Unitatea de invatamant......................................................................

Curriculum în dezvoltare locală
Modulul: Activitati in comert
Profil : Servicii Domeniul pregătirii de bază : COMERT Clasa a IX-a , liceu tehnologic

CONSTANŢA , 2009

1

Autori: Prof. Ciobanel Raluca Simona-Colegiul Economic Mangalia Prof. Nastase Aurelia – Grup Scolar Economic Virgil Madgearu - Constanţa Prof. Petre Alina- Colegiul Tehnic Pontica - Constanţa Prof. Vasile Argentina –Colegiul Comercial Carol I - Constanţa

Consultanţă de specialitate : Gabriela Carmen Neagu – inspector şcolar de specialitate , ISJ Constanţa Andra Şandru – inspector şcolar de specailitate , ISJ Constanţa

Notă : Lista de autori se completează cu numele cadrelor didactice care adaptează prezentul model la specificul unităţii şcolare

2

1. Notă introductivă Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire de bază comerţ, clasa aIX-a , ciclul inferior al liceului , filiera tehnologică şi are alocat un număr de 90 de ore din care : • 90 ore – instruire practică = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică ) Această ofertă curriculară, asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită formarea în totalitate a competenţelor tehnice de specialitate descrise în Standardele de pregătire profesională. Curriculum-ul în dezvoltare locală a fost elaborat pe baza competenţelor cheie din unitatea : „ Organizarea locului de munca „ si “Rezolvare de probleme” Scopul modulului este de a da posibilitatea elevilor să dobandeasca si sa dezvolte deprinderi practice specifice domeniului de activitate, astfel incat la finalizarea moduluilui sa fie capabili : • Să rezolve o problema reală într-un loc de muncă tipic domeniului • Sa respecte regulile de igiena personala si tinuta vestimentara • Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. • Sa asigure ordinea si curatenia la locul de munca • Sa aplice principiile ergonomice in organizarea locului de munca 2. Unitatea / unităţile de competenţă / rezultate ale învăţării la care se referă modulul – „Organizarea locului de munca „  Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă  Aplica principiile ergonomice in organizarea locului de munca.  Foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor - “Rezolvarea de probleme”  Identifică probleme simple  Alcătuieste si aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple  Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple

3

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriile de evaluare Unităţi de competenţă - Organizarea locului de munca Competenţe/rezultatele învăţării C1. Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă Situaţii de învăţare/Criterii de evaluare Identificarea mijloacelor de Selectarea şi munca specifice activitatii ordonarea mijloacelor de Pregatirea locului de muncă. munca in vederea desfasurarii activitatii Intretinerea curateniei la locul Explicarea principiilor de munca ergonomice de baza Reducerea efortului Masuri individuale de fizic depus şi reducere a efortului fizic menţinerea Mentinerea condiţiilor optime microclimatului optim la de microclimat la locul de munca locul de muncă, Utilizarea instrucţiunilor de lucru în funcţie de sarcinile date Verificarea individuală a realizării sarcinii date pe baza instrucţiunilor de lucru Corectarea erorilor de realizare a sarcinilor de lucru, pe baza instrucţiunilor Detectarea unor situaţii problematice Descrierea caracteristicilor problemei Formularea problemei în funcţie de caracteristicile determinate Utilizarea instrucţiunilor de lucru, verificarea realizarii sarcinilor şi corectarea erorilor Conţinuturi / deprinderi

C2. Aplica principiile ergonomice in organizarea locului de munca.

C3. Foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor

C 1. Identifică probleme simple - Rezolvarea de probleme

Obţinerea de informaţii necesare pentru definirea problemei(din documente,din experienta prorie sau a grupului), descrierea caracteristicilor problemei şi formularea problemei în funcţie de caracteristicile determinate.

4

C 2. Alcătuieste si aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple

Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei Întocmirea planului de rezolvare a problemei Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat Compararea rezultatului obţinut cu rezultatul planificat Aprecierea rezultatului obţinut în urma comparării Aplicarea rezultatului obţinut în situaţii similare

Identificarea unor alternative de rezolvare a problemei şi aleagerea soluţiei optime de rezolvare. Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat Comparea rezultatului obţinut cu rezultatul planificat. Aplicarea rezultatului obţinut în situaţii similare.

C 3. Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple

4. Conţinutul formării : Se va întocmi o listă de teme în funcţie de locul de muncă şi de problemele identificate . De asemenea , se vor corela aceste cu cu conţinuturile modulelor studiate în timpul anului şcolar . Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul comerţ. 5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modului : Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime :  computer,

5

 case de marcat  cântare mecanice şi electronice  materiale specifice de ambalare : hârtie ,carton , cutii şi lăzi de carton , folii de PVC şi aluminiu  documente specifice livrării  documente specifice activităţii de vânzare : de încasări , plăţi , de rambursări  documente justificative : chitanţă fiscală , dispoziţii de livrare , avize de livrare , avize de însoţire a mărfii ;  materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare )  cataloage de produse  elemente de identificare : etichete , coduri , simboluri  materiale destinate vânzării ambalate , preambalate , neambalate Lista poate fi completată cu resursele materiale specifice domeniului de pregatire şi care există în fiecare unitate şcolară 6.Sugestii metodologice: La baza elaborării Curriculumului stau competenţele individuale care se regăsesc în Standardul de Pregătire Profesională, competenţele cheie ce vor fi evaluate numai în cadrul acestui modul de către profesor. Noua orientare care a stat la baza elaborării Curriculumului este formarea Se recomandă parcurgerea tabelului de corelare a rezultatelor învăţătii şi criteriile de evaluare care reprezintă condiţiile de aplicabilitate din SPP ul pentru unităţile de competenţă respective. Orele se desfăşoară în atelierele şcoală , dotate conform recomandărilor precizate anterior Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje , cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev , pe nevoile şi disponibilităţile sale , în scopul unei valorificări optime ale acestora , individualizarea învăţării , lărgirea orizontului şi perspectivele educaţionale , diferenţiere sarcinilor şi a timpului alocat ş.a. Se pot utiliza metode ca: demonstraţia, munca independentă, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup , care stimulează învăţarea eficientă , prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare , negociere , luarea deciziilor , asumarea responsabilităţii , sprijin reciproc , precum şi a spiritului de echipă , competiţional şi creativităţii elevilor . Vor fi promovate competenţelor individuale şi nu însuşirea unor conţinuturi ştiinţifice.

6

situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la situaţii reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii. Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică , în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei , de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul d elucru al colectivului instruit . • • • • • Elevii preiau controlul asupra planificarii necesare rezolvarii problemei (sub indrumare); Profesorii actioneaza ca mentori si instructori (contributie maxima); Agentii economici si partenerii joaca un rol activ in sprijinirea elevilor la locul de munca; Toti participantii (profesorii, elevi si parteneri) au un rol flexibil in procesul de evaluare; Cunoasterea teoretica este dobandita in urma unor abordari mai degraba active decat pasive (presupunand discutii de grup, cercetare practica, interviuri, fond comun de idei, sesiuni de brainstorming etc.); • • • • • Preferintele de invatare ale elevului sunt recunoscute si apreciate; Elevii sunt incurajati sa gandeasca pe cont propriu, sa rezolve probleme si sa-si faca planuri de unii singuri; Munca in echipa este o cerinta, iar elevii sunt incurajati sa joace roluri diferite in situatiile din echipa (nejucand intotdeauna acelasi rol); Elevii trebuie sa-si foloseasca cunostintele si ceea ce au invatat in situatii de viata si medii reale; Manifestarea unui comportament potrivit intr-un context dat (intelegerea contextului de afaceri si social), de exemplu, imbracaminte, limbaj, punctualitate, etc. 7. Sugestii cu privire la evaluare Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări . Conceperea unui instrument de evaluare impune analiza elementelor care vor fi acceptate ca probe şi modul în care vor fi măsurate sau estimate acestea . În mod ideal , schema de evaluare , care include modele de întrebări şi de soluţii la probleme , ar trebui pregătită în acelaşi timp cu instrumentul de evaluare , asigurându-se asfel , complementaritatea lor , precum şi certificarea capacităţii elevilor de a completa întrebările / a realiza sarcinile impuse în timpul alocat . Evaluarea implică observarea , evaluare a produsului şi chestionarea , toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii :

7

Probe orale (de tip interviu sau discutie libera) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa obtina informatii necesare pentru definirea problemei, sa descrie caracteristicile problemei si sa formuleze problema in functie de caracteristicile determinate ; Probe orale (de tip interviu sau discutie libera) prin care elevul le demonstreaza ca este capabil sa identifice o alternativa de rezolvare a problemei si sa aleaga solutia optima de rezolvar; Probe scrise (de tip elaborare schematica) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa intocmeasca un plan de rezolvare a problemei ; Probe practice (de tip demonstratie) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice planul de rezolvare a problemei in contextul determinat ; Probe orale (de tip interviu sau discutie libera) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa compare rezultatul obtinut cu rezultatul planificat si sa-l aprecieze ; Probe practice (de tip exercitiu) prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice rezultatul obtinut in situatii similare . Alte instrumente de evaluare ce pot fi urilizate la acest modul : • • • • • Verificarea lucrării la finalul ei Portofoliul Studiul de caz Observarea sistematică Fişe de valuare a activităţii practice

8. Bibliografie • Publicatii de specialitate • Directivele UEE, • Legislaţie, FAO / OMS • Standardele de produse • *** Legea Protecţiei Muncii 319/ 200 • *** Norma metodologică din 2 septembrie 1998 de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor • *** Norma generală din 22 iulie 1998 de prevenire şi stingere a incendiilor • *** Norme de protecţia muncii specifice activităţii din domeniul serviciilor/comert • *** Ordin 510/06.28.2002 • *** Legea 37/16.01.2002 privind protecţia consumatorilor • *** Og 103/2000 pentru modificarea legii 98/94 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

8

*** Hg 168/ 97 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea muncii

Instrumentul de evaluare nr. 1

Fişă de evaluare- model
Rezultatul învăţării 2. . Alcătuieste şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple. Criterii de evaluare : a) Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei b) Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei Probă orală : Identificaţi o alternativă de rezolvare a problemei şi selectaţi soluţia optimă de rezolvare a problemei Nr. Alternative de rezolvare a problemei alegând soluţia optimă Evaluator Data crt. 1. Consideraţi suficientă consultarea colegilor privind rezolvarea problemei ? 2. În ce mod veti realiza consultarea ? 3. Consideraţi necesară exersarea pentru rezolvarea problemei ? 4. Consideraţi suficientă observarea în rezolvareaproblemei ? 5. Consideraţi necesară testarea pentru rezolvarea problemei ? 6. Care soluţie o consideraţi cea mai bună pentru rezolvarea problemei şi precizaţi rezultatul scontat . c) Întocmirea planului de rezolvare a problemei Probă scrisă Elaboraţi planul de rezolvare a problemei Nr. Plan de rezolvare a Descriere Evaluator crt. sarcinilor 1. Obiective 2. 3. 4. 5. 6. Metode Resurse Activităţi Mijloace şi căi de realizare Mod de evaluare 9

data

d) Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat Probă practică Îndepliniţi următoarele sarcini de lucru : Nr. Aplicarea planului de rezolvare a problemei crt. 1. Respectaţi ordinea de realizare din planul întocmit 2. 3. Respectaţi timpul de rezolvare alocat Colaboraţi cu alţi parteneri pentru rezolvarea problemei

Evaluator

Data

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful