Greetings & Introductions Madainn Mhath Feasgar Math Oidhche Mhath Ciamar a tha thu? Ciamar a tha sibh?

Tha gu math Chan eil dona A bheil thu gu math? Tha Chan eil Dè tha dol? A bheil dad as ùr? Is mise……… Is mise mamaidh / dadaidh…. Cò thusa? Dè an t-ainm a th’ort? Cheerie Beannachd leat Beannachd leibh Mar sin leat Chi mi a-rithist thu Chi mi a-màireach thu Chi mi a-nochd thu Chi mi a dh’aithghearr thu Cha bhi mi fada Na bi fada

Greetings & Introductions Madeen va Fesgar ma Ieeche va Kimar a ha oo? Kimar a ha shiyv? Ha goo ma Chan yell dona A vel oo goo ma? Ha Chan yell Day ha dol? A vel dad as oor? Is meeshe…….. Is meeshe mammy / Daddy….. Co oosa? Jay an tanim a horsht? Cheerie Byanachg lyat Byanachg live Mar shin lyat Chee mee a reehisht oo Chee mee a marachg oo Chee mee a nochg oo Chee mee a yahar Oo Cha vee mee fada Na bee fada.

Greetings & Introductions Good morning Good afternoon Good night How are you? How are you (plural) I am well I’m not bad Are you well? I am I am not What’s doing? Is anything new? I am………. I am ……… mummy / daddy Who are you? What is your name? Cheerio Every blessing Every blessing (plural) Goodbye I’ll see you again I’ll see you tomorrow I’ll see you tonight I’ll see you later I won’t be long Don’t be long

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful