pravac prijenosa L dt topline.. te se energija prenosi s molekule na molekulu bez prijenosa tvari. m–1. 77 .6 Mehanizmi razmjena topline Mehanizmi razmjene topline: RAZMJENE TOPLINE kondukcija konvekcija zračenje A tv L kontakt tijela th tv strujanje f. odvija se i kroz vakuum. tv) povećavaju susjednim molekulama kinetičku energiju (manje temperature.uida th tv th elektromagnetski valovi Kondukcija – molekule (atomi) s većim kinetičkim energijama (veće temperature. L – duljina vodiča. W οm–1οK–1. m.8 zrak k/(W οm–1οK– 1 ) 0. Toplina se prenosi i slobodnim elektronima. (zrak u prostoriji i grijanje) vrlo je složena – kvalitativno: • konvekcija je razmjerna površini (površine radijatora – kčelika i kzraka). crpke). • razmjena topline konvencijom je približno razmjerna s ∆t5/4. a metal “hladno”) Eksperimentalno je utvrñena jednadžba brzine razmjene topline kroz homogenu agregaciju: Energija i snaga: gdje je: k – toplinska vodljivost.8 stiropor 0.8.

36) δQ = mοcοdT (infinitezimalni oblik) Q = mοcοd∆t (∆t = ∆T) . tekućina. Razmjena topline uz fazne promjene i kemijske reakcije Razmijenjena se količina topline (pri konstantnoj temperaturi) tijekom faznih promjena može odrediti: 78 .428 4.7 Razmjena topline u odsustvu faznih promjena i kalorimetrija Razmijenjena količina topline. može se odrediti na osnovu promjene temperature: Q = mοcο∆T . d – beskonačno mala razlika.21 4.19 4. plin) i 3.. (razmijenjena količina topline razmjerna je masi) c – specifični toplinski kapacitet.. («kapacitet» navodi na pogrešan zaključak – c je svojstvo sustava) ∆ – konačna razlika.138 0. u odsustvu faznih promjena.470 0.(8.217 2.. (ograničena promjenljivošću c) δ – beskonačno mala količina.17 voda.22 4. 2.390 0.(8.(8. temperaturi (u većoj ili manjoj je mjeri različita pri različitim temperaturama). Supstancija aluminij željezo bakar živa olovo led (oko 0 ° C) voda (tekućina oko 0° C) etanol specifič ni toplinski kapacitet. kao tekućina 0 20 40 60 80 100 temperatura. agregatnom stanju (krutina. kJ/(kgοK) 0.20 4.910 0. °C Kalorimetrija – eksperimentalno odreñivanje termodinamičkih veličina.130 2.37) gdje je: m – masa. Jednake su količine topline koje preda tijelo (2) kalorimetru (1) i kalorimetar tijelu: Q2 = Q1 ⇒ m2οc2ο(t2 – trav) = m2οc1ο(trav – t1) t1< trav< t2 24.46 °C 1 2 c2 = c1ο m1o ( trav -t1 ) m2o ( t 2 -t rav ) .18 4. kg. kJ/(kg οK) c. a ne svojstva sustava) odreñuje se pokusima i ovisi o: 1...8.. Jοkg–1οK–1 . prirodi tvari (sastav i struktura). Specifični toplinski kapacitet (pokazatelj aktualne razmjene.38) gdje je trav – temperatura sustava nakon uspostavljanja stanja ravnoteže.100 2.

3 252.93 – – 452 vodik 58.5 1750 871 bakar 1083 134 1187 5069 * He ostaje tekuć sve do 0 K i prelazi u krutinu pod p = 25 bar..4 + 24. a ne svojstva sustava) odreñuje se pokusima i ovisi o: 1. LT . 79 .130 kJοkg–1οK–1ο(327 – 24) K = 39.9 kJ Razmijenjena količina topline tijekom odvijanja kemijskih reakcije se može odrediti: Q = mο∆H° .5 = 63.masa L . 2. Standardna reakciona entalpija (pokazatelj aktualne razmjene.standardna reakciona entalpija.grijanje do tališta t . uvjetima odvijanja kemijske reakcije (temperatura i tlak). vrsti fazne promjene (krutina → tekućina).8 357 272 voda 0.00 2256 olovo 327. ° C kJ/kg – * * 20. Latentna toplina fazne promjene (pokazatelj aktualne razmjene. Jοkg–1 .39) m . .40) gdje je: ∆H° . U priručnicima se najčešće navode vrijednosti standardnih reakcionih entalpija za t = 25 ° i p = 1 bar. gdje su: Qi količine toplina potrebne za: (a) korekcije za razmjenu topline kalorimetra s okolinom tijekom provedbe pokusa.Q = ± mοL gdje je: ± .4 kJ Qt = mοL = 1οkgο24. te (b) grijanje (hlañenje) reaktanata i (c) hlañenja (grijanje) produkata do 25 ° C.latentna toplina fazne promjene.5 kJ Q = 39.89 živa – 39 11.(8.znak ovisan o smjeru fazne promjene (taljenje ili skrućivanje). taljenje (skrućivanje) tT . tI .(8.. ° C kJ/kg Koja je količina topline potrebna za taljenje 1 kg olova početne temperature C? 24 ° Q = Qg + Qt gdje je: g .6 259. Te vrijednosti uključuju preračunavanje rezultata mjerenja: C ∆H° = ∆H + Σ Qi .. a ne svojstva sustava) odreñuje se pokusima i ovisi o: 1.taljenje Qg = mοcο(t2 – t1) Qg = 1οkgο0. Jοkg–1 . prirodi reaktanata (sastav i struktura).00 334 100.9 helij 268.5οkJοkg–1 = 24. isparavanje Sups– (kondenzacija) tancija LI . prirodi tvari (sastav i struktura) i 2. vrsti kemijske reakcije i 3.3 24..

(9. Kada se plin zagrijava uz stalni tlak (izobarno). ali dosta dobro i za realne plinove. vodik.1. volumen mu se linearno povećava s temperaturom po Gay-Lussacovu zakonu: V = V0 (1+αt) Gdje je: V0 – volumen plina na 0 ° C V – volumen plina na temperaturi t α .(9. 9. U ravnotežnom stanju u svim točkama tog sistema vlada jednak tlak i temperatura.toplinski koeficijent širenja plina – iznosi oko 1/273 K-1 = 3.(9. čija je jednadžba dana relacijom (9...66 10-3 K-1 Gay-Lussacov zakon se može pisati i u obliku: ..3) odnosno: 80 . Postoje tri empirijska zakona koja točno vrijede za idealni plin..1) U p -V dijagramu ovisnost tlaka idealnog plina o volumenu plina prikazuje se istostranom hiperbolom. te se na takvo stanje može primjeniti jednadžba idealnog plina. odnosno volumen plina..2) t  t + 273K T  V = V0 1 + = V0  = V0 273K T0  273K  . tada za idealni plin vrijedi Boyle-Mariottov zakon: pV = konst.1) Širenje plinova pri zagrijavanju mnogo je veće nego širenje tekućina i čvrstih tijela. (T= konst.) se mogu dosta dobro aproksimirati modelom idaelnog plina pri običnim tlakovima i temperaturama.TERMODINAMIKA Termodinamika je dio eksperimentalne fizike koji proučava vezu izmeñu topline i drugih oblika energije.) . Termodinamički procesi Najjednostavniji takav sistem je idealni plin u cilindru s klipom. posebno uvjete pretvaranja topline u mehanički rad. uz stalnu temperaturu (izotermno).. Mijenja li se tlak. Idealni plin: – meñumolekularne sile zanemarive – volumen molekula je takoñer zanemariv u usporedbi s volumenom posude u kojoj se plin nalazi – molekule se mogu smatrati materijalnim točkama Realni plinovi (helij. zrak itd.

0224m 3 / mol R= = = 8. ioni itd. molekula i sl.(9. M .7) poprima oblik: m RT M Ako uvrstimo u jednadžbu (9.01325 ⋅ 10 5 Pa ⋅ 0.množina plina Vm 0 ..) N koji sadrži neki sustav povezan je s fizikalnom veličinom količine tvari jednadžbom: N=n⋅NA . Talijanski fizičar A.5) Gdje je: NA = 6.(9.38·10-23 J/K dobivamo još jedan oblik plinske jednadžbe: pV = pV = NkT m .4) Volumen plina pri stalnom tlaku upravno je razmjeran njegovoj termodinamičkoj temperaturi. Pri (T0=273.V T V = ili = konst ..7) Ako množinu n izrazimo omjerom mase plina m i molarne mase plina M n = tada jednadžba (9...6) . molekule.(9.15 tada jednadžba: pV p0V0 = prelazi u pV = nRT T0 T Gdje je: V n = 0 .15 K. Iz ovog zakona slijedi da količina tvari bilo kojeg plina u istim uvjetima ima jednak volumen.4⋅10-3 m3/mol Plinska jednadžba: Definiramo li univerzalnu plinsku konstantu izrazom p0Vm 0 1.314 J/(molK) T0 273.. Pri tom jedinke mogu biti atomi..8) .10) 81 ..(9. Broj čestica (atoma.. koji se zove molarni volumen plina i označava sa Vm.(9.... po= 101325 Pa) molarni volumen Vm0 iznosi: Vm0 = 22.7) n=N/NA i Boltzmanovu konstantu k= R/NA = 1. Avogadro pronašao je da za plinove vrijedi Avogadrov zakon: Jednaki volumeni svih plinova pri istoj temperaturi i tlaku imaju jednak broj čestica..02 ·1023 mol-1 Avogadrova konstanta – to je broj molekula u količini tvari 1 mol Mol je količina tvari sustava koji ima toliko osnovnih čestica (jedinki) koliko je atoma u 12 g ugljika 12C. V0 T0 T .(9.

p1 ≠ p2. pokazatelj ukupne kinetičke i potencijalne energije čestica sadržanih u sustavu.14) (beskonačno male: δ – količine i d – razlike) 82 . J [električni rad (W E).Jednadžba vrijedi samo za idealne plinove. prema fizičkotermodinamičkoj konvenciji: δQ = dU + δW V ⇒ dU = δQ – δWV . a približno za realne.(9. Namijenjen bilancama energija i razmjena. + ∆U kada sustav obavlja rad okolinom.1/2 .12) . U. + Q. dijatermalna stijenka TOPLINA RAVNOTEŽA TOPLINA dijatermalna stijenka Toplina: Q1/2 = Tο∆S1/2…(9. jednaki kemijski potencijali viši kemijski niži kemijski niži kemijski viši kemijski potecnijal potencijal potencijal potencijal µ – kemijski potencijal. J (fizičko-termodinamička konvencija) viši tlak niži tlak jednaki tlakovi niži tlak viši tlak gdje je V – volumen.2. J supstancije (M). t1 ≠ t2.11) . m3 Uvjeti razmjene W: pokretna stjenka.1 ≠ µi. Razmjene – različiti oblici razmjena sustava s okolinom (drugim sustavom) praćeni promjenama unutarnje energije sustava i okoline: Izborom skupine značajnih razmjena se RAZMJENE SUSTAV/OKOLINA ograničava i broj značajnih veličina stanja. µi. J gdje je: ni – množina supstancije. + ∆U kada iz & okoline u sustav struji supstancija. JοK –1 viša temperatura niža temperatura jednake temperature niža temperatura viša temperatura Uvjeti razmjene Q: dijatermalna (toplinski vodljiva) stjenka. Jοmol–1 Uvjeti razmjene ni : polupropusna stjenka (za i-tu supstanciju).. polupropusna polupropusna Razmjena supstancija SUPSTANCIJA SUPSTANCIJA RAVNOTEŽA stijenka stijenka (množina): ni .3 Prvi zakon termodinamike i bilance Prvi zakon termodinamike – jedan od izraza općeg zakona o održanju energije. J – skalarna makro veličina. + ∆U kada okolina grije sustav. + ni .13) .1/2 = Σµiο∆ni.. volumni rad (W ). Za odabrane značajne razmjene sustav/okolina: (a) volumni rad i (b) toplina. V pokretna stijenka VOLUMNI RAD RAVNOTEŽA VOLUMNI RAD pokretna stijenka Volumni rad: W1/2 = pο∆V1/2…(9. električni potencijal (ϕ) i količina naelektrisanja (QE)] .(9. 9. mol. J gdje je: S – entropija.2 Unutarnja energija i razmjene Unutarnja energija. J toplina (Q).. 9..+ W.

polupropusna stjenka): δ ni = µοdni .. te svojstvima granice sustav/okolina. nepropusna stijenka): δQ = TοdS . te koristi izmijenjena konvencija: ...18) (c) razmjena supstancija (nepokretna.. zbrke nema – za povećanje unutarnje energije okolina mora izvršiti rad nad sustavom.15) dU = δW + δQ + Σδ ni Izvor konvencije: unutarnja energija sustava (koja se može koristiti za obavljanje različitih razmjena) može se akumulirati (+ dU) obavljanjem rada okoline nad sustavom (+ δW). adijabarska. adijabatska. ali se takvim pristupom omogućavaju izračunavanja) više uzastopnih “kvazistatičkih” (beskonačno sporih) promjena: (a) volumni rad (pokretna. ovisni o veličinama stanja sustava i okoline. Neovisno o konvenciji prvi zakon termodinamike uvijek vrijedi i dobivaju se uvijek isti rezultati.4 Drugi zakon termodinamike i entropija Drugi zakon termodinamike – sustavi spontano teže uspostavljanju stanja ravnoteže (pri čemu se izjednačavaju potencijali). U fizičko-kemijskoj termodinamici se uvodi kao značajna razmjena: (c) razmjena supstancija. spontana razmjena je posljedica razlike potencijala. Ako se odvija samo jedna od mogućih razmjena (priroda stjenke) ili se pretpostavi (što je praktično neprovodivo. 83 . Generalizirano.17) δW = pοdV . nepropusna stijenka): Prema fizičko-kemijskoj termodinamičkoj Prema fizičko-termodinamičkoj konvenciji: konvenciji: δW = – pοdV …(9. dijatermalna...(9. samo što taj rad u prvom slučaju smatramo negativnim učinkom (rasipanje skupocjenog rada okoline). Oznakom δ za beskonačno male količine (ne promjene) se naglašava da W.(9. Q i ni nisu veličine stanja (ne opisuju svojstva sustava) već oblici razmjene sustava s okolinom..19) 9.(9.(9. a u drugom pozitivnim učinkom (povećanje korisne unutarnje energije sustava). (+ za bogatiji sustav) WV Q okolina sustav U fizičko-termodinamička konvencija: WV Q okolina sustav U fizičko-kemijska termodinamička konvencija: + W V = + pο∆V ekspanzija: V2 > V1 n + W V = – pο∆V kompresija: V2 < V1 U biti. dovoñenjem topline (+δQ) ili dovoñenjem supstancija (Σδ ni ).16) (b) toplina (nepokretna.Izvor konvencije: jeftina toplina (dovoñenje topline sustavu iz okoline: + δQ) može se iskoristiti za povećanje unutarnje energije sustava (+ dU) i/ili za obavljanje skupocjenog rada (rad koji obavlja sustav nad okolinom: + δW V).. a količina razmjene pri odreñenom potencijalu ovisi i o naboju.

Što je vjerojatnost uspostavljanja nekog stanja veća veća mu je i statistička težina.22) 2 dQ dQ ⇒ S 2 − S1 = ∫ dS = . p) sustav može obaviti ovisi o raspoloživim nabojima (z.(9. te time i entropija. a (e) koliko rada pri aktualnim potencijalima (F.20) U prikazanim promjenama potencijali su sila (F) i tlak (p). 1 2 1 2 Wm = ∫Fgrο dz molekul supstancije A RAVNOTEŽA − ravnomjerni raspored molekula brzi molekul spori molekul supstancije A supstancije B RAVNOTEŽA − ravnomjerni raspored molekula istih brzina Ω2 > Ω1 S1 > S2 Ω2 > Ω1 S1 > S2 9.24) Ω – statistička težina aktualnog stanja. Statistička težina je pokazatelj vjerojatnosti uspostavljanja nekog stanja aktualnog sustava u odnosu na druga moguća stanja.(9.21) …(9. V).. p= 0) nije moguće obavljanje rada. S = k◦lnΩ …(9.5 Identifikacija termodinamičkog sustava Za identifikaciju je potrebno odrediti (kvantitativno opisati) dovoljan broj svojstava po kojima se aktualni sustav razlikuje od drugih termodinamičkih sustava. Entropiju – termodinamička veličina stanja sustava (opisuje stanje sustava) koja se koristi pri: (a) bilancama energija – naboj sustava za razmjenu topline (potencijal je temperatura): Q1/2 = T◦∆S1/2 ... uspostavljaju u stanjima ravnoteže. a naboji visina (z) i volumen (V): (d) bez potencijala (F=0. V).23) T T 1 (b) analizi ravnoteže – pokazatelj «širenja» sustava – težnje ravnomjernoj raspodjeli čestica po prostoru i energije po česticama (pri širenju raste entropija): ∆S1/2 ≥ 0 Statističkom obradom se dobiva: gdje je: k – konstanta. prema iskustvu. (neravnoteža?) TERMODINAMIČKE VELIČINE STANJA intenzivne ekstenzivne specifične 84 .. V1 p2 WV termodinamički sustav p1 > p2 WV = ∫pο dV …(9.z1 Fgr z0 Wm mehanički sustav p1. Najveće se vrijednosti dobivaju za ravnomjerne raspodjele čestica po prostoru i energije po česticama. neovisno o raspoloživim nabojima (z. Svojstava sustava u stanju ravnoteže se opisuju termodinamičkim veličinama stanja. koje se.

4. k) …(9. 2. to se vn može odrediti mjerenjem T i p i izračunavanjem. n = n1 + n2 + .25) Na primjer. mogu se odrediti za svaku točku sustava. molarni volumen idealnog plina jednak je: vn = R oT p [vn] = m3οmol–1 (R = 8. bar -56. Specifične veličine stanja. a vrijednosti svih ostalih intenzivnih veličina stanja mogu se izračunati koristeći odgovarajuće izraze: Ii = f(I1 . dok se u slučaju neravnoteže mijenjaju od točke do točke. I2) Na primjer. p. kao što su tlak (p) ili temperatura (t).. I2) (i = 3. koja je obuhvaćena u izrazima za ekstenzivne veličine (j = 1.. n se može odrediti mjerenjem T. Broj stupanja slobode – broj koji odreñuje koliko se veličina stanja može slobodno mijenjati (izmjeriti ili usvojiti). (naboji) Za potpuno definiranje sustava je pored potpunog definiranja stanja sustava potrebno odrediti i aktualnu količinu tvari. Broj stupanja slobode sustava u odsustvu kemijskih reakcija: gdje je: C – broj komponenti u aktualnom F=C+2–P .3143 J◦mol–1◦K–1) …(9. volumen idealnog plina jednak je: n= V vn = p oV R oT [n] = mol …(9.0 ° C 72. l) …(9. nepropusne stjenke (značajne su razmjene W i Q) iskustva su pokazala kako je za potpuno definiranje stanja sustava dovoljno odrediti dvije veličine stanja. p i V i izračunavanjem.. kao što su obujam (V) ili množina supstancije (n).. F – broj faza u aktualnom sustavu. se dobivaju svoñenjem ekstenzivnih veličina stanja na jedinične količine supstancija: vn = V n Kao i intenzivne veličine stanja.26) Kako je R univerzalna molarna konstanta idealnih plinova.4 ° C 5.Intenzivne veličine stanja. aditivne su – vrijednosti veličina za cjelinu se dobivaju sumiranjem vrijednosti veličina za dijelove: V = V1 + V2 + . . Njihove vrijednosti su jednake u svim točkama u slučaju ravnoteže. dok će ostale veličine stanja biti spontano uspostavljene (mogu se izračunati uz korištenje odgovarajućih jednadžbi).... Primjer: Koliko je potrebno ponijeti mjernih 31..28) Prema tome..11 bar ako se pretpostavi da je u spremniku uspostavljeno 0 CO2 0 t. Ekstenzivne veličine stanja.(9. ° C 85 . . 9. (potencijali) Ako su aktualne pokretne.6 Gibbsovo pravilo faza Gibbsovo pravilo faza – odreñuje broj stupanja slobode aktualnog fiziko-kemijskog sustava.. (d) plinovitim/tekućim ugljik-dioksidom i (e) plinovitim/tekućim/krutim ugljik-dioksidom... što je u biti i vn . dijatermalne..29) sustavu.. specifične veličine stanja se mogu odrediti za svaku točku sustava..8 bar instrumenata za odreñivanje termodinamičkog (fizičkokemijskog) stanja u spremniku s: (c) plinovitim ugljik-dioksidom.27) stanja: Ej = nοf(I1 .

te je za njeno odreñivanje potrebo izmjeriti obje veličine – temperaturu i tlak. Kako bi se jednostavno rješavali često sretani problemi uvedene su pomoćne toplinske veličine.30) dU = – p◦dV + T◦dS + Σµi◦dni (prvi zakon termodinamike. T) treća se može izračunati (vn se spontano uspostavlja) – pored dva instrumenta dovoljno je ponijeti digitron i znati vrijednost R = 8.. µk = µt = µp): 6 jednadžbe ⇒ F = 6 – 6 = 0 9.33) (od unutarnje energije se jednostavno odbija umnožak temperature i entropije) 86 . Takoñer. p) se nalazi na liniji kondenzacije.. za stanje tri faze: 3 × 2 veličine stanje. iz ravnoteža tri faze (svaka sa svakom: pk = pt = pp . u uvjetima ravnoteže vrijedi jednadžba stanja idealnog plina (pοVm = RοT).stanje ravnoteže.(9. po logici termodinamike. p) se nalazi u području plina. p) se nalazi u trojnoj točki. Posebnu pozornost treba posvetiti korektnim primjenama pomoćnih toplinskih veličina. dok pokušaji objašnjavanja njihove fizičke prirode nemaju osobitog smisla i mogu voditi k pogrešnim zaključcima. promjena unutarnje energije jednaka je toplini koju sustav razmijeni s okolinom.(9. tk = tt = tp . te se po mjerenju t ili p do presjeka s njom povlači linija okomita na odgovarajuću os.. molarnog volumena Vm .3143 J◦mol–1◦K–1.. Pomoćne toplinske veličine su ekstenzivne veličine stanja.32) (unutarnjoj energiji se jednostavno dodaje umnožak tlaka i volumena) Helmholtzova funkcija: A ≡ U – TοS .. (c) Instrumenti nisu potrebni jer: F = C + 2 – P = 1 + 2 – 3 = 0 Zaključak slijedi i iz dijagrama stanja p = f(t) – točka (t. definirane jednadžbama: Entalpija: H ≡ U + pοV . odnosno drugim sustavom.. po obje konvencije) dU = T◦dS + Σµi◦dni dV = 0 (bez razmjene volumnog rada) dU = T◦dS Σµi◦dni = 0 (bez razmjene tvari) dU = T◦dS dV = 0 Σµi◦dni = 0 . tt = tp (ne razmjenjuje se toplina) i µt = µp (ne razmjenjuju se supstancije) ⇒ F = 4 – 3 = 1.7 Pomoćne termodinamičke funkcije i entalpija Priroda unutarnje energije je jasna i korisna za kvantitativnu analizu ali se rijetko sreću uvjeti koji se jednostavno kvantitativno rješavaju uz njeno korištenje (ne obavlja se rad ni razmjena tvari: V = const i ni = const ⇒ dV = 0 i Σµi◦dni = 0 ⇒ WV = 0 i m = 0): . (a) Potrebno je ponijeti dva instrumenta – termometar (temperatura) i manometar (tlak): F =C+2–P=1+2–1=2 Zaključak slijedi i iz dijagrama stanja p = f(t) – točka (t.(9. te ako se izmjere vrijednosti dvije veličine (p.. stanje ravnoteže svake faze je odreñeno s po dvije vrijednosti veličina stanja (t i p).. Po logici termodinamike. potrebno je ponijeti i pogodan priručnik. Ako se pak pretpostavi da je aktualno stanje dovoljno daleko od linija kondenzacije/resublimacije. t ili p. (b) Potrebno je ponijeti samo jedan instrument – termometar ili manometar: F = C + 2 – P = 1+2–2=1 Zaključak slijedi i iz dijagrama stanja p = f(t) – točka (t. S druge strane.31) Prema tome. pri konstantnom volumenu (dV = 0). Za odreñivanje treće koordinate.(9. bez razmjena tvari sustava s okolinom (Σµi◦dni = 0). ravnotežno faza sustava je odreñeno s tri jednakosti: pt = pp (ne razmjenjuje se volumni rad izmeñu faza).

L. grijanje: Q = mοcpο∆T = mοcο∆t 2.(9.. pri konstantnom tlaku (p = const). C? Formule: 1. Q = mοcpο∆t (ρ/ρ) = (m/ρ)ο(cpορ)ο∆t = Vοcp. željeza i aluminija od 0 do 100 ° C? Specifične su toplina: olova 0. a rijetko u tehničkoj termodinamici..92ο100 = 184 kJ Primjer P-9.46ο100 = 92 kJ QAl = QPb = mοcp.3: Koliko je topline (Q) približno potrebno za grijanje V = 10 m3 zraka od 15 do 25 ° pri konstantnom tlaku? C Specifična je toplina zraka : cp.2 2 334 2256 kJ/(kgοK) (a) (b) (c) (d) (e) (f) 5ο2ο15 = 5ο344 = 5ο4.13ο100 = 26 kJ 2ο0.29ο10 = 38.13 kJ/(kgοK).(9.36) dp = 0 Σµiοdni = 0 (bez razmjene tvari) Prema tome.2: Koliko je topline (Q) približno potrebno za promjenu stanja V = 5 litara vode u slučajevima: (a) grijanja leda od – 15 do 0 ° (b) topljenje leda na 0 ° (c) grijanja vode C.7 kJ Rezultati 87 . (f) grijanja vodene pare 0d 100 do 115 ° Promjene stanja se odvijaju pri konstantnom tlaku. [m] = kg vodena led → voda → vodena Podaci led voda para voda para cp.7 mN .V ο∆t = 9.92 kJ/(kgοK). kJ/kg 2 4. promjena agregatnog stanja: Q = ± mοL 3.35) (kao da rad obavi sustav nad okolinom pa potom okolina nad sustavom) dH = TοdS + Σµiοdni dp = 0 (na temelju postavljenog uvjeta p = const) dH = TοdS .8 Razmjene energija – primjeri Mehanički rad potreban za dizanje 100 kg tereta na 10 m visine iznosi približno: 100 kg ο 10 m/s2 ο 10 m = 10 kJ. odnosno drugim sustavom.2ο15 = 5ο4.29 kJ/(mN3 οK). QFe = 2ο0. 9. željeza 0. Volumen je 10 m3 zraka pri 20 ° = C 3 3 10ο(288/298) mN = 9. promjena entalpije jednaka je toplini koju sustav razmijeni s okolinom.34) (od entalpije se jednostavno odbija umnožak temperature i entropije) Korištenje entalpije za izračunavanja je pogodno ukoliko se aktualna promjena odvija pri konstantnom tlaku (p = const): dH = – pοdV + TοdS + Σµiοdni + pοdV + Vοdp ..2ο85 = 5ο2256 = 5ο2ο15 = Q. kJ 150 1720 315 1785 11 280 150 Primjer P-9..V = 1.(9. C..3ο1. od 0 do 15 ° (d) grijanja vode od 15 do 100 ° (e) isparavanje vode na 100 ° C. Helmholtzova i Gibbsova funkcija se često korist u fizičko-kemijskoj termodinamici.Pbο∆t = 2ο0. {m} ≈ {m} za [V] = l.46 kJ/(kgοK) i aluminija 0.Gibbsova funkcija: G ≡ H – TοS . C. bez razmjena tvari aktualnog sustava s okolinom (ni = const). (mοaοH) Primjer P-9..1: Koliko je topline (Q) približno potrebno za grijanje po 2 kg olova. C.

(Q = 0) podrazumijeva i wV = 0. dm 3 10 0 0 V. bar p.10 Carnotov ciklus P TS CS Za podizanje tereta s polugom (P) stoji nam na raspolaganju spremnik s toplom vodom (TS) i cilindar sa stapom (CS)..40) p = consta οV –γ . dm 3 10 WV = ∫ 2 1 p o dV WV = p = constp n oR oT p= V ∫ 2 1 p o dV WV = V = constV ∫ 2 1 p o dV WV = ∫ 2 1 p o dV .278 150ο0. Podići teret uz najveći mogući stupanj korisnog učinka (η).38) .278 1785ο0.Primjer P-9. q = 0 −WV adijabatna stijenka −WV.4: Koliko će približno biti potrošeno električne struje (E) u kWh za odvijanje promjena opisnih u P-9..(9.5 mol V.278= 315ο0.. p = constp okolina okolina po izohora.(9.7 = 41. a pοv ≠ Rοt.(9.5 mol 0 0 n = 0.o +WV.9 Promjene stanja idealnog plina Promjene stanja idealnog plina (stanje 1 ⇒ stanje 2) mogu se opisati s politropom: pοvn = const → ln p + nο(ln v) = const1 .. v = constv adijabata.6 = 41. bar p. bar p = 5 bar V = 5 dm3 dvoatomni idelni plin n = 0..41) 9.278 280ο0.o nepokretna stijenka −Q +Q 10 +WV −Q 10 +Q 0 °C 100 ° C 200 ° C 10 10 0 °C 100 ° C 200 ° C p.278 1720ο0.37) Posebni su slučajevi (jedinična količina idealnog plina): T = constT podrazumijeva i t = constt . jer je pοv = PROMJENE STANJA RοT.(9. dm 3 10 0 0 V. odnosno WV = 0. 88 .39) .2? Preračunavanje: 1οW = 1οJοs–1 → 1οJ = 1οWοs → 1000οJ = 1000οW ο(1/3600)οh → 1 kJ = 0..7 3136 9. T = constT −WV po +WV izobara. Prostor cilindra zatvoren sa stapom je ispunjen radnim fluidom. adijabata izoterma izobara izohora v = constv podrazumijeva i V = constV . dm 3 10 0 0 V. što dalje T = const p = const v = const q = 0..2778 Wh (a) (b) (c) (d) (e) (f) Rezultati 11 150ο0.(9..278= E. Wh 478 = 496 = 87... bar p. T p v izoterma.

(9..1 TA..2 protusmjerni 1 L.2 T. m 2 (a) A Za izmjenu topline plin/plin (dimni plinovi/vodena para – kotlovi) najčešće se koriste križni toplinski izmjenjivači (a). B 1 2 T. Križni se toplinski izmjenjivači najčešće koriste i za izmjenu topline B plin/tekućina (zrak/voda – vozila).(a)adijabatna kompresija uz spuštanje tereta a (c) adijabatna ekspanzija uz podizanje tereta c (b) izotermna ekspanzija – grijanje u toploj vodi spremnika i podizanje tereta b 3 p.TH TH .1 istosmjerni TB. (b) A B 89 .11 Toplinski i rashladni strojevi Za izmjenu topline tekućina/tekućina (voda/voda – grijanje) najčešće se koriste jedno i višeprolazni izmjenjivači topline cijev u cijevi.42) 9. m 2 1 L. K A TB.1 TB.2 TA. bar 2 a b 3 c 2 (d) izotermna kompresija uz spuštanje tereta i hlañenje u hladnoj okolini 1 W 1 d 4 V. K TA. ali im je konstrukcija izmijenjena (b) u odnosu na križne izmjenjivače plin/plin kako bi se poboljšala razmjena topline. dm 3 d 0 0 1 2 TTS TS TTS QTS TS TTS TS TTS TS +∆U1/2 CS − a W ∆U2/3=0 −∆U3/4 W ∆U4/1=0 CS − c W CS − b CS − d QHS THS W −Wa THS +Wb THS +Wc THS −Wd HS HS HS HS η= WCS −QTS + QHS = QHS QHS + jednadžbe promjena stanja idealnih plinova ⇒ η = TT .2 TB.1 TA.

Izvor energije potrebne za opstanak živih bića je hrana (oko 8. Korištenje pojedinih prirodnih oblika energije može biti ograničeno nedostatkom pogodnih tehničkih rješenja ili ekonomskim parametrima rješenja. Prethodi joj pretvorba kemijske energije goriva u unutarnju energiju dimnih plinova. Energetika – obrañuje izvore. Različiti se oblici svrstavaju u tri grupe: OBLICI ENERGIJE prirodni pretvorbeni korisni Prirodni oblici energije – oblici pojavljivanja u prirodi. baterije. 90 . voda. mehaničkom zamjena ljudskog rada (strojevi transport). odnosno pretvorbi (u širem smislu). Energija – sposobnost obavljanja rada (u užem smislu). goriva). 1 1 Vmin fkοVmin V Vmin fkοVmin V 9. električnom učinkovita razmjena informacija. Najčešće su: KEMIJSKA MEHANIČKA TERMIČKA ELEKTRIČNA NUKLEARNA Pretvorbe oblika energije se odvijaju uz manje ili veće gubitke koji se moraju imati na umu pri bilanciranju (ηmotora sUI = 20 ÷ 40 %). Korisni oblici energije – oblici u energije u kojima je koriste potrošači: TERMIČKA MEHANIČKA SVJETLOSNA KEMIJSKA ELEKTRIČNA Termičkom energijom (vatra. kemijskom akumulacija (akumulatori.12 Energetika 2 Zakon o održanju – materija ne može ni nastati ni nestati nego samo mijenja oblike pojavljivanja (E = mοc ). sunce) se osigurava grijanje. voda vjetar POTENCIJALNA KINETIČKA UNUTARNJA Sunce MEHANIČKA TERMIČKA Zemlja ZRAČENJA NUKLEARNA nuklearna goriva laki atomi KEMIJSKA biomasa (drvo) ugljen nafta zemni plin Pretvorbeni oblici energije – prirodni oblici energije se rijetko mogu upotrijebiti kao korisni oblici bez pretvorbi.(a) (b) (c) (d) (e) p 3 Otto ciklus p 2 QTS 3 Diesel ciklus QTS 2 W 4 QHS W 4 QHS Pretvorba unutarnje energije u mehanički rad se najčešće sreće kod motora s unutarnjim izgaranjem. pretvorbe i korištenja različitih oblika energije. svjetlosnom se produžava dan (rasvjeta).5 MJ po čovjeku na dan) za čije je osiguranje potrebna energija. Treba razlikovati obnovljive i neobnovljive.

9 km/h=2. kilogram (kg).5 m/s... 6 cm = 6·10 m . Mjerenje i greške pri mjerenju SI jedinice.Uvod.) 91 .1. a 3 3 izvedene jedinice: m ... Na primjer.. To je koherentan (skladan) skup međusobno povezanih jedinica kod kojih su preračunski faktori jednaki jedinici.1. osnovne jedinice su: metar (m). pravcem i smjerom (sl. Sabiranje i oduzimanje vektora Vektorske veličine su potpuno određene intenzitetom (iznos. -6 3 3 2 cm =2·10 m . Pod SI jedinicama u užem smislu podrazumijevaju se osnovne jedinice SI i izvedene jedinice SI (vidi dodatak na kraju knjige). kg/m . Npr: 2nm = 2·10 m. brojna vrijednost). Prilikom izračunavanja najsigurnije je decimalne i mješovite zakonske -9 2 -4 2 jedinice pretvoriti u polazne SI jedinice. U tom slučaju krajnji rezultat se dobije takođe u SI jedinicama..

3.0. c = 300 000 km/s = 3·10 km/s = 3·10 m/s .37·10 m .000001m 3 ili 6 ⋅ 10 −6 m 3 5 = 5dm 3 = 5 ⋅ (10 −1 m) 3 . b (kotangens): ctg α = b a Izmjeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa istovrsnom veličinom koja je odabrana za mjernu jedinicu. sin 2α + cos 2 α = 1 c b (kosinus): cos α = . pomoću potencije broja 10. A . sl. Prije početka mjerenja potrebno je pripremiti odgovarajuću tabelu u koju ćemo upisivati rezultate mjerenih veličina.mjerena veličina. onda ga pišemo kao potenciju sa negativnim eksponentom: 0. Pišemo: l = 10 m.0000000012 C = 1.0.2·10 C . Evo nekoliko primjera: 5 8 brzina svjetlosti u vakuumu. 10 .jedinica mjere. 1 000 = 10·10·10 = 10 . 100 000 = 10 b) Ako je broj manji od 1. Pisanje brojeva pomoću potencije broja 10 U fizici se često služimo vrlo velikim i vrlo malim brojevima pa je uobičajeno da se takvi brojevi pišu skraćeno.Trigonometrijske funkcije (na pravouglom trouglu. sin 2α = 2 sin α cos α c (sinus): sin α = (tangens): tg α = a .0001m 2 ili 2 ⋅ 10 −4 m 2 6cm 3 = 6 ⋅ (0.01 = 2 = 10 − 2 . -9 naboj tijela.01m) 3 = 6 ⋅ 0. m (metar) .brojna vrijednost.jedinica mjere. n .) a .mjerena veličina. pri čemu je: l. 6 srednji poluprečnik Zemlje. Rezultat mjerenja se iskazuje kao X = nA gdje je: X .5 = 5 ⋅ 10 −3 m 3 92 . Naprimjer.01m) 2 = 2 ⋅ 0.013·10 Pa.1 = c) 1 1 2 = 10 −1 . p = 101 300 Pa = 1. q = 0. 5 standardni atmosferski pritisak.002 = 3 = 2 ⋅ 10 −3 10 10 10 2cm 2 = 2 ⋅ (0. Evo još nekoliko primjera! 2 3 5 a) 100 = 10·10 = 10 . Mjerenje. R = 6 370 km = 6.brojna vrijednost. dužina učionice je 10 m.

Pri vađenju kvadratnog (i kubnog) korijena važi isto pravilo. ali ćemo ih i ovdje istaći. Ono se vrši u proračunima kod kojih se koriste približne vrijednosti nekih veličina. U gornjim primjerima vršili smo zaokruživanje brojeva. Na primjer: 5.8 = 4.28 = 10.01=10 -3 0.000 000 001=10 -12 0. tačnost rezultata mjerenja mora se ravnati prema broju značajnih (pouzdanih) mjesta što ih imaju podaci.504≈4. Kada u zadacima računamo s mjernim podacima.7854≈10. Pri dizanju brojeva na kvadrat i kub potrebno je u rezultatu zadržati samo onoliko cifara koliko ima u osnovi. -9 3 nm (tri nanometra) = 3·10 m.806 ≈ 2.56 = 2.8.000 001=10 -9 0. Pri množenju i dijeljenju brojeva treba u rezultatu zadržati onoliko cifara koliko ima broj sa najmanjim brojem cifara.1 + 0.8.Prefiksi U praksi se često koriste umnošci ili podumnošci osnovnih jedinica.273≈ 9. Pri sabiranju i oduzimanju brojeva treba u rezultatu zadržati onoliko cifara koliko ima broj sa najmanjim brojem cifara. -3 7 mV (sedam milivolti) = 7·10 V.5. Naprimjer: 3.001=10 -6 0. 6 3 MHz (tri megaherca) = 3·10 Hz. Naprimjer: 2 86 = 9.000 000 000 001=10 -15 10 -18 10 Primjer: 2 pF (dva pikofarada) = 2·10 F. Njihovi nazivi su dati u tabeli na kraju knjige. a takvi su svi 93 .63 ·0. 9 2 GW (dva gigavata) = 2·10 W.1=10 -2 0.3. Na primjer: 0. 3 5 100 kPa (sto kilopaskala) = 100·10 Pa = 10 Pa.146 + 2. -6 4 μA (četiri mikroampera) = 4·10 A. Značajne cifre pri računanju. Prefiks deka da hekto h kilo k mega M giga G tera T peta P exa E Multiplikacioni faktor 10=10 2 100=10 3 1 000=10 6 1 000 000=10 9 1 000 000 000=10 12 1 000 000 000 000=10 15 10 18 10 -12 Prefiks deci d centi c mili m Mikro μ nano n piko p femto f ato a Multiplikcioni faktor -1 0.

Prilikom zaoruživanja prva od odbačenih cifara je veća od 5 te se posljednja cifra poveća za 1.3 ⋅ 10 −8 2.21 = 27.7 (exp) Na ekranu dobijemo cifre: 1. 3.235·10 3.9.22 cm · 2.7334 = 36.244 -9 -9 Rezultat proračuna je: 5. U rezultatu treba zadršati tri cifre.8 cm .1 ⋅ 10 −31 (10 −7 ) 2 2 7. Gornji rezultat treba zaokružiti na dvije cifre. 32 Rezultat proračuna je: 1. Naprimjer: 36.5 ⋅ 10 7 ⋅ 10 6 Na računaru pritiskujemo tipke: 5. 2 2.7374 = 36.2(exp)5x9.762 cm .74 36.686 + 3.9878 · 10 2. Ako je prva od odbačenih cifara manja od 5 brojevi se zaokružuju odbacivanjem cifara. 24.235 32.5 (exp) 7 : 1 (exp) 6 = Na ekranu dobivamo rezultat: 5. Zbir je 27.rezultati mjerenja. -25 Taj rezultat očitavamo kao: 1.626·10 · 3·10 Na računaru pritiskujemo tipke: 6.244·10 4. Prva od odbačenih cifara je veća 2 od broja 5 te se posljednja cifra uveča za 1. 7.1 cm = 6.55 · 10 94 .1(exp) ± 31 : 1(exp) ± 7(x ) = Na ekranu dobivamo rezultat: 6.2 ⋅ 10 5 ⋅ 9.1 (exp) 9 × 1 (exp) 18 : 1.3 (exp) ± 8 : 2. Koristi džepni računar! Korištenje džepnog računara znatno nam olakšava računanje sa vrlo velikim ili vrlo malim brojevima.626 (exp) ± 34 x 3 (exp) 8 = Na ekranu računara dobivamo cifre 1.7 ⋅ 1012 ⋅ 2.21 ima tri cifre. Ako je pri zaokruživanju prva od odbačenih cifara veća od 5 posljednja cifra koja se zadržava poveća se za 1. Potrebno je pomnožiti dva broja: 6.896 m Broj 3. Evo nekoliko primjera računanja sa džepnim računarima koji se najčešće koriste na našem tržištu! -34 8 1.1 ⋅ 10 9 ⋅ 1018 1.73 Evo još nekoliko primjera! 1. Potrebno je izračunati: 2.7 ⋅ 10 −5 ±5= 5.9878 -25 . Potrebno je izvršiti sjedeći proračun: Na računaru pritiskujemo tipke: 2.55 -11 -11 Rezultat proračuna je: 6. Rezultat mjerenja je 6.7 (exp) 12 x 2.

Jednačinu a= Oslobodimo se razlomka. Sinus ugla je 0..v 0 = at v = v 0 + at v − v0 t ays cb riješiti po v! 95 . Rješavanje jednačina Poznavanje tehnike računanja je vrlo važno za rješavanje računskih zadataka u fizici i tehnici. Napomena: Kod nekih tipova računara potrebno je pritisnuti: (sin) 34 6. i dobivamo: at = v – v 0 Jednačinu možemo preurediti tako da nepoznata v bude na lijevoj strani: v. Ako je . Izračunati sinus ugla od 340 ! Prije računanja potrebno je tipkom DRG podesiti da se na ekranu pojavi oznaka deg. Ali ako je označena sa v. Riješiti jednačinu po c! Oslobodimo se razlomka i jednačinu pišemo u obliku: ad = bc Jednačinu možemo preurediti tako da nepoznatu c dovedemo na lijevu stranu: bc = ad a c = b d c= 2. Pritiskujemo tipke: 0. odnosno jednačinu pomnožimo sa t. a ili F. Potrebno je naći iznos ugla u stepenima. Riješiti jednačinu po x ad b ay cb = x s Oslobodimo se razlomka: ays = cbx Jednačinu možemo preurediti tako da nepoznata x bude na lijevoj strani jednačine: cbx = ays x= 2.5 (2nd) sin = 30 Dobili smo da je iznos ugla 300.5. Iako je nedjeljni fond sati metematike i u osnovnoj i u srednjoj školi znatno veći nego nedjeljni fond sati fizike.559. umjesto oznake 2nd. stooji oznaka shift.npr. Dobili smo da je vrijednost sinusa ugla 0. ali ako je nepoznata na desnoj strani. praksa pokazuje da čak i i izvjestan broj studenata tehničkih fakulteta ima problema prilikom rješavanja najobičnijih jednačina. označena sa x.5. Napomena: Kod nekih tipova računara. Pritiskujemo tipke: 34 (sin) = 0.559. onda nastaju problemi! Ako je nepoznata na lijevoj strani. nepoznata veličina koju treba izračunati. onda proračun nekako i ide. 1. onda se nekako i riješi jednačina sa jednom nepoznatom. onda opet nastaju problemi! Sve to ukazuje na formalizam u rješavanju jednačina na časovima matematike! U ovom poglavlju nije nam cilj da educiramo učenike kako se rješavaju jednačine sa jednom nepoznatom nego da ukažemo na tipične nedomice kod odredjenog broja učenika odnosno studenata.

12 cm + 10.13 cm + 10.14 cm = 10. d 4 = 10.00 cm 96 . d 3 = 10.13 − 10.12 cm.13 cm.13 − 10.12 cm = 0.13 cm = 0.11cm.02 cm Apsolutne greške pojedinih mjerenja su: ∆d 3 = 10.Srednja vrijednost mjerene veličine. Veličina ∆x = ∆x1 + ∆x 2 + ⋅ ⋅ ⋅∆x n n zove se srednja apsolutna greška mjerenja. itd. .13 − 10.15 cm = 0.13 cm 5 ∆d 1 = 10.11 cm + 10. Neka smo izvršili n mjerenja veličine x i dobili virjednosti x 1 .14 cm. x 2 . Apsolutna greška svakog pojedinog mjerenja jednaka je apsolutnoj vrijednosti razlike srednje vrijednosti mjerene veličine i rezultata pojedinih mjerenja: ∆x 1 = x − x 1 . Srednja vrijednost je najbliža pravoj vrijednosti. d 5 = 10.15 cm + 10. d 2 = 10. ε= ∆x x Ona je neimenovan broj i obično se izražava u procentima: ε= ∆x ⋅ 100% x Primjer 1: Pomoću pomičnog mjerila sa nonijusom izvršili smo pet mjerenja dužine olovke i dobili vrijednosti: d 1 = 10.15 cm. Tada je srednja vrijednost x= x1 + x 2 + ⋅ ⋅ ⋅ + x n n Potrebno je izvršiti najmanje tri mjerenja..x n .01 cm ∆d 2 = 10.. Srednja vrijednost mjerene veličine je d= 10. Rezultate mjerenja zapisujemo u obliku x = x ± ∆x Relativna greška mjerenja je odnos srednje apsolutne greške i srednje vrijednosti mjerene veličine. ∆x 2 = x − x 2 .

02 cm ∆d 5 = 10. voltmetrom je izmjerena vrijednost napona U= 1. Odredi vrijednost otpora R te apsolutnu i relativnu grešku mjerenja. Kada se fizička veličina ne može direktno mjeriti.14 cm = 0.11 cm = 0.01) cm Rezultat mjerenja dužine olovke pišemo u obliku Relativna greška je: ε= 0.01 cm Srednja vrijednost apsolutne greške je: ∆d = 0.01 cm = 0.031 ili 3.1% Apsolutna greška mjerenja je: 97 .13 ± 0. U 1.01A).13 − 10.02 cm + 0.13 − 10.82 V Rješenje: Električni otpor je: R= = = 7.005 A ∆R 0.01 cm + 0. Najmanji podiok skale voltmetra je 0. Očitavanje skale možemo procijeniti na polovinu dijela skale.01 cm = 0. Za izračunavanje greške rezultata indirektnih mjerenja služimo se sljedećim pravilima: ∆x x =a±b ∆x = ∆a + ∆b ε= x ∆a ∆b x = a⋅b ∆x = a∆b + b∆a ε= + a b ε = ε1 + ε 2 a ∆a ∆b x= ε= + b a b ∆a x = a2 ∆x = 2a∆a ε=2 a Primjer 2: Pri mjerenju električnog otpora UI-metodom.005 A ε= = + = 0.82 V 0.13 cm ε = 0.250 A Relativna greška mjerenja je (vidi tabelu) ε= ∆R ∆U ∆I = + R U I Najmanji podiok voltmetra je 0.250 A ε = 0. a najmanji podiok skale ampermetra 10 mA (0.001 10.02 R 1. vrši se posredno (indirektno) mjerenje.02 cm + 0. Onda je najveća moguća pogreška očitavanja napona ∆U = 0.1% Greške indirektnih mjerenja.00098 ≈ 0.28 Ω I 0.82 V i ampermetrom jačina struje I= 0.04 V.02 V Najveća moguća pogreška očitavanja jačine struje je ∆I = 0.011 + 0.∆d 4 = 10.01 cm 5 d = (10.04V.00 cm + 0.02 V 0.250 A.

28 Ω ⋅ 0. e) 350 kPa. snagu termoelektrane od 800 MW.8 g/cm .23) Ω T 1. u osnovnoj SI jedinici: a) 214 μm. b) 2.5 ml. pazeći na pouzdana mjesta: a) 0. c) srednju udaljenost Zemlja-Mjesec koja iznosi 384 000 km.3 ⋅ 10 6 ⋅ 4. Oduzmi 0.1 ⋅ 10 7 (6.4 cm . Podatke date u decimalnim jedinicama izrazi. Korištenjem džepnog računara izračunaj: a) b) 6.0 mm i 12.2 cm+6 mm+0. u polaznim SI jedinicama: a) b) c) d) e) električni kapacitet kondenzatora od 7pF.3 ⋅ 10 5 6.02 ⋅ 10 23 ⋅ 1. Koliko jedna godina ima sekundi? Rezultat izrazi potencijom od 10. Odredi količnik ovih brojeva.2 µA 2 površinu lima od 6.10. 1. 1. 1. u osnovnoj SI jedinici za dužinu: a) srednji prečnik Zemlje koji iznosi 12 740 km.031 ∆R = 0.8.7.032 : 0.2.3 . 1.113. Pomnoži ove brojeve. pazeći na pouzdana mjesta: 26.6. 1. zapreminu vode od 2.1. c) 6 2 2. Mješovite jedinice izrazi u polaznim SI jedinicama: a) gustinu tijela 7.004. Talasna dužina žute linije u spektru iznosi 582 nm.R.21·0.2 pm. 1.66 ⋅ 10 −27 . b) 6. b) 97.6 MHz. 10 6 5.5. Izrazi pomoću potencije od10.∆R = ε ⋅ R = 7. 1. d) 5. a koliki za drugi podatak? 98 .2.3.00 mm.2 GW.7 ⋅ 10 −12 ⋅ 2. Zapis o dužini nekog predmeta iskazan je na dva načina: 12.96 ⋅ 10 24 0 .23 R = R ± ∆R R = (7.28 ± 0. c) 7. 1. Izrazi pomoću potencije broja 10. Saberi zadane podatke. Koliki je najmanji podiok mjerila kojim je dobiven prvi podatak.37 ⋅ 10 ) 1. jačinu električne struje od 3.34 g od 250 g pazeći na pouzdana mjesta.02· 4. pazeći na pouzdana mjesta: a) 2. Izrazi je u osnovnoj SI jedinici potencijom od 10.52 : 2.4. b) brzinu automobila 45 km/h.P.54.5.9. 3 1.26 mm. 1. b) srednju udaljenost Zemlja-Sunce koja iznosi 150 miliona kilometara. potencijom od 10.3. d) sin 42.67 ⋅ 10 −11 ⋅ 5.

51 mm. Rezultat mjerenja mase je 231 g 3 ± 3 g. Dužinu i širinu učionice mjerimo sa relativnom greškom 1%.c. 2s v t E b) 2 E .16.0 g. d) a = v . Kolika je relativna greška? 1.53 mm. pomoću ampermetra.11.51 mm. greška iznosi 1. Riješi jednačine po v: a) a = v .20. Određivan je period oscilovanja matematičkog klatna i izmjereno je vrijeme trajanja 10 oscilacija koje je iznosilo 39. 1. Sa tehničkom vagom smo izmjerili teret mase 50. visinu učionice sa 2%.732. 2.b.12.67%.2 ± 0. Mjereći zapreminu vode pomoću menzure očitavanja su vršena pet puta: 32. Zaokruži brojne vrijednosti na dva decimalna mjesta: 5.13. ako je na njegovim krajevima napon U=(6. te srednju apsolutnu i relativnu grešku mjerenja. c) t = s . b) s = vt.1) V.11.17. Šta to znači? Kada na vagu stavimo teg od 1 kg.5 ml. Kolika je relativna greška mjerenja zapremine učionice? 1. Mjerenjem debljine pločice mikrometarskim zavrtnjem dobijeni su sljedeći podaci: l 1 = 2. iznosi 2%.5°C. 32. Piljar je izmjerio 5 kg povrća sa greškom od 50 g.J.01) A. te srednju vrijednost apsolutne greške mjerenja.387. Vrijednosti otpora dva otpornika su: R 1 = (120±1) Ω i R 2 = (160 ± 1) Ω. Odredi relativnu grešku mjerenja ekvivalentnog otpora kad se oni vežu serijski.2 s. Mjerenje je vršeno štopericom čiji najmanji podiok iznosi 0.5 g.17. m= 2 =m s v c2 2 2 1. 33.11. Relativna greška pri mjerenju jačine struje od 50 mA.11. 1. Kolika je apsolutna i relativna greška mjerenja: a) zapremine vode od 60 3 cm . Odredi srednju vrijednost mjerene zapremine. kolika će biti maksimalna apsolutna greška mjerenja? 1.3. Kolika je relativna greška? 1. c) E 1. a koliko volti ima jedan podiok voltmetra? 1.0 ml. l 4 = 2.14. pomoću voltmetra.19. Na vagi piše ±2%. Koliko miliampera ima jedan podiok miliampermetra. a jedan podiok termometra 0. a zlatar 7 g zlata sa greškom od 0.475. 1. 1. Riješi jednačinu po E: a) F = .55 mm. l 2 = 2.1. b) jedne oscilacije (perioda oscilovanja).0 ml. 32. a kroz njega teče struja I = (0.5 ml. Jedan podiok menzure ima vrijednost 2 cm . Koje mjerenje je tačnije? 1. b) pri očitavanju tempetarure od 21°C? 1. Koliki je otpor provodnika.18.Apsolutne greška vage je o. Pri mjerenju napona od 12V.15.a. 99 .J.17. c) v = 2as 1.17. l 3 = 2.1.J. l 5 = 2. Odredi srednju vrijednost debljine pločice.50 mm.2. 7. 1.244. Riješi jednačinu po a: a) v = v 0 + at. b) v = v 0 + 2as. 32.25 ± 0.2 s. 2 1.5 ml. Odredi apsolutnu i relativnu grešku mjerenja vremena trajanja: a) 10 oscilacija.1 g.

pješaka-P. Brzina. Brzina autobusa je: v = a vrijeme kretanja t = s = 150 m . je grafikon puta u ovisnosti od vremena za: automobil-A. znači da teorija nije dobra” Feynman I MEHANIKA 2. v = 15m / s = 54 h 3600s s=150 m____ t=? Podatke smo izrazili u polaznim SI jedinicama.„Ako se teorija i eksperiment razilaze. t = 10 s m v 15 s Primjer 2: Na slici 5. bicikl . Kinematika 2. kretanja automobila. Iznos srednje brzine definiše se relacijom v= ∆s . v = . bicikla i pješaka prikazana su s t s(m) A 6 4 2 1 2 3 t(s) B P Sl. v = 54 h Potrebno je brzinu izraziti u SI jedinici: 54 km 1000m . Rješenje: a) Na slici 5.5. s= v⋅t t SI jedinica za brzinu je m/s.  s v = const. Ravnomjerno pravolinijsko kretanje. ∆t gdje je ∆s pređeni put za vremenski interval ∆t.B. Primjer 1: Autobus se kreće stalnom brzinom 54 km/h. b) put koji su preći za prve tri sekunde od početka kretanja.1. 100 . Odredi: a)brzine kretanja automobila. Kod ravnomjernog pravolinijskog kretanja. bicikla i pješaka . Za koje vrijeme će preći rastojanje između dva telefonska stuba koje iznosi 150 m? Rješenje: km .

a. je zbir pređenog puta do t=0 (tj.a. odnosno smjer kretanja mu je suprotan! m s 200m − 0m . B 20 C t (s) 40 v= v= Od tačke A do tačke B linija je horizontalna. za svaki 200 dio puta. Brzina automobila je vA = sA 6 m m . 101 . b) Pređeni put automobila za prve tri sekunde kretanja je sA = vA ⋅ t = 6 Bicikl pređe put m ⋅ 3 s = 18 m . vA = 6 = s tA 1s Brzina bicikliste je: vB = sB 6 m m = .pravom linijom na s-t dijagramu. s 0 = 2 m) i puta pređenog od t = 0 do t = 3 s. v = 0m / s = t 10s Sl.33 m ⋅3s = 4 m s Ukupan pređeni put pješaka. v = 20 = s t 10s s 0m . 6. što znači da se kreću ravnomjerno pravolinijski. onda je pređeni put pješaka za tri sekunde s P = v P ⋅ t = 1. što znači da auto miruje! Od tačke B do tačke C udaljenost auta od početnog položaja O se smanjuje.33 . prikazuje grafik puta s (m) Ravnomjernog kretanja automobila. do trenutka t = 3 s. Auto se vraća ka početnom položaju. 3s ∆t s Grafik puta automobila ima najveći nagib te automobil ima najveću brzinu. vB = 2 3s tB s Brzina pješaka je vP = ∆s 6 m − 2 m m = = 1. s m ⋅3s = 6 m s sB = vP ⋅ t = 2 Ako računamo vrijeme od trenutka t = 0. 0 10 odnosno njegova brzina je stalna. Od tačke O do tačke A predjeni put automobila ravnomjerno raste sa vremenom. s uk = s 0' + s p = 2 m + 4 m = 6 m Primjer 3: Slika 6. Analiziraj njegovo kretanje! A Rješenje: Brzina automobila. može se naći iz nagiba grafika za taj dio puta.

3.b. a biciklista 13 m/s. a avion 540 km/h. Za koliko minuta će preći do odredišta udaljenog 20 km? 2. krajnjeg položaja tijela: b) Pomak je vektor koji spaja početnu i krajnju tačku. dužine 130 km.1.5 B Rješenje: a) Put se mjeri duž putanje kojom se tijelo kreće. a) Koliki je učenik prešao put? b) Koliki je pomak? y (km) 1. Kolika je srednja brzina kojom se kretala santa? 102 . Ledena santa pređe 300 km za 22 dana. Kolika je srednja brzina trkača u m/s i km/h? 2. a u trci na 1500 m 3 min i 12 s.4.12 km s AB = 1 km s = 1. za 2 h i 45 min. 2. Kolika mu je srednja brzina u km/h i m/s? 2. Koje vozilo ima veću brzinu? 2.8 km T 2. Koliko rastojanje pređe za 1 min? Za brzinu zvuka uzeti 333 m/s.6. ako se kreće prosječnom brzinom 28.2.12 km + 1 km = 2. a) Kolika je srednja brzina voza u m/s i km/h? b) Koliko minuta bi prolazio kroz tunel dužine 54 km? 2.5 O A 1 x (km) Sl.2.6. Kolike su im brzine u m/s? 2. Iznos pomaka je najkraća udaljenost od početnog do d OB = (1km) 2 + (1.a.5. Automobil se kreće srednjom brzinom 50 km/h.12 km 0.7.83 s. Za koje vrijeme će biciklista preći put od Tuzle do Lukavca u iznosu od 12 km.2. Autobus pređe put od Tuzle do Sarajeva. Svjetski rekord u trci na 100 m je 9. Sportski automobil se kreće brzinom 180 km/h.v= m s 0m − 200m .8 km/h? 2. Iznos puta je (sl. v = −10 = s t 20s Primjer 4: Kretanje učenika od kuće O do škole B prikazano je na slici 6. Voz prođe kroz tunel dužine 6250 m za 6 min i 12 s. Helikopter se kreće brzinom 240 km/h. 6): s = s OA + s AB s OA = (1 km) 2 + (0. Avion se kreće tri puta brže od zvuka.5 km) 2 = 1.5 km) 2 = 1.

BC i AC? Brzinu izrazi u km/h. Koliko je udaljeno mjesto udara groma od posmatrača? Za brzinu zvuka u vazduhu uzeti 340 m/s. Od trenutka kada vozač primijeti opasnost pa do reagovanja prođe u prosjeku 0.8) Brzinu izraziti u km/h i m/s. 7). 2.9. Odjek od druge strane kanjona čuje se nakon 3 s. Kolika je širina kanjona? c= 340 m/s. čuje ispaljenje granate? Brzina granate je 240 m/s. Na slici 9. 2. koji se nalazi u blizini mjesta pada granate. a. 10 Analiziraj kretanje! 2.14.11.)? a) Koliki je pređeni put za 3 s? b) Koliki je pređeni put između prve i treće sekunde kretanja? v (m/s) 2.15. Koliko vremena pređe od trenutka pada granate pa do trenutka kada posmatrač. kolika je srednja brzina pješaka u m/s i km/h? t (s) 0 2 4 Sl. A 20 min 40 km Sl.9.1. 9. Koliki put pređe automobil za to vrijeme ako se kreće brzinom 60 km/h? 2.a.dijagramu (sl. 2. B 40 min C 20 km 2. Od trenutka kada se vidi munja do trenutka kada se čuje udar groma protekne 6 s. Pješak učini 120 koraka za 1 min. Ako je dužina koraka 70 cm. Za koje vrijeme svjetlost pređe rastojanje od Sunca do Zemlje koje iznosi sto pedeset miliona kilometara? Za brzinu svjetlosti uzeti 300 000 km/s. 2.12. Granata je ispaljena sa udaljenosti 4 km.8.13.10. Auto se kreće neravnomjerno od mjesta A. t . 2.17. Brzina metka iz puške je 700 m/s. Kolike su brzine automobila i bicikla? Šta predstavlja tačka presjeka grafikona?.7.16.11. prikazan je grafik A ravnomjernog kretanja automobila A i bicikla B 20 B.2. Kolika je srednja brzina auta na putu AB. a brzina zvuka 340 m/s.a. Šta predstavlja šrafirana površina na v. Za koje vrijeme metak pređe rastojanje do cilja od 450 m? Poslije koliko vremena će se čuti ispaljenje metka na cilju? c=340 m/s. 2. preko B do C (sl. 103 . Kolika je brzina automobila A i B (sl.1.5 s.

27. Nacrtaj v-t dijagram ravnomjernog pravolinijskog kretanja autobusa i kamiona čije su brzine 70 km/h i 40 km/h.22.a Š 0. 9. Učenik na putu od kuće K do škole Š produži do prodavnice P.31. Koliko dugo će se mimoilaziti dva voza dugačka 100 m i 160 m.a) Kolika je brzina prvog automobila u odnosu na drugi ako se kreću u istom pravcu i smjeru? b) Kolika je relativna brzina automobila ako se kreću u susret jedan drugom? c) Koliko dugo će prvi automobil preticati drugi ako su dužine automobila jednake i iznose l = 3 m. Dječak u mirnoj vodi može razviti brzinu plivanja 1 m/s. 2. Kolika je najkraća udaljenost od polaznog do krajnjeg položaja čovjeka? 2. Brzina rijeke u odnosu na obalu je 2 m/s.56s.24. emitovan sa Zemlje prema Mjesecu.26. Laserski impuls. Početno rastojanje između njih je d=100 m. Koliko vremena je opterećen most dugačak 100 m ako preko njega prolazi voz dugačak 80 m. Najdalja galaksija je udaljena 21 11 2·10 km i još uvijek se udaljava brzinom 10 km na godinu.25. Smatra se da je Svemir nastao eksplozijom. Kolika je starost svemira uz pretpostavku da je brzina širenja ostala nepromijenjena? 2.23.28. a uz rijeku brzinom 3 m/s.9. v 1 = 54 km/h i v 2 = 36 km/h. Udaljenost među zvijezdama i galaksijama izražava se svjetlosnim godinama. Poslije koliko vremena će drugi dječak stići prvog? 2. Jedan dječak se kreće brzinom v 1 = 1 m/s a iza njega u istom smjeru drugi dječak brzinom v 2 = 9 km/h. i natrag do kuće.21. 2. vrati se nazad za 2. Grafički odredi pređeni put za prvih 30 min kretanja. d) Koliko dugo će se mimoilaziti ako se kreću u susret jedan drugom? 2. c) ako pliva okomito na tok rijeke (sl.19. ako se kreću u susret jedan drugom brzinama 20 m/s i 45 km/h? 2. a zatim prema sjeveru 4 km. Motorni čamac se kreće niz rijeku brzinom 5 m/s.11. a zatim se vrati u školu (sl. a drugog v 2 = 4 km/h.20. b) ako pliva uz rijeku. To je rastojanje koje svjetlost pređe za godinu dana. a) Kolika je brzina čamca u odnosu na vodu?. a) Koliki je prešao put? b) Koliki je pomak? K 2 km Sl.29.a). Čovjek pođe u šetnju i pređe prema istoku 3 km. b) Kolika je brzina vode? Motorni čamac u oba slučaja razvija istu snagu. Koliko je rastojanje između Zemlje i Mjeseca ako je brzina impulsa 300000 km/s? 2. Dva automobila se kreću po pravcu stalnom brzinom u odnosu na Zemju. Poslije kolliko vremena će se susresti i na kojoj udaljenosti od mjesta A? 2. Jesi li platio put ili pomak? Koliki je put a koliki pomak? 2.5 km P 2. Zamisli da si se vozio taksijem od kuće do tržnog centra koji je udaljem 3 km. brzina prvog dječaka je v 1 = 6 km/h. Koliko kilometara ima svjetlosna godina? c = 300 000 km/s.2.)? 2. brzinom 72 km/h? 2. 104 . Koliku će brzinu u odnosu na obalu imati dječak: a) ako pliva niz rijeku.30. Dva dječaka istovremeno krenu iz mjesta A i B ususret jedan drugom. Udaljenost mjesta je d = 2 km.18.

podmetač. 2.36. Pribor: Dvije kuglice. Zadatak. 2 Kod ravnomjerno ubrzanog pravolinisjkog kretanja je a = const. Avion je podiže stalnom brzinom v= 576 km/h pod uglom 30º u odnosu na horizont.37.2.33.32. v = v0 ± at at 2 2 2 2 v = v0 ± 2as s = v0 t ± 105 . Ubrzanje. a) Kolikom brzinom se penje avion uvis i na koliku visinu će se podići za 8 s (sl. metronom. Zadatak: Odredi relativnu brzinu kretanja dva učenika: a) kad se kreću u susret jedan drugom. Koji ti je pribor potreban. 2. Pribor:Bireta (tanka staklena cijev) napunjena vodom skoro do vrha.  v1 E 2. daska duga najmanje 1 m. Plivač prelazi rijeku okomito na njen tok brzinom v 1 = 1. b) kad se kreću jedan iza drugog. štoperica.2. Zadatak.Ispitaj kretanje mjehurića zraka u cijevi sa vodom.Odredi srednju brzinu i relativnu brzinu kuglica pri kretanju niz kosinu. 2.35.1 m/s. Koliko je široka rijeka? 2.5 min i pristao na suprotnu obalu 18 m niže od mjesta polaska. Ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje Ako se u nekom vremenskom intervalu ∆t brzina promijeni za ∆v. 11)? b) Kolikom brzinom se kreće u horizontalnom pravcu i koliki će preći put za 8 s? v α Sl. mjerna traka (ili lenjir). onda je srednje ubrzanje ∆v a= ∆t SI jedinica za ubrzanje je m/s . 11.8 m/s. Kolika je brzina rijeke? 2. čep za biretu (ili cijev). Čamac je prešao rijeku za 2.34. Kada je stigao na suprotnu stranu rijeke voda ga je odnijela 12 m  v2  nizvodno. Brzina toka vode je v 2 = 1.

b) s=? c) s 1=? v0 = 18 a) Kretanje automobila je ravnomjerno ubrzano sa početnom brzinom. s b) Pređeni put nakon 5 s kretanja je: at 2 m s = v0 t + = 5 ⋅5 s + 2 s 2 m ⋅ (5s ) 2 s2 . 2 v 2 = 2as Primjer 1: Automobil se kreće brzinom 18 km/h. predznak minus za ravnomjerno usporeno kretanje. s= at 2 .početna brzina. U gornjim relacijama uvrštavaju se apsolutne vrijednosti iznosa ubrzanja (usporenja). v 0 . umjesto pedale za gas. Koristimo jednačinu: v = v 0 − at 106 . u trenutku kada je automobil imao brzinu 18 km/h. koliki je put prešao do zaustavljanja? Rješenje: 1000 m km m = 18 ⋅ . Treba naći iznos usporenja. Vozač "doda" gas i brzina se ravnomjerno poveća na 54 km/h u toku 5 s. b) put koji je prešao za to vrijeme.gdje je. s = 50 m. Ubrzanje se izračunava prema jednačini: m m 15 − 5 v − v0 s s . Odredi: a) ubrzanje automobila.a = 2 m a= = 5s t s2 m Brzina automobila se svake sekunde povećavala za 2 . predznak plus za ravnomjerno ubrzano kretanje. onda je v = at. pritisnuo kočnicu i pri tome se ravnomjerno zaustavljao 5 s. Ako je početna brzina jednaka nuli. 2 c) Kretanje automobila je ravnomjerno usporeno. v0 = 5 3600 s h s km m = 15 v = 54 h s t =5s a) a=?. c) Ako je vozač.

∆v = 0. U našem primjeru to je površina pravougaonika osnovice ∆t = t = 6 s i visine v 0 = 3 m/s.  m 5  2 v0  s  s1 = = 12. 2 2 to je 2as 1 = v 0 .dijagramu (slika 12) prikazano je kretanje atuomobila A i bicikla B. v=15 m/s ∆v v − v 0 = ∆t t m m −3 s s =2 m a= 6s s2 c) Pređeni put u v. a= gdje je: ∆t=t – 0=t.U našem primjeru automobil se zaustavio te je krajnja brzina v= 0. m s B = v 0 t = 3 ⋅ 6 s = 18 m s d) Pređeni put automobila predočen je takođe površinom ispod v(t) prave: 15 107 . Rješenje: a) U trenutku kad počnemo računati vrijeme (t=0) oba tijela imaju brzinu v 0 = 3 m/s. 0 = v 0 − at. a) Odredi ubrzanje bicikla b) Odredi ubrzanje automobila c) Grafički odredi pređeni put bicikla za prvih 6 s. = m 2a 2 ⋅1 2 s Primjer 2: Na v. d) Grafički odredi pređeni put automobila za prvih 6 s. Pošto je krajnja brzina v = 0. at = v 0 m 5 v0 m a= = s =1 2 t 5s s Pređeni put koji je automobil prešao do zaustavljanja (zaustavni put) izračunavamo iz jednačine 2 v 2 = v 0 − 2as .t .t . b) Ubrzanje automobila je a = 0. v 0 = const.5 m . Bicikl se kreće stalnom brzinom te je promjena brzine jednaka nuli.dijagramu predočen je površinom ispod v (t) prave.

b)Od tačke B do tačke C brzina bicikliste ima negativnu vrijednost. U tački B se tijelo zaustavi. a) Opiši kretanje bicikliste od tačke O do tačke B. To je površina ravnostranog trougla OAB.a. i prešao put od –50m. t (s) e) Koliki je pomak tijela? 0 15 5 10 20 Rješenje: a) Od tačke O do tačke A brzina bicikliste se ravnomjerno povečava. s = −50m. Od tačke C do tačke D takodje se kreće u suprotnom smjeru. d) Izračunaj predjeni put od B do D. s A = 54 m 2 Relacija koju smo izveli je opšta relacija za pređeni put kod ravnomjerno ubrzanog pravolinijskog kretanja. c) Izračunaj predjeni put od O do B. c) Predjeni put od tačke O do tačke B jednak je površini ispod dijagrama. a. odnosno 10 s ⋅ 10m / s . odnosno bezina mu je jednaka nuli. 12. s = 50m. To znači da jsmjer kretanja suprotan! Brzina se ravnomjerno povečava po apsolutnoj vrijednosti. e) Ukupna površina odgovara pomaku tijela! Iznos pomaka je 50 m – 50 m = 0 Pomak je 0 m. Najveću brzinu dostiže u -10 tački A i ona isnosi 10 m/s. odnosno s= Tijelo se udaljilo od tačke O za 50 m. 2 s= Biciklista se kretao u suprotnom smjeru. 10 s ⋅ (−10m / s ) . Od tačke A do tačke B tijelu se brzina Sl. ali ravnomjerno usporeno. U tački D se zaustavi. 2 m sA = 3 ⋅ 6 s + s 2 m ⋅ (6 s ) 2 s2 = 18 m + 36 m. Primjer 3: Kretanje jednog bicikliste prikazano v (m/s) je na slici 12. to je at 2 sA = v0t + . ali se biciklista kreće u suprotnom smjeru i u tački C ima brzinu –10 m/s. ravnomjerno smanjuje.sA = v0t + S obzirom da je ∆v ⋅ t 2 ∆v = a∆t i ∆t = t. odnosno brzina mu je jednaka nuli. To je površina ravnostranog trougla BCD. 2 108 . odnosno prema početnom položaju O. 10 b) Opiši kretanje od tačke B do tačke C. d) Predjeni put od tačke B do tačke D jednak je površini ispod dijagrama.

Drugi motocisklista se kreće iz mjesta B. s 2 = v 02 t + 2 2 Rastojanje između motociklista je (sl. Na prospektu automobila piše: 100 km/h za 12. 2. Brzina nekog tijela.4 m/s .40. Motociklista se ravnomjerno ubrzava od nule do 14. Avion treba pri uzlijetanju da dostigne brzinu 360 km/h. Kolika je potrebna dužina piste? Avion se kretao ravnomjerno ubrzano. 13) kreću se ususret jedan drugom iz mjesta A i B.42. naći: a) brzinu poslije 5 s. b) pređeni put za 5 s. Udaljenost između mjesta A i B je d = 300 m.a. Poslije koliko vremena će se motociklisti susresti i na kojoj udaljenosti od mjesta A? Rješenje: v 01 = 72 km/h = 20 m/s v 02 = 36 km/h = 10 m/s a= 2 m/s2 d= 300 m__________ t=?. za pola minute dobije brzinu 15 m/s. poslije pređenog puta od 8 m iznosi 4 m/s. Autobus. Koliko je ubrzanje automobila? 2. Sanke se kreću niz brijeg stalnim ubrzanjem 0. a drugi.38. te je: d = s1 + s 2 = v 01 t + v 02 t t= d = 10 s v 01 + v 02 Prvi motociklista preće za to vrijeme put s1 = v 01 t − 2 at 1 = 100 m 2 T 2.4 km/h za 4 s. 2 2 109 .41. Odredi ubrzanje motocikliste i pređeni put za to vrijeme. ima brzinu v 02 = 36 km/h i kreće se ravnomjerno ubrzano sa ubrzanjem a = 2 m/s2.3 s.Primjer 4: Dvojica motociklista (sl. s1= ? Za vrijeme t prvi motociklista pređe put at 2 at 2 . Vrijeme kretanja po pisti je 10 s. Za koje vrijeme će preći put od 13. 2. iz stanja mirovanja. Prvi motociklista u mjestu A ima brzinu v 01 = 72 km/h i kreće se ravnomjerno usporeno sa usporenjem a=2 m/s. s1 = v 01 t − U trenutku susreta je l = 0. Koliko je ubrzanje tijela? 2. Kamion se iz stanja mirovanja počne kretati sa ubrzanjem a= 3 m/s .43.38.5 m? 2.39. 13) l = d − (s1 + s 2 ) . koje se počelo kretati iz stanja mirovanja. Ako su sanke krenule iz stanja mirovanja. Koliko iznosi srednje ubrzanje? 2.

Automobil se kreće stalnom brzinom v 0 = 72 km/h.a.t .48.6 km/h. ako se kreće stalnim ubrzanjem 4g 2 (g= 9. Autobus se kreće brzinom 45 km/h i kada je bio udaljen 30 m ispred semafora upali se crveno svjetlo.6 km/h na 48. riješi po a.43. Koliko vremena je potrebno da se raketa iz stanja mirovanja ubrza do prve kosmičke brzine koja iznosi 7.50.c.2. Avion miruje na pisti. Automobil se kreće stalnom brzinom 15 m/s. Za 12 s brzina kamiona se poveća od 12. poslije predjenog puta od 400 m. Biciklista se vozi stalnom brzinom v 0 = 4 m/s. Koliki je put prešlo tijelo za vrijeme kretanja? 2.dijagram kretanja tri tijela: A. 2. b) pređeni put svakog tijela u toku prve dvije sekunde kretanja. Automobil se kreće stalnom brzinom od 27 km/h te se počne ravnomjerno ubrzavati.44.45. Nakon 5 s kretanja dostigne brzinu 10 m/s.b. Jednačine v = v 0 + at i v = v 0 + 2as.c.45d. a) Koliku će brzinu imati poslije 4 s kočenja? b) Koliki će put pređi u toku 4 s kočenja? c) Za koliko vremena će se zaustaviti? d) Koliki će preći put do zaustavljanja? 2. Sportski automobil. Na udaljenosti od 15 m primijeti odronjenu stijenu i u istom trenutku počne kočiti sa maksimalno 2 mogućim usporenjem a = 14 m/s . Autobus počne kočiti i zaustavi se poslije 5 s.43.a.9 km/s. Odredi u brzanje automobila i vrijeme za koje se ubrzavao! 2. Voz se kreće brzinom 54 km/h i počne kočiti stalnim usporenjem 0. Na slici 14 je v.b. Tijelo se kreće ravnomjerno ubrzano sa početnom brzinom 2 m/s. Kolika mu je brzina poslije 5 s kretanja i kolikom se srednjom brzinom kretalo? 2.49.Koliko je imao ubrzanje i koliki put je prešao za to vrijeme? 2. uz stalno ubrzanje 1 m/s postigao brzinu tri puta veću od početne brzine? 2.45. U jednom trenutku počne da se ravnomjerno ubrzava tako da za 10 s dostigne brzinu od 45 m/s.25 m/s . iz stanja mirovanja.45.6 km/h nakon predjenog puta od 130 m. Koliko mu je ubrzanje i za koje vrijeme dostigne tu brzinu? 2.47. Koliko sekundi mora da okreće 2 pedale da bi.81 m/s )? 2. Kolko mu je bilo ubrzanje i koliki put je prešao za to vrijeme? 2.! 2.43.Kolika mu je brzina pri uzlijetanju? 2. Da li će udariti u stijenu? 2. Da li je prošao kroz semafor? Zaustavljanje je bilo ravnomjerno. Odredi: a) ubrzanje sva tri tijela. Pri tome dostigne brzinu od 66. dostigne brzinu 80 m/s. 2 2 2 110 .B i C. U jednom trenutku počne da se kreće ravnomjerno ubrzano tako da za 20 s predje put od 400 m. Krenuvši iz stanja mirovanja tijelo se počne ravnomjerno ubrzavati sa 2 akceleracijom od 6 m/s .46.45.

56.19). Po čemu se razlikuju kretanja tijela na slici 16? Po čemu su istovjetna? Napiši jednačine za brzinu i pređeni put svakog kretanja. 2.53.a) Kako se kretalo tijelo? b) Koliki put je prešlo u toku prve sekunde kretanja? b) Koliki put je prešlo u naredne dvije sekunde kretanja? 2. a) Kakvu vrstu kretanja predstavljaju pravci na slici 17? b) Odredi ubrzanje za svaku vrstu kretanja. na slici 18. Odredi grafički pređeni put tijela. c) Odredi pređeni put za 8 s za svako kretanje.2. Na slici 20 su prikazani položaji kuglice u prve četiri sekunde kretanja niz kosinu. 2.55. a) Izračunaj srednju 111 . a) Opiši njihovo kretanje b) šta predstavlja presječna tačka? c) Poslije kojeg vremena i na kojoj udaljenosti će doći do novog susreta? 2. Dva tijela su u istom trenutku krenula iz istog položaja u istom smjeru (sl.52.51. za prve dvije sekunde kretanja. Između dvije susjedne crtice udaljenost je 10 cm. Na slici 15 je grafikon brzine kretanja tijela.54. 2.

mjerna traka. svake dvije sekunde).3. Zadatak: Odredi srednju brzinu kretanja kuglice niz kosinu.59. Jedno tijelo se kreće ravnomjerno brzinom 3 m/s. ali se mijenja pravac brzine. 2. 2. Dva tijela započnu istovremeno da se kreću iz istog mjesta u istom pravcu i smjeru.5 m/s . Pribor:Kuglica. 2. 1. b) Odredi srednju brzinu kretanja kuglice u manjim vremenskim intervalima (npr. sa akceleracijom 0. 23). a drugo ravnomjerno ubrzano akceleracijom 2 0. Ono je usmjerno ka centru kružne putanje i ima intenzitet: aC = v2 r gdje je r poluprečnik kružne putanje (sl. b) Kolika je brzina poslije 5 s? c) Koliki je put prešla materijalna tačka za 5 s? 2. a) Nacrtaj grafikon brzine za prvih 5 s kretanja. papirne trake (sl.4 m/s . štoperica (ili metronom). Po čemu se razlikuju grafici? 2.brzinu kuglice. Na slici 21 dat je grafikon zavisnosti ubrzanja materijalne tačke od vremena.60. Tijelo se počne kretati iz stanja mirovanja. 20) .61. Koliki put pređe u petoj sekundi kretanja? 2. Nakon koliko vremena će drugo tijelo stići prvo? E 2.5 m/s . 2 ravnomjerno ubrzano. c) Dokaži da je kretanja ravnomjerno ubrzano. c) Kako možeš dokazati da je kretanje ravnomjerno ubrzano? d) Odredi ubrzanje kuglice.dijagram ravnomjerno ubrzanog kretanja bez početne brzine. b) Odredi ubrzanje kuglice. Ravnomjerno kretanje po kružnici. Kolica A sustignu kolica B u tački C (slika 22).62. za 2 2 2 tri tijela čija su ubrzanja: 0. podmetač za dasku. daska sa žljebom duga najmanje 1 m. Ubrzanje koje karakteriše promjenu pravca brzine zove se centripetalno ubrzanje. 1 m/s . Centripetalno ubrzanje.5 m/s . 112 .58. To je kretanje kod kojeg je intenzitet brzine stalan.57.t . Nacrtaj v. Koliko je bilo početno rastojanje kolica ako su kolica istovremeno krenula iz stanja mirovanja.

c) centripetalno ubrzanje tijela. Odredi: a) frekvenciju obrtanja i period obrtanja.4 s s c) Centripetalno ubrzanje je: m  12.5 t 60 s s Period obrtanja je: T= b) Periferijska brzina tijela je: 1 = f 1 = 0.8 m ⋅ 3. b) ravnomjerno ubrzanog pravolinijskog kretanja. = T 0.broj obrtaja za vrijeme t.2 2 . T=?. c) ravnomjernog kružnog kretanja.56  s  v2  m aC = = = 197. b) v=?. 113 . T= f= gdje je N .8 m s 2 T 2. 2rπ v Frekvencija obrtanja je broj punih obrtaja u jedinici vremena.14 m . v = 12. Ubrzanje koje karakteriše promjenu intenziteta brzine zove se tangencijalno ubrzanje a t ubrzanje koje karakteriše promjenu pravca brzine zove se centipetalno ubrzanje. N 1 = t T Primjer 1: Malo tijelo je vezano za kraj konca dužine 80 cm i ravnomjerno se obrće oko drugog kraja čineći 150 obrtaja u jednoj minuti.8 m N= 150 ob t= 1 min = 60 s a) f=?. Rješenje: r= 80 cm = 0.Period obrtanja T je vrijeme trajanja jednog obilaska po kružnici. r 0.4 s ob 2. c) a c =? a) Frekvencija obrtanja je: N 150 ob ob f= = = 2.63. a c .5 s v= 2rπ 2 ⋅ 0. b) periferijsku brzinu tijela.56 . Koliko je tangencijalno a koliko centripetalno ubrzanje kod: a) ravnomjernog pravolinijskog kretanja.

7 cm.Zadatak.71.a. Kakav je njegov smjer? 2. učini 20 obrtaja za 15 s. Koliki je period i frekvencija obrtanja? 2.24 dana.4 m/s. prečnika 40 cm.72.81 m/s . Vrijeme obilaska Zemlje oko Sunca iznosi 365. Kolikom brzinom se kreće Zemlja oko Sunca? E 2. Rotor mašine. štoperica) 114 . minutne i satne kazaljke? Ako minutna kazaljka ima dužinu 1. Jednačinu v = 2rπ riješi po r i T.64. Čemu je jednak period obrtanja sekundne.68.66. a srednje 11 rastojanje između njihovih centara iznosi 1.67.70. a) Kolika je frekvencija i period obrtanja?. Pokaži da izraz za centripetalno ubrzanje ima dimenzije ubrzanja. 2.65. 2. na slici 23. b) Odredi linijsku brzinu. gumeni čep. a) Da li će biti isti rezultat mjerenja kad uzmemo 10 obrtaja i 30 obrtaja? Koji će rezultat biti tačniji. g=9. b) Kolika je periferijska brzina tačaka na periferiji točka? c) Koliki je iznos centripetalnog ubrzanja tačaka na periferiji točka? 2. Malo tijelo se kreće po kružnoj putanji poluprečnika 1 m stalnom brzinom 31. b) Šta se događa kad konac ispustiš iz ruke? Pokušaj objasniti kretanje čepa.a. staklena cijev duga 20-tak cm. Nacrtaj vektor promjene brzine od tačke A do tačke B. ravnomjerno se obrće i čini 3000 obrtaja u minuti.2. T 2. kojom se brzinom kreće vrh kazaljke? 2. Disk se obrće ravnomjerno tako da čini 45 obrtaja svake minute. Pribor. ako je dužina kanapa 30 cm. a) Odredi period i frekvenciju obrtanja. Dio pribora za proučavanje centripetalne sile (konac dug 80 do 100 cm.49·10 m. Odredi period i frekvenciju ravnomjernog kretanja gumenog čepa po kružnici slika 24.68.69. Kolika je frekvencija i period obrtanja? 2. Gumeni čep na slici 24. 2.65. Kolikom najvećom brzinom može pilot da uđe s avionom u kružnu putanju prečnika 1800 m pa da centripetalno ubrzanje ne pređe vrijednost ubrzanja Zemljine 2 teže.

Količina kretanja (impuls) tijela je   p = mv .ubrzanje Zemljine teže.1 . počne da djeluje sila jačine 4 N u smjeru kretanja. Djelovanje sile traje 2s. Održanje impulsa. Newtonovi (Njutnovi) zakoni. F= ∆t ∆t Odnos sile. Odredi: a) brzinu koju tijelo dobije u toku djelovanja sile.1. Dinamika. ili: ukupan impuls izolovanog sistema prije međudjelovanja jednak je ukupnom impulsu poslije međudjelovanja. Drugi Newtonov zakon: p = mv   ∆p ∆p F= .1 Zakon održanja impulsa (količine kretanja) Ukupan impuls tijela izolovanog sistema je konstantan. g= 9. c) pređeni put u toku 2 s. F1. Primjer 1: Na tijelo mase 800 g. Težina tijela je sila kojom tijelo djeluje na podlogu ili tačku vješanja.   Treći Newtonov zakon: F1.3.81 m/s na geografskoj širini 45º. koje se kreće stalnom brzinom v 0 = 6 m/s. F = ma N = kg ⋅ m s2 Jedinica za silu je njutn (N): Sila Zemljine teže:   Fg = mg. Fg = mg. b) količinu kretanja (impuls) koji ima poslije 2 s. 2 gdje je g . mase i ubrzanja:   F = ma.2 = F2. Statika 3.  (mv ) uk = const . 115 . Impuls. 2 = −F2.

8 kg t= 2 s F= 4 N v 0 = 6 m/s a) v= ?. Tolikom silom tijelo pritiskuje i podlogu.8 kg s 4 Brzina koju tijelo dobije je: v=6 b) Količina kretanja je: m m m + 5 2 ⋅ 2 s = 16 .8 kg 0. Iznos sile kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu je F N = 9. c) s= ? a) Kretanje tijela. te je a= 0.8 kg . a napadna tačka težine je u tački dodira tijela i podloge! Sl.a = 5 2 m 0. mg 116 . b) p= ?. od trenutka djelovanja sile. a podloga djeluje na tijelo silom reakcije N.81 N. i prema Drugom Newtonovom zakonu (sl.8 kg ⋅ 16 c) Pređeni put je: m m = 12. na slici 30. mase i ubrzanja. s = 22 m. 2 Primjer 2: Odredi grafički silu reakcije podloge na tijelo mase m= 1 kg. Tijelo miruje. s s s p = mv = 0.25. težina tijela.81 N s Iznos sile rekcije podloge je N = 9. Koliki je njen iznos? Kolika je težina tijela? Rješenje: Tijelo se nalazi na horizontalnoj podlozi i na njega djeluje sila Zemljine teže mg usmjerena vertikalno naniže.81 2 = 9.81 N. s s at 2 s = v0t + = 6m⋅2s + 2 5 m ⋅ ( 2 s) 2 s2 . je ravnomjerno ubrzano sa početnom brzinom. ustvari. Iz Drugog Newtonovog zakona slijedi: kgm 2 F 4N m a= = = s .Rješenje: m= 800 g = 0. To je. v = v 0 + at Ubrzanje ćemo odrediti koristeći se vezom između sile. 25)    N N + mg = 0 Projekcija ove vektorske jednačine na vertikalni pravac daje: N − mg = 0 m N = mg = 1 kg ⋅ 9. Napadna tačka sile teže je u težištu tijela.

Pod djelovanjem stalne sile tijelo mase 80 g dobije ubrzanje 5 m/s .b. Neko tijelo ima ubrzanje 1. Kamion mase 4 t kreće se ravnomjerno ubrzano tokom 8 s.   Prema zakonu održanja količine kretanja 0 = m 1 v 1 + m 2 v 2 . v = 2. Primjer 3. Na tijelo mase 750 g počne djelovati stalna sila od 3N. Kolika sila za to vrijeme djeluje na kamion? 3.5 m/s . Tijelo se počne kretati pod djelovanjem stalne sile 1.a. 3. Na tijelo mase 2. Iz topa čija je masa m 1 =3 t ispali se granata čija je masa m 2 =14kg brzinom v 2 =500 m/s. Koliko će ubrzanje dobiti tijelo? 2 3. b) brzinu nakon 3 s kretanja.c. odredi: a) ubrzanje koje dobije tijelo. Kako će pasti čovjek koji se: a) spotakne.2 N. ako na njega djeluje sila od 5. pa je brzina trzaja cijevi mv v1 = 2 2 = m1 14 kg ⋅ 500 m s .5.a. Iznos vektora je jednak: m 1 v 1 = m 2 v 2 . Vektori količina kretanja cijevi i granate imaju suprotne smjerove. F N =N=9. b) posklizne? 3. Na tijelo mase 400 g djeluje stalna sila od 2. Kolika je brzina cijevi tokom njezina trzaja prema nazad? Rješenje: m 1 =3 t=3000 kg m 2 =14 kg v 2 =500 m/s v 1 =? Ukupna količina kretanja (impuls) topovske cijevi i granate. 3. U toku izlijetanja granate iz cijevi ukupna količina kretanja   m1 v1 + m 2 v 2 .81 N. jednaka je nuli. Kolika je sila djelovala na tijelo? 3. Smatrajući da je tijelo mirovalo prije djelovanja sile. odnosno   m 1 v 1 = −m 2 v 2 .2. Koliko će biti ubrzanje tijela ako na njega djeluje sila od 15 N? 3. prije ispaljivanja.4 N. Izračunaj količinu kretanja (impuls) tijela poslije 1 min kretanja.b.1.3 m 1 3000 kg s T 3.0 N. Koliko je ubrzanje tijela i koliki je iznos sile? 117 .2.5 kg počne djelovati stalna sila tako da ono pređe put od 8 m za 2 s. Pod djelovanjem sile od 6 N tijelo poslije 2 s dobije brzinu 8 m/s.3.2.  N = − FN .2.5. Kolika je masa tijela koje pod djelovanjem sile od 2 kN dobije ubrzanje 2 4 m/s ? 2 3. Kolika je masa tijela? 3.4. Pri tome mu se brzina poveća od 2 m/s do 10 m/s.5. c) pređeni put nakon 3 s kretanja.

b) brzinu koju će imati poslije 3 s kretanje.15.2 kN. 26).11. kolikom silom je fudbaler djelovao na loptu? 3. Na dinamometru su okačena 2 tega jednakih masa i dinamometar pokazuje silu od 29.14. Ako je djelovanje na loptu trajalo 0.13. Na slici 27 predstavljena je ovisnost brzine od vremena za tijela mase 1 kg.6 kg. 3. Kolika je masa jednog tega? 3. b) silu kočenja. 4 t(s) 3 F(N) O 2 Sl.28. 24 12 2 O 2 Sl. krećući se ravnomjerno ubrzano.a.62 N.9. Hoće li se zaustaviti ispred semafora? 3. Kolika sila treba da djeluje na tijelo mase 350 g da bi se njegova brzina povećala od 5 m/s na 25. a) Koliku će brzinu imati svako tijelo poslije 3 s kretanja? b) Koliki će put preći svako tijelo za 3 s kretanja? c) Prikaži grafički ovisnost brzine kretanja od vremena za svako tijelo. Pod uticajem sile od 2.12. Jabuka mase 105 g nalazi se na horizontalnoj podlozi koja miruje. Automobil mase 1 t zaustavi se pri kočenju za 5 s. Odredi: a) brzinu automobila prije nego što je počeo kočiti.17.21 s.16. 750 g. a) Kolikom silom pritiskuje jabuka podlogu? b) Kolika je sila v(m/s) 1 reakcije podloge? 3. Na glatkoj horizontalnoj podlozi miruje tijelo čija težina iznosi G=19.43 N. Koliki je prešlo put u tom trenutku? 3. Odredi: a) ubrzanje koje će dobiti tijelo. prešavši pri tome rastojanje od 25 m. 3.4 N tijelo mase 0. Autobus mase 2 t kreće se stalnom brzinom 45 km/h.27. za 4 s. 3.3. Koliki intenzitet sile djeluje na tijelo? 3. Tijelo mase 500 g pođe iz stanja mirovanja i za vrijeme od 4 s pređe put od 2 m. iz stanja mirovanja. a) Na koje tijelo je djelovala veća sila? b) Koliki put je prešlo svako tijelo za 4 s? 3. Sila koja iznosi 1. 3.14. Na tijelo mase 400 g djeluje sila kao na slici 28. Fudbaler šutira loptu mase 720 g i saopšti joj brzinu 15 m/s. Tijelo mase 300 g obješeno je o konac (sl.6.2 km/h. a) Kolika je sila zatezanja konca T? b) Kolikom silom djeluje konac na tačku vješanja? 3. 500 g.7. Na tijelo djeluje sila F=6 N u horizontalnom pravcu. 4 t(s) 118 . dobilo je brzinu 18 km/h. c) put koji će preći poslije 3 s kretanja.5 N djeluje sukcesivno na tri tijela masa: 300 g. Ispred semafora na udaljenosti 15 m ugleda crveno svjetlo i počne kočiti stalnom silom kočenja 11.10.8. u istom koordinatnom sistemu.

bez pomoći drugih kosmonauta? 3. vertikalno naniže. S kolikom brzinom će se kretati kolica u trenutku stavljanja tega? 3. v 0 = 0. može vratiti na brod. g = 10 m/s . Nasred zaleđenog jezera nalazi se dječak mase m= 50 kg. a) Kolikom brzinom će se pokrenuti čovjek? b) Na kojem rastojanju će se čovjek zaustaviti na horizontalnoj površini leda ako je koeficijent trenja 0. Koliki će preći put tijelo poslije 4 s kretanja? Zaokruži tačan odgovor: A) 15 m. U jednom trenutku od nje se odvoji dio mase m 1 = 30 kg i nastavi kretati brzinom v 1 = 900 m/s u istom smjeru. a koliku drugi dječak poslije primanja paketa? Trenje zanemariti. a) Kolikom brzinom će se kretati kolica sa dječakom? b) Kolikom brzinom bi se kretala kolica sa dječakom kad bi dječak trčao ususret kolicima i skočio u njih? 3. Dva dječaka na rolšuama stoje jedan naspram drugog. Koliku će brzinu imati prvi dječak poslije izbacivanja. 3. po glatkoj horizontalnoj podlozi.26. Iz rakete. Poslije koliko vremena će stići do obale? 3. C) 45 m. stavi se teg mase 100 g.21.20. čija je masa zajedno s gorivom M= 4 kg. Da bi došao do obale. Prvi dječak baci drugom paket mase m=5 kg u horizontalnom pravcu brzinom v = 5 m/s u odnosu na Zemlju. 3. 3. koja je udaljena s=30 m. Na kolica mase 500g koja se kreću stalnom brzinom v 1 = 2. Led je toliko klizav da se ne može ni pomjeriti. Na koji se način kosmonaut. Raketa mase m = 50 kg kreće se horizontalno brzinom v = 600 m/s.U trenutku t= 0. a drugog m 2 = 50 kg. koji se nalazi van kosmičkog broda. B) 20 m.22.28. Iz puške mase 4 kg izleti metak mase 10 g brzinom 700 m/s. Masa prvog dječaka je m 1 = 40 kg.19.29)? Za koje vrijeme će preći udaljenost 17 m? Otpor vode zanemariti.5 m/s.27. 3.25. Odredi veličinu i smjer brzine kretanja ostatka rakete.23. Stojeći na ledu čovjek mase m = 60 kg baci loptu mase m = 0.5 kg brzinom v=20 m/s. Čovjek mase 70 kg nalazi se u čamcu mase 210 kg. Koliku će visinu dostići raketa? Otpor 2 vazduha zanemariti. Ako čovjek izađe iz čamca na obalu brzinom 3 m/s kojom brzinom će se pokrenuti čamac i u kojem smjeru (sl. baci cipelu mase 1 kg u smjeru suprotnom od obale.9 km/h i uskoči u njih. b) ukupan impuls sistema? 3. brzinom v 1 = 20 m/s.24. 3. Mogu li unutrašnje sile promijeniti: a) impuls pojedinih tijela u izolovanom sistemu.01? 119 . Dječak mase m 1 = 60 kg trči brzinom v 1 = 8 km/h i stigne kolica mase m 2 =80 kg koja se kreću brzinom v 2 = 2. izađe gorivo mase m=1kg brzinom v 1 = 120 m/s.29. Koliki impuls ima loptica mase 50g koja je kreće brzinom 54 km/h? 3.18. Koliku brzinu dobije puška poslije ispaljenja metka? 3.

Brzina zrna iznosi v 2 = 700 m/s i usmjerena je horizontalno. Zadatak:Demonstriraj zakon akcije i reakcije: a) pomoću dva dinamometra.). Šta zapažaš? b) F=const.34. Vuci kolica od jednog do drugog kraja stola (ili daske) tako da istezanje dinamometra bude stalno. sto (ili daska duga najmanje 1 m). kolica.2.32. Tijelo mase m 1 = 990 g leži na hroizontalnoj podlozi. gdje je: µ.2. onda one djeluju neovisno jedna od druge. Povećaj istezanje dva puta i ponovi ogled.30. Zadatak:Pomoću balističkog pištolja dokaži da je ukupan impuls sistema konstantan.33. a) U kojem smjeru se kreće balon u odnosu na otvor kroz koji izlazi zrak? b) Oblikuj ogled matematički. Ako na materijalnu tačku djeluje istovremeno više sila onda ćemo rezultujuću silu dobiti pomoću paralelograma sila (sl. Zadatak:Odredi vezu između mase tijela. Elastična sila. Pomoću pravila o sabiranju i oduzimanju vektora možemo silu razložiti na komponente. Pribor:Balistički pištolj. sile i ubrzanja. Pribor:Dva dinamometra. posuda s vodom. ubrzanja i sile. 3. stalak. Sila trenja ima smjer suprotan od smjera kretanja tijela. iz kojeg počne da izlazi zrak. dvije magnetne šipke. Šta zapažaš? c) Da li na osnovu ispitivanja u ovom ogledu možeš izvesti zaključak o odnosu mase. 3. 30). pusti. F N sila kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu (vidi sliku 37). F tr = μF N . Princip nezavisnosti djelovanja sila: Ako na tijelo djeluje dvije ili više sila.3. mjerna traka (sl.31.05? E 3. 3. 120 . Slaganje i razlaganje sila. bez mjerenja vremena kretanja? Da li se taj zaključak može izvesti samo na osnovu jednog mjerenja? Pribor: Dinamometar. 3. tegovi približne mase kao i kolica. Zadatak:Napuhani balon. Povećaj masu kolica (stavljanjem tegova na kolica) približno dva puta i ponovi ogled. dvije daščice. Koliki put pređe tijelo do zaustavljanja ako je koeficijent trenja između tijela i podloge 0. stalak. a) m=const. U to tijelo ulijeće zrno mase m 2 =10 g i zaustavlja se u njemu. Pribor:Balon dječiji.koeficijent trenja. Sila trenja. b) pomoću dvije magnetne šipke.

FN = mg   Iznos komponente F je.  Ona je po iznosu jednaka sili reakcije podloge N (N = F N . a) Odredi uspon strme ravni i silu teže koja djeluje na tijelo. c) F=?.B 1 . Primjer 1: Na slici 31 je tijelo mase 200 g na strmoj ravni čija je visina 1 m i dužina 2 m.5=1 N.2 kg⋅10 c) Iz sličnosti trouglova (slika 31). s2 b) Razlaganje sile teže mg na dvije normalne komponente prikazano je na slici 31. onda je F N = mg. F=2 N⋅0. onda je ona u ravnoteži: ∑F i =1  i =0. Prema Pitagorinoj teoremi b =∝ -h =(2 m) – (1 m) =3 m .C 1 . Komponenta F je usmjerena niz strmu ravan. onda je materijalna tačka u statičkoj ravnoteži.     Ako na materijalnu tačku djeluje više sila. komponenta F N je okomita na podlogu. slijedi da je F F h b i N = = mg  mg  h b . Ako je podloga horizontalna. onda je: F1 + F2 + ⋅ ⋅ ⋅ + Fn = ma . N = −FN ).2 kg h=1 m ∝=2 m_________ h =?. k . ABC i A 1 . g=10 m/s .krutost opruge.b) mg=?. a)  F N =? a) Uspon strme ravni je h 1m = = 0. F = mg Da bi izračunali normalnu komponentu potrebno je izračunati stranicu b. gdje je: x -izduženje opruge. Ako je v=0. odnosno ∑F i =1 n n  i  = ma   Ako je v = const. (a = 0) . Sila teže koja djeluje na tijelo je F g =mg=0.5 m ili 50%  2m m =2 N. Elastična sila deformisane opruge: Fel = −kx. 2 c) Izračunaj iznos komponenti F i F N . 2 2 2 2 2 2 121 . b) Razloži silu teže na dvije normalne komponente od kojih jedna ima smjer niz strmu ravan. Rješenje: m=200 g=0.

Na horizontalnoj podlozi. Iz sličnosti trouglova ABC i A'B'C' slijedi: 122 . Za ugao 45° (sl. F i F N . težina tijela! c) Silu F razložimo na dvije normalne komponente: horizontalnu F 1 i vertikalnu F 2 .4 N d) Na tijelo (sl. a iznos sile kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu je takođe 11.) je F1 = F2 i F = F12 + F22 = 2F22 2 F2 = F 2 = 1.33.a.73 N 2m Primjer 2: Odredi grafički silu reakcije podloge na tijelo mase m= 1 kg. c.81 N − 1. 32. i sliku 25.41 N Pretpostavimo da u vertikalnom pravcu nema kretanja. 34) djeluje sila teže mg.73 m FN = 2 N ž 1.73 m = 1.81 N Iznos sile reakcije podloge je 11.b=1. na slici a.81 N. po iznosu. Sila reakcije   podloge N i sila F N su u odnosu: N = − FN b) Tijelo miruje na podlozi te je. b. sila kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu jednaka je. Newtonovom zakonu N + F2 − mg = 0 N = mg − F2 = 9. prema Drugom Newtonovom zakonu (sl.32) Koliki je njen iznos? a) Pogledaj primjer 2.81 N = 11. Razložit ćemo je na dvije normalne komponente. Tijelo se kreće pod djelovanjem sile F. te je prema 2.)    N + F + mg = 0 Projekcija ove vektorske jednačine na vertikalni pravac daje: N − F − mg = 0 N = F + mg = 2 N + 9. (sl. d. po definiciji. dok sila F N okomito pritiskuje podlogu. To je. sili teže: F N = mg.41 N = 8.81 N.

73 m Sila kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu iznosi 8. Ta sila koja se prenosi kroz nit naziva se sila zatezanja ili napetost niti T. njena vrijednost iznosi 7. Prema zakonu akcije i reakcije tijelo m 1 djeluje na tijelo m 2 silom T 2 . 35). 123 .5 N. te je. F = mg sinα l b cos α = . Kolikom silom treba vući nit. Za one koji znaju trigonometriju (sl. T 1 = T 2 = T. ako vučna sila djeluje na tijelo m 1 . N = 1 kg ⋅ 9.F : mg = h : . koja može izdržati silu zatezanja T= 5 N.81 m 1. odakle je F = mg h  b FN = mg  Sila reakcije podloge ima isti pravac kao i sila kojom tijelo okomito pritiskuje podlogu. FN = mg cos α l Primjer 3: Dva tijela masa m 1 = 50 g i m 2 = 100 g vezana su pomoću neistegljive niti čija je masa zanemarljiva. Jednačine kretanja u horizontalnom pravcu za prvo i drugo tijelo su: m1a = T m 2a = F − T Rješenjem jednačina dobivamo da je vučna sila F = T 1 +    m2   = 15 N m1   Dokaži da. Uloga niti se svodi na to da prenosi djelovanje sile na drugo tijelo.48 N. te sila reakcije podloge N. 34): h sin α = . Rezultujuća sila je F (Sl. FN : mg = b : .84 N 2 2m s Za one koji žele više znati! Sile koje stvarno djeluju na tijelo na kosini jesu sila teže mg kao aktivna sila. Na tijelo m 1 djeluje sila zatezanja niti T 1 u smjeru djelovanja vučne sile F. Rješenje: Na tijelo m 2 djeluje sila F. U tom pravcu nema ubrzanja te je: N − FN = 0 N = FN = mg b=  2 −h 2 b  = 1.73 m ⋅ = 8. 36)? Trenje zanemariti. u našem primjeru. a toliko iznosi i sila reakcije podloge. pa da nit ne pukne (sl.

jednačinu (1) možemo 124 .3.1. Rješenje: m= 2 kg. Tijelo mase 2 kg leži na horizontalnoj podlozi. sila reakcije (1) (2) . Koeficijent trenja između tijela i strme ravni iznosi 0.1 ⋅ 2 kg ⋅ 9. sila teže mg i sila reakcije podloge N. µ= 0.96 kg 2 2 s = s = 0.Primjer 4. a iz jednačine (2) je N=mg. N + Ftr = ma Projekcije ove vektorske jednačine na izabrani koordinatni sistem daju: x: F-F tr =ma y:N-F N =0 Pošto je F tr = µN. a= 0. Koeficijent trenja između tijela i podloge je 0.1 a =? Na tijelo djeluje vučna sila F.3 a=? Na tijelo djeluje sila teže podloge   N i sila tranja Ftr . Na tijelo djeluje sila F= 3 N. N=F N = mg pisati u obliku: b   mg . F= 3 N. Odredi ubrzanje kojim će se tijelo kretati. Newtonovom     zakonu je: mg +. F= mg h  (vidi primjer 1d i sliku 34). sila trenja F tr . (Sl. U vertikalnom pravcu nema kretanja. kao na slici 37. 2 kg s2 Primjer 5: Odredi ubrzanje tijela koje klizi niz strmu ravan nagiba 30°.52 m . Prema 2. Jednačine kretanja su: horizontalan pravac: vertikalan pravac: F − Ftr = ma N − mg = 0 (1) (2) Iz jednačine (1) iznos ubrzanja tijela je: a= F − Ftr m Iznos sile trenja je F tr = µN.38) Rješenje: α= 30° µ = 0.81 2 kg m m 3 N − 1. F − µmg a= = m Za one koji žele više znati: 3 N − 0.

h  = 1 2 i b  = 3 3 . Na tijelo mase 250 g (sl.5 m.odnosno h b -µ mg =ma   b h a = g − μ    mg Za α=30°. b) 45°.a. dužina 1. Na slici 39 iznos sile F=12 N.  F1 3. b) sile djeluju u suprotnom smjeru.37. 125 . b) iznos 2 komponenti F i F N .39) djeluju dvije sile pod nekim uglom.4 m . c) 0? 3. visina strme ravni je 80 cm.39. g=10 m/s . Na tijelo mase 1 kg djeluju dvije sile od po 3 N.4 N. µ= 0. 3. a= 0 ). s2 Za one koji znaju trigonometriju: sinα = b . Kolike su komponentne sile F 1 i F 2 ako je ugao α: a) 30°. onda je a = -µg Ako se tijelo niz strmu ravan kreće stalnom brzinom v = const.39. c) 60°? 3. µ = tgα = . b T 3. Odredi: a) uspon strme ravni i silu teže koja djeluje na tijelo. c) sile djeluju pod uglom 90°.40.35. Na tijelo mase 3 kg dijeluju dvije sile od 6 N i 8 N pod pravim uglom. b) brzinu i pređeni put tijela poslije 4 s kretanja. b) 1.36.40. a masa tijela 150 g. Odredi: a) ubrzanje koje će dobiti tijelo. onda je a=g sinα Ako je ravan horizontalna (α=0). Odredi komponentne sile F 1 i F2? 3. Na slici 31. Odredi smjer i veličinu rezultujuće sile ako: a) sile djeluju u istom smjeru. Pod kojim uglom treba da djeluju na materijalnu tačku dvije sile od po 1 N   da bi rezultujuća sila bila: a) 2 N. Na slici 39 intenzitet sile F=5 N.38. a ugao =45°. te je   a = g (sin α − µ cos α) h Ako je trenje zanemarljivo. cosα = . od 3 N i 4 N. te je a=2. Koliko će ubrzanje imati tijelo? F2 F α Sl. onda je h sin α − µ cos α = 0. 3.

Odredi: a) iznos sile kojom tijelo pritiskuje podlogu. 126 . Kolika je sila zatezanja niti na slici 40 (I i II).5 kg vučemo po horizontalnoj podlozi dinamometrom tako da dinamometar zaklapa ugao 45° sa podlogom i pri tome pokazuje istezanje 5 N.41. Odredi koeficijent trenja između tijela i podloge.46. guramo kolica mase 80 kg.44. 2 b) ravnomjerno ubrzano sa a = 1. Na strmoj ravni. Odredi:a) silu koja vuče tijelo niz strmu ravan. a) Kolika je visina i nagib strme ravni? b) Kolikom silom moramo djelovati na kolica pa da se ona kreću stalnom brzinom uz dasku? c) Kolikom silom pritiskuju kolica strmu ravan? 3. 3. Trenje je zanemarljivo. 3.47. Kamion ima masu 5 t i za vrijeme kretanja na njega djeluje sila trenja od 7500 N. 3. b) spuštaju sa istim akceleracijom. ako je koeficijent trenja 2 klizanja 0. Kolika je masa tijela? 3. Izračunaj komponentne sile F i F N . Padobranac mase 70 kg pada stalnom brzinom. 3.3. e) ubrzanje kojim se tijelo kreće niz strmu ravan.2 N. Uz dasku.2 m/s ? 3. Koliko istezanje pokazuje dinamometar ako: a) teg i dinamometar miruju.b. b) stalnim ubrzanjem 2 4m/s ? 3. b) silu kojom tijelo pritiskuje podlogu. Koeficijent trenja između tijela i podloge je 0. Na horizontalnoj podlozi miruje tijelo mase 450 g. Trenje je zanemarljivo. pri čemu je h=b=60 cm. Kolika najmanja sila može pokrenuti tijelo mase 600 g koje se nalazi na horizontalnoj podlozi. F= 3 N.45. Najmanja sila koja može pokrenuti tijelo mase 350 g po horizontalnoj podlozi iznosi 0.8 N. c) slobodno padaju. na slici 31. a) Koliki je otpor 2 vazduha? b) Koliki je otpor vazduha ako pada stalnim ubrzanjem a = 3.25. Kolica mase 0. Najmanja sila koja može pokrenuti tijelo po horizontalnoj podlozi iznosi 1. 3.40.48. 3. d) najmanju silu koja može držati tijelo u ravnoteži. Na tijelo mase 1 kg djeluje naviše stalna sila.51. c) najmanju silu koja može pokrenuti tijelo u horizontalnom pravcu.50. Koliki je potreban intenzitet sile da bi se tijelo kretalo naviše: a) stalnom brzinom.45. b) iznos sile reakcije podloge.15. c) silu reakcije podloge. Tijelo mase 1 kg okačeno je o dinamometar. b) silu reakcije podloge.43.49. nalazi se tijelo mase 700 g. g=10 m/s . 3.a. Koeficijent trenja između tijela i podloge iznosi 0. Odredi: a) ubrzanje kolica kojim se kreću po horizontalnoj podlozi.5 m/s . Na glatkoj strmoj ravni visine h = 80 cm i dužine l = 1 m. nalazi se tijelo mase 600 g. b) podižu sa akceleracijom 2 a = 3 m/s .42. koja je nagnuta pod uglom 45° i duga 10 m.3. Kolika je vučna sila motora ako se kamion kreće: a) ravnomjerno pravolinijski. Sila djeluje horizontalno. 3.

02? 3. Pribor: Ravna daska (ili knjiga).52. Najmanja sila koja može pokrenuti kolica iznosi 35 N. kazaljka od debljeg papira. Zadatak: Odredi koeficijent trenja klizanja. Kolikom silom djeluje teret na šipku? E 3. 3. g = 10 m/s . za vrijeme od 10 s. a) Koliki je koeficijent trenja između kolica i podloge? b) Kako će se kretati kolica ako je vučna sila 45 N? Sila dijeluje horizontalno. Na tijelo mase 1 kg djeluje naviše stalna sila.5 m. b) koeficijent trenja između točkova i podloge 0.56. a) Na milimetarskom papiru obilježi položaj kazaljke kada je opruga neopterećena. Teret mase 6 kg okačen je u tački O kao na slici 41. metalni novčić ili komadić krede. c) Odredi silu koja odgovara svakom podioku skale. b) stalnim ubrzanjem 2 4 m/s ? 3.58. 127 .1. tegovi od 50 g. 3.4 m i c=0. Dječak vuče sanke čija je masa sa teretom 40 kg. a) Kolika je masa tega koji visi na opruzi kad kazaljka stoji uz oznaku 10? b) Kolika sila odgovara jednom podioku skale? Oznake na skali su cijeli 2 brojevi. Kada okačimo na oprugu teg od 100 g kazaljka će biti uz oznaku 5. Zadatak: Ispitaj kako zavisi istezanje elastične opruge od sile koja djeluje na oprugu. Pribor: Pribor kao na slici 42. 100 g.3. 3. Zadatak: Odredi koeficijent trenja klizanja. po horizontalnoj cesti. Potporne šipke imaju dužinu a=0.55. ukupne mase 70 kg. b) Obilježi položaj kazaljke kad se opruga optereti tegovima od 50 g. b) ravnomjerno ubrzano sa a= 1 m/s ? 3.61.59. Na elastičnu oprugu okači se teg mase 500 g i pri tome se opruga istegne za x = 10 cm.dijagram. Na horizontalnoj podlozi nalaze se kolica sa teretom. Koliku vučnu silu mora upotrijebiti da bi vukao sanke: 2 a) stalnom brzinom. Koeficijent trenja između sanki i leda je 0. Kako zavisi istezanje x od sile F.60.x . Pribor:Elastična opruga. d) Nacrtaj F. 150 g. 3. Kolika je vučna sila potrebna da se vozilo mase 2 t ubrza od 0 do 72 km/h. Kolika je krutost opruge? 3. milimetarski papir. ako je: a) trenje zanemarljivo.53. Koliki je potreban intenzitet sile da bi se tijelo kretalo naviše: a) stalnom brzinom.54.57. 200 g i 250 g. Slobodan kraj neopterćene opruge pokazuje na skali oznaku za nulu. stalak.

Centipetalna sila. v1 = γ M 128 . g-ubrzanje Zemljine teže na visini h. Fg = mg g 0 = 9. Privlačna gravitaciona sila između dva tačkasta tijela proporcionalna je proizvodu njihovih masa.gravitaciona sila. Količnik kvadrata vremenom obilaska planete oko Sunca i kuba radijusa kružne orbite jednak je za sve planete: T2 = const R3 Newtonov zakon opće gravitacije.masa tijela na koje djeluje polje. (R + h ) 2 (R + h ) 2 gdje je:g 0 -ubrzanje na površini Zemlje. Standardna vrijednost ubrzanja Zemljine teže je: Ubrzanje Zemljine teže opada sa udaljenošću od površine Zemlje: . 2 g-ubrzanje Zemljine teže. Sila Zemljine teže:   Fg = mg. = rg r gdje je :M-masa Zemlje.3. Gravitaciono polje Sila koja tijelu daje centripetalno ubrzanje djeluje okomito na smjer kretanja tijela. 43): F=γ γ.67·10 Nm/kg Iznos jačine gravitacionog polja: m 1m 2 r2 J= F M =γ 2 m r gdje je: γ. m .81 m/s .masa izvora polja.3.gravitaciona konstanta. r-udaljenost između centra masa tijela i Zemlje. r . h-visina iznad površine Zemlje. a obrnuto proporcionalna kvadratu njihovih rastojanja (sl. Usmjerena je prema centru kružne putanje i ima iznos mv 2 FC = r Treći Keplerov zakon.udaljenost od izvora polja. g=γ M = g0 R2 Kosmičke brzine Prva kosmička brzina za Zemlju je brzina koju tijelo treba imati da bi ravnomjerno kružilo oko zemlje. R-poluprečnik Zemlje. M . -11 2 γ= 6.

v 2 =11.81 m/s m=80 kg__ F g =? 2 c) g=9. g=9.81 m/s i poluprečnik Zemlje R=6370 km.96⋅10 kg 6 R=6370 km=6.81 m/s ? c) Ako je poznato ubrzanje 2 Zemljine težena površini Zemlje. Rješenje: m= 1. Četvrta kosmička brzina je najmanja brzina kojom treba izbaciti tijelo sa Zemlje da bi napustilo oblast djelovanja naše galaksije. Izračunaj gravitacionu silu između čovjeka i Zemlje.14 m v= = 25.0 m sa 120 ob/min.2 km .1 0. v 4 =290 km/s. s Treća kosmička brzina je najmanja brzina kojom treba izbaciti tijelo sa Zemlje da bi napustilo Sunčev planetni sistem.0 m f=120 ob/min = 120 ob/60 s= 2.37⋅10 m. izračunaj masu Zemlje. ako je poznato da je masa Zemlje 24 M=5. b) Kolika sila teže djeluje na tog čovjeka 2 ako je poznato da je ubrzanje sile teže g=9.3 km/s. s Za izbacivanje tijela sa površine Zemlje. Primjer 1: Kolika je centripetalna sila potrebna da atletičar zavitla kladivo mase 1kg po kružnoj putanji poluprečnika 2.1 m / s) 2 = 315 N 2m Primjer 2: a) Na površini Zemlje miruje čovjek mase 80 kg.9 Druga kosmička brzina za Zemlju je najmanja brzina kojom tijelo treba izbaciti sa Zemlje da bi napustilo oblast djelovanja njenog gravitacionog polja.81 m/s 6 R=6.5 s f 2s 2 ⋅ 2 m ⋅ 3. FC = Rješenje: a) m=80 kg 24 M=5.0 ob/s FC= ? Na kladivo treba da djeluje centripetalna sila F C = Periferijska brzina kladiva je v = 2rπ a period kruženja T 1 1 T = = −1 = 0.0 kg r= 2. F=? b) g=9.Neposredno iznad Zemljine površine je v 1 =7. Pod najpovoljnijim uslovima ona iznosi 16.37⋅10 m M=? 2 129 .5 s s mv 2 r 1 kg ⋅ (25. v2 = 2γ M r = 2rg .96⋅10 kg i poluprečnik R=6370 km. km .

37 ⋅ 10 6 m) 2 = = 5.84·106m.96 ⋅ 10 24 kg ⋅ kg 2 (6. 130 . odnosno g = γ M R2 . Odatle je M = g R2 . mg 0 r2 (1) = 2 mg R S druge strane sila teže koja djeluje na Mjesec jednaka je centripetalnoj sili pri kruženju Mjeseca oko Zemlje: mg = mv 2 R (2) R2 r Iz jednačina (1) i (2) dobivamo da je: v 2 = g 0 Brzina kretanja Mjeseca oko Zemlje je: v = 2rπ T T2 4π 2 = 3 r g0R 2 (3) gdje je T. γ M=g R 2 9. Sila teže kojom Zemlja djeluje na Mjesec je mg. Dobivena vrijednost za g na površini Zemlje potvrđuje ispravnost Newtonove ideje o opšoj gravitaciji.4 d=2.44) F = γ m1 ⋅ m 2 r2 . Na udaljensti r od centra Zemlje kreće se Mjesec brzinom v (sl. Na udaljenosti R od centra Zemlje (na površini Zemlje) sila teže bi bila jednaka mg 0 Prema zakonu gravitacije sila teže treba da opada sa kvadratom rastojanja: mg ∼ 1/r2. Na koji način? Rješenje: Ako važi Newtonova pretpostavka da je gravitaciona sila kojom djeluje Zemlja na Mjesec identična sa silom teže. dobivamo g 0 =9. c) Gravitaciona sila između čovjeka i Zemlje i sila teže na čovjeka su jednake F=F g .67 ⋅ 10 −11 Nm 2 /kg 2 Primjer 3: Svoje zamisli o zakonu gravitacije Newton je potvrdio na primjeru kretanja Mjeseca oko Zemlje.96 ⋅ 10 24 kg.37·106 m.8 N Brojne vrijednosti se slažu u granicama pouzdanosti podataka za γ i g.67 ⋅ 10 −11 Nm 2 80 kg ⋅ 5. Kada se uvrste podatci za: r=3.a) Gravitaciona sila između čovjeka i Zemlje data je obrascem F = γ U našem primjeru je (sl. 45).period obilaženja Mjeseca oko Zemlje.81 m/s2 F=784.9 m/s2. γ 6. R=6.37 ⋅ 10 6 m) 2 F=783. m⋅M r2 = 6.37·106 s. R 2T 2 Iz Newtonove pretpostavke da su Zemljina sila teže i njena gravitacija identične dobili smo izraz za ubrzanje Zemljine teže na njenoj površini. te je: odnosno g0 = 4π 2 r 3 .81 m/s 2 ⋅ (6.8 N b) Sila teže kojom Zemlja djeluje na čovjeka je F g =80 kg⋅9. tj. onda i sila teže opada sa kvadratom udaljenosti od centra Zemlje. T=27. te je γ mM R2 = mg .

Koja sila održava automobil na kružnoj putanji? Koliki je njen iznos? 3. a udaljenost centara masa 2 m. Koliki je period kruženja kugle? 3. 3. Kolika je brzina tijela? 3. b) udaljenost između tijela povećamo tri puta? 3.a.1 kg koje se kreće po kružnici poluprečnika 0.65.67. Ubrzanje Mjesečeve teže iznosi 1/6 ubrzanja Zemljine teže.62.2.63. Jednačinu F = mv riješi po m i v! c r 3. Jednačinu F = γ 3. b) kretanje planeta oko Sunca.81 m/s ). b) pomoću 24 obrasca za gravitacionu silu (R = 6370 km. 3. Dva tijela masa m 1 i m 2 privlače se gravitacionom silom F.a.69. Kolikom maksimalnom brzinom može auto da uđe u krivinu poluprečnika 150 m? Koeficijent trenja klizanja između točkova i ceste je 0. Na Mjesec smo ponijeli dinamometar i teg od 1 kg. Izračunaj: a) pomoću obrasca za silu teže (g=9. Kolikom silom djeluje Zemlja na čovjeka mase 75 kg koji se nalazi na površini 2 Zemlje.( sl. Kako se odnose centripetalna sila i sila teže koja djeluje na lopaticu? 3.70. Masa Zemlje je 80 puta veća od mase Mjeseca? Koliko je puta veća sila kojom Zemlja djeluje na Mjesec od sile kojom Mjesec djeluje na Zemlju? 3. Centripetalna sila koja djeluje na kuglu mase 1 kg i koja se okreće u horizontalnoj ravni po krugu poluprečnika 1 m.a.68. Teg mase 50 g privezan je na niti dugoj 40 cm koja kruži u horizontalnoj ravni. Zemlja i Mjesec se privlače gravitacionom silom.73.7 m. Šta je centripetalna sila za: a) kamen koji kruži u horizontalnoj ravni. Kolika centripetalna sila djeluje na teg ako je frekvencija kruženja 75 ob/min. c) kretanje elektrona oko jezgra atoma. Zašto se ne kreću jedno prema drugom? Izračunaj silu kojom se privlače dva automobila čije su mase po 1 t.66.64. pričvršen na niti čiji jedan kraj držimo u ruci. Kako će se promijeniti sila ako: a) mase oba tijela povećamo dva puta. Tijela na Zemlji se međusobno privlače. a) Hoće li masa tega biti ista na Mjesecu mM riješi po M i r! r2 131 . 3. iznosi 36 N.72. Kolika je centripetalna sila potrebna da se kamen mase 400 g kreće po horizontalnoj kružnici poluprečnika 80 cm brzinom 5 m/s? 3. Automobil mase 700 kg ulazi u krivinu poluprečnika 200 m.62. Koliki bi se teret mogao podići tom silom? 3.65.71. Centripetalna sila od 1 N djeluje na tijelo mase 0. M = 5. d) komadić krede koji se nalazi na kružnoj ploči koja se obrće? 2 3.69. brzinom 36 km/h. 46).T 3.94·10 kg ). Lopatica parne turbine obrće se frekvencijom 3000 ob/min i udaljena je 50 cm od osovine.

74.73·10 m. Vještački satelit sa prvim kosmonautom (J. Izračunaj: a) masu Zemlje. ubrzanje sile teže na površini Zemlje 2 je 9. Za poluprečnik Zemlje uzeti R = 6400 km. Prvi Zemljin vještački satelit kretao se na prosječnoj visini H = 600 km. a masa 24 Zemlje je M = 5. Zadatak:Ispitaj kako centripetalna sila zavisi od brzine kruženja tijela. 3. a) Koliki teret može podići čovjek na površini Mjeseca. Odredi: a) brzinu kojom se Mjesec okreće oko Zemlje.79. Poluprečnik mjeseca je 1.87. Mz = 81 M M . 6 E 3.Gagarin) kretao se oko Zemlje za 90 min.84. Poznato je da je vrijeme obilaska Mjeseca oko Zemlje 27. Koliko će biti ubrzanje Zemljine teže na visini koja je jednaka poluprečniku Zemlje? 3. Priboru treba dodati nekoliko tegova od 20 g.75.76.86. R = 6370 km. b) srednju gustinu Zemlje. 3. Koliko je ubrzanje teže na površini Mjeseca? R Z = 3. Odredi: a) visinu orbite iznad Zemlje. 3. a poluprečnik Mjeseca 6 R =1.88.81 m/s .78. Na kojoj visini iznad površine Zemlje će sila teže biti: a) dva puta manja nego na površini Zemlje. 3. Izračunaj prvu kosmičku brzinu Mjeseca. b) vrijeme za koje Mjesec jednom obiđe oko Zemlje. Srednje rastojanje od Zemlje do Mjeseca iznosi r = 384 000 km. a udaljenost 384 000 km. Odredi: a) brzinu kretanja satelita. po približno kružnoj putanji. Izračunaj ubrzanje Zemljine teže na najvišem vrhu na Zemljinoj površini 2 (h=8888 m). ako na Zemlji može podići teret od 50 kg? b) Na koliku visinu može skočiti čovjek na površini Mjeseca ako na Zemlji može skočiti 1.73·10 m.81 m/s .83. g 0 = 9.2 t.7 R M . 22 masa Mjeseca 7.5 m? 3. 3. 3. b) kinetičku energiju satelita.81.85. Srednji poluprečnik Zemlje je 6370 km. b) pet puta manja nego na površini Zemlje? 3.62 m/s .kao i na Zemlji? b) Hoće li istezanje dinamometra biti isto na Mjesecu kao i na Zemlji? 3. 2 g Z = 9.4 d. 3. 3.81 m/s . Odredi masu Zemlje. Kako se odnose potencijalna i kinetička energija Zemljinog satelita? 3.80.37·10 kg.82. Odredi period kretanja vještačkog Zemljinog satelita na udaljenosti od površine Zemlje koja je jednaka poluprečniku Zemlje. Izračunaj drugu kosmičku brzinu za Mjesec ako je poznato da je ubrzanje 2 Mjesečeve teže na njegovoj površini g=1. Na kojoj visini iznad Zemlje se nalazio satelit? 3. Masa satelita je m = 1. Rezultata mjerenja prikaži grafički Pribor:Pogledaj sliku 24. b) vrijeme jednog obilaska oko Zemlje. 132 . Period obilaska satelita po kružnoj orbiti oko Zemlje iznosi 240 min.77.96·10 kg.

3.4. Kretanje u blizini površine Zemlje. Hitac
Kod kretanja tijela u blizini Zemljine površine vrijedi g = const, tj. na našoj 2 geografskoj širini g = 9,81 m/s . Posmatrat ćemo idealizirani slučaj gdje je otpor zraka zanemarljiv. Slobodan pad (a = g, v 0 = 0): v =gt

gt 2 v 2 = 2gs 2 gdje je: s pređeni put od početka slobodnog pada. s=
Hitac uvis Hitac naniže

v = v 0 − gt h = v0t − gt 2 2 2 2 v = v 0 − 2gh

v = v 0 + gt s = v0t + gt 2 2 2 v 2 = v 0 + 2gs
2 v0 , gdje je 2g

Maksimalna visina koju tijelo dostigne kod hica uvis je h max = v 0 početna brzina. Vrijeme penjanja kod hica uvis: t p = Horizontalni hitac (sl. 47)

v0 . g

x = v 0 t; y =

gt 2 2 v x = v 0 ; v y = gt

Primjer 1: Tijelo slobodno pada sa visine 30 m. a) Za koje vrijeme će pasti na Zemlju? b) Kojom brzinom će pasti? c) Za koje vrijeme će preći prvu polovinu puta? d) Za koje vrijeme će preći drugu
polovinu puta? e) Koliki put će preći u posljednjoj sekundi padanja?

Rješenje: h=s=30 m a) t= ?, b) v= ?, c) t 1 = ?, d) t 2 = ?, e) s 1 = ? (sl. 48) a) Vrijeme za koje će tijelo slobodno pasti sa visine h gt 2 izračunavamo iz jednačine h = 2

133

2 ⋅ 30 m = 2,47 s. m 9,81 2 s b) Brzinu kojom će tijelo pasti sa visine h izračunavamo iz jednačine: m m v = 2gh = 2 ⋅ 9,81 2 ⋅ 30 m = 24,3 s s h c) Iznos prve polovine puta je h 1 = =15 m. Vrijeme za koje tijelo pređe prvu 2 gt 2 polovinu puta izračunavamo iz jednačine h 1 = 1 , odakle je 2 2h 1 2 ⋅ 15 m t1 = = = 1,75 s. m g 9,81 2 s t= 2h = g
d) Vrijeme za koje tijelo pređe drugu polovinu puta je: t 2 = t –t 1 = 2,47 s -1,75 s = 0,72 s e) Put koji pređe tijelo prije posljednje sekunde padanja iznosi:
g (2,47 s − 1 s) 2 = 10,6 m 2 U posljednjoj sekundi tijelo pređe put s0 =

Primjer 2: Tijelo se izbaci uvis početnom brzinom 108 km/h. Odredi: a) brzinu tijela poslije 2 s kretanja, b) visinu na kojoj se nalazi tijelo poslije 2 s kretanja, c) maksimalnu visinu koju dostigne tijelo. v=0 Rješenje:

s= h – s 0 = 30 m - 10,6 m = 19,4 m

1000 m m = 30 3600 s s t=2 s_____________________ a) v=?, b) h=?, c) H=?
v 0 =108 km/h= 108 a) Brzina koju ima tijelo poslije 2 s je,

H v0

sl.49.

m m − 9,81 2 ⋅ 2s s s m v = 10,38 s b) Visina na kojoj će se nalaziti tijelo tijelo poslije 2 s je, m 9,81 2 ⋅ (2 s) 2 2 gt m s h = v0t − = 30 ⋅ 2 s − 2 s 2 h = 40,38 m v = v 0 − gt = 30

134

c) Maksimalnu visinu koju tijelo dostigne kod hica uvis izračunavamo iz uslova da je u najvišoj tački brzina jednaka nuli, tj. v=0. Iz relacije v2=v 0 2-2gh, izračunavamo da je v 0 2=2gH, odnosno maksimalna visina je

 m  30  2 v0  s  H= = = 45,87 m m 2g 2 ⋅ 9,81 2 s Primjer 3: Avion leti brzinom 720 km/h, po pravoj i horizontalnoj putanji, na visini 2 km. Iz aviona se ispusti bomba. a) Poslije koliko vremena će bomba pasti na Zemlju? b) Na kojoj udaljenosti u horizontalnom pravcu, od mjesta izbacivanja,će pasti bomba? c) U kom položaju će se nalaziti avion u trenutku pada bombe? d) Kolikom brzinom će pasti bomba? e) Koliko bi trebalo da bude vrijeme tempiranja bombe
da bi eksplodirala na visini h 1 =100 m iznad Zemlje? g=10 m/s2.

2

Rješenje: H=y=2 km=2000 m v 0 = 720 km/h = 200 m/s a) t=?, b) x=? c) h a =?, x a = ?, d) v=?, e) t 1 =?, y 1 = H-h 1 = 1900 m. Pogledaj sliku 47. a) Kada se ispusti iz aviona bomba se po inerciji kreće istom brzinom u horizontalnom pravcu, kao i avion. Istovremeno bomba slobodno pada i vrijeme gt 2 , padanja je, iz H = 2 2H 2 ⋅ 200 m t= = = 20 s m g 10 2 s b) Za to isto vrijeme bomba je prešla u horizontalnom pravcu put

x = v 0 t = 200

m ⋅ 20 s = 4000 m s

c) U trenutku pada bombe avion će se nalaziti vertikalno iznad bombe na visini 2 km (sl.47).
d) Brzina kojom padne bomba je (sl. 47):
m  m m   2 v = v 0 + (gt ) 2 =  200  + 10 ⋅ 20 s  = 282,8 s   s s  
2 2

e) Vrijeme tempiranja bombe je
2 ⋅ 1900 m = 19,5 s m 10 2 s gdje je y 1 = H – h 1 = 1900 m put koji pređe bomba, slobodno padajući sa visine h. t1 = 2(H − h 1 ) = g

135

T 3.89. Kamen slobodno pada sa vrha solitera visokog 50 m. Koliko dugo će padati? Kolikom brzinom će pasti? 3.90. Sa vrha tornja padne kamen brzinom 65,8 km/h. Kolika je visina tornja? 3.91. Na jednom mjestu, na površini Zemlje, tijelo pređe, pri slobodnom padu, rastojanje 11 m za 1,5 s. Koliko iznosi ubrzanje Zemljine teže na tom mjestu? 3.91.a. Sa visine 5,0 m pustimo kamen. Koliko vremena pada na tlo? 3.91.b. Kamen pustimo da pada 2 s. Koliko duboko padne za to vrijeme? 3.91.c. Kamen slobodno pada sa neke visine i nakon 2,5 s udari u površinu vode. Sa koje visine je kamen pao i kolikom brzinom je udario o površinu vode? 3.92. Kolika je visina vodopada ako voda pri udaru o točak vodenice ima brzinu 57,6 km/h? Kolika je srednja brzina kojom pada voda? 3.93. Kolikom početnom brzinom treba baciti tijelo vertikalno naniže da bi sa visine h = 30 m stiglo na površinu Zemlje za 2 s? Koliku brzinu ima tijelo pri udaru o Zemlju? 3.93.a. Sa prozora bacimo loptu vertikalno naniže početnom brzinom 6 m/s. Koliki put predje lopta za 2 s kretanja i koliku ima brzinu? 3.94. Sa kolike visine treba baciti kamen vertikalno naniže, početnom brzinom 7 m/s, da bi pao na površinu Zemlje brzinom 22 m/s? 3.95. Tijelo se baci vertikalno uvis, sa površine Zemlje, početnom brzinom 40 m/s. Na kojoj će se visini nalaziti i koliku će brzinu imati poslije 2 s kretanja? 3.96. Koliku bi najveću visinu, iznad Zemljine površine, dostigla granata ispaljena uvis početnom brzinom 400 m/s, ukoliko ne bi postojao otpor vazduha? Koliko bi vremena trajalo kretanje granate do najvišeg položaja? 3.97. Kamen se baci vertikalno uvis i poslije 4 s kretanja ima brzinu v=9,81 m/s . a) Kolika je bila početna brzina kamena? b) Na kojoj se visini nalazi kamen u tom trenutku? 3.98. Fudbaler šutira loptu vertikalno uvis brzinom 50,4 km/h. a) Koliku će visinu dostići lopta? b) Za koje vrijeme će se lopta vratiti u početnu tačku? 3.98.a. Kamen bacimo vertikalno uvis, tako da dostigne najveću visinu 20 m. Kolika je početna brzina kamena?Za koje vrijeme dostigne najveću visinu? 3.98.b. Kamen bacimo vertikalno uvis. Poslije 4 s vrati se u početni položaj. Kolikom je brzinom izbačen? 3.98.c. Kamen pone da pada sa neke visine. Vrijeme padanja kamena je 10s. Koliki put predje kamen u posljednjoj sekendi padanja? 3.99. Tijelo se izbaci vertikalno uvis i poslije 2 s kretanja ima brzinu tri puta manju od početne. a) Kolika mu je bila početna brzina? b) Na kojoj se visini nalazi 2 tijelo u tom trenutku? c) Da li će tijelo moći dostići visinu 50 m? g=10 m/s . 3.100. Sa prozora vagona na horizontalnu podlogu ispadne metalni novčić. U kojem slučaju će novčić brže pasti na podlogu: a) ako vagon stoji, b) ako se
2

136

kreće ravnomjerno pravolinijski? Kakav je oblik putanje novčića za posmatrača u vagonu, a kakav za posmatrača na peronu (za slučajeve pod a i b)? 3.101. Iz aviona koji leti horizontalno brzinom 250 m/s, na visini 3 km ispadne paket. a) Kako se kreće paket u odnosu na posmatrača u avionu, a kako u odnosu na posmatrača na Zemlji. b) Koliko vremena će padati paket za posmatrača u avionu a koliko za posmatrača na Zemlji? c) Na kolikoj horizontalnoj udaljenosti će se nalaziti paket, u trenutku pada na Zemlju, u odnosu na posmatrača u avionu, a na kolikoj u odnosu na posmatrača na Zemlji. U trenutku izabicanja paketa avion se nalazio vertikalno iznad posmatrača na Zemlji. 3.102. Iz horizontalne cijevi, koja se nalazi 1,2 m iznad tla, ističe voda i pada na tlo na udaljenosti 3 m. Kolika je brzina vode na mjestu isticanja? 3.103. Iz helikoptera koji se nalazi na visini 200 m iznad Zemlje ispusti se teret. a) Za koje vrijeme će pasti na Zemlju ako helikopter miruje? b) Za koje vrijeme će pasti ako se helikopter kreće horizontalno stalnom brzinom 5 m/s? 3.103.a. Iz aviona, koji leti horizontalno brzinom 720 km/h, ispadne bomba koja padne na tlo na udaljenosti 2 km od mjesta izbacivanja. Na kojoj visini je bio avion u trenutkui izbacivanja? 3.103.b. Avion se kreće horizontalno brzinom 540 km/h i ispusti teret. Udaljenost na kojoj padne teret jednaka je visini na kojoj leti avion. Koja je to visina? 3.104. Lovac usmjeri cijev puške horizontalno tačno prema meti (jabuka) koja je udaljena 100 m. Metak iz puške izleti brzinom 600 m/s. U kojem slučaju će metak promašiti jabuku i za koliko: a) ako jabuka ostane nepokretna, b) ako se jabuka otkine i počne slobodno padati u trenutku ispaljivanja metka? 3.105. Nacrtaj putanju tijela koje je izbačeno horizontalno početnom brzinom 15 m/s, za prve 4 s kretanja. Podatke unesi u tabelu. Pri crtanju dijagrama za dužinu od 5 m 2 uzmi stranicu jedne kockice u svesci. g=10 m/s . 3.106. Malo tijelo, vezano za jedan kraj konca dužine l=1m, ravnomjerno se obrće u vertikalnoj ravni sa periodom T=0,5 s. Centar kružne putanje nalazi se na visini h=6 m (sl.50). Kako će se tijelo kretati i poslije koliko vremena će pasti na tlo ako se konac prekine u tački: a) A, b) B, c) C, d) D? 3.107. Sa vrha solitera počne slobodno padati kamen i tačno u 12 sati prođe pored posmatrača na prozoru, a u 12 sati i 1 s pored drugog posmatrača koji se nalazi 15 m niže. Kolika je visina solitera u odnosu na prvog posmatrača? E 3.108. Zadatak: Odredi vrijeme za koje će kreda pasti na pod. Da li je to vrijeme moguće mjeriti satom sa sekundnom kazaljkom? Koji ti je pribor potreban?

137

prolazeći kroz nju. Pribor: Dvije jednake kuglice (ili metalna novčića). Zadatak: Dokaži.109. Provjeri je li ubrzanje konstantno u toku čitavog kretanja. 3. imati tu srednju brzinu.3. za ugao 45°. Ugaona brzina je ω= ∆ϕ . Pribor: Lenjir. bez primjene trigonometrije. Tabla. 3. Pribor: Kreda i lenjir. Zadatak: Odredi elevacioni ugao za koji je najveći domet mlaza vode u horizontalnom pravcu. 53) kod kosog hica. Zadatak: Eksperimentalno kretanja. Zadatak:Odredi početnu brzinu mlaza vode iz dječijeg pištolja koji je usmjeren horizontalno.1 s. Ž 3. Rotacija Kod rotacionog (obrtnog) kretanja tijela sve tačke tijela opisuju koncentrične kružnice ćiji centri leže na pravoj koja se zove osa rotacije (obrtanja) tijela. b) Pokaži na tabli tačku u kojoj će kreda. uglomjer. Snimani su položaji kuglice svakih 0.112. g 3.111. jednak v2 d= 0 . Zadatak: a) Odredi srednju brzinu slobodnog pada krede niz tablu. 2π ω= = 2πf T 138 . Zadatak:Izmjeri svoje vrijeme reakcije. lenjir. kreda.115. Pribor: dječiji pištolj sa vodom (ili balistički pištolj).114. Odredi početnu brzinu kuglice B.113. kreda. 3. Pribor:Dječiji pištolj sa vodom (ili balistički pištolj) pričvršćen na jednom kraju table. da je domet OB (sl. lenjir (kao na slici 52). ∆t gdje je: ∆ϕ-ugaoni pomak u vremenskom intervalu ∆t.110. 3.5. pokaži princip o nezavisnosti 3. Odredi ubrzanje slobodnog pada. Zadatak: Na slici 51 je stroboskopski snimak slobodnog pada kuglice.

L=Iω.2 m = 0. U našem primjeru je: M = F ⋅ r = 2 N ⋅ 0. d . gdje je: L . Rješenje: m = 0. a) Iznos momenta sile je M = Fd.period obrtanja. Primjer 1: Na disk mase 800 g i poluprečnika 20 cm tangencijalno djeluje sila od 2 N (sl. gdje je: M . d) ugaonu brzinu diska poslije 4 s od početka obrtanja.krak sile. d) ω=?. Kod ravnomjernog obrtanja. ∆t gdje je: ∆ω-promjena ugaone brzine u vremenskom intervalu ∆t. tj. 54). gdje je I 0 2 5 moment inercije u odnosu na paralelnu osu koja prolazi kroz centar mase. v = ω ⋅ r. Štajnerov obrazac: I=I 0 +md2.poluprečnik kružnice.  (Iω)uk = const . gdje je r. Zakon održanja momenta imulsa Ukupan moment impulsa tijela izolovanog sistema je konstantan. d-udaljenost paralelnih osa. Moment inercije diska je I = 2 Osnovni zakon rotacije: α= M ∆L . Ugaono ubrzanje je α= ∆ω . Kod ravnomjerno promjenljivog obrtanja.8 kg r = 0. SI jedinica za ugaonu brzinu je rad/s.4 Nm b) Moment inercije diska je: 139 . t = 4 s. b) moment inercije diska. b) I=?. Moment inercije materijalne tačke na okomitoj udaljenosti r od ose rotacije je I=mr2 2 mr . a lopte I = mr 2 .gdje je: T.moment sile. α= const: ω = ω 0 ± αt : ϕ = ω 0 t ± αt 2 2 . ω= const. Veza između linijske i ugaone brzine. ob = 2πrad. c) α=?. ω 2 = ω 0 ± 2αϕ 2 Tangencijalno ubrzanje materijalne tačke: a t = αr. Odredi: a) moment sile koji djeluje na disk. f-frekvencija obrtanja.2 m F=2N a) M=?.moment impulsa tijela. = I ∆t M = F·d. c) ugaono ubrzanje koje dobije disk. najkraća udaljenost ose rotacije od pravca djelovanja sile.

5 s? b) Kolika je linijska brzina tijela.125. Koliko je ugaono ubrzanje točka? 3. b) period obrtanja. t U našem primjeru je ω0 = 0. Točak zamajac počne da rotira ravnomjerno ubrzano i za 10 s učini 23. Kolika je ugaona brzina tijela? 3.016 kgm 2 2 2 M 0. Kolika centripetalna sila djeluje na tijelo? 3. Poluprečnik točka je 30 cm.8 kg ⋅ (0.120. Točak automobila učini 180 ob/min.3 m? 3. a) Kolika je ta brzina ako kanap obiđe ugao od 288° za 0.121.4 Nm rad. Koliko obrtaja napravi bicikl za 15 s? 3. Kolika je brzina automobila? 3.122. Kolika je: a) frekvencija obrtanja. U toku rotacije točak ravnomjerno poveća ugaonu brzinu od 35 rad/s na 125 rad/s u toku pola minute. 2 iznosi a C = 8 m/s . = = 25 2 . Na balkonu čiji je ispust d = 1 m šeta se čovjek mase m = 80 kg. Rotor mašine čini 1200 ob/min. te je: ω = αt = 25 rad rad ⋅ 4 s = 100 . Malo tijelo. Točak otpočne da rotira ravnomjerno ubrzano sa ugaonim ubrzanjem 2 2 rad/s .116. Kolika je frekvencija obrtanja? 3. 2 s s T 3.016kgm 2 s α= d) Ako je kretanje ravnomjerno ubrzano. Tijelo mase 100 g kreće se stalnom ugaonom brzinom 20 rad/s po krugu poluprečnika 20 cm. Točak bicikla ima poluprečnik 35 cm. c) ugaona brzina obrtanja? 3.124. Kolikim najvećim momentom sile može čovjek djelovati na pod balkona? 140 .I= c) 1 2 1 mr = 0. Koliko je ugaono ubrzanje rotora? 3. 3.117.128. Centripetalno ubrzanje tijela. vezano za jedan kraj kanapa rotira stalnom ugaonom brzinom.119. Izrazi 3000 ob/min u ob/s i rad/s.127. Bicikl se kreće brzinom 18 km/h. koje se kreće po krugu poluprečnika 0. I 0.4 rad/s. a) Kolika je ugaona brzina na kraju prve minute rotacije? b) Koliki je opisani ugao za to vrijeme? c) Koliko obrtaja napravi za to vrijeme? 3.126. Rotor mašine otpočne da rotira i za 6 s učini 30 obrtaja. Ugaona brzina točka je 31.123.118.5 m. 3.9 obrtaja.2 m) 2 = 0. Izračunaj ugaono ubrzanje točka. ako je dužina kanapa 0. onda je: ω − ω0 α= .

Lopta mase 10 kg ima moment inercije 0.140.56). 2 Na rotor motora djeluje stalni moment sile M = 40 Nm i za 3 s poveća brzinu rotora od 1 ob/s na 180 ob/min. u pravcu tangente. Da bi se pokrenula matica potreban je moment sile od 31. Na homogenu kuglu. Kolika će biti ugaona brzina ako klizač skupi ruke i pri tome se moment inercije smanji tri puta? Sistem smatrati izolovanjm. Koliki je moment inercije rotora? 3. djeluje stalna sila od 800 N.).3.5 rad/s ? Poluprečnik kugle je 0. 3.25 Nm. oblika diska. b) materijalne tačke mase 1 g koja se kreće po krugu poluprečnika 10 cm stalnom brzinom v=30 cm/s. raširenim rukama. Kolika je potrebna dužina ključa? 3.137. a koji rotira stalnom ugaonom brzinom 10 rad/s. Kolikim momentom sile otvaramo vrata. Ukupan moment inercije čovjeka i tegova je I 2 =4 kgm2.55. Masa sanduka. Odredi ugaonu 141 . Koliko je ugaono ubrzanje točka? 3. na slici 55.141.130. Koliki moment sile treba da djeluje na homogenu cilindričnu osovinu poluprečnika 2 cm i mase 8 kg da bi ona ravnomjerno povećala svoju ugaonu mr 2 . 5 3. ako djelujemo silom od 3 N na udaljenosti 80 cm od ose obrtanja? 3.129. brzinu za 5 rad/s u toku 2s. iznosi 50 kg.133. Mehaničar može djelovati silom od 125 N. Koliku masu mora imati kugla da 2 bi dobila ugaono ubrzanje 12. Moment inercije osovine je 2 3. a moment 2 inercije mr 2 . Točak neke mašine ima poluprečnik 60 cm i moment inercije 1000 kgm .134. sa ugaonom brzinom ω 1 =4 rad/s. Koliki je poluprečnik lopte i ugaona brzina? 3. Koliki je moment sile teže u odnosu na tačku O? 3. djeluje moment sile od 2. 3. Kolikom silom treba mehaničar da djeluje na kraju ključa da bi ostvario moment intenziteta M=60 Nm? 3.5 kgm2 u odnosu na istu osu. a stranica a=60 cm. Na periferiji točka. Automehaničar radi sa mašinskim ključem čiji je krak l=30 cm (dužina ključa). mase 1 kg.139. Kolikom najmanjom silotreba djelovati u tačkama A i B da bi se sanduk počeo prevrtati oko tačke O? 3.135.138. Čovjek pri tome drži sa raširenim rukama tegove (sl.131.136. koja može da rotira oko ose koja prolazi kroz njen centar mase. Odredi moment impulsa: a) rotora mašine.132. poluprečnika 20 cm. Klizač na ledu obrće se oko svoje ose. Čovjek raširenih ruku stoji na sredini platforme koja se obrće sa periodom T 2 =2 s.04 kgm2 i moment impulsa 0.5 m.5 Nm. Sanduk mase 100 kg i visine h=2 m ima dno oblika kvadrata stranice a=1 m i nalazi se na ravnoj podlozi (sl.

3. 60): N − mg − Fi = 0 N = mg + Fi = mg + ma 0 N = m(g + a 0 ) = 960 N 142 . b) u ubrzanom (neinercijalnom) sistemu referencije. FN = N = 960 N b) U sistemu referencije vezanom za lift (ubrzani sistem) djeluju tri sile: sila teže mg. Kolika će biti ugaona brzina kada je r 2 =5 cm? Trenje zanemariti.78b). U takvom sistemu važe Newtonovi zakoni dinamike. kuglica mase m namotava se na stativ. Odredi pokazivanje kazaljke vage ako se lift podiže ubrzano sa akceleracijom a 0 = 2 m/s2: a) u inercijalnom sistemu referencije.)   Fin = −ma 0 .6. Fin = ma 0 gdje je: a 0 . Trenje zanemariti. U NSR djeluje inercijalna sila (sl. Newtonovom zakonu je (sl. Inercijalne sile. 59). onda je ugaona brzina ω 1 =2 rad/s. 3. Inercijalna sila u rotirajućem sistemu naziva se centrifugalna sila (sl. Sile djeluju na istom pravcu te prema 2. pri čemu se moment inercije smanji na I 1 =2 kgm2. N − mg = ma 0 N = m(g + a 0 ) = 80kg(10 m m + 2 2 ) = 960 N s2 s   Sila kojom čovjek pritiskuje podlogu je FN = − N.brzinu obrtanja platforme sa čovjekom ako on spusti ruke. inercijalna sila Fi i sila reakcije podloge N. Neinercijalni (ubrzani) sistem referencije (NSR) je svaki sistem koji se kreće ubrzano u odnosu na inercijalni sistem referencije. I=mr2. Rješenje: a) U sistemu referencije vezanom za Zemlju (inercijalni ili laboratorijski sistem) na tijelo djeluje sila teže mg i sila reakcije podloge N. Na slici 57. 58. g = 10 m/s2. pri čemu se smanjuje poluprečnik kružne putanje. Centrifugalni efekat Inercijalni sistem referencije (ISR) je sistem koji miruje ili se kreće ravnomjerno pravolinijski u odnosu na Zemlju. r Primjer 1 Čovjek mase m = 80 kg stoji u liftu na vagi. Tijelo u odnosu    na lift miruje te je vektorski zbir tih sila jednak nuli: mg + N + Fi = 0 . Kada je poluprečnik r 1 =15 cm.137. Jednačina projekcije tih sila na osu y daje (sl.ubrzanje sistema.: Fin = Fcf = mv 2 . Takav sistem se naziva i laboratorijski sistem.

a i 63. 62).Primjer 2: Kuglica.c? 143 . nalaze se u liftu koji miruje. g=10 m/s2.145. čovjek. c) spušta se ubrzano sa a=1 m/s2.146.6 m T=1.1. obješena o uže dužine l = 60 cm. d) lift se spušta ravnomjerno usporeno sa a=1 m/s2. Sa slike vidimo da je: tgα = b) U sistemu referencije vezanom za kuglicu (NSR.______ α= ? a) U inercijalnom sistemu referencije djeluju dvije sile: sila teže G=mg i sila zatezanja niti R=T. kao pod a).b. Istim postupkom. Koliki je ugao između užeta i vertikalne ose rotacije? Zadatak riješiti u: a) inercijalnom sistemu referencije. nalazimo da je α=21. 61) i ta rezultanta ima ulogu centripetalne sile: mv Fc v2 = r = tgα = mg mg rg Periferijska brzina je 2rπ v= i r = l sinα. b) podiže se ubrzano sa a = 1m/s2.932 4π 2 l α = 21. pas i kugla okačena o dinamometar. sila Fcf (sl. 3. mg rg T 3. Na slici 63. b) ubrzanom sistemu referencije. Kolikom silom pritiskuje dječak mase 50 kg pod lifta ako: a) lift miruje ili se kreće ravnomjerno pravolinijski. a) Kako se kreće lift na slicu 63a? b) Kako se kreće lift na slici 63c? c) Koju fizičku veličinu možemo odrediti sa slike 63. Pošto se kuglica kreće po kružnici rezultanta te dvije sile ima smjer prema centru kružnice (sl.5 s. te je: T cos α = T2 g ⋅ = 0. Rješenje: l=60 cm=0.5 s. kruži u horizontalnoj ravni (konusno klatno) sa periodom T = 1. rotirajući sistem) na nju djeluju dvije sile: sila teže G = mg i centrifugalna Fcf v2 = .1°.

koja se obrće frekvencijom 33 ob/min.153. Po čemu ćeš zaključiti da se automobil kreće: a) ravnomjerno pravolinijski. Automobil mase 1 t kreće se stalnom brzinom 36 km/h i naiđe na most.5 N. c) 0. Kolikim ubrzanjem treba da se spušta lift pa da čovjek ne pritiskuje pod lifta? 3. a) Pri kojoj najmanjoj brzini kruženja voda se neće prolijevati u najvišoj tački? b) Kolika je sila zatezanja. Za dinamometar je okačen teg mase 100 g.2? 3.148. pri toj brzini.3. Kolikom silom će pritiskivati most kad se nađe na njegovoj sredini ako on ima: a) oblik izbočenog luka poluprečnika krivine R = 100 m.155. Posuda s vodom mase 1 kg vezana je za kanap dužine 0.147. u horizontalnom smjeru. Zamisli da se voziš u automobilu zatvorenih očiju. 3.6 N.150.157. Koliko će istezanje pokazati dinamometar ako se: a) podiže ravnomjerno ubrzano tako da za 1 s prođe put od 1.156. b) vezanom za teg (NSR). b) ravnomjerno ubrzano (pravolinijski). nalazi se komadić krede mase 5 g. b) oblik udubljenog 2 luka istog poluprečnika? c) Kolikom silom pritiskuje ravnu cestu? g=10 m/s . 3. podiže se uvis ubrzanjem 3 m/s2.158.149. treba saopštiti dasci pa da teg sklizne sa nje? 3. Na užetu visi teret mase 5 kg. Koliko ubrzanje. Koliki mora biti najmanji period kruženja pa da se voda ne prolijeva u najvišoj tački? 144 . d) na krivini? 3.4 N.5 m i kruži jednoliko u vertikalnoj ravni.151. Posuda s vodom vrti se u vertikalnoj ravni po kružnici poluprečnika 1 m. Kolikim maksimalnim ubrzanjem smijemo podizati teret ako uže može izdržati silu zatezanja od 70 N? 3. a) Kolika centrifugalna sila djeluje na kredu? b) Pri kojoj brzini obrtanja će kreda skliznuti s ploče ako je koeficijent trenja između krede i ploče 0.2 m. b) 0. na udaljenosti 10 cm od ose rotacije. Teg mase 50 g okačen je za dinamometar. Koeficijent trenja između tega i daske je 0. c) ravnomjerno usporeno. u najvišoj tački? c) Kolika je sila zatezanja u najnižoj tački? 3.154. d) 0 N? 3. Kako se kreće dinamometar sa tegom ako skala dinamometra pokazuje: a) 0.152. Kolika će biti sila zatezanja užeta? Zadatak riješi u sistemu: a) vezanom za Zemlju (inercijalni sistem referencije). Na kružnoj ploči. Sistem teg-uže.3. Na užetu visi teg mase 2 kg. b) slobodno pada? g = 10 m/s2. a) Je li ispravno crtati djelovanje centripetalne i centrifugalne sile na istoj slici? b) Je li ispravno tvrditi da se centripetalna i centrifugalna sila uzajamno poništavaju? 3. Na horizontalnoj dasci leži teg. 3.

konac se učvrsti u tačkama A i B i na slobodan kraj konca se veže dinamometar D sa tegom T. Kolika je sila pritiska kojom pilot djeluje na sjedište u najnižoj tački. Kako objašnjavaš činjenicu da je astronaut u satelitu.166. ako mu je masa 80 kg? Koliko je puta ta sila veća od sile teže koja djeluje na pilota? 3. Zemlja se vrti oko sopstvene ose sa periodom T = 24 h.162.164. 145 . b) polu? c) za koliko je sila kojom čovjek pritiskuje Zemlju manja od sile teže? R = 6370 km.3. 3. Pribor: Dinamometar. Kolika će biti sila zatezanja konca kad teg bude ponovo u ravnotežnom položaju? 3.161. Pribor: Dinamometar. teg. Avion se kreće brzinom 432 km/h i napravi petlju poluprečnika 300 m u vertikalnoj ravni. 3. a koeficijent trenja 0.159. Kolika je centrifugalna sila koja djeluje na čovjeka mase 70 kg na: a) ekvatoru. Pribor: Kao na slici 64. 3. Zadatak: Ispitaj kako centrifugalna sila zavisi od brzine kretanja tijela po kržnoj putanji. te na sva tijela na površini Zemlje djeluje centrifugalna sila. Kolikom maksimalnom brzinom smije ući automobil u krivinu poluprečnika 120 m? Cesta je horizontalna. 3. Koliko bi trebalo da traje noć i dan na Zemlji pa da tijela na ekvatoru uopšte ne pritiskuju površinu Zemlje? R = 6370 km. Na koncu dužine r=1 m visi teg mase 100 g. koji se okreće oko Zemlje u bestežinskom stanju E 3.3.160.167. Zadatak: Ogled iz zadatka 3.165 provjeri pomoću pribora na slici 64. 3. Zadatak:Ispitaj kakvo je istezanje dinamimetra pri ubrzanom podizanju i spuštanju.163. Premjestimo teg u horizontalni položaj i pustimo. teg.165.

S-površina presjeka strujne cijevi. bar = 105 Pa Hidrostatički pritisak zavisi od gustine tečnosti i visine stuba tečnosti h iznad mjesta na kojem se mjeri.65. Mehanika fluida Pritisak je F S gdje je F-sila koja okomito djeluje na površinu S. ako se može zanemariti unutrašnje trenje (viskoznost). p= SI jedinica za pritisak je paskal (Pa). ρv 2 S1   p+ = const . Q = Sv = const.65. Protok u bilo kojem presjeku strujne cijevi je konstantan. -dinamički pritisak. 2 2 2 odnosno p1 + Sl. Zapreminski protok fluida je ∆V Q= = Sv ∆t gdje je:∆V-protekla zapremina fluida u vremenskom intervalu ∆t. S 1 v 1 = S 2 v 2 Za stacionarno strujanje idealnog fluida kroz horizontalnu cijev (sl. Strujanje je stacionarno ako se brzina fluida u datoj tački ne mijenja u toku vremena. v1 v2 p1 S2 p2 2 ρv 1 ρv = p2 + 2 2 2 ρv 2 gdje je: p-statički pritisak. p = ρgh Paskalov zakon:Spoljašnji pritisak se kroz tečnosti prenosi na sve strane podjednako. Fluid je idealan. ρ 0 -gustina tečnosti. Pa = N m 2 . Fp = ρ 0 gV gdje je : V-zapremina uronjenog tijela. Jednačina kontinuiteta. v-brzina strujanja fluida. Težina tijela uronjenog u tečnost (ili gas) je G 1 = G − Fp gdje je G-težina tijela u vakuumu (i približno u vazduhu) Fluid je zajednički naziv za tečnosti i gasove.3. 146 . Sila potiska na tijelo uronjeno u tečnost (ili gas) ima smjer suprotan sili teže.7.) važi Bernoullijeva (Bernulijeva) jednačina.

) ∆v gdje je : S-površina slojeva fluida ∆x ∆v -gradijent brzine. S-čeona površina tijela. 3 m s 147 . v = 2gh gdje je h-visina stuba tečnosti u sudu iznad otvora (sl.81 2 ⋅ 0. C X -aerodinamički koeficijent tijela. c)h=? a) Masa i gustina tvari su povezane relacijom kg m=ρV=1000 3 ⋅ 1. 2 gdje je:ρ-gustina fluida kroz koji se tijelo kreće.81 m/s 2 = = S S 25 ⋅ 10 − 4 m 2 p = 5886 Pa c) Zapremina cilindra je V=S⋅h. c) vode 1000 kg/m .ρv 2 + ρgh = const . nalazi se 1.5 ⋅ 10 −3 m 3 m m=1. Ako cijev nije horizontalna. ∆t dinamičku viskoznost je Pa·s. čija je površina dna 25 cm . onda je p + Brzina isticanja tečnosti iz malog otvora.67. Iznos otporne sile prilikom kretanja tijela proizvoljnog oblika kroz fluid je 1 F = ρC X Sv 2 . p = 5886 Pa . Odredi: a) masu vode u posudi ako je gustina 3 b) pritisak vode na dno.6 m Hidrostatički pritisak stuba tečnosti visine h možemo izračunati iz relacije p = ρgh = 1000 kg m ⋅ 9. gdje je: 2 ρgh -visinski pritisak.5 l vode. te je visina stuba tečnosti V 1. Intenzitet sile unutrašnjeg trenja F = ηS Primjer 1: U posudi cilindričnog oblika. h-visina posmatranog presjeka u odnosu na određeni nivo. SI jedinica za koji se taru. visinu stuba vode? Rješenje: 2 -4 2 S=25 cm =25⋅10 m -3 3 V=1.5⋅10 m 3 ρ=1000 kg/m _____ a) m=?.5 ⋅ 10 −3 m 3 h= = S 25 ⋅ 10 − 4 m 2 h = 0. v-brzina tijela.5 kg ⋅ 9. b) p=?. te je pritisak 2 p= F mg 1. η-koeficijent dinamičke viskoznosti.5 l=1.6 m.5 kg b) Sila pritiska na dno je F=mg.

9 N.81 ⋅ 1. odakle je vrijeme isticanja 100 l vode t S= t= V 100 l = = 58. b) zapreminski protok vode kroz otvor. Primjer 3: Na dubini 1.9 N. G 2 = 8.02 m D=2R=40 cm=0. c) silu potiska koja djeluje na bakarnu kocku kada se ona uroni u vodu.5 m d=2r=2 cm=0. c) Sila potiska na kocku.5 m ispod površine vode nalazi se mali kružni otvor prečnika d=2 cm (sl. 67). c) vrijeme za koje će isteći 100 l vode. c) F p = ?. Odredi: a) brzinu isticanja vode.Primjer 2: Bakarna kocka ima masu 890 g.14 = 3. b) G 1 = ?. b) težinu kocke u vazduhu.89 kg ·10 m/s .4m a) v=?. na dubini h ispod površine vode.0 N = 7.5m = 5.0 N d) Silan potiska ima smjer suprotan od smjera sile teže i smanjuje težinu tijelu.02m) 2 d2 π= ⋅ 3. b)Q=?.9 N – 1. a brzina isticanja v 2 =v. je 3 2 -4 3 F p = ρ o gV = 1 000 kg/m ·10 m/s ·10 m .890 kg 3 ρ = 8 900 kg/m 3 ρ 0 = 1 000 kg/m a) V = ?. s s s V c) Zapreminski protok je Q = . 4 4 m m3 l Q = 3. d) težinu 3 bakarne kocke u vodi. 148 . d) G 2 = ? a) Masa i gustina tijela povezani su relacijom m = ρV. prečnika D=40 cm. G 1 = 8. Rješenje: h=1.V = 0. F p = 1.0001m 3 = 10 − 4 m 3 3 ρ 8900kg / m b) Težina bakarne kocke je 2 G 1 = mg = 0.7 ⋅ 10 −3 = 1. Rješenje: m = 890 g = 0.42 = 1.7 . Gustina vode je 1 000 kg/m . d) Dokaži da je brzina spuštanja nivoa vode u sudu zanemarljiva u odnosu na brzinu isticanja.42 s s2 b) Zapreminski protok vode je Q = Sv gdje površina presjeka (0. Težina kocke u vodi je G 2 = G 1 – F p . odredi: a) zapreminu bakarne kocke.14 ⋅ 10 − 4 m 2 ⋅ 5. c)t=? a) Brzina isticanja vode kroz otvor. Sud je valjkastog oblika.89kg V = = .7 l/s d) Neka je brzina kojom se spušta nivo tečnosti v 1 .14 ⋅ 10 − 4 m 2 .8 s Q 1. Ako znamo da je gustina bakra 3 8900 kg/m . je m m v = 2gh = 2 ⋅ 9. Zapremina kocke je m 0. uronjenu u vodu.

4 4 Uvrštavanjem u izraz za jednačinu kontinuiteta dobivamo d2 m  0. prikazanu na slici 68. Koliki pritisak vrši posuda na podlogu? 2 149 . te je kg m p 1 − p 2 = ρgh = 1000 3 ⋅ 9. pri čemu je 1 = 1 = 4 .81 ⋅ 0. h=20 cm. Odredi: 2 2 3 3 a) površinu dna posude u cm i m . dok je razlika nivoa vode u cjevčicama A i B.169. B D1  v2 D2 a) Pritisak ispod cjevčice A u širem dijelu cijevi je p1 = ρgh1 . Iz jednačine kontinuiteta. h 2 =0. p 2 = ρgh 2 . Odredi: a) razliku statičkih pritisaka u širem i užem dijelu cijevi.2 m a) p 1 -p 2 =?.1 m D 2 = 5 cm=0.168. koja miruje na horizontalnoj podlozi.68. Rješenje: D 1 =10 cm=0.170.05 m H=20 cm=0. a u užem dijelu cijevi ispod cjevčice B. onda je h 1 =h. s2 m b) Iz Bernoullijeve jednačine za horizontalnu cijev je p1 + p1 − p 2 = 2 ρv1 ρv 2 = p2 + 2 2 2 odnosno  ρ 2 ρ 2  S2 2 (v 2 − v1 ) . s S2 D 2 S2 s 2 2 D1 m3 . b) brzinu vode u širem i užem dijelu cijevi. c) zapreminski protok vode.1 ⋅ 10 −3 4 s c) Zapreminski protok je Q = S1 v1 = T 3. Cilindrična posuda.4m  D Ta brzina je oko 400 puta manja od brzine isticanja. Ako visine računamo u odnosu na nivoe tečnosti u cjevčici B. Tečnost djeluje silom F=40 N na površinu S=20 cm .0135 s s  0.Prema jednačini kontinuiteta S1 v 1 = S 2 v 2 gdje je S1 = 2 D2 d2 π i S2 = π. b) zapreminu posude u cm i m . b) v 1 =?. Prečnik šireg dijela cijevi je D 1 =10 cm. Cilindrična posuda ima prečnik D=20 cm i visinu h=30 cm.07 .42 ⋅     = 0. Koliki je pritisak tečnosti u Pa. Venturijevu cijev. Primjer 4: Voda protiče kroz tzv. v 2 =? c) Q=? A h  v1 Sl. S1 v1 = S 2 v 2 slijedi p1 − p 2 = v1  1 − 1  2 2  S2   2 odakle je v1 = 0.2 m = 1962 Pa .26 S D2 S m m i v 2 = 1 v1 = 1.02m  m v 1 = v 2 2 = 5. ima prečnik 15 cm i ukupnu masu 5 kg. 3. a užeg D 2 =5 cm. kPa i barima? 3. π ⋅ v1 = 2.

Odredi: a) masu tijela. Komad aluminija ima masu 540 g i gustinu 2. Drvena kocka pliva na vodi. mase 2 kg i gustine 3 7800 kg/m . d) gustinu tijela.175. Odredi: a) zapreminu aluminija. d) težinu aluminija u vodi. Kolika je minimalna sila. 3. Prečnik manjeg klipa hidraulične dizalice je 2 cm. ako je hidrostatički pritisak na dno 3 kPa? 3. Do koje visine je napunjena posuda vodom.173.a.178.180. b) silu potiska koja djeluje na tijelo. Koliki je hidrostatički pritisak na dno rezervoara dubokog 2 m ako je napunjen vodom? Koliki je ukupni pritisak na dno ako je atmosferski pritisak 1 bar? Izraziti ga u Pa.7 g/cm .8 bara. c) zapreminu tijela. 3. Za 3 gustinu morske vode uzeti 1020 kg/m . 3 3.176. Klip hidraulične dizalice ima površinu S 1 =2000 cm i na njemu se nalazi kamion mase 10 t. Koliki pritisak vrši na podlogu žena mase 60 kg kada stoji samo na jednoj 2 potpetici površine 10 cm ? 3. a) Koliki je pritisak u kPa? b) Kolika je visina živinog stuba? 3. 3.185. potrebna za podizanje automobila od 1000 kg na većem klipu? 3.2 N. Kolika je težina kamena u vodi? 3. gustina vode 1 000 kg/m . Kolika sila djeluje na vrata podmornice površine 0. Koji dio kocke je potopljen u vodu? Gustina 3 3 kocke je 700 kg/m . Pritisak koji vrši živin stub iznosi 980 mbara.173. a kada se potopi u vodu F 2 =2.a.186. a većeg 10 cm. Na dubini h=18 m u vodi ukupan pritisak iznosi 2.181. b) u vodi.184. Koliki je ukupni pritisak u 5 boci? Atmosferski pritisak iznosi 10 Pa. MPa i barima. 3. Kada se neko tijelo okači o dinamometar.171. b) težinu aluminija u vazduhu. 3.174. Kolikom silom djeluje atmosferski pritisak na dlan čovječije ruke površine 2 120 cm ? Koliki teret odgovara toj sili? 3.b.179. Koliki je hidrostatički pritisak stuba žive visine 76 cm? ρ ž =13 600kg/m .185.185. koja djeluje na manji klip.3.182. a u unutrašnjosti podmornice je atmosferski pritisak. Kolika mi je gustina? 3 3 2 2 3 150 . kada se potopi u vodu? 3. Kolika sila potiska djeluje na komad gvožđa. Tijelo je dva puta lakše u vodi nego u vazduhu. Kolika treba da bude površina manjeg klipa da bi mogli podići kamion silom (na manji klip) F 2 =10 N? 3. na njegovoj skali se očitava iznos sile F 1 =3.177. 3.5 N. Manometar na plinskoj boci pokazuje 6 bara.172. Kamen ima masu 50 kg i gustinu 2500 kg/m . Kolikom silom možemo držati kamen: a) u vazduhu. 3.85 m ? Podmornica se nalazi na dubini 70 m. Kolika je površina pomičnog klipa pumpe za automobilsku gumu ako na klip djelujemo silom od 60 N da bi uravnotežili pritisak od 2 bara? 3. Koliki je atmosferski pritisak? 3. kPa. c) silu potiska koja djeluje na aluminij u vodi.183. Kamen čija je gustina 2 600 kg/m ima težinu G 1 = 26 N.

201. a) Koliki je zapreminski protok vode? b) Koliko će isteći vode iz slavine za jednu minitu? 3. 3. Kolikom brzinom struji vazduh kroz ventilator? 3. a u užem dijelu brzinom v 2 =15 m/s.198. Brzina rijeke je 10.3. Ako pritisnemo crijevo tako da se površine presjeka smanji dva puta. Na dnu suda na bočnoj strani nalazi se otvor iz kojeg ističe horizontalno mlaz vode i pada na udaljenosti x=2 m. Odredi: a) brzinu strujanja vode kroz uži dio cijevi prečnika D 2 =1 cm.196. ρ=1000 kg/m . b) protok vode. Odredi: a) zapreminski protok vode.69. Na slici 69 je Mariotova boca koja omogućava da voda ističe stalnom brzinom kroz bočni otvor. 3. nalazi se sud sa vodom. Iz gumenog crijeva ističe voda brzinom 8 m/s. stranica a=15 m i b=1 m.6 m/s. b) koliko litara vode protekne za 1 h? 3. c) isteklu zapreminu vode za 1 min. Brzina proticanja vode u širem dijelu cijevi iznosi v 1 =30 cm/s. Voda u rijeci. Na dnu cisterne nalazi se otvor prečnika 4 cm.188. Iz gumenog crijeva ističe voda brzinom 5m/s.197.193.195.191.2 m.2 m/s.8 km/h. Kolika je brzina isticanja ako je unutrašnji prečnik 1 cm? Kontrakciju mlaza zanemariti. struji voda brzinom v 1 =1 m/s. Vazdušni ventilator ima prečnik 15 cm i 3 izbacuje 2.199.194. Iz slavine za pola minute istekne 20 l vode. U širem dijelu horizontalne cijevi voda se kreće brzinom v 1 =8 m/s. Kolika je visina h vodenog stuba u sudu? 3. Kroz horizontalnu cijev oblika cilindra. ističe voda brzinom 1. 3. Odredi zapreminski protok vode. b) zapreminski protok.2 cm . Unutrašnji prečnik vodovodne cijevi iznosi 2 cm.187. čiji je presjek 80 m . 3. Na kojoj dubini se nalazi otvor? 2 2 ° h Sl. brzinom 1m/s. kolika će biti brzina isticanja vode? 3. 3. a prečnik otvora 1 cm odredi: a) brzinu isticanja vode. Kroz slavinu čiji otvor ima površinu S=1. Na stolu visine H=1. Kolika će biti 2 brzina strujanja u tjesnacu čiji je presjek 12 m ? 3. prečnika D 1 =2 cm. Zašto vazduh brže struji kroz otvorene prozore i vrata u stanu (“promaha”)? 3.190.192. Ako je h=12 cm. Korito rijeke ima presjek oblika pravougaonika.200. c) razliku statičkih pritisaka u širem i užem dijelu 3 cijevi. Protok vode kroz otvor je 6 l/s. struji brzinom 1. Odredi unutrašnji prečnik cijevi ako kroz nju protekne 40 litara vode za jednu minutu. 3. Koliki je statički pritisak u užem dijelu cijevi ako je u širem dijelu cijevi p 1 =1 bar? 151 .4 m vazduha svake minute. Kolika je brzina proticanja vode u užem dijelu cijevi gdje je prečnik dva puta manji? 3.a. Kolika će biti brzina isticanja ako se vrh crijeva pritisne tako da se površina presjeka smanji tri puta? 3.189. a brzina strujanja 60 cm/s.190.

na dubini h=80 cm nalazi se bočni otvor površine 20 cm2. Kolikom tangencijalnom silom se djeluje na ploču? Hoće li ona biti ista kad se ulje zagrije? 3. 152 . Pribor: Tijelo vezano koncem.1 mm nalazi se mašinsko ulje čiji je koeficijent viskoznosti 0.(sl.3. U cisterni. dinamometar. a) Koliki je čeoni otpor pri kretanju kroz vazduh ako je gustina vazduha 1. Automobil čeone površine S=2 m2 i aerodinamičkog koeficijenta 0. Kada mlaz vode curi iz slavine. Između dvije paralelne ploče S=100 cm2 koje se nalaze na rastojanju 0. stalnom brzinom v=0.210.(sl.207. Pribor: Nagnuta daska ili kartonska ploča.203. Zadatak:Demonstriraj Magnusov efekat. (sl. Kolika je brzina strujanja vode u širem. Kolika je sila unutrašnjeg trenja ako gornju ploču pokrećemo brzinom 10 m/s? 3.3 kg/m3? b) Kolika će biti sila otpora ako se brzina automobila poveća dva puta? c) Kako bi se na ove rezultate odrazila činjenica da je za stare tipove automobola aerodinamički koeficijent bio 0.208.6? 3.202. Zašto? 3.70. Pribor: Sat sa sekundnom kazaljkom. čaša sa vodom 3.209. prazna cigareta.206.71) 3.1 Pa·s.212. onda dolazi do njegovog sužavanja. Zašto? 3. a) Koliki je hidrostatički pritisak na toj dubini? b) Kolika sila je potrebna da djeluje na zatvarač tog otvora da bi spriječila isticanje vode? 2 E 3. Pribor: Dva lista papira. upaljač (ili svijeća).2 m2.102 Pa·s.70) 3. ulijevo kada pušemo kroz lijevak prema plamenu? Pribor: Lijevak. Zadatak: Objasni zašto se plamen upaljača povija.72) Sl.72 v Sl. koja je do vrha napunjena vodom.213. Dim od cigarete podigne se za nekoliko cm ravno i odjednom prelazi u vrtlog.3 kreće se brzinom 36 km/h. Po ravnoj podlozi vuče se ploča površine S=0.205. nonijus (kljunasto mjerilo).204. Razlika statičkih pritisaka u širem i užem dijelu cijevi iznosi p 1 -p 2 =10000 Pa. posuda od 2 l. Zadatak: Demonstriraj aerodinamički paradoks. Zadatak: Odredi protok vode i brzinu isticanja vode iz slavine. Između ploče i podloge je sloj ulja debljine 2 mm čiji je dinamički viskozitet 0. Horizontalna cijev ima širi dio čiji je presjek S 1 =20 cm i uži dio čiji je presjek 2 S 2 =10 cm . b) Odredi gustinu tijela.211. 3. Zadatak: a) Odredi silu potiska koja djeluje na kamen potopljen u vodu.5 m/s. a kolika u užem dijelu cijevi? 3.

jaje. Rad koji vrši vanjska sila pri istezanju elastične opruge je A= 1 2 kx 2 gdje je: x . 4.konstanta opruge. Rad i energija. Pribor: Tri epruvete ( u prve dvije je ulje. Zadatak:Pokaži da koeficijent unutrašnjeg trenja tečnosti zavisi od vrste tečnosti i temperature.): A=F·s SI jedinica za rad je džul (J) J=Nm Ako sila djeluje pod nekim uglom u odnosu na smjer kretanja onda je rad sile (sl.74.3. rad sile F na putu s definisan je izrazom (sl.Energija i rad 4.visinska razlika između krajnje i početne tačke.1.(sl. 3. k .214. čaša. Snaga Ako stalna sila ima smjer kretanja tijela. čaša vruće vode. gdje je: h. Rad gravitacione sile pri pomjeranju tijela mase m iz tačke 1 u tačku 2 je: 1 1 A = γ ⋅ M −  r   2 r1  153 .215. Zadatak:Objasni zašto mlaz vode “privlači” kašiku kada se okrene ispupčenom stranom i zašto “izvlači” jaje iz čaše? Pribor: Kašika.75. mlaz vode iz česme.) A=F 1 ·s Za one koji znaju trigometriju: F 1 =F cosα.73). stalak za epruvete. A=Fs cosα Rad sile pri pomjeranju tijela u polju sile teže je A = mgh.istezanje opruge. a u trećoj voda).

154 .ubrzanje sile teže.moment inercije tijela. Nekonzervativne sile su sile trenja i otporne sile. Elastična potencijalna energija je 1 2 kx . 2 Ukupna mehanička energija sistema je E= E = Ek + Ep Energija se izražava jedinicama za rad. Potencijalna energija dva tijela čije su mase m i M na udaljenosti r. F . Zemlje. Njihov rad na zatvorenoj putanji nije jednak nuli.gdje su: r 1 i r 2 -udaljenosti tačaka od centra Zemlje. Promjena kinetičke energije sistema jednaka je radu svih sila koje djeluju na sistem. Rad sile trenja je uvijek negativan.moment sile. Takve sile nazivaju se konzervativne sile. na visini h u odnosu na određeni nivo Ep = mgh. 2 gdje je: I .srednja brzina. ϕ opisani ugao. gdje je: g . Srednja snaga je definisana izrazom: A P = =F⋅v t gdje je: v . M-masa Zemlje. Rad pri obrtnom kretanju je A=Mϕ gdje je: M . A=∆E Rad sile je pozitivan ako se poveća energija sistema. Njihov rad na zatvorenoj putanji jednak je nuli. tijelo mase m ima gravitacionu potencijalnu energiju.sila koja ima smjer kretanja tijela.ugaona brzina. Kinetička energija tijela mase m i brzine v je EK = mv 2 2 U polju sile teže. Rad sile je negativan ako se smanji energija sistema. u gravitacionom polju E p = −γ mM . Rad gravitacione sile ne zavisi od oblika putanje nego samo od početne i krajnje udaljenosti od centra sile. r Potencijal gravitacionog polja u tački na udaljenosti r od centra izvora polja V = −γ M r Kinetička energija pri rotaciji tijela je Ek = Iω2 . ω .

odnosno smjerom kretanja. tj. Rješenje: m=0. Koliki je rad sile na putu 1.5kg s Primjer 2: Tijelo vučemo dinamometrom po horizontalnoj podlozi tako da dinamometar zaklapa ugao 45° sa površinom stola. onda je korisni Ak = k ⋅ A Odnosno korisna snaga P k =k⋅P Snaga pri obrtnom kretanju tijela je: P=M·ω gdje je: M . to je: Ek = A = 9 J c) Kinetička energija tijela je Ek = mv 2 2 te je brzina koju tijelo dobije na kraju puta v = 2E k 2 ⋅ 9J m = =6 m 0.moment sile koji uzrokuje obrtanje. Komponenta sile F 2 je okomita na smjer kretanja 155 . Rješenje: F=2N α= 45° s = 1. Međutim rad obavlja samo jedan dio sile.5 m___ A=? Da je sila usmjerena duž puta rad bi bio jednak proizvodu vučne sile F i pređenog puta s. Pošto je tijelo prije djelovanja sile mirovalo. Primjer 1: Tijelo mase 500 g leži na horizontalnoj podlozi i na njega počne djelovati stalna sila od 3 N u horizontalnom smjeru.5 kg F=3 N s=3 m_____ a) A=?. što znači da je rad sile pozitivan. Rad sile je: A = F ⋅ s = 3 N ⋅ 3 m = 9 Nm A=9J b) Priraštaj kinetičke energije tijela jednak je radu spoljašnje sile. uloženi rad A. c) v=? a) Sila ima smjer kretanja tijela te povećava kinetičku energije tijela.5 m ako dinamometar pokazuje stalno istezanje od 2 N?. komponenta F 1 (vidi sliku 75) koja ima smjer kretanja.SI jedinica za snagu je vat (W) W= rad J s Ako je stepen korisnog djelovanja mašine k. ω-ugaona brzina tijela. a) Koliki rad izvrši sila na putu 3 m? b) Kolika je kinetička energija tijela na kraju puta? c) Koliku će brzinu imati tijelo na kraju puta? Trenje se zanemaruje. b) Ek=?.

27 W k 0.6 m A = 1. Čitavo vrijeme kretanja na autobus djeluje sila trenja koja iznosi 5% od sile teže koja djeluje na automobil.8 s? d) Kolika je uložena snaga ako je koeficijent korisnog djelovanja 75%.96 m b) Priraštaj potencijalne energije knjige je.i ne utiče na kretanje tijela.25 kg h=80 cm=0.41 N A = 1. b) Srednju snagu koju razvija motor autobusa u toku kretanja.41 N ⋅ 1.45 W = = 3.96 J c) Korisna snaga je Pk = A 1. A = E p = mgh E p = 1.96 J = = 2. Rad sile jednak je radu komponente sile u smjeru kretanja A=F 1 ·s da je Za ugao α=45° je F 1 =F 2 . Rješenje: m=250 g=0. 75) nalazimo F 2 = F12 + F22 = 2F12 F1 = Rad sile je: F 2 = 1.25 kg ⋅ 9.1 J Primjer 3: Dječak podigne knjigu mase 250 g na visinu 80 cm. a) Koliki je rad izvršio dječak? b) Koliki je priraštaj gravitacione potencijalne energije? c) Kolika je korisna snaga dječaka ako je knjigu podigao za 0.81 m s2 ⋅ 0.5 m = 2.1 Nm A = 2. tj.6 km/h. Odredi: a) Rad koji izvrši motor autobusa na putu od 480 m. b) E p =?. 156 .8 m t=0. te primjenom Pitagorine teoreme (sl. P=? a) Rad koji izvrši dječak je A = mgh = 0.75____ a) A=?.75 Primjer 4: Autobus mase 5 t polazi sa stanice i poslije pređenog puta od 480 m ima brzinu 57.45 W 0. c) P k =?.8 s t d) Uloženu snagu izračunavamo iz relacije P k =k⋅P.8 s k=75 %=0. P= Pk 2.

58 ⋅ 105 J A = 2452. tako da se kreće sa 2 ubrzanjem a = 2.2 kJ. b) P=? a) Priraštaj kinetičke energije autobusa jednak je radu sile motora umanjenom za rad na savlađivanje sile trenja.5.izvršeni rad. Koliki rad izvrši motor lifta čija je ukupna masa 320 kg. Stoga možemo pisati: A = A tr + Ek A = Ftr ⋅ s + mv2 2 2  m 5000kg ⋅ 16   s  = 7.2. tijelo pređe put s. smanjuje energiju sistema.63 kW P= 2 T 4. Koliki je iznos sile ako ona djeluje u smjeru kretanja? 4.27 2 .6 km/h =16 m/s F tr =0.5 N a) A=?. Da li je rad sile isti kad se tijelo kreće stalnom brzinom i kad se kreće ubrzano na tom putu? 4.58 ⋅ 10 5 J 60 s P = 12633 W = 12. u toku 5 min.05 mg =2452. koja ima isti smjer kao i smjer kretanja. bez početne brzine. U našem primjeru kretanje autobusa je bilo ravnomjerno ubrzano.Rješenje: m=5 t=5000 kg s = 480 m v =57. Rad sile trenja je uvijek negativan. Čovjek drži kofer u ruci mase 10 kg. Pod djelovanjem sile F. a 2s s 7.4.a.1.2. Stalna sila od 8 kN izvrši rad od 1 600 N pri čemu sila djeluje u smjeru kretanja tijela. Na putu dugačkom 20 m sila F izvrši rad od 1. odnosno t = = 60 s.2. v 2 = 2as odakle je : a= v v m = 0. Koliki je rad sile na putu 10 m? 4.vrijeme kretanja. Koliki rad izvrši sila Zemljine teže kada tijelo mase 750 g padne sa visine 60 cm? 157 .5 N ⋅ 480 m + 2 b) Srednja snaga koju razvija motor autobusa je: A P= t gdje je: A . te ćemo vrijeme kretanja naći iz sljedećih jednačina: v = at. t . Koliki je rad izvršio čovjek? 4. Tijelo mase 40 kg vučemo po horizontalnoj podlozi. tj. Koliki put je prešlo tijelo? 4. kad podigne lift na visinu 15 m? 4.b.3.0 m/s .

visina na koju je podignut 10 m. b) Šta predstavlja osjenčena površina? Koliki je rad sile između drugog i šestog metra puta? 4.14. Trenje se zanemaruje. ∗Teret se podiže vertikalno. po horizontalnoj podlozi. Tijelo mase 3 kg zakačimo dinamometrom i vučemo po horizontalnoj podlozi. Koeficijent trenja je 0. Koliki rad izvrši motor tremvaja za jednu minutu ako je masa tramvaja 4 t.15. 76).17. a) Kolika je konstanta opruge? b) Koliki je rad izvršen pri tom sabijanju? 4.76.9. Tijelo mase 500 g vučemo po horizontalnoj podlozi stalnom brzinom i pri tome sila izvrši rad od 1. Koliki rad izvrši motor dizalice ako se teret podiže: a) stalnom brzinom. Koja od njih vrši: a) pozitivan rad. Smjer sile se poklapa sa smjerom pomjeranja tijela. Odredi grafički konstantu opruge i rad sile.7. Na tijelo mase 20 kg otpočne da djeluje stalna sila i saopšti mu ubrzanje 2 1.5 m/s ? 4. Koliki je rad sile teže: a) u toku prve sekunde slobodnog pada.19. Tijelo mase 1 kg počne da slobodno pada sa neke visine.5 J na putu 1.16. Sa kolikim ubrzanjem se podizao teret? 4. ravnomjerno ubrzano. a koeficijent trenja 0. Koliki je koeficijent trenja? 4.01? 4.13. 4. Tramvaj se kreće po horizontalnom putu stalnom brzinom 36 km/h. Tijelo mase 5 kg otpočne da se kreće F1 ravnomjerno ubrzano.12.02.18. Elastična opruga se stisne za 20 cm pod djelovanjem sile od 12 N. na rastojanje 50 m. je prikazan dijagram sila-put. Koeficijent trenja između tijela i podloge je 0. F2 pod djelovanjem stalne sile koja ga u toku 2 s F4 pomjeri za 12 m. Na koju visinu je dizalica podigla teret? 4. a) Odredi grafički izvršeni rad sile na putu 6 m.11.8. vertikalno uvis na visinu 20 m. Koliki rad izvrši sila na tom putu? 4. Rad sile na istezanju elastične opruge prikazan je na dijagramu (sl.72 kJ. 4.10. Masa tereta je 2 kg.5 m. po horizontalnoj podlozi. b) u toku druge sekunde? 4. F3 v 4. c) rad jednak nuli? Sl.5 t i pri tome izvrši rad od 117.3. 78). Na slici 77. Dizalica podiže teret mase 100 kg. Koliki rad izvrši ta sila pri pomjeranju tijela za 10 m. a izvršeni rad 240 J. b∗) 2 ravnomjerno ubrzano sa a = 0.6. b) negativan rad. Na tijelo koje se kreće udesno istovremeno djeluje više sila (sl. Koliki rad obavimo na 158 . Dizalica podigne teret mase 1. Koliki rad treba izvršiti za ravnomjerno premještanje tijela mase 200 kg.5m/s . a sila i pomjeranje imaju isti smjer. 4.4.

Kolika mu je: a) kinetička energija poslije 1 s kretanja. b) kinetičke energije tijela? Sl.26. Komad gvožđa zapremine 3 dm nalazi se na visinu 1.24.01. slobodno pada sa visine od 15 m.Teg mase 500 g podignemo 90 cm visoko iznad stola. Auto mase 800 kg kreće se brzinom 54 km/h. Tijelo mase 800 g klizi po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 2 m/s. Automobil mase 1 t otpočne da se kreće stalnim ubrzanjem 1 m/s . Kolikom kinetičkom energijom raspolaže automobil mase 600 kg kada se kreće brzinom 72 km/h? 4. Kako se odnose: a) gravitacione potencijalne energije tijela. Koliki 2 rad izvrši motor automobila za to vrijeme? g = 10 m/s .b.31. b) potencijalna energija poslije prve sekunde slobodnog padanja? 4. Kolika je masa tijela koje se kreće brzinom 18 km/h i ima kinetičku energiju 112 J? 4. Odredi veličinu izvršenog rada.24.22.79.1 J. Kolikom kinetičkom energijom raspolaže poslije 6 s kretanja? 4. 4.d. 4. b) potencijalna energija (1) (2) poslije 1 s kretanja? 4. ∗Automobil mase 2000 kg počne da se kreće ravnomjerno ubrzano sa 2 a=2m/s .20.27. Kolika mu je masa ako mu je kinetička energija 1000 J? 4.24.24.25.5 m ako: a) dinamometar vučemo stalnom brzinom.c.23. Tijelo mase 1 kg baci se uvis brzinom 40 m/s.5 m/s ? * 4. Kolika će mu biti: a) kinetička energija poslije prve sekunde slobodnog padanja. Izračunati vrijednost rada koji treba izvršiti da se tijelo zaustavi. a) Kolikom silom smo podizali teg ako se on pri tome kretao ravnomjerno? b) Koliki rad je pri tome izvršen? c) Koliki je priraštaj potencijalne energije? 4. Brzina tijela je 5 m/s. 4. 3 2 m 2m 2v v 159 . Kolika mu je 3 gravitaciona potencijalna energija? Gustina gvožđa je 7. ∗Tijelo koje miruje i ima masu 5 kg podignuto je uvis ravnomjerno ubrzano na visinu 20 m u toku 10 s. a) Kolika mu je kinetička energija? b) Koliki je rad sile trenja koji zaustavi auto? c) Kolika je sila kočenja.a.Tijelo mase 1.5 m. Kamen mase 2 kg. Koeficijent trenja iznosi 0.24. Na koju visinu treba podići tijelo mase 200 g da bi imalo gravitacionu potencijalnu energiju od 3 J? 4. Na slici 79. dva tijela su na istoj visini iznad podloge. 4.29.putu 1.05 kg ima kinetičku energiju 2. S kolikom brzinom se kreće automobil mase m 1 =2 t ako ima istu kinetičku energiju kao i projektil mase m 2 =10 kg koji se kreće brzinom v 2 = 800 m/s?. u toku 5 s.8 kg/dm .21. po horizontalnom putu. 4. Kojom brzinom se kreće? 4. ako se auto zaustavi na putu 5 m? 4. b) dinamometar 2 vučemo stalnim ubrzanjem a = 0.30.28.

39. Koliki će preći put tramvaj do zaustavljanja ako je koeficijent trenja 0. Kolika će mu biti kinetička energija poslije pređenog puta od 8 m? 4. Lopta mase 150 g bačena je vertikalno uvis početnom brzinom 22 m/s i ona dostigne visinu 18 m. u toku 5s. otpočne da klizi tijelo mase 1 kg.5 kW. Koliki rad izvrši mašina za: a) pola sata. čija je krutost k = 20 N/m . b) 3 sata? Rad izrazi u kWh.37. Elastična opruga se rastegne za 10 cm pri čemu se njena potencijalna energija poveća za 0. Pri izlasku iz daske imalo je brzinu 300 m/s. Odredi: a) rad sile trenja.b. Koliki rad može izvršiti tane? Ako se zabije u drvo duboko 3 cm. U jednom trenutku na tijelo počne djelovati stalna sila F=1N u smjeru kretanja. b) silu trenja koja je djelovala na sanke? 4. visine 2 m i dužine 10 m. Kolika je krutost opruge? 4. rastegnemo za 3 cm. 4. Dizalica podiže teret od 10 tona stalnom brzinom 5. Sa vrha strme ceste dugačke 32 m i visoke 8 m spuštaju se sanke ukupne mase 50 kg.a.32. Izračunaj ubrzanje tijela mase 2 kg koje se kreće ravnomjerno ubrzano. Tramvaj se kreće po horizontalnom putu stalnom brzinom 10 m/s. Koliki je rad izvršila lopta na savlađivanje otpora vazduha? 4. Elastičnu oprugu.c. 4.4. a zatim se isključi motor. Automobil mase 900 kg kreće se po horizontalnom putu brzinom 54 km/h i počne kočiti tako da sila kočenja iznosi F k =10 kN.33. Tane mase 10 g kreće se brzinom 400 m/s. Kolika je uložena snaga ako je koeficijent korisnog djelovanja 80%? 2 g=10m/s . Tijelo mase 2 kg kreće se po horizontalnom putu stalnom brzinom v 1 =5 m/s.43. mase 12 kg. Koliki rad izvrši ta sila? Trenje se zanemaruje? 4.35.b. Tijelo mase 600 g počne se kretati sa akceleracijom a=1.42. a poslije 10 s od početka kretanja ima kinetičku energiju 25 J. 4. poveća od: a) 5 m/s do 10 m/s.38. Koliki dio mehaničke energije se utroši na zagrijavanje vazduha? 4. a) Koliki rad je izvršilo tane pri probijanju daske? b) Kolika je srednja sila otpora daske? 4. Koliki rad treba izvršiti da se brzina tijela. Korisna snaga mašine iznosi 2. Puščano zrno mase 10 g.3 kg slobodno pada sa visine 20 m i pri padu ima brzinu 16 m/s.35.5 m/s . Kolika mora biti najmanja snaga motora? 2 160 . U podnožju strmine sanke imaju brzinu 10 m/s.43.36. Tijelo mase 0.a.41.34.1? U kakvu energiju pri tome prelazi kinetička energija tramvaja? 4. Koliki put će preći automobil do zaustavljanja? 4. Niz glatku strmu ravan.43.43.40. Za dvije minute dizalica je podigla teret mase 2650 kg na visinu 30 m.0 m/s. pri brzini 500 m/s. probilo je dasku debljine 8 cm.2 J. b) 10 m/s do 15 m/s? 4. Kolika mu je kinetička energija poslije druge sekunde kretanja? 4.35. Kolika je elastična potencijalna energija opruge? 4. kolikom srednjom silom je djelovalo drvo na tane? 4.

Sa visine 8 m svake sekunde na lopaticu turbine pada 600 kg vode.51. Izračunaj snagu vodenog mlaza ako sa visine 4 m svake sekunde padne 3 2m vode.2 m vode za 1 min na visinu 20 m.54.56.5 m. Automobil mase 1. 4. Koliki rad izvrši termoelektrana za 1 dan? 4. g=10 m/s . Kolika je srednja sila otpora zemljišta koju savlađuje plug? 4.2 t kreće se po horizontalnom putu stalnom brzinom 54 km/h i razvija korisnu snagu 55 kW. 4. Sa kolikom silom ga vuče lokomotiva . b) koeficijent trenja. 4. Dužina piste iznosi 600 m. Snaga koju razvija traktor iznosi 25 kW.5 kJ? 3 4. Na koju visinu može podići pumpa 4 m vode za jednu minutu.43. Pri tome se opruga sabije za 20 cm.43.53. Autobus mase 4 t pođe sa stanice ravnomjerno ubrzano i za 5 s pređe put od 25 m. a koeficijent korisnog djelovanja 90%. Dizalica podiže teret mase 350 kg na visinu 10 m za vrijeme od 9. Koeficijent trenja je 0. Kolika je snaga pumpe ako je njen stepen korisnog djelovanja 80%? 4. 4. Koliku snagu pri tome razvija čovjek? Visina jednog stepenika je 15 cm. Zidar podiže vedro mase 10 kg stalnom brzinom. Stepen korisnog djelovanja turbine je 70%.58.57. Kolika je snaga dizalice? Koeficijent korisnog djelovanja dizalice je 75%. Pumpa podigne 1. Za koje vrijeme izvrši rad od 7. Voz se kreće brzinom 50 m/s. Odredi: a) silu trenja.e. 4. Dizalica je podigla teret mase 500 kg na visinu 45 m za pola minute. 4.4.52. a) Koliku srednju snagu razvija motor autobusa u toku 5 s kretanja? b) Koliku snagu razvija motor poslije 5 s kretanja? Trenje zanemariti. Čovjek mase 80 kg penje se uz stepenice i u svakoj sekundi pređe dva stepenika. 4. Koliki ukupni teret može vući kamion čija je korisna snaga 70 kW. Kolika je snaga turbine? 4.8 s. Da bi mogao uzletjeti avion mase 4 t na kraju piste treba da ima brzinu 216 km/h. Sa koje visine je palo tijelo? 3 161 . Snaga elektromotora je 150 W.5 kg slobodno pada sa neke visine na elastičnu oprugu čija je konstanta k=200N/m.44.55.49.2.1. Snaga termoelektrane je 50 MW. ako je 3 korisna snaga pumpe 20 kW? Gustina vode je 1000 kg/m .50. Koeficijent 2 trenja je 0. po horizontalnoj cesti stalnom brzinom 36 km/h.48. a) Koliku korisnu snagu razvija dizalica? b) Kolika je snaga dizalice ako je koeficijent korisnog djelovanja dizalice 85%? 4.46. 4.47. Kolika je potrebna snaga motora za uslijetanje aviona? Kretanje aviona smatrati ravnomjerno ubrzanim. Za 7 s podigne ga 3. Traktor vuče plug stalnom brzinom 9 km/h.45. Kolikom snagom podiže zidar vedro? 4. ako je njena snaga 2 MW? 4.d. Tijelo mase 0.

Na horizontalnom dijelu puta dužine 60 m automobil mase 1000 kg kreće se ravnomjerno ubrzano. Kod elastičnog sudara ukupna mehanička energija i ukupan impuls ostaju nepromijenjeni.).4. Pribor: Elastična opruga (ili gumena traka). Koliki je rad vučne sile automobila. lenjir (ili mjerna traka). Zadatak: Izračunaj rad sile na putu 1m.61. prizmatično tijelo sa kukicom.80. lenjir. štoperica ili sat sa sekundnom kazaljkom. g=10 m/s2. sa srednjom brzinom 15 m/s. stalnom brzinom. Auto mase 1 000 kg kreće se uz strmu cestu stalnom brzinom 72 km/h. Otpor vazduha zanemariti. Zadatak: Odredi srednju snagu koju razvijaš kad vučeš neko tijelo po stolu. Kod neelastičnog sudara jedan dio mehaničke energije prelazi u unutrašnju energiju te stoga važi samo zakon održanja impulsa.04? 4. 4. stalak. 162 . Zadatak: Izačunaj konstantu elastične opruge i rad sile pri istezanju opruge. C 4.80. g = 10 m/s2. ako je koeficijent trenja 0. onda se takav sudar naziva frontalni (čeoni. centralni). iz stanja mirovanja. Odredi: a) veličinu sile otpora vazduha. A H B D Sl.61. Odredi srednju vrijednost sile otpora pijeska. Ako se tijela poslije sudara nastave kretati u istom pravcu. Pribor: Neko tijelo sa kukicom.60.63. Zakon održanja mehaničke energije U izolovanom sistemu u kojem ne djeluju nekonzervativne sile (sile otpora) ukupna mehanička energija ostaje konstantna u toku vremena.59.65. 4. Na svakih 10 m cesta se diže 1 m. iz stanja mirovanja. lenjir. 4. Tijelo mase 100 kg slobodno je palo sa visine 75 m za 5 s. c) kinetičku energiju tijela pri padu. sa visine H = 20 m i zabije u pijesak na dubinu d=20 cm (sl. u odnosu na pod. b) rad sile otpora vazduha.a. Tijelo mase 1 kg pada. dinamometar. E= Ek+ Ep= const. Koliku snagu razvija motor za kretanje uz cestu? E 4. Pribor: Knjiga poznate mase. dinamometar. 4.64. Pribor: Dinamometar.62. Zadatak: Odredi potencijalnu energiju knjige koja se nalazi na stolu.

Odredi: a) ukupnu mehaničku energiju tijela u trenutku izbacivanja (tačka A). c) E M =? Ukupna mehanička energija tijela je E = Ek + Ep. 2 mv 0 E A = E KA = . Energija se ne može stvoriti niti uništiti. b) E B =?. 2 Otpor vazduha zanemariti. Rješenje: m=100 g=0. 2 Brzina v u toj tački je. 2 m 10 2 ⋅ (3 s) 2 h = 50 m ⋅ 3 s − s = 105 m 2  m 0. mv 2 E B = E KB + E PB = + mgh.1 kg ⋅ 10 ⋅ 105 m 2 s E B = 20 J + 105 J = 125 J c) U najvišoj tački M tijelo se zaustavilo pa je ukupna mehanička energija jednaka gravitacionoj potencijalnoj energiji u toj tački.1 kg v 0 =40 m/s t=3 s_________ a) E A =?. te je ukupna mehanička energija (sl. U toj tački raspolaže kinetičkom energijom E KB i potencijalnom gravitacionom energijom E PB . g=10 m/s . a) Ukupna mehanička energija tijela u tački izbacivanja A (slika 81) je jednaka kinetičkoj energiji. 2 2 163 . Primjer 1: Tijelo mase 100 g baci se vertikalno uvis početnom brzinom v 0 =50 m/s. m m m v = v 0 − gt = 50 − 10 2 ⋅ 3 s = 20 s s s Visina u odnosu na tačku izbacivanja je. već samo može prelaziti iz jednog oblika u drugi.1 kg 50   s  = EA = 125 J 2 b) Poslije 3 s kretanja tijelo se nalazi u tački B. 81). c) ukupnu mehaničku energiju tijela u najvišoj tački putanje (tačka M). b) ukupnu mehaničku energiju tijela poslije 3 s od početka kretanja (tačka B).Opšti zakon održanja energije.1 kg ⋅  20  s  m  EB = + 0. gt 2 h = v0 t − . 2  m 0. jer je u tom položaju njegova potencijalna energija jednaka nuli.

a) Kugle se prije i poslije sudara kreću u istom pravcu te impulse možemo sabirati algebarski.5 kg kreću se ususret jedna drugoj sa brzinama v 1 = 6 m/s i v 2 = 2 m/s. Sudar je neelastičan te važi samo zakon održanja impulsa. b) E=?.5 kg ⋅  6  1. Odredi: a) brzinu kugli poslije sudara.5 kg v 1 = 6 m/s v 2 =2 m/s____ a) v =?. c) ∆E=? Sudar je neelastičan i frontalan.E M =E PM =mgh m gdje je-h m .5 kg s b) Kinetička energija kugli prije sudara je m v2 m v2 E= 1 1 + 2 2 2 2  m  m 2. b) kinetičku energiju kugli prije i poslije sudara. uzeli za pozitivan. 82). tj. c) dio kinetičke energije kugli koji je prešao u unutrašnju energiju. Rješenje: m 1 = 2.maksimalna visina:  m  50  2 v0  s  hm = = = 125 m m 2g 2 ⋅ 10 2 s m E M = 0.5 kg + 1. E'= ?. m v − m2v2 v= 1 1 = m1 + m 2 2. ukupan impuls kugli prije i poslije sudara je jednak (sl.5 kg m 2 = 1.5 kg ⋅ 6 m m − 1.5 kg ⋅ 2 s s =3m 2.1 kg ⋅ 10 2 ⋅ 125 m = 125 J s Izračunali smo da je ukupna mehanička energija tijela u svakoj tački jednaka: E A =E B =E M Primjer 2: Dvije kugle masa m 1 =2.5 kg ⋅  3   s  +  s  = 48 J E= 2 2 a poslije sudara je (m + m 2 ) 2 E′= 1 v 2 2 2 164 . 2 m1 v1 − m 2 v 2 = (m 1 + m 2 ) v pri čemu smo smjer kretanja prve kugle.5 kg i m 2 =1. ako se nastave kretati zajedno u istom pravcu.

4.71. odredi ukupnu mehaničku energiju: a) u najvišoj 2 tački. Tijelo mase 1 kg bačeno je vertikalno uvis i poslije 2 s ima kinetičku energiju 32 J. 165 .3 kg.E' = 30 J. Kamen mase 100 g baci se uvis brzinom v 0 =60 m/s. c) neposredno pred pad. sa visine h = 30 m.66. 2  s  c) Dio kinetičke energije kugli koji je prešao u unutrašnju energiju je E′ = ∆E=E .5 kg )  m  ⋅  3  = 18 J. potencijalna i ukupna mehanička energija kamena poslije 2 s kretanja? 2 g=10m/s . a) Kolika mu je u tom trenutku brzina? b) Kolikom je brzinom izbačeno? 2 c) Kolika mu je potencijalna energija u tom trenutku? g=10 m/s .62 ili 62% E 48 J T 4.68.72. a) Kolika je mehanička energija u trenutku pada na Zemlju? b) Kolika je mehanička 2 energija u najvišoj tački putanje? g=10 m/s . 4.70. Iz helikoptera koji lebdi na visini 100 m ispušteno je tijelo mase 0. 4.(2. Opiši promjene mehaničke energije koje se dešavaju na slici 83. Ako se otpor vazduha zanemari. b) poslije 4 s kretanja.5 kg + 1. Relativni gubitak kinetičke energije je 2 ∆E 30 J = = 0.69. g = 10 m/s . Tijelo mase m=500 g baci se vertikalno naniže brzinom v 0 =20 m/s. 4. Koliku će kinetičku energiju imati neposredno pred pad? Otpor vazduha zanemariti. a) Kolika je ukupna mehanička energija kamena u trenutku izbacivanja. b) Kolika je kinetička. 4. Tijelo mase 100 g baci se uvis i vrati se poslije 8 s u istu tačku. Koliku horizontalnu brzinu moramo saopštiti kugli da bi zauzela horizontalan položaj? 4. Na nit dugu 1 m vezana je kugla.67.

76.82. a) Kolika će biti brzina tijela u tački A. Kolika je brzina vagona nakon sudara? 4. Kolikom brzinom V K je gurnuto tijelo iz tačke K ako se zaustavi u tački L 2 (sl. Tijelo mase 1kg kreće se brzinom 3 m/s i udari u elastičnu oprugu koja se sabije za 10 cm. Kotrljanje se vrši bez 2 proklizavanja. b) kuglica. Tijelo mase m počne da klizi iz tačke 0 (slika 85). iz tačke O se pusti valjak da se kotrlja. a 2 poluprečnik kružne petlje R = 0.75. Kolikom brzinom će traka izbaciti kamen mase 20 g kada se istegne za 8 cm? 4. Kako se odnose njihove kinetičke energije? 166 . a) Koliku će imati brzinu u tački A? b) Koliku će imati brzinu u tački B?. g=10m/s2. Moment inercije valjka je I =1/2·mr . a za kuglicu I=2⋅mr/5. pri čemu se oni kotrljaju bez proklizavanja. Dva tijela imaju jednake količine kretanja. b) Kolika će biti brzina tijela u tački B? *c) Sa koje najmanje visine treba pustiti tijelo da klizi pa da napravi petlju poluprečnika R = 0. koja se nalazi na visini 1m. Tijelo mase 200 g padne sa neke visine na elastičnu oprugu čija je konstanta k=1000 N/m. ∗Sa vrha strme ravni visine 50 cm pusti se: a) prsten. Kada se tijelo mase m pusti sa visine h ono udari u elastičnu oprugu i sabije je za 1 cm. Vagon mase m 1 = 3t kreće se po horizontalnom putu brzinom 1. Trenje se zanemaruje.79. Pri tome se opruga sabije za 20 cm. g=10 m/s .2 m. Kolika je konstanta opruge? 4. Masa prvog tijela je četiri puta veća od mase drugog tijela. Visina kosine je h = 1 m. 4. Kolika je kinetička energija tijela u tački K? 4. te nastave zajedno kretati se.4.78.80.a. Na slici 85. 84). Sa kolike visine je palo tijelo? 4. Za koliko će se sabiti opruga ako se tijelo pusti da slobodno pada sa visine 4 h? 4.77. Kolike će im biti brzine na dnu strme ravni? Za prsten je I=mr2.73.2 m? Trenje zanemariti: 4.81.5 m/s i udari u drugi vagon mase m 2 =2 t koji se ispred njega kreće brzinom v 2 =1 m/s u istom smjeru. Otpor kretanju je zanemarljiv.74. Koliku kinetičku energiju treba saopštiti tijelu mase 300 g da bi se popelo na visinu 80 m? 4. Gumena traka se istegne za 1cm kada se na nju djeluje silom od 10 N. g = 10 m/s .82. 4.

su vezane za konac dvije kugle jednakih masa m i u ravnotežnom položaju se dodiruju. Tijelo mase m 1 kreće se brzinom v 1 i udari u tijelo mase m 2 koje miruje. Na slici 86. Koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju? 4.85. Na klin mase M=1 kg. Kolika je brzina neutrona? 4. ako je ovaj udar bio elastičan.91.88.89. Defekt mase zanemariti. g=10 m/s . te nastave da se kreću zajedno.93.83. 4. koja visi na niti. Kuglica padne sa visine h 1 =2 m i pri sudaru sa podlogom izgubi 10% svoje mehaničke energije. 4.90. Na koju visinu h 2 će se odbiti? 4. Prva kugla se izvede iz ravnotežnog položaja na visinu h 1 = 5 cm i pusti. Kada udari u drugu kulicu nastave zajedno da se kreću brzinom v. a) Na koju visinu će se popeti meta? b) Koliko je mehaničke energije prešlo u unutrašnju energiju? 2 g=10 m/s .92. 2 Trenje između klina i podloge zanemariti. Metak ostane u meti. Kuglica mase m spuštena je na podlogu sa visine h = 80 cm i odbila se na visinu h 1 = 60 cm. Metak mase m =10 g leti brzinom v 1 = 500 m/s i udari u nepokretnu metu mase M = 5 kg.84.5·10 m/s u smjeru kretanja protona. Koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju? 4. Tijelo klizi bez trenja po horizontalnoj podlozi i udari u drugo tijelo dva puta manje mase te se nastave zajedno kretati brzinom v=10 m/s. 6 E 167 .2 kg sa visine h=2 m i odskoči u horizontalnom pravcu.87. a) Kolika im je brzina nakon sudara? b) Kolike su kinetičke energije tijela prije i poslije sudara? 4. Mase protona i neutrona su približno jednake. Tijelo mase m kreće se brzinom v 1 = 6 m/s i udari nepokretno tijelo iste mase te se nastave kretati u istom smjeru.4. Sudar je centralan i elastičan. a) Na koju visinu će se kuglice popeti nakon sudara? b) Je li sudar elastičan ili neelastičan? 2 g=10 m/s . Odredi koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju? 4. Kolika je bila brzina prvog tijela prije sudara? 4. Poslije sudara nastaje nova čestica deuteron koja 6 se kreće brzinom v=1. padne kuglica mase m = 0. Kolika je brzina klina poslije udara kuglice. Kako se odnose brzine tijela m 1 prije i poslije sudara? 4. koji je postavljen na horizontalnu podlogu. Tijelo mase m 2 = 1 kg kreće se brzinom v 1 = 10 m/s i sudari s drugim tijelom mase m 2 = 2 kg koje se kreće ususret njemu brzinom v 2 =12 m/s. a odbije se brzinom v 2 = 4 m/s. Proton se kreće brzinom v 1 =5·10 m/s i sudari sa neutronom koji se kreće ususret njemu brzinom v 2 . Kuglica padne na podlogu brzinom v 1 =5 m/s.86.

Kada bi sudar bio elastičan? Pribor:gumena loptica (ili loptica za stoni tenis).1.4. N f= t 168 . k – konstanta 2 proporcionalnosti (k=mω ). 4. teg od 50 g ili 100 g. pomoću matematičkog klatna (sl. konac. Pribor:Dvije kuglice istih masa. lenjir. šipka ili letva duga najmanje 1 m. Oscilacije Sila pod čijim djelovanjem materijalna tačka vrši harmoniske oscilacije (u pravcu y-ose) je F = −k ⋅ y gdje je: y – elongacija (udaljenost tačke od ravnomjenog položaja).87.95. Zadatak: Provjeri zakon održanja impulsa. Zadatak: Odredi koji dio mehaničke energije je prešao u unutrašnju energiju prilikom pada tijela na podlogu. 5. Frekvencija oscilovanja je broj oscilacija u jedinici vremena.97. Oscilacije (titraji) i talasi (valovi) 5. komadić krede. elastična opruga. Znak (-) pokazuje da je sila usmjerena ka ravnotežnom položaju. Zadatak:Provjeri zakon održanja mehaničke energije pomoću elastične opruge. Zadatak: a) Provjeri zakon održanja mehaničke energije. lenjir. Maksimalno udaljenje tačke od ravnotežnog položaja je amplituda – A.94. vezane za niti istih dužina (kao na slici 86). 4.) Izvuci kuglicu do tačke A i pusti. 4. tabla. Pribor: Stalak. Do koje će se visine podići kuglica na suprotnoj strani? c) Na kakav zaključak te navodi rezultat ogleda? d) Zašto se klatno nakon nekog vremena ipak zaustavi? Pribor:Kuglica.96. Do koje će se visine podići na suprotnoj strani? b) Stavi prst u tačku C.

Jedinica za frekvenciju je -1 herc (Hz=s ). 1 1 2 kA 2 = mv 0 2 2 Ako tijelo počne oscilovati iz položaja ravnoteže. Ukupna 2 2 E = Ek + Ep = gdje je maksimalna brzina v 0 =ωA. t – vrijeme trajanja oscilacija. a) Kolika je apsolutna i 2 relativna greška mjerenja u odnosu na standardnu vrijednost g 0 =9.806 m/s . Za male amplitude oscilacije su izohrone i imaju period T = 2π  g gdje je: l – dužina klatna. a potencijalna Ep = ky 2 . g – ubrzanje Zemljine teže. izvrši 20 oscilacija za 40 s. b) period oscilovanja klatna. Odredi: a) frekvenciju oscilovanja klatna.gdje je: N – broj oscilacija. Primjer 1: Matematičko klatno (sl. c) ubrzanje Zemljine teže na mjestu gdje klatno osciluje. 169 .88). a ubrzanje a = −ω 2 y . Matematičko klatno se sastoji od materijalne tačke obješene o neistegljiv konac zanemarljive mase. jednačina koja opisuje oscilovanje je y = A sin ωt . Kinetička energija oscilatora je Ek = energija oscilatora je 1 mv 2 . Brzina tačke koja harmonijski osciluje je v = v 0 cos ωt . čija je dužina 1 m. 1 T= f Kružna frekvencija je data izrazom ω= Period sopstvenih oscilacija je 2π = 2πf T T = 2π m k gdje je m – masa oscilatora. Period oscilovanja je vrijeme trajanja jedne oscilacije i jednak je recipročnoj vrijednosti frekvencije.

T2 (2 s) 2 s d) Apsolutna greška mjerenja (vidi uvod) je m m m ∆g = g − g 0 = 9. b) maksimalnu povratnu silu koja djeluje na kuglicu. npr. Sila je maksimalna kada je y=A. c) g=? Period oscilovanja je vrijeme za koje kuglica klatna izvrši jednu punu oscilaciju. vrijeme za koje kuglica dođe iz položaja A u položaj B i ponovo u položaj A.14) 2 ⋅ 1 m m = = 9. g g= 4π 2 l 4 ⋅ (3.86 2 .28 m ⋅ 0. to je iznos sile  2π  F0 = kA = m  A  T  2 b) 170 . Pošto je k =mω2.05 2 s s s Relativna greška mjerenja je m 0.0051 ili 0.51% ε= = m g0 9..5 Hz t 40 s b) Period oscilovanja je 1 t 40 s T= = = = 2s f N 20 c) Ako je poznat period oscilovanja klatno i njegova dužina onda je iz relacije T = 2π l . b) T=?. Na slici 88.Rješenje: N=20 t=40 s l=1 m a) f=?.01 kg T= 2 s A= 3 cm = 0.86 2 − 9. c) maksimalnu kinetičku energiju kuglice pri oscilovanju. a) Fekvencija oscilovanja klatna je N 20 f= = = 0.81 2 s Primjer 2: Kuglica mase 10 g počne oscilovati iz ravnotežnog položaja sa periodom 2 s i amplitudom 3 cm.094 v 0 = ωA = A= T 2s s Sila pod čijim djelovanjem kulica vrši harmonijske oscilacije F=-ky.81 2 = 0.03 m = 0.5 s -1 = 0. c) E 0 =? a) Kuglica ima maksimalnu brzinu kad prolazi kroz ravnotežni položaj: 2π 6. Odredi: a) maksimalnu brzinu kuglice pri oscilovanju .05 2 ∆g s = 0. Rješenje: m=10g = 0.03 m a) v 0 =?. to je. b) F 0 =?.

5.b. Kuglica klatna izvrši 30 oscilacija za 40 s.c)  6. Period oscilovanja matematičkog klatna na Zemlji iznosi T z =1 s. Teg mase 250 g okačimo o elastičnu oprugu te ona počne oscilovati sa periodom T=1 s. Kolika je dužina užeta? g=9. Frekvencija oscilatora iznosi 680 kHz. g p =9. Kolika mu je: a) frekvencija.4.2. 5.5.8. 5.a.03 m = 2. a kolika na polovima? g e =9.10. 5. Kolika je frekvencija i period otkucaja? 5.96 ⋅ 10 -3 N.  2s  Maksimalna kinetička energija kuglice je m 0.02 s.12. a koliki period oscilovanja? 5.d. Na koncu dužine 80 cm visi kuglica koja osciluje sa periodom 1. Tijelo izvrši 132 oscilacije za pola minute. g 5.094 ) 2 2 mv0 s Ek 0 = = = 4.78 m/s . Klatno prođe svake sekunde kroz položaj ravnoteže.83 m/s . Periodi oscilovanja dva klatna odnose se kao 1:2.81 m/s .c.8 s. Odredi njegovu frekvenciju.4 ⋅ 10 − 5 J.56 rad/s. Kolika je konstanta opruge? 171 .5 rad/s.5.5. Koliko je ubrzanje sile teže na mjestu gdje klatno osciluje? 5.1. Kolika je dužina sekundnog 2 2 klatna na ekvatoru.7.3.9. Kolika je frekvencija. b) kružna frekvencija? 5.6. matematičko klatno izvrši 20 oscilacija za 30 s.11. Kako se odnose njihove dužine? 5. Izrazi frekvenciju u megahercima i hercima. Srce ima 80 otkucaja u jednoj minuti. Kolika je dužina klatna? 5.01 kg   ⋅ 0.5.28  F0 = 0.01 kg (0. Jednačinu T = 2π  riješi po  i g. Koliki bi bio period oscilovanja tog klatna na Mjesecu? g z =6 g m . Kružna frekvencija kojom tijelo osciluje iznosi 12. 5. Period oscilovanja nekog oscilatora je 0. Kolika ja frekvencija oscilovanja. period oscilovanja i kružnu frekvenciju. Odredi period oscilovanja i frekvenciju oscilovanja. 2 2 2 T 5. Na vrhu visoke zgrade okačeno je uže na kojem visi tijelo koje osciluje sa 2 periodom T=8 s. Kružna frekvencija oscilovanja matematičkog klatna iznosi 10. Kolika je dužina klatna ako je 2 g = 10 m/s ? 5. period i kružna frekvencija? 5. 5. Sekundno klatno ima period oscilovanja T=2 s.5.

.). Matematičko klatno je u rezonanciji sa spoljnom periodičnom silom čija je kružna frekvencija 4.15. 5.22. Zadatak: Pokaži pojavu rezonancije.89. (sl. Zadatak: Ispitaj od čega zavisi period oscilovanja matematičkog klatna. Pribor: Tri klatna. Jedan oscilator ima frekvenciju 2 MHz. Klatno osciluje harmonijski. Odredi: a) konstantu opruge. a drugi 960 kHz. 162! 5.). b) maksimalnu kinetičku energiju pri oscilovanju.14. na slici 89.5 cm kada se na nju okači teg mase 50 g. 2 1 Sl. c) ukupnu energiju oscilatora. a šta rezonator? b) Šta je još potrebno za prenošenje energije od oscilatora do rezonatora? c) Između koja dva klatna. Zadatak: Odredi konstantu opruge koja osciluje.19. Dopuni! Energija oscilovanja se može lahko prenijeti sa jednog tijela na drugo kad imaju ……… frekvencije.18.5. Zadatak: Odredi ubrzanje Zemljine teže pomoću matematičkog klatna. Vidi zadatak 11. neistegljiv konac. Ta pojava se naziva ………………. magnetna šipka.20. b) period oscilovanja opruge kada se teg izvede iz ravnotežnog položaja. Kolika je maksimalna brzina pri oscilovanju? 5. ako je ono u rezonanciji sa klatnom 1? 5.88. Odredi: a) maksimalnu brzinu oscilovanja. Elastična opruga se produži za 2. 3 172 . Kolika je razlika frekvencija? Izrazi je u MHz. Pribor: Elastična opruga. Frekvencija oscilovanja je 10 Hz. štoperica. od kojih dva imaju istu dužinu (sl. a) Šta je oscilator. teg poznate mase. Pribor: Čelična kuglica. 5.16.13..21. Odredi: a) maksimalnu silu koja vrši oscilovanje.23. neistegljiv konac.24. Pribor: Kuglica.a. a amplituda 2 cm. hronometar.13. Kolika je dužina klatna? 5.18 rad/s. E 5.17. 5. hronometar. klatno 1 izvrši 15 oscilacija za 21 s. Harmonijski oscilator čija je masa 1 g osciluje frekvencijom 20 Hz i amplitudom 4 cm.89.8 s i amplitudom A=3 cm. b) maksimalnu energiju. 5. Na slici 89. kHz i Hz. 5. mjerna traka. 5. Tijelo mase 5 g osciluje sa periodom T=0. str. letva o koju se okače klatna. je moguća rezonancija? 5. Kolika je dužina klatna 3.

A i C. c= Jednačina progresivnog talasa ima oblik: ωx   y = A sin  ωt  c   gdje je y elongacija tačke na udaljenosti x od izvora ravnog talasa. Mehanički talasi nastaju u nekoj elastičnoj sredini kada jedan njen dio osciluje. Mehanički talasi. B i D… c) Talasna dužina je 0.33 s c 6 m/s Frekvencija oscilovanja je c 6 m/s f= = = 3 s -1 = 3 Hz. c λ= f gdje je: c . Talasna dužina je udaljenost između dva najbliža djelića u istoj fazi oscilovanja.90. Talasno kretanje je periodično prenošenje energije oscilovanja od jednog mjesta na drugo. a na vertikalnoj osi udaljenost čestica od ravnotežnog položaja.3 udaljenost dva najbliža djelića u istoj C fazi oscilovanja. l – dužina žice. Na horizontalnoj osi je udaljenost od izvora talasa.2. Kod transverzalnih talasa energija se prenosi okomito na pravac oscilovanja djelića.5. Brzina širenja transverzalnih talasa u zategnutoj žici je F⋅l m gdje je: F – sila zatezanja žice. udaljenost A i E ili O i D. λ =c⋅T . A i E. Primjer 1: Na slici 90 je grafički prikaz talasa na površini vode koji se širi brzinom 6 m/s. 2m λ T= = = 0. a) Koje tačke su u istoj fazi oscilovanja? b) Koje tačke su u suprotnoj fazi oscilovanja? c) Kolika je talasna dužina talasa? d) Koliki je period i frekvencija talasa? e) Kolika je A c E amplituda talasa? 0. m – masa žice. a kod longitudinalnih talasa u pravcu oscilovanja.brzina širenja talasa. f – frekvencija talasa. Na slici 90 to je npr. λ 2m 173 .3 Rješenje: a) Čestice koje su u istoj fazi oscilovanja su u tačkama: O O B D F x(m) i D. B i F … b) Čestice u 1 2 3 suprotnoj fazi su u tačkama: O i B. Sl. d) Talas pređe put od jedne talasne dužine za vrijeme od jednog perioda. koja iznosi λ = 2 m.

Talas se prostire u elastičnoj sredini c=100 m/s. Kolika je frekvencija talasa? Koliko puta se promijeni brzina širenja talasa ako se frekvencija poveća dva puta? 5. talasnu dužinu i period oscilovanja čestica vode. period. Kolika je brzina talasa u plitkoj vodi? 5. Izvor kružnih talasa na površini vode osciluje frekvencijom 4 Hz. Usidredni čamac se kreće gore-dolje svake 4 s.28. a za koje vrijeme od tačke A do tačke C? 5. 5.b. Za to vrijeme prvi talas je stigao do prepreke koja udaljena 20 cm od izvora talasa.27. Kolika je frekvencija zvučnih talasa ako je talasna dužina 17 cm? 5. Izvor talasa osciluje frekvencijom f.33. Dvije susjedne čestice koje su u suprotnoj fazi udaljene su 2 cm. O i B.3 m.25.2 s. Izvor talasa proizvede 12 talasa za 4 s. za 6 s prošla su 4 grebena talasa. Kolika je frekvencija i talasna dužina talasa? 5. Pratimo jedan brijeg talasa koji pređe put od 30 cm za 6 s. frekvenciju i talasnu dužinu. Svaki djelić izvrši jednu oscilaciju za 0. Brzina zvučnih talasa u vazduhu je 340 m/s. T 5. Bregovi talasa na vodi udaljeni su su međusobno 1.e) Brijeg i dolja talasa su najveće udaljenosti čestica vode od ravnotežnog položaja i to su amplitude talasa. U dolji čestica dostiže svoj najniži položaj i on iznosi – 0.5 cm. Kada talas naiđe na plitku vodu za isto vrijeme pređe put od 18 cm. Odredi frekvenciju i period talasa. 5. a) Kolika je talasna dužina u dubokoj vodi ? b) Kolika je talasna dužina u plitkoj vodi? 174 . Pogledaj sliku 91 a) Koliko talasnih dužina ima između tačaka: O i D.c. koji stoji na obali jezera. Rastojanje između prvog i trećeg grebena je 12 m. Kroz elastičnu sredinu širi se talas brzinom 5 m/s. frekvencija i brzina talasa? 5.Kolikom brzinom se šire talasi ako im je talasna dužina 25 cm/s ? 5. a) Odredi brzinu talasa. Kada talas pređe u plitku vodu talasna dužina mu je λ 2 =7. Kolika je talasna dužina. Talas na vodi širi se brzinom 5 m/s. Izvor talasa na vodi osciluje frekvencijom 5 Hz. Tačkasti izvor talasa na vodi (sl 91) proizvodi kružne talase.31.34. Talas u dubokoj vodi ima talasnu dužinu λ 1 =30 cm i prostire se brzinom c 1 =80 cm/s.29.2 m. Pored nepokretnog posmatrača. Kolika je brzina širenja talasa ako je frekvencija 2 kHz? 5.25. Najmanje rastojanje između tačaka sredine koje su u suprotnoj fazi je 1 m. Talasna dužina talasa je 50 cm. b) Kolika će biti brzina talasa poslije odbijanja od prepreke? 5. Na brijegu čestica dostiže najviši položaj i on iznosi 0.25.26.30.33 s za koje vrijeme će talas preći put od tačke A do tačke E.3 m. O i A? b) Ako je period talasa T=0.32.a. Kolika je frekvencija talasa i period? 5. Odredi brzinu talasa.25.

Odredi: a) brzinu transverzalnog talasa u žici .91). Kako bi odredio talasnu dužinu talasa? Možeš li uočiti. a zatim ravne talase na vodi (sl. c) Ispitaj šta se mijenja kad talas prelazi iz dublje u pliću vodu.5 g.36.38. a brzina 3⋅10 m/s. bez mjerenja. Prepreku postavi paralelno sa ravnim talasom a zatim je okreni pod nekim uglom. staklenu ploču). Zadatak: a) Proizvedi i posmatraj kružne. 175 . Metalna žica ima dužinu 50 cm i masu 0. Kolika je talasna dužina. posuda sa staklenim dnom. Posmatrač primjećuje da vrijeme proteklo od formiranja prvog do formiranja trećeg brijega iznosi 10 s a rastojanje između njih 4 m. Šta se događa s talasnom dužinom talasa? Šta je moglo uticati na promjenu talasne dužine talasa? d) Okreni staklenu ploču u vodi (ploča je horizontalno postavljena i potpuno potopljena) tako da ravni talas pod nekim uglom naiđe na rub ploče. Na dno posude.35. promjenu talasne dužine talasa? b) Ispitaj šta se dešava kad na put talasa postaviš ravnu prepreku (npr.5. Žica je zategnuta silom od 88. voda. Kolika je talasna dužina? 8 E 5. Primjećuješ li neku pravilnost? Iskaži je riječima. stavi staklenu ploču tako da se u tom dijelu smanji dubina vode. Mijenja li se pravac kretanja talasa pri prelasku iz dublje u pliću vodu? Pribor: Grafoskop. Frekvencija radiotalasa je 94 MHz.78. staklena ploča. počinje da osciluje te uzrokuje nastanak talasa. letvica. u njenom udaljenijem dijelu.2 N. povučena u vodu i prepuštena sama sebi. Procjeni ugao pod kojim talasi nailaze na prepreku i ugao odbijanja. olovka. b) frekvenciju talasa ako se na žici dužine l formira polutalas? 5.37. brzina i frekvencija tog talasa? 5. Kolikom silom je zategnuta žica dužine 60 cm i mase 1. ako je brzina transverzalnog talasa kroz žicu 150 m/s? 5.2 g. Prazna boca.

N A =6. Molekularno-kinetička teorija gasova.4 l/mol. V-zapremina tvari. ∆t≡∆T 176 . Mol je količina tvari koja sadrži toliko jedinki koliko ima atoma u 12 g ugljika-12.27 kg 12 Masa jednog atoma je: m a =A r ·u ( ) Masa jednog molekula je: m m =M r ·u Molarna masa je masa količine tvari od jednog mola: g g = Ar ⋅ mol mol Veza između termodinamičke temperature T. Relativna atomska masa nekog atoma. A r (odnosno molekula. Količina tvari je n = m N V = = . M r ) jednaka je broju unificiranih atomskih jedinica mase. u = 1. T 0 =273. jona…). Temperaturska razlika u stepenima Celzija i temperaturska razlika u kelvinima je jednaka. M N A Vm N-broj jedinki (atoma.“Genije – to je 10 % nadahnuća i 90 % znanja u radu” Edison (1847 – 1931) II. gdje je : m-masa tvari.Molekularna fizika 7.022·10 23 mol .66 ⋅ 10 . V m -molarna zapremina. M-molarna masa. izražene u kelvinima (K) i temperature izražene u stepenima Celzija (°C) je: M = Mr ⋅ T=T 0 +t.15 K. gdje je T 0 =273. -1 Molarna zapremina idealnog gasa pri standardnim uslovima (p 0 =101325 Pa.15 K) iznosi V m =22. molekula. N A -Avogadrova konstanta (broj jedinki u jednom molu). Unificirana atomska jedinica mase jednaka je dvanaestini mase atoma ugljika –12: 1 u= m C 12 .

31·10-26kg 177 . (izotermički proces): pV=const. T p 2 T2 Unutrašnja energija jednoatomskog gasa je.38·10-23 J/K. p 1 V 1 =p 2 V 2 . d) broj molekula gasa u 1 g gasa. 1 = 1 . p=const.Osnovna jednačina kinetičke teorije gasova: 1 p = ρv 2 3 m gdje je : p-pritisak idealnog gasa. v 2 -srednja vrijednost kvadrata brzine molekula (efektivna brzina). d)m=1 g. b) m(CO 2 )=?. Podatke uzimamo iz tablice periodnog sistema elemenata: M r (CO 2 )=1·A r (C)+2·A r (O)=1·12+2·16=44 b) Masa jednog molekula je m m (CO 2 )=M r (CO 2 )·u=44·1. b) masu jednog molekula gasa. T V2 T2 p T p = const. Jednačina gasnog stanja. gdje je univerzalna gasna konstanta R=8. N=?. ρ = -gustina gasa. 1 = 1 . Kinetička energija translatornog kretanja N molekula gasa je Ek = NEk 1 = 3 2 nRT Efektivna brzina molekula idealnog gasa je v ef = v 2 = 3RT M Primjer 1: Odredi: a) relativnu molekulsku masu gasa CO 2 .66·10-27kg=7.31 J/mol·K Izo procesi: T=const. U= Kinetička energija jednog molekula gasa: 3 nRT 2 3 2 Ek 1 = kT gdje je Boltzmanova konstanta k=1. pV=nRT. V-zapremina gasa. c) M(CO 2 )=?. m-masa V gasa. c) molarnu masu gasa. Rješenje: a) M r (CO 2 )=?. (izobarski proces) : V=const: (izohorski proces): V T V = const. e) V=1 l. N=? a) Relativnu molekulsku masu izračunavamo sabiranjem relativnih atomskih masa atoma od kojih je sastavljen molekul. e) broj molekula u 1  gasa pri standardnim uslovima.

odakle je = M NA m ⋅ NA = M 1g ⋅ 6. Izračunaj efektivnu brzinu kretanja molekula vazduha pri normalnom atmosferskom pritisku p=1. =ρ V V M M 178 .29 kg/m3. odnosno V p= m m RT RT gdje je = ρ (gustina gasa).c) Molarna masa gasa M = M r (CO 2 ) ⋅ d) Količina gasa je n = g g = 44 ⋅ ⋅ mol mol m N .69 ⋅ 10 Primjer 2: Iz osnovne jednačine kinetičke teorije gasova izvedi izraz koji povezuje pritisak i gustinu gasa.013 ⋅ 105 Pa m 3p = = 485 kg s ρ 1.022 ⋅ 10 23 mol −1 l Vm 22.15 K -3 M=29 g/mol=29·10 kg/mol p=? Jednačinu gasnog stanja možemo pisati u obliku pV = m RT. Za gustinu vazduha uzeti 1.013·10 Pa T 0 =273. Za molarnu masu vazduha uzeti M=29 g/mol.37 ⋅ 10 23 N V l e) S obzirom da je n = i Vm = 22. Rješenje: 5 p 0 =1.013·105 Pa. V 3 Ukupna masa gasa je m=N·m 1 . to je = N A Vm mol V 1l N= ⋅ NA = ⋅ 6. te je p = ρv 2 . Izračunaj gustinu vazduha pri standardnim uslovima 5 (p 0 =1.013·105 Pa ρ=1.29 kg/m3 v =? Jednačina kinetičke teorije gasova je p = 1 Nm1 v 2 3 V 1 m . Rješenje: p=1.15 K).013·10 Pa T 0 =273.4 . a gustina gasa ρ = Izračunavamo: v = 3 ⋅ 1.022 ⋅ 10 23 mol −1 g 44 mol N= N = 1.29 m3 Primjer 3: Iz jednačine stanja idealnog gasa izvedi izraz za izračunavanje gustine gasa.4 mol 22 N = 2.

pV 150 ⋅ 10 5 Pa ⋅ 20 ⋅ 10 −3 m 3 = J RT 8. Masa nitrogena iznosi 56 g.013 ⋅ 10 5 Pa ⋅ 29 ⋅ 10 −3 8.6. 7.3. a srednja brzina kretanja molekula 500 m/s? 3 179 .31 J molK kg mol = 1.3. b) masu kisika. 7. 25 3 24 molekula kisika.2 mol Masa gasa je (pogledaj uvod) n= m=nM=123. 7. 7. Rješenje: -3 3 V=20 l=20⋅10 m 5 p=150 bar=150⋅10 Pa T=(273+20)K=293 K n=?. N 2 .1.15 K Primjer 4: U posudi zapremine 20 l nalazi se gas nitrogen pod pritiskom 150 bara i na temperaturi 20°C.01·10 Odredi: a) zapreminu kisika. Koliko molekula pri standardnim uslovima ima u 1 l: a) O 2 .64⋅10 . b) SO 2 . Odredi molarnu masu gasa: CO.29 kg . 7. vodene pare H 2 O. U čeličnoj boci pri standardnim uslovima ima 3. Koliko ima grama gasa i molekula gasa u 1 cm vazduha pri standardnim uslovima? M=29 g/mol. ako je masa gasa 10 g. Kolika je masa vazduha i koliko molekula vazduha ima u učionici? M=29 g/mol.3.31 ⋅ 293 K mol K n = 123. 3 7.5.a. Koliki je pritisak gasa u sudu zapremine 3 dm . b) CO 2 . količina gasa je.4. m=? Iz jednačine gasnog stanja pV=nRT.2 mol⋅28 g/mol m=3 450 g T 7. Kolika je masa vazduha? M=29 g/mol 7. m3 ⋅ 273.7.pM Tada je ρ = = RT 1. Zapremina vazduha u učionici pri standardnim uslovima. Koliko ima molekula nitrogena? M=28 g/mol. O 2 . Odredi količinu gasa i masu gasa u posudi M=28 g/mol. Potrebne konstante uzmi iz tablice periodičnog sistema. Broj molekula vazduha u nekoj posudi iznosi 2. c) H 2 . Odredi masu jednog molekula gasa: vodika H 2 .8. 7.2. iznosi 200 m . Odredi količinu gasa i broj molekula gasa u 1 g: a) nitrogena (N 2 ). Cl 2 .b. 7.

13. Zapremina gasa iznosi V 1 =0.7 l. Pri 3 kojem pritisku će zapremina gasa iznositi 400 cm ? Temperatura gasa se ne mijenja. Koliki će 3 180 .3 kPa 3 100 cm 150 kPa ? ? 3 500 cm 7. Kolika je temperatura gasa u stepenima Celzija? 7.1 MPa idealan gas. Kolika je zapremina prvog suda? 7. Kolika će biti zapremina na pritisku 80 kPa? T=const. Unutrašnja energija idealnog gasa iznosi 6. 7. a pritisak p 1 =1.b.12. U zatvorenoj posudi zapremine 5 l nalazi se 8 g tog gasa.a.17. napunjen je gasom pri normalnim atmosferskim pritiskom101. 7. Izvjesna količina gasa zauzima zapreminu V 1 =2 l kod pritiska 1 bar.5 l upumpa se vazduh tako da se pri jednom pumpanju ubaci 0.20. Odredi: a) gustinu gasa. U fudbalsku loptu zapremine 2. Koliki će biti pritisak gasa ako se njegova zapremina izotermičkim sabijanjem smanji na ¼ prvobitne zapremine? 7. a temperatura 22°C? 7. 7.17. a količina 1.3 kPa. Kolika će biti gustina gasa ako se on sabije klipom tako da mu pritisak poraste na 2.11.19. Efektivna brzina molekula idealnog gasa iznosi 487 m/s.9.13.4 bara spoji se sa sudom zapremine 6 l iz kojeg je evakuisan vazduh. Kolika je unutrašnja energija jednoatomnog gasa čija je količina 1. 7.85 bara? Temperatura gasa je stalna. Zapremina gasa kod pritiska 980 mbara. p V 101. 7.15 l atmosferskog vazduha čiji je pritisak p 1 =1 bar. Kolika je srednja brzina kretanja molekula gasa čija je masa 6 kg i koji 3 zauzima 5 m kod pritiska 2 bara? 7.5 kJ. Aerostat zapremine 12 m .18. U cilindru sa pokretnim klipom nalazi se pod pritiskom p 1 =0. Koliko se puta poveća srednja brzina kretanja molekula gasa? 7.2 kJ. Gas mase m=5 g zatvoren je u cilindru pokretnim klipom. Sud koji sadrži gas pod pritiskom 1. Koliki je pritisak? 7. Pritisak idealnog gasa u zatvorenom sudu poveća se dva puta.15. penje se u sloj vazduha gdje je pritisak 880 mbar.5 mol.2 mola. Kolika je količina idealnog gasa čija je unutrašnja energija 4.10. 7.5 m/s.14.21.a. Sud zapremine 12 l sadrži gas pod pritiskom 400 kPa i spoji se sa sudom zapremine 3 l iz kojeg je evakuisan vazduh. Koliki će biti krajnji pritisak? Proces je izotermički. Poslije toga u oba suda se uspostavi pritisak 1 bar. U posudi zapremine V=100 l i pod pritiskom p=4 kPa nalazi se idealan gas čija je srednja brzina kretanja molekula 122. iznosi 10 l.7.1 bar. a temperatura 25°C? 7. Kolika mu je zapremina pod tim pritiskom? Temperatura se nije promijenila. Dopuni tabelu! T=const. b) masu gasa.13.16.

p: T: 101. Jednim udisajem pluća uđu 2 l hladnog zraka temperature 15°C.22. ako je temperatura na dnu i površini ista? 7.Zašto se balon električne sijalice puni nitrogenom (azotom) pri sniženom pritisku? 181 .3 l. Temperatura je stalna.26. a) b) 7. ako se pri tome ne mijenja pritisak? 7. su prikazana dva izotermička procesa.5 dm . Vazduh na 0°C i normalnom atmosferskom pritisku ima gustinu 1.27. 3 3 V 1 2 T´ T 7. 7.p-T i V-T dijagramu.25.24. Pri tome se njegova zapremina udvostruči. Gragički prikaži izobarnu promjenu stanja gasa u : p-V.a.30. 7.23. ako se pritisak nije promijenio? 7. b) snizi na -3°C? Smatrati pritisak konstantnim. Kolika mu je bila početna temperatura. Dopuni tabelu! p=const. Koja izobara.29 kg/m . na slici 93.32. Gas pri 300 K ima zapreminu 250 cm . Kolika će biti zapremina gasa na temperaturi 75°C. V T 50 cm 293 K 3 80 cm ? 3 ? 30ºC 3 7.23. p-T i V-T dijagramom. Do koje temperature treba zagrijati neki gas pri stalnom pritisku da bi njegova zapremina postala dva puta veća od zapremine koju gas ima na 0°C? 7. Gas ima zapreminu 12. Koliku zapreminu će imati ista masa gasa ako se temperatura: a) poveća na 51°C . Koliku će gustinu imati na temperaturi 30°C. Dopuni tabelu! V=const. . 93.3 kPa 273 K 150 kPa ? ? 20ºC Sl. dna jezera na njegovu površinu.28.33b. 7. 7. odgovara većem pritisku? 7.31. Na slici 92. Kad se ohladi do temperature 7°C njegova 3 zapremina se smanji na 10. Zračni mjehur se podigne sa Sl. Označi njihove koordinatne ose. 92. ako je pritisak bio stalan? 7.biti pritisak u lopti poslije 50 ubacivanja vazduha? Na početku je unutrašnjost lopte bila bez vazduha. Kolika je zapremina tog zraka na temperaturi ljudskog tijela od 37°C i istom pritisku? 7. Grafički prikaži izotermne promjene stanja u: p-V. Zapremina idealnog gasa na temperaturi T 1 =273 K iznosi 20 dm .29. Kolika je dubina jezera.33.

5 bara. Do koje temperature se može zagrijati posuda pa da ne pukne? Pretpostavljamo da je sva voda isparila a masa vazduha zanemarljiva u odnosu na masu vode. Električna sijalica se napuni nitrogenom pod pritiskom 0. Koliki će biti pritisak u gumama ako se zanemari širenje gume? 0 7. Kolika je bila krajnja temperatura gasa ako je početna 13°C? 7. U 0 toku dana temperatura zraka se poveča na 30 C. Kojoj izohori odgovara veća zapremina? 7. p-T.6 l nalazi se 1. Na slici 94. Pri izohorskom zagrijavanju gasa njegov pritisak se poveća od 100 kPa na 1.686 dm tog gasa.44. na temperaturi 0 C.34.36.12 bara. Koliki broj molekula ima u jednom litru idealnog gasa pri temperaturi 20°C i pritisku od jednog bara? 3 182 . pri temperaturi 27°C i pritisku 80 kPa ima masu 0. Odredi molarnu masu i relativnu molekulsku masu gasa ako 0. M=28 g/mol. Za koliko procenata se poveča pritisak gasa? 7. Popuni tabelu! p V T p 1 2 pV = const. Grafički prikaži izohornu promjenu gasa u: p-V. T 7.34.7. Za čuvanje gasa CO 2 upotrebljavaju se čelične posude.2 bara i temperaturi 400 K. Pri stalnoj zapremini povečamo temperaturu idealnog gasa od 27 C na 0 87 C.a. na temperaturi 15°C.39.748 g. Oderditi temperaturu gasa.2 l nalazi se 90 g vode. Koliki će biti pritisak ako se : a) gas zagrije do 227°C. b) ohladi do 0°C. U balonu zapremine 25. Kolika je masa tog gasa u posudi zapremine 40 l pri teperaturi 15°C i pritisku 50 bara?M=44g/mol. 7.1 bar? 7.41. Ujutro. 7. 94. Gas se nalazi u zatvorenoj posudi na temperaturi 5°C i pritisku 150 kPa.35.37. 7. Kolika je temperatura u sijalici kada svijetli.38. U zatvorenoj posudi zapremine 1. Kolika masa vazduha zauzima zapreminu 150 l pri teperaturi 15°C i pritisku 150 kPa? M=29 g/mol.40. ako se pritisak poveća na 1.35. Koliki će biti pritisak u posudi na temperaturi 300 K? 0 7. 7.45.2 m ? 120 kPa ? 320 K ? 3 0.U zatvorenoj posudi nalazi se gas pod pritiskom 3.b. je grafički prikaz dva izohorna procesa. M=18 g/mol. 7. pritisak u automobilskoj gumi iznosi 200 kPa. i V-T dijagramu. T 98 kPa 3 2m 300 K 101 kPa 3 2.43.04 kg nitrogena pri pritisku 35 bara.a. 7. 7.35.8 m 350 K Sl. Zidovi posude mogu izdrzati pritisak od 40 bara.42.

183 . Srednja kvadratna brzina molekula oksigena iznosi 700 m/s. ako se u posudi nalazi N=10 molekula? 7. drugi 3. Određenoj količini gasa udvostručimo termodinamičku temperaturu. b) 0°C. na temperaturi 15°C? M=32 g/mol.54. Kolike su im termodinamičke temperature? 7.15 K). Jedan gas ima zapreminu 3 m kod pritiska 15. pod pritiskom 1200 kPa i na tempereturi 25°C? 7. Kolika je količina gasa i broj molekula gasa u posudi zapremine 17 l.47. Atmosferski vazduh sadrži 21% oksigena (kisika).51. M=2g/mol. 7.4 kg.55. čija je masa 19. na temperaturi: a) -100°C.2 km/s)? M=29 g/mol.61. Prikaži izotermnu.7.63. Oba gasa imaju istu količinu od 3 mola.? M=32 g/mol.57. U posudi zapremine 10 l nalazi se gas hidrogen pri temperaturi 22°C i pritisku 100 bara. Na kojoj temperaturi bi srednja kvadratna brzina molekula vazduha bila jednaka: a) prvoj kosmičkoj brzini za Zemlju (7. izobarnu i izohornu promjenu stanja gasa u p-V dijagramu.62. Kolika je gustina gasa hidrogena u posudi pod pritiskom 1. U posudi zapremine 1. Koliki je parcijalni pritisak kisika ako je atmosferski pritisak 101.49. Je li se promjenio pritisak gasa? 7.99 kg/m . 7.3 kPa. a 7. Koliki je pritisak gasa ? M=16 g/mol. 7.5 m i pod pritiskom 1 bar nalazi se 3. Kolika je kinetička 21 energija jednog molekula gasa. Unutrašnja energija jednoatomnog gasa je U=135 J.5 MPa i na temperaturi 22°C? M=2 g/mol.59. Kolika je temperatura gasa? 3 25 3 3 molekula 7.9 km/s). Kolika je: temperatura gasa.53. a zapreminu gasa smanjimo na polovinu. nalazi se u posudi zapremine 1 m na temperaturi 25°C. 3 iznosi 0.4 l kod pritiska 3 MPa. Gustina nekog gasa. 7. Odredi gustinu tog gasa na temperaturi 25°C i pritisku 98 kPa.52. 7. Kolika je zapremina gasa pri standardnom pritisku i temperaturi? M=2 g/mol. Gas metan.50.56. Koliki pritisak vrši 8 g gasa kisika u sudu zapremine 5. 7.48. Odredi srednju kvadratnu brzinu molekula hidrogena i energiju translatornog kretanja jednog molekula.98 l. pri standardnim uslovima (p 0 =101. c) 100°C.60. 7. Prikaži izotermnu. izobarnu i izohornu promjenu stanja gasa u V-T dijagramu.46. T 0 =273.02⋅10 idealnog gasa.58. 7. Najsavršenijom vakuum tehnikom može se gas isprazniti iz neke posude tako 3 da na temperaturi 20°C ostane oko 1000 molekula u zapremini 1 cm . 7. Koliku zapreminu zauzima 1 g gasa butana na temperaturi 20°C i pritisku 115 kPa? M=58 g/mol. Koliki je pritisak u posudi? 7.0 kPa. b) drugoj kosmičkoj brzini za Zemlju (11.3 kPa? 7.

Zadatak: Kako bi pomoću mehaničkog modela sa kuglicama. 7. termometar. 7. Koliki je pritisak u posudama na slici a) i b)? Atmosferski pritisak je p 0 =1 bar. b) E 7.95. na slici 95. Pa h  Sl. posuda sa vodom. termometar. lijevak. grafoskop. c) izotermički proces. Pribor: Daska.Zadatak: a) Napravi Galtonovu dasku (sl.95). kuglica.66. pečatni vosak .Zadatak: Pomoću pribora na slici 96.a. Posude u kojima je zatvoren vazduh vezane su za otvoreni živin manometar (sl. p0 p0 h1=26 cm h2=12 cm p1 p2 a) Sl.65. 96 .64. b) Odredi atmosferski pritisak. lenjir. električni rešo. staklena ploča. Gustina žive je 13600 kg/m3. simulirao: a) Braunovo kretanje. ekseri. 3 3 Pribor:Staklena posuda od 150 cm do 250 cm .67.97) b) Simuliraj Maxwellovu krivulju raspodjele molekula po brzinama. provjeri jednačinu gasnog stanja. 184 .Zadatak: a) Odredi termički koeficijent pritiska gasa (V=const). manometar sa vodom. plutani čep.. Pribor:Staklena U cijev.68. Pribor: Okvir od kartona (ili drveta). živa. b) izohorni proces.7. kuglice. 7.

Promjena gustine sa temperaturom: ρ0 . Zakon linearnog termičkog širenja. ΔS l gdje je: ∆A-rad koji treba izvršiti da se slobodna površina tečnosti poveća za ∆S. l-dužina štapa na t°C. S Tangencijalni napon je odnos jačine sile koja djeluje tangencijalno na površinu i F veličine te površine. ρ= 1 + γt gdje je ρ 0 -gustina na 0°C. termički koeficijent zapreminskog širenja. l-dužina granične linije slobodne površine tečnosti. gdje je γ=3α. F σ= . Koliko je maksimalno dozvoljeno opterećenje užeta lifta? Rješenje: -3 ∆l=4 mm=4·10 m l=15 m 2 -4 2 S=2 cm =2·10 m 11 E=220 GPa=2. Kondenzirano stanje tvari Napon je mjera za naprezanje tijela pri deformaciji. Čelično uže lifta ne smije da se izduži više od 4 mm. S l gdje je: l-prvobitna dužina.za istezanje ili sabijanje štapa. F-sila površinskog napona . ρ-gustina tečnosti. α-termički koeficijent širenja. σ-koeficijent površinskog napona. σ= ΔA = F Visina tečnosti u kapilari iznad nivoa tečnosti u sudu: 2σ h= ρrg gdje je: r-poluprečnik kapilarne cijevi.8. Zapreminsko širenje: V=V 0 (1+γt). σ= F Δl =E .” Npr. gdje je . τ = . a modul elastičnosti 220 GPa. Normalni napon je odnos između jačine sile koja djeluje normalno na površinu i veličinu te površine. gdje je: l 0 -dužina štapa na temperaturi 0°C. površina poprečnog presjeka 2 cm . Dužina užeta 2 je 15 m. S Hukov zakon: „Napon pri elastičnoj deformaciji proporcionalan je relativnoj deformaciji. ∆l-promjena dužine. . Površinsko širenje: S = S 0 (1 + β t ) . ∆l/l-relativna deformacija. l = l 0 (1 + αt ) . β=2α. Primjer 1.2·10 Pa m=? 185 . ρ-na t°C.EYoungov modul elastičnosti. Koeficijent površinskog napona tečnosti. termički koeficijent površinskog širenja.

Pošto je zapremina bila ista to je : σ ρ n M 2 n 2m2 ρ2 . M=ρV.81 2 s F ∆l =E S l Primjer 2.073 N/m n 1 =50 n 2 =130 ρ v =1000 kg/m3 ρ 2 =790 kg/m3 σ 2 =? Kapljica se otkida kada se njena težina izjednači sa silom površinskog napona. modul elastičnosti štapa je 200 GPa. mg (1) F = 2πrσ = mg odakle je σ = 2πr pri čemu je: r-poluprečnik kanala cijevi iz koje izlazi kapi. Odredi koeficijent površinskog napona alkohola.2 ⋅ 1011 2 ⋅ 2 ⋅ 10 −4 m 2 ⋅ = 11733 N l 15m m Ta sila odgovara teretu mase (zajedno sa kabinom lifta). kgm 11733 2 F s = 1198 kg m= = m g 9.022 N/m Primjer 3: Metalni štap je uklješten između dvije vertikalne ploče (sl. Za dato istezanje užeta sila naprezanja je: N ∆l 4 ⋅ 10 −3 m F = ES = 2. σ-konstanta površinskog napona. Rješenje: σ=0.U području elastičnosti važi Hukov zakon. a) Koliko će biti naprezanje štapa ako se on zagrije za 20°C? b) Kolikom će silom štap djelovati na ploče kojima je uklješten? Površina poprečnog presjeka štapa je 10 cm2. onda je odnosno σ=0. gdje je n-broj kapi.98). 186 . Za gustinu vode uzeti 1000 kg/m3. a za gustinu alkohola 790 kg/m3. Kada se sva voda ispusti onda se sipa alkohol i postupak ponovi tako da istoj zapremini alkohola V=2 cm3 odgovara n 2 =130 kapi. čija je konstanta površinskog napona na sobnoj temperaturi poznata i iznosi σ 1 =0. ukupnoj masi odgovara istekla zapremina tečnosti V. 99). Slavina se otvori i voda kaplje tako da izađe zapremina vode V=2 cm3. što odgovara broju n 1 =50 kapi. U biretu se sipa voda. ukupna masa svih kapi je M=n·m . mmasa jedne kapi. temperaturni koeficijent linearnog širenja α=1. (3) odakle je 2 = 2 ⋅ 1 (4) = = σ 1 ρ1 n 2 M1 n 1 m1 ρ1 Ako ističu dvije razlićite tečnosti iz iste posude.4·10-5 1/°C. σ2 m 2 (2) = σ1 m1 U našem primjeru. Takođe.073 N/m. Pri mjerenju konstante površinskog napona alkohola korištena je bireta (sl.

∆l σ=E = Eα∆t. 8.5. Koliki je normalni napon u 2 2 užetu ako je površina poprečnog presjeka užeta: a) 0. Na metalnom užetu okačen je teg mase 2.5. Kolika je masa tega? 8. b) 12 mm ? 8. atoma. Površinski napon.4 ⋅ 10 −5  ⋅ 20  C = 5.a.4.b. b) normalni napon. pri podizanju tereta od 2.Rješenje: ∆t=20°C S=10 cm2=10·10-4 m2 E=200 Gpa=2·1011 N/m2 α=1.3.5 kg. Koliku masu ima: a) aluminijska ploča koja sadrži 4. 8. 2 8. Prema Hukovom zakonu je.1. c) modul elastičnosti žice. Odredi: a) relativnu deformaciju.3·10 24 kuhinjske soli koji sadrži 8·10 molekula? 8. a površina 2 presjeka žice 0. koje sprečavaju promjenu dužine.7. Na žicu je okačen teg pri čemu je normalni napon 200 kPa. Koliki treba da bude prečnik nosača dizalice.5. b) žive. Kolika je masa prstena? 22 8. Podatke za relativne atomske mase uzeti iz tablica. T 8.5. pa da normalni napon ne bude veći od 6 MPa? v=const.4·10-5 1/°C a) σ=?. Odredi broj atoma u 1 g: a)Al.2.c. Pošto je štap uklješten između ploča.6 ⋅ 10 4 N Čvrsto tijelo i tečnost. Elastičnost.6 ⋅ 10 7 Pa C m b) Na ploče štap djeluje silom F = σ ⋅ S = 5.2 cm . Pri tome se žica izdužila za 5 mm. Izračunaj masu jednog molekula: a) vode. b) F=? Kada bi štap bio slobodan promjena njegove dužine pri zagrijavanju iznosila bi približno: ∆l = lα∆t gdje je l-prvobitna dužina.6. Koliko ima molova i molekula u 1 kg vode? 8.6 ⋅ 10 7 Pa ⋅ 10 −3 m 2 = 5. b) komad 8. c)Cu. Normalni napon kidanja metalne žice iznosi 3 N/mm2. b)Fe.5 tone. onda se u njemu javlja naprezanje jednako normalnom naponu koji izaziva skraćenje dužine za ∆l.8 mm . Kolika je maksimalna masa tereta koja se može okačiti o žicu pa da se ona ne prekine? 187 . Na žicu dužine 1 m i presjeka 2 mm okačen je teg mase 5 kg. a njen presjek S=15 mm2. l 1 N a) σ = 2 ⋅ 1011 2 ⋅ 1. Prsten od čistog zlata ima 2·10 22 atoma.

026 N/m. d) rad izvršen na istezanje trake. Željezno uže dužine 1. Koliki presjek treba da ima uže ? E=196 GPa. 0 Sl. b) zbir zapremina manjih kapi jednak je zapremini veće kapi.9.21.18.5 mm .Da bi se površina vode povećala za 10 cm2 potrebno je izvršiti rad od 73 µJ. b) normalni napon.12.5 m. b) relativno istezanje užeta. Kolika je konstanta površinskog napona vode? 8. a da se pri tome ne prekine pod djelovanjem sopstvene težine.17. 8.5 mm izduži se za 1 mm.4 mm. opterećeno sa 5000 N. a modul elastičnosti 2·10 2 2 2 8.Koliki rad treba izvršiti da se obrazuje mjehur sapunice poluprečnika r=2 cm? Konstanta površinskog napona iznosi σ=0.5 cm . koja je tvrdnja tačna: a) zbir površina manjih kapi jednak je površini veće kapi. Unutrašnji prečnik donjeg otvora pipete iznosi d=0. 100).01 g.22.19. Presjek trake S=0.100. Željezna šipka treba da izdrži teret od 5 t.10. Kolika je konstanta površinskog napona vode? 8. Unutrašnji prečnik otvora pipete je 0.15 N. 2.3 8.04 N/m. Presjek žice je 2. Pod djelovanjem sile intenziteta 100 N. 8.5 m. Odredi: a) relativnu deformaciju. Maksimalna dužina bakarne žice koja može da visi. iznosi l=59. Dinamometar pri otkidanju prstena pokazuje silu od 0.Koliko treba kapi vode da istekne iz birete unutrašnjeg prečnika 1. a) Koliki teret se smije objesiti o oprugu ako se ne smije izdužiti više od 4 cm? b) Koliku elastičnu potencijalnu oprugu ima pri tome opruga? djelovanjem sopstvene težine? Napon kidanja žice iznosi 20 MPa. Krutost opruge iznosi k=1000 N/m. Kolika je dužina metalne žice koja se izduži za 1mm pod djelovanjem sile od 100 N? 11 Pa.15.23. 8.11. metalna šipka duga 5 m i poprečnog presjeka 8.20.14.8.Kada se jedna kap tečnosti razdvoji na dvije manje kapi.6 mm a konstanta površinskog napona 0. a) Kolikim je normalnim naponom opterećena žica? b) Koliki je modul elastičnosti žice? mm. Granica elastičnosti iznosi a) Koliki presjek treba da ima šipka? b) Koliko je relativno izduženje? 2 180 MPa. c) modul elastičnosti trake. Smatrati da se presjek trake nije promijenio istezanjem.0 mm. a njegov srednji prečnik d=20 cm. σ =0. 8.16. ne smije se izdužiti više od 0. Masa prstena je m=5.Iz birete ističe voda u obliku kapljica čija je masa m=0. Gumena traka ima dužinu l=40 cm. kolika je masa jedne kapi? 8. 8. E=210 GPa.13. Izračunaj koeficijent površinskog napona vode. c) elastičnu potencijalnu energiju istegnutog užeta. 188 . a gustina 11300 3 kg/m .Iz pipete ističe tečnost kapanjem.8. 8. da bi se napunila bočica od 6 cm3? Za vodu je ρ=1 g/cm3. Izračunaj: a) normalni napon u užetu.073 N/m. Kada se optereti tegom od 100 g izduži se za 2 cm. Kolika može biti maksimalna dužina olovne žice koja visi pa da se ne prekine pod 8. Koliki je napon kidanja žice? Gustina 3 bakra je 8400 kg/m 8. Sa njim se diže teret mase 1 t.Pri određivanju koeficijenta površinskog napona vode korišten je dinamometar i aluminijski prsten (sl. Čelično uže građevinske dizalice ima dužinu l=10 m i površinu poprečnog presjeka S=1 cm . c) površina veće kapi manja je od zbira površina manjih kapi? 8.7 g.

101) 8. σ=0. Zadatak: Odredi modul elastičnosti gumene trake.059 N/m. 102). Koliki je prečnik šireg. 8. Pribor: Okvir od žice. a alkohola ρ 2 =790 kg/m3. Zadatak:Pokaži efekt djelovanja molekulskih sila kod mg Sl.33.072 N/m.024 N/m.29. E 8. Pribor: Gumena traka. 105) 8. Na koju visinu će se u njoj popeti: a) voda.6 cm.32. a koliki užeg dijela? Koeficijent površinskog napona vode je 0. a užem na visinu h 2 =20 mm.Izračunaj prečnik kapilarnih cijevi ako je poznato. srednjeg prečnika d=8 cm. sapunica (sl.072 N/m. 189 . 8. 8 cm.072 N/m.Koliki može biti najveći prečnik u fitilju lampe da bi se kerozin podigao u fitilju na visinu h=2 cm. 0 8. Zadatak: Pokaži efekt djelovanja molekulskih sila u čvrstim tijelima Pribor: Dva olovna cilindra sa dobro očišćenim i uglačanim površinama (sl. Pribor: Tri okvira od kartona. 8. stalak. oblika jednakostraničnog trougla.15 mm. (dva stranica 10 cm. grafoskop (sl. b) 8. tečnosti. a) Sl.24.Voda se podiže u kapilarnoj cijevi na visinu 62 mm.072 N/m.27.Prečnik kanala kapilarne cijevi je 0.30. Čemu je jednak koeficijent površinskog napona alkohola na toj temperaturi? ρ= 790 kg/m3.Pri mjerenju koeficijenta površinskog napona alkohola korištena je kapilarna cijev prečnika 0.470 N/m.5 cm.20 mm. 8. U istoj cijevi se alkohol podiže na visinu 24 mm. Alkohol se podigne na visinu 7. da se voda na sobnoj temperaturi podigne u njima na visinu: 2. ρ ž =13600 kg/m3. σ k =0. tegovi od 50 g. 8. h2 h1 Sl. gustina vode je ρ 1 =1000 kg/m3.103).024 N/m.102. σ=0. a treći 11 cm) olovna sačma. od površine glicerina? Konstanta površinskog napona glicerina iznosi 0. ρ=800 kg/m3. 5 cm.34. (sl.101. lenjir (sl. σ ž =0.U širem kraku U cijevi voda se popela na visinu h 1 = 5 mm. ρ v =1000 kg/m3 . c) živa? σ v =0. ρ k =800 kg/m3.8.26. Koliki je koeficijent površinskog napona alkohola? Koeficijent površinskog napona vode je σ 1 =0.104). Zadatak: Na mehaničkom modelu prikaži razliku između strukture kristala i tečnosti.28.104. teg od 100 g. b) kerozin.31.25.Kolika je sila potrebna za otkidanje aluminiskog prstena mase m=5 g.

8. 8. Odredi: a) dužinu konstrukcije na temperaturi 40°C. Kolika će biti dužina šine na temperaturi t 2 =50°C? Vrijednost termičkog koeficijenta uzeti iz zadatka 8. 8. Zadatak: Odredi prečnik molekula oleinske kiseline. Koliki je odgovaraju ći temperaturski koeficijent površinskog i zapreminskog širenja zlata? 8. Zadatak: Odredi konstantu površinskog napona alkohola metodom otkidanja kapi.40. kada se pažljivo stavi na površinu vode.8. prah od krede.00 cm.47. voda. plitka posuda stranica najmanje 40 cm.50. Koliki je temperaturski koeficijent linearnog širenja mesinga? 8. Kolika treba da bude najmanja dužina bakarne žice na temperaturi t 1 =30°C da nebi došlo do zatezanja zimi.Na temperaturi t 1 =10°C dužina željezne šine iznosi l 1 =12 m. dvije 3 menzure od 100 cm . Pribor: Bireta. Kolika će mu biti zapremina na: a) 30°C. alkohol.37. Izračunaj njenu zapreminu na 200°C. 8.54.7·10-5 1/°C. na temperaturi klučanja vode (na standardnom pritisku) l=100.39. 8. 8.9·10-5 1/°C. 3 Pribor: Pipeta od 1 cm . Sl. treba razapeti bakarnu žicu. 8.18 cm.Na temperaturi 0°C željezna kugla ima zapreminu 800 cm3.9·10-5 1/ºC. koja su udaljena 60 m. kad bude temperatura t 2 =-30°C? α=1. oleinska kiselina.42. Zadatak: Odredi konstantu površinskog napona alkohola pomoću kapilare.Do koje temperature treba zagrijati aluminijsku šipku da bi se njena dužina povećala za 1% u odnosu na dužinu na 0°C? α=2. Koliko će se povećati površina ploče pri zagrijavanju do temperature 60°C? α=2.Na temperaturi 0°C ploča od cinka ima dimenzije 120x70 (cm2). alkohol.Čelična konstrukcija ima. b)-35°C. dinamometar do 1 N.51. 8. Do koje temperature je zagrijana ploča? 8. čaša sa vodom.5 cm. α=1. cigaret (ili novinski) papir. Pribor: Igla.00 m.42.36. Zadatak: Odredi konstantu površinskog napona vode metodom otkidanja prstena. alkohol.44. 8. 190 .4·10-5 1/ºC.35. Zadatak: Pokaži da igla.Između dva električna stuba.Na temperaturi mržnjenja vode šipka od mesinga ima dužinu l 0 =100.43.4·10-5 1/°C 8.48.Na temperaturi 0°C dužina aluminijske šipke iznosi 79.38. na temperaturi 0°C. Na kojoj temperaturi će obje šipke imati istu dužinu? Vrijednost koeficijenta je u zadatku 8.Na temperaturi t 2 =30°C površinabakarne ploče iznosi 10000 cm2. ne potone.Na temperaturi 0°C mesingani kazan ima zapreminu 120 l.46. lenjir.105. a željezne 80 cm. voda. Kolika je razlika dužina ljeti i zimi? α=1. Termičko širenje 8. Kolika će biti površina ploče na temperaturi t 1 =-20ºC? Iznos koeficijenta uzeti iz zadatka 8.49. čaša. dužinu l 0 =75.41.Temperaturski koeficijent linearnog širenja zlata iznosi α=1.2·10-5 1/°C 8.45. b) -25°C.Na 0°C aluminijska ploča ima površinu 650 cm2 a kad se zagrije 670 cm2.43. Pribor: kapilarna cijev. 8. Pribor: Tanki metalni prsten prečnika preko 5 cm.

E 8.Metalna kocka ima ivice dužine a=10 cm.1 cm3. na temperaturi 0°C. ∆t-promjena temperature tijela. 8.Zadatak: Odredi termički koeficijent zapreminskog širenja vode. ∆V-promjrna zapremine (∆V=V 2 -V 1 ). na temperaturi faznog prelaza.Dužina ivice metalne kocke na temperaturi 0°C iznosi 5. isparavanja. Kocka je zatim zagrijana do temperature 100°C (unošenjem u ključalju vodu).Posuda ima zapreminu 250 cm3.. jednaka je Q = cm∆t gdje je: m-masa tijela. termometar (sl. 191 . na temperaturi 0°C. i napunjena je do vrha vodom.).5 cm3 vode.00 cm. c-specifični toplotni kapacitet tijela. data je izrazom Q = mq i gdje je q i -specifična toplota faznog prelaza (topljenja. Pribor: Staklena posuda sa čepom i vodom. Odredi: a) povećanje dužine kocke pri zagrijavanju. Količina toplote koja izvrši fazni prelaz tvari mase m. Jedinica za količinu toplote je džul (J). Fazni prelazi. Odredi koeficijent linearnog širenja metala.): A = p∆ V . Kada se zagrije do 100°C zapremina kocke je 1005. gdje je : p-pritisak gasa. pipeta od 1 ml. ∆U-povećanje unutrašnje energije sistema. c) promjenu zaapremine kocke. sagorijevanja. 9. b) promjenu površine. odnosno hlađenjem otpusti. Širenje posude zanemariti. Kada se posuda sa vodom zagrije do 100°C iz nje izađe 3. Prvi zakon termodinamke (analitički izraz). A-rad koji izvrši sistem na savlađivanju spoljašnjih sila. Q = ΔU + A gdje je Q-količina toplote dovedena sistemu. 8. Odredi srednji koeficijent zapreminskog širenja vode.8.54. Termodinamika.106).55..53.52. Količina toplote koju neko tijelo zagrijavanjem primi. Rad gasa pri izobarnom procesu (p=const. Za materijal kocke je α=2·10-5 1/°C.

5 ⋅ 10 −3 m 3 = 375 J Primjer 2: Gas kisik.5 ⋅ 10 5 Pa ⋅ 2.8 J? Rješenje: 192 .106. a širenje gasa je vršeno pri stalnom pritisku.a. ∆Q-količina toplote koju primi gas. zagrijava se pri stalnom pritisku do temperature 100°C. koja radi po Carnotovom (Karnoovom) ciklusu je (sl. gdje je: T-temperatura na kojoj se odvija proces. b) T 2 =2T 1 .5 l i pod pritiskom 2 1.5 bar=1. A=? a) Rad gasa pri izobarnom širenju je A=p∆V.a. gdje je k-Boltzmanova konstanta. A=?.5 ⋅ 10 −3 m 2 ⋅ 0. a) Koliki rad izvrši gas pri širenju? b) Kolika je promjena unutrašnje energije gasa ako mu je dovedena količina toplote 675.5⋅10 m 2 -4 2 S=25 cm =25⋅10 m a) ∆∝=0.) η= A Q 1 − Q 2 T1 − T2 = = Q1 Q1 T1 gdje je : T 1 -temperatura toplog rezervoara. Q 1 -utrošena količina toplote.15 m.Unutrašnja energija jednoatomskog gasa je U= 3 nRT 2 p 1 T1 2 A 4 T2 V 3 Koeficijent korisnog djelovanja idealne toplotne mašine. Rješenje: 5 p=1. odakle je V 2 =2V 1 . ako mu se pri stalnom pritisku klip pomjeri za 15 cm.5 l=2. Rad gasa pri = V1 T1 A = p(V2 − V1 ) = pV1 A = 1. Entropija sistema S i termodinamička vjerovatnoća W njegovog stanja.5 ⋅ 10 5 Pa ⋅ 2. A = pS∆ = 1. povezane su relacijom S=klnW.15 m A = 56. čija je masa 8 g i temperatura 25°C. Entropija sistema je mjera za neuređenost sistema i povećava se kad se sistem približava ravnotežnom stanju.25 J b) Za izobarski proces važi izobarskom širenju je V2 T2 .5 bara. Primjer 1: Idealan gas se nalazi u cilindru zapremine 2. A-korisni rad mašine. Promjena entropije pri izotermnom procesu je ∆S = ∆Q T Sl. T 2 -temperatura hladnog rezervoara. Q 2 neiskorištena količina toplote. b) rad koji izvrši gas ako se termodinamička temperatura poveća dva puta.5⋅10 Pa -3 3 V 1 =2.106. Odredi:a) rad koji izvrši gas. Površina klipa cilindra je 25 cm . pri čemu je promjena zapremine ∆V=S∆∝.

iznosi 210°C. V 2. a) Koliki je koeficijent djelovanja mašine.krajnja zapremina gasa. specifični toplotni kapacitet leda c L =2100 J/kgK. Oduzimanjem tih jednačina dobivamo p(V 2 -V 1 )=nR(T 2 -T 1 ).32 T1 483 K A Q1 b) Koeficijent korisnog djelovanja toplotne mašine je η = odakle izračunavamo utrošenu količinu toplote Q1 = A = mq s . a temperatura izlazne pare iz mašine je 55°C.8 J a) A=?. Početnu i krajnu zapreminu gasa možemo naći iz jednačine gasnog stanja: p 1 V 1 =nRT 1 i pV 2 =nRT 2 . 193 . η Potrebna masa gasa iznosi m = A .m=8 g M=32 g/mol T 1 =273+25=298 K T 2 =273+100=373 K Q=675. b) Koliko kilograma uglja.8 J ∆U = Q − A = 520 J b) Porast unutrašnje energije gasa je Primjer 3: Temperetura vode u kotlu parne mašine. Tačka topljenja leda iznosi 0°C. Izvršeni rad gasa je A= m R (T2 − T1 ) = M 8g J ⋅ 8. čija je specifična toplota sagorijevanja q s =13 MJ/kg. koja radi po Carnotovom ciklusu. treba utošiti da mašina izvrši rad A=100 MJ? Rješenje: T 1 =(273+210)K=483 K T 2 =(273+55) K=328 K 6 q s =13 MJ/kg=13·10 J/kg 8 A=100 MJ=1·10 J m=? a) Koeficijent korisnog djelovanja mašine izračunavamo iz relacije η= T1 − T2 483 K − 328 K = = 0. Koliku količinu toplote treba dovesti ledu da pređe u vodu temperature t 2 =20°C. ηq s m = 10 8 J J 0. b) ∆U=? a) Rad gasa pri izobarnom širenju (p=const) je A=p(V 2 -V 1 ) gdje je :V 1 početna zapremina gasa.32 ⋅ 13 ⋅ 10 kg 6 = 24 kg Primjer 4: U otvorenom sudu nalazi se 100 g leda temperature t 1 = -10°C.31 (373 − 298)K g molK 32 mol A = 155.

Izračunaj rada gasa na slici 108.1 kg ⋅ 4190  (20 − 0)  C kg C Q 3 = 8380 J Ukupna količina toplote koju treba dovesti je Q = Q1 + Q 2 + Q 3 = 44080 J .107. specifični toplotni kapacitet vode c V =4190 J/kgK. površine 50 cm na putu 12 cm. T 9. Početna zapremina gasa je 2 l? 2 p(bar) 2 O 2 Sl.336 MJ/kg=3.4. u nekom sudu sa pokretnim klipom. Koliki rad izvrši idealan gas kada mu se uz konstantan pritisak od 101 kPa poveća zapremina od 1 l do 12 l? 9.1kg ⋅ 3. Rad koji izvrši klip cilindra. Q Q3 Za zagrijavanje leda od temperature t 1 do tačke topljenja.3. Koliki je pritisak pare? 9. Rješenje: m=100 g=0.1kg ⋅ 2100  (0 + 10)  C kg C Q1 = 2100 J Za topljenje leda. V(l) 6 194 .36·10 J/kg Q=? t t2 O t1 Q1 Q2 Sl. potrebno je dovesti količinu toplote J Q1 = mc L ( t t − t 1 ) = 0.336 MJ/kg.2.36 ⋅ 10 4 J kg Za zagrijavanje nastale vode od 0°C do 20°C potrebno je dovesti količinu toplote J Q 3 = mc V ( t 2 − t 1 ) = 0.108. Idealan gas. primi količinu toplote od 2 kJ i pri tome izvrši rad od 350 J.1. potrebno je dovesti količinu toplote J Q2 = mqt = 0.1 kg t 1 = -10°C t 2 =20°C t t =0°C c L =2100 J/kg°C c V =4190 J/kgK 5 q t =0. Za koliko se povećala njegova unutrašnja energija? 9.36 ⋅ 10 5 = 3.specifična toplota topljenja leda q t =0. na tački topljenja. iznosi 180 J.

9.12. Koliki rad je izvršio gas? M=2 g/mol. Pri konstantnom pritisku od 2 bara gasu se preda određena količina toplote pri čemu se zapremina utrostruči. Koliki je rad pri tome izvršio gas? 9. ako je količina gasa n=3 mola? 9. a) koliki je rad izvršio gas? b) Kolika je dovedena količina toplote ako se unutrašnja energija gasa povećala za 3 kJ? M=28 g/mol. Kolika je bila masa vazduha? M=29 g/mol.13. M=2 g/mol. Odredi: a) rad koji je izvršio gas. poveća se termodinamička temperatura tri puta. pri stalnom pritisku. ∗Pri adijabatskoj ekspanziji gas izvrši rad od 650 J.9. Dva mola gasa hidrogena zagrijava se od temperature 15°C do 75°C.a. pri stalnom pritisku.7. Koliki rad izvrši gas šireći se pri stalnom pritisku od 12 bara? Klip cilindra 2 površine 0. 9. b) zapreminu gasa ako mu se dovede određena količina toplote i gas pri tome izvrši rad od 450 J. Na temperaturi 20°C gas nitrogen čija je masa 7 g. nalazi se pod pritiskom 150 kPa. Gas se zagrije i širi. Gas oksigen. ∗Za koliko stepeni se ohladi jednoatomski gas pri adijabatskoj ekspanziji. Idealnom gasu dovedemo količinu toplote Q = 50 J i pri tome se gas širi izotermno. 195 .10.11. Poslije zagrijavanja pri stalnom pritisku gas zauzima zapreminu 16. Kolika je promjena unutrašnje energije gasa? 9.14.11. koji se nalazi u sudu zapremine 3 l i pod stalnim pritiskom 100 kPa. Nakon zgrijavanja pri stalnom pritisku zapremina gasa je 12 l. čija je masa 24 g. c) promjenu unutrašnje energije. U cilindru se nalazi 1. Do koje temperature treba izobarski zagrijati gas da bi rad pri širenju iznosio 35 kJ? M=32 g/mol. 9.4 l. Vazduh se zagrije za 100°C.6. ako je specifični toplotni kapacitet gasa pri stalnom pritisku c p =14500 J/kgK. dovedemo količinu toplote od 30 MJ. pri stalnom pritisku i pr tome izvrši rad od 150 J.b. pri stalnom pritisku. b) količinu toplote koja je dovedena gasu. U posudi se nalaze 3 g gasa hidrogena na temperaturi 17°C.4.6 kg oksigena pri temperaturi 17°C i pritisku 4.9.2 bara. U cilindru sa pokretnim klipom. u zadatku 9. pri stalnom pritisku. na temperaturi 18°C.025 m pomjeri se za 60 cm. Na temperaturi 0°C idealni gas ima zapreminu 3 l i nalazi se pod pritiskom 1 bar. nalazi se 6 l gasa pod pritiskom 300 kPa i temperaturi 90°C. 9. i pri tome se izvrši rad od 4155 J. Nekom gasu. Koliki je rad izvršio gas? M=32 g/mol. 9.4.5.a. Kolika je promjena unutašnje energija gasa i koliki rad izvrši gas? 9. Idealnom gasu. U cilindru se nalazi 2 kg vazduha pri 20°C i pritisku 10 bara.. 9.4. Pri tome se unutrašnja energija gasa poveča za 20 MJ.11. 9. 9. a) Kolika je zapremina gasa nakon širenja? b) Kolika je temperatura gasa nakon širenja? 9. Koliki rad izvrši gas? 9.15. nalazi se pod pritiskom 200 kPa.c. Koliki je izvršeni rad pri izobarnom širenju vazduha ako se zagrije do 128°C? M=29 g/mol. Odredi: a)količinu gasa.8.

19. Temperatura grijača je 180°C. a temperatura hladnjaka 18°C. Temperatura vode u kotlu je 200°C. Koliku količinu toplote prima hladni rezervoar? 9.21. U toplotnoj mašini koja radi po Carnotovom ciklusu. c V =4190 J/kgK. zagrije za 2°C. Gas pri tome izvrši rad od 450 J. koja radi po Carnotovom ciklusu iznosio 100%? 9. koja radi po Carnotovom ciklusu. Koliko je puta temperatura toplog rezervoara veća od temperature hladnog rezervoara? 9.2 kJ i izvrši rad od 590 J. preda hladnijem rezervoaru čija je temperatura 7°C. a temperatura hladnog rezervoara 20°C. Idealan gas.Idealna toplotna mašina.9.25. Kolika je korisna snaga mašine? 196 . c) količinu toplote koja ostaje neiskorištena? 9.23.3 kJ.20. koju je dobio od toplog rezervoara. dobija od toplog rezervoara količinu toplote 4. Topliji rezervoar preda gasu koičinu toplote 42 kJ. Koliki je koeficijent korisnog djelovanja toplotnog motora. ako se u toku jednog ciklusa utroši količina toplote Q 1 =42 kJ? Pri tome se voda u hladnjaku. Na svakih 4190 J toplote primljene od toplog rezervoara mašina izvrši rad od 1680 J. Kolika je temperatura hladnog rezervoara? 9.25. Odredi temperaturu toplijeg rezervoara? 9. čija je masa m=4 kg. Koliki je stepen toplotnog djelovanja toplotne mašine.22.24.a.17. 2/3 količine toplote Q 1 .33.18. Topliji rezervoar toplotne mašine ima temperaturu 200°C. koji radi na principu Carnotovog ciklusa. b) količinu toplote koju motor uzme od grijača. Idealan gas. Kolika je temperatura toplog rezervoara? 9. Temperatura toplijeg rezervoara toplotne mašine je tri puta veća od temperature hladnog rezervoara. Stepen korisnog djelovanja toplotne mašine je 0. grijač preda gasu količinu toplote 1. a hladnog rezervoara 25°C? 9. 9. Koliki rad izvrši gas? 9. Kolika bi trebala da bude temperatura hladnog rezervoara da bi koeficijent korisnog djelovanja toplotne mašine.16. ako je temperatura grijača 250°C. Odredi: a) koeficijent korisnog djelovanja. a izlazne pare 50°C. troši u toku jednog sata ukupno 50 kg uglja čija je specifična toplota sagorijevanja 29 MJ/kg. koji vrši rad po Carnotovom ciklusu. Toplotni motor u jednom ciklusu izvrši rad od 80 kJ.

Kolika je količina toplote potrebna da se: a) iz 1 kg leda temperature 0°C dobije voda temperature 20°C. Specifični toplotni kapacitet vode je 4200 J/kgK. Bolesniku. U posudi se nalazi 100l vode temperature 17°C.U vodu mase m 1 =8 kg i temperature t 1 =30°C dodamo toplu vodu mase m 2 =2 kg i temperature t 2 =80°C. Koliku količinu toplote treba dovesti da bi se od leda dobila voda temperature t 2 =95°C?. 9. 9.2 kJ/kg ·K.26. Kolika se količina toplote oslobodi?.26. Za koliko će se stepeni zagrijati kugla ako sva mehanička energija predje u unutrašnju energiju?Specifični toplotni kapacitet olova je 130 J/kg K.Aluminijski teg mase m 2 =200 g i temperature t 2 =120°C stavi se u m 1 =500 g vode temperature t 1 =21°C. Koliku količinu toplote treba dovesti olovu da se otopi? Potrebne konstante uzeti iz tablica na kraju knjige.6 C 0 na 39. Za koliko stepeni se zagrije voda? Za vodu je c = 4. tjelesna temperatura se poveča od 36.32.26. 197 . 9. Noću se temperatura snizi do -6°C i voda se smrzne.31.a. 9.d. 9. Koliku količinu toplote treba dovesti da se komad leda mase 200 g.a. a zatim se ohladi do temperature 25°C.0 kW. Koliku količinu toplote 0 0 treba dovesti da se 3  vode zagrije od 20 C do 100 C ? 0 9. Do koje će se temperature zagrijati voda? Podatke za specifične toplotne kapacitete aluminija i vode uzeti iz tablica na kraju knjige. Kolika se količina toplote oslobodila? Potrebne konstante uzmi iz tablica? 9. Za koliko je veća unutrašnja energija 1 kg vode temperature 0°C od 1 kg leda iste temperature? 9.33. Sa visine 100 m pustimo olovnu kuglu.26. temperature -8°C.26.u mikrovalnoj pečnici snage 0 0 800 W.26. 2 kg tog metala zagrije za 10 C ? 9.Fazni prelazi 9. b) iz 3 kg leda temperature -5°C dobije voda temperature 10°C? 9. Kocka leda mase m=100 g nalazi se na temperaturi t 1 =-5°C.26.30. 9. Koliko kJ energije je potrebno za to? Specifični toplotni kapacitet tijela je 3. Potrebne konstante uzmi iz tablica na kraju knjige. Električni grijač ima snagu 2.27.5 kJ/kgK 9. Odredi temperaturu smjese.29.b.33. Komad olova mase 250 g nalazi se na temperaturi 20°C. čija je masa 70 kg. otopi? Potrebne podatke uzmi iz tablice na kraju knjige? 9. proces prikaži grafički. Koliki je specifični toplotni kapacitet metala.6 C.e.28. Grijač potopimo u 10 kg vode u toku 21 sekunde.f. da bi se zagrijala od 20 C do 100 C ? 9.c. Koliko vremena moramo grijati 2 dl vode . Komad aluminijuma mase 2 kg očvrsne na tački topljenja. ako se pri dovodjenju količine 0 toplote od 10 kJ. Potrebne konstante uzeti iz tablica.b.

42.U kalorimetriskoj posudi se nalazi voda mase m 1 =1 kg i temperature t 1 =18°C. Kada se u tu posudu ubaci željezni teg mase m 2 =220 g čija je do t s =20°C.109. stavi se u 1 kg vode temperature 20°C. 9.40. 0 9. Koliko dugo treba zagrijavati litar vode.109.36.43. naspemo jedan litar ključela vode. Kolika je konačna temperatura? 9. mase 100 g i temperature 327°C. 9. pretvori u paru na tački ključanja.34.9.33. Miješanjem jednakih količina leda i vode dobili smo vodu temperature 0°C. Od zasićene pare mase 0.37.d.c. električnom grijalicom snage 1 kW da bi se voda isparila? Početna temperatura vode je 20°C. 9. Odredi količinu toplote koju je potrebno dovesti da se 2 kg vode temperature 20°C prevede u paru na tački ključanja .33.35.41.38. Kolika se količina toplote oslobodi? t(ºC) 100 15 Q Q1 Q2 9. U vodu mase m V =200 g i temperature t V =28°C ubaci se komad leda mase m L =50 g i temperature t L =0°C.33. 9. Potrebne konstante uzeti iz tablica na kraju knjige.4 kg dobije se ista masa vode temperature 20°C. Kolika je temperatura vode kada nastupi ravnoteža? 9. Do koje će se temperature voda ohladiti? 9. Želimo ohladiti 1 l osvježavajućeg pića (sa fizičkim karakteristikama vode) od 25°C do 15°C.0 kg vode temperature 22 C i 5. pri standardnom pritisku.33.39. Odredi: a) količinu toplote potrebne da alkohol pređe u paru. U frižider se unese 200 g vode temperature 21°C te se voda smrzne i dobije led temperature -2°C. koja je počela da mrzne. U otvorenom sudu nalazi se voda zapremine V=5 l i temperature t 1 =15°C. 9. U posudi za destilaciju nalazi se 2 l alkohola temperature 18°C. Koliku će temperatureu imati voda nakon uspostavljanja toplotne ravnoteže? 9. U dva litra vode. 9. U 750 g vode temperature 18°C uvedeno je 15 g vodene pare temperature 100°C.e. U izolovanoj posudi pomiješamo 2. Koliku je količinu toplote frižider oduzeo vodi? Proces predstavi grafički. Uzeti da je iskorištenje grijalice 100%. Kolika je bila temperatura vode ako je temperatura leda bila 0°C? 9.33.f. Kolika je količina toplote potrebna da bi se ova voda pretvorila u paru na tački ključanja (sl.0 kg 0 vode temperature 60 C. ako je snaga grijača 500 W.)? Sl. b) vrijeme za koje će sav alkohol ispariti. Rastopljeno olovo. temperatura vode poraste specifični toplotni kapacitet željeza. Koliko kockica leda treba staviti u piće ako svaka kockica ima masu m 1 =10 g i temperaturu 0°C? 9. Odredi količinu toplote koju treba dovesti da se 1 kg leda temperature -5°C. Do koje će se temperature voda zagrijati? 198 . Odredi temperatura t 2 =100°C.

lokomotiva razvije srednju snagu 3000 kW. Pribor:Posuda sa vodom zapremine 1l. Pribor:Termometar što većih dimenzija. tempereture 15°C. Masi vode od 1 kg.112. voda i alkohol.26 MJ/kg.Zadatak:Ispitaj uslove pod kojim neki sistem obavlja rad dok se mijenja njegova unutrašnja energija.48. ima grijač snage2. Lokomotiva voza ima 9 t nafte.9. 199 . Kolika će biti krajnja temperatura? 9.110. U cijev prečnika (1-2)cm. pri standardnom pritisku.54. dvije čaše (sa hladnom i toplom vodom). Pribor: Posuda od (150-250) ml. 9. Koliki put može preći voz sa tom rezervom nafte. termometar i posuda. sa hladnom i toplom vodom. dovede se pri standardnom pritisku količina toplote od 1210. 9. Za koje vrijeme će sva voda ispariti ako je iskorištenje 100%? Specifična toplota isparavanja vode je 2.Zadatak: Odredi rad gasa pri izbarnom procesu. a) Zašto smatramo da je pritisak gasa u cijevi (sl. kao na slici 111 (Meldeova cijev) . grijalica sa azbestnom mrežicom (sl. mala epruveta. U taj sud se uvede 30 g vodene pare temperature 100°C.47.Zadatak:Demonstriraj pretvaranje unutrašnje energije gasa u rad. «Kuhalo» sa 1. rešo.111. ako je koeficijent korisnog djelovanja 28%? Q s =44 MJ/kg.44. Pri brzini voza od 60 km/h.46. 9.5 kg vode temperature 100 C. Kolika je količina uglja potrebna da sagori da bi se 50 l vode temperature 20°C zagrijalo do tačke ključanja? Iskorištenje je potpuno. Pribor: Posuda kao na slici 110 .45.45.50. sl. Kolika količina toplote se oslobodi pri sagorijevanju 2 t mrkog uglja? Specifična toplota sagorijevanja uglja je 13 MJ/kg. 9. Sl.51.) 9. 9. U kalorimetarskom sudu nalazi se 300 g vode na temperaturi 20°C.Zadatak:Na što jednostavniji način pokaži da tačka ključanja tečnosti zavisi od spoljašnjeg pritiska.a.8 kJ. plutani čep. 9.Zadatak:Pokaži da se tečnost pri isparavanju hladi. q s =15 MJ/kg.110. 0 E 9. voda. parče vate. Koliko će vode ispariti? 9.53.52.0 kW.) ostao nepromjenjen? b) Kako možemo izračunati rad gasa? Od čega on zavisi? c) Kako bi postigli da živa klizi stalno gore-dolje? Pribor: Dvije čaše.

počne se kratati niz kosinu ravnomjerno ubrzano i u prvoj sekundi predje put od 1. koje je u početku mirovalo. c) 27 m. 10. b) 5 m/s . b) 1. Za prve dvije sekunde predje: a) 2. Kolika je brzina aviona pri uzlijetanju? a) 20 m/s. c) Brzina ravnomjerno raste.3 km/h. d) Brzina se ne mijenja. Koja tvrdnja je tačna? a) Ubrzanje ravnomjerno raste.6 km. d) 25 m/s . U jednom trenutku počne se kretati ravnomjerno ubrzano i za 20 s predje put od 400 m i onda uzleti.0 m. c) 2·10 cm/s. Koja vrijednost odgovara brzini od 3. b) Brzina nije konstantna.2 km. b) 2·10 km/h. Automobil se kreće brzinom 36 km/h.0 km 4. 200 .0 km/h. 2. b) Put ravnomjerno raste. d) Ubrzanje nije konstantno. c) 6. 9. Kinematika 1. Koja je brzina najveća ? 5 7 8 3 a) 2·10 m/s. 8. d) 20 m/s 6. Tijelo.Tijelo. c) 13 km/h. b) 6. b) 12 m. b) 2 m/s . Napomena!Stavljati vrijednost za g = 10 m/s2 . b) 32 m/s. Auto se kreće ravnomjerno ubrzano. c) 40 m/s. d) 12.0 m. d) 10 km/h. c) 8 m/s . d) 80 m/s 7. d) 8.6 m/s? a) 1. 5. Tijelo se kreće ravnomjerno ubrzano.Zadaci izbornog tipa Zaokružiti tačan odgovor. Automobil je za prve četiri sekunde od početka kretanja prešao put od 48 m. Koliko je ubrzanje kamena u najvišoj tački? 2 2 2 2 a) 0 m/s . počne se kretati ravnomjerno ubtzano i u prve tri sekunde predje put od 36 m. koje u početku miruje. c) 7. b) 4. b) Ubrzanje je konstantno. c) 10 m/s . Avion miruje na pisti. Koja tvrdnja nije pravilna? a) Brzina linearno raste sa vremenom.0 m. d) 35 m.0 km. Koliko je ubrzanje tijela? 2 2 2 2 a) 1 m/s .0 m. d) 2·10 km/s 3.0 m. Koliki put predje za 10 minuta? a) 3. Za prve dvije sekunde je prešao: a) 10 m. Kamen bacimo vertikalno uvis brzinom 50 m/s.

b) 1. Kamen bacimo vertikalno uvis tako da dostigne visinu od 20 m. c) 30 m/s. d) 100 m. Poslije koliko vremena dostiže najveću visinu? a) 0.1.0 N.0 s.0 s. počne se kretati za njim automobil stalnom brzinom 54 km/h. Slika T1 pokazuje zavisnost brzine kretanja tijela od vremena. T. Koje tijelo ima najveće ubrzanje? a) Mase 30 kg na koje djeluje sila od 40 N. d) 16 m. ali različita od nule.80 s. c) 8 m. 2. c) 75 m. d) 10 m/s. c) m = 50 kg. Na tijelo mase 0. a) h 1 = 2 h 2 b) h 1 = 2h 2 . Početna brzina prvog kamena ja dva puta veća od početne brzine drugog kamena. Poslije kojeg vremena će dostići biciklistu? a) 50 s. d) h 1 = 8h 2 v (m/s) 16. c) Proporcionalna sa vremenom. 4 18. d) m = 60 kg.5 s. b) 50 m.5 m/s . b) Stalna. Koliko je ubrzanje tijela? 2 2 2 2 a) 4 m/s . Koliki predje put za 5 s ? a) 25 m. d) 1. na slici T1. d) 9. 12. Kolikom početnom brzinom smo ga bacili? a) 10 m/s. 14. 13. F = 80 N. b) 0. F = 100 N. b) 20 m/s. d) 200 s. b) 20 m/s. d) 40 m/s. d) Proporcionalna sa putem. 15. c) 1 m/s . b) Mase 40 kg na koje djeluje sila od 60 N. Kakva je veza medju visinama h 1 i h 2 ? . Koliki put predje tijelo. c) 150 s.0 s. Sa visine 5. b) 2 m/s .10 s. b) 100 s. Kolika je spoljašnja sila koja djeluje na tijelo? a) Jednaka nuli.Kolika je početna brzina kamena? a) 40m/s.11. 201 . c) 15 m/s. b) 4 m.Tijelo mase m kreće se ravnomjerno ubrzano. 3. Kamen bacimo vertikalno uvis i on poslije 4 sekunde padne na tlo. c) 0. Sila 1. za 4 sekunde? a) 2 m. Biciklista se kreće stalnom brzinom 18 km/h. c) 2. Iza njega. Tijelo bacimo vertikalno uvis početnom brzinom 20 m/s. 2 t (s) 0 Sl.Za koje vrijeme će pasti na tlo? a) 0. 17.0 s. d) 0. c) h 1 = 4h 2 . na udaljenosti od 2 km .40 s.0 m kamen slobodno pada. Dva kamena bacimo vertikalno uvis.5 kg počne da djeluje sila od 2.

a) 0. b) 20 m.2 N. b) 25 N. c) 50 N/m.5 m/s.0 m/s.0 N.0 t.0 kg miruje na hoizontalnoj podlozi. ona se ietegne za 4. a dinamometar je okečen o strop lifta. 13. b) 80 N. d) a = F v /m m m 9. Kolika je krutost opruge? a) 5 N/m.0 N. U kojem slučaju će dinamometar pokazati najveće istezanje? a) Kada se brzina lifta.0 cm.6 N. Padobran mase 80 kg spušta se stalnom brzinom 12 m/s.06 N . Na horizontalnoj podlozi miruje tijelo mase 60 g.3. povečava. c) 8. Ubrzanje tijela je: a) a = F t /m . d) 0 N. 5. b) 6 N. u pravcu kretanja djeluje vučna sila F v i sila trenja F t . b) 80 N/m. b) a = Fv − Ft F + Ft . d) 30 m. 8. Teg visi na dinamometru. d) 800 N/m .42 N. b) 7. d) 50 N.0 kg miruje na horizontalnoj podlozi. 6. d) 7. b) Kada se brzina lifta. c) 35 N. Kada se teg mase 200 g okači na elastičnu oprugu. Tijelo mase 5. d) 10 m/s . c) Kada se brzina lifta. c)a = v . Sila koja ga pokreće niz strmu ravan je: a) 42 N. 14. c) 25 m. b) 6. Na tijelo mase 800 g djeluje stalna sila od 2.4. c) 640 N. c) 700 N. Padobran mase 70 kg spušta se stalnom brzinom 80 m/s.6 N. U toku 4 s tijelo predje put od: a) 15 m. c) 0. Otpor zraka koji djeluje na padobran je: a) 560 N. Na horizontalnim tračnicama miruje vagon mase 8. 1 202 .06 N. 7. podizanjem. Tijelo mase 2.0 N. smanjuje. Kolikom najmanjom silom moramo djelovati na tijelo da bi ga pokrenuli? Koeficijent trenja je μ = 0. podizanjem. a) 10 N. Tijelo mase 70 g nalazi se na strmoj ravni dužine 5 m i visine 3 m. c) 4. 11. c) 60 N. Lokomotiva ga vuče silom od 600 N. spuštanjem. Sila reakcije podloge je: a) 60 N.0 m/s. 12. d) 0 N. Rezultujuća sila koja djeluje na padobran je: a) 800 N. d) 0. b) 0. 10. povečava. b) 5 600 N. d)Kada lift miruje. da dobije ubrzanje 5 m/s ? Sila trenja je 10 N. Kolikom silom ga moramo 2 vuči. d) 0. Na tijelo koje se kreće. Vučna sila je veća od sile trenja. Koliku brzinu dostiže vagon za 10 s ? a) 5. paralelno sa podlogom.

4. c) Ugaonu brzinu. Kolica mase 2m kreću se brzinom v 0 prema kolicima mase m koja miruju. Tijelo se ravnomjerno kreće po kružnici poluprečnika r. Šta predstavlja izraz ωr? a) Frekvenciju kruženja. Lopticu mase m bacimo uvis početnom brzinom v 0 . Količina kretanja loptice. Ugaona brzina je: -1 -1 -1 -1 a) 8. je: a) veće.4 s . d) 2π . na slici T 2 . d) Frekvencija je proporcionalna sa brojem obtaja u jedinici vremena. d) 2 mv 0 . 3 kg 2 kg Sl. 18. b) 4 m/s . mase M. d) Ugaono ubrzanje. 16. d) 2 m/s .7 s .75 s . b) f = 2π ω . 1. Tijelo ravnomjerno kruži i napravi 45 obrtaja u jednoj minuti. b) 4. 2. Koji izraz predstavlja frekvenciju? a) f = 2πT . 203 . b) manje. c) 3 v0 . Iz njega izleti čestica mase m brzinom v 0 . d) v 0 2 3 3 2 19. d) v0 M M +m M −m Kretanje po kružnici.2. Nestabilno jezgro atoma. b) Frekvencija je proporcionalna ugaonoj brzini. Točak se ravnomjerno vrti. 17. Poslije sudara kolica se zajedno kreću brzinom: 1 2 a) 1 v0 . u odnosu na ubrzanje ga od 2 kg. c) 2mv 0 . d) zanemarljivo.15. Ubrzanje tega od 2 kg je: 2 2 2 2 a) 8 m/s . Ubrzanje tega mase 3 kg. b) mv 0 . miruje. c) jednako. Preostali dio jezgra će se kretati u suprotnom smjeru brzinom: m m a) v 0 . je: a) 0. T. c) v0 . u trenutku kada padne na tlo. Gravitacija. Slika T 2 pokazuje dvije drvene kocke vezane neistegljivom niti preko kotura zanemarljive mase.3 s . b) m v0 . Koja tvrdnja nije pravilna? a) Frekvencija je proporcionalna sa periodom vrtnje. b) Linijsku brzinu. c) 1. c) f = f = T 2π ω 3. d) 0. b) v 0 . c) 3 m/s . c) Frekvencija je proporcionalna sa linijskom brzinom.

13. Kamen mase 100 g vrtimo na užetu dugom 1 m sa periodom od 4 s . 9. 7. Keplerov zakon tvrdi da je putanja planeta oko Sunca: a) parabola. b) 2. 6. Koliko bi bilo ubrzanje teže na planeti koja ima isti poluprečnik kao i Zemlja. Satelit mase m kreće se po kružnici poluprečnika r oko planete mase M. c) 0. 14. Na Marsu je: a) masa i težina tijela manja. d) 62 N. c) 3. Sa kojom brzinom se kreće tačka na ekvatoru u odnosu na središte Zemlje? Zemlja se obrne oko svoje ose za jedan dan.5 m. b) masa tijela jednaka . Na kamen djeluje centripetalna sila od: a) 1. Linijska brzina satelita je: a) γM . c) 123 N.5. Koliko će biti ubrzanje na planeti koja ima istu masu kao i Zemlja. a težina manja. c) 148 m/s. d) r 2γM r 12. a) 0 m/s. c) 4:6. 10. d) g/4 . Astronaut na mjesecu istovreneno pusti pero i metalnu kuglu. d) masa jednaka. a težina veća.5 N. Kamen mase 1 kg vrtimo na užetu dužine 0. d) 0. a drugo 3 obrtaja.0 N. a težina jednaka. d) 4. d) hiperbola. b) 82 N. c) g/2 . d) 4g . d) 465 m/s. Poluprečnik Zemlje je 6400 km. 8. b) 74 m/s.5 m u vertikalnoj ravni. a dva puta manji poluprečnik? a) g/4 . c) elipsa. d) Tijela padaju istom brzinom zato što nema otpora zraka. b) 2g. b) 0.5 m. Na Zemlji je ubrzanje teže g. c) γMr . U najnižoj tački putanje sila zatezanja užeta je: a) 41 N. 11. c) 2g . Iz horizontalne cijevi. Domet mlaza je: a) 1.25 N. 204 . Ubrzanje teže na Marsu je manje nego na Zemlji. b) kružnica. Istovremeno padnu na tlo. ističe voda brzinom 10 m/s.5 m. c) Gravitaciono ubrzanje na Mjesecu je manje nego na Zemlji. Na Zemlji je ubrzanje teže g.1 N.5 m. b) g/2 . Kako se odnose njihove ugaone brzine? a) 2:3. 15. koja se nalazi 1 m iznad tla. b) 2 r γM . b) masa tijela manja. Za jednu minutu jedno mlinsko kolo napravi 2 obrtaja. b) Pero na Mjesecu ima veću težinu nego na Zemlji. Šta pokazuje rezultat ogleda? a) U vakuumu ne djeluje gravitaciona sila. b) 3:2. a dva puta manju masu? a) 4g. d) 4:9.

16. Dvije kuglice su izbačene horizontalno, sa iste visine, tako da im se početne brzine odnose kao 2:1. Vremena padanja kuglica na tlo odnose se kao: a) 4:1 ; b) 2:1 ; c) 1:1 ; d) 1:2 . 17. Voda ističe iz cijevi za zalijevanje vrta u horizontalnom pravcu i pada na udaljenosti 2 m. Kada se brzina isticanja vode poveča dva puta, voda će padati na udaljenosti: a) 2m, b) 4 m, c) 8 m, d) 16 m.

Energija i rad
1. Rad je skalarni proizvod sile i puta. Koliki treba da bude ugao izmedju sile i puta, da bi rad bio jednak nuli? 0 0 0 0 a) 0 , b) 90 , c) 135 , d) 180 . 2. Sanke mase 40 kg vučemo po horuzontalnoj podlozi tako da se kreću ubrzanjem 2 2,0 m/s . Koliki rad izvršimo na putu od 10 m? a) 20 J, b) 80 J, c) 400 J, d) 800 J. 3. Tijelo mase 2,0 kg držimo 50 s, na visini 1,0 m iznad tla. Koliki smo rad izvršili? a) 98 J, b) 10,2 J, c) 100 J, d) 0 J. 4. Dizalica podiže teret mase 10 tona. Kolika mora biti najmanja snaga motora da bi se teret podizao stalnom brzinom 5,0 m/s? a) 20 kW, b) 50 kW, c) 200 kW, d) 500 kW. 5. Vlak se kreće brzinom 50 m/s. Sa kolikom silom ga vuče lokomotiva ako je njena snaga 2 MW? a) 40 kN, b) 100 kN, c) 40 MN, d) 100 MN. 6. Stroj radi sa snagom od 1 000 W. Koja tvrdnja je pravilna? a) Najveća sila koju stroj savladjuje u jednoj sekundi je 1 000 N. b) Najveći impuls sile stroja je 1 000 Ns. c) Energija stroja je 1 000 J. d) Rad stroja u jednoj sekundi je 1 000 J. 7. Motor podiže teret od 30 g ravnomjerno uvis tako da za 4 s predje put od 2 m. Snaga motora je: a) 0,15 W, b) 0,24 W, c) 1,5 W, d) 2,4 W. 8. Elastičnu oprugu, čija je krutost 10 N/m , rastegnemo za 5 cm. Elastična potencijalna energija opruge je: a) 100 mJ, b) 50 mJ, c) 25 mJ, d) 12,5 mJ.

205

9. Brzine dva tijela, iste mase, odnose se kao 2:1. Njihove kinetičke energije se odnose kao: a) 2:1, b) 4:1, c) 1:2, d) 1:4. 10. Koliki rad treba izvršiti da se tijelu mase 2 kg brzina poveča od 2 m/s na 5 m/s? a) 3 J, b) 9 J, c) 16 J, d) 21 J. 11. Kugla mase 1 kg padne sa visine 1 m na elestičnu oprugu čija je krutost 100 N/m. Za koliko će se sabiti opruga? a) 31,6 cm; b) 3,16 cm; c) 10 cm; d) 1,0 cm. 12. Koliki je potrebno izvršiti rad da se brzina tijela poveča sa 36 km/h na 15 m/s? a) 2,5 J; b) 6,25 J; c) 62,5 J; d) 125 J. 13. Tijelo mase 2 kg slobodno pada savisine 100 m. Poslije 2 s padanja njegova kinetička energija je: a) 2 000 J, b) 400 J, c) 200 J, d) 100 J. 14. Kamion mase 3 000 kg kreće se stalnom brzinom 20 m/s uz strmu ulicu. Na svakih 10 m cesta se podiže za 2 m. Koliku snagu razvija motor kamiona? a) 60 kW, b) 90 kW, c) 120 kW, d) 150 kW.

Mehanika tečnosti i gasova
Napomena: Za gustinu vode uzimati ρ = 1 000 kg/m3, a za g = 10 m/s2 !

1. U kojem je primjeru pritisak vode na dno suda najveći? 3 3 3 a) ρ = 1 g/cm , h = 11 cm; b) ρ = 0,8 g/cm , h = 13 cm; c) ρ = 0,7 g/cm , 3 h = 15 cm; d) ρ = 0,6 g/cm , h = 18 cm. 2. Kolika je sila pritiska na površinu od 1 cm pri standardnim uslovima? a) 1 N, b) 10 N, c) 1 kN, d) 10 kN. 3. Atmosferski pritisak iznad površine jezera je 1,0 bara. Riba u jezeru osjeća ukupni pritisak od 1,5 bara. Na kojoj je dubini riba? a) 1,5 m, b) 5 m; c) 10 m, d) 15 m. 4. Kamen je okačen o dinamometar. Kada se potopi u vodu dinamometar pokazuje manje istezanje. Od čega zavisi smanjenje težine kamena? a) Od gustine kamena, b) Od dubine u koju potopimo kamen, c) Od težine kamena, d) Od zapremine kamena.
2

206

5. Metalnu kuglu, okačenu o dinamometar, potopimo u različite tečnosti. U kojem slučaju će dinamometar pokazati najveće istezanje? a) U tečnosti koja ima najveću zapreminu. b) U tečnosti koja ima najveću gustinu. c) U tečnosti koja ima najmanju gustinu. d) U tečnosti u kojoj je kugla najdublje potopljena. 6. Kamenu najprije izmjerimo težinu u vazduhu, a zatim u vodi. Razlika težina je 3 20 N. Kolika je zapremina kamena u m ? a) 0,02; b) 0,002; c) 0,2; d) 0,0002. 7. Sa obje strane kotura visi po jedna kugla iste mase od 1 kg. Jednu kuglu potopimo u vodu. Koliki bi trebala da bude masa nepotpljene kugle pa da se 3 ponovo uspostavi ravnoteža? Gustina kugle je 2 000 kg/m . a) 0,25 kg; b) 0,50 kg; c) 0,75 kg; d) 0,20 kg. 8. Presjek cijevi S, kroz koju protiče voda brzinom v, poveća se na 3S. Brzina vode u širem dijelu cijevi je: a) 9v, b) 3v, c) v/3, d) v/9 9. Prečnik cijevi, kroz koju protiče voda brzinom v, smanji se četiri puta. Brzina vode u užem dijelu je: a) 4v, b) 16v, c) v/4 , d) v/16 . 10. Izraz p +

ρv 2
2

= const predstavlja:

a) jednačinu kontinuiteta, b) Bernoullijevu jednačinu, c) jednačinu gasnog stanja, c) Newtonovu jednačinu. 11. Na većem klipu hidraulične p