Bài t p Toán r i r c 3

Chương 2: Nhóm, vành, và trư ng

EEEEEE
Nguy n H u Tâm
nghtambl@gmail.com http://mathblu.tk

Vĩnh L i - B c Liêu
20/2/2012

1 / 17

N i dung trình bày

1

Ch ng minh nhóm

2

Ch ng minh vành

2 / 17

N i dung trình bày

1

Ch ng minh nhóm

2

Ch ng minh vành

3 / 17

Ch ng minh nhóm

Cách ch ng minh là d a vào đ nh nghĩa:
Đ nh nghĩa

Nhóm (X , ”.”) là t p h p X có phép toán hai ngôi ”.” th a: Phép toán . có tính k t h p, X có ph n t đơn v 1, M i ph n t c a X đ u kh ngh ch.

4 / 17

Ch ng minh nhóm

(ti p ...)

Bài t p v nhóm

Ch ng minh m i t p h p cùng v i các phép toán đư c ch ra là m t nhóm: Các t p h p Z, Q, R, C cùng v i phép toán c ng thông thư ng. Các t p h p Q∗ = Q \ {0}, R∗ = R \ {0} là m t nhóm Abel, có ph n t đơn v là 1.

5 / 17

Ch ng minh nhóm

(ti p ...)

√ √ T p h p Z 2 = a + b 2, a, b ∈ Z cùng v i phép toán
√ √ √ (a1 + b1 2) + (a2 + b2 2) = a1 + a2 + (b1 + b2 ) 2.

T p h p Mn (R) g m các ma tr n vuông c p n không suy bi n cùng v i phép toán nhân hai ma tr n vuông c p n.

6 / 17

Ch ng minh nhóm

(ti p ...)

Ch ng minh m u

T p h p các s th c R cùng v i phép toán c ng thông thư ng hai s th c là m t nhóm.

7 / 17

Ch ng minh nhóm
Ta có

(ti p ...)

Phép toán c ng đã cho có tính k t h p, vì tính ch t phép c ng hai s th c. R có ph n t đơn v 1 = 0, vì ∀x ∈ R x + 0 = 0 + x = x. M i ph n t c a R đ u kh ngh ch, vì ∀x ∈ R, suy ra x + (−x) = (−x) + x = 0. Do đó ∃x −1 = −x. V y R cùng v i phép toán đã cho là m t nhóm.

8 / 17

Ch ng minh nhóm

(ti p ...)

Ch ng minh m u

√ √ T p h p Z 2 = a + b 2, a, b ∈ Z cùng v i phép toán c ng
√ √ √ (a1 + b1 2) + (a2 + b2 2) = a1 + a2 + (b1 + b2 ) 2 là m t nhóm.

9 / 17

Ch ng minh nhóm
Ta có

(ti p ...)

√ Phép toán c ng đã cho có tính k t h p, vì: ∀x, y , z ∈ Z 2, √ √ √ ta có x = a1 + b1 2, y = a2 + b2 2, z = a3 + b3 2. Suy ra √ (x + y ) + z = a1 + a2 + a3 + (b1 + b2 + b3 ) 2 và √ x + (y + z) = a1 + a2 + a3 + (b1 + b2 + b3 ) 2. Do đó (x + y ) + z = x + (y + z) (đpcm) √ √ Z 2 có ph n t đơn v 1 = 0 + 0 2, vì ∀a, b ∈ Z √ √ √ √ √ a + b 2 + 0 + 0 2 = 0 + 0 2 + a + b 2 = a + b 2.
10 / 17

Ch ng minh nhóm

(ti p ...)

√ √ M i ph n t c a Z 2 đ u kh ngh ch, vì ∀x ∈ Z 2, suy √ √ √ ra x = a + b 2, và a + b 2 + (−a − b 2) = 0. Do đó √ ∃x −1 = −a − b 2. √ V y Z 2 cùng v i phép toán đã cho là m t nhóm.

11 / 17

N i dung trình bày

1

Ch ng minh nhóm

2

Ch ng minh vành

12 / 17

Ch ng minh vành

Cách ch ng minh là d a vào đ nh nghĩa:

13 / 17

Ch ng minh vành
Vành

(ti p ...)

Xét ∅ = X , và hai phép toán hai ngôi ”+”, ”.”. Ta nói (X , +, .) là m t vành n u và ch n u (X , +) là m t nhóm Abel. (X , .) là m t n a nhóm, t c là (x.y ).z = x.(y .z), ∀x, y , z ∈ X. Phép nhân "." phân ph i v i phép c ng "+", t c là: ∀x, y , z ∈ X x.(y + z) = x.y + x.z (x + y ).z = x.z + y .z

14 / 17

Ch ng minh vành

(ti p ...)

Bài t p v vành

Ch ng minh m i t p h p cùng v i hai phép toán đư c ch ra là m t vành: Các t p h p Z, Q, R, C cùng v i phép toán c ng và nhân thông thư ng.

15 / 17

Ch ng minh vành
Ch ng minh m u

(ti p ...)

T p Z cùng v i phép toán c ng và nhân thông thư ng là m t vành. Ta có: (Z, +) là m t nhóm Abel (ch ng minh tương t nhóm, và chú ý tính giao hoán). (Z, .) là m t n a nhóm, t c là (x.y ).z = x.(y .z), ∀x, y , z ∈ Z. Đi u này đúng, do tính ch t k t h p c a phép nhân s nguyên.

16 / 17

Ch ng minh vành

(ti p ...)

Phép nhân phân ph i v i phép c ng, vì: ∀x, y , z ∈ R x.(y + z) = x.y + x.z (x + y ).z = x.z + y .z V y suy ra ĐPCM.

17 / 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful