P. 1
Meditest-2000

Meditest-2000

|Views: 1,784|Likes:

More info:

Published by: çağlayan Keklikkıran on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

ANATOMĐ

1. Aşağıdaki sinirlerden hangisinin parasempatik lifleri ganglion otikumdaki sinapstan sonra glandula parotise gider? a) N.facialis b) N.glossopharyngeus c) N.lingualis d) Korda tympani e) N.hypoglossus Cevap B (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.525-526; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1137) Ganglion otikum'un preganglioner parasempatik liflerinin nöronları nucleus salivarius inferior'dadır. N. glossopharyngeus ile beyinden çıkar. Bu sinirin n.timpanikus dalına katılır. Kavum timpani de pleksus karotikus internus'tan gelen nervi karotikotimpanisi ile birlikte pleksus timpanikus'u yapar. N.timpanikus'un getirdiği parasempatik lifle pleksustan çıkarak n.petrosus minor'a katılır. Bu sinir ile ganglion otikum'a gelir.Ganglion otikum'dan çıkan bu lifler n.aurikulotemporalis aracılığı ile glandula parotis'e gider. 2. M.kremaster'in siniri aşağıdakilerden hangisidir? a) N.genitofemoralis b) N.subkostalis c) N.iliohipogastrikus d) N.ilioinguinalis e) N.obturatorius Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.536, Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.1141) N.genitofemoralis (L1-2) ramus genitalis ve ramus femoralis olarak iki dala ayrılır. Ramus genitalis'i m.kremaster'i innerve eder. Ramus femoralis'i trigonum femorale'nin üst kısmında deride dağılır. 3. Nervus vagus'taki parasempatik lifler aşağıdaki organlardan hangisine gitmez? a) Mide b) Kalp c) Dalak d) Đleum e) Kolon sigmoideum Cevap E (Snell, 2.baskı, s.274-278) N.Vagus fleksura koli sinistra'ya kadar olan gastrointestinal kanalı innerve eder. Lifler periarteriyel pleksus yoluyla dağıldığı için A. mesenterika superior'un beslediği bölgeye kadar ulaşırlar. Kanalın geri kalan bölümü sakral parasempatikus'dan gelen liflerle innerve edilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4. Medulla spinalis bağlanır?

dura

mater'e

hangisiyle

a) Konus medullaris b) Filum terminale c) Pia mater d) Fasiya aponevrotika e) Lig. dentikulatum Cevap E (April, Anatomi, s.272) Lig. dentikulatum pia mater'den başlar, arachnoid mater'i deler ve dura mater'e yapışır. Toplam 21 çifttir ve tüm medulla spinalis'i sıkıca destekler. Konus medullaris medulla spinalisin alt ucuna; filum terminale ise pia mater'in alt uzantısına verilen addır. 5. N.glossofaringeus için hangisi doğrudur? a) Dilin motor siniridir. b) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu alır. c) Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu alır. d) Dilin 1/3 arka kısmının yalnız tad duyusunu alır. e) Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu alır. Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.840-842) Dilin 2/3 ön kısmının tad duyusunu n.facialis, genel duyusunu n.mandibularis alır. Dilin 1/3 arka kısmının tad ve genel duyusunu n.glossofaringeus alır. Dilin motor siniri ise n.hipoglossusdur. 6. Burun ucunun duysal siniri hangisidir? a) N. fasialis'in rami zigomatisi b) N. trigeminus'un maksillar dalı c) N. trigeminus'un oftalmik dalı d) N.fasialis'in ramus nasalis eksternus'u e) N.trigeminus'un mandibular dalı Cevap C (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.750-751) N.fasialis, yüzün mimik kaslarının motor siniridir. Yüzün duyusal innervasyonu n.trigeminus'un oftalmik, maksiller ve mandibular dalları ile oluşur. Burun ucu n.trigeminus'un oftalmik dalı ile inerve olur. 7. Hangisi hem foramen iskiadikum majus hem de foramen iskiadikum minus'tan geçer? a) A. glutealis superior b) N. glutealis superior c) N. kutaneous femoris posterior d) N. iskiadikus e) N. pudentalis 1

ANATOMĐ

Cevap E (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı) N.pudentalis önce foramen iskiadikum minustan da geçerek perine'de dağılır. Diğer şıklardaki oluşumlar ise sadece foramen iskiadikum majustan geçerek alt ekstremitede dağılırlar. 8. Glandula parotidea hangisi tarafından innerve edilir? a) N. trigeminus b) N. fasialis c) N. vagus d) N. glossofaringeus e) N. hipoglossus Cevap D (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s. 470) Glandula parotidea'ya secretomotor parasempatik lifler n.glossofaringeus ile taşınır. 9. Aşağıdaki sinirlerden hangisi pleksus sakralis'ten ayrılır? a) N. genitofemoralis b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. kutaneus femoris posterior e) N. iliohipogastrikus Cevap D (Gray's, 37.baskı) N. genitofemoralis, n.ilioinguinalis, n.kutaneus femoris lateralis ve n. iliohipogastrikus, pleksus lumbalisten ayrılan sinirlerdir. 10.Foramen ovale'den geçen oluşum hangisidir? a) N. maksillaris b) N.mandibularis c) N. oftalmikus d) Arteria maksillaris e) Arteria meningea media Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.46) For.ovaleden, N.mandibularis, beyin zarlarına giden küçük bir arter ve bazen de n.petrosus minör geçer. 11.Uyluğun yukarı bölümünde, lig. inguinale yakınında skrotum'a temas eden uyluk derisinin somatosensitif sinir lifleri hangi sinire aittir? a) N. iliohipogastricus b) N. ilioinguinalis c) N. kutaneus femoris lateralis d) N. obturatoryus e) N. genitofemoralis Cevap B (Ulutaş, Đnsan Dissectio'sun El Kitabı, s.9; (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.225) N.ilioinguinalis (L1), n.iliohypogastricus’un biraz aşağısında olmak üzere m.psoas major’un dış kenarından çıkar ve aynı şekilde m.quadratus lumborum’u çaprazlayarak crista iliaca’ya doğru uzanır. Crista iliaca’nın ön yarısında m.transversus abdominis ve m.obliquus externus abdominis’i delerek 2

n.iliohypogastricus ile bağlantı kurar. M.transversus abdominis’e somatomotor dallar vererek bu kası deler. Sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den geçerek uyluğun üst-iç tarafı ile erkeklerde penis kökü ve scrotum’un ön tarafında (nn.scrotales anteriores), kadınlarda ise mons pubis ve labium majus’da dağılır (nn.labiales anteriores). Bu sinirin somatomotor dalları, aralarında seyrettiği m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis’i innerve eder. 12.N. ulnaris'in sensitif dalları aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağılmaz? a) Bilek ekleminin palmar yüzünün iç parçasında b) Hipotenar bölgede c) 5. parmağın palmar yüzünde d) 4. parmağın palmar yüzünün ulnar parçasında e) Tenar bölgede Cevap E (Odar, Cilt 1, 1986, s.453) Avuç içinin tenar bölgesinde n. medianus'un sensitif dalları dağılır. 13.Çift taraflı kasıldığında çeneyi açan ve öne doğru çeken kas aşağıdakilerden hangisidir? a) M.buksinatör b) M.masseter c) M.temporalis d) M.pterigoideus lateralis e) M.pterigoideus medialis Cevap D (Dere, Anatomi, 2.cilt, s.340-345; Wiliams, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.581) M.temporalis, m.masseter ve m. pterigoideus medialis çeneyi kapatır, m.pterigoideus lateralis çeneyi açar. M.buksinatör ise yanakları dişlere doğru bastırır ve üfleme hareketinde ağız içi basıncı attırır. 14.Kanalis inguinalis'in arka duvarının medial 1/3 ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? a) Tendo konjunktivus (Falks inguinalis) b) Lig. interfoveolare c) Lig. inguinale d) Lig. lakunare e) Lig. pektinale Cevap A (Çimen, Anatomi, 2.baskı 1991; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.603-604) Kanalis inguinalis'in ön duvarını deri, fasiya superfisialis ve m.oblikuus eksternus abdominis oluşturur. M.oblikuus internus abdominis'ten gelen lifler de dış üçte birini kuvvetlendirir. Arka duvarını fasiya transversalis yapar. Đç yan üçte birini tendo konjunktivus, dış yanını lig.interfoveolare oluşturur. Lig. refleksumda yapısına katılır. Üst duvarın m.oblikuus internus abdominis ve m.tranversus abdominis aponörozları oluşturur. Alt duvarını lig. inguinale ve lig. lakunare oluşturur.

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

15.Hangi seçenek ön ve arka servikal üçgenleri ayıran kası göstermektedir? a) M. digastrikus b) M. sternokleidomastoideus c) M. omohyoideus d) M. skalenus anterior e) M. splenius kapitis Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.186) M.sternocleidomastoideus boynu ön ve arka olmak üzere iki üçgen sahaya ayırır. Trigonum cervicale anterius denilen ön üçgen, arkadan m.sternocleidomastoideus’un ön kenarı, önden boynun orta hattı ve yukarıdan da mandibulanın alt kenarı tarafından sınırlanır. Trigonum cervicale posterior denilen arka üçgende aşağıdan klavikula, önden m.sternocleidomastoideusun arka kenarı ve arkadan da m.trapeziusun ön kenarı tarafından sınırlanır. 16.Hangi seçenek M.geniohyoideus'u inerve eden siniri göstermektedir? a) 4. servikal spinal sinir b) N. mandibularis c) 6.servikal spinal sinir d) N. vagus e) 1. servikal spinal sinir Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, Ankara 1995, s.189) Hyoid üstü kaslardan olan m.geniohyoideus N.hypoglossus'un kılıfı ile gelen 1.servikal spinal sinir tarafından inerve olur. 17.Larinks'in intrinsek kaslarından hangisi mizmar aralığını (rima glottidis) genişleten kastır? a) Muskulus krikoaritenoideus lateralis b) Muskulus krikoaritenoideus posterior c) Muskulus tiroaritenoideus d) Muskulus krikotiroideus e) Muskulus aritenoideus oblikuus Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.372-373) Larinks'in kıkırdaklarının çevresinde yer alan ve larinks eklemlerini hareket ettiren kaslardan a, c, d, e şıklarındaki kaslar, mizmar aralığını daraltır. b şıkkındaki kas, mizmar aralığını genişleten tek kastır. 18.M.deltoideus'un motor siniri hangisidir? a) N.aksesoriyus b) N. aksillaris c) N. radialis d) N.muskulokutaneous e) N. supraskapularis Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.528-529) M.deltoideus'un motor siniri n.aksillaris'dir.

19.N. aksessorius hangisinin motor siniridir? a) M. latissimus dorsi b) M. romboideus major, c) M. romboideus minor, d) M. trapezius, e) M. levator skapulae. Cevap D (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.194) M.trapeziusun motor siniri, n.aksesoriusun pars spinalisidir. 20.Hangisi kanalis adduktorius'tan(Hunter kanal) geçmez? a) A. femoralis, b) V. femoralis, c) V. safena magna, d) Derin grup lenf damarları, e) N. safenus. Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.264) Hunter kanalından a. ve v.femoralis ile n.safenus geçer. Hunter kanalı uyluğun medial tarafının orta 1/3’ünde ve medialinde bulunur. Trigonum femoralenin tepesinden başlar, m.adduktor magnusun distalinde bulunan hiatus adduktoriusta sonlanır. Femoral damarlar bu kanal aracılığıyla uyluğun ön yüzünden, dizin arka kısmında bulunan fossa popliteaya geçerler. 21.Aşağıdakilerden hangisi infrahiyoid kas grubundan değildir? a) M. sternohyoideus b) M.omohyoideus c) M.sternotiroideus d) M.stilohyoideus e) M.tirohyoideus Cevap D (Kuran, Sistematik Anatomi, 1993) M. stilohyoideus suprahyoid bölge kaslarındandır. 22.Trigonum femorale'nin içerisinde bulunan oluşumlar yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. femoralis b) V. femoralis c) N. femoralis d) N. obturatorius e) Nodi lymphatici inguinales superficiales Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.263) Trigonum femorale (Scarpa üçgeni), yukarıda olan tabanı lig. inguinale’ye, aşağıda olan tepesi ise canalis adductorius’un başlangıcına uyan bir üçgen sahadır. Bu saha lateralden m.sartorius’un medial kenarı, medialden m.adductor longus’un medial kenarı ve yukarıdan da lig.inguinale tarafından sınırlanmıştır. Trigonum femorale’nin tabanında, lateral yarıda m.ili3

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

ANATOMĐ

opsoas, medial yarıda ise m.pectineus ile m.adductor longus bulunur. Bazen de m.pectineus ile m.adductor longus arasında bir aralık bulunduğunda, m.adductor brevis de dar bir bölümü ile katılabilir. Orta kısmı vertikal yönde oluk şeklinde olup, burada femoral damarlar bulunur. Femoral damarlar, üçgenin tabanının ortasından tepesine doğru uzanırlar. Damarların lateralinde bulunan n.femoralis, bu üçgen sahada dallarına ayrılır. Burada ayrıca bir miktar yağ dokusu ve damarlar boyunca dizilmiş yüzeyel inguinal lenf nodülleri bulunur. 23.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Canalis femoralis, v. femoralis'in medialinde yer alır. b) Anulus femoralis, septum femorale denilen ekstraperitoneal bağ dokusu ile kapalıdır. c) Nodi lymphatici inguinales profundi'nin efferent damarları septum femoraleden geçerek pelvis lenfasına açılır. d) Anulus femoralisi medialden ligamentum inguinale sınırlar. e) Canalis femoralis'te bağ dokusu, yağ dokusu, lenfa damar ve bir lenf nodülü bulunur. Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, s.264) Canalis femoralis, Lacuna vasorum’da v.femoralis’in medialinde bulunan 1.25 cm uzunluğunda konik şekilli bir kanaldır. Koninin karın boşluğuna bakan tabanı, uzun ekseni transvers yönde (1.25 cm) olan oval bir halka şeklindedir. Anulus femoralis denilen bu halkayı önden lig.inguinale, arkadan m.pectineus ve fasiyası, medialden lig.lacunare’nin serbest konkav dış kenarı ve lateralden de v.femoralis sınırlar. Anulus femoralis peritoneum ile örtülü olup, karın boşluğundaki basınç nedeniyle burada peritoneum anulus femoralis’e doğru biraz çökmüştür. Burada oluşan çukurluğa, fovea femoralis denilir. Anulus femoralis’i görebilmek için peritoneum’un kaldırılması gerekir. Femoral damarları saran kılıfa vagina femoralis denilir. Bu kılıf mediale doğru bir genişleme göstererek canalis femoralis’i oluşturur. 24.Aşağıdaki kaslardan hangisi n.gluteus inferior tarafından innerve edilir? a) M.gluteus medius b) M.gluteus maximus c) M.gluteus minimus d) M.piriformis e) M.gemellus inferior Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.521; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.255-256) M. gluteus maximus: Gluteal bölgenin en yüzeyel kası olup kalın, geniş ve dört kenarlıdır. Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur. Bu nedenle m. iliopsoas’ın antagonistidir. Siniri N. gluteus inferiordur.

25.N.radialis ile innerve olan kası işaretleyiniz. a) M.biceps brachii b) M.triceps brachii c) M.coracobrachialis d) M.brachialis e) M.palmaris longus Cevap B (Snell, Klinik Anatomi, 5.baskı, 1.Türkçe bası, 1998, s.423; Arıncı, Anatomi, Cilt 1, s.234-235) M. triceps brachii; Kolun arka tarafında bulunan tek kastır. Caput longum, caput laterale ve caput mediale olmak üzere üç başı vardır. Caput longum, scapula’nın tuberculum infraglenoidale’sinden başlar ve burada omuz eklemi kapsülüne de tutunmuştur. Ön kolun en kuvvetli ekstensor kasıdır. Siniri, N. radialistir. 26.Aşağıdakilerden hangisi a.subclavia'nın dalı değildir? a) A.vertebralis b) A.torasika interna c) A.faringea assendens d) Trunkus kostoservikalis e) Trunkus tiroservikalis Cevap C (Çimen, 1991, s.175, 188-192; Gray's Anatomy, 37.baskı, s.736, 750-755) A.vertebralis, a.torasika interna, trunkus kostoservikalis, truncus tiroservikalis a.subklavia'nın; faringea ascendens ise a.karotis eksterna'nın dalıdır. 27.V. Magna serebri hangi sinusun başlangıç kısmında bulunur? a) Sinus sagittalis superior b) Sinus sagittalis inferior c) Sinus rektus d) Sinus transversus e) Sinus sigmoideus Cevap C (Arıncı, Elhan, Anatomi 2, s108-109) Sinus rektus, falks cerebri ile tentorium serebelli'nin birleştiği kenar boyunca arka ve aşağı doğru uzanır. Başlangıç kısmında V. magna serebri ve vv. superiores serebelli yer alır. 28.Hangi seçenek dura mater'in venöz sinüslerinin drene olduğu veni göstermektedir? a) V.jugularis eksterna b) V.jugularis interna c) V.aurikularis magna d) V. jugularis anterior e) V. emisseria Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.1131) Bütün dura sinüsleri doğrudan veya dolaylı olarak foramen jugulare seviyesinde v.jugularis interna'ya açılırlar. Venöz sinüsler dura mater'in iki tabakası arasındaki boşluklardır. Bu sinüslere beyin ve kafa kemiklerinin venöz kanı ve B.O.S. açılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

4

ANATOMĐ

29.Hangi seçenek pariyetal plevra'yı besleyen damarlardan değildir? a) Aa. intercostalis anterior b) A. frenica superior c) A. epigastrika superior d) A. mediastinalis anterior e) A. torasika interna Cevap C (Rohen, 1992) A.torasika interna'nın uç dalı olan a.epigastrika superior pariyetal plevra'ya besleyici dal vermez. 30.Aşağıdaki venlerden hangisi vena jugularis interna'ya drene olmaz? a) Vena lingualis b) Venae faringea c) V. tiroidea superior d) V. vertebralis e) Vena sefalika Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.113-115) a, b, c, d şıklarındaki venler baş ve boyun bölgesinde yer alan ve vena jugularis interna'ya açılan damarlardır. Vena sefalika, üst ekstremite venidir ve vena aksillaris'e açılır. 31.Karaciğerin portal sistemi'ne kan getirmeyen damar aşağıdakilerden hangisidir? a) V.mesenterika inferior b) V. gastrika dekstra c) V. pankreaxicae d) V. epigloika sinistra e) V. suprarenalis Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.131-134) Portal sistemin anadamarı olan vena portae, sindirim sistemi organları ve dalaktan gelen ven kanını toplayarak oluşur. e şıkkında adı geçen ven, bu sistemin damarı değildir. 32.V.azygos hangisine drene olur? a) V.kava inferior b) V.kava superior c) Sol v.brakiosefalika d) Sağ v. brakiosefalica e) Sol v.subklavia Cevap B (Snell, Clinical Anatomy, 3.baskı, s.995) Her iki tarafta v.subklavia, v. jugularis interna ile birleşerek v.brakiosefalika'yı oluştururlar. Toraks arka duvarının venöz kanını taşıyan v. azygos da arka tarafta v.kava superior'a açılır. 33.Beyin arterlerinden hangisi sirkulus arteriosus serebri (Willis poligonu)'nin yapısına katılmaz? a) A. serebri anterior b) A. serebri media
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

c) A. serebri posterior d) A. kommunikans anterior e) A. kommunikans posterior Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 1.cilt, 1995, s.48) A. karotis interna ve dallarından a.serebri anterior ve onları birleştiren a.kommunikans anterior ile a.vertebralis'in devamı a.basillaris'in dalı a.serebri posterior ve onları birleştiren a.kommunikans posterior, sinus kavernosus çevresinde 7 köşeli arter halkasını "sirculus arteriosus serebri'yi (Willis poligonu) meydana getirir. 34.A. iliaka interna'nın en kalın dalı hangisidir? a) A. iliolumbalis, b) A. sakralis lateralis, c) A. obturatorya d) A. umblikalis, e) A. glutea superior, Cevap E (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.84) A.glutea superior, a.iliaka internanın en kalın dalı olup, arka kütüğün bir devamı şeklinde görülür. 35.A. vertebralis kaçıncı servical vertebranın foramen transversaryum'undan girer? a) 7. servikal b) 6. servikal c) 5. servikal d) 4. servikal e) 3. servikal Cevap B (Arıncı, Elhan, Anatomi, 2.cilt, 1995, s.439) A.vertebralis, a.subclavianın birinci bölümünden ayrılır ve 7.si hariç, diğer servikal vertebraların, foramen transversiumlarından geçerek, atlasın üst kenarında mediale doğru yön değiştirir. 36.Larinks'e gelen arterlerin ana kaynağı aşağıdalerden hangisidir? a) A. tiroidea inferior ve superior b) A. lingualis c) A. fasialis d) A. maksillaris e) A. alveolaris inferior Cevap A (Kaplan, Arıncı, Anatomi) A. tiroidea superior ve inferior larinksi besleyen önemli arterdir. 37.Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağı besler? a) A. gastrika dekstra b) A. gastrika sinistra c) A. lienalis d) A. mesenterica süperior'un büyük dalları e) A. pankretikoduodenalis

5

ANATOMĐ

Cevap D (Arıncı, Anatomi, 1.cilt, 1995) Kalın bağırsakları iki ana arter besler: A. mesenterika süperior ve a. mesenterika inferior. Diğer şıklarda sayılan arterler ise mide, duodenum, pankreas başı ve dalağa giden dallardır. 38.Aşağıdaki venlerden hangisi portal dolaşıma katılmaz? a) V.rektalis media b) V.rekstalis süperior c) V. kolika media d) V. gastroepigloika dekstra e) V. gastrika sinistra Cevap A (Arıncı, Uygulamalı anatomi, Türkçe 1.baskı, 1993) V. porta hepatis'in dalları v.lienalis, v.mesenterika inferior, v.mesenterika süperior, v.gastrika sinistra, v.gastrika dekstra, v.sistika'dır. V.rektalis media ise v.iliaka interna ile v.kava inferior'a açılır. 39.Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arter içindeki kanın perifere doğru ilerlemesi kalbin atım gücü sayesinde olur. b) Venlerdeki kanın kalbe dönmesi için direkt bir mekanizma yoktur. c) Venlerdeki kanın kalbe dönüşünü sağlayan ana etkenlerden birisi thoraks içindeki negatif basınçtır. d) Özellikle ekstremite venlerinde kanın kalbe dönüşü sırasında geri akımı önlemek amacı ile valvula'lar bulunur. e) V. cava inferiorda çok sayıda valvula bulunur. Cevap E (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.123) V.cava inferior, diaphragma’nın altında kalan yapıların büyük bölümünden venöz kanı kalbe taşır. Her iki tarafın v.iliaca communis’leri, 5.lumbal omur gövdesinin sağ tarafında birleşerek v.cava inferior’u oluştururlar. Aorta’nın sağ tarafında yukarı doğru uzanan v.cava inferior, karaciğerin arka tarafındaki bir oluk içinden ve diaphragma’nın centrum tendineum’undaki hiatus venae cavae’den geçerek göğüs boşluğuna girer. Göğüs boşluğunun arka duvarından 2.5 cm ön-iç tarafa meylederek perikardiyumu deler ve hemen sağ atrium’a açılır. Atriuma açıldığı deliğin ön kenarında valvula venae cavae inferioris (Eustachi kapakçığı) denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın fetus’da görevi olduğu için, intrauterin hayatta gelişmiş olarak bulunur. V.cava inferior’un göğüs boşluğunda kalan bölümünün bir kısmı perikardiyum kesesi içinde, bir kısmı da dışında bulunur. 40.Vagina carotica içinde bulunan yazılmıştır. Yanlışını işaretleyiniz. a) A. carotis communis b) A. carotis interna c) N. glossopharingeus 6 oluşumlar

d) N. vagus e) V. jugularis interna Cevap C (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.29) Boynun alt kısmında birbirine yakın olan her iki tarafın arteri, yukarı doğru çıktıkça birbirinden uzaklaşır. Đki arter arasında aşağıda trachea, yukarıda ise gl.thyroidea, larynx ve pahrynx bulunur. A.carotis communis’in lateralinde v.jugularis interna, ikisi arasında ve arka tarafta oluşan olukta da n.vagus bulunur. Bu üç yapı boynun derin fasiasından (fascia cervicalis profunda) ayrılan ve vagina carotica denilen bir kılıfla sarılmıştır. Bu kılıf içindeki üç yapı da ayrı kompartımanlar içinde bulunur. Bu yapıların tümüne birden boynun damar sinir paketi denilir. 41.Midenin hangi arteri özefagus arterleri ile anastomoz yapar? a) A. gastrica dextra b) A. gastrica sinistra c) A. gastrica breves d) A. gastroepipiloika dextra e) A. gastroepipiloika sinistra Cevap B (Arıncı, Anatomi, 2.cilt, s.69) A.gastrica sinistra, genellikle truncus coeliacus’un ortalarından ilk dal olarak çıkar. Fakat %25 oranında da diğer iki arterle birlikte çıkabilir. A.gastrica dextra’dan daha kalındır (4/5 mm). Bursa omentalis’in arka duvarını örten parietal peritoneum’un arkasında ve plica gastropancreatica içinde bulunur. Hafif bir kıvrım yaparak öne, yukarı ve sol tarafa doğru uzanır. Üzerini örten peritoneum’da bir kabartı (plica gastropancreatica sinistra) yaparak ostium cardiacum’a gelir. Burada v.coronaria ile birlikte curvatura gastrica minor’un iki yaprağı arasında uzanır. A.gastrica sinistra, cardia’ya geldiğinde rr.oesophageales denilen birkaç dal verir. Bu dallar özofagus üzerinde yukarı doğru uzanarak hiatus aorticus’tan göğüs aortundan ayrılan rr.oesophageales ile anastomoz yapar. Bir kısım dalları da, midenin cardia bölümünü besler. Bu dallar da a.lienalis’in dalları ile anastomoz yapar. A.gastrica sinistra curvatura gastrica minor’da seyrederken midenin ön ve arka yüzlerine dallar gönderir. Bu arterin çıkış yeri çok varyasyon gösterir. 42.Pankreas aşağıdaki damarlardan hangisi ile komşuluk yapmaz? a) A.lienalis b) A.mesenterika superior c) A.gastroduodenalis d) A.hepatika propria e) V. portae Cevap D (Çimen, Anatomi, 2.baskı, 1991, s.201, 333334; Wiliams, Warwick, Gray's Anatomy, 37.baskı, 1992, s.768) A. lienalis korpus pankreatikus'un margo superior'u; a.mesenterika superior, korpus pankreatikus'un marMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

47. s. Sayı 1. 1995. s.cilt.baskı. 49.'u.350-351) Böbrek. hepatika propria. 1995. Elhan. s. IV 3d) Tunika vaginalis karın boşluğundan skrotuma uzanan prosessus vaginalis'in bir kalıntısıdır. M. nodi lenfatisi servikalis profundi'ye. Plika umbilikalis lateralis'i arteria ve vena epigastrika inferior oluşturur. 21. 1. Pancreas'la komşuluğu yoktur.249.bölüm.303) Özofagus mukozasından başlayan lenf damarları alt tiroidal lenf nodüllerine drene olmazlar. Anatomi.portae. Elhan. 757.425) Kovper bezleri. 1. aorta abdominalis ve glandula suprarenalis karın arka duvarına bağ dokusu ile bağlıdır.cilt. 44. Bu nedenle retroperitonal organlardır. a. 1995.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi plika umbilikalis lateralis'te yer alır? a) Urakus'un artığı b) A. s. Anatomi. Elhan. a.Hangi seçenek vestibulum vagina'ya açılan oluşumlardan değildir? a) Üretra b) Glandula paraürethralis c) Bartholine bezleri d) Glandula vestibularis minor e) Kovper bezleri (GIandula bulboürethralis) Cevap E (Arıncı. 43. falsiforme hepatis Cevap C (Arıncı.hepatika kommunis'in pars superior duodeni'yi geçmesinden sonra foramen epiploikum önünde porta hepatis'e yükselir. A.Hangi seçenek sağ böbreğin alt ucu ile yakın komşuluk gösteren yapıyı belirtmektedir? a) Fleksura koli dekstra ve jejunum b) Sağ suprarenal bez c) Karaciğer d) Duodenum'un 2. 1. s. Elhan.392) Sağ böbrek sola göre biraz daha alt seviyededir ve fleksura koli dekstra ve jejunum ile yakın komşuluk gösterir. sakralis mediana e) Lig. 2000 Cevap C (Arıncı. kaput pankreatikus'la komşuluk yapar.Hangi seçenek özofagus'un lenfatik drenajının olmadığı lenf nodüllerini göstermektedir? a) Üst gastrik b) Derin servikal c) Alt tiroid d) Paratrakeal e) Arka mediastinal lenf nodülleri MEDĐTEST Cilt 9.351) Karın ön duvarı ile peritoneum arasında bir kısım damar ve embriyolojik artıklar bulunur.ANATOMĐ go inf. Gubernakulum.cilt. pankreas. 3. epigastrika inferior d) A. testis'in alt kısmı ile skrotum arasındaki yoğunlaşmış bağ dokusudur ve testislerin aşağı inişinde rol oynarlar. Bazılarının yanlızca ön yüzlerinin bir bölümü peritonludur. Çünkü erkek genital bölgesinde bulunan bezlerdendirler. 48.parçası e) Vena kava inferior Cevap A (Arıncı. Elhan. hilum dışında peritonla sarılıdır. 46. 50. 760) Glandula parotidea ekzokrin salgı yapar ve salgısını üst ikinci molar diş hizasında vestibulum oris'e boşaltır. Bu yapılar pariyetal peritonda bir takım plikalar oluşturur. Dalak ise intraperitoneal'dir. Anatomi. v. Anatomi. sfinkter uretra'nın transvers lifleri tarafından sarılmışlardır.Erişkin skrotumunda bulunan karın boşluğu kalıntısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duktus deferens b) Spermatik kord c) Tunika vaginalis d) Gubernakulum e) Epididimis Cevap C (April. Üst 1/3'ü. ve yüzleri.Aşağıdaki yapılardan hangisi endokrin salgı yapmaz? a) GIandula paratiroidea b) GIandula parotidea c) Pankreas d) Ovarium e) Hepsi Cevap B (Snell. orta kısım. Anatomi. s. 1995.gastroduodenalis.Aşağıdaki organlardan hangisi retroperitoneal bir organ değildir? a) Böbrek b) Pankreas c) Dalak d) Aorta abdominalis e) Glandula suprarenalis Cevap C (Arıncı. Bulbus penis yakınındadırlar. 45. umbilikalis'in artığı c) A. labium minus'lar arasındaki aralık olan vestibulum vagina'ya açılmazlar. nodi lymphatici mediastinalis superior ve posterior'a alt 1/3'ü nodi lenfatisi gastrika sinistra'ya açılırlar. kaput panckreatikus'la. Testis aşağı skrotum'a inerken spermatik kord'u oluşturacak karın duvarı yapılarını beraberinde sürükler.Skrotum'un hangi tabakası iskelet kasından yapılmıştır? a) Fasiya spermatika eksterna b) Fasiya spermatika interna c) Fasiya kremasterika d) Tunika dartos e) Periorsiyum 7 .

1. Segmentum laterale [SIV] 5. s.baskı. 1995.1603) Portal ven ve arter omentum minus'un iki yaprağı arasında portae hepatis'e girer.415-416) a. 56. s. Anatomi. 1. d) V. Segmentum lingulare inferius [SV] lobus inferior 6. 4.43. duktus koledokus ve a.Aşağıdakilerden hangisi sağ akciğere ait pulmoner segmentlerden değildir? a) Orta lob lateral segment b) Orta lob medial segment c) Üst lob apikal segment d) Üst lob posterior segment e) Lingular segment Cevap E (Snell. 5. Elhan. 54. Segmentum anterius [SIII] 4.baskı. triangulare sinistrum Cevap A (Gray's Anatomy. alt uçdaki küçük bir saha flexura coli dextra ile ve iç kenarına yakın şerit şeklindeki dar bir saha da duodenum’un ikinci bölümü ile komşuluk yapar.98.cilt. 4. gastrika sin.V. e şıkkındaki tabaka.528-529) Omentum minus. portae hepatis c) Duktus koledokus d) A. Segmentum superius [SVII] MEDĐTEST Cilt 9. 1992. Segmentum mediale [SV] lobus inferior 6. s. bunun aşağısında kalan geniş saha karaciğerin sağ lobu ile. Sayı 1. Segmentum lingulare superius [SIV] 5. Arıncı. 55.816) Duktus torasikus. Fasiya kremasterika'yı meydana getiren muskulus kremaster. s. Sağ akciğer (pulmo dexter) lobus superior 1. 3.Hiatus özofagus'tan geçmeyen hangisidir? a) Sağ nervus vagus b) Sol nervus vagus c) A. 51. b şıklarındaki tabakalar bağ dokudan. Clinical Anatomy.hepatika propria yer alır.kava inferior b) V. Bu oluşum da duodenum'un pars desendens'inde yer alır. portae hepatis aşağıdaki yapıların hangisinin içinde seyrederek portae hepatis'e ulaşır? a) Omentum minus b) Lig. çizgili bir kastır.382) Akciğer segmentleri. 2000 . hepatika propria e) Lenf nodülleri Cevap A (Snell.Duktus koledokus. Segmentum basale posterius [SX] Sol akciğer (pulmo sinister) lobus superior 1+2. gastrika sin. triangulare dekstrum e) Lig. Elhan. Fig. porta hepatis ile midenin küçük kurvaturu ve duedonum'un başlangıcı arasında uzanan 2 yaprak peritondan oluşur. s. hiatus aortikus'tan geçer. düz kas dokusundan. 1995. 1995. s.260.Hangisi omentum minus yaprakları arasında yer almaz? a) V. d şıkkındaki tabaka.cilt. 1. Sadece karaciğer ve ince bağırsaklar ile sağ böbrek arasında peritoneum bulunur. Segmentum basale anterius [SVIII] 9. Anatomi. 52.ANATOMĐ Cevap C (Arıncı. Segmentum basale mediale.cilt.porta. Segmentum superius [SVI] 7. Arıncı. s. dolayısıyla bunlar fascia renalis’e yapışık durumdadırlar. Elhan. papilla duodeni major'a açılır. s. Anatomi. s.cilt. Segmentum posterius [SII] 3. koronaryum hepatis c) Lig. 1. Elhan. Segmentum apicale [SI] 2.Sağ böbreğin ön yüz komşuluğunda aşağıdaki organların hangisiyle arasında periton yer alır? a) Fleksura koli dekstra 8 b) Karaciğer c) Glandula suprarenalis dekstra d) Duodenum'un inen parçası e) Kolon asendens Cevap B (Clinical Anatomy for Medical Students. Anatomi.308) Duktus koledokus. ince bağırsak kıvrımlarıyla komşuluk yapar. 53. hepatorenale d) Lig. duodenum'un hangi kısmına açılır? a) Pars horizontalis duodeni b) Pars superior duodeni c) Pars asendens duodeni d) Pars inferior duodeni e) Pars desendens duodeni Cevap E (Arıncı. Segmentum basale laterale [SIX] 10. Bu periton yaprakları arasında lenf nodları. Diğer komşuları ile aralarında peritoneum bulunmaz. e) Duktus torasikus Cevap E (Gray's Anatomy. v.393) Sağ böbreğin ön yüzünün yukarıda kalan küçük bir sahası sağ böbreküstü bezi ile. periton uzantısı olan seröz zar tarafından oluşturulmuştur. Segmentum anterius [SIII] lobus medius 4. Segmentum cardiacum [SVII] 8. Segmentum apicoposterius [SI+II] 3. Genellikle alt ucun medial bölümü.baskı. 1995.

Aa. A. Mediastinum medius. fleksura coli sinistra ve jejunum. d) Korpus spongiosum penis. Uygulamalı anatomi. Elhan. 1. bronchus principalis dexter. colon transversum’un sol 1/3’ü.azygos. 4. n. ductus thoracicus ve nodi lymphatici mediastinales posteriores bulunur.cava superior’un alt yarısı.rectalis superior adını alır. bunun dalları olan a. s. Anatomi. 1995. göğüs omurları. bifurcatio tracheae. Burada pars thoracica aortae. önden bifurcatio tracheae. 61. pericardium ile corpus sterni arasında bulunan dar bir aralıktır. Anatomi. v.sternopericardiaca. 1. Türkçe 1. Segmentum basale mediale. Arıncı. küçük pelvisde mesocolon sigmoideum içinde uzanır. Madiastinum inferius da kendi arasında anterior. oesophagus. pankreas.cilt.ANATOMĐ 7. Anatomi. yanlardan da pleura mediastinalis tarafından sınırlanmıştır. mediastinum inferius’un en geniş bölümüdür.azygos’un son bölümü.Penis ile ilgili hangi tanımlama yanlıştır? a) Buck (derin fasiya) fasiyası ligamentum suspensorium penis'i yapar.mesenterica superior’dan daha ince olan bu arter aorta’dan. bronchus principalis sinister.cilt) Derin fasya lig. Buarada kalp. colon sigmoideum ve rectum’un da büyük kısmını besler. Crus penis'i korpora kavernosa penis yapar.Sol böbrek ile ön komşuluğu olmayan hangisidir? a) Periton aracılığıyla dalak b) Sol glandula suprarenalis c) Duodenum d) Periton aracılığıyla ince bağırsak e) Kolon Cevap C (Arıncı.splanchnicus’lar. v. 2000 .-12. Mediastinum posterius. b) Krus penis'i korpora kavernosa penis yapar.pulmonalis dextra ve sinistra.mesenterica inferior.bulbospongiosus tarafından sarılmıştır. s. plexus cardiacus’un derin bölümü ve nodi lymphatici tracheobronchiales bulunur.vagus. 1995) Mediastinum iki plevra kesesi arasında bulunan bir boşluktur.thoracica interna’nın mediastinal dalları. Arterin son bölümü a.baskı. Sayı 1.Clivus çukuru nerede bulunur? a) Os oksipitale pars lateralis b) Os temporale pars petrose c) Os oksipitale pars basilaris d) Os serenoidale fasies cere e) Os serenoidale fasies temporalis Cevap C (Arıncı. Dalları.baskı. Cevap C (Kaplan. v. arkadan 5. Segmentum cardiacum [SVIII] 8. frenikus Cevap B (Arıncı. korpora kavernosa penis arasındaki olukta yerleşmiştir. segmentleri arasında birbirine çok yakın bulunurlar.rectalis superior 58. terminal dallarına ayrıldığı yerin 3-4 cm yukarısından çıkar. Mediastinum medius'ta v.1-43) Clivus çukuru beyinin medulla oblangatası'nın oturduğu yerdir ve os oksipitale'nin pars basilaris'inde bulunur. 1. bu aralık burada çok dardır. 62. n. dalak.pulmonalis dextra ve sinistra. 2.76) A.kava süperior'un alt yarısı bulunur.sigmoideae 3.Arteria mezenterika inferior tarafından kanlanmayan organ hangisidir? a) Çekum b) Anal kanal 1/2 üst bölümü c) Đnen kolon d) Sigmoid kolon e) Rektum Cevap A (Clinical Anatomy for Medical Students. s. Rectum’un üst bölümünü besleyen bu arter. Burada gevşek bağ dokusu. pericardium. Segmentum basale anterius [SIX] 9. aorta ascendens. pulmonal damarlar. Anatomi. Segmentum basale laterale [SIX] 10. A. c) Krus'lar m. 1993) Sol böbrek ön yüz komşulukları: Glandula suprarenalis. 9 MEDĐTEST Cilt 9. s. bazen de thymus veya artıkları bulunur.cilt. medius ve posterior diye üç kısma ayrılır. Arıncı. Mediastinum süperior ve inferior olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Her iki tarafın pleurası sternum’un 2-3. Segmentum basale posterius [SX] 57. kava süperior'un üst yarısı c) Bifurkasyon trakea d) Trunkus pulmonalis e) Nn.pudenta interna'dan gelir.Hangisi mediastinum medius'ta bulunmaz? a) Kalp ve perikardiyum b) V. 1992. truncus pulmonalis. n. Bu nedenle. v.hemiazygos. suspensorium penis'i yapar. v. A. colon descendens. ligg. mide. birkaç lenf nodülü ve a.Kalp nerede bulunur? a) Orta mediastinum b) Arka mediastinum c) Üst mediastinum d) Alt mediastinum e) Tracheanın arkasında Cevap A (Arıncı.241-242. Elhan.392) Mediastinum anterius. e) Penis arterleri a. 59. pericardium ve diafragmanın üst yüzünün arka kısmı.colica sinistra 2.phrenicus. 60.

1992. Anatomi. os sfenoidale'deki for. rotundum d) For. üst premolar diş hizasında. Anatomi. 10 67.Kolumna vertebralis'te hangi omurların sayısı sabittir? a) Servikal b) Torakal c) Lumbal d) Sakral e) Koksigeal Cevap A (Moore.cilt. Sayı 1. arkada choanae’nin 1 cm kadar ön tarafında sonlanır. otopsi veya röntgen filmlerinde tesadüfen ortaya çıkar. Hatta zürafanın bile sadece 7 servikal omuru vardır. lumbal ve sakral omurların sayısında %5 oranında varyasyonlar saptanmıştır. 69.cilt. c) 1.ANATOMĐ 63. daha sonra da m. supraspinale e) Fasikulis longitudinales MEDĐTEST Cilt 9.Sinus maksillaris'in açıldığı yeri işaretleyiniz? a) Meatus nasi süperior b) Kavum oris c) Meatus nasi inferior d) Meatus nasi medius e) Duktus nasolakrimalis Cevap D (Arıncı. spinosumdan kafa içine girer. 30.Ductus endolymphaticus hangi kanaldan geçer? a) Canalis musculo tubarius b) Apertura externa canaliculi cochleae c) Canaliculi mastoidei d) Apertura externa aquaductus vestibuli e) Fissura petrotympanica Cevap D (Arıncı. Burada kör bir kanal bulunur.baskı.cilt.5 cm arkada ve dış duvarda ductus nasolacrimalis’in açıldığı dar bir delik bulunur. b) Fissura petroskuamosa. 2.Korda timpani hangisinden geçer? a) Fissura petrotimpanika. m. Arıncı. üst ikinci molar diş hizasında yanak mukozasını delerek küçük bir delikle vestibulum orise açılır. alt duvara çok yakın olarak bulunur ve çocuklarda hemen hemen değecek pozisyondadır. 70. Anatomi. Sistematik Anatomi. 2. içeride aqueductus vestibuli denilen kanalla devam ederek iç kulağa bağlanır ve içinden endolimfa geçer. Cevap E (Arıncı. 1.A. 66. meningea media hangi delikten kafa içine girer? a) For.Meatus nasi inferior'a aşağıdakilerden hangisi açılır? a) Sinus maksillaris b) Sinus sfenoidalis c) Sinus frontalis d) Duktus nasolakrimalis e) Sellulae etmoidales anterior Cevap D (Kuran. apisis dentis d) Lig. Konkav dış yüzü ile dış duvar arasında kalan geçite meatus nasi inferior denilir. 1. Serbest alt kenarı.cilt. fissura pterotympani kadar (Glaser yarığı) geçerek. spinosum e) For. Bezin ön kısmından başlar. Ostium sinus maxillaris cavitus nasi'deki meatus nasi medius'a açılır. d) Fissura timpanoskuamosa. 2000 . konkaların en büyük olanıdır. Cevap A (Arıncı. s. laserum c) For. üst premolar diş hizasında. 1. 65.buccinator ve ağız mukozası arasında oblik olarak bir miktar öne doğru seyreder. Bu farklılıklar kompanze edilebilir ve edilmeyebilir. s. Omurların sayısal varyasyonları klinik olarak önemli olabilir. Anatomi. 68. s. e) Fissura oblikua. ovale b) For. b) 2. s.lingualise katılır. üst molar diş hizasında. Elhan. Ancak normal insanlarda torasik. üst molar diş hizasında. Apertura externa aqueductus vestibula denilen bu açıklık. M.meningea media. s.361) Concha nasalis inferior. atlanto-aksialis mediana'nın ligamentlerinden olmayan hangisidir? a) Lig. 1995. yaklaşık 7 cm uzunluğundadır.187) Korda timpani.buccinatoru deler. alt insiziv diş hizasında. Elhan. 64. c) Fissura timpanomastoidea. e) 2. Sayısal farklılıklar bir bölgede artma veya azalma şeklinde de görülebilir.1519) A.masseterin dış yüzünden geçerek ön kenarına gelir. s. Bunun da arka ve aşağısında tırnağın hamurda bıraktığı iz gibi bir açıklık bulunur. Burun deliklerinden 2.Stenon kanalı (duktus parotideus) ağız boşluğuna hangi hizada açılır? a) 1. Ancak servikal omurların sayısı sabittir.53. Anatomi. s. Ancak çoğu disseksiyon. 1995) Paranasal sinuslardan en büyüğü olan sinüs maksillaris çift olarak bulunur. Ön tarafta vestibulum nasi’nin arka sınırından başlar.Art. d) 1.326) Her insanda 33 omur olmayabilir.294) Stenon kanalı (ductus parotideus).cilt. Elhan. 1995. Clinically Oriented Anatomy.50) Porus acusticus internus’un hemen arkasında bulunan çukurluğa fossa subarcuata denilir. 1995. n. Burada içe doğru kıvrılarak önce korpus adipusum buccae’yi.42. magnum Cevap D (Gray's Anatomy. alaria b) Membrana tektorisa c) Lig.

n.optikus.n. Elhan. fasialis MEDĐTEST Cilt 9. aurikulotemporalis c) N. siliaris brevis ise m. hemisferlerin dış yüzünde gyrus postsentralisde ve iç yüzünde de lobulus parasentralisin arka bölümünde bulunur. Kafa çiftlerinin en incesi olup. 3. yani çaprazlaşan yollardır. 2000 Cevap A (Snell. Clinical Anatomy.1355) N. optikus . lakrimalis. siliyaris brevis Cevap B (Arıncı.siliyaris ve m. boyun omurundan sakrum'a kadar prosesus spinozumların uçlarını birbirine bağlayan kuvvetli fibröz bağdır.cilt.Aşağıdaki korteks bölümlerinden hangisi "primer sensitif saha" olarak bilinmektedir? a) Girus presentralis b) Girus postsentralis c) Girus frontalis inferior d) Girus transversus e) Girus singuli Cevap B (Gray's Anatomy. s. 1995. medulla spinalis'te çapraz yapmadan yol almaktadır.n. n.trochlearis.402) Direkt ve indirekt (konsensual) ışık refleksleri için afferent yolu.Glandula parotis'e postganglioner parasempatik lifler hangisi vasıtasıyla ulaştırılır? a) N. 1995. Anatomi. Nukleus ruber mesensefalon'da bulunur. Elhan.opligus superioru innerve eden somatomotor bir sinirdir.baskı. sadece m. beyni arka yüzünden colliculus inferiorlarla velum medullare superius arasından terkeder. levator palpebrae superioris Cevap C (Gray's Anatomy.295-305) b. Anatomi. s. trigeminus e) N. putamen. medulla spinalis boyunca çapraz yapmayan yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Traktus kortikospinalis lateralis b) Traktus kortikospinalis anterior c) Traktus spinotalamikus lateralis d) Traktus spinotalamikus anterior e) Traktus spinoserebellaris anterior Cevap A (Arıncı.ANATOMĐ Cevap D (Arıncı. s.Aşağıdaki yollardan hangisi ağrı-ısı duyusu taşır? a) Traktus spinotalamikus anterior b) Traktus spinoserebellaris posterior c) Traktus spinotektalis d) Traktus spinoserebellaris anterior e) Traktus spinotalamikus lateralis 11 . 78.okulomotorius b) N.173. Beyin sapının arka (veya üst) kısmından çıkan tek sinirdir. Gray's Anatomy. s. 76. glandula lakrimalis'e nn. optikus . Hanry. optikus . s. 3. zigomatiko temporalis b) N. a) Sferoid tipi eklemdir.n. 77.trohlearis tarafından innerve olur? a) M. trigeminus .295) N. Anatomi ders kitabı. 72. 73.Medulla spinalis'te yer alan uzun yollardan.zigomatikus ve n. okulomotorius oluşturur.Bazal ganglionlardan olmayan oluşum hangisidir? a) Nukleus caudatus b) Nukleus ruber c) Globus pallidus d) Klaustrum e) Korpus amigdaloideum Cevap B (Gray. d) Transvers eksende rotasyon hareketi yapar. 75.cilt. 2. optikus . n. gyrus postsentralisin alt ucu ile sulcus lateralisin arkada oluşturduğu açı içinde bulunur. Elhan.baskı. Cevap D (Dere. 29.Aşağıdaki göz kaslarından hangisi n. zigomatikus d) N.105-109) Lig supraspinale 7. 71. n. Sayı 1. e) Sirkumdiksionda tepesi kaput femoris olan bir koni çizer. abdusens d) N.trohlearis c) N.1155) Primer sensitif saha (primer somestetik saha). 1994) Transvers eksende fleksiyon ve ekstensiyon hareketi yapar. lakrimalis e) Nn. oblikus superior d) M. 74. Anatomi 1. Sekonder sensitif saha ise. s. d ve e şıklarındaki uzun yolların hepsi medulla spinalis'te orta çizgiyi geçerek karşı tarafta yer alan. oblikus inferior e) M. korpus amigdaloideum'dur.baksı. globus pallidus. rektus medialis c) M. 1973) Bazal ganglionlar nukleus caudatus. c) Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon yapar.sfinkter pupilla'ya postgagnlioner parasempatik lifler götürür.Artikulasyo koksa ile ilgili yanlış ifadeyi işaret leyiniz. efferent yolu. "a" şıkkındaki yol bulbusta çapraz yapmakta. c. zigomatikotemporalis. b) Horizontal eksende fleksion ve ekstansion yapar. klaustrum. rektus lateralis b) M. 1.Direkt ve indirekt ışık refleksleri için hangi kafa çiftlerinin sağlam olması gerekir? a) N.

afferent liflerden oluşur. subcostalis c) N. s.baskı. her taraftan beyaz cevherle sarılmıştır. N. Elhan. Sapın alt duvarı ise commissura epithalamica [posterior]’a tutunur. Colliculus superior’lar. 1980. cutaneus femoris lateralis Cevap B (Arıncı. primer işitme merkezi. hemen hemen hepsi çapraz yaparak karşı tarafın beyincik korteksinde sonlanır (tr.Serebellum'un kısımlarından hangisi arşiserebellum'a dahildir? a) Piramis b) Uvula c) Lingula d) Folium e) Tuber Cevap C (Arıncı.spinotektalis.cilt. paleoserebelluma. spinoserebellaris posterior.2] 4.4] 6. 84.4] 7. s. s. tr. 1995.iliohypogastricus [L1 (T12)] 2. 2. şuursuz propriosepsiyon. vizüel reflekslerle ilgili. primer duyu merkezi. s. Yanlışını işaretleyiniz. 1995. Bunlar nukleus dentatus. tr.Plexus lumbalis'ten çıkan dallar yazılmıştır. Tr.ANATOMĐ Cevap E (Arıncı. Sayı 1. 79.368) Corpus pineale (epiphysis cerebri de denilen bu yapı) 5x8 mm boyutlarında. nukleus emboliformis.352) Üst beyincik sapının en kalını olup.3] 5.cilt. N. Elhan.genitofemoralis [L1. Elhan.pontocerebellaris veya tr. 82.torakal sinirin küçük bir bölümünün ön dallarından oluşur. 36. Corpus pineale ve sapını.3. 1. Anatomi. N. 2. Karın arka duvarında bel omurlarının transvers çıkıntılarının önünde ve m. pulvinar ve splenium corporis callosi arasında bulunan corpus pinale. 80.ilioinguinalis [L1] 3. Anatomi. N.225) Plexus lumbalis. 81. s. s. N. a) N. Retina’dan ışık duyusu impulsları getiren lifler. 1995. Elhan. 2.cilt.cilt. Sapın recessus pinealis’in üzerinde kalan bölümü.habenulae’sine geçer. ilk 3 lumbal sinirin tümü ve 4. s.299) Tr.obturatorius [L2. Anatomi. Arıncı. 2000 . 3.lumbal sinirin büyük kısmı ile çoğunlukla 12. Anatomi. Bu nedenle burada sinir hücresi bulunmaz. Plexus lumbalis’in dalları: 1. koni şeklinde bir bezdir.cutaneus femoris lateralis [L2.cilt. bir sap aracılığı ile diencephalon’a tutunur.Hangisi hipotalamusa ait bir oluşum değildir? a) Chiasma opticum b) Tuber cinereum c) Nucleus paraventricularis d) Corpus pineale e) Nuclei tuberales Cevap D (Arıncı. commissura habenulorum [habenularis] ile birleşir. genitofemoralis e) N. N. ilioinguinalis d) N. Sonra mesenMEDĐTEST Cilt 9. Anatomi. nukieus globosus ve nukleus fastigi'dir.Primer motor merkezinin corteks'teki yeri hangisidir? a) Girus postsentralis b) Girus angularis c) Girus temporalis superior d) Girus presentralis e) Sulkus kalkarinus Cevap D (Arıncı. Beyin korteksini beyincik korteksine bağlayan ve tr. 1995. Anatomi. spinotalamikus anterior. son dördü ise uyluğun ön tarafı ile bacağın iç yüzünü innerve eder. 2.Aşağıdaki yollardan hangisi pedinkulus serebellaris medius'tan geçer? a) Spinoserebellaris anterior b) Retikuloserebellar c) Olivoserebellar d) Serebellovestibular e) Kortikoponto-serebellar Cevap E (Gray's Anatomy.393) Girus postcentralis. 83. 3.ventrikülü döşeyen epandim hücrelerinden gelişen bir çıkıntı oluşturur. özellikle kasların sinerjik hareketleri bakımından önemlidir. N. spinoserebellaris anterior ise şuurlu proprioseptif ve eksteroseptif duyuları iletir.cilt.obturatorius accessorius [L3. 1995) Nukleik serebelli orta hattın her iki yanında. primer görme merkezidir. Stria medullaris thalamica ile gelen liflerin bir bölümü buradan karşı taraf nuc.corticopontocerebellaris’in 2.nöronu).corticopontocerebellaris denilen bu yol. iliohypogastricus b) N.femoralis [L2.cilt. Girus temporalis superior.3.4] Yukarıdaki sinirlerden ilk üçü karın duvarının alt kısmını. 2. 2. Sulkus kalkarinus.psoas major’un derininde veya içinde bulunur. Anatomi.ventrikül bu sap içerisine doğru biraz girerek recessus pinealis’i oluşturur. küçük. hafif dokunma ve basınç.917. muhtemelen hypothalamus’un nuc. Bu lifler pons çekirdeklerindeki (nuclei pontis) sinir hücrelerinin aksonları olup.348) Piramis ve uvula. folium ve tuber ise neoserebelluma dahildir.Hangisi serebellum'a ait çekirdeklerdir? a) Nukleus okulomotoriyus b) Nukleus interpedinkularis c) Nukleus ruber d) Nukleus globosus e) Nukleus kaudatus 12 Cevap D (Arıncı.suprachiasmaticus’una gelir.

Kesitte. maxillaris’den sensitif lifler getirir.466-489) Đç kulağın (Auris interna) kısımlarından olan kohlea'nın tabanı basis kohlea'dır. hipotalamus’un ön bülümü ve preoptik saha. c) Radix sensoria: Ggl. Buraya üç kök şeklinde parasimpatik. 1998.cilt. cerebellum ve beyin korteksinden gelir. 86. Doğrusunu işaretleyiniz. nuc.734. olivaris accessorius medialis ve nuc. cranial sinir b) V. fasialis'in geçtiği kanalın kavum timpani'nin arka duvarında oluşturduğu kabartıdır. cranial sinir d) VII.342) Nuclei olivares inferiores kompleksi. MEDĐTEST Cilt 9. Anatomi. Buradan da nervi conarii aracılığı ile corpus pineale’ye gelir. b) Kanalis semisirkularis lateralis'in aditus ad antrum'un iç duvarında yapmış olduğu çıkıntıdır. Cevap A (Arıncı. c) Farinks'in iç duvarında kıkırdak yapının ostium pharygeum tuba auditiva çevresinde yapmış olduğu kabartıdır.Oliva denilen oluşumu yapar. 1995. cervicale superius’dan postganglionik simpatik lifler (n.cilt. a) Hipotalamusun ön kısmında b) Hipotalamusun arka kısmında c) Corpus mamillare'de d) Nucleus preopticus'ta e) Nucleus supraopticus'ta bulunur. pterygopalatinum'a parasempatik lifler hangi cranial sinir içinde ulaşır? a) III. Buradan da tr. Bu lifler burada nöron değiştirir. kalp atışı hızlanır. posterior ve lateralis olmak üzere üç lamellidir). Bunların en büyüğü nuc.Parasempatik bir gangliyon olan gang. mediale doğru uzanarak orta hattı çaprazlar ve karşı tarafın pedunculus cerebellaris inferior’undan beyinciğe ulaşır (tr. 89.Promontorium neresidir? a) Đç kulaktaki basis kohlea'nın orta kulak boşluğuna doğru yapmış olduğu çıkıntıdır. s. Anatomi. parasimpatik sistemle ilgilidir ve uyarıldığında kan basıncı düşer. Bu bölgenin uyarılması sonucunda süratle kan basıncı yükselir. Anatomi. Cilt 2. 2. Bunlardan sadece parasimpatik lifler burada nöron değiştirir. sindirim sisteminin hareketi ve bezlerin salgısı artar ve pupilla daralır. d) Kanalis semisirkularis anterior'un piramis'in ön yüzünde oluşturduğu kabartıdır. beyin sapı ve medulla spinalis’deki otonom sisteme ait daha aşağı merkezleri kontrol eden bir yüksek merkezdir. sindirim sisteminin hareketi ile bezlerin salgısı azalır ve pupilla genişler. Sayı 1. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre. Cevap A (Arıncı.olivaris principalis). simpatik sinir sistemini aktive eder.cilt. 1.olivaris accessorius posterior olmak üzere sağlı sollu üç çift çekirdekten oluşur. cranial sinir c) IX. petrosus major’dan (n. Bunun da simpatikler gibi ganglionla hiçbir fonksiyonel ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçer.olivaris inferior’dan çıkan lifler.178) Ggl. 88. Klinik Anatomi. cervicale superius’a geçer. kalp atışı yavaşlar. canalis pterygoidei aracılığı ile n. s.spino-olivaris). e) N. pterygopalatinum’a ggl. cranial sinir Cevap D (Snell. a) Nucleus olivaris metencephali b) Nucleus olivaris accessorius medialis c) Nucleus olivaris accessorius dorsalis d) Nucleus olivaris inferior e) Nucleus arcuatus ve piramidal yollar Cevap D (Arıncı. Bu liflerin ganglionla fonksiyonel bir ilişkisi yoktur ve buradan kesilmeksizin geçerler. pterygopalatinum’a iki dal şeklinde yukarı kısmından girer ve n. bulbus’un ön-dış tarafında görülen ve oliva denilen kabartıyı oluşturur. N. 2. 2. preganglionik liflerle ggl.olivaris inferior (nuc. s. mesane kasılarak miksiyon olur.Türkçe bası.baskı. Elhan.378) Hipotalamus otonom sinir sistemi ile endokrin sistemi entegre ederek vücuttaki isteğimiz dışınca cereyan eden olayların dengeli bir şekilde oluşmasını sağlar ve organlarımızın düzenli şekilde çalışmalarını kontrol eder. Nuc. 5.olivocerebellaris).ANATOMĐ cephalon’daki formatio reticularis’e geçer.reticulospinalis’in lifleri ile birlikte medulla spinalis’e gelir ve simpatik sistemin üst segmentlerini uyarır. Bu lifler de. 85. Buna karşılık hipotalamus’un arka ve dış kısımlarında bulunan çekirdekler. Bu çekirdeğe afferentleri medulla spinalis (tr. facialis’in dalı) preganglionik parasimpatik lif getirir. Arıncı.olivaris principalis olup (inferior). Bu bölümün orta kulağın iç duvarına (Paries labrintikus'a) doğru yaptığı kabartıya bu isim verilir. 2000 87. açıklığı içe ve biraz da arkaya bakan kıvrıntılı bir U harfi şeklindedir (Lamella anterior. Anatomi. Nuc. Bu kökler: a) Radix parasympathica: Ggl.Hypothalamusta parasempatik aktiviteyi yöneten merkez. istemli hareketlerimizle ilgilidir. doğrusunu işaretleyiniz. pterygopalatinum. s. Aslında hipotalamus.olivaris inferior’lar. s. cranial sinir e) XII. Nuc. pterygopalatinum’a arka tarafından girer. Bu simpatik uyarı. simpatik ve sensitif lifler gelir. fossa pterygopalatina’nın derininde bulunan parasimpatik bir gangliondur.Aşağıdaki oluşumlardan hangisi orta kulakta (auris media) yer alır? a) Antrum mastoideum b) Krista ampullaris c) Scala timpani d) Tragus e) Organom spirale 13 . diğer ikisi ise transit geçer. parasimpatik liflerle (radix parasympathica) birlite gelir. petrosus profundus) getirir. b) Radix sympathica: Ggl.

s. -d şıkkındaki oluşum. Antrum mastoideum. s. Sayı 1. 2.469479) b. 2000 .cilt.1374) Tubae auditiva timpanik kaviteyi.ANATOMĐ Cevap A (Arıncı.Orta kulak boşluğunun farinks'e bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? a) Spatium retrofaringeum b) Đsthmus faringis c) Tubae auditiva d) Torus tubarius e) Plika salpingofaringea Cevap C (Gray's Anatomy.1377) Promontorium orta kulak bölümlerinden biridir. 91. c ve e şıklarındaki oluşumlar iç kulağa. 1995. orta kulağın önemli bir bölümüdür. s. farinks'e bağlayan bir kanaldır. Elhan. 90. dış kulağa aittir.Aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulağın bir bölümü değildir? a) Utrikulus b) Sakkulus c) Promontorium d) Kohlea e) Duktuli semicirkulares Cevap C (Gray's Anatomy. Anatomi. 14 MEDĐTEST Cilt 9.

Birbirinden farklı olan amino ve karboksil gruplarından oluşan peptit bağının bileşenleri proton almaz veya vermezler. s. 2000 d) Đyon-Exchange Kromatografisi e) Disiklohekzil karbomit yöntemi Cevap E (Gözükara. Harvey. hücre membranından Na+ rejeksiyonunu sağlayan S-ATPazı (Na+-K+ATPaz) inhibisyona uğratır. Serum protein jel elektroforezi ise total protein ölçümü için yapılır ve immünolojik bir yöntem değildir. d) Kuvvetli asitlerde ısıtmaya stabildirler.112-123) NADH nın indirgenmiş şekli ve Asetil CoA nın Asetil kısmı geçer fakat NADH ve Asetil CoA geçmez. Vücuda alınan yabancı maddelerin (ksenobiyotikler) ilk aşamada girdikleri kimyasal reaksiyon (faz I reaksiyonu) aşağıdakilerden hangisidir? a) Glukoronidasyon b) Metilasyon c) Hidroksilasyon d) Glutatyon ile konjugasyon e) Asetilasyon Cevap C (Murray. c) Organik solvent ve yüksek konsantrasyondaki üre gibi proteinleri denatüre eden ajanlar tarafından parçalanırlar. 7. Sadece ADP ve ATP geçer. Sayı 1. Mitokondriyal membran hangisi için bir taşıyıcı içerir? a) NADH b) Asetil CoA c) GTP d) ATP e) NADPH Cevap A (Harper's Biochemistry s. e) En çok olarak konfigürasyonda oluşurlar. 15 .953-5) Dijital glikoziderinden ouabain. Lehninger et al. b) Fizyolojik pH'da iyonizedirler. Biochemistry Pamela. Lange Medical Publications Lebanon. 2. Granner.. 2.baskı) Peptit bağı kısmi bir çift bağ özelliğine sahiptir.168.227) Serum protein elektroforezi dışındakilerde spesifik bir protein ölçümü söz konusu olup. Stryer. Ancak ürik asit hem sekrete edilip hem de reabsorbe edildiği için uygun bir madde değildir. Biyokimya.64-648.289. s.baskı. Peptit bağları organik çözücü veya üre ile parçalanmazlar. 6. Cevap A (Champe. 1991) Yabancı maddelerin en çok uğradıkları faz I reaksiyonu hidroksilasyondur. 5. Genellikle trans konfigürasyondadırlar. Diğer dört şık protein saflaştırma yöntemidir. s. Fakat kuvvetli asitlere karşı labildirler. s. Mayes. s. Peptit bağı için hangisi doğrudur? a) Kısmi bir çift bağ karakterine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi immünolojik bir yöntem değildir? a) Radioimmunoassay b) Radial immunodiffüzyon yöntemi c) Enzim immunometrik assay d) Serum protein jel elektroforezi e) Elektroimmunoassay Cevap D (Kaplan. Aşağıdakilerden hangisi Protein saflaştırılması yöntemi değildir? a) Dializ ve ultrafiltrasyon b) Jel filtrasyonu c) Eletroforez MEDĐTEST Cilt 9. 4. Harper's Biochemistry. Rodwel. Klirens testlerinde hangisi kullanılmaz? a) Krom işaretli EDTA b) Ürik asit c) Üre d) Đnülin e) Kreatinin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.127) Đdeal GFR değerlendirilmesi için kullanılacak maddelerin böbrekten hem sekrete hem de reabsorbe edilmeden direkt atılması gereklidir.109) Disiklohekzil karbomit yöntemi protein saflaştırma yöntemi değildir. Methods in Clinical Chemistry. s. Aşağıdakilerden hangisi plazma membranından Na+'a bağımlı glukoz transportunu inhibisyona uğratır? a) Ouabain b) Sodyum azid c) Dikumarol d) Fillokinon e) Tiamin Cevap A (Chlapowski s. 5.BĐYOKĐMYA 1. Metabolism of Xenobiotics. immunolojik yöntemlerdir. 3.

baskı. 12. Antiport ise iki molekülü zıt yönde taşır. Albumin ömrü kadar bir süre için glukoz değerini verir.BĐYOKĐMYA 8. Textbook of Clinical Chemistry 2.528) Kotransport sistemlerinde bir solütün aktarılması bir diğer solütün eş zamanlı veya ardışık olarak aktarılmasına bağımlıdır. böbrek medullasında glikoliz için gereken glikozun kaynağı böbrek korteksindeki glukoneojenez olarak görünmektedir ve böbrek korteksi bu süreçte ağırlık bakımından karaciğere göre daha aktiftir. 16 MEDĐTEST Cilt 9. s. 2. ve son 2-3 aylık kan glukoz seviyesinin çok iyi bir göstergesidir. Ashwood. 24. s. N-Glukoz kotransportu simport ile gerçekleşir.baskı. 11.Aşağıdaki bileşiklerden hangisi net glukoz sentezine neden olmaz? a) Alfa-Ketoglutarat b) Laktat c) Gliserol d) Okzaloasetat e) Asetil CoA Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Plazma glukoz düzeyinin düşük olduğu ve glikojen depolarının tükendiği açlık durumunda. s.baskı. 2. fosfatidiletanolamin Cevap B (Harper. 2000 . s. Bu nedenle diyabetin takibinde çok önemli bir kriterdir.Son 2-3 ay içerisindeki glukoz düzeyini aşağıdakilerden hangisi gösterir? a) Glukoz Tolerans Testi b) Talbutamid testi c) Adrenalin testi d) HbA1c e) Laktik asit testi Cevap D (Lippincotts Biochemistry s. fosforilkolin c) Ceramid. 10.Kas dokusu acil enerjisini nereden sağlar? a) Kan glukozundan b) ATP'den c) ADP'den d) Kreatinden e) Kreatininden Cevap D (Burtis. 14. Sayı 1. yağ asidi. Simport. bu solütleri aynı yönde aktarar.baskı. Glukoz ve sodyum kotransport sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından tanımlanır? a) Uniport b) Antiport c) Simport d) Ters yönde düzenlenmiş uniport sistemler e) Aynı yönde düzenlenmiş uniport sistemler Cevap C (Harper. Biyokimya. Biyokimya. yağ asidi. enerjilerini kreatinden sağlarlar. 9.153. Üniport bir molekülü çift yönde taşır. s. yağ asidi ve sfingozin oluşur.139-140) Sfingomyelin’in hidrolizi ile fosfatidik asit. The National Medical Series For Independen Study.Aşağıdaki yapılardan hangisi sfingomiyelinlerin karakteristik yapısıdır? a) Ceramid. 1997) Asetil CoA. Hücre membranının sitozolik tarafa bakan kısımda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kolesterol b) Sfingomiyelin c) Lesitin d) Fosfatidil serin e) Glikolipid Cevap E (Harper. 22. 24.11) Fruktozamin glikoprotein yapısındadır. piruvat veya diğer glukoneojenik ara ürünlere dönüştürülemez. 13. 15.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir? a) Plazma glukozu b) Medulla hücrelerindeki glikojen c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez e) Fuktozun glukoza dönüştürülmesi Cevap C (Onat. sfingozin ve karbonhidrat içeren lipidlerdir ve sitozole bakan yüzde bulunmazlar. fosfatidil inozitol b) Ceramid. Biyokimya. Fosfotidik asit + kolin. fosfotidil kolini oluşturur. yağ asidi d) Sfingozin.baskı.39) HbA1c normal değeri 6-8 mg/dl dir.Aşağıdakilerden hangisi bir kaç haftalık serum kan şekeri ortalamasını gösterir? a) Hb A1C b) Glukoz c) Fruktozamin d) Glikolipid e) HDL Cevap C (Fructozamine Workshop Report Boehringer Manheim. Tietz.1531-1533) Kaslar acil durumlarda. kolin.490) Glikolipidler (Glikosfingolipidler) bir yağ asiti.baskı) Böbrek medulla hücrelerinde trikarboksilik asit döngüsünün ve elektron transport sisteminin enzimleri az miktardadır ve enerji üretimi için aktif glikolitik yolu kullanırlar. 1994. Sfingozin + yağ asidi “ceramid”i oluşturur. fosfatidik asit e) Sfingozin. sfingozin.

s. b) Glukagon seviyesinin artışıyla inhibe edilir. 2. s.82) Hastalarda miyofosforilaz noksanlığına bağlı olarak normalde %2-0. 2000 c) Lizozomal α (1→4) glukozidaz.P. e) Fosfodiesteraz tarafından cAMP'nin AMP'ye dönüşümü Cevap D (Champe. 1993.Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir? a) Karaciğer ve kasta glikojen sentezini arttırmak b) Karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmak c) Karaciğere glukoz girişini arttırmak d) Karaciğer ve kasta glikojen yıkılımını azaltmak e) Karaciğer ve kasta glikolizi ve asetil KoA üretimini arttırmak Cevap B (Lehninger. Harvey.Glikojen depo hastalıklarından biri olan Tip V glikojenaz da (Mc Ardle Sendromu) hangi enzim noksandır ve vücutta nerede glikojen birikimi görülür? a) Glukoz 6-fosfataz. Nelson. en yaygın varyantı (A). 17 . Harvey. bunu fosforilaz a'ya dönüştürerek yapar. oksidatif stresten sonra klinik hemoliz gösterir. Biochemistry Pamela. e) FAD'nin oksidasyon/redüksiyonu gerekir. Bu hastarada karaciğer fosforilazı ve karaciğerdeki glikojen miktarı normaldir. 20. Glukagon glukoneojenezi sitümüle eder. Biyokimya Ders Notları. 1993.baskı.baskı) Biotin piruvat karboksilazın kofaktörüdür. Cevap C (Champe. lizozomlarda d) Kas fosforilazı (miyofosforilaz). kasta e) Fosfofruktokinaz. Đzositrat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz koenzim olarak NAD+'yi kullanır. 18. 19.baskı) Ketoglutarat dehidrogenez kompleksi tarafından katalizlenen reaksiyonda tiamin pirofosfat tiaminin bir kofaktör formu şeklinde -ketoglutaratın dekorboksilasyonuyla üretilen eş karbonlu bir ara metabolitin geçici bir taşıyıcısıdır. 2. Cox.9 arasında bulunan glikojen miktarı %2. c) Biotinin bulunması gerekir. Biochemistry Pamela. Piruvatın karboksilasyonu mitokondride oluşurken glukoneojenezin diğer reaksiyonları sitozolde oluşur. 2. s. Đnsulin karaciğer ve kasta glikolizi hızlandırır ve asetil KoA üretimini arttırır. halbuki fumarazın koenzimi yoktur. Böylece glukozun karaciğer ve kas tarafından kullanılması sonucu açığa çıkan asetil KoA'lar yağ asidi sentezine katılırlar keton cisimciklerine dönüşmeleri de engellenir. Türkiye Klinikleri.Glukoneojenez vasıtasıyla piruvattan glukozun sentezi için hangisi doğrudur? a) Yalnız sitozolde oluşur.Aşağıdaki enzimatik aktivitelerin hangisinde tiamin eksikliğinde azalmasını beklersiniz? a) Piruvat karboksilaz b) Đzositrat dehidrogenaz c) Fumaraz d) α . dönüşümü. 17. s. 5-4 kadar yükselir.baskı.Heksozmonofosfat yolunda enzim eksikliğinde.baskı) Egzersiz esnasında endoplazmik retikulumdan salınan Ca++ fosforilaz kinazın kalmodulin alt ünitelerine bağlanır. 2. oksidatif strese maruz kalındığı zaman akut hemolize neden olur? a) Heksokinaz (HK) b) Glukozfosfat izomeraz (PGI) c) Fosfofruktokinaz (PFK) d) Piruvatkinaz (PK) e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6FD) Cevap E (Tietz. kas ve eritrositlerde Cevap D (Harper'in Biyokimyası. 1999. Fosforilaz kinaz glukojen fosforilaz b'yi aktive eder.BĐYOKĐMYA 16. Seramid oligosakkaritlerin türevleridir ve bir veya daha fazla N-asetil nörominik asit molekülü içerir. karaciğerde b) Karaciğer fosforilazı. 2. d) Ametabolik olarak laktat oluşur. Harvey. 22. s. özellikle sinir uçlarında bulunurlar.246-256) Gangliozidler en karmaşık glikosfingolipitlerdir ve esas olarak CNS ganglion hücrelerinde.N-asetilnöraminik asit (sialik asit) içeren bileşik hangisidir? a) Sfingomyelin b) Gangliozid GM2 c) Fosfatidil kolin d) Trombosit aktive edici faktör e) Triaçilgliserol Cevap B (Lihnger. karaciğerde MEDĐTEST Cilt 9.223. Biotin piruvat karboksilazın bir koenzimidir.Đskelet kaslarında Ca++'un aniden yükselmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? a) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın aktivasyonu b) Siklik AMP-bağımlı protein kinazın katalitik ve regülatör alt grupları içerisine ayrışması c) Protein fosfatazın etkisine bağlı fosforilaz kinazın inaktivasyonu d) Glukojen fosforilaz b'nin fosforilaz a'ya. Biochemistry Pamela.760) Đnsülinin başlıca etkisi kan glukoz düzeyini normal sınırlarda korumaktır. 21. Böylece bu enzim aktive olur. dehidrogenaz eksikliği bütün dünyada oldukça yaygındır.ketoglutarat dehidrogenaz e) Laktat dehidrogenaz Cevap D (Champe.1486) Eritrositlerde Glukoz 6. Oluşan asetil KoA'lar karaciğerde yağ asidi sentezi içinde kullanılır. Principles of Biochemistry. Đnsülin karaciğerde yağ asidi sentezini azaltmaz arttırır. Sayı 1.

erişkinlerde osteomalazi anormal kalsiyum ve fosfat metabolizmasının sonucudur. d) Glikolizde oluşan yüksek enerjili fosfat bileşikleri fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşumunu sağlarlar. Çocuklarda raşitizm. 2. Cevap E (Lehninger. fosfatlar ile bağırsak lümeninde bağlanarak absorbsiyonu engellerler. Cox.BĐYOKĐMYA 23. UDP-glukoz oluşumunda ortaya çıkan bir maddedir. s. Aşırı karbonhidrat alımı ve alkaloz plazma fosfatını düşürür. Türkiye Klinikleri. açlıkta olduğundan daha fazla görülür. Sodyum ve fosfat beraber emilirler. substrat bağlayıcı bölgesi bu magnezyum komplekslerine spesifik olan bir çok glikolitik enzimin aktivitesi için esastır. αD-Glukoz UDP’ye bağlanıp tüm glikozil rezidüleri için kaynak oluşturur. glukoz rezidüleri için alıcı görevi görür. s. Fosfatın tüketilmesi bağırsaklardan absorbsiyonunun azalması veya böbreklerden aşırı kaybı sonucu olarak meydana gelir.Glikoliz reaksiyonlarının devamı için hangisi gereklidir? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Flor d) Đyot e) Klor Cevap B (Murray. s. 2000 . 1999.baskı (Türkçe çevirisi).Glikojen sentezi için aşağıdakilerden birisi gerekli değildir? a) α-D-Glukoz b) UDP c) Glikojenin d) UDP-Glukoz pirofosforilaz e) Pirofosfat Cevap E (Lippincott Company Biochemistry. Bunun %85 kadarı iskelet sisteminde ve dişlerin yapısında bulunur. Ağrı. dünya nüfusunun %50’sinde görülür. Portal dolaşımla vücuda girer. Adipoz dokudan yağ asidi salınımı ve hepatik ketogenez. Laktozun kesilmesi ile ve yoğurt gibi laktoza daha az ihtiyaç gösteren kaynakların kullanımı ile düzelir. kramp ve aşırı egzersiz sonrası miyoglobinüri gözlenir. Principles of Biochemistry. Kas glikojen fosforilaz eksikliği olur. Antiasitler. 22. CPK artışı. Sayı 1. egzersiz öncesi glukoz ve früktoz gerekir. Fosfat toksisitesi akut veya kronik böbrek yetmezliğinin normal fosfat atılımını önlediği haller hariç ender görülür. UTP+Glukoz-1fosfat reaksiyonunun yan ürünüdür. Harper'ın Biyokimyası.206.Đnsüline bağımlı diabetes mellitus da aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Hücrede glukoz kullanımında azalma b) Lipolizde artma c) Keton cisimlerinin ütilizasyonundaki yetersizliğe bağlı ketoasidoz d) Glukoneogenezde artma e) Protein yıkımında azalma Cevap E (Lippincott. 1999. glukoz 1-fosfat ve UTP’den UDP-glukoz pirofosforilazın katalizlediği bir reaksiyon sonucu oluşur.Hangisi ozmotik diyare sebebidir? a) Früktoz-1. UDP-glukoz.Aşağıdakilerden hangisi glikolitik ara maddelerin fosforillenmesinin sağladığı avantajlardan biri değildir? a) Fosforillenmiş ara maddeler negatif yük taşıdıkları için hücreden dışarı çıkamazlar b) Fosfat grupları metabolik enerjinin enzimatik olarak korunmasında önemlidirler. 28.6-bifosfataz yetmezliği b) Aldolaz B yetmezliği c) Früktokinaz yetmezliği d) Laktoz yetmezliği e) Galaktokinaz yetmezliği Cevap D (Türkiye Klinikleri.297) Diabette protein yıkımı artar. 1993. Pirofosfat. Hipofosfatemiden iskelet ve kas sistemleri etkilenir. Biyokimya Ders Notları. 1994. 2-5 yaşlarında başlar. Glikojen sentezine katılmaz. Egzersiz yasaklanır. 27. 1993. normal yapı yanısıra kas glikojeninde artış 18 tesbit edilir. Nelson. c) Fosforillenmiş ara maddelerin fosfat gruplarının Mg++ ile kompleks yapabilmesi. Biyokimya Ders Notları. Diyare ve meteorizm ile kendini gösterir. α-D-Glukoz moleküllerinden sentez edilir. Erkeklerde daha sıktır. s.Aşağıdakilerden biri glukoneogenezisin substratı değildir? a) Asetil-CoA b) Piruvat c) α-ketoglutarat d) Gliserol e) Laktat MEDĐTEST Cilt 9. Bu yüzden sodyum absorbsiyonunu bozan olaylar fosfat absorbsiyonunu da bozar. 26. 24. Glikojenin.136) Glikojen. 25.baskı. glikojen yokluğunda önemli bir spesifik protein olup.400-4452) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların spesifikliğinin artmasına ve aktivasyon enerjisinin düşürülmesine katkıda bulunan bağlanma enerjisini sağlar. Kas enzim tetkikleri. iskemik egzersiz testleri sonrası eksik laktat üretimi gözlenebilir. s.189) Đnsanda toplam bir kilo kadar fosfor mevcuttur. Serbest fosfat jejunumun orta kısmından absorbe edilir. e) Fosfat gruplarının enzimlerin aktif bölgelerine bağlanması enzimatik reaksiyonların aktivasyon enerjisinin arttırılmasına katkıda bulunur.82) Laktoz intoleransı. s. Bazen bariz otozomal resesif kalıtım gösterir.

2000 . asetil CoA miktarı karaciğerin oksidatif kapasitesini aştığında. Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. s. s.Keton cisimlerinin vücud tarafından yakıt olarak kullanılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Keton cisimleri. Aseton uçucudur ve solunum ile dışarı atılır. 1994. 19 2-karbonlu metabolitler CO2 ⇓ H2 3 karbonlu metabolitler Kalın bağırsak ŞĐŞKĐNLĐK. d) Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünebilir ve bu yüzden kanda taşıyıcıya gereksinim duymazlar. b) Plazma keton cisimleri düzeyi arttığı zaman.265. emilemez. Sayı 1.101) Glukoneogenezde Piruvattan Oksaloasetat oluşumundaki enzim olan piruvat karboksilazdır. Biyokimya. karaciğer onları enerji sağlamak amacı için etkili biçimde okside eder. 32. galaktoz ve glukozdan oluştuğuiçin galaktozemili hastalara verilmez. Laktat Piruvata dönüşerek glukoneogeneze katılır. 1997) Karaciğer keton cisimleri kullanamaz. miktarı artmış yağ asitlerine yanıt olarak üretilirler. Lümendeki laktoz.gliserol depoları yıkılırken karaciğere çok büyük miktarda yağ asitleri gelir. Gliserol lipid metabolizması ile ilgili olup direk olarak glukoneogenez substratı değildir. asetoasetat'tan spontan olarak oluşan bir üründür ve vücut tarafından metabolize edilemez. 31. Aseton. Türkiye Klinikleri. dehidratasyon bulguları ortaya çıkabilir. Lippincott. yağ dokusunun triaçil.21) Laktoz Laktaz eksikliği Galaktoz + Glukoz Laktoz ↓ Bakteri Đnce bağırsak Laktoz. Eğer bu enzimin miktarı yeterli değilse anne sütüyle gelen laktoz parçalanmaz ve yüksek düzeylerde laktoz bebeğin bağırsaklarında lümende kalır. 2. 30. DĐYARE DEHĐDRATASYON MEDĐTEST Cilt 9. 1994.Triaçilgliserol bünyesindeki yağ asidlerinin yağ dokusundan mobilizasyonu ve daha sonra kas mitokondrileri tarafından oksidasyonu aşağıdaki bileşiklerden hangisini gerektirmez? a) Yağ asetil-CoA sentezi b) Asetil CoA karboksilaz c) Karnitin d) Serum albumini e) Hormona duyarlı lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. Ayrıca bağırsaktaki bakteriler laktozu kullanırlar ve karbondioksit açığa çıkar. e) Yağ asitlerinin aksine. Piruvat Oksaloasetat üzerinden glukoneogeneze girer ve glukoz oluşumunu sağlar.131) Laktoz. Çünkü asetoasetatı asetoasetil CoA'ya dönüştürmek için gerekli olan enzim karaciğerde yoktur. Örneğin. 29. Yağ asitleri kan-beyin bariyerini geçemezler fakat keton cisimleri geçebilir.Galaktozemili bir hastaya aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi verilmez? a) Mannoz b) Maltoz c) Sukroz d) Laktoz e) Amiloz Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. α-Ketoglutarat krebs döngüsü reaksiyonunun Oksaloasetat’a dönerek reaksiyona girer. keton cisimleri beyin tarafından okside edilebilir.baskı. aşırı düzeylerde suyu bağırsak lümenine çeker ve bu yolla bebek diyare olarak yüksek miktarlarda su kaybeder. Bunun allosterik aktivatörü ise Asetil-CoA’dır. s. s.BĐYOKĐMYA Cevap D (Lippincott Company Biochemistry. Keton cisimleri sulu çözeltilerde çözünürler şiddetli açlık hallerinde oluşurlar.Hangi disakkarit bir enzim eksikliğine bağlı olarak bağırsakta birikerek gastrointestinal şikayetlere neden olur? a) Sükroz b) Glukoz c) Maltoz d) Laktoz e) Galaktoz Cevap D (Clinical Chemistry.125. 1992 s. asitler ve laktaz enzimi tarafından parçalanır.baskı. 2. c) Aseton vücut tarafından yakıt olarak kullanılmaz. 1997) Asetil CoA karboksilaz yağ asiti sentezinde yer alan bir enzimdir.

Harvey. sakkarin ve N-asetil nöraminik asit bulunur. 3.267) Keton cisimlerinin üretim yeri karaciğer olmasına rağmen. Midedeki gastrik lipaz kısa ve orta zincirli yağ asitleri ihtivalı triaçilgliserolleri hidrolizler. s. b) Diaçilgliserol üretimi c) Đntraselüler depolardan Ca++'un salınımı d) Proteinlerin defosforilasyonu e) Kalmodulin bağımlı protein fosforilasyonunun aktivasyonu Cevap D (Champe. 39.bölüm. Biochemistry Pamela.Aşağıdakilerden hangisi keton cisimlerini kullanmaz? a) Yağ dokusu b) Đskelet Kası c) Böbrek d) Karaciğer e) Kalp kası Cevap D (Harper. Biochemistry. 2. c) Triaçil gliserol yapısında gliserol ve yağ asiti bulunur. b) Fosfatidil kolin yapısında gliserol bulunur. s. Richard.4. kolesterolden sentezlenen safra asitidir.55) Feed-back regülasyonda 3-hidroksi-3 metilglutarilCoA redüktaz kullanılır. s. 36.baskı. Biyokimya Pamela. 2000 .baskı) Fosfolipaz C'nin aktivasyonu protein fosforilasyonuna yol açar. 35. Harvey. Fosfolipaz A2 pankreas tarafından sentezlenir ve ince barsakta besinle alınan fosfolipitleri hidrolizler kolesterol ester hidrolazlar ince bağırsaktaki diğer lipitlerde bulunan kolesterol esterlerini hidrolizleyen pankreatik bir enzimdir. 2. ketozisde kan ve idrarda egemen olan keton cismidir. Kolik asit. s.302) Hormon duyarlı lipaz aktivitesinin artması nedeniyle albumine bağlı yağ asitlerinin miktarı artar. Bu enzim asetil-CoA'dan kolesterol oluşumundaki ilk kontrol basamağıdır. e) Ganglioisid yapısında karbonhidrat bulunur. Türkiye Klinikleri.3-metilglutaril . 20 37. 38. çünkü enzim sistemleri eksiktir.Kolesterol sentezinin en önemli regülasyon noktası nedir? a) Skualenin lanosterole dünüşümü b) 3-hidroksi . Harvey. Oluşan keton cisimleri KoA ya bağlanarak aktifleşirler. kolesterolden bağırsak bakterilerince sentezlenir. 2. Pankreas tarafından sentezlenen ve pankreatik sıvıda bulunan pankreatik lipaz ince bağırsakta besinlerle alınan triaçilgliserolü hidrolizler. karaciğerde kullanılmazlar. Beta hidroksi-butirik asit.CoA sentaz c) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA liyaz d) 3-hidroksi-3 metilglutaril-CoA redüktaz e) Đzoprenoid izomerlerinden skualen sentezi Cevap D (National Boards.Açlık boyunca keton cisimlerinin yapımının artması aşağıdakilerden hangisi nedeniyle olmaktadır? a) Dolaşımda azalmış glukagon düzeyi b) Karaciğerde azalmış asetil CoA oluşumu c) Serumda artmış yağ asiti düzeyi d) Karaciğerde artmış yağ asiti düzeyi e) Yağ dokusunda hormon duyarlı aktivitenin artması Cevap C (Champe.baskı. d) Gangliosid yapısında fosfat bulunur. a) Lökotrien A4 b) Prostasiklin c) Tromboksan A2 d) Prostoglandin H2 e) Araşidonik Asit MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisinin en önemli etkilerinden birisi trombosit agregasonunu inhibe etme kabiliyetine sahip olmaktır. s.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sfingomyelin yapısında yağ asidi bulunur. Bu enzim infantlarda diyetle alınan lipitlerin parçalanmasında yalnız önemli olabilir. Sayı 1. Biochemistry Pamela. 2. 40. Cevap D (Mathews-Van Holde The Benjamin.208) Koprostanol. 34.Aşağıdaki enzimlerden hangisi sindirim esnasında total besin lipitlerinin parçalanmasında rol oynamaz? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Lipoprotein lipaz d) Fosfolipaz A2 e) Kolesterol ester hidrolaz (170) Cevap C (Champe.5-trifosfatın ayrılması. 20.BĐYOKĐMYA 33. Cholesterol and Steroid Metabolism.baskı.Aşağıdakilerden hangisi kolesterol sentezinde bir prekürsör maddedir? a) Koprostanol b) Progesteron c) Lanosterol d) Kolik asit e) Pregnenolon Cevap C (Lippincott's Illustrated Reviews.303-307) Gangliosid yapısında sfingosin. yağ asiti. Ancak bu olay karaciğerde sağlanamaz.baskı) Lipoprotein lipaz dolaşımdaki plazma protein partiküllerindeki triaçilgliserolu parçalar.Fosfolipaz C'nin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz? a) Membrana bağlı fosfotidilinositol 1. Progesteron ve pregnenolon kolesterolden sentezlenen steroid hormonlardır.

biyosentez tepkimelerinde kullanılmasıdır. Harvey. Açil karnitin daha sonra CoA ile tepkimeye girer bu da karnitin palmitoil transferaz-II tarafından katalizlenir. Karaciğer keton cisimlerini kullanamaz.BĐYOKĐMYA Cevap B (Champe. s. serbest kolesterol ve kolesterol esterlerinin değişik oranlarda biraraya gelmesi ile oluşur. 2. lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. s. Keton cisimlerinin yapımı tercihan karaciğerde gerçekleşir. Hayvanlarda C9’dan sonraki çift bağlı yağ asitleri sentezi olmaz. Steroidler etkilerini fosfolipaz A2 inhibisyonu.baskı) Tromboksan A2 trombosit agregasyonunu uyarır. NADH ve FADH2'nin enerji sağlanması amacı ile. 1999. Glukoz kullanımının normal olduğu durumlarda çok az keton cisimleri yapılır. 1999. 2. linoleik ve araşidonik asit ile birlikte tam bir beslenme için gerekli esansiyel yağ asitidir. triaçilgliserol.218) Linolenik asit. Türkiye Klinikleri.baskı. 43.. Sayı 1.105. 46. Açil karnitinin içeri taşınması bir molekül karnitinin dışarı taşınmasını gerektirir. Biyokimya Ders Notları. Yani karbonhidratların antikotejenik ya da ketolitik etkileri vardır. NADPH'lardan 8'i sitrat mekiğinden 6'sı pentoz fosfat yolundan elde edilir. Karnitin palmitoil transferaz-1 enzimi uzun zincirli açilCoA’yı mitokondri iç zarını aşabilen ve enzimlerin βoksidasyon sistemine ulaşabilen açil karnitine çevirir.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel yağ asitidir? a) Stearik asit b) Oleik asit c) Palmitoleik asit d) Linolenik asit e) Lignoserik asit Cevap D (Harper.Hangisi plazmada içerisinde taşınmaz? a) Serbest kolesterol b) Ester kolesterol c) Serbest yağ asitleri d) Fosfolipid e) Triaçilgliserol Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews.Keton cisimlerinin enerji kaynağı olarak kullanıldığı major organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Böbrek-beyin-kas b) Kas-kemik-karaciğer c) Karaciğer-kas-böbrek d) Karaciğer-beyin-böbrek e) Böbrek-kas-sinir Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. kaslar ve uzun süreli adaptasyonlarda beyin gelmektedir. aşağıdakilerden hangisi sağlar? a) NADP+ b) FAD+ c) FADH2 d) NADPH e) NADH Cevap D (Chlapowski s. Sadece karaciğerde mitokondrilerde sentezlenerek dolaşıma geçer. Bu dokuların başında.Aşağıdakilerden hangisinin mitokondri içerisine taşınmasında karnitin gerekir? a) Palmitoil KoA (C16) b) Asetil KoA (C2) c) Oktanoil KoA (C8) d) Lignoseril KoA (C24) e) Heksacosanoil KoA (C26) Cevap A (Harper. Biyokimya Ders Notları. Biyokimya. 2000 d) Tromboksan (TXA2) sentaz e) Prostasiklin (PGI2) sentaz Cevap B (Türkiye Klinikleri. Bu bakımdan karaciğerin. prostaglandin sentezinde rol alan enzimlerden hangisini inhibe eder? a) 5-lipoksijenaz b) Siklooksijenaz c) PGG2 peroksidaz MEDĐTEST Cilt 9. 1993. Bitkisel ürünlü olanlarda C9-12-15’de de çift bağ bulunabilir. s. Karaciğerde gerçekleşen reaksiyonlar serisi mitokondriumlarda yağ asidi yıkım ürünü olan asetil-CoA’dan başlar. Linolenik asit C9-12-15’de çift bağ içerir. böbrekler. 488-9) Yağ asitleri sentezinde ansatüre C-C bağlarının indirgenebilmesi için gerekli H'ler NADP+'e bağımlı malik enzim aracılığı ile sitrat mekiğinden elde edilen NADPH'den alınır. 44. lipoprotein partikülleri 21 . s. Stryer s. Biyokimya.213) Lipoprotein partikülleri.Yağ asiti sentezi içi kullanılan indirgen eşdeğeri. Aseton.235) Uzun zincirli açil-CoA. 22.baskı. s.Aspirin.103) Prostaglandin salınımını inhibe eden maddeler steroidler ve steroid olmayan antiinflamatuvarlar olarak sıralanabilirler.305311. Biochemistry Pamela.431. indometazin ve fenil bütazon gibi maddeler ise siklooksijenaz üzerinden yaparlar. NADPH'ın ise. 45. 41. s. açil karnitine dönüşemediği sürece mitokondri iç zarını aşamaz ve oksitlenemez. steroid olmayan antiinflamatuvarlar olan aspirin. Genel kural. 42. fosfolipid.96) Suda çözünen asetat türevi bileşikler olarak bilinen keton cisimlerinin sentezine ketogenez adı verilir. asetoasetat ve β-hidroksi bütirat bileşiklerine keton cisimleri denir. metabolize edilmeleri ise karaciğerin yanında ekstrahepatik dokularda da olmaktadır. Montgomery et al.

Hastalık.Aşağıdaki enzimlerden hangisi proteinlerin sindirim kanalında yıkılmalarından sorumlu değildir? a) Tripsin b) Kimotripsin c) Karboksipeptidaz d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap E (Harper'ın Biyokimyası.242) Diyet proteinlerinin amino azotları üre olarak atılır.Mukopolisakkaridazlar kalıtımsal depo hastalığıdırlar. enjekte edilen PSPmiktarının %15-50 si sekrete edilir. RNA ve DNA’yı öncelikle oligonükleotidlerine hidroliz ederler. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) Proteoglikanların sentez hızının artması b) Değişik bir yapı ile polisakkaritlerin sentezi c) Proteoglikanların parçalanmasındaki defektler 22 d) Anormal küçük miktarlardaki protein parçacıklarının sentezi e) Yetersiz proteolitik enzim miktarı Cevap C (Champe. 1993. Harvey. PSP nin çoğu (~%94'ü) tübülilerden sekrete olur. 2. ilk 15 dakikada.Çoğunluğu (~%94) tübüler sekresyona uğrayan ekzojen bir madde olan ve renal ekskresyonu değerlendirmede yararlanılan test hangisidir? a) Diodrast klirensi b) PAH klirensi c) PSP testi d) BSP e) Đnülin klirensi Cevap C (Anderson. sfingomyelin. Change. Cevap D (Champe.520) Amino asitler içerisinde imino grubu içeren tek amino asit pirolindir. MEDĐTEST Cilt 9. s. 1986. c) Arjininosüksinatın arjinin oluşturmak üzere parçalandığı reaksiyonda ATP gerekir. s. 54. daha sonraki 15 dakikada %15-25 daha sekresyona uğrar. Kollagen ve elastinin yapısında bulunur. Lippincott's Illustrated reviews Biochemsitry. s. 22. e) Üre döngüsü sadece sitozolde gerçekleşir. 53. PSP. 49. b) Üre doğrudan ornitinin hidrolizi ile oluşur. tübüler sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ekzojen bir maddedir.351) Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleazlar.Aşağıdakilerden hangisi esansiyel bir amino asitten sentezlenir? a) Aspartat b) Glutamat c) Tirozin d) Prolin e) Alanin Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. 50. Biyokimya Pamela 2. s.baskı) Mukopolisakkaridazlarda.baskı.445) Membran yapısı karbohidrat zincirler.374) Fenolsulfoftain (=PSP). s. PSP plasmada albumine bağlanır bu nedenle glomerüllerden çok az miktarda filtre olur.Üre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ürenin yapısındaki iki azot atomundan biri amonyaktan biri alaninden gelir. 48. s. 2000 . Sayı 1. trigliserid e) Fosfolipid ve aminolipid Cevap A (Harper. Cevap E (Pamela.baskı. Biochemistry Pamela. Harvey. fenilalaninden oluşur. Harvey. Lippincot. 2.BĐYOKĐMYA 47. sfingolipid d) Fosfolipid. glukozaminoglikanların parçalanması için gerekli olan lizozomal hidrolitik enzimlerden birisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir. proteoglikanların sentezi etkilenmez. Textbook of Clinical Chemistry. integral proteinler. 52. d) Đdrardaki üre miktarı proteinden zengin bir yemekle artar.Aşağıdaki amino asitlerden hangisi imino grubu içerir? a) Histidin b) Arginin c) Prolin d) Triptofan e) Serin Cevap C (Tietz.baskı. Tübüler fonksiyonlar normal ise. glikolipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. Richard.Biyolojik membranların major lipidleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Kolesterol ve fosfolipid b) Trigliserid ve kolesterol c) Trigliserol. sabit bir düzey sağlayacak şekilde intravenöz olarak enjekte edilir. Cockayne.Hangisi bir heme proteini değildir? a) Katalaz b) Hemoglobin c) Sitokrom oksidaz d) Mikrozomal p 450 ilaç okside eden sistem e) Delta aminolevülinik asid sentetaz. Biyokimya.268) Diğerlerinin tümü yapısında heme içerir. 1997) Tirozin. periferik proteinler ve lipidlerden meydana gelmekte olup lipid tabakasını fosfolipidler. 51. PSP ekskresyonu renal kan akımını ve tübüler fonksiyonu yansıtır.

a) 1. s. 3. Grenner.153.26) Hidroksiprolin ve glisin kollajenin temel amino asitlerdir. c) Bazı aminoasitler (+) yükler taşırlar.20. Mayes.Glukagon a) 1. s.Triklorasetikasit proteinleri denatüre eder. 4 Cevap A (Chlapowski.Aşağıdaki metabolitlerden hangisi. s.BĐYOKĐMYA 55. Sayı 1. s. Cevap A (Chlapowski.Alkaptonüria aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin katabolizmasındaki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar? a) Metionin b) Fenilalanin c) Histidin d) Serin e) Tirozin Cevap B (Murray. 3 b) 1.e. 3 c) 2.23. Rodjell. 2. 23 hangisi/hangileri tirozinden MEDĐTEST Cilt 9.714. arjininosüksinik asitin hidrolizi ile arjinin ile birlikte serbest kalır ve TCA döngüsünü kullanarak malat üzerinde oksaloasetata transforme edilir. üre siklusunda yer almaz. e) Bazı aminoasitler sadece (-) yükler taşırlar.519. TCA (=Krebs. 747.Üre siklüsünde rol almayan aminoasit hangisidir? a) Aspartat b) Glutamat c) Ornitin d) Sitrulin e) Arginin Cevap B (Harper's Biochemistry s. 1993. 1993.baskı.303-325) Alkaptonüri. Sitrat) ve Üre döngülerini primer olarak birbirine bağlar? a) Malat b) Süksinat c) Đzositrat d) Sitrat e) Fumarat Cevap E (Chlapowski. Fumarat.36-9. 458.e.Tiroksin 2. Lehningeret al. 4 Cevap B (Chlapowski s. Stryer s. s. hem de (-) yükler taşırlar.baskı.32. Üre döngüsünde. Bu noktada proteinlerin çözünürlükleri minimaldir. Đnsulin ve glukagon ise polipeptid yapısındadır. 4 d) 4 e) 1.Proteinlere ilişkin olarak hangisi/hangileri geçerlidir? aşağıdakilerden 1. 23. 58. 3. 2. Lippincot) Glutamat. Montgomery et al. Lehninger et al. s. 4. fenilalanin katabolizmasında görevli bir enzim olan Homogentisat dioksijenazın genetik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluktur. 1025) (=Tetraiyodotironin.39-31) Đzoelektrik noktada proteinler (+) ve (-) yükler açısından dengede bulunurlar. hem TCA hem Üre döngülerinin bileşenidir. Stryer s. 4 d) 4 e) 1. 2000 . 61.Epinefrin 4. Lehningeret al. T4) ve epinefrin tirozinden köken alır.2N HCI çoğu kez proteinlerin çözünmesini sağlar.Đzoelektrik pH'da çözünürlükleri en düşük düzeydedir. Sadece fumarat. b) Tüm aminoasitler sadece (+) yükler taşırlar. s114-5.273-283. hem de dissosiye olan bir karboksil grubu (COO-) taşıyan zwitterion (i. s.. Amonyum sülfatın suda çözünürlüğünün yüksekliği nedeniyle çok yüksek iyon güçleri elde edilebilir ve amonyum sülfat konsantrasyonu artırılarak çeşitli proteinler sırayla çökeltilebilir (salting out). 59. 3.40) Aminoasitler nötral sulu ortamlarda hem protone edilmiş bir amino grubu (-NH3+). s. Sisteinde polipeptid zincirinde yer alabilir. HCI) gibi proteinleri denatürasyona uğratır.Fizylojik pH düzeyinde amino asit çözeltilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? a) Tüm aminoasitler hem (+).Kollajen tiplerini aşağıdakilerden hangisine göre ayırt edebiliriz? a) Mevcut karbonhidrat tipine b) Sistein içeriğine c) Hidroksiprolin içeriğine d) Mevcut peptit zincirlerinin tipine e) Glisin içeriğine göre Cevap D (Harper'in Biyokimyası 2.413-4) Verilen tüm bileşikler TCA döngüsünde yer alır. s. Harper's Biochemistry. 3 c) 2.28. diğer güçlü asitler (i. 56. 2 Amonyum sülfat çoğu kez biyolojik aktivitelerini bozmadan proteinleri presipite eder..Aşağıdakilerden köken alır? 1. 60.13. Stryer. 2. s. Triklorasetikasit ise. dipolar iyon) yapısı gösterirler.Đnsulin 3. 3 b) 1. 2. 57. d) Tüm aminoasitler (-) yüklü yan zincirler taşırlar. Stryer.. Çöken proteinler denatüre olmadıkları için biyolojik etkinliklerini korurlar.

1999. Ders Notları. 22.Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinde rol almaz? a) Arjinin b) Histidin c) Sitrüllin d) Ornitin e) Aspartat MEDĐTEST Cilt 9. hergün. %11 alanin. Tip 2 (alfa-1. 65. %21 prolin ve hidroksi prolin. 63. Kollajen suda çözünmez ve sindirilemez. Hidroksilizinden çok zengindir.15. N10-metilen tetrahidrofolat Glisin Serin 66. 64. ya glisin veya taurin ile konjuge edilir.Aşağıdaki aminoasitlerden hangileri primer safra asitleri yapısında yer alırlar? I) Glisin II) Lizin III) Taurin IV) Sistein a) I ve II b) III ve IV c) I ve III d) II ve III e) II ve IV Cevap C (Türkiye Klinikleri. Fenilketonüride fenilalanin dokularda. Disülfit bağları içerir.16) Kollajen vücutta en çok bulunan proteindir ve toplam protein ağırlığının %30 kadarını oluşturur.240) Alkolizm. Fakat α-sarmal değildir. Lippincot.Metil-H4-Folat sentezinde kullanılan metil grubu hangisinden sağlanır? a) Glisin 24 b) Metiyonin c) Serin d) Alanin e) Glutamin Cevap C (Murray. karaciğerden safra kanaliküllerine verilmeden önce. Tip 4: Bazal membranda bulunur. korpus vitreum. tendon. yemek yenirken safra kesesinden intestinal lümene akar. I3): Kıkırdak. 1993. s. Kollajenin tipik bir aminoasit kompozisyonu mevcuttur. Biyokimya Ders Notları. Hidroksilizinden zengindir. s. 2000 . Böylece yetişkin bir insandaki primer ve sekonder safra asid havuzu 2-3 g kadardır. Bu bileşikler. yemekler arasında safra kesesine. sekonder safra bileşiklerine dönüşürler: deoksikolik asid ve litokolik asid.Aşağıdakilerden hangisi kollagenin yapısında bulunur? a) Desmozin b) Hidroksiprolin c) Metil histidin d) Sistein e) Lizin Cevap B (Murray. ligaman ve korneada yoğundur. 22. Harper'ın Biyokimyası. bazal membranlarda yaygın olarak az miktarda bulunur. Derideki tüm kollajenin %20’sidir. bu duruma enterohepatik sirkülasyon denir. 1993.99) Karaciğerde. III3): Kan damarları ve uterusda boldur. s.700. Tip 5: Plasentada bol miktarda. Bu primer safra asidleri bağırsağa geldiğinde. Hidroksilizinden fakirdir. Üretilen safra. Tip 3 (alfa-1. Sayı 1.Kan amonyağının artmasına yol açan durumlar verilmiştir Yanlışı bulunuz.VMA aşağıdakilerden hangisidir? a) Epinefrin b) Norepinefrin c) Metanefrin d) 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asit e) Homovanilik asit Cevap D (Lippincot. alfa-2): Organizmada en bol bulunan tiptir.baskı (Türkçe çevirisi).247) Tetrahidrofolat N5. plazmada ve idrarda artmıştır. Her yemek yeme süresince en az iki kez enterohepatik sirkülasyon olur.5 g primer safra asidleri. a) Karbamil fosfat sentetaz eksikliği b) Hiperfenilalaninemi (Fenil ketonüri) c) Argininosüksinaz eksikliği d) Portal siroz e) Ornitin transkarbamilaz eksikliği Cevap B (Lippincot. kana verilir ve karaciğere gelir. Safra asitleri bağırsaktan emilir. Biyokimya. kolik asid ve kenodeoksikolik asid sentez edilir. 1999. Vücuda sertlik verir ve destek sağlar. 67. I2. nükleus pulposuzda vardır. Kollajen Tipleri ve Karakterleri Tip 1 (alfa-1. %35 glisin. Türkiye Klinikleri.267) Vanilmandelik asit (VMA).BĐYOKĐMYA 62. s. hepatit veya biliyer tıkanma sonucu olan karaciğer sirozunda hiperamonyemi olur. Deri. s. 3-metoksi 4-hidroksi mandelik asittir. s.807. kolesterolden 0.baskı (Türkçe çevirisi). s. bağırsak lümeninde bakteriyel enzimlerin etkisiyle 7 alfa hidroksilasyona uğrayarak. Bu zincirlerin her biri heliks yapısındadır. Harper'ın Biyokimyası. Hidroksilizinden zengindir. Kollajen tropokollojenlerin biraraya gelmeleri ile oluşur. Tropokollojen birbirleri üzerine kıvrılmış üç peptid zincirinden oluşur.

351. c) Sıklıkla substrata bağlanmak için birbirleriyle işbirliği yapma özelliği gösterirler. Bu yüzden hidroksillenme posttranslasyonel modifikasyona bir örnektir.28) Hidrofobik aminoasitler: Alanin.Vmax'ı arttırır.baskı) Aldoz ve ketoz şekerler birbirlerinin izomerleridir ve bunların birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzim bir izomerazdır.Aşağıdaki durumlardan hangisi allosterik enzimlerin özelliği değildir? a) Sıklıkla bir metabolik yolda oluşan ilk basamağı katalize ederler. 2. Vmax değişmez. Multiple Sclerosis’li hastaların %90’ından fazlasında bulunur. triptofan. Allosterik etkiler sıklıkla alt ünitlerin birbirlerini etkilemedeki değişikliklerle aracılık ederler. Hidroksiprolin kollojenin üçlü heliks yapısının dayanıklılığını sağlamada önemlidir. s. histidinden bir mol amin ayrılır ve ürokonik asit oluşur. b) Sık sık subunitelerden oluşurlar. Biochemistry Pamela.Aşağıdakilerden hangisi “Multiple Sclerosis”li hastanın BOS örneğine karakteristiktir? a) γ-globulin bölgesinde oligoklonal bantlar b) Total protein azalışı c) Albumin artışı d) a ve b e) Hepsi Cevap A (Zilva. Đmidazolon propiyonatı hidroliz ile forminioglutamik asite çevirir. asparagin. nöropsikiyatrik semptomlar vardır.baskı) Allosterik enzimler genellikle hız ve substrat konsantrasyonu arasında kompleks bir ilişki gösterirler. 2000 b) Trionin c) Lösin d) Valin e) Metionin Cevap B (Harper.Đdrarda hidroksiprolin hangisinin yıkımında artar? a) Kollojen b) Fibrin c) Elastin d) Kreatin e) Hiyalüronik asit Cevap A (Lippincott’s Illustrated Reviews. Đmidazolon propiyonat oluşur. 71. Sayı 1. metionin. glutamik asit. Cevap E (Gözükara.Vmax'ı artırır d) Km değişmez . 2.Akut Đntermitter Porfiria’da hangi enzim eksiktir? a) Üroporfirinojen dekarboksilaz b) Koproporfirinojen oksidaz c) Üroporfirinojen 1 sentaz d) Delta-Amino Levulinik asit e) Ferroşelataz Cevap C (Lippincott’s Illustrated Reviews. glisin. Fotosensitivite yoktur.Hangi aminoasit yan zincirinde hidrofilik bir yapı taşır? a) Alanin MEDĐTEST Cilt 9. s. Harper'ın Biyokimyası. aspartik asit. 1993. Bu kalıntılar belirli prolin ve lizin kalıntılarının polipeptit zincirleri içerisine yerleştikten sonra hidroksillenmesi ile oluşur. 70. Biyokimya Ders Notları.Vmax'ı azaltır e) Km'i arttırır . ketoz bir şekere dönüşümünü katalizleyen enzim hangi kategoridedir? a) Oksidoredüktazlar b) Transferazlar c) Hidrolazlar d) Đzomerazlar e) Liyazlar Cevap D (Harper's Biochemistry. o yoldaki ilk başlayan basamakların aktivitesindeki değişikliklerle regüle edilirler.624) Enzimin kompetetif inhibitörü. 72. Biyokimya. δ-amino-levulinik asit atılır. 73.39) Kollojen diğer birçok proteinde bulunmayan hidroksiprolin ve hidroksilizin içerir. γ-globulin bölgesinde multiple bantların oluşumu oligoklonal bant olarak tanımlanır. trionin.baskı. 1999. Hidrofilik olanlar: Arginin. s. s.baskı. e) Bir pozitif allosterik effektörün bağlanması enzimik aktivitede artışa sebep olur. Histidin dekarboksilaz ile histamine dönüşür. Katabolizmasında. Katabolizması sonunda glutamat oluşur. s. Pozitif allosterik etkiler enzimik aktivitede bir artış oluştururlar. Bu da bir mol su alır. sistein.430) Elektroforezde.Aldoz bir şekerin. 2. 22. fenilalanin. serin.baskı. prolin. Türkiye Klinikleri. c) Km değişmez . d) Michaelis-Menten kinetik özelliklerine uyarlar. 25 . Çoğu metabolik yollar. s.baskı (Türkçe çevirisi). Cevap D (Champe.Vmax değişmez. Bundan da tetrahidrofolik asit (THFA) ile glutamat elde edilir. Karaciğerde daha da ileriye okside olarak imidazolil asetik asite dönüşür. 68. 69.117) Histidin yetişkinler için esansiyel değildir.Bir enzimin kompetetif inhibitörü için hangisi doğrudur? a) Km'i arttırır . s.Vmax'ı azaltır b) Km'i arttırır . histidin. valin.261) Üroporfirinojen 1 sentaz eksikliğine bağlı gelişir. Allosterik enzimler sıklıkla hemotrofiktirler. Karın ağrısı. Fakat bu durum için spesifik değildir. lizin. izolösin. 21. Đdrara porfobilinojen. lösin.baskı. enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarıştığından enzimin Km'i artar. Harvey. glutamin. 5. 74. Biyokimya. tirozin.BĐYOKĐMYA Cevap B (Murray. 24.

3 b) 1. 77. genel olarak redükte NADPH gerektiren redüktif biyosentez reaksiyonlarındaki elektron transferinde yer alan bir kofaktördür. 1994. 2000 . 21. s. Stryer. 26 80.Aspartat transkarbamilaz 3. 2.976-7) cAMP. ancak Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat (NADP+). Lehninger et al. Lehninger et al. 3.219) Lipoprotein lipaz enziminin Apoprotein C-II gereklidir. glutatyon redüktaz. ATP Sitrat Sitrat lipaz Asetil CoA ADP+P Okzaloasetat 4.BĐYOKĐMYA 75. a) 1. 3 c) 2. sırasıyla. 2.Aşağıdaki gastrointestinal enzimlerden hangisi inaktif bir öncül (=zimogen. Lubert. a) Sitrattan ATP sentezini b) Okzaloasetat ve asetil CoA'dan ATP sentezini c) Sitrattan.Spesifik bir fosfodiesteraz tarafından deaktivasyona uğratılabilir. 78. 3. tripsinojen kimotripsinojen ve propepsindir.ADP'den köken alır. sf. sitrat liyaz etkisi ile sitozolik asetil CoA ve okzaloasetat oluşturmak üzere yıkıma uğrar. aktivasyonu için 76. sitokrom P450 antioksidan olarak lipid peroksidasyonunu önleyerek özellikle eritrositlerin hemolizini önlerler.ATP-sitratliyaz enzimi hangi reaksiyonu katalize eder.Fosfoglukoz izomeraz 2.Plazma membranına bağlı bir enzim tarafından sentezlenir.Siklik adenozin monofosfat (cAMP) için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 1.Hemoglobin a) 1. 26.354. 3. Biochemistry. 4 Cevap A (Chlapowski s.36. proenzim) biçiminde salgalanmaz? a) Ribonükleaz b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pepsin e) Ribonükleaz Cevap A (Chlapowski. 4 Cevap C (Chlapowski s.Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal elektron transport zincirinde yer alan elektron taşıyıcılarından değildir? a) Nikotinamid-adenin dinükleotid b) Nikotinamid-adenin dinükleotid fosfat c) Flavin mononükleotid d) Flavin adenin dinükleotid e) Koenzim Q Cevap B (Harper's Biochemistry. s. okzaloasetat ve asetil-CoA sentezini d) Yağ asiderinden sitrat sentezini e) Hiçbiri Cevap C (Harper.Apoprotein C-II aşağıdaki enzimlerin hangisi aktive eder? a) LCAT (Lesitin Kolesterol Açil Transferaz) b) Lipoprotein lipaz c) Hepatik lipaz d) Asetil Kolesterol Açil Transferaz (ACAT) e) Pankreatik lipaz Cevap B (Lippincott’s Illustrated Reviews.baskı.216.229-33) Aspartat transkarbamilaz gibi regülatör enzimler ve hemoglobin gibi transport proteinleri allosterik özelliktedir.baskı) Diğer cevap şıklarındaki elektron taşıyıcıları mitokondriyal transport sisteminde yer alırlar. MEDĐTEST Cilt 9.. 81. Karbonik anhidraz ise CO2 ve suyu reaksiyona sokarak karbonik asit oluşumunu sağlayan. s. Sayı 1. 2. Stryer s.156. 4 d) 4 e) 1. s. Lippincot. 3 b) 1. fosfoglukoz izomeraz ve laktat dehidrojenaz gibi regülatör olmayan enzimler sigmoidal kinetik göstermezler. 3 c) 2.157-173) Tripsin. Plazma membranına bağlı bir enzim olan adenilat siklaz katalizi ile ATPden oluşturulur ve özel bir diesteraz aracılığı ile AMP'ye dönüştürülerek deaktivasyona uğratılır. 4 d) 4 e) 1.142) Süperoksit dismutaz.Aşağıdakilerden hangisinin antioksidan etkisi yoktur? a) Superoksit dismutaz b) Karbonik anhidraz c) Glutatyon reduktaz d) Katalaz e) Sitokrom P-450 Cevap B (Harper'in Biyokimyası. asit-baz dengesinden sorumlu olan bir enzimdir.174) Sitozole geçen sitrat. s.Laktat dehidrogenaz 4. s. kimotripsin ve pepsinin inaktif zimogen formları. 79. 1985. katalaz. hormon-reseptör etkileşimleri ile aktifleşir.AMP'ye dönüşebilir. Stryer s.161. Buna karşı. 2. 2.Allosterik davranış aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin karakteristik özelliğidir? 1. 2. Ribonükleaz ise aktif biçimde salgılanır.

Saunders Company. C siklusundaki proton gradiyenti mitokondri membranının matriks tarafındaki sitozolden bu kanal vasıtasıyla elektronların geçişi ile bozulur. NADH oksidatif fosforilasyonun bir substratıdır. s.baskı) NADPH değil. B12'den elde edilen metil kobalamine gereksinim gösteren homosisteinin metiyonine dönüşümü olmasıdır. 83.BĐYOKĐMYA 82. Bu. Richard. Krebs siklusunun ana fonksiyonu Asetil CoA’nın. Bunun nedeni 5-metil tetrahidrofolatın kullanılabildiği tek tepkimenin. 27 . e) Moleküler oksijen bağlayabilir Cevap E (Champe. 2.Oksidatif fosforilasyon esnasında ATP sentezini gerçekleştiren enzim kompleksleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Enzim kompleksi içmitokondri membranının matriksinde yerleşmiştir.baskı.Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi NADPH tüketmez veya üretmez? a) Okside glutatyonun indirgenmesi b) Steroidlerin sentezi c) Glukoz-6-fosfatın 6.B.Kollajen sentezinde hidroksiprolin oluşumunda kofaktör olarak yer alan vitamin hangisidir? a) Pridoksal fosfat (Vitamin B6) b) Biotin c) Tiamin pirofosfat (Vitamin B1) d) Askorbik asit (Vitamin C) e) Metilkobalamin (Vitamin B12) Cevap D (Tietz Textbook of Clinical Chemistry. b) Oligomisin tarafından inhibe edilir. Sayı 1.En az ATP sağlayan yol hangisidir? a) Heksoz monofosfat şantı b) Sitrik asit siklusu c) Glikoliz d) 1 mol Palmitatın oksidasyonu e) Glukozun anaerobik yıkılımı Cevap A (Harper's Biochemistry s. koenzim Q'ya olan basamağı c) Bütün oksidasyon ve inhibisyon basamaklarını d) Sitokrom b ile sitokrom c arasındaki basamağı e) ATP nin mitokondri dışına çıkışını MEDĐTEST Cilt 9. Özellikle inaktif şekli olan 5metil tetrafoat birikir. 84. Biochemistry Pamela. 1993. W.baskı) ATP sentezleyen kompleks solunum zincirinin bir parçası değildir ve O2 ile direkt olarak etkileşmez. 2. 2. Sonuç olarak elektron transport yanısıra ATP sentezi oligomisinle inhibe edilir.Serinin glisine dönüşümü için aşağıdaki vitamin çiftlerinden hangisinin bağırsaktan yeterli emilimine ihtiyaç vardır? a) Niasin ve B12 b) Tiamin ve B12 c) B2 ve B12 d) NAD+ ve B12 e) Folik asit ve B12 Cevap E (The National Medical Series For Independet Study) Serin ve glisin geri dönüşümlü değişimi kofaktör olarak tetrahidrofolata gereksinim gösterir.fosfoglukanolaktona dönüşümü d) Sitokrom p-450 oksijenaz sistemi ile mikrozomal hidrosilasyon e) Oksidatif fosforilasyon Cevap E (Champe. 1994) Vitamin C. 2. Diğer şıklardaki yanıtlar farklı antibiyotikler tarafından inhibe edilir. d) ATP az aktivitesi gösterebilir. prolinden hidroksiprolinin sentezinde yer alan prolil hidroksilaz enziminin aktivitesi için gereklidir. 85. Harper'in Biyokimyası.67) Elektron transport zinciri. 88. 87.baskı. 86. H2O’ya oksidasyonudur. 2000 Cevap D (Robert. 2. b şıkkındaki. CO2. s. Harvey. Bir test tüpünde ATP sentezi kompleksi ATP'yi ADP+Pi'a hidrolize edebilir. Ancak bağırsaklardan B12 vitamininin yetersiz alınımında folat koenzimlerinin metabolizması bozulur.189-198) Heksoz monofosfat şantı ATP oluşturmaz. aynı zamanda sitrik asit siklusu veya TCA siklusu olarak da tanımlanmaktadır. oligomisin iç mitokondri membranından geçen proton gradiyentinin bozulmasını inhibe eder. Biochemistry Pamela. folik asit vitaminin bir türevidir. mitokondri iç membranında bulunmaktadır. c) Bir proton kanalı ihtiva eder.150) Antimisin A solunum zincirinde sitokrom b ve sitokrom c arasını inhibe eder.Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir? a) Pentoz-fosfat yolu b) Heksoz-monofosfat yolu c) Kori siklusu d) Üre siklusu e) Krebs siklusu Cevap E (Lippincott’s Illustrated Reviews.baskı. Değişik kaynaklardan elde edilen elektronlar O2’ye aktarılmaktadır.Antimisin A solunum zincirinde hangi basamağı inhibe eder? a) Sitokrom oksidaz b) Süksinat dehidrojenazdan. Krebs siklusu metabolizmada birçok önemli role sahiptir.

propiyonil koenzim A karboksilaz gibi enzimlerin koenzimidir. 1994. Medical Biochemistry.Aşağıdakilerden hangisinde gerçek ya da fonksiyonel bir K vitamini azlığı görülmez? a) Kumarin verilmesi b) Ağızdan uzun süre. Türkiye Klinikleri. Eksikliğinde megaloblastik anemi görülür.baskı. pirüvat karboksilaz.baskı) Dehidroaskorbat rutin olarak yüksek doz vitamin alan kişilerde potansiyel olarak biriken askorbat metabolizmasının toksik bir ara ürünüdür. 2000 . geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi c) Diyetle hiç kırmızı et alınmaması d) Diyetle hiç yeşil ve lifli bitkiler alınmaması e) Yenidoğanlarda MEDĐTEST Cilt 9.562-564) Metilmalonil KoA'nın süksinil KoA'ya dönüşümünde B12 vitaminin aktif formu deoksiadenozilkobamin gereklidir. Textbook of Clinical Chemistry.155-162.Nörolojik bozukluklarla birlikte seyreden anemi tipine hangisinin eksikliğinde rastlanır? a) Folik asit eksikliği b) Fe eksikliği c) B12 vitamini eksikliği d) Bakır eksikliği e) C vitamini eksikliği Cevap C (Burtis. s. Ashwood. 94. Harvey.Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin çok fazla atılımı B12 vitamini eksikliğini düşündürür? a) Homogentisik asit b) Dihidrofolik asit c) Metilmalonik asit d) Hidroksiprolin e) Metionin Cevap C (Kaplan 2. s. d) Eksikliğinde anemi görülür. Tietz. Ayrıca çiğ yumurtanın beyazında bulunan avidin proteini absorbsiyonu bozmakla beraber pişmiş yumurtada bu protein denatüre olduğundan dolayı.166) B12 (siyanokobalamin)’nin asit ortamda yapısı bozulur. e) Suda erir B vitaminlerindendir. Lippincot. 1999. Esas emilim bölgesi ileumdur. Eksikliğinde depresyon.2046-2055) B12 vitamini eksikliğinde otoksi. Sentezi büyük oranda bağırsaktaki bakterilerce gerçekleştirildiğinden dolayı eksikliği daha çok aşırı kullanım durumlarında gözlenir.baskı. 28 92. Biochemistry Pamela. c) Bir antioksidandır. Metilmalonin koenzim A’nın.Yumurta sarısında bulunan avidin hangi vitaminin emilimini engeller? a) Niasin b) Folik asit c) Biotin d) Askorbik asit e) Kobalamin Cevap C (Bhagavan. 2.911.168) Biotin. Cevap A (Harper'ın Biyokimyası. Karboksil (-COOH) grupları taşınımında görev yapar. 1992. 90. Cevap A (Champe. b) Protein ve lizinin hidroksilasyonu için gerekli bir kofaktördür.Aşağıdakilerden hangisi askorbik asit ile ilgili olarak doğru değildir? a) Dehidroaskorbat vitamin C'nin nontoksik bir metabolitidir. Asetil koenzim A karboksilaz. e) Askorbik asitçe fakir diyetler skorbüt olarak bilinen hastalığa yol açarlar.B12 vitamini ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đntrinsik faktör eşliğinde mideden emilir b) Riboz şekerinin deoksiriboza dönüşümünde gereklidir. 91.BĐYOKĐMYA 89. Bu nedenle mideden geçerken mide pariyetal hücrelerinden salgılanan protein yapıda bir madde olan intrensek faktör ile kombine edilmelidir. Özellikle lipid metabolizmasında çok önemli fonksiyonlar görmektedir. Vit B12 eksikliğinde biriken metilmalonil KoA asit formuna dönüşür ve idrar ile atılır. Biyokimya Ders Notları. Sayı 1. absorbsiyonu engellenemez. bulantı gibi belirtiler görülür. Türkiye Klinikleri. özellikle sinir sisteminde enerji metabolizmasında anahtar rolü oynar. 93. s.Sitrik asit döngüsünde rol almayan vitamin hangisidir? a) Riboflavin b) Niasin c) Tiyamin d) Pantotenik asit e) Pridoksal fosfat Cevap C (Harper's Biochemistry s. Pernisiyöz anemi dediğimiz aneminin bu tipinde nörolojik bozukluklar ön plandadır ve tedaviyle düzelir. aklorhidri ve anemi tablosu görülür. Bu basamak propiyonatın Krebs siklusuna girişinde kilit basamaktır. c) Propionil KoA'nın metil malonil KoA üzerinden süksinil KoA'ya dönüşebilmesi için gereklidir.322) Tiyamin sitrik asit döngüsünde rol almaz. 1999. süksinil koenzim A’ya dönüşmesinde koenzimdir. 2. s. Eğer bozukluk intrinsik faktör yokluğuna bağlı ise pernisiyöz anemi adını alır. d) Askorbik asitce zengin gıdalar belli bazı tip kanser risklerini azaltır. s. Bu nedenle de karboksilazların koenzimidir. 95. dermatit. 23. Piruvat ve αketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu birçok hücrede.baskı. s. Biyokimya Ders Notları.

Riboflavin ince bağırsaklardan emilir.125-6. En sık eksikliği görülen vitaminlerden birisidir. az bir kısmı da safra ile bağırsağa atılarak ve burada bakterilerce yıkılarak yapılmaktadır. Flavoproteinler memeli metabolizmasında.Aşağıdakilerden hangisi hücre solunumunda yer alan vitamindir? a) Vitamin B12 b) Biotin c) Riboflavin MEDĐTEST Cilt 9. s.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi tek karbon transferi yapar? a) Niasin b) Biotin c) Folik asit d) Piridoksin e) Riboflavin Cevap C (Türkiye Klinikleri. ışığa hassas bir vitamindir. 100. flavin mononükleotid (FMN) veya flavin adenin dinükleotid (FAD) şeklindedir. 96. Özellikle. DNA sentezinde oksiüridilattan. Ayrıca monoamin oksidazların da koenzimidir. s. 97. FMN riboz içermediğinden gerçek bir nükleotid değildir ve riboflavinin ATP’ye bağımlı fosforilasyonu ile meydana gelir. folat redüktaz enzimi rol alır.163) Riboflavin renkli bir pigment olup. hangi vitaminin eksikliğine neden olabilir? a) Biotin b) Niasin c) Pantotenik asit d) Tiamin e) Riboflavin Cevap B (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Megaloblastik anemiye neden olur. Emilimi serbest riboflavin veya fosfat formunda spesifik taşınım yapıları tarafından gerçekleştirilir. Metotreksat.B6 vitamini eksikliği. Paraaminobenzoik asit ve glutamatın birleşmesi ile meydana gelmiş bir vitamindir. s. ısıya dirençli. Sayı 1. Bu moleküllerin sentezi tiroid hormonu ve adrenal steroidler tarafından arttırılmaktadır. 2000 d) Folik asit e) P-aminobenzoik asit Cevap C (Türkiye Klinikleri. Biyokimya. Ortama tiamin pirofosfat eklenerek enzim aktivitesindeki artışa göre tiamin eksikliğinden bahsedilir. Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin dinükleotid (FAD) olarak çok sayıdaki oksidasyon reaksiyonlarına katılan enzimlerin prostetik grubu olarak fonksiyon görür ve tüm organlarda bulunur. Folik asitin dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asite indirgenmesinde.237) B6 vitamini eksikliği niasin eksikliğine neden olabilir. Atılımı büyük çoğunlukla idrarla olmakla beraber. Đnce bağırsakların proksimalinden emilir. Halkerston. indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarında hidrojen aktarımında.238) Folik asit eksikliğinde tetrahidrofolat oluşamaz bu yüzden FIGLU histidin+glutamata metabolize olamaz ve birikir böylece idrarla atılır. Özellikle eritropoetik dokuda etkileri gözlenir.236) Tiamin eksikliğinde bu enzimin ölçümü ile eksiklik tespit edilir. s. Tek karbon aktarımını katalize eden bir vitamindir.Formaminoglutamik asit atılımı hangisinin eksikliğinde görülür? a) Niasin b) Biotin c) Tiamin d) Pantotenik asit e) Folik asit Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Krebs siklusunda süksinat dehidrojenaz sisteminde.BĐYOKĐMYA Cevap C (Chlapowski s. sülfametoksazol gibi antimetabolitler folik asit yapımını bozarak DNA sentezinde defektlere yol açabilmektedir. henüz mikrofloranın oluşmuş bulunmaması ve K vitamininin plasenta yolu ile geçişinin güçlüğü nedeniyle.426-7) Kumarin türevleri gibi K vitamini analogları alındığında K vitamini fonksiyonel olarak engellenir. deoksitimidilata geçişte aktarılacak olan -CH3 (metil) grubunun kaynağı olan methioninin aktiflenmesinde koenzimdir. K vitamini normalde yeşil ve lifli bitkiler biçiminde diyetle alınır ya da bağırsak mikroflorası tarafından üretilir. Kırmızı et alımı ile K vitamini statusu arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. 29 . s.165) Pteril glutamik asit yapısındadır. Yenidoğanlarda. koenzim olarak görev yapar. 99. ağızdan uzun süre geniş spektrumlu antibiyotik alınması halinde mikrofloranın zarar görmesi nedeniyle K vitamini alımı aksayabilir. Aktif formu tetrahidrofolik asit (THFA)’tir. Biyokimya. yağ asit β-oksidasyonunda açil koenzim A dehidrojenaz basamağında.Eritrosit Hemolizatında Transketolaz enzimi ölçümü hangi vitamin eksikliğini test etmede kullanılabilir? a) Niasin b) Pantotenik asit c) Piridoksin d) Folik asit e) Tiamin Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s. Aktif riboflavin. 98.

opiyoidler.BĐYOKĐMYA 101. Biyokimya. E vitamininin eksikliğinde en önemli bulgu eritrositlerin hemolize eğilimlerinin artışıdır. asetilkolin.Aşağıdaki hormonlardan hangileri steroid yapıdadır? a) Đnsülin.197) Đkinci haberci olarak cAMP’yi kullananlar. oksitosin. Erişkinlerde E vitamini eksikliği nadiren gözlenir.366) Serotonin. 105. α-2 adrenerjik katekolaminler. androjenler c) Testosteron.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi membranda bulunan doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu önler? a) A b) B c) C d) D e) E Cevap E (Türkiye Klinikleri. glutatyon peroksidaz enziminin koenzimidir. Biyokimya Ders Notları. CRH. hipotalamus ve beyin sapı nöronlarında pineal bezde ve sindirim sistemi kromaffin hücrelerinde triptofandan sentezlenir ve yıkım ürünü 5-hidroksi indol asetik asittir. Biyokimya Ders Notları. anjiyotensin II.161) E vitamininin birden fazla formu vardır. kolestatik sarılık. 2000 . LH. ACTH. 104. 1999. Đnsanda emilimi ince bağırsaktan.Đkinci habercisi cAMP olan hormon hangisidir? a) TRH b) Prolaktin c) LH d) Gastrin e) Đnsulin Cevap C (Harper'ın Biyokimyası. MSH. GnRH. somatostatin. Modifiye amino asidler: Bunlara amin hormonlar da denir. TRH. kolesistokinin. PTH. 103. Lipid peroksidasyonu özellikle aşırı derecede doymamış yağ asiti ile beslenenlerde gözlenen bir durumdur. Günde 2000 ünitenin üzerinde alınması durumlarında gonadal bozukluk. α1-katekolaminler. Bu grupta tirozin kökenli epinefrin ve norepineMEDĐTEST Cilt 9. 2. substans P. Sayı 1. 1993. Đnsanlarda böyle bir etkisi gösterilememiştir. asetilkolin. hemolize eğilim görülür.baskı. lipotropin. s. Bunlar arasında α-tokoferol en yaygın ve güçlü türevidir. E vitamininin ayrıca. Ca++’u kullananlar. 1997) Glukoz taşınımı için insülin gerektiren başlıca dokular kas ve yağ dokusudur. antioksidan özelliği ve karaciğerde depolanmasının yanında vitamin A ve D’nin karaciğerde depolanmasını stabilize etmeye yaradığı düşünülmektedir.Aşağıdaki dokulardan hangisinde. glukagon. yağlarla beraber olmakta ve kanda şilomikron ve diğer β-lipoproteinlere bağlanarak taşınmaktadır. mineralokortikoidler d) Progesteron. hücre içine glukoz taşınımı insülin ile arttırılır? a) Karaciğer b) Lens 30 c) Beyin d) Yağ dokusu e) Eritrositler Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden. somatostatin e) Östrojen. Metabolitleri kinon yapıları ile beraber dokularda bulunmaktadır. insüline yanıt verir. hCG. Selenyum aynı zamanda E vitamininin lipidlere inkorpore olmasını kolaylaştıran bir eser elementtir. Bunu önlemek için E vitamini ile selenyum kullanılması yararladır. Türkiye Klinikleri. vazopressin. s. s. Çünkü selenyum.193-194) Hormonların birçoğu amino asit prekürsörlerden sentez edilirler. Yüksek miktarda K vitamini etkilerini antagonize eder ve protrombin zamanında uzamalara neden olur. fakat karaciğerde glukoz taşınımı yeterince hızlıdır ve insülin gerektirmez. kreatinüri. azotemi ve trombositopeni gözlenir. kreatinüri. ACTH Cevap C (Türkiye Klinikleri. Anjiyotensin II. E vitamini hayvanlarda antisterilite vitamini olarak bulunur. Bitkilerde özellikle bol bulunur. Eksikliğini test etmek için eritrositlerin invitro. 1999. Özellikle prematüre bebeklerde bu eğilim aşikardır. glukokortikoidler b) Glukagon. FSH. gastrin. gastrointestinal bozukluk yapar. hidrojen peroksitli ortamda hemolize eğilimi tespit edilir. Parenteral vitamin E preparatı verilen infantlarda hepatosplenomegali ile beraber seyreden assit. ADH. E vitamininin fazlalığında oluşan toksisite. Bu kimselerin eritrosit membranlarında frajilite artar. 102. özellikle oral antikoagülan alanlarda ve prematürelerde gözlenir. Özellikle de lipid/protein oranının artması sonucu spur hücre anemisi denilen akkiz hemolitik anemi gözlenebilir. β-adrenerjik katekolaminler.Hidroksi indol asetik asit hangisinin yıkım ürünüdür? a) Noradrenalin b) Asetil kolin c) Serotonin d) Kortizol e) Adrenalin Cevap C (NMS Biyokimya 2. kalsitonin. Đnsanlarda bilinen temel etkisi antioksidan olmasıdır. s. Eksikliğinde. cGMP’yi kullanan atriyal natriüretik peptit.baskı. TSH. %75’i safra ile glukuronit konjugatları halinde atılmaktadır. kas güçsüzlüğü. Karaciğer metabolizması.

tirozin esansiyel değildir. c) FSH bir hipotalamik hormondur. parathormon. 1999. e) Yağ dokusundaki lipazı inhibe eder. 108. 1999. fenilalanin besinsel gerekliliğini ortadan kaldıramaz. c) Protein sentezini inhibe eder. 1993. s. 1999. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. diğer atomu indirgenerek su oluşturur. s. Đnsülinin metabolik etkilerine zıt bir fonksiyon gösterir. Đki tirozin molekülünün. iyotlandırıldıktan sonra kaynaşması ile oluşan tiroksin de bu gruptandır. b) Đyodun yükseltgenme basamağında tirozinaz görev yapar. ACTH (39 amino asit). Reaksiyonda.111) Tirozin. glukagon (29 amino asit). Cevap A (Türkiye Klinikleri. c) Đyodun hücre içine geçişi pasif difüzyonla olur. b) Salınımı somatostatin tarafından uyarılır ve GnRH tarafından inhibe edilir. 22.226) Tirozin Tirozin hidroksilaz Dopa Dopa dekarboksilaz Dopamin Dopamin β-hidroksilaz Noradrenalin FNMT Adrenalin 107. Tiroid hormonlarının (T3 ve T4) sentezlenmesi dışarıdan yeterli iyot alınmasına bağlıdır. c) Karaciğerde glikojenezi stimüle eder. d) Metabolik etkileri insülininkine benzer. e) Yapısal olarak prolaktine benzerlik gösterir. d) Hücre içerisinde ikinci haberci kullanmaz.BĐYOKĐMYA frin ile triptofan kökenli serotonin ve melatonin vardır. Tamamen NADPH tarafından temin edilen indirgeyici güç. Glikoproteinler: Tirotropin (TSH). tirozin.293) GH. b) Reseptörleri nükleusta yerleşmiştir. Protein sentezini artırır. oksitosin de bu gruba giren sekiz amino asitli peptidlerdir (oktapeptid). büyüme hormonu. FSH. Somatostatin tarafından inhibe edilir. Yapısal olarak prolaktin ve human plasental laktogene benzer. Biyokimya Ders Notları. T4) sentezlenir. folik asidinkini andıran bir pteridin olan tetrahidrobiyopterin şeklinde hemen sağlanır. Küçük peptidler: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) üç amino asitten oluşan bir tripeptid olarak bu gruptandır.baskı (Türkçe çevirisi). LH ve koryonik gonadotropinler glikoprotein yapısındadır. D vitamini de steroid yapısındadır ve hormonlara benzer özellikler gösterir. Orta büyüklükte peptidler: Gastrin (17 amino asit).Growth hormon için doğru olanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Aminoasit türevi bir hormondur. fenilalanin besinsel olarak esansiyel bir amino asid iken -yeterli miktarda fenilalanin içeren bir diyet sağlandığında. Biyokimya Ders Notları. 106. Steroidler: Over. iyodun hücre içine geçmesini engeller. s. memeli karaciğerinde bulunan ancak diğer dokularda var olmayan miks fonksiyonlu oksijenazdır. d) Perklorat. testis.Adrenalin için hangisi doğrudur? a) Biyosentezi tirozin aminoasidi ile başlar.Doğru olanı seçiniz. b) LH’nın β-subüniti TSH ve hCG ile benzerdir. Biyokimya Ders Notları. a) TSH bir glikoprotein hormondur. Reaksiyon geri dönüşümlü olmadığından. s. e) TSH hipofizden TRH salınımını gerçekleştirir.213) Tiroid bezi folliküler hücrelerinde triiyodotironin ve tetraiyodotironin (tiroksin. Vazopressin. Harper'ın Biyokimyası. e) Prekürsörü lizin aminoasitidir. polipeptit yapısında bir hormon olup. s. 109.Tiroid hormonları için hangisi doğrudur? a) Đyodun hücreye girişi kimyasal maddelerle engellenemez. 110. Sayı 1. Fenilalanin hidroksilaz kompleksi.608. Türkiye Klinikleri. Büyük peptidler (yahut küçük proteinler): Đnsülin. d) “Prolaktin-release inhibiting hormon” hipofizer kaynaklı olup prolaktin salınımını sağlar. prolaktin bu gruba girer. Böylelikle. moleküler oksijenin bir atomu.Hangisi tiroid hormonlarının sentezinde kullanılır? a) Prolin b) Tirozin c) Metionin d) Serin e) Sistein Cevap B (Murray. fenil-alaninin para konumuna dahil olurken. fenilalanin hedroksilaz tarafından katalize edilen bir reaksiyon ile fenilalaninden meydana getirMEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Türkiye Klinikleri. 31 . böbrek üstü hormonları bu gruba girer. 2000 ilir. Kandaki inorganik veya iyonize iyot alınır. Yine tiroid bezinde bulunan parafolliküler C hücrelerinden ise kalsitonin sentezlenmektedir. salınımı GHRF tarafından uyarılır.

a) Hipotalamik bir hormondur.Bir tip DNA karakteristik olarak nadiren pürin ve pirimidinleri ihtiva eder. e) Virüs revers transkriptaz enzimi içerir.267302) CRH stimülasyon testi sonucu plazma ACTH ve serum kortizolü ölçülür. Bu RNA için hangisi doğrudur? a) tRNA b) mRNA c) nRNA d) 16 SRNA e) bir 3'poli-A-kuyruklu Cevap A (Champe. IV olarak verilir. 2000 . aşağıdaki maddelerden hangisi açığa çıkmaz? a) Fosforik asit b) Pürinler c) Pentozlar d) Adenozin e) Sitozin Cevap D (Champe. b) Serum kortizolü ölçülür. 3. G=14. Estriol’ün üretimi sağlıklı bir plasenta ve fetusa ihtiyaç duyar. C=10. Harvey. Fetal adrenal doku tarafından üretilen DHEA-S kullanılarak C-19 adrenal steroidler oluşur ve plasenta kullanarak estriol üretilir. 114. Plasenta kendi başına Estriol’ü sentezleyemez. 2. T=32. Çünkü Chargaff kurallarına uymuyor. Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 mikrogram sentetik CRH IV verilir. c) Bazal kan örneği alındıktan sonra 100 µg sentetik CRH. Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry.Gebelikte üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? a) Epiestriol b) Estradiol c) Estriol d) Estron e) Pregnandiol Cevap C (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. s.FSH için doğru olanı seçiniz. s. psödo üridin ve inozin. Bunlardan en önemlisi de dopamindir.baskı) tRNA bir miktar modifiye baz ihtiva eder. d) Çift zincirli bir RNA'dır. Bu maddeler hipofizer kaynaklı değildir. hidreksimetil sitozin. d) Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez.baskı. 111. Mesela. FSH ve hCG’ye benzer. s. Cushing hastalığında ise CRH’ya aşırı bir cevap oluşur ve CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizol düzeyi 820 nmol/L’yi aşar. Normal kişilerde CRH enjeksiyonundan sonra serum kortizolü pik yapar ancak 820 nmol/L’yi geçmez. FSH hipofizer bir hormondur.Nükleik asitlerin tam hidrolizi sonucu. s.376) Adenozin adenin ve ribozdan oluşmuş bir nükleotiddir. Salınımı GnRH tarafından kontrol edilmektedir. testesteron ve inhibin tarafından sentezi (-) feed back ile kontrol edilir.BĐYOKĐMYA Cevap A (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. c) Tek zincirli bir RNA'dır. Kandaki değerleri gonadal bozuklukların hipotalamik mi. c) Bir glikoprotein hormon olup iki subünitten meydana gelmiştir. Bu yolla üretilen estriol maternal ve fetal dolaşıma salınır. Fakat β-subüniti TSH’ya spesifiktir. Biochemistry Pamela. Prolaktin sekresyonu pulsatil olup normalde bir veya daha fazla prolaktin-release inhibiting hormonları tarafından inhibitör kontrolü altındadır. 2. LH.91-122) Tek zincirli bir DNA olmalıdır. TSH’nın α-subüniti. b) Tek zincirli bir DNA'dır. Sitozin içerdiği için RNA olamaz. Sayı 1. d) Kandaki değeri klinik yönünden anlamlı değildir. Richard. Cevap E (Lecture Notes on Clinical Biochemistry. Harvey. Bu test için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Plazma ACTH’sı ölçülür. s. TRH hipotalamustan salınır ve hipofizden TSH salınımını stimüle eder. Ektopik ACTH üretimine bağlı veya adrenal tümörler sonucu oluşan Cushing sendromunda CRH enjeksiyonuna cevap çok az veya hiç yoktur. 32 113.293302) FSH hipofizer bir hormon olup. Feto-plasental fonksiyonları değerlendirmede önemlidir. Bu genetik materyal ile ilgili olarak hangisi doğrudur? a) Çift zincirli bir DNA'dır. e) Salınımı T4’ün kontrolü altındadır. 115.Viral bir genetik materyal analiz edilir ve baz kompozisyonunun şu olduğu görülür (% mol olarak): A=46. 116. e) “Cushing’s Disease”de CRH enjeksiyonundan sonraki altmışıncı dakikada alınan kan örneğindeki kortizol değerleri ektopik ACTH üreten Cushing’s sendromundakinden çok düşüktür.249320) TSH bir glikoprotein hormon olup. Biyokimya Pamela. Cevap B (Mathews-Van Holde The Benjamin. b) Testesteron tarafından sentezi artırılır. Bir glikoprotein olup iki subünitten meydana gelmiştir. MEDĐTEST Cilt 9.303320) Estriol gebelik esnasında üretilen başlıca östrojendir.Corticotrophin-releasing hormon (CRH) test amaçlı intravenöz (IV) olarak verildiğinde. hipofizer mi ya da hedef organdan mı kaynaklandığını ayırmada yararlıdır. 112.baskı. s.

Fotoreaktivasyon işleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Bir enzim bozuk bölgeye bağlanır. Harvey. 122.RNA polimeraz enziminin hangi subünitesi DNA üzerindeki promoter bölgesinin tanınmasında rol alır? a) Alfa b) Beta c) Beta üssü d) Sigma e) Omega Cevap D (Lippincott. s. nükleik asitleri oluşturan nükleotidlerden biridir. piruvat → karbonhidratların yıkılım ürünüdür. s. s.bölüm.Pürinlerin yıkılım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asit b) Üre c) Asetil KoA d) Vanilmandelik asit e) Piruvat Cevap A (Rawn. 119.BĐYOKĐMYA 117.baskı. Harper'in Biyokimyası. e) DNA ligaz timin dimerlerini oluşturur.Büyük dozlarda toksiktir. 2. Biochemistry. c) Fotoreaktivasyondan sonra enzim ayrılır.baskı. b) Pürin salvaj reaksiyonları için elverişli fosfat miktarını sınırlayan genetik hastalıklar.471) Bazlar DNA değişikliklerine neden olurlar.411) Diğer şıklardaki ribozom alt fraksiyonlarına kloramfenikol. 1989.Aşağıdakilerden hangisi gut hastalığının nedeni değildir? a) Lösemi ve benzeri habis hastalıklar. MEDĐTEST Cilt 9. vanilmandelik asit → katekolaminlerin. Üre → proteinlerin. 121. 118. Asetil KoA → pirimidin.Selenyum ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri geçerlidir? 1.378) DNA ligaz tek polipeptid zincirinden meydana gelmiştir. Biohemistry. Biyokimya. Biyokimya 1. Biochemistry. s.Bitkilerde S'li amino asitlerdeki S ile yer değiştirebilir. 2.Bağırsaklardan emilen demir karaciğerde hangi proteine bağlanarak taşınır? a) Albümin b) Globulin c) Seruloplazmin d) Transferrin e) Metalotionein Cevap D (Stryer. Sayı 1. ürik asit ise pürin katabolizması sonucu açığa çıkan ürünlerdir. s. 3. Pannall.54) Diyare bağırsaklar yoluyla potasyum kaybına neden olur. 124. 125.S'li amino asitler ve E vitamininden yoksun ratlarda fetal hepatik nekrozu önleyebilir. Karaciğerde ya Hem'in yapısında girer ya da ferritin olarak depolanır. 1989. Cevap E (Gözükara.380) RNA polimerazın sigma alt birimi DNA üzerindeki protomer bölgesini tanıyarak bağlanır.baskı. eritromisin puromisin gibi antibiyotiker bağlanır. 123. 4 ABD'de önemli bir halk sağlığı sorunu oluştur33 . s. 2.Streptomisin ribozomun hangi alt birimine bağlanır? a) 30S b) 15S c) 48S d) 23S e) 18S Cevap A (Gözükara.627-660) Pürin.baskı.356) Primidinlerin de nova pürin sentezi üzerine herhangi bir düzenleyici kontrol etkisi yoktur. Fe++ olarak emilir emilmez transferrine bağlanıp karaciğere gelir. DNA'nın herhangi bir kırık bölgesinde bulunan 3-OH grubu ile diğer 5-fosfat grubu arasında fosfodiester bağı yapar. 1988. s.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olan DNA değişiklikleri koparılarak düzeltilir? a) Baz eksilmesi b) Araya baz girmesi c) Bazların metillenmesi d) Timin dimerlerini oluşumu e) Bazların alkillenmesi Cevap D (Robert. 120. 1. 3. sikloheksimit. b) DNA-enzim kompleksi ışığı absorbe ederek dimerizasyon oluşur. 2000 c) Pürin biyosentezinde düzenleyici basamağın inhibitörlerine sensitivitesinin azalması d) Primidinlerin aşırı oluşumuna neden olan genetik defektler e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap D (Champe.baskı. s. 2. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. d) DNA-enzim kompleksi 300-600 nm ışığı absorbe eder. 1994.Hangisi hiperpotasemi nedeni değildir? a) Hipoaldesteronizm b) Renal glomerüler yetersizliği c) Diyare d) Geniş doku harabiyeti e) Asidoz Cevap C (Zilva.15) Gıdalarla alınan Fe+++ bağırsakta Fe++ indirgenir.

Türkiye Klinikleri. oksijen için daha yüksek pH değerlerinden daha düşük affiniteye sebep olur. s.Aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler sıvının en önemli tamponudur? a) Fosfat b) Protein c) Asetat d) Klor e) Bikarbonat Cevap E (Lehninger.Hemoglobin tarafından oksijenin bağlanması hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Bohr etkisi. c) % saturasyon artıkça hemoglobinin O2'e affinitesi de artar. 1982. Biochemical Aspects of Hematology. bikarbonik asit tuzu olduğundan bunlar birbirleri ile reaksiyona girmezler.176) Bikarbonat/Karbonik Asit Tampon Sistemi: Bu sistem organizmanın en önemli ve en büyük tampon sistemidir. Thomson. 2.85. 3 c) 2. d) Hemoglobin tetrameri 4 molekül 2. 2.Bazik ortamda (pH 8-9) hemoglobin elektroforezinde aşağıdaki hemoglobinlerden hangisi anoda doğru en fazla göç eder? a) HbS (glutamatın yerine valin geçmiştir) b) HbD (aspartatın yerine lizin geçmiştir) c) HbC (glutamatın yerine lizin geçmiştir) d) Hb Hiroşima (histidin yerine aspartat geçmiştir) e) HbA 1C (Beta-zincirinin N-terminali glikozillen34 miştir) Cevap D (Lippincott’s Illustrated Reviews Sesisinden.Yetişkin bir insanda hangi hemoglobin tipi çoğunlukla bulunur? a) Hemoglobin Gower 1 b) Hemoglobin A2 c) Hemolobin F d) Hemoglobin A e) Hemoglobin Portland Cevap D (Stryer. Bikarbonat sodyum tuzu.1583) Klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce ferritin miktarı azalır.712. 127. 4 Cevap A (Glick s. s. b) CO2 polipeptit zincirlerinin amino terminal gruplarına bağlanmak suretiyle hemoglobinin O2'e affinitesini artırır. Principal of Biochemistry. s. fosfat. böbrekler ve eritrositlerde sentezlenmektedir.baskı.bölüm. karbonat ve amonyak tampon sistemlerinden oluşmasına rağmen en önemli tampon sistemi fosfat tampon sistemidir. Textbook of Clinical Chemistry. glutatyon peroksidaz oluşumu için gerekli olmakla birlikte. s. s. s. 23. Biochemistry. Serumda ve eritrosit içinde bulunan bikarbonat. 3-DPG bağlar. 2. Guillham. 1999. 132. Klee.150160) Đntra-uterin hayatta Hemoglobin F (HbF) hakim olup doğumdan sonra.Đdrar tampon sistemlerinden en önemlisi hangisidir? a) Protein tampon sistemi b) Karbonat tampon sistemi c) Amonyak tampon sistemi d) Fosfat tampon sistemi e) Hemoglobin tampon sistemi Cevap D (Zilva. 3. s. kanın toplam tamponlama gücünün %55 kadarını oluşturmaktadır. 2000 .49-59) O2 hemoglobin alt ünitelerine bağlandıkca hemoglobinin oksijen bağlama kapasitesi artar. kemik iliğinin kan yapımına başlamasından sonra HbF yerini HbA'ya bırakır. 3 b) 1. 130. s. 128. 3.85) Đdrar tampon sistemi. 126. Se'dan zengin topraklarda yetişen bazı bitkilerde birikime uğrar ve fazla alındığında ağır bir toksisite gözlenir. 4 d) 4 e) 1. 129.Demir eksikliği anemisinin erken dönemde tanısı için en yararlı olan laboratuvar testi aşağıdakilerden hangisidir? a) Serum demir miktarı tayini b) Serum demiri ile birlikte bağlama kapasitesi tayini c) Serum ferritin düzeyi tayini d) Serum transferrin düzeyi tayini e) Serbest eritrosit protoporfirin tayini Cevap C (Fairbanks.BĐYOKĐMYA mamaktadır.baskı.Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin O2'e affinitesini arttırır? a) CO2 b) H+ c) BPG d) pH'nın düşmesi e) O2 Cevap E (Harper's Biochemistry.baskı.179.155) Selenyum. 1997) En fazla net negatif yükü olan hemoglobin anoda (pozitif elektrod) doğru en hızlı göç edecektir. a) 1. 131. MEDĐTEST Cilt 9. Sayı 1. Bikarbonat başlıca pankreas. %95 HbA hakimken %2 dolayında HbA2 bulunur. 7. Lehninger et al. Biyokimya Ders Notları.

Cevap C (Champe.baskı. e) Oksijenin demire bağlanması iyoniktir. protonlar (H+) için aynı affiniteye sahiptirler. 133. 3 fosfo gliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijene bağlanmasını azaltır.BĐYOKĐMYA e) Oksi hemoglobin ve deoksi hemoglobin. Aynı zamanda CO2'in bağlanması sıkı bir şekildedir ve deoksi formuna bağlanır. diğer üçünden bağımsızdır. d) Dört heme grubundan birinin O2 bağlanması. Biochemistry Pamela. c) Eritrositte 2.Hemoglobinin oksijen bağlanması ve salıverilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Oksijeni bağlarken hem prostetik grubunun demiri ferri duruma yükseltgenir. 2. b) Kapiler kandaki pCO2'den az fazladır c) Kapiler kandaki pCO2'ye eşittir d) Kapiler kandaki pCO2'den oldukça azdır e) Kapiler kandaki pCO2'den çok azdır. Bu fark CO2'in kandan alveoler hava boşluğuna geçmesini sağlar. 2. CO2 oksijene affiniteyi düşürür.70) Hemolobin oksijeni ferri haldeyken bağlar.baskı) Bir heme grubundaki oksijenin bağlanması aynı moleküldeki kalan heme gruplarının oksijene affinitesi ile artar. Hemoglobin bir molekül DPG bağlar. Harvey. Cevap E (Kaplan 2. b) pH düştüğünde oksijenin hemoglobinden ayrılması kolaylaşır. MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 1993. Harper'in Biyokimyası 2. Cevap B (Robert. 3 difosfogliserat konsantrasyonunun yüksek olması hemoglobinin oksijen bağlanmasını arttırır.03 mmHg iken akciğer kapiller kanında ortalama pCO2=40 mmHg'dır.336) Alveolar havada pCO2=0. s. Deoksihemoglobin protonlar için daha fazla affiniteye sahiptir. 134. s. Çünkü CO2 pH'yı düşürür. Oksijen demire iyonik bağla bağlanmaz. Sayı 1. 2000 35 .Alveolar havadaki pCO2 için hangisi doğrudur? a) Kapiler kandaki pCO2'den çok daha fazladır.

Farmakolojik etkiden yoksun plasebolara saf plasebo. Aşağıdaki ilaç etkileşmelerinden hangisi farmakokinetik etkileşme değildir? a) Penisilin-probenesid etkileşmesi b) Atılımda aspirin-sodyum bikarbonat etkileşmesi c) Duodenal ülser tedavisinde ranitidin'in histaminle etkileşmesi d) Oral antikoagülanlarla geniş spektrumlu antibiyotiklerin etkileşmesi e) Oral antikoagülanlarla barbitüratların etkileşmesi Cevap C (Kayaalp. Anyonik kanal reseptörleri: -Klor (Cl−) iyonlarına geçirgen kanalın açılışını modüle eden GABAA reseptörleri ve bunlarla ilişkili benzodiazepin reseptörleri. Eğri altı alan (EAA) ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. o ilacın oral yoldan verilişine ait eğrinin altında kalan alanın yüzölçümünün i. hastalığın seyrinde görülen spontan değişmelerin saptanması. Bir ilacın biyoyararlanımı.109) Farmakokinetik etkileşme. Aşağıdakilerden hangisi hastalara plasebo uygulanmasının başlıca nedeni değildir? a) Hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi b) Çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması c) Hastalığın seyrinde görülen spontan değişimlerin saptanması d) Hastalarda yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü e) Farmakolojik etkinliği araştırmak.iyonlarının girişi. eğri altında kalan alanın yüz ölçümü hesaplanır. 3. EAA ya da AUC (Area under curve) belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonunu gösterir. hasta üzerine psikolojik faktörlerin etkisinin ölçülmesi. 5. hücrenin polarizasyonunu arttırır. hastalara yapılan ölçümlerin duyarlılığının kontrolü. çift-kör çalışmalarda hasta ya da hekimin körlüğünün sağlanması. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Klor kanallarının açılışını kolaylaştıran reseptör tipi hangisidir? a) Aspartat reseptörleri b) Glutamat reseptörleri c) Glisin reseptörleri 36 d) Tirozin reseptörleri e) Guanilat siklaz reseptörleri Cevap C (Dökmeci. x 100). Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasebo: Renk. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kanal Reseptörler: Bu reseptörler sitoplazma ile ekstrasellüler ortamı birbirine bağlayan bir kanal içerirler. bir ilacın diğer bir ilacın farmakokinetiğini. 2000 . şekil ve koku gibi özellikleri bakımından aktif ilaca benzeyen fakat aktif madde içermeyen ve farmakolojik etkisi bulunmayan ilaç şeklidir.v. d) Biyoyararlanımın göstergesidir. Cevap E (Dökmeci. metabolizma ve ekskresyonunu değiştirmesi sonucu oluşur. çeşitli etkileri olabilen plasebolara’da saf olmayan plasebo adı verilir. buna karşın eksitabilitelerini (uyarılabilirlik) azaltır. 1. Örneğin analjezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanan plasebo içi. d. Hastalara plasebo uygulamasının başlıca nedenleri: a.cilt. b. Buna karşın plasebo kapsülü vitamin içeriyorsa saf olmayan plasebodur. Sayı 1. Mesaj moleküller bu kanalın açılmasını modüle ederler ve genellikle hücre içine Na+’ya da Ca++ katyonlarının ve Cl− anyonlarının girişini düzenlerler. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir? a) Histamin-simetidin b) Aspirin-propranolol c) Heparin-protamin sülfat d) Estrojen-varfarin e) Asetilkolin-atropin MEDĐTEST Cilt 9.v. yoldan verilişle elde edilene oranının 100 ile çarpımına eşittir (biyoyararlanım= EAAoral/EAAi. 4. yani absorbsiyon. c. c) Klerensin göstergesidir. a) Belirli bir zaman aralığında plazma konsantrasyonu b) Genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarını gösterir. e) Biyoeşdeğerliğin yüzdesini gösterir.FARMAKOLOJĐ 1. Farmakolojide Temel Kavramlar) Eğri altı alan. Hücre içine Cl. dağılım. Cevap E (Dökmeci. 1998. s. un ya da şeker içeren bir kapsülde bu saf plasebodur. -Klor kanallarının da açılışını kolaylaştıran glisin reseptörleri. emilim derecesine (biyoyararlanım) göre oluşturulan grafikte. Bir ilaç uygulandığında. Eğri altı alan genel kan dolaşımına ulaşan ilaç miktarının ve klerensin göstergesidir. 2.

Đlaç molekülleri oksijen. bazı ilaçların (NSAĐĐ) glukurokonjugasyon ya da Nasetilasyon (INH) sonucu hepatotoksik metabolitler oluşturulabileceği belirtilmiştir. Neonatal bebeklerde henüz konjugasyon yapan enzimler. Bazı endojen maddelerin aktif transport ya da kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapmalarına karşın ilaç moleküllerinin difüzyonu Fick yasasına göre (absorbsiyondaki gibi) olmaktadır. b) Faz II reaksiyonları sonucu daha polar ve farmakolojik aktiviteleri artmış aktif metabolitler oluşur. 2000 d) Faz II reaksiyonunda rol alan başlıca enzim UDP-glukorinil transferazdır. Farmakolojide Temel Kavramlar) Kimyasal Antagonizma: Đki ilaç birlikte kullanıldığında kimyasal etkileşim sonucu antagonist ilacın agonist ilacın etkisini azaltması ya da ortadan kaldırması olayıdır. e) Asetilasyon faz II reaksiyonlarından olup INH’ın katabolizmasındaki başlıca mekanizmadır. fakat genellikle farmakolojik aktivitesi olmayan (inaktif) metabolitler oluşur. Bu antidotlar (dimerkaprol. Bu konjugasyon reaksiyonları sonucu daha polar ve suda çözünür. hangi mekanizma yolu ile olmaktadır? a) Aktif transport b) Kolaylaştırılmış difüzyon c) Pasif difüzyon d) Simport difüzyon e) Endositoz Cevap C (Dökmeci. başta glukuronik asit (glukurokonjugasyon). heparinin etkisinin protamin sülfatla ortadan kaldırılması kimyasal antagonizma örnekleridir. asetilasyonun genetik bir polimorfizminin olduğunu ortaya koymaktadır. saatleri arasında alınan kan örneklerinde dapson ve monoasetildapson konsantrasyon değerleri ölçülerek bu iki parametrenin birbirine oranı yapılırsa. Plasenta bariyerinden ilaçların geçişi. Konjugasyonlar Faz II. ve 12.35’den yukarı. EDTA. absorbsiyonlarını önlemekte ya da toksik maddenin detoksifikasyonunu hızlandırmaktadırlar. Diğer bir aykırı örnekte iki OH grubu içeren morfindir. Dapson’un oral verilen 50 ya da 100 mg’lık dozunun absorbsiyonunun 3. Bu şekilde ilaçlar doğrudan büyük dolaşıma girmektedirler. ostium secundum (foramen ovale)’dan sol kalbe geçerler. cava inferiorla sağ kulakçığa gelir. Asetilleyici genetik statuslarına göre kişilerin basit şekilde sınıflandırılmasında test ilacı olarak dapson ve bazen de sulfadimidin kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin asetilleyici genetik statuslarına göre sınıflandırılmasında kullanılır? a) Dapson b) Đsoniazid c) Rifampisin d) Glukuronik asit e) Streptomisin Cevap A (Dökmeci. 3. özellikle UDP-glukuronil transferaz yeterince oluşmadığından bu yolla metabolize olan bazı ilaçların (kloramfenikol) pediyatride kullanılması toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Cevap B (Dökmeci. HA’lerden ayıran bimodal ya da trimodal bir dağılım gösterirler. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olmayan hangisidir? a) Faz II reaksiyonları temel olarak glukuronik asit. Karaciğeri geçer ve V. Asetiltransferazın çok sayıda moleküler şeklinin olması. Ancak. HA’lerde bulunan değer 0.FARMAKOLOJĐ Cevap C (Dökmeci. karbona bağlı OH grubunun glukurokonjugasyonuyla oluşan metaboliti ise aktif bir agonist olmasına karşın. Bu durum ilacın biyotransformasyon kapasitesini değiştiren genetik farklılıktan ileri gelmektedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Faz II.) genellikle toksik madde ile inert kompleksler oluşturup. Yapısındaki 6. Pulmoner dolaşımın işlevi yoktur. kendi reseptörleri tarafından tanınmaları güçleşmektedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Plasentayı aşabilen ilaç molekülleri V. 7. 8. umbilica aracılığı ile fetüse ulaşır.b. MEDĐTEST Cilt 9. c) NSAĐĐ’ların glukurokonjugasyon sonucu hepatotoksik metabolitler oluşur. Asetilasyon polimorfizmi gösteren tüm ilaçlar YA’leri. YA’ler asetilasyon hızını etkileyen resesif alel için homozigotturlar. 6. 37 . Sayı 1. azot ya da kükürt molekülü üzerine glukuronik asidin bağlanmasını kolaylaştıran UDP-glukuronil transferaz tarafından katabolize edilen glukurokonjugasyon reaksiyonu sonucu uğradıkları değişiklikler nedeniyle. deferoksamin. Ayrıca glukuronik asit elektrik yüklü olduğundan ilaç moleküllerinin polarizasyonlarının ve suda çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır.30’dan aşağıdadır. karbon atomuna bağlı OH grubunun konjugasyonuyla oluşan metaboliti bir antagonist gibi etkimektedir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Đlaçların asetilasyon polimorfizmi 1960’dan beri toplumda isoniazidin (INH) hızlı asetilleyiciler (HA) ve yavaş asetilleyiciler (YA) olmak üzere bimodal dağılımı olduğu bilinmektedir. sülfat ve glutation reaksiyonlarını içerir. Glukurokonjugasyon sık oluştuğundan faz II’nin başlıca mekanizması olarak kabul edilir. Mide asiditesinin antasidlerle nötralize edilmesi. Plasenta bariyerinden geçiş mekanizması genellikle pasif difüzyon sistemiyledir. YA’lerde ise 0. Kimyasal antagonistler genellikle zehirlenmelerde kullanılan ve antidot (pan zehir) adı verilen maddelerdir. pralidoksim v. sülfat (sülfotransferazla katabolize edilen asetilasyon) ve glutation reaksiyonlarını içerir.

FARMAKOLOJĐ

9. Antrasiklinler (doksorubisin ve daunorubisin) tarafından indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesinde kullanılan şelatör hangisidir? a) Trencam b) Enterekolin c) Tiron d) Deksrazoksan e) Desferritiosin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Deksrazoksan: Deksrazoksan, demir şelatörünün metabolitleri olarak hücre içine girdikten sonra değişen bir prodrog’tur. Deksrazoksan, doksorubisin ve daunorubisin gibi antrasiklinlerle birlikte uygulanırsa, hücre içinde oluşan antrasiklin/demir kompleksi deksrazoksanı, yapısı EDTA’ya benzer metabolitlere hidrolize eder. Bu metabolitlerden, biri intraselüler demiri şelate eder ve serbest radikallerin oluşumunu azaltan antrasiklin/demir ile bir kompleks oluşmasına yol açar. Deksrazoksan antrasiklinler tarafından indüklenen kardiyotoksisitesinin önlenmesinde kullanılır. 10.Aşağıdaki beta blokerlerden hangisinde asimetrili iki merkez (stereoizomerizm) vardır? a) Atenolol b) Asebutolol c) Betaksolol d) Labetolol e) Metoprolol Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Spasiyal yapı: Bir molekülün spasiyal yapısı konfigürasyonu ve konformasyonu ile belirlenir. Konfigürasyon, ilaç ya da endojen bir molekülün spasiyal yapısı atomlarının herbirin diziliş konumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu konum, elektron sayısı (değerlilik), uzayda yörüngelerinin yönlenmesi ve interatomik (atomlararası) aralığa bağlıdır. Bazı reseptörler (musukarinik, noradrenerjik, opioid, estradiol) yüksek derecede stereoselektivite gösterirler. Đki stereoizomerden sadece birisi (levojiral adrenalin) aktif olabilir ya da her ikisi de (levojiral kinidin, antimalariyal ve dekstrojiral kinidin, antiaritmik) farklı farmakolojik etkiye sahip olabilmektedirler. Đlaç molekülü asimetrik iki merkezli olursa, aktiviteleri ayırtetmek daha da güçleşmektedir. Örneğin labetolol molekülünde asimetreli iki merkez bulunduğundan streoizomerik şekle sahiptir. Bu özelliği nedeniyle labetolol birbirinden oldukça farklı (α1 ve β blokörler). 11.Beyin iskemisinin yol açacağı kalsiyumun aşırı birikimine bağlı nöronal zedelenmeyi azaltıcı etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoksipurin b) Nilidrin c) Nimodipin 38

d) Rezerpin e) Prostasiklin Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.466) Nimodipin, dihidropiridin türevi olan bir kalsiyum antagonistidir. Subaraknoid kanama olgularında; beyin damarlarındaki vazospazm indisensini veya spazmın derecesini ya da lokal kan akımı ölçümünü değiştirmeyen dozlarda bile, kanamadan sonra lokal beyin dokusunda yavaş olarak gelişen infarkt (nekroz) alanının boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır. Karaciğerde çabuk yıkılır, eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1 saat kadardır. Çok fazla lipofilik olduğu için beyine kolaylıkla girer. Beyin iskemisine yol açan durumlarda iskeminin, nöronlarda aşırı kalsiyum birikmesine bağlı zedeleyici etkisini azaltabileceği ileri sürülmüştür. Halen subaraknoid kanamanın tedavisinde kullanılır; bu durumda serebral arter spazmını önleme ve tedavi etme bakımından etkinliği kısıtlı derecede olmakla beraber, nörolojik bozukluğu (defisiti) yeterli derecede önleyebilir ve düzeltebilir. Böylece lokal nekroza bağlı nörolojik bozuklukları önleyebilir veya hafifletebilir. Migren profilaksisinde bazı incelemelerde, metizerjid kadar etkili bulunmuştur. Antikonvülsan etkinlik de gösterir. 12.Hangi bağımlılık tipinde psikotoksik belirtilere ilaveten çeşitli organlarda anatomo-patolojik bozukluklar da ortaya çıkar? a) Alkol tipi b) Morfin tipi c) Barbitürat tipi d) Amfetamin tipi e) Esrar tipi Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.929) Alkol, psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturan ve böylece kişiyi kompulsif olarak alkol içmeye sevkedebilen bir maddedir. Alkol bağımlılığı diğer bazı ilaç bağımlılığı durumlarında olduğu gibi kendini psikotik belirtilerle gösterir. Alkole fiziksel bağımlılık gelişmesi genellikle geç olarak ve belirgin derecede tolerans geliştikten sonra olur. Diğer bağımlılık tiplerinden farklı olarak alkol bağımlılığında karaciğer, beyin, miyokard ve çizgili kaslarda anatomo-patolojik bozukluklarda gelişir. Bu nedenle alkol bağımlılığı aynı zamanda kronik alkol zehirlenmesidir. 13.Diffüzyon hipoksisine neden olabilen genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Azot protoksit b) Eter c) Kloroform d) Halotan e) Metoksifloran
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.784) Azot protoksit (N2O), anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir. Đndüksiyon yaparken mutlaka narkotik bir analjezik veya hipnosedatifle premedikasyon yapmak gerekir. N2O, irritan olmadığından öksürük ve laringospazm yapmaz. Bu ilaçla indüksiyon sırasında hastada gülme ve kahkaha nöbetleri belirebilir, bunun için güldürücü gaz adı da verilir. Uzun süre N2O vermek suretiyle yapılan anesteziden sonra diffüzyon hipoksisi gelişebilir; bunu önlemek için ayılma sırasında kısa süre oksijen inhalasyonu yaptırılır. 14.Karaciğerde en fazla metabolize edilen halojenli genel anestezik aşağıdakilerden hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.780) Metoksifluran karaciğerde ileri derecede metabolize edilir. Đzofluran ise en az metabolize edilen halojenli genel anesteziktir. 15.Kalbi katekolaminlerin aritmi yapıcı etkisine diğerlerine göre daha fazla duyarlı kılan genel anestezik hangisidir? a) Halotan b) Enfluran c) Metoksifluran d) Đzofluran e) Azot protoksit Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.783) Halotan, halen en fazla kullanılan inhalasyon anesteziğidir. Sempatik sinir sistemini santral etkisiyle inhibe eder. Miyokardı ve damar düz kaslarını hem bu etkisi sonucu hem de direkt etkisiyle deprese eder. Kalp debisini düşürerek hipotansiyon meydana getirir. Kalbin atış hızını azaltır. 16.Mutad dozlarda bile sık olarak methemoglobinemi yapan lokal anestezik hangisidir? a) Kokain b) Lidokain c) Mepivakain d) Bupivakain e) Prilokain Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.808) Prilokain (Citanest), mutad dozlarda kullanıldığında bile sık olarak methemoglobinemi yapar; bu nedenle sık kullanılmaz. Anemisi veya akciğer ya da kalp
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

hastalığı nedeniyle hipoksisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 17.Manik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Lityum b) Karbamazepin c) Mianserin d) Verapamil e) Nöroleptik ilaçlar Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.969) Mianserin non-trisiklik antidepresandır. 18.Nöroleptik ilaçların farmakolojik etkilerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturmazlar. b) Antikonvülsan etki gösterirler. c) Belirgin antiemetik etkileri vardır. d) Antipsikotik etkilerine tolerans gelişmez. e) Deney hayvanlarında sakınma ve kaçma reaksiyonunun kaybolmasına neden olurlar. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.934) Nöroleptik verilen deney hayvanlarında şartlanmış reaksiyon (sakınma) kaybolur, fakat kaçma reaksiyonu pek değişmez. 19.Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ve dopaminerjik sistemin etkinliğini arttıran ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Fizostigmin b) L-Dopa c) Bromokriptin d) Amantadin e) Amfetaminler Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1088) Fizostigmin Parkinson belirtilerini arttırır (Bkz. Tablo 1). 20.Antikolinerjik etkinliği olmayan antidepresan ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Mianserin b) Amitriptilin c) Fluoksetin d) Sertralin e) Nomifensin Cevap B (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.966) Amitriptilin, gerek noradrenalin ve gerekse seratonin re-uptake’ini oldukça güçlü bir şekilde bloke eder. Ayrıca serotonin reseptör blokürüdür. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir; bu nedenle konfüzyona daha sık neden olur. 39

FARMAKOLOJĐ

Tablo 1.
Belirtileri Azaltanlar Dopaminerjik Đnhibisyonu Arttıranlar -L-Dopa -Bromokriptin -Lizurid -Pergolid -Amantadin -Selenjilin -Deneysel: -Trisiklik antidepresanlar -Apomorfin -Piribedil -5-HTF Kolinerjik Eksitasyonu Bloke edenler -Santral Antikolinerjik Đlaçlar Akinezi Bradikinezi Rijidite Tremor Postür Bozulması Kolinerjik Đlaçlar -Fizostigmin Antidopaminerjik Đlaçlar -Fenotiazinler -Butirofenonlar -Rauwolfia alkaloidleri Parkinson Belirtileri Arttıranlar

21.MAO-A enzimini selektif reversibl olarak bloke eden antidepresan olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. a) Doksapin b) Maprotilin c) Fluvoksamin d) Trazodon e) Maklobemid Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.970) Selektif MAO-A inhibitörü olarak kullanılan sadece maklobemiddir. Enzimi reversibl bloke eder. 22.Nöroleptik ilaçların ekstrapiramidal yan tesirlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Tardif diskinezi b) Akut distonik reaksiyonlar c) Ortostatik hipotansiyon d) Akatisia e) Parkinsonizm Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.944) Ekstrapiramidal yan etkiler, bazal ganglionların D2 reseptörlerinin blokajına bağlıdır. Piperazinli fenotiazinler, butirofenonlar, molindon, tiotiksen ve loksapin alanlarda sık görülür. Dört türlü ekstrapiramidal yan etki görülür; 1. Akut distonik reaksiyonlar 2. Akatisia 3. Parkinsonizm 4. Tardif diskinezi Ortostatik hipotansiyon ise ekstrapiramidal değil otonomik yan etkilerdendir. 23.Antiepileptik ilaçlardan fenobarbital ile ilgili yanlış olan hangisidir? a) Halen kullanılmakta olan antiepileptiklerin en eskisidir. 40

b) Oral yoldan kullanılır. c) Karaciğerde para-hidroksilasyonla inaktive edilir. d) Petit-mal epilepside kullanılır. e) Sedasyon en sık görülen yan tesiri teşkil eder. Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1076) Fenobarbital; 1. Sekonder olarak jeneralize olsun veya olmasın bütün kısmi epilepsiler ve 2. Tonik-klonik veya tonik ya da miyoklonik tutarıklar şeklindeki jeneralize epilepsilerde kullanılır. 24.Santral sinir sisteminde bulunabilen nörotransmitterlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Peptid yapıda olanı işaretleyiniz. a) Serotonin b) Gama amino bütirik asid c) Histamin d) Oksitosin e) Asetilkolin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.285; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.764) Oksitosin SSS’nin peptit yapıda nörotransmitteridir. Amin yapılı transmitterler; dopamin, noradrenalin, adrenalin, seratonin, asetilkolin ve histamindir. Aminoasid yapılı olanlar; GABA, glisin, taurin, prolin (inhibitör), glutamat ve aspartat (eksitatör)’tır. 25.Aşağıdaki antiepileptik ilaçların hangisi jeneralize tonik klonik nöbetlere karşı etkisizdir? a) Etosüksimid b) Fenitoin c) Fenobarbital d) Karbamazepin e) Valproik asid
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.475; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1078) Etosüksimid, absens nöbetlerinin tedavisinde en tercih edilen ilaçtır. Jeneralize tonik klonik nöbetlerde tek başlarına verilirse, nöbetleri sıklaştırabilirler. Başlıca yan etkileri; gastrointestinal sistem bozuklukları, SSS belirtileri ve allerjik belirtilerdir. 26.Aşağıdaki antiparkinson ilaçlardan hangisi ile, oksidatif strese bağlı olarak gelişebilen dopaminerjik nöron kaybının önlenebilmesi olasılığı vardır? a) L-dopa b) Amantadin c) Benztropin d) Selejilin e) Benserazid Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.505; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1097) Selejilin, MAO-B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Selejilinin MAO-B’yi inhibe etmesi bir takım reaksiyonları yavaşlatır ve oksidan stresini azaltır veya ortadan kaldırır. Selejilin ilerlemiş olgularda yeterince etkili değildir. Parkinson hastalarında başlangıç tedavisi için tek ilaç olarak veya ilerlemiş olgularda diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılır. 27.Nörolept analjezi oluşturabilmek için droperidol ile birlikte aşağıdaki ilaçlardan hangisi kombine edilebilir? a) Haloperidol b) Pentobarbital c) Fentanil d) Midazolam e) Nitröz oksid Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.326; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.793) Nörolept analjezi, bir narkotik analjezik ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri bir ilacı iv yoldan kombine halde vermek suretiyle yapılan analjezidir. En sık kullanılan narkotik analjezik fentanil sitrattır. Nörolept analjezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yapılırsa nörolept anestezi denir. 28.Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin anksiyolitik etkisi 5-HT1A reseptörleri ile etkileşimine bağlıdır? a) Klorazepat b) Zopiklon c) Buspiron d) Alprazolam e) Triazolam
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.425; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.901) Buspiron anksiyoselektif bir ilaçtır. Dorsal raphe nükleusu nöronlarının somaları üzerindeki 5-HT1A otoreseptörlerini aktive eder. Bu seratonerjik reseptörlere yüksek affiniteli bir şekilde bağlanır. Antidepresan etkinlik de gösterir. Etkisi 1-3 haftalık bir uygulamadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Kısa süren reaktif anksiyetenin tedavisinde kullanılmaz. 29.Diazepam'ın etki mekanizmasına ilişkin olaylar zinciri için aşağıda yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Benzodiazepin reseptör uyarımı b) GABA-A reseptörünün GABA'ya affinitesinin artışı c) Hücre içine kalsiyum girişinin artışı d) Benzodiazepin-GABA-A reseptör bölgelerinin allosterik etkileşimi e) Hücre içine klor girişinin artışı Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.364-346; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.886) Benzodiazepinlerin etki mekanizmalarında Ca++un rolü yoktur. 30.Amfetamin ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden yanlış olanı seçiniz. a) Eksitasyon ve spontan hareketlilikte artışa sebep olur. b) Solunum merkezini uyarır. c) Santral etkisi ile kalıcı anorektik etki oluşturur. d) Çocuklarda sedasyona sebep olabilir. e) Uluslararası kontrol ve takibi yapılan bir ilaçtır. Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.224; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1067) Amfetaminler, besin alınmasını azaltarak ve kısmen de bazal metabolizmayı arttırarak, yeterli süre alındıklarında, insanda kilo kaybı yapabilirler. Ancak uzun süre kullanıldıklarında bu etkinin gücünde azalma olur. 31.Aşağıdaki non depolarizan nöromüsküler kavşak blokörlerinden, etkisi en kısa sürede başlayanı hangisidir? a) Panküronyum b) Roküronyum c) Veküronyum d) Pipeküronyum e) Doksaküryum 41

FARMAKOLOJĐ

Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.182; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.817) Roküronyum yeni bir aminosteroid türevi nöromüsküler bloke edicidir. Etkisinin başlaması en hızlı olan depolarizasyonsuz blok yapıcı ilaçtır. Etkisinin çabuk başlaması nedeniyle trakea intubasyonunu kolaylaştırmak için kullanılabilir. 32.Aşağıda genel anestezik maddeler yazılmıştır. Katı Genel Anestezik olan hangisidir? a) Eter (Dietil eter) b) Halojen c) Ketamin Hidroklorür d) Enfluran e) Metoksifluran Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.788790) Ketamin katı genel anestezik maddelerdendir. Đntravenöz veya intramüsküler injekte edildiğinde dissosi-yatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur, hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara cevap vermez ve amnezi içindedir. Ketamin’in oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. Ancak anesteziyi izleyen ayılma döneminde ileride belirtildiği gibi eksitasyon ve psikoz belirtileri ortaya çıkar. Ketamin intramüsküler yoldan verildiğinde bile çabuk indüksiyon yapar. Kardiyovasküler depresyon yapmadığı için, böyle bir depresyonun sakıncalı olduğu kanama ve şoklu olgularda ve barbitürat kullanılmasının kontrendike olduğu olgularda indüksiyon için tercihen kullanılır. Güçlü analjezik etki yapar. Yeterli derecede kas gevşemesi yapmaz. Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz. Solunum yollarının direncini arttırmaz; fakat dış salgı bezlerinin salgısını arttırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir. Astmalı hastalarda kullanılabilir. Santral etkiyle sempatoadrenal stimülasyon yaptığı için kan basıncını, kalp atış hızını ve kalp debisini belirgin şekilde arttırır. Beyin kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı arttırdığından beyin ameliyatları için genellikle sakıncalıdır. Ketamin’in en önemli sakıncası ayılmanın olaylı olmasıdır. 33.Hangisi atropin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir? a) Đşeme - defakasyon güçlüğü b) Midriyazis c) Bradikardi d) Temperatür yükselmesi e) Ağız - boğaz ve ciltte kuruluk 42

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1161) Atropin ve skopalamin, özellikle çocuklarda zehirlenme yapar. Đlk ortaya çıkan belirti ağız, boğaz ve ciltte kuruluktur. Daha sonra taşikardi, çarpıntı ve göz belirtileri ortaya çıkar. Midriyazis nedeniyle fotofobi olur. Cilt kırmızı, kuru ve sıcaktır. Đşeme ve defakasyon güçlüğü ortaya çıkar. 34.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kemoreseptör trigger zondaki (CTZ) hücrelerin reseptörleri dopamin reseptörleri tipi reseptörlerdir. b) Fenotiazinler ve butirofenonlar CTZ'yi bloke ederek apomorfinin kusturucu etkilerini önlerler. c) Emetik olarak genellikle kullanılan ipeka preparatı ipeka şurubu (TF)'dur. d) Trimetobenzamid gastrokinetik etkilidir. e) Hepsi doğrudur. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1629) CTZ, 4.ventrikülün tabanında area postrema’da bulunan bir kemoreseptör bölgesidir ve aynı zamanda duyusal bir nükleustur. Kusma merkezi, 4.ventrikülün hemen tabanında ve CTZ’nin hemen yanında yer alır. Fenotiazinler ve butirofenonlar gibi dopamin reseptör blokerleri CTZ’yi bloke ederek apomorfin ve benzeri ilaçların kusturucu etkilerini önlerler. Apomorfinin CTZ’yi stimüle etmesi bu yerdeki nöronların dopaminerjik reseptörlerini aktive etmesine bağlıdır. 35.Nefrotoksik etkisi nedeniyle aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bunların toksik etki potansiyellerini arttıran genel anestezik ilaç hangisidir? a) Halotan b) Metoksifluran c) Ketamin d) Tiyopental e) Enfluran Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.266) Diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında, aminoglikozidlerin bu etkileri potansiyalize edilir. Bu tür istenmeyen etkileşme oluşturan ilaçlar arasında, güçlü diüretikler (furasemid gibi), artık kullanılmayan bir genel anestezik olan metoksilfuran ve diğer nefrotoksik antibiyotikler olan polimiksinler, amfoterisin B, vankomisin ve sefalotin vardır. 36.Aşağıdakilerden hangisi başta şizofreni olmak üzere bazı psikozların tedavisinde kullanılan nöroleptik bir ilaçtır? a) Tioridazin b) Lityum c) Metakalon d) Fentanil e) Difenhidramin
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.939) Tioridazin piperidinli fenotiazinlerin prototipidir. Ekstrapiramidal yan etkileri en az oluşturan fenotiazindir. Güçlü antikolinerjik etkinlik gösterir. En fazla kardiyotoksik etki gösteren fenotiazindir. Erkeklerde ejakülasyonu inhibe eder. Yüksek dozda verildiğinde çok sık bir şekilde pigmenter retinopati yapar. 37.Aşağıdakilerden hangisi makolojik etkisi değildir? barbitüratların far-

Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lityum’un gebelik birinci trimestresinde kullanılmasının kardiyovasküler anomalilere, hepatomegali, siyanoz ve gastrointestinal kanamalara yol açtığı bilinmektedir. Gebelik sonunda uterus içi lityum’a maruz kalan bebeklerde, guatr, nefrojenik diyabet ve nöromüsküler fonksiyon bozukluklarına rastlanabilmektedir. 40.5-HT1D reseptörlerini uyaran ve antimigren olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Zakoprid b) Granisetron c) Sumatriptan d) Amoksapin e) Risperidon Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Sumatriptan migren krizlerinin ve yüzün vasküler ağrı krizlerinin tedavisinde (non prevantif) kullanılır. Enjektabl şekilleri demet baş ağrılarında (Cluster) uygulanır. Sumatriptan 5-HT1D reseptörlerinin spesifik bir agonistidir. Serebral damarlarda, özellikle karotidiyen arteriyovenöz anastomozlarda vazokonstriksiyon oluşturur, fakat bu vazokonstriksiyon diğer alanlara, özellikle koronerlere de yayılabilmektedir. Sumatriptan’ın 5-HT1D reseptörlerini uyarması, migrende vazodilatasyonu düzelterek ve ekstravazasyonu azaltarak nörojenik inflamasyonu engeller ve ağrıyı giderir. Sumatriptan damarların 5-HT1D reseptörlerine oldukça selektif bir şekilde bağlanarak arteriyollerdeki aşırı dilatasyonu ortadan kaldırır ve serebral kan perfüzyonunu düzeltir. 41.Atropinik tipte etkileri olmadığı için yaşlı hastalarda kullanılması önerilen serotonin re-uptake inhibitörü antidepresan hangisidir? a) Trazodon b) Fluvoksamin c) Sertralin d) Sitalopram e) Fluoksetin Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Trazodon kimyasal yapısı (triazolopiridin türevi) diğer antidepresanlardan farklıdır. Güçlü bir serotonomimetik (agonist) etkisi vardır. Sedatif etkisi olmasına karşın atropinik tipte etkiler oluşturmaz. Bu nedenle yaşlı hastalarda kullanılması önerilmektedir. Trazodon’un serotoninerjik sistem üzerine oldukça selektif etkilerinin olması, MAOĐ ile kombine edilmelerine olanak sağlamaktadır. Özellikle dirençli depresif hastalarda trazodon+MAOĐ kombinasyonu ile başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Trazodon’un en önemli yan etkisi olan erkek hastalardaki priapizm’den bu ilacın güçlü alfa adrenerjik bloke edici özelliğinin olması sorumlu tutulmaktadır. Priapizm daha çok tedavinin ilk bir ayı içinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. 43

a) Sedasyon ve hipnoz b) Konvülzan etki c) Anestezi d) Solunum merkezi depresyonu e) Mikrozomal enzim indüksiyonu Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.909) Barbitüratların farmakolojik etkileri; 1. Sedatif ve hipnotik etki 2. Antikonvülsan etki 3. Anestezi 4. Solunum merkezi depresyonu 5. EEG’de düşük amplitüdlü yüksek frekanslı dalgalar 6. Kan basıncında düşme 7. Bağırsak motilitesinde azalma 8. Hipotermi 9. Mikrozomal enzim indüksiyonu 38.GABA transaminaz enzimini selektif inhibe ederek GABA’nın katabolizmasını inhibe eden ilaç hangisidir? a) Gapentin b) Tiagabin c) Valproik asit d) Vigabatrin e) Ivermektin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Katabolizmayı Đnhibe Edenler: Vigabatrin GABA transaminaz enzimini selektif bir şekilde inhibe ederek GABA’nın intraserebral konsantrasyonunda bir artışa neden olur. Parsiyel epilepsi gibi inatçı olgularda ön tedaviye ek olarak kullanılmaktadır. Yarı ömrü 5-8 saattir, organizmada metabolize olmaz. Uyuklama, yorgunluk, depresyon, iritabilite, baş ağrısı, konfüzyon, bilinç bulanıklığı, diplopi, şişmanlama gibi yan etkileri vardır. 39.Gebelik sırasında hangi ilaca maruz kalındığında bebekte guatr, nefrojenik diyabet, kardiyovasküler anomaliler ve nöromüsküler fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir? a) Amitriptilin b) Diazepam c) Karbamazepin d) Fenitoin e) Lityum
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde kullanılır.cilt. Bu durumda aşağıdaki ilaçlardan hangisi profilaktik amaçla kullanılır? a) Aspirin b) Đbuprofen c) Pizotifen d) Metoklopramid e) Dihidroergotamin Cevap C (Kayaalp. Diğer etkileri. 2.218. a) I-IV-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-III-IV e) I-II-V Cevap D (Kayaalp. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. III) Gastrointestinal motiliteyi inhibe ederler. Akut zehirlenme halinde düzensiz veya periyodik solunum (Cheyne-Stokes) ortaya çıkar. Metizerjid gibi migren ve “cluster” başağrısının profilaksisi için kullanılır. ağızda kuruluk.cilt. 1998. guanabenz ve adrenerjik sinir uçlarında. non-selektif parsiyel agonist nitelikli bir serotonin 5-HT2 reseptör blokörüdür. I) Narkotik analjezikler yüksek dozlarda solunum merkezini deprese ederler. s. α2-antagonist bir madde olan alfa-metilnoradrenaline dönüşen prekürsör ilaç olan metildopadır.1622) Difenoksilat. V) Opisid reseptörleri bloke ederler. Kayaalp.baskı.FARMAKOLOJĐ 42. Migren ve “cluster” baş ağrısının akut döneminin tedavisi için çıkarılmış bir ilaçtır. 2.cilt. s. II) Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapmazlar. guanfasin. 2000 . Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1.1486) Sumatriptan serotonin 5-HT1 reseptör agonistidir. 2. -Öfori. ince bağırsak motilitesinde azalma etkisi vardır.992) Narkotik analjeziklerden morfinin en önemli yan etkisi solunumu deprese etmesidir. 1998. Aniden kesilmesi yoksunluk sendromuna yol açar. meperidin türevi antidiyaretik ilaçtır. MEDĐTEST Cilt 9.1487) Pizotifen.Aşağıdaki opioidlerden hangisi antidiyareik olarak kullanılabilir? a) Eroin b) Butorfanol c) Difenoksilat d) Tebain e) Fentanil Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics. 47. sedasyon. 1998. s. 1998. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. IV) Histamin rilizine neden olabilirler. Tıbbi Farmakoloji. 9. 46. sadece muskarinik etki yapar. bronşiyal astmalı hastalarda bronkokonstrüksiyona ve bazen de astma krizine neden olabilir. 9. Gastrointestinal sistemde.baskı. 1998.926. hareketlerde azalma -Antitussif etki (bulbustaki öksürük merkezini deprese ederek) -Bulantı-kusma -Miyozis -Hipotermi -Đdrar retansiyonu 43. Gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir.cilt. mide boşalmasında gecikme.435) Santral sempatolitik ilaçlar α2-reseptörleri aktive eden klonidin. 2.1138) Betanekol. Sayı 1. 45. 9. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.15 yaşında bir kız çocuğu çok sık tekrarlayan migren tipi başağırılarından şikayetçidir.5-HT1-benzeri reseptörleri etkileyen ve migren tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Aprotinin b) Sumatriptan c) Homatropin d) Ergonovin e) Asebutolol Cevap B (Kayaalp. 44.baskı. Kayaalp. s. Narkotik analjezikler fiziksel bağımlılık yapar. s. 1998. psişik bağımlılık yaparlar. s. s. midenin asid salgısında azalma. s. Histamin açığa çıkaran maddeler olduğundan dolayı.cilt. 2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.143.Aşağıdaki adrenerjik agonistlerden hangisi α2adrenoreseptörler için göreceli olarak daha seçicidir? a) Guanfasin b) Dobutamin c) Prenalterol d) Ritodrin e) Fenilefrin 44 Cevap A (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.cilt.Doğru ifadeleri işaretleyiniz. s.Aşağıdaki kolinerjiklerden hangisi hem asetilkolin esteraza dirençli hem de muskarinik reseptörler için seçicidir? a) Asetilkolin b) Ambenonyum c) Karbakol d) Betanekol e) Pilokarpin Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics.

Raynauld ve tromboangitis obliterans gibi periferik vasküler hastalıkların tedavisi için de kullanılır. 51. 2000 45 . Enkefalomimetikler ya da opioid analjezikler etki mekanizmalarına göre doğrudan etkililer ya da dolaylı etkililer olmak üzere iki grupta incelenirler. Hipertiroidizm 6. 52. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s.1517) Alprostadil. Diyabetli erkeklerde impotans endotelinde NO yapımının ve sinir uçlarından salıverilmesinin rolü olabilir. Migren 9.717) Aşağıdaki ilaçlar teofilinin biyotransformasyonunu yavaşlatarak onun etkinliğini ve/veya toksisitesini arttırırlar: Simetidin (fakat ranitidin değil). 1. impotans gelişmesinde eksikliği sorumlu tutulan endojen maddeyi işaretleyiniz. ancak bu etkileşme tartışmalıdır. Ayrıca erkeklerde erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılır. 2. 50. Anksiyete halleri 11. retrotiorfan ve kelatorfan’dır.Nitrogliserin ve benzeri nitratların etkilerine aracılık eden. Bunlar arasında morfin opioid (enkefalinerjik) reseptörleri doğrudan uyarır. 49. NO. 1998.559) Beta blokerlerin kullanıldığı yerler. s.cilt. Feokromasitoma ve benzeri durumlar 8. Bunlardan başlıcaları tiorfan ve yağda çözünür türevleri asetorfan (klinik deneylerde en sık kullanılan). AMI tedavisi ve infarktüs sonrası profilaksi 5. vazodilator ve antitrombojenik etkileri nedeniyle sitoprotektif etkinlik gösterir. s. Bazı taşiaritmiler 4. 1998. hem vasküler düz kas hücrelerinin hem de mezenşiyal hücrelerin proliferasyonunu engeller. Asetorfan sindirim sisteminde endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı olarak etkir. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (idiyopatik subaortik stenoz) 7. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Fenobarbital ve fenitoin. oral kontraseptifler. Portal hipertansiyon Konjestif kalp yetmezliğinde kural olarak kontrendikedir.Hangi ilaç teofilinle etkileşmez? a) Simetidin b) Fenitoin c) Oral kontraseptifler d) Penisilin e) Siprofloksasin Cevap D (Kayaalp.cilt. 1. vücutta kendi moleküllerinden nitrik oksit (NO) salıvermek suretiyle kendilerine özgü vazodilatör ve antiagregan etki gösterirler.Vazodilatör ve antiagregan etkisi nedeniyle antihipertansif olarak ve periferal vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostadil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap C (Kayaalp. Sayı 1.Hangisi β-adrenerjik reseptör blokörü endikasyonu değildir? a) Portal hipertansiyon b) Migren c) Glokom d) Kalp yetmezliği e) Anjina pektoris Cevap D (Kayaalp. 2.Sindirim sisteminde bulunan endojen enkefalinlerin konsantrasyonunu artırarak dolaylı etki oluşturan enkefalomimetik hangisidir? a) Morfin b) Asetorfan c) Noskapin d) Levorfanol e) Metadon Cevap B (Dökmeci. a) Endotelin b) Kalidin c) Nitrik oksit d) Seratonin e) Histamin Cevap C (Kayaalp. MEDĐTEST Cilt 9. Angina pektoris 3. PGE1’in ilaç olarak adıdır.FARMAKOLOJĐ 48. Glokomun lokal tedavisi 10. 1. s. Eritromisinin teofilin metabolizmasını düşürdüğü. Farmakolojide Temel Kavramlar) Enkefalinazların çok sayıda spesifik inhibitörleri sentezlenmiştir. fakat kan-beyin engelini aşamadığından etkisi sadece periferde görülür. Ayrıca kronik sigara içenlerde mikrozomal enzim indüksiyonu nedeniyle teofilin yıkımı artar. sodyum nitroprussid ve diğer nitratlar. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.1523) Nitrogliserin. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 1998. 1998. karaciğer mikrozomal enzimlerini indükleyerek teofilin yıkımını arttırabilirler. kahve ve çay içindeki kafein (aditif bronkodilatör etkileşme de söz konusudur). Konjenital Kalp Hastalığı ile doğan bebeklerde gerektiğinde duktus arteriozusun kapanmasının önlenmesi amacıyla kullanılır.cilt.cilt. teofilinin ise eritromisinin yıkılmasını hızlandırdığı ileri sürülmüştür. allopurinol ve siprofloksasin. Hipertansiyon 2.

En sık görülen yan etkisi başağrısı ve konstipasyondur. Mide-bağırsak kanalından çabuk absorbe edilir.1139) Betanekol. Tablo 2. Cevap C (Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji.1634) Ondansetron 5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik bir ilaçtır. muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur. Mide-bağırsak kanalı ve mesane atonilerinde cilt altından 2.5-5 mg dozunda verilebilir. Tıbbi Farmakoloji.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ondansetron (GR 38032). 54. 1998. s. sadece muskarinik etki yapar. aritmi ve anafilaktoid reaksiyon yapabilir. Karaciğerde metabolize edilir. asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder.cilt.cilt. Bazı alfa-adrenerjik reseptör blokörlerinin α1 ve α2-reseptörlere karşı selektiviteleri α1’e selektif blokörler Prazosin Terazosin Doksazosin Alfuzosin Trimazosin Labetolol** α2’ye selektif blokörler Yohimbin Rovolsin Korinantin Piperoksan Hem α1 ve hem de α2’yi bloke edenler (selektif olmayanlar)* Fenoksibenzamin Fentolamin Tolazolin Ergot alkaloidleri * Labetolol β-adrenerjik reseptörleri de bloke eder. c) Betanekol. s. 1998. diğer miyokard iskemisi sendromlarında.Geçersiz olanı işaretleyiniz. 1.HT reseptörlerinin spesifik antagonistidir. b) Bronkodilatörler. Tablo 2. ** Bu gruptaki ilaçlar her ne kadar alt-tipe selektif değilseler de α1’ler üzerindeki blokör etkileri α2’ler üzerinden fazladır. Taşıt tutmasına bağlı emezise karşı etkisizdir. c) Teofilin'in. Yüksek derecede emetik olan antineoplastik ilaçlardan önce kullanılır. amfizem. e) Anaflaktik şoka karşı en önemli ilaç adrenalindir.1199) Bkz. d) Glukokortikoidler astım nöbetlerini önlemek için öncelikle kullanılması gereken ilaçlardandır. bronş düz kaslarını fosfodiesteraz enzimini aktive edip sitoplazmada cAMP düzeyini yükseltmek suretiyle gevşettiği ileri sürülmüştür. 1998. Sayı 1.Alfa1 ve Alfa2 adrenerjik reseptörlerde blokaj yaparak vazodilatör amaçla kullanılan ilacı işaretleyiniz? a) Klonidin b) Nifedipin c) Nilidrin d) Fenoksibenzamin e) Hiçbiri Cevap D (Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Nitratların antianginal etkinliği esas olarak sistemik kan dolaşımında yaptıkları hemodinamik değişikliklere bağlıdır.cilt. e) Antimuskarinik ilaçlar. Cevap A (Kayaalp. Gastrointestinal düz kaslar ve mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki gösterir. 2. gastrointestinal kanal ve mesane atonilerinde kontrendikedir.477) Nitratların primer kullanılış endikasyonu angina pektoristir. 55. 2. Serotonin 5. Bunun yanısıra. 56. 1998. 46 MEDĐTEST Cilt 9.FARMAKOLOJĐ 53. s. nikotinik etki yapmaz ve kolinesterazlara dayanıklıdır. 2000 . 2.cilt. koroner dolaşımda yaptıkları etkilerin antianginal etkinliğe katkısı ikinci planda kalır. b) Myastenia gravis tedavisinde neostigmin veya pridostigmin ilke olarak hastaya dayanabileceği maksimum dozda verilir. a) Fizostigmin. Seyrek olarak göğüs ağrısı. d) Atropin zehirlenmesinin santral ve periferik etkilerine karşı fizostigmin verilir. Serotonin 5-HT3 reseptörlerini selektif olarak bloke eder. bronkospazm oluşmasında rol oynayan vazovagal refleksleri aktive ederler. s.Nitratların kullanılış yerlerinden geçersiz olanı işaretleyiniz. kronik bronşit ve bronşiektazi gibi KOAH'da hava yollarınının artmış olan rezistansını düşürürler. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. konjestif kalp yetmezliğinde ve özel hipertansif durumların tedavisinde ve kontrollü hipertansiyon yapmada kullanılır. a) Stabil angina pectoris b) Akut myokard infarktüsü c) Kronik konjestif kalp yetmezliği d) Stabil olmayan anjina e) Kronik böbrek yetmezliği Cevap E (Kayaalp.

Sisplatin gibi antineoplastik ilaçlara bağlı kus47 . kızarıklık oluşması durumunda akson refleksinin olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. Tıbbi Farmakoloji. Arteriyoller üzerindeki etkisi değişkendir. disseksiyonu veya kitlesinin ufaltılması (debulking) sırasında ya da akut promyelositik lösemi sırasında bazen ortaya çıkan hiperfibrinolize bağlı yaşamı tehdit eden kanamaların tedavisi. b) PGE2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 63. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s. 1. Bazen hafif yükseltir. 1. 1998. Tedavide kullanılan tek histaminerjik agonist betahistin’dir. bunun nedeni. Trombositlerin trombin ve tripsin tarafından agregasyonunu önler. 61.1507) PGF2α insanda arteriyel kan basıncını genellikle değiştirmez. 1998.cilt. Aprotinin lökositler üzerinde modülatör etkinlik yapabilir. d) PGI2 kuvvetli antiagregandır e) TXA2 kuvvetli agregandır.1118) Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak. Sayı 1. Farmakolojide Temel Kavramlar) Histamin’in tedavide diğer kullanılış yerlerinden birisi de Meniére hastalığıdır. 1998. tirozin hidroksilaz enzimidir. Aprotinin.cilt. s. 62. fakat kollajen ile olan agregasyonuna dokunmaz. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Betahistin aynı zamanda H3 agoniste bir etkiye de sahiptir ve santral sinir sisteminde histaminerjik sinapslarda histamin serbestlenmesini azaltabilir. trombosit fonksiyonunun normal düzeyini korumasını sağlar.627) Aprotinin (Trasylol). Cevap C (Kayaalp.Đç kulaktaki vazodilatör etkisiyle Menier hastalığında etkili olan ilaç hangisidir? a) Burimamids b) Betahistin c) Metiamid d) Nizatidin e) Terfanidin Cevap B (Dökmeci. venülleri ve venleri büzmesi.cilt. 59. aferent sinirlerin kesilmesi ya da dejenerasyonlarına bağlı duyarsızlık durumlarında Lewis’in üçlü yanıtından yararlanılarak. Direkt ve indirekt mekanizmalarla.Prostaglandin sentezinde artış oluşturabilen diüretik hangisidir? a) Klorlalidov b) Furosemid c) Kanrenon MEDĐTEST Cilt 9. 58. Hageman faktörünün aktivasyonunu engeller. 1998.Akut pankreatit ve karsinoid sendrom gibi aşırı kallikreinlerin salıverilmesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Buspiron b) Ondansetron c) Anjiotensin amid d) Aprotinin (Trasylol) e) Đndometazin Cevap D (Kayaalp. Zayıf H1 agonist etkiye sahiptir ve iç kulakta vazodilatör etkisi nedeniyle Meniére hastalığı belirtilerine karşı kullanılır.Aşağıdakilerden hangisi karsinojenik değildir? a) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar b) Alkil nitrozaminler c) Talidomid d) Antineoplastik ilaçlar e) Aromatik amin ve amidler Cevap C (Kayaalp. s. Farmakolojide Temel Kavramlar) Furosemid ve daha az önemli olarak da diğer kıvrım diüretikleri prostaglandin E2 sentezini artırarak böbrek damarlarının genişlemesiyle böbrek perfüzyonunu artırırlar. ayrıca. Büzen arteriyolleri genişletip hipotansiyona neden olabilir.FARMAKOLOJĐ 57. antihemostatik ilaç olarak. onları genellikle hafif büzer.cilt. böylece venöz dönüşü arttırıp kalp debisini arttırmasıdır. 4) Akut pankreatit ve karsinoid krizi.133) Talidomid teratojeniktir. başlıca endikasyonları şunlardır: 1) Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riskinin yüksek olduğu koroner bypass ve açık kalp cerrahisi yapılan hastalar. faktör VII ve IX’u antagonize ettiği için faktör X’un aktivasyonunu önler ve bunun sonucu olarak protrombin’in trombine dönüşümünü durdurur. 3) Trombolitik tedavi sırasında fibrinolitik ilacın aşırı dozuna bağlı kanamaların tedavisi. Damar içi yolla uygulanan histamin’in iç kulakta oluşturduğu vazodilatör etkiyle vertigo’nun düzeldiği bildirilmektedir. 2000 d) Asetazolamid e) Mannitol Cevap B (Dökmeci. 2. Aprotinin.Prostaglandinler için yanlış olanı hangisidir? a) PGI2 kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. Prostaglandin inhibisyonu yapan NSAĐ ilaçlar bu vazodilatör etkiyi antagonize ederek diüretik ve natriüretik etkinliği azaltabilirler. 2) Malign tümörlerin mobilizasyonu. 60. Ayrıca. Tıbbi Farmakoloji. s.Noradrenalin sentezinde hız kısıtlayan basamak aşağıdakilerden hangisidir? a) Tirozin hidroksilaz b) Aromatik L-amino asit dekarboksilaz c) Dopamin b-hidroksilaz d) Monoamin oksidaz e) Katekol-o-metil transferaz Cevap A (Kayaalp. c) PGF2α kuvvetli vazodilatör ve bronkodilatördür. 2. plazminojen aktivatörlerini ve plazminin etkisini inhibe eder.

mesanede çok tahriş edici bir madde olan akrolein oluşmasına bağlıdır.FARMAKOLOJĐ maların tedavisinde antiemetik olarak kullanılan 5HT3 antagonisti ilacı işaretleyiniz. 1998. Hem oral hem iv kullanılır. ön ilaç değildir. diğer GĐS bozuklukları ve kemik iliği depresyonudur. Ondansetron gibi 5HT3 antagonisti antiemetik bir ilaçtır. Sayı 1. Akrolein ile kompleks yaparak onu inaktive eder.AT1 reseptörü bloke eden antihipertansif olarak kullanılan ilacı işaretleyiniz. tek bir dozunun %57-67 oranında önlediği bulunmuştur. 2. Kanser kemoterapisine bağlı kusmayı. Antihipertansif olarak kullanılır. s. alkilleyici ajanlar içerisinde en fazla kullanılandır. a) Buspiron b) Sumatriptan c) Granisetron d) Metiserjid e) Seratonin Cevap C (Kayaalp. farmakolojik özellikleri bakımından ondansetrona benzer. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Tıbbi Farmakoloji. c) ACE inhibitörüdür. Hem hematolojik hem de solid tümörlerin tedavisinde başarılı bulunmuştur. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.434) Rezerpin antihipertansif olarak kullanılan dozlarda. 1998.Glioblastom ve astrositom tedavisinde kullanılan DNA’yı metilleyerek etki gösteren antikanser ilaç hangisidir? a) Vinkristin b) Temozolamid c) Mitomisin d) Klormetin e) Klorambusil Cevap B (Dökmeci. s. En sık görülen yan etkileri bulantı. 1998. sitoplazmadan veziküllerin içine noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. 1998. Cevap A (Kayaalp. 1998. b) Alfa-adrenerjik reseptörleri bloke eder. 68. Mesane kanseri yaptığı bildirilmiştir. 2000 . Kendine özgü bir yan etkisi steril hemorajik sistit (üroteliyal toksisite)’tir. Günümüzde glioblastomların ve astrositomların tedavisinde kullanılmaktadır. 2. 66. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. s.cilt. a) Efedrin b) Fenilefrin c) Meteraminol d) Metoksamin e) Ritodrin Cevap E (Kayaalp.Rezerpinin antihipertansif etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Veziküler amin pompasını inhibe eder. Erken doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına kadar sürdürmek için kullanılır. Melanomların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır.448) Lizinopril yeni ACE inhibitörlerindendir. Bu durum.cilt. En sık görülen yan etkisi konstipasyon ve başağrısıdır.cilt. e) Direkt düz kas gevşetici etki oluşturur. s. Doğrudan etki yapar. 1. 1. 65. Güçlü immünosüpresif etki gösterir. Yanlışı işaretleyiniz. a) Prostasiklin b) Losartan c) Kaptopril d) Ranitidin e) Metiserjid Cevap B (Kayaalp. d) Kalsiyum kanal blokörüdür.cilt.Aşağıda antihipotansif etkili alfa-mimetik ilaçlar 48 verilmiştir. Rezerpin adrenerjik sinir uçlarında sitoplazma içinde binlercesi bir arada bulunan ve nörotransmitter noradrenalini depolayan veziküllerin membranını etkileyerek. Uterus düz kasındaki β2-reseptörleri nisbeten selektif bir şekilde aktive ederek uterusu gevşetir. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.390) Siklofosfamid.Anjiotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe eden ve antihipertansif olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Anjiotensin amid b) Pepstatin c) Lizinopril d) Losartan e) Saralazin Cevap C (Kayaalp. işaretleyiniz? a) Siklofosfamid b) Klorambusil c) Sisplatin d) Karmustin e) Mekloretamin Cevap A (Kayaalp. Aynı endikasyonlarda kullanılır. 1. Üroteliyal toksik etkinin antidotu mesnadır. 64. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi MEDĐTEST Cilt 9. gerek periferdeki adrenerjik sinirlerin ucundaki depolardan ve gerekse santral sinir sisteminin noradrenerjik sinir uçlarındaki depolardan noradrenalini kısmen boşaltır (noradrenalin deplesyonu). 69.Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi kullanım sırasında ürotoksisiteye (steril hemorajik sistit) neden olabilmektedir.1635) Granisetron. 67. idrar içindeki ilaçtan ve onun 4-hidroksi metabolitinden. s.1186) Ritodrin beta-mimetik ilaçlar grubundandır. Sistit zamanla fibrozise dönüşebilir. Farmakolojide Temel Kavramlar) Temozolamid: Oral yolla kullanılan ve organizmada aktif metabolitlerine dönüşerek DNA’yı metilleyen bir antikanser ilaçtır. kusma. Kusma başladıktan sonra da etkilidir.cilt.

FARMAKOLOJĐ

Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.448) Losartan, anjiyotensinin kardiyovasküler sistemdeki etkilerine aracılık eden esas reseptörler olan AT1 reseptörlerin selektif antagonistidir. 70.Arteriyel trombusleri eritmek için kullanılan ilaç hangisidir? a) Heparin b) Warfarin c) Ürokinaz d) Dikumoral e) Fenprokuman Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.615) Trombolitik olarak ilk kullanılan iki ilaç streptokinaz ve ürokinazdır. En önemli ve en fazla denenmiş kullanılış yerleri, AMI’dır. Ürokinaz proteolitik bir enzimdir ve plazminojen molekülünün peptit zincirini iki noktada kırmak suretiyle, onu dolaysız bir biçimde aktive eder. 71.Ca++ kanal blokörlerinden vazoselektif olanlar kalp üzerinde depressan etki oluşturmazlar. Bu ilaçlardan geçersiz olanı işaretleyiniz. a) Nifedipin b) Nikardipin c) Nitrendipin d) Diltiazem e) Felodipin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.439) Bkz. Tablo 3. 72.Beta blokör ve/veya tiazidlerle yapılan tedaviye eklendiğinde bu ilaçların lipid metabolizması üzerindeki etkilerini azaltan ve alfa-1 reseptörlerini bloke eden antihipertansif ilacı işaretleyiniz. a) Doksazosin b) Nifedipin c) Klonidin d) Metildopa e) Propranolol

Cevap A (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.434) Doksazosin, selektif α1 reseptör blokörüdür. Kardiyovasküler ve diğer farmakolojik etkileri (Lipid metabolizması üzerine olanlar dahil) bakımından prazosine benzer. Eliminasyon yarılanma ömrü çok uzundur. En sık görülen yan etkileri bulantı, baş dönmesi, letarji ve yorgunluktur. 73.Kardiyotonik glikozidlerin farmakolojik etkileri için bildirilenlerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Frank-Starling eğrisini sağa-yukarı kaydırırlar. b) (+) inotropik etki, oksijen tüketimi artışı ile birliktedir. c) Na-K-ATPaz'ı selektif ve irreversible olarak inhibe ederler. d) Đndirekt parasempatomimetik etki ile S-A düğümde otomatisiteyi azaltırlar. e) A-V düğümde effektif refrakter periyodu kısaltırlar. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.810-817; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.530) Kalp glikozidleri gerek kalp yetmezliği olan hastalarda, gerekse normal kimselerde kalp atış sayısını azaltırlar. Küçük dozlardaki azalma esas itibariyle, glikozidin indirekt etkisine bağlıdır; sinoatriyal düğüm üzerindeki vagal tonusu arttırarak atış hızını azaltırlar. Böylece kalbe özgü parasempatomimetik etki yaparlar. Bu negatif kronotrop etki atropinle veya bilateral vagotomi ile ortadan kaldırılır. 74.Sodyum Nitroprussid için bildirilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz. a) Arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olur. b) Düz kas hücresi içinde nitrik oksid ve siyanid'e metabolize olur. c) Đntravenöz infüzyon ile kullanılır. d) Eliminasyon t1/2'si çok uzundur. e) Acil hipertansiyon tedavisinde tercih edilir.

Tablo 3. Vazoselektif dihidropiridin türevi kalsiyum antagonistleri ile diğer kalsiyum antagonistlerinin temel kardiyovasküler etkileri bakımından genel karşılaştırılması*
Parametre Vazoselektivite Antianginal etkinlik Sistemik vazodilatör etki Myokard depresyonu (negatif inotrop etki) A-V iletimi yavaşlatma (P-R uzaması) Damar-dışı düz kas gevşetici etki (konstipasyon gibi) Dihidropiridin türevleri** +++ +++ ++ 0, + 0 0 Diltiazem + +++ + + + + Verapamil 0 +++ + +++ ++ +++

* 0, etkinin olmadığını, +++, etkinin en fazla olduğunu gösterir. ** Vazoselektiflik bakımından üyeler arasında pek fark yoktur. ** Tetrolol türevi olan mibefradil vazoselektiftir, ancak verapamil gibi kalp hızını azaltır, fakat onun aksine negatif inotrop etki yapmaz. MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

49

FARMAKOLOJĐ

Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.798; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.451) Sodyum nitroprussid, damar düz kasları üzerindeki çok mekanizmalı bir etki ile hem arteriyolleri hem de venülleri genişleterek kan basıncında belirgin bir düşme yapar. Hipertansiyonun rutin tedavisinde kullanılmaz; sadece, daha az toksik diğer ilaçlara cevap vermeyen refrakter hipertansif krit olgularının tedavisinde kullanılır. Damar dışı düz kasları da gevşetir. Sadece intravenöz infüzyon yoluyla kullanılır. Vücutta çok hızlı bir şekilde yıkılır. 75.Aşağıda bildirilen antihipertansiflerin hangisi ile tedavi sırasında tedaviye diüretik eklenmesi kaçınılmazdır? a) Hidroklorotiyazid b) Propranolol c) Diltiazem d) Hidralazin e) Lizinopril Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.782; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.449) Hidralazin antihipertansif olarak tek başına kullanılmaz. Mutlaka kalp ve renin salgılanması üzerindeki refleks etkisini antagonize eden sempatolitik nitelikte bir antihipertansif ilaçla (tercihen b-bloker) birlikte kullanılır. Bu kombinasyona diüretik bir ilaç da ilave edilmelidir. Tek başına kullanıldığında belirgin taşikardi ve palpitasyon oluşturur. 76.Aşağıdaki nikotinik asit ile ilgili yazılanlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Geniş spektrumlu bir hipolipidemik ilaçtır. b) Hipolipidemik ilaçlar içinde YDL seviyelerini en fazla arttıran ilaçtır. c) Glukoza toleransı arttırır bu nedenle diyabetlilerde rahatça kullanılır. d) Hiperürisemi yaptığı için gutlularda kullanılmamalıdır. e) Karaciğer yetmezliğinde, peptik ülserde kullanılmamalıdır. Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.578579) Niasin’in primer etkisi, yağ dokusunda lipolizin azaltılması ve karaciğerde apo B ve ÇDDL sentezinin azaltılmasıdır. Bu lipoprotein sentezinin azaltılması plazmada onun ve katabolik ürünleri olan ODL ve DDL’nin düzeylerinin düşmesine yol açar. Nikotinik asid yağ dokusunda adrenalin ve sempatik sinir stimülasyonunun yaptığı lipolizi ve serbest yağ asidi salıverilmesini inhibe eder; salıverilmede katkısı olan siklik AMP’nin antagonistidir. Anılan etkisi çok çabuk başlar ve ağızdan alınışından 30 dakika sonra 50

plazmada serbest (esterleşmemiş) yağ asidi düzeyini düşürmeye başlar. Nikotinik asidin bir üstünlüğü geniş spektrumlu bir antilipidemik ilaç olmasıdır. Başlıca kullanılış yeri heterozigot familyal hiperkolesterolemi, familyal kombine hiperlipidemi, familyal apo B 100 eksikliği ve KKH’li lipoprotein (a) aşırılığı gibi hiperkolesterolemi durumlarıdır. Nikotinik asidin en önemli sakıncası, belirtilen yüksek dozlarda yan tesirlerinin fazlalığıdır. Tedavinin başlangıcında her verilişinden sonra, yüz ve boyunda daha belirgin olmak üzere, ciltte vazodilatasyona bağlı kızarma (flushing), kaşıntı ve bazen de ürtiker oluşmasına neden olur. Mide-bağırsak kanalının tahrişine bağlı bulantı, kusma, iştah azalması, diyare ve karın ağrısı gibi belirtileri de sık oluşturur. Peptik ülserli hastalarda ülserin aktivasyonuna neden olabilir; bunlarda veya bu hastalığı daha önce geçirmiş olanlarda kullanılmamalıdır. Seyrek olarak, hepatit ve kolestatik tipte sarılık yapabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. Bazı hastalarda glukoz metabolizmasını bozduğu ve karbonhidratlara karşı toleransı azalttığı saptanmıştır; hiperglisemi ve glukozüri yapabilir. Diyabetli hastalarda kontrendikedir. Hiperürisemi nisbeten sık olarak görülen bir yan tesirdir. Gutlu hastalarda kullanılmamalıdır. Bu metabolik etkileri reversibldir ve ilaç kesilince ortadan kalkarlar. Seyrek olarak aritmi oluşmasına neden olabilir. Nikotinik asid, vazodilatör etkisi nedeniyle, bazı antihipertansif ilaçların yaptığı ortostatik hipotansiyonu artırabilir. 77.Aşağıdakilerden hangisi adrenalin kullanımında kontrendikasyon teşkil etmez? a) Koroner kalp hastalığı b) Hipertansiyon c) Taşiartimi d) Hipertiroidizm e) Açık-açılı glokom Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1181) Adrenalinin kontrendikasyonları; 1. Koroner kalp hastalığı 2. Konjestif kalp yetmezliği 3. Hipertiroidizm ve hipertansiyon 4. Taşiaritmiler 5. Halotan vb. ile yapılan genel anestezi 78.Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II'ye ait etki değildir? a) Kalpte pozitif inotroptur. b) Potent vazokonstriktördür. c) Kapiller permeabiliteyi azaltır d) Renal kan akımını azaltır e) Aldosteron salgılanmasını sitimüle eder.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1491) Postkapiller venüllerin endotel hücrelerini büzerek hücrelerarası porusları açar ve böylece kapiller permeabiliteyi arttırır. Ekstrasellüler sıvıyı ve lenf akımını arttırır. 79.Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir? a) Akut myokard enfaktüsü b) Diyabetik nefropati c) Konjestif kalp yetmezliği d) Bilateral renal arter stenozu e) Esansiyel hipertansiyon Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.446) ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kullanılmazlar. ACE inhibitörleri, GRF’yi ileri derecede düşürerek akut böbrek yetmezliği yaparlar; bu durum ilaç kesilince düzelir. 80.Antihipertansif etkinliğinin yanısıra göz içi basıncını düşürücü özelliği de olan alfa-2 adrenoreseptör agonisti ilaç hangisidir? a) Timolol b) Klonidin c) Propranolol d) Nafazolin e) Oksimetazolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1188) Klonidin α2-adrenerjik reseptörlerin oldukça selektif agonistidir. Lokal uygulandığında vazokonstrüksiyon yapar. Sistemik olarak uygulandığında antihipertansif etki yapar. Açık açılı glokom tedavisinde kullanılır. Aköz humor oluşumunu azaltarak ve drenajını artırarak göziçi basıncını düşürür. 81.Kalpte beta adrenerjik reseptörleri uyararak taşikardi oluşturduğu, AV iletiyi hızlandırdığı ve kalp debisini artırdığı için AV blok tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir? a) Propranolol b) Verapamil c) Đzoprotorenol d) Atropin e) Efedrin Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1182) Đzoproterenol (izoprenalin), β adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik ilaçtır. Belirgin vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır. Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

82.Spironolaktonun vücuttaki aktif metaboliti olan ve diüretik olarak kullanılan ilaç hangisidir? a) Kanrenon b) Amilorid c) Asetozolamid d) Đzosorbid e) Furosemid Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.658) Kanrenon, spironolaktonun vücuttaki aktif metabolitidir. Diüretik olarak kullanılır. 83.NO etkisiyle cGMP artışı aşağıdaki etkilerden hangisine neden olmaz? a) Vazodilatasyon b) Bronkodilatasyon c) Mide kasılması d) Trombositer agregasyon inhibisyonu e) Trombositlerin endotele adezyonunun inhibisyonu Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) NO bir kan enzimi olan guanilat siklazı (azot atomlarında demir bağlı) aktive eder. Bu aktivasyon GTP’nin siklik GMP’ye dönüşümünü sağlar. sGMP artışı çeşitli proteinkinazların aktivitesinden sorumludur, hücreden potasyum ve kalsiyum çıkışını kolaylaştırarak aşağıdaki etkilerin oluşmasına neden olur: Vasküler düz kas liflerinde bir gevşeme; yani bir vazodilatasyon oluşur. Bu etkiye penis ereksiyonu için gerekli kavernoz cisim damarlarının ve migren baş ağrılarına neden olan serebral damarların vazodilatasyonu da dahildir. Bronkodilatasyon: Ancak astım nöbetlerinin tedavisinde NO kullanılmasını destekleyen önemli bir bilgi henüz bildirilmemiştir. Besin içeriğine uyum sağlamak için yemekten sonra midenin gevşemesi. Trombositer agregasyon ve endotelyuma trombositlerin adezyonunda inhibisyon. Siklik GMP, ayrıca fosfodiesteraz enzimini inhibe eder ve siklik AMP konsantrasyonunu da artırır. 84.Tip I imidazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltan ilaç hangisidir? a) Fenoterol b) Terbutalin c) Moksonidin d) Noradrenalin e) Đsoksuprin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Moksonidin: Yeni bir antihipertansif ilaçtır. Tip I imidazolin reseptörleri ve çok az olarak da adrenerjik α2 reseptörler üzerine etkilidir. Santral sinir sisteminde tip I imadazolin reseptörlerini uyararak sempatik sinir aktivitesini azaltır. Moksonidin’in antihipertansif etkisi 51

FARMAKOLOJĐ

klonidininkine benzemektedir. Buna karşın santral yan etkileri klonidinden daha azdır. Tedavi birden kesildiğinde rebound hipertansiyon krizi oluşturmaz. Moksonidin idrarla değişmeden atıldığından böbrek yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır. 85.Safra yoluyla elimine olmayan ACE inhibitörü hangisidir? a) Benazepril b) Ranipril c) Spirapril d) Fosinopril e) Kaptopril Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kaptopril, başlangıçtaki hızlı etkisi nedeniyle hipertansif kriz tedavisinde yeğ tutulmaktadır. ACE inhibitörlerinin çoğunun dozajı böbrek fonksiyonlarına göre adapte edilir. Benazepril ve ramipril, safra yoluyla elimine olduklarından 30 ml/dak.’lık glomerüler filtrasyona kadar eşit doz uygulanması yapılabilmektedir. 86.Selektif bir beta-2 agonist olan ve bronşiyal astma nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyonla kullanılan ilaç hangisidir? a) Adrenalin b) Terbutalin c) Efedrin d) Teofilin e) Kromolin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.713) Terbutalin selektif bir β2-antagonisttir. Bronşiyal astım nöbetlerinin önlenmesi için ağız yolundan veya inhalasyon suretiyle kullanılır. En sık görülen yan tesiri tremordur. 87.Bronkodilatör olarak kullanılan atropinik ilaç hangisidir? a) Tropikamid b) Skopolamin c) Oksitropium d) Diheksiverin e) Valetamat Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Atropinik bronkodilatörler: Oksitropium ve ipratropium tedavide bronkodilatör olarak kullanılan iki atropinik ilaçtır. Astım’ın koruyucu ve küratif tedavisinde aerosol şeklinde akciğerler yoluyla kullanılırlar. Ancak etkinlikleri β-mimetiklerden düşüktür. Bu ilaçların atropine göre avantajları farmakokinetik yöndendir. Kimyasal yapılarında kuvaterner amonyum içerdiklerinden, oksitropium ve ipratropium bronşlardan fazla absorbe olmadıklarından, lokal etkileri ön plana çıkmaktadır. 52

88.Mide asid ve pepsin salgısını azaltma ve sitoprotektif (hücre koruyucu) etki nedeniyle peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Dinoproston b) Dinoprost c) Alprostodil d) Đlioprost e) Mizoprostol Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1-2-3.cilt, 1998, s.1606) Mizoprostol, PGE1’in bir türevidir. Mide mukozasında mukus ve bikarbonat salgılanmasını arttırır ve mide asid salgı bezlerini inhibe ederek hidroklorik asid salgılanmasını azaltır. Ayrıca bağımsız sitoprotektif etkisi vardır. Rutin mide ülseri tedavisi için tercih edilmez. NSAĐD ilaçlarla birlikte onların mide ülseri oluşturmasını önlemek amacıyla kullanılır. 89.Simetidinle ilgili doğru olan hangisidir? a) Gebelikte kullanımı güvenlidir. b) Yemeklerle alınımı absorbsiyonu arttırır. c) Mikrozomal enzimlerde indüksiyon yapar. d) Analjezik gastropatisinde etkilidir. e) Antiandrojenik etki gösterir. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1473) Simetidin H2 reseptör blokörüdür. Mide-bağırsak kanalından yaklaşık 1/50 oranında absorbe edilir. Yemek sırasında alınırsa absorbsiyonu yavaşlar; absorbsiyon oranı değişmez. Karaciğer hücresindeki oksidazlardan birçoğunu inhibe eder. Gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır. Antiandrojenik etkilidir, bu etkisi H2 reseptörleri ile ilgili değildir. 90.Histamin için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Kan basıncını düşürür. b) Bağırsak tonus ve motilitesini arttırır. c) H1, H2, H3 olmak üzere üç tip reseptörü vardır. d) Trakeobronşial düz kasları kasar. e) H1 reseptörleri aracılığı ile mide asid salgısını arttırır. Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1461) Histamin, vazodilatasyon sonucu arteriyel kan basıncını düşürür. Vazodilatör etkiden hem H1, hem H2 reseptörleri sorumludur. Histamin, bağırsakların tonus ve motilitesini arttırır. Bu etkileri H1 reseptörleri aracılığıyla yapar. Trakeobronşiyal düz kasları kasar, hava yollarının rezistansını arttırır ve bronkospazm yapar. H1 reseptörü aracılığıyla bronkokonstrüksiyon, H2 reseptör aracılığıyla bronkodilatasyon yapar. Đnsanda H1 reseptörler egemen durumdadır. H2 reseptörleri aracılığıyla, trakeobronşiyal mukozanın mukus salgısını arttırır. Đnsanda mide mukozasının asid salgılayan pariyetal hücreleri histamine en fazla duyarlı olan hücrelerdir. Histamin bu hücrelerin H2 reMEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

septörlerini aktive ederek midenin asid ve pepsin salgısını arttırır. 91.Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisi alkilleyici değildir? a) Siklofosfamid b) Karmustin c) Sitarabin d) Busulfan e) Prokarbazin Cevap C (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1233-1243; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.394) Sitarabin, antimetabolit ilaçlardandır. 92.Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için aşağıdaki maddelerden hangisi katartik olarak kullanılır? a) Sodyum bikarbonat b) Safra tuzları c) Bilirubin d) Sorbitol e) Kolestiramin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Zorlamalı diyare ya da lavman: Toksik maddelerin (bizmut) bağırsaklardan atılmasını hızlandırmak için başvurulan yöntemdir. Sorbitol ve magnezyum gibi katartiklerin uygulanması ve rektumdan su gelene kadar polietilen glikol içeren elektrolit lavaj solüsyonları ağız yoluyla verilmektedirler. Sodyum polistiran sulfonat emilen lityumun eliminasyonunu artırabilmektedir. Sindirim yoluyla bu eliminasyon yöntemine henüz absorbe olmamış ilaçlar için başvurulmaktadır. 93.Aşağıda oral antikoagülanlarla ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Etki dereceleri aPTZ değerine bakılarak tayin edilir. b) Karaciğerde mikrozomal enzimatik aktiviteyi arttıran veya azaltan durumlar etkilerinin değişmesine neden olur. c) Dozların bireyselleştirilmesi gereklidir. d) Dozu fazla ise vit K1 enjeksiyonu yapılarak etkisi önlenmeye çalışılır. e) Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar etkilerinin artmasına neden olur. Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt 6.baskı, 1992, s.598,599) Heparinden farklı olarak pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonunu değil, onların karaciğerde yapılanlarının sentezini bozarlar ve bu şekilde dolaylı antikoagülan etki yaparlar. Koagülasyonun hemen inhibisyonu gereken durumlarda işe yaramazlar; etkileri tedaviye
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

başladıktan sonra en az 24 saatlik bir latent sürenin ardından belirmeye başlar. Aynı şekilde, tedavi kesildikten sonra etkileri hemen kaybolmayıp birkaç gün daha devam eder. Karaciğerde yapılan K vitaminine-bağımlı pıhtılaşma faktörleri olan protrombin, faktör VII, IX ve X’un sentezinin esas olarak son (karboksillenme) basamağını önlemek suretiyle etki yaparlar. Bu ilaçların antikoagülan etkisi doza bağımlı olarak gelişir. Antikoagülan etkinin ve dolayısı ile dozun yeterli olup olmadığı plazmada protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin konsantrasyonunu ölçmeye olanak veren testlerle kantitatif olarak değerlendirilir. Đlaçların güvenlik indeksi ufak olduğu ve dozun biraz fazla olması bile spontan kanamalara neden olduğu için dozun iyi titre edilmesi ve izlenmesi gerekir. Değerlendirme, protrombin zamanı (PZ) üzerinden yapılır. PZ’yi ölçmek için en sık kullanılan test tek basamaklı protrombin zamanı testi (Quick testi)’dir. Eğer sözkonusu testi yapmak için yeterli laboratuvar olanağı yoksa, oral antikoagülanlar kesinlikle kullanılmamalıdırlar. 94.Antitrombin III eksikliklerinde kullanılan trombin inhibitörü hangisidir? a) Milrinon b) Sarpogrelat c) Medorinon d) Ataprost e) Lepirudin Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Lepirudin’in başlıca endikasyonu heparinli tip II trombositopenisi olan hastalardaki tromboembolik bozuklukların ivedi önlenmesi ve tedavisidir. Lepirudin tedavisinin en önemli riski kanamadır. Lepirudin protein yapısında olduğundan, antikor oluşumuna yol açabilir. 95.Karaciğer porfirilerinin akut ataklarında kullanılan ilaç hangisidir? a) Demir-dekstran kompleksi b) Demir sorbitol c) Hemin arjinat d) Sodyum feredetat e) Deferoksamin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Porfiri durumlarında ALA dehidratazın aktivitesi oldukça artmıştır. Đnsan kaynaklı hem ya da hematin (bir OH grubu demir tarafından bağlı olan hem) verilerek azaltılmaya çalışılır. Böylece eksik hem tamamlanır ve ALA dehidratazın aktivitesi frenlenir. Hemin arjinat karaciğer porfirilerinin akut ataklarının tedavisinde kullanılan insan kaynaklı hem’dir. Bu preparatlar içinde bulunan arjinin hematini çözmektedir. 53

FARMAKOLOJĐ

96.Đnsülin ile ilgili doğru şıkkı işaretleyiniz. a) G proteinlerine kenetli reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. b) Tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. c) Đyon kanalı reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. d) Voltaj duyarlı Ca++ kanallarına bağlanarak etki gösterir. e) Beta-adrenoreseptörlere bağlanarak etki gösterir. Cevap B (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1491-1493; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1250) Đnsülin etkilerini tirozin kinaz benzeri reseptörlerine bağlanarak gösterir. 97.Aşağıdakilerden hangisi antiandrojenik etki için kullanılmaz? a) Gonadotropin salıcı hormon agonistleri b) Leuprolid asetat c) Ketokonazol d) Spiranolakton e) Mifepiriston Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1430-1431, 1453-1455; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1401) Mifepiriston (RU 486), antiprogesteronlardandır. Antiandrojenik etkileri hafiftir. Antiöstrojenik veya antimineralokortikoid etkileri yoktur. 98.Mesterelon nedir? a) Surrenal fonksiyon bozukluklarında kullanılan bir glukokortikoiddir. b) Androjenik etkili bir preparattır. c) Oral kontrasepsiyonda kullanılan bir östrojen preparatıdır. d) Tiroid supresyon testinde kullanılan tiroid hormon preparatıdır. e) Mineralokortikoid etkinliği daha fazla bir kortikosteroid preparatıdır. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 3.cilt 6.baskı, 1993, s.2728; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1370) Mesterelon androjenik etki gösteren, fakat gonadotropinlerin salgılanmasını pek inhibe etmeyen bir testosteron türevidir. 99.Đnsülinlerden hangisi intravenöz yolla kullanılır? a) Lente Đnsulin b) Ultra lente insulin c) NPH Đnsulin d) Nötral regüler insulin e) Protamin-çinko insulin 54

Cevap D (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1258) Nötral regüler insülin ciltaltına ve gerektiğinde intravenöz injekte edilirler veya intravenöz infüzyonla yapılırlar. Kas içinde de uygulanabilirler; fakat bu yol pratik değildir. 100.Aşağıda heparin ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Heparin metabolize edilmeden plazmadan süratle uzaklaştırılır. b) Lipoprotein lipazı inhibe eder. c) Đ.V veya S.C. enjeksiyonla kullanılır. Đ.M. olarak kullanılmaz d) Teratojenik etki potansiyeli olan bir antikoagulandır. e) Dozu aşırı ise protamin sülfat ile etkisi önlenir. Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.593) Heparin etkisini, inaktif durumda bulunan ve karaciğer K vitaminine bağımlı olarak sentez edilen bir α2-globulin olan antitrombin III (AIII)’ü aktif duruma getirerek gösterir. AIII’e heparin ko-faktörü denir. Heparinin antikoagülan etkisine en fazla katkıda bulunan, trombin ve faktör Xa’nın inhibisyonudur. Heparin GIS’den absorbe edilmez. Sadece parenteral yoldan uygulanır, sc uygulama profilaksi için kullanılabilir. En önemli yan etkisi spontan kanamadır. Gebelerde, oral antikoagülanlara göre daha az sakıncalı olmakla beraber rölatif olarak kontrendikedir. Gebede kanama yapabilir, ölü doğuma ve erken doğuma neden olabilir. Kanama halinde heparin kesilir ve hastaya protamin sülfat solüsyonu yavaş iv injeksiyon veya iv infüzyon şeklinde verilir. 101.Glukokortikoidlerle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır? a) Immüno supressif etkileri vardır. b) Antiromatizmal etkileri vardır. c) Surrenal korteksinde atrofiye neden olurlar. d) Viral enfeksiyonlara karşı vücut direncini kırarlar. e) Đnsulin etkisini arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1292) Glukokortikoidler insüline zıt etki yapar. Karaciğerde glukoneogenezi arttırırlar. Yağ dokusu hücrelerine fibroblastlara ve timositlere glukoz girişini azaltırlar. Karaciğer hariç diğer dokularda protein sentezini inhibe ederler. Antiinflamatuar etkilidirler. Đmmünosupretif etki gösterirler. Kemik iliğinde hemoglobin, eritrosit, polimorfonükleer lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar. CNS üzerinde hafif eksitatör etki yaparlar. Böbreklere etki ederek ödem ve hipokalemik alkaloz yaparlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

102.Glukokortikoidlerin kullanılması sırasında görülebilecek yan etkiler yazılmıştır. Hangisi yanlıştır? a) Hipertansiyon yapabilirler. b) Ruhsal depresyon yapabilirler. c) Psikoz yapabilirler. d) Özel tipte yağlanma yapabilirler. e) Böbreklerde, sodyum kaybını arttırırlar. Cevap E (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1307) Glukokortikoidlerin yan etkileri; 1. Đyatrojenik Cushing Sendromu 2. Psişik bozukluklar (depresyon, psikoz) 3. Peptik ülser oluşumu ve yara iyileşmesinde gecikme 4. Đnfeksiyon gelişmesinin kolaylaşması 5. Ciltte atrofi 6. Diyabet oluşumu 7. Miyopati ve halsizlik 8. Büyümenin supresyonu 9. Ödem ve hipokalemi (renal su ve tuz itrahının azalması ve K+ itrahının artması) 10. Gözde; kornea ülseri, göz içi basıncında artma, katarakt 11. Diğerleri; intrakraniyal basınç artışı, kanın koagülasyon yeteneğinin artması, ateroskleroz gelişiminin hızlanması, konvülsiyon, başağrısı, impotans, amenore, tromboembolizm 103.Tiyoüre türevi antitiroid ilaçların en ciddi yan tesiri hangisidir? a) Agranülositoz b) Đlaç ateşi c) Eklem ağrıları d) Myalji e) Toksik psikoz Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.1331) Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan başlıca üç tiyoüre türevi vardır; Propiltiyourasil, metimazol ve karbimazol. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntüler, ilaç ateşi ve agranülositozdur. Bunlardan en ciddi olanı agranülositozdur. Agranülositoz, anjin ve ateş yükselmesiyle başlar. 104.Aşağıdaki farmakolojik faktörlerden hangisi büyüme hormonu artışına yol açar? a) Somatostatin b) Progesteron c) β-adrenerjik agonistler d) Klonidin e) Dopamin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Hipotalamustan pulsatil bir şekilde ve uyku sırasında salgılanması doruk düzeye çıkan somatostokrinin (GHRH) görevi ön hipofizdeki büyüme hormonunun
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

salgısını uyarmaktır. Büyüme hormonu salgılayan hücrelerde kalsiyum intraselüler düzeyini yükseltir. GHRH salgılanması uyku ve stres durumlarında artar. Hipoglisemi, arjinin, dopamin, serotonin, klonidin (α2mimetikler) gibi maddeler GHRH salgılanmasını uyarır. Bu maddeler staturoponderal (gelişme) yetmezliklerinde de kullanılmaktadırlar. 105.Aşağıdakilerden hangisi aldoz redüktaz inhibitörü bir ilaçtır? a) Akarboz b) Miglitol c) Emiglitat d) Troglitazon e) Ponalrestat Cevap E (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Aldoz Redüktaz Đnhibitörleri: Hiperglisemi, dokulara girişi insulinden bağımsız olan glikozun intrasellüler konsantrasyonunun artışına yol açtığında, glukokinaz aktivitesinin yetersiz oluşu nedeniyle glukozun, glukoz-6-fosfata dönüşmeyip aşırı birikmesi ve aldoz redüktaz enzimiyle sorbitole ve daha sonra da sorbitol dehidrojenazla fruktoza indirgenmesi meydana gelmektedir. Đntrasellüler sorbitol ve fruktozun artışı osmotik bir etkiyle su toplanmasına ve hücrenin şişmesi sonucu plazmik membranın yırtılıp hücrenin bozulmasına neden olmaktadır. Hücredeki bu bozukluğa, özellikle PIP2 sentezinde rol oynayan torin ve miyoinositol’ün hücrede deplesyonu da eşlik etmektedir. Tolrestat, imirestat, ponalrestat gibi henüz tedaviye girmemiş maddeler tarafından aldoz redüktazın inhibe olması hipergliseminin bazı olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Düşük doz (100 mg/gün) C vitaminiyle ek bir uygulama da aldoz redüktaz enzimini inhibe etmekte ve eritrositlerde sorbitol birikimini engellemektedir. 106.Antimikrobik spektrumu diğerlerine göre daha geniş olan ilaç hangisidir? a) Amoksisilin b) Ampisilin c) Pen V d) Mezlosilin e) Metisilin Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 2.cilt, 1998, s.208) Penisilinler Doğal penisilinler: Penisilin G Penisilin V Penisilinaza dayanıklı: Kloksasilin Dikloksasilin Metisilin Nafsilin 55

FARMAKOLOJĐ

Genişçe spektrumlu: Ampisilin Amoksisilin Geniş spektrumlu: Karbenisilin Tikarsilin Mezlosilin Azlosilin 107.Antianaerobik etkili olmayan antimikrobiyal ajanı belirleyiniz. a) Sefoksitin b) Đmipenem/Silastatin c) Kloramfenikol d) Klindamisin e) Linkomisin Cevap E (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 8.baskı, 1998, s.273) Antianaerobik antibiyotiklerin bir bölümü, antibakteriyel spektrumu nisbeten geniş olan penisilin G.antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, sefotetan, sefmetazol, imipenem/silastatin, beta-laktam+betalaktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikoldur. Diğer bölümünü ise dar spektrumlu antianarobik ilaçlar olan 5-nitroimidazol türevi ilaçlar teşkil eder. 108.Kinidin etkilerinden hangisi size salisilatları çağrıştırır? a) Atropine benzer etkisi b) Đleri derecede AV bloğu yapması c) EKG'de QT uzaması d) Çinkonizm e) Alfa adrenerjik reseptör blokajı Cevap D (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.509) Kinidin yan tesirleri oldukça fazla olan bir ilaçtır. Sıklıkla bulantı, kusma, diyare ve karın krampı yapar. Uzun süren kinidin tedavisi allerjik trombositopenik purpuraya neden olur. Yüksek dozlarda alındığında çinkonizm yapar. Özellikle i.v. verildiğinde, astmatik reaksiyon, hipotansiyon ve dolaşım kollapsı yapabilir. Kinidin, atriyum flatter ve fibrilasyonunda A-V düğüme etkisiyle yukarıda belirtilen paradoksik taşikardiye (ventrikülde) neden olabilir. 109.Bacteriodes Fragilis'e etkinliği bulunmayan antibiyotik hangisidir? a) Sefmetazol b) Sefoksitin c) Sefsulodin d) Sefotetan e) Moksalaktam Cevap C (Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.234) Sefsulodin, Pseudomonas aeruginosa’ya karşı güçlü antibakteriyel etkinlik gösterir. Diğer bakterilerin çoğu56

na karşı nisbeten zayıf etkilidir. En dar spektrumlu üçüncü kuşak sefalosporindir. 110.Penisilin G ile ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Đlk kullanılan penisilin olmasına rağmen, bugün tedavide bir yeri yoktur. b) Yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir. c) Esas olarak karaciğerden değişmemiş halde itrah edilir. d) Streptokoklara yeterli etkinlik gösterir. e) Allerjik reaksiyon oluşturmaz. Cevap D (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1079-1083; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.209) Penisilin G, aşağıdaki bakteri türlerinin yaptığı infeksiyonlarda en tercih edilen antibiyotiktir veya antibiyotiklerden biridir; 1. Strep. pneumoniae 2. A grubu streptokoklar 3. N. menengitidis 4. Gr+ basiller 5. Treponema Pallidum 111.Aminoglikozidlerle ilgili yazılanlardan doğru olanı işaretleyiniz. a) Anaerob bakterilere etkilidirler. b) Oral yolla etkilidirler. c) Etkileri bakteriyostatiktir. d) Terapötik indeksleri geniştir. e) Esas olarak böbrekten itrah yoluyla elimine edilirler. Cevap E (The Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9.baskı, s.1103-1110; Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.261) Aminoglikozidler mide-bağırsak kanalından pek absorbe edilmezler. Eliminasyonları böbreklerden itrah suretiyle ve glomerül filtrasyon yoluyla olur. Böbreklerde en fazla biriken neomisin, en az biriken streptomisindir. Terapötik indeksleri dardır. Gram negatif aerobik basiller üzerinde diğer antibiyotiklerin çoğuna göre çok daha güçlü etkinlik gösterirler. Hızlı bakterisid etki yaparlar. Sistemik etki için oral yoldan kullanılamazlar. Bakteride nisbeten çabuk rezistans gelişmesine yol açabilirler. En az lipofilik olan antibiyotiklerdir. 112.Aşağıda metronidazol için söylenenlerden yanlış olan hangisidir? a) Aerobik hücrelerde bakterisid etkilidirler. b) Amibiyaziz, giardiazis, trikomoniyazis tedavisinde kullanılır. c) Non-spesifik vajinit tedavisinde kullanılır. d) Đdrarı koyu kırmızı-kahverengiye boyar. e) Mide bağırsak kanalında çabuk ve tam absorbe olurlar.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

FARMAKOLOJĐ

Cevap A (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.273) Metronidazol ve diğer 5-nitroimidazol türevleri nisbeten ufak moleküllü ve iyonize olmayan fazla lipofilik bileşiklerdir. Bütün bakteri ve diğer mikroorganizma hücrelerine pasif diffüzyonla kolayca girebilirler. Bunlara duyarlı olan hücrelerin ortak özelliği, anaerobik ve düşük redoks potansiyelli olmaları ve elektrontaşıyıcı proteinler (ferredoksin-benzeri proteinler gibi) içermeleridir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisid etki yaparlar. Metronidazolün anaerob bakteriler üzerindeki bakterisid etkisinin, klindamisin’in ve penisilin G’ninkinden daha çabuk oluştuğu saptanmıştır. Zorunlu anaerob olan gram-negatif basiller (başta Bacteroides fragillis ve diğer Bacteroides’lerin çoğu olmak üzere) ve aynı nitelikteki gram-pozitif basiller (başta gazlı gangren etkeni Clostridium perfringens ve diğer Clostridium’ların çoğu olmak üzere) nitroimidazollere çok duyarlıdırlar. Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, plazma proteinlerine düşük oranda (%20) bağlanırlar. Dokulara ve vücut sıvılarına iyi dağılırlar. SSS, BOS, abse içeriği, cerahat, safra, kemik, orta kulak sıvısı, süt ve plasentaya kolay nüfuz ederler. 113.En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir? a) Streptomisin b) Amikasin c) Tobramisin d) Neomisin e) Gentamisin Cevap B (Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.264) Amikasin, en geniş spektrumlu aminoglikoziddir. Đşitme fonksiyonlarını bozar. Nefrotoksik ve ototoksiktir. 114.Hipernatremi ve hipokalemi hangi penisilin kullanımıyla ortaya çıkabilir? a) Metisilin b) Karbenisilin c) Amoksisilin d) Penisilin G e) Penisilin V Cevap B (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Anti-psödomonas aktivite ile geniş spektrum gösteren penisilinler: Karboksi ve ureidopenisilin yapısındaki bu antibiyotiklerin gram negatif basiller üzerine etkinliği aminopenisilinlerden daha fazladır. Buna karşın gram pozitif koklara (özellikle enterokoklar) daha az etkilidir. Psödomonoslara karşı kullanılan dozlarla oluşan serum düzeyi anaerobların tümünü (B. fragilis dahil) inhibe etmeye yeterlidir. Başlıca endikasyonları pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisidir. Bu penisilinlerin yan etkilerinden birisi de sodyum yüklemesidir. Karbenisilinin 4,7 mEq/gr Na+ içerir. Ağır bir enfeksiyonda 30 gr/gün dozunda kullanıldığında 141 mEq Na+ yüklemesine neden olmaktadır. Bu nedenle
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

bazı ülkelerde karbenisilin tedaviden kaldırılmıştır. Bu grubun diğer penisilinlerinin oluşturduğu Na+ yüklemesi de, özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği durumlarında sorun yaratabilir. 115.Viral hepatit B olgularının tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi en etkili olandır? a) Asiklovir b) Sidofovir c) Foskarnet d) Vidarabin e) Amantadin Cevap D (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Vidarabin fosfat erişkinlerin virus replikasyonlu kronik hepatit B hastalığının tedavisinde etkilidir. Vidarabin herpes simpleks virusuna da etkilidir. Ancak asiklovir daha etkili bulunduğundan vidarabinin antiherpetik kullanılışı terkedilmiştir. Vidarabin oral yoldan absorbe edilemediğinden I.V. yolla uygulanır. In vivo olarak adenosin deaminaz tarafından antiviral etkisi düşük olan hipoksantin arabinosil’e (Ara-Hx) metabolize edilir ve idrarla atılır. Vidarabin sulu solüsyonlarda zor erir, 500 mg’ı 1 litre suda eriyebildiğinden herpetik ensefalitli hastalarda hiperhidratasyon riski oluşturur. Vidarabin, yoğun viral replikasyonlu aktif kronik hepatit B, herpes simpleks tip 1 ve 2, sitomegalovirus, varicella zoster ve çiçek viruslarına oldukça etkilidir. 116.Aşırı bradikardi oluşturma riski nedeniyle aldosteron türevleriyle birlikte kullanılması sakıncalı antibiyotik hangisidir? a) Penisilin b) Sefaloridin c) Eritromisin d) Rifampisin e) Streptomisin Cevap C (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Mineralokortikoidlerin tek endikasyonu, eksiklikleri durumunda uygulanan yerine koyma (replasman) tedavisidir. Aldosteron sadece mineralokortikoid özellik gösterdiğinden ve pahalı olduğundan Addison hastalığının tedavisinde kulanılmaktadır. Onun yerine fludrokortizon ve dezoksikorton kullanılmaktadır. Fludkortizon ya da 9-α-fluorokortizol, glukokortikoid ve mineralokortikoid etkilere (kortizolden 125 kez fazla) sahiptir. Dezoksikorton sindirim kanalından absorbe olmaz. Đ.m. yolla uygulanır. Aldosteron ve türevleri hipertansiyonda kontrendikedir. Bu ilaçlar hipokalemi oluşturduklarından eritromisin (i.v.), sultoprid, vinkamin ile birlikte kullanılmamalıdır (aşırı bradikardi riski). Ayrıca bradikardi oluşturan (amiodaron, bepridil, bretilyum, disopiramid, sotalol v.b.) hipokalemi yapan (digitalikler, amfoterisin B, diüretikler, laksatifler v.b.) ve enzim indüktörü ilaçlarla (metabolizmalarının artışı) birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. 57

FARMAKOLOJĐ

117.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kotrimoksazole dirençlidir? a) Mycobacterium tuberculosis b) Pneumocystis carinii c) Aktinomiset d) Gram (+) jermler e) Gram (-) jermler Cevap A (Dökmeci, Farmakolojide Temel Kavramlar) Kotrimoksazol, gram pozitif jermleri olduğu kadar, gram negatif jermleri ve bazı protozoerleri (örn. pneumocystis carinii) ya da aktinomiset türlerini (Nocardia brasiliensis) içine alan geniş bir spektruma sahiptir. Enterokokların duyarlılığı bir bölgeden diğerine değişmektedir. Koch basili, Mycobacterium tuberculosis mikoplazmalar ve treponemalar kotrimoksazole dirençlidirler. Kotrimoksazol tedavide başlıca ürünler, solunum yolları ve gastrointestinal enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Menenjit, septisemi ve endokardit gibi ağır enfeksiyonlarda kotrimoksazol öncelikli antibiyotik olmamakla birlikte kullanıldığında yararlı sonuçlar alınabilmektedir. Son yıllarda immunodepresif hastaların tedavi ve korunmasında kotrimoksazol kullanılmasının yararlı olduğu konusunda çok sayıda bildiriler sunulmaktadır. 118.Tüberküloz profilaksisinde primer olarak aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Streptomisin b) Etambutol c) Morfazinamid d) Đzoniasid e) Rifampin

Cevap D (Goodman, Gilman, 1996; Katzung, 1996; Kayaalp, Tıbbi Farmakoloji, 1.cilt, 1998, s.314) Đlaçla tüberküloz profilaksisinde izoniazid kullanılır. Đzoniazide dirençli suşa maruz kalma halinde izoniazid yerine rifampin kullanılır. Multi rezistan suşlara maruz kalma halinde ise pirazinamid+fluorokinolon kombinasyonu veya pirazinamid+etambutol kullanılır. Đzoniazid bakterisid etkili, dar spektrumlu bir ilaçtır. En sık görülen yan etkileri ciltte döküntü, ateş ve sarılıktır. Seyrek görülen önemli bir diğer yan etki periferik ve santral sinir sistemi ile ilgilidir. En sık periferik nöritler görülür. 119.Hangisi değildir? kloramfenikolün yan etkilerinden

a) Allerjik reaksiyonlar b) Anemi c) Aritmi d) Gri sendromu e) Nörotoksik etki Cevap C (Kayaalp, Tıbbi Fakmakoloji, 1998, s.257) Kloramfenikolün yan etkileri; 1. Gastrointestinal bozukluk (bulantı, kusma, diyare, stomatit) 2. Kemik iliği depresyonu a. Doza bağımlı (anemi, lökopeni, trombositopeni) b. Doza bağımsız (aplastik anemi) 3. Allerjik reaksiyonlar 4. Gri Sendrom 5. Herxheimer reaksiyonu 6. Bağışıklık oluşumunu engelleme 7. Nörotoksik etki

58

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 1, 2000

PATOLOJĐ
1. Mallory cisimcikleri denilen hücre içindeki hiyalin kitlecikler aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür? a) Cushing hastalığında hipofizde b) Viral hepatitde c) Tifo hastalığında kaslarda d) Alkolik aktif sirozda e) Sarı hummada karaciğer hücrelerinde Cevap D (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.546) Alkolik hepatit ağır alkol alımını takiben karaciğerde gelişen klinik ve morfolojik bulguların toplamıdır. Histolojik olarak (1) hepatositlerde yer yer şişme ve nekroz, (2) nekroz fokusları etrafında ve içinde nötrofilik reaksiyon ve (3) pekçok vakada etkilenen karaciğer hücrelerinde intrasitoplazmik hiyalin materyalin (Mallory cisimcikleri) varlığı ile karakterizedir. Alkolik hepatitin karakteristik, ancak tanı koydurucu olmayan bir özelliği Mallory cisimciklerinin bulunması olup, bunlar sıklıkla şişmiş ya da ölü hepatositlerin nükleusları çevresinde yerleşmiş, belirgin olarak eozinofilik düzensiz kümeler şeklinde görünürler. 2. Asteroid ve schaumann cisimcikleri aşağıdaki hangi hastalıkta görülür. a) Tüberküloz b) Silikozis c) Sarkoidoz d) Tularemi e) Mezotelyoma Cevap C (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, s.403) Sarkoidozis, nedeni bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır ve dokularda non-kazeifiye granülomlarla seyreder. Sarkoidozisin multisistem tutulumu, klinik olarak yanıltıcı bulgular vermesine rağmen vakaların %90’ında, göğüs filmlerinde görülebilen bilateral hiler lenfadenopati ve akciğer tutulumu en çarpıcı bulgudur. Göz ve cilt tutulumunun her biri %25 vakada bulunur ve nadir olarak hastalığın tanımlayıcı özelliğini verir. Lenf nodları karakteristik olarak büyük, yuvarlak bazen lobüledir. Histolojik olarak lenf nodunda nonkazeifiye granülomlar vardır. Bunlar birbirlerine sıkıca yaklaşmış epiteloid hücre toplulukları olup, sıklıkla Langerhans veya yabancı cisim tipi dev hücreleri ile birliktedir. Granülomların çevresi çoğunluğu CD4 helper T hücreleri olan lenfositlerle sarılmıştır. Nadiren merkezde nekroz görülebilir. Granülomlarda sıklıkla bulunan diğer iki özellik (1) protein ve kalsiyumdan oluşan Schaumann cisimcikleri, (2) Dev hücreler içindeki yıldızsı (asteroid) cisimcikler (inklüzyonlar). Bunlar sarkoid granülomların %60’ında bulunmakla
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 2, 2000

beraber başka nedenlerle oluşan granülomlarda da bulunabilir. 3. Nekrotik hücrelerde nükleer değişiklikler arasında kromatin bazofilisinin ortadan kalkmasıyla tanınan olasılıkla DNA az aktivitesini yansıtan değişikliğe ne isim verilir? a) Likefaksiyon b) Karyolizis c) Karyoreksis d) Piknozis e) Peliozis Cevap B (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.13) Çekirdek değişiklikleri, öldürücü ya da ölüme yakın ölçüde zedelenmiş hücrelerde, üç biçimden biri olarak görülür. Hücrede pH düşmesi sonucu DNA’azların aktifleşmesini yansıtan kromatin bazofilisinin azalması (karyolizis) ikinci biçim; çekirdek büzüşmesi ve bazofili artışı ile nitelenen piknozistir. Burada DNA belirgin olarak solid büzüşmüş, bazofilik bir kitledir. Üçüncü olası biçim karyoreksis olarak bilinir, piknotik veya kısmen piknotik çekirdek parçalanır, zaman geçince (biriki gün) bu yollardan biri ya da diğeri ile nekrotik hücrede çekirdek total olarak kaybolur. 4 .Aşağıdakilerden hangisi endojen pigment değildir? a) Lipofuskin, b) Melanin c) Hemosiderin, d) Bilirubin, e) Antrakoz, Cevap E (Robbins, Temel Patoloji, 5.baskı, 1995, s.19) En sık görülen egzojen pigment karbon ya da kömür tozudur. Bu en önemli hava kirliliği etkenidir, solunumla alındığında alveoler makrofajlar tarafından tutulup bölgesel trakeobronşiyal lenf düğümlerine lenfatik kanallarla taşınır (antrakozis). Kömür tozu birikimleri fibroblastik reaksiyon uyandırarak amfizem ve ciddi bir akciğer hastalığı olan kömür işçisi pnömokonyozisi’ne yol açar. Endojen pigmentler lipofusin, melanin ve bazı hemoglobin türevlerini içerir. 5. Fokal bakteriyel enfeksiyonda görülen nekroz tipi hangisidir? a) Koagülason nekrozu b) Kazeifikasyon nekrozu c) Likefaksiyon nekrozu d) Enzimatik yağ nekrozu e) Fibrinoid nekrozu 81

s. fakat histolojik niteliği yeni küçük kan damarları ve fibroblast 82 çoğalması ile belirlenir. 1995. 5. soluk (anemik) ve kırmızı (hemorajik) infarktlar. 10. 5. s. c) Bronşiyal astımlılarda müköz metaplazi izlenebilir. fibrin ve diğer yabancı maddelerin bulunduğu alana doğru giden makrofajlar hemen daima bulunur ve eğer uygun kemotaktik uyaran varsa nötrofiller. Akut inflamasyonun erken hemodinamik değişikliklerinin belirtisi ve ısı ve kızarıklığın sebebi olan artan kan akışı gelişir.13) Likefaksiyon nekrozu. sıkı yapılı organlardır. b) A avitaminozunda yassı epitel metaplazisi gelişebilir. 1995. otoliz veya heteroliz sonucu oluşur. katı. onu ikinci olay takip eder. birkaç saniye süren. Vazodilatasyon 6. kazeifikasyon ve likefaksiyon ile yağ nekrozu alanlarında nekrotik dokularda uzun zaman sonra görülür. Hemorajik enfarktüs en sık nerede görülür? a) Böbrek b) Akciğer c) Dalak d) Sol ventrikül e) Sağ atrium Cevap B (Robbins. aksine akciğer genellikle hemorajik ya da kırmızı infarkta uğrar.baskı. Temel Patoloji. 1. Staz geliştikçe. Vazokonstriksiyon 4. yumuşak granüllü görünümünden türetilmiştir. kalp kası. 5. karaciğer hücresi. Kalsifikasyon.77) Đnfarktlar kabaca ikiye ayrılır. s. Temel Patoloji. Temel Patoloji. önce geçici daha sonra da sıkıca ve daha sonra vasküler damar çeperinden intersitisiyel dokuya göç ederler.5253) Granülasyon dokusu terimi yara yüzeyinde pembe.baskı. Vazodilatasyonun ne kadar uzun süreceği uyarıya dayanır. 1995. Küçük damarlarda alyuvar konsantrasyonu meydana gelir. Patogenezi ne olursa olsun likefaksiyon esas olarak ölü hücrelerin sindirilmesidir ve sıklıkla göç eden lökositlerle dolu abse oluşturarak dolum defekti meydana getirir. bu olaya emigrasyon denir. koagülasyon.PATOLOJĐ Cevap C (Robbins. aorta ve büyük arterlerde lipidlerin birikimi ile karakterli fakat intimal zedelenmelerde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileri ateroskleroziste atherom plaklarında görülür. vazodilatasyon meydana gelir. Lökositler endotele yapışır. 5. Dilate küçük damarların alyuvarlarla tıkabasa olmasına sitasis denir. dalak ve böbrekler beyaz ya da soluk infarkt oluşan. Kalp. mikrosirkülasyondaki geçirgenliğin artımı ile proteinden zengin sıvının ekstravasküler dokulara geçmesiyle gelişir. 5. Açık olmayan nedenlerden dolayı MSS'de hipoksik hücre ölümü likefaksiyon nekrozu yaparken.baskı. Bu ilk önce arteriolleri tutar ve ondan sonra o alanda yeni mikrovasküler yatakların açılmasıyla sonuçlanır. Emigrasyon a) 5-1-4-6-2-3 b) 3-4-6-2-1-5 c) 3-5-1-4-6-2 d) 5-1-4-3-6-2 e) 5-3-4-1-6-2 Cevap C (Robbins. Temel Patoloji. Akut iltihapta meydana gelen değişikliklerin doğru sırasını belirtiniz. Granülasyon dokusunun en karakteristik yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma benzeyişi b) Fibroblast ve yeni kapiller oluşumu c) Bol eksuda içermesi d) Monosit ve histiyositlerin bulunması e) Nekroz Cevap B (Robbins. e) Uzun süre sigara içen bir kimsenin bronş epitel hücrelerinde yassı epitel metaplazileri izlenir.26) Arteriollerin sebatsız değişken ve geçici olarak vazokonstrüksiyonunu takiben. 9. 1995.23) Distrofik kalsifikasyon. 8. 1995. kanın viskozitesi artar. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . Temel Patoloji. s. Bakterilerin lökosit birikimi için güçlü uyarıcı olmaları nedeniyle özellikle fokal bakteriyel enfeksiyonlar için karekteristiktir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi metaplazi özelliklerine uymaz? a) Epiteliyal hücrenin diğer tip bir mezanşimal hücreye dönüşümüdür.baskı. Đyileşmenin daha ilerisinde hücre dışı kapsam çoğunlukla kollagen artar ve aktif fibroblastlar ve yeni damarların sayısı azalır. başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin vasküler endotel boyunca periferal yönlenmesi meydana gelir. s. Solid organlarda infarktların çoğu arter tıkanması sonucu oluşur ve beyaz ya da soluktur. böbrek hücreleri ve çoğu diğer hücrede koagülasyon nekrozu yapmaktadır. Sirkülasyonun yavaşlaması. sıklıkla hasarlı kalp kapaklarında onların görevlerinin bozulmasını sonuçlamak üzere yer alır. d) Myozitis ossifikans zedelenen çizgili kasta kemik dokusu gelişimidir. eozinofiller ve lenfositler de görülür. Marjinasyon 2. 6.baskı. Sayı 2. Fagositoz 3. 7. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür? a) Sarkoidoz b) Süt-Alkali sendromu c) D vitamini intoksikasyonu d) Kalp kapağı kalsifikasyonu e) Multiple myeloma Cevap D (Robbins. bu olaya da lökositik marginasyon denir. Granülasyon dokusunda hücre dışı artıklar. Bu ayırım oldukça kişiye bağlı ve sadece damarın tıkanma anında infarkt alanında oluşan kanamanın miktarına dayanmaktadır. Çok sayıda mast hücreleri de bulunur. Adhezyon 5.

Myasthenia gravis’li hastaların üçte ikisinde timik hiperplazi. Collins.PATOLOJĐ Cevap A (Cotran. e) Anotta asitleşmeye bağlı koagülasyon nekrozu meydana gelir. 1999.36-38) Metaplazide epitel hücresi ancak bir başka epitel hücresine. Hastalık özellikle 20 yaş civarında ve bayanlarda erkeklere göre üç kez daha sık görülür. d) Yanıklarda gastrointestinal sistemde Curling ülserleri gelişebilir.baskı.Aşağıdaki antikor sistemleri arasından hangisi SLE’da en spesifik olandır? a) Anti-Sm b) ANA c) Antihiston d) Nükleer RNP e) Antisentromer Cevap A (Robbins. Pathologic Basis of Disease.Aşağıdakilerden hangisi akut inflamasyon proçesinde T lenfositleri aktive eden ve çoğalmalarını sağlayan en önemli maddedir? a) IL-1 b) IL-2 c) C3a d) C5a e) LTB4 Cevap B (Robbins.baskı. Skar gelişimi ile sonuçlanan bağ dokusu proliferasyonu üçüncü derece yanıklarda ortaya çıkar. Kumar. 15. Temel Patoloji. Yenermen. 17. s.143) SLE’de böbrek tutulumu önemli bir ölüm nedenidir. s. c) Alternatif akım tetanik müsküler kontraksiyonlara neden olur.baskı. T hücreleri IL2 reseptörlerine yüksek affiniteyle bağlanırlar. 1995.18-25) Miyokard enfarktüsünde hücre ölümü apoptoziste olduğu gibi programlı değildir.baskı. Robbins.baskı. s. 11. 1999.Aşağıdaki fizyolojik ya da patolojik olaylardan hangisinde “apoptozis” hücre ölümünden sorumlu değildir? a) Laktasyondan sonra meme regresyonunda b) Sitotoksik T hücrelerinin yol açtığı hücre ölümlerinde c) Embriogenezis sırasında d) Miyokard enfarktüsünde e) Bağırsak epiteli gibi çoğalan aktif hücrelerde Cevap D (Cotran.Hangi neoplazm genellikle Myastenia gravis gibi otoimmün hastalıklarla birliktedir? a) Timoma b) Feokromasitoma c) Paraganglioma d) Nöroblastoma e) Wilms tümör Cevap A (Robbins. Bu sayede. 6. Temel Patoloji. 5.“Yüksek ısı”nın organizmada oluşturduğu zedelenmelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đkinci derece yanıklarda vazodilatasyon sonucu gelişen ödem sıvısının epidermis içinde toplanmasına bağlı vezikül gelişimi karakteristiktir. Robbins. 83 .434. Genel Patoloji. Robbins. Kumar. s.baskı. 12. 1995. d) Katotta alkalileşme sonucu kollikuasyon nekrozu meydana gelir. b) Sıcak apopleksisinde terlemenin yetersizliği sonucu organizma ısısı yükselir. 16. Sayı 2. 5. Pathologic Basis of Disease. 3. 1999. 2000 14. b) Düz akım alternatif akıma göre daha tehlikelidir.435. Sjögren sendromu. Kumar. s.baskı. c) Birinci derece yanıkların karakteristik özelliği skar dokusu gelişimidir.285-289) Alternatif akım organizmayı elektrikle temasa geçen yere kilitlediğinden akım şiddeti küçük olsa bile zarar büyük olur. Temel Patoloji. 5. s. 1995. %15-20’sinde ise timoma görülür. e) Yanma sonucu sıcak ve zararlı gazlar akciğer parankim nekrozu ve ödem gelişimine yol açar.baskı. romatoid artrit ve hipertiroidizm gibi başka otoimmün hastalıklar bulunur. Ayrıca bazı hastalarda sistemik lupus eritematozus (SLE). T hücrelerinin büyüme faktörüdür. Tablo 1. Kumar. Collins. MEDĐTEST Cilt 9. s. Cevap C (Cotran. Temel Patoloji. 6. s. özellikle de çok kullanılan kaslarda zayıflık ve aşırı yorulabilirlik görülür.Aşağıdaki “elektrik” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Elektrik enerjisi normal nöral impulsları bozar.141) Bkz. Collins. mezanşimal hücre ancak bir başka mezanşimal hücreye dönüşebilir.baskı. Robbins.698) Kas-sinir kavşağındaki kas sonlanma plaklarında bulunan. geri kalanlarda timus anormalliği bulunmaz. Cevap B (Cotran. s.796) Birinci derece yanıklarda epidermiste eritem dışında belirgin bir değişiklik yoktur.SLE’de en sık görülen ölüm nedeni nedir? a) Serozit b) Renal bozukluk c) Nörolojik bozukluk d) Hematolojik bozukluğu e) Hiçbiri Cevap B (Robbins. Pathologic Basis of Disease. Pathologic Basis of Disease.120) IL-2. 1995. 13. Collins. 5. 1999. asetilkolin reseptörlerine karşı antikorlar üretilir ve kas-sinir kavşağında asetilkolin uyarısının aktarılmasında bozukluklar oluşur. 6. 6.

Kan alınıp.167) Tablo 2. Temel Patoloji. çalkalandığında. hasarlı bir hücrenin denatüre nükleusunu yutmuş herhangi bir fagositik lökosittir (nötrofil veya makrofaj). 2000 . s. LE hücresi. uzak dokularda yerleşebilen sekonder implantların gelişmeMEDĐTEST Cilt 9. 20. 84 19.baskı. 1995. Sayı 2. kromatin görünümü kaybolarak. 5. ne tür bir hücredir? a) T lenfosit b) B lenfosit c) Nötrofil veya makrofaj d) Mast hücresi e) NK lenfosit Cevap C (Robbins. lupus eritematozus (LE) cisimleri ile ilgili LE hücresi.Benign ve malign tümörleri ayıran en kesin özellik hangisidir? a) Mitoz sayısı b) Kapsül c) Metastaz d) Atipik mitoz e) Nekroz Cevap C (Robbins. %70’lere varan SLE hastasında pozitiftir.PATOLOJĐ Tablo 1. Amiloidozisin sınıflandırılması Klinikopatolojik Tipleri Sistemik (Generalize) Amiloidozis Diskrazik immünositli amiloidozis (Primer amiloidozis) proliferasyonları Reaktif sistemik amiloidozis (sekonder amiloidozis) Hemodializle ilgili amiloidozis yetmezliği Herediter amiloidozis (1) Ailevi akdeniz ateşi (2) Ailevi amiloidik nöropatiler (Ağır tipleri) Lokal Amiloidozis Senil kardiyak Senil serebral Endokrin (ör: medüller tiroid karsinomu) Đlgili Hastalıklar Major Fibril Protein Prekürsör proteinin Kimyasal Đlişkisi Multipl myelom ve diğer monoklonal B hücre Kronik inflamatuar durumlar Kronik böbrek Alzheimer hastalığı - AL AA β2-mikroglobulin AA Transthyretin* Transthyretin* A4 (β2-protein) Prokalsitonin Đmmünglobulin hafif zincirler. s.Hangisinde AA amiloid birikimi olmaz? a) Tbc b) Kronik osteomyelit c) Eroinmanlarda d) Multipl myelom e) Hodgkin hastalığı Cevap D (Robbins.141) Dokularda. LE cisimciği veya hematoksilen cisimciği denilen yapıları meydana getirmek üzere homojen hale gelir. ANA’larla reaksiyon verir. başlıca λ tip SAA β2-mikroglobulin SAA Transthyretin Transthyretin ? Kalsitonin 18. LE hücre testi. 5. Temel olarak.179180) Metastaz primer tümörle devamlılığı olmayan.SLE’da bulunan. sadece in vitro görülen LE hücresidir.baskı. böylece nükleuslarını ANA’lara açar. 5. Temel Patoloji. 1995. 1995.baskı. yeterli sayıda lökosit hasarlandırılabilir. Bu fenomenle ilişkili olan. Çeşitli otoimmün hastalıklarda antinükleer antikor prevalansı Hastalık Antijenin doğası Birçok nükleer antijenler Tabi DNA Ribonükleoprotein (Smith antijeni) Ribonükleoprotein Ribonükleoprotein DNA topoisomeriz Sentromerik proteinler Histidly-tRNA sentez Antikor Jenerik ANA (indirek IF) Anti duble DNA Akti SM SS-A (Ro) SS-B (La) Scl-70 Antisentromer Jo-1 SLE (%) >95 40-60 20-30 30-40 15 <5 <5 <5 Sistemik Sklerozis -Diffüz (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 40-70 <10 <5 Sınırlı Skleroderma (%) 70-90 <5 <5 <5 <5 10 90 <5 Sjögren Sendromu (%) 50-80 <5 <5 70-95 60-90 <5 <5 <5 Polimiyozit (%) 40-60 <5 <5 10 <5 <5 <5 25 Tablo 2. s. Temel Patoloji. hasarlanmış hücrelerin nükleusları.

büyük. %90’ı atriumda yerleşir ve sol:sağ oranı yaklaşık 4:1’dir.Aşağıdakilerden hangisi memenin en sık benign tümörüdür? a) Medüller karsinom b) Fibroadenom c) Đntraduktal papillom d) Đnvaziv duktal karsinom e) Laktasyonel adenom Cevap B (Robbins. Đndifferansiye neoplazmalar. Fossa ovalis alanı tümörün sevdiği bir bölgedir. 5. Gelişiminde.Đnfantlarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a) Embriyonel karsinom b) Seminom c) Koryokarsinom d) Lenfoma e) Endodermal sinüs tümörü Cevap E (Robbins. sarkomlar hematojen yolu tercih eder. olasılıkla daha az belirgin bir kapsül içerenler. hastalığın iyileşme olasılığının engellendiğini düşündürür ya da engeller.Çocuklarda kalbin en sık görülen primer tümörü hangisidir? a) Lenfoma b) Leiomyoma c) Miksoid liposarkoma d) Rabdomyoma e) Miksoma Cevap D (Robbins. 27. 22.331) Miksom kalbin en sık rastlanılan tümörüdür.baskı. Temel Patoloji.baskı. Günümüzde saptanmış olan genler. mesanenin transizyonel epiteline benzer. 5. Yolk sac elemanları sıklıkla erişkin embriyonal karsinomlarıyla birlikte bulunur. 24. 1995. Yayılma. 5. NF-1 ve APC. 5. Karsinomların tipik yayılım şekli lenfatik yoldan olurken. Temel Patoloji. Radyosensitiv olduklarından ilerlemiş vakalarda bile 5 yıllık yaşam oranı %50’dir.635) Kapsüllü fibroadenom kadın memesinin en sık görülen benign tümörüdür. Bununla beraber bebekler ve çocuklarda kalbin en sık primer tümörüdür ve kapak orifisini veya kalp odacığını tıkayabildikleri için sıklıkla hayatın ilk yıllarında keşfedilebilirler. 1995. Solid tümörü olan ve yeni tanı konan hastaların yaklaşık %30' (melanoma dışındaki cilt kanserleri hariç) metastazla belirti verirler. s.434435) Üç histolojik çeşidi vardır: Squamöz hücreli karsinomu. 3 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür. s. Temel Patoloji.baskı. gerçekten de benzer lezyonlar. Temel Patoloji. 23. 21. 1995.baskı. s.190) Rb geni kanser supresör geni için bir paradigma oluşturur.baskı.Nazofarinks tümörleri içerisinde radyoterapide en iyi yanıt alan hangisidir? a) Nöroblastom b) Undifferansiye karsinom c) Keratinize karsinom d) Papillom e) Plazmositom Cevap B (Robbins. miksomalara göre çok daha nadirdir.213) Displastik nevüsler en kötü ve melanomaya dönüşme olasılığı en yüksek olan nevüslerdir. 25. Temel Patoloji.PATOLOJĐ si anlamına gelir.Hangisi tümör süpresör gen değildir? a) Rb b) p53 c) APC d) NF-1 e) CDK-4 Cevap E (Robbins.593) Endodermal sinüs tümörü saf şekli tüm testis tümörlerinin %1’inden azını oluştursa da. non-keratinize karsinoma ve indifferansiye karsinomu. s. 5. 5. Temel Patoloji. s. s.Aşağıdaki lezyonların hangisinde malign melanom transformasyonu daha fazladır? a) Yassı hücreli karsinom b) Kompaund nevüs c) Bazal hücreli karsinom d) Displastik nevüs e) Đntradermal nevüs Cevap D (Robbins. Genel olarak primer neoplazm ne kadar anaplastik ve ne kadar büyük olursa metastatik yayılma olasılığı o kadar artar. boyun lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yaparlar. p53. hücre sınırları belirsiz ve nükleusları belirgin epiteliyal MEDĐTEST Cilt 9. Bunlardan sonuncusu en sık görülendir ve EBV ile daha yakın ilgilidir. 1995. sıklığının tepe noktası yaşamın üçüncü on yılıdır. 26. 1995. 1995.baskı. östrojenin aktivitesinde mutlak ya da göreceli bir artışın rol oynadığı düşünülmektedir. Đnvazivlik ve metastaz özellikleri bir neoplazmın malign olduğunu diğer neoplastik özelliklerden daha fazla işaret eder. Nazofarengeal karsinomalar lokal yayılır. Sayı 2. fibrokistik değişikliklerle birlikte görülebilir (fibroadenozis).Hangisi anjiogenez inhibitörü değildir? a) TNF-α b) Trombospondin 1 c) Anjiostatin d) Endostatin e) Vaskulostatin 85 . Kolon karsinomunda delesyona uğramış (DCC) ve WT-1’dir. Fibroadenomlar genellikle puberte öncesi kızlarda ve genç kadınlarda görülür. Rabdomyomlar. 2000 hücrelerin sinsityal özellik göstermeleri ile karakterizedir.

s. Temel Patoloji. 5. fakat kalp ve akciğer tutulumu asla görülmez. Temporal arterit genellikle yaşlılarda 2:1 ya da 3:1 gibi bir kadın-erkek oranıyla karşımıza çıkar. Temel Patoloji. Lenfositlerin azlığı ve RS hücreleri ile bunların pleomorfik tiplerinin göreceli fazlalığı ile karakterizedir. s. Diffüz fibrozis ve retiküler tip adları verilen 2 morfolojik şekli vardır. birdenbire ve şiddetli ağrıyla karakterli vakaların yaklaşık üçte birinde akut semptomların ortaya çıktığı ilk gün ölüme neden olan.363) Lenfositten yoksun Hodgkin hastalığı.PATOLOJĐ Cevap A (Robbins. Bu yırtıklar aortun herhangi bir yerinde olabilirse de. 40 yaş altı kadınlardaki tüm disseksiyonların yarısı gebelikte özellikle de 3. (2) Vakaların çoğunda görülen diğer özellik dokuyu keskin sınırlı nodüllere bölen kollajen demetlerdir. TBF-α EBF’nin homoloğudur. 30. %90’ı aort kapağına 10 cm’lik uzaklık içindedir. trimestrde görülür.baskı. 1995. s. Karakteristik olarak tutulan bir ya da daha fazla damarın kısa segmentlerinde ortaya çıkan nodüler MEDĐTEST Cilt 9. Nodüler sklerozlu Hodgkin hastalığı. Diğer tümör kökenli anjiogenik faktörler arasında TGF-α ve EGF bulunur. 5. Temel Patoloji. 2000 . Đnsidans yaşla artar. beyin ve meme arterleri gibi diğer damarlar da tutulabilir. makrofajlar) türeyenler. sol subklaviyan arterin çıkışının hemen distalindeki inen torasik aorttur. s. Hodgkin hastalığının en az görülen tipidir. 28. endotel hücreleri için kemotaktik ve mitojeniktir. EBF reseptörlerine bağlanır ve EBF’nin biyolojik aktivitelerinin çoğunu yapar. 5. unilateral (çok seyrek olarak bilateral) körlüğe yol açabilen temporal arter ve oftalmik arterin uç dallarıdır.Aşağıdakilerden vaskülittir? hangisi bir granülomatöz a) Poliarteritis nodosa b) Temporal arteritis c) Buerger hastalığı d) Kawasaki hastalığı e) Raynaud fenomeni Cevap B (Robbins. Hem klinik hem de histolojik olarak diğer üç tipten ayrılır. Birinci grubu en iyi karakterize eden örnekler heparinbağlayıcı fibroblast büyüme faktörleridir (FGF). En sık yerleşimler. 1995.baskı. 5.Epidermis büyüme faktörü gibi etki gösteren ve aynı reseptöre bağlanan hangisidir? a) Trombositlerden elde edilen büyüme faktörü b) Fibroblast çoğalma faktörü c) Dönüştürücü büyüme faktörü-α d) Dönüştürücü büyüme faktörü-β e) Đnterlökin-1 86 Cevap C (Robbins. Bu faktörler önce sarkom virusu ile transforme hücrelerden elde edilmiş ve normal hücrelerin kansere dönüşümünden (transformasyon) sorumlu tutulmuştur. daha çok yaşlılara özgü bir hastalık olan polimyaljia romatika zemininde gelişirken.194) Tümörlerle ilişkili anjiogenik faktörler genel olarak iki grupta sınıflandırılabilir: (1) tümör hücreleri tarafından oluşturulanlar ve (2) tümörleri infiltre eden inflamatuvar hücrelerden (örn. 5. stromanın endotelial sürgünlerle penetrasyonuna fırsat tanıyan proteolitik enzimlerin üretimini indükler. Sayı 2.baskı. Temel Patoloji. omuz kuşağı ve boyun gibi proksimal kasların ağrı ve sertleşmesiyle karakterli.Hangisi vazokonstriksiyon yapıcı ve trombositlerin toplanmasını sağlayıcı etki gösterir? a) Tromboxan A2 b) Prostoglandin E c) Prostasiklin d) Lökotrien B4 e) Trombosit aktive edici faktör Cevap A (Robbins.En sık görülen Hodgkin hastalığı alt tipi hangisidir? a) Nodüler sklerozan b) Lenfositten fakir c) Lenfositten zengin d) Miks sellüler tip e) Burkitt lenfoma Cevap A (Robbins. Vakaların yaklaşık yarısında arterit. geri kalanlarda de novo (böyle bir zemin olmaksızın) ortaya çıkar. 29. 5. Temel Patoloji.baskı. 1995.baskı. Erkek-kadın oranı hemen her yaşta 3/1’dir. Đkinci sıklıkta izlenen yerleşim.290291) Arteritlerin en yaygın olanı temporal arterit.36) Tromboxan A2 kuvvetli bir trombosit biriktiren ajandır ve vazokonstriktördür. Hodgkin hastalığının tanısı için birçok tipte ReedStenberg hücrelerinin ve nodüler sklerozlu tipte de laküner hücrelerin kesinlikle saptanması gereklidir.Đntimada yırtık mediada hematom hangisinde vardır? a) Travmatik anevrizma b) Dissekan anevrizma c) Sifilitik anevrizma d) Psödoanevrizma e) A-V fistül Cevap B (Robbins.296) Aortta disseksiyon gelişmesi. s. Hodgkin hastalığının en sık rastlanan histolojik formudur. kendisi labil olup. çabucak inaktif form Tromboxan B2’ye döner. s. (1) RS hücrelerinin özel bir variantı olan Laküner hücrelerin bulunması. özellikle karotid arterin büyük dalları olmak üzere esas olarak kafadaki büyükçe arterleri tutan segmental akut ve kronik (sıklıkla granülomatöz) bir vaskülit tipidir. Bu moleküller üçlü fonksiyona sahiptir. 1995. 32.51) Transforme edici büyüme faktörleri alfa ve beta. kalça. Temel Patoloji. Aort. 31. Disseksiyonlar hemen her zaman intimal yırtıklardan kaynaklanır.baskı. 1995. hasta için felaket denebilecek bir olaydır. Morfolojik olarak iki özellikle karakterizedir.

lökositoklasisle birlikte nekroz ve nötrofilik infiltrasyonu Fibrinoid nekrozlu.325) Mural endokard ve sağ kalpteki valvüllerin tutulması. dev hücreler ve granülom oluşumuyla birlikte Akut ve kronik infiltrasyon. panmural akut nekrotizan arterit. 1995. 1995. oküler ve intrakraniyal damarlar dahil. kusma ve diyare.288289) Periarteritis nodoza orta ve küçük boy arterlerin akut transmural nekrotizan iltihabıyla karakterli hastalığıdır.PATOLOJĐ kalınlaşmalar daralarak yarık-benzeri görünüm alan lümelerde trombozis gelişebilir. s. s. Temel vaskülit sendromları Sendrom Hipersensitivite vasküliti (Lökositoklastik vaskülit) Poliarteritis nodoza Tutulan Damarlar Venüller. fakat özellikle deri GIS. sellüler fibröz dokudan oluşan plak tarzında kalınlaşmalar. koroner arterler. Vakaların çoğunda kardiyak odaların endokardiyumu üzerinde biriken. nötrofil ve eozinofil infiltrasyonu ve adventisyaya uzanma Akut ve kronik (bazen granülomatöz) anjitis.baskı. deri. kalp Temel Morfolojik Özellikleri Venüllerin. sıklıkla dev hücreler. temelde lenfosit ve makrofajları içerir ve endotel hücre nekrozuyla immünglobülin depolanması Arter ve venlerin iltihabi infiltrasyonu. Ekstremiteler Tromboanjiitis obliterans (Buerger hastalığı) Orta boy ve küçük arterler ve venler Kronik mononükleer iltihabi infiltrasyon çoğunlukla mediyanın iç yarısında. Temel Patoloji. bazen dev hücreler Wegener’deki gibi. (2) hemen tüm hastalarda görülen kramplar. 33. kaslar ve diğer bölgeler Üst ve alt solunum yolları arasıra göz. Ani başlayan diplopiden geçici ya da tam görme kaybına kadar değişen oküler belirtilerdir. mikroabseler içeren intravasküler trombüsler. Tutulumun Vasküler Dağılımı Yaygın. Polimyaljia romatikanın eşlik ettiği vakaların %2-4’ünde hematolojik maligniteler ortaya çıkar.baskı. fakat yaygın da olabilir. Wegener granülomatozisi Küçük-orta boy arterler Churg-Strauss allerjik Orta-boy ve küçük anjiitisi ve granülomatozisi arterler ve venler Temporal (kranial) arterit Elastik dokudan zengin büyük arterler Küçük ve orta boy arterler Kawasaki arteriti Sistemik tutulumla. Vücuttaki hemen her organ ya da doku tutulabilir. sıklıkla düzensiz anevrizmal genişleme. Sayı 2. ancak akciğerler ve ana dallarıyla birlikte aort çarpıcı biçimde bu tutulumun dışında kalır. karaciğer. s. 2000 87 .286) Bkz. 35. 5. eozinofiller daha çok. nodülarite ve vasküler tıkanmayla ara sıra da enfarktüslere neden olur. arterioller Orta boy ve küçük arter sendromun özellikleri şunlardır: (1) derinin zaman zaman kızarması.Hangisinde farklı evre lezyonları aynı hastada bulunabilir? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch-Schönlein purpurası c) Wegener granülomatozis d) Temporal arteritis e) Tromboanjiitis obliterans Cevap A (Robbins. Tablo 3. Temel Patoloji. 5. Vakaların büyük çoğunluğunda ağır. Bu Tablo 3.Karsinoid kalp hastalığında asıl kardiyak lezyon nerededir? a) Foramen ovale b) Perikard c) Aort d) Myokard e) Endokard Cevap E (Robbins. bulantı. karsinoid sendromun başlıca özelliklerindendir. ara sıra tek taraflı ve sıklıkla süperfisiyal temporal arter boyunca en yoğun olan yüz ya da baş ağrısı vardır. (3) vakaların yaklaşık 1/3’ünde astmaya benzeyen bronkokonstriktif epizodlar ve (4) vakaların yarısında kardiyak lezyonlar. böbrek. pankreas. seyrek olarak sistemik Deri. 1995. çoğu vakada pulmoner tutulumla birlikte Baş.Hangi vaskülit sendromunda arterle birlikte ven tutulumu da gözlenir? a) Poliarteritis nodoza b) Wegener granülomatozisi c) Tromboanjitis obliterans d) Temporal arterit e) Hepsi Cevap C (Robbins. başlıca sağ ventrikülün akış yolu boyunca ve sağ taraf kapakları (özellikle triküspit) “cusp”larında yaprakçık kalınlaşması ve bazen stenoz oluştururlar.baskı. kapiller. granülomlar. oküler ve oral mukoza. Temel Patoloji. Damar. Tutulum ilginç biçimde fokal. rastgele ve yineleyici olup. palpasyonla nodüler ve ağrılı olabilir. ekstravasküler granülomlara eşlik eden belirgin eozinofiller. 34. daha sonra komşu sinirleri içine alan perivasküler fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. 5.

nörofilamentlerin bulunması. değişik damarlarda. Proteaz-antiproteaz hipotezi. nörosekretuvar granüllerin gösterilmesi (elektron mikroskobunda). 5. s. Temel Patoloji. akciğerler dışında tutulmayan organ yoktur. s. MEDĐTEST Cilt 9. diyare ve melena gibi çok çeşitlilik gösteren belirtilere yol açar. 1995. kalp. küçük. s. Bu iki hücresel eleman plasental villuslardaki gibi dizilmezler. 5.En sık paraneoplastik sendromlarla birlikte izlenen akciğer kanseri hangisidir? a) Adenokarsinom b) Küçük hücreli karsinom c) Skuamöz hücreli karsinom d) Büyük hücreli karsinom e) Pulmoner blastoma Cevap B (Robbins. sigara içiminin amfizem gelişimini (özellikle sentrasiner formu) nasıl etkilediğini de açıklar. Dallanma noktaları ve bifurkasyonlarda yerleşme eğilimleri vardır. Temel Patoloji. Sayı 2. geniş infiltrasyon yapan ve erken yayılan lezyonlar olup. lenfosit benzeri (lenfositten biraz büyük). çok maligndir. Erkek-kadın oranı 2:1 ya da 3:1’dir. zayıflık ve kilo kaybı hastalığa eşlik edebilir. 5. Bu nedenle hemen her zaman kombine radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilirler.baskı. Histolojik olarak. Fakat bu şekilde bile iki yıllık yaşama oranı %5-8’dir. 1999. Pathologic Basis of Disease. dolaşım sistemi içinde sürüklenerek çapına uygun bir damarı tıkaması ile önemli patolojik olaylara yol açar.PATOLOJĐ Vaskülite akciğer tutulumu da eklenirse. Soluk gri renkte. gastrin-releasing peptide ve chromogranin A gibi polipeptid hormonların sekrete edilmesi gibi.593594) Koryokarsinom çok malign bir neoplazi olup. kan yoluyla erken ve yaygın metastaz yapar. 88 37. hiperkromatik nüveli ve çok mitoz gösteren hücrelerden meydana gelmiştir.703) Embolus damar içine karışan katı. 1995. saf formu testis kanserlerinin sadece %1'ini oluşturur. Lezyonların sıklık sırasına göre dağılımı şöyledir: böbrekler. Bitkinlik. α1-antitripsin seviyesi normal olanlarda. Bu tümörler nöroendokrin özellikler gösterirler: nöron-spesifik enolase. PAN’ın en belirgin bulgularından ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir.130. Collins. Gerçekten de. 1995.Sigara kullanımı ile ilişkili olarak oluşan en yaygın amfizem hangisidir? a) Fokal b) Büllöz c) Sentrasiner d) Đntersitisyel e) Panasiner Cevap C (Robbins.baskı. antiproteaz aktivitesi düşük olanlarda. sigara içimi ile çok yakın ilgileri vardır. Bu klasik oat cell (yulaf hücreli) kanserdir. Lezyon testiste büyümeye yol açabilir. Arasıra periferal nöropati ya da medulla spinalis tutulumu görülebilir. sıvı ya da gaz kitleleri olup. santral lokalizasyonda kitleler olup. SCLC’lar hızlı büyüyen.baskı. s. iskelet kası. nadiren rezeke edilebilir durumda yakalanırlar. düzensiz büyüme gösterirler. 36. 2000 . Kumar. gastrointestinal kanal ve bunları izleyen pankreas testisler. Robbins. PAN’lı bazı hastaların dolaşımlarında antinötrofil sitoplazmik otoantikorlar (ANCA) saptanmıştır. bu tümörler plasental dokunun iki bileşenini üretir-santral yuvarlak nükleuslu küboidal hücre topluluklarından oluşan sitotrofoblast ve geniş pembe vakuollü sitoplazmalı ve büyük pleomorfik nükleuslu sinsityal epitel tabakaları şeklinde görünen sinsityotrofoblast. dar sitoplazmalı. 39. kalsitonin. Çoğu vakada yinelenen aktivite alevlenmeleriyle karakterli uzamış bir gidiş söz konusudur. sinir sistemi ve deri. hiler ve mediastinal lenf nodlarını erken fazda tutarlar. 38. Gastrointestinal kanalın vasküler lezyonları karın ağrısı. Sinsityotrofoblastların içinde HCG tesbit edilebilir. erkeklerde kadınlara oranla daha sık olup.430431) Küçük hücreli akciğer karsinomları. durum olasılıkla Churg-Strauss sendromunu temsil etmektedir.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan.Pulmoner embolizmde embolus nerede aranmalıdır? a) Bronş ve dallarının lümenlerinde b) Lenfatik damarlar içinde c) Pulmoner arter ve dallarının lümenlerinde d) Plevra boşluğunda e) Alveol epitelinde Cevap C (Cotran. Pulmoner embolizmde kaynak genel olarak derin bacak venlerinde oluşan trombuslardır. Temel Patoloji. PAN için özellikle karakteristik olan. Bununla beraber. ateş. hatta aynı damarda tüm aktivite evrelerinin birlikte bulunabilmesidir. Renal tutulum. 6. ancak daha sık olarak primer tümör çok küçüktür ve palpe edilemez. yüksek proteaz aktivitesinin destrüktif etkisi sonucu görülmektedir. erken dönemde hematojen metastaz yapan hangisidir? a) Leydig hücreli tümör b) Seminom c) Koryokarsinom d) Teratokarsinom e) Embriyonal karsinom Cevap C (Robbins. Sonuçta organ zedelenmesi ortaya çıkar. En sık orta yaş erişkinlerde ortaya çıkar. karaciğer. ACTH. oval-yuvarlak.baskı. Bu kanserler.394) Amfizem. Hipertansiyon sıktır ve belirgin renal tutulumdan önce başlayabilir. Bu nedenle emboluslar akciğerlerde damar içinde aranmalıdır. Klinik tanı yalnızca tutulduğu kuşkulanılan alanlardan biyopsi alınarak konulabilir.

KPN’nin belirleyicisi pelvis ve kaliksleri veya her ikisini tutan.baskı. 1995. plazmosit ve seyrek nötrofillerden oluşan iltihabi reaksiyon -Genişlemiş tubulusların çoğu pembe mavi renkte şeffaf görünümde “kolloid silendirler” olarak bilinen silendirler içerir ve bu şekli ile tiroid dokusunun görünümünü andırdığı için böbreğin “tiroidizasyon”u terimi kullanılır. hipoalbüminemi ve ödemle karakterizedir. Bu lezyon interkapiller glomerüloskleroz ya da Kimmelstiel-Wilson lezyonu olarak tanımlanır. 1995.576577) Diyabetin ana hedefi böbreklerdir.517-518) Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemde yaygın olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden 89 . 43. Parenkim şu bulguları sergiler.Renal tübülüslerde tiroidizasyon görünümüne neden olan hastalık hangisidir? a) Kronik glomerülonefrit b) Lipoid nefroz c) Kronik pyelonefrit d) Akut tübüler nekroz e) Membranöz glomerülonefrit Cevap C (Robbins. -Düzensiz intersitisyel fibrozis. Her ne kadar hastalık her yaşta gelişebilirse de en sık 2-3 yaşlarında görülür. böbrek parenkiminde intersitisyel nedbeleşmenin ön planda olduğu ve buna pelvikaliksiyel sistemin makroskopik olarak izlenebilen nedbeleşme ve deformitesinin eşlik ettiği morfolojik bir antite olarak tanımlanmaktadır. Nodüler glomerüloskleroz lobülün mezengial merkezinde spesifik top benzeri bir matriksin depolandığı glomerüler bir lezyonu tanımlar. Sıklıkla bu patent halkalar nodül etrafına halo yapar. Temel Patoloji. s. (3) nekrotizan papilliti içeren pyelonefrit ve (4) tübüler epitelde glikojen ya da yağlı değişiklikler.baskı. Temel Patoloji. KPN önemli bir kronik böbrek yetmezliği nedenidir ve diyaliz veya transplantasyona gereksinim duyan hastaların %20’ye yakınını oluşturmaktadır. 2000 elektron mikroskobu ile incelendiğinde visseral epitel ayaksı çıkıntılarının yaygın kaybı saptanır.baskı. -Sıklıkla hipertansiyonla birlikte gelişen. lenfosit.Diabetes Mellitus’ta tanı koydurucu böbrek lezyonu hangisidir? a) Diffüz glomerüloskleroz b) Nodüler glomerüloskleroz c) Arterioskleroz d) Nekrotizan papillit e) Diffüz proliferatif glomerülonefrit Cevap B (Robbins. Yaşlılarda ve hipertansiyonlularda görülen diffüz forma benzemeyerek. fakat genetik bir zeminde gereklidir. 5. hyalin ya da proliferatif arteriosklerozdakilere benzer damar değişiklikleri görülür. Temel Patoloji. 5. s. Bu eşit olmayan nedbeleşme kronik PN’in daha simetrik olarak büzülmüş böbreklere neden olan benign nefroskleroz ve kronik GN’den ayırdedilmesinde yararlıdır. -Periglomerüler fibrozis olarak adlandırılan Bowman kapsülünün pariyetal tabakasının çevresinde konsantrik fibrozis saptanır.Böbreğin lipoid nefrozu aşağıdaki renal granüler elementlerin hangisinde karakteristik ultrastrüktürel değişikliklere yol açar? a) Endotel b) Epitel c) Mesangium d) Kan damarları e) Bazal membran Cevap B (Robbins. papillalarda silinme ve belirgin kaliks şekil bozukluklarına yol açan nedbeleşmedir. (2) renal vasküler lezyonlar. 5. Nodüler glomeruloskleroz diyabetiklerin muhtemelen %10 ila %35’inde bulunur. Tek veya her iki böbrek diffüz veya yama şeklinde tutulmuş olabilir. Hatta bu hastalıktan ölüm nedenleri arasında renal yetmezlik miyokard infarktüsünden sonra ikinci sıradadır.PATOLOJĐ 40. Diffüz glomerüloskleroz belirgin olduğunda bu hastalarda nefrotik sendrom ortaya çıkar ve proteinüri. Mezengial matrikste diffüz bir artışla beraber mezengial hücrelerde proliferasyonu içerir ve daima bazal membran kalınlaşması ile birliktedir. Diffüz glomerüloskleroz on yıldan fazla bir hastalık süresi olan vakaların hepsinde bulunur. Sayı 2.445) Lipoid Nefroz (Minimal Değişiklik Hastalığı) göreceli benign olan bu hastalıktır ve çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedenidir. 5. 42. s.baskı. morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Đki taraflı tutulum olduğunda bile böbrekler eşit olarak zedelenmediğinden. Temel Patoloji. Glomerül epitel hücrelerindeki ince yapı değişiklikleri açık bir şekilde birincil epitel hücre zedelenmesini gösterir. nodüler formun varlığı yüksek oranda diyabeti düşündürür.455456) Kronik pyelonefrit (KPN). Dört tip lezyon toplu olarak diyabetik nefropati olarak adlandırılır: (1) glomerüler lezyonlar. Diffüz glomerüloskleroz gibi bunun gelişimi de hastalığın süreci ile ilgilidir. nedbeleşme de eşit ve homojen değildir. Karakteristik olarak ışık mikroskobunda glomerüller normal görünümde olup MEDĐTEST Cilt 9. 1995. 41.Serotonin salgılayan ve Kultschitsky hücrelerinden kaynaklanan tümor hangisidir? a) Renal hücreli karsinom b) Rabdomyosarkom c) Arrhenablastom d) Kraniyofarengiom e) Karsinoid tümorler Cevap E (Robbins. s. Bu nodüller glomerül periferinde gelişme eğilimindedir ve mezengiumda oluştuklarında periferik kapiller halkaları iterler. -Kaliksiyel mukoza ve duvarlarını tutan kronik iltihabi infiltrasyon ve fibrozis vardır.

Cevap B (Robbins. gastrin. Đleal. (2) ince bağırsak. tübüler. bunların en önemlileri serotonin (5hidroksitriptamin). (3) mide (%5-10). Aksine rektum ve apendikse ait karsinoidler neredeyse hiç metastaz yapmazlar. özellikle ileum (%25-50).baskı. ince bağırsak başlangıç kısmı) yer alır. Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %75’i bağırsak orta kısmında (ileum. s. 1995. Temel Patoloji. b) Bir bağırsak segmentinde ganglion hücreleri yoktur. Cevap A (Robbins. (4) kolon (%5-10) (5) rektum (yaklaşık %5).baskı. rektum) ve geri kalan az bir kısmı sindirim sistemi ilk kısmında (özofagus.Hirschsprung hastalığı için yanlışı işaretleyiniz. s. d) Zerpentine fistülleri Crohn hastalığında sık görülür. sağ kolon.502) Bkz. adrenokortikotropik hormon (ACTH). Gastrointestinal karsinoid yerleşim bölgeleri: (1) Appendiks (%35-45). apandiks). ancak her yaş grubunda oluşabilirler. Ülseratif kolit (ÜK) ve kolonun Crohn hastalığındaki (KH) morfolojik bulguların relatif sıklıkları Özellikler Makroskopik Total kolon tutulumu Distal hakimiyet Đnce bağırsak tutulumu “Skip” lezyonlar Kaba zeminli ülserler Zerpentine fistülleri Transmural fibröz kalınlaşma Psödopolipler Mikroskopik Granülomalar Nonspesifik akut ve kronik inflamasyon Kriptik abseler Transmural inflamasyon ÜK +++ ++++ 0 0 +++ + + +++ 0 ++++ ++++ + KH + + +++ +++ + ++++ ++++ 0 +++ ++ + +++ infeksiyon süresince Dane partikülleri infekte hepatositler ve daha az sık olarak serumda elektron mikroskobu ile kolaylıkla görülebilirler. s. s.494495) Konjenital megakolon (Hirschsprung hastalığı) gelişme sırasında kolonun intramural pleksusunda yerleşmeyi hedefleyen nöral kabartıdan kuyruğa doğru hücre migrasyonunun. 46.baskı. Aktif 90 Tablo 4. Karsinoidlerdeki hücreler çözülür gümüş tozlarına afinite duydukları için “argentaffinoma” adıyla adlandırılırlar.PATOLOJĐ (Enterokromatifin ya da Kulchitsky hücreleri adını da alır) kaynaklanırlar ve akciğer. safra yolları.Pylori saptanmıştır. HBsAg infekte karaciğer hücreleri tarafından bol miktarda yapılır. kumlu nükleus ve Dane partikülü hangi viral hepatitte görülür? a) HAV b) HBV c) HCV d) HDV e) HEV Cevap B (Robbins. 45.Helicobacter Pylori'nin midede yerleşim yeri neresidir? a) Mukus ile epitel arasında b) Muscularis propriada c) Lamina propriada d) Submukozada e) Mide lümeninde Cevap A (Robbins. Temel Patoloji. 1995. Böylece agangliyonik bir segment Meissner submukozal ve Auerbach myenterik pleksusunu kaybederek fonksiyonel obstrüksiyona neden olur. 5. c) Psödopolipler ülseratif kolitte görülür. Bu neoplazmalar doruk insidanslarına altıncı dekadda ulaşırlar. e) Tedavisi cerrahidir. Temel Patoloji. c) Down sendromlu çocuklarda daha fazla görülür. anüse ulaşmadan bir noktada durmasından kaynaklanır.Buzlu cam sitoplazma. b) Granülomlar ülseratif kolitte daha sıktır. Çoğu vakada sadece rektum MEDĐTEST Cilt 9.baskı. Temel Patoloji. filamantöz yapılar şekilde hücre sitoplazmasında ve serumda görülebilirler. Tablo 4. insülin ve diğerleridir. 42-nm küre şeklinde bir hepadnavirüstür. 5.Kolitis ülseroza ile Crohn hastalığının karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Total kolon tutulumu ülseratif kolitte daha sıktır.533) HBV kısmi olarak çift sarmallı ve kısmi olarak tek sarmallı sirküler DNA ve bununla ilgili DNA polimeraz içeren. histamin. Bu üretken hücreler çeşitli biyoaktif ve hormonal ürünleri sentezleme ve salgılama kapasitesine de sahiptirler. gastrik ve kolonik karsinoidlerin büyük bir oranı saptandıkları zaman bölgesel lenf düğümlerine ve birçoğu karaciğer ve diğer bölgelere metastaz yapmış durumdadırlar. pylori infeksiyonu olmayan az sayıdaki hasta sıklıkla aspirin ve diğer NSAID'ları devamlı kullananlardır. kalsitonin. H. Đlk tanımlayan kişinin adına hitaben komplet viriyonlar bazen Dane partikülleri olarak da adlandırılırlar. 5. %10-20’si bağırsak son kısmında (sol kolon. pankreas ve diğer birçok organda da bulunurlar. d) Genellikle rektum ve sigmoid kolon tutulur. mide. Sayı 2. a) Etkilenen segmentte ileri derecede dilatasyon olur. 1995. 2000 . santral bir 27 nm nükleokapsid kordan ("core") oluşan. 1995. 44. e) Đnce bağırsak tutulumu Crohn hastalığında daha fazladır.488) Duodenal ülserli hastaların %90'ından fazlasında ve daha az oranda gastrik ülserli hastalarda antrumda H. 5. 47.

2000 91 . 5. benler etrafındaki stromada belirgin (kolloid ca) nonkohezif Daha az sık 48 ~1:1 no %35 MEDĐTEST Cilt 9. Teşhis genişlememiş bağırsak mukoza ve submukozasından alınan biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu ile konur ve eğer gerekli ise sınırın 3 cm proksimalinden tüm kalınlıkta bir biyopsi alınır. iskiorektal abselere neden olurlar. Bkz. sık rastlanan nedeni bilinmeyen. Kronik vakalarda ülseratif lezyonların kenarlarındaki nötrofilik infiltrasyona çok sayıda lenfosit. s. fakat vakaların yaklaşık beşte birinde daha uzun segmentler ve nadiren tüm kolon etkilenir. vejetan Đyi farklılaşmış. Daha nadir olarak genişlemiş kolon özellikle çekumda perfore olur. Ülseratif Kolit rektumdan başlar ve proksimal olarak yayılır. e) Đntestinal tip erkeklerde iki misli daha fazla görülür. Aktivitenin remisyonu ile beraber granülasyon dokusu Tablo 5. diffüz lezyonlar daha erken yaşlarda gelişir ve erkek hakimiyeti bulunmaz. rektumda başlayan ve proksimal olarak yayılarak bazen tüm kolonu tutan ülserlerle karakterizedir. Başlangıç lezyonları etrafındaki epitelde süpüratif nekroz bulunan ufak kriptik abselerden oluşur.PATOLOJĐ ve sigmoid agangliyoniktir. Temel Patoloji. Sayı 2. Temel Patoloji. Bunların genişlemesi ve birleşmeleri daha önce bahsedilen büyük ülserlere yol açar. makrofaj ve plazma hücreleri eşlik eder. 1995. polipler ya da solid Kısıtlı. Diğer nadir bir durum akut vakalarda gelişen kolorektumun toksik dilatasyonudur. Ülserasyonlar nadiren daha derine gidebilir ve bazen perfore olarak perikolik abse. fistül. Yaklaşık %10 vakada tüm kolon tutulmuştur. Down sendromu olanlarda ve hidrosefali. kronik gastritle belirgin bir ilişki göstermemektedir. d) Đntestinal tip daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmakta. inflamasyon sıklıkla belirgin Hemen hemen daima 55 2:1 yaş %43 Diffüz Ülseratif. hiperemik ödematöz mukoza adacıkları “psödopolip” olarak devam edebilir. Tipik olarak ülserasyonlar dar rezidüel mukoza alanları ile ayrılırlar. tekrarlayan. ventriküler septal defekt Meckel divertikülü gibi diğer konjenital anomaliler bulunanlarda konjenital megakolon çok daha sıktır. Đlerlemiş gastrik karsinomanın Lawrens sınıflandırmasına göre majör özellikleri Karsinom tipi Özellik Majör makroskopik malformasyonlar Mikroskopik özellikler Farklılaşma Müsin yapan Büyüme paterni Đntestinal metaplazi Klinik bulgular Ortalama yaş (yıl) Cinsiyet oranı Batı ülkelerinde insidansta azalma Üç yıllık sağkalım hızı (potansiyel tedavi emosyonla vakalar opere edilmiştir) Đntestinal Polipoid. ben lümenlerinde Ekspansil. b) Mortalitesi son 60 yılda giderek düşmüştür. s. sadece rektum ve rektosigmoid bölge tutulumu vakaların yaklaşık %80’inde bulunur. c) 5 yıllık sürvi son 60 yıldır değişmemiştir. 5.baskı.501502) Ülseratif Kolit. Ülseratif Kolit ve ankilozan spondilit olan vakaların %90’ında da HLAB27 bulunur. 49. Hayati tehlike sıvı ve elektrolit dengesizliği yaratan enterokolit gelişimidir.baskı. Bu inflamatuvar zonda akut vaskülit olabilir.Hangisi kolitis ülserozanın tipik bulgularından değildir? a) Psödopolip b) Sağ kolon tutulumu c) Nonspesifik inflamasyon d) Kript absesi e) Rejenerasyon bulguları Cevap B (Robbins. diyarelerle giden kronik bir hastalıktır. Tek başına rektumun çok kısa bir distal segmenti tutulduğunda obstrüksiyon tam olmayabilir ve infarktlarda geç döneme kadar obstrüksiyon ve diyare atakları şeklindeki bulgulara rastlanmayabilir. Klinik olarak vakaların çoğunda mekonyum pasajında gecikme bulunur ve 48 ila 72 saat sonra bunu kusma takip eder.Gastrik karsinoma için hangisi yanlıştır? a) Özellikle uzak doğu ülkelerinde sıktır. 1995. infiltratif Kötü farklılaşmış taşlı yüzük nüveli Yoğun. Crohn Hastalığında olduğu gibi. Ufak. ya da perianal. Cevap D (Robbins. Tablo 5. 48.491) Đntestinal tip karsinom primer olarak 2:1 erkek hakimiyeti ile 50 yaşın üzerinde gelişme eğiliminde iken.

bu arada hala nispeten ufaktır ve fazla geniş olarak yayınlanmıştır. Temel Patoloji.PATOLOJĐ ülser kraterini doldurur ve bunu mukoza epitelinin rejenerasyonu takip eder. Pankreas başı karsinomları ampüller bölgeye invaze olarak safra akımını engeller.baskı. e) Pankreasın kistik tümörleri daima benigndir. otozomal dominant ve ailesel bir durum olan juvenil polipozis sendromunda kolon boyunca çok sayıda juvenil polip belirir. retroperitoneal organlar ve bazen komşu dalak ve adrenallere yayılır. 1995. fakat en sık olarak ince bağırsak ve kolonu tutar. Bunların musin sekrete edebilir ve pek çoğu yoğun fibröz bir stromaya sahiptir. dilate kistik bezler içeren hamartomatöz proliferasyonlardır. 2000 .Hangisinden malignite gelişmez? a) Adenomatöz polip b) Tübüler polip c) Jüvenil polip d) Villöz polip e) Tübülovillöz polip Cevap C (Robbins. Cevap C (Robbins. Bunlar düzensiz serpentine ülserleri oluşturacak şekilde birleşirler ve nodüler mukozal kalınlaşmalar ile ayrılan derin fistüller oluşturarak kaldırım taşı görüntüsüne yol açarlar. Karnın arka duvarına geçip sinir liflerini tuttuklarında ağrı ortaya çıkar. MEDĐTEST Cilt 9. b) Đnflamasyon sadece mukozayı etkiler. Ancak rektal kanamaya ve bazen saplarından bükülerek ağrılı enfarktüslere neden olabilirler. 52. c) Pankreas karsinomlarının %60’ı organın baş kısmında lokalizedir.499500) Crohn hastalığı relapslarla giden. 5. Vücut %15’inde. Ancak bu sendrom bu kanser tipi için patognomonik değildir.585586) Pankreas organ kanserlerinin yaklaşık %60’ı pankreas başından gelişir. Özellikle gövde ve kuyruk kanserlerinde kendiliğinden gezici (migratuvar) tromboflebitler de denen flebotrombozlar ortaya çıkar (Trousseau belirtisi). 50. vakaların sadece %40 ila 60’ında bulunur. d) Pankreasın konjenital kistleri pankreatik asinüslerin gelişme anomalileridir. En erken saptanabilen makroskopik bulgular hiperemi. s. Hastalığın süresi ve derecesi riski etkiler.baskı.baskı. Bazılarının 2 cm’ye dek uzayabilen sapları bulunur.511) Juvenil polipler esas olarak lamina propriadaki geniş boşluklu. Hemen daima beş yaşından küçük çocuklarda nadiren kolona yayılmış olsa da genellikle rektumda görülür. d) Toksik megakolon oluşumuna neden olur. Ağrının genellikle ilk belirti olduğu açık olarak gösterilmiştir. Makroskopik olarak büyük (1 ila 3 cm çaplı). kolon. Bu tümörlerin stratejik lokalizasyonlarından dolayı. s. hastalar genellikle obstrüktif sarılık ve hepatobiliyer fonksiyon bozukluğuyla ölürler. sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve komşu organlara ait bazı belirtiler ortaya çıkana kadar sessizdirler. Daha sonra gelişen fibröz duvarı kalınlaştırır ve karakteristik olarak tutulan segmentte rijidite yaratır. Sayı 2. 5. fakat nerede olursa olsun tutulum segmentaldir ve komşu normal bağırsaktan keskin sınırlarla ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığında görülür? a) Sadece kolonda görülür. yuvarlak. 1995. Komşu vertebralar. e) Kazeifiye granülomlar görülür. Duodenal mukozada tümör invazyonları olabilir. b) Pankreas karsinomları en sık asinüslerden köken alır. Temel Patoloji. kuyruk %5’inde. s.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Pankreasın psödokistleri tek sıralı müsinöz epiteli ile döşelidir. Pankreas başı kanserleri sarılığa neden olurken. 1995. ödemdir ve duvarın bunu zamanla küçük yüzeyel “aftoid” mukozal ülserler takip eder. ancak ağrı ortaya çıktığında bu kanserler komşu yapıları tutmuş olurlar. c) Mukozal ülserler birleşerek lineer ülser oluşturur. gövde ve kuyruk bölümündekiler ağrısız. Submukoza ve subserozadaki inflamatuvar fokusta en belirgin olan kazeöz olmayan granülomlar Crohn hastalığına özel olmakla beraber. Belirgin olarak gövde ve kuyruk kanserleri bir süre sessiz kalır ve oldukça büyüyebilirler ve tespit edildiklerinde yaygın olarak yayılmışlardır. Temel Patoloji. Lümen belirgin olarak dardır ve sadece 92 ince bir baryum akımının geçmesine izin vererek radyografik “ip belirtisi”ni oluşturur. Hemen hemen tüm bu lezyonlar duktal epitelden kaynaklanan adenokarsinomlardır. Bazen normal bağırsakta birçok tutulmuş segment bulunur ve bu durum “skip lezyonlar” olarak adlandırılır. Sıklıkla ortak safra kanalını sarar ve baskı yapar ve daha sonra az sık olarak direkt olarak invaze olabilir. 5. Genelde tek olurlar ve hamartomatöz bir lezyon olarak malign potansiyel göstermezler. Crohn hastalığı gastrointestinal sistemde herhangi bir yeri etkileyebilir. Ortak safra kanalının tıkanmasının bir sonucu olarak pankreas başı karsinomları hastaların yaklaşık yarısında safra kesesinde belirgin dilatasyon bulunur. Cevap C (Robbins. %20’si de pankreası diffüz olarak tutar. Ülseratif Kolitin en ciddi komplikasyonu kolon kanseri gelişimidir. nedeni bilinmeyen kronik bağırsak hastalığı olup özofagustan anüse tüm gastrointestinal sistemi etkileyebilir. Seyrek görülen. 51. düzgün ya da hafifçe lobüllü lezyonlardır.

tanı konulduğunda. Temel Patoloji. s. diğer tiroid kanserlerinde ender olarak görülen kistik değişiklikler. 55. Tiroid dışına yayılmış. Bazen tümör multifokal görülebilir. ya birkaç cm çapta. Ya da büyük. Fakat gerçekte bu odaklar birbirleriyle ilintilidir. psammom cisimciğe ve papiller yapılardan herhangi birinin olduğu tümörler hem anatomik hem biyolojik olarak papiller karsinom olarak kabul edilir. buzlu cam görünümünde optik olarak berrak nükleuslu hücrelerden oluşan tüm malign tiroid neoplazmalarına verilen addır. Đkinci en sık görülen tiroid karsinomu olan folliküler karsinom kadınlarda daha sık ve papiller karsinoma göre daha ileri yaşlarda (45-60 yaş) bulunur. invaziv lezyonların kanser olduğu klinik olarak rahatça tanınabilir. Bölgesel lenf nodlarına yayılım olmayışı ise oldukça ilginç bir durumdur. Đnfiltre olan (invaziv) duktal karsinom 1. Sertliği nedeniyle Skirrö karsinom olarak da tanımlanır. Başka bir özelliği olmayan (NOS)-skirrö 2. En sık yayıldıkları organlar akciğer. 1995. kapsüllü nodül şeklindedir. Đnvaziv lobüler karsinom 3. 54. Paget hastalığı 6. sınırları belirsiz. tamamen papiller yapılar. kapsülsüz. büyük. papillaların uç kısmında psammom cisimcikleri. A.637638) Meme kanseri sol memede sağ memeye göre biraz daha sık görülür. Bazı tümörlerin hemen tamamı papiller yapılardan oluşur. Papiller karsinomda izlenebilen diğer bulgular. skuamöz metaplazi alanları ve stromada lenfositik infilitrasyondur. bazen primer lezyonun 93 . Folliküler karsinomlar genellikle hematojen yolla yayılırlar. 2000 ikisi de ayrıca sınırlayıcı bazal membranı penetre etmeyenler (infiltre olmayan) ve penetre edenler (infiltre olan) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hücrelerin nükleusu genellikle buzlu cam görünümündedir. papiller yapı ve psammom cisimciklerinin görülmediği tümörlerdir. Fakat. tiroid içinde herhangi bir alanda bulunabilen fokal kitlelerdir. Medüller karsinom 4. Gerçek papilla. s. Đnfiltre olmayan 1. Sayı 2. 5. hematojen yayılan tiroid kanseri hangisidir? a) Anaplastik karsinom b) Folliküler karsinom c) Papiller karsinom d) Medüller karsinom e) Lenfoma Cevap B (Robbins. Temel Patoloji. kemik.baskı. Başka bir özellik belirtilmez ise “meme kanseri” teriminden duktal kökenli bir karsinom anlaşılır. küçük kapsüllü lezyonların adenomdan ayırtedilmeleri için biyopsi gerekir.661) Folliküler karsinomlar.baskı. Radyasyona bağlı gelişen kanserlerin ve occult (gizli) lezyonların çoğu bu tiptedir. Pek sık olmasa da vasküler invazyon olabilir ve bu prognozu kötüleştirir.baskı. Lenfatik yayılım. Hastaların %4-10’unda iki taraflı birincil tümörler vardır ya da sonradan ikinci bir primer tümör gelişir. Bu şekilde tanımlanınca. karaciğer ve beyindir. bu tümörler lenfatikler yoluyla genellikle boyun bölgesinde olmak üzere lenf nodlarına yayılmıştır. Meme içinde tümörlerin yerleşimi aşağıdaki şekildedir: yüzde Üst dış kadran 50 Santral kısım 20 Alt dış kadran 10 Üst iç kadran 10 Alt iç kadran 10 Tümörler duktus epitelinden (%90) ya da lobül epitelinden (%10) köken alırlar. çapı seyrek olarak 3-4 cm’nin üstlerinde taş gibi sert bir kitledir. Meme kanserlerinin en sık rastlanan bu şekli takriben meme kanserlerinin %75’ini oluşturur.Kapsül ve damar invazyonunun tanıda çok önemli olduğu. 1995. 1995. s. Lobüler karsinoma in situ B. Makroskobik olarak.Meme kanserinin en sık rastlanan tipi hangisidir? a) Medüller Ca b) Kolloid Ca c) Lobüler Ca d) Đnfiltratif Ductal Ca e) Tübüler Ca Cevap D (Robbins. Duktal ve lobüler kanserlerin her MEDĐTEST Cilt 9. tek ya da çok sıralı küboidal ya da alçak kolumnar epitel ile döşeli santral. Đntraduktal papiller karsinom 3. karışık papiller ve foliküler yapılar ya da papiller yapı olsun olmasın. Temel Patoloji. Papiller karsinomların çoğu. Klinik olarak yalancı sınırlı.660) Papiller karsinom. 5. Kolloid (müsinöz) karsinom 5. tiroid çevresi yumuşak dokulara yayılan invaziv tümörlerdir.Tiroid karsinomlarında hangisinin prognozu en iyidir? a) Folliküler karsinom b) Medüller karsinom c) Anaplastik karsinom d) Papiller karsinom e) Malignant lenfoma Cevap D (Robbins. follikül yapıları oluşturan hücreler ya da mikrofollikül yapıları içeren kordon veya geniş adalar şeklinde yerleşmiş hücrelerin oluşturduğu. buzlu cam görünümünde nükleus. Tübüler karsinom Bunlar içinde infiltre olan duktal (skirö) karsinom en sık görülendir. gri-beyaz. fibrovasküler saptan oluşur. 5. Olguların %50’sinden fazlasında. papiller karsinomlar tüm tiroid kanserlerinin %60-70’ini oluştururlar. Đntraduktal karsinom (komedokarsinom) 2.PATOLOJĐ 53. Buzlu cam nükleus.

nöron spesifik enolaz. 59. Sürpriz olmayarak diyabetiklerde sadece hastalığın süresi ile ilgili değil. Kalp küçüktür. s. tiroid bezinin büyük bir kısmının yoğun lenfoplasmositik infiltrasyon tarafından kaplanması ile karakterizedir. bol granüler sitoplazması olan parlak asidofilik Hurthle hücrelerine (onkosit) dönüşmüştür. genellikle zayıflık ve çabuk yorulmadır. kusma ve diyare gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. 5. Herhangi bir yaşla oluşabilen bu hastalık belirgin olarak kadınlarda fazla görülür (10:1. somatostatin. Bunun nedeni kronik hipovolemi ve hipotansiyon sonucu kalbin yükünün azalması olabilir. Kan şekeri düşüktür ve bazen hipoglisemiye bağlı semptomlar olabilir. Kalsitonin form değiştirmesi ve çökelmesi sonucu stromada tümör hücreleri arasında ve çevresinde bir çeşit amiloid depolanır.Hangisi histolojik olarak lenfoid folliküller ve Hurthle (onkosit) hücreleri ile karakterizedir? a) Graves hastalığı b) Riedel tiroiditi c) Subakut lenfositik tiroidit d) Hashimoto tiroiditi e) Subakut granülomatöz tiroidit Cevap D (Robbins. kalsitonin salgılayan nöroendokrin. Sayı 2. Bu en sık görülen tiroidit formunun otoimmün orijinli olduğuna ilişkin çok ve yeterli veri bulunmaktadır. 1995.PATOLOJĐ farkedilmediği durumlarda bile olabilir. Temel Patoloji. 1995. MEDĐTEST Cilt 9. müköz membranlar. Hipotalamus-pitüiter ekseni üzerinde kortizolün baskılayıcı feedback mekanizması ortadan kalkınca. Geri kalanlar ise multipl endokrin neoplazi sendromlarının tip IIa ve tip IIb formları ile birlikte görülür.baskı.576) Hiyalin arterioskleroz hipertansiyonla ilgili vasküler bir lezyondur ve nondiyabetiklere göre diyabetiklerde daha sık ve ağırdır.Hangi Addison hastalığında beklenmez? a) Kilo kaybı b) Hipotansiyon c) Hipopigmentasyon d) Karın ağrısı e) Hipoglisemi Cevap C (Robbins. Bu vasküler değişikliklerin nedeni ve tabiatı hala bilinmemektedir. Temel Patoloji.672673) Klinik olarak belirti veren Addison hastalığı tipik olarak sinsi bir şekilde başlar ve sıklıkla iyi tanımlanamaz. Pigmentasyon oluşu. s. Bu tümörler. 58.baskı.Stromada amiloid materyal hangi tiroid tümörü için tipiktir? a) Medüller karsinoma b) Papiller karsinoma c) Folliküler karsinoma d) Đndiferansiye karsinoma e) Metastatik karsinoma Cevap A (Robbins. plazma hücreleri. prostoglandin gibi çok sayıda biyoaktif madde salgılayabilirler. Tipik olarak orta yaş grubunda ortaya çıkmasına karşın. %80-85 kadarı sporadiktir. tam geliştiği durumlarda hipotiroidizm de görülür. 57. Sekonder hipofonksiyonlarda pigmentasyon yoktur ve ACTH düzeyi düşüktür. 5. Đlk belirtiler.baskı. hastalarda erken evrelerde ötiroidi ya da bazen eş zamanda Graves hastalığının da oluşuna bağlı olabilecek tirotoksikoz görülebilir. parafolliküler C hücrelerinden kaynaklandığı kabul edilmiştir. 56. diyabetikler arasında böylesine sık olduğundan hipertansiyon olmayan diyabetiklerde de görülür. 2000 .baskı. areola ve cerrahi skar gibi alanlarda belirgin olmak üzere deride aşırı pigmentasyon görülür. Temel Patoloji. Bir zamanlar hipertansiyona bağlansa da. immünoblast ve makrofajlar ile yer değiştirmiştir. s. 1995. Temel Patoloji. pitüiter lezyonlarına bağlı gelişen sekonder hipoadrenalizm ile primer hipofonksiyonu ayırtetmeye yarar. Bunun sonucunda özellikle ekstensör yüzeyler. kan basıncı seviyeleri ile de ilgilidir. Fakat. 1995. Medüller tiroid karsinomlarının %80-90’ı tarafından salgılanan başlıca salgı ürünü kalsitonindir. Hipotansiyonun tipik olarak görülmesine karşın senkop sık görülmez. Genellikle. hiyalin kalınlaşması şeklindedir ve lümende daralmaya neden olur. ACTH (ve belki de β-lipotropin) düzeyleri artar. Otoantikorlar arasında en çok düzenli olarak bulunan (%95 kadar olguda) antimikrozomal (antiperoksidaz) antikorlarıdır. Sıklıkla geride kalan follikül 94 epiteli. Arteriol duvarının amorf. fakat diyabet için spesifik değildir ve hipertansiyonu olmayan yaşlı nondiyabetiklerde de görülebilir. serotonin. Bu nedenle bu tümörlere “medüller amiloidotik karsinom” da denir. 5.Hangisi diyabette görülen vasküler patolojiyi ifade eder? a) Hyalin arteriosklerozis b) Atherosklerozis c) Mönkeberk’in medial kalsinozisi d) Hiperplastik arteriosklerozis e) Yağlı çizgilenme Cevap A (Robbins. değişik derecelerde tiroid bezi büyümesine yol açar. karsinoembriyonik antijen. 20:1). Normal tiroid yapısı bazen germinal merkez oluşturan lenfosit. tüm mikroskobik alanlar lenf noduna benzeyebilir.662) Tiroidin oldukça ender olan bu tümörünün klasik olarak. bulantı. Hatta. Hematojen yayılım daha az sık görülür. kalsitonin. daha erken veya geç yaşlarda da oluşabilir. Hastaların çoğunda kilo kaybına yol açan iştahsızlık. 5. Bu sıklıkla serumda bulunur ve tarama testi olarak kullanılabilir. s.655656) Haşimato tiroiditi (HT).

MEDĐTEST Cilt 9. s.baskı. kromozom üzerindedir ve sporadik meningiomlarda sık olarak bu kromozomun bir segmentinin delesyon veya redüplikasyonu söz konusudur. Anaplastik astrositomalarda olduğu gibi bunda da damar endoteli proliferasyonu ve mitoza sık rastlanır. kadınlarda 3/2 oranında daha sık görülen bir tümördür. Sayı 2. son evrede sıklıkla beyin ve omurilikte yaygın demyelinizasyona bağlı olarak sallanarak yürüyüş. 1995.PATOLOJĐ 60. idrar ve gaita tutamama. glioblastoma multiforme diğer astrositomalardan multiforme adını veren çeşitli görünümü ile ayrılır. Transizyonel meningiomlar ara özellikler bulundururlar ve sıklıkla kabaca küresel tabakalı kalsifiye yapılar olan psammom cisimciklerine sahiptirler. Sık görülen erken bulgular parestezi. s. fibrolastik ve transizyonel. hafıza ve yüksek entellektüel fonksiyonların bozulmasıdır. Vakaların en azından %10’u ailesel olmakla beraber çoğu sporadiktir.729) Multipl sklerozun doğal seyri myelin kaybı gösteren plakların beyindeki sayı ve dağılımına göre farklılık gösterir. Entellektüel gerileme genellikle erken devrede görülmez. Çoğu vakada amiloid fibrilleri transtiretinden gelişir. 1995. 5. En sık yerleşim yerleri beyin yarım kürelerinin konveksitesi. c) Alzheimer hastalığı.Kadınlarda daha sık görülen. ekstremitelerde hafif duyu ve motor semptomlar veya serebellar koordinasyon bozukluklardır. Sinsityal. Alzheimer’li hastaların serebral plakları ve kan damarlarında β2-amiloid proteini depolanmasını ifade eder. s. Temel Patoloji. felç görülür. Bu hastalıkla ilgili gen 22. 1995.baskı. 1995.724725) Meningiomalar beyin dışından.722) Makroskopik olarak. 5.Hangisi serebral korteksin dejeneratif hastalığıdır? a) Alzheimer hastalığı b) Parkinson hastalığı c) Multiple sklerozis d) Amyotropik lateral sklerozis e) Metakromatik lökodistrofi Cevap A (Robbins. Bazı tümörler gebelik esnasında hızlı büyürler. 5. 64. 95 . 1995. 2000 62. Ayrıca nekroz odakları. Mikroskopik olarak anaplastik astrositomalardan nekroz bulundurmaları ile ayrılırlar. falks. 63. Kafa boşluğundaki bütün primer tümörlerin yaklaşık %20'sini oluştururlar.167) Yaşlılık amiloidi. yaşlanan kişilerde iyi dökümante edilmiş iki amiloidozis tipi olur. Daha sonra genellikle 5 ila 10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur. Temel Patoloji.Anaplastik astrositom ile glioblastoma multiforme arasındaki ayırıcı tanıda hangisi daha değerlidir? a) Mitoz b) Nekroz c) Selülarite d) Pleomorfizm e) Damar endotel proliferasyonu Cevap B (Robbins. 5. Temel Patoloji.baskı. Senil serebral amiloidozis. 61. bazen gebelikte büyüyebilen. d) Spinoserebellar dejenerasyon e) Hungtington hastalığı Cevap B (Robbins. 5. Bütün hastalarda maluliyet tam olarak ortaya çıkmasa da.726) Alzheimer hastalığı yaşlılık bunamasının (senil demans) en sık nedenidir. Temel Patoloji. araknoidin meningoteliyal hücrelerinden gelişirler. retrobulber nörit. s. mikroskobik olarak üç ana histolojik tipi vardır. hayatın sekizinci ve dokuzuncu dekadlarındaki yaşlı kişileri tutar. Temel Patoloji. Bazı alanlar beyaz ve sert. sfenoid kemiğin küçük kanadı ve olfaktör yarığı içine almak üzere kafa boşluğunun ön yarısıdır. Bazı hastalarda hafif derecede bozukluk gösterip sadece birkaç atakla seyrederken. Kafa içi meningiomları genellikle orta ve geç yaşta. Yaşlılık bunamasının diğer iki önemli nedeni ise serebrovasküler hastalık ve parkinson hastalığıdır.baskı. kistler ve kanama alanları sıklıkla görülür. Bu hastalığın 50 yaşından önce başlaması nadirdir. Araya giren enfeksiyonlar ölüm nedenidir.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi esas olarak demiyelinizasyonla karekterlidir? a) Đdiyopatik parkinson hastalığı b) Multipl sklerozis. Başlangıçta en çok görülen şikayetler. Bu tümörler genellikle sert ve solid olup. Genellikle tek olmalarına karşılık özellikle von Recklinghausen'in nörofibromatozisi tip-2'de multipl olabilirler.Alzheimer hastalarında biriken amiloid protein tipi hangisidir? a) AA b) AL c) Prokalsitonin d) B2 mikroglobulin e) B2 amiloid protein Cevap E (Robbins. Hastalık ilerledikçe remisyon daha eksik olur. Psammom cisimcikleri denen kalsifiye yapılara neden olabilen beyin tümörü hangisidir? a) Epandimom b) Astrositom c) Menengiom d) Oligodendrogliom e) Medulloblastom Cevap C (Robbins. konsantrasyon. bazılarında haftalar ve aylar içinde ölüme varan acımasız bir gidiş gösterir.baskı. Senil kardiyak amiloidozis asemptomatik olabilir veya ciddi kardiyak disfonksiyon geliştirir. diğerleri yumuşak ve sarı renkte olabilir. Senil kardiyak amiloidozis en sık. s.

bağ dokusunda ise fibrozis gelişir. %90-100 fallop tüpleri. Bu odak mononükleer lökositlerle (özellikle plazma hücreleri) karışık makrofajlar (bazıları epiteloid hücrelere benzer) tarafından çevrelenmiştir ve fibroblastik bir duvarla sınırlıdır.689) Kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Temel Patoloji. 67. Pathologic Basis of Disease. s. Kugelberg-Welander sendromu Cevap B (Robbins. Huntington hastalığı 2. 5. 2000 .Pelvik tüberkülozun en sık yerleşim yeri neresidir? a) Endometrium b) Over c) Fallop tüpleri d) Serviks e) Vajen Cevap C (Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ders Notları. Türkiye Klinikleri.baskı. 1999.689) Benign Osteokondrom Dev hücreli tümör Kondrom Osteoid osteom (%30) (%20) (%10) (%10) Malign Osteosarkom Kondrosarkom Ewing tümörü Malign lenfoma (%30) (%15) (%10) (%10) Mikroskopik olarak en önemli bulgular nörofibriller yumaklar ve senil plaklardır. Alzheimer hastalığı 2.Beyinde meydana gelen iskemi sonucunda dokuda oluşan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) Likefaksiyon nekrozu b) Gliozis c) Fibrozis d) Nöronal hiperplazi e) Gangren Cevap A (Cotran. s.322) Genital tüberküloz sekonderdir. Striatonigral dejenerasyon 5. Gomların merkezinde koagülatif nekroz bulunur ve buradaki hücreler silüet halindeki görünüşleriyle zorlukla farkedilir.603) Sifiliz vücuttaki hemen her organı ya da dokuyu etkileyebilir. özellikle ekstremite uçlarında görülen iskemik nedenlerle oluşan koagülasyon nekrozunu belirler. %5-15 servikste lokalizedir. Robbins.Kemiğe en sık metastaz yapan tümör hangisidir? a) Böbrek Ca b) Meme Ca c) Kolon Ca d) Prostat Ca e) Tiroid Ca Cevap D (Robbins. Nadiren primer olabilir. Kumar. s.baskı. Bkz. Ataksia-telenjiektazi Motor nöron hastalıkları 1. Temel Patoloji. 65. Friedreich ataksisi 3. Werdnig-Hofmann hastalığı 3. Shy-Drager sendromu Spinoserebellar dejenerasyonlar 1. Kemik dışındaki herhangi bir tümör metastaz yapabilirse de en sık kemik metastazı yapan tümörler sıkMEDĐTEST Cilt 9. Sayı 2.Sifilitik şankrda görülen dominant hücre hangisidir? a) Nötrofil b) Plazma hücresi c) Eozinofil d) Mast hücresi e) Histiyosit 96 69. 1995. Bazen tüberküloz lezyonlarından ayırdedilmesi güç olabilir. 1995. s. Collins. Gangren.En sık görülen benign kemik tümörü hangisidir? a) Osteoid osteom b) Osteokondrom c) Kondrosarkom d) Kondrom e) Dev hücreli tümör Cevap B (Robbins. Ansefalit sonrası Parkinson Hastalığı 4. Đlerleyici supranükleer felç 6. Nöronlar permanant hücre özelliğinde olup.PATOLOJĐ Tablo 6. %50-60 uterus. Nörofibriller yumaklar gümüş boyaları ile en iyi görülebilen nöron sitoplazması içinde nükleusu çevreleyen veya yerini alarak kenara iten çift sarmal fibrillerden ibarettir. 5. %20-30 over. 6. Pick hastalığı Bazal ganglion ve beyin sapının hastalığı 1.baskı.baskı.17) Her ne kadar iskemik ölü hücrenin karakteristiği koagülasyon nekrozu ise de. Motor nöron hastalığı (Amyotrofik lateral skleroz kompleksi) 2. s. 66. Nekrozun geliştiği parankim hücrelerinin rejenerasyonun olmadığı durumlarda stromal hücre proliferasyonu sonucunda santral sinir sisteminde gliozis. En sık tüp tıkanma nedenlerindendir (gonorrhea ile birlikte). Doku hasarının ikinci tipi olan gom ilk enfeksiyondan yıllar sonra görülür. Đdiopatik Parkinson Hastalığı 3. Korteksi tutan hastalıklar 1. Tablo 6. santral sinir sisteminde iskemik nedenlerle oluşan nekrozlar içinde likefaksiyon karakteristiktir. Olivopontoserebellar dejenerasyon 2. Bunlardan biri obliteratif endarterit denen bir vaskülit çeşididir ve tutulan alanlardaki küçük damarlarda konsantrik endoteliyal ve fibroblastik kalınlaşma ve perivasküler manşon olarak adlandırılan çevresinde mononükleer (özellikle plazma hücreleri) inflamatuvar infiltrasyon ile karakterizedir. 5. 1995. hiperplazileri yani sayıca artmaları mümkün değildir. Tüm yerlerde doku hasarının iki morfolojik şeklinden birini uyarır. 68. Temel Patoloji.

Temel Patoloji. Metastazların büyük çoğunluğu osteolitik olmakla birlikte. 73. sakrum ve tibia izler. Hormon yetmezliğinin ortaya çıkış süresi ise oldukça değiş-kendir. 1995. Monostotik Paget hastalığı sıklık sırasına göre daha çok şu kemikleri tutar: tibia. temelde kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengenin bozulması ile karakterli. akciğer. Vücuttaki herhangi bir kemik tutulabilir. Aksine. bazı arteritler ve şiddetli hipotansiyona yol açan herhangi bir neden veya damar yapısının travmatik zedelenmesi gibi çok çeşitli nedenlerle erkeklerde de görülebilir. 74. Aşırı rezorbsiyon ve yapım sürecinde kemik. Hastalığın tanımlanmış üç evresi vardır: (1) başlangıçtaki osteolitik evre.Hangisi overin malign tümörlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur? a) Teratokarsinoma b) Endometrioid karsinoma c) Müsinöz kistadenokarsinoma d) Seröz kistadenokarsinoma e) Koryokarsinoma Cevap D (Robbins. 70. bu yüzden genellikle kistadenom ya da kistadenokarsinom olarak bilinirler. s. Solid olabilmelerine karşın çoğu kez kistiktirler. Hamilelik sırasında normal olarak genişleyen ön lob hassas olan damar yapılarını MEDĐTEST Cilt 9. bunu pelvis (%65) ve sırasıyla femur. s. Bazen de. Bu değişiklikler tek bir kemikte (monostotik) olabileceği gibi.baskı. dissemine intravasküler koagülasyon (DĐK).611) Çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde yumuşak polipoid kitleler oluşturan Sarkoma botryoides’de az görülen birincil vaginal bir kanserdir. 1995.647648) Sheehan sendromu (postpartum pitüiter nekrozu) pitüiter yetmezliğinin ikinci en sık nedenidir. 5. 72. femur. Gerçekte. Temel Patoloji. s. Bu mozaik yapı Paget hastalığı için patognomoniktir. Erkeklerde biraz daha fazla görülmektedir. bazıları özellikle de prostat ve meme kökenli metastazlar kemik oluşumunu stimüle edebilirler (osteoblastiktirler). çok yaşlılarda sıklık %10’a ulaşır.686) Paget hastalığı nihai olarak kemiklerde şekil bozukluklarına neden olan. meme.PATOLOJĐ lık sırasına göre prostat. 2000 baskıya uğratır ve bez yapısı perfüzyon basıncında oluşabilecek önemli düşüşlere karşı aşırı hassas duruma gelir. 5. Temel Patoloji. s. Metastazlar en sık vertebral kolonda daha sonra kaburgalar. kafatası ve pelviste görülür. böbrek.Sheehan sendromu hangisinin sonucunda oluşur? a) Adenohipofizin travma sonucu destrüksiyonu b) Adenohipofizdeki nonfonksiyone bir adenom c) Ön hipofizin gebelik sonrası ani enfarktüsü d) Đntrakraniyal basıncın aniden yükselmesi e) Kortikosteroid tedavinin aniden kesilmesi Cevap C (Robbins. poliostotik hastalıkta en sık omurga tutulurken (%70). belki de infarktın daha kısıtlı olduğu durumlarda semptom gelişmez veya uzun bir aradan sonra gelişir.baskı. s. orak hücreli anemi.“Mozaik yapı” hangi hastalık için patognomoniktir? a) Osteoporoz b) Osteitis fibroza sistika c) Ewing sarkomu d) Paget hastalığı e) Piyojenik osteomyelit Cevap D (Robbins. Bu sendrom genellikle doğum sırası kanama ve şok nedeniyle hipofiz ön lobunun büyük bir kısmının ani infarktı sonucu gelişir. beyaz ırkta 50 yaşın üzerinde %1-3’lük bir sıklıkta görülür.Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümör değildir? a) Seminoma b) Embriyonal karsinoma c) Koryokarsinoma d) Leydig hücreli tümör e) Yolk sak tümör Cevap D (Robbins. 71. Pitüiter nekrozu. nedeni tam olarak bilinmeyen ve oldukça yaygın bir hastalıktır. Sayı 2.626) Leydig hücreli tümör. kolon ve tiroid karsinomlarıdır. %15’i sınır ve yüzde 25’i ma97 .baskı. ileum.623) Overin en sık görülen tümörleri genellikle 30-40 yaşlar arasında karşımıza çıkarlar. 1995. kafatası. 1995.baskı. hamileliğin olmadığı durumlarda bile mikroinfarktlar görülebilir. 1995.baskı. Temel Patoloji. çoğu kez birden çok kemikte (poliostotik) ve nadiren tüm iskelette görülebilir. Yaklaşık %60’ı benign. Temel Patoloji. kavernöz sinüs trombozu. Bazen yetmezlik çok ani gelişir ve doğumdan sonra laktasyon olmaz. hatta yeniden hamilelik mümkün olabilir. (2) aşırı bir kemik yapım ve yıkımının görüldüğü karışık evre ve (3) inaktif. yeni kemik adaları arasındaki sement hatları nedeniyle görülebilen bir yap-boz bulmacasına benzer bir mozaik görünümü kazanır. Temelde mesane ve safra yolları gibi diğer lokalizasyonlarda karşımıza çıkan rabdomyosarkom bir alt tipidir. 5. seks-kord stromal tümörler grubundadır. Eksik hormonların verilmesi veya ön lobun kısmi yıkıldığı durumlarda yaşam süresi etkilenmeyebilir. 5. kafatası ve vertebra. kemiğin metabolik olarak tükendiği sklerotik evre. Paget hastalığı 40 yaşın altında nadirdir. 5.Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda yumuşak polipoid kitleler halinde ortaya çıkan vajen tümörü hangisidir? a) Adenokarsinoma b) Papilloma c) Sarkoma botryoides d) Squamous cell karsinoma e) Saydam hücreli adenokarsinoma Cevap C (Robbins. ancak hiçbir kemik bağışık değildir.

s. Tablo 7). 1) Fazla miktarda östrojen üretebilme kapasitesi. 1995. buna karşın daha agressif lezyonların ise %66’sı çift taraflıdır (Bkz. Sınır ve malign lezyonlar yaklaşık tüm over kanserlerinin %40’ını oluştururlar. Herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilmelerine karşın vakaların ortalama 2/3’ü postmenapozal kadınlarda görülür.626) Total olarak. Temel Patoloji. Benign olanların yaklaşık %25’i çift taraflıdır. Malign tümörlerin sıklığı Tümör tipi Seröz tümörler Endometrioid tümörler Müsimöz tümörler Đndiferansiye karsinom Granüloza hücreli tümörler Metastatik Berrak hücreli karsinom Teratom Disgerminom Diğerleri Over kanserleri içindeki yaklaşık oranı % 40 20 10 10 5 6 5 1 1 2 75.PATOLOJĐ Tablo 7. Granüloza hücreli tümörler genellikle tek taraflıdır ve mikroskopik bir odaktan büyük solid ve kistik kapsüllü kitlelere kadar değişen hacimlerde olabilirler.baskı. ligndir. 2000 . 98 MEDĐTEST Cilt 9. 5. bu tümörler tüm over tümörlerinin ortalama %3’ünü oluştururlar. Bu tümörler iki nedenle klinik açıdan önemlidirler.Hangisi yüksek miktarlarda östrojen üreten over tümörüdür? a) Disgerminoma b) Granüloza-teka hücreli tümör c) Sertoli-Leydig hücreli tümör d) Androblastoma e) Teratoma Cevap B (Robbins. Sayı 2. 2) Granüloza hücre şekillerinde kesin malignite olasılığı.

19) Pinositoz.baskı. s. Plazma ve ekstra sellüler sıvıda sodyum ve klorür iyonları en önemli osmotik aktif maddelerdir. 2000 c) Potasyum d) Bikarbonat e) Glukoz Cevap C (Guyton 9.057 Karbonmonoksit: 0. s.444-447) Bir solüsyonun veya vücut sıvısının osmolaritesini. s. s. Nörotransmitterler ise presinaptik terminale Ca++ girişi 69 . Sodyum.Baskı. 17. Hemoglobin ise hücre içi proteindir ve plazma osmolaritesini etkilemez. bikarbonat ve glukoz ekstrasellüler ortamda çok miktarda bulunur.108) Uyaran şiddeti arttıkça reseptör düzeyinde jeneratör potansiyelinin genliği.FĐZYOLOJĐ 1. içerdiği osmotik aktif partikül sayısı belirlemektedir. sinir lifinde ise aksiyon sıklığı artar. Sayı 2. e) Aspartat sinaptik iletiyi arttırır.581) Nöron uyarılabilirliği büyük ölçüde yeterli O2 kaynağına bağlı olduğundan hipokside nöronlar uyarılabilirliğini tamamen kaybedebilirler. Đntrasellüler ortamda en çok bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Sodyum b) Klor MEDĐTEST Cilt 9. Sinaptik ileti ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) Asidoz sinaptik iletiyi baskılar. hücre içine girerek depolarizasyona yol açar. Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazını oluşturan olay nedir? a) Katyonlara karşı membran geçirgenliği artışı b) Anyonlara karşı membran geçirgenliği artışı c) Sodyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması d) Potasyum iyonlarına karşı membran geçirgenliğinin artması e) Anyonlara karşı membran geçirgenliğinin azalması Cevap C (Ganong.baskı. 2. 7. Aşağıdaki hangi iki ifade (1) uyaran şiddeti ile jeneratör potansiyel genliği (amplitüdü) ve (2) uyaranın şiddeti ile oluşan aksiyon potansiyel sayısı (sıklığı) arasındaki ilişkiyi ifade eder? a) Doğru orantılı / Ters orantılı b) Ters orantılı / Doğru orantılı c) Ters orantılı / Ters orantılı d) Doğru orantılı / Doğru orantılı e) Doğru orantılı / Đlişkisiz Cevap D (Ganong.012 Helyum: 0. fagositoz ve kas kasılmasında aktin ve miyozin etkileşmesi vardır ve Ca++ gereklidir.50) Aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazında voltaj kapılı Na+ kanallarının açılması ile ekstrasellüler ortamda yüksek konsantrasyonda bulunan Na+ iyonu. 1996.44) Đntrasellüler sıvıda en çok potasyum bulunur. s. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.08 6. 9. 4.baskı. Glukoz ve albumin daha düşük konsantrasyonda olmalarına karşın plazma osmolaritesine önemli oranda katkıda bulunurlar. klor. 5. 3. b) Alkaloz nöron uyarılabilirliğini arttırır. 9. Aşağıdaki gazlardan hangisinin erime katsayısı vücut sıcaklığında en yüksektir? a) Oksijen b) Karbondioksit c) Karbonmonoksit d) Helyum e) Azot Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Hangi olayda kalsiyum iyonlarının rolü yoktur? a) Pinositoz b) Fagositoz c) Nörotransmitter salınımı d) Kas kasılması e) Sinir aksiyon potansiyeli oluşumu Cevap (Guyton. 1996. 1996. s. 1996. Aşağıdakilerden hangisi plazma osmolaritesinin belirleyicisi değildir? a) Sodyum b) Hemoglobin c) Klorür d) Albumin e) Glukoz Cevap B (West 11. d) Anestezik ilaçlar sinaptik iletiyi azaltır.502) Önemli solunum gazlarının (vücut sıcaklığındaki) erime katsayıları aşağıdaki gibidir? Oksijen : 0. c) Hipoksi sinaptik iletiyi arttırır.baskı.baskı.018 Azot: 0. s. 17.024 Karbondioksit : 0.

Physiologie des Menschen 26. 9. II. 14. Düz kasta. iskelet kası ile karşılaştırıldığında aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filameninin uzunluğuna oranı daha küçüktür. c) Pulmoner arterde O2 içeriği düşer. e) Kasın O2 gereksinimini yalnız maksimal ventilasyon hacmi sınırlar. Düz kas için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I. sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasına aracılık eder.180) Düz kasların çoğunda IP3. 10.4345) Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri (nikotinik reseptörler) voltaj bağımlı değil.99) Düz kasta aktin filamentinin uzunluğunun miyozin filamentinin uzunluğuna oranı iskelet kasındaki orandan çok daha büyüktür. Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Myastenia Gravis hastalığı ortaya çıkar. 9.baskı. d) 3 alt birimden oluşmuştur. Sayı 2. Düz kasta troponin yoktur. Düz kasın kasılma gücü (kg/cm2) iskelet kasındakinden büyüktür. Cevap B (Berne. Levy. 70 Cevap E (Golanhofen. aktin flamenti."Spontan miyozin ritminin" tanımı aşağıdakilerlerden hangisidir? a) Düz kas hücresi tarafından kendiliğinden (spontan) eksitasyonun oluşması b) Yaralama sonucu rejenerasyon yeteneği c) Düz kasta impulsun bir hücreden diğer hücreye aktarılması d) Gerilme ile kontraksiyon kuvvetinin arması e) Bir kasın aksiyon potansiyeli olmadan kasılması Cevap A (Schmidt-Thewers. Tropomiyozin molekülleri. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I. d) Hematokrit artar. Đskelet kasının kasılmasının moleküler mekanizması başlığı altında miyozin kasının ATPaz aktivitesi.Sinir-kas kavşağındaki asetil kolin reseptörleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Voltaj bağımlı iyon kanallarıdır. Hall. 1. II ve III e) I.FĐZYOLOJĐ ile gerçekleşir. Düz kas ve kalp kası aksiyon potansiyeli oluşumunda Ca++ rol alır. IV. Sinir aksiyon potansiyeli oluşumunda ise Ca++'un rolü yoktur. VCH.Düz kastaki eksitasyon-kontraksiyon ikilisinde sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salınımına aşağıdakilerden hangisi neden olur? a) Diaçilgliserol b) Kalmodulin c) Đnozitol trifosfat d) c AMP e) Protein kinaz C Cevap C (Berne-Levy. 1996. s. b) Aktive olduklarında kas lifi membranının sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar.baskı. 2000 . Düz kasta aktine bağlanma-ayrılma döngüsü iskelet kasına oranla çok yavaştır. s.baskı. Physiology.Ağır bedensel efordaki fizyolojik değişimler ile ilgili hangisi yanlıştır? a) ACTH salınımı artar. Troponin.515) Karbondioksit besinlerin yakılması sonucu hücre içinde üretildiğinden en yüksek konsantrasyonda hücre içinde bulunur. s. MEDĐTEST Cilt 9. Weinheim. 1996. s. b) Ter sekresyonu saatte 1 litreyi geçebilir. 1996. Hangisinde parsiyel karbondioksit basıncı en yüksektir? a) Đntrasellüler sıvı b) Ekstrasellüler sıvı c) Sistemik ven kanı d) Pulmoner ven kanı e) Pulmoner arter kanı Cevap A (Guyton.baskı. 1998.76-77) Kalmodulin düz kas kasılmasında rol oynar. e) Kendisine karşı otoantikorlar gelişirse Lambert Eaton sendromu ortaya çıkar.85) Spontan miyozin ritim tek üniteli düz kaslarda kendiliğinden oluşan aksiyon potansiyelleridir. Berlin 1995. Springer Verlag. Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyuma değil. 5 alt birimden oluşurlar. s. 11. III. s. Orijinal Prüfungsfragen mit Kommentar. III ve IV Cevap E (Guyton. 4. 8. c) Aktive olduklarında kas lifi membranının kalsiyum iyonlarına iletkenliği artar.274-276) Güçlü kas kontraksiyonunun kas kan dolaşımını engellemesinde dikkate alınmalıdır. ligand bağımlı kanallardır. 12. Auflage. 13. Ca iyonlarının rolleri anlatılmaktadır. s. 9. sodyum ve potasyum iyonlarına karşı iletkenliği artar. Textbook of Medical Physiology.Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasının kasılmasında rol oynamaz? a) Troponin b) Aktin c) Kalmodulin d) Miyozin e) Kalsiyum Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.

d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder. c) Refleks merkezi medulla spinalistedir. 19.482-483) Fonksiyonel rezidüel kapasite.93) Đskelet kas lifi sarkoplazmik retikulumunda kalseketrin proteini Ca bağlayarak depolanmasını sağlar. 20. s.baskı. V/Q'nun arttığı üst akciğer bölgelerinde alveoler O2 parsiyel basıncı ve solunum değişim oranı yüksektir.baskı.Đskelet kas lifinde Ca depolanmasını sağlayan molekül hangisidir? a) Troponin C b) Tropomiyozin c) Miyozin başı d) Kalseketrin e) Kalmodulin Cevap D (Guyton. 21.baskı. ye yükseltirken istemli maksimal solunumla kısa bir süre için 200 l/dak. Akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde patolojik şant gerçekleşir.546-559) Yerçekimi etkisine bağlı olarak ventilasyon (V) ve perfüzyon (Q) akciğerlerin tabanına inildikçe artar. s. c) Ventilasyon ve perfüzyon akciğerlerin tabanına doğru artar. 2000 olmadığından. 17.Bir iskelet kasıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Yüksek frekanslı uyarı-Dalga sumasyonu b) Yüksek şiddetli uyarı-Uzaysal sumasyon c) Boy değişmeden gerim artması-Đzometrik kasılma d) Eşik altı uyarı-Küçük amplitüdlü kasılma e) ATP yokluğunda gevşeyememe-Rigor kompleksi Cevap D (Ganong. b) Reseptörü kas iğcikleridir.Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi dakika ventilasyonunu en fazla oranda arttırır? a) PO2 azalmasıyla birlikte PCO2 artması b) Hipotansiyon c) Hipertermi d) Đstemli çaba e) Egzersiz Cevap D (Ganong. 16.Küçük hava yollarının obstrüksiyonu hakkında aşağıdaki parametrelerden hangisi bilgi verir? a) MVV b) FEF25-75 c) VC d) PIF e) TV 71 . 1996.FĐZYOLOJĐ 15.Ayakta duran sağlıklı bir kişinin akciğerleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Ventilasyon-perfüzyon oranı primer olarak apekste düşüktür. s. s. 1996. e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür.807-808) Egzersiz sırasında oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla polmoner ve sistemik kan akımı aynı oranda artış göstermektedir. Dolaşım kapalı bir sistem olması nedeniyle. Hipoksi-hiperkapni kombinasyonu dakika ventilasyonunu 80-90 lt. sağ ventrikül debisinin sol ventrikül debisine eşit olması gereklidir. Ventilasyondaki artış perfüzyondaki artış kadar fazla MEDĐTEST Cilt 9. lık ventilasyon gerçekleşebilir. ekspirasyon rezervi ile rezidüel hacmin toplamına eşittir. s. ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) akciğerlerin üst bölgelerine gidildikçe artar. 22. Tıbbi Fizyoloji.Fonksiyonel rezidüel kapasite aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Đnspirasyon kapasitesi b) Đnspirasyon rezervi c) Soluk hacmi + ekspirasyon rezervi d) Ekspirasyon rezervi + rezidüel hacim e) Rezidüel hacim Cevap D (Guyton 9. Sayı 2. Physiological Basis of Medical Practice. 4. b) Sistemik kan akımı ile aynı oranda artar.192193) Gerilme refleksi kasın boyunun uzamasına yani gerilmesine karşı verilen kasılma cevabıdır. c) Sistemik kan akımında daha az artar. 17. 17. d) Değişmez.baskı. Eğer iki ventrikülün debileri denge halinde bulunmaz ise venöz basınç artışı ve ödem gelişir. s. Cevap B (Ganong. Levy. 16. Cevap A (West. Physiology. s. d) Akciğerlerin üst bölgelerinde alveolar O2 parsiyel basınç daha yüksektir e) Patolojik şant akciğerlerin perfüze olduğu ancak ventile olmadığı bölgelerde gerçekleşir. b) Solunum değişim oranı (Respiratory Exchance Ratio) apekste yüksektir.Egzersizde pulmoner kan akımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sistemik kan akımından daha fazla artış gösterir.595) Maksimal istemli solunum en yüksek dakika ventilasyon değerini sağlar.baskı. Đkinci sırada egzersiz yer alır. 1991. 18. Troponin C ise Ca bağlayarak kasılmayı tetikler. Cevap E (Berne. 1998.73-76) Đskelet kasında eşik altı uyarılara kas hiç yanıt vermez.Gerilme (myotatik) refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Monosinaptik bir reflekstir. e) Azalır.

1. 1997. s. Review of Medical Physiology.baskı. 18. 26.baskı. 1. 1992) Restriktif patolojilerde FEV1 ve FVC her ikisinde azaldığından sonuç normal çıkar. 23. Review of Medical Physiology.Karbondioksit miktarı nerede en büyüktür? a) Atmosfer havasında b) Đnspirasyon havasında c) Ölü boşluk volümünde d) Alveol havasında e) Ekspirasyon havasında Cevap D (Ganong. 18.613) Đntraplevral basınç daima negatiftir. Sayı 2.Aşağıdakilerden hangisi inspirasyona (soluk almaya) yardımcı olan işlevdir? a) Ön karın duvarı kaslarının kasılması b) Kostalararası iç kasların kasılması c) Böleç (diyafram) kasının kasılması d) Karın içi basıncın artması e) Esnek akciğer yapısının dinlenme durumuna dönme işlevi Cevap C (Ganong. 1997. Review of Medical Physiology.630) CO2 erirliği nedeniyle membranları kolay geçer ve sorudaki tek iç kaynaklı gazdır. 18. 18. s. 1997. 2000 .Ard yük (after load) artışında hangisi yanlıştır? a) Sistol sonu kan hacmi artar. 1995. s.baskı. 1997. 608) Soluk almaya yardımcı olan toraks volümünün büyümesidir. diğerleri volümü küçültmek yönünde etkili olur.Ventilasyon evrelerinin otomatik ve ritmik olarak birbirini izlemesi için aşağıdakilerden hangisinin periyodik olarak inhibe edilmesi gerekir? a) Serebral korteks b) Pnömotoksik merkez c) Apnöstik merkez d) Medüller nöron grupları e) Nervus vagus Cevap C (Ganong. 1992) FEF25-75 FVC'nin %25'inin ekspire edilmesinden %75'inin ekspire edilmesine kadar geçen intervaldeki akım olup. s.baskı.Solunumun kontrolünde yer alan hangi iç kaynaklı gaz. Review of Medical Physiology. Ancak ayakta duran bir kişide akciğerlerin taban bölümüne yer çekimi nedeniyle yaptığı basınçla tavana göre bu negatiflik azalır. Soluk verme sırasında bedenden uzaklaştırılırken dışarı doğru seyrelir.425. Bu sol ventrikül için aort içi basınç. e) Ayakta duran bazal kesimde apekse göre daha az negatiftir. sağ ventrikül için pulmoner arterler içindeki basınçtır.607. 1997.Đntraplevral basınç için yanlış olan hangisidir? a) Đnspirasyon başlangıcında negatiftir. 30.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Wanger. 29. küçük hava yolları hakkında bilgi vermektedir.618) After load (ard yük) kalp kasının kanı damar sistemi içine verebilmek için önündeki yenmesi gereken direnci ifade etmektedir.631) Karbondioksit iç kaynaklı bir gaz olduğundan alveol havasında en büyüktür.baskı. Review of Medical Physiology. 18. 25. Cevap D (Ganong. Review of Medical Physiology. b) Đnspirasyon sırasında negatiftir.Restriktif hastalıklarda aşağıdaki bulgulardan hangisi normaldir? a) VC b) MVV c) FEV1 / FVC d) FEV1 e) PIF Cevap C (Wanger. Yukarıdaki faktörlerden diyaframın kasılması bu yönde etkili olurken.288. c) Đnspirasyon bitiminde negatiftir. 27. d) Ekspirasyon sırasında negatif değildir. b) Kan basıncı yükselir c) Atım volümü azalır d) Periferik direnç artar e) Kronik vagal tonus artışlarında ard yük artışı gözlenir. s. 28. s. Bunu pnömotaksik merkez ve/veya nervus vagus in72 hibe ederse inspirasyon ve ekspirasyon süreleri benzer.baskı. s.baskı. 18.Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde gerçekleşen olaylardan değildir? a) Anjiotensinin aktivasyonu b) Prostaglandin sentezi c) Surfaktan yapımı d) Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi e) Bradikinin aktivasyonu Cevap E (Ganong. Pulmonary Function Testing. 24. 1997.611. Cevap E (Ganong. Pulmonary Function Testing.627) Apnöstik merkez uzun inspirasyonlara neden olur.615) Bradikinin akciğerde ACE (Anjiotensin konverting enzim) ile inaktive edilir.baskı. merkezi reseptörlerde membranları kolay geçebildiği için daha etkili olmaktadır? a) Oksijen b) Hidrojen c) Karbondioksit d) Helyum e) Azot Cevap C (Ganong. MEDĐTEST Cilt 9.

baskı.EKG'de PR aralığı aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir? a) P dalgasının başlangıcından R dalgasının bitimine kadar. 2. Cevap C (West 11. 3. 3.03 saniye b) 0.Aşağıdaki faktörlerden hangisi periferik arteriyollerde dilatasyona neden olmaz? a) Doku oksijen konsantrasyonunun azalması b) Doku sıcaklığının artması c) Nitrik oksit (EDRF) salınımının artması d) Plazma anjiotensin II düzeyinin artması e) Sempatik noradrenerjik tonusun azalması Cevap D (Ganong 1995. b) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin bitimine kadar. 1 c) 4.125) Uyarı düğümler arası yolda hareket ederek. 1. 11. nitrik oksit salınımı ve damar düz kasına sempatik noradrenerjik liflerle gelen impuls frekansının azalması vazodilatasyona neden olur. 33. β-adrenerjik reseptör blokajında noradrenerjik uyarı α-adrenerjik reseptörler aracılığıyla koroner vazokonstriksiyona neden olmaktadır. 73 . c) Arteriyel PCO2 artması. Kronik vagal tonus artışında kalp yavaşlar ard yük artmaz. 35. West. sinüs düğümünde doğduktan yaklaşık 0.A-V demet a) 1.181-182) EKG'de PR aralığı atrial depolarizasyonun başladığı P dalgasının başlangıcından ventrikül depolarizasyonun başladığı QRS kompleksinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. 1993. Levy. Physiolog. 9. 2. 4. s. Hall. doku temperatürünün artması.S-A düğüm 5. 1996.755-278) Koroner kan akımı kimyasal ve sinirsel faktörlerle kontrol edilmektedir ve miyokardiyal oksijen tüketimi artMEDĐTEST Cilt 9. S-A düğüm. d) Sistemik kan basıncında azalma.FĐZYOLOJĐ After load artması aort içi P ’tır. 1.2 saniyedir ve atrial depolarizasyon ile iletinin atrioventriküler düğümde iletimi için gerek duyulan süreyi göstermektedir. 5. A-V düğüm A-V demet.baskı. 3 d) 4. s. santral venöz basınç artışı sağ atrium gerilme reseptörlerini uyarır ve bu da refleks yoldan taşikardiye yolaçar. Anjiotensin II ise güçlü vazokonstriktör etkiye sahiptir. Böbreklerden renin salınımını arttıran faktörler plazma anjiotensin II düzeyinde artışa neden olur. Arteriyol PO2'de azalma veya PCO2'de artma (denerve kalp de dahi) koroner kan akımını artırmaktadır. 36. Sistemik kan basıncı düştüğü zaman refleks noradrenerjik uyarı koroner kan akımını artırmakta ve renal splanik ve kütanöz damarlarda vazokonstriksiyona neden olmaktadır. Bu aralık normalde 0.21) Kalpteki uyarı-ileti sistemi şu sırayla olur.Kalpteki uyarı-ileti sistemi aşağıdakilerden hangi sıra ile oluşur? 1. 5 b) 5.542-47) Periferik arteriyollerin çapı üzerinde çok sayıda faktör etkilidir. s. 1996. Vagal ve β adrenerjik uyarı koroner vazodilatasyona yol açmaktadır.A-V düğüm 3. s. Dolayısıyla atım volümü azalır ve periferik direnç de artmıştır. 5. 3 Cevap C (Guyton 9. sempatik uyarıyla kısalmaktadır.09 saniye d) 1 saniye e) 10 saniye Cevap A (Guyton. 4. PR aralığı vagal uyarı ve hipokalemiyle uzamakta. 32. 3 e) 4.purkinje lifi 4. purkinje lifi demetleri.12-0.Aşağıdakilerden hangisi koroner kan akımını artırmaz? a) b-adrenerjik reseptör blokajı. 2000 tığında koroner kan akımı artmak zorundadır.420-421) Bainbridge refleksinde. düğümlerarası yollar. 5. 2. 34. b) Arterial PO2 azalması.Taşikardiye yol açan kalp refleksi aşağıdakilerden hangisidir? a) Goltz refleksi b) Okülo-kardiyak refleksi c) Beşinci kafa çiftinin uyarılması d) Bainbridge refleksi e) Bezold-Jarisch refleksi Cevap D (Beine. s. s. 31.03 saniye sonra atrioventriküler düğüme ulaşır. Sayı 2. d) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin başlangıcına kadar e) P dalgasının bitiminden QRS kompleksinin bitimine kadar. c) P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar. Yani kan basıncı arttığında.baskı.Düğümler arası yollar 2. Textbook of Medical Physiology. kalp bu yükü yenmekte güçlük çekeceği için sistol sonu kan hacmi artar. 2. 2.Kalbin sinüs düğümünde doğan uyarılar ne kadar bir süre sonra atrioventriküler düğüme ulaşır? a) 0.Baskı. Dokuda oksijen konsantrasyonunun azalması.06 saniye c) 0. e) Vagal uyarı Cevap A (Ganong. 1.

42. Sayı 2. 1996. 1996.Atrium basınç dalgalarından “v” dalgası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Atrium kasılması neden olur. b) Ventriküler kasılmaya başladığı zaman belirir.209) Doku kan akımının kontrolünde lokal kontrol mekanizmaları en önemli rolü oynar. A-V kapaklar kapalıyken kanın venlerden atriyuma yavaşça akmasına bağlı olarak oluşur. Ventrikül kasılması sırasında.110) Aort ve pulmoner kapak sistol sonunda ventriküllerin gevşemesi yani izovolumetrik relaksasyon esnasında kapanır. s.Hangi durum kalp hızını direk etkilemez? a) Venöz dönüşün artması b) Sempatik stimülasyon c) Parasempatik stimülasyon d) Hiperpotasemi e) Hiperglisemi Cevap E (Guyton.Hangi damarda basınç pulsasyonları tamamen kaybolur? a) Aorta b) Femoral arter c) Radial arter d) Arterioller e) Kapillerler MEDĐTEST Cilt 9. c) Atrial fibrilasyonda kaybolur. 9. 1996.164) Laminer kan akımı doğrusaldır.baskı.Doku kan akımının kontrolünde en önemli mekanizma nedir? a) Sempatik kontrol b) Parasempatik kontrol c) Lokal kontrol mekanizmaları d) Kalp debisi e) Santral sinir sistemi Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. b) Kan akımı ses oluşturur. s. 39. sempatik stimülasyon kalp hızını arttırır.124) Aksiyon potansiyeli kas liflerinde iki yönde iletilir. 43.FĐZYOLOJĐ 37.128) Venöz dönüş atrial basınç artışı ile kalp hızını arttırır. diastol sonu kan hacminin. 45. s. d) A-V kapaklar kapalıyken kanın sistemik venlerden atriuma akışına bağlıdır. e) Kan karışmadan akar. ses oluşturmaz. Hiperglisemi direk olarak kalp hızını etkilemez. 1996. 40.baskı. Cevap B (Guyton. e) Küçük miktarlardaki kanın ventriküllerden atriumlara geri akmasıyla oluşur. s. 1996. s. s.Kalpte aşağıdaki yapılardan hangisi aksiyon potansiyelini tek yönlü iletir? a) Đnternodal yollar b) Atrioventriküler düğüm c) Atrioventriküler demet d) Purkinje lifleri e) Sino-atrial düğüm lfleri Cevap C (Guyton.112) EF. 9. 1996. s. 74 41. ortadan eritrositler akar ve hız ortada yüksektir ve kan karışmadan akar. parasempatik stimülasyon azaltır.Ejeksiyon fraksiyonunun normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? a) %25-35 b) %50-60 c) %70-80 d) %10-15 e) %80-90 Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Textbook of Medical Physiology. Hiperpotasemi kalbi gevşeterek kalp hızını azaltır. 2000 . d) Hücreler ortadan akar.baskı. ventrikül kasılmasının sonuna doğru belirir. c) Ortada akım daha hızlıdır.Aşağıdakilerden hangi durumda nabız basıncı artmaz? a) Arteriosklerozis vakalarında b) Duktus arteriozus vakalarında c) Aort regürjitasyonunda d) Diastolik basınç aynı kalıp sistolik basınç arttığında e) Aort stenozunda Cevap E (Guyton.111) “V” dalgası. 44.Aort kapağının kapanması kardiyak siklusun hangi periyodunda gerçekleşir? a) Đzovolumetrik kontraksiyon b) Đzovolumetrik relaksasyon c) Ejeksiyon periyodu d) Atrial sistol e) Hızlı doluş periyodu Cevap B (Guyton. s.174. 38. Bu durum sadece atrioventriküler demet için geçerli değildir. Table 15-4) Aort stenozunda özellikle sistolik basınç düşüktür. 1996. sistolde fırlatılan kan hacmine oranıdır.Hangisi laminer kan akımı ile ilgili değildir? a) Kan akımı doğrusaldır. Bu da %50-60 civarındadır. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Bu nedenle nabız basıncı (sistolik-diastolik) düşer. 9. 1996.

c) AB kan grubunda aglütinin bulunmaz.FĐZYOLOJĐ Cevap E (Guyton.2'ye düşmesi ile eğrinin %15 kadar sağa kaydığı görülür. aşağıdakilerden hangisine bağlanır? a) Fibrinojen b) vWF c) ADP d) Adrenalin e) Kollagen 75 .Oksijen-hemoglobin dissosiasyon eğrisini sağa kaydıran nedenlerden olmayan hangisidir? a) Sıcaklık artışı b) 2-3 difosfogliserat artışı c) pH artışı d) CO2 artışı e) H+ iyonu artışı Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. (Türkçe Çev.175) Basınç pulsasyonları aortada en yüksektir. 53. s. s. 9.Hücre içindeki en önemli tampon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bikarbonat tampon sistemi b) Fosfat tampon sistemi c) Hb tampon sistemi d) Proteinler e) Amonyak tampon sistemi Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) A kan grubunda Anti-A aglütinin yoktur.Aşağıdakilerden hangisi intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşmasını başlatan primer etkendir? a) Kanın travmaya uğraması sonucu Faktör XII'nin aktive olması b) Zedelenen dokudan doku tromboplastini denen faktörler kompleksinin salınması c) Faktör X'un doku fosfolipitleri ve F V ile birleşerek protrombin aktivatörü oluşturması d) Protrombin aktivatörünün protrombini trombine çevirmesi e) Aktif F V'in protrombin aktivatörlerinin proteaz aktivitesini güçlendirmesi Cevap A (Guyton. c) mm3deki sıvıyı ifade eder. 1996.Trombosit reseptör yapılarından GPIb. s. e) Rh (+) demek Rh antijeni var demektir. 48. MEDĐTEST Cilt 9.baskı.baskı. Sayı 2. Hall.Normal kanda. 9. 1996. s.466-468. s.184) Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar en fazla genişlikte karaciğerde. sf. sf. d) O kan grubunda aglütinojen bulunmaz. b) Nötrofillerden çok lenfositler vardır c) Demir çoğunlukla Hb'de bulunur. d) Kırmızı hücrelerden çok beyaz kan hücreleri vardır e) Trombositler kırmızı hücrelerden daha fazladır. d) Kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.Hematokrit nedir? a) Kandaki şekilli elemanların sayısı olarak ifade edilir. 457-458) Kan grupları A ve B aglütinojenlerinin bulunup bulunmamasına göre adlandırılır.518) pH'ın 7. b) Kan grupları kandaki aglütininlere göre adlandırılır. 1996.389) Fosfat tampon sistemi ekstrasellüler tamponlarda önemli olmamasına rağmen böbrek tübüler sıvı ve intrasellüler sıvıların tamponlanmasında başlıca rolü oynar. s. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Eozinofil en büyük orandaki beyaz kan hücre tipidir.Oturup kalkma esnasında kan basıncı değişikliklerini tamponlayan mekanizma hangisidir? a) Baroreseptör refleks b) Kemoreseptör refleks c) Renin-angiotensin sistemi d) Damarlarda stres gevşeme e) Frank-Starling mekanizması Cevap A (Guyton.4'den. 54. 9. 7. Cevap C (Ganong. Cevap D (Guyton 9. 1996. 1996. 1996. 2000 50.168) Hemotokrit kandaki hücrelerin yüzde oranına denir.baskı.Baskı.baskı. s.Kapiller damarlarda intersellüler yarıklar hangi doku kapillerlerinde en geniştir? a) Beyin b) Böbrek glomerülleri c) Karaciğer d) Đskelet kası e) Đnce bağırsak mukozası Cevap C (Guyton. en dar ise beyinde bulunur. 1996. Tıbbi Fizyoloji) Kanın travmaya uğraması.215) Oturup kalkma gibi ani kan basıncı değişikliklerinde sempatik aktivite üzerinden etkili olan baroreseptörler görev alırlar.425-443) Demir çoğunlukla hemoglobinde bulunmaktadır. Damarlar küçüldükçe azalır ve kapillerlerde tamamen kaybolur. 49. 9. Çavuşoğlu. 47. e) Eritrositlerin sayısını ifade eder.Baskı. Cevap B (Guyton 9. Medical Physiology. faktör XII'nin aktivasyonuna ve trombosit fosfolipidlerinin salınmasına neden olarak intrensek mekanizma ile kanın pıhtılaşması başlatır. 52. 51. 46. b) 100 ml kanda g olarak ifade edilir.

vWF'e bağlanır. 1996. 1996.23) Lenfoid seri hücreler CFU-L hücre grubundan gelişir.48) NADH-Methemoglobin redüktaz I %60 dönüşümden sorumludur.46. Fe++ c) HCO-3.baskı. 1996. HCO-3 e) Na+.Hangi reseptörlerin uyarılması inspirasyon süresinin kısalmasına.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gastrin intestinal motiliteyi arttırır. 58. Gelişmeyen bu hücre grubunu işaretleyiniz. 1996.47) 2.819) Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör salgılar.20. CCK insülin ve serotonin intestinal motiliteyi arttırırken. Textbook of Hematology.3 DPG'ın fizyolojik konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda aşağıdakilerden hangisidir? a) 10 mmHg O2 b) 30 mmHg O2 c) 16 mmHg O2 d) 20 mmHg O2 e) 26 mmHg O2 Cevap E (Mc Kenzie. Buna Hering-Breuer refleksi denir. tablo 5-2) Pek çok reseptörden yapıdan biri GpIb olup. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 76 59.3 DPG O2'nin ayrılmasına neden olmakta ve 5 mEq bulunmaktadır.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Schiffman. 2000 .Salgılarda yeralan Ig aşağıdakilerden hangisidir? a) IgM b) IgA c) IgE d) IgG e) IgD Cevap B (Mc Kenzie. 56. d) Sekretin intestinal motiliteyi azaltır. e) Glukagon intestinal motiliteyi azaltır. Textbook of Hematology.Tükrüğün içerdiği esas iyonlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Na+. 9.Aşağıdakilerden hangisinde eritropoetin'e ait reseptörler en çoktur? a) CFU-GEMM b) BFU-E c) CFU-E d) Retikülosit e) CFU-S Cevap C (Mc Kenzie. 57.126.Hemoglobinin oksijene olan afinitesini gösteren P50 değeri 2. s.23) Eritropoetin en çok etkiyi CFU-E safhasında yaratır. s. s. s.809) Gastrin. a) Lenfosit b) Trombosit c) Eritrosit d) Granülosit e) Bazofil Cevap A (Mc Kenzie. 60.527) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri akciğerlerin aşırı havalanmasıyla uyarılırlar. 63. Bu miktarda P50 26 mmHg'dir. 61. 1996. s.Aşağıdakilerden biri hariç diğer hepsi CFU-GEMM hücre grubundan gelişmektedir. b) Kolesistokinin intestinal motiliteyi azaltır. s. K+ b) Mg++. ClMEDĐTEST Cilt 9. c) Serotonin intestinal motiliteyi arttırır. Textbook of Hematology. s. s. Sayı 2.Mide bezlerinin pariyetal hücreleri aşağıdakilerden hangisini salgılar? a) HCI b) Pepsinojen c) Enterogastron d) Enterokinaz e) Bilirubin Cevap A (Guyton 9.baskı. s. 1996. sekretin ve glukagon intestinal motiliteyi inhibe ederler.83) IgA sekresyonlarda bulunur ve dimerik şekilde yer alır. 1996. Hematologic Pathophysiology.Methemoglobini normal hemoglobin konumuna dönüştürmekte en etkili olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? a) NADPH-Methemoglobin redüktaz II b) NADH-Methemoglobin redüktaz I c) NADH-Methemoglobin redüktaz II d) NADPH-Methemoglobin redüktaz I e) Askorbik asit Cevap B (Mc Kenzie. solunum frekansının artmasına yol açar? a) Kemoreseptörler b) Bronşiyollerdeki gerilme reseptörleri c) Đnspirasyon kaslarındaki gerilme reseptörleri d) J reseptörleri e) Bronşlardaki irritan reseptörler Cevap B (Guyton. Textbook of Hematology. 62. 1996. 1998. Textbook of Hematology. 55. Cld) K+. Buradan kalkan impulslar ile inspirasyon süresi kısaltılır.

Barış Kitabevi) 16. protein moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir. 2000 Glukagon karaciğer hücre zarında adenil siklazı aktive eder. Çünkü bir kısım kreatinin tübüllerde reabsorbe edilir.Pankreastan salınan proteolitik enzimlerden olmayanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tripsin b) Elastaz c) Kimotripsin d) Karboksipeptidaz e) Đnsülin Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.Glukagon hormonunun etkilerinden olmayan hangisidir? a) Langerhans adacıklarının α hücrelerinden salgılanır. karboksipolipeptidaz daha sonra amino asidleri polipeptidlerin karboksil ucundan ayırır. (Çev.baskı. 70. c) Karaciğer hücre zarında adenil siklazı inhibe eder.FĐZYOLOJĐ Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 64.baskı. Sempatik stimülasyon bu salgıyı baskılayarak peptik ülser oluşumunu hızlandırır. 9. 1996. Sayı 2. Proelastaz.Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim hangisidir? a) Gastrik lipaz b) Pankreatik lipaz c) Kolesterol esteraz d) Elastaz e) Prokarboksi peptidaz Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. Buna proteinlerin spesifik dinamik etkisi denir.Hangisini içeren beslenme bazal metabolizmayı en fazla arttırır? a) Karbonhidrat b) Protein c) Lipit d) Vitamin e) Posalı gıdalar Cevap B (Guyton. 9.978-979) MEDĐTEST Cilt 9. 9. Tıbbi Fizyoloji.830) Duodenumun başlangıç kısmında bulunan Brunner bezleri mideden boşalan aside karşı mukozayı korur. b) Karaciğerde glikoneojenezi arttırır.Böbreklerde tübüler geri emilimi düzenleyen aşağıdaki hormonlardan hangisi proksimal tübülüslerde sodyum. su geri emilimini ve H+ sekresyonunu artırır? a) Aldosteron b) Anjiotensin II c) Vazopressin d) Atrial Natriüretik Peptik (ANP) e) Parathormon 77 . Bölüm 38 s.baskı.baskı.baskı.828) Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı CCK hormonudur. s. 67.818) Tükrük esas olarak büyük miktarda K+ ve HCO-3 iyonları içerir.762) Đnülin glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için en uygun materyaldir. Kreatinin klirensi GFR ölçümünde daha az önemlidir. 9.Đnce bağırsaklara bol mukus salgılayan bez hangisidir? a) Brunner bezleri b) Lieberkülin kriptaları c) Pankreas d) Karaciğer e) Đnce bağırsak mukozası Cevap A (Guyton.Aşağıdaki maddelerden hangisinin klirensi en doğru glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ölçüm metodudur? a) Kreatinin b) Đnülin c) Fruktoz d) Para-amino hippurik asit (PAH) e) Fenol kırmızısı Cevap B (Ganong. 69. Para-amino hippurik asit (PAH) ve fenol kırmızısı aktif olarak tübüllerde salgılanır ve bir kısım fruktoz tübüllerde reabsobsiyona uğrar. Đnulin serbestçe filtre olur. e) Karaciğerde trigliserid depolanmasını inhibe eder.baskı. s. 1996. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 66. 1996. etleri bir arada tutan elastin liflerini sindirecek olan elastaza dönüşür. s. 1996. 71.835) Tripsin ve kimotripsin. s.Safra kesesi kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarıyı hangi hormon gerçekleştirir? a) Gastrin b) Sekretin c) Kolesistokinin d) Norepinefrin e) Somatostatin Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. d) Yağ hücre lipazını aktive eder. s. 65. Moleküler ağırlığı 5200 olan bir fruktoz polimeridir. 68. 9.908) Proteinlerin direk metabolizmayı hızlandırıcı etkileri vardır. tubüllerde ne reabsorbe edilir ne de sekresyona uğrar. 1996. s. 1996. s. 1996.836) Trigliseridlerin sindiriminde en önemli enzim pankreas salgısında bulunan pankreatik lipazdır.

1996. c) Kanda Anjiyotensin II oluşumunun artışına neden olur. b) Đnterlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini arttırır. Katekol-O-metiltranferaz ve monoamin oksidaz. Renal kan akımının artışı. yaklaşık 30 dakika kadar dolaşımda kalarak Anjiyotensin I oluşturmaya devam eder. 9. 72. e) Özellikle T lenfositleri baskılar. 76. s. 73.Aşağıdaki enzimlerden hangisi direk olarak norepinefrinin yıkımından sorumludur? a) Triptofan hidroksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Dopamin beta-hidroksilaz d) Katekol-O-metiltransferaz e) Kolin asetiltransferaz Cevap D (Ganong 17.933) Oksitosin ve Antidiüretik hormon arka hipofizden salgılanır. filtrasyon oranını artırarak üriner cAMP atılımına küçük oranda etki gösterir.baskı. s. Sayı 2.baskı. Tıbbi Fizyoloji) Anjiotensin II proksimal tübül hücrelerinin bazolateral membranında sodyum-potasyum ATP-az pompasını stimüle eder.Gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımı kontrolüyle ilgili oluşum hangisidir? a) Submukozal (Meissner) pleksusu b) Auerbach pleksusu c) Đleoçekal valv d) Seroza e) Muskularis mukoza Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. s. 78. 1996. katekolamin ve asetilkolinin sentezinde rol oynarlar. Hall. böbreklerin jukstaglomeruler hücrelerinden salgılanır.Baskı.TSH'ın etkilerinden yanlış olanı hangisidir? a) T3 ve T4 salgısını arttırır. s. Cevap B (Guyton. Aldosteron etkisi cAMP aracılığıyla gerçekleşmemektedir.baskı. d) Lizozomal membranları stabilize eder. s. Cevap C (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 1996. Vazopressin toplayıcı kanallardan su geri emilimini ve Parathormon distal tübülüslerden Ca++ geri emilimi sağlarken. Ayrıca proksimal tübül luminal membranında sodyum-hidrojen değişimini stimüle eder. 75. MEDĐTEST Cilt 9. Çavuşoğlu. dopamini norepinefrine dönüştürmektedir. (Türkçe Çev.227-229) Renin salınımının glomerüler filtrasyon hızı üzerinde çok az etkisi bulunmaktadır.Đdrarda cAMP atılımda artış öncelikle hangi durumu yansıtmaktadır? a) Plazma cAMP atılımında artış b) Renal tübülde paratiroid hormon etkisi c) Distal tübülde aldosteron etkisi d) Renal kan akımında artış e) Mesane kas tonusunda artış Cevap B (West 11. 9. b) Glomerüler filtrasyon hızını azaltarak sıvı tutulmasına neden olur.786) Siklik AMP hücre içinde oluşmakta ve ikinci haberci olarak fonksiyon yapmaktadır.baskı. hipotalamustaki ısı kontrol merkezinin temel uyarıcılarından biri olan interlökin-I'in lökositlerden serbestlenmesini azaltarak ateşi düşürür.FĐZYOLOJĐ Cevap B (Guyton. 77. Medical Physiology. 74. 9. Hall. Mesane kas tonusunun belirleyicisi ise sinirsel mekanizmalardır. katekolaminlerin yıkımında rol oynayan enzimlerdir. ANP Na+ atılımı yapar. Böylece anjiotensin II.Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormon değildir? a) Büyüme hormonu b) TSH c) Prolaktin d) Oksitosin e) Adrenokortikotropin Cevap D (Guyton 9. Aldosteron distal tübülüslerden Na+ geri emilimini.baskı. proksimal tübülde hem luminal hem de bazolateral membranda sodyum geçişini stimüle eder. Dopamin bhidroksilaz. 2000 .119-129) Triptofan hidroksilaz. c) Lenfosit yapımını azaltır. b) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır. cAMP'nin idrarla atılımdaki artış.Kortizol inflamasyonu önlemede aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturmaz? a) Kapillerlerde permeabiliteyi azaltır. 1996. e) Tiroid hücrelerinin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. s. 9. tirozin hidroksilaz ve kolin asetiltransferaz enzimleri serotinin.baskı. 1996. 9.345. c) Tiroid hücrelerinin sayısını değiştirmez. 1996.baskı.795) Submukal pleksusu başlıca gastrointestinal sekresyon ve lokal kan akımını kontrol eder. Textbook of Medical Physiology. s. paratiroid hormonun cAMP üzerinde fosfotürik etkisini göstermektedir ve paratiroid sekresyonunun artışının göstergesidir.Renin için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Renin. d) Sistemik kanda Aldesteron seviyesinde artışa neden olur e) Renin. d) Tiroid hücrelerinin salgı aktivitesini arttırır.964-968) Kortizol.951) 78 Tiroid hücrelerinin sayısının artmasına ek olarak hücrelerin kübik şekilden silindirik şekle dönüşmesini sağlar. Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.

9.Aşağıdakilerden hangi beyin dalgası en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür ve sakin. Kimyasal sinapslarda ise ileti. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin EEG'sinde bulunur? a) Alfa dalgaları b) Teta dalgaları c) Beta dalgaları d) Delta dalgaları e) Gama dalgaları Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. difüzyonla sinaptik aralığı geçmesi ve postsinaptik zardaki reseptörlerine bağlanması yaklaşık 0. ayrıca iyonların ve küçük molekül ağırlıklı maddelerin çok kısa sürede bir hücreden diğerine geçmesine izin verir. s. s. 84. Cevap B (Berne. 9. 1996.baskı. amfetamin dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir. s.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Efedrin. Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının değil. 4. 1998. b) GABA nöronlarının kaybı sonucu demans görülür. 9. d) Presinaptik uca ulaşan aksiyon potansiyeli burada voltaj bağımlı sodyum kanallarının açılmasına neden olur. Physiology. Sinaptik nörotransmitter genellikle presinaptik terminalde sentezlenir. 81. sessiz durumdaki genç uyanık erişkinlerin hemen hemen tümünün EEG'sinde bulunur. 9. saldırganlığın azalması. 79 . Çünkü konnekson adı verilen protein kanalları iki hücre arasında düşük dirençli geçiş bölgeleri oluşturup elektriksel uyarıların. s. Sayı 2. Ayrıca aracı madde sadece presinaptik uçta yapıldığı için ileti tek yönlüdür. beynin birçok yerinde bulunan asetilkolin salgılayan nöronlar ile putamen ve nükleus kaudatustaki GABA salgılayan nöron gövdelerinin kaybolmasının sebep olduğu düşünülmektedir.Huntington hastalığı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? a) Genellikle adolesan dönem hastalığıdır.baskı. 1996. d) Asetilkolin ve GABA salgılayan nöron kaybına bağlı anormal hareketler görülür. c) Sinaptik nörotransmitterler daima somada sentezlenir.baskı. 1998. korku kaybı.4748) Elektriksel sinapslarda ileti iki yönlü de olabilir. Levy. s.729) Huntington hastalığındaki anormal hareketlere.baskı.baskı. ruhsal körlük ve aşırı seksüel dürtü gözlenmektedir. 1996. Somada sadece bazı peptid yapılı aracılar sentezlenir.FĐZYOLOJĐ 79. Sakin. 82. 4. yeme alışkanlıklarının değişmesi. Bu dalgalar en güçlü olarak oksipital bölgede ölçülür. Cevap D (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. c) Fentolamin alfa reseptörleri bloke eder. e) Nörotransmitter vezikülleri hem presinaptik. voltaj bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasına neden olur. Postsinaptik hücrede transmitter vezikülleri yoktur.780) Tiramin doğrudan efektör organları uyarmak yerine dolaylı bir sempatomimetik etkiye sahiptir. e) Tiramin norepinefrinin sempatik sinir uçlarında depolanmasını ve sentezini önler. b) Sinaptik gecikme kimyasal sinapsların karakteristiğidir. Cevap E (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology.764) Alfa dalgaları sn'de 8-13 sıklığa sahip ritmik dalgalardır.759) Klüver-Bucy sendromunda nesneleri ağızla yoklama eğilimi.Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan liflerin hücre gövdeleri nerede bulunur? a) Medulla spinalisin intermediolateral boynuzunda b) Edinger-Westphal nükleusunda c) Stellat ganglionda d) Siliyer ganglionda e) Dorsal motor çekirdekte Cevap D (Berne. 1996. e) Demans motor fonksiyon bozukluklarıyla beraber görülmez. c) Genetik geçiş göstermez.5 milisaniyelik bir sinaptik gecikmeye neden olur. Physiology.baskı.237) Pupillanın küçülmesini (myosis) sağlayan lifler postganglionik parasempatik liflerdir ve bu liflerin hücre gövdeleri göz küresine yakın siliyer ganglionda bulunur. Levy. MEDĐTEST Cilt 9. 80.Amigdalların iki taraflı çıkarılması ile oluşan Klüver-Bucy sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Nesneleri ağızla yoklama eğilimi b) Aşırı korku c) Uysallık d) Saldırganlığın azalması e) Aşırı seksüel dürdü Cevap B (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. s. hem de postsinaptik hücrede bulunur. bir kimyasal aracının presinaptik uçta üretilip sinaptik aralığa salınması. b) Guanetidin ile norepinefrinin sempatik uçlardan serbestlenmesi bloke edilir.Sinaptik ileti doğrudur? ile ilgili ifadelerden hangisi a) Elektriksel sinapslarda ileti daima tek yönlüdür. 83. 2000 d) Metaprolol sadece Beta 1 reseptörleri bloke eder.

2000 . s.Aşağıdaki hücre tiplerinden hangisi retinada bulunmaz? a) Sustentaküler hücreler b) Đnterleksiform hücreler c) Amokrin hücreler d) Horizontal hücreler e) Bipolar hücreler Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. 87. c ve d şıklarında ise sözü edilen lifler ince myelinli B grubu lifler olup. s.63) a ve b şıklarında sözü edilen lifler kalın myelinli A alfa grubu lifler olup. Cevap D (Ganong. s.baskı. genel popülasyonun yaklaşık %15'i ile %30'u bu maddeye karşı tat körlüğü gösterir. c) Postganglionik sempatik sinirleri kesilmiş pupiller kasın norepinefrine yanıtı artar ve pupillada aşırı derecede midriyasis görülür. 9. s. ileti hızları en yavaştır.baskı. ileti hızı açısından A grubu liflerden sonra ikinci sırada gelir.baskı.Aşağıdaki sinir liflerinden ileti hızı en az olan hangisidir? a) Kas iğciklerinin primer sonlanmalarından başlayan Grup Ia afferent lifler b) Kas iğciklerinin sekonder sonlanmalarından başlayan Grup II afferent lifler c) Bazı dokunma reseptörlerinden kalkan Grup III afferent lifler d) Preganglionik otonom sinir sistemi lifleri e) Postganglionik sempatik lifler Cevap E (Ganong.676) Tat körlüğünü göstermek üzere fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan bir madde feniltiyokarbamid olup.Aşağıdakilerden hangisi denervasyon hipersensitivitesi (aşırı duyarlılık) için yanlıştır? a) Hem iskelet kası hem de düz kasların denervasyonundan sonra gelişebilir. b) Denerve iskelet kasları asetil koline karşı aşırı duyarlılık gösterir.120-121) Denervasyon hipersensitivitesinde postsinaptik zarda ekstra reseptör sentezi. d) Postsinaptik zarda reseptör sayısı azalır. Sayı 2. Tıbbi Fizyoloji. düz kaslarda atrofi gelişmez. 80 MEDĐTEST Cilt 9. e şıkkında sözü edilen lifler C grubu ince myelinsiz lifler olup. 86. 88. Tıbbi Fizyoloji. 1996. 9. 1996. yani reseptör sayısında artış olur.646-678) Koku hücreleri koku epitelinde sustentaküler hücreler arasına yayılmış halde bulunur.Tat körlüğünü göstermek için fizyologlar tarafından sıklıkla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Feniltiyokarbamid b) Klorasetik asit c) Galaktoz d) Sitrik asit e) 1-propoksi-2-amino-4-nitrobenzene Cevap A (Guyton-Hall Textbook of Medical Physiology. e) Denerve iskelet kasları atrofiye uğrarken.baskı.FĐZYOLOJĐ 85. 16. 16. ileti hızları en fazladır.

Cevap B (Paulson. 6. s. Nedeni de bazı doku elemanlarının polianyonik özelliğe sahip olmasıdır. Aşağıdaki hücrelerden hangisi gap junction bağlantısı yapmaz? a) Nöron b) Embriyonik hücre c) Kalp kası hücresi d) Kemik hücresi e) Epitelyal retikulum hücresi Cevap E (Aytekin.68-69) Antikor B lenfositlerden gelişen plazma hücreleri tarafından üretilirler. c) Glikozaminoglikan sentezler. s.13) Dynamin mikrotübüllerle ilişkili proteindir. s. Basic Histology. 1995.107) Bazı bazik anilin boyaları (örn: toluidin mavisi.34) Mikrofilamentlerin başlıca komponenti aktin proteinidir. b) Antikor oluşturur.baskı. Concise Histology. 2000 . 7. Aşağıdaki tanımların hangisi potositoza ait değildir? a) Ekstrasellüler alandan kaveolalar aracılığıyla maddeler alınır. Hücrelerde aktin ve miyozinden farklı olarak çapları yaklaşık 10-12 nm olan filamanlar ara filamanlar olarak adlandırılır ve kontraktil değildirler. s. 1993. s. 1993. 2. d) Sıvı ve küçük moleküller hücre içine alınır. Lowe. c) Maddelerin karşı yüze transportu sağlanır. a) Bağ dokusunun yaygın hücre tipidir. Hangisi temel olarak aktin veya aktin benzeri proteinler (actin-like proteins)den oluşmuştur? a) Bazal cisim b) Mikrotübülüs c) Đntermediate filaments d) Siliya e) Mikrofilament Cevap E (Paulson. Basic Histology. "c" şıkkındaki maddelerin karşı yüze taşınması transitozistir. Terminal web aşağıdaki flamentlerden hangisini içermez? a) Aktin b) Myozin c) Vinculin d) a-aktinin e) Dynamin Cevap E (Bloom. 8. Basic Histology Examination Board Review. 3. 1997. 4. Buna uymayan tek seçenek "e" şıkkıdır. Temel Histoloji. 1998.baskı. 59 3. Fibroblast için yanlış olanı işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi epiteloid doku değildir? a) Leydig hücreleri b) Luteal hücreler c) Epiteliyal retiküler hücreler d) Adrenal bezin parankim hücreleri e) Epidermis Cevap E (Ross. MEDĐTEST Cilt 9. Bir doku elemanının kullanılan boya solüsyonu renginden başka bir renkte boyanmasına ne ad verilir? a) Ortokromazi b) Polikromazi c) Akromazi d) Metakromazi e) Normakromazi Cevap D (Aytekin. Cevap C (Stevens. d) Kollajen sentezler.44-45) Kontraktil özelliği olan aktin ve miyozin ara filaman değildir. s. kümeleşen hücre topluluklarından oluşur. Romrell. b) Kaveolalar veziküller oluşturmaz. tionin) ile boyanan materyalin boyanın renginden (mavi) farklı renk (mor-erguvan-kırmızı) alması özelliğidir. hücreleri desmozomlar ile birbirine 5. Human Histology. e) Dokunun rejenerasyonundan sorumludur. 2. s. Fawcett. e) Alınan maddeler kaveoliler üzerindeki reseptörlere bağlanır. 2.253) Retikulum bağlanır. 2.baskı.12-14) Diğer şıkların hepsi potositozusu tanımlamaktadır. Kaye. s.58) Epiteloid doku yüzeyle bağlantısı bulunmayan. Aşağıdaki yapılardan hangisi ara (intermediyel) filaman değildir? a) Sitokeratin b) Vimentin c) Glial fibriller asidik protein d) Aktin e) Desmin Cevap D (Aytekin. A Text and Atlas. Sayı 2.baskı.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 1. Basic Histology Examination Board Review. Histology.

lipidlere bağlananlar ise glikolipidleri oluştururlar. Ayrıca bazı patolojik durumlarda veya hasar sonrasında kan damarlarındaki düz kas hücrelerine de farklanabilen bu hücrelerin yağ hücrelerinin prekürsörleri olduğu da ileri sürülmektedir. Aştı. Bu tabaka PAS+reaksiyon gösterir.Glikokaliksin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Glikolipid+glikoprotein b) Glikojen+glukoz c) Glikozaminoglikan+proteoglikan d) Polipeptid+proteoglikan e) Mukus+karbonhidrat Cevap A (Ross. s. telefaz Cevap D (Molecular Biology of the Cell. 2. prometafaz.26) Aktin dışındakilerin hepsi ara flamandır. 12. Text-Atlas of Histology. d) Sentromerlerin bölünmesiyle birbirlerinden ayrılan kromatidler metafaz evresinde. s. MSS gelişiminde hücre migrasyonu ile ilişkilidir. 1994) Kromatidler metafaz değil anafazda hücrenin karşılıklı kutuplarına göç ederler. Histology A Text and Atlas.Yetişkinde bağ dokusunda bulunan embriyonik hücre tipi hangisidir? a) Fibroblast b) Yağ hücresi c) Andifferensiye mezenşimal hücre d) Makrofaj e) Mast hücresi Cevap C (Lesson. embriyonik dokularda.baskı. Bu yüzey molekülleri hücre yüzeyinde glikokaliks ya da hücre örtüsü (cell coat) olarak adlandırılan bir tabaka oluştururlar. e) Mitoz bölünmede şu evreler birbirini izler: Profaz.Bazal membran yapısında Laminin'in Tip 4 kollagene bağlanmasını sağlayan glikoprotein hangisidir? a) Osteonektin b) Entaktin c) Kondronektin d) Fibronektin e) Tenascin Cevap B (Sağlam. 5.140) Bağ dokusunda kan damarları boyunca yerleşim gösteren andifferansiye mezenşimal hücreler bağ dokusunda bulunan diğer hücre tiplerine farklanabilme özelliğindedir. Tenascin. 1993.Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitozla bölünen somatik hücrelerden yeniden oluşan iki yavru hücrede kromozom sayıları ana hücrenin kromozom sayısına eşittir. s. 16. Ara tip flamanlar kasılma özelliği göstermezler.baskı. c) Đki mitoz bölünme arasında hücrenin bölünme belirtileri gözlenmeyen dinlenme aralığına interfaz (intermitotik devre) denir.19-20) Plazma membranının dış yüzünde proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoproteinleri. 15.162) Osteonektin kemik dokuda. b) Mitozda türe özgün kromozom sayı ve düzeni korunur.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 9. Fibronektin. Text-Atlas of Histology. Lowe. Human Histology. kondronektin kıkırdak dokuda hücreleri bağ doku ipliklerine bağlar. 60 13.119) Goblet hücreleri tek hücreli bezler olup. Genel Histoloji.baskı. 10. s. retiküler laminayı bazal laminaya bağlar. hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru göç etmeye başlarlar. prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitelde yerleşen ve mukus salgılayan hücrelerdir. 14. 1997.Aşağıdakilerden hangisi ara tip filaman değildir? a) Nüklear laminler b) Vimentin c) Aktin d) Sitokeratin e) Nöroflamanlar Cevap C (Stevens. s. Özer. 11. 2. Basic Histology Examination Board Review. Romrell. s. 2000 .Prizmatik veya pseudostratifiye prizmatik epitel içerisinde bulunan ve mukus salgılayan tek hücreli bez hangisidir? a) Enteroendokrin hücre b) Goblet hücresi c) Testisin interstisiyel hücresi d) Granüloza lutein hücresi e) Fırçamsı hücre Cevap B (Lesson. anafaz. metafaz.Sarkomerde A bandının ortasında yeralan ve miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarını içeren yapı hangisidir? a) Z çizgisi b) I bandı c) H bandı d) M çizgisi e) Q bandı MEDĐTEST Cilt 9. Aşağıdakilerden hangisi derinin işlevlerinden değildir? a) Thermo-regülasyon b) Ultraviyole ışınlarından koruma c) Duyarlılık ve algılama d) C vitamini aktif hale getirilmesi e) Đnurilerden (yaralanmalarda) koruma Cevap D (Paulson. Sayı 2. C vitamini metabolizmasında bir rolü yoktur.271) Deri D vitamininin aktif hale gelmesinde rol oynar.

Human Histology. mitokondriyon.Eritrositler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eritrositler dolaşıma girmeden çekirdeklerini ve diğer membranla çevrili organellerini kaybederler. ekzokrin bezlerde. endokrin bezler gibi kan ile doku arasında madde değişiminin hızlı gerçekleştiği dokularda bulunur. bağ ve kas dokusunda görülür. MEDĐTEST Cilt 9. iç korteks (parakorteks) olarak adlandırılır. bağırsak. Olgun eritrositler çekirdek.183) Sarkomer 2 Z çizgisi arasındaki kısımdır. Pencereli kapillerler ise böbrek. normal şekilden sapmalara anizositozis denir. Bu bölgenin gelişimi yeterli T hücresinin olmasına bağlıdır. 2. total hücre oranını ifade eder.Lenf düğümünün timus bağımlı bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış korteks b) Đç korteks (parakorteks) c) Medüller kordonlar d) Medüller sinüsler e) Subkapsüler sinüs Cevap B (Ross. Hayvanlarda perinatal timektomi. 17. Burası sadece miyozin molekülünün çubuk benzeri kısımlarından oluşmuş bir alandır. A Text and Atlas.199) Her bir eritrosit bir plazma membranı ile sarılı olup spektrin. Lowe.205) Sürekli kapillerlerin duvarında pencere bulunmaz. Hücre zarında araşidonik asit prekürsörlerinden sentezlenir. ankyrin gibi proteinler içermektedir. Sayı 2. ribozom gibi yapılardan yoksundur. d) Kan pH ve arter kan basınçlarına duyarlıdır.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap C (Aytekin. d) Kan yaymalarında fazla miktarda anormal çapa sahip eritrositlerin bulunmasına poikilositozis. 2. s. H bandı. 1993) Tanımların doğru olabilmesi için poikilositozis ile anizositozis terimleri yer değiştirmelidir. Basic Histology. parakortikal bölgenin az gelişmesine yol açar. A bandının ortasında H bandı olarak isimlendirilen daha açık bir alan vardır.5x10. Yaşlılıkta lenfositik infiltrasyon ve fibrozis gösterir ve hacmi artar. Burası komşu filamanlar arasında lateral bağlantıların bulunduğu bir bölgedir. 18. e) Eritrositlerin bikonkov disk biçimleri ve elastisiteleri membranın iç yüzündeki esas komponenti spekrin olan periferal protein kompleksi ile sağlanmaktadır. 1995. 22. 21. 8. Bu nedenle burası timus bağımlı korteks olarak da adlandırılır. I bandı ince filamanların kalın filamanlar üzerine gelmeyen kısımlarıdır. Hiatt. kadınlarda 4-5x106/mm3 değerindedir. Sinir dokusunda. s.baskı. kan örneğindeki eritrosit hacminin.baskı. Histology.baskı. Text-Atlas of Histology. s. s. 3. Color Textbook of Histology. Basic Histology. 19.6/mm3. A bandı ise kalın filamanlardan ve ince filamanlarla üstüste gelen kısımdır.baskı. 1997. e) Çocuk ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha büyüktür. b) Eritrositler erkeklerde 4.272) Karotid cisim çocuk ve gençlerde daha küçüktür. c) Afferent sinir terminalleriyle uyarılır.Karotid cisim için yanlış olan hangisidir? a) Peptidler içerir.Aşağıdakilerden hangisi olgun eritrosit yapısında bulunmaz? a) Plazmalemma b) Hemoglobin c) Mitokondriyonlar d) Spektrin ve aktin e) Ankyrin Cevap C (Lesson. Basic Histology Examination Board Review. b) Periferik kemoreseptörlerdir.5-5. Cevap E (Stevens.97) Prostoglandin D2 hücre içi granüllerde bulunmaz. 23. Cevap D (Paulson. c) Hematokrit.Aşağıdakilerden hangisi monosit-makrofaj sistemine ait değildir? a) Kupffer hücreleri b) Dendritik antijen sunan hücreler c) Alveolar makrofajlar d) Dalak ve lenf düğümün sinüslerini sınırlayan hücreler e) Null hücreleri 61 . s.Mast hücre granüllerinde bulunmayan hangisidir? a) Histamin b) Aril sülfataz c) Prostoglandin D2 d) Eozinofilik kemotaktik faktör e) Nötrofil kemotaktik faktör Cevap C (Gardner. aktin.343) Lenf düğümlerinin medullaya komşu korteks bölgesi nodüllerden yoksun olup. s.Aşağıdakilerden hangisi porlara sahip olmayan sürekli kapillerler (tip I) sınıfına girmez? a) Akciğer kapillerleri b) Bağırsak kapillerleri c) Deri kapillerleri d) Kas kapillerleri e) Merkezi sinir sistemi kapillerleri Cevap B (Junqueira. M çizgisiyle ikiye ayrılır. 2000 20. 1995. Đç kısımda ise %33 oranında çözünmüş hemoglobin bulunur.

Basic Histology. 26. ECF-A. a) 1 b) 2 c) 3 62 d) 4 e) 5 Cevap E (Aytekin. 30. 25. Fibroblastlar bağ doku hücreleridir. 2. 2000 . Kan monositlerinden orijin alan mononükleer fagositik sisteme dahil hücrelerdir.109) Kan monositlerinden orijin alan hücreler vücutta yaygın bir koruma ağı oluştururlar. s. Osteoklastlar kemik yıkımında rol oynar. Granülleri ünit-zar ile çevrilidir. Basic Histology. osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır. 4. Basic Histology. s.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Cevap E (Stevens. s. 29. 3.104.Kompakt kemiğin yapısal birimi olan osteom (Havers sistemi)'da aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Osteositler b) Havers kanalı c) Lakünalar d) Kollajen lifler e) Đnterstisiyel lameller Cevap E (Junqueira. Osteoprogenitör hücreler kemik dokusu hücrelerinin ana hücresidir. Bu hücreler kemik rezorbsiyonunun başladığı bölgelerde. Ortamda antijen-antikor kompleksi oluşmuşsa fagositoz yaparlar. lökotrienler gibi maddeleri salgılar.Howship lakünalarına yerleşik ve kemik yıkımı ile ilişkili fonksiyona sahip kemik hücresi hangisidir? a) Osteoblast b) Osteoplast c) Osteokist d) Osteoklast e) Osteoprogenitör hücre Cevap D (Aytekin. s. s. Mastositler ise histamin.Eozinofiller hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. Osteositleri içeren lakünalar.Mononükleer fagositik sisteme (makrofaj sistemi) dahil olmayan hücre hangisidir? a) Mikroglia b) Osteoklast c) Alveoler makrofaj d) Mastosit e) Kupffer hücresi Cevap D (Aytekin. osteoid içinde mineral birikimi için en önemli faktörlerden birisi olup. 28. MEDĐTEST Cilt 9. Granülün uzun eksenine yerleşik kristal yapı internum olarak adlandırılır. 27. 2. Osteositler olgun kemik hücreleridir.227) Eozinofiller kuvvetli fagositik hücreler değillerdir.108) ECF-A mastositler ve bazofillerden salınan bir mediatördür. enzimatik olarak açılmış. 1995.138) Kan damarlarını. 8.241) Matriks vezikülleri. Her lamelde kollajen lifler birbirlerine paraleldir. Howship lakünası adı verilen çukurcuklarda bulunur. Basic Histology. 2. 1. lamellerin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur.Anafilaksinin eozinofil kemotaktik faktör (ECFA)'ün salgılayan bağ dokusu hücresi hangisidir? a) Makrofaj b) Fibroblast c) Plazmasit d) Mastosit e) Adiposit Cevap D (Aytekin.baskı. Human Histology. ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. ECF-A kandaki eozinofilleri ortama çeker. heparin.baskı. Lökositlerin %2-4'ünü oluşturur. Allerjik ve parazitik reaksiyonlarda sayıları artar. Lowe.106) Null hücrelerinin dışındaki hücreler bu sisteme dahildir. Human Histology. 5. sinirleri ve gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran dairesel lamellerin meydana getirdiği bütünlüğe havers sistemi ya da osteon denir. s. Bu hücreler sadece patolojik koşullarda ortaya çıkar. s.baskı. Sayı 2. 24. Basic Histology.133-134) Osteoklastlar çok büyük. s.105) Vücuda yabancı partikül girdiğinde makrofaj tek başına yeterli olamaz ise makrofajların birkaçı biraraya gelerek kaynaşırlar ve çok çekirdekli dev hücreleri oluştururlar. Basic Histology.Kemik mineralizasyonunda rol oynayan matriks vezikülleri aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır? a) Osteoblastlar b) Osteoklastlar c) Osteositler d) Osteoprogenitör hücreler e) Fibroblastlar Cevap A (Stevens. 5-50 kadar çekirdekleri vardır. Lowe. Kuvvetli fagositik hücrelerdir. Orijini kemik iliğinde farklı bir kök hücre oluşturur.Bazı patolojik koşullarda ortaya çıkan çekirdekli dev hücreler (multinucleer giant cells) hangi hücrelerin biraraya gelip kaynaşması ile oluşurlar? a) Plazmasit hücresi b) Mast hücresi c) Makrofaj hücresi d) Retiküler hücre e) Yağ hücresi Cevap C (Aytekin.

Cevap A (Stevens. Text/Atlas of Histology. Bu bezlerin hücreleri müköz tipte ve salgıları alkalidir. Clara hücreleri terminal bronşiyollerin epitelinde bulunur. 36.baskı. 1995.baskı.479) Karşıt köşelerinde iki merkezi ven ile portal kanallar bulunan bölge karaciğer asinusu olarak adlandırılmakta olup. s. 2000 yarısında bulunur. Basic Histology. 8. a) Endotel hücreleri b) Tip II alveolar hücreler c) Tip I alveolar hücreler d) Alveolar makrofajlar e) Clara hücresi Cevap B (Aytekin. Bunlar duodenal (ya da Brunner) bezleridir. intrinsik faktör de salgılar. karşıt iki köşesinde merkezi venler. kıvrımlı tübüler bez grupları bulunur.270) Auerbach'ın myentrik sinir pleksusu tunica/muskulariste içteki sirküler dıştaki longitudinal kas tabakaları arasında bulunur. V) Mitozla bölünüp diğer hücreleri meydana getiren bazal hücrelerdir.Aşağıdakilerden hangisi duodenumun submukozasında bulunan müköz salgı bezleridir? a) Cowper bezleri b) Littre bezleri c) Bowman bezleri d) Brunner bezleri e) Meibomius bezleri Cevap D (Junqueira. I) Silyalı prizmatik hücreler en bol bulunan hücrelerdir. s.198) "a" şıkkı hariç hepsi pariyetal hücre özelliğidir. II) Apikal bölümü mukus ile dolu olan Goblet hücreleridir. s.Karaciğerde. diğer köşelerinde ise portal kanallar bulunan fonksiyonel bölgeye ne ad verilmektedir? a) Hepatik lobül b) Portal lobül c) Hepatik asinus d) Disse aralığı e) Mall boşluğu Cevap C (Leeson. s. 38. d) Çekirdek merkezde yerleşmiş. 33. Basic Histology. Basic Histology. c) Lümene bakan yüzeyi derin mikrovilluslar ile sınırlıdır.Sürfaktan salgılayan maddeyi işaretleyiniz. 8.baskı. 1995. Đnsanda.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölümlerinde bulunmaz? a) Sürfaktan b) Pulmoner yüzeyel epiteli c) Endotel d) Bazal lamina e) Đnterstisiyum Cevap E (Lesson.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 31. Sayı 2.baskı. 37. 8. s. s. pariyetal hücreler intrinsik faktörün üretim yeridir. tabanında çok seyrektir. s. Text-Atlas of Histology.293) Duodenumun submukozasında. Basic Histology. 35. 34. IV) Endokrin benzeri granüllü hücre olan APUD hücreler (Pa hücresi). Human Histology.337-338) Surfaktan alveollerde yüzey gerilimini azaltan bir maddedir ve alveollerin genellikle köşe bölümlerine yerleşik kübik hücrelerdir.402) Trakeada 5 tip hücre bulunur.Auerbach sinir pleksusu sindirim kanalı duvarının hangi bölgesinde yerleşiktir? a) Tunica mukoza b) Tunica adventisya c) Muscularis mukoza d) Tunica submukoza e) Tunica muscularis Cevap E (Aytekin.Trakeada bulunmayan hücre tipi hangisidir? a) Silyalı prizmatik hücreler b) Goblet hücreleri c) Fırçamsı hücreler d) APUD hücreler e) Clara hücreleri Cevap E (Junqueira. intestinal bezlerin içine açılan dallanmış.Hangisi pariyetal hücre özelliği değildir? a) Granülleri inaktif enzim prekürsörleri içerir. b) Asid üreten hücrelerdir. 63 .528) Kan-hava bariyerinin gaz değişimi için özelleşmiş ince bölgelerinde alveolar epiteli ve kapiller endotelinin bazal laminası birleşmiş olup bu bölgelerde interstisiyum bulunmaz. 32. soluk eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. s. e) Kanaliküler sistemi sitoplazmadan lümene maddelerin transferini sağlar. Basic Histology. Silya içerir ve bronşiyal yüzü koruyan glikozaminoglikanları salgılar.284) Pariyetal hücreler daha çok gastrik bezlerin üst MEDĐTEST Cilt 9. 2. Lowe.Gastrik bezlerin daha çok üst yarısında yerleşim gösteren ve intrinsik faktör üretiminden sorumlu hücre hangisidir? a) Zimojenik hücreler b) Muköz boyun hücreleri c) Pariyetal hücreler d) Undifferansiye hücreler e) Enteroendokrin hücreler Cevap C (Junqueira. III) Bazal yüzlerinde afferent sinir sonlanmaları içeren ve duyu reseptörü olarak kabul edilen fırçamsı hücreler. karaciğerin fonksiyonel birimi olarak kabul edilir. 1995.

377-390) Goblet hücreleri ince ve kalın barsaklarda. 44. Ancak örtücü epitel hücrelerinin tümü diğer mide hücrelerince salgılanan kuvvetli asitin etkisinden yüzeyi korumak için mukus salgılarlar.. Apikal yüzeyde yüzey özelleşmeleri (mikrovillus. 42. b) Nefronun başlangıç kısmı olan Malpighi korpuskülleri kortekste bulunur. Ancak pankreas hücrelerinde mayotik bölünme olmaz. s. 1991) Rypins Medical Licensure Overler ve hipofiz sadece endokrin karaciğer sadece endokrin salgı yapar. 43. Examinations. 1995. d) Glomerülü arterioller ve venüller oluşturur. e) Hücrelerinden renin hormonu salgılanır. prizmatik absorptif hücreler. a) Over b) Karaciğer c) Testis d) Pankreas e) Hipofiz Cevap C (Frohlich. s.baskı. Text/Atlas of Histology. s. 8. Bu fırçamsı kenar proksimal tübülüsün en karakteristik özelliğidir. 2000 .Aşağıdakilerden hangisi nefron için yanlıştır? a) Nefronun birbirini izleyen korteks ve medullada yerleşik bölümleri vardır.Aşağıdakilerden hangisi böbrekte jukstaglomerüler kompleksi oluşturan hücre tiplerini tam olarak içermektedir? a) Podosit+ekstraglomerüler mesangial hücre+JG hücresi b) Mesangial hücre+podosit+makula densa hücresi c) Podosit+makula densa hücresi+JG hücresi d) JG hücresi+makula densa hücresi+ekstraglomerüler mesangial hücre e) Mesangial hücre+JG hücresi+makula densa hücresi 64 Cevap D (Junqueira. Goblet hücreleri ve enteroendokrin hücreler ve andifferensiye hücreleri içermektedir.) içermez. s. 40. epitel hücrelerinin apikal kısımlarında mikrovilluslardan oluşan bir fırçamsı kenar bulunur. 1997. c) Malpighi korpuskülü: Bowman kapsülü ve Glomerulustan oluşur.. Histoloji ve Embriyoloji Soruları. 1990. Her üç koşula da uyan sadece testistir. ikinci mayotik bölünmeyi tamamlayan hücrelere sahip olma. e) Tübülüs kontortus proksimalis ve distalisler kortekste bulunur. sterosilya vs.baskı.Aşağıdaki organlardan hangisi şu karakteristiklerin tümünü taşır. c) Lümeni fırçamsı kenarın varlığı ile karakterizedir. Histoloji.Aşağıdaki ifadelerden hangisi proksimal tübülüsler için karakteristiktir? a) Hematoksilin-eosin ile soluk boyanırlar. Basic Histology. Bu soruda çeldirici şık hem endokrin hem ekzokrin salgı yapması sebebiyle pankreastır. MEDĐTEST Cilt 9.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 39.456) Glomerülüsün tüm damarları arterioldür.Aşağıdakilerden hangisi ince barsak mukozasında yerleşen bir hücre değildir? a) Paneth hücreleri b) Kaveollü hücreler c) Goblet hücreleri d) Enteroendokrin hücreler e) Pariyetal (Oxyntic) hücreler Cevap E (Leeson. b) Kortekste enine kesitte lümen çok düzenlidir.Midenin iç yüzünü döşeyen epitel aşağıdakilerden hangisidir? a) Tek katlı yassı epitel b) Tek katlı kübik epitel c) Tek katlı basit prizmatik epitel d) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel e) Tek katlı titrek tüylü prizmatik epitel Cevap C (Aytekin. Gelen damara afferent arteriol.366) Distal kıvrıntılı tübüllerde bulunan makula densa hücreleri. Diğer hücreler midenin fundus bezlerini oluşturur. Paneth hücreleri.60) Proksimal tübülüsde. 2. s. Histoloji. trakea. Cevap C (Demir. 41.282) Mide iç yüzünü tek katlı basit prizmatik epitel döşer. Basic Histology. d) Hücre dış sınırları çok belirgindir. hem ekzokrin (dış salgı yapan) hem de endokrin (iç salgı yapan) organ. Pariyetal (Oxyntic) hücreler ise gastrik bezlerde yerleşir.baskı. s. hipofiz hormonlarının etkisi altında. 6. kinosilya. 1990. 45. Sayı 2.426444) Đnce barsak mukoza epiteli. Cevap D (Paker. çıkan damara da efferent arteriol denir. Mukus salgılayan hücrelerdir. Kaveollü hücreler. bronş ve bronşiollerin başlangıç segmentlerinde bulunur.Aşağıdaki hücrelerden hangisi midede bulunmaz? a) Peptik hücre b) Parietal hücre c) Mukus hücresi d) Goblet hücresi e) Entero-kromoffin hücre Cevap D (Paker. afferent arteriolün tunika mediasındaki JG hücreleri ve ekstraglomerüler mesangial hücreler birlikte jukstaglomerüler kompleksi oluşturur.

Temel Histoloji. Stromal hücreler ve bezler gelişir. FSH. Sayı 2. b) Bu hücrelerin hepsi lümene dağılmış olarak bulunurlar. Stromal hücreler desidual hücre haline progestasyonel (salgılayıcı veya luteal) fazda gelir.293) Bu hücrelerin hepsi lümene kadar uzamazlar. s. 50. bazal tabakadan hızla yeniden gelişmesi ile karakterizedir. d) Endometrial stroma ve bezlerin hücrelerinde sayısız mitoz görülür. 1998.Enteroendokrin hücrelerin özelliği olmayan hangisidir? a) Sindirim sistemi epiteli içinde dağılmış olarak bulunurlar. c) Parakrin türde salgılama yaparlar. MSH. Bir kısmı bazalde yer alır. vazopressin.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 46.Aşağıdakilerden hangisi adenohipofizin pars distalis bölgesinde yer alan bir yapı değildir? a) Sinüzoidal kapillerler b) Kromofoblar c) Kortikotroplar d) Pituisitler e) Kromofiller Cevap D (Junqueira. kalsifiye kemik matriksinin rezorpsiyonu ile kan Ca düzeyini arttırır.296) Kan-beyin bariyeri MSS kapillerleri endoteliyal hücreleri arasındaki sıkı bağlantılara ilaveten kapillerleri çevreleyen ve çoğunluğunu astrositlerin oluşturduğu nöroglial hücreler ve bunların uzantılarından meydana gelmiştir. Text-Atlas of Histology. s. d) Salgı granülleri içerirler. Temel Histoloji.616-617) Menstrüasyon ile atılan endometriumun fonksiyonel tabakası proliferatif (folliküler) fazda bazal tabakadan yeniden gelişir. overlerde gerçekleşen folliküler büyüme ve östrojen sekresyonu ile birliktedir. seks hormonları.Kan-beyin bariyerinin yapısında çoğunluğu oluşturan glia hücresi tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Oligodendrositler b) Epandim hücreleri c) Mikroglialar d) Astrositler e) Perinöronal satellit hücreleri Cevap D (Lesson.baskı.306) Paratiroidden salgılanan parathormon. Bu evre overlerde görülen folliküler gelişim ve östrojen sekresyonu ile eş zamanlıdır. 1990. Histoloji. LH MEDĐTEST Cilt 9. granüller hücre bazalinde yer alır. Sürrenal bezden glukokortikoidler. Cevap B (Aytekin. 1998. 1991) Rypins Medical Licensure ve prolaktin.380383) Nörohipofizden salınan bir hormondur. s. s. 49.Adenohipofizin pars distalis kısmından salgılanmayan hormon hangisidir? a) Somatotropin b) Prolaktin c) Oksitosin d) Tirotiropin e) Kortikotropin Cevap C (Aytekin. 2000 .Aşağıdaki doğrudur? hangi yapı salgı kombinasyonu a) Sinsityotrofoblast-progesteron ve östrojen b) Hipofiz pars distalisinin asidofilleri-FSH c) Langerhans adacığı beta hücreleri-glukagon d) Sürrenal bezin glomerüloza katı-kortizon e) Sitotrofoblastlar-testosteron Cevap A (Frohlich. nörohipofiz pituisit denilen ileri derecede dallanmış özel bir tip glia hücresi içermektedir. e) Endometrial stromadaki stromal hücreler desidual hücre halini alırlar.baskı. Basic Histology. 47. c) Endometriumun.Aşağıdakilerden hangisi endometriumun proliferatif (folliküler) evresi ile ilişkili değildir? a) Bu evre. 52. b) Bu evre menstrüel atılımın sonunda başlar. Adenohipofizden: ACTH. 48. TSH. STH. Nörohipofizden: oksitosin. kana Ca verilişini sağlayan hormon nereden salgılanır? a) Adenohipofizden b) Nörohipofizden c) Tiroidden d) Sürrenal bezden e) Paratiroidden Cevap E (Paker. e) Đmmünohistokimyasal yöntemlerle daha iyi tanımlanırlar. 8. Lamina propriada lifler ve temel madde depolanır.Kemikte osteoklast sayısını ve etkinliğini arttırarak. Tiroidden ise parathormon ile zıt çalışan kalsitonin salgılanır. Examinations. Oksitosin. 65 Plasenta oluşmadan evvel sinsityotrofoblastlar progesteron ve östrojen salgılarlar. Cevap E (Lesson. 8. aldosteron. s. s. doğum sırasında uterus duvarındaki düz kasın ve emzirme sırasında meme bezlerindeki miyoepiteliyal hücrelerin kasılmasını uyarır. 51. 1995.380-384) Adenohipofiz sinüzoidal kapillerler arasında yerleşmiş kromofiller ve kromofoblardan oluşan hücresel kordonlar içerirken. Text-Atlas of Histology. epinefrin ve norepinfrin salgılanır.

Sayı 2.Medulla spinalis'in ön boynuzunda hangi tip nöronlar yeralır? a) Otonomik sinir sistemine ait nöronlar b) Duyu nöronları c) Motor nöronlar d) Martinotti nöronları e) Betz'in dev hücreleri Cevap C (Aytekin. Basic Histology. sirküler papillalardır ve yassılaşmış yüzeyleri diğer papillaların üzerine doğru uzanır. Temel Histoloji. büyük. Text-Atlas of Histology. Basic Histology.baskı.78) GFAP astrositlerde bulunur.Aşağıdaki "yapı-fonksiyon" çiftinden hangisi yanlıştır? a) Siliyer cisim-aköz hümör yapımı b) Optik disk-en net görüntü alanı c) Đris-ayarlanabilir diyafram d) Schlemm kanalı-aköz hümör drenajı e) Retinadaki ganglion hücre aksonları-optik sinir lifleri Cevap B (Lesson. 59. 58. s.272-273) Circumvallat papillalar. Basic Histology. Ventrikülleri ve canalis centralisi döşeyen alçak prizmatik silyalı epitel hücrelerdir. Basic Histology. 2000 . 1998. 8. Lowe. Seröz salgı yapan von Ebnoer bezleri salgılarını her bir papillanın çevresini saran derin oluklar içine boşaltır. Sintaksin sekretuvar granülleri presinaptik membrana bağlar.Aşağıdakilerden hangisi akson terminal sonuna nörosekretuvar granüllerin taşınmasında rol oynar? a) Myelin temel protein b) Protolipid protein c) Myelinle ilişkili protein d) Sintaksin e) Sinaptofizin Cevap E (Stevens.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ 53. b ve c şıkkındaki proteinler myelin kılıfta yer alır. Lowe. 2.Epidermiste melanin pigmenti depolayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? a) Keratinosit b) Melanosit c) Langerhans hücreleri d) Merkel hücreleri e) Fibroblast Cevap A (Aytekin.350-351) Melanositlerde üretilen melanin granülleri. Human Histology.Beyin ve omurilik boşluklarını döşeyen glial hücre hangisidir? a) Astrosit b) Epandim hücresi c) Oligodendrosit d) Mikroglia e) Satellit hücresi Cevap B (Aytekin. 54. s. bol tat tomurcu içeren ve sulcus terminalis bölgesinde yeralan dil papillası hangisidir? a) Papilla foliata b) Papilla filiformis c) Papilla fungiformis d) Papilla circumvallata e) Papilla nervosa Cevap D (Aytekin. 66 57.730) Optik sinirin retinal yüzü optik disk olarak adlandırılmakta olup. fotoreseptörlerin bulunmayışı nedeniyle kör nokta olarak da bilinir. s. s. 2.80-252) a.164-165) Medulla spinalis'in ön boynuzunda 150 µ'a ulaşan büyüklükte motor nöronlar bulunur ve bunlar ön boynuzda nükleus columna anterior'u oluştururlar. s.Đnsanda sayıları 7-12 arasında olan. 56. Dynein silyum yapısında yeralır. Kinesin ve sinoptofizin nörosekretuvar granüllerin duvarında yeralan ara filamanlardır. s. Sayıları 7-12 arasında olan bu papillalar dilin posterior kısmındaki V biçimindeki sulcus terminalis bölgesinde bulunur. Çok sayıda tat goncaları içerir. Melanin granülleri MEDĐTEST Cilt 9. Human Histology.baskı.162) Epandim hücreleri nöral tüpün içini döşeyen bölümden gelişir ve yaşam boyunca epiteliyal özelliğini korur. 60.baskı.Sinir sisteminde nöronun ve aksonun hücre şeklinin korunmasını sağlayan protein hangisidir? a) Glial fibrillar asidik protein (GFAP) b) Kinesin c) Sinoptofizin d) Nöroflament protein e) Dynein Cevap D (Stevens.Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde miyelinleşmeyi sağlayan hücreler sırası ile hangisidir? a) Mikroglia-oligodendrosit b) Astrosit-mikroglia c) Oligodendrosit-satellit hücresi d) Schwan hücresi-astrosit e) Oligodendrosit-Schwan hücresi Cevap E (Aytekin. melanositin sitoplazmik uzantılarına göçeder ve buradan epidemisin stratum germinativum ve spinosum tabakalarındaki hücrelere aktarılır. s.161) MSS'de oligodendrosit ve PSS'deki Schwan hücreleri aynı fonksiyonu gösteren analog hücrelerdir. 55. s.

toplayıcı sistem üreterik tomurcuktan gelişir. kıkırdak ve kemik elemanlarını. s.Spermatojenik seride görülen en büyük hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) Spermatogonium b) Primer spermatosit c) Sekonder spermatosit d) Spermatid e) Spermatozoon Cevap B (Junqueira.Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyon sırasında oosit plazma zarının spermatozoon tarafından penetrasyonundan önce meydana gelir? a) Diploid sayıda kromozom içeren zigot gelişimi b) Akrozomdan enzimlerin salınması c) Yarıklanma için gerekli mitoz kemiği gelişimi MEDĐTEST Cilt 9. 1998. s.333) Ürogenital sinüsten erkeklerde mesane. 63.baskı. 1993. 64. 61.23 kromozom ve diploid DNA miktarına sahip hücre hangisidir? a) Spermatogonium A b) Spermatosit I c) Spermatosit II d) Spermatid e) Spermatozoa Cevap C (Gürsoy. mayotik bölünmenin profazına girerler. s. Basic Histology. s. Sayı 2. The Developing Human. prostat bezi. Stapes ise ikinci arkus mezenşiminden gelişir. 8. The Developing Human.219) Orta kulak kemikçiklerinden Malleus ve Đnkus birinci arkus mezenşiminden gelişir. segmental kas elemanlarını ve segmental deri elemanlarını (dermis ve subkütan doku) oluşturur.51) Gelişimin 17. endoderm ve mezoderm Cevap D (Başaklar. Prokordal ve kloakal plak bölgelerinde endoderm ve ektoderm birbirine tutunmuş haldedir. Persaud. 1993.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ esas olarak keratinositlere aktarılır ve sitoplazmada nükleusun üstündeki bölgelerde birikir. s. 6. üretra. Diğer olaylar ise fertilizasyonu takiben oluşurlar. 6.68) 67 .409) Spermatogenik serideki en büyük hücreler primer spermatositlerdir.baskı. Koptagel.250) Böbrek iki farklı kaynaktan gelişir. 1993. s.Aşağıdakilerden hangisi üreterik tomurcuktan gelişir? a) Toplayıcı tübüller b) Proksimal kıvrıntılı tübül c) Henle kulpu d) Distal düz tübül e) Renal cisimcik Cevap A (Başaklar. 68. Langman's Medikal Embriyoloji. Epidermis ise ektodermal kökenli bir yapıdır. s. 6.baskı. Boşaltım birimleri metanefrik mezodermden. Embriyoloji Atlası. 1993. bulboüretral bezler gelişir. Persaud. mezoderm tabakası ve notokord uzantısı. sefalik bölgede prokordiyal plak ve primitif çizginin kaudalinde bulunan kloaka zarı dışında kalan bölgelerde endoderm ve ektodermal germ yaprağını birbirinden ayırır.Erkeklerde prostat bezi nereden gelişir? a) Mezonefrik tübüller b) Mezonefrik kanallar c) Ürogenital sinüs d) Ürogenital çıkıntılar e) Paramezonefrik kanallar Cevap C (Moore.baskı. 62. 2000 d) II. 6. gününde. 1997. fertilizasyona yardımcı olan akrozomal enzimler açığa çıkar.Orta kulak kemikçiklerinden inkus aşağıdakilerin hangisinden gelişir? a) Birinci brankial arkus b) Birinci brankial cep c) Birinci brankial yarık d) Đkinci brankial arkus e) Đkinci brankial cep Cevap A (Moore. Tip B spermatogoniumlardan oluşan bu hücreler hemen sonra 1. 66.64-66) Paraksiyal mezodermden gelişen somitler.Aşağıdakilerden hangisi somitlerden gelişmez? a) Omurgalar b) Göğüs iskeleti c) Dermis d) Bölgesel adaleler e) Epidermis Cevap E (Başaklar.25) Fertilizasyondan önce.baskı.mayoz bölünmenin tamamlanması e) Cinsiyetin belirlenmesi Cevap B (Başaklar. s. Keratinositler melanositlerden daha fazla melanin içerir. prostatik utrikul. 6. Langman's Medikal Embriyoloji. 67. 1995.baskı.baskı. Langman's Medikal Embriyoloji. 6. Langman's Medikal Embriyoloji. 1998.Kloakal plakta aşağıdaki germ yapraklarından hangisi bulunur? a) Ektoderm b) Endoderm c) Mezoderm d) Ektoderm ve endoderm e) Ektoderm. 65.

Ektodermal orijinli olmayan hücreyi işaretleyiniz.HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ Spermatogeneziste 1. Kökenlerini kan monositleri oluşturur.162-164) Mikroglialar mononükleer fagositer sisteme ait hücrelerdir. ancak kromozom kolları henüz ayrılmadığından DNA miktarı diploiddir. a) Epandim hücresi b) Motor nöron c) Schwan hücresi d) Mikroglia e) Oligodendrosit Cevap D (Aytekin. Basic Histology. yani mezodermal hücrelerdir. 69. Sayı 2. mayoz bölünmeyi geçirdiğinde kromozom sayısı yanısıra DNA miktarı da haploid olur. Spermatosit II. 2. Bu oluşan hücreler ise spermatidlerdir. s. mayoz bölünme sonucunda hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiştir. Bu hücre spermatosit II'dir. 68 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 .

%0. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler fakültatif anaerob özellik gösterirler.ci jenerasyon sonrası) kültüründe ulaştığı bakteri sayısı ne olmalıdır? a) 256 b) 128 c) 512 d) 1024 e) 2048 Cevap A (Bilgehan. c ve e seçenekleri steril vücut bölgelerine girmeyen. Russel. 6. Ayliffe. Manuel of Clinical Microbiology.baskı. üremesi için oksijen gereksinimi dikkate alındığında zorunlu anaerob üreme özelliği gösteren bakteri cinsi hangisidir? a) Peptostreptococcus b) Gemella c) Vagococcus d) Lactococcus e) Pediococcus Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology.4-5 e) Kuaterner amonyum bileşikleri %0. Burada (n) jenerasyon sayısını ifade eder. c. s. Hangisi kimyasal sterilan olarak bilinen dezenfektanlardan biridir? a) Gluteraldehit. d şıklarında yer alan dezenfektanlar orta seviyeli dezenfektanlardan olup. 4. niger c) Bacillus pumilis MEDĐTEST Cilt 9. Rutala. s.31342) Kritik malzeme. 6. Tenover. niger Radyasyon ile sterilizasyonda Bacillus pumilis Bacillus coagulans ve Bacillus circulans biyolojik kontrol amacıyla kullanılmayan bakterilerdir. s.183200. s. Buharla sterilizasyonda biyolojik kontrol için kullanılan standart bakteri hangisidir? a) Bacillus stearothermophilus b) Bacillus subtilis var. AJIC Am J Infect Control. Sayı 2. Kateter seçeneği bu gruba giren doğru bir seçenektir. Herrmann. 1982. 1993. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan Streptokok ve streptokok benzeri mikroorganizmalardan insanlarda patojen özelliğe sahip anaerob bakteriler olarak özellikle peptokok ve peptostreptokok’lar yer alır.coli’nin jenerasyon süresi 15 dakika olduğu düşünüldüğünde bakterinin ikinci saatteki (8.107-133. AJIC Am J Infect Control. mukozalarla teması olmayan. 3. 5. d seçeneği ise sağlam deri ile temas eden. s. 2. 1996. 2000 d) Bacillus coagulans e) Bacillus circulans Cevap A (Hausler. Buna göre bakterinin 8 jenerasyon sonrası ulaştığı bakteri sayısı 28=256’dır. Yolken. Binary füzyon ile geometrik olarak çoğalan E. 5.147-149.MĐKROBĐYOLOJĐ 1. s. Baron. Buharla sterilizasyonda Bacillus stearothermophilus Etilen oksit ile sterilizasyonda Bacillus subtilis var. 5. deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan veya steril vücut alanlarına giren nesnelerdir. kimyasal sterilan değildirler.83-87) Đkiye bölünme ile geometrik olarak çoğalma bakterilerde 2n formülü ile hesaplanır. s.313-342) Kimyasal sterilan olarak belirlenen kimyasal maddeler ve kullanım konsantrasyonları (ortalama 6-10 saat süren temas ile) aşağıdaki gibidir: Gluteraldehit %2. 1996. Pfaller.227-245) Biyolojik kontrol amacıyla. Hastane ortamında kullanılan hasta bakım malzemeleri taşıdıkları infeksiyon riskine göre gruplandırıldığında “Kritik Malzeme” tanımına uyan araç/gereç’ler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kateter b) Endoskop c) Termometre d) Steteskop e) Hidroterapi tankları Cevap A (Rutala. Clinical Microbiology Review. Perasetik asit (%≤1) b. 30-50 ppm serbest c) Etil/isopropil alkol. 1991. Russell. e şıkkında yeralan dezenfektan ise yüzey aktif ajanlar (surfactan)’dan olup düşük seviyeli bir dezenfektandır. Manuel of Clinical Microbiology.baskı. 99 . Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. hastalara infeksiyon ajanlarını taşıma riski bulunmayan kritik olmayan malzemeler arasında yer alır. Bu aileye mensup b.baskı. Isenberg. Shadomy.1995. %70 d) Fenol ve fenol bileşikleri. %2 b) Đyodoforlar.4-16 Cevap A (Mc Donnell. Murray. s. bütünlüğü bozulmamış mukozalara (dental mukozalara) temas eden yarı kritik malzemeleri içermektedir. Hugo.baskı. b. 1999. Stabilize hidrojen peroksit %6. Streptococcaceae familyasından olup. c.

Medical Microbiology.baskı. 1.MĐKROBĐYOLOJĐ 6. Plasenta ve fetus dokusu biyopsi materyallerinden bakteriyi üretmek oldukça güçtür.25-43) Sterilizasyon.3) Legionella genusu Legionellaceae ailesine dahil gram (-) bakterilerin bulunduğu bir genusdur. Aşağıdaki genuslardan hangisi “Enterobacteriaceae” ailesine dahil değildir? a) Escherichia b) Citrobacter c) Shigella d) Legionella e) Proteus Cevap D (Murray. 1994. 1994. ancak zayıf antijenlerle karıştırıldığında antijeniteyi kuvvetlendiren destekleyici bir kimyasal maddeyi simgeler. 10. 11. Bu yöntem sıklıkla süte uygulanır ve işlem 63oC'de 30 dakika veya 72oC'de 15 saniyede yapılır. 100 9. siyah renkli kolonilere özel önem verilir ve bu kolonilerin L.HLA Sınıf I antijenleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde bulunmaz? a) Polimorf çekirdekli lökosit b) Bazofil c) Eritrosit d) Lenfosit e) Eozinofil Cevap C (Gülmezoğlu. su veya buyyon içinde ezilir. 1. Ergüven. Gray ve Sarrat bu ısı derecesinde bekletilen organ ve dokularda.17) Üreme için serbest oksijen molekülünün ortamda bulunması şarttır. yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu yöntem ile (söz konusu ısı derece ve sürelerinde) bazı saprofit bakteriler ile sporlar inaktive olmaz.1-1. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. a) Obligate aerob b) Fakültatif aerob c) Obligate anaerob d) Fakültatif anaerob e) Lithotrof Cevap A (Murray. bir cismi veya maddenin sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan (saprofit ve patojen) arındırılması işlemidir. antijenlere karşı bağışık yanıtı arttıran maddelerdir. Dolayısıyla pastörizasyon dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir. 1. a) Determinant b) Adjuvan c) Epitop d) Hapten e) Paratop Cevap B (Gülmezoğlu. Đntrasellüler bulunma özelliğinden dolayı dokunun havan veya mikserde 1-2 ml. s. Manuselis. s. 2000 . Textbook of Diagnostic Microbiology. 1994. 1994.3 mikrogram/ml olarak bulunur. allerjik olaylarda ve parazitik enfeksiyonlarda miktarı hızlı artan immünglobulin hangisidir? a) IgG b) IgD c) IgE d) IgM e) IgA Cevap C (Ustaçelebi. Đmmünoloji. 12.399-409) Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica +4oC'de üreyebilen. s.141) IgE serumda 0. 1999. vajina ve mekonyum gibi materyallerden Listeria'ların üretilmesi güç olmaktadır. 1995.Kendisi antijen olmayan. Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir? a) Otoklavda 121oC'de 15-20 dakika b) Tindalizasyon c) Yakma d) Pastörizasyon e) Membran filtrelerle süzme Cevap D (Mahon.17) Adjuvan maddeler.Serumda çok az miktarda bulunan. Kontamine materyallerden bakterinin izolmanı için Gray'in sodyum tellüritli selektif besiyeri önerilmektedir. meningo-ensefalit gibi klinik formlarda tanı kolaylıkla konabildiği halde flora bakterileri yönünden zengin bulunan feçes.baskı.31) HLA Sınıf I antijenleri vücutta bütün çekirdekli hücrelerin zarında bulunur. 1999. monocytogenes kolonisi olup olmadığı araştırılır.baskı. Sayı 2. zamanla. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ergüven. s. s. Bu besiyerinde oluşan tabanları mavi-yeşil sınırlı. Đmmünoloji. Bakterinin saf halde bulunduğu menenjit. bir kısmı triptozlu kanlı agara inoküle edilir. IgE’nin Fc ucu mast hücrelerine bağlanır ve tip I aşırı MEDĐTEST Cilt 9. serviks. 8. kalanı ise +4oC'de 4 haftadan az olmamak üzere tutulur ve her haftada bir triptozlu kanlı agara pasajlar yaparak beta hemolitik koloni varlığı araştırılır. Listeria'ların üremelerinin arttığını. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin izolmanında soğukta zenginleştirme yönteminden faydalanılır? a) Listeria monocytogenes b) Klebsiella pneumoniae c) Pseudomonas aureginosa d) Mycoplasma hominis e) Helicobacter pylori Cevap A (Ustaçelebi. Mycobacterium tuberculosis solunum metabolizması açısından. s. Medical Microbiology. s. 7. ender bakterilerdendir. diğer bakterilerin üreme şansları ve sayılarının azaldığını açıklamışlardır.

1976.1-4.baskı.4. Terr.780-785) Sitokinler ve lenfokinler olarak iki gruba ayrılır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.Baba A Rh+ c) Anne AB RhBaba 0 Rhd) Anne 0 Rh+ Baba AB Rh+ e) Anne B Rh+ Baba 0 RhCevap D (Ustaçelebi.223) a ve b şıkkı sıcak antikorların özelliğidir. s.Aşağıdakilerden hangisi bir monokin sitokin değildir? a) α-Đnterferon b) TNF-β c) Đnterlökin-1 d) TNF-α e) Koloni stimüle edici faktörler MEDĐTEST Cilt 9. 2000 Cevap B (Stites. Immunology.102-104) Süperantijen olarak tanımlanan stafilokokkal enterotoksinler. 13. Champion. ciltteki kapiller damarlarda ısı 30oC’nin altına düştüğünde eritrositlerle birleşerek mikrotrombozlar oluşturup periferik nekroza neden olurlar. s. Streptokok enfeksiyonlarında immünkompleksler glomerülonefrite sebep olurlar.Aşağıdakilerden hangisi soğuk antikorların özelliğidir? a) IgG yapısındadır. s. Trowsdale. Cevap D (Male. MHC sınıf I ile sunulan antijen alfa ağır zincirindeki α1 domaini ile α2 domaini arasına bağlanır. Advanced Immunology.Süperantijenler aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinde karşılıklı bağlanmaya neden olur? a) Doku uygunluk antijeni (MHC)/T lenfosit reseptörü (TCR) b) Membran immünoglobulini (mIg)/CD1 c) L-selektin (CD62L)/intersellüler adezyon molekülü 1 (ICAM-1) d) Lenfosit fonksiyon antijeni 1 (LFA-1)/VLA-4 (CD49d/CD29) e) Kompleman reseptör 3 (CR3. 17. Sayı 2. viral antijenler) sunan hücre CD8+ T lenfositler için hedef hücre haline gelir).16) Hücre içerisinde sentezlenen ve hücre içerisinde proteazomlar aracılığı ile 5-11 aminoasidlere yıkılan endojen peptidler MHC sınıf I molekülleri ile sunulur (sunulan antijen immün sistem için yabancı ise (örn. D seçeneği bu nedenle yanlıştır. s. 16. b) Rh antijenik determinantına karşı oluşur. d) Kapiller yatakta ısı 30oC’nin altına düşünce oluşur. Cooke. b) Beta 2 mikroglobulin. 1999. Bu etkiyi T lenfosit reseptöründeki değişken (V) bölgeye ve MHC Sınıf II moleküllerindeki antijen bağlanma bölgesi dışındaki başka bir yere bağlanarak yaparlar. 14.Aşağıdaki kan uyuşmazlıklarından hangisinde oluşan antikor IgM yapısındadır? a) Anne A Rh+ Baba A Rhb) Anne A Rh. Bu yüzden çiçek tozu allerjisi olanlarda ve helmintik enfeksiyonu olanlarda yüksek oranlarda bulunur. 3. e) Isı ile alakası yoktur. e) MHC sınıf I moleküllerine endojen peptidler bağlanır. 1997. 101 .222) ABO uyuşmazlığında oluşan antikor IgM tipindedir. Toksik şok sendrom toksin 1. MMTV. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. periferik dolaşımda. 15. 7. 1999. Soğuk antikorlar mikoplazma enfeksiyonlarında ortaya çıkar. 18. Süperantijenlerin diğer seçeneklerdeki molekül çiftleri için bağlanma özelliği literatürde hiç tanımlanmamıştır. 3.baskı. streptokokkal pirojenik toksin gibi maddeler T lenfositler için bilinen en güçlü mitojenler arasındadır.MHC Sınıf I antijenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Alfa (a) ağır zincir ve beta 2 (b2) mikroglobülinden oluşan heterodimerdir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1999. Owen.baskı.231) Diğer şıkların hepsinde immünkompleks oluşur. 1996. Oysa Rh uyuşmazlığındaki antikor IgG tipindedir. s. Bu nedenle süperantijen tanımına uygun tek seçenek a şıkkında bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi immünkompleks hastalıklarından değildir? a) Glomerülonefrit b) Sistemik Lupus Eritematozus c) Romatoid Artirt d) Stafilokoksik enfeksiyonları e) Streptokok enfeksiyonları Cevap D (Ustaçelebi. c) Alfa ağır zincirdeki a3 domainine CD8 molekülü bağlanır. Cevap D (Ustaçelebi. Diğer seçeneklerdeki ifadeler MHC sınıf I moleküllerinin temel özellikleri arasındadır. Basic and Clinical Immunology. Soğuk antikorlar özellikle kış aylarında. d) Antijen. s. MHC sınıf I molekülünde a1 domaini ile β2 mikroglobulin arasına bağlanır. c) Mikobakteri enfeksiyonlarında artar.MĐKROBĐYOLOJĐ duyarlılık reaksiyonlarına neden olur. Mac-1)/Neonatal Fc reseptörü (FcNR) Cevap A (Kuby. alfa ağır zincire nonkovalen bağlarla bağlanmıştır. Stafilokok enfeksiyonlarında immünkompleks oluşmaz. TNF-β lenfokinlerdendir.

Biyopsi örneği çukulata agara ekilerek mikroaerofilik şartlarda 37oC’de 5-7 gün inkübe edilmiştir. Keiser. C. 2000 . Smith. TCR’nin antijen yüklü MHC moleküllerine bağlanmasından sonra hücre içerisine uyarıcı sinyal iletiminde CD3 yapısındaki γ. kuru öksürük gibi şikayetleri var.Koagülaz negatif stafilokoklara bağlı infeksiyonların çoğu fırsatçı tabiattadır ve normal konak direncinde bazı değişmelerin varlığına ihtiyaç duyar. Clinical and Pathogenic Microbiology. Keiser. Melnick. S. Smith. Verilen bilgiler ışığında en muhtemel tanı ne olabilir? a) Mycoplasma pnömonisi b) Pnömokoksik pnömoni c) Staphylococcus pnömonisi d) Đnfluenza (grip) e) Lejyonellozis Cevap A (Jawetz.baskı. melitensis hem keçileri hem de insanları infekte eder. Hem duyarlı hem de özgül olan testler antitreponemal antikorları tayin ederler: FTA-ABS test. gram negatif.T lenfosit reseptörünün (TCR) MHC molekülleri ile sunulan antijene bağlanması sonrası T lenfosit uyarımı için sinyal iletimine neden olan ve TCR kompleksinde bulunan molekül hangisidir? a) CD1 b) CD2 c) CD3 d) CD4 e) CD5 Cevap C (Abbas. Adelberg. Adelberg. 24. s. ζ zincirlerindeki ITAM rezidülerinde fosforilasyon olmaktadır. Bu organizma gastrik biyopsiden kolayca izole edilmektedir. ε. Review of Medical Microbiology. subfebril ateş. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1993.Peptik ülserli bir hasta hastaneye başvurmuş ve gastrik biyopsi yapılmıştır. 1991. δ.MĐKROBĐYOLOJĐ 19.epidermidis’in klinik öneminde dramatik bir artışa neden olmuştur. Brucella türlerinden sadece B. 22. Smith. s.268-269) Mycoplasma pneumoniae primer atipik pnömoni olarak bilinen bir solunum yolu infeksiyonuna yol açar. Prostetik kalp kapağına bağlı endokardit olguların çoğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Staphylococcus hemolyticus b) Staphylococcus aureus c) Staphylococcus epidermidis d) Staphylococcus saprophyticus e) Staphylococcus hyicus Cevap C (Howard. gram negatif bir kokobasildir.457) Helicobacter pylori ilk kez 1984 yılında gastrit ve peptik ülserin muhtemel etkeni olarak tanımlanmıştır. Campylobacter türlerine benzer ve mikroaerofilik ortamda çukulata agarda 37oC’de 3-7 günde ürer. Đnkübasyonun 5 günü kıvrık. Weissfeld. 3. 21. Üreyen mikroorganizma en güçlü olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? a) Campylobacter jejuni b) Vibrio parahaemolyticus c) Haemophilus influenza d) Helicobacter pylori e) Campylobacter fetus Cevap D (Howard. s. ancak adele ağrısı tarif etmiyor.248251) Damar yollarının yaygın olarak kullanılması ve prostetik cihazlar koagülaz negatif stafilokokların. Tilton. Lichtman. 1991. Sayı 2.epidermidis protez kapak endokarditlerinin %40-80’inden sorumludur. s. Tilton. Cellular and Molecular Immunology.241-243) Brucella küçük aerobik. Clinical and Pathogenic Microbiology. Melnick.139-170) TCR kompleksi TCR ve CD3 moleküllerinden oluşmuştur. MEDĐTEST Cilt 9. TPI test ve MHA-TP testi. RPR ve Otomatize reagin testi. Tedavisiz hastalık 2 hafta veya daha uzun sürer. Keiser. Röntgeninde sol akciğer loblarında yaygın interstisyel pnömoni gözleniyor. 1993. jejuni optimal olarak 42oC’de (37oC’de değil) ürer. s. oksidaz pozitif basiller içeren koloniler gözlenmiştir. Review of Medical Microbiology. 1993. Weissfeld. 1991. Pober.534535) Sifilizin tanısına yönelik serolojik testler iki gruba ayrılır. Beyaz küre sayısı normal sınırlarda bulunuyor ve öğrencinin hastalığı bir hafta sürüyor. 20.21 yaşında bir kolej öğrencisinin halsizlik. Weissfeld. S. s.Keçilerle uğraşan bir çiftçide sebebi bilinmeyen ateş büyük ihtimalle aşağıdaki organizmalardan hangisine bağlıdır? a) Brucella melitensis b) Clostridium novyi c) Treponema pallidum d) Histoplasma capsulatum e) Mycobacterium tuberculosis Cevap A (Jawetz. 23. Tilton. 102 Hastalık yılın her döneminde görülebilirse de bütün yaş gruplarından binlerce vaka kış aylarında ortaya çıkar. Duyarlı ancak sifilize özgül olmayan testler şunlardır: VDRL.Aşağıdaki testlerden hangisi sifiliz tanısında en duyarlı ve en özgül testtir? a) Frei testi b) Mikrohemaglütinasyon-Treponema pallidum (MHA-TP) testi c) VDRL (Veneral Disease Research Laboratories) testi d) Otomatik reagin testi e) RPR (hızlı plazma reagin) testi Cevap B (Howard.

2000 .coli b) H.mycoides e) Ureoplasma urealyticum Cevap E (Mandell.mycoides sığırlarda plöropnömoni oluşturmaktadır. 26. M. Corynebacterium diphtheriae kapsülsüzdür. s. Tilton. en sık yaşlı insanlar etkilenmektedir.Acil bölümüne. Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis) bu kriterlere uymaktadır. s. M. Diğer infeksiyonları oluşturan etkenler (Brucella. s. Clinical and Pathogenic Microbiology. infekte köpek ısırığı olan bir çocuk getiriliyor. s. 30.70 yaşında bir yaşlı bakımevinde kalan hastada influenza gelişmiştir. bağışıklık sistemi normal olan kişilerde sınırlı bir virülans göstermesine karşın. Weissfeld.Aşağıdaki mikoplazmalardan hangisi nongonokoksik üretrit (NGU) etkenidir? a) Mycoplasma hominis b) M. pneumoniae primer atipik pneumoni etkenidir.diphteriae’nin bütün toksijenik suşları toksin molekülünü kodlayan tox genini taşımakta olan beta fajı ile lizojenik durumdadır. Melnick. NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları.506-516) S. Akut postinfluenzal pnömoni nedeni en sık olarak aşağıdaki hangi mikroorganizma ile gelişir? a) Legionella b) Listeria c) Staphylococcus aureus d) Klebsiella e) Escherichia coli Cevap C (Jawetz. Tilton. 28. 31.539-551) Normal gastrointestinal floranın bir üyesi olan Escherichia coli.hominis nongonokoksik üretritli hastaların %30’dan izole edilmesine rağmen bu hastalığa neden olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. s. 27. Douglas. M. 29. Clinical and Pathogenic Microbiology. 1991. Đnfluenzaya yakalandıktan bir hafta sonra hasta akut pnömoniden ölmüştür.429430) C. 1993.fermentans nadiren orofarinks ve genital yollardan izole edilmiştir.aureus influenza infeksiyonundan sonra sıklıkla bakteriyel pneumoniye neden olmakta. normal florada ya da çevrede kommensal olarak bulunan bir etkenin. Melnick. fırsatçı bir organizma gibi davranarak kanser kemoterapisi gören hasta örneğinde olduğu gibi. 1990. Streptococcus pyogenes.Aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi fırsatçı infeksiyon olarak sınıflandırılabilir? a) Göçmen bir işçinin çocuğundaki bruselloz b) Kemoterapi gören lösemili bir hastadaki Escherichia coli bakteriyemisi c) Okul çağındaki bir çocuktaki A grubu Streptokoksik farenjit d) Bir yün eğiricisindeki akciğer şarbonu e) Bir doktordaki akciğer tüberkülozu Cevap B (Serter. bağışıklık sistemi bozuk olan kişilerde bakteriyemiye yol açabilir.MĐKROBĐYOLOJĐ 25.1458-1463) Ureoplasma urealyticum hem non gonokoksik üretrit hem de infertilite ile ilişkili bulunmuştur.114) Quellung testi bakteriyel kapsül varlığını belirleyen bir testtir. Adelberg. bağışıklık sistemi bozuk kişilerde infeksiyon oluşturma eğilimi göstermesi kastedilir. s.248) Pasteurella multocida gram negatif koko basil şeklinde bir bakteridir. Smith. Adelberg. Dolayısı ile birçok hayvan ısırığı bu mikroorganizma ile infektedir. kedi ve köpeklerin normal ağız florasında bulunur. Keiser. Yarada küçük gram basiller tespit edildiğine göre muhtemel infeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E.influenzae c) Pasteurella multocida d) Brucella canis e) Klebsiella rhinoscleromatis Cevap C (Jawetz. Bennett. Weissfeld. 1997. patojenitesi protein yapılı toksin salgılamasına bağlıdır. Keiser. 1991. Review of Medical Microbiology. Sayı 2. Smith.Aşağıdaki bakterilerden her biri için quellung testi yapılsa hangisinde olumsuz sonuç beklersiniz? a) Streptococcus pneumoniae b) Klebsiella pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Corynebacterium diphtheriae e) Neisseria meningitidis Cevap D (Howard. M.pneumoniae c) M. Principles and Practice of Infectious Disease.Difteri toksini aşağıdaki Corynebacterium diphteriae suşlarından hangisi tarafından üretilir? a) Glukozu fermente edenler b) Sakkarozu fermente edenler c) β-profajı için lizojenik olanlar d) Mitis suşları e) Kapsüllü suşlar Cevap C (Howard. Review of Medical Microbiology.fermentans d) M.Menenjitli bir yenidoğanın beyin omurilik sıvısından (BOS) üretilme olasılığı en yüksek olan bakteri hangisidir? a) Escherichia coli b) Streptococcus agalactiae c) Haemophilus influenzae tip b d) Listeria monocytogenes e) Streptococcus pneumoniae 103 MEDĐTEST Cilt 9.77. 1993. Fırsatçı etken tanımı ile.

MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap B (NMS Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları. Klinik Mikrobiyoloji. süpüratif inguinal adenitle karakterize Lenfagranüloma venerum hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Chlamydia trachomatis b) Treponema pallidum c) Ureaplasma urealyticum d) Chlamydia psittaci e) Mycoplasma hominis Cevap A (Ustaçelebi.Ateş. 37.704) Ehrlichia sennetsuyla oluşturulur.Cinsel ilişki ile bulaşan. Özel Mikrobiyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. Bu aileye mensup b. 5. Söz konusu etkenin insanlara bulaşmasında rol oynayan etken hangisidir? a) Köpek b) Kedi c) Sert keneler d) Fare e) Domuz Cevap B (Abbot. b) Üredikleri besiyerlerinde ve organizmada toksik özellikte maddeler salgılarlar. EIA yöntemi ile idrarda etkene özgül antijenlerin saptanması yöntemi de yeterli duyarlılık ve özgüllükte bulunmamıştır. c) Oluşturduğu toksinin gastrointestinal sistem hücreleri üzerine zararlı etkisi bulunmaktadır.709) Chlamydia trachomatis kadın ve erkeklerde trahom inklüzyon konjonktiviti lenfagranuloma venerum ve çeşitli belirtili ya da belirtisiz enfeksiyonlara yol açarlar. 33.539-551) B grubu streptokoklar (örn: Streptococcus agalactiae) yenidoğanlarda en sık rastlanan menenjit etkenleridir. 1997) Streptococcaceae familyasında yeralan üyelerden sadece Leuconostoc ve Pediococ’lar vankomisin’e dirençlidirler. 32.Legionella pneumophilia infeksiyonlarının mikrobiyolojik tanısında altın standart olarak kabul edilen test hangisidir? a) Direkt floresan antikor testi (DFA) b) EĐA c) DNA probe d) Đndirekt Flöresan Antikor Testi e) Kültür Cevap E (Pascal. anaerob bir bakteridir. e) Oluşturduğu hastalık tipi ile görünümde olduğu için tanısı daha çok klinik bulgulara dayanır. Sayı 2.Vankomisin dirençli streptokoklar hangisidir? a) Leuconostoc’lar 104 b) Alloiococcus’lar c) Pneumokoklar d) Peptostreptokoklar e) Aerococcus’lar Cevap A (Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Buna karşılık DFA ve DNA prob yöntemlerinin duyarlılığı %70 civarında olmakla birlikte. tetanoz hastalığının etkeni olup. d ve e şıklarında yeralan diğer üyeler vankomisin’e duyarlıdırlar.20. Đkinci sırada Escherichia coli yer alır. 2000 . s. Kültürle tüm legionella türlerinin saptanması mümkündür. c.Aşağıdakilerden hangisi Clostridium tetani’ye ait bir özellik değildir? a) Đnvazyon yeteneği olmadığı için organizmada yayılarak hastalık yapmaz. s. s. 1992. lenfadenopati ve atipik lenfositoz ile karakterize sennetsu ateşi aşağıdaki hangi cinsde bulunan mikroorganizmayla oluşturulur? a) Bartonella b) Ehrlichia c) Riketsiya d) Rochalimae e) Coxiella Cevap B (Ustaçelebi.Splenektomili hastalarda en sık infeksiyon nedeni olan organizma hangisidir? a) Escherichia coli b) Haemophylus influenzae c) Capnocytophagia canimorsis d) Streptococcus pneumoniae e) Plasmodium türleri MEDĐTEST Cilt 9.Bartonella hensalae immünkompremize hastalarda basiller angiomatosis etkenidir. 36. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. üredikleri bölgede salgıladıkları toksinlerin etkisi ile hastalık yaparlar. gram pozitif. s. Cevap C (Bilgehan. ortamda az miktarda bakteri bulunduğunda duyarlılığı ve özgüllüğü düşük testlerdir. d) Sporlu. 34. Ev kedileri ile yapılan deneysel çalışmalarda ev kedisi ısırığı sonucu oluşan cilt infeksiyonlarını %30-40’ının bakteriemi ile seyrettiği gösterilmiştir. J Clin Microbiol 1998. 1999. 1997. Listeria monocytogenes ve Streptococcus pneumoniae daha az sıklıkla menenjit oluştururlar. IFA yöntemi ile serolojik olarak antikorların saptanması ise kültürle pozitiflik saptanan olguların %25’inde negatif sonuç vermektedir. 38. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 1992. kirpikli. Tetanoz toksinini merkez sinir sistemi hücreleri üzerine etkisi ile çeşitli kan gruplarında kasılmalar meydana gelir.41) Basiller angiomatosis olgularında predominant vektör kedilerdir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 27:2350-2358) Transtrakeal aspirasyon ile elde edilen alt solunum yolları sekresyonları ile yapılan kültürün duyarlılığı %83’tür.baskı. 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda sık rastlanan bir menenjit etkenidir. 35.283) Clostridium tetani. s. 1999. Haemophilus influenzae tip b.

coli triptofandan indol halkasını ayırır ve sitratı kullanmaz.Aşağıdakilerden hangisi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılan basit boyama yöntemidir? a) Kinyoun b) Çini mürekkebi c) Gram d) Calcofluor white e) Acridine orange Cevap B (Murray. Sayı 2. psödomembransız kolit. günlerinde görülür. 40. Endoskopide rektum ve sigmoid kolonda membranöz plaklar görülmüş. Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıklıdır. 80oC’de inaktive olmazlar. Medical Microbiology. b) Klebsiella kolonileri EMB agar besiyerinde metalik yeşil bir refle verirler. Yine EMB agarda E.coli. 2000 oksidaz aktivitesi göstermezler. C. Enterik bakteriler MEDĐTEST Cilt 9. 2. Lökosidinleri ise lökositleri öldürmektedir. antibiyotiğe bağlı ishallerin % 15-25'inden.Hangi E. s. s. sitrat negatif özellik gösterir.429430) Çini mürekkebi (Đndiaink) yöntemi ile zemin ve mantar organelleri boyanırken. Cevap A (Bilgehan. Gillespie. O nedenle a şıkkı doğrudur.coli c) Enterohemorajik E. Klinik Mikrobiyoloji.coli Cevap B (Murray.difficile. anaerop. Kobayashi.coli’dir. H.218-244) Stafilokoklar enterotoksinleriyle besin zehirlenmelerine neden olurlar.451) Geniş serileri içeren birçok araştırmada splenektomili olguların yaklaşık 2/3’sinde infeksiyona neden olan etkenin Streptococcus pneumoniae olduğu gösterilmiştir. psödomembranöz kolitli hastaların ise hemen hemen hepsinde etken bakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.1-14.difficile'ye bağlı ishal genellikle antibiyotik kullanımının 5-10. psödomembranöz kolit ve fulminant kolit gibi çok değişik klinik tablolara neden olabilmekte. Capnocytophagia canimorsis ise splenektomili hastalarda köpek ısırığından sonra gelişen enfeksiyonlarda saptanan nadir bir etkendir. s. kapsülün boyanmaması kontrast oluşturarak ışık mikroskopisinde tipik görünümü oluşturur. 39. 1994. sporlu.difficile'nin infeksiyona yol 105 .MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap D (Bannister. 80oC’de 10 dakikada inaktive olmaktadır. b) Enterotoksinleri mide ve duodenal enzimlere dayanıksızdır.645-649) Soruda antibiyotik kullanımını takiben ortaya çıkan psödomembranöz kolit tablosu verilmiş ve etken mikroorganizma sorulmuştur. Medical Microbiology. 1. C. Infectious Diseases. EMB agarda mukoid akıcı koloniler oluşturur.Enterik bakteriler için hangisi doğrudur? a) Enterik bakteriler oksidaz enzim aktivitesi gösterirler. d) Exfoliative toksinleriyle Staphylococcal Toksik Şok Sendromuna neden olurlar. e) Klebsiella laktozu kullanamayan bir bakteridir."Üst solunum yolu infeksiyonu nedeniyle ampisilin verilen bir hastada tedavinin beşinci gününde kramp tarzında karın ağrısı. Klebsiella laktozu kullanabilen bakterilerdendir. s.baskı. 5664) E. 1994. c) E.influenzae ve E. E. c) Enterotoksinleri. Klebsiella akıcı koloni oluşturmaktadır.coli değil.baskı. Diğer her E.coli d) Enteroaderen E.Stafilokok toksinleri için hangisi doğrudur? a) Enterotoksinleri besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. s. EMB agarda Klebsiella değil. pis kokulu. lezyonlar arasındaki dokuların normal görünümde olduğu tespit edilmiştir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.coli tipi Kolera benzeri su kaybına dayalı diyareye neden olur? a) Enteroinvaziv E. bazen antibiyotiğin ilk dozundan hemen sonra da ishal ortaya çıkabilmektedir. 42. Begg.coli. distansiyon. s. Eksfoliyatif toksinle haşlanmış deri sendromuna neden olurlar. kanlı ve mukuslu ishal şikayeti başlamıştır. Ancak bazı olgularda bu süre 8-10 haftaya kadar uzayabilmekte. basil şeklinde bir bakteri olup asemptomatik taşıyıcılıktan. Splenektomi hastalarda gelişen infeksiyonların diğer önemli bakteriyel etkenleri ise. O nedenle d şıkkı doğrudur. Cevap D (Bilgehan. 1999. Pfaller.coli e) Enteropatojenik E. indol pozitif. d) E. Malaria infeksiyonları nadir olmakla birlikte splenektomili hastalarda fulminan seyir gösterebilir. gram pozitif. 1996.coli metalik refle vermektedir.coli b) Enterotoksinojenik E. e) Leucocidin’leri bağdokuyu yıkarak stafilokokların dokulara yayılmasını sağlar. 41." Hastada bu duruma neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Staphylococcus aureus b) Clostridium difficile c) Bacillus cereus d) Bacteroides fragilis e) Listeria monocytogenes Cevap B (Ustaçelebi.coli tipinin farklı hastalık yapma mekanizmaları vardır. 43.coli suşları kolerajenik toksine benzeyen toksinleri ile sıvı ve elektrolit kaybına neden olmaktadırlar. Klinik Mikrobiyoloji. C. Rosenthal.231-234) Enterotoksijenik E. 1996.

ameliyat öncesi barsakların mekanik temizliği ve radyasyon gibi nedenler kolon mikroflorasını bozabilir. Çok sayıdaki epiteloid histiyositin birleşmesiyle Langhans tipi dev hücreler oluşabilir. bazen granülomun ortası kazeifiye olabilir. Ancak sık kullanılmaları nedeniyle antibiyotikler ilk sırada yer almaktadır. protein yapısında iki ekzotoksin (toksin A ve toksin B) üretir. Birbirlerine disülfid bağları ile bağlanmış iki alt üniteden (A ve B olmak üzere) oluşurlar.1997) Yukarıdaki sorunun şıklarında yer alan mikroorganizmaların tümü. Telzak. aside dirençli boyanma özelliği gösteren. ampisilin. bulantı-kusma. Sayı 2.ELISA. Isosporiasis'li hastalarda eosinofili ve sıklıkla dışkıda Charcot-Leyden kristalleri görülür." Bu durumda en muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) Shigella sonnei b) Mycobacterium avium kompleks c) Salmonella typhimurium d) Cryptosporidium parvum e) Isospora belli Cevap D (Altıntaş. bazen hastalar aşırı sıvı kaybı nedeni ile kaybedilebilmektedir.difficile suşları. amoksisilin ve sefalosporinler başta olmak üzere çoğu antibakteriyel ajan. HIV ile infekte hastalarda barsak patojeni olarak infeksiyona yol açabilirler. White. Granülomun çevresinde lenfositik bir halka gözlenir. Cryptosporidium parvum ookistlerinden daha büyük olup 20-30 mikron uzunluğunda 10-15 mikron genişliğinde eliptik (yumurtaya benzer) yapıdadır. Ancak organizmanın hücre duvarında bulunan ve bakterinin ölmesi ile açığa çıkan lipopolisakkaritler toksik özelliğe sahiptir. 1. s. Kızıl A Grubu Beta Hemolitik Streptococcus'ların eritrojenik toksini ile oluşan akut bir tablodur. MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini yoktur ? a) Corynebacterium diphteriae b) Clostridium botulinum c) Staphylococcus aureus d) Vibrio cholerae e) Salmonella typhi Cevap E (Ustaçelebi. Med Clin N Amer 81(2):427-47. Toksin B. Bu toksinler söz konusu bakteriler ile meydana gelen hastalıkların patogenezinde önemli rol oynarlar. 1. 46. Klindamisin. Mutlu. Bu durumda doğru cevap d veya e şıkkı olabilir. Lepra ve Sarkoidoz kronik gidişli olup granülom oluşumu ile karakterize hastalıklardır. epigastrumda ağrı ve ishal şikayeti olan AIDS'li bir hastadan alınan dışkı örneğinin direkt mikroskobik muayenesinde lökosit ve eritrosite rastlanmamış ancak modifiye asit-fast yöntemi ile hazırlanan preparatlarda. fibriler aktinin yapısını değiştirerek konak hücrede yuvarlaklaşmaya. elementer lezyonu granülom olan. Isospora belli ookistleri. Histoplazmoz. esas olarak epiteloid histiyositlerce oluşturulan küre şeklindeki lezyonlarla karakterize.. kramp tarzında epigastrik ağrılar. Gold. Özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde hastalığa neden olan Cryptosporidium parvum genellikle kan ve mukus içermeyen sulu ishallere neden olmaktadır. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji. uygun klinik örneklerde bulunan ookistlerin modifiye asid-fast boyama yöntemleri ile gösterilmesi temeline dayanmaktadır. s. Günümüzde kriptosporidyal infeksiyonların tanısında. Tüberküloz. 1999. Ancak Shigella sonnei ve Salmonella typhimurium aside dirençli boyanma özelliğine sahip değildir. Tabloya hal106 sizlik.baskı. Ayrıca IFA. 2000 ."Halsizlik. Cengiz ve ark. Major olarak enterotoksik etkiden sorumlu olan toksin A. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. bulantı. 1999. kronik bir inflamasyon formudur. Mycobacterium avium kompleksdeki bakteriler ise basil şeklindedir.IHA ve lateks aglütinasyonu gibi immünolojik yöntemler de geliştirilmiştir. Mutlu. 4-5 mikron büyüklüğünde çok sayıda yuvarlak yapılar dikkati çekmiştir.baskı. Toksin A'nın sitotoksik etkisi de vardır ancak bu özellik Toksin B'de 1000 kat daha fazladır. Management of the HIV-Infected Patient-Part II. Hafif olgularda ishal antibiyotiğin kesilmesi ile çoğu kez kendiliğinden düzelirken tedavi edilmeyen (oral vankomisin) psödömembranöz kolitli ağır olgular kaybedilebilmektedir. 1997.167-170. kusma ve aşırı gaz şikayetleri de eşlik edebilmekte. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1.. hedef hücreye bağlanmada rol oynarken. Gram negatif bir bakteri olan Salmonella typhii'nin ise ekzotoksini yoktur. toksin A konak hücredeki toksik etkiden sorumludur.109-12) Đlk dört şıkda belirtilen bakterilerin tümü ekzotoksin üretir. Cryptosporidium cinsi protozoonlar omurgalılarda sindirim ve solunum yolu epitel hücrelerinin mikrovilluslarını infekte etmektedir. kolon mukoza hücreleri arasındaki bağlantıların kopmasına ve yaygın harabiyete sebep olur. 44.237-43) Granülomatöz iltihap. Cengiz ve ark. Polipeptid yapısındaki ekzotoksinler endotoksinlere göre daha kuvvetli zehir özelliğine sahiptir. 45. başağrısı.MĐKROBĐYOLOJĐ açabilmesi kolon mikroflorasının bozulması ve toksin üreten suşların kolona yerleşmesine bağlıdır.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi granülomatöz iltihap ile karakterize değildir? a) Tüberküloz b) Histoplazmoz c) Lepra d) Kızıl e) Sarkoidoz Cevap D (Ustaçelebi. Toksijenik C. s.baskı.

50. çapında. soruda verilen bilgilerle (vektör ve klinik özellikler) uyuşmadığı gibi etken organizmalar da yanlıştır.Rickettsia prowazakii d) Ornitoz ."Bacağında ağrılı hemorajik bülleri olan bir hastadan alınan pis kokulu materyal koyun kanlı agar besiyerine ekilmiş ve anaerop ortamda inkübe edilmiştir.zorlukla kaldırılabilen (çivi belirtisi). Primer olarak epidemik tifüs geçirenlerde uzun yıllar sonra ortaya çıkabilen Brill-Zinsser hastalığı'nın etkeni Rickettsia prowazakii'dir.aureus suşları ile meydana gelir. teta toksinini etkisi ile oluşur.Hg. Her ne kadar cevap şıkkında Ornitoz ile etken (Chlamydia psittaci) ikilisi doğru olarak verilmişse de bu hastalık genellikle kanatlı hayvanlarla (tavuk. Mutlu.Human herpes virus tip 7 Cevap D (Ustaçelebi. kusma. besiyerindeki bizmut amonyum sitratı etkileyip. 1999. s. içteki hemoliz. kenarları keskin sınırlı. Bu olguda en muhtemel tanı ve etken mikroorganizma aşagıdakilerden hangisidir? a) Tifo . Cengiz ve ark. Örneğin Weil hastalığının etkeni Leptospira interrogans. 1999. Cengiz ve ark. düzgün kenarlı konveks. kan basıncı: 90/50 mm.baskı.5oC.aureus kolonizasyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Fusobacterium necrophorum Clostridium perfringens Calymmatobacterium granulomatis Bacteroides fragilis Pasteurella multocida Cevap B (Ustaçelebi. Kene ısırığından sonra ortaya çıkan ve soruda tarif edilen lezyon erythema chronicum migrans'dır. Mutlu.Escherichia coli O157 H7 c) Chagas hastalığı . güvercin. çevresi eritemli olan ve adeta boğa gözünü andıran bir deri döküntüsü dikkati çekmiş."Đshalli bir hastadan alınan dışkı örneği. Mutlu.Leptospira biflexa c) Pinta hastalığı .Staphylococcus aureus e) Ekzantem subitum . 49.Salmonella enteritidis b) Hemolitik Üremik Sendrom . Bu bilgiler ışığında. s. Salmonella kolonileri besiyerine doğru uzanan ve kolay kaldırılamayan özelliktedir. Cengiz ve ark.675-9) Lyme hastalığı. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.aşırı halsizlik. dışta alfa hemoliz) ile çevrili.623-649) Clostridium perfringens anaerop." En muhtemel tanınız ve etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Lyme hastalığı . Genellikle menstruasyon sırasında kullanılan tamponların vajinada S.340-7) Toksik Şok Sendromu. Ayrıca besiyerindeki brillant yeşili ve bizmut sülfit diğer enterobakterilerin üremesini engelleyici etki yapar. s. Dokuda sporsuzdur.Bulantı.Treponema pertenue Cevap A (Ustaçelebi."Yüksek ateş.baskı. dar ve beta hemoliz tipindedir.Borrelia burgdorferi b) Weil hastalığı . daha geniş ve alfa hemoliz özelliği gösterir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.000/mm3 şeklinde belirlenmiştir. 1. beyaz küre sayısı: 18. Bu görünüme "çivi belirtisi" denir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Dıştaki alfa toksininin etkisi ile oluşur. 1. Oluşan H2S. yaygın kas ve eklem ağrılarından şikayetçi olan bir arkeolog'un yapılan fizik muayenesinde sırtında. en muhtemel bakteri aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) Klebsiella Yersinia Shigella Escherichia Salmonella Cevap E (Ustaçelebi. Diğer şıklarda verilen hastalıklar. 1. 2000 lik.Chlamydia psittaci e) Brill-Zinsser hastalığı . kuş) uğraşanlarda görülür ve klinikte deri bulgularından çok akciğer bulguları ön plandadır. Hastalarda bulantı.Fasciola hepatica d) Toksik şok sendromu . ortası soluk. siyah renkli koloniler oluştuğu görülmüştür".baskı. yaklaşık 15 cm.Besiyeri bir gün sonra incelendiğinde etrafı çift hemoliz zonu (içte beta. 37oC'de 18 saat inkübe edildikten sonra besiyerinin içine doğru ilerlemiş. vajina.. Sayı 2. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücutta skarlatiniform tarzındaki deri döküntüleri vardır. 1999.Çoğu kez santral bazen subterminal yerleşimli olan oval sporlar bakteri bedenini genişletmez.aşırı halsizMEDĐTEST Cilt 9. Çoğu kez lökositoz ve hipotansiyon görülür. Pinta hastalığı'nın etkeni Treponema pallidum subsp.yaklaşık 5 mm.yüksek ateş. üç evreli bir infeksiyon hastalığıdır.. burun içi veya vücudun herhangi bir yerindeki lezyona yerleşmiş olan Toksik Şok Sendromu Toksin-1 üreten S. Mutlu. 107 . başağrısı. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. siyah koloniler (bizmut sülfit) yapar..MĐKROBĐYOLOJĐ 47. sporlu gram pozitif bir basildir. ishal ve avuç içi ile ayak tabanları da dahil olmak üzere vücudunda skarlatiniform tarzında döküntüleri bulunan ve menstürasyon görmekte olan bir kadında. çapında yuvarlak koloniler oluşturan gram pozitif basiller ürediği görülmüştür". 1.Kanlı agardaki kolonileri çok karakteristik olarak içiçe iki hemoliz zonu ile çevrilidir. Wilson Blair besiyerine ekilmiş.baskı. carateum'dur. kusma. 48. Cengiz ve ark. hasta arazide çalışırken oranın kene ısırığından sonra meydana geldiğini söylemiştir. Borrelia burgdorferi ile infekte olmuş keneler (özellikle Ixoides ricinus ve Ixoides scapularis) aracılığıyla insanlara bulaşan. 1999.Besiyerinde spor oluşumu zordur. Vücut ısısı: 39.489-502) Wilson Blair besiyerindeki Salmonella'lar glukozlu ortamda H2S oluşturur.

Cengiz ve ark. Bennett.avium complex iken 1-5 yaş arası servikal granülomatöz lenfadenitlerinde M. M. s. 1999.marinum b) M. 1. cinsel ilişki ile geçen. MEDĐTEST Cilt 9. Douglas. Mutlu.579-88) Haemophilus ducreyi.baskı.Fournier gangreni aşağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde görülür? a) Alın ve saçlı deri b) Skrotum c) Ayak bileği ve parmaklar d) El bileği ve parmaklar e) Göğüs Cevap B (Mandell. Ureaplasma ve L form bakterilerin hücre duvarları yoktur. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 54. hareketsiz. 2000 . yumuşak şankr (Ulcus molle) hastalığının etkenidir. hareketsiz. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Cengiz ve ark. 55. Lepralı hastalardan alınan klinik örnekler her türlü yoldan çok değişik hayvanlara verilmiş. 1999. Mutlu. Sayı 2.ulcerans e) M.."Bir erkek hastanın prespiumunda cerahatli. Mutlu. Cengiz ve ark. bu lezyonlardan alınan materyal içine X faktörü bulunan kanlı agar besiyerine ekilmiş.. skrotumda lokalize.baskı. 1.sınırları belirgin. ortası çukur. Streptokokkal skrotal gangren ve Perineal flegmon gibi isimlerle de anılan Fournier gangreni. Đçinde X faktörü bulunan kanlı agarda aerop şartlarda ürer.leprae'nın üretilmesi için en uygun hayvanın. ancak pratikte kullanılabilecek olumlu sonuçlar elde edilememiştir. sefalosporinler. 1.80812) Skrotumun idiyopatik gangreni.437-444) Bakteriyoloji tarihinde ilk bulunan bakterilerden biri olmasına rağmen M. 37oC'de aerop şartlarda inkübe edilmiş ve sporsuz. kapsülsüz. kapsülsüz. 1999. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.marinum yüzme havuzu granülomuna yol açmaktadır. M. Çoğu kez bölgesel lenf bezleri tek taraflı olarak şişer. 53. Bu nedenle. sırtında dokuz bant bulunan armadillolar (Dasypus novemcinctus) olduğu bildirilmiştir. ağrılı ve yumuşak lezyonlar tespit edilmiş. Cengiz ve ark. cerahatli ve yumuşak özellikte lezyonlar ağrılıdır.ulcerans Buruli ülserine.kansasii Cevap B (Ustaçelebi.baskı. globi teşkil eden ve aside dirençli boyanma özelliği gösteren basillerin saptanması temeline dayanmaktadır. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Kısa veya uzun zincirler oluşturabilir. s. 52." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Eubacterium tenue b) Treponema pallidum c) Chlamydia trachomatis d) Haemophilus ducreyi e) Ureaplasma urealyticum Cevap D (Ustaçelebi. Ancak bakterinin ikiye bölünme süresi 11-13 gün olduğundan bu hayvanlarda jeneralize lepra oluşabilmesi için 15-24 ay geçmesi gerekmektedir. Mutlu. s. 1999. sporsuz. karbepenemler ve monobaktamların da içinde bulunduğu beta laktam antibiyotikler ile sikloserin. 1990. Kültür yapılmasının yararı yoktur.Beş yaş altındaki çocukların servikal granülomatöz lenfadenitlerinden en sık izole edilen tüberküloz dışı mikobakteri türü (MOTT) aşağıdakilerden hangisidir ? a) M. penis ve karın duvarına yayılım gösterebilen bakteri orijinli bir klinik tablodur.. fistülize olur ve dışarı açılır.leprae'nın in-vitro şartlarda 108 üretilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. basitrasin ve glikopeptid antibiyotikler bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterirler. lepranın mikrobiyolojik tanısı klinik örneklerden hazırlanan preparatlarda. Dolayısıyla Mycoplasmalar ile meydana gelen infeksiyonların tedavisinde penisilin ve sefalosporinlerin yeri yoktur. s. a) Shigella b) Salmonella c) Mycoplasma d) Streptococcus e) Treponema Cevap C (Ustaçelebi. Đnsanlarda çeşitli infeksiyonlara yol açabilen Mycoplasma. Haemophilus ducreyi. scrofulaceum ön plana çıkmaktadır.scrofulaceum c) M.MĐKROBĐYOLOJĐ 51. gram negatif kokobasilllerdir.595-604) Penisilinler.baskı. bazen perine.Aşağıdaki bakterilerden hangisi ile meydana gelen infeksiyonları tedavisinde sefalosporinler ve penisilin türevleri kullanılmaz. esas olarak erkeklerde görülen.444-55) Altı yaşın üstündeki çocuklar ile genç erişkin lenfadenitlerinde en sık izole edilen MOTT türü M. Nekrotik.avium complex d) M. kısa zincirler oluşturan gram negatif kokobasilller izole edilmiştir.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklardan hangisinin mikrobiyolojik tanısında kültür yapılmasının yararı yoktur? a) Tifo b) Basilli dizanteri c) Lepra d) Tüberküloz e) Bruselloz Cevap C (Ustaçelebi. 1.baskı. Bakterinin vücut ısısı düşük olan hayvanlarda daha iyi ürediğinin anlaşılmasından sonra deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar fare ve armadillolar üzerinde yoğunlaştırılmış ve M. Principles and Practice of Infectious diseases. 3.

Review of Medical Microbiology. Adelberg. e) Atipik lenfositler saptanır.Yenidoğanda görülen epidemik plörodinia ve miyokarditin etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B coxsackie viruslar b) Polyomavirus c) Solunum sinsityal virusu d) Reovirus e) Sitomegalovirus Cevap A (Jawetz. 57. b) Heterofil antikorlar saptanır. kendiliğinden iyileşen bir infeksiyon oluşturur.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin protein sentezini inhibe ederek etki gösterir? a) Tetrasiklin b) Polimiksin B c) Rifampin d) Vankomisin e) Penisilin Cevap A (Ustaçelebi. Çoçuklarda genellikle hafif. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.213242) Birçok balgam örneği gereksiz yere kültüre tabi tutulur. Bu hastalıkları oluşturan etken hangi virus ailesinde sınıflandırılır? a) Herpesvirus b) Poxvirus c) Adenovirus d) Myxovirus e) Paramyxovirus Cevap A (Jawetz. Delta ajanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Tam olmayan hepatit B virusudur. Keiser. Review of Medical Microbiology. 1991. c) Hepatit B virusu mutantıdır. s. Cevap E (Howard. s. Gram boyamada şu bulgular mevcuttur. Cengiz ve ark. Adelberg. b) Hepatit A virusuna benzer.452-456) Delta virusu ilk kez 1977 yılında tarif edilmiş ve son zamanlarda defektif bir RNA virusu olduğu gösterilmiştir ki replikasyonu için HbsAg’ye ihtiyaç duyar. Melnick. MEDĐTEST Cilt 9. Tilton. Sayı 2. d) Hastada Vincent hastalığı vardır. akut solunum hastalığı ve poliomiyeliti andıran paralitik hastalık gibi çeşitli hastalıklara neden olurlar. Smith. Non-B hepatit etkenidir. Epidemik plörodinia Coxackie virusu tarafından oluşturulan bir hastalıktır.baskı. Bu örnekler nadiren hastanın respiratuvar problemine sebep olan ajanı ortaya koyar ve kuşkulu laboratuvar sonuçlarına yol açar. s. Melnick. b) Đnflamatuvar cevap için herhangi bir bulgu yoktur.Aşağıda verilen bulgulardan biri hariç hepsi infeksiyöz mononükleozis ile ilişkilidir. büyük büyütmede 8-10 polimorfonükleer lökositler ve gram negatif basiller. 2000 59. Balgam genellikle tükrükle kontaminedir ya da hemen hemen tamamı tükrükten oluşur.Çocukluk çağında su çiçeği geçiren erişkinler bazen hastalığın veziküler seyreden rekürran formunu geçirirler.Laboratuvara incelenmek üzere bir balgam örneği getirilmiştir. 109 .422-439) Suçiçeği-Zoster virusu Herpes virus grubunda yer alır. 61. Soruda balgam iyi bir örnek gibi görünmektedir. e) Non-A. s.. 62. Adelberg. s. Adelberg. Weissfeld. c) Göğüs röntgeninde bilateral hiler adenopati görülür. e) Balgamın görünümü Hemophilus pnömonisini anımsatmaktadır. salya ile kontamine olmuştur. c) Hastada pnömokokkal pnömoni mevcuttur. Clinical and Pathogenic Microbiology. Tekrarlayan infekisyonlar erişkinlerde görülür. Bakteri hücresindeki 30S ribozomal alt ünitesine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Nadir epitel hücreleri. Melnick.81-9) Tetrasiklinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. 1991. Laboratuvar uzmanı olarak yorumunuz hangisidir? a) Değerlendirmek için balgam.MĐKROBĐYOLOJĐ 56. 58. Pleomorfik gram negatif çomaklar Haemophilus tanısını desteklemektedir. Cevap D (Jawetz. Review of Medical Microbiology. d) Lenfadenopati görülür. d) Tam olmayan bir RNA virusudur.475-477) Coxackie viruslar aseptik menenjit. a) Latent olmayan bir virus infeksiyonudur. akut veya kronik hepatit B infeksiyonu olan hastalarda gelişir. 1991.Delta virus hepatiti. 1991.Aşağıdakilerden hangisinde Negri inklüzyon cisimcikleri konak hücrelerde karakteristiktir? a) Kabakulak b) Đnfeksiyoz mononükleozis c) Konjenital kızamıkçık d) Aseptik menenjit e) Kuduz Cevap E (Jawetz.539-544) Bütün olgularda bulunmamasına rağmen Negri inklüzyon cisimcikleri kuduz için patognomoniktir. ancak salgıların kültürü yapılmalıdır. 1. Melnick. 1993. 1999. Hamileliğin ilk trimestirinde Coxackie infeksiyonu geçiren annelerden doğan bebeklerde konjenital kalp lezyonları indisansı normalin iki mislidir. s. Mutlu. Bakteriyostatik etkilidirler. Review of Medical Microbiology. 60.

s. s. Review of Medical Microbiology. bulaşıcı ve makülopapüler döküntü ile karakterize bir enfeksiyondur. Adelberg.Hangi virus küçük çocuklarda en önemli krup sendromu etkeni olup. Đnkübasyon dönemi 9 gündür.Aşağıdaki sendromlardan biri hariç hepsi adenoviruslar tarafından oluşturulur. 65. 2000 . Melnick. Đnfekte hücre membranında hemaglütininlerin oluşması nedeni ile memeli hücre kültürleri alyuvarları hemadsorbe ederler. Adelberg. a) Epidemik akut solunum hastalığı b) Gastroenterit c) Boğmaca benzeri hastalık d) Keratokonjonktivit e) Akut hemolitik anemi MEDĐTEST Cilt 9.Echoviruslar sitopatojenik insan virusları olarak hangi sistemi esas olarak infekte ederler? a) Solunum sistemi b) Merkezi sinir sistemi c) Kan ve lenfatik sistem d) Đntestinal sistem e) Üriner sistem Cevap D (Jawetz. Review of Medical Microbiology.Çocukların sıklıkla görülen döküntülü hastalığı olan kızamıkçık için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygun olanıdır? a) Kızamık ve kızamıkçık etkeni aynı virustur. 1991. Bu hastalarda lenfadenopati ve periferik yaymada görülen atipik lenfositlerin varlığı karakteristiktir. Adelberg. Melnick. Smith. 110 66. Aşağıda verilen viruslardan hangisi defektiftir? a) Herpes Simplex tip 2 b) Sitomegalovirus c) Hepatit A virus d) Hepatit D virusu e) Epstein-Barr virusu Cevap D (Jawetz. bronşiyolit ve pneumoniyi içine alır.435-436) Đnfeksiyoz mononükleozisli hastaların %50-80’inde koyun eritrositlerini aglütine eden heterofil antikorların titresinde artış görülmektedir. 1991. Melnick.447-479) Echoviruslar poliyomiyelit çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. Review of Medical Microbiology. Enterik yolla geçer ve hastalık enterik hepatit C olarak tanımlanır.Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) insanların yavaş virus infeksiyonudur. s. HEV için halen rutin bir test mevcut olmayıp. Echovirusların bugün insanların intestinal sistemini infekte ettikleri bilinmektedir. Clinical and Pathogenic Microbiology. s. Review of Medical Microbiology. Tilton. Adelberg. Review of Medical Microbiology. s. Bu hastalığın muhtemel etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Hepatitis B yüzey antijeni b) Hepatitis C c) Hepatitis D d) Hepatitis E e) Rotavirus Cevap D (Howard. Bu hastaların serumlarındaki antikorlar hangi hastalığı oluşturan virusla reaksiyona girerler? a) Kuru b) Scrapie c) Creutzfeldt-Jacob hastalığı d) Kızamık e) Progressif Multifokal Lökoensefalopati (PML) Cevap D (Jawetz. memeli hücrelerini infekte ettiğinde alyuvarları hemadsorbe eder? a) Grup B coxsackie viruslar b) Rotavirus c) Parainfluenza virus d) Adenovirus e) Rhinovirus Cevap C (Jawetz. 1991. 67. 1991. koriza ve ateşle aniden başlar. 69.755776) Hepatit E virusu tek iplikli bir RNA virusudur.Bir hastada Hepatit A virusuna (HAV) ait bütün gastrointestinal bulgular mevcut olup buna rağmen HAV-IgG ve HAV-IgM antikorları negatiftir. Hastalık ani başlar ve kataral semptomlar görülür. 64. 63.546) SSPE Kızamık virusuna benzer bir virus tarafından oluşturulur. Cevap D (Jawetz. Adelberg.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap A (Jawetz. 1991. 1991. Sayı 2. b) Đnkübasyon dönemi ortalama 3-4 haftadır. Melnick. d) Hastalık öksürük. Melnick. Kızamıkçık (german measles) ateşli akut bir hastalık olup döküntü ile seyreder. 1993. Melnick. Ve hastalarda hem serum hem de BOS’da yüksek düzeyde kızamık antikoru mevcuttur. Review of Medical Microbiology.521-523) Parainfluenza virusları yenidoğan ve küçük bebeklerde solunum hastalığı oluşturan önemli viruslardır. tanı klinik belirtiler ve diğer hepatit viruslarının ekarte edilmesi ile yapılmaktadır. Hastalığın spektrumu hafif ateşli nezle.527-535) Kızamık (Rubeola) akut. s. c) Veziküler döküntüler karakteristiktir. krup. Adelberg. 68. Keiser. s.384-385) Hepatit D virusu defektif bir virustur ve sadece hepatit B virusunun varlığında replike olur.Replikasyon için gerekli bir veya birkaç geni olmayan virusa defektif adı verilir. Weissfeld. e) Serumdaki özgül antikorlar koruyucu değildir.

69 e) Rotavirus tip 1.791-796) Maternal parvovirus B19 enfeksiyonlarında oluşan viremi plasentadan fötüse geçebilir. 73. 74. Kobayashi.8 d) Enterovirus tip 68.baskı. Adenoviruses in Medical Microbiology. s. Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinomalı hastalarda hazırlanan hücre kültürlerinde Ebstein-Barr virüs antijenlerine rastlanılmaktadır. 72.194200) Ebstein-Barr virüs primer olarak adolesan çağının ve gençlerin bir hastalığı olan Enfeksiyoz Mononükleoz’u oluşturur.2 Cevap A (Murray. Herpes Simplex Viruses in Virology.238-268) Arboviruslar vertebralılarla kan emen artropodlarda üreyerek hayatlarını devam ettiren viruslardır. Yellow fever virusu da ilk keşfedilen bir Arbovirus’tur.baskı. Human Herpesviruses in Medical Microbiology. 70. 76.MĐKROBĐYOLOJĐ Cevap E (Howard.464) HIV enfeksiyon geçiren kişilerde ileri dönemde kötü huyla tümör oluşumları gelişmektedir. Bu kötü huylu tümörler arasında ise mavimtrak kırmızıyı veya koyukahverengi plaklar ve nodüller şeklinde ortaya çıkan kaposi sarkomu ilk sırayı almaktadır.781783) Adenoviruslar doğada çok yaygındırlar ve birçok klinik hastalığa neden olabilir.Burkitt lenfoması ve nazofaringeal karsinoma ile ilişkin olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Varicella-Zoster virüsü b) Papovavirüs c) Human T lenfotropik virüs d) Ebstein-Barr virüsü e) Ebola virüsü Cevap D (Akan. s. spontan abortus veya ölü doğum gibi fetal enfeksiyon komplikasyonlarına neden olabilen virus hangisidir? a) HSV b) CMV c) Parvovirus B19 d) Rubella e) EBV Cevap C (Ustaçelebi. 1993. Sayı 2. Kobayashi.Aşağıdaki viruslardan hangisi vektör aracılığı ile bulaşır? a) Reovirus b) Rotavirus c) Yellow fever virusu d) Rabies virusu e) Coxackie virus tip A Cevap C (Akan.baskı. 1999.3 c) Rhinovirus tip 3.Nonimmun hidrops fetalis. Keiser. s. Pfaller. 2. 2. 2. Rosenthal. 3.baskı. Hastaların büyük bir çoğunluğu komplikasyonsuz olarak iyileşir. ileri dönemlerde olursa nonimmun hidrops fetalis veya ölü doğuma neden olabilir.564-570) Adenoviruslar özellikle askere yeni alınmış acemi askerler arasında bazen sonu ölümle bitebilen ve salgın şekilde seyreden akut solunum yolu hastalıklarına neden olabilmektedir. Bir adenovirus olmayan Parvovirus B19 akut hemolitik anemiye neden olur.Aşağıdaki viruslardan hangisi acemi askerler arasında seyreden akut solunum yolu hastalığına neden olurlar? a) Adenovirus tip 4. Genel ve Özel Viroloji. 1994. s. Üstelik vulval ve servikal kanserlerle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. Rosenthal. 71. 111 . s. 75. 1996. Smith. 1994. s. HSV-2 de bir DNA virusudur. Tilton.Aşağıdaki viruslardan hangisi onkojenik potansiyele sahip bir virustur? a) Herpes simplex tip 2 b) Parainfluenza tip 1 c) Rhinovirus tip 3 MEDĐTEST Cilt 9.2297-2342) DNA viruslarının tamamına yakın bir kısmının onkojenik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. 2000 d) Rotavirus tip 1 e) Echovirus tip 10 Cevap A (Fields.571-594) HSV tip 2’nin yapmış olduğu hastalıkların en önemlilerinden biri doğum esnasında anneden bebeğe bulaşarak generalize neonatal herpes oluşturmasıdır. s.Aşağıdaki viruslardan hangisi doğum esnasında bebeğe bulaşarak ciddi yaygın infeksiyonlara neden olur? a) Rhinovirus b) Herpes simplex tip 2 c) Adenovirus tip 41 d) Coronavirus e) Rubella Cevap B (Murray. Eğer geçiş gebeliğin ilk trimestrinde olursa spontan abortus.baskı.7 b) Parainfluenza tip 1. Genel ve Özel Viroloji.baskı. Knipe.Kaposi sarkomu hangi viral enfeksiyon geçiren kişilerde sık görülür? a) Rhabdovirus b) Ebstein-Barr virüs c) Filovirüs d) Papillemavirüs e) Human Immunodeficiency Virüs Cevap E (Akan. Weissfeld. Arbovirus Genel ve Özel Mikrobiyoloji. s. 2. Clinical and Pathogenic Microbiology. 2. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Pfaller.

571-594) Herpesviruslar zarflı viruslardır ve asit. 14.haftaya kadar geçirilen infeksiyonlarda bu risk % 6-10 oranlarına düşmekte. a) Primer hedefi B lenfositler. seyri önceden tahmin edilebilen ve yıllar sonra ölümle sonuçlanan hastalıklardır. 2. Anne hamileliğin ilk iki haftasında kızamıkçık infeksiyonu geçirecek olursa fötüste infeksiyon gelişme olasılığı % 80'dir. O nedenle d şıkkı yanlıştır. Özellikle organogenesisin en aktif olduğu 8-12. infeksiyon gelişmemiş denir ve gebelik sürdürülebilir. akut infeksiyonun göstergesi olan Rubella IgM antikoru açısıdan pozitif olarak bulunursa fetüs tahliye edilmelidir. 79. Eğer anne temastan hemen sonra yapılan testte Rubella IgG açısından pozitif bulunursa. Rosenthal. Medical Microbiology. Ancak temastan hemen sonra Rubella IgG negatif ise takibe alınmalı ve üç hafta sonra hem Rubella IgG hem de Rubella IgM araştırlmalıdır.Daha önce kızamıkçık geçirip geçirmediği konusunda bilgisi olmayan 6 haftalık hamile bir kadın iki gün önce kızamıkçık infeksiyonu olan bir çocukla temas ettiğini söylemektedir ? Bu durumda ilk olarak yapılması gerekli en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Gebelik derhal sonlandırılır. s.571-583) Varicella Zoster Virusunun primer hedefi mukoepiteliyal hücreler.baskı. d) Hemen amniyosentez yapılır ve bu sıvıda rubella IgM antikorları araştırılır. 1999. Progresif Multifokal Lökoensefalopati 'in etkeni Papovavirus. Medical Microbiology. Cevap A (Murray. 80. virusun fötal dokularda meydana getirdiği etkiler sonucunda bir çok malformasyon ortaya çıkmaktadır. daha sonra ördek embriyo hücre kültüründe 5 kez pasaj yapılarak atenüe edilmiş canlı aşıdır. s. c) Đkozahedral simetri gösterirler. 2. Subakut Sklerozan Panensefalit'in etkeni kızamık virusu. 1994. s. c) Anneden hemen kan alınıp. rubella IgG antikorları araştırılır.1007-11) Yavaş virus infeksiyonları kuluçka süresi uzun. solvent ve deterjanlara dayanıksızdırlar. diğer bir deyişle ilk trimestrde kızamıkçık virusu ile infekte an112 nelerin bebeklerindeki risk % 20-30 civarlarında olmaktadır.haftalarında.953-6) Kızamıkçık virusu teratojenik etkisi olan bir virustur. Temastan sonra infeksiyon gelişimi ve etkene spesifik antikorların oluşabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerektiğinden temastan hemen sonra amniyosentez yapılarak. b) Primer olarak su çiçeği hastalığının etkenidir. solunum yolu ile ayrıca ciltteki lezyonlara temasla bulaşabilir. 78.Varicella Zoster Virusu için yanlışı işaretleyiniz. 1999. Progresif Rubella Panensefalit'in etkeni kızamıkçık virusu ve Visna hastalığının etkeni Retrovirustur. Anne 21. Prionlar. 2000 . Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. organogenesis sırasında persisten infeksiyona yol açtığı ve özellikle kromozomlarda kırılmalara neden olduğu gösterilmiştir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bu aşamada anne. b) Glikoprotein içeren bir zarfları vardır.. Mekanizma tam olarak bilinmemekle beraber. kendiliğinden replike olabilen. Mutlu. latent enfeksiyon yeri ise nöronlardır.günlerde yapılan testlerde Rubella IgM negatif bulunursa. primer yeşil maymun böbrek hücrelerinde 77 kez. solvent ve deterjanlara dayanıklı viruslardır. Kobayashi. b) Anneden hemen kan alınıp. Cevap D (Murray. Pfaller. virusun embriyonik hücreleri infekte ederek çoğalmalarını inhibe ettiği. Kobayashi. c) Sekonder olarak Herpes Zoster’e neden olur. Pfaller. Rubella IgM antikorlarının araştırılmasının değeri yoktur. 1994. e) Litik. Diğer şıklardaki ifadeler ise bu virus için doğrudur. 1.Herpesviruslar için hangisi yanlıştır? a) Çift iplikli DNA viruslarıdır.baskı.Aşağıdakilerden hangisi Yavaş virüs hastalıklarından birisi değildir? a) b) c) d) e) Subakut Sklerozan Panensefalit Progresif Multifokal Lökoensefalopati Scrapie Progresif Rubella Panensefaliti Visna Cevap C (Ustaçelebi. MEDĐTEST Cilt 9. bu kişinin çocukluk döneminde kızamıkçık infeksiyonu geçirip geçirmediğini anlamak için önce serumunda Rubella IgG antikorlarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Hamile bir kadın gebeliği sırasında kızamıkçıklı bir çocukla temas edecek olursa. latent enfeksiyon yeri ise monositlerdir.baskı. O nedenle a şıkkı yanlıştır.baskı. en küçük virusten daha küçük olan yaklaşık 250 aminoasitten oluşan proteinlerdir. Rosenthal. persistent ve latent enfeksiyon oluşturabilirler. Kızamıkçık aşısı. 1. e) Virus. Gebelere canlı virus aşısı yapılmaz. Scrapie hastalığına virus değil bir prion sebep olmaktadır. 30 ve 45. Herpes viruslar diğer şıklarda ifade edilen tüm özelliklere sahiptirler. s. Sayı 2. fötal risk yoktur. d) Asit. Cevap B (Ustaçelebi. d) Herpes Zoster’li hastaların vezikül sıvılarından çocuklara bulaşırsa primer enfeksiyona neden olur. rubella IgM antikorları araştırılır. Cengiz ve ark. e) Anneye derhal kızamıkçık aşısı yapılır.MĐKROBĐYOLOJĐ 77.

Mutlu.843-8) Epstein Barr virus (EBV).. EBV'nun infeksiyöz mononükleoz. Mutlu. Böylece salya ile bulaşan virus konak hücrelere adsorbe olmadan inaktive edilebilir. S. Hastalığın erken döneminde lenfosit sayısı normal veya düşüktür.14 ve 28. 1. litik veya latent infeksiyonlar yanında infekte ettiği hücreleri transforme eden bir herpes virusudur. 2000 d) Kızamıkçık e) Toksoplazmoz Cevap A (Ustaçelebi. s.Hangisi toxoid aşı değildir? a) Difteri b) Botulismus c) Sabin d) Tetanoz e) Gazlı gangren Cevap C (Ustaçelebi. Mononükleer hücreler %60-70 oranındadır. N. toksoplazmoz.baskı. kişiye insan kaynaklı kuduz immünglobulini yapılır d) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. Ancak ağır ve derin ısırıklarda antiserum şarttır. günlerde intramusküler olarak 0. kabakulak ve ilaç reaksiyonlarında da görülmektedir.pneumoniae ve Listeria bütün çocukluk çağı bakteriyel menenjit olgularının %80-90’ından sorumludurlar. Genel kural olarak hayvan ısırıklarına dikiş atılmamalıdır.981-5) Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kişiye ilk ve acilen yapılması gereken işlem yaranın bol sabun ve suyla yıkanmasıdır. s.Aşağıdaki infeksiyon hastalıklarından hangisinde atipik lenfositoz görülmez? a) Herpes simplex virus (HSV) gingivostomatiti b) Đnfeksiyoz mononükleoz c) Kabakulak MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi aşı yapılmasına engel bir durumdur? a) Prematürite b) Steroid tedavisi alıyor olmak c) Anne sütü alıyor olmak d) Hafif ateşli enfeksiyon varlığı e) Başka bir nedenle antibiyotik kullanıyor olmak Cevap B (Ustaçelebi. N. genel kanının aksine kontrendike değildir. Clinical and Pathogenic Microbiology.Aşağıdakilerden hangisi Burkitt lenfoma ile ilişkilidir? a) Epstein Barr virus b) Varicella Zoster virus c) Herpes simplex virus d) Rubella virus e) Rueola virus Cevap A (Ustaçelebi. H. dünyanın her yerinde bulunabilen. b) Kişiye üçer gün arayla üç doz Đnsan Diploid Cell Vaccine (HDCV) aşısı yapılır. 1. 83. 82. 86. Ancak Listeria’ya karşı aşı yoktur. Keiser. Daha sonra yapılacak tedavi hiperimmün antiserum uygulamasıdır. Cengiz ve ark.Eğer hayvan 10 gün geçmesine rağmen ölmezse aşının devamına gerek yoktur. Cengiz ve ark. s. 1999. Cengiz ve ark.baskı.Günümüzde en emin aşı insan diploid hücre aşısı (HDCV) dir.843-8) Đnfeksiyoz mononükleoz hastalığının etkeni Epstein Barr virusudur. Bunların yaklaşık %30'u atipiktir. 84.Hafifi ısırık veya sıyrık olgularında hiper immün antiserum gerekmez. Burkitt lenfoma ve nazofaringial karsinomanın etiyolojisinden sorumlu olduğu serolojik ve nükleik asit hibridizasyon yöntemleriyle gösterilmiştir. Đkinci ve üçüncü haftalarda lenfosit sayısı yükselir. yapılır. 1999. Tilton. Atipik lenfositler sadece EBV'un neden olduğu Đnfeksiyoz mononükleozda değil siyomegalovirus infeksiyonu.meningitidis.000-50. grup A b) N.meningitidis’e karşı tetravalan bir aşı.Yenidoğan ve çocuklarda bakteriyel menenjit ciddi bir problemdir. Ateş ancak 30oC’nin üstüne çıkarsa kontrendikedir. başka nedenle antibiyotik kullanımı. 0. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Aşağıdaki bakteriyel menenjitlerden biri hariç hepsi aşılamayla önlenebilir. Mutlu. c) Yara bölgesi sabunlu su ile yıkanır. 113 .pneumoniae’ye karşı 23 serotipi içeren bir aşı vardır.. 1999. Son aşıdan sonra 10' ar gün ara ile iki kez tekrar edilir. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. dikilir. akut viral hepatit. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. 1.3. Smith. kızamıkçık. 12.321) Hafif ateş.7.MĐKROBĐYOLOJĐ 81.285-286) H. 85. s. 1993.1 ml..000-18. meningitidis. prematürite.000 /mm3 olabilir. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. yapılır.influenzae. S. a) Neisseria meningitidis. influenzae tip B’ye karşı proteinle konjuge saflaştırılmış polisakkarit aşı mevcuttur. Weissfeld. 1999.000 /mm3 ve hatta 30. e) Yara bölgesi bol sabunlu su ile yıkanıp kişiye insan kaynaklı kuduz immunglobulini ve tam doz HDCV aşısı yapılır.316) Sabin canlı atenüe polio aşısıdır. Kişiye ördek embriyosu aşısı yapılır. Ördek embriyo aşısı ısırılmadan sonra 21 gün süre ile hergün 1 ml.baskı. Önlenemeyeni seçiniz. s. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Sayı 2. Cevap E (Ustaçelebi.Kuduz şüpheli bir sokak köpeği tarafından derin şekilde ısırılan ve hayvanın kaçtığını söyleyen bir kişiye yapılması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir ? a) Yara bol sabunlu suyla yıkanıp. grup C c) Listeria d) Streptococcus pneumoniae e) Haemophilus influenzae Cevap C (Howard. Kuduzun tedavisinde ve korunmada hiperimmün serum ve aşılama birlikte yapılmaktadır.

1996.Renal transplant hastası rejeksiyon reaksiyonu ve pneumoni nedeniyle takip edilmekte. 1999. çift cidarlı. Dış kısmında kahverengi.184) Toxoplazmoz infeksiyonlarında ilk ortaya çıkan immünglobulin IgM dir.. s. Beyinin arka bölümlerine yayılan amip serebral kortekste gelişir. Clinical and Pathogenic Microbiology. 8. Bu nedenle çiğ et yenmesiyle bulaşmaktadır. 94) Yaradan alınan materyalin NNN besiyerine ekiminin yapılması ve promastigot fprmların görülmesinden sonra tanıya gidilebilir. 1997. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. Baskı. 89. Tıbbi Parazitoloji.Aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan ve insanlarda akut menenjit ve menengoensafalit etkeni olan amiptir? a) Entamoeba histolytica b) Endolimax nana c) Naegleria fowleri d) Iodamoeba butschlii e) Dientamoeba fragilis Cevap C (Altıntaş. 222) Taenia saginata yumurtası Taenia solium'unki ile hemen tamamiyle aynı şekilde görülür. Smith. Balgamında kurta benzer oluşumlar izleniyor. Krotoski. Protozoon Hastalıkları. IgM antikorları ise IgG antikorlarından daha önce gelimeye başlar.340-345) Trichinella spiralis canlı larva doğurur ve konaklarının çizgili kaslarında yerleşir. John. Serolojik yöntemler içinde SabinFeldman boya testi bugün hala referans test olarak değerini korumaktadır.Baskı.baskı. pulmoner. Çok hareketlidirler. 88.Baskı. Anğ. 4 haftada en yüksek seviyeye ulaşarak en çok 6-8 ay içinde kaybolur.MĐKROBĐYOLOJĐ 87.Yuvarlak. Ancak hastalığın klinik safhasını saptamak için yöntemin belli aralıklarla tekrarlanması ve diğer bazı yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. 35 çapındadır. Bu antikorlar infekiyonun ilk haftalarında gelişmeye başlar. Beyinde amibik apse oluşumu enderdir. Tilton. Dışkı incelenmesinde rhabditi-form larva görülüyor.672675) Strongiloidiasis üç şekilde izlenebilir: Kutanöz. 2000 . Töreci. Reaktivasyon olmazsa en erken 2 yıl içinde düşer.Deri Leishmaniosis'inde lezyondan materyalin NNN besiyerine ekimin yapılmasından sonra Leishmanialar besiyerinde hangi formda ürerler? a) Amastigot b) Promastigot c) Epimastigot d) Tripomastigot e) Trypanosoma Cevap B (Kuman. s. 114 90. SF daha çok IgG antikorlarını ortaya çıkarır. Periferik kanda eozinofiller mevcut değil.Aşağıdakilerden hangisi tek başına akut toxoplasmosis göstergesi olarak kabul edilemez? a) Ig M pozitifliği b) Ig G pozitifliği c) Serokonversiyon (Anti-toxoplasma antikorlarının negatif değerden pozitif değere dönüşmesi) d) Sabin-Feldman testinde 1/1000 ve üstü titrelerde pozitiflik e) Tanı materyalinde PCR ile toxoplasma DNA'sının gösterilmesi Cevap B (Altıntaş. 93) Tatlı sularda serbest yaşayan formları kamçılıdır.35m çapında yuvarlak. Weissfeld. 91. MEDĐTEST Cilt 9. a) Necator b) Hymenolepis c) Ascaris d) Loa loa e) Strongyloides Cevap E (Howard.. 4. 1. Keiser. Akut menengitis ve meningoensafalite neden olurlar. Sayı 2. Genelde tüm vücut sıvıları larva içerir. 1-2 ayda en yüksek düzeye ulaşır. intestinal. Tatlı su havuzlarında ve termal sularda yüzen kamçılı yapılar insanlara ağız ve burun yolu ile bulaşarak ameboid şekle dönüşürler. s. iki cidar arasında çizgilenmeler gösteren yumurta aşağıdaki helmintlerden hangisine ait olabilir? a) Fasciola hepatica b) Diphlobothrium latum c) Dicrocoelium lanceatum d) Taenia saginata e) Paragonimus westermani Cevap D (Çetin. 92. s. 1. Diğer seçeneklerden hiçbiri çiğ et yenmesiyle bulaşmamaktadır. Klinik hızla ilerleyen ve bir haftada ölümle sonuçlanan beyin lezyonu şeklindedir.Aşağıdaki nematodlardan hangisi canlı larva doğurur ve çiğ et yenmesiyle bulaşır? a) Wuchereria bancroftii b) Trichinella spiralis c) Dracunculus medinensis d) Trichuris trichura e) Strongyloides stercolaris Cevap B (Markell. 1997. Muhtemel organizma. Bu formlar bölünerek çoğalırlar. Son derece özgün ve duyarlı bir yöntemdir. s. çizgili görünen bir örtü vardır. Tıbbi Genel Parazitolji ve Protozooloji. s. 1993. Altıntaş. Markell and Voge’s Medical Parasitology.

s. MEDĐTEST Cilt 9. öksürük. Yukarıda sayılan diğer maya türleri içerisinde Candida tropicalis yalancı pozitif test sonucu verir. C..baskı. e) Đlk kriptokoksik infeksiyon fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar. Weissfeld. Pneumocystis önceden sporozoa olarak değerlendirilmiş bir parazit olarak düşünülürken gerçekte bir mantar olduğu tesbit edilmiştir.Kanser. 97.Hamileliğin üçüncü trimester’inde aşağıdaki hangi organizma normalden daha sık olarak vajinal infeksiyona neden olur? a) Candida b) Acinetobacter c) Aspergillus d) Exophilia e) Epidermophyton Cevap A (Jawetz. Smith. Smith. 4. siyanoza neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Cryptosporidium parvum b) Entamoeba histolitica c) Pneumocystis carinii d) Paragonimus westermanni e) Fasciola hepatica Cevap C (Kuman. s. lenforetiküler malinite. Baron. organ transplantasyonu ve diğer hastalıklar nedeniyle immunsupresif ilaç kullananlarda . Bunun için deneyimli bir teknisyen tarafından testin değerlendirilmesi önerilmektedir. Sayı 2. Manuel of Clinical Microbiology.MĐKROBĐYOLOJĐ 93. Varyete neoformans tüm dünyada yaygınken. Keiser. Altıntaş. Gebeliğin 3.baskı. Weissfeld. Pfaller.323-325) Candidalar ağız. 3.Malnütrisyonlu prematüre veya primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Deriden başka herhangi bir giriş yolunun önemli olduğu gösterilmemiştir.“Germ tube” testi aşağıdaki maya türlerinin hangisinin tanımlanmasında önem taşır? a) Candida krusei b) Candida tropicalis c) Candida albicans d) Candida lipolytica e) Candida glabrata Cevap C (Murray.1189) Cryptococcus neoformans’ın bilinen dört serotipi vardır. s. vajina ve gastrointestinal sistemin normal florasında yer alır. gattii olarak bilinen iki variyetesi gerçekten epidemiyolojik farklılıklar sergiler.neoformans var. c) Kapsülünün saptanması tanımlanmasında önem taşır. varyete gattii daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerden izole edilmektedir. 2000 96.Sessiz bir dönemden sonra özellikle polpne. 95. 7. b) Bilinen iki varyetisi epidemiyolojik farklılıklar sergiler. Adelberg. 1993. Tenover. 2.600604) Kutanöz sporotrikozis Sporothrix schenckii tarafından oluşturulur. 1999. Clinical and Pathogenic Microbiology. Tilton. geri ve kalabalık koşullarda yaşayan çocuklarda. s. d) Oluşturduğu sistemik infeksiyonda üriner sistem affinitesi oldukça tipiktir. 94. 1993. Hastalık: 1. Yolken. Tilton. 1999. 7. Kuluçka dönemi genellikle 3-8 haftadır.1189) Candida albicans’ın hızlı tanısında en değerli ve en basit testlerden birisi de “Germ tube” testidir. trimestirinde olan veya diabetli kadınlarda vulvo vajinal kandidiyazis görülür. 1996. Testin Candida albicans için oldukça spesifik olması yanında bazı izolatlarda test sonucunun negatif olduğu da gözlenmektedir.carinii pneumonisinin gelişmesidir. Yolken. Baron.AIDS hastalarının %60’ından fazlasında ilk kliniğin ortaya çıktığı. neoformans var. a) Microsporidium b) Cryptosporidium c) Pneumocystis d) Blastocystis e) Blastomyces Cevap C (Howard.. Keiser. Review of Medical Microbiology. siyanoz gibi solunum fonksiyon belirtileri başlar. Tenover. immünsupresif ilaç kullananlarda.680681) AIDS klasifikasyonlarındaki kriterlerden biri P. s. Bir ölü doğum ve 3 günlük bebekte transplasental geçiş bildirilmiştir. solunum yolu ile bulaşan. öksürük. AIDS'li hastalarda fırsatçı patojen olarak hastalığa yol açan. 98.prematüre.AIDS'li hastalarda fırsat düşkünü parazit olarak görüldüğü bildirilmiştir. neoformans ve C. fungus olabilecek bir parazit. Manuel of Clinical Microbiology.Primer immünyetmezliği olan çocuklarda. Cevap D (Murray. 1991. Đlk infeksiyonu fungusun akciğerlere inhalasyonu ile başlar ve 115 . Melnick. Bir kapsüle sahip tek patojen maya türüdür. Protozoon Hastalıkları. polipne. Bu organizmanın konağa giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Lenfatik sistem b) Solunum yolu c) Deri d) Ağız e) Mukoz membranları Cevap C (Howard.Bir maya türü olan Cryptococcus neoformans için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) En az dört serotipi tanımlanmıştır. s.Sporothrix schenckii bahçe işleri ile uğraşanların bir meslek hastalığıdır.187) Bulaşım solunum yolu ile olmaktadır. Pfaller. malnutrisyonlu. Clinical and Pathogenic Microbiology.

Staib besiyerinde yapılan kültürde kahverengi koloniler oluşmuştur. Cengiz ve ark. Tenover. 100. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji.baskı. Tenover. 1. Mutlu. Baron. 1999. 1999. Mutlu.baskı. tomurcuklanma gösteren.. 101.Fırsatçı bir mikoz tablosu olan zigomikozun oluşumunda aşağıdaki klinik durumların hangisi hastalarda en sıklıkla gözlenmektedir? a) Diabetes mellitus b) Pankreatit c) Oral kandidoz d) Orak hücreli anemi e) Hipotiroidi Cevap A (Murray. örnekten hazırlanan preperatlarda. 1999.Scedosporium apiospermum aşağıdaki funguslardan hangisinin anamorfik (aseksüel) haline verilen isimdir? a) Pseudoallescheria boydii b) Aspergillus nidulans c) Fusarium solani d) Candida albicans e) Trichopyton rubrum Cevap A (Murray. 2000 . s. Baron. 99.1087-91) Şıklarda verilen mantarlardan. 7. subkütanöz mikoz olgularından en sıklıkla izole edilen ajandır. Özellikle akciğer örneklerinde bu sferüllerin görülmesi tanı açısından oldukça anlamlıdır. 103. s. Pfaller. Vücutta ise bir kese şeklindeki sferül denilen yapıyı oluşturur ve içinde yüzlerce endosporu saklar. Doğada hifal formda bulunur ve oldukça infeksiyöz olan artrokonidyalarının solunmasıyla infeksiyon başlar. Ketoasidik bir durumda bulunan hastalar özellikle risk altındadır. s. Tüberküloz lenfadeniti. lepra ve Buruli ülserinin etkeni olan mikobakterilerde gram boyanma özelliğinden bahsedilmez. maya hücreleri görülmüş. özellikle kontrol edilmemiş bir diyabet varlığı çok büyük önem taşır.Đnfeksiyonu sırasında sferül oluşumunun gözlenmesi hangi fungus için oldukça tipiktir? a) Histoplazma capsulatum b) Blastomyces dermatitidis c) Sporothrix schenckii d) Coccidioides immitis e) Paracoccidioides brasiliensis Cevap D (Murray.MĐKROBĐYOLOJĐ disseminasyon oluştuğunda ise santral sinir sistemi affinitesi nedeniyle özellikle meninkslerde infeksiyona yol açar. Pfaller. tomurcuklanma gösteren. laboratuvar tanıda her iki formun da birarada görülmesi tanımlama açısından kolaylık sağlamaktadır. 102. s. Sayı 2. etrafı kapsülle çevrili." En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Histoplasma capsulatum b) Coccidioides immitis c) Pneumocystis carinii d) Aspergillus fumigatus e) Cryptococcus neoformans Cevap E (Ustaçelebi. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Manuel of Clinical Microbiology.baskı.457-61) Aktinomikozlar en sık serviko-fasiyal yerleşim gösterir. 116 MEDĐTEST Cilt 9. Tenover. Aktinomyces'ler gram pozitif boyanan bakterilerdir. gram pozitif. Yolken. Yolken. Fistülize lezyondan gelen irinin içinde sülfür granüllerinin görülmesi ön tanıda oldukça önemlidir. Pfaller.1242) Bir fırsatçı mikoz tablosu olarak zigomikozun gelişiminde hastada. Teleomorfik bir yapı sergileyen bu fungusun anamorfik şekline Scedosporium apiospermum adı verilmektedir.baskı. Cengiz ve ark. 7. Manuel of Clinical Microbiology. 1999. Her ikisinin de mikroskobik morfolojileri farklı olup.."Boyunda sert bir şişlik halinde başlayan daha sonra yumuşayarak deriye açılıp boşaldığı söylenen bir lezyondan akan irinin içinde sarı renkli sülfür granüllerinin bulunduğu dikkati çekmiş.1269) Coccidioides immitis diğer şıklarda yeralan türler gibi dimorfik bir fungustur. Sifiliz etkeni olan Trepanoma pallidum subsp.baskı. 1. 7. Staib besiyerinde kahverengi koloniler oluşturan tek maya mantarı Cryptococcus neoformans'dır. Bu durumda en muhtemel tanınız aşağıdakilerden hangisidir ? a) Aktinomikoz b) Tüberküloz lenfadenit c) Lepramatöz lepra d) Buruli ülseri e) Sifiliz Cevap A (Ustaçelebi. pallidum ise ışık mikroskobunda görülemeyecek kadar incedir ve bakteriyolojik boyalarla güç boyanır. Baron. Yolken. s.1232) Pseudoallescheria boydii. 1999. Manuel of Clinical Microbiology."Meningo-ensefalit olabileceği düşünülen bir hastanın beyin omurilik sıvısının sedimentinden Çin mürekkebi ile hazırlanan preparatlarda etrafı kapsülle çevrili. dallanan uzun flamanlar görülmüştür".

.

Nörooftalmoloji. 2. 1991 s. Duchenne Tipi Musküler Distrofi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Otozomal ressesif geçiş gösterir.baskı. et al. c) Psödohipertrofiler görülebilir. Aşağıdaki ifadelerden hangii klasik internükleer oftalmopleji tablosunu tanımlar? a) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı. et al. 5. Multipl skleroz hastalığı için aşağıdaki nörolojik tutulum örneklerinden hangisi alışılmış değildir? a) Serebellar Tutulum b) Optik Nöropati c) Ekstrapiramidal Sistem Tutulumu d) Duysal Tutuluş e) Piramidal sistem Tutulumu CevapC (Bradley. s. dekatta başlar. Kansu. Neurology in Clinical Practice. Cevap D (Bradley.1522-1525) Migren türü başağrısı aura döneminde homonim hemianopi ve atak sırasında foto-fonofobi oldukça sıktır. 1991 s.baskı. Neurology in Clinical Practice. Neurology in Clinical Practice. 3. 6. 7. Karşı tarafa bakış çabası sırasında adduksiyon yapan gözde nigtagmus vardır. 1. 1991 s. et al. 1. Migren türü başağrısı ataklarında aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez? a) Homonim Hemianopi b) Fotofobi . c) Anti-asetilkolin reseptör antikorları sık olarak saptanır. e) Distrofin adlı proteinin eksikliği sonucu gelişir. Sayı 3. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus b) Her iki gözde abduksiyon kısıtlılığı c) Her iki gözde bakış yönüne nistagmus ve konjuge bakış kısıtlılığı d) Bir gözde adduksiyon kısıtlılığı. En sık görülen demans nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Multi-enfarkt demans b) Normal Basınçlı Hidrosefali c) Alzheimer Hastalığı d) Pick Hastalığı e) Progresif Supranükleer Palsy Cevap C (Bradley. Myastenia Gravis için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Nöromusküler kavşağı tutan otoimmün bir hastalıktır. Hipotoni mevcuttur.1135-1138) Multiple Skleroz beyin beyaz cevherinde multifokal tutulum ile giden demiyelinizan bir hastalıktır. Neurology in Clinical Practice. MEDĐTEST Cilt 9. Bu hastalıkta subkortikal gri cevher bölgeleri olan bazal ganglion tutuluşlarında ortaya çıkan ekstrapiramidal semptomların görülmesi alışılmış değildir. 1.1827) Myastenia Gravis (MG) patofizyolojisinde en önemli süreç postsinaptik membranda asetilkolin reseptörlerinin azalmasıdır. Tabes dorsalis'te hangisi görülmez? a) Radiküler ağrı b) Derin tendon reflekslerinin kaybı c) Đlerleyici ataksi d) Argyll-Robertson pupillası e) Hipertonik kaslar Cevap E (Rowland. et al. 1. b) En sık ekstraoküler kasları ve levator palpebra kasını tutar.Baskı. 9.Baskı.NÖROLOJĐ 1. adduksiyon yapan diğer gözde nistagmus e) Bir gözde abduksiyon kısıtlılığı ve aşağı vuran nistagmus Cevap D (Atabay. 4. b) 1.205-206) Arka köklerin tutulmasına bağlı olarak kas tonusu azalır.Baskı. 1991 s.1416) Tüm demanslı olguların yaklaşık %50'sinde Alzhemier Hastalığı Sözkonusudur. 1991 s. Meninks irritasyonu ise başağrısı ile birlikte görüldüğünde öncelikle menenjit ve subaraknoid kanama tablolarını akla getirmektedir.baskı.1848-1849) Duchenne Tipi musküler Distrofiden sorumlu genin X kromozomunun kısa kolunda Xp21 loküsünde olduğu saptanmıştır.Fonofobi c) Oftalmopleji d) Hemiparezi e) Meninks irritasyonu Cevap E (Bradley. Bu distrofi için klasik geçiş tipi X'e bağlı ressesif geçişlidir. e) Timus patolojileri ile birlikteliği sıktır. d) Kardiyomyopati görülebilir. 2000 . et al. 1. Neurology in Clinical Practice. 166 Cevap A (Bradley. 1993) Đnternükleer oftalmopleji medial longitudinal fasikül lezyonu sonucu ortaya çıkar. d) Nöromusküler kavşakta presinaptik asetilkolin reseptörleri azalmıştır.

869-870) Diyaliz esnasında genellikle serebral disfonksiyon görülür. Nöbetlerin kontrolü güçtür. 12.29/30) Basit febil konvülsiyonlar 15 dk. 14. Nöbetler sonucu beyin hasarı oluşmaz ve hastaların sonraki yaşamların da epileptik olma ihtimali azdır.Hiperakuzi aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin hasarında görülür? a) V b) VII c) VIII d) IX e) X Cevap B (Lechtenberg. e) Eritrositler mm3’de 10’dan fazladır. total protein içeriğinin %15'den fazladır. Sayı 3. 16. Đntrakraniyal basınç artımına bağlı papil ödemi görülebilir. Synopsis. s. s.123-125) Siyalore parkinson hastalığının belirtilerinden birisidir.787-790-791) Lennox-Gastaut sendromu çocuklarda görülen bir bozukluktur. s.Baskı. b) BOS total protini artmıştır. 10. Nöbetler 1-5 yaşları arasında görülür. 2000 Cevap B (Johnson. Pergolidin yan etkisi olara ortaya çıkmaz.Duchenne disftrofisinin kızlarda görülmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekir? a) Turner sendromu (XO) b) Kleinfelter sendromu (XXY) c) Anne ve babanın ikisininde hasta olması d) Babanın hasta olması e) Erkek kardeşin hasta olması 167 .713-730) Parkinson hastalığında rijidite adı verilen kas tonusu artışı (hipertoni) söz konusudur. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hipotoni görülmez? a) Poliomyelit b) Parkinson hastalığı c) Polinöropati d) Sydenham koresi e) Guillain barre sendromu Cevap B (Rowland. Nöbet sonrası nörolojik defisitler sebat etmez. 11. Synopsis. Sugar. 9. Currier. s. akciğer. 8/e. IgG diğer fraksiyonlardan farklı olarak kappa hafif zinciri kompozisyonundadır. Cevap C (Lechtenberg. 9. d) Mononükleer hücreler mm3’de 100 den fazladır. böbrek. s. Bu hastaların hikayesinde west sendromu sıklıkla vardır. c) BOS IgG içeriği artmıştır. Pergolid tedavisi altında olan parkinsonlu hastalarda aşağıdakilerden hangisi yan etki olarak görülmez? a) Halüsinasyon b) Ortostatik hipotansiyon c) Siyalore d) Uyku anormallikleri e) Plöral fibrozis Cevap C (De Jong. IgG. Hastanın ateşli olduğu dönem sırasında nöbetler görülür.Basit febril konvülsiyonlarda aşağıdaki nöbet tiplerinden hangisi en sık görülür? a) Kompleks parsiyel nöbetler b) Generalize tonik-klonik nöbetler c) Generalize absans nöbetler d) Fokal motor nöbetler e) Fokal sensoryal nöbetler MEDĐTEST Cilt 9. 13.71-72) Multiple sklerozda akut eksavaryonlar arasında bile BOS IgG içeriği yüksektir. EEG'de slow spike-and-wave deşarjları ve mental retardasyon görülür. 15.Lennox-Gastaut sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) EEG'de 1-5 -2 Hz'lık spike and wave deşarjları b) EEG'de zemin aktivitesinde yaygın bozukluk c) Absans atakları d) Mental retardasyon e) Nöbetlerin kontrolünde fenitoine duyarlılık Cevap E (Rowland.143) Meme. Ancak akciğer ve kadınlarda memeden metastazların sıklığı daha fazladır. deri ve uterus tümörlerinin beyine metastazları olabilir. s. Multiple Sclerosis.NÖROLOJĐ 8.6) Fasiyal sinir orta kulaktaki musculus stapediusu innerve eder. 3/e. s. Nadiren deliryum ve konvulsiyonlar görülebilir.Multiple sklerozlu hastalarda görülen beyin omurilik sıvısı özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) BOS glikozu serum glikozunun %20’sinden azdır. s. dan az sürer ve fokal karekteristik taşımaz.Aşağıdaki organlardan hangisinin tümörlerinde beyine olan metastazları en sıktır? a) Meme b) Akciğer c) Böbrek d) Deri e) Uterus Cevap B (Lechtenberg. Son yıllarda kadınlarda da pulmoner karsinoma insidansı artmaktadır.Dialysis Disequilibrum sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Mononöropati b) Başağrısı c) Bulantı d) Kas krampları e) Kusma Cevap A (Rowland. 8/e. Bu kasın paralizisi ile stapedius kemiğine giden akustik sinyallerin iletimi bozulur ve orta kulakta hiperakuzi oluşur.

Sayı 3. bu nedenle interkostal sinir tutulumu olmaz. Principles of Neurology. s. s.Trigeminus b) N. parietal (%15). 2. Principles of Neurolog.Baskı.602) Moya-moya hastalığı genç hastalarda görülen intrakraniyal damarlarda oklüzyon ile seyreden. Illustrated. Hypoglossus d) N.Bilateral Đnternükleer oftalmopleji hangi hastalık için karakterizedir? a) Weber Sendromu b) Multipl Skleroz c) Wallenberg Sendromu d) Oculopharygeal Distrofi e) Villaret Sendromu 168 Cevap B (Adams. proksimal kas güçsüzlüğü ve oküler kaslarda güçsüzlük ile seyreden bir kas hastalığıdır. 21. Normal X kromozomu. kafa çifti geçer. frontal (%15). 2000 . Principles of Neurology. 18. klinikte inme ile ortaya çıkan anjiografi ile tanı alan ayrı bir durumdur. 4. ayrıca egzersiz ile fluktuasyonlar gösteren.Baskı. s.Nörofibromatozis'de aşağıdakilerden hangisi olmaz? a) Adenoma sebasum b) Cafe au lait c) Optik gliom d) Nörofibrom e) Skolyoz Cevap A (Lindsay. daha sonra sırasıyla temporal (%21).Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi foromen jugulareden geçerek kafatasını terkeder? a) N. Bilateral görülmesi ise Multipl Skleroz için karekteristiktir. Opticus Cevap D (Adams. 4. Turner sedromlu kişi fenotip olarak kadındır.Baskı. 23. Vagus e) N.538-539) Adenoma sebasum. olmadığından. s.Baskı. karşı gözde nistagmus ile karekterizedir. s. 2. 19. koreye neden olmaz. Neurology and Neurosurgery. 4. 10. Neurology and Neurosurgery Illustrated.Multipl Skleroz'da hangi yapılar tutulmaz? a) Optik sinir b) MLF bağlantıları c) Periventiküler bölge d) Serebellum e) Đnterkostal sinirler Cevap E (Adams. s.Gün içerisinde fluktuasyon gösteren proksimal kas güçsüzlüğü ve pitoz şikayetiyle başvuran hastada düşünülen olası tanı nedir? a) Myastenia Gravis b) Duchenne Muskuler Distrofi c) Myotonik Distrofi d) Konjenital Myopati e) Limb-Girdle Distrofi Cevap A (Adams. 22. 2. sadece defektif distrofinli X kromozomu varlığında bu hastalık oluşabilir. 4. pontin (%4) yerleşimli olabilir. Facialis c) N.354-55) an Neurosurgery Amantadin antiviral ve Parkinson tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.760-61) Đnternükleer oftalmopleji tutulan tarafta içe bakış kısıtlılığı.Baskı.Hangisi HIV-1 ile infekte hastalarda görülen nörolojik komplikasyonlardan değildir? a) AIDS-Demans kompleksi b) Sitomegalovirus ensefaliti c) Myelopati d) Polinöropati e) Moya-moya hastalığı Cevap E (Adams.Đntraserebral hematomlar en sık nerede lokalize olurlar? a) Frontal lob b) Temporal lob c) Oksipital lob d) Bazal ganglionik-kapsüler e) Serebellum Cevap D (Lindsay. serebellar (%8).759-61) Multipl Sklerozda periferik sinirler tutulmaz. s.710) X kromozomunda defektif distrofin genine sahip Turner sendromlu kişilerde Duchenne distrofisi görülebilir. MEDĐTEST Cilt 9. nörokutenoz hastalar arasında Tuberoz Sklerozda görülen bir cilt lezyonudur. s. 8/e. s.1085) Jugular foramenden 9. 11.Baskı.Baskı.Aşağıdakilerden hangisi kore nedeni değildir? a) Synenham Koresi b) Huntington Koresi c) L-Dopa kullanımı d) Trisiklik antidepresan kullanımı e) Amantadin kullanımı Cevap E (Lindsay.Baskı. Principles of Neurolog.NÖROLOJĐ Cevap A (Rowland. 4. 24.1150-58) Myastenia Gravis gün içerisinde. 17. Principles of Neurology. Neurology Illustrated.268) Đntraserebral hematomlar en sık bazal ganglionik-talamik (%37). 20.

Yüceyar. ancak hızlı kas yıkımı nedeni olan durumlarda çok yüksektir. b) Yüz mimik kaslarının motor innervasyonunun sağlar. 1995) TGF bir antiinflamatuvar sitokin olup toksik etkisi yoktur. 1993. Bancaud.431-434) Tedavide etosüksimid ve sodyum Valproat kullanılır. b) Absans nöbetlerine ek olarak %40 hastada jeneralize tonik klonik nöbetler görülür. 27. s.Aşağıdaki durumlardan hangisinde Kreatin Kinaz (CK. 28.387-443) Kas yıkım enzimi. Lippincott.180-200) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu 9. d) EEG'de tipik 3 Hz. 2. lik spike end wave deşarjlar saptanır. 2000 29. 1996.Multiple Skleroz etyopatogenezi için yanlış olanı işaretleyiniz? a) SSS'de karekteristik olarak perivasküler lenfosit ve makrofaj infiltrasyonu b) Đntratekal IgG sentezinde artış c) Tümör nekroz fakrör (TNF) ve transforming growth faktör (TGF) sitokinlerin Shwann hücrelerine toksik etkisi d) CD4+helper-inducer T lenfositlerde artış e) Akut atakta kan-beyin bariyerinde bozulma Cevap C (Rowland. b) Anksiyete korku belirtileri olur c) El çırpma. Neurology an Neurosurgery Illustrated.352-353) Klorpromazin nöroleptik bir ilaçtır Parkinson tedavisinde kullanılmaz. Bunun bilinmemesi durumunda normal CPK değerleri. 1992) Bu nöbetler amigdal nükleus ve subrainsular bölge arasından kaynaklanır. Epilesy. 491-496) Disfaji limiti sadece elektromiyografik yöntemlerle elde edilen ve çok duyarlı ve spesitif bir testtir. Halgren. 9.Nervus facialis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Motor çekirdeği ponsta yerleşmiştir. Karbamazepin etkin bir ilaç değildir. 1996. 31. 30. 169 .NÖROLOJĐ 25. Ayrıca MS de sitokinlerin etkisi Schwann hücreleri değil.Baskı.Çocukluk Absans Epilepsisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöbetler genellikle 3-12 yaşlarında başlar. 26. Cevap D (Chauvel. Aydoğdu.392. Cevap C (De Jong's The Neurologic Examination. e) Karbamazepin tedavide etkin bir ilaçtır. Burt Jertbook Neuroanatom. c) Parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlar. e) Lakrimal bezin parasempatik innervasyonunu sağlar. Harper. Duchenne distrofisi de hızlı kas yıkımıyla karakterize bir hastalıktır. Neurosurgery and psyelnatry. Merritt's Textbook of Neurology. s. Bolton. 32. Sayı 3. s. veya CPK) enzimi normalin çok üzerinde değerlerde beklenir? a) Edinsel Miyastenia Gravis b) Duchenne müsküler distrofi c) Miyotoni Konjenita d) Periyodik Paralizi e) Konjenital Miyasteni Cevap B (Jones. s. yutkunma hareketleri yapılır. Frontal Lobe Seizures and epilepsies.61. Cevap E (Hopkins. dil ve dudak yalama.Oro-alimentar otomatizmde ne gibi bulgu ortaya çıkar? a) Hasta amaçsız bir kaç saniye yürür. c) Tedavide etosüksimid ve Sodyum Valproat kullanılır.Baskı.Aşağıdaki duyulardan hangisi arka kordun yolu ile iletilmez? a) Ağrı duyusu b) Vibrasyon duyusu c) Eklem pozisyon duyusu d) Stereognozi e) Hilognozi Cevap A (Alvin. Shorvan.Parkinson hastalığının tedavisinde hangi ilaç kullanılmaz? a) Amantadin b) L-Dopa c) Biperiden d) Bromokriptin e) Klorpromazin Cevap E (Lindsay. Delgado Escueta A. 5. MEDĐTEST Cilt 9. s. stereotipik el hareketleri yapılır d) Çigneme. s. her tür miyopatide yükselme göstermez. 1995. d) Dilin 2/3 bölümünün tad duyusunu taşır. kranial sinir sağlar. s. e) Sözel otomatik stereotipik haraketler gözlenir.193-223) Ağrı duyusu Spinotalamik yol ile taşınmaktadır. oligodendrositler üzerinedir. Cascıno.baskı. Journal of Neurology.Nörojenik Disfaji'nin objektif olarak incelenmesinde aşağıdaki testlerden hangisi Nörofizyolojik temele dayanır? a) Videofluoroskopi b) Manometri c) Su yutma testleri d) Disfaji Limiti e) Sinefluoroskopi Cevap D (Ertekin. hekimi miyopati tanısından hatalı olarak uzaklaştırabilir.

Cevap B (Merritis.Multipl sekleroz tanısı için hangisi kullanılmaz? a) EEG b) BOS c) Uyarılmış potansiyeller d) BBT e) MRI 170 Cevap A (Merritt. Cerrahi tedavi ilaca yanıt vermeyen hastalarda denenebilir. d) Tedavide tetrahidro aminoakridin denenmektedir. b) Tedavide dopaminerjik ilaçlar kullanılır. Deuntatus c) N. d) GABA dekarboksilaz aktivitesi düşmüştür. e) Pes kavus-kifoskolyoz gibi dejeneratif stigmatlar bulunur.695) Huntington hastalığının klinik bulgularını dopaminerjik ilaçlar alevlendirir. hareketlerde donukluk (bradikineziakinezi) otomatik haraketlerin yapılmaması ve istemsiz hareketler ortaya çıkar. 39. Cevap D (Yaltkaya ve ark. s. Bu nedenle ancak tanıda kullanılır.Friedreich ataksisi ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden önce tutulur. 1996. 2000 . b) Genetik çalışmalarda sorumlu tutulabilecek bir bulgusu yoktur. c) Gama amino bütirik asit (GABA) aktivitesi düşmüştür. 1995.Zaman zaman oyun oynarken etrafı ile ilişkisi kaybolan. Cevap E (Merritt. Ayrıca nöbeti uyaracak bir nöbet söz konusu olmadığı için refleks epilepsi düşünülmez. Kasların sinerjizm içinde çalışmasını sağlayan sistem serebellar sistemdir ve bu sistem lezyonlarında asosiye hareket (Ardısıra) kaybolur. Febril konvülsiyonlar ancak ısrarlı olduklarında profilaksi gereklidir. c) Ataksi ilk ortaya çıkan ve en sık görülen semptomdur.Huntington hastalığı için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Genetik geçişlidir. Emboliformis MEDĐTEST Cilt 9. b) Đlk febril konvülziyon sonrasında profilaksi yapılmayabilir.854) Epilepsi tedavisinde birden fazla ilaç kulanımı ancak dirençli epilepsi hastalarında söz konusudur.Epilepsi tedavisinde yanlış olanı işaretleyiniz? a) Tedaviye politerapi ile başlanmaz.. 1995 s. Motor ve mental gelişimin normal olması B ve E seçeneklerinin olamayacağını gösterir. Tedavi en az 2 yıl nöbet geçirmeyen hastalarda sonlandırılır. d) Absans nöbetlerde ilk seçenek karbamazepindir.677) Lewy cisimcikleri Alzheimer hastalığının değil parkinson hastalığının karakteristik bulgusudur. s. 1996. 1995. 1995. Nöroloji Ders Kitabı. Motor sinirler ve kaslar normaldir.Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi Cerebelluma ait değildir? a) N. Bu nedenle jeneralize epilepsiler grubunda yer alan Petit-Mal epilepsi olamaz. s.. Sayı 3. e) 2 ila 5 yıl nöbet geçirmeyen hastada tedavi yavaş yavaş kesilebilir. ancak olup biteni kısmen hatırlayan ve motor-mental gelişimi normal olan 10 yaşındaki bir hastada ön tanınız hangisi olabilir? a) Refleks epilepsi b) Lennaux-Gastaut sendromu c) Petit-Mal epilepsi d) Temporal lob epilepsisi e) West sendromu Cevap D (Meritt. Absans nöbetlerde ilk seçenek ilaç Ethosüksinmid'dir. 37. e) Karakteristik patolojik bulgusu Lewy cisimcikleridir.804) EEG nöronal aktivitenin bir göstergesidir.Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında görülmeyen bulguyu işaretleyiniz? a) Hipertoni b) Akinezi c) Otomatik haraketlerin kaybı d) Asosiye hareket kaybı e) Đstemsiz hareketler Cevap D (Yaltkaya ve ark. d) Motor sinir iletim hızları yavaşlamıştır.Hangisi Alzheimer hastalığı için yanlıştır? a) Beyin dokusunda senil plaklar ve nörofibriler tangle'lar görülebilir. 38. Ruber b) N.845) Hastanın olup biteni kısmen hatırlaması nöbetin parsiyel olduğunun kanıtıdır. sorulara yanıt vermeyen.NÖROLOJĐ 33. s.397) Friedreich ataksisi dejeneratif hastalıklar sınıfındadır. e) Demans mutlaka görülür. 35. Cevap D (Merritt. Multipl skleroz beyaz cevheri tutan bir hastalık olduğu için spesifik bir EEG bulgusu yoktur. s. c) Cerrahi tedavi ancak medikal dirençli olgularda söz konusudur. Fastiği e) N. Nöroloji Ders Kitabı. 34. b) Arka kordon tutulumuna bağlı pozisyon ve vibrasyon duyusu azalır. 1995. s.337-338) Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rigidite tarzında tonus artışı. c) En belirgin bulgusu hafıza defektidir. Globosus d) N. 36. 40.

43. b) Kadınlarda ve erkeklerde benzer oranda görülür. MEDĐTEST Cilt 9. s. d) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. b) Ağrılı uyaranla deserebre olur. 46. Merrit’s Textbook of Neurology.Beyin ölümüyle ilgili hangisi doğrudur? a) Nabız ve kan basıncı alınamaz. 9. b) Nöromiyelitis optika optik sinir ve medulla spinaliste demiyelinizasyonla giden bir hastalıktır.823) Đnterferon beta son yıllarda relaps ve remisyonlarla seyirli MS’li olgularda atak sıklığını azaltmak amacı ile profilaktik olarak kullanılmaktadır. Principles of Neurology.758) Multipl skleroz en çok 20-40 yaşları arasında görülür.NÖROLOJĐ Cevap A (Yaltkaya ve ark. Principles of Neurology. a) Amytrofik lateral sklerozis erkeklerde daha sık görülür. senil plaklar görülür.baskı. a) Multipl skleroz santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan demiyelinizan bir hastalıktır..93) N. a) Siringomiyeli medulla spinalisin progresif dejeneratif hastalığıdır. 45.948) Mental fonksiyonlar etkilenmez. b) Siringomiyeli olgularının %90’ında Arnold Chiari tip I malformasyonu görülür. c) I ve II. c) Semptomlar 35-45 yaş civarında başlar.baskı. 47. 4. kuvvet kaybı. Sayı 3. yanıtsız komadadır. Hastanın spontan solunum durmuştur ve solunum ventilatör ile devam ettireblir. 2000 d) Multipl sklerozda sıklıkla optik sinir.Yanlışı işaretleyiniz. Cevap D (Yaltkaya ve ark. 4.954) Sfinkter kontrolü bozulmaz. Nöroloji Ders Kitabı. c) Derin tendon refleksleri alınmaz. s. Bütün beyin sapı refleksleri kaybolmuştur. s..baskı. Cevap C (Adams. 171 . Nöroloji Ders Kitabı. 48.Yanlışı bulunuz.Yanlışı işaretleyiniz.35) Beyin ölümünde hasta irrevrsibl. 44.Yanlışı işaretleyiniz.Relaps ve remisyonlar ile seyirli multipl sklerozlu olgularda atak sıklığını azaltmak amacıyla tedaviye girmiş ilaç hangisidir? a) Lökotrien A4 b) Lökotrien B4 c) Lökotrien C4 d) Đnterferon beta e) Đnterferon gama Cevap D (Rowland. s. Principles of Neurology. d) Đlk bulgusu yakın bellek kusurudur. Ağrılı uyarana cevap yoktur. Merrit’s Textbook of Neurology. s.749) Üst ekstremitelerde segmental atrofi. kromozomun kısa kolunda olduğu.Hungtington hastalığındaki genetik defekt hangi kromozomdadır? a) 4 b) 6 c) 9 d) 12 e) 13 Cevap A (Rowland. b) Mental fonksiyonlarda bozulma olur. 9.696) Hungtington hastalığındaki genetik defektin 4. motor nöron bulguları ile karakterizedir. e) Multipl skleroz ataklar ve remisyonlarla seyreder. 4. 41. e) Medulla spinalisde çoklukla servikal bölgede santral kavitasyonla karakterizedir. Ruber bazal ganglionlardandır. e) Patolojik refleksler görülür. Cevap D (Adams. e) Paranoid bozukluk. kişilik değişiklikleri ortaya çıkar.baskı. c) Terleme yoktur d) Spontan solunum yoktur e) Beyin sapı refleksleri alınabilir. Dokunmu duyusu korunur. dokunma duyusu kaybı olur. serebellar yollar tutulur. kuvvet kaybı.baskı. ısı ve ağrı duyusu kaybı olur. d) Asimetrik başlangıç gösterir. Principles of Neurology. 42. Cevap B (Adams.baskı. c) Multipl skleroz çoklukla 50 yaşından sonra görülür. 1996. s. c) Histopatolojisinde nörofibriler yumaklar. s. 4. Cevap E (Adams. piramidal.Yanlışı işaretleyiniz. b) Klinik bulgular çoklukla 50 yaşından sonra başlar. s. a) Alzheimer hastalığında frontal lobda atrofi belirgindir. d) Derin duyu kaybı vardır. Nabız ve kan basıncı alınabilir. 1995. e) Sfinkter kontrolü bozulur ve inkontinans olur. a) Friedreich ataksisinde pes kavus gibi dejeneratif stigmatlar görülür. 1995. 1996. abnormal genin CAG trinükleotidinin tekrarları ile karakterize bozukluk gösterdiği saptanmıştır ve genetik bir heterojenite bildirilmemiştir.

56. a) Parkinson hastalığında substansia nigrada dopaminerjik hücrelerde dejenerasyon olur. d) Küme başağrısı erkeklerde sık görülür. 4.Aşağıdaki durumlardan hangisinde EEG endikasyonu yoktur? a) Epilepsi b) Kugelberg Welander Sendromu c) Kafa içi tümoral oluşumlar d) Ansefalopatiler e) SSPE (Subakut sklerozan panansefalit) Cevap B (Oğul. kranial sinir paralizisi sık görülür.938) Đstirahat tremoru karakteristik özelliğidir. c) Asimetrik başlangıç gösterir.139) Oftalmoplejik migrende 3. a) Klasik migrende başağrısından önce 5-20 dakika süreli aura dönemi olur. Principles of Neurology. Cevap D (Adams. metabolik ansefalopatilerde. 51. s.49) Tonus değişikliği ya artma (hipertoni) ya da azalma (hipotoni) şeklinde olur.baskı. 4. Hipertoni piramidal ve ekstrapiramidal lezyonlarda ortaya çıkar.baskı. d) Postural tremor major ve ilk bulgularındandır. Tele ve Klinik Nöroloji Kitabı. s. 172 Cevap E (Adams. e) Oftalmoplejik migrende 6. demansiyel bulgular ileri dönemlerde olabilir. b) Migrende başağrısı zonklayıcı ve unilateraldir. Principles of Neurology. Principles of Neurology.Hangi durumda tonus artar? a) Ön boynuz hastalıkları b) Periferik sinir hastalıkları c) Yan kordon hastalıkları d) Kas sinir kavşağı hastalıkları e) Kas hastalıkları Cevap C (Oğul. c) Seruloplazmin düzeyi yüksektir. 54. b) Vertikal bakış paralizisi ve postural instabilite klinik bulgularındandır.926) Beyinde diffüz atrofi olur.Doğruyu işaretleyiniz. 1996. ancak hafiftir. a) Progresif supranükleer palsy 30 yaş civarında başlangıç gösterir. kromozomda yer alır. b) Wilson hastalığı otozomal dominant geçiş gösterir.baskı.74) EEG endikasyonları: EEG beyin elektrik faaliyeti ile ilgili hastalıklarda özellikle epilepside.baskı. donma fenomeni önemli klinik özelliklerindendir. 49. a) Wilson hastalığı geni 13. periferik sinirlerin hastalıkları. Cevap B (Adams. merkezi ponsta.802804) OR geçiş gösterir.Yanlışı işaretleyiniz. s. Hipotoni ön boynuz hastalıkları. e) Bradikinezi.baskı. rijidite. s.s. levodopaya yanıt kısa süreli veya hiç yoktur. d) Kesin tanı Kayser-Fleischer halkasının görülmesi ile konur.Doğruyu işaretleyiniz. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. afferent yolu fasial sinir ve effektör organ orbicularis oculidir. Temel ve Klinik Nöroloji Kitabı. Principles of Neurology. c) Levodopa ile uzun süreli tedavisi mümkündür.40) Kornea refleksinde reseptör korneada. 1996. 4. kafa travmalarında. a) Afferenti N.Kornea refleksinde yanlışı bulunuz. e) Demansiyel semptomlarla başlangıç gösterir. kas sinir kavşağı hastalıkları ve kas hastalıklarında görülür. kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. entoksikasyonda. Sayı 3.Yanlışı işaretleyiniz. 1996. seruloplazmin düzeyi düşüktür. kafa içi yer kaplayıcı oluşumlarda. fasialis c) Reseptör organ kornea d) Merkez mezensephalon e) Refleks cevap göz kırpma Cevap D (Oğul. s. 4. 53. 4. kranial sinir paralizisi sık görülür. Cevap A (Adams. 52. c) Ataklar çocukluk veya adolesan döneminde başlangıç gösterir. subakut sklerozan panensefalitte endikasyonu vardır.Multipl skleroz tanısında aşağıdakilerden hangisi en az değer taşır? a) Ig G indeksi artışı b) Artmış Ig G sentez hızı c) Görsel uyarılmış potansiyeller d) Manyetik rezonans görüntüleme e) Beyin sapı işitsel kortikal cevaplar MEDĐTEST Cilt 9. Trigeminusun oftalmik dalı b) Efferenti N. b) 40-70 yaşları arasında başlar. s. serebellar bulgular olmaz. Principles of Neurology.944) PSP 60 yaş civarında başlar. 2000 . afferent yol trigeminal sinir. 55.s. d) Sıklıkla serebellar bulgular görülür. bakır metabolizması bozukluğudur. e) Demir metabolizması bozukluğu ile ilgilidir.NÖROLOJĐ Cevap A (Adams. 50.

Beyin ventriküllerinin serebral atrofiye sekonder olarak genişlemesine ne ad verilir? a) Hidrosefalus eks vakuo b) Obstrüktif hidrosefali c) Kommünikan hidrosefali d) Normal basınçlı hidrosefali e) Psödotümör serebri Cevap A (Adams. difteri. Duyu kusuru dermatomal değil seviye veren tiptedir ve sadece ağrı ve ısı duyuları değil tüm duyu tipleri etkilenmiştir. s.7 dermatomlarında bilateral ağrı ve ısı duyusu kaybı olan ama derin duyuları normal olan bir hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Brown-Sequard sendromu b) Siringomiyelik sendrom c) Spinal kord tam kesisi d) Tabetik sendrom e) Dejenerine . %90 hastada Ig G sentez hızı artışı (3. Fisher sendromu. 1993. Ek olarak lezyonun karşı tarafında derin duyular bozuktur. Guillain Barre Sendromu. %85 hastada VEP latans uzaması. nöroleptik malign sebebler. serebral atrofiye sekonder değil beyin-omurilik sıvısının hacminin ventriküler sistem içinde artışına sekonderdir 173 . diabetik nöropati. Nörooftalmoloji. 2000 c) Karotid anjiografi d) Neoplasmlar e) Demiyelinize hast. baskı. Sayı 3. 58. botilisim.Roussy sendromu (Talamik sendrom) Cevap B (Adams. 61. %90 hastada MR'da özellikle T2'de belirgin demiyelinizan plaklar görülürken. Fabry hastalığı. 6. baskı. Neurology in Clinical Practica. santral