Instalarea Oracle10g Warehouse Builder 1.

Cerin e hardware
Sistemul de operare Windows Unix Spa iu pe disc 545 MB 775MB Memorie necesara 384MB 384MB Spa iu Swap 384MB 500MB

Condi iile referitoare la memorie pot creşte în func ie de numarul de utilizatori conecta i şi de func iunile implementate.

2.Cerin e software
a) Informa ii referitoare la sistemul de operare Warehouse Builder 10g Release 1 (10.1) este disponibil pe aceleaşi platforme ca şi Oracle Database 10g, cu două excep ii. Warehouse Builder 10g Release 1(10.1) nu e disponibil pe următoarele sisteme de operare: • • HP Open VMS Alpha IBM OS/390(MVS)

Pe platformele Windows, Warehouse Builder poate fi instalat alături de baza de date Oracle, dar de asemenea poate fi instalat pe calculatoare proiectate ca şi calculatoare client. Următorul tabel arată care sunt cerin ele software pentru mediul Windows: Arhitectură sistem Sistemul de operare 32-bit şi 64-bit Warehouse Builder e acceptat pe următoarele sisteme de operare: • Windows NT server 4.0, Windows NT Server Enterprise Edition 4.0, şi Terminal Server Edition cu service pack 6a sau mai mare • Windows 2000 cu service pack 1 sau mai mare. Toate edi iile, inclusiv Terminal Services şi Windows 2000 MultiLanguage edition (MLE) • Windows Server 2003 • Windows XP Professional

b) Produse necesare Arhitectura Warehouse Builder constă din următoarele componente: Software(necesar şi op ional) Componente folosite de Warehouse Builder Baza de date Oracle(necesară) • Oracle database server cu op iunea Următoarele versiuni de bază de date Oracle Oracle XML Toolkit sunt acceptate: • Oracle Agent • Oracle Database 10g • TNS Listener

• •

Oracle 9i Release 2 (9.2.x) Oracle 8i Release 3(8.1.7.4.x)

Oracle HTTP Listener şi server Apache(op ional). Ele sunt necesare pentru a activa versiunea client pentru Warehouse Builder Design Browser, folosit pentru a vizualiza rapoartele despre metadate

Oracle Warehouse Builder 10g release 1(10.1) (necesar)

Oracle Application Server (Op ional) • Oracle 9i Application server Release 2(9.02) sau • Oracle Application Server 10g(9.04) Oracle Enterprise Manager şi Oracle Workflow(op ional)

• Warehouse Builder Client • Design repository • Runtime Repository • Runtime Platform (RTP) Service • Oracle9iASPortal • Oracle HTTP Listener • XML Developer Kit • Oracle Container for Java (OC4J)

• Oracle Management Server • Client Console • WEB Console (op ional) Toate produsele trebuie instalate în conformitate cu ghidul lor de instalare. Acest

capitol se referă doar la instalarea Warehouse Builder 10g. Odată ce aceste condi ii referitoare la hardware şi software sunt îndeplinite se trece la instalrea propriu-zisă.

3. Etape în instalarea Oracle10g Warehouse Builder
Pas1: se instalează baza de date 10g urmând pas cu pas instruc iunile din ghidul de instalare. Înainte de a trece la instalarea Warehouse Builder trebuie să avem acces la un user cu privilegii SYSDBA şi să modificăm parametrul O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY din FALSE în TRUE. • • • • • Se deschide consola de DOS: START, RUN, cmd Ne conectăm la SQL: SQLPlus /nolog Connect SYS/parolă@NUME_BAZĂ_DATE as SYSDBA Show parameter o7 ALTER SYSTEM SET O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY=TRUE SCOPE=SPFILE • • SHUTDOWN IMMEDIATE Restartăm toate serviciile Oracle din Services

Pas2: se instalează Oracle Warehouse Builder 10g într-un ORACLE_HOME separat de cel în care e instalată baza de date. Pas3: se instalează Design Repository folosind Repository Assistant

intorducem informa iile referitoare la conectarea la baza de date în care instalăm obiectele din Warehouse Builder Design repository: • User name: trebuie să introducem un user name cu privilegii SYSDBA. La prima pagină din OWB Repository Assistant putem revedea paşii de instalare şi apoi apăsăm Next. 3. Putem folosi de asemena wizardul pentru a sterge un Repository din Warehouse Builder. Warehouse Builder şi apoi selectăm OWB Repository Assistant 2. implicit e 1521 • . OWB_ORACLE_HOME. • • Password: parola utilizatorului de tip SYSDBA Host name: numele sistemului pe care rulează baza de date.Se poate crea un nou Repository într-o schemă nouă sau într-una care există deja. • accesa baza de date . care Port Number: portul prin care Oracle Warehouse Builder poate Oracle Service Name: numele bazei de date găzduieşte sau va găzdui Design repository. La pagina cu informa iile despre Server şi Sysdba. acest lucru fiind necesar pentru a accesa sau crea o Warehouse Builder Design Repository schema. Pentru a instala Warehouse Builder Design repository se urmează următorii paşi: 1. Selectăm Start->Programs. Trebuie să folosim contul SYS sau orice alt cont care are privilegii SYSDBA.

La pagina de Create or Drop. 5. se va alege între a crea un nou Warehouse Builder Design Repository şi ştergerea unuia deja existent. dacă aceasta e prima instalare. La pagina de New or Existing User.Se apasă next. dacă utilizatorul nu există se va alege Create and install into a new user schema. În caz contrar. Apăsăm Next. Apăsăm Next. În caz contrar. . 4. atunci se alege Create a new Warehouse Builder Repository. se va alege între a crea o schemă nouă sau a instala Design Repository într-o schemă deja existentă.

Un warning referitor la configura ia bazei de date poate apărea. . La pagina User Name and password (New or existing) trebuie să specificăm username-ul şi parola pentru schema nouă sau cea existentă. Vom folosi aceste date pentru a ne loga în Warehouse Builder Design repository-ul nostru. Aceşti parametrii nu trebuie modifica i decăt dacă proiectul nostru este foarte complex şi de dimensiuni uriaşe.6. Apăsăm Next.Se apasă OK pentru a continua. 7. dacă respectivul calculator nu îndeplineşte parametrii recomanda i pentru instalare.

La ecranul de Summary se apasă Finish. Impilicit este INDX • Se apasă Next. . La pagina:Define Language trebuie să selectăm op iunea MSL(Multi Language Support). 10. Se apasă Next. 9.8. selectăm următoarele tabele spa iu din cele disponibile în Design repository-ul bazei de date: • tabela spa iu pentru date: re ine tabelele pe care Warehouse Builder le crează pentru a re ine metadatele clien ilor • tabela spa iu pentru indecşi: re ine indecşii pe care tabela spa iu pentru date temporare : implicit este TEMP Warehouse Builder îi crează. La pagina următoare: tablespeces Page.

Deschidem asistentul pentru OWB Runtime Assistant 2. Warehouse Builder şi apoi selectăm . La prima pagină a OWB Runtime Assistant-ului apăsăm Next. OWB_ORACLE_HOME. Warehouse Builder Runtime: Start>Programs.Pas4: Folosind Runtime Assistant-ul se instalează obiectele Runtime: • • • Runtime Repository schema Runtime Access User Target schema Pentru a instala Warehouse Builder Runtime Repository şi Runtime Access User urmăm următorii paşi: 1.

Dacă instalăm pentru prima dată Runtime Repository .Implict e 1521. La pagina Choose Option selectăm Runtime Repository. . care SYSDBA(sys) • • găzduieşte sau va găzdui Runtime Repository. • Port Number: portul prin care Oracle Warehouse Builder poate accesa Oracle Service Name: Numele bazei de date Oracle. referitoare la Server şi SYSDBA trebuie să intorducem următoarele informa ii referitore la sistemul în care se instalează obiectele Warehouse Builder Runtime. La următoarea pagina. 4. Host Name trebuie să fie localhost-ul de pe care se rulează Runtime Assistant-ul. baza de date în sistemul gazdă.3. Se apasă next. • Se apasă Next. • User name: trebuie să intoducem un user name cu privilegii Password: parola corespunzătoare cu SYSDBA user Host name: numele sistemului pe care rulează baza de date.

Se apasă Next. La pagina New or Existing User. trebuie să selectăm Create a new Warehouse Builder Runtime Repository. 6. La pagina Create or Drop. dacă utilizatorul nu există trebuie să alegem „Create and Install into a new user schema”. .5. Se apasă Next.

Un warning referitor la configura ia bazei de date poate apărea. Se apasă OK pentru continuare. . 8. La următoarea pagina: user Name and Password(New or Existing) trebuie să specificăm user name-ul şi parola pentru beneficiarul schemei noi sau care există deja. dacă sistemul nu întruneşte recomandările cu privire la parametrii de instalare. Se apasă Next.7.

9. Se apasă next. dacă e prima instalare trebuie să alegem Create a New Runtime Access User. . La pagina următoare referitoare la Runtime Access. prin selectarea tabelelor spa iu diponibile în baza de date. Se apasă Next. La pagina Tablespace se specifică tabelele spa iu pentru fiecare categorie. 10.

Implicit e 4040. . Se apasă Next. Se apasă Next. La pagina Runtime Access User(New or Existing) introducem user name şi parola pentru Runtime Access User. 12.11. În pagina Name and Adress Port se introduce numărul de port care va comunica cu Name and Adress Server.

13. La pagina finală se apasă Finish. Se apasă YES şi se urmează instruc iunile următoare: . După o instalare cu succes apare următorul mesaj:”Oracle Warehouse Builder Runtime Repository installation is successful. 14. Do you want to install a Target Schema?”.

3. Se apasă Next. care găzduieşte sau va găzdui Runtime Repository. 1. 2. La pagina „Choose Option” se selectează Target Schema. • Oracle Service Name: numele serviciului bazei de date Oracle. • Password: parola utilizatorului cu privilegii SYSDBA • Host Name: numele sistemului pe care rulează baza de date.Implict e 1521. • Port Number: portul prin care Oracle Warehouse Builder poate accesa baza de date în sistemul gazdă. Se apasă Next . La pagina de start „Welcome page” se apasă Next. În pagina următoare „Server and SYSDBA Information ” trebuie să specificăm următoarele informa ii referitoare la sistemul pe care se instalează obiectele Warehouse Builder Runtime: • User name: se introduce numele unui utilizator cu privilegii SYSDBA (SYS). Dacă instalăm pentru prima dată Runtime Repository . Host Name trebuie să fie localhost-ul de pe care se rulează Runtime Assistant-ul.Instalare Warehouse Builder Target Schema.

Se apasă Next.4. . La următoarea pagină „Create or Drop” se alege Create a new Warehouse Builder Target schema. Se apasă Next. La pagina „Runtime Repository” se introduce numele utilizatorului şi parola pentru beneficiarul Runtime Repository pe care l-am stabilit la pasul 7. 5.

Se apasă Next 7. dacă utilizatorul nu există deja se alege Create and Install into a new user schema. . La pagina „New or Existing User”. La pagina „User name and Password (New) or (Existing) ” se introduce numele utilizatorului şi parola pentru Target Schema(nouă) sau (existentă).6.

Se apasă OK pentru continuare. . Un warning cu privire la configura ia bazei de date poate apărea. La pagina „Tablespace” se specifică tabelele spa iu pentru fiecare categorie prin selectarea tabelelor spa iu disponibile în baza de date.8. 9.

La pagina „Summary” se apasă Finish. 11. Se apasă Exit. .10.

şi se opreşte serviciul. selectăm Oracle.Paşii necesari de urmat în continuare pentru configurarea versiunii client pentru Design Browser sunt: 1. Pentru detalii referitoare la această instalare se studiază documenta ia de instalare adi ională pentru Oracle HTTP Server. Open Services.deny Allow from All AllowOverride None PlsqlDatabaseUsername PlsqlDatabasePassword PlsqlDatabaseConnectString YOUR_DESIGN_REPOSITORY_USER_NAME YOUR_DESIGN_REPOSITORY_PASSWORD HOST_NAME:PORT:SERVICE_NAME . Se deschide fişierul de configurare DAD: Apache_ORACLE_HOME\Apache\modplsql\conf\dads.Pas 5: Se activează versiunea client pentru Design Browser. avănd grijă să înlocuim variabilele cu valorile de sistem corespunzătoare(aten ie se foloseşte „/” şi nu „\” aşa cum e prezentat în doc de instalare!!!): <Location /pls/YOUR_DESIGN_REPOSITORY_USER_NAME> SetHandler pls_handler Order allow. Apache_ORACLE_HOME process Manager. Se opreşte serviciul Apache: pentru Windows: Control Panel. 2. Oracle Database 10g nu mai instaleză automat Oracle HTTP Server şi de aceea este necesar ca înainte de a trece mai departe să se instaleze Oracle HTTP Server întrun nou Oracle_Home.conf 3. Se editează fişierul de configurare DAD adăugând următoarele linii.

De asemenea trebuie să pornim instan a OC4J.%PATH% Perl dadTool.%PATH% SET PATH=%ORACLE_HOME%\perl\5.6. 6. Următorul pas e să rulîm următoarele comenzi DOS pentru a „obfusca” parola: Cd Apache_ORACLE_HOME/Apache/modplsql/conf Set ORACLE_HOME= Apache_ORACLE_HOME SET PATH=%ORACLE_HOME%\Apache\modplsql\conf. selectăm Internet Options . se configurează „cache mamagement ” pentru Web Browser: • din meniul Tools. Se startează serviciul Apache Înainte de a starta versiunea de client pentru Design Browser. trebuie să configurăm Web browser-ul pentru fiecare calculator care va accesa Design Browserul.pl –o 5.1\bin\MSWin32-x86. selectăm Internet Options • in tabul Connections. adaugăm „LOCALHOST ” prin: • din meniu Tools. %PATH% SET PATH=%ORACLE_HOME%\bin.ServiceNameFormat PlsqlSessionStateManagement StatelessWithResetPackageState PlsqlMaxRequestsPerSession 1000 PlsqlFetchBufferSize 128 PlsqlBindBucketWidths 32 PlsqlBindBucketWidths 128 PlsqlBindBucketWidths 1450 PlsqlBindBucketWidths 2048 PlsqlBindBucketWidths 4000 PlsqlBindBucketLengths 4 PlsqlBindBucketLengths 20 PlsqlBindBucketLengths 100 PlsqlBindBucketLengths 400 </Location> 4. apăsăm LAN Settings • bifăm op iunea „Bypass proxy server for local addresses” • apasăm OK 7.

. OWB design browser. OWB Group. Şi apoi se apasă Login.• în tabul general. 8. Configuration and Migration Tools. se configurează Warehouse Builder cu un Net Service Name • selectăm START->programs. se startează versiunea client pentru Design and Runtime Audit Browsers • ne asigurăm ca instanta OC4J e pornită • startăm browser-ele: start->programs. Warehouse Builder. in sec iunea Temporary Internet files. OWB Group. net Manager • selectăm Local şi apoi Service Naming şi se adaugă un nou Service Name local care pointează către o instan ă a bazei de date Oracle care gazduieşte Runtime Repository-ul nostru 9. se introduc datele cerute mai jos şi apoi se alege una din op iunile dorite. şi respectiv OWB Runtime Audit Browser.” • Se apasă OK. se apasă Settings • pentru op iunea „Check for newer version of stored page” se selectează „Every visit to the page. În ceea ce priveşte OWB Runtime Audit Browser.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful