DINASTI FATIMIYAH

(Proses Berdiri dan kemajuannya) MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ”Sejarah Peradapan Islam” HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ....i KATA PENGANTAR .............................................................................................ii Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag. DAFTAR ISI ........................................................................................................ ...iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah ........................................................................ ..1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... ....1 C. Tujuan Masalah ..................................................................................... ..1 BAB II PEMBAHASAN A. Proses Berdirinya Dinasti Fatimiyah ........................................................ 2 B. Para oleh: Miftahuddin NIM: 28411040 Penguasa Dinasti DAFTAR ISI

Fatimiyah...............................................................3 C. Kemajuan Peradaban Dinasti Fatimiyah

..................................................8

PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TULUNGAGUNG
2011

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................................15 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 16

Rumusan Masalah keturunan Isma’il tersebut tidak pernah muncul. 3. Untuk mengetahui Proses berdirinya Dinasti Fatimiyah..2 adalah Shi’ah Isma’iliyah. putri nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah kemajuan peradapan Dinasti Fatimiyah? Para juru dakwah (propagandis/misionaris) tersebut terus melakukan C. putri nabi Muhammad SAW.wikipedia.BAB I PENDAHULUAN A. beranggapan bahwa yang berhak memangku jabatan imamah adalah Lebih jauh ia mengatakan gerakan Shi’ah tersebut merupakan sebuah keturunan dari Fatimah binti Rosulullah. al-Zahra. sehingga para penguasa (Mu’awiyah dan Abbasiyah) tidak ragu-ragu membunuh keluarga Ahl al-Bayt dan Sebenarnya golongan Syi’ah sudah lama mencita-citakan berdirinya mengintimidasi para pengikutnya. 1981). Oleh karena itu.1 Salah satu sekte Shi’ah yang mampu kekholifahan sejak pudarnya kekhalifahan Ali bin Abi Tholib di Kufah. 2. Ja’far al-Shadiq (Imam ke enam). Abbasiah di Baghdad. Imamah tidaklah berpindah kepada putranya yang bernama Musa al-Kazim. 231.125. Mereka menampakkan diri pada abad X M. A History of Medival Islam (London: Redwood Book. (Jakarta: PT. 2006). 1979). Untuk mengetahui para penguasa Dinasti Fatimiyah. Tepatnya mulai 5 Januari 910 M/ 297 H. mereka melakukan gerakan menisbatkan dirinya kepada Imamiyah dan menyetujui penetapan ke enam taqiyah yang kelihatannya taat terhadap penguasa tetapi sebenarnya mereka para Imam yang pertama dari dua belas Imam. lihat juga. 1 2 3 JJ. terj.org/ wiki/ Bani Fatimiyah. Karena itulah mereka disebut dengan sekte Shi’ah Isma’iliyah. kejayaan Dinasti Fatimiyah datang setelah pusat suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyyah) Kemunculan kekuasaanya dipindahkan dari tunisia (al-Mahadiah) ke Mesir. Kebangkitan Dinasti ini berasal dari suatu A. http://id. selalu mendapat tekanan-tekanan politik semasa periode Kekhalifahan Umayah hingga 1171M / 567 H. Menurut mereka. Philip K. Kekhalifahan Dinasti ini seperti yang dikatakan JJ.3 3. Untuk mengetahui kemajuan peradapan Dinasti Fatimiyah. akan tetapi berpindah kepada puteranya yang lain yakni Isma’il. Hirtory of The Arabs. justru yang muncul hanyalah juru dakwah (propagandis/ misionaris). Namun para Imam yang mereka yakini dari garis B. Sounders. Protes politik tersebut Cordova. sesudah menyusun kekuatan secara diam-diam. Bagaimanakah Proses berdirinya Dinasti Fatimiyah? tersebut dinamakan al-Aimmah al-Masturun. Mawsu>’ah al-Ta>rikh al-isla>m wa al-Hada>roh al-Isla>miya jld 5 (Kairo: Makbah al-Nahdah al-Mis}riyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu dinasti Islam Dinasti Fatimiyah atau disebut juga al-Fathimiyyun adalah satu-satunya yang beraliran Syi’ah Isma’iliyah yang lahir di Afrika utara pada tahun 909 M Dinasti Shi’ah dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan kepada Fatimah setelah mengalahkan Dinasti Aghlabiyah di Sijilmasa. dan Umayyah II di dunia Islam pada saat itu yang terpusat di Baghdad. para Imam 1. Ahmad Salabi. dilakukan dengan jalan konfrontasi. Tujuan Masalah gerakan-gerakan revolusioner di antara mereka yang cukup terkenal adalah 1. Siapa sajakah para penguasa Dinasti Fatimiyah? akan muncul kembali setelah keadaan mereka bertambah kuat di Afrika utara pada tahun 297 H. PROSES BERDIRINYA DINASTI FATIMIYAH tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia (Ifriqiyyah) ketika Dinasti Abbasiah di baghdad mulai melemah. / 909 M. Kekhalifahan ini lahir di antara dua protes politik terhadap penguasa. Latar Belakang BAB II Dinasti Fatimiyah atau disebut juga al-Fathimiyyun adalah satu-satunya PEMBAHASAN Dinasti Shi’ah dalam Islam yang penamaannya dinisbatkan kepada Fatimah alZahra. Para Imam Isma’iliyah baru 2. Kebangkitan Dinasti ini berasal dari Dalam sejarah. Hitti. Sounders adalah diakibatkan oleh Fatimiyah lahir sebagai manisfestasi dari idealisme orang-orang Syi’ah yang tuntutan Imamah sebagai Khalifah atau pengganti Rasulallah setelah wafat. 787. Serambi Ilmu Semesta. Dalam kegiatan politiknya. . dan sebagai tandingan bagi penguasa kekuatan politik kekhalifahan. Sekte Shi’ah ini maupun Abbasiah.

Lihat Juga. Kejayaan Islam:Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis (Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya..4 Dia pernah membuat kewalahan Pemerintah Abbasiyah dan namanya kemudian dipakai untuk menyebut golongannya yaitu Qaramit. yakni Ali bin Fadl al-Yamani dan Ibnu Hawshab al-Kufi. Al-Mahdi ( 909-934 M. ) Penguasa sekaligus pendiri Dinasti Fatimiyah ini mempunyai nama asli Sa’id bin al-Husayn al-Salmiyah dengan gelar Ubayd Allah al-Mahdi yang menegakkan pemerintahannya di istana Aghlabiyah yaitu Raqqadah (terletak di pinggiran kota Qairawan) setelah dapat mengusir Ziyadatullah pada tahun 909 M/297 H.114.). lihat juga. Sejarah Sosial Umat Islam. Salmiyah. penguasa Aghlabi yang terakhir. h. Setelah itu ia melakukan ekspansi ke seluruh Afrika yang terbentang dari wilayah perbatasan Mesir sampai ke wilayah Maroko dan Fes yang dikuasai Idrisiyah dan pada tahun 914 M.113.788. terutama di daerah kelahirannya.3. Berkat propagandanya yang bersemangat. Perkembangan Peradaban di Dunia Islam (Jakarta: PT. Dia sangat aktif melakukan gerakan yang mendukung Dinasti Fatimiyah. Classical Islam A History600-1258 (Chicago: Aldine Publishing company.178. ia berhasil menaklukkan Iskandariyah dan kota-kota lain seperti Delta (914 M.2(Jakarta: PT. Abu Abd Allah al-Husayn al Shi’i seorang penduduk asli Shan’a Yaman yang mengklaim dirinya sebagai wakil al-Mahdi menyeberang ke Afrika Utara. Ira Lapidus. selanjutnya gerakan ini berhasil menduduki Tunis.Ichtiar Baru Van Hoove. 9 al-Mahdi adalah pemimpin yang sangat cakap dan berbakat. jld. jld 1-2 (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.Raja Grafindo Persada.Von Grunebaum. seorang Persia yang bernama ‘Abdullah ibn Maymun) di Shiria. 1970).E. Daerah inilah yang merupakan pusat awal dari gerakan Dinasti Fatimiyah. 4.6 Pada abad X M. 129. Hirtory./304 H. Hitti. Hitti.2 km. Sardinia. Suriyah. PARA PENGUASA DINASTI FATIMIYAH mereka berhasil mempengaruhi penduduk di daerah Iraq. Corsika dan Balearic. Edward Mortimer. Bahrain dan Yaman5. 9 10 G. Ali Mufrodi. 1958). sekitar 27. Tokoh lainnya adalah Sa’id bin Muhammad al-Habib. ia berhasil menarik simpati suku Berber. lihat juga. Oleh pemerintah Abbasiyah. Hasan Ibrahim Hasan. Hasan Ibrahim Hasan. Ibid. 39. Ajid Thohir. Abu Abd Allah alHusayn al Shi’i menulis surat kepada Imam isma’iliyah Sa’id bin al-Husayn al-Salmiyah (kemungkinan keturunan kedua pendiri sekte Isma’iliyah.1996.1999). Philip K. Hirtory. W. Lihat Juga. Sa’id mengabulkan undanganya dan memproklamirkan dirinya sebagai putra Muhammad al-Habib./909 M dan mengusir penguasanya yang terakhir yaitu Ziyadatullah. Ia memindahkan pusat pemerintahannya di kota baru yang diberi nama dengan namanya sendiri yaitu al-Mahdiyyah di pesisir Tunisia. yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Abd Allah al-Husayn al-Shi’i yang berhasil mempengaruhi masyarakat Arab dan melakukan propaganda di berbagai daerah seperti di Yaman dengan memperoleh bantuan dari para tokoh propaganda yang lain. cucu dari Isma’il. / 297-322 H.533. kearah tenggara kota Qairawan. dua tahun setelah berkuasa ia membunuh pemimpin propagandanya. Setelah berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara. A History.Tarikh al-Dawlah.10 7 8 6 JJ.1984).789 . Abd Allah bin Maymun al-Qaddah yang mengorganisir kelompok berpotensi revolusioner. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Malta.Abu al-Khattab yang dihukum mati pada 755 M. Abu al-Abbas untuk melancarkam kudeta terhadap dirinya. khususnya dari kalangan suku Kitamah.1997). Islam dan Kejayaan(Bandung. 72.Mizan. lihat juga. 1990). Montgomery Watt. Sekitar tahun 920 M/308 H. Sa’id kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah/Imam dengan gelar Ubayd Allah al-Mahdi7. 8 B. 2004). /302 H. pemerintahan Aghlabiyah pada tahun 297 H. Abu Abd Allah al-Husayn al-Shi’i karena terbukti bersekongkol dengan saudaranya sendiri. Tim Penyusun. Ensiklopedi Islam. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si wa al-Din wa al-Thaqaf wa al-Ijtima’(Kairo: Maktaba al-Nahd}ah al-Misriyah.1997). dan Hamdan al-Qarmati yang berasal dari Qarmat. Ta>rikh al-Dawlah al-Fa>t}imiyah (Kairo: al-Nasr. Sounders. 116-117. pusat 4 5 1. sebuah kota kecil yang ada di Shiria. Gerakan propaganda di Yaman ini berhasil dengan baik. agar segera berangkat ke Afrika Utara untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Gerakan Shi’ah Isma’iliyah. karena didukung oleh banyaknya pengikut Shi’ah dan jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah.144. lihat juga. Philip K. Sejak itulah terbentuk Dinasti Fatimiyah (dinisbatkan pada Fatimah al-Zahra’ putri Rasululllah Saw) yang disebut juga Dinasti Bani Ubaidillah / al-‘Ubaidiyyun (menurut kalangan Sunni atau orang yang tidak percaya bahwa mereka keturunan Fatimah al-Zahra’) dengan ibu kota Qairawan (Tunisia). Hasan Ibrahim Hasan.788.49. sehingga Yaman selain Salmiyah dapat di jadikan sebagai basis utama untuk melakukan gerakan selanjutnya. lihat juga.

14 11 12 13 14 Ibid. 790.) dengan gelar al-Hakim bi Amr Allah yang masih berumur 11 tahun. Selama tahun-tahun pertama. terj. Al-Qaim ( 934-946 M. Jawhar al-S}iqilli (alS}aqali)13 setelah menguasai ibu kota Fust}at} sebagai lambang kemenangan dan dilanjutkan membangun Masjid al-Azhar setelah Mesir dapat ditaklukannya pada bulan Pebruari 969 M. ) Abu Mansur Nizar (lahir pada tahun 344 H. Ta>rikh al-Dawlah. Perkembangan. Penobatan al-Mu’izz sebagai khalifah keempat menandai era baru Dinasti Fatimiyah. setelah berhasil menyingkirkan sang panglima. Hitti.114 15 16 Hasan Ibrahim Hasan. 97. Hasan Ibrahim Hasan. 2003). memasuki tahun ke-22 dari umurnya dengan gelar al-‘Aziz bi Allah. . / 386-411 H. Pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. Sejarah.12 4. ia digantikan putranya. bahkan seorang wazirnya.92. lihat juga. Ajid Thohir. Philip K. Meskipun hanya memerintah selama 7 tahun 6 hari. Ali. Ia adalah pemimpin pemberani.114. K. menghancurkan beberapa gereja. / 334-341 H. / 365-386 H. 114. 6. masjid al-Azhar dijadikan alJami’ah/Universitas16.. Perkembangan. karena ia juga ahli Sha’ir dan pendidikan seperti The Golden Palace. ) Setelah al-Mansur meninggal dunia pada hari Jum’at akhir Shawal 341 H/952 M. Al-Mu’izz ( 952-975 M. Isa ibn Nastur adalah beragama kristen dan Manasah seorang Yahudi menjadi salah seorang pejabat tinggi di istananya. lihat juga./1000 M. ia membunuh beberapa orang wazirnya. Perkembangan.Hirtory. ia mengeluarkan maklumat untuk menghancurkan seluruh gereja di Mesir dan menyita- yang dibangun oleh panglima perangnya. orang kristen dan orang yahudi harus memakai jubah hitam dan hanya dibolehkan menunggangi keledai.. Abu Tamim Ma’ad dengan gelar alMu’izz li Din Allah. 117 Philip K. 113 Ali Mufrodi. Ia juga membangun sebuah kota di wilayah perbatasan Susa’ pada tahun 337 H. ) Al-Mansur adalah pemuda yang lincah dan berani.2. melampaui kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad yang sedang memasuki masa kemunduran dibawah kekuasaan Buwaihiyah15 Dalam pemerintahannya. ia masih bisa menjaga kedaulatan Dinasti Fatimiyah meskipun putra Abu Yazid Makad dan sejumlah pengikutnya senantiasa menimbulkan keributan. Pembangunan fisik dan seni arsitektur merupakan lambang kemajuan pemerintahannya. Hasan Ibrahim Hasan. Sejarah Islam:Tarikh Pramodern. Puncak kekuasaan Dinasti Fatimiyah adalah pada saat pemerintahannya yang meliputi dari wilayah Euprat sampai Atlantik.136.. hampir setiap ekspsdisi militer ia pinpin sendiri./322 H. Ta>rikh al-Isla>mi. Hirtory. ia sangat liberal dan memberi kebebasan kepada setiap agama untuk berkembang. dan 156 lihat juga. 492-493.Hasan Ibrahim . Al-Hakim ( 996-1021 M./985 M. / 322-334 H. 136. Ali. 499.dan140.) menggantikan ayahnya pada bulan Rabi’ al-Awwal 365 H. ) Al-Mahdi wafat pada tahun 934 M. Ia meninggal dunia pada tahun 946 M. karena di samping pusat pemerintahan sudah berpindah dari al-Mahdiyah ke al-Qa>hirah 5. Sycilia. ia terkenal sangat pemurah dan bijaksana bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun. lihat juga. ia berada dibawah pengaruh Gubernurnya yang bernama Barjawan yang sedang terlibat koinflik dengan panglima militer Ibn ‘Ammar./949M. Raja Grafindo Persada. /341-365 H. Tarikh al-Dawlah.Hitti. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si. Perkembangan./ Rabi’ al-Akhir 358 H./954 M. ia menggantikan ayahnya dalam usia 27 tahun. Ajid Thohir. ) Al-‘Aziz digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Ali Mansur (lahir pada bulan Rabi’ al-Awwal 875 H. Ajid Thohir. K. (Jakarta:: PT. Islam di Kawasan. lihat juga. lihat juga. dan digantikan oleh putra tertuanya Abu al-Qasim yang bergelar al-Qaim bi Amr Allah. kerukunan antar umat beragama terjalin dengan sangat baik.790. yang diberi nama al-Mansuriyyah. juga keberhasilan dalam ekspansi kekuasaan yaitu ke Maroko. Al-‘Aziz ( 975-996 M. Bajarwan dibunuh karena tuduhan penyalah-gunaan kekuasaan negara. ia berhasil menduduki Genoa dan wilayah sepanjang pantai Calabria dan pada tahun yang sama ia mengerahkan pasukan ke Mesir namun dapat dikalahkan oleh dinasti Ikhsidiyah sehingga mereka terusir dari Iskandariyah. Ajid Thohir. The Pearl Pavillion dan masjid Karafa . 92. 11 3.Ta>rikh al-Dawlah. Palestina dan Suriah Damaskus serta mampu mengambil penjagaan atas tempat-tempat suci di Hejaz. Barjawan menjadi pelaku utama dalam pemerintahannya meskipun pada tanggal 26 Rabi’ Al-Thani 390 H. sehingga dalam tahun pertama kekhalifannya. Al-Mansur ( 946-952 M. lihat.

Al-Zafir ( 1149-1154 M.Hirtory. Ibid. tetapi putra al-Mustansir yang tertua. 176-197. relatif tidak ada perkembangan kecuali pembangunan teropong bintang. 148. Kaum Nizari Isma’iliyah sebagian berada di Shiria dan sebagian di pegunungan Persia Barat dibawah pinpinan Hassan assabah. ia mendirikan al-Jam’iyyah al-‘Ilmiyyah “Akademia” dari berbagai disiplin ilmu seperti Fiqh. setelah itu seluruh kitab yang ada di Dar alHikmah ia pindahkan ke masjid al-Azhar. Sejarah Islam.). ia menjabat sebagai khalifah selama enam puluh tahun empat bulan yang merupakan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. 21 22 23 G. Al-Hafiz ( 1130-1149 M.17 Prestasi besar dalam pemerintahannya adalah pembangunan sejumlah masjid. matematika. Peristiwa besar pada masa ini adalah penyelesaian sengketa keagamaan di mana para tokoh maz}hab Malikiyah diusir dari Mesir19 8. beberapa kali terjadi perebutan perdana menteri dan terjadi pemberontakan dan peperangan seperti Marokko menyatakan bebas dari kekuasaan Dinasti Fatimiyah pada tahun 443 H. Ali. gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan Asasin yang berasal dari kata Hasyasyin21 10. termasuk ketika al-Amir telah dewasa dan merupakan raja Mesir yang sesungguhnya selama 50 tahun22 11. Mekkah dan Madinah memisahkan diri pada tahun 462 H. rakyat terpoecah menjadi dua kelompok./1025 M. perguruan-perguruan dan pusat observatorium astrologi. anaknya yang masih berumur lima tahun dinobatkan oleh al-Malik al-Afdal sebagai khalifah dengaan gelar kehormatan al-Amir li Ahkam Allah . kekuasaan Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran secara drastis. Tarikh al-Dawlah. yaitu kelompok Musta’li dan Nizari. Masa awal pemerintahannya dipegang oleh ibunya. sepupunya yeng bernama Abu al-Maymun Abd al-Majid al-Hafiz memproklamirkan diri sebagai khalifah. ) Setelah menjadi korban pembunuhan kelompok Nizariyyah/batiniyyah. ia naik tahta pada usia 16 tahun sehingga pemerintahannya dipegang oleh bibinya Sitt al-Mulk. Ali. disana ia memproklamirkan diri sebagai khalifah dengan gelar al-Mustafa li Din Allah. ) Putra termuda dari al-Mustansir yaitu Abu al-Qasim Ahmad yang bergelar al-Musta’li bi Allah menduduki jabatan khalifah sepeninggal ayahnya. dan di Yaman nama Khalifah telah tidak disebut-sebut lagi pada waktu khatbah20 17 18 19 20 9. Sejarah. 507. 508. ) Al-Ha>kim digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hashim dengan gelar al-Zahir li I’zaz din Allah (lahir 10 Ramad}an 395 H./1013 M.Von Grunebaum. 164-165. Al-Amir ( 1101-1130 M. ) Al-Zahir diganti oleh anaknya yang bernama Abu Tamim Muhammad dengan gelar al-Mustansir bi Allah. / 544-549 H. ia merampungkan pembangunan Dar alHikmah sebagai sarana penyebaran ajaran-ajaran Shi’ah dan pada tahun 403 H. Ali. lihat juga. Hasan Ibrahim Hasan.tanah serta seluruh harta kekayaan mereka sehingga mereka merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.23 12. Ibid. Sejarah. / 487-495 H. Classical Islam. Ia terbunuh di Mukatam. / 411-427 H. kemungkinan konspirasi yang dipinpin oleh adik perempuannya yang bernama Sitt al-Mulk yang telah diperlakukan tidak hormat oleh khalifah. kedokteran dan lainnya. 428. 169. Hitti.. 792-793. al-Zahir ( 1021-1035 M. Ketika al-Musta’li tahu kejadian tersebut.E. Ta>rikh al-Dawlah. Pada masa al-Mustansir. / 495-524 H.). sepeninggal bibinya (tahun 415 H. Tetapi pada tangaal 13 Pebruari 1021 M. mantiq. ia menjadi raja boneka dari menteri-menterinya./1005 M. tahun 395 H. 502. ) Hasan Ibrahim Hasan. karena ketika dinobatkan sebagai khalifah ia masih berumur tujuh tahun. Pemerintahanmya banyak diwarnai dengan perpecahan antara unsur-unsur kemiliteran.. ) Setelah al-Musta’li meninggal dunia. Philip K. Hasan Ibrahim Hasan. Nizar menolak penobatan adiknya lalu ia bangkit di Ikandariyah setelah memecat Gubernur wilayah tersebut./1005 M. Ta>rikh al-Dawlah. K.18 7. K. Dengan kejadian ini. K. Filsafat. Al-Musta’li ( 1094-1101 M. al-Mustansir ( 1035-1094 M. lihat juga. / 524-544 H./411 H. . maka al-Malik al-Afdal sebagai orang yang mengangkat al-Musta’li membawa bala tentara untuk menangkap Nizar dan memenjarakannya sampai meninggal. alMalik al-Afdal adalah perdana menteri yang berkuasa secara absolut selama 20 tahun. / 427-487 H.

Tahapan dakwah yang dilakukan bisa dilihat. Maka sejak saat itu. Faktor Politis: Dinasti Fatimiyah mendapat sambutan yang simpatik dari rakyat Mesir 1. 1. 121. lihad juga. Ahmad Amin. Salah al-Din adalah seorang yang sangat ramah. Dinasti Fatimiyah (paham sekte Shi’ah Isma’iliyyah) yang telah eksis selama dua setengah abad berakhir di Mesir dan selanjutnya 24 25 26 faktor Ekonomi : yaitu keadaan alam Mesir yang agraris dan subur serta kaya dengan beberapa penghasilan dan kerajinan. Pada tahun 1153 M. Ta>rikh al-Dawlah. Raja Yerusalem ke Mesir pada tahun 1167 M.122. dan terus menerus terjadi perebutan kekuasaan sampai datang Salah al-Din al-Ayyubi yang menggantikan pamannya. Shiis (Edinburg University Press. 2. ) Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abd Allah al-‘Adid. 3. 34. Abu al-Qasim Isa dinobatkan sebagai khalifah oleh Abbas dengan gelar al-Faiz. Taufik Abdullah.31 Selain itu. / 555-567 H.diteruskan oleh dinasti Ayyubiyah dengan paham ahl al-Sunnah wa alSetelah kematian al-Hafiz. 2002). Heinz Halm. Hasan Ibrahim Hasan. Hitti. Al-Mahdi sudah berusaha pertahanan. Syirkuh sebagai wazir pada tahun 1169 M. / 549-555 H. sehingga dengan cepat mendapatkan simpati rakyat dan bahkan sampai mengalahkan pengaruh khalifah. disusun lembaga dakwah dan dipimpin oleh kepala dakwah yang sangat tendensius untuk kepentingan politik Shi’ah29. Perkembangan. selanjutnya Salah al-Din mengisi pos-pos keagamaan dengan ulama’fuqaha’ dari golongan sunni26 hingga pada tanggal 10 Muharram 567 H. Perkembangan. KEMAJUAN PERADABAN DINASTI FATIMIYAH urusan perempuan dan musik dari pada urusan politik dan Sejak awal pemerintahannya. Putranya yang bernama Abu Jama’ah dijadikan dasar dalam kehidupan keagamaan di Mesir. 31 Ajid Thohir. dan tahun 933 M. khalifah kecil ini meninggal dunia pada usia sebelas tahun.2. 112-113. ia masih berumur sembilan tahun ketika dinobatkan sebagai khalifah yang ke empat belas (khalifah terakhir dari Dinasti Fatimiyah). dekat dengan Sham. Ta>rikh alDawlah. alHasan Ibrahim28.919 M./562 H./307 H. Sedangkan diluar kekuasaan Dinasti Fatimiyah. tt). berada di tengah-tengah timur dan barat. khusunya di samudera Hindia dan daerah-daerah lain di wilayah Afrika dan Eropa. meskipun sebenarnya ia hanyalah seorang boneka menaklukkan Mesir. jld. Ibid. lalu digantikan oleh sepupunya al-‘Adid25 14. (Kairo: Lajnah al-Ta’rif wa al-Nashr. Ajid Thohir. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Yogyakarta: LIPI. orang Turki dan Sunni menganggapnya sebagai pelindung mereka dalam menghadapi tentara Salib di Sham. ekspansi tersebut didorong beberapa faktor yang antara 24 Zafir dibunuh oleh Nasr ibn Abbas lain adalah: 13. . Faktor Geografis: letak Mesir yang strategis. Langkah pertamanya adalah mengirim pasukan militer melawan tentara Salib da Karak dan Subik dan ia mendapatkan kemenangan sehingga rakyat Mesir Shi’ah. karena segera disusul penyerangan Almaric. putranya yang masih berumur empat tahun. Duha al-Islam. Al-‘Adid ( 1160-1171 M. Bidang Keagamaan Dalam urusan keagamaan. (di kota tua Fustat ada tujuh buah masjid dan di Kairo ada delapan buah masjid) 27 28 29 30 Philip K. Hasan Ibrahim Hasan. Lembaga ini dalam struktur pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada khalifah dengan tugas menyebarkan faham Shi’ah Isma’iliyyah30 ke berbagai wilayah kekuasaan Dinasti Fatimiyah serta menyusun materi pelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan melalui kurikulum-kurikulum yang ditetapkan oleh dinasti tersebut. Menurut posisi wazir digantikan oleh Abbas.. jauh dari pusat pemerintahan dawlah Abbasiyah di Baghdad. perang tersebut terus berlanjut hingga dibuat perjanjian dengan Richard de Lion Heart (raja Inggris). dakwah ini dilakukan melalui hubungan dagang yang dibangun di daerah-daerah belahan timur. .175./564 H. 307. al-‘Adid meninggal dunia dan posisi khalifahan dipegang oleh Salah al-Din. Abu al-Hasari bin al-Sallar yang pada tahun 913 M/301 H. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan sembrono yang lebih memikirkan C./548 H. 326-342. Ia masih berumur tujuh belas tahun ketika dinobatkan menjadi khalifah. ) Dua hari setelah kematian al-Zafir. 796. disamping terdapat lima belas masjid./1171 M.27 Mansur Isma’il dengan gelar al-Zafir. Al-Faiz ( 1154-1160 M. 1991). Hirtory. ia melakukan ekspansi tersebut sampai tiga kali yaitu dari seorang wazir dari Kurdistan. Palestina dan Hijaz yang merupakan daerah-daerah yang subur dan potensial./321 H yang menyebut dirinya al-Malik al-‘Adil yang kemudian terbunuh dan dipinpin oleh putranya Abu al-Qasim tetapi tidak pernah berhasil.

Para perwira istana yang terdiri atas para ahli (ustadh) dan para kasim Komando-komando resimen yang masing-masing menyandang nama berbeda sepertii hafiziyyah. Menteri-menteri dibagi dalam beberapa kelompk atau kelas yaitu: a. pesisir Laut Merah Afrika. / 970M. Masjid al-Maqs. pembangunannya dimulai pada tanggal 17 Rabi’ al-Thani 393 H. 35 36 Philip K. Masjid Roshidah. / 1309 M f. pengawal rumah tangga khalifah dan semua permasalahan yang menyangkut keamanan b. Menteri Urusan Rumah Tangga yang bertugas menyambut tamu-tamu kehormatan utusan luar negeri d.sebagai tempat penyebaran paham Shi’ah Isma’iliyyah diantaranya dicatat oleh Hasan Ibarahim Hasan yaitu: 32 yang a. Menteri Dalam Negeri c. Hirtory.Hitti.UMM Press.org / wiki / Bani Fatimiyah. dibangun pada tahun 366 H. Perkembangan. Dinasti Fatimiyah juga membangun sejumlah makam Imam-Imam Shi’ah seperti Makam Husayn di Mesir dan memindahkan kepalanya dari Ascalon ke Kairo. / 1125 M. Palestina. Hasan Ibrahim Hasan./1160 M. karena dalam pelaksanaannya. lihat juga. b. 35  Terdapat beberapa pejabat lokal yang diangkat oleh khalifah untuk mengelola negeri-negeri taklukan untuk bertugas menarik pajak36 Dalam bidang Kemiliteran dibagi kedalam tiga kelompok. / 1003 dan selesai bulan Ramadan 395 H. e. g. Hirtory. Masjid al-Azhar. Masjid al-Salih. Daftar pejabat bisa dilihat. Akan tetapi masjid ini roboh pada waktu terjadi gempa tahun 702 H. Menteri Sekretaris Negara yang meliputi:  Qadi yang berfungsi sebagai hakim dan direktur percetakan uang  Ketua Dakwah yang memimpin Dar al-Hikmah (bidang keilmuan)  Inspektur Pasar (muhtasib)yang membidangi bazar. Suriah. Ta>rikh al-Dawlah. disamping dimaksudkan sebagai dakwah juga sebagai legitimasi keagamaan bagi Imam-Imam Dinasti baru dalam sejarah Mesir. dibangun pada masa pemerintahan al-Amir tahun 519 H. Moh. 282-290./ 1012 M. 804. / 972 M. Masjid al-Aqmar.33 2. sebagai salah satu bentuk pemuliaan kepada Imam mereka yang ma’sum sekaligus sebagai figur penyelamat (MessianisalMahdi).wikipedia.106. 800. pemecatan pejabat tinggi berada dibawah kontrol kekuasaan khalifah. khalifah adalah kepala negara yang bersifat temporal dan spritual.Hitti. / 990 M.2004). Sisilia. Tetapi roboh pada waktu terjadi gempa pada tahun 703 H. yaitu: a. Ajid Thohir. c. / 977 M. Dan diselesaikan oleh al-Hakim pada tahun 402 H. dibangun pada tahun 555 H. / 1308 M. Amir-amir yang terdiri dari para perwira tertinggi dan para pengawal khalifah b. jalan dan pengawasan timbangan dan takaran dalam perdagangan  Bendaharawan Negara yang membidangi bayt al-Mal  Wakil kepala urusan rumah tangga khalifah  Qari’ yang membacakan al-Qur’an kepada khalifah. Ta>rikh al-Dawlah. dan Hijaz34. / 1005 M. pembangunannya dimulai pada pemerintahan al-‘Aziz tahun 380 H. Sejarah dan Peradaban Islam. Yaman. didirikan oleh Jawhar al-Siqilli yang pembangunannya dimulai pada tanggal 14 Ramadan 359 H. Dan selesai pada tanggal 7 Ramadan 361 H. Bidang Administrasi dan Pemerintahan Kekuasaan Pemerintahan Dinasti Fatimiyah mencakup wilayah yang sangat luas sekali meliputi Afrika Utara. 115. perang. Masjid al-Hakim. Menteri Keamanan Negara yaitu menteri yang mengurusi bidang Ketentaraan. . lihat juga. 534-540. Philip K. hal ini. Bentuk pemerintahan Dinasti Fatimiyah adalah bentuk yang dianggap pola 32 33 34 Hasan Ibrahim Hasan. Masjid al-Qarafah. (Malang.Nur Hakim. dibangun pada masa pemerintahan al-Hakim d. http://id. Juyushiyyah dan Fatimiyah yang berkuasa berikutnya sebagai salah satu keturunan para Imam (al-ma’sum dan al-Mahdi ) tersebut.

Hirtory. fuqaha’.44 Para ilmuwan yang terkenal pada masa Dinasti Fatimiyah adalah Ya’qub ibn Killis. 800./395 H. seorang wazir yang sangat peduli terhadap pendidikan dan keilmuan. Ajid Thohir. (Amsterdam: Djambatan. / 991 M. pada tahun 1005 M. koleksi perunggu yang kebanyakan berupa cermin dan pedupaan serta patung perunggu grifin dengan tinggi 40 cm. 435. 117-118 Philip K. Seorang astronomis yang terkenal pada masa ini adalah Ali ibn Yunus. yang pemikirannya lebih cenderung 43 44 45 46 47 38 39 40 41 42 Philip K. meskipun pada tahun 1008 M. Ta>rikh al-Dawlah. Persi. Philip K. Pada masanya ia berhasil membesarkan ahli fisika Muhammad al-Tamimi dan seorang ahli sejarah yang bernama Muhammad ibn Yusuf al-Kindi dan ibn Salamah al-Quda’i. yaitu provinsi Mesir bagian atas.) yang bernama makatabah al-Qisr. provinsi Mesir wilayah barat dan wilayah Iksandariyyah. adab. Ta>rikh al-Dawlah. Mesir. Perkembangan. Hasan Ibrahim Hasan. dan Tinnisi yang pada zaman Chaucher dikenal dengan sebutan Fustian berasal dari kata Fustat. al-‘Aziz memberi gaji yang besar kepada para pengajar sehingga banyak ulama yang pindah dari Baghdad ke Mesir. kelompok yang paling terkenal pada masa ini adalah ikhwan al-Safa. bab al-Nasr dan bab alFutuh dan juga pintu-pintu gerbang yang sangat besar di Mesir yang dibangun oleh arsitek-arsitek Edessa dengan rancangan ala Bizantium. kelinci yang diterkam elang dan beberapa pasang burung yang saling berhadapan.Hitti. Sedangkan produk tenun yang berkembang saat itu adalah bergaya Koptik-Mesir dan kemudian dipengaruhi gaya Iran dan Sasaniyah. Ibid./513 H.400 eksemplar al-Qur’an yang dihiasi ornamen-ornamen indah (Illuminated)39 sebagai pusat studi tingkat tinggi yang didalamnya dilakukan kegiatan diskusi. yang diberi nama dengan nama sesuai tempat asal tenunan tersebut di kota Mesir seperti Dabiki. lihat juga. istananya dijadikan pusat kegiatan keilmuan. 805. musik dan filsafat43. Shiria dan daerah-daerah di Asia kecil.37 Di luar jabatan-jabatan istana diatas. qurra’.38 3. diskusi para ulama.40 jauh sebelum itu sudah ada perpustakaan milik Ya’qub ibn Killis (perdana menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mu’iz dan al-‘Aziz wafat tahun 381 H.Hitti. Bidang Ilmu Pengetahuan. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa ini adalah khalifah al-‘Aziz yang berhasil membangun masjid al-Azhar. bahasa dan nahwu. Sekolah ini didirikan oleh alNasafi dan diaktifkan pertama kali di Nisapur lalu di Bukhara dan kemudian tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Fatimiyah. Hasan Ibrahim Hasan. wazir dan suku.000 buku dan 2. 172 Hasan Ibrahim Hasan. provinsi Mesir wilayah timur. Ajid Thohir. lihat juga. Dimyat}i.801 Ibid. sejarah. 539. Ta>rikh al-Dawlah.47 Sedangkan dalam bidang filsafat. Termasuk produk budaya masa Dinasti Fatimiyah yang masih bisa kita lihat di museum Arab di Kairo adalah papan-papan yang diukir beberapa makhluk hidup seperti rusa yang diserang monster. dan India ke dalam Bahasa Arab serta pendidikan.Sejarah. . Philip K. lihat juga. disamping terdapat Masjid al-Azhar (Masjid Jami’ dan dijadikan Jami’ah / Universitas) sebagai pusat kajian keilmuan baik aqli atau naqli. lembaga ini ditutup dan para guru besarnya dihukum mati. penulisan dan penerjemahan bahasa asing dari bahasa Yunani. Ali al-Hasan dan ibn Haytham sebagai peletak dasar ilmu fisika dan optik 45 Dalam bidang kebudayaan yang bisa kita saksikan sampai saat ini adalah beberapa bangunan masjid yang memcirikan arsitektur khas Islam dengan menampilkan tiang-tiang khas yang didesain dengan kaligrafi bergaya kufi serta terdapat pintu-pintu gerbang besar yang masih bertahan sampai sekarang yaitu: bab zawillah. yang sekarang berada Pisa. Khusus daerah Mesir terdiri dari empat provinsi. beberapa contoh ditemukan di Barat yang dibawa kesana pada masa perang salib. Stepan and Nandy Ronart. 289. 509-510. Grunebaum. 126. nuhat dan ahli hadith.Hitti. logika.Hirtory. Perkembangan. 539. Tafsir./398 H.41 dan ada juga sekolah Dar al-‘Ilm meskipun pada tahun 1119 M.802. penelitian. ditutup oleh alMalik al-Afdal karena dianggap menyebarkan ajaran bid’ah42. Prestasi ini bermula dari tradisi yang dirintis oleh khalifah al-‘Aziz. Di Mesir. 37 Adapun disiplin ilmu dalamn buku-buku tersebut adalah ilmu kodrat. Hirtory. terdapat jabatan tingkat daerah yang meliputi tiga daerah yaitu Mesir. Concise Encyclopedia of Arabic Ciuvilication. Dinasti Fatimiyah dapat dikatakan mengungguli prestasi bani Abbas di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol pada saat yang sama. 1966). segala urusan yang berkaitan dengan daerah tersebut diserahkan kepada penguasa setempat..Hitti. disamping itu didirikan juga sekolah Persi yang memiliki disiplin ilmu yang diadopsi dari ajaran-ajaran Neo-Platonisme. Hirtory. Kebudayaan dan Filsafat Dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan. Ta>rikh al-Dawlah. Classical.K. (masa pemerintahan al-Hakim) didirikan perpustakaan Dar al-Hikmah yang memiliki empat ratus ruang dan terisi kurang lebih 200.46 Priode Fatimiyah juga dikenal dalam keindahan budaya tekstilnya.Ali. 115.sudaniyyah atau yang dinamai dengan nama khalifah. Hasan Ibrahim Hasan.

Ta>rikh al-Dawlah. Damika. ia menulis kitab al-Mawsul membahas ushul fiqh Shi’ah Isma’iliyyah. seni kerajinan tangan. Kayfiyah al-Salah. terdapat 20. sedangkan di Timur dengan India yang telah berhasil mengubah lintasan perdagangan yang sebelumnya melalui teluk Persia ke laut Merah menjadi Hindia ke laut Tengah. Kashf alAsrar. 798. ia menulis al-Shawahid wa al-Bayan dan alfitrah wa al-Qirnat 6. wol dan industri kristal. Ja’far ibn Mansur al-Yamani.50 Diceritakan oleh Nasir-i-Khusraw pada masa ketika ia berkunjung ke Mesir. Mukhtasar al-Athar. Hirtory. 206. 52 Lebih jelas lihat. Bidang Politik Keadaan politik pada masa awal pemerintahan Dinasti Fatimiyah sampai priode pemerintahan yang ketujuh. Abu Ya’qub al-Sajasi. Hubungan dagang dengan dunia non-muslim terbina dengan baik. 12.membela kelompok diantaranya: Shi’ah Isma’iliyyah. Bidang Ekonomi dan Sosial Mesir pada masa ini mengalami kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lain dalam dunia Islam masa itu. jika ada seorang pedagang yang curang. Hamid al-Din al-Kirmani. seperti pajak (kharaj) termasuk juga pajak wajib bagi ahl al-zimmah khusus orang laki-laki dan sudah baligh yang disebut al-Jawali. 5. relatif stabil dan tidak ada kejadian besar. usul al-Shar’i. Dalam hubungannya dengan masalah keuangan. ditulis oleh Hasan Ibrahim Hasan52. 48 Hasan Ibrahim Hasan. terdapat tujuh buah perahu berukuran 150 kubik dengan 60 tiang pancang berlabuh ditepi sungai Nil. aman dan damainya penduduk Mesir ketika itu.000 orang pengurus kuda. Ascaton dan Tripoli. ia menulis kitab Da’aim al-Islam al-Yanabu. 582-592. juga didorong karena pada waktu itu Dinasti Fatimiyah sudah mempunyai fasilitas pelabuhan di Iksandariyah. Beberapa filusuf tersebut 1.000 orang diantaranya adala pelayan dan 1. dan kitab Unwan al-Din. Abu Hatim al-Razi. Volume perdagangan lewat laut terbesar dilakukan dengan Barat dan Spanyol. Pisa dan Vinice. Konon. Ta>rikh al-Dawlah. baja dan tembaga49. 5. Hasan Ibrahim Hasan. Bahwa istana khalifah mempekerjakan 30. seni ukir. Nasir-i-Khusraw ketika ia berkunjung ke Mesir pada tahun 1046-1049 H. karena para khalifah tersebut masih berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Ta>rikh al-Dawlah. bahwa pada masa itu sudah diatur dengan sangat rapi. 146. Philip K.Hitti. meskipun keputusan politik yang diambil oleh mereka sering kali merugikan pihak lain yang non Shi’ah bahkan non muslim. Manhaj alFaraid} dan al-Risalah al-Misriyyah. . Grunebaum. jajahan Shiria. kain sutra. Hal tersebut dilakukan disamping karena dari Mesir banyak dihasilkan produk industri tenun. jalan-jalan utama diberi atap dan diterangi lampu serta keamanan dan ketertiban pada masa itu sangat diperhatikan. alDa’watu al-Munjiyyah. ia menulis kitab Uyun al-Akhbar dan alMasabih fi Ithbat al-Imamah48 4. ia adalah sorang da’i isma’iliyyat yang pemikirannya lebih banyak dibidang politik. keramik. diceritakan oleh seorang Persi yang menjadi Propagandis Isma’iliyah. ia merupakan penulis yang paling bayak tulisannya. Abu Abdillah al-Nasafi. masa pemerintahan al-Zahir.000 orang. diantaranya adalah: Asas al-Da’wah. al-Sharai’. al-Maji. Pelabuhan besar yang dimiliki Dinasti Fatimiyah disana adalah pelabuhan ‘Aida’ di teluk Sudan. filsafat dan aliran-aliran dalam agama. toko-toko perhiasan atau tempat penukaran uang (money changer) tidak pernah dikunci saat ditinggal pemiliknya. Ithbat al-Nubuwwah dan al-Nashrah 4. termasuk dengan India dan negeri Mediterania yang beragama kristen serta melakukan hubungan kerja sama dengan republik Italia. Abu Hanifah al-Nu’man. Classical. kemudian sudah ada peraturan cukai (al-Maks) untuk produk-produk impor serta peraturan-peraturan lainnya terhadap beberapa hasil bumi yang diterapkan dan dipatuhi dengan baik sesuai dengan peraturan fiqh. 465-501. hasil karyanya al-Zayyinah setebal 1200 halaman membahas tentang fiqih. ia akan dipertontonkan diatas sepanjang jalan kota sambil membunyikan lonceng dan mengakui kesalahannya.000 toko milik khalifah yang hampir semuanya dibangun dengan batu bata dengan ketinggian hingga lima atau enam lantai dan dipenuhi dengan berbagai pruduk komoditi internasional.51 Ini semua menandakan betapa makmur. tambang besi. Mukhtasar al-Idah}. Hasan Ibrahim Hasan. Kaun al-‘Alam dan al-Kaun al-Mujrof 3. seperti keputusan politik yang diambil oleh al-Hakim 49 50 51 2.

BAB III KESIMPULAN 53 54 Ibid. Hal ini disebabkan karena khalifah yang diangkat masih dibawah umur sehingga tidak bisa berkuasa penuh terhadap pemerintahan dan hanya dijadikan sebagai boneka oleh para wazir tersebut. khususnya Mesir. kekacauan politik terjadi dimana-mana. pertikaian antara orang Turki. masa pemerintahan al-Mustansir. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Shi’ah dalam Islam yang eksis selama kurang lebih dua setengah abad dan bisa bejaya melampaui capaian wilayah kekuasaan kerajaankerajaan Islam terdahulu. meskipun disisi lain dinasti ini mempunyai misi menanamkan paham keagamaan. meskipun al-‘Aziz sendiri pernah melarang pelaksanaan salat tarawih disemua masjid di Mesir54. lalu alHakim mengeluarkan maklumat untuk menghancurkan seluruh gereja di Mesir dan menyita tanah serta seluruh harta kekayaan mereka sehingga mereka merasa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara53. yaitu Shi’ah sekte Isma’iliyah 4.208 Ibid. keagamaan dan bahkan politik. karena letak Mesir (Iskandariyah) yang sangat strategis untuk tercapainya hal tersebut. Sumbangan terbesar Dinasti Fatimiyah yang cukup signifikan adalah menyatukan Dunia Barat dan Timur. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang dibangun atas dasar protes politik terhadap kekuasaan pada saat itu dengan legitimasi agama yaitu tuntutan Imamah sebagai pengganti Rasulallah SAW. 1. suku Berber. lalu dilanjutkan dengan munculnya perseteruan para pejabat tinggi istana dalam memperebutkan posisi wazir yang didukung oleh kelompok tentara masing-masing. Mesir mengalami tingkat kemakmuran dan vitalitas kultural yang mengungguli Irak dan Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam kala itu. kondusif terhadap perkembangan semua paham dan agama yang ada di Mesir.terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen dengan memaksa mereka memakai jubah hitam dan hanya dibolehkan menunggangi keledai. Dalam segala aspek kehidupan secara umum. hal itu disebabkan agar tidak terjadi gejolak sosial antara pengikut beberapa mazhab dengan pendapat yang berbeda-beda tentang pelaksanaan salat tersebut. karena pada masa Dinasti Fatimiyah ini. 3. barulah terjadi gejolak politik dalam pemerintahan dinasti ini. Setelah memasuki priode pemerintahan yang kedelapan.218 . bani Hamdan dan pasukan Sudan. Dinasti Fatimiyah memberikan kelonggaran kepada semua orang untuk melakukan kegiatan sosial. dan telah memberi banyak sumbangan peradaban terhadap dunia Islam. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan politik pada masa pemerintahan al-‘Aziz yang begitu moderat. sedangkan kepada orang-orang muslim yang menjadi pegawai kerajaan diwajibkan mengikuti paham Shi’ah. Karena sebuah hadith al-aimmah min quraysh dengan keyakinan bahwa Ali ibn Abi Talib (suami Fatimah alZahro putri Rasulallah) dan keturunannya sebagai pewaris kekhalifahan / Nabi 2.

Nur Hakim.1991. Taufik. jld. UMM Press. JJ. Kairo: Lajnah al-Ta’rif wa al-Nashr. Tiara WacanaYogya. Jakarta: PT.1994. Chicago: Aldine Publishing company. A History of Medival Islam.wikipedia. Sejarah dan Peradaban Islam. Classical Islam A History 600-1258. Ensiklopedi Islam. Lapidus. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab. Ahmad. Ali. W. tt. . Raja Grafindo Tim Penyusun. __________. Ali.E. Ikhtiar Baru Van Hoove. Salabi.Raja Grafindo Persada. Moh.1999. Montgomery Watt. Ahmad. 2. Yogyakarta: LIPI. Sejarah Islam:Tarikh Pramodern.Tarikh al-Dawlah al-Fatimiyyah. 2003. Serambi Ilmu Semesta. Hasan. Jakarta: PT. jld. Malang. 2004.1997) Sounders. Mufrodi. Raja Grafindo Persada. Hisrtory of The Arabs.2. Concise Encyclopedia of Arabic Ciuvilication.3. Islam dan Kejayaan.1966.. 1970. Shiism. Kairo: Maktab al-Nahd}ah al-Misriyah.org/ wiki / Bani Fatimiyah. Ta>rikh al-Isla>mi al-Siya>si wa al-Din wa al-Thaqaf wa alIjtima’ . Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. 1958. Ajid. D}uha al-Islam. Philip. K. Thohir. Ira.2006. Kairo: Maktbah al-Nahdah al-Misriyah. Ibrahim Hasan.2004. Jakarta: PT.1979. Perkembangan Peradaban di Dunia Islam. Von Grunebaum. Kejayaan Islam:Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis. terj. London: Redwood Book.1990. 2002. Yogyakarta: PT. terj. http://id. Bandung: Mizan. Kairo: al-Nashr. K. G. Sejarah Sosial Umat Islam. Jakarta: PT. Heinz. Edinburg: University Press.1996. Hitti. Mawsu>’ah al-Ta>rikh al-isla>m wa al-Had}a>roh al-Isla>miyyah jld 5.jld.1984. Halm..(Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1-2. BIBLIOGRAPHY Amin. Edward. Persada.Stepan and Nandy Ronart.1981. Amsterdam: Djambatan. Mortimer. Abdullah. Jakarta: PT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful