Disciplina Istorie

Contribu ii române ti la dezvoltarea tiin ei i tehnicii. tiin a româneasc este ilustrat de o serie de personalit i române care au fost deschiz tori de drumuri. În domenii precum : 1. Matematic ± Gh. i eica (1873-1939)- geometria diferen ial centroafine, Dan Barbilian (1895-1961)- pseudonimul s u în literatur român este Ion Barbu - conceptele de spa ii barbiliene 2. Fizic ± Horia hulubei ±raze X, tefan Procopiu - magnetonul atomic. 3. Medicin ± Victor Babe - domeniul bacteriologiei , Ion Cantacuzino ± imunologie, Nicolae Paulescu descoper insulina în 1921 înaintea lui Bauting i Meheod (care au primit Premiul Nobel ), C.I. Parhon ± întemeietorul endocrinologie, Ana Aslan gerontologie, George Emil Palade-citolog în 1912 prime te Premiul Nobel pentru structura celulei. 4. Biologie - Grigore Antipa - inventeaz diorama, Emil Racovi întemeiaz biospeologia . 5. Geografie - Nicolae Milescu ±cartografiaz Siberia secolului XVII, Dimitrie Cantemir cu opera sa Descrierea Moldovei i primul român care a scris opera Istoria cre terii i descre terii Imperiului Otoman în istorie. 6. Istorie ± Nicolae Iorga, Vasile Pârvan i A.D Xenopol teoreticieni în istoria românilor. 7. Inven ii tehnice: a) Traian Vuia primul avion care s-a ridicat de la sol numai prin for a motorului s u la Paris 1906. Tot ele concepe i primele elicoptere (1918 i 1921) b) Henri Coand ± primul avion cu reac ie din lume în 1910. i primul avion bimotor, primul avion cu elice 1916. c) Aurel Vlaicu ± primul avion de construc ie metalic i sistemul de r cire a cilindrilor motorului folosit peste hotare dar f r recunoa terea mondial . d) Rachete - sasul Conrad Haas din Sibiu - secolul XVI-lea rachete multiple cu 3 etape de aprindere, Herman Oberth i Al Ciurcu ±propulsorul cu reac ie precursoarele navelor cosmice moderne. e) Construc ii ± Anghel Saligny podul peste Dun re de la Cernavod (18901895) pe atunci cel mai lung din Europa peste 3500 m i al treilea din lume.

în data de«««««««. F. Imensul lac Erie este de pe acum prad unei polu ri care pur i simplu l-a condamnat la moarte. .. 1998) Cerin e: 1) Identifica i din textele de mai sus principalele probleme. Completa i spa iile urm toare: A.i reg seasc echilibrul satisf c tor. încât sc ldatul devine periculos.. C. Milza. Istoria Europei. B. Bonnefous. Cea mai important organiza ie ecologic este«««««««««« i î i propune««««««««««««««««««««««««««««... de eurile industriale i scurgerile provenite de pe solurile fertilizate peste m sur l-au înc rcat cu o asemenea cantitatea de fosfat i nitrat. încât el i-a pierdut pentru totdeauna echilibrul natural. Omul sau natura?. dac devers rile poluante în apele lui ar fi oprite.. Primul zbor spa ial a fost f cut de ««««««««««««. Poluarea ora elor se datoreaz «««««««..´ (Sergiu Bernstein.. 1978) b) ³Tr ite în-direct sau doar cu un decalaj de câteva ore. i s-a putut calcula c . Enumera i activit ile de petrecere a timpului liber i a noilor tehnologice de petrecere a timpului liber««««««««««««««««««««««««« .«« i««««««««««. 3) Argumenta i pe baza textului b) importan a evenimentelor recente care au ajuns în casele noastre pe baza transmisiunilor în direct ale posturilor de televiziune. Se dau textele: a) ³Marele lac Michigan a atins un asemenea grad de toxicitatea. P. Prima nav cosmic se nume te ««««««««««««««. Ä (E. E.. numeroase evenimente î i intensific înc rc tura emo ional . Aceasta face ca fiecare individ s fie mai solidar cu ceea ce se petrece în fiecare moment în orice parte a Europei.«în anul««««««««. i««««««««... Apele de canal. ar fi nevoie de peste 500 de ani pentru ca lacul s . vol.în anul««««««««. Primul om pe Lun se nume te«««««««««««««. a a cum s-a putut constata în timpul d râm rii Zidului din Berlin în noiembrie 1989 sau imediat dup c derea lui Ceau escu..Disciplina Istorie Fi e de evaluare 1. 2. 2) Argumenta i pe baza textului a) de ce poluarea apelor poate amenin a s n tatea omului. V.. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful