Legea nr.

297/2004 privind pia a de capital
(publicat în Monitorul Oficial nr. 571/29.06.2004)

TITLUL I DISPOZI II GENERALE

Art.1.- (1) Prezenta lege reglementeaz înfiin area i func ionarea pie elor de instrumente financiare, cu institu iile i opera iunile specifice acestora, precum i a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobiliz rii disponibilit ilor financiare prin intermediul investi iilor în instrumente financiare. (2) Prezenta lege se aplic activit ilor i opera iunilor prev zute la alin.(1), desf urate pe teritoriul României. (3) Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare C.N.V.M., este autoritatea competent care aplic prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul s u. (4) Prevederile prezentei legi nu se aplic instrumentelor pie ei monetare, care sunt reglementate de Banca Na ional a României, i titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finan elor Publice, dac emitentul alege pentru tranzac ionarea acestora o alt pia decât cea reglementat , definit conform art.125. (5) Prevederile prezentei legi nu se aplic în cazul administr rii datoriei publice în care sunt implicate Banca Na ional a României, b ncile centrale ale statelor membre i alte entit i na ionale din statele membre cu func ii similare acestora, Ministerul Finan elor Publice, precum i alte entit i publice. Art.2.- (1) În în elesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii: 1. ac ionar semnificativ ± persoana fizic , persoana juridic sau grupul de persoane care ac ioneaz în mod concertat i care de ine direct sau indirect o participa ie de cel pu in 10% din capitalul social al unei societ i comerciale sau din drepturile de vot,

ori o participa ie care permite exercitarea unei influen e semnificative asupra lu rii deciziilor în adunarea general sau în consiliul de administra ie, dup caz; 2. compensarea - înlocuirea crean elor i obliga iilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mul i participan i le emit în favoarea altui participant sau altor participan i, sau pe care le primesc de la ace tia, cu o crean sau o obliga ie net unic , astfel încât aceast unic crean net s fie pretins , respectiv aceast unic obliga ie net s fie datorat ; 3. cont comun de investi ii ± investi ie realizat în contul a dou sau mai multor persoane sau asupra c reia dou sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semn tura uneia sau mai multor persoane dintre cele men ionate; 4. emitent ± entitatea cu sau f r personalitate juridic ce a emis, emite sau inten ioneaz s emit instrumente financiare; 5. entit i reglementate ± persoanele fizice i juridice, precum i entit ile f r personalitate juridic a c ror activitate este reglementat i/sau supravegheat de c tre C.N.V.M.; 6. filial ± societate comercial în cadrul c reia exist un asociat sau un ac ionar aflat într-una dintre situa iile prev zute la pct.27; 7. fond de investi ii ± organism de plasament colectiv f r personalitate juridic ; 8. fond deschis de investi ii ± organism de plasament colectiv în valori mobiliare, f r personalitate juridic , ale c rui unit i de fond fac obiectul unei emisiuni i r scump r ri continue; 9. grup ± reprezint un ansamblu de societ i comerciale compus dintr-o societatemam , filialele sale i entit i în care societatea-mam sau filialele sale de in o participare, precum i societ ile comerciale legate una de alta printr-o rela ie care face necesar consolidarea conturilor i consolidarea raportului anual; 10. institu ie de credit ± entitate definit conform art.1 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancar , cu modific rile i complet rile ulterioare; 11. instrumente financiare înseamn : a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pie ei monetare, inclusiv titluri de stat cu scaden mai mic de un an i certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare final în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA; f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb i pe ac iuni; g) op iuni pe orice instrument financiar prev zut la lit.a) ± d), inclusiv contracte similare cu decontare final în fonduri; aceast categorie include i op iuni pe curs de schimb i pe rata dobânzii; h) instrumente financiare derivate pe m rfuri; i) orice alt instrument admis la tranzac ionare pe o pia reglementat într-un stat membru sau pentru care s-a f cut o cerere de admitere la tranzac ionare pe o astfel de pia ; 12. instrumente financiare derivate ± instrumentele definite la pct.11 lit.d), g), h), combina ii ale acestora, precum i alte instrumente calificate astfel prin reglement ri ale C.N.V.M.; 13. instrumente ale pie ei monetare - instrumente financiare care se tranzac ioneaz de regul în cadrul pie ei monetare; 14. intermediari ± societ i de servicii de investi ii financiare autorizate de C.N.V.M., institu ii de credit autorizate de Banca Na ional a României, în conformitate cu legisla ia bancar aplicabil , precum i entit i de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre s presteze servicii de investi ii financiare de natura celor prev zute la art.5; 15. investitor calificat: a) entit i autorizate s opereze pe pie e financiare, precum institu iile de credit, societ ile de servicii de investi ii financiare, alte institu ii financiare autorizate i reglementate, societ ile de asigur ri, organismele de plasament colectiv, societ ile

subiect al recunoa terii reciproce. c) entit i legale care îndeplinesc dou din urm toarele trei criterii: 1. cifra de afaceri anual net mai mare de echivalentul sumei de 50. În în elesul prezentei legi. c). institu ii de credit centrale. nu îndeplinesc dou din cele trei criterii prev zute la lit. poate decide s autorizeze persoane fizice rezidente în România. .000.000 euro. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor dep e te 500.000 euro. C. organisme interna ionale i regionale.000. e) anumite societ i mici i mijlocii. 2. b) autorit i ale administra iei publice centrale i locale.de administrare a investi iilor.M. Banca European de Investi ii sau alte organisme similare.N. C.M. Banca Central European .situa ia în care dou sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a) participare. 3. num r mediu de angaja i pe perioada unui exerci iu financiar mai mare de 250. care solicit în mod expres s fie considerate investitori califica i. dac aceste persoane îndeplinesc cel pu in dou din urm toarele criterii: 1. investitorul a lucrat sau lucreaz în sectorul financiar cel pu in de un an. investitorul a efectuat tranzac ii de o m rime semnificativ pe o pia reglementat cu o frecven medie de cel pu in 10 tranzac ii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice. 3. 16.V. precum i alte entit i ce nu sunt autorizate ori reglementate i al c ror unic obiect de activitate este investi ia în valori mobiliare.000 euro. poate decide s autorizeze societ i mici i mijlocii cu sediul în România.V. subiect al recunoa terii reciproce.N. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43. precum: Fondul Monetar Interna ional. d) anumite persoane fizice. 2. având o pozi ie care necesit cuno tin e privind investi iile în valori mobiliare. în conformitate cu ultimele situa ii financiare raportate. care solicit în mod expres s fie considerate ca investitori califica i. societ i mici i mijlocii sunt acele societ i comerciale care. care înseamn de inerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societ i comerciale. leg turi strânse . fondurile de pensii.

i în situa ia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari. 20. ofertant sau persoana care ini iaz o ofert . persoane implicate: a) persoane care controleaz sau sunt controlate de c tre un emitent sau care se g sesc sub un control comun. cump rarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare.a) . 22. rudele i afinii pân la gradul al doilea ale persoanelor fizice men ionate la lit. care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice i/sau juridice. de asemenea. Aceast defini ie se va aplica. organisme de plasament colectiv ± entit i organizate. care prezint informa ii suficiente despre termenii ofertei i despre valorile mobilare oferite.b) control. dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societ i comerciale. 18. b) persoane care particip direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea ob inerii sau exercit rii în comun a drepturilor de vot.M. 17. care este în fapt entitatea care controleaz aceste filiale. se consider leg tur strâns i situa ia în care dou sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una i aceea i persoan printr-o rela ie de control. 19. ofert public de preluare . c) persoane fizice din cadrul societ ii emitente care au atribu ii de conducere sau control.N. cu sau f r personalitate juridic .oferta public de cump rare care are ca rezultat. pentru cel care o promoveaz .c). în conformitate cu dispozi iile prezentei legi i reglement rile C.C. în scopul investirii acestora.. ofert public de valori mobiliare ± înseamn comunicarea adresat unor persoane. d) so ii.P. . obiect al acordului. persoan ± orice persoan fizic sau juridic .. dac ac iunile. 21. denumite în continuare O. f cut sub orice form i prin orice mijloace. astfel încât s permit investitorului s adopte o decizie cu privire la vânzarea. care înseamn rela ia dintre societatea-mam i o filial sau o rela ie similar între orice persoan fizic sau juridic i o societate comercial . orice filial a unei filiale va fi considerat o filial a societ ii-mam .V. pot conferi o pozi ie de control.persoana juridic sau fizic ce ofer valori mobiliare publicului sau se ofer s cumpere valori mobilare.

a valorilor mobiliare.un plan care ar permite emiterea.persoan juridic . 24. denumit i sistem multilateral de tranzac ionare. . 23.e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administra ie în cadrul unui emitent. precum i aceste persoane între ele. pentru a înf ptui o politic comun în leg tur cu un emitent. urm toarele persoane sunt prezumate c ac ioneaz în mod concertat: a) persoanele implicate. procedura de insolvabilitate . sistem alternativ de tranzac ionare ± un sistem care pune în prezen mai multe p r i care cump r i vând instrumente financiare.dou sau mai multe persoane. altele decât cele de tipul titlurilor de capital. Pân la proba contrar . într-un mod care conduce la încheierea de contracte. dac aceast m sur implic suspendarea sau limitarea transferurilor sau pl ilor. societate-mam . programul de ofert . care urm re te fie lichidarea unui participant. d) o societate comercial cu fondurile ei de pensii i cu societatea de administrare a acestor fonduri. 27. precum i oricare dintre filialele aceleia i societ i-mam între ele. legate printr-un acord expres sau tacit. 25.253/2004 privind caracterul definitiv al decont rii în sistemele de pl i i în sistemele de decontare a opera iunilor cu instrumente financiare sau de legisla ia str in . c) o societate comercial cu membrii consiliului s u de administra ie i cu persoanele implicate. fie reorganizarea sa. b) societatea-mam împreun cu filialele sale. persoane care ac ioneaz în mod concertat . b) poate s numeasc sau s revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectiv . 26. în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate.procedura colectiv prev zut de Legea nr. ac ionar sau asociat al unei societ i comerciale care se afl în una din urm toarele situa ii: a) de ine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta.

stat membru de origine: a) statul membru în care este situat sediul social al societ ii care presteaz servicii de investi ii financiare sau de administrare de investi ii. . societatea nu are un sediu social. statul membru de origine este acela în care este situat sediul central. altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare. controleaz singur. majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conduc torilor filialei în ultimele dou exerci ii financiare. 30. dac . sau 2. în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investi ii. ca rezultat al exercit rii drepturilor sale de vot. b) statul membru în care este situat sediul social al societ ii care administreaz un sistem de tranzac ionare. în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta.c) poate exercita o influen semnificativ asupra entit ii la care este ac ionar sau asociat. stat membru gazd : a) statul membru în care o societate de servicii de investi ii financiare sau o societate de administrare a investi iilor are o sucursal sau î i desf oar activitatea. în conformitate cu legea na ional . dac . a numit singur. d) este ac ionar sau asociat al unei entit i i: 1. precum i statul membru în care se afl sediul social al societ ii de investi ii. în baza unui acord încheiat cu ceilal i ac ionari sau asocia i. c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investi ii î i are sediul social. societatea nu are un sediu social. statul membru de origine este acela în care este situat sediul central. în conformitate cu legea na ional . state membre ± statele membre ale Uniunii Europene i celelalte state apar inând Spa iului Economic European. în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectiv sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entit i. majoritatea drepturilor de vot. b) statul membru. 28. 29.

dac se consider v t mat în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al . 33. 32. în func ie de modul de constituire al acestora. poate emite. acte administrative care s cuprind aprecieri motivate în leg tur cu calificarea unei persoane. titluri. c) orice alte titluri negociate în mod obi nuit.valori mobiliare de acela i tip i/sau clas emise continuu ori în cel pu in dou tran e distincte pe o perioad de 12 luni. negociate pe pia a de capital. care dau dreptul de a achizi iona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb. inclusiv titlurile de stat cu scaden mai mare de 12 luni. dând loc la o decontare în bani. care presteaz unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizat .31. informa ii. conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercit rii acestui drept.V. opera iuni. în conformitate cu mandatul dat de aceasta. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat .(1).M. (2) C. negociabile pe pia a de capital.N. f r personalitate juridic separat a unei societ i comerciale. sucursal .structur organizat . Toate sediile înfiin ate în România de c tre o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singur sucursal . 36. precum i orice alt tip de valori mobiliare.ac iuni i alte valori mobiliare asimilabile ac iunilor. altele decât cele de tipul titlurilor de capital ± toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital. sau excluderea din sfera termenilor i expresiilor cu semnifica ia stabilit la alin. valori mobiliare: a) ac iuni emise de societ i comerciale i alte valori mobiliare echivalente ale acestora. 34. din oficiu sau la cererea unei p r i interesate. cu excep ia instrumentelor de plat . titluri de capital . institu ii. acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în. b) obliga iuni i alte titluri de crean . 35. situa ii. (3) Orice persoan fizic sau juridic . titluri de participare ± unit i de fond sau ac iuni emise de organisme de plasament colectiv. în m sura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acela i emitent sau de c tre o entitate care apar ine grupului din care face parte respectivul emitent.

N. inut în conformitate cu prevederile prezentei legi. C.a). societate de servicii de investi ii financiare. utilizarea neautorizat a sintagmelor servicii de investi ii financiare.N. societate de investi ii. sau a oric rei combina ii între acestea.N.M. dup caz.(2) pct. d) s solicite informa ii i documente emiten ilor ale c ror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzac ionare pe o pia reglementat sau tranzac ionate într-un sistem alternativ de tranzac ionare.N. de la data înregistr rii cererii. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege. pia reglementat i burs de valori.C. se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucure ti. întrunirea membrilor acestuia sau. b) s solicite consiliului de administra ie al entit ilor reglementate. are caracter public. directorilor executivi.V. e) s efectueze controale la sediul entit ilor reglementate i supravegheate de C.. directorilor. (6) Registrul C.M. cu m rfuri. stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi. asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin.M.b). în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit.V. societate de administrare a investi iilor.M. prev zute la lit.V.N. poate: a) s verifice modul de îndeplinire a atribu iilor i obliga iilor legale i statutare ale administratorilor.M. (5) În scopul exercit rii activit ii de supraveghere. (4) Se consider refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege i faptul de a nu r spunde peti ionarului în termenele prev zute de legisla ia în vigoare.11. c) s solicite tribunalului competent s dispun convocarea de adun ri generale ale ac ionarilor. f) s audieze orice persoan în leg tur cu activit ile entit ilor reglementate i supravegheate de C. fond deschis de investi ii. f r respectarea condi iilor legale. agent pentru servicii de investi ii financiare.. convocarea adun rii generale a ac ionarilor. . atrage r spunderea potrivit legii. precum i ale altor persoane în leg tur cu activitatea entit ilor reglementate sau supravegheate.V. (7) Prestarea neautorizat a oric ror activit i care cad sub inciden a prezentei legi.V.

c) echivalentul institu iilor de credit i al societ ilor de servicii de investi ii financiare.2 alin..V.11.M. a B ncii Na ionale a României sau a altor institu ii i autorit i publice care îndeplinesc func ii similare în leg tur cu politica monetar .M. art. (5) Prevederile capitolelor V i IX.N.M.(1) pct.V.23 alin. art. ac ionând ca agen i pentru servicii de investi ii financiare.V. (4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului. supravegherea respect rii acestora fiind asigurat de C. datoria public i administrarea rezervelor statului.(1) i (2) se aplic corespunz tor i institu iilor de credit..N.(1) Serviciile de investi ii financiare prev zute la art. în baza autoriza iei acordate de C. (6) Respectarea condi iilor de autorizare i a cerin elor de adecvare a capitalului institu iilor de credit este supravegheat de c tre Banca Na ional a României.N. autorizate de c tre autorit ile competente din statele membre.4. b) institu iile de credit. cursul de schimb.(4).42 alin. privind instrumentele financiare definite la art... dup cum urmeaz : a) societ ile de servicii de investi ii financiare i intermediarii din statele nemembre.(1) pct. precum i cele ale art.V. Art. pe lâng datele sale de identificare.2 alin.(1) Serviciile de investi ii financiare se realizeaz prin persoane fizice. (3) În toate actele oficiale.5. (2) Intermediarii care presteaz servicii de investi ii financiare în România vor fi înscri i în registrul inut de C.3.14. intermediarul trebuie s precizeze.TITLUL II INTERMEDIARI Capitolul I Dispozi ii generale Art. num rul i data înscrierii în Registrul C. . autorizate de Banca Na ional a României.M. Ace tia î i desf oar activitatea exclusiv în numele intermediarului ai c rui angaja i sunt i nu pot presta servicii de investi ii financiare în nume propriu.24. pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii defini i la art.25 i art.N.

servicii principale: a) preluarea i transmiterea ordinelor primite de la investitori în leg tur cu unul sau mai multe instrumente financiare.V. b) închirierea de casete de siguran . (3) C.(2) Nici o persoan fizic sau juridic nu poate presta servicii de investi ii financiare f r a fi înscris în Registrul C. e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm i/sau plasamentul de instrumente financiare.N. d) consultan acordat societ ilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital. b) executarea ordinelor în leg tur cu unul sau mai multe instrumente financiare. precum i consultan i servicii privind fuziunile i achizi iile de societ i. precum i privind situa iile de incompatibilitate ale acestora. servicii conexe: a) custodia i administrarea de instrumente financiare.(1) Serviciile de investi ii financiare reglementate de prezenta lege sunt: 1. atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare..M.N. în vederea execut rii unor tranzac ii cu instrumente financiare.M. strategie industrial .V.5. d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor. Capitolul II Servicii de investi ii financiare Art. stabile te proceduri privind înscrierea agen ilor pentru servicii de investi ii financiare în registrul inut de C.N. c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor. în care respectiva societate de servicii de investi ii financiare este implicat în tranzac ii. c) tranzac ionarea instrumentelor financiare pe cont propriu. 2. pe baz discre ionar .M..V. . altfel decât pe cont propriu. cu respectarea mandatului dat de ace tia.

5 pct. Capitolul III Societ ile de servicii de investi ii financiare Art.M.000 euro.S.M.6. b) i d). nu tranzac ioneaz instrumente financiare pe cont propriu i nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm.I..N. b) i d) i pct. presteaz serviciile de investi ii financiare prev zute la art.F.1 lit.(1) pct.N.5 alin.F.a).F. constituite sub forma unor societ i pe ac iuni.(1). calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.a).S. (2) C. dac S.N. va fi determinat cu respectarea reglement rii C.I. . calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.000 euro. g) servicii de schimb valutar în leg tur cu activit ile de servicii de investi ii financiare prestate.I.1 lit. denumite în continuare S.V.e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm. d).7.I. i va fi de cel pu in: a) echivalentul în lei a 50.V.. sunt persoane juridice.(1) Capitalul ini ial al unei S.I.(1).S. f) consultan de investi ii cu privire la instrumentele financiare.000 euro. care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investi ii financiare i care func ioneaz numai în baza autoriza iei C. emitente de ac iuni nominative. a). c) echivalentul în lei a 730. f) i g). va emite reglement ri privind serviciile prestate conform art. Sec iunea 1 Capitalul ini ial Art. b) echivalentul în lei a 125.5 alin..S..5 alin. nu tranzac ioneaz instrumente financiare pe cont propriu i nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm.S. pentru S.31/1990.F.2 lit.M.F.Societ ile de servicii de investi ii financiare. emise în conformitate cu legisla ia comunitar . nu de ine fondurile i/sau instrumentele financiare apar inând investitorilor. conform Legii nr.V. b). dac S. autorizate s presteze toate serviciile de investi ii financiare prev zute la art. presteaz serviciile de investi ii financiare prev zute la art.

i majoreze capitalul ini ial cel pu in pân la nivelul echivalentului în lei a 315. calculat conform metodologiei prev zute în reglement rile C. C. c) S.(1) lit..V.I. b) valoarea total de pia a instrumentelor financiare de inute în cont propriu reprezint maximum 15% din capitalul ini ial al respectivei societ i. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.F.I.S. prev zute la alin. S.F. nivelul capitalului ini ial al S. (7) Cursul de referin la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.c) au obliga ia s .000 euro.000 euro. prev zut la alin.b) au obliga ia s .i majoreze capitalul ini ial cel pu in pân la nivelul echivalentului în lei a 730.S. iar S. prev zute la alin. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.i majoreze capitalul ini ial cel pu in pân la nivelul echivalentului în lei a 125. iar S.S. .(1) lit. precum i alte componente ale bilan ului contabil. prev zute la alin.c) au obliga ia s .b) au obliga ia s .b) poate de ine instrumente financiare în cont propriu.F. va modifica. S.I.i majoreze capitalul ini ial cel pu in pân la nivelul echivalentului în lei a 530.M.000 euro.S.000 euro.I.i majoreze capitalul ini ial cel pu in pân la nivelul echivalentului în lei a 85.(1) lit.F.(2) Pân la data de 31 decembrie 2004.F.S.(1) lit. prev zute la alin.N. (8) S. prev zute la alin.F.(1) lit. privind executarea corect a ordinelor clien ilor.I.(1) lit. (4) Pân la data de 31 decembrie 2006. respect cerin ele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legisla ia comunitar .I. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.c) au obliga ia s .V.S. (5) Capitalul ini ial va fi considerat ca parte din fondurile proprii.F. dac sunt îndeplinite cumulativ urm toarele condi ii: a) de inerea instrumentelor financiare în cont propriu a ap rut numai ca urmare a unei erori a S. prev zute la alin.F. cu respectarea legisla iei comunitare aplicabile. S.I.000 euro. (6) În scopul respect rii cerin elor prev zute de legisla ia comunitar .I.F.000 euro. (3) Pân la data de 31 decembrie 2005.S.S.i majoreze capitalul ini ial cel pu in pân la nivelul echivalentului în lei a 105. iar S.N.(1) lit.I.M. prin ordin al pre edintelui.S.F. incluzând capitalul social subscris i v rsat.S.b) au obliga ia s .I.

acord autoriza ia de a presta servicii de investi ii financiare ..S. i) alte cerin e prev zute în reglement rile C. descrierea structurii organizatorice i a regulilor de ordine intern . se afl în leg turi strânse cu o alt persoan fizic sau juridic .F. e) dovada existen ei capitalului ini ial minim. va fi autorizat de C.N.V.5 alin. h) prezentarea structurii ac ionariatului. auditorilor i persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglement rilor C.I. a identit ii i integrit ii ac ionarilor semnificativi. d) calificarea. 2. experien a profesional i integritatea administratorilor. i Camera Auditorilor Financiari din România. C. (2) Autoriza ia acordat de C. f) prezentarea planului de afaceri.N. subscris i integral v rsat în numerar.S. va men iona expres serviciile de investi ii financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art.V.V.V.M.M.(1) S.N. dup caz.V.M. sunt situate în România.M.d) de inerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental i provizoriu i sunt strict limitate la timpul necesar finaliz rii respectivelor tranzac ii. în func ie de serviciile de investi ii financiare ce vor fi prestate. Sec iunea a 2-a Autorizarea.N. suspendarea i retragerea autoriza iei Art.I. membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) i care îndepline te criteriile comune stabilite de C. c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investi ii financiare.I.(1) pct.S. s presteze servicii de investi ii financiare.M.F. conduc torilor. b) sediul social i sediul central. g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar.M.8. (3) În situa ia în care S.N.5 alin.V. dac îndepline te cumulativ urm toarele condi ii: a) societatea este constituit sub forma juridic a unei societ i comerciale pe ac iuni.1 i 2 i nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe men ionate la art.(1) pct. reprezentând locul unde se afl centrul principal de conducere i de administrare a activit ii. unei S.N.F..

este în drept s nu acorde autoriza ia pentru prestarea de servicii de investi ii financiare unei societ i comerciale.S.I.M.S.M. (4) C.acestei S.S..V. delapidare. orice modificare în modul ei de organizare i func ionare.N. Banca Na ional a României.V.M. Comisia de Supraveghere a Asigur rilor sau de alte autorit i de reglementare a pie elor financiare cu interzicerea exercit rii oric rei activit i profesionale. b) oricare dintre ac ionarii s i semnificativi. existente în statul nemembru care guverneaz statutul persoanelor având leg turi strânse cu S. reglement rile emise în aplicarea acestora sau cele administrative.V.M. cerin ele pruden iale i de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege i prin reglement rile C.M. potrivit prezentei legi. c) C. i va notifica sau va supune în prealabil autoriz rii.V. sub condi ia dobândirii calit ii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. în el ciune. numai dac aceste leg turi strânse nu împiedic realizarea atribu iilor de supraveghere. constat c dispozi iile legale. fals. a fost condamnat pentru gestiune frauduloas . pentru perioada în care aceast interdic ie r mâne în vigoare.. dup caz. abuz de încredere. poate începe activitatea la data acord rii autoriza iei. are obliga ia s respecte condi iile de autorizare.M. în cazul respingerii cererii. dare sau luare de mit .I. pe toat durata desf ur rii activit ii. Art.F.F..F. 2.S.F.C.N. se afl în situa iile de incompatibilitate prev zute de reglement rile C...I. precum i alte infrac iuni de natur economic .. acord autoriza ia S. în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documenta iei complete prev zute de reglement rile în vigoare sau emite. ori dificult ile în implementarea acestor dispozi ii împiedic realizarea unei supravegheri pruden iale eficiente ori c . dac : a) se afl în procedur de insolvabilitate.I.S. în conformitate cu prevederile reglement rilor C.F. o decizie motivat care poate fi contestat . 3.I. potrivit legii.V.S.. a fost sanc ionat de C.N.V. în termen de 30 de zile de la data comunic rii ei.N.N. membri ai consiliului de administra ie sau conduc torii societ ii: 1. (5) S.10.M.9. Art. sau de ine o pozi ie semnificativ într-o societate comercial care se încadreaz în prevederile lit.a).N.V. uz de fals.N. m rturie mincinoas .

..F.I. g) de i cerin ele stipulate la art.(1) sunt îndeplinite. Art.12.M. nu a fost informat cu privire la identitatea ac ionarilor persoane fizice i/sau juridice care de in în mod direct sau indirect pozi ii semificative în S.N. în urm toarele situa ii: a) S.I.S.S.8 alin.. d) C.M.N. Suspendarea poate fi prelungit la expirarea termenului ini ial.11.. în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglement rilor C.V.S.V. prev zute la art.V.S. este în drept s retrag autoriza ia de a presta servicii de investi ii financiare unei S.S.F. c) S. dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.M. nu corespund cerin elor asigur rii unei gestiuni s n toase i prudente a S.V.F.V.V.F. i/sau ale pie elor reglementate.I.(1) C.N.supravegherea din statul nemembru al unui intermediar str in care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficient .I.M.1.C.M. nu respect reglement rile privind adecvarea capitalului. i realiz rii unei supravegheri pruden iale eficiente potrivit prezentei legi.N. persoane fizice sau juridice.M. Art.(1) pct.S.N.N.I. sau agen ii s i pentru servicii de investi ii financiare nu respect reglement rile C. pentru o perioad cuprins între 5 i 90 de zile. care de in în mod direct sau indirect pozi ii semnificative în S.V. b) S.N.S. ..F.M. nu a început s presteze serviciile de investi ii pentru care a fost autorizat . este în drept s suspende autoriza ia S.F. sau cu privire la m rimea de inerilor acestor ac ionari.I.N.I..M.I..M. constat c ac ionarii.S. cu excep ia situa iei în care C.S..I. nu mai îndepline te condi iile care au stat la baza emiterii autoriza iei. e) C.S. în termen de 12 luni de la primirea autoriza iei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.F.N.F.V. numai dac nu sunt întrunite condi iile pentru retragerea autoriza iei sau pentru alte sanc iuni mai grave prev zute de lege. se dovede te c nu se poate asigura o administrare s n toas i prudent a S. f) societatea solicitant nu dispune de capitalul ini ial. prev zut în reglement rile C. pe o perioad mai mare de 6 luni.V.M.V. d) S.I.F.F. stabilite de C.N.5 alin. a suspendat autoriza ia pe aceast perioad .

f) alte cazuri prev zute de reglement rile C..S. (2) La solicitarea expres a unei S.S.F.I.F.V. controlul intern i ac ionarii semnificativi Art.F. care este: a) filiala unei institu ii de credit sau a unei societ i de asigurare autorizate într-un stat membru.. Sec iunea a 3 -a Conduc torii.I. în conformitate cu reglement rile emise în acest sens.I.F. în baza unei declara ii de renun are. (3) C. Art. în cazul în care aceasta a fost ob inut pe baza unor declara ii sau informa ii false ori care au indus în eroare. b) o filial a societ ii-mam a unui intermediar autorizat în acel stat.N.V. (2) Autorit ile competente din statele membre.V..S..I.(1) C.14.13.S.S. b) filiala societ ii-mam a unei institu ii de credit sau a unei societ i de asigurare autorizate într-un stat membru..N. vor fi consultate înainte de acordarea autoriza iei unui S.e) dac evenimente ulterioare acord rii autoriza iei creeaz incompatibilitate în prestarea de servicii de investi ii financiare.M. responsabile cu supravegherea institu iilor de credit sau a societ ilor de asigurare. c) controlat de acelea i persoane fizice sau juridice ce controleaz o institu ie de credit sau o societate de asigurare autorizat într-un stat membru.S.M.M.N. Conduc torii trebuie s fie angaja i ai S. atunci când aceasta este: a) o filial a unui intermediar autorizat în acel stat membru.F. administratorii.F. trebuie s fie asigurat de cel pu in dou persoane.I.(1) Conducerea S.V. anuleaz autoriza ia unei S. c) este controlat de acelea i persoane fizice sau juridice care controleaz un intermediar autorizat în acel stat membru. C.N.I. va solicita informa ii i se va consulta cu autorit ile competente ale unui stat membru înaintea autoriz rii unei S.M. cu contract individual de munc i pot fi membri ai consiliului de administra ie. . retrage autoriza ia de a presta servicii de investi ii financiare.

V. persoan juridic str in .18.S. Art.15. Art.V.F. va stabili i termenul maxim în care trebuie s se realizeze dobândirea pozi iei notificate. decizia C. persoane juridice str ine care presteaz servicii de investi ii financiare pe teritoriul României.V.I. astfel încât aceasta s ating sau s dep easc 20%.F.S. s exercite exclusiv func ia pentru care au fost numi i i cel pu in unul dintre ace tia s ateste cunoa terea limbii române. dobândirea unei asemenea pozi ii.N.F. precum i a normelor interne. (2) Orice ac ionar semnificativ care î i propune s .. sunt împuternicite s conduc i s coordoneze activitatea zilnic a acesteia i sunt învestite cu competen a de a angaja r spunderea intermediarului.I.I.. s devin o filial a sa. în aceast categorie nu se includ persoanele care asigur conducerea nemijlocit a compartimentelor din cadrul S. Ei trebuie s aib studii superioare absolvite cu examen de licen în unul dintre domeniile economic. 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot.(1) Orice persoan care î i propune s achizi ioneze. juridic ori în alt domeniu care s se circumscrie activit ii financiare sau s fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii i s aib o experien de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pie ei de capital.N. organizarea i func ionarea compartimentului de control intern vor fi prev zute prin reglement rile C.M.N.V.S.F. direct sau indirect.I.M. ac iuni la o S..F.S.S.I. În cazul aprob rii..M.I.i m reasc participa ia. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respect rii de c tre societate i personalul acesteia a legisla iei în vigoare incidente pie ei de capital.N.. prin decizie.16. s conduc activitatea sucursalei i s angajeze legal în România intermediarul.I. conduc torii sunt persoanele împuternicite de intermediarul. trebuie s notifice în prealabil C. (3) C. persoan juridic str in .17.Condi iile privind autorizarea personalului.. se va pronun a în termen de 90 de zile de la data notific rii i.S.. (3) Conduc torii trebuie s asigure efectiv conducerea curent a activit ii S.. trebuie s notifice în prealabil C.(2) Conduc torii sunt persoanele care.N.F. În cazul sucursalelor intermediarilor.M. poate interzice. poate fi asigurat numai de c tre persoane fizice. . prin care ar dobândi o pozi ie semnificativ . Art.V.F. potrivit actelor constitutive i/sau hot rârii organelor statutare ale S. indicând m rimea pozi iei avute în vedere. dac este cazul. a sucursalelor i a altor sedii secundare.S.M.. Art.Administrarea unei S.S. ori care inten ioneaz ca respectiva S.

o institu ie de credit ori o societate de asigurare autorizat în alt stat. cu privire la orice achizi ie sau înstr inare a ac iunilor sale. direct sau indirect.N.F.N.19.18 alin.V. ce de ine. (7) S.N.(1) În situa ia în care ac ionarii semnificativi.M. participa ia.. C. dup caz.F. C.I. (2) În scopul verific rii integrit ii unui ac ionar al unei S.I.(1) i (2) dac . solicitate prin reglement rile C.S.. pozi ia semnificativ din cadrul unei S. o persoan fizic sau juridic ce controleaz o S.N.N.I.I..S.V. care reprezint mai pu in de 20%.M.(1).F.S. conduc torii sau personalul compartimentului de control intern nu asigur administrarea prudent a S. inând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudent a societ ii.I.S. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oric rui ac ionar. a unei institu ii de credit sau a unei societ i de asigurare autorizate în alt stat. o institu ie de credit sau o societate de asigurare autorizat în alt stat. S. Art.M.I.N. societatea-mam a unei S.S.. (2).V. va informa C. S.13. (4) i (5).F.I.(1) C. Art.S. apreciaz c persoana care ar ocupa o astfel de pozi ie poate prejudicia func ionarea în bune condi ii a societ ii sau o bun supraveghere a acesteia.. o pozi ie semnificativ . în mod direct sau indirect.i diminueze.I. cel pu in anual. printre altele.F. care se pot referi.M. urmare a acelei achizi ii..F.F. la interdic ii.I.N.S.S. ac iuni ale unei S. 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot.(4) Orice persoan care î i propune s . persoan fizic i/sau juridic .N.-ul în care persoana care inten ioneaz s achizi ioneze ac iuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlat de aceasta.i diminueze. (5) Orice ac ionar semnificativ care î i propune s . (6) Dac persoana prev zut la alin.I. indicând m rimea pozi iei avute în vedere.F. identitatea ac ionarilor ei semnificativi i m rimea participa iilor acestora i. trebuie s notifice în prealabil C. trebuie s notifice în prealabil C. (8) Periodic.F.M.M.S. care ar conduce la dep irea sau situarea sub nivelurile prev zute la alin. va dispune m surile necesare pentru remedierea situa iei. poate interzice unei persoane dobândirea unei pozi ii prev zute la art.I.(1) i (2) este o S.F.. direct sau indirect.V. sanc iuni .V. sau a unei persoane care inten ioneaz s achizi ioneze. a a cum a fost prev zut la art.F. membrii consiliului de administra ie.V. de îndat ce va lua la cuno tin .M.S. inten ia de dobândire a ac iunilor va face obiectul unei consult ri prealabile. orice alte date i informa ii cu privire la aceste persoane.S.V. i dac .M. direct sau indirect..V.20. va comunica C. ori care are ca rezultat pierderea de c tre S. a calit ii de filial a sa.

În scopul protec iei investitorilor.18 alin. informa iile i datele privind serviciile de investi ii financiare prestate în conformitate cu prevederile art...V.(1). în leg tur cu un instrument financiar tranzac ionat.N. Art.. pe parcursul desf ur rii activit ii lor.18 alin.M.21. Capitolul IV Reguli pruden iale Art. forma i termenele de transmitere a rapoartelor men ionate la alin.V. indiferent dac aceste tranzac ii s-au desf urat pe o pia reglementat sau nu. drepturile de vot aferente sunt nule de drept.(1) i (2).N. precum i rapoarte periodice.(1) Intermediarii autoriza i de C. (4) Intermediarii sunt obliga i s p streze.. f r a se limita la: .V.M.M.împotriva administratorilor i/sau a conducerii.M. pe o perioad de cel pu in 5 ani. C.M.. Art. regulile de pruden ialitate stabilite de C.S.5.M. iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunz tor.N. (2) C.(1) Intermediarii vor respecta în orice moment. precum i împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.N.. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situa iile financiare i în raport rile periodice. C.24.I.În cazul în care influen a exercitat de c tre persoanele la care se face referire la art. prin inspec ii. va adopta m suri pentru suspendarea exercit rii drepturilor de vot aferente ac iunilor de inute de respectivii ac ionari. (3) C. Aceste reguli pruden iale se vor referi.22. competitivit ii i bunei func ion ri a pie elor.N.M va emite reglement ri privind con inutul.20 risc s prejudicieze administrarea unei S.V.23. Art.N. (2) M suri similare pot fi aplicate i persoanelor vinovate de nerespectarea obliga iilor prev zute la art.(1) i (2) i art.V.F. va emite reglement ri privind cerin ele pruden iale i de adecvare a capitalului pentru evaluarea corect a riscurilor.V.V. (3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei pozi ii semnificative a fost efectuat f r acordul C. în scopul prevenirii i limit rii efectelor acestora. asigur rii stabilit ii.N. au obliga ia s prezinte situa iile lor financiare.

s supravegheze respectarea regulilor pruden iale. la activele investitorilor. (2) Creditorii unui intermediar nu pot apela. care s previn folosirea acestor fonduri în interesul firmei. precum i a altor cerin e legislative i reglementare.M.M. cu excep ia cazului în care clientul î i d acordul în scris. în scopul protej rii drepturilor lor de proprietate. în special în situa ia insolven ei intermediarului. inclusiv reguli referitoare la tranzac iile personale ale salaria ilor.V. precum i împotriva folosirii acestor instrumente financiare de c tre intermediari. d) p strarea înregistr rilor tranzac iilor desf urate. în tranzac iile pe cont propriu... inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate.Înaintea prest rii de servicii de investi ii financiare. de control i siguran pentru procesarea electronic a datelor. (2) Implementarea i supravegherea respect rii regulilor de conduit de c tre to i intermediarii care presteaz servicii de investi ii financiare pe teritoriul României vor fi asigurate de c tre C. cu excep ia institu iilor de credit. pentru a permite C.(1) Intermediarii i agen ii pentru servicii de investi ii financiare sunt obliga i s respecte regulile de conduit emise de C. b) proceduri adecvate care s asigure separarea instrumentelor financiare apar inând investitorilor de cele apar inând intermediarului. stabilite de c tre statul membru gazd . Art. Un intermediar nu poate folosi activele unui client în scopul garant rii tranzac iilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client. .25. în nici o situa ie.M.V.26. în afara situa iei în care investitorii consimt în mod expres. e) existen a unei structuri organizatorice care trebuie s minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor i intermediar ori între investitorii aceluia i intermediar. structura organizatoric a acesteia nu trebuie s contravin regulilor de conduit pentru evitarea conflictului de interese.V..N. regulilor de conduit în afaceri. Capitolul V Reguli de conduit Art.N.a) proceduri administrative i contabile corespunz toare. În situa ia înfiin rii unei sucursale. c) proceduri adecvate care s asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protej rii dreptului de proprietate. precum i regulile emise de pie ele reglementate pe care ace tia tranzac ioneaz .N. precum i mecanisme adecvate de control intern. intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.

aplicabile administr rii activit ii.27. în vederea aplic rii regulilor prev zute la alin.. . care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. s asigure investitorilor un tratament impar ial.(1). b) s angajeze toate resursele. c) s solicite de la investitori informa ii referitoare la situa ia lor financiar .(1) Prestarea de servicii de investi ii financiare.M. Art.(1) Reglement rile C. se va face pe baza unui contract. inclusiv pentru contractele la distan . d) s transmit investitorilor toate informa iile relevante privind tranzac iile în care contrapartea este intermediarul. care.N. dintre care unul va fi remis clientului. redactat în dou exemplare. indiferent dac acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar. s elaboreze i s utilizeze eficient procedurile interne necesare prest rii serviciilor de investi ii financiare. începând cu momentul încheierii contractului. (2) Reglement rile C. vor implementa principii. experien a investi ional i obiectivele cu privire la serviciile solicitate. (3) Prin contract la distan se în elege orice contract. cel pu in: a) s ac ioneze onest. organizat de c tre ofertant. pentru derularea contractului.28. impar ial i cu diligen profesional în scopul protej rii intereselor investitorilor i a integrit ii pie ei.V. va fi evaluat natura profesional a investitorului.M. (2) În cazul în care un intermediar execut un ordin. în scopul protej rii intereselor investitorilor i a integrit ii pie ei. în cadrul unui sistem de vânz ri sau prest ri de servicii de investi ii financiare la distan . în calitate de ofertant.. pân la expirarea acestuia. încheiat între un intermediar. Conform acestor principii. vor stipula con inutul i clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii. f) s desf oare activitatea în conformitate cu reglement rile C.N.V.M. referitor la servicii de investi ii financiare. în calitate de beneficiar de servicii de investi ii financiare. intermediarul trebuie. e) s încerce s evite conflictele de interese. în contul investitorilor. iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate. pornind de la persoana care a dat ordinul. i un investitor.Art.V. folose te exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distan .N.

(2) vor cuprinde. fiind legate de: a) opera iuni de schimb valutar. în plus. În cazul în care investitorul reziliaz unilateral contractul. de la încheierea contractului. inclusiv cele de comunicare electronic . (5) Reglement rile prev zute la alin. f) contracte forward pe rata dobanzii (FRA). care s -i permit intermediarului s presteze servicii de investi ii financiare la distan .(2) vor cuprinde modalit ile prin care pot fi furnizate servicii de investi ii financiare la distan . precizând expres mijloacele de comunicare la distan .i motiva decizia de retragere. (6) Prin mijloace de comunicare la distan se în elege orice mijloc care. el va putea fi obligat s pl teasc serviciile prestate în concordan cu clauzele contractului. f r a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau f r a. g) swap-uri pe rata dobânzii. e) contracte futures financiare. . (7) Investitorul va avea o perioad de 14 zile. inclusiv contracte similare cu decontare final în fonduri. curs de schimb i ac iuni. d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv.(4) Reglement rile prev zute la alin. în baza unui contract la distan . inclusiv titluri de stat cu scaden a mai mic de un an i certificate de depozit. pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distan . f r a necesita prezen a fizic simultan a ofertantului i a beneficiarului de servicii de investi ii financiare. poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voin între p r i i a obiectului contractului. (8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor de investi ii financiare al c ror pre depinde de fluctua iile de pe pie ele financiare care pot ap rea în timpul perioadei de retragere din contract i sunt independente de prestatorii de servicii de investi ii financiare. b) instrumente ale pie ei monetare. precum i consim mântul acestuia de a încheia un astfel de contract. Derularea contractului se va realiza numai dup ce investitorul i-a exprimat acordul. prevederi referitoare la obliga ia intermediarului de a informa investitorul. c) valori mobiliare. precum i perioada pentru care acesta a fost încheiat.

c) s încheie cu alte persoane în elegeri exprese sau tacite. cu scopul de a ac iona concertat pe pie ele reglementate.Traderilor le este interzis: a) s de in fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane.M. . aceast categorie include i op iuni pe curs de schimb i pe rata dobânzii.32.N. b) s negocieze i s încheie tranzac ii. (4) i (5) pot prevedea. Art.e).31.. Capitolul VI Traderi Art.V. i în conformitate Art. de natura contractelor futures i cu op iuni.30. pentru crearea i dezvoltarea unui sistem eficient i adecvat. (2) Responsabilitatea cu privire la obliga iile ce decurg din derularea tranzac iilor efectuate de traderi revine i membrilor compensatori cu care ace tia au încheiate contracte de compensare..N.33.. i vor fi înscri i în Registrul C. în numele i în contul altor persoane. inclusiv contracte similare cu decontare final în fonduri. (2) Cerin ele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglement rile C.Traderii sunt persoane juridice care efectueaz exclusiv în nume i pe cont propriu tranzac ii cu instrumente financiare derivate.M.(1) Traderii vor fi autoriza i în condi iile prev zute prin reglement rile C.h) op iuni pe orice instrument financiar prev zut la lit.29.V. ac ionând în cadrul aceleia i pie e reglementate.. d) s se afle în rela ii de munc cu un alt intermediar sau cu un operator de pia .Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de pia cu reglement rile respectivei pie e reglementate.(1) Compensarea i decontarea tranzac iilor efectuate de traderi se realizeaz numai prin intermediari.N. procedura plângerii prealabile i proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile de investi ii financiare. Art..V. ca membri compensatori.b) . Art. (9) Reglement rile prev zute la alin.M.(2).

Prevederile art. adoptate de c tre C. Capitolul VII Consultan ii de investi ii i agen iile de rating Art. art.V. (5) Consultan ii de investi ii sunt subiect al regulilor de conduit .26 vor fi aplicate corespunz tor i traderilor.d) i ale art.V.(3). inclusiv de inerea de disponibilit i b ne ti sau instrumente financiare în contul investitorilor.N. în leg tur cu una sau mai multe tranzac ii cu instrumente financiare. precum i decontarea tranzac iilor.V. conform reglement rilor emise de C.M.34.. altele decât intermediarii. de c tre persoane fizice sau juridice. administrarea portofoliilor investitorilor. b) procedurile referitoare la condi iile de func ionare.M.(1).Art. înscrise în Registrul C.N. art.27.V.N.36. . va emite reglement ri privind: a) condi iile pentru ob inerea autoriza iei de a presta servicii de consultan privind instrumentele financiare..M. supraveghere.V.(1) lit.M. Art. c) suspendarea i retragerea autoriza iei de consultant de investi ii. se efectueaz de c tre consultan ii de investi ii.M.N.35. (4) Prestarea de servicii de consultan de investi ii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achizi ionarea sau înstr inarea de instrumente financiare.N. cu privire la instrumentele financiare. va emite reglement ri privind criteriile de agreere a agen iilor de rating care evalueaz i noteaz emiten ii admi i la tranzac ionare i instrumentele financiare tranzac ionate pe pie ele reglementate.N.V. cu privire la orice rating realizat în leg tur cu entit ile i instrumentele men ionate la alin. raportare i verificare a consultan ilor de investi ii..24 alin. (3) C. persoane fizice sau juridice.4 alin.M. (2) Prin consultan de investi ii se în elege recomandarea personal dat unui client.(1) Prestarea cu titlu profesional a serviciilor de consultan de investi ii.(1) C.. incluzând i cerin ele de capital pentru desf urarea acestei activit i. în conformitate cu prevederile art. (2) Agen iile de rating vor informa C.23.

S. . va comunica acest lucru C. înregistreaz o evolu ie necorespunz toare a situa iei financiare. conform reglement rilor emise în acest sens.N.. în conformitate cu prevederile art. Art.38. c) adresa sediului sucursalei. b) într-un stat nemembru.V. persoane juridice române i libera circula ie a serviciilor Art.F.I.S. d) schemele de compensare a investitorilor.F.38.I..Capitolul VIII Opera iuni transfrontaliere Sec iunea 1 Sucursale ale societ ilor de servicii de investi ii financiare.M.F. împreun cu urm toarele informa ii: a) un plan de afaceri.I.(1) S.F.S.. poate presta servicii de investi ii financiare: a) într-un stat membru.V. constat c : a) S..S.I.37.S.V. în consecin . împreun cu motivele refuzului.N.N.M. care va cuprinde serviciile de investi ii financiare ce urmeaz a fi prestate prin intermediul sucursalei i structura organizatoric a acesteia.S. în raport cu serviciile de investi ii financiare ce urmeaz a fi prestate prin intermediul sucursalei.F. persoan juridic român .N. dac pe baza informa iilor de inute i a documenta iei prezentate de S. (3) C. va transmite autorit ii competente din statul membru gazd informa iile primite sau.V.F.S. aplicabile pentru protec ia investitorilor sucursalei. C.I.. b) identitatea persoanelor desemnate s asigure conducerea sucursalei. (2) În termen de 3 luni de la primirea comunic rii. va refuza transmiterea acestora i va informa S.F.I. dup caz.I. care inten ioneaz s deschid o sucursal într-un stat membru..M. în baza autoriza iei acordate de C. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de c tre o S.S. b) S. nu dispune de capacitate administrativ sau de o situa ie financiar adecvat ..M. persoan juridic român .

I. (4) Prevederile speciale din legisla ia bancar referitoare la opera iunile transfrontaliere vor fi aplicabile institu iilor de credit autorizate în România.V. C. fie direct.F. pentru prima dat . care inten ioneaz s presteze servicii de investi ii financiare pe teritoriul unui stat membru.(1). fie prin înfiin area de sucursale.I. dac este necesar.F... ce .(1).S. va fi asigurat de C. precizând. cu cel pu in o lun înainte de implementarea schimb rii.S. în statele membre i nemembre.N. autoritatea competent din statul membru în care respectiva societate presteaz servicii de investi ii financiare. va notifica. S.S.V. va comunica C.V. C.(4) În cazul modific rii con inutului uneia dintre informa iile prev zute la alin. (3) În situa ia în care dispune sanc iuni.M. i statului membru gazd . va comunica autorit ii competente din statul membru gazd orice modificare a informa iilor comunicate anterior.N. restric ii sau retragerea autoriza iei unei S.S.40.I. urm toarele informa ii: a) statul membru în care inten ioneaz s opereze.F.I. în scris. presteaz direct servicii de investi ii financiare sau î i înfiin eaz sucursale.N. C. în statul membru gazd .M. înainte de aplicarea acesteia. (5) C. va transmite aceste informa ii autorit ilor competente din statul membru gazd . i autorit ii competente din statul membru gazd .V.V. S.M.F.. poate începe s presteze serviciile de investi ii financiare în cauz .(1) Orice S. (2) În termen de o lun de la primirea informa iilor men ionate la alin.S.(2).(1) lit..N.V.N..M. (2) În vederea exercit rii atribu iilor sale de supraveghere. în conformitate cu alin.M. în scris. aceast modificare C.M. în special. C.M. serviciul sau serviciile de investi ii pe care inten ioneaz s le presteze. va comunica.F.I.I. în vederea transmiterii.(1) Supravegherea pruden ial a serviciilor de investi ii financiare prestate de S. în temeiul liberei circula ii a serviciilor. a oric rei modific ri sau complet ri ce trebuie aduse informa iilor comunicate.S. (3) În situa ia în care se modific con inutul informa iilor transmise în conformitate cu alin. Dup expirarea acestui termen. Art. f r a prejudicia atribu iile autorit ilor competente din statele gazd . S.b).M.N.F.V.39.F. Art. imediat.S. b) un plan de afaceri. va comunica aceast modificare.I.N.V.N. va coopera cu autorit ile competente din statele membre în cadrul c rora S.

Art. (3) Intermediarii prev zu i la alin. trebuie s fie notificat de c tre intermediarul în cauz . de c tre institu ii de credit din state membre sau din state nemembre. în str in tate.M.(4).V. va comunica intermediarului în cauz .b) i c).inten ioneaz s presteze servicii de investi ii financiare.. cu cel pu in o lun înainte de data la care modificarea respectiv urmeaz s fie efectuat . cu respectarea legisla iei comunitare aplicabile.(1) î i pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România.N.41. precum i în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pie e. C.5 alin. conform art.5 alin. în scopul protej rii interesului general.N.(1) lit. f r a fi necesar ob inerea unei autoriza ii din partea C.N.(1) vor avea sediul central în statul membru care lea acordat autoriza ia i în care î i desf oar activitatea.N. în limita autoriza iei acordate de statul membru de origine.(1) Intermediarii autoriza i i supraveghea i de autoritatea competent dintrun stat membru pot presta în România.M. potrivit alin. privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale. în baza principiului liberei circula ii a serviciilor.V.V. sau la data expir rii termenului prev zut la alin. cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C. servicii de investi ii financiare.38 alin.(4).(1).(1) Intermediarii autoriza i în statele membre pot avea acces pe o pia reglementat din România s presteze servicii de natura celor prev zute la art. cuprinzând informa iile prev zute la art.42. (5) Sucursala î i poate începe activitatea la data comunic rii C..N. în mod direct sau printr-o sucursal .V. (2) Intermediarii prev zu i la alin.. Sec iunea a 2-a Intermediari din state membre Art.M.M.(1). (7) C.V. precum i prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investi ii în România. regulile de conduit .M. sucursala din România urmeaz s î i desf oare activitatea. principale i conexe. fie: .N. dac este necesar. în conformitate cu care.M. (6) Orice inten ie de modificare a informa iilor cuprinse în comunicarea primit de C.V. condi iile. (4) În termen de 2 luni de la primirea comunic rii din partea autorit ii competente din statul membru de origine. va emite reglement ri pentru aplicarea prezentei sec iuni.

M. (2) Accesul pe o pia reglementat sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prev zu i la alin. e) îndeplinirea condi iilor de reciprocitate în ara de origine. în limitele permise de acordul interna ional.N. c) existen a în ara de origine a unor prevederi legale de autorizare.M.M. este persoan juridic . denumit în continuare Fond. a regulilor de conduit i a standardelor profesionale impuse persoanelor care desf oar activit i în numele acestor intermediari.43. aprobat în prealabil de C.(1) Fondul de compensare a investitorilor.S.M. b) autoriza ia societ ii i prevederile legale din ara de origine. în baza actului constitutiv.(1) este condi ionat de respectarea reglement rilor emise de operatorul de pia i de sistemele de compensare-decontare. i autoritatea competent din ara de origine.V.N.. prin intermediul sucursalei.I.F.V. d) existen a unui acord de cooperare între C. supraveghere. prin înfiin area de filiale ori achizi ionarea unei S.44.Înfiin area de sucursale pe teritoriul României de c tre intermediarii din statele nemembre va fi supus autoriz rii C. similare cu cele din România. Sec iunea a 3-a Intermediari din state nemembre Art.8. aprobate de C. b) indirect. . precum i structur organizatoric .a) direct. Capitolul IX Fondul de compensare a investitorilor Art.V. constituit sub forma unei societ i pe ac iuni.V.N. în leg tur cu serviciile de investi ii financiare pe care societatea de servicii de investi ii financiare inten ioneaz s le presteze pe teritoriul României.N. în baza liberei circula ii a serviciilor sau prin înfiin area de sucursale. Condi iile de autorizare sunt: a) satisfacerea de c tre sucursal a cerin elor prev zute la art. care este deja membr sau are acces pe o pia reglementat sau într-un sistem de compensaredecontare..

V.M. . determinate. în condi iile prev zute la art. procedura de compensare. prin reglement ri. prin investitor se în elege orice persoan care a încredin at fonduri b ne ti sau instrumente financiare unui membru al Fondului.V. în mod egal i nediscriminatoriu. Fondul de compensare a investitorilor .(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii. la data constat rii sau a hot rârii men ionate la art. investitorii.M.V. pe care membrul Fondului nu le poate pl ti sau returna.N. în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.V. în limita unui plafon stabilit anual..N.47 alin.. Pot fi ac ionari ai Fondului operatorii de pia . care au fost de inute în numele acestora.(1) au obliga ia ca. trebuie s fie membri ai Fondului. (4) Fondul compenseaz . Art. care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investi ii.N. dac este posibil. luând în considerare compensarea i crean ele reciproce de compensat. (3) Valoarea crean ei unui investitor va fi calculat conform dispozi iilor legale i contractuale.V.46. principiile privind organizarea i func ionarea Fondului. Art.(2) Ac ionarii Fondului sunt intermediarii i societ ile de administrare a investi iilor. s înfiin eze i s supun autoriz rii C.(1) i (2). în condi iile prezentei legi i ale reglement rilor C. cu ocazia prest rii de servicii de investi ii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investi ii. (2) Entit ile men ionate la alin. (3) C. S. în scopul prest rii de servicii de investi ii financiare..A. depozitarul central i alte entit i reglementate i supravegheate de C.M.C. care administreaz portofolii individuale de investi ii..(1) Intermediarii autoriza i s presteze servicii de investi ii financiare i societ ile de administrare a investi iilor.M. care sunt aplicabile pentru stabilirea. la valoarea de pia a instrumentelor financiare apar inând investitorilor.N.S. va stabili.45.(1). i obliga ii de transparen . inclusiv cu privire la termene. (5) Sunt exceptate de la compensare urm toarele categorii de investitori: a) investitorii califica i. prin ordin al pre edintelui C.M. (2) În sensul prezentului capitol.N. a sumei de bani sau a valorii. în situa ia incapacit ii membrilor Fondului de a returna fondurile b ne ti i/sau instrumentele financiare datorate sau apar inând investitorilor.47 alin.

ac ionarii acestora cu de ineri mai mari de 5% din capitalul social.b) administratorii. precum i persoanele care ac ioneaz în numele investitorilor men iona i la lit.(1) va fi transmis C.N. inclusiv conduc torii. persoane fizice sau juridice.M.N.b).V. auditorii financiari ai membrilor Fondului. care sunt direct r spunz tori pentru fapte care au agravat dificult ile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situa iei financiare a acestuia. a constatat c . de c tre Banca Na ional a României. b) autoritatea judiciar competent . directorii. d) persoanele juridice din cadrul aceluia i grup cu membrii Fondului. cenzorii. .M. nu este în m sur s . în leg tur cu activitatea lor de investi ii. pentru moment.V. având ca efect suspendarea posibilit ii investitorilor de a.. un intermediar sau o societate de administrare a investi iilor care administreaz portofolii individuale de investi ii. a emis o hot râre definitiv . în oricare din urm toarele situa ii: a) C.i onora aceste obliga ii în cel mai scurt timp.47. (6) Fondul va suspenda orice plat pentru investitorii care se afl în cercetare penal . b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le apar ine i este de inut i administrat în numele lor. (2) Compensa ia va fi asigurat pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a: a) returna fondurile b ne ti apar inând investitorilor i de inute în numele acestora. precum i investitorii cu statut similar în cadrul altor societ i din acela i grup cu membrii Fondului.. (3) În cazul în care intermediarul este o institu ie de credit. în leg tur cu activit ile lor de investi ii.i îndeplineasc obliga iile rezultate din crean ele investitorilor i nici nu exist perspectiva de a. orice situa ie similar celei prev zute la alin. c) so ii. Art.i exercita drepturile cu privire la valorificarea crean elor asupra respectivei societ i. din motive ce sunt legate direct de situa ia financiar .(1) Fondul va compensa investitorii. pân la pronun area unei hot râri definitive i irevocabile de c tre instan a competent . pentru motive legate direct sau indirect de situa ia financiar a unui membru al Fondului. rudele i afinii pân la gradul I. e) investitorii. în leg tur cu o ac iune decurgând din sau având leg tur cu sp larea banilor. din punctul ei de vedere.

c) venituri din investirea resurselor Fondului. precum i în cel pu in dou cotidiane de difuzare na ional . informa ii privind: incapacitatea membrului de a.48. . Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sum . (2) Fondul se subrog de drept în drepturile investitorilor. în conformitate cu reglement rile emise de C..V. Art. în cazul lichid rii judiciare a membrilor s i.47. modul i perioada de timp în care se pot înregistra cererile de desp gubire.. precum i din alte venituri stabilite prin reglement ri de c tre C. pl tit în conformitate cu reglement rile C. nici un investitor nu are dreptul la o dubl compensa ie.V. d) venituri din recuperarea crean elor compensate de Fond. aceste plasamente s se diversifice în active cu risc sc zut.N..(1) În situa iile prev zute la art.M. (3) Resursele financiare aflate la dispozi ia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix.N. (2) Cheltuielile legate de administrarea i func ionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului.(1) Fondul va avea urm toarele resurse financiare: a) contribu ia ini ial a membrilor.(4) În cazul în care compensa ia este asigurat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. pentru o sum egal cu pl ile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor b ne ti i/sau instrumentelor financiare. la sediul tuturor unit ilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile b ne ti i/sau instrumentele financiare apar inând investitorilor. urmând ca ulterior.M. locul.M.V. Fondul va publica pe website-ul propriu.N. precum i data începerii pl ii compensa iilor c tre investitori. b) contribu ia anual i/sau special pl tit de membri.V.i onora obliga iile fa de investitori.M.49.N. garantate integral de stat pân la 31 decembrie 2004. (4) Fondul nu distribuie dividende i nu poate acorda împrumuturi. Art. f) alte venituri stabilite prin reglement ri de c tre C. e) împrumuturi pe termen scurt care s acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compens rilor.

pentru care aceasta este subiect al supravegherii pruden iale. pe lâng datele sale de identificare. denumite în continuare A.V. i func ioneaz numai în baza autoriza iei C. autorizate conform prevederilor prezentei legi. denumit în continuare S. TITLUL III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV Capitolul I Societ ile de administrare a investi iilor Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art.I.53.A.C..O. un raport anual de activitate. constituit sub forma unei societ i pe ac iuni.46 alin.I. la data autoriz rii. inclusiv în cazul lichid rii judiciare sau al dizolv rii membrilor Fondului.N.(1) i (2)..51.(3).P.V. republicat . S..M....A.50.V.N.N. este persoan juridic . (3) S.A. va fi înscris în Registrul C.V.I.. trebuie s precizeze. denumite în continuare O..Contribu iile pl tite de membrii Fondului nu se restituie. Art.(1) Societatea de administrare a investi iilor.M.C.A.M. prin derogare de la alin.C.M.V.I.31/1990 privind societ ile comerciale.M. sub condi ia autoriz rii C. alte organisme de plasament colectiv.V.Fondul va prezenta C.(1) S. poate administra. Art.M. (3) În toate actele oficiale. conform Legii nr..N.N.I.A. (2) S.Art.A. (2) S..N. cu modific rile i complet rile ulterioare.P. va stabili anual..M. cel mai târziu pân la data de 30 aprilie. poate desf ura i urm toarele activit i: . plafoanele sumelor prev zute la art. prin ordin al pre edintelui. Sec iunea a 2 -a Servicii prestate de societ i de administrare a investi iilor Art. va avea ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.I. num rul i data înscrierii în Registrul C.V.52.54.

în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare. 3. (4) S.55.M. b) servicii conexe: consultan a de investi ii privind unul sau mai multe instrumente financiare.(1) sau (2). 4.M. inclusiv aspectele fiscale. monitorizarea conformit ii cu reglement rile în vigoare. conform mandatelor date de investitori.(1) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se refer cel pu in la: a) administrarea investi iilor.a). S. definite la art.(1) pct.V. Art.a) administrarea portofoliilor individuale de investi ii.(1). 8.11. 2. c) marketing i distribu ie. poate s delege c tre ter i exercitarea activit ilor men ionate la alin.2 alin.(3) lit. inerea eviden elor. evaluarea portofoliului i determinarea valorii titlurilor de participare. definite la art. i poate fi autorizat s desf oare activit ile prev zute la alin.(1) pct. .b).A. (2) Sub condi ia aviz rii prealabile a C.. numai dac desf oar activit ile prev zute la alin. servicii juridice i de contabilitate aferente administr rii de portofolii..2 alin.(3) lit. poate fi autorizat s desf oare activit ile prev zute la alin.N.A. b) desf urarea de activit i privind: 1.V. pe baz discre ionar . men inerea unui registru al de in torilor de titluri de participare.N. 5. distribu ia veniturilor. inclusiv a celor de inute de c tre fondurile de pensii. 6.I. emiterea i r scump rarea titlurilor de participare.11. 7. în conformitate cu reglement rile emise de C.I. numai dac este autorizat în prealabil s desf oare activit ile men ionate la alin.(3). cercetarea de pia .

încheiate între C.V.. (5) Prevederile art. sunt obligate s .i majoreze i s men in capitalul ini ial cel pu in la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro.A. i autorit ile competente de supraveghere din statele respective. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.(2) poate fi acordat S.000 euro.A. (4) S. i este de cel pu in echivalentul în lei a 125. S. regulilor de conduit în afaceri i cerin elor de adecvare a capitalului prev zute la art. art.54 alin. sunt desf urate cu respectarea aceluia i regim aplicabil S. sunt obligate s .A. Sec iunea a 3-a Capitalul ini ial Art.I.000 euro. în condi iile prezentului articol.I.54 alin.000 euro. numai cu acordul prealabil al investitorului.. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României. (2) S.I.A. aflate în administrarea sa.i majoreze i s men in capitalul ini ial cel pu in la nivelul echivalentului în lei a 50.27 i art. (4) Pân la data de 31 decembrie 2006. S. sunt obligate s . calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.P.V.(3) Delegarea prev zut la alin.A.I.I. (3) Pân la data de 31 decembrie 2005.(3) lit.A.56.C. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României. nu va fi exonerat de r spundere ca urmare a deleg rii func iilor sale c tre ter i.I.I.57.57.N. care desf oar activit ile prev zute la art. (2) Pân la data de 31 decembrie 2004.A. men ionate la art. (6) Activit ile delegate c tre ter i.a).28 se vor aplica corespunz tor S. .(3) va putea s investeasc întregul portofoliu de investi ii administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale O.M.A.M.N.22. situate în România sau în alte state. Art. numai cu condi ia asigur rii posibilit ii administr rii pruden iale a investi iilor i cu condi ia existen ei unor acorduri de cooperare în domeniul schimbului de informa ii.(1) Administrarea portofoliilor individuale de investi ii.(1) Capitalul ini ial al unei S. trebuie realizat conform regulilor pruden iale. va fi determinat în conformitate cu reglement rile C.i majoreze i s men in capitalul ini ial cel pu in la nivelul echivalentului în lei a 90. art.I.24.I. S.A.

I.N.A.V. precum i alte componente ale bilan ului contabil.I. b) sediul social i sediul central.i suplimenteze fondurile proprii cu o cot de 0. C. Sec iunea a 4-a Autorizarea.V. poate fi autorizat de C.M. calculate conform metodologiei prev zute în reglement rile C. cu respectarea legisla iei comunitare aplicabile. c) preg tirea.000.M. suspendarea i retragerea autoriza iei Art.N. stabilit de reglement rile C. e) fac dovada existen ei capitalului ini ial.A.A.N.(1) S.N.. . prin ordin al pre edintelui.M. a conducerii executive.. C. astfel încât totalul dintre capitalul ini ial i suma suplimentar s nu dep easc 10.I. (8) Cursul de referin la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.A.M..V. dup caz. dep e te 250. experien a i integritatea profesional a membrilor consiliului de administra ie. nivelul capitalului ini ial al unei S.V. (6) Dac valoarea portofoliului administrat de S. reprezentând sediul principal de desf urare a activit ii S.M..000 euro. subscris i integral v rsat în numerar.I.I.N.000. sunt situate în România. dac îndepline te cumulativ cel pu in urm toarele condi ii: a) societatea este constituit ca o societate comercial pe ac iuni i include în numele societ ii sintagma societate de administrare a investi iilor sau abrevierea S.000 euro. va modifica.000 euro...A. S.A.M. (7) În scopul respect rii cerin elor prev zute de legisla ia comunitar .58.V.. cu respectarea legisla iei comunitare aplicabile. d) prezint structura ac ionariatului i fac dovada identit ii i integrit ii ac ionarilor semnificativi.000. va emite reglement ri în aplicarea prezentului alineat.V.02 % din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta dep e te suma de 250. trebuie s .I. a auditorilor interni care nu au calitatea de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România i ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerin ele impuse de reglement rile C.(5) Capitalul ini ial va fi considerat ca parte din fondurile proprii.N. incluzând capitalul social subscris i v rsat.

membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. (8) Prevederile art.A.M. de i sunt îndeplinite condi iile men ionate la alin.A.M.. Art. se afl în leg turi strânse cu alte persoane fizice sau juridice. reglement rile sau prevederile administrative ale unui stat nemembru al Uniunii Europene.. care este condi ionat i de dobândirea calit ii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. împiedic exercitarea atribu iilor sale de supraveghere. (7) S.V.59.a). este în drept s acorde autoriza ia. are obliga ia s respecte condi iile de autorizare. (2) În cazul în care S.V.I. numai dac aceste leg turi nu împiedic exercitarea atribu iilor sale de supraveghere.I. pe o perioad mai mare de 6 luni. cerin ele pruden iale i de adecvare a capitalului.N. (3) C. o decizie motivat . . (5) C.I.C.V.V. (4) Acordarea autoriza iei poate fi refuzat în cazul în care. în cazul respingerii cererii.N.54 alin. descrierea structurii organizatorice i a reglement rilor interne ale societ ii. (6) S.N. în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documenta ii prev zute de reglement rile în vigoare. sau nu desf oar nici o activitate autorizat de C.N.M.V.f) prezint planul de afaceri.A.(1).V. dup caz. i va notifica sau va supune în prealabil autoriz rii. va acorda autoriza ia de func ionare. sau va emite. pe toat durata desf ur rii activit ii.I. i Camera Auditorilor Financiari din România.A.A. C.(3) lit.. nu va acorda autoriza ia. orice modificare în modul ei de organizare i func ionare. în termen de 12 luni de la ob inerea autoriza iei.13 se vor aplica corespunz tor i S.A. care guverneaz una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care S. î i poate începe activitatea la data acord rii autoriza iei. dac legile.V.M. în urm toarele condi ii: a) nu î i începe activitatea. stabilite prin prezenta lege i prin reglement rile C.N.M.M.I.V.N.N. are leg turi strânse.N.M.I. este în drept s retrag autoriza ia acordat S. g) prezint contractul încheiat cu un auditor financiar. cu excep ia activit ii men ionate la art. care poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunic rii acesteia. i care îndepline te criteriile comune stabilite de C. în conformitate cu prevederile reglement rilor C. se consider c administrarea pruden ial nu poate fi asigurat .M.

f) a înc lcat grav i/sau sistematic prevederile prezentei legi i/sau ale reglement rilor emise în aplicarea acesteia.64. (2) Persoanele men ionate la alin.(1) trebuie s îndeplineasc condi iile de bun reputa ie i experien .S..V. în orice moment.M. specializat în supravegherea respect rii de c tre societate i personalul acesteia a legisla iei în vigoare incidente pie ei de capital.N.N. precum i a reglement rilor interne.I. Art. trebuie s fie asigurat de cel pu in dou persoane fizice. Aceste reguli se vor referi.N. precum i mecanisme adecvate de control intern.A.S. pe parcursul desf ur rii activit ii lor.V. organizarea i func ionarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglement rile C.60.b) solicit expres retragerea autoriza iei.C. privind adecvarea capitalului. e) autoriza ia a fost ob inut pe baza unor declara ii sau informa ii false ori care au indus în eroare.(1) Conducerea efectiv a activit ii unei S. g) alte cazuri prev zute de reglement rile C.A.P. Numele acestor persoane.A.I. administrat de S.A.61.Prevederile art.Condi iile privind autorizarea personalului. regulile pruden iale stabilite de C.N. vor respecta. Art..V.V. precum i ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.A.N. .A. inclusiv reguli referitoare la tranzac iile personale ale salaria ilor i ale S.V. în raport cu tipul de O.M... ac ionarii semnificativi i controlul intern Art.M. de control i siguran pentru procesarea electronic a datelor.M.18-20 se aplic în mod corespunz tor i S. are obliga ia de a organiza un compartiment de control intern.M. Sec iunea a 5-a Conducerea.I. Capitolul II Reguli pruden iale Art. d) nu mai îndepline te condi iile care au stat la baza emiterii autoriza iei.63.I.62.I. c) nu respect reglement rile C. Art... f r a se limita la: a) proceduri administrative i contabile corespunz toare.I.

I. are obliga ia de a transmite depozitarului toate informa iile cu privire la opera iunile O. i depozitarul trebuie s ac ioneze independent una fa de cealalt exclusiv în interesul de in torilor de titluri de participare.C.V. s fie reconstituite.A. Art.C.N.P.I.A.M.I.C.V.P.. stabilite de c tre statul membru gazd .. s supravegheze respectarea regulilor pruden iale. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societ ii de investi ii i nu va efectua opera iuni de pe urma c rora ar beneficia unele dintre conturile individuale. urm toare celei în care acestea au fost încheiate..P.V.P.I.V. i Art. precum i a altor cerin e legislative i de reglementare. Art. sau între O.M.b) proceduri adecvate care s asigure separarea instrumentelor financiare apar inând investitorilor între ele i de cele ale S.M.P. c) proceduri adecvate care s asigure posibilitatea ca opera iunile efectuate de S. (2) S.I. e) existen a unei structuri organizatorice care s minimizeze riscul unui conflict de interese între S. în tranzac iile pe cont propriu. (2) S.M. între investitori i O. în detrimentul celorlalte.A.S.A.I.C. nu poate efectua tranzac ii cu O. cel mai târziu pân la ora 24:00 a zilei lucr toare.-urile i A. între ace tia. Capitolul III Reguli de conduit .P.M. ori O...A.67.A. pentru a permite C.A.(1) O societate comercial nu poate îndeplini în acela i timp func iile unei S. precum i împotriva folosirii acestor instrumente financiare de c tre S. d) p strarea înregistr rilor tranzac iilor desf urate. i ale unui depozitar.C.(1) S.V. inclusiv în ceea ce prive te p r ile implicate. timpul i locul unde au fost efectuate. în scopul protej rii drepturilor de proprietate ale acestora.V.-urile pe care le administreaz .I.C. structura organizatoric a acesteia nu trebuie s contravin regulilor de conduit pentru evitarea conflictului de interese.C. regulilor de conduit în afaceri..I. i investitori.A.O.I.P.A.66.-uri. În situa ia înfiin rii unei sucursale.65. A.M.O.

V.Depozitarul trebuie: a) s se asigure c vânzarea. are.M. obliga ia: a) s ac ioneze cu onestitate. regulile de conduit emise de C.M. pe care le administreaz . în conformitate cu prevederile prezentei legi.-urilor vor fi exercitate de c tre S. d) s desf oare activitatea.A. s se asigure c O.I.M..M. corectitudine i diligen profesional .Depozitarul reprezint acea institu ie de credit din România. c) s evite conflictele de interese. beneficiaz de un tratament corect i impar ial.C. Capitolul IV Depozitarul Art.69.I.V.(1) S.-urilor pe care le administreaz i a integrit ii pie ei. b) s angajeze i s foloseasc eficient toate resursele.V. s elaboreze i s utilizeze eficient procedurile necesare pentru desf urarea corespunz toare a activit ii.A.. (3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare apar inând O. pentru activitatea de depozitare. în conformitate cu reglement rile C.P.Art. emiterea. în scopul protej rii interesului investitorilor O. b) s se asigure c valoarea titlurilor de participare este calculat în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societ ii de investi ii i cu prevederile prezentei legi.V.M.N.M. sau sucursala din România a unei institu ii de credit.V.A. reglement rile C.N. (2) S.V.I.P.V.. sunt obligate s respecte.N.C. în numele O. în interesul de in torilor de titluri de participare. i cu regulile fondului/actului constitutiv al societ ii de investi ii. r scump rarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de c tre S. în conformitate cu prezenta lege. aplicabile.68.A.M. autorizat într-un stat membru. Art. iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate. autorizat de Banca Na ional a României.. în condi ii de siguran .M.P.M.V. sau o alt entitate. în conformitate cu legisla ia bancar . în scopul promov rii intereselor investitorilor i a integrit ii pie ei.C. c reia îi sunt încredin ate spre p strare.C.C.70.N.I. pe toat durata de func ionare.. .P. toate activele unui O. cel pu in.P.V. avizat de C.

(2) R spunderea depozitarului fa de investitori poate fi invocat de c tre de in torii de titluri de participare. prin intermediul S..V.. c) dispune de capacit ile profesionale necesare pentru desf urarea corespunz toare a activit ilor de depozitare. (3).V. sau ale societ ilor de investi ii autoadministrate.P.(3). i cu regulile fondului/actului constitutiv al societ ii de investi ii.(1) Depozitarul r spunde fa de S. ca urmare a îndeplinirii necorespunz toare sau neîndeplinirii obliga iilor sale.V.C.I. fa de societatea de investi ii i fa de de in torii de titluri de participare. orice sum este achitat în termenul stabilit.V.N. sunt administrate i calculate în conformitate cu legisla ia în vigoare. cu excep ia cazului în care acestea sunt contrare legisla iei în vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societ ii de investi ii. Art.N. (5) Obliga iile depozitarului. nu vor fi afectate de faptul c a încredin at unei ter e p r i toate sau o parte din activele pe care le are în p strare.M.M.În vederea ob inerii avizului C. b) are o structur de conducere adecvat . sunt desf urate cu respectarea aceluia i regim aplicabil depozitarului.V. în calitate de subdepozitar.A. impuse de reglement rile C.71. e) s se asigure c veniturile O. la care se face referire la alin.V. institu ia de credit trebuie s prezinte C.M.M.C. ... documente i eviden e din care s rezulte c : a) dispune de suficiente resurse financiare.N. în condi iile alin.C.N.. în tranzac iile având ca obiect activele O.N. Art. în conformitate cu reglement rile emise de c tre C.A.72. (4) Activit ile delegate c tre ter i.M. cu reglement rile C.M.V. direct sau indirect. în func ie de natura rela iilor între cele trei p r i. d) s se asigure c . (3) Un depozitar poate transfera unei ter e persoane..A..I.I. pentru orice pierdere suferit de ace tia.P.P.V.c) s îndeplineasc instruc iunile S.M..M. p strarea unei p r i din activele unui O.

.M.C.N. .75..(1). Art.M. Art. sunt fondurile deschise de investi ii i societ ile de investi ii. (2) O.M.N. în afara celor certificate de depozitar.. pe baz de contract civil.P..V.C.M. (2) Activele entit ilor depozitate trebuie eviden iate în conturi separate între ele i de cele ale depozitarului. Art.V.P.74. sunt înfiin ate fie sub form de fonduri deschise de investi ii.M.P. în conformitate cu reglement rile C.I.C.73. imediat..77.C.V.C..M. la cererea de in torilor. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.V. poate fi considerat echivalent a opera iunii de r scump rare.. b) titlurile de participare sunt.P.V.O.A. Art.C.76. respectiv în actul constitutiv al societ ii de investi ii. cu privire la orice abuz al S.Depozitarul este obligat s informeze.V.. care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: a) au ca unic scop efectuarea de investi ii colective.P. de a se asigura c valoarea titlurilor sale de participare pe o pia nu variaz semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar.V. valoarea unitar a activului net i num rul de in torilor de titluri de participare.(1) Este interzis publicarea i folosirea altor m rimi sau exprim ri pentru valoarea activului net. în raport cu activele O.78. Capitolul V Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art.M. plasând resursele b ne ti în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. i operând pe principiul diversific rii riscului i administr rii pruden iale.(1) O..Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.M. depozitate. prin act constitutiv.Art. Activitatea O.Condi iile privind înlocuirea depozitarului i regulile care s asigure protec ia de in torilor de titluri de participare vor fi prev zute în regulile fondului.V. fie sub form de societ i de investi ii.N.101 alin.M. r scump rabile continuu din activele respectivelor organisme. cu respectarea prevederilor prezentei legi i a reglement rilor emise de C.P. C.V.

d).(1) lit.V.P.V.P.M. f) i g)... i depozitarul care ac ioneaz în numele unui O.P.A.A. inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate. C. va fi calculat la data primirii cererii de r scump rare.V.Creditorii unei S. nu poate contracta împrumuturi în contul acestora.. S.. sau depozitar care ac ioneaz în numele unui O.P. f) i g).V.M.. Art..M.V.C. de valori mobiliare sau alte instrumente financiare men ionate la art.M. la pre ul net de emisiune. este înregistrat în contul O.I.d).P.V.C.C.(4) nu împiedic achizi ionarea.P.79. (2) Prin derogare.M. (5) Prevederile alin.I.C.. nu pot acorda împrumuturi sau nu pot garanta în folosul unui ter astfel de împrumuturi.M.M.M. S. de c tre organismele în cauz .V. î i desf oar activitatea. în conformitate cu prezenta lege i cu reglement rile emise în aplicarea ei.(1) Nici o societate de investi ii autoadministrat .V.V.M.101 i art.81. (4) F r a prejudicia aplicarea art. o S. dar nu mai mult de 10 zile lucr toare de la data depunerii cererii. .V. poate autoriza un O.V.A.C.P. în lips de valori mobiliare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art.C.C.P.82..I.Societ ile de investi ii autoadministrate. inclusiv în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back to back).83.101 alin.Art.M.(1) lit.(1) Titlurile unui O. vor fi emise numai la momentul în care contravaloarea acestora.N.C. Art.103. poate achizi iona moned str in sau devize. nu pot efectua vânz ri. care nu sunt pl tite integral. o societate de investi ii.M. Plata va fi efectuat într-un termen rezonabil.C.M.N. care ac ioneaz în numele unui O.V.(1) O. s contracteze împrumuturi.I. sau un depozitar. pân la concuren a a maximum 10% din valoarea activelor sale. Art. în baza autoriza iei C.P. (3) Un O.C.A. ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri împotriva activelor unui O.80. (2) Pre ul de r scump rare a titlurilor de participare la un O..P. Sec iunea a 2-a Autorizarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare Art.101 alin.

C. dup caz. Art.P.N. b) calculul valorii activului unitar net. a depozitarului i rela ia dintre aceste p r i i investitori.P. r scump rare i anulare a titlurilor de participare..P. precum i a celor care le succed în func ie.A.N.M. C. c) identitatea S.M..M.P.N. în prealabil. (2) Fondurile deschise de investi ii i societ ile de investi ii care au fost autorizate vor fi înscrise în Registrul C.V. trebuie men inute pe toat durata de existen a unui O.M.M. va emite reglement ri cu privire la con inutul regulilor unui fond deschis de investi ii i al actului constitutiv al unei societ i de investi ii.N. dac persoanele din conducerea efectiv a activit ii de depozitare nu au bonitatea sau experien a necesar pentru a desf ura activit i specifice pentru respectivul tip de O. este în drept s nu acorde autoriza ia unui O.V.M.85.V.I. (4) C.V. . i cheltuielile pe care S. vânzare.M.M.. este împuternicit s le efectueze pentru O. actul constitutiv al societ ii de investi ii.P.(1) C. în termen de maximum 30 de zile de la data primirii documenta iei complete prev zute de reglement rile în vigoare sau va emite.C. o decizie motivat .V. trebuie comunicat imediat C.V.. în cazul în care se consider c administrarea pruden ial nu poate fi asigurat . (3) C. d) condi iile de înlocuire a S.V.A.N.I.V.V. (5) Acordarea autoriza iei poate fi refuzat . a autorizat S.N.A. Identitatea acestor persoane.N. Art. precum i metodele de calcul al acestora.P.M.A.V. va fi autorizat dup ce. care vor avea în vedere cel pu in urm toarele: a) modalit ile de emitere.M.C.A..M..N. alegerea depozitarului i prospectul de emisiune..M.M.I. va acorda autoriza ia unui O. a depozitarului i reguli pentru asigurarea protec iei investitorilor în astfel de situa ii.C.C.C.Condi iile care au stat la baza autoriza iei emise de C. în cazul respingerii cererii.84.V.I. Orice modificare a acestora este supus în prealabil autoriz rii C.V.M.V.. precum i autoriza ia pentru ini ierea i derularea ofertei publice continue de titluri de participare. regulile fondului sau.V.I. e) comisioanele de administrare percepute de S.(2) Un O.

În plus. vor fi actualizate.V. Art. Art. le emite sau le ini iaz .P.V. în special. poate cere. la cererea acestora.P.N. înregistrate. prospectul i ultimele raport ri anuale i semestriale. a citit i a în eles prospectul. în conformitate cu reglement rile emise de C. înainte de încheierea contractului. (4) Prospectul simplificat trebuie oferit gratuit subscriitorilor.. prin care confirm faptul c a primit... C. va emite reglement ri cu privire la con inutul minim i formatul prospectului i al prospectului simplificat.C.88. în orice moment.(3) S.V. (3) Prospectul simplificat este parte a prospectului i poate fi deta at de acesta.Pentru a asigura informarea corect a publicului. pentru ca investitorii s poat aprecia în deplin cuno tin de cauz investi ia care le este propus i.A.I. unui O.N. (5) Orice persoan care subscrie titluri de participare va da o declara ie.C. . anexate la prospect.M.M.Regulile fondului deschis de investi ii sunt parte integrant a prospectului de emisiune.C.(1) Unit ile de fond emise de fondurile deschise de investi ii vor fi de un singur tip.86.P. publicate în conformitate cu art. documentele i coresponden a pe care S. dematerializate i vor conferi de in torilor lor drepturi egale. are obliga ia de a men iona num rul de înscriere în registrul prev zut la alin. s modifice informa ia din prospect i din prospectul simplificat.N.107.87. Prospectul include o descriere clar i u or de în eles a profilului de risc al fondului.M.V.(1) Prospectul i prospectul simplificat trebuie s con in informa iile necesare. Art.M. riscurile pe care aceasta le implic .M. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informa iilor cuprinse în regulile fondului sau în actul constitutiv.(2) în toate actele.V. (6) Elementele esen iale ale prospectului de emisiune i ale prospectului simplificat ale O.V. Unit ile de fond vor fi pl tite integral la momentul subscrierii.A. Sec iunea a 3-a Fondurile deschise de investi ii Art. cu toate modific rile care apar. pe care îl administreaz . fiind anex la acesta.M.89. (2) C.. în numele O. indiferent de instrumentele în care acesta investe te. sunt furnizate gratuit investitorilor.I.

(1).V..N.. în nici o situa ie.91. Pre ul de emisiune este stabilit pe baza valorii activului net.A.N.000 euro.92. Art. în afara celor prev zute la art. i este de cel pu in echivalentul a 300..I. (2) O societate de investi ii nu poate desf ura alte activit i.A. în baza datelor certificate de depozitar. (3) Societ ile de investi ii pot administra numai activele proprii.93. va emite reglement ri cu privire la modalitatea de calcul a activului net i a activului net unitar. pl tite integral la momentul subscrierii. Art. pentru fiecare zi lucr toare. (2) Unit ile de fond pot fi r scump rate.O societate de investi ii este administrat de o S.M. Sec iunea a 4-a Societ ile de investi ii Art.(1) O societate de investi ii va emite ac iuni nominative. Art. autorizat în conformitate cu prevederile prezentei legi sau de un consiliu de administra ie.(2) Participarea la un fond deschis de investi ii este atestat printr-un certificat ce confirm de inerea de unit i de fond.94... calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.V. .I. certificat de c tre depozitar i valabil pentru ziua în care se efectueaz cump rarea. i nu pot. (3) Valoarea activului net i valoarea unit ii de fond ale unui fond deschis de investi ii vor fi publicate zilnic de c tre S.(1) Capitalul ini ial al unei societ i de investi ii care se autoadministreaz va fi calculat.76 alin. s fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei ter e p r i. în conformitate cu actele constitutive..(1) Unit ile de fond se cump r la pre ul de emisiune. (4) C.Fondurile deschise de investi ii nu emit alte instrumente financiare în afara unit ilor de fond. certificat de c tre depozitar i valabil pentru ziua în care a fost depus cererea de r scump rare.90. Art. în conformitate cu reglement rile C.M. la pre ul stabilit pe baza valorii activului net.

Art. din timpul fiec rui exerci iu financiar. Art.95.(1) C.i majora i men ine capitalul ini ial cel pu in la nivelul echivalentului în lei a 100. societ ile de investi ii care se autoadministreaz au obliga ia de a.000 euro. (2) Prin derogare de la art. prin derogare de la Legea nr.96.V. C.N. (5) În scopul respect rii cerin elor prev zute de legisla ia comunitar .M.M. prin ordin al pre edintelui.N.31/1990.Modific rile survenite ca urmare a emisiunilor i r scump r rilor de ac iuni. f). art.A.(1) Societ ile de investi ii care se autoadministreaz vor respecta corespunz tor prevederile prezentei legi aplicabile S. art.58 alin.(2) i (3). va modifica periodic. c)..000 euro. i se înregistreaz la oficiul registrului comer ului. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României. g).(1). con inutul minim al actului constitutiv i al contractului de administrare.(1) lit. se efectueaz ..b). C. art. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României.V. (6) Cursul de referin la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.97.I. societ ile de investi ii care se autoadministreaz au obliga ia de a.M. (3) Pân la data de 31 decembrie 2005.(2) Pân la data de 31 decembrie 2004.69..i majora i men ine capitalul ini ial cel pu in la nivelul echivalentului în lei a 200. nivelul capitalului ini ial al unei societ i de investi ii autoadministrate.N.V. societ ile de investi ii care se autoadministreaz au obliga ia de a.59 .N. în maximum 30 de zile de la aprobarea situa iilor financiare. precum i condi iile stabilite prin reglement rile C. art.(2) i (4).61.M. (4) Pân la data de 31 decembrie 2006.83 alin. la care se face referire în art. (2) Actul constitutiv al societ ii de investi ii este parte integrant a prospectului. va emite reglement ri cu privire la condi iile ce trebuie îndeplinite i procedurile de autorizare a unei societ i de investi ii. Art. e).66. în termen de 6 luni de la data primirii documenta iei complete prev zute de reglement ri sau va .. h) i alin.V. calculat la cursul de referin comunicat de Banca Na ional a României. o dat pe an.85 alin.55.i majora i men ine capitalul ini ial cel pu in la nivelul echivalentului în lei a 300.000 euro. va acorda autoriza ia. art. fiind anexat la acesta.

în termen de 90 de zile lucr toare de la data ob inerii autoriza iei..emite.N. C.M.N. cu cel pu in 30 de zile înaintea adun rii generale a ac ionarilor i într-un cotidian de circula ie na ional .59.M. (2) Prin derogare de la prevederile art.1211 din Legea nr.M. ale prezentei legi i ale reglement rilor C.M. de i sunt îndeplinite condi iile prev zute la alin. care poate fi contestat . (4) Voturile trimise prin po t i anulate datorit nerespect rii procedurii elaborate de C. Convocatorul trebuie publicat. este în drept s retrag autoriza ia unei societ i de investi ii.V. în timpul desf ur rii adun rii generale a ac ionarilor.N.. în mod obligatoriu.64 i art. ac ionarii unei societ i de investi ii pot vota i prin coresponden sau pot fi reprezenta i în adunarea general a ac ionarilor de persoane. dar vor fi luate în calculul cvorumului adun rii generale a ac ionarilor.. administrarea pruden ial nu poate fi asigurat . în cazul respingerii cererii.(1) Societ ile de investi ii vor solicita. în conformitate cu reglement rile C.31/1990.23. Art.(2).V. art. (2) Ac iunile unei societ i de investi ii pot fi r scump rate. altele decât ac ionarii.V.100.Prevederile art. în termen de 30 de zile de la data comunic rii acesteia.N.V.(1) Adunarea general a ac ionarilor se va desf ura potrivit prevederilor Legii nr. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refer este adoptat.(1) i (2)..91 alin.N.31/1990. în orice moment. Art. va emite reglement ri privind aceast procedur . pe baza unei procuri speciale autentificate. .V. precum i în reglement rile C. cu aplicarea corespunz toare a prevederilor art. Art.N. cu excep ia administratorilor. (5) Rezolu ia supus aprob rii adun rii generale a ac ionarilor va fi redactat i supus votului.M. (4) C. (3) În situa ia în care votul este transmis prin po t .M.(2) i(3).81 i art. (3) Autoriza ia poate fi refuzat sau retras dac .V. conform prevederilor alin. admiterea la tranzac ionare pe o pia reglementat . în mod identic cu întregul text al rezolu iei publicate.98. convocatorul adun rii generale a ac ionarilor va cuprinde întregul text al rezolu iei propuse spre aprobare. o decizie motivat .99.68 se aplic corespunz tor i societ ilor de investi ii autoadministrate. în condi iile prev zute la art.

P. sunt autorizate.(1) Investi iile unui O. în special. autorizate în state membre sau nemembre. ori s fie prev zut în regulile fondului sau în actele constitutive ale societ ii de investi ii aprobate de C.M. c) valori mobiliare nou emise. cu condi ia ca: 1.V.(1) lit.C.C. d) titluri de participare ale O. conform c ruia se va cere admiterea la tranzac ionare.P.N. b) valori mobiliare i instrumente ale pie ei monetare admise la cota oficial a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alt pia reglementat dintr-un stat nemembru.C. nivelul de protec ie a investitorilor în respectivele A.N. se efectueaz exclusiv în: a) valori mobiliare i instrumente ale pie ei monetare înscrise sau tranzac ionate pe o pia reglementat . aceast admitere s fie asigurat într-un termen de maximum un an de la emisiune.125. ca fiind echivalente cu aceea prev zut de legisla ia comunitar . care opereaz în mod regulat i este recunoscut i deschis publicului.P. . este echivalent cu acela al investitorilor în O.V.a) i b).M.M. astfel cum este definit la art. 2.N.M.M.V.C. i autoritatea competent din statul de origine este suficient asigurat . cu caracteristicile prev zute la art.V.P.M i/sau A.M. ori s fie prev zut în regulile fondului sau în actele constitutive ale societ ii de investi ii. conform unei legisla ii care prevede c acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de C.O.P.76 alin. într-o burs sau pe o alt pia reglementat care opereaz regulat i este recunoscut i deschis publicului. i.. împrumuturi i vânz ri pe pozi ia descoperit a valorilor mobiliare i instrumentelor pie ei monetare sunt similare prevederilor prezentei legi.V.M. cu condi ia ca. regulile referitoare la segregare.N.O.M. cu condi ia ca alegerea bursei sau a pie ei reglementate s fie aprobat de C.N.V.N.C.. aprobate de C.V.C.V.. alegerea bursei sau a pie ei reglementate s fie aprobat de C.V. A. 2. cu îndeplinirea cumulativ a urm toarelor condi ii: 1. condi iile de emisiune s includ un angajament ferm.Sec iunea a 5-a Politica de investi ii a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare Art.101. din România sau dintr-un stat membru. iar cooperarea dintre C.O.P.

P.M. în orice moment. s fie investite în titluri de participare emise de alte O. în care O. a a cum sunt prev zute în regulile fondului sau în actele constitutive.O. de o banc central dintr-un stat membru. i pot fi. fac obiectul unor rapoarte semestriale i anuale.C. 3.O. cu îndeplinirea cumulativ a urm toarelor condi ii: 1. activul suport const în instrumentele prev zute în prezentul alineat. cu condi ia ca sediul social al institu iei de credit s fie situat în România ori într-un stat membru sau. în conformitate cu regulile fondului sau a actelor constitutive ale acestora. s fie supuse unor reguli pruden iale evaluate de c tre C.M. în care se inten ioneaz s se investeasc .C.C. cu condi ia ca acestea: 1.V. la valoarea lor just .O. central . pot. lichidate sau pozi ia poate fi închis . ca fiind echivalente acelora emise de c tre Uniunea European .V.M. vândute. printr-o tranzac ie de sens contrar. incluzând i pe cele care implic decontarea final a unor fonduri b ne ti. care apar in categoriilor aprobate de C.V.M.M. a veniturilor i a opera iunilor din perioada de raportare.V.V. subiect al supravegherii pruden iale. rata dobânzii i cursul de schimb.N.P. s fie emise sau garantate de o autoritate administrativ .C.3. poate investi.P.P. la ini iativa O. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O. instrumentele financiare derivate negociate în afara pie ei reglementate fac obiectul unei evalu ri zilnice. în conformitate cu obiectivele sale de investi ii. 4. local sau regional .C. i A. g) instrumente ale pie ei monetare. care permit o evaluare a activului i a pasivului. în situa ia în care acesta se afl în afara Uniunii Europene.C. indici financiari.C. de Banca Central European . e) depozite constituite la institu ii de credit. cu o scaden care nu dep e te 12 luni.V. care sunt rambursabile la cerere sau ofer dreptul de retragere.. tranzac ionate pe o pia reglementat în sensul lit. i/sau A.P. de încredere i verificabile. sunt institu ii..P. f) instrumente financiare derivate.a) i b) i/sau instrumente financiare derivate.M. altele decât cele tranzac ionate pe o pia reglementat ..P. în cadrul negocierii derulate în afara pie ei reglementate. negociate în afara pie ei reglementate..N. de . contrap r ile. cu condi ia ca emisiunea sau emitentul s fie supuse reglement rilor referitoare la protec ia investitorilor i a economiilor acestora. activit ile A. 2. care sunt lichide i au o valoare care poate fi precis determinat în orice moment.

V. prin conducere sau control comun. echivalente cu aceea prev zut la pct.V.P.P. care sunt administrate. este legat .I. în situa ia statelor federale.P.C. respectiva S. în conformitate cu criteriile definite de legisla ia comunitar .O.A.C. sau 4. i/sau A.V.V.C.M.P. în cadrul unui grup de societ i care con ine una sau mai multe societ i listate.000. sau de o entitate care este subiect al unor reguli pruden iale i se conformeaz acestora.V. i/sau A. investe te în titlurile altor O.M.M.P. ca fiind cel pu in la fel de stricte precum cele prev zute de legisla ia comunitar .P.O. va indica în prospectul s u de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare.V.M. (4) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.M.O. din care fac parte unul sau mai multe state membre.P.V.P.V. sau printr-o de inere substan ial . se va realiza potrivit prevederilor prezentei legi.C. subiect al supravegherii pruden iale. sau 3.M.Uniunea European sau de Banca European de Investi ii. (2) Instrumentele pie ei monetare la care se face referire la alin.I. sau de c tre orice alt societate de care S.A. men ionate la lit. care pot fi percepute O. i/sau A. reguli considerate de C.a) i b). s fie emise de un organism ale c rui titluri sunt negociate pe pie ele reglementate. are rolul de a finan a grupul sau este o entitate dedicat finan rii vehiculelor de securitizare care beneficiaz de o linie bancar de finan are.C.C. care î i prezint i î i public conturile anuale. Un O.P. s fie emise sau garantate de o entitate.PC.V.M. .A.V. de aceea i S.M.. 2 i 3. direct sau indirect .M.000 Euro.V.C. iar valoarea lor poate fi determinat cu precizie în orice moment. i ca emitentul s fie o societate al c rei capital i rezerve s se ridice la cel pu in 10.C. de unul dintre membrii componen i ai federa iei. sau o entitate care.M. sau 2.C. s fie emise de alte entit i care apar in categoriilor aprobate de C.I.V.P.M. (5) Atunci când un O.N.(1) sunt lichide. de un stat nemembru sau. cu condi ia ca investi iile în astfel de instrumente s fie subiect al unei protec ii a investitorilor. (3) Limitele cu privire la tipul de instrumente în care se va investi i ponderea maxim a investi iilor pentru o anumit categorie vor fi stabilite prin reglement ri emise de C.N. sau cealalt societate nu poate percepe comisioane de cump rare sau r scump rare în contul investi iei O. direct sau prin delegare. în cauz i celorlalte O. sau de un organism public interna ional. în titlurile altor O.C.N.C.1.P.M. ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societ ii de investi ii. conform legisla iei comunitare aplicabile. care investe te un procent substan ial al activelor sale în alte O.

P. riscul activelor suport.P.C. i/sau A.I.103.A.M.M.102. limitele cantitative i metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzac iilor cu instrumente financiare derivate. în care investe te.P.N. care s le permit : a) s monitorizeze i s cuantifice.C.P.101.C. s foloseasc tehnici i instrumente aferente valorilor mobiliare i instrumentelor pie ei monetare. b) s asigure o evaluare corect i independent a valorii instrumentelor financiare derivate.V.101: a) un O.(1) S.V. (2) S. În raportul s u anual va indica comisionul maxim de administrare.C. perceput asupra activelor sale.V. temporar. condi iile i limitele vor fi conforme prevederilor prezentei legi i ale reglement rilor C..P.M.I.M. administrat.M.i/sau A. Art. negociate în afara pie ei reglementate. pentru fiecare O. în orice moment. în mod regulat. Art.N. cât i asupra activelor O. (2) Un O.C. nu poate investi în metale pre ioase sau înscrisuri care atest de inerea acestora. c) un O. în condi iile i limitele stabilite prin reglement ri.M.V.P.O.V. poate autoriza un O. riscul asociat pozi iilor i influen a acestora la profilul de risc general al portofoliului.V.C.M.. (3) C. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare i instrumente ale pie ei monetare.M.P.M.V.V. poate de ine lichidit i în numerar i în cont curent. i societatea de investi ii trebuie s comunice C. în care inten ioneaz s investeasc .N.V.N. cu condi ia ca tehnicile i instrumentele respective s fie folosite pentru o administrare eficient i pruden ial a portofoliului s u.V. i în limitele prev zute prin reglement rile C. Atunci când aceste opera iuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate.(1) Prin derogare de la prevederile art.C..O. b) o societate de investi ii poate achizi iona numai acele bunuri mobile i imobile necesare pentru desf urarea activit ii sale. . tipurile de instrumente financiare derivate.M. i în conformitate cu regulile detaliate pe care i le vor defini.A.C. altele decât cele men ionate la art. i societatea de investi ii autoadministrat trebuie s utilizeze un sistem de administrare a riscului.P.

V.M.M. cu condi ia ca expunerea la risc a activului suport s nu dep easc limitele agregate. i cu respectarea intereselor de in torilor de titluri de participare.M. în instrumente financiare derivate.104.P. Sec iunea a 6-a Reguli privind transparen a i publicitatea Art. poate investi.M.V.V.(1) O.M. din motive independente de controlul unui O.C. nu va fi obligat s respecte limitele stabilite prin reglement rile C. cu privire la investi iile în valori mobiliare i în instrumentele pie ei monetare.C. Art.Orice material publicitar trebuie s men ioneze existen a prospectelor.M.. riscul contrap r ii. în cazul exercit rii drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activul s u. în conformitate cu reglement rile C. privind con inutul i structura materialului publicitar..V. cu scopul asigur rii transparen ei i corectitudinii informa iei. (6) Expunerea este calculat luându-se în considerare valoarea curent a activului suport. este permis numai în conformitate cu reglement rile C.N.106.V. ca parte a politicii sale investi ionale i în limitele permise prin reglement rile C. sau ca rezultat al exercit rii drepturilor de subscriere. precum i modalit ile prin care acestea pot fi ob inute.N. .V.P. se va asigura de faptul c expunerea sa global legat de instrumentele financiare derivate nu dep e te valoarea total a activului s u net.N.M.M.V.C. (5) Un O.M...N.P.V. ca obiectiv prioritar al tranzac iilor sale de vânzare.P.V.M. (2) Dac limitele de de inere sunt dep ite. (7) Un O. m suri de remediere în cel mai scurt timp a situa iei.M.V.105. s se abat de la obiectivele sale de investi ii prev zute în regulile fondului.P. opera iunile prev zute la alin.V. acesta trebuie s adopte.N.P..C. stabilite prin reglement rile C.(3) nu vor determina un O.C. evolu ia pie ei i durata de timp r mas pân la lichidarea pozi iei.Difuzarea oric rui material publicitar în leg tur cu un O. Art.(4) În nici o situa ie. în raport cu legisla ia comunitar . actul constitutiv sau prospect.C.

e) rapoartele periodice privind valoarea activului net i valoarea unitar a activului net.M. în locurile determinate i în condi iile specificate. conform reglement rilor C.N..N.A. la cererea investitorilor. precum i alte informa ii semnificative.M.V. emise cu respectarea legisla iei comunitare aplicabile. un cont detaliat de venituri i cheltuieli pentru anul financiar. sau prin alte mijloace aprobate de C.Art.Situa iile financiare i cele cu privire la opera iunile prev zute în raportul anual trebuie s fie auditate de c tre auditori financiari.M. (3) Rapoartele anuale i semestriale trebuie s fie publicate în urm toarele termene.P.M..N. Art. b) prospectele simplificate.V. (4) Rapoartele anuale i semestriale sunt furnizate gratuit.C.. c) raportul anual. în termenele i condi iile stabilite prin reglement ri. i a rezultatelor acestuia.107.V. (6) Raportul semestrial trebuie s includ informa iile prev zute în reglement rile C.V.e) sunt transmise gratuit.N.M. urm toarele documente: a) prospectele de emisiune. (5) Raportul anual trebuie s con in un bilan sau o situa ie a activelor i pasivelor.C. care s sprijine investitorii în aprecierea. la cererea investitorilor în titluri de participare.(1) lit. i societ ile de investi ii autoadministrate. d) raportul semestrial.N. . un raport asupra activit ilor din anul financiar curent. b) 2 luni pentru raportul semestrial. prev zute în reglement rile C.V.. trebuie s publice i s transmit c tre C.. potrivit prevederilor art.M.108. în cuno tin de cauz ..(1) S. (2) Rapoartele prev zute la alin.I. Toate rapoartele vor fi depuse la C.V.N.P. prev zute în prospect i în prospectul simplificat. care încep s curg de la sfâr itul perioadei la care acestea se refer : a) 4 luni pentru raportul anual.V.M. administrat. i vor fi puse la dispozi ia acestora. a activit ii O.258. pentru fiecare O.M.V..

V.M. de r scump rare a unit ilor de fond i s prezinte informa iile pe care O.V.N.(1). (2) Simultan. cu excep ia cazului în care C.C. consider c denumirea risc s genereze confuzii.-urile care distribuie titluri de participare în România trebuie s se supun legilor. În cazul în care C. (3) Un O.M.V. cu informarea prealabil a C. i autoritatea competent din statul membru de origine stabilesc c modalit ile prev zute pentru distribuirea titlurilor de participare nu sunt conforme cu prevederile alin.V.V.M. i cu respectarea regulilor privind publicitatea.M. dintr-un stat membru poate oferi public titluri de participare în România. e) detalii cu privire la modalit ile de oferire a titlurilor de participare i la procedurile de plat c tre de in torii de titluri de participare. b) regulile fondului sau actul constitutiv.Sec iunea a 7-a Dispozi ii speciale aplicabile O.M.M. prin care s se certifice faptul c îndepline te condi iile legisla iei na ionale a acestuia. (4) O.V.P..M.105 i art. d) ultimul raport anual i semestrial.106. altele decât cele prev zute de prezenta lege.109. armonizat cu legisla ia comunitar .P. sunt obligate s le furnizeze.i comercializeze titlurile de participare în România.C.V. urm toarele documente: a) un atestat emis de autorit ile competente din statul membru de provenien .(1).C.C.P.N. reglement rilor i prevederilor administrative în vigoare.N. (5) Un O. aceste O.M.(1) O.-urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România Art. .N.P. c) prospectul i prospectul simplificat.±uri trebuie s transmit c tre C.M.C.M.V.C.V. prev zute la art.C. care ofer titluri de participare în România poate utiliza aceea i denumire generic pe care o folose te în statul membru de origine.P.V.P. în termen de 2 luni de la informarea prealabil prev zut la alin. poate s înceap s .M.V. poate dispune ca aceasta s fie înso it de o men iune explicativ .P.

I. Art.V. (2) Orice O. Sec iunea a 8-a Libera circula ie a serviciilor Art. alin. care ofer titluri de participare în România trebuie s pun la dispozi ia investitorilor i C.N. alin. agreat de C.M. poate face publicitate titlurilor sale în statul membru în care acestea sunt distribuite.P.M..P.111. (3) Prevederile alin.V. în conformitate cu reglement rile C.(1) i (2) trebuie aplicate f r discriminare..A. (3) Societ ilor de administrare din statele nemembre li se aplic corespunz tor prevederile art.V. care nu intr în domeniile pe care le acoper legisla ia aplicabil O.N.(1) (3)..M.P.(1) Un O.(1) S.C. regulile fondului sau actul constitutiv. poate autoriza oferirea de titluri de participare ale O. .N.42.38 alin. (2) Documentele prev zute la alin.(4).I.C. (3) C. art.M.V..40 alin.N.39 i art. cu respectarea legisla iei na ionale privind publicitatea.113. în conformitate cu prevederile art. b) într-un stat nemembru.43.(1) Un O.109 trebuie furnizate în limb român sau într-o limb de circula ie interna ional .112.V. aplicabile.V.110. care nu fac obiectul recunoa terii reciproce.M.(2). care distribuie titlurile de participare pe pia a unui stat membru trebuie s se supun legilor.C. dintr-un stat membru.(3) lit.V. raportul anual i rapoartele semestriale.-urilor men ionate la art.M. prospectul i prospectul simplificat. pot desf ura activit i de administrare a investi iilor: a) într-un stat membru. (4) C.C.(1) i la art. actualizate.112.P.111 lit.S. reglement rilor i prevederilor administrative în vigoare în acel stat. Art.N. în conformitate cu procedurile aplicabile în ara de origine.A.C.Art.M.M.P.V. stabilind condi iile relevante în raport cu legisla ia comunitar . (2) Societ ilor de administrare din statele membre li se aplic corespunz tor prevederile art.a) i alin. va emite reglement ri în aplicarea prezentei sec iuni.(1).41 i art..V.a) li se aplic corespunz tor prevederile art.M.

M.C.70 lit.O. Art.(1) . dac nu respect prevederile alin.. care atrag în mod privat resurse financiare i care sunt administrate de o S. se supun prevederilor art.M.P. (4) Prevederile art. s ia m surile necesare pentru a se asigura c facilit ile privind pl ile c tre de in torii de titluri.64 . reglement rile i prevederile administrative în vigoare în statul membru în care se distribuie titlurile.C.. art. care sunt înfiin ate pe baz de contract de societate civil i care au obliga ia de a r scump ra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date. s ofere public titluri de participare.P.V.V. Capitolul VI Organisme de plasament colectiv.V. este obligat s le furnizeze. care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice i/sau juridice i care se constituie sub forma: a) fondurilor închise de investi ii.P.(4) În situa iile la care se face referire la alin.C.(3).82 se vor aplica corespunz tor A.P.C.(2). art. art.65 alin. în conformitate cu legile.I. sunt disponibile i în acel stat.P.d) . Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art.V.O.M. (5) Se interzice A.(1) A. O. (2) A.O.114. .114 alin. altele decât O.C. prev zute la alin.V. r scump rarea titlurilor i transmiterea informa iilor pe care O.N.P.b) . art. în conformitate cu documentele de constituire.115.C.C.M.A.P.P.72 .O. b) societ ile de investi ii de tip închis care sunt înfiin ate prin act constitutiv emit un num r limitat de ac iuni i sunt tranzac ionate pe o pia .N.C. vor încredin a activele spre p strare unui depozitar.74 i art.O.(1) sunt obligate s se înregistreze la C. înregistrate la C. (2).O.M.68 . în conformitate cu prevederile capitolului IV al prezentului titlu. trebuie. i s respecte regulile prev zute în prezentul capitol.C.P. art. între altele.(2). (3) A.(1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.

P.C. Sec iunea a 2-a Fondurile închise de investi ii Art. (3) Documentele emise de A. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investi ii. e) cerin e privind calificarea. c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre i nemembre. experien a profesional i integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A. men ionate la alin.V.. care fac apel privat la resurse financiare i care nu sunt administrate de o S.O.O. d) regulile de tranzac ionare a titlurilor de participare. va emite reglement ri specifice fiec rui tip de A.(2).O. trebuie s con in în mod expres un avertisment cu privire la faptul c acestor organisme nu le sunt aplicabile dispozi iile prezentului titlu.. dup caz.I.N. (2) C. sau/ i valoarea investi iei individuale a unui investitor.P. b) investi iile permise i limit rile aplicabile acestora.A.V. sunt supuse prevederilor titlului VI. conduit în afaceri i transparen .I. cu privire la: a) obliga iile de transparen .P.(2).116.P. . informare i raportare.M. prev zute la alin.A. sunt administrate de o S. (4) A.O.V..(1) C. autoadministrat. cu privire la: a) con inutul minim al documentelor de constituire.M.C. care sunt tranzac ionate pe o pia reglementat .C.C. va emite reglement ri comune fondurilor închise de investi ii i societ ilor de investi ii de tip închis. c) valoarea de emisiune sau valoarea nominal a unui titlu de participare.(1) Fondurile închise de investi ii înregistrate la C.P. d) modalitatea de calcul al valorii activului net.N.O.117. b) regulile de conduit .N..(2) A.C.M. Art.

M.O societate de investi ii de tip închis înregistrat la C. d) condi ii de înlocuire a depozitarului i reguli de asigurare a protec iei ac ionarilor în astfel de situa ii. de inerea i vânzarea ac iunilor. Art.118 .M.N. (2) Societ ile de investi ii de tip închis î i pot r scump ra propriile ac iuni. se aplic corespunz tor i societ ilor de investi ii financiare. va emite reglement ri cu privire la con inutul minim al actului constitutiv al unei S.90 se vor aplica corespunz tor fondurilor închise de investi ii. care vor include cel pu in urm toarele: a) reguli privind emisiunea..(1) i alin. în situa ia S.I.89 i art.92 alin.V.. denumite în continuare S. . Sec iunea a 3-a Societ ile de investi ii de tip închis Art. f) identitatea.M.N.(2) Prevederile art.M.F.N.V.119. sunt tranzac ionate pe o pia reglementat . referitoare la societ ile de investi ii de tip închis înregistrate la C.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Propriet ii Private în societ i de investi ii financiare. cerin ele privind calificarea. este administrat de o S.F. b) modalitatea de calcul a activului net.. art.. Sec iunea a 4-a Societ ile de investi ii financiare Art. în condi iile prev zute de Legea nr.99 alin..31/1990 i cu respectarea reglement rilor C. sau de un consiliu de administra ie. c) reguli pruden iale privind politica de investi ii.V. e) reguli privind remunerarea administratorilor i dimensionarea cheltuielilor de administrare.(1) i art. (2) C.-urilor care nu se autoadministreaz .V.I.A.100.F.I.120.F. i integritatea (3) Ac iunile unei S.(3).N.(1) Prevederile prezentului capitol. experien a profesional membrilor organelor de conducere. constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.I.I.(1) Societ ilor de investi ii de tip închis li se vor aplica în mod corespunz tor prevederile art.

majorarea capitalului social al unei S.C. va elabora reglement ri privind fuziunea i divizarea unui S. (2) Pentru protec ia interesului public i a investitorilor. Suspendarea poate fi prelungit i dup ce termenul stabilit ini ial a expirat.I. O. O.(1) Prevederile art.(1) În situa ii excep ionale i numai pentru protejarea interesului de in torilor de titluri de participare. cu respectarea prevederilor regulilor fondului. S.122.123.31/1990. sau a societ ii de investi ii. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii i/sau r scump r rii titlurilor de participare ale unui O.P. este în drept s suspende un administrator.O.N. TITLUL IV PIE ELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE I DEPOZITARUL CENTRAL . i autorit ilor competente din statele membre în care î i distribuie titlurile de participare.C.V. trebuie s comunice.N.C.. în situa ia în care se constat c influen a exercitat de c tre acesta poate prejudicia administrarea A. C. S.121..M..114 alin. se va realiza numai prin ofert public de ac iuni.I.V. referitoare la emiterea unui num r limitat de ac iuni.C.(1) lit.C.M.(1).C.V.O.N. Art.P.N. i societ ilor de investi ii autoadministrate.C..N.(4) Prin derogare de la prevederile art.M.V.F. decizia sa C.C.M. societ ile de investi ii autoadministrate i S.A. pe baza unui prospect aprobat de C. i A..A.V.P.V.I. actului constitutiv al societ ii de investi ii i a reglement rilor C.N.b). pot suspenda temporar r scump rarea titlurilor de participare. în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi i ale Legii nr.I. Capitolul VII Protec ia de in torilor de titluri de participare Art.V. care ac ioneaz în numele unui O. Art.M.V.P. (4) În situa iile men ionate la alin. (2) C.N.M.M.I.M.P. (3) Actul de suspendare va specifica termenii i motivul suspend rii.V.V..A.A.M.21 se aplic în mod corespunz tor A.P. autorizate de C. f r întârziere. în cazul în care motivele suspend rii se men in.P.O.M.

V. c) respect cerin ele de raportare i transparen în vederea asigur rii protec iei investitorilor stabilite de prezenta lege.N. condi iile de admitere la tranzac ionare a unui instrument financiar.M.125.11 i care: a) func ioneaz regulat.V. b) este caracterizat de faptul c reglement rile emise i supuse aprob rii C.N. constituit sub forma unei societ i pe ac iuni. precum i orice modific ri ulterioare ale acestora.. (2) C.124. pentru orice drepturi i obliga ii.(1) Pie ele reglementate de instrumente financiare se organizeaz i se administreaz de c tre o persoan juridic . a a cum au fost definite la art. instruc iunile i procedurile privind opera iunile pe aceste pie e. denumit în continuare operator de pia .V. (3) Operatorii de pia autoriza i s func ioneze în România vor fi înscri i în Registrul C. definesc condi iile de func ionare. precum i reglement rile emise de C.31/1990.N. .V. de acces pe pia . Art. în conformitate cu legisla ia comunitar .Capitolul I Pie ele reglementate Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art. respectiv pasiv .O pia reglementat este un sistem pentru tranzac ionarea instrumentelor financiare.V. orice decizie privind acordarea/retragerea autoriza iei unui operator de pia .(1) pct. conform Legii nr..2 alin. preten ii i reclama ii legate de activitatea pie elor administrate.M.. precum i Comisiei Europene. (5) Societatea care administreaz o pia reglementat are legitimitate procesual activ .N.M.M. autorizat i supravegheat de C.N. (4) Lista pie elor reglementate autorizate va fi comunicat statelor membre. va publica în Monitorul Oficial al României. emitent de ac iuni nominative.M. împreun cu regulamentele.. Partea I.

autoriz rii C. f) dotarea tehnic i resursele. b) obiectul exclusiv de activitate.V. constând în administrarea pie elor reglementate de instrumente financiare precum i a activit ilor conexe în leg tur cu aceasta. Orice modificare a acestora trebuie supus . b) documenta ia prezentat este insuficient pentru a se stabili dac operatorul de pia î i va desf ura activitatea în conformitate cu reglement rile în vigoare.M. g) contractul încheiat cu un auditor financiar. (2) Condi iile care stau la baza acord rii autoriza iei trebuie respectate pe toat durata de func ionare a operatorului de pia . precum i procedura de autorizare a operatorului de pia vor fi stabilite prin reglement ri C.N. Art.V.M.. membru al Camerei Auditorilor Financiari din România i care îndepline te criteriile comune stabilite de C. în prealabil.. i se vor referi în principal la: a) capitalul social minim al societ ii pe ac iuni i resursele financiare necesare pentru desf urarea activit ii.(1) Condi iile i documenta ia ce trebuie s înso easc cererea de autorizare. dup caz.N.N.V. c) structura ac ionariatului. e) condi iile de calificare i experien profesional ce trebuie îndeplinite de administratori i de personalul cu func ii de conducere din cadrul operatorului de pia .127. func ionarea i retragerea autoriza iei operatorilor de pia Art. dac : a) documenta ia prezentat nu este întocmit în conformitate cu reglement rile în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte. structura organizatoric i regulile de ordine interioar .126. . (3) Operatorul de pia nu poate limita num rul persoanelor cu drept de acces pe pia a reglementat administrat .Sec iunea a 2-a Autorizarea. d) planul de afaceri. i Camera Auditorilor Financiari din România.Cererea de autorizare a operatorului de pia va fi respins .M. identitatea i integritatea ac ionarilor de inând 5% din drepturile de vot.

V.N.V.. d) dac operatorul de pia a înc lcat prevederile prezentei legi ori ale reglement rilor emise de C.N. Art. pe o perioad mai mare de 6 luni.V.M. conform reglement rilor C.V.. va fi notificat operatorului de pia în termenul stabilit prin reglement rile C.C.(1) Nici un ac ionar al unui operator de pia nu va putea de ine. b) dac operatorul de pia nu i-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat. direct sau indirect.V.M.N. (3) Orice înstr inare de ac iuni ale operatorului de pia va fi notificat acestuia i C. .V.M.N.c) administratorii i personalul cu func ii de conducere ai operatorului de pia nu au calificarea i experien a profesional adecvate func iei lor.291.M. este în drept s retrag autoriza ia unui operator de pia : a) dac operatorul de pia nu mai îndepline te condi iile care au stat la baza autoriz rii.N.V. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerin ele cu privire la integritatea ac ionarilor sau se omite ob inerea aprob rii C. urmând a se aplica procedura stabilit la art. Art.128.M.V. e) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglement rilor C..(1) i (2) este suspendat de drept. d) transparen a pie ei.M. care conduce la o de inere de 5% din totalul drepturilor de vot. (2) Orice achizi ie de ac iuni ale operatorului de pia .129.M. e) în caz de fuziune sau divizare. buna desf urare a tranzac iilor i protec ia investitorilor nu sunt asigurate. c) dac autoriza ia a fost ob inut pe baza unor declara ii sau informa ii false ori care au indus în eroare.N.M.N.V. f) la cererea acestuia.M. mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. i supus în prealabil aprob rii C..N.N.. în termenul prev zut de reglement rile emise de C.. dreptul de vot aferent ac iunilor de inute cu nerespectarea prevederilor alin.

Art.M. va stabili.V. c) se afl în leg turi strânse sau are o rela ie material cu o persoan care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de pia .N.Operatorul de pia trebuie s identifice i s previn . Art. cota iile pie elor reglementate. dac : a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de pia ..131.N. so ul/so ia sau rudele acestora.V. în scopul asigur rii bunei func ion ri a acesteia. (2) Reglement rile. administratorii i pia a reglementat . precum i afinii pân la gradul al doilea inclusiv nu pot fi ac ionari. prin reglement ri. (2) Personalul din conducerea executiv . prin reglement ri proprii. precum i volumele de tranzac ionare sunt informa ii de interes public i trebuie f cute accesibile publicului. Art. condi iile generale în care se vor desf ura tranzac iile cu instrumente financiare admise la tranzac ionare pe pie ele reglementate din România.. (3) În scopul evalu rii de c tre investitori..(1) Operatorii de pia vor asigura respectarea normelor privind transparen a i protec ia investitorilor. orice conflicte de interese între el.M. reprezentan i ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.. procedurile de efectuare a tranzac iilor i termenele în care intermediarii implica i vor raporta respectivele tranzac ii. în orice moment. ac ionarii s i. înainte de începerea exercit rii mandatului de c tre fiecare dintre ace tia. operatorul de pia trebuie s pun la . cel pu in pe paginile de internet ale operatorului de pia .130.C. agen i pentru servicii de investi ii financiare.. cenzori. administratori. (3) Membrii consiliului de administra ie al operatorului de pia sunt obliga i s notifice în scris acestuia natura i întinderea interesului sau a rela iilor materiale. angaja i. d) se afl în situa ia care ar putea influen a adoptarea deciziei în cadrul edin elor consiliului de administra ie. a termenilor unei tranzac ii pe care inten ioneaz s o efectueze i s verifice dup aceea condi iile în care aceast tranzac ie a fost executat .133.132.Art. b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de pia .(1) Membrii consiliului de administra ie al operatorului de pia sunt valida i individual de C.V.M. conform reglement rilor emise de C.N.

adoptate de c tre adunarea general a ac ionarilor i aprobate de c tre C. emise de c tre operatorul de pia . a fi ierelor i bazelor de date. .N. în conformitate cu prevederile prezentei legi i ale legisla iei comunitare aplicabile. (2) Reglement rile prev zute la alin. (4) Operatorul de pia trebuie s respecte cerin ele C. e) procedurile privind modul de determinare i publicare a pre urilor i a cota iilor.V.M.M.134. inclusiv în situa ia unor evenimente deosebite.M.(1) vor stabili.N.N.(1) Modul de organizare i func ionare a pie ei reglementate este stabilit prin reglement ri proprii. dimensiunea i nevoile pie ei reglementate în cauz i ale investitorilor care opereaz pe aceast pia . h) standardele contractuale i sistemul de compensare-decontare utilizat.V. cel pu in urm toarele: a) condi iile i procedurile de admitere. d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectueaz opera iuni pe pia a reglementat . Sec iunea a 3-a Reglement rile emise de operatorul de pia Art. g) administrarea i diseminarea informa iilor c tre public. excludere i suspendare a instrumentelor financiare la i de la tranzac ionare. în func ie de natura. b) condi iile i procedurile de admitere. cu privire la prevenirea i depistarea abuzului pe pia .dispozi ia acestora informa iile prev zute în reglement rile C. precum i obliga iile intermediarilor i emiten ilor admi i la tranzac ionare. care vor stabili mijloacele. pentru asigurarea p str rii în siguran a datelor i informa iilor stocate.. procedurile de tranzac ionare. c) condi iile. f) tipurile de contracte i opera iuni permise. forma i termenul în care trebuie s fie furnizate aceste informa ii. excludere i suspendare a intermediarilor la i de la tranzac ionare.V.. i) mecanisme de securitate i control al sistemelor informatice.

M.M.V. (4) Consiliul de administra ie are obliga ia de a notifica C. d) informeaz i propune C. func ion rii corespunz toare a activit ii de tranzac ionare i a protec iei investitorilor. în leg tur cu orice înc lcare a prezentei legi.(2) lit. stabile te reguli pentru înregistrarea i arhivarea datelor cu privire la tranzac ionarea instrumentelor financiare pe pie ele reglementate.N. C.V.M. (2) C.N.135. f r drept de vot. precum i termenele i condi iile de p strare a acestor informa ii. (3) În exercitarea prerogativelor sale de supraveghere i control ale pie elor reglementate.N.N.M.V. (6) Operatorul de pia poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari i/sau emiten ii ale c ror instrumente financiare sunt admise la tranzac ionare pe pie ele administrate de c tre operatorul respectiv. Sec iunea a 4-a Supravegherea pie elor reglementate Art.V.(3) Competen a privind aprobarea reglement rilor stabilite la alin.M.b) g) poate fi delegat consiliului de administra ie al operatorului de pia . la toate documentele. la adunarea general a ac ionarilor i la edin ele consiliului de administra ie al operatorului de pia .M.(1) C. c) are acces liber în toate incintele.V.N.V. supravegheaz pie ele reglementate în scopul asigur rii transparen ei.(1) i alin..M. (5) Nivelul comisioanelor i al tarifelor practicate de operatorul de pia vor fi aprobate de adunarea general a ac ionarilor i notificate C. m suri pentru orice situa ie constatat . poate numi un inspector ale c rui principale atribu ii sunt: a) urm re te respectarea reglement rilor legale incidente. i a regulilor pie ei. a reglement rilor C. informa iile i eviden ele operatorului de pia .V.N. putând formula observa ii i putând cere ca acestea s fie incluse în procesul-verbal al edin ei. b) particip . precum i m surile adoptate în acest sens. .N.

N.138. Art.(1). informa ii i documente.M.N.M.(1) C.. Acelea i m suri vor fi aplicate i în situa ia prev zut la art.M.N. (2) C. (2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerin ele de admitere la tranzac ionare pe o pia reglementat pot fi tranzac ionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzac ionare.V. .M.(3). poate suspenda o parte sau toate opera iunile cu instrumente financiare..N.. poate solicita operatorului de pia transmiterea de date.V. în mod periodic sau în orice alt mod. intermediarii fiind inu i s respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora.137 alin.În cazul retragerii autoriza iei unui operator de pia .(4) Operatorul de pia va asigura mijloacele i condi iile necesare în vederea îndeplinirii atribu iilor inspectorului. dând loc la restituirea valorilor mobiliare i sumelor depozitate. poate efectua inspec ii i poate adopta m surile necesare în ceea ce prive te operatorul de pia respectiv.. începând cu data precizat în decizie nu vor mai putea fi efectuate opera iuni cu instrumente financiare pe acea pia . (2) Orice decizie de suspendare.V.137.(1) C.M. (3) C. Capitolul II Sisteme alternative de tranzac ionare Art. Art. în cazul în care constat c nu sunt respectate prevederile legale i/sau apreciaz c este imposibil men inerea unei pie e ordonate. denumi i în continuare operatori de sistem.6. de c tre intermediarii autoriza i sau de c tre operatorul de pia . opera iunile încheiate pân la aceast dat urmând a fi finalizate la scaden ele lor. prev zute la alin. putând fi afectate interesele investitorilor.136.(1) Sistemul alternativ de tranzac ionare poate fi administrat.V. Art. iar ordinele de tranzac ionare înregistrate de intermediari i înc neexecutate pân la acea dat devin nule de drept. stabilind i termenul în care acestea vor fi transmise.V. poate solicita modificarea reglement rilor emise de operatorul de pia . precum i motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cuno tin a publicului i vor fi publicate în Buletinul C. prin derogare de la art. respectiv a comisioanelor încasate. luat conform alin.N.(1).139.

c) s garanteze c procedurile aplicabile sistemului sunt în m sur s asigure posibilitatea de a ob ine cel mai bun pre . (6) C. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzac ionare. d) instrumentele financiare tranzac ionate.V. înainte i dup tranzac ionare. descrierea complet a caracteristicilor acestuia i regulile de func ionare.. c) tipul i num rul participan ilor. . d) s asigure suficiente informa ii cu privire la ordinele date i tranzac iile încheiate. b) procedurile referitoare la informa iile puse la dispozi ia participan ilor i publicului.M.M.(1) Sistemul alternativ de tranzac ionare trebuie s fie astfel structurat încât: a) s asigure derularea ordonat i corect a opera iunilor.N. precum i condi iile de acces la sistemul alternativ de tranzac ionare.140. (5) Regulile de func ionare a sistemului alternativ de tranzac ionare vor cuprinde cel pu in urm toarele: a) procedurile de tranzac ionare.V.V.M. b) s asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzac ionare i un tratament egal participan ilor. inten ia de constituire a sistemului alternativ de tranzac ionare i solicit aprobarea acesteia.N. e) s respecte cerin ele C.M. (4) Se supun aprob rii C.N. în conformitate cu standarde minime de transparen .V. (2) Participan ii la sistemul alternativ de tranzac ionare vor fi informa i de c tre operatorul de sistem cu privire la obliga iile lor de compensare-decontare a tranzac iilor în cadrul sistemului. cu privire la prevenirea i detectarea abuzurilor pe pia .(3) Operatorii de sistem supun aviz rii C. administrarea sistemului. la un moment dat.N. Art. prevenirea sp l rii banilor i a finan rii de acte de terorism.

precum i cele de decontare brut pentru tranzac iile cu instrumente financiare. altele decât cele derivate.M.V.M. precum i celor derulate în sistemele de tranzac ionare autorizate de Banca Na ional a României i organizate de institu iile de credit. în cadrul sistemului de compensare± decontare.141. dup caz. Art. care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare. va emite norme generale privind constituirea. la data decont rii. altele decât cele derivate. (3) C.142.(1) Condi iile generale privind opera iunile de compensare i decontare.N. (2) În acest scop.Operatorul de sistem monitorizeaz respectarea de c tre participan i a contractelor încheiate de ace tia. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare.N.145. Art.144.N..V.Art.. poate efectua inspec ii la sediul societ ii care administreaz sistemul de compensare i decontare a tranzac iilor.V. . Capitolul III Compensarea i decontarea tranzac iilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate Art.N.Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare. Art.M.M. angaja ilor societ ii ce administreaz sistemul de compensare-decontare i participan ilor la sistemul de compensare-decontare s furnizeze informa iile necesare referitoare la compensarea i decontarea tranzac iilor.N. sunt stabilite de c tre C. (2) C.(1) Autorizarea i supravegherea sistemului la care se face referire la art. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere i control ale sistemelor alternative de tranzac ionare.M. supravegherea i func ionarea sistemelor alternative de tranzac ionare. are loc.V..143 i a societ ii ce administreaz acest sistem se va face de c tre C.N.M. dup caz. C.V. împreun cu Banca Na ional a României i cu alte autorit i competente.V. pe baza principiului livrare contra plat . împreun cu Banca Na ional a României i cu alte autorit i competente. (2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplic sistemelor de compensare i decontare a opera iunilor cu instrumente ale pie ei monetare i nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pie ei reglementate definite de prezenta lege.143.(1) C...

(1) Depozitarul central este acea persoan juridic . furnizând informa ii. în termen de 3 zile lucr toare de la datele de 30 iunie i 31 decembrie. în termen de 3 zile lucr toare de la data solicit rii depozitarului central. în conformitate cu Legea nr. b) pentru toate valorile mobiliare.. la o anumit dat de referin . Art. care efectueaz opera iunile de depozitare a valorilor mobiliare. (4) Emiten ii pentru care se efectueaz opera iuni de depozitare. în mod obligatoriu.Capitolul IV Depozitarul central Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art. putând presta servicii pentru îndeplinirea obliga iilor emitentului fa de de in torii de valori mobiliare. precum i orice opera iuni în leg tur cu acestea. (5) Depozitarul central va furniza emiten ilor informa iile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate.146. încheie contracte cu depozitarul central. constituit sub forma societ ii pe ac iuni.M.31/1990. intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate de inute de ace tia.(6) se va efectua astfel: a) pentru o anumit valoare mobiliar .Toate clasele de valori mobiliare tranzac ionate pe o pia reglementat sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzac ionare vor fi depozitate. autorizat i supravegheat de C. (3) Prevederile prezentului titlu nu se aplic depozitarului titlurilor de stat. (2) Depozitarul central va efectua opera iuni de compensare-decontare a tranzac iilor cu valori mobiliare..143.147.N.V.. în conformitate cu prevederile art. emitent de ac iuni nominative. (6) În vederea determin rii structurii ac ionariatului unui emitent. care efectueaz i opera iuni de registru pentru ace tia. în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. (7) Raportarea prev zut la alin. .

în vederea efectu rii în mod centralizat a opera iunilor cu valori mobiliare i asigur rii unei eviden e unitare a acestor opera iuni.M. (3) Pân la data ader rii României la Uniunea European . înaintea intr rii în vigoare a acestora. profitul ob inut fiind utilizat. în principal. depozitarul central nu va distribui dividende.N. precum i procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglement ri emise de c tre C..V.N. f) calitatea ac ionarilor. i se vor referi cel pu in la: a) capitalul social minim al societ ii pe ac iuni. în prealabil.M.(1) Reglement rile privind organizarea i func ionarea depozitarului central vor fi supuse aprob rii C.M. calificare i experien profesional ce trebuie îndeplinite de administratori i de personalul cu func ii de conducere din cadrul societ ii.V. autoriz rii C.V.la depozitarul central autorizat. g) auditorii financiari ai societ ii. (3) Membrii consiliului de administra ie al depozitarului central sunt valida i individual de C. (2) Condi iile care stau la baza acord rii autoriza iei trebuie respectate pe toat durata de func ionare a societ ii.N. d) condi iile de integritate..149. (2) Nivelul comisioanelor i al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea general a ac ionarilor acestuia i notificat C. Art.M. .(1) Condi iile. pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare. Sec iunea a 2-a Înfiin area i func ionarea depozitarului central Art.N. Orice modificare a acestora trebuie supus . înainte de începerea exercit rii mandatului de c tre fiecare dintre ace tia.N..M.148. e) dotarea tehnic i resursele. documenta ia ce trebuie s înso easc cererea de autorizare..V.V. c) structura ac ionariatului. b) obiectul principal de activitate i activit ile conexe ce pot fi prestate.

.N. va fi supus în prealabil aprob rii C.N. Înscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date în garan ie.M.150.C. (4) Constituirea de garan ii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea înscrierilor referitoare la garan ie în contul proprietarului valorilor mobiliare. în numele intermediarilor.V. (3) Orice înstr inare de ac iuni va fi notificat C. Art. în termenul prev zut de reglement rile emise de c tre aceasta.V.M. care pot de ine pân la 75% din drepturile de vot. obliga ia garantat i identitatea creditorului..Art.N.(1) Ac ionarii depozitarului central nu pot de ine mai mult de 5% din drepturile de vot. din momentul înregistr rii acestora la depozitarul central. (2) Orice achizi ie de ac iuni ale depozitarului central. Art. aplicându-se procedura stabilit la art.. de cele de inute în contul investitorilor.V. (2) Intermediarii au obliga ia de a ine subconturi individualizate de valori mobiliare de inute în contul investitorilor i de a înregistra zilnic în registrul propriu de inerile.V.M. (5) Garan ia financiar asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central.151.283.V.N. care va duce la o de inere de 5% din totalul drepturilor de vot..M. .N. pentru fiecare clas de valori mobiliare.(1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central.(4) îndeplinesc condi ia de publicitate pentru opozabilitate i stabilirea gradului de prioritate a creditorilor.. (6) Garan iile men ionate la alin. cu aprobarea C. vor fi eviden iate astfel încât s se asigure separarea valorilor mobiliare de inute în nume propriu. dac p r ile nu stabilesc altfel prin contractul de garan ie. va emite reglement ri privind opera iunile desf urate de depozitarul central i entit ile pentru care efectueaz aceste opera iuni.M. excep ie f când operatorii de pia . drepturile de vot aferente ac iunilor de inute cu nerespectarea cerin elor men ionate sunt suspendate de drept. pe fiecare investitor.152. (4) În cazul în care nu se respect cerin ele cu privire la integritatea ac ionarilor sau se omite ob inerea aprob rii C. (3) Depozitarul central va fi direct r spunz tor pentru asigurarea zilnic a concordan ei dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrat în conturile de valori mobiliare i cantitatea de valori mobiliare emise.

poate solicita depozitarului central s transmit periodic date.(1) C. (2) C.155.157.(1) Valorile mobiliare p strate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca apar inând patrimoniului acestuia i nu vor putea face obiectul nici unei preten ii din partea creditorilor depozitarului.N. Art. cu acordul C.M.N..M.(1) Opera iunile de compensare i decontare a tranzac iilor cu instrumente financiare derivate. informa ii i documente.. Art.C. precum i orice opera iuni în leg tur cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizat de C.. supravegheaz activitatea depozitarului central pentru a asigura transparen a opera iunilor. ale unei posibile contrap r i centrale i/sau ale unui posibil agent de decontare.M. judec torul-sindic va numi lichidatorul.M. Art.M.153.V.N. în conformitate cu reglement rile emise de aceasta.În cadrul declan rii procedurii de faliment împotriva depozitarului central.Sec iunea a 3-a Supravegherea depozitarului central Art.V. Capitolul V Compensarea i decontarea tranzac iilor cu instrumente financiare derivate i serviciile contrap r ii centrale Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art. buna desf urare a activit ii i protec ia investitorilor..(1) se aplic inclusiv în cazul falimentului sau lichid rii administrative a depozitarului central.N.V.N. poate solicita modificarea reglement rilor emise de depozitarul central. poate organiza inspec ii la sediul depozitarului central i poate cere s i se pun la dispozi ie toate documentele necesare..V.156.V. . cu precizarea procedurilor i termenelor de transmitere a acestora.154. (2) Casa de compensare este o entitate responsabil de calcularea pozi iilor nete ale intermediarilor.. (2) Prevederile alin.

atât pentru instrumentele financiare derivate. reglementeaz înfiin area i func ionarea casei de compensare i/sau contrap r ii centrale. la momentul depunerii cererii de autorizare. pe baza ordinelor de transfer din sistem.(1) Casa de compensare i contrapartea central sunt persoane juridice. sunt decontate tranzac iile cu instrumente financiare sau. dup caz.N. cât i pentru instrumentele financiare.M. (5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate ac ioneaz ca i contraparte central ..V. (6) Aceea i entitate poate fi autorizat s ac ioneze ca o contraparte central . acord credite respectivilor intermediari i/sau contrap r ii centrale. în scopul decont rii. în ceea ce prive te ordinele lor de transfer.148 i art. emitente de ac iuni nominative. . constituite sub forma unor societ i pe ac iuni. Art. (2) C.N.V.. (3) Prevederile art. pentru a garanta siguran a tranzac iilor cu instrumente financiare derivate i cu alte instrumente financiare decât cele derivate. conturi de decontare prin care.158.N.M va emite reglement ri în conformitate cu legisla ia comunitar . precum i procedura pentru de inerea. inclusiv în nume propriu. referitoare la condi iile pe care trebuie s le îndeplineasc membrii compensatori. pl tite integral în numerar. compensarea i garantarea pozi iilor de inute de membrii compensatori. (4) Contrapartea central este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem i care ac ioneaz ca o contraparte exclusiv a acestora.159. Sec iunea a 2-a Înfiin area i func ionarea casei de compensare i a contrap r ii centrale Art.C. denumite în continuare marje. colectarea garan iilor financiare.M.V.(3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autoriza i i/sau pentru o contraparte central care particip la sistem.149 se vor aplica în mod corespunz tor casei de compensare i contrap r ii centrale autorizate de C. altele decât cele derivate. precum i criteriile de administrare a fondurilor b ne ti ale casei de compensare i ale contrap r ii centrale.

158.150 alin.V. e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu î i îndepline te obliga iile de a constitui marjele sau de a pl ti orice alt sum . inclusiv normele privind reevaluarea pozi iilor deschise. 50% din totalul drepturilor de vot.N. .(1) Reglement rile casei de compensare/contrap r ii centrale vor fi supuse aprob rii C. b) rela iile dintre casa de compensare/contrapartea central inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare. (3) Prevederile alin.M. Art. va fi supus aprob rii C. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglement rile la care se face referire în art.. (2) Prevederile art. i membrii compensatori.M.V. folosind pre urile curente ale pie ei. f) administrarea riscului de sistem.. (2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca apar inând activelor casei de compensare/contrap r ii centrale i nu vor putea face obiectul cererii sau pl ii creditorilor casei de compensare/contrap r ii centrale. 20%. care va duce la o de inere ce ar atinge sau ar dep i 10%.160.(3) i (4) se vor aplica corespunz tor casei de compensare i contrap r ii centrale autorizate de C.N. d) procedurile privind marcarea la pia .. 33%.Art.161. c) marjele/garan iile financiare. metodologia de calcul i modalitatea de plat .162. Sec iunea a 3-a Reglement ri referitoare la activitatea casei de compensare i a contrap r ii centrale Art. în care va colecta marjele pentru pozi iile deschise.V. i se vor referi cel pu in la: a) organizarea i func ionarea sistemului.M.(1) Contrapartea central va deschide i va de ine un cont de marj pentru fiecare membru compensator.N.(2) se aplic inclusiv în cazul falimentului sau lichid rii administrative a casei de compensare/contrap r ii centrale.(1) Orice achizi ie de ac iuni ale casei de compensare/contrap r ii centrale.

M.M.(1) Casa de compensare i contrapartea central trebuie s respecte principiul eviden ierii separate a înregistr rilor lor de cele ale membrilor compensatori.N. transparen a opera iunilor. va putea organiza inspec ii la sediul acestora i va putea cere s i se pun la dispozi ie toate documentele necesare. va supraveghea activitatea casei de compensare i a contrap r ii centrale i va putea solicita acestora s comunice date.(1) poate fi delegat consiliului de administra ie.Casa de compensare i contrapartea central trebuie s asigure desf urarea activit ii în mod ordonat. s promoveze obiectivele de in torilor i utilizatorilor i s permit un acces corect i deschis...Prevederile art.V.156 se aplic în mod corespunz tor casei de compensare/contrap r ii centrale autorizate de c tre C.C.166. (2) Casa de compensare i contrapartea central trebuie s îndeplineasc cerin ele de interes public.164.N. Art.M.V.C.163. Art.167.V.. (3) Casa de compensare i contrapartea central trebuie s pun la dispozi ia participan ilor suficiente informa ii pentru a identifica i a evalua corect riscurile i costurile asociate serviciilor casei de compensare i contrap r ii centrale.. Art. Art.(2) Competen a privind aprobarea reglement rilor stabilite la alin. poate solicita modificarea reglement rilor emise de casa de compensare i contrapartea central . pentru a facilita ie irea ordonat din sistem a participan ilor care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri. Capitolul VI Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare± decontare . Sec iunea a 4-a Supravegherea casei de compensare i a contrap r ii centrale Art.N. cu precizarea procedurilor i termenelor de transmitere a acestora.. precum i raportarea periodic i corect .165. criterii ce sunt f cute publice. informa ii i documente.

tuturor participan ilor la sistemele de decontare i tuturor garan iilor financiare constituite în cadrul particip rii la un sistem de compensare-decontare... f r a lua în considerare un posibil agent de decontare. o posibil contraparte central .M. producând efecte juridice între participan i i sunt opozabile ter ilor din momentul introducerii lor în sistemul de compensare-decontare. (3) Sistemul de compensare-decontare este un contract încheiat între 3 sau mai mul i participan i.Sec iunea 1 Dispozi ii generale Art. (3) Prin excep ie. b) participant indirect este o institu ie de credit care poate s transmit ordine de transfer în sistem. un agent de decontare sau o cas de compensare. cu condi ia ca respectivele ordine de transfer s fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate.N. o posibil cas de compensare sau un posibil participant indirect. (2) Ordinele de transfer i compensarea sunt valabile.169. Conform regulilor de func ionare a sistemului. sau numai o parte din ele. contrapartea central . î i produc efectele juridice i sunt opozabile ter ilor chiar i în cazul deschiderii procedurii de insolvabilitate asupra unui participant. cu condi ia ca agentul de decontare. de cas de compensare sau de agent de decontare ori s execute toate aceste sarcini.(3). autorizat de C. moment stabilit de regulile sistemului. aceste ordine de transfer i compensarea î i produc efectele juridice i sunt opozabile ter ilor.168. Sec iunea a 2-a Decontarea i ordinele de transfer Art.V.(1) Ordinele de transfer sunt irevocabile. o contraparte central . dup caz. definit la alin. dac ordinele de transfer sunt introduse în sistem dup momentul deschiderii procedurii de insolvabilitate i sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvabilitate.(1) În în elesul prezentului capitol: a) participant este un intermediar autorizat. (2) Dispozi iile prezentului capitol se aplic sistemului de compensare±decontare. sau alt autoritate competent a statelor membre. cu reguli comune i contracte standardizate pentru execu ia ordinelor de transfer a instrumentelor financiare între participan i. în temeiul unei rela ii contractuale cu o institu ie participant în sistem care execut ordine de transfer în cadrul acestuia. acela i participant poate s ac ioneze în calitate de contraparte central .

emise înainte de momentul deschiderii procedurilor respective. c nu au cunoscut i nu erau inute s cunoasc faptul c s-a deschis procedura de insolvabilitate.. Sec iunea a 3-a Dispozi ii privind procedurile de insolvabilitate Art.(1) Procedurile de insolvabilitate nu au efect retroactiv cu privire la drepturile i obliga iile participan ilor. a pl ilor i transferurilor ulterioare. Art. a compens rilor. drepturile i obliga iile care reies din/sau sunt în leg tur cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare.sau casa de compensare s poat dovedi.(1) În în elesul prezentei legi.M. înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate.. Drepturile patrimoniale ale participantului r mase dup executarea obliga iilor contractate în leg tur cu participarea la sistem.. (4) Nici o norm juridic . (2) Autoritatea competent care a pronun at hot rârea de deschidere a procedurii de insolvabilitate va comunica imediat decizia sa c tre C.171. încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvabilitate. (3) Garan iile financiare i depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare de c tre un participant împotriva c ruia s-au declan at procedurile de insolvabilitate nu vor fi afectate de deschiderea acestora.N. . cu confirmare de primire. men ionate la alin. dispozi ie sau practic vizând anularea unor contracte i tranzac ii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvabilitate nu pot conduce la anularea ordinelor de transfer. momentul deschiderii procedurilor de insolvabilitate este momentul în care autoritatea competent pronun hot rârea de deschidere a procedurii respective. prin fax sau po t electronic .170.(1) i (2). agentul de decontare.V. vor putea fi folosite în cadrul procedurii. poate folosi: a) fonduri i instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului. în scopul îndeplinirii obliga iilor contractate în leg tur cu participarea la sistem. b) garan ii financiare destinate s îndeplineasc obliga iile participantului în leg tur cu participarea la sistem. dup momentul decont rii. regul . (2) Dup deschiderea procedurilor de insolvabilitate. în numele i pe contul participantului.

M.(1) Oferta public derulat f r aprobarea prospectului/documentului de ofert ori cu nerespectarea condi iilor stabilite prin decizia de aprobare este nul de drept i atrage pentru cei în culp aplicarea sanc iunilor prev zute de lege.222/2004. i trebuie publicat în cel pu in dou cotidiane de difuzare na ional . (2) Ofertantul va fi obligat fa de investitorii de bun -credin la restituirea pl ilor i la daune-interese decurgând din nulitatea tranzac iilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.(1) Orice persoan care inten ioneaz s fac o ofert public va înainta C.(1) Anun ul de ofert public poate fi lansat în orice moment dup emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de ofert de c tre C.. Art. se va face cu respectarea reglement rilor emise de C.173.V.M.N.M..(4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate împotriva unui participant.175.. TITLUL V OPERA IUNI DE PIA Capitolul I Ofertele publice Sec iunea 1 Dispozi ii comune Art.V.. în cazul ofertei publice de cump rare. acesta trebuie s fie disponibil publicului.N.Executarea contractelor de garan ie financiar încheiate de entit i reglementate de C.172.174. Art. o cerere de aprobare a prospectului.M. Art.V. instrumentele financiare i/sau fondurile b ne ti de inute în numele i pe contul investitorilor s i nu vor putea face obiectul cererii sau pl ii creditorilor respectivului participant. în temeiul Ordonan ei Guvernului nr. cel mai târziu la data ini ierii derul rii ofertei publice.V.N.9/2004 privind unele contracte de garan ie financiar ..N.N. în cazul ofertei publice de vânzare. în conformitate cu reglement rile emise de C. (2) Dup aprobarea prospectului/documentului de ofert . . înso it de un anun . aprobat prin Legea nr.M.V. sau a documentului de ofert .

Perioada de derulare a ofertei este cea prev zut în anun i în prospectul sau documentul de ofert .(2) Anun ul de ofert public va con ine informa ii privind modalit ile prin care prospectul/documentul de ofert este disponibil publicului..(1) Orice material publicitar aferent ofertei nu va putea fi adus la cuno tin a publicului decât dup aprobarea acestuia de c tre C.M. b) poate fi ob inut de un poten ial investitor în mod gratuit.V. cel pu in la sediile ofertantului i intermediarului respectivei oferte. e) este publicat în format electronic pe website-ul C. dar nu poate dep i termenele stabilite prin reglement rile C. Art.M. sau la sediul operatorului pie ei reglementate pe care sunt admise la tranzac ionare respectivele valori mobiliare. în situa ia în care aceasta a decis s ofere acest serviciu. este interzis . iar prospectul sau documentul de ofert trebuie s fie disponibil publicului. (3) Prospectul/documentul de ofert se consider a fi disponibil publicului. oferta public devine caduc .M.177. Art. la cererea oric rui investitor. în forma i având con inutul în care a fost aprobat de C.V.178. d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de pia pe care se inten ioneaz admiterea la tranzac ionare a respectivelor valori mobiliare.N. într-una din urm toarele situa ii: a) este publicat în unul sau mai multe cotidiane de difuzare na ional . o copie pe suport de hârtie trebuie furnizat . (4) Dac prospectul/documentul de ofert a fost f cut disponibil publicului în format electronic. (3) Informa iile furnizate în cadrul materialelor publicitare trebuie s fie în concordan cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de ofert . oferta devine obligatorie. Art. c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului i al intermediarului ofertei. (2) Orice form de publicitate a ofertei. La expirarea perioadei de derulare. pe suport de hârtie. la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei. anterioar emiterii deciziei de aprobare a documentului/prospectului.N. În cadrul .N..N.La data public rii anun ului. în mod gratuit.M.V.V...176.

V. Art.175 alin.V. de aprobare a documentului/prospectului..N. (4) Orice form de publicitate care incit la acceptarea ofertei publice. e) s dispun interzicerea sau suspendarea efectu rii publicit ii aferente unei oferte publice de câte ori consider necesar. .N..N. d) s dispun suspendarea derul rii unei oferte de câte ori consider necesar.V.(1) Apari ia oric rui nou eveniment sau modificarea informa iilor ini iale prezentate în cadrul prospectului sau a documentului de ofert . dac exist indicii temeinice privind înc lcarea prevederilor prezentei legi i a reglement rilor emise de C. f cut cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calit i decurgând din decizia C.M. pe o perioad de cel mult 10 zile lucr toare pentru fiecare suspendare.M. c) s cear auditorilor i conducerii ofertantului i intermediarilor. b) s cear ofertantului i persoanelor care îl controleaz sau sunt controlate de acesta. în condi iile prev zute la art.acestor materiale trebuie s se precizeze faptul c prospectul/documentul de ofert aprobat de C.M. trebuie s fac obiectul unui amendament.179.. dac exist indicii temeinice privind înc lcarea prevederilor prezentei legi i a reglement rilor emise de C. precum i modalit ile prin care acestea sunt disponibile publicului.(1)..V. informa ii i documente.M.M. pe parcursul derul rii ofertei. în maximum 7 zile lucr toare i va fi adus la cuno tin a publicului printr-un anun . Art. a fost f cut public.N.N. este solicitat cu privire la aprobarea unui prospect/document de ofert .N.În situa ia în care C.M. informa ii i documente necesare în vederea protec iei investitorilor.180. pe o perioad de cel mult 10 zile lucr toare pentru fiecare suspendare.V. care viciaz tranzac iile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.V. (2) Acest amendament va fi aprobat de C. aceasta poate: a) s cear ofertantului s insereze informa ii suplimentare în prospectul/documentul de ofert necesare protec iei investitorilor. constituie dol prin publicitate abuziv sau mincinoas . de natur a afecta decizia investi ional .

înainte de lansarea anun ului de ofert . ale reglement rilor emise de C. respectiv a fondurilor primite de ofertan i. Art. g) s dispun anularea deciziei de aprobare.(1) Suspendarea ofertei publice opre te curgerea perioadei de derulare a acesteia. pe timpul derul rii ofertei publice.181. dup caz: a) ofertantul.182. derularea ofertei publice va fi reluat . precum i în urm toarele situa ii: 1.M. d) membrii consiliului de administra ie al emitentului. (2) Revocarea deciziei de aprobare a documentului/prospectului... f) auditorul financiar care a certificat situa iile financiare.V. când ofertantul informeaz C.N. c) emitentul. b) membrii consiliului de administra ie al ofertantului sau administratorul unic. voluntar sau în baza unei hot râri judec tore ti.(1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea. dac aceasta a fost ob inut pe baza unor informa ii false. e) fondatorii. în caz de subscrip ie public . h) s fac public faptul c un ofertant nu î i respect obliga iile asumate. dac constat c derularea ofertei publice se face cu înc lcarea prevederilor prezentei legi.N. lipse te de efecte subscrierile efectuate pân la momentul revoc rii. dac apreciaz c circumstan e ulterioare deciziei de aprobare determin modific ri fundamentale ale elementelor i datelor care au motivat-o. c retracteaz oferta. La ridicarea sau la încetarea suspend rii. ale c ror informa ii au fost preluate în prospect.. exactitatea i acurate ea informa iilor din prospectul/documentul de ofert i din anun . ori care au indus în eroare. Art.f) s dispun revocarea deciziei de aprobare. (3) Anularea deciziei de aprobare a documentului/prospectului lipse te de efecte tranzac iile încheiate pân la data anul rii. dând loc la restituirea titlurilor. .M. 2.V.

persoane fizice sau juridice. oferta adresat doar c tre investitori califica i. dar nu mai târziu de 1 an de la închiderea ofertei publice. oferta adresat la mai pu in de 100 de investitori. (3) Dreptul la desp gubire trebuie exercitat în maximum 6 luni de la data cunoa terii deficien ei prospectului/documentului. dac oricare dintre entit ile prev zute la alin..(1) lit. i sunt inute solidar urm toarele persoane: a) ofertantul.183. (3) Prin derogare de la alin. dac un membru al sindicatului de intermediere este responsabil. studiu sau evaluare inserat sau men ionat . (2) Oferta public de vânzare va fi f cut printr-un intermediar autorizat s presteze servicii de investi ii financiare. (2) Sunt r spunz toare. g) i h) este responsabil . 2. indiferent de culp .(1) lit.(1). dac oricare dintre entit ile prev zute la alin.V.(1) Nici o ofert public de vânzare nu poate fi f cut f r publicarea unui prospect aprobat de C. Sec iunea a 2-a Oferta public de vânzare Art.d) . c) managerul sindicatului de intermediere. publicarea unui prospect nu este obligatorie în urm toarele cazuri: a) pentru urm toarele tipuri de ofert : 1. .g) intermediarii ofertei. h) orice alt entitate care a acceptat în prospect r spunderea pentru orice informa ie. al ii decât investitorii califica i.M.N. b) emitentul.f) este responsabil .b).

N.V. ac iuni emise pentru substituirea altor ac iuni.V. ca fiind similare cu cele dintr-un prospect de ofert .179. oferite.M. precum i a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.M.. b) pentru urm toarele tipuri de valori mobiliare: 1. sunt necesare investitorilor. (4) Orice revânzare ulterioar a valorilor mobiliare. . pentru a realiza o evaluare în cuno tin de cauz privind: situa ia activelor i pasivelor. în acest interval.. putând fi folosit în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare.184. considerate de C.(3).3. din aceea i clas cu ac iunile pentru care se pl tesc dividendele.2 pct. profitul sau pierderea. dac este cazul. situa ia financiar .M. alocate sau care urmeaz a fi alocate în leg tur cu o fuziune.N. oferite.N. prospectul va fi întocmit potrivit prevederilor titlului III.C. (2) Prospectul de ofert aprobat de C. este valabil 12 luni dup publicare. precum i în situa ia în care dividendele sunt pl tite prin emiterea de noi ac iuni. Art. cu condi ia s fie f cut disponibil un document ce con ine informa ii despre num rul i natura ac iunilor. în conformitate cu legisla ia comunitar . (5) În cazul O.V. conform caracteristicilor emitentului i valorilor mobiliare oferite publicului. pe baza unui document disponibil care con ine informa ii. motivele i detaliile emisiunii. 2.V. cu condi ia actualiz rii acestuia conform art.(1) Prospectul de ofert va con ine informa iile care. dac aceast nou emisiune de ac iuni nu implic o majorare a capitalului social. dispozi iile art. alocate sau care urmeaz a fi alocate în mod gratuit ac ionarilor existen i.-urilor. (3) Prospectul va include i un rezumat al informa iilor precizate în cadrul acestuia. c) în alte cazuri specificate prin reglement rile emise de C. perspectivele emitentului i ale entit ii care garanteaz îndeplinirea obliga iilor asumate de emitent. pre ul de emisiune a valorilor mobiliare i valoarea minim a subscrierilor realizate de un investitor în cadrul ofertei este cel pu in egal cu valorile stabilite prin reglement rile C.P.M.18 urmând a fi aplicate în vederea stabilirii m surii în care respectiva opera iune de revânzare este o ofert public .N. va fi considerat o opera iune distinct . care au f cut anterior obiectul unui tip de ofert prev zut la alin. de aceea i clas . 3. deja emise.V.M. valoarea total a ofertei.

fi a de prezentare poate întocmi i transmite spre aprobare numai documentele prev zute la alin. d) r spunderea civil . incluzând i pe cele care au efectuat traducerea. dac este cazul. este valabil o perioad de 12 luni.N. (4) În situa ia prev zut la alin. sau este contradictoriu fa de alte p r i ale prospectului. b) nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzac ionare pe o pia reglementat . considerat în integralitatea lui. conform reglement rilor C. în situa ia în care inten ioneaz lansarea unei noi oferte publice. este inconsistent sau inexact. (3) Un emitent care are deja aprobat de c tre C.M.b) i c).(1) lit. cu condi ia actualiz rii acesteia. în situa ia în care rezumatul induce în eroare.185. con inând informa iile referitoare la acesta. Art.. entit ii care garanteaz îndeplinirea obliga iilor asumate de emitent. având ca obiect informa iile cuprinse întrun prospect. Rezumatul trebuie s con in i o avertizare a poten ialilor investitori.(1) Prospectul poate fi întocmit într-o form unic sau având mai multe componente..V.(3). precum i valorilor mobiliare oferite. c) înainte de începerea procedurii judiciare. c) rezumatul prospectului. (2) Fi a de prezentare a emitentului. precum i persoanele care notific cu privire la oferte publice transfrontaliere. revine persoanelor care au întocmit rezumatul. . i anume: a) fi a de prezentare a emitentului. cu privire la faptul c : a) trebuie citit ca o introducere la prospect. care au ap rut de la data ultimei actualiz ri a fi ei de prezentare i care ar putea afecta decizia investi ional .M.V.V. aprobat de C. nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzac ionare pe o pia reglementat va con ine i informa iile privitoare la emitent. reclamantul va trebui s suporte costurile aferente traducerii prospectului în limba român .N. b) orice decizie de investire trebuie s se fundamenteze pe informa iile cuprinse în prospect.(4) Rezumatul trebuie s prezinte succint i într-un limbaj non-tehnic principalele caracteristici i riscuri aferente emitentului.M.N.

Art.186.- (1) În cadrul prospectului se poate face referire la informa ii privind emitentul, ce au fost publicate i care au fost aprobate de C.N.V.M. sau întocmite cu respectarea prevederilor legale. (2) În situa ia în care, în cadrul prospectului, se face referire la informa iile prev zute la alin.(1) va fi întocmit un tabel de coresponden pentru a da posibilitatea investitorilor s identifice aceste informa ii. (3) Rezumatul prospectului nu poate face trimitere la informa iile prev zute la alin.(1). Art.187.- Con inutul minim al informa iilor pe care trebuie s le cuprind prospectul de ofert prezentat în form unic sau al p r ilor componente ale acestuia, forma de prezentare a acestora, în func ie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei i documentele ce trebuie s înso easc prospectul, vor fi stabilite prin reglement rile C.N.V.M. Art.188.- (1) C.N.V.M. se va pronun a în privin a aprob rii prospectului de ofert , în termen de 10 zile lucr toare de la înregistrarea cererii. (2) Termenul prev zut la alin.(1) va putea fi extins la 20 de zile lucr toare, dac valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicit pentru prima dat admiterea la tranzac ionare pe o pia reglementat sau care nu a mai oferit public valori mobiliare. (3) Orice cerere de informa ii suplimentare sau de modificare a celor prezentate ini ial în cadrul prospectului, ini iat de c tre C.N.V.M. sau de c tre ofertant, va întrerupe aceste termene, care vor începe s curg din nou de la data furniz rii respectivei informa ii sau modific ri. Art.189.- (1) În situa ia în care pre ul i num rul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprob rii acestuia, prospectul va con ine: a) criteriile i/sau condi iile pe baza c rora pre ul i num rul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate, iar în cazul pre ului, i valoarea maxim a acestuia, sau b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel pu in 2 zile lucr toare de la data când pre ul final i num rul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la C.N.V.M. i publicate conform art.175.

(2) Investitorii care i-au exprimat voin a de a subscrie valori mobiliare, anterior public rii unui amendament la prospectul de ofert , au dreptul de a- i retrage subscrierile efectuate, în termen de 3 zile lucr toare de la data public rii respectivului amendament. Art.190.- Activit ile de stabilizare a pre ului vor fi derulate în conformitate cu reglement rile C.N.V.M. Art.191.- Sunt permise activit ile de solicitare a inten iei de investi ie, în scopul evalu rii succesului unei viitoare oferte, în condi iile stabilite de C.N.V.M. Art.192.- C.N.V.M. va emite reglement ri cu privire la ofertele publice transfrontaliere, efectuate în statele membre de emiten i cu sediul în România, sau de nereziden i în România, în concordan cu legisla ia comunitar aplicabil . Sec iunea a 3-a Oferta public de cump rare Art.193.- (1) Oferta public de cump rare reprezint oferta unei persoane de a cump ra valori mobiliare, adresat tuturor de in torilor acestora, difuzat prin mijloace de informare în mas sau comunicat pe alte c i, dar sub condi ia posibilit ii egale de receptare din partea de in torilor respectivelor valori mobiliare. (2) Oferta public de cump rare va fi f cut printr-un intermediar autorizat s presteze servicii de investi ii financiare. (3) Pre ul oferit în cadrul ofertelor de cump rare va fi stabilit în conformitate cu reglement rile C.N.V.M. Art.194.- (1) C.N.V.M. se va pronun a cu privire la aprobarea documentului de ofert , în termen de 10 zile lucr toare de la înregistrarea cererii. (2) Orice cerere de informa ii suplimentare sau de modificare a celor prezentate ini ial în cadrul documentului de ofert , ini iat de c tre C.N.V.M. sau de c tre ofertant, va întrerupe acest termen, care va începe s curg din nou de la data furniz rii respectivei informa ii sau a modific rii. Art.195.- (1) Oferta public de cump rare trebuie s se desf oare în condi ii care s asigure egalitate de tratament pentru to i investitorii. (2) Con inutul minim de informa ii pe care trebuie s -l cuprind documentul de ofert va fi stabilit prin reglement rile C.N.V.M.

Sec iunea a 4-a Oferta public de preluare voluntar Art.196.- (1) Oferta public de preluare voluntar este oferta public de cump rare, adresat tuturor ac ionarilor, pentru toate de inerile acestora, lansat de o persoan care nu are aceast obliga ie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot. (2) Persoana care inten ioneaz s deruleze o ofert public de preluare voluntar va transmite C.N.V.M. un anun preliminar, în vederea aprob rii acestuia. Con inutul minim de informa ii pe care trebuie s le cuprind anun ul preliminar va fi stabilit prin reglement rile C.N.V.M. (3) Dup aprobarea de c tre C.N.V.M., anun ul preliminar va fi transmis societ ii, subiect al prelu rii, pie ei reglementate pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare respective i va fi publicat în cel pu in un cotidian central i unul local din raza administrativ-teritorial a emitentului. Art.197.- (1) Consiliul de administra ie al societ ii, subiect al prelu rii, va transmite C.N.V.M., ofertantului i pie ei reglementate pe care se tranzac ioneaz respectivele valori mobiliare pozi ia sa cu privire la oportunitatea prelu rii, în termen de 5 zile de la primirea anun ului preliminar de ofert . (2) Consiliul de administra ie poate s convoace adunarea general extraordinar , în vederea inform rii ac ionarilor cu privire la pozi ia consiliului de administra ie în ceea ce prive te respectiva ofert . În cazul în care cererea privind convocarea este formulat de un ac ionar semnificativ, convocarea adun rii generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistr rii cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, adunarea general se va ine în termen de 5 zile de la publicarea convoc rii într-un ziar de difuzare na ional . (3) De la momentul recep ion rii anun ului preliminar i pân la închiderea ofertei, consiliul de administra ie al societ ii, subiect al prelu rii, va informa C.N.V.M. i pia a reglementat asupra tuturor opera iunilor efectuate de c tre membrii consiliului de administra ie i ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare. Art.198.- (1) Consiliul de administra ie al societ ii, subiect al prelu rii, nu mai poate încheia nici un act i nu poate lua nici o m sur care s afecteze situa ia patrimonial sau obiectivele prelu rii, cu excep ia actelor de administrare curent , de la momentul recep ion rii anun ului preliminar.

(2) În contextul prezentei sec iuni sunt considerate a afecta situa ia patrimonial , opera iunile incluzând, dar f r a se limita la acestea, major ri de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscrip ie ori conversie în ac iuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel pu in 1/3 din activul net conform ultimului bilan anual al societ ii. (3) Prin derogare de la prevederile alin.(1), pot fi efectuate acele opera iuni derivate din obliga ii asumate înainte de publicarea anun ului de preluare, precum i acele opera iuni aprobate expres de adunarea general extraordinar , convocat special ulterior anun ului preliminar. (4) Ofertantul este r spunz tor de toate pagubele cauzate societ ii, subiect al ofertei de preluare, dac se probeaz c aceasta a fost lansat exclusiv în scopul punerii societ ii în situa ia nelu rii unora dintre m surile prev zute la alin.(2) sau al derul rii acelor opera iuni, aprobate expres de adunarea general extraordinar , convocat special ulterior anun ului. Art.199.- (1) Publicarea anun ului preliminar oblig ofertantul s depun la C.N.V.M., în maximum 30 de zile, documenta ia aferent ofertei publice de preluare, în termeni nu mai pu in favorabili decât cei preciza i în anun ul preliminar. (2) C.N.V.M. se va pronun a cu privire la aprobarea documentului de ofert , în termenul prev zut la art.194. (3) Pre ul oferit în cadrul ofertelor de preluare voluntar va fi stabilit în conformitate cu reglement rile C.N.V.M. Art.200.- Ofertantul sau persoanele cu care ac ioneaz în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o alt ofert public de preluare vizând acela i emitent.

Sec iunea a 5-a Oferte publice concurente Art.201.- (1) Orice persoan poate lansa o contra-ofert , având ca obiect acelea i valori mobiliare, în urm toarele condi ii: a) s aib ca obiect cel pu in aceea i cantitate de valori mobiliare sau s vizeze atingerea cel pu in aceleia i participa ii la capitalul social;

dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei de ineri. ulterior intr rii în vigoare a prezentei . de ine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societ i comerciale este obligat s lanseze o ofert public adresat tuturor de in torilor de valori mobiliare i având ca obiect toate de inerile acestora cât mai curând posibil. prin depunerea la C. precum i o dat limit pân la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea pre ului în cadrul ofertelor concurente. se va pronun a în privin a acestor oferte. (3) C. cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.V.(1). în conformitate cu prevederile art.(3) vor derula o ofert public obligatorie. a documenta iei necesare.M. în conformitate cu prevederile alin.b) s ofere un pre cu cel pu in 5% mai mare decât cel din prima ofert . ac iuni ale aceluia i emitent. într-un termen de maximum 10 zile lucr toare de la data la care prima ofert a devenit public . (3) Prevederile alin.N.N.V. urmare a achizi iilor sale sau ale persoanelor cu care ac ioneaz în mod concertat.(1) nu se aplic persoanelor care. (2) Pân la derularea ofertei publice men ionate la alin. Sec iunea a 6-a Ofertele publice de preluare obligatorii Art.194 alin.202.(1) O persoan care. va stabili o singur dat acela i termen de închidere pentru toate ofertele.Prevederile acestei sec iuni se aplic societ ilor comerciale ale c ror ac iuni sunt tranzac ionate pe o pia reglementat .(1).M..203.M. (5) Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate dep i 60 de zile lucr toare de la data începerii derul rii primei oferte. (4) Persoanele prev zute la alin.N. au dobândit pozi ia de de in tor a peste 33% din drepturile de vot. Art. prin alte opera iuni. anterior intr rii în vigoare a prezentei legi..V. numai dac . (4) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor. iar respectivul ac ionar i persoanele cu care acesta ac ioneaz în mod concertat nu mai pot achizi iona. (2) Lansarea contra-ofertei se va face. C. drepturile aferente valorilor mobiliare dep ind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate.(1).

204.legi î i majoreaz de inerile... c) în urma transferurilor de ac iuni realizate între societatea-mam între filialele aceleia i societ i-mam . Art. b) valoarea activului net al societ ii. în cadrul procedurii execut rii crean elor bugetare. pre ul oferit va fi determinat în conformitate cu reglement rile C.(1) Pre ul oferit va fi cel pu in egal cu cel mai mare pre pl tit de ofertant sau de persoanele cu care acesta ac ioneaz în mod concertat în perioada de 12 luni anterioar ofertei.203 nu se vor aplica în cazul în care pozi ia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândit ca urmare a unei tranzac ii exceptate. conform ultimei situa ii financiare auditate. cu luarea în considerare cel pu in a urm toarelor criterii: a) pre ul mediu ponderat de tranzac ionare.205.. b) prin achizi ionarea de ac iuni de la Ministerul Finan elor Publice sau de la alte entit i abilitate legal. prin alte opera iuni. . i filialele sale sau d) în urma unei oferte publice de preluare voluntar adresat tuturor de in torilor respectivelor valori mobiliare i având ca obiect toate de inerile acestora. aferent ultimelor 12 luni anterioare derul rii ofertei.V.(1) nu poate fi aplicat . drepturile aferente ac iunilor achizi ionate care dep esc 50% vor fi suspendate. astfel încât s ating sau s dep easc 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Pân la derularea ofertei publice. tranzac ie exceptat reprezint dobândirea respectivei pozi ii: a) în cadrul procesului de privatizare. ac iuni ale aceluia i emitent. iar respectivul ac ionar i persoanele cu care acesta ac ioneaz în mod concertat nu mai pot achizi iona.(1) Prevederile art. (2) Dac prevederea de la alin. (2) În contextul prezentei legi.N. Art. în conformitate cu standardele interna ionale de evaluare.M. c) valoarea ac iunilor rezultate dintr-o expertiz . efectuat de un evaluator independent.

dac s-a realizat ca efect al unor opera iuni precum: a) reducerea capitalului. urmat de anularea acestora. prin r scump rarea de c tre societate a ac iunilor proprii. corespunz tor pierderii pozi iei dobândite f r inten ie. c) fuziunea/divizarea sau succesiunea. prevederile alin.203 i art. subscriere sau conversie a drepturilor atribuite ini ial. (4) Executarea uneia dintre obliga iile prev zute la alin.(1) Urmare a derul rii unei oferte publice de cump rare adresat tuturor ac ionarilor i pentru toate de inerile acestora.204. b) s înstr ineze un num r de ac iuni. (2) În situa ia în care societatea a emis mai multe clase de ac iuni. ofertantul are dreptul s solicite ac ionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei s -i vând respectivele ac iuni. (5) Dobândirea pozi iei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consider neinten ionat . la un pre echitabil. dac acesta se afl în una din urm toarele situa ii: a) de ine ac iuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social. . precum i al convertirii ac iunilor preferen iale în ac iuni ordinare. în condi iile i la pre ul prev zute la art.(1) se vor aplica separat pentru fiecare clas . b) dep irea pragului. ca rezultat al exercit rii dreptului de preferin . în cadrul ofertei publice de cump rare adresat tuturor ac ionarilor i pentru toate de inerile acestora.206. Sec iunea a 7-a Retragerea ac ionarilor dintr-o societate comercial Art. de in torul unei asemenea pozi ii are una dintre urm toarele obliga ii alternative: a) s deruleze o ofert public .(3) se va face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei pozi ii..(3) În cazul în care dobândirea pozi iei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizeaz în mod neinten ionat. b) a achizi ionat. ac iuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.

Art. de acela i tip i clas . prezum ia referitoare la pre ul echitabil se aplic numai în situa ia în care ofertantul î i exercit dreptul precizat la alin.(1) se vor aplica separat. prevederile alin.(1) Urmare a unei oferte publice de cump rare adresat tuturor de in torilor i pentru toate de inerile acestora. pe website-ul C.. costurile aferente vor fi suportate de c tre respectivul ac ionar minoritar.207. în conformitate cu standardele interna ionale de evaluare.(3) Pre ul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii. pre ul va fi determinat de un expert independent.(3).208. ac iuni reprezentând mai mult de 90% din ac iunile vizate. (2) În situa ia în care societatea a emis mai multe clase de ac iuni. un ac ionar minoritar are dreptul s solicite ofertantului care de ine mai mult de 95% din capitalul social s -i cumpere ac iunile la un pre echitabil. (3) Pre ul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. va emite reglement ri privind aplicarea prevederilor prezentei sec iuni. Art. pentru fiecare clas .C.. în termen de 3 luni de la data finaliz rii respectivei oferte.N.. prin publicare în Buletinul C. În situa ia în care este necesar numirea unui expert independent. în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.Emiten ii de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru to i de in torii de valori mobiliare.N. .V. pentru ca ace tia s .V. în care ofertantul a achizi ionat prin subscrierile din cadrul ofertei. se consider a fi un pre echitabil. (5) Pre ul determinat de un expert independent se aduce la cuno tin a publicului prin intermediul pie ei pe care se tranzac ioneaz .i poat exercita drepturile.M.V. TITLUL VI EMITEN II Capitolul I Dispozi ii generale Art.206 alin.(3). (4) În situa ia men ionat la alin.209. i în 2 ziare financiare de circula ie na ional .(1). i vor pune la dispozi ia acestora toate informa iile necesare.. În caz contrar.M. precum i în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare.M.N.

în conformitate cu legisla ia comunitar aplicabil .211. cu respectarea drepturilor i a intereselor legitime ale celorlal i de in tori i a interesului prioritar al societ ii comerciale...210. dac în urma analiz rii situa iei respectivului emitent se apreciaz c aceasta ar prejudicia interesele investitorilor. precum i prejudicierea de in torilor acestora. Art. prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase. (2) De in torii valorilor mobiliare trebuie s î i exercite drepturile conferite de acestea cu bun -credin . (2) C. c) admiterea la tranzac ionare pe o pia reglementat din România a unor valori mobiliare emise de nereziden i.N. Capitolul III Condi ii specifice de admitere la tranzac ionare pe o pia ac iunilor Sec iunea 1 Condi ii referitoare la emitent reglementat a . b) excep iile de la obligativitatea public rii unui prospect sau includerii în cadrul acestuia a anumitor informa ii. Capitolul II Prospectul în vederea admiterii la tranzac ionare Art.N. în caz contrar fiind r spunz tori pentru daunele provocate.(1) Admiterea la tranzac ionare a unor valori mobiliare pe o pia reglementat se va realiza dup publicarea unui prospect aprobat de C. (3) Prevederile titlului V capitolul I sec iunea 1 i sec iunea a 2-a se aplic corespunz tor i în cazul prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzac ionare. care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare i a altor instrumente financiare de inute.Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzac ionare pe o pia reglementat .M.(1) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a pozi iei de inute de ac ionari sau a calit ii de administrator ori de angajat al societ ii.V.. va emite reglement ri privind: a) con inutul prospectului.M.Art.V.212.

admiterea poate avea loc numai dup încheierea perioadei de subscriere. de cel pu in echivalentul în lei al 1.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerci iu financiar.213 alin.000. de cel pu in echivalentul în lei al 1.(1) lit. în condi iile în care se apreciaz c : a) va exista o pia adecvat pentru respectivele ac iuni. s aib capitalul i rezervele.215. din aceea i clas ca i cele deja admise.. (2) Condi ia prev zut la alin. b) societatea s aib o capitalizare anticipat .Art.V. b) emitentul este capabil s îndeplineasc cerin ele de informare continu i periodic ce deriv din admiterea la tranzac ionare. iar investitorii dispun de informa iile necesare pentru a putea evalua în cuno tin de cauz societatea i ac iunile pentru care se solicit admiterea la tranzac ionare. care precede admiterea la tranzac ionare.Ac iunile care fac obiectul admiterii la tranzac ionare trebuie s fie liber negociabile i integral pl tite. Art..b) i c).N. Art. aceasta trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: a) societatea s fie înfiin at i s î i desf oare activitatea.. pe pia a reglementat se pot admite la tranzac ionare i societ i comerciale care nu îndeplinesc condi iile prev zute la art. Sec iunea a 2-a Condi ii referitoare la ac iuni Art.000 euro sau.. în m sura în care valoarea capitaliz rii nu se poate anticipa. în conformitate cu prevederile legale.În situa ia unei emisiuni de ac iuni adresate publicului.b) nu se aplic în cazul admiterii la tranzac ionare a unor emisiuni suplimentare de ac iuni.(1) Pentru ca ac iunile unei societ i comerciale s fie admise la tranzac ionare pe o pia reglementat . .(1) lit.Cu aprobarea C.213.000.214. c) societatea s fi func ionat în ultimii 3 ani anterior solicit rii de admitere la tranzac ionare i s fi întocmit i comunicat situa iile financiare pentru aceea i perioad ..000 euro. calculat potrivit cursului de referin comunicat de Banca Na ional a României. la data cererii privind admiterea la tranzac ionare.216.

trebuie s existe un num r suficient de ac iuni distribuit publicului. C.(1) Pentru ca ac iunile unei societ i s fie admise la tranzac ionare pe o pia reglementat . autorit ile publice i organismele interna ionale s fie admise la tranzac ionare pe o pia reglementat .220.217. nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.N.M..Art.. (2) Obliga iunile care fac obiectul admiterii la tranzac ionare trebuie s fie liber negociabile i integral pl tite. Capitolul IV Condi ii specifice de admitere la tranzac ionare pe o pia reglementat a obliga iunilor emise de societ ile comerciale. este necesar ca emitentul s fie înfiin at i s î i desf oare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art. În acest caz. în urm toarele situa ii: a) ac iunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzac ionare sunt distribuite publicului într-o propor ie de cel pu in 25% din capitalul subscris.V. datorit num rului mare de ac iuni existente în circula ie i a dispersiei acestora în rândul publicului. b) este asigurat func ionarea normal a pie ei. în raport cu toate ac iunile emise.În situa ia în care solicitarea privind admiterea se realizeaz pentru un pachet suplimentar de ac iuni. de aceea i clas ca i cele deja admise. reprezentat de aceast clas de ac iuni. cu un procent mai mic de ac iuni decât cel prev zut la lit. autorit ile publice i organismele interna ionale Art.N.Solicitarea de admitere la tranzac ionare pe o pia reglementat trebuie s acopere toate ac iunile de aceea i clas care au fost deja emise.219..(1) nu se aplic dac ac iunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzac iilor realizate pe respectiva pia reglementat . consider c un num r suficient de ac iuni va fi distribuit publicului. poate evalua dac sunt distribuite publicului un num r suficient de ac iuni.M. . (3) Condi ia prev zut la alin.V. admiterea la tranzac ionare se va realiza dac C. (2) Se consider c s-a distribuit publicului un num r suficient de ac iuni.(1) Pentru ca obliga iunile emise de societ ile comerciale..218. Art.a). întrun interval scurt de timp. prin respectiva pia reglementat .

Art. care precede admiterea la tranzac ionare.V.(1) Valoarea minim a împrumutului nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 200. i ale pie elor reglementate pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare emise de acestea. Art. obliga iunile convertibile pot fi admise la tranzac ionare pe o pia reglementat f r a fi îndeplinit condi ia de la alin. Capitolul V Transparen a emiten ilor Sec iunea 1 Obliga iile societ ilor comerciale ale c ror ac iuni sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat Art. dac C.(3) nu se aplic în cazul emisiunilor continue de obliga iuni.M.222.M. se pot admite pe o pia reglementat obliga iuni pentru care nu este îndeplinit condi ia prev zut la alin.M. (2) Societatea comercial trebuie s asigure un tratament egal pentru to i ac ionarii care de in ac iuni de aceea i clas .(1) Societ ile admise la tranzac ionare pe o pia reglementat sunt obligate s se înregistreze la C.N. apreciaz c investitorii au la dispozi ie toate informa iile necesare pentru a.N. (2) Cu aprobarea C. obiect al conversiei.221. (4) Prevederile alin.224.N.. dac suma împrumutului nu este determinat .i forma o opinie cu privire la valoarea ac iunilor...000 euro. dac se apreciaz c pentru respectivele obliga iuni va exista o pia ordonat . admiterea poate avea loc numai dup încheierea perioadei de subscriere.(1).(3) În situa ia unei emisiuni de obliga iuni adresat publicului. Art. Aceast prevedere nu se aplic în cazul emisiunilor continue.(1) Obliga iunile convertibile pot fi admise la tranzac ionare pe o pia reglementat ..V.N. numai dac valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o pia reglementat . . i s respecte cerin ele de raportare stabilite prin reglement rile C.V. atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinat . (2) Prin excep ie.Solicitarea de admitere la tranzac ionare pe o pia reglementat trebuie s acopere toate obliga iunile de aceea i clas care au fost deja emise. (1).223.M.V.

(4) În situa ia în care societatea inten ioneaz s . ac ionarii care de in controlul.N. a c rui valoare cumulat reprezint cel pu in echivalentul în lei a 50. stabilind forma i perioada în care trebuie s se realizeze acest lucru.i exercite drepturile de vot. i pie ei reglementate.N. prin care ac ionarii s . în special: a) s informeze ac ionarii cu privire la organizarea adun rilor generale i s permit acestora s . publicul. poate solicita societ ii admise la tranzac ionare toate informa iile pe care aceasta le consider necesare. emiterea de noi ac iuni.N. dup audierea emitentului.225. în vederea protec iei investitorilor i asigur rii unei func ion ri ordonate a pie ei. (5) Societatea trebuie s informeze f r întârziere.(1) Administratorii societ ilor admise la tranzac ionare sunt obliga i s raporteze.M.N.V. c) s desemneze ca agent de plat o institu ie financiar . subscriere..V. (8) Un emitent ale c rui valori mobiliare sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat din România i pe una sau mai multe pie e reglementate din cadrul statelor membre este obligat s furnizeze pie elor informa ii echivalente. cu excep ia cazului în care emitentul asigur el însu i aceste servicii. poate cere unui emitent s publice informa iile precizate la alin. (7) C. care nu au fost aduse la cuno tin a acestuia i care pot conduce la modific ri ale pre ului ac iunilor.(6). b) s informeze publicul cu privire la alocarea i plata dividendelor. În situa ia în care emitentul nu public informa iile solicitate.M. orice act juridic încheiat de c tre societate cu administratorii. renun are i conversie.M. (6) C. de îndat . inclusiv opera iunile de distribuire. angaja ii. precum i cu persoanele implicate cu ace tia.V. cu privire la orice noi evenimente ap rute în activitatea acesteia. datorit efectului acestor evenimente asupra situa iei patrimoniale i financiare sau asupra activit ii emitentului în ansamblu. Art. trebuie s comunice proiectul de modificare C.i poat exercita drepturile financiare.V. . C. poate publica aceste informa ii.M.(3) Societatea comercial trebuie s asigure toate facilit ile i informa iile necesare pentru a permite ac ionarilor s . în maximum 48 de ore.i exercite drepturile.i modifice actul s u constitutiv. pân la data convoc rii adun rii generale care urmeaz a se pronun a asupra amendamentului.000 euro.

a). un regulament. cu condi ia ca o astfel de amânare s nu induc în eroare publicul. în cazul unei dezv luiri inten ionate i. s amâne dezv luirea public a informa iei privilegiate. Art. garan iile constituite. (3) Rapoartele prev zute la alin. pe proprie r spundere. în leg tur cu informa iile privilegiate ce îl privesc în mod direct.. în baza unui contract de munc sau altfel. poate obliga emitentul s dezv luie informa ia pentru a asigura transparen a i integritatea pie ei. va emite reglement ri privind modalit ile de informare a publicului.N. (7) Emiten ii sau persoanele care ac ioneaz în numele sau în contul emiten ilor sunt obliga i s întocmeasc o list a persoanelor care lucreaz pentru ei. în cazul unei dezv luiri neinten ionate.N. dac persoana care a primit informa ia este obligat s men in caracterul confiden ial al acesteia.(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice. (4) Rapoartele vor men iona i orice alte informa ii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situa iei financiare a societ ii. care au acces la informa ia privilegiat .M. (6) Prevederile alin. un act constitutiv sau pe un contract. (2) C..(1) Orice societate comercial trebuie s informeze publicul i C.V. C. descrierea obiectului acestuia.(1). f r întârziere. vor fi respectate interesele acesteia. indiferent dac aceast îndatorire se bazeaz pe o lege. în raport cu ofertele de acela i tip existente pe pia . iar emitentul s poat s asigure confiden ialitatea respectivelor informa ii. simultan. într-un capitol special. în conformitate cu legisla ia comunitar . c tre public. (5) Dac un emitent sau o persoan care ac ioneaz în numele sau în contul emitentului dezv luie orice informa ie privilegiat c tre o ter persoan . crean ele reciproce.246 lit. .(5) nu vor fi aplicate. Emiten ii.M. cu persoanele men ionate la alin.N. a respectivei informa ii.(1) vor men iona. (4) Emitentul va informa. C.M. actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea i vor preciza urm toarele elemente: p r ile care au încheiat actul juridic. (3) Un emitent poate.N. pentru a nu prejudicia interesele proprii. asupra deciziei de amânare a dezv luirii.V.V. în exercitarea obi nuit a profesiei. data încheierii i natura actului. trebuie s fac public respectiva informa ie. astfel cum este prev zut în art. f r întârziere. valoarea total a actului juridic.M. termenele i modalit ile de plat .(1). f r întârziere.V.226. la care se face referire în alin.

N. sau în orice alt mod aprobat de C.. i operatorului de pia rapoarte trimestriale. (2) Raportarea trebuie s includ orice informa ie semnificativ . aprobate de adunarea general a ac ionarilor. precum i comentariile integrale ale acestuia. Societatea va publica un comunicat de pres într-un cotidian de circula ie na ional .V. pentru ca investitorii s fac o evaluare fundamentat privind activitatea societ ii. care fac ca drepturile de vot de inute de o persoan s ating .V. Art.N.(1) În cazul opera iunilor de achizi ie sau vânzare a valorilor mobiliare emise de o societate admis la tranzac ionare pe o pia reglementat . ori de câte ori va fi solicitat . Situa ia financiar va fi prezentat comparativ cu situa ia financiar existent în aceea i perioad a anului financiar precedent. Art. a profitului sau pierderii.N. (5) Raportul semestrial trebuie s fie pus la dispozi ia publicului. (8) Prevederile alin. s dep easc sau s scad sub unul . împreun cu raportul anual. va emite reglement ri privind con inutul acestor rapoarte.. Rapoartele vor fi puse la dispozi ia publicului. (3) Dac societatea admis la tranzac ionare pe o pia reglementat întocme te atât situa ii financiare individuale cât i consolidate. precum i s indice orice factor special care a influen at aceste activit i.M. fie cele consolidate. în concordan cu art. situa iile financiare anuale. poate permite societ ii comerciale s pun la dispozi ia publicului fie situa iile financiare individuale.. vor pune la dispozi ia publicului i vor transmite C.V.M. Raportul anual va include i raportul auditorului financiar ales. Dac situa iile financiare semestriale au fost auditate. Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprob rii. în scris.227. C.N.V.(1) ± (7) nu se vor aplica emiten ilor care nu au solicitat sau care nu au primit aprobarea ca instrumentele financiare emise de ace tia s fie tranzac ionate pe o pia reglementat din România sau dintr-un stat membru. raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar.M.V. în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerci iului financiar.(1) Societ ile admise la tranzac ionare pe o pia reglementat vor întocmi.precum i persoanele care ac ioneaz în numele sau în contul acestora vor actualiza cu regularitate aceast list i o vor transmite la C.258.M. semestriale i anuale. acestea vor fi puse la dispozi ia publicului.N. prin care investitorii vor fi informa i cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte.M. numai dac celelalte situa ii financiare nu con in informa ii suplimentare semnificative. în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. C.228. (4) Societatea admis la tranzac ionare pe o pia reglementat trebuie s pun la dispozi ia publicului.

i pie ei reglementate proiectul de modificare. în vederea aplic rii prevederilor alin. cu privire la toate drepturile conferite de acestea.din pragurile de 5%.În situa ia în care societatea inten ioneaz s . dac informarea a fost realizat de societatea-mam . în maximum 3 zile lucr toare de la momentul lu rii la cuno tin a respectivei opera iuni. persoana respectiv are obliga ia s informeze.(1) Societatea comercial trebuie s asigure un tratament egal pentru to i de in torii de obliga iuni aferente aceluia i împrumut. (3) Societatea admis la tranzac ionare pe o pia reglementat .(1). exercitarea eventualelor drepturi de conversie. 50%. plata dobânzii.V.(1). care a primit o informare potrivit alin.i poat exercita drepturile b ne ti. 10%. care se va pronun a asupra amendamentului. (2) Atunci când pragurile de la alin.V. pentru a permite obligatarilor s .. trebuie s aduc la cuno tin a publicului respectiva opera iune. schimb. (2) Societatea trebuie s asigure toate facilit ile i informa iile necesare. va emite reglement ri privind modalitatea de determinare a drepturilor de vot.229. C.(1) sunt atinse sau dep ite de o filial a unei societ i-mam . modificare care afecteaz drepturile de in torilor de obliga iuni. cu excep ia cazului în care emitentul asigur el însu i aceste servicii. Un emitent ale c rui obliga iuni sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat din România i pe una sau mai multe pie e reglementate din cadrul statelor membre este obligat s furnizeze pie elor informa ii echivalente.230. Sec iunea a 2-a Obliga iile societ ilor comerciale ale c ror obliga iuni sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat Art. 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot. b) s desemneze ca agent de plat o institu ie financiar . aceasta trebuie s comunice C. (4) C. Art..V. 20%. în special: a) s publice notific ri privind organizarea de adun ri ale obligatarilor. în maximum 3 zile lucr toare. aceast entitate va fi exceptat de la obliga ia de informare. subscriere sau rambursare a împrumutului. 33%.i modifice actul constitutiv. pân la data convoc rii adun rii generale.i exercite drepturile.M.M i pia a reglementat pe care sunt tranzac ionate respectivele valori mobiliare.N.M.N. prin care de in torii de obliga iuni s .N. . societatea. în mod concomitent.

situa iile financiare anuale auditate... poate excepta societatea de la aceast obliga ie.231. f r întârziere.(1) Organele administra iei publice centrale i locale. Un emitent ale c rui obliga iuni sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat din România i pe una sau mai multe pie e reglementate din cadrul statelor membre este obligat s furnizeze pie elor informa ii echivalente. C. d) modificarea drepturilor aferente ac iunilor. împreun cu raportul anual.M.N. la solicitarea acesteia. fie cele consolidate. C. în situa ia în care obliga iunile sunt convertibile în ac iuni. precum i organismele interna ionale trebuie s asigure tratament egal investitorilor privind drepturile conferite de de inerea respectivelor valori mobiliare. (2) Organele administra iei publice centrale i locale. cu privire la: a) orice nou modificare major a activit ii sale care nu a fost f cut public i care ar putea afecta semnificativ capacitatea societ ii de a. dac dezv luirea unor anumite informa ii ar prejudicia interesele legitime ale societ ii. Art. acestea vor fi puse la dispozi ia publicului.V. în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerci iului financiar. precum i organismele interna ionale trebuie s asigure toate condi iile i informa iile necesare investitorilor s .V.i exercite drepturile. Sec iunea a 3-a Obliga iile autorit ilor publice i organismelor interna ionale emitente de obliga iuni Art.(1) Societatea admis la tranzac ionare pe o pia reglementat trebuie s pun la dispozi ia publicului.M.Art.Societatea trebuie s informeze publicul. c) orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii. (2) Dac societatea admis la tranzac ionare pe o pia reglementat întocme te atât situa ii financiare individuale cât i consolidate.233.232.i îndeplini obliga iile asumate. b) contractarea unor noi împrumuturi i garan iile constituite în vederea ob inerii acestora. Aceste autorit i trebuie: .N. numai dac celelalte situa ii financiare nu con in informa ii suplimentare semnificative.. poate autoriza societatea s pun la dispozi ia publicului fie situa iile financiare individuale.

plata dobânzilor i rambursarea împrumutului.N. în condi iile în care consider c . b) s suspende sau s solicite operatorului de pia suspendarea de la tranzac ionare a valorilor mobiliare.234.V..235. alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu. La cererea unui ac ionar semnificativ.M.. . C. (2) Administrarea unei societ i la care se aplic metoda votului cumulativ se va realiza de c tre un consiliu de administra ie format din cel pu in 5 membri. c) s ia toate m surile pentru a se asigura c publicul este corect informat. datorit unor circumstan e speciale. Capitolul VI Dispozi ii speciale privind societ ile admise la tranzac ionare Art..(1) Orice majorare a capitalului social trebuie s fie hot rât de adunarea general extraordinar a ac ionarilor. d) s decid ca valorile mobiliare admise la tranzac ionare pe o pia reglementat s fie retrase de la tranzac ionare. prin care obligatarii s .236 . dac consider c situa ia emitentului este de a a natur încât tranzac ionarea ar fi în detrimentul investitorilor. Art. (3) Reglement rile privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.Pentru valorile mobiliare admise la tranzac ionare pe o pia reglementat .(1) Membrii consiliului de administra ie al societ ilor admise la tranzac ionare pe o pia reglementat pot fi ale i prin metoda votului cumulativ.M.i poat exercita drepturile financiare.N. în vederea asigur rii protec iei investitorilor sau men inerii unei pie e ordonate. poate: a) s solicite emitentului s furnizeze toate informa iile care ar putea avea efect asupra evalu rii valorilor mobiliare. Art. nu se mai poate men ine o pia ordonat pentru respectivele valori mobiliare.a) s publice informa ii privind convocarea adun rilor generale ale obligatarilor.V. b) s desemneze un agent de plat .

în urma deleg rii de atribu ii. (3) În cazul în care adunarea general a ac ionarilor nu stabile te data pl ii dividendelor.N. Art.. În limitele nivelului fixat.(2) Actul constitutiv sau adunarea general extraordinar pot autoriza majorarea capitalului social pân la un nivel maxim.31/1990. (3) Hot rârile luate de consiliul de administra ie al unei societ i admise la tranzac ionare. vor avea acela i regim ca i hot rârile adun rii generale a ac ionarilor. adunarea general a ac ionarilor va stabili i termenul în care acestea se vor pl ti ac ionarilor.238. identificarea ac ionarilor care urmeaz a beneficia de dividende sau alte drepturi i asupra c rora se r sfrâng efectele hot rârilor adun rii generale a ac ionarilor va fi stabilit de aceasta. Aceast competen se acord administratorilor pe o durat de maximum un an i poate fi reînnoit de c tre adunarea general pentru o perioad care.(3) nu vor dep i costurile necesare multiplic rii. administratorii pot decide. directorul i/sau directorul executiv sunt obliga i s prezinte ac ionarilor situa ii financiare exacte i informa ii reale privind condi iile economice ale societ ii. potrivit alin. inclusiv cele consolidate. ale societ ilor admise la tranzac ionare vor fi întocmite în conformitate cu reglement rile contabile aplicabile i auditate de auditori financiari. Art. în exerci iul atribu iilor delegate de adunarea general extraordinar a ac ionarilor.M. majorarea capitalului social...(1) Situa iile financiare. auditorilor societ ii i/sau exper ilor desemna i de instan documentele necesare exercit rii atribu iilor acestora . în conformitate cu reglement rile privind activitatea de audit financiar. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adun rii generale a ac ionarilor de stabilire a dividendelor. (2). (3) Administratorul.V. în ceea ce prive te publicitatea acestora i posibilitatea de contestare în instan .237. acestea se pl tesc în termen de maximum 60 de zile de la data public rii hot rârii adun rii generale a ac ionarilor de stabilire a dividendelor . (2) Reprezentan ii legali ai societ ilor sunt obliga i s pun la dispozi ia C.(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. (4) Tarifele percepute ac ionarilor care solicit eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin. nu poate dep i un an. (2) Odat cu fixarea dividendelor. pentru fiecare reînnoire. Aceast dat va fi ulterioar cu cel pu in 10 zile lucr toare datei adun rii generale a ac ionarilor.

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dat de la împlinirea c reia societatea este de drept în întârziere. Art.239.- Hot rârea adun rii generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comer ului, pentru a fi men ionat în registru i publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hot rârea constituie titlu executoriu, în temeiul c ruia ac ionarii pot începe executarea silita împotriva societ ii, potrivit legii. Art.240 .- (1) În cazul major rilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferin a ac ionarilor de a subscrie noile ac iuni trebuie s fie hot rât în adunarea general extraordinar a ac ionarilor, la care particip cel pu in 3/4 din num rul titularilor capitalului social, i cu votul unui num r de ac ionari care s reprezinte cel pu in 75% din drepturile de vot. (2) Major rile de capital social prin aport în natur trebuie s fie aprobate de adunarea general extraordinar a ac ionarilor, la care particip cel pu in 3/4 din num rul titularilor capitalului social, i cu votul ac ionarilor ce de in cel pu in 75% din drepturile de vot. Aporturile în natur pot consta numai în bunuri performante necesare realiz rii obiectului de activitate al societ ii emitente. (3) Evaluarea aportului în natur se face de c tre exper i independen i, în conformitate cu art.210 din Legea nr.31/1990. (4) Num rul de ac iuni ce revine ca urmare a aportului în natur se determin ca raport între valoarea aportului, stabilit în conformitate cu alin.(3), i cea mai mare valoare dintre pre ul de pia al unei ac iuni, valoarea pe ac iune calculat în baza activului net contabil sau valoarea nominal a ac iunii. (5) În cazul ridic rii dreptului de preferin , în conformitate cu prevederile alin.(1), num rul de ac iuni se stabile te dup criteriul enun at la alin.(4). (6) C.N.V.M. va emite reglement ri în aplicarea dispozi iilor prezentului articol. Art.241.- (1) Actele de dobândire, înstr inare, schimb sau de constituire în garan ie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societ ii, a c ror valoare dep e te, individual sau cumulat, pe durata unui exerci iu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai pu in crean ele, vor fi încheiate de c tre administratorii sau directorii societ ii numai dup aprobarea prealabil de c tre adunarea general extraordinar a ac ionarilor.

(2) Închirierile de active corporale, pentru o perioad mai mare de un an, a c ror valoare individual sau cumulat fa de acela i co-contractant sau persoane implicate ori care ac ioneaz în mod concertat dep e te 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai pu in crean ele la data încheierii actului juridic, precum i asocierile pe o perioad mai mare de un an, dep ind aceea i valoare, se aprob în prealabil de adunarea general extraordinar a ac ionarilor. (3) În cazul nerespect rii prevederilor alin.(1) i (2), oricare dintre ac ionari poate solicita instan ei judec tore ti anularea actului juridic încheiat i urm rirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societ ii. Art.242.- Ac ionarii unei societ i admise la tranzac ionare, care nu sunt de acord cu hot rârile luate de adunarea general cu privire la fuziuni sau diviz ri, care implic alocarea de ac iuni ce nu sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat , au dreptul de a se retrage din societate i de a ob ine de la aceasta contravaloarea ac iunilor, potrivit art.133 din Legea nr.31/1990. Art.243.- (1) Accesul ac ionarilor îndrept i i s participe, la data de referin , la adunarea general a ac ionarilor este permis prin simpla prob a identit ii acestora, f cut , în cazul ac ionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice i a ac ionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dat persoanei fizice care le reprezint . (2) Împiedicarea accesului unui ac ionar ce îndepline te condi iile legii de a participa la adunarea general a ac ionarilor d dreptul oric rei persoane interesate s cear în justi ie anularea hot rârii adun rii generale a ac ionarilor. (3) Reprezentarea ac ionarilor în adunarea general a ac ionarilor se va putea face i prin alte persoane decât ac ionarii, cu excep ia administratorilor, pe baz de procur special , potrivit reglement rilor C.N.V.M. (4) Convocarea adun rii generale, la cererea ac ionarilor semnificativi ai societ ii, se va face în mod obligatoriu de c tre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulat . (5) Cu minimum 5 zile înaintea adun rii generale a ac ionarilor, societatea va pune la dispozi ia ac ionarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, documentele sau informa iile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi. (6) Administratorii sunt obliga i s convoace adunarea general a ac ionarilor, astfel încât aceasta s fie inut , la prima sau a doua convocare, în termen de cel mult o lun de la data cererii.

TITLUL VII ABUZUL PE PIA Art.244.- (1) Prin informa ie privilegiat se în elege o informa ie de natur precis care nu a fost f cut public , care se refer în mod direct sau indirect la unul sau mai mul i emiten i ori la unul sau mai multe instrumente financiare, i care, dac ar fi transmis public, ar putea avea un impact semnificativ asupra pre ului acelor instrumente financiare, sau asupra pre ului instrumentelor financiare derivate cu care se afl în leg tur . (2) Atunci când se refer la instrumente financiare derivate pe m rfuri, "informa ia privilegiat " înseamn informa ia de natur precis care nu a fost f cut public i care se refer direct sau indirect la instrumentele financiare derivate i pe care participan ii pe pie ele pe care se tranzac ioneaz respectivele instrumente financiare derivate se a teapt s o primeasc , în conformitate cu practicile de pia acceptate. (3) Practicile de pia acceptate se refer la practicile utilizate în cadrul uneia sau a mai multor pie e i care sunt agreate de C.N.V.M., în conformitate cu procedurile comunitare. (4) Pentru persoanele r spunz toare de executarea ordinelor privind tranzac ionarea instrumentelor financiare, Äinforma ia privilegiat ´ înseamn , totodat , informa ia de natur precis , transmis de un client, în leg tur cu ordinele sale care nu au fost înc executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mul i emiten i ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informa ie care, dac ar fi f cut public, ar putea avea efecte semnificative asupra pre ului respectivelor instrumente financiare sau asupra pre ului instrumentelor financiare derivate cu care se afl în leg tur . (5) Manipularea pie ei înseamn : a) tranzac ii sau ordine de tranzac ionare: 1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în leg tur cu cererea, oferta sau pre ul instrumentelor financiare; 2. care men in, prin ac iunea uneia sau a mai multor persoane ac ionând împreun , pre ul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; b) tranzac ii sau ordine de tranzac ionare care presupun procedee fictive sau orice alt form de în el ciune;

cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care ac ioneaz pe baza pre urilor de închidere.a) persoanele care execut tranzac ii sau emit ordine de tranzac ionare i dovedesc c motivele sunt legitime i. a pre ului de vânzare sau cump rare ori crearea altor condi ii incorecte de tranzac ionare.(5). directe sau indirecte. în condi iile în care instrumentul era deja de inut i s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument.245. în leg tur cu emitentul acestuia.c) diseminarea de informa ii prin mass-media.(5) lit. direct sau indirect . (6) Fac excep ie de la prevederile alin. urm toarele situa ii sunt considerate opera iuni de manipulare a pie ei: a) ac iunea unei persoane sau a unor persoane. în exercitarea profesiunii lor. c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media.i asigura o pozi ie dominant asupra cererii de instrumente financiare. pe cont propriu sau pe contul unei ter e persoane. excep ie f când persoanele care utilizeaz aceste informa ii în scopul ob inerii. prin exprimarea unei opinii în leg tur cu instrumentul financiar sau indirect. diseminarea informa iilor va fi luat în considerare inându-se cont de regulile care reglementeaz activitatea acestora. de avantaje sau profituri. totodat . aceste tranzac ii sau ordine de tranzac ionare sunt în conformitate cu practicile de pia acceptate pe respectiva pia reglementat . într-o manier corect i eficient . electronice sau tradi ionale. în condi iile în care persoana care a diseminat informa ia tia sau trebuia s tie c informa ia este fals sau induce în eroare. care d sau ar putea s dea semnale false sau care induc în eroare asupra instrumentelor financiare. Referitor la jurnali ti. f r a fi f cut în acela i timp public acel conflict de interese. inclusiv internet sau prin orice alt modalitate..(1) se aplic oric rei persoane care de ine informa ii privilegiate: . având ca efect fixarea. (7) În sensul prevederilor alin. inclusiv diseminarea zvonurilor i tirilor false sau care induc în eroare. b) vânzarea sau cump rarea de instrumente financiare la momentul închiderii pie ei. direct ori indirect. (2) Prevederile alin. Art.(1) Se interzice oric rei persoane care de ine informa ii privilegiate s utilizeze respectivele informa ii pentru dobândirea sau înstr inarea ori pentru inten ia de dobândire sau înstr inare. care ac ioneaz în mod concertat pentru a. de instrumente financiare la care aceste informa ii se refer . f r ca enumerarea s fie limitativ .

247. în scopul prevenirii i detect rii practicilor de manipulare a pie ei.Prevederile art. interdic ia se va aplica i persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a tranzac iei pe contul respectivei persoane juridice.Operatorii de pia vor adopta dispozi ii structurale..Se interzice oric rei persoane. . profesiei sau a sarcinilor de serviciu. d) în mod ilegal sau fraudulos. pe baza unor informa ii privilegiate.(1) .. Art.a) în calitatea sa de membru al consiliului de administra ie sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului.245 s : a) dezv luie informa ii privilegiate oric ror altor persoane. b) recomande unei persoane. la instrumente financiare derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora. persoanele cu care acestea se afl în rela ii apropiate. Art. opera iunile efectuate în contul lor. au obliga ia s notifice C. care se refer la ac iuni ale respectivului emitent. (4) Prevederile alin. urmare a activit ilor infrac ionale. iar acest contract a fost încheiat înainte ca persoana respectiv s de in informa ii privilegiate. Art. în condi iile în care persoana angajat în astfel de tranzac ii avea o obliga ie contractual de a dobândi sau înstr ina instrumente financiare. (3) În condi iile în care persoana men ionat la alin. s dobândeasc sau s înstr ineze instrumentele financiare la care se refer acele informa ii.245 i art. c) prin exercitarea func iei.Este interzis oric rei persoane fizice sau juridice s se angajeze în activit i de manipulare a pie ei.(3) nu se vor aplica tranzac iilor efectuate.. precum i. în condi iile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi trebuit s cunoasc faptul c acele informa ii sunt privilegiate.. b) ca urmare a de inerilor acesteia la capitalul social al emitentului. Art. acolo unde este cazul.246 se aplic oric ror altor persoane care de in informa ii privilegiate.(1) este persoan juridic . profesiei sau sarcinilor de serviciu. subiect al interdic iei prev zute la art.248.N.249.V. exceptând situa ia în care dezv luirea a fost f cut în exercitarea normal a activit ii.(1) Persoanele exercitând func ii de conducere în cadrul unui emitent de instrumente financiare.250. Art..246.M.

(2) Prevederile art.247 se vor aplica.245 .(2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau emiten ii de instrumente financiare. . precum i persoanele care produc sau disemineaz alte informa ii prin care recomand sau sugereaz strategii de investi ii utilizând mijloace de informare în mas trebuie s se asigure c astfel de informa ii sunt corect prezentate.N. dar a c rui valoare depinde de un instrument financiar care îndepline te condi iile de la alin (1).Interdic iile prev zute în acest titlu nu se vor aplica în cazul tranzac iilor cu propriile ac iuni din cadrul programelor de r scump rare sau în cazul tranzac iilor care au ca obiectiv stabilitatea unui instrument financiar i care sunt executate cu respectarea reglement rilor C.(1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oric rui instrument financiar admis la tranzac ionare pe o pia reglementat din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrat o cerere de admitere la tranzac ionare.252..M.253. (3) Orice persoan implicat profesional în tranzac ii cu instrumente financiare. de asemenea.N. corect i transparent . Art. indiferent dac tranzac ia a avut loc sau nu în cadrul respectivei pie e reglementate. (4) Institu iile publice care disemineaz statistici ce pot influen a semnificativ pie ele trebuie s difuzeze aceste informa ii într-o manier echitabil . f r întârziere. oric rui alt instrument financiar care nu a fost admis la tranzac ionare pe o pia reglementat din România sau dintr-un stat membru. C. de c tre Banca Central European sau de c tre persoanele care ac ioneaz în numele acestor autorit i.. din statele membre. exercitate de c tre autorit ile competente din România.. care are motive rezonabile s considere c o tranzac ie se desf oar în baza unor informa ii privilegiate sau c aceasta ar putea constitui o ac iune de manipulare a pie ei. Art.V.251. (3) Interdic iile i dispozi iile prev zute în prezentul titlu se vor aplica: a) opera iunilor derulate în România sau în str in tate cu instrumente financiare care sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat situat sau operând în România sau pentru care exist o cerere de admitere la tranzac ionare pe respectiva pia . Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se fac acele studii.Interdic iile prev zute în acest titlu nu se vor aplica tranzac iilor desf urate în contextul politicilor monetare i valutare sau a celei aferente datoriei publice.V.M.art. Art. va notifica.

(3) Prevederile alin. este singura autoritate competent care va asigura aplicarea prevederilor prezentului titlu.255 lit. cum ar fi: Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. h) interzicerea exercit rii temporare a activit ii profesionale. exercit atribu iile sale de supraveghere. pentru atribu iile prev zute la art. (2) C.V.V.N.V. .N. e) solicitarea încet rii oric rei activit i care este contrar prevederilor prezentei legi. oficiul registrului comer ului.(1) i (2) intr sub inciden a secretului de serviciu.N. b) solicitarea de informa ii.254. e) i g). c). pentru atribu iile prev zute la art. investigare i control: a) direct.În exercitarea atribu iilor ce-i revin. sub orice form ar fi. f) suspendarea tranzac iilor cu instrumentele financiare respective. d) solicitarea înregistr rilor telefonice privind transmiterea de ordine sau a altor date existente.N. d) i h).255 lit.255.255 lit.b).f).M. C. are cel pu in urm toarele drepturi: a) acces la orice document. Art..(1) C. incluzându-se aici i acele persoane care sunt implicate succesiv în transmiterea de ordine sau desf oar opera iuni pe pia . pentru atribu iile prev zute la art. de la orice persoan .b) opera iunilor derulate în România cu instrumente financiare care sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat din România sau dintr-un stat membru sau pentru care exist o cerere de admitere la tranzac ionare pe o astfel de pia . i primirea unei copii. Poli ia. b) în colaborare cu alte entit i ale pie ei. În aceast situa ie. c) efectuarea de inspec ii la fa a locului.M are dreptul de a audia o asemenea persoan . g) solicitarea autorit ilor judiciare competente de a institui m suri asigur torii asupra activelor persoanelor care se fac vinovate de înc lcarea prezentei legi. C..V.M.M. precum i superiorii acestora.a). c) în colaborare cu alte organisme abilitate. Art.

în termen de 30 de zile.N. (5) i (7) i ale art.255. poate impune sanc iuni oric rei persoane fizice sau juridice..V.M.V.254 alin. în condi iile respect rii principiului independen ei. pe baza informa iilor prezentate de administratori. care nu coopereaz .(1) Situa iile financiar-contabile i cele privind opera iunile oric rei entit i supuse autoriz rii.N. poate dispune m suri corespunz toare i poate aplica sanc iuni administrative persoanelor responsabile de înc lcarea dispozi iilor prezentului titlu i a prevederilor adoptate pentru implementarea acestuia.(1)..V.V.V.(1) C. în conformitate cu procedurile comunitare. membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.250 alin. vor fi elaborate în conformitate cu cerin ele specifice stabilite de Ministerul Finan elor Publice i cu reglement rile C. conform prevederilor prezentei legi. TITLUL VIII AUDITUL FINANCIAR Art. cu privire la condi iile tehnice privind aplicarea dispozi iilor art. Art.M. i Camera Auditorilor Financiari din România. rapoarte suplimentare.(2) i art.N.M. va emite instruc iuni. (2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului titlu se va stabili în baza unui protocol încheiat între C.N.V.226 alin.M..N..M.. în conformitate cu prevederile art.M. Raportul suplimentar va fi f cut public pe website-ul C. supravegherii i controlului C. i vor fi auditate de persoane fizice sau juridice.N.Art.257.V.C.(1) . în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România.M. referitoare la opera iunile reclamate de ac ionarii reprezentând cel pu in 5% din totalul drepturilor de vot.N.M. Administratorii sunt obliga i s furnizeze auditorilor toate informa iile solicitate.(3). (4).N. c) furnizeaz servicii suplimentare. persoane active. în conformitate cu standardele de audit financiar i cu cadrul de raportare definit prin standardele interna ionale de contabilitate i prin reglement rile C. (3).(1) Auditorul financiar: a) întocme te un raport de audit financiar. Art.256. b) întocme te.259.V. (2) C.258. .

orice raport sau document ce a fost adus la cuno tin a entit ii auditate.N.16 lit.(1) Auditorii financiari sunt obliga i s raporteze. Art..N.M.N. astfel cum se define te la art. la solicitarea scris a C. (2) Auditorii financiari sunt obliga i s raporteze. b) s înainteze C. de îndat . b) este de natur s afecteze continuitatea activit ii entit ii reglementate auditate.M. c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve. orice fapt sau act în leg tur cu activitatea entit ilor reglementate de care au luat cuno tin în exercitarea atribu iilor lor specifice i care: a) constituie o înc lcare semnificativ a actelor normative ce reglementeaz condi iile de autorizare i func ionare a entit ii reglementate auditate.M. nu constituie o înc lcare a obliga iei de p strare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale.. orice raport sau document cuprinzând observa iile care au fost aduse la cuno tin a conducerii entit ii auditate. neputând atrage r spunderea auditorului financiar în cauz .V. orice fapt sau act.(1).V.N. în conformitate cu alin.V. indiferent de natura acestora.260.(1) lit. (4) Îndeplinirea cu bun -credin de c tre auditorul financiar a obliga iei de a informa C. urmând ca raportul s fie înaintat instan ei i comunicat p r ilor.b) nu dau curs solicit rii în termenul prev zut sau dac raportul publicat nu cuprinde informa iile din cadrul de raportare.V.(2) Dac administratorii i auditorii prev zu i la alin. ac ionarii se vor putea adresa instan ei din raza teritorial unde î i are sediul societatea. . de care au luat la cuno tin pe parcursul efectu rii auditului. în termen de 10 zile.M.N.V. o declara ie care s indice motivele de încetare a contractului de audit. C.M.M. c) s înainteze C. în leg tur cu o entitate controlat de entitatea auditat ..N. iar opinia auditorului financiar sau a expertului s fie publicat în Buletinul C. imposibilitatea exprim rii unei opinii sau a unei opinii contrare.V.N. (3) Auditorii financiari.2 pct.M.V. în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire i prezentare a unui raport suplimentar.b).(1) i (2). au obliga ia: a) s înainteze C. f r s vin în contradic ie cu prevederile din Codul privind conduita etic i profesional i Standardele de Audit Financiar. din cele prev zute la alin.

în leg tur cu entit i supuse autoriz rii.C.M. TITLUL IX M SURI DE ADMINISTRARE SPECIAL ADMINISTRATIV Capitolul I Dispozi ii generale I LICHIDAREA Art. potrivit reglement rilor în vigoare. cu excep ia celor care sunt de natur penal .V.M.(1) Pentru deficien ele semnificative constatate în activitatea profesional desf urat de un auditor financiar.. C.. va putea solicita dizolvarea consiliului de administra ie al entit ilor autorizate. c) administrarea necorespunz toare a instrumentelor financiare i fondurilor apar inând investitorilor.V. controlului i supravegherii C. Art.V.N. .M.(1) C.264.V. directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinova i de: a) înc lcarea prevederilor prezentei legi ori a reglement rilor emise de C.N.V.Art. (2) În situa ia constat rii unor disfunc ionalit i majore.262. are obliga ia s asigure confiden ialitatea informa iilor primite..N.261. Capitolul II Administrarea special a entit ilor autorizate de C.260.N.N.N. Art. poate cere în scris auditorilor financiari ai societ ilor admise la tranzac ionare pe o pia reglementat sau ai societ ilor ce ofer valori mobiliare publicului sau care solicit admiterea la tranzac ionare s furnizeze toate informa iile necesare.M..263. aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) i va solicita adoptarea m surilor corespunz toare. b) înc lcarea oric rei condi ii sau restric ii prev zute în autoriza ia de func ionare.N.M..M. care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune în pericol buna func ionare a pie ei de capital..V. instituie m suri de administrare special în situa ia în care constat c o entitate autorizat se afl în situa ia de a deveni insolvabil sau în situa ia în care oricare dintre administratorii.M.V. în conformitate cu prevederile art.C.

N. activitatea consiliului de administra ie i a auditorilor interni.266.(1) Dac C.V.(1) Administrarea special va fi realizat de o persoan fizic sau juridic specializat . (2) Administratorul special stabile te m suri pentru conservarea activelor i încasarea crean elor în interesul investitorilor i al altor creditori. administratorul special va prezenta. (2) Decizia privind instituirea administr rii speciale va fi publicat în Buletinul C.M.N. lunar.Art.N.M. precum i dreptul la remunerare al acestora.V. Art.V.M. (2) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special.V.V. fie sesizarea instan ei competente în vederea declan rii procedurii reorganiz rii judiciare i a falimentului.269.V. autoriza ia de func ionare a entit ii reglementate va fi retras . Art. administratorul special prezint C.M.N. evaluarea situa iei financiare a respectivei entit i autorizate..N. având la dispozi ie fie posibilitatea ini ierii procedurii lichid rii administrative.268.V. i în 2 cotidiane de difuzare na ional .M. un raport scris cu privire la situa ia financiar a entit ii autorizate i anexeaz documente referitoare la evaluarea activelor i pasivelor.. Art.. Art. . dreptul la dividende al ac ionarilor. nu decide asupra prelungirii activit ii administratorului special.N. pe baza raportului administratorului special. C. în ceea ce prive te numirea i revocarea administratorilor. (3) În situa ia prelungirii activit ii. iar C. c entit ile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar i se încadreaz în cerin ele de supraveghere pruden ial . m surile de administrare special vor înceta.M.(1) În termen de maximum 60 de zile de la numire. va decide.(2).M..M..N. (3) Pe perioada aplic rii administr rii speciale se suspend dreptul de vot al ac ionarilor. asupra prelungirii activit ii administratorului special.N. conform reglement rilor C. pe o perioad limitat .265 alin. numit de C. C. constat .265. situa ia recuper rii crean elor.267. dac este cazul.V.(1) În situa ia în care nu sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. costul men inerii activelor i situa ia lichid rii debitelor.V.N.268. (2) Decizia privind încetarea activit ii administra iei speciale va fi publicat în conformitate cu art.M. C..(1) Administratorul special preia integral atribu iile consiliului de administra ie al entit ii autorizate supuse regimului de administrare special .

V. (6) În îndeplinirea atribu iilor lor. în conformitate cu prezenta lege i reglement rile C.N.N. C.M. de ini iere a procedurii reorganiz rii judiciare i a falimentului entit ilor autorizate este tribunalul în circumscrip ia c ruia se afl sediul respectivei entit i. b) retragerea autoriza iei entit ii reglementate.M. . (5) Desemnarea lichidatorului de c tre tribunal se va face cu acordul C.M. (4) În în elesul prezentului capitol. Eventualele sume r mase vor fi virate la bugetul de stat.V.N.M. le-a retras autoriza ia.N.V. când toate fondurile sau bunurile din averea entit ii autorizate aflate în faliment au fost distribuite i fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. i lichidatorului.M. În urma unei cereri a judec torului-sindic.M.V. (2) Instan a competent s solu ioneze cererea C.10/2004 privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului insitu iilor de credit.N.M. dup o perioad de 5 ani.V.N.M. în m sura compatibilit ii lor. în scris i/sau prin pres . iar cea privind Banca Na ional a României se refer la C.. aflat în una dintre urm toarele situa ii: a) incapacitatea v dit de plat a datoriilor exigibile din disponibilit ile b ne ti proprii. se aplic i entit ilor autorizate supuse administr rii speciale i c rora C..V. Sintagma institu ia de credit debitoare din actul normativ men ionat se refer la entit i autorizate de C.M. insolvabiltatea reprezint acea stare a entit ii autorizate. tribunalul va da o hot râre de închidere a procedurii reorganiz rii judiciare i a falimentului.N. 64/1995 privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului. oficiului registrului comer ului. în cel pu in 2 cotidiane de circula ie na ional .În cazul ini ierii procedurii reorganiz rii judiciare i a falimentului nu este necesar întrunirea condi iilor prev zute de Legea nr. cu modific rile i complet rile ulterioare. în calitatea sa de autoritate de reglementare i supraveghere a pie ei de capital. tribunalul. (3) Prevederile Ordonan ei Guvernului nr.N. Hot rârea va fi comunicat . (7) Procedura falimentului va fi închis atunci când judec torul-sindic a aprobat raportul final.V. tuturor creditorilor debitorului.. ca urmare a imposibilit ii de redresare financiar a entit ii autorizate aflate în administrare special . care implic aplicarea unor reglement ri emise de C.V.V.N.. judec torul-sindic i lichidatorul pot cere i opinia C.

d) nerespectarea m surilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora. în aplicarea prezentei legi. b) desf urarea f r autoriza ie sau cu înc lcarea oric rei condi ii sau restric ii prev zute în autoriza ie.Capitolul III Lichidarea administrativ Art.M. decide lichidarea administrativ . va fi numit de C.(1) În situa ia în care C.N.M impun autorizarea. în cadrul procedurii lichid rii administrative. c) nerespectarea regulilor pruden iale i de conduit .(1) S vâr irea contraven iilor prev zute la art. aceasta se va realiza conform procedurii stabilite de legisla ia aplicabil dizolv rii i lichid rii societ ilor comerciale i de reglement rile C. c) sanc iuni contraven ionale complementare.Constituie contraven ii urm toarele fapte: a) înc lcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglement rilor emise de C.N.. e) nerespectarea obliga iilor de auditare a situa iilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.M. TITLUL X R SPUNDERI I SANC IUNI Art.272 se sanc ioneaz cu: a) avertisment. Art. b) amend .271.N.. dup caz.M.V. disciplinar.Înc lcarea dispozi iilor prezentei legi i a reglement rilor adoptate în aplicarea acesteia se sanc ioneaz administrativ.V.270.N. Art..V.. aplicate dup caz: .273.272.M. (2) Lichidatorul.V. contraven ional sau penal.V. a oric ror activit i sau opera iuni pentru care prezenta lege sau reglement rile C.N.

prin difuzare public . .274 ..V.1. retragerea autoriza iei.N.000.V.000 lei i 500.M. suspendarea autoriza iei.M. în decurs de 3 ani.. luarea de m suri conservatorii i/sau audierea persoanelor vizate. în mod repetat. cu excep ia situa iilor care. poate dispune extinderea investiga iilor. sau de c tre o persoan care a fost sanc ionat în ultimii 3 ani i pentru care nu a intervenit prescrip ia. (2) La primirea actelor de constatare ale agen ilor s i. poate face public orice m sur sau sanc iune impus pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi i ale reglement rilor adoptate în aplicarea acesteia. pentru persoanele fizice.5% i 5% din capitalul social v rsat. acestea putându-se actualiza prin ordin al pre edintelui C. respectiv sanc ionarea faptelor controlate.000 lei.Limitele amenzilor se stabilesc dup cum urmeaz : a) între 0. sanc iunea stabilit va fi aplicat cumulativ cu maximul amenzii pentru ultima contraven ie s vâr it .N. majorat cu pân la 50%. a unei contraven ii.N. (2) În cazul s vâr irii de c tre o persoan .M. 276.(1) La individualizarea sanc iunii se va ine seama de circumstan ele personale i reale ale s vâr irii faptei i de conduita f ptuitorului.. împuternicite în acest scop de c tre C. b) între 5. 2. în func ie de gravitatea faptei s vâr ite.275 . investigarea i controlul respect rii dispozi iilor legale i ale reglement rilor aplicabile pie ei de capital. (3) În cazul constat rii s vâr irii a dou sau mai multe contraven ii. pentru persoanele juridice..(1) S vâr irea contraven iilor prev zute la art. Art.interzicerea temporar a desf ur rii unor activit i i servicii ce cad sub inciden a prezentei legi.M.272 se constat de c tre persoanele fizice. Art..000. Art. 3. (2) C.V.V. dup caz. care exercit atribu ii privind supravegherea. se aplic sanc iunea cea mai mare. ar pune în pericol func ionarea în condi ii normale a pie ei sau ar aduce prejudicii deosebite p r ilor implicate. C.N.

N. accesarea cu inten ie de c tre persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzac ionare. în limitele prev zute la art.245248 constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amend . (2) Persoanele fizice prev zute la alin.Termenul de prescrip ie a constat rii de aplicare i de executare a sanc iunii contraven ionale este de 3 ani. TITLUL XI DISPOZI II TRANZITORII I FINALE Art.277.273 alin.c).2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor.V.280.c) pct.276 lit. i cu pedeapsa accesorie a interdic iei prev zute la art.237 alin.(1) C.281.În ceea ce prive te procedura de stabilire i constatare a contraven iilor.N. de i puteau i trebuiau s previn s vâr irea ei. în limitele prev zute la art.3.c) între jum tate i totalitatea valorii tranzac iei realizate cu s vâr irea faptelor prev zute la art. . Art. Art.. precum i de aplicare a sanc iunilor.(3). perioad care nu va dep i 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.(1) sunt inute i la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraven ie. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.V. Art. poate aplica sanc iuni persoanelor fizice c rora. cu modific rile i complet rile ulterioare.M. reprezentan i legali sau exercitând de jure sau de facto func ii de conducere.M va stabili. prin regulament.c). le este imputabil respectiva contraven ie pentru c .. acestea sunt inute solidar la repararea prejudiciului cauzat..276 lit. de depozitare sau de compensare-decontare. perioada în care entitatea reglementat de c tre aceasta trebuie s se încadreze în prevederile prezentei legi. Art. ori exercitând cu titlu profesional activit i reglementate de prezenta lege.(1) lit.278. prevederile prezentei legi derog de la dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr.(1) C. art..180/2002.279.245-248 din titlul VII. nu au f cut-o. Dac fapta este imputabil mai multor persoane. în calitate de administratori.(1) S vâr irea cu inten ie a faptelor prev zute la art.. (2) Constituie infrac iune i se pedepse te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amend .

V.V. C. s depun modific ri i/sau complet ri ale documentelor care au stat la baza acord rii autoriza iilor. (4) Dac din lips de cump r tori vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare par ial a ac iunilor nou-emise. efectuat cu înc lcarea prevederilor legale i a reglement rilor emise în aplicarea prezentei legi.N.M. Ac iunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adun rii generale a ac ionarilor. la reducerea capitalului social.(1) atrage respingerea cererii.(1) Înfiin area depozitarului central va avea loc în termenul prev zut la art.N. în scopul încadr rii în prevederile prezentei legi i al înregistr rii acestora în Registrul C. (2) Entit ile care presteaz servicii de registru sunt obligate s pun la dispozi ia depozitarului central registrele societ ilor tranzac ionate pe pie ele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzac ionare. Termenele i procedurile vor fi stabilite prin reglement ri emise de C.284. . dispune entit ii reglementate anularea ac iunilor respective.N. Art.V..V. pân la termenul prev zut la alin.282. (2) C.N.M. drepturile de vot aferente respectivei de ineri sunt suspendate de drept.281 alin.. de îndat . în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.N. dac ac iunile nu au fost vândute. i vânzarea ac iunilor nou-emise. Entit ile reglementate sunt obligate ca.i vând .M.. Dup expirarea acestui termen. (2) Nerespectarea prevederilor alin. dup re inerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.M. nu i-a exprimat acordul. Art. potrivit alin. Art.(1) În cazul dobândirii sau major rii unei participa ii la capitalul social al unei entit i reglementate. emiterea unor noi ac iuni purtând acela i num r i vânzarea acestora.(2) Autoriza iile emise entit ilor reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi î i p streaz valabilitatea. urmând ca pre ul încasat din vânzare s fie consemnat la dispozi ia dobânditorului ini ial.(2). ac iunile aferente participa iei în leg tur cu care C.(1).(1).283.(1) Cererile de autorizare nesolu ionate i care nu sunt conforme cu prevederile legii trebuie retrase sau completate. va dispune ac ionarilor respectivi s .M.V. în termen de 3 luni. entitatea reglementat va proceda. cu diferen a dintre capitalul social înregistrat i cel de inut de ac ionarii cu drept de vot. (3) Consiliul de administra ie al entit ii reglementate este r spunz tor de îndeplinirea m surilor necesare pentru anularea ac iunilor.

între membrii Asocia iei Bursei de Valori Bucure ti.(1).A. depozitare i registru.S. (3) S. (4) La data adun rii generale a Asocia iei Bursei de Valori Bucure ti.A.C.A. dep irea limitei stabilite de prevederile art. Bursa de Valori Bucure ti . men ionate la alin. Bursa de Valori Bucure ti poate s desf oare activit i de compensare. pân la data întrunirii adun rii generale a Asocia iei Bursei de Valori Bucure ti. care va fi repartizat.A.C. (6) La data înregistr rii S.. emise în conformitate cu art.133/1996..F. prin departamente specializate.4 din Legea nr.31/1990 se poate face numai prin decizia S. Bursa de Valori Bucure ti . men ionate la alin. pân la împlinirea termenului stipulat la alin.285.S.N. sau a consiliului de administra ie.C.S. care hot r te transformarea Bursei de Valori Bucure ti în societate comercial pe ac iuni. având aceea i componen . men ionate la alin.S. Art.(1) Prin derogare de la Legea nr. la oficiul registrului comer ului.C.A.C.(1). dac perioada mandatului a fost dep it .. membrii comitetului Bursei de Valori Bucure ti devin membri ai Consiliului de administra ie al S...A. men ionate la alin. Bursa de Valori Bucure ti . i în conformitate cu reglement rile emise de aceasta. .(1). în cote egale.124. (1).C. decontare. înregistra i la data adun rii generale a Asocia iei Bursei de Valori Bucure ti.S.M.A.143. (2) Pân la data întrunirii adun rii generale a Asocia iei Bursei de Valori Bucure ti. (5) Comitetul Bursei de Valori Bucure ti va desemna o persoan împuternicit s efectueze formalit ile de înregistrare i înmatriculare a S.S. Art. precum i orice alte activit i auxiliare referitoare la valorile mobiliare i instrumentele financiare.I.146 i art.31/1990. reprezint continuatorul i succesorul legal în drepturi i obliga ii al Bursei de Valori Bucure ti. aflate în proprietatea de in torilor ini iali.(1).286..(1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap. Bursa de Valori Bucure ti .(3) Prin derogare de la prevederile art.103 din Legea nr.157. începând cu data adun rii generale a Asocia iei Bursei de Valori Bucure ti. independente de activitatea de tranzac ionare. art. O parte din activul patrimonial reevaluat se va transforma în capitalul social al S. art. Asocia ia Bursei de Valori Bucure ti se desfiin eaz de drept.C. Bursa de Valori Bucure ti . pân la expirarea mandatului lor sau pân la urm toarea adunare general a ac ionarilor. Bursa de Valori Bucure ti va proceda la inventarierea i reevaluarea patrimoniului.S.31/1990.V. comitetul Bursei de Valori Bucure ti devine Consiliul de administra ie al S. Bursa de Valori Bucure ti .I.A. p strând aceea i denumire. patrimoniul Bursei de Valori Bucure ti devine patrimoniul S.1 i 3 din Legea nr. Bursa de Valori Bucure ti . cu aprobarea C. în ceea ce prive te ac iunile S.

I.A.F. Art.N.I.(5) al prezentului articol. în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.N. în conformitate cu prevederile Legii nr.A. în baza hot rârii consiliului de administra ie sau a S.112 i art.. entit ile având sediul în statele membre vor putea desf ura activit i reglementate de prezenta lege. art. pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi. modific rile ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S. în scopul modific rii actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi.C.S. c) art. adun rile generale extraordinare ale ac ionarilor.. în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. Art. au obliga ia s se încadreze în prevederile prezentei legi.I.111.S. (2) Pân la data ader rii României la Uniunea European .(1). S. vor fi înregistrate la oficiul registrului comer ului. în baza acordurilor de cooperare . f r eliberarea unei autoriza ii în condi ii de reciprocitate.288.I..F.S.124 alin.C.287. registrele independente au obliga ia înserierii i numerot rii tuturor ac iunilor emise de S..(1) Prevederile urm toarelor articole vor intra în vigoare la momentul ader rii României la Uniunea European : a) art.31/1990. cu avizul C..V.I. (4) S.-urile au obliga ia s se încadreze în prevederile prezentei legi. b) art. dup caz. Sibiu.192. în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.A.113 alin.(1) pot fi folosite.uri.F.M. (3) Prin derogare de la Legea nr. precum i societ ile de brokeraj ale membrilor ac ionari ai celor dou burse.(4). pe baza hot rârii consiliului de administra ie. (6) Consiliile de administra ie ale S.31/1990 i ale alin.-urilor sunt obligate s convoace. Bursa Român de M rfuri .M. în scopul diminu rii capitalului social sau al regulariz rii cursului ac iunilor proprii pe pia a de capital.V. d) art.43. ulterior ob inerii autoriza iei prealabile emise de C. (5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.37 ± art.(2) Ac iunile dobândite în condi iile alin. Bursa Monetar-Financiar i de M rfuri .-urilor.F.

. aflate sub jurisdic ia statului nemembru indicat. asupra activit ii . cu autorit ile competente din statele membre de origine.2 alin. care ar deveni astfel filiala respectivei societ imam .M..N.M. publicat în Monitorul Oficial al României. raporteaz Comisiilor pentru buget. (5) Entit ile din statele nemembre care desf oar în România activit i reglementate de prezenta lege nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat entit ilor din statele membre.(1) pct.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare.M. b) ori de câte ori societatea-mam men ionat la lit.V.N.N.6 i 27. Art. se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. informa ii cu privire la: a) orice cerere de autorizare a oric rei societ i care este filiala unei societ i-mam . Comisiei economice a Senatului i Comisiei pentru politic economic . alineatul (3) va avea urm torul cuprins: "(3) La cerere. la solicitarea acesteia.61. nr.(1) pct.V.M.V. conform art.N. care inten ioneaz s se stabileasc sau s presteze servicii într-un stat nemembru.(1) Anexa la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. c societatea-mam men ionat la lit.(2) i art.V. este informat . aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr..289.. astfel încât aceasta din urm s devin filiala respectivei societ i-mam . (4) C.V.M.N. b) orice notificare prin care C. reform i privatizare a Camerei Deputa ilor.N.V.M.a) î i propune s dobândeasc o pozi ie în cadrul unei societ i autorizate de C.6 i 27. va informa Comisia European : a) cu privire la autorizarea oric rei societ i care este filiala unei societ i-mam . precum i cu privire la structura grupului din care societatea-mam respectiv face parte.încheiate de C.V.V. aflate sub jurisdic ia unui stat nemembru.226 din 4 aprilie 2002. La articolul 1. finan e i b nci ale Senatului i Camerei Deputa ilor.2 alin. C.N.a) dobânde te o pozi ie în cadrul unei societ i autorizate de C. în conformitate cu art. Supravegherea acestor entit i se va realiza în condi iile prev zute în acordurile respective.M.M. va transmite Comisiei Europene. (3) C.N.514/2002. c) cu privire la orice dificult i întâmpinate de societ ile autorizate de C.18 alin. conform art. Partea I.

a procedurilor contabile i administrative i a mecanismelor de asigurare a controlului intern. (3) C. La articolul 7. f r a se limita la acestea: a) furnizarea de informa ii publice sau nesupuse publicit ii despre ori în leg tur cu o persoan fizic sau juridic .V. (2) C.M. va acorda asisten autorit ii competente din statele membre.(1) C.M.V. Acest tip de asisten include.V.N.N.V. Articolul 6 va avea urm torul cuprins: "Art. dup alineatul (2) se introduc alineatele (21) i (22) cu urm torul cuprins: "(21) Obliga ia de p strare a secretului de serviciu nu poate fi opus C.´ 2.N..V.6.V.M. (4) C. în exercitarea atribu iilor sale prev zute de lege. . va coopera cu autorit ile competente din statele membre i pe baz de reciprocitate cu autorit ile competente din statele nemembre ori de câte ori este necesar. subiect al reglement rii.´ 3.N. poate participa la activitatea organiza iilor interna ionale de profil i poate deveni membr a acestor organiza ii.desf urate.N. pentru facilitarea supravegherii. în exercitarea atribu iilor sale pot fi utilizate numai în urm toarele situa ii: a) în scopul verific rii respect rii condi iilor impuse pentru acordarea autoriza iei entit ilor reglementate. în scopul îndeplinirii obliga iilor ce le revin. b) furnizarea de copii ale înregistr rilor inute de entit ile reglementate.V. pe baze consolidate sau neconsolidate a desf ur rii activit ii entit ii reglementate.M.M.M.. va emite reglement ri privind procedura de cooperare cu autorit ile competente din statele membre. cu respectarea prevederilor legale privind informa iile confiden iale i cele clasificate. (22) Informa iile de natura secretului profesional primite de c tre C. în special în ce prive te schimbul de informa ii i cooperarea în activit ile de investigare. supravegherii ori controlului C. în conformitate cu legisla ia comunitar în vigoare.N.M.N. în special a cerin elor de adecvare a capitalului. c) colabor ri cu persoanele care de in informa ii despre obiectul unei anchete. facând uz de puterile cu care a fost investit de lege.

La articolul 14. le-a delegat una sau mai multe din prerogativele cu care a fost investit prin lege au obliga ia s respecte.(1) Membrii i angaja ii care lucreaz sau care au lucrat la C.M. 7.b) în scopul impunerii de sanc iuni.N.M.(2) lit. cheltuielile legate de organizarea i func ionarea Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare vor fi finan ate.(2) i (3) nu reprezint o înc lcare a acestei obliga ii. La articolul 11. sunt aprobate prin ordin al pre edintelui C.V. din bugetul de stat sau din fondurile speciale ale Guvernului. . regimul juridic aplicabil secretului de serviciu.11. La articolul 13.N.M.N. ´ 5. pentru opozabilitate.a) i e) se aplic tranzac ionare... Ordinul de aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial al României..´ 6. în Buletinul C.6 alin.P.V. precum i reprezentan ii i salaria ii entit ilor c rora C.´ Art.V. La articolul 7.V.C.290.M. în privin a informa iilor ob inute în cursul sau ca urmare a exercit rii atribu iilor i care nu au devenit publice.(1) Prezenta lege intr în vigoare în termen de 30 de zile de la data public rii ei în Monitorul Oficial al României.´ i sistemelor alternative de i altor organisme de plasament colectiv. alineatul (15) va avea urm torul cuprins: " (15) Regulamentele i instruc iunile emise de c tre C.N.M. În sensul prezentei legi.M. par ial sau integral.V. (5) Cota prev zut la alin.N.(2) lit. alineatul (1) va avea urm torul cuprins: "Art.´ 4. Partea I.V. Textul integral al regulamentelor i instruc iunilor aprobate va fi publicat. c) în cadrul plângerilor administrative i ac iunilor intentate împotriva actelor individuale emise de C.M.b) se aplic altele decât O.N.V. transmiterea de informa ii în cadrul prev zut la art. Partea I. dup alineatul (3) se introduc alineatele (4) i (5) cu urm torul cuprins: "(4) Cota prev zut la alin. dup alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urm torul cuprins: "(31) În caz de necesitate.

Partea I.162 alin. nr.291.232 din 8 aprilie 2002.(1) din Legea nr.238 din 9 aprilie 2002. în m sura în care nu contravin acesteia.41 din 30 ianuarie 1998. publicat în Monitorul Oficial al României.(2) C.. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.512/2002. cu modific rile i complet rile ulterioare. Art. publicat în Monitorul Oficial al României. nr.28/2002 privind valorile mobiliare. în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.M. (3) Reglement rile emise de C. publicat în Monitorul Oficial al României.V. publicat în Monitorul Oficial al României.4 alin.525/2002.(3) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Propriet ii Private în societ i de investi ii financiare. . Partea I. Partea I. aprobat cu modific ri prin Legea nr. Partea I.20/1998 privind constituirea i func ionarea fondurilor cu capital de risc. c) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. Partea I.503 din 28 decembrie 1998. Partea I. e) Ordonan a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.513/2002. cu modific rile i complet rile ulterioare. i art. va emite reglement rile în aplicarea prezentei legi. (4) Dispozi iile legisla iei referitoare la societ ile comerciale sunt aplicabile entit ilor reglementate de prezenta lege. nr.N.229 din 5 aprilie 2002.31/1990 privind societ tile comerciale. nr. d) art.V.164/1999.(4) i art.(1) La data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog : a) Ordonan a de urgen a Guvernului nr.2 alin.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit.273 din 1 noiembrie 1996. Partea I. b) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. publicat în Monitorul Oficial al României. cu excep ia dispozi iilor contrare. nr.27/2002 privind pie ele reglementate de m rfuri i instrumente financiare derivate. serviciile de investi ii financiare i pie ele reglementate. nr. republicat în Monitorul Oficial al României.7 din Legea nr. nr.M.33 din 29 ianuarie 1998. publicat în Monitorul Oficial al României.N. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. pân la intrarea în vigoare a prezentei legi r mân în vigoare pân la adoptarea noilor reglement ri emise în temeiul acesteia. f) art.

1985. e) Directiva nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Prezenta lege transpune urm toarele directive ale Uniunii Europene: a) Directiva nr.1998.2003.96/12.06. reglementare i administrative cu privire la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).1993.345/31. care amendeaz Directiva 2001/34/CE. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.84/26.184/06. nr. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.07. 2003/71/CEE privind prospectele publicate atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzac ionare.2002/65/CEE privind prestarea serviciilor financiare la distan . publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.10. c) Directiva nr.2001. aprobat prin Legea nr. Partea I.12.141/11. .166/11.2003.06. b) Directiva nr. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.g) Ordonan a Guvernului nr. h) Directiva nr. 98/26/CEE a Parlamentului European i a Consiliului privind caracterul definitiv al decont rii în sistemele de pl i i de decontare a instrumentelor financiare. 93/22/CEE privind serviciile de investi ii în domeniul valorilor mobiliare cu modific rile ulterioare.85/611/CEE privind dispozi iile legale.2002. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.375/31.210 din 30 august 1993. f) Directiva nr.271/09. 97/9/CEE privind schemele de compensare a investitorilor. h) orice alte dispozi ii contrare. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.03.1997. d) Directiva nr.24/1993 privind reglementarea constituirii i func ion rii fondurilor deschise de investi ii i a societ ilor de investi ii ca institu ii de intermediere financiar .04. g) Directiva nr. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr.12. cu modific rile ulterioare.83/1994. 2001/34/CEE privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficial a bursei i informa iile ce trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare.2003/6/CEE privind abuzul pe pia .

i) Directiva nr. cu respectarea prevederilor articolului 75 i ale articolului 76 alineatul (1) din Constitu ia României. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României.06. 297.1993. publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. 28 iunie 2004. republicat . Nr. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR PRE EDINTELE SENATULUI VALER DORNEANU NICOLAE V C ROIU Bucure ti. .1993/6/CEE privind adecvarea capitalului firmelor de investi ii i institu iilor de credit.141/11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful