Panitia Kajian Tempatan MINIT MESYUARAT PANITIA KAJIANTEMPATANKALI KETIGA 2010 1.0 Ucapan Aluan Pengerusi 1.1Pn.

Rosna Norin binti Abd Sehat,Ketua Panitia Kajian Tempatanmengucapkan terima kasih serta mengalualukan kehadiran semua ahlipanitia Kajian Tempatan 2010 ke mesyuarat kali ke tiga ini.1.2Mengharapkan agar apa yang disampaikan di dalam mesyuarat kali inidapat di kongsi bersama bagi memantapkan lagi Pengajaran danpembelajaran seterusnya kecemerlangan panitia ini sendiri.Diharapkan juga Ajk dapat memberikan pandangan dan berkongsi pendapat danpengetahuan untuk meningkatkan lagi tahap pengajaran danpembelajaran bagi mata pelajaran Kajian Tempatan seterusnyamembangun panitia ini supaya lebih aktif lagi. 2.0 Ucapan Penasihat,Tn Hj Zulkifli b Aziz,Guru Besar SKM2. 2.1 Mengucapkan salam dan selamat datang kepada semua ahli panitiakajian tempatan ke mesyuarat kali ke 3 ini.2.2 Mengucapkan Tahniah kepada semua ahli atas segala usahasama yangtelah dilaksanakan sepanjang tahun ini bagi melaksanakan apa yang telah panitiarancangkan sekaligus menaikkan nama panitia ini setaraf dengan panitia-panitiayang lain.2.3 Diharapkan juga Ajk dapat memberikan pandangan dan berkongsipendapat dan pengetahuan untuk meningkatkan lagi tahap pengajaran danpembelajaran bagi mata pelajaran Kajian Tempatan seterusnya membangun panitiaini supaya lebih aktif lagi.1

Panitia Kajian Tempatan Makluman3.0 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat lalu D i s a h k a n : P n . H a r t i n i b i n t i A b d o l R a h m a n . Disokong : Pn.Afizah binti Ithnin. 4.0 Perkara Berbangkit 4.1 Lawatan Sambil Belajar4.1.1 Pn.Afizah memaklumkan bahawa satu Lawatan Sambil Belajarakan diadakan tidak lama lagi bagi murid-murid tahun 5. Suhubungandengan itu beliau telah menyiapkan kertas cadangan bagi lawatan tersebut.4.2.2 Semua ahli membincangkan tentang sumber kewangan bagilawatan ini dan bersetuju untuk mengutip wang dari murid yang bersetujumengikuti lawatan ini.Selain itu semua ahli juga bersetuju sebulat suarauntuk bergabung dengan Panitia Sivik untuk lawatan Murid tahun 5 ini.4.2 Folio4.2.1 Pn Rosna Norin memaklumkan kepada semuaahli panitia kajiantempatan bahawa bahan-bahan untuk folio telah pun diterima. Guru-guruKajian Tempatan boleh mendapatkannya di bilik guru .4.2.2 Pn.Afizah juga mencadangkan agar disediakanklip untuk folio dantidak lagi menggunakan cara menebuk lubang atau binding yang mana agakmembebankan murid yang tidak berkemampuan.Dan semua ahli bersetujudengan cadangan beliau.4.3 Analisa Ujian4.3.1 Pn.Rosna membentangkan analisa Ujian selaras 4 bagimatapelajaran kajian tempatan.4.3.2 Pengerusi mengharapkan agar guru-guru matapelajaran kajiantempatan untuk terus berusaha membimbing murid-murid terutamanyamurid dari kelas cerdik.4.4 Taklimat dapatan Kursus Tenaga diperbaharui dan Kecekapan Tenaga.4.4.1 Krusus tersebut telah dihadiri oleh Pn.Norhayati di KualaLumpur.Dapatan dari krusus tersebut melibatkan Sukatan matapelajaran Kajian Tempatan.4.4.2 Semua ahli bersetuju agar modul dan lembaran diperbanyakkandan diedarkan kepada semua ahli Panitia Kajian Tempatan. Pn.NorhayatiMakluman 2

Panitia Kajian Tempatan 5.0 Hal-hal lain . 4.1Pn. Rosna Norin mengingatkan sekali lagi kepada guru-guru Kajian Tempatan dan juga guru-guru yang baru mengajar Kajian Tempatanbahawa Folio perlu dihasilkan 2 kali setahun. Folio membawa makah40.Jumlah markah bagi peperiksaan pertengahan dan akhir tahun adalah60.Tajuk bagi folio yang akan dihasilkan murid adalah berdasarkan tajukyang di beri oleh guru kajian tempatan kelas masing-masing berdasarkankemampuan murid-murid itu sendiri.4.2Berikut adalah Aktiviti yang telah dijalankan pada penggal kedua ini iaitu Kuiz KemerdekaanPenghasilan Folio 4.3Pn.Rosna Norin juga mengingatkan folio untuk penggal kedua yang akanditambah markahnya dengan peperiksaan akhir tahun boleh la bermulasekarang .4.4Bagi penggal kedua ini , guru-guru kajian tempatan boleh lamembekalkan murid-murid dengan kertas-kertas untuk menghasilkanfolio agar dapat mengurangkan bebanan ibubapa untuk membeli foliolagi.4.5Ketua Paniti menyarankan agar soalan-soalan digubal berdasarkansukatan apa yang telah di ajarkan di kelas dan salinan soalan hendaklahdi serahkan kepada Ketua Panitia untuk simpanan Bank Soalan.4.6Folio yang terbaik akan di kumpulkan untuk tujuan pameran kelak. Makluman6.0 Ucapan Penangguhan 8.1 Pengerusi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yangmelapangkan masamenghadiri mesyuarat pada kali ini. Ucapan penghargaan kepadasemua yang telahmemberikan pandangan dan idea-idea

bernas dalam memantapkanPanitia Kajian Tempatanyang mana bertujuan untuk penambahbaikan proses pengajaran danpembelajaran di masaakan datang. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.00 petang. 3

Panitia Kajian Tempatan D i s e d i a k a n o l e h , D i s e m a k o l e h , Disahkan oleh,« « « « « « « « « « « « « « « «««««««««««««...P n N o r a z r e e n b i n t i A . A z i z P n . R o s n a N o r i n b i n t i A b d S e h a t Set i au sah a P an i t i a Kaj i an Te mp at a n Pen g eru si P ani t i a Kaji an Te mpat a nS K M e r l i m a u D u a S K M e r l i m a u D u a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful