MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

● ●

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VIII-a Etapa judeţeană 12 martie 2006 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2,5 ore MULT SUCCES!

I. Citeşte cu atenţie textul dat:
«Între personajele romanului, personaje rafinate, cu acţiuni gândite şi subtile, Daniel avea nevoie de un fel de «urs» simbolic, un om mătăhălos, puternic însă lent, cu gândire înceată, infantilă. Îşi construi personajul, abandonând pe moment galopul scrisului, îl gândi migălos până când îi dădu viaţă, îl introduse în iţele acţiunii unde era perfect veridic, exact ce trebuia, îl simţi perfect, îl văzu mişcându-se, îl auzi aievea şi abia atunci din amintirea lui se desprinse ceva şi începu să se apropie, să se apropie, să se tot apropie, până când Daniel îşi dădu seama că personajul pe care îl plămădise era …. fostul lui coleg.» (Ion Bogdan Lefter – Fabulă cu măşti) În 1 – 2 pagini, continuă fragmentul, construind profilul personajului – protagonistul romanului - aşa cum crezi că şi l-a imaginat Daniel.
Total pentru subiectul I – 20 de puncte

II. Având ca suport textul construit de tine, elaborează o compunere de 1-2 pagini, în care să caracterizezi personajul respectiv, ca şi cum acesta ar fi produsul imaginaţiei unui romancier talentat. În compunerea ta, vei avea în vedere următoarele aspecte: - tipul de personaj ……………………………………………………………………………………………...2 p. - portretul său fizic …………………………………………………………………………………………….8 p. - portretul său moral ………………………………………………………………………………………….10 p. - mijloace de caracterizare a personajului ……………………………………………………………………..2 p. - cuvinte, expresii, fragmente de text care să ilustreze afirmaţiile tale ………………………………………..6 p. - valoarea de simbol a personajului creat conform indicaţiilor din textul de la punctul I. …………………… 2 p.
Total pentru subiectul al II-lea 30 de puncte

III. Literatura nu se poate construi fără o bună cunoaştere a limbii române. Prin urmare, va trebui să demonstrezi şi tu că, alături de creativitate şi de priceperea de a aplica elementele de teorie literară, dovedeşti şi o foarte bună cunoaştere a problemelor de limbă română. Având ca text-suport fragmentul aparţinând operei lui Ion Bogdan Lefter, răspunde cerinţelor de mai jos, apelând la cunoştinţele tale de limba română: 1. Precizează care este structura morfologică a cuvântului: migălos………………... …………………………2 p. 2. Înlocuieşte acest cuvânt cu un sinonim, care să se potrivească în contextul propus de autor . ……………...2 p. 3. Identifică, în fragmentul dat, un adjectiv care să poată avea rol de epitet în raport cu personajul creat……..4 p. 4. Alcătuieşte o frază în care să existe o propoziţie cu predicat nominal, al cărui nume predicativ să fie exprimat prin adjectivul selectat prin sarcina de lucru de la punctual 3. ………………………………………………6 p. 5. Dezvoltă numele predicativ construit la sarcina de lucru de la punctul 4, într-o propoziţie subordonată corespunzătoare. …………………………………………………………………………...............................4 p. 6. Precizează care este felul propoziţiilor, după rolul lor în fraza căreia îi aparţin, din structura: “… îl simţi perfect, îl văzu mişcându-se, îl auzi aievea şi abia atunci din amintirea lui se desprinse ceva” …………....2 p.
Total pentru subiectul al III-lea: 20 puncte 20 de puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii:
1. Respectă convenţiile tipului de text (1p) 2. Textul este aşezat corect în pagină (1p) 3. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor, adecvarea conţinutului la cerinţe, registrul de comunicare şi stilul adecvat conţinutului (8 p.) 4. Exprimarea scrisă va fi de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie (10p.) 10 puncte se acordă din oficiu Punctaj maxim: 100 de puncte

MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

● ●

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VIII-a -MINORITĂŢI Etapa judeţeană 12 martie 2006 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2,5 ore

MULT SUCCES! I. Citeşte cu atenţie textul dat: „Şi plecam să cunoaştem ameţeala aprigă a culmilor, lăsam în urma noastră ferigi, urcam, beţi de aerul tare,
mai sus, tot mai sus. La picioarele noastre, între costişe pleşuve şi dâmburi încomate de codri stufoşi, văile se aşterneau de-a lungul albiei şerpuite a râurilor ce se pierdeau departe, în aburul câmpiilor grase. Un lung freamăt se înălţa ca o rugăciune. În pacea singurătăţii nemărginite, priveam în slavă rotirea vulturilor deasupra negrelor prăpăstii, iar noaptea ne simţeam mai aproape de stele.” (Mateiu Caragiale – Craii de Curtea-Veche) Pune-ţi imaginaţia şi priceperea în mişcare şi adaugă o secvenţă de text înainte şi alta după acest fragment, ambele însumând o pagină, astfel încât noul fragment obţinut să fie coerent şi să poată reprezenta expoziţiunea unui roman de aventură. În crearea fragmentelor de text, vei avea grijă să respecţi şi toate cerinţele de mai jos: - să dai indicii despre timpul desfăşurării acţiunii …………………………………………………………..2 p. - să construieşti, în linii generale, în mod direct, profilul fizic şi moral al protagonistului, al cărui nume va fi Agentul YZ ................6 p. - să dai informaţii în mod direct despre încă două personaje secundare şi individuale care să poarte numele Xenia şi Vlad ………………………...……………………………………………………………………....4 p. - să prezinţi câteva detalii despre spaţiul montan sugerat în fragmentul dat, unde se va petrece acţiunea …2 p. - să utilizezi descrierea, ca mod de expunere dominant …………………………………………………....2 p. - să utilizezi patru procedee artistice diferite prevăzute de programa pentru etapa judeţeană a olimpiadei de limba şi literatura română………………………………………………………………………………….....4 p. Total punctaj pentru subiectul I – 20 de puncte II. Într-o compunere de cel puţin o pagină, prezintă caracteristicile posibilului roman din care ar putea face parte fragmentul creat de tine - ca specie literară a genului epic. Total punctaj pentru subiectul al II-lea – 30 de puncte III. Literatura nu se poate construi fără o bună cunoaştere a limbii române. Prin urmare, va trebui să demonstrezi şi tu că, alături de creativitate şi de priceperea de a aplica elementele de teorie literară, dovedeşti şi o foarte bună cunoaştere a problemelor de limbă română. Având ca text-suport fragmentul aparţinând operei lui Mateiu Caragiale, răspunde cerinţelor de mai jos, apelând la cunoştinţele tale de limba română: 1. Precizează care este structura morfologică a cuvântului nemărginite. …………………………………….2 p. 2. Înlocuieşte acest cuvânt cu unul sinonim sau cu un grup sinonim de cuvinte, acceptate de contextul în care termenul “nemărginite” a fost folosit de autor . …………………………………………………………..….2 p. 3. Identifică alte două adjective care au rol de epitet în contextul dat …………..………….............................4 p. 4. Alcătuieşte o frază în care să existe propoziţii cu predicate nominale, ale căror nume predicative să fie exprimate prin adjectivele selectate prin sarcina de lucru de la punctual 3. ………………………………4 p. 5. Dezvoltă numele predicative construite la sarcina de lucru de la punctul 4, pe rând, în propoziţie subordonată corespunzătoare. ………………...………………………………………...............................4 p. 6. Precizează care este felul propoziţiilor ce alcătuiesc ultima frază, după rolul lor, din fragmentul dat….….4 p. Total punctaj pentru subiectul al III-lea – 20 de puncte
20 de puncte vei primi dacă întreaga lucrare va îndeplini următoarele condiţii:
1. Respectă convenţiile tipului de text (1p) 2. Textul este aşezat corect în pagină (1p) 3. Textul este coerent prin logica şi claritatea enunţurilor, adecvarea conţinutului la cerinţe, registrul de comunicare şi stilul adecvat conţinutului (8 p.) 4. Exprimarea scrisă va fi de calitate prin corectitudine, ortografie, punctuaţie (10p.) 10 puncte se acordă din oficiu Punctaj maxim: 100 de puncte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful