Thuydien_1

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

Scribd
Upload a Document
Search Documents
Explore

Documents
Books - Fiction
Books - Non-fiction
Health & Medicine
Brochures/Catalogs
Government Docs
How-To Guides/Manuals
Magazines/Newspapers
Recipes/Menus
School Work
+ all categories

1 / 102

Featured
Recent

People
Authors
Students
Researchers
Publishers
Government & Nonprofits
Businesses
Musicians
Artists & Designers
Teachers
+ all categories
Most Followed
Popular

Quỳnh Nguyễn

Account
View Public Profile
My Documents
My Collections
My Shelf
Messages
Notifications
Settings
Help
Log Out
You're looking at our new document page format. If you prefer the old one, click here. Have any thoughts? Leave us your feedback.
×

1 trong 100

Bài giảng Thủy điện 1

CHƯƠNG I

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1

2 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

Bài giảng Thủy điện 1

Bảng 1.2 Trữ năng lý thuyết và kinh ế-k
t ỹ thuật một số lưu vực lớn ở Việt Nam
Tên lưu vực sông

E0 lý thuy ết
(106 KWh)

E0 k ỹthu ật
(106 KWh)

E0 LT /E0 KT
(%)

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1

3 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

Bài giảng Thủy điện 1

Sau năm 1975, hàng lo
ạt các công trình th
ủy lợi - thủy điện lớn trên khắp miền đất
nước được xây dựng vàđang chuẩn bị xây dựng. Có thể tham khảo số liệu thống kêở
Bảng 1.4
Bảng 1.4 Thống kê một sốTTĐ lớn ở Việt Nam
Tên TTĐ

Tên sông

Th
ời gian XD

Nlm

Tổng Vhồ

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 4 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

Thuydien_1 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 5 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 6 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 7 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 http://www.scribd.

Thuydien_1 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 8 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

scribd.Thuydien_1 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 9 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.Thuydien_1 10 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 11 trong 100 http://www.

Thuydien_1

12 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1

13 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1

14 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

2/28/2012 11:16 AM

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 15 trong 100 http://www.scribd.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 16 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 17 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 18 trong 100 http://www.scribd.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 19 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 20 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 21 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 22 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 23 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 24 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 25 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 26 trong 100 http://www.scribd.

scribd.Thuydien_1 27 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1

28 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1

29 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

2/28/2012 11:16 AM

Thuydien_1

30 trong 100

http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1

2/28/2012 11:16 AM

scribd.Thuydien_1 31 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 32 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 33 trong 100 http://www.scribd.

scribd.Thuydien_1 34 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 35 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 36 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 37 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 38 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 39 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 40 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 41 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 42 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 43 trong 100 http://www.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 44 trong 100 http://www.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 45 trong 100 http://www.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 46 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 47 trong 100 http://www.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 48 trong 100 http://www.

Thuydien_1 49 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 50 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 51 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 52 trong 100 http://www.scribd.

scribd.Thuydien_1 53 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 54 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 55 trong 100 http://www.

Thuydien_1 56 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 57 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

Thuydien_1 58 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.Thuydien_1 59 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 60 trong 100 http://www.scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 61 trong 100 http://www.scribd.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 62 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 63 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 64 trong 100 http://www.

Thuydien_1 65 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

Thuydien_1 66 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 67 trong 100 http://www.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 68 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 69 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 70 trong 100 http://www.

Thuydien_1 71 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 72 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 73 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 74 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 75 trong 100 http://www.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 76 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 77 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 78 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 79 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 80 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 81 trong 100 http://www.scribd.

Thuydien_1 82 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

scribd.Thuydien_1 83 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 84 trong 100 http://www.scribd.

Thuydien_1 85 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 86 trong 100 http://www.scribd.

Thuydien_1 87 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 88 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 89 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 90 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

scribd.Thuydien_1 91 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 92 trong 100 http://www.

Thuydien_1 93 trong 100 http://www.scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.Thuydien_1 94 trong 100 http://www.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 95 trong 100 http://www.

scribd.Thuydien_1 96 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .

Thuydien_1 97 trong 100 http://www.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .scribd.

com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 98 trong 100 http://www.scribd.

scribd.com/doc/20582616/Thuydien-1 2/28/2012 11:16 AM .Thuydien_1 99 trong 100 http://www.

scribd.com/scribd facebook... Upload a Document Search Documents Follow Us! scribd.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy Copyright © 2012 Scribd Inc.com/scribd twitter. Language: English 100 trong 100 2/28/2012 11:16 AM .com/doc/20582616/Thuydien-1 Leave a Comment Submit Characters: 400 Submit Characters: .Thuydien_1 http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful