02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 7

∂π™∞°ø°π∫√ ™∏ª∂πøª∞

∆Ô «‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹» √ÌËÚÈο ¤Ë – πÏÈ¿‰· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙË µ’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ÂÚÁ·Û›·
·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ª’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ
·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÈÏfiÏÔÁÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì ÙÔ ¯ÚËÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘. ∂Ó·fiÎÂÈÙ·È, ‚¤‚·È·, ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘
fiÙÂ Î·È Ò˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘.
∆Ô «‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹» ÁÈ· Ù· √ÌËÚÈο ¤Ë – √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô
̤ÚË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›: ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ π¿Î.
¶ÔÏ˘Ï¿, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ (·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË), ÚfiÙ·ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο
Û¯¤‰È· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰‡Ô ·ÍÈÔÏÔÁÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÔÏÔÁËı› Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹. ∫¿ı ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ̤ÚË:
ñ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
ñ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜
ñ ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ «∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – £¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·»
ñ ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ – ™¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜
ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·
ñ ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ, ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ – ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ – Û˘ÓfiÏÔ˘, Ù˘ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ – ‰È·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘
ÎÒ‰Èη, Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. √È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (πÛÙÔÚ›·, °ÏÒÛÛ·, £ÚËÛ΢ÙÈο, ∆¯ÓÔÏÔÁ›·, ∞ÈÛıËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹,
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÎÙÏ.) ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÌÊ·Ó›˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÛÙfi¯ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› Ì ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË.
∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È ‚¤‚·È· fiÙÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ Û ¿ÏÏË ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚË, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ÂÓfiÙËÙ· οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ (.¯.
¤Ó· ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ‹ οÔÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ), Ó· ·Ú·Ï›„ÂÈ Î¿ÙÈ ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Â›Û˘ fiÙÈ
ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ›‰È· ‹ Î·È ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, .¯. ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ «⁄ÌÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·» Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ∂ÓfiÙËÙ· («¶ÚÔÔ›ÌÈÔ – ÈÎÂÛ›· ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË», ∞ 1-52) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÛÙËÓ 3Ë ∂ÓfiÙËÙ· («∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·», ∞ 106-303),
ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜. ™ÙȘ ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ «∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – £¤Ì·Ù· ÁÈ·
7

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 8

Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» Î·È ÛÙȘ «¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜» ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ,
·ÏÏ¿ Û¯¤‰ÈÔ ‹ ¿ÍÔÓ˜ ·¿ÓÙËÛ˘, fiÔ˘ ıˆڋıËΠfiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ó Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, fiˆ˜ Â›Û˘ Ù· ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ΛÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ʈٛ˙Ô˘Ó Î¿ı Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
˘Í›‰· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∞˜ ÛËÌÂȈı›, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Â‰Ò fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
··ÓÙËıÔ‡Ó Û ÔÏÏ¿ Â›‰·Ø Î·È ÌfiÓÔ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ··ÓÙËı› ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.
∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ó¤Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘, Û οÔÈ·
·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Â·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Î¿ı ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ˆ˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· –
·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· (΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο), Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘Ø Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Ú˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.

ª ∂ ƒ √ ™ ∞’
°∂¡π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ – √¢∏°π∂™
∞. √ π∞∫øµ√™ ¶√§À§∞™ ø™ ª∂∆∞ºƒ∞™∆∏™

°È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ π¿Î. ¶ÔÏ˘Ï¿ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤Ï·‚·Ó
˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÔÏÏÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô √ÌËÚÈο ¤Ë 2, √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· (ÂΉ. ¶.π., 2001). √È
·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ ¶.π. Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ıÂÙÈΤ˜. ∏ ÎÚÈÙÈ΋, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·˘Ù‹.
π. «[…] √ ¶ÔÏ˘Ï¿˜ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ı· ͯÒÚÈ˙ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ
ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰¤ÎÙ˘, Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ Î·È fi¯È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋. ŒÙÛÈ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·. ∂ÓÓÔÒ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘: ™·›ÍËÚ, ŸÌËÚÔ˜.
™Ù· 1855 ¤‰ˆÛ ÙËÓ ∆ÚÈÎ˘Ì›· Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Úfi˙· ˘„ˆÌ¤ÓË Ì ÛÙÔȯ›· ÔÈËÙÈÎ¿Ø ÛÙ·
1889 ‰›ÓÂÈ ÕÌÏÂÙ, fiÔ˘ Ë ÏÔ‡ÛÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÓÂÙÔ Óه̷ Û’ ¤Ó· ÛÔÊ¿ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ È·Ì‚ÈÎfi ‰ÂηÙÚÈÛ‡ÏÏ·‚Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ŸÌËÚÔ (√‰‡ÛÛÂÈ· 1875, Î·È ‡ÛÙÂÚ· πÏÈ¿‰· 1890 Î·È ‡ÛÙÂÚ·). Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ
¶¿ÏÏË Î·È ·fi οÔȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÔÌËÚÈΤ˜ ıˆڛ˜, Ó· ˙ËÙԇ̠̤۷ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡Ø Ô ¶ÔÏ˘Ï¿˜ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ8

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 9

ÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚¤‚·È· ÙÔÓ ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô, ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂχıÂÚ· fï˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ηÈ
·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ Ù¿ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯·˚΋ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ Û ηÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· Û‚·ÛÌÔ‡ Ôχ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì’ ÂΛӷ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÙÔ˘
ÚˆÙÔÙ‡Ô˘Ø ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌfiÓÔ Ù˘ ¯¿Ú˘ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̤ÓÔ, Î·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ϯı› ˆ˜ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘ÛÙÂÚ›.
ŒÙÛÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ, Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÂχıÂÚ· Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ¶ÔÏ˘Ï¿˜. ∞fi
ÙËÓ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ∂Ù·Ó‹ÛÈÔÈ, Ù· ÚÒÙ·
ÌÂψ‰Èο ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÌÂÛÙ‹ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ŒÓ·˜ ÛÙ›¯Ô˜ ·‰Úfi˜
Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÂÚÂfi˜, ·ÚÚ·Á‹˜. √ ‰ÂηÙÚÈÛ‡ÏÏ·‚Ô˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ÙȘ ÛÔʤ˜ ÙÔ̤˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ó¤· Ì·˜ ÌÂÙÚÈ΋.
∆· ›‰È· ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, fiÛ· Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÔÏ›Á·
ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ï¿Ø Â˘Á¤ÓÂÈ· ‹ıÔ˘˜, ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ÁÏÒÛÛ·˜, ·ÏÏ¿ Ì·˙› Î·È Î¿ÔÈ· ·ÓÙÈÏ˘ÚÈ΋ „˘¯ÚfiÙËÙ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚˆÙfiÙ˘· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘
Ë ¤Ú¢ӷ ·ÔÎ¿Ï˘„ ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔȯ›·. […]»
(∫.£. ¢ËÌ·Ú¿˜, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÿηÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1975, 6Ë ¤Î‰., ÛÂÏ. 297-298)

ππ. «[√ π·Î. ¶ÔÏ˘Ï¿˜,] ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ ÔÈËÙ‹˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™ÔψÌfi Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ∂Ù·ÓËÛȷ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔ 1826 ·fi ‰ÂÛÌfi ·Ï·È¿˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ¢ÁÂÓÒÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ∫ÂÚ΢ڷ˚΋˜ ÙÔ˘ µÔ‡ÏÁ·ÚË. […] ∆Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘
¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÌÂÙ¤ÊÚ·Û ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ∆ÚÈÎ˘Ì›· Î·È ÕÌÏÂÙ. ∂ÊÈÏÔfiÓËÛÂÓ Â›Û˘ ¤ÌÌÂÙÚ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆˘ÚÙ·›Ô˘, ∆È‚Ô‡ÏÏÔ˘, °Î·›ÙÂ Î·È ™›ÏÏÂÚ. ∞fi
ÙÔ ÎÚÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ· “¶ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ·” ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ A¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ ÙÔ 1859, ÙÔ “fiıÂÓ Ë Ì˘ÛÙÈÎÔÊÔ‚›· ÙÔ˘ ™. ∑·ÌÂÏ›Ô˘, ∏ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·, ™ÙÔ¯·ÛÌÔ› ÂÚ› ÁÏÒÛÛ˘”, “∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂȉÒÏˆÓ ÙÔ˘ ƒÔ˝‰Ë” Î.¿. ™’ fiÏ·
·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛˆÚ›· ·fi ÔÏÈÙÈο ¿ÚıÚ·, ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÎÙÏ. ∞’ fiÏÔ ÙÔ
ÎÚÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ∞¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, fiÔ˘ Û˘ÓÂΤÓÙÚˆÛÂ
Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ·Á¿Ë, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiÏ· Ù· ηٿÏÔÈ· Ù˘
ÛÔψÌÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ۯfiÏÈ· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ, Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÈËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘.
∏ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ï¿ ηٿ ÙËÓ ·’ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ó Î·È Â‡ÎÔÏ· ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·fi¯ÚˆÛË, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ
ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÓËÛȷ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó·
ÎÚÈı› ̤۷ ÛÙ· ÁψÛÛÈο ·˘Ù¿ Ï·›ÛÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÏÔ‡ÛÈÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘˜ Ϥ͈Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÁψÛÛÔÏ¿ÛÙ˘ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ∏
ÁψÛÛÔÏ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÏÂÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Î·È ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ù¤ÙÔÈÔ,
Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÎÚÈ‚‹ ÁÓÒÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔ‡ ‰Ë̈‰ÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÓÙ˘ÓÂ
ËıÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ϤÍÂȘ ‰È¿ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘Óı¤Ûˆ˜ ‹ ·ÊÔ9

ÂÚÈÊÚÔÓ› ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙfiÙ Ù˘ ∫·ı·Ú¢ԇÛ˘. ∆ÔÓ ‰È¤ÂÈ Ó‡̷ ÂÈÌfiÓÔ˘ ÊÈÏÔÔÓ›·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂÓ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ πÏÈ¿‰Ô˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶·Ï·Ì¿ ÙÔ‡ÙÔ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó‡̷Ùfi˜ ÙÔ˘. √ ¶ÔÏ˘Ï¿˜ fï˜ Ì ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈ΋. ∆Ô‡ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÛÙȘ ¤ÌÌÂÙÚ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô ¶ÔÏ˘Ï¿˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È Û Ï·ÙÂÈ·ÛÌÔ‡˜. ™’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ›ÓÂÈ Î·È Ë Âȉ›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚËÙÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 10 ÌÔÈÒÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ϤÍÂˆÓ Ù˘ ÏÔÁ›·˜ ·Ú·‰fiÛˆ˜ Ì ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÌÈÏÔ˘Ì¤Ó˘. ¶·Ú·ÙËÚ› ηÓ›˜ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì·È·Ó‰ÚÈÎÔ‡. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÔÚı‹ Î·È Â‡Ú˘ıÌË ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Î·È Û˘ÏÏ·‚¤˜ ·ÎfiÌË ‹ Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› Ô ÙfiÓÔ˜. ∏ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi. Ô˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. Ô‡Ù ·fi ÙÔÓ ÚˆÙfiÁÔÓÔ Ù‡Ô Ù˘ ·ÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÚÔÛı‹ÎË Û˘ÏÏ·‚È΋˜ ·˘Í‹Ûˆ˜. ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÂÏÈÎfi Ó. ™Ù· 1875 ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ï‹ÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ √‰˘ÛÛ›·˜. ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ËıÂÏË̤Ó˜ ¯·Û̈‰›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ʈӋÂÓ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·Ú¯ÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı›. ™’ ·˘Ùfi ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ·Ó Î·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ʈӋÂÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÚ›ÊÚ·ÛË ÂΛ Ô˘ ‹Ù·Ó ¢ÎÔÏÒÙÂÚË Ë Ï·ÎˆÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË. Ô˘ ·fi ÙÔ 1860 ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë Û¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ §·ÛηڿÙÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. £· ‹Ù·Ó ÛÔ‚·Ú‹ Ú¿ÏÂÈ„Ë ·Ó ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛˆÓ. Ô˘ οı ÁψÛÛÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ·‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙÔ ‹ Î·È ÂıˆÚ›ÙÔ ‚‚‹ÏˆÛË. ∆Ô Ù˘ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηӤӷ Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜. √ ¶ÔÏ˘Ï¿˜ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ے ·˘Ù¤˜ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ËÚˆÈÎfi ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ËÚˆÈÎfi Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·Û˘ÏÏ¿‚Ô˘. ªÂ ›ÛÌ·. ∏ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÌ̤ÙÚˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ï¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ› Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·. ∫·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÔÏ˘¯ÚfiÓÈÔÓ Î·È ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔÓ ·ÁÒÓ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ Óˆ٤ڷ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰È¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ Î·È Û ÌÈ· ¤ÌÊ˘ÙË “·ÓÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÊ˘˝·˜ Î·È Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ʇÛˆ˜”. Ì fiÛÔ Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ÙÚfiÔ. ‰ԇÏ„ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÔÌËÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿÏËÍ‹ ÙˆÓ. ∆Ú¤ÊÂÈ ‚·ıÂÈ¿ ›ÛÙË ÛÙ· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘. ™Ù· 1891 ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ú·„ˆ‰›Â˜. ¢Â›¯ÓÂÈ ·‰È·ÊÔÚ›· ÛÙÔ Û˘ÚÌfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ›Ûˆ˜ ·fi ¯ıÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·. ∂›Û˘ ÔÈ ÔÏϤ˜ Û˘ÓÈ˙‹ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. fiÙÈ Ô ¶ÔÏ˘Ï¿˜ ·ÂÙfiÏÌËÛ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¿ˆÚË ·ÎfiÌË. ÙËÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∂ËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ¿ÏϘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ 10 . ŒÓ· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ÁÈ·Ù› Ë ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋ Î·È ·‚›·ÛÙË Î·È Ë ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¤Ô˘Û·. ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ˘ÔÌÔÓ‹. Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. Á›ÓÂÙ·È Ô ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜.

5-9) µ. ™Â ‰Ú¿ÛË Ô ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˜. ∫›ÌÂÓÔ-ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË π. ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ï¿. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û‡˙¢͋ ÙÔ˘˜. Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ÂÌÓ¤Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ·›ÛıËÌ· Û‚·ÛÌÔ‡ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì’ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ª∂£√¢√ ¢π¢∞™∫∞§π∞™ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ™ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶. Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ ÙËÓ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘. ηْ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ôχ ÂÓˆÚ›˜ ¿Ú¯ÈÛ (1884) Ë. ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÎÙÏ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ̤ÚË ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·ÌÔÈ‚·›·.» (√Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. fi¯È ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈο. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfiÓ fiÙÈ ÔÈ ÔÈËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤Ó˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜. ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¿¯·ÚÔ. ñ ∏ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ (ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. ÕÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ï¿ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 11 ÔÌËÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ Û˘ÓËı›Û·Ì ӷ ˙ËÙԇ̠ے ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ.π. ñ ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi ›‰Ô˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Û·Ó ÌÈ· ȯÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· Ù˘ ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·. ∂ΉfiÛÂȘ °ÎÔ‚fiÛÙË. ∞ı‹Ó· ¯. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÛÌfi˜. ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ıÂÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È 11 . Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜ Î·È fiÛÔ ¿ÚÈÛÙ˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ. ÒÛÙÂ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ (Úfi‚ÏËÌ· – Û˘˙‹ÙËÛË – ÎÚÈÙÈ΋) Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÌÌÂÛ·. ÛÂÏ. ÛÙÔ Ó‡̷ Î·È ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.. πÏÈ¿‰Ô˜ Î·È √‰˘ÛÛ›·˜. ¶·Ú’ fiϘ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ù¤ÏÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ.). ·ÏÏ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Û¯fiÏÈ· ∆.) Î·È Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ (ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ. ÙfiÌÔ˜ 2Ô˜. ŒÙÛÈ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡ ›ӷÈ. Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘-Ù¯ÓÈ΋˜ ÎÙÏ. ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘. ¶ÔÏ˘Ï¿˜. ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ·Èٛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜.¯. fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ï¿ ¤Î·Ì·Ó ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ¿ÁÎÔÈÓÔ „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜. ñ ∏ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ. ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ñ µ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ (ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜) Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂΛӘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ì¿ıËÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋.

ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î. ñ ∏ ÂÓ‰ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì Â͈ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ Î·È ‰È·ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ (‰È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷΤ˜ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜). Ô‡Ù ‚¤‚·È· fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. 422-544 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ E Î·È Z AÓ¿ÁÓˆÛË ¯ˆÚ›ˆÓ ·fi ÙËÓ «·ÚÈÛÙ›·» ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë (. 34-35) °. 431‚-493 ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ú·„ˆ‰›·˜ ∞ ÛÙ. 1-53 ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ú·„ˆ‰›·˜ ∞ ÛÙ. 54-306 ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞ ÛÙ. ñ µ·ÛÈ΋ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ / ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. CD-ROM Î.) ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È ÛÎfiÈÌÔ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ «‰Â›ÎÙ˜» ̤۷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. 350-431· ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ∞ ÛÙ. ∂¡¢∂π∫∆π∫√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π™ª√™ ¢I¢AKTEA™ Y§H™ ∂¡√∆∏∆∂™ ¢π¢∞∫∆π∫∂™ øƒ∂™ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ∞ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ú·„ˆ‰›·˜ ∞ ÛÙ. Ì ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (. ÚÔ¯ˆÚ› ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ô˘ÛȈ‰ÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘.¯. 369-529 12 1 1 2 1 2 2 1 4 . 119-236) ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ∑ ÛÙ. ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.) ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔÓfiËÙË. ÔÏÈÙÈÎfi.¿. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ fiÛ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. (√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ° Î·È ¢ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ú·„ˆ‰›·˜ ° ÛÙ. video. 121-244 AÓ¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ¢ ÛÙ. E 274-430) ‹ ·fi ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ °Ï·‡ÎÔ˘ Î·È ¢ÈÔÌ‹‰Ë (∑ ÛÙ. 307-349 ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ú·„ˆ‰›·˜ ∞ ÛÙ. Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ÛÂÏ.¿. ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 12 ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘. √∂¢µ 2004-2005. Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ-ı¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜. ñ ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË.¯. ÈÛÙÔÚ›·. 494-612 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ µ.

3. 225-431 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ ∫. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ °. Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó‰ÚÔÎÙ·Û›· ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ∞¯·ÈÔ‡ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ‰Â ı· Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ı˘Ìfi˜ ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË.∞. µÏ. ∂¡¢∂π∫∆π∫∞ ™Ã∂¢π∞ ª∞£∏ª∞∆ø¡ 1Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· ¶ 783-8671 ·. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ··ÈÙ› Û‡ÌÚ·ÍË ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ. √. ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. 247-394 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ æ Î·È ø ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„. 5. 1. §. 123-132. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ 1. 478-616 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ∆ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ∆ ÛÙ. ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙË Ì¿¯Ë. ø ÛÙ. Ù‡¯. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ÛÂÏ. ª. 101. 684-867 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ƒ Î·È ™ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ƒ ÛÙ. 2.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 13 ∂¡√∆∏∆∂™ ¢π¢∞∫∆π∫∂™ øƒ∂™ ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ú·„ˆ‰›·˜ ∏ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ∏ ÛÙ. à ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ à ÛÙ. ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ¡· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. £ Î·È π ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ π ÛÙ. 13 . ¶·ÓÔ‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÓfiÙËÙ·. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙË ¡¤· ¶·È‰Â›·. º. ¶ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ¶ ÛÙ. 678-805 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË 2 1 ™À¡√§√ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ˆÚÒÓ 30 2 2 3 2 2 2 ¢. 206-312 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ú·„. 1-152 ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ À. 424-458 ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ™ ÛÙ. ¡ ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ •. 4.

789-806·) 2. √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ (ÛÙ. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ (ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ÒÛÙÂ Ô ÂÈΛÌÂÓÔ˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ËıÈ΋. 783-806·) ·. 1-100 (Ó· ÌÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ë ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙË Ú·„ˆ‰›· §. 7. ‚·Ú‡ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ‚. ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Û ¿Ù·ÎÙË Ê˘Á‹. ™‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· – ∞ÊfiÚÌËÛË ∏ ·ÊfiÚÌËÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙË Ì¿¯Ë (οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Î·È ŒÎÙÔÚ·˜ (ÛÙ. ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ÔÈ ∆ÚÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÏÔ›·. ‰. ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹). ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂÚÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ÛÙË Ì¿¯ËØ ÙÔ ÌfiÓÔ fiÏÔ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Â›Ó·È ÙÔ ‰fiÚ˘. ¢È¿ÚıÚˆÛË – ÀÔÂÓfiÙËÙ˜ 1. ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰fiÚ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë. 783-788) ‚. Á. Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ñ ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·. ÛÙ. Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ú›¯ÓÂÈ ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ËÓ›Ô¯fi ÙÔ˘. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›·). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ñ ¶ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ¶ (ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¯ËÁÔ›. ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ˆ˜ ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ¶. ÙȘ ·ÔÛȈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ – ™‡ÓÙÔÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ – ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‡ÚÂÛ˘ (ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜) Ù˘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ·˜ ȉ¤·˜ Î·È ÂÈÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜: √ ÌÂÙˆÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡‚ÚË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. 806‚-817) ‚. π‰È·›ÙÂÚ· ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘ÔÁÚ·Ì̛۷Ì ηٿ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÏËÙÈÎÒÓ ·Ó·‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ú·„ˆ‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ (26Ë Ë̤ڷ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ «ıÂÔÌ·¯›·˜» (ÛÙ. ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Î·È ∂‡ÊÔÚ‚Ô˜ (ÛÙ. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ – ∆Ô ı¤Ì· ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ‹ ·fi ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜). 806‚-867) ·. ªÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Á˘ (ÛÙ. ÌÔÓÔÌ·¯Â› Ì ÙÔÓ ™·ÚˉfiÓ· Î·È ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÓÂÈ. 818-867) 14 . ÙÔÓ ∫‚ÚÈfiÓË). 3Ë Ë̤ڷ Ì¿¯Ë˜).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 14 6. √ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ (ÛÙ. ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ·).

∂Λ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙËÓ ·fiÎÚËÌÓË ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘. ∂‰Ò fï˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·› Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Î·ÓfiÓ·˜Ø ¤Ó·˜ ıÓËÙfi˜. ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· ÓÂÎÚfi ·ÓÙ›·ÏÔ. 783. 786): ÌÔÙ›‚Ô ÙÚÈÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ‹ ·ÔÙ˘¯ÈÒÓ. ·Ó Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ì ڷÁ‰·›Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋ (˘ÂÚıÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 3 ÛÙÔ ÛÙ. ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· fiÏÔ ÙÔ˘ ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ¿ÓÙ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 15 Â. 3. Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÌÂÙˆڛ˙ÂÙ·È ÛÙÈÁÌÈ·›· Î·È Ï¿ÌÂÈ Û·Ó ‹ÏÈÔ˜. Ô ‹Úˆ·˜ «ÔÚÌÔ‡Û» (ÛÙ. ÛÂÏ. «Ù˘ ¢›Î˘ Â›ÎÔ˘ÚÔÈ».¡. ÛÙ. ¢. 786): ÙÔ Ú‹Ì· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÔÊ¿ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ‹Úˆ·˜ ÂÙ¿ÁÂÙ·È Ì ÔÚÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ «¿Óˆ» ıÂÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ıÂÒÓ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ıÂÔÏÔÁÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓıÚÒÈÓÔ Î‡ÎÏÔ3. 55. fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. OÈ Ï‹ÚÂȘ Ù›ÙÏÔÈ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. «√È ·ÚÈÛÙ›˜ ˆ˜ ‰ÔÌÈÎfi Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ¤Ô˜». 783-788) ™Â Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÔڇʈÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜2. √ ‹Úˆ·˜ ÙÒÚ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ıÂfi˜ («ˆÛ¿Ó ıÂfi˜». 94). ∏ ·ÓÈÔ‡Û· Îϛ̷η Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ («ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÛÙÔÓ Õ‰Ë». fiˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô ËÚ·ÎÏ›ÙÂÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜Ø ÔÈ ∂ÚÈӇ˜. 784. ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÈÏÈ·‰È΋ Ù¿ÍË. °. Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ηÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÚ¿ (ÛÙ. 784). 4. ª·ÚˆÓ›Ù˘. 156 Î. ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘. Ë ÛÎËÓ‹ ‰ÔÌÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ·ÓÙ›ıÂÛË ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ.. fiÔ˘ Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·fiÂÈÚ· (Ú‚. «Â¯‡ıË» ÛÙ. ∂ 436 Î. ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ.ÂÍ. ·Ú¿ Ï›ÁÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Ó›ÎË.). 783-806·) 1·. «ÂÍ¢ڋÛÔ˘ÛÈÓ» ·˘ÙfiÓ (∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. ÙÔ˘ «¿Óˆ» Î·È ÙÔ˘ «Î¿Ùˆ»: Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ڋ̷ٷ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÚÔ˜ Ù· οو («¤ÊÙÂÈ» ÛÙ. ÌÂÙˆڛ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÎÂÓfi. 785. ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ‹Úˆ·˜. ÙÔ˘ «¿Óˆ». ∏ Ú·Á‰·›· ÙÒ- 2. √ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ (ÛÙ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ. ‚¤‚·È·. 785). ªÂ˜ ÛÙËÓ ·˘ı¿‰ÂÈ· Ù˘ ‰fiÍ·˜ ÙÔ˘ Ô ‹Úˆ·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì ÔÚÌ‹ ÛÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·Ó·‚·ıÌfi ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˘4. ·.ÂÍ. ÛÂÏ. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·. £ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi Û ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÈ·˜ ·ÓÈÔ‡Û·˜ Îϛ̷η˜ Ì 27 ÛηÏÔ¿ÙÈ·. 15 . «ˆÛ¿Ó ıÂfi˜». ÙÔ˘ ÂÓÓ¤·. fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ Û οı ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¶ 702 Î.ÂÍ. µÏ. ∂›Ó·È Ô ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û «Ù· ̤ÙÚ·» ÙÔ˘ ηÈ. ÛÂÏ. ÛÙ. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· 1Ë ˘ÔÂÓfiÙËÙ·: ªÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Á˘ (ÛÙ. 25. ·˘ÍËÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ›·. 786)Ø fiÏ· fï˜ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ «·Ú¿ Ï›ÁÔ» (·Ú¿ Ï›ÁÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ÛÙÔ ÛÙ. ·Ú¿ Ï›ÁÔ ıÚ›·Ì‚Ô˜. 3x9=27 ÓÂÎÚÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ). ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ·Ú¿ Ï›ÁÔ ıÂfi˜ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜…).

812-813 Î·È 843). Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÈÏ¿˜ Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ. Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ıÓËÙÔ› ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘. «·ÈıÚ›· Î·È ‹ÏÈÔ˜ – ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÔÌ›¯ÏË»)6. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÊÙÂÈ Ì Á‰Ô‡Ô (˯ËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·) Î·È «ÌÔχÓÂÙ·È» (ÛÙ. «ªÂ ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›· Û˘ÌϤÎÂÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Î·È Ë ‘‘ıÂÔÌ·¯›·’’. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˘. µÏ. ÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ Îfi‚ÂÈ Í·ÊÓÈο ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â˘ı‡ ÏfiÁÔ. N. 783-786). Ô ºÔ›‚Ô˜. ∫·ÎÚȉ‹˜. Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Ì¿¯Ë). π. à 320 Î. ™›ÁÔ˘Ú· ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ù· Ô ‹Úˆ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÙÚˆÙÔ˜ (‚Ï. 6. ∏ ÊÈÏÈ΋ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ˯› ˆÛÙfiÛÔ Û·Ó Ì¿Ù·ÈË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ∏ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÙ.£. √ ÔÈËÙ‹˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÓÔ˘˜. ÛÂÏ. ÁÈ·Ù› Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÁÎÚÂÌfi Î·È ÙÔ ·¯·Ó¤˜ ‚¿ıÔ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ıÂÔÌ·¯›·˜ (ÛÙ. 137 Î. 789-806·) ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰fiÏÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ (ÔÌ›¯ÏË. «ºˆ˜ Î·È ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘». ·ÏÏ¿ Î·È ˙ˆṲ̂ÓÔ˜ Ì ıÂ˚ο ¿ÚÌ·Ù·. √ ·ÊÔÏÈÛÌfi˜ ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ıÂfiØ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ «ˆÛ¿Ó ıÂfi˜» Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘. 795) ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‹Úˆ·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó›ÎËÙÔ˜ Û·Ó ıÂfi˜. fiÔ˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Î¿Ï˘ÙÔ. ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (ÛÙ. ·ÊÔÏÈÛÌfi˜) ·fi ÙÔ ıÂfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ (Â͈ËıÈÎÔ› ÔÈ ÂÈÎÔ› ıÂÔ›.ÂÍ. ªÔÚԇ̠‚¤‚·È· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÔÌ›¯ÏË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ Â›Ó·È ‰fiÏÈÔ Î·È ·ÂÈÏËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›ÔØ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ ¿ÓÙ· Êfi‚Ô˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ıÂÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ıÂÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ˆÛ› ıÂÔ‡ 5. Ô˘ ÔÈ √χÌÈÔÈ Â›¯·Ó ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶ËϤ· (¶ 194-197 Î·È ™ 82-87). Â¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ·. ¢. ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ıÂfi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘. ÛÙ. ∏ «Û˘ÓˆÌÔÛ›·» ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ÏÔÈfiÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. ÙÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfiØ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Á˘. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ı·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ÔÏfiÏ·ÌÚË ·¯Ï‡ Ù˘ ‰fiÍ·˜ ÙÔ˘. ÛÂÏ. ª·ÚˆÓ›Ù˘. Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜Ø Ô ÔÈË- 5. 787-788 ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‹Úˆ· Ô˘ Û ϛÁÔ ı· Âı¿ÓÂÈ (Ú‚. ÛÂÏ. •·Ó·Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ.ÂÍ. Î·È ∂ϤÓË π. ∫·ÎÚȉ‹.. ‹ÙÙ· Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜ (Ú‚. Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙ‡ÔÓÙ· ‹Úˆ· ·ÁÒÓ·˜» (‚Ï. ™ÙÔ ÛÙ·‰È·Îfi ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·Ú·ÙËÚԇ̠¿ÏÈ fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÊÔÚ¿ ·fi «¿Óˆ» ÚÔ˜ Ù· «Î¿Ùˆ» («Ô ºÔ›‚Ô˜ ·’ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÙÔ˘ Â¤Ù·Í ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜». ÁÈ·Ù› Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜. ÈÛÒÏ·ÙÔ ¯Ù‡ËÌ·. 97-110. ÂÂȉ‹ Ô ÚfiÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÏ›· Ô˘ ‹Ú ·fi ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ). Û˘ÌÊÔÚ¿. 1‚. Ì¿ÏÏÔÓ ËÊ·ÈÛÙfiÙ¢ÎÙ·. ÛÙ. ıÏ›„Ë. 16 . ∫·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ıÂfi Ô˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÔÚÌËÙÈο ·fi ÙÔ «¿Óˆ» Â›‰Ô. 46). 793). ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: «Í·ÛÙÂÚÈ¿ – ÛÎÔÙ¿‰È». 796-798).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 16 ÛË ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ ·fiÙÔÌË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛËØ ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÌ·ÎÚÔ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÙÚÈÙÔÚfiÛˆË ·Ê‹ÁËÛË (ÛÙ.

ªÔÚ› Ó· ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÚˆÙ›· ÙÔ˘ ÛÙË ÏfiÁ¯Ë. √ ÚfiÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È «ÂÌÚfi˜» ÛÙÔÓ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ‹Úˆ· (ÛÙ. ¿ÏψÛÙÂ. 799-800). ¤ÊÙÂÈ Ë ·Û›‰· Ì ÙÔÓ ÙÂÏ·ÌÒÓ· Ù˘ Î·È Ï‡ÓÂÙ·È Ô ıÒڷη˜. ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·Ï¯Ùfi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÔÏÔ Î·È ˙·ÏÈṲ̂ÓÔ ‹Úˆ· Ì ·ÓÔ˘ÚÁ›· ηÈ. ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ¤Ó‰ÔÍË ÁÂÓÈ¿. 814-815). 2Ë ˘ÔÂÓfiÙËÙ·: √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ (ÛÙ. ∏ ΛÓËÛË fï˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿Ó·Ó‰ÚË fiÛÔ Î·È Ô ‰fiÏÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù˘¯·›Ô˜ ∆ÚÒ·˜Ø ÙÔ ·ÙÚˆÓ˘ÌÈÎfi ÙÔ˘. ÕÔÏÔ. 806‚-867) 2·. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·). 818-867) ∆Ô ÙÚ›ÙÔ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. √ ¶¿17 . √ ÔÈËÙ‹˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· Ӥ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜: Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ‰›ÓÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙË ˙‹Ï¢·Ó ÔÏϤ˜ ӛΘ. √ ·ÊÔÏÈÛÌfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È: ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ Á›ÓÂÙ·È ¯›ÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· (‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ fiÏÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û¿ÛÂÈ. ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÙÚˆÈÎÒÓ. ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛΤË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ÂÍ·Úı› ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. 796) ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‹Úˆ· ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ (‰ÈÏ‹ ÚÔÛ‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂‡ÊÔÚ‚Ô˘. ·Ôη̤̈ÓÔ. Ô˘ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ÈÛÒÏ·Ù·. 806‚-817) ¡· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∂‡ÊÔÚ‚Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ï·ÙÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ (ÛÙ. ÂÓÒ ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Û ٤ÛÛÂÚȘ ÛÙ›¯Ô˘˜ (ÛÙ. √ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÚÔÂȉÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ŒÎÙÔÚ·˜ (ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÛÎ˘Ï¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ƒ 125) Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÈ ˘ÂÚÔÙÈο ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘Ø fï˜ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ Ì ·Á¿Ë ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. 795. «ÌÔχÓıË» ÛÙ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛÂ. 805) ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. 2‚. ∞ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∫È fï˜. ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› (ÛÙ. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙ ӷ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔ ºÔ›‚Ô Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÒÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ı· ÏËÁÒÛÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. 806‚-811).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 17 Ù‹˜ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ ·ÚfiÓÙ·: Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. «Â›ÎÔÛÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ η٤‚·Û ·’ ÙÔ˘˜ ›Ô˘˜» (ÛÙ. 811). ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Î·È ŒÎÙÔÚ·˜ (ÛÙ. ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë. ŸÙ·Ó ‹Úı ÛÙËÓ ÙÚˆÈ΋ ‰ȿ‰·. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙËÓ ÈÔÌ·¯›· Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· Ù· ÔÏÂÌÈο ÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆· ÛËÌ¿‰È· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ —¯ÒÌ· Î·È ·›Ì·— Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó ÌfiÏ˘ÓÛË (Ú‚. «Ó· ÌÔÏ˘Óı›» ÛÙ. ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÚÔÂÈηۛ· ı·Ó¿ÙÔ˘. 808-811). ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜. 820). ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Î·È ∂‡ÊÔÚ‚Ô˜ (ÛÙ. ¶Ú¤ÂÈ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ·. «¶·ÓıÔ˝‰Ë˜». ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‡Ô˘Ï·. ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë ÛÙË Ì¿¯Ë. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ ÛÎÈ¿ ηχÙÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ÙÔÓ ÚfiÌ·¯Ô ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Û·Ó ‰›¯Ù˘. ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ·. ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¯Ù˘¿ ‡Ô˘Ï·. ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¤·ÚÛË˜Ø ·Ó·Ó‰Ú›· Î·È ‡‚ÚȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Û’ ¤Ó·Ó ¿ÔÏÔ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ª·˙› Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «ÂχıËηӻ Î·È «Ù· ̤ÏË» (ÛÙ. Û·ÛÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ıÂÔÎÚÔ˘Ṳ̂ÓÔ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ô ∞fiÏψӷ˜ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·ÔÙÚfi·È˘ Ú¿Í˘.

ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ÂÈÚˆÓÈÎfi Î·È ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ «ÔÌÈÏ›·» (ÛÙ. 839-841).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 18 ÙÚÔÎÏÔ˜ ˘ÏÔÙÔÌÂ›Ù·È Î·È ¤ÊÙÂÈ (ÛÙ. ∏ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÒÚ· Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·Ø Ô ÔÈËÙ‹˜ ‚È¿ÛÙËΠӷ Ì·˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi (ÛÙ. ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· (ÛÙ. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠ۇÓıÂÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ‚Á‹Î·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ̤۷ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ· fï˜ ı· ηÎÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. 839-850) ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· (Û·Ó Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ Ë Ì›ˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ¤ˆ˜ Â‰Ò Ô ÔÈËÙ‹˜) Î·È ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ÂÓÒ ÁÂÏÈ¤Ù·È fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ (ÛÙ. 830-835). «¶fiÚÊ˘Ú·˜». 820-822)Ø Ô ÔÈËÙ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ϤÎÂÈ ÙÔÓ ·‚·Û›Ï¢ÙÔ ¤·ÈÓÔ ÛÙÔÓ ‹Úˆ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈχÂÈ: Ë ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË «Î·È ηًÊÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ¯‡ıË» (ÛÙ. 822) ÂÍ·›ÚÂÈ Ì ‰ˆÚÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. 855-857). ·ÊÔ‡ „¿Í·Ì ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ 7. £· ÚÔÌ·ÓÙ¤„ÂÈ Â›Û˘. ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÌÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Á˘ ÛÙÔ ˙fiÊÔ ÙÔ˘ Õ‰Ë. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ‹Úˆ· Ë ˙ˆ‹ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›·. ·fi ÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· Ù˘ ‰fiÍ·˜ ÛÙ· ‰¿ÎÚ˘· Î·È ÙË ıÏ›„Ë. ·˘Ùfi˜ Ô ÂÎÂÙˆÎÒ˜ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ıÂfi˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô fï˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÙÚ·ÁÈÎfi. ∏ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Â‰Ò Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›Ô‰·˜ ÂΛӢ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·: ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ÙÒÛË. ∏ ÚÔÊËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ıÂ˚΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ê¿ÓËΠӷ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ÛÙ. à 359 Î. ∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÚfiÌ·¯Ô˘ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ (ÛÙ. 836)Ø ‰ÂÓ ı· Ê¿Ó ٷ fiÚÓÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ªÔÚ› Ô ¢. 823-829) Ì ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ÂÓÒ Ë Ï·ÙÈ¿ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË (ÛÙ. ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘. 851-854). ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È·›ÛıËÛË ‹ Î·È ÛÙÔ Ì·ÓÙÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÔÈ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔÈ (Ú‚. 799-800). ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ Û fiÏË ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È Ì·˜ ÚÔÛٿ٢۠·fi ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÁÂÓÈ·ÛÂȘ. ∏ ÙÒÛË Û·Ó ·Ó·Áη›· Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·˘ı¿‰ÂÈ·˜ ÌÈ·˜ ·Ófi‰Ô˘ ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ı· Û˘ÌÏËÚˆı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηıfi‰Ô˘ Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë (ÛÙ. 5. fiÛÔ ÔÏÂÌÔ‡Û ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. 10. 838-841) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ú·„ˆ‰›· ¶ fiÛÔ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ (ÛÙ. √ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ (ÛÙ. ™ÔψÌfi˜ Ó· ÔÌÔÏÔÁ› «‰ÂÓ ÙfiÏÈ˙· Ó¿Ó’ Ë ˙ˆ‹ ̤Á· ηÏfi Î·È ÚÒÙÔ!»7.ÂÍ.). ™ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ Ì·˜. ·fiÛ. ∂›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ˘Âڂ› Ù· fiÚÈ· Î·È Ó· η˘¯Ëı› ÁÈ· ÌÈ· Ó›ÎË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·fiÏ˘Ù·. 18 .

ÔÈ Ôԛ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤Û·ÌÂ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÙfiÛÔ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ‹ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· ‹ —·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ— ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Û’ fiÏË ÙË ÛÎËÓ‹. «√È ·ÚÈÛÙ›˜ ˆ˜ ‰ÔÌÈÎfi Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ¤Ô˜». ªÔÚԇ̠ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¿ÏϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·Ú·Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· (¶ 839-842)Ø ‹ ·ÎfiÌË ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ Ã 355-364. Ù˘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ «ÔÌÈÏ›·˜» ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜. ∏ ‰›„· ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È fi¯È Ë µÉνις. √È Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ «ÔÌÈÏ›·˜» ı· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ÌÈ·Ó ¿ÏÏË. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜. ÛÂÏ. µÏ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 19 Î·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ. N. ÛÂÏ. fiÔ˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔ8. ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌË: ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Ì‹ÓȉԘ. 156-160 Î·È 164-168 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªÈ· ¿ÏÏË ÛΤ„Ë Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ (¶ 86-96). ÛÂÏ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· «¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·». ∏ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È ÙÔ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ·˘ÍËÙÈ΋ ÙÚԯȿ (ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÛÂ Ê˘Á‹. ∏ ·ÚÈÛÙ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÙÚ·ÁÈ΋. ÛÙÔÈ¯Â›Ô ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ̇ıÔ˘ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜8. µÏ. ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ «ÔÌÈÏ›·» ÙÔ˘ ∑: Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·9. ÛˆÙËÚ›·). ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜. 36. ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÛÙȘ ·ÎÚfiٷ٘ Û˘Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ «ÔÌÈÏ›·˜» (∞¯ÈÏϤ· Î·È ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶). 19 . ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. µÏ. °. 52. ™Ù. ∏ ÛÎËÓ‹ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓË ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ·ÎÚfiÙ·ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ «¿Óˆ» Î·È ÙÔ˘ «Î¿Ùˆ» Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡. ‹ ÙÔ «ı·˘Ì·ÛÙfi» ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÙÏ. ∞Û΋ÛÂȘ ø˜ ÂÚÁ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ÂÓÒ ÌÈ· ·ÓÙ›ÚÚÔË Ù¿ÛË Ô‰ËÁ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó›Î˘. fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ. ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ù˘. 10. 9. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. ¢. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÈ¿˜ ̤ڷ˜ (Ë 26Ë Ë̤ڷ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ § Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ™ 238). ª·ÚˆÓ›Ù˘. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙ· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ·Ó¤ÓÙÈÌ˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰fiÏÔ˘. Ë ÔÔ›· ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÙÚÔ¤˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù›ÓÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÂΉÈÎËÙÈ΋ Ì·Ó›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ‹ οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹10.

de Romilly. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‚Ï. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.π. ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó Â‰Ò Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜. ÙÔ Ô›ËÌ· «√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·» ÙÔ˘ °. °ÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ ¢∂¶¶™. 621) 2Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (Î·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜)12 £∂ª∞: «∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ». (°. πÏÈ¿‰· Ú·„ˆ‰›· ø. ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ˆÚ›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜Ø ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¿ÏÏË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ∆· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È «·Ú¿ÏÏËÏ·» Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ̤ÚÔ˜ Î·È ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ·Ó·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ¢∂¶¶™ Î·È ∞¶™. ∆Ô ·ÚfiÓ Û¯¤‰ÈÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ¶. ÛÂÏ. ∞ı‹Ó· 1990. √ ™·ÚˉfiÓ·˜ ¤ÂÛ ·Î›ÓËÙÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·Ï¿Ì˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚ¿ ÊÙÂÚ¿ Ô˘ ÂÙÚ¤Ì·Ó ÔÈ ¯Ô‡ÊÙ˜ ÙÔ˘ ÛÊ›ÁÁ·Ó ÎÈ ¿ÊËÓ·Ó ÙÔ Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÌ· Î·È Ù¤ÓÙˆÛ ̒ ¤Ó·Ó Ï˘ÁÌfi ÏfiÁÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ — °Ï·‡Î ٷ fiÏ· ÌÔ˘ ÌËÓ ·Ê‹ÛÂȘ Ó· ÌÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó ÚÔÛٿل ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ ͤÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ È¿ÛÂÈ Ê‡Ï·Á ÙÔ ·Ó¤ÁÁȯÙÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÙ·‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ ‰›¯Ù˘ ∆ÔÓ ¤È·Û·Ó ÙÔÓ Ï¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. 723-805 ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 20 ÎÏÔ˘11. ™ËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜. 20 . ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ·ÍÈÒÓ Î·È ËıÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. 40 Î. ∞¶™ Î·È ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ∆· Ó¤· ¢È·ıÂÌ·ÙÈο ∂ÓÈ·›· ¶Ï·›ÛÈ· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ( ¢∂¶¶™) Î·È Ó· Ó¤· ∞Ó·Ï˘ÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ (∞¶™) ¤ÁÈÓ·Ó º∂∫ Ì ·ÚÈıÌfi 303/13-3-03. ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ Ì¿- 11. ∫¤‰ÚÔ˜. ÛÂÏ. ÃÂÈ̈ӿ˜. J. 12. ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. ÌÔÚ› Ë Ù¿ÍË Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜. ÃÂÈ̈ӿ ·Ú¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‡ÊÔ˘˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ì ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘: √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ· Î·È ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÂÌ‹¯ıËΠÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ· ÂΛ ÛÙÔÓ Ì˘ÒÓ· ÙÔÓ Ï·Ù‡ fiÔ˘ ¿ÏÏÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Ô˘ ‚·ÛÙ¿ ÙËÓ ‚›·ÈË Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ Ì›Û¯Ô˘˜ Ù˘ ·Ó¿Û·˜. √ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ∆¤ÏÔ˜. ÛÙ.ÂÍ.

fï˜. Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î. fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ˘˜. . ∆Ô Î‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË Î¿ÔÈˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· Ì¿ıËÛ˘ ̤۷ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¤ÓÓÔȘ ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ù˘ οı ÂÈÛÙ‹Ì˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂›Û˘. Î·È Î¿ÔÈ· ˙Ô˘Ó ·ÈÒÓÈ·. ÛÙË Ó‹ÛÔ ™¯ÂÚ›·. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷ‰Âȯı› Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ·. ¢ËÏ·‰‹. «ÔÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË». ŒÙÛÈ. «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜». ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜ ÙÈ Ó¤Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÌÔÚʈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ÂÓÒ ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ¶˘ÚËÓÈ΋ º˘ÛÈ΋ ‹ Û ¿ÏϘ ÂÈÛً̘. ∏ ¤ÓÓÔÈ· «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÂÊ¢ڤÛÂȘ. ¤Ú· ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì¿ıËÌ· Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ‰ÈfiÙÈ Û˘¯Ó¿ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÌÔ˘ÛÂȷο Î·È ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙ¿Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó. ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË °ÂˆÁÚ·Ê›·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· «¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ» ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙËÙ· Û ΢ÚÈÔÏÂÍ›· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Û ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. Û ۯ¤ÛË fi¯È ÌfiÓÔ Ì ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· —ÊÈÏÔÏÔÁÈο Î·È ÌË— ·ÏÏ¿ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ŒÙÛÈ. ¢ËÏ·‰‹. Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Á¯ÚÔÓ›· Î·È ‰È·¯ÚÔÓ›·. Ì ÙË ÊÈÏ›· ‰È·¯ÚÔÓÈο. Â›Ó·È ÈÔ ¤Í˘Ó· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘˜. ·Ó Ô ŸÌËÚÔ˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙË ªÔ‡Û· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ «Ù· ÎϤ·» ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Ô˘ «ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ›‰ÂÓ 21 . ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ∞¶™ ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ∆· ΛÌÂÓ·. Ë ¤ÓÓÔÈ· «·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË» ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Û √‰‡ÛÛÂÈ· Î·È πÏÈ¿‰·. √È ¤ÓÓÔȘ «¯ÒÚÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˜». Ì ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·. «Û‡ÛÙËÌ·» fi¯È ÌfiÓÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· —ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË— ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›· Î·È ˆ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î·È Ì ¿ÏϘ ÂÈÛً̘. √È ¤ÓÓÔȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiËÌ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ÛÙË ÌÓËÛÙËÚÔÊÔÓ›· ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ‹ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·. Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‹ Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÔÏ˘ÛËÌ›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. Ë ¤ÓÓÔÈ· «ÌÂÙ·‚ÔÏ‹» ÛÙË º˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ÃËÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ÔÈ ÛÎÔÔ› Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ÔÈ ¤ÓÓÔȘ «¯ÒÚÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˜» ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÁˆÁÚ·Ê›· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜.¿. ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÌË. ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ¤Ú· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. «¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ».02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 21 ıËÛË. ÂÓÒ ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·Í›Â˜. «ÌÂÙ·‚ÔÏ‹».¯. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ÂÓÒ ÛÙË ÃËÌ›· ‹ ÙË µÈÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›·. ·ÏÏ¿ ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ù· ΛÌÂÓ·. «·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË».

ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ / project Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û οı ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹. Ë ÙÈ̈ڛ·. Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÔÌÊ¿ÏÈÔ ÏÒÚÔ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ·Ù¤ÚÌÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. Û˘ÓÂÚ¢ÓÔ‡Ó. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ì¿ıËÛË. ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎfiÛÌÔ. ∆· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ú¯·ÈÔÁψÛÛ›·. ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 22 ¿ÛÙ· Î·È ÓfiÔÓ ¤ÁÓˆ». 22 .¶. fiÔ˘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ / project. Ô͇ÓÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÈÔ ÓËÊ¿ÏÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ˆ˜ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔχÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙË Û¯¤ÛË Î¿ÔÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ¿ÏϘ ÂÈÛً̘ Î·È Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙȘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘. ·ÁˆÁ‹ „˘¯‹˜. Ô ÓfiÛÙÔ˜. ∆· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ¿ÌÂÛ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜.¿. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì¿˜ ·ÔηχÙÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. ˆ˜ ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ·Í›Â˜. ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‹ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›·. Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2001-2003 ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË. ∂›Û˘. ∏ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙ› ·ÏÒ˜ ÌÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¢ËÏ·‰‹. ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙÔ ÙÈ Î·È ÙÔ Ò˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ì·ıËÙ‹. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È. Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∆· ‚È‚Ï›· ı· Â›Ó·È Â˘Û‡ÓÔÙ· Î·È Â‡¯ÚËÛÙ·. ™ÙÔ ∞¶™ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‡ÏË. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë ·ÊÂÓfi˜ ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ÛÙ· ·Ó·ÌÔÚʈ̤ӷ ¢∂¶¶™ Î·È ∞¶™ ÙÔ Ì¿ıËÌ· √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· ı· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙË µ’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ÒÚ˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ A’ Ù¿ÍË ÁÈ· ›ÎÔÛÈ (20) ÒÚ˜. ŒÙÛÈ. Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ŒÙÛÈ. Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ª·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Í›·. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î. Ë ‡‚ÚȘ. Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì ÔÏϤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜. Ô fiÏÂÌÔ˜. ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¢ËÏ·‰‹. ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚÔÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÏfiÏ¢ÚË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ ÛÙÔ ∞. ÔÈ ·Í›Â˜. Ì ·Í›Â˜. Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ò˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ‰È¿ ‚›Ô˘. ηıËÁËÙ‹ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ·ÏÏ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. Ë ÊÈÏ›·. Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∆ÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. Ì›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ / project. Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ˆ˜ ¿ıË Î·È ·ı‹Ì·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· Î·È ˘Ê‹ / ‡Ê·ÓÛË. ÂÊԉȿ˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋.

ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. Ë ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ŸÌˆ˜. ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘. Ô ÌËÙÚÈÎfi˜ Î·È ·ÙÚÈÎfi˜ fiÓÔ˜. ·ÊÔ‡ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú·„ˆ‰›·. ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì (ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÎfiˆÛË). ŸÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ™˘ÓÂÒ˜.¿. Ú·„ˆ‰›· ø ÛÙ. ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋. §·ÔÁÚ·Ê›·. Â›Û˘. ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ηıÒ˜ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ÙÔ ÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È Î·È Ò˜. Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ. ™Â Ú·ÎÙÈÎfi Â›‰Ô. ªÂ ÙËÓ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ/˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜.). ŸÔÈ· ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ. Ù· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ·. πÛÙÔÚ›·. ∏ οı ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ì¿ıËÛ˘. Ì ÙË ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∞ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™˘¯Ó¿ ÔÏÏ¿ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ï›Á· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÌÂ. Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡ÓØ ¿ÏψÛÙ fi. ηıÒ˜ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ù¿Í˘. Ë ÂÓfiÙËÙ·: «∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ». ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʈÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÂ Û˘Á¯ÚÔÓ›· Î·È ‰È·¯ÚÔÓ›· Î·È ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÒÓ ‹ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ (§ÔÁÔÙ¯ӛ·. £ÚËÛ΢ÙÈο. Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ı¤Ì·Ù·. ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ·. √ ηıËÁËÙ‹˜ ηıÔ‰ËÁ› ‰È·ÎÚÈÙÈο ηٿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ∆Ô Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. Ë ÊÈÏ›·. Ô ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ÓfiÛÙÔ˜. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î. Ë ÎÂÈÌÂÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ıˆڛ˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÔÈΛϘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ —·È‰ÔÎÂÓÙÚÈ΋. ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÓÂÎÚfi ‰È·¯ÚÔÓÈο. Ì ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ. ÔÈ ÓÂÎÚÈÎÔ› ıÚ‹ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. µ·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. Ù· ·ÚÈ· ÛËÌ›· Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. µ·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÔÙÂÏ› Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹-·Ó·ÁÓÒÛÙË. Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·23 . ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô/Ë Ì·ıËÙ‹˜/ÙÚÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 23 ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›· Î·È ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ̤ıÔ‰Ô˜ project— ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤· ÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì¿ıËÛ˘. ŒÙÛÈ. Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ›Ûˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜. 723-805 ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ οı ÔÌ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· Ì ٷ ı¤Ì·Ù¿ Ù˘. Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ). Û˘ÓÂÚ¢ÓËÙÈ΋. fiˆ˜: Ô fiÏÂÌÔ˜.

ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. Ô ÚÒÙÔ˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ‚. Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 24 Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ˘Í›‰· ÁÈ· Ó· ÌËÓ «ÍÂÛÙÚ·Ù›ÛÂÈ» ÙÔ Ì¿ıËÌ·. Ù· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi. °›ÓÂÙ·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∏ Ó¤· ÂÓfiÙËÙ· ∞Ú¯Èο ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∆¤ÏÔ˜. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. fiˆ˜ ›ӷÈ: Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ· ÛÙȘ ™Î·È¤˜ ¶‡Ï˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·. √È ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ: ñ N· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÂÚÂÔÙ˘Èο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜. ñ N· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜. Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ŒÙÛÈ. Ë „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ —¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·—. ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ Î·È Ë Ù·Ê‹». ηıÒ˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÓÂÎÚfi. Ë Û‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi. fiˆ˜: 1. ∏ ÚÔ˜ ÌÂϤÙË ÂÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ٤ÛÛÂÚȘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÔÓˆ‰›Â˜-ıÚ‹ÓÔ˘˜. Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜. ·Í›Â˜). Á›ÓÂÙ·È Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·Ù¿ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ. Á›ÓÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜: ∏ Ó¤· ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ÙÔÓ/ÙËÓ Î·ıËÁËÙ‹/-ÙÚÈ· ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ·fi Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ. 24 . ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Î·È Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ (ÛÙ. ·ÏÒ˜ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È Ë ¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Î·È ›Ûˆ˜ Û ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›· ‰È¿ ‚›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê‹ÓÔÓÙ·È 6’8’ ÁÈ· Ó· ÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Î·È ˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ñ N· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ì ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Î·È Ì ÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ¤Ô˜. 723-745). Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ∂ο‚˘. ηıÒ˜ ·›ÚÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ë µÉνις ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. o ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ «ÓfiÛÙÔ˜» (ÓfiÛÙÔ˜-ı¿Ó·ÙÔ˜) ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ë ÂÓ·fiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ (ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËηÓ. ™‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·: ∞Ú¯Èο. Ô˘ ›ӷÈ: «∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú·„ˆ‰›·. Ì ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. «Î·È χË ı· ’Û·È ·Ì›ÏËÙË. ·′ ÚfiÛˆÔ) Î·È ˆ˜ ‡ÊÔ˜ — Ô Â˘ı‡˜ ÏfiÁÔ˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·ÌÂÛfiÙËÙ·. 3. ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û˘˙˘ÁÈ΋ ·Á¿Ë. ∞˘25 . Ô ÛÙ‡ÏÔ˜ Ù˘. ŒÙÛÈ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‰È·ϤÎÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi. ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁfiÔ˘˜. ÔfiÙ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ («Î·È Û˘ Ì·˙› ÌÔ˘. 778-805). Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. Ó¤Ô˜ ¤ı·Ó˜»). ÁÈ·Ù› Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ ¤ı·Ó ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù˘ È¿ÛÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ó· Ù˘ ÂÈ ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ. Ù˘ Ì¿Ó·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù˘ ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛ·˜ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο ˆ˜ Ù¯ÓÈ΋ (ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘. . ‰Èˆ‰›· Î·È ¯ÔÚfi˜. ø. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∂ο‚˘ (ÛÙ. ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÊÂÓfi˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ï·fi Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ fiÓÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ·ÊÔ‡ ¯¿ıËÎÂ Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ (ÚfiÚÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜). ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘». Ù¤ÎÓÔÓ ÌÔ˘. ™ÙÔ ıÚ‹ÓÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ (ÛÙ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 25 2. ‚¿ÏÛ·ÌÔ Î·È ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·. ªÂ ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Û˘˙˘ÁÈÎfi fiÓÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· (ÛÙ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ıÚ‹ÓÔ˜ Î·È ÁfiÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÌÔÓˆ‰›·. 762-777). ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ∂ÎÙÔÚ›‰Ë Î·È ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ. ˆ ŒÎÙÔÚ. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Â›Ó·È ÎÚ·˘Á‹ fiÓÔ˘ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘.¯. ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔÏfiıÚ¢ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ∂ÎÙÔÚ›‰Ë. ηıÒ˜ Î·È Ô fiÓÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. ÛÙ. Û˘˙˘ÁÈÎfi ·Ú¿ÔÓÔ. Ô ÚfiˆÚÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÚ·ÁÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. 730-731). ¶ÔÏ˘Ï¿˜. ÁÈ·Ù› ÔÏÏÔ‡˜ ÛÎfiÙˆÛÂ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ (ËÚˆÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡). √ ıÚ‹ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÙÈ ÈÔ ÛÎÏËÚfi: ÛÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÎÏ·‚È¿ Î·È ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ¤ÓÙÔÓÔ Ï˘ÚÈÛÌfi. Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜. ÁÈ·Ù› ı· ¤ÛÂÈ Ë fiÏË. ÚfiÚÚËÛË) «Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ô˚̤ӷ». ∏ ÛÙÂÚÂÔÙ˘È΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓÂÎÚfi Â›Ó·È ÙÔ ¿ψ̷ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‹ ÙÔ ·ÁοÏÈ·ÛÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. Ë ·Û›‰·. ÔfiÙ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (·ÁÁÂ›Ô Ì ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ì ÙȘ ÌÔÈÚÔÏÔÁ›ÛÙÚ˜ Ó· ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜). 746-761). ı· Â›Û·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ / Ì ÎfiÔÓ Û’ ¤ÚÁ· Ô˘Ùȉ·Ó¿ ηٷ‰˘Ó·ÛÙÂ̤ÓÔ˜ / οو ·fi ·ÚÈÔÓ ÛÎÏËÚfiÓ»). / Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¤Ûˆ˙˜ Î·È Ù˜ ÛÂÌÓ¤˜ ÌËÙ¤Ú˜» (π. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ËÚ›· Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰› ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿. Ú·„. ∏ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ÎÏ·›ÂÈ Ù· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· («ÕÓ‰Ú· ÌÔ˘. ∏ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ê¤ÓÙË ‰›ÓÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈο Ì ÙÔÓ ˘ÔıÂÙÈÎfi ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ· ·fi ÙÔÓ „ËÏfi ‡ÚÁÔ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ (ÚfiÚÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·). 4. ∆Ô ·Ú¿ÔÓÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ «ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ ÓfiÛÙÔ» ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·: «ÙÒÚ· Ô˘ ÂÛ‡ ¯¿ıËΘ. ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Û˘ÁÎÈÓ› Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ™ÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜. Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÚ·ÁÈ΋ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ù·›ӈÛ˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (ÚfiÏË„Ë.

∏ ∂ο‚Ë ıÚËÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Î·È Ï¤ÂÈ —›Ûˆ˜ Ì οÔÈ· ¯·ÈÚÂηΛ·— fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ‰ÂÓ ·Ó¿ÛÙËÛ ÙÔ ÓÂÎÚfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ô ıÚ‹ÓÔ˜. ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô «ÓfiÛÙÔ˜-·Ó·ÁÓÒÚÈÛË-¯·Ú¿». Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi fiÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ı·Á¿ËÙÔ˘. ∞ÈÛı‹Ì·Ù· ·Á¿˘ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fiÓÔ˜ Â›Ó·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ (Ï˘ÚÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È). ‰È·ıÂÌ·ÙÈο Î·È ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈο ˆ˜ ¤ÓÓÔȘ-ÎÏÂȉȿ Ô fiÏÂÌÔ˜. ø. ÙËÓ ÔÔ›· Ô‡Ù ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜/ÙȘ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ.). ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ›Ú·˜. ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÚÒÙÔ˜. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ÙÔ˘ ÌË Â˘ÙÂÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ fiÓÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÊfiÓÙÔ ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ˆ˜ ÚfiÛÔ„Ë —ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË— ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ‹Úˆ· Î·È ÙÔ ıÚ‹ÓÔ. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ÁÈˆÓ Ù˘. √ ŒÎÙÔÚ·˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙˆÓ ÓÂÓÔÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓÂÎÚÈÎÒÓ ıÚ‹ÓˆÓ. Ô˘ ÊÔÓ‡ıËΠ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË Ì¿Ó· ˆ˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÛÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ù¤ÏÂÈ· ÂÈηÛÙÈο Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ıÚ‹ÓÔ («ÂÌÚfi˜ ÌÔ˘ ÙÒÚ· ‰ÚÔÛÂÚfi˜ Î·È ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ / ΛÙÂÛ·È»)13. ÎÚÈÙÈο Î·È Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜. ¿Û¯ÂÈ Î·È Ì·˙› Ù˘ Û˘Ì¿Û¯ÂÈ fiÏË Ë ÙÚˆÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· (Ô Ï·fi˜). ·ÏÏ¿ ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‰Â ‰›ÓÔÓÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. Ô ÌËÙÚÈÎfi˜ fiÓÔ˜ Î. µ¤‚·È·. ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ô ÌÈÎÚfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÛÙȘ ™Î·È¤˜ ¶‡Ï˜ Ù˘ ∂ο‚˘ Î·È Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ŒÙÛÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ë ÂÚËÊ¿ÓÈ· Ù˘ Ì¿Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÁÈÔ Ù˘. 758. ∞fi ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Âȯı›. ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ 13. Ú·„. ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜. ÔÈ fiÔȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÏfiÏ¢ڷ Û ‰È·¯ÚÔÓ›· Î·È Û˘Á¯ÚÔÓ›·.¿. Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÓÂÎÚfi Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ì¿˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì‹ÓȉԘ. ηıÒ˜ Ô ÓfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ı¿Ó·ÙÔ˜ («ÓfiÛÙÔ˜-ı¿Ó·ÙÔ˜»). Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. π. ÛÙ. ∞ı‹Ó· 2003. ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î. Ï¿Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ¶ÔÏ˘Ï¿˜. Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜ ∂ο‚˘ ¤ÂÙ·È ÂΛÓÔ˘ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 26 Ù¿ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÏfiÏ¢ڷ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›Ï˄˘. Û ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. 26 .¿. ·Ó ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì fiÚÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜. √ ıÚ‹ÓÔ˜. √∂¢µ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÔÓ‡ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Û‡ÓԄ˘ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ Ì fiÏË ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛË. ŒÙÛÈ. πÏÈ¿‰·. Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ıÚ‹ÓÔ˜ Î·È ‡ÌÓÔ˜ ·ÏÈηÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÂÎÚfi (˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·). ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË. ηıÒ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‚Á‹Î ¿ÏÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ ( µήνιδος àπόρρησις). ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘Á¯ÚÔÓ›· Î·È ‰È·¯ÚÔÓ›·. ÙËÓ Ô‰‡ÓË Ù˘ Ì¿Ó·˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŒÙÛÈ. ∏ ∂ο‚Ë Ì ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. √ Ï·fi˜ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ıÚËÓˆ‰Ô› Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÙȘ ÌÔÓˆ‰›Â˜ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ.

ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÊÈÏÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË. √ ¶Ú›·ÌÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÎÒÓ ¿ÎˆÓ. ™ÂʤÚ˘). ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÓÂÎÚÈο ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· (χÛÈÌÔ ÓÂÎÚÔ‡. ÁÈ· Ó· ÙÈÌËı› Ô Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ıÚfi˜. °ÔÚÁ›·˜. ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘Ú·Ì›‰·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹27 . √ ·ÙÚÈÎfi˜ fiÓÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ‰È·ıÂÌ·ÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÁÂÓÈ¿. ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Ù˘ ·ÊÔÚÌ‹˜. ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ÚÔÛˆÈο Ù˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰›ÓÂÈ Ì ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ fiÏË ÙË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ˘Ú¿˜. ˘Ú¿. ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ‚·ÛÈÏ›·. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·. ÎÈ‚Ô‡ÚÈ ‹ ÌÓËÌÂ›Ô Î. ∆¤ÏÔ˜. ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. ∏ ∂ϤÓË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ fiÓÔ Î·È Ì ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ‡¯ÂÙ·È Ó· ›¯Â Âı¿ÓÂÈ ·Ú¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ó· ¯·ıÔ‡Ó ÙfiÛ· ·ÏÈοÚÈ·. ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ. ÌÈ·˜ ͤÓ˘. ∏ ∂ϤÓË. Ô ŸÌËÚÔ˜. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Û Â›Â‰Ô ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ (ÊÈÏ›·) Î·È ‰›ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ∂ϤÓË ˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓË (ÌfiÓË Û fi¯È ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ). ŒÙÛÈ Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (·Ú·Á‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘) Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ·Ú·Á‹ Ù˘ (∂˘ÚÈ›‰Ë˜. ÓÂÎÚfi‰ÂÈÓÔ. ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ı‡Ù˘ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ı‡Ì·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Ù· ¤ÌÌÂÛ· ‹ ¿ÌÂÛ· ‚ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ÙÔ ÌÓËÌ›Ô. ۇ̂ÔÏÔ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ÁÈ·Ù› ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ («Ô ÂÓıÂÚfi˜ Ì ·Á¿· ˆÛ¿Ó ·Ù¤Ú·˜»). Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ËıÈ΋ (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘) Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· ·Ù¤Ú· Î·È ÙÔÓ ·ÙÚÈÎfi fiÓÔ. Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. fiÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›·. Ë ÊÚÔÓÙ›‰· («Îˉ›·») ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. Ù˘ Ó‡Ê˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÚË ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘. ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ·Í›Â˜ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ‚¤‚·È·. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ¤Ô˜. ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÂÈηÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÙÔ˘ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· (‰È·¯ÚÔÓÈο).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 27 ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜ (Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙË ™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛ· Ì¿Ó·) ÍÂۋΈÛ «Á‡Úˆ Ô‰˘ÚÌfiÓ Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜».¿. Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘. ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·.).¿. ŒÙÛÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Á˘Ó·ÈΛԘ ıÚ‹ÓÔ˜. ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÌ‚Èο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜. £¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. Ì·˜ ϤÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜-·ÊËÁËÙ‹˜. ÔÈ ÂÈ΋‰ÂÈÔÈ. ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ıÚËÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂίÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ËÌÂÚÒÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Û ÌÈ· „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÓÈÒıÂÈ Ù‡„ÂȘ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤ÌÌÂÛ· οÔÈ· ËıÈ΋ ¢ı‡ÓË. ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ Âη٤ڈıÂÓ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. ÙËÓ ÔÔ›·.

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (ÓÂÎÚÈο ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·. ∞Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. £ÚËÛ΢ÙÈο. ÁÈ· ÙȘ ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ‹ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ı¤Ì·Ù· ÓÂÎÚÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ. ZËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ O‰‡ÛÛÂÈ·. ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ì ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ project ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘. ÒÛÙ ӷ ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·¯ı› ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜. ∂˘Úˆ·˚΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ñ ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ٷ Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜. Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ÃËÌ›·. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ø˜ ÌÂÙ·ÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÌ¤‰ˆÛË Î·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÌÔÚ› —Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‹ οÔÈÔ ı¤Ì· Ù˘— Ó· ÂÎÔÓËı› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ / project Ì ı¤Ì·: «∆· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· ·fi ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ˆ˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹». ºÈÏÔÛÔÊ›·. ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (ÚfiÛˆ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›. ŸÏ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (ÔÌËÚÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ / ÎfiÛÌÔ˜) Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û¯fiÏÈ·. ı¤Ì·Ù· Î·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· – ÎÔÈÓˆÓ›· (Û‡ÛÙËÌ·). ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ˘¤‚·ÏÏ·Ó ‰Ú¿ÛË. ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜. ∏ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ·ÚÈ· ÛËÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ŒÓÓÔȘ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È: ÂÈÚ‹ÓË – fiÏÂÌÔ˜. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ñ ¡· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÓه͈Ó. ÙfiÔ˜. ŒÙÛÈ. °ÏÒÛÛ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ 42Ë ¤ˆ˜ ÙËÓ 51Ë Ë̤ڷ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ˆ˜ ÂίÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÈÌËı› Ô ‹Úˆ·˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 28 ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·. ¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ. Ì ٷ ·ÚÈ· ı¤Ì·Ù·. ¯ÚfiÓÔ˜). πÛÙÔÚ›·. ª·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó: ∂ÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· (·Ú¯·›· Î·È Ó¤·). 28 . ™Ùfi¯ÔÈ ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. §·ÔÁÚ·Ê›·. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜) ʈٛ˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÂÈϤÁÂÙ·È ¤Ó· ı¤Ì· ÁÈ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ / project. ¿ÙÔÌÔ – Û‡ÓÔÏÔ. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. Ù· ΛÌÂÓ· ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Ì ϛÁ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ (‚Ï. ¶ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ· Ó¤· ¢∂¶¶™ Î·È ∞¶™ ¯ÚfiÓÔ˜ 10% ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹. Ô˘ ÙË ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. Û˘˙˘ÁÈÎfi˜ Î·È ·ÙÚÈÎfi˜ fiÓÔ˜ Î.). ÌËÙÚÈÎfi˜. √ ÛÙ›¯Ô˜-ηٷÎÏ›‰· 805 («∞˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ó‰Ú›Ԣ ŒÎÙÔÚÔ˜ Ô ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi˜ ÂÁ›ÓË») ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘. ñ ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ❏ ∆· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· ·fi ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ˆ˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ A. Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ. Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÛÙÂÚÂÔÙ˘Èο Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. ∆¯ÓÔÏÔÁ›·. Ó· ʤÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ê¿ÛÂȘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô.¿. ·Ú¿ÏÏËÏÔ ·fi √‰‡ÛÛÂÈ·).

ñ ∂›ÛÎÂ„Ë Û ·Ú¯·›· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· ÁÈ·: ·) ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÛÙ›¯ˆÓ ‹ ÌÈÎÚÒÓ ıÚ‹ÓˆÓ. ¢ËÏ·‰‹.¿. ÀÏÔÔ›ËÛË ∏ Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ¿Óˆ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: 1. «∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜» ÙÔ˘ °.¯. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ÛÎÔfi˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË. ñ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ (ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. ·˘ÙÔ‡ÛȘ ‹ ·Ú·ÏÏ·Á̤Ó˜. ñ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ‹ ÂÁÎÒÌÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ªÓËÌ›· – ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ôı¤Ì·Ù·: ñ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˘ ·fi Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ËÚÒˆÓ. ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó. ŒÚ¢ӷ – ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ñ ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi Ó¤Ô˘˜. Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. fi¯È Û˘Ó¯›˜. ™˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Û 2-3 ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.). ÌÂÛ‹ÏÈΘ Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÓÂÎÚÈο ¤ıÈÌ· ‹ ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Âı›ÌˆÓ. °. 4. ∆·ÊÈο ¤ıÈÌ· ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ôı¤Ì·Ù·: ñ ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÓÂÎÚÈÎÒÓ ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ Û πÏÈ¿‰· Î·È √‰‡ÛÛÂÈ·. ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ù˘¯fiÓ ·ÔÚÈÒÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 29 B. ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ñ 2Ë ÒÚ·: ™˘ÓÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. 2. 3. ‚) Û˘ÏÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡-ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ì ٷ ÌÓËÌ›·. ¿ÏÏÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· (Û‡ÁÎÚÈÛË). ıÚ‹ÓÔÈ / ÎÔÌÌÔ› ·Ú¯·›·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ñ 1Ë ÒÚ·: ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘ÔÔÌ¿‰ˆÓ. ñ ∆·Ê‹ Î·È Î·‡ÛË ÓÂÎÚÒÓ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚ›· ‰È‰·ÎÙÈο ‰›ˆÚ· Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ: 29 . ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. Á) Û‡ÁÎÚÈÛË ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ıÔψÙÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ì‚Ô˘˜. ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ¿ÏψÓ. Û˘˙‹ÙËÛË (Û‡ÓıÂÛË – ·ÍÈÔÏfiÁËÛË). ñ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ‹ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·‡ÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. Ù· ÔÔ›· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ÓÂÎÚÈÎÒÓ ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ. ƒ›ÙÛÔ˘ Î. ñ ∫ÙÂÚ›ÛÌ·Ù·. ñ √ ıÚ‹ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È ÓÂfiÙÂÚË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (. º¿ÛÂȘ ø˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ‰‡Ô. ∆ÂÏÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ (·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË). Ò˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È Ò˜ Âȉڿ). £Ú‹ÓÔÈ ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ôı¤Ì·Ù·: ñ £Ú‹ÓÔÈ ÔÌËÚÈÎÔ›. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÈ ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜.

319/2000. ÛΤ„ÂȘ. ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ȉ¤Â˜. Û¯fiÏÈÔ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ÚÔÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÛÂȘ) ñ ™¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ (·ÚÔÌÔ›ˆÛË. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È (ηٷÓfiËÛË ‹ Û‡ÓÙÔÌË ·ÔÙ›ÌËÛË ÊÚ¿ÛÂˆÓ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ .) ‹ ÛÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÂÓfi˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î›ÌÂÓÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ȉ¤Â˜. 294/1980 (º∂∫ 81 ∞′). ÙÚÈÙÔÚfiÛˆË. ∏ ÂÚÒÙËÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ¤ÍÈ (6) ÌÔÓ¿‰Â˜ (3+3). ∂ÚÒÙËÛË 3Ë. Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ‚) ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¶. ∞•π√§√°∏™∏ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ·. ∂ÚÒÙËÛË 2Ë.¢. ȉ¤Â˜.¢.¢.¿. ·Í›Â˜. 451/1993 (º∂∫ 185 ∞′) Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¶. ªÔÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ˘ÔÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ·) Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛÒˆÓ (ÛÙ¿ÛÂȘ. 78/1999 (º∂∫ 91 ∞′). √ ÙÚfiÔ˜ ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ √ ÙÚfiÔ˜ ÂͤٷÛ˘ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ηٿ ∫Ï¿‰Ô ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶.). ‰Ú¿ÛÂȘ. ηٷÚÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¶. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î. ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·. ∂. ∂ÚÒÙËÛË 4Ë. ∏ ÂÚÒÙËÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ٤ÛÛÂÚȘ (4) ÌÔÓ¿‰Â˜. ÌÂÈÎÙ‹) ñ ¢È¿ÏÔÁÔ˜. ñ 2Ô ‰›ˆÚÔ: ∂ÚÁ·Û›· ˘ÔÔÌ¿‰ˆÓ – ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ· – ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÚÁÔ˘ ˘ÔÔÌ¿‰ˆÓ – ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ – ∆ÂÏÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ·Í›Â˜ ‹ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¿. ‚) ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜: ñ √ÙÈ΋ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ (ÚˆÙÔÚfiÛˆË.¢.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 30 ñ 1Ô ‰›ˆÚÔ: ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ – ÀÔÂÓfiÙËÙ˜ – ÈÚÈÛÌfi˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ – ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ – ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ ˘ÔÔÌ¿‰·. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·Îfi ›‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·).¿.ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂÚ›ÏË„Ë). ñ 3Ô ‰›ˆÚÔ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ – ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û ۯÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‹ ŒÎıÂÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÚÒÙËÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ٤ÛÛÂÚȘ (4) ÌÔÓ¿‰Â˜. ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜. ·Í›Â˜. ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¢›ÓÂÙ·È ‰È‰·Á̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ (20-30 ÛÙ›¯ˆÓ) Û ʈÙÔÙ˘›· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ∂ÚÒÙËÛË 1Ë. ∞ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ˘ÔÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ (ıÂÛÌÔ›. 30 . Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎÂÈÌÂÓÈο ÚfiÛˆ·). ÂÈÚˆÓ›·. ˘ÏÈο ·Á·ı¿ Î. fiˆ˜: ·) ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ‹ ıÂÌ·ÙÈο Î·È ·fi‰ÔÛË Ï·ÁÈfiÙÈÙψÓ.

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 31

∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙËı› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ °’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚȘ
ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ΛÌÂÓÔ Û 80120 ϤÍÂȘ Û ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ —ÁψÛÛÈο Î·È ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο— ÏfiÁÔ.
∏ ÂÚÒÙËÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ¤ÍÈ (6) ÌÔÓ¿‰Â˜ (3+3).
‚. ∞ÍÈÔÏÔÁÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
£¤Ì· 1Ô
∞. ∫›ÌÂÓÔ: Ú·„ˆ‰›· ∞ ÛÙ. 391-420.
µ. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ:
1. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÔÈÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜; ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô
΢Úȷگ› ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È;
2. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë £¤Ùȉ· Â›Ó·È Ë ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË ıÂfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ¢›·; ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.
3. ·) ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Û ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÙ ¤Ó·Ó
Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û ηıÂÌÈ¿.
‚) ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ٷ ¯ˆÚ›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ë ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È;
4. ·) ¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ̤۷ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘;
‚) ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ «ÚÔÛÊÔÚ¿˜ – ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘» Î·È Ù˘ «ÈÎÂÛ›·˜» Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¡· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ
ΛÌÂÓÔ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È.
£¤Ì· 2Ô
∞. ∫›ÌÂÓÔ: Ú·„ˆ‰›· ¶ ÛÙ. 786-815.
µ. ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ:
1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ
ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È;
2. ¡· ·ÊËÁËı›Ù ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· (10 ÁÚ·Ì̤˜ ÂÚ›Ô˘) ÙËÓ
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹.
3. ·) ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Û ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰Ú·
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û ηıÂÌÈ¿.
‚) ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ˆÚ›Ô Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï‡ÛÂÙÂ.
4. ·) ¶ÔÈÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ô ºÔ›‚Ô˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘; √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‰Ú· Ô
ıÂfi˜ (ÛÙ. 789-790) ÌÂÈÒÓÂÈ ËıÈο ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·; ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.
‚) ¶ÔÈ· fiÏ· ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ̤۷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
¡· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ Û ÂÈıÂÙÈο Î·È ·Ì˘ÓÙÈο. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, ÙÈ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜
Ù¤¯Ó˘;

31

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 32

ª ∂ ƒ √ ™ µ’
√π ¢π¢∞∫∆π∫∂™ ∂¡√∆∏∆∂™

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

∞. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π

∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜:
ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÍÔ˘Ó ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο Î·È ıÂÌ·ÙÔÏÔÁÈο.
ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.
ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘.
ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ϤÎÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ (‰Âο¯ÚÔÓÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜) Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ (ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·).
ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›·, ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜, fiˆ˜: ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË, ‰ÔÌ‹, ̇ıÔ˜ Î·È ¯ÚÔÓÈÎfi ·ÚfiÓ (51 Ë̤Ú˜) ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜.
ñ ¡· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ.

µ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™

ñ ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÈ΋˜ Ô›ËÛ˘, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi Ì›· (1) ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ·.
ñ ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ı· Â›Ó·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ے ·˘Ù‹Ó, fiÙ·Ó ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì οÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ
ΛÌÂÓÔ: .¯. ÚÒÙ· Ô‰ËÁԇ̠ٷ ·È‰È¿ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
ñ ∏ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È «∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜». ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ: ·) Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘
ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, Ó· ‰ÈËÁËı›
Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ‰Âο¯ÚÔÓÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÙËÓ

32

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 33

µÉνιν ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ·, Î·È ‚) Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›·
ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ̇ıÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜
Ë ÙÚ·ÁÈ΋-ÂÈ΋ ÂÈÚˆÓ›·, Ë ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÎÙÏ., Î·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜
̤۷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù·.

°. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞

1. πÏÈ¿‰· Î·È πÛÙÔÚ›·
«¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ͯÓԇ̠fiÛÔ ¯·Ï·Ú¤˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ıÚ‡ÏÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ
οÔÙ ÌÈ· Ì˘ÎËÓ·˚΋ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜Ø ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜
··Ú·›ÙËÙÔ ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ªÈÎÚ·Û›·˜, Ô˘ Ù· ÂÚ›È¿ ÙÔ˘ ÁÈ·
ÔÏ‡Ó Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÏÏÔÙÈÓ‹ ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘, Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ıڇψÓ. ∏ πÏÈ¿‰· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú›ÍÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ Ì·ÙȤ˜ ÛÙËÓ ‰ÈfiÁΈۋ ÙÔ˘. ŒÓ· ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ Ì˘ÎËÓ·˚΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¶‡ÏÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì Èı·ÓÒ˜ Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ÕÓˆ ∂ÁÎÏÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÛοÊÙËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙ· 1939, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘. ∆Ô ·Ï¿ÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚËÌ· ÙˆÓ
‹ÏÈÓˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÁÚ·Ê‹ µ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì˘ÎËÓ·˚΋˜ ˙ˆ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi ıÚ‡ÏÔ ¯¿ÚË ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·. ∫È Ë ¯·Ú¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Á¤ÚÔ˘ Ó· ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙ¿
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ˘ÏÈ·ÎÔ‡˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· § 670 Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ ∂ÂÈÔ‡˜, ∏ 132 Ì ÙÔ˘˜
∞Úο‰Â˜). ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ §‡ÎÈˆÓ ËÚÒˆÓ Û·Ó ÙÔÓ
°Ï·‡ÎÔ, ÙÔÓ ¶¿Ó‰·ÚÔ Î·È ÙÔÓ ™·ÚˉfiÓ·. ∂Âȉ‹ ÔÈ ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ‹‰Ë
·ÔÈΛÛÂÈ ÙË ƒfi‰Ô, ÚÔ˜ ¯¿ÚË ÙÔ˘˜ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ §‡ÎÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÏÂÈÊı›. ∆Ô Ì·ÚÙ˘Ú› Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ µÂÏÏÂÚÂÊfiÓÙË. √ ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ô °Ï·‡ÎÔ˜ ·fi ÙË
§˘Î›· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· ÙÔÓ ∞ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÌ‹‰ËØ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÔϛ˜
ÙÔ˘˜ (∑ 119). √È Ì¿¯Â˜ Ì ÙÔ˘˜ §‡ÎÈÔ˘˜ fï˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÙÚˆÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÎÈ ¤ÙÛÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË, ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. √
∆ÏËÙfiÏÂÌÔ˜ Ô ƒfi‰ÈÔ˜, Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ §‡ÎÈÔ ™·ÚˉfiÓ· (∂ 657), ÌÔÚ› Ó·
·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙ· Ì˘ÎËÓ·˚ο ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚ› fï˜ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ¢ˆÚȤˆÓ ·Ô›ÎˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô fiÁÎÔ˜
ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÛˆÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ
ıڇψÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ··Û¯ÔÏ‹ıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¶¿ÚË ÛÙËÓ
£ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›· (9,
18, 5) ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙȘ £‹‚˜. ¢‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ¤Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ‹ÚˆÂ˜ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ÙfiÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.» (Lesky ∞., ÛÂÏ. 48-49)

33

ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÔÈ ıÂÔ› ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÚÔÌÂϤÙËÙ·. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·. ¤¯Ô˘Ó Ó·˘·Á‹ÛÂÈ.π. ÂÓÒ Ë √‰‡ÛÛÂÈ· ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË. ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∞Ó Î·È ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ËÚÒˆÓ. ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ¢È·ÊÔÚ¤˜ πÏÈ¿‰·˜ Î·È √‰‡ÛÛÂÈ·˜ «ªÈ· ÈÔ ¯Ù˘ËÙ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. fiÙ·Ó Ë ı¿ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‹Úˆ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ. fi¯È ÚÈÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ fiÁ‰ÔÔ˘ ·ÈÒÓ· . Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ıÂÒÓØ ÂÓÒ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Î·È ·ÓÙÈ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‹Úˆ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎfi. […] ∆¤ÏÔ˜ Ë πÏÈ¿‰· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·Ó·ÙÔÏÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·. ÀÔı¤ÙÔÌ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Ë √‰‡ÛÛÂÈ· ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· Ê¿ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙË ¢‡ÛË. Âӈ̤ÓË Ì ¯·Ï·ÚfiÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¢›·. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙË ¢‡ÛË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î¿ˆ˜ ·ÚÁ¿. ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· —ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÈÛÌ·Ù¿ÚÈÎË Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·— Î·È ÙȘ ıÂ˚Τ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. Ô˘ ›¯·Ó ÛÎÔÙˆı›. Ú¤ÂÈ fï˜ 34 . ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Í·Ó·‚Úԇ̠¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Û ʷÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. Ô˘ ÙËÓ Â¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Ûıԇ̠ͤÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË. ¤ÁÈÓ ¯¿ÚË ÛÙÔ ¤Ô˜ ¤Ó· Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ô›ËÛ˘.. fiÔ˘ Ë ∞ıËÓ¿ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¢›· Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›· ÎÈ ·ÎfiÌË ·Ú·¤Ú·. µ¤‚·È· Ë Ì˘ÎËÓ·˚΋ ‚·ÛÈÏ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı›. ªÔÏÔÓfiÙÈ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÔÈ‹Ì·Ù· ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·›ÚÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔχÌÈˆÓ ıÂÒÓ. Û·Ó ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË. Ë √‰‡ÛÛÂÈ· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ·ÚÈÔ ‹Úˆ·. Ë ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂÓ ·ÔÛ¿Ù·È ·fi ËÚˆÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË. √È ıÂÔ› «∆Ô ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜ Û’ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ. √È Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚfiÛˆ˜ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜.Ã.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 34 2. ∏ √‰‡ÛÛÂÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ÂÓÒ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Ë ∞ıËÓ¿ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔÓ ∆ËϤ̷¯Ô Û οı ‚‹Ì·. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘. ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ı¤Ì·Ù·: ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ πı¿ÎË. ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.» (Finley ª. ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ· Û ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ∏ √‰‡ÛÛÂÈ·. 36-38) 3. Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ‰È·ÌÔÚʈı›. ∏ πÏÈ¿‰· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÔ ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ.. √ Nilsson Î·È Â‰Ò ËÁ·›ÓÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ Ì˘ÎËÓ·˚΋ ÂÔ¯‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô Ì˘ÎËÓ·›Ô˜ ‰ÂÛfiÙ˘. ÛÂÏ. ·fi Ô‡ ηٿÁÂÙ·È ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ.

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 35 ¿ÏÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ∫ÔÓÙÈÓ‹˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Á¤ÓÂÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ôȉ‹˜ Ô‡ÙÂ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ. ∆· ı¤Ì· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ «…∆Ô ¤ÚÁÔ Ï¤ÁÂÙ·È πÏÈ¿‰·. ŒÓ·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎfiÛÌÔ.» (Lesky ∞. Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ı· ‰Ô‡Ì ˆ˜ οı ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ·Ú¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ı˘ÌÔ‡. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. µ. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌÂÙ·Ï¿ıÂÈ ÙÔÓ ÙÚˆÈÎfi ̇ıÔ Û ÂÈÎfi Ô›ËÌ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ µÉνιν ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ™¯¤‰ÈÔ….). ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì˘ıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‚ϤÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ̤۷ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. Ô˘ ¤˙ËÛÂ. ı·˘Ì·ÛÙfi ÎÙÏ. ·ÏÏ¿ ¤·È˙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ: fiÙ·Ó Ô ÔÈ35 . ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘. Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.. 6-7) Ú·„ˆ‰›· ∞ 1-53: ∆Ô ÚÔÔ›ÌÈÔ – ∏ ÈÎÂÛ›· ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË ∞. fi¯È Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÌÔÓ¿¯·. 49-50) 4. fiÓÔÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔ ÿÏÈÔ. Â›Ó·È Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿¯·. Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ı· ¯·ı› Ë ÔÏÈÙ›·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. ÙÔ ÿÏÈÔ. ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‚¿ÛÙ·Í ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÂÓfi˜ ÂÈÎÔ‡ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. 1: ∏ Â›ÎÏËÛË ÛÙË ªÔ‡Û·. ∞ÎfiÌË. ŸÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fï˜ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ì‹Óȉ·˜Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰Â Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ·ÎÏÔ˜. ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜). ÙȘ ÂÏ›‰Â˜. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÌËÚÈÎÔ› ıÂÔ›.» (∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ Ÿ. ÛÂÏ. Ì›ÛËÛ ÎÈ ·Á¿ËÛ ·’ ¤Íˆ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ÿÏÈÔ. Ô‡Ù ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È‰·¯ı›. ÛÂÏ.. ñ ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÂÈ΋˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ (ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÙËÓ ·ÒÙÂÚË ·ÈÙ›·-·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ∆Ô Ô›ËÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÎfi ÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ Î¿Ì·Ó Î¿ÔÙ Âӈ̤ӷ Ù· ·ÏÈοÚÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Á‡Úˆ ·fi οÔÈÔ Î¿ÛÙÚÔ. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ï‹ Ù˘È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ·Ôȉԇ.

5: ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ı¤ÙÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ÙȘ Ôԛ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ªÓËÌÔÛ‡Ó˘ Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ fiÚÔ˜ ∂ÏÈÎÒÓ· ‹ ÛÙËÓ ¶ÈÂÚ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ‰ÂÓ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. 7: Ë ·Ú¿ıÂÛË «¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ» ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÚfiÛηÈÚË Ó›ÎËØ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· («ı›Ԙ») Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ıÂ˚΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ‰È¤ÓÂ͢. ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ ¤‚ÔÛΠٷ Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÚÔ˜ ∂ÏÈÎÒÓ·. ÁÈ·Ù› ı· ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ë ªÔ‡Û· Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·. ∏ ıÂ˚΋ ÚԤϢÛË Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ. «√È ·Ôȉԛ. ª·ÚˆÓ›ÙË Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛÙȯ·Ú›ıÌËÛË. ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ∞’.» (Kirk. ·Ú¿ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ. ÂÎÙfi˜ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¿ÏÏË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ¡· ÂÈÛËÌ·Óı› Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ (ÛÙ. ÙÔÓ ·˘ÏÈÎfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ πı¿ÎË. °È· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¢. ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÚ¿. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË. 139) ™ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î›ÌÂÓÔ Ë Ï¤ÍË µÉνις (= ı˘Ìfi˜) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ Î·È ÛËÎÒÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. 7) —Û¯‹Ì· ·ÎÏÔ˘— ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ¤Ô˜. ÙÔÓ ·Ôȉfi ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ. 9)14. fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ÔÈ ı¤˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 9: ¶›Ûˆ ·fi ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ıÂfi˜. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ Ì¿ıËÌ·Ø ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÁÈ’ ·ÚÁfiÙÂÚ·. £ÂÔÁ. ÙfiÌ. ∫·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ì ˆÛÙfiÛÔ ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¢ËÌfi‰ÔÎÔ. Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Â‰Ò ÁÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ıÓËÙfi˜ ·˘Ùfi˜. 1) Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ (ÛÙ. 2: ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿: Ô ıÂfi˜. ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙÈ fiÊÂÈÏ·Ó ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ªÔ‡Û˜ Î·È fi. 22-23). ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ªÔ‡Û·˜. fiÔ˘ ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· «¯¿ıËÎ·Ó ·’ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÊ¿ÏÌ·Ù·…» (√‰. Î·È ÙÔÓ º‹ÌÈÔ. ÛÙ.ÙÈ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰È‰¿ÍÂÈ. ‰ËÏ·‰‹. ·ÏÏ¿ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÏÔ΋˜ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ —ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘— Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿ÛÌ·ÙÔ˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 36 ËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÛÙ. 36 . ÛÙ. Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÓ¢ÛÙ› Ì ·Ú·Ï‹ÛÈÔ ÙÚfiÔ. ÛÙ. · ÛÙ. ÛÂÏ. ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ Î·È ·ÒÙÂÚË ·ÈÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó.¡. 14. Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË Ì·ÚÙ˘Ú›· (‚Ï.

fiÔ˘ ÈÛÙ¢fiÙ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜. ÛÙ. ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÚfiÏÔ. ÒÛÙÂ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙËÓ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘. 35: ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ÙÔ ‚Ô˘‚fi fiÓÔ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤·Ø Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ›Ûˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ·. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ °È· ÙËÓ 3Ë ÂÚÒÙËÛË: BÏ. Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Ë Ï·ÎˆÓÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡. 38-39— ‹ Ë ·ÎÚfiÔÏË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. 22). ∫·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È. 53: ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi. ÛÙ. ÛÙ. ¿ÏÏÔÙ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ·fi οÔÈÔ ¯ÒÚÔ. Û¯fiÏ. °. «∞Á›· ∆ÚÈ¿‰·». √ ÔÈËÙ‹˜ ÂÈϤÁÂÈ ÛÔÊ¿ ϤÍÂȘ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜. Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ÛÙ.¯.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 37 ÛÙ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ (Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÌÈ· ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹) ÂȯÂÈÚ› ÌÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË (¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Á) ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∆Ë ÛÎËÓ‹ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ΢ڛˆ˜ ÔÙÈΤ˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜: Ë ·ÂÈÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛȈ‹. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜). ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Ë ∫›ÏÏ· Î·È Ë ÃÚ‡ÛË —ÛÙ. ñ ∏ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË (ÂÚÒÙËÛË 4Ë) ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· Ù˘Èο ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ÔÌËÚÈ΋˜ ÚÔÛ¢¯‹˜: ·) Â›ÎÏËÛË. 45: ÔÈ ıÂÔ› Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯ÒÚÔ ¿ÏÏÔÙ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ‰) ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·È Â) ÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο. Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û’ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙ›¯Ô (ÛÙ. ÛÙ. 21-22. 21-22: ÙÔ Ú‹Ì· Â˘Ï·‚Ô‡Ì·È ÛËÌ·›ÓÂÈ «Û¤‚ÔÌ·È» ·ÏÏ¿ Î·È «ÊÔ‚¿Ì·È»Ø Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ÛÙËÓ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ˆ˜ «Ì·ÎÚÔ‚fiÏÔ˘ ÙÔÍÂ˘Ù‹». 44-53). √ÌÔÈfiÙËÙ· – ¢È·ÊÔÚ¿: £ÚËÛ΢ÙÈο. 46: Ë ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ˘·ÈÓ›¯ıËÎÂ Ô ÃÚ‡Û˘. fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ «Ì·ÎÚÔ‚fiÏÔÓ ÙÔÍÂ˘Ù‹Ó» (ÛÙ. ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ÈΤÙË Ì ÙÔ ıÂfi Î·È ÚÔ‰Èο˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ηıÒ˜ fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÂÈÏËÙÈο Î·È Ë Ê‡ÛË ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘. 14). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·. 21-22) ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛȈËÏ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜Ø Ô ÌfiÓÔ˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ Ù·Ú¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÏËÙÈ΋ ËÛ˘¯›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· fiÏ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ÛÙ. ñ ™ÙËÓ 5Ë ÂÚÒÙËÛË: ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: «·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ». fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÈÂÚfi Î·È Î¤ÓÙÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘˜ (. ‚) ÚÔÛÊÒÓËÛË (ÚÔÛˆÓ˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙfiÔ). ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÔÙÂÏ› «ı·˘Ì·ÛÙfi» ÛÙÔȯ›Ô. ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ fiÏ˘). ÛÙ. ÕÏϘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·: Ô ÈÎÂÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ‹ÈÔ˜ ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË Â›Ó·È ‰È·ÌÂÙÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·Ø ÔÈ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· Ì ÙȘ Ê·ÓÂÚ¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘. ∆· ۇ̂ÔÏ· Â›Û˘. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ηıÒ˜ Ë ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (‚Ï. «ÙÚÈ·‰ÈÎfi˜». «∆ÚÈ‹ÌÂÚÔ˜ ∆·Ê‹ Î·È ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ» ‹ «∆ÚÈ‹ÌÂÚÔ˜ ŒÁÂÚÛȘ» (προσκυ37 .

ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ [36-93]) Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜ (Î·È ¿ÏÈ ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó. √ ∏Û›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¿ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂηÙfi. Î·È ·Ú·¿Óˆ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·. 144-147) ∏ ¢È¯fiÓÔÈ· Ô˘ ‚·ÛÙ¿ÂÈ ŒÓ· Û΋ÙÚÔ Ë ‰ÔÏÂÚ‹Ø ∫·ıÂÓfi˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ. ∆· ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÈÎÔ‡ ÚÔÔÈÌ›Ô˘: ·) Â›ÎÏËÛË ÛÙË ªÔ‡Û·. √ «ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ» ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙËı› Î·È ÛÙÔ Ô›ËÌ· «∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘» (‚Ï. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1.W. «ÙÚÈ·Ó‰Ú›·» ‹ «ÙÚÈ·Ú¯›·» (πÛÙÔÚ›·) ÎÙÏ. ‚) ‰È‹ÁËÛË Ì Ôχ Ï›Á· ÏfiÁÈ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. Î·È Û˘. Ô˘ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ. ™ÔψÌÔ‡ (ÛÙÚ.» (ª. √ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÊÈÏÔÓÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·: «⁄ÌÓÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·Ó» ÙÔ˘ ¢. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ ËÛÈfi‰ÂÈ·˜ £ÂÔÁÔÓ›·˜. (‚Ï. ÂÚ›Ô˘. √ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ (ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜) – ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÛÙˆ Û Á′ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∏ÛÈfi‰Ô˘ (‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜) ÎÙÏ. ÛÙ›¯Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ (104-115). ∏ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË (·Ó Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ) Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰Ôı› Ë ÂÚÒÙËÛË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 38 νοܵεν ΑéτοÜ τcν Τριήµερον ‰Eγερσιν). ÕÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·: ıÂ˚Τ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ÛÙ. 38 . 241) ¢. 39). ÛÂÏ. fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ ∞ÈÓÂÈ¿‰Ô˜ (Â‰Ò ¤¯ÔÌ ‚¤‚·È· Û˘ÓÂȉËÙ‹ Ì›ÌËÛË). Edwards. ÛÂÏ. Œ¯ÂÈ ·Ï‹ıÂÈ· ˆÚ·›· ıˆÚÈ¿Ø ªËÓ ÙÔ È¿ÛÙÂ. 1). ϤÁÔÓÙ·˜. «∆Ô ÚÔÔ›ÌÈÔ [Ù˘ πÏÈ¿‰·˜] Â›Ó·È ‚Ú·¯‡Ù·ÙÔ. ∫ÂÈÔ ÙÔ Û΋ÙÚÔ. ÁÈ·Ù› Ú›¯ÓÂÈ ∂ÈÛ¤ ‰¿ÎÚ˘· ıÏÈ‚ÂÚ¿. ∆˘ √‰˘ÛÛ›·˜ Â›Ó·È ·Ú·Ï‹ÛÈÔ Û ¤ÎÙ·ÛË (·Ó Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ). Ì ÙȘ ‰‡Ô Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ÂÈÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ªÔ‡Û˜ (ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ· [1-21]. Á) ·Ú¿ÎÏËÛË ÛÙË ªÔ‡Û· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· ·fi οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ÚfiÏÔ˜ ªÔ‡Û·˜ – ıÂÒÓ. 22-35 Î·È 94103). ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙ· ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ·. ¶¿Ú’ ÙÔ. ·ÓıÚÒÈÓË Â˘ı‡ÓË (ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙÔ ËÛÂÈfi‰ÂÈÔ ¤Ô˜. ÙÔÓ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·). ñ ™ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÔÈÌ›ˆÓ (ÂÚÒÙËÛË 6Ë) ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ˆÚ›·.

·ÓÙ¿Ì· ÙÚˆÓ Î·È ›ÓÔ˘ÓÂ Î·È ÁÏ˘ÎÔÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó. ¢ڤıË ÙÔ µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·‚·ÏÏ¿Ú˘. ¶ÚÔÛÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ. 2. ∂ÎÏÔÁ·› ·fi Ù· ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §·Ô‡. ∆Ô ÚÔÔ›ÌÈÔ «∏ πÏÈ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰ÂηÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (15. Î·È ›Ûˆ Û¿˜ ÎÔ˘ÚÛ‡ԢÓ ™·Ú·ÎËÓÔ› ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ. ∂. ÔÔ‡ ÊıÔÓ¿ÂÈ. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Á˘Ú‡ÂÈ ·fi ÙË ı¿ Ó· ÙÔ˘ „¿ÏÂÈ ÙËÓ µÉνιν ÙÔ˘ ¶ËÏ›39 . ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÙË Á˘Ó·›Î·. ·Ú. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. Ô˘Ï¿ÎÈ ‹Á Β ¤Î·ÙÛ ‰ÂÍÈ¿ ÌÂÚÈ¿ ÛÙËÓ Ù¿‚Ï·. […] ™Ù· ¤Ì· ÙÔ˘ Ì‹ÎÂ Û·Ó ·˚Ùfi˜. Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË. Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ. µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ. Î·È ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓË». Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ηӤӷ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ. ‰ÂÓ ¤ÏÂÂ Û·Ó ·Ë‰fiÓÈ. ÌfiÓ’ ÂÏ·ÏÔ‡Û Β ¤ÏÂÁÂÓ ·ÓıÚˆÈÓ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·: «∂Û›˜ ÙÚÒÙÂ Î·È ›ÓÂÙÂ Î·È ÏÈ·ÓÔÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÙÂ. ÛÙ· ͤ‚Á· ‰˘Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ¶ÔÏ›Ù˘. 355).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 39 ∞fi ÛÙfiÌ·. ·fiÛ·ÛÌ·. ªËÓ ÂÈÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ∆· ͤӷ ¤ıÓË ·ÏËıÈÓ¿: ∂¿Ó ÌÈÛÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛfi ÙÔ˘˜ ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚÈ¿. ¶‹Ú·Ó Ù’ ∞ϤÍË Ù· ·È‰È¿. flÛÙ ӷ ÛÙÚÒÛÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜ Î·È Ó· ÛÂÏÒÛÂÈ Ô ∞Ϥ͢. Ù’ ∞ϤÍË Ù· ÏÈı¿ÚÈ·.692) ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÔ‡˜ ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. √∂¢µ 2001. ¶‹Ú ْ ∞ϤÍË Ù· ·È‰È¿. ∫È’ ÂΛ Ô˘ ÙÚÒÁ·Ó Î’ ¤ÈÓ·Ó Î·È Ô˘ ¯·ÚÔÎÔÔ‡Û·Ó. ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÙË Á˘Ó·›Î·. ¶·ÏÈοÚÈ·. 5 10 15 40 (¡. ÎÈ ·ÓÙ¿Ì· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ ‰Â̤ÓÔ˘˜. ÛÙ· ͤ‚Á· Û·Ó ÂÙÚ›ÙË˜Ø ÛÙ· ¤Ì· ÙÔ˘ ¯›ÏÈÔ˘˜ ¤ÎÔ„Â. ∆Ô˘ ∫ÒÛÙ· ÙÚÒÂÈ Ù· Û›‰ÂÚ·.°. Ô Î·ÛÙÚÔÔÏÂÌ›Ù˘. ¶ˆ˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ÎÙ˘¿ÂÈ ∆Ô˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹. ÛÂÏ. 70. ·˜ ÌËÓ ’ˆı›. ¢ÂÓ ÎÂϷˉԇÛÂ Û·Ó Ô˘Ï›. ∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ µÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘ √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÎÈ Ô ∞Ϥ͢ Ô ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ˜.

¡. ™¯¤‰ÈÔ…. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÙÚˆÓ˘ÌÈÎfi ÙÔ˘ (24) ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÛfi ÛÙ›¯Ô. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ Ó· Û‚·ÛÙ›. Ô‡Ù ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÌÂ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙË ÁÓÒÌË. ÙËÓ ËÁ‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ô˘ ı‡ÌˆÛÂ.» (Edwards M. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ·. 240-241) 3. ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ·ÊÔ‡ › fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó: ÙÔ ı¤Ì·. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ – π. 26-32). ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ‘‘ÎÚ·ÙÂÚÔ‡’’ ·˘ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔÓ ‹ÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË. ηıÒ˜ Ô ÈÂÚ¤·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›·. fiˆ˜ ‚ϤÔÌ ÛÙÔ µ 487). […] ªfiÓÔ Ô ŸÌËÚÔ˜. 6-7) 2. Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È Û’ ¤Ó·Ó ÈÔ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔØ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. Ô˘ ÂÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó ¤ÙÛÈ.. δÖος \Aχιλλεύς ‡ÛÙÂÚ· Î·È Û‡ÓÙÔÌ·. ÙÔÓ ·Ó̷ٛ¯fi ÙÔ˘ Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜. ∫·È ÂΛ Ô˘ Ô ÃÚ‡Û˘ ›¯Â ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ∞ÙÚ›‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ fiÏÔ˘˜. ∆ÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ͯˆÚ›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÏÏ¿ (24 Î. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‹Úˆ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ηٷÊÚÔÓ› Î·È ÙÔÓ ÈΤÙË Î·È ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. […] ªÂ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ 40 . ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ «√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÂ›Ø ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰È¤ÓÂÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ËÚÒˆÓ.. Ì ÂӉȿÌÂÛÔ ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ·fi ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·Ø Ë ‰Ú¿ÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·ÓÂ·›ÛıËÙ·. ∏ ϤÍË µÉνις Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ. Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ —ÔÏÏÒÓ ÁÂÓÓ·›ˆÓ „˘¯¤˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Õ‰Ë ÎÙÏ.» (∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ Ÿ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 40 ‰Ë ∞¯ÈÏϤ·. Ì ¤Ó· ¿ÏÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (= ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ∞fiÏψÓÔ˜ Î·È ÏÔÈÌfi˜) Î·È Î·ÙfiÈÓ Ì Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ. ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ (19). ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È Ï·fi (ÛÙ. ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. \Aτρεΐδης ôναξ àνδρ΅ν ÚÒÙ· Î·È Ï·ÙÈ¿ ÂÈˆÌ¤ÓÔ. √ ¤‚‰ÔÌÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÒÓ Ô˘ ̿ψ۷Ó. ∏ ·ÈÙ›· Ù˘ ¤Úȉ·˜ ı· ÂÈÛËÌ·Óı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÌÈ·Ó ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ı¿: “¶ÔÈÔ˜ Ù¿¯· ·’ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤Ûڈ͠ӷ ÌÔ‡Ó ے ¤ÙÔÈ· ·Ì¿¯Ë. Ô˘ Ù’ ·Îԇ̠ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. fiˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (¶ÔÈËÙÈ΋ 1459· 30). ÛÂÏ. ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ. ¤‚·Ï ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‰È‹ÁËÛË ÌÈ· Ú¿ÍË Î·È Á‡Ú„ ӷ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì fiÏË ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ Ú¿Í˘ ·˘Ù‹˜. […] ŒÓ·˜ ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›.W. ÛÂÏ. ·ÍÈÔηٷÊÚfiÓËÙÔ Á¤ÚÔ (26).— Î·È Ë ÈÔ ‚·ıÈ¿ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ: Ë ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ¢›·.) Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯Ù˘ËÙ‹Ó ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜. ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÈÂÚ¤·.” [ÌÙÊÚ. fiˆ˜ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› (23)Ø ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ. ∏ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË «[…] √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘Ø fiÏÔÈ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› —ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜— ÂȉÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÂÚ¤· Î·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ù· χÙÚ·. ∫·ÎÚȉ‹˜] (Ë ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙË ªÔ‡Û· Â›Ó·È ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Â›ÎÏËÛ˘. √ ÔÈËÙ‹˜ Âȉ¤ÍÈ· ‚ÔËı› ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÍÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ.

Œ¯Ô˘Ó ·Ú·ÌÂÚÈÛÙ› fiÛ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔÈØ ·fi ÙË ˘fiÛÙ·ÛË fï˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ÕÏϘ ıÂ˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ıÂ˚Îfi. ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙË ‰Ú¿ÛË Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¶ÚÔÔÌËÚÈο…. Î·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ Ë ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ‡„ÈÛÙÔ˘ ıÂÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔÓ ·ÒÙ·ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. ¿ÓÙ· ÚÔÛˆÈÎfi˜. ∆ÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙÚ·ÁÈο Ì·˙› Î·È ÌÂ Â˘Û¤‚ÂÈ·Ø ‚ϤÂÈ ˙ˆ‹ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ “Ù¯ÓÈ΋” ÛÙ¤ÎÂÈ ÌÈ· ÎÔÛÌÔıˆڛ· Ô˘ ‚ϤÂÈ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiˆ˜ ›ӷÈ: ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· — fi¯È „‡¯Ú·ÈÌ·. Î·È ·ÔıÂÔÔÈË̤ӷ.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π. ŸÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ·ÎfiÌË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÈÏ›· Û˘Ó¿Ì·.) 4. fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó ·Ó‰Ú›ÎÂÏ·. ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÓÔ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË. Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÔÚÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ÛÂÏ. ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ·Ú¿Ï¢ÚÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. Ô˘ Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË. ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ̤ÓÂÈ Ì˘ÛÙÈÎfi. Ì ÚÔÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ôχ ¤Ú· ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜Ø Î·È ¿ÏÈ. ∫·È fï˜ Ë πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ıÂÔÎÚ·ÙÈÎfi Ô›ËÌ·Ø Ì¤Û· Ù˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È Û ·Ï‹ ÛÎËÓ‹. °›ÓÂÙ·È ÂÂȉ‹ Ô ÔÈËÙ‹˜. ·ÓÔȯً ·ÂÈÏ‹ ‰Ò.£. […] ∆›ÔÙ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ‹ ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ ÙÔ ‹ıÂÏÂØ ÙÔ ıÂ˚Îfi “Ú¤ÂÈ” Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ “ı¤ÏËÌ·” Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ù· ͯˆÚ›ÛÂÈ. Ô˘ ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ηÓ›˜ ı· ÁϛوÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ï·ÎÒÓÔ˘Ó. ‹ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˘Ô¯ÒÚËÛË. «∫·È Ë ‚Ô˘Ï‹ ÁÂÓfiÓÙ·Ó ÙÔ˘ ∫ÚÔÓ›‰Ë» «™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ÊÚ¿ÛË: ∆ιός δ’ âτελείετο βουλή [¤ÙÛÈ ÙÔ ı¤ÏËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÙfiÙÂ Ô ¢›·˜]. Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙȘ ·ÒÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢›·. ··ÈÙ› Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó. ·Ó¤Ïȉ·. Û·Ó ¤Ó· Ú‡̷ ·fi ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¤˜ “Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜”. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‚Ô˘‚·Ì¿Ú·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â¢ÊËÌ›· ÙÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË (22). ‰ÂÓ Ù· ·ÔηχÙÂÈ ÌÔÓÔÌÈ¿˜. √ ÔÈËÙ‹˜ ηÙfiÚıˆÛ οÙÈ ÙÔ Û¿ÓÈÔ: Ó· ‚ÈÒÛÂÈ Ù· ÎÔÛÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÔÔ›ËÛË. 61 Î. Ô‡ÙÂ Î·È ¤‰ˆÎ ηÌÈ¿ ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜. Î·È Ô ıÂfi˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ¿. fiÙ·Ó ·ÔηχÙÂÈ Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. ¢È·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.. ÛÂÏ. […] √È ∞¯·ÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ‚Ô˘‚·ıÂ›Ø Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Í›ˆÛ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô‡Ù Ì ¤Ó·Ó ÏfiÁÔ. ÙÔÌ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 41 ÏfiÁÔ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÃÚ‡ÛË (32)Ø Ô ÛÙ›¯Ô˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ 21): ÎÚ˘Ê‹ ·ÂÈÏ‹ ÂΛ. µ’. Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÙËÚ› Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.» (Schadewaldt W. ‚ϤÂÈ πÛÙÔÚ›·. 65-67) 41 .. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ∫·È Û˘¯Ó¿ Ë ÔÚ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË. √ ÃÚ‡Û˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ Û‚·ÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂfiØ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi.ÂÍ. Ô‡Ù fï˜ Î·È ËıÔÏ·ÛÙÈο Û·Ó ÌÈ· “·ÓÒÙÂÚË Ù¿ÍË” Ô˘ Ì ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÙ› Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.

ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ Î·È ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ› fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Ë ı›· ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ·. fiˆ˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË.ÙÈ Ï¤Ì ı·‡Ì·. ÈÂÚ·Ú¯›·. […] ∆Ô ı·˘Ì·ÛÙfi. fi. ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÔȘ Ê¿ÛÂȘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë µÉνις (ı˘Ìfi˜) ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ̤¯ÚÈ Ó· ‰ڷȈı› Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ú‹ÍË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 42 5. 42 . […] ∆Ô ı·˘Ì·ÛÙfi ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ‹ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜. £·˘Ì·ÛÙfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÌ fi. Ô˘ ¿ÊıÔÓÔ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙ· ‰‡Ô ¤Ë.). Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ. AÈÛıËÙÈ΋…. ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì Û ÂÎÏËÎÙÈÎfi. ñ ¡· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û οÔȘ ÚÒÙ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÚÈ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÎÙÏ.ÙÈ Á›ÓÂÙ·È “ηı’ ˘¤Ú‚·ÛÈÓ” Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ٿ͈˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÏÔÁÈÎÒÓ ÓfïÓ. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÔÈËÙ‹˜ (ÂÈ΋ ¿ÓÂÛË. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ∞ıËÓ¿˜. Î·È Û ηı·˘Ùfi ı·˘Ì·ÛÙfi.» (∫·ÏÔÁÂÚ¿˜ µ. ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ÛÂÏ. ÏËÛÙÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜. ñ ¡· ¯·ÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏfiÁˆÓ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ΋ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË.). 39-46) ƒ·„ˆ‰›· ∞ 54-306: ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ∞. ñ ¡· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ·›ı·ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚԤϢÛË. Ô˘ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Î·È ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÎÏËÍË..∞. fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ. Ô˘ ÚÔÍÂÓ› ηٿÏËÍË Î·È ‰¤Ô˜. ∆Ô «ı·˘Ì·ÛÙfi» «ªÂ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÙÔ “ı·˘Ì·ÛÙfi” Î·È ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÂÔÏÔÁ›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ (·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ÙËÓ µÉνιν ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ‰È·ÓÔÌ‹ Ï›·˜ ÎÙÏ. Ô‡Ù ·Ïfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË Î·È Ô ıÂfiÛÙ·ÏÙÔ˜ ÏÔÈÌfi˜ Ì ÙË ÊÈÏÔÓÈΛ· ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· – ∞¯ÈÏϤ· Î·È Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ıÂ˚Τ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ·).

∞Ó·ÏÔÁÈο Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ Ù‡Ô Êı¤ÚÓˆ ·fi ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ¤ÊıÂÈÚ·. 119-121) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ï›ÁÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ (ÛÙ. ÛÙ. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· (ÛÙ. Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙ¤ÏÓˆ (·fi ·fiÚ.: ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ì¿ÓÙÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙË ‚›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘. ‰ÂÓ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ (Ì ÎÔÚ˘ÊÒÛÂȘ Î·È ˘Ê¤ÛÂȘ). fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘: fiÙ·Ó Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ˘Ô43 . 106 Î. ÁÈ·Ù› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· – ∞¯ÈÏϤ·. ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ™Â οÔÈÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ (5Ô˜ Î·È 6Ô˜) ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ì˘Ëı› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· Î·È ı· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Û οı ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙÔȯ›·. 117-118). Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ‹ ˘Ê¤ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. Á¤ÚÓˆ (·fi ÙÔ ¤ÁÂÈÚ·) ÎÙÏ. 66: ÙfiÛÔ Ù· ¿ÛÙÔ¯· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· fiÛÔ Î·È Ô ‰ÈÛÙ·ÁÌfi˜ ÙÔ˘ ∫¿Ï¯· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó (ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË) Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜: ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡. 62 Êı¤ÚÓÂÈ: fiˆ˜ Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÓÂÛÙÒÙ· ̤ӈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ›ıÂÈ. ∂ÈϤÔÓ. ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ˆÛÙfiÛÔ. ÛÙ. 107)Ø Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘.ÂÍ. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û‡ÓÂÛ˘. fiÙ·Ó ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ÙÔ˘ Ì¿ÓÙËØ Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ. 56 ˆ˜ Ë ı¿ ÙÔÓ ‰›‰·ÍÂ: Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô Ï·fi˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Î¿ÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‹ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û «£ÂÔ‡ ÊÒÙÈÛË». ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ı˘Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ (ÛÙ. Â·ÈÓÒÓÙ·˜ Ù· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÃÚ˘ÛË›‰·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Ì οı ̤ÛÔ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ÛÙÔÈ¯Â›Ô Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ϯٛ fiÏÔ˜ Ô ÂÈÎfi˜ ̇ıÔ˜. 91-92). ¤ÛÙÂÈÏ·). 60: Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ı· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ (ÛÙ. Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜: Û’ ·˘ÙfiÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ (ÛÙ. ] µ. ˆÛÙfiÛÔ. ÛÙ. ÛÙ. Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎÔÔ‡ (ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 43 ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ¤ÓıÂÙ˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (∫ÂÓÙ·˘ÚÔÌ·¯›·). 117). 114-116). °È’ ·˘Ùfi Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜: ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÃÚ‡ÛË. [¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÓÓ¤· ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. 60). ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó Û 2 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜. √ fiÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (ÛÙ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÔ¯Ô. 79-80) Î·È ·˘ÙfiÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ Ô ¶ËÏ›‰Ë˜ (ÛÙ. ·˘ÙfiÓ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ô ∫¿Ï¯·˜ (ÛÙ.

ÂÍ. 181). 174. 172) Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ÍÂÛÙÔÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ºı›· (ÛÙ. 150 «Ì’ ·Ó·›‰ÂÈ·Ó ÂÓ‰˘Ì¤Ó» — Ë ·Ó·›‰ÂÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ Û·Ó ÚÔ‡¯Ô ·fi ¿Óˆ ˆ˜ οو ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·!). 149 Î.ÂÍ. ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ·′ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ (ÛÙ. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ («·Ù›ÌËÙÔ˜».: ·Ó Î·È Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ÏfiÁˆÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. Î·È ‰) Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ χÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÛÙ. 165). ˆÛÙfiÛÔ. 132). 130). 160. 124. Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. 123 ı· ÛÙËÚȯÙ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (ÛÙ.ÂÍ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 44 ¯ˆÚ›.ÂÍ. ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. 139). 126. ÕÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·: ·) ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÚÔÌËı¢fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· (ÛÙ. ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ (ÛÙ. 130) Ô ¶ËÏ›‰Ë˜ ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ οı ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¯ÚÔÈ¿. 173 Î. ∏ ·¯·ÚÈÛÙ›· Î·È Ë ·Ó·›‰ÂÈ· (ÛÙ. fiÙ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÂÓˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ͤÓÔ ÂÈÛ‚ÔϤ·. ÛÙ. 125.: Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô.). ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó. 131 Î. Ì ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ ›¯Â ÚÔÛ‚ÏËı› ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂ÏÏ¿‰·. 127) Î·È Á) ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Î·È ÚfiˆÚË ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ¤Î‚·Û˘ (¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. 125-127). ÛÙ. Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Â›Ó·È ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÛÙÔȯ›· (ÛÙ. ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÂÚÈÛÙÈÎfiØ ·ÓÙ›ıÂÙ·.ÂÍ. Ú‚. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋. 127. ‚) Ë ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (ÛÙ. ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ó¤· ¤ÓÙ·ÛË. οÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È ·Ì‚χÓÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙȉÈΛ·Ø Ù¤ÙÔÈ· ›ӷÈ: ·) Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (ÛÙ. ÛÙ. 147). 123) ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÙË ıÂÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ›¯Ô.: Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì·ÂÛÙÚ›· ÚÔÛÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ηÈ: ·) ·ÚÓÂ›Ù·È ¤ÌÌÂÛ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘.: Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ∆ÚˆÈÎÒÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÂıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «ÂÚÈÛÛ¿ ÊÈÏfiÏÔ˘Ù» (ÛÙ. ∞Ó Î·È Ô ¶ËÏ›‰Ë˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. 167) Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ÙÔ˘ ∞ÙÚ›‰Ë. ·ÏÏ¿ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰È·Ê·Ó› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈο ÂÓÔ¯ÏËı› ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘. 130) Î·È ÙË ‰ÈÏ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ˆ˜ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÛÙ. ÛÙ. 126. ÛÙ. ÒÛÙ ӷ ÌË Ê·Ó› fiÙÈ Ë ·ÂÈÏ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔÛˆÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ‚) ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ 44 . 141 Î. 178. ÛÙ. ‚) Ò˜ ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó Ë Ï›· ÙˆÓ ÏËÛÙÚÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ (ÛÙ. ∏ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ȉ¤· ı· ÛÊ˘ÚËÏ·ÙËı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ. fiÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó¤Ô ‰ÒÚÔ. 121 Î. Á) Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ËÚÒˆÓ (ÛÙ. 170). Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙ. ÒÛÙ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¯ËÁÔ› Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÂıÓÈ΋ ˘fiıÂÛË ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·˘Ùfi. ÛÙ. ∏ ηÙËÁÔÚ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚË ÛÙÔ ÛÙ.

187-188). ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¢ÛÙÚÔÊ›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·.ÂÍ. 131. ∫ – «¢ÔÏÒÓÂÈ·»). Î·È Â) Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ «∫ÚÔÓ›‰Ë» (ÛÙ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 45 ÙÔ ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ È‰ÈÔÔÈÂ›Ù·È (ÛÙ. ÛÙ 196-197: Ë ◊Ú· fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ì·ıÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· (·˘Ù‹ «ÊÒÙÈÛ» ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ÂÓÒ ÌÈÛ› ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Î·È ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜.ÂÍ. ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ· (ÛÙ. fiˆ˜ Ë Î·Ù·ÛÎÔ›·.). 194-201. ∆Ô Ì›ÛÔ˜ Ù˘ ı¿˜. ÛÙ. ‰) Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÂÈı·Ú¯›·˜ (ÛÙ. 227). §fiÁˆ Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. 225. ÛÙ. ‹ ÔÈ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (ÛÙ. fiˆ˜ ·˘Ù‹. «ÙËÓ ·‰ÈΛ·Ó». 227-228: ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓØ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. 149 ÎÙÏ.) ‹ ‰›ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ (ÛÙ. 147). 122. 204Ø «ÙËÓ ‡‚ÚÈÓ». ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¢›· ˯› Û·Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›·: Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¢›·˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÙÛÈ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Î·È Ë ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. 175-176). ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ›ڷ. ÒÛÙ ӷ ‰ÈηȈı› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. 248). Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ÂÓÒ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ —Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜— ›¯Â ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ (ÛÙ. Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢›·. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ÂÈıÂÙÈ΋ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û‡ÚÂÈ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. ‚Ï. 246-247: Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔڇʈÛË (ÛÙ. ÔÈ ÔϤ̷گÔÈ. fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· (ÛÙ. fiÙ·Ó Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ «Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ» (ø 25 Î. 228). 176) ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˘„ËÏfi ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹. ÁÈ· Ó· ‰ÈηȈı› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. 232). 189 Î. 246-247). 248 Î. 132. 149). ÛÙ. ∞˘Ùfi ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Ì ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ (¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚ˜). ∫·È ¿ÏÈ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ ÏÔÈÌfi Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘) ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ∞¯·ÈÔ›Ø Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. 179. fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ¿Ú· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. 246-247) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË fiÛÔ Ë ÚÒÙËØ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Û΋ÙÚÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ú‹Ì· «ÂοıÈÛ» ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ú·›ÙËÛË Î·È ·ıËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË. 206: ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ‡‚ÚË (¤·ÚÛË) ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (Ú‚. ÛÙ. fiˆ˜ Î·È Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. 45 . ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÂȉÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ (ÂÓ¤‰Ú·. ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ «ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¶¿ÚË».ÂÍ. ∞ 56-57). ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÏÔÈÌÔ‡. ı· ÙÔ˘˜ ıˆڋÛÂÈ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ (ÛÙ. ÛÙ.). ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ÛÙ. Á) ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ (ÛÙ. Ô˘ ÙÔ ÁÂÓÓ·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. fiÙ·Ó Â›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÔÌÈÏËÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ (ÛÙ. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ ıÂfiÙËÙ·˜Ø Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÓfi˜ ÊÚfiÓÈÌÔ˘ ıÓËÙÔ‡. Ú‚. ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. ÛÙ. fiˆ˜ Â‰Ò (Ú‚. ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙȘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¿ÓÙ· ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜. 215). ÂÈÎÚ·Ù› Ê˘ÛÈο Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜. 220-223. ·ÏÏ¿ Û‡‰ÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ›¯Ô Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ÛÙ.: Û ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

286 Î. ∂Âȉ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·‰›ÎËÌ· (ÛÙ. 294-295) Î·È ıˆÚ› Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ (ÛÙ. ÛÙ. 179 Î. °È· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÙÔ˘˜ ÛÙ. ÛÙ. 255 Î. µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘ÙfiÓ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ›ıÔÔ. 230 Î·È 298-299Ø Ô fiÏÂÌÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜ (ÛÙ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ °È· ÙËÓ 3Ë ÂÚÒÙËÛË: ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÛÙÔ ‰ÒÚÔ (Á¤Ú·˜) Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó. Ú‚. ÌÙÊÚ. ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∂ÈÎÔ˘Ú›Ԣ ∞fiÏψÓÔ˜ ÛÙȘ µ¿ÛÛ˜ (‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô) Î. 175. 266). ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ. 166. √ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ (ÛÙ. °È· ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ. ∑. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ (Ú‚. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÂı‡ÛÈ ÙÔ˘˜ fiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙˆÓ §·ÈıÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ Í¤Û·Û ¿ÁÚÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‚Á‹Î·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ÔÈ §·›ı˜. ™›‰ÂÚ˘). 205. 46 . 174-175 Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ. 161-162. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙ·˘ÚÔÌ·¯›·.ÂÍ. ÛÙ. ñ °È· ÙËÓ 5Ë ÂÚÒÙËÛË: «∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘ (∞ 233 Î.ÂÍ. Î·È √‰‡ÛÛÂÈ· Ê 299 Î·È 303.ÂÍ. Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¤· («∞ÈÁ›‰Ë˜». Î·È Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ £ËÛ¤·˜. 203. Ú‚. °. 167. µ 740 Î. 290) Î·È ÚÔÛ·ı› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (ÛÙ. ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. 171. ∆¤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓÙÏÔ‡Û ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜Ø ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ŸÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ §·ÈıÒÓ ¶ÂÈÚ›ıÔÔ˜ ÁÈfiÚÙ·˙ ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ πÔ‰¿ÌÂÈ·. 163. 118-120.: Ô ¡¤ÛÙÔÚ·˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÈÓÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ÙË Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ §·ÈıÒÓ.ÂÍ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ‹Ù·Ó Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ûڈӷ. 203) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ËıÈÎfi ÎÒ‰Èη Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¡¤ÛÙÔÚ·. 291.·. 159). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ‹Úˆ·˜ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ µÚÈÛË›‰·˜ (ÛÙ. Ô ‹Úˆ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ (ÛÙ. 232) ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘Ê›ÛٷٷÈ. 135. 232 Î·È 238). 300.: ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÚˆÙ‡ÙÂÚ·. 299-300: ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·). ∏ ∫ÂÓÙ·˘ÚÔÌ·¯›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙfi˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. √È §·›ı˜ ‹Ù·Ó ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ Ï·fi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ì˘ıÈÎfi˜ ÈÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ √›ÙËØ Ë Ï·˚΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ‡˜ ·Ú›ÛÙ·Ó ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ¿Óˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ ¿ÏÔÁ· (ÈÔΤÓÙ·˘ÚÔÈ).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 46 ÛÙ. 179)Ø Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ÔÙ·¯ı› (ÛÙ.). ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∏Û›Ô‰Ô˜ (∞Û›‰·. ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi «‰ÒÚÔ» ‹Ù·Ó Î·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ¤Ó·˜ Ì·¯ËÙ‹˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. ÛÙ.

ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ˘·ÈÓÈÎÙÈÎfi˜. ‰ËÏ. Ô ·ÏÈfi˜. ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ˙ˆ‹Ø / ÎÈ fï˜ ÁÂÓÓ¿ ÙÔ ÊıfiÓÔ.. ∏ ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘˜ ηÎÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜. ∏ χÛË ÙÔ˘ ·ÈÓ›ÁÌ·ÙÔ˜ / ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Í¤ÓÔ˘. / Ô ∫Ú¤ˆÓ.] √ȉ›Ô‰·˜: ø ÏÔ‡ÙÂ.). ¡· ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ·ÈÁÈÓ‹ÙÈÎË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ ∏ÏÈÔÁ¤ÓÓËÙ˘: Ë ÎfiÚË ·ÚÓÈ¤Ù·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢Ô‡Î·. ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì ÙÔ ÈÂÚ·ÙÂ›Ô [√ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿Ï¯·ÓÙ· (ÛÙ. «IÏÈ¿‰·: §‡ÛÂȘ ·Ó¿Á΢». / ∞˘ÙfiÓ ·ÔÂÈÚ¿ıËΘ Ó· ‰ÈÒÍÂȘ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÈ· ı¤ÛË / ÛÙÔ˘ ∫Ú¤ÔÓÙ· ÙÔ ıÚfiÓÔ Ï¿È. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜ / Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ˙‹ÙËÛ·. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘: “™·Ó ¤ÚıÂÈ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ ·’ ÙË ÁË ÎÈ Ô Î‡Ú˘ ÌÔ˘ ·’ ÙÔÓ Õ‰Ë ÙfiÙ ÎÈ ÂÙÔ‡ÙÔ˜ ̤ӷÓ Á˘Ó·›Î· ı· Ì ¿ÚÂÈ”.π. ·ÔÂÈÚ¿ıËΠ̠‰fiÏÔ Û΢ˆÚÒÓÙ·˜ / ·fi ÙÔ ıÚfiÓÔ ÌÔ˘ Ó· Ì ÂÙ¿ÍÂÈ. Ô ÔÈËÙ‹˜ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ› Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·. ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷهÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi fiÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ. / Ù¤¯ÓË ·’ fiϘ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ˘¤ÚÙÂÚË. / ¿ÚıÚˆÛ˜ ÏfiÁÔ ÛˆÙËÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∆È Ï¤ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. Î·È §¿Ù·-M·ÎÚ‹ B. ÛÂÏ. ∆ÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Ô˘ ‚ϤÂÈ ÌÔÓ·¯¿ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ / ÎÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ù˘ÊÏfi˜. ∂›Ó·È fï˜ ÙfiÛÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ: “£· Í·Ó·‚ÁÒ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Ú·‚‰› ·˘Ùfi ʇÏÏ· Î·È ÎÏ·‰È¿”. ¢ÂÓ ‰È¿‚·Û˜ ÙÔ˘˜ ÔȈÓÔ‡˜. ÌÔÓ¿¯· Ì ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ԯ›ÚÈÔ ÙÔ Ì¿ÁÔ ·˘ÙfiÓ. / fiÙ ·Ï¿ıËÙÔ˜ ˘‹Ú͘ Ì¿ÓÙ˘. / Ô‡Ù ÙË ÛΤ„Ë ÙˆÓ ıÂÒÓ.» (∫·ÎÚȉ‹ ∂. / ∫·È Ê¿ÓËΠˆ˜ Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ Î·Ù›¯Â˜. 75-84). £· ‰ÂȘ ˆ˜ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ / ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ù· ÛÔÊ›ÛÙËÎÂ. 556) ¢. —Ë fiÏË ÌÔ˘ ÙË ‰ÒÚÈÛ—. ÈÛÙfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜. £· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ. ˆ ÂÍÔ˘Û›·. / ÙÔÓ ‰ÔÏÂÚfi Ì˯·ÓÔÚÚ¿ÊÔ. ŒÏ· Î·È ˜ ÌÔ˘. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·Á˘Ú›Ûˆ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ”. ÙÔÓ ·Á‡ÚÙË. 47 . ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 47 ÂÍ. ∆· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ¿ÏÌ·: ∆È ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜: “ÔÚΛ˙ÔÌ·È fiÙÈ ‰Â ı· Í·Ó·Á˘Ú›Ûˆ…” ∂›Ó·È fï˜ ÙfiÛÔ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂÚÓ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘: £· ÙÔÓ ·Ô˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·… ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ŸÙ·Ó Ë Û·Ϸ ™Ê›ÁÁ· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ‰Ò. ÔÙ¤. ∂ÁÒ Û·Ó ‹Úı· / Ô ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ ÎÈ ·Ó›‰ÂÔ˜ √ȉ›Ô˘˜ Ù˘ ¤ÎÏÂÈÛ· ÙÔ ÛÙfiÌ· ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· / ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ¿‰È· ÎÈ ÔȈÓÔ‡˜. ◊Ù·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Ì·ÓÙÈ΋˜.

√∂¢µ 2000) 2. / ∞Ó Á¤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó. ÙÔ˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÎÙ›ÌËÛË ·Í›˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜. ∆¤Ù·ÚÙË ¢È¿ÛÙ·ÛË. fi¯È. ∫·È fï˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË Û˘Ó·›ÛıËÛË fiÙÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ. Û’ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎfi Î·È ·ÎÔ‡ÛÈÔØ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÏ¢ıÂÚ›· ˆ˜ ÌÈ· „¢‰·›ÛıËÛË ‹ ÌÈ·Ó ÂÍ·›ÚÂÛË. ·Ï‹ıÂÈ·. Â›Ó·È Ë ∞ıËÓ¿ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ·Ù›. ·fi Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ıÂÒÓ.Ã. 560-597 [380-403 ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô]. ∏ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘ı‡ÓË. ıÂ˚΋˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÔÚÁÈÛı› ÂÎ Ó¤Ô˘. ·‰·Ì·ÓÙÔÔ›ÎÈÏÙÔ Û΋ÙÚÔ —ÚÔ¿ÓÙˆÓ ·˘Ùfi— ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·ÈØ ·Û‹ÎˆÙÔ. ∫·È fï˜ Â›Ó·È Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘. ª‡Ú˘. ∫¤‰ÚÔ˜. ŸÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏχ˜ ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ∞ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ¤ıÂÙ·Ó ÙfiÛÔ Î·ı·Ú¿ fiÛÔ ÂÌ›˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ì ӷ ÙÔ ˘ÔÎÈÓԇ̠ۯÂÙÈο Ì ÙÔÓ ŸÌËÚÔ: ·˘Ùfi Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜. ÂΉ. √ȉ›Ô˘˜ ∆‡Ú·ÓÓÔ˜. (™ÔÊÔÎÏ‹˜. «ŒÙÛÈ. (°. ÌÈ· ÎÔ‡Ú·ÛË ÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Ô˘ Â͛ۈÓ ÙË Ó›ÎË Ì ÙËÓ ‹ÙÙ·. ™ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ∫·È ÙË Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ÛηÏÈ¿. ı· ’‚·˙˜ ÁÓÒÛË ·ı·›ÓÔÓÙ·˜ / fiÛ· Ù’ ·ÓfiÛÈÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Ì˯·Ó‡ÂÙ·È. Ô ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Í›· ηıÔÚÈÛÙÈ΋. ∂›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ 48 .— ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›‰·) — fi¯È ÛÙËÓ ÎÏ›ÓË ÌÔ˘. ∫·È fï˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 48 ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ηٿڷ˜ ı· ÛËÎÒÛÂÙÂ. ÌÈ· ÎÏ›ÓË ÔÏfiÙÂÏ· ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ·. ÙË ˙ˆ‹ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∫. […] ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ fi„ÂȘ Ù˘ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜. […] Î·È ÙÔ ‚·Ú‡. ŒÓ·˜ ıÂfi˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô ‹ ÙÔ ı˘ÌfiØ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÒıËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‹ Û˘ÁÎÚ·Ù›. Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È. Ô˘ ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÈÓËı› Ì ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ÙÔ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜: fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ë È‰¤· Ë ›‰È· Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. «∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ». ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ÌÙÊÚ. ™‹ÌÂÚ· ÓÈÒıˆ ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·Ø —fi¯È ηıfiÏÔ˘ ·ÓÙȉÈΛ· Ì·˙› ÌÔ˘— ÎÔ‡Ú·ÛË ‹Ù·Ó. ∞ÎfiÌË Ô ∑¢˜. ∞ı‹Ó· 2001) ∂. Lesky ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ· ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ·ÈÙÈfiÙËÙ˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó. ÛÙ. Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜. ÈηÓÔÔÈ›ٷÈ. Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ¶ÔÈΛÏÏÂÈ Â›Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜: ÔÈ ÌÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙË ıÂ˚΋ ·ÈÙÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ A. Ó· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ˆ. Ó· ¯¿ÓÔÌ·È. ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ƒ›ÙÛÔ˜. ŒÓ·˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˜ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ª˘Î‹Ó˜ ∆· Ï¿Ê˘Ú· fiÏ· ÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ ‹ ÌÔÈÚ¿ÛÙ ٷ — Ù›ÔÙ· ‰Â ı¤Ïˆ. ¿Ú’ ÙË ÁÈ· ‰Ô‡Ï· ÛÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙÚÔÊfi ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ì·˜ (—Ô‡ ’Ó·È. Î·È fiÙÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜.

·Úfiı˘ÌË ·¿ÓÙËÛË ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ £¤ÙȉԘ ÛÙÔ ø 139-140) 49 . ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ‰›¯ˆ˜ ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÙÔ ·ÏÈfi. ∞ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ·’ fi. 70-72) 2. Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÎÔÛÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ “·ÛËÌÔηÚÊÔÏÔ‡ÌÈÛÙÔ”. ∏ ÎÚ›ÛË. ÛÙÔ ŒÔ˜ Î·È ¢Ú¿Ì·. ∂ΛÓÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ›Ûˆ ηٿÏËÎÙÔ˜. ·Ó Î·È ·Úfiı˘Ì·. ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘Ø ·ÓÙ›ıÂÙ·. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ó· ÂÎÏËÛÛfiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ. Ë ·ÈÊÓ›‰È· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë. Ù¤ÏÔ˜. Î·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙËÓ ÙfiÛÔ ÔÍ›· Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ: ÔÈ ıÂÔ› ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ¿ÁÔ˘Ó. ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË ÙÂı›. ∏ ∞ıËÓ¿ ÙÔÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ. Ì ÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ì ٷ Ê¿Ú̷η. ™ÎfiÈÌ· ·Ú·‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ Ù˘ ÂΛ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ Î·Ï› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ò˜ ı· ÙÈ̈ÚËı› Ô ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓØ Ë ›‰È· ÂÈıÂÙÈ΋ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. ÛÂÏ. ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Û˘ÓÂÙ¿. ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ Î·È ÔÚÌ¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì ¤Ó· ÛÙ›¯Ô Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ: “◊Úı ÙfiÙÂ Ë ∞ıËÓ¿ /…” (¶·ÚfiÌÔÈ· Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 49 ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ù¤ÏÂÈ·. ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∞Ó·ÛÙ.). ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰Â ı· ¤ÏÂÁ·Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı› ·fi ÙÔ ıÂfi Î·È ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜. fï˜ Â‰Ò ÙÔ ·fiÙÔÌÔ Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ›¯Ô. Ì ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. «√È ıÂÔ› Î·È ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ÛÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜». ™Ù¤ÊÔ˜. ÔÈ ‰‡Ô ·ÈÙÈfiÙËÙ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ô˜.» (Romilly J.ÂÍ. ∫ 507). fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √ ∞¯ÈÏχ˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. Î·È ÁÈ· ÌÈ·Ó ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ù˘ÈÎfiÙËÙ˜ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È. fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ÂͤگÂÙ·È ¿ÏÈ ·ÎÌ·›Ô˜ Î·È ÚÔÛ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÏ˘ÊÈÎfiÙËÙ·.ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ: ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈηÏÂ›Ù·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ·ÊÔ‡ ·ÓÙ› Ó· ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ·Ú¿˙ÂÈ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ (ÁÈ· ÌÈ·Ó ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜). ∏ «ÂÈÊ¿ÓÂÈ·» Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ «ŒÍ·ÊÓ· Ë ·Ì˯·Ó›· ÙÔ˘ χÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÌÈ·˜ ıÂfiÙËÙ·˜. fiÙ·Ó Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Ô ∞¯ÈÏχ˜ ·Ú·‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ Ù˘ Ù·Ú·¯‹˜ ÙÔ˘ (Ù· ·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ) Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ·Ó ¤Ï·‚ ηΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· (¶ 2 Î. ˆÛÙfiÛÔ. ∂ΛÓÔ˜. Î·È ·ÚfiÌÔÈ· ηٷχÂÈ ÙÔ Û‡ÓËı˜ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘. ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ […] Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ∞. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Û ‰È·‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. Î·È Î·ıÒ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. Ô˘ ÛԂ› Â›Ó·È Ô͇ٷÙË. de. ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë ∞ıËÓ¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ¯ÚfiÓÔØ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÒÚ· ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. ÙÔ ÊfiÚÂÌ· ÙˆÓ Û·ÓÙ·ÏÈÒÓ Î·È Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ıÂ˚ÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡. ™Ù¤ÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. Û˘ÁηٷٛıÂÙ·È (ÙËÓ ›‰È· Û‡ÓÙÔÌË. ™’ ·˘Ùfi ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È. ·ÊÔ‡ ·ÓÙ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ Ë ÂÈÛΤÙÚÈ· (Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηÓÔÓÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù¤ÙÔÈˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ) Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÒÙÔ˜.

– √ ∞¯ÈÏϤ·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÂÈÏ‹.» (Edwards ª. Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ôȉԇ Î·È Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔÌ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ú¿ÙÙÂÈ Â‰Ò Ë ∞ıËÓ¿. ¤ÛÙˆ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜.ÙÈ ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∞¯ÈÏχ˜. √‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÔÁÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·.. Û·Ó ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ›ӷÈ. ·ÏÏ¿ Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ı˘Ìfi ÙÔ˘ Ì ÚÔÛ‚ÔϤ˜. ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ë ∞ıËÓ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ·ÏÒ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹. √ ‹Úˆ·˜ ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜Ø ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘. ∏ ·fiÊ·ÛË fï˜ Â›Ó·È ‰È΋ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 50 Î·È ÈÛÙÔÔÈ› ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ (Ú¿ÍË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋) ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ ›Ûˆ ÛÙË ı‹ÎË.ÙÈ ·Ó¯ı› ÙÒÚ·. ÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi ‰ÒÚÔ (Á¤Ú·˜) ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Á›ÓÂÙ·È Ú¿ÍË. 50 . – °›ÓÂÙ·È Î·ı·ÚÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Î·È ÏÔ‡ÛȘ ı˘Û›Â˜ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ∆ÔÓ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÔÚÁÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ◊Ú·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ٷ ‚È‚Ï›· ÎÏÂÈÛÙ¿. ‹ ÛÙÔȯ›· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÂÓÔًوÓ: – √ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÃÚ˘ÛË›‰·˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. Ù˘ ÈÔ ÓËÊ¿ÏÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜Ø ·˘Ù¿ Ô˘ ÂΛÓË Ï¤ÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì fi. ·ÚÎÔ‡Ó 10 ÏÂÙ¿. 247-248) Ú·„ˆ‰›· ∞ 307-349: ∏ ÃÚ˘ÛË›‰· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘ Î·È Ë µÚÈÛË›‰· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (∞Ó¿ÁÓˆÛË) [∂ÓfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Û¯fiÏÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË-··ÁÁÂÏ›·. ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿.] ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÔÈÎÔÓÔÌËı› ‹ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. fiÙÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·„ËÊ¿ ηÓ›˜ ÌÔÓ¿¯· Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ. Ô‡ÙÂ Î·È ·ÛΛ οÔÈ·Ó ·ÓÒÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘. °È· ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘.W. Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·Ô˙ËÌȈı› Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· fi. fiˆ˜ ·˘Ù‹. ÛÂÏ. ̤ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ì¿¯Ë. ÁÈ·Ù› Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙË µÚÈÛË›‰·. – ∏ ·˘Ù·Ú¯È΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘. ÙÔÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó· ÌË ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ· Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı›. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÛ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÏÔ΋˜. ÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ fiÚÎÔ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÍËÁ›. ¢ÂÓ ÂÌ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ì›·Ó ȉ¤· ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ·.

ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔ·›ÛıËÛË. Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÔÈÔÓ ÙÔÓ ·Á·¿ÂÈ Ô ıÂfi˜ Âı·›ÓÂÈ Ó¤Ô˜ 51 . ÌÙÊÚ. Û¯¤ÛÂȘ ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ – ÚÔÛ¢¯‹). ÚÔÔÌËÚÈΤ˜ ÙÂÚ·ÙfiÌÔÚʘ ıÂfiÙËÙ˜. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜.. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ∏ ‚Ú·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ‚) ÙËÓ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·.. ∆Ô ›‰ÈÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË (∞ ÛÙ. 350-357: ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÚÔÛ¢¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË ıÂfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 51 Ú·„ˆ‰›· ∞ 350-431·: ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∞¯ÈÏϤ· – £¤Ùȉ·˜ ∞. Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ıÂÒÓ. 35-46) ‹ ÙÔ˘ ∆ËϤ̷¯Ô˘ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· (‚ 260-269. ∞Í›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ë ıÂfiÙËÙ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜. Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ. ∆Ô ÛÎËÓÈÎfi («ÌfiÓÔ˜ ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ.¯. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ı·Ï¿ÛÛÈ· ıÂfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿. ÛÙËÓ ÔÔ›· ·¤‰È‰Â ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ (. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ÌÈ·Ó ¿ÏÏË. µ. ÛÙ. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ó‰Ú›·. ™›‰ÂÚË). 353: Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ˆÛÙfiÛÔ. ñ ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ˆ˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜: ·) ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë (ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿). ηı·ÚÙÈΤ˜) Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Û ηÙÔÈΛ· ÔÏÏÒÓ ıÂÔًوÓ. ÂÎÔ›Ù·˙ ْ ·¤Ú·ÓÙ· ÂÏ¿ÁË») ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ (·ÏÏ¿ Î·È Î¿ıÂ) ÂÔ¯‹˜ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∑. √ ÔÈËÙ‹˜ fï˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. Á) ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË-‹Úˆ· (∞¯ÈÏϤ·) Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ (£¤Ùȉ·) Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÛÎËÓ‹ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ηı·Ú¿ ÔÏÂÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ›Ù ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ Ù˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ(∞fiÏψӷ˜ – ÚÔÛ¢¯‹ ÃÚ‡ÛË) ›Ù Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ (∞ıËÓ¿ ÛÙÔÓ ∆ËϤ̷¯Ô Ì ÂÓ·ÓıÚÒÈÛË Î·È £¤Ùȉ· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ·). ñ ¡· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ (·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜. ¤ÚÂ ӷ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÙÈÌË̤ÓË ˙ˆ‹.

∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ ™ÙËÓ 1Ë ÂÚÒÙËÛË: O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ £¤Ùȉ·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‡ıÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË ıÂfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔÓ ¢›·Ø ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘ ‹Úˆ·. ·Ô‰›‰ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÓ˘Ì›Ô˘ ÂηÙfiÁ¯ÂÈÚÔ˜: fi¯È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂηÙfi ¯¤ÚÈ·. Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ‹Û˘¯Ë Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ ÛÙÂÚË̤ÓË ·fi ‰fiÍ· ˙ˆ‹ Î·È Û ¤Ó·Ó ÚfiˆÚÔ. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ∆Ô ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚfiˆÚÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ (Ú‚. ÎÔÏÏËÙ¿ ÛÙȘ Ú‡ÌÓ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓØ ·˘Ùfi ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ı· ÙÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ›ÛÌ· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. 404: Ô µÚÈ¿Úˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË – ∫·ÎÚȉ‹ «¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ˜»Ø ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ÀÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÌfiÓÔ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. ÒÛÙ ÔÈ ∆ÚÒ˜ Ó· ÛÙÚÈÌÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ·ÏÏ¿ Ë ËıÈ΋ Ì›ˆÛË Î·È Ë ·Ù›ÌˆÛË (Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. Û·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ Ó¤Ô˜ (ÎÔÓÙfi¯ÚÔÓÔÓ. °. 354).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 52 (νέος àπόλλυται ¬ντινα θεeς φιλεÖ). ·ÏÏ¿ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÂηÙfi ¯ÂÚÈÒÓ. Ë ÌËÙ¤Ú· ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚˆÈ΋ ‰ȿ‰·. 408: Ë £¤Ùȉ· ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¢›· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi.. ÛÙ. 355Ø ·Ù›Ì·ÛÂÓ ÛÙ. ÛÙ. 357). 353). ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓË Ô˘ οÔÙ ¤ÛˆÛ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ıÂÒÓ ·fi ‚¤‚·ÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ Á›Á·ÓÙ· (‚ÚÈ·Úfi˜ = ÈÛ¯˘Úfi˜).ÂÍ. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â›Û˘ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ù˘È΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÈÎÂÛ›·˜ (ÛÙ. 409-411: Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜. 355·.ÂÍ. ñ °È· ÙËÓ 3Ë ÂÚÒÙËÛË: ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë ΢Úȷگ› Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ (ÙÈÌ‹Ó. 353). ÛÙ. ÛÙ. ÛÙ. 395). ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÛÙ. 417). ¤Ó‰ÔÍÔ Î·È ÙÈÌË̤ÓÔ ı¿Ó·ÙÔ (π 410-416). ∞˘ÙfiÓ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ı· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ‚¤‚·È· ÛÙÔ ™ 97 Î. ∆Ô ‰ÒÚÔ (Á¤Ú·˜) ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ‹Úˆ· ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Ó‰Ú›52 . ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ «ÚÂۂ›·˜». ÛÙ. 355‚. ™ÙÔ π ‚¤‚·È·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯¿ÚË Ô˘ Ù˘ ¯ÚˆÛÙ¿ ·fi ·ÏÈ¿ Ô ¢›·˜ (‰›Î·ÈÔ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ – ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘). ÛÙ. 408Ø Ú‚. √ ÂÈÚˆÓÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ «ÁÈ· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ» Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ˜. ÛÙ. ÒÛÙÂ Ë ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. 357) Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì ÙË ‚›·ÈË ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ («¿Ú·ÍÂÓ ÙÔ ‰ÒÚÔ». 397: Ô ÛÙ›¯Ô˜ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Û fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÎËÓ‹Ø Â‰Ò ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜: Ô ·Ù¤Ú·˜ ÛÙË ºı›·. 356. ÂÓÒ Ë ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ∞ ÛÙ. fiˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÈÎÂÛ›·˜ Ù˘ ∞ 499 Î. ÛÙ. ÛÙ. 356)Ø Ô ‹Úˆ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Û·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ıÂÔ› (Ô ¢›·˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ıÏ›‚ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Û‡ÓÙÔÌË ˙ˆ‹ (Ì›· ÌfiÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿.

ÙÔ˘˜ ∞ÙÚ›‰Â˜ ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î·Ú·‚ÔÛÙ¿ÛÈ ·Ú·ÙÒÓÙ·˜. Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ‹Ú ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ï·ÌÚfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‰fiÍ·˜. ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Ù˘ ∆Úˆ¿‰·˜ ÊÙ·Ṳ̂ÓÔ˜ ‡ÛÙÂÚ· ÎÈ fi¯È ÈÔ Ï›ÁË ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·’ ·˘ÙfiÓ ·ÓÙÚ›· ÎÈ ¤ÚÁ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ηıfiÏÔ˘. ∆¿ÛÔ˜ ƒÔ‡ÛÛÔ˜. ∫·È Ì ÙÈ Ì¿ÙÈ· ÙÔ ÁÔÓÈfi ÌÔ˘ ∆ÂÏ·ÌÒÓ· ı· ‰ˆ. Ô˘ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Î·È ˆ˜ ˘ÏÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ (·ÚÈÛÙ›ÔÓ. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Í›· ȉ·ً. 509-529. (™ÔÊÔÎÏ‹˜. Á¤Ú·˜). ÛÙ. ·ÈØ ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ›ÛÙ¢ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‚·Ï̤ÓÔ ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ¿ıË ÌÔ˘Ø ÙÈ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Î·È ÙÚÂȘ Ó· ÎÚ¿˙ˆ ·È·È. ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÍfiÓ Â̤ӷ ‰Â ı· Ù· ’·ÈÚÓÂØ Ì· ÙÒÚ· Û’ ¤Ó·Ó ·ÓÔ‡ÚÁÔ Ù· ’‰ˆÛ·Ó ÔÈ ∞ÙÚ›‰Â˜. ÚÒÙÔ˜ ̘ Û’ fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. Â̤ӷ Ô˘ Ô ÁÔÓÈfi˜ ÌÔ˘ ‹Ú ·’ ·˘Ù‹Ó Â‰Ò ÙË ÁË Ù˘ ÿ‰Ë˜. ¶Ò˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ı· ‚·ÛÙ¿ÍÂÈ Ó· Ì’ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÌÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì’ ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· ‰›¯ˆ˜ ‚Ú·‚›· ·ÏÈηÚÈ¿˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 53 ·˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ì¿¯Ë. ÌÈ· Î·È Ì ‚Ú‹Î·Ó ¯·Ï·ÛÌÔ› Ù¤ÙÔÈÔÈ. ÓÙÚÔÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯¿ÓÔÌ·È ·’ ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜. ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ Ó· ÂÚ¿Ûˆ. √∂¢µ. 460-466 ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô]. ŸÌˆ˜ ¤¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË ˆ˜ ηϿ ÙÔ Í¤Úˆ ÂÙÔ‡ÙÔ. ¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O ∏ ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ‚Ú·‚›Ԣ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ù›ÌˆÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ· ∞›·˜: ∞È. Ù· ÚÒÙ· ‚Ú·‚›· Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ï·ÌÚ‹ ‰fiÍ· Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘Ø ÎÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÒ. ηٷÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ·Í›·. ∞›·˜. ∞ı‹Ó· 2000) 53 . 545-554 [430-446. ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜ ÙÔ˘. ∫·È Ë ÙÈÌ‹. ∞Ó ˙Ô‡Û’ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÎÈ ‹Ù·Ó Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÈÔ˜ ı’ ¿ÍÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈηÚÈ¿ ÙÔ˘ Ù· fiÏ· ÙÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ. ÌÙÊÚ. ‰ÂÓ ÙÔ ÌÔÚÒ. […] ¶›Ûˆ Ó· ʇÁˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘. Ÿ¯È. ¢.

·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·‰Â̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ÌÔ›Ú· Ó· Âı¿ÓÂÈ Ó¤Ô˜ (ÛÙ. «¯‡ÓÔÓÙ·˜ ‰¿ÎÚ˘· Û· ‚Ú‡ÛË».ÂÍ. ªÈÏ› ÁÈ· Ù· ¿ıË ÙÔ˘ ÒÚ· ÔÏÏ‹. Î·È Ù· ÚÒÙ·-ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· Ù˘ ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. Ì ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ (¶ 7 Î.W. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û·Ó ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔÚÁ‹˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ËÙÙÔ¿ıÂÈ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ (π 9 Î. Ï¿È ÛÙÔÓ ıÏÈÌ̤ÓÔÓ ∞¯ÈÏϤ·» (Edwards M. ·ÊÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒÛÔÌ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÙÔ˘.. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 54 ∂. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ·¯Ï‡ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ Ï¿È ÛÙÔÓ ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ‹Úˆ·. ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂΛ. 2. ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÙË ıÏ›„Ë Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÒÙ·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜ fiÚÈÔ. ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¿Ú·ÎÙÔÈ. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ £¤Ùȉ·˜ «∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÎËÓ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙË £¤Ùȉ· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘ Ë Û˘Ó‹ı˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ı›·˜ ‡ÓÔÈ·˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ (ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÓ·‰È΋ Û’ fiÏÔ ÙÔ Ô›ËÌ·) ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ Â›ÎÏËÛ˘ ‚·ÛÈṲ̂Ó˘ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌË. Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿ ·ÚÓËÙÈο Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ÚÔÛÂÚÓ¿ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· Ù· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ. ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÚËÌË ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Î·È Î·Ï› ÙË Ì¿ÓÓ· ÙÔ˘. ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‚ÚÈÛÈ¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÌËÚÈÎfi ‹Úˆ· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔηϤÛÔ˘Ó Á˘Ó·›Î·Ø Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Û οÔÈ· ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ ¤Ó·˜ ∞¯·Èfi˜ Ó· ÂÈÏ‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ıÏÈÌ̤ÓÔ˜. º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ÙÔ ÎÏ¿Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÔÙÈÌËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ‹Úˆ·Ø ·˘Ùfi˜ 54 . ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ËÙÙËıÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ ÂΛÓÔ˜ ı· Ï›ÂÈ. ηıÒ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· ıÓËÙfi˜ Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “∞¯·È˝‰Â˜” (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ªÂӤϷԘ ÛÙÔ ∏ 96Ø Ú‚. √ ıÚ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· «[…] ™ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ πÏÈ¿‰· ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ıÚËÓÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÓÈÒıÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi. Û ÌÈ· ‰Ú·ÛÙÈο ·fiÚÈÛÙË Û‡ÌÊ˘ÚÛË ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ — ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·Ûıԇ̠ÌÈ·Ó ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊË ÔÓÙfiÙËÙ· Ó· ÍÂÂÙÈ¤Ù·È ·fi Ù· ·̷ٷ. ∏ £¤ÙȘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi Ù· ‡‰·Ù· Û·Ó ·¯Ï‡˜. ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ.). ∂ΛÓË Ê‡ÁÂÈØ Ì· Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ‰ÂÓ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘. ∆¤ÏÔ˜. µ 235 Î·È £ 163).). 251-252). ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÈÔ ÔÏÏÒÓ ·fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ıÂÔًوÓ. ÛÂÏ. ÙË ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ı¿. ŸÙ·Ó ¿ÏÈ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë Ô˘ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÁÈ· ‰ÂÈÏ›·. ÚÔÙÔ‡ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÁÈ· ¿Ú· ÔÏϤ˜ Ú·„ˆ‰›Â˜Ø ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô. Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ. fi¯È fï˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ıÚ‹ÓˆÓ ÙÔ˘. Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ. ∂ΛÓË Û˘ÌʈÓ›. Ó· ÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ Ù· ¿ıË ÙÔ˘ ÛÙË ÛÙÔÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÌËÙ¤Ú·. ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿. Ù˘ ˙ËÙ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢Èfi˜. ÔÙ¤ fï˜ Ë ÌÔÌÊ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘˜. 417-418). √ ∞¯ÈÏχ˜. ÂÍ¿ÏÏÔ˘.ÂÍ. ηıÒ˜ Ô‰ËÁ› ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. ŸÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ.

ÙË µÚÈÛË›‰·. ÙË µÚÈÛË›‰·. ›Ù ϤÁÂÙ·È Ì ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ›Ù ÌÂÙˆÓ˘ÌÈο “ÕÚ˘”. fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi. δεν µένει ποτέ àδάκρυτος και àπήµων. […] ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÈ·˜ ÛÎËÓ‹˜ (∆ 303 Î. èκύµορος.ÂÍ. ·Ó Ë πÏÈ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ¤Ô˜ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. °È· ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ‚Ï. ÂÓÒ ÔÈ ÎfiÚ˜ Î·È ÔÈ Ó‡Ê˜ ÙÔ˘ ıÚËÓÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ (ø 166). ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. 59 Î. ·Ó Î·È “ÏÈÁfi˙ˆÔ˜”15. ŸÙ·Ó Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ› ‚›·È· ÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi Á¤Ú·˜ ÙÔ˘. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ÛÙÔÓ ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ fiψ˜. £ 388 Î·È ∆ 318).). √ ∞¯ÈÏϤ·˜.). ·˘Ùfi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. ™ËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜… ÛÂÏ. ÏÔÈfiÓ. ·ÏÏ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù· ‰›ÓÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯fiÙÂÚÔ˘˜ Î·È Â˘ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. √ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ¿„ÂÈ ¤Íˆ. ÎÏ·›ÂÈ θÖν’ âφ’ êλeς πολιÉς. ¤ÙÛÈ Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ (∞ 415). Ô π. […] √ ÛÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ıÚ‹ÓÔ˘. […] 15. ·ÊÔ‡ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤Û· Ù˘ ÙfiÛÔ ÎϤԘ fiÛÔ˘˜ Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜Ø Î·È Ô fiÏÂÌÔ˜.ÂÍ. «ÏÈÁfi˙ˆÔ˜» ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ Ë ŸÏÁ· ∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ («ÔÏÈÁfi˙ˆÔ˜» Ô π. 22-23. ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÎÚfi Ì ٷ ¿ÏÔÁ· Î·È Ù· ¿ÚÌ·Ù· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ (æ 8)Ø Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ıÚ‹ÓÔ˜ Î·È Ì¿¯Ë Û˘ÁÁÂÓÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ‹Úˆ·. ‰›Ï· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó ÛÙË Ì¿¯Ë. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Ï¿È ÛÙ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó‰Ú›Ԣ˜. ¶ÔÏ˘Ï¿˜) Î·È «ÏÈÁfi¯ÚÔÓÔ˜» ÔÈ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ – ∫·ÎÚȉ‹˜Ø ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ Â›ıÂÙÔ. ÚfiÙ˘Ô ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó‰Ú›·˜. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡. ™ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘. ∂ 737. Ó· ˯› Û·Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ÚÔÛ‹Ì·ÓÛË Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·ÏËıÈÓ‹. ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÔÏÏÒÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ (. µÏ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 55 ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘ Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ›Ù Û ÌÈ· ȉȈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì’ ¤Ó· Ê›ÏÔ Â›Ù ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÛÙË Ì¿¯Ë. Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‹Úˆ·˜ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ‚Ú¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¿ÌÌÔ (æ 15-16). ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ÚÔÛ¿„Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÈÏ›· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó‰Ú›·˜. √ ÔÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÔ ıÚ‹ÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Êˆ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. Ô Á¤ÚÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ıÚËÓÔ‡Ó ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ (ø 161 Î. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. Â›Û˘ Romilly. Ù· ‰¿ÎÚ˘· ‰ÂÓ “·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È” ÛÙÔ˘˜ “ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” Ô‡Ù ÛÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ “ÛÔ˘‰·›Â˜” Á˘Ó·›Î˜. […] ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘.ÂÍ. Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ¤Ô˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÙÔ˘16. fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘. Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÔÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜. ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜. Ô ‹Úˆ·˜ ÎÏ·›ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (∞ 349 Î. ¿Óˆ ÛÙ· fiÏ· ÙÔ˘ (æ 15-16). 55 . Schadewaldt. ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· Ù· ‰¿ÎÚ˘· Ú¤Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ·Ø Ë ›‰È· Ë ÔÌËÚÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î˘‰È¿ÓÂÈÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰·ÎÚ˘fiÂÛÛ· (¡ 765). ¶·ÓÙ·˙›‰Ë˜. ÙfiÌÔ µ’. ïρόων âπ’ àπείρονα πόντον.ÂÍ. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰·ÎÚ˘fiÂȘ Î·È Ôχ‰·ÎÚ˘˜. «Ù·¯˘ı¿Ó·ÙÔ˜». ÛÂÏ. ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÙÔ ÔÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜Ø Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ·ÎfiÌË ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ‰ÂÓ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘˜. 16. ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘. ÎÏ·›Ó ¤Íˆ. Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ıÚ‹ÓÔ˘˜.). […] √È ¿Ó‰Ú˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. µÚ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. Î·È fiÙ·Ó Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˜ ΛÙÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÎÚ¤‚·ÙÔ. fiÙ·Ó ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÙÈÌËÙÈÎfi ‰ÒÚÔ.¯.

∆¤ÙÔÈÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È Ô‰‡Ó˜ ÌfiÓÔ ‹ÚˆÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÓØ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÔÌËÚÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ ÌÈÎÚÔ„˘¯›·˜Ø ·ÓÙ›ıÂÙ·. – ∏ µÉνις ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ì¿¯Ë. fiˆ˜ Ë ÔÏÂÌÈ΋ ÔÚÌ‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. √ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÎÏ·›ÂÈ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È: Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Â͈ÙÂÚÈ·ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘. ™ÙÔ ıÚ‹ÓÔ. ÛÂÏ. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ıÚ‹ÓÔ. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÚÚÂÓˆfiÙËÙ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ËÚˆÈÎfi ÂÈÎfi ÚfiÙ˘Ô.∞. ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·‡ÛÈÌË ‡ÏË ÙÔ˘ “ ™ρωικ΅ς δρÄν”. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÌ·ÙÈο. 43-51) Ú·„ˆ‰›· ∞ 431‚-493: ∏ ÃÚ˘ÛË›‰· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ (∞Ó¿ÁÓˆÛË) √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: – ¶·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÃÚ˘ÛË›‰·˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘.. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. «£Ú‹ÓÔÈ ËÚÒˆÓ…. – ¢Â‡ÙÂÚË ‰¤ËÛË ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË Î·È ı˘Û›Â˜ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ. fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ.. √ ÙÚfiÔ˜. – ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô.» (¶·ÓÔ‡Û˘ °. ηٿ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 56 […] ∆· ‰¿ÎÚ˘· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙË «‚Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ ¢›·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤Û˜ ÌÔÚʤ˜. ·ÏÏ¿. Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔ‡ ËÚˆÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ú·„ˆ‰›· ∞ 494-612: ™ÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ∞. – ∆Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‡ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙË «‚Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ 56 . ·ÎÚfiÙËÙ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·: ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹-·Ó‰Ú›·. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· η٤¯ÂÈ Ë ÙÈÌ‹.

¯ˆÚ›˜ ÂÍȉ·ÓÈ·ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ £¤Ùȉ·˜ Ë ÙÈÌ‹-‰fiÍ· (Ù›ÌËÛ ÛÙ. ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. 535-536: ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÂÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¢›·. µ. 506. ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋ Ù·›ӈÛË. ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹). ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ËıÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È. 511). 507. ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. 397 Î. ÚÔÛ¢¯‹ ÃÚ‡ÛË). ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È ÙȘ ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ.). ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÈÂÚ·Ú¯È΋ Ù¿ÍË Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘). ∏ ¿ÚÓËÛË ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ˘ ¢›· ı· Û‹Ì·ÈÓ ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ £¤Ùȉ·˜.ÂÍ. fiÙÈ Ë «‚Ô˘Ï‹». 501 Î. Ó· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó ÛÙ. ÙÔÓ ·Ù›Ì·Û ÛÙ. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· ‰ÈηȈı›. 504-505). Ô ıÓËÙfi˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ ı· ¤ı·ÈÓ ӤԘ. ÂÂȉ‹ ı· ÁÂÓÓÔ‡Û ÁÈÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ (‚Ï. Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ù˘ ÚÔÛ¢¯‹˜ (Ú‚. ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ (ÈÂÚ·Ú¯›·. ÛÙ. ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù‹Ó.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO ñ ñ ñ ñ 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 57 ¢›·. ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ – Û˘ÌfiÓÈ· ◊Ê·ÈÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. 57 .]Ø ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ˘·ÈÓÈÁÌfi ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ («·Ó οÔÙÂ… Û’ ¤¯ˆ ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ». 511) Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË (‰Èη›ˆÛ ÛÙ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙË ÏÂÙfiÙËÙ·. ÛÙ. µ¤‚·È·. 517: ÌÈ· Èı·Ó‹ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢›· ‰ÂÓ ı· ÂÚÌËÓ¢ı› ·fi ÙË £¤Ùȉ· ˆ˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ Ô ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ¤ÊÂÚÓ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÏÈfi ̇ıÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ı¿ ηٷ‰ÈοÛÙËΠӷ ·ÓÙÚ¢Ù› ıÓËÙfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ı¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÔÙ ÛÙÔÓ ¢›· (Ú‚.: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù˘È΋ ÛÎËÓ‹ ÈÎÂÛ›·˜. ÛÙ. 509. ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¢›· ÎÙÏ. ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ µÚÈ¿Úˆ [ÛÙ. ªÈ· ÚÒÙË Ù·›ӈÛË ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË ı¿ ‹Ù·Ó Ô Á¿ÌÔ˜ Ù˘ Ì ıÓËÙfiØ Î·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi. ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Ì ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÙÏ. ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ £¤Ùȉ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢›·. ¡· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ (¤Úȉ˜. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë Â‡ÎÔÏË ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ıÂÒÓ.) Î·È Ó· ÙË Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ÌÂÙ¿ ÙË ÊÈÏÔÓÈΛ· ¢›· Î·È ◊Ú·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ «πρώτου τ÷É τάξει» ıÂÔ‡. ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ (Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜-ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ.ÂÍ. Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. Ó· ÙÔÓ ˘ÂÚ‰ÔÍ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ.

585: Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÛÎËÓ‹˜: Ô ¯ˆÏfi˜ ıÂfi˜ Û ÚfiÏÔ ÔÈÓÔ¯fiÔ˘! (¶Ú‚. ÛÙ. fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚Ô˘‚¿ ÚfiÛˆ· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ıÂÔ›. 600-601). 553: ÙÔ ¤ÓÙÔÓ· ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· (ÛÙ. ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ÛÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘: Ë ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ë ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘ Ì·˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË £¤Ùȉ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰Ô‡Ì ϤÔÓ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi. 591: Ô ÔÈËÙ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. ÛÙ. √È ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢›· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ·Ë¯Ô‡Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÒÓ Û’ ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ. ÛÙ. ÛÙ. ÒÛÙ ӷ ‰ÈηȈı› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. 559-560: ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë «‚Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ ¢›· ˆ˜ ˘Ô„›· ÙËÓ ÔÔ›· ·‡¯ÂÙ·È Ë ◊Ú·. ·Ó Î·È ıÂfi˜! — ¤ÓÙÔÓË Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌÔ‡) ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘˜. ¯ˆÚ›˜ ‚¿Û·Ó·. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‹ ÙȘ „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ·ÔηχÙÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Ô ÔÈËÙ‹˜. fiÔ˘ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔØ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ıÂÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚Ô˘‚¿ ÚfiÛˆ· Î·È ·Îԇ̠ÌfiÓÔ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÙÔ˘˜ ‹ 58 . ÛÙ.). 572-601). ∆Ô ·Ú¿ÔÓÔ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Ù˘ ◊Ú·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÔȯً ηÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢›· (ÛÙ. Ì¿ÏÏÔÓ ıÚ·ÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜Ø Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ™ÈÓÙÔ‡˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙË ™ÈÓÙÈ΋. ‚) «Ë Û˘ÌÊÈÏȈÙÈ΋ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘» (ÛÙ. 595: ÔÈ ™›ÓÙȘ ‹Ù·Ó οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ §‹ÌÓÔ˘. ÛÙ. 532-612 ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›· ÂÂÈÛfi‰È·: ·) «Ë ÊÈÏÔÓÈΛ· ¢›· – ◊Ú·˜» (ÛÙ.ÂÍ. ∞˘ÙÔ› ÂÚȤı·Ï„·Ó (ÛÙ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ 1Ë ÂÚÒÙËÛË: ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛÙ.ÂÍ. fiÙ·Ó ¤ÂÛ Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· (ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜. 532-571). 581: Ú‚. ÛÙ.ÂÍ. °. 553).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 58 ÛÙ.: ÙÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÛÎËÓ‹ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÂÏË. Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚԉȷÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ôχ. 532 ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÈÎÂÛ›·˜ Ù˘ £¤Ùȉ·˜Ø ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. Ô˘ ¤ÎÙÔÙ ¤ÁÈÓ ΤÓÙÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. 550) ÚÔηÏ› ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ◊Ú·˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ‚·ıÌÈ·›· ·Ó‚·›ÓÂÈ. 594) ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ. Ôχ ÚÈÓ Ô ¢›·˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù¿ÍË Î·È ·ÚÌÔÓ›·. 602 Î. ÛÙ. 601: Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¤Úȉ·˜ Ù˘ ◊Ú·˜ Ì ÙÔÓ ¢›· ‰ÂÓ ÂÈÓÔ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË-ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ ıÂ˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. Ô˘ ÚÔÛٿ٢ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ Î·È ÌÈÛÔ‡Û ı·Ó¿ÛÈÌ· ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜. ÛÙ. 562-568: ÔÈ ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ·ÂÈϤ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ·˘ÍËÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ fi͢ÓÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ‰‡ÛÌÔÚÊÔ˜ ıÂfi˜ (™ 393 Î. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ÛÙ. Ë ◊Ú· ›¯Â ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È fi¯È Ô ¢›·˜Ø ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ. 591 Î.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢›· «¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¢›·. Î·È ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙÔÈ ·È Ô‰Ô› ·˘ÙÔ‡! ¢ÈfiÙÈ Ô›Ô˜ ÂÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. 586. fiˆ˜ Ô °·Ó˘Ì‹‰Ë˜ ‹ Ë ◊‚Ë. 599) Î·È Á) «ÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ» (ÛÙ. ◊Ú·). 517. ‹ Ô›Ô˜ ¤ÁÈÓÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡.¯. ‚›·ÈÔ). ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ‡ÊÔ˜ (ÂÚÈÛÙÈÎfi. ñ ∂ÚÒÙËÛË 3Ë: √ÌÔÈfiÙËÙ˜: Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÛÎËÓ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ÈÎÂÛ›· (ÃÚ‡ÛË. 580-581 Î·È 588) ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ¢. ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 59 . ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË (∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ∞¯ÈÏϤ·. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¿ıËÌ· ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘: πÏÈ¿‰·. «fi. ñ °È· ÙËÓ 6Ë ÂÚÒÙËÛË: BÏ. ™ ÛÙ. ∂. Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÈÂÚ·Ú¯Èο ˘Ô¯ˆÚ› (∞¯ÈÏϤ·˜. Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¢›·. Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ÙȘ ªÔ‡Û˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ. ıÂÔ›) ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‚Ô˘‚Ô›. ÛÙ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 59 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠οÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (.ÙÈ ÂÁÒ ·Ó¿ÌÂÚ·…». ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ (ÛÙÚ·Ùfi˜. ·Ú·¿Óˆ. ™ÙÔ 590 Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ÙȘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·. Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÂÈÎÚ·Ù› (∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. fiˆ˜ Ì·˜ ›Â Ô ÔÈËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÛ›· Ù˘ £¤Ùȉ·˜. 2. ÎÈ ·Ó ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Í¯¿Û·Ì ˆ˜ οÔÙ ÛÙ¿ıËΠ·‰‡Ó·ÙÔ˜. (∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜. ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹. ∞fi ÙËÓ ˘fiÌÓËÛË ÂΛÓË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¢È·ÊÔÚ¤˜: Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·fi ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·. ÙÔ Ì¿ÏˆÌ· fï˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Â‰Ò Ì ÙËÓ ◊Ú· Â›Ó·È ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ¤·ÈÚÓÂ Ô ¢›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ Ì‹Óȉ·˜Ø ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ë ◊Ú· ÈÔ Ôχ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ñ ™ÙËÓ 4Ë ÂÚÒÙËÛË: TË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÊÈÏȈÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘ ‰È·ÛÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: ÔÈ ÎˆÌÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ (ÛÙ. ¢›· Î·È ◊Ú·˜). 393-409. £¤Ùȉ·˜). ¢›·˜). ◊Ê·ÈÛÙÔ˜). 602-612) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ÔÈ ¤ÓÙÔÓ· ΈÌÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ı‹Ì·ÙÔ˜ (ÛÙ. Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ◊Ú·˜. È·’. 33-34). 550-551: ø ‚¿ıÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÛÔÊ›·˜ Î·È ÁÓÒÛˆ˜ £ÂÔ‡! ¶fiÛÔÓ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔÈ Â›Ó·È ·È ÎÚ›ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡. ÛÙ. 591-594) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ˆ˜ ÔÈÓÔ¯fiÔ˘. Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÛÙ. √È Ì‡ıÔÈ Ù˘ ıÂÔÌ·¯›·˜ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ô ŸÌËÚÔ˜ ı· ‹Û·Ó ÔÏÏÔ›. ÚfiÏÔ˜ Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙ Û ۇ̂ÔÏ· ·ÚÌÔÓ›·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜. Û ÛÙÈÁ̤˜ ÎÚ›Û˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û˘ÌÊÈÏȈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË (¡¤ÛÙÔÚ·˜.

Î·È Ô ∑¢˜ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ıÔÚ˘‚Ò‰Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ ÙÚˆÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ηٿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¢›· Î·È ÂÌ·›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÌÔÈ‚·›· ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. Â›Ó·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘Ø Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. […] ∫·È ΢ڛˆ˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ô ∑¢˜ Û˘Ó¯Ҙ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙȘ οÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. fiˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ™¯¤‰ÈÔ…. Ì ÚÔ‰ÔÛ›·. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ıÂÔ› ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Ó. Ô˘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙË Á¤ÓÓËÛÂ. fiÙ·Ó Ë £¤ÙȘ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ∫·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ◊Ú·. √ ‡ı˘ÌÔ˜ ÙfiÓÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ıÂÔ›. Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·È‰È¿ ÙÔ˘Ø Â›Ó·È Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜ ·Ù¤Ú·˜. […] ∂Í¿ÏÏÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ÚÔ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ. Ú¿ÁÌ· ·Ú¿ÍÂÓÔ. ÛÙÔ • Î·È ·ÏÏÔ‡. ¤ÙÔÈ̘ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó. ∏ ◊Ú· Â›Ó·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘.» (∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ Ÿ. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ Ó· ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó. ÂÚˆÙ¿. ÙÔ ÁÈÔ Ù˘. Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ ے ·˘ÙÔ‡˜. √ ¢›·˜ ·ÁÚȇÂÈ. √ ÔÈËÙ‹˜ ÙË ‚¿˙ÂÈ Ó· ÂΉËψı› Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔ ∞. ¢Â ı· Ú¤ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ì 60 . À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·.ÙÈ ı· ÌÔÚ› Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙ› ·fi ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ (547). 22) 2. Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ (√ 211).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 60 ∆ÚÒ˜ (521). ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ◊Ú·˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢›· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ ¢. Ô ∞fiÏÏˆÓ Î·È Ë ÕÚÙÂÌȘ. Â›Ó·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ […] (∞ 518-521). fiÔ˘ ‰¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÚÈ· Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ó Û ·ÓÔȯً Ú‹ÍË (fiˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙË Ú·„ˆ‰›· º). fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·Ó› Û ̷˜. ∏ ıÂ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· «√ ∑¢˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈχ˜. √È ÎÚ›ÎÔÈ Ô˘ ‰¤ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÂÚÂÔ›. Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Ù˘ ÛÎËÓ¤˜. ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË ÛÙËÓ ◊Ú·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹. ∫·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ. ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·˜. ·ÏÏ¿ Ô ∞fiÏÏˆÓ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÔÏfi„˘¯· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ: Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜. Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È Ô ÕÚ˘. Î·È ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÙÂÏÈο ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹. — £· Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÓÔÌ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ë ÛÎËÓ‹ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ӷ Ì·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ıÂÔ› Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚË ÎˆÌÈ΋. ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ∞ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. Ë ◊Ú·. Ë ∞ıËÓ¿ Î·È Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ Â›Ó·È ÔÏfi„˘¯· Ù·Á̤ÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜. Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÈÛ¯‡Ô˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘. Ì ÙfiÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË. ·˘Ù‹ Ë È‰È·›ÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. Ë ∞ıËÓ¿ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ıÂfiÙËÙ˜ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. ∆ËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ·˘Ù‹ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ó· ÙËÓ ‚·ÛÙ¿ÍÂÈ Ô ¢›·˜. ÊÔÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ¶Ø Î·È Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ‰Â ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÈÓ›·. ÛÂÏ. ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ë ÌfiÓË ıÂfiÙËÙ· Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¢›· Ô‡Ù ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ fi„Ë Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ı· ·ÔηÏÔ‡Û·Ì Ôχ ·ÓıÚÒÈÓË. Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘: ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·Ø ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ·Ú¯‹. Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ·Ó˘·ÎÔ‹. ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙfiÙ ÁÈ· ηٷÚ¿˘ÓÛË ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ¢ı˘Ì›·. Ó· ÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÚÒÙË fi. ∞ÏÏ¿. fiÛÔ Ô fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚ›: Ë ◊Ú·..

ÌÈ· ıÂfiÙËÙ· ·Û¯›˙ÂÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-ÂÈ̤ÏÂÈ· ∞Ó·ÛÙ. √È ıÂÔ›. ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÔÚÎË̤Ó˘ ∆ÚÔ›·˜. Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÙÈο ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó. ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ˘˜ ·ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ÛÂÏ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 61 Û’ ·˘Ù‹ ÙË ıÂÒÚËÛË. Ú·„ˆ‰›· ° ÛÙ. 61 .] ñ √È ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ 2˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÔÌËÚÈο ¤Ë (√‰‡ÛÛÂÈ· Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Ú·„ˆ‰›Â˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜). ∆Ô ›ÛÌ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜. 64-66) ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ – ™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» Ù˘ ∞ Ú·„ˆ‰›·˜ ñ ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜) ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÁÈ‹ Û¯¤ÛË ·ÙfiÌÔ˘ – Û˘ÓfiÏÔ˘ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. [ª·ı‹Ì·Ù·: ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. πÛÙÔÚ›·. Û οı ‚‹Ì· ÙÔ˘. de. ªÂ ·˘Ùfi Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜: ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ıÂÔ› ÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÛÙÔ ŒÔ˜ Î·È ¢Ú¿Ì·. ∞ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∞ıËÓ¿ Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·: Ë ı¿ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ·. °ÏÒÛÛ·. ·fi Ù· £ÚËÛ΢ÙÈο (¶·Ï·È¿ Î·È ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË) Î·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∞. ∏ ıÂ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Û˘ÓÂÙÈṲ̂ÓË Î·È ·ÏÔÔÈË̤ÓËØ ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ: ÔÈ ıÂÔ› ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜Ø ÛÙÔ ÂÍ‹˜. Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·˘Ù‹ Ë ıÂ˚΋ ÈÛ¯‡˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ô˘ οÓÂÈ ·ÈÛıËÙfi. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 121-244: H ÙÂȯÔÛÎÔ›· ∞. ·fi ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË (§·ÔÁÚ·Ê›·). «√È ıÂÔ› Î·È ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ÛÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜». Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ù›ÔÙ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. √ ∑¢˜ ıÚȷ̂‡ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂØ Î·È Ë ıÂ˚΋ ÈÛ¯‡˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË. Ì ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹.» (Romilly J. […] ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÔÈ ·ÊÔÛÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÔÚÊ‹ ÊÈÏÔÓÈÎÈÒÓ: ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹. Ë ÔÔ›· Ô˘‰¤ÔÙ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Â˘ÙÚ¿ÂÏÔ. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÎÙÏ. ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ™Ù¤ÊÔ˜.

∏ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·ÎfiÙÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË ‰Ú¿ÛË Î·ÏÂ›Ù·È ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË (·˜ ı˘ÌËıԇ̠·fi ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞˘ÙfiÏ˘ÎÔ˘ Î·È Ù˘ Ô˘Ï‹˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ Ó›ÙÚˆÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ‹ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜. ∆Ô ˘Ê·ÓÙfi Ù˘ ∂ϤÓ˘ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÛÔ ·ÈÛıËÙfi˜ Â›Ó·È Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÏ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÔ΋ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ªÂÓ¤Ï·Ô˘ – ¶¿ÚË Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ fiÏ· ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó. µ. Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó.¯. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘ ¿Óˆ ÛÙ· Ù›¯Ë ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¤·ıÏÔ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ñ ¡· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙËÓ ËıÔÁÚ·ÊÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ™ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi fiÚÔ «¤ÎÊÚ·ÛË» ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î¿ı ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ (Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡). ∆Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Û ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ à 440 Î. √ ŸÌËÚÔ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ. ·ÏÏ¿ ηχÙÂÙ·È Î·È Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ı˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÚΛˆÓ οو ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ (·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘). ÛÙ. ·ÈÙ›· Î·È Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. fiÔ˘ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ˘Ê·›ÓÂÈ ·Ó˘Ô„›·ÛÙË. ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Ë ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô‡Ù ˘ÔÓÔÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢›·. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û ¿ÏÏÔ. ¢.¡. æ 198). º·ÓÙ·ÛÙÈ΋ «¤ÎÊÚ·ÛË» ›ӷÈ. «ÙÂȯÔÛÎÔ›·».. ÛÙ. ª·ÚˆÓ›Ù˘). . ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ —∆ÚÒ˜ Î·È ∞¯·ÈÔ‡˜— Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∂ϤÓË.. ÂÓÒ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÊÔÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹.ÂÍ. ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÛ˘ Ô˘ Ô ıÂfi˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË £¤Ùȉ·. Î·È Ó· ·Ó·Ï¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 125-128: Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ê·ÓÙÔ‡ Ù˘ ∂ϤÓ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ «¤ÎÊÚ·Û˘». ÌÙÊÚ. «ÂÈ΋ ¿ÓÂÛË». ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ ˘Ê·ÓÙfi ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ fiÛ· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ («ÂÍ ·ÊÔÚÌ‹˜ Ù˘») ÔÈ ∞¯·ÈÔ› Î·È ÔÈ ∆ÚÒ˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ‡Ê·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. Ù 417-493).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 62 ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙfiÙ¢ÛË ÙÔ˘ ·¯·˚ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ ·˘Ùfi˜ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ËÚˆ›‰·. 121: Ë ÿÚȘ Â‰Ò ÂÓÂÚÁ› ·˘ıfiÚÌËÙ· (Ú‚. Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚfiÓ˘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· (√‰‡ÛÛÂÈ· Ù 243-247. Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¿ÏÏË ÛÎËÓ‹. 130-138: Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Û ¢ı‡ ÏfiÁÔ ‰›62 .

Kirk. ∆Ô ÂÚ›ÂÚÁÔ ·˘Ùfi fiÓÔÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi. ÛÙ. ÛÙ.» ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÚˆÙfiÁÔÓË ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 145: Û οı ÔÌËÚÈ΋ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ ¤·ıÏÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ›‰·Ì— ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›˙ËÏÔ˘˜. ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÌfiÓÔ. µØ Ì ÙËÓ TÂȯÔÛÎÔ›· Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÂÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚˆÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. 169-170. ° 158 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ·ÊÔ‡ Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÂÈÓÔÔ‡Û ¤Ó· fiÓÔÌ· ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘. Ô ÔÈËÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó·Ó ‡ۯËÌÔ ÙÚfiÔ Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·ÔÚ›· ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ∂ϤÓË ÛÙ· Ù›¯Ë. 88-190).¯. ° 130-138). ÛÙ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì Â›Û˘ 63 . ÛÙ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 63 ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Î·ıÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· (Ú‚.. ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿. ÛÙ. •·Ó·Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜….ÙÈ Ú¿ÁÌ· Î·È Ó· ‹Ù·Ó —Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ ·fi Ú¿ÁÌ·. ∞’.£. fiˆ˜ ı· Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. 155: Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ∂ϤÓ˘ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. Ô‡Ù ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô‡Ù Û ¤ÎÙ·ÛË. «™ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ̇ıÔ Ë Â›Ì·¯Ë Á˘Ó·›Î· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ «ÁÈ·Ù›. Û¯fiÏ. ÙfiÌ. Û˘¯Ó¿ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. fi. ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›˜.ÂÍ.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π. ÂÈ‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈ¿)Ø ·ÓÙ›ıÂÙ·. ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘. ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·. 146-148: Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ËÚˆÈÎfi ‹ ÙÈÌËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ë ∂ϤÓË ÛÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Ù· „˘¯Èο ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. fiÔ˘ ÙÔ ·Ú¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ·ÔÓ¤ÂÈ Û‚·ÛÌfi. fiˆ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÎËÓ‹. ÛÙ. ∆Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ TÂȯÔÛÎÔ›·˜ ÌÈÌÂ›Ù·È Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÛÙȘ ºÔ›ÓÈÛÛ˜ (ÛÙ. ™ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÔ¯‹ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ÛÙ. ÛÂÏ. 163: Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ¿Óˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ Ú·„. Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ·Ï¤„ÂȘ Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ. ÛÙ. fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.: ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ „˘¯ÈÎÒÓ ¯·ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ·Ú¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ (. 69-70). °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ·ıÏÔı¤Ù˘ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›Û˘ ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. ∆È ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘. 151: ·Ó Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ¤Ô˜. (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î¿ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ô ∞ÓÙ‹ÓÔÚ·˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ). 166 Î. Ó· ÙÔ ‰ÂȘ. ∂Í·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ô √˘Î·Ï¤ÁˆÓ (= Ô ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜) < οéκ + àλέγω (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰Â ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ).

∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ˘˜ Â·ÈÓÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÓ¤Ï·Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙ‹ÓÔÚ·Ø ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ϤÓË Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ›‰È· Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ÛÙ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 64 fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË ‹ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ‹ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘.).ÂÍ. ÛÙ. ÛÙ. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. 213-215: Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÊÚ¿‰ÂÈ·. ŒÙÛÈ. ˆÛÙfiÛÔ. ÙË (ϷΈÓÈ΋) Û˘ÓÙÔÌ›·. ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ Â˘ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘. 181 Î. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë «Î¿ıÔ‰Ô˜» ı· Á›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÌÂÙ¿ Ù· ∆ÚˆÈο. 217 («Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙË ÁË ÚÔÛËψ̤ӷ») Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ.ÂÍ.: Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·.ÂÍ. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘. ÛÙ. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‚¤‚·È· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÛÙ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·Û‡ÁÎÚÈÙË ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙË ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ¤Û¯·Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ‡ÎÔÏ· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘. fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ η٤‚·ÈÓ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. Û·Ó ¿ÏÏÔ˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜. √ ŸÌËÚÔ˜ fï˜. fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ) ÛÙ· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ Ì ÙÔ ¯·Ï¿˙È ‹ ÙË ‚ÚÔ¯‹.: Â‰Ò ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜. 184 Î. ÂÂȉ‹ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔÓ ‹Úˆ· ·fi ·ÏÈ¿. 218-220: ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Û΋ÙÚÔ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û ‹Ù·Ó ·ÓfiËÙÔ˜ ‹ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. 221-223 Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÙ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ∫¿ÛÙÔÚ·˜. 222: ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· (ÁÂÓÈο. Ô ¶ÔÏ˘‰Â‡Î˘ ‰¤¯ÙËΠӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. ŒÙÛÈ. ÛÙ. ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢›·. ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ıÓËÙÔ‡ ∆˘Ó‰¿Úˆ. 243-244: Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂ϤÓË ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Ù˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ «ÙÂȯÔ64 . Ô ¿ÏÏÔ˜ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¯·ÈÔ‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ οو ÛÙËÓ ‰ȿ‰· ÛÙËÓ ›‰È· ÛÎËÓ‹. fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÏÈ·‰È΋ Ú·„ˆ‰›· Ô Á¤ÚÔÓÙ·˜ ·Ù¤Ú·˜. ÛÙ. fiÙÈ Ë Ï·ÎˆÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «Ï·ÎˆÓ›˙ÂÈÓ» ÙˆÓ ¢ˆÚȤˆÓ. 236 Î. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ÛÙ. ÈΤÙ˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ÛÙ. Ô ∫¿ÛÙÔÚ·˜. ‹Ù·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ıÓËÙfi˜. ÛÙ. ° 243. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘‰Â‡ÎË. ∏ Ú·„ˆ‰›· ° Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ¡· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ. ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌË Ó· η̷ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛfiıÂË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÙÔ˘ (ø 629 Î. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Û ÈÔ ÚÔÛˆÈο ı¤Ì·Ù·: ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù˘ ͢Ó¿ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ π‰ÔÌÂÓ¤·.ÂÍ. 230-233: Ë ∂ϤÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ π‰ÔÌÂÓ¤· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚˆÙËı› ·fi ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ.: Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÙÚË ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ϤÓË. ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÁˆÓ›· Ù˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Ù· Û‡ÓÙÔÌ· Û¯fiÏÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· Î·È ÙÔÓ π‰ÔÌÂÓ¤·. ıˆÚ› Î·È Ù· ‰˘Ô ·‰¤ÏÊÈ· ıÓËÙ¿. ÁÈ·Ù› Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ ¤Î·Ó ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘.

·ÓıÚÒˆÓ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 65 ÛÎÔ›·˜». . ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÔÏÏ¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ΛÌÂÓ·. ÂÓÒ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Âȉ˘ÏÏÈ·ÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ øÁ˘Á›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·. ∆ÔÈ΋ πÛÙÔÚ›·. […]» (¶·Ú›Û˘. §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È §·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙȘ ÚËÙÔÚÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ‚). “ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ” ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ (. ÂÔ¯ÒÓ ÎÙÏ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·. ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·Û›·. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ: ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ÙË ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·.) Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ̷ı‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. Ô fiÚÔ˜ “¤ÎÊÚ·ÛȘ” ·¤ÎÙËÛ ÌÈ· ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. °ÏÒÛÛ· – ŒÎÊÚ·ÛË. §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ÛÂÏ.  1-206 (Û˘Ó¿ÓÙËÛË √‰˘ÛÛ¤· Î·È ∆ËϤ̷¯Ô˘ ÛÙÔ Î·Ï‡‚È ÙÔ˘ ∂‡Ì·ÈÔ˘). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÎÊÚ¿Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓÔ ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ‹ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹. ¿ÓÙˆ˜. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» Î·È Ù· «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·.). 2). ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ˆ˜ ·Û΋ÛÂȘ. 239-24 Î·È ·fi ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ∞ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ª¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. °. ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ·Ó ı· ‰Â¯ıԇ̠ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‹ ÙË ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÎÙÏ. 58. ·Ú·¿Óˆ ÙÔ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÛÙ. ÙfiˆÓ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ Ù· ÌÂ۷ȈÓÈο ¯ÚfiÓÈ·. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· (Ú‚. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ ∞ÏΛÓÔÔ˘ (Ë 84-132). ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ (™ 483-608). 145 Î·È ·Ú·Î¿Ùˆ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ 1 (·. ÛÙ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ °È· ÙËÓ 1Ë ÂÚÒÙËÛË: BÏ. ¢. ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ù˘ ∫·Ï˘„Ò˜ ( 63-75). Ë πÛÙÔÚ›· Î·È Ë °ÏÒÛÛ· – ŒÎÊÚ·ÛË. ñ °È· ÙËÓ 2Ë ÂÚÒÙËÛË: «√ fiÚÔ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· (“¤ÎÊÚ·ÛȘ”).¯. ñ ∂ÚÒÙËÛË 6Ë: ÛÙ. 65 . Î·È K›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ú. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο.¯. ñ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ı¤Ì·Ù· (‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘Ìʈӛ˜. 243). §ÂÍÈÎfi…. ÿÛˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë ¤Û¯·ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ËÚˆ›‰·˜.

√ ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ·ÎÚ¿ÙËÁÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ / Û ÌÔÚÊ‹ Ù·‡ÚÔ˘ ÙÂÙÚ¿ÛÎÂÏÔ˘ Î·È „ËÏÔΤڷÙÔ˘. °Ú˘¿Ú˘) ‚) ∏ ·Ú·ÏÔÁ‹ «∆Ô ‰ÔΛÌÈÓ Ù˘ ·Á¿˘» ™·Ú·ÓÙ·‰˘fi ·Ú¯ÔÓÙfiÔ˘Ï· ÌÈ· ÎfiÚËÓ ·Á·Ô‡Û·Ó.¡. Ì¿ÚÌ·ÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ·Ê¤ÓÙ˘ ÌÔ˘. ∫È fiÏÔÈ ÓÂηÏÂÛًηÓ ÌÈ· ̤ڷ ÁÈ· Ó· ¿ÓÂ. ÎÈ Ô‡ÏÔÈ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó. Î·È Ù· ÔÚÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ÛοϘ Î·È ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ·. ÌÙÊÚ. Ù· ·Ú·ı‡ÚÈ· ۤϘ. ∫È Ô‡ÏÔÈ ÌÔÓÔÛ˘Ó¿ÁÔ˘ÓÙ·È. / ª· Ë ÔÌÔÚÊÔÌ¿Ù· Ë ıÚ·„ÂÚ‹ Û ͤÁÓ·ÓÙÔ Î·ıfiÙÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÚ‡ / Î·È ÚfiÛÌÂÓÂ. ª¤Û· ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÌÔ˘. «∆ÚÒÙÂ Î·È ›ÓÂÙÂ. 66 5 10 . ÎÂÚ¿ÙˆÓ Ù·‡ÚÔ˘Ø / ÎÈ ‹Ù·Ó ÛÊȯÙÔÂÚ›ϯٷ ÎÔÚÌÈ¿ Î·È ‰ÈÎÏÔԉȤ˜ / Î·È ÌÂÙÒˆÓ ÎÔ˘ÓÙÚ›ÛÌ·Ù·. / Ô ∞¯ÂÏÒÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ √ÈÓÈ¿‰Â˜. ÎÈ Ô›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ Ú›ÍÂÈ. 497-530. / Î·È Ì˜ Û ÛÎfiÓ˘ Û‡ÁÓÂÊ·. ∏ Á˘Ó·›Î· ˆ˜ ¤·ıÏÔ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ·) √ ∞¯ÂÏÒÔ˜ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ¢ÈË¿ÓÂÈÚ· ∞Ê¿ÓÙ·ÛÙ’ Â›Ó·È Ù˘ ӛ΢ Ë ‰‡Ó·ÌË / Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ / ¿ÓÙ· Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË. ÙÔ˘ ¢›· Ô ÁÈÔ˜Ø ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ÙfiÙ ¯˘ı‹Î·ÓÂ Ô ¤Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ / ˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ·’ ÙÔÓ fiıÔ ÙË˜Ø Î·È ÌfiÓÔ˜ ÛÙË Ì¤ÛË ·ÁˆÓÔ‰›Î˘ / ‹Ù·ÓÂ Ë ∫‡Úȉ· Ô˘ Ù· ÂÚˆÙfi¯·Ú· ÛÙÚÒÓÂÈ ÎÚ‚¿ÙÈ·. ‰ÔΛÌÈÓ Ù˘ ·Á¿˘. ÎfiÚË ·ÓÒÚÈ· ÎÈ fiÌÔÚÊË Î·È ÛÙ· ÊψÚÈ¿ ¯ˆṲ̂ÓË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 66 ∂. ∆Ú·¯›ÓȘ. ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÌÔ˘. ∫È Ô ¿ÏÏÔ˜ ¤ÊÙ·Û / ·fi ÙÔ˘ µ¿Î¯Ô˘ ÙË £‹‚· Ì ηÏÔÙ¤ÓÙÔÙ· ÙfiÍ· ÛÂÈfiÓÙ·˜ / ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁ¯Â˜ Î·È Úfi·ÏÔ. ¶ÔÈÔÈ. ÂΛÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ’Ì·È Ë ÔıËÙ‹ ÙÔ˘». (™ÔÊÔÎÏ‹˜. ¿Ú¯ÔÓÙ˜. π. Ù˘ Á˘ ÙÔÓ ÙÈÓ¿¯ÙÔÚ·. ∂Λ ’Ù·Ó Ӓ ·ÎÔ‡˜ ¯ÂÚÈÒÓ / ÂΛ ’Ù·Ó ÙfiÍˆÓ ‚ÚÔÓÙÈÛÌfi Î·È Û‡ÁηÈÚ·. ™ÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¿‚Ï· Ó· Á¢ÙÔ‡Ó ÔÏÏÒ ÏÔÁÈÒ ÙÚ·¤˙È. ÙÔ˘˜ Ìfi¯ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÚ‡Û·Ó ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ÛÙ. ª· ÁÈ· Ó· οÌÔ˘Ó Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ·˘Ù‹Ó / ÔÈÔÈ ÙÚ·ÓÔ‰‡Ó·ÌÔÈ ‰˘Ô ηÙ‚‹Î·Ó ·Ó̷ٛ¯ÔÈ / ÚÈÓ ·’ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘. ÎÈ fiÔÈÔ˜ ‚ÚÂı› Î·È È¿ÛÂÈ ÙÔ. ∞Ê‹Óˆ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ / Î·È Ò˜ Ï¿Ó„ / ÙÔÓ ∫ÚÔÓ›‰Ë ‰Â ϤÁˆ Ô˘‰¤ ÙÔÓ Õ‰Ë ÙÔ ıÂÔÛÎfiÙÂÈÓÔ / ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ̘ Û ̇ÚÈÔ˘˜ ¯Ù‡Ô˘˜. ÙÚÔÌ¿Ú· ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·ÁÎÔÌ·¯ËÙfi. ÔÈÔ˜ ıÂÓ¿ ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ó‡ÊË —Û· Ó· ’ÌÔ˘Ó ÌÚÔ˜ Î·È Ù· ’‚ÏÂ·— / Ì ÙÈ ıÏÈ̤ÓÔ Ì¿ÙÈ ÛÙ¤ÎÂÈ Ë ÎfiÚË. ÎÈ ÂÁÒ Ó· Û·˜ ’ÊËÁԇ̷È. °ÂÌ›˙Ô˘ ÔÈ ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ó¿ÏÔÁ·. Ô˘ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó / Î·È Ô˘ Û ϛÁÔ ¤Ù·Í ·’ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Ì¿ÓÓ·˜ Ù˘ Û·Ó ¤ÚÌË ‰·Ì·Ï›‰·.

ÎÈ ¤Íˆ 67 . ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓıÚÒˆÓ. ‹Úı ·’ ÙÔ ÌÔÛÎÔ̇ÚÈÛÙÔ „ËÏÔ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÔÓÙ¿ Ù˘. ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Ô˘ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ù˘ “οÓÂÈ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” οو ÛÙÔÓ ·È̷و̤ÓÔ Î¿ÌÔ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÎfiÚË. 2. ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Ó· Ë ∂ϤÓË. ∑. 9 ·Ê¤ÓÙ˘: ·Ù¤Ú·˜Ø ‰ÔΛÌÈÓ (< ‰ÔÎÈÌ‹): ¿ıÏÔ˜. ∂ÎÏÔÁ‹ ·fi Ù· ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §·Ô‡. ¡· ÙËÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ¿¯·ÚË ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÔ›Ú· Ë ËÚˆ›‰· Ì·˜. «∆Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ Î¿Ùˆ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ı· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ›‰È· Ë ∂ϤÓË ¿Óˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë ÙÔ˘ πÏ›Ô˘. 131) ÛÙ. ηıÒ˜ ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ÂΉ. ¢·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Ú›¯ÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÓÙ›ÏÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ. ÁÈ· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È Ó· ÙË Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ·¿Óˆ ÙÔ˘ πÏ›Ô˘. ŸÌˆ˜ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜. Î·È Û˘ ’Û·È Ë ÔıËÙ‹ ÌÔ˘». ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ ˆ˜ Ë ı‡ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ì›ÓÂÈ ·ı¿Ó·ÙË Ì¤Û· ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· „¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ Ù˘ [∑ 357-358]. ∏ ÿÚȉ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË Î·ıÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ·ÚÁ·ÏÂÈfi [° 125-128]. Ô˘ Ô ÂÚˆÙÈÎfi˜ fiıÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ÙÔ˘˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ [° 156-158]. 15 «∂ÁÒ ’Ì·È. ÙÔ˘˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÏfiÁÈ·. ™›‰ÂÚ˘) ™∆. Î·È Ù˘ ª·ÚÈ¿˜ Ô „˘¯ÔÁÈfi˜. ∏ ∂ϤÓË ∞. ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ·ÁÒÓÈÛÌ·Ø ÛÙ. Ù’ ¿ÍÈÔ ÙÔ ·ÏÈοÚÈ. °È’ ·˘Ùfi ı· ‚¿ÏÂÈ ÙË ı¿ ÙËÓ ÿÚȉ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ıÓËÙ‹ Î·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ϤÓË. fiÏÔÈ ÔÈ ÚˆÙfiÁÂÚÔÈ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Ì·˙Â̤ÓÔÈ. ªfiÏȘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ϤÓË. ÙË ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ‡Ù ηıfiÏÔ˘. (¡. ÌÔÓÔ¯ÂÚÈ¿ÚÈ ÙÔ ’È·Û ÎÈ Ô›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ. 15 ÌÔÓÔ¯ÂÚÈ¿ÚÈ: Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ. Ô˘ ηÓÔÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜. Á‡Úˆ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¶Ú›·ÌÔ. (‰ 121-122. Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi οı ÚËÙ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·˘Ù‹˜. Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÛÔ˘. ¶ÔÏ›Ù˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 67 ÎÈ ¤Ó·˜ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ‰¿¯Ù˘ÏÔ. […] […] ŒÙÛÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ϤÓ˘. Û·Ó ÙË ı¿ ÙËÓ ÕÚÙÂÌË ÙË ¯Ú˘ÛÔ‰fiÍ·ÚË fiÌÔÈ·. √ ÔÈËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤·ıÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·˘ÙÔ‡. 12 ÌÔÓÔÛ˘Ó¿ÁÔ˘ÓÙ·È: Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÓØ ÛÙ. ∞ı‹Ó· 1991. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. ∫·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÏÈ. Ï›ÂÈ Ë ÂÚËÊ¿ÓÈ· —·˜ Â›Ó·È Î·È ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·— ˆ˜ ÁÈ· ¯·Ù›ÚÈ Ù˘ ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô Ï·Ô›. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹. 13: ¤Ó·˜ ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ› ¤Ó·Ó fiÓÙÔ ÎÈ Ô ¿ÏÏÔ˜ ηıfiÏÔ˘Ø ÛÙ. ÛÂÏ. ÌÈ· Î·È Ù· ÁÂÚ·ÙÂÈ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó È· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ù’ ¿ÚÌ·Ù·. ∏ ∂ϤÓË ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó Ó· ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÔÙÚ·‚˯Ù›. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÿÚȉ· Ë ∂ϤÓË ÓÈÒıÂÈ Í·ÊÓÈο Ó· Í·Ó·ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ì¤Û· Ù˘ Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÈfi Ù˘ ¿ÓÙÚ· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·. fiÙ·Ó Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ¶¿ÚË Î·È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. ÌÙÊÚ. ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÙÚÈ΋ ηÏÔÛ‡ÓË.

ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π. ·Ú¿ ÚÔÛ‰ÔΛ·. ∫È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì¤Û· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ πÏÈ¿‰· Ô ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ ∂ϤÓË Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ∂ο‚Ë Ô‡Ù Ì ÙËÓ ∞ÓÙÚÔÌ¿¯Ë Ô‡Ù Ì ηÌÈ¿Ó ¿ÏÏË ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛ·. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÏÔ΋ Ì‹Ù ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ì‹Ù ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ¤Ô˘˜. ŒÍˆ ·fi ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ Î·È ÙÔÓ Œ¯ÙÔÚ·.. ø] Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô Œ¯ÙÔÚ·˜. […] √È ÈÏÈ·‰ÈÎÔ› ∆ÚÒ˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È. Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔØ fiÏ· Ù· ÏÔÁÔÙ˘Èο Û‹Ì·Ù· Ô˘ ˆÚ·ÈÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ËÚˆ›‰· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÎÔÈÓ¿. ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ϤÓË Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·. ªÂ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ·ıÒ·˜ ‹ Ù˘ ¤Óԯ˘ ∂ϤÓ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÈÏÈ·‰È΋˜ Î·È Ù˘ Ô‰˘ÛÛÂȷ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘. Û˘ÁηٿıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏfiÁÔ Ô˘ 68 . Ì·˙› fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘. ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜. fiÙ Ϸ¯Ù·ÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ ¿ÓÙÚ· Î·È fiÙ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶¿ÚË ÁÈ· Ù·›ÚÈ Ù˘. ÓÔÌ›˙ˆ. ∆ËÓ ∂ο‚Ë ÙËÓ ¿ÊËÛ Ì ÈÔ ı·Ìfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·. ƒËÙÒ˜ ·ıˆˆÙÈ΋ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ËÚˆ›‰· ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ∆ÂȯÔÛÎÔ›·˜ (° 160-165): Ô ·ÙÚȿگ˘ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË ·fi οı ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ˘‰¿ÎÚ˘ÙÔ fiÏÂÌÔ. ¢˘Ô Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ıÓËÙ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ˙ˆÓÙ¿ÓÂ„Â Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ Û˘ÁηٿıÂÛË. «∫·È ÁÈ· Ó· Í·Ó·Á˘Ú›Ûˆ ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ·ıÒ·˜ ‹ Ù˘ ¤Óԯ˘ ∂ϤÓ˘: ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚˆÈÎfi ̇ıÔ (ÛÙÔ ¤Ô˜. Ï. ÙfiÛÔ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. Ì „˘¯‹ ‰È¯fiÁÓˆÌË ¿ÓÙ·. ŒÙÛÈ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Ë ∂ϤÓË ÌÂÙ·ÓȈ̤ÓË ‚¤‚·È· Î·È ÓÙÚÔÈ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ Ù˘. ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜Ø Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·ÊÂÓfi˜ Ì ÙËÓ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ. ÛÙ· ¤Ë ‹ ÛÙȘ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ Ì˘ıÔÔÈÔ‡Û·Ó) ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ Î·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi. […] ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· Ë ·Ú·Û˘˙˘ÁÈ΋ Û¯¤ÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÈÍË ÚÔ˜ ÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜. ™Â ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤Ô˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘ı‡˜ ÏfiÁÔ˜ ∆Úˆ·‰›ÙË ‹ ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛ·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÈ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¤ÓıÂÛË: Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ. ΢Îψ̤ÓË ·ÎfiÌ· ·fi ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÙËÓ Â¯Ù›ÌËÛË Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÙÔ Ì›ÛÔ˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 68 ·fi Ï›ÁÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙË ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó ·ÈÙ›· Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ ·Ú·Û˘˙˘ÁÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ‰È·ıÏ¿Ù·È Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ÛÂÏ.. Ë ∞ÓÙÚÔÌ¿¯Ë Î·È Ë ∂ϤÓË. √ÌËÚÈο ı¤Ì·Ù·.¯. Ô˘ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ··Ú¿‚·ÙÔ Î·ÓfiÓ·. ÙËÓ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó¿ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ∆ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· [Ú·„. […] ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋. ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ËÚˆ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÒÓ. fiÔ˘ Ë ÓfiÌÈÌË Û˘˙˘Á›· Î·È Ë ¤ÎÙÚÔË ·Ú·Û˘˙˘Á›· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È È· ˆ˜ ÛÙÂÁ·Ó¤˜ Î·È ·fiÏ˘Ù˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ.£. ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ¤ÌÂÈÓ ̿ÏÏÔÓ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi. […] ™Â ηÌÈ¿ ÏÔÁÔÙ˘È΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Î·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Û˘˙˘ÁÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛËØ Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ‹ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ Ù˘. ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÏÔÁÔÙ˘ÈÎÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ∂ϤÓ˘ — οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Ë ∂ÏÏËÓ›‰· ÓÈÒıÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÔÏfiÙÂÏ· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·fiÏ˘Ù· ¯ıÚÈÎfi. Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ê˘ÛÈο ı’ ·Ó¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘. 9-10 Î·È 14) µ.

fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ô Ï˘ÚÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜. ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. 37-41).. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÁÚ·Ê› Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˜. ™Ù¤ÊÔ˜. […] ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ› ∞¯·ÈÔ› Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ËÚˆ›‰·. […]» (∞Ó·ÛÙ. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. ÂÈÎfiÓ˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ Î·È ÎÈÓËÙÈΤ˜ Ì·˙› (¯ˆÚÈ¿ Ì Û·ÚÙ¿. ∆¤ÏÔ˜. Ô˘ ÙÔ ÎÂÓÙ¿ÂÈ ÌÈ· ·Ó‡·ÓÙÚË ÎfiÚË —¤ıÈÌÔ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ— Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ¿„˘¯Ô Î·È ¤Ì„˘¯Ô ÎfiÛÌÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. 69 . ÛÙ) ∆Ú·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÎfiÚ˘ (ÛÙ. ÁË Ì ٷ ‚Ô˘Ó¿ Ù˘. ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈ Ê˘ÏÏÔ˘ÚÈ¿˜). ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÔÙÈΤ˜ (ı¿Ï·ÛÛ· Ì ٷ ÓËÛÈ¿. ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ (ÊÏÔ›Û‚Ô˜ ÓÂÚÔ‡. ıË̈ÓȤ˜. 18-36). 58). ÔÙ¿ÌÈ. Ë Âȉ˘ÏÏȷ΋ ¯¿ÚË Î·È Ë Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË.¡. ·ÏÒÓÈ·. Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÌÂ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. Ì›· ÌfiÓÔÓ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜: Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙÔÓ Û·Ú·¯ÙÈÎfi ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÎÚfi ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË ÚÈÁ‰·Ó‹ (∆ 324325). Ë ÔÔ›· ηıÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ ÎÂÓÙ¿ÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ÈÏÈfiÌÔÚÊÔ Ï¢Îfi Ì·ÓÙ›ÏÈ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘. ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË…. ÛÂÏ. ¶ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ (ÛÙ. ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î. Ï›ÌÓË Ì „·Ú¿‰Â˜. ∞fi ÙȘ ‰¤Î·. ‰) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Á¿ÌÔ˘ Î·È ÓÂÚ·˚‰fiÎÔÛÌÔ˘ (ÛÙ. ÙȘ Ï·Áη‰È¤˜ Î·È Ï·ÁȤ˜. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: ·) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ‚Ô˘ÓÔ‡ (ÛÙ. ·Ì¤ÏÈ· Ì ӤԢ˜ Ô˘ ÙÚ˘ÁÔ‡Ó — ·ÎfiÌË Á¿ÌÔ˜ Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·). Û ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡˙¢ÍË. Á) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¯ˆÚÈÒÓ (ÛÙ. 4-17).). ‚) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÔÙ·ÌÔ‡ (ÛÙ.). Ô˘Ú·Ófi˜ Ì ْ ¿ÛÙÚ·. 42-45). ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿ Û˘ÌÊÔÚ¿ (° 160). 5265). Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·Ï·ÌÈ΋ Â›‰Ú·ÛË. Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. 46-51).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 69 ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ¤·ÈÓÔ ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ∂ϤÓ˘: ‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ∆ÚÒ˜ Ù· ¿ÏÁ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Á˘Ó·›Î·. ™Ù¤ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô›ËÌ· «∆Ô Î¤ÓÙËÌ· ÙÔ˘ Ì·ÓÙÈÏÈÔ‡» ÙÔ˘ ∫. ·Ó ÌÂÙÚÒ ÛˆÛÙ¿. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «¤ÎÊÚ·Û˘» √ ∞Ó·ÛÙ. 1-3). ∂›Û˘. ÎÈÓËÙÈΤ˜ (‚Ú‡Û˜ Ì ÓÂÚfi. fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ Í·Óı‹˜ ÎfiÚ˘-ÎÂÓÙ‹ÛÙÚ·˜. ÂÒÓ˘Ì˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ·ÏÏ¿ ‡¯ÔÓÙ·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË ™¿ÚÙË. Ÿˆ˜ ÎÈ ·Ó ÂÚÌËÓ¢ı› ÙÔ ¿·Í ÏÂÁfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›ıÂÙÔ.¿. ÏÔ‡ÙÔ Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈ¿.» (ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÓÒÚÈ·˜ ÎfiÚ˘ ÎÂÓÙ¿ÂÈ ÙË ıˆÚÈ¿ Ù˘ Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ·fi ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÓÈfiÙË. ÂÏ¿ÊÈ Ô˘ ÏËÁÒÓÂÙ·È ·fi ΢ÓËÁÔ‡ Û·˝Ù· ÛÙËÓ ·ÎÚÔÔÙ·ÌÈ¿). Â) ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÎfiÚ˘ – ŒÓÙ·ÍË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ fiÏÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (ÛÙ. Û‡ÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· Î. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ë fiÏË Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û Â› ̤ÚÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜.¿. Ï¿ÌȘ Î·È ÓÂڿȉ˜ (Ï·˚ο ÛÙÔȯ›·. ‚ÔÛÎÔ› Ì ÎÔ¿‰È·. ∞ÏÏÔ‡ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ‰Ú¿ÎÔ˘˜. 180-204) 2. ÛÂÏ. ÎÂϷˉÈÛÌfi˜ ·Ë‰ÔÓÈÒÓ. ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Â¿Óˆ ÛÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ Ë Ê‡ÛË Î·È Ë ˙ˆ‹. ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË: «£ÂÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Á·ÌÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ Ì·ÓÙÈÏÈÔ‡. ıÚ‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ).

Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë. ÛÙ. ÛÙ. ‰ÂÓ Ì’ Â¤Ù˘¯Â˜: Ë ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È Ù˘È΋ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÌ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿Ó‰·ÚÔ˘ (Ú‚. 294)Ø fï˜ ÙÔ ‰fiÚ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ·ÎÔÏÔ˘ı› ÊÔÚ¿ ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو (ÛÙ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ª¿ÏÏÔÓ Ô ÔÈË70 . 305308). Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ·ÓˆÌ·Ï›· ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹: Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ Â›Ó·È Â˙fi˜ (ÛÙ. ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·.ÂÍ. ∞ÈÓ›·˜. ñ ¡· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÂÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ (ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ¶¿Ó‰·ÚÔ˘) Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ. µ.¯. ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ (ÛÙ. ÎÙÏ. fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜). √È Î·˘¯ËÛÈÔÏÔÁ›Â˜ (Ú‚. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ (¶¿Ó‰·ÚÔ˜. ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ Ì «ı·˘Ì·ÛÙfi» ÙÚfiÔ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÙ·È. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Û¯‹Ì· «‡‚ÚȘ – Ó¤ÌÂÛȘ – Ù›ÛȘ». ñ ¡· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ÚÈÓ ·ÎfiÌË Ú›ÍÂÈ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘. Ì¿¯Ë Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÓÂÎÚfi ÔÏÂÌÈÛÙ‹. ñ ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›·: ÔÈ ıÂÔ› ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¯ÒÚÔ. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· «fiÏÂÌÔ˜»: ·ÚÈÛÙ›·. fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÎËÓ¤˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ (. 290 Î. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. 277: ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¶¿Ó‰·ÚÔ Ó· η˘¯Ëı›. ÂÒÓ˘ÌË ·Ó‰ÚÔÎÙ·Û›·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 70 Ú·„ˆ‰›· ∂ 274-430: √ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ¶¿Ó‰·ÚÔ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∞. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ËıÈ΋. § 379-390). 249. fiÙ·Ó Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ÔÓ¿. 288 ¤ÛʷϘ. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. 290-293: ·fi ÙË Ì‡ÙË ÛÙÔ ÈÁÔ‡ÓÈ). 284-285) ÙÔ˘ ∆ÚÒ· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ËıÈο ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (·Ó·ÊÔÚ¿ Â‰Ò Ù˘ ÂÈÔÚΛ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢) Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó. 302-303) Î·È ¯Ù˘¿ ÙÔÓ ¶¿Ó‰·ÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏfiÙÂÚ·. Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Î·È Ô ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙ· ¿ÎÚ·.: Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Ë ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ (Ú‚. øÛÙfiÛÔ. ™ı¤ÓÂÏÔ˜) Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜. ÛÙ. ÛÙ.

: Ë ·ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ÎÔڇʈÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘. ˆÛÙfiÛÔ. °ÂÓÈο Ë ÔÏÂÌÈ΋ ÎÚ·˘Á‹ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚfiÔ˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÛÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì·¯ËÙ‹ (Ú‚.: ÁÈ· Ù· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ∞ÈÓ›· Ô ÔÈËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο (∂ 259 Î. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌËı› ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ·› ·fi ÙËÓ ∞ıËÓ¿ (∂ 130-131)Ø Ë ÙÂÏÈ΋ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∏ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ı¿˜ ¤ˆ˜ Â‰Ò (‚Ï.ÂÍ.. ÛÙ.)Ø Ú‚.ÂÍ. ∏ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Â‰Ò ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È¿ÛˆÛ˘. ° ÛÙ. Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’21. ÛÙ. «ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ fiÔ˘ Ë persona ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÎÚ˘Ì̤ÓË» ·Ú·ÙËÚ› Ô G. ÛÙ. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (fiˆ˜ Î·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜) ¤¯Ô˘Ó ΈÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. 855 Î. ÛÙ. Ù· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·.ÂÍ. ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó fi¯È ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ¤ÊÈÔÈ. ˙¿ÏË. ÛÙ.ÂÍ. ·ÈÌÔÚÚ·Á›· (·ÏÏ¿ ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ıÂÒÓ –ȯÒÚ– Â›Ó·È ¿Ì‚ÚÔÙÔÓ = ¿Êı·ÚÙÔ).: Ú‚. 314-315: Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó·˜ ıÂfi˜ ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ ıÓËÙfi ηχÙÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊÔ (. 295-296.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 71 Ù‹˜ ·Ú¤Î·Ì„ ÙË ÏÔÁÈ΋ ·ÓˆÌ·Ï›·. ÛÙ. ÙÔ˘ ÕÚË. ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘. ¡ 419 Î. ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Û¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¿ÚÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ Ô ‹Úˆ·˜. ° 381 Î·È À 444-445) ‹ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ÌÂÏ¿ÓÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜. ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ (ÛÙ. 319 Î. ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤·ÈÍ·Ó Û’ ·˘Ù¤˜ οÔÈÔ ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ ıÂÔ›: Ô ¶¿Ó‰·ÚÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌË ‰Â¯Ù› ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ §·fi‰ÔÎÔ˘-∞ıËÓ¿˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÔÚ΋ÛÂÈ. ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.¯. Kirk Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙ›¯Ô. «ÂÊÒÓ·˙ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο». 297 Î.: Ô ÔÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ™¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜. ¢) ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ËıÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓÂ˜Ø ÔÈ ıÓËÙÔ›. 303-304: Ô ÔÈËÙ‹˜ «¤˙ËÛ Ôχ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ËÚˆÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜». ƒ 443 Î.ÂÍ. Ù· ÔÔ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ (Ú‚. ÁÈ· Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘.. ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ù›ÌˆÛË. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ‹ıÂÏ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÓ Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‹Úˆ·.). ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È Ó· ÛÎ˘Ï¤„ÂÈ Ù· fiÏ· ÙÔ˘Ø ·ÓÙ›ıÂÙ·. 374 Î. Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. ÛÙ. ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 1821 Î·È ÙËÓ È·¯‹ «∞¤Ú·!» ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ’40). ƒ 4-8 Î·È ƒ 132-137). £ 330 Î. 312 Î. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ∆ÚÒ·˜ ‹Úˆ·˜. ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÚËÁÔÚÈ¿˜ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜. √ ÔÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ٷ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘. ·71 .S.).Â. ∞˘Ùfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ∞ÈÓ›· (Ú‚.ÂÍ.ÂÍ. Î·È ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·Ó·‰È‹ÁËÛË Ú·„. ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ η˘¯ËÛÈ¿ÚË Â›ÔÚÎÔ˘ Îfi‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙË ÁÏÒÛÛ·. ∏ «ıÂfiÚ·ÙË ¤ÙÚ·». Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÈÓ›· ·ÔηχÙÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜.ÂÍ. ÎÚ·˘Á¤˜ fiÓÔ˘. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ı¿˜ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi ÛÙ· ¿ÎÚ·: ηٷ‰›ˆÍË.ÂÍ. ÈÎÂÛ›· ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂›Û˘. Â›Û˘. ∏ ÊÚ¿ÛË «ÙˆÓ ÙˆÚÈÓÒÓ ıÓËÙÒÓ» Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ôȉԇ. 330 Î.

: Ë ‰Ú¿ÛË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ıÂ˚Îfi Â›‰Ô.. […] ¶›Ûˆ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë “∫Ú›ÛË ÙÔ˘ ¶¿ÚË”. 385. ηıÒ˜ Ô ıÂfi˜ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ù¿ÍË ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·. 372-374: Ë ¢ÈÒÓË ˘Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÎfiÚË Ù˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ıÂfi ‹ ı¿ Î·È Ù˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ‡ÊÔ˜ Ô˘ ı· Ù·›ÚÈ·˙ Û ·È‰› Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ·›˙ÔÓÙ·˜. ‚) ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ (ÙÔ˘ ÕÚË.: ÛÙÔÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ ¢ÈÒÓ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ: ·) ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë (ÛÙ. fï˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ˆÚ›Ô ø 28-30. ıÂÚ·›· ÎÙÏ. Î·È ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ıÂÒÓ. Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ «ı·˘Ì·ÛÙfi» (ÛÙ. 382 Î. 428430).ÂÍ. ÛÙ.ÂÍ. 382-384) Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ì ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ (Ù· ‚¿Û·Ó· ÙˆÓ ıÂÒÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.: Ë ÛÎËÓ‹ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ.ÂÍ. Î·È Á) ÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ Ë ÙÈ̈ڛ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÛÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ (ÛÙ. ÛÙ. ÛÙ. √ G. Ë ÔÔ›· ·Ú¿ ÙÔ ÂÈÎÚÈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› Î·È Ë Î·ÏfiÎ·Ú‰Ë Î·È Û˘ÌÊÈÏȈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.ÂÍ. 382). Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ 422-425 Î·È 428-430) 72 . ÛÙ. ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È ¯¿‰È· ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·. Â›Û˘. ·ÓÙÈ˙Ëϛ˜ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢›· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË (ÛÙ. fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. Ë ÛÎËÓ‹ ·ÔÎÙ¿ ‰È·ÎÚÈÙÈο ΈÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 72 Ú¿ÔÓ·. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞ıËÓ¿. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ıÂ˚Îfi ·›Ì· (Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÕÚË) ¯‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú·„ˆ‰›·. ∏ ıÂÚ·›·. ∫·ÏÔÁÂÚ¿˜ B. ÛÙ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¢ÈÒÓË Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔ ËÚˆÈÎfi ¤Ô˜. Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔÈ: Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË Â›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÌÈ· ∞ÚÁ›ÙÈÛÛ·. ·ÏÏ¿ ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ¶¿ÚË Ì ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È Ù· ¯ıÚÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ◊Ú·˜ Î·È Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ϤÓË.ÂÍ. ÛÙ. 416-417). ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‚¿Û·Ó· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·. ° 408 Î. Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û·ÚηÛÙÈο ÏfiÁÈ· Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ.» (Kirk. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ. 406-415). fiˆ˜ Ë ÛÎËÓ‹ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ (‚Ï. 349 Ù˜ ¿Ó·Ó‰Ú˜ Á˘Ó·›Î˜: «Î¿ÔÈÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ϤÓË» ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ·Ú¯·›· Û¯fiÏÈ·. ∞ 574-576). Kirk ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ: «√È ˘·ÈÓÈÁÌÔ› ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ 422 Î. ÔÓfiÌ·ÙÈ ∂ϤÓË. ÛÙ. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ·.S. 223). ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË ı¿ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘. Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜. µ¤‚·È·. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛΤ„Ë Ù˘ ¢ÈÒÓ˘. ÛÙ. ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘. […] ∆· ηÏÔοÁ·ı· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ [¢›·] ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘. ÔÈΛÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÊıÔÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÈ΋˜ ¿ÓÂÛ˘. 395— ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ó· οÓÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹. 385-404) Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ (Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ë ¢ÈÒÓË ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÒÓ Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ó —«‚¿ÛÙ·Í(Â)». ÛÂÏ. 418 Î. fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ù˘ ◊Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ Õ‰Ë. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ›‰È· “·Á·Ô‡Û ÊÔ‚ÂÚ¿” — fiˆ˜ ·Á¿ËÛ ÙÔÓ ¶¿ÚË. A. 367 Î. ¡· ÛËÌÂȈı›. 392.

) —‚Ï. ∞ӤηıÂÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÔËÙ¢fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ «·ı¤·ÙÔ». À¿ÚÍ·Ó ·˘ÙÔ› ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‚·Û›Ï¢ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· Ô ∫ÚfiÓÔ˜. […] 73 . ∂. Ì ÙËÓ „˘¯‹Ó ·›ڷ¯ÙË Î·È ‚¿Û·Ó· ‰ÂÓ Â›¯·ÓÂ Î·È Ìfi¯ÙÔ ‰ÂÓ ÂͤڷÓØ Ì‹Ù ٷ Ì·‡Ú· ÁÂÚ·ÙÂÈ¿ ÙÔ‡˜ ‚Ú›ÛηÓÂ. ÌÈÎÚÔ› ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (. ∑›ÁÎÊÚÈÓÙ. ‚Ï. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» Î·È Ù· «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ΢ڛˆ˜ ·fi ·È‰ÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ÓÂڿȉ˜. ¶ÚÒÙ· – ÚÒÙ· ÙË ¯Ú˘Û‹ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÏÈÁfi˙ˆˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤Ï·Û·Ó ÔÈ ·ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ Ù· √χÌÈ’ ·Ó¿¯ÙÔÚ· η٤¯Ô˘Ó. 311 Î.¯. ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Û ¤ÙÛÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È fiıÔ˘˜. ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ù·ÂÈÓfi. Ì· ·ÏÈοÚÈ· ¿ÓÙ· ÛÙ· Ô‰¿ÚÈ· Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.ÂÍ. ¢. 330 Î. ·Ú·¿Óˆ Û¯fiÏ. ‰·¯Ù˘Ï›‰È)Ø Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙˆÓ ¡ÈÌÂÏÔ‡ÁÎÂÓ.ÂÍ. ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΈÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË (ÂÚÒÙËÛË 6) ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ (ÛÙ. ·Ú.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 73 °.ÂÍ. 5. 297 Î. ÛÙ. Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ∞ ÛÙ. ÛÙ.). ÂÏ¿Û·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù· √χÌÈ’ ·Ó¿¯ÙÔÚ· η٤¯Ô˘ÓØ Ì· Ô‡Ù ÛÙÔ ÛÒÌ· Ô‡Ù ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‹Ù·Ó fiÌÔÈÔ. ¯·›ÚÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÌfiÛÈ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÎÈ ·’ Ù· ηο fiÏ· ·¤ÍˆØ Î·È ¤ı·ÈÓ·Ó Û· Ó¿ÁÂÚÓ·Ó Û’ ‡ÓÔ ÁÏ˘Îfi. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔÈ ·. ™Â ÔÏÏ¿ ·Ú·Ì‡ıÈ· Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ «·ı¤·ÙÔ˘» ‹ Ù˘ «ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘» ÙÔ˘ ‹Úˆ·: ‰Ú¿ÎÔÈ. ñ °È· ÙÔ «ı·˘Ì·ÛÙfi» ÛÙÔÈ¯Â›Ô (2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·). Ë ÂÈÚˆÓ›· Î·È ÔÈ ¯Ï¢·ÛÙÈÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË (ÛÙ.— Î·È Ô ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙ· ¿ÎÚ· (Û¯fiÏ. 42. […] […] ¢Â‡ÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ΈÌÈο Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÓÙÈÎÒÓ. 1-53. ¤¯ÂÈ ÙË Ì·ÁÈ΋ ο· ÙÔ˘. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏ. ™ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ¤¯Ô˘Ì Â›Û˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiˆ˜ Ô Superman. ∫·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÔ‡ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ·ı¤·ÙÔ (‰·¯Ù˘Ï›‰È ÙÔ˘ °‡ÁË). Î·È K›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ. ñ ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 7: N· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ˘ Ù˘ ÂÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Î·È ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÔ‡ Âͷ̤ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô) Î·È Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ·fi ÙË ÌÈ·. 348-351) ÎÙÏ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ °È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 3: BÏ. ÛÙ.ÂÍ. 312 Î. Ì· Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·ÙfiÈ. ·Ú·¿Óˆ. ÛÂÏ. Ì¿ÁÔÈ. ∂˙Ô‡Û·Ó ηıÒ˜ ıÂÔ›.

™Â Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÙÔ‡ÙÔ […]. ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÌÔ˘ ‹ÚˆÂ˜. οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÙÔ͇·ÌÂ. ÛÙ. ªÂ ‚ÚfiÓÙÔ ¤ÊÙÂÈ ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ‚ÚÔÓÙ‹Í·Ó Ù’ ·ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ª·ÚˆÓ›Ù˘ 2. ÙÔÓ ¯Ù˘¿. ‰ÂÓ ·ÛÙfi¯ËÛÂ. ∆ÔÓ ºˆÓ·ÎÏ¿ ÛÙÔ Î·ÙˆÎÔ›ÏÈ ÙÔ˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Ô æˆÌÔ„¿¯Ù˘. Î·È ÛÙÔ µ·ÏÙ›ÛÈÔ Ì‹ÁÂÈ. ∞ı‹Ó· 1941) ‚. ∞fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fï˜ ÂÚËÊ·Ó‡ÔÌ·È ˆ˜ ˘ÂÚ¤¯ˆ. ı ÛÙ. ı‡ÌˆÛÂ. Î·È Ì‹Ù ÂΛ ÙÔÓ ··Ú¿ÙËÛÂ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 74 ∫È Ô ¢›·˜ ·Ù¤Ú·˜ ¤ÂÈÙ· ÙÚ›ÙÔ ıÓËÙÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Á¤ÓÔ˜ ¤Ï·ÛÂ. √ √‰˘ÛÛ¤·˜ ıˆÚ› ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ «√ ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘ ÌfiÓÔ˜ Ì ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙfiÙ ÛÙÔ ‰ÔÍ¿ÚÈ. ÛˆÚÈ¿ÛÙË ’›ÛÙÔÌ·. ÙÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ. ¯˘Ì¿ Ô µ·ÏÙ›ÛÈÔ˜. ªÚÔ‡Ì˘Ù· ·˘Ùfi˜ ÛˆÚÈ¿ÛÙË. ÌÙÊÚ. µÏ¤ÂÈ Ô µ·ÛÈÏÈÎÈÒÙ˘. π. ÂΉ.] ∫·È ÙfiÙ ۿÏÈÁÁ˜ ·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Û¿ÏÈÛÌ· Û·Ï›Û·ÓØ ÎÈ ·’ Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘ Ô ÁÈÔ˜ Ô ¢›·˜ ‚ÚfiÓÙËÛÂ. ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. fiÛÔÈ ıÓËÙÔ› ˙Ô‡Ó ÛÙË ÁË Î·È ÙÚˆÓ „ˆÌ›. ∆ÔÓ ¶·ÓÙ˙·Ú¿ ¯Ù˘¿ÂÈ Î·Ù¿ÛÙËı·. ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ô Ã˘ÙÚÔ‚Ô‡Ù·˜. 109-144. ∏ µ·ÙÚ·¯ÔÌ˘ÔÌ·¯›· [OÈ ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÊÔÓÈ΋ Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ∂ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›Ô˘. ÒÛÙ ӷ ‰Âȯı› Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·Úˆ‰Â› Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ µ·ÙÚ·¯ÔÌ˘ÔÌ·¯›·˜ ÙÔ ÂÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È Ò˜ ÚÔηÏ› ΈÌÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË. Ì· Û·Ó Â›‰Â ÙÔ ƒÈ˙ÔÊ¿ÁÔ. ∫È Ô ∆Ú˘ÔÊÚ¿ÎÙ˘ ÙfiÙ ¯Ù‡ËÛÂ Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ §·Û›‰Ë οÚʈÛÂØ ÛˆÚÈ¿ÛÙË ·˘Ùfi˜ Î·È Ì·‡ÚÔ˜ ¯¿ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ. ηϿÌÈ ÛÔ˘‚ÏÂÚfi Î·È Ù’ ¿ÊËÛ ÌËÁ̤ÓÔ ÎÈ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ›‰Â. Ô˘ ÁÔÚÁfiÊ¢ÁÂ. ªÂ ‰fiÚ˘ ÚÒÙÔ˜ Ô µÚÔÓÙfiÏ·ÏÔ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔÓ ∞ÓÙÚÔÁχÊÙË Ì˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÎÔÈÏÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ˘¿ÂÈ ÙÔ ÛÎÒÙÈ. (∏Û›Ô‰Ô˜. Ì ÙÔ Ï·ÌÚfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÛËÌ¿‰Â„ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÎÈ Ô ∞ÓÙÚÔÁχÊÙ˘ Î·È ÙÔÓ Î·ÚÊÒÓÂÈ. ¢ÂÓ Û˘ÓÂÚ›˙ÔÌ·È. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ. ÙÔÓ ∆Ú˘ÔÊÚ¿ÎÙË ÊÙ¿ÓÂÈ. Á¤ÌÈÛÂ Ë ÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ¯·›ÙË ÛÎfiÓË. 261-267. Ì‹Ù ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì‹Ù ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ ·fi ÙËÓ √ȯ·Ï›·Ø ÂΛÓÔÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÙfiÍÔ. ¢.» (√‰‡ÛÛÂÈ·. ¶. ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ÛÙȘ fi¯ı˜. ¤ÊÙÂÈ ÂΛÓÔ˜ 74 200 205 210 215 . Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ı¤Ïˆ. ·’ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ÂÙ¿ÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘. ÛÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÙÔÓ ÏËÁÒÓÂÈ. ∆ÔÓ ºˆÓ·ÎÏ¿ Û·Ó Â›‰Â ÔÔ‡ ’Û‚ËÓÂ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ÙÚ¤¯ÂÈ. ÌÙÊÚ. §ÂηÙÛ¿˜. ÙÔ ÛÎÒÙÈ. ŒÚÁ· Î·È ∏̤ڷÈ. ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ. ÎÈ ·’ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ÂÙ¿ÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘. ÂΛ ÛÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ÙË ¯ÒÚ·.

ÙÔ˘ æˆÌÔ΢ÓËÁ¿ÚËØ 75 220 225 230 235 240 245 250 255 260 . ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô §·ÛÔÛ›Ù˘ Ô ¿„ÂÁÔ˜. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÔÓÙÈÎÔ‡˜ ͯÒÚÈ˙ÂÓ Ô ∫ÔÌÌ·Ù¿˜. ™ÙÂÚÓ¿ ·’ ÙË Ï›ÌÓË Ô ºÔ˘ÛÎÔÌ¿ÁÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜. ÙÔ Ï·ÈÌfi ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ̘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔÓ Ó›ÁÂÈ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 75 οو Î·È ‰Â Ì·Ù·ÛËÎÒıËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ÙÔ˘ ·›Ì· ‚¿ÊÙËÎÂ Ë Ï›ÌÓË ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Ì·ÎÚ‡˜. ÙÔ ÚÒÙÔ Ì˜ ÛÙÔ ‚·ÙÚ·¯fiÛÙÚ·ÙÔ ·Ú¿ÍÈÔ ·ÏÈοÚÈ. ∆ÔÓ Â›‰Â Ô ∆Ú˘ÔÊÚ¿ÎÙ˘ Ô˘ ¤ÛÙÂΠÛÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÙȘ fi¯ı˜ Î·È ÎÔ‡ÙÛ·. ÛÙÔÓ ·Ê·Ïfi ÙÔÓ ¤Ù˘¯ÂØ ÎÈ fiÏÔ ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ¯ÒıËΠÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È ¯‡ıËÎ·Ó ÛÙË ÁË Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ fiÏ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ. ÙË ÛÊÂÓÙÔÓ¿ÂÈ. Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. ‚·ıÈ¿ ÛÙË Ï›ÌÓË Â¯ÒıË. Ï‚¤ÓÙ˘. ÙÔ ÛÔ˘‚ÏÂÚfi ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ æˆÌÔÊ¿ÁÔ Ú›¯ÓÂÈ Ì· ‰ÂÓ ÙÚ˘¿ÂÈ Ë ·Û›‰·. Ê·Ú‰‡˜ Í·ÏÒıË ÎÈ ·¿Óˆ ÛÙ’ ¿ÓÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ‹‰·ÁÂ Î·È ÛÙ· ·¯È¿ Ï·ÁfiÓÈ·. ÙÔ˘ ’ÚÈÍÂ. ÙÔ˘ Û¿˙ÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ ‰ÂÍ› ÎÈ ·Ó¿ÛÎÂÏ· ÛÙË ÛÎfiÓË ·˘Ùfi˜ ÛˆÚÈ¿ÛÙË. ¡ÂÎÚfi ÙÔ Ê›ÏÔ Ô æÈ¯Ô˘Ï¿Ú·Á·˜ ‰È·Ê¤ÓÙ¢Â. ‹‰ËÍÂ Î·È ¯ÒıËΠÛÙË Ï›ÌÓË. ∆ÔÓ ∆ÛÈÎÓÔÁχÊÙË Û·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛÂ. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒÔοӷ ÙÔ˘ ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙÔ˘. Ô˘ ΛÙÔÓÙ·Ó ‚·ÚÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ·¿Óˆ. ∆ÔÓ Â›‰Â Ô ¶Ú·ÛÔÌÔ‡Ú˘. ŸÌˆ˜ ÎÈ Ô ¶È·ÙÔÁχÊÙ˘ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ¿ÍÈÔ §·ÛÔÛ›ÙË Ì ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ ÔÚÌÒÓÙ·˜ ÛΤ·Û ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÎÔÙ¿‰È. ¯Ù˘¿ÂÈ. ˆ˜ ÙÔ ’ÛÂÚÓ Ì ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ. ̘ ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔÓ Û¤ÚÓÂÈ. ∫È Ô æˆÌÔÊ¿ÁÔ˜ ¿ÏÈ ¯‡ÌËÍÂØ ÎÈ Ô Ú‹Á·˜ ÙˆÓ ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Á·‡ÚÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ. ∆ÔÓ Â›‰Â Ô æˆÌÔÊ¿ÁÔ˜. ∫È Ô ¡ÂÚÔÚԇʷ˜ Âı·Ó¿ÙˆÛ ÙÔ Ú‹Á· ¶·ÛÙÚÔ˘Ì¿‰Ë. ∆Ô˘˜ ›‰Â Ô §·¯·Ó¿˜ ÎÈ ·‰Ú¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÊÔ‡¯Ù· Ï¿ÛË Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔÓ æÈ¯Ô˘Ï¿Ú·Á·. ¯Ù˘¿ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· ÙÔ §·¯·Ó¿. Ì ÙÚfiÌÔ Ô ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘ ¤Ù·Í ÙËÓ ·Û›‰·. ÛÙÔ fi‰È ÙÔÓ ÏËÁÒÓÂÈ. Ò˜ ‰ÂÓ ÛÙÚ·‚ÒıË. ÛÙÔÓ Õ‰Ë ¿ÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ fi¯ıË ÎÈ Ô §ÈÌÓÈÒÙ˘ Û·Ï„ ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ∆˘ÚÔÊ¿ÁÔ. ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÙË Ì‡ÙË Ì‹Ù ÙÔ ÊÔ˘ÓÙˆÙfi ÙÂÙÚ¿¯˘ÙÚÔ ¯ˆÚ›˜ „ÂÁ¿‰È ÎÚ¿ÓÔ˜ Ô ¤ÍÔ¯Ô˜ ƒÈÁ·Ó¿ÙÔ˜ ¤Ù˘¯Â. ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘. ·Ï‹ıÂÈ·! ºÚ¤ÓÈ·Û ÙfiÙ ÂΛÓÔ˜ ÎÈ ¿‰Ú·Í Ì ÙÔ ¯ÔÓÙÚfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ÎÔÙÚfiÓ· ·Û‹ÎˆÙË. ÙÚ·Ó‹ ÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÎÔÙÚÒÓ·Ø Ù· Ì˘·Ï¿ ÙÔ˘ ¯‡ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ ÎÈ Ë Á˘ ÂÁ¤ÌÈÛ ·›Ì·. ∆ÔÓ ‚ϤÂÈ Ô ¶Ú·ÛÔÌÔ‡Ú˘ Ô˘ ¤ÂÊÙ ÏÈfiı˘ÌÔ˜. Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÕÚ˘. ÎÔ‡ÙÛ· ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ Ûο˙ÂÈØ ÛÙ· ¯·ÓÙ¿ÎÈ· ˉ¿ÂÈ Î·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ ¿ÛÎÈ˙ ÙÔ˘ ¯¿ÚÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ. ŸÌˆ˜ ¢ı‡˜ ·¿Óˆ ÙÔ˘ fiÚÌËÛ ÁÈ· Á‰ÈÎȈÌfi Ô ™ÎÔ˘ÍÈ¿Ú˘. Î·È Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ˘ ¶Ú·ÛÔÌÔ‡ÚË ÛÙÔ Î·ÙÒÎÔÈÏÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ˘¿ÂÈ ÙÔ ÛÎÒÙÈØ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÂΛÓÔ˜ ÂÛˆÚÈ¿ÛÙËÎÂ. ÙÔ˘ ¿‰Ú·Í ÙÔ fi‰È. ÙÔÓ ™·Ô˘Ó¿ ÛÎÔÙÒÓÂÈ.

∫·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ÙÔ Î¿ÓÂÈ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Ù’ ¿‰ÂÈ· ÙÛfiÊÏÈ· ÙÔ˘ Ù· ÊfiÚÂÛ ÁÈ’ ·ÚÌ·ÙˆÛÈ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ∞ı‹Ó·) √ÓfiÌ·Ù· ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ ºÔ˘ÛÎÔÌ¿ÁÔ˘ÏÔ˜ µÚÔÓÙfiÏ·ÏÔ˜ §·Û›‰Ë˜ ¶·ÓÙ˙·Ú¿˜ ºˆÓ·ÎÏ¿˜ µ·ÏÙ›ÛÈÔ˜ ƒÈ˙ÔÊ¿ÁÔ˜ §ÈÌÓÈÒÙ˘ ∫·Ï·ÌÓÈÒÙ˘ §·ÛÔÛ›Ù˘ ¡ÂÚÔÚԇʷ˜ ¶Ú·ÛÔÌÔ‡Ú˘ §·¯·Ó¿˜ ™ÎÔ˘ÍÈ¿Ú˘ ƒÈÁ·Ó¿ÙÔ˜ √ÓfiÌ·Ù· ÔÓÙÈÎÒÓ ∞ÓÙÚÔÁχÊÙ˘ ∆Ú˘ÔÊÚ¿¯Ù˘ Ã˘ÙÚÔ‚Ô‡Ù·˜ æˆÌÔ„¿¯Ù˘ µ·ÛÈÏÈÎÈÒÙ˘ ∆˘ÚÔÊ¿ÁÔ˜ ∆ÛÈÎÓÔÁχÊÙ˘ ™·Ô˘Ó¿˜ ¶·ÛÙÚÔ˘Ì¿‰Ë˜ ¶È·ÙÔÁχÊÙ˘ æ˘¯Ô˘Ï¿Ú·Á·˜ æˆÌÔÊ¿ÁÔ˜ ∫ÔÌÌ·Ù¿˜ ƒÔοӷ˜ ™∆. 265 (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¡. √ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ «√ ‹Úˆ·˜ [Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜] ·›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ (ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ¶) Á›ÓÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ∫ÔÙÛÂÏ›‰Ë˜. ÂÚ›ÛÛÈ· Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 76 ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô Î‡Ú˘ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔ ÁÈÔ Ó· ÌÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì’ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÊÔ‚¤ÚÈ˙ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÙÚ¿¯ˆÓ. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ù· ÍÂÎÏ‹ÚÈ˙Â. Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ̤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·Ì› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∆ÚfiÌ·Í·Ó Ù· ‚·ÙÚ¿¯È· ÎÈ fiÏ· ÙÔ˘˜ ÁÔÚÁ¿ ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ™ÙË Ì¤ÛË ¤Ó· ηڇ‰È ¯ÒÚÈÛÂ. ÙËÓ ÎÔÌ‚È΋ Ì¿¯Ë. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë (¢. ∂) ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ú·„ˆ‰›· §. ªÂÙ¿ Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ·fi ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌfiÓÔ ˆ˜ Û˘Ó·Áˆ76 . ª’ ·ÓÙÚÂÈ¿ ÂÚ›ÛÛÈ· ÔÌÚfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ıËΠ‰È„ÒÓÙ·˜ ¿ÁÚÈ· Ì¿¯Ë. ·Ó ÙˆÓ ıÂÒÓ Â˘ı‡˜ ‰ÂÓ ÙÔ ’ÓȈı ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ Ô ·Ù¤Ú·˜. ÌÈ· ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ˆ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. √∂¢µ.

∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â˘ÎÚÈÓ¤ÛÙÂÚË Î·È Û¯Â‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋. ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ıÂÒÓ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ø˜ ·ÎÚ·›· Ù˘ fiÚÈ· Î·È ˆ˜ fiÏÔÈ Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È: ·ÊÂÓfi˜ Ë ÙÂȯÈṲ̂ÓË fiÏË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÛÙËÓ ÿ‰·. «∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë…». √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ. ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘. […] ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÓ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ˆ˜ Ì·¯ËÙ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ¶ ·fi ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ÔÈ ıÂÔ› fï˜ ¢ηÈÚȷο ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÏÏÔ‡: ÛÙÔ˘˜ ∞Èı›Ô˜.. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ô Ó·‡ÛÙ·ıÌÔ˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ.¡. ¿Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ›. ·ÏÏ¿ fi¯È ϤÔÓ ˆ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜. √È ÚfiÏÔÈ ¢ÈÔÌ‹‰Ë – ∞¯ÈÏϤ· ‰ÂÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È. 106-114) 2. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÈËÙ‹˜ Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi Ì·¯ËÙ‹.» (ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. √ ‹Úˆ¿˜ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÓ·ÏÏ¿Í ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÏÔ: ·fi ÙËÓ ÙÂȯÈṲ̂ÓË fiÏË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ÛÙ· ÏÔ›· ÙˆÓ ¢·Ó·ÒÓ. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·.» (∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °. ∂Λ È¿ÓÔ˘Ó ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÙÔÓ Â›Û˘ ηٿÛÎÔÔ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ¢fiψӷ. µ¤‚·È· ı· ·Ó·ÊÂÚı› ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. √ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ÛÂÏ. ÛÂÏ. ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÛÙÔÓ ÏfiÊÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈÎÔÏÒÓ˘. fiÙ·Ó ‰ÈÂÎÙÚ·Áˆ‰Â› ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË: Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ Â›Ó·È ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. Û ¿ÏϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏË ÚÔÔÙÈ΋. ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ̇ıÔ. Œ‰Ú· ÙÔ˘ ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ŸÏ˘ÌÔ˜. […] ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·. ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. Ô˘ ηı’ Ô‰fiÓ ÚÔÛٷهÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ٿÊÚÔ Î·È Úfi¯ÂÈÚÔ Ù›¯Ô˜. fi¯È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›. £ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ËÚˆÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ™Â Ï›ÁÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë ∞ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ Î·È Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙË ‚›·ÈË Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. 55-56) 77 .02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 77 ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÎÚfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘.. ∆· ‰‡Ô Â›‰· ‰Ú¿Û˘ «¢‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ¯ÒÚÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·: Ô ıÂÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È Ô ËÚˆÈÎfi˜ ‹ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ˆ˜ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ï‹ÍÂÈ. fiˆ˜ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ Ô˘ ÓÔÂ›Ù·È Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ·ÓÙȉÈΛ· Ì·˙› ÙÔ˘. Ó· ηÙÔÙ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. √ ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ Ô Ó·Úfi˜ Ì·¯ËÙ‹˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÙÒÚ· È· ı· ¿ÚÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂıÔÌËÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. Î·È ÎϤ‚Ô˘Ó Î·È Ù· ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘. ÂÓÒ ÛÎÔÙÒÓÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ £Ú¿Î˘ ƒ‹ÛÔ Ì 12 ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘. ∆ÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ∂Ӊȷ̤ۈ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ȿ‰· Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰›Ô ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘.

Î·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶¿ÚË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ë ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜.). ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛËÛ˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜. Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (ÙÈÌ‹. ̤۷ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘. Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 78 Ú·„ˆ‰›· ∑ 369-529: O ŒÎÙÔÚ·˜ ÛÙËÓ TÚÔ›· ∞. 78 . ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌÂÙ·Ï¿ıÂÈ ¤Ó· ηı·Ú¿ ËÚˆÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ¤Ô˜ Û ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ·Ó‰Ú›·. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¤¯·Ó·Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘-·Ù¤Ú·. ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÎÙÏ. ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ ΢ڛˆ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ «‚Ô˘Ï‹˜» ÙÔ˘ ¢›· Ì ÙȘ ӛΘ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Î·È ¤Ó· Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ̤۷ ÛÙÔÓ fiÏÂıÚÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ‚) ÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó (ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜. ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ÈÏÈ·‰ÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ. ñ ¡· ËıÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Î·È ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. ÒÛÙ ӷ ‰ÈηȈı› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ «ÔÌÈÏ›·˜». ·È‰Ò˜. ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. Á) ÙËÓ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÔÈËÙ‹˜ ÎÙÏ.) Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ·. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ˆ˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘: ·) ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË. ‚) Ù· ¿ÛÙÔ¯· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ·ÊÔ‡ Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜: ·) ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ‰) ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· (ÂÈ΋ / ÙÚ·ÁÈ΋) Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ.

395: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË Á¿ÌÔ˘ ‚Ï. 237. 390)Ø ‰›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô ÚfiÌ·¯Ô˜ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ÓÈÒıÂÈ ¿Û¯ËÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Î·Ï› ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ. ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ó¤· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ˆÛÙfiÛÔ. 313. «∏ ·Ú·ÔÌ‹ Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË Î·È ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô G. ·Ú·Î¿Ùˆ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·. ÛÙ. 375: ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ «ÂÛÙ¿ıËλ Ô ‹Úˆ·˜ («ÂȘ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ»)Ø Ô ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÓÈÒıÂÈ ¿‚ÔÏ· Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ‚È¿˙ÂÙ·È (·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘. 320 Î. 375. ¢ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ fï˜ Î·È Ë ‚È·Û‡ÓË ÙÔ˘ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ‡Ï˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ÙËÓ ÂÍÈÛÒÓÂÈ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛ˜ Ô˘ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË. ÛÙ. ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì¿¯ÈÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË (ŒÎÙÔÚ·) Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ì·¯Ô˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Î·È ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜) ÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È (‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ‰˘ÛÒÓ˘Ì˜ ™Î·È¤˜ ‡Ï˜). √ ÔÈËÙ‹˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ fiÏË (ÛÙ. ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È. ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·‰‡Ó·ÙË. √ ÔÈËÙ‹˜ Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó· ‰Â¯Ù› ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ôχ Ê˘ÛÈο.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 79 µ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙ· Ù›¯Ë. 383-385) ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Úfi‚·ÏÂ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÊ·ÓÙÈο ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (ÛÙ. 378-380: ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙˆÓ «¿ÛÙÔ¯ˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ». Ô ÔÈËÙ‹˜ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ô˘ Û·Ó ·fi Û‡ÌÙˆÛË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ÙËÓ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ¤Íˆ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘Ø Ë ÂÈı˘Ì›· Â›Û˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›Ûˆ˜ ÊÔÚ¿. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. 373) Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó· Ï¿ÛÂÈ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë «¤Í˘ÓË ÔÈÎÔÓfiÌ·» ı· ·ÔÚÚ›„ÂÈ (ÛÙ. 261-299.. ∆Ô ¯ˆÚ›Ô ∑ 386-389 ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ Ã 460 Î. 116-117. 370.ÂÍ. fiÙ·Ó Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ı· ÔÚÌ‹ÛÂÈ Û·Ó ÙÚÂÏ‹ ÛÙ· Ù›¯Ë. Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ¯ÔÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË. ‚Ï. Ú·„ˆ‰›· π ÛÙ. ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹‰Ë fiÙÈ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜.) Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ÛÙ. ÛÂÏ. ÙÔÓ ˆı› Ó· „¿ÍÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚÔ. 242. 388: Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ (ÛÙ. ·ÁˆÓÈÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó¤· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ (ÛÙ. 386-389). 237-241)Ø Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∑ ÛÙ.ÂÍ. ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ∂ÎÙÔÚ›‰Ë. 401: Ô ÔÈËÙ‹˜. 99-100. Kirk ÛÙ· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘. ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ‰˘Ô Û‡˙˘ÁÔÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û·Ó ·fi Û‡ÌÙˆÛË. Ì‹ˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÙ¤. ÙÔÓ ¶¿ÚË. ÛÙ¤79 . ÛÙ.S. ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ·˘Ù¤˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ Î·È ·‰ÂÏʤ˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ™Î·ÈÒÓ ˘ÏÒÓ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹.

°È’ ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ì¿¯Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÓÂÎÚfi ÔÏÂÌÈÛÙ‹: Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù· fiÏ· ÙÔ˘. 429-430). 373. 413‚-428). §Â›Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÈÛıËÛȷΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ˜Ø Ì ÏÈÙfi ÙÚfiÔ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ì·˜ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙË˜Ø ÏÂÙ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÍÂÎÏ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ı· Ù˘ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ô˘ Ù˘ ¤ÌÂÈÓÂ. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì Â›Û˘ ÛÙ· ·È‰È¿ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ Ì¿¯Ë Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘.: ÙÔ ÂÈÊÒÓËÌ· Ô˘ ÚÒÙÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·fi Ù· ¯Â›ÏË Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ («√˚̤!») Â›Ó·È Ë ··Ú·›ÙËÙË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÏfiÁÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘. Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۯËÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ (ÛÙ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÔÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·¤80 . ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÙÚ›· ¯ÚÔÓÈο Â›‰·: ·) ÚÒÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ fi. ∆Ô ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ÁÏ˘Î·›ÓÂÈ ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ËÚÂÌ›·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ÙfiÙÂ Ô fiÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ı· Â›Ó·È ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· Âı¿ÓÂÈ. ÛÙ.ÂÍ. fiˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ. Ô˘ ÌfiÏȘ ·Ú¯›˙ÂÈ. ·ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘. ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ (ÛÙ. 394 Î·È 406) Î·È Ù˘ «¤Í˘Ó˘ ÔÈÎÔÓfiÌ·˜» (ÛÙ. ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ¯ÚÒÌ·. 406 Î.) Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ (ÛÙ.: Ì ÂÈ΋ ¿ÓÂÛË ‰›ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜.ÂÍ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 80 ÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÛÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘. 404-406). ¢È·Ê·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÌÈ· ÏÂÙ‹. 404-405: Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜Ø Ô ÔÈËÙ‹˜. ŒÙÛÈ fï˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ï·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. fiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÊ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. Î·È Á) Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ: ÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· (ÛÙ. ÛÙ. ‚) ‡ÛÙÂÚ· οÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ: ÙÈ Â›¯Â Î·È ÙÈ ¤¯·Û (ÛÙ. 386 Î·È 388). ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Í¯ӿÂÈ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‹Úˆ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Î·È Û‡˙˘ÁÔØ Ë ·Ó¤ÏÈÛÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË Î›ÓËÛ‹ Ù˘ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ù˘. 414 Î. √ ·Ù¤Ú·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ Ù›ÔÙ·Ø ÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ù· ϤÂÈ fiÏ·. ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û·Ó fiÏÔ Î·È ÙË ‰È΋ Ù˘ ¯ËÚ›·. ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ÛÙÂÚËı› ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË.ÙÈ ÊÔ‚¿Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔʇÁÂÈ (ÛÙ. ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È.ÂÍ. ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ë Ó›ÎË ÙÔ˘. ∆Ô ÓfiËÌ·: ·Ó ÛÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ·. 392 Î. Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Ô˘ ı· Û‹Ì·ÈÓ ·Ù›ÌˆÛË ÁÈ· ÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ∫ÈϛΈÓ. ·‰ÈfiÚ·ÙË ÂÈÚˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙÈÌËÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ fiÏ˘. 406-413·). √ ∞¯ÈÏϤ·˜. ÛÙÔÓ ÈÔÙÈÛÌfi Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (Û 15 ÛÙ›¯Ô˘˜!). ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁˆÓ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙË ‰›ÓÂÈ Ì ··Ú¿ÌÈÏÏË ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÚÈÛÙ· „˘¯ÔÏÔÁË̤ÓÔ ÙÚfiÔ. ÛÙ. ∆· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·.

ÂÍ. ∏ ÙÈÌ‹ Î·È Ë ‰fiÍ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ·Í›Â˜ Ô˘ Ë ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌ› ·fi ÙËÓ ¿ÏÏËØ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÙȘ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙȘ Â·˘Í‹ÛÂÈ (ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ÁÈÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ‰Âȯı› ÈÔ ¿ÍÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú·). ∑ 428 ·fi ÙÔÓ π. √ ŒÎÙÔÚ·˜ Â›Ó·È ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜Ø fiÛÔ Î·È ·Ó ÓÈÒıÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ó· ÔÏÂÌ¿ÂÈ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜Ø ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘. ·Í›Â˜ 81 . ÒÛÙ Ì ÙÔÓ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ Ó· ¯¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ù˘ ·ÚËÁÔÚÈ¿ Î·È ÂÏ›‰· ϤÔÓ Ó· Â›Ó·È Ô ŒÎÙÔÚ·˜. Û¯fiÏ. ÛÙ. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¿ÚÌÔ˙ Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Û·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ∞˘Ùfi˜ «Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ·Ù›ÌˆÛ˘» ‹Ù·Ó ÙÔ ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ÙÔ È‰Â҉˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘.) ÛÙ.ÂÍ. Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÏÔÁÈ΋. 419-420: Ú‚. ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ë ∆ÚÔ›· ı· ¯·ı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÛÎÔÙˆı›: Ô ÔÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ‰ÂÓ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ¶ÔÏ˘Ï¿ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘ÔØ Î·Ï‡ÙÂÚ·: «ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ Ù˘»). ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ‰fiÍ·˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ÂÚÒÙËÛË 8). ÛÙ. ªÂ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘. ·Ú·Î¿Ùˆ. 147. 433-439 ·ıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜. ÙÔÓ ·Ô‡ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ (Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙ. ÒÛÙ ӷ ÙȘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. 433 Î. √ ÚÒÙÔ˜ ÔϤ̷گԘ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ÓÈÒıÂÈ ‚·Ú‡ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ı· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ («Ó· Â›Ì·È ÁÂÓÓ·›Ô˜ ¿ÓÙÔÙ ÎÈ ÂÌÚfi˜ Ó· Ì¿¯ÔÌ·È ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ»). ¤Ó· ·Ó¿ÌÂÈÎÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÓÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ˆ 47: ‚Ï. √ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙË ‰fiÍ· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ÛÙÔ ÛÙ. 435-439). ‚Ï. ∞ 53 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.: ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi (·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘) ÙËÓ ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ì˘ÓÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Î·È ÏÔÁÈÎfi Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È (Ú‚. °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ «·È‰Ò». Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÙÔ˘. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÂı› ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 81 Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ∞ÂÙ›ˆÓ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ËÏ›‰Ë. ∞Ó Î·È ÔÈ ÛÙ. Ô‰ËÁ‹ıËΠ‰ËÏ·‰‹ ÛÎÏ¿‚· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘. √ ÔÈËÙ‹˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜. ·ÏÏ¿ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘.: Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηٷÓfiËÛË. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ›ÂÛË ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋: Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô Â·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ («Ô˘‰’ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ»). ÛÂÏ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹.ÂÍ. Î·È ∆ 59 Î·È ø 606. ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. 421 Î. 441 Î.: Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ›¯·Ó fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ıÚ‹ÓÔ ÙˆÓ ¡ËÚË›‰ˆÓ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (√‰‡ÛÛÂÈ·. (°È· ÙËÓ ÕÚÙÂÌË ˆ˜ ·ÈÙ›· Í·ÊÓÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î·˜. Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ¤Ú¢ӷ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ÛÙ. 418 ‚Ï. (°È· ÙÔÓ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ.) ÛÙ.

fï˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÏÔÁÈ΋ ·fiÏËÍË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 82 ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È ·ÈÒÓȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË Ó›ÎË ‹ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ·. 485).: Ë ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∆ÒÚ· ÂΛÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏËÛ›·ÛÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ·È‰› ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ¯·˚‰Â˘ÙÈο (ÛÙ. 482-485: Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ÛÙ.ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ‰ÂÓ ÍÂÁÚ¿ÊÂÈ» Î. ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ÒÓÂÈ Î·È ÙȘ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·È Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ÁÂÌ¿ÙË ·È‰È΋ ·Ê¤ÏÂÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ· Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô›ËÛË: ÔÈ ÁÔÓ›˜ ͯÓÔ‡Ó. 429-430). ∏ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈÏ› (ÛÙ. 462-465: Ë Â˘¯‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ ›¯Â ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ (ÛÙ. ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ÛÙ. ∂›ÎÂÓÙÚÔ ÙÒÚ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰›. ∏ ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÂÍÈÛÒÓÂÈ ÙÔÓ ÚfiÌ·¯Ô ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. 405). ∏ fiÌÔÚÊË Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙË ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÛÙ. ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ÔfiÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔ˘ÛÙ› οÙÈ Î·Îfi. Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ ηٷÁ‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·: Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÁ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¤ÌÚ·ÎÙÔ˜ ·ÊÔÏÈÛÌfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·È‰È΋˜ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·. fiˆ˜ «fi. ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÊÔÚو̤ÓÔ˜ Ï¿Ê˘Ú·. ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠Â›Û˘ fiÙÈ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ Âȉ›ˆÍ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·-Û‡˙˘ÁÔ Î·È ·Ù¤Ú· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·-ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ù˘¯Â. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ‰È΋ Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿ ÛÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. ∏ ËÚˆÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ: Ô ÁÈÔ˜. µ 355. ÙÒÚ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ù¤Ú·˜. 474). Î·È ˆ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÌfiÓÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ›. ÛÙ.: Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Î·È Ë ÛÎËÓ‹ ‰È¢ڇÓÂÙ·È. 450-455: ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯ËØ ÙÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â οÓÂÈ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Ì’ ·˘ÙfiÓ (ÛÙ. ∂Í¿ÏÏÔ˘. ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË. 489 Î. ∏ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ë ÚÔÛ¢¯‹ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙË ıÏ›„Ë ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏfiÁˆÓ Ù˘. Ó· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÚÈÓ ‰ÂÈ ÙËÓ ·Ù›ÌˆÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. ËÁ‹ ¯·Ú¿˜ ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ÛÙ.Ù. ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙˆÓ Â˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÚÔ˜ ÙÔ ÁÈÔ.ÂÍ. 466 Î.fi. ÂÓÒ ÙÔ ‹Ú ·fi ÙËÓ ·Ú·Ì¿Ó·. ∆¤ÏÔ˜. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ (ÛÙ. °È· ÙÔÓ ÎÙËÓÒ‰Ë ÙÚfiÔ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ú‚. 410-411) Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁˆÓ. ∏ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ı· ˘Ê·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú82 . ¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·ËÌfi Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘. 484)Ø ÙÔ fiÌÔÚÊÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· Ù· ·Ó¿ÌÂÈÎÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜. ∞fi ÛÙÂÓ¿ Û˘˙˘ÁÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹Ø ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·-Û‡˙˘ÁÔ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì¿˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·-·Ù¤Ú·. ∂ΛÓË ÙÔ ‰¤¯ÂÙ·È «ÁÂÏÔÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜» (ÛÙ.ÂÍ.

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 83

Á·ÏÂÈfi Ù˘, fiÙ·Ó Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ı· Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜ (à ÛÙ. 437 Î.ÂÍ.). ∆¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘
ŒÎÙÔÚ· Ó· Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÙÔ˘ (ÛÙ. 494), Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈØ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘.
ÛÙ. 500-502: Ù· ‰¿ÎÚ˘· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜: ÛÙËÓ
·Ú¯‹ Ù˘ (ÛÙ. 406) ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¯·Ú¿ Î·È Â˘Ù˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË (Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙȘ ™Î·È¤˜ ‡Ï˜ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó¤· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ ·fi
Ì·ÎÚÈ¿), ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Â˘¯‹ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÌËÙ¤Ú·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÈÎÙ· Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ÌÂÙÔ¯‹ «ÁÂÏÔÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜» («‰·ÎÚ˘fiÂÓ ÁÂÏ¿Û·Û·»,
ÛÙ. 484), ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘ (ÛÙ. 496) ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â‡ÁψÙÙ· ÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ŸÙ·Ó fï˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘· Á›ÓÔÓÙ·È ÚfiˆÚÔ˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÙÔ˘
¤Ô˘˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ™’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛÎËÓ‹, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ
Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ŒÙÛÈ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù‹
ÙË Ú·„ˆ‰›· (ÛÙ. 526-529) ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ÂÈÚˆÓ›·˜. ∏ ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Û˘ ÙÔ˘ ÛÙ. 502 Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ï¿ Ù˘ˆÌ¤ÓË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹, ÁÈ·Ù›
·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·, ·ÓÙ›ıÂÙ·
ÔÈ Ó›Î˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙË «‚Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ ¢›· ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·, ı· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. √È Ó›Î˜ fï˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ
ı· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ϤÔÓ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Û ϷÓı·Ṳ̂ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Ó· ÚÔÊËÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ÎÈfiÏ·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘: Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛÎËÓ‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ Ô ÚfiˆÚÔ˜ ıÚ‹ÓÔ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ı· ı˘Ì›˙ÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· fiÙÈ ÔÈ
ӛΘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ı· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.
ÛÙ. 521-525: ·˘ÛÙËÚfi˜ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÎËÓ¤˜: ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË
ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ∂ο‚Ë (∑ ÛÙ. 280-285) Î·È fiÙ·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ (∑ ÛÙ.
326-331). ∂‰Ò fï˜, Ô˘ ÙÔÓ ‚ϤÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÔÚÌ‹ÛÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë, ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ôχ ÊÈÏÈο Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ fï˜, ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ
Ó· „¤ÍÂÈ ÙËÓ ÂÎÔ‡ÛÈ· ÔÎÓËÚ›· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∂ÍËÁ›, Â›Û˘, Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏË
ı¤ÛË Î·È ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ ‰›Î·È· Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¶¿ÚË.
ÛÙ. 526-529: Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ‰È¿ıÂÛË Î·È
ÂÏ›‰·Ø ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ, Ë¯Ô‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÚ·ÁÈο.

°. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·»

∆· ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È Ù· ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· ··ÓÙÔ‡Ó Û ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÂÍ‹˜:
ñ °È· Ù· «¿ÛÙÔ¯· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·» (ÛÙ. 377-380 Î·È 383-389, ÂÚÒÙËÛË 2): «∆Ô ı¤Ì· [ÙˆÓ ¿ÛÙÔ83

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 84

¯ˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ] […] Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ: ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÚfiÛˆ· ÙÔ ÚÒÙÔ
·ÔÚ› ÁÈ· οÙÈ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÒÙ·, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·˙¢ÎÙÈÎÒÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ,
οÔȘ, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‡ÏÔÁ˜ χÛÂÈ˜Ø ÂÂȉ‹ fï˜ ηÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹
·¿ÓÙËÛË, ·ÊÔ‡ fï˜ ÚÒÙ· ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ ÌÈ·-ÌÈ· Î·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ›‰È· ÏfiÁÈ· ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¿ÏÏÔ˜. ∞fi ÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ·Ó·›ÚÂÛË ÙˆÓ ¿ÛÙÔ¯ˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â›Ó·È ÊÏ˘·Ú›· ÂÚÈÙÙ‹. ∆Ô ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Ù· ¿ÛÙÔ¯· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ó· ·ÁÓÔËıÔ‡Ó Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ó· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·: ∞˘Ùfi Ô˘ ÚˆÙ¿˜ ¤ÁÈÓÂ
ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ — fiˆ˜ οÓÂÈ Ô ∞˘ÙÔ̤‰ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ˆ (ÛÙ. 125-127). Ÿ,ÙÈ
fï˜ ·fi ÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi, ÌÔÚ› Ôχ ˆÚ·›· ·fi ÔÈËÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ó· ›ӷÈ
·fiÏ˘Ù· ‰ÈηȈ̤ÓÔ. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¿ÛÙÔ¯ˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÛˆÛÙ‹ χÛË ÙÔ˘
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ÛÎfiÈÌ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÁÂÌ¿ÙË ‚¿ÚÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ë Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚıËΠ۠ÛÊ·ÏÂÚÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ·: ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi, Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ; — √‡Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô‡Ù ÂΛÓÔ, ÌfiÓÔ ·˘Ùfi! ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙËÓ ÎÔÊÙ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ χÛË —·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi— ı· ·‰˘Ó¿ÙÈ˙ οı ΛÓËÛË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜.» (∫·ÎÚȉ‹ ∂.π., ∏ ‰È‰·Ûηϛ·, ÛÂÏ. 64-65)
ñ ∂ÈÚˆÓ›· (ÂÚÒÙËÛË 4) ·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙ· ¯ˆÚ›·: ÛÙ. 413-418, 475-481 Î·È 526-529.
«À¿Ú¯ÂÈ Â‰Ò ÎÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÈÚˆÓ›·, ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¤ÍÔÌÂØ Ô ∞¯ÈÏχ˜ ÂÙ›ÌËÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Ì ٷʋ Î·È ÌÓ‹Ì·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÓÂÎÚfi ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ı· ÙÔÓ Î·ÎÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÒÛÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ¤ÎÎÏËÛË Î·È Ë ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ ı·
ÙÔÓ ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰Â›ÍÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û‚·ÛÌfi ·ÎfiÌË Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘
ÊfiÓ¢Û ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ. […] ∆ÒÚ· Ô˘ ‚·ÛÙ¿˙ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘, ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏ›‰·, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fiÙÔÌ·Ø Ô ‹Úˆ·˜ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È
Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. º˘ÛÈο, ÙÔ‡ÙÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓٛʷÛË Ì ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚfiÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Ï›ÁÔ ÚÈÓ, Â›Ó·È fï˜ ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÎfi. ∂›Û˘, Â›Ó·È ‚·ı‡Ù·Ù· ÂÈÚˆÓÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ıÚ‡ÏÔ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ÊÔÓ‡ıËΠÂ›Ùˉ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, fiÙ·Ó ·ÙÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ∆ÚÔ›·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘Ø Ô ÊfiÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔϤÁÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ·ÓÙÚfi˜ Ù˘ (ø 734-735). ∏ Û˘Ó‹ı˘ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ
ÚÔÛ¢¯‹ ·Ú·Ï›ÂÙ·È Â‰ÒØ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿Ú· Ôχ ηϿ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë
·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜.» (Edwards M.W., ÛÂÏ. 288 Î·È 292)
ñ °È· ÙȘ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ (ÂÚÒÙËÛË 9):
∞. «ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘ οÔÈÔ ÁÓÒÚÈÛÌ¿ Ù˘, fiÙ·Ó Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·Ê‹ÁËÛËØ Ë ·˘ı˘·ÚÍ›· Ù˘ ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·Ó È‰¤· ÛÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ΢ڛˆ˜ ‰È‹ÁËÛ˘. […] ŒÓ·˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ fiÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ›Ûˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Ô ÚˆÙ‡ˆÓØ Ô
¶¿ÚȘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÔÚÁ¿ Û·Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÏÔÁÔ Ô˘ η̷ÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÚÒÌË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘Ø ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿ÚȉԘ ̤۷ ÛÙËÓ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ‹ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘, ÎÈ fi¯È Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ (∑ 506 Î.ÂÍ.). […] √ ¶¿ÚȘ ¤¯ÂÈ ÏËÛÌÔÓËı›
ÔÏfiÙÂÏ·. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fï˜ Í·Ó¿ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ
84

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 85

ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÌÈ· ·ÚÔÌÔ›ˆÛËØ Ô ÂÈ‚‹ÙÔÚ·˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È,
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆÚ·›· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÙË Û‚ÂÏÙ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ
·Û˘ÏÏfiÁÈÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË, ÂÚȤÚÁˆ˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ô ∞fiÏψÓ, √ 263
Î.ÂÍ.).» (Edwards M.W., ÛÂÏ. 146-147, 291)
µ. «∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÈΛ˙ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰È‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÓ¿ÚÁÂÈ·, ηıÒ˜ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÙÔ Û¿ÓÈÔ, ÙÔ
·ÊËÚË̤ÓÔ Ì οÙÈ ÁÓˆÛÙfi, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi, ÙËÓ ·‰ÈÎÂ›Ø Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi
ˆ˜ Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È Ë Î‡ÚÈ· ‰È‹ÁËÛË Û’ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È, ÛÙÔÓ
ÙÚ›ÙÔ fiÚÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, Î·È fiÙÈ fiÏÔ ÙÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¿¯ÚËÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Ÿ¯È ˆ˜ Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ‰Â ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰È‹ÁËÛË,
Ô‡Ù ˆ˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ë ÛËÌ·Û›· fï˜
ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·ıÔÏÈÎfiÙÂÚË Î·È ÔÈÎÈÏfiÙÂÚË: Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· ÌÈ·˜ ‰ÈÂÍÔ‰È΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ó‹ ÛÂ
ÛÎËÓ¤˜ ÔχˆÚ˘ Ì¿¯Ë˜Ø ÌÔÚ› ·ÎfiÌ·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜
ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÔÙ›˙Ô˘Ó, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ì¤Û· Ì·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛËØ
ÌÔÚ› Ó· ·Ó·¯·Ú¿ÍÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÌÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ Ó· ÂÈˆı› ˆÌ¿Ø ÌÔÚ› ÙË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ‰È‹ÁËÛ˘, ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÙË ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈØ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÌÈ· η›ÚÈ· ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÚÈ·˜
‰È‹ÁËÛ˘, ·ÎfiÌ· ·fiÎÚ˘Ê˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î.¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ·ÚÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ÁÈ·
Ó· ηٷÍÈÒÛÂÈ ÙË ‰È‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘Ø Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Â›Ó·È ·Ṳ́ÓË Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ·fi ÙË Ê‡ÛË ‹ —ÙÔ Ôχ— ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛËØ ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ú·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ, ηıÒ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ
ÛÙ¤ÚÂÔ, ηıÔÏÈÎfi, fi¯È Û˘Ìو̷ÙÈÎfi.» (∫·ÎÚȉ‹ E.π., ∏ ‰È‰·Ûηϛ·, ÛÂÏ. 230-233)
ñ ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 10 ·˜ ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: «◊‰Ë Ô ·Ú¯·›Ô˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ Î·È ÂÊÂÍ‹˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ: Ô Ì·ÎÚfi˜, ·ÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ∆¤ÎÌËÛÛ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· […] ÂÚȤ¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÌÙÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏfiÁÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ÛÙËÓ
¤ÎÙË ÈÏÈ·‰È΋ Ú·„ˆ‰›· (ÛÙ. 407-439). ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û‡ÌÙˆÛË, ıÂÌ·ÙÈ΋ ¿ÏÈ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÔÊfiÎÏÂÈ· ÛÎËÓ‹, fiÔ˘ Ô ∞›·˜ ‡¯ÂÙ·È Î·È ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Û¿ÎË Ó· ¤¯ÂÈ Â˘ÎϤÛÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘: ÔÈ ÛÙ.
550-561 Ù˘ ÛÔÊfiÎÏÂÈ·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ. 476-481 Ù˘
¤ÎÙ˘ ÈÏÈ·‰È΋˜ Ú·„ˆ‰›·˜, fiÔ˘ Ô ŒÎÙˆÚ ·Ó·¤ÌÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË Â˘¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘
∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·.» (ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢.¡., √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·, ÛÂÏ. 145)

¢. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙË «¢π∞£∂ª∞∆π∫H ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A»
Î·È ÙÔ «™Ã∂¢πO ∂ƒ°∞™π∞™»

ñ ™ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·:
°ÏÒÛÛ· – ŒÎÊÚ·ÛË, §ÔÁÔÙ¯ӛ·, πÛÙÔÚ›·, √ÈÎȷ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·, ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ∫ÔÈ85

¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ¶ÔÏ˘Ï¿˜) 2. °ÂˆÁÚ·Ê›·. ÌÙÊÚ. √ ŒÎÙˆÚ Ì ÙËÓ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚfi˜.M. ¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘Ø ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¤Ó‰˘Ì· ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ ·È‰›. π. À¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ¤ÓÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙËÓ fiÏË.» (Redfield J.. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì Â›Û˘: «™ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ› ÙÔ ¿¯ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹. ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘. Ô ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘. Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ fiÙ·Ó ÙËÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ. ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ·Ó ¤ÛÂÈ. Ô˘ ’Ó·È ·ÎfiÌË Ì¤Û· ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ÌËÙÚfi˜. (πÏÈ¿‰· ∑ 57-60. ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ô ÔÔ›Ô˜. ·ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 86 ÓˆÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. √È Â˘¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜) «Î·Ó›˜ ·fi ÙÔÓ fiÏÂıÚÔÓ. ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. 159) ∂. ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛı› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜Ø Ô ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ‚˘ı›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì·˙› Ù˘. ‰ÈfiÙÈ. Ó· ÌË Ûˆı› Î·È fiÏÔÈ ¿Ù·ÊÔÈ Î·È ¿Ê·ÓÙÔÈ ·˜ ¯·ıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜». ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. √È Á¿ÌÔÈ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ŒÊÙ·Û ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù·¯‡˜ Ì·ÓÙ·ÙÔÊfiÚÔ˜ Ô ÿ‰·Ô˜ ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛfi ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ıË Î·È Û’ fiϘ (Ù˘ ºÚ˘Á›·˜ ÙȘ ÔÏÈÙ›˜) Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Ù˘ ∞Û›·˜ ¿Êı·ÚÙË ‰fiÍ·: «Ô ŒÎÙˆÚ Ó¿Ø Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ó ·fi ÙË £‹‚· ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÎÈ ·’ ÙËÓ ¶Ï·Î›· Ì ٷ ÎÚ‡· Ù· ÓÂÚ¿ ÙË Ó·ڋ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ÛΛ˙ÔÓÙ·˜ ¤Ï·ÁÔ ·ÚÌ˘Úfi ʤÚÓÔ˘Ó Ì ٷ ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ ¯Ú˘Û¿ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· ÏÂÙÔ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ Î·È ÔÚÊ˘Ú¿ ÊÔڤ̷ٷ Ì ÎÂÓÙËÙ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÎÈ ¿ÏÏ· ÏÔÁ‹˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÛÙÔÏ›‰È· Ì’ ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎÔ‡˜ ·ÛË̤ÓȘ» ›Â Ô Î‹Ú˘Î·˜Ø ÎÈ Â˘ı‡˜ ¿ÓÔ˘ ÂÙ¿¯ÙËÎÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ô Î·Ïfi˜ ÎÈ ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙ›·˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ó¤·Ø ÙfiÙ ÙÔ˘ ÿÏÈÔ˘ ÔÈ ÁÈÔÈ ÌË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ηÈÚfi ÛÙ’ ·Ì¿ÍÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˙‡ԢÓ ٷ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÎÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·›Î˜ Ï‹ıÔ˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·Úı¤Ó˜ fiϘ Ì ÙÔ Ï˘ÁÂÚfi ÎÔÚÌ›Ø ¯ÒÚÈ· ÎÈ ÔÈ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·ÓØ ÎÈ ·’ Ù’ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙ’ ¿ÚÌ·Ù· Ù· ÔÏÂÌÈο 86 . Ó· ÌË Ûˆı› ÔÙ¤Ø Ìˉ¤ Ù’ ·ÁfiÚÈ. ÛÂÏ.

Ã.] ·Ó·Û‡ÓıÂÛË Î·È ·fi‰ÔÛË √‰. ÂΉ. ÙÔÓ ‡ÚÁÔ. ∞ı‹Ó· 1984) ™∆. ÂÚ. ŒÚÂ ӷ ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi. ¤ÓˆÛË (466-493). °È·Ù› ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. 630-580 . fiˆ˜ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÙ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ. ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. ∂χÙ˘. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜— ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ 87 . ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÛÌÔÓ‹. ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ÙËÓ ¤ÓˆÛË. ÁÈ· Ó· „¿ÍÂÈ ·fi ÎÂÈ ¿Óˆ Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ Ì¿¯Ë˜. (™·ÊÒ [∂ÚÂÛÛfi˜ §¤Û‚Ô˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 87 ‰¤Ó·Ó ْ ¿ÏÔÁ· ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÔÙ·Ìfi˜ ÛˆÛÙfi˜ ͯ‡ÓÔÓÙ·ÓØ Î·ıÒ˜ Ô ŒÎÙˆÚ ÎÈ Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ·Ó ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘˜ ›‰È· ıÂÔ› ÎÈ fiÏÔ˜ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ˆ˜ ¤Ú· ÛÙÔ ÿÏÈÔÓ Ì ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ˘˜ ·˘ÏÔ‡˜ Î·È Ì ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÎÚÔÙ¿ÏˆÓ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÔÈ ÁÏ˘ÎȤ˜ ·Úı¤Ó˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È „¿ÏÏ·Ó ÈÂÚfi ÎÈ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ ¤ÊÙ·Ó ·¯fi˜ ıÂÛ¤ÛÈÔ˜ Î·È ·ÓÙÔ‡ Û οı ‰ÚfiÌÔ ÎÚ·Ù‹Ú˜ Î·È ÊȿϘ Î·È ÏÈ‚¿ÓÈ Î·È Û̇ÚÓ· Î·È Î·Ó¤Ï· ÌÈ·Ó Â˘ˆ‰›· ÛÎÔÚÔ‡Û·ÓØ ¿ÎÔ˘Á˜ Ì‹Á·Ó ʈӤ˜ ¯·Ú¿˜ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÁ˘Ó·›Î˜ ÎÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔÓ ·È¿Ó· ÙÔÓ fiÚıÈÔ ··ÁÁ¤ÏÏ·Ó ÁÈ· ÙÔ ıÂfi ÙÔÓ ÂÎË‚fiÏÔ Ì ÙËÓ ˆÚ·›· χڷ ÎÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ·Ó·¤Ì·Ó ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Î·È ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ϙ ÎÈ ‹Ù·Ó ıÂÔ›. ŸÏ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÈÓ› Ù· ÚfiÛˆ·: ÚÔÙÔ‡ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ¤ÚÂ ӷ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∫·È fiÛÔ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¯¿ÓÔÓÙ·È! ∆ËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚÔ. ÔÈ ÏfiÁÔÈ (407-440-465). ∆· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Â‰Ò Ì ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË ‰È·‡ÁÂÈ·. Î·È Ó· ˘„ˆı› ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÔÙÈÓÔ‡. ¯ˆÚÈÛÌfi˜ (494-502). ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ì ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ πÏÈ¿‰·. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶O ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. […] °È·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ¤Ú· ‰ÒıÂ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ªÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜: ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË (369-406). ÿηÚÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ fiıÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó. Î·È fiÙ·Ó Ë Û‡ÌÙˆÛË —Ë ı›· ÚfiÓÔÈ·. √ ŒÎÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ÂΛÓË. ÛÚˆÁ̤ÓË ·fi ÙËÓ ¤ÁÓÔÈ· ÙÔ˘. Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ÛËÌ·Û›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÚÔṲ̂ÓÔ˘ÌÂ. ÛÙÔ Û›ÙÈ. ŒÎÙÔÚ·˜ Î·È ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë «ŸÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ÛÎËÓ‹ ΢ÏÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Û·Ó ÔÙ¿ÌÈØ Ù›ÔÙ fï˜ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ.

ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηٷÓfiËÛË. Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È. £¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ¤Ó·˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¤Íˆ. fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‚‚·Èˆı› ·fi ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ Á˘Ó·›Î· ÌÈÏ¿ ÚÒÙË Î·È Ì ÂÈÌÔÓ‹ fiÏÔ ¿ıÔ˜ Á˘Ú‡ÂÈ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ŒÓ· ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∫·È fiÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÓÈÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÎÏ¿Ì· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÔÈÚÔÏÔÁÔ‡Ó. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Ï·ÛÙÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ·. √ ŒÎÙÔÚ·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. […] √È ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜. ˙ˆÓÙ·ÓfiÓ ·ÎfiÌË. […] Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÙË Ì¿Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ù· ÚfiÛˆ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÌÈÏÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ηıÔÏÈο ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∫·È Ë ··›ÙËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë ··›ÙËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Â˘Ù˘¯›·˜. Ô˘ ϤÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ: “¡· Â›Û·È Â‰Ò!” √ ŒÎÙÔÚ·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ËÚˆÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Î·È ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÌÂÈ. ∏ ‚·ıÈ¿ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤Ó· ¯ˆÚ›Ô ÛÙÔ ·ÏÈfi ¤Ô˜. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ∆ÚÔ›·. “∂˘Ù˘¯›·” ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË. ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. Ì·›ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË Û fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ô‰ËÁ› fiÛ· ›¯·Ó ‰È·Û·ÛÙ› Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË: Â›Ó·È ÙÔ ·È‰›. […] ∂‰Ò Ë ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ Î·È ·ÚfiÛÌÂÓË ÙÚÔ‹. ¤‰ˆÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ “¿ÓÙÚ·” Î·È Ù˘ “Á˘Ó·›Î·˜”Ø Ë ÛÎËÓ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÛÙË88 . Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ. Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜. √È ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙË ‰fiÍ·. ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Ô ‹Úˆ·˜ ̤ÓÂÈ ·fi Â‰Ò ÎÈ ÂÌÚfi˜. Ë ·fiÏ˘ÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ·. ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ù¿ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Î·È Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ˆ˜ ¿ÓÙÚ·. ∏ ÛÎËÓ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ϛÁ˜ ÁÚ·Ì̤˜. […] ∏ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ÌÈÏ¿ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜: Ó· ÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙË ˙ˆ‹. Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙË Úfiη Î·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. Ì ·Ù¤Ú·. ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Î·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Á˘Ó·›Î· ÌÈÏÔ‡Ó ÎÈÓË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË. fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚԉȷÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ηıfiÚÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. fiÔ˘ Û·Ó Ó· ·Îԇ̠ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ. ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ — ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô‡Ù ϤÍË ÁÈ’ ·˘Ùfi. Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ·È‰› Î·È Û‡˙˘ÁÔ. ÙfiÛÔ “·ÓıÚÒÈÓ·”. fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ÛÊ˘ÚËÏ·ÙËı› ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈı·Ú¯›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù¿Í˘ Î·È ·fi ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· Û ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË: Û›ÙÈ Î·È fiÏÂÌÔ˜. Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ Ù˘ ΢ÏÔ‡Ó Í·Ó¿.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 88 Ó· ÛÌ›ÍÔ˘Ó. […] √È ‰‡Ô ÏfiÁÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯¤Ù˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ “·ÁÒÓ· ÏfiÁˆÓ”. Î·È fï˜ ¤ÁÈÓÂ. √ ¿ÓÙÚ·˜ Ù‹˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È. Ë ˙ˆ‹. ·‰¤ÚÊÈ·. ÙfiÙÂ Ë ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹. √ ŒÎÙÔÚ·˜ ÛËÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÙÔ˘. Ô˘ Ë ÂÚÌËÓ›· Ì·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙȘ ͯˆÚ›ÛÂÈ. Ë ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô ŸÌËÚÔ˜. ηıÔÏÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜. Ì¿Ó·. Ô˘ ·Ú¯Èο ÎÈÓ‰‡Ó„ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ·Ó ηٷÛÙÚ·Ê› Ë ·Ï‹ ‡·ÚÍË. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ô Ì›˙ÂÚÔ˜ ‚ÈÔÙÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜: ηı¤Ó·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜.

81) 3.ÙÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¤‚ÏÂ ˆ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. √ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜ ∞. Ô˘ ¤Ï·ÌÂ Û·Ó ·ÛÙ¤ÚÈ Î·È ‹Ù·Ó ‚·Ï̤ÓÔ Î¿Ùˆ-οو ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· (∑ ÛÙ. ∏ ∂ο‚Ë Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ˆ‰È·ÛÙfi ÎÂÏ¿ÚÈ. ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÙË ‰Ô˘Ï›· Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. Ì ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ∆¤ÎÌËÛÛ·˜. Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ̤۷ Û ‰È·ÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ˜Ø ¤ÙÛÈ ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ Ô›ËÌ·. Î·È ·fi Ù· ˘Ê·ÓÙ¿ ÛËÎÒÓÂÈ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¤Ó· ÁÈ· Ó· ÙÔ ¿ÂÈ ‰ÒÚÔ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. ∏ Ó‡¯Ù· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ô ŸÌËÚÔ˜ ÍÂÎfiÏÏËÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ. ¶ÔÈÔ˜ ı· ηٷÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÎÔÛÌË ÙÚԯȿ ‹ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÛÙ·Ïψ̤ÓË ÔÈËÙÈ΋ Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ. ÙfiÌ. ∆Ô ÔÌËÚÈÎfi ·ÛÙ¤ÚÈ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi —ÂΛ fiÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÈËÙÒÓ— ·ÏÏ¿. ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ (Î·È fi¯È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ) Ï¿Ì„Ë ÛÙ· ˘fiÏÔÈ·. ı¿Ï·ÌÔÓ ÎËÒÂÓÙ·. ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ∞›·˜. ÙfiÙÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË Ï¤ÍË ·ÛÙ¤ÚÈ Î·È ÙË ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÔÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÛ˘. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ· Ô ŒÎÙˆÚ ‚ϤÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 89 Ú›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹. µ’. ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ŒÎÙÔÚ·-∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜». (™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. ∆Ô ÌˆÚfi ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ ∑ 401 ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ıˆÚÈ¿ Ì fiÌÔÚÊÔ ·ÛÙ¤ÚÈ. Ô ™ÔψÌfi˜ ÙË “ÁÈfiÌÈÛ ı·‡Ì·Ù·” Î·È ÙËÓ “¤ÛÂÈÚ ̿ÁÈ·”. ¤Ú·Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ Â͇ÌÓËÛ˘. 293-295). «£· ‹ıÂÏ· οÔÈ· ¿ÏÏË ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ó· ÛËÌ›ˆÓ· ‰Ò. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘. «∆Ô ¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È Â‡ı˘ÌÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·. ÛÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË. ∞. Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ. ∏ ÔÌËÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ŒÎÙÔÚ·-∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜-∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË Ó‡¯Ù· Ô˘. ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ. Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ÙË Ï·ÌÚ‹ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›·. Û ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÌÔÚÊ‹. ÚÔÛ‰›‰ÂÈ. ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fi..» (§ÔÚÂÓÙ˙¿ÙÔ˜ ∑. àλίγκιον àστέρι καλ÷΅.» (Schadewaldt W. ÛÂÏ. ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÂÈÓfiËÌ· Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ Û ÏÔ˘Ì›‰È· Î·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ. ŸÙ·Ó Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ‹ ÂÓfi˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔχÙÈÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÌÂÙ·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fiÙÔÌ·Ø Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ‹ÙÙ·˜ Û’ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÏ›‰·˜ Î·È ›ÛÙ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓØ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙË ı¤· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.. «∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·…». ∆ÒÚ· Û˘ÛÊ·ÈÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÛΤ„Ë fiÙÈ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ 89 . ÛÂÏ. fiÔ˘ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ‰ËÏ. 23-34) 2. Ì ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞›·ÓÙ·-∆¤ÎÌËÛÛ·˜-∂˘Ú˘Û¿ÎË. ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ¯ÚÔÈ¿ ÛÙÔ ÁÂÓÈο ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È ˙ÔÊÂÚfi Îϛ̷ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÔÙ›˙ÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ·fi ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. 47-48) µ. ÛÂÏ. ŒÎÙÔÚ·˜ Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜ «∏ ›‰È· ‚·Ú‡ı˘ÌË ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ΢Úȷگ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ú¿Í˘ ‚·Ú·›ÓÂÈ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ì ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë.. ¢˘Ô ÌÈÎÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÔÓ·¯¿ ·fi ¿ÏÏ·.

» (Schadewaldt W. ªÂ ÙË ÛΤ„Ë ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Âı¿ÓÂÈ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. Ì ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛË — ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ë ÔÔ›· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÌÂıÔÌËÚÈ΋. fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û ˆ˜ ÔÈ ∆ÚÒ˜ ÓÈÎÈÔ‡ÓÙ·È. ñ ¡· ËıÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞›·ÓÙ·.).» (Redfield J. ÂÔ̤ӈ˜. √ Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÏfiÁÈ· Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÛÙËÓ ∂ϤÓË: ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·Ó ı· Í·Ó·‰Â› ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. Ù· ‰‡Ô Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Ù·˘ÙfiÛËÌ·. ∆Ô ·›ÛıËÌ· Ù˘ α¨δοÜς ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‰‹ÌÔ˘ φɵιν. ÛÂÏ. 22) 4. Î·È ›Ûˆ˜ οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›ÙÔ˘. √ ŒÎÙÔÚ·˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ‹‰Ë ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.. À’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·. µ’. Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÛÂÏ. ∞˘Ù¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ê·Ó› ˆ˜ Ë ¤ÁÓÔÈ· ·˘Ù‹ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ Î·È ‰È·ÔÙ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ¶fiÛÔ Î¤Ú‰ÈÛ Û Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜! ∫·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ÛÎËÓ‹ Ë ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ fiÛˆÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È fiÛˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È. Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·.M. Â›Ó·È ¤Ó·˜ “ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜” (shame culture).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 90 ı· Âı¿ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÛÙËÓ «¶ÚÂۂ›·» ÙÔ˘ π Î·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 90 . ∏ «·È‰Ò˜» «√ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ […] ˘ÂÚÓÈÎ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Êfi‚Ô Ù˘ ·Ù›ÌˆÛ˘. ∏ α¨δώς Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ÙÚˆÙfiÙËÙ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ηÓfiÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜Ø Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¿ÌÂÛ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÈÎfi ı¤Ì· «fiÏÂÌÔ˜» Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù˘ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜. ηıÒ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ·ÂÈ ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó (ªÂӤϷԘ Î·È ¶¿Ú˘ ÛÙÔ °) ‹ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó (°Ï·‡ÎÔ˜ Î·È ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÛÙÔ ∑). […] √ ÔÌËÚÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∂ΛÓË ¿ÏÈ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Ù›¯Ë ÛÚˆÁ̤ÓË ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÁÓÔÈ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜.. Ë α¨δώς Â›Ó·È ÙÔ ı˘ÌÈÎfi ‹ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ∏ α¨δώς. 149-150) Ú·„ˆ‰›· ∏ 206-315: ªÔÓÔÌ·¯›· ∞›·ÓÙ· Î·È ŒÎÙÔÚ· ∞. √È ‹ÚˆÂ˜ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‹ıÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓÂ˜Ø Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ “ÙÔ ÙÈ ı· Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ. Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÎÈfiÏ·˜ Âı·Ì¤ÓÔ˜. Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÙË Ì¿¯Ë (487 ÎÎ. ÙË “ʈӋ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ( 75 = Ù 527). ‚·ÛÈÎfi ‹Úˆ· ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ (. ÙfiÌ.¯.

Ô˘ Â›Ó·È ÎÔڇʈÛË Ù˘ ¯·Ú¿˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. ÂÂÈÛfi‰ÈÔ °Ï·‡ÎÔ˘ Î·È ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ∑)Ø Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ «·ÁÒÓ·» ÔÈ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ η˘¯ÈÔ‡ÓÙ·È Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. 211: Ú‚. ·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. 219 Î. ÙÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Î·È Êfi‚Ô ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. Ô ŒÎÙÔÚ·˜. fiˆ˜ ÙÔ ‰fiÚ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ‰È¤ÊÂÚ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ‚¿ÚÔ˜ ·’ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·.ÂÍ. √È Î·˘¯ËÛȤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ̤¯ÚÈ ÙË ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·Ø ÌÂÁ·Ïfi„˘¯Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ¿ÍÈÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· (Ú‚. 212-216: Ë ÊÚ¿ÛË «Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘» ı¤ÏÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¯·Ú¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ì¿¯Ë Û’ ¤Ó·Ó ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÎÙÏ. ∞˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂΛ. 91 . fiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓÔ˘˜ (∆ÚÒ˜ Î·È ∞¯·ÈÔ‡˜) Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜. ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÎÙÏ. 217-218: ·Í›˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Ã. ÛÙ. ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ·fi ÙËÓ ∂ϤÓË ÛÙËÓ TÂȯÔÛÎÔ›· (° 229). √‰‡ÛÛÂÈ· È 20-21). ÔÏÂÌÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜.: Ë ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· (Ô˘ ϤÁÂÙ·È Û¿ÎÔ˜) ·ÔÙÂÏ› ÔÌËÚÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÏfiÛˆÌ˘ Ì˘ÎËÓ·˚΋˜ ·Û›‰·˜. Ô ŸÌËÚÔ˜. 189 Î·È 191. ÚÔηÏ› ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÌÔÓÔÌ·¯›· (·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÒÚˆÓ). µ. ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘Ø Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ›¯Â ·Û΋ÛÂÈ ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ¶¿ÚË. ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ.ÂÍ. ÙÈÌ‹. Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜. ¿ÓÙˆ˜. H ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ‰È¤ÊÂÚ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ (ÎϤԘ. ∏ ÂÈÎfiÓ·. ÛÙ.). ηٷʤÚÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÛÙ·ı› Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜. ÛÙ. fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÚfiÌ·Í ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ Î·È ¤ÙÚÂÍ ӷ ÎÚ˘ÊÙ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ (° 30 Î.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO ñ ñ ñ ñ 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 91 ÏÔ›· ÙÔ˘ √). 225: Ô «·ÁÒÓ·˜ ÏfiÁˆÓ» Â›Ó·È Ù˘ÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ (Ú‚.) Î·È ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ (ÈÔÙÈÛÌfi˜.) Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ «ÔÌËÚÈÎfi ·ÓıÚˆÈÛÌfi». ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ó‰Ú›· Î·È ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÌ¿¯Ô˘ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ·Ú¿ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÙÔ˘. ¡· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÛÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜. ∂‰Ò. ÛÙ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÚÔÏËÙ› ˘¤Ú ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘.

285-286. ÂÓÒ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Û‹Ì·ÈÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·È ¿Ì˘Ó·. ÂÓÒ Ô ∞¯·Èfi˜ ‹Úˆ·˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯Ù‡ËÌ· Ó· ÏËÁÒÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·ÈÌfiØ Ë ÏËÁ‹ Â›Ó·È ÂÈfiÏ·È· Î·È Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· (ÛÙ.ÂÍ.: ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÚÂıÈÛÌfi ÙÔ˘ «·ÁÒÓ·» Ì ٷ ÏfiÁÈ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ·ÊÔ‡ Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ˘ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Ê˘Ï¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ı· Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (‚Ï.). 226 Î. 279-282: Ô π‰·›Ô˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÈÛÔ·Ï›·. °È· ÙË ÊÚ¿ÛË «·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿» (ÛÙ. fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶¿ÚË (° 315 Î.ÂÍ. 306 Î. ·ÏÏ¿ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÎËÚ‡ÎˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Ï‹ÍË Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈÛfi·ÏÔ˜ (ÛÙ. ·ÊÔ‡ Ù· ÍÂηÚÊÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘˜Ø Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙÚ¿‚ˆÛ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ·. 242-243). ‰) ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó Ì ٷ Í›ÊË ÙÔ˘˜.). ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÁÒÓ· (ÛÙ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ Ê¿ÛÂȘ: ·) ·ÌÔÈ‚·›Ô ¯Ù‡ËÌ· Ì ÎÔÓÙ¿ÚÈ·Ø Ô ∞›·ÓÙ·˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘.). ÂÓÒ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· Û·Ó ÓÈÎËÙ‹ (Ô ‹Úˆ·˜ Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ «·fi ÙËÓ Ó›ÎËÓ» Î·È Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ı˘Û›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÂÈ).: Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÂÈÓÈΛˆÓ fiÙÈ ·ÈˆÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· Ë ÛΤ„Ë ˆ˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË.ÂÍ. Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÓÂfiÙÂÚÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ÌÂÈÚÔ. ÛÙ. ÙȘ η˘¯ËÛȤ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË (ÛÙ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ó· ËÙÙËı›. ÛÙ. 255-263). ÂÓÒ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ·fi ÙË Û‚ÂÏÙ¿‰· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ (ÛÙ. 244 Î. 234 Î. ÛÙ. 237-241) ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÈÔÙÈÛÌfi ÙÔ˘ (ÛÙ. Á) ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ì ¤ÙÚÂ˜Ø Ë Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋: Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ¤ÊÙÂÈ. 284: ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô ∞›·ÓÙ·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜Ø Ô ÚfiÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ‚) Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ٷ ›‰È· fiÏ·. 238) Ù· ·Ú¯·›· Û¯fiÏÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Û›‰· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ‰ÂÍ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ Â›ıÂÛË-ηٷ‰›ˆÍË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 92 ÛÙ.ÂÍ. ÛÙ. 228-230) ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. 242). √ ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ÌÔÓÔÌ·¯›·. ™ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ·Ú·ÙËÚԇ̠ÈÔ Î·ı·Ú¿ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ (ÛÙ. Ã)Ø Ô‡Ù fï˜ ÌÈ· ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ı· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË. 264-272).ÂÍ. 234. Ú·„. 273-305).: Ô ∞›·ÓÙ·˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. 92 . ÛÙ. 67-91). √ ÔÈËÙ‹˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÙÔ˘ (ÛÙ. ·Ó Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ¤ÏËÍ ¿ÎÚÈÙÔ˜.ÂÍ. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ·Ú¯·›· Û¯fiÏÈ·. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹. 310 Â›Ó·È Â‡ÁψÙÙÔØ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó.: ÁÈ·Ù› Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ô ∞›·ÓÙ·˜ ÙÔÓ «‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ» Û·Ó ·È‰› ‹ Á˘Ó·›Î·. Ú‚. Ë Ó›ÎË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ·: ÔÈ ∆ÚÒ˜ ¯·›ÚÔÓÙ·È Ô˘ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ (ÙÔ Â›ÚÚËÌ· «·Ó¤ÏÈÛÙ·» ÙÔ˘ ÛÙ. ·ÏÏ¿ ÛËÎÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ (ÛÙ. ¿ÏψÛÙÂ. fiÙÈ Ô ‹Úˆ·˜ ·fi ÙË ™·Ï·Ì›Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜. 244-254). ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÙÔÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘ (¡ 322 Î. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË. ÛÙ. Â›Û˘.

[…]» 93 . Á) Ô ‚Ú¿¯Ô˜ Ô˘ ÛËÎÒÓÂÈ Ô ∞›·ÓÙ·˜ Â›Ó·È «Ôχ ÙÚ·ÓfiÙÂÚÔ˜» (ÛÙ. ÁÈ· Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ): «[…] ∆fiÔ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» Î·È Ù· «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÂ: °ÏÒÛÛ· – ŒÎÊÚ·ÛË.» (™·Ì·Ú¿ ª. ÙÔ˘ Œ¯ÙÔÚ·. 272). ¢. ÛÂÏ. ÛËÌ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ √ ŒÎÙÔÚ·˜ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ (ÂÚÒÙËÛË 1) ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Û ·Í›· Î·È ·ÚÂÙ‹. 128.¯. ñ °È· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi (ÂÚÒÙËÛË 4) Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‚Ï. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. Â›Û˘ ·Ú·¿Óˆ. ∆· ¿‰ˆÚ· ‰ÒÚ· ∞›·˜ (Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë. ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜.. ·Ú. 306 Î. 105. ‚Ï. Ì· Ë Ó‡¯Ù· ÎÈ Ô Õ‰Ë˜ οو ·˜ ÙÔ Ê˘Ï¿ÁÔ˘ÓØ ÁÈ·Ù› ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ ‹Ú· ‰ÒÚÔ ·’ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ‡ ÌÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÙÔ ¯¤ÚÈ. °. 3. ÁÈ·Ù› ÙÔÏÌ¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ‹Úˆ·. ÛÂÏ. Û¯fiÏ. 15) ñ ∏ «ÌÂÚÔÏË„›·» ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ (ÂÚÒÙËÛË 5) ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙËÚȯÙ› ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: ·) ÔÈ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· (. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì Â›Û˘: «™ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÌ·ÙˆÛÈ¿˜. ·Ú·Î¿Ùˆ ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∂. ÂÓfiÙËÙ· I 225-431. §ÔÁÔÙ¯ӛ·. 247248 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÛÙ. Ù›ÔÙ· ηÏfi ‰ÂÓ Â›‰· ·’ ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜Ø Ì· ÛˆÛÙ¿ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜: ·¯Ú›·ÛÙ· Ó· ’Ó·È ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ù· ‰ÒÚ·. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. 315: Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ì ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ∞›·ÓÙ· Î·È ŒÎÙÔÚ· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë 22Ë Ë̤ڷ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È 1Ë Ë̤ڷ Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ µ. 252-253). 268) Î·È Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ (ÛÙ. µÏ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 93 ÛÙ.ÂÍ. ÛÙ. ‚) Ô ∞›·˜ Ï·‚ÒÓÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· (ÛÙ. ¤Ó· ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ Ù˘ Û·Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ÂÚ’ ·’ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. 262). 97. ·Ú. Ó· ¯ÒÛˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÛËÙfiÙ·ÙÔ Û·ı› ÌÔ˘ ‚·ıÈ¿ ÛÙË Á˘. ÛÂÏ. ªÔ˘ÛÈ΋. Ô˘ Ô‰¿ÚÈ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ù› ı· ¿ˆ Ó· ‚Úˆ. ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. Ô˘ fiÓÙ·˜ ·ÌÔÈ‚·›· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË Ó›ÎË Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô. Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰ÂÈ È· Ì¿ÙÈ. 3. ·fi ÂıÈÌÈ΋ ¿Ô„Ë. ∞ıÏËÙÈÛÌfi.

Î·È Î›ÓÔ ÙÔ ˙ˆÓ¿ÚÈ ‰ÂÓ ÙfiÊÙÈ·Í ¿ÁÚÈÔ˜ Ù¯ӛÙ˘. ÙËÓ Ù‡¯Ë ‰˘Ô ·ÓıÚÒˆÓ: Ì ÙË ˙ÒÓË Ô Œ¯ÙÔÚ·˜.Î.Ô. ·¿Óˆ ÙÔ˘ ÂṲ̂ÓÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È ¿ÂÈØ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ Ùfi¯ÂÈ ÛÊ˘ÚÔÎÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂ›‰È ·˘Ùfi Ë ∂ÚÈÓ‡·. ˆ˜ Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘Ø ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â‰Ò Ì ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÂΛÓÔ˘. √ Latacz ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÌÔÚʤ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔÌ·¯ÈÒÓ: ÂÍÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÌÔÓÔÌ·¯ÈÒÓ. π. ∆ÚÒ·˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ŒÏÏËÓ· Î. ÌÈ· ·ÚÈÛÙ›·. ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ. ÛÂÏ. «∂ÛÙ›·˜». ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∞›·ÓÙ· – ŒÎÙÔÚ· (• 402-439) [ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ∞¯ÈÏϤ· – ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ Ã ı· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ·Ú·Î¿Ùˆ] ‹ ·ÎfiÌË Î¿ÔÈÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ µ·ÙÚ·¯ÔÌ˘ÔÌ·¯›·˜ (ÛÂÏ. ‚) «™· ı¤ÏÂȘ. ÙÔ Û·ı› ÙÔ‡ÙÔ. √È ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·˘¯ÈÔ‡ÓÙ·È: ·) «∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó ÎÈ Â̤Ӓ ÂȘ Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ ÙË ¯¿ÚË. ∞ı‹Ó· 1982) 2. ÁÈ· fiÓÔÌ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. 124-127) 3. ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ∆ÚÒ·. ™ÎÂÊÙ›ÙÂ. °Ú˘¿Ú˘. ™ÎËÓ¤˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ∞. Ô Õ‰Ë˜. ™∆. ÌÙÊÚ. ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ¢ÈÔÌ‹‰Ë – ∞ÈÓ›· (∂ 166-318). ÛÙÔ ¿ÏÂÌ·. Î·È ¿Ì ӷ ·Ï¤„Ô˘Ì Û ̷ÚÌ·Ú¤ÓÈ’ ·ÏÒÓÈ…» (™Ù. fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· ÓÂÎÚfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘): «∂›‰Â˜ Ò˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi ÌÈ· ̤ڷ Ô Œ¯ÙÔÚ·˜ Î·È ÓÂÎÚfi˜ Ó· Û ÛÎÔÙÒÛÂÈ. ™˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ¯ˆÚ›·: ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ªÂÓ¤Ï·Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶¿ÚË (¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ – ™¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ 1). √ ÔÈËÙ‹˜ Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Û˘Ó˘Ê·›ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ 94 . ÛÙÔ ‹‰Ô˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 94 ∆‡ÎÚÔ˜ (·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ·. ¿Ú ÙÔ Û·ı› Î·È ·›ÚÓˆ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘..¡. ÛÙ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ·…. 657-665 Î·È 1026-1035. ‰Â̤ÓÔ˜ ·’ ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ‚ÚÔÓÙÔ¯Ù˘ÈfiÓÙ·Ó Û˘ÚÙfi˜ ÛÙË Á˘. «√È ÛÎËÓ¤˜ Ì¿¯Ë˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÚÂıÔ‡Ó Û ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜: ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÁÂÓÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜. Ô˘ ÙÔ˘ ‰ˆÚ‹ıËΠ·’ ·˘ÙfiÓ. ÛÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ». ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜. ÂΉ. 74-76) Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘.» (™ÔÊÔÎÏ‹ ∞›·˜. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛˆÓØ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÓÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ËÚÒˆÓØ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ¤Ó·Ó ‹Úˆ·. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1.

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 95

¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÂÈÎfiÓ·, ¿ÏÏÔÙ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù˘ ÌÈ·˜ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÔÈΛÏË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜.
√È ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ, ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û Îϛ̷η, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ
˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ‚ÔÏÒÓ. […]
√È Û‡ÓÙÔ̘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È, Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì¿˜ ϤÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘Ø ¿ÏÏÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È
Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜Ø ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· οÔÈÔ˜ ‹Úˆ·˜ Û·ÚÒÓÂÈ fi,ÙÈ ‚ÚÂı›
ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ıÂÔ‡, .¯. Ô ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÛÙȘ Ú·„ˆ‰›Â˜ ∂ ηÈ
∑Ø Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜Ø ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙ›¯ˆÓ Ì ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ (ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ì¿¯Ë,
ÔÈ Î·˘¯ËÛÈÔÏÔÁ›Â˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ı‡Ì·) Î·È ÌÂٷ͇ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ (·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ, Û˘ÛΤ„ÂȘ,
ηÙËÁÔڛ˜, ÂÈÎÏ‹ÛÂȘ ‚ÔËı›·˜)Ø ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙÒÓ, ‰È·ÓıÈṲ̂Ó˜ Ì ·ÚÔÌÔÈÒÛÂÈ˜Ø Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ıÂÔ› Û˘Ó¯Ҙ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È
Ë ÛÎËÓ‹ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ.» (Edwards M.W., ÛÂÏ. 105-106)
µ. «√È ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù˘ÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·: ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë êθρόα •σµίνη, ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ› ·Ôı¤ÙÔ˘Ó Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ı·٤˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰‡Ô
¤ÍÔ¯ÔÈ (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ Î¿ı ÛÙÚ·Ùfi‰Ô) ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó “̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘”. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠfiÙÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯ÈÒÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘Ú‹Ó˜ Ù˘ ÂÈ΋˜ Ô›ËÛ˘.
™ÙËÓ πÏÈ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜:
ªÂÓ¤Ï·Ô˘ – ¶¿ÚË (° 310-382), ¢ÈÔÌ‹‰Ë – ∞ÈÓ›· (∂ 166-318), ∞›·ÓÙ· – ŒÎÙÔÚ· (‰‡Ô:
∏ 161-322 Î·È • 402-439) Î·È ∞¯ÈÏϤ· – ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ Ã. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ¢·‚›‰ – °ÔÏÈ¿ı, ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÎϤÊÙÈÎÔ ÂÈÎfi ·ÎÏÔ, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÓÔÌ·¯›· ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ – ÕÚÈÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¢’
‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘. ∫·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜: ªÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÏÔÁË
ÌÔÓÔÌ·¯›· Û’ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ fiÏÂÌÔ;» (™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏.™., «ŒÎÙÔÚÔ˜…», ÛÂÏ. 394).

2. ŒÎÙÔÚÔ˜ Î·È ∞›·ÓÙÔ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›·
«∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô “·ÁÒÓ ÏfiÁˆÓ”, Ù˘ÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÛÙȘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜
ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ì ·ÂÈÏËÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÊˆÓ¤˜ (ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi
‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ —¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ— ʤÚÓÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, .¯. ÛÙÔ ∂ 443 Ô
¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ˘Ô¯ˆÚ› “τυτθeν çπίσσω”, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ “φράζεο, Τυδεΐδη, καd χάζεο” ÙÔ˘
ÕÚË, Ô˘ Ô ŸÌËÚÔ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “δεινa ïµοκλήσας”, ÂÓÒ ÙÔ “‰ÂÈÓfiÓ” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜) Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Ù‡Ô˜ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜Ø ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÂıÓÔÏfiÁˆÓ fiÙÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÚˆÙÔÁfiÓˆÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· οÓÂÈ (Ì ʈӤ˜ Î·È ¯Ù˘‹Ì·Ù·) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ,
Ô˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ Ê˘Á‹. ∂‰Ò Ô ∞›·˜ Ì ÂÏ·ÊÚ‹ ÂÈÚˆÓ›· ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Û ÙÈ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÁÎÚÈı› ÌÂ
95

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 96

ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô ŒÎÙÔÚ·˜, ·ÊÔ‡
·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÌÈ· Ôχ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ô
·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ô˘ Û ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó: ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È
ÙÔÓ ÈÔÙÈÛÌfi, Ô˘ ÙÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÈÛÒÏ·Ù·.
∏ ÌÔÓÔÌ·¯›· ·Ú¯›˙ÂÈØ Î·ıÒ˜ Ô‡Ù ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Ô‡Ù “ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ¿‰ËÓ” Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙˆÓ ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ ‰Â ʤÚÓÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Û›‰ˆÓ Î·È Ë ‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó) ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÌfi ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ Ï›ıˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ·Ø ·Ó ‰ÂÓ ¤‚·˙ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ô ∞fiÏÏˆÓ [ηÏfi Â›Ó·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜: Ò˜ ‚Ú¤ıËΠÂΛ; — Ë ·¿ÓÙËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÛÙ›¯Ô˘˜ 59-60 Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ Ì·˜] ‰Â ı· ÛËΈÓfiÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ ¤ÛÈÌfi ÙÔ˘ Ô ŒÎÙÔÚ·˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‰›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓÔÌ·¯›·, fi¯È ‚¤‚·È· ·fi ÎfiˆÛË ‹
·ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ (οı ¿ÏÏÔ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó αéτοσχεδeν ξιφέεσσι)Ø Â›Ó·È ÔÈ ∞¯·ÈÔ› Î·È ÔÈ ∆ÚÒ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ΋ڢΤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ σκÉπτρον ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂίÂÈÚ›·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË fiÏ˘ Ù˘
ÛÎËÓ‹˜ ηÏfi Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜Ø Ù· ·È‰È¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi
fi,ÙÈ ÂÌ›˜. […]
[…] ∂›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ [ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘] Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÂÌÈÛÙ‹. (∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ Â›·ÌÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ, fiÙ·Ó ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì πÏÈ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÔÏÂÌÈÎfi ¤Ô˜, öπος ‰Aρεως ÌÂÛÙfiÓ). ∏ ÂÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ —ÛÙ·
ÏfiÁÈ· Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ— ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Ì·˜
ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÍÔ¯Ô˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹Ø ŒÙÛÈ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰Ô˘Ó ηı·Ú¿ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ fiˆ˜: ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÙfiÏÌË, ‰‡Ó·ÌË, ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ·ÎfiÌ·: ÙÔ ÛÙÂÓfi ‰¤ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘, ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ, ÙËÓ ÈÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÙË “ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·”, ÙË Ï·¯Ù¿Ú· ÁÈ· ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ªÂ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, „˘¯ÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ. ◊‰Ë Ù· ·È‰È¿ […] Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÂȈı› Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË ÙÔ˘
(·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, Û‡ÏÏË„Ë ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÈ·˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈÎfiÓ˜, ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ ÎÙÏ.) Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È, ÛÙ· ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›·, Ó· ÚÔηÏԇ̠ÙËÓ Ù¿ÍË Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ·˘Ù¤˜. ∂Λӷ fï˜
ÛÙ· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È: ·) ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Ó· ÛÙ‹ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˜ Û οÏÏÔ˜, ÌÓËÌÂȷΤ˜ ı· ϤÁ·ÌÂ, ÛÎËÓ¤˜. ‚)
∏ Û˘Ì¿ıÂÈ· Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘. £·ÚÚ›˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È Ó·
‰Â›ÍÂÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔÈ, fiÛÔ ÁÂÓÓ·›ÔÈ, fiÛÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔÈ Â›Ó·È Ô ™·Ï·Ì›ÓÈÔ˜ ∞›·˜ Î·È Ô ∆Úˆ·‰›Ù˘ ŒÎÙÔÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ó· η̷ÚÒÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Û’ fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÁˆÓ›· (ÁÈ·Ù› Ë ·ÁˆÓ›· ı· Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ¯·Úԇ̠ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ — ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Ì¿ıÂȤ˜ Ì·˜)
ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ‰‡Ô ÊÔ96

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 97

Ú¤˜ (ÛÙ. 52 Î·È 205) fiÙÈ Î·È Ô ¤Ó·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌfiÓÔ ‰fiÍ· ı’ ·Ô¯Ù‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹
ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ª·˙› Ì·˜ ÙÔ˘˜ η̷ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ıÂÔ›, Ô ∞fiÏÏˆÓ Î·È Ë ∞ıËÓ¿, ÛηÚʷψ̤ÓÔÈ ÛÙË ÊËÁfi, àνδράσι τερπόµενοι (ÛÙ. 61). ªfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ·Ó ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ¤ÍÔ¯Ô˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔÓ ÙÔÓÒÓÂÈ ‹ ÙÔÓ ÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Ó· ‚¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·fiÓÙ·, ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·, fiˆ˜ ‰Ò
‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· Ó· ÙÔÓ Â͢ÌÓ› (ÛÙ. 228): \AχιλλÉα ®ηξήνορα θυµολέοντα. ªÔÚ› ·ÎfiÌË ÙÔ ÈÛfi·ÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È fi,ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ˆ˜ ÙËÓ µήνιδος àπόρρησιν: fiÛÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ, fiÛ· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÎÈ ·›Ì·Ù· ÎÈ ·Ó ‰Ô‡Ì àκρισία ı· ÂÈÎÚ·Ù›, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜.» (™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏.™., «ŒÎÙÔÚÔ˜…», ÛÂÏ. 391-397)
3. ∏ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘
«∫·È Ê˘ÛÈο Î·È ËıÈο ηÙÒÙÂÚÔ˜ Ô Œ¯ÙÔÚ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ÛÙÔ ∏; ™ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ ·ÏÈηÚÈ¿˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÏÂÙËı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, Ô ∞›·˜ ›ӷÈ, ¤Íˆ ·fi
ÙË ÁÚËÁÔÚ¿‰· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ÈÛ¿ÍÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· (¡ 324 Î.)Ø ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·Ó ÛÙÔ ∏ Ô Œ¯ÙÔÚ·˜, ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÏÒÚÈÔ˜, µειδιόων βλοσυροÖσι προσώπασι, µακρa βιβάς, κραδάων δολιχόσκιον öγχος (211 ÎÎ.), ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘
Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ·fi Êfi‚Ô (216). ŒÙÛÈ ÂÍ·›ÚÂÙ·È Ô ∞¯·Èfi˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜. ∏ ÁÓÒÌË fï˜ ˆ˜ Ë
·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Œ¯ÙÔÚ· ‰›ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌ·, ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Ë Î·ÙˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Â›Ó·È ··Ú¿‰Â¯ÙË. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÓÔÌ·¯Â› Ô Œ¯ÙÔÚ·˜ Ì ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ·Ú’
fiÏÔ ÙÔÓ ·ÚÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Êfi‚Ô; ª‹ˆ˜ Ô π‰·›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÙËÓ ·ÏÈηÚÈ¿ (281 ôµφω α¨χµητά); ŒÍˆ ·fi ·˘Ù¿, ÛÙÔ Êfi‚Ô Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Ô Œ¯ÙÔÚ·˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ‹Úˆ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ›‰È· ̤۷ ÛÎËÓ‹ Ô Êfi‚Ô˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ —̤۷ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∞›·ÓÙ·˜!— ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Œ¯ÙÔÚ·, ÌfiÏȘ
ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÔÓÔÌ·¯›· (δεÖσαν •ποδέχθαι, 93)Ø Î·È Á›ÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ˙‹ÙËÌ· (92-160), ÒÛÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Í·Ó¿ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. ∂‰Ò Â›Ó·È Ô ∆ÚÒ·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ
Ô ÔÈËÙ‹˜. ∂›¯Â ͯ¿ÛÂÈ ¿Ú·Á ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ·ÙÚȈÙÈο ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù·; […]
∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÚÔ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ ÙÔ˘ ·ÙÚÈÒÙË Â›Ó·È ·ÛÙ‹ÚȯÙË. ŒÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜ Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfi„˘¯Ô ÂıÓÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ‰ÂÓ ı· ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ÔÙ¤ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜
‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÓÙÚÔÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (π 26
ÎÎ., • 74 ÎÎ.)Ø Ô‡Ù ı· ·ÚÔ˘Û›·˙ ¿ÏÏÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ —ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· (∞ 149 ÎÎ.,
225 ÎÎ.), ÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë (π 32 ÎÎ.), ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· (• 83 ÎÎ.)— Ó· ηÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ
·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜Ø Ô‡ÙÂ Î·È ı· Ì›ˆÓ ÙÔÓ ªÂÓ¤Ï·Ô ÛÙÔ ∏ 120 ÎÎ., ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘
Ó· ÙÔÓ ›ıÂÈ Ó· Í·ÚÌ·Ùˆı›, ·Ó ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÛÎÔÙˆı› ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Œ¯ÙÔÚ·.
√ ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·Û ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ˘ Û ‰È¯·ÛÌfi „˘¯‹˜, ·ÏÏÔ‡ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ·ÏÏÔ‡
·ÙÚÈÒÙË˜Ø ·ÈÛıËÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ηıfiÚÈ˙·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘Ø Î·Ó¤Ó·˜ Ûˆ‚ÈÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤ÛÚˆ¯Ó ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜. ™·Ó ÔÈËÙ‹˜ ¿ÏψÛÙ ¤ÓȈı ‚·ı‡Ù·ÙË ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ fiÏ·, ›Ù ÛÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ·Ó‹Î·Ó ›Ù ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜. […]
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ ‹ÍÂÚ ӷ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜
∆ÚÒ˜. ◊ÍÂÚ fï˜, ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ·Ó ÂÌ›ˆÓ ÙËÓ
·ÚÂÙ‹ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Î·È ÙˆÓ ∂Ï97

√ ÔÈËÙ‹˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ·ÏÒÓÈ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Û ¿„ÔÁË Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·. ñ ¡· ¯·ÚÔ‡Ó ¤Ó· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÔÎÚ›ÛˆÓ. àµύνεσθαι περd πάτρης (ª 243). ŒÂÈÙ· Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁË.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π. Û˘ÌÔÓ› Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ (À 21) Î·È Ì ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ ı· ¤‚ÏÂ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ (¢ 16 ÎÎ. ŒÙÛÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘ Œ¯ÙÔÚ· ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔÓ ·ı¿Ó·ÙÔ ÏfiÁÔ: εxς ο¨ωνeς ôριστος. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô: ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‹ÙÙ·. ·fi ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ñ ¡· Í·Ó·‰Ô‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË «‚Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ ¢›·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 98 Ï‹ÓˆÓ Ë ·ÚÂÙ‹. Á¤ÚÔ˘˜ ÁÔÓ›˜—. ñ ¡· ¯·ÚÔ‡Ó ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ÛÂÏ.). Û˘Ì·ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ó̷ٛ¯Ô˘˜ Ï·Ô‡˜ — Û·Ó ÙÔÓ ¢›·. 103-105) Ú·„ˆ‰›· π 225-431: √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È Ô ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ∞. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÙȘ ÙfiÛÔ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ —Á˘Ó·›Î˜. ÔfiÙ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó «ÚÂۂ›·» ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ∞¯·ÈÔ›.£. Ù˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·-Û‡ÓÙÚÔÊÔ. Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚȘ ‰Ò. Û˘ÌÔÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Î·È ·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·›ÙÈÔÈ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘Ø ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂȉÚÔÌ›˜. ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. •·Ó·Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜…. Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ Î·È Ë ‰fiÍ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È. Ô˘ ̤۷ ÛÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÂÒÓ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ÙË ÌÂÚÔÏËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ¿Óˆ ·fi Ù· ¿ıË. fiÔ˘ ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ Î·È Ù· ¿ÓÙ· ÂÓ·fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈıÒ Î·È ·fiÊ·ÛË. αλλά και λόγων ®ητήρ. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì›ˆÙÔ˜. 98 . Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚËÛÌfi Ù˘ £¤Ùȉ·˜.. ·È‰È¿. ηıÒ˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ÙË Ì¿¯Ë. Î·È ·˜ ›¯·Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ËıÔÁÚ¿ÊËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ì¿¯Ë. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ı· ÙȘ ‰ÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ÌfiÓÔ. Ù˘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÎÙÏ. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ñ ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ¤ÌÌÂÛ·. Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· fiÙÈ Ô ¶ËÏ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ öργων πρηκτήρ.

247: ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ηٿÛÙ·Û˘. ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ (‚Ï. ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ·ÓÙÈıÂÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙ. 252-258: Û ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ›Ô Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ (∏ 127) Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡¤ÛÙÔÚ·. 228: ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ (225-227) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ıÂÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. fiÙ·Ó ÂÚȤÁÚ·Ê ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ £: ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÛÎËÓÈÎfi ʈٛ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ʈÙȤ˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ô˘ Ï¿ÌÔ˘Ó Û·Ó Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÌÈ·˜ Í¿ÛÙÂÚ˘ Ó‡¯Ù·˜. ·ÏÏ¿ Ë ·Í›· Ù˘ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È Ù˘ Ú·fiÙËÙ·˜. fiˆ˜ Ù· ÂÎı¤ÙÂÈ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. 261-299: ÛÙËÓ ··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ: ·) ™ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· (ÛÙ. Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ‚) √È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¶ËϤ· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ „˘¯ÔÏÔÁË̤ÓÂ˜Ø Ô ·Ù¤Ú·˜ ͤÚÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ηχÙÂÚ· ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ. 232-236: Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ «ÚÂۂ›·˜»Ø Ô ÔÈËÙ‹˜. ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÏÔ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì Â›Û˘ Ù· ÂÍ‹˜: ·) Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶ËϤ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ fiÚÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓØ ÌÔÚ› Ë Ó›ÎË Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ı¤ÏËÛË Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. 231). √ √‰˘ÛÛ¤·˜. ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ÛˆÙËÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙË Ì¿¯Ë (ÛÙ. ÛÙ. ÂÓÒ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚˆÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. «ÙÔÓ ÓÔ˘Ó f». 240-243Ø Ô ÔÈËÙ‹˜ fï˜. 237-243: ÂÓ·ÚÁ‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ï·˙ÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘. 228. ÛÙ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 99 µ. ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔ˘. √È ∆ÚÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰Âο¯ÚÔÓÔ ·˘Ùfi fiÏÂÌÔ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ȿ‰·Ø ÂÌ„˘¯ˆÌ¤ÓÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙȘ ·ÛÙÚ·¤˜ ÙÔ˘ ¢›· (‚Ï. Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË Ì ÌÈ· ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋: «¿ÛÙ·» = ¤Ï· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·! ÛÙ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ÛÙ. ‚¤‚·È·. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi. ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·Ó·‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ £). ›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi ÙË ºı›·Ø ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ¶ËϤ· Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÌ¿¯Ô˘ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ‰›ÓÂÙ·È Ì ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â‡ÁψÙÙ· ÙËÓ ‡‚ÚËØ È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «ÊÔ‚ÂÚ‹ ̤۷ ÙÔ˘ χÛÛ· ÂÌ‹Î» Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ù˘ ¿Ù˘ Î·È Ó· ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· οÙÈ ·ÚÓËÙÈÎfi: Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ πı¿Î˘ ‰ÈÂÎÙÚ·Áˆ‰Â› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÚÔ˜ ÙÔ ÁÈÔ. ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·Ó·‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ £) ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. Á) ∆ÔÔıÂÙË̤Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. 277) Ë µÚÈÛË›‰· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 99 . ÛÙ.

Ô˘ Â·ÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ‹ıÔ˜. ÛÂÏ. Ì ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ‚) ŸÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙËÓ ∂ϤÓË. ∞ÈÛıËÙÈ΋…. 115 Î. 310).: «™Ù· Û˘ÓÙÚÈÙÈο ·˘Ù¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÈ: ·) ŸÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÔÏÂÌ¿ÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Í›· ÙÔ˘.W. ∏ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙ.. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ›ÎÚ· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›. 312 Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË-˘ÂÚ‚ÔÏ‹. 389). Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (ÛÙ. Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· ¯ÚËÛÌfi. ·Ú·Î¿Ùˆ. ∏ ÚËÙ‹ ‰È·‚‚·›ˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ∆· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿. 277-299): ·˘Ù¿ ı· ‰ÔıÔ‡Ó fï˜ Û ‰‡Ô ‰fiÛÂÈ˜Ø ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ (277282) Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· (283-299) Î·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·fi ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ. Á) ∞˜ ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÙÔ Ù›¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÙÈÛÂ Î·È Ë Ù¿ÊÚÔ˜. ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰fiÍ· ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÂÈ.). ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 300-306: Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÈıÔ‡˜ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜Ø ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ·ÍÈÒÓ. Á) ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ÛÙ.» (∫·ÏÔÁÂÚ¿ µ. Ô √‰˘ÛÛ‡˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰fiÍ· Î·È ¤ÍÔ¯· ‰ÒÚ· Î·È ÙÔ˘ ˘¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘Ø ‰ÂÓ ÚfiÊÂÚ fï˜ Ô‡Ù ÌÈ· ϤÍË Î·Ù¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ (ÛÙ. ÛÂÏ. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›·Ø ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Ù· ÂÈ fiÏ· «¤Íˆ ·’ Ù· ‰fiÓÙÈ·». ‚) √ fiÚÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (ÛÙ. fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ‹Úˆ·˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙËÓ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘. 274-276) ˘ÔÓÔ› fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. 1 Î·È 2). ‰) ŸÙÈ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Â›Ó·È ÌÈÛËÙ¿ Î·È fiÙÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ (ÛÙ. fiÛÔ ÙÔ˘ Õ‰’ ÔÈ ‡Ï˜») ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ˆÛÙfiÛÔ. ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÙÔ˘ ‹Úˆ·.∞..ÂÍÍ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 100 Ù¤ÏÔ˜ Î·È ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏfiÎÏËÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ (ÛÙ. 273-276)Ø ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Ë ·Í›· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘. 316-322: Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ì ÙËÓ 100 . ∫È fï˜: «™Â ÙÔ‡ÙË ÙËÓ fiÌÔÚÊ· Û˘ÓıÂ̤ÓË Ú‹ÛË. 304) ÛÙ. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ì›ÛÔ˜ ÛÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ‚·ıÌfi («ÌÈÛËÙfi˜. ·Ê‹ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ‰fiÍ·˜ Î·È Ù˘ ÙÈÌ‹˜. Â) ∆Ô Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ó· ΢ÚȇÛÂÈ ÙËÓ ∆ÚÔ›· Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ·. √ ¶ËÏ›‰Ë˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÏÏ‹ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ÛÙ. ı· Â›Ó·È Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹˜. ·Ú. ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·¤Ê˘Á ӷ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ ÎfiÚËØ Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ Â·ÓÔÚıÒÛÂÈ.ÂÍ. 302) ÛÙ. ·ÔÎÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· (‚Ï. ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÂÌÊ·ÙÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ú‹Û˘ ÙÔ˘ (ÛÙ. Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÂÓ·ÚÁ›˜ ÚËÙÔÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ÙÔ˘ ¶ËϤˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·Ô¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ȉ·ÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ‹Ù·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ÂÓÒ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙË µÚÈÛË›‰·. 309-313: ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Â‰Ò Ë Â˘ı‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ô‡Ù ÌÈ· ϤÍË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‹ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÂÌ¿Ú¯ˆÓ.» (Edwards M. 308 Î. Ô‡Ù ÌÈ· ϤÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÂΛÓÔ˜. ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ «ÚÂۂ›·˜»Ø Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘.

ÙËÓ ÙÈÌ‹. ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘. ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÍÂı‡ÌˆÓ Ì ٷ ‰ÒÚ· Î·È Í·Ó·Á‡ÚÈ˙ ÛÙË Ì¿¯Ë. fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿. 406-409) Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ı· ÁÂÓÈ΢ٛ. ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ‹Ú ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜. ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘. Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÊÚÂÓÈ¿˙ÂÈ. ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ. ÂÁÒ ‰ÂÓ Ù· ı¤Ïˆ. ·˘ıfiÚÌËÙË Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ‘‘ÙÈ ‹ıÂÏ· ÎÈ ÂÚ¯fiÌÔ˘Ó·’’. ∆ËÓ ·ÓٛʷÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÈÏ› ˆ˜ ı· οÓÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘: Ô ‹Úˆ·˜ ·Ï‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. Î·È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÔÏÂÌ¿ÂÈ Î·Ó›˜. √È ∞¯·ÈÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ηËÌfi: Ì Á¤Ï·ÛÂ. ΢ڛˆ˜.: Û›ÁÔ˘Ú· Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ϤÁÔÓÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË ÈÎÚ‹˜ ÂÈÚˆÓ›·˜. 323 Î. ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘. ∆È ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ·Ú·¿Óˆ Û¯fiÏ. ÛÙ. ˆ˜ Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤Ú· Û ÙÚ·ÁÈÎfi ‹Úˆ· Ô˘ ÚÔηÏ› Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ. Ô ŒÎÙÔÚ·˜: ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ∆Ë ÁÂÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙËÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ Ì ÚÔÛˆÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ·Ó ‰Â ÌÔ˘ ÏËÚÒÛÂÈ ÚÒÙ·…! ∂‰Ò Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÈÎË ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∏ ∂Ï. 348 Î. ˆ˜. ·ÏÏ¿ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ∆· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ÂÂȉ‹ Ï›ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ʇÁÂÈ. ∏ ºı›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÙË ˙ˆ‹. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙ·ÙË ·Ú·‚ÔÏ‹ (ÛÙ. ÂÚ›ÏË„Ë ∏ 316-482) ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ. ÁÔÚÁ¿ fï˜ ÂÚÓ¿ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·. ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ô˘ ÂÍ·›ÚÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∆Ô Ù›¯Ô˜ (‚Ï. ‚Ï. ÁÈ·Ù› Î·È Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ Î·È Ô ‰ÂÈÏfi˜ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙË ˙ˆ‹.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 101 ËıÈ΋. fï˜ ‰Â ÊÙ¿ÓÔ˘Ó. °È· ÙÔ ‰È¯·ÛÌfi ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰Â Ì·˜ ϤÂÈ Ù›ÔÙ·: fiÏ· ·˘Ù¿ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. °È· ÙË ÛΤ„Ë Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ. ÂÓÒ Î·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô. ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛ· Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘.).ÂÍ. ∞ 148 Î. ∫·ÎÚȉ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ˆÚ›Ô: «ª¤Û· ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ó̷ٛ¯Ô˜. §Â˜ 101 . […] ¡· ÓÈÒıÂÈ Ù¿¯· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë ·‰È·ÓÙÚÔÈ¿ ÙÔ˘. ‰Â ı· ˘‹Ú¯Â ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ∂‰Ò Ë Â˘ı‡ÓË ‚·Ú·›ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·: ‘‘Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÌÔ˘ ÙÔ ’¯ÂÈ ·Ú¿ÍÂÈ’’… ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Â›Ó·È Ó· ÍÂÌÚÔÛÙÈ·ÛÙ› Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi. √ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ ‚¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ¤Ó· ‚‹Ì· ·ÎfiÌ·: ∞‡ÚÈÔ Ê‡Áˆ! […] √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ʇÁÂÈ. N· ԇ̠ˆ˜ fiÏ· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ‰Ò. ÌÈ· ·ÓÙ›ÚÚÔË fï˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ. 327. ¶¿Ú· Ôχ Ê˘ÛÈο ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ºı›·˜ ÙÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙË ÛΤ„Ë Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ¿ÊËÓ ÂΛ ¤Ú·. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ¿ÏÏÔÓ.ÂÍ. ∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· Ê·Ó› ˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏÏË ÍÂÏËڈ̋.ÂÍ. ∏ ÈÎÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË: ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ‰Â Ì ÁÂÏ¿! […] √ ÔÈËÙ‹˜ ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› fiÛÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‹Úˆ·˜: fiÏ· Ù· ηϿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÌÔ˘ ¤‰ÈÓÂ. ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÂÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Û·Ó ÙÔ ªÂϤ·ÁÚÔ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ (ÛÙ. Ì ·‰›ÎËÛÂ.

ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ fiÏ˘. ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 254-258)Ø Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ ¯ÚËÛÌfi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ‰¤ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË: “∆È Â̤ӷ. ∫·È fï˜ ·˘Ù‹Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈϤÍÂÈ. Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÚÒÙ· (ÛÙ. 387: ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙ›¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Û’ fiÏË ÙË Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÏ›‰· ˘Ô¯ÒÚËÛ˘. ›Ù ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÌÈ· ‹Û˘¯Ë Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ ¿‰ÔÍË ˙ˆ‹. fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜). ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·: fiÌÔÚÊË Î·È ¯Ú˘ÛÔ¯¤Ú· (‚Ï. ∞ 113 ÂÍ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Â›Ù ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÛÂÏ. 102 . π 649-655. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (ÛÙ. TÈ ÓfiËÌ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹. 410-416: Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ÙÔ˘ ı‡ÌÈÛ ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ (ÛÙ. ∞Ó Î·È Ô ‹Úˆ·˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÌÂٷΛÓËÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ÎÈfiÏ·˜ ÁÈ· ÙË ºı›·. ª¤Û· ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙË ‰ÈÏ‹ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó. fiÔ˘ Ë ÛΤ„Ë ÁÈ· ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È Î·È Ô ‹Úˆ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÌÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛÙÂÚË̤ÓË ·fi ‰fiÍ· Î·È ÙÈÌ‹. Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÂÓÈο (ÛÙ. Ô˘ ı· Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó fï˜ ·fi ÙÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ·ÈÒÓÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη Î·È ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· Ê·Ó› ÈÔ ˘Ô¯ˆÚËÙÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Ù·›ӈÛË Î·È ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· — ÙfiÙ ÌfiÓÔ Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ı· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ «ÏËÚÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ÙÔ Ì¤Á’ ·‰›ÎËÌ¿ ÙÔ˘». ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ËÚˆÈÎÔ‡ ȉ·ÓÈÎÔ‡ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ ·fiÏÂÌË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë. ÛÙ. √ ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ 402 ÂÍ. ·Ó Á‡Úˆ… ÂΛÓÔ˜”. ∞ ÛÙ. fiÙ·Ó Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ηڿ‚È· ÙˆÓ ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ·…. ∞fi ÙÔ fiÚ·Ì· ÌÈ·˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˘ ˙ˆ‹˜ ‰›Ï· Û ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ Ù·›ÚÈ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÂÚÓ¿ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ·Í›· Ù˘ ˙ˆ‹˜. 401-405). ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ÛÎËÓ‹˜ (Ú‚. ªÂ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ (ÛÙ. ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙȘ ÈÛÙ‡ÂÈ. 415-416. 398-400: Ë ›ÎÚ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ È‰¤Â˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ·˘Ù‹ ˘ÔÓÔ› fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ Ó· «ÏËÚÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ÙÔ Ì¤Á’ ·‰›ÎËÌ¿ ÙÔ˘» Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˘ ¿ÏÏÔÙ ∆ÚÔ›·˜ (‚.» (∫·ÎÚȉ‹ ∂. ∆· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó (ÛÙ. 392-393) Â›Ó·È ÈÔ Ôχ ÂÈÚˆÓ›· ·Ú¿ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ¿ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘. ÁÈ·Ù› ı· ›¯Â ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. 398-417). ¢ÂÓ ÙËÓ ·›ÚÓˆ. ÛÙ. à 147-156). 385-386) ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ¿ÚÂÈ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·.π. 406-409). §ÔÁÈο.)..02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 102 Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ë Ù·›ӈÛË ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂÏËڈ̋ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÎÂÙ‹ ÍÂÏËڈ̋. 221-223) ÛÙ.

ÁÈ· Ó· ο„ÂÈ Ù· ÏÔ›· Î·È Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ (ÛÙ. 314-315. §·ÔÁÚ·Ê›·. 374. 386 Î·È 425-426. ˆ˜ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. ˙) ∆¤ÏÔ˜.. ‰) ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È È· ·ÚÁ¿. ∞ÈÛıËÙÈ΋…. Î·È Ï¤ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ ¤Ú· 103 .∞. ·Ó ÌÈÛ› ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÂÚÈÊÚÔÓ› Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ∆· ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ ηıÒ˜ Î·È Ù· K›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ··ÓÙÔ‡Ó Û οı ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ. 256). 250). 236). ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì Â›Û˘ Ù· ÂÍ‹˜: ñ √ √‰˘ÛÛ¤·˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ (ÂÚÒÙËÛË 1): ·) ∆ÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. ·Ú. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿ÌÂÙÚË ‰fiÍ·. Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È Ô˘ ı· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ıÂfi (ÛÙ. ∂. ¢. 345. Á) ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› ·fi Ì·Ó›· ÔÏÂÌÈ΋ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ë Ë̤ڷ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 103 °. ·Ó ·˘Ùfi˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÚıÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. 356-357. 302) ηÈ. ¶∞ƒ∞§§∏§O ∫∂πª∂¡O ∏ ·ÌÂٷΛÓËÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ̤ڷ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¡·È ‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Ÿ¯È Ó· Ô‡ÓÂ. Ôχ „˘¯ÔÏÔÁË̤ӷ ϤÂÈ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· fiÙÈ. µÏ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ÂÈʤÚÂÈ ÙÔ ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ÛÙ) ∞·ÚÈıÌ› Ù· ÔÏÏ¿ Î·È ÂÍ·›ÚÂÙ· ‰ÒÚ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÛÙÔÓ ¶ËÏ›‰Ë. ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» Î·È Ù· «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÂ: °ÏÒÛÛ· – ŒÎÊÚ·ÛË. ‚) ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ∑¢˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Ì ηÏÔ‡˜ ÔȈÓÔ‡˜ (ÛÙ. 301-302. ·˜ Ï˘Ëı› ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. ·Ó ÙÒÚ· ‰ÂÓ Û‡ÛÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ (ÛÙ. 3. Ó· Â›Ó·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ ÛÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ (ÛÙ. §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ÛÂÏ. ñ °È· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‚Ï. 237-243). ñ ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (ÂÚÒÙËÛË 5): ÛÙ. Â) ∂ÈηÏÂ›Ù·È ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¶ËϤ·. Î·È ∫·ÏÔÁÂÚ¿˜ µ. º·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ fiÔÈÔ˜ Ùfi¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙÔ ¡·È. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· οÛÙÚ· Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. fiÙ·Ó ¤ÛÙÂÏÓ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ.

∂Λ (π 308-313) Ô ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·ÎfiÌË ‹Úˆ·˜ ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÁÈ· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ì ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˆÌ‹. Ÿ¯È ı· Í·Ó·¤ÏÂÁÂ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÂȉÈο ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· (Î·È fi¯È Ï. (∆Ô ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌÔÚ› 104 . ÛÂÏ. ∫·‚¿Ê˘.¶. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜. Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚËÙÔÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ‰›¯ˆ˜ ηӤӷ ·fi Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ηÓÔÓÈο ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ‹ ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη). ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. ∞Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÓfiÛÙÔ˜….02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 104 ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛ› ÙÔ˘. ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ·ÓÙ›·ÏÔ ‹ıÔ˜. Ô˘ ¿ÏÏ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ϤÂÈ. ∫È fï˜ ÙÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ∂ΛÓÔ Ù’ fi¯È —ÙÔ ÛˆÛÙfi— ÂȘ fiÏËÓ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘.. √È ÛÙ›¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Î·È ÂȉÈο ÙÔ ‰›ÛÙÈ¯Ô 312-313 ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·Ø Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· «∏ Ú‹ÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Âȉ¤ÍÈ·˜ ÚËÙÔÚ›·˜. ·ÏÏ¿ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ¤ÌÌÂÛÔ ˘·ÈÓÈÁÌfi ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘. •ÂÎÈÓ¿ Ì ÙÚfiÔ Ôχ Â›ÛËÌÔ. √ˆÛ‰‹ÔÙÂ. Ô˘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·È ›Ûˆ˜ Ì ÙË ‚Ú·‰‡ÙËÙ· Î·È ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÎÚ· ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË.ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È. Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Í¤ÓÔ Î·È ÌÈÛËÙfi. fiˆ˜ Ô ¡¤ÛÙˆÚ. Â›Ó·È Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘ÁÁÂÓÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. «Che fece…. ∂‰Ò Ê˘ÛÈο ˘ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È Î·È Ô ˘·ÈÓÈÁÌfi˜ fiÙÈ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔÓ ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ Î·È fiÙÈ Ô √‰˘ÛÛ‡˜ ‰ÂÓ Â› fiÏ· fiÛ· ›¯Â ̘ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ ÙÔ˘. √ ·ÚÓËı›˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÔÈÒÓÂÈ. ™ÙÔ ∞ ÙÔ‡ÙË Ë Î·ı¿ÚÈ· ÛΤ„Ë Î·È Ë Â˘ı‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô‰‹ÁËÛ ÙË ‰È¤ÓÂÍË Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô. Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‰›ÛÙÈ¯Ô 312-313 ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ô˘ ͤÚÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÓÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·.¯. ∞Ó ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÏÈ. 179-180) 2. ™Â ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÙ›¯Ô˘˜ Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·‡ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÙÔ˘˜. ÂÍËÁ› ÚÔÛÂÎÙÈο ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi. Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ¤¯ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù‡Ô ·˘ÙfiÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ› ÌÈ·Ó ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÌfiÏÔÁË ÚÔ˜ ÂΛÓË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ‰ÔÙÈ΋ àνδράσιν äδb γυναιξίν πλάι στο çδυσσάµενος Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ Ù ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ÚÔÙÔ‡ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Â¤Ì‚Ô˘Ó „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∆Ô ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙÔ π «√È ÌfiÓ˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÚÂۂ›·˜. ˆ˜ ·¯ı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·¿ÙË. √ÏÔ¤Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ù›ÌˆÛ‹˜ ÙÔ˘.¡. Il gran rifiuto») ™∆. Ë ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹˜ Î·È ÊÚÂÓ‹Ú˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ¤ÎÚËÍË.» (ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. (∫. ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ô˘‰¤ÙÂÚ· Î·È ¿Û¯ÂÙ·Ø ÁÈ·Ù› Ô Ù‡Ô˜.

Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· öδνα Î·È ÛÙ· ÍÂÈÓ‹È· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·: “ÛÙË ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÒÚ· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÍÂÓ›·. ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Á¿ÌÔ ÌÔÚÔ‡Ó. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi. […] ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Ó· ÂÓÒÓÂÈ Ì¤ÏË ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ (¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· Î·È ¤Ó· §‡ÎÈÔ). ηıÒ˜ Î·È ÂÊÙ¿ Ô¯˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÔÏÈÙ›˜ (πÏ. ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ó· ÌÈÏ› Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÚÁ¤˜. ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ: ‰ÒÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ (ÍÂÈÓ‹È·). °›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜: ÂÎfiÚıËÛ ›ÎÔÛÈ ÙÚÂȘ fiÏÂȘ.» (Edwards M. ∫·Ì›· ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ô‰fiıËΠ۠·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË. ∏ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓË ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÍÂÛ¿ÂÈ Â‰Ò Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û‡ÓÙÔ̘. […] √ ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ÂȯÂÈÚ› Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÒÚ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 105 Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÔÓ „‡ÙË √‰˘ÛÛ¤· Ù˘ √‰˘ÛÛ›·˜. […] ™ÙÔÓ ŸÌËÚÔ. Ô Á¿ÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÒÚˆÓ. π 120-61. ∏ 302 ÊÈÏfiÙ˘). ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ öδνα Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·). ∆ËÓ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓٛʷÛ˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ô Finley. ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‚Ú·‚›Ô. ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. […] ∆ÒÚ· fï˜ Ù· ‰ÒÚ· Â›Ó·È ôποινα 105 . ƒ 150). ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ô›ÎˆÓ. ·ÏÏ¿ ÎÚ¿ÙËÛ ٷ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜. ∆· ÍÂÈÓ‹È· Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̤ÏË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. […] ¢Â‡ÙÂÚÔÓ. ÛÂÏ. Ì ·‡ÛÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÛÙ›¯Ô˘ Î·È ÌÂ Û˘¯Ó¿ ·ÊÔÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ‰ËÏ. Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË. ∞fi ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›·. ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó (ÚÔÛˆÚÈÓ‹) Û¯¤ÛË ÊÈÏ›·˜ (πÏ. Ë ÍÂÓ›· ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· (. ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË.W. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë Î·È ÙÔ˘ §‡ÎÈÔ˘ °Ï·‡ÎÔ˘.) ∂ÍËÁ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ‚ϤÂÈ. Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ··›ÙËÛË ÁÈ· ÔÏÂÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. 304-305) 3. ¤ÊÂÚ ٷ Ï¿Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘).¯. 336-341). ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ Á¿ÌÔØ Ë ›‰È· ϤÍË ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ”. ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∆ÚÔ›·. πÏ. Á·Ì‹ÏÈ· ‰ÒÚ· (öδνα) Î·È ‰ÒÚ· ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË (ôποινα).. Ì›·Ó ·fi ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Á˘Ó·›Î· (àνάεδνον. […] √ ŒÎÙˆÚ Î·È Ô ∞›·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÒÚˆÓ. Î·È Ô ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ·fi ·˘Ù¿. fiˆ˜ Î·È Ë ÍÂÓ›·. Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ··Ú¿ÏÏ·¯Ù· Î·È ÛÙÔÓ ÁÂÓÓ·›Ô Î·È ÛÙÔÓ ‰ÂÈÏfi (316-322)Ø ÙÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ó›˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. Ù· ÔÔ›· ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È öδνα. ÛÊÔ‰Ú¤˜ ÚËÙÔÚÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Ì ‰È·ÛÎÂÏÈÛÌfi ¤Ú· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ï¤ÍË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ (ÛÙ. ∆· ÔÌËÚÈο öδνα Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Á·ÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Ó‡Ê˘. ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ̠ÙÚfiÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi — Î·È ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ·ÏÒ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÔχÙÈÌÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ «¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ÔÌËÚÈο ‰ÒÚ· ÛÊ˘ÚËÏ·ÙÔ‡Ó ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·˘ÙfiÓÔ̈Ó. ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› (Ì ‰Â‰Ô̤ÓË È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ) Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. 261-99). Î·È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù‹Ó.

Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ ÎÙÏ. ∏ ◊Ú· ¤¯ÂÈ Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘. 1-13: Ë Ú·„ˆ‰›· ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ô ¢›·˜ ÌfiÏȘ ͢Ó¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ù˘ ◊Ú·˜. fiˆ˜ Ë ÏËڈ̋ (ÙÈÌ‹.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 106 (120). AÓÙ·fi‰ÔÛË….» (Seaford R. 6-10) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘Ô‰·˘Ï›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ¢›·. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·. 18 Î. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏ›. µ. ÛÙ.. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘. ° 285-291) ‹ fiˆ˜ Ë ÔÈÓ‹ Ô˘. ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÏÔ΋ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ÛÂÏ. ÿÛˆ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ Ú·„ˆ‰›· (∞ 590). √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ (ÛÙ. ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ ÔÈËÙ‹˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Â‰Ò ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ô ¢›·˜. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÚÔÎÏËı›۷ ‚Ï¿‚Ë.: Ô ¢›·˜. ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ıÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Û ı¤Ì·Ù· fiˆ˜: Ô ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜. ∏ ·ÒıËÛË (·Ï›ˆÍȘ) ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ϤÔÓ Û ·ÓÈÎfi‚ÏËÙË Ê˘Á‹. ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ‰ÂÎÙ‹ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ·‰ÂÏÊÔ‡ ‹ ÁÈÔ˘ (π 633). ñ ¡· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Ì‹ÓȉԘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜. ñ ¡· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ıÂÒÓ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ΈÌÈο ÛÙÔȯ›·. ÔÈÓ‹) Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ∆ÚÒ˜ (·Ó Ô ªÂӤϷԘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ¶¿ÚË) ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó (πÏ. 46-50) Ú·„ˆ‰›· √ 1-79: ∏ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ¢›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÿ‰Ë Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ì‡ıÔ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∞. °ÂÓÈο. Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜. fiÙ·Ó ÙËÓ Â›¯Â ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚË ÌÂٷ͇ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Á˘ Ì ‰‡Ô ¿ÎÌÔÓ˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ηıÒ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ.ÂÍ. ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· 106 . ñ ¡· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ̤ۈ Ù˘ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛ˘-ÚÔÛ‹Ì·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ (‚Ô˘Ï‹) ÙÔ˘ ¢›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.

∏Ú·ÎÏ‹. ∂ 640-642 Î·È 648-651. Ù· ‚¿Û·Ó· Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÏ‡Ø ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ë ËÚÂÌ›·. 56 Î. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò ‰ÈÂÍÔ‰Èο.¯.ÂÍ. 76 ÔfiÙ·Ó ¤ÂÛÂ… Ë £¤ÙȘ: Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ ÈÎÂÛ›· Ù˘ £¤Ùȉ·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢¯¿ÚÈÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ◊Ú·. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚÒÙË ·˘Ù‹ ı· ÏËÚÔÊÔÚËı› Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ (∞ 546-8): ÚÒÙË. ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·.ÂÍ.: ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ( µÉνις ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·) Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ (‚Ô˘Ï‹) ÙÔ˘ ¢›·. fiÚÎÔÈ. ÛÙ.). ∆· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ „¢‰ÔÚΛ·. ¤ÛÙˆ Ì ÌÈ· ‚‚ȷṲ̂ÓË Î¿ˆ˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. ÛÙ.ÂÍ. • 250 Î. Ô‡ÙÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ·˘ÙԂԇψ˜ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ÛÙË Ì¿¯Ë (ÛÙ. 71) ›ÙÂ Â›Ó·È ·Ó·ÎÚȂ›˜: . ·ÂÈϤ˜.). ÛÙ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ì¤ÙÔ¯Ë ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ fiÚÎÔ Ù˘ ÙËÓ ·ÔÏ¿ÓËÛË ÙÔ˘ ¢›· ·fi ÙËÓ ›‰È·.: Ô ¢›·˜ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÈ̈ڛ· ÛÙËÓ ◊Ú· ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. ‰˘ÛÎfiÏ„ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.ÂÍ. ÛÙ. Ô˘ ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ú·„ˆ‰›·˜ (•). ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ıÂfi˜ (∞ 590 Î. ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤107 . ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹ Î·È Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó·˘·Áfi ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ˆ (‚Ï. ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÈ̈ÚÈÒÓ ÎÙÏ. ∞fi ¿ÏÏ· ¯ˆÚ›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ›¯Â ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Î·È ÙËÓ Â›¯Â ΢ÚȇÛÂÈ. 72 Î·È Ô‡Ù’ ÂÁÒ ı· ·‡ˆ ÙÔÓ ı˘ÌfiÓ: Ë ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ¢›· Ì ÙË µÉνιν ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·. ÏÔÈfiÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ÛÙ. Ë ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. µ¤‚·È·. ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÈÏÔÓÈΛ· ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ Û˘˙‡ÁˆÓ (∞ 536 Î. ÙfiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ¢›·. Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ «ÛÙ˜ Ú‡ÌÓ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë». ∏ ◊Ú·. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. 36 Î. 48: Ô ¢›·˜ «Ì’ ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÁÏ˘Îfi» ‰›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÊÈÏÔÓÈΛ·. fï˜. ·˘Ù‹ ·ÎÔ‡ÂÈ Â‰Ò ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘.). Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ·˘ıfiÚÌËÙ· Î·È Ô ⁄ÓÔ˜ ÙÔÓ ÂȉÔÔ›ËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ˘ԉ›ÍÂÈ Ë ◊Ú·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 107 (Û˘˙˘ÁÈÎÔ› η‚Á¿‰Â˜ ıÂÒÓ. °. 25 Î. ªfiÓÔ Ô˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ·Ó ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¢›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ◊Ú·˜ ‹ ÛÙÔ ‰fiÏÔ Ô˘ ‰È·‚ϤÂÈ ›Ûˆ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· Ù˘.: Ë ◊Ú· ÔÚΛ˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓË. ŸÙ·Ó ÙÈÌËı› Ô ¶ËÏ›‰Ë˜ Î·È ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜. ÛÙ.¯.ÂÍ.ÂÍ. 63-64). ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¿ıËÌ· ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘. ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Â›Ù ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ (. √ ¢›·˜ fï˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ◊Ú·. ¿ÏψÛÙÂ.). ÛÙ.

. ÂÓÒ ÙˆÓ πÂÚÔÏÔ¯ÈÙÒÓ ˘ÔÛ¯ÂÙÈÎfi˜. §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ‚) Ë ◊Ú· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÛÙÔÓ fiÚÎÔ Ù˘ Ù· ÙÚ›· Â›‰· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ —Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜— ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. Î·È Á) Ë Â›ÎÏËÛË Ù˘ ™Ù‡Á·˜ οÓÂÈ ÙÔÓ fiÚÎÔ Ù˘ ◊Ú·˜ ÊÔ‚ÂÚfi. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. Ô √‰˘ÛÛ¤·˜.ÂÍ. ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·Ó·‰È‹ÁËÛË). ¢. ηıÒ˜ Î·È fi. ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÛÔ˘ Ù· ϤÁˆ ·˘Ù¿ Î·È ı· ÙÂϤ„Ô˘Ó fiÏ·.).ÙÈ ıˆÚÔ‡Û ÈÔ ÚÔÛÊÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·.). ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Ë ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ «πρώτου τ÷É τάξει» θεού ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ·ÂÈÏÒÓ. Ë ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ¢›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ì·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 108 ÛË Ì ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ◊Ú·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â‰Ò Ô ¢›·˜. ∂›Û˘.ÂÍ. ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ (‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. Á) ∏ ηٷ¿ÙËÛË ÙˆÓ fiÚÎˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶¿Ó‰·ÚÔ (‚Ï. πÛÙÔÚ›·. ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·: £ÚËÛ΢ÙÈο. º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÎÙÏ. ∂. ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÎÙÏ. °È· Ó· ÙÔÓ ÈÛÙ¤„ÂÈ. ‰È·ÈÙËÙÒÓ) Î. ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÓ ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. ¶ÂÚÈÏËÙÈ΋ ·Ó·‰È‹ÁËÛË Ù˘ ¢ Ú·„ˆ‰›·˜). ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ÎÈ Ë ÛÙÈ· Ô˘ Ì ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘ ·„¤Á·‰Ô˘ ¢˘Û¤·. ∫È ˆ˜ ÙfiÛÔ ·›ÚÓˆ ÎÈ fiÚÎÔ. ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ √ 21-24 Î·È ∞ 588-591. ÂÓÒ ÔÈ πÂÚÔÏÔ¯›Ù˜ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È «ε¨ς τe τÉς Θείας Μεταλήψεως Φοβερeν Μυστήριον».¿. ÙˆÓ ºÈÏÈÎÒÓ. ñ ™ÙËÓ ¤ÌÙË ÂÚÒÙËÛË Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: ·) Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ fiÚÎÔ˘ Ù˘ ◊Ú·˜ Â›Ó·È ‚‚·ÈˆÙÈÎfi˜. Ô fiÚÎÔ˜ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (·ıÏËÙÒÓ. ∞˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Ô ¢›·˜ Ì¿ÚÙ˘Ú¿˜ ÌÔ˘. ÙË ÁË Î·È ÙÔÓ Õ‰Ë. ‚Ï. Ô fiÚÎÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. 108 . ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙË «¢π∞£∂ª∞∆π∫H ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆A» — «™Ã∂¢πO ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ™ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˜ ÛËÌÂȈıÔ‡Ó: ·) √ fiÚÎÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (∞ 233 Î. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ √ fiÚÎÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· [™ÙË Ú·„ˆ‰›· Ù Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ (√‰˘ÛÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ËÓÂÏfi˘ ÔÌÈÏ›· – ∆· Ó›ÙÚ·). ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. ÔÚΛ˙ÂÙ·È:] «ŒÙÛÈ Ô ¢˘Û¤·˜ ÛÒıËÎÂ Î·È ı¿ ’ÚıÂÈ Â‰Ò Û ϛÁÔ Ì‹Ù ı· Ì›ÓÂÈ È· ηÈÚfi ·Ï¿ÚÁ· ·’ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈ ·’ ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘. ÂÓÒ Ë Â›ÎÏËÛË ÙˆÓ πÂÚÔÏÔ¯ÈÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £Â›·˜ ªÂÙ·Ï‹„ˆ˜). Ì¿ÏÈÛÙ·. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË. ‚) √È fiÚÎÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ªÂÓ¤Ï·Ô˘ Î·È ¶¿ÚË (° 245 Î.

∞˘Ùfi. √ 53) Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÿÚÈÓ Î·È ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ˆ˜ ÌÈ· ‹È· ÌÔÚÊ‹ ÙÈ̈ڛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈı·Ú¯›· Ù˘.» (Edwards M. ∆Ô Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ηÓ›˜ ˘ÂÚÊ˘ÛÈο fiÓÙ· fi¯È ·Î·ıfiÚÈÛÙ·. Î·È Ù˘ ÙÔ Ï¤ÂÈ Ì ÊÈÏÈÎ‹Ó ÂÈÚˆÓ›·: “∞Ó ·fi ‰ˆ ÎÈ ÂÌÚfi˜ Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ›˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘. ¿Û¯ËÌ· Ó‡̷ٷ ‹ Û·Ó ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë Û¯‹Ì·Ù· —. √ÏfiÎÏËÚË Ë ËÚˆÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ ·Ó··Ú·ÛÙ‹ıËΠ¿Óˆ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. √∂¢µ. √È ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ··ÈÙÔ‡Û ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙfiÏÌË Î·È ˘ÂÚËÊ¿109 . ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ °¤ÓÂÛË. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ÌÈ· ÚfiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜. ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂΛÓÔ˜ ÛÙÔ ÙÚˆÈÎfi ‰›Ô. […] √ ∞fiÏÏˆÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ› [ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·] ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ıÚ›·Ì‚Ô. √ ıÂfi˜ ‹Ù·Ó Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ “ηْ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘” Ì ÌÈ· ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· Ô˘ ı· ’ÚÂ ӷ ıˆÚËı› ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ (·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi) ÈÓÙÂÚÏÔ‡‰ÈÔ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢Èfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Í·Ó·Ì·›ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. Ù 300-307.W. 345-347) 2. «√ fiÚÎÔ˜ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË». ÛÂÏ. fiˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ πı¿ÎË ‹ ÙË ™¿ÚÙË ‹ ÙËÓ ∆ÚÔ›·. ™∆.» (√‰‡ÛÛÂÈ·. ¿ÏψÛÙÂ. Ô‡Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 109 £· ’ÚıÂÈ Ô ¢˘Û¤·˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·¿Óˆ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. ∞ı‹Ó· 1981) ñ ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó: «√ fiÚÎÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ». Ô fiÚÎÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ÎÙÏ. ∫·ÙfiÈÓ. ÌÈÛfi Ô˘Ï›. Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ı˘Ìˉ›· Î·È Ë ÁÏ˘ÎÔÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡Ø Ô ∑¢˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÊÙ·Ó Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ ◊Ú·˜. ÌÈÛfi ˙ÒÔ— ·ÏÏ¿ Û·Ó ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ì ·ÓıÚÒÈÓ· fiÚÁ·Ó· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË. ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ (“·Ó ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ η̛·Ó ¢ı‡ÓË”. ∑. Ì ¤Ó· ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÚfiÓ. ∏ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ «∏ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ¢Èfi˜ ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÂÙ·È [ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÚÎÔ Ù˘ ◊Ú·˜]. ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. Ì ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ÙËÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ›‰È· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓË Û˘Ì‚›· ÙÔ˘. √ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ «ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÔÓÔ ‹Ù·Ó Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜. Ì’ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ·ÎfiÌË Î·È Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ ı· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Â˘ı‡˜ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì·˙› Ì·˜!” (√ 49-52) […]. ÌÙÊÚ. ∞fi οı ¿Ô„Ë Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. […] √ ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÎÏ˯ÙÈÎfi ÙfiÏÌËÌ·. ¯.. Ë ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ˆ˜ ÙÒÚ·. fiÙ·Ó Ô Ì‹Ó·˜ ÎÏ›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ ÎÈ fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ¿ÏÏÔ˜. ™›‰ÂÚ˘. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÂΛ ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· Î·È Ó· ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·.

110 . Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ê·ÓÂÚ¿. ∆Ë ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ Ì ηÎfi ÙÚfiÔ. ™ÙÔ ÛÙ›¯Ô 18 Î. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ıÂfi˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ù˘ ϤÂÈ fiÏÔ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó (64): √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔØ ·˘Ùfi˜ ı· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔ ™·ÚˉfiÓ·.I. ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. Ì· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Û ‚¿Ó·˘ÛË Ú¿ÍË. […] ∆ËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¢›·˜ ÛÙÔ ∞ 547 ÛÙËÓ ◊Ú· ‰ÂÓ ÙËÓ Í¯ӿ Ô‡ÙÂ Â‰Ò Ô ÔÈËÙ‹˜ (‚. ÛÂÏ... √È Ï¤ÍÂȘ “¿ÓıÚˆÔ˜” Î·È “ÈÛfiıÂÔ˜” Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÏÂÈ·. Ô˘ ‰ÂÈÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ Î·È Ù· ·ÏÔ‡ÎÈ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ’ ¿ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ÛÂÏ. ÂΛ Ô˘ Ù· ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘‰¿Ì· (ª 85). ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. 120-121) Ú·„ˆ‰›· ¶ 684-867: ∆Ô Î‡ÎÓÂÈÔ ¿ÛÌ· Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ∞.Â. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ ∞ 590 Î. 167-172) 3.» (∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ Ÿ. ™ÙÔ ÛÙ. ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢›·. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: 1. √] ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ê˘Á‹˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ÁÈ·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ͤÚÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ‚È·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ. √È ÚÒÙ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ 15˘ Ú·„ˆ‰›·˜ «™ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ [Ù˘ Ú·„. Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜. ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó. Î·È Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔØ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‡ÛÙÂÚ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·: ·fi ‰ˆ ÎÈ ÂÌÚfi˜ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› fiÏÔ ı· ÓÈÎÔ‡Ó ˆ˜ Ô˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ∆ÚÔ›·. £ 470). […] √ ŸÌËÚÔ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Î·Ì ۇÁ¯˘ÛË ÙÔ˘ “ÈÛfiıÂÔ˜” Ì ÙÔ “ıÂ˚Îfi˜”Ø ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ıÓËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ı¿Ó·ÙÔ˘. 2. ÙfiÙ Ô˘ Ë ◊Ú· ΢ÓËÁÔ‡Û ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. 4 ͢Ó¿ Ô ¢›·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÿ‰Ë˜Ø Û ¤ÓÙ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Ô ıÂfi˜: ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈØ ÔÈ ∆ÚÒ˜ ʇÁÔ˘Ó. ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô ÔÌËÚÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔοÏÂÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÈÛfiıÂÔ. ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó‰ÚÔÎÙ·Û›· ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ∞¯·ÈÔ‡ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜. Î·È ÛÙÔ • 250. ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙË Ì¿¯Ë. ∫È ¤ÂÈÙ·. 3.Â. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÔ ‰fiÏÔ Î·È Ùfi٠ͯӿ ·Ï‹ıÂÈ· οı ¯¿ÚË Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ ◊Ú·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 110 ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ.» (Finley M. ™¯¤‰ÈÔ….

·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì·˜. (µÏ.). ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ˘Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ô ºÔ›‚Ô˜ (Ô ›‰ÈÔ˜. 829 Î.ÂÍ. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡‚ÚË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·.: Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË («‰˘Ô ÏÂÔÓÙ¿ÚÈ·») ‰ËÏÒÓÂÈ ÈÛfiÙÈÌË Ì¿¯Ë. ∞Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·ÁÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ ı· Âȉ›ÍÂÈ Û ϛÁÔ Î·È Ô ŒÎÙÔÚ·˜ (ÛÙ. Â‰Ò ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰›ÓÂÙ·È Û ‚′ ÚfiÛˆÔ. ÛÙ.: ÙÔ Ù˘ÈÎfi Û¯‹Ì· «ÙÚÂȘ… ·ÏÏ¿ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÚ¿» ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 111 4. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜.). Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. 688-691).ÂÍ. fiˆ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ÒÛÙÂ Ô ÂÈΛÌÂÓÔ˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ËıÈ΋. 787. Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ·¤‚·ÈÓ ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÔÙ›‚Ô. Û ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‹Úˆ·.ÂÍ. ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜ (ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·. 721-725: ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ï·Óı¿ÓÂÈ ÂÈÚˆÓ›·.ÂÍ.). Ô˘ Û˘ÌʈÓ› ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ‚È‚ÏÈÎfi µωραίνει Κύριος nν βούλεται àπολέσαι (ÛÙ. 5. 686 ÔÈ· Ù‡ÊψÛȘ!: ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÔηÏ› ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Ó‹ÈÔ.). 702 Î. 784 Î. √ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÚÒÙË ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ‹Úˆ·. ∂ 703.ÂÍ.ÂÍ. ÛÙ. 13 Î. 754. ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÌfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ‹Úˆ·. ∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ΢ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁÈÒÓ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Ï·Ó¿Ù·È Î·È ·ÁÓÔ› fiÙÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¶ 783-867 ÛÙ· «∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û¯¤‰È· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ». • 508 Î. 757 Î. ‰ËÏ·‰‹) ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. √ ÔÈËÙ‹˜ fï˜ ÙÔÓ «ÛÒ˙ÂÈ» ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë. 843). ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ (ÛÙ. fiˆ˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ÛÙ. ÛÂÏ. 87 Î. 744 Î. 487-489. fiÔ˘ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Â›Ó·È Ô 111 . ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹). Ô˘ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ÌÔÈÚ·›Ô. Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·. Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. ÛÙ. ÛÙ. fiÔ˘ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Î·È Ô ™·ÚˉfiÓ·˜ Ù·‡ÚÔ˜.ÂÍ. 823-826.: Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÁÂÏ¿ Ì ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘Ø Û ϛÁÔ Ë ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Â¤Ú¯ÂÙ·È. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ Î·È ÙË ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ¢›·. ∏ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. 744. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi Î·È ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· fiÙÈ Ë ¿ÙË ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹Úˆ· Î·È Í¯ӿÂÈ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (ÛÙ. 812-813. 692 ¶ÔÈÔÓ ÚÒÙÔÓ…: ÂÓÒ Ë Ù˘È΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂÛfiÓÙˆÓ ··ÈÙ› ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙË ªÔ‡Û· ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ (Ú‚. ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ.). fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. ÛÙ. Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ.·. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ˙ÒÔ ÂÈÎÚ·Ù›. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Î·Îfi. µ.

112 . (°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯fiÏÈ· ‚Ï.ÂÍ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ÛÙ. °È’ ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ì¿¯Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÓÂÎÚfi ÔÏÂÌÈÛÙ‹: Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù· fiÏ· ÙÔ˘. Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÓÔԇ̠ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ. (°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‚Ï. ∫È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ™ÙËÓ “·ÔÏÔÁ›·” ÙÔ˘ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ [Ú·„. 13 Î. ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¶ 783-867 ÛÙ· «∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û¯¤‰È· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ»..ÂÍ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» Î·È Ù· «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢ı‡Ó˘ (ÚÒÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·) ÛËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: «∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠ·fi ÙÔÓ Lesky ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ “‰ÈÏ‹˜ ·ÈÙÈfiÙËÙ·˜” ‹ ÙÔ˘ “˘ÂÚÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡”: ıÂÔ› Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙȘ ›‰È˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔÈ.ÂÍ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ fiÙÈ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ÛÂÏ. °.). ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ë Ó›ÎË ÙÔ˘. ÛÙ. fiÔ˘ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜.ÂÍ. ·ÏÏ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ηٷÙÔÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÏË„Ë ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. 780 ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ï’ Ë ÌÔ›Ú·: (ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô •πbρ αrσαν) fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ ÌÔ›Ú·˜. [fiÙ·Ó ÙÔÓ È¿ÓÂÈ Ë ∞ıËÓ¿ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿]).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 112 ŒÎÙÔÚ·˜ Î·È Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ·Ú·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì οÚÔ.ÂÍ. ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÌÓ›· ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÔÈ ÂÈı·Ó·ÁηÛÌÔ› Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ∂ϤÓ˘ [fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÚË ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. ∆] ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿ οÔÙ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ô ¢›·˜Ø ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ï‹ÚË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË “·ÊÔ‡ ÁÓÒÚÈÛ· ÙËÓ ¿ÙËÓ Î·È Ô ¢›·˜ ÌÔ˘ ‹Ú ٷ Ì˘·Ï¿” (™ 86 Î. 137 Î. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ıÂÔ‡. ÛÙÔ °]. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È. ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¶ 783-867 ÛÙ· «∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Û¯¤‰È· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ». Î·È ÛÙ· ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.) ¢. Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‹‰Ë ·Ó·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·Ó Ú¤ÂÈ ‹ fi¯È Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· (∞ 188 Î. 13 Î. Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÚÔÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. 753.). ÛÂÏ.

Ô˘ ÙÔÓ Ù‡ÊψÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ (¶ 685 Î. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ƒ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË. ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. ÙfiÌ. ¶Âı·›ÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ì·˙›. ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ۷ʋ˜ […].02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 113 ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ∏ ËıÈ΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ÒÛÙ ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ÂΉ. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. O ∞fiÏψӷ˜ Ô˘ Û΢χÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ Î·È ·Ê·ÈÚ› ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È. 164-168. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜. ·ÏÈηڛÛÈ· ÙÔ ’ηӷ. 113 . ÛÂÏ. √ ŒÎÙÔÚ·˜. ÙfiÙÂ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ¢›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ. ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙÂÏÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË.¶. ∫·‚¿Ê˘.ÂÍ. ÂÁÒ ·Ó ÛÎfiÙˆÛ· ÔÏÏÔ‡˜. √ ¡¤ÛÙÔÚ·˜ Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËΠ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ï‡ÛË. Ó˘¯ÙÔ·ÏÈηڿ‰Â˜. fiˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î·È Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘: «ª·ÚÁ·ÚÈÙÈÒÙ˜ ¿ÈÛÙÔÈ. Ô ÚÒÙÔ˜ ∆ÚÒ·˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ∫·‚¿ÊË.¶. √ ∂‡ÊÔÚ‚Ô˜. ◊ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜.). fiÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·) 2. £¿Ó·ÙÔ˜ Ì ‰fiÏÔ ™Â ÔÏÏ¿ ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â·ÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ‰fiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡.) Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ ◊Ú· fiÛ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó (√ 63 Î. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ· Ù· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÂχıÂÚ˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Î·È ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜: ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁÒÓ. ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ∫. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÂÏ. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ‹Úˆ·˜ „¤ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √ ∞¯ÈÏϤ·˜. ñ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ·ı¿Ó·Ù· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ÏÔÈfiÓ. ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û·ÊÒ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi. ÙÔ ÔÔ›Ô. ÔÏÏÔ‡˜ ·’ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ›· Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ‰Â ÛÎfiÙˆÓ· ÙË Ó‡¯Ù·…» (™Ù. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜. ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Û˘ ÙÚ·ÁÈÎfi ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë.» (Kirk. 93-94. Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ¯Ù‡ËÌ·. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·ԉ›¯ıËΠÌÔÈÚ·›·. ªfiÓÔÓ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÒÙËÛË Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË.ÂÍ. ∫·‚¿ÊË «∆· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜» (∫. ◊ Ô ¢›·˜. ÿηÚÔ˜. ¢’. ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·. ·Ó Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. 89-97) ∂. ÛÂÏ. ∏ πÏÈ¿‰· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂı› Û·Ó ÌÈ· ÙÚ·Áˆ‰›·.¶. ÙfiÌ. ÁÈ· ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ¢›·. ÕÏÏ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ı¤Ì·Ù· ñ ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ‰Ôı› ÙÔ Ô›ËÌ· «∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓÔ˜» ÙÔ˘ ∫. Ô˘ ·Ú·Û‡ÚıËΠÙfiÛÔ ·fi ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ·.

Î·È ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ô ∞¯ÈÏχ˜ ı· Âı¿ÓÂÈ.ÂÍ. Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô˘ ÛÙ›¯Ô˘ —«Î·È 114 . ∆Ô ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ∞fiÏÏˆÓ ı· Û˘ÓÂÚÁ‹ÛÂÈ. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ô ∞¯ÈÏχ˜ ›¯Â ÚËÙ¿ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ∆Ô‡ÙË Ë ÂÍ·›ÛÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰Ú¿Û˘ Ì ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È fiÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏχ˜ ÂÓı› ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ¿ÙÚˆÙË. ÛÂÏ. ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·Ø ‰ÈfiÙÈ. […] ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·Ø ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÂÊÔÚÌ¿ Î·È Û ÌÈ·Ó ÈÌÚÂÛÛÈÔÓÈÛÙÈ΋. ∂Λ Ô ıÂfi˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÙÔ ÂÏÒÚÈÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ıÂÔ‡˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜Ø Â‰Ò (οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·) Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ıÂfi Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ fiÛÔ Ô ∞¯ÈÏχ˜. ˘ÔÓÔÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·ÎÚȉ‹ «∆· ¿ÏÔÁ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜» Î·È ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È «∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ BÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˘» (‚Ï. ‰ÈfiÙÈ ÌÈ· ·ÓÔÏ›· ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ›ӷÈ. §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.). ‰ÈfiÙÈ Ô ∞fiÏÏˆÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ “ÙÚÔÌÂÚfi˜” (789Ø Ë Ï¤ÍË Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÙÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘) Ì· ·fiÚ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÈÓ¿˙ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ Ù· fiÏ· Î·È ÙËÓ ·ÓÔÏ›·. ·ÎÔ‡ÌÂ: ‘‘∫È fï˜ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ ÊÔ˘Óو̤ÓÔ ÂÙÔ‡ÙÔ / ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó Ó· ΢ÏÈÛÙ› ÛÙË ÛÎfiÓË. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ «√ ∞fiÏψÓ. ÛÂÏ. 113) ‹ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ π. Ô ÔÔ›Ô˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ¤ÎÂÈ ·ÔÛ‚Ôψ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. ∂ÈϤÔÓ. ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË – π. √∂¢µ Å2001. ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. ¶¤Ú· ·fi fiÏ· ÙÔ‡Ù·. ∏ ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÒÚ· ‰Ú¿ÛË.£. ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ. ÚÔÙÔ‡ ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ∆ÚÔ›·. ‰ÈfiÙÈ Ë ıÂ˚΋ ·ÓÔÏ›· ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. Â›Û˘. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂ˚΋ ηٷÁˆÁ‹Ø Â‰Ò ÂÌÊ·›ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. 39 Î·È ∫›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜. Ô ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ‰Ú¿ÛË. ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÔÏÔ ÙÒÚ· ‹Úˆ·.£. Ô Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. 362 Î·È 355 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √ ŒÎÙˆÚ Î·ÚÊÒÓÂÈ ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ›‰È· ¤ÎÊÚ·ÛË —«ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜… Ì· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË»— Ô˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È fiÙ·Ó Ô ∞fiÏÏˆÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹ ¢ÈÔÌ‹‰Ë Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÈÓ›· (∂ 431 Î. ·Ú·¿Óˆ ÛÂÏ. ¡. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔÓ. ™∆. ÔfiÙ ı· ‹Ù·Ó ·‰¤ÍÈÔ Ó· ‰È·ÙÚ˘Ëı›. ηıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÏÔÊ›Ô ÙÔ˘ Ó· Î˘Ï¿ ÛÙË ÛÎfiÓË. / ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ‰È·Ê¤ÓÙÂ˘Â Ù’ ˆÚ·›Ô Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ / ÙÔ˘ ÈÛfiıÂÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·Ø Ì· ÙÔ˘ Œ¯ÙÔÚ· ÙÔ ’‰ÈÓ ÙfiÙÂ Ô ¢›·˜ / Ó· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ — ÛÈÌ¿ ‹Ù·Ó ÎÈ Ô ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘’’ (796800 [ÌÙÊÚ. ∞ˆı› ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ·fi ÙÔ ÙÚˆÈÎfi Ù›¯Ô˜. ÚÔÙÔ‡ ÊÔÓ¢ı› ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ÛÙÔÓ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜. Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ê·ÈÚÂı› Ë ·ÓÔÏ›·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 114 ∞’. ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÏËÁˆı› ·fi ÙÔÓ ·Û‹Ì·ÓÙÔÓ ∂‡ÊÔÚ‚ÔØ «¤ÊÙÂÈ ‚·Ú‡˜». ∫·ÎÚȉ‹]). ÊÚ¿ÛË ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÂÓÓ¤· ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿Ø Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÚ¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘.

¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ Û˘Ì¿ıÂÈ¿˜ Ì·˜. ·ÊÔ‡ ı· ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ÙË Ú·„ˆ‰›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ªÂ ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›· Û˘ÌϤÎÂÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Î·È Ë ‘‘ıÂÔÌ·¯›·’’. fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ∞¯ÈÏχ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë. Ê›ÏÔ˘ Î·È ÂΉÈÎËÙ‹ ÙÔ˘: ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜. Krischer. Ì· ·ÔηχÙÂÈ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÂÈı·Ó¿ÙÈ· Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ÙË ‰fiÍ· Ù˘ ӛ΢. Ô ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÚÔϤÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·Ø ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ϤÍÂȘ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÔÈ ÙÈÌËÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. […] ∫·ÙfiÈÓ Ô ŒÎÙˆÚ ÂÎʈÓ› ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÎÔÌ·ÛÌfi ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÓÈÎË̤ÓÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψÓÔ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. ∂‰Ò Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÔÍ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ó›ÎË ÂÓfi˜ ‹Úˆ·. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. ÛÛ. ÛÂÏ. Formale Konventionen der homerischen Epik. Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙ‡ÔÓÙ· ‹Úˆ· ·ÁÒÓ·˜. Ë ·Ê‹ÁËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È fi¯È Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜. ËÚˆÈÎfiÙÂÚÔ˜ Î·È Û ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‘‘·ÚÈÛÙ›·’’. ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ΛÓÔÓ ÛÙÔÓ ∂‡ÊÔÚ‚ÔØ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.¡. Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÎϤԘ ÛÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹. 362-364) 2. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ı·Ó¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÔÏ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎϤԘ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 115 ¿Óˆ ÙÔ˘ ‚ÚÔÓÙ‹Í·Ó Ù’ ¿ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘»— Ì ÙÔ ÔÈËÙÈÎÒ˜ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ «ÎÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ‚·ÚÈ¿ Ï˘‹ıËλ (822).W. ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο. ÛÂÏ. Ô ÚÔÛˆÈÎfiÙÂÚÔ˜.. T. ∞ÚÈÛÙ›· Î·È ıÂÔÌ·¯›· «∆¤ÏÔ˜. ÛÙÂÚ› ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰fiÍ·˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¯¿ÚÈ˙Â Ë ı·Ó¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ — ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ‡ÙÔ. ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÙfiÓ Ô ∞¯ÈÏχ˜. Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·›ÚÂÙ·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ë ·Ó‰Ú›· ÂÓfi˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‹Úˆ·. 46) 115 . ·ÊÔ‡ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ∞¯ÈÏχ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ÛÙË Ì¿¯Ë. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏϤˆ˜ Î·È ŒÎÙÔÚÔ˜. ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∂˘ÊfiÚ‚Ô˘. ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÊfiÓÔ.» (ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·Ê‹ÛÔÌ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚ› ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. 13-89. ∏ ˘ÂÚÊ›·ÏË ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ÚÔÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Ô˘ ı· Âȉ›ÍÂÈ (ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ™).» (Edwards M. ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‹ Î·È ÙËÓ ‡‚ÚÈÓØ ‚Ï. ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∂‡ÊÔÚ‚Ô.. ‰ÈfiÙÈ ÂΛÓÔ˘ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÓÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ú·„ˆ‰›Â˜.

ÙÚ‡ÁÔ˜ (ÛÙ. 482-488). ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. ·Ó ıˆÚËı› ÚÒÙË Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ «Û‡Ì·ÓÙÔ˜». ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ™Â ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË. Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜. 540-571). ıÂÚÈÛÌfi˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈο ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Û›‰·). ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·Ôȉԇ˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 116 ƒ·„ˆ‰›· ™ 478-616: √ ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· – ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ∞. ∏ ٤ٷÚÙË ˙ÒÓË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹: ¤Ó· ÎÔ¿‰È ‚fi‰È· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Â›ıÂÛË ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ Î·È ¤Ó·˜ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˜ Ì ÎÔ¿‰È Úfi‚·Ù· (ÛÙ. Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· Ù˘¯‹. fiÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÔÈË116 . 482: Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶Èı·ÓfiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Û›‰·˜ ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÌÊ·Ïfi (·Ó ˘‹Ú¯Â ÔÌÊ·Ïfi˜) Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ÊÈÏÔÙ¯Ó› ÙË ÁË. 572-588). ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· (ÛÙ. ıÂÔ› Î·È ÂÚÁ·Û›· ÎÙÏ. 489-539). ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ¯·ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘.) Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ıÂÒÓ Î·È ªÔ›Ú·˜: Ù· ıÂ˚ο fiÏ· ‰ÂÓ ı· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ·fi Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜) ˆ˜ ÙÔÓ øηÓfi Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÂ›Ù·È Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ñ ¡· ı˘ÌËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó. ·fi ÂÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÂÙ·Ï¿ıÂÈ ¤Ó· ηı·Ú¿ ÔÏÂÌÈÎfi ¤Ô˜ Û ‡ÌÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. µ. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ˙ÒÓË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ˙ˆ‹: fiÚÁˆÌ·. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ıÂÔÏÔÁ›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ (ıÂÔ› ·ÓıÚÒÈÓÔÈ. ™ÙËÓ ¤ÌÙË ˙ÒÓË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ ¯ÔÚÔ‡. ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ·Û›‰·˜. Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÙÏ. ñ ¡· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi fiÚÔ «¤ÎÊÚ·ÛË» ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô fiÏÂȘ Û ÂÈÚËÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÂÌÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (ÛÙ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

483-485: ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ˆ˜ ıfiÏÔ Ô˘ Î¿Ï˘Ù ÙÔÓ Â›Â‰Ô ‰›ÛÎÔ Ù˘ Á˘. ∑ 423-424). ÛÂÏ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 117 Ù‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ «ı›Ԣ ·Ôȉԇ» (ÛÙ. Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ Ú·„ˆ‰›·˜. Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΢ÓËÁfi˜. ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Ô øηÓfi˜ (ÛÙ. ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏËڈ̋. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Â‰Ò ÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹. ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ Â›ÛË̘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û΋ÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÂΛÓËÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È¤ÓÂÍË ÌÂٷ͇ ∞ÓÙÈÏfi¯Ô˘ Î·È ªÂÓÂÏ¿Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· (æ 566 Î. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ÏÔÈfiÓ.: «∏ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· (Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Gagarin 1973) Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤‚·Ï ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÁÓÒÌË ı· ıˆÚËı› Ë ‰ÈηÈfiÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ÛÙ. Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ. Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜.). ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi Ù˘.ÂÍ. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô øÚ›ˆÓ·˜. Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜. fiˆ˜ ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ.) […]. ÕÚÎÙÔ˘ ‰ÂÓ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ øηÓfi. ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ — χÛË ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙË ‚ÂÓ٤ٷ ‹ ÙËÓ ÂÍÔÚ›·Ø Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Èı·ÓfiÓ fiÙÈ. Ë ·Ú·Á‹ ÎÔ·‰ÈÒÓ (ÛÙ. Ë ÔÔ›· fï˜ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ ·fi ÊıfiÓÔ. ÛÙ. ÙË ÛÂÏ‹ÓË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¿ÛÙÚ· Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÔ˘Ó Î·È ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ øηÓfi. 489 Î. 606-607). 539 ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ·Ú¿Ù·ÍË ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û‡ÚÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ. Ë ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ (£ 517-522). ÕÚÎÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ô ·ÛÙÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ª.ÂÍ. ∫˘Ófi˜. . ∂›Û˘. ∆fiÙ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ·ÛÙÂÚÈÛÌfi Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ª.. ÕÚÎÙÔ˜. Ì ¤ÌÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¤Ó·Ó ‹ÏÈÓÔ ÛÙ¿ÌÓÔØ æ 269-270) ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ·.ÂÍ. ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ∆ÚÒ˜ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ (à 111-121)Ø ·ÎfiÌË. ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ó. Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È·ÈÙËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘ (ÂÓÒÈÔÓ ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó‹Û˘¯Ô˘ Ï‹ıÔ˘˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ). 526 Î. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ÛÎËÓ‹ Ó· ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙË Ì¿¯Ë Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰‡ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· («·˘ÙÔ‡ Á˘Ú›˙ÂÈ / ¿ÓÙÔÙ») ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ˘. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ Èı·ÓfiÓ ÙÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ·ÎÏÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Ù˘ ÛÙÂÊ¿Ó˘. 486-488 ÙËÓ ÕÚÎÙÔÓ… ÙÔ ÏÔ‡ÛÌ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ: Ë ª. 589-605). ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «‰‡Ô ÛÙÚ·117 . ÚÔÊ·ÓÒ˜. ÂÂȉ‹ ÙÔÓ Â›¯Â ·Á·‹ÛÂÈ Ë ∞˘Á‹ (√‰‡ÛÛÂÈ·  135-138). ‰ÂÓ ÏÔ‡˙ÂÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ÁË.) Î·È Ë Â›ıÂÛË Û ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ‚ÔÛÎÔ‡˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· (‚Ï. 508-539: Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÂÌfiÏÂÌ˘ fiÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ì ¿ÏϘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜.» (Edwards M. ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜Ø ‰‡Ô Ù¿Ï·ÓÙ· ¯Ú˘ÛÔ‡ (ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˆ˜ ٤ٷÚÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·. ™ÙÔ ÛÙ. √ øÚ›ˆÓ·˜ ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Ô˜ ΢ÓËÁfi˜. .W.¯ ∞ 155. ÛÙ.ÂÍ. ŸÔÈ· ÂÚÌËÓ›· ÎÈ ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ. ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÙˆÓ ¶˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÂÈÔ‡˜ (§ 710 Î. 386-387) ÛÙ.¯. Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ¤Ó·Ó ˘·ÈÓÈÁÌfi ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜ Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ Î·È ÛÙ· ÊÚÈÎÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘.

∆ÔÓ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÂÍÔ‰È΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘: Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤Ó· fiÏÔ Ô˘ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÔÏfiÎÏËÚË Î·ıÒ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.). ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ËÁ¤˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜. fi. 602-605). 118 . ı 581-583 Î·È Ï 414-417. 608-612: Ë ˘fiÏÔÈË ·ÓÔÏ›· ‰›ÓÂÙ·È Û˘ÓÔÙÈο Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂχÛÂȘ Ô‡Ù ˙Ô˘Ó Û ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ (È 106-115). Ô˘ Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ı·˘Ì¿˙ÂÈ. ¡· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ¤ÎÏËÍË. “ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·”. 392) °. ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÛÙ. ÛÙ. √È ÁˆÚÁÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ (ÛÙ. ñ µÏ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹Ø Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ôȉԇ ‰›ÓÂÙ·È ÈÔ Î·ı·Ú¿ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ (ÛÙ.» (Kirk. 508): «∏ Ï. √È ·Úı¤Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔχÚÔÈΘ. ÛÙ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ °È· ÙËÓ 5Ë ÂÚÒÙËÛË: BÏ. ÛÂÏ.¯. √‰‡ÛÛÂÈ·. ∂’. Â¿Ó Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·ı·Ó·Û›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘.. Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.¯. ÙfiÌ. Ë ÔÔ›· ¤Ï·Û ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ πÏÈ¿‰· ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ‘‘Ù¤ÙÔÈÔ. ∆· Û¯fiÏÈ· (AbT) ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ÂÚÌËÓ›˜. ∞Ó fï˜ Ô §›ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. 540-571: Ë ÁˆÚÁ›·. 603: ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ «Ô ·Ôȉfi˜ Ô ı›Ԙ». . √È ¿ÁÚÈÔÈ ∫‡Îψ˜. ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ∫Ú‹Ù˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. fiˆ˜ Î·È ·Ú·¿Óˆ ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘. οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ fï˜ ‰ÂÓ ı· Ù·›ÚÈ·˙Â Â‰Ò Ì ÙËÓ ÂÓ¤‰Ú· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. 555-556) ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ (Ù 109 Î. ™ÙËÓ ËÛÈfi‰ÂÈ· ∞Û›‰· (237270) Ô ¤Ó·˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ù˘ ÔÏÈÔÚÎË̤Ó˘ fiÏ˘ (Ú‚. £ 472. 591-592: Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ˘ «KÓˆÛÔ‡ Ù· ̤ÚË». ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ §›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ıÚËÓËÙÈÎfi Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ Ò˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË. .ÂÍ. Û·Ó Ù’ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ’’ (466-467). ™ÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ «·ÁfiÚÈ» Ô˘ «ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÌÂψ‰Èο ÙÔÓ Ï›ÓÔÓ» ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ôȉԇ. ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ÁÂÓÈο Ù· ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. Û¯fiÏ. ∑ 395).» (Edwards M. ÛÙÚ·Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· “ÔÌ¿‰·”..W. 603 Î·È 608-612. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ·Ó··ÚÈÛÙ¿ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ‚·ÛÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜. Î·È Û¯fiÏ. ÛÙ. Ú‚.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 118 ÙÔ›» (ÛÙ. fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÔ›. ¿Ú· ÙÔ ÓfiËÌ· Â‰Ò ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ “‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ <ÂÓfiψÓ> ·Ó‰ÚÒÓ” ‹ “‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·”.ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ οÓÂÈ Î·È Ô ÂÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. π 529-530). ›Ûˆ˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ‡ÁÔ˘ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô ™ 509) ÛÙ. ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó fiÌÔÚʘ Î·È ÔÈ Á·ÌÚÔ› ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ Ó˘ÌÊ¢ÙÔ‡Ó (‚Ï.

™ÙÔ Ï¿ÊÈÓ ·ÔηوıÈfi ÂϤÁ·Ó Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ: «¢¤ÙÂ Î·È Ï˘Ëı‹Ù Ì ÂȘ Ù· ’¯ˆ ·ıˆÌ¤Ó·Ø ›‰ÚˆÛ· Î’ Â·Ú¿‰ÂÈÚ· ¤ÙÛÈ „ËÏ¿ Ó· ÛÒÛˆ 119 145 150 155 . ÙÔÓ µÔ˘ÎfiÏÔ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ÕÚÎÙÔ. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» — «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ °È· ÙÔÓ fiÚÔ «¤ÎÊÚ·ÛË» (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1) ‚Ï. ™ÙÔ ∑ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Â›Û˘ Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ˆ˜ «Â‡ÌÔÚÊÔ˜ ·ÛÙ¤Ú·˜» ÁÈ· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ÔÔ‡ Ì’ ·ÊÂÓÙȤ˜ ‹Úı ÙËÓ ÒÚ· ÂΛÓË ‹ÙÔÓ ْ ·ÊÂÓÙfiÔ˘ÏÔÓ ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓËØ ÂȘ ¤Ó·Ó ¿ÏÔÁÔ „·Úfi ÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ η‚·Ï¿Ú˘. ÌÙÊÚ. ηıÒ˜ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ‹ Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ٷ Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù·. ÛÂÏ. . Î·È ÙË Û·˝Ù· ÂıÒÚÂÈ Î·È Ó· ÙË ‚Á¿ÏË ÂͿ̈Ó Β ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ÂÌfiÚÂÈ. √È ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ. ∆· ÚÔ‡¯· ÔÔ‡ ÛÎÂ¿˙·ÛÈ Ô¿Óˆ Ù’ ·ÚÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÏ¿‚· Ì ْ ¿ÛÙÚ· Ù· ¯ÚÔ˘Û¿ ‹Û· ÁÈ· ÊÔÚÂÛ¿ ÙÔ˘Ø Î’ ÂȘ Ù’ ¿ÚÌ·Ù· ÙÛË ÎÂÊ·Ï‹˜ ›¯Â ÛÁÔ˘Ú·ÊÈṲ̂ÓÔ „ËÏfi ‚Ô˘Ó› Î’ ÂȘ ÙËÓ ÎÔÚÊ‹Ó Ï·Ê¿ÎÈ ‰ÔÍÂ̤ÓÔØ Î’ ÂÊ·›ÓÂÙfi ÛÔ˘ ÂÛÙÚ¤ÊÂÙÔ. 65). ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù‡ËÌ· (ÁÎÈfiÛÙÚ·). ∂. ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi ÙÔ˘˜. ÔfiÙÂ Ë ˙¤ÛÙË Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË. fiÌÔÚÊÔ˜. √ ™Â›ÚÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ª·ÚˆÓ›Ù˘) Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÙËÓ ¶Ô‡ÏÈ· (¶ÏÂÈ¿‰Â˜). ÙÔÓ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ™Â›ÚÈÔ. «ŒÎÊÚ·ÛË» ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ øÁ˘Á›·˜ ÛÙÔ Â Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ ÎÙÏ. 85-86).ÂÍ. ‚È‚Ï›Ô Ì·ıËÙ‹ «¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ» ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ∏. Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜. ·Í·˙fiÌÂÓÔ˜ Î’ ÂÚˆÙԉȈ̷ٿÚ˘. √ ·ÊËÁËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÏÈηÚÈÒÓ. ÙÔ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫˘Ófi˜. ¢. 297 Î. ñ ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2) Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·..02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 119 ¢. ™ÙÔ Â Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ (ÛÙ. fiˆ˜ Â›Û˘ ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚËÙfi ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÙÔ˘˜. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÚÂÙÔ‡Û·˜. fiÙ·Ó Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1.¡. ·Ú·¿Óˆ ∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ EÚˆÙ‹ÛÂȘ – £¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ú·„ˆ‰›· ° 121-244: H ÙÂȯÔÛÎÔ›· (ÛÂÏ. ∆Ô ·Ú¯ÔÓÙfiÔ˘ÏÔ Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ∆Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÌÌÂÙÚÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ µÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˘ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ (‚Ï. ŒÙÛÈ. Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. Ô ‹ÏÈÔ˜ Î·È Ë ÛÂÏ‹ÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È Û ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ. Î·È ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Û ˘ÚÂÙÔ‡˜. ∞Ú¯ÔÓÙfiÔ˘Ï· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·.¯. ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ.

ÂÏ·‚ÒıËη.» ¶¿ÁÂÈ ˙ÈÌÈfi Î·È ÚÔÛÎ˘Ó¿. fi¯È ΢ÎÏÈ΋.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 120 ÎÈ ˆ˜ ‹ÛˆÛ·. ·ÚÂÍËÁÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· οÔ˘ οÔ˘ Ù’ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘. 145 „·Úfi˜: ÛÙ·¯Ù‹˜Ø ÛÙ. Ú·„ˆ‰›· § 32-40. ™∆.Ø ÛÙ. ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÔ‡ ÛÈÌÒÓÂÈ Î·È Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘ÛÈ. 157 ˙ÈÌÈfi: ·Ì¤Ûˆ˜Ø ÛÙ. ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÏÔÈfiÓ. ÙÔ˘ Ú. ∏ ÁÂÓÈ΋ fï˜ Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë 120 . 154 ¤¯ˆ ·ıˆÌ¤Ó·: ÚÎ.Ã. ·ı·›ÓˆØ ÛÙ. ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. 160 (µ. º˘ÛÈο. ∂ÚÌ‹˜. Ú·„ˆ‰›· ∑. 146 ·Í·˙fiÌÂÓÔ˜ Î’ ÂÚˆÙԉȈ̷ٿÚ˘: ¿ÍÈÔ˜ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜Ø ÛÙ. ∏ ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· πÏÈ¿‰·. Û٤Έ Ó· ·Ú·‰ÒÛˆ. 155 Â·Ú¿‰ÂÈÚ·… Ó· ÛÒÛˆ: Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËη… Ó· ÊÙ¿ÛˆØ ÛÙ. ÂΉ. ÔÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÚ¯ًηÛÈ ÁÈ· Ù· fiÌÔÚÊ¿ ÙÔ˘ οÏÏË. ÕÏÏÔÈ ›ÛÙ„·Ó ˆ˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Â‰Ò ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Û›‰·. ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜. 153 ·ÔηوıÈfi: οو ·fiØ ÛÙ. ¢ËÌÔÊ¿Ó˘ ÂÎÚ¿˙ÂÙÔ Ù’ ·Á¤ÓÂÈÔ ·ÏÈοÚÈØ ÔÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÙÚÔÌ¿ÛÛ·ÛÈ ÂȘ ÙÛ’ ·ÓÙÚÂÈ¿˜ ÙË ¯¿ÚË. ÎÚÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ™Ù. ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ. 149 ÛÁÔ˘Ú·ÊÈṲ̂ÓÔ: ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔØ ÛÙ. ÛÂÏ.. ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÏÔÈfiÓ ·Ú¯Èο ¤Ó· ·˘ı˘fiÛÙ·ÙÔ ÌÈÎÚfi ¤Ô˜. ·Ú·¿Óˆ ™·ÊÒ. ∞ı‹Ó· 1980) ÛÙ. √ ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Â‰Ò ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Û›‰·. 86-87. ∞ÏÂ͛Ԣ. 3. Â‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÓÒ̘ ·˘Ù¤˜Ø ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Û›‰· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ Ù˘. «√È Á¿ÌÔÈ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜». ∏ ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (·) «∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÂÁ¤ÓÓËÛ Ï‹ıÔ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ·ÈÒÓ· ͤÚÂÈ ‚¤‚·È· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈΤ˜ ·Û›‰Â˜. 152 ÂͿ̈ÓÂ: ‰ÔΛ̷˙ ӷ. µ 143-161.. Ô˘ Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Û Â¿ÏÏËÏÔ˘˜ fiˆ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ·ÎÏÔ˘˜Ø ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ∞Û›‰·˜ Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Ë ı‡ÌËÛË Ù˘ Ì˘ÎËÓ·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ ̤۷ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÒÓ˜. 160 ÔÏÏ¿: ÔÏ‡Ø ÛÙ. Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. 156 Û٤Έ Ó· ·Ú·‰ÒÛˆ: ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Âı¿ÓˆØ ÛÙ. ∑ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ 8Ô . ∏ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ µÏ. µÚ¤ıËÎ·Ó ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ô˘ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞Û›‰·˜ Ì ÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜ Ù˘ ÛÎËÓ¤˜ Îfi‚ÂÈ ·fiÙÔÌ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÔÏÂÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. 161 ÂÚ¯ًηÛÈ: ÂÈı‡ÌËÛ·Ó. 148 ÌÏ¿‚·: Á·Ï¿˙È·Ø ÛÙ. 2. 150 ‰ÔÍÂ̤ÓÔ: ÙÔÍÂ˘Ì¤ÓÔØ ÛÙ. ÕÏÏÔÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ˆ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù· ÚÔ‰›ÓÔ˘Ó Ì˘ÎËÓ·˚΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ Ë ·Û›‰· ÔÏfiÎÏËÚË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì˘ÎËÓ·˚΋.

¤ÙÛÈ ÎÈ Â‰Ò Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙ¤ÎÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› η̷ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜ — Ì‹ˆ˜ Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈ΋. ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ∆Ô˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÔÈ Ê¿Û˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Á˘Ú›˙Ô˘Ó. ∞Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· Î·È ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÎÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó. √ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜. Ì·˙› ÙÔ˘ fï˜ ˙ÂȘ Î·È ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Î·ı·˘Ù‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ. ∞fi ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÛÙ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘: ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Á¿ÌÔ˜Ø Û ·˘ÛÙËÚ‹Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı¤Ì· ·fi ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¿ÏÈ ·Ṳ́ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹: ¯ÔÚfi˜. °È·Ù› ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ —˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ̤۷ ÛÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÔÈ ÓÈÔÈ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÏÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜Ø Â‰Ò ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÓÈÔÈ Î·È ÓȘ Ì·˙›. ∂Λ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ŸÌËÚÔ˜. ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÙËÓ ÎÔ˘ÚÛ‡·Ó ÔÏ¿ÎÂÚË ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË. √ ‹ÏÈÔ˜ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ‚·ÛÈχÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÒÚ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ·Ó¿·„˘. Ï·ÛÙÈ΋ ÎÏ. ÙÔ˘˜ ÚÔÊÙ·›ÓÂÈ. ª‹ˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÛÙÔȯ›·. √È ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ ·ÚÓÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ηÚÙ¤ÚÈ.— ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. fi¯È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. °‡Úˆ ÙÔ˘ —ηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ— Î˘Ï¿ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Ô øηÓfi˜. — ŸÏË ·˘Ù‹ ÙË Ì·ÎÚÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÔÙ¤ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ó· ÙËÓ ÎÏ›ÛÂÈ Û ÌÈ·Ó ÂÈÎfiÓ· ̤۷. ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·Ø ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ¿ÏÈ ˙ÒÓË ÙË Á¤ÌÈ˙ ÙÔ Ï·Ù‡ ڤ̷ ÙÔ˘ øηÓÔ‡. ·˜ Â›Ó·È Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›·. ÎÈ ¤ÙÛÈ ·fi ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ú¿ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ. ÎÈ ¤ÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ì¿¯Ë. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ·Ú¿ÛÙ·ÈÓ ÙË ÁË Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡ÈÒıÂȘ fiÏÔ ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÙË ÁË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 121 ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘: Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔȯ›· ·Ó·¯ˆÓ‡ÙËηÓ. ÂΛÓÔÈ ¯‡ÓÔÓÙ·È. ∫È fiÙ·Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÁÈ· Ó· ÔÙÈÛÙÔ‡Ó. ™ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ó· Ô‡Ì Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏÈÔÚÎË̤ÓË ¤¯Ô˘Ì ÚÒÙ· ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ ÏÔ‡ÙË Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· Ë fiÏË. √È Î·ı·˘Ùfi ÌÂÛ·›Â˜ ÛÎËÓ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘: fiÚÁˆÌ·. ÙÚ¤¯ÂÈ. ∫È fiˆ˜ ÂΛ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÚÙ· ÂÚ›ÂÚÁ˜ Ó· È‰Ô‡Ó ÙË Ó‡ÊË Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ —fiÛÔ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹!—. ıÂÚÈÛÌfi˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÏÂÈṲ̂ÓË Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜. ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÎÈ ÂΛ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‚fi‰È· Î·È Ù’ ·ÚÓÈ¿ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÒÓ. ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙË Ê·Û·Ú›·. fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÛ·›Â˜ ˙ÒÓ˜. […] 121 . √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ï‡ÂÈ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË Î·È —Û·ÓÈfiÙÂÚ·— ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù· Î·È ·ÎfiÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ fiÙ Ӓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ı ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚ·ÊÈÔ‡. Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ô ı›Ԙ ·Ôȉfi˜ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÈı¿Ú·. ·Ó·Î·ÙÒıËÎ·Ó Ì ÂÈÓÔ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È —ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ— ·fi ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. Û·Ó ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ›ӷÈ. Ù’ ·Ú¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÔÛÎÔ‡˜. ÙÚ‡ÁÔ˜. ‰›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘.

ÛÙË ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔ Ìfi¯ıÔ Ù˘ Î·È ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘. ª¤Û· ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÏÂÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. ̤۷ ÛÙ· ËÚˆÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙfiÛˆÓ ·ÏÈηÚÈÒÓ. Û·Ó Ó· ‹ıÂÏ ӷ ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ fiÛÔ Î·È Ó· „¿ÏÏÂÈ ÔϤÌÔ˘˜ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ —‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ— Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ —Á¿ÌÔ˜—.£. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË fï˜ ·˘Ù‹ 122 . ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Û›‰Â˜. ∫·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ì ٷ ÙÈÌË̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹Ø Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì·˜ ÌÈÏ› ÙÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ¯·Ú¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘ Ï·Ô‡. Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÔχʈÓÔ˜Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. fiÔ˘ Ô fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌfiÓÔ Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹Ø ÔÈ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰Ò. ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ŒÙÛÈ ÎÈ Â‰Ò ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ó’ ·Ó·Ï¿ıÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÍˆÌ¿¯ˆÓ. ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· „¿ÏÏÂÈ —ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ ̤۷ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·— fi¯È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞ÎfiÌ· Ô ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈÂ˜Ø Ë ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ Ï¿ıÂÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ηı·Ú¿ ÂÍÂÏȯÙÈο Î·È Ì ٿÍË.. øÛÙfiÛÔ. ¢ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ¯Ù˘ËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô‡Ù ÂȉÈÒÎÂÈ ÌÈ·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ó· ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ „˘¯‹. °È’ ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ô ŸÌËÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó — Ô ı›Ԙ ·˘Ùfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ […]. ÛÙȘ ÔÈ̈Á¤˜ ÙˆÓ Ï·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ¯·ÚÔÎfiˆÓ. Ô‡Ù ̤۷ ÛÙËÓ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓË ∆ÚÔ›·. √ÌËÚÈο ı¤Ì·Ù·. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ‚ϤÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈØ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏËıÈÓfi. ∞˘Ùfi ‰Â ı· ÂÈ ˆ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ∞Û›‰·˜ Î·È ¿ÏÏÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ πÏÈ¿‰·˜. 67-71) ∏ ·Û›‰· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (‚) «∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ù˘ ËÛÈfi‰ÂÈ·˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ∞Û›‰·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ŸÌËÚÔ˜. Ô˘ ›¯Â Ó· ‰ÒÛÂÈ Â¿Óˆ Û ÌÈ·Ó ·Û›‰· ÌÈ·Ó ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ·Ú¿ ̤۷ ÛÙËÓ ∞Û›‰·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 122 √ ·Ú¯·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ê·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ. ∂›Ó·È Ù·ÎÙÔÔÈË̤Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ηıfiÏÔ˘Ø ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹Ø ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈÛ‚È¿˙ÂÈ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔȯ›· — Ù· Ô‰ËÁ› ÌfiÓÔ Î·È Ù· ÛÙÂÚÂÒÓÂÈ Û ÌÈ· ÈÔ ˘„ËÏ‹. ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ˆ˜ Ë ·ÁÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Í¤ÓË Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹. ·fiÊ˘Á οı ̷ÁÈ΋ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. fiˆ˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ŸÌËÚÔ˜. fiϘ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘. ¿ÓÙ· ̤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. √ ŸÌËÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. √ ŸÌËÚÔ˜ ̤ÓÂÈ ÏÈÙfi˜Ø fiÛÔ ˙ÂÛÙ¿ ÎÈ ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÎfiÓ˜. fiϘ ÙȘ ¯¿Ú˜ ÙÔ˘ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ÛÂÏ. ∆¤ÏÔ˜: ̤۷ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞Û›‰·˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·fi ÙË ÌÈ·Ó ¿ÎÚË ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ· Ù¿ÍËØ Ë Ù¿ÍË fï˜ ·˘Ù‹ ÍÂˉ¿ÂÈ ·fi ÌÔÓ·¯‹ Ù˘ ·fi ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π.

∏ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ·Û›‰·˜ Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·Ì¤Ûˆ˜. ∫·È Â›Ó·È ÙË Ó‡¯Ù·. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ∆ Ì ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ Ã Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ∫·ıÒ˜ fï˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ì›· ·ÓÙ›ıÂÛË ·ÓÙ›ÎÚ˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û‡ÌÙˆÛË fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Ô ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙ˘. Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï·ÁÈ¿ÛÂÈ. ¢›Ï· ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È Ô ÂÚ›Ù¯ÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ fï˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 123 ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ Û˘ÌÌÂÙÚ›· Î·È Ù˘È΋ ·ÓÙ›ıÂÛËØ Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ fiψÛË. ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÛÂÌÓ‹ ÌÔÚÊ‹. Ô˘ Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ¯·Ï·ÂÈ Ù· fiÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ŒÙÛÈ. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì·˜ Ô‰ËÁ› οı ÊÔÚ¿ Û οÙÈ Î·ıÔÏÈÎfi. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ £¤Ùȉ·˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ◊Ê·ÈÛÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÌÈ· ηı·Ú‹. ÛÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ Î·È Ô ŸÌËÚÔ˜ ¤‰ˆÛ ÌÈ·Ó ·Û›‰· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÊÔ‚ÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹Úˆ·. Ù· ·Ï¿ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÁÂÁÔÓfiÙ·. ª·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ „˘¯È΋ 123 . Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞Û›‰·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜. √ ÔÈËÙ‹˜ Ù· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ‰È·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ê¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ¯·Ï·ÂÈ Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·Û›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Û ÙÔÓÈṲ̂ӷ ÏÂÙ‹. ·›ÚÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfiØ ÛÙËÓ ÔÚÌËÙÈ΋ ÚÔ‹ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·˘Ù‹˜ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ·Ó ·Ó¿·˘Ï·. fiÙ·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Û›‰· ÙÔ˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̷ÁÈÎfi ·ÔÙÚÔÈ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·Ó ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ÌÈ· fiψÛË Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi. ¿Û¯ÂÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙ· ·ÏÈ¿ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. ∫·È ·Ó fï˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂΛÓÔ Â›¯·Ó ÎÈfiÏ·˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ÙÔÏÌËÚ¿ ˘ÂÚfiÓÙÈ· Ù·Í›‰È· ÁÈ· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ. Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Û ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÏÔÈfiÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û·Ó Î·Ù·ÎÏ›‰· ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹. ∆Ô Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ú·ÛÙ·›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ Û ϛÁ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È ¿ÏÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ. Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï·fi ·›˙ÂÈ ÙË Ï‡Ú· ÙÔ˘ —ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ŸÌËÚÔ˜— ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ë ˘„ËÏ‹ Ù¤¯ÓË. ÚÈÓ ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ̤ڷ. fiÔ˘ Ù· ·ÓÙÈıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÙȘ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Â̤ÓË Ì ÙË Ï·ÙÚ›·Ø ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Ë Ù¤¯ÓË Î·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË. Î·È Ë Ì›· Ê¿ÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ¿ÏÏË. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ì·˜ ͷӷʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹: ÛÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ fiÏË Ì ÙȘ Á·Ì‹ÏȘ ÔÌ¤˜ Ù˘. ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Ë ‰Ú¿ÛË. ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ¤ÌÔÚÔ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÙËÓ ºÔÈӛ΢. Ô˘ ÔÈ ÔχÏÔΘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔχÏÔÎÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘. Ë Ô›ËÛË. […] […] µ¤‚·È·. ∫·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ηıÔÏÈÎfi ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Ô˘ Ù· ÎÏ›ÓÂÈ fiÏ· ̤۷ ÙÔ˘. […] ¢‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘: Ë Ó·˘ÛÈÏÔ˝· Î·È Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·.

Ù˘ ˘ÊÈÛٷ̤Ó˘ ·ÈˆÓ›·˜ ·ÏËı›·˜. ηı’ ÔÓ Ô ŸÌËÚÔ˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ. Œ¯ÂÈ Ì›·Ó ÔÍ›·Ó Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹Ó ÂÓfiÚ·ÛÈÓ Ì¤Û· ÂȘ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË. Ë ÔÔ›· ηٷÓÔ› ÙËÓ ·ÓıÚˆ›ÓËÓ Ê‡ÛÈÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÈˆÓ›Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔÚ›·˜. ‚·Ï̤Ó˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. Ù· ÔÔ›· ˘ÂÚÓÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ Î·È ÙÔÓ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ì·ÎÚ¿Ó. 478 Î.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 124 ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‹Úˆ·Ø ·‡Ô˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÈ·˜ ÛÙÂÓfi¯ˆÚ˘ ηٿÛÙ·Û˘. ΢Úȷگ› ÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ. ∫·ÌÌ›· Ë̤ڷ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï‹Ú˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘. 194-203) 2. Ò˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ Î·È ‰‡ÂÈ. Ò˜ Ô Ìfi¯ıÔ˜ Î·È Ë Ì¿¯Ë Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛÈÓ Î·È Ò˜ Ë Ó‡ÎÙ·. ‰È·ÛÔ‡Ó Ì ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. fiˆ˜ ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη ÛÙÔ π ‹ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ· ÛÙÔ §. ÂȘ ÙËÓ ·ÎÙ‹Ó. ÒÛÙ ӷ ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ó· Ì·˜ ›ÂÈ.Â. Ë Ù¿ÛȘ Ù˘ Ó· ÂÎÙÈÌ¿ οı ÁÂÁÔÓfi˜ ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ÏÔÁÈÎÒ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂȉÈÎfiÓ Î·È Ë Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛȘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ÁÂÓÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È È‰·ÓÈÎÒÓ — fiÏ·È ·˘Ù·› ·È Ù¿ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ŸÌËÚÔÓ. ∞ÏÏ’ ·Ó Î·È ·˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌȘ Ê·›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ó· ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ Ù·˜ fi¯ı·˜ Ù˘.) Ù˘ πÏÈ¿‰Ô˜.. √‡Ù ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È Ì·ÎÚ¿Ó. ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¤ÓıÂÙ˜ ÌÈÎÚÔ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ. ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ∞Û›‰·˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û’ ÂΛӘ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ¢ÈfiÙÈ ‰È¿ 124 . fiÙ·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÙÔ ˘„ËÏfi ‡ÊÔ˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂÏÂÙ¿ οı ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Î¿ı ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÁÓÒÛˆ˜. Á·Ï‹ÓÈÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ù·Ú·¯‹Ó. Ë ÔÔ›· ÂÌÓ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹Ó Ù˘ ·Û›‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜. Ô ÔÈËÙ‹˜ ›¯Â οÙÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘: ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÎÚfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜Ø ·’ Â‰Ò Î·È ÂÌÚfi˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ÂȘ Ù· ¯·Ò‰Ë ·̷ٷ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ıÂfi˜ ÙÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÌÈ·Ó ·Û›‰· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹. ∏ £¤Ùȉ· ÛÙ· ÏfiÁÈ· Ô˘ Ï›ÁÔ ÈÔ ÚÈÓ ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ (429-461). ¯ˆÚ›˜ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·. ÛÂÏ. ¿ÓÙÔÙÂ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È fiÈÛıÂÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. Ë ÔÔ›· ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÙÔÓ ‡ÓÔÓ. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‚È·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ. º˘ÛÈη› Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈη› ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â›Ó·È ÂÍ ›ÛÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈη› ‰È’ ·˘ÙfiÓ. ∏ ∞Û›‰· Ì¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÚfiÔ ÊÔ‚ÂÚfi Ìϯٛ. ∫·È Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÔÊ›·. […] ∞˘Ù‹ Ë ‚·ı›· ·›ÛıËÛȘ Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ê‡Ûˆ˜. ·È ÔÔ›·È ÂÚÈÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÂȘ ÙËÓ ™ Ú·„ˆ‰›·Ó (ÛÙ. Ì›·Ó ÊÈÏÔÛÔÊ›·Ó Ë ÔÔ›· ›‰Â Î·È ¤ÎÚÈÓ οı ԢÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·ÓıÚˆ›Ó˘ ˙ˆ‹˜. ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜. fiÔ˘ ÌfiÓÔ Ë ‰Ú¿ÛË ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ. øÛÙfiÛÔ. √ ŸÌËÚÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô‡Ù ÚÔ˜ ÙÔÓ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfiÓ Ô‡Ù ÚÔ˜ ÙËÓ ËıÔÁÚ·Ê›·Ó. ÙfiÌ. ∏ ÙÂÏÂÈÔÙ¿ÙË ¤ÎÊÚ·ÛȘ Ù˘ ÂÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Â› Ù˘ ·Û›‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜.» (Schadewaldt W. Î·È ·ÓÙÈÎÚ‡˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù·¯ÙÔÔÈË̤ÓË ·ψÛÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ô‡Ù ›ÛٷٷÈ. ∏ ÂÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ «∆Ô ¤ÚÁÔÓ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔÓ ·fi Ì›·Ó ÊÈÏÔÛÔÊ›·Ó. ∏ ·Á¿Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈ‹Ûˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÁÓˆÌÈο ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù·. fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ú¿˙Ô˘Ó. ∂Ș ̤Á·˜ Ú˘ıÌfi˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ‰È¿ ÙÔ˘ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. µ’.

1: ·Ú¯›˙ÂÈ Ë 27Ë Ë̤ڷ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È 4Ë Ë̤ڷ Ì¿¯Ë˜Ø ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·Ô΋ڢÍË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ¤ÏÂÍ ÙÔÓ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ̇ıÔ. ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ‹Úˆ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÙË ÓÂfiÙ¢ÎÙË ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. Ù· ¤Û¯·Ù· ËıÈο Û‡ÓÔÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÔ› ηÓfiÓ˜ ËıÈ΋˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆ˜. ∂ÚÈӇ˜. ÛÂÏ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ¢ı‡Ó˘.» (Jaeger. ÛÙ. ·Í›Â˜. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë µÉνις ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 125 ÙÔÓ ŸÌËÚÔÓ. ·ÏÏ¿ Ë ÂΉÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì·Ó›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. Î·È ‰È¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÁÂÓÈÎÒ˜. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙË £¤Ùȉ· (ÙÚ›ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·). ·ÊÔ‡ Ì ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚfiÔ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ. ıÂÛÌÔ›) Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ËıÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ‰›ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙË˜Ø ·˘Ù¤˜ ÚÔÔÈ- 125 . ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ∂Ș ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó Ù˘ ÂÛ¯¿Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜. Ë ·ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘. ªÔ›Ú·. ·Ú¿ ÙËÓ ÔÔ›·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‘‘Ú·ÏÈÛÌÔ›’’ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·‰‡Ó·ÙÔÈ Î·È ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›. ÙËÓ ·Ô΋ڢÍË ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ù˘ Ì‹ÓȉԘ Î·È ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙË Ì¿¯Ë. ÕÙË) ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 84-86) Ú·„ˆ‰›· ∆ 1-152: ∏ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ∞. ∞’. ÙÔ √ÌËÚÈÎfiÓ ¤Ô˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Û·Ó Â›‰Ú·Û›Ó ÙÔ˘. ñ ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (ıÂÔ›. 29-39: Ë £¤Ùȉ·. ñ ¡· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ-ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ (Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ·ÏÏ¿ ıÂÌÂÏÂÈÒ‰ÂȘ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ∂›Ó·È. Ë µÉνις ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÎÚfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯Ù› ·fi ÙË Û‹„Ë. ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÂȘ. ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. µ. ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ë ‚‚‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÙfiÌ. ÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‚·ı˘Ù¤Ú·Ó ÁÓÒÛÈÓ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 126

ÎÔÓÔÌÔ‡Ó fi,ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (Ú·„ˆ‰›Â˜ ∆, À, º Î·È Ã). ∆Ô ÙÒÌ· ÙÔ˘
ŒÎÙÔÚ· ı· Û˘ÓÙËÚËı› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË (æ 186-187, fiˆ˜ Â›Û˘
ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ· ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ (¶ 680). ™ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ Ë ·Ì‚ÚÔÛ›· Î·È ÙÔ Ó¤ÎÙ·Ú ·Ï›ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡.
ÛÙ. 40-41: Î·È ÛÙËÓ ∞ Ú·„ˆ‰›·, ¤ÂÈÙ· ·fi ÊÒÙÈÛË Ù˘ ◊Ú·˜, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Û ÌÈ·
ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÁοÏÂÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ÛÙ¿ıËΠηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™’
ÂΛÓË ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÂÓÒ Ë Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ı· ʤÚÂÈ ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Î·È ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∫·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È Ë Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜.
ÛÙ. 85: Ú‚. µ 238 Î.ÂÍ., π 104 Î.ÂÍ., ¡ 111 Î.ÂÍ., • 49 Î.ÂÍ.
ÛÙ. 86: Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·‰›ÎËÌ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ
‰˘Ó¿ÌˆÓ: ÙˆÓ ıÂÒÓ, Ù˘ ªÔ›Ú·˜, Ù˘ ∂ÚÈÓ‡·˜ Î·È Ù˘ ÕÙ˘ Ô˘ ıfiψÛ ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘. ¡·
ÛËÌÂȈı›, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· fi,ÙÈ ¤ÁÈÓÂØ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ (ÛÙ. 134-136) Î·È Â›Ó·È
‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·Ó Ì fiÏ· Ù·
‰ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÛÙÔ π (∆ ÛÙ. 140-144).
ÛÙ. 146-147: Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ‰ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì¿¯ËØ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘
Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘.
°È’ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙÔ‡ÓØ Ù· ‰ÒÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ fi¯È.
«∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜
ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÛÔ Â˘ÁÂÓÈÎ‹Ø ÙÒÚ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·‰È·ÊÔÚ›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÂÚÈÊÚfiÓËÛË (149-150) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ·
Â›‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÂÍ¢ÙÂÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰ˆÚËÙ‹ ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜.» (M.W.
Edwards Û Kirk, ÙfiÌ. ∂′, ÛÂÏ. 408)
ÛÙ. 150: ÚÔÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È Î·È ¿ÏÈ Ë ·ÚÈÛÙ›· ÙÔ˘ ‹Úˆ·.

°. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·»

ñ ∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ «ı·˘Ì·ÛÙÔ‡» (ÂÚÒÙËÛË 1): Ë £¤Ùȉ· ʤÚÓÂÈ Ë ›‰È· ·fi ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ
Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· fiÏ· ÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘ (ÛÙ. 3), ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ (ÛÙ. 3436) Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÎÚfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ (ÛÙ. 30-33, 37-39) µÏ. Î·È ·Ú·¿Óˆ «∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·», ·Ú. 5, ÂÓfiÙËÙ· ∞ 1-53, ÛÂÏ. 43.
ñ °È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 6: ·) «√ ÔÌËÚÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÚÔı¤ÛÂȘ, ‚Ô‡ÏËÛË, ΛÓËÙÚ· Î.Ù.fi. (‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ӷ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·), ‚ϤÂÈ ÌfiÓÔ
ÙËÓ Ú¿ÍË ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∫È ·Ó Ë Ú¿ÍË Â›Ó·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙË, ·Ô‰›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Ú¿Í·ÓÙ·, ·’ fiÔ˘ fï˜ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ
˘ÔÎÈÓË̤ÓË ÌÈ· Ú¿ÍË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·ÓÂØ ÎÈ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó’ ··ÏÏ·Á› ÌfiÓÔ ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜
126

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 127

Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ.» (ª. ™·Ì·Ú¿, OÌ‹ÚÔ˘ IÏÈ¿‰·, ÛÂÏ. 258) ‚) «™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ÔÈËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· […]. ŒÙÛÈ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ì˯·Ó›· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ¿ÚÂË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘.
™˘ÓÔ„›˙Ô˘ÌÂ: Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ·Ú¯Èο ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÙÔ ¢›·, ÙË ªÔ›Ú· Î·È ÙËÓ ∂ÚÈÓ‡·,
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ∆‡ÊÏ· (ÕÙË) Î·È Ù¤ÏÔ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∆‡ÊÏ· ηÈ
ÛÙÔÓ ¢›·. √ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÏÔÈfiÓ fiϘ ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Û’ ¤Ó· ‚·Ú‡ ÛÊ¿ÏÌ·, fï˜ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜
‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘. ¶Ôχ ·ÓıÚÒÈÓ·, Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ˆ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘. ª‹ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ
‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ;» (∫·ÎÚȉ‹ ∂.π. –§¿Ù·-ª·ÎÚ‹ µ.,
«IÏÈ¿‰·: §‡ÛÂȘ...», ÛÂÏ. 411-412)

¢. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙË «¢IA£EMATIKH ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ – ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™»

ñ π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ·Ì‹¯·Ó· ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. «¢ÂÓ
·¢ı‡ÓÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·, ·ÏÏ¿ ϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Û·Ê‹˜ ÚÔ˜
ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ì ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÊÚ¿ÛË (83)Ø ˙ËÙ¿ÂÈ Â›Û˘ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË. “√
Û·Û̈‰ÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÛÎfiÈÌ· ÙËÓ ·Ì˯·Ó›· Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· ÙËÓ
Ô͇ı˘ÌË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ [‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· fiÙÈ ‘Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ¿‰ÈÎÔ’] Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË Ó· Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ÔÌÈÏËÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ΤډÈÛ ÙËÓ
Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘”. […] ¶·ÚfiÓÙ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ·’ fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ (42-46) Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (74). √ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ı˘ÌˆÌ¤Ó· ÛÙËÓ Â¢ÊËÌ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÙÔ˘. […] ∞ÓÙ› Ó· ÙÔÓ
ÚÔÛʈӋÛÂÈ, Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔÓ
∞¯ÈÏϤ·.» (Kirk, ÙfiÌ. ∂′, ÛÂÏ. 397-398Ø ‚Ï. Â›Û˘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù· ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÛÂÏ. 129-133).

∂. ¶∞ƒ∞§§∏§√ ∫∂πª∂¡√

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· 17
·) ∆ÏËÙfiÏÂÌÔ˜ (ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ∂ 638-642):
«°È· ÙÔÓ ÙÚ·Ófi ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û˜ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· ϤÓÂ,
ÙÔÓ ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ, ÏÈÔÓÙfiÎ·Ú‰Ô ·Ù¤Ú· Â̤ӷ, ˆ˜ ÙÒÚ·;
∫¿ÔÙÂ Â‰Ò ÙÔ˘ §·Ô̤‰ÔÓÙ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù’ ¿ÙÈ· ‰ȿ‚Ë
ÎÈ Â›¯Â ¤ÍÈ ÌÔÓ·¯¿ ÏÂÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜.»
∆Ô Î¿ÛÙÚÔ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰È·ÁÔ‡ÌÈÛ ÎÈ Âڋ̈Û ÙȘ ÛÙÚ¿Ù˜.»
17. µÏ. Â›Û˘ ∂ 392 Î.ÂÍ., § 690 Î.ÂÍ., • 250 Î.ÂÍ., √ 24-30 Î·È ™ 117 Î.ÂÍ.

127

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO

8-11-2005 11:24

™ÂÏ›‰· 128

‚) ∞ıËÓ¿ (£ 362-369):
«∫·È ‰Â ı˘Ì¿Ù·È ÂÁÒ ˆ˜ Áϛو۷ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘,
Û·Ó Ô ∂˘Ú˘Ûı¤·˜ Ì ÙȘ ·ÁÁ¿ÚÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÚÈ¿ ÙÔÓ Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ;
ÎÈ ¤ÎÏ·ÈÁ ·˘Ùfi˜ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ·ÛÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹, Î·È Ì¤Ó·
„ËÏ¿ ·’ Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· Ô ¢›·˜ Ì ÚfiÛÙ·˙ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ Ó· η٤‚ˆ.
ŸÌˆ˜ ÂÁÒ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ó Ù· οÙ¯· ̘ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ ÊÚ¤Ó·,
Û‡ÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë ÙÔÓ Í·fiÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ÎÏÂȉ·Ì·ÚˆÌ¤ÓÔ,
ÙÔ Û·ÏÔ ÙÔ˘ ¿ÁÚÈÔ˘ ÙÔ˘ Õ‰Ë ·’ ÙÔ ŒÚ‚Ԙ Ó· ¿ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ·¿Óˆ,
Ù· ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ ÓÂÚ¿ ‰Â ÁϛوÓ Ù˘ ™Ù‡Á·˜, fi͈ Ó· ’‚ÁÂÈ!»
(MÙÊÚ. ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ – π.£. ∫·ÎÚȉ‹˜)

™∆. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞

1. ∆· ‰¿ÎÚ˘· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·
«ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ [Ô ∞¯ÈÏϤ·˜] ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ µÉνιν
ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙÔ ıÚ‹ÓÔ: ÔÈ Ú·„ˆ‰›Â˜ ™ Î·È ∆ ı· ͯÂÈÏ›ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘. ∫Ï·›ÁÔÓÙ·˜ fï˜ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ, ıÚËÓ› Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘18, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ·ÔʇÁÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·¤Ê˘ÁÂ, ϤÂÈ, Î·È Ô
∏Ú·ÎÏ‹˜ ·Ú¿ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ¢›· (™ 115 Î.Â.). ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ∞ÌÊÈÙÚ˘ˆÓÈ¿‰Ë˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Ó· ÎÏ·›ÂÈ (£ 364) […]. ∆Ô ÎϤԘ ηÈ
Ô ËÚˆÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ¤Ô˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰¿ÎÚ˘·Ø ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈ› Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÛÎÔÙˆÌÔ› Î·È “·›Ì·Ù·” ·ÏÏ¿ “Î·È ‚·ÚÈ¿ ‚ÔÁÎËÙ¿ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ” (∆ 214). […]
∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ıÚ‹ÓÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (™ ÛÙ. 314-323).
™ÙÔ ¯ˆÚ›Ô ·˘Ùfi Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÊıÔÓ›· ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜: àδινοÜ (316), πυκνa µάλα (318), ·ÏÏ¿ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È
·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. √ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ àνεστενάχοντο, γο΅ντες (315), ÛÙÂÓ¿¯ˆÓ (318, 323) ηÈ
ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÁfiÔÈÔ (316), ÂÓÒ Ë ÙÔÓÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È Ë ·ÚÚÂÓˆfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÚËÓËÙÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ ‚·Ú‡ (323). ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÂÈÏËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ıÚ‹ÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ¿Ó‰ËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÁfiÔ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÊÔ‚ÂÚfi˜ ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ (·ÓÓ‡¯ÈÔÈ, 315): ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Ì˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È! ∫·ı·Ú¿ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‹Úˆ· Ô˘ ıÚËÓ›, ÙÔ˘
∞¯ÈÏϤ·. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·¯È¿ ·ÎÈÓËÛ›· ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘ (ÙÔ˘
∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ [π 13 Î.Â., ¶ 3-4]), ÙËÓ ÔÔ›· ·Î˘ÚÒÓÂÈ Î¿ˆ˜ Ë ÔÚÌËÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÛÂ Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓÂÚÁËÙÈο ÂÈıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÂÓfi˜ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ·Ó˘fiÌÔÓ· Ó· ÍÂ18. ¶Ú‚. Romilly J. de, ™ËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜…, ÛÂÏ. 32 Î.ÂÍ.

128

ÚÈÓ ÔÚÌ‹ÛÂÈ Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. Ì ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ¿Ú·Í ٷ ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘. Ó· Ù·ÂÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂˘Ú˘Ûı¤· Î·È Ó· ÂÚÓ¿ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ̤۷ Û ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Ìfi¯ıÔ. ŸÛÔ ÈÔ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô fiÓÔ˜. 318) Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜ (≈λης âκ πυκινÉς.I. 554). fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∫·ÎÚȉ‹ ∂.. Ô ËÚˆÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜ Î·È Ë Ì¿¯Ë ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ. ¤ÚÌ·ÈÔ ÌÈ·˜ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÙËÓ ÍÂÌ˘·Ï›˙ÂÈØ fi. “ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘” (¶ 30. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙË Ì¿¯Ë: Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚÌ¿ÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Û·Ó ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ ‹Ïı ̤۷ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Ó‡¯Ù· (§ 173. Ô˘ ÙÔÓ ÚÔfiÚÈ˙ ӷ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜. ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ˆ˜ “Ù‡ÊψÛË” ‹ “Ï¿ÓË”. ÒÛÙ ‰›ÓÂÙ·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Ô ıÚ‹ÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·Áη›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ÊÔÓÈ΋ Ì¿¯Ë. «£Ú‹ÓÔÈ ËÚÒˆÓ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·». Î·È Ô˘. “˙ËÌÈ¿”. ¶‚. ÛÂÏ. ¢ÂÓ Â›Ó·È “Ô ›‰ÈÔ˜” Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ “ı˘ÌÒÓÂÈ”Ø Ô ı˘Ìfi˜ ÙÔÓ “η٤¯ÂÈ”. √ ı˘Ìfi˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ηÏ› ÙËÓ „˘¯‹ ÛÙ· fiÏ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓ›˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. 318) ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ ¯·›Ù˘ ÙÔ˘ ϤÔÓÙ· (äϋγένειος. ¶Ú‚. ̤۷ ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÙË Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ.∞. ªfiÓÔ Ô˘ Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ë̤ÓË ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ ʇÛË Á›ÓÂÙ·È. ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ı˘Ìfi˜. ∆fiÙÂ Ô ¢›·˜ ¿Ú·Í ÙËÓ ÕÙË ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿. ªÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÕÙË Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¢›·. ÌÔ›Ú·. 129 . οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÁÒÓ· ˙ˆ‹˜ Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô. ˙Ô˘Ó ÎÈÓË̤ÓÔÈ ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ¿Óˆ ·’ fiÏ·. ∞ 2) ı˘Ìfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ·ÓÒÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜Ø ÚÔ·ÓÙfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚Ï·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ¿ÙË. 320). √ ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂÔÓ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜: ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÂÓ·ÁÌÒÓ ÙÔ˘ ‹Úˆ· (àδινοÜ. 206Ø π 553Ø ∆ 16Ø π 646. 46-47) 2. ŒÙÛÈ ÙÔÓ ‚ϤÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ fiÙ·Ó Î·Ù·ÚÈ¤Ù·È ÙÔ ı˘Ìfi Ì·˙› Ì ÙË ‰È¯fiÓÔÈ· (™ 107-110). ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. – §¿Ù·-M·ÎÚ‹ B. Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıÂfi˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰ÂÈ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÁÈÔ. fiˆ˜ ÔÈ ÔÌËÚÈÎÔ›. 104. ªÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ô ‹Úˆ·˜ ¯ÔÚÙ·›ÓÂÈ ÚÒÙ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÁÈ· ıÚ‹ÓÔ˘˜. “‚˘ı›˙ÂÙ·È” ̤۷ ÙÔ˘. “¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘”. ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. ∂Ô̤ӈ˜.. ∆ÒÚ· Ô ı˘Ìfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 129 Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉÈÎËÙÈ΋ Ì·Ó›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ δριµf χόλο ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô “ηٷڷ̤ÓÔ˜” (οéλόµενος. 316. Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. 44. Ë ÕÙË Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË Â˘ı‡ÓË «∫·È ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ô “ı˘Ìfi˜” Â›Ó·È ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÌÈ· „˘¯È΋ ‰È¤ÁÂÚÛËØ ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÔÏfiÁÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ó· Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. ÙËÓ “·Ó‹ÌÂÚË Ï‡ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘” (322). πυκνa µάλα. ÛÂÏ. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. «ºˆ˜ Î·È ÛÎÔÙ¿‰È…». ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‹ÚıÂ Ë ÕÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ô ŸÌËÚÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. Ô ı˘Ìfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¢ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¿ıË Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÛˆÛÙfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓØ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘.ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ÔÚΛÛÙËΠӷ 19. […]» (¶·ÓÔ‡Û˘ °. √ 324)19.

ÙfiÌ. ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ·ıÒÔ: Ô ¢›·˜ Î·È ÔÈ ªÔ›Ú˜ Î·È Ë ∂ÚÈÓ‡· ›¯·Ó Ú›ÍÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÕÙË. 639Ø § 665Ø ¶ 33..02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 130 ÌËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÔÙ¤ È· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ fi‰È Ù˘ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ·ÛÙÂڈ̤ÓÔ Ô˘Ú·Ófi. µ’. √ ÔÈËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ·. ∫·È ÙÈ Ó· ¤Î·Ó·. ¿ÏÏÔ˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ Ó· ÙÔÓ ı˘ÌÒÛÂÈ ÙfiÛÔ — fï˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ¢›· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ÙfiÛÔÈ ∞¯·ÈÔ› (∆ 270 ÎÎ. ·˜ ›¯Â ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ: Ë Â͢Ó¿‰· Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ú·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ÌϤ¯ÙËΠ̠ÙÔ ı˘Ìfi. 163-166) 3. ∞ 411Î. Ì ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ·ԉ›¯ÓÂÈ ÌÔÓ¿¯· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô ı¤ÏËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ıÂÔ‡”. ∏ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È Ë ÕÙË «∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ıÂ˚΋˜ Ï¿Ó˘ ‹ ̈ڛ·˜ (¿ÙË) Ô˘ ¤Ûڈ͠ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘. ∞Ó˘fiÌÔÓÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚ›„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ˆ˜ ·‰‡Ó·ÌË È‰ÂÔÏÔÁ›· ‹ ˆ˜ ˘ÂÎÊ˘Á‹ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. 134 ÎÎ. ÛÂÏ. ∏ πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ô˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¿ıÔ˜ ÌfiÓÔØ Ô‡Ù ¤Ô˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘ ÌfiÓÔ. ŸÔÈÔ˜ ı˘ÌÒÓÂÈ. ÓÔÌ›˙ˆ. . ÙËÓ ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ ·fi ÂΛ „ËÏ¿. ∫·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ¤Û‚ËÛÂ Î·È Ô ı˘Ìfi˜. fiˆ˜ οÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙË ÊÏfiÁ·. ªÂ ÙË ÓÔÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Û›ÁÔ˘Ú· Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÂÎÊ˘Á‹ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓËØ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ 130 .¯. Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ‹Ú· ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ∂›Ù fï˜ ¤ÊÙ·ÈÍ ›Ù fi¯È. ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË Ï¿ÓË ¤ÂÛ οÔÙ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Ÿ¯È fï˜. 203).Ø Ú‚. ‰ÂÓ Â›Ó·È „¤Ì·Ù· ˆ˜ ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ Ù˘ÊÏÒÓÂȘ…» (∆ 270). ™·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ..). √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ÊÙ·ÈÍÂ Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÍÂ. “∞ÏÏ’ ·›ÙÈÔ˜”. Î·È ‡ÛÙÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙË ‚Á¿ÏÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ (∆ 87. ̤۷ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô.» (Schadewaldt W. ∆Ô ¤Ô˜ Ù˘ Ì‹ÓȉԘ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙÚÒÌ·Ù·. √È ÚÒÙ˜ ·Èٛ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÚ˘Ê¤˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Úfi‚ÏÂÙ·: ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ¢›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙˆÓfiÙ·Ó. π 496 ÎÎ. ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘. ∆Ô Î·Îfi Ï·ÓÈfiÙ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÚÂÊ ÙÔ ı˘Ìfi. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó‡̷ ÌÈÏ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (∞ 1-5). ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÚÚËÛËØ ÙÔÓ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÙÔ˘ (Ú‚. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ϤÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÔÚΛ˙Ô˘Ó Ì Â›ÛË̘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ ı˘Ìfi: «¶·Ù¤Ú· ¢›·.. ÙÔ ÊÚfiÓËÌ·. ‰È·ÎËÚ‡¯ÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¿ÏÏÔ˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰›ÎÈÔØ ·˜ ‹Ù·Ó ¤Í˘ÓÔ˜. Ô˘ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¿ÙË ÙfiÙÂ. Â›Ó·È Î·È Ì¤ÓÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜Ø fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Î·È (∆ 131)… “¤ÙÛÈ ÂΛÓË Â‚Ú¤ıËΠÁÔÚÁ¿ ÛÙË Á˘ ·¿Óˆ”. Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÂÈ. π 18). ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·Ó ı· ı‡ÌˆÓ ‹ fi¯È. fiÔ˘ fï˜ —Ú¿ÁÌ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë— ‰ÂÓ ¤ÂÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·. ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈο. Ù· ¿ıË Î·È ÔÈ ÔṲ́˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. “‰ÂÓ Â›Ì’ ÂÁÒØ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ô ∑¢˜ ÎÈ Ë ªÔ›Ú· Î·È Ë Ó˘¯ÙÔÏ¿ÓËÙË ∂ÚÈÓ‡·. ŸÙ·Ó fï˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ı˘ÌÒÛÂÈ. Ô ı˘Ìfi˜ ¤Ú·Û ÌÈ· ÌÈ· ÙȘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·.

Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˆ˜ Â›Ó·È fiÓÙ· ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎ¿Ø ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ¿Ù˘. Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÎÚ·Û›.. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ˆ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Â‰Ò Ì’ ¢Á¤ÓÂÈ· ÌÈ·Ó Â›Ï·ÛÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. 9. ‹ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙÔÙÂ. “¢›· ·Ù¤Ú·.Â. ÎÈ ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂıÚfi ÙÔ˘ ·˜ ÙÚ¤¯ÂÈ. √‡Ù ¿ÏÈ ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ. ™’ ¤Ó· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ 1924. Î·È ÛÙÔ ›ÛÌ· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ ÙËÓ ÎfiÚË ÛÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘ ·Ì¿Ï·¯ÙÔ˜” [∆ 270 Î. […] √ Nilsson ›ӷÈ. Ô˘ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÏ·ÛÈÎfi. πÏ. ϤÂÈ. ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. 505 ÎÎ. […] À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ¯ˆÚ›· ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ fiÔ˘ Ë “·Û‡ÓÂÙË” Î·È “·Î·Ù·ÏfiÁÈÛÙË” Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÙË. Ó· ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛˆ ı¤Ïˆ ÂÁÒ Ì ͷÁÔÚ¿Ó ÏÔ˘Û›·”. οو ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÛÎÔ‡ˆ Ó· ÔÓÔÌ¿Ûˆ “„˘¯È΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË”. ·‰È¿ÓÙÚÔ·. ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ·Û› ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎfi ‹ ÙÔ ‰·ÈÌÔÓÈÎfi ̤۷ ÙÔ˘. ÂΛ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÙË. ∂ÎÙfi˜ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. ŸÌˆ˜ fi¯È: ÂÂȉ‹ ‹‰Ë ÛÙËÓ 1Ë Ú·„ˆ‰›·. 91 ÎÎ. Ë ¿ÙË ‰ËÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ›‰È·˜ ȉÈÔ131 . ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓËØ Î·È. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ˆ˜ Ô ˘·ÈÓÈÁÌfi˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÙÈ Ë ¿ÙË ÌÔÚ› Ó· “·Ú·¯ı›” Ê˘ÛÈο. fiÔ˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÂÍËÁ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË £¤Ùȉ·. Ú¿ÁÌ· Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. Î·È 19. ¶¿ÓÙÔÙÂ. Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·. Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿. ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ fiÛÔ Î·Î¿ Ù˘ÊÏÒÓÂȘ (ôτας διδοÖσθα)Ø ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı’ ·Áڛ¢ ÛÙ· ‚¿ıË ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ Ô ∞ÙÚ›‰Ë˜. ÏËÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ Â‹ÚÂ Ô ¿ÓÛÔÊÔ˜ ∫ÚÔÓ›‰Ë˜” [π 376]. ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ˘·ÈÓÈÁÌfi ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi Û˘ÛÎÔÙÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·Ø Î·È ÛÙ· ÂÚ›ÊËÌ· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ √ÚÁ‹˜ “ÎÈ ÂÙÂÏÂÈÒıÂÈ Ë ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ¢›·”. Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ›‰È· Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜Ø ÁÈ·Ù› Ë ÚÒÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË — ·˘Ùfi Ô˘ ‚¿Ú·ÈÓ ‹Ù·Ó Ë Ú¿ÍË. fiˆ˜ οı ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 131 Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË. ıˆÚ› ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ˆ˜ ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ 9Ë Ú·„ˆ‰›· ·Ó·ÊˆÓ›: “fiˆ˜ ÙÔ˘ ‰fiÍÂÈ ·˜ οÓÂÈ. ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÔÈ ÔÌËÚÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ·ÈÊÓ›‰È˜ Î·È ‚›·È˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜: ˘ÔʤÚÔ˘Ó. ÓÔÌ›˙ˆ. ŸÌˆ˜ Ë ¿ÙË ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÛˆÈÎfi: Ù· ‰‡Ô ¯ˆÚ›· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÙË ˆ˜ οÙÈ ÚÔÛˆÈÎfi. ·Ô‰›‰ÂÙ·È fi¯È ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Èٛ˜ ·ÏÏ¿ Û οÔÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ “‰·ÈÌÔÓÈ΋” ‰‡Ó·ÌË. fiˆ˜ ·˘Ùfi˜. √‡ÙÂ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚¤‚·È· Ë Ï¤ÍË. ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÌfiÚÚÈ˙Ô Ú‹Ì· àάσασθαι ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ Ë ıÂ˚΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË.]. “∫È ·Ó ÙfiÙ’ ÂÙ˘ÊÏÒıËη (àασάµην) Î·È Ô ∑¢˜ ÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ‹ÚÂ. Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ÛËÌ›· ·ÏÏËÁÔÚ›·˜. Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÎÚ·ÛÈÔ‡ ϤÁÂÙ·È ˆ˜ ÚÔηÏ› ¿ÙË. ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ˆ˜ ¤ÛÊ·ÏÂØ fï˜ ÙÒÚ·. ¤Ó· ËıÈÎfi ¿ÏÏÔıÈØ ÂÂȉ‹. ·fi „˘¯È΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· (psychische Labilität). ∞fi ÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë. ∞Ó Â›¯Â ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‚Ô‡ÏËÛË.

∫·È ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ˆ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¿Ù˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Î·ıÒ˜ ÙÔÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ Ì fiÏË ÙËÓ Î·Ï‹ ›ÛÙË Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ¿Óˆ Û ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù· ·‚¿ÛÙ·¯Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ […]. °È’ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ηıfiÏÔ˘ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÁÒ ÙÔ˘”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÌÂÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÚ¢ӋÛÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 132 Û˘ÁÎÚ·Û›·˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ. ñ ¡· ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÈÎfi ı¤Ì· «fiÏÂÌÔ˜» Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›132 .ÙÈ ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ Ú¿ÍÂÈ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ÓÙÚÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ. Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÂÁÒ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ͤÓË ËÁ‹. fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ñ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙËÓ ËıÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜. ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ì·”. “∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘” ϤÂÈ Ô Nilsson “¤¯ÂÈ ·Ԃ› ͤÓË ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ.R. Â͈ÏÔÁÈΤ˜ ÔṲ́˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·.» (Dodds E.ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓÒÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘·ÁÔÚ¢Ù›. ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. Î·È Ó· ÂÍËÁ›.. ñ ¡· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. fi. Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ “ÁÓˆÚ›˙ÂÈ”. ·Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÙ˜. “Ú·ÁÌ·ÙÈο. ñ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›·. Ó· ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÚfiÌÔ fi. 23-35) Ú·„ˆ‰›· à 247-394: ∏ ÌÔÓÔÌ·¯›· ŒÎÙÔÚ· Î·È ∞¯ÈÏϤ· ∞. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÎËÓ‹ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜: ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ËÚÒˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓÂÚÁ› Ì ÙÚfiÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÂȉËÙÒÓ „˘¯ÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÏ¢ıÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ·‚¿ÛÙ·¯Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓÔ¯‹˜ “ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜” Ù· Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ‹ Ì·˜ ¿Óˆ Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. ÓÔÌ›˙ˆ. Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı›. ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÂÒÓ˘ÌË ·Ó‰ÚÔÎÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚˆÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. ·ÏÏ¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·’ ¤Íˆ. ÙfiÙÂ Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰È΋ ÙÔ˘. Î·È fiÛ˜ Ú¿ÍÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ ·˘Ù¤˜. […] ∞Ó Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÁÓÒÛË. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ∞¯·ÈÔ‡ Ô˘ ¤ÂÛ οو ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÛÂÏ.

ƒ·„ˆ‰›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜…». «22. 308-311: ÌÈ· ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ Ù˘ Ú·„. fiÙ·Ó Ô ‹Úˆ·˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË ˙ˆ‹. Î·È ÌfiÓÔ Ì’ ·˘Ù¤˜. ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ: «¤Ó· ·fi Ù· ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ 22. Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó (ªÂӤϷԘ Î·È ¶¿Ú˘ ÛÙÔ °) ‹ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó (°Ï·‡ÎÔ˜ Î·È ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ÛÙÔ ∑). Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ηıÒ˜ ı· ηÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. Ú·„ˆ‰›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·Ùfi˜ Ù˘ Û ‰‡Ô Â›‰·Ø ÙÔ ¤Ó· Â›Â‰Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓØ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‹ÚˆÂ˜ ‹ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì·˙›. £· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ —Î·È ÙÔ Ú¿ÁÌ· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚËı› ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË— Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ Ù˘ 22. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.» (¢. Ú·„ˆ‰›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˜ Îϛ̷ÎÂ˜Ø ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ΢ÚÈÔÏÂÍ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÚÔÌÔ›ˆÛ˘. ·Ú·Ï›ÔÓÙ·˜ Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο ̤ÚË. 249 Î. Ô˘ ÙÔÓ ÍÂÁ¤Ï·Û Ì ‰fiÏÔ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢È‹ÊÔ‚Ô˘. ™Â ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ›Ûˆ˜ Ú·„ˆ‰›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â‰Ò. Ô ÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. 33) 133 . 256-259: Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ô ÔÈËÙ‹˜ ÚÔηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÚ›ıËΠÈÛfi·ÏÔ (∞›·˜ Î·È ŒÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ∏). 297: Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ηٿϷ‚ ÙfiÙ fiÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ì›ÏËÛÂ Ô ¢È‹ÊÔ‚Ô˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 133 ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù˘ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜.: Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë È‰È·›ÙÂÚ· ÏÈÙ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. ª·ÚˆÓ›Ù˘. Ú·„ˆ‰›·˜ Î·È Ó· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂÈ.: ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô Ù˘ÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. µ. ÛÙ. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ı· ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ŒÙÛÈ Â‰Ò Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ.¡. ∆Ô Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂˆÓ Ù˘ 22.ÂÍ. ·ÏÏ¿ Ë ∞ıËÓ¿. Ú·„ˆ‰›·˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ. ÛÙ. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÒÚ· Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ.ÂÍ. √ ÚfiÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη ÙÈÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÁÈ· Ù·Ê‹. ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë “ ≠Eκτορος àναίρεσις”. ∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Ô ‹Úˆ·˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∞ıËÓ¿ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ÛÂÏ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÓË ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ: Ë 22. ÛÙ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. Ã. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ¤ÛÂÈ ËÚˆÈο. 273 Î. ÛÙ. ™ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.

¯.ÂÍ. ÛÙ. 367 Î. fiˆ˜ πÛÙÔÚ›·. ÎÈ ¤‚Á·˙ÂÓ ·fi ¿Óˆ Ù˘ Î·È ÍÂÂÙÔ‡Û 134 . ÁÈ·Ù› Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞fiÏψÓÔ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÚÔÊËÙ›˜ ÙËÓ Ê¿ÓËÎ·Ó ÂÁÁ‡ËÛȘ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Ù˘. Ë £¤ÙȘ ¯¿ÚËΠÔχ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 134 ÛÙ. £ÚËÛ΢ÙÈο ÎÙÏ. ÌÔÓÔÌ·¯›· ªÂÓ¤Ï·Ô˘ Î·È ¶¿ÚË. Î·È ‹Ù·Ó Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤·ÈÓÔ˜ Ë ÂÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. Ë £¤ÙȘ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓı˘ÌÔ‡ÓÙ·Ó. √ ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Ó· ʇÁÂÈ ÂÙÒÓÙ·˜ (ٷ̤ÓË ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô) ÁÈ· ÙÔÓ Õ‰Ë.: Ì ÙËÓ ÚfiÚÚËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. °. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ı˘Ì¿Ù·È ¿ÏÈ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Î·È ÚÈÓ ·fi ηıÂÙ› ¿ÏÏÔ Â›ÁÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ı¿„ÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ÙÈ̤˜Ø Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ‹Úˆ· Ó· ¯·Ú› ÙÔ ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘. ∑) Î·È Ì ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ (ı¿Ó·ÙÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·) Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘. ÛÙ. ∫È Ë £¤ÙȘ ͤۯÈÛ ٷ ÔÚÊ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔ‡¯·. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ ∏ ÚfiÚÚËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· (ÛÙ. ™·Ó ¿ÓÙÚ¢·Ó ÙËÓ £¤Ùȉ· Ì ÙÔÓ ¶ËϤ· ÛËÎÒıËÎÂ Ô ∞fiÏÏˆÓ ÛÙÔ Ï·ÌÚfi ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Î·È Ì·Î¿ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÓ‡ÌÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ï·ÛÙfi Ô˘ ı¿‚Á·ÈÓ ·’ ÙËÓ ¤ÓˆÛ› ÙˆÓ.) ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. Î·È ¶ 855). ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔηٷÚÎÙÈο Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· Ì ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ ∏. ∫È fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÓÂÓ Ô ∞¯ÈÏχ˜. 359-360) ı· Â·ÏËı¢Ù›. 358 Î. ÎÈ Â›·Ó ÙÔÓ ÛÎÔÙˆÌfi ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤˆ˜ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ∂›ÂØ ÔÙ¤ ·˘ÙfiÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ‰ÂÓ ı’ ·ÁÁ›ÍÂÈ ∫·È ı¿¯ÂÈ Ì·ÎÚ˘Ó‹ ˙ˆ‹. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÙˆÓ ™Î·ÈÒÓ ˘ÏÒÓ Â›Ó·È Ì›· ·ÎfiÌË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÛÎËÓ‹˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (Ú·„. ∆ÒÚ· Â›Ó·È ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û ӷ ο„ÂÈ Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜.ÂÍ. ∞˘Ùfi ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ Ë „˘¯‹ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ì ÌÔÚÊ‹ ÙËÓÔ‡. Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Í„‡¯ËÛÂ Î·È Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ‹Á ÛÙÔÓ Õ‰Ë ıÚËÓÒÓÙ·˜ Ô˘ ¤¯·Û ÙË ÓÂfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó‰Ú›· (‚Ï. 65 Î.: ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Á˘ÌÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÔÏ›· Î·È fiÏÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ¯ıÚfi ÙÔ˘˜.ÂÍ. — ∞˘Ù¿ Û·Ó Â›Â. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙË «¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ – ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ °È· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› ·Ó·Ï˘ÙÈο (. §ÔÁÔÙ¯ӛ·. ¢. ∞ÏÏ¿ ÌÈ· ̤ڷ ‹Ïı·Ó Á¤ÚÔÈ Ì Âȉ‹ÛÂȘ.

ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 135 ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ù· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Î·È Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È·. ∞ı‹Ó· 1999. ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÈÓ›· (∂ 563).). ∆ËÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó‹ıÈÎË. ‰ÂÓ ÙÔÓ ¯Ù˘¿ ÈÛÒÏ·Ù·. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Ûˆı› Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ı¿˜ Ì ÙÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› Ï›ÁÔ Ôχ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fiÛ· οÓÂÈ ˆ˜ ı¿ Î·È ÛÙ· fiÛ· οÓÂÈ ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·: ‘‘·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜’’ ÂÍ··Ù¿ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. Î·È Ì ÙÔ˘˜ ∆ÚÒ·˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. fiˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ˙˘ÁÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ. Ô‡ Á‡ÚÈ˙ÂÓ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ¤ÍÔ¯· ÔÌÈÏ›. °ÔËÙ¢ÙÈ΋ ıˆڛ·. ∏ ı¿ ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ·Áȉ‡ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÓËÚÈ¿. ∫·‚¿Ê˘.). ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ fï˜ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ Â‰Ò. Î·È fi¯È ·fi οÔÈÔ ÛÂ135 . ∫È ÔÈ Á¤ÚÔÈ ÙËÓ ·‹ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ Ô ∞fiÏÏˆÓ ·˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Âη٤‚ËΠÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. Ô˘ ÍÂۋΈÛ ÙÔÓ ªÂӤϷÔ. 32-33) ∂. Ô‡ Á‡ÚÈ˙Â Ô ÚÔÊ‹Ù˘ fiÙ·Ó ÙÔÓ ˘Èfi Ù˘ ÛÎfiÙˆÓ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ÓÂÈ¿Ù·. ⁄„ÈÏÔÓ. ÂΉ. fiˆ˜ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÙÔÓ ∞ÏοıÔÔ (¡ 434 ÎÎ. ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ú·Ï‡ÂÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜: fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÂÌÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È ÂΉÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1.¶.). fiˆ˜ Ô ∞fiÏψӷ˜ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ (¶ 791). Ô˘ıÂÓ¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÌÈ·˜ ıÂ˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ‰ÂÓ ÂÂÓÂÚÁ› ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηχÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ÕÚË. […] ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fï˜ Ì·˜ ÍÂÓ›˙ÂÈ Ë ·¿ÙË Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÔÈ ıÂÔ› Ó· ·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ‹ Ó· ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ‹Úˆ·: ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¢ÈÔÌ‹‰Ë Ì ÙËÓ ∞ıËÓ¿ (∂ 793 ÎÎ. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˘. ∏ ÌÔÓÔÌ·¯›· ∞¯ÈÏϤ· Î·È ŒÎÙÔÚ· – √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ «∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙËÓ ·Û‡ÁÎÚÈÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. (∫. ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ı›Ԣ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηı·ÁÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·¿ÙË. ÛÂÏ. «∞ÈÛÙ›·». ·ÎfiÌË Î·È ‰È·‚ÔÏÈÎ‹Ø Î·È ·Ó Ô ÓÔ˘˜ Ì·˜ ‡ÎÔÏ· ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â‰Ò ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËıÈ΋. ‘‘ˆ˜ ı¿’’ fï˜ ‰›ÓÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙËÓ Ù·›ӈÛË Ù˘ Ê˘Á‹˜ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. ∫·È ̘ ÛÙÔÓ Ô‰˘ÚÌfi Ù˘ Ù· ·ÏË¿ ı˘Ì‹ıËØ Î·È ÚÒÙËÛ ÙÈ ¤Î·ÌÓÂ Ô ÛÔÊfi˜ ∞fiÏψÓ. ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘! ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ∫·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Û ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÙ¿ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ (¶ 788 ÎÎ. ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. Õ·ÓÙ· ¶ÔÈËÙÈο. ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÏfiÁ¯Ë ÙÔ˘ ¢ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù˘.

Ô˘ ‰È·ÚΛ ۯ‰fiÓ ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. […] °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ. ‰È΋ Ù˘ ·¿ÙË. […] […] ∂Λ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷϋÍÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ·˜ ‰·ÈÌÔÓÈ΋˜ ·¿Ù˘ ÙÔ˘ ıÂÔ‡: ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ∂›Û˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ˆ˜ ÔÚ·Ùfi ÛËÌ¿‰È ÙÔ‡ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘: Â›Ó·È Ë ı¿ Ô˘ ÌÈÛ› ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘˜ ∆ÚÒÂ˜Ø Ô˘ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ·. ÂΛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹Ø ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔṲ́˜ Î·È Ù· ÍÂοı·Ú· ·Ú¯¤ÁÔÓ· ¿ıË. ∏ ·¿ÙË Ì¤ÓÂÈ ·¿ÙË. 132-137 Î·È 139-140) 2. ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔÏ›· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·Ú‹ Ù˘ ·Í›·. ª· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 136 . fiÙ·Ó ·È˙fiÙ·Ó Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ Ë ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘˜. ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎÒÓ ıÂ˚ÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ (Ô˘ ·Ú’ fiÏË ÙËÓ ·Û‡ÏÏËÙ· Ì·ÎÚÈÓ‹ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ‘‘̷οÚÈÔÈ’’. ¯ˆÚ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÙÔ ÓÈÒıÂÈ. ·ÏÏ¿ ‘‘·ÌÊÈ‚ÔÏÈ΋’’ (amphibolisch) — ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰·ÈÌÔÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ Ì ÙË ÌÔ›Ú· ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÛ· οÓÂÈ Ë ı¿ ˆ˜ ı¿ Î·È fiÛ· οÓÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜. §Â˜ Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ë ‘‘¿ÙË’’. ÙfiÌ. Î·È ÍÂÛÙÔÌ›˙ÂÈ ÏfiÁÈ· ·fi fiÔ˘ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ. Ô˘ Ì ÙÔÓ ‘‘·ÌÊ›‚ÔÏÔ’’ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ‘‘·ÌÊÈ‚ÔÏ›·’’ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÙÔ ÓÔ˘” (™ 311)Ø Ô˘ ·fi ηÈÚfi ÚÔÂÙԛ̷˙ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ÙË Ì¤Ú· “Ô˘ ı· ÙÔÓ ¤‚ÚÈÛÎÂÓ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·’ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ù· ¯¤ÚÈ·” (√ 614)Ø Ë ›‰È· Ô˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Î¿ˆ˜ ÈÔ Ì·Ï·Î‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ù˘.. ÍÂÁÂÏ¿ ¿ÛÏ·¯Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡˜ ‹Úˆ· Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ÙˆÓ ·Ó¤Ì˘·ÏˆÓ. ÛÂÏ. µ’. ∆Ô Â¯ıÚÈÎfi ıÂ˚Îfi ÛÙÔȯ›Ô. ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi οı ¿ıÔ˜ ‹ ÔÓÂÈÚÔfiÏËÛË. ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ÊÚȯً ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÍÂÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘. “ÙÔ˘˜ Û¿Ï„Â. Ì·ÛηÚÂ̤ÓÔ Î·È Ì ·Ó¿Ï·ÊÚÔ. ÙË Ó¤· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÎÚ˘Ê‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfi ‡ÊÔ˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ı·Ó¿ÛÈÌÔ Â¯ıÚfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ù˘ ÓÈÒıÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ‚·ıÈ¿ ¤¯ıÚ· — fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê›ÏÔ Ê›ÏË Î·È ÂÓÂÚÁ› ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘. Î·È Ó· ÎÚ·ÙËı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ì ¤Ó· Û‚·ÛÌfi.» (Schadewaldt W.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 136 ‚·ÛÌfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ — Û‚·ÛÌfi Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô ∞fiÏψӷ˜ ¤ÓȈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ¢·ÈÌÔÓÈ΋ ·¿ÙË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÒÚ· Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ıËÓ¿Ø Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ÔÚ›· Ù˘ ·¿Ù˘ Ì¿˜ ‰›ÓÂÙ·È Û fiÏË Ù˘ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. ∏ ·ÓÔÏ›· Î·È ÙÔ ÓÂÎÚfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ «™Â ·Ïfi Â›‰Ô. Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌ·¯ÙÈ΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ËıÈ΋. ¶·Úı¤Ó· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú·Ø ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ: Â‰Ò Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ó›ÎË. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÎÏÔÓÈÛÌÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ fiÛÔ Î·È ·Ó Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Â›Ó·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Ë ∞ıËÓ¿ Ù˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ™›ÁÔ˘Ú· ÏÔÈfiÓ Ë ∞ıËÓ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·‚ÔÏÈ΋. Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˆ˜ ÙË Ì¿Ù·ÈË Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› „‡¯Ú·ÈÌ· ÙÔ Â›Ó·È. ŸÏ· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. Ô˘ ‘‘˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ·’’). ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·.

¡· ÛÙÂÚ›˜ ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó’ ·Î˘ÚÒÓÂȘ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ñ ¡· ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∂Í¿ÏÏÔ˘. ËıÈÎfi ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÎÙÏ. Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ fiÙÈ Ô ¿Ù·ÊÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Ó· ‰È·‚› ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Õ‰Ë.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 137 Î·È ‚·ı‡ÙÂÚÔÈ. Ó· Ì·ÚÙ˘Ú› ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ñ ¡· ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi ·ÓıÚˆÈÛÌfi. ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‡ÛÙÂ137 . Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂȘ Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤Ø ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÊÏÔÁÂÚ‹ ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù¿ÊÔ Ô˘. ∏ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi.» (Griffin J. ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘. ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ (ø 126-132). ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘. ñ ¡· ÓÈÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË.. ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ “¤ÙÛÈ ¿‰Èη (Ó·) ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯(ÂÙ·È) ÛÙÔ Ï·Ù‡˘ÏÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ Չ˔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÍÈÒÓÂÙ·È ·Ó¿·˘ÛË ÓÂÎÚÒÓ (Ó 71 Î. ‹ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚÔÈ. ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (¢Á¤ÓÂÈ·. ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÓÂÎÚÈΤ˜ ÙÈ̤˜. fiÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·¿ÓıÚˆË Î·È ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ·. 474: Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ. ñ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ËıÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ‹Úˆ· ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. ÓÈÎËÙÒÓ Î·È ËÙÙË̤ӈÓ.Â. ı· Ì›ÓÂÈ. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ Û‡Úڷ͢. fiÛÔ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜. ÛÂÏ. fiıÔÈ. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ∏ £¤Ùȉ· ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ıÚËÓ› ̤۷ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ. ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ô˘ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ·fi ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙÚ·ÁÈÎfi ÌÂÁ·Ï›Ô.). µ. ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ·ÓıÚˆÈ¿. ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. 84) Ú·„ˆ‰›· ø 468-677: ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Ú›·ÌÔ˘ Î·È ∞¯ÈÏϤ· ∞.) […]. ·ÊÔ‡ Âı¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ò˜ Ë «Ï‡ÙÚˆÛË» ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ï˘ÙÚˆÙÈο Î·È Â͢„ˆÙÈο Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË.

√È ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¶ËϤ· (535-542) Î·È ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ (543-548) fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. 601 Î. 476 ̤Á·˜: ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ‡ÓÔ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ¶Ú›·ÌÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ›‰È· ÛÙ¤ÁË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ·. ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ÛÙ. Ù˘ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Ì‹ÓȉԘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÛٿوÛ˘. Ó· ÊÈÏ‹ÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· Ù·ÂÈÓˆı› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· (ø 478-479. 525-526) Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘. ÛÙ. 511-512: Û ¯ˆÚ›· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÊÈÏÂÈÚËÓÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹Ø Ú‚. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ Î·È Â˘Ù˘¯›·˜. 511). ÛÙ. ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÁÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë fiÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ ·Ó·ÏÔÁ›. 630 Î. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ·Ú¿ÙÔÏÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ·Ù¤Ú· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› «·ÚÈÛÙ›·».ÂÍ. ÙÔ Ê·ÁËÙfi Â‰Ò ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ˘Ô̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘˜.ÂÍ. 588-589: ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ë ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Â‰Ò Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi ŒÎÙÔÚ·Ø Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‹Úˆ· ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ ËıÈο Á˘ÌÓfi. ÛÙ. 506.: ÙÔ Ê·ÁËÙfi. √ ‡ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ µÚÈÛË›‰·˜. ÛÙ. 676-677: √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·¿ÓıÚˆË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ŒÎÙÔÚ·. ÛÙ. ÛÙ. ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔΛÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ Î·È ÊÈÏ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ. ŸÛ· ϤÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÛ· ›¯Â ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ∞fiÏψӷ˜ (ø 46-52). 517-551: ÛÙÔÓ ·ÚËÁÔÚËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë Î·ÚÙÂÚ›· ˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙ· ‚¿Û·Ó·. ∂Í¿ÏÏÔ˘. ÛÙ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÛÏ·¯Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ԉ¯ı› ÙÔÓ fiÓÔ ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ (ÛÙ. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ¡Èfi‚˘. 534-548. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÚÁ‹˜ Î·È ·ÓÂͤÁÎÙ˘ ıÏ›„˘. Â›Û˘ ÛÙ. ∂ÈϤÔÓ. 479: Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ ÓÂÎÚfi ŒÎÙÔÚ·. 138 .02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 138 Ú· ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ıÏ›„˘ Î·È ‚È·ÈfiÙËÙ·˜ ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È ‚·ıÌÈ·›· Ë ËÚÂÌ›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. √ ̇ıÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Èı·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ıÂ˚΋ ‚Ô‡ÏËÛË. ¤Ó· ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ‚·Û¿ÓˆÓ. Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Í·Ó·‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Ù˘ Ú˘ıÌfi. ͯˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹ ÈÎÂÛ›·˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹Ø Ù˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Â›Û˘ ¤ÓÙÔÓË ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ·.: Ô ·ÏÏËÏÔı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔ›Ú·. ηıÒ˜ Î·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô fiÓÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

§·Ï› ÔÏ›Á·. ñ °È· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 5: BÏ. 139 . . 141-142). ∏ ÁË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ÂÓ ·ÂÏÈÛÌÒ ÈÎÚÒ Î·È ‰¤ÂÈ ÙÔÓ Ì¤Á·Ó ŒÎÙÔÚ· ÙÔÓ ¶ÚÈ·Ì›‰ËÓ ÎÏ·›ÂÈ. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ ÕÏÁÔ˜ ÂÓ ÙË πÏ›ˆ ÎÈ ÔÈ̈Á‹. ¢. 2 (ÛÂÏ. ÙÚ›Ô‰·˜.ÂÍ. ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚÔ˜ ÙËÓ ÌÓ‹ÌËÓ ·ÌÂÏÔ‡Û·. ¯Ú˘ÛfiÓ ÂÍ¿ÁÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡Ø ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ï¤‚ËÙ·˜. 522-526 Î·È 534-548. ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ú. √ ıÚ‹ÓÔ˜ ‚ÔÂÚfi˜. æ˘¯‹ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÂÓ ÙË ∆ÚÔ›· ÌË ÂÓıÔ‡Û·. ‚·Ú‡˜ ˯›.¯. Î·È fi. Î·È Ì ÛÂÙ‹Ó Îˉ›·Ó Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 139 °. 37 Î. Î·È ¯Ï·›Ó·˜Ø ÎÈ ¤ÙÈ ¯ÈÙÒÓ·˜.ÂÍ.) Î·È º (ÛÙ 34 Î. ÎÈ Â› ÙÔ˘ ¿ÚÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ù· ÛÙÔÈ‚¿˙ÂÈ.). ∞ÏÏ’ Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈÔ˜. ∂. ¤ÏˆÓ ÛˆÚfiÓ Ï·ÌÚfiÓ. 507-512. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ ∂ÚÒÙËÛË 4: ÛÙ. £¤ÏÂÈ Ì χÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÙÚÔÌÂÚfiÓ Â¯ıÚfiÓ ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ· Ó’ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ. ·ÓˆÊÂÏ‹˜ Ôχ˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÂÓ fiÏÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓËØ Ë ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ΈÊ‡ÂÈ ÂÈÌ·Ṳ́ÓË. Ù·¯‡ ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ. ·fi ÙË Ú·„ˆ‰›· ∑ (ÛÙ. ∆’ ·ÓˆÊÂÏ‹ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ÌÈÛÒÓ.ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚfiÛÊÔÚÔÓ ÂÈο˙ÂÈ. ªfiÓËÓ ÛΤ„ÈÓ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Ù·¯‡. ºÂ‡ÁÂÈ ÂÓ ÙË Ó˘ÎÙ› ÙË ÛÈÁËÏ‹. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙË «¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ – ™Ã∂¢π√ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ¡· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› ·Ó·Ï˘ÙÈο. Ù¿ËÙ·˜.

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 140 ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ˙ÔÊÂÚfi˜. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ËÚˆÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ∫·‚¿Ê˘. °È·Ù› Ë Ì·ÎÚ¿ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ∞¯ÈÏϤ· Î·È ¶ÚÈ¿ÌÔ˘. Ì ٷ ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÈÎÔÛÙ‹˜ ٤ٷÚÙ˘ Ú·„ˆ‰›·˜. ·ÏÏ¿ Î·È fiÓÔ Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÓÂÎÚfi 140 . ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·Û˘ÚÌfi ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚfi˜. ÂΉ. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. Ó¤Ô˜ Ô ¿ÏÏÔ˜. ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ […]. ı˘Ìfi. √ÈÎÙÚÒ˜ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ Ô‰‡ÚÂÙ·È ÎÈ ÔÈÌÒ˙ÂÈ. Ë ÌÔ›Ú·. ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÌÔÈ‚·›Ô Î·È ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ı¿Ó·ÙÔ.¶. ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ› ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. Û˘Ì‚ÔÏÈο Â›Û˘. Ù·¯‡ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ. ÛÂÏ. ÙÔ˘ Ô˘Û. ∏ πÏÈ¿‰· ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ ÓfiÛÙÔ.¡. 31)Ø ÛÙ. Õ·ÓÙ· ¶ÔÈËÙÈο.» (¢. ⁄„ÈÏÔÓ. ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. ¢‡Ô ÈÛfi·ÏÔÈ ÊfiÓÔÈ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰·: ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·Ø ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ÛÂÏ. ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi. ∞ı‹Ó· 1999. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë πÏÈ¿‰· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÏÂÌÈÎfi ·ÎÏÔ. «¶ÚÈ¿ÌÔ˘ Ó˘ÎÙÔÔÚ›·». ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È. ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ë ÈÎÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ıÂ˚΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË (ÔÚÁ‹. «À·ÈÓ›¯ıËη ‹‰Ë ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Ë Â͛ۈÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ÛÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ÛÙ. […] ∞ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈχ˜ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ÚÔÛ¤¯ÂÈØ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ Ù·¯‡. Ë ¤ÓÙÈÌË Ù·Ê‹ ÙÔ˘. Î·È ÔÈÌÒ˙ÂÈ. 1 ÔÈ̈Á‹: ÁÔÂÚfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈο Ë ÊÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ Â͛ۈÛË. Û·Ú·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô) ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ı·Ó¿ÛÈÌÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Û ʛÏÔ˘˜. ™∆. ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Û˘ÌÊÈÏȈÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ›. 228-229) ÛÙ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ‰ˆ‰Âη‹ÌÂÚË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ·ÁˆÓ›·Ø ÛÙ. (∫. Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÈÎÂÛ›· ÛÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi ¤Ô˜ Â›Ó·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Ì ٷ ŒÎÙÔÚÔ˜ χÙÚ· ø 468-676. ∏ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ∞. ˘ÔÎÈÓË̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. ∏ „˘¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ. ‰¤Ô˜): Êfi‚Ô˜. «∆¤ÏÔ˜. 43-44) µ. Î·È ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ. 12 ÂÈÌ·Ṳ́ÓË: ÙÔ Âڈ̤ÓÔ. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÏÏ·Á‹. ∆Ô‡ÙÔ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ÒÛÙ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÓÙ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ (Á¤ÚÔ˜ Ô ¤Ó·˜. Ô‰˘ÚÌfi˜ (Ú‚. fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÒÏÂÈ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÈÏÈ·‰ÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘: Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘Ø Ô Ê›ÏÔ˜ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘. 3 ‰¤ÂÈ (‰ÔÙ. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1.

fiÙ·Ó È· ·fiηÌ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·Ìfi ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ·È‰ÈÒÓ Ù˘. √ fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Î·È ÙÔÓ ÌË ÓfiÛÙÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÓÂÎÚÔ‡ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÚÈÒÛÂÈ. ηıÒ˜ ÎÏ·›ÓÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ. ∞˜ Ê¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ ÙÒÚ·Ø ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·ÈÚfi Ó· ÙÔÓ ÎÏ¿„ÂÈ Í·Ó¿ ‡ÛÙÂÚ·. ηıÒ˜ Ë ÊÈÏ›· Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· Î·È ÙÔÓ ÓÂÎÚfi Â›Ó·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Í›Â˜ ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˜. ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ¤Ô˜: Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Á¤ÚÔÓÙ·. fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÏÈ·‰ÈÎfi. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¡Èfi‚˘ «√ ∞¯ÈÏϤ·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ Ó· Ê¿ÂÈ. fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ó· Â›Ó·È Ô fiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Œ¯ÙÔÚ· Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ. ŒÙÛÈ. Ô ‰Â ∞¯ÈÏϤ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ Î·È ÂÓı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÌϷΛ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙÔ ÎÏ¿Ì· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÚÒÓÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ ÈÎÂÛ›·˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÔÏÂÌÈÎfi. «√È ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜…». Œ¯ÔÓÙ·˜. Ô ÌÂÓ ¶Ú›·ÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. fiÙ·Ó ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·Ø ÁÈ·Ù› ·Ï‹ıÂÈ· ÔÏÏ¿ ‰¿ÎÚ˘· ¤¯Ô˘Ó Ó· ¯˘ıÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ŒÙÛÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ·Í›· Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Á‹Ú·˜. ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘. ¤ÌÌÂÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¯ıÚÔ‡ (ÓÂÎÚfi‰ÂÈÓ·. ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ Á‹Ú·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ŒÎÙÔÚ·. √ ¶Ú›·ÌÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÈÎÂÛ›· ÊÈÏ¿ÂÈ Ù· ·Ó‰ÚÔÊfiÓ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ. ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔ. ηıÒ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÎÚÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· Î·È ÙË ÊÈÏÔ·ÙÚ›· ÙÔ˘. fï˜. Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ·fi‰ÂÈÍË ·ÓıÚˆÈ¿˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ ÛÙ· ŒÎÙÔÚÔ˜ χÙÚ· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ˘ÈÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ. ÙÔÓ ·Ú·Î·Ï› Ó· ÌË ı˘ÌÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ï‡ÙÚˆÓ ÂÍ¢ÌÂÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· χÙÚ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú·. 72-73) 2. Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ÛÂÏ. ÓÈÒıÂÈ ÂÓÔ¯¤˜. ŒÙÛÈ. Ë ÈÎÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Â›Ó·È Ì¿ıËÛË Î·È ·ÁˆÁ‹ „˘¯‹˜ ÁÈ· οı ¿ÓıÚˆÔ ¤Ú· ·fi ¯ÚfiÓÔ. ∆· fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ıÚfi Î·È Ê›ÏÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ì‚Ï˘Óı› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÓÂÎÚfi. Ê˘Ï‹ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó Ë ÛÙ¿ÛË Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Á¤ÚÔ ¶Ú›·ÌÔ˘. ŒÙÛÈ ¤Ê·ÁÂ Î·È Ë ¡Èfi‚Ë..02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 141 ŒÎÙÔÚ· Î·È ÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· ·Ù¤Ú· ÙÔ˘). ∆ËÓ ›‰È· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ ÚÈÓ ÛÙÔÓ 141 . ÂίÂÈÚ›· Î·È Ê›ÏȈ̷ Ì ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÓÂÎÚÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·). ÛÙ· ηϿ ÁÂÚ¿Ì·Ù·. ̤۷ Û’ ¤Ó· ÔÏÂÌÈÎfi ¤Ô˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ·Í›Â˜ Î·È ··Í›Â˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÌÈÎÚfi ÓÂÎÚfi‰ÂÈÓÔ ÎÈ Ô ·ÌÔÈ‚·›Ô˜ ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌfi˜ Ô˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ (ÂÙÂÚfiÙËÙ·). ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÂίÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÈÌËı› Â¿ÍÈ· Ô ÓÂÎÚfi˜ ŒÎÙÔÚ·˜. Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ÈÎÂÛ›·. ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ÔÏÈÁfi˙ˆÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÁÂÚÔÎÔÌ‹ÛÂÈ. ÙÔÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ.» (∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚ. ʇÏÔ.

ÎÈ fï˜ fi¯È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÏËıÈÓfi ۇ̂ÔÏÔ: ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ÈÔ ‚·ı‡ ÙÔ˘ fiÓÔ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Î¿ÔÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ù· ‰¿ÎÚ˘¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˘ÔÙ·¯Ù› ÛÙȘ ··›ÙËÛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡. […]. ¶ÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ οÔÙ ̤۷ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ „˘¯‹. Ó· ı˘Ì¿Ù·È ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ù˘ Î·È Ó· ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È. £· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÛÙÔÓ Â¯ÙÚfi ÙÔ˘ Î·È ı· Ï·ÁÈ¿ÛÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘. ¤Íˆ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. fiˆ˜ Î·È Î›ÓÔ˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 142 ∞¯ÈÏϤ· Ë £¤Ùȉ· ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ıÚËÓ› ·‰È¿ÎÔ· ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ. ªÈ· ¡Èfi‚Ë Ô˘ ‘‘ı˘Ì¿Ù·È Ó· Ê¿ÂÈ’’ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÁÓÒÚÈÛ ÔÙ¤ Ë ÁÓ‹ÛÈ· ·Ú¿‰ÔÛË. Ë ÚÒÙË ‚·ÛÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. º˘ÛÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ Ë ¡Èfi‚Ë ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌ· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ù˘ÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ mater dolorosa. ∏ Û¿Úη ‰¿Ì·Û ÙËÓ „˘¯‹ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú·. ŸÌˆ˜ ¿Û¯ÂÙ· Ì ·˘Ùfi. ∏ ¡Èfi‚Ë ÙÔ˘ ø ÙÚÒÂÈ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜. Î·È ‚Ú¿¯Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ. ∆ËÓ ›‰È·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·‰Ô¯‹ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ø: Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ÙÚÒÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·Ø ÎÈ ·ÊÔ‡ ¤ÂÈÙ· ı·‡Ì·Û ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È. ¤ÂÈÙ· ı· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó. Ô‡Ù ÚÈÓ Ô‡Ù ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔØ ÂÁÓÒÚÈÛ ÌfiÓÔ ÙË ÌËÙ¤Ú· Ô˘ ÙËÓ ÂÙÚÒÓÂÈ Ë ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙËÓ ÔÓÂ̤ÓË. °È· ÙË ¡Èfi‚Ë. fiˆ˜ —·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿— Î·È Ù˘ Ï·˚΋˜ ¡Èfi‚˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ë ¡Èfi‚Ë Ô˘ ÙÚÒÂÈ Í¯¿ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜Ø ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ fiÏÔÈ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÔÏ›ıˆÛ˘. ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜ νήδυµος àµφιχυθείς. ∫·È ÙfiÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· [ÛÙ. fiÊÚ· Î·È ‹‰Ë…” [ÛÙ. […] ªÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·ÎfiÌ·: ÛÙÔ æ. ÁÈ· Ó· ͯ¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ Ù· ÌÂω‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∫·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ÙÔ˘ ÛÙÚÒÛÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı›. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È Ôχ Ú¢ÛÙ‹ ·ÎfiÌ· ÙfiÙÂ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ›¯Â fiÏË ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙËÓ ˘fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ‹Úˆ· ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ·. ‰›¯ˆ˜ Ó· ¯·›ÚÂÙ·È ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô˘ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ˙‹ÛÂÈ [ø 128-132]. Ô˘ fiÏÔ Î·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈο ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ — ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ªÈ· ¡Èfi‚Ë fï˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÔÓÂ̤Ó˘ ÌËÙ¤Ú·˜. ŒÂÈÙ·. ‰ÈÔÙÚÂʤ˜. Ô˘ ÙËÓ Ó›ÁÂÈ Ô fiÓÔ˜. Ô˘ Ì·ÚÌ·ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔ. ϤÂÈ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜: “ϤÍÔÓ Ó˘Ó ÌÂÓ Ù¿¯ÈÛÙ·. ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÙÚÒÂÈ. ÙÚ·ÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔ›Ú·˜. Ô˘ ·ÊÔ‡ ¤ı·„ ٷ ‰Ò‰Âη ·È‰È¿ Ù˘ ‘‘ı˘Ì¿Ù·È Ó· Ê¿ÂÈ’’. ªÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô ‡ÓÔ˜. 142 . ÕÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ·ÚfiÛˆË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ·ԉ›¯ÙËΠÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙË ¡Èfi‚Ë. ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ì·˙› Ì ÙË µÚÈÛË›‰·. Î·È Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ¡Èfi‚˘ Ë ÌÔÚÊ‹ ˘„ÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË. ÎÈ ÂÓfi˜ √Ì‹ÚÔ˘ ·ÎfiÌ·. ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› fiÏË Ì¤Ú· ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Î·È Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Œ¯ÙÔÚ·. √ ¶Ú›·ÌÔ˜ ¤Ê·ÁÂ Î·È ‹È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ˜ ̤Ú˜. Ô˘ Ì·Ú̷ڈ̤ÓË ÛÙÔ ™›˘ÏÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›. ÂΛÓÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Î·È Í·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ ‚·Ú‡ ÛÙÂÓ¿¯ˆÓØ ÂΛ. ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ̤۷ ‰È‹ÁËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÙÚÒÓÂÙ·È. 69-70]. ›‰·Ì (48). ÔÏfiÁÏ˘ÎÔ˜. ∫·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ Ô fiÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜Ø Î·È fï˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡: Ì·˙› ı· Ê¿ÓÂ Î·È ı· ÈÔ˘Ó. ∏ ·ÔÏ›ıˆÛË Â›Ó·È ‚¤‚·È· ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙËÓ ˘ÛÙÂÚfiÙÂÚË ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ·˘Ù‹˜. Ô˘ ÚÔÛ¿ÁÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Û·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó¿ÏÔÁ˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÙËÓ ˆÌ‹ ‡ÏË. Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ÛÙË ÛÙÔ¿. Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‡Ï˘. 635-642]. ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ηıÈÂڈ̤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·.

ÒÛÔ˘ Ó· ¤ÛÂÈ Ë ∆ÚÔ›·. 680: fiˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ (ø 468 Î.) ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ¿ÁÚ˘ÓÔ˜. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ. ÛÂÏ. 128-142) Ú·„ˆ‰›· ø 678-805: √ ıÚ‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ∞. ñ ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÈÎÔ‡ ıÚ‹ÓÔ˘ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ· Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªfiÓÔ Ô ∂ÚÌ‹˜. ÒÛÙ ӷ ‚¿ÏÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË «‚Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤Ô˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·). ÂÂȉ‹ ı¤Ì· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ë Ì‹ÓȘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. √ÌËÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ¤Û¯·Ù˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›‰Ë. ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘. 684: ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÓÔ˜ Â›ÏË͢.. 687: ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi ÁÈÔ ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰ÒÛÂȘ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ («¿ÂÈÚ· χÙÚ·»). ÛÙ. ¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π ∂ȉÈÒÎÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÏÈ·‰È΋ ÂΉԯ‹ «ÓfiÛÙÔ˘». ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ‰È‹ÁËÛË Â›Ó·È ÁÔÚÁ‹. ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜. Ô ¤Ó·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ.£. ÙÔ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ «ÓfiÛÙÔ» ÙÔ˘ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ˘ ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ.ÂÍ. Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ÛÙ. ‰›¯ˆ˜ ¿ıË Î·È ¤ÁÓÔȘ — ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰Ò‰Âη ̤Ú˜ ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ¿ÏÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ¿ÁÚÈÔ˜. ¯ˆÚ›˜ ÏÂ143 . ÒÛÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ∂›Û˘. µ. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ¤Ô˘˜ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ∆ÚˆÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ÒÛÙ ӷ Ï‹ÍÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¢›· (Ú‚. fiÔ˘ Ô ¢›·˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ Í·ÁÚ˘Ó¿ÂÈ. ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Î·È ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘. ÛÙ. ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È. ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ·. ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Û¤Ó· Ô˘ Â›Û·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ÛÙ.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π. 691-692: ÂÛ¢Ṳ̂ÓË ·Ó·¯ÒÚËÛË. Û˘ÌÊÈÏȈ̤ÓÔÈ. Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ „˘¯ÔÔÌÔ‡Ø ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ µ Ú·„ˆ‰›·˜.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 143 °È· Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÙÚÔ› ı· ¯·ÚÔ‡Ó ÎÔÈÓfi ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ÙÔ ¤Ô˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ñ ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÂÈÙ¿ÊȘ ÙÈ̤˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ù›ÌˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÙÔ˘.

ÛÙ. Ì ÙÔÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ Ì¿ÓÙˆÓ. Ó· ‰ÂÈ ·˘Ù‹ ÚÒÙË ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÔÌ‹. Î·È Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô Ï·fi˜ ÙÒÚ· ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ππ. 707) ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ıÚ‹ÓÔ Î¿ıÂ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ¿ÊËÓ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›. ∆Ô ÍÂÚ›˙ˆÌ· ‹ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÓÂÎÚfi Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÔÏÏÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ (Ú‚. 723). ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜. 710: Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ›¯·Ó ÍÂÚÔ‚Ô‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ™Î·È¤˜ ‡Ï˜. 697. fiÙ·Ó ·Ó·¯ˆÚÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ·¯·˚Îfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô (ø 327-330). ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ù˘ Ó‡Ê˘. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. fiÙ·Ó ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÛÎÏ¿‚˜ Ó· ÙÔÓ ıÚËÓÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ Û›ÙÈ (∑ 500-502). 61. 722: Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηı‹ÎÔÓ ÌfiÓÔ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ˆ 60 Î. ÂÓÒ Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ıÚ‹ÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ (ÛÙ. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ ¿ÊÈ͢ (ø 442-457). 712). 694-697: Ô ∂ÚÌ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Î·È Ë ·˘Á‹ ʈٛ˙ÂÈ ÙË ÁË. fiÙÈ Ë ∆ÚÔ›· ı· ¤ÛÂÈ. 144 .. 777). ÛÙ. ÛÙ. 703-704) Î·È ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ (ÛÙ. ÛÙ. ·ÊÔ‡ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë «ÌfiÓË ÂÏ›‰·» (ÛÙ. ÛÙ. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ıÚËÓÔ‡Û ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ψ̷ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ (ÛÙ. Ù˘ ∂ο‚˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘. 707 ¯·Ú¿Ó ÎÈ ÂÏ›‰· ÌfiÓËÓ: ̤۷ ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ Ë ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı›.ÂÍ. ÃÔËÊfiÚÔÈ 164200). Ú‚. ¢Á¤ÓÂÈ· ÎÙÏ. 711-713.) Î·È Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋. ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·. 747. ÛÙ. 712 ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÙÔ˘ ·ÁοÏÈ·˙·Ó: Ú‚. ÛÙ. ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ (ÓÈ¿Ù·. ∆Ô ıÚËÓËÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ‰¿ÎÚ˘·. 703-704 Î·È ÛÙËÓ fiÏÈÓ… ÍÂʈÓËÙfi: Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙËÓ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· Ó· ʈӿ˙ÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÏfiÁÈ· (ÛÙ. ıÚËÓËÙÈΤ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ (ÛÙ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Â‰Ò Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ıÚ‹ÓˆÓ: ÚÒÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜. √È ÛÙÂÓÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ (΢ڛˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜) ıÚËÓÔ‡Û·Ó Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÙÔÓ ÓÂÎÚfi. fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÂÛ ‚·ÚÈ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÚˆÙÔ·Ï›Î·ÚÔ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜ ›¯Â ÚÔÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 144 ÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÚË Ù· ÔÔ›· ÂÚÓÔ‡Ó. √È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó ıÚËÓÔ‡Û·Ó Ì ÌÔÈÚÔÏfiÈ ·ÓٛʈÓÔ ÛÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ıÚËÓˆ‰ÒÓ (ÛÙ. 725). Â˘Û¤‚ÂÈ·. ø 725. æ 135-136. ˆÛÙfiÛÔ. 712. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ë ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘Ø ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ ¤ÏÂÎÂ Î·È ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ. ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙȘ Ì·ÓÙÈΤ˜ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙË Ê‹ÌË Ù˘ ˆ˜ ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Âȉ‹ÛˆÓ. ø 134 Î·È 140 Î. Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘. 698 Î. 704-707) ηıÒ˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ fiÏË ÚÔ˜ ÙȘ ™Î·È¤˜ ‡Ï˜. 761. ÛÙ.). ™ÙËÓ ¤ÎÙË Ú·„ˆ‰›·. 724 ·Ú¯›ÓËÛ ÙÔÓ ıÚ‹ÓÔÓ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë: ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ıÚ‹ÓÔ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÙÔÌÈÎÔ› ıÚ‹ÓÔÈ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙË Ú·„ˆ‰›· ∑: Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜. °ÈÓfiÙ·Ó Î·È ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ıÚËÓˆ‰Ô‡˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ı¤ÛË ‰›Ï· ·fi ÙË ÓÂÎÚÈ΋ ÎÏ›ÓË (ÛÙ. 721722.ÂÍ.: Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·‰ÂÏÊÈ΋ ·Á¿Ë Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·Ø Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘.ÂÍ.

729-739). fiˆ˜ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· (ø 767773) Î·È Ë Â˘Û¤‚ÂÈ·. ø 750-751 Î·È 759-760. Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÛÙ. ø 411-423 Î·È Ù· Û¯fiÏ. 744 ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘…: Ú‚. ∏ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ ÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘. 498-500). 758-760 ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯Â145 . fiÙ·Ó ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· χÙÚˆÓ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜. 737-740. ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. 729 Î. °ÂÓÈο. ÛÙ. ÙˆÓ ÛÙ. Î·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÎÚfi. ÛÙ. ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈfiÓÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋ (ø 724. à 426 Î. ˆÛÙfiÛÔ. ‚Ï. Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘.Â. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‹Úˆ·˜ Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ο‚˘ ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ ıÂÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·. ªÈ· ¿ÏÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ıÚ‹ÓˆÓ. Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ Ë ÙÚÔÊfi˜. ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ô˘ ÙȘ Û˘Ó¤‰Â Ì ÙÔÓ ÓÂÎÚfi. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ·Ó‰Ú›· (ø 729-731. ∞Ó ÔÈ ıÂÔ› ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. Ú‚. ø 750-751 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û¯fiÏÈÔ). 743 Ô fiÓÔ˜ ÌÔ˘: Ë ÊÚ¿ÛË Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ («ÎÈ Â̤Ӓ ·Ê‹ÓÂȘ…». ø 726). °ÂÓÈο ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ. √È ıÚ‹ÓÔÈ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÛˆÈÎÔ› Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó. Â͈ÙÂÚÈ΋ ·˘Ù‹.: ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘·ÈÓÈÁÌfi Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ (ÛÙ. ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. ÛÙ. ™ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Ë ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ·ÒÏÂÈ· fiÛÔ Ë ÂÚËÊ¿ÓÈ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÁÈÔ Ù˘. 750-751: Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ ıÂÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi. √È ÓÂÎÚÔ› ·˘ÙÔ› ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ‰ÚÔÛÂÚÔ› Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔÈ. ∏ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË. ›ÙÂ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ›ÙÂ Â›Ó·È Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ÛÙ. ÛÙ. fiˆ˜ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. 725 ÎÈ Â̤Ӓ ·Ê‹ÓÂȘ ¯‹Ú·Ó: ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ıÚ‹ÓˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·ÔȉÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÂÓÈÎfi Î·È ÂÁΈ̛·˙ ΢ڛˆ˜ Ù· ÔÏÂÌÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‹Úˆ·. fiÛÔ ·˘Ùfi˜ ˙Ô‡ÛÂ. 758 ‰ÚÔÛÂÚfi˜ ÎÈ ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˜: ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ıÂÔ› ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Û·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ‚Ï. Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ‚¤‚·ÈË ÙÒÚ· Ô˘ ¯¿ıËÎÂ Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ (ÛÙ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ·Ó Ô ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ·˜ Â›Ó·È ·ÚÒÓ. ÛÙ. ∞Ó fï˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜. 748 ¿Ú¯ÈÛ ÎÈ Ë ∂ο‚Ë: Ë ∂ο‚Ë ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‹ÚÂÌË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛÂ Î·È ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ (‚Ï.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 145 ÛÙ. 707). ÒÛÙ ӷ ‰Â¯Ù› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÓÂÎÚÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 759-760 ˆÛ¿Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ… Ô ºÔ›‚Ô˜ Ô ·ÚÁ˘ÚfiÙÔÍÔ˜: ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ·¤‰È‰·Ó ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ Î·È ·ÓÒ‰˘ÓÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙËÓ ÕÚÙÂÌË (Ú‚. Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ. ∑)Ø Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ Â›Û˘. 747). ÂÂȉ‹ ‚ϤÂÈ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·.ÂÍ. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‚Ï·‚‹˜ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ˜. ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‚ÚÈÛÎÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ηٷ‚‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚·ÚÈ¿ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ù›ÌˆÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. Û¯fiÏÈÔ ∑ 205). fiˆ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔ‹ÛÔ˘Ì (ø 725). ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙË ÛÎËÓ‹ ¿Óˆ ÛÙ· Ù›¯Ë (Ú·„. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â Âȉ›ÍÂÈ Ô ‹Úˆ·˜ ÂÓfiÛˆ ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ø 203 Î·È 216.

∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «∂ƒø∆∏™∂π™ – £∂ª∞∆∞ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ ÂÚÁ·Û›·» ñ ∆Ô ÙÚÈ·‰ÈÎfi Û¯‹Ì· (ÂÚÒÙËÛË 5): ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë (∞: 726-732. ÛÙ. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. √ ∞fiÏψӷ˜ ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ™·ÚˉfiÓ· (‚Ï. ∞: 772-776). Ó· ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ (Ú‚. Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ¤‰ÂÓ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·Ì¿ÍÈ. ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ‚ϤÂÈ ÓÔÂÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘. ŸÌˆ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ô ∞fiÏψӷ˜ ·fi‰Èˆ¯Ó οı ‚Ï¿‚Ë. ÒÛÙÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ Ó· ÌËÓ Í¯·ÛÙÂ›Ø ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ (ÛÙ. µ 733-741: ∞Ê‹ÁËÛË. 146 . ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÎÚÈÎfi ÙÚ·¤˙È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·Ê‹ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ù‡Ì‚Ô˘ (ø 666-667). 680-681). ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚÈ·‰È΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ıÚ‹ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Ë M. ∆ÂÏÈο fï˜ Ë ÛÂÈÚ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ô ÓÂÎÚfi‰ÂÈÓÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ù‡Ì‚Ô˘. 771: ‚Ï. ∞ 726-732: ÕÌÂÛË ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ¤ı·Ó ÙfiÛÔ Ó¤Ô˜. √ ıÂfi˜ Ô˘ ÂÍÔÏÔıÚ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ (∞ 8-52) Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ŒÎÙÔÚ·: «∂Λ ÙÔÓ ¤‚ÚÈÛΠ[ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·] Î·È Ë ∞˘Á‹. ÛÙ. ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ù‡Ì‚Ô (ÛÙ.). ŒÙÛÈ ÙÔ ¤Ô˜ ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ŒÎÙÔÚ·. ÌÙÊÚ. ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û‡ÚÂÈØ ÎÈ ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ¤ÛÂÚÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÓÔ›ÙÈÔ˘. ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Ï˘fiÙ·Ó. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÒ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ. ¶ 666-683). 161 Î. 801) ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Á‡ÚÈ˙ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘Ø ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ ¿ÊËÓ Ï·ÁÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÌÚÔ‡Ì˘Ù· ̤۷ ÛÙË ÛÎfiÓË. ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÚÔ·ÁÁ›ÏÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ÛÙ. ∞: 742-746) Î·È ∂ϤÓË (∞: 763-765. ÎÈ ·˜ ‹Ù·Ó Âı·Ì¤ÓÔ˜Ø ÙÔÓ ÛΤ·˙ ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì ÙË ¯Ú˘Û‹ ·ÈÁ›‰·. fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÙËÓ ·Ó·Îˆ¯‹. ηıÒ˜ Úfi‚·ÏÏ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜Ø ÙfiÙ ¤˙Â˘Â Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÔÁ· οو ·fi ÙÔ ¿ÚÌ·. Alexiou ·Ú·ÙËÚ›: «∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ıÚ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú·„ˆ‰›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Óı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù‡Ô˘. √ ÔÈËÙ‹˜.ÂÍ. ° ÛÙ.» (ø 12-21. µ: 733-741. ¶ÔÏ˘Ï¿]. ηıÒ˜ ÙÔÓ ¤ÛÂÚÓÂ. ø 729 Î. ÔÈ ı˘ÚˆÚÔ› (ÛÙ. 802-803 Û˘Ó·ıÚÔÈÛı‹Î·Ó fiÏÔÈ… ÛÙÔ ı·˘Ì·ÛÙfi ÙÚ·¤˙È: Ô ¶Ú›·ÌÔ˜. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. µ: 766-771.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 146 ÙË Î·È Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·.ÂÍ. °. ∞ 742-746: ∂·Ó·ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ¿ÊËÛ ÌÂÁ¿ÏË ıÏ›„Ë Î·È Ô‰‡ÓË. ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ‰ÔÌ‹˜: ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë (ø 726-746) [Â‰Ò ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙË ÛÙȯ·Ú›ıÌËÛË Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ π. ∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹). 682). ÁÈ· Ó· ÌË ÙÔÓ ÍÂÁ‰¿ÚÂÈ. Ÿ. 801: Ë ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË.

ÂÍ.. Á) Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Ì ÙȘ ¡ËÚË›‰Â˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ıÚ‹ÓÔ Î·È ÎÔÂÙfi (ÛÙ.). ∂ϤÓË (ø 763-76) ∞ 763-765: ÕÌÂÛË ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ˆ˜ ÙÔ˘ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· Ù˘. ÛÙ) Ù· ÏÂ˘Î¿ ÎfiηϷ ϤÓÔÓÙ·È Ì ÎÚ·Û› (ÛÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ¤Û‚ËÛ·Ó ÙËÓ ˘Ú¿ Ì ÎÚ·Û›) Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ¯Ú˘Ûfi ·ÌÊÔÚ¤· (ÛÙ. «∏ ÎÔÈ̤̈ÓË» ÙÔ˘ °. ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ¿ÏÏÔ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. 152). Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù‡Ì‚Ô ÌÂÁ¿ÏÔ (ÛÙ. ‚) ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ÓıÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÓÂÎÚfi: ıÚËÓÔ‡Ó Î·È Îfi‚Ô˘Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ (ÛÙ. ÛÂÏ. 5 ∞ (ÛÂÏ. µÏ. ÛÙÔ ∫›ÌÂÓÔ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. Á) Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.¯. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· (∂ÓfiÙËÙ· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·). ÷ÏÂ¿). Alexiou. ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙȘ «¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™» Î·È ÛÙ· «™Ã∂¢π∞ ∂ƒ°∞™π∞™» ñ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1: ·) ¶. ∞ 772-776: ŒÌÌÂÛË ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. √ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜…. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· (ÌÈ· ÚÔÛÊÒÓËÛË ‹ Â›ÎÏËÛË) ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚›. 47 Î. Ù¤ÏÔ˜. ¢. 147 . Â›Û˘ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª. 82-87). 61 Î. ° 172-176 Î·È ∑ 343-358.» (Alexiou ª. Û ÚfiÏÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ıÚËÓˆ‰Ô‡˜ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ‚) µÏ. fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌÔÓ·‰Èο ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ (. Â) Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ‰È·ÚΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÎÊÔÚ¿ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙËÓ ˘Ú¿ (ÛÙ. 66). ıÚËÓÔ‡Ó ·›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ. 224-225) ñ ∂ÚÒÙËÛË 6: ÛÙ. ∏ ıÚËÓÔ‡Û· ÂÔ̤ӈ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡.¯. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÙÚÈ·‰È΋ ‰ÔÌ‹ ∞µ∞. µ 752-757: ∞Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ò˜ Ô ŒÎÙÔÚ·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈÔÈ Ù˘ ÛÎÔÙÒıËηÓ. ‰) ÔÈ ªÔ‡Û˜.).02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 147 ∂ο‚Ë (ø 749-760) ∞ 749-751: ÕÌÂÛË ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ˆ˜ ÙÔ˘ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ·fi fiÏ· Ù˘ Ù· ·È‰È¿. ηÙfiÈÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ ηÈ. 765Ø Ú‚. 43-44). 46). ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚÔÛ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Î·È ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ˙) Ô ·ÌÊÔÚ¤·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ٿÊÔ. 73-75). ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ÂÚ. ñ ∂ÚÒÙËÛË 8: ·) ÚfiıÂÛË (ÛÙ. ∞ 758-760: ŒÌÌÂÛË ·ÔÛÙÚÔÊ‹ (Ì ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘) Î·È ıÚ‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·.ÂÍ. Ô˘ ÙÒÚ· ÎÂ›Ù·È ÓÂÎÚfi˜. ·Ú. µ 766-771: ∞Ê‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ô˘ Ù˘ ¤‰ÂȯÓÂ Ô ŒÎÙÔÚ·˜.

ÌË ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂȘ. ·fi ·ÓÙfiıÂÓØ ÏÔÁ¿ÚÈÓ ¤¯ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÓ. Ê·ÁÂ›Ó Î·È ÈÂ›Ó ¤¯ÂȘ Î·È <Ó·> ÏÔ˘Ûı›˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È ÂÛ¤Ó· ·Ê‹Óˆ Û ÏÔ˘Û›·Ó ÔÏÏ¿. ÛÎÔÙÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ. […] √›‰·. ·ÎÚÈ‚fi ÌÔ˘ Ù·›ÚÈ. Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘. «¶·Ó¿ÚÂÙ¤ ÌÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÌÔ˘. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ∂ڈʛÏ˘ ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ∂ڈʛÏË (ÂÚ› ÙÔ 1600) ÙÔ˘ °. ∏ ∂ڈʛÏË ÌÔÈÚÔÏÔÁ› ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›. 1783 Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂȘ: Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂȘ. 1779 Ô›‰·: ÁÓˆÚ›˙ˆØ ÛÙ. ·Û‹ÌÈÓ Î·È ¯Ú˘Û¿ÊÈÓ. <ηϋ ÌÔ˘>. ÃÔÚÙ¿Ù˙Ë ¤¯ÂÈ ı¤Ì· ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¤ÚˆÙ· Ù˘ ∂ڈʛÏ˘. ™Ù˘Ï. 1781 ÏÔÁ¿ÚÈÓ ¤¯ÂȘ ÂÚÈÛÛfiÓ: ¤¯ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜Ø ÛÙ. ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ 1. 2. ÔÈ ÙÚ›ÎÏÈÓÔ› ÌÔ˘ Á¤ÌÔ˘ÛÈÓ ‚Ï·Ù›· ˘Ê·Ṳ̂ӷ. ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚËÁÔÚ› (™∆ 1774-1776. √ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ·ÚËÁÔÚ› ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ √ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¤Ô˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ıËΠÈı·ÓfiÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 148 ∂. ∂ÛÙ›·.) Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜. Ô‡ ΛÓË Ë ÓfiÛÙÈÌË ıˆÚÈ¿ Î·È ¿Û· ¯¿ÚË ÛÔ˘ ¿ÏÏË. 1779-1786). ηıÒ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÁÁÂÏÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ºÈÏfiÁÔÓÔ˜. 1780 ÔÏÏ¿: (Â›ÚÚ. ªË‰¤Ó. ÌÈ· ÏÂοÓË Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. 1782 ÔÈ ÙÚ›ÎÏÈÓÔÈ: ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÛ›ˆÓØ ÛÙ. ÙÔÓ Ì·‡ÚÔÓ. Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ ÎÚ˘Êfi Á¿ÌÔ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ. Ô‡ ’Ó’ Ù· ÔÏÏ¿ ÛÔ˘ οÏÏË. ÔÈÔÓ ¿ÔÓÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÔ˘ Ù· ’‚Á·Ï Β ÂÙ‡ÊψÛÂÓ Â̤. Î·È ¿Áˆ οو ÂȘ Õ‰ËÓ <ηÈ> Û‹ÌÂÚÔÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ˘¿Áˆ. Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘. ·˜ ı˘ÌËı›˜ ηÏÔ‡ Óˆ٤ÚÔ˘ ·Á¿ËÓ. ÂΉ. ·Ó·Ù‡ˆÛË) ÛÙ. 1776 ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂ: ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔ˘Ø ÛÙ. ÂÓı˘ÌËı›˜ ¿ÏÏÔÓ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂȘ. ˆ˜ Á·Ì‹ÏÈÔ ‰ÒÚÔ. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· (·fi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·È. 1782 Á¤ÌÔ˘ÛÈÓ ‚Ï·Ù›·: Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ Ì ÔÚÊ˘Ú¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·Ø ÛÙ. ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÛÎÏËÚ¿. ÂÈÌ.» 1775 1780 1785 (µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù˘. ∞ÏÂ͛Ԣ. Ó· ÌË ÊÔ‚¿Ù·È ΛӉ˘ÓÔÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ‚·Ú¤Ô˘˜ ÔϤÌÔ˘˜Ø Î·È ¿ÓÙ· ʤÚÓ ηٿ ÓÔ˘Ó Î·È Â̤Ó. ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∫·È ·Ó ı˘ÌËı›˜. ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞ı‹Ó· 1995. ŒÙÛÈ ı·Ó·ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ڈʛÏË. 148 455 . «™‹ÌÂÚÔÓ ¯ˆÚÈ˙fiÌÂı· Î·È ·¤Ú¯ÔÌ·È ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ.) ÔÏ‡Ø ÛÙ. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· (∂ 453-480) ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Ù˘ ÎfiÚ˘. ¶Ô‡ ’Ó·È Ù· Ì¿ÙÈ· Ù· ÁÏ˘ÎÈ¿.

ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· Ù˘ ‡·Ú͢. ‚Ú‡ÛË ÔψÓÒ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒ. ÙÛÈ fiÓÔ˘˜ ÙÛË Ó· ¯¿ÛÂÈ. Ò˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ «„˘¯‹ ÌÔ˘. ™∆. ª· ‰›¯ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· ·fiÌÂÈÓ˜ Î·È Ò˜ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ. 462 ‰Â Û˘ÓÙ˘¯·›ÓÂȘ: ‰Â ÏÂ˜Ø ÛÙ. 478 Ù’ ·ÌÌ¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ó· Û ıˆÚÔ‡: Ó· Û ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ÁÈ¿ÓÙ· Ù· ÏÔ˘ÌÈṲ̂ӷ ÛÔ˘ Î·È Ù· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÛÔ˘ ¯Â›ÏË ÙË ‰Ô‡ÏË ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÎÚ¿˙Ô˘ÛÈÓ. ˙·¯·ÚÔ˙˘ÌˆÌ¤ÓÔ. Î’ ÂÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÙÚÔÌ¿Ú· ÙÛË ÙËÓ ÙfiÛË Ó· ÛÎÔÏ¿ÛÂÈ. °È¿ÓÙ· Ûˆ¿˜ ÛÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘. ∫∂πª∂¡∞ ∞¶√ ∆∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 1. ÙËÓ ∂ڈʛÏË. ∂ڈʛÏË.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 149 ™ÙfiÌ· ÌÔ˘ ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔ Î·È ÌÔÛÎÔÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ. ÁÏ˘ÎfiÙ·ÙË Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. 475 ·ÓÙڈ̤ÓË: ·Ó‰ÚÂȈ̤ÓËØ ÛÙ. 474 Ó· ÛÎÔÏ¿ÛÂÈ: Ó· ·‡ÛÂÈØ ÛÙ. Ò˜ ÙËÓ ÔÏÏ¿ ‚·ÚfiÌÔÈÚË Ó· Ì ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂȘ. Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ ›Ûˆ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·— ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Ó‡¯Ù· ‰·Ì·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ¤Ó·Ó ‡ÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ (ø 677 ÎÎ. ™Â ÔÏfi149 . 467 ·ÔÎÔÙ‹Û·: ·ÔÙfiÏÌËÛ·ÓØ ÛÙ. äÚÈ·. ÁÈ· Û¤Ó· ÌfiÓÔ ı¿Ó·ÙÔÓ Â‹Ú ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘. Ô˘ Û·˜ ÂÙ‡¯·ÈÓ Û΋ÙÚÔ Ó· Û·˜ ‚·Ú·›ÓÂÈ Î·È ÌÔÓ·¯¿ Ó· ‰›‰ÂÙ ÓfiÌÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË! °È· ÔÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ‰ÂÓ È¿ÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Ù· ‰Èο ÌÔ˘. ∫·È Û˘. πÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ÙÔ˘ fiıÔ˘ Ê˘Ï·¯Ù¿ÚÈ. ÁÈ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÏ·¯ÓÈο ÎÈ ·¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÁÁ›˙ÂÙÂ.) ÛÙ. ÔÈÔÓ ‹ÙÔ Î›ÓÔ Ù’ ¿ÔÓÔ ÎÈ ·ÁÚÈfiÙ·ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ô˘ Û’ ¤‚Á·Ï ÂÎ ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÔ˘ Î’ ·ÈÌ·ÙÔ΢ÏÈṲ̂ÓË Ù’ ·ÌÌ¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ó· Û ıˆÚÔ‡ Ì’ ¤Î·Ì ÙËÓ Î·Ë̤ÓË. ∞ı‹Ó· ¯. 459 ÁÈ¿ÓÙ·: ÁÈ·Ù›Ø ÛÙ. £˘Ìfi˜ Î·È ÙÈÌ‹ «∫·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜Ø Î·È ÔÈ ıÂÔ› —¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ‘‘Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ∂ÚÌ‹’’. ÃÔÚÙ¿Ù˙˘. Ô˚̤. ηډȿ ·ÓÙڈ̤ÓË ÌÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜ ·‰È¿ÎÔ· ·ÈÛıËÙ‹. Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ·ÏfiÓÔË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹: Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÁÈ·ÙÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘. fiÛ· ÙÔ˘ fiıÔ˘ ‚¿Û·Ó· ›¯Â˜ ÁÈ· fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘!» 460 465 470 475 480 (°. ¶Ò˜ Ó· ÌÔ˘ ·Ú·ÔÓÂı›˜. Ô˘ ΤډԘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ˙ˆ‹. Œ¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. ÔÈ· ¯¤ÚÈ· ·ÔÎÔÙ‹Û· ÎÈ ¿ÔÓ· ·Ô‡ ÙÔ ‰fiÏÈÔ Û·˜ ÎÔÚÌ› Û·˜ ¯ˆÚ›Û·. ∫·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘. ÂΉ.¯.). Ó’ ·Ï·ÊÚˆı›. ÁÈ¿ÓÙ· ÛÙ· ÎÏ¿ËÌ·Ù¿ ÌÔ˘ ‰Â Û˘ÓÙ˘¯·›ÓÂȘ ‰˘Ô ÌÈÎÚ¿ ÏfiÁÈ· Û’ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÌÔ˘.» ∫’ ÂÛ¿˜ ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÌÔ˘ ·ÎÚÈ‚¿.

ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÓfiÛÙÔ ÙÔ˘. ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ı¤·ÙË ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘. Ù· ÌÔÈÚÔÏÔÁ‹Ì·Ù· Î·È Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘. ˙‡ÂÈ Ù· ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁ›. 748 ÎÎ. fiÙ·Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ (ø 704 ÎÎ. 440. ∆¤ÏÔ˜. ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. «√ ∂ÚÌ‹˜…». […] √ ÓÂÎÚfi˜ ŒÎÙÔ150 .02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 150 ÎÏËÚË ÙË ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Ï‡ÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Úfi‚·Ï·Ó Ù· ¢ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÏÔ Î·È ÈÔ ÊˆÙÂÈÓ¿ Û Ï‹ıÔ˜ ηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡˜ (. 412 ÎÎ. Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∏ ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ‰Ëψı› ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô 462. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÓÙ›‰ÈΘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ◊Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. °È· ÌÈ· Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˘ ÓfiÛÙÔ˘ «À¿Ú¯Ô˘Ó ¢‰È¿ÎÚÈÙ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˘ ÓfiÛÙÔ˘ [ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ· ÛÙË §˘Î›· Î·È ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘]. ÛÂÏ. 384 ÎÎ. ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜ Î·È ÔÈΛԢ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜. ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ŒÙÛÈ Ë ÛˆÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·›ÚÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο. Ô˘ ‚¿ÛÙ·Í fiÛÔ ‹Ù·Ó Ó· ‚·ÛÙ¿ÍÂÈ. ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·. ÙfiÌ. ™ÙÔÓ ÓÂÎÚfi.. ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔÈ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÈ ÓfiÛÙÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Úfi‰ËϘ. ÂΛ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ [ÛÙ. ÙfiÙ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ·ÔηٷÛÙË̤ÓË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ı‡ÂÏÏ· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡.» (™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. ø 258 ÎÎ.. fiÔ˘ Ô ıÂfi˜ ͢Ó¿ÂÈ Î·È ÙÔÓ Î‹Ú˘Î· Î·È ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ (683-688). ôλλ’ ¦τοι µbν âγg πάλιν ε€σοµαι. 176-177) 2. ÌÂÚÌËÚ›˙ÂÈ..). ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ë ·ÏÈηÚÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚÔÙÔ‡ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ô ÌÔÈÚ·›Ô˜ ÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ·.» (Schadewaldt W. ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ. 89-90) 3. 457. ÛÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÙÚ›ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ (677-696). 242. Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ì ıÚ‹ÓÔ˘˜ Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ Ù˘ÈΤ˜. ÂÈÙ¿ÊȘ Î·È ÂÈ΋‰ÂȘ. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. 679). ∏ ÎÚ›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢›· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ‰È·ÈÙËÛ›·. ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÓÂÎÚfi ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ú·„ˆ‰›·˜. 499. ÙÈ̤˜. 391. Ë ·Á¿Ë Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÔÈ ıÂÔ›. 2. ∞. Ë ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ (ø 736 ÎÎ. ™˘ÓÙ¿ÛÛˆ Û ηٿÏÔÁÔ ÙȘ Ù˘ÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜: 1. 692-694]. ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È ·Á·ıÔÔÈfi˜ (âριούνιος < âρι + çνίνηµι. 375) ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √ ıÂfi˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¤Ô˜. £· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ·Ù¤Ú· Î·È ÙÔ ÓÂÎÚfi ·È‰› ˆ˜ ÙÔ ™Î¿Ì·Ó‰ÚÔ.ÙÈ ÂÚ›Ô˘ Î·È Ô ∞fiÏψÓ. 762 ÎÎ. ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Â͈ڷ˚ÛÌfi˜. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ù˘ÈÎfi. ‹ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û˜. ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒ‰˘ÓË ÔÚ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÈfiÚˆÓ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. fiÙ·Ó. 3. Ô˘ οÓÔ˘Ó fi.. ∆Ô˘ ŒÎÙÔÚ· Ô ¤Û¯·ÙÔ˜ Â͈ڷ˚ÛÌfi˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙȘ ‰Ìˆ¤˜. Ô ¢›·˜. ÁÈ·Ù› ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÊÈÏÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ùfi: Û˘ÓÔ‰fi˜ (ÔÌfi˜) Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ¢ԛˆÓÔ˜ (α€σιος < αrσα.). ÂÊ¢ڛÛÎÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÚfiÔ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘.¯...). Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È Ô ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ÓfiÛÙÔ˜ ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·È. ™ÙËÓ ÈÏÈ·‰È΋ ·˘Ù‹ ÂÓfiÙËÙ· ÂÌÊ·›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡. 4. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ «ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ – ∞¯ÈÏϤ· (469-676). 34. ∆ÔÓ ™·ÚˉfiÓ· ÙÔÓ Â͈ڷ˝˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∞fiÏψÓ.. µ’. 66 ÎÎ. ÛÂÏ. 360.

ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·: ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ô ‹Úˆ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ∏ ÂÌfiÏÂÌË πÏÈ¿‰· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÓfiÛÙÔ˘.¡. Î·È Û fi.. ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ›Ûˆ˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ. ª·ÚˆÓ›Ù˘. ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÓÂÎÚÒÛÈÌÔÈ ÓfiÛÙÔÈ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ (ÙÔ˘ ™·ÚˉfiÓ· Î·È ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·) Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘È΋˜ ÛÎËÓ‹˜. Ë Î˘Ú›ˆ˜ ÂÓıÔ‡Û·.ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ‹ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Ù· ıÂÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ ÓfiÛÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·ÈØ Ù· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È. ∞¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ÏϘ Á˘Ó·›Î˜.] ÎÔÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi οÛÙÚÔ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ÂÓÒ Û¿ÓÈ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙÚ˜ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‹ ·Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÙË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘: ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛË ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ ÛˆÙËÚ›· ÂÓfi˜ ‹Úˆ· ·fi ÙË ÊÔÓÈ΋ Ì¿¯Ë. ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜. Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Âı·Ì¤ÓÔ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÓÂÎÚÈ΋ ÔÌ‹. ∞ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ıÚ‹ÓÔ˘ Û ·ÙÙÈΤ˜ Î·È ·ıËÓ·˚Τ˜ Ù·ÊÈΤ˜ ϿΘ Î·È ·ÁÁ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜: Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. […] ∏ ΢ڛˆ˜ ÂÓıÔ‡Û· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ì ٷ ‰˘Ô Ù˘ ¯¤ÚÈ·. ∫˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ ÓfiÛÙÔ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ÙfiÏÌËÛ ӷ Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ ‰‡Ô ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÙ›·Ï· ı¤Ì·Ù·: ÙÔÓ ÓfiÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. Û ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Ì ÙÚfiÔ ıÂÙÈÎfi. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔÓ Â˘Ù˘¯‹ ÓfiÛÙÔ Û ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ. […] √È ¿ÏϘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ›¯·Ó Â›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Í›· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÂÏÂÙ‹: ηٿ ÙËÓ ÚfiıÂÛÈÓ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. […] ∂›Û˘ ÙÔ ‚›·ÈÔ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Î·È ÙÔ Í¤Û¯ÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Ú¿ÍÂȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ˘ fiÓÔ˘. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË fï˜ Ë ÂÌfiÏÂÌË πÏÈ¿‰· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÓfiÛÙÔ˘. ÛÂÏ. ™˘¯Ó¿ ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. fiÛÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÔÏÌËÚ‹. ÂȉÈÒÎÂÙ·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË ÓÂÎÚÈ΋ ÎÏ›ÓË. Ë ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ıÚËÓ› ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇. Ë ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙË˜Ø Î·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ıÚËÓ› Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ.» (¢. ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ Ù· Ï˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ Ì·ÏÏÈ¿. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ·ÔÙÂÏ› ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘. ∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ «∫·Ù¿ ÙËÓ ÚfiıÂÛÈÓ ¿Ú¯È˙Â Ô ÂıÈÌÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÎÚfi.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 151 Ú·˜ [. Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ‘‘ÓfiÛÙÔ˜-ı¿Ó·ÙÔ˜’’.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ıÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Û fi. ∏ ÔÈËÙÈ΋ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ·˘Ù‹ Â›ÓÔÈ·. […] ™˘ÌÂÚ·›Óˆ. 117-119) 4. ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·χڈ˜. ·Ï151 . ∆ËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÎÔÌȉ‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘Ø Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜Ø ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜. ÌËÙ¤Ú· ‹ Û‡˙˘ÁÔ˜. Èı·ÓÒ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ıÚËÓˆ‰Ô›. ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi˜ Î·È ‰È¿ÌÂÛÔ˜. ™’ ¤Ó· Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÁÁ›Ô. ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. ˆ˜ ¢¯‹ Î·È ˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÏ›‰·. ηٿ ηÓfiÓ·. ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘..

·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. Alexiou. Ô˘ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙfiÛËÓ ·ÓıÚˆÈ¿. ø 721-724).» (M. ı· ÙÔÓ ÎÏ¿„Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘. ˆ 58-62). Ë Ì¿Ó· Î·È Ë Ó‡ÊË. «∆ÔÓ ‹Úˆ· ·˘ÙfiÓ [ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·]. […] ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÁfiÔ. Ë ÔÌËÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË Ì·ÚÙ˘Ú› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. Î·È ÚÈÓ Í„˘¯‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚËÁfiÚËÛ ϤÁÔÓÙ¿˜ Ù˘ ÏfiÁÈ· ÁÏ˘Î¿. ŒÚ¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜. ∆· ıÚËÓËÙÈο ·˘Ù¿ ̤ÚË Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÏËÛȤÛÙÂÚ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÓÙÈʈÓÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ıÚ‹ÓÔ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·ÔȉÒÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÌÈ· Âˆ‰fi ÔÏÔÊ˘ÚÌÒÓ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ ı· ÙÔ ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ. Ô˘ ÂΛÓË ‡ÛÙÂÚ· Ó· Ù· ı˘Ì¿Ù·È ÛÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ […]. √È ·Ôȉԛ ¿Ú¯È˙·Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ. ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ ÔÏÔÊ˘ÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. Î·È Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë. Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô θρÉνος ÁÈ· ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ· ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÌfiÓÔ ÌÔÓˆ‰Èο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ıÚËÓËÙÈΤ˜ Âˆ‰Ô‡˜: ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ıÚËÓÔ‡ÓÙˆÓ. √È ıÚ‹ÓÔÈ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ÚÒÙÔÓ. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙË ‚·ıÈ¿ ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ˆ˜ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘. ÙÒÚ· Ô˘ Ë ∆ÚÔ›· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ·ÙËı›. ∏ Á˘Ó·›Î· ı˘Ì¿Ù·È Ù· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ·ÓÙÚfi˜ Ù˘ Î·È ÎÏ·›ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÌÔ›Ú· Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. Ë ∂ο‚Ë Î·È Ë ∂ϤÓË. 34-35) 5. 44-46) µ. ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ θρÉνο. øÛÙfiÛÔ. Ô˘ ›¯Â ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ıÚËÓˆ‰Ô›. ÔÈ ÈÔ ‰ÈΤ˜. ÛÂÏ. ∞Ó Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. √ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜…. Î·È ÙÔÓ ÁfiÔ. Ù˘ ∂ο‚˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘— ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔÈ. ‰ÂÓ ·ÏÏÔÈÒıËΠ·fi ÙÔ ı¿152 . Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ. Alexiou. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ô Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÌÔÚÊ‹ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· (πÏÈ¿‰·. ηıÒ˜ ¤ÏÂÈ„Â Ô ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘. Ë Á˘Ó·›Î·. Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ¡· ›¯Â Î·Ó ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ˆ˜ Ô Œ¯ÙÔÚ·˜ ¤ı·Ó ·fi ·ÚÚÒÛÙÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ̤۷. ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌÔÓÈο ‰ÔÌË̤ÓÔ ·ÓÙÈʈÓÈÎfi ıÚ‹ÓÔ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiıÂÛÈÓ ÙÔ˘ ·Ú›ÛÙÔ˘ ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ (√‰‡ÛÛÂÈ·.» (M. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ˙‹ÛÂÈ. ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ë Î·ıÂÌÈ¿ ‰È·‰Ô¯Èο ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ̤ÚÔ˜. Ë ∞ÓÙÚÔÌ¿¯Ë. […] ŸÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÓÂÎÚfi ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ Î·È Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ÙÔ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· ̤۷.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 152 Ï¿ Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. √È ıÚ‹ÓÔÈ ∞. √ fiÚÔ˜ θρÉνος ··ÓÙ¿ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë. ÛÂÏ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ Ô‰‡ÓË Ù˘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘. ªfiÓÔ ÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ —Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜. 726-746]. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Ô ÁÔÂÚfi˜ ÔÏÔÊ˘ÚÌfi˜ ÙˆÓ øηӛ‰ˆÓ ¡˘ÌÊÒÓ. √ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜…. ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·Ôȉԛ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∆ËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ë ∞ÓÙÚÔÌ¿¯Ë [ÛÙ. «¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ θρÉνος Î·È ÁfiÔ˜. ¿‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÌÈ· Âˆ‰fi ÔÏÔÊ˘ÚÌÒÓØ Î·ÙfiÈÓ ÔÈ ÙÚÂȘ ÏËÛȤÛÙÂÚ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ó.

15) 153 . 763-776]. ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ‰¤ÓÂÈ ÙË ÛÎËÓ‹ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ. fiÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ıÚ‹ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÎÚfi ŒÎÙÔÚ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û·Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ Ù˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ Î·È Ù˘ ∂ο‚˘. °˘Ó·›Î·. ∫·È Â‰Ò ·˘ÙÔÂÓÔ¯ÔÔÈ›ٷÈ. οı ÌÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÂÈ ·Ô¯·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÓÂÎÚfi. ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÌÈÛË̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ë ∂ϤÓË. ∫¿ı ÌÈ· ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ fiÓÔ Ù˘. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘: Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·Á·ËÙfi ÚfiÛˆÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ·Ø fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚfiÌ·˙·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·. Ì¿Ó· Î·È Ó‡ÊË. 749-761]. √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Î·È Ù˘ ¤‰ÂȯÓ ·Á¿Ë ‹Ù·Ó —¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ— Ô Œ¯ÙÔÚ·˜. ÁÈ· ÙË Û˘ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∆ÚÒ˜ Î·È ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛ˜. ÁÈ· Ó· ‰Âı› Û Á¿ÌÔ Ì ÙÔÓ ¶¿ÚËØ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ ÈÎÚfi. ÌÈÛË̤ÓË Î·È ·‚Ô‹ıËÙË. ∆Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ¯ËÚÈ¿˜ ıÚËÓ› Ë ∞ÓÙÚÔÌ¿¯Ë. ÎÈ ·˜ ¤Ú·Û·Ó ‰Ò‰Âη ̤Ú˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 153 Ó·ÙÔ. √ÌËÚÈο ı¤Ì·Ù·. Û ÔÈÔÓ Ó· ÛÙÚ·Ê›. [ÛÙ. Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ÎÚ˘Ê¿ ‹ Ê·ÓÂÚ¿ ÙËÓ Î·ÎÔÏÔÁÔ‡Û·Ó. ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfïÓ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ηϿ ÏfiÁÈ·. Ë Á˘Ó·›Î·. ∆ÂÏÂ˘Ù·›· ı· ÎÏ¿„ÂÈ ÙÔÓ ÎÔ˘ÓÈ¿‰Ô Ù˘ Ë ∂ϤÓË — ·˘Ù‹ Ô˘ ÙË ÌÈÛÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ∆ÚÒ˜. 760-775). οı ÌÈ· ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿Ø ·‰È¿ÊÔÚË ÁÈ· ÙÔÓ fiÓÔ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∫·È ÙÒÚ·. ¤ÓȈı·Ó ÊÚ›ÎË. ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ.¡. ∆ÔÓ ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ÎÏ·›ÂÈ Ë Ì¿Ó·. 72-77) 6. ∫·È Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹: ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ̘ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÁÈ· ÙËÓ ∂ϤÓË ¦πιος οéδb Ê›ÏÔ˜.ÙÈ Î·È Ó· ¤Î·ÓÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÛÙÔ ÁÈÔ Ù˘. ÛÂÏ. ˆ˜ fi. «∏ ÙÚ›ÙË Î·È ¤Û¯·ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÛÙ‹ ٤ٷÚÙË Ú·„ˆ‰›· (24. ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÙÔÓ ÎÏ¿„ÂÈ. οÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÙÔ˘ ı˘ÌËı›. ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶¿ÙÚÔÎÏÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔÓ ÛËÎÒÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ [ÛÙ. Ô˘ Ì ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ.£.» (ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. ·ÊfiÙÔ˘ ¿ÊËÛ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ Î·È ·ÙÚ›‰·. ÛÂÏ. fiˆ˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ¤ÎÙË Ú·„ˆ‰›·.. ·fi ÙËÓ ∂ο‚Ë ˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÏÂÌÈÛÙ‹. ∂ϤÓË: ·ıÒ· ‹ ¤ÓÔ¯Ë. ∫·È ÌfiÓÔ Ô Î·ıÔÏÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ. ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ·¤ÙÚÂÂ. Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ fiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ. Ë ·‰ÂÚÊ‹. ÎÈ ·˜ ÙÔÓ ÙÚ·‚ÔÏÔÁÔ‡ÛÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ Ì ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∆ËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙË ‰›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Á‡Úˆ. ∫Ï›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÙË ¯·ÈÚÂηΛ· Ù˘ ÂÚ‹Ê·Ó˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜.» (∫·ÎÚȉ‹˜ π. «√ÌËÚÈ΋ ∂ϤÓË…»..

¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜. √ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜…. ∆Ô˘ ›‰ÈÔ˘: «√ÌËÚÈÎÔ› ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ıÚ‹ÓÔÈ» ·fi ÙÔ ∫·ÎÚȉ‹˜ π. √ÌËÚÈο ı¤Ì·Ù·.. ·Ú. «Stabat Mater» ÙÔ˘ ∆˙ÈÔ‚¿ÓÈ ª·Ù›ÛÙ· ¶ÂÚÁÔϤ˙È. Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. •·Ó·Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜…. Â›Û˘. 66. ÛÂÏ. ÛÂÏ..£. ·‰ÂÏÊ‹ ÎÙÏ. ·˜ ÛÙ·ı› Ô‰ËÁfi˜ Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi. °È· ÙËÓ 6Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ‹ Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·) ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ™Ù. 500 ..¿. ÂÈÎ. ÛÂÏ. ¢ËÌÔÙÈο ∆Ú·ÁÔ‡‰È·. ·Ú·¿Óˆ ÛÂÏ. ÌËÙ¤Ú·. «ƒ¤Î‚ÈÂÌ» ÙÔ˘ ∆˙ÈÔ‚¿ÓÈ ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ÓÙ· ¶·ÏÂÛÙÚ›Ó·. ‚) ∫Ô˘Á¤· ™.. 85-86 (∂ÓfiÙËÙ· ∑ 369-529). 43).. Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜... ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠̠ÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ 154 . 72-77.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 154 ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™ ÛÙ· «£∂ª∞∆∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡¢∏ªπ√Àƒ°π∫ø¡ ∞¡∞∫∂º∞§∞πø∆π∫ø¡ ∂ƒ°∞™πø¡ °π∞ ∆∏¡ π§π∞¢∞» °È· ÙȘ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÈÛ¯‡ÂÈ fi.. ‚Ï.¯. ∂ÏÏËÓÈο ªÔ˘Û›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË (‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4). ÎÙÏ. Â) Alexiou M.£. 42). Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ π. ƒ›ÙÛÔ˘ Û ÌÂÏÔÔ›ËÛË ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î. Â›Ó·È Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È Ô ‰¿ÛηÏÔ˜.Ã.. 110-118. (‚Ï. ÌÂÙ¿ Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·..ÂÍ. 1 ÛÙÔ Alexiou M.£. ªÔÚÔ‡ÌÂ.¯. ÒÛÙ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ›Ù ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ù ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÙË ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊË ÏÔ˘ÙÚÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ™·ÊÔ‡˜. ÂÚ. ÂÈÎ. ÛÂÏ. ˆÛÙfiÛÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁηÈÚ·. ∫·ÎÚȉ‹ «√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·» ·fi ÙÔ ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ™ÙËÓ Î¿ı ÔÌ¿‰· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ·fi ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·˘Ù‹˜.¯. Ù· ¤ÚÁ·: «∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ™Â›ÎÈÏÔ˘» ·fi ÙÔ CD ªÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ Atrium Musicae de Madrid. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ ·ÎfiÌË Ù›ÙÏÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ: «∏ Á˘Ó·›Î· Û‡˙˘ÁÔ˜. fiˆ˜ . «∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ» ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË 9. ‰) ¶ÔÏ›ÙË ¡. ÎÙÏ. Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÂÎÊÔÚ¿ ÓÂÎÚÔ‡ ¿Óˆ Û ¿Ì·Í· (fi. 112) Î·È ÙȘ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¶¿ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ (fi. ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·».. ÛÂÏ. (‚Ï. 154 Î.Ã. ∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «°˘Ó·›Î˜» ÛÙÔ Redfield J. ·Ú. «√ ȉ·ÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ÈÏÈ·‰ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘».ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ÌÔÚÔ‡Ó Â›Ù ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡ÛȘ ‹ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·. (‚Ï.. Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Û οı ÔÌ¿‰· ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. «∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜» ÙÔ˘ °. 66. ÙÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi Â›Û˘ ÎÚ·Ù‹Ú· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. Á) ¶ÔÏ›ÙË ¡. ™Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ۯÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·: . «∆˘Èο Â›ıÂÙ· Î·È Ù˘ÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·» ÎÙÏ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÓÂfiÙÂÚ· ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ· Ì ıÚËÓËÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‹ ‡ÊÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì . ÙÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ·ÌÊÔÚ¤· ·fi ÙÔ ¢›˘ÏÔ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 760750 . 2· Î·È 2‚). ÛÂÏ. µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·). ¶·Ú·‰fiÛÂȘ. ™ÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηÏfi Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÔÌ¿‰Â˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ú¢ӷ Ì ı¤Ì· «√ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·».

02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 155 ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ٿÊÔ˘˜ ˆ˜ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. 155 . ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ Ì·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ‹ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ù·ÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó Ë Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË.

ÂΉ. ÙfiÌ. ÂΉ. √∂¢µ. ÙfiÌ. ÂΉ. √ÌËÚÈÎfiÓ ÏÂÍÈÎfiÓ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1981. Ebeling H. – Knox B. «∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·». π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫. Î. Ù‡¯. ÛÂÏ. ∞ı‹Ó· 1984. ÛÂÏ. «√È ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘». 1-2. 1996. «√È ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ̤۷ ·fi Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘». Lexicon Homericum. 61-78. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ∫¢’. 1-2. ¶Ú·ÎÙÈο ∑’ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. §ÂÈ„›· – µÂÚÔÏ›ÓÔ 1868-1932 (·Ó·Ù. ¶∂º. ¶·Ú›Û˘ π. ∞ı‹Ó· 2000.. ÂΉ. √ÍÊfiÚ‰Ë 1920 (·Ó·Ù. ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ».£. 1995.¯. «√‰˘ÛÛ¤ˆ˜ Î·È ∞›·ÓÙÔ˜ ÔÌÈÏ›· (§ 541-567): ∏ ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÛȈ‹˜». 1-6.). «∏ Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ËÚˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi ¤Ô˜ Î·È ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ·». ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ™Ù. 1-2. ÙfiÌ. ¢ˆ‰ÒÓË: «ºÈÏÔÏÔÁ›·». ∫·›ÌÚÈÙ˙ 1985-1993. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ ∂. ¢ˆ‰ÒÓË: «ºÈÏÔÏÔÁ›·». – Stubbings Fr. «√È ·ÚÈÛÙ›˜ ˆ˜ ‰ÔÌÈÎfi Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ¤Ô˜». ∞ı‹Ó· 1999 (17Ë ¤Î‰ÔÛË). Ù‡¯. πÏÈ¿‰· (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. 1-5.¿.. ÂΉ. ÂΉ. ∫·ÎÔ˘Ï›‰Ë. The Iliad: A Commentary. 1993. ¤Î‰. 2004. 74. ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ªÔÚʤ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. √∂¢µ. – Hentze C. ÛÂÏ. ŸÌËÚÔ˜. ¶·ÓÙ·˙›‰Ë˜ π. «πÏÈ¿‰Ô˜ Ú·„ˆ‰›· ø. ∞ı‹Ó· 2001. «∆˘ÔÏÔÁ›· Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‘‘‰ÈÏÔ‡’’ ÛÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜». ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ™È‰¤ÚË. ∞ı‹Ó· 2002. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. ªÂϤÙ˜ – ÕÚıÚ· Alexiou ª. 383-396.W. Lesky A. ÂÏÏ. (ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1994. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. πı¿ÎË. ¶ÔÏ˘Ï¿˜ π¿Î. °.. ÙfiÌ. 1-2.). ÛÂÏ. (ÂÈÌ. (ÂÈÌ.B. ∞ı‹Ó· ¯.. ªπ∂∆. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ¡. ÂΉ. ÛÂÏ. £ÂÛ/Ó›ÎË 1977. √∂¢µ... °ÎÔ‚fiÛÙË. ∫¿ÙÛ·ÚË. ÂÈ̤ÏÂÈ· ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜. 103-114. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °. ¶··‰‹Ì·. ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì 1965). 2001.. ∞ı‹Ó· 1989. 31-48. ∫›ÌÂÓÔ Î·È ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË π.. π·Ó.™. Homers Ilias. ∞ı‹Ó· 1954. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·. ∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ Ÿ. πˆ¿ÓÓÈÓ· 1995. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. 141-159... ∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó· 1986-1987. √ÌËÚÈÎfiÓ ÏÂÍÈÎfiÓ. «À¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ Î·È Â·Ó·ÛÙÚÔÊ‹».. ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË. ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. 1-5 ™ÂÙ.. πı¿ÎË. Homeri Opera: Ilias. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 31.. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °.S.-ª¿ÚÙ.. – ∫·ÎÚȉ‹˜ π. Monro D.. §ÔÚÂÓÙ˙¿ÙÔ˜ ¶. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ™¯fiÏÈ· ∆. ÙfiÌ. – ¶·Ú›Û˘ ¡. 1969-1971). ¶Ú·ÎÙÈο ∏’ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·. ∞ı‹Ó·.F. (ÂΉ. ÙfiÌ. 27-33. ∞ı‹Ó·È 1930. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °.. ÂΉ. 1-8. 1993. 25-39. ∫µ’. – Allen T. ÛÂÏ. ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ ∫.)... §fiÁÔ˜ Î·È ¶Ú¿ÍË. ÛÂÏ.+ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °. ÃÂÈÌÒÓ·˜ 1987. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋. ÙfiÌ.°Ú·ÌÌ·ÙÔÏÔÁ›Â˜ Ameis K. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. °È·ÙÚÔ̷ӈϿ΢).M. ŸÌËÚÔ˜.. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·.E. ¶ÔÏ˘Ï¿. Kirk G. §ÂÍÈÎfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ. 156 . 31. ÙfiÌ. Easterling P.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 156 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (∂ÈÏÔÁ‹) ∂ΉfiÛÂȘ – ™¯fiÏÈ· – §ÂÍÈο – ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ . 51-56.W. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. §ÂÈ„›· 1880-1885. A Companion to Homer [I]. Û¯fiÏÈ·). ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ. ÛÂÏ. 3-8 ™ÂÙ. ÙfiÌ. √ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ıÚ‹ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. Wace A.

π. Ù‡¯.. ∞ı‹Ó· 1997.I. Î·È Ù‡¯.π. ÔÌËÚÈο. «¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË (Ú·„ˆ‰›· ∏)». «πÏÈ¿‰·: §‡ÛÂȘ ·Ó¿Á΢». Î·È §¿Ù·-ª·ÎÚ‹ µ. ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi». Î·È §¿Ù·-ª·ÎÚ‹ µ. °. ËÛÈfi‰ÂÈ·. ∂ÏÏËÓÈο ªÔ˘Û›·. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ª. ·fi Ù· ¶Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ∂’ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· (11-14 ™ÂÙ. ÂΉ. ™ÔÊ.. ∞ı‹Ó· 1981. Jaeger W. ∞ı‹Ó· 1979..π. Ù‡¯Ô˜ ∞’. ∆Ô Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ÂΉ. ª¿¯Ë ¶·˝˙Ë∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘.¶.. ¶Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ∑’ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ √‰˘ÛÛÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ.. ÕÓÔÈÍË 1989. ÙfiÌ. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ∂˘¯‹Ó √‰˘ÛÛ›. ∞ı‹Ó· 1998. ÛÂÏ. µ’. 67-75. ÌÙÊÚ.W. 223-249. £·ÏÏÒ.π. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1999.L. µÂÚÚÔ›Ô˘.. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ (‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹). ∞ı‹Ó· 1999. ÛÂÏ... Ù‡¯. ∞ÙÔÌÈΤ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̈ڛ˜ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ». √ ŸÌËÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∆ÈÌËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ª. ∞ı‹Ó· 1980. ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ∫·ÎÚȉ‹˜ º. ¶ÚÔÔÌËÚÈο. 1988). Ù‡¯. ªπ∂∆. ∞ı‹Ó· 1974. ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ √ ÔÌËÚÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜. «√ ÁÓˆÌÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ».£.π. ÂΉ. Î·È §¿Ù·-ª·ÎÚ‹ µ. ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ ‚’. £·ÏÏÒ. ∫·ÏÔη›ÚÈ-ºıÈÓfiˆÚÔ 1992. 145-156.. Dodds E. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ∫·ÎÚȉ‹ ∂. ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ – ªπ∂∆. ¶·È‰Â›·. √ÌËÚÈο ı¤Ì·Ù·. 14-21. ªÓ‹ÌË ∂ϤÓ˘ π. ∂ÛÙ›·˜.. ∞ı‹Ó· 2001. ∞ı‹Ó·. ∫·ÎÚȉ‹ ∂. 13-52. ∞ı‹Ó· 1968. «∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË». ∞ı‹Ó· 1999. 38. ¤Î‰. ∞ı‹Ó· 1998. ÛÂÏ.. °È·ÙÚÔ̷ӈϿ΢. 157 . £ËÙ›·. ÛÂÏ. ¢È‰·ÎÙÈ΋. µÂÚÙÛ¤Ù˘ ∞. ÛÂÏ. ÂΉ.£. ÂΉ. ÛÂÏ.π. √∂¢µ.£.π. ∞ı‹Ó· 1992.. ∏ ÌfiÚʈÛȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ∫‡ÎÏÔ˜ ∂ϤÓË. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ∫·˙¿˙˘ π. 2000-2001.¡. «ºˆ˜ Î·È ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘».. ÌÙÊÚ. 34 (1983) ÛÂÏ. ÛÂÏ. ∞ı‹Ó· 1999.°. Ô ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ πÏÈ¿‰Ô˜.. ÛÙÔ ∏ ∞Ú¯·›· °Ú·ÌÌ·Ù›· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. «¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÈ΋˜ Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘». ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ∑ËÚ›‰Ë. ÛÂÏ. 102-103 Î·È 105-106.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 157 «∞ÊȤڈ̷ ÈÛÙ’ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ √ÌËÚÈ΋˜ Î·È √‰˘ÛÛÂȷ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ √‰˘ÛÛÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ – ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2001. 9 (∫·ÏÔη›ÚÈ 1997). ÌÙÊÚ. 253-79. ∞ı‹Ó·È 1977. Ù‡¯. 87-92. ∂ÛÙ›·˜. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋. ∞ı‹Ó· 1986 (ÔÏÔÎÏ. Î·È §¿Ù·-ª·ÎÚ‹ µ.. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1989. ∞ı‹Ó· 2002. ∫·ÎÚȉ‹˜ º. §fiÁÔ˜ Î·È ¶Ú¿ÍË. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ∞ı‹Ó· 1981. 13-25. ÛÂÏ.. ÌÙÊÚ. Ù‡¯.. Ù‡¯. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·.£. Griffin J. ªπ∂∆. ÛÂÏ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·. 10 (∫·ÏÔη›ÚÈ 1998). 78. «∏ ÚÔÛˆÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ıÓËÙÔ‡. ¤Î‰. ∫·ÎÚȉ‹ ∂. ª·ÚÎÈ·Ófi˜. ∞ı‹Ó· 1981. ºÈÏÔÏÔÁÈο. Edwards M. ∫·ÎÚȉ‹».π. ∂ÛÙ›·˜. 33 (1983) ÛÂÏ. √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. «¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÌËÚÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜». ∫·ÎÚȉ‹ ∂. ÙÔ˘ ∂ÈÎÔÛÙÔ‡ ÚÒÙÔ˘. ∫∂ª∂. Ù‡¯. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·. Boardman J.. ∫·ÎÚȉ‹ ∂. ª. °ÈfiÛË.. Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ °. ∫·ÎÚȉ‹ ∂. Ù‡¯.. µÏ¿¯Ô˜ °. ∞Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË. •·Ó·Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. 23-33. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ÂΉ. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. Finley M. ∞ı‹Ó·. ∞ı‹Ó· 1984. «∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‘‘·È‰Ô‡˜’’ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ». √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ. πı¿ÎË 1990.. ŸÌËÚÔ˜. ¢Ô˘Ï·‚¤Ú·˜ ∞. √ÌËÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›·.£. 315-334. 5.. π. ÂΉ. ªÂÚ·ÎÏ‹. ∫·ÎÚȉ‹˜ π.. Ù‡¯.£.. Backès J. ∫·ÎÚȉ‹˜ π. ÂΉ. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. 11 (ÕÓÔÈÍË 2000). 1987). ¤Î‰. 2002. 97-110. ¢È¿ÏÔÁÔ˜. ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË».. Ù˘ ∂ΉÔÙÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. πı¿ÎË 1995. ªπ∂∆. Ù‡¯. 1-3.. Burkert W. ¶··‰‹Ì·. «∞fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ.µ. ÀÔ‰ÔÌ‹. 149-157. «√ ÔÌËÚÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ».. ÙfiÌ..£. ™È‰¤ÚË.. ∂ÛÙ›·˜. ∫·ÎÚȉ‹˜ º.. 25-26. ∞ı‹Ó· 1977. «∆· ÚÔÔ›ÌÈ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜. «ŒÚ¯ÔÌ·È ·fi ÙȘ ÛËÏȤ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘…». £·ÏÏÒ. 9 (ª¿ÈÔ˜ 1991). Codino F. ∂ÛÙ›·˜.R. ÂÈÌ.

∫Ô˘Á¤· ™... «¶·Ú·ÏÏËÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ». ∂Î·È‰Â˘ÙÈο.. ∂ÛÙ›·˜.. ∞ı‹Ó· 1986. ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ B’. ÂΉ. ÂΉ. «°ÂÚÔÓÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·. ∫·ÎÚȉ‹˜. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. «√ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫·‚¿Ê˘ Î·È Ë ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ Ó˘ÎÙÔÔÚ›·». «√ÌËÚÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›·». ÂΉ. ∆Ô ƒÔ‰·ÎÈfi. ∞. £ÂÛ/Ó›ÎË 1975. ÙfiÌ. π·Ó. ¶·ÓÔ‡Û˘ °. Ù‡¯. ÂΉ. ∫∂ª∂. 11. ¢È¿ÏÔÁÔ˜. ªÈÏ¿Ï˘ ∞. π. Ù‡¯. ÂΉ. ÛÂÏ. ™¯¤‰ÈÔ Î·È Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. ∫ÔÌÓËÓÔ‡-∫·ÎÚȉ‹ Ÿ.. – ™·Ó¿ÎÔ˘ ∑ˆ‹. 78. ÌÙÊÚ. ∞ı‹Ó· 1979. ∂˘Ú‡·ÏÔ˜. Lesky A. (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 1987-1988). ÂÈÌ. ∫¤‰ÚÔ˜. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. ÙfiÌ.¡. ∫¤‰ÚÔ˜. 11-16. Ù‡¯. 174. ∞ı‹Ó· 2000. ∫Ú.P. «ŸÌËÚÔ˜». ∂ÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋ ıÚËÛΛ·. ÛÂÏ. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. 2001). 59 (ÕÓÔÈÍË 1990). ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ £. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋. ¶··‰‹Ì·. √ÌËÚÈο ÌÂÁ·ı¤Ì·Ù·. £.-ºÂ‚Ú. 158 .¡. µ’ ∏ ∞Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ∫‡ÎÏÔ˜ ∂ϤÓË.. ¶∂º. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. ∞ı‹Ó· (ºıÈÓfiˆÚÔ 1986).. ÛÂÏ. ÛÂÏ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ πÏÈ¿‰Ô˜. ¶·Ú·‰fiÛÂȘ. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. ÛÂÏ. de. ÌÙÊÚ. ∫·ÙÛÔ‡Ú˘ ∞.. 116-124.. 41-71.. Romilly J. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·. 19921993. ∞ı‹Ó· 1994 (·’ ¤Î‰ÔÛË 1904).. ªÔÓ¿Ú ∞. ∞ı‹Ó· 1984. «√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·». ∞ı‹Ó· 1982. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢. «22. «∂ÔÙÈο ̤۷ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜». ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· ΛÌÂÓ·. «∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· Ù˘ µ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘». ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ÂÚ. ∞ı‹Ó· 1993. ÂΉ. ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘: ªÔÈÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÌÂÛÛËÓȷ΋˜ ª¿Ó˘. ÿÚÙ˘.. ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞.. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·. ŸÌËÚÔ˜. √ ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. 2002... £ÂÛ/Ó›ÎË 1963. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1983. ∞ı‹Ó· 2000. ÂΉ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞... §·Ì›· 2000. £Â̤ÏÈÔ. 58-64. ∞ı‹Ó· 16-9-1987.. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 30. ÛÂÏ. ÂΉ. ∞ı‹Ó·È 1977. ∞Ó·ÛÙ.¶. ¤Î‰. ÌÙÊÚ. ºÈÏÔÏÔÁÈ΋.. ™ËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›·. £ÂÛ/Ó›ÎË ¯. ¡¤ÛÙˆÚ Î·È ¶Ú›·ÌÔ˜: ªÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ Û˘Ó·Ó¿ÁÓˆÛ˘». ¶ÔÏ›ÙË ¡. de. 1-3. ª·ÚˆÓ›Ù˘ ¢.. ª¿ÈÔ˜ 1984. ∞ı‹Ó· 1993. π·Ó. ªÂ˙·ÓÙ¿ÎÔ˜ ¡.µ. ∞ÈÛıËÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘..¡. Ù‡¯. ¶··‰‹Ì·. Latacz J.. ∞ı‹Ó· 1987. Ù‡¯. §ÔÚÂÓÙ˙¿ÙÔ˜ ∑.. ∞ı‹Ó· 2004. 68 (∫·ÏÔη›ÚÈ 1992). «√ÌËÚÈ΋ ∂ϤÓË». ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜ °. «ŒÚˆ˜ Î·È ‰fiÏÔ˜ ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë». 1-2. ∂ÛÙ›·˜. ¢È·‚¿˙ˆ. ∞ı‹Ó· 1992. ÂΉ. ÂΉ. ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. University Studio Press. Nilsson M. ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜ £ˆÌ¿˜ °.P.. ÌÙÊÚ. 12-16.∞. Nilsson M. ¶∂º-ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ¶·ÓËÁ‡Ú˘. Ù‡¯. ∞ı‹Ó· 1996.°. Ù‡¯.∞. «£Ú‹ÓÔÈ ËÚÒˆÓ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·» (ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÈÛÙ’ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÔÌËÚÈ΋˜ Î·È Ô‰˘ÛÛÂȷ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. 620-629.∞.¡.. πı¿ÎË 31 ∞˘Á. ™Ù¤ÊÔ˜. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ÂΉ. ÂΉ. «ŒÎÙÔÚ·˜ Î·È ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë (πÏÈ¿‰· ∑ 369-502)». ∫·ÏÔÁÂÚ¿˜ µ. 15-29. ∞Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÓfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·.. ÂΉ. 8 (πÔ‡ÓÈÔ˜ 1990). ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1968.. ª·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ™∂§ª∂ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (Û˘ÏÏÔÁÈÎfi˜ ÙfiÌÔ˜). °È·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÂΉ.∞. ¶fiÏη˜ §¿ÌÚÔ˜. «™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÈÂÚ·Ù›Ԣ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜ (πÏÈ¿‰·˜ ∞ 8-129)». ¶··ÎˆÛÙԇϷ-°È·ÓÓ·Ú¿ °. ÂΉ. ™Ù¤ÊÔ˜. Redfield J. ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘-™ÎÔ˘Ê¿ ∞. Ù‡¯. ¶ÔÏ›ÙË ¡..¡. ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. π. 34-41. 7. ƒ·„ˆ‰›· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜: ‘‘ŒÎÙÔÚÔ˜ ·Ó·›ÚÂÛȘ’’». √ ∞Ú¯·›Ô˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. 78. ¶·ÓÔ‡Û˘ °. ∫Ò‰Èη˜.-ª¿ÚÙ. ∞ı‹Ó· 1978. ∞ı‹Ó· 2004. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜. 5/6... ™Ù¤ÊÔ˜ ∞.°. ∞ı‹Ó· 1991 (·’ ¤Î‰ÔÛË 1914). ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∆ÛÔ·Ó¿Î˘. ∞ı‹Ó· 1999. ÛÂÏ. – 3 ™ÂÙ. √ÌËÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Έ̈‰›·˜. «∏ Ì·ÓÙÈ΋ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·». ·ÊȤڈ̷ ÙÔ˘ ÂÚ.. ¶··‰‹Ì·.-ª¿ÚÙ. ÛÂÏ.∫. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰· (ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘). ∏ ÚËÙÔÚÈ΋ Ù˘ ÔÌËÚÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜..¯. ÛÂÏ. ¢ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 158 ∫·ÎÚȉ‹˜ º. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·. ÕÛÙ˘. Page D.. Romilly J. ¶·Ï›Ì„ËÛÙÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘.π. 32-37. ÛÂÏ. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 30. 2002. ∏ πÏÈ¿˜ Î·È Ë πÛÙÔÚ›·. Ù‡¯. 10. 43-51. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∞ÁÁ. Ù‡¯.

«√ ÔÌËÚÈÎfi˜ ∞›·˜ Î·È Ô ∞›·˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹». B’. «√ ∂ÚÌ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌËÚÈ΋ Ô›ËÛË». ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. ∞ı‹Ó·È 1975. 55-65.. ∫·ÎÚȉ‹).-P.. 161-322)». Î·È ÂÚÈÔ‰. Ù‡¯. ÂΉ. ÛÂÏ.). B¿ÈÔ˜ §È·‹˜. 11 (ÕÓÔÈÍË 2000). ™·Ì·Ú¿ ª. ÷Ù˙ËÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫. ÙfiÌ. ¶∂º-ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2000. ¡¤· ¶·È‰Â›·. ∞. ÙfiÌ. 12 (ÕÓÔÈÍË 2001). ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏. 142-155.. ¡¤· ¶·È‰Â›·.ÂÈÌ. ∞. ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË ‘‘∆Ô Î¤ÓÙËÌ· ÙÔ˘ Ì·ÓÙËÏÈÔ‡’’ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Û›‰·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· (™ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜)». «™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫. «∆Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ °Ï·‡ÎÔ˘ – ¢ÈÔÌ‹‰Ë. «√ ̇ıÔ˜ Ù˘ £¤Ùȉ·˜». ¢. de Î·È Vernant J. Snell B. A.A. ÂΉ. 77-91. ¶ÔÙ·Ìfi˜. ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. 159 . 37 (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 1986). Ù‡¯.™. ∞ı‹Ó· 2002. A.. Ù‡¯. ∞ı‹Ó·È 1970. ·Ó·Ù‡.. ∞ÓıÚÒÈÓË Â˘ı‡ÓË Î·È ı›· Â¤Ì‚·ÛȘ ÂȘ ÙËÓ ÚÒÈÌÔÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹Ó Ô›ËÛÈÓ. ¶··‰‹Ì·. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. Ù‡¯. «∆· ÔÌËÚÈο ¤Ë ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË». ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∆ÛÔ·Ó¿Î˘ ∞.. ÛÂÏ.. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ∞. ÂΉ. ÛÂÏ. ªπ∂∆. ∆· ÔÌËÚÈο ¤Ë. AÓÙ·fi‰ÔÛË Î·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·. 13 (ºıÈÓfiˆÚÔ 1988). «ŒÎÙÔÚÔ˜ Î·È ∞›·ÓÙÔ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›· (∏. «∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÂÈ΋ Ô›ËÛË.ª.. π·ÎÒ‚. ªπ∂∆. √Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. ∞Á·¿Ì ٷ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·». ∫·ÎÚȉ‹˜. ÛÂÏ. ¤Î‰. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 30.. ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. 170-321». ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË. ∂È΋ ·Ê‹ÁËÛȘ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú·. °ÚËÁfiÚË. ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ∞ı. 1985).π. 388-397. Aı‹Ó· 1984. Ù‡¯. ∆Ú˘¿Ó˘ ∫. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ™Ù¤ÊÔ˜. 55-56 (ÕÓÔÈÍË 2000). ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. H ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· ΛÌÂÓ· Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ∞. ÂΉ... ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›·. ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ª.. 126-141. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∏. ∞. Ù‡¯.. «∏ ¤ÓÓÔÈ· ⁄‚ÚȘ ÛÙ· ÔÌËÚÈο ¤Ë».02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 159 Romilly J. 74-91. ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ª.. ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. ∞ı‹Ó· 1989. Schadewaldt W..™. 81 (¢ÂÎ. £·ÏÏÒ. ∞ı‹Ó· 2004. ™ÎÈ·‰¿˜ ∞Ú. [µÏ. 33-40. º. ÛÂÏ. Ù‡¯. ∞. 76-80. ∞ı‹Ó· 1980. Gutenberg. 3 (¢ÂÎ. £ÂÛ/Ó›ÎË 1975. ∏’ ÛÙ. Ù‡¯.∂. de. ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿ÁÓˆÛ˘». ∞fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ÛÂÏ.. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. 55-65.. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜.ª. ∞ı‹Ó·È 1969. ÂÈÌ. πÏÈ¿‰· ∑ 144-236». ¢È·Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∞ı‹Ó· 1999. ∞ı‹Ó· 1997. ™¯ÔÏ‹˜ π. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘. ∆· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ.. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ªπ∂∆. Ù‡¯.. Thomson G. «∏ Ì‹ÓȘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ πÏÈ¿‰·˜». ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ ‚’. 25 (1981). ∆Û¿ÊÔ˜ µ. ÌÙÊÚ.°. ÛÂÏ. ÛÂÏ. Ù‡¯. ∫∂ª∂.. ÛÂÏ. ™·Ì·Ú¿ ª.. 52 (1988). «∆· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ÔÌËÚÈο ¤Ë ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË: ¶ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. «√Ì‹ÚÔ˘ πÏÈ¿‰·. ÛÂÏ. 91 (1998). Ù‡¯. 52 (∫·ÏÔη›ÚÈ 1988).. ∞fi ÙËÓ Ô›ËÛÈÓ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. «√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·». 116-130. Û °. Ù‡¯. (ÌÙÊÚ. ∆Û¿ÊÔ˜ µ. 26-55. ∞ı‹Ó· 1962. ÌÙÊÚ. ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ∞ı. ÊÈÏÔÏ. ÛÂÏ. ∞’ Î·È µ’. ÛÂÏ. ∞ı‹Ó·È 1977. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ·˜. 69-96. Seaford R. ¶Ú·ÎÙÈο ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ∫. ∞. ŒÔ˜ Î·È ¢Ú¿Ì·. 17-23]. «™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘». ∞ı‹Ó· 2003. £·ÏÏÒ. Ù‡¯. ™ÎÈ·‰¿˜ ∞Ú. ∂Î·È‰Â˘ÙÈο. «∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘¿Ó·ÎÙ· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰·». ¢‹ÌÔ˘ ¶Ú¤‚Â˙·˜. ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. . ∂. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î·È ∆¤¯Ó˜. 26-31. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜. ÛÂÏ. ÛÂÏ. ÌÙÊÚ. ¶··ÎˆÛÙԇϷ-°È·ÓÓ·Ú¿. ™Ù¤ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ. 15-19.. 36 (1984).. «ª·ÁÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ·» (ÌÙÊÚ.. ¶Ú¤‚Â˙· 1994. 2001). Romilly J. ∞ı‹Ó· 2004. ÷Ù˙‹ ∂. ∞Ó·ÛÙ. ™Ù¤ÊÔ˜...

ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ NfiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 M·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹. T· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. 108.02 DASKALOU SELIDOPOIHMENO 8-11-2005 11:24 ™ÂÏ›‰· 160 M ·fiÊ·ÛË Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. BIB§IO™HMO A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi EΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ BÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. . A’). K¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful