INICIJACIJA U HERMETIZAM

FRANC BARDON

DEO I

TEORIJA

PREDGOVOR

Nema sumnje da je svaki čovek koji je tražio pravo i istinito saznanje, uzaludno tražio godinama, ako ne i ceo svoj vek, neki pouzdani metod treninga. Žarka želja za tim plemenitim ciljem terala je ljude da često sakupljaju mnoštvo knjiga sa stih strana za koje su pretpostavljali da su najbolje, ali koje su većinom bile lišene prakse. Međutim, niko od tražioca nije uspevao naći smisao u svoj toj vremenom nakupljenoj gradji pa bi se cilj na koji se tako vatreno ciljalo izmicao sve više i više do maglovitih razdaljina. Ako bi poneko i počeo da radi na usavršavanju po tako hvaljenim uputstvima, njegova dobra volja i marljivost nisu nikada vukle neke zadovoljavajuće rezultate. Pored toga, niko ne bi mogao pouzdano odgovoriti na pitanja koja se nameću, da li je ili ne baš taj način koji je odabrao, bio pravi način i u njegovom pojedinačnom slučaju. Baš u ovo vreme Božansko Proviđenje je odlučilo da pomogne svim tim tragačima koji su sa tako jakom istrajnošću tražili sredstva i puteve za svoj duhovni razvoj. Putem ove knjige, najviši posvećenik, koga je Božansko Providjenje odabralo za ovaj izuzetan zadatak, dao je univerzalne metode u ruke ljudskog roda. Moglo bi se bez pretetivanja reci da nikada do sada javnosti nisu bili dostupni ovako potpuni magijski metodi. Otti Votavova

UVOD

Svakom ko veruje da će u ovom delu pronaći samo zbir recepata pomoću kojih će Iako i bez napora steći čast i slavu, bogatstvo i moć i ciljati na uništenje svojih neprijatelja, moralo bi se na samom početku reći da ovu knjigu odloži na stranu jer će se gorko razočarati. Pod terminom “magija”, brojne sekte i religije shvataju jedino crnu veštinu, veštičarstvo ili zaveru sa zlim snagama. Zbog toga nije začuđujuće što većinu ljudi hvata neki strah kad god se pomene reč “magija”. Opsenari, vračevi i Šarlatani bacili su ljagu na taj izraz i, pod tim okolnostima, ne iznenađuje to što se na magijsko znanje uvek gledalo sa izvesnim potcenjivanjem. Čak i u najdaljoj prošlosti MAG se smatrao jednim od najviših adepata (posvećenika) a možda bi bilo od koristi čuti, kao činjeničnu stvar, daje i sama reč “magija” izvedena iz te reči. Takozvani “vračevi” nisu ni u kom slučaju inicijati (upućeni u tajne) već jedino podražavači misterija, koji su računajući delimično na neznanje a deIimično na lakovernost pojedinaca ili čitavog naroda nameravalipostići svoje sebične ciljeve putem laži i prevare. Pravi magičan su uvek prezirali takve postupke. U stvari, magija je sveta nauka; ona je, u najispravnijem smislu zbir svih znanja budući da poučava kako da se spoznaju i upotrebe vladajuće zakonitosti. Ne postoji razlika između magije i mistike ili bilo koje druge predstave tog imena i gde god je u pitanju prava inicijacija (posvećenje), mora se postupati po istim osno-

vima, saglasno istim pravilima, bez obzira koje je ime toj veri dao ovaj ili onaj. Što se tiče univerzalne polarnosti zakona dobra i zla, aktivnog i pasivnog, svetlosti i senke, svaka nauka može služiti kako u dobre tako i u loše svrhe. Uzmimo primer noža, predmeta koji bi u suštini trebalo koristiti jedino za sečenje hleba, a koja ipak može postati opasno oružje u rukama ubice. Sve zavisi od karaktera pojedinca. Taj princip važi i u svim sferama okultnih nauka. U mojoj knjizi odabrao sam izraz “magičar” za sve moje učenike, budući da je on simbol najdublje inicijacije i najviše mudrosti. Većina čitalaca će, naravno, znati, da reč “TAROT” ne označava karte za igranje, koje služe u mantičke (proricaicljske) svrbe, nego simboličku knjigu inicijacije koja sadrži najveće tajne u obliku simbola. Prva strana (ploča) ove knjige prikazuje magičara predstavljajući ga kao gospodara elemenata i nudi ključ za pivu Arcanum, tajnu neizrecivog imena Tetmgramatona kabalističkog Yod-He-Vau-He. Stoga ćemo ovde pronaći prolaz do magičareve inicijacije. Čitalac će lako shvatiti, koliko je značajna i mnogostruka primena ove ploče. Nijedna od do sada objavljenih knjiga ne opisuje pravi smisao prve Tarot-karte tako jasno kao Što sam to ja objasnio u ovoj knjizi Ona je - neka se zabeleži - rođena iz lične prakse 1 naraenjena za praktičnu prime nu šireg kruga ljudi a svi moji učenici nalaze daje ovo najbolji i najkorisniji sistem. Međutim, nikad se ne bih usudio reći da moja knjiga opisuje, ili da se bavi svim magijskim odnosno mističkim problemima. Ako bi neko želeo napisati sve o toj uzvišenoj mudrosti morao bi ispuniti tomove i tomove. Moglo bi se, ipak, potvrdno odgovoriti da je ovo delo u stvari ulaz u prvu inicijaciju, prvi ključ za korišćenje univerzalnih pravila. Ja ne poričem činjenicu da se neki fragmenti mogu pronaći u publikacijama većine autora, ali ni u jednoj jedinoj knjizi čitalac ne može naći tako detaljan opis prve Tarot karte. Svesrdno sam se zalagao da budem što je moguće jasniji u toku izlaganja, da bih uzvišenu Istinu učinio dostupnom svima, mada je ponekad bilo teško pronaći tako proste reči koje su neophodne da bi ih svaki čitalac razumeo. Ostavljam Vama da procenite da li su moji napori bili uspešni ili ne. Na nekim mestima sam bio prinuđen da namerno ponavljam kako bih naglasio neke važne rečenice i uštedeo čitaocu vraćanje na prethodne stranice. TETRAGRAMATON doslovno znači “četvoroslovna reč”. To je bio izgovor za izbegavanje greha izgovaranja svetog imena YHVH (Yahveh) ili JEHOVA stoje ono kasnije postalo kada su se samoglasnici neke druge reći združili sa suglasnicima reči YHVH. Bilo je mnogo pritužbi od strane ljudi koji tu zainteresovani za okultne nauke, da oni nikad nisu imali nikakve prilike da ih inicira lični učitelj ili vodič (GURU). Zbog toga, jedino ljudi obdareni izuzetnim sposobnostima, ta jedva primetna manjina, izgleda da je u stanju da dobije to uzvišeno znanje. Otuda je velika većina ozbiljnih” tragalaca prinuđena da pretražuje gomile knjiga kako bi tek ponegde uhvatila poneki biser. Medjutim, čovek koji je ozbiljno zainferesovan za svoj napredak i ne teži toj svetoj mudrosti iz čiste radoznalosti niti žudi da zadovolji svoju pohlepu, pronaći će u ovoj knjizi pravog vodiča koji će ga inicirati. Nijedan živi adept, ma kojeg čina on bio, ne može za početak dati učeniku više no što mu daje ova knjiga. Ako i pošten novajlija i pažljiv čitalac u ovoj knjizi pronađu ono što su godinama uzaludno tražili, onda je ona svoju svrhu ispunila u potpunosti.

Autor.

SLIKA MAGIČAPA

PRVA TAROT- KARTA INTERPRETACIJA SIMBOLIZMA

Pri dnu se nalaze mineralno, biljno i životinjska carstvo izraženi na simbolički način. Žena na levoj strani i muškarac na desnoj predstavljaju plus (pozitivno) i minus (negativno) u svakom ljudskom biću. Između njih vidi se hemafrodit, stvorenje koje oličava muško i žensko udruženo u jedno kao znak izmirenja između muškog i ženskog principa. Električni i magnetični fluidi su prikazani crvenom odnosno plavom bojom, i to električni crvenom a magnetični plavom. Predeo glave kod žene je električan, pa stoga crven, predeo genitalija je magnetičan, pa prema tome plav. Kod muškarca, to je obrnuto. Povrh hermafrodita je kugla kao znak zemljine sfere, iznad koje je prikazan magičar sa četiri elementa. Iznad muškarca su aktivni elementi, i to vatra u crvenoj i element vazduha u plavoj boju Iznad žene su pasivni elementi, elemenat vode u zelenoj i elemenat zemlje u žutoj boji. Po sredini magičara sve do kugle je tamno-purpurna boja, koja predstavlja znak AKAŠA-principa. Iznad magičareve glave, sa nevidljivom trakom kao krunom, nalazi se zlatom-oivičen srebrnobeli lotosov cvet kao znak božanstva. Unutar njega je rubin-crveni filozofski kamen koji simboliše kvintesenciju cele hemetičke nauke. U pozadini, na desnoj strani je sunce, žuto poput zlata, a na levoj strani vidimo srebrnobeli mesec, koji izražavaju plus i minus u makro- i mikrokosmosu, električne i magnetične fluide. Iznad lotosovog cveta, Stvaranje je simbolizovano kuglom, u čijoj su unutrašnjosti predstavljene životvorne pozitivne i negativne site koje označavaju stvaralački čin univerzuma. Večno, beskonačno, bezgranično i nestvoreno simbolički su izraženi pomoću reči AUM i bojama od tamnopurpurne do crne.

Velika Tajna Tetragramatona ili Kabalističkog YOD-HE-VAU-HE

Moto: Ono što je gore isto je onome sto je dole.

Hermes Trismegistos

O ELEMENTIMA

Svaka stvar koja je stvorena, makrokosmos kao i mikrokosmos, dakle veliki i mali svet, stvoreni su putem dejstva elemenata. Iz tog razloga ću, na samom početku inicijacije, usredsrediti pažnju na te moći i naročito podvući njihov dubok i mnogostruki značaj. Do sada se u okultnoj literaturi veoma malo govorilo o snagama elemenata tako da sam preuzeo na sebe zadatak da obradim to područje još nepoznatog znanja i da podignem veo koji prekriva njihove zakonitosti. Uopšte nije lako prosvetliti neinicirane tj. neposvećene tako da se oni ne samo informišu o postojanju i delovanju elemenata, već i da se osposobe da u budućnosti sa njima praktično rade.

Čitav svemir liči na satni mehanizam sa sklopom svojih točkica koji su svi zavisni jedan od drugog. Čak se i pojam Božanstva, kao najvišeg mogućeg shvatljivog entiteta, može podeliti na aspekte koji su analogni elementima. Detaljnije o tome naći ćete u poglavlju o Ideji Boga. U najstarijim istočnjačkim spisima elementi se obeležavaju kao TATVE (Tattwas). U našoj evropskoj literaturi oni se razmatraju jedino u pogledu njihovih dobrih delovanja pa sve do upozoravanja na njihove nepoželjne uticajc, to jesi govori se da bi se neke radnje trebale preduzimali pod uticajem tatvi, a neke bi ih trebale izostaviti. U tačnost te činjenice ne treba sumnjati, međutim sve sto je do sada objavljeno ukazuje samo na jedan manji vid delovanja elemenata. A kako elementi, odnosno tatve, deluju u ličnoj primeni, možemo prilično saznati iz astroloških knjiga.

Ja zadirem dublje u tajnu elemenata pa sam stoga odabrao jedan sasvim drugačiji ključ, koji, iako je analogan astrološkom, ipak sa njim nema nikakve veze. Čitalac će naučiti da ovaj ključ, iako mu je sasvim nepoznat, koristi na razne načine. Da bih olakšao taj zadatak, analogijama i delovanjima elemenata detaljno ću se pozabaviti u sledećim poglavljima i to po redu, Sto neće samo razjasniti njihov teoretski deo, nego će direktno ukazati na njihovu praktičnu primenu, budući da u njoj treba tražiti onu najveću tajnu (arcanum).

U Tarotu, toj najstarijoj knjizi mudrosti, već je ponešto napisano o ovoj velikoj tajni elemenata. Prva karta ove knjige predstavlja magičara koji ukazuje na poznavanje i vladanje elementima. Na toj prvoj karti su sledeći simboli: mač kao vatreni elemenat, štap kao elemenat vazduha, pehar kao elemenat vode i novčići kao elemenat zemlje. To bez ikakve sumnje dokazuje da se već u drevnim misterijama magičar opredelio za prvu Tarot-kartu, a vladanje elementima je izabrano ka o prvi čin inicijacije. U čast te tradicije ja ću posvetiti najveću pažnju elementima jer, kao što ćete videti, ključ za elemente je univerzalni lek pomoću kojeg se može resiti svaki problem na koji se naiđe. Prema indijskom učenju redosled TATVI je sledeći:

AKAŠA — princip etera TEJAS — princip vatre

WAYU — princip vazduha APAS — princip vode

PRITHIVI — princip zemlje

Prema indijskoj doktrini, to znači da su četiri nešto grublje tatve potekle od pete tatve, akaša-principa. Zbog toga je akaša krajnji uzrok i treba ga shvatiti kao petu snagu, takozvanu kvintesenciju. U jednom od narednih poglavlja, objasniću čitaocu detaljnije taj najfiniji elemenat, ‘akašu’. Sem toga, u sledećim poglavljima biće objašnjene specifične osobine svih elemenata, počev od najviših planova pa sve do grubog materijalnog nivoa. I sam čitalac je do sada shvatio da nije lak zadatak analizirati veliku misteriju stvaranja i izraziti je na takav način da bi je svako mogao prozreli i o njoj steći plastičan uvid.

Govorićemo i o analizi elemenata i podvući njihovu veliku praktičnu vrednost, tako da bi svaki naučnik, pa bio on hemičar, fizičar, magnetizer, okultist, magičan mistik, kabalist ili jogin itd. mogao od njih imati praktične koristi Ova bi knjiga postigla svoju svrhu kada bih uspeo toliko poučiti čitaoca da on bude u stanju da se ovim predmetom bavi na odgovarajući način i da pronađe praktični ključ za ono područje znanja koje mu najviše odgovara.

PRINCIP VATRE

Kao što je već rečeno, AKAŠA ili princip etera je uzrok nas tanka elemenata. Istočnjački spisi smatraju da je prvi elemenat koji je nastao iz akaše TEJAS, princip vatre. Ovaj elemenat, kao i svi drugi, ne ostvaruje svoj uticaj samo u našem grubom materijalnom planu nego i u svemu što je stvoreno. Osnovne osobine vatrenog principa su toplota i širenje. Na početku svega stvorenog morali su, zbog toga, biti vatra i svetlost a u Bibliji se kaže: “FIAT LUX - Neka bude svetlost”. Poreklo svetlosti, naravno, treba tražiti u vatri. Svaki elemenat, pa takode i elemenat vatre, ima dve polarnosti tj., aktivnu i pasivnu, odnosno pozitivnu (+) i negativnu (-) polarnost. Plus uvek označava graditeljske, stvaralačke, plodne izvore, dok minus predstavlja sve ono što je rušilačko ili razgrađujuće. U svakom elementu se uvek moraju jasno razlikovati ove dve osnovne osobine. Religije su uvek aktivnoj strani pripisivale dobro, a pasivnoj zlo.

Međutim, suštinski rečeno, ne postoje takve stvari kao što su dobro i zlo, to su samo ljudske ideje. U Svemiru nema ni dobra ni zla, zato što je sve stvoreno prema nepromenljivim zakonitostima, u kojima se odražava Božanski princip, i jedino upoznavanjem tih zakonitosti mi ćemo biti u stanju da se približimo Božanstvu. Kao što smo već pumenuli, vatreni princip poseduje širenje ću ja, radi boljeg razumevanja, nazvati električnim fluidom. Ova definicija ne ukazuje na grubi materijalni elektricitet, uprkos nekih njihovih sličnosti. Svako će odmah shvatiti da je osobina širenja identična sa rasprostiranjem. Činjenica je da je ovaj elementarni princip vatre skriven i delatan u svemu Sto je stvoreno u celom Svemiru, počev od najmanjeg zrnca peska pa do najuzvišenije supstance vidljive ili nevidljive.

PRINCIP VODE

U prethodnom poglavlju proučili smo poreklo i osobine pozitivnog elementa vatre. U ovom ću opisati suprotstavljeni princip vode. I on proizilazi iz AKAŠE, eteričnog principa. Međutim, u poredenju sa vatrom, on ima sasvim suprotne osobine. Njegove osnovne osobine su hladnoća i skupljanje. I ovde se govori o dva pola - aktivnom koji je graditeljski, životodavni, hranljiv i zašlilnički i negativnom koji, slično onom vatre, ruši, razgrađuje, provire i deli. Pošto ovaj elemenat poseduje osnovnu osobinu skupljanja i stezanja, on proizvodi magnetični fluid. Voda, poput vatre, takode deluje u svim predelima. Prema zakonima stvaranja, vatreni princip ne bi ni sam

Bitno je da čitalac stekne opšti utisak o radionici i delovanju elementarnih principa u čitavom svemiru. . nego mu daju ulogu posrednika između vatrenog i vodenog principa. To je baš ta osobina koja daje konkretan oblik prethodnim elementima. kao suprotan pol. poput carstava prirode. Fluid u polarnosti zemljanog elementa je elektro-magnetičan. koji bi samo predstavljali aspekte grubo-materijalnog plana. životinja i ljudskih bića. Uzajamno delovanje ta tri elementa zajedno sa elementom zemlje. princip vode. PRINCIP ZEMLJE Već smo rekli za princip vazduha da on ne predstavlja baš pravi elemenat a to važi i za princip zemlje. delujući kao posrednik između aktivnih i pasivnih delatnosti vode i vatre. zemljanom elementu. vatra i voda. Sav stvoreni život bi se zbog toga mogao objasniti činjenicom da svi elementi deluju u četvrtom. težine i vremena. a takode i na električni i magnetični fluid koji predstavljaju suprotstavljene polarnosti. Usled ovih činjenica. Ove dve osobine daju vazduinom principu i dve polarnosti i to životodavnu u pozitivnom vidu i rušilačku polarnost u negativnom. U svom posredništvu princip vazduha je od vatre preuzeo osobinu toplote a od vode vlažnost. vodu i vazduh. O detaljima specifičnih uticaja elemenata u raznim sferama i carstvima. Preko ostvarenja u ovom elementu objavljeno je FIAT . sav stvoreni život je postao kretanje. biće reći u sledećim poglavljima. To ovde znači da se iz medudejstva tri pomenuta elementa rada zemljani princip kao po slednji elemenat koji pomoću svoje osobine očvršćavanja uključuje sva ta tri elementa. Bez te dve osobine nikakav se život ne bi mogao zamisliti. postalo je Četvoropolno tako da bismo sada mogli zemljani princip nazvati četvoropolnim magnetom. PRINCIP VAZDUHA Sledeći elemenat koji je proistekao iz AKAŠE je elemenat vazduha. uspostavlja neutralnu ravnotežu. Ova dva elementa. pošto se u ovom slučaju radi o univerzalnim osobinama svih tih elemenata.mogao postojati da u sebi nije prikrio. Preko međudejstva aktivnog i pasivnog elementa vatre i vode.“neka bude”. tako da princip vazduha. mere. Ali istovremeno se i ograničava delatnost ta tri elementa što rezultira nastajanjem prostora. Posvećenici ovaj elemenat ne posmatraju kao pravi elemenat. na neki način. tj. su osnovni elementi pomoću kojih je sve stvoreno. moraćemo svugde računati na ova dva glavna elementa. Trebalo bi još dodati da pomenute elemente ne treba posmatrati kao običnu vatru.

najviša.SVETLOST Svetlost se zasniva na principu vatre. KARMA ZAKON UZROKA I POSLEDICE Zakon uzroka i posledice je nepromenljivi zakon koji ima jedan svoj vid baš u AKAŠA-principu. KARMU ne bismo trebali prihvatiti samo kao pravilo za naše dobro ponašanje. Svi ljudi instinktivno osećaju da dobra dela donose dobre rezultate a da zlo mora doneti zlo. itd. . najmoćnija stvar. AKAŠA ILI ETERIČNI PRINCIP Dok sam opisivao elemente nekoliko puta sam rekao da su oni proistekli iz eteričnog principa. Ili. kao što to nalaže istočnjačka filozofija. neodrediva. Ona je kvintesencija alkemičara. prvobitna moć. Međutim. Zbog toga je AKAŠA besprostorna i bezvremenska. svako delo je proisteklo iz uzroka i prati ga određena posledica. budući da je njeno značenje mnogo važnije i veoma duboko. Ovaj zakon deluje svugde kao najuzvišenije pravilo. ona je SVE U SVEMU. vatre i vode. Svetlost bez vatre je nezamisliva i zbog toga je ona jedan vid vatre. Sloga svetlost uključuje sve specifične osobine poput sijanja. eterični princip je krajnja. Ta međuigra očigledno deluje u svim područjima. to će i požnjeti”. nego je bez tame uopšte ne bi ni bilo. Razne religije su je nazvale Bogom To je peta sila. nešto nepojmljivo. Suprotnost svetlosti je tama koja proizilazi iz principa vode Tama ima sasvim suprotne specifične osobine od osobina svetlosti. kraće rečeno. ne samo što se svetlost ne bi mogla raspoznaii. Ona je sve stvorila i sve održava u ravnoteži. Bez tame. Zbog toga dejstvo svetlosti ima pozitivnu a dejstvo tame negativnu osobinu. Svako mora znati i poštovati taj zakon. pošto su one sasvim jasne tako da će ih svaki razuman čovek razumeti. Zakon evolucije ili razvoja takode podleže ovom zakonu uzroka i posledice. od najviših pa do najnižih sfera. Otuda je razvoj jedan vid zakona KARME. Prema tome. Zbog toga. Prema tome. Ne nameravam zalaziti u detalje ovog zakona koji bi se mogao izraziti sa nekoliko roči. Svaki vatreni elemenat se može pretvoriti u svetlost i obrnuto. Ona je praizvor i čistota svih misli i ideja. najviši uzrok svega stvorenog i postojećeg. Očigledno je da su svetlost i tama nastali iz međuigre dva elementa. prožimanja. Svaki uzrok izaziva određenu posledicu. širenja. ovaj zakon uzroka i posledice vlada i elementarnim principima. ili kako to poslovica kaže: “što čovek poseje. Ona je nestvo-rena. neshvatljiva. ona je svet uzroka u kom se održava čitavo stvaranje. to je uzročna sfera.

Vodeni princip će. Zbog toga je on okarakterisan kao neutralan ili posrednički elemenat. Niko nije u stanju da smesta odgovori na to pitanje. u čoveku. zdravlje je savršeni sklad svih sila koje deluju u telu s obzirom na osnovne osobine elemenata. lepota nije samo ono što nam se sviđa ili stoje u skladu sa našim ukusom. a suprotan u svom negativnom obliku. dok rušilačku ili razgradujuću funkciju ostvaruju negativne osobine elemenata. Ne nameravam opisivati fizičke pojave u telu pošto informacije o tome svako može naći u stručnoj literaturi. Ako želimo živeti u lepoti. U negativnom obliku biće sve suprotno tome. Osnovni uslov za početnika je da se apsolutno koncentriše na svoje telo. tj. to jest uticaj elemenata na čoveka. Strogo govoreći. u slučaju. Vazdušnom principu preostaje zadatak kontrolisanja električnog fluida vatre i magnetičnog fluida vode u telu. moramo lepo urediti našu kuću. šta je zdravlje sa hermetičke tačke gledišta. Pozitivna uloga u telu. on je stvoren po liku svemira. neutralni deo elemenata. održavanje tela u životu i njegovo razlaganje. u svom aktivnom obliku. obuhvatan.ČOVEK O TELU Čovek je prava slika Boga. Dobro poznata maksima glasi: “U zdravom telu zdrav duh”. jedan aspekt božanske prirode. njegovo izgrađivanje je stoga posao pozitivne ili aktivne strane elemenata. Mogli bismo navesti još mnogo analogija u pogledu uticaja elemenata u telu. Spoljašnji vidljivi izraz tela liči na divnu odoru. jer nesklad u obliku oboljenja je već bitan poremećaj u radionici elemenata u telu. Pravo zdravlje je zaista osnovni uslov za naše duhovno uzdizanje. Zbog toga se čovek označava kao mikrokosmos nasuprot makrokosmosu svemira. Gledano iz ugla hermetike. Ulogu održavanja ostvaruje povezujući ili spajajući. i održavanja njihove ravnoteže. U aktivnom obliku. elementi moraju vršiti izvesne funkcije u našem teiu. u maloj meri. razlažuću aktivnost svih fluida u telu. Pravo govoreći. Zemljani princip je odgovoran za bujanje kao i za starenje tela. Sve veliko što se nalazi u svemiru odraženo je. Tu se svakako postavlja pitanje. Ovde ću poučiti čitaoca da čoveka posmatra sa hermetičke tačke gledišta i objasniti zainteresovanima kako da na pravi način koriste osnovni ključ. naše telo i ispuniti ih harmonijom. elementarni zemljani princip ima pokretački. stan ili. a lepota je. ali neka se čitaoci zadovolje gornjim . Glavne funkcije su: izgrađivanje tela. Prema univerzalnom zakonu. pošto simpatija ili antipatija zavise od međudejstva elemenata. okrepljujući uticaj. a u negativnom obliku će proizvesti razjedinjujuću. u svim svojim vidovima. Svako ko se bavi problemom čoveka odmah će uvideti pravu istinu ove izreke. uticati na izgrađujući! aktivnost. Ne mora da dodje do tako velikog nesklada elemenata da bi se javila vidljiva posledica koja se naziva bolest. izgrađujući uticaj. čitava priroda se manifestuje u čoveku i tim problemima ćemo se pozabaviti u ovom poglavlju. Očigledno je da će vatreni princip u aktivnom obliku sa svojim električnim fluidom vršiti aktivan. U osnovnom ključu već je rečeno o silama principa zemlje daje njihova funkcija u telu da drže skupa uticaje sva tri elementa.

naše telo bi se svakako razboleko. je aktivno električna. U hrani su elementi međusobno pomešani. lučenje. iako postoje izvesne analogije. Preko rastvaranja vazduha i hrane elementi dobijaju hranljive supstance i tako se održava njihova aktivnost. S druge strane. Na primer. Zbog toga je elektro-magnetični fluid u ljudskom telu.objašnjenjima. aktivno i pasivno. Kada bi malo dublji razmislio. Da bi se svaki elemenat snabdeo neophodnim rezervnim supstancama. U slučaju vodenog elementa. što znači da bi takva vrsta hrane proizvela nesklad u organizmu. Oni su delili čoveka na tri plana. svako bi mogao odgovoriti da se eterični princip u svom najgrubljem i najmaterijalnijem obliku krije u krvi i semenu i u međusobnom delovanju te dve supstance. baš kao što vatra gori pomoću goriva. izaziva proces sagorevanja. a međusobni uticaji i medjudejstva svih zračenja četiri pola liče na četvoropolni magnet koji je identičan tajni Tetragramatona. elemenat vode izaziva osečaj hladnoće a zemljani elemenat stvara umor. kod dešnjaka. I na prvi pogled se vidi koliko su oni na ispravan način izvršili tu podelu. Što je skladnije to delovanje elemenata u telu. animalni magnetizam ili OD. Svako prezasićenje . Takav je prirodni način čovekovog života. snaga i uticaj tog elektro-magnetičnog fluida ili Oda mogu se prema potrebi povećavali odnosno smanjivati. kod levaka je sve obrnuto. Zemljani princip sa svojom vezivnom snagom ili sposobnošću da nešto drži zajedno predstavlja celinu ljudskog tela sa svim njegovim kostima i mesom. vatreni elemenat proizvodi električni a vodeni elemenat magnetični fluid. sve će jače i čistije biti zračenje. Stoga čitav život zavisi od stalnog snabdevanja gorivom. po svom značenju. Svaki od tih fluida ima dvopolno zračenje. vodeno. to jest hranom i disanjem. Ako bismo se celog života ograničili na istovrsnu hranu. ako u našem telu pojačano deluje vatreni elemenat mi osećamo žed. tj. Snaga zračenja ovog elektro-magne-tičnog fluida zavisi od kapaciteta. Ako nekom elementu ponestane goriva. kapacitet. od jačine delovanja elemenata u telu. budući da se sve što je aktivno ili vatreno odigrava u glavi. On posmatra to sagorevanje kao opšte razlaganje hrane. nisu ih nikada opisivali. stomak vodenom principu a grudni koš vazdušnom kao posredniku između vatre i vode. itd. Pomoću nekih vežbi. Sa medicinskog stanovišta. pripisujući glavu vatrenom principu. Kao šio smo već naučili. zajedno sa disanjem. Inače. međutim. Posvećenici (adepti) svih vremena veoma su dobro poznavali delovanja elemenata. kabalističkom YOD-HE-VAU-HE. Ni električni ni magnetični fluid u ljudskom telu nemaju nikakve direktne veze sa nama poznatim vrstama elektriciteta ili magn tizma. Hermetista u ovom procesu vidi mnogo više od obične hemijske pojave. to se odmah ose ti u delovanju funkcija koje od njega zavise. verovatno da ne bi došlo do zloupotrebe. zbog toga što se ovde disanje odvija sasvim mehanički. Višak vatrenog elementa stvara želju za kretanjem i aktivnošću. Način na koji se to radi biće iscrpno prikazan u praktičnom delu ove knjige. Grudi pripadaju vazduhu i imaju posredničku ulogu. rad želudačnih sokova. Desna sirana ljudskog tela. preporučuje se ishrana raznovrsnom hranom koja sadrži osnovne materijale elemenata. Posledica uzimanja hrane je hemijski proces pomoću kojeg naše telo zadržava te elemente u našem telu. u životnoj materiji ili u vitalnosti. Moglo bi se postaviti pitanje gde se i kako u grubom materijalnom telu nalazi AKAŠA ili eterični princip. ako preterano deluje vazdušni elemenat osećamo glad. Taj zakon analogija je veoma važan faktor u hermetičkoj nauci a njegovo poznavanje omogućuje adeptu da izvede najveća čuda uz pomoć tog ključa. pojačaće se proces lučenja. U stomaku deluje ono suprotno. i svako prezasićenje elementima izaziva pojačano delovanje u telu. uzimanje hrane. Leva strana tela je pasivnomagnetična. kao i pomoću ispravnog stava i strogog pridržavanja tih zakonitosti.

pak. Na taj način svaki metod Iečenja ima za cilj obnavljanje narušene ravnoteže elemenata. Kod drugih organa dešava se suprotno. električni fluid deluje od spolja ka unutra. Njihov krajnji ishod je kruženje života. u analogiji sa dejstvom elemenata u telu. To znači da će biti potrebni drastičniji lekovi da bi ponovo uspostavili neophodan sklad. To je smisao evolucije svega stvorenog. ako Želimo potpuno ozdravljenje i da vratimo telu njegove normalne funkcije. koji nastaje. naročito ako je on kadar da svesno u sebi pobudi električni ili magnetični fluid. koji na analogan i skladan način debiju na funkcije čitavog organizma. Ako je poremećaj elemenata toliki da nesklad postaje vidljiv. Elektro-homeopat pomoću svojih lekova utiče direktno na električne i magnetične fluide da bi uravnotežio zbrkane elemente. magnetopat ili magnetizer stiče daleko više mogućnosti da utiče na telo preko svojih moći. Stoga se u određenim slučajevima pripisuju razne dijete. Prirodna terapija koristi prirodne efekte poput kupki. a magnetični od unutrašnjosti ka spoljašnjosti. da utiče na njega i da ga kontroliše. saglasno vrsti bolesti. Poznavanje delovanja ove okultne anatomije je krajnje važno za svakog adepta koji želi da upozna svoje telo. Veoma je zanimljiva činjenica da u toj radionici satnog mehanizma. odgovarajućim pojačavanjem tih fluida. Sve ovo objašnjava biološke funkcije u telu. Homeopat. Čak i u pradavna vremena ljudi su brojnim istraživanjima došli do tog zaključka ne znajući tačan razlog. Ovo će se najverovatnije dogoditi kod starijih ljudi pa će oni osetiti žudnju za povećanom aktivnošću i za stvaralačkom spretnošću. Dosad smo detaljno objasnili opšte telesne funkcije. Svi do sada poznati metodi zasnivani su na ovom temelju. U svojoj aktivnoj i pasivnoj polarnosti električni i magnetični fluidi. DIJETA Razuman način življenja održava usklađenost elemenata u telu. buja. neki organi od spoljašnjosti ka unutrašnjosti zrače električni fluid a od unutrašnjosti ka spoljašnjosti zrače magnetični fluid. Međutim. Ovo poznavanje polarnog zračenja se u hermetičkoj veštini naziva “OKULTNA ANATOMIJA TELA”. na svaki deo tela utiče. to vise nije samo nesklad nego se tu radi o bolesti. . rastvarački i razjedinjujući. a u negativnom smislu su rušiteljski. moraju se preduzeti posebne mere u pogledu hrane da bi se elementi vratili u svoj normalan tok ili da bi se bar na njih povoljno delovalo. sa hemijske a eventualno i sa alhemijske tačke gledišta. Prezasićenost zemljanim elementom utiče na vidove polnog života. neki određeni elemenat nalazeći svoj izraz u polarnosti odgovarajućeg dela tela. uvodi suprotan elemenat prema geslu “Similia similibus curantur” da bi uspostavio narušenu ravnotežu u saglasnosti sa zakonima polarnosti. U aktivnom smislu oni su graditeljski. Čim dođe do nesklada u delovanju elemenata. Posvetio sam celu jednu glavu ove knjige praktičnoj strani tog lečenja. postoje većina njih opite poznata. imaju zadatak da stvaraju kisele spojeve u svim organskim i neorganskim telima. to jest ljudskom telu. Alopatska medicina koristi jake lekove koji prouzrokuju dejstva koja odgovaraju elementima kako bi doveli do ozdravljenja. masaža itd. Zato ću opisati ovu okultnu anatomiju ljudskog tela u pogledu električnog i magnetičnog fluida to jest u pozitivnoj i negativnoj sferi delovanja. sazreva i nestaje. biljaka. bilo da im se dejstvo pojača ili oslabi. pojačavajući ga i prenoseći u onaj deo tela koji je u neskladu. Odustajem od nabrajanja metoda. obloga. Proučavanjem ovih uticaja elemenata na naše telo.vazdušnim elementom ukazuje da moramo biti umereni u uzimanju hrane. što se ne mora nužno izraziti u polnom nagonu u telesnom smislu.

zadnji deo električan. zatiljak je magnetičan kao i desna strana. unutrašnjost magnetična. leva strana je električna kao i unutrašnjost. Međutim. desna strana i unutrašnjost neutralne. OČI Prednji i zadnji deo su neutralni. USTA I JEZIK Prednji i zadnji deo neutralni. STOMAK . Desna strana magnetična. prema središtu bolesti. zadnji deo i desna strana magnetični. GLAVA Prednji deo je električan. Desna i leva strana su električne. Unutrašnjost neutralna.Ovi argumenti će mnogo pomoći magnetizeru pošto će on. ovo znanje će biti od koristi i drugim ljudima. Desna i leva strana neutralne. GRUDI Prednji deo elektro-magnetičan. UŠI Prednji i zadnji deo neutralni. leva strana i unutrašnjost električni. tretirati oboleli deo tela električnim Ili magnetičnim fluidom. leva strana električna. VRAT Prednji deo. leva strana električna. Unutrašnjost je magnetična.

unutrašnjost neutralna. desna i leva strana neutralni. TRTICA SA ANUSOM Prednji i zadnji deo. zadnji deo i desna strana magnetični. ŽENSKI POLNI ODGANI Prednji deo magnetičan. leva i desna strana neutralni. desna strana magnetična. zadnji deo. opp. leva strana električna. zadnji deo. desna strana magnetična. unutrašnjost neutralna. unutrašnjost magnetična.) u kojem se izvodi . Pomoću ove okultne anatomije i ključa četvoropolnog magneta.Prednji deo eleklričan. desna i leva strana su neutralni. adept može sastavljati dalje analogije. unutrašnjost neutralna. NOGA Prednji i zadnji deo neutralni. unutrašnjost neutralna. desna i leva strana električne. RUKE Prednji i zadnji deo neutralni. leva strana električna. PRSTI DESNE RUKE Prednji i zadnji deo neutralni. unutrašnjost magnetična. leva strana električna. unutrašnjost magnetična. unutrašnjost električna. Alhemičar će shvatiti daljudsko telo predstavlja pravi ATANOR (alhemićarsku peć. desna strana električna. MUŠKI POLNI ORGANI Prednji deo električari. PRSTI LEVE RUKE Prednji i zadnji deo neutralni. kao i leva.

kao što znamo. koji nastaju po istim zakonima kao i oni u telu. to jest. i ne samo to. tokom vremena toliko uopštio da se više ne posmatra kao alhemija ili magija već je jednostavno pripisan fizici. Ne mogu tvrditi da je sve objašnjeno. u pogledu električnog fluida. pošto smo svi već u školi učili o severnom i južnom polu. Jer. važno je znati da se na našoj planeti delovanje elemenata u najsuptilnijem obliku razvija na baš isti način kao i ljudsko telo. Pa ipak. Princip vode u svom negativnom obliku. Kako se može kontaktirati sa višim planovima poznavanjem grubih materijalnih elemenata. Zemljani elemenal sadrži u sebi četvoropolni magnet sa njegovom polarnošću i dejstvo ostalih elemenata. biljaka i životinja. ima kao osnovu dva velika temeljna elementa. Prema tome. uravnotežujuću i zaštitnu suštinu u prirodi. U poglavlju koje se odnosi na ljudsko telo raspravljali smo o načinu života i funkcijama elemenata. Otuda se on može posmatrati kao grubo-materijalni elemenat Pomoću medjudejstva vatrenog i vodenog elementa. u pogledu elemenata. tako da ako bi adept uspeo da primenjuje elemente u najsuptilnijem obliku. bilo bi veoma korisno. Princip vazduha. ako bi se adept upoznao sa uzrokom i posledicom četiri elementa i naučio kako da ih pravilno koristi. Oba ova elementa sa svojim fluidima. mi dobijamo. prouzrokuje oživljavajući princip u prirodi a u svom negativnom obliku izaziva rušilački i razjedinjujući princip. može se dobiti elektricitet iz magnetizma. a. činjenicu koja je apsolutno jasna svakoj razumnoj osobi. vatru i vodu. izazivanju bura. izaziva suprotan efekat. niti ću se baviti fizičkim procesima u prirodi. privlači i drži sve materijalne stvari i jedinjenja.najsavršeniji alhemijski proces. pretvaranje jedne moći u drugu je već alhemijski ih magijski proces. uzrok su svega što se materijalno dešava na zemlji. na mehanički način. Taj magnetični fluid zemljine površine. u pogledu tela. zajedno sa neutralizacijom vazdušnog principa. Ono što mi na zemlji shvalamo kao magnetizam i elektricitet. Prema specifičnim osobinama tela koje zavise od sastava elemenata. nije ništa drugo do pojava četvoropolnog magneta. carstva minerala. on bi već bio u stanju da postiže čudnovate stvari na svom telu. veliko delo ili pripremanje “FILOZOFSKOG KAMENA”. pomoću namernog menjanja polova. Povlačenjem analogija sa ljudskim telom. tvrditi da u tom pogledu ništa nije nemoguće. nastajanju duge. sa punom savešcu. poseduje izvesna zračenja. Suvišno je i pominjati da na našoj planeti postoje vatra. saglasno odgovarajućim analogijama na drugim planovima. svakako će se otkriti i kako da se povuku paralele sa elementima. Ovim se završava poglavlje koje se bavi telom. ali u svakom slučaju. To privlačenje se naziva težina. međutim. itd. Vatreni princip. opisaćemo u poglavlju koje se bavi praktičnom primenom magije. pa će se analogija sa ljudskim telom pokazati opravdanom. GRUBI MATERIJALNI PLAN ILI MATERIJALNI SVET U ovom poglavlju neću opisivati grubi materijalni svet. posebno zbog osobine vodenog principa ili kohezije. očigledno je da bi . Iz tog razloga. kao što smo već pomenuli u vezi sa te lom. težina je pojava zemljine privlačne moći. Otuda se može videti da se električni fluid nalazi u središtu zemlje dok se magnetični nalazi na površini. dešava na celoj zemlji. oni utiču na sve hemijske procese u zemlji i izvan nje u carstvima minerala. u velikom obimu. biljaka i životinja. i njihova uzajamna delovanja. pošto će on nastojati da sazna sve o materijalnom svetu pomoću elemenata i njihovih polamosti. vazduh i zemlja. voda. Za sada. magnetizam dobijamo preko elektriciteta. takozvane elektronske vibracije koje privlači magnetični fluid celog materijalnog sveta. obradio sam najvažnije probleme i otkrio tajnu Tetragramatona u vezi sa telom. svaka stvar. sa svojom dvopolnom polarnošcu. saglasno svom povezujućem svojstvu. magnetični i električni fluid. u svom aktivnom obliku. Pravo govoreći. Adepta početnika verovatno neće zanimati takve pojave. on bi mogao. Zemljani elemenat. Opšte poznata privlačna moć gvoždja i nikla je samo mali primer imitacije onoga što se. četvoropolnog magneta. koji se. predstavlja neutralnu.

To ujedinjenje se dešava. Pošto duh ne bi mogao da deluje bez posredovanja duše. sa svojim specifičnim osobinama. Plodovi i uvidi koje stekne biće mu dovoljna nadoknada za trud. koji će takode delovati pomoću električnog ili magnetičnog fluida u eteru. preko elektromagnetičnog uticaja elemenata. Stoga je razumljivo da su na prenosu električnog ili magnetičnog fluida zasnovani svi pronalasci povezani sa komunikacijama na daljinu. preko električnog i magnetičnog fluida njihove polarnosti. Prema zakonu o problemima magnetizma i elektriciteta ne samo u telu . sjedinjeno i zaštitničko u duši.kako je pomenuto u prošlom poglavlju . Sve na zemlji. astralno telo bi bilo bez života i rastavilo bi se na svoje sastavne delove. Međutim. Astralno telo obavlja iste funkcije kao i materijalno telo. Otuda će adept u potpunosti razumeti da fizička smrt ne podrazumeva razjedinjenje. Četvoropolni magnet. Veoma obimna i uzbudljiva knjiga mogla bi se napisati samo o delovanju raznih magnetičnih i električnih fluida na grubo-materijalnom planu. u analogiji sa telom. telegrafije. koja se u duši očituje u četiri vrste temperamenta. Onako kako elementi funkcionišu u telu. DUŠA ILI ASTRALNO TELO Preko finijih vibracija elemenata. Mi posvećenici to aktivno ponašanje elemenata nazivamo astralnom matricom ili takozvanim elektro-magnetičnim fluidom duše. astralno telo je sedište svih osobina besmrtnog duha. telefonije. pomoću telesnih čula. proističe iz AKAŠA principa ili finijih eteričnih vibacija.se četvoropolni magnet mogao i ovde primeniti. Materijalni svet je ponikao iz etera. Astralna matrica ili elektromagnetični fluid je povezujuća spona između tela i duše. Čovek je obdaren sa pet čula koja korespondiraju sa pet elemenata. povezuje ili ujedinjuje dušu sa telom. život i smrt počivaju na načelima datim u ovom poglavlju.nego i u grubo-materijalnom svetu. mi razlikujemo koleričnu. poput radija. biće objašnjeno u jednom od sledećih poglavlja. televizije i čak eventualni budući pronalasci. Saglasno svom razvoju i zrelosti. Svaki adept koji zna kako da primeni moći elemenata ili veliku tajnu tetragramatona na svim planovima. u stanju je da postigne velike stvari u našem materijalnom svetu. svo bujanje. Isti taj princip takode održava i kontroliše svet. tj. stvari koje bi neupućeni posmatrao kao čuda. Prema preovlađujućem elementu. Jer osnovni principi i zakoni su uvek bili i uvek će biti isti. To primanje i delovanje pet čula u astralnom i materijalnom telu ostvaruje naš besmrtni duh. . nego će smrt ili razaranje posmatrati samo kao prelazak iz jednog stanja u drugo. princip vazduha je uravnotežujući a zemljani princip izaziva ono što je rastuće. zainteresovani čitalac koji je odlučio da krene stazom posvećivanja neće se uzdržavati od proučavanja principa. jer će pomoću poznavanja zakona moći da objasni čak i najupadljiviju retkost. preko etera. svaki hermetista tačno zna da je ono što je gore tak ode i ono što je dole. pravi čovek odnosno duša. tako će se ponašati i duša ili takozvano astralno telo. sazrevanje. principa AKAŠE. Zašto je taj duh besmrtan. duh ima različitu električnu ili magnetičnu vibraciju fluida. i sam će za sebe pronaći varijante njihovih moći i osobina. ulaženje u ništavilo. a koje astralno telo ili duša. Međutim. koristi za primanje percepcija (opažaja) fizičkog sveta. Bez delovanja duha u duši. Ta astralna matrica nije identična okultističkoj AURI o kojoj ću govoriti kasnije. Vatreni princip izaziva u duši ono što je graditeljsko. princip vode prouzrokuje oživljavanje. U njima adept ne vidi čuda.

strast. marljivost. u svojoj aktivnoj polarnosti. u ukupnom ishodu njihovog delovanja. nedostatak izdržljivosti. oklevanje. ugled. cerebrum (veliki mozak) kao sedište normalne svesti. Kolerična narav potiče od vatrenog elementa. brbljivost. apatija. a oba. neraspoloženje. Pored karaktera. razboritost. radost. sangvinična od vazdušnog elementa. koncentrisanost. nežnost. obzirnost. istrajnost. a za adepta početnika je i bolje da sam putem meditacije iznalazi ostala dejstva. koje potiče iz aktivnog ili pasivnog oblika. U negativnom obliku: stalno osećanje uvredenosti. produktivnost. osobine ovih temperamenata čine osnovu ljudskog karaktera. ozbiljnost. itd. Snazi i vibraciji pojedinog elementa odgovaraju. tj. To zračenje u čitavoj duši proizvodi određenu vibraciju koja odgovara određenoj boji. dok je aura zračenje dejstva elemenata u raznim osobinama. odgovornost. Bilo bi preširoko ovde pisati o dejstvima elemenata.sangviničnu. tupost. nezavisnost. stvaraju zračenje duše ili aure. već i opaziti dejstvo ili polarnost vibracije duše. stidljivost. praštanje. lakonizam. O njihovim funkcijama. Melanholična narav u svom aktivnom obliku pokazuje: poštovanje. temperamenta i aktivnosti elektromagnetičnog fluida. neobuzdanost. energija i ekspanzija određenih fluidnih vibracija. Zbog toga ovu vrstu aure ne treba porediti sa astralnom matricom. odlučnost. itd. Kolerična narav. ima sledeće dobre osobine: aktivnost. Psihičke funkcije. mržnja prema ljudima. Oslanjajući se na tu auru. meditaciju. itd. nepogrešivost. revnost. Sangvinična narav u aktivnom obliku pokazuje: sposobnost prodiranja. nestalnost. električnog ili magnetičnog fluida. razdražljivost. sažaljenje. Jačina spoljašnjeg izražavanja tih osobina zavisi od polarnosti. i eventualno uticati na njih. U negativnom obliku: ravnodušnost. U negativnom obliku: dosada. uzdržanost. duša je prema elementima podeljena na isti način kao i telo. Flegmatična narav u aktivnom obliku: poštovanje. Astralna matrica je supstanca koja povezuje telo i dušu. dok je u cerebelumu (malom mozgu) njena suprotnost. temperament čoveka utiče na njegov karakter. nepouzdanost. hrabrost. vidi poglavlje o “Duhu”. prezir. Celokupni uticaj dejstava temperamenata rezultira zračenjem koje se profesionalno naziva AURA. Čvrstina. nepoštenje. Detaljnije ću se pozabaviti tim problemima u poglavlju o samoposmatranju. Taj načinima i jedan poseban razlog na putu posvećenja. Ovde ću navesti samo nekoliko primera. melanholičnu i flegmatičnu narav. itd. Svaki od ova četiri elementa koji određuju čovekovu prirodu poseduje u svom aktivnom obliku dobre. poslušnost. prepredenost. odanost. itd. pouzdanost. entuzijazam. melanholičnu stvara vodeni elemenat dok se flegmatična narav pripisuje zemljanom elementu. lako daje poverenje. izdržljivost. trezvenost. jačina. lenjost. zato što između ta dva pojma postoji ogromna razlika. objektivnost. Ienjost. astralno telo ima još dva centra u mozgu. žarkost. veselost. itd. savesnost. itd. otpornost. sklonost razaranju. vidovnjak može ne samo ustanoviti osnovni karakter čoveka. optimizam. Prema pretežnoj osobini. blagost. ozbiljnost. nesavesnost. ljubomora. odlučnost. prisnost. samo-pouzdanost. okretnost. lagodnost. sklonost spletkarenju. tačnost. ljubaznost. moći i osobine imaju takodje svoje sedište u duši i nekim centrima koji su analogni svim elementima koje indijska filozofija predstavlja kao lotose. Iz tog razloga su se na slikama visoki posvećenici ili sveci predstavljali sa oreolom koji je identičan auri koju smo opisali. adept može tačno raspoznati astralnim očima svoju ili tudju auru. Na osnovu te boje. podsvest. Otuda. razumevanje. . Kao što je već rečeno. a u svom pasivnom obliku obliku loše osobine. revnost. umerenost. srdačnost. itd. u različitim osobinama. U negativnom obliku ima sledeće osobine su: proždrljivost. bistrina.

nije stvoren od četiri elementa. tj. svima nama dobro poznati eter u kojem se. ustvari. u kojima adepti vide samo simbole. ova sfera vibracije je izvor svetlosti. pa niz leda. u svom najfinijem obliku. a što. Ovo je pravo objašnjenje mnogobrojnih priča u kojima su sveci vidjani u isto vreme na različitim mestima. nije ništa drugo do prolaz iz zemaljskog u astralni svet. odgovoran za povezivanje i kontrolisanje svih centara. saglasno njihovoj spiritualnoj (duhovnoj) zrelosti. Medjutim. koje nema ni početka ni kraja. centar volje i intelekta. ovo izjednačavanje zavisi od zrelosti i duhovnog savršenstva koje je to biće dostiglo na zemlji. iz najvišeg centra. nalazi se u pupčanom predelu i zove se MANIPURA Centar vazduha kao uravnotežujućeg elementa je u predelu srca i zove se ANAHATA Centar etera ili principa akaše nalazi se u oblasti grla i zove se VISUDHA. u astralnom planu treba videti zračenje večnog. pošto je besprostorno i bezvremensko. spiritisti i većina religija astralni plan nazivaju Onostranim Svetom (svetom Iza). i čak delovali tamo. Poduprt ovim zakonom. sve ono što je stvoreno. onda će se desiti ono što mi obično nazivamo smrću. odraženo je u njoj. dešava se i desiće se ima svoje poreklo. ASTRALNI PLAN Astralni plan koji se često označava kao četvrta dimenzija. tajni tetragramatona. adept veoma dobro zna da ne postoje takve stvari kao Ovde i Iza i ne oseća strah od smrti. astralno telo se rastvara. što je biće plemenitije. Putem svog kontrolisanja elemenata. i steći će jasnu ideju ne samo o telesnim već i o duševnim funkcijama. Pri opisivanju duše. čija je zamisao njemu sasvim strana. Kao što je već rečeno. glavni zadatak biće uspostaviti vezu elemenata sa njihovim pozitivnim i negativnim polarnostima u duši. nalazi se između obrva i naziva se AJNA. pravilo i postojanje. Stoga. bez obzira da li se radi o prošlom. boje. Samo ovlaš ću dodirnuti ovu temu i reći da najniži centar. Najviši i najuzvišeniji centar predstavlja se kao hiljadulatični lotos. zvuka. ima svoje sedište u najnižem delu duše. sa svojim sedištem u predelu seksualnih organa i indijska terminologija ga naziva SWADHISTANA. i doći do čvrste predstave o uzajamnom međusobnom dejstvu u skladu sa izvornim zakonima. što se stvara i što će se stvoriti. Pošto je akaša izvor svega postojećeg. Još jedan centar. Sledeći centar vatre. koji razne religije nazivaju rajem ili paklom. sve dok se ne uskladi sa stepenom vibracija tog stepena astralnog nivoa. akaša je. Sledeći je centar vode. Dokle ovo opažanje doseže. kao centar duše. Prema tome. Kasnije ću se vratiti na problem prizivanja zmijske snage u pojedine centre. Time će biti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove u obliku svog astralnog tela. Kao što vidite. šire električne i magnetične vibracije. Počinjući sa vrha. Pre svega. a iz njega su izvedene i pod njegovim su uticajem moći svih ostalih centara. Okultisti.Buđenje tih lotosa naziva se KUNDALINI-YOGA u indijskoj doktrini. . takozvana MULADHARA ili zemljani centar. Uzdržavam se od tumačenja tih lotosa ili centara. pored ostalih. On se naziva SAHASRARA. Ako se razjedinjujućim delovanjem elemenata ili iznenadnim prekidom olabavi astralna matrica koja je vezna spona izmedju grubo-materijalnog i astralnog tela. ritma i života u svemu stvorenom. adept ne doživljava strah od smrti. u kojem sve što se u materijalnom svetu do sada desilo. čistije i savršenije. da njihovo očuvanje i razaranje podležu nepromenljivim zakonima četvoropolnog magneta. tu su pokojnici koji su napustili zemlju i borave u odgovarajućem stepenu gustine. Malo po malo. pošto će učenik koga ovo interesuje naći neophodna razjašnjenja u stručnoj literaturi. već je ustvari stepen gustine akaša principa. sve do najnižeg zemljanog centra kao kanal teče takozvana SUSUMNA ili nama već poznati akaša-princip. sadašnjem ili budućem. i dati jasnu ideju o njima. Videće se da su i telo i duša sa svojim dejstvima živi i da deluju. što će rezultirati spontanim odvajanjem astralnog tela od smrtnog okova. zavisi od stepena adeptovog savršenstva. Astralni plan ima stanovnike raznih vrsta. on takodje može postići labavost astralne matrice. i da su pod njihovom vlašću. Onaj ko treba da se inicira pažljivo će o ovome meditirati. ili dok se ne izjednači sa njim. sve će biti čistiji i finiji stepen gustine naseljenog astralnog plana. pošto je siguran da ne ide u neizvesnost. Adept koji zadje u ovaj plan može u njemu pronaći svaku stvar.

pokretatački deo. Dolazi do velike borbe i. bića sa samo jednom ili nekoliko osobina. moć razlikovanja i sudjenja pripisani vazdušnom principu. vatreni princip možemo učiniti odgovornim za snagu. Iz najvišeg prototipa (akaše). Njihov instinkt samoodržanja nosi ih u sferu onih ljudi čije im strasti odgovaraju. Ova bića predstavljaju vezu izmedju astralnog plana i zemaljskih elemenata. u nagonu za samoodržanjem. To nisu prava bića. Čovek ophrvan mnogim strastima privući će mnoštvo takvih larvi u najnižoj sferi astralnog plana. Ali i kod ovog. u najnižem obliku. preko astralne matrice. samoljublje i nagoni za samoodržanjem i razmnožavanjem zemljanom delu duha. Više o ovome naći ćete u poglavlju o samoposmatranju. Sledeća vrsta bića su LARVE koje nastaju svesno ili nesvesno. šumskih devica. u vodenom se zovu vodene nimfe ili undine a u elementu zemlje to su gnomi ili patuljci. ostavićemo za praktični deo ove knjige čemu ću posvetiti posebno poglavlje “magija elemenata”. ne sme se izostaviti a to su bića četiri elementa čista elementa. neprolazno. u najvišem vidu. Iz tog razloga. Ova tri poglavlja o telu. već samo oblici (forme) koji bujaju na strastima životinjskog sveta. Prethodna poglavlja su obelodanila da telo i duša služe samo kao veo ili odeća duha. DUH Već smo rekli da je čovek stvoren po Božjem obličju i da se sastoji od tela. U elementu vatre. besmrtno. Bilo bi preširoko navoditi sve osobine duha u pogledu elemenata. šta možemo postići uz njihovu pomoć. Eto zašto adept mora prvo da sazri i da nauči da ispituje. Zatim. u veri i. i to staviti u precizne izraze. Kako da uspostavimo vezu sa ovim bićima.Dalje. direktno ili indirektno. vodenih vila itd. duši i duhu predstavila su čoveka u njegovom najsavršenijem obliku. zovu se salamanderi. onda se one hrane i bujaju na zračenju ove strasti koja se stvorila u čoveku. kao i kod svakog drugog problema. pošto vodi velikom uspehu i sigurnim rezultatima. a zemljani princip predstavlja sjedinjenje sva tri elementa u svesti ličnog JA. Ove larve će onda pokušati. Oni žive na vibracijama koje su slične čovekovim i on ih prenosi u astralni plan. a u stanju je i da uspostavi vezu sa njima. Duh je besmrtni deo i slika Boga. Tipični deo petog. pa neki magičari koriste ova bića niske moći u svoje sebične ciljeve. Svi oni zajedno čine “EGO” ili duh. koje odgovaraju besmrtnom duhu koji je stvoren po Božjem liku. na najnižem stepenu astralnog nivoa. Vazdušni princip s izražava u intelektu (umu). u vazdušnom elementu su silfi. snažnim čulnim razmišljanjem. prema vladajućim vibracijama elemenata. početnog izvora svih bića. ako on to želi. proistekao je duh. takozvani ELEMENTARI. Adept početnik može proširiti ove osobine ozbiljnim proučavanjem i dubokim razmišljanjem. Vatreni princip. Tu su. recimo. Sledeća vrsta bića. Iako sve ovo zvuči kao bajka. duhovno JA sa četiri specifične elementarne osobine . sa kojom se adept često sreće na astralnom planu. te tako na samom početku isključujući svaku sumnju u postojanje ovih bića. u oblasti magije. kako da ih kontrolišemo. Ovo je veoma zahvalan posao koji se nikako ne bi smeo izostaviti. postoje neki koji su već postigli izvestan stepen inteligencije. O tome vidi u praktičnom delu ove knjige. ključ četvoropolnog magneta biće nam od velike pomoći. označava volju (htenje). Postoje takodje i drugi elementari i larve koji se mogu stvoriti na veštački magijski način. pre nego što bude u stanju da sudi. postoje čitave horde drugih bića poput satira. Do sada . astralni plan naseljavaju i mnoga druga bića od kojih ću pomenuti samo neke vrste. Adeptove vidovite oči ih sve mogu videti. Ako ovi oblici uspeju zavesti ljude da se predaju strastima koje njima (larvama) odgovaraju. ova činjenica igra važnu ulogu. moć i strast. Svaki od pomenuta četiri elementarna principa ima mnogo drugih vidova koji odgovaraju zakonu analogije polarnosti ili pozitivnog i negativnog kod elemenata. Sve ostale osobine duha su zasnovane na ova četiri osnovna principa. Nije lako definisati nešto božansko. na astralnom planu su prethodno opisana bića isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska bića. koje bi se mogle navesti. na primer. da izvuku i raspale te strasti koje spavaju u čoveku. savest i intuicija principu vode. dok su pamćenje. Medju njima. vodeni princip u životu i osećanju. duše i duha. s obzirom na analogne zakone četvoropolnog magneta. eteričnog principa (akaše) manifestuje se.

na račun dejstva elemenata. naročito ako ta misao povlači apstraktne ideje. u njihovom obliku deluju različiti elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zračenju. kao drugostepena pojava spoljašnje polarnosti. preko elektromagnetičnog fluida astralnog sveta. naseljen. Ako se ne radi o čistim apstraktnim idejama. novo otkriče. vezana je za prostor. kao izraz misli u plastičnoj slici. svaka nova ideja. Obe prethodne sfere. izostavljali su ovaj krajnje važan deo. Elementalno biće još uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikovalo ili zauzelo neki astralni oblik. ukratko. Prema tome. Ova mentalna matrica ili mentalni OD. što je kulturniji. Otuda je ova mentalna matrica ili mentalni od. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija idealnog sveta. elektromagnetični fluid mentalnog sveta formira mentalnu matricu koja povezuje mentalno telo sa astralnim telom. takozvani mentalni plan ili mentalnu sferu. i duh ima svoj plan. Preko četvoropolnog magneta duha. pošto one silaze direktno iz uzročnog sveta ideje. Prema ideji. sve ćto Čovek veruje da je sam otkrio. Astralni plan. a i mentalna sfera je utemeljena na istom osnovu. Baš na isti način kao što astralno telo.je učenik trebao shvatiti koliko je važno poznavati čovekov lični mikrokosmos zbog inicijacije a naročito zbog magijske i mistične prakse. a duša ili astralno telo poseduje astralni plan. sve brže se misli razvijaju u umu. dok je mentalna sfera bezvremenska i besprostorna. mentalna sfera je i sfera takozvanih elementala. misao stiže u svest. svaka misao u mentalnoj sferi ima svoj vlastiti oblik. MENTALNI PLAN Kao što telo ima svoj zemaljski plan. boju i vibraciju. sfera prolaznog i promenljivog duha. antena za misli iz sveta ideja. prema stepenu savršenstva. Materijalni plan je vezan za vreme i prostor. materijalna i astralna potiču iz akaše ili izvornog principa tih sfera. saglasno situaciji u kojoj se čovek nalazi. po oblastima koje odgovaraju njihovoj mentalnoj sferi. U isto vreme. Svakoj misli prethodi osnovna ideja koja. mentalne matrice. i mentalno telo se razvija u mentalnu ili spiritualnu sferu. već poreklo svake misli treba tražiti u najvišoj AKAŠA sferi ili mentalnom planu. Saglasno duhovnoj zrelosti. odakle se ona pokreće preko astralnog i grubomaterijalnog tela. sa svojim dvopolnim fluidom. temelj cele hermetičke nauke. I mentalni plan je. Većina autora. odakle se prosledjuje ka realizaciji. Svaka misao sadrži u sebi jedan apsolutno čisti elemenat. Pored toga. Zato je njegov uticaj ograničen samo na mentalnu sferu. takozvana mentalna supstanca je najfiniji oblik AKAŠE koji kontroliše i održava spiritualnu aktivnost u astralnom telu. tj. i proizvod je akaša-principa duha. Jedino apstraktne ideje imaju čiste elemente i čista polarna zračenja. mentalna sfera je sfera misli koje potiču iz sveta ideja. to jest iz spiritualne AKAŠE. Isto to važi i za sve duhovne osobine. preko spone astralne i mentalne matrice koje su u svom ukupnom obliku vezane za prostor i vreme. takozvani astralni OD. Zbog toga sam čovek nije osnivač misli. pošto je to znanje povezano sa svim tajnama. ova mentalna supstanca je elektromagnetična i smatra se za predvodnika ideja svesti duha. bilo iz neznanja bilo iz nekih drugih jakih razloga. najfinija supstanca koju možemo zamisliti u ljudskom telu. bića koja Čovek stvara svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsredjenog mišljenja. mogu se izraziti nekoliko oblika ideja. poprima odredjeni oblik. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava duha. svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti. tu su uglavnom pokojnici čija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja. Pored misaonih oblika. preneto je iz sveta ideja. Čovekov duh izgleda kao prijemnik. Slično duhu koji se razvija u četvoropolni magnet i pokazuje elektromagnetični fluid koji je analogan astralnom telu. prema svom svojstvu. Prijem misli u mentalnom telu. čiste magnetične i ravnodušne neutralne ideje sa stanovišta njihovog dejstva. Budući da je svet ideja sve u svemu. Razlika izmedju misaonog oblika i elementala je u tome što je misaoni oblik zasnovan na jednoj ili više . i stiže do svesti ega preko eteričnog principa. i u njima je odražena. Ovde govorimo o mentalnoj sferi sa svim njenim vrlinama. formira astralnu matricu. što je čovek napredniji. Iz ove spoznaje možemo izvući zaključak da postoje čiste električne. zahteva izvesno vreme da bi te matrice postale sasvim svesne te misli. poput astralnog. Istovremeno. ovaj lanac misli se razlikuje kod svakog pojedinca. i raspodeljena.

A pošto mi ne možemo svi imati isto shvatanje ili opažanje. svih zakona. Kako vreme prolazi. Stoga. Znanje zavisi. Zato se stepen mudrosti odredjuje stanjem razvoja pojedinca. Ovo naravno ne znači da mi treba da zanemarimo znanje. Istini pripada takodje i sposobnost ispravnog razlikovanja izmedju znanja i mudrosti. pod uslovom da gleda sasvim iskreno. Budući da je to univerzalni ključ on se može koristiti za rešavanje svih problema. da ih ne pogaze svojim nogama”. da ih opaža i koristi za svoj lični razvoj. i okrenimo se drugim problemima koje adept početnik takodje mora neminovno rešiti. naročito o specifičnim osobinama nekih bića. sem ljudima koji traže visine istine i počinju da sazrevaju za nju. . Zbog toga se uvidi ne prenose putem razuma. Mudrost bi se takodje mogla posmatrati kao razvojno stanje čovekovog “JA”. iako su oni do izvesnog stepena indetični. zbog toga bi bilo beskorisno dokazivati neupućenima više vrste istine. U praktičnom delu ove knjige pozabavićemo se problemom stvaranja. pa ćemo se i mi pozabaviti time. mudrost ne zavisi od uma i pamćenja već od zrelosti. spoznati neke vidove apsolutne istine. pa čak može poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. Izvor mudrosti je u Bogu. tajnu tetragramatona ili četvoropolni magnet. Ali sve što smo do sada izneli trebalo bi biti dovoljno za podstrek na rad i da da sažeto objašnjenje mentalnog plana. volja. njegov razvoj se širi i on napreduje u hermetici. Na ovom mestu.ideja (misli). dakle u uzročnom principu (AKAšI) na svim planovima grubo-materijalnog. prijemljivosti i razumevanja uma. Više neće lutati u tami i neizvesnosti. ne samo iz ugla mudrosti. Adept se često obraća za pomoć ovim elementalnim bićima. Nijedan pravi adept neće naturati svoju istinu nekome ko za nju nije dovoljno zreo. u svim oblastima ljutskog postojanja. i pamćenja bez obzira da li smo naše znanje postigli čitanjem. i biće prisiljen da ga prihvati kao nepromenljiv zakon. Takve osobe ne bi mogle ništa drugo sem da to posmatraju opet sa svog stanovišta.Zbog toga sa svog stanovišta i u skladu sa stepenom svoje zrelosti. to jest. svih vrsta istine. Na svim planovima. Ovaj kratki prikaz će biti dovoljan da adeptu da instrukcije kako da se bavi problemom istine. Sve drugo bi bilo obesvećenje i. to je problem istine. Istina zavisi od razumevanja (uvida) svakog pojedinca. ili na drugi iskustveni način. očuvanja i praktične koristi (od) takvog elementala. ukratko svega. pod uslovom da adept zna kako da ga podesno upotrebi. astralnog i mentalnog sveta. svako će imati svoju ličnu istinu. Trebalo bi još nešto reći o ovome. elemental je snabdeven izvesnom količinom svesti pa stoga i sa nagonom za održanjem. Pre svega. Ustvari. nego će nositi baklju u svojoj ruci. pamćenje i razum. Jedino onaj koji poznaje i vlada zakonima mikro i makrokosmosa sme govoriti o apsolutnoj istini. već smo naučili da prepoznajemo jedan od brojnih zakona. adept je u stanju da dokuči sve zakone mikro -i makrokosmosa. sa magijske tačke gledišta. jer nijedno od njih ne sme kasniti u razvoju. on će se upoznavati sa sve više vidova ovog ključa. Niko neće sumnjati da postoji život. S druge strane. već naprotiv. Adept će stoga nastojati da napreduje i u znanju i u mudrosti. apsolutno neispravno. znanje i mudrost moraju ići ruku pod ruku. u svakom slučaju. nemoguće je uopštiti problem istine. mudrost ni najmanje ne zavisi od znanja. čistote i savršenstva pojedine ličnosti. nego i sa one intelektualne strane dakle na dvopolni način. astralnim i mentalnim telom. već i to isključivo putem intuicije ili nadahnuća. i neće dokazivati te činjenice. a inače se ne razlikuje mnogo od ostalih živih mentalnih bića. prvi glavni ključ. Ovde ćemo se baviti samo onim vrstama istine koje moramo poznavati u potpunosti. svako od nas se mora setiti reči Velikog Učitelja Hrišćanstva: “ne bacajte svojih bisera pred svinje. od zrelosti. Većina filozofa se već često osvrtala sa velikom pažnjom na ovaj problem. dakle. Postoji velika razlika izmedju znanja i mudrosti i mnogo je lakše steći znanje nego mudrost. Čoveka sa njegovim zemaljskim. ISTINA Ostavljamo sada mikrokosmos. čija će svetlost probijati noć neznanja. Svako može. Ako znanje i mudrost idu ukorak pri razvoju. prenošenjem.

svoju prvu dužnost i svoj sveti cilj u sjedinjenju sa Božanstvom. Neka se svako drži onoga u što veruje i što ga čini srećnim i zadovoljnim. No kada postigne ovo sjedinjenje i odrekne se svoje individualnosti. On vidi svoj uzvišeni ideal. bilo da se radilo o personifikovanoj (oličenoj) ili bezličnoj prdstavi Boga. Sasvim je drugačije kod magičara koji poznaje svog Boga u svim njegovim vidovima. Saglasno univerzalnim zakonima. i pored svih nedostataka. Budizam. Sinteza ovog mističkog sjedinjenja sa Bogom sastoji se u razvijanju božanskih ideja. Stoga će on iz njih izvući ono što je najbolje za njega a slabe strane odbaciti . tvorci. U osnovi on može ostati odan svojoj vlastitoj religiji. Stoga se adept ne spori oko ovoga ni sa kim. U takvom slučaju posvećenik je obavezan da tražiocu ponudi duhovnu svetlost i uvide. Pri ovom uzdizanju. jer svaka religija ima svoj odgovarajući princip Boga. objašnjene pojave koje su ranije pripisivane bogovima. Sasvim je druga stvar ako jedan tražilac koji žudi za duhovnom podrškom.RELIGIJA Magičar početnik će se prikloniti univerzalnoj religiji. neopipljivo i neshvatljivo. Tako su rodjena sva dobra i loša (demonska) božanstva ljudskog roda. Mnogo bi knjiga trebalo napisati ako bi se htelo zalaziti u detalje raznih ideja Boga u istoriji naroda. uz pomoć nauke. magičar će oformiti svoj vlastiti pogled na svemir koji će odsad biti njegova prava religija. u nešto transcendentalno (natprirodno) koje je obožavao. Kako je vreme prolazilo. Uspon ka tom uzvišenom cilju objasnićemo kasnije. u tolikom obimu dok se ne postigne sjedinjenje sa univerzalnim. da bi postao Bogočovek. On će shvatiti da će. koje su opet bile u granicama njegovih intuitivnih nazora. Tada magičar neće žaliti ni vreme ni trud da prenosi tražiocu svoja duhovna blaga i da ga vodi ka svetlosti. deo Boga. on dobrovoljno ulazi u rasplinjavanje koje se mističkim rečnikom naziva mistička smrt. u skladu sa učenikovim mentalnim sposobnostima. Pridjimo ideji Boga sa magičareve tačke gledišta. Ali on nikad neće biti zadovoljan zvaničnim doktrinama svoje crkve i pokušaće da prodre što dublje u radionicu Boga. Takvi se geniji obično vraćaju sa poverenim odredjenim svetim zadatkom ili misijom. ne pokazujući to ni na koji način. andjeli. Ne bi bilo razloga za rasprave i sva različita mišljenja bi mogla skladno postojati jedna kraj drugih. zbog toga njemu Bog uvek ostaje nešto nepojmljivo. niti će pokušati da bilo koga odvrati od njegove istine. demoni i duhovi su obožavani bez obzira da li su ikad stvarno živeli ili su postojali samo u mašti. što ne znači da on nužno mora ispovedati neku religiju nego će izraziti strahopoštovanje svakom obliku obožavanja. On oseća strahopoštovanje pred svojim Bogom pošto zna da je i on sam stvoren po njegovom liku. da ga kritikuje a pogotovo ga neće osudjivati. . Sve što čovek nije mogao da razume ili shvati pripisivao je to višim silama. zatraži od adepta savet i obaveštenje. svaki branilac religije nastojati da predstavi svoju religiju kao najbolju od svih. A to i jeste svrha naše inicijacije. bilo da je u pitanju Hrišćanstvo. On će shvatiti da svaka religija ima svoje dobre i loše strane. a nije zadovoljan materijalizmom ni dogmama. Svako može slobodno da odluči da li će napustiti ili zadržati svoju individualnost. Ako bi se svako pridržavao ove maksime. Svaka religijska istina je relativna i njeno razumevanje zavisi od zrelosti dotične osobe. Islam ili bilo koja druga religija. prema tome. bogovi. od najnižih pa sve do najviših stupnjeva. Običnom čoveku ideja Boga služi samo kao podrška za njegov duh da se ne zagubi u neizvesnosti i da se zagubi u neizvesnosti i da se uzdigne iz dubine. BOG Još od pamtiveka. posvećeni magičar je istovremeno i mistik. U dubini svoje duše on može osetiti žaljenje zbog fanatika ili bezbožnika. i da je i on. ljudski rod je uvek verovao u nešto izvan ljudskog razumevanja. ne bi bilo ni mržnje niti religioznih sukoba na zemlji. ideja Boga je uzmicala naročito u vreme kada su. Sa razvojem ljudskog roda.

Sasvim je individualna stvar da li će adept odabrati kao svoju ideju Boga Hrista. kobni. Ako asketizam služi ljudskom telu. Sveta je dužnost održavati ravnotežu u svemu. Nemoguće je iznositi detalje. Budu. RAJA i HATHA-JOGI biraju stazu samokontrole ili volje. dok će JNANA-JOGI slediti put mudrosti i saznanja. takodje. Magičar se ne obazire na takve predrasude. počinjući iz najniže sfere pa sve do istinskog ostvarenja Boga u nama. preko meditacije ili drugih duhovnih vežbi. ali sigurno. izvorni vazdušni princip poseduje mudrost. iz prostog razloga da se sazrevanje odvija polako. Grešku uopšte treba tražiti u činjenici da većina tih stvari dolazi sa Istoka. recimo po uzoru na dijetu. 2. intelektualni ili mentalni asketizam. iz čijeg vida proizilazi univerzalna zakonitost. Oterajmo strah od teškoća. kreće prema jednom vidu Boga. u nekim slučajevima. Iscrpljivanje tela je. zavisno od individualnih nadarenosti. ponekad čak katastrofalni. Ljubav i večni život su pripisani vodenom principu.U inicijaciji sve zavisi samo od ideje. ASKETIZAM Još u najstarija vremena. bez preterivanja. Postoje tri vrste asketizma: 1. Divimo se onom srećniku kojiće ovo dostići još u ovom zemaljskom postojanju. prema tome. Ova četiri vida zajedno predstavljaju najviše Božanstvo. sekte. u skladu sa četiri elementa. Bramu. korak po korak. takozvanim TETRAGRAMATONOM. Takvi ekstremi bi nesumnjivo završili ozbiljnim i opasnim povredama zdravlja. neizrecivim. duhovni pokreti i sistemi školovanja posmatrali su asketizam kao veoma važan problem. korak po korak. asketske mere se mogu razumno koristiti. Postoji samo jedna inicijacija koja povezuje obe koncepcije. a sveprisutnost. Alaha ili nekog drugog. gde se materijalni i astralni svet smatraju za MAJU (iluziju) pa se. BHAKTI-JOGI se pridržava puta ljubavi i odanosti. sve religije. Neko ko radi veoma težak fizički posao. Nemoguće je postaviti tačna pravila ili propise. U interesu svog magijsko-mističkog razvoja. Vegetarijanstvo nije toliko bitno za mentalni napredak ili intelektualni razvoj. najvišim: vatreni princip uključuje svemoćnost i svemogućnost. a da najpre ne prodju ni kroz osnovne korake pripreme. nasuprot većini mističkih i duhovnih škola koje se bave veoma visokim problemima. pošto bi se prekoračio okvir ove knjige. izazivajući velika oštećenja preterivanjem i divljačkom neumerenošću koji su neprirodni i nezakoniti. I JOGI se. Svako mora znati šta mu odgovara a šta ne. zanemarujući sve ostale delove. razvoja. bio bi veoma glup ako bi lišio telo apsolutno neophodnih supstanci za njegovo održavanje. Rezultati takvog jednostranog treninga su. isto tako jednostrano kao kad bismo razvijali samo jedan deo tela. jer se svako od nas jednom postići ovaj cilj. Sve ovo važi i u slučaju seksualnog života. samo zato što se on privatno zanima za jogu ili misticizam. Pridržavajući se ovog brižljivo planiranog. Razni sistemi Istoka su asketizam pretvorili u fanatizam. psihički ili astralni asketizam i . da bi se oslobodilo prljavštine i drugih nečistoća. njima i ne posvećuje veća pažnja. besmrtnost pa prema tome i večnost pripadaju zemljanom principu. sem što se može shvatiti kao lek za pročišćavanje tela od nečistoća. a čak i onda za samo odredjeni period. uopšteno rečeno.Očigledno je da prava inicijacija ne poznaje ni mističku ni magijsku stazu. čistotu i bistrinu. ili da bi sačuvao telo od bolesti i uravnotežili poremećaji. Privremeno uzdržavanje od mesa ili životinjske hrane propisuje se samo za veoma specifičn e magijske operacije kao jedna vrsta pripreme. neće biti ni nesrećnog slučaja niti promašaja ili loših posledica. životinjske moći ili sposobnosti mogle preneti na čoveka potiču od mentaliteta koji ignoriše celokupne i prave osnovne zakone. Predrasuda da bi se jedenjem životinjskog mesa. Čisti mistik će želeti da se približi svom Bogu jedino u sveobuhvatnoj ljubavi. Ovo bi slično tome kada bi se neko upisao na fakultet a da nije završio ni osnovnu školu. poššto je magijski način života sasvim individualand. Razmotrimo sada ideju Boga sa magijskog stanovišta. Krenimo ovom stazom ka ovom najvišem Božanstvu i praktično. magičar mora biti umeren u jelu i piću i voditi razuman način života.

Polazeći od ovog saznanja. pravi magijski uspon je nezamisliv. pretvara se i usavršava prema osnovnim zakonima. Njihovo moralisanje služi jedino izazivanju straha od pakla ili čistilišta i da obeća raj za moralno dobre ljude. Dalje informacije o izvršavanju ovog zadatka biće date tokom praktičnog treninga u ovoj knjizi. Sveštenici raznih religija drže se ovih maštarija samo da bi zadržali svoju pastvu. već da sve što živi. vremenski i večno. Prva vrsta se bavi disciplinom misli. Što se tiče magičara. u astralni plan. svugde gde sile deluju . u pravom smislu reči. Onaj ko želi postati magičar prepoznaće da život zavisi od rada elemenata na raznim planovima i sferama. druga oplemenjivanjem duše putem kontrole strasti i nagona. ***************************** . nijedna ne sme preovladati da bi se izbegao jednostran razvoj. shvatićete da smrt uopšte ne postoji. a odatle na spiritualni nivo i tako dalje. Prema tome on ne veruje ni u raj ni u pakao. već on mora postati mentalni posed jedne osobe pomoću snažnog promišljanja i meditacije. jer će iz straha zbog pakla pokušati da budu dobri. fizički ili materijalni asketizam. u mikrokosmosu kao i u makrokosmosu. sve dok su naklonjeni religiji. jer samo u oplemenjenoj duši mogu delovati one univerzalne snage. on svrhu moralnih zakona vidi u oplemenjivanju duha i duše. Ne sme se zanemariti nijedna od ove tri vrste. a treća vrsta se avi uskladjivanjem tela peko umerenog i prirodnog načina života. savetujem svima da ovaj deo ne bi trebalo samo pročitati. Pre nego što privedemo kraju teoretski deo koji je prikazao teoretske principe. Prosečni ljudi. jer veruje da je fizička smrt samo prelaz u finiju sferu. Bez ove tri vrste asketizma koje se moraju razvijati istovremeno i paralelno jedan sa drugim. naročito ako su i telo i duša i duh ravnomerno uvežbani i razvijeni. pod uticajem su takvog gledišta. To treba uvideti u malim i u velikim stvarima. Zbog toga se magičar ne plaši smrti.3.

Tokom vremena svako će pronaći neke svoje trikove u ovu svrhu. jer. Već sam u teoretskom delu knjige upozorio na moguće opasnosti od jednostranog treninga. istrajnost i upornost su osnovni uslovi za razvoj. zatvorite oči i posmatrajte niz svojih misli oko pet minuta pokušavajući da ga zapamtite. pošto ne vredi žuriti. Uvek moramo biti svesni činjenice da se telo. već samo da ga pažljivo pratite. odmah prekinite i odložite vežbu za neko drugo vreme. Vreme. Ako počnete osećati umor. Magičar će uvek ćutati o svom putu. Pazite da ne zaspite u toku vežbe. Onaj ko ima mnogo više slobodnog vremena. trebao bi smatrati svojom svetom dužnošću izvodjenje propisaih vežbi. Ne dozvolite nikome da viri u vaše svetilište. Ovde nije stvar u tome da prevazidjete sebe. Baš kao što postoji želja za životnim potrebama poput jela.DEO II PRAKSA KORAK I Okrenimo se sada praktičnoj strani inicijacije. Ne preporučuje se nikakvo ubrzavanje razvoja pošto je za sve potrebno vreme. OVLADAVANJE MISLIMA Sedite u udobnu fotelju ili lezite na krevet. teče da se nikad više ne vrati. takodje će sprečiti i odagnati umor i pospanost. U prvi mah. tako treba da se desi i sa vežbama. inače bi bilo nemoguće postići i održati magijsku ravnotežu. Treba je produžavati svaki dan po jedan minut sve dok ne budete u stanju da svoj niz misli pratite i kontrolišete bez i najmanjeg skretanja u vremenu od najmanje 10 minuta nakon sedmodnevnog vežbanja. Nekoliko dubokih udaha pre početka vežbe. Jedino takvom ponašanju slediće uspeh u magiji. Hindusi na primer prskaju svoja lica hladnom vodom ili masiraju lice i gornji deo tela da bi ostali sveži i ne bi gubili dragoceno vreme. Postavite se kao slobodan i nezavisan nemi posmatrač tih nizova misli. Moja namera je da uputstva rasporedim tako kao da su namenjena najzaposlenijem čoveku. On bi trebao biti ljubazan. . Dakle. Čovek je podložan navikama i kad se jednom navikne na odredjeni raspored svojih vežbi. Uzdržite se od osudjivanja ili kritikovanja i prvo čistite ispred svog praga. kao i voda. Napori uloženi u razvoj biće obilno nagradjeni. Sasvim je nepotrebno traćiti vreme dugim sedenjem uz ispijanje piva u bezvrednom društvu. U svakom slučaju. poslovne brige i slično. Strpljenje. svako ga može produžiti. velikodušan i tolerantan sa svojim bližnjim ali nemilosrdan i strog prema samom sebi. Ovo vreme je predodredjeno za prosečnog čoveka. prema svom ličnom zapažanju. Nema nagrade bez marljivosti. DISCIPLINA MISLI. može se baviti sa dve ili više vežbi u isto vreme. primetićete da na vas nasrću misli koje se tiču vaših svakodnevnih poslova. kada pretpostavljate da nećete biti umorni. Izuzeci su mogući samo u neizbežnim slučajevima. potrebno je obezbediti odredjeno vreme i njega se strogo pridržavati. Obezbedite sebi što je moguće više vremena za svoje uzdizanje ili napredak. osećaće potrebu da ih uradi. ova vežba će vam biti teža ili lakša zavisno od vašeg mentaliteta i duhovne situacije. usponu i uspehu. U ovom trenutku. niti da prekinete ovaj niz misli. Ko god je voljan da stupi na magijsku stazu. Opustite čitavo telo. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (I) KONTROLA MISLI. koje takodje moraju postati navika. pića i spavanja. Ova tišina daje najviše moći i što se više poštuje ovaj zahtev lakše se dolazi do tih moći. duša i duh moraju uvežbavati ravnomerno i istovremeno. Ovo je jedini način da se postigne siguran i potpuni uspeh. Ove vežbe kontrolisanja misli treba izvoditi ujutru i uveče. Ako nije dovoljno. savetuje se puna savesnost u napredovanju.

Zatvorite oči. Ali iz vežbe u vežbu. Pripremite magijski dnevnik i unesite u njega sve loše strane vaše duše. to jest naše telo i dušu. a tu činjenicu će i sam učenik kasnije shvatiti. Držite se ove predstave svom svojom snagom. Kada to postignete. U prvim danima psihičkog (duševnog) treninga. što savesnije to uradite lakše ćete proći ostale vežbe. moramo u svakom trenutku dobro poznavati. budite samokritični. Čovek se. Morate se osposobiti da se na jednu misao koncentrišete i da je sledite najmanje 10 minuta. neuspehe. (za detalje vidi naslov “Magijski Psihički Trening”). MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (I) SAMOPOSMATRANJE ILI SAMOSPOZNAJA Naše vlastito znanje. zato što ona izoštrava um i jača svest i pamćenje. kući. Ovaj dnevnik je samo . Cilj vežbe će biti ostvaren ako uspete zadržati ovo stanje punih 10 minuta a da ne izgubite samokontrolu ili čak da zaspite. predjimo na mentalno vežbanje. Ovu vežbu bi trebalo koristititi celog života. dok na kraju ne oseti da u njegovu svest stiže samo nekoliko misli i to kao da dolaze iz neke velike udaljenosti. Najpre ćete. ali kada češće vežbate. verovatno. bilo koje vrste. mora navići da izvršava baš ono što radi. na početku. u njemu mora vladati apsolutna praznina. a sve umerenije. na privatne poslove ili bilo gde drugde. Baš ništa ne sme da se dešava u vašem umu. Ovo se mora stalno vežbati sve dok ne predje u naviku. I obrnuto: kada smo na poslu. u ovome uspeti samo na nekoliko sekundi a kasnije i na nekoliko minuta. staviće ovaj uslov na prvo mesto. Zbog toga će naš prvi zadatak biti da upoznamo sebe. Sledeća vežba će se sastojati u tome da ne propuštamo one tako nametljive misli u svoj um. sve svoje misli moramo usredsrediti na njega i ne dozvoliti im da skreću i lutaju. iznad svega. Energično odbacite svaku misao koja vam se nameće. Do sada smo naučili kontrolisati naše misli. Lezite udobno na krevet ili kauž ili sedite u naslanjač i opustite čitavo telo. Sada je cilj da se duže vreme zadrži samo jedna misao ili ideja a da se svaka druga misao koja se pridružuje i na silu nameće našem umu potisne. moramo biti u stanju da se nakon posla više ne bavimo poslovnim brigama i da se okrenemo porodičnom krugu i intimi. recimo. Energično odbacujte sve druge misli koje nemaju nikakve veze sa vašim odabranim mislima. i mi moramo trenutno postati sasvim druga osoba. on će primećivati da misli nadolaze sve manje haotično. trajanje vežbi i eventualne poremećaje u magijsku beležnicu. bez obzira da li se radi o profesionalnom ili privatnom poslu. U prvi mah ćete biti u stanju da to postignete samo na nekoliko sekundi .budući da je kod svih ljudi razvoj sasvim individualna stvar. one koje su nepoželjne a tvrdoglave. misli nasrću na njega. Na primer. Postigavši izvesnu veštinu u ovoj vežbi. bićete spremni za sledeću vežbu. Pažljivo unesite svoje uspehe. Održavajte takvo stanje bez skretanja ili zaboravljanja. bilo da je u pitanju krupna stvar ili sitnica. možete preći na sledeću. Bez poznavanja samog sebe nema nikakvog razvoja na višem nivou. Takav dnevnik će koristiti za proveravanje vašeg napredovanja. sigurno ćete to poboljšati. Ni u kom slučaju ne krećite dalje pre nego što potpuno ovladate prethodnom vežbom. koliko brzo proleću pred njim tako da će imati velikih teškoća da presabere to mnoštvo tih mnogostrukih misli. Pod pretpostavkom da je pomenuta vežba dobro obradjena i da je svako praktično ovladao misaonom kontrolom. Pripremite radni raspored za sledeći dan ili celu nedelju i. Pažljiv učenik će shvatiti kako. i to sa punom svešću. U tom cilju izaberite bilo koji niz misli ili skup umnih ideja ili odgovarajuću predstavu po svom ukusu. najviše od svega. Svaki sistem inicijacije. Naučimo sada kako da postignemo apsolutnu prazninu uma. Sve misli koje se ne tiču našeg privatnog života moraju odmah biti odbačene. Ovom kontrolisanju misli treba posvetititi najveću pažnju jer je ono veoma važno za dalji magijski razvoj. pozabavimo se praktičnim delom introspekcije ili samospoznaje.

plahovitost. naročito one koji na vas najviše utiču i dešavaju se i pri najmanjoj prilici. osvetoljubivost. Druga grupa će obuhvatati one greške koje se redje pojavljuju i u manjem obimu. hrabrost. Za neke nedostatke nećete biti sigurni kojem bi se elementu trebali pripisati. mržnju. i niko sem njihovih vlasnika nema nikakvog prava da pogleda u njih. U svakom slučaju budite savesni. došli ste do tačke sa koje možete početi sledeću vežbu. smelost. elementu vazduha. temeljitost. nagona i ostalih ružnih karakternih crta. lakomislenost. morate zauzeti strog i oštar stav prema samom sebi. u toku razvoja. pa zato nisu ni postizali dobre rezultate. nesavesnost. sa dobrim i plemenitim karakternim crtama. sažaljenje. vatrenom elementu. crno. ne oklevajte da ga odmah pribeležite. Budite bez milosti prema sebi i ne ulepšavajte nijedan od svojih poraza i nedostataka. vodenom elementu. Pri samokontrolisanju svojih promašaja. Ovo prepoznavanje je neophodno da bi se postigla magijska ravnoteža. Dopustite mi da još jednom ponovim da vlasnik mora nastojati da precizno i savesno obradi svoja magijska ogledala. izopačenje i otupelost elementu zemlje. . obzir. popustljivost. Kad god se desi da pronadjete neki svoj nedostatak. Ovaj psihički pripremni rad je neophodan za postizanje magijske ravnoteže. ništa neobelodanjeno. Ni ovde ne zaboravite pomenute tri kolone. predrasude. ljubaznost. a dalji razvoj zavisi od nje. optimizam. drskost. sa lošim duševnim osobinama i belo. utrošite još jednu nedelju dana za ova istraživanja sve dok konačno ne napravite spisak svojih pogreški. Ova dva magijska ogledala će omogućiti magičaru da tačnije prepozna koji od elemenata preovladava u njegovom crnom ili belom ogledalu. lenjost. što ih više otkrijete . vazdušnom elementu. strast. a lenjost. čvrstinu. dobićete dva takozvana astralna psiho-ogledala. U prvu grupu unesite najveće nedostatke. prisetite se kako ste se ponašali tada i koje ste greške i promašaje napravili u raznim prilikama. Ako ne uspete za jednu sedmicu otkriti sve vaše greške. Ova samoanaliza je jedna od najvažnijih magijskih priprema. isplatiće se! Ponovite čitav postupak i s vašim dobrim psihičkim osobinama. savesnost. sve do najfinijih nijansi i varijanti. spretnost. Njih zabeležite pod naslovom “neutralno”. unoseći ih u pojedine kategorije elemenata. on je i tada može zabeležiti pod odgovarajućim naslovom. vratite se u razne situacije iz svoje prošlosti. bolje za vas. Pribeležite sve svoje slabosti. Sledeće nedelje razmišljaćete o svakoj pojedinoj rubrici deleći je na tri grupe. U poslednju grupu unesite one greške koje se sada ponavljaju. Odredite po jednu rubriku u svom dnevniku za svaki elemenat i u njih unesite svoje nedostatke. on prisetio još neke svoje dobre ili loše osobine. istrajnost. Ništa ne sme ostati skriveno. na primer. Kada rešite ovaj problem za jednu ili dve nedelje. ma kako beznačajne ili velike bile vaše greške ili slabosti. pokušajte odrediti svaki nedostatak jednom od četiri elementa. bes. da li još uvek negde postoje neke skrivene greške pa ako ih otkrijete zabeležite ih na papirić da ne zaboravite nijednu. strasti. radost. Pri ovome. Razmislite o sebi u mirnoj meditaciji. Na primer. nepravilnost. umerenost. tačnost. nežnost. hvalisavost. odgovornost. mirnoću. Zbog toga morate ujutru i uveče posvetiti po nekoliko minuta samokriticizmu. Sa napredovanjem razvoja bićete u stanju da odredite odgovarajući elemenat svakom vašem nedostatku. stidljivost. nesrdačnost. nezainteresovanost. ljubomoru. Takodje to uradite i sa neutralnim (neodredjenim) nedostacima. zemljanom elementu. Mnogi od okultnih sistema su je zanemarivali. ogovaranje.za ličnu upotrebu i ne sme se nikome pokazivati. pripisati aktivnost. nepažnju. melanholiju. marljivost. istresite iz nje svaku trun prašine. On za vas predstavlja takozvanu kontrolnu knjigu. vodenom elementu. pripisaćete vatrenom elementu. Ova dva ogledala su prava okultna ogledala. nepostojanost. Potpuno očistite svoju dušu. Sada pomoću jakog razmišljanja. Ako bi se. Tako ćete. rasipanje. Neki naročito nadareni učenici su bili u stanju da otkriju na stotine nedostataka u najfinijim nijansama. revnost. bez koje se ne može zamisliti nikakav zakoniti progres razvoja. navika. opraštanje. uzdržljivost. Učenici poput ovih poseduju dobru meditaciju i duboko prodiranje u svoje vlastite duše. polet. trezvenost. Ako u toku dana nadjete nekoliko slobodnih trenutaka iskoristite ih da dobro promislite.

najviše se rasterećuju bubrezi. I to bi bilo rešenje tajne disanja sa magijske tačke gledišta. Kiseonik pripada vatrenom elementu a azot elementu vode. tj. drugo. do astralnog tela. materijalni delovi elemenata su predodredjeni za očuvanje tela. svako živo stvorenje zavisi od disanja. Ova impregnirana (prožeta. Bez disanja uopšte nema života. napunjen idejom ili likom. mogli biste praktikovati jutarnju gimnastiku. i preneti ga. zato što one obećavaju brzo sticanje okultnih moći. bez obzira da li je konkretan ili apstraktan. naročito kada se one praktikuju bez vodjstva iskusnog vodiča (GURU-a). Nekolicina ljudi je pretrpela jaka zdravstvena oštećenja. Stoga nije neophodno a čak ni preporučljivo napumpavati pluća . to jest tela. Očigledno je da magičar mora znati više od puke činjenice udisanja smeše azota i kiseonika koje će pluća apsorbovati i izbaciti kao azot. ili bar gornji deo tela. preko krvnih sudova. recimo da održava naš život. preko električnog i magnetičnog fluida. Sve ovo je sasvim drugačije kod svesnog disanja. da bi vam telo ostalo vitko. Prim. kao na primer SISTEM HATA-JOGE. električni i magnetični fluid. U većini slučajeva. a odatle do besmrtnog duha preko odražajne mentalne matrice. na vazdušnu supstancu. Prema tome. ideju ili lik. vazduh koji mi udišemo ima finiji stepen gustine od materijalne hrane. Medjutim. neiskusan čitalac se nagovara na vršenje ovih vežbi. za što su odgovorne samo ekstremne vežbe disanja koje ovaj sistem zahteva. Najbitnije je da se postigne telesna elastičnost. životni elemenat ili akaša-princip kao što smo već rekli u teoretskom delu o elementima. oplodjena. nego u kvalitetu odredjene ideje koja impregnira vazdušnu supstancu. Pluća ne mogu opstati bez disanja i hrane. iz krvotoka preko astralne matrice.prev. pored toga. bez poznavanja pravog procesa. hladnom vodom i istrljajte ga grubim peškirom. ispunjena. sastavljeno od četiri elementa plus peti.MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (I) MATERIJALNO ILI ČULNO TELO Naporedo sa razvojem duha i duše mora teći i razvoj njihove spoljašnjosti. Ako želi. bar nekoliko minuta dnevno. Odmah ujutru. Pored ovoga. Baš kao u velikom svemiru. dok se sasvim ne zagrejete. Osetljivi ljudi mogu koristiti mlaku vodu. Mnoge teologije koriste svesno disanja u cilju poučavanja. Vazdušni elemenat je posredujući elemenat. ona će ući u akaša-princip tog vazduha. pošto deluje osvežavajuće i otklanja umor. i ovde elementi imaju svoju polarnost. magičar će ovaj cilj postići mnogo lakše i brže pomoću univerzalnog inicijacijskog sistema koji je detaljno i temeljito opisan u ovoj knjizi. disanje i hrana je četvoropolno. Time će se telesne pore otvoriti i slobodnije disati.) vazdušna supstanca kada se prenese do pluća. Ovaj postupak treba da postane svakodnevna navika i da se praktikuje celog života. prirodi. Na prvom mestu. budući da su četvoropolni i služe da održavaju telo u životu. Neću davati neki naročiti program gimnastičkih vežbi pošto ih svako može odabrati po svojoj volji i starosti. Sve što nam je potrebno za život i. Nijedan deo našeg JA ne sme zaostajati niti biti zanemaren. igraće dvostruku ulogu. u vazduh koji treba udahnuti. A saglasno univerzalnim zakonima. sasvim je očigledno da nije stvar u količini udahnutog vazduha. TAJNA DISANJA Disanje morate veoma pažljivo razmotriti. a zemljani elemenat je ono što kiseonik i azot drži zajedno. Ako mi stavimo jednu misao. naročito zimi. i vazduh i hrana su iste prirode. elektromagnetični fluid će. Normalnim ili nesvesnim disanjem telo se snabdeva samo neophodnom količinom elementarne supstance koja je potrebna za njegovo normalno održavanje. Normalno. morate iščetkati svoje telo mekom četkom dok ne postane malo crvenkasto. Akaša ili eterični princip je zakoniti uzročni ili božanski princip. voditi elektromagnetični vazduh obojen idejom. Zatim operite celo telo. Okrenimo se stoga disanju. Snabdevanje ovde takodje zavisi i od potrošnje elementarne supstance. nakon ustajanja.

U svakom slučaju ne smete preći na zamišljanje bilo koje druge želje dok prethodnu ne dovršite. već biti ostvarena. zaista. Ako ste sami. Setite se poslovice: “Onaj ko juri dva zeca u isto vreme. a sve zavisi od sposobnosti i stepena imaginacije. jer to je telo moje. koncentrišite se na svoju želju da se otelotvori u hrani i ako je ta koncentracija bila efektivna. Ne produžujte vežbe disanja više od pola sata. Postepeno povećavajte broj udisaja po jedan više ujutru i uveče. ako želi postići bilo šta što se tiče njegovog tela ili drugih materijalnih želja. Kasnije. Na primer. držite svoje ruke na blagosiljajući način iznad hrane. Uzimanje hrane treba za vas da predstavlja sveti čin. pri svesnom uzimanju hrane. Magijsko obrazovanje ne preporučuje da se jede na brzinu. ne smete se koncentrisati na uspeh za vreme obeda. neuznemiravani i niko vas ne posmatra. SVESNO UZIMANJE HRANE Ono što je rečeno o disanju. Možda ćete odavati utisak kao da izgovarate molitvu pre jela. gesta koji je. pranje. bar utisnite svoju želju u hranu koju uzimate ili zatvorite oči. biće vam dovoljno 10 minuta u proseku. važi takodje i kod uzimanja hrane. sa suštinskim uverenjem da. biti potrebne nedelje. ali ograničite ih na gore pomenute. ući u vaše telo preko pluća i krvi. Čovek bi trebao jesti jedino sa održavanjem (u svesti) svoje želje. Sada sedite ispred posude sa jelom koje ćete jesti. spokojstva i uspeha. kao i kod vazduha koji treba udisati. jer za sve treba vremena. uzmi i pij. i sa njom pronadje analogiju u ovome. U ovu činjenicu ne smete ni najmanje posumnjati. uspeh ili bilo šta drugo čemu težite. čak i meseci. samo što su ovde dejstva elemenata jača i materijalnija. zdravlje. I ovde se dešavaju isti elementarni procesi. neće uhvatiti ni jednog”.opustite celo telo i dišite na nos. zato što se nameću neke egoistične želje. mirnoća. sa udahnutim vazduhom. zajedno sa hranom. Zatim jedite hranu polako ali svesno. Sedite udobno. spokojstvo. Ko se. sasvim ispravan.. Kao što smo već naglasili u teoretskom delu. Eidetski lik vaše ideje mora biti toliko snažan da je vazduh koji udišete tako jako impregniran vašom željom da ona već postaje stvarnost. Nekome će. biće dovoljno da počnete sa sedam udisaja ujutru i sedam uveče. Kod natprosečno nadarenih učenika. itd. stvarno. vaša želja ulazi u celo telo. pripremanje hrane. ne samo u svakodnevnom životu. Ne žurite i ne preterujte. uspeh će se manifestovati najranije za sedam dana. Nepoželjna je i svaka vrsta razgovora. zdravlja. ugleda na tajnu pričešća. Nažalost. i sa najjačom mogućom imaginacijom. i seti se reči našeg Gospoda Isusa Hrista: “Uzmi i jedi. budući da je apsolutno neophodna za piće. Sva impregnirana hrana i piće mora se sasvim konzumirati i ništa se ne sme ostaviti. MAGIJA VODE Voda igra jednu od najvažnijih uloga. Da biste izbegli slabljenje. već i u našem magijskom razvoju vodeni elemenat se može pokazati kao značajan faktor. shvatiće njegovo istinsko i prvobitno značenje. Zato ćete vi svoje vežbe disanja izvoditi polako i mirno bez ikakve žurbe. velika većina ljudi ima ovu ružnu naviku. Ako niste u toj prilici. Najkorisnije je podsticati istu želju pri disanju i pri jelu da bi se izbegle suprotne vibracije ili zračenje u telu. Želje utisnute u (na) hranu imaju znatan uticaj na materijalni plan gde su one izložene najmaterijalnijim zračenjima elemenata. želja će. Ne čitajte za vreme jela. sve do najfinijih nerava. poput mirnoće. ako težite zdravlju preko svesnog ili magijskog disanja. naprežući ih bespotrebno. što se tiče činjenica.velikom količinom vazduha. proizvodnju pare u fabrikama. Treba zapamtiti da se ne bi smela pridružiti nikakva suprotna želja. za ostvarenje svojih želja. Zamišljajte da će. Magičar će stoga najbolje razmotriti ovaj vid. nešto slično hrišćanskom pričešćivanju. Svaka vrsta hrane i pića je pogodna za magijsku impregnaciju željama. jer to je krv moja”. vodeni .

Supa se. Pazite! Ovde govorimo o specifičnim osobinama privlačne moći i njenoj praktičnoj vrednosti samo u pogledu magnetizma koji proizilazi iz medjudejstva elemenata kao neporecive činjenične stvari. Zbog toga vodeni elemenat možemo posmatrati kao neki akumulator. i to u prvom postupku.eufrazija (herba euphrasia). elastičnijim i stoga privlačnijim. sasvim je nemoguće magnetizovati tanjir vrele supe. zračenju oda i tako dalje upoznavaju sa činjenicom da se voda može magnetizovati ili odirati. povećanjem toplote koja je prisutna u vodi. imaju i treću zgodnu priliku: one će usredsrediti svoj magnetizam na činjenicu da voda čini da lice i koža izgledaju mladjim. Kad god perete ruke. Ako zagrevanjem voda postane mlaka. pa prema tome i u fizičkoj vodi) odredjenom željom može se izvršiti u svakoj stvari i na bilo kojoj temperaturi. a to je baš ono svojstvo koje ćemo koristiti u razvoju naših sposobnosti. nevolju. Ovu vežbu možete izvoditi i na obrnuti način. veći je njen akumulativni kapacitet. Ako pri ruci imate samo lavor. pošto se izvodi preko uzročnog principa pete moći elemenata. Razmotrimo sada praktičnu stranu magije vode. Impregnacija (preko AKAŠA-principa prisutnog u svakoj supstanci. putem pranja. ovde se pruža prilika da unaprede svoje vidovnjačke sposobnosti. čvrstog zadržavanja. već i celog ga zagnjuriti. naročito njegov materijalni oblik. nezadovoljstvo.To bi. ostajući u čvrstom uverenju da će. Ujutru. I tu vodu takodje odmah prospite. perite se ispod slavine tako da prljava voda odmah otiče. Ni u kom slučaju ne zaboravite da magnetizujete vodu koja je namenjena u ovu svrhu i da je impregnirate svojom koncentrisanom željom. Sa svojom specifičnom težinom. kada spirate zlo. u hladnu vodu i koncentrisati se na magnetno-astralnu privlačnu moć koja izvlači svu slabost iz vašeg tela i duše. Takodje. Magičar ima još jednu priliku koju ne bi trebao prevideti. U ovu svrhu vodi se može dodati malo boraksa. bolest i slično i da ih prenosite na vodu. bez obzira da li se radi o dobrim ili lošim uticajima.elemenat vlada magnetizmom ili privlačnom silom. poboljšavajući slab vid i čini da oči postanu bistre i sjajne. možete ruke umočiti. Izmedju 97-99° F (36-37° C) ona postaje neutralna za magnetizam. a zatim perući se u drugom bazenu sa vodom koja je impregnirana njegovom željom. tako da niko ne bi došao sa njom u dodir posle toga. Ova vežba je izuzetno delotvorna ako je izvodite leti. Važno je obratiti pažnju na ovu razliku da bi se izbegle greške. moć ući u vaše telo. nego i nečistoću iz svoje duše. medjutim. a želja biti ostvarena. Budite čvrsto uvereni da svi vaši nedostaci ulaze u vodu. Medjutim. na trenutak. Ubrzo ćete se iznenaditi uspešnošću ove vežbe. ali to će nestati čim se oči priviknu na ovu vežbu. može kombinovati obe ove vežbe skidajući svo zlo u jednu vodu (recimo pod slavinom ili u posebnom bazenu). ako Predje 99° F (37° C). Ovo kupanje očiju čini ih otpornim na sve promene vremena pa prema tome ojačava vizuelnu sposobnost. On kruži očima u svim pravcima. pored dve već pomenute mogućnosti. Pored vode i svaka druga vrsta tečnosti poseduje naročitu osobinu privlačenja. Ovaj postupak treba ponavljati bar sedam puta zaredom. Komad hleba. zamišljajte intenzivno da. za sada. i usled skupljanja. u vodu. što je voda hladnija. a prouzrokuje ga elektromagnetični fluid elemenata koji su u pitanju. ne zaboravite da odmah prospete korišćenu vodu. a to je magnetično pranje očiju. i to na 39° F (4° C) (iznad nule) ona je najreaktivnija. bilo sve o materijalnom razvoju i uvežbavanju tela. može impregnirati odgovarajućom željom. Sve knjige koje govore o animalnom magnetizmu. Ova teorija nije baš precizna. Ko god pati od slabog vida. treba da koristite sapun. i ovu vežbu ponavlja sedam puta. U ovom slučaju. Žene adepti. ovaj naboj ne zavisi od akumulativnog kapaciteta vodenog elementa. uravnotežava ili povećava. ne samo da skidate prljavštinu sa svog tela. putem magnetizovanja vode koju želite upotrebiti. U prvi mah imaće osećaj lakog peckanja u očima. . vrela supa ili šolja kafe ili čaja mogu se magijski nabiti ili napuniti. mnogo manje je poznato kako povećati tu osobinu ili kako je iskoristiti na drugi način. može vodi dodati blagi odvar (prokuvani čaj) od biljke vidac . pošto je razlika prijemljivosti vode (ili drugih tečnosti) sve do 43° F (6° C) (iznad nule) toliko beznačajna i teško vidljiva tako da jedino savršeno uvežbani magičar može prepoznati ove razlike. njena prijemljivost se naglo smanjuje. Razmišljajte da spirate neuspeh. Naprednim učenicima koji vežbaju vidovitost. Na primer. na nekoliko sekundi. dok se kupate u reci. Onaj ko ima vremena na pretek. ili impregnirajući je svojom željom. i zamišljajte u tom trenutku da i sva vaša slabost otiče sa tom vodom. Ako je moguće. zato što se akumulativna moć vodenog elementa. magičar uranja svoje lice u vodu koja je prethodnog dana prokuvana (nalivši neki lavor do pola) i otvara oči u ovoj vodi. Medjutim. kada je čitavo telo (naravno osim glave) pod vodom. Stoga je preporučljivo ne samo umiti lice.

Oni koji su već praktikovali koncentraciju i meditaciju trebali bi napredovati u ovom periodu. svesno uzimanje hrane (Tajna Pričešća) 5. pravljenje (crnih i belih) ogledala duše u pogledu elemenata. navikavanje na normalan i razuman način života 2. Kraj prvog Koraka. magija vode Vreme predvidjeno za izvršenje ovih vežbi je od četrnaest do mesec dana za ljude prosečnih sposobnosti. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. beskorisno bi bilo da prelazi sa stepena na stepen.PRIKAZ SVIH VEŽBI KORAKA I I.10 minuta. ******************************************************* . potiskivanje izvesnih misli. Izazivanje praznine uma. svesno disanje 4. Oni bez ikakvog iskustva će svakako morati da produže ovaj period. U praksi. pisanje magijskog dnevnika. za 2. u tri sfere delovanja III. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. potčinjavanje misli Za 1. a uspeh uglavnom zavisi od učenikove ličnosti. izvodjenje vežbi 3. disciplina misli 3. kontrola misli dva puta dnevno od 1 . za 3. II. kontrola misli 2. introspekcija ili samospoznaja 2. a da ne dovrši prethodni na zadovoljavajući način. Planiranje nizova misli za sledeći dan ili sedmicu unapred. Samokritičnost. Održavanje lično izabrane misli.

jedino će pozitivan pol podsvesti delovati na nas. podsvest je podstrek za sve ono što mi ne želimo.koja ne varira izmedju suprotnosti. U stanju sna. kao što su. pošto je normalna svest ujednačena. odraženo je u našoj podsvesti na suprotan način. dakle glava. budući da je podsvest tada najosetljivija. pri normalnoj svesti. poput naših strasti. usled slabe ili nerazvijene snage volje. može vam poslužiti i komad običnog kanapa. tako da on ne samo da neće štetiti već će naprotiv. ako ideje vremena i prostora isključimo iz podsvesti. Na isti način kao što normalna svest ima svoje sedište u duši. a mi ćemo biti u stanju da naše želje ostvarimo preko podsvesnog. on je uvek i u svako doba sposoban da koristi funkcije normalne svesti. u toku odredjenog vremena. uvek i u svakom obliku. normalna sfera svesti je netaknuta tj. Uvećini ovakvih slučajeva. razumevamo pomoću svesti mišljenja. Pobuda ili impuls za sve što je nepoželjno. zdravlju i osećanjima zadovoljstva. Ova znanja i mogućnosti povezane stim. Vi ne biste trebali reći: “Ja ću prestati da pušim ili pijem ili slično”. mi možemo podsvest posmatrati kao suprotnost normalnoj svesti. Kao što proizilazi iz naših istraživanja. pozabavimo se proučavanjem psihološke funkcije malog mozga. Ako na primer u podsvest usadimo želju da se ne predajemo našim strastima. nedostataka i slabosti. a u telu je aktivira veliki mozak (cerebrum). tj. niti u bilo kom čoveku.Oatle. Pre nego što se odlučite za praksu autosugestije. kada još malo ostajemo u nekoj vrsti polubudnog stanja. Ključ ili putokaz za autosugestiju treba tražiti u obliku rečenice. Ako vam pravljenje lanca predstavlja problem. Naučimo kako da pretvorimo ovaj. kada čovek spava. i da na to ne obraćate pažnju.Stoga je najpogodnije vreme za prijem autosugestije onda kada telo sanjivo odmara u krevetu to jest neposredno pre spavanja isto kao i odmah nakon budjenja. recimo. osećanja htenja.ako želite izvršiti autosugestiju preko podsvesti. Ono jedino služi za izbegavanje brojanja dok vi stalno ponavljate sugestivnu formulu. zadnjem delu glave. Povlačenjem vremena i prostora iz podsvesti. u toku sutrašnjeg dana ili na duže vreme. dva osnovna principa koja vrede za sve stvari koje treba da se pretvore u stvarnost iz uzročnog sveta. dakle podsvesnog. direktno ili indirektno. U pogledu magijske prakse. koji se bavi samoposmatranjem. postavi neke prepreke na naš put. ne postoji nijedna sila u svemiru. Podsvest deluje na najdelotvorniji i naj pšrodorniji nažin u toku noći. Ova mala napravica može vam poslužiti i za proveravanje broja uznemiravajućih prekida. aktivnost normalne svesti je obustavljena. dopustite mi da objasnim tajnu podsvesnog i njegove praktične posledice. potiče baš iz ove sfere svesti. Pravilan oblik je: “Ja ne pušim. To je ono što treba posmatrati.Ono što mi. To ne znaži da bi neko drugo vreme bilo sasvim nepodesno za autosugestiju. uglavnom. Praktižno rečeno. napravite mali lančić od 3O-4O drvenih ili staklenih perli. depresije. Podsvest za svoju realizaciju u materjalnom u materjalnom svetu zahteva vreme i prostor. a podsvest radi umesto nje. pušenje ili piće (alkohol). Rečenica koju treba odabrati za autosugestiju uvek mora uvek mora biti izražena u sadašnjem i zapovednom obliku. dok prakti- . tako da kažemo. Zavežite 3O-4O čvorova na njemu i malo zgodno sredstvo za autosugestiju biće spremno. Učeniku.nastavljajući isti niz misli sa kojima bi zaspao. da pomaže ostvarenje naših želja. suprotstavljenim vid našeg JA. mi našu podsvest možemo posmatrati kao našeg protivnika. od najvećeg su značaja za magijski razvoj i zato se moraju razmatrati sve dok je samo-sugestija u pitanju. S druge strane. prema svemu što želite sugerisati u pozitivnom ili negativnom smislu. i podsvest je svojina duše.KORAK II AUTOSUGESTIJA ILI TAJNA PODSVESTI Pre nego što predjemo na opisivanje vežbi drugog koraka. već da su ova dva trenutka najpriznatija. suprotni pol će prestati da prenosi svoj uticaj na nas. podsvest će imati dovoljno vremena da. sada pripada zadatak obelodanjivanja rada ove podsvesti. podsvest će skoro uvek uspevati da nas nadvlada ili izazove neuspehe. pamćenja razuma intelekt. Ova iznenadna eliminacija podsvesnog nudi ključ za praktičnu primenu autosugestije. U svakom pojedincu to jest u njegovim pravim čulima. koja boravi u malom mozgu (cerrebellum). i naša impregnirana želja mora imati uspeh koji očekujemo. Pazite: na spavanje uvek idite sa Mirnim i skladnim mislima ili idejama o uspehu. dok je impregniramo željom. Ovo je zadovoljavajući zadatak u kojem će učenik steći samopouzdanje svojim vlastitim razmišljanjem ili meditacijom. Ja ne pijem” ili “Ja ne volim pušenje ili piće” i tako dalje. prema ključu elemenata ili četvoropolnom magnetu. Stoga. Eto zašto magičar nikad neće otići na spavanje sa osećanjem besa. briga koje bi imalo neželjene uticaje na njegovu podsvest.

tiho ili samo u sebi. i tako nastavite sve dok. ispunili ste zadatak ove vežbe. uzmite vaš niz perli ili čvorova i. Praktična primena autosugestije je veoma jednostavna. srećan”. Nemojte se plašiti početnih neuspeha. U takvimslučajevima. i fiksirajte očima jedan od tih predmeta odredjeno vreme. nemiri. pokušajte ga ponovo prizvati u sećanje. a imate malo slobodnog vremena. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (II) U prvom koraku našeg magijskog mentalnog treninga naučili smo da kontrolišemo i vladamo našim mislima. pred vašim očima. Sve što treba da uradite jeste da pomerite po jednu perlu ili čvor. dok još niste ustali. poštujući sadašnji i zapovedni oblik. a ponovno pojavljivanje i nestajanje će se iz vežbe u vežbu sve redje dešavati. Ako ste izrazili rečima ono što želite postići jednom preciznom rečenicom. kada budete mogli zadržati (u viziji) jedan predmet 5 minuta bez ikakvog prekida. Sada predmeti treba da daju utisak kao da vise u vazduhu i da se vide. mogli opipati. Sada ćemo preći na poučavanje povećavanja mentalne koncentracije da bi ojačali snagu volje. Ako biste zaspali. Pomerite po jednu perlu pri svakom uznemiravanju ili prekidu. zadovoljan. Ovo je. svaka želja se može ispuniti sve dok su u pitanju duh. ali posle nekog vremena. uklanjanje i potpomaganje raznih sposobnosti i tako dalje. U početku. profinjenje karaktera. ponavljajte izabranu frazu. Ako vam se još uvek ne spava. recimo. oni takodje mogu ponavljati ovu vežbu i pre će postići svoj željeni cilj. i zadržaće ovaj metod tokom celog svog života. I ovde eventualne prekide proverite pomoću niza perli. Ako bi predmet iščeznuo iz vaše imaginacije. i pri svakom ponavljanju pomerajte po jednu perlu ili čvor. Na početku ćete u ovom eksperimentu uspevati samo na kratko. a da ne stignete drugi put do kraja niza. Pokušajte zapamtiti njegov tačan oblik i boju. naizgled. Ujutru. slabosti. nož. predmet će postati jasniji. ali kada istrajete i ponavljate ovu vežbu. u baš istom obliku kakav je on u stvarnosti. i da još jednom ponovite vežbu. ništa drugo od njegove okoline ne sme se primećivati. Nakon VIZUELNE koncentracije. Stavite nekoliko predmeta ispred sebe. olovku kutiju šibica. izgleda. nakon ponavljanja celog niza perli. Ako ste došli do tog stupnja. na nekoliko sekundi. želje koje nemaju nikakve veze sa ličnošću poput dobitaka na lutriji i slično ne mogu se nikad ispuniti (autosugestijom). Ako ste uspeli zadržati neki prdmet da plastično visi u vazduhu pet minuta. koristite niz perli ili čvorova opisan u poglavlju o autosugestiji. na primer. vežbu možete produžiti sve do pola sata. napravimo jedno istraživanje o koncentraciji SLUHA. Nikada ne biste trebali prelaziti na odabiranje formule za novu želju. sve dok ne dodjete do kraja niza. Neposredno pre spavanja. Morate pokušati da svoju želju prenesete u san.kujete vežbe koncentracije i meditacije. Ko ozbiljno i sistematski počne sa ovim vežbama. duša i telo. Tako ćete kasnije moći da znate koliko se uznemiravanja dogodilo tokom vežbe. možete preći na zamišljanje predmeta sa otvorenim očima. nemoguće iskazati: zamislite ku- . viljušku . Pored predmeta koje ste zamislili. Naravno. pri svakom prekidu. Sada se pojavljuje pitanje: koja se vrsta želja može ostvariti autosugestijom? Uglavnom. nemojte vežbati duže od 10 minuta. bilo šapatom. svrha će ipak biti postignuta. bez ikakvih upadica. malo po malo. Onda zatvorite oči i nastojte zamisliti taj predmet plastično. Na početku. predjite na neki drugi predmet. ozdravljenje. Sada sigurno znate da ste formulu ponovili četrdeset puta. Svrhu vežbe ćete ostvariti. Osnovna stvar je da zamišljate svoju želju kao da je već ostvarena i da zaista postoji. potiskivanje ružnih osobina. zavisno od vaše okoline. onda možete preći na pravu praksu. treba da dohvatite niz perli. kutiju cigareta. pre nego što budete apsolutno zadovoljni sa rezultatom prve. Neki ljudi ustaju po nekoliko puta noću zbog izbacivanja urina ili nekih drugih razloga. kao na primer: “Svakim danom osećam se sve bolje i bolje” ili “Ne volim pušenje” ili “piće” ili “zdrav sam. u tako plastičnom obliku kao da bi se. a ako osetite umor. konačno ne zaspite sa svojom željom u mislima. uskoro će biti zapanjen korisnim uticajem autosugestije. dok neprekidno ponavljate formulu. pozabavite se i dalje idejom da je vaša želja već ostvarena. stvaralačka imaginacija treba da odigra odredjenu ulogu. Da bi proverili broj uznemiravanja.

a on mora biti u stanju da ih kontroliše. Da malo rasvetlimo i koncentraciju na MIRIS. . morate je odmah proterati. Tako je napravio dva ogledala duše. I ovde će niz perli ili čvorova koristiti za proveravanje smetnji. vučenja nogu pri hodu. Stoga koristimo ovu vrstu izraza. Sada zamišljajte da čujete kucanje sata na zidu. To znači da je moždana funkcija. morate se koncentrisati na ukus. po ličnoj želji. Pokušajte isto vežbati i sa neprijatnim mirisima raznih vrsta. nije moguć magijski napredak niti uspon. zanemarivana ili nepotpuno razvijena. već i da ih razvijate i konačno njima savršeno ovladate. udaraca groma. ljubičica ili nekih drugih mirisa. Bez mišljenja o bilo kojoj hrani ili piću ili bez zamišljanja istog. bez uznemiravanja. sve dok ih ne dovede pod svoju kontrolu. zvukova violine ili klavira i drugih instrumenata. Zatim. Nikada zvon zvona ne sme izazvati imaginaciju samog zvona. Većina sistema za obučavanje obraćaju pažnju samo na jednu ili dve. u svim slučajevima. nežnog šuštanja vetra koje se pojačava do zavijanja oluje. Pokušajte stvoriti osećaje hladnoće. izazovete bilo koji miris po volji i da ga zadržite bar pet minuta. bez najmanje vizuelne ili slušne imaginacije. grebanja. svrha vežbe je ispunjena. u imaginaciji. i boreći se protiv većih grešaka i slabosti. moramo se okrenuti uspostavljanju psihičke ravnoteže. pošto ideja “imaginacije” uopšte uključuje slikovnu predstavu. žedji. slano i kiselo za početak. i održavajte tu imaginaciju. ne dopuštajući da se pojavi i slika tog cveta. Pri tome ćete na početku uspeti samo na nekoliko sekundi. Za ovladavanje strastima. Radi boljeg razumevanja. 2. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (II) U prvoj fazi. učeniku se nude tri mogućnosti: 1. preovladjuju u njemu. dobro (belo) i loše (crno) ogledalo. Kad uspete proizvesti osećaj ukusa koji odaberete i da ga zadržite bar pet minuta. Vežbe koncentracije izvodjene sa svih pet čula. on može početi sa suprotne strane tj. Ali ako ste uporni u vežbanju. on može preći na ovladavanje strastima ili osobinama koje na njega vrše najveći uticaj. toplote. On je popisao svoje dobre i loše osobine prema četiri elementa. Primetićete da će se poneko sretati sa manjim ili većim teškoćama pri praktikovanju ovih vežbikoncentracije. i čvrsto ga zadržati. gorko. bać kao i u prethodnoj vežbi. možete preći na sledeću vežbu. i podelio ih u tri grupe. Kad se malo izveštite u ovome. Sva magičareva čula moraju biti jednako razvijena. i nastojati da uspostavi ravnotežu ovih elementarnih uticaja. sve dok ne budete u stanju da. jorgovana. i nikad ih ne bi trebalo izostaviti. Odaberite tupe osete ukusa kao slatko. moramo reći: zamislite da čujete kucanje sata. Sada on mora pronaći iz tih beleški koje elementarne snage. u pogledu pojedinog čula. gladi. o kojoj se ne može govoriti kod vežbi slušne koncentracije. možete probati i sa ukusom raznih začina. Prema tome. Zamislite da udišete miris raznog cveća poput ruža. Pri vršenju ovih vežbi najvažnije je zadržati se u granicama slušne koncentracije. u najboljem slučaju. Vežbajte ovu vrstu koncentracije. Ova dva ogledala duše predstavljaju njegov duševni (psihički) karakter. pokušajte čuti kucanje džepnog ili ručnog časovnika. Ako ne poseduje dovoljno jaku volju. čućete zvuk sve jasnije i jasnije. Sledeća vežba je ČULNA koncentracija. malo po malo. na dobroj i na lošoj strani. kucanja. i stalnog uveravanja o dobrim osobinama. Ako bi se takva imaginacija pojavila. raznih bučnih čekićanja. na tri funkcije. Ove vežbe su od najvišeg značaja za magijski razvoj.canje sata ili nešto slično tome. lakoće. Sistematska primena autosugestije na način koji smo već opisali. jačaju vaš um. učenik je naučio kako da praktikuje introspekciju (samoposmatranje). Pretvaranje strasti u suprotne dobre osobine što se postiže putem autosugestije ili pojedinačno preko ponavljanih meditiranja. Naša poslednja vežba odnosi se na koncentraciju na UKUS. i vi ne samo da učite kako da kontrolišete sva čula. na ovom koraku. Ova vežba je dovršena. umora i zadržite to osećanje najmanje pet minuta. ili zvonjenje zvona u različitom skladu tonova. snagu volje. Ako magičar početnik raspolaže sa dovoljnom količinom snage volje. Bez raavnoteže elemenata u astralnom telu ili duši. Ako ste srekli sposobnost koncentracije u tom stepenu da ste u stanju proizvesti željeni osećaj. čim ste u stanju pet minuta zadržati ovu slušnu imaginaciju. težine. ne prepuštajući se slikovnoj imaginaciji. prvo uravnotežujući male slabosti. Možete praktikovati i druge eksperimente slušne koncentracije poput zvuka gonga.

Kada posle izvesnog vremena uvežbavanja. Kada budete mogli . kada se potopi u vodu. tako da vam kičma ostane prava. trljanje. mir. Sedite udobno u naslonjač ili na sofu i opustite sve mišiće. Zbog toga mi našu kožu moramo posmatrati kao drugi deo pluća i kao još jedan telesni bubreg. Sedite opušteni. Svakako je suvišno objašnjavati koliko je to korisno za zdravlje. Ni u kom slučaju on ne bi smeo početi sa vežbama koje pripadaju narednim koracima. ili htenja da postignu jaku moć volje boreći se protiv svojih strasti. Naša koža ima dvostruku funkciju tj. Učenik stoga treba da nastoji da se brzo i sigurno otarasi svih onih strasti koje najviše ometaju njegovu uspešnost u magijskoj veštini. na primer. izlučujete suprotnost vašoj želji poput slabosti. Najkorisniji način je usmeriti sve metode u jednom pravcu. možete takodje magijski uticati i na izdisanje zamišljajući da. Potrebna je velika veština da bi se sedelo mirno i udobno. odmah preći na praksu. svesno disanje i tako dalje i tako dalje. Ma kako lako izgledala ova vežba. magiju vode i tako dalje. Profinjenju karaktera treba težiti i kasnije. zajedno sa plućima. Sada će svakome biti jasno. disanje i izlučivanje. Telesni trening u drugom koraku propisuje izmenu vežbi disanja. atletske jutarnje vežbe. trebale bi biti iskorenjene. Pokušajte misliti da. povežite ova dva metoda disanja sa udisanjem želje tj. Ako početnik ima na raspolaganju dosta vremena i želi da u svom razvoju napreduje što je moguće brže. Zavisno od svog karaktera. bez ikakvog naprezanja mišića. ovim se namerava potpuno oslobadjanje pluća i delimično rasterećenje naših bubrega. U ovom poglavlju opisaću svesno disanje preko pora. vladanje strastima ili bilo šta drugo što vam je preko potrebno. Pre svega. primetićete da mišići postaju nemirni usled nervnog nadražaja. mane koje brzo nalaze podlogu i loše osobine koje otežavaju razvoj u velikoj meri. Sada zatvorite oči i posmatrajte celo svoje telo. na svesno uzimanje hrane. magija vode. Prisilite sebe . zbog kojeg smo važnog razloga preporučivali sušenje -četkanje. činjenica je da je ona prilično teška za početnika. Sa magijske tačke gledišta. Navijte sat da zazvoni za pet minuta. Sledeća vežba se bavi kontrolisanjem vašeg tela. što energičnije možete. Ako ste u stanju da sedite pet minuta bez grčenja i nekog naročitog napora. preko pluća i čitavog tela. postanete vešti u udisanju. Tada uspeh neće izostati. a drugo stimulisanje pora na veću aktivnost. svaku sledeću vežbu treba produžiti za jedan minut. ova vežba je dovršena. nevolje i tako dalje. pri svakom izdisaju. uspeh. Svrha ovog koraka je uravnoteženje elemenata u duši. da istrajete sedeti mirno. stoga. Ako kolena neprestano teže da se razdvoje. Pažnja i volja. udišu vazduh.pre nego što je apsolutno ovladao vežbama drugog koraka i zabeležio dalekosežan uspeh u uravnoteženju elemenata. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (II) Zadaci magijsko treninga tela dati u Koraku I moraju se zadržati i treba da postanu svakodnevna navika kao što su pranje hladnom vodom. možete vezati stopala peškirom ili konopcem za početak. on može koristiti sva tri metoda. ne dišu samo vaša pluća tj. već da to radi i čitavo telo. svesno disanje preko pora je od najvećeg interesa za nas pa ćemo. trljanje tela od glave do stopala. svaki pojedinac će na drugačiji način osetitit ovaj ulazak vitalne sile preko pora. Ako ste postigli izvesnu veštinu u ovom eksperimentu. sa svakim udahom. Ovako će vitalna moć preći iz eteričkog principa i vaše okoline u vas. Korišćenjem ovog metoda vi nećete dopustiti nikakav izliv strasti. Sedite na stolicu. Očigledno je da je ovaj metod najteži i podesan samo za one ljude koji raspolažu sa mnogo volje. pranje hladnom vodom i ostalo. tokom čitavog kursa.3. Morate imati isti osećaj pri udisanju. Budite čvrsto uvereni da. Morate se osećati kao suvi sundjer koji. ali već na ovom nivou. U prethodnom koraku. Ako imate uspeha u izdisanju i udisanju. Ispunjenje vaše želje (saopštene u sadašnjem i zapovednom obliku) treba da se ostvari ne samo preko pluća i krvotoka već preko čitavog tela. sa rukama lagano stavljenim preko bedarta. Držite stopala zajedno tako da čine prav ugao sa kolenima. istovremeno i svaka pojedina pora vašeg tela prima životnu (vitalnu) moć i predaje je telu. boreći se protiv nje u samom začetku. istovremeno preko pluća i čitavog tela. Na početku. pa je stoga neophodno naučiti kako da to postignemo. dopušta vam se da se oslonite na naslon stolice. poraza. Prvo. pohlepno je upija. disanje za zdravlje. naučili smo kako da dišemo svesno i prenesemo želju udahnutu zajedno sa vazduhom (preko akaša-principa) u krvotok putem pluća.

prisilite sebe da. Posmatranjem ipažnjom pronaći će za to mnogo zgodnih prilika. čitav jedan sat. uprkos umoru. Ako ste gladni. Na primer. udobno i bez ikakvih teškoća. može postići dobre rezultate. Ovo je kraj vežbi drugog koraka. On samo treba da ponovo umiri telo i ojača snagu volje. u poglavlju o ASANAMA. Nama je potreban odredjeni položaj za naš magijski razvoj. pri izvodjenju vežbi prvog i drugog koraka. Jedino od učenika zavisi kontrolisanje i prisiljavanje tela i nerava snagom volje. Budući da ste navikli da svo vreme žurite. nemojte jesti još pola sata. Glavna stvar će uvek biti to da je duhu i duši potrebno mirno funkcionisanje tela. Za učenike koji se mnogo zamaraju. i po pravilu zaspe tokom vežbi koncentracije i meditacije. biće najbolje da ih praktikuju u gore pomenutom položaju. a najprostiji je onaj koji smo gore opisali. . a o tom problemu še se raspravljati u nekim od narednih posebnih vežbi. Početnik treba da praktikuje ovu vrstu telesne kontrole u svom svakodnevnom životu. tvrdeći da se njihovim ovladavanjem mogu steći različite okultne moći. mentalno i fizički. on može zauzimati različite položaje. Indijski JOGA-sistem preporučuje i opisuje mnogo takvih položaja. ako se osećate umornim. pa bio to neki hobi ili kratka šetnja.sedeti bar pola sata mirno. nego malo pričekajte. Kada to postignete i vi ćete tvrdniti da ne postoji bolji položaj za odmor i relaksaciju tela. Ako neko želi da koristi vežbe fizičke izdržljivosti u svrhu razvijanja snage volje. Ma koliko trener bio spor. po svom izboru. da bi bio u stanju da sedi opušteno i udobno. pokušajte delati sporo i na obrnut način. bez ikakvih uznemiravanja. nije bitno koji. ova vežba će biti završena. uradite još nešto. Mora se ostaviti kao nerešeno to da li se pomoću ovih telesnih položaja oslobadjaju takve moći. ako ste žedni nemojte se smesta napiti.

c) pretvaranjem ili preobražavanjem u suprotnu osobinu. b) autosugestijom. b) slušne. Pre spavanja treba najlepše i najčistije ideje unositi u san. pretvaranje ili profinjenje karaktera. c) kontrola tela u svakodnevnom životu. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Magijsko-astralna ravnoteža u pogledu elemenata. Ovde se nastavljaju i produbljuju vežbe koje se odnose na eliminaciju misli (negativnog izraza). MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: a) svesno disanje preko pora. stav). MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. c) čulne. d) na miris.PRIKAZ SVIH VEŽBI KORAKA II I. KRAJ DRUGOG KORAKA . II. e) na ukus. III. a) borbom ili kontrolom. b) svestan položaj tela (držanje. autosugestija ili razotkrivene zagonetke Nesvesnog 2. Vežbe koncentracije: a) vizuelne (optičke). po volji.

MAGIJSKI MENTALNI TRENING (III) U kursu drugog stepena. bez obzira da li se sreće sa uspehom ili porazom. Navešću nekoliko primera. Ili žitno polje koje talasa vetar i sebe kako slušate šapat povetarca. pomoću kojih će vešt učenik biti u stanju da uradi svoju sopstvenu sferu delovanja. ko je nezavisan od mišljenja drugih ljudi. Odaberite opet udoban položaj koji je apsolutno neophodan za sav koncentracioni rad. HTENJE je vid snage volje koja se može zadobiti čvrstinom. mi ćemo pojačati moć naše koncentracije. to su osnovne osobine koje mora posedovati svaki magičar ako teži najvećem savršenstvu u nauci. Zatim zamenite i potražite slične eksperimente. uglavnom. HTENJE. jer baš ništa se ne može postići u svetoj magiji. više će biti nagradjen od Najvišeg Izvora. strpljenjem i upornošću u svetoj nauci i. gde će na primer biti uključene oči i čulo dodira. Praksa usavršava. uredjujući ih tako da dva ili tri čula budu uključena. Ili pokušajte zamisliti sebe kako gledate potok i čujete žamor vode. naprotiv.KORAK (III) ZNANJE. ustanju da istovremeno uposlite dva ili tri čula u vremenu od najmanje. medjutim. Odložite vežbe za pogodniji trenutak kada ćete se mentalno i fizički udobnije osećati. ĆUTANJE. Ostali ogledi sa optičkim i akustičnim imaginacijama mogu se sastaviti. Naročitu pažnju morate posvetiti vidjenju. bićete u stanju da ovu imaginaciju održite duže. Na početku. bez ovih uslova. Sada slede vežbe trećeg koraka. najozbiljnije. SMELOST. Ne mogu dovoljno naglasiti veliki značaj koji ove vežbe imaju za vaš razvoj kao magičara. otkriće misteriju. u njenoj praktičnoj primeni. Zadržite ovu dvostruku imaginaciju vidjenja i slušanja pet minuta. voljan da stupi na stazu koja vodi ka uzvišenim vidovima mudrosti. nego je. Onaj ko ne namerava samozadovoljiti svoju puku radoznalost. ostvarili ste cilj ovih vežbi. prekinite ih i nemojte nastavljati. to su četiri stuba Solomonovog hrama tojest mikrokosmos i makrokosmos na kojima je izgradjena sveta nauka magije. kod kojeg ne samo da morate čuti zvuk već i opaziti osobu koja taj zvuk proizvodi. Iskustvo će pokazati da su rani jutarnji časovi najpodesniji za vršenje koncentracije. SMELOST: Onaj koji se ne plaši žrtvi ni prepreka. koja su neophodna za napredak u magiji. Čim postignete izvesnu veštinu u prethodnim vežbama koncentracije i ako ste. Ako počnete osećati zamor tokom vežbi koncentracije. Ako budete u stanju da zadržite dvoili tročulnu koncentraciju bar pet minuta. Sva vaša čula moraju biti oživljena i uvežbana za koncentraciju. ko svoj cilj drži čvrsto na umu. Ćutanje je moć.Pravi magičar neće nikada isticati svoj autoritet. ĆUTANJE: Hvalisavac koji mnogo priča i pokazuje svoju mudrost nikada neće biti istinski magičar. učiniće sve da se ne oda. Vaša imaginacija mora biti tako savršena i konstruktivna kao da je zaista i stvarno sat na zidu. proširujući je sa jednog čula na dva ili tri čula odjednom. Pokušajte ga opaziti i čuti njegovo kucanje na zidu. bez izdvajanja od drugih ljudi. što je ćutljiviji o svom znanju i iskustvu. Zamislite plastični sat koji visi na zidu sa svojim klatnom koje se njiše tamo-amo. to ćete uspeti samo na par sekundi. Saglasno sačetiri elementa. korak po korak. Svako ko cilja na sticanje znanja i mudrosti treba da da sve od sebe da bi zadobio gore pomenute četiri osnovne osobine. Pazite da ne zaspite tokom vežbe. slušanju i osećanju. a vladanje zakonima vodiće ga. Na ovom koraku. Ponovite ovaj ogled sa sličnim predmetima poput gonga. Svako može steći magijsko ZNANJE marljivošću i istrajnošću. prema tome. možete krenuti dalje. Zatvorite oči i sa . pomoću stalnog ponavljanja. naučili smo kako da praktikujemo čulnu koncentraciju uvežbavanjem svakog čula. ka NAJVIŠOJ MUDROSTI. Praktikujte te vežbe marljivo i svakodnevno. mora posedovati nepokolebljivu volju. pet minuta.

vrta. onda. rodjacima. spor ili brzi govor. Sada se na isti način koncentrišite na ljude. bez ikakvih prekida. u vremenu od pet minuta. Sve što zamišljate treba da bude oblikovano u tako plastičnim oblicima kao da bi ste ga mogli dodirnuti. itd. Sledeći korak će ih naučiti kako da probude ove moći. Sada predjimo sa neživih predmeta poput mesta. ili hvata miša. konja. u vremenu od pet minuta. više ne smeju postojati za vas. zatim celu glavu i na kraju celo obučeno telo. pokušajte sa sličnom koju ćete sami urediti. još uvek zadržavate na umu slike nekog opisanog dogadjaja. Prvo vežbajte sa zatvorenim. mentalno putovanje. kuće. grad ili mesto po svojoj želji. koje ćete nakon izvesnog vremena (tj. sela. muškarce. biće veoma zadovoljni moćima koje su zadobili preko ovih koncentracionih vežbi. kao da ste tamo zaista prisutni. više od pet minuta. možete odabrati sledeću. recimo. zamišljajte ljude drugih rasa. Ako ste dostigli ovaj stepen koncentracije. ili psa kako laje. pije mleko. Japance. Zbog toga vi morate učiniti sve napore da ove vežbe uradite pažljivo i savesno. žene. šume i tako dalje. livade. koncentrišite svoju imaginaciju na sasvim nepoznate ljude. slušajte onda. sa otvorenim očima. žubor potoka. Počnite sa prijateljima. . sa dva ili tri čula odjednom. kada budete u stanju stvoriti svaku sliku koju poželite. strpljenje. Prvo ćemo to raditi zatvorenih očiju. bilo fiksirajući pogled u jednu odredjenu tačku ili zureći u prazno. vizuelno. ako smo. poznanicima. isto tako plastično kao što smo radili i pre. i ako uspemo u tome. Pokušajmo sada zamisliti predele koje nikad nismo videli u životu. Bez ovih sposobnosti. Zadržite tu sliku. mačaka. pokojnicima. otvarajući ih. Ako ste zabeležili neki uspeh na ovom polju. Fizička okruženja. otvorimo ih ponovo. TV-prenos slike i jasnovidost i mnoge druge stvari. cvrkutanje ptica. zamišljajte životinje u njihovim pokretima kao na primer mače kako se umija. pre nego što predjete na sledeću vežbu u kojoj se zamišljaju ljudi u kretanju poput šetanja. Indijce. učenik magije ne bi mogao napredovati. Ova vežba će biti izvršena čim budete u stanju da zamislite bilo koji predeo. Takve vežbe koncentracije ne samo da povećavaju snagu volje i sposobnost koncentracije. svetlosti i oblika treba precizno držati na umu. kao kod nakon čitanja romana. Ako ste uspeli u ovome. kao i sa otvorenim očima. za prenos misli. Morate postići minimum od pet minuta. Naučili smo kako da oblikujemo predstave mesta i predela koje znamo. Zamišljaćemo razne životinje poput pasa. Učenik može po svojoj volji odabrati takve i slične scene. prizovite je ponovo i to još jasnije. morate postupati na isti način. Kada ste u stanju da takvu sliku čvrsto zadržite tačno pet minuta. govora. zadržavajući u pamćenju njihove različite osobenosti i glasove. mlade i stare. ptica.punom plastičnošću oblikujte sliku dobro poznatog dela zemlje. U svim od vaših daljih vežbi koncentracije. sa zatvorenim očima a. trčkara. Kineze. Nakon toga. To mogu biti ljudi oba pola i bilo kojeg starosnog doba. vaš magijski mentalni trening trećeg koraka biće završen. itd. Ako ste postigli plastičnost slike bar pet minuta. Vežba je sasvim izvršena. šum vetra. a zatim sa otvorenim očima. podižući magijske kapacitete uma na viši nivo a pored toga. a kasnije zamišljajte strance koje nikada pre niste videli. Posete muzeju takodje mogu koristiti. po uspešnom izvodjenju ove varijante) otvoriti. Ako ste uspeli u ovoj slici. uvek počinjući sa zatvorenim očima. mesta. Verovatno zamišljate divlju šumu. istovremeno. sa jednim ili nekoliko čula. pticu kako leti ili kljuca hranu i tako dalje. kuća. Vežbu možete smatrati savim ispunjenom. Nastojte uvek imaginaciju uskladiti sa realnošću na primer modulaciju glasa. sa našim predmetima koncentracije. dodajte još jedno čulo na primer pokušavajući slušnu imaginaciju tako da možete čuti kako osoba govori. pilića. prvo. postigli održavanje ove imaginacije oko pet minuta. sa otvorenim očima. oni naši učenici koji su ih savladali. zujanje pčela i tako dalje. i zadržati je pet minuta. kasnije. šuma. telepatiju. Ako slika postaje mutna ili da sasvim nestaje. zadatak je obavljen. Radeći ovu vežbu. i to prvo samo njihove konture. krava. Ako ste zabeležili uspeh sa jednim čulom. a slika koju ste odabrali treba da se pojavi pred vašim očima lebdeći u vazduhu kao fatamorgana. one su neophodne. pokušajte izvoditi iste vežbe otvorenih očiju. Poslužite se knjigama ili časopisima. na živa stvorenja. i koje smo već videli. kao preliminarna praksa. rada. upornost i čvrstinu da bi se izborili sa ogromnim teškoćama zadataka. decu na primer crnce. Svaki sitan detalj pout boje. Ako ste sve ovo uspeli i u stanju ste zadržati imaginaciju pet minuta sa zatvorenim. kasnije. baš kao što to osoba imaginacije zaista radi ili je radila. nego i sve intelektualne i mentalne snage. Medjutim. otvorenih očiju. zadatak je ispunjen i možete preći na sledeću vežbu. Sve ove vežbe zahtevale su istrajnost. pustare. sela. teladi. u vremenu od pet minuta a. i uposlite istovremeno dva ili tri čula. i zamišljajući njen glas. Počnite sa zatvorenim očima. Zatim pokušajmo primeniti slušnu koncentraciju na istu sliku. ništa ne bi smelo izbeći vašem posmatranju. Ništa ne sme da vam promakne. zaista.

Nagomilavanjem vatrenog elementa. Toplota i moć širenja moraju postati jače. to jest na prirodu koja ih okružuje. sve dok se na kraju ne osetite vatrenim. odabiramo položaj koji nam omogućuje da ostanemo u udobnom položaju. a kasnije sa otvorenim. a osećaj toplote koji se stvorio mora ponovo nestati. Počnite sa sedam udisaja vatrenog elementa i povećavajte svaku vežbu za jedan udisaj. istovremeno. čisto imaginarna pojava i trebalo bi ga vežbati sa najplastičnijom imaginacijom elementa. Na početku. U kontroli tela. Čitav ovaj proces udisanja vatrenog elementa. a da uopšte ne osećaju hladnoću.MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (III) Pre nego što započnete vežbanje za ovaj korak. Zauzmite udoban položaj. Kada je student jednom naučio da uspostavi ravnotežu elemenata u duši. Već smo se upoznali sa teorijom delovanja elemenata. Koristite niz perli ili čvorova da uštedite brojanje udisaja pomeranjem po jedne perle ili čvora pri svakom udahu. imaginarna toplota će se osetiti samo psihički. Vatra. ima specifičnu osobinu toplote pa je. opisala je u svojim knjigama sličan eksperimenat. bez sabijanja (nagomilavanja) vazduha ili naprezanja pluća. vatreni pritisak sve viši i viši. zaista. Zauzmite asana položaj i zamislite da ste u centru vatrenog elementa koji. morate takodje učiniti i sedam izdisaja. i u stanju su kondenzovati elemenat vatre do tog stepena da oni šetaju i goli i bosi po najhladnijem vremenu. Broj izdisaja elementa mora tačno odgovarati broju umanjenih udisaja istog. oni utiču i na svoju okolinu. trenutno osušiti vlažne peškire koje omotavaju oko svojih tela. preko tela. Kada završite vežbu imaginarne akumulacije vatrenog elementa vi ćete putem imaginacije osetiti toplotu i ekspanziju (širenje) vatre . medjutim. pre svega. po volji. Radi boljeg razumevanja. (zvanu SADHANA). opet u čitav svemir. a ta činjenica je apsolutno ispravna sa magijskog stanovišta. medjutim sa svakim ponavljanjem ogleda. morate pomoću introspekcije i samokontrole uspostaviti astralnu ravnotežu elemenata u duši ako ne želite učiniti zlo samom sebi. čitavim telom. Predjimo na praksu. i sada možete vežbu u suprotnom smeru. Ako ste sasvim sigurni. Takve i slične fenomene mogao bi izvesti i Evropljanin. jer nakon završetka vežbe. učenik bi morao imati utisak da ni najmanja čestica ovog elementa nije ostala u njemu. bolje rečeno. stvarajući i rastvarajući ih u telu po volji. morate nastaviti rad na profinjenju karaktera tokom svog razvoja. ali bi ste takodje morali preći na rad sa elementima u astralnom telu. i mi ćemo od sada koristiti ovaj izraz. putopisac i istraživač Tibeta. Zamislite da je sve oko vas. Ovakav položaj hindusi nazivaju ASANA. veoma nesavršen za praktičnu primenu. udišući normalno na usta a izdišući preko njih i preko čitavog tela (disanjem preko pora). ako ste počeli sa sedam udisaja. (disanje preko pora). Samo fizički jakim učenicima sa velikom snagom volje dozvoljava se prekoračenje ovog broja po njihovom nahodjenju. Ne smete opažati bilo šta od vašeg okruženja. Na primer. Hajde da. Prosek od 20 -30 udisaja biće dovoljan. Sada udahnite elemenat vatre kroz nos i. postignemo ovu osobinu i proizvedemo je. nama je neophodno vladanje svim elementima. Ono što je rečeno za vatreni elemenat. Ova toplota treba da raste. Vi udišete vazdušni elemenat u praznu posudu svoje duše i materijalnog tela putem disanja celim telom . Aleksandra Dejvid -Nil (Alexandra David-Neel). i mogu. je naravno. Materijalno i astralno telo treba da liče na prazan sud u koji se elemenat udiše. zatvorite oči i zamislite da ste u sredini mase (gomile) vazduha koji ispunjava čitav svemir. u obliku lopte. stoga. na isti način. bez ikakvih uznemiravanja. i za vas ništa drugo ne bi trebalo da postoji sem vazduhom ispunjenog prostora koji obuhvata čitav svemir. neprekidno. Toplota elementa treba da se povećava i nagomilava u telu sa svakim udahom. Za naš napredak u magiji. Zadatak ovog koraka biće postizanje osnovnih osobina elemenata. čak i ceo univerzum. Prvo izvodite vežbe sa zatvorenim očima. tvrdeći da ga LAME izvode pod imenom TUMO koji je. Uvlačite duboke udisaje pravilno. Na Istoku. Zbog podizanja temperature. ovakva akumulacija elemenata u telu ne može mu učiniti nikakvo zlo. sferična. primenjuje se. Zbog toga je preporučljivo koristiti niz perli ili čvorova pri udisanju ili izdisanju. već i na razdaljini od više kilometara. Predjimo sada na elemente sa vazdušnim elementom. u telu kao i u duši. ima adepta koji godinama izvode ovu vežbu. vatreno. tako da uspevaju otopiti sneg i led ne samo u svojoj najbližoj okolini. naročito za evropljane i uopšte nije pogodan za bilo kog učenika magije. sa svakim udisajem. okružuje čitav svemir. ako bi imao za to potrebnog vremena. a ne samo jednim. sa svojim širenjem ili prostiranjem u svim pravcima. i na vazdušni elemenat izuzev činjenice da se ovde radi o drugačijoj imaginaciji čula. vatreni elemenat. Toliko o ovome. sve više i više. usijanim. toplota će postajati sve osetljivija i psihički i fizički. (pojava znojenja) može se zaista izazvati groznica. usisava sa svakim udisajem. da ni jedan od elemenata ne preovladjuje. Ovo je veoma važno.

recimo.(plućima i porama). Sa svakim izdisajem. i ovlada njim bez upotrebe toliko teškog meditacionog procesa. Ovu (SADHANA) vežbu praktikuje dosta tibetanskih lama većinom na takav način da oni počinju meditiranje o grudvi gline. Ova preliminarna vežba ovladavanja elementom je neizostavna i zahteva da joj se pokloni najveća pažnja. zatim. Da izbegnete brojanje uzmite opet niz perli. Treba da se osećate kao santa leda. na mnogo prostiji način. što češće praktikujete ovu vežbu. Sa svakom novom vežbom povećavajte za jedan udisaj. na takav način da ono liči na balon. rastvarajući je i nastavljajući da o njoj ponovo meditiraju. Višestruka je vrsta fenomena koji adept može proizvesti sa. Takve i slične pojave nisu nikakva čuda za pravog magičara koji ih potpuno razume. Morate se toliko koncentrisati na zemljani materijal u sebi tako da vaše telo izgleda toliko teško poput gromade olova i skoro paralisano težinom. gde je vatra crvena. nego kao gust zemljani materijal. Orijentalni adepti vladaju ovim elementom u tom obimu da mogu izvoditi najneverovatnije fenomene na licu mesta. Vizija boje ili osećaja je sasvim individualna. . Vremenom biste trebali biti u stanju da svoje telo zadržite ledeno-hladnim čak i u najvrelije letnje dane. izbacujete vodeni elemenat iz tela tako da ni najmanja čestica ne preostane nakon poslednjeg izdaha. kontrolisati sve životinje pod vodom itd. Svakim udahom celog vašeg tela ono se puni ovim elementom. Boja pojedinih elemenata može služiti kao korisno pomoćno sredstvo za meditaciju. magičar nije zadovoljan jednostranim fenomenima. adepti će uspevatiu proizvodjenju takvih fenimena levitacije poput šetanja po površini vode. izdahnite takodje sedam puta. Oni mogu sprečiti oluje sa grmljavinom i sevanjem munje. može je na početku koristiti. zamišljajte da je ceo svemir zemlja i vas kako sedite u njenom središtu. Na primer oni izazivaju kišu tokom vrele i suve sezone. Ovaj put. i postići više. Ko god veruje da mu to pomaže u radu. svako bi bio u stanju. zatvorite oži i zaboravite sve oko sebe. Preostalo je još samo da opišem poslednji elemenat zemlje. u tom obimu da bi se to na skali termometra pokazalo kao groznica (visoka temperatura). zato što se u tome krije najveća tajna (arcanum). Ako ste sasvim ispunili telo ovim elementom udišući sedam puta. i ovde započnite sa sedam udisaja pa. Svaki udah puni čitavo telo za stepen više i sa više vazduha. Zamišljajte ceo svemir kao jedan neizmeran okean i sebe u njegovom središtu. Kao i kod vatrenog elementa. i. najvažnija magijska oblast i onaj ko ne “poseduje” elemente teško da će napredovati u magijskoj nauci. ali ne prelazite preko 40. vazduh plav. a to ćemo ostaviti da svako sam za sebe razmisli o tome. Trajanje ove vežbe je takodje ograničeno na najviše 20 minuta. to je. lako kao sam vazduh. Sada sledi opis prakse sa vodenim elementom. Izdisanje se izvodi na isti način kao što ste to radili s ostalim elementima. Medjutim. kontrolisanjem zemljanog elementa. da ostvari toplotu sa elementom vatre. Istovremeno to kombinujte sa imaginacijom da vaše telo postaje sve lakše i lakše. Zauzmite uobičajeni položaj kao i pre. Opet počnite sa sedam udisaja i povećavajte po jedan udah sa svakom novom večbom. Vežba je završena kada ponovo budete imali pozitivno osećanje da ni najmanja čestica vazdušnog elementa nije preostala u telu. Specifična osobina ovog zemljanog materijala je gustina i težina. Vladanje elementima je najmračnije poglavlje magije o kojem je do sada veoma malo rečeno. voda je zelenkasto-plava a zemlja žuta. Nakon dužeg izvodjenja vežbi. lebdenje u vazduhu. Sada morate ispuniti čitavo telo sa ovim teškim materijalom. naročito ako se koncentriše na samo jedan elemenat. da se osećate kao i pre vežbe. Morate čvrsto držati imaginaciju da se vaše telo puni vazduhom i svakim udahom. smiriti uzburkani okean. jasnije će te osetiti hladna svojstva elementa vode. Na kraju ove vežbe morate se osećati normalno kao i pre početka. Zauzmite svoj položaj na koji ste već navikli.Povećajte broj udisaja (i izdisaja) iz vežbe u vežbu. siva ili crna. ali nije sasvim neophodna. pošto se to ne slaže sa njegovim ciljevima. On želi daleko dublje prodreti u sazna(va)nje i vladanje. medjutim. Istinski magičar bolje zna kako da pridje ovom elementu. Ali ne zamišljajte zemlju kao grudvu gline. premeštanje tela i mnoge druge. Ono što je najbitnije u našim vežbama je čulna imaginacija. i zaustavljaju je po svojoj volji. na primer. Stalnim praktikovanjem ovog eksperimenta. prema tome. Nijedna vežba ne bi smela trajati duže od 20 minuta. Osećaj lakoće bi trebao biti toliko jak da konačno više ne osećate svoje telo. I ovde će vam niz perli biti od velike pomoći. U isto vreme. treba da osetite hladnoću vode u čitavom telu. sedam izdisaja.

ne mislite ni o čemu. ********************************************************** . i emitujete zrake ove nagomilane sile direktno prema van. jer nije preporučljivo u svakodnevnom životu šetati okolo u predimenzioniranoj napetosti. Treba da osećate pritisak životne sile kao sabijene pare u sebi. Prenesite se. recimo. dakle u magijskoj veštini lečenja. udiše i izdiše vitalnu silu iz svemira. magnetizovanje predmeta i tako dalje. za vreme izdisanja. Ali. Počinje se sa stopalima a završava sa glavom. u tom akumuliranom obliku. nakon sedam udisaja. i izdišite samo utrošeni vazduh sasvim pravilno i ravnomerno. pošto zahtevaju veliko i jako trošenje životne sile. Nije bitno da li počinjete sa levom ili desnom nogom. Eksperiment se prekida vraćanjem akumulirane sile natrag u svemir. prvo sa jednom. nego i u svakom njegovom pojedinom organu. Ako sve ovo uspemo na samom sebi nije teško delovati i na tela drugih ljudi. Ovu naglu eleminaciju ne bi trebalo praktikovati. Nakon ponovnih vežbi. takodje. magičar će uspevati d odjednom vrati (izbaci) vitalnu silu u svemir. životna moć se udiše (usisava) iz čitavog univerzuma. pluća. zajedno sa vašim plućnim disanjem. Ako u tome uspevate. Disanje preko pora čitavog tela bi sada trebalo ograničiti na neke pojedine organe. Položaj mirovanja tela treba zadržati u vremenu od pola sata. Za magičare koji ovo mogu sa svojim rukama kaže se da imaju blagosiljajuće ruke. što igra važnu ulogu u magnetičnom prenosu moći. sa svojom svešću u jednu od nogu. pre nego što telo stekne odredjenu otpornost. preko pluća i pora čitavog tela. Ova vežba je utoliko vaznija pošto nam daje priliku da kontrolišemo svaki organ tela. pa sa drugom. stomaka. Sa svakim novim udahom osećajte kako udišete sve više i više životne moći. Prema tome. putem imaginacije. sličan pucanju gume. ili polaganja ruku na bolesne ljude. i zamišljate kako ta sabijena životna sila izlazi iz tela poput toplotnih talasa iz radijatora. koja ga leči i vraća u život. Molim vas da obratite najveću pažnju na ovu vežbu. tako da mogu fascinirati i potčiniti svojoj volji ne samo pojedinca. Praksa usavršava! Takodje počnite sa sedam udisaja i povećavajte po jedan svakog dana. telo se mora vratiti u svoju početnu tenziju (napon). Već smo naučili kako d je udišemo iz svemir i izdišemo preko disanja porama celog tela. tako reći. telepatija. korak po korak. Vežbe ovog stupnja ispuniće svoju svrhu ako ste naučili kako da akumulirate vitalnu moć ne samo u celom telu. Kada postignete izvesnu veštinu. ovog puta. Ako vitalna moć više nije potrebna. Cilj ove vežbe biće ispunjen kada osposobite svaki telesni organ. lečenje bolesnih ljudi. da izvodi disanje. Kada savladate ovu vežbu. Praksa je sledeća. i to na jedan eksplozivan način. Sa svakim udahom. Zatim udišite preko obe noge odjednom. Ako ste postigli željeni rezultat. već je zadržavajte u telu. Predjimo sada na nagomilavanje te životne snage. ždrela i glave. Uglavnom se posvetite rukama. treći stepen magijskog fizičkog treninga biće završen. jetre. ne vraćajte tu životnu silu natrag u svemir. Ove vežbe treba da se izvode u takvim zadacima i eksperimentima.MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (III) Prvi korak ovog kursa vežbanja treba da od sada postane vaša druga priroda. Sledeća vežba magijskog telesnog treninga je akumulacija vitalne moći. rastu sile pritiska i radijacija (zračenje). iscrpljenost i druge štetne posledice. koja se nagomilava. i izdiše (izlučuje) ponovo natrag u svemir. Morate stvarno osetiti pritisak i prodiranje svojih zraka. možete preći na izvodjenje istog ogleda sa pojedinim delovima tela i to polako. poput pluća. Kad i sa ovim uspete. Nakon dužeg vežbanja. Stoga ćemo ovde detaljnije zaći u to. To bi prenapreglo nerve i izazvalo nervno nadraženje. Svaka pojedina vežba ne sme trajati duže od 20 minuta. Sedite u svoj uobičajeni položaj i zatvorite oči. kakvi su. već i više njih. Početnik mora biti u stanju da po volji omogući bilo kom delu svog tela da diše preko pora. a izdisati napon životne sile sve dok ne steknete osećaj ravnoteže. Zamišljajte da vaša noga. predjite na drugu nogu. pedjimo na sledeće organe poput genitalija. šireći se i pojačavajući metrima okolo. Adepti to čine i sa očima. skladišti u vašem telu. prenosom svesti. i na kraju sa obe ruke istovremeno. pa čak i najmanji. Na tome počiva misterija blagosiljanja. srca. ponekad čak i čitave gomile ljudi. Pri tome. Praksa je sledeća: Sedite u svoj omiljeni položaj i udišite vitalnu silu iz svemira u telo. dok izdišete. počnite sa rukama. creva. vi ćete udisati samo čist vazduh. puneći ga sa životnom silom. morate biti u stanju da svoju prodiruću vitalnu silu emitujete čak i miljama (kilometrima) okolo.

Pomoću ove zračeće moći. veću otpornost. u tom stepenu da predmete može opaziti ne samo sam vežbač nego takodje i laik. Pored toga. umesto njih. oštrije zapažanje i bistriji um. Pored toga. i tako dalje. IMPREGNACIJA PROSTORA Preko plućnog i disanja preko pora čitavog tela. soba mora biti. on će dalje razvijati moći koje još uvek dremaju u njemu. Sama ova pojava. doslovno. jedna prosta vežba imaginacije. ona zavisi od plastične imaginacije. a mi ćemo vam neke prikazati. već takodje ostvaritelj njegove imaginacije. Moćiće da uspešno leči bolesne osobe čak i na najvećim udaljenostima. vi udišete vitalnu silu. U astralnoj sferi. uspehom. možete pronaći još neke metode. pomoću ovih uputstava. i da on sve može postići putem ove životne moći. Vaše telo je nešto poput zračeće energije. on će biti u stanju da svaku sobu u kojoj boravi oslobodi od nepoželjnih uticaja i. Zapamtite citat: “ono što seješ to ćeš i žnjeti”. Što se tiče mentalne sfere. tako da bi svako ko god bi ušao u sobu bez naročite dozvole osetio neku vrstu paralizovanosti i bio izbačen. uveriće se da se oseća zdravijim. pri izdisanju. pravo govoreći. Napredni magičari zaštićuju svoje sobe od nepoželjnih ljudi čineći da se oni osećaju nespokojno čim udju u sobu tako da oni odlaze bez želje da se zadržavaju unutra. Njegove magijske sposobnosti će porasti u svim sferama. magičar može svoje sobe impregnirati željom da sav njegov rad bude podaren inspiracijom.DODATAK TREĆEM KORAKU Učenik koji je stigao do ovog stupnja svog magijskog razvoja će već primetiti opšti preobražaj svoje ličnosti. moguće je čak osvetliti sobu u mraku ili po noći. Kada vežbač ispuni svoju radnu sobu svojom zračećom energijom. na takav način. on će zapaziti da je postao mirniji i postojaniji i. U materijalnom svetu. jer je moguće. ispuni je svojom životnom silom. sposobnijim i na neki način podmladjenim. Magičar može vratiti svemiru nagomilanu moć. on treba da zamišlja ono što želi postići. Ponovnim i stalnim vežbama. Tehnika magnetizma poseduje sve moguće varijacije. prema svojim sposobnostima. svakako. Sa svakim udisajem vi pojačavate sabijenu vitalnu moć isto kao i zračeću energiju. magičaru se nude mnoge mogućnosti i. ili da se sam magičar oseća zdrav i bezbedan u sobi kao i svi ljudi koji u nju udju. Dalje. materijalizovati svetlost životne sile u obliku prave dnevne svetlosti. neće zadovoljiti magičara koji veoma dobro zna da životna sila ima univerzalni karakter. Vidite. on će postići jaču snagu volje. otpuštajući zračeću ili prosvetljujuću silu iz .učenik će sam pronaći gde i kada on može najbolje primeniti svoje magijske sposobnosti. što je. njegova zračeća moć omogućuje mu da predmete napuni svojom željom. Njegova vitalna snaga će daleko premašivati istu kod njegovih prijatelja i postići će mnogo u svom svakodnevnom životu pomoću svoje zračeće moći. Medjutim. pošto može emitovati svoje zrake miljama daleko. misli i želja. suncem obasjana. i punite sobu u kojoj živite. Takva soba je napunjena ili impregnirana zaštitnim ili upozoravajućim idejama. fokus ili dozvolite mi da kažem. jedno pojedinačno sunce. Na primer. pritiskajući je svom svojom imaginacijom u telo. i da nije samo nosilac njegovih ideja. nikad ne treba zaboraviti da se magijske moći mogu iskoristiti kako za dobre tako i za egoistične ciljeve. bolje pamćenje. Neka vam konačni cilj uvek bude činjenje plemenitih stvari i usavršavanje čoveka. moguće je napuniti neku sobu na suptilniji način. tako da ona postaje odredjeno dinamičko zračište. A što se tiče realizacije. na primer da se svi astralni ili magijski uticaji koji postoje u sobi rastvore i nestanu. Medjutim.

a naročito ova specifična osobina životne sile. i koje prati neka druga misaona vibracija. i dejstvo bledi. imajmo na umu vreme i prostor. zamisao. naročito ako je već praktikovao nagomilavanje životne sile. Medjutim putem ove iste imaginacije on takodje može navesti životnu silu direktno iz svemira u sobu. Ali. Zato se uvek savetuje da se soba napuni sa misaonim vibracijama koje odgovaraju vašem individualnom radu i eksperimentima. on će biti u stanju da napuni svaku sobu bilo kako i bilo gde. Zato. objasniću funkcije biomagnetizma. i njegova moć biće neograničena. svaki predmet.sobe samo pomoću svoje imaginacije. on ovo može vršiti i na najvećim udaljenostima. verom i čvrstim uverenjem ne poznaje granice. Ovi magičarevi ogledi ne odnose se samo na jednu odredjenu sobu. radite istovremeno i sa vremenom i sa prostorom. Jer. i obasuti i ispuniti čitavu kuću svojom životnom silom i zračećom energijom. Životna sila u toj sobi ima vibracije želje zdravlja. ovo često znači samo gubitak vremena i nije toliko korisno za konačni uspeh. ili ste odsutni izvesno vreme. Tako on može napuniti sobu čak i sa svojim ličnim željama. svaka životinja. Onda će se životna sila rastvoriti. i obnavljajte je čak i kada napustite sobu. radite sa vremenom. on nikad neće zloupotrebiti svoje sposobnosti. mora se uzeti u obzir kada se radi sa njom ili kasnije. U materijalnom svetu. U astralnoj sferi. Pomoću svoje životne sile. ili je čak oterati. stoga. nego će činiti samo plemenite stvari. kada impregniramo želje pomoću životne energije. sa elementima. u skladu sa gore pomenutim metodama. Koncentrisana životna sila bi se. DODATAK TREĆEM KORAKU BIOMAGNETIZAM Pozabavimo se još jednim specifičnim svojstvom životne energije koje je od naročite važnosti za magijski rad. morate razmatrati sledeća pravila: Rad u akaša-principu je bezvremenski i besprostoran. svako ljudsko biće. ako magičar ne bi podsticao pojačanu napetost stalnim ponavljanjem. već uključuje i ideje vremena. Životna sila ne usvaja samo jednu ideju. ova životna sila ima svojstvo primanja svih -takodje i tudjih -ideja i osećanja. Kao što smo već videli. Pored toga. Ovaj zakon. pomoću svoje fizičke snage. i na telo. S vremena na vreme. U mentalnoj sferi. ako nameravate izvoditi okultne vežbe u ovoj sobi koje nemaju nikakve veze sa zdravljem. pomešati sa ostalim vibracijama. . Kako vreme prolazi i njegova tehnika se poboljšava. Pošto imaginacija ne zna ni za prostor ni za vreme. što bi smanjilo dejstvo impregnirane misli. možete pojačati gustinu i moć vaše zračeće energije u sobi ponavljanjem želje. Da bi ovo sprečio magičar bi morao biti dobro upoznat sa zakonima biomagnetizma. Potčinite ovu silu sa željom da uticaj traje sve dok živite u toj sobi. mogla ubrzo pomešati sa drugim idejama. Medjutim. osećao bi se veoma udobno u vašem stanu. utičući ili ujedinjujući ih. pa prema tome. Ako živite u takvoj sobi. bez njenog prethodnog akumuliranja. s obzirom na njegov etički razvoj. iznad svega. nećete zabeležiti isto tako dobre rezultate kao u nekoj nenapunjenoj sobi ili u sobi koju ste vi napunili sa željom koja odgovara ideji. Imaginacija udružena sa snagom volje. svaki oblik ideja može se napuniti životnom silom i odgovarajućom željom ostvarenja. on može impregnirati dve ili više soba. radite sa prostorom (oblik. praksa usavršava. U magijskom radu. U svetlu nekih primera. oživljavajući tako želju ili ideju. Željeni uticaj će trajati samo dotle dok deluje napetost u željenom smeru. na veoma koristan način će uskladištena životna sila uvek vršiti povoljan uticaj na vaše zdravlje. napunite sobu željom da se u njoj dobro osećate. boja). Ako bi bilo ko ušao u vašu sobu ne znajući da je u njoj nagomilana životna sila. misao ili osećanje. sve više i više. Medjutim.

Ovaj metod pokazuje još jednu nezgodu. ako magnetizer ima pacijenta čije su karakterne osobine gore od njegovih. on mora biti dobro upoznat sa dijagnozom bolesti i njihovim simptomima. iz dana u dan. Magičar može uspešno primeniti mnoge metode. padne u ruke neke druge osobe. sa željom da osoba koja ga nosi bude pod okriljem sreće i uspeha. magnetizovanje treba često ponavljati ako se želi uspeh. želeći da pacijentu bude sve bolje i bolje. u bolesnu osobu. indirektno. Pacijent oseća olakšanje jedino kada se magičar psihički otvorio. pomoću imaginacije. ali uvek mora naglašavati imaginaciju udruženu sa koncentracijom želje. uključujući. iz sata u sat. . zajedno sa koncentrisanom željom zdravlja. magnetizer koji je proučavao okultizam uopšte ne daje pacijentu vitalnu silu iz svog tela. pretrpeo toliko teška oštećenja svog zdravlja. on će indirektno izvući loše uticaje iz pacijenta i preneti ih na sebe što mu u svakom slučaju šteti. Rutinski način magnetizovanja je sledeći: Magnetizer. Prvi metod se sastoji od fiksiranja životne sile na kamen ili metal imaginacijom i koncentrisanom željom. to jest kada je izvršio dinamičku akumulaciju životne sile u svom telu i emituje svetlosne zrake životne sile. Zato se pretpostavljaju i zahtevaju kod svakog magnetizera plemenite karakterne osobine. Držite se ideala dobrote. Ovde ćemo dati neke metode. pored medicinskog lečenja. tačno odredjenu osobu. Drugačije je kod magičara. Pre svega. postoje dve mogućnosti fiksiranja (usadjivanja) želje i odredjivanja vremena njenog trajanja. prenosi na pacijente i svoje vlastite psihičke vibracije i karakterne crte. tako fiksirane sile nastavljaju delovanje hiljadama godina. Takve posledice su neminovne ako magnetizer troši više sile nego što je u stanju da povrati. da bi donosili sreću i uspeh dotičnoj osobi. u ovom slučaju. da sila ostane u njemu zauvek. nego je samo izvlači iz svemira i usmerava direktno. u pacijentovo telo. kao da žude za sledećom količinom sile. Druga mogućnost se naziva univerzalno punjenje koje se vrši na isti način. uglavnom iz njegovih ruku. Dalje. Ova vrsta pomoći je najblagoslovenija. ako se taj predmet vrati pravom vlasniku. On to može vršiti čak i na daljinu. Magičari obojeni idealom pomagaće bolesnim osobama a da one to i ne znaju. Ako talisman ili predmet namenjen i napunjen za pojedinu. da ne bi doveo u opasnost svoje vlastito zdravlje. Ne uzdižite se na lakovernosti ljudi. na psihički način. naučili da koriste i magijsku praksu. na primer. Kod oba metoda. Pažljivim proučavanjem stručne literature on može steći ovo znanje. On neće biti toliko neoprezan pa da leči bolesti koje zahtevaju hitnu hiruršku intervenciju. a to je da magnetizer sa svojom silom. Ovaj metod pretpostavlja da je magnetizer dobar (zdrav) i da poseduje višak životne sile.Tako biste mogli. ona neće iskusiti ni najmanji uticaj. pored ostalih sporednih efekata. ili na daljinu to jest preko imaginacije snage volje. vremenski odredjujući tako. utičući na njega. jer poremećaji ili bolesti usisavaju i troše prenetu silu veoma brzo i. i blagoslov neće izostati. Bilo bi veoma korisno kada bi se lekari usavršili na ovom polju i. izvlačeći i dalje silu iz svemira. on se mora precizno pridržavati zakona vremena. i tako dalje. Medjutim. Dalje. uspeh. Ali i u takvim slučajevima on će biti u stanju da ubrza proces izlečenja i doprinese ublažavanju bola. Žao mi je što moram reći da sam vidjao loše slučajeve gde je magnetizer. Poznavanje anatomije je apsolutno neophodno. dragulj) postoji. Ali. kamen ili neki drugi predmet. Objasniću još jedno polje gde deluje životna sila. preko svojih ruku. kao što su bolesti srca i tako dalje. tako da se skoro suočio sa potpunim nervnim slomom. kamen. osobi koja ga nosi bude naklonjena sreća. napuniti neki odabrani predmet i samo na kratko vreme. ako želi biti uspešan. tako da se tretman mora ponavljati da bi se izbeglo stanje pogoršavanja. naravno. sve dok ona bude nosila taj predmet. ili zarazne bolesti. čija će upotreba pomoći magičaru u lečenju bolesti. a to je magnetizam za lečenje. preteranim prenosom svoje sile. ako vam se tako svidja. Dozvolite mi da dodam neke od najuobičajenijih metoda koje magičar može primeniti. naročito kada tretira nekoliko pacijenata odjednom. a da ne rizikuje ugrožavanje svog zdravlja i nervnog sistema. Takva univerzalna punjenja koja izvede jedan adept zadržaće vekovima svoje moći i dejstva. Možete. Kao što smo videli iz istorije egipatskih mumija. Ako magičar obradjuje bolesnu osobu. bilo neposredno magnetičnim zamasima ili polaganjem ruku. čini da njegova životna sila ističe iz njegovog tela. koncentrisanu želju da sve dok predmet (prsten. uticaj će nastaviti svoje delovanje. tako da uticaj prestaje čim se postigne željeni cilj. On bi trebao slediti svoj poziv jedino iz čiste ljubavi prema svojim bližnjim a ne u cilju zaradjivanja novca ili kao sredstvo za lično bogaćenje. napuniti prsten. Stoga bi magičar trebao obradjivati jedino one bolesnike kojima lekar direktno preporuči ovu vrstu lečenja ili raditi zajedno sa lekarom da bi izbegao da ga posmatraju kao nekog nadrilekara ili šarlatana. pored alopatske medicine.

medjutim. koje liče na pomoćna sredstva za iskazivanje njegove volje. Prvo. vi sami zamišljate da pacijent. da svakim danom izgleda sve bolje. . i pustite da ta životna sila sija. zamišljena želja potpunog ozdravljenja ograničena vremenom i prostorom. magičar će primetiti da se njegova zračeća energija koju je preneo na pacijenta ne smanjuje. on će odmah osetiti olakšanje. i ozdraviće. magičar takodje može sedeti pored pacijenta. Pacijent na koga je ova moć usredsredjena biće sasvim ubedjen da svakim udahom udiše vašu zračeću energiju. on može gledati pravo u pacijenta. sabija u njega. eventualno obema rukama i počne raditi sa imaginacijom. ponovnim udisanjem. pojačajte napon koncentrisane zračeće energije i zaista ćete biti veoma iznenadjeni velikim uspehom koji ste postigli. što je jednako zračenju normalnog ljudskog bića. za vreme celog ovog čina prenosa moći. Ovaj metod je. blizu pacijenta. nego nastavlja svetleti isto tako jako kao i pre prenošenja. zračeća energija ne može nestati (pobeći iz tela). koja približno odgovara životnoj sili deset prosečnih osoba. ne dodirujući ga lično. Ako pretpostavimo da pacijent nije u stanju da se koncentriše ili. Veštom magičaru nisu potrebni magijski zamasi (potezi) niti polaganje ruku. osetiće trenutno poboljšanje. Vi sasvim individualno prenosite nagomilanu zračeću energiju na pacijenta i možete delovati po svojoj volji. Ako ste. Ovde isključivo radi samo imaginacija. Neka vaša snaga volje naredi sabijenoj zračećoj energiji da ona izazove ozdravljenje pacijenta. Stoga je sasvim očigledno da je magičar u stanju da leči stotine pacijenata bez narušavanja svoje duhovne snage ili nerava. Morate osetiti kao da je vaša nagomilana životna sila zasijala poput sunca. Veoma specifičan metod je kada se pacijent pušta da udiše emanaciju (izračenje) zračeće moći pomoću imaginacije. Sledeći metod koji se može koristiti je da magičar direktno utiskiva životnu moć u pacijentovo telo ili u oboleli deo tela. jer ste je vi fiksirali. Dok koristi ovaj metod. Medjutim. što znači da je ona zgusnuta materijalna sila koja se može uporediti sa elektricitetom. trenutno nadoknadjujući izračenu moć. srazmerno moći ste odredili prostor koji odgovara obimu tela. pri svakom udisaju. Pokušajte da. najpopularniji zbog toga što je veoma jednostavan i delotvoran. Kvantitativnim punjenjem pacijentovog tela zračećom energijom koja. preko pluća i pora. akumulirajte ogromnu količinu životne sile. u slučaju bolesne dece. Ovo treba povezati sa činjenicom da se životna moć akumulirana u telu automatski obnavlja. bićete u stanju da izazovete izlečenje u začudjujuće kratkom vremenu srazmerno vrsti bolesti. osećaj blagostanja.Pre nego što pridjete bolesnikovom krevetu. Biće sasvim dovoljno. Sve vreme morate biti apsolutno uvereni da se pacijent iz časa u čas oseća sve bolje i bolje. poput sunca. a takodje morate narediti zračećoj energiji da ne napusti telo pre nego što pacijent sasvim ozdravi. Na ovom mestu treba preporučiti da se snaga zračenja fiksira (odredi) na oko jedan metar izvan tela. Ako je pacijent u stanju da se koncentrišu on to može činiti sam. pomoću vaše imaginacije. pri takvom zračenju. to izgleda ovako: Vaša zračeća energija se emituje u prečniku od 9-10 metara. Ako ste blizu pacijenta. Drugo. slično spojenim sudovima. da sila koju pacijent udiše nastavi delovati pozitivno u njemu. ali to i ne mora činiti direktno. prenosi je u krv i da će izazvati potpuno ozdravljenje. i kao da se. Ako želi. ovde se morate koncentrisati na želju. takodje. jer to su samo pomoćne manipulacije. Takodje. on u stvari već pliva u svetlu vašeg zračenja koje je impregnirano (napunjeno) željom ozdravljenja. uvlačeći je iz svemira u svoje telo. Ponovite punjenje nakon izvesnog vremena. inače magičar mora vršiti imaginaciju umesto njega. naravno. jedino preko pora. ako magičar uhvati pacijenta jednom. Kod dobro uvežbanog magičara. U praksi. kod zdrave osobe. Zamišljajte da se zračeća životna sila koja vas okružuje uliva u pacijentovo telo. ovaj metod se takodje praktikuje kod pacijenata čiji nervni sistem još nije sasvim iscrpen i koji prema tome može podneti izvestan pritisak akumulirane životne sile. označava zračenje dometa jednog metra. učinite najmanje sedam udisaja. zajedno sa imaginacijom da se ona stalno obnavlja iz svemira sve do trenutka potpunog ozdravljenja. On mora snažno zamišljati da će izlečujuća sila ostati u njemu i da će se on i dalje osećati sve bolje i bolje. Ovo je bio jedan primer prenosa životne sile iz magičarevog na drugo telo preko disanja. Sa ovim metodom ste ispunili glavni uslov fizičkog zakona vremena i prostora. uzima vaše zračenje životne moći. najsjajnijom svetlošću. i ako nije previše bolno savladan bolešću. u poredjenju sa ostalim. naredjujući joj da se stalno obnavlja. U toku operacije on može oči držati otvorene ili zatvorene. čak i kada magičar više ne bude blizu njega. iz dana u dan i treće. prožimajući i prosvetljujući sve bolesnikove pore. fiksirali ste i vreme tako da bi se telo trebalo osećati sve bolje i bolje iz časa u čas. akumulirana životna sila izgleda kao da je već materijalizovana. I ovde je. stvorite zračeću energiju bar deset metara oko svog tela.

on ih takodje može lečiti magijski pomoću elemenata. magnetizma i elektriciteta. uopšte i nisu više potrebni nikakvi metodi. . S obzirom na vreme i prostor u ovom delu ja samo iznosim jednostavne postupke lečenja to jest magnetizam.Ovde se možemo osloniti na reči iz Biblije. kada je našeg Gospoda Isusa Hrista dodirnula jedna bolesna žena nadajući se ozdravljenju. Naš Gospod je osetio smanjenje njegove životne sile i dobacio svojim učenicima: “Neko se dotače mene!” Pri radu sa životnom silom i magnetizmom. Pored lečenja bolesnika životnom silom. u stanju da uspostavi vezu sa duhom (umom) zaspalog pacijenta i da izvrši razne metode lečenja u pacijentovom telu. Magičar je. Detaljan opis svih metoda i mogućnosti lečenja bi svakako ispunio veoma obimnu knjigu. S obzirom na tu činjenicu. Visokim adeptima i Svecima koji su svoje imaginacije izvežbali do takvog savršenstva da se sve njihove zamisli trenutno ostvaruju na svim planovima. na primer. moraju se uzeti u obzir prostor i vreme. ja sam naveo nekoliko primera lečenja bolesti a mogao bih navesti još neke metode lečenja bolesnih ljudi sa magnetičkog stanovišta. Ti ljudi treba samo da izraze želju bilo koje vrste i ona će se ostvariti istog trenutka.

akumulacija životne sile: a) udisanjem preko pluća i pora u čitavo telo b) u različite delove tela DODATAK TREĆEM KORAKU: 3. d) zemlja . mesta 3. MAGIJSKI MENTALNI TRENING 1. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING 1. pejzaže.PRIKAZ VEŽBI TREĆEG KORAKA I.lakoća. zadržavanje vežbi iz prvog Koraka koje treba da postanu navika 2. b) vazduh . 4. koncentracija misli sa dva ili tri čula odjednom 2. impregnacija prostora radi zdravlja. itd. udisanje elemenata u čitavom telu a) vatra .hladnoća.težina (gravitacija). uspeha. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING 1. koncentracija na predmete. biomagnetizam KRAJ TREĆEG KORAKA ******************************************************** . koncentracija na životinje iljudska bića II. c) voda . III.toplota.

tako da mora da se oseća . u vašem uobičajenom položaju. Slično kao i kod koncentracije na predmete. isto tako bi to mogao biti i mrav. Sedeći. istu vežbu treba praktikovati sa ljudskim bićima. itd. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IV) Ovde ću opisati kako da presadimo našu svest izvan (nas). Čim budete u stanju da vršite presadjivanje svesti u nežive predmete. ako ste uspeli povezati svaki predmet koji ste odabrali. Naše preliminarne vežbe ne služe nagovaranju učenika na loša dela. biljaka. i da u njemu možete ostati barem pet minuta. veličinu i osobinu predmeta. drveća. puzanju. učenik bi trebao vežbati sve dok ne bude kadar zamisliti bilo koje stvorenje koje želi. strpljenje. Na primer: pretpostavimo da je izabrani predmet na stolu. Već je rečeno ranije da je svest besprostorna i bezvremenska. slede vežbe sa živim stvarima. Morali bi ste čak biti u stanju. Niko ne bi trebao biti zastrašen neobičnom vrstom vežbi i eventualnim neuspesima na početku. kao sam taj predmet i usvojiti sva njegova svojstva. a njegove duhovne sposobnosti će mu omogućiti da vidi kroz takva stvorenja i da prepozna pravi lik izvodjača. Prvo se počinje sa imaginacijhom životinje u nepokretnom stanju. Nema sumnje da su ovo slučajevi takozvanih crnih magičara. zatim u hodu. Učenik mora biti u stanju da pretvori svoju svest u svaki željeni oblik. da posmatrate svoju okolinu iz tačke (gledišta) tog predmeta. morate razmotriti svrhu predmeta nakon što ste se u njega imaginarno pretvorili. do tog stepena da ste u stanju da usvojite svaku vrstu životinjskog oblika svojom svešću. i dokučite njegovu povezanost sa ostalim stvarima. ona je akaša-princip. da bi mogao smatrati ovu vežbu savladanom. Savladavši ovu vežbu sa jednim predmetom možete postepeno preći i na druge stvari. ali putem spoljašnjeg uticaja. Morate se osetiti. Sada zamislite sebe kako se pretvarate u taj predmet. Nije bitna vrsta eksperimentalnog objekta. On mora izdržati bar pet minuta bez prekida. bez prekida. i ako možete održati ovu imaginaciju pet minuta bez prekida. Jer za magičara. ako želi postići pravi uspeh na putu magije. dok izvodimo vežbe sa živim stvorenjima. krave. čiju imaginaciju možete držati na umu. prijatelje. ptica ili slon. Čovek mora uvek biti sasvim siguran kod presadjivanja svesti u telo. pomoću jake koncentracije. Zato neka presadjuje svoju svest u imaginaciju mačke. sa svojom svešću tako da ste usvojili oblik. gde će on morati poprimati više bočanske oblike u koje će presadjivati svoju samosvest. konja. On mora biti apsolutno čvrst i siguran u svim vežbama prethodnih koraka pre nego što predje na sledeće. grmova. i da u njemu bude aktivan. Morate biti sasvim svesni činjenice da ste zatvoreni (učvršćeni) u tačku koju ste postavili. stavite ispred sebe neke stvari koje svakodnevno upotrebljavate. Takodje. bez obzira na pol i starost. nakratko fiksirajte oči na jedan od tih predmeta. kadri su da razumeju svaku životinju i da njom upravljaju snagom svoje volje. članove porodice. Svest ne poznaje ni vreme ni prostor pa prema tome. možete odabrati veće objekte poput cveća. želim još jednom naglasiti da učeniku nije dozvoljena žurba u njegovom razvoju. za vaše usredsredjujuće pretvaranje svesti. i usadite oblik. letu ili plivanju zavisno od vrste datog objekta. Adepti koji su godinama praktikovali ovu vežbu. u kojima se čarobnjaci pretvaraju u životinje. Učenik će kasnije videti kakav značaj imaju ove preliminarne vežbe za dalji magijski rad. Mogli bi ste tako prevideti i sasvim zaboraviti svoje telo. Njemu je potrebno dovoljno vremena za ovaj cilj. Kada savladate ovaj zadatak. bajke i legende imaju mnogo dublje značenje. psa. na neki način. Za početak odaberite poznanike. da te objekte imamo neposredno pred očima. tokom vežbe. već da ga pripreme za višu magiju. Od sada. nesposobni da je napustite. koji poprimaju sve vrste životinjskih oblika u nevidljivom svetu da ne bi bili prepoznati dok vrše svoja zla dela. uključujući i sobu u kojoj se stvari nalaze. boju i veličinu čvrsto u svoj um. svi treba da se prisetimo legende o vukodlacima i drugih priča. Cilj vežbe je postignut. istrajnost i upornost će uskoro odvesti ka željenom uspehu. pa nije neophodno. životinju ili ljudsko biće. Ako ste se uvežbali. itd. jarca.K O R A K IV Pre opisivanja teških vežbi sledećeg koraka. Moramo shvatiti kako da našu svest presadimo po slobodnom izboru u bilo koji predmet. U vezi sa ovom činjenicom. trčanju. Dobar (beli) magičar će uvek osuditi takva dela.

Svi organi. izuzev mozga i srca. što se može izvesti na dva različita načina. Slično pari koja proizvodi visoki pritisak. putem disanja preko pora. Sasvim je očigledno da istočnjački metodi vežbanja smatraju da je učitelj (GURU) apsolutno neophodan za razvoj učenika. a takodje i mozak i srce. a naročito ne u srcu i mozgu. Umesto rastvaranja nagomilanog elementa. Naučili smo da “uzimamo” elemenat. Prema tome. ako još nije u stanju da pomoću vidovitosti istraži funkcije raznih organa. sabijajući specifičnu osobinu elementa. Svoju veliku moć nad svakim ljudskim bićem koja mu se daje ovim vežbama koristiće jedino za dobro. zato što će to biti od višestruke koristi u praktičnoj primeni magije. nego čak i da utiče na njega po svom nahodjenju. pa će tako pod indirektnim uticajem. to će i žnjeti!” Tako magičar nikad neće koristiti svoj uticaj za bilo šta loše niti prisiljavati ljude da delaju protiv njihove lične volje. bez ikakve akumulacije.i da razmišlja kao ta zamišljena osoba. Obožavanjem učitelja. Sledeća mogućnost povlačenja elementa iz telesnog organa je. Na kraju možete odabrati ljude različitih rasa i boja kože kao eksperimentalne objekte. Dobropoznati Tibetanski ANKHUR je zasnovan na istom osnovu. u napunjenom delu tela. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (IV) U ovom poglavlju ćemo proširiti rad o elementima. ni u svom telu. voda hladnoće. vazduh lakoće a zemlja težine. kosti i koža tog dela tela biće prožeti elementom. Sada ćemo puniti pojedine delove tela željenim elementom. ne samo da sazna njegove ideje i osećanja koje se razvijaju u svesti imaginarne osobe. zato što. On zna svoje telo i čvrsto ga drži pod kontrolom. Samo učitelj koji je savršeno uvežban u vladanju elementima. već da se pomoću imaginacije. Magičar mora savladati oba metoda i mora znati kako . udišete elemenat u celo telo i akumulirate ga u njemu. vodite ga do onog dela tela koji izaberete. niti kod drugih ljudi. a da sebe ne upropasti. mozak i srce koriste tu opštu akumulaciju. mnogo jače u tom pojedinom delu tela nego u čitavom telu. podesni su za snabdevanje elemenata njihovim specifičnim osobinama. Početnik bi trebao uvek izbegavati akumuliranje elemenata ili životne sile. ali uvek sa onom izrekom na umu: “što čovek seje. Sa dobropoznatih ljudi možete preći na strance koje nikad pre niste videli. u ovom slučaju. i koje treba zamisliti. što znači da izdišete apsolutno bez ikakve imaginacije. Magičar bi trebao savladati oba metoda. naravno. neka ističe i vrati se nazad u Svemir. Zaista je veoma važno dobro savladati akumulaciju elemenata i životne moći u rukama i stopalima. napetost nije vezana samo za jedan organ. disanjem preko pluća i pora. njegovu prošlost i sadašnjost. i blagoslov neće izostati. Najveću pažnju trebalo bi obratiti na prste. gde je u pitanju takozvani PNEUMA-TRANSFER (prenos duše). njegov način razmišljanja i delovanja. Isto se dogadja i kod mistika. Prvi je sledeći: Na isti način kao što je opisano u Koraku III. nego se širi na čitavo telo. može sebi dopustiti odredjenu akumulaciju u srcu i mozgu. ali. on se instinktivno povezuje sa učiteljevom svešću. preko pora. ono će biti korisnije. Ovaj proces je brži. Vršenjem nagomilavanja elemenata ili životne sile u celom telu. meso. Nikada ni u kom slučaju ne akumulirajte nijedan elemenat u ova dva organa. da biste izbegli oštećenja. naizmenično sa svakim spoljašnjim i unutrašnjim organom. i njegovog vraćanja natrag u svemir putem imaginacije. ako specifičnu osobinu elementa osećate nenormalno jako. samo u obrnutom smeru: učitelj SE povezuje sa učenikovom svešću i presadjuje u njega moć i prosvetljenje. povežite svoju imaginaciju osećanja sa specifičnom osobinom elementa: vatra oblikuje ideju toplote. rastvorite ga pomoću imaginacije kroz celo telo. putem udisanja preko pluća i pora. Ovu vežbu treba raditi sa svakim od elemenata. Dok udišete. i preko izdisanja (kao što je opisano u Koraku III). Trebali biste osetiti sabijeni elemenat. Ova naročita vežba daje magičaru moć da se poveže sa svakim ljudskim bićem. što je duže vreme ovog postignuća. ne vraćati akumulirani elemenat u telo i predati ga. kada se sabije. Treba da počnete sa sedam udisaja. Vežba je završena kad ste uspeli presaditi vlastitu svest u neko od zamišljenih tela. Iz ovih činjenica magičar će shvatiti zašto orijentalni učenik svom učitelju pruža najveće obožavanje. i puneći taj deo tela sa njom. svemiru. njegov napredak biti koliko pouzdaniji toliko i brži. sav elemenat može vratiti svemiru odmah iz organa. i opazimo njegove specifične osobine u celom našem telu. sa njegovom specifičnom osobinom.

S druge strane. bez izdisanja. izdišite prazan dah i predeo glave će ostati ispunjen vatrenim elementom. to jest abdomen. zbog ko zna kojih okolnosti. sve što treba da učini je da izvodi ove vežbe i odmah će to ispraviti. Čovek mora posedovati sposobnosti za čvrsto pridržavanje svakog asketizma koji bi mogao sebi nametnuti ne morajući da se bori protiv iskušenja ili čak da nekom od njih podlegne. ikad dospeo u nesklad. predeo abdomena sa unutrašnjim organima poput creva. zatim predeo vode i na kraju predeo zemlje. koji takodje ispunjavate udišući elemenat vatre sedam puta. Ovo je sasvim jednostavan i brz postupak. Čim osetite da je akumulirana dovoljna količina elementa u delu tela koji udiše. vratite ga svemiru odakle ste ga i uzeli. koji stvara i zadržava u njemu osećanje mira i sreće. žuči. možete je proširiti. Drugi metod akumulacije elementa u neki deo tela je. On postaje otporniji na svaki opasan uticaj. Proces je isti kao i ovaj gornji. možete preći na sledeći korak. Elemenat koji se udiše sa svakim udisajem.oslobodite ga opet tokom izdisanja. i (ponovo ukupno sedam puta) izdišući elememenat vatre u svemir. Ako ste postigli izvesnu veštinu u ovoj vežbi. zato što uspostavljaju sklad izmedju materijalnog i astralnog tela i univerzalnih zakonitosti elemenata. One iz drugog koraka moraju se pojačati i produbiti saglasno vremenu i prilikama. ne izdišući ga. U trenutku kada učenik postigne magijsku ravnotežu. Budući da se region glave oslobodio elementa. prelazimo na sledeći. akumulaciju životne sile. predeo vazduha. grudi. Ove vežbe su od velikog značaja. u pojedine delove tela. već i akumulirajući elemente u tim predelima. ne samo punjenjem raznih telesnih oblasti elementima. ostaje tamo. sve dok se čitavo telo ne oslobodi akumulacije elemenata. sa svešću. stomaka do dijafragme odgovara vodenom elementu. Učenik je poštedjen od mnogih bolesti uravnotežujući svoju Karmu pa tako i svoju sudbinu.ali zahteva savršeno presadjivanje svesti. Zatim predjite na sledeći elemenat i napunite grudi udisanjem vazdušnog elementa i to sedam puta i ostavljajući ovaj elemenat. . svih sastavnih momenata i procesa koji se odigravaju u svemiru. treba zaista vešto savladati. u jedan deo tela i tamo joj omogućiti da -slično disanju preko pora -udiše i izdiše. Mi svi znamo da je ljudsko telo podeljeno na četiri osnovne oblasti. Prvo. pluća i srce sve do vrata odgovaraju vazdušnom elementu a glava sa svim njenim organima elementu vatre. dok izdišete na normalan način. Radi boljeg upoznavanja ponovićemo: Stopala sve do bedara. Zadržite elemenat zemlje u predelu zemlje i udahnite sedam puta elemenat vode u vodeni predeo. počinjete sa zemljanim a završavate sa vatrenim elementom. Zadatak sledeće vežbe je punjenje pojedinih predela tela odgovarajućim elementom. Svi predeli koji su napunjeni odgovarajućim elementima. oživljava svoje magijske sposobnosti a njegova intuicija će postati univerzalnog karaktera. Postupak rastvaranja je takodje isti kao u prethodnom ogledu. i postaće svestan svih zakona. Kada se potpuno upoznate sa ovom praksom. Uskladjenost elemenata u telu nudi i druge prednosti. trtična kost uključujući i polne organe odgovaraju zemlji. to jest. pojačavajući mentalnu i astralnu matricu. od kojih ću pomenuti samo neke. preneti svoju ličnost. Udahnite elemenat zemlje sedam puta. u našem slučaju očigledno od glave sa vatrenim elementom i to praznim udisanje sedam puta. koje odgovaraju elementima. tako da i ovaj predeo ostane ispunjen svojim elementom. u njegovom regionu. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (IV) Do sada su vežbe prvog koraka trebale postati navika. on stoji u središtu svih dogadjaja. izdišite normalno. u pravoj perspektivi. Iskusiće blagotvoran uticaj čitavog univerzalnog sklada ne samo u toku nekoliko sati nego danima. Počinje se tamo gde se završilo. Sada je red na predeo glave. Ako bi magičar. ostaju u tom stanju od dva do pet minuta a onda počnite sa rastvaranjem elemenata. Praksa je sledeća: Zauzmite svoj omiljeni položaj (asanu). puneći tako predeo zemlje elementom koji utiče na njega. On čisti svoju mentalnu i astralnu AURU.da njima sasvim voljno upravlja. to jest. Dišući preko preko pluća i pora udišite elemenat zemlje sa njegovom specifičnom osobinom težine u predeo zemlje tela -od stopala duž genitalija do trtične kosti. slezine. učenik je zaštićen od štetnog uticaja negativne strane elemenata.

Čim ritual postane samo-delatan sa imaginacijom. u vezi gesta ili rituala. on ga (znak) slabi uzimanjem njegove snage. on će se osposobiti da pomaže ljudima koji pate u slučajevima bolesti i nesrećnih slučajeva. takodje se može smatrati magijskim gestom. a imaginacija ili moć o kojoj se radi će automatski osloboditi svoje dejstvo. da automatski koristite gest ili ritual. da želja postaje automatska funkcija vaše imaginacije. proces će teći (i) u obrnutom smeru: vi izvodite ritual ili gest. ili da se ona već ostvarila. posmatrajući ga kao simbol beskonačnosti. što je opšte poznato pod imenom ritual. ili. što ćemo mi u hermetici označiti kao “evokacija”. bez osećanja i najmanjih nemira. niza misli. Nije moguće dati nikakav tačan smer u ovoj stvari i učenik će morati da deluje intuitivno i mora znati kako da izražava ideje. najpre. Vežite i fiksirajte svoju ličnu želju za koju najviše želite da se ostvari za svoj lični mali ritual ili kestikulaciju. pokretima svojih prstiju u džepu kaputa. U saglasnosti sa elementima. srednji prst akaši. Sve što ne prima i ne nosi neko naročito ime. položaja ili gestova udova ili prstiju. Kada stignete dotle. Pravilo “sada-zapovedne” formule (present -imperative formula) važi i ovde. stvaranju niza misli pomoću gesta ili čina. Svaki ritual odgovara odredjenoj nameni. a sebi tako donese veliki blagoslov. produbiti i učiniti ekspanzivnijom (sposobnom za širenje) to jest dinamičnijom. kao i imaginacija. Većina magičara je postigla više sa najprimitivnijim ritualima nego neki filozofski mislilac sa svojim komplikovanim predstavama njegovog kulta. reč i dodir. Sa hrišćanskog stanovišta podignuti prsti simbolišu Trojstvo. Medjutim. ako čita knjige o specifičnom načinu na koji neki drugi magičar povlači svoj magijski krug. morate izvoditi napočetku sa osećanjem sigurnosti. Neka ovaj mali primer bude dovoljan. Ovo je prava svrha rituala. čak i ne primećujuti to. On mora dostići takav stepen savršenstva da se svaka želja koju usadi u zračeću moć trenutno ostvaruje. koji koristi kada ga niko ne posmatra. nizove misli i sve što bi želeo da se ostvari pomoću odgovarajućih gestova. bez obzira da li je u pitanju ban-čarobnjaštvo (ban-witchcraft) Tibeta ili gestovi prstiju koje izvode Bali sveštenici u svojim kultovima. Ali ne govorite o njima. Imaginarno ostvarenje. On u svakom slučaju neće pokušati da izrazi gest blagosiljanja stisnutom pesnicom. najbolje gestikulacije prstiju. gestovima i položajima prstiju. Nema baš nikakvog značaja za istinskog magičara. su sve vezane za ustaljeni znak. a koje govori o položajima tela. Temeljni princip rituala se zasniva na pojačavanju (potvrdjivanju) jedne ideje. Svaka od mnogobrojnih loža ili sekti ima svoje vlastite rituale. bićete potaknuti. za praktičnu magiju a naročito magijski trening. Može se veoma lepo uporediti sa sasvim napun- . što sve treba postići pomoću imaginacije i duboke meditacije. jer ako još neko koristi isti znak za istu ideju. mora upotrebljavati. na primer. Sinteza će uvek ostati ista. U ovom četvrtom koraku magičar će naučiti kako da napravi svoje sopstvene rituale. svaki religijski sistem ima svoje posebne kultove. Sada ćemo preći na sledeće poglavlje. biće dovoljno samo izvesti ritual. Lože slobodnog zidarstva (masonerije). Kasnije. nervoze napetosti ili grča. gestove i manipulacije prstima. ruka sa tri podignuta prsta u zakletvi kao potvrda istinite izjave. Desna ruka predstavlja pozitivne elemente a leva negativne. Ova maksima važi za celokupan magijski ritual. Učite da dajete sasvim individualne znake razlličitim idejama. Postoje magičari koji neprimetno izvode svoje rituale. prstenjak zemlji a mali prst vazduhu. takodje skoro nepoznato do danas. neceremonijalni (neformalni) ritual saglasno svom položaju i situaciji. samopouzdanja i samopoverenja i nepokolebljivom verom u uspeh. stavljajući u njega svoje genije i andjele radi zaštite. pomoću spoljašnjeg načina izražavanja ili obrnuto. ili se radi o ritualu egzorcizma magičara. Položaj tela bi se morao tako savladati da bi se moglo sedeti u asana-položaju satima. I ritual se. kako Lama crta svoju Mandalu i postavlja svoje “Thatagatos-e” kao simbol zaštitnog božanstva. položaja prstiju ili pomoću rituala. On će sastaviti svoj lični. spremnom za napad. palac vodi. a nalaze se u najvećoj gužvi. Svi magijski postupci i ritualni se zasnivaju na ovoj prvobitnoj tezi. da su to samo mentalne potpore za um. još od najstarijih vremena. oni koriste analogiju pet prstiju pripisujući kažiprst vatri. takve sudije bile bi apsolutno beskorisne. i zamišljajte da se vaša želja ostvaruje pomoću tog gesta. Isto se odnosi i na neko stvorenje. simbol ili spoljašnju oznaku nema nikakvog značaja. Na sudu. Njemu nisu potrebna takva čudna (tudja) uputstva. Na taj način. dok se veći deo toga držao u strogoj tajnosti i bio rezervisan jedino za Prvosveštenike i adepte. Magičar mora naučiti praktičnu primenu zračeće moći u svaku svrhu i u svakoj situaciji. Moglo bi se mnogo pričati o ovome sa istorijske tačke gledišta. pošto on veoma dobro zna. radeći samo sa imaginacjom želje i nekog ostvarenja. Božanstva i čistote. Snagu zračenja treba pojačati. Time se potvrdjuje i to da neka ideja ne samo da se može izraziti činom.Vežbe trećeg koraka bi isto tako trebalo produbiti. kultove. da bi se postigao željeni efekat ili uticaj. već se takodje može i vezati za neki odredjeni zadatak. Sve to mnogo zavisi od njegove ličnosti i percepcije (načina opažanja). Razlika je samo u tome što ništa sem veoma malog dela toga nije bilo dostupno masama.

smatrao bi takva dela za neku vrstu kradje. bez obzira da li se radi o religijama. Dobro uvežbani magičar će uvek pronaći jedino pravo objašnjenje za takve i slične pojave poznavanjem ovih univerzalnih zakona. Medjutim ako se takav povećani rezervoar kolektivne moći zloupotrebi u pohlepne i sumnjive svrhe. a najviše sa tri rituala. U početku on bi morao biti zadovoljan sa jednim. Ovo smo pomenuli samo usput i vratićemo se opet ritualima. Svi ćemo se setiti germanskog pozdrava NSDAP. inače bi neko drugi lako mogao izvući moć istim ritualom i. Zato je korisno o tome ćutati. pre će zabeležiti uspeh. Ako je ovaj rezervoar moći napunjen stalnim ponavljanjem. jer on pri ruci ima mnogo drugih mogućnosti. pa će uslediti raspadanje i razaranje. mentalne zrelosti i. Ponavljanjem imaginacije sa odabranim gestom ili ritualom. doduše. Najbolje je da magičar izabere takve rituale koje može koristiti celog života. stvoriće se rezerva moći u uzročnoj sferi akaša-principa koja će usvojiti potrebnu vibraciju (elektromagnetični fluid). bez obzira da li se radi o materijalnom. njemu se savetuje da taj ritual koristi što je manje moguće. Već je rečeno ranije da se svaka ideja. nevidljivo stvoriti suprotnu polarnost koja će doprineti raspadanju rezervoara moći. sektama ili ložama. na račun tvorca (rituala). koji se sastoji od dizanja ruke i svakako predstavlja izvestan gest moći. U tom slučaju bi viši adepti dobili jeftino dodatno sledovanje i mogli ga koristiti bez napora. astralnom ili mentalnom planu. Došavši do ovog stepena razvoja. Isti zakon deluje i u svim ostalim kultnim praksama. pored činjenice da će kletve mnogobrojnih apsolutno nevinih žrtava koje delimično trunu u tamnicama. što manje želja ima. Neke lože daju svojim početnicima da izvode rituale kojima se automatski puni takav rezervoar moći. zbog svoje polarnosti. sami ritual će izazvati pražnjenje jednog dela ovog rezervoara. . ova mentalno napeta moć se okreće protiv svojih tvoraca. Pobožni vernik crpi duhovnu moć iz akaša-principa. izazivajući na taj način potrebni efekat. Magičar. i zato će uvek odbijati da se ponižava čineći to. Čudnovata izlečenja na hodočasnim mestima imaju istu temeljnu osnovu. drugo. Samo vreme realizacije zavisi od. Medjutim. Koristeći svoje poznavanje zakona polarnosti on bi mogao. bez ikakve sumnje. malih količita životne moći. prvo. skladište opšti rezervoar sa više. na visokom etičkom (moralnom) nivou. Očigledno će neki ljudi doći do zaključka da neki od političkih pokreta ili partija izvode jedan indirektni magijski čin sa gestom pozdrava. on ih ne bi trebao dopunjavati sa drugima. boju. i tako. stalnim ponavljanjem. zahvatiti svu moć iz kultnih rezervoara na silu i postizati izlečenja ili druga tobožnja čuda. delimično osudjene na smrt ili poslate na front u beznadežne bitke. postići efekat. u svako doba kad on to poželi. naravno. magičar će savršeno znati da odredi pravu meru a takodje će znati i koliko je u stanju da ponese. čim učenik uznapreduje i već bude u stanju da to i sam postigne.jenom baterijom kojoj ne treba ništa više sem pravog kontakta da bi proizvela struju u svako doba. od marljivosti korišćenja rituala. koju su tamo akumulirali obožavaoci kao rezultat njihove čvrste vere i nepokolebljivog poverenja. to jest rituale univerzalnog karaktera. Možemo ispravno tvrditi da su to krvna zrnca čitavog uslova (stanja). svaka želja i svaka imaginacija može ostvariti pomoću rituala. zvuk i sve analogije koje odgovaraju želji ili nameni. pa na taj način dolazi do čudnovatih efekata. Pretpostavimo da rituali koje je odabrao najpre ne funkcionišu dovoljno efektivno.

glava b) vazduh .KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI ČETVRTOG KORAKA I. Akumulacija elemenata: a) u celom telu b) u pojedine delove tela pomoću dva metoda 2.abdomen d) zemlja . stopala (noge) III. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. genitalije. Stavaranje sklada elemenata u odgovarajući oblastima tela: a) vatra .trtična kost.grudi c) voda . MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Rituali i njihova praktična primena: a) gestikulacije (gestovi) b) položaji c) položaji prstiju KRAJ ČETVRTOG KORAKA . MAGIJSKI MENTALNI TRENING Presadjivanje svesti: a) u predmete b) u životinje c) u ljudska bića II.

Zajedno sa magijskim mentalnim treningom petog Koraka. Nakon mnogobrojnih vežbi prenosa-u-dubinsku-tačku postići će te sposobnost da vidite kroz svaki predmet. čovek. iznutra van. a ovaj korak će nas naučiti isto to. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (V) Sa svim prethodnim vežbama učenik je postigao odredjenu spo-sobnost koncentracije i naučio da preobrazi svoju svest. Ako u sredini oblika. polazna tačka. čak poput jednog atoma. Prvo će se pojaviti neke poteškoće. otuda ideje vremena i prostora. svako telo poseduje dužinu. Ako ovo možete izvesti bez ikakvih smetnji. Ova mentalna ravnoteža je specifično temeljno svojstvo akaše ili uzročnog principa duha. na mestu ukrštanja dobijamo tačku. On to mora savladati i sa predmetima koji . Stoga predjimo odmah na praktične vežbe: Zauzmite svoj uobičajeni položaj. definicije koje su nam bliske. jedino na ovaj način. već neka nastavi marljivo raditi. Zamišljajte sebe da ste i da se osećate baš kao u centru tog predmeta. Uputstva petog koraka pokazaće nam kako da presadimo svest u središte bilo kog oblika. to jest. to jest na centar. bez ikakvih smetnji. Posmatrano iz ove tačke. samo na daleko impresivniji način. Nakon postizanja istog dobrog rezultata. da ga po svojoj volji magijski naučite. zadobićete moć da utičete na svaki predmet iz njegovog jezgra. Ovo je osnova misterije četvrte dimenzije. možete preći na sledeći objekat. i biće u stanju da vidi dalje i dublje. i to tajnu četvrte dimenzije. životinja. biljka. svaki oblik je simetrimetrično stvaran (objektivan). Sa vaše tačke gledišta. i intuitivno ćete prepoznati materijalnu kao i mentalnu strukturu takvog predmeta. Kada jednom izvedete ovu vežbu. mentalna ravnoteža može uspostaviti u svako doba. zatvorite oči i prenesite svoju svest na dubinsku tačku. čini vam se sve veći obim ili širina predmeta. Kao što se svi sećamo iz školskih dana. Ako ste uspeli ostati bar pet minuta sa svojom svešću u središtu predmeta koji ste odabrali. ne učimo samo da razumemo i protumačimo svaki oblik iz njegovog centra (tog oblika). Svaki put morate ići dotle da prenesete svoju svest u centar nekog predmeta. ali ovog puta nesimetrične. svaka stvar ima oblik -kamen. U četvrtom koraku smo naučili kako da savladamo ovaj problem putem akumulacije životne sile. kocku. Ova vežba je zaista teška. -ukratko. izabrani predmet predstavlja čitav svemir.KORAK (V) Jednom je mudri Arhimed rekao: “ Pokažite mi tačku (oslonca) u Svemiru i ja ću pomeriti zemljinu kuglu”! Veoma mali broj ljudi verovatno zna da ova rečenica krije veliku okultnu misteriju. i tako da impregnirate magijsku sferu predmeta svojom željom. možete preći na sledeći predmet. sa simetričnim kao i nesimetričnim predmetom. od spoljašnjeg ka unutrašnjem. širinu i visinu. Sada stavite neke veće predmete ispred sebe. budući da je čovek navikao na tri dimenzije. sferičnog oblika zamislimo dvostruko ukrštanje. Učeniku se savetuje da veoma intenzivno meditira o ovom problemu. nego takodje i da njime uprav-ljamo iz tog centra. Presadjivanje svesti mora biti takvo da skoro zaboravite svoje telo. nakratko. oči na jedan od tih predmeta. bezvremenosti i besprostornosti. govorićemo o magiji prostora (space-magic). Fiksirajte. ili da je prilagodi svakom obliku. na primer. i to osećanje morate održati što je duže moguće. predjite na sledeću vežbu. ali praksa će usavršiti! Niko se ne bi trebao plašiti početnih neuspeha. Magičar mora postići isti efekat i sa životinjama i sa ljudima. Istovremeno. medjutim one će nestajati od vežbe do vežbe. ona se nalazi u njegovoj pravoj ravnoteži. po volji. I Arhimed je verovatno imao ovu tačku na umu pošto je to u stvari tačka početka. pošto se. počinjući od najsitnije čestice pa do najvećeg svemira. povećavajući dimenziju i oblik predmeta iz svoje dubinske tačke što manjim sebe osetite i što se više skuplja vaša svest. Na ovaj način. dakle. odaberite neke druge predmete za vežbu. a stoga i tajne magije prostora. pa će biti u stanju da nasluti dubine o kojima nikad nije ni sanjao a visoka intuicija biće mu nagrada. i osetite se malim poput makovog zrna. i postepeno ćete se navikavati da se koncentrišete na bivanje u dubinskoj tački bilo kog predmeta. jezgro svakog oblika. Biće korisnije da prvo odaberete pune (ne šuplje) predmete. Sposobnosti koje se steknu pomoću sledećih vežbi su od veoma velikog značaja za magiju. itd. takozvanu tačku dubine. možda neko loptasto telo.

U ovoj dubinskoj tački može se ostati najviše pet minuta.nisu direktno pred njgovim očima. tako da se stvarna fizički primetna toplota može stvoriti u sobi. prizivajući ovim spontanim uklanjanjem (premeštanjem) svesti. Nakon izvesnog vežbanja. Ova lekcija će nas voditi dalje korak po korak i naučiti nas da upravljamo i projektujemo elemente van. većim ćete opaziti obim svog tela koji će vam izgledati kao veliki svemir. stvarajući tako napon (napetost. kao atom u centru izmedju spoljašnjeg dela kičme i prednje lažice. putem imaginacije. budući potpuno svestan onoga što radi. ili. Čim ste se sami oslobodili elementa. u vezi s ovim. i imate osećaj da soba postaje veoma topla. Udišete vatreni elemenat sa specifičnim svojstvom toplote a izdišete prazne izdisaje. Kada toplota u telu izgleda veoma jaka. Magijski trans ne bi trebalo pomešati sa stanjem koje proiz-vode spiritistički medijumi. i. Pravi spiritistički medijumi izazivaju svoj trans bilo pomoću molitve. Jer sam magičar može svesno uspostaviti veze sa bićima na sasvim drugačiji način. možete koristiti budilnik za proveravanje vremena. posmatrajući i utičući odatle na sve što se tiče njegovog bića. u ovu dubinsku tačku. Praksa je sledeća: Sedite mirno u svom omiljenom položaju sa zatvorenim očima. ako se bavimo pravim psihičkim pojavama i sredstvima čestitosti. Takve eksperimente treba posmatrati kao jednu vrstu opsednutosti. u čitavom telu a. Pravi magičar prirodno ne sumnja u izvodjenje tih eksperimenata ako se oni preduzimaju veoma ozbiljno ali će zaista veoma žaliti te medijume. pomoću imaginacije. sabijte elemenat vatre u celo svoje telo. Prenos svesti u svoj akašaprincip je istinsko magijsko stanje transa i predstavlja uvodnu fazu za spajanje sa kosmičkom svešću. Čak i ako mu to najpre uspe samo na nekoliko sekundi. elementom vatre. ja u njemu odredjujem moć!” Teškoće. Prenesite svoju svest tačno u središte svog tela. i svakim pražnjenjem ćete nagomilavati sve više vatrenog elementa u sobi. solarni pleksus. treba da osetite kako se elemenat nagomilava u sobi. Praksu povezivanja sa kosmičkom svešću opisaću u sledećim poglavljima. Mnogo je zla učinjeno. Pokušajte ostati u njoj sa svojom svešću bar pet minuta. da akumuliramo te elemen-te. Udahnite preko pluća i pora. Morate se osetiti kao puka tačka. ako je u njemu dovoljna akumulacija ovog elementa. slično kao kod postupka impregnacije sobe životnom silom. svaki rad u praktičnoj magiji je nepojmljiv. moguće je da “elementali”. pomoću stalnih vežbi sekundi će postati minuti. jer bez vanjske projekcije elemenata. može početi sa prenošenjem svesti u četvrtu dimenziju svog vlastitog tela. pokojnici i neka niža bića nagovore astralno zajedno sa materijalnim telom na manifestacije i druge poduhvate. učenik bi trebao biti u stanju da prenese sebe. Moramo pridati najveću pažnju praktičnom radu. što manjim zamislite sebe. U tom stanju. za obmanjivanje lakovernih ljudi. Uspeh ove vežbe u potpunosti . već realna činjenica i svaka osoba bilo da je magijski uvežbana ili ne koja udje u sobu moraće osetiti toplotu. Čim učenik stigne dotle. mislim na lažicu. toplota u sobi neće biti samo subjektivna. Pojedinosti će biti date u naročitom poglavlju. čak i onda kada su u pitanju dobra bića. zatim. na početku. Posmatrajte svoje telo iz te tačke. Telo postaje elastičnije. u tom trenutku. mikrokosmosa. to jest u akaša-princip. svest nepoznaje nikakve granice. Sedite u svoj uobičajeni položaj. prvo. sa hermetičke tačke gledišta. Prešavši ovaj korak. himne ili neke druge meditacije. trebali biste imati osećanje da ga se telo sasvim oslobadja. tenziju) elementa koji ćemo nazvati DINAMID (dynamide). U tom stanju meditirajte na sledeći način: “Ja sam centar mog tela. Ponovite nekoliko puta akumulaciju i evakuaciju (pražnjenje). i da se akumulirani elemenat raširio po čitavoj sobi. u svako doba i u svakoj situaciji. dakle. Termometar pokazuje koliko smo sposobni zgusnuti našu imaginaciju u pogledu vatre. to jest u akaša-princip svog bića. obrnuto putem jedne vrste pasivnosti (praznine) uma. element ističe iz solarnog pleksusa i ispunite čitavu sobu u kojoj se nalazite. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (V) Praktične instrukcije četvrtog koraka naučile su nas da četiri elementa uvlačimo iz svemira u telo. Dok praznite elemenat iz tela. pa on zato može vežbati prenos na najdalje razdaljine. u pogledu napetosti ele-menta iz vežbe u vežbu. ne bi trebale obeshrabriti učenika. Taj centar je najniža tačka vašeg tela. u njegove pojedinačne delove. pustite da. i sposobnije za otpor dejstvu pritiska.

pomoću imaginacije. kao blesak munje. emituje elemenat iz ruke u odabrani prostor trenutno ga impregnirajući (ispunjavajući). Vežba vanjske prostorne projekcije elementa je završena čim magičar može jasno osetiti toplotu u sebi. neće biti zadovoljan takvom nevažnom pojavom. kad ju je jednom napunio istim. U sledećoj vežbi će naučiti kako da akumulirani elemenat. Sedite. baš kao što je to ranije radio kod impregnacije sobe. Ako ipak budete imali poteškoća pri tome. nego i sa nekim udovima ili delovima tela. on se mora osloboditi i izliti nagomilani vatreni elemenat u beskonačnost. Učenik koji kontroliše sva četiri elementa može nastaviti u ovom pravcu. Najpre. Prethodna vežba je naučila magičara kako da akumulira udahnuti elemenat i da ga preko solarnog pleksusa izbaci u prostor. pa posle toga sa vodom i. ipak. Vežba je završena čim uspete zgusnuti svaki elemenat koji ste akumulirali u svom telu. I ovde ponavljanje vežbe usavršava.zavisi od snage volje i plastične imaginativne sposobnosti. koja se bavi projekci- . Radi jasnije imaginacije dok radite sa vazdušnim elementom. On može i zatvoriti elemenat u sobi. On može da rado jednog dana sa jednim elementom. Ovde treba još nešto napomenuti. to jest neograničenom prostoru. kako vreme protiče. on će morati da odredi izvestan prostor. sa zemljom. Za imaginaciju nema granica ni ovde ni tamo. kao što to uvek činite. on će preći na izvodjenje ove vežbe. ili može akumulirati prvi elemenat ujutru. on može postići mnogo više. Čim učenik ovlada i ovom vežbom. Ako joj se približite rukama. disanjem preko pluća i pora. i tako dalje. pirami-da. sve dok opet ne dobijete osećaj toplote. Imaginacija vode biće vam mnogo lakša. pošto je čvrsto uveren da. Kada to postigne. gde se on sferično rastvara u svim pravcima. On treba da akumulira elemenat u jednoj ili obe ruke. pa prema tome. Ti učenici će. Oba metoda morate dobro savladati. ne samo sa čitavim telom. Ova sabijena kugla mora biti tako vatrena (užarena) i sjajna da veoma podseća na sunce. U ovom koraku nije apsolutno nužno izazvati toliku količinu fizičke toplote da se ona može meriti termometrom. Sada zamislite da akumulirani vatreni elemenat oblikuje vatrenu kuglu prečnika 10-20 cm. već preko disanja porama čitavog tela stvarajući tako akumulaciju elemenata u prostoru. Ovo treba praktikovati sa svim elementima. za bilo koji vremenski period. Na isti način kao što je učenik izvodio vežbe sa vatrenim elementom. Kada ste izveli ovu vežbu sa kuglama sva četiri elementa. na kraju. Ograničenje vežbi pripada samom učeniku. ne rastvarajući elemenat. Zadrčite imaginaciju te kugle što je duže moguće. naravno. i sigurni ste da ste njom (njima) ovladali. u solarnom pleksusu. nebo-plavu boju. Sav uspeh zavisi od njegove snage volje i imaginacije. u bilo koji oblik i projektovati ga van. učenik njima mora posvetiti punu pažnju. i posle vatre neka radi sa vazduhom. treba da je zamišljate kao vatreno-belu i da zrači toplotu. možete preduzeti sledeću. magičar može napustiti sobu kad god on to želi. Samo ako ste savršeno ovladali prethodnom vežbom. Dalje. S druge strane. pošto bića koja pripadaju tom elementu mogu izvoditi svoje nestašluke u takvoj atmosferi. dok je sabijate. Ruke i prsti se obično najviše koriste u magiji. ne preporučuje se baš osta-viti sobu napunjenu elementom na duže vreme. Učenik bi trebao izvoditi ovu vežbu sa svim elementima i savladati je. kupa. drugog dana sa sledećim i tako dalje. on treba da radi i sa ostala tri elementa. Sigurno nećete imati nikakvih nevolja pri zamišljanju kugle gline zemljanog elementa. Tek onda može nastaviti. i pre će nastaviti svoj razvoj. Dok tako lebdi u prostoru. Sada zamislite da se ova kugla pomera iz svoje sunčane mreže i slobodno lebdi u vazduhu. putem disanja preko pora. u svoj uobičajeni položaj. Udišite elemenat vatre preko pluća i pora celog tela i akumulirajte ga. može se u ovome usavršiti pomoću ovih uputstava. vode i zemlje. O tome ćete više naći u poglavlju o radu sa duhovima elemenata. treći uveče a četvrti sledećeg jutra. to jest ponovo u svemir. Završite ovu vežbu laganim rastvaranjem kugle u svemir ili rasprskavajući je naglom eksplozijom u ništavilo. dajte kugli. drugi u podne. Pretpostavimo da magičar izvodi svoju vežbu na otvorenom. Na isti način morate raditi i sa elementima vazduha. obično na račun gospodara. emituje u prostor ne samo preko solarnog pleksusa. Rastvaranje i rasipanje u svemir treba izvoditi na isti način koji je opisan u prethodnoj vežbi. bez obzira koliki. Istinski magičar. i zavisi od vremena i prilika. ostvariti ogroman napredak u ovladavanju elementima. treba da osetite zračeću toplotu. birajte jednostavne oblike poput kocki. zamišljajte je u početku kao sferični komad leda. na takav način da jednostavnim kretanjem ruke. A magičar koji je najviše zainteresovan za rad na ovaj spektakularni način. Učenici koji imaju dosta vremena na raspola-ganju a takože i dovoljno snage volje mogu preći sve četiri vežbe naizmenično. predjite na stvaranje različitih oblika elemenata po istom metodu.

Pored toga. Kada uspe sa ovim malim trikom. magičar je u stanju da rashladi i osveži svoju sobu. i sabijte je u malo zrnce toliko da postane blistava varnica. Izvodeći ovu vežbu ispravno. (Solarni Pleksus) i izbacivani izvan tela. što se više zgušnjava sabijeni i nagomilani elemenat u sobi. može zgusnuti svaki elemenat u tom stepenu da on postaje fizička sila. preko ovog osećanja. na isti način. osposobljavlja ga da ide dalje. iz svih pravaca. Slično postupite i sa vodenim elementom. koja postaje sve tamnija i tamnija što je više približavate sebi. On to može činiti i na blizinu i na daljinu. on takodje može staviti i zatvoriti varnicu u običnu čašu ili bocu. i da što ga više privlačite on postaje sve gušći. čak i u najtoplijim letnjim danima. Sledeća vežba biće privlačenje elemenata iz svemira. Ako ovo uspe izvesti bez greške. koji dolazi iz primarnog izvora. magičar može pokušati sa fitiljom obične sveće. trebalo bi da se osećate laki kao balon. učenik bi trebao naučiti da zgusne (kondenzuje) svaki elemenat svemira i da nauči da ga sabije u bilo koji željeni oblik. petroleja ili alkohola. U trenutku kada osetite tu hladnoću. baš na isti način kao što ste to radili sa vatrenim elementom. sve se očigledno dešava van našeg tela. sa vazdušnim elementom i. i materijalizovanje elemenata dešava tamo gde se mi koncentrišemo. buknuće vatra i nastaviti da gori. u trenutku kad obe varnice dodirnu pamučni čep. s vremena na vreme. tokom kursa ovih vežbi. pošto će mu. Zamislite svemir u obliku ogromne kugle iz koje izvlačite vatreni ele-menat iz svih pravaca pravo u vašu sobu. medjutim. toplota će sve više rasti. i samo od njega zavisi da li će želeti da se usavrši za te pojave ili će više voleti da nastavi svoj magijski razvoj. Praksa je sledeća: Sedite u svom asana-položaju dišući mirno i bez napora. Trebali bi ste imati osećaj kao da ste stvarno u peći. Kada ste doveli element zemlje pod kontrolu. Svo vreme on mora sasvim jasno osećati specifičnu osobinu elementa sa kojim radi. Na ovaj način. ne propuštajući je kroz telo. Pri tome. ponovo rastvorite vodeni elemenat u njegov prvobitni oblik i pustite ga da ispari u ništavilo. a s druge strane. ili stvaranja pokornih duhova i “elementala”. Zamišljajte da privlačite ovaj elemenat ka sebi iz beskrajnog okeana. a kasnije sa lampom na gas. materijalniji i topliji. Sada ponovo rastvorite elemenat u beskonačnost pomoću snage volje i imaginacije. zgušnjavajući i puneći njime svoju sobu. najeteričniji i najsuptilniji. kiše. Eto zašto možete zapaliti vatru pomoću vatrenog elementa na najvećim udaljenostima. i ubaciti munjevitom brzinom vodenu varnicu u taj sud. u nekim posebnim magijskim zadacima. Magičar mora savršeno ovladati sa oba elementa. slično onim vežbama gde su se oblici elemenatazgušnjavali unutra. visoka postignuća. Čim se ove dve varnice dodirnu. i njime ispunjavate sobu u kojoj živite. na primer u slučajevima lečenja bolesnika. iz svemira.jom elemenata direktno iz svemira. olujnih bura. Prema tome. Ovo su. trebati elemenat koji je materijalizovan preko njegovog tela. ovladavanje ovom praksom. trebaće mu direktan. Do sada je sasvim očigledno da se privlačenje. Ponovite isti postupak sa vazdušnim elementom. zaista. Tokom vežbe morate obavezno osetiti toplotu na svom telu. On veoma dobro zna da bi mogao izazvati kao i zaustaviti pojave poput munja. morate imati osećaj lebdenja u beskrajnom okeanu vazduha. najpre. magičar mora tačno znati kako da stvori vatrenu kuglu. takvu vrstu hladnoće od koje kao da vam se ježi koža vašeg fizičkog tela. nego da se zgusne (u) samoodabrani oblik. privlačeći ga iz loptastog svemira. Magičar može i sam sastaviti takve majstorije. nekom vrstom lebdenja u vazduhu. rastvorite ga ponovo u njegov početni materijal. rezultati velikih napora u ovome. već neposredno u toku njihovog lebdenja u vazduhu. ne da se ispuni prostor kao u prethodnoj vežbi. Povlačite iz svemira sivu masu. morate osetiti težinu i kohezivnu silu kao i njen pritisak na vaše telo. Ukratko. Pravi magičar neće traćiti vreme sa takvim lakrdijama. Morate osetiti ledenu hladnoću. Sada pokušajte isti ogled i sa zemljanim elementom. sličnu glini. kao što ste radili sa ostalim elementima. univerzalno-zgusnut elemenat. Ispunite čitavu sobu za vežbanje ovom hladnom parom i pokušajte zamisliti da se nalazite u samom centru ovog zamišljenog vodenog elementa. učinite imaginarno privlačenje vatrene kugle direktno iz svemira. Takodje. što je bliže dovodite svojoj sobi i svom telu. Magičar uvežban u ovome. Posle toga možete rastvoriti kondenzovani vazdušni elemenat ponovo u njegovu primarnu supstancu. kuglu vazduha. jer on poznaje i vlada pravilima. u obliku hladne pare koja se zgrušava sve više i više. on treba da oblikuje različite forme od elemenata koji lebde u prostoru i da te oblike nakon izvesnog vremena opet rastvori u svemir. Ispunite sasvim sobu sa ovom teškom masom. Sve te moći koje začudjuju laika kao čudnovate manifestacije su za magičara stvari koje se same po sebi podrazumevaju. a da elemenat sa kojim radimo ne prolazi kroz naše telo. Stavite tu varnicu u pamučni čep zamočen u lakozapa-ljive tečnosti poput etra. groma. Zamišljajte da uvlačite elemenat vatre iz beskrajnog prostora. bez ikakve tehničke ili privlačne moći. za nekoliko trenutaka. Takodje mu je veoma dobro poz- . U sobi napunjenoj na opisan način. Najpre. ali sa tom razlikom da se formiranje oblika ne vrši u telu. oba elementa će eksplodirati i čaša ili flaša će pući na hiljadu delića. i trebao bi biti u stanju da navede čak i laika ili neznalicu da vidi i oseti taj elemenat. Druga varnica se priprema. istu takvu vode i kuglu zemlje. pomoću elemenata. Prisetite se da je elemenat.

a sa zemljom budjav. Na neki način metodi podsećaju na spiritističke. ****************************************************** MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (V) U ovom koraku ću navesti neke vežbe koje omogućavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim. Magičar ne sme postati igračka nekontrolisanih sila.. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bićima. Sedite udobno ispred stola i stavite ruke na njega. pomoću imaginacije. naprotiv. sa magijske tačke gledišta. Ako je voda dobro impregnirana. ali će magičar ubrzo primetiti da se on ne uvežbava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (V) U ovom koraku ću navesti neke vežbe koje omogućavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim. Magičar ne sme postati igračka nekontrolisanih sila. Rezultat bi bio koban za zdravlje osobe a uspeh nikad nebi došao. On će se uveriti da sa vatrom ukus vode izgleda nekako kiselkast. Na neki način metodi podsećaju na spiritističke. on usmerava svesno svoje moći a takodje i uči da ih koristi sa namerom. dok će u slučaju vode i zemlje reakcija biti bazna. Akumulirajte vazdušni elemenat u kažiprst desne ruke i koncentrišite se na kažiprst koji postaje lak poput . sa vazduhom sladunjav. I pored toga učenik ima mogućnost kontrolisanja materijalne kondenzacije elementa fizički ubacivanjem zgusnutog oblika elementa u čašu čiste ili još bolje. već upravljanjem akašaprincipom vode pretvorivši je iznutra. Ko se ne bi setio svadbe u Kani Galilejskoj gde je naš Gospod pretvorio vodu u vino? Samo. sa vodom stiskavosuv. sa magijske tačke gledišta. on usmerava svesno svoje moći a takodje i uči da ih koristi sa namerom. naprotiv. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizičkog sveta. Izvedite akumulaciju životne sile u desnoj ruci i usredsredite se na činjenicu da možete rukom i prstima upravljati jedino pukom snagom svoje volje. Na ovom mestu ću završiti ovladavanje elementima sve dok je u pitanju uvežbavanje duše u Koraku IV. Sve vežbe idu ruku pod ruku. tako visok adept poput Isusa Hrista izvršio je ovo čudo. savetuju se uglavnom vežbe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav način. sterilisane vode i ponavljajući taj čin nekoliko puta. Ove činjenice treba veoma pažljivo razmatrati. bez pomoći mišića. i zavise jedna od druge.nata činjenica da istočnjački fakiri samo pomoću vladanja elementima izvode svoje čudo mango-drveta od semena do ploda za samo sat vremena. Ova pojava se može proveriti i hemijski uranjanjem male trake lakmus-papira u pripremljenu vodu. Počnimo odmah sa praksom. može nastavljati dalje sa čistom svešću i može raditi na magijskom razvoju punom parom. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizičkog sveta. Sada počnite sa pravom vežbom levitacije. ne pomoću uticaja elemenata spolja. da se ta bića mogu manifestovati pomoću levitacije. Pretpostavljam da nikom neće pasti na pamet da se veže samo za pojedine vežbe i metode. primetiće se da je reakcija na lakmus-papir kisela kad su u pitanju aktivni elementi i to vatra i vazduh. da se ta bića mogu manifestovati pomoću levitacije. tj. koju spiritisti nazivaju medijumom. Niko nemože očekivati napredak. koju spiritisti nazivaju medijumom. Počnimo odmah sa praksom. raspršite u svemir nagomilanu životnu silu. A svako ko svesno izvodi vežbe jednu za drugom. ali će magičar ubrzo primetiti da se on ne uvežbava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bićima. savetuju se uglavnom vežbe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav način. Zatim. pre nego što potpuno obradi sve vežbe i zadatke.

ostavljeno je magičaru da proceni. samo da se ustanovi dokle snaga volje ili mišića posre-duje u tome. Čim početnik uradi ove vežbe. To ne mora biti specijalno klatno. jer to sve zavisi i od magijske zrelosti i razvoja. pomoću lične snage volje. Stavite čašu vode. bićemo zadovoljni time da pokrećemo ruke i prste po svojoj volji. sada se dogadja mentalni vakuum koji ima oblik spoljašnje ruke. da nauči sve što želi znati i dobije sve što mu je potrebno. naročito u slučajevima ljudi koji se čak i ne sećaju svog vodiča. čak i ekser ako nemate ništa zgodno u blizini što bi se moglo vezati za svileni konac. Sedite za sto i stavite obe ruke na njega. ubrzo bi uspeo. Zatim na isti način postupite sa levom rukom i njenim prstima. Morate imati osećaj da prst ne podižu vaši mišići. svojim duhovnim vodičem sa kojim ima najbližu vezu. Klatno se slobodno njiše iznad površine stola sa 2-3 cm. no to bi premašilo okvir ovog dela. bez prekog razloga. Čim i to uspešno završite. slobodno. Ako ste zabeležili uspeh nakon nekoliko vežbi. Sada pokušajte plastično zamisliti da se vaša duhovna desna ruka odvaja od fizičke. On može biti sasvim siguran. Ako bi magičar odlučio da ove vežbe proširi na celo telo.vazduha. krenite dalje podizanjem ruke po volji ne samo do lakta. razvijte stan- . Magičar je svakako. Da li poruke koje oni traže putem posrednog pisanja ili crtanja spiritista zaista dolaze iz četvrte dimenzije -ili kako to oni kažu: iz onostranog sveta -ili potiču samo iz podsvesti dotičnog medijuma. dalo jedno biće u cilju nadgledanja njegovog štićenika. spustite ga ponovo dole snagom volje. a ponajmanje da bi zadovoljio radoznalost ostalih ljudi. budući da je u četvrtoj dimenziji. Vežba levitacije je završena čim budete u stanju da podignete i spustite sve prste desne ruke po svojoj volji. Mnogo bi se moglo govoriti o činovima tih čuvara i njihovoj delatnosti. koje želi da je upotrebi za slanje poruka našem materijalnom svetu. Lakat ostaje oslonjen. Ako biste prestali da se koncentrišete. Naravno. Uradivši to. odvojte svoju mentalnu ruku od one koja drži klatno i stavite tu mentalnu pored telesne ruke. pokušajte na ovaj način podići celu ruku. Zatim pokušajte zamisliti da podižete kažiprst pomoću snage volje. pripremljeni ste za preuzimanje komunikacije sa drugim nevidljivim bićima. Ovo biće brine o duhovnoj udobnosti štićenika uglavnom do perioda puberteta. Ni jedan veliki magičar neće nikada izvoditi pojave te vrste. u akaša-principu. i to prvo desnu a zatim levu ruku. Stoga bi učenik trebao težiti da stupi u vezu sa svojim genijem čuvarem. Na našem stanju razvoja. u stvari je presadjena u četvrtu dimenziju i može je videti svako biće te sfere. možete postupiti na isti način sa ostalim prstima. u času njegovog rodjenja. U telesnoj ruci. on je sposoban da komunicira sa bićima četvrte dimenzije. Zamišljajte u tom trenutku. bez ikakve sumnje. ovo biće može biti neka umrla osoba ili neko intelektualno biće još neotelotvoreno na ovoj planeti. Ruka koja je odvojena (eksteriorizovana) po našem metodu. Ponovite ovo nekoliko puta. Kada smo to postigli. Saglasno razvoju i Karmi. ostavljajući ruku sa ostalim prstima mirnu i nepokretnu na stolu. ruka uspravna. što je čovek intelektualno zreliji duhovni vodja manje obraća pažnju na njega. da će njegov vodič prvi pokušati da se prikaže. To se može probati. vazu ili bilo koji zveckavi predmet bočno (sa strane) pored klatna ili iza njega. Ako ste u stanju da “levitirate” kažiprst desne ruke. Klatno se slobodno njiše na koncu dužine 20-30 cm u vazduhu. sve dok ne uspete u eksteriorizaciji ruke. kako je opisano. vratite ponovo svoju mentalnu ruku u telesnu i završite vežbu. bar pet minuta. Adepti najvišeg ranga uspevaju proizvesti takve pojave a da nisu prisiljeni na višegodišnje vežbanje. Lakat ruke koji drži klatno treba osloniti na sto. Magičar će prvo pokušati da dodje u vezu sa svojim genijem čuvarom. Imaginarnu spiritualnu ruku treba da posmatrate kao vašu pravu ruku. Postigavši i to. Stavite psihičku ruku pored fizičke ili je pustite da klizne kroz sto na vaša kolena. da je telesna ruka sasvim nepovredjena. stekao sposobnost da komunicira sa svojim vodičem. Možete proširiti ove vežbe i podići obe ruke odjednom snagom svoje volje. Do sada smo mogli videti da je magijska priprema veoma različita od priprema spiritista koji se ponašaju pasivno sve dok ne uzmu u ruke olovku i počnu da pišu ili crtaju. Čim ste uspeli podići prst. Čim ste završili pripreme po ovim uputstvima. već da to čini snaga volje. on bi odmah pao. dok je prst još u vazduhu. oplemenjivanja svoje ličnosti i rada na svom magijskom razvoju. očigledno je da bi on mogao praktikovati ove vežbe godinama da bi postigao pomenuti uspeh. pod uslovom da je iskreno zainteresovan za celu stvar. Kontakt se gubi sve više i više. Svaki učenik magije je sasvim svestan činjenice da mu je Božansko Providjenje. Sledi neophodna praksa: Uzmite sideralno klatno. prećićemo na drugačiju pripremnu vežbu koja je apsolutno neophodna za pasivnu komunikaciju sa nevidljivim i tu praksu ću prikazati na sledeći način: Sedite opet ispred stola na kojem vašem ruke mirno počivaju. nego iz samog ramena. u podizanju čitavog tela snagom volje. da ga vodi i nadahnjuje. mogu poslužiti prsten ili neki mali predmet. mogao bi se čak podići u vazduh celim telom i činiti mnoga slična dela po svojoj volji. Sa drugom rukom radite na isti način. Ako ste to bar za kratko uspeli. Obmotajte kraj konca nekoliko puta oko svog kažiprsta. On bi mogao šetati po vodi a da ne potone.

naročito ako je postigao izvesnu veštinu u ovome. pozovite svog vodiča i pitajte ga. Pitanja uglavnom treba da se odnose na samog vodiča. u četvrtoj dimenziji. nakon izvesnog vežbanja. dvaput u slučaju nesigurnog odgovora i tri puta ako je odgovor da. Zamolite ga da prst podigne jednom ako je odgovor ne. naravno u umu. Senzitivni ljudi će čak primetiti da je ruka koja drži klatno pokrenuta tudjom rukom. magijski pripremite za njega desnu ruku na opisani način i zamolite ga da piše pomoću desne ruke. pitanja se mogu postavljati vodiču bilo mentalno ili glasno. Magičar će se uveriti da ne postoje takve stvari kao “ovde” i “tamo”. Posle nekoliko pokušaja. i da smrt ne znači kraj za njih. Ostale osobe pak ništa neće primetiti. Ćutite i posmatrajte klatno. . Na ovaj način ćete moći pozvati preminule prijatelje. pomoću klatna. Sledeći metod je zamoliti vodiča da podigne kažiprst magijski pripremljene ruke. kažiprsta i srednjeg prsta. Sve to je zadovoljenje najpotrebnijih zahteva trenutka. U tom stanju. planšeta se može staviti ispod stakla. da jednim udarcem klatna o čašu kaže: “ne”. učenik može preći na medijumsko pisanje. Sada uzmite niži deo čaše izmedju kažiprsta i srednjeg prsta i pustite da se čaša kreće po slovima vodičevom rukom. Kada se veza jednom uspostavi. koja sadrži ceo alfabet. nalazeći se i u najvećoj gužvi. Trebalo bi zadržati onaj prst koji se najbolje pokreće. zavisno od sposobnosti. Usavršivši sve ove eksperimente. pokušajte i sa ostalim prstima. na koja će biti odgovoreno sa da. Mastilom. svakako. Mogu se takodje primiti i poruke na stranim jezicima. Ovaj ishod je apsolutno individualan i zavisi od sposobnosti. Na početku ćete primetiti samo neravne linije. može se napraviti veća planšeta. Svrha prstena je da se uopšte ne morate koncentrisati na držanje olovke. tako ste sada u četvrtoj dimenziji. Kada zabeležite uspeh sa kažiprstom. sa dva udara “možda” a sa tri udara “da”. gde postoje razna bića. jer mu on omogućuje da ostvari pasivnu vezu sa nevidljivim svetom. na način na koji ste upućivani u poglavlju za mentalni trening pomoću prepoznavanja sebe sa svojom svešću u centru pupka. da postoje samo različiti stepeni gustine. istovremeno moleći vodiča. možete koristiti “planšetu” umesto čekanja na udarce u čašu. 2. Vrh strelice će onda pokazati odredjeno slovo. Automatski (mehanički) metod: U ovom slučaju ruka se pokreće apsolutno automatski. Primetiće se da je uvek jedan odredjeni prst lak za podizanje. jer će se prirodno mala likerska čašica lakše sretati po staklenoj podlozi.najčešći: ovde će poruke biti date u nekoj vrsti glasnog mišljenja u ili izvan ličnosti. bilo sa svojim vodičem bilo sa pokojnicima čak i u situaciji gde se planšeta ili olovka ne mogu koristiti. ne treba se obeshrabriti. Sada navucite gumeni prsten ne previše čvrsto preko palca. na primer da li je voljan da se manifestuje ili da li je već bio otelotvoren na ovoj planeti i slično. zavisi od fleksibilnosti. van kuće i tako dalje. Pretpostavimo da prvi pokušaj za uspostavljanje komunikacije sa duhovnim vodičem nije uspeo. čak i na jezicima koje sam magičar ne zna. Verovatno ćete imati osećanje kao da je vaša ruka rukavica sa čudnom tudjom rukom u sebi koja pokreće klatno. Isto tako mogu se napraviti slike i crteži. ne i neizvesno (možda). svaki učenik će sigurno uspeti izazvati komunikaciju. dane i sate. Za izvodjenje sa ovom planšetom. Metod je sledeći: Stavite list papira ispred sebe i uzmite olovku izmedju palca i kažiprsta kao da pišete. na primer u društvu. kasnije nečitljive reči a. Ovo. Inspirativni metod . U centru opet ostaje praznina iz koje se kreće. Čim se izazove kontakt. pojaviće se reči i rečenice. koje ću ukratko pomenuti: 1. vodenom bojom ili neizbrisivom olovkom obeležite strelicu kao kazaljku na podnožju čaše. zamenite ga novim. i nikad ranije ih nije čuo. Nakon postizanja dobrog rezultata. a u centru se ostavlja mala kružna praznina.je transa u sebi za nekoliko trenutaka. Bićete zaista veoma začudjeni kada primetite da klatno počinje da se kreće čineći tražene udarce. Jedan učenik će biti uspešniji u podizanju kažiprsta. brojeve. Da bi se postiglo lakše klizanje čaše. Takodje se mogu naći i mnoge konstruktivne primedbe u spiritističkoj literaturi. Sada pobudite trans u sebi. Na kraju bih naglasio da postoji nekoliko vrsta medijumskog pisanja. da li bi se on mogao manifestovati vama pomoću vaše magijski pripremljene ruke. On čak može držati ovu mentalnu ruku u svom džepu i dobijati odgovore da ili ne. ali će umesto toga imati osećaj da želja indirektno vodi um. Magičar će ceniti ovaj metod. Taj prsten možete napraviti otsecajući ga od gume za bicikl. Možete dobiti odgovor na svako pitanje. drugi koristeći srednji prst ili prstenjak. nego prelaz u četvrtu dimenziju. pozovite svog duhovnog vodiča. pokrećući mišiće ruke i tako izazivajući klatno da se klati tamo-amo. Stalnim vežbanjem. odeljke sa da. rodjake i članove svoje porodice sa kojima želite doći u dodir. obeležavajući svaki po jednim slovom alfabeta. ne ili možda. Klatno će pokazivati pojedina slova i sricanjem tih slova mogu se od vodiča dobiti detaljne poruke. bez magičarevog znanja šta želi napisati ili šta prizvani duh namerava napisati. Kada se ispiše jedan list papira. postići ćete takvu veštinu da vam medijumsko pisanje neće predstavljati baš nikakvu teškoću. Ova napravica je okrugao disk koji treba da se podeli na odeljke. klatno se zamenjuje sa malom čašicom za liker.

Pre svega. zavisan od vremena i prostora koji ne postoje u sferi četvrte dimenzije. Ruka ispisuje reči i rečenice pri punoj svesti. Svako pitanje će odmah dobiti odgovor. pretpostavlja se da se magičar neće hvaliti vežbama i rezultatima. Niko sem same te ličnosti ne zna odgovor na to pitanje. Kasnije. jer je naš plan trodimenzionalan. Svaki od metoda je dobar i pouzdan. ubrzo će izgubiti svoju orijentaciju. više mu neće biti potrebna pasivna komunikacija sa nevidljivim. magičar će prvo pitati za boravište tih bića i pre dati prednost porukama o četvrtoj dimenziji radi svog vlastitog obrazovanja. uvek treba da imate na umu da bića sa kojima kontaktirate pripadaju zakonima koji su različiti od ovih koji vladaju na fizičkom planu. biće poznato jedino nakon dužeg ispisivanja vežbe. 3. Intuitivni metod gde imate osećanje kao da ste sami pisali. Dalje.U ovom slučaju. Pored toga. na primer pola automatsko i pola inspirativno ili intuitivno i inspirativno ili sve zajedno. pod uslovom da ga upotrebljavate pošteno i iskreno. Koji će od metoda preovladjivati. poruke se primaju iz dubine duše ili izvan vlastitog ja. Jedino su visoko razvijena bića u stanju da daju tačne informacije o vremenu. bića koja su ranije živela na zemlji. pošto je on sam u stanju da postigne sve to o čemu bi ga takvo biće moglo informisati. Metodi se mogu javiti i u mešanom obliku. Čestim ponavljanjem ovo nadahnuće će postati glasno mišljenje i slušanje u pasivnoj komu-nikaciji. i živeti u njemu. Praksa usavršava! Sada bih želeo dati komentar u pogledu pitanja koje učenik treba da postavlja bićima i odgovora koje može očekivati. praktično se zna pre-ruke šta će biće napisati. Pasivna komunikacija služi jedino tome da bi se uverilo u postojanje jednog drugog sveta u koji će svako otići. a da osoba niti sluša niti je nadahnuta na bilo koji način. nakon smrti. budućim dogadjajima. Ovo je jedna vrsta jasnovidog znanja (clair-knowledge). pri odabiranju pitanja. itd. čim učenik razvije svoja duhovna čula. bolje za njega. . Prema tome. što manje priča o svojoj komunikaciji sa nevidljivim.

Pasivna komunikacija: a) sa vlastitim genijem čuvarom b) sa pokojnicima i drugim bićima KRAJ PETOG KORAKA **************************************************** . MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Projekcija elemenata van: a) preko svog tela.KRATAK PRIKAZ VEŽBI PETOG KORAKA I. itd. planšete. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Magija prostora II. nagomilanog kroz solarni pleksus b) akumuliranog preko ruku. a naročito dinamički preko prstiju III. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Priprema za pasivnu komunikaciju s nevidljivim bićima: a) oslobadjanje svoje ruke b) priprema prstiju pomoću klatna. olovke.

oni nisu pripremljeni da rade (u vezi) sa materijalnim stvarima na mentalni i astralni način. intelekt sa svim svojim paralelnim aspektima kao što su inteligencija i pamćenje. i morate pokušavati da produžavate trajanje svake svesne radnje.KORAK (VI) Pre nego što predjem na opisivanje vežbi šestog koraka. ako ste dobili jasnu predstavu o njima. podvući ću još jednom da sve prethodne vežbe moraju biti dovedene pod savršenu kontrolu da bi se ravnoteža održala i na višim stepenima razvoja. polusvesno ili skoro podsvesno izvršava neke radnje sugerisane nekim spoljašnjim ili unutrašnjim impulsom. Bilo bi apsolutno beskorisno preskočiti neki od Koraka ili izostaviti i zanemariti neku od vežbi. što duže možete ovo izdržati bez sporednih pojava poput napada vrtoglavice. Takva radnja se naziva magijska radnja (čin). osećanje sa svim svojim vidovima pripada vodenom principu a svest sa svim svojim vidovima koja uspostavljaju vezu sva tri elementa. bar deset minuta. Gledajte unutra kao u svoj vlastiti duh. možete opet krenuti korak dalje. da njima upravlja i pojača ih ili odstrani. jer takvi ljudi ne poseduju kapacitet (sposobnost) izvršavanja rituala magijski. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VI) U ovom Koraku suočavamo se sa meditacijom o duhu. zavisno da li radi sa mentalnom ili astralnom sferom. a da i ne obraća nikakvu pažnju na to. osećanja umora. Ako ste u stanju izvesti svaku radnju na ovaj način. u saglasnosti sa četiri elementa su sledeće: volja je subjekt vatrenog principa. Ova uvodna vežba je veoma važna jer ona omogućava magičaru da utiče na te funkcije kod odredjenog elementa na odredjenom planu u sebi kao i u drugima. Trebalo bi da osetite svoj duh u finom astralnom telu a ovo u materijalnom telu. Osobine duha. već da moj duh šeta i pokreće astralne i materijalne noge. kasnije velikih. Isto je i sa rukama i svim ostalim delovima tela. Pretpostavlja se da se isto dešava i u čitavom mentalnom telu. U teoretskom delu ove knjige ja sam već detaljnije govorio o mentalnoj sferi i mentalnom telu. Na primer. Ako uspete razlučiti funkcije duha. zajedno sa njim. Razmišljajte o tom problemu u svakoj zgodnoj prilici. istražujte sebe i funkcije duha i meditirajte o njima. Vaša ruka mora osetiti obe rukavice. Vredelo bi baciti pogled na funkcije vlastitog duha u pogledu četiri elementa. ovom vežbom vladate savršeno. podredjena je zemljanom principu. Svako svesno. to jest. Morate znati kako da zamislite svaku od funkcija koja odgovara elementu. oseća i pokreće ga. to jest. Prema tome. Učenik će sada razumeti zašto magijski rituali nisu nikad pokazali nikakav uspeh kod osoba koje nisu nikad bile inicirane ili nisu magijski trenirane. poremećaja ravnoteže. Kada se kaže “svesno” ne misli se da je sva čovekova pažnja na duhu nego na imaginaciji da duh pomoću duše i materijalnog tela izvršava radnju. Još jedna vežba treba da pomogne utvrdjivanju čitavog mentalnog tela u astralnom telu. ako šetam ulicom ja ne mislim o činjenici da ja šetam. preporučljivo je početi prvo sa malim radnjama jedan kraći period i produžiti ih sve dok se ne naviknete na držanje. Sledeća vežba će vas naučiti da izvršavate radnje potpuno svesno. . To osećanje je duh. dakle duhu. možete nastaviti. i to malih radnji na početku. a možete ih produžiti koliko hoćete. to bolje za vas. i da izgleda da je vaš duh taj koji vrši sve radnje kroz dva omotača. podležu principu vazduha. Ovaj eksperiment je veoma važan jer će učeniku dati mogućnost da izvrši svaku radnju u mentalnoj i astralnoj vezi za materijalnim telom. Svaki propust bi postao veoma primetan i učenik bi imao velikih teškoća pri rešavanju nekih problema u svom razvoju. Čim se sasvim uverite da vaš duh potčinjava astralno kao i materijalno telo. glavni uslov za uspeh ostaje odličan osnovni trening. u materijalnom telu slično ruci u finoj svilenoj rukavici koja je stavljena u debelu rukavicu. što se može postići posebnom meditacijom. razlučujući te funkcije. Iz tog naročitog razloga. i.

pokušajte takodje i sa druga dva čulna organa. Neophodno je dobro se upoznati sa ovim neuo-bičajenim stanjem uma. u ovoj ostvarujete to da nisu vaše materijalne oči one koje nešto vide nego da je to duh koji opaža sve pomoću astralnih i fizičkih očiju. to jest na gledanje. može napredovati u svom razvoju. ušima i osećanjem. preko plućnog disanja. Ovde ne postoji ni gore ni dole niti sa strane. preko pluća i pora. biće takodje u stanju da kontroliše najfiniji princip. oseća predmete. bez ikakvog prekida. pomoću astralnog tela. Praktikujte marljivo ovaj eksperiment sve dok ga ne savladate. Postigavši uspeh. hladnoću. toplotu. Glavnu vežbu učenik će naći u sedmom Koraku ovog kursa. Ako ste u ovome postigli izvesnu veštinu. Razmišljajte o ovom problemu što je češće moguće. na isti način kao što i astralno telo deluje jedino na astralnu sferu to jest. bar pet minuta. U teoretskom delu smo pomenuli da elementi potiču iz akaša-principa koji njima dominira i drži ih u pravoj ravnoteži. neke . Eter je bezbojan. nego da mentalne uši opažaju sve pomoću astralnih i materijalnih ušiju. to jest astralni eter. Vi udišete ovu eteričnu materiju i svesno je sprovodite. i tako dalje. i savršeno ovlada praksom. možete krenuti dalje. u istom periodu. a materijalna moć utiče na materijalno telo. Morate biti kao sasvim odvojeni od sveta. podesite svoj duh za tri čula odjednom. u ovoj vežbi. Magičar koji je. u vremenu od bar pet minuta. izvršite istu operaciju sa svesnim disanjem. dušu. Ako ste zabeležili isti rezultat kao i u slučaju očiju. taj magnetizer neće nikada postići ništa više od delimičnog uspeha. ali ne dozvoljavajući da istovremeno emaniraju njegova mentalna i astralna ruka. a materijalno telo se odnosi samo na materijalni svet. predjite na uši ostvarujući to. slušanje i osećanje. Ako ste to uspeli postići. to jest sfera uzroka. Zamislite da se nalazite u centru neograničenog prostora. jer se pacijent zaista sastoji od sve tri komponente. najizrazitiju pažnju trebalo bi obratiti na tri prvopomenuta čulna organa. Sada ćemo krenuti dalje i naučiti kako da ovladamo akaša-prin-cipom u pogledu elemenata. kao što ste to činili pri akumulaciji životne moći. Već smo čuli da je akaša primarni izvor.Uzmimo primer magnetizera koji polaže ruke na pacijentovo telo ili izvodi magnetske zamahe. Sledeći zadatak se odnosi na magijsko uvežbavanje čula. I ovim ćete ovladati stalnim ponavljanjem ovog ogleda. Ako ste postigli dobre rezultate u mentalnom ustanovljavanju čula pokušajte podesiti svoj duh za dva čula u isto vreme. da mentalno telo jedino utiče na mentalnu sferu ili duh. umesto sa životnom silom. Otuda je neophodno da magičar prihvati mentalni i psihički raspored da bi izvodio radnje bilo kao duh ili u vezi sa dušom. misli. slušanje i osećanja koja su najkorisnija za praktičnu magiju. astralna moć isto to čini astralnom telu pacijenta. sa čulima i zamišljajte da duh. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VI) U petom Koraku smo naučili kako da projektujemo elemente van. da duh gleda kroz fizičke oči i da on ustvari vidi. Ako biste želeli razviti naročite sposobnosti. postigao dobre rezultate sa elementima. nastavite. jedna veoma važna uvodna vežba: Slično prethodnoj vežbi. za vidjenje. to jest univerzalnim eterom. Magičar veoma dobro zna. u krv. niti zamišljajući da mentalna sila prožima i utiče na duh. kao što ste radili pri koncentraciji čula. Pre svega. čulom ukusa i mirisa. to jest. Ovaj zakon se mora poštovati. posle dugotrajnog vežbanja. duše i duha. Svaki nameran uzrok. ali sa jednom razlikom. Kada veoma dobro shvati ovaj problem. Počnite sa očima i ušima. Medjutim. U svakom slučaju morate izbeći gubitak svesti ili padanje u san. što to duže izdržite. jasnočujnost i jasnoosetljivost i treba je potpuno savladati. Izvodeći ovu vežbu treba da zadržite osećanje sjedinjenosti sa čitavim beskonačnim prostorom. vi ste zaista napredovali u svom magijskom razvoju. bolje odmah prekinite vežbu i odaberite neko drugo vreme kada ste spremniji. poput želje. Ako se osetite umornim. Morate zamišljati.Ako ste i to uspeli. Nakon nekih uspešnih vežbi udisanja akaše putem disanja preko pora celog tela. ali našim čulima izgleda kao da je ultra-ljubičaste skoro crno-ljubičaste boje i u toj boji mi zamišljamo eteričnu materiju. da udišete obojeni eter i punite čitavo telo njim. bolje za vas. Ovaj neograničeni prostoj je ispunjen najfinijom energetskom materijom. sa očima. Vežba je sledeća: Zauzmite svoj uobičajeni položaj (asanu) i zatvorite oči. i to tela. a ovo pomoću materijalnog tela. Ova uvodna vežba je veoma važna za takozvanu vidovitost. na isti način. da to nisu vaše fizičke uši one koje primaju zvučne talase.

oplemenivši svoj karakter. sve dok ne postane pravi majstor. Ovaj metod bi trebao postati navika koja omogućava lako izvodjenje i bez ikakvog napora ili imaginacije uopšte. Osetiće kako mu nadolazi vera pošto isključuje baš svaku sumnju. Na isti način on treba da radi sa ostala tri elementa. Čak i onda. po svojoj želji. pretrpela bi svakako velike štete a nanela bi nesreću i drugim ljudima. Pravi magičar će uvek smatrati ovo upozorenje kao sasvim opravdano. Magičar koji je uspostavio magijsku ravnotežu u pogledu elemenata.imaginacije stvorene u toj sferi zajedno sa dinamičnom koncentracijom snage volje. bez obzira na nivo ili sferu na kojoj se realizacija nužno mora mora izvesti. Božansko Providjenje će ga blagosloviti. Čim rituali postanu na neki način automatski. biće potrebna velika količina strpljenja. koji će tek kasnije shvatiti svoj domet. ritual sa položajem prstiju u džepu. struju akaše i njom punite celo telo. na višim nivoima. a da to niko ne primeti. Magičar oblikuje neki ritual. on mora raditi ovladavanje elementima. a što bi svakako išlo na račun moći magičara koji je ustvari i sastavio te rituale. magičar može preći na prenošenje moći elemenata u odgovarajući ritual. zbog kojih su se rituali upotrebili. na primer. inače bi učenik zaostao. pomoću dugog niza vežbanja i ponavljanja. *************************************************************** . nepokolebljive vere i najvišeg uverenja mora se ostvariti pomoću elemenata. On ga snabdeva sa samoodabranom rečju (formulom) i povezuje za odredjeni zvuk. on će svakako raspolagati dovoljnom količinom intuicije. veoma lako. ako to želi. u samom sebi. morate zamišljati da započinjete kontrolu četiri elementa. S druge strane. Ako osoba koja ne raspolaže magijskom zrelošću koristi takve rituale. to jest sasvim lični. Pri samom udisanju. Ovde je sasvim nemoguće napraviti grešku. u poglavlju o ritualima. koji će odmah podstaknuti elemenat u delovanje. van kao i unutra. Nijedan propust se ne sme pojaviti u toku razvoja. Saglasno svom magijskom razvoju. Već sam detaljnije govorio o ovom problemu. prema svrsi koju treba izvršiti. Kad stigne dotle. a uticaj elementa koji ga najviše obuzdava neće dopustiti da bude nadvladan. Ne smete sebi dozvoliti ni najmanju sumnju. Zbog toga. Svako ko savesno radi sve ove vežbe postići će apsolutnu kontrolu elemenata za duži ili kraći period vežbanja. stvarajuši tako pomoću svoje moći osam rituala za astralnu sferu i takodje osam rituala za materijalno ostvarenje. da većinu tih želja i ostvari. Učenik bi uvek morao imati na umu svoj lični etički razvoj koji će mu svakako pomoći da čini samo dobra i plemenita dela. a neki od problema bi se mogli ispraviti samo uz najveće teškoće. podarujući mu neočekivane sposobnosti. Ako magičar želi da se dejstvo (efekat) poništi biće dovoljno samo primeniti potrebni opozivajući (poništavajući) ritual. Smatrajte da ste veš stekli sposobnost vladanja elementima i da će oni ispuniti sve što naredite ili poželite. biće dovoljno samo upotrebiti ritual. preko pluća i svih pora. veoma brzo će postići ovu moć. istrajnosti i upornosti. kako u astralnom tako i u materijalnom svetu. Na ovom mestu bih napomenuo da se akaša ne može akumulirati na isti način kao životna sila. koristeći ove rituale. u sve tri oblasti. osoba koja nije radila dovoljno savesno. odmah opet rastvoriti tu moć. a u isto vreme drugi ritual pomoću kojeg on može. osetiće sumnju pri nekim proble-mima. Da bi se postiglo ovo stanje zrelosti. putem delovanja elemenata. tokom kursa svog razvoja. Učenik koji je savršeno siguran u svoje vladanje elementima će uskoro primetiti da je u stanju da elemente projektuje na sve planove. Ovo je jedna od najvećih magijskih misterija i univerzalni ključ za magičara. i ako je opsednut visokim idealima i željama da čini samo dobra dela da bi pomogao ljudskom rodu. Učenik će kad tad shvatiti. Stoga budite veoma oprezni i odaberite onu vrstu rituala koji se mogu primenjivati i u najvećoj gomili. Morate pri svakom udahu osetitit svoju vlast nad elementima. u koje on prenosi moć. Vežba je sledeća: Sedite u svom uobičajenom položaju udišući. koji odgovara elementu. bez obzira na kojem se planu realizacija vaših želja mora odigrati. Ranije sam napomenuo da magičar može postići sve. zašto se tako visoko ceni savesnost i upornost u izvršavanju vežbi. ili učenici koji su preskoči-li neke Korake i zanemarivali vežbe. rituale koje je magičar sastavio za ovu svrhu ne treba nikome saopštavati! Svaka druga osoba mogla bi postići isti uspeh u ovladavanju elementima. Naša sledeća vežba biće zadobijanje apsolutne kontrole elemenata pomoću akaša-principa. Vera i ubedjenost u svoju kontrolu elemenata treba da bude nepokolebljiva i čvrsta. jer su ovi rituali apsolutno individualni. magičar mora pokušati da sastavi jedan ritual za elemenat astralne sfere sa kojim će staviti u pogon moć tog elementa. tako da može sastaviti ritual koji odgovara elementu o kome se radi. kada se učenik razvi-ja sve više i više. i zadobivši najviše vrline i ideale. tako da mu sve to izgleda kao dečja igra. pomoću položaja prstiju i gestova ruku. Pre svega.

Biznismen može povećati broj svojih kupaca. Oblik treba stvoriti snažnom imaginacijom. Preko stvaranja “elementala” takozvane elementalno-magijske vrste. Nemoguće je opisati celokupnu praksu magije kojom bi učenik eventualno mogao ovladati. zavisno od svrhe na koju cilja. Takvi “elementali” su sposobni za ispunjavanje izvesnih zadataka na mentalnom planu i očigledno se mogu posmatrati kao magičareve poslušne sluge koji za sebe može stvoriti čitavu gomilu takvih sluga. i tako dalje. a “elementali” mu mogu koristiti i na mnoge druge načine. Sada magičar ovu svetlosnu kuglu impregnira željom i čvrstim uverenjem da će ona pokazati istu moć i osobinu za koju se pretpostavlja da će pojačati željenu mentalnu sposobnost. Ova četiri osnovna pravila treba poštovati. Čim je magičar oblikovao ovo mentalno sunce ili kuglu. magičar može sve izvršiti u mentalnoj sferi bez ikakvog razlikovanja svoje ili tudje sfere. 3. 2.MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (VI) U ovom Koraku više nije neophodan nikakav poseban trening tela. bilo u bosebnom obliku ili bezoblično ima ime. kod odredjene osobe. ako nema ime. moje ojačati ili oslabiti čovekove mentalne i intelektualne sposobnosti. u svakom slučaju. stoga. Pravi magičar će uvek biti nadahnut dobrim i plemenitim namerama i imati na umu altruistički motiv. učenik je toliko sazreo da će bez izuzetka uspevati u praksi niže magije. i. treba dati zapovedničku naredbu s obzirom na vrstu dejstva koje treba stvoriti. Pored toga. Iz tog mnoštva odabraću samo neke od najinteresantnijih činjenica. pod uslovom da je pratio sve metode savesno i da su mu prakse postale navika. to jest. on mu mora dati podesno ime. U medjuvremenu. on odredjuje vreme kada ova kugla treba da utiče na mentalnu sferu osobe . može zaštititi sebe ili druge od stranog uticaja. 4. postupak je sledeći: Magičar zamišlja veliki univerzalni okean svetlosti. od sjajne materije od koje oblikuje ogromnu kuglu svetlosti. SVESNO STVARANJE ELEMENTALA Nasuprot mislima koje žive sa svojim oblicima u mentalnoj ili spiritualnoj sferi. takozvanoj posudi ili kućištu treba dati neku vrstu imena. ako cilja na najviši nivo magijske zrelosti. Praksu ću izraziti čak i još razumljivije a jedan ilustrativan primer može pokazati kako se to radi: Pretpostavimo da magičar namerava podstaći nečije pamćenje ili neku drugu intelektualnu sposobnost pomoću jednog “elementala”. bez obzira da li se radi o stalnom ili ograničenom dejstvu. sabijajući je. ono ne postoji. “elementali” su bića sa odredjenim stepenom inteligencije koja je magičar svesno stvorio. pretvoriti prijateljstvo u mržnju ili obrnuto. Ovom akumulacijom svetlosti kugla je postala slična zračećem suncu. naročito ako stremi samo visokim i plemenitim idealima. puneći je sve više i više pomoću svoje imaginacije sve dok ta kugla ne bude veličine od približno 30-50cm. ako se želi uspešno raditi sa “elementalima”. Praksa stvaranja “elementala” je veoma jednostavna i stvar je magičareve imaginacije. nego ćemo praktično primeniti sve okultne moći koje je učenik stekao tokom kursa vežbi. Pomoću “elementala” magičar može po volji uticati naduh neke druge osobe. poput pamćenja. I ovde se mora zadržati sadašnji ili imperativni oblikformule. Navešću samo nekoliko primera upravo zbog velike raznovrsnosti. Učenik svakako može produbiti vežbe da bi postigao bolji uspeh. Delotvornost treba utisnuti u “elemental”. baš na isti način koji sam opisao u poglavlju o nesvesnom. Obliku. rečitosti. recimo LUCIS ili slično. jer bi to ispunilo još jedan tom. Zadatak treba utisnuti u “elemental” pomoću snage volje i imaginativne sposobnosti. koja još nije razvijena ili neocr-tana. može stvoriti ugodnu atmosferu kod svojih prijatelja i dovesti pod kontrolu svačiju volju. “Elementalu” treba dati oblik koji odgovara želji koja se želi ostvariti. ali sledeća pravila se moraju razmotriti: 1. sve što postoji.

uvek će pokazivati veliki nagon za samoodržanjem i pokušaće da što je više moguće produži trajanje života. bez obzira o kojoj se vrsti uzbudjenja radi. ali ne pre nego što napuste svoje smrtno telo. u odgovarajućoj mentalnoj sferi. Sve ovo je sasvim prepušteno učenikovoj slobodi izbora koji bi. i larva će takodje nestajati. dok se larve same formiraju nenamerno. Očigledno je da larva postaje sve jača. ili da kažemo precizno: žrtve larve koju su sami stvorili.izrazima poput ovih: “Moraš raditi u mentalnoj sferi dok ta osoba ne postigne željenu sposobnost na takav način da joj ta sposobnost postane navika!” Odredivši vreme. rodjenje i smrt “elementala” odredjeno je baš na isti način kao i sudbina čoveka ili bilo kog drugog bića. Čim “elemental” ispuni traženi zadatak. Takvi ljudi obično otkriju sve o tom problemu. one ipak postoje. Prema tome u mentalnoj sferi traje stalno radjanje i umiranje larvi. te nepoželjne mentalne stanov-nike ne mogu videti obična ljudska bića. ne dodirnuvši korene stvari. obično briga. pokušavajući u svakoj prilici. da odvuče njegovu pažnju na uzrok uzbudjenja i da ga stalno oživljava. na primer. Svaka larva. Čovek može ovom razdvajanju čak pridodati i neki pozdravni gest. prilično sličnu temu koja nas upoznaje sa takozvanim Larvama: Razlika izmedju “elementala” i larve uglavnom je činjenica da je magičar svesno stvorio “elemental”. malo po malo. naročito nerve. prestaje i da se seća “elementala” koji je upravo stvoren. Mi ove dogadjaje izazivamo svojim duševnim uzbudjenjem. baš kao što je to radio dok ga je stvarao. Takva dobro hranjena larva može postati kobna za senzitivnog ili emotivnog pojedinca. S vremena na vreme. zavist i slični koji ih stvaraju. što je takav “elemental” odvojeniji od magičara. i dobro uvežbani magičar ih može opaziti na mentalnom planu. Razlozi mogu bitii veoma različiti. mlado ili staro. kao rezultat jakog duševnog uzbudjenja. on će se sam rastvoriti u okean svetlosti. Oblik koji larva pokazuje zavisi od uzroka psihičkog uzbudjenja i uvek je simbolički. i brojni mental-ni poremećaji poput manije proganjanja i slični su rezultat njenog uticaja. svoje zdravlje. kontrole i vladanja mislima na početku praktičnog dela ovog rada. Ako psihičko uzbudjenje bledi. što je uzbudjenje jače. mržnja. Svako ko nešto zna o simbolizmu steći će jasnu predstavu o ovom problemu. sve dok se konačno ne rastvori. i ne potvrdjujući više zakone. bez obzira da li to osoba zna ili ne. a takodje oštećuju i svoje intelektualne sposobnosti i obuhvataju i ostale sugestivnije ljude. Magijski izraženo. Samo mali broj osoba je zaista magijski posećen. Ovde opisan eksperiment veoma često koriste adepti u cilju nadahnjivanja i ojačavanja učenika nižih standarda. Sve vrste masovnih psihoza potiču odavde. i šaljući ga opet natrag. dajući mu više dinamike preko nove akumulacije svetlosti. u sadašnjem stanju razvoja. Magičar će sada shvatiti. Imajući u vidu činjenicu da “elemental” ne zna ni za vreme niti za prostor. Njegovo odašiljanje se dešava sasvim iznenadno kao da se povezujuća spona izmedju same osobe i “elementala” kida. usled činjenice da baš nikakva pažnja nije posvećena uznemirujućoj stvari. Pomislite na brojne nevine žrtve Inkvizicije u prošlosti! Nema sumnje da postoji neka korist za prosečnog čoveka u tome što je stari poredak promenuo plodno mesto za novi. inteligentno ili ne. Ovo se postiže pomoću pozivanja “elementala”. Ovo nenamerno stvaranje larvi dešava se u svakom ljudskom biću. U istom trenutku. Predjimo sada na još jednu. i larve postaju sve jače. efektivniji će biti umentalnoj sferi osobe za koju je stvoren. da bi mu se dala veća moć širenja. prirodno o trošku mentalne materije svakog ljudskog bića. mentalna materija se mnogo lakše odvaja pa je stvaranje larvi očigledno lakše i snažnije. bilo da je magijski trenirano ili ne. strah. naročito u slučaju pravilnih i čestih ponavljanja istog psihičkog uzbudjenja. tuga. Ovaj primer će biti dovoljan da pokaže magičaru kako da stvori “elementale”. morao biti sasvim sposoban sam dati takva i slična uputstva. bar se neće poboljšati spaljivanjem”. preporučuje se da se “elemental” ponovo napuni. osoba taloži (otpušta) više mentalnog materijala. i vrati u okean svetlosti čim ispuni svoj zadatak. magičar naredjuje “elementalu” da se rastvori u. Ako nije doveo misli pod kontrolu svoje snage volje. zašto se toliki naglasak stavlja na važnost samoposmatranja. Medjutim. srce će uvek simbolizovati misao ljubavi. pošto će svako imati svoja istraživanja i iskustva u vezi sa tim problemom. one stimulišu um date osobe. čovek se okreće nekom drugom poslu. Takvi ljudi upropašćuju sami sebe. dok su oni. gušće i sposobnije za život. može se usmeriti ka mentalnoj sferi odredjene osobe. Nema potrebe za detaljnim opisivanjem masovnih psihoza. budući da je veoma čvrsto zgusnuta. što se čovek više vraća uzroku psihičkog uzbudjenja i što više obraća pažnju na njega. ustvari. Iz tog razloga. njegovim imenom. žalost. da se vrati iz mentalne sfere osobe. u toku . čovek je izbacio dete zajedno sa vodom u kojoj ga je okupao. Koliko mnogo ljudi živi u pogrešnom uverenju da ih posećuju i uništavaju crni magičari. Uprkos činjenici da larve. strela ili munja misao mržnje. Kod senzitivnih ili nadražljivih ljudi. On može delovati nezavisno u mentalnoj sferi i ni na koji način neće biti ograničen magičarevim duhom. žrtve svojih ličnih uobraženja. jer “ako je čovekova vera loša. i tako dalje.

a o magiji recimo baš nikakvu. daje utisak crnog magičara a koji. jače i silnije će rasti ta žudnja. slično senzitivnim osobama. naša test-osoba može dokazati u svemu. zaista. Ovde se ne radi o materijalnoj spermi. a prvi korak prema samosugestiji je već učinjen. Prvo će se javiti u snovima i dozvoliti svojoj žrtvi da se gosti najdivnijim ljubavnim ushićenjima. čak i drastično. Možda. pažnja se pokrenula. njegovo ponašanje bili su samo oblik. sporije. ako bi takav duh morao ubediti sebe u mentalnoj sferi. dobija nervni slom. nema ni najnejasniju ideju o bilo kojoj ljudskoj nauci. i on će biti u stanju da utiče ne samo na mentalni ili astralni plan već i na materijalni nivo. on bi nesvesno stvarao larve koje bi pre ili kasnije mogle postati kobne za njega. bez obzira od kakve materije bila. bez želje da tako postupa. zato što sperma predstavlja koncentrisanu životnu silu koju fantom sisa poput vampira. prema tome. Pomoću veoma žive imaginacije. Oči postaju sve svetlucavije. svakako. od kojeg je naš “test-subjekt” stvorio razarajuće biće. fantom se isto tako pojačava. črtva gubi tlo pod svojim nogama. Drugi primer pokazuje istu pojavu ali sa drugačijim osnovnim motivom: Ovde se moramo pozabaviti sa fantomom erotizma: Rodjenje takvog fantoma ako se uopšte može upotrebiti izraz rodjenje dešava se na licu. postepeno postaje lud i završava bilo vršeći samoubistvo ili u duševnoj bolnici do kraja svog života. Ali ako biste se usudili da kažete tako progonjenoj osobi istinu. kad slika stalno deluje na njegov um. čak i najgore. ali krivica za njih jednostavno će se svaliti na onog našeg tipa čoveka. Malo kasnije on će izazvati seksualni instinkt i dopusti-ti seksualni odnos u snovima žrtve. da ga izvede na pravi put i da ga nauči drugačijem. Pre ili kasnije sitni neprijatni svakodnevni incidenti počeće da se dešavaju test-osobi. Fantom je ispunio svoj zadatak. Polucije stvorene na ovaj način pomoći će fantomu da postane gušći i da sve više i više utiče na žrtvu. Postoje izvesna ljudska bića sa urodjenim mrkim pogledom ili sa demonskim crtama. ponekad brže. Razlika izmedju larve i fantoma je sledeća: Larva je sasvim nesvesno usvojen oblik u mentalnoj sferi. Čovek se već počinje osećati progonjenim. drastičnije. fantom će postajati sve nametljiviji. Sada se može desiti i da naš tip pokazuje kapriciozno ponašanje. Prva misao. Kako je užasan šok. on će s suočiti sa veoma teškim zadatkom da ubedi žrtvu. Dalje. polnog nagona. ova probna osoba ne razmišlja previše o ovoj vrsti čoveka. njegova pojava se javlja u snovima. Uzrok tih incidenata neće nikad biti razjašnjen. oživljava i pokreće pomoću ponavljane evokacije (prizivanja) slike. koji odgovara motivu jedne ili ponavljane psihičke emocije. Osećanje progonjenog na ovaj način. da se on suočio sa crnim magičarem. nikad vam ne bi verovala zato što fantom veoma dobro zna da spreči bekstvo svojim žrtvama. već o animalnoj životnoj sili koja je akumulirana u spermi. da je to bilo izvršenje dobro organizovanog magijskog samoubistva! Kako gorko razočarenje! Naš “tip-čovek”. lukavo. ponekad eventualno se čak pojavljuje na otvorenom dnevnom svetlu i konačno čovek stalno živi pod utiskom da je svakog časa progonjen. verovatno. normalnom načinu mišljenja. iz nekih razloga. snaga njene volje se smanjuje i fantom postepeno likuje. Nekoj lako-sugestivnoj. emocionalno uzbudljivoj ili bolje sujetnoj osobi dovoljno je samo da se sretne sa takvom vrstom čoveka. možda čak i ne znajući to. pornografskoj islustraciji ili nečemu sličnom u cilju izazivanja strasti. . istovremeno jača volja i javljaju se fantomovi nagoveštaji. u odnosu na fantome. Dva primera mogu poslužiti ilustraciji ove teme: Najizrazitiji primer je takozvana magijska manija proganja-nja koju ću opisati sa dva stanovišta. Baš na isti način kao što se dešava kod larvi. Ako vodeća ruka Božanskog Providjenja odvede takvu nesrećnu progonjenu osobu do pravog magičara koji otkriva fantomovu prevaru. slika se može zgusnuti do tog stepena. i to kgrupu fantoma ili fantazmi. slika postaje življa. što se više ta osoba pokušava odupreti toj nezadovoljenoj ljubavi.svog razvoja. ako je žrtva potpuno pod čarolijom fantoma. a čija spoljašnja pojava. fantoma čija je žrtva na kraju postao. koja ulazi u um “test-subjekta” biće. čovek posmatra samog sebe i slika “tipa” postaje sve odredjenija. kalup. Od sada. pošto on potpuno cveta na mislima žudnje. bez obzira da li ta osoba pripada ženskom ili muškom polu. podmuklo. On traži pomoć. i naš “test-subjekt” kako ćemo ga nazvati. lepom telu žive osobe. ponekad samo slici. počinje se moliti i čini sve od sebe da bi oterao ovaj užasan uticaj. s vre-mena na vreme. Poneki put. pomoćnik će morati da se veoma silovito umeša. opisaću još jednu grupu bića koja postoje u mentalnoj sferi. Njegovo lice. nema nikakvog pojma šta se dešavalo i zaista on nikada neće shvatiti da on nije bio ništa drugo već sredstvo za smrt. da obnovi mentalnu ravnotežu pojedinca. a u drugim slučajevima. bilo u poslu ili u ličnim stvarima. da ona postaje vidljiva čak i drugim. dok fantom prima odredjen oblik koji potiče iz Čovekove uobrazilje. Ako se neko zaljubi. odmah će imati osećaj jake odvratnosti ili antipatije prema neprijatelju. a nema baš nikakve prilike da zadovolji svoju ličnu žudnju. Takvi i slični tužni primeri dešavaju se češće nego što biste verovali.

Čim ljudsko biće napusti svoj smrtni okvir. i neće prizivati bića iz njegove sfere. Baš u ovome je učinjeno mnogo zla. Stoga uopšte nije začudjujuće to što će se ovo polje znanja sretati sa mnoštvom protivnika i obmanjivača. nemoguće je tom biću da deluje na našu trodimenzionalnu sferu. što znači da je to samo manifes-tacija fantoma umrle osobe. obično nazivano “onostrani svet”. Bez neke posredujuće supstance. medjutim nikad se ne može nagovoriti da sam izvodi takve vežbe. pomoću imaginacije. prenoseći ga u četvrto stanje agregacije. veoma opasno zadovoljstvo! U svetlu dva prethodna primera. Fantazme su oživljene predstave već umrlih ljudi. jednog bića koje se odmah manifestuje u svim pravcima preko takozvanih medijuma. žaljenje pokojnih. usled čestog ponavljanja. u istom trenutku. Aveti (vampiri) i utvare nisu takodje ništa drugo već fantomi koji se održavaju. koje će. Nije čudno ni to da fantom ima tako jak instinkt samoodržanja da se može predstaviti kao vampir medijumu ili čitavom krugu ljudi. jer sve što biće četvrtog stanja agregacije može da kaže ili ispuni u materijalnom ili astralnom svetu. Ista stvar preovladjuje i nad bićima koja su veš prešla u onostrani svet. kao što se dešava u slučaju senki. navodeći svoju žrtvu na onaniju i drugu veštačku stimulaciju polnih organa. naravno. Pominjanje. Ovo se lako može dokazati pozivanjem na različita mesta. jer se može stvoriti stotine fantoma. Može se videti. i da nagovori ili čak prisili pravo. magičar može istražiti aktivnost fantazmi. hvaljenje. Ostala je još jedna tema za opisivanje i to fantazmi ili senki. prorocima. ne znači da pravi magičar koji vlada četvrtim stanjem agregacije. na drugom mestu sa Faraonom i odmah zatim sa andjelom. zbog količine njegove samoobmane. svaki magičar je u stanju da stvori kućište. Pored toga. Zaista. drugi sa umetnikom. isto to može postići i sam magičar putem svoje zrelosti. prestaje jesti. prizivačima. i zaista postaje fatalan i za najbliže susedstvo. u velikom broju. Veoma je žalosno da su spiritistički medijumi ove fantome uvek smatrali za prave mrtve osobe. ali ljubav pod jakom voljom”. i biće u stanju da sam oblikuje takve utvare (prividjenja). Pravi magičar će ovu praksu primeniti samo u ekstremnim slučajevima. Ova praksa pripada polju nekromantije ili magije prizivanja i nema nikakve veze sa opšte poznatim spiritizmom. stvoriće i oživeti imaginarne slike mrtvih. Ljubavni fantom se pomoću nezadovoljene strasti može zgusnuti u tom stepenu da može poprimiti telesne oblike.Ako sudbina nije naklonjena takvom čoveku da ga na vreme pros-vetli ili da ga odvoji na pravi način. imajući uvek na umu magijsku rečenicu: “Ljubav je zakon. željeno biće da udje u taj oblik i manifestuje se spoljašnjem svetu. oblik. Ova vrsta fantazmi se javlja. Osoba postaje zbunjena. Sve ovo. ono je odmah u četvrtom stanju agregacije. Ovu praksu sam već naveo u poglavlju o medijumskom pisanju. . Ali ne zaboravite: pre ili kasnije on uvek rizikuje da potpadne pod njihovu vlast i uticaj. Ovaj problem nas podseća na istinite pojave srednjevekovnih inkuba i sukcuba i sudskih procesa vradžbinama koje su povezane sa tim. na primer. to jest akašaprincipom. da jedan od medijuma komunicira sa poznatim liderom ili generalom. samoobmana i prevara. nervi su previše nadražljivi i slično. baš kao što riba ne može plivati bez vode. takozvanim spiritistima. ne bi bio u stanju da uspostavi komunikaciju sa umrlom osobomili sa intelektom koji se još nije otelotvoravao. Ovoj temi ću posvetiti naročitu pažnju da bi se izbegle mnoge greške. On zna šta se dešava kod normalnog prosečnog pojedinca i kako da te fantazme stvori sam magijskim putem. zgušnjavaju i bujaju na osećanju i privrženosti ožalošćenih. imati produženo trajanje života. treći sa Svecem. itd. i omogućiti svakome da odvoji plevu od žita. Hiljade ljudi su postale žrtve fantoma izvršavajući samoubistvo kao rezultat razočaranja u ljubavi ili nezadovoljene strasti. svako sećanje na njih ili pohvala. fantomov način delovanja će rezultirati opasnijim posledicama.

MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. a) Elementali b) Larve c) Fantazme (senke) d) Fantomi KRAJ ŠESTOG KORAKA . Priprema za ovladavAnje akaša-principom 2.PRIKAZ SVIH VEŽBI ŠESTOG KORAKA I. Svesno stvaranje bića. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. Meditacija o sopstvenom duhu 2. Postizanje svesti o čulima u duhu II. Svesno uvodjenje u trans pomoću akaše 3. Ovladavanje elementima pomoću individualnog rituala iz akaša-položaja III.

On bi trebao uglavnom odabrali vežbe kojima se uvežbavaju oči. preovladavaće. Sledeći zadatak koji mu se postavlja jeste da analizira svoj duh i da otkrije koji od elemenata preovladuje u njemu. Ako pretpostavimo da je magičarev intelekt na veoma visokom nivou a njegova volja slaba i nije dorasla zrelosti njegovog intelekta. svest će biti veoma često napadana. U slučaju magičara koji bi. vazduh i voda zajedno.KORAK VII MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VII) U šestom Koraku učenik je naučio kako da postane svestan svog duha. tada on mora pokušati da ojača svoju volju odgovarajućim vežbama koje će istaći vatreni princip u duhu. Magičar ne sme dozvoliti ni vatrenom principu. i ovde kao i svugde. ako se već razvio dotle daje postigao magijsku ravnotežu. manifestuje se u savesti. Mentalno svojstvo koje pripada vazdušnom elementu jeste intelekt sa svim svojim aspektima. dakle vežbe optičke imaginacije. Ovaj elemenat. Vodeni elemenat duha se izražava u osećanju ili u životu. dolazimo do zaključka da on mora obratiti najveću pažnju sluhu pomoću vežbi imaginacije. . on će svesno pratiti osobine duha ili mentalnog tela. U slučaju ljudi koji imaju veoma jaku volju. treba uzeti u obzir analogije elemenata. koji se pokazuje u svesti kao specifičnoj osobini Akašaprincip. on mora izabrati one vežbe koncentracije i meditacije koje u potpunosti zapošljavaju uši. a ni principima vode. u astralnom telu. Dozvolite mi da detaljno objasnim ovaj problem u svetlu jednog primera. pre svega. Ako intelekt ili inteligencija sa svim svojim vidovima preovladuje u magičarevom duhu. Ako ima slabo pamćenje. tako da se slabiji elementi uravnoteže pomoću odgovarajućih vežbi koncentracije i duboke meditacije. Ova klasifikacija služi da uspostavi efikasnost elemenata u duhu i da rasporedi razvoj. sasvim je očigledno da je čulo vizuelnog opažanja analogno vatrenom elementu. koja ne znači tvrdoglavost. ako magičar ima jaku volju a slab intelekt. dakle ne bismo mogli koristiti oči bez postojanja svetlosti. Magičar će odmah razumeti veliki značaj ovih analogija. s obzirom da oči odgovaraju vatrenom elementu. tj. da intenzitet njegovog rada neutrališe elemente.. u pogledu duha. i mora znati kako da klasifikujc svoje vežbe na takav način. naravno. vazduha ili zemlje da preovladaju. vatreni elemenat. Bez svetlosti. Na ovom stupnju. pretposlavlja se da je jači elemenat vazduha. Sa tog stanovišta. pokazuje Volju kao specifičnu osobinu. i koristiti ih. recimo vatra. da svesno deluje u telu kao duh i takodje da svoja čula koristi svesno. i može se sa sigurnošću reći da preovladuje elemenat zemlje. Već je pomenuto ranije da se elemenat vatre može pretvoriti u svetlost i obrnuto. u svom najprostijem obliku. stvaraju zemljani princip duha. za oči ne bi uopšte postojao nikakav prijem boje. a pripisano je sluhu. elemenat vode će igrati glavnu ulogu u njemu. Ova tri elementarna principa duha. pomoću introspekcije (samo-posmatranja. Međutim. imao emocionalni karakter. Naravno.

za sve vežbe koncentracije. i nema potrebe za navođenjem pojedinosti. dakle vatra. učenik ih može lako sastaviti. magičarevo astralno telo je već uvežbavano i razvijano tokom svih prethodnih vežbi. Ako bi magičar primetio da njegovo astralno kao i mentalno telo uglavnom teže (naginju) ka elementu zemlje. onda će on morati učiniti svoj duh emotivnijim. što može postići preko takvih vežbi imaginacije i meditacije koje veoma jako utiču na osećanje. recimo da mu misli veoma sporo ulaze u um i da se (lako) rastužuje. a njegov emocionalni život ili njegova osećanja nekako zaostaju. i to problemom vidovitosti. U magijskom mentalnom treningu Šestog Koraka. Zbog toga je.Ako bi pak magičar posedovao jaku volju i veoma dobar intelekt. Magičar mora razvijati svoj duh ka savršenoj harmoniji u pogledu elemenata. veoma korisno temeljno obraditi polje vidovitosti. čulima tako da se volja ili htenje. neka vrsta kompasa za otkrivanje preovlađujućeg elementa. dakle voda i svest. postoji potreba za vanrednom obukom u slučajevima slabih moći za neku od sposobnosti. U svakom slučaju. osećanje. učenik Je naučio da postane svestan tvog duha. zaista. Stoga. intelekt. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VII) Veoma specifična tema kojom ćemo se baviti u ovom Koraku. i da deluje kao duh preko astralnog i materijalnog teta. akaša-princip će mu se sam otkriti. dakle vazduh. i vežbi koje treba intenzivnije obavljati Kao rezultat ili uspeh ove hermetičke klasifikacije. On će odabrati imaginacije predmeta. Takodje je izlišno navodili pojedine vežbe koncentracije i meditacije. Sve u svemu Savest Optičke Akustičke Emocionalne Proširenje svesti Ostvarivanje stvarnosti Akaša-princip se razvija iz koncentracije. koji preovladjuje u njemu. on je već prošao kroz te vežbe u drugom Koraku ovog kursa. pa ipak.. ali one koje su mi dolazile do ruku nisu nudile ni najmanje praktične koristi magićaru. istovremeno. Rezultat ovog opisa je sledeća tabela koju ću dali radi pregleda: Elementi: Čula Osnovne osobine duha Vežbe u koncentraciji i meditaciji Vatra: Oči Volja Vazduh: Uši Intelekt Voda: Opažanje Osećanje Zemlja: Ukus/ Miris Svest Akaša. to ukazuje da preovladuje elemenat zemlje i da on pre svega mora uvežbavati svoju svest pomoću podesnih vežbi. Objavljeno Je mnogo knjiga na tu temu. Na kraju krajeva. budući daje svako ljudsko biće različito nadareno. slika. i birati vežbe koje odgovaraju elementima i. biće zgodno ovde navesti vežbe koje će osposobiti magičara da čula astralnog tela razvije brzo i bez teškoća. jer zavisno od specifične osobine elementa. pozabaviću se jednim od najfascinatnijih problema. odnosi se na razvoj astralnih čula u pogledu elemenata. ako ima slabu volju. itd. odnosno zemlja pojačavaju i razvijaju ravnomerno. Gornja tabela usklađenosti je takoreći putokaz. Shodno tone. .

Iz tog razloga. Vidovnjaci ove vrste su zaista veoma jadni. i zato će naš sledeći zadatak biti da veoma temeljno proučimo pojavu vidovitosti. Druga vrsta vidovitosti je ona koja se usled nevoljnog pomeranja elemenata u duhu. već je i štetan po zdravlje i veoma često izaziva preranu smrt. kristalnu kuglu ili u drago kamenje je očigledno dobra. Naredna poglavlja u kojima ću prikazati kako se prave fluid-kondenzatori. ova vrsta vidovitosti je nepoželjna za magičara. dešava sponatano. u tom trenutku. mogu za svoje očajno stanje okriviti spiritizam.dok još ne postigne neophodnu zrelost . Sledeća vrsta vidovitosti je ona koja je izazvana oštećenjem ili privremenim gubitkom nekog čulnog organa. Veoma mali broj autora je opisao ovu moć sa psihološke ili neke druge tačke gledišta. Ovo magičan uopšte neće zanimati. ja neću u ovoj knjizi opisivati nijedan metod koji bi namamio magičara da eksperimentiše sa takvim stvarima već ću samo izneti sasvim bezopasne metode. ali veoma mali broj ljudi je koristi. ili viđenja nestalih (umrlih) ljudi. ili moć viđenja. To se obično dešava u slučaju ljudi koji gube svoju ravnotežu kao rezultat udarca.da se uveri u postojanje vidovitosti i drugih natprirodnih pojava na ovaj ili onaj način. Ova vrsta nije preporučljiva za magijskog praktičara.i što je najgore . bez korišćenja oka. Sa magijske tačke gledišta. snagu volje i na kraju nervni sistem. magičar će shvatiti da postoje različite vrste vidovitosti. Magičar sigurno ima povoljnu priliku . može postati žrtva opojnih sredstava i zapasti u isto stanje u kojem se nalazi ogroman broj drogiranih osoba. nijedan pomoćni izum. Naravno. šteteći. magijsko ogledalo. Većina knjiga koje poučavaju vidovitosti zurenjem u neki predmet. Stanje šoka u slučaju teških bolesti takode može prouzrokovati sposobnost vidovitosti. nagovorene na vidovitost od strane nekih bića. . posedujući medijumske predispozicije. u budućnosti ili su se desili u prošlosti. koje parališu moralne i intelektualne moći. puka radoznalost ili bilo šta drugo što ih je navelo. onih događaja koji se dešavaju na udaljenosti. i koji su kao rođeni vidovnjaci bez ikakvih napora razvili tu sposobnost do tog stepena da je mogu neposredno praktikovati. takođe će uključiti i uputstva za pravljenje magijskih ogledala i ostalog pribora. Ta sposobnost zavisi (1) od talenta i (2) od psihičkog i astralnog razvoja i zrelosti magičara. i zdravlju i razvoju. Ta pomagala za razvoj vidovitosti su upotrebljiva jedino u rukama uvežbanog magičara. Još jedna vrsta izazivanja vidovitosti. Milioni takvih slučajeva su zabeleženi na Istoku ali se naveliko dešavaju i na Zapadu kao i u ostalim civilizovanim zemljama. čak i onda kada bi njihov uspeh bio ubedljiv dokaz. Ova vrsta vidovitosti je najbolja. je prisilno stvaranje ove moći pomoću raznih droga. jer će pre ili kasnije odvesti ka potpunom nervnom slomu. ali one ne odgovaraju svakome. gde će se kao prateća okolnost pojaviti jedna vrsta vidovitosti u više ili manje prepoznatljivom obliku. ali obično . naravno. hašiš. jer će većina tih ljudi postali žrtve zavisnosti od tih opasnih droga. ne može stvoriti dar vidovitosti. zato što ljudi poput ovih obično završavaju u ludnici. ma koliko on bio hvaljen ili oprezno izveden.on se ne zaustavlja na tom uverenju. kao što su opijum. i ni najmanje nije bitno da li su motivi tog proučavanja bile ozbiljne namere. Ovoj kategoriji pripadaju sve osobe koje su. kako se popularno nazivu. vidovitost označava drugo čulo vida.Opšte govoreći. Pre svega. jer ona nesmeju izazvati vidovitost nadraživanjem “nervus opticus-a” nego su samo namenjena da posluže kao puka pomoć oku. Veliki broj osoba koje su odvedene u Duševne Bolnice a koje su se petljale sa problemima spiritizma bez pouzdanog vodjstva. koji će omogućiti vidovitosti da se pojavi automatski. Glavna vrsta je urođena sposobnost vidovitosti koja je njenom nosiocu već (sada) podarena u nevidljivom svetu ili ju je sa sobom doneo iz prethodnog otelovljenja u svoje sadašnje postojanje. itd. “meskalin” (pejotl). u skladu sa duhovnom zrelošću i kao prateća okolnost vise inicijacije. koja takode spada u ovu vrstu. a u slučaju vidovitosti taj organ će biti oko. i on. koji ne samo da povlači totalni gubitak ove moći. koje je već svesno uvežbano. nervnog sloma ili inače putem fizičke ili psihičke traume. takodje. soma. i stoga je treba posmatrati kao patološki simptom.

. istinsku vidovitost. sjajno-belom svetlošću. Sada koncentrišite osobinu vidovitosti na tu svetlost u telu. koje su imaginarno ispunjene univerzalnom svetlošću takode poprimile svojstvo te svetlosti. a koji je izvanredno koristan sa magijske tačke gledišta i analogije sa zakonima elemenata. njegove oči bi verovatno ostale vidovite i on bi jedva bio u stanju da pravi razliku između materijalnih i duhovnih stvari. . da funkcioniše na nekoliko sekundi.iz svemira u svoje telo. pomoću imaginacije. Mažete ispuniti prvo jedno pa onda drugo oko nagomilanom svetlošću.Magičar ne sme da zaboravi da su svi ti izumi i ovde pomenuti pribori. i odatle se rastvori u univerzalnu svetlost. Ostavljamo učeniku da sam proceni da li je ovaj metod vredan oponašanja ali. bilo preko plućnog disanja i disanja kroz pore ili samo imaginarno. Prema tome. njegovo vidovito oko videće sve. zajedno sa navedenim osobinama. na ovaj način. i stoga je analogna volji i očima. Oba ovde opisana metoda su podjednako dobra. Kao što znate. čim se oslobode svetlosti. zamišljajte da su vaše oči dobile sve moći koje su koncentrirane u svetlosti. ako vam taj način vise odgovara. vidovitih očiju. Pomenuću na kraju i poslednju vrstu vidovitosti koja se dešava kao prateća pojava ispravnog magijskog razvoja. i dopustiti joj da deluje samo onda kada on smatra da je to poželjno. tj. samo nedovoljna pomogala. zamišljajte da svetlost prodire kroz sve. MAGIJSKA VIDOVITOST Pre nego što počnem opisivati odgovarajuću vežbu. a koja se izaziva putem sistematskog izlaganja (systematic display) čula. sabijajući tu svetlost do te mere da ona obuhvati i obe očne jabučice. Ni prostor ni vreme nisu nikakva prepreka toj svetlosti. takozvanom “svetlosnom oku”. Ako pretpostavimo daje magičar propustio da rastvori koncentrisanu svetlost. Važna stvar je da će oči. Postoje magičan koji razvijaju i oživljavaju vidovitost samo u jednom oku. zamišljati svetlost optički u tolikoj meri da bi se mogao postići željeni uspeh. po mom mišljenju. svetlost je jedan vid vatre. daleko je bolje ravnomerno pripremiti oba oka za vidovitost čim ste izveli akumulaciju svet los ti u očnim jabučicama. mogu videti sve što magičar želi. Oči pripremljene na ovaj način. i ako možete unutra osetiti njenu napetost i probijajuću (prožimajuću) moć. Praksa razvoja astralnih čula sledi dole. Posmatrajte svoje telo kao šupalj organ sasvim ispunjen tom univerzalnom. bilo direktno iz očiju u univerzalni okean svetlosti. ostavljajući drugo slobodnim i nerazvijenim. Odlučio sam da u ovoj knjizi navedem jedan tajni magijski metod koji do sada nije pomenut ni u jednom drugom delu. u ovom slučaju. moram staviti kao uvod da se mi ovde bavimo aspektom svetlosti. Vaše uverenje u tu osobinu svetlosti mora biti čvrsto kao kamen i ni najslabija sumnja ne sme da se pojavi. i to u kristalnoj ili staklenoj kugli. ne bi smele postati preosetljive toliko da ne bi bile u stanju da raspoznaju šta vide normalne a šta vidovite oči. kao što je već opisano. bilo zatvorene ili otvorene. vidi sve i gleda kroz sve. bilo da uđe u vaše telo u svom originalnom obliku. i ako ste sasvim sigurni d su vaše oči. na uglačanom ormanu ili magijskom ogledalu. prikupljajte svetost pomoću svoje imaginacije iz nogu i ruku ka glavi. postati ponovo prijemljive na normalan način Ovo je potrebno iz prostog razloga što astralne oči magičara.po obliku i sjaju sličnu našoj sunčevoj svetlosti . pustite da se ta svetlost ponovo raziđe. a rezultat će biti isti. Zauzmite svoj asana-položaj i zamišljajte da usisavate univerzalnu svetlost . i ni u kom slučaju nisu pravi činilac koji stvara željeni rezultat. Čim ste usisali svetlost u svoje telo. Istrajte u ovoj vežbi najmanje 10 minuta. Kvalitet vidovitog opažanja zavisi isključivo od čistote njegovog karaktera. Zato on svoju moć vidovitosti mora držati čvrsto pod kontrolom. razvijene na ovaj način. koji poseduje sve ovde opisane osobine. magičar će postići takvu veštinu da on može dopustiti svom vidovitom oku. suština je u ovom eksperimentu pojačati imaginaciju svetlosti tj. Ako ste religiozni biće vam lako da verujete da ova univerzalna svetlost predstavlja deo Boga. Čestim ponavljanjem ove vežbe.

Kod ove projekcije. upalite slobodne krajeve na otvorenom plamenu i pustite ih da gore. procedite to u drugu posudu. materijalni elemenat vatre se prenosi u čaj koji se već može posmatrati kao fluid-kondenzator. Time će se tako pripremljen kondenzator u stvari pretvorili u jaku esenciju koja ne samo da Ima veoma povoljno dejstvo na vid. Potrebni su sledeći sastojci. Osušite snop prutića kraj tople sobno peći. jedne od ruku ili disanjem. ali ne vise od 7 . Ovaj oftalmični vatreni losion može se koristili za jačanje vida ili u magijske svrhe. Pri tome. U slučaju slabog vida. Zatim uronite zapaljene krajeve u čaj. i koristiti to kao obloge tokom eksperimenta oživljavanja očiju svetlošću. 1. Nekoliko cvetova kamilice (suvih ili svežih) 3. 2. Velika boca dcstilovane vode koju možete naći u svakoj apoteci ili dispanzeru. 5. Neka sve proključa samo na par sekundi. Sada procedite ovaj fluid kondenzator kroz levak sa filterpapirom u drugu čistu posudu. pošto kombinacija ove dve biljke deluje anti-inflamatomo (protiv-upalno) i kao sredstvo za ok akrepljenje očiju (očni tonik). u tečnost. bez ikakvog oklevanja. Sada udahnite elemenat vatre. pa skinite sa vatre i pokrijte poklopcem. Trebaće vam i komad filter-papira i mali levak. već takode pojačava. kad se astralne oči bolje razviju. O tome ću detaljno pisati u sledećem poglavlju. koji su ostali pri uranjanju zapaljenog snopića u tečnost. Nakon 10 minuta. Nakon čestog ponavljanja. biće dovoljno ovlažiti komad pamučne vate umotane u gazu ili traku čistog platna. dodajte dve pune kafene kasičice cvetova kamilice i jednu punu kasičicu Herba Eufrazije.Jedan izvanredan lek koji doprinosi bržem uspehu i blagotvorno utiče na fizičke oči. preko pluća ili pora ili preko oba organa istovremeno. Kada se čaj ohladi uzmite snopić vrbovih ili leskovih prutića. Malo biljke vidac (Herba Euphrasia) takodje sveže ili suve 4. na suncu ili na promaji. čovek treba samo da usmeri pažnju na astralno oko sa željom da bude . tako da ljudi koji pate od slabog vida ili od očnih bolesti koje mogu imati koristi ne samo sa magiske tačke gledišta veĆ takodje i sa medicinske. već tome da ne zaboravite da vatreni elemenat mora biti nosilac vaše želje koju ste preneli na taj elemenat putem svoje imaginacije. to jest za razvoj astralnih čula.9 puta. Sa njih treba skinuti lišće. ne treba pridati veću pažnju intenzitetu toplote. ravno podrezati i vezati konopcem na nekoliko mesta. Ako imate osećaj da projekcija nije dovoljna. a za magijsku praksu. Ovo filtriranje je važno da bi odstranilo eventualne otpatke. Kasnije. Naspite čaj u činiju ili tanjir i stavite ispred sebe. oživljuje i razvija astralna čula. Sada zatvorile fluid-kondenzator u čistu bocu i držite ga na hladnom maslu. Uspite 1/4 litre aqua destillata . jeste preparat magijskog olftamičnog (očnog) vatrenog losiona. Nakon što ste na vatreni elemenat preneli svoju zelju da imale snažnije (sposobnije) fizičke (materijalne) oči i razvijene astralne oči na isti način kao što ste izvodili eksperiment s akumulacijom svetlosti. deliće ugljena iz pepela. bilo preko solarnog pleksusa.destilovane vode . stavite na vatru i kada počne ključati. obloge sa fluid-kondenzatorom mogu se izostaviti i biće dovoljno samo izvesti akumulaciju svetlosti u očnim jabučicama. pošto ćete je osetiti u svakom slučaju. Sada možete početi sa pripremom losiona za oči. kada se fizičke oči već razviju ovim svetlosnim vežbama. treba samo kanuli ovaj tečni kondenzator u oči. u svoje telo i sasvim ga ispunite tim elementom.u čistu posudu. projektujte elemenat vatre. 7-9 tankih prutića od vrbe ili leske koje možetc naći u poljima. ponovite ogled nekoliko puta.

puneći njime telo dišući preko pluća i pora. treba da bude ispunjeno vazduhom. Za ovu vežbu potreban je samo fluid-kondenzator i mali komad pamučne vate. jedne od ruku ili preko disanja sabijanjem i nagomilavanjem vazdušnog elementa. do te mere da on tačno poprimi veličinu dva čepa od pamučne vate ispred vas. da razume jezik svih bića. čak ni članova porodice. Sve što je kod astralnog viđenja rečeno o predispozicijama za isto. o patološkim simptomima. jer su mnogostruki i tako razumno očigledni da se to mora ostaviti samom magičaru da odluči u kom će obimu on biti u stanju da uvežbava svoje astralne oči. i biće u stanju da ispuni sve druge zadatke i operacije koji se još nalaze pred njim u učenju Magije. od česte upotrebe obloga. Zamislite u ovom vazdušnom principu želju za razvojem sposobnosti jasnočujnosti u astralnom i materijalnom telu. na praksu jasnočujnosti. Obloge treba učvrstiti spojnicom tokom vežbe da bi se sprečilo spadanje. Navlažite malo te pamučne čepove fluid-kondenzatorom i stavite oba ispred sebe. Kao fluid-kondenzatore možete koristili jak odvar (decoction) cvetova kamilice u destilovanoj vodi. može se uzeti kao važeće i za jasnočujnost i jasnoosetljivost (clairfeeling). sa ovom vrstom astralne jasnočujnosti treba rukovati sa istom pažnjom kao i kod astralnog viđenja. razviće svoje oko za vidovitost. Sposobnost astralne jasnočujnosti (vidovitog čuvenja) se zasniva na činjenici da je čovek u stanju da čuje glasove Čak i sa najvećih udaljenosti i. Uzmite dve pune supene kašike cvetova kamilice za 1/8 litre vode. istovremeno. da ih zloupotebi na štetu ostalih ljudi. Nakon dužeg vežbanja astralna jasnočujnost će se razviti do takvog savršenstva da se sve može jasno opaziti natprirodnim sluhom. Celo telo. da bi se postiglo automatsko dejstvo tokom noći. slično kao kad s nekim normalno razgovaramo. poput balona. ove obloge bi se mogle koristiti i pre odlaska u krevet. Ova moć je takode privilegija svih magičara. MAGIJSKI RAZVOJ ASTRALNE JASNOČUJNOATI (CLAIR HEARING) Ovaj razvoj je prilično u skladu sa razvojem vidovitosti. sve dok se radi o njegovim vidovitim očima. . Napravite od nje dva mala tampona u veličini usne šupljine. na apsolutno bezopasan način za nekoliko meseci. Sasvim je nemoguće navesti sve uspehe koji se postižu različitim metodama vidovitosti koji su ovde pomenuti. pozabaviću se gore pomenutom sposobnošću. U početku se ta sposobnost manifestuje u glasnom razmišljanju. Morate magijski impregnirati oba čepa istovremeno. on mora biti upozoren da se ne hvali sposobnostima koje je stekao. a ako je dobro nadaren čak i za nekoliko sedmica. ali tu postoji mala smetnja: oči i očni kapci bi postali preosetljivi usled nametanja vatrenog elementa. projektujte pripremljeni vazdušni elemenat u dva mala pamučna čepa bilo preko solarnog pleksusa. Ako ste osetili unutrašnju uverenost da je vazdušni elemenat dovoljno impregniran vašom željom i imaginacijom. ili jedan za drugim sa čitavom količinom elementa. bilo iz predela srca ili iz pleksus-solarisa. i bez nje teško da bi bilo nekog napretka u magiji Iz tog naročitog razloga. Prema uputstvima koja su vam data za uvežbavanje astralnih očiju sada ćete raditi sa vazdušnim elementom. Ovu magijsku operaciju treba izvoditi bez prisustva drugih osoba. On mora da ih upotrebljava jedino u korist Ljudskog roda. i držite tečnost u hladnom da se fluid-kondenzator ne bi ubudao. Stoga je mnogo korisnije koristiti obloge samo u toku trajanja vežbe. bez mnogo buke. Pređimo. ili još gore. U vezi sa ovom temom. tako da bi se obnavljala od vežbe do vežbe i da ne bi pala u ruke nemerodavnih ljudi.u slanju da njim gleda. sledeći metod koji je ovde preporučen i opisan. Vreme i prostor mu neće predstavljati prepreku i baš ništa neće ostati skriveno pred njim. Ako učenik obradi sve prethodne vežbe. i zato se pripisane vežbe ne smeju ni u kom slučaju zanemariti. U svakom slučaju. procedite ih nakon prokuvavanja. koje dolazi iznutra. Nezavisno od trajanja eksperimenta. Usput: budav fluid-kondenzator jeste efektivan ali nije zdravstveno opravdan. I obloge kao i esenciju treba pokušati sačuvati izvesno vreme. koji ispunjava celo vaše telo. Glavna stvar u ovom ogledu je čvrsto uverenje i nepokolebljiva vera da se ova sposobnost u vašem slučaju brzo razvija.

u unutrašnje akustične kanale oba vaša uha. akumulirajući ga u čepu od pamučne vate ili komadu flanela. Ako je elemenat vatre bio dominantan. tačnije rečeno čelo. Taj kondenzator opet može biti jak odvar cvetova kamilice. Svako ko intenzivno razmišlja o ovom problemu. ali ne više od 7 . i zamišljajte sposobnost apsolutne jasnočujnosti. Očigledno je korisnije upotrebljavati nove čepove za svaku vežbu. napunite ga snažnom imaginacijom sposobnosti za jasnoosetljivost. Ako biste poželeli da se poslužite svojim astralnim čulom sluha. pisma i tako dalje. čela. Pomoću imaginacije izvucite vodeni elemenat iz svog tete.i vazduh igraju uloge prenosioca zvučnih talasa. ruke ili izdisanjem. odmah punite svoje telo elementom vode putem disanja preko pluća i pora i željom da taj elemenat u vama može stvoriti jasnoosetljivost. bilo preko solarnog pleksusa. ako je to bio vazdušni elemenat. uzmimo naš magijski dnevnik i prenosimo se u vreme kada smo se temeljno bavili samospoznajom raznih dobrih i loših osobina. baš na isti način. u veličini vaših spoljašnjih ušiju. stavite ih oba u uši tako da su one potpuno zapušene. Ovih nekoliko primera mogu biti dovoljni da objasne moć jasnoosetljivosti. rastvorite ponovo akaša-princip u univerzalnu akašu. Prema magijskom ogledalu bismo onda mogli ustanoviti koja je od osobina koja odgovara datom elementu bila preovladujuća u našem duhu. samo ako čovek ima dovoljno vremena za to. pređimo na praksu: Morate postupati. Posle dužeg vremena vežbanja moći ćete da koristite jasnočujnost za svoje svrhe. čulni centar je u rukama ili nogama. u nekom od eksperimenata. Sada imaginarno uvedite akaša-princip u čitavu glavu. to jest u unuverzalnu akašu. Neophodni rekviziti su: komad flanela. Ovom polju pripada takođe i moć psihometrije. Inače.9 puta. Pri izvođenju. biće dovoljno da čepove izvadite iz ušiju i dozvolite akumuliranom vazdušnom elementu da se ponovo rastvori pomoću imaginacije. Čim ste u čitavom telu akumulirali vodeni elemenat preko pora i plućnog disanja. morate za sebe pripremiti nove. kao pri uvežbavanju prethodna dva čula. pošto ih niko drugi ne sme dotaći.Ako ste nekoliko puta napunili ove pamučne čepove vazdušnim elementom. Uvodjenjem akaša principa u zvučne kanale. Ostale sposobnosti koje su povezane sa čulnim opažanjem i osetom dodira mogu se takođe registrovati u kategoriji jasnoosetljivosti. bez obzira da li se radi o lično stvorenom biću ili entitetu koji već postoji u akaši. Punjenje možete ponavljati. Ustanovivši tako našu astralnu čulnu oblast. U slučaju da čepovi dodu u ruke nekompetentnih osoba. sve što treba da uradite jeste da uvedete akašu. Pri vršenju ove . izvadite iz ušiju pamučne čepove. Nakon dužeg vremena meditiranja i koncentrisanja na taj efekat. oba istovremeno ili jedan po jedan. to jest jasnog opažanja sadašnjosti. odmah će naći vezu i može uporediti ovu operaciju sa radiom. prenesite se svojom svešću u predeo ušiju. Ovom domenu pripada čak i moć materijalizacije svake misli. utiče se na mentalni i astralni sluh koji se razvijaju i vi ćete postići fizičku jasnočujnost pomoću koncentrisanog vazdušnog elementa. svakog bića. i veoma dobro ih čuvajte. Zamišljajte da akaša princip uveden u vaše uši trenutno u vama stvara moć apsolutne jasnočujnosti. I intuicija potiče iz jasnoosetljivosti. pokušajte akaša-elemenat odvesti u originalni oblik. prošlosti i budućnosti nekog predmeta. RAZVOJ ASTRALNE JASNOOSETLJIVOSTI (CLAIR-FEELING) Pre nego što pređemo na razvoj astralne jasnoosetljivosti (vidovite osetljivosti). to je solarni pleksus. čulni centar je bila glava. gde slično eter kao akašaprincip materije . to je srce. Čim vam ta sposobnost više nije potrebna. Koliko je ta introspekcija bila važna. platneni čep ili čep od pamučne vate koji malo ovlažite fluid-kondenzatorom. a ako je to bio elemenat zemlje. umočenog u fluid-kondenzator. i ponovo ih puniti. jasno govori činjenica da baš ta prevaga određenog elementa ukazuje na naš astralni čulni centar. Morale biti apsolutno sigurni da je ona dovoljno jaka da zaista podstakne tu sposobnost u vašem astralnom telu. Izraz “jasnoosetljivost” označava sposobnost opažanja i osećanja svih pojava i moći koje se dešavaju u elementima i akaši. u slučaju nadmoći vodenog elementa.

smatram podesnim da vam toplo preporučim da nastavite ove vežbe čak i ako ste na njih same potrošili veoma malo vremena. jer to je biće stvoreno od jednog ili nekoliko elemenata. sluha i osećanja. pokazujući način na koji magičar treba da stvori elementar. što je moguće temeljnije. shodno njegovom stvaranju ili bolje rečeno kondenzovanju (zgušnjavanju) tih bića na mentalni. rastvarajte vodeni elemenat u svom telu opet u univerzalni elemenat. Pre početka vežbe. pol to preko znanja o stvaranju elementara. već jedino magnetičnu privlačnu moć vode. tako da uopšte nema potrebe mnogo govoriti o tome. pa i ovde koncentrisani elemenat svedite na univerzalni elemenat Vežba je time završena. Već sam govorio o namernom ili svesnom stvaranju misaonih oblika ili “elementala”. ako bi to postala navika. odlučite da nikad više ne popustite pred snom. tako da on zna kako da projektuje svaki elemenat koji želi.vežbe nemojte zauzimati svoj uobičajeni položaj. a tada: zamišljajte da će magnetična moć vode koju ste u sebi akumulirali oživeti najfinije čestice vašeg osećajnog polja i stvoriti astralnu jasnoosetljivosL Morate biti u stanju da zamislite magnetičnu privlačnu moć vode tako snažno da ona postaje neosporna stvarnost Ako ste pomoću duge meditacije stekli čvrsto uverenje da ste dovoljno dobro oživeli to čulno polje. Budite veoma pažljivi. Razlika između elementala i elementara je u tome što je elemental stvoren. Sada zamišljajte kao da. imali biste velikih teškoća da se borite protiv sna. već ugodno ležite na krevet. Ovu vežbu treba izvoditi sa zatvorenim očima od samog početka. astralni ili materijalni način. za sada. on će takode biti u stanju da stvara “elementare” za sebe ili u korist drugih ljudi. elementar je daleko probojniji i suptilniji. Uživanje u uspehu može se na neki način u poredili sa šlepom osobom koja je. slično tome kao da ste u centru površine beskrajnog okeana. iz sebe ili direktno iz svemira. dok izvodite svoje vežbe.biće dovoljan samo prenos svesti u to polje da bi se ta sposobnost odmah pokrenula. skinite fluid-kondenzator. stavite fluid-kondenzator na prethodno ustanovljenu čulnu oblast. Intuicija stečena prethodnim treningom će svakako pomoći magičaru da vešto udesi tvoju vlastitu praksu. Izostavićemo razvoj ostalih čula pošto. uprkos svoj vašoj pažljivosti. zaista zaspati. Ne osećate ništa drugo sem vode i samo vodu. Pravi uspeh neće biti daleko. i na astralnom i materijalnom. u stvari. Za dalje ispoljavanje astralnih čula vida. on se nikada neće usuditi da stvara elementare u zle svrhe. isto tako. Sposobnosti dobijene astralnim razvojem čula su dalekog dometa. nevidljivi svet bi mu svakako obećao surovu osvetu. već. U slučaju kada biste poželeli da praktično u bilo koje vreme iskoristite osećajno polje. ja ću objasniti pravi čin stvaranja jednog elementara. zavisno od okolnosti. magičar stiče obilje . ona nisu toliko važna za praktičnu primenu jednog magičara. ne morate direktno primenjivati vodeni elemenat. Glavni uslov je da ležite gotovo ravno (opušteno). celo vaše telo pliva u univerzalnom vodenom elementu. MAGISKI FIZIČKI TRENING (VII) Ako je magičar u slanju da izvodi projekciju elemenata prema van. U prethodno pomenutoj imaginaciji. pomoću magičareve imaginacije i snage volje. postepeno smanjujte imaginaciju univerzalne vode. po svom dejstvu. Saglasno svom etičkom razvoju. i radi uglavnom na mentalnom planu u korist magičara ili drugih ljudi. U svetlu praktičnih primera. Ostavljeno je učeniku da sam za sebe smisli šemu za razvoj ostalih čula pomoću ove tri metode vežbanja. jer. S druge strane. odjednom opet progledala. ili na pod. On će uspevati u stvaranju bića koja će biti njegove verne sluge ne samo na mentalnom nivou. zavisno od svrhe na koju cilja. budući lišena vida godinama. u tom slučaju. jer je sasvim moguće da ćete tokom ove vežbe pasti u stanje dremanja i. jedino glava ostaje malo uzdignuta. Za razvijanje astralne jasnoosetljivosti. morate se preneti svojom svešću u čulnu oblast. na osnovi namernog oblika misli.

