BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG

ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc PHOØNG QUAÛN LYÙ GÑ – TKB Soá: 28 /ÑHKT-QLGÑTKB 2012

TP.HCM, ngaøy 27 thaùng 02 naêm

LÒCH HEÄ THOÁNG THI CUOÁI KHOÙA HP MAÙC LEÂNIN VAØ TT HCM KHOAÙ 34 ÑHCQ Kính göûi : Caùc Khoa, Ban vaø Boä moân.
Caên cöù vaøo keá hoaïch thöïc taäp vaø thi cuoái khoùa cuûa khoùa 34 – ÑHCQ cuûa phoøng QLÑT-CTSV, Phoøng Quaûn lyù giaûng ñöôøng – Thôøi khoùa bieåu kính göûi caùc Khoa Ñaøo taïo, Ban Chuyeân moân vaø Boä moân Lòch heä thoáng thi cuoái khoaù hoïc phaàn Maùc Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh – Khoùa 34 – Ñaïi hoïc chính quy. Ñeà nghò caùc Khoa, Ban vaø Boä moân thoâng baùo cho giaûng vieân vaø sinh vieân bieát ñeå thöïc hieän. • Ñòa ñieåm : - Giaûng ñöôøng A116… Quaän 3. - Giaûng ñöôøng B322… Phöông, Quaän 10. boá trí taïi taïi cô sôû A – 59C Nguyeãn Ñình Chieåu, boá trí taïi cô sôû B – 279 Nguyeãn Tri

TL.HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG PHOØNG QLGÑ - TKB
Nôi nhaän : - Nhö treân; - P. QTTB + P.TTÑT; - P. QLÑT-CTSV; - P.KHTC; - Website P.QLGÑ – TKB; - Löu

(Đã ký)

Vuõ Quyù Döông

* Nguyeân lyù cô baûn cuûa Chuû nghóa Mac – Lenin P1
HT thi cuoái khoùa (HP MaùcLeânin vaø TTHCM) – K34 ÑHCQ Trang 1/2

chuyeân ngaønh * Tö töôûng Hoà Chí Minh TH ÖÙ 4 S T 5 THÔØI GIAN 07g15 – 11g30 THÔØI GIAN 13g00 – 17g15 THÔØI GIAN 07g15 – 11g30 THÔØI GIAN 13g00 – 17g15 GÑ LÔÙP SL 1073 GHI CHUÙ Hoïc saùng 07/03/2012 GHI CHUÙ Hoïc chieàu 07/03/2012 GHI CHUÙ Hoïc saùng 09/03/2012 GHI CHUÙ Hoïc chieàu 09/03/2012 A11 KHÑT. TH ÖÙ 6 S T 5 SL TTC. KTNN. CK. Traû nôï khoùa tröôùc HT thi cuoái khoùa (HP MaùcLeânin vaø TTHCM) – K34 ÑHCQ Trang 2/2 . DL. 6 KDQT. MAR GÑ A11 TCNN. 6 TKKD GÑ LÔÙP NH.chuyeân ngaønh * Nguyeân lyù cô baûn cuûa Chuû nghóa Mac – Lenin P2 TH ÖÙ 3 S T 5 THÔØI GIAN 13g00 – 17g15 GÑ LÔÙP SL 163 GHI CHUÙ Hoïc chieàu 06/03/2012 B32 Taát caû caùc 2 ngaønh. THQL. 6 LUAT. TÑG. TH ÖÙ 4 S T 5 SL 1110 A11 QTKD. BH GÑ LÔÙP NT. TCDN. 1195 TH ÖÙ 6 S T 5 LÔÙP SL 1033 A11 KT. 6 BÑS.TH ÖÙ 3 S T 5 THÔØI GIAN 07g15 – 11g30 GÑ LÔÙP SL 162 GHI CHUÙ Hoïc saùng 06/03/2012 B32 Taát caû caùc 2 ngaønh. TM. KTLÑ. QTCL. Kieåm toaùn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful