LOKALNA RAZVOJNA KRIZA


EXIT

Dugoročna vizija građana lokalne zajednice o javnom dijalogu i ekonomskom razvoju

OSNOVNA SVRHA VIZIJE

Opstanak Bora
Gradske zajednice opština opš 50.000 građana - popis 2011. građ

JEDNOSTAVNOST I FUNKCIONALNOST
…Život potomaka i predaka... predaka... ...Spoj ...Spoj tradicionalnih i globalnih vrednosti prema lokalnim mogućnostima i potrebama građana... moguć …Opstanak i javno partnerstvo, građana, privrede i lokalnih institucija rađana, u alternativnom strateškom pravcu strateš prema globalnim partnerima zajednice (Bor… Srbija… EU-USA-BRIK…)… EU-USA…JAVNA PRIČA O DUGOROČNOM PLANU I REALIZACIJI PRIČ DUGOROČNOM NAŠ ZAJEDNIČ NAŠIH ZAJEDNIČKIH I POJEDINAČNIH RAZVOJNIH INTERESA… POJEDINAČ

RAZVOJ LOKALNIH VREDNOSTI I INSTITUCIJA
...JAVNO RAZGOVARANJE - NE O VELIKIM TEMAMA I DRŽVNIM PITANJIMA, NEGO O OSNOVNIM LOKALNIM DRŽ PROBLEMIMA I INTERESIMA... INTERESIMA... ...KONSTRUKTIVNI ...KONSTRUKTIVNI JAVNI DOGOVOR GRAĐ GRAĐANA O LOKALNOJ RAZVOJNOJ EKONOMIJI... EKONOMIJI... …ŠTA I KAKO DALJE…U KONTINUITETU... DALJE…U …uz više međusobnog razumevanja i uvažavanja… viš međ uvaž …javnog plana rada i štednje uz stalnu kontrolu javne potrošnje… plana stalnu kontrolu potroš

DUGOROČNI JAVNI STRATEŠKI PROCES STRATEŠ - PREDUSLOVI * Razvojni politički konsenzus politič lokalne zajednice (deklaracija lokalnog parlamenta o razvojnom kontinuitetu) razvojnom kontinuitetu * Javni dijalog građana građ lokalne zajednice (seoska i gradska naselja)

DUGOROČNI JAVNI STRATEŠKI PROCES STRATEŠ - FAZE -

* PROCES STABILIZACIJE ………………. 2012-2013 2012* KONTINUIRANI RAZVOJNI STRATEŠKI STRATEŠ PROCES …….. 2013-2016 / 2017-2020 2013-2016 2017-2020 * PROCES INTEGRACIJE ………………... 2014-2016 / 2017-2020 20142017-202 (LOKALNA INTERNACIONALNA (LOKALNA - INTERNACIONALNA)

PROCES STABILIZACIJE 2012-2013 2012-

* Lokalna analiza stanja * Lokalna baza razvojnih podataka i informacija * Lokalni razvojni timovi i saradnici, partnerske mreže i info centri mrež * Lokalna kancelarija za ekonomski razvoj * Lokalni kapaciteti i institucije * Lokalna strategija ekonomskog razvoja

KONTINUIRANI RAZVOJNI STRATEŠKI STRATEŠ PROCES 2013-2016 / 2017-2020 2013-2016 2017-2020
* Javno planiranje i usvajanje lokalne strategije ekonomskog razvoja Javno * Implementacija definisanog funkcionalnog logičog okvira logič razvojne strategije (dinamika ciljeva i zadataka, monitoring i evaluacija, supervizija i revizija izvršnih i budžetskih izvrš budž aktivnosti lokalnih programskih i projektovanih kapaciteta…) * Implementacija projekata revitalizacije lokalne infrastrukture i jačanja institucionalnih kapaciteta i resursa jač * Implementacija projekata ekonomskog i ruralnog razvoja * Optimizacija i integracija vrednosti lokalnih ekonomskih projekata

PROCES INTEGRACIJE - LOKALNA I LOKALNA INTERNACIONALNA 2014INTERNACIONALNA 2014-2016 / 2017-2020 201

* Partnersko učešće i apliciranje u lokalnim i regionalnim, šće državnim i internacionalnim programima i projektima razvojnih institucija i fondacija… …Pretpristupni fondovi EU - IPA finansijski instrumenti i INTERREG inicijative u okviru strukturnih programa EU…

INTERREG - LINIJE POVEZIVANJA DRŽ DRŽAVA KANDIDATA I EU 2014-2020 2014LINIJE TRANSREGIONALNE SARADNJE Linija A - Prekogranična saradnja (67%) Prekogranič Integrisan regionalni razvoj susednih pograničnih regiona, uključujući spoljne granice EU (Neighbourhood Programs - Programi za susede) i neke pomorske granice. Linija B - Transnacionalna saradnja (27%) Usklađena teritorijalna integracija na teritoriji EU Linija C - Međuregionalna saradnja (6%) Unapređenje regionalnog razvoja, kohezionih politika i mehanizama kroz transnacionalnu/međuregionalnu saradnju

PRISTUP KANDIDATA IPA INSTRUMENTIMA

OBLASTI * Izgradnje institucija i pomoć u tranziciji pomoć * Regionalna i prekogranična saradnja prekogranič * Regionalni razvoj * Razvoj ljudskih resursa * Razvoj ruralnih oblasti

PRIORITETI BORA GRADSKE ZAJEDNICE OPŠTINA 2012-2013 OPŠ 2012-

1.
OSNIVANJE KANCELARIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

2.
PROCESUIRANJE JAVNOG STRATEŠ STRATEŠKOG PROCESA (OD DIJALOGA DO DOKUMENTA)

,,Ići zajedno je početak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,

EE
borski borski
ekonomski
ekonomski

forum forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com

* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mrežu ekonomskih aktivnosti i inicijativa građana BorskiEkonomskiForum zajednice sa ciljem ad modifikuju ili čak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovaće nezavisne javne forume i načiniti kompromis sa njima, pošto je to javne suštinska odluka vladanja po načelu saglasnosti. * Pojedine interesne grupe imaju mnogo veći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujući svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, demokratskim, samo ako potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moći u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovništvu koji u slučajevima svojih društvenih, ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih sposobnosti, nije u mogućnosti svojih društvenih, ekonomskih psihofizičkih manjenih ad sa svojim ličnim stavom učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateškim interesima u političkom procesu zajednice.