Iz tog razloga mnogo je zgodnije predvideti elementare samo za kraći život. znaka ili gesta. lako mogao prigrabiti elementare i raditi sa njima bez ikakvog napora. Ovo je veoma važno. Pored toga. trebalo stvarati nov elementar. mora se uzeti u obzir i analogija sa elementima. zavisno od slučaja. jer će puko izgovaranje imena biti dovoljno da se elementar odmah dovede u magičarevu blizinu. stvarajući nove za istu svrhu u slučaju potrebe. magičar se nikada ne sme predati toj sentimentalnosti. biće mu sve privlačniji tako da ni on uopšte neće žele ti da ga rastvori. on će biti u stanju da prisili svoje elementare na apsolutnu poslušnost u svako doba. Posebnu pažnju treba posvetiti činu razjedinjenja. budući da elementar kada izvrši svoj zadatak lako postaje nezavisan. zavisi od samog magičara. postaće. i ako to zaboravite učiniti. jer bi neki drugi magičar. Ako je magičar sposoban za ovaj zadatak. Svakom magičaru se zato savetuje da ovo upozorenje uzme veoma ozbiljno! Svakom elementaru treba dati ime u samom trenutku stvaranja Zgodno je odabrati manje uobičajena imena. sve prodorniji j efektivniji. elemenlare namenjene drugim ljudima trebalo bi stvarati projekcijom elemenata direktno iz svemira. tako ni od jednog elementara stvorenog za određenu svrhu ne možete zahtevati da izvrši drugi zadatak za koji nije namenjen. zahvaljujući njegovoj urođenoj inteligenciji To bi u potpunosti značilo da ga vampirizuje ili da utiče na njega indirektno u snu. nema ograničenja magičarevoj mašti. u istu svrhu. da je on sam taj koji je odgovoran za tvoja dela. Zato se ozbiljno preporučuju ozbiljnost i savesnost u radu sa elementarima. koje izazove takav elementar koji se pretvorio u vampira. u tom slučaju elementar neće izvršiti ni jedan ni drugi posao dobro i pouzdano. bolje je da ih oblikuje projekcijom elemenata preko svog tela. Sve ovo je individualno i prepušteno magičarevom izboru. Ponekad je elementar toliko zgusnut (kondenzovan) da je vidljiv čak i za neuvežbano ljudsko oka To. preteći im razjedinjenjem. on će težiti da umakne iz sfere vašeg utícaja i postaje vampir. da li on želi da elementar radi vidljivo ili nevidljivo. astralnom i materijalnom nivou. ali je štetno godinama držati isti elementar za samo jedan posao. Magičar će iskusiti da što ga neki elementar bolje. međutim. jer bi postao rob elementara. a ne elementar kojeg je stvorio. Iz tog razloga. Životni vek elementara zavisi od svrhe za koju je stvoren. ta imena se ne smeju nikom drugom pominjati. i elementar napunjen u toj meri. bez obzira da li se radi o popravljanju loše stvari ili obrnuta. ili korišćenjem formule koju su unapred utvrdili. jer. i ostavljeno mu je da odabere po svojoj želji i intuiciji. On mora uvek znati. Bilo bi sasvim pogrešno i protiv zakona. Većina magičara pri samom činu stvaranja određuje vrstu razjedinjenja elementara i to pomoću uništavanja imena datog elementara. Čim je svrha ispunjena. Pri tome biste se lako mogli uvući u domen mentalnog ili astralnog tela tog ljudskog bića i time mu naneti velike štete. To naravno ne znači da bi svake nedelje. Ako se stvori više elementara. U tom slučaju magičar bi se morao suočiti sa svim KARMIČKIM REZULTATIMA (posledicama). preporučuje se da se zabeleže ta imena da se ne bi zaboravila. koji slepo slede njegove naredbe i ispunjavaju mu svaku zelju. koja mu omogućava da postigne sve što teli na mentalnom. izvođenjem nekog rituala. Nikada nemojte izostaviti taj postupak rastvaranja. magičar mora da rastvori elementar u njegov originalni elemenat pomoću imaginacije. kao rezultat njegovog instinkta za samoodržanjem. Magičar veoma dobro zna da postoji nevidljiva veza između njega . Ako magičar namerava da stvori elementare u ličnu upotrebu. kada bi magičar stvorio elementar koji ne bi bio u skladu sa analognim elementom što se tiče oblika elementara. naravno. nikada ne smete dati dve ili vile naredbi jednom od elementara. i čini svako moguće zlo. ako magičar ne želi da postane igračka svojih stvorenih bića. postoji opasnost da bi se u nekom trenutku neopreznosti elementar mogao okrenuti protiv magičara. Elementari su pomoćno orudje u rukama magičara. Pored toga. Štoje magičareva snaga volje jača. Moć i efektívnost elementara u potpunosti zavisi od njegovog punjenja. U svakom slučaju on mora sebi urezati u pamćenje da je on kadar da elementare potčini svojoj volji i da im u potpunosti komanduje. a tu svrhu treba utvrditi na samom početku čina stvaranja.moći. ako je dovoljno vest. Međutim. njegovim spaljivanjem (imena). Međutim. sve veća će bili projekcija elemenata ka van. Izbegavajte ipak odabiranje oblika živih ili umrlih ljudi koje ste poznavali ili sa kojima ste bili ili ste još uvek u vezi. Na isti način. Medjutim. vernije i pouzdanije služi. kao što ne možete očekivati da stolar uradi pekarski posao.

Magičar je slobodan činiti kako mu drago. međutim ne traži neko posebno mesto za njega. koji može biti mentalni. 1. na primer. Na Istoku. i uvek upotrebite onaj elemenat koji najbolje odgovara vašoj želji ili ideji.gumena kugla -sasvim ispuni. i na magičaru je da to primenjuje da pomogne sebi ili drugim ljudima. kada bi on počeo stvarati elementare fizičkom projekcijom i za druge ljude. trebalo bi utvrditi kako bi se elementar trebao pozivati. koja bi se veoma Iako mogla zloupotrebili. na raspolaganju su mu i dalje mogućnosti. hteo bih pomenuti da ruje potrebno da se sam magičar ograničava na ovu praksu. Izaberite. koji će postepeno stvarati svoj oblik. izuzev akaše.i elemenlara. Projekcija nekoliko elemenata u gotov oblik. Projekcija nekoliko elemenata. METOD 1 Uzmite neki predmet čiji oblik želite dati elementaru i stavite ga ispred sebe. jer će on sakrili elementar u tačku na zidu. to i jeste svrha ove teme. jer je bolje izbegavati ostavljanje elementara na mesta gde često borave drugi ljudi. na samom početku stvaralačkog čina. Ovo se može učiniti šaputanjem imena ili samo zamišljanjem toga ili prosto. ČIN STVARANJA Postoje četiri osnovna metoda za čin stvaranja elementara. On se ne mora specijalizovati u njoj. Način na koji te to radi je. astralnom ili materijalnom obliku. ta osoba bi odjednom osetila nemir. Kilihor je dijagram koji je izgrađen od kamena a koji odgovara jidamu koji više nikada neće priznati ni jednog stranca. naprotiv ako je on u stanju savršeno izvesti ove vežbe. Ponovite tu projekciju nekoliko puta. U svedu praktičnih primera detaljno ću objasniti sva četiri metoda. Jer. Pre nego što predem na pojedinosti praktičnog dela. Dobro uvežban magičar. Čak je i podesnije držati ga na zidu ili nekom čvrstom velikom predmetu. Ovaj deo magije treba slediti samo na početku. lako razumljiv svakom magičaru. čvrsta ili šuplja. budući da je to samo mali deo praktične magije ijedna napomena kako da magičar koristi svoju moć. odgovarajućeg čina stvaranja. pokretom ruke. Ako bi se desilo da ljudsko biće stane na isto mesto gde se čuva elementar. svaki put zamišljajući da se formira sve elementarnija i elementarnija . bez ikakve sumnje. a mogu se desiti i ostale loše posledice. 4. elementari koji se tamo nazivaju Jidami (Yidams) uteruju se u “kylichor* gdc se čuvaju. Pomoću svoje imaginacije privucite željeni elemenat iz svemira i zamislite ga u obliku u kojem ste ga odabrali na takav način da se oblik predmeta . Na isti način postupite sa svakim elementom. bez obzira da li se radi o mentalnom. kao što bi se prilagodio i otvorenom prostoru. na kraju. kuglu. Projekcija jednog elementa bez ikakvog direktnog oblika. Dalje. shvatajući da elementar nije ograničen vremenom niti zahteva neki naročiti prostor. gestom ili ritualom. Potrebno je nešto reći o mestima gde bi se elementari mogli deponovati (čuvati). Projekcija jednog elementa u gotov oblik. koji će stvoriti sam taj elemenat. tj. Dobro može koristiti i velika gumena lopta. 2. Otuda će mu na zidu biti isto toliko dobro. astralni ili materijalni 3. a uopšte nije važno da li će to biti velika kugla od drveta ili stakla.

Kao što je već rečeno. na kraju. Istovremeno. morate sasvim zaboraviti elementar. ako to želite. Ni vreme ni prostor ne mogu elementaru bili prepreka na putu i on će zaista biti u stanju da obiđe celu zemljinu kuglu u jednom jedinom trenutku. i to spaljivanjem njegovog imena. u sami ugao . Kasnije. pomoću elementara se mogu postići mentalni. na primer. jer takav elementar ima primetno magnetično i električno zračenje. kugla će imati plavičastu boju a kada se stvori od zemljanog elementa. morate znati da efektivnost elementara zavist od vaše mentalne zrelosti. u kojem on mora ispuniti svoj zadatak. To razjedinjenje ili.. pojačanom imaginacijom i projekcijom elementa sa kojim radite. svrhom na koju ciljate. nakon završetka svog rada. uverenja i vere koja zrači i koja je u stanju da pometa planine. naglo presecite veznu sponu između vas i njega. impregnirajte ovaj već dovršeni elementar koncentrisanom željom. Ako nije. pomoću poluglasnog izricanja njegovog imena unatrag (od poslednjeg ka prvom slovu). koji magičar koristi samo za jednostavne efekte. Morate biti čvrsto uvereni da će on izvršiti vašu naredbu i ispuniti vašu želju u vremenu koje ste odredili. dakle od sposobnosti da zgusne te elemenat. za pružanje zaštite u jednostavnim stvarima. rezultat će biti vatreni elementar i imaće vatrenu kuglu. jer on ne može postojati bez imena. rastvaranje (poništenje) se takode može izvesti i putem obične imaginacije. oteravši ga. gde za materijalno telo ne bi bilo dovoljno prostora. Na ovde naveden način elementarno biće se može stvoriti bez ikakvog materijalnog oblika U tom slučaju. na primer. sve dok se ne postigne željeno dejstvo. Test sa klatnom je za vas veoma važan jer pokazuje da li je vaša naredba izvršena ili nije. astralni i materijalni efekti. to je tačno. elementar možete koristiti u istu svrhu na još nekom mestu. Šta više. klatno će pokazati vibracije. pomoću primicanja sideralnog klatna tom obliku. Čim ste odaslali elementar. Ako ste sledili sva ova uputstva izvucite elementar iz predmeta i pošaljite ga na posao koji ste mu odredili da uradi. kada steknele zrelost. probojnije i mirnije će elementar raditi Ako je vreme koje ste prethodno utvrdili isteklo. kugla će ličiti na staklenu kuglu. Ovo punjenje možete ponavljati koliko hoćete puta. pomoću posebnog rituala ili. i odmah prestanite misliti o njemu. Ova vrsta stvaranja elementara je mnogo teža. Morate sebe prene ti u stanje praznine uma ili obratiti pažnju na neku drugu priču. ali ima tu prednost što se i oblik takode može preneti bilo gde. Pretpostavimo da radite sa elementom vatre. Pored toga. bez izuzetka. elementar će se javiti u boji ilovače. radeći na isti način na koji ste radili kod stvaranja materijalnog oblika. bolje rečeno. sačinjena od vazdušnog elementa. Na taj način. imate priliku da rastvorite elementar na način koji ste prethodno odredili. proverite pomoću sideralnog klatna da U se elementar vratio u svoj oblik. Čim budete sasvim sigurni daje ova akumulacija elementa dovoljno jaka za ostvarenje vaše želje. recimo gumenu loptu. Ali. slično metodu koji je preporučen za projekciju elemenata. pre toga naredite elementaru da se odmah vrati u svoj oblik čim ispuni zadatak. Takodje. to jest. ako je to potrebno. ukratko. i ako pretpostavljate da vala naredba nije zadovoljavajuće ispunjena. da li je izvršio svoj posao ili ne. koja se nagomilava i sabija. Ovo je najprimitivniji i najlakši metod stvaranja elementara. za davanje naredbe nekoj drugoj osobi. Što veštije ovo izvedete. usko ograničene Ideje i uticaje koji ne zahtevaju nikakvu naročitu inteligenciju. kao nožem. Takvo ponavljanje punjenja biće neophodno kada elementara zapovedite rešenje problema koje bi prevazilazilo njegov napon i snagu. imate mogućnost proveravanja elcmentara.materija. Ako se elementar vratio u svoj početni oblik. Ni najmanja trunka sumnje u uspeh ne sme nikad ući u vaš um. pozovite elementara da se vrati nazad. ograničite period njegovog života. moći ćete pratiti rad svog elemenlara pomoću vidovitosti. Ako je stvoren od vodenog elementa. Stvorite još snažniju akumulaciju elementa. to znači da elementar još uvek radi. i pored toga od vaše volje. itd. Ako klatno ne pokazuje baš nikakve vibracije. dajte elementaru ime. tj. željeni elemenat treba da projektujete u oblik misli. Ako se ni posle određenog vremena vaš elementar nije vratio u oblik u kome se čuva. posao još nije obavljen Kada šaljete elementar da izvrši svoj radni zadatak ne smete nikad zaboravili da za njega nema ograničenja. i tada pošaljite elementar još jednom da izvrši zahtevani posao.

Ovakva figura. on treba da otvor figure začepi Čepom pamučne vate koji sadrži nekoliko kapi njegovog ličnog.zida. i na takva mesta gde je pristup ostalim ljudima sasvim isključen. to bi bilo još delotvornije. Svi mi znamo da se svaka nauka može upotrebiti u dobre a isto tako i u loše svrhe. Trgovac na primer može stvoriti elementar koji će mu pomoći da poveća broj svojih kupaca. pa nadole. jer će tada masa bili previše meka i teže bi bilo raditi sa njom. zaštititi svoju kuću ili stan od štete. i ova praksa može zloupotrebiti za sebične i zlonamerne ciljeve. Sada tu šupljinu ispunite sve do otvora fluid-kondenzatorom i zapušite otvor dok je figura još meka da bi sprečili curenje kondenzatora. i žao mi je što moram reći da se. na primer. prema magijskim pravilima je najidealniji oblik za stvaranje elementara. U našem slučaju. pomoću elementara. Drugi načinje da kondenzator uspete u figuru nakon što se ona ohladi i očvrsne. Ako želite elementaru dati oblik ljudskog bića. Ako magičar namerava stvoriti elementar samo za svoje lične svrhe. zapušavajući otvor tečnim voskom ili svećom. Veličina figure uopite nije bitna. u svakom slučaju. Međutim. Ne stavljajte previše vode kod pripremanja gline. međutim ako bi se obe te Mumije (Mumiae) prve klase spojile.što znači. stearin. treba prvo staviti u šupljinu figure. prema ovom metodu. naravno. jedno ili drugo bi bitu dovoljno. pa na kraju začepiti otvor. Izmešajte (umesite) glinu sa malo tople vode do guste smese i dodajte pčelinji vosak. slično. to jest. Sada od potpuno umešene mase oblikujte figuru dajući joj oblik koji želite da elementar ima. stvoriti sebi mnogo ugodniju atmosferu i slične stvari. Sve kuće u kojima se javljaju duhovi. čep od pamučne vate. na koje su bacili ljagu pakosni magičari. svaki drugi lojni sastojak može poslužili. To bi bila samo krajnja sredstva. možete odabrati bilo koji predmet kao podesan oblik za svoj elementar. METOD 2: Iako. Sa povećim ekserom ili nekim drugim šiljatim predmetom izdubite Širok otvor dok je lutka još topla i meka. . lutku ili slično. stvarajući tako veliku šupljinu u voštanoj figuri. Što se tiče obrade magijskih kondenzatora. kao duž kičmene moždine do peta. ja ću vas upoznali i sa jednom idealnom tajnom tehnikom. Ugledan magičar nikad neće spasti na takvu vrstu mahinacija. kao što su loj. masu takode treba obrazovati u tom obliku. stoga uzmite nekoliko kapi svoje krvi ili sperme. mada je očigledno da Sto je veći oblik lutke plodnija će bili vaša kreativna imaginacija. pripremljen na ovaj način. da biste dobili pravu razmeru. figura od približno 10 cm biće sasvim dobra za veštog magičara. Ako se radi o ženskom magičaru. jer će pčelinji vosak biti mnogo bolji. da za jedan (1) litar mase morate uzeti 2/3 1 gline i 1/3 1 voska. tu temu ću proširiti u sledećem poglavlju. služi istoj svrsi. bilo sasvim rastopljen ili samo malo zagrejan. mogu se tako protumačiti kao proizvod elementara koji su namerno stvoreni u tako zlobne svrhe. na primer. Uzmite 2/3 (dve trećine) gline i 1/3 (jednu trećinu) dela voska delove treba shvatili u količinskom a ne u težinskom smislu . Počnite sa glavom. Ako ne možete nabaviti pravi pčelinji vosak. Izmesile oba sastojka u jednu masu sve dok se glina ne pomeša veoma dobro sa voskom. organskog “prima materijala” To je Alfa i Omega. ulivajući fluid-kondenzator preko njega. Ova praksa nudi magičaru toliko mogućnosti daje u potpunosti prepušteno njegovoj intuiciji u koje će svrhe želeti da upotrebi elementare koje je stvorio. kap njene krvi. i to samo tada. On može. recimo malu statuu. ne pre. spermacet i slični koji se uopšte koriste za pravljenje sveca.

a vatreni elemenat u glavu. Nakon toga. i obavezno je da po završenom zadatku odmah ponovo poprimi veličinu lutke. Akumulirajte u svojoj desnoj ruci toliku količinu svetlosti svemira da ruka sija poput sunca. gore pomenuta lutka se može puniti i samo jednim elementom. i produbite te kvalitete meditacijom. bilo preko jedne od ruku ili preko solarnog pleksusa ka van. direktno ili indirektno. Religiozno naklonjeni magičan čak krštavaju figuru na način sličan krštenju novorođenčeta. mogao emanirati iz lutke gde god vi to želite. Do tog stupnja. i život i postojanje elementara zavisi od fizičke lutke. ali ih neću navoditi da ne bih učenika naveo na neka loša dela. za koje mislite da je sačinjeno od najfinije eterične materije. Koncentrišite u lutkinu glavu sve osobine duše i duha koje želite da vaš elementar poseduje. počinjući od peta pa do visine genitalija. možete se koncentrisati na četiri specifična svojstva duha: volju. Ako ste sigurni daje figura dovoljno napunjena i osposobljena da ostvari željeno dejstvo. usled mentalne. intelekt. naravno. dok se puni figura. u nju. osećanje i svest. Postupile na isti način sa vodenim elementom. Sada koncentrišite sve specifične osobine zemlje poput težine i slično. To je. koji projektujete u lutkin abdominalni region. možete nekoliko puta ponavljati eksperimenat i pojačati njegovu efikasnost dubokom meditacijom o činu postupka. izdahnite svoj topli dah u predeo lutkinog pupka i glasno izgovorite ime elementara u njega. i dok to radite. i elementar se može stvoriti na način koji je opisan u prethodnom metodu. U svakom slučaju. možete preći na formiranje mentalnog tela elementara na sledeći način: Pomoću imaginacije stvorite u lutki mentalno telo. pomoću imaginacije. Svakako. svoja prima-materija se ne sme mešati sa fluid-kondenzatorom. prenesite vazdušni elemenat u (njen) grudni region. rezultat će biti visoka temperatura (groznica). usijano. i ispunite figura tim elementom. izazvaće napade drhtanja u telu magičara koji ju je stvorio. ostati u figuri. i vidite kako ono okružuje i obavija ceo oblik lutke. ovde ću dati pojedinosti prakse drugog metoda. možete biti sigurni da ste stvorili astralno lelo svog elementara. Nakon što je lutka dobila svoje ime. ponovo ulazeći i sjedinjujući se sa njenim oblikom. kao da želite da je pokrenete svojom vitalnom snagom Dahnite svoj dah na nju kao da želite da oživite tu beživotnu figuru. uverite sebe pri svakom eksperimentu da u toj figuri posedujete savršeno telo koje odgovara vašem elementara. i tamo stalno delovati. Zemljani elemenat treba da te dinamično akumulira u tim delovima. Astralno telo vašeg elementara će uvek ostati vezano nevidljivom vezom za materijalni okvir. Pri tome zamišljajte da se sa svakim dahom svetlost vaše desne ruke smanjuje i . dobrim ili lošim dejstvima. ispunite čitavo svoje telo. Uzmite figuru u levu ruku i držite zračeću desnu ruku 6-7 cm iznad nje. lutku. i produbiti ih meditirajući o njima. Na primer. pomoću udisanja elementa. jer bi sam magičar pretrpeo ozbiljna oštećenja. međutim. Dajte tom svom elementaru koji se razvija ime koje ste mu odredili i izgovorite to ime nekoliko puta u figuru. astralne i materijalne veze stekla bi mogućnost da utiče na magičara. morale uselili čvrstu volju i uverenje da će zemljani elemenat. ako se lutka izloži velikoj toploti. obrnuto.U slučaju kada elementar treba napraviti i lutku oblikovati za drugu osobu. sa svim svojim osobinama. koji je usvojio lutkin oblik ali koji bi saglasno vašoj želji. i daju ime figuri dok izvode taj obred. stvar mišljenja svakog magičara i nije apsolutno neophodno. Ako niste zainteresovani za neke posebne želje. pozabavimo se buđenjem života u vašem elementaru. i. Čim ste projektovali sva četiri elementa u figuru. Uzmite voštanu figuru u levu ruku a desnom je nežno trljajte. zemljanim elementom. u našem slučaju. Ta osoba. prihvatajući veličinu koja se vama sviđa. Pruža se i veliki broj drugih mogućnosti pomoću magijsko-simpateličke trake. projektujte ga. figura pripremljena sa mumijama stavljena u hladnu vodu. to jest žarko. Pod uslovom da ste stvorili astralno telo svog elementara na ovde opisan način.

Stoga se svakom magičaru preporučuje da važne događaje. astralna ili čak fizička dejstva. prešavši u lutku: Astralni oblik vaše lutke treperi i živi. Kod devetog izdaha u lutku. recimo voštanu figuru. kasnije astralne. figura mora biti slobodna. prema analognim zakonima prirode. Kada se sa elementarom radi na duži period. pomoću imaginacije. svakako. nedostupnu bilo kome. povezati elementar sa nekim ritualom koji sami izaberete. pomoću vašeg prethodno ustanovljenog rituala. pošto će ga svila zaustaviti. Uništenje ove figure ili izlivanje fluid-kondenzatora izazvaće smrt elementara ili njegovo raspadanje. istovremeno. elementar može biti automatski ili. zgusnut do te mere da postaje vidljiv čak i netreniranom fizičkom oku. Budite sasvim sigurni da je. neophodno je da od samog početka imaginacijom prenesete tu osobinu na svoj elementar. pošto im materija ne predstavlja prepreku. Vaša imaginacija mora biti toliko jaka da u lutki možete sasvim jasno osetili život kao da je fizički. u skladu sa željom. pošto će ti željeni događaji postati rutinska stvar. ipak. iako se on može razviti do te mere da može osloboditi velika mentalna. Na ovom mestu možete nastaviti dalje ili uviti figuru u komad prave svile za dalju upotrebu. jer ritual povezan sa pojedinim događajem stvara potrebnu moć i dejstvo. kriknite glasno i ushićeno: “oživi živi. Svrha za koju ste se odlučili i ovde ima svoju ulogu. Pošto voštana figura mora uvek biti uvijena u pravu svilu. Ako biste u bilo kom slučaju uvili figuru u svilu. Apsolutno zavisi od vaše volje i želje da li ćete elementan) dati privlačan ili neki manje lep oblik. Svaki dalji rad je već stvar imaginacije. samo od vas zavisi da li ćete a svom elementara videti muško ili žensko biće. Svila je poznala kao najbolji magijski izolirajući materijal Figuru treba čuvati na prikladnom mostu. Od samog početka utisnite u svoj elementar komandu da bi on morao prihvatiti veličinu koju ste vi odredili To će vam pružiti šansu da smanjite elementar na veličinu patuljka ili da ga povećate do veličine džina. kada radi sa elementarom. Kod sedmog izdaha svetlost u vašoj desnoj ruci će sasvim nestati. Ako želite nastaviti. potpunom ljudskom biću. napraviti elementar koji radi na nevidljiv način što se. stavite figuru opet ispred sebe i zamišljajte da astralno i mentalno telo zrače iz lutke. to jest zadatak se mora ugraditi u elementar u samom trenutku njegovog stvaranja. Budite uvek svesni svog autoriteta i magijske moći i uvek budite sigurni da su život i smrt elemenara u vašim rukama u obliku voštane figure koja predstavlja telo elementara. Otuda. čovek može bili siguran da astralno telo ne može ni ući niti izaći iz figure. Svoj elementar morate zamišljati veoma slično malenom. Bolje je. to jest neuvijena. spoji u lično odabrani ritual. pozovite svoj elementar njegovim imenom i. Kasnije bi bilo mnogo teže utisnuti nove osobine u njega. potpuno biće ništa donelo na svet. ne dozvoljavajući mu nikad da radi po svojoj volji. Ako odvajate elementar od njegovog tela šaljući ga negde ili naređujući mu da proizvede neka dejstva. Uvek zatvorite elementar nakon što je obavio svoju dužnost u njegovo telo. na takav način kao kad normalno ljudsko biće posmatrate kroz umanjujuće staklo. mora prethodno utvrditi imaginarnim sporazumom sa elementarom. kada je njenu astralno telo izvan nje. Kod osmog izdaha na nju zamislite da astralno telo vaše figure preuzima vaš dah i počinje pravilno da diše. budi živ?” Ovo poslednje “budi živ” mora se uzviknuli oduševljeno i uverljivo u nepokolebljivoj veri da je željeni elementar stvoren. mogli biste ubiti elemen- . jer nijedan stranac nikada ne srne doći o dodir sa tom figurom. Pošto je svako astralno i mentalno telo nezavisno od vremena i prostora. Takodje.bledi i ulazi u lutku. Prema postavljenom zadatku morate. a nakon duže upotrebe čak i materijalne zadatke. Veoma je važno to znati i zapamtiti. tako da se on oslobađa obaveze korišćenja svoje volje ili imaginacije. trebalo bi napraviti pisani plan delovanja u kojem će se sve brižljivo razmotrili pre nego što počne pravo stvaranje. Svrha. Od prvog vašeg daha na nju zamišljajte da lutkino srce počinje kucati a krv cirkulirati. pre stvaranja elementara. Tako stvoren elementar će na početku prvo ispunjavati mentalne. Nikad ne dozvolite elementaru da vas nadmudri. omogućujući mu da brzo postane onoliko velik koliko vi želite. što zavisi od vrste zadatka koji treba ispuniti Isto važi i za njegovo odevanje koje će vaša mašta odlučiti po ćudi ili trenutnom nahođenju.

prema ovde opisanom metodu. i da bi svako naglo razaranje rezultiralo jakim magijskim poremećajem. Srce ostaje mirno. Čim ste zamislili mentalno telo izvan lutke rastvorite ga pomoću imaginacije u univerzalnu svetlost. jer je mlazom akaše pokidana veza između mentalnog i astralnog tela. Sada otresite uvijenu svilu svojom levom rukom. parcelom upijaće hartije. poput disfunkcija srca. na primer. Rastvaranje elementara ne sme se vršiti odjednom. a da bi to brže uradili otkinite joj glavu. vodeni elemenat u abdomenu i na kraju zemljani elemenat u nogama. Uhvatite sadržaj. Ovaj proces pred- . Sada nekako otvorite šupljinu lutke. spaljivanjem figure bez njenog pražnjenja. ako se izgnječi i ponovo oblikuje. to jest fluid-kondenzator. Uzmite figuru u (levu) ruku i zamišljajte uobičajeni proces disanja astralnog tela u njoj. budite na oprezu pred elementarom koji se razvio do te mere da nadmašuje magičareve fizičke. prelaze preko vode u vaše telo. to jest onom u kojoj držite figuru. pravedna osoba će činiti samo dobra dela u korist ljudskog roda. kao bljesak munje. itd. Sada napunite akašom svoju desnu ruku koju zamišljate u tamno-ljubičastoj boji. Istovremeno. Posle toga pređite na rastavljanje astralnog tela u lutki. onda sledi vazdušni elemenat u predelu grudi. mnogo je preporučljivije uništiti je.trenutno ga rastvarajući . slično pari koja isparava. Sama lutka bi se mogla ponovo koristiti za pravljenje novog elementara. međutim. koji onda morate spaliti. deo svog ličnog Ja koje je projektovano u elementar. svu odjednom. postižući tako visoke stupnjeve u magiji. naročito ako je njegov elementar već u stanju da “proizvodi jake fizičke efekte koje čak ni sara magičar ne bi bio u stanju da ostvari. sa elementarom morate postupati na isti način kao da se radi o nekom ljudskom biću. sve njene sposobnosti. Pri tome ste ubili svoj elementar. Stoga. dušu i duh. i njeno iznenadno povlačenje (vraćanje) moglo bi eventualno naneti magičaru ozbiljna oštećenja. on bi sigurno pretrpeo ozbiljna oštećenja zdravlja. sem ako metod rastvaranja nije ustanovljenu samom trenutku stvaranja. U slučaju elementara proces rastavljanja je isti kao i kod umiranja Čoveka. opisaću još jedan metod koji se koristi kada se elementar kondenzovao do te mere da je izvršavao fizičke zadatke ili je postao toliko jak da je odbio da se pokori magičarevoj moći izašavši iz njegove kontrole. paraliza različiih vrsta. spaljivanjem ili sahranjivanjem na nekom pustom mestu. Projektujte akašu pravo u srce figure. Desna ruka je napunjena akašom. astralne i mentalne moći. Kao što vidite. jer nikad neće povrediti zakone prirode i duha. U samom trenutku kada u ruci držite golu figuru neposredno iznad vode usmerite destruktivni zrak akaše u srce figure. U tom slučaju. imaginarno isparavajući jedan po jedan elemenat u univerzalni elemenat Počnite od vatrenog elementa u glavi figure. rešavajući to na neki drugi način. To bi bio normalan čin rastvaranja. destrukcija se ne sme vršiti odjednom. Ovde preporučujem sledeća dva metoda za razjedinjenje elementara. čitav život. potopite lutku pod vodu i pri tome zamišljajte da sva moć. Da biste se zaštitili od bik) kakve magijske reakcije ili lukavstva elementara stiktno se pridržavajte sledećih smernica: Pripremite kadu što toplije vode. mentalnih mana i tako dalje. disanje je prestalo Povucite mentalno telo iz figure. Stoga se kod magije uvek savetuje opreznost i strogo pridržavanje ovde datih smernica i uputstava. uđite u nju i sedite. nervnog sloma. Pored toga. razjedinjenje treba. Jedino će budala koja ne zna ili ne poštuje pravila povrediti sebe ili druge ljude.na isti način kao kad biste dotakli magičara. Trebalo bi uvek imati na umu da je to. Držite u levoj ruci figuru uvijenu u svilu. Ako magičar ne bi bio dovoljno otporan ili drugačije zaštićen od takvih smetnji. Tako se nikad nećete izložiti nikakvoj opasnosti u pogledu svog zdravlja ili inače. Kao što je već rečeno. Osetljiva. toliko koliko telo može izdržati. Osećate lupanje srca i cirkulaciju krvi. deo Sopstva.tar . Čije je astralno telo izvan njegovog fizičkog tela -ubijajući ga istog trenutke pošto se dodirom kida povezujuća nit između astralnog i smrtnog tela. izvoditi postepeno. pošto oslobođena moć ima svoje poreklo u samom magičaru.

Pre ili kasnije izgubili biste kontrolu nad njima a to bi zaista bilo kobno po vas. Konačno. u svakom slučaju. niti se predajite lažnim pretnjama. Baš kao što su časovi rođenja i smrti čoveka već predodređeni sudbinom. Koliko je važno utvrditi tačan sat smrti elementara. on bi se sam rastvorio u trenutku koji ste vi utvrdili. Ako su vaši elementari stvoreni i kondenzovani do tog stepena da su u stanju da pričaju kao ljudska bića. jer su sve one individualne i zavise od želja koje magičar želi da ostvari pomoću elementara. On bi trebao odlučiti koliko mu treba za lične potrebe a koliko želi stvorili za druge ljude. Verovatno se može postaviti pitanje: koliko takvih ili sličnih elementara može stvoriti jedan magičar? Taj problem je prepušten njemu. može se dokazati i činjenicom da u slučaju da se vama nešto desi. Legenda o GOLEMU. ili bi mu slali poruke. mogli biste izvesti čin uništenja u akaša-sferi. . Ostatak moći ostaje u vodi i vi ste zaštićeni od svake magijske nezgode ili reakcije. Ispustite hladnu vodu u kanalizaciju ili je prospite. Ali budući na astralnom nivou. razumeli automatski. magičar bi bio odgovoran za sve radnje koje bi elementar vršio. kao savršeni magičar. METOD 3: Pre nego što počnem opisivati praksu trećeg metoda. u slučaju Golema stvaranje je izvedeno pomoću rituala Kabale. Neki magičan imaju gomilu elementara kao svoje sluge. Stoga se savetuje da se prethodno sve zapiše. vašeg elementara. Sinteza ostaje istakao i ova navedena u ovom metodu. Vaše telo. Lutka će se rastvoriti i otopiti u vreloj vodi a fluid-kondenzator. ako biste još uvek bili zainteresovani za to. želeo bih dati nekoliko sugestija magičaru koji mora da radi sa elementarima. žeko bih podsetiti da se o njemu veoma malo zna i da ga koristi samo nekolicina istočnjačkih posvećenika. jer to ne spada u domen ove knjige. njegov tvorac. Međutim. duša i duh prihvataju život na prihvatljiv način. Ove preporuke su od vrhunske važnosti za praktičara. čak iako ste elementaru odredili više godina života. Počnite čin rastvaranja bez ikakvog sažaljenja kao kad izvodite bilo koju vrstu magijske operacije. čak i ako umrete. da se ne bi ništa zaboravilo. vi biste to. to jest nema tačno utvrđen čas smrti.. to jest odredite tačan samrtni čas koji morate održati do samog tog trenutka. Ako bi se magičar opredelio za ovaj treći metod on bi. i ako biste umrli. izbrišite se. Međutim. za koga se kaže da ga je stvorio mudri Ravi Lev u Pragu takode upućuje na stvaranje elementara. bacite je još jednom u vrelu vodu i koncentrišite se na to da voda odnosi i poslednji trun života. drugi bi ga štitili. pre nego što je došao elementarov čas. Ako su vaše oči već vidovite i ako primećujete da figura još uvek zrači auru. Ovde neću opisivati kako bi se to moglo izvesti. Pre nego što završim ovo poglavlje. Ni u kom slučaju ne padajte na takva obećanja. Tako bi. dok se ona ne ohladi I svila u koju je lutka bila uvijena može ostati u vodi.stavlja veoma naglo razaranje stvorenog bića. Nije potrebno navoditi sve mogućnosti. čim otkuca njihov smrtni čas. tj. elementar bi nastavio da živi stotinama godina posle svog tvorca i stalno bi bio sposoban za život. Sa tom poslednjom operacijom elementar je mrtav i nestao za vas. izvesti čak i ako ne vidite emanaciju (aure). u akaši. Čak i ako su vas elementari verno služili i ako ste ih sasvim zavoleli. Ako u tom slučaju životni vek elementara nije vremenski ograničen. svejedno ih morate uništiti. na primer magičar mogao imali elementare koji bi mu unapred javljali svaku opasnost. utvaru ili vampira a. U međuvremenu bi verovatno prerastao u avet. ali pazite da niko više ne dođe u dodir sa tom vodom. tečnost će se pomesati sa tom vodom Ovaj eksperiment možete. itd. oni će pokušati da mole ili čak da vam prete da ih ne uništavate. tako čete bili sigurni da je sav život u elementaru ugašen Spalite ili sahranite ostatke lutke zajedno sa svilom. tj. i vi odlučite o trajanju života svog elemen tara na isti način u samom činu stvaranja. Svako ko je upoznat sa kabalističkim misticizmom poznaje te činjenice. koji verno ispunjavaju sve postavljene zadatke. ostavljajući lutku još uvek u vodi. tj. nezavisno i hladnokrvno. Izađite iz kade.

Ako ste se umorili. talisman ili pentekl. tušom ili nekom drugom tečnošću koja se ne može lako izbrisati. to jest u znak. koji pokazuje simbol elementara. To može biti u zidu ili na nekom drugom teško dostupnom mestu gde biste ga sakrili. veliki crtež zovu veliki KILIHOR a mali urezani znak mali KILIHOR. sve što treba da uradite jeste da raširite veliki kilihor ispred sebe. raširite već pripremljen papir i stavite mali kilihor tačno u centar velikog kilihora. Ovaj osmougao pokazuje da moramo raditi sa simbolom četiri elementa u njihovim pozitivnim i negativnim ishodima. sastavljajte jednu koncentrisanu iskru sa drugom tako da iskra postaje sve veća sa svakim ponavljanjem. Takodje treba da odredi i mesto na kojem će ga čuvati da ne bi došao u dodir sa strancima. ako smatrate da je to korisnije. Papir koji koristite za crtanje treba da bude dovoljno veliki da elementar može da stane u centar osmougla. Zatim se mora pozabaviti obukom koji namerava od adbrati i da li želi stvoriti muško. Razmotrivši sve ovo pažljivo i zabeleživši pisane beleške. bilo ritualom. njegov lični zadatak i to razjasniti. Sada urežite isti znak na veoma mali kružni predmet. Mali kilihor sada služi kao polazna i kao završna tačka za projekciju elemenata. Presavijte veliki kilihor. On mora znati da li želi da ga veže za lutku. Čim skinete ruku sa malog kilihora. Razlika je u tome što se veliki kilihor na Tibetu ne crta na papiru. Za naše svrhe dovoljno je iscrtati veliki kilihor na papiru crvenim mastilom. Ponovite ovaj eksperimenat bar sedam puta. jedan preko drugog.u prečniku od 12-13 mm. Sada projektujle vatreni elemenat iz svog tela preko neke od polaznih tačaka vašeg astralnog tela i akumulirajte ga u toj meri da se sav sadržaj vašeg tela sabije u veoma malu vatrenu iskru. Nakon sedam ponavljanja Iskra bi već morala imati veličinu malog plamička. Ipak. projekciju mora vršiti direktno iz svemira. u tu svrhu možete upotrebiti i malo parče drveta. tj. Sedite udobno u svoju asanu. Lame na Tibetu koje rade sa tim. Kada smo završili sve ove pripreme. on mora razmisliti o pisanom planu i veoma dobro proučiti svrhu elementara. usred njega dva kvadrata. figuru ili neki drugi predmet. tačno određujući dan i sat Ako pretpostavimo da je elementar namenjen za ličnu upotrebu tada on treba da izvede punjenje projekcijom preko svog vlastitog tela. koncentrišite i akumulirajte elemenat na površini malog kilihora. mogu se koristiti obe mogućnosti bez ikakvih problema. da bi mogao da nadgleda čitav spisak. dobro ga sakrijte. morao razmotriti sve što sam do sada napisao o stvaranju elementara. mnogo je korisnije urezivanje šiljatim predmetom na malom metalnom disku.naravno. Sam krug predstavlja sveobuhvatni akaša-princip iz kojeg dolaze četiri elementa. kad bude projektovan izvan vašeg tela Da biste postigli brži uspeh. stavite mali u njegovo središte i pozovete biće imenom koje ste mu dali. U ovom trećem metodu opisaću elementar stvoren vatrenim elementom kojeg magičar može koristiti za svoje svrhe. Staviše. sličnog svetlosti svece. pretvorite plamenu željeni . počnimo sa pravim stvaranjem elementara.a može poslužiti i bilo koji drugi metal . ili ga nosite sa sobom. kao što je ovde navedeno. Zatim skinite mali kilihor sa velikog. Ako ništa drugo ne možete nabaviti. Obeležite centar osmougla bilo kojim željenim znakom. Pre svega. Udišite vatreni elemenat. žensko ili biće dvostruke prirode. Sledeći put. gestom ili slično. on mora odmah da odredi odgovarajuće ime i da ga zabeleži. i plamen će se pojaviti na površini malog kilihora. možete preneti taj mali plamen pomoću svog metoda odašiljanja i čuvanja na mesto gde nameravati čuvati elementar. i njega dobro sačuvajte i prvi zadatak će biti završen. Ponovite projekciju vatrenog elementa i neka mali plamičak postaje sve veći i veći sa svakom akumulacijom. nego se pravi od kamenja koje se skuplja i podiže na neko usamljeno mesto gde nikad nijedno ljudsko biće neće imati pristup. najbolje na bakreni. on mora da tačno odredi način na koji namerava pozivati svog elementara. Ne bi smeo zaboraviti da utvrdi trajanje života elementara. on maže početi sa praktičnim delom. Povucite krug na parče tu papira. formulom. i impregnirajte vatreni elemenat željom bilo da ga oživite odmah u svom telu ili da ga posle oživite pomoću imaginacije. Konstrukcija velikog kilihora ima prečnik od približno 3-4 metra. Ako ste na taj način akumulirali plamen koji je dostigao veličinu i visinu željenog elementara. koji oni ponekad nose skriven u svojoj odeći. pogotovo ako je elementaru namenjen duži životni vek. tako da dobijete pravilan osmougao. Dalje.. Mali kilihor sada služi kao polazna tačka za disanje preko pora. Zatvorile tu iskru pomoću volje ili imaginacije u površinu vašeg malog kilihora. U slučaju da je namenjen nekom drugom. pozovite ime koje ste dali elementaru. srebrni ili zlatni disk .

uticanje na druge ljude i vršenje mnogih drugih stvari. Način rada sa njim je isti kao i onaj opisan u prethodna dva metoda. Uvek se savetuje da se jednom jidamu ne daje previše naredbi. Upotreba takvog elementara je mnogostruka tako da nisam u stanju da ovde navedem sve mogućnosti. koje je. iskusan magičar koji poseduje dobru imaginaciju i to će izvršiti sa lakoćom. METOD 4: Sledeći ovaj metod možete raditi na isti način kao što je opisano u Metodu 3. naročito na kultnim mestima. Takode je vredno zapaziti da se jidam može stvoriti isa ostalim elementima i čak sa sva četiri elementa na isti način. statue i slične stvari. davanja imena. Ova vrsta oživljavanja (animacije) slika i statua svetaca .oblik imaginacijom i time će vaš elementar biti stvoren. po želji stvaraoca. koji ćete sami izmisliti. dakle jidami se stvaraju na ovaj način. Sto češće budete ponavljali ovu vežbu. postoje jidamí stvoreni za lećenje bolesnih ljudi. tako da nema potrebe da o tome detaljno govorimo. nošenje poruka učenicima i prijateljima. duh i dušu njihovih obožavaoca i poštovaoca. a kada pozivate elementar biće dovoljno da primenite svoj ritual ili da uzmete mali kilihor u ruku i date mu odgovarajuću naredbu. Uništenje jidama se postiže procesom rastavljanja pomoću imaginacije u skladu sa uputstvima pomenutim u prvom i drugom metodu. dok slike demona i likovi bogova služe kao kalupi za njihovo predstavljanje. punjenja. elementan. Ovim je sve rečeno o trećem metodu. sve veća će biti efektivnost elementara. Iako je ovaj metod nešto teži. samo sa tim izuzetkom što potpuni oblik svog elementara zamišljate od samog početka. Mora se tačno razmotriti postavljeno trajanje života kao što smo to veoma jasno opisali u prethodnim metodima. Štaviše. pozivanja. Blagoslovena tišina. Ovaj metod je veoma popularan na Tibetu a elementan se tamo nazivaju JIDAMI (yidams). prvenstveno stvoreno pažnjom ili obožavanjem hiljada obožavalaca i vernika. čuvanja. Za slike. pa vazdušni i na kraju dolazi elemenat vatre. mogu se pripisati oživljavanju slika i statua. mir i religiozni ambijent u crkvama i hodočasnim mestima sa kojima se sreću posetioci svima su dobro poznati. samo što proces trpi malu pramenu pošto se ne počinje sa vatrenim nego sa zemljanim elementom. izuzev što se punjenje vrši uvek u velikom kilihoru. ali se još uvek ne mogu potpuno objasniti. koja su čak delimično i naučno dokazana. likove svetaca. Sva izlečenja na hodočasnim mestima. sfere delovanja. a najkorisnije je razviti jednu sposobnost i jedno polje te aktivnosti u jednom elementara. Svi drugi uslovi poput trajanja. procesa rastavljanja su isti kao u prethodna tri metoda. a njegova efikasnost i moć se povećavaju. Elementar stvoren na ovaj način je odmah spreman i potpun. zatim sledi vodeni elemenat. sa velikim i malim kilihorom. veoma se često govori da zrače izvanredno jaku magijsku moć koja stvara čudotvorne efekte na telo. Na Istoku. za čuvanje magičara i ukazivanje na moguće opasnosti. Samo od vas zavisi da li ćete stvoriti nekoliko jidama ako tako želite. Čestim ponavljanjem projekcije elemenata. međutim. možete ga još neko vreme puniti vatrenim elementom da bi postigli veći intenzitet elementara. Na primer. drugi za prenošenje predmeta. Čudna atmosfera koja okružuje te predmete izaziva njihovo zračenje. svrhe. pod uslovom da se niste odlučili za neki drugi individualni metod rastvaranja. MAGIJSKO OŽIVLJAVANJE SLIKA U ove metode za stvaranje elementara spada i magijsko oživljavanje slika.

I tu stvar morate razmotriti tokom rada. biste. Ali. . Ostatak procesa je isti kao kod drugog metoda stvaranja elementara gde se koristila voštana figura. Vrsta rastavljanja tak ode može biti ista. ili ako je to nemoguće spolja poprskati bistu fluid-kondcnzatorom i ostaviti je da se osuši. bolje čuvajte praksu u strogoj tajnosti da ne steknete lošu reputaciju kao crni magičar ili vrač. tajnom vezom simpatije povezani sa originalom. Kao rezultat simpatetičke veze preko njihovog tela. mogle bi se eventualno naneti ozbiljne štete tim osobama stvaranjem likova koji su nevidljivom. već ga drži u zidu iza portreta. papiru ili nekom drugom materijalu. Nakon toga zamislite omotač mentalnog tela. duše i duha. samo zračenje i njegova svrha podležu promeni. Ne bi trebalo oživljavati ni portrete koji bi mogli proizvesti seksualne apetite ili nepristojne motive kao na primer gole žene i tako dalje. tako da ono tačno odgovara obliku i veličini odabrane slike. Nije važno da li je slika rađena na slikarskom platnu. ako niste za sebe pripremili neki lično podesnij i metod. Zadnji deo rama možete osigurati i kartonom da u njega ne bi ušla prašina. ukratko sve što vam izgleda poželjno. već potrebni elemenat morate uzeti direktna iz svemira. Ako pretpostavimo da ste morali raditi sa sva četiri elementa sa projekcijom beba da operišete na isti način kao da stvarate potpuno ljudsko biće. bilo bi nužno nekako staviti kondenzator u unutrašnjost biste. na primer mali snimak. U tim slučajevima bi magičar sam sebe doveo u opasnost stvarajući time elementar koji bi mogao postati vampir.onoj vrsti metoda stvaranja elementara gde uopšte nije bitno da li je kao cilj oživljavanja odabrana neka obična slika ili lik nekog Sveca. Ako se radio elementaru koji je namenjen za druge ljude. mogle bi se ožive li na isti način. o čemu ću dati veoma korisne i praktične instrukcije. Izrežite komad upijaće hartije ili kartona u veličini slike u ramu. Ako ste u sliku uneli imaginaciju mentalnog tela. morate u umu predstaviti nedostajući deo. Nemojte nikada stvarati elementare koji su zainteresovani za prizivanje seksualnih uzbuđenja i osećanja. itd. Sada stavite komad običnog papira preko toga i pričvrstite ekserima ili lepljivom trakom. ali isto tako u taj portret možete prene ti i sva četiri elementa pa čak i akaša princip.kao što je već rečeno na početku ovog poglavlja . Tako je slika pripremljena za oživljavanje. Kada je magičar oživeo sliku on joj može dozvoliti da emanira iz portreta i koristiti je u svoje svrhe na prethodno pomenut način. U slučaju daje ispred vas slika koja predstavlja samo deo figure o kojoj se radi. intelekt. Čim ste projektovali elemente u astralno telo i dali portretu izvesnu gustinu prizovite ga u život Vrsta pozivanja u život ista je kao i ona opisana u Metodu 2 kod voštano-glinene figure. elemente ne smete projektovati preko svog tela. u tom slučaju. Ove mere predostrožnosti bi trebao da razmotri svako ko se bavi praksom oživljavanja portreta koju ću u nastavku opisati: Ako odaberete uljanu sliku da biste je oživeli. iako bi on doprineo bržem stvaranju elementara. samo. inkub ili sukcuba. A ako se radi o slici koja je manja od normalne veličine. ne morate direktno koristiti fluid-kondenzator. svili. ako ostavi elementar u portretu on bi se mogao zgusnuti do te mere da bi ga mogle otkriti čak i neupućene osobe. osećanje i svest u nju putem imaginacije. ovlažite ga fluid-kondenzatorom i ostavite da se papir osuši Čim je ovo malo sredstvo pripremljeno. sferu aktivnosti i tako dalje.. Međutim ako je portret namenjen za lične svrhe. Zato se čuvajte hvalisanja o takvim stvarima. bolje je da projekciju elemenata izvodite preko svog tela. Magičar će dobro postupiti ako ne ostavlja elementar u slikama nakon čestih ponavljanja. Svesno magijsko oživljavanje slika pripada . sada prenesite i pojedine osobine duha kao što su volja. Ovo treba raditi sa jednim elementom.je sigurno nesvesna. U taj omotač treba da koncentrišete sposobnosti. Međutim. sa magijskog stanovišta. Sada oblikujte mentalno telo pomoću imaginacije. Sada je možete obesiti na zid ili staviti na sto ispred sebe. Statue. Glavna stvar koju treba znati je da se ne oživljavaju portreti osoba koje su još uvek žive. otvorite zadnji deo slike i stavite papir sa suvim kondenzatorom direktno na poleđinu slike. postoji i svesno oživljavanje slika i sličnog. Sinteza jeste i ostaje uvek ista.

Kraj sedmog Koraka . Ovom napomenom završavam sedmi Korak ovog priručnika. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. neće nikada uspeti u stvaranju pravog elementara. Trebalo bi unapred reći da učenik koji nije marljivo obradio sve prethodne Korake. Smatrao sam podesnim da navedem samo ova četiri metoda. čija će primena svakom bili jasna. II.U svetlu nekih primora razmotrio sam veoma važno poglavlje praktične magije pomoću kojih magičar može razraditi mnoge druge metode. Magijsko oživljavanje slika. KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI SEDMOG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Analiza duha u pogledu prakse. potpunog u svakom pogledu. Stvaranje elementara pomoću Četiri različita metoda. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Razvoj astralnih čula pomoću elemenata i fluid-kondenzatora. c) jasnoosetljivost. III. b) jasnočujnost. a) vidovitost. 2.

Posmatrajte svoj odraženl lik nekoliko sekundi i onda zatvorite oči i mentalno zamislite svoj odraz u ogledalu. Ova sposobnost ne služi magičaru da zadovolji svoju radoznalost ili da određenije vidi šta se dešava na nekom mestu. Tako će moći da upoznaje čitav svemir. no gubimo vreme sa opisivanjem iskustava i pojava. svakako ćete uspeti da zapažate sve. ma- . ukratko. Teoretski bi se mnogo moglo pričati o ovoj sposobnosti i svemu što je sa njom povezano.KORAK VIII MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VIII) U ovom Koraku pozabaviću se poglavljem koje je od velike važnosti u magiji. Pod uslovom da ste bili u stanju utisnuti svoje crte veoma jasno u svoju imaginativnu sposobnost. Mislim na problem napuštanja tela. i samo oni učenici koji mogu sigurno tvrditi da vladaju vežbama svih prethodnih koraka. Ako ste zabeležili neki uspeh pokušajte posmatrati one predmete koji su vidljivi u ogledalu. da bi se preneo na svako željeno mesto. razvoja mentalnog lutanja. Naročitu pažnju treba obratiti glavi i izrazu lica. isto tako Iako magičar može napustiti svoje telo i sam otići bilo gde. da bi premostio najveće udaljenosti. Za njega nema materijalne prepreke. Iz tog razlogu odmah ćemo posvetiti pažnju praktičnom delu. mogu prići ne samo ovoj vežbi već i svim narednim bez ikakvog straha od oštećenja njihovog zdravlja ili duha. nakon svog prenosa u odraženi lik. Čim ste u stanju imaginarno obuhvatiti svoj odraženi lik u svim nijansama originala. ali pošto ovaj rad treba da bude udžbenik za praktičare. Ova vežba će vam na početku biti veoma teška. što zavisi od njegove zrelosti. a u slučaju nužde. već se može preneti u svom mentalnom telu i u druge sfere. stoga se morate više posvetiti svojoj imaginativnoj sposobnosti utiskujući sve predmete u svojoj blizini veoma oprezno u svoj um. Kada i ta sposobnost postane navika. da bude aktivan i u nekim drugim sferama. Učenik se mora ozbiljno upozoriti da ne rizikuje sa ovim ogledom ako nije dosada temeljno praktikovao svaku pojedinu prethodnu vežbu. čuti i osetiti. već je uglavnom namenjena da doprinese dobrobiti drugih ljudi. spremni ste za pravo mentalno lutanje. morate ponavljati eksperimenat sve dok ne uspete mentalno zapamtiti svaki detalj svog odraženog lika. ne morate biti na većoj udaljenosti od ogledala. onih koje će svaki magičar prikupiti za sebe u korist tvog ličnog uverenja. Bilo bi dobro za učenika da prvo prođe kroz neke uvodne vežbe. ali uvek sa strane svog odraženog lika. Ako niste postigli neki rezultat. do izvesne mere. kod malog ogledala razdaljina mora biti tolika da ogledalo odražava celu vašu figuru. Razdvajanje mentalnog od astralnog tela mu takode omogućuje da se slobodno kreće ne samo na našoj planeti. i on može obleteti ceo svet u jednom jedinom trenutku ako želi. jer mu ona pruža mogućnost napuštanja svog fizičkog tela u svako vreme koje želi. neku vrstu pripremnog treninga. pošto odvajanje ili razdvajanje svesti od fizičkog tela može izazvati opasne mentalne poremećaje kod slabijih ljudi Iz tog razloga. isto tako jasno kao da to gledate fizičkim očima. posetio strane kontinente. međutim. Ako imate veliko ogledalo. Svaki magičar koji se savesno bavi magijskom veštinom mora posedovati tu sposobnost. budući da je to prava svrha mentalnog ili spiritu-alnog lutanja. za duh ne postoje ni vreme ni prostor. to jest makrokosmosom. Ovaj prenos svesti ima za cilj da vas nauci kako da posmatrate svoje telo sa strane svog odraženog lika. Veoma važna uvodna vežba za mentalno lutanje je sledeća: Sedite u tvoju uobičajenu asanu i pred ogledala u kojem se možete celi videti. upozorenje je apsolutno razumljivo. možete nastaviti. Za vežbu pravog mentalnog lutanja. Tokom vremena. onda prenesite svoju svest u odraženi oblik na takav način da se osetite personifikovani ili otelotvoreni u njemu. To bi trebao biti ponos svakog magičara. ili odvajanja mentalnog a kasnije i astralnog tela od materijalnog. Na isti način kao što golub napušta svoj golubarnik. odnosno duha. da se upozna sa čitavim svemirom. gde će sve videti. Ova očigledno komplikovana sposobnost je veoma prosta za veštog magičara. koje je u stvari prenos svesti.

pošto one predstavljaju uvodni korak za astralno odvajanje od tela. I ovde će vam pomoći vaša imaginacija.asanu . Kada ste jednom u stanju da se sa duhovnim mentalnim telom krećete na isti način kao i sa fizičkim telom po svojoj kući ili stanu. Nakon završetka vežbe uvek se vratite u svoje telo baš kao da ste navukli svoju odeću. Ovu operaciju treba izvesti pre svakog mentalnog lutanja. koju ste posmatraii svojim mentalnim telom. gde ponavljate imaginaciju predmeta koji se tamo nalaze. Trebali biste postići takvu veštinu imaginacije da vaš imaginarni um opaža sve predmete u sobi isto tako jasno i verno baš kao da ste sve te predmete gledali fizičkim očima. smirenost. mogu se preduzeti i kratke šetnje van. dovoljno dugo ste vežbali imaginaciju svog duba. vaš sledeći zadatak biće da ispitate svoju najbližu okolinu. posle dugog vremena prakse. itd. Mnogo kasnije. naravno. Ako ste i ovu imaginaciju . i pokušajte napustiti sobu korak po korak. Kasnije. prođite kroz vrata. Da biste bili sigurni da li se imaginacija podudara sa stvarnim činjenicama. na koje nije naviklo vaše telo. Na početku. možete krenuti korak napred. Na primer. biće dovoljno da odete do sledeće sobe ili do predsoblja. baš kao da ste se izvukli iz kućne haljine ili neke druge odeće. Ovaj problem ću detaljno obraditi u Koraku IX. Pod uslovom da je koračanje po sobi bilo uspešno. može se postići jedino stalnim vežbama tokom treninga mentalnog lutanja. neće više biti baš nikakve potrebe za bilo kakvom imaginacijom. gledanja i osećanja u mentalnom telu na isti način kao da ste stvarno bili prisutni fizičkim telom. i. pod naslovom “Magijski Psihički Trening”.i koncentrišite se na svoj duh. jače čulno iskustvo i izvesnost da je vaš duh neograničen i sposoban da iskorači Iz vašeg tela prema vašoj volji. Nastavite sa posećivanjem prijatelja samo da vidite čime su zaokupljeni u tom trenutku.kadar da se slobodno kreće unaokolo čak i ako je još uvek povezan sa fizičkim telom. Sto bude dublji prodor meditacije. Ne može se dovoljno jako naglasiti koliko su sve ove vežbe važne. sedište na kojem vaše telo počiva. već i duša zajedno sa duhom odvaja od tela. poput izraza lica sa zatvorenim očima. Budući da se tokom ovih vežbi svest izveštila do te mere da će biti sposobna da prima i čulne utiske poput slušanja. Sada se prenesite pored svog tela. sve bolji i brži će biti vaš napredak i uspeh u mentalnom lutanju. a sva tajna mentalnog lutanja leži u stalnom vežbanju. pravilno disanje. kao što je već pomenuto. Rezultat poput ovoga. Pokušajte sada gledati na svoje telo koje sedi u svom uobičajenom položaju tako kao da vam uopšte ne pripada. čuje i opaža sve i da je . da bi se omogućilo očevidno odvajanje mentalnog tela. Baš na isti način ova predstava treba da se desi pomoću vaše imaginacije. i stojite pored tog vašeg tela. i nemojte ostati stojeći na jednom mestu nego pokušajte. onda zamislite sebe kako izlazite iz svog tela kao iz neke ljuske. Najpre će biti sasvim dovoljno da posetite kuću svog suseda ili da potražite prijatelje i poznanike koji žive u okolini a koje sasvim dobro poznajete. Morate znati kako da premestite svoju svest u duh na takav način. to možete učiniti pomoću imaginacije. Pod uslovom da ste stekli izvesna iskustva posle neke od ovih vežbi. Pod uslovom da ste sasvim sigurni da ste u stanju da se krećete u svom mentalnom telu a takodje i da opažate sve na isti način kao i sa fizičkim telom. spremni ste da nastavite. slično detetu.apsolutno nezavisno od vremena i prostora . ekstaza. Konačno. ispred vašeg odraženog lika. u obliku i veličini vašeg tela. sledeći ovu meditaciju koja će zahtevati samo nekoliko minuta. Stvar je u tome da sebe smatrate vezanim za zemlju. tokom koje se ne samo duh. Ako ste dobili osećaj unutrašnje slobode i samoodlučnosti. sve što treba da uradite je da zamislite da ta osoba. Zatim pokušajte da često praktikujete ovu svest samoodlučnosti i stajanja po strani. probudite se i odmah proverite da li sve što ste zamišljali odgovara činjenicama. sve se naravno zasniva na vašoj imaginativnoj sposobnosti. Čim ste sasvim sigurni da svesno stojite pokraj i posmatrate svoje telo. Najpre. kao da ste u svom fizičkom telu. da šetate tamo-amo po sobi i to činite na takav način kao da se stvarno oslanjale na svoje fizičko lelo. Potrudite se da svojim očima vidite svaki pojedini detalj na vašem telu. Odsustvo težine i osecaj bezvremenosti i besprostornosti mogu vas eventualno namamiti da se krećete neuobičajeno dugim koracima. i sada radite na sledeći način: Zauzmite svoj normalni položaj . sa ciljem usmeravanja pažnje na svoje telo. i tu pojavu morale na početku izbegavali. možete koristili pravila mentalne sfere.terijalno ogledalo više nije potrebno. vidite ljude kako rade svakodnevni posao. Zamišljajte pri tome da je vaš duh onaj koji vidi. Praksa usavršava. radi nešto sasvim drugo. čim se vratile u materijalno telo uporedite te predmete sa stvarnošću. Čak suprotno. poznato kao tzv. da se možete osetiti kao da fizički stojite kraj svog tela. Pod uslovom da ste zabeležili uspeh nakon dužeg niza vežbi. mogu se dobiti i neki drugi utisci sem utisaka predmeta. Najpre.

morske obale. zadovoljavajuću veštinu ćete postići jedino posle dugog perioda strpljivih vežbi i čestih prenosa. Detaljan opis te prakse sledi u sledećem Koraku pod naslovom “Magijski Psihički Trening”. to jest. pa prema tome biće te u stanju da tačno razlikujete da li su stvari koje ste vide li. stvarne činjenice ili imaginacija. vi zaista niste baš mnogo napredovali i morate stalno ponavljati eksperimente sve dok ne budete u stanju da razlučite prave činjenice od imaginacije. Svrha mentalnog lutanja (putovanja) nije samo da opazite sve što se u tom trenutku dešava na zemlji. Ako želite biti negde sa svojim mentalnim telom. U slučaju većih udaljenosti. nikako pre. kontaktirajući tamo sa bićima i stičući znanja o stvarima o kojima prosečno ljudsko biće nema pojma. iz čega sledi sanjivost. i u koje vreme dana. ne odgovara sasvim činjenicama. međutim. Kasnije vile neće biti razloga za bojazan. Najpre. dok ste u svom mentalnom telu. možete onda biti sigurni da nijedna ni druga nije istinita. pošto magičar mora steći lično iskustvo kad se radio ovom delu mentalnog lutanja. Na primer. Samo onda kada ste se konačno uverili da ste u stanju opaziti sve svojim čulima. Svakako. sada možete ostvariti pomoću svog mentalnog tela na mentalnom planu. pokušajte posetiti druge sfere. dok ste bili u mentalnom telu. ili za izvođenje drugih korisnih uticaja. meditirajte da se sa njim nalazite gde god želite biti u tom trenutku. Prelaz iz našeg materijalnog sveta u neku drugu sferu dešava se isto tako brzo kao i kad ste obletali čitav svet u jednom trenu. Uzdizanje u neku drugu sfero je sada veoma prosto i vi samo treba da se usredsredite na sferu koju biste želeli posetiti svojim mentalnim telom. Čulna opažanja prihvaćena na samom licu mesta neće napustiti sobu zbog senke sumnje da sve što ste videli. i da je sve to još uvek samo stvar imaginacije. Odvojte se na opisan način od svog materijalnog tela. Ovladavanje ovom vrstom lutanja. U tom slučaju. tek tada ste zreli da se pozabavite zakonima bezvremenosti i besprostornosti. čuli ili osetili tamo. sanjivost će postepeno iščeznuti. pošto stičete potpunu sigurnost u tom problemu. u suprotnosti sa vašom percepcijom. baš kao u običnoj šetnji. Morate vežbati mnogo vremena i sa velikim strpljenjem dok se ne naviknete na takve čudne utiske. Na početku. i ako ovaj svet nema više ništa novo da vam ponudi. u prvo vreme morate posečivati mesta koja lično poznajete. nego imate i priliku za lečenje bolesnih ljudi u svom mentalnom telu. Sav uspeh i rad koji ste prethodno naučili vršiti pomoću elementara. Ovo čvrsto uverenje ćete postići čestim dubokim meditacijama dok ste u mentalnom telu. u velikoj meri iz vašeg teta i preneta u mentalno telo. vi ćete samo osetlti da imaginacija zaista odgovara stvarnosti pošlo su vaša čula već bila uklonjena. a koja je. neophodna je priprema za odašiljanje astralnog tela. Ako ste postigli dobar napredak tako da možete preći veće udaljenosti a da se ne osetite umornim. dozvoljeno vam je da posetite i vama sasvim nepoznata mesta.izveli sasvim lako. Ova vrsta sanjivosti se objašnjava kao rezultat odvajanja mentalnog tela. kraće rečeno: idite svuda i vidite sve za čim vam srce žudi. čuli i osetili. ovde opisanog. Posle mnogobrojnih vežbi postići ćete predivan uspeh. Čim odašiljanje mentalnog tela postane rutinska stvar. na samom tom mestu. Posle dužeg vremena vežbanja ova sposobnost će postati sasvim bliska magičaru i gde god on prenosi svoje mentalno telo opažate samo ono što je zaista istinito i što se apsolutno podudara sa okolnostima. životna veza između mentalnog i astralnog tela se oslobađa što izaziva prenos svesti. velike gradove. ako se u celom fizičkom svetu osećate kao kod kuće pomoću svog mentalnog lutanja. Dok ste u mentalnom telu. Konačno. u mentalnom lutanju. vi niste samo u stanju da svojim mentalnim očima vidite bolest. na kojoj udaljenosti. i zamislite da više niste vezani ni za vreme ni za prostor. Bolje je da sada više ne govorim o ovom problemu. osetićete kao da ste se zavrteli u krug i uzdigli vertikalno kroz levak. dobro će biti da posetite tropske zemlje. . Iz tog naročitog razloga. bez obzira gde se nalazi vaše mentalno telo. dovoljno je samo da pretpostavite da ste već stigli tamo. magičar će verovatno osetiti nesavladivu sanjivost protiv koje se mora boriti svom svojom snagom. stalnim vežbama. nego i da tamo budete zaista aktivni. i želja će vam se odmah ispuniti.

uživa u dobrim stvarima a ponešto uči iz loših. Sve te strasti bi se odrazile u akaši i . i nastojati da strasti pretvorimo u dobre osobine. nadmenosti i izbegavati svako hvalisanje. stvarajući tako nove motive za postavljanje novih prepreka na putu. razvijena višegodišnjim vežbama. koje ispunjava isto tako marljivo kao i zadatak svog psihičkog napretka. On je svestan svojih slabih strana i trudi se da ih nadvlada.MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VIII) VELIKI TRENUTAK “SADA” Svako ko je u svom razvoju stigao do ovog stupnja. jer svaka dogma služi duhovnoj zrelosti njenih sledbenika. naročito plastičnog razmišljanja. Samo se slabići žale svo vreme očekujući sažaljenje. a kad se radi o njegovom razvoju. Ali. mora veoma pažljivo razmotriti način razmišljanja. Otuda bismo uvek trebali negovati samo plemenite i čiste misli. ne bi dolazilo u obzir. On treba da bude skroman. i Maja će ga prevariti. ako ne i da ga sasvim onemogući. stvara pomoću plastičnog mišljenja veoma impresivne slike u akaši. Svako dalje uzdizanje. pošto on zna da svaka religija ima ustaljeni sistem koji je namenjen da vodi ka Bogu i on ih zato poštuje. Pošto akaša-princip ignoriše prostor i vreme. Te tajne će uvek ostati skrivene od nekompetentnih osoba. Pravi magičar veoma dobro zna da se prizivanjem utisaka iz prošlosti oni mogu oživeti. da dela velikodušno. On odlučno radi na svom razvoju. Pravi magičar ne poznaje nikakvu mržnju protiv religija ili sekti. Tokom svog razvoja magičar prolazi kroz stanje zrelosti u kojem može svojim mentalnim očima prozreti svaku misao. ako je moguće. Magičareva duša bi do sada trebala biti oplemenjena do te mere da više nije sposobna za zle misli. Svoje planove o budućnosti on će ograničiti samo na najnužnije i čuvati se fantazira nja i sanjarenja.budući da je akaša-princip analogan skladu sama akaša bi sigurno postavila najveće prepreke na magičarev put da zaustavi njegov dalji razvoj. Prema tome. oprezan i diskretan. niti da drugim ljudima želi bilo šta loše. Akaša će znati da mentalno poremeti takvu osobu. on sebe uvek gleda pravo u oči. Takav magičar ne bi bio dovoljno zreo i iskusan tako da će akaša zatamniti njegovu sposobnost vidovitosti. svaku radnju i delo. Snaga koncentracije. isključivo u sadašnjem vremenu osvrćući se unazad samo ako je potrebno. u kojem čuvar praga . on ignoriše sve misli kajanja. Zato magičar živi. On mora shvatiti da su i dobro i zlo ovlašćeni za postojanje i svako treba da ispuni svoj zadatak Magičaru nije dopušteno da prekori ili prebaci nekoj osobi za njene greške i loše strane pre nego što direktno bude zamoljen da to učini. nc zanemarujući svoje materijalne dužnosti. izazove u njoj svaku vrstu sumnje ili da je drži robom pramena i nezgoda sudbine da bi na svaki nažin zaštitila misterije. jer to su negativne misli pa ih treba izbegavati. Pravi magičar uzima život takav kakav jeste. promišljeno i oprezna On mora biti lišen ambicije. ali nikad ne očajava. time bi on delovao protiv božanskih zakona i stvarao nesklad. Setite se samo Bulverovog (Bulwer) romana ZANONI. Iz tog razloga. i ako bi se povinovao toj molbi on to mora da učini sa blagošću i diskrecijom. Neće traćiti sposobnosti stečene teški napornim radom niti će dati podsvesti bilo kakvu priliku da mu posmeta.motri da visoke misterije ne dodu preko noći nezrelim ili nedostojnim ljudima.niko drugi do akaša . dovoljno mu je samo da prepozna svoje lične greške i da ih nikad više ne ponovi. delujući stalno u sadašnjem vremenu . iako se o njima mogu objaviti stotine knjiga. Magičar mora biti ljubazan.jer koncepcija vremena i prostora počiva na našim čulima - . bilo da se radi o sadašnjosti. Međutim. međutim on to ne osuđuje. rečju i delom. bilo bi sasvim pogrešno razmišljali o prošlosti i žaliti se da vas je sudbina poslužila ovom ili onom neprijatnošću. i sasvim je očigledno da bise mogao osetiti izazvanim da procenjuje i osuđuje svoje drugove. Njemu je dobro poznata činjenica da je svaka religija pravila greške. slike koje su u velikoj meri oživljene i stoga teže ostvarenju. uslužan i spreman da pomogne u svako doba. prošlosti ili budućnosti. u tom slučaju.

Izvodeći ovu vežbu. duši i duhu još nije potpuno uspostavljena. On mora kao predstavnika usvojiti onaj veliki trenutak SADA. Postoje dva osnovna metoda kod oba ova fluida. za magičara se pretpostavlja da može u umu zadržati svaku imaginaciju bar 15 minuta. Zemljani elemenat je bipolaran. onako kako je to čoveku zgodnije. a magnetični iz vodenog. Električni fluid dolazi iz vatrenog principa. svi nedostaci će zadržavati njegov dalji duhovni rad. Tada učenik treba da teži da marljivim treningom popravi magijsku ravnotežu. induktivni i deduklivni melod. Kada stigne do tog stupnja. gde se zahteva pronos svesti. Sada sledi magijski psihički trening. Ovde se naročito bavimo sa OR-om ili OB-om Kabalista i kontrolom električnog i magnetičnog fluida. ako vatreni elemenat još uvek sputava magičarevc astralne sposobnosti. vizuelnoj. na primer. pri . prilagodi akaši. i to električni i magnetični. a u slučaju zemljanog elementa biće oslabljena kontrola svesti. Pozabavimo se sada upoznavanjem i kontrolom ova dva fluida. na dodir i na svest. U pogledu vodenog elementa teškoće će se pojaviti kod koncentracije na osećanje. U slučaju vazdušnog elementa verovatno će mu biti teža akustična koncentracija. koja obuhvata ceo svemir.INDUKTIVNI METOD Ova se vežba može izvoditi sedeći ili stojeći. Zauzmite svoj uobičajeni položaj. postoje dve glavne vrste fluida. akustičnoj. Konačno. Razmotrimo prvo električni fluid. bez obzira o kojem se elementu radi. on neće imati dobar uspeh u vežbama plastične vizuelne imaginacije. trebao bi se intenzivnije posvetiti onim vežbama koncentracije koje deluju i utiču na pojedini elemenat. Dejstvo bilo kog od ovih fluida ipak zavisi od magičareve zrelosti da li je on dovoljno jak i sposoban da oblikuje UZROK u pojedinoj sferi. nema potrebe da tome posvećujete pažnju. zatim zamislite da ste u centru vatrene kugle. električan u centru a magnetičan na periferiju Prema njihovim gore opisanim zakonima. u tom slučaju. zatvorite oči i zamišljajte da vam je telo šuplje. Siguran znak magijske ravnoteže će uvek biti ravnomeran uspeh u svim vrstama koncentracije. biće mu mnogo teže i.magičaru se savetuje da se. dakle. KONTROLA ELEKTRIČNOG FLUIDA . Vatreni elemenat morate zamišljati kao užaren i sjajan. ELEKTRIČNI I MAGNETIČNI FLUIDI Prema informacijama datim u teoretskom delu. to bi bio siguran znak da ravnoteža elemenata u telu. kako u mentalnoj tako i u astralnoj sferi. Vazdušni princip je posredujući elemenat između ova dva. magičar mora stalno da izvodi i produbljuje vežbe koncentracije. trebali biste opaziti širenje vatrenog elementa unutar svog tela. koje potižu iz četiri elementa. On treba da jednako dobro izvodi sve vrste koncentracija. Mentalno lutanje. pošto će upravljanje tim fluidima omogućiti magičaru da postigne što god želi u svim sferama. Automatski ćete osetiti toplotu na periferiji svog tela pri ovoj imaginaciji. slično suncu. bez osećanja da jedna ili više njih prednjači. i on je elektro-magnetičan. Morate zamišljati da univerzalni vatreni elemenat. bez obzira da li se radi o mentalnom. misleći i delujući u skladu sa njim Sposobnost koncentracije u pogledu elemenata zavisi od magijske ravnoteže i istovremeno je najbolje merilo za proučavanje toga koji od elemenata astralnog tela još treba da se dovede pod kontrolu. a pošto ste već sve naučili o tom osećaju u poglavlju koje se odnosi na projekciju. Ako ne postupi tako. ili trans. sadrži oba fluida. ova dva fluida deluju u svim sferama. astralnom ili materijalnom svetu. što je više moguće. Magičar će naučili u ovom Koraku kako da koristi oba metoda. bez i najmanjih poremećaja. U tom slučaju. a takodjc i u materijalnom svetu. Na primer. Ti fluidi su uzrok postojanja svih stvari.

električni fluid sadržan u svetlost i. omogućite imaginaciji da se postepeno istopi a magnetična moć nagomilana u vama rastvori u beskonačnost. usisava magnetičnu moć iz univerzalnog vodenog elementa. psihometrije. Morate opaziti pritisak svetlosti u vašem telu. što morate izbeći po svaku cenu. i vi ćete se u to najbolje uveriti preko svojih ličnih iskustava. i dok ne budete potpuno sigurni da je dalja akumulacija nemoguća. poput medijumskih sposobnosti. U tom trenutku iskusićete osećaj neobične punoće. Automatski ćete osetiti vlažnost i hladnoću na periferiji svog tela. medijumskog pisanja i drugih. Imate mogućnost. Sedite u svojoj asani zamišljajući da ste kao šuplja gumena lopta. osloboditi se strasti i pokušati postići magijsku ravnotežu. koje su pripisane vatrenom i vazdušnom elementu. dok ne osetite “dinamid” u sebi. osetićete u tom trenutku da je celo vaše telo. Ovim se završava prva vežba induktivnog metoda u pogledu elektrižnog fluida. koja je u stanju da upija magnetični fluid. Utisnite tu percepciju veoma čvrsto u svoj um. Svako će videti da ova upozorenja nisu samo puke reći ili prosta moralna lekcija. Čim ste dostigli vrhunac akumulacije magnetične moći. međutim. Teško bi bila u stanju da kontroliše svoje strasti koje bi postale kobne po tu osobu. Kada nakon nekoliko praksi postignete izvesnu veštinu u proizvođenju električnog fluida u svom telu. slično suvom sunderu potopljenom u vodu. na primer. Na ovaj način možete u sebi pobuditi sve aktivne sposobnosti. pojačava i povećava vaše aktivne moći u duhu.širenju pritiska (sabija) svetlost u vaše šuplje telo. omogućite univerzalnoj vatri da polako bledi pomoću imaginacije. duši i telu. Čim ste proizveli tako jaku akumulaciju svetlosti ti. da pojačate one sposobnosti u sebi koje borave u vodenom i zemljanom elementu. KONTROLA MAGNETIČNOG FLUIDA . pošto ćete pri ovoj dinamičkoj akumulaciji svetlosti doći u iskušenje da zadržite svoj dah. baš kao i u slučaju električnog fluida. U prethodnim koracima sam često ukazivao koliko je važno oplemeniti dušu. kao da ste spremni da eksplodirate. zaista.. i vaše celo telo se puni svetlošću. ali ne obraćajte pažnju na tu činjenicu. čitanja misli. Ako bi neka nepravedna i strasna osoba. sve dok sva unutar i izvan vas ne izbledi i na kraju se ugasi. možete početi sa izvođenjem impregnacije želje u električni fluid. sve dok sasvim ne nestane. Sada zatvorite oči i zamislite da je čitav svemir ispunjen vodom i sebe kako stojite u njegovom centru. Ova vežba imaginacije mora te stalno povećavati. ili bolje rečeno. Dišite mirno dok izvodite ovu vežbu. Ako ste izvršili ovu akumulaciju. opisati pukim recima nivo moći koja se postiže na taj način. a naročito vrhovi prstiju napunjeno jakom električnom strujom.INDUKTIVNI METOD Rad sa ovim fluidom je isti kao i sa prethodnim. nema čega da se plaši. ona bi samo povećala svoje strasti aktivirajući ih. Što snažnije i vatre nije zamišljate univerzalnu vatrenu kuglu to se više svetlosti utiskuje u vaše telo preko pora kože iz svih pravaca. Istovremeno morate zamišljati da se smanjuje i akumulirana svetlost. da povećate snagu volje. poželela da izvodi ove vežbe. Kada budete u stanju da pravite razliku između električnog i magnetičnog fluida pomoću čestih vežbi. jer to je ustvari električni fluid o kojem govorim. imaćete priliku. osećajući ga kao balon prepun svetlosti Za pritisak svetlosti pretpostavlja se da ide od spoljašnjosti ka unutra. da moć širenja postaje sve slabija i slabija. veru i kontrolu elemenata do izvanrednog stepena. itd. Naprotiv: ona će imati svaku pogodnost za uzdizanje i biće dovoljno srećna da ostvari svoje najviše ideale. koja još nije dostigla punu magijsku ravnotežu. jasnoosetljivosti. . Sasvim je nemoguće. slično gumi sasvim naduvanoj vazduhom. bez ikakvih teškoća. Magnetični fluid osećate kao skupljajuću i istovremeno privlačeću silu. osobine. Sve što treba da uradite je da zamišljate da svetlost nagomilana unutar vas. Dobro uravnotežena ličnost. već zamišljajte kako vaše teko. svetlosni dinamid (light-dynamide) da se vaše telo skoro rasprskava.

To ćete postići stalnim i neopozivim treningom. vodeni elemenat igra njegovu ulogu. KONTROLA MAGNETIČNOG FLUIDA . Na početku.DEDUKTIVNI METOD Sličan deduktivnom metodu upravljanja električnim fluidom. Akumulirajte vatreni elemenat izvučen iz svemira u svoje telo preko plućnog disanja ili disanja na pore ili na oba načina. naravno. umesto vatre. Akumulirajte vodeni elemenat što je dinamičnije moguće u svom telu. je i proces kontrolisanja magnetičnog fluida sa jedinom razlikom što ovde. sve prodornije i suptilnije. . ove vežbe treba izvoditi sa zatvorenim očima. Zračenje električnog fluida će čestim ponavljanjima postajati sve jače i jače. i da induktivno stvorite magnetični ili električni fluid. ili njihovu ulogu predati pukoj imaginaciji. pažnju fokusirajte na spoljašnji sloj i kožu tela. rastvorite postepeno vodeni elemenat zajedno sa magnetičnim fluidom u svemir pomoću imaginacije. možete koristiti disanje preko pluća i pora ili oba načina zajedno. Mada ćete u svakom slučaju opaziti vlažnost i hladnoću pri ovoj imaginaciji. I to je kraj vežbe. naime u njegovo telo. što treba izbeći. Pored toga. Na početku. Takodje je vačno znati da će kod sva četiri metoda magičar biti sklon da napreže mišiće ili da zadržava dah. naročito na periferiji i koži tela. Ove vežbe. na način koji ste već naučili kod udisanja elemenata i njihove akumulacije. telo oslobodi elemenata. i pomoću te dve univerzalne moći sve će vam biti na domašaju.DEDUKTIVNI METOD Ne možete raditi sa ovim metodom pre nego što ovladate sa oba prethodna. a kasnije sa otvorenim. ova moć služi za više i plemenitije ciljeve. najmanju pažnju obratite toploti. bez obzira u kojoj sferi magičar želi primeniti svoj uticaj. nisu namenjene za takve i slične svrhe. najviši stepen zračenja. Akumulirani elemenat će proizvesti ogromno širenje izazivajući jako zračenje električnog fluida u telu ka van koje će se uglavnom opaziti preko kože čitavog tela. Magičar će sada otkriti da induktivni metod služi da usmeri moć iz svemira unutra. pustite da se vatreni elemenat zajedno sa električnim fluidom rastvori u svemir. Deduktivni metod je sličan induktivnom. baš kao da ste pod dejstvom neke električne mašine ili visokofrekventne struje. Da biste izveli ovu akumulaciju. Čim ste u ovoj vežbi dostigli vrhunac akumulacije elementa. koje ste imaginarno učinili šupljim.KONTROLA ELEKTRIČNOG FLUIDA . koja će se automatski opaziti. pošto je kontrolisanje ova dva fluida veoma važno. i vežba je završena. a povećavanjem akumulacije elementa ono se čak može zgusnuti do te mere da bi ga mogli videti i osetiti ljudi koji uopšte nisu trenirani. Tu silu možete povećati dotle da možete upaliti neonsku lampu. eventualno čistom imaginacijom. ali teče u suprotnom smeru. Ove vežbe se moraju izvoditi na miran i takoreći nemaran način i ne sme ih niko drugi primetiti. Sa sva četiri metoda morate tako dobro ovladati da budete u stanju da svaki metod izvedete za nekoliko sekundi u svojoj imaginaciji. a kao rezultat krajnje jake dinamizacije. Dok uskladištavate vatreni elemenat. osećaj ovog fluida će proizvesti neku vrstu parališućeg dejstva sve dok se ne priviknete na to. a takvi eksperimenti su namenjeni da posluže jedino vašem ličnom uverenju. Osetićete stežuću hladnoću i privlačnu moć sličnu onoj kod pravog magneta. Budite veoma pažljivi. opisanim u prethodnoj vežbi. Ako ste uspeli povećati akumulaciju do vrhunca. tj. bez obzira u kakvoj se situaciji nalazite.

skladišteći taj fluid u celoj levoj ruci. Učinivši to. i sada poseduje stežuće hladno zračenje. Kada potpuno ovladava ovim vežbama. Kada dođe do tog stupnja. Desna ruka time postaje električna. akumulirajući električni fluid imaginativno izvučen iz gornjeg predela tj. bedra i stomak sve do stomačne šupljine ispod donjih rebara (lažice) sa magnetičnim fluidom. Prema elementima. ali uglavnom u vrbovima prstiju. Tako ruka postaje magnetična. Sada će magičarev zadatak biti da napuni stopala. Ovde opisani metodi kontrolisanja električnog i magnetičnog fluida su jedna vrsta uvodnih vežbi. bedra i stopala magnetičnom fluidu. Blagoslovene neka su magičarevc električne i magneližne ruke koje će biti od potencijalne vrednosti i mogu postati pravi blagoslov za ljudski rod! MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (VIII) Ako je magičar završio sve prethodne stupnjeve magijskog treninga tela. on može preći na završni. Magičar može raditi na isti način i sa magnetičnim fluidom. glavni metod za vladanje elektro-magnetičnim fluidom. glave i desnog dela grudi u ruku. dok nabija gornji predeo tela. Nakon dužeg perioda vežbanja. ti metodi su sledeći: . koji ću opisati u sledećem poglavlju. tj. koji magičar može koristiti za uticaj na samog sebe ili na druge ljude. magičar povećava električni fluid u sebi do najviše tačke. tj. u dve oblasti tela. pušlajući ih da slobodno isteknu iz ruku u svemir na imaginaran način. Ovde sledi metod uticanja preko elemenata. i omogućujući spoljašnjem vatrenom elementu da se rastvori u ništavilo. jedan za drugim. Zato ću se u sledećim poglavljima ograničiti samo na davanje uputstava i preporuka koje mogu biti od koristi.dušu i duh. nije mu više potrebno nikakvo posebno obrazovanje o tome. sve do vrhova prstiju. sa električnim fluidom na prethodno opisan način. MAGIJSKI UTICAJ PREKO ELEMENATA Naročito vredna pomena su sledeča četiri sistema koja se mogu uspešno primenjivati za uticaj na samog sebe kao i za uticaj na druge. čovek postaje gospodar elektro-magnetičnog fluida. što znači da uopšte ne puni levi deo grudi. Bolje je da levu stranu grudi oslobodi punjenja. On mora biti sposoban da oba ova fluida puni dinamički. Kada je duže vremena zadržavao ovaj fluid. Ako je magičar postigao veoma dobro iskustvo sa sva četiri metoda. Razmotrite sledeće analogije: glava i grudi odgovaraju električnom fluidu. on može zadržati taj električni fluid sa njegovom silom napetosti i tim vatrenim elementom unutar svog tela. on povlači nagomilani magnetični fluid iz nižeg predela tela. on će biti u stanju da zadrži oba fluida. on sabija električni fluid u desni deo grudi pomoću imaginacije. i čim postanu bliski magižaru. gospodar univerzalne moći. preko levog dela grudi. pomoću svoje imaginacije. vrat i grudi. on može proširiti vežbu na sledeći način: Izvođenjem induktivnog metoda. formirajući tako šupljinu oko predela srca. što je više mogao izdržati. a abdomen. Ako te dve moći obu potrebne za ličnu upotrebu one se rastvaraju. Može se oseliti ekspanzivna vrela električna energija u čitavoj ruci. tada mu može dozvoliti da postepeno ističe nazad u svemir. pomoću koje se može praktično sve postići. do tog stepena da stekne osečaj kao da će se rasprsnuti. dok je deduktivni metod namenjen da šalje fluid iz unutrašnjosti ka van. a glavu. Na isti način magičar postupa sa desnom rukom. s druge strane. Ne krećite napred pre nego što ste oba ovde navedena metoda praktikovali dovoljno dugo lako da ste u stanju da njima veoma dobro vladate.

1. Vatra - preko sagorevanja, 2. Vazduh - preko isparavanja, 3. Voda - preko mešavine (smese), 4. Zemlja - preko razlaganja (dekompozicije).

Bilo bi moguće navesti stotine varijanti i mogućnosti stvaranja takvog uticaja preko elemenata i mogla bi se napisati obimna knjiga na tu temu. Ograničiću se samo na po jedan primer za svaki elemenat. U svetlu tih primera. svaki magičar može obogatiti svoje praktične eksperimente i sam razraditi nove tehnike.

Ova četiri metoda vrše uticaj na najsuptilniju astralnu matricu materijalnog sveta, navodeći elemente da vrše svoj uticaj gde god im magičar omogući da indirektno deluju. Ako pretpostavimo da treba uticati na neko ljudsko biće, materijalni elementi će analogno deIovati na veznu sponu između astralnog i materijalnog tela. Magičaru koji savršeno vlada elementima, na svakom planu, nisu ni potrebni ovi metodi, jer će onsvoj cilj postići direktnim uticajem isto tako brzo i sigurno. Međutim, tu i tamo, čak i najveći magičan će koristiti niže moći, iz prostog razloga, što mu i najviše i najniže moći isto tako dobro služe i pokoravaju mu se. S druge strane, kao rezultat nedovoljne duhovne zrelosti, neki magičan vole primenjivati ove praktične tehnike da bi zadovoljili svoje želje, zato što te moći slepo izvršavaju volju osobe koja zna da njima rukuje. Verovatno biste sada mogli pitati, kako ove niže moći, pa prema tome, i takvi metodi mogu biti korisni? Kao odgovor poslužiće dva primera.

Pretpostavimo da učenik koji još nije sasvim dobro upoznat sa magijom traži pomoć od višeg brata, pošto uprkos svim njegovim naporima, on se nije mogao sam izboriti protiv strasti, štetne navike, nasleda ili slično, ili bi, barem, izgubio previše vremena pre nego što bi nadvladao i uravnotežio tu strast, taj viši brat ima mogućnost da utiče na elemenat koji odgovara toj strasti, saglasno pojedinom metodu i može na taj način smanjiti negativni oblik uticaja elementa sa tim rezultatom da učenik to savlada bez većeg napora, ili da se zajedno reše uticaja elementa.

Drugi primer pretpostavlja magičara koji leći dugotrajnu hroničnu bolest pomoću elemenata. Par direktnih tretmana ne bi bik) dovoljno da se pobedi bolest, a često ponavljanje uzima previše vremena. U takvim slučajevima, magičar može primeniti Moći kao pomoćne faktore. Postoje stotine sličnih slučajeva, gde će elementi ove kategorije biti od velike koristi magičaru. On sme koristiti sve moći za koje zna. Magičar mora biti osoba apsolutnog moralnog integriteta, njegov duh i motivi moraju biti plemeniti ako sledi moto: “Za čistog sve je čisto”. Radeći sa četiri elementa, magičar ima tri polja delovanja koja odgovaraju:

1. trenutnom dejstvu; 2. vremenskom dejstvu koje je ograničeno na određeno vrme; 3. stalnom dejstvu, koje vremenom bledi i na kraju u prestaje ako se operacija ne obnovi. Sledi opis prakse:

UTICAJ PREKO VATRENOG ELEMENTA — SAGOREVANJE —

Nabavite komad flanela ili upijaće hartije veličine 10 x 10 cm -a u nuždi i parče običnog papira može dobro poslužiti. Ovlažite ga nekim tečnim kondenzatorom i pustite da se postepeno osuši. Sada stavite papir ispred sebe i pomoću imaginacije preko materijalnih elemenata koncentrišite u njega želju koju želite ostvariti. Na ovom mestu nemojte zaboraviti na dejstvo vremena, tj. da li želite trenutno, ograničeno ili trajno dejstvo. Čim ste papir napunili svojom željom, spalite ga na otvorenoj vatri ili na plamenu upaljene svece.

Tokom sagorevanja koncentrišite se još jednom na činjenicu da se moć oslobađa spaljivanjem papira ili flanela, pobuđujući grublje elemente da izazovu rezultat koji želite. Pepeo koji preostane je bezvredan sa magijske tačke gledišta, i sa njim možete postupiti kao i sa običnim pepelom. Izvodeći ovaj ogled na drugačiji način, možete postići i to da se efekat ostvari u onom trenutku kada osoba, za koju je operacija izvedena, jede ili pije nešto toplo, ulazi u toplu sobu ili na bilo koji drugi način dolazi u dodir sa faktorom toplote. Ova operacija pruža i priliku da projektujete vatreni elemenat u papir, da ga napunite željom ida ga predate univerzalnom vatrenom elementu ili akaša-principu da bi se oslobodilo dejstvo. Ima još mnogo načina koji se mogu primeniti, međutim, pretpostavljam da će ovaj primer biti dovoljan da magičaru da korisne preporuke u ovom smeru.

UTICAJ PREKO VAZDUŠNOG ELEMENTA – ISPARAVANJE –

Naspite obične vode u malu činiju ili tacnu, načinjenu od bilo koje vrste metala, samo da prekrije dno nekoliko milimetara. Dodajte nekoliko kapi fluid-kondezatora koji odgovara vazdušnom elementu. Ako je nedostupan takav kondenzator, možete koristili univerzalni fluid-kondenzalor. Sada postupite na baš isti način koji je naveden u upustvima dalim za prethodni elemenat, koncentrišući svoju želju na tečnost. Učinivši to. stavite posudu na vrelu peć, na plamen gasa ih alhohola, električna peć se ne sme koristiti - i pustite da željom napunjena tečnost ispari. Pri tome, morate se koncentrisati na paru, želeći da tu želju ustsa vazdušni princip, čime se najsuptilniji vazdušni princip navodi da ostvari vašu želju. Koncentrišite se sve dok i poslednja kap vode ne ispari, i time se eksperiment završava. Zajedno sa impregnacijom želje možete takode kombinovati i naredbu da bi osoba na koju se utiče trebala sa svakim dahom da udiše vazdušni princip čime se želja počinje ostvarivati. Ovo je jedan primer, a svaki magičar može ustanoviti slične verzije uticaja izvedenog preko vazdušnog elementa.

UTICAJ PREKO VODENOG ELEMENTA - MEŠAVINA -

Uzmite neku novu čašu, staklenu posudu ili mali sud, i otiđite do tekuće vode - bunara, izvora ili reke. Napunite posudu sa vodom i naspite nekoliko kapi fluid-kondenzatora u nju, i to onog koji odgovara vodenom elementu. U nuždi, uzmite univerzalni fluid-kondenzator. Sada izvedite impregnaciju želje na isti način kao

kod prethodnog elementa. Čim je voda pripremljena, na opisani način, i zadovoljavajuće napunjena, prospite tu vodu, koja je sada impregnirana, ekstatično u reku, i dajte određenu naredbu, koja će brzo biti ispunjena preko najsupttlnijih čestica vodenog elementa. Kada osoba na koju se utiče dođe u dodir sa vodenim elementom na bilo koji način, na primer, pranjem, pijenjem, kišom, itd., vodeni elemenat će odmah postati aktivan, i ostvariti željeno dejstvo. Ovaj primer bi morao biti dovoljan, a po njemu magičar može sastaviti nekoliko individualnih metoda, koji će biti isto lako efikasni kao i ovaj.

UTICAJ PREKO ZEMLJANOG ELEMENTA - RAZLAGANJE -

Kada se radi sa ovim elementom, to se može činiti na dva različita načina. 1. Baš na isti način kao i u prethodnom eksperimentu, uzima se malo vode iz reke ili kišnice-vodu iz slavine ne bi trebalo uzimati - kojoj se dodaje malo fluid-kondenzalora koji odgovara elementu zemlje. Takodje, može se koristiti i univerzalni kondenzator. Može se raditi i sa samim fluid-kondenzatorom bez njegovog razredivanja sa vodom, bacanjem impregnirane tečnosti, zajedno sa jakom (čvrstom, eng. solid, opp.) koncentracijom, u zemlju, umesto u vodu, iz prostog razloga što zemlja upija tečnost, i tako zemljani elemenat proizvodi željeni efekat. Za ovaj ogled nemojte odabrali neki put, kuda mnogo ljudi prolazi, već usamljenost malog mesta u bašti, livadi ili u poljima. Ako živite u gradu i nemate nijednu od tih mogućnosti, saksija za cveće sa malo zemlje u sebi, može isto tako dobro poslužiti 2. Uzmite jabuku, krušku ili još bolje krompir i napravite rupu u njemu kuhinjskim priborom ili nožem. U tu rupu uspite malo fluid-kondenzatora, koji odgovara zemlji. Kao zamenu za njega možete koristiti univerzalni kondenzator. Zatim, postupite kao i ranije, kada punite krompir sa impregnacijom želje. Posle toga zakopajte krompir u zemlju. Svaka manipulacija zahteva usredsredenu meditaciju da će zemljani elemenat proizvesti dejstvo koje želite postići.

Ovom redu pripadaju i simpatetička i mumijalna magija, tzv. transplantacija. U tom slučaju se ne radi sa fluid-kondenzatorima već sa mumijama, to jest sastavnim delovima tela, kao što su kosa, kosti, znoj, urin. Neću detaljno opisivati ovu nižu vrstu magije, pošto svaki magičar može sam sastaviti te prakse, ako želi da ih sledi.

Ova dva primera bi trebala biti dovoljna da ilustruju uticaj zemljanog elementa. Sledeći ova uputstva magičar može razraditi razne metode, a intuicija će ga nadahnuti da čini pravu stvar, što se može videti u svetlu ovih primera, magičareva uvežbana snaga volje ostaje presudan faktor, koji pokreće univerzalne elemente da proizvode željeno dejstvo pomoću imaginacije. On slobodno može ponavljali operacije sve dok ne postigne uspeh. Magičar može preduzeti ove eksperimente i sam za sebe, to jest da utiče na samog sebe. Postoji još jedna vrsta uticanja na samog sebe, gde bića elemenata, takozvani salamanderi, vile, vodene nimfe i gnomi izvršavaju željeno dejstvo preko elemenata. U mojoj drugoj knjizi koja se odnosi na “praksu magijske evokacije” obelodaniću način prizivanja tih bića, njihovog činjenja vidljivim i korisnim za magičara.

FLUID – KONDENZATORI

Na svaki predmet se može uticati nekim fluidom, bez obzira da li je napunjen električno, magnetično,

tako medju tečnim supslancama ljudska krv i seme . Zlatu je dovoljno 7 -10 hlađenja. Voda će početi da šišti i prska usled naglog hlađenja. Homeopatski zlatni lekovi su uglavnom rastvori zlatnog hlorida ili su napravljeni elektrolizom. koji su potrebni za praksu. aiirum miaiaticwn D1-D3 ili mmim metalician D1-D3. prema zakonima analogije i pomoću iskustva može se pronaći da nije svaki predmet niti svaka vrsta tečnosti podesna da zadrži akumuliranu moć za duže vreme ili daje uopšte akumulira. pošto sa svakim hlađenjem mnogo vode ispari. Pored toga. odgovara moći i svetlosli sunca. U hermetičkoj nauci takvi akumulatori se nazivaju “FLUID-KONDENZATORI”. čvrsti fluid-kondenzatori. čak atomske čestice. i to može biti prsten. zlato zauzima najviši rang. budući da je analogno suncu tj. Uobičajeno 14-tokaratno zlato može poslužiti. tinkture. smole i metali. ili klešta sa kojim ga držite ne dodirnu vodu. budući da su manje važni za magijsku praksu. takozvani aunun chloralum. zlata daju ogromnu količinu kondenzacione moći svakoj tečnosti. čuvajte oči! Samo čisto zlato sme pasti u vodu. isparenja. Stoga pazite da ta voda ne prsne na vas. mirisa. Druga vrsta se sastoji od složenih fluidkondenzatora. koji se koristi za toniranje fotografskog papira. magičareva pažnja se. Postoje dve vrste pripremanja fluid-kondenzatora. Na primer. ekstrakte sačinjene od smola koje proizvode neke biljke. a onda ga ubacite u vodu. Međutim. Sada pripremite malo destilovane vode. o kojima neću detaljno govoriti. Oblik zlata uopšte nije bitan. lančić ili poklopac zlatnog sata. mirisavih voda. . a naročito ako radite sa malom količinom vode. Stručnjak za homeopatiju svakako zna da veliko D označava decimalnu moć (decimal power). Pazite da žica za koju je privezan taj komad zlata. u prvom redu to je prosti tip. Oni ljudi koji su iskusni u laboratorijskom poslu mogu sami napraviti zlatnu tinkturu elektrolizom.sperma . njihovo pravljenje i mogućnosti njihove primene. pošto sitne čestice krvi ili sperme kanute u neku tečnost daju istoj izvanrednu akumulativnu moć. i više moći pokazuju taj isti dvopolni aspekat. ulja. 2.Sto više karata to bolje. Iz tog razloga zlato se u najmanjim količinama dodaje fluid-kondenzatoru. Najbollja stvar je kuka od žice sa koje ćele zbaciti usijano zlato. pre svega. Sada pustite da se voda i zlato ohlade i ponovite ovaj postupak 7-10 puta. Pošlo se mala količina zlata mora dodati svakom fluid kondenzatom. koji se pripremaju od nekoliko materijala ili biljaka koje poseduju krajnje jaka akumulativna svojstva. Slično činjenici da elektricitet. ako bih pored toga. dodajte 100 gr destilovane vode. Osnovnoj grupi čvrstih fluid-kondenzatora pripadaju. Kasnije ćemo više govoriti o ovoj temi Druga grupa obuhvata lakove.ne novo zlato . gasoviti fluid-kon-denzatori. Pretpostavimo da nemate nijednu od navedenih mogućnosti da dobijete zlatnu tinkturu. a 5 -10 kapi te tinkture je dovoljno za 100 gr fluid-kondenzatora. To su tinkture poput aumm dilomtum D1-D3.igraju ulogu zlata.elementima ili akašom. naravno. tečni fluid-kondenzatori. Dobri provodnici poseduju ogromnu sposobnost akumulacije. što je zaista veoma jednostavno. broš. usmerava prvo na zlato. Ponekad oni u potpunosti mogu zameniti zlato. uz pomoć imaginacije i volje. Zagrevajte taj komad zlata na otvotenom plamenu sve dok se ne usija. pošto se u njima koncentrisane moći skladište i mogu zadržati po volji. ovaj kratak prikaz bi prerastao u obimnu knjigu. a ako je ne možete nabaviti isto tako dobro može poslužiti kišnica. Jedan gram zlatnog hlorida razblažen u 20 gr destilovane vode stvara izvrsnu zlatnu tinkturu. ako imate 10 gr zlata. Najmanje trunčice. tako da se zlatni preparat može kupiti bez problema. Baš kao što zlato zauzima najviši rang medju čvrstim supstancama. Postoje tri osnovne grupe: 1. ne preostaje vam ništa drugo nego da je sami napravite po receptu starih alhemičara. šire ću obradili samo najvrednije fluidkondenzalore. 3. On ga može nabaviti u specijalnim prodavnicama fotografske opreme kao rastopljiv zlatni hlorid. Uzmite komad zlata najboljeg kvaliteta . Uspite toliko vode u neku posudu da je njena težina (vode) deset puta veća od težine zlata. Trećoj grupi su pripisane sve vrste kadenja. Ako bih ovde navodio sve te različite vrste. magnetizam i toplo ta imaju dobre i loše provodnike. koje bez sumnje može biti izvrstan kondenzator. Što se tiče metala. razmotrio i svo drago i poludrago kamenje. Prodaju se i homeopatski ili elektro-homeopatski lekovi. koji se pravi od jednog materijala ili jedne biljke i koji je upotrebljiv skoro za svaku svrhu.

listovi nane (MENTHA PIPERITA). listovi topole. stavite ih u lonac i ulijte toliko vode da ih sasvim prekrije. mi ćemo je koristiti za naše fluid-kondenzatore. procedile i . radi boljeg čuvanja. arnike (ARNICA MONTANA). i čuvajte dobro zatvoreno na hladnom i tamnom mestu.Brzim hlađenjem zlata . na tamponu od vale. listovi urtike (URTICA DIOICA). možete uzeti i alkoholno gorivo. a najbolji su beli. cvetovi ili listovi akacije. listovi ili cvetovi ljubičice (VIOLA ODORATA). cvetovi lipinog drveta. ili astralnog. Prvi i najprostiji način je staviti jednake delove pomenutih biljaka u veći lonac. Svaki prosti fiuid-kondenzator. filter-papir ili gazu u levku i sačuvati za našu svrhu. korenja ALRAUNE ili mandragore. porađajte ga sa istom količinom . SLOŽENI UNIVERZALNI FLUID-KONDENZATOR Da bismo postigli izvanredno jaku akumulaciju moći. Toj smesi dodajte oko 10 kapi zlatne tinkture. listovi ili kora vrbe. Kondenzator se mora dobro promućkati svaki put pre upotrebe. od cvetova ljiljana. Svaki fluid-kondenzator pripremljen na ovaj način ne gubi svoju efikasnost ni nakon mnogo godina. već i materijalnog uticaja. dovoljan je za normalnu upotrebu u operacijama poput uticaja preko elemenata ili razvijanja astralnih čula pomoću fluid-kondenzatora. koristimo složeni fiuid-kondenzator. U nuždi. i koristili su je kao smesu za druge alhemijske preparate. ali ostavite poklopac na loncu i procedite odvar. Međutim. Nekoliko kapi više ili manje ne menja stvar. Onda sve uspite u neku malu bocu kroz levak sa filter-papirom ili gazom. ili izveli zadatke koji su namenjeni za proizvođenje ne samo mentalnog. Ohladite ih. cvetova akacije. Neka se ekstrakt ohladi i.oksidacijom -sitne atomske čestice se oslobađaju i voda će poslati zasićena zlatom. a ako je moguće oboje zajedno. Ostavite da cvetovi kamilice ključaju oko 20 minuta. oživljavanje slika i druge fenomene materijalizacije. od listova topole. pripremljen od jedne biljke. žalfija (SALVIA OFFICINALIS). kora od krastavaca. PRIPREMA PROSTOG FLUID-KONDENZATOPA Uzmite pregršt svežih ili suvih cvetova kamilice. Stari alhemičari nazivali su tu vrstu zasićene vode ili neke druge biljne esencije. “Kvintesencija zlata na vreli način”. Ako kondenzator želite koristiti za ličnu svrhu. spremno za upotrebu. cimetovi cvetovi ili cimetova kora. Stavite to ponovo na vatru i pustite da polako uvri do približno 50 grama. koji se sastoji od sledećih biljnih ekslrakata: Angelika (ARHANGELICA OFFICINALIS). sipati vodu preko njih i polako ih kuvati oko pola sata. hlađene sa usijanim zlatom. ubacile ga nakon toga bez oklevanja u kondenzator i dobro promućkajte. listovi ili koren. Onda ih skinite da se ohlade. Komad zlata koji je korišćen za pripremu ove zlatne tinkture treba očistiti sa sjajnim prahom za dalju upotrebu. Upoznaćemo se sa tri vrste pripreme. možete ga još pojačati dodajući mu kap svoje krvi ili sperme. a boca ponovo začepiti nakon uzimanja potrebne količine. Obično se sipa samo 5 -10 kapi te zlatne tinkture u približno oko 85 gr fluid-kondenzatora. sušen ili zelen duvan. na primer stvaranje elementara (voštano-glinena figura). Na isti način možete pripremili nekoliko univerzalnih kondenzatora od ruskog ili pravog kineskog čaja.u našem slučaju sa 50gr-alkohola ili špiritusa. cvetovi ljiljana. cvetovi kamilice. Tečnost zasićenu zlatom treba sada procediti kroz komad finog platna. seme od dinje.

bobice kleke. paprika (eng. božur. listovi ili seme. Nemojte dodavati više alkohola ovom ekstraktu radi njegovog čuvanja. koji poznaju tajno značenje biljaka. Biljke potrebne za to su: Za vatreni elemenat: Crni luk. šećerne repe. Komentar ovaj fluid-kondenzator ne sme doći u dodir sa telom. a naročito ne sa očima. Na isti način se postupa i sa ostala četiri fluid-kondenzatora koji su namenjeni za uticaj preko elemenata. u jednakim delovima. tanko fino iseckana ovsena slama se može takode upotrebiti. međutim. Stvar je u tome da se ovde ne radi o farmakološkom već o magijskom delovanju. seme od repice raznih vrsta. Pre nego što završim sa problemom fluid-kondenzatora rasvetliću još jednu alhemijsku temu koja je povezana sa njima. Za zemljani elemenat: Peršun. beli luk. a sa farmakološkog stanovišta bi se mogli opisati kao čista glupost. a to su: . ovaj kratki pregled bi trebao zadovoljiti magičareve potrebe. naspite čist alkohol preko njih da prekrije sve biljke i ostavite sve to da ekstrahuje oko 28 dana na toplom mestu. svakako. bilo kao na opisani način kod prostog fluid-kondenzatora . listovi ili kora trešnje.. Druga vrsta pripreme je sledeća: stavite biljke. koje su veoma tajanstvene. široki ili dugi listovi bokvice trputac (PLANTAGO LANCEOLATA). profiltrirajte i u skladu sa zapreminskom merom dodajte tome zlatnu tinkturu.sve kuvajte dok se ne zgusne što je više moguće.zelenu ili braon -začepite bocu i čuvajte na tamnom mestu.kamilice . u staklenu bocu (ili teglu).dobro izmućkajte i procedite tečnost kroz fino sito u bocu tamne boje . Onda to istisnite kroz platno ili neku drugu vrstu prese. otkriće pravu vezu pomoću snažnog razmišljanja. Zatim sve naspite u boce i čuvajte za ličnu upotrebu. pomešajte ih zajedno. Moglo bi se sastaviti na stotine recepata na bazi analogija. eventualno repe. dodajte zlatnu tinkturu i čuvajte. cvet karanfila ili melem (balzam) od mente (balm-mint). njegovi listovi ili cvetovi. seme ili zrnevlje gorušice (slačice). Oči stručnjaka praktičara. seme kima. krv i spermu. eventualno i vaše lične mumije. eventualno krv ili spermu ili oboje . listovi ili kora trešnje. Jedan od najboljih metoda pripreme je. naspite u to nekoliko kapi zlatne tinkture -10 kapi na 100 gr. obraditi svaku travku ili biljku posebno. cvetovi ili listovi ruže. pepper). itd. korenje. Nakon što su posebni ekstrakti dobro pripremljeni. Tada dodajte istu količinu alkohola ili Spiritusa kao što ste dodavali ekstraktu. Sa laičke tačke gledišta ovi ovde navedeni recepti izgledaju strašno zbrkani. Za vodeni elemenat: Ovas (zob). Svi ovde dati recepti potiču iz prakse i do sada su davali lepe rezultate. zbog njihove osetljivosti Za vazdušni elemenat: Lcšnici.bilo praveći biljne ekstrakte od alkoholnih ekstrakata. dobro mogu poslužiti i listovi ili kora leske.

možete izmrviti sa grubom turpijom u tzv. potreban mu je čvrst fluidkondenzator koji se sastoji od sedam metala.jedan deo Životinjski ćumur . eliksiri pravih alhemičara nisu ništa drugo do izvanredni fluid-kondenzatori. poput olova i kalaja. Čim sve sastojke sastavite. svi punjeni na odgovarajuće načine. ako se ne može zdrobiti. prema tome.ELIKSIRI ŽIVOTA Takozvani pravi alhemijski “eliksiri života” nisu ništa drugo do izvrsno sastavljeni fluid-kondenzatori. Smolu aloje treba isitniti u prah u avanu. ustvari.jedan deo Mesing (eng brass) .jedan deo Kalaj . promešajte ih dobro i mešavina koju ste ovim postupkom dobili je.jedan deo Srebro .sedam delova Različite delove ne treba shvatiti prema njihovoj težini. praktično rukovanje sa magijskim ogledalom. eventualno ekstrakti. Eliksiri napravljeni a saglasnosti sa njima. opiljke (strugotine).jedan deo Smola Aloje . koji su napravljeni u analogiji sa elementima i tri nivoa ljudskog postojanja. PRIPREMA ČVRATOG FLUID-KONDENZATORA Pošto ću u sledećem Koraku opisali pravo magijsko ogledalo. Pretpostavimo da uzmete jedan kubni centimetar olova.jedan deo Gvožde . već isto tako i na njegovo astralno i mentalno telo Takav jedan eliksir je. Isto se odnosi i na aloju i dve vrste uglja.tri dela Mineralni ugalj . a za tvrde metale uzmite finiju turpiju.. ne samo dobar lek već takodje i odličan i dinamičan regenerativ. već zapreminski.jedan deo Bakar . morate uzeti i po jedan kubni centimetar svih ostalih metala. tj. utiču ne samo na čovekovo ma terijalno telo. za astralnu sferu tinkture a za materijalnu sferu soli. Mekše metale. naučiću učenika kako da sam konstruiše magijsko ogledalo. Dakle. Elektro-Magicum starih alhemičara nije baš ništa drugo do izvanredan fluid-kondenzator sačinjen od: 30 grama zlata . To su: Olovo . Postupite na isti način i sa dve vrste uglja. pravi čvrsti fluid-kondenzator. U saglasnosti sa njima oni su magijski napunjeni. Za mentalnu sferu korišćene su esencije. Svi sastojci se moraju smrviti (usitniti).jedan deo Zlato . Da bi to uradio. stoga.

i 15 grama žive (živog srebra). pošlo sadrži oba fluid-kondenzatora i zato je naročito korisno u praksi. biće dovoljno . može odabrati ovalni ili ugaoni oblik. Ogledalo. Čvrsti fluid-kondenzatori koje sara preporučio su veoma dobri. sačekajte da se osuši i ogledalo je spremno za upotrebu. navlažite ili premažite nekoliko puta ravnomerno slikarskom četkicom ili tamponom vate dok se ne zasiti fluid-kondenzatorom i ostavite da se osuši. Za našu magijsku svrhu.50 cm. 1. koja se moraju poprskati sa amalgamom srebra ili crnim lakom. 3. Iz fabrike stakla ili od proizvođača satova nabavile krivo staklo koje se obično koristi za veće zidne satove. Prilepite upijaču hartiju na krug od kartona. Sigurno će svako biti u stanju da konstruiše ovakvo ogledalo. Za magijska ogledala napravljena na najprostiji način pomoću kondenzatora pogodna je svaka površina bilo kog ogledala ili staklene kugle. Ni priprema paraboličnog ili konkavnog ogledala nije komplikovana. Fluid-kondenzator koji se ovde zahteva može biti prost. prvo pomenuta ogledala su od posebne važnosti i na osnovu nekih primera opisaću njihovo pravljenje. Izrežite krug od kartona prečnika 20 . zavisno od toga koliko ogledalo želite napraviti. koji se koristi za automobile i sadrži aceton. ogledalo možete i uramiti. Obična ogledala su pogodna za obe vrste. pouzdani i mnogo puta su se pokazali korisnim.30 gramu srebra 15 grama bakra 6 grama kalaja 3 grama olova 3 grama gvozda. ali je složeni kondenzator preporučljiviji. osušiće se veoma brzo. Zatim izrežite isti krug od upijaće hartije ili filter-papira. Ako neko ne voli kružni oblik. Zatim prekrijte zasvodenu siranu spolja nekoliko puta sa crnim špiritusom ili nitrolakom. Može poslužiti i posuda za isparava nje. samo što ovde treba da prekrije te površinu impregnirnog upijaćeg ili filler-papira veoma tankim slojem bezbojnog laka i pospete celu površinu sa usitnjenim čvrstim fluid-kondenzalorom. Postupak trećeg metoda je sasvim isti. 2. ovaj preparat sadrži sve planetarne metale a od ove smese metala se prave magijska ogledala. zvona i slični predmeti. koje je spremno za korišćenje čim se osuši je najbolje magijsko ogledalo koje se može smisliti. 4. Možete koristiti fino sito. Kao što se može videti. Ako želite. ili prekriti sa nekim tečnim ili čvrstim fluid-kondenzatorom. Ako želite ogledalo za optičku vidovitost. PRIPREMA MAGIJSKIH OGLEDALA Postoje dve vrste magijskih ogledala: konkavno (udubljeno) i ravno ogledalo. Nju samo treba prekriti tečnim ili čvrstim fluid kondenzatorom.

Probušite tanku rupu po celoj dužini štapa i napunile je čvrstim kondenzatorom. dužine 30-50 cm. Tečni kondenzator je u glini a čvrsti na površini ogledala. Izglačajte čitavi oblik ogledala šmirgl-papirom da ne bude grubih mesta i prekrijte konkavnu površinu ogledala bezbojnim lakom. Jeftino konkavno ogledalo možete napraviti i od gline. umesto stakla uzmite izdubljeno drvo ili komad kartona kojeg je lako oblikovati kad se ovlaži.da ga stavite u crni drveni okvir i ogledalo je gotovo. a ne možete nabaviti konkavno staklo. pošto poseduje dva veoma efikasna fluid-kondenzatora: čvrsti i tečni. da se ne bi pojavile pukotine. Ako se tu i tamo pojave neke pukotine. Ako ste napravili rub možete ga lakirati crnim nitrolakom kao i zadnji deo oblika. Činjenica je da tako napravljeno ogledalo može biti magijski delotvornije od ogledala napravljenog od stakla. gipsa. Zatim svojim rukama oblikujte ogledalo. zamažite ih glinom i ostavite opet da se suši. O ovim problemima ću detaljno pisati u mojoj drugoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. i ogledalo je završeno. pospete preko toga čvrsti fluid-kondenzator i ostavite da se osuši. prenos na živa i druga bića. Međutim. koji možete napraviti od grane zovinog drveta. itd. Jedini nedostatak je što je takvo ogledalo mnogo teže i lako puca. pospite kondenzator preko sita po lakiranoj površini i ostavite da se suši. . Ako pretpostavimo da biste želeli napraviti magijsko konkavno stakleno ogledalo. ostavite ga da se polako osuši. Žuta glina ili gips moraju se pomešati sa tečnim fluid-kondenzatorom da bi se masa mogla mesiti. Ako je nakon pripreme ogledala preostalo još čvrstog fluid kondenzatora. ako želite da ga prekrijete sa fluid-kondenzatorom treba da premažete unutrašnju stranu tankim slojem dobrog bezbojnog laka. sačuvajte ga pošto bi mogao dobro poslužiti u druge svrhe. 5. Zatim začepite štap. na primer za pravljenje magijskog štapa. zapečatite ga i napunite magijski za različite operacije kakve su činovi volje. prizivanje duhova. itd.

Poremećaji koncentracije kao kompas magijske ravnoteže. Astralno telo i svetlost 5. Praksa mentalnog lutanja a) u sobi. Fluid-kondenzatori: a) prosti kondenzatori. d) priprema magijskog ogledala pomoću fluid-kondenza tora.PRIKAZ SVIH VEŽBI OSMOG KORAKA I. Neprijanjanje za prošlost 3. 2. b) složeni kondenzatori. II. Priprema za mentalno lutanje. Ovladavanje električnim i magnetičnim fluidom III. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. c) posete prijateljima. itd. Veliko SADA. 2. Kraj osmog Koraka . 2. Magijski uticaj preko elemenata. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. c) fluid-kondenzator za magijska ogledala. 4. b) na kratkim rastojanjima. rođacima.

bez izuzetka. koji se u toku procesa varenja uvode u krvotok. GRUPA 2. Na ovom Koraku želim ga još jednom pobliže razmotriti. NEUTRALIZACIJA VODENOG PRINCIPA Ovde je neutralizacija izazvana eksperimentima sa narkoticima i alkaloidima kakvi su opijum. njihanje gornjeg dela tela. ogledala. on će sasvim lako podleći iskušenjima nižih sila. itd. itd. a koje su prateća pojava njegovog duhovnog i psihičkog razvoja. ali ako on ne može ovladati ni sobom ni elementima. Čak i ljudi koji su naročito nadareni za medijumske sposobnosti. igranje. Mnogo toga bi se moglo reći o raznovrsnosti takvih vežbi i njihovim opasnostima i nedostacima. soma. Prema tome. i to uglavnom u slučajevima gde su takavi i slični eksperimenti praktikovani duže vreme i postali navika. Ovoj grupi pripadaju i sve neželjene i bolesne vizije umno poremećenih ljudi. na primer. nezdravoj neutralizaciji elementa. nikoga nisu dovele do željenog uspeha. Glavni razlog za te bolesti može se pronaći u činjenici da vidovitost nije stvorena kao rezultat mentalnog ili astralnog razvoja. itd. . medjutim. Medjutim. pošto on ne isprobava eksperimente. Njegovi rezultati u praktikovanju vidovitosti su zadovoljavajući. kruženje glavom. sjajnu površinu. Pravi magičar će pomoću svojih vežbi ponovo uspostaviti ravnotežu elemenata. Medjutim. vibriranje reči u stopalima i slično. postizali su samo delimičan uspeh koji se pre ili kasnije gubio. pejotl. besa ili iscrpljenosti. gasova. Sasvim je očigledno da neutralizacija bilo kog elementarnog principa rezultira ne samo ozbiljnim oštećenjima zdravlja. što će rezultirati preosetljivošću jednog od čulnih organa. zurenja u jednu tačku. koji se dešavaju kao rezultat šoka. od zrelosti a na kraju i od Karme. Neutralizacija elementa može se podeliti na četiri glavne grupe a to su: GRUPA 1. crno mastilo. već deluje promišljeno sa sposobnostima koje je stekao. GRUPA 3. hašiš. Razne instrukcije za postizanje ove sposobnosti koje su do sada objavljivane. nije nemoguće da na taj način dodje do opažanja astralnog i mentalnog sveta. već takodje i odlaže spiritualni razvoj. i svi patološki slučajevi. Praćenje tih nekompetentnih uputstava vodi. videće da je zaista veoma teško ponovo se uzdići! Samo dobro uvežban praktičar sa čvrstom voljom. pravom magičaru biće dovoljan i ovaj kratak opis. GRUPA 4. crnu kafu. NEUTRALIZACIJA VATRENOG PRINCIPA Ovoj grupi pripadaju svi eksperimenti vidovitosti koji se izvode fiksiranjem pogleda. nego je iznudjena na silu i zato je jednostrana i nezdrava. A kad im se jednom preda. nervni poremećaji. NEUTRALIZACIJA ZEMLJANOG PRINCIPA Istu svrhu imaju i sve tehnike koje izazivaju neku vrstu odvajanja ili cepanja svesti. Na osnovu ove četiri osnovne grupe skeptik ima priliku da se uveri u postojanje viših moći. ka neprirodnoj. takve ljude su veoma često pogadjale različite bolesti kao što je slabost očiju. svi ti efekti zavise od duhovne inteligencije praktičara. poput gledanja u kristalnu kuglu. meskalin. NEUTRALIZACIJA VAZDUŠNOG PRINCIPA U ovu grupu se podvode svi oni eksperimenti vidovitosti koji se izvode pomoću nadimljavanja (kadjenja) i udisanja narkotičnih isparenja. duha i duše. koji je ovladao elementima i razvio astralna čula u vežbama prethodnih koraka može sebi dopustiti privremenu neutralizaciju ili eliminaciju nekog elementarnog principa bez ugrožavanja svog tela.KORAK IX MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IX) U poglavlju o magijskom psihičkom treningu (Korak VII) već sam jasno obradio problem vidovitosti.

Osvetljenje ne igra nikakvu bitnu ulogu. intuitivni magičar može sam otkriti ostale nove tehnike. na čijoj se površini nalazi obojena ili crna tečnost. itd. sadašnjosti i budućnosti. Kao pomoć za stupanje u kontakt sa moćima. zatim ravna ili konkavna metalna ogledala. sredstvo ili neku vrstu orudja. Prema tome. sposobnost optičke imaginacije je analogna vatrenom principu. Ne mogu se navesti sve mogućnosti. pošto magijsko ogledalo predstavlja jednu vrstu univerzalne pomoći. 8. Uzimajući u obzir činjenicu da ste vi u medjuvremenu postali majstor imaginacije. Kristalne kugle takodje pripadaju magijskim ogledalima. koje otvorenim očima treba da vidite tako jasno kao da su oni zaista tamo. Kao pomoć za istraživanje prošlosti. Na osnovu ovih 12 primera. Za uticaj na svoju ličnost ili druge ljude. On će postupati na sasvim drugačiji način. gde magijsko ogledalo može biti veoma korisna pomoć: 1. Medjutim. Kao što sam već pomenuo. ako još uvek imate problema sa imaginacijom predmeta. slika. 12. Pre nego što detaljno opišem neke od tih praksi. Kao pomoć za sprečavanje opasnih i neželjenih uticaja. 3. I površina bare može isto tako poslužiti kao optičko ogledalo. Kao srdstvo za projektovanje svih željenih moći. i magičar koji savršeno vlada ovim elemen- . Ovo svakako ne znači da magičar ne bi bio u stanju da ne radi bez ogledala. navešću neke primere. Sedite u svoju asanu ispred magijskog ogledala na udaljenosti od 1 -2 metra. optička ogledala. onaj koji je prošao korak po korak kroz ovaj praktični kurs. 5. Kao pribor za radioterapiju i impregnaciju sobe. Drugoj vrsti magijskih ogledala pripadaju ona ogledala koja su pripremana sa fluid-kondenzatorima koje sam prethodno opisao. udubljeni deo će biti čist i sjajan. već astralne i mentalne sposobnosti razvijene prethodnim vežbama. Započnite vežbe imaginacije zamišljanjem predmeta na površini ogledala. i to: 1. 4. Kao magijski predajnik i prijemnik. Kao pomoć za ostvarivanje komunikacije sa živim i umrlim osobama. 2. gde se zahtevaju optičke vežbe. magičar mora znati da samo ogledalo ne obezbedjuje uspeh. 11. Kao prolaz u sve željene planove. 10. Pre svega. već zbog mnogostrukih mogućnosti koje magijsko ogledalo može ponuditi. 9. Kao televizijski uredjaj. Kada puni moćima fluide svake vrste. strana koja je spolja zasvodjena se lakira a unutrašnji. tj. Kada radi sa imaginacijom. 7. magičar će svako magijsko ogledalo posmatrati kao spravu. magižar voli da ga koristi. ova uvodna vežba vam neće biti teška. što se tiče konkavnog ogledala. neće nikada samo sesti ispred magijskog ogledala i zamarati svoje očne živce. crteža. itd. napravljena od ravnog ili konkavnog stakla i prekrivena sa jedne strane amalgamom srebra ili crnim lakom. 6. Zadržite imaginaciju predmeta nekoliko minuta a zatim ga rastvorite takodje pomoću imaginacije. pokušajte prvo vežbe imaginacije sa bojama. jedan za drugim.PRAKSA VIDOVITOSTI POMOĆU MAGIJSKIH OGLEDALA Postoje dve vrste magijskih ogledala. koji je magijski ispravan. bićima. pre nego što predjete na predmete.

odrazima uma iz podsvesti koji se vole pojavljivati da zavaraju magičara i da ga spreče u njegovom radu. sposobnom za usvajanje bilo kog oblika i veličine. on je spreman za dalje eksperimente sa ogledalom. pošto se mentalne. Sedite udobno ispred svog ogledala i napunite njegovu površinu akaša-elementom. jedan za drugim 2. da nagomila tu moć i da je imaginacijom ponovo rastvori u prvobitni izvor.sa magnetičnim fluidom. U početku. PUNJENJE MAGIJSKOG OGLEDALA Sledeći zadatak magičara biće da se upozna sa punjenjem ogledala. Izvode se sledeća punjenja: 1. astralne i materijalne oči moraju navići.. sve dok i tu ne postignete izvrsnu veštinu. nastavite sa imaginacijom kuća. kasnije stranih ljudi i rasa. sa električnim fluidom 5. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROLAZ U SVE PLANOVE Izvodeći ovaj eksperiment. Nakon imaginacije predmeta možete preći na vežbe sa raznim životinjama. muško ili žensko. koji usisavate u telo disanjem preko pluća i pora. mesta. prvo pokušajte zamišljati crte lica prijatelja. ma kako one bile lepe i fantastične. sa sva četiri elementa. On mora biti sposoban da veže željenu moć za površinu ogledala pomoću imaginacije. Zamislite da vaše telo postaje malo. i sa magijskim ogledalom će postići najbolji uspeh. na opažanje veličine i jasnoće utisaka. naći ćete se na astralnom planu.tom. koji . vratite se preko ogledala i povežite se ponovo sa svojim telom. itd. Čim je magičar postigao izvesnu veštinu u punjenju ogledala. Čim ste u stanju zamisliti ljudsko biće. Sada posećujete astralni plan. vodite računa da vas okolina ne uznemirava. Čineći to pomoću imaginacije. nikad ne smete tolerisati spontano pojavljivanje bilo kakvih slika u ogledalu. pa onda sa ljudskim bićima. Savladaće vas čudno osećanje slobode. tako da je u stanju da prodje kroz ogledalo. Izvodeći ovu uvodnu vežbu. Učinivši to. izvlačeći je bilo iz sebe bilo direktno iz svemira. bezvremenosti i besprostornosti. sa akašom 3. dobro razgledajte okolo ne gubeći svest.Inače će se opažati samo iskrivljene slike. Punjenje ogledala ličnom akašom može se obaviti bilo preko ruku bilo direktno preko solarnog pleksusa. Izvodeći ovu uvodnu vežbu primetićete da rad imaginacije postaje mnogo lakši što je ogledalo veće. predela. Ostanite tamo svesno izvesno vreme. Zatim sasvim zaboravite svoje telo i mislite o sebi kao duhu. Tek sada ste magijski spremni da ispravno vladate magijskim ogledalom. Stoga se odlučno moraju odbaciti sve slike koje se neželjeno pojavljuju na površini ogledala. Ova uvodna vežba je veoma važna. pomoću ovih imaginativnih vežbi. sa svetlošću 4. Nakon čestog ponavljanja opazićete svetlost. niti padajući u san. pošto sve što se neželjeno vidi pripada oblasti halucinacija. od kojih ću navesti neke primere različitih metoda. naći ćete se u potpunoj tami na astralnom planu. Zatim proširite rad imaginacije na celo telo. što bi se lako moglo desiti u slučaju osoba sa spiritističkim talentom. na površini ogledala. poznato ili nepoznato.

kao što ste to činili kod autosugestije. opažanja i iskustva kakva vam nijedan smrtnik ne bi mogao dati. Uvek ćete se vraćati u svoje telo sa duhovnim vibracijama više vrste. Koje od spiritualnih sfera ćete biti u stanju da posetite u celini zavisi od vladanja elementima i od vaše duhovne i astralne čistote. eksperiment morate često ponavljati dok ne budete sasvim sigurni da su stvari koje ste videli u skladu sa stvarnim činjenicama. primetite da osoba koju želite videti spava. i bićete u stanju da dodjete u dodir sa bićima tih viših sfera. odmah ćete biti povezani sa tom osobom. putem svoje volje. ne samo da se ogledalo mora napuniti zemljanim elementom. Posle nekoliko poseta tom astralnom nivou naučićete sve o zakonima koji tamo važe. Ako želite posetiti kraljevstvo patuljaka. to jest mentalno telo u svoje ogledalo. kad jednom napustite svoje fizičko telo. .se obično naziva onaj (drugi) svet ili Onostrano. Prikupivši tamo svoja iskustva. da bi se o tome mogle napisati čitave knjige. Kad je u pitanju sticanje višeg znanja ne postoje ograničenja. Nijedan pravi mudar magičar neće se spustiti na davanje nekih naredbi u zle svrhe. detaljno ću opisati u mojoj drugoj knjizi. dajte naredbu koju ste hteli toj osobi. i sve što praktičar govori u ogledalo. to jest da više ne postoji ni vreme ni prostor. ako poželite videti nekog od mrtvih. samo što se u tom slučaju ogledalo ne puni akašom već koncentrisanom svetlošću. bićete u stanju da se u istinitost onoga što ste videli u ogledalu uverite pomoću mentalnog lutanja. čak i na najvećim razdaljinama i to ponekad tako jasno i glasno kao da sluša tu osobu u blizini. morate poštovati sadašnji i zapovedni način. njegov kolega će opaziti. koje se ne mogu opisati pukim rečima. Time će strah od smrti nestati jednom zauvek. ogledala i vašeg prijatelja svuda akaša. Ako vam je okolina poznata. Nekoliko trenutaka kasnije videćete osobu koju ste želeli u panoramskoj slici. Nema sumnje da pomoću metoda ogledala možete posetiti i niže sfere. Prolazeći kroz ogledalo treba da poprimite i oblik tog pojedinog plana. Zadržite taj osećaj u dubokoj meditaciji i istovremenoj želji da svog prijatelja vidite u ogledalu. Pri tome. U tom slučaju. Steći ćete takva saznanja. ili narediti nekoj osobi da vam piše ili da dodje da vas vidi. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA SPONU IZMEDJU ŽIVIH I MRTVIH Ako želite pomoću ogledala komunicirati sa prijateljem ili nekim drugim. Akaša-princip bi mu se surovo osvetio. Inače. osetićete kao da stojite pored te osobe. Ako se sa astralnog plana koncentrišete na viši plan. Način na koji se duhovi raznih elemenata mogu prizvati na zemlju i način na koji se oni mogu iskoristiti za izvršenje raznih zadataka. pomoću imaginacije izvucite njen duh. plemenitosti vašeg karaktera. postupite na sledeći način: Napunite akašom površinu ogledala meditirajući o činjenici da je izmedju vas. Isto se izvodi i sa duhovima vazduha. takozvanim vilama. moguće je uspostaviti astralni kontakt sa drugim magičarem istog stepena razvoja. pošto je moguće da se podsvest dotične osobe usprotivi. a njegova čula sasvim uvežbana. Zatim. Ako ste to uspeli. nego se i vaš duh mora imaginarno pretvoriti u oblik gnoma i sasvim napuniti zemljanim elementom. Nakon čestih vežbi srešćete se sa umrlim ljudima i drugim bićima. ogledale morate napuniti elementom tog plana koji želite posetiti. ubrzo ćete opaziti finije vibracije: nadvladaće vas osećaj najviše svetlosti. iako se sve govori iz daljine. iskustva koja ćete steći su tako obilna i čudnovata. duhovima vode ili sirenama i duhovima vatre. Istovremeno. Pod uslovom da je magičar pravilno treniran. sličnom suncu. njegova iskustva sa magijskim ogledalom će odgovarati stvarnim činjenicama što se može dokazati duhovnim lutanjem. možete doći u dodir i sa uzvišenim Svetlosnim bićima na isti način. pod nazivom: “Praksa Magijske Evokacije”. što se bez ikakve sumnje može potvrditi ličnim ispitivanjem. I ovde takodje. do tog stepena da izgleda kao da osoba zaista stoji ispred vas. i videćete mesto koje će biti vaše. pomoću magijskog ogledala. i primetiti čime se ta osoba bavi u tom trenutku i njenu najbližu okolinu. i kondenzujte ga. salamanderima. na primer sfere elemenata i tamošnjih bića. Ako na primer. neka vrsta eterizovanosti.

medjutim. Mogu se takodje prizivati i zgusnuti (kondenzovati) razne vrste bića. njegovom karakteru i simbolu imaginarno na površini. Ponovite to punjenje nekoliko puta. Po završetku meditacije. ja sam na ovaj način tako jako punio šuplje stakleno ogledalo. Pre nekoliko godina. Ovde ću. Ubrzo će se biće pokazati u ogledalu i magičar može izraziti svoje želje. pa je onda rastvorite. prizivate njeno ime u akaši i čekate u dubokoj meditaciji da se umrlo biće pojavi. koje emituje veoma jake zrake. povlačeći znak sa elementom koji je analogan biću. na površinu ogledala i neka se tamo gomila (akumulira) sve dok i najmanja iskrica svetlosti ne predje iz vašeg tela u ogledalo. inspiraciju ili neku drugu poželjnu sposobnost ili da vam omoguće prepoznavanje neke istine. treba se koncentrisati na akašu i zamisliti osobu. tako da ta osoba postaje vidljiva i nekoj sasvim netreniranoj osobi.Na isti način mogu se prizvati umrle osobe da se pojave u ogledalu. Zatim pomoću snage volje udružene sa čvrstim uverenjem vežite tu svetlost za površinu ogledala toliko vremena koliko vam je potrebno. pomoću imaginacije ili disanjem preko pluća i pora. Baš to nepokolebljivo i čvrsto uverenje daje ogromnu dinamičnu moć zračenju svetlosti. može zaista razgovarati. on je u stanju da dodje u blizak kontakt sa tim bićem. neka svetlost teče. želeći na primer da vam svetlost i njeno zračenje mogu podariti intuiciju. koje skoro da ima fizičko dejstvo. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMOĆ ZA OSTVARIVANJE KONTAKTA SA MOĆIMA. Na početku će se komunikacija sa umrlom osobom odvijati kao neka vrsta glasnog razmišljanja medjutim. ili snažno misliti o tome da će se on ili ona pojaviti. Magičar takodje može da natera umrlu osobu da iskorači iz ogledala i zgusne pojavu pomoću zemljanog elementa. da se rasprslo na hiljadu parčića i morao sam nabaviti ogledalo od hrastovine za moj zadatak. u kraćim intervalima. Ima toliko mnogo mogućnosti za njegovo korišćenje da ih je sasvim nemoguće sve pobrojati. ako izgovara ime tog bića prema univerzalnim zakonima. pomoću imaginacije. da se u vama ne sme pojaviti ni senka sumnje. Sedite ispred ogledala i meditirajte o istini koju želite raspoznati ili o problemima koje želite rešiti. Impregnirajte tu svetlost koncentracijom na čelju. ubacite akaša-princip ili izazovite trans u sebi i uskoro ćete ispuniti svoj zadatak. po želji. pošto se tu izvesna pravila ponašanja moraju poštovati. Ovde ću navesti samo nekoliko praktičnih primera. U tom slučaju. Oblikujte tamo akumuliranu svetlost u sjajno-belu kuglu ili sunce. Od svakog pojedinca zavisi koliko će on želeti da se usavrši u tome. sve dok ne budete sasvim sigurni da je ogledalo tako snažno napunjeno da zraci prodiru kroz vaše telo. MAGIJSKO OGLEDALO JE POMOĆNO SREDSTVO ZA UTICAJ NA SAMOG SEBE ILI NA DRUGE LJUDE Svako magijsko ogledalo može poslužiti kao izvrsna pomoć za samo-uticanje. kasnije se. BIĆIMA I TAKO DALJE I ovaj metod ću opisati u mojoj drugoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. Ako želite pozvati osobu koju ne poznajete. U sva- . Kontakt će omogućiti magičaru da postigne sve što je u skladu sa originalnim osobinama tog bića. Uvucite toliku količinu svetlosti iz univerzalnog okeana svetlosti u svoje telo. treba da se skoncentrišete na neki putokaz koji datira iz vremena kada je ta osoba bila živa. duh i dušu oslobadjajući uticaj koji ste želeli. Isto se može reći i za sva druga bića i moći. samo zbog radoznalosti. najbolji rezultat će se postići sa ogledalom koje sadrži fluid-kondenzator. medjutim. tako da se osetite crveno-usijanim poput sunca. više o tome daću u mojoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. Zatim. pomenuti sledeće: Ako magičar puni svoje ogledalo akašom. Vi morate biti tako čvrsto uvereni u dejstvo i uticaj svetlosti.

i nije bitno da li se radi o 10 ili 1000 km. Takodje možete postaviti bolesnu osobu ispred ogledala. rastvoriti svetlost vraćajući je nazad u svemir. pod uslovom da me je do sada sledio korak po korak. koje deluje kao predajnik.kom slučaju. slika. to jest može se obaviti bilo putem misli. ili barem radi sa akaša-principom. ako je nučno. već se do ogledala mora voditi direktno iz svemira. Odredite trajanje dejstva još dok izvodite ovu akumulaciju. inspiraciju. na ovaj način. prijatno ćete se iznenaditi radom na ovakav način. željeno punjenje ne smete usmeravati na površinu ogledala preko svog tela. ozračiti sobu u kojoj živite danima. Na početku biće korisno ako se magičar navikne na izvesnu rutinu sa svojim partnerom. Činjenica je da se i sve vrste bolesti i oboljenja mogu lečiti na ovaj način. koristiti čak i za ovu svrhu. magnetični san. bilo da je u pitanju zračenje akaše ili nekog od elemenata. Ako vam uticaj ogledala više nije potreban ili drugi zadatak zahteva drugačije punjenje. medijumski uslovi. nego ćete i na svoju dušu i duh uticati u željenom pogledu. za koga se pretpostavlja da je na istom nivou razvoja. Stoga će on prema njoj podesiti svoju praksu. Vi punite svoje ogledalo fluidom koji odgovara vašoj želji. Vaša autosugestija će pojačati dejstvo i proizvesti brži uspeh. pomoću imaginacije. začudo. i on ili ona će se osetiti bolje za nekoliko minuta. mir. hoću reći da možete izvoditi eksperimente oživljavanja slika i prenošenja zvuka. puneći njegovu akumulaciju direktno iz svemira pomoću imaginacije tako jako da se zračenje širi po čitavoj sobi koju želite impregnirati. slova. Sasvim je očigledno da. tj. Navešću ukratko dve tehnike koje magičar može izvesti bez ikakvog napora. treba da ga zaštitite od pogleda drugih ljudi. dovodeći ih na viši nivo razvoja. a da osoba na koju se utiče ne zna ništa o predaji. Ako svoje ogledalo čuvate napunjeno. ali u tom slučaju. a kasnije. to jest. čak i mesecima da biste postigli uspeh. Praksa uvek ostaje ista i sav rad se izvodi pomoću istog principa. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODAŠILJAČ ZRAKA U SLUČAJEVIMA IMPREGNACIJE SOBE I LEČENJA BOLESNIH LJUDI Sličan postupak se izvodi i kod impregnacije sobe pomoću magijskog ogledala. Odredite tačno vreme predaje i pri- . ako je potrebno. akaša-principa. usled moći nagomilane u ogledalu. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PREDAJNIK I PRIJEMNIK Ogledalo se može. nećete samo pobuditi saznajne moći i sposobnosti. Razdaljina ne igra baš nikakvu ulogu. ili je poželjan električni ili magnetični fluid.. Mogućnost komunikacije varira. onda morate zaustaviti prvo punjenje u obrnutom redu pomoću imaginacije. činjenica je koju će intuitivni magičar smatrati sasvim prirodnom. možete usmeriti zrake iz svog ogledala na vaš krevet dopuštajući im da deluju celu noć utičući na vašu podsvest dok vi spavate. Najbolje je da ga umotate u svilu. poput svetlosti. pod uslovom da je ogledalo napunjeno na pravilan način. akaše. Prva tehnika se odnosi na recipročno (uzajamno) oživljavanje (animaciju) misli ili slika izmedju dva jednako uvežbana magičara. biomagnetizma. Dole sledi opis ogledala. kondenzovanjem “dinamida” pomoću čestog ponavljanja. Na ovaj način možete. zdravlje. Naše ogledalo se može koristiti i kao nešto slično radio-predajniku i prijemniku. Putem zračenja možete vršiti i uticaj na druge ljude. da bi postigli željeni cilj. pošto je svila dobro poznata kao izvanredan izolator. Takodje ćete biti u stanju da pojačate punjenje. Da je tako moguće ostvariti sve vrste eksperimenata kao što su hipnoza. reči ili čula. teško da ćete moći bez ove prakse kad izvodite svoje meditacije. Takodje.

i tako će imati osećaj da stoji kraj svog partnera. sasvim je očigledno da se i rasna osećanja mogu posredovati izmedju predajnika i prijemnika. Prema tome. čije će dejstvo biti zadržanoili će ga primalac opaziti jedino onda kada bude spreman za to.jema u saglasnosti sa vašim partnerom. Stekavši sposobnost optičkog prenosa. Čim istekne vreme za predaju i prijem. on može sugerisati toj osobi da poruke i misli dolaze direktno od njega. Ako magičar uvede akaša-princip izmedju njega i nepriprmljene osobe. Sve dok poruka nije primljena. a što se i u magijskoj terminologiji naziva radio-piratstvo. mogu se predavati i primati kratke rečenice. Pod uslovom da ste usavršili ovaj eksperiment. Taj trenutak se obično dešava kada ta osoba nije uznemiravana. i koji nemaju ni najslabiju predstavu da se takav prenos odigrava ili da se na taj način na njih eventualno može uticati. pomoću imaginacije. mesta i pejzaža. Ako magičar vlada sposobnošću da predaje i prima od jednako uvežbanog partnera. ona će ostati efektivna i prianjati za površinu ogledala. ideja koje se registruju jedino intelektom. možete pokušati da pomoću imaginacije u ogledalu ispisujete kratke reči koje treba da se pročitaju u primaočevom ogledalu. ona će poruku opaziti svojim intelektom. to jest. uključujućii neki zahtev da bude prenet izvesnoj osobi. jer se sve to. budući da nije u stanju da razluči da li je ona poslata ili potiče iz njenog uma. Ovo treba shvatiti na simboličan način. Čim dobro ovladate predajnom i prijemnom tehnikom.. Ovaj problem više ne treba opisivati. Reči se mogu zameniti rečenicama. poput trougla ili kruga zajedno sa željom da partner na drugom kraju bude u stanju da ih vidi u svom ogledalu. možete pojačati vežbu odabirajući nešto komplikovanije slike. on će takodje biti u stanju da prekine dijaloge ili slike koje se prenose izmedju drugih praktičara. ali iz vežbe u vežbu on će je čuti sve jasnije i na kraju tako jasno kao da razgovara telefonom. Čim ste u stanju primetiti jednostavne slike. možete preći na akustični. Uvek je dobro ako je magičar dobro upoznat i sa predajnom i sa prijemnom praksom. i ponovite eksperiment telepatije u obrnutom smeru. Magičar se može posvetiti svojim raznim obavezama ne proveravajući svoj bežični rad a ogledalo će automatski proizvoditi svoje dejstvo sve dotle dok misao ili poruka ne bude zaista primljena. Medjutim. Kasnije će osoba koja prima osetiti poruku kao svoju vlastitu misao. Ako neko nije dovoljno iskusan u ovoj praksi. Magičar takodje može izazvati prenos preko ogledala. na sličan nažin kao što ste izvodili uvodne vežbe kod imaginacije sa ogledalom. Zatim će eliminisati zamisao vremena i prostora. I ovde. Ako su oba partnera na istom nivou treninga. U takvom slučaju magičar treba samo da usmeri svoju pažnju u akašom napunjeno ogledalo. zajedno sa komandom da bi sve što se prenosi pojedinac trebao čuti jedinokada postoji neophodna pripremljenost. Oboje se mogu izvoditi u isto vreme. slika koju partner-predajnik projektuje u ogledalo postaće vidljiva partneruprimaocu. promeniote se tako da vi postanete prijemnik. *************************************************************** . da izazove trans u sebi pomoću akaša-principa i da se usredsredi na činjenicu da će on jasno videti sve u ogledalu što njegov partner predaje. slično. Medjutim. izmedju sebe i prijemnika. U tim slučajevima. uspeh će se sigurno pokazati nakon nekoliko pokušaja. čim je poruka poslana. ustvari radi pomoću akaša-principa. Ova praksa će vršiti svoj uticaj na osobu koja prima bilo odmah bilo tokom prenosa. Izgovorite jednu ili dve reči u ogledalo sa željom da primalac čuje te reči. se dok stalnim treningom ne budete u stanju da primate i predajete čitave poruke i vesti. Prvo sledi praksa predaje: osoba koja šalje (poruku) treba da napuni ogledalo akašom i da izazove stanje transa pomoću akaša-principa. Sada ću opisati magijsko ogledalo kao predajnik namenjen za prenos ideja. Tamo se ova sposobnost naziva “poruke kroz vazduh”. ako je magičar zainteresovan za usavršavanje u ovoj vrsti prenosa. Primalac treba samo da i on napuni svoje ogledalo akašom pre predaje. Ako ste postigli dovoljno iskustva kao predajnik i primalac. reži i slika ljudima koji uopšte nisu magijski uvežbani. Niko ne treba da se obeshrabri početnim neuspesima. primalac ostaje u stanju transa čekajući da poruka stigne. i prima poruku neposredno pre spavanja ili ujutru pre budjenja. možete preći na prenos ideja bez imaginacije. tj. a na kraju magičar će biti u stanju da prenosi pisane poruke iz jednog ogledala u drugo. koji već poznajemo iz iskustva i prethodnih eksperimenata. već treba da nastavi vežbe sa istrajnošću. Kasnije pak izgledaće kao da su reči izgovorene direktno u primaočeve uši. poruka će najpre imati takvo dejstvo da osoba na koju se utiče postaje uznemirena u datom trenutku i oseća potrebu da veoma intenzivno razmišlja o pošiljaocu u našem slučaju magičaru. površina ogledala ponovo postaje savršeno čista. Najpre će je osetiti kao veoma sličnu nekoj vrsti glasnog mišljenja. ograničena ili zaokupljena spoljašnjim uticajima. ogledalo je poslužilo svojoj svrsi i misao ili poruku je pravilno primila osoba pod uticajem. kasnije slike živih osoba. magičar koncentriše ideju. Ovaj osećaj će se kasnije dešavati sasvim automatski. Pokušajte prvo predati jednostavne oblike i modele. Većina adepta na Istoku koriste ovaj metod da šalju poruke jedan drugom. želju ili poruku u ogledalo.

bilo ograničavajući emisionu moć na izvesno vreme ili odredjujući joj trajno dejstvo. Magijsko ogledalo se na sličan način može upotrebiti i na ovom polju. beli sjaj po celoj sobi. u akumuliranom obliku. pošto će ono delovati automatski. otkrićete da možete postići daleko više kada ste pod emisionim uticajem ogledala. Zatim prenesite zadatak ili želju koju treba da izvrši ta emisiona moć uhvaćenu svetlost. i u rukama veštog magičara. Ova akumulacija svetlosti se mora ponoviti nekoliko puta. nećete se osećati umornim ili istrošenim. moš treba da izvlačite direktno iz svemira ne dopuštajući joj da prolazi kroz vaše telo. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ZAŠTITNU OPREMU OD OPASNIH I NEPOŽELJNIH UTICAJA Magijsko ogledalo se može koristiti i kao odbrambeno ili zaštitno sredstvo. punjenje treba da vršite preko svog tela. Efikasnost zavisi od punjenja ogledala. Profesionalni magnetizeri ili oni koji se bave lečenjem ljudi ili uticanjem na njih otkriće u ovom metodu čudnovatu sferu deloanja. Ogledalom se može zračiti ne samo jedna osoba. zdravlje ili bilo šta drugo što vam je potrebno. . Praksa impregnacije sobe je sledeća: Kada radite u sobi na koju želite uticati magijskim ogledalom samo za vlastite potrebe.MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODAŠILJAČ ZRAKA ZA IMPREGNACIJU SOBA. i da dejstvo njene emisione moći postaje sve prodornije i dinamičnije. Ali onda. prirodno je da se u takvim slučajevima imaginacija mora podesno promeniti. vežbe. Ako morate raditi sa lošim uticajima ili sa impregnacijom svetlosti. pomoću imaginacije. U slučaju da ogledalo nije punjeno magijski samo za vas već isto tako i za druge ljude. istraživanja i meaditacije bez ovog metoda. koji rasprostire blistavi. iz dana u dan. na površini magijskog ogledala. slično svetlosti jake lampe. a svaka bolesna osoba koja udje u sobu ili dodje direktno u dodir sa zračećim ogledalom osetiće trenutno olakšanje bola. i vi ćete stalno biti predmet uticaja zračenja. Odredite trajanje dejstva na isti način kao što ste to radili u slučaju biomagnetizma. nadahnuće. ono će predstavljati izvanrednu pomoć za njegov razvoj. Mudar magičar svakako neće zloupotrebiti svoje magijsko ogledalo. Teško da ćete biti u stanju da izvršite svoj rad. a impregnaciju sobe ili mesta koje treba zaštititi treba napuniti zračećom silom svetlosti na takav način. i istovremeno zamišljajte da se svetlost automatski pojačava iz sata u sat. naime. za lečenje bolesnih osoba (radi potpunog ozdravljenja). recimo. mir. Posle toga više nemojte obraćati pažnju na ogledalo. vi ne samo da treba da imaginarno vidite zračeću svetlost nego i da osetite njeno direktno strujanje kroz čitavo telo. kao na primer uspeh. sve dok uskladištena svetlost ne poprimi oblik kugle ili diska. Prenesite imaginaciju želje u svetlost pomoću svog uverenja i vere. već se može i preneti pomoću imaginacije na jednu ili više osoba na najvećim udaljenostima. ITD. da svetlosni zraci zadrže nepoželjne i štetne uticaje ili da ih vrate ka polaznoj tački. Zračeća moć nije samo upotrebljiva za impregnaciju sobe i njeno ozračenje. A kod punjenja u korist drugih ljudi. utičući na vas ili druge osobe na željeni način. tako da ste stalno izloženi tom zračenju. Stoga. poput X-zraka. Češćim ponavljanjem ove vežbe. naravno. impregnaciju emisione moći treba modifikovati na odgovarajući način. proširenje intuicije. postavite ogledalo u svojoj sobi kao reflektor. izvlačite ogromnu količinu svetlosti iz svemira bilo direktno ili preko vas koncentrišući je. u vaše imaginarno sunce. Učinivši to. niti će ga oskrnaviti pokušajima vršenja loših uticaja pomoću njega. Nije potrebno naglašavati koliko je magijsko ogledalo vredno u rukama magičara i koliko mogućnosti ono nudi. već toliko ljudi koliko ih može stati u sobu. LEČENJE BOLESNIKA.

ako želite sobu izolovati i od dobrih i od loših uticaja, u svim tim slučajevima morate napuniti impregnaciju ogledala ili sobe sa akašom, prenoseći u nju imaginarno osobinu nedodirljivosti i neprobojnosti. Bilo kakva akumulacija akaša-principa dok radite sa njim, nije moguća, kao što je već pomenuto, ali impregnacija želje radi dinamičkog efekta može se često ponavljati pomoću imaginacije. Magičar može napraviti nekoliko ogledala za razne svrhe. Medjutim, ako radi sa daljinskom predajom i prijemom, on prirodno ne sme izolovati svoju sobu akašom, jer to bi sprečilo svaku daljinsku operaciju. Kako da se zaštiti od svih nepovoljnih uticaja i kako da neka mesta izoluje pomoću magijskog ogledala da bi izvršio razne magijske zadatke, pokazaću u mojoj drugoj knjizi “Praksa magijske evokacije”. Pored mogućnosti korišćenja magijskog ogledala kao zaštitne opreme, magičaru se nude i druge pogodnosti. Pomoću magijskog ogledala on može staviti u pogon sve poznate fluide, magnetični, električni ili elektromagnetični i raditi sa njima u praksi. Koju će od ovih snaga uzeti u raznim slučajevima, zavisi od aktivnosti i dejstva njegove želje.

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROJEKTOR SVIH MOĆI, BIĆA, UTISAKA I SLIČNO
Magijsko ogledalo se može koristiti i za kondenzovanje (zgušnjavanje) svih sila mentalnog i astralnog plana do tog stepena, da ih mogu opaziti čak i osobe koje uopšte nisu trenirane. Ovo nije stvar puke imaginacije ili sugestije, pošto se misli, elementari, elementali, abića svih nivoa, bića elemenata i tako dalje, zgusnuta pomoću ovde opisanih praksi, mogu zgusnuti u ogledalu na takav nažin da ih je sasvim moguće fotografisati. Ovde slede praktična uputstva: Punjenje površine ogledala se izvodi pomoću zgusnutog zemljanog elementa koji se ne projektuje prvo preko tela pa onda na ogledalo što bi izazvalo paralizu -već direktno iz svemira pomoću imaginacije. što je jača akumulacija zemljanog elementa, sve će zgusnutija i vidljivija biti pojava onoga što želimo projektovati. Prema tome, dobro bi bilo da akumulaciju zemljanog elementa ponovimo nekoliko puta. Ako želite da utisak, sliku ili elemental učinite vidljivim nekoj drugoj, verovatno netreniranoj osobi, postupite na sledeći način: Uvedite akaša-princip pomoću imaginacije, bilo u glavu osobe, bilo u čitavo telo i, istovremeno naredite akaša-principu da ostane efektivan samo u toku trajanja eksperimenta. Ako treba učiniti vidljivim neki utisak, izvršite pomoću svoje imaginacije prenos slike ili utiska na površinu ogledala sa takvom jasnoćom i odredjenošću kao da je to stvarno. Zadržite tu zamisao. Zatim, kada osoba koja je pod uticajem akaša-principa posmatra ogledalo, ona će videti vašu zamisao reprodukovanu kao film. Možete postići isti efekat, na isti način, sa bilo kojim ličnostvorenim Elementalom, Elementarom ili Fantomom. Medjutim, ako odlučite pozvati neko biće iz astralnog ili nekog drugog plana, treba da ispunite, barem, prostor oko ogledala gde biće treba da se pojavi, sa akašaprincipom. Mnogo je korisnije akašom ispuniti čitavu sobu. Ova priprema nije potrebna ako imate drugo ogledalo namenjeno z impregnaciju te sobe akaša-principom. Kada su sve pripreme završene, razvijte trans uvodjenjem akaša-principa u sebe, i u tom stanju transa, pozovite biće koje želite videti, bez obzira da lli je ono stanovnik astralnog ili nekog drugog plana. Sve dok se magižar potpuno ne upozna sa tehnikama magije prizivanja, koje ću opisati u praktičnom delu moje sledeće knjige; “Praksa magijske evokacije”, on treba da se zadovolji prizivanjem umrlih ljudi sa astralnog plana, što se izaziva pomoću imaginacije. Pomoću akumulacije zemljanog elementa na površini ogledala, slike ili bića biće tako materijalizovani da ne samo što se mogu opaziti fizičkim očima netrenirane osobe, već se mogu i čuti. Stoga, sve što je vidjeno nije halucinacija, jer je magičar u stanju -kao što je već pomenuto -da fotografiše sliku zgusnutu zemljanim elementom. Ali pazite! Slike zgusnute na takav način imaju mnogo višu vibraciju od obižne svetlosti koju mi poznajemo. Stoga je sasvim očigledno da se te više vibracije ne mogu uzeti na običan fotografski nažin pošto one ne odgovaraju vibracijama naše svetlosti. Takvi snimci se moraju izvršiti u najkraćem mogućem vremenu. Prvorazredne kamere će vam omogućiti da izaberete 1/1000 deo sekunde, a postoje i specijalne kamere koje čak omogućuju ekspoziciju od 1/2000 deo sekunde za jedan snimak. Ove specijalne kamere su najbolje, pošto prave konkretne slike, i s njima je mnogo lakše raditi. Pri fotografisanju na ovde opisan način, uopšte

nije bitno da li je dan ili noć, da li je ogledalo osvetljeno ili tamno. Medjutim, ako želite snimiti i ogledalo i njegovu pozadinu, osvetljenje će svakako biti potrebno. Inače, jedino će biti vidljiva materijalizovana slika u ogledalu. Iskustvo je pokazalo da je, u svim slučajevima, bolje koristiti filmove nego fotografske ploče. Usled činjenice da je broj vibracija date slike daleko veći od broja vibracija svetlosti fizižkog sveta, trebalo bi koristiti naročitu vrstu obojenih filtera. Kada fotografišete mentalni plan sa svim njegovim Elementarima, Elementalima, Fantomima i drugim bićima ove sfere, uvek koristite plave filtere. Za sva druga bića, umrle ljude i tako dalje, koristite ljubičaste filtere. Sva druga bića koja se sastoje od samo jednog elementa, poput esencija elemenata, zahtevaju rubin-crvene filtere. Snimke pojava koje se dešavaju u prirodi, a koje su uglavnom magijske prirode, snimaju se samo sa žutim filterima. što se tiče boja, filteri su analogni pojedinim planovima. Štaviše, magičar ne samo da ima mogućnost da pokaže slike i bića svakoj netreniranoj osobi, nego takodje može i da prikaže na ogledalu prošlost, sadašnjost i budućnost te ili neke druge osobe.

MAGIJSKO OGLEDALO KAO TELEVIZIJSKI UREDJAJ
U našem magijskom ogledalu mi smo u stanju posmatrati pojave koje se dešavaju poznatim i nepoznatim osobama, čak i na najvećoj udaljenosti. Napunite ogledalo, kao i obično, akaša-principom. Onda ostanite mirni i spokojni u svom položaju, i izazovite trans pomoću akaše, i u tom stanju koncentrišite se na osobu čije želje i radnje želite posmatrati. Zamislite da je magijsko ogledalo kao veliki teleskop kroz koji možete videti sve i na najvećoj daljini. Magičar će odmah videti osobu i okolinu kao na pokretnoj slici. Na početku, slike će verovatno biti malo mutne, ali nakon čestog ponavljanja one će postati veoma jasne, i postojaće osećanje neposrednosti i blizine željene osobe koje će postati tako uverljivo da je čovek skoro sasvim siguran da stoji pored osobe koju želi videti. Čak ni razdaljina od više hiljada kilometara nema nikakvog značaja. Da bismo potvrdili i bili potpuno sigurni da sve ono što se želi videti odgovara stvarnim činjenicama, može se zamisliti neka druga radnja iste osobe. Ako sa našim astralnim čulima i to uspemo u punoj jasnoći, stvari koje smo gledali su obmana , i vežba se mora ponavljati sve dok se ne postigne sposobnost razlikovanja raznih činjenica od halucinacija i varki. Pod vodjstvom veštog magičara čak i netrenirana osoba može učestvovati u takvoj vrsti televizije. Magičari koji su naročito uvežbani i iskusni na ovom polju, uspeće čak i da fotografišu slike i dogadjaje vidjene sa najveće daljine, koristeći crveni filter i uvažavajući ovde opisane tehnike. Kada niste suviše zainteresovani za materijalne pojave koje posmatrate sa udaljenosti, već samo za psihički život karakter i osećanja ljudskog bića, tada nemojte zamišljati materijalno telo osobe koju želite videti,, već samo njeno astralno telo. Ubrzo ćete videti auru i karakteristike te osobe u raznim nijansama boje, iz kojih ćete biti u stanju da dodjete do logičkih zaključaka o njenom karakteru i osobinama, prema pravilima analogije. Ako niste zainteresovan ni za puteve ni dela osobe, niti za njene psihičke osobine i njen karakter, i ako želite videti samo duh u ogledalu, zamislite tu osobu bez njenog materijalnog i astralnog tela. I ovde će se pojaviti oblici koji odgovaraju duhu, a vi možete na ovaj način pratiti tok misli osobe čak i sa najvećih udaljenosti. Kao što se može videti iz ovde navedenog primera, sposobnost čitanja misli neke osobe sa najveće udaljenosti može se postići bez ikakvih teškoća, i zavisi samo od vaše volje, koliko želite da proširite ovo znanje.

MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMOĆNO SREDSTVO ZA ISTRAŽIVANJE PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI
U radu sa ogledalom, jedan od najtežih zadataka je precizno istraživanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti drugih ljudi. Razume se da magičar može opaziti njegovu ličnu prošlost i sadašnjost u ogledalu kao na TVekranu, ali će on najverovatnije izbegavati da to čini. Ako bi on toliko želeo da zadovolji svoju radoznalost i da sazna sve o svojoj budućnosti, ne bi mu bilo teško da se koncentriše na taj problem i istraži svaki detalj. Medjutim, postoji jedna teškoća: u istom trenutku, kada u ogledalu posmatra svoju budućnost, on lišava sebe svoje lične slobodne volje. On bi sebe mogao uporediti sa šemom koja treba da se popuni bez ikakve mogućnosti da se bilo šta učini za ili protiv toga. Naravno, sasvim druga stvar bi bila kada bi akaša-princip u svom najvišem obliku, nazovima ga Božanskim Providjenjem, dao magičaru upozorenje, na bilo koji način, možda protiv neke opasnosti, bez ikakvog moranja da nešto vidi ili sazna. Sasvim je očigledno da se najveća pažnja mora mora posvetiti takvim upozorenjima bez ikakvog izuzetka, pošto bi njihovo ignorisanje nanelo ozbiljne štete magičaru. Došavši do ovog stupnja, magičar će biti u stanju da razlikuje da li upozorenje dolazi od nekog od bića sa jednog od planova ili direktno od akaša-principa. Magijsko ogledalo je izvanredna pomoć u slučajevima neuvežbanih ili onih ljudi za čije je ispitivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti magičar veoma zainteresovan. Sve misli, percepcije, osećanja i fizičke radnje ostavljaju iza sebe tačne zabeleške u akaši ili prvobitnom izvoru, što omogućuje magičaru da to pomoću svog magijskog ogledala ili direktno čita u akaši kao u otvorenoj knjizi, dok je u stanju transa. Sve što treba da uradi je da se koncentriše na to pomoću imaginacije. Na početku, dok magičar ne ovlada potpuno ovim problemom, oblici će se verovatno pojavljivati nepovezano ili sporadično. Čestim ponavljanjem ove vežbe, na površini ogledala pojavljivaće se slika za slikom u pravoj vezi sa prošlošću, tako jasno i odredjeno kao da je sam magičar proživljavao te dogadjaje. Magičar može odvijati jedan dogadjaj za drugim, počinjući od sadašnjosti pa sve do detinjstva i dana rodjenja. Preporučljivo je pratiti prošlost samo do trenutka radjanja, mada je, bez ikakve sumnje, moguće istraživati život izvesne osobe i u njenim prethodnim otelovljenjima. Medjutim, magičar se upozorava da to ne čini, jer bi svako ispitivanje budućeg kao i prošlog života, u njegovom ili u slučaju drugih ljudi, značilo neku vrstu uplitanja u poslove Božanskog Providjenja, i takva radoznalost bi prouzrokovala opasne posledice. Na samom početku, on bi odmah postao onoliko star koliko je bio u svim prethodnim životima koje je proživeo, a to bi sigurno izazvalo veoma neprijatno osećanje u njemu i nezainteresovanost za bilo kakav dalji život. Drugo, magičar je sasvim odgovoran za sve greške učinjene u njegovim prethodnim životima. Jedina prednost bi bila da bi on postao svestan iskustava u prošlom životu, a to ne bi nikada moglo kompenzirati sve nedostatke. Ako bi magičar hteo da sazna nešto o budućnosti neke druge osobe, iz nekog veoma važnog razloga, sve što treba da uradi je da izazove trans. Pod uslovom da je u potpunosti uponat sa tom praksom, baš ništa neće ostati skriveno. Ova vrsta vidovitosti, gde je magičar sposoban da opaža u pravom odnosu mentalni, astralni i materijalni plan, bilo kod sebe ili kod drugih ljudi, je najviši stupanj koji se može postići putem rada sa magijskim ogledalom. Čim magičar stigne dotle, ja mu više nemam šta više reći u vezi sa magijskim ogledalom, i on će sam otkriti nove tehnike zasnovane na primerima koje sam ovde naveo. ********************************************************************

koje snabdeva krvne sudove sa četiri elementa. razlikuje od mentalnog lutanja ili stanja transa izazvanog akašom. astralnog i fizičkog tela. Medjutim. trebalo bi dodati da mentalna matrica. Zbog toga će se svaki magičar složiti da se asketski trening koji zahteva dijetalno smanjenje. pomenuta traka će. vezna karika izmedju astralnog i fizičkog tela. takozvane mentalna i astralna matrica. medjutim kada je astralno telo odvojeno od fizičkog tela. Mnogi ističnjački metodi koji zahtevaju asketizam i asketski trening su jednostrani i. moraju se preduzeti mere predostrožnosti. Veza sa fizičkim telom bi se tako prekinula. embolijom ili paralizom srca. Odvajanje astralnog od fizičkog tela se izvodi na sledeći . održava se u životu ako je snabdevena sa dovoljno hrane. bolesti i druge neugodnosti. Zato se na samom početku mora preduzeti najveća opreznost kod ovih vežbi. ili zanemarivanjem. disanje se zaustavlja. mora ražunati na moguće poremećaje. Postupak koji treba slediti pri emitovanju astralnog tela je ustvari sasvim jednostavan. Emisija astralnog tela se. ostaje u telu. kao što ćete videti. tj. kao i u slučaju vidljive smrti. preko pluća. Po pravilu. ako nije dovoljno jako i čvrsto. pošto su mentalno i astralno telo povezani sa fizičkim telom samo pomoću veoma suptilne elastične trake koja sija kao srebro. a fizička smrt bi bila posledica. tj. telo. a odvojeno od fizičkog tela. mora posmatrati kao ekstrem i stoga nezdrav. fizičko telo je. Stanje tokom kojeg su astralno i mentalno telo odvojeni od fizičkog tela se.. U stanju ekstaze. Ako tokom perioda u kojem su mentalno i astralno telo izvan fizičkog tela. odmah pući na dva dela. opasni za ljude koji nisu Hindusi i žija fizička struktura nije priviknuta na lokalnu klimu. najsuptilniji deo. vezni činilac izmedju mentalnog i astralnog tela. čime bi sebi obezbedilo odgovarajuću elastičnost. naziva ekstaza. tj. koja svaki magičar može lako objasniti. astralnom ili fizičkom telu. ako je magičar bio u stanju da ravnomerno razvije tri stupnja postojanja. Medicinski stručnjak koji bi ispitivao telo osobe ubijene na takav način došao bi do zaključka da je smrt prouzrokovana srčanom manom. duša i duh moraju podjednako razvijati i održavati. ako nije bogato vitaminima. Zato magičar neće započeti sa praktikovanjem emisije svog astralnog tela. po terminologiji okultista.. dušu i duh. bez sumnje. u većini slučajeva. mada će se. budući da je krajnje suptilna. Svi mi anamo iz iskustva da bez disanja nema života. što čini nužnom dvostruku predostrožnost kada se pristupa treningu ekstaze. Ako fizičko telo nije dobro uravnoteženo. U slučaju mentalnog lutanja. Astralna matrica. Tanka traka bi se prekinula.MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (IX) SVESNO ODVAJANJE ASTRALNOG OD FIZIČKOG TELA U ovom poglavlju magičar će naučiti kako da svoje astralno telo odvoji od fizičkog tela. osoba koja ovaj kurs nije prošla korak po korak. sve dok nije sasvim siguran da je ispunio sve zahteve u svim koracima koji su mu do sada preporučivani. Magičar će sada postati svestan veze izmedju snabdevanja hranom i disanjem i naći će pravi razlog za prethodna poglavlja koja su se bavila svesnim disanjem i dobrouravnoteženom ishranom. to fizičko telo dodirne neka druga osoba. pošto je čovekov elektro-magnetični fluid mnogo jači. deluje pomoću normalnog disanja. i ako nema dovoljnu rezervu elektromagnetičnih fluida koju obezbedjuje dobra hrana. astralno telo samo kada je sjedinjeno sa mentalnim telom. jer se spone izmedju mentalnog. on ne treba da se plaši da bi se mogli desiti bilo kakvi poremeĆaji u njegovom mentalnom. trening ekstaze bi na njega imao loše dejstvo. sve je izvučeno iz tela. naročito za magičare koji su dobro ovladali mentalnim lutanjem. Savršeni magičar je u stanju da ode gde god želi u svom astralnom obliku. pomoću svesnog vežbanja. zadovoljiti mentalnim lutanjem ili stanjem transa. Pri emitovanju astralnog tela. Medjutim. Sledeći rdovi imaju nameru da vam daju jasnu sliku praktične strane postupka. oslobadjaju od tela. da niko ne sme biti u mogućnosti da dodirne magičarevo telo dok on sebe stavlja u opisano stanje. već i dušom u obliku svog astralnog tela. iako je prouzrokovana patološkim stanjima kod te osobe. Mnogi mentalni i psihički poremećaji su prouzrokovani nepravilnostima. srce se umiruje. bilo da je vešta ili ne u magijskoj praksi. Stoga je na samom početku ukazivano da se telo. a tu i tamo zanemaruje neophodne predostrožnosti.. uključujući i akašu. rezultat će biti poremećaji. Čak ni ostljiva životna traka nekog naprednog magičar ne bi bila u stanju da se odupre tom fluidu. bez života i osećanja. astralna matrica koja povezuje telo i dušu. Vidljiva smrt je takodje stanje ekstaze. Ako se jedno ili drugo zanemari tokom ovog stanja razvoja. i kako da mesta koja iz nekog razloga želi posetiti ne samo duhom. izvršiće dela koja treba uraditi psihičkom magijskom radnjom. ova dva faktora. Ali.

Ovo bi uvek trebalo prvo uvažiti. mora voljno ili nevoljno da automatski emanira iz njega. Ono što mi obično nazivamo umiranjem je potpuno isti proces samo sa tom razlikom da se matrica izmedju fizičkog i astralnog tela uništava. i imaćete iste osećaje u astralnom telu. slično kao kod odašiljanja mentalnog tela. . magičar tačno zna proces svog umiranja kao i mesto gde odlazi nakon skidanja svog smrtnog oklopa. telo će automatski početi ponovo da diše. a da ono toga i nije svesno. Pri tome. što omogućava povratak u fizičko telo. preminula bića ne osećaju nikakvu razliku izmedju fizičkog i astralnog tela. Već sam pisao o ovome u prethodnom poglavlju o astralnom planu. tako da to možete činiti onoliko često koliko želite. Tako imate mogućnost bilo da stojite iza njega. Inače ne biste uspeli zadržati u imaginaciji svoje astralno telo. disanje u mentalnom kao i u astralnom telu postane sasvim blisko. kao d na njega deluje neki nevidljivi magnet. kao da ste još uvek u svom fizičkom telu. kao da ste još uvek u svom fizičkom telu. Ako vam. vaše fizičko telo će prestati da diše. pridjite sa oprezom. Ako želite da se vratite u svoje materijalno telo. čim prestanete disati izvan svog fizičkog tela. Tokom ovog procesa.način: Sedite u svoj asana-položaj (mada se ove večbe mogu izvoditi i u ležećem položaju) i pustite svoje mentalno telo da izadje iz fizičkog tela. tako da astralno i mentalno telo ponovo zausmu svoj fizički oblik. pa stoga astralno. U slučaju obične smrti. U tom trenutku kada astralno telo ponovo zauzima fizički oblik. sada preneta u mentalno telo. možete krenuti korak napred. Ovu vežbu treba ponavljati sve dotle dok se ne naviknete na disanje u vašem astralnom telu koje izvlačite iz svog fizižkog tela sa kojim ste se spiritualno sjedinili. Ako je magičar stekao potpunu kontrolu odašiljanja svog astralnog tela: 1.. ponavljanjem prakse. Sasvim druga vežba je da se ne posmatra samo telo. imaćete čudan osećaj kao da astralno telo nije sasvim vaše. a lice postaje bledo kao u mrtvaca. zajedno sa mentalnim telom izgubivši svoj oslonac u fizičkom telu. Ako počnete isati u svom astralnom telu. ne lutajte daleko od svog fizičkog tela. pre nego što spiritualno ponovo ne prenesete svoje mentalno telo. naći ćete se zaista sjedinjeni sa vašim astralnim telom. Zato. Ali u trenutku kada koncentrišete svoje misli na sjedinjavanje sa astralnim telom i na pravilno disanje. treba da svesno zadržite dah u astralnom telu. Prema tome. disanje u vašem astralnom obliku će postati stvar rutine. Oblik astralnog tela mora biti jednak obliku vašeg mentalnog i fizičkog tela. Onda se sjedinite sa svojim astralnim telom stupajući u astralni oblik. udovi se ukrućuju. želeći da završite eksperimenat. disanje se prenosi u astralno telo. nekom smrtonosnom bolešću. i zato morate odmah svesno povezati svoju mentalnu sa astralnom matricom. astralna matrica izmedju fizižkog i astralnog tela se prekida. tj. Jedino ako ste se navikli da astralno i mentalno telo izlaze i vraćaju se u fizičko telo. Mentalno telo. Ovo očigledno dokazuje koliko ćete blizu prići onoj granici izmedju stvarnog života i onoga što nazivamo smrću kada praktikujete ove vežbe. Medjutim. Na početku ove uvodne vežbe. je bi ono odmah bilo privučeno prema vašem (fizičkom) telu. tako da ga više nećete primećivati. Medjutim. ne diše u istom ritmu kao što to čini materijalno telo u vezi sa astralnim. nemojte aktivirati svoja čula i postepeno se osvestite. uvažavajući mere predostrožnosti u pogledu disanja. ili iz nekog drugog razloga. Kao što vidite. fizičko telo će zapasti u stanje letargije. Oni će to shvatiti postepeno čim primete da im materijalno ili fizičko telo više uopšte ne koristi. najpre. i da astralno telo podleže veoma različitim pravilima (zakonima akaša-principa). ili da zauzmete njegov pravi položaj. samo svesno disanje u astralnom telu je ono koje izaziva ovo odvajanje astralne matrice. budući da podleže veoma drugačijim zakonima. praksa svesnog odašiljanja astralnog tela je imitacija procesa umiranja. odmah ćete uočiti kako se vaše astralno telo. Zbog odvajanja fizižkog tela od astralnog oblika. kao privučeno magnetom. uvlači u vaše fizičko telo koje tada počinje ponovo disati sasvim normalno. Ako posmatrate svoje fizičko telo tokom ove vežbe. tako da je astralno telo u stanju da se izvuče iz mentalnog tela i da ponovo zauzme oblik fizičkog tela. posmatra vaše fizičko telo. 2. vašu svest u fizičkotelo. neku vrstu nezdrave dremljivosti. shvatićete da postoje nepravilnosti u disanju vašeg tela. jedino tada ste sasvim sposobni da se postepeno udaljavate od fizičkog tela. Od samog trenutka kada ste tako sjedinjeni sa svojim astralnim telom kao duh pored svog fizičkog tela -ne posmatrajte ništa drugo sem disanja. strah od smrti je postao sasvim izlišan. asanu. Imaćete osećaj da vaše fizičko telo spava. Eto zašto. Vaša svest. Nakon čestog praktikovanja svesnog odvajanja astralnog tela od fizičkog. već. Pomoću imaginacije morate sada zamisliti da se i vaše astralno telo isto kao i mentalno telo ranije izvlači iz fizičkog tela snagom vaše volje.

i da ih ponovo vrati u prvobitni oblik. sve slabija će biti njegova privlačna sila. trebali udaljavati od svog tela samo na nekoliko koraka i odmah vraćati njemu. sposoban da ubrza elektronske vibracije nekog predmeta. Sasvim je razumljivo da je iskušenje za vršenje takvog samoubistva veoma jako. privlačna sila slična onoj kojom magnet deluje na gvoždje. ovde nalaze zadovoljavajuće objašnjenje. čuti i opaziti svaki pojedini predmet. opazićete ga tako snažno kao da ste bili prisutni svojim fizičkim telom. na neki način. U svakom slučaju. ako isti eksperimenat izvedete sa astralnim telom. Ako ćete neko mesto posetiti samo u svom mentalnom obliku. Nadvladaće ga čežnja za nasilnim uništavanjem vitalne veze koja ga još uvek veže za njegovo fizičko telo. bićete u stanju da pokrivate sve veće i veće razdaljine. Rezultat. Pored toga. videćete da je veoma teško vratiti se u svoje telo. Stvarno i iskreno rečeno: uopšte ne postoje granice za magičara. kao što ste shvatili iz onoga što sam do sada objasnio. materijalni predmeti više ne podležu fizičkim zakonima nego će postati astralni. Kasnije. korak po korak. Prema tome. Konačno. medjutim. da biste posmatrali neki dogadjaj koji bi mogao izazvati dobar ili loš psihički osećaj. poput straha od smrti i slično. svaki iskusni magičar će biti u stanju da lako izvede takve i još čudnovatije pojave o kojima bi se inače moglo govoriti kao o krajnjim čudima. recimo. kretanje astralnog tela zahteva veći napor nego kada se krećete samo sa mentalnim telom. Pošto magnetična. Ta osećanja se u svakom slučaju moraju nadvladati. On se može materijalizovati pomoću zemljanog elementa. Postigavši lep napredak u ovim vežbama odašiljanja astralnog tela tako da može preći svaku razdaljinu. Mnogo primera bi se ovde moglo navesti.# neke predmete koji odgovaraju meri njegovih moći i njegovog razvoja. što omogućuje neku vrstu materijalnijeg efekta. . jednu ruku. takve pojave nisu čuda. trebali biste ovladati svim ovim pojavama. U sledećoj vežbi ćete naučiti kako da se postepeno uklonite od svog tela. vi vršite svestan čin protiv zakonitosti prirodnih elemenata u svom telu koja se mora nadvladati. Produžavajte razdaljinu od svog fizičkog tela sa svakom novom vežbom. i da ih prenese na astralni plan. Učiniti to značilo bi izvršiti samoubistvo na isti način kao i u fizičkom telu.zapaža i neposredna okolina. gde god želi biti. Kako vreme protiče. u tom pogledu. to je isti proces kao i mentalno lutanje. Ovo će postati lukav problem za magičara. čuva i održava u ravnoteži najsuptilnijim fluidom. opaziti i videti fizičkim očima. pred očima drugih ljudi.. privlačna sila stalno vas privlači i utiče na vas. pred samim nosom nekog iskusnog adepta kao i laika do te mere da ga se može čuti.Prev. U tim slučajevima. nekoliko nagoveštaja može biti dovoljno onome ko traži prosvetljenje. kada putujete veoma daleko. Očigledno je da magičar pomoću astralnog tela može izvoditi i fizičke radnje. S druge strane. Ali. i zna kako da ih primeni u korist ljudskog roda. Napredovavši do ovog stupnja. Magičar prepoznaje Više Moći i njihove zakone. on obično postaje umoran od života osećajući se sklonim da se nikad više ne vrati u svoj fizički okvir. trebali biste osetiti. niti će on na bilo koji način uticati na vas. ona će izazvati razna osećanja u vašem astralnom telu. To je razlog zašto biste se. Ovo treba protumačiti činjenicom da se karika izmedju astralnog i fizičkog tela hrani. niti ćete ga opaziti ni osetiti u svom mentalnom telu. pošto čim se privikne na to da se u svom astralnom telu oseća kao kod kuće. magičar sada ima priliku da ovu sposobnost iskoristi za višestruke zadatke. odeven u astralno telo. I što dalje odmičete astralno od fizičkog tela. isto kao i kako da kondenzuje samo jedan deo tela. Ovde vidite da magičar mora biti apsolutni gospodar svojih osećanja. zavisi od trajanja treninga i od sposobnosti akumulacije zemljanog elementa u astralnom telu. On se može preneti bilo gde sa svojim astralnim telom. može lečiti bolesne ljude akumulirajući i kondenzujući magnetični ili električni fluid u astralnom telu prenoseći ga na pacijente. dok druga ostaje astralna. naročito ako putuje planovima ili predelima koji ga toliko primamljuju da on počinje osećati malu tugu pri samoj pomisli da se mora vratiti u svoje telo. naročito ako magičar skoro umire zbog tuge u fizičkom svetu nakon svog blaženstva koje je iskusio na drugim planovima. to bi bio prekršaj protiv Božanskog Providjenja. itd. Magičar može vršiti i mnoge druge uticaje. pošto će fluidi sa kojima magičar radi postati efektivni samo na odgovarajućem planu bolesne osobe. medjutim. Ako je. i samo od njega zavisi u kom se smeru želi usavršiti. Lečenje sa astralnim telom je daleko prodornije i delotvornije nego pukim prenosom misli ili mentalnim lutanjem. Najpre ćete osetiti kao da vas za vaše fizičko telo privlači neka nevidljiva. on tačno zna kako da postigne sve te stvari. on će takodje moći da “produhovi” #ili odnese “duhom” Prim. najpre. jer čuda u pravom smislu reči uopšte ne postoje. imao bi karmičke posledice. ne samo na fizičkom nivou već i na astralnom planu. samo sa tom razlikom da je duh. Izvodjenjem vežbi odašiljanja astralnog tela. i uticaj na zemaljske poslove. koji zgušnjava u astralnom telu na astralnom planu. pomoću svoje imaginacije. Izazivanje pojava kako ih adepti vide poput zvukova kucanja. Stoga je puka sitnica za magičara da prenese takve predmete na najveću udaljenost pomoću svog astralnog tela. i naravno. Sa laičke tačke gledišta takve pojave bi bile utvare (himere).

sveznanje i mudrost koji pripadaju vazdušnom principu. . LEČENJE BOLESNIH LJUDI POMOĆU ELEKTROMAGNETIČNOG FLUIDA Divan i sveti rad je pomaganje ljudskom rodu u patnji. Ove meditacije proizvode jednu vrstu obogotvorenja magičarevog duha i duše i. budući da je treniran samo jednostrano. On mora da iskusi isto sa sve četiri vrline njegovog Boga. Uredjenje vežbi je njegova lična stvar.. svemoćnost. magičar bi trebao pridati najveću pažnju ovim meditacijama. sjedinjujući se sa njom na takav način da oseća da je on sam ta vrlina. predstaviće zamisao Boga u četiri vida saglasno zakonima Svemira. Magičareva zamisao Boga je univerzalna. ili Jogi. besmrtnost kod vodenog principa i sveprisutnost kod zemljanog principa. nakon duge i duboke meditacije. u jednu vežbu. on će početi da izražava svoju zamisao Boga u konkretnim idejama. kao što to čini magičar. Od sada će on morati da pojačava moći koje je do sada razvio i da ih koristi na različite načine. omogućuju magičaru da direktno ekstazira (ecstasize) sa jednom od ovih božanskih vrlina. itd. Nijedan od nestručnih praktičara. koja odgovara vatrenom principu. baš kao što su ih toliki Sveci vršili u prošlosti i još i danas ih izvode. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (IX) Stalnom praksom u ovom kursu učenik je prešao veliku razdaljinu na putu do stanja u kojem više nema potrebe za nekim naročitim treningom tela. magnetizera ili medijuma izlečitelja neće nikada znati da oslobode dinamičke moći koje odgovaraju primarnim principima. magičarev zadatak će biti da meditira o ove četiri bočanske ideje -aspekta -po redu. pošto su one apsolutno neophodne za ostvarivanje sjedinjenja sa Bogom. Mistik. Čim je. On može izvoditi meditacije. u skladu sa merom njegovog razvoja.IMPREGNACIJA ASTRALNOG TELA SA ČETIRI OSNOVNE BOŽANSKE OSOBINE Kada je magičar stigao do ovog stupnja razvoja. tako prodorna i tako uverljiva da astralno telo postaje identično sa vrlinom. u stanju da oblikuje tačnu ideju ove četiri božanske vrline. po redu. na nekinažin. koji u svom razvoju uvek uzima u obzir četiri elementa. saglasno univerzalnim zakonima. Pravi mudri adept. uključujući sve četiri božanske vrline. Magičar je sposoban za vršenje čuda kad je u pitanju lečenje bolesnih. na takav način da preko meditacije priziva sve vrline. Na ovom nivou. Dole ću dati jedan broj uputstava koje učenik može slediti bez ikakvog napora. one će uticati na njegovo telo na analogan način. konačno. Duboke meditacije. na tako čudnovat način. zavisno od njegovog slobodnog vremena. on je toliko sazreo da može ustanoviti vezu (odnos) iz prakse koja će biti opisana u poslednjem koraku ovog predavanja. vidi u svom Božanstvu samo puki aspekt kojem on pruža svoje obožavanje i poštovanje. što znači dopušteno mu je da meditira o svakoj od vrlina sve dotle dok ne postane sasvim siguran da se data vrlina personifikovala u njemu. Meditacija mora biti tako duboka. Zbog toga. omogućavajući mu da uspostavi sjedinjenje sa njegovim Bogom koji je jezgro i materija ovog kursa vežbanja. Ovde se. naravno. i to.

što je sasvim . s druge strane. kupke koje odgovaraju elementima. Na primer. Ako su uzroci bolesti fizičke prirode. u nekim okolnostima. Stoga. Magičar koristi univerzalne zakone i direktno dodiruje oboleli fizički organ svojim uticajem. ali ništa više. i treba da se uspostavi sklad. visoku temperaturu napasti elementom vode. ali. već samo njegov duh vrši uticaj. hipnoza. misao koja je usredsredjena na veru i uverenje. režim. astralna sfera može samo uticati na astralni plan. neće se ni oslanjati na njih. Proces lečenja. Pretpostavimo da on želi vršiti uticaj na glavu pomoću fluida. inače. U ovu kategoriju metoda lečenja spadaju sugestija. Kao što sam već pomenuo. Ovde treba dobro voditi računa o okultnoj anatomiji i polarizaciji. Medjutim. tako da njegovo ni astralno ni fizičko telo. nema drugog izlaza za magižara sem da fluidom direktno napuni oboleli organ. ovaj uticaj nije dovoljan za fizičku bolest. ako se pacijent nalazi u agoniji ili u stanju duboke nesvestice. hipnoza niti oreol. magnetopat može veoma uspešno lečiti i dete. magičar će odmah prepoznati uzrok bolesti i biti u stanju da utiče na korene bolesti. Bilo kakvo pretvaranje iz jednog plana u drugi može se jedino ostvariti pomoću odgovarajuće matrice ili povezujuće spone suptilnije moći. mešanje pacijentovog bolesnog Od-a sa njegovim vlastitim. Ovo samo navodi pacijenta da razmisli o procesu lečenja. magičar pribegava elementima i električnom i magnetičnom fluidu. autosugestija. Bilo koji organ kojivrši funkciju magnetičnog fluida ne sme se nikada napuniti električnim fluidom da se pacijent ne bi povredio. Pri tome. Ako je pacijent jake gradje. koji prolazi prvo kroz astralno telo zajedno sa matricom. jer njegov magnetizam ima jači nadražaj. sam pacijent će mentalno izazvati ubrzanje procesa lečenja. Takav magnetizer presipa svoju vitalnu moć. pošto sam siguran da on već ima svoj lični metod rada zasnovan na zakonima koje je naučio. i ako je povredjen neki organ u telu. Magičar neće potcenjivati ove metode. trave. On će preneti akumuliranu moć iz svemira u astralno telo pacijenta. Sasvim je drugačije kod magičara koji se usavršio za lečenje. stvarajući tako vibracije koje su neophodne za izlečenje. Magičar radi sa snagom volje i imaginacije. pomoću svog viška. magičar će raditi sa akumulacijom životne sile koju impregnira željom za brzim ozdravljenjem. Ako se uzrok bolesti nalazi u astralnom telu. magičar će raditi samo sa elementima koji imaju povoljan uticaj na bolest. Ovu činjenicu morate uvek imati na umu. najveću pažnju treba posvetiti duhu. koristeći ih samo privremeno. Stoga. naročito ako je pacijent već izgubio veliku količinu unutrašnje snage tako da se fluidi koji su neophodni za lečenje ne mogu obnoviti. Ni u kom slučaju ovi metodi neće za njega prdstavljati tako visoku vrednost kako je opisano u mnogobrojnim knjigama. Biće dovoljno samo dati nekoliko korisnih preporuka. lečenje verom i tako dalje. Kada je poreklo bolesti u mentalnoj sferi. magičar izbegava svako slabljenje svoje vitalnosti i. koje ni preko svoje imaginacije niti putem svoje podsvesti ne može doprineti ubrzanju procesa lečenja. da proizvede odgovarajući fluid. tako će. u astralno telo -ako je potrebno čak i protiv pacijentove volje i tako postiže brže ozdravljenje. magičar će biti u stanju da ga povrati. i njihova pozitivna i negativna dejstva. Očigledno se može postići neka vrsta mentalno-astralnog ublažavanja. magičar pre svega treba da utiče na duh (um) pacijenta da bi uspostavio sklad. ako je pacijentovo telo već toliko oslabilo da nije u stanju da primi potrebni elemenat i. Primenjeni elemenat će sam stvoriti potrebni fluid -električni ili magnetični. može se odigrati tako brzo da se to može posmatrati kao čudo sa gledišta medicinske nauke. a pacijentu će se pripisati niz uputstava. leči stotine pacijenata dnevno. Medjutim.pretpostavlja da magičar poznaje okultnu anatomiju tela u pogledu elemenata. magičar će dobro postupiti ako fluide uvodi uzastopno (prvo jedan pa drugi). Stoga bi uspeh bio veoma zanemarljiv. medjutim. baš kao što i materijalna sfera može uticati samo na materijalni plan. nikakav uticaj na žarište bolesti ne bi bio moguć. Ako magičar radi sa polaganjem ruku na pacijentova tela. Misao nikad ne može stvoriti fizičku moć niti lečiti neko fizičko oboljenje. on će puniti prednji deo čelo levu stranu i unutra veliki mozak sa električnim fluidom. može izazvati jake vibracije u mentalnoj sferi pacijenta koje se preko mentalne matrice prenose na astralno telo. a ozdravljenje subjektivno. U organima gde deluju oba fluida. istovremeno. Njemu nisu potrebni ni pacijentova vera niti bilo kakva sugestija. Mnogo upečatljiviji će biti rad pravog magičara koji je stekao veliki višak životnog magnetizma. telo i duša se moraju potpuno zanemariti da bi se pojačalo dejstvo iz duha na duh. ne dopuštajući da ta životna moć prodje prvo kroz njegovo telo. Ovde magičar mora biti potpuno svestan aktivnosti svog duha. pojačavajući pacijentovu astralnu matricu. prema tome. Ovakav uticaj ne dopire dalje od duše pacijenta. Nemam nameru propisivati nikakva opšta pravila pravom magičaru za lečenje bolesnih. a da se njegova životna sila uopšte ne smanjuje. okultnim treningom i odgovarajućim načinom života. To je razlog zašto magičar ima mnogo jače dejstvo nego svi do sada poznati iscelitelji. Pomoću akaša-principa i svojih vidovitih očiju. vrsta disanja.

amajlija ili kamen rodjenja je namenjen da pojača pouzdanost i veru kod osobe koja ga nosi. dijamant. Koliko čudnovatih izlečenja može postići. Neutralne delove tela treba puniti bilo sa elementom koji pripada tom regionu tela bilo sa akumuliranom životnom silom. šta su drugo nego talismani sve maskote. MAGIJSKO PUNJENJE TALISMANA. Obraćanjem veće pažnje na talisman. nakon uzastopnog prenosa oba fluida na pacijentovo telo. Magičar koji je izvanredno dobro uvežban u praksi lečenja. njihove moći i fluide. ili bolesti krvi. pomoću autosugestije se utiče na podsvest nosioca u željenom pravcu i u skladu sa njegovim sposobnostima mogu se postići razna dejstva. i tirkiz (cirkon). ali je modifikovalo svoj karakter u skladu sa modernim načinom života . topaz (citrin).. pod uslovom da nijedan od organa u telu ne nedostaje. on će taj čin izvoditi u skladu sa fluidima. . neće pribegavati nikakvoj vrsti zamaha niti polaganja ruku na pacijenta. to jest. Medjutim. pošto će zračenje fluida indirektno uticati i na neutralne organe. sardoniks (peridot). već je oštećeno čitavo telo. moglo bi se reći da magičar. rubin. Talisman. magičar će pročitati u Knjizi Sudbine Akaši dokle mu je dozvoljeno da interveniče. Ako. privesci. jer neka oboljenja zavise od karmičkih uslova. pojačavajući vizuelnu moć. Ne bi bila previše ozbiljna greška ako bi sasvim zanemarili neutralne delove. i u najmanje organe. AMAJLIJA I DRAGOG KAMENJA Verovanje u talismane. Medjutim. pod uslovom da slepilo nije izazvano oštećenjem sklopa. ametist. pošto pacijent neće prihvatiti takav nadražaj. oživljavanje mrtvih. Odvojmo onda plevu od žita i podignimo malo veo. što znači da pacijent mora da ispašta za neku grešku u ovom ili prethodnom njegovom životu bolovanjem te bolesti.prev. # koje je naročito do danas sačuvalo visoko poštovanje. Na ovaj način on ne samo što će uspešno lečiti mnoga očna oboljenja. safir. i tu uopšte nije bitno da li je ostvarljivost njihove vere igrala ikakvu ulogu. Svaku krajnje dinamičnu akumulaciju elemenata u bolesnom telu treba izbegavati. desnom rukom. ili je živa reč Kabala bila važan činilac. Odgovarajući na pitanje. ali nikako neophodan. ono više nije dovoljno prijemljivo. prstenovi i broševi za koje se pretpostavlja da donose sreću? To je kamenje rodjenja (birthstones). kao kod nervnih bolesti. lečenje ili ublažavanje bolesti.dobar način. mogu se uvoditi elementi u skladu sa predelima tela. U pogledu našeg primera glave on će uticati na čelo i levu stranu glave svojom električnom. magnetičnom rukom. magičar treba da zna kako da postupa bez nekih naročitih preporuka. mogli su to činiti jedino poštujući univerzalne zakone. recimo. tj. amajlije i drago kamenje potiče još od nezapamćenih vremena i ima svoje poreklo i fetišizmu koji je još uvek rasprostranjen medju primitivnim rasama. On mora znati kako da vodi magnetični ili električni fluid pomoću imaginacije. Najviši adepti koji su ikada hodili našom planetom i izvodili najneverovatnija izlečenja. dušu i telo. jer on sve to može ostvariti pomoću svoje dobro razvijene imaginacije. počinjući sa kamenom Januara. ako magičar oseti poziv da deluje kao sredstvo za okončanje. mora biti u stanju da usmeri magnetični fluid u. Najefikasniji magijski proces lečenja sastojise u skladnom uzastopnom uticanju na pacijentov duh. a magnetični fluid levom stranom. a na zadnji deo i desnu stranu glave sa svojom levom. električni fluid treba voditi celom desnom stranom pacijentovog tela. ustvari. To je drago ili polu-drago kamenje koje simboliše mesec čovekovog rodjenja: uobičajeni spisak (sa modernim varijantama). Otuda. ako nije bilo nešto istinito ili možda čak magijsko u prirodi talismana. unutrašnji deo očiju ili električni fluid u rub očnih jabučica. zavisi zaista samo od stepena magičarevog razvoja. U slučaju da nije samo jedan organ u pitanju. Verovanje u talisman i druge stvari preživelo je od tih najranijih do današnjih dana. svesno ili nesvesno. sećanje i verovanje u njih morali bi nestati pre mnogo vremena. Na osnovu pomenutih primera i analogno univerzalnim zakonima. ima mogućnost da leči čak i maligna oboljenja. biser (aleksandrit). da li bi stručan i sasvim uvežban magižar bio u stanju da potpuno izleči svaku vrstu bolesti. itd. smaragd. čak i najneizlečivije. je sledeći: granat. opal (turmalin). hematit (akvamarin). Nije čudo ako neki čovek sklon materiji. ili da je sasvim izleči što takodje pravi magičar može pročitati u Akaši on će učiniti zaprepašćujuća čuda na osnovu ovih uputstava i poštujući univerzalne zakone. nego će takodje biti u stanju da slepom ponovo povrati vid. Prim.

6. On može. snagom. hemijskom sastavu i boji. Magičar može. svoj najviši uzrok. modu. kao što je mandragora i slične za koje se veruje da poseduju neku vrstu zaštitne moći. Mudar magičar je svestan istinske prirode takvih stvari i on neće biti zadovoljan nošenjem talismana samo u cilju podizanja vere i uverenja. bilo da je to prsten. i zato je dat kratak opis. nešto materijalno u koje on vezuje ili zatvara svoju moć. to jest. da ovo astrološki odabrano kamenje ima veoma beznačajno dejstvo. 4. i njegova materijalna vrednost njemu ne znače ništa. uspeh i izlečenja. stvoriti neke uzroke namenjene za oslobadjanje željenog dejstva bez obzira da li osoba koja ga nosi veruje u to ili ne. Pre nego što se pozabavimo ovom sintezom. Na kraju dozvolite mi da pomenem drago i polu-drago kamenje koje predstavlja naročito dobre fluidkondenzatore i koje se uvek koristilo za zaštitu. nit. rečenicu koja izražava obožavanje božanstva ispisanom na pergamentu ili na običnom pergament-papiru. mantri. . ili sveti stih iz Biblije. 3. privezak ili broš. objasnićemo neke razlike. dozvolite mi na kažem nešto o nekoliko punjenja od kojih ću navesti 10 vrsta: 1. vezivanjem svojih moći za njega. Napredni magičar će otkriti svoja lična punjenja pomoću svoje intuicije. bez obzira da li se radi o dobrim ili lošim bićima. pravi magičar zna. Amajlija predstavlja božansko ime. 2. Medjutim. amajlija. On za njega predstavlja predmet pomoću koga će. Punjenje sa pukom snagom volje u vezi sa imaginacijom. svoj fluid. Punjenje pomoću vezivanja elementala. što više može. Predstavivši razne vrste i varijante talismana. i da je takav kamen apsolutno bezvredan za svakoga ko ne veruje u te stvari. sposobnošću i uzrokom. pentekla i dragog kamenja. S druge strane. talisman koji je u skladu sa zakonima analogije u vezi sa željenim dejstvom. Punjenje akumulacijom elemenata. Sa svojim poznavanjem uzročne veze. čak i onaj koji bi izgledao najbeskorisniji sa astrološkog gledišta. naročito ako želi da komunicira sa licima drugih viših svetova. napunjeno kamenje i prirodne magnete isto kao i male veštačke magnete u obliku potkovice. Punjenje pomoću elektro-magnetičnih kugli volti. Punjenje pomoću magijskih formula. elementara. Talisman u rukama magičara nije ništa drugo do instrument. ishod će uvek biti magičareva naredba i ništa drugo. sreću. na osnovu teorije boje i tvrdoće. 7. nazivajući ga vrstom praznoverja. Punjenje pomoću seksualno-magijske operacije. magičar zalazi sve dublje i dublje u materiju koja je povezana sa tim. Dalje. On ne obraća pažnju na lepotu. Punjenje pomoću vremenske akumulacije životne sile i impregnacije želje. poštovati ove astrološke argumente. I nošenje raznih magijskih biljaka.nezainteresovani naučnik. pripada ovoj kategoriji amajlija. ali on ni u kom slučaju ne zavisi od njih. i bića da bi izvršila željeni rezultat. Punjenje električnim i magnetičnim fluidom. već će nastojati da istraži zakone koji leže ispod tajni talismana. 9. ako želi. postaju neefikasni čim predju u ruke nevernika ili skeptika. naravno. Njegov oblik. ova kategorija uključuje fluid-kondenzatore u čvrstom ili tečnom obliku ili upijaću hartiju navlaženu njima. Mantru. mada je kamenje koje je u skladu sa astrološkim dejstvom podesno i prijemljivo za odgovarajuće magijsko punjenje kad se radi o tvrdoći. i savetovali ljudima rodjenim pod odredjenim znakom ili planetom da nose odredjeni kamen kao kamen sreće. “pentekl” je specifičan predmet. Punjenje pomoću akumulacije svetlosti. Ovih deset ovde pomenutih načina treba samo da posluže kao pravilo postupanja. 10. Magičar mora poštovati ova pravila analogije kada pravi i puni takav pentekl koji še uvek pretpostaviti talismanu. Astrolozi su svakom kamenu pripisivali naročito dejstvo. On zna da talismani zasnovani na verovanju svojih vlasnika. 8. do te mere da se neki rezultati mogu postići bez obzira da li osoba veruje ili ne u rezultat. genijima ili demonima. tantri i sl. Punjenje pomoću ličnih ili tradicionalnih rituala. Svaka od ovde navedenih mogućnosti punjenja ima mnogobrojne varijante. niti ugled. ali bilo bi predugo da ih sve opisujem. magijski napuniti svaki kamen. 5. osudjuje takvo verovanje izražavajući kritiku i zbijajući šale.

Vidite dokle mora ići vaša imaginacija. Nakon toga treba imaginarno utvrditi i trajanje dejstva. Ovo poslednje važi za sve vrste talismana i punjenja. njegova efektivnost neće opadati nego će. akumuliranu životnu silu ne treba voditi kroz svoje telo. Najdelotvornije punjenje se ograničava samo na jednu jedinu želju. pentekl. Koristite formu sadašnjeg vremena. amajlije ili kamena. Pod uslovom da ste napunili talisman onako kako ste najbolje znali i sa najvećom mogućom snagom. da li je dejstvo namenjeno samo za odredjenu osobu ili za svakoga ko bude nosio talisman. Najbolji način za to je pomoću magije vode. da bi efektivnost talismana trebala ostati i još se pojačavati i ako vi ne mislite o njemu. i da. nego je treba direktno uzimati iz svemira. dok se koncentrišete na želju. . postajati sve jača. Nakon nekoliko minuta duboke koncentracije. Ako je u pitanju talisman koji želite lično koristiti. veoma liči na sjajno sunce. Morate raditi sa čvrstim uverenjem da. a ponajmanje suprotnih. uvek izražavajte želje koje su u domenu mogućnosti. Ako talisman punite za nekog drugog. izuzev papira i amajlija na pergamentu. zatim. dok nosite ili koristite talisman.PUNJENJE SA VREMENSKI OGRANIČENOM AKUMULACIJOM ŽIVOTNE SILE I IMPREGNACIJOM ŽELJE Talisman treba osloboditi fluida na isti način kao što je opisano u prvom metodu. u talisman i sabijte nagomilanu životnu silu do te mere da ona ispunjava ceo oblik talismana. u slučaju kada je namenjen za nekog drugog. Životna sila koju preuzima talisman i koja je u njemu sabijena do snežno-belog sjaja. i da ih se vaš talisman sasvim oslobodio. čije dejstvo zavisi od snage volje i imaginativne sposobnosti magičara. treba da budete potpuno sigurni da je voda usisala sve zle uticaje. Pri tome. Koliko je ekspanzivna snaga takvog punjenja. Zadržite malo tu koncentraciju. preko svoje desne ruke. naprotiv. Možete pojačati kvalitet koncentrisane želje čestim ponavljanjem punjenja koje će dati talismanu prodorniju zračeću moć. sa verom i uverenošću. amajliju. imaginarno je zgušnjavajući i prenoseći u talisman. Pri tome. Prenesite osećanje. to jest. i izbegavajte fantastična punjenja koja se ne mogu ispuniti.PUNJENJE SAMOM VOLJOM U VEZI SA IMAGINACIJOM Ovo je najprostiji i najlakši metod. Ako ste ekspanzivno napunili telo sa životnom silom. Odaberite sadašnje vreme da izrazite svoje unutrašnje uverenje da je talisman dobio svoju punu dejstvenost odmah nakon punjenja. ima isti efekat. Sve ostale instrukcije ostaju iste. može se najbolje proveriti pomoću sideralnog klatna.1. vodite je. zamišljajte da se željeni ishod već ostvaruje. pre nego što se može izvesti magijsko punjenje. Ne zapovedajte više želja jednom talismanu. Zatim. morate zamišljati da talisman usisava u sebe tu vitalnu silu. Želju u vezi delovanja talismana prenesite u svoje telo još dok akumulirate životnu silu. treba očistiti od fluida koji prianjaju za njih. Držite talisman u ruci i pomoću imaginacije fiksirajte u njega svoju želju sa svom svojom snagom volje. da li da traje samo za odredjeni period ili zauvek. on je spreman za upotrebu. 2. koncentrišite se na to da voda odnosi sve loše uticaje. Ovo čišćenje morate izvesti sa svakim talismanom (koji nije tečan) bez obzira na metod koji ćete koristiti za njegovo punjenje. držeći je u sebi onoliko koliko vi to želite. Svaki talisman. treba da izvedete akumulaciju životne sile u svom telu (vidi uputstva Koraka III). Uzmite čašu sveže hladne vode i uronite talisman u nju. Odredite vreme delovanja svoje želje. Osušite talisman i budite apsolutno sigurni da je on prijemljiv za vaš lični uticaj.

Sasvim je jasno da bi se magičar koji je dobro uvežban u vidovitosti mogao lako domoći tih tajni. amajliju ili kamen. Ovde je problem u tome što su ti ritualni tradicionalnog punjenja tajne ložâ . i ne postoji dobro uvežban magičar koji ne bi mogao da izvede takve radnje. Članu koji se proglasi zrelim obično se nudi takav ritual kao neka vrsta odličja. sekti i manastira koje ja lično ne mogu otkriti. .3. Očigledno je da će on koristiti elementale na uticaj na mentalnu sferu. I entiteti ili bića mogu se isto tako vezati za talisman. i to 462 dana. što odgovara kabalističkom broju 462. Pri tome. On će ponavljati ovaj eksperimenat nekoliko puta dnevno. ELEMENTARA I BIĆA ZA KOJA SE PRETPOSTAVLJA DA OSTVARUJU ŽELJENO DEJSTVO U prethodnim koracima već sam opisao stvaranje elementala i elementara. na ovaj način. On je sposoban da uspostavi kontakt pomoću prakse pasivne komunikacije. Stoga upozoravam svakog magičara da ne čini takve kradje. Magižar koji je upoznat sa Kabalom. društava.PUNJENJE POMOĆU INDIVIDUALNOG ILI TRADICIONALNOG RITUALA Ova praksa je uglavnom omiljena kod istočnjačkih magičara koji su obdareni zapanjujućom količinom strpljenja koja je neophodna kad se radi o ovoj vrsti punjenja. Ovde dalja uputstva nisu potrebna. ili taj znak pravi direktno sa njim (talismanom) u vazduhu. a dejstvo je tako zapanjujuće da se graniči sa čudom. Punjenje pomoću tradicionalnog rituala je lakše i zahteva samo nekoliko ponavljanja da izazove kontakt. Ovo punjenje je izvodljivo bez velikog napora. ili iznad. stvarajući tako jaku bateriju “volt” u akaši tim čestim ponavljanjima. magijski “volt” postao dovoljno jak. i jedan evropski magičar će teško pokazati toliko strpljenja da bi postigao rezultat koji može brže postići pomoću nekog od ovde opisanih metoda. A orijentalni magičari koji čuvaju svoje rituale pod zakletvom smrti postupili bi nemilosrdno prema svakom ko bi se usudio da ih uzme bez dozvole. ali za postizanje astralnih ili materijalnih rezultata on će pribeći elementarima. specijalno sastavljenim ritualom ili gestom pomoću imaginacije. 4. Nema sumnje da takvo punjenje ima izvanredno jako dejstvo zato što taj posebni ritual slave stotine magičara i koji se tako prenosi tradicionalno sa generacije na generaciju. svako takvo biće se može vezati za talisman. on se koncentriše na dejstvo koje želi da ima talisman. pentekl. da bi ritual mogao proizvesti automatsko dejstvo. pomoću magijskog ogledala. Odobrenje takvog rituala koje istovremeno uspostavlja kontakt sa odgovarajućom baterijom na Istoku se naziva ANKHUR ili ABHISHEKA. Ako je. dovoljno je samo izvesti ritual ili znak sa. medjutim uvek postoji opasnost da bude otkriven. Naravno. Zatim će biti dovoljno da učinite gest ili ritual ili da izgovorite reč ili formulu i začarani elemental će osloboditi odredjeno dejstvo. znaće da se baterija u akaši ritualno puni 462 puta. ali je veoma zamorno i dugo. ili sa rukom. kratkim. čestim ponavljanjem eksperimenta. da bi postigao što bolje željeno dejstvo. na sličan nažin kao što sam to detaljno opisao kod individualnih rituala. talismana (koji se čak može izvesti i bez imaginacije ili bez ikakvog mentalnog napora) a bi se proizvelo željeno dejstvo. Orijentalni magičar pravi odredjeni znak iznad talismana. prstima ili čak samo sa jednim prstom što je sasvim lična stvar. Magijsku formulu treba izvesti sa rečju koju sami odaberete. jer sam magičar mora da zna šta treba da radi. Magičar će svakako znati vreme kada će biti u stanju da veže neko biće za talisman. Obično se pomoću gestova takvi tajni znaci raznih božanstava ISHTA DEVATAS izvode na talismanu.PUNJENJE VEZIVANJEM ELEMENTALA. ili izazivanjem transa u Akaši.

JAPA-YOGA. koristiće se magnetižni fluid. 8. Samo punjenje se vrši na isti način koji je opisan pod brojem 2. o magijskoj evokaciji i praktičnoj Kabali. akumulacija se vrši u svom telu. imaginacije. dakle. ne u celom telu. Ako je na primer jednim elementom teško ovladati. TANTRI. PUNJENJE AKUMULACIJOM ELEMENATA Ova mogućnost punjenja nudi se svakom magičaru koji je prošao kroz svoj praktični trening sve do sada. kod akumuliranja životne sile samo što se ovde umesto nje koristi željeni elemenat. to će biti desna strana. da sačuva. itd. 6. a projektovanje u talisman se vrši preko desne ruke. Punjenje se vrši na isti način kao akumulacija životne sile sa pratećom impregnacijom želje.. reči. Zato ću se ovde ograničiti samo na kratku napomenu. zvukom. I mnogi drugi rezultati se mogu postići preko elemenata a magičar koji apsolutno vlada elementima će intuitivno sam sastaviti željene varijante. uglavnom će se koristiti električni fluid. u vezi sa kosmičkim ritmom. Magnetični fluid se akumulira dinamično u levoj polovini tela i projektuje preko leve ruke u talisman. . Za ličnu upotebu. PUNJENJE POMOĆU ELEKTRIČNOG ILI MAGNETIČNOG FLUIDA Jedno od najjačih punjenja sastoji se u korišćenju električnog ili magnetičnog fluida. ITD. 7. bojom. ali ako je u pitanju talisman za ličnu namenu.5. Ova vrsta predstavlja jedno od najvećih i najmoćnijih punjenja ali ono zahteva visoko znanje i mnogo priprema koje ću opisati u moje sledeće dve knjige. PUNJENJE PREKO AKUMULACIJE SNAGE SVETLOSTI Za postizanje finijih duhovnih efekata poput povećavanja raznih okultnih moći. Osobina tog božanstva se materijalizuje na taj način. Svetlost sabijena u talisman je slična suncu koje sija sjajnije od obične sunčeve svetlosti. treba koristiti suprotni za zaklanjanje pomoću napunjenog talismana. a željeno dejstvo se postiže pomoću nekog bića odabranog za ovu svrhu. više puta u odgovarajući talisman tzv. ali ako treba da proizvede privlačnu moć. on će talisman ili pentekl koji odabere napuniti sa odgovarajućim elementom. Način punjenja je sasvim isti kao prethodno opisani. osobinom. da izazove simpatiju. sreću ili uspeh. Prva vrsta punjenja se ostvaruje ponavljanjem magijske formule. Kada talisman treba da nešto zaštiti. itd. intuicije. zrači ili da razvije bilo koju vrstu aktivnosti. ali za druge osobe uzima se (i vodi) direktno iz svemira. Punjenje pomoću tantri nije ništa drugo do ispravna primena magijske reči gde se koriste neke kosmičke snage pomoću odgovarajućih slova. Apsolutno je izvesno da se čudnovati rezultati mogu na ovaj način postići na svim planovima. Ako magičar želi postići neki rezultat preko principa elementa. vremenskim ograničavanjem i tako dalje. PUNJENJE POMOĆU MAGIJSKIH FORMULA. u znak obožavanja božanstva. inspiracije. MANTRI. talisman se puni zgusnutom snagom svetlosti. U slučaju električnog fluida. Punjenje pomoću mantri se izvodi zamišljanjem ili izgovaranjem svete rečenice. akumulacija se izvodi samo u odgovarajućoj polovini tela..

Projektujte električni fluid u snažnu električnu iskru i zatvorite je. pod uticajem loših zvezda čiji se tok loše sreće nastavlja. “Voltiranje” za druge ljude treba praktikovati samo u krajnje nužnim slučajevima. dok tu moć treba povlačiti iz svemira. pošto magičar mora biti apsolutno siguran da je dotična osoba nadahnuta visokim idealima. Na ovom mestu.Talisman namenjen za ličnu upotrebu se puni nagomilanom snagom svetlosti preko svog tela. sjedinjenju sa Bogom. . za zaštitu od uticaja drugih sfera i za usmeravanje sudbine u skladu sa čovekovom željom. sve što treba da uradite je da zgusnete magnetični fluid. Inače. Zatim učinite isto sa magnetičnim fluidom vodeći ga preko kažiprsta leve ruke. a električni fluid koji je unutra povećava se automatski. tako da kuglastu električnu iskru obavijete sa magnetičnim fluidom do te mere da ona postaje nevidljiva u vašoj imaginaciji. 10. Punjenje talismana sa “voltom” za druge osobe treba raditi na isti način. Ako ste to uspeli. Na periferiji električnog fluida. pentekl ili kamen za svoje lične ciljeve sa “voltom”. po volji. Razdaljina od fokusa ili centra do periferije električnog fluida je ista kao i razdaljina od početka magnetičnog fluida do kraja periferije gde je magnetična privlačna moć najjača. svojom imaginacijom. treba da postupite na sledeći način: U desnoj polovini tela akumulirajte dinamično električni fluid. treba se pridržavati gore datih uobičajenih pravila i uputstava. a odatle ispred sebe. 9. a dok električni fluid zrači unutar ovog “volta” a magnetični izvan njega. preko ruke i na kraju preko kažiprsta. kada “voltiramo”. Ovakav “volt” ima tako jako magijsko dejstvo da bi čak mogao. Prema univerzalnom zakonu. Kada punimo sa “voltom”. tačno u centar talismana. Ovaj zakon važi kako u malim tako i u velikim stvarima. Magičareve vidovite oči će shvatiti te činjenice. mogao bi koristiti ovu vrstu punjenja a da ne optereti sebe uplitanjem u akašu. gde širenje prestaje. bile strašno zapanjene ogromnim dejstvom takvog magijskog “volta” vezanog za mali potkovičasti magnet tako da čitav magnet obavija kuglu. PUNJENJE SEKSUALNO-MAGIJSKOM OPERACIJOM Postoji još jedna vrsta punjenja kojim ću se samo ukratko pozabaviti. da to izrazimo na popularan način. medjutim. sve što postoji stvoreno je od dva fluida pomoću četiri elementa. kada je namenjen za druge osobe. što verovatno neće biti potrebno. i samo onaj magičar koji stremi ka najvišem cilju. samo što električni i magnetični fluid ne treba vući preko svog tela već direktno iz svemira. Ako želite napuniti talisman. tj. sam magičar će biti odgovoran za sve i svakoga. svom svojom snagom. Kao što sam već često pominjao. to jest. Magičar koji ovo može postići nije više podložan običnoj karmi. ali je spopadnuta Karmom ili je. da žudi samo za idealima. Iz etičkih i moralnih razloga. impregnirajte kuglu. Ako kasnije želite pojačati ovo punjenje. električni fluid će uvek biti u centru. moramo obratiti pažnju na ovaj zakon. Sabijeni magnetični fluid zamišljajte u plavoj boji. promeniti i Karmu. Najnevernije Tome bi. već samo Božanskom Providjenju. talisman se puni za lične ili svrhe nekih drugih ljudi sa magijskim “voltom”. treba da ostane samo mala plava kugla koja obuhvata ceo oblik talismana. spreman “volt” svojom željom i odredite trajanje dejstva. PUNJENJE SA ELEKTROMAGNETIČNOM KUGLOM “VOLTOM” Za ublaživanje karmičkih uticaja. a njegova intuicija će ga uvek poučiti šta da radi a šta da izbegne. dakle i u mikro-i u makrokosmosu. počinje delovati magnetični fluid i tu je on najslabiji. Morate videti tu električnu iskru kao da je sasvim usijana.. Ova vrsta punjenja se naziva “voltiranje” (volting) i predstavlja najtačniju imitaciju akaša-principa. Time je “volt” napravljen.

za čiste ljude i sve stvari čiste. Obeščastiti ovaj sveti čin telesnim željama značilo bi ponoviti sudbinu Adama i Eve kojima više nije bilo dozvoljeno da uživaju u rajskim plodovima. najjači postojeći magijski akumulator. Očigledno je da se mora raditi sa bliskim srodnim partnerom. četvoropolni magnet. već direktno preko unutrašnjeg dela desne ruke. Veoma bi lako bilo degradirati ovaj stvaralački čin. molitva pomoću koje se podražava polni čin ljubaavi. konačno. Proces je isti i ovde. Izgon Adama i Eve iz raja ovde nalazi svoj najviši simbolizam. Ako je takav elektromagnetični “volt” pripremljen sa čvrstom verom i uverenjem. koji je prošao kroz isti magijski trening. ali će se uzdržati od njenog praktikovanja. sve dok prečnik celokupne kugle ne dostigne 2 metra. Zbog toga se ograničavam samo na kratak komentar principa na kojem je ova mogućnost punjenja zasnovana. upoznat sa vladanjem električnog i magnetičnog fluida mora promeniti svoju polarnost. Jod He Vau He koji obavlja najveću misteriju ljubavi. U rukama nekog nemoralnog čoveka ove tehnike bi užinile više štete nego koristi. TAKOZVANO “VOLTIRANJE” Već sam opisao stvaranje “volta” pomoću elektromagnetičnog fluida u poglavlju o punjenju talismana. mnogo nevolja bi se učinilo sa njima. Kod muškog partnera stanje je obrnuto. Izvedite isti proces sa magnetičnim fluidom. već radjanje željenog uzroka zajedno sa njegovim dejstvom. Odnos izmedju dva partnera stvara izvanredno jak bipolaran napon koji daje povoda ogromnom dejstvu. pošto je u medjuvremenu upoznao mnogo raznih mogućnosti punjenja. jeste sveti čin. Stvaranje. na puke telesne prohteve koji bi vodili ka prokletstvu. radjajući princip. Muškarac. omotavajući električnu kuglu u ovaj magnetični fluid. Ova vrsta akumulacije i dinamičkog punjenja treba da se izvodi sve dok kugla ne dostigne prečnik od jednog metra. Polarnost njegove glave mora biti magnetična a genitalije električne. magičar će impregnirati ovaj “volt”. dinamički se povećava čestom akumulacijom električnog fluida u sebi a pomoću stalno ponavljane projekcije i širi ponovnim punjenjem. ovde. Ovaj univerzalni zakon je temelj seksualne magije. najuzvišeniju stvar koja postoji na ovoj Zemlji. bez kojih se operacija ne bi mogla uspešno izvesti. to jest. Ova projekcija. odredjenom koncentracijom želje. Sve što je stvoreno u svemiru stvoreno je činom ljubavi. dok je ženski magičar pasivan. magičar predstavlja aktivni. Pomoću . samo što za “volt” u akaši elektromagnetična kugla treba da bude veća. Ženski partner. Jedino magičar na visokom etičkom nivou mogao bi se usuditi da koristi ovu praksu. Sada je elektromagnetični “volt” potpun. koja pomoću sabijenog električnog fluida treba da postane usijano-crvena. Čestim ponavljanjem ove akumulacije magnetičnog fluida i njegove projekcije. oblikujući električni fluid istovremeno svojom imaginacijom u kuglu koja visi u vazduhu.uzdržavam se od detaljnog opisivanja prakse. Posledica izvodjenja ovog ljubavnog čina nije nov život. omotavanje raste. dakle. Kada pravi takav “volt” namenjen drugoj osobi. Vatrena kugla. Ovde u operaciju ulazi i niži isto kao i viši dvostruki pol. stvarajući princip. U najboljem slučaju. od suštinske važnosti su izvesne pripreme. sloj po sloj. a tako visoke moći kao što su ljubavne ne smeju se zloupotrebljavati. Magičar koji se usudi prići najvišoj od svih praksi mora vladati i višim i nižim strujama da bi eventualno preneo punjenje u svoj talisman. pošto su. tako da njena glava postaje magnetična a genitalije električne. Intuitivni magičar će shvatiti bez teškoća koliko je veliki ovaj simbolizam i neće mi zameriti što se pridržavam svoje obaveze tajnosti o najvećoj od svih misterija. magičar električni i magnetični fluid mora uzimati direktnoiz svemira. Pre svega. OSTVARENJE ŽELJE POMOĆU ELEKTROMAGNETIČNIH KUGLI U AKAŠI. ne ide preko prsta. Svaka seksualno-magijska operacija. bilo kojoj nameni da služi. počinjući sa projekcijom akumuliranog magnetičnog fluida preko dlana leve ruke ka van. Praksa je sledeća: Akumulirajte električni fluid u desnoj polovini tla svom mogućomsnagom i projektujte ga preko dlana desne ruke van. Magičar koji meditira otkriće sve o ovoj praksi.

magičar će ga ekstatično hitnuti u makrokosmos. Magičar više nije podložan običnim uticajima sudbine. Ovde navedeno “voltiranje” je jedna od najsnažnijih operacija koju je magičar sposoban izvesti na sadašnjem stupnju razvoja. on je postao gospodar svoje sudbine i ništa više sem Božanskog Providjenja u njegovom najvišem vidu ne može uticati na njegovu volju. uzročni svet. . uravnotežio je svoju karmu svojim mukotrpnim vežbama koje su bile više od asketizma tako da mu ona ne može nauditi. jer uspeva vladati sobom isto kao i drugim ljudima. Magičar koji je išao ovom teškom stazom sve do sada. odredivši trajanje svog magijskog “volta”. ostvariće svoje dejstvo. Uzrok koji je sa svojim “voltom” preneo u Akašu. On imaginarno prekida vezu sa svojim “voltom”. dakle u akašu. pomoću svoje imaginacije. i vršiti samo plemenita dela u svoju korist i korist onih za koje se usudio preduzeti ovu operaciju.svoje imaginacije on će stvoriti željeni uzrok koji njegov “volt” treba da proizvede. astralnom ili materijalnom planu. Magičar će svakako poštovati ovu veliku i odgovornu priliku. prestajući da misli o njemu u samom trenutku odbacivanja namerno ga zaboravljajući i obraća pažnju na razne druge stvari. i uopšte nije bitno da li se radi o mentalnom. Konačno.

amajlija i dragog kamenja 3. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. Svesno odvajanje astralnog od fizičkog tela 2. Lečenje bolesnika elektromagnetičnim fluidom 2.KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI KORAKA IX I. KRAJ DEVETOG KORAKA . Impregnacija astralnog tela sa četiri osnovne božanske osobine III. Magijsko punjenje talismana. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Realizacija želje preko elektromagnetičnih kugli u akaši. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Praksa vidovitosti pomoću magijskih ogledala a) gledanje kroz prostor i vreme b) dejstvo na daljinu preko magijskog ogledala c) razni zadaci projekcije preko magijskog ogledala II. takozvano voltiranje.

zauzvrat. i da postojano napreduje ka cilju. Na isti način. uveravajući se veoma brzo u postojanje viših moći. osnovno je da on uvek drži na umu svoj cilj. magičar će shvatiti da je on već prešao veliku razdaljinu na putu svog usavršavanja. Da bi izbegao razočaranja. takozvanim kraljevstvom vatre. dok je elementarno biće sastavljeno od najčistijeg elementa kojem ono pripada. Pre svega. On će to biti u stanju da uradi putem prenosa svog duha. može se pažljivo osvrnuti unazad i uveriti se da li je postigao sigurnu realizaciju svega čemu je do sada poučavan.KORAK X MAGIJSKI MENTALNI TRENING (X) Pre nego što magičar počne slediti praksu desetog. jer što dublje prodire u radionicu Boga. U svakom slučaju nije važno da li će on završiti svoj kurs nekoliko meseci pre ili kasnije. On mora shvatiti da ovaj poslednji korak zaista predstavlja kraj njegovog magijskog razvoja u pogledu prve Tarot-karte i da se on mora pripremiti za više magijske zadatke koje ću opisati u sledeće dve knjige: “Praksa magijske evokacije” i “Ključ za Pravu Kabalu”. S druge strane. Sa svojim mentalnim telom on će posetiti razne sfere elemenata. Prema našoj proceni vremena. Na osnovu svojih istraživanja. Kasnije on će čak uspeti i da ovlada tim bićima. postajaće sve ponizniji i prijemljiviji. on mora pokušati da nadoknadi sve što mu još nedostaje i mora vežbati sve dok potpuno ne razvije svaku sposobnost. cilj našeg treninga je da osposobimo učenika za opažanje i ovladavanje ne samo fizičkim svetom već jednako i višim sferama. pošto će magičar sve saznati iz praktičnih iskustava. Jedna ptica najbolje odgovara samo nekoj drugoj ptici. planova i bića. magijski apsolutno neuvežbana osoba čija su čula mentalno potpuno nerazvijena. svakako je podložna samo vibracijama materijalnog sveta i nikad neće biti u stanju da oblikuje mentalnu sliku postojanja bilo koje druge vrste bića. Ako postoje propusti u njegovom školovanju. Medjutim. No da ne dužimo već prionimo na praksu i razmotrimo šta se može učiniti da bi smo dospeli u svet elemenata. Više neće biti ponosa ili ambicije niti oholosti a da i ne govorimo o lošim osobinama u njegovom srcu. za istinskog adepta ne postoje ni bajke ni priče. bićem istog elementa. zatim u oblast vodenih nimfi. elementarno biće će se razumeti samo sa istorodnim bićem. a pogotovo da se uveri u tu činjenicu. Prvi zadatak sa kojim se magičar suočava na desetom stupnju je da krene ka upoznavanju sfere elemenata. medjutim. on mora znati da je sve ovo samo tanak vrh klina. uzvišenim visinama Bogo-razumevanja. pošto njih treba shvatiti kao jednu vrstu simbolizma koji sakriva mnoge duboke istine. Za ne-magičara sve ovo će biti glupost i on će to posmatrati kao utopijsku ideju. poslednjeg kursa. Magičar mora znati kako da se prenese u carstvo elemenata i stupi u kontakt sa tamošnjim bićima. Isto je i sa gnomima. preneti se u kraljevstvo gnoma. Po pravilu takvo biće se ponovo rastvara u svoj elemenat. vilama i salamanderima. S druge strane elementarno biće se može sporazumeti jedino sa srodnim bićem. On se upoznaje sa kraljevstvom vila i na kraju sa carstvom Salamandera. Pravo govoreći. i tu činjenicu treba pažljivo razmotriti. on nikad neće biti u stanju da kontroliše Više Moći. Ako to nije slučaj. Kakva je razlika izmedju ljudskog bića i bića elemenata? Ljudskog biće se sastoji od četiri odnosno pet elemenata koji njime upravljaju. tj. to jest. magičaru se savetuje da obezbedi dovoljnu količinu vremena i da radi uporno ali sistematski. vodenim nimfama . Bilo kakva žurba ili brzopletost u pogledu razvoja je beskorisna i delovaće neprijatno kasnije u njegovom magijskom zadatku. Sasvim je drugačije sa magičarem koji svesno razvija svoja čula i stoga će daleko više videti i opaziti. ono ne poseduje besmrtni duh. Osvrnuvši se na svoj stvarni razvoj. on sebe ne može preneti tamo a da prethodno nije osposobljen za to. ili duhova zemlje. U mojoj sledećoj knjizi nazvanoj “Praksa magijske evokacije” u posebnom poglavlju ću obraditi problem prizivanja takvih bića da dodju u naš materijalni svet. Pod uslovom da bi ono želelo da stupi u kontakt sa ljudskim . čak i više nego što je pretpostavljao. magičar se može uveriti da takva bića zaista postoje. Zapostavimo na kratko opis detalja. U prethodnim poglavljima naučili smo da postoji kraljevstvo elemenata koje nije naseljeno jedino samim elementom već i odgovarajućim bićima. Većina ljudi je preokupirana materijalnim načinom života do te mere da oni neće shvatiti ništa više i suptilnije izvan našeg fizifizičkog sveta a ponajmanje će ga opaziti. prema tome. magičar mora shvatiti da carstvo elemenata nema nikakve veze sa našim materijalnim svetom i da. Meditirajući o činjenici koliko on još treba da stekne znanja i iskustva. on će se pokloniti u duhu velikog poštovanja pred Božanskim izvorom Mudrosti. životni vek takvog bića je verovatno duži ali.

kao što su izvori. Mora se čuvati toga. ili se gnom mora pretvoriti u ljudsko biće. Obično su vodene vile koje se još nazivaju morske nimfe. magičar koji je tokom svog magijskog treninga stekao neophodnu samokontrolu. Tokom vremena. Ovde postoji jedna prednost: on neće biti toliko zlostavljan od sirena. oni vide u njemu biće višeg ranga i nadmoćnije od njih i pokušavaju da uspostave prijateljstvo sa njim.bićem. Pri tome. jer kasnije. Onda. on treba samo da mentalno preuzme njegov oblik. jer bi ga gnomi savladali umesto da on njih dovede pod kontrolu. dugom kosom. Kada se konačno magičar bude osećao u kraljevstvu gnoma kao kod kuće i kada je izveo sve oglede kojima su ga ta bića mogla poučiti. Na ovom mestu magičar će shvatiti zašto je u prethodnim koracima morao da izvodi vežbe pretvaranja. Teško d se može primetiti kakva razlika u obliku i veličini. može naučiti kako da magijski primeni neko kamenje. itd. tako da svoj duh može impregnirati vodom. čim gnomi počnu sami da pričaju. magičar treba samo da zamisli da tone u podzemnu oblast tj. Njegova imaginacija oblikuje lampu koja osvetljuje tamu svojom sjajnom svetlošću. slični patuljcima iz bajki. naročito ako shvate njegovu superiornost. i to kraljevstvo vodenih vila ili vodenih nimfi. Kada se radi na ovaj način. on se mora poistovetiti sa elementom zemlje. tj. On će takodje primetiti da svaki gnom nosi malu lampu različite zračne moći da bi pronašao svoj put u podzemnom carstvu. Jedan gnom neće nikad razumeti ljudsko biće i obratno. već su takodje i nametljive i seksualno napasne. u toku njihovog zajedničkog rada. magičar vidi nešto što bi ga navelo da kritikuje. Susrešće i gnome koji će biti u stanju da mu daju lekcije iz alhemije. minerali. da napuni čitav svoj oblik zemljanim elementom. on neće razaznavati mnogo. Zemljani viljenjaci su najbliži čoveku i vole da mu služe. Obično se crtaju sa dugim bradama i kapama. On će primetiti da su gnomi veoma mali vilenjaci. Prema tome. nema čega da se plaši. Medicinski stručnjak bi. Biće svedok svega što se dogadja i postoji ispod zemljine površine. sirene ili vodene nimfe veoma privlačne žene.. Nakon mnogo pokušaja on će mnogo jasnije videti ovaj narod zemljanih vilenjaka. magičar može dobiti mnoga saznanja o moćima i delovanju raznih trava. Na isti način on može potražiti vodene vile u svom magijskom ogledalu i videše da postoji znatna sličnost sa ljudskim bićem. od magičara zavisi da li će se imaginarno pretvoriti u sirenu. mentalna veza izmedju astralnog i fizičkog tela bi pukla što bi značilo fizičku smrt. ono bi moralo usvojiti ljudski oblik i ljudske osobine. Pored toga. moglo bi se desiti da ga gnomi pomoću njihovih magijskih trikova zarobe elementom. Takva ili slična biće pojava gnoma koga će magičar videti u magijskom ogledalu. nije apsolutno nužno da se poprima ženski oblik. zemlju. magičar će preuzeti oblik gnoma. Pod uslovom da je magičar mentalno pripremljen. što se tiče poseta kraljevstvu vode. Naprotiv. Magičar može mnogo toga naučiti od gnoma i ni jedna knjiga na svetu ne može mu otkriti toliko tajni o podzemnom carstvu koliko ih on može čuti u svetu gnoma. ništa više. to jest. gde god želi. samo konstatovao smrt od srčanog udara. čuvajte se razgovora sa njima. Posete carstvu gnoma trebalo bi ponavljati sve dotle dok tamo ima da se vidi nešto novo. magičar može od gnoma naučiti nekoliko magijskih trikova koji se mogu izvesti pomoću zemljanog elementa. i poštuje ovaj zakon. može se informisati o skrivenim riznicama i drugim čudnim stvarima. Ako ne može zamisliti kako gnom izgleda on mora koristiti svoju moć vidovitosti bilo u transu bilo da pokuša videti oblik gnoma pomoću magijskog ogledala. Ako se vidoviti magičar pomoću ogledala uverio u oblik gnoma. Najpre. svetlim očima i sa malim kapuljačama. nesposoban da se vrati u svoje fizičko telo. tako da bi i on sam postao gnom. pošto one nisu samo privlačne i strahovito lepe. magičar će primetiti da postoje različite grupe inteligencija medju zemljanim viljenjacima u svetu gnoma. u takvom slučaju. mada postoje i muški vodeni vilenjaci. bez ikakve akumulacije. Odjednom še osetiti kako ga okružuje duboka tama. Ni ovde se on neće odmah sresti . on se može preneti u veliko jezero ili okean. imaće čak i priliku da iz gleda u njihovom poslu. oni će mu se radovati i postaće njegove najposlušnije sluge. kada se oni uvere u magičarevu superiornost u snazi volje i inteligenciji. ugalj. i zaroniti u vodu do dna. da pridje čoveku u ljudskom obliku. ali ponavljajući ovaj eksperimenat nekoliko puta. Ovaj zakon zabrane da se gnomima pravi obratite važi samo za prve posete. Može se desiti da. njegove oči će se priviknuti na ovu nejasnost tako da će razlikovati bića slična njemu koja žele da stupe u kontakt sa njim. Medjutim. onda ili magičar mora postati gnom. onda mu je dozvoljeno da poseti sledeće kraljevstvo. Zatim. ako želi da udje u carstvo zemaljskih vilenjaka. što i treba da bude svrha eksperimenta. Na primer. nakon izvesnog vremena. Ne pitajte nijedno pitanje pre nego što vam se neki od njih ne obrati. Medjutim. štaviše.

nežnim i gipkim. vazdušne vile su veoma stidljive i nedruštvene. Ovde magičar ne mora da usvaja oblik koji odgovara duhovima vazduha. . Najviši redovi ovih organizama su najsličniji čoveku. On će retko kad sresti neku ružnu sirenu. Koliko je samo magičara upropašćeno nesrećnom ljubavlju! Zbog toga magičar mora čvrsto kontrolisati svoje strasti. čuvajte se lepote tih bića! Magičar se ozbiljno upozorava da se ludo ne zaljubi u sirenu i izgubi svoju ravnotežu. duhovi vazduha će mu se obratiti. Ako je sada magičar dovoljno upoznat sa vatrenim duhovima i njihovim vodjama u kraterima. sa čistom savešću. Kada se u potpunosti upozna sa vazdušnim elementom i njegovim bićima. I ovde se magičar mora upozoriti da prvi ne oslovi neko biće. Od inteligentnih vodja magičar može toliko toga naučiti o vodenom elementu da bi i sam mogao napisati knjige. i one imaju divne. tako da su ga oni naučili svemu što je želeo znati. Stoga će se on imaginarno preneti u oblik vatrenog vilenjaka. puneći taj oblik čistim elementom vatre i otići u sferu duhova u neki krater ili vulkan. pao bi u ruke sirena zauvek. nakon ponovnih eksperimenata. ali ona su prilično neobična na neki način. Takva ljubav bi za njega bila kobna. Od onoga što smo ranije utvrdili.sa vodenim vilama. on će videti samo ženska bića kako se neusiljeno kreću poput ljudskih bića. šarmom i opojnim erotizmom toliko da je on u ozbiljnoj opasnosti da postane jedan od njihove vrste. što bi bez sumnje prouzrokovalo njegovu fizičku smrt. I ovde takodje postoje različite grupe inteligencija i prefinjenih medju ovim vatrenim duhovima i onih čija je spoljašnja pojava mnogo lepša. Za razliku od vodenog kraljevstva čiji stanovnici. većina od njih je ženska. Isto se može reći i za vatrene vilenjake koji svuda lutaju kao nervozni i uznemireni. i ovlada magijskom tehnikom. što se tiče magijske prakse. on će mnogo naučiti o svemu što se može postići sa vatrenim elementom. kao da lebdi. Ali. magižar može pristupiti duhovima vatrenog elementa sa kojima će sada morati da stupi u kontakt. najpoznatije boravište duhova vatre. Sirena je sasvim sposobna da opčini magičara svojom neverovatnom lepotom. Najpre. i stoga se savetuje magičaru da predstavu o tim bićima stekne pomoću magijskog ogledala. kamenju ispod voda i o drugim magijskim trikovima u vezi sa vodenim elementom. On ne treba da gubi strpljenje ako ne uspe odmah. želeći da duhovi vazduha stupe u kontakt sa njim. mnogo vole da razgovaraju sa ljudskim bićima. one će ga informisati o svemu u vezi vazdušnog elementa. jer će se sam magičar u to uveriti. Ubrzo. i očigledno je da će magičar pokušati da stupi u vezu sa najinteligentnijim od njih. On dobija informacije oživotu riba. takozvane kraljevske vodje. pošto i ovde postoji veoma naročita vrsta svesti. jer bi ga zadesila ista zla sudbina kao što je opisano u prethodnim slučajevima. već ponavljajući ogled više puta i saglasno njegovoj snažnoj želji za komuniciranjem sa tim abićima. sirene ili nimfe. magičar može. mada se mogu videti i muška bića. on mora jasno imati na umu moto da je ljubav zakon. on će ih konačno privući. on može obaratiti pačnju na sledeće kraljevstvo. uprkos činjenici da su sve sirene veoma lepe. Čim magičar uspeva posećivati carstvo vodenih vila onoliko često koliko to želi i ako je tu naučio sve u vezi magijskog znanja. Ako se. nošen vazduhom. može mu se dozvoliti da poseti i vatrene organizme koji žive u najdubljem središtu zemlje i imaju dublje znanje. uspostavi kontakt sa vazdušnim vilama. Magičar mora mentalno podražavati kretanjem duhove vazduha. o raznim vodenim biljkama. Nema nikakve koristi da još pišemo o ovome. on može impregnirati svoj duh vazdušnim elementom i preneti se imaginarno u predeo vazduha. kraljevstvo vazdušnih duhova. poput elementa kojem pripadaju. već da obavljaju i neke druge poslove. pošto je to kraljevstvo u sferi elemenata koja je najprivlačnija i ako se magičar preda svojim strastima. Konačno će videti najlepša bića sa sjajnim eteričnim telom. Tek kada je iscrpio sve moguće izvore informacija o elementu vatre. ali ljubav pod kontrolom jake volje. magičar je primetio da su bića vazduha nemirna i da se stalno kreću. I ovde važi pravilo da niko ne sme prvi osloviti neku sirenu. On će primetiti da duhovi vatre imaju mnogo manje lice od ljudi i izvanredno dug i tanak vrat. Ali. moglo bi se zaista desiti da sretne i neke inteligentnije. već mora da čeka da biće samo počne pričati ili da mu postavi neko pitanje. smatrati sebe gospodarom svih elemenata. Najpre će primetiti da ta bića izbegavaju da se sretnu sa njim. Ova bića imaju neke sličnosti sa ljudskim bićima. Magičar će primetiti da one ne igraju svo vreme kao što se obično pretpostavlja. što ne treba da ga obeshrabri. Magičar ne sme da zaboravi pravilo da se prvi ne obraća nekom od bića. Ovo ne znači da mu je sasvim zabranjeno da se zabavlja sa sirenama. Naučiće ga mnogim magijskim tajnama i tehnikama koje ni jedan živi čovek ne bi mogao ni naslutiti. Slično vodenim vilama. energične figure i. veš stalno mora imati na umu svoju želju da vidi duhove vazduha po svaku cenu.

izražavajući lično gledište da se ta veza može . istinski Adept koji je postigao veoma mnogo. ali može se smatrati sigurnim da će. od uha do uha. on može pokušati da stupi u kontakt sa svojim duhom učiteljem. prvo dospeti u sferu Meseca. Čim se veza sa guruom uspostavi. biva privučen tom sferom. Očigledno je da će magičar sva iskustva koja je imao sa drugim stvorenjima. zalaziti u pojedi-nosti kako se to sve postiže. i magičar koji je učinio znatan napredak u svom razvoju može početi sa meditacijom o ovoj zamisli Boga. Od tog trenutka guru preuzima vodjenje magičara. zatim sferu Merkura. Pre svega. magičar može zamisliti i suprotno. dok je tako sasvim odstranjen sa zemlje i lebdi u svemiru. magičar to sam intuitivno otkriti. Takav magičar će biti sposoban da. vodič ili andjeo čuvar ili ma kako ga zvali. on ima mogućnost uzajamnog odnosa od usta do usta. Praktično izvodjenje nije teško. Umesto da je uznet u vazduh. Nakon magičarevog daljeg napretka u dobokom poznavanju i praktičnom kontrolisanju četiri elementarna kraljevstva. izvodi najčudnovatije prizore pred očima laika. i saglasno njegovoj volji. Jupitera i na kraju sferu Saturna. Praksa vidljive veze sa genijem zahteva samo jednu stvar a to je da se stane uspravno i imaginarno oseti zahvaćenim i odnetim vrtložnim kretanjem u vazduh. Prema kabalističkom Drvetu Života on će. Kao što je prethodno pomenuto u vezi sa pasivnom komunikacijom sa Onostranim svetom. to jest. ako bi želeo da stupi sa njim u vezu. Prvi susret sa duhovnim vodjom ostaviće dubok utisak na magičara.Postoji jedno uverenje do kojeg će magičičar dodći dok posećuje sve elementarne organizme. on će pitati svog genija kada. Pre nego što počne sa radom u ovom poslednjem poglavlju njegovog razvoja. on može odmah posetiti svaku sferu. dok Čovek predstavlja sva četiri elementa i štaviše i peti odnosno princip Boga. on mora da ispita da li već vlada psihičkim treningom svih prethodnih koraka. Nažalost nije moguće. magičar će ući u poslednju fazu svog mentalnog razvoja. Ako ne odmah. Božansko Providjenje je Čoveku dalo andjela čuvara ili genija koji upravlja njegovim mentalnim razvojem i motri na njega. Ovo je prepušteno koncentraciji svakog pojedinca. u magiji prirode. primenivši ih u praksi. to jest. Nakon nekoliko pokušaja magičar će sam otkriti koji mu metod viće odgovara. kako i pod kojim uslovima on može doći u kontakt sa njim u bilo koje vreme. Marsa. on se usredsredjuje na želju da bi se njegov vodič mogao pojaviti pred njim ili bi on mogao biti odveden vodiču. Sunca. ali ipak ne sve. Ovo je razlog nezadovoljstva svih elementarnih organizama u pogledu čovekove besmrtnosti. sferni planetarni sistem organizama i da njim ovlada. to jest. Na svim sferama on še susresti organizme koji tamo žive. i naučiće sve o njihovim zakonima i tajnama. on se penje sve više i više sve dok zemlja ne počne izgledati kao mala zvezda i. koje je Bog stvorio po svom obličju. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (X) U teoretskom delu ovog kursa upućivao sam na pojam Boga. Tada će on shvatiti zašto Biblija kaže da je Čovek najsavršenije od svih bića. po redu. sada. a magičar je u stanju da im pruži takvu priliku. postaće vidljiv magičaru. On će to činiti na isti način uzdižući se sa zemlje pravo kao strela. Naravno. On je izrastao u savršenog magičara. Mnoge religije govore o praktičnoj vezi sa Bogom. Ako se tako magičar mentalno uzdiže. a to je da ma kako velika inteligencija i znanje tih bića mogli biti. i pošto fizički svet nema više šta da mu kaže ili ponudi. da li je ostvario magijsku ravnotežu i oplemenio svoju duševnu ličnost do te mere da u njoj može živeti Božanstvo. bilo sam bilo u društvu svog vodje. preneti u svoju memoriju. da je lak kao pero i oduvan sa zemlje. u fizičko telo i da će takodje biti u stanju da. pošto. zahvaljujući njegovoj vidovitosti. Do sada je on toliko napredovao da može uspostaviti vidljiv odnos sa svojim genijem na mentalnom planu. svakako posle nekoliko pokušaja. Ovde po prvi put Čovek dolazi u pasivni kontakt sa svojim genijem. pa Venere. iskoristi ih i na materijalnom planu. oni su i dalje sastavljeni samo od jednog jedinog elementa. guruom ili genijem. njegov mentalni trening je završen. ako se genij već ranije nije predstavio magičaru koji savršeno vlada mentalnim lutanjem. Pošto za njegov duh ne postoji nikakva percepcija vremena i prostora. tada svaki učenik mora slušati uputstva vodje. Medjutim. od sada. Ako je magičar došao dotle da je u stanju da posećuje svemir. on će posećivati druge sfere. on je Brat Svetlosti. koncentrišući se na sferu koju želi da poseti. zbog vremena. on bi mogao videti svog genija bilo u stanju transa ili u svom magijskom ogledalu.

Pod uslovom da magičar pravilno radi nakon što je postigao magijsku zrelost. U svakom slučaju. to jest. najdragocenija i najpoštovanija od svih stvari iznad koje ne može biti nikakva vrsta “Nad-Boga”. Isto mogu primeniti i sledbenici Budizma ili bilo koje druge religije. na magijski aktivni način. sve-ljubav ili milosrdje i besmrtnost. najistinitija. Tu nije u pitanju imaginacija. O ovoj vrsti se takodje može govoriti kao o obliku ekstaze koja je. i da se pridržava nje. bio on Hrišćanin. Hrišćanin će obožavati našeg Gospoda Isusa Hrista kao svoj najviši ideal pripisujući mu četiri temeljne osobine ili osnovne vidove koji se manifestuju u sveprisutnosti. Koliko će jaka i prodorna biti ova manifestacija Boga pojedincu. Mistička pasivna isto kao i magijska aktivna invokacija Boga može se izvoditi u konkretnom ili u apstraktnom obliku. što je sve. u liku samog Hrista ili u obliku krsta. svetlosti ili plamenu kao simbolu njegovog najvišeg Božanstva. na konkretan način i 4. on će svoj princip Boga ustanoviti na ova četiri temelja sa njihovim osnovnim osobinama koje odgovaraju elementima. je “teurgijska”. dok se apstraktna imaginacija zasniva na imaginaciji apstraktne ideje božanskih osobina. pošto zamisao Boga treba protumačiti kao rezultat ove univerzalne zakonitosti. uzimajući u obzir univerzalne zakone u analogiji sa četiri elementa on će ga duboko poštovati kao najviše Božanstvo. Braman. Koncepcija njegovog Boga ne mora biti vezana ni za jednu osobu koja živi ili je živela. U slučaju Hrišćanina. stvorena namerno.uspostaviti već obraćanjem Bogu u obliku molitve. mudrost ili sveznanje. obožavanja ili odavanjem hvale Bogu. teozofi. posmatraju ovu manifestaciju Boga kao ostvarenje svojih ciljeva. Budista. za magičara bilo koje religiozne vere ili ideologije. magičar je naučio da poštuje ovu zakonitost. Budi. Konkretna invokacija zamišlja Boga u izvesnom obliku. ili oblik prave magije koji magičar sme koristiti jedino onda kada je stekao odredjeni stepen zrelosti. Devi. Dobro uvežban magičar će pokušati da dodje u blizinu ili dodir sa svojim božanstvom putem invokacije (prizivanja). ili ma kakva da je njegova vera ili staza inicijacije. već se može izraziti i na simbolički način. već. u vezi sa univerzalnim zakonima. U ovoj vrsti manifestacije. Mohamedanac. unutrašnjost. spiritualni deo magičara se uzdiže na pola puta ka Bogu. od drugorazrednog značaja. medjutim. za razliku od prethodno opisane prateće manifestacije. na mistički pasivni način. Način prizivanja je apsolutno individualan.Svi mistici. Ma kojoj spiritualnoj grupi magičar pripadao. Bog je za magičara najviša. Magičar neće posmatrati Hrista kao manifestaciju obdarenu sa samo jednom osobinom. koji je sve do sada gazio kamenitom stazom razvoja. zavisi u potpunosti od mere njegove mentalne i psihičke zrelosti. U suštini je sasvim svejedno da li magičar misli o Hristu. itd. svojstvena većini magičara. najzakonitija zamisao koja postoji. Pravi magičar mora biti majstor sva četiri metoda i njemu je ostavljeno da odabere koji će od njih izabrati za svoju buduću stalnu vezu. način manifestacije će biti izražen u skladu sa njegovom religioznom verom. Druga vrsta otkrivenja Boga je magijsko-aktivna. Suncu. pošto ne postoji nikakav konkretan metod. i ta četiri temeljna aspekta njegovog Božanstva predstavljaće njegovu najvišu zamisao Boga. na apstraktan način. 2. Ova invokacija Božanstva. smatram izlišnim da se zadržavam na pojedinostima. Osnovna stvar je osobina Božanstva koja se manifestuje pojedinoj osobi. naravno. Komunikaciju sa svojim Bogom magičar može ostvariti na četiri različita načina: 1. najdraža. a on silazi polovinu puta da se sretne sa magičarem. Ove četiri osnovne osobine su: svemoćnost. Jevrejin. imaginacija Boga mora biti najviša. Pošto magičar ne zna u kojem će mu se obliku Bog prikazati. Mistički pasivni način jedinstva sa Bogom je privilegija koju ima većina Svetaca i svi vernici kojima se Božanski princip na neki način sam manifestovao u ekstazi. Magičar. na magijski aktivni način. bakti-jogiji. medjutim. on mora poštovati ovu univerzalnu koncepciju Boga bez izuzetka. od samog početka njegove inicijacuje. Praksa mogućih otkrivenja Božanstva je veoma jednos- . Hindus. Iz tog naročitog razloga. to se može desiti u obliku simbola poput belog goluba kao Svetog Duha. 3. već osobina koju on pripisuje toj imaginaciji. korak po korak. Ovu vrstu manifestacije iskusiće sve osobe kod kojih se stvori stanje telesnog ushićenja ili ekstaze dubokom meditacijom ili molitvama. uopšte nije zadovoljan takvom tvrdnjom. Pošto istorija nudi mnogobrojne primere ovog mističnog jedinstva sa Hristom Bogom.

tavna. Ako magičar meditira u akaši, to jest, u stanju transa, o svom Bogu i njegovim osobinama, i kada očekuje da se simbol Boga pojavi tokom meditacije, onda se može govoriti o mističko-pasivnom otkrovenju. Ali, kada magičar, pomoću svoje plastične imaginacije, bilo izvan ili unutar sebe, priziva pojedine osobine svog Božanstva, bez obzira da li ih zamišlja u konkretnom ili apstraktnom obliku, onda to postaje magijska -aktivna invokacija. Onaj čiji je razvoj dosegao ovaj stupanj može postići ne samo mističko-pasivno već i magijskoaktivno sjedinjenje sa Bogom. Lično više volim metode konkretnih i apstraktnih oblika koje može izvesti svaki magičar. Jedna izvanredna uvodna vežba za konkretnu manifestaciju Božanstva je da se stavi slika, figura ili neki simbol odredjenog Božanstva ispred sebe. Magičar sedi u svom asana-položaju gledajući intenzivno u sliku, sve dok se obličje njegovog Boga ne pojavi pred njegovim zatvorenim očima. Dok magičar obožava svoje Božanstvo, gledajući u njegovu sliku, on ga kasnije može opaziti na svakoj beloj površini u blizini. Ova vizualizacija Božanstva je odličan uvod koji omogućava magičaru da pred sobom stvori lik Boga. Ovaj uvodni korak treba ponavljati sve dotle dok magičar ne bude u stanju da svoje božanstvo zamisli kao živo, u svako doba, u svakom položaju, bez i najmanjeg napora. Onda može spojiti sliku koju je zamislio sa odgovarajućim Božanskim osobinama. Najpre, on neće odmah uspeti da usaglasi sve četiri Božanske osnovne osobine, o kojima je meditirao u prethodnom koraku, sa slikom imaginacije. Stoga će se on koncentrisati na jednu po jednu osobinu. Konkretizovanje Božanske osobine u zamišljenoj slici je veoma važno i mora se ponavljati toliko puta sve dok sam magičar ne bude stvarno video svoje Božanstvo obdareno sa sve četiri osnovne osobine. Ako je magičar postigao ovo, on mora zamisliti predmet svog obožavanja ne kao puku sliku, već kao živo biće, koje dela zračeći takvim intenzitetom kao da njegov lični Bog stoji pred njim, stvaran i živ. Ovo je takozvano konkretno sjedinjenje sa Božanstvom izvan svog Ja. što češće magičar sledi ovaj metod, sve jače i efektivnije će biti vizuelno i čulno Božanstvo pred njim. Kada oseti da je preneo sve što zna o koncepciji Boga i njegovom ostvarenju u predmet (sliku) njegove invokacije, onda može misliti o njegovom živom Božanstvu koje se pojavljuje pred njegovim očima, sa svom briljantnošću četiri osnovne osobine, kako ispunjavaju i ulaze u njegovo telo, zauzimajući tako mesto njegove duše. Ovo magičar treba da ponavlja sve dok ne oseti da je Božanstvo toliko jako u njemu da, gubeći svoju ličnu svest, on dobija osećaj kao da je on sam to Božanstvo koje je zamislio. Čestim ponavljanjem ovog sjedinjenja sa Božanstvom, magičar poprima osobine zgusnute u njegovoj imaginaciji, i sada više preko njega ne deluje njegovo lično Ja, već to čini njegovo Božanstvo. Takoon iskušava konkretno sjedinjenje sa Bogom, njegovim ližnim Bogom, i to više nije njegova svest, njegova duša ili duh, već manifestacija Božanskog uha koji govori kroz njegova usta. Tu se sam magičar sjedinjuje sa svojim Bogom, postajući i sam Bog, u toku ovog jedinstva, raspolažući svim osnovnim osobinama sa kojima je sjedinjen. Metod konkretnog sjedinjenja sa Bogom je od najveće važnosti za magijsku praksu, pošto magičar mora biti sposoban da na ovaj način uspostavi kontakt sa svakim Božanstvom, nezavisno od vere. U teurgiji kao i u magiji prizivanja, ova praksa je neophodna, pošto je jedini način za prisiljavanje nižih bića da izvršavaju njegovu volju, magičareva sposobnost da izazove sjedinjenje sa Božanstvom u svako doba. Očigledno je da se magičar na ovaj način može sjediniti sa Božanskim principom dotog stepena da sve osobine i moći koje borave u ostvarenom Božanstvu sa kojim je on psihički sjedinjen, postaju i njemu svojstvene, i ostaju kao njegove osobine, čak i ako su odvojene od imaginacije. Te Božanske osobine adepti nazivaju magijske sposobnosti, moći ili Sidi (Siddhis). Ako magičar vlada izvodjenjem konkretnog sjedinjenja sa njegovim Božanstvom, on prelazi na ostvarenje apstraktnog oblika jedinstva sa Bogom. Na početku, on zamisao Boga može povezati sa nekom pomoćnom koncepcijom poput svetlosti ili vatre, ali kasnije sa tim mora prestati, projektujući jedino osobinu i to prvo izvan, a zatim i unutar svog Ja. Zatim, aspekt Božanske osobine treba povezati sa organom koji odgovara elementima na takav način da se na primer svemoćnost, u apstraktnom vidu, oseća u glavi, ili ljubav u srcu. Čestim ponavljanjem ove vežbe, magičar se poistovećuje sa apstraktnom idejom Boga do te mere da nema potrebe za bilo kakvom imaginacijom predela ili dela tela. Dalje, četiri osnovne osobine se mogu udružiti u jednu ideju koja nam dozvoljava spoznaju najvišeg oblika naše zamisli Boga. Ponavljanjem, manifestacija Boga se toliko produbljuje da se sam čovek oseća Bogom. Toliko duboko mora biti ovo jedinstvo sa Bogom da, tokom meditacije, ne postoji Bog, ni u meni, niti izvan mene, subjekat i objekat se stapaju jedan u drugi, tako da ne postoji ništa drugo sem: “Ja sam Bog” ili kao što to Hindusi u Vedama kažu: “Tat Twam Asi -To si Ti”. Došavši do ovog stupnja, magičar je završio svoj magijski razvoj u astralnom obliku, a sve dalje vežbe služiće samo produbljivanju njegovih meditacija i pojačavanju njegove pobožnosti.

KOMUNIKACIJA SA BOŽANSTVIMA
Kada je magičar toliko naprdovao u svojoj inkarnaciji (otelovljenju) Boga da on može komunicirati sa svakim Božanstvom, svakom Inteligencijom, sa svakim višim Božanskim bićem, onda je on u stanju da deluje u svakoj sferi u kojoj želi, ne kao magičar već kao Bog. Ovde se završava magijski psihički trening poslednjeg Koraka. Nemam više šta da kažem magičaru o ovome, pošto je on postao jedno sa bogom, i što god on izrazi ili naredi, tokom njegovog jedinstva sa Bogom, biće sasvim isto kao da je to sam Bog rekao. Od sada, on poseduje sve četiri osnovne osobine njegovog Božanstva sa kojim je sjedinjen. ************************************************

MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (X)

BRAMA I ŠAKTI
Onaj koji poznaje druge sisteme inicijacije pronaći će isvesnu paralelu sa mojim sistemom pošto sve staze koje vode ka istini moraju biti iste. Dopustite mi da ovde pomenem indijski Yoga-sistem zmijske moći koji je u saglasnosti sa sistemima egipatskih misterija koje sam naveo. U Kundalini-Yogi učenik se podstiče da meditira o Muladhara-centru, čije je sedište u trtici i da izvodi vežbe Pranajame. Ako bolje razmotrimo simbolizam Muladhara-centra, pronaćićemo da ovaj centar ima oblik žutoobojenog kvadrata sa crvenim trouglom u sebi. Njegovo središte je falus, muški polni organ, tri i po puta obavijen zmijom. Muladhara-centar je prvi, najprimitivniji i najgrublji centar koga simboliše slon postavljen u uglu zajedno sa odredjenom boginjom. Ovaj simbolički izraz, koji se u Indiji naziva LAYA-YOGA, je nedvosmislen i označava ključ za prvi stupanj Joge. Postoji nekoliko objašnjenja ovog znaka, medjutim, pravilno tumačenje je da kvadrat predstavlja zemlju, trougao tri vrha ili kraljevstva i to materijalni, astralni i mentalni svet, falus predstavlja oplodnu moć ili imaginaciju, a zmija stazu i znanje. Učeniku je dobro poznata činjenica da se princip zemlje sastoji od četiri elementa, i to ne treba komentarisati. Uženik Joge mora prvo naužiti da upoznaje i kontroliše tri sveta, materijalni -fizički svet, astralni -psihički i mentalni -spiritualni (duhovni) svet. Prema tome, Muladhara-čakra nije ništa drugo do inicirajući dijagram koji odgovara prvoj Tarot-karti. Jedna takva neizveštačena definicija nije nikada data u Indiji, i učeniku je ostavljeno da on to sam otkrije, akouspe ovladati Muladhara-centrom, to jest, ako je ostvario razvoj koji odgovara Muladhara-dijagramu na njegovom duhovnom putu. Muladhara-centar nije bez razloga nazivan Brama-centrom, jer u ovoj fazi razvoja učenik Joge prepoznaje Bramu, dakle Božanstvo u najsuptilnijoj manifestaciji. Brama je večan, nedokučiv, univerzalan, neodrediv, postojan i miran, stoga, pozitivan deo. Brama ne stvara iz sebe, medjutim, sve što je stvoreno stvorila je njegova šakti, ženski princip. šakti, zbog toga, u Muladhara-centru predstavlja zmiju koja se obavija oko falusa i koja koristi njegovu kreativnu moć, naime, imaginaciju. Mnogo više bi se moglo reći o ovom centru, medjutim, iskusan magičar će biti zadovoljan i ovim nagoveštajima i shvatiti paralelu koja postoji izmedju religioznih i inicijacijskih sistema. Dakle, šakti ili Kundalini-sila predstavlja imaginaciju koju magičar mora sistematski razvijati. Osvrćući se na čitav naš razvojni sistem magičar će svakako otkriti da baš ta kreativna snaga falusa, naime, imaginacija i njen razvoj igra glavnu ulogu u njegovom treningu. U devetom Koraku ja sam već završio magijski fizički trening, stoga ću se u ovom poglavlju ogranižiti samo na razmatranje nekih okultnih moći. Iako magižar ne mora nučno da ovlada svakom od njih, na njegovom putu razvoja ga ne sme ništa iznenaditi, i on mora imati tačno objašnjenje za svaku okultnu pojavu.

SUGESTIJA
U poglavlju o podsvesnom sam već govorio o ovoj temi kada sam opisivao auto-sugestiju. Sve te instrukcije važe i za sugestiju na druge ljude. Ovde je takodje potrebno izgovarati sugestivne formule strogo u sadašnjem vremenu i u zapovednom obliku. Magičar će uvek preneti željenu sugestiju u podsvest kod osoba koje još ne poseduju magijsku zrelost. Sugestija se ne mora uvek izgovarati glasno, ona se može izvršiti i pomoću telepatije. Magičaru je zaista veoma lako da praktikuje sugestiju i na najvećoj udaljenosti. On to može uraditi na dva načina, bilo mentalno posećujući odredjenu osobu da bi uticao na nju, najbolje dok ona spava, ili uklanjajući, pomoću akaše, razdaljinu izmedju njega i subjekta da bi vršio sugestiju. Očigledno je da se sugestija na veću daljinu može izvesti i pomoću magijskog ogledala. Dejstvo sugestije se takodje može ograničiti, tj., svaka sugestija može biti data i na takav način da bude izvršena u odredjenom trenutku u budućnosti, prenošenjem sugerisanog vremena delovanja u podsvest subjekta.

TELEPATIJA
Srodno sugestiji je polje telepatije. Svakako je za magičara puka sitnica da sugeriše svoje misli nekoj osobi. Sve što treba da razmotri je žinjenica da on misli ne prenosi telu niti duši već jednostavno duhu subjekta. On zamišlja subjektov duh, izostavljajući materijalno i astralno telo, i bavi se samo njegovim umom (duhom) kojem prenosi misli. Sasvim je prepušteno magičaru da li će sugerisati subjektu da je to njegova magičareva misao ili misao neke druge osobe, ili će dopustiti subjektu da je smatra svojom ličnom idejom. Pored misli mogu se prenostiti i osećanja na manje ili veće udaljenosti. Magičar ne sme nikad da zaboravi da pomoću svojih magijskih moći prenosi samo dobre i plemenite misli. Ja sam sasvim uveren da se nijedan uženik ili magičar neće upustiti u bilo koju vrstu zloupotrebe. Svakako, misli se takodje mogu sugerisati i protiv volje osobe. Vladajući elementima magičar može odstraniti misli subjekta na koga treba uticati, sugerišući mu, pomoću telepatije, misli koje magičar smatra poželjnim.

HIPNOZA
Još jedno polje veoma slično telepatiji i sugestiji je polje hipnoze kojom se osoba može prisilno uspavati i lišiti njene slobodne volje. Sa magijske tačke gledišta hipnoza je dostojna prekora i bolje je da se ne usavršavate u njoj. To ne znači da magižar nije u stanju da ljude uvede u san. Praksa je jednostavna. Magičar treba samo da privremeno isključi funkciju duha, pomoću svoje volje ili elektromagnetičnog fluida, i osoba će odmah zaspati. Ovde je najmanje važno da li magičar koristi telepatiju ili sugestiju. On može koristiti i jedno i drugo kao improvizaciju ali on ne zavisi od njih. Skoro sve knjige koje su napisane o hipnozi preporučuju korišćenje telepatije i sugestije. Gospodaru moći nije potrebno ni jedno ni drugo, pošto u samom trenutku kada on sasvim zanemari telo i dušu test-osobe, parališući pomoću imaginacije njenu volju, san ili nesvestica nastupaju odmah, koji će osloboditi podsvest čineći je osetljivom za svaku vrstu sugestija. Sami ovaj čin nasilja, tj., mešanja u ličnost ljudskog bića se ne preporučuje sa magijske tačke gledišta, i magižar neće pribegavati tome sem da svom subjektu dâ dobre i plemenite sugestije sa izvanredno jakim dejstvom. Čak i ako bi test-osoba insistirala na tome da je magičar hipnotiše, on bi to morao izbeći ako je moguće. Pravi magičar će uvek izbegavati zadovoljavanje radoznalostidrugih ljudi izvodjenjem hipnotizerskih eksperimenata.

naročito od strane onih ljudi koji nemaju nikakvog pojma o višim zakonima magije. on će biti u stanju da misli čita samo . Fakiri koji se bave ovim predstavama uopšte ne znaju ni sami kako se takve pojave izazivaju. mora se ostaviti pojedincu da odluči da li će raditi sa takvim stvarima ili će ih čak usavršavati. on će pogoditi instinktivni bok životinje. Činjenica da su ove formule istinske čini zvuči apsolutno verodostojno. i tako dalje. Takve predstave su zaista cenjene. ČITANJE MISLI Mnogo se govorilo o problem čitanja misli. što god se prouzrokuje u akaša-principu. Čestim ponavljanjem ovog eksperimenta. Naučno je dokazano da se i životinje mogu hipnotisati. pošto se na filmu ne bi baš ništa videlo od čudovišnih scena. kao stvar tradicije. puneći sebe akašom. stoga. Medjutim. Savršeno čitanje misli može se postići jedino ako je magižar postigao apsolutnu vlast nad svojim duhom pa. Pomoću tradicionalne reči ili formule. iskreno se nadam neće biti u životu ma kog magičara. niskim glasom. To izgleda kao da pripada obuci za magičara. u taj princip. Imaginativne misli je lakše čitati. takvi eksperimenti su sasvim beskorisni. Čitanje misli se može izvoditi pomoću slika. Magičar može činiti iste te stvari. on može čitati stvarne misli. niti predstavu koju posmatrači treba da vide. a ako se osvrne unazad sa najintimnijom željom. pošto se takva tajna prenosi sa porodice na porodicu stotinama godina. i nad njegovim svetom ideja. i nakon toga treba samo da izražava željene pojave složene u kratke rečenice ili tantre. metodom koji se jedino treba primeniti u krajnjoj nuždi. U Indiji je takva predstava nekog iluzioniste samo puko zaradjivanje novca. Svaka misao. pošto je akaša najviši uzrok. sem fakira i njegovog partnera. intuicije. tako da fakir ne mora da koristi ni imaginaciju ni akašu. on bez ikakvog napora može čitati i misli iz najdalje prošlosti. i tako dalje. a on to posmatra kao pateću pojavu od niže vrednosti za njegov mentalni razvoj. Ako je neko mesto. MASOVNA HIPNOZA FAKIRA Masovna hipnoza koju izvode indijski fakiri i opsenari koja ima mnogo poštovalaca nije nikakav problem za magičara. kako mirno sede i ljubazno se osmehuju. prenose sa generacije na generaciju. mora se nužno ostvariti. dobro uvežban magičar može izazvati neku vrstu šok-hipnoze parališući duh protivnika munjom elektromagnetičnog fluida. Oblikovanje misli je intelektualni ili imaginativni čin. Ovaj naizgled čudesan eksperimenat je lako objašnjiv u svetlu magijskih zakona i. i on ne muči svoju glavu o uzroku toga. svaka reč i svaki čin nalaze svoj precizan kalup u akaši. čak i najskriveniju. Sve što on zna je to da će se ovo ili ono dešavati ako izgovara pojedine reči.U slučajevima velike opasnosti. fakir priziva akašu u sobu prenoseći slike koje gledalište želi da vidi. što je samo rezultat rada u akaši. Ovo je osnovni uslov. Fotografisanje takvog eksperimenta bi izazvalo veliko razožaranje. stoga. Ovo sam pomenuo samo da to predstavim magičaru i da mu omogućim da pronadje objašnjenje sa magijskog stanovišta. Čak ni vlasnik takve formule ne zna tačno koju vrstu moći oslobadja. on će biti u stanju da pročita svaku misao. nakon dužeg treninga. Čim postigne izvesnu veštinu u čitanju misli. i publika će opažati jednu sliku za drugom u istom redosledu. to već postaje automatsko. i svi posmatrači slično prožeti akašom. tako da žak i najveće i najjače životinje trenutno padaju u nesvest. Uporedi poglavlje koje se bavi problemom akaše! Ako se magičar koncentriše na duh dotične osobe. jednu za drugom. zavisno od mentalnog stava magičara. Dovoljno je samo da izgovori akaša-formulu da drži ljude začaranim. ovaj princip će preovladati u njima. inspiracije. Ako to magičar želi. za magičarev razvoj i uspon. napunjeno sa akaša-principom. budući da se njihove tajne. Nije nužno naglašavati činjenicu da se subjektove misli mogu žitati kako sa blizine tako i sa velike udaljenosti. Inače. U svetlu ovog zakona može se bez ikakvih teškoća razumeti masovna hipnoza koju stvaraju fakiri izvodeći svoje predstave pred masom ljudi. koje. soba.

ako želi da ih opazi akustički. Nema sumnje da je magičar sposoban da čita misli pomoću predmeta. čak i na najvećoj udaljenosti. Na ovaj način. On može. kamena. on ima priliku da iz svakog pisma koje je poslano njemu ili drugim ljudima od poznatih ili nepoznatih osoba. i tako dalje istražujući sve dogadjaje koji su. iz nekog starog predmeta otkriti sve dogadjaje koji su povezani sa njim. to jest. pamćenje je primalac misli i ideja is mentalnog pa. pamćenje je intelektualno svojstvo koje poseduje svako ljudsko biće kod kojeg su sva čula normalno ravijena. pošto predmet. i magičar mora da se oseti kao duh. Sve što treba da uradi je da uzme predmet koji teba istraživati u ruku ili da ga stavi na onaj deo tela koji je važan za ispitivanje. pisma. čim uspostavi komunikaciju izmedju njegovog duha i duha osobe u pogledu akaše. Čitanje misli nije nikakav problem. istovremeno. čitati izmedju redova svakog pisma. ušima ili osećanjem. da ih ispituje vizuelno. Istovremeno. u bilo kom periodu. prema tome. on ih mora staviti na predeo srca a ako želi da ga istražuje intuitivno ili emocionalno. Preko vezne spone ne samo da se pošiljalac pisma može razotkriti u svim fazama njegovog postojanja. o materijalnoj strani. i saznaće sve što je na bilo koji način povezano sa tim predmetom. slušanju i osećanju. duha i duše magičara i te osobe. ali to je od male važnosti za magičara. a rezultira iz onoga što sam već rekao. PSIHOMETRIJA Psihometrija označava sposobnost za čitanje sadašnjosti. sadašnjosti ili budućnosti svojim mentalnim očima. i tada je us tanju d čita različite dogadjaje prošlosti. i da otkrije osobine karaktera i mentalnog razvoja u svetu akaše bez ikakvog napora. ono zahteva kontakt duha sa duhom. vidi ne samo pošiljaoca već i misli koje su bile na umu toj osobi u dato vreme. Naravno. i može protumačiti prošlost. kako bi uhvatio sve misli koje želi znati. utičući na nju mentalno ili psihički i fizički. Varijanta psihometrije je psihografija. bez obzira na njegovu prirodu uvek predstavlja veznu sponu izmedju tela. i . Nakon koncentrisanja na ono što zaista želi znati. (vežbe prethodnih koraka bi mu mogle mnogo pomoći u ovom pravcu) i sve što treba da uradi je da uspostavi vezu izmedju sebe i odredjene osobe. bilo kog predmeta. povezani sa tim predmetom. već i sam predmet može poslužiti za uspostavljanje kontakta sa pojedinom osobom. recimo. Magičaru se takodje dozvoljava da koristi svoje magijsko ogledalo. sadašnjost i budućnost. kao na ekranu. Ova sposobnost je prateća pojava razvoja astralnih čula i lako je njom ovladati ako je magičar prošao ceo praktični trening kojem je poučavan tokom ove obuke. Ali. prošlosti i ako bi to trebalo biti najvažnije budućnosti. on pobudjuje akašu ili trans.delimično ili ako su one efektivne. stare stvari. Isto se može reći i. kraće rečeno. on treba da pritisne predmet na čelo. on je u stanju da sazna sve o duševnom stanju dotične osobe. SUGESTIJA PAMĆENJA Kao što znamo. Ako želi da vidi dogadjaje u slikama. Iz ovih argumenata postalo je očigledno da je psihometrija samo jedna podvarijanta vidovitosti koja je već obradjena u prethodnom poglavlju. naravno. on ga mora staviti u blizinu solarnog pleksusa ili ga prosto držati u ruci.on može. i ako je naučio kako da koristi svoja astralna čula u vidjenju. zamišljajući da subjektovo telo i duša ne postoje. Polju psihometrije takodje pripada i sposobnost komuniciranja sa svakom osobom koja dodje u dodir sa nekim predmetom.

verovatno pre njegovog magijskog razvoja. može ih očigledno izbledeti. magičar je sposoban da odstrani ne samo neke ideje i sećanja već i neke uzroke koji su registrovani u akaši i pojavljuju se kao uticaji sudbine. i sa akašom parališe na izvesno vreme. ako je nekad patio od mentalnih šokova ili gorkih razočaranja. i da pamćenje. Ako on izbriše uzrok koji je subjekt sam stvorio. Medjutim. na njega ili druge ljude. Direktan način je pojačavati pamćenje pomoću odgovarajućeg elementa ili elektromagnetičnog fluida ili pukim uticajem na svest pomoću imaginacije. bilo korisnog ili beskorisnog. bolest. tehnike koja je detaljno opisana u fizičkom treningu devetog Koraka. Brisanje uzroka i stvaranje novog. i u pamćenju pomoću svoje imaginacije. Takve slike se više nikad neće vratiti u njegovo pamćenje kada se izbrišu u akaši. Ovakvo uplitanje u čovekov život ne sme se činiti iz površnih razloga bilo da se radi o magičaru ili drugim ljudima. Patološki gubitak pamćenja može se objasniti činjenicom da se veza sa mentalnim tlom pa. i magičar ih može odrediti po svojoj slobodnoj volji. Znamo da se sve misli i ideje prenose u akašu. Magičar će svakako primeniti ovu sposobnost samo onda kada želi da oslabi ili izbriše nečija loša iskustva ili dogadjaje koji su ostavili duboke utiske na pamćenje te osobe. Indirektan način uticaja na pamćenje treba vršiti indirektno. RAD U AKAŠI Na isti način kao što se može uticati na pamćenje i neka sećanja izbrisati pomoću akaše (što sam objasnio u prethodnom poglavlju). poziva nazad te ideje iz akaše i mentalne sfere u svest. stoga. koji se nastavljaju vraćati u njegovo pamćenje. pomoću imaginacije. uništavajući vezu izmedju slika u akaši i dotične osobe. oslabiti ili smanjiti izvesne ideje i utiske u svesti pa. Magičar može intervenisati na takav način jedino ako preuzima punu odgovornost za svoj čin pred Božanskim Providjenjem. Činjenicu da magičar može menjati sudbinu brišući njen uzrok a sa njom i grehove (sve dok se grehovi posmatraju na religiozni način. medjutim. pomoću akaša-principa. on može ako to želi. ako uspeva vladati tim sećanjima pomoću svoje volje ili drugim metodima nema potrebe za tako drastičnim uplitanjem akaše da se te slike izbrišu zauvek. pod uslovom da ima pravilnu motivaciju. Medjutim. koji treba da ima odgovarajuće dejstvo na sudbinu date osobe. Postoje i još neki metodi. on se mora ozbiljno upozoriti protiv zloupotrebe ove jake moći. izbrisati. On može eksperimentisati sa time i u svom životu. pošto su grehovi samo moralna gledišta religija) naglasio je naš Gospod Isus Hrist kada je rekao: “Onome kome ja oprostim grehove.iz akaša-sveta. svi se zasnivaju na snazi volje i odredjene imaginacije. kada deluje na pamćenje. usled svoje prijemljive osobine. Magičar koji vidi kod svakoga niz misli i slika u akaši. Pošto magižar ima mogućnost da na ovaj način svaku osobu liši pamćenja. prema tome. Magičar koji se u akaši veoma dobro snalazi sposoban je da utiče na pamćenje na direktan ili indirektan način. on mora da ustanovi drugi uzrok na mestu onoga kojeg je izbrisao. Magičaar može činiti dobro u svetu poništavanjem duboke tuge ili razočaranja osobi koja to ne može nadvladati. biće oprošteni zauvek!” . najbolje se izvodi pomoću elektromagnetičnog “volta”. Niko ko teži etičkom razvoju ne može se nagovoriti na takvo delo. mentalni poremećaj ako se desilo kao rezultat različitih uzroka poput šoka i slično. A to stanje je već nesklad.

svakako bi bilo kobno za magičara. Tu postoji još uvek široko polje aktivnosti za nauku. Na osnovi univerzalnih zakona. Na sličan način mogu se preneti i dejstva elemenata. izmedju osoba ili soba premošćena preko akaša-principa. izvodeći tamo željenu impregnaciju pomoću imaginacije. naravno. Stoga. a elektricitet neophodan za to u našem slučaju je elektromagnetični fluidd. Postoji dva načina za to. toplota prenositi kroz eter na najveću udaljenost. recimo. toplotom i tako dalje -može se postići i pomoću magije. Čime god magičar impregnira svoju sobu. Očigledno je da su i neki drugi prenosi. on bi mogao napraviti viša i veća otkrića. i najveća razdaljina.IMPREGNIRANJE SOBA NA DALJINU Prethodno sam već govorio o impregnaciji sobe u kojoj se sam magičar nalazi. ovde nije toliko stvar u prenosu ideja već fizičkih reči. . bez obzira na njihovu udaljenost. naravno. naravno. Ako sada udaljena osoba odgovori u njenoj sobi. Ono što do sada nisam pomenuo je činjenica da magičar može impregnirati sobu i na daljinu. tj. Ovde magičar može započeti mnogo dogadjaja koji bi se mogli ostvariti preko etera. već i ostale sasvim različite moći. mirisa i slično. Eter u kojem se talasi vibracija reči kreću jeste akaša-princip. i ja sam uveren da će doći vreme kada će se termički talasi. dakle. Takvim povezivanjem soba premostiće se. Materijalni eter ni u kom slučaju još nije iscrpen. sobom u kojoj magičar radi. Ove poruke mogu čuti i opaziti osobe koje nisu inicirane niti su magijski uvežbane. prvo. Magičar. što je u nauci poznato kao bežični prenos i prijem. Druga mogućnost je povezivanje te sobe sa sobom u kojoj magičar živi. kad se radi o evoluciji. rečenice izgovorene u magičarevoj sobi mogu se fizički sasvim jasno čuti i u sobi koja je preko akaše povezana sa magičarevom sobom. kao kod radija. nećemo prenositi samo zvučne talase. to naravno prelazi i na drugu sobu. i preporučio sam nekoliko naprava. poštujte iste instrukcije koje sam dao u poglavlju o impregnaciji sobe. Na ovaj način. mogu videti ljudi svugde.. PORUKE KROZ VAZDUH Ova vrsta prenosa je u opštoj upotrebi na Istoku a uglavnom na Tibetu izmedju magičara i posvećenika. mogući pomoću akaše i elektromagnetičnog fluida koji ih prenose na najveće udaljenosti. Osnovno je proizvesti elektromagnetični fluid na isti način kao što sam opisao u poglavlju o “voltu” izuzev što on ne poprima oblik kugle već oblik sobe. tako da dve sobe u akaši postaju jedna. osoba koja u ovom stanju komunicira sa nekim ne samo da je u stanju da čita i prenosi misli već i da stvara i prima fizičke manifestacije prenošenjem elektromagnetičnog fluida na ova dva premošćena pola koji su već povezani u akaši. i slike kao kod televizije. i budućnost će nam pokazati da. Takva elektromagnetična akaša kombinacija omogućava da se reči i rečenice izgovaraju i prenose na najveću daljinu. Ako je razdaljina. osećanja. Vidljive. a takodje će moći da magijsko znanje dovede u potpuni sklad sa tehnikom i hemijom. moguće je preneti ne samo reči i zvučne talase već takodje i slike. Ovde. premošćavajući tako i vreme i prostor. Na ovaj način. magnetizmo. zna iz iskustva da što god je nauka stvorila na fizički način -bilo elektricitetom. pomoću akaše. materijalizovane slike stvorene imaginacijom u takvoj magijski pripremljenoj sobi. nju magičar može čuti u svojoj sobi kao da je pošiljalac tamo lično. medjutim svako predvidjanje. ma kako velika bila. jednog dana. ako su akustički povezani sa “emitujućim studijem” to jest. Uporedite modernu televizijsku tehniku. da magičar poseti sobu u svom duhu ili astralnom telu. poput magijskog ogledala sa fluid-kondenzatorom. Ovaj metod se može fizički materijalizovati do te mere da može proizvesti čak i materijalno dejstvo.

Sposobnost pisanja na daljinu izmedju živih osoba može se takodje protumačiti na ovaj način. na udaljenosti. Ako je magičar postigao odredjenu veštinu u ispoljavanju svojih ruku i nogu. recimo ruke. Na primer. zamišljanjem ruke kao da je na nekom drugom mestu. sve dok se mentalna ili astralna ruka ponovo ne povežu sa telom. medjutim pravi magičar neće gubiti svoje dragoceno vreme sa takvim dečijim trikovima. baš kao da je tamo bio fizički. Mnoge knjige opisuju talismane i drago kamenje koji nosiocu pružaju dar nevidljivosti. što se tiče ispoljavanja ostalih udova. Nakon mnogo vežbi on će moći da pokreće i predmete. odnosno duha. ne gubeći snagu prenošenjem svog celog mentalnog ili astralnog tela. izazivajući kucanje ili druge zvuke. istovremeno. i sa nogama. pokušaćemo dokazati da je. niti će opaziti bilo šta što se dešava. mnogo bi se prividjenja (utvara) moglo izvesti na ovaj način. Očigledno je da će biti u stanju da sebe učini vidljivim pomoću tih materijalizovanih ruku. Najpre. postepeno. U sledećem poglavlju ću opisati kako da predmet učinite nevidljivim. Sa druge strane. tako da taj problem njemu ne predstavlja nikakvu novost. Moguće je čak ovim eksperimentom preneti pravi magičarev rukopis na neograničenu daljinu. moramo napraviti izmedju mentalne ili spiritualne.EKSTERIORIZACIJA Magičar je u ovom kursu naučio kako da odvoji svoje mentalno i astralno telo od fizičkog. dok ispoljava (eksteriorizuje) svoje oči i uši izvan tela. Na ovaj način on će moći da vidi i čuje na svakom mestu. njegova mentalna i astralna ruka može uhvatiti partnerovu ruku na najvećoj udaljenosti i dati obične poruke. I to će najpre izvoditi mentalno. ukočena. a da se ne nalazi u stanju transa ili u primarnom svetu. Budući da mentalno i astralno telo nisu ograničeni vremenom i prostorom. medjutim. dok izvodi eksperimenat. nevidljivim nema nikakve posebne vrednosti. činjenje nevidljivim činjenična stvar. i zgušjavajući ih pomoću elementa zemlje. Magičar će primetiti da ne može čuti ni videti svojim fizičkim čulima. on može pokušati isti ogled sa rukama a. On to može isto učiniti i sa svojim mentalnim ili psihičkim ušima da bi čuo stvari na neograničenim razdaljinama. on će biti u stanju da prenese jedno ili oba oka bilo gde. ************************************************************** MAGIJA NEVIDLJIVOSTI U mnogim bajkama se govori o tome da čarobnjak sebe čini nevidljivim i da postoji naročiti prsten koji ljude žini nevidljivim ako ga obrnu oko svog prsta. već da može eksteriorizovati ili odvojiti pojedine delove tela. . Ako magičar želi sebe mentalno ili psihički preneti na neko mesto. na isti način se i predmeti mogu prenositi na najveću udaljenost. Ovaj specifičan podvig adepti nazivaju “Pisanje na daljinu izmedju živih osoba”. a kasnije i sa astralnim rukama. Naravno. sa magijske tačke gledišta. Na početku. Medjutim. samo sa svojim spiritualnim telom a kasnije i sa astralnim i mentalnim telom. pomoću svojih prenetih očiju i ušiju. da bi tamo stekao utiske. on može primeniti mentalnu nevidljivost. a ne želi da ga opaze bića odredjene vrste ili uvežbana čula nekog drugog. Ako je obučeni magičar ispoljio svoju mentalnu i astralnu ruku pomoću imaginacije. magičar će biti u stanju da prenese različite delove svog tela na najveću udaljenost. ipak je moguće da će u životu biti situacija gde bi ova praksa mogla biti korisna. on će to izvoditi preko imaginacije. gde je spreman list papira i olovka. na osnovu univerzalnih zakona i onoga što smo do sada naučili. i fizičke nevidljivosti. čak i ako drži oči otvorene. Ono što on ne zna je činjenica da on ne mora odvojiti celo mentalno ili astralno telo. astralne ili psihičke. Činjenje mentalnog tela. ništa od toga nije pouzdano niti od bilo kakve koristi za stvarnu praksu. Uzmimo kao primer Gurua koji želi da poseti svog učenika mentalno. ona će ostati beživotna. on ih može fizički materijalizovati. Čim stekne izvesnu veštinu u praksi oka i uha. a daju i uputstva o tome. čim ih odvoji u akaši pomoću imaginacije.

umesto sudbine kaznilo bi ga Božansko Providjenje. pošto je akaša bez ikakve boje i bez ikakve vibracije. magičar može pratiti zle radnje takozvanih crnih magičara da bi saznao sve o njihovim delima ili. U životu se mogu pojaviti i neki drugi uslovi gde bi bilo preporučljivo učiniti sebe mentalno ili astralno nevidljivim. Magičar je sasvim odgovoran za svaku radnju koju. jer. i uprkos činjenici njegove nevidljivosti. to bi bilo zabeleženo u akašaprincipu. isti postupak se može koristiti i pri odašiljanju astralnog tela. moguće je takodje postati nevidljiv i na materijalnom planu. sličan suncu. magičar ne bi postao nevidljiv. Fizičku nevidljivost je veoma teško postići.. gospodar svoje sudbine. tako da kažemo. Ako je akumulacija svetlosti jača od potrebne. sve to može učiniti i magičar koji je upoznat sa univerzalnim zakonima i postigao dobar napredak u svom razvoju. majstor će biti sasvim blizu učeniku a da ga ovaj ne primeti. da ne ostavi baš nikakve tragove. on je potčinjen samo Božanskom Providjenju. hladno rame i on bi morao dalje živeti kao usamljena jedinka napuštena u svemiru. ona ne bi trebala biti zapisana u akaši. Postajanje mentalno nevidljivim je veoma jednostavno i postiže se ispunjavanjem mentalnog tela akašom od glave do peta. ne može pravilno izvesti tu operaciju. ovde se nevidljivost ne postiže akašom već pomoću svetlosti. on bi se usled svoje aktivnosti mogao otkriti pomoću vidovitosti. Od sada. Predmet trenutno iščezava iz vida svake osobe čija magijska čula nisu dovoljno razvijena. već prozračan i sjajan. Takav magičar bi bio osudjen na raspadanje. Jedina mogućnost oslanjanja na Božansko Providjenje bila bi izgubljena zauvek. I ovde je praksa punjenja cele ličnosti akašom veoma slična sa punjenjem mentalnog i astralnog tela zajedno. Predmet pretvoren u astralni oblik može preneti astralno telo nekog bića ili sam magičar na svaku razdaljinu. koji izvode ovaj prenos. izvodi u mentalnom svetu. ona zatheva godine treninga i prakse. magičar mora celo telo da obavije crnim prekrivačem. nekoliko novih uzroka moglo biti zabeleženo u akaši. što bi zasigurno bilo gore od svakog prokletstva. pošto je on postao gospodar akaše. koji zrači beli sjaj unutar i izvan sebe. a da ne bude primećen od strane tih crnih magičara i njihovih bića. inače. On ne sme zaboraviti da sebe potpuno izoluje akašom sa svih strana. Postoji još jedan metod činjenja nevidljivim a to je devijacija čula koja se praktikuje u svim vrstama hipnoze i u tom obliku sugestije u kojem bića stvaraju broj vibracija koji odgovara broju vibracija svetlosti u fizičkom telu. da bi to sprečio. ako ne i najviših zvanja. u vezi sa akašom. Punjenje fizičkog tela svetlošću. Čineći sebe nevidljivim. Ovu vrstu prenosa predmeta često praktikuju stvorenja spiritističkih medijuma. iako prilično nečitkih. Nije bitno da li će taj pokrivač imati oblik kugle ili jajeta. on se mora koncentrisati na činjenicu da bi akaša trebala neutralizovati njegovu aktivnost. Ova koncentracija je neophodna. iako su takve stvari veoma retke. i skoro niko sem posvećenika viših.da bi ga proverio. u ovom nevidljivom stanju. Pre nego što krene bilo gde. što god su planetarne i van-planetarne inteligencije u stanju da izvedu. pomoću imaginacije. Mentalno telo će trenutno iščeznuti iz vida svakog bića. da izvrši neki uticaj. Još neka uputstva u vezi ovoga naći će se u mojoj knjizi: “Praksa magijske evokacije”. . magičar je u stanju da izazove nestajanje svakog materijalnog predmeta. Ako poseduje ovu veliku veštinu činjenja nevidljivim svog mentalnog i astralnog tela. Sa magijskog stanovišta. i on može lako shvatiti šta bi to značilo sa magijske tačke gledišta. čim svoje mentalno telo ispuni akašom. pod uslovom da je pojava zasnovana na očevidnoj materijalizaciji. Pod uslovom da je postao dovoljno stručan u činjenju i postajanju nevidljivim u mentalnom lutanju. Sudbina više nije u stanju da mu učini bilo kakvo zlo. na kraju ima zadatak da ponovo pretvori predmet iz astralnog stanja u njegov fizički oblik. tj. Ostala pravila su ista kao i ona gore opisana. Zatim. Medjutim. Drugi način za to je pretvaranje predmeta iz žvrstog u astralni oblik. Ono mi mu dalo. Ako bi magičar trebao izvesti bilo koju radnju na mentalnim planovima. magičar mora strahovati da bi. premda nevidljiv. odnosno. ostvarujući tako nevidljivost. čak i ako su mu čula sasvim razvijena. medjutim. Magičar ili biće. Ako bi zloupotrebio svoje znanje za zla dela. ako je nužno. mora biti u skladu sa jačinom svetlosti koja preovladjuje u tom trenutku. a eventualno i fizičkog tela. ispod stopala kao i iznad glave.

pomoću koncentrisanog vatrenog elementa. priča se da je bio potopljen u kazan sa ključalim uljem. proizvesti takvu neranjivost svog tela da ona podseća na onu koju pokazuju indijski fakiri u svojim predstavama. proizvesti ogromnu toplotu u svojim telima. Dozvolite mi da vam skrenem pažnju na biblijski dogadjaj. U ovom stanju punjenja magičar će jedva dodirivati zemlju i čak se može sasvim bezbedno kretati . direktno pomoću zemljanog elementa. privlačna sila zemlje. izvoditi takve skoro čudovišne podvige i sa vazdušnim elementom. mogu se zaista izlečiti za nekoliko minuta. Zemljani elemenat koji magičar kondenzuje izvan sebe. On je zaista u stanju da leči velike rane na svom ili tudjem telu. kondenzovao elemenat sa kojim se radi na takav način da elementarna moć postaje stvarna fizička moć. preko kondenzacije zemljanog elementa u svom telu. na primer drvo. Sve vrste zapaljivog materijala mogu se zapaliti pomoću spoljašnje projekcije vatrenog elementa. Nema sumnje da se neka biljka. dejstvo gravitacije će biti neutralizovano. a da i ne govorimo o ožiljcima. svako biće bilo mrtvo ili još neotelotvoreno do te mere da ono postaje vidljivo očima sasvim netrenirane osobe. na isti ili sličan način. bez obzira na njeno širenje. već da su se zaista i starno dogadjali. ovaj elemenat mu omogućava da drži usijano ugljevlje ili gvoždje bek ikakvih povreda ruku. gde mladić u usijanoj peći ostaje nepovredjen. Prvo. Svaka vrsta vatre. Gravitacija sopstvenog tela može se ukinuti na dva načina. Fakirova neosetljivost na bol. Drugi metod zahteva vladanje elektromagnetičnim fluidom. Magičar će sada videti da takvi dogadjaji nisu samo legendarna predanja. Oslanjajući se na univerzalne zakone o vladanju elementima. Za Jovana. Biblija opisuje slične dogadjaje gde su stubovi natopljeni vodom bili zapaljeni pomoću vatrenog elementa. tj. primarna osobina ovog elementa se ostvaruje do te mere da se čovek oseća lak kao pero. svakako. i baš ništa mu se ne bi moglo dogoditi. izazvana je u izvesnoj meri autosugestijom. Ako magičar u sebi veoma jako projektuje i zgusne vodeni elemenat. svaki utisak. Magičar može. Projektovan u ruke. Usavršivši se u tome on može. Pomoću vatrenog elementa magičar je sposoban da izdrži najveću hladnoću. Postoji više mogućnosti korišćenja ovog elementa ali nadam se da će gornje napomene biti dovoljne. omogućuje mu da zgusne svaku misao. Zar nije naš Gospod Isus Hrist sasušio lišće smokvinog drveta da bi dao znakove svoje moći? On je primenio isti zakon.PRAKSE SA ELEMENTIMA Veliki broj mogućnosti pruža se magičaru koji želi da se uže specijalizuje za upotrebu elemenata. ali magičar ostvaruje isti efekat mnogo brže pomoću zemljanog elementa. Akumuliranjem magnetičnog fluida u telu do tog stepena gustine koja odgovara težini tela. kada leži na dasci sa ekserima. može se ugasiti pomoću projektovanog vodenog elementa. on može izdržati najveću toplotu a da ne opeče svoje telo. Ovaj eksperimenat je poznat na Tibetu pod imenom TUMO. Duboke rane koje bi obično zahtevale hiruršku pomoć. izvodeći projekciju pomoću magijske reči Kabale koja je indirektno pobudila vatreni elemenat da izvrši njegovu zapovest. može sasušiti projekcijom vatrenog elementa. omiljenog učenika našeg Gospoda.. to jest. savršeni magičar može izvesti i mnoge druge magijske predstave pomoću elemenata. On bi čak mogao stajati sa osmehom usred razbuktale lomače. a takva očigledna čuda mogu se izvesti pomoću vladanja elementima. Magičar ima veliku prednost pošto je sposoban da trenutno parališe svakoga čoveka ili životinju čak i svog smrtnog neprijatelja izvanredno brzom projekcijom zemljanog elementa. i da se uzdiže i lebdi u vazduhu poput balona. pod uslovom da je materija-lizovao. i ostao neozledjen. pa čak se može i fotografisati. POJAVE LEVITACIJE Levitacija podrazumeva ukidanje zakona gravitacije. preko stalnih punjenja ili akumulacija vazdušnog elementa (WAJU TATTWA). On je u stanju da probada oštre predmete kroz svoje mišiće bez najmanjeg osećanja bola i bez jedne kapljice krvi. Lame na Tibetu mogu. tako da mogu u tenu osušiti mokre peškire prostrte po njihovim telima usred zime. bez ostavljanja ožiljaka. Na osnovu univerzalnih zakona magičar je otkrio da sila gravitacije zavisi od magnetičnog privlačenja zemlje.

on bi mogao izvući zaključak da bi se takodje mogao stvoriti i suprotan efekat. ako bi to želeo. Očigledno je da bi on takodje mogao postići suprotne efekte zaustavljanjem nepoželjne kiše ili rasterivanjem oblaka. podići svoje telo u vazduh i. Eliminacija električnog fluida iz tela i povećanje magnetičnog fluida može se dogoditi ne samo svesno veći nesvesno. vetar ili izazvati pljusak ili čak trajnu provalu oblaka projekcijom vodenog elementa. magnetični fluid povećava. na primer. bića i Tantri. povećana privlačna ili gravitaciona sila. S druge strane. pomoću zgusnutog vazdušnog elementa ili lično stvorenog vazdušnog kretanja. Gradonosne oluje se takodje mogu izazvati ili usmeriti negde drugde. on može privući vodeni elemenat čak i sa najveće udaljenosti. on može biti prenet u bilo kom pravcu. proizvesti takve vrste pojava u prirodi. Ovo objašnjenje je nedvosmisleno ako magičar uzme u obzir osnovni zakon fizike koji kaže da se isti polovi dva magneta odbijaju baš kao što se dve različite sile privlače. posredovanja Bića ili duhova itd. ili kreću po najopasnijim mestima kuće ili čak po žici. izazivaju sevanje. U svakom slučaju. Brzina prenosa u vazduhu u potpunosti zavisi od njegove volje. moguće je izvršiti svaki uticaj na prirodu.po površini vode. kada se sudare. Usled iznenadnog gubitka električnog fluida. ili bolest. ponekad trebati više prostora da bi mogao da projektuje i zgusne potrebne moći. kao i u mnogim drugim slučajevima. na primer. izgleda sasvim očigledno da bi na ovaj nažin magičar mogao prenositi predmete ili čak ljude koji nisu magijski uvežbani. Prepunjenost magnetizmom mesečara u toku sna može se pripisati uticaju meseca. . Njemu će. iz gore navedenih argumenata. ovo stanje označava nesklad. to jest. Ovu vrstu “pravljenja” vremena uspešno praktikuju tibetanske Lame. zauzvrat. Zgušnjavajući magnetični fluid sve više i više on može. PRIRODNE POJAVE Magičar može pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida . u slučajevima spiritističkih medijuma i mesečara. prema tome. gde se električni fluid pomoću transa poništava a. Osoba koja pati od ovoga može se lečiti jedino uskladjivanjem električnog fluida koji se mora povećati u bolesnom telu. Često se takvi ljudi vidjaju kako se penju po zidovima kao muve. patološko stanje. Tako on projekcijom vazdušnog elementa može uticati na kretanje vazduha. on može prizvati olujne bure pomoću elektromagnetičnog fluida. bez obzira na njenu dubinu. magičar zna razne metode za izazivanje ovih pojava i sposoban je da ih izvede svojim sopstvenim moćima nakon specijalnog treninga isto kao što to tibetanske Lame postižu pomoću rituala. Jasno je da se ovde rezultat postiže na isti način samo sa električnim fluidom umesto magnetičnog. Koncentracijom magnetičnog fluida. Akumulacija potrebnog magnetičnog fluida može se izvoditi magijski uvežbanom imaginacijom ili pomoću nekih drugih tehnika poput Kabale. projektovanjem električnih i magnetičnih “volta” u vazduh koji. trebala biti dovoljna magičaru. Zato se mesečarstvo naziva i mesečevo ludilo. poremećaj elektromagnetičnog fluida pa. za sada. mada. Većina Jogija poseduje izvanredne mogućnposti u vladanju ovim pojavama levitacije a čak i u Bibliji čitamo da je naš Gospod Isus Hrist šetao površinom mora. Ova ukratko prikazana interpretacija pojava levitacije bi. mesečare u snu može nadvladati magnetični fluid. Otuda u ovom. automatski tako praveći kišu. Posmatrajući ono što je do sada rečeno. magije prizivanja. po volji. kako u velikoj tako i u maloj meri. jer preko elemenata ili elektromagnetičnog fluida.

magičar. Magija je najteže znanje na zemlji kojim se mora ovladati ne samo teoretski već. jer. Sa uvažavanjem i poštovanjem spiritualnog zakona koji vlada Svemirom. Oslanjajući se na svoja visoka magijska iskustva i pomoću svojih dobro uvežbanih čula. .MOĆ NAD ŽIVOTOM I SMRĆU Magičar koji savršeno vlada elementima i elektromagnetičnim fluidom je takodje i gospodar života i smrti svakog ljudskog bića. Zatim to isto treba da učini sa duhom i dušom u odnosu na telo. ponekad. Ima toliko zabluda o magiji. praktično. Onikoji žele brze rezultate biće razočarani. Iz tog razloga prva karta. i nikada ne biste smeli zaboraviti činjenicu da se stvari pogrešno tumače. Ovo je sinteza oživljavanja na magijski način izvedenog pomoću moći elemenata i elektromagnetičnog fluida. Za to postoji dosta mogućnosti. predstavlja kapiju za pravu inicijaciju. Umrla osoba se vraća u život trenutnim punjenjem tela principom svetlosti. U slučaju kada nijedan vitalni organ nije uništen. dao sam magičaru smernice o tome kako da izazove takve pojave koje se graniče sa čudom. Ljudi koji su odlučili da praktično slede ovaj kurs. i saopštavalo samo najprobranijim i najpoverljivijim učenicima. magičar prosvetljenog duha i usavršen u vladanju okultnim sposobnostima i moćima biće takodje u stanju i da umrlu osobu podigne iz mrtvih. ova činjenica neće odvratiti iskrenog učenika od prodornog znanja prve inicijacije. Dobro je poznato da su viši adepti izvodili takva vaskrsavanja. Medjutim. pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida. Pri kraju desetog Koraka ću još jednom ukazati da ni jednom od ovde opisanih sposobnosti nije nužno toliko dobro ovladati. odgovara znanju koje se do sada prenosilo u hramovima misterija. medjutim. uzdržavam se od navodjenja tih metoda da magičara ne bih doveo u iskušenje. mada tačno zna kako da prouzrokuje magijsku smrt. pod uslovom da je predodredjen od strane Božanskog Providjenja da to učini. priveden je kraju. već takodje i dejstvo elektromagnetičnog fluida. magičar ne samo što može videti delovanje elemenata u telu. On može opozvati smrt ljudi ili životinja koji su ubijeni električnim šokom (munjom ili sličnim dogadjajima). Za njega će biti lako da obnovi te dve spojne veze pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida. ova proučavanja mogu potrajati godinama. on se nikada neće usuditi da ugrožava živote ljudi. pre svega. kompletni kurs uputstava o prvoj Tarot-karti. stvarajući tako pravilan sklad. i zna kako se na sve to može uticati u skladu sa univerzalnim zakonima. Opis koji sam ovde dao. bez obzira da li snaga volje ili drugi metodi imaju u tome neku ulogu. Potpuno vešta osoba. Ne postoji drugi način za razumljivije izlaganje prakse od ovoga. adept. astralnog i mentalnog tela. Sve što on treba da uradi u takvim slučajevima je da uspostavi kontakt sa duhom te osobe u akaši. verovatno će morati da promene svoj stav nakon čitanja ove knjige. Mnogo je lakše postići intelektualno znanje nego postati pravi Magičar. magičar može povratiti život. Mnogo ljudi koji su se ironično podsmehivali temi magije. Prema univerzalnim zakonima. Madjutim. Magičar može sam da odluči koliko će se usavršavati u nekoj od ovih disciplina. Dakle. duhu i duši. karti magičara. imaju priliku za dovršavanje svog razvoja. a šta više on može zapaziti i veznu sponu izmedju materijalnog. može učiniti sve i izvesti čak i veće magijske pojave od ovih koje sam ovde pomenuo u svetlu univerzalnih zakona. namerno indukujući (stvarajući) elektromagnetični fluid izmedju duha i duše da bi učvrstio spojnu vezu izmedju njih.

KRATAK PRIKAZ SVIH VEŽBI DESETOG KORAKA I. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Uzdizanje duha na više nivoe II. Svesna komunikacija sa ličnim Bogom 2. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Nekoliko metoda za sticanje magijskih metoda KRAJ DESETOG KORAKA . MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Komunikacija sa božanstvima i ostalo III.

postići intelektualno znanje. Ko god traži Boga. Razume se da će svaki čitalac proceniti ovu knjigu sa ličnog stanovišta. sada je Božansko Providjenje otkrilo. već mora služiti u svrhu poučavanja Čoveka. Božansko Providjenje će odlučiti. A svaka od tih Tarot-karata uključuje jedan sistem inicijacije. Pored ove dvadeset dve Velike Arkane. A tu zrelost opet odredjuje duhovni razvoj koji se oblikuje na stazi inicijacije. uvek sam pokazivao da je magičar obavezan da oplemenjuje svoj karakter tokom razvoja do najvišeg stepena da bi izbegao prekide ili joć gore padove u svom usponu. Svako ko je čitao o TAROTU upoznat je sa činjenicom da postoji još dvadeset jedna karta. onaj koji ne veruje u religiju. Ovo delo je napisano isključivo za one koji traže čistu istinu i najvišu Mudrost. nema nikakve razlike izmedju magije i misticizma ili sličnih nauka.POGOVOR Kao što sam već pomenuo u uvodu ove knjige. Očigledno je da blagodeti percepcije neće nikad doći preko noći. Dakle. Veliki broj ljudi ako ne većina više voli da se uveri u istinitost zakona. čak uveravali u posebnu sposobnost duha. teozofi. i svaka od tih karata zahteva opis. i da su one kolevka sve mudrosti. U raznim poglavljima i u vezi sa metodima ja sam često naglašavao da je ova vrsta nauke namenjena samo za najuzvišenije ciljeve. Ustvari. i koji god da je odabrao put da ga vodi ka tom cilju. Pukim čitanjem ovog dela može se. to jest. Iskreni magičar će shvatiti da je takav stav Čoveka pogrešan. mikro-kosmosa u odnosu na Svemir ili makrokosmos zajedno sa njihovim zakonima. korak po korak. da razni su predstavnici različitih ideja gajili osvetoljubiva osećanja jedan prema drugom zbog profesionalne ljubomore il boljeg znanja. ignoriše natprirodne pojave i koga zanimaju samo materijalni interesi. pored prve Tarot-karte koju simbolizuje magičar u Egipatskim misterijama. Kao što sam već pomenuo na početku. ovaj priručnik nije namenjen da bude odskočna daska u potrazi za bogatstvom. postoji i pedeset šest Malih Arkana. Veliki broj bića koja su morala napustiti naš materijalni svet i nisu imala baš nikakvu priliku da postignu istinsko znanje u Duhu žale se u višim sferama na činjenicu d je u prošlosti pravo znanje bilo rezervisano samo za odabrane. zavisno od čoveka koji je koristi. . Onaj koji ostaje na čisto materijalističkom stavu. da su sveštenstvo. misterije koje su hiljadama godina čuvane kao tajne. ali ne mudrost. Svi ljudi koji traže put ka Bogu. Zatim. onim stanovnicima ove zemlje koji iskreno žude za istinom i percepcijom. šteta je. Tako će čitaočevo mišljenje o magiji pretrpeti značajnu promenu i nadam se da on više nikad neće degradirati ovu drevnu mudrost na vradžbine i slične djavolske rabote. moći i časti. šta i koliko će mi biti dozvoljeno da pišem i objavim o pojedinim Tarotkartama. Znanje se može dobiti prenošenjem. i jedino tada će se odlučiti stazom inicijacije. iz iskustva. trebali bi se uvek setiti reči Isusa Hrista. takozvanih Velikih Arkana. i da nije bilo dostupno ovde na zemlji. Ova rečenica bi trebala biti sveta zapovest za svakog tragača za prosvetljenjem na ovoj spiritualnoj stazi. Velikog Majstora mističara koji je rekao: “Voli bližnjega svoga kao samoga sebe”. On je uveren da se za veru čovek mora vežbati i obrazovati inicijacijom. i sjedinjenje sa njim. a ja nemam nameru da takve ljude preobraćam u bilo kakvu veru niti da menjam njihova mišljenja. spiritisti ili ma kako se zvali skloni neprijateljstvu baš kao da nisu na putu koji vodi Bogu. Istinski magičar će osetiti samo sažaljenje za takve ljude i verovanja. koje odgovaraju Tarot-kartama i slično. ali mudrost se mora steći iskustvom i saznavanjem. a koju će u njemu i naći. nego se moraju sticati veoma teškim radom i sa mnogo teškoća i smetnji. Mišljenje o postojanju crne magije treba pripisati činjenici da sve do sada ljudi nisu imali ni najmanju predstavu o tome šta je magija. jer ona može postati prepreka ili pomoć. njemu će ukazati dužno poštovanje. simbolizuju male misterije. naravno. ali nikada neće mrzeti niti prezirati nikoga. ali takodje i istina. i tu često vidimo. čitalac će doći do zaključka da ne postoji bela i crna magija. koje zavise od duhovne zrelosti pojedinca. bez sumnje će posmatrati ovu knjigu kao čistu glupost. nijedna nauka nije ni dobra ni zla. Mnogo puta su naši ljudi dokazivali. Prodrevši do pravog unutrašnjeg značenja ove karte.

da li će pravu inicijaciju posmatrati praktično kao i svoju religiju. neka vrsta kompasa razvoja i sredstvo za plemenite ciljeve i za pomaganje ljudima. prava religija i nije ništa drugo do praksa ovde datih uputstava. količina izdržljivosti i strpljenja.. Prema tome. Treba uzeti kao sigurno da će ogromna. kad jednom krene ovom stazom. kao svoj životni zadatak koji on namerava ispuniti. Svim čitaocima željnim savršenstva i koji su ovu knjigu odabrali za svog vodiča. one su rezervisane samo za prave magičare. svako bi se morao zapitati. AUTOR. iskreno želim dobar uspeh i Božanski blagoslov. uprkos smetnjama i teškoćama koje mu se mogu isprečiti na putu. A pre nego što stupi na ovu stazu. Onaj ko samo želi sticanje okultnih sposobnosti i moći da bi se njima hvalio. nikada ne pobegne sa nje. jer su putevi Božanskog Providjenja nedokučivi zauvek. radiće uzalud. skoro nadljudska. i da li će odlučno pokušati da izdrži i da. budući da su okultne sposobnosti samo uzgredni proizvodi. čvrsta snaga volje i tajnost napretka biti osnovni uslovi. Onaj koji je stupio na stazu inicijacije ne mora da menja svoju ideologiju što se tiče religije. Onaj ko teži za okultnim moćima iz ništavnih motiva biće pre ili kasnije odstranjen sa staze. Ustvari.Oplemenjivanje duše ide ruku pod ruku sa usponom razvoja. i svaka religija se može uskladiti sa ovim sistemom inicijacije. tj. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful