You are on page 1of 14

LOKALNA RAZVOJNA KRIZA

EXIT

Dugorona vizija graana lokalne zajednice o javnom dijalogu i ekonomskom razvoju

OSNOVNA SVRHA VIZIJE

Opstanak Bora
Gradske zajednice optina op 50.000 graana - popis 2011. gra

JEDNOSTAVNOST I FUNKCIONALNOST
ivot potomaka i predaka... predaka... ...Spoj ...Spoj tradicionalnih i globalnih vrednosti prema lokalnim mogunostima i potrebama graana... mogu Opstanak i javno partnerstvo, graana, privrede i lokalnih institucija raana, u alternativnom stratekom pravcu strate prema globalnim partnerima zajednice (Bor Srbija EU-USA-BRIK) EU-USAJAVNA PRIA O DUGORONOM PLANU I REALIZACIJI PRI DUGORONOM NA ZAJEDNI NAIH ZAJEDNIKIH I POJEDINANIH RAZVOJNIH INTERESA POJEDINA

RAZVOJ LOKALNIH VREDNOSTI I INSTITUCIJA


...JAVNO RAZGOVARANJE - NE O VELIKIM TEMAMA I DRVNIM PITANJIMA, NEGO O OSNOVNIM LOKALNIM DR PROBLEMIMA I INTERESIMA... INTERESIMA... ...KONSTRUKTIVNI ...KONSTRUKTIVNI JAVNI DOGOVOR GRA GRAANA O LOKALNOJ RAZVOJNOJ EKONOMIJI... EKONOMIJI... TA I KAKO DALJEU KONTINUITETU... DALJEU uz vie meusobnog razumevanja i uvaavanja vi me uva javnog plana rada i tednje uz stalnu kontrolu javne potronje plana stalnu kontrolu potro

DUGORONI JAVNI STRATEKI PROCES STRATE - PREDUSLOVI * Razvojni politiki konsenzus politi lokalne zajednice (deklaracija lokalnog parlamenta o razvojnom kontinuitetu) razvojnom kontinuitetu * Javni dijalog graana gra lokalne zajednice (seoska i gradska naselja)

DUGORONI JAVNI STRATEKI PROCES STRATE - FAZE -

* PROCES STABILIZACIJE . 2012-2013 2012* KONTINUIRANI RAZVOJNI STRATEKI STRATE PROCES .. 2013-2016 / 2017-2020 2013-2016 2017-2020 * PROCES INTEGRACIJE ... 2014-2016 / 2017-2020 20142017-202 (LOKALNA INTERNACIONALNA (LOKALNA - INTERNACIONALNA)

PROCES STABILIZACIJE 2012-2013 2012-

* Lokalna analiza stanja * Lokalna baza razvojnih podataka i informacija * Lokalni razvojni timovi i saradnici, partnerske mree i info centri mre * Lokalna kancelarija za ekonomski razvoj * Lokalni kapaciteti i institucije * Lokalna strategija ekonomskog razvoja

KONTINUIRANI RAZVOJNI STRATEKI STRATE PROCES 2013-2016 / 2017-2020 2013-2016 2017-2020


* Javno planiranje i usvajanje lokalne strategije ekonomskog razvoja Javno * Implementacija definisanog funkcionalnog logiog okvira logi razvojne strategije (dinamika ciljeva i zadataka, monitoring i evaluacija, supervizija i revizija izvrnih i budetskih izvr bud aktivnosti lokalnih programskih i projektovanih kapaciteta) * Implementacija projekata revitalizacije lokalne infrastrukture i jaanja institucionalnih kapaciteta i resursa ja * Implementacija projekata ekonomskog i ruralnog razvoja * Optimizacija i integracija vrednosti lokalnih ekonomskih projekata

PROCES INTEGRACIJE - LOKALNA I LOKALNA INTERNACIONALNA 2014INTERNACIONALNA 2014-2016 / 2017-2020 201

* Partnersko uee i apliciranje u lokalnim i regionalnim, e dravnim i internacionalnim programima i projektima razvojnih institucija i fondacija Pretpristupni fondovi EU - IPA finansijski instrumenti i INTERREG inicijative u okviru strukturnih programa EU

INTERREG - LINIJE POVEZIVANJA DR DRAVA KANDIDATA I EU 2014-2020 2014LINIJE TRANSREGIONALNE SARADNJE Linija A - Prekogranina saradnja (67%) Prekograni Integrisan regionalni razvoj susednih pograninih regiona, ukljuujui spoljne granice EU (Neighbourhood Programs - Programi za susede) i neke pomorske granice. Linija B - Transnacionalna saradnja (27%) Usklaena teritorijalna integracija na teritoriji EU Linija C - Meuregionalna saradnja (6%) Unapreenje regionalnog razvoja, kohezionih politika i mehanizama kroz transnacionalnu/meuregionalnu saradnju

PRISTUP KANDIDATA IPA INSTRUMENTIMA

OBLASTI * Izgradnje institucija i pomo u tranziciji pomo * Regionalna i prekogranina saradnja prekograni * Regionalni razvoj * Razvoj ljudskih resursa * Razvoj ruralnih oblasti

PRIORITETI BORA GRADSKE ZAJEDNICE OPTINA 2012-2013 OP 2012-

1.
OSNIVANJE KANCELARIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

2.
PROCESUIRANJE JAVNOG STRATE STRATEKOG PROCESA (OD DIJALOGA DO DOKUMENTA)

,,Ii zajedno je poetak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,

EE
borski borski
ekonomski
ekonomski

forum forum
borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com

borefor.wordpress.com
borefor@gmail.com

* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mreu ekonomskih aktivnosti i inicijativa graana BorskiEkonomskiForum zajednice sa ciljem ad modifikuju ili ak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj taki, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovae nezavisne javne forume i nainiti kompromis sa njima, poto je to javne sutinska odluka vladanja po naelu saglasnosti. * Pojedine interesne grupe imaju mnogo vei uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujui svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, demokratskim, samo ako potie od javnog ekonomskog interesa graana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moi u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih graana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovnitvu koji u sluajevima svojih drutvenih, ekonomskih ili psihofizikih umanjenih sposobnosti, nije u mogunosti svojih drutvenih, ekonomskih psihofizikih manjenih ad sa svojim linim stavom uestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o stratekim interesima u politikom procesu zajednice.

You might also like