‡

ZADATAK 1:

Ukupna imovina i obaveze preduze a X prikazane na osnovu bilansa na po etku i na kraju godine je kao to sledi: 01.01. Imovina /aktiva/ Obaveze 200.000 90.000 31.12. 220.000 100.000

Na osnovu datih podataka, u skladu sa konceptom odr avanja finansijskog kapitala, uraditi slede e: a) utvrditi neto imovinu odnosno kapital na po etku i na kraju godine; b) utvrditi finansijski rezultat /dobitak-gubitak/ pod pretpostavkom da nije bilo promena u nivou cena odnosno kupovne mo i kapitala; c) utvrditi finansijski rezultat pod pretpostavkom da je do lo do pove anja cena odnosno promene u kupovnoj mo i kapitala /op ti indeks cena 110/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful