A vidyA of atharvaNa-bhadra-kAlI « mAnasataraMgiNI

http://somasushma.wordpress.com/2007/01/29/a-vidya-of-atharvana-bhadra-kali/

The atharvaN-s have several distinctive prescriptions of mantra prayoga-s for pratya~NgirA or atharvaNa-bhadrakAlI. One such is the mahAchaNDayogeshvarI vidyA. It is recommended only for those who study the AV, though no niyama or purashcharaNa is required for deployment. pippalAda R^iShiH; Chando nAsti yajuShTvataH; atharvaNa-bhadrakAlI jayadurgA devatA | OM bIjaM; hrIM shaktiH; jaye cha viniyogaH| AM AM AM hR^idayAya namaH | IM IM IM shirase svAhA | UM UM UM shikhAyai vaShaT | EM EM EM kavachAya huM | AuM AuM AuM netra-trayAya vauShaT | prekhaM astrAya phaT || AM AM AM a~NguShThAbhyAM namaH | IM IM IM tarjanIbhyAM namaH | UM UM UM madhyamAbhyAM namaH | EM EM EM anAmikAbhyAM namaH | AuM AuM AuM kaniShThikabhyAM namaH|| prekhaM karatalakara-pR^iShTAbhyAM namaH || dhyAnaM shyAmAm-indu-dharAM devImA.a.a.tAmra-nayana-trayIm | vAme rakta-kapAlaM cha trishUlaM dakShiNe tatha || kR^ishodarIM rakta-vastrAM pINa-stanIM nitambinIm | padmasthAM yuvatIM dhyAyet smerA.a.asyAm-ati sundarIm || bhadrakAlIM mahAdevIM jayadAtrIM sushItalAM | pujayed AsurI pIThe syustadA.a.avaraNAni cha || OM hrIM chaNDyogeshvarI ! phaT ! svAhA ! [for homa] OM hrIM chaNDyogeshvarI ! phaT ! namaH ! [for pUja]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful