Tema 3. Organizarea planificării la întreprinderile de Alimentaţie Publică (AP) 1.Conţinutul, problemele şi tipuri de planificare. 2.Metode şi tehnici previzionale. 3.

Planul de afaceri la întreprinderi. 4.Structura, conţinutul si caracteristica planului deafaceri. Capacitatea sau incapacitatea unei firme de a se adapta la schimbare sunt frecvent, direct legate de sistemul ei de previziune. Previziunea se concentrează asupra viitorului în sensul de a se decide ce se va realiza şi cum. În esenţă, funcţia previziune include acele activităţi manageriale prin care se determină obiective pentru viitor şi mijloace adecvate atingerii acestor obiective. Previziunea este făcută de grupul top management. Previziunea este un proces intelectual solicitant; el impune o determinare conştientă a direcţiilor de acţiune şi fundamentarea deciziilor pe baza scopurilor, cunoştinţelor şi estimaţiilor prealabile. Funcţia previziune cere managerilor să ia deciziii cu privire la patru elemente fundamentale: obiective, acţiuni, resurse şi implementare. 1. Obiectivele specifică condiţii viitoare pe care managerul speră să le atingă. De exemplu, o formulare de genul “obiectivul firmei este realizarea la sfârşitul anului 2009 a unei rentabilităţi de 15 % la investiţia făcută” se referă la o condiţie (15%) pe care managerul speră să o atingă la un moment viitor specificat (la sfârşitul anului 2009). 2. Acţiunile reprezintă mijloacele sau activităţile specifice, prevăzute în vederea atingerii obiectivelor. O direcţie de acţiune preconizată să aibă ca rezultat 15% rentabilitatea poate consta în angajarea într-un efort de asimilare de produse care vizează introducerea unui nou serviciu (N.C.) în 2009. Un manager nu poate face previziuni fără a acorda atenţia cuvenită evenimentelor şi factorilor din perioada viitoare, care ar putea afecta ceea ce va fi posibil de realizat. 3. Resursele sunt restricţii pentru direcţiile de acţiune. De exemplu “costul total ce va fi suportat prin întroducerea noilor servicii să nu depăşească 500 mii lei”. O previziune trebuie să specifice genurile şi cantităţile de resurse necesare, ca şi sursele şi alocaţiile potenţiale pentru aceste resurse. Specificarea restricţiilor cu privire la resurse implică de asemenea şi bugetare – identificarea surselor şi nivelele resurselor care vor putea fi angajate pe direcţiile de acţiune alese. 4. Implementarea, presupune decizii ce se referă la căile şi mijloacele de aplicare practică a acţiunilor preconizate. Ea implică însărcinarea şi îndrumarea personalului pentru a duce la îndeplinire planul (FO.C.A.). Funcţia de previziune la nivelul organizaţiei se concretizează în: strategie, tactică, politică, plan şi program. Strategia vizează un orizont temporal pe termen mediu şi lung şi are un grad de detaliere mai redus, iar tactica vizează un orizont temporal pe termen scurt, dar are un grad de detaliere mai pronunţat. Strategia cuprinde misiunea (raţiunea de a fi a organizaţiei) şi obiectivele strategice. Prin politica firmei se formulează liniile generale de acţiune ale firmei pe termen lung, mediu şi scurt şi principiile unitare de acţiune la nivelul tuturor verigilor organizatorice ale organizaţiei. Exemplu: fabricare şi comercializarea unor produse de înaltă calitate; în domeniul resurselor umane – promovarea tinerilor în funcţii de conducere, aprecierea şi promovarea creativităţii şi asumării de riscuri. Planul se fundamentează pe baza obiectivelor şi orientărilor stabilite prin strategie, tactică şi politică pe care le detaliază şi le fundamentează mai riguros, iar programul detaliază în timp (decade, săptămâni, zile) şi spaţiu (pe secţii, ateliere) obiectivele planificate. Funcţia de previziune cuprinde ansamblul acţiunilor prin care se stabilesc obiectivele firmei pe termen scurt, mediu şi lung şi se formulează modalităţile de acţiune în vederea realizării acestora şi se fundamentează necesarul de resurse. Rezultatele previziunii, după orizontul de timp, gradul de detaliere şi obligativitatea îndeplinirii sunt: prognozele, planurile şi programele. PROGNOZA Prognoza reprezintă evaluarea efectuată pe bază ştiinţifică a evoluţiei viitoare a componentelor cantitative şi calitative ale unui domeniu de activitate, pentru o perioadă delimitată de orizontul de timp ales. Prognoza evidenţiază tendinţele dezvoltării şi prezintă variante posibile de evoluţie, motiv pentru care este, în primul rând, un instrument de investigare şi cunoaştere, de prefigurare a viitorului. Prognozele se clasifică după mai multe criterii: a. după domeniul de activitate la care se referă: • - prognoze economico-sociale • - prognoze demografice • - prognoze ale ştiinţei • - prognoze ale tehnologiei • - prognoze ale energiei etc. b. după obiectul de referinţă: • - prognoze ale producţiei • - prognoze privind consumul • - prognoze ale costurilor etc. c. după sfera de cuprindere: • - prognoze macroeconomice • - prognoze zonale, teritoriale • - prognoze pe grupe de produse sau produse • - prognoze pentru probleme complexe (pregătirea cadrelor, cercetarea • ştiinţifică, resursele disponibile şi exploatarea lor, amenajarea teritorială etc.) d. după orizontul de timp ales: • - prognoze de lungă perspectivă -10-30 ani • - prognoze pe termen mediu – 5-10 ani

2. trimestrial.intuitiv (metode bazate pe aprecieri empirice făcute de specialişti) căile de cercetare a viitorului: . prognozele tehnologicepentru orizonturi diferite în funcţie de rezervele cunoscute de materii prime. cheltuielile de operare necesare elaborării planului. acţiuni. precum şi coordonarea activităţilor ce concură la executarea programelor stabilite. 6. premisele. săptămâni. Metode şi tehnici previzionale Tehnicile previzionale se împart în patru categorii: a) metode fundamentale b) metode instrumentale c) metode elementare d) metode intuitive . Alegerea unei alternative. 2. 3. bazate pe abstractizare şi tehnici specifice de calcul matematic) .). scopurile urmărite. Stabilirea obiectivelor ( niveluri. a lucrărilor şi sarcinilor pe perioade scurte – decade.prognoze pe termen scurt . planificarea presupune conştientizarea şi acceptarea schimbărilor. ci orice altă activitate a organizaţiei care presupune realizarea unor sarcini într-o ordine logică. 5. Formularea planurilor de sprijin (de pildă. dorinţele clienţilor. în funcţie de modul de organizare a procesului de producţie. „numerizarea” planului prin stabilirea bugetelor (de exemplu. în vederea atingerii obiectivelor fixate. achiziţionarea de echipamente. Etapele planificării sunt prezentate în cele ce urmează: 1. săptămâni) şi în spaţiu ( secţii. ateliere) sub forma unor programe operative de producţie. asigurarea forţei de muncă necesare etc. 2. pe baza studiilor întocmite şi a analizelor efectuate. competiţia. Conştientizarea oportunităţilor în ce priveşte : piaţa. cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente etc. precum şi a resurselor necesare pe o perioadă determinată.pasivă (metodele alese au caracter explorativ) • . de regulă. defalcându-se pe luni sarcinile trimestriale şi stabilindu-se – în funcţie de tipul producţiei. Compararea alternativelor în legătură cu scopurile urmărite (alternativa care oferă cea mai bună şansă de atingere a scopurilor.elaborarea planului operativ al unităţii. cu efort minim şi efecte maxime). a obiectivelor şi sarcinilor de realizarea a acestora. după modelele de elaborare utilizate. termene). zile.programarea detaliată în cadrul unităţilor – pe grupe de maşini şi locuri de muncă. Obiectul programării îl poate constitui nu numai activitatea de producţie. termene etc. de ritmul impus al livrărilor şi de caracterul acestora – succesiunea de lansări în fabricaţie a comenzilor.) Perioada de planificare diferă în funcţie de mai mulţi factori: dimensiunea organizaţiei. domeniul de referinţă. decade. Programarea producţiei se face în trei etape: 1.activă (metodele alese au caracter normativ) • • • • • • modul de cunoaştere a viitorului: .teoretic(metode teoretice.tratarea sintetică . 7. 4. De exemplu. PROGRAMAREA Programarea reprezintă defalcarea obiectivelor actualizate ale organizaţiei în timp (pe perioade calendaristice operative – luni. 2. 3. există trei opţiuni majore privind: • atitudinea faţă de viitor: • .• . prin care se desfăşoară în timp obiectivele unităţii economice. pentru un orizont echivalent cu durata de viaţă a unei generaţii. obiectivele stabilite se concretizează în grafice de producţie cu termene de livrare interne. Trebuie menţionat de asemenea că prevederile iniţiale ale prognozei se modifică pe măsura înaintării spre orizontul de timp pentru care a fost stabilită.desfăşurarea planului operativ pe subunităţi de producţie (secţii. 5. 6. de durata de reînnoire a capit.1-5 ani Orizontul de timp poate fi ales convenţional sau poate fi diferit în raport cu domeniul stabilit. fără ambiguităţi. corespunzătoare caracterului planului stabilit (lunar. costul şi preţul vânzărilor. făcută pe subsisteme Validitatea unei prognoze se verifică prin măsura în care aceasta se transformă în prevederi de plan şi se confirmă pe măsura realizării planului. demersul de planificare trebuie clar definit şi riguros respectat. planificarea trebuie organizată (responsabilităţi. strategiile şi politicile trebuie comunicate clar. privind volumul. atuurile şi slăbiciunile proprii. managerii trebuie să participe la acţiunile de planificare. planificarea trebuie să pornească de la vârf.). fix. 3. PLANIFICAREA Planificarea reprezintă stabilirea şi fundamentarea. Evaluarea premiselor: determinarea mediului intern şi extern în cadrul căruia vor fi aplicate planurile. 4. echipe de lucru).. anual). de schimbările previzibile în ştiinţă şi tehnologie. obiectivele. aprovizionarea cu materii prime şi materiale. Un sistem de planificare eficient trebuie să răspundă câtorva cerinţe: 1. prognozele demografice se elaborează. morfologică. e. ateliere.tratarea analitică.

în selectarea fenomenelor şi proceselor care au avut loc în trecut. • control al eficienţei. Metoda scenariilor. Analiza constă în descompunerea fenomenului sau procesului studiat în elementele sale constitutive. 4. întrucât se realizează prin sondaje. Metoda a fost elaborata de A. modele bazate pe funcţii de producţie. a cat mai multor idei. probabilistic. modele de optimizare a utilizării unor resurse. servicii. cu ajutorul căreia se studiază comportarea sistemului real pe care îl reprezintă prin analogie. valorice şi de forţă de muncă. capital. pe baza lor putându-se previziona: preferinţele populaţiei pentru diferite mărfuri şi servicii. stabil. forţă de muncă. deschis. în urma unui proces de cunoaştere care înaintează de la simplu la complex. b)Metode instrumentale 1. 2. în anumite cazuri. de consum. materiale. exprimată de regulă în unităţi fizice. adică prin selecţionarea unui eşantion reprezentativ de persoane. În categoria metodelor intuitive se cuprind instrumentele tipice de stimulare şi valorificare a creativităţii: metoda Brainstorming. complex. Extrapolarea . urmand ca intr-o faza ulterioara aceste idei sa fie analizate si validate. a dezbaterilor euristice). niveluri optime de desfăşurare a activităţii. lucrări. cu un grad superior de generalizare. folosindu-se fie întrebări directe. folosind îndeosebi expresii valorice sau calcule. bazată pe relaţii cantitative. fara vreo reflectie critica asupra lor. 2. care precizează. Balanţele previzionale Balanţele previzionale urmăresc asigurarea stării de proporţionalitate între diferite componente ale activităţii economice. Metode intuitive. Modelarea economico-matematică Este o metodă de cercetare şi cunoaştere a realităţii cu ajutorul unor modele. evoluţia unor fenomene demografice etc. limitele minime sau maxime ale utilizării resurselor în vederea obţinerii unei unităţi de efect util. efectuarea. • stimulare a organizaţiilor şi salariaţilor. Ea a fost folosita pentru stimularea gandirii creative a unui grup de persoane prin emitera libera. Normele pot fi: de muncă. Metoda este folosită pentru identificarea opiniilor privind problemele importante. cu ajutorul cărora se urmăreşte obţinerea unor consumuri raţionale de efort social cu efecte optime. Interpolarea – constă în stabilirea mărimilor intermediare între două variabile date. obţinându-se expresii cantitative agregate şi generalizându-se aspecte particulare ale realităţii. în condiţiile valorificării superioare a resurselor şi a încadrării cerinţelor în limite la care pot fi satisfăcute. in mod spontan. Normele şi normativele îndeplinesc funcţiile de: • instrumente de calcul previzional. Sinteza constă în recompunerea ansamblului din elementele sale constitutive analizate. dinamic.mărime prestabilită. determină. Organizaţia reprezintă un sistem socio-economic. Abordarea sistemică – constituie o metodă de cunoaştere a fenomenelor şi proceselor în conexiune cu mediul de existenţă al acestora. Metoda brainstorming (asaltul ideilor. Metode elementare 1. Normarea – constă în stabilirea unor parametri de comandă – norme. Modelul economico-matematic reprezintă o reflectare simplificată a realităţii.a) Metode fundamentale: 1. stabil. prin determinarea şi corelarea dinamică a resurselor cu necesităţile. pornind de la situatia data si de la unele previzionari. Normativul . viitoarele elemente posibile. metoda scenariilor etc. informaţii şi căruia îi restituie produse. . de folosire a capitalului fix etc. Analiza şi sinteza. Anchetele sunt în general selective. pe cale asociativa. modele interramuri (modele input-output sau BLR. energie.balanţa legăturilor dintre ramuri) 3. fie chestionare distribuite subiecţilor. Comparaţiile internaţionale – constau în alegerea ţărilor de referinţă cu care se vor face comparaţii şi care să prezinte condiţii comparabile. în scopul studierii aprofundate a acestora. auto-reglabil şi autoorganizabil. pas cu pas. Anchetele statistice – constau în consultarea unor colectivităţi umane de către persoane specializate. modele de creştere economică. Principalele tipuri de modele folosite în previziune sunt: 1. a analizei prin experimente. de calitate a produselor. metoda Delphi. 2. 2 . Analiza presupune folosirea largă a abstractizării ştiinţifice. consta intr-un ansamblu de tehnici si estimari intuitive prin care. 3.reprezintă prelungirea în viitor a evoluţiei constatate în trecut. Este un sistem aflat în relaţie cu mediul de acţiune din care primeşte materii prime. utilaje. • fundamentare a planului. În previziune balanţele previzionale utilizate sunt cele materiale. Osborn in anul1939. 4. capital. informaţii. 3. se urmareste intocmirea unor secvente logice de evenimente cu scopul de a arata cum iau nastere. Norma . pentru anumite condiţii date. normative. şi anume nivelul anului de bază şi cel prevăzut pentru anul final al perioadei de prognoză sau de plan.mărime prestabilită care. adică a unor reprezentări schematice abstracte a fenomenelor şi proceselor studiate sub formă de sisteme analitice.

solicitarea raspunsurilor la intrebari din partea expertilor. De ce este necesar un plan de afaceri? Cum trebuie să arate un plan de afaceri? Care sunt componentele principale ale unui plan de afaceri? – Ce cuprinde rezumatul planului de afaceri? – – – – – – – – – – – – – – – – – – Ce cuprinde descrierea firmei? Cum trebuie prezentate obiectivele afacerii? Cum trebuie prezentat produsul? Cum trebuie prezentată piaţa? Cum trebuie prezentaţi clienţii Cum trebuie prezentată concurenţa? Cum trebuie prezentaţi furnizorii? Cum trebuie prezentat procesul tehnologic? Cum trebuie descrisă investiţia propusă? Cum trebuie prezentat personalul necesar? Cum trebuie prezentate activităţile de desfacere? Cum trebuie prezentate activităţile de promovare a vânzărilor? Cum trebuie prezentate diferitele aspecte legale ale activităţii? Ce reprezintă proiecţiile financiare? – Ce venituri va aduce afacerea? Care vor fi cheltuielile? Care va fi rentabilitatea scontată a afacerii? Care vor fi principalii indicatori financiari? Care sunt documentele financiare necesare? Cum se determină suma necesară? Cum este utilizat planul de afaceri în activitatea de control al activităţii? I. calculul valorii medii si eliminarea raspunsurilor care prezinta abateri mari fata de medie. constand in: difuzarea chestionarului. În contrast cu acest punct de vedere. informarea expertilor despre rezultatele obtinute si difuzarea unui nou chestionar. Metoda consta in consultarea in mai multe randuri a unui grup de experti cu scopul de a extrage si folosi sistematic opiniile acestora.   Planul de afaceri are în vedere fie promovarea unei întreprinderi noi. iar în final să conducă la creşterea profitabilităţii organizaţiei.  Planul de afaceri este un document scris care specifică direcţiile de acţiune pe care firma le va urma. elaborarea chestionarului. informarea expertilor despre obiectul anchetei. colectarea chestionarelor si gruparea raspunsurilor.Metoda Delphi (a anchetelor iterative). funcţionalitatea lui. repetarea ciclului pana la obtinerea consensului in opiniile exprimate in chestionar a cel putin 50% din membrii grupului de experti. să maximizeze venitul firmei. Toţi cei care doresc să realizeze o afacere pun pe prim plan faptul că. organizaţiile mai tradiţionale au pus la baza unei afaceri ca elemente esenţiale trăsăturile caracteristice ale produsului.Efectuarea anchetei. efectuarea sintezei si prezentarea informatiilor obtinute in vederea folosirii lor in previziunile efectuate 3. colectarea din nou a chestionarelor. organizatorul procedeaza la substituirea aprecierilor individuale printr-o estimare de sinteza. Este metoda cu cea mai mare aplicabilitate in efectuarea previziunilor pe termen lung.Analiza si prelucrarea datelor. să crească satisfacţia clientului pentru produsele şi serviciile oferite şi astfel să mărească loialitatea clientului faţă de acestea şi să se diminueze reţinerile în a efectua actul cumpărări. Planul de afaceri reprezintă documentul care sintetizează rezultatele activităţilor de cercetare. insotit de informatii complementare. Planul de afaceri O afacere în principal urmăreşte: să îmbunătăţească productivitatea muncii salariatului. De ce este necesar un plan de afaceri? . . sursa principală a unui avantaj competitiv este abilitatea de a avea o experienţă care să conducă la satisfacerea în condiţii sporite a nevoilor clienţilor . preţul şi disponibilitatea geografică. . fie lansarea unui proiect deosebit de important în cadrul unei întreprinderi existente. concepere şi dezvoltare a unor proiecte privind crearea unei noi întreprinderi. ordonarea din nou a raspunsurilor in functie de medie si ingustarea ecartului dintre extreme. Aplicarea metodei parcurge trei etape: - Pregatirea si demararea anchetei cuprinzand: formularea problemei. alcatuirea grupului de experti (expertii sunt izolati unii de altii in vederea evitarii influentarii reciproce). Daca nu se ajunge la un consens. a unui nou produs şi/sau a unui nou serviciu.

 capitalul necesar. rezultate). De regulă.  diverse proiecţii financiare. necesarul de finanţare. în acelaşi timp. Există însă elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri:  scurtă prezentare a firmei. Aceştia trebuie să afle dintr-un plan de afaceri:  în ce constă afacerea.Întocmirea planului de afaceri permite:  stabilirea realistă a necesarului de resurse şi a surselor din care acestea pot fi obţinute.de exemplu. funcţie de:  destinatarul final: proprietarii afacerii sau investitorii potenţiali. concurenţa).  descrierea produsului sau serviciului său şi a pieţei căreia i se adresează. rezumatul planului de afaceri. Structura. conducerea firmei (experienţă. aceasta poate varia funcţie de cerinţele informaţionale cărora trebuie să le răspundă planul de afaceri .  motivele pentru care afacerea este profitabilă. obiectivele pe termen lung şi cele pe termen scurt.  vechimea firmei: planul de afaceri pentru o firmă nouă va fi diferit de cel pentru un proiect al unei firme existente. descrierea pieţei (perspective de creştere.  amploarea proiectului de afaceri. prezentarea produsului firmei. procesul de producţie şi furnizorii. strategia de marketing.  descrierea concurenţei. istoricul firmei (în cazul firmelor deja existente).  descrierea strategiei de vânzări. a misiunii. prezentarea produsului firmei. prezentarea firmei: domeniul/domeniile de activitate. sumarul proiecţiilor financiare şi suma de bani solicitată. Planul de afaceri reprezintă. obiectivelor şi strategiei sale.  coordonarea fazelor viitoare ale afacerii şi rezolvarea eventualelor neconcordanţe. vânzările preconizate. conţinutul si caracteristica planului deafaceri Nu există o structură fixă a planului de afaceri. rezumatul planului de afaceri: caracteristicile produsului/serviciului. previziunile financiare. piaţa-ţintă şi concurenţa. cuprinsul planului.  rentabilitatea scontată.  încadrarea în timp a etapelor afacerii. prezentarea firmei.           . misiunea firmei. o cerinţă a investitorilor externi (creditori sau acţionari potenţiali).  specificul activităţii firmei. un plan de afaceri conţine o serie de componente obligatorii:            foia de titlu. Un plan de afaceri bine întocmit trebuie să răspundă la următoarele întrebări:  Afacerea propusă este atractivă pentru potenţialii investitori?  Care sunt şansele de succes ale noii afaceri?      Ce avantaje pe termen lung prezintă pentru întreprinzător afacerea? Dar pentru investitor? Dar pentru salariaţi? Este eficientă afacerea nou creată? Există certitudinea unor pieţe de desfacere pentru produsele/serviciile nou create Fondurile financiare investite în noua întreprindere/noul produs/noul serviciu pot fi recuperate într-un interval de timp scurt? Viitoarea întreprindere (sau cea existentă) va beneficia de un management eficient? 4.

interes pentru produsele noi.  organizarea producţiei.  modul de realizare (în regie/în antrepriză) şi etape.  modul în care se va derula activitatea de aprovizionare (transport. printre care şi cele folosite de concurenţă.  cerinţe privind aprovizionarea cu materii prime şi materiale. servicii post-vânzare. calitatea şi preţul acestora. garanţii. statut social. Lansarea unui produs sau serviciu trebuie precedată de studierea pieţei potenţiale. De asemenea. • folosirea vânzătorilor angrosişti. eventuali intermediari.  valoarea medie a unei cumpărări şi frecvenţa cumpărărilor etc.  modalităţi de plată. deschiderea propriilor sucursale de vânzare. servicii anexe. reducerile de preţ oferite clienţilor.  calitatea şi preţurile produselor.  durata de recuperare a investiţiei. vârstă. canalele de distribuţie. Ele sunt esenţiale în poziţionarea firmei faţă de clienţi şi concurenţă. Trebuie să estimaţi mărimea pieţei pentru produsul respectiv (şi pentru categoria de produse din care face parte). • folosirea agenţiilor producătorului. fidelitatea clientelei.  care sunt cotele de piaţă ale concurenţilor.). Cum trebuie prezentate activităţile de desfacere ? Este vorba de a descrie modul în care produsul sau serviciul va ajunge pe piaţa ţintă şi cu această ocazie se prezintă mai multe opţiuni.  valoarea investiţiei.  asigurarea cu utilităţi. ea este ansamblul de mijloace ce pot fi folosite pentru a incita clientela ţintă să vină şi să revină să cumpere produsul sau serviciul oferit de firma respectivă. Cum trebuie prezentaţi clienţii?  numărul potenţial al cumpărătorilor. ci şi calificarea şi competenţa acestora.). Activitatea de recrutare a personalului cheie necesar desfăşurării viitoarei activităţi se impune a fi făcută după ce au fost definite clar nevoile noii întreprinderi.  avantajele competitorilor în ceea ce priveşte reputaţia.  impactul asupra mediului (eventual studiu de impact). precum şi cota de piaţă pe care o deţineţi/vă propuneţi să o deţineţi. Calitatea şi preţul produsului reprezintă aspecte principale care nu pot lipsi din nici un plan de afaceri. Cum trebuie descrisă investiţia propusă?  obiectul investiţiei. Cum trebuie prezentate activităţile de promovare a vânzărilor ? În ceea ce priveşte promovarea.  furnizorii de utilaje şi materiale. Cum trebuie prezentată concurenţa?  care sunt principalii concurenţi.  care sunt tipurile de produse/servicii pe care le produc. Cum trebuie prezentate diferitele aspecte legale ale activităţii ? Forma juridică a întreprinderii . Cum trebuie prezentaţi furnizorii?  caracteristicile furnizorilor (localizare geografică. furnizate. Cum trebuie prezentat procesul tehnologic?  etapele principale ale procesului tehnologic. Cum trebuie prezentat personalul necesar ? Pentru demararea unei afaceri este nevoie să se cunoască necesarul de forţă de muncă. depozitare etc. Astfel există mai multe variante strategice: • utilizarea pieţei ţintă. tehnice şi administrative. orientările viitoare ale consumatorilor.  materii prime. valoarea achiziţiilor preconizate. apoi trebuie identificate posturile operaţionale. Prin delimitarea segmentului de piaţă al firmei determinaţi şi caracteristicile principale ale viitorilor clienţi. rata internă de rentabilitate. şi terminând cu executanţii nemijlociţi ai procesului de producţie. Se impune nu numai precizarea numărului de persoane de care este nevoie. formă de proprietate etc.Planul de afaceri trebuie să ofere o descriere suficient de detaliată a produsului/serviciului firmei. • folosirea vânzătorilor cu amănuntul. experienţă în domeniu. posibilitatea intrării/ieşirii de pe piaţă a unor concurenţi etc. • utilizarea distribuitorilor industriali.  etape/graficul de realizare a investiţiei. începând cu echipa antreprenorială.  necesităţile de proiectare. timpul necesar fiecărei etape.  modificări necesare la clădirile şi echipamentele existente. servicii etc.  necesarul de utilaje.  caracteristicile clienţilor: venituri medii. trebuie să identificaţi şi tendinţele de viitor de pe piaţă: potenţialul de creştere.  piaţa-ţintă şi concurenţa. localizarea lor şi segmentele de piaţă pe care le deservesc.

. Planul financiar astfel întocmit va trebui să convingă pe iniţiatorul proiectului de afaceri că activitatea propusă este rentabilă. Pentru a întocmi această situaţie sunt necesare informaţiile rezultate din studiul de piaţă. în caz contrar. trebuie evidenţiat avantajul potenţial care se poate obţine atât în plan personal cât şi pe plan profesional. în timp. Formele de finanţare la care pot apela întreprinzătorii sunt foarte variate cum ar fi: finanţarea convenţională oferită de bănci. De aceea planurile financiare trebuie întocmite în trei variante şi au la bază un scenariu optimist. că este în stare să ramburseze datoriile şi să-şi îndeplinească promisiunile făcute clienţilor.• Se poate alege între mai multe forme juridice cum ar fi: • întreprindere individuală. trebuie specificate caracteristicile produsului sau serviciului-calitate. pentru a evalua în mod realist vânzările potenţiale ale întreprinderii. Ce venituri va aduce afacerea? Care vor fi cheltuielile inclusiv determinarea necesarului de resurse financiare ? Situaţia rezultatelor previzionate sau situaţia veniturilor şi cheltuielilor. iar pe de altă parte. pe de o parte. • societate în participare.  capacitatea de a acorda sprijin moral şi de a crea alte contacte. Planul de afaceri se întocmeşte cu scopul de a asigura întreprinzătorul că:  proiectul urmărit este viabil.  Planul de afaceri are multiple valenţe.  găseşte finanţarea necesară. Făcând diferenţa dintre venituri şi cheltuieli rezultă profitul care poate fi obţinut sau pierderile. servicii tehnice şi în anumite cazuri subvenţii. pentru a furniza toate informaţiile de care are nevoie şi pentru a face o prezentare profesionistă planului de afaceri. • societate în comandită simplă. • situaţia rezultatelor (venituri şi cheltuieli).  Dacă planul de afaceri este folosit pentru a recruta noi clienţi. garanţie post vânzare sau garanţia de ofertă.  găseşte noi clienţi. de aceea mai întâi el trebuie modelat. • societate pe acţiuni. este recomandat să se folosească un consultant extern care va furniza toate detaliile necesare. echilibrul financiar. pe creditorii întreprinderii. veniturile (cifra de afaceri) pe care le va realiza întreprinderea. prezintă. acest lucru va fi făcut de susţinătorii financiari pe baza cărora vor examina: lichiditatea financiară a întreprinderii. • bilanţuri anuale.  La alegerea investitorului se vor urmări următoarele aspecte:  interesul manifestat faţă de demararea activităţii întreprinderii. • societate în comandită pe acţiuni. atunci se pune accent pe potenţialul vânzării adiţionale. viabilitatea financiară a proiectului general de afaceri al întreprinderii şi să stabilească care sunt nevoile de fonduri. Acest plan urmăreşte să evidenţieze în funcţie de rezultatele constatate în planurile întocmite anterior. puterea de negociere va fi redusă. • societate în nume colectiv. pentru a fi in măsură să răspundem la toate întrebările. un scenariu realist şi un scenariu pesimist. cheltuielile pe care le va angaja. Care sunt documente financiare necesare? • bilanţul de deschidere (costul şi finanţarea proiectului). economic şi fiscal. • societate cu răspundere limitată.  Dacă se caută parteneri pentru a susţine financiar întreprinderea. • • situaţia rezultatelor (venituri şi cheltuieli).  capacitatea şi interesul de a da sfaturi. • mişcări de trezorerie (buget de casă).  Atunci când se urmăreşte stabilirea unei întrevederi cu un susţinător financiar. preţ.  Dacă se caută furnizori.  găseşte noi furnizori. garanţii de împrumuturi. finanţarea de risc oferită de societăţi specializate (capital sau împrumut). • bilanţuri anuale.  Este recomandat să se urmărească atragerea mai multor investitori deoarece. mişcări de trezorerie (buget de casă). şi rentabilitatea. interesul in sectorul respectiv de activitate. Din analiza întreprinsă rezultă că:  Din planul de afaceri trebuie să reiasă rentabilitatea proiectului şi capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor financiare. Care va fi rentabilitatea scontată a afacerii? Care vor fi principalii indicatori financiari? Calculul ratelor financiare este necesar pentru a evalua starea financiară a întreprinderii. întocmită lunar sau anual. În situaţia în care aceste rate financiare nu sunt calculate de întreprindere. Ce reprezinta proiecţiile financiare? Situaţia financiară previzionată cuprinde: • bilanţul de deschidere (costul şi finanţarea proiectului). iar apoi evidenţiate toate avantajele pe care le prezintă.

sa existe o colaborare permanentă cu acesta.  să aibă o reputaţie bună. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful