P. 1
28428335 Modul Bmm 3104 Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis

28428335 Modul Bmm 3104 Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis

|Views: 19|Likes:
Published by Nazri Musa

More info:

Published by: Nazri Musa on Feb 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

Tajuk 1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Konsep · Objektif · Proses dan Bentuk

Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · konsep objektif proses dan bentuk

Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Hasil Pembelajaran Pada akhir unit ini, anda seha rusnya dapat: 1. 2. menjelaskan konsep kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; mengenal pasti tujuan-tujuan pengajaran dan pembelajaran kemahiran

mendengar dan bertutur; 3. 4. menerangkan beberapa k aedah, teknik dan aktiviti untuk kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur; menyatakan beberapa prinsip pemilihan, penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar kemahiran bertutur; dan 5. mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. dan

1

Kerangka Konsep

Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran

Menetapkan Matlamat

Menulis Objektif

Membentuk ujian

Memilih Media Pengajaran

Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran

Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Rajah Perilaku - Ucapan Teori Chomsky (Disesuaikan daripada Pengantar Psikolinguistik Moden, 1987: 51) KEMAHIRAN LISAN: KEMAHIRAN BERTUTUR DAN MENDENGAR

2

Definisi Konsep Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini,

kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat.

Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Dalam Sukatan Pelajaran Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) menegaskan pengajaran dan pembe lajaran kemahiran lisan bahasa Melayu bertujuan: (a) mendengar dan memahami pertuturan dan siaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sama ada di dalam atau di luar rumah; (b) bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam perbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, guru, ibu bapa dan sebagai nya, serta dalam majlis bahas, syarahan dan lain-lain. Bagi tujuan mencapai objektif yang dinyatakan, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah KBSR (1983:3) turut mencadangkan beberapa cadangan subkemahiran kecil kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) yang perlu dikuasai oleh murid, antara lain menguasai kemahiran: (a) mendengar dan menyebut bunyi. Antara lain, meliputi aspek perlakuan bahasa melibatkan berkenaan. kemahiran mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan; mengecam dan menunjukkan sumber arah datangnya bunyi

3

syair. antara lain mencadangkan kemahiran menyampaikan arahan dan pesanan tertentu secara berurutan supaya mudah difahami. untuk (c) menyampaikan ucapan bertatasusila meliputi kemahiran melafazkan ucapan bertatasusila. sama ada menggunakan berbantukan gambar atau tidak. melafazkan dialog dan puisi (pantun. Walau bagaimanapun. menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. mendengar 4 . (f) menyampaikan berita dan laporan kebolehan menyampai dan melaporkan sama ada yang dilihat. intonasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental dan membaca secara berkesan. (g) menyampaikan ucapan dan syarahan kebolehan menyampaikan ucapan dan syarahan secara bertatasusila dengan penuh yakin menggunakan gaya tersendiri. memadan. menghasilkan permintaan yang mudah diri sendiri dan orang lain. tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). nada dan intonasi. (h) berlakon dan melafazkan puisi memperlihatkan murid mempersembahkan keupayaan berlakon. proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami. menggunakan nada. didengar atau dialaminya sendiri dengan ringkas dan padat. selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi. sajak mengikut nada. sebutan. Semasa bertutur. (d) bersoal jawab kemahiran membina dan mengemukakan soalan bagi tujuan memperoleh maklumat tertentu. dan (i) berbincang dan berbahas menegaskan kebolehan menyampaikan idea dengan menggunakan kemahiran berbahasa secara tepat dan berkesan. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. gaya. dan suara secara berkesan. sebutan. rima dan nada yang sesuai. Perlakuan bahasa. menaakul. secara beradab dengan menggunakan kata sapaan. (e) bercerita kebolehan menyampaikan cerita dengan menggunakan daya kreativiti ayat.(b) memberi dan menerima arahan dan permintaan. intonasi. rima dan nada yang sesuai) secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan.

struktur. perkataan. jangan tembak. persekitaran. jantina dan tahap sosioekonomi boleh mempengaruhi tahap pertuturan kanak-kanak. Aspek-Aspek Pertuturan (a) Sebutan: Dalam aspek sebutan murid-murid diajar mengenal dan membunyikan setiap huruf. rangkai kata atau ayat. Dalam hal ini. intonasi dan penguasan aspek bunyi yang lain. terutamanya melibatkan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi kaedah sebutan dan makna yang berlainan seperti semak. bermaksud menangguhkan seketika dan kemudiannya melepaskan tembakkan! 5 . (d) Jeda (persendian): Unsur ini merujuk kepada aspek persendian memisahkan elemen-elemen linguistik dalam perkataan. jika tidak menggunakan jeda bermaksud larangan melepaskan tembakkan. Misalnya ungkapan. kesihatan. (d) Aspek fizikal. Aspek ini penting. dan (e) Kemahiran bertutur yang baik boleh dikuasai dengan memberi perhatian kepada aspek fonologi. (b) Tekanan: Tekanan merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata. murid-murid diajar menyebut dan membunyikan suku kata dan perkataan dengan jelas dan tepat mengikut kaedah bunyi. /u/ digabungkan menghasilkan bunyi [batu]. Dalam ayat. /t/. /a/. sebutan dan maknanya.Konsep Pertuturan (a) Pertuturan merupakan gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. suku kata. boleh dibunyikan sebagai /semak/ dan /s mak/ dan seumpamanya. perkataan atau rangkai kata tertentu bagi tujuan menegaskan sama ada keras atau lembutnya sesuatu pengucapan. kecerdasan otak. (c) Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek merupakan kadar (dalam bahasa Arab disebut harakat ). (c) Individu banyak belajar kemahiran bertutur daripada pengalaman kecerdasan otaknya. Misalkan bunyi-bunyi. jeda digunakan sebagai hentian sementara yang boleh membezakan makna jika unsur ini digunakan. sebaliknya jika jeda digunakan. frasa kata dan ayat. (b) Pertuturan berlaku di peringkat produksi. tidak begitu membezakan makna dalam bahasa Melayu. jangan/tembak. /b/. yakni setelah penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa-apa yang didengarinya.

(g) Tatabahasa: Aspek tatabahasa merujuk kepada aturan. Fa. (h) Kelancaran: Aspek kelancaran menegaskan perihal dan keupayaan murid bertutur dengan baik. La. menurun atau mendatar berbeza-beza mengikut jenis ayat. antara lain membolehkan seseorang murid: (a) (b) (c) menyebut dengan jelas. 6 . Pun demikian dalam bahasa Melayu. aspek tatabahasa perlu diguna pakai sebaik-baiknya. Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur. kewujudannya lebih jelas. teratur dan kemas tanpa gangguan/tersekat. kaedah dan tatacara menentukan hukum dalam berbahasa meliputi bidang fonologi. keadaan dan disiplin ilmu berlainan. Ini banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh tahap penguasaan dan kecekapan berbahasa dalam kalangan murid-murid. menyampai atau melahirkan pendapat peribadi. Dalam muzik misalnya terdapat lapan nada: Do. Re. Ini penting bagi tujuan mempastikan murid-murid boleh berkomunikasi secara berkesan. betul dan betul. manakala ayat penyata mempunyai intonasi menurun di hujung ayat. So.(e) Intonasi: Intonasi merujuk kepada kedaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik sesuatu. sebaliknya boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dalam ayat dengan jelas. ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik. sintaksis dan semantik. formula. Walau bagaimanapun untuk memperoleh kebiasaan yang baik dan kesan yang mendalam dalam pengucapan. melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat . Mi. (i) Kefasihan: Aspek kefasihan menentukan bukan sahaja murid boleh bertutur dengan baik. (f) Nada: Nada merujuk kepada keadaan bunyi sama ada menaik atau menurun ketika sesuatu perkataan itu disebut. nada tidak bersifat fonemik berbanding dengan bahasa Cina. Ti dan Do setiap nada mewakili satu suku kata. Misalnya. Intonasi dalam ayat sama ada menaik. Aspek tatabahasa dalam pertuturan kerap kali tidak diberatkan berbanding dalam aktiviti penulisan. lancar dan berkesan. (j) Laras bahasa: Aspek laras bahasa dalam konteks ini menegaskan kemahiran muridmurid menggunakan bahasa dalam konteks yang situasi.

Memberi taklimat dan ceramah. Bercerita berdasarkan cerita yang diketahui atau pengalaman sendiri.(d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) memberi penerangan dan al asan. Tentu sekali sebelum kanakkanak ini boleh berkomunikasi atau bercakap. bertemu ramah. Mengadakan perbahasan. mempelajari. sekiranya seseorang itu menghadapi masalah pendengaran yang serius? Hakikatnya kemahiran mendengar merupakan kemahiran utama dan pertama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum ia boleh mengujarkan perkataan atau bunyi awal tertentu dalam proses belajar berkomunikasi atau bercakap. menunjuk arah. Membina soalan berdasarkan bahan. Sebenarnya. Perbincangan forum. dan bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. Main peranan. bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Memberi arahan kepada rakan. Permainan komunikatif. berkomunikasi dengan alam sekelilingnya. Menerangkan gambar dan ba han grafik. Membuat laporan lisan berdasarkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan. dan Drama Kemahiran Mendengar Mengapa kemahiran mendengar? Mengapa kemahiran mendengar penting? Apa masalahnya. mengusai bahasa 7 . kanak-kanak sentiasa memperoleh. bertutur secara bertatasusila. Menjawab soalan-soalan rakan dan guru. membina soalan untuk mencari maklumat. ia telah terlebih dahulu terdedah kepada berbagai-bagai bunyi bahasa dan bukan bahasa. Proses dan Bentukya: Aktiviti dalam Kemahiran Bertutur: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) Mengaitkan aksi dengan pertuturan. Teater bercerita. Berbual melalui telefon. Simulasi.

perbincangan dan mesyuarat). aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan.mengajuk dan meniru daripada apa yang didengar dan dialaminya daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. aspek pendenga ran amat kurang diberi perhatian oleh guru. lakonan. dan bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. filem). Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara p roses yang kedua berlaku melalui pendengaran. mengajuk. Ini bermakna. alam persekitaran merupakan model penting pembelajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak ini. 8 . berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. murid-murid perlu mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan. komunikasi lisan melibatkan dua proses. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Manakala dalam kehidupan harian pula. cenderung untuk menguasai kemahiran berbahasa: bertutur dan mendengar yang baik mengikut standard tertentu. mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa. menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Empat peringkat proses mendengar: (a) (b) (c) (d) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. televisyen. dialog dan kesusasteraan). mencuba dan mengungkapkan perkataan tertentu secara berulang kali sebelum sesuatu perkataan itu tekal dalam ingatan dan dapat digunakan dalam konteks maknanya yang sebenar. untuk mendapa t hiburan (radio. Di sekolah. perbincangan. Mengapa kemahiran mendengar perlu? Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Mereka meniru. Justeru. Proses Mendengar Umumnya. kanak-kanak yang hidup dalam kerangka model alam persekitaran yang baik. memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. memperoleh maklumat (pengajaran guru. dialog. iaitu penghasilan dan penerimaan mesej.

Dalam erti kata lain ketika mendengar. Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar. Justeru. boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. seseorang itu boleh: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) memperoleh idea. dan mengesan pengaruh penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda. mencari isi-isi penting. seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar. suasana. seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. 9 . memahami. bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan. menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan. anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. mengenal pasti isi-isi yang tersirat. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar. melakukan arahan/ tindak balas. iaitu seperti memberi yang baik sahaja. dan keadaan/ konteks. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar. Akhirnya. nama orang-orang Konsep-konsep asas dalam kemahi ran Mendengar: Justeru sebenarnya. mentafsir makna-makna yang te rsirat. mengenal pasti mood penutur. menggunakan terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan.

kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. dan secara kritikal. tanpa tindak balas. antara lain proses mendengar: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) secara pasif. mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu. bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. (c) (d) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya. aspek kesusasteraan dan aspek seni serta estatika. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) (b) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat. hujah dan bukti tertentu. untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya. mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama. secara menebuk-nebuk. aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara. bukti dan estetika. dengan beremosi. psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. secara berhati-hati dengan pen gamatan. psikologi. kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar. proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal. (e) (f) (g) (h) (i) pendenga ran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini. dan mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. aspek fizikal. antara lain: (a) (b) (c) (d) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. dan neurologi. dan berpusatkan idea utama. 10 .Sehubungan dengannya. mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzi k. difahami dan diingat. berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat. didengar dan dingati. secara bertelau-telau. hujah.

dan keduanya. Latihan 1.Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid. Huraikan maksud kemahiran mendengar dalam situasi formal dan tidak formal 11 . pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa. bersesuaian dengan mesej yang diterima itu. supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat. Kenapakah dikatakan bahawa mendengar sebagai asas pembelajaran bahasa lisan? 2. memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut.

pendekatan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran 1. kaedah. Telah ditegaskan. seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat. antara kemahiran berkenaan. Sebagaimana kebiasaan. Membaca dan Menulis. selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaru hi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 12 .Tajuk 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Peringkat Penguasaan · Unsur dan Faktor Keberkesanan · Prinsip Pengajaran Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: · · · Peringkat Penguasaan Unsur dan Faktor Keberkesanan Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu.

kefasihan. pertengahan dan maju. Dengan demikian. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid. gaya dan isi penyampaian. pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini. seperti intonasi frasa dan ayat. yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan.Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur. iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat. aspek sebutan. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat. mereka perlu diberi kefahaman mendengar. tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. kelancaran. 13 . tatabahasa.Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan . Peringkat Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur.

Peringkat awal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bert atasusila. (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bercerita dengan me nggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. 14 . Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. kejadian. Peringkat pertengahan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Mendeklamsi puisi. masa bersekolah. proses dan sebagainya. kejadian. Mengambil bahagian dalam perbahasan. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. diskusi. prosedur dan peraturan. Membuat ayat tentang diri. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. persekitaran dan di rumah. forum. Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar. syarahan (yang disediakan). permainan. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Mengambil bahagian dalam perbincangan. rakan. seminar dan lain-lain. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. Memberi ceramah. pengalaman. dan Membuat ulasan. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. Memberi komen secara mudah. perbincangan. perbualan atau dialog. Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya. Membaca iklan. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. berhubung dengan peribadi seseorang. peraturan-peraturan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. objek. dan Membuat ayat-ayat daripada gamba r. Memberi arahan. ibu dan bapa. Memberi ucapan pendek dan mudah. Menerangkan proses. Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa.

gigi. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan mu rid-murid. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. jiran tetangga. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. pendapat. Umumnya. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. puisi. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. laporan atau ulasan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa.peringkat. Antara lain. novel dan sebagainya. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan mas yarakat di bandar-bandar. dan Mengkritik cerpen.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa.(k) (l) Menyampaikan komen. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. (c) Fizikal: Hal ini. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kadar kanak-kanak dan perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan 15 . lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . faktor. tahap pendidikan. menyampai dan memproses maklumat . dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh.

perkembangan kanak-kanak lelaki. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. aktiviti proses pengajaran dan pembel ajaran yang melibatkan kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menj urus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. Ini kerana. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa ber tutur. Justeru. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. membaca dan menulis. dalam proses pertuturan. (b) Kemahiran mendengar. (g) Paling penting. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. 16 . memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan.

Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif Pendekatan. Bagi tujuan menentukan 17 . teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Kaedah · Teknik Pengajaran Sinopsis Tajuk ini menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran kemahiran lisan: kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Kaedah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Melaluinya dicadang dan dibincangkan beberapa kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai diaplikasi oleh guru dalam pengajaran pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. yakni pendekatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kemahiran mendengar dan bertutur itu sendiri. kaedah. Sehubungan dengannya secara umum dihuraikan perkara-perkara asas mengenai pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hasil Pembelajaran Menghuraikan aspek kemahiran bahasa: pendekatan.

nada dan intonasi tertentu. Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Tegasnya. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Dengan 18 . mengingat. demikian.kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Walau bagaimanapun. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Demikian juga. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. perlu dilakukan serentak. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. berurutan dan menyaling. Dengan berbuat merancang dan memilih aktiviti yang sesuai guru boleh menentukan fokus utama demikian pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Sehubungan dengannya. Antara lain. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah mengenainya.

kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. misalnya oleh guru. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. 19 . Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Apabila murid-murid Sebaliknya. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Oleh itu. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunak an alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Maka. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. guru perlu mempelajari bahasa kedua. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Tujuannya.(b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat.

mengingati. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Dengan ini. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Dengan demikian. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. keratan akhbar. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan l ebih berjaya jika murid mempun yai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Justeru. Ini bermakna. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. lawatan. Dengan demikian. yakin dan berkesan.(b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Melalui pendekatan ini. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. 20 .

Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran Wanita Kakitangan pos Wanita Kakitangan pos Wanita kemahiran bertutur. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan.Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Pak cik ? (terdiam) Cik adik. Kakitangan pos Lain kali panggil saya abang atau encik. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 . kenapa panggil pak cik? Maafkan saya. Saya berkahwin pun belum. Tanpa latihan daripada guru. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan.. Dia pak cik saya.umur saya ni baru 35 tahun. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). : : : : : : Pak cik. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Contohnya. Sebenarnya. Kaedah Terus Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut.. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan itu.

gerak laku dan lain-lain. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. 22 . Guru menggunak an teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. lukisan. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. (b) (c) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. lakaran. lakonan.mereka. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. iaitu dengan cara mendengar. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Kelebihan kaedah terus. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Kaedah ini dianggap berjaya. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. (c) (d) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.

Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. guru terlebih dahulu. susu. Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. ketika memilih perkataan. to school. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. milk. Justeru. 23 .Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee school radio bicycle biscuit kopi sekolah radio basikal biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. dan Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Sehubungan dengannya. Subjek Saya I Dia He Kata kerja pergi go minum drinks Objek ke sekolah. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu.

guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Bahasa merupakan s atu kebiasaan atau kelaziman. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. murid dilatih tubi untuk berdialog. iaitu melalui kemahiran bertutur. 24 . dan Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Pun demikian.Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. dan Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Walau bagaimanapun. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) (b) (c) Bahasa adalah alat pertuturan buka n penulisan. khasnya latihan bertutur secara intensif. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Dengan demikian. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Di samping itu. (d) (e) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Setelah menguasai sebutan.

Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Ini bermakna. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Dengan kata lain. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana.Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. sumbang saran. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Oleh itu. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Dalam pengajaran bertutur. untuk berkomunikasi dengan berkesan. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 . (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. perbincangan. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. dialog. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah.

kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Permainan bahasa. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Bersoal jawab. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Main peranan dan si mulasi. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Sebagaimana teknik. cara pengendalian. Antara lain ialah teknik: (a) (c) (e) (g) (i) (k) (m) Latih tubi.dan menentuka n teknik pengajaran yang paling sesuai. lancar dan tepat. Perbualan / dialog/ wawancara Berbahas/ debat Sumbang saran Melapor berita Pengajaran puisi Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Sebenarnya. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Penyelesaian masalah. Perbincangan. 26 . dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Drama atau lakonan. Walau bagaimanapun. (b) (d) (f) (h) (j) (l) (n) Bercerita. seseorang guru boleh menggabung kan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan.

Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. 27 . Ali menendang bola. Bola. Misalnya. Ali menendang bola di padang. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Ali menendang bola. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang ber beza.Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. daki laki tari lari malu balu Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Bola. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. ikut cikgu sebut. Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. kelemahan menyeb ut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang. Murid-murid. Ali .

Dia mengguna kan kerbau untuk membajak tanah.Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Selamat datang. Mari kita duduk. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Sudilah minum. Janganlah segan-segan. ii. i. Makan kuih di pinggan. carta bergambar. Di samping itu. 28 . Sila masuk ke dalam. Pak Abu seorang petani. Minum air kopi. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Apa khabar sekarang. mengikut rentak dan nada yang tertentu. iii. Dia bekerja di sawah. kad imbasan bergambar.

Karangan Lisan Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 . Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Umumnya. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dalam latihan penghasilan pula. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam latihan ini. mempunyai jurang maklumat. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Kemudian.Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab.

Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. anda tiba di sebuah hotel. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. satu bilik 30 . Hotel mempunyai dua bilik kosong. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. perbincangan. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. simulasi dan lakonan. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi tertentu. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Khemah Lampu picit Makanan kering Makanan basah Alat memasak Pakaian Baldi Alat menjahit Pisau Kapak Bantal Selimut Air Susu tin Cangkul Surat khabar Radio Mancis api Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Sebaik-baiknya. ada bilik kosong atau tidak. Tanyakan harga bilik itu. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Contoh: Senarai barang yang diberi oleh guru. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu.untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan.

00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. sarapan pagi bagi pelanggannya. Hotel anda juga menyediakan ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah.00 dan RM 15. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Oleh itu. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. selaras dan menyaling. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. 31 .untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Rumusan Perhubungan antara pendekatan.

dan 2. semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti. prinsip-prinsip asas mengenainya perlu dipatuhi supaya tahap keberkesanaan pengajaran guru dapat dipertahankan. langkah pengajaran sebelum. Antara lain Rancangan Pengajaran Mingguan/Harian guru sedikit banyak mengandungi keterangan mengenai objektif. pengasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Langkah-langkah Sebelum. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Menentukan objektif dan aktiviti: sebelum. Semasa dan Selepas Aktiviti · Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Rancangan Pengajaran sama ada mingguan dan harian mengandungi set pengetahuan lengkap yang menghuraikan rancangan aktiviti pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Membentuk aktiviti pengajaran Melaksanaka n Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 32 . Dalam hal ini terutamanya yang berkaitan dengan pembinaan dan penggunaan bahan bantu pengajar. semasa dan selepas proses pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1.Tajuk 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Penyediaan Rancangan Pen gajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur · Objektif.

(ii) guru menyedia dan mengedarkan bahan-bahan (kad 33 . psikomotor (menyampaikan dan melaksanakan) dan afektif (memilih). guru perlu lebih berhati-hati memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai. menyatakan. Justeru. berbanding dengan kemahiran membaca dan menulis. Cuma. Kemahiran Menggunakan Papan Tulis iv. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat berikut: (a) Peringkat persediaan (sebelum melaksanakan proses P & P) Pada peringkat ini. Kemahiran menerangkan Ilustrasi iii. menghuraikan. iaitu: (i) guru menerangkan tugasan atau dengan memberi contoh-contoh yang sesuai membuat tunjuk cara mengenai apa yang akan dilakukan oleh murid dalam proses pengajarannya nanti. sebagaimana pentingnya guru menyediakan rancangan mengajar kemahiran berbahasa yang lain. tepat dan berkesan. guru sekurang-kurangnya perlu melakukan tiga perkara asas. guru perlu menentukan matlamat / objektif pengajarannya secara tepat meliputi aspek pengetahuan (menyenaraikan. menggunakan dan menyelesaikan). mengenali) kemahiran intelek (menjelaskan. Kemahiran Variasi Rangsangan v.Penyediaan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur: Komponan Persediaan Mengajar Persediaan Maklumat Am Pengetahuan Sedia Ada Objektif Pengajaran Isi Pelajaran Penyampaian Set Induksi Perkembangan i. Kemahiran Menyoal Penutup Kesimpulan Penilaian Tugasan Ulasan Kendiri Menulis Ranca ngan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur Menyediakan Rancangan Mengajar Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur penting. Maknanya. Kemahiran Peneguhan ii. dalam usaha merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas kepada penguasaan kemahiran berbahasa yang berikutnya.

suasana dan kecenderungan pembelajaran murid: 34 .kiu. Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (a) Bahan yang sesuai Prinsip pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan: mendengar dan bertutur sebenarnya berkaitan dengan kriteria pemilihan bahan berkenaan hendaklah sesuai dengan objektif dan matlamat pengajaran bahasa Melayu (secara khusus kemahiran lisan). kumpulan atau berpasangan. (c) Peringkat susulan dan penilaian Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (i) objektif pengajarannya tercapai atau tidak. gambar. boleh digunakan dan murid tahu menggunakannya. bahkan secara individu sekiranya perlu. dan (iv) berdasarkan maklum balas yang diperolehnya dalam perkara (i iii). guru boleh membuat penambahbaikan mengenainya. (ii) guru perlu memastikan semua alat dan bahan yang disediakan itu berada dalam keadaan baik. (b) Peringkat pelaksanaan aktiviti (semasa melaksanakan proses P & P) Terdapat sekurang-kurangnya dua perkara penting. alat tulis dan seumpamanya) yang akan digunakan dalam proses P & P. mencukupi. kad imbasan. (ii) murid-murid boleh atau tidak melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. pendekatan. (ii) guru menyelia dan memberi bimbingan secara kelas. kaedah dan teknik pengajaran. semasa mereka membuat atau melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. iaitu (i) murid-murid melaksanakan tugasan sebagaimana diarahkan. guru boleh meminta murid melaksanakan tindakan susulan sama ada aktiviti pemulihan (untuk murid-murid yang lemah) dan aktiviti pengajayaan (untuk murid-murid yang berpotensi cemerlang). keadaan dan keselamatan murid-murid. bahan stensilan. peringkat membuat tindakan susulan dan penilaian dianggap paling penting kerana pada peringkat ini guru boleh menentukan sama ada. (iii) apakah kekuatan @ kekurangan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkenaan. Paling penting sebagai tindakan susulan.

mendorong. isi pelajaran dan bahan. Bahan yang dipilih hendaklah jelas dan pemilihannya ditentu lebih terdahulu. Sehubungan dengannya. kepercayaan dan amalan dalam kalangan masyarakat tempatan. Bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik kepada muridmurid. menggerak. dan kesesuaian bahan yang dipilih merupakan motivasi tinggi. seseorang guru juga perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: (b) Bahan yang dipilih mesti mencabar. Selaras dan menepa ti hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia . aspek rangsangan akan menggerakkan akal (pemikiran). selari dan dengan minat dan kecenderungan murid-murid belajar. Dalam hal ini. dan Mengambil kira latar belakang pendidikan. (b) (c) Pendekatan. status sosioekonomi dan tahap pencapaian pelajar. Sesuai dengan kebudayaan. merangsang. bahan yang pilih dalam proses P & P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat murid-murid untuk belajar. (ii) bahan mudah kepada yang kompleks. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kerajaan Malaysia. mematuhi prinsip-prinsip berkikut: (i) bahan konkrit kepada bahan abstrak. Tiga perkara penting dalam proses pengajaran. Antara lain. kemudiannya mempengaruh tindakan (tingkah laku) seseorang. mengarah dan menentukan reaksi murid-murid terhadapnya Bahan pengajaran yang dipilih mesti sesuai. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah murid-murid. adat res am. pemikiran dan tingkah laku. guru. iaitu aspek rangsangan.Kesesuaian dengan perkara Objektif dan matlamat pengajran Penjelasan (a) Guru boleh memilih bahan yang sesuai dan dapat membantunya mencapai objektif dan matlamat pengajaran. kaedah dan teknik pengajaran (a) Keadaan pelajar (a) (b) Pemilihan bahan perlu sesuai dengan keadaan murid-murid yang belajar bahasa Melayu. (iii) bahan yang mempunyai fakta terasing kepada bahan yang 35 . Suasa pembelajaran (a) (b) (c) Minat pelajar (a) Selain menimbang aspek kesesuaiannya.

bahkan boleh dimanfaat juga dalam P & P mata pelajaran lainnya. Sebenarnya. (v) bahan berbentuk buku perlu dirujuk kepada kementerian dan agensi kerajaan. minat.bahan yang boleh ubah cenderung untuk diguna pakai dalam kalangan dan di antara mata pelajaran. (g) Bahan yang bersifat luwes . kelas dan antara sekolah dan wilayah. kandungan bab kepada bab yang lain. (d) Bahan yang menarik minat murid-murid. kualiti kulit dan cara buku itu dijilid. (e) Bahan yang jimat dan murah kewajaran kosnya (munasabah). (iii) mengandungi maklumat @ fakta penting dan kemas kini . ialah (i) pertautan bahan itu dengan isi kandungan. bahan yang dipilih itu mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. ekonomik digunakan secara berulang perkara penting perlu diberi pertimbangan kerana bahan berkenaan perlu kali. dan (vii) bahan yang bersifat duniawi kepada bahan yang bersifat ukhrawi! (c) Bahan yang menepati objektif pengajaran. ilustrasi dan grafik. Sehubungan dengannya.mengandungi fakta bersepadu. bahan bantu mengajar berkenaan mengandungi arahan yang jelas. Antara lain. (ii) urutan susunan bahan perlu teratur mempunya i hubungan. 36 . Selain itu. latar belakang. bahan P & P yang dipilih itu semestinya juga mengandungi maklumat (fakta) tertentu. gambar-gambar bersiri. kad-kad imbasan tanpa gambar dan bergambar. (iv) bahan yang khusus kepada bahan yang umum. tahap pencapaian. (iv) kosa kata yang sesuai mengikut tahap/umur murid.semasa. proses pemilihan bahan untuk kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar adalah sama sahaja. perkara yang boleh diberi perhatian. Perbincangan mengenai jenis bahan bantu mengajar untuk kemahiran bertutur itu dinyatakan sebagaimana berikut: Aktiviti latih tubi untuk pertuturan Aktiviti latih tubi bertujuan membolehkan murid-murid bertutur dengan baik menggunakan alatan seperti pita rakaman. Hal ini penting kerana yang hendak diajar itu ialah subjek yang berkaitan dengan bahasa Melayu. dan (vi) bahan mengandungi soalan latihan dan ulangkaji. saiz. pengalaman murid-murid. (vi) bahan masa kini kepada bahan masa akan datang. (v) bahan umum kepada bahan teori. (f) Bahan yang praktikal dari segi boleh guna. filem dan slaid. carta. kebolehan. Hal ini demikian kerana reka letak.

Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan. peta. Contohnya adalah seperti dialog.Aktiviti peniruan dan hafazan Bahan-bahan untuk aktiviti peniruan dan hafazan ini selalunya disediakan oleh guru dan disesuaikan dengan kebolehan dan kematangan murid. dan petikan karangan. kepala. nada. Guru menayangkan semula cerita tadi dengan bersuara supaya murid boleh membandingkan dialog ciptaan mereka daripada dialog rakaman. (d) (e) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan. dan (f) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. rajah. kawasankawasan perindustrian. Aktiviti lawatan boleh membantu mereka menjalankan aktiviti komunikasi seperti perbincangan. iklan boleh juga membantu murid dalam aktiviti prakomunikatif dan komunikatif. intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. Di samping itu. alat bantu mengajar dalam bentuk pandangan seperti gambar. Misalnya: (a) Guru menayangkan cerita Peristiwa di Sebuah Pasar Raya tanpa suara kepada kelas. jadual. aktiviti lawatan boleh dilakukan seperti melawat tempat-tempat bersejarah. (b) (c) Murid secara individu meramal dan mencatat kata bual watak tersebut. mimik muka dan lain-lain yang dapat menyampai kan sesuatu maksud. Aktiviti lawatan boleh memberi pengalaman bermakna kepada murid-murid. murid dapat melihat cara penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti gerak tangan. 37 . dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang telah dipersetujui bersama. seni kata lagu. Selain itu. Antara l ain. kawasan melombong dan tempat-tempat peranginan. Aktiviti kemahiran komunikatif Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikatif ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman ini murid dapat mendengar contoh contoh sebutan.

dan dalam upacara-upacara tertentu. forum. Sekarang mari kita lihat bagaimana beberapa alat bantu mengajar digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bertutur. di stesen keretapi. 38 . Perhatian kepada semua penumpang Malaysian Airlines dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. laporan cuaca. Contohnya. Penggunaan pelbagai bahan daripada sumber asal dalam pengajaran bertutur ini penting kerana bahanbahan tersebut mengandungi ciri-ciri utama dalam bahasa pertuturan yang perlu dicontohi oleh murid-murid. Bahan pengajaran yang digunakan dalam aktiviti latihan kemahiran bertutur mestilah terdiri daripada bahan bahan yang authentic ataupun bahan-bahan yang diambil daripada sumber asal. wawancara. berita pengumuman. Pesawat akan berlepas pada pukul 3. Boneka (a) Murid membaca dan memahami dialog Tutu dan Titi. Semua penumpang diminta masuk melalui pintu B3. Sabah. bacaan sajak.00 petang. syair dan lain-lain yang diambil daripada siaran radio atau televisyen.Aktiviti pengumuman lisan Pengumuman lisan boleh dipetik daripada pengumuma n yang dibuat di lapangan te rbang. Anda telah mengetahui beberapa alat yang digunakan untuk menjalankan beberapa aktiviti bertutur.

Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Bahan Kartun (a) (b) (c) (d) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (c) (d) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. 39 .(b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Video dan Bahan Sastera (a) (b) (c) Murid menonton ra kaman drama. (e) (f) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan.

aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. gembira. takut. marah dan sebagainya. Anda telah membaca beberapa jenis teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Dengan demikian. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang mena rik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut.Gambar Foto (potret) (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. 40 . pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Sesungguhnya.

menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Justeru. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. Kerangka Konsep Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Melaksanakan Pengajaran Menetapkan Matlamat Menulis Objektif Membentuk ujian Membentuk aktiviti pengajaran Memilih Media Pengajaran Meneliti Semula Teks Menyemak Pengajaran Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 .Tajuk 5 Kemahiran Mendengar dan Bertutur · Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Sinopsis Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Hasil Pembelajaran 1. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur.

gerak mata. Tegasnya. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Dengan itu. betul dan berkesan. dia mampu membent uk frasa dan ayat-ayat yang betul. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. mempersilakan makan. Selain itu. Demikian juga. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah.Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. penilaian dan pengujian terhadap dengan betul. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Nada. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. membuat taakulan. kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu Sehubungan dengannya. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. 42 . Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Contohnya. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi.

hentian dan intonasi. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. iaitu untuk melahirkan perasaan. Selain itu. pendapat. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat mel ahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan mak sud yang hendak disampaikan. Pertamanya.Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. 43 . v. Dengan itu. z. gh. frasa dan ayat-ayat. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Keduanya. Misalnya. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. suku kata. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Baiklah. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. kehendak dan sebagainya. kemudian. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. s dan f. sy.

mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. 44 . Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Dengan membaca kuat. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut.Teknik menguji kemahiran bertutur Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Misalnya. Membaca kuat. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Murid mendengar sebutan perkataan. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyu ruh murid menyebut. TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Menyebut perkataan pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahaw a hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Pemarkatan. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini.

Misalnya: (a) (b) (c) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Apa yang sedang mere ka lakukan? Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis).Guru Murid : : Beritahu rakan kamu bahawa sa ya akan datang ke rumahnya esok. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Ali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. cikgu akan ke rumah kamu esok. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. 45 . gambar. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. peta. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas.

Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaha raan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). (a) (b) (c) (d) (e) Guru memberi murid petikan cerita pendek. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang be tul. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Guru membaca kuat petikan. Murid membaca senyap. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan Masa yang sesuai untuk membaca terkawal.Membaca Kuat (a) (b) Aspek yang diuji Bahan . dan tekanan yang betul. .sebutan.sederhana panjang. Walau bagaimanpun. 46 . iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. pe rtuturan dan intonasi. batasan masih ada. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Kecekapan menggunakan kata. Oleh itu. Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. ialah 2-3 minit. penilaian jenis ini ialah: Antara teknik-teknik yang tergolong dalam Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada mur id bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. intonasi. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan.

Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. tidak jauh dari balai polis itu. Misalnya: Pilih dua orang murid. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. · Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Dengan demikian. tanpa bimbingan guru Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur.Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: · Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran 47 .

Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. iii. i. Apakah cita-cita kamu? ii. Soalan: i. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Untuk menentukan markat yang sesuai. Wah. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. iii. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. ii. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i.Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? Bagaimanakah cara mereka melakukannya? 48 . Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik.

. gambar dengan tempatnya dan memadan kan harga dengan objeknya...Penilaian kemahiran lisan....... menyusun perkataan menjadi ayat.......... Senarai Semak untuk Pemarkatan.... memadankan pasangan. umur... tempat menyusun maklumat mengikut saiz. dialog... berinteraksi simulasi projek dll. Markat Bahagian No: Gambar Nombor Soalan 1 A 2 3 4 5 1 2 3 4 5 J = J= 2 1 0 melalui telefon. pelaporan 49 ......... kediaman. isi karangan dll.............. menyusun dan melengkapkan kepentingan dan seumpamanya.. peristiwa.... forum dll perbincangan mengenai prestasi... (b) (c) megelompok misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.... aspek yang berlawanan... buah-buahan.......... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadan kan memadankan objek dengan tulisan. warna. (d) (e) (f) (g) menyelesaikan masalah dengan selamat.. Nama Murid: . forum dll menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu main peranan dalam lakonan....... bahan projek: kos...... prosedur... sama dan sebagainya.. lakonan........... kumpulan etnik dan sebagainya..........

Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. menjadi 12. iii. intonasi atau tatabahasa. penghasilan bahan. awal 50 . sebutan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. ii.Nilai Markat (cadangan) 2 1 0 Bagi jawapan yang tepat. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. betul sebutan. iaitu: i. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Jawapan salah. dan kelancaran pertuturan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Di sini. jika pencapaian murid ialah 6. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Jumlah markatnya = 66. 14 dan 40. iv. sebutan kefahaman ketatabahasa n keluasan perbendaha raan kata. darabkan semuanya dengan 2. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. pemilihan perkataan dan tatabahasa. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Rumusan Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Misalnya. intonasi. Untuk mengubah markat kepada peratus. 7 dan 20. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. intonasi. Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. v.

maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya.diajar dan perlu dikuasai oleh murid. kaedah dan te knik pengajaran dan pembel ajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Pada pendapat anda. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. (a) (b) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 . Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan bai k dan berkesan. Guru mesti faham. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu.

1 Menjelaskan kemahiran membaca. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. skimming dan scanning. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Skimming dan Scanning Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. ekstensif. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Hasil Pembelajaran 1. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. 52 .2 Menghuraikan teknik bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.Tajuk 6 Kemahiran Membaca · Matlamat dan Jenis Bacaan · Peringkat Pengajaran Bacaan · Teknik Bacaan Intensif. matlamat. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Walau bagaimanapun. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Ekstensif. kaedah. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.

Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Daripada kemahiran ini. Skimming dan Scanning Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: · · · Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. bertulis. mereka dapat me mperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan 53 .Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: · Mekanis · Mentalis · Intensif · Ekstensif Peringkat Pengajaran Bacaan: · Kesediaan membaca · Prabacaan · Mekanis · Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: · Intensif · Ekstensif · Skimming · Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif.

membaca mengikut intonasi. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. 54 . Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. nada dan tekanan yang betul .Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. keseronokan dan terhibur. 55 . kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. pengalaman dan persekitaran. Dari segi mental pula. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Dari segi emosi. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Kesimpulannya. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Dari segi fizikal. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. keupayaan matanya mengecam bentuk.Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan.al (1994).

Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan penglihatan. frasa dan ayatayat mudah. suku kata. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna.Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. dan latihan bahasa pertuturan. koordinasi psikomotor. kaedah terus. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendenga ran . Pada tahap ini. latihan menajamkan daya ingatan. perkataan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. 56 . aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. aktiviti pendengaran. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. peringkat Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan kemahiran pengamatan murid untuk membaca.

meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. membaca teliti. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru -guru. Sementara membaca telaah bahasa. 57 . Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. membaca pemahaman. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. ditegaskan. Teknik Bacaan Banyak bahan yang perlu kita baca ! Bacaan Intensif Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. latihan kosa kata.Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. diskusi umum dan sebagainya. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti.

Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. intonasi. Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Mengesan.Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. betul dari segi sebutan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) (b) (c) membaca tinjauan membaca sekilas membaca dangkal 58 . dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. dan Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda ba caan dengan baik. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa.

umur. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Kedua. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. dan Bahan-bahan yang berbeza. daftar kata yang terdapat dalam buku. menambah kemahiran memahami. dan menaakul isi bacaan. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. Melalui bacaan ini. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. 59 . kandungan dan sebagainya. sesuai dengan minat. pengalaman. meningkatkan kepantasan membaca. Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. sikap dan cita-cita pelajar. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. meneliti indeks. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. atau melihat judul. (b) (c) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) (b) (c) (d) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. rangka kasar. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. jantina. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. bab. Pertama. Ketiga. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya.Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan.

struktur ayat dan sebagainya. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. ungkapan. 60 . Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk skim . Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Konteks ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. (d) Semasa membaca perenggan pertama. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk.perbendaharaan kata. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. (c) Bacalah perenggan pertama. apakah sikap pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Carilah maklumat tentang pengarang. Membentuk tabiat gemar membaca. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. teknikal dan sebagainya. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. (f) (g) (h) (i) (j) Menambah minat membaca.(d) Memperkaya bahasa .

Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) (b) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Kecepatan membuat skiming ini. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. 61 . fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning.(e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan yang penting dan fakta. dan anda akan dapati idea (f) Baca perenggan akhir dn teliti dan rumusan. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain.

kaedah. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa dan pengalaman bahasa.Tajuk 7 PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN · Pendekatan Binaan. cerakinan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa · Kaedah Pandang Sebut · Kaedah Abjad · Kaedah Fonik Sinopsis Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. komunikatif sebut. Walau bagaimanapun. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang 62 . Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. pendekatan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Cerakinan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.

Mengikut pendekatan ini pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 .Kerangka konsep Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : · Binaan · Cerakinan · Komunikatif · Pengalaman bahasa Kaedah Bacaan · · · Pandang Sebut Abjad Fonik Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan dan Kaedah Ba caan Asas Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Unsur-unsur yang kecil akan membent uk unsur yang lebih besar. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Pendekatan Cerakinan Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Cerakinan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Abjad dan Fonik PENDEK ATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu.

mempelbagaikan aktiviti komunikasi. pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. pada peringkat lateral. teater pembaca. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Sebagai contoh. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Bagi setiap peringkat. iaitu lateral. dan penilaian makna. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Jadi. interpretasi & inferens. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) (b) (c) (d) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Dalam sesuatu proses membaca. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. murid- 64 . Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna . terdapat tiga peringkat pemahaman. pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar.pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja.

dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Pada peringkat interpretasi & inferens. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. laras bahasa.murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. tatabahasa. Sebagai contoh. ragam. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. pendekatan ini memanfaatk an pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. grafik. Kesimpulannya. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. 65 . Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain.

al. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut KAEDAH PANDANG SEB UT Menyebut Perkataan Mencerakinkan perkataan dan kata Membina dan membaca ayat Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan.Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. Menurut Juriah Long et. mereka perlu mengenali banyak lambang. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Semasa kad diimbaskan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. 66 . Mengikut kaedah ini.

pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a.Kaedah Abjad KAEDAH ABJAD Menyebut nama huruf abjad a z. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. o. perkataan dan frasa Membaca ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. 67 . 1994). huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan.al. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. e. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. biasanya. i. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. huruf besar dan kecil Menyebut suku kata V dan KV Mengeja suku kata. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf a hingga z mengikut susunan. Setelah murid menghafal semua nama huruf. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Dalam kaedah ini. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et.

Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Selamat mencuba dan berjaya! 68 .Kaedah Fonik KAEDAH FONETIK Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan Membatan g suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat Menggunakan bahan bantu belajar l a t i h a n Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. pembentukan suku kata. dan pembentuk an perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.

RADAR. 69 . justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pel ajaran. tatacerita dan teater pembaca. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Hasil Pembelajaran 1.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Know. Review.Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Question. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Read. Read.(KWLH).Recite (3R). Review. KWLH. Recite(SQ3R). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.How.Learn. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.What.

S (survey) Tinjau Q (question) Soal/tanya R (read) Baca R (recite) Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. Teater Pembaca Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Recite(SQ3R). SQ3R adalah singkatan bagi.Tatacerita .Recite (3R).Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Teater Pembaca · · Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Bimbingan Menjangka. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempe rsoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. (b) Know. 70 . Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Review. Recite (SQ3R) 1. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Review. Tatacerita Bimbingan Menjangka. Read.How. Review. Lingkaran Soalan. (c) (KWLH). Read. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca Survey. Read.Lea rn. membaca perenggan pengenalan. Question. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. lakaran grafik. dan lain-lain (a) (b) (c) Lingkaran Soalan. Question. tajuk-tajuk kecil. KWLH .What. gambar-gambar atau ilustrasi.

Setelah selesai membaca.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Ketika membaca. Learn. What. Knowledge. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) W (want) L (learned) H (how) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 . melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.

Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. A R Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. D Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang.tambahan. Analogize. Discuss. idea atau tempat. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. A Pelajar menerangkan bagaimana konsep . RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Lima langkah RADAR ialah: R Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Dalam konteks pengajaran. barang. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. barang. idea atau tempat. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) A (Analogize) D(Discuss) A( Apply) R(Review/Research) Membaca Menganalogi Berbincang Mengaplikasi Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 . Read. idea. Apply.

suasana cerita. Penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.

Langkah pelaksanaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan; Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon; Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog; Pembaca dapat membaca dengan baik, nada dan intonasi yang sesuai; Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan; Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan; Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca; dan Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.

TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Selain itu, penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita; (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan; Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) (b) (c) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid; Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan; Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa;

73

(d) (e) (f)

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting; Lakukan latihan; BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan; dan

(g)

Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan.

Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca, cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut.

. .

74

Rujukan Asas

Abd. Aziz Abd. Talib (2000), Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. Brown James Dean, Hudson Thom. (2002 ). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. Kiely, Richard (2005). Program evaluation in language education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.

Rujukan Tambahan

75

RAHMAN Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. UKM) Bac.com.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. USM) Cert.Ed (Pengajian Kurikulum. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) 76 .D (Kesusasteraan Melayu. (norliza_ab@yah oo.my) Kelulusan: Ph.PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Dr. ISMAIL BIN ABD.Ed (Pengajian Melayu.com) Kelulusan: M. Pend. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) PUAN NORLI ZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. UPSI) M.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 .

Lampiran B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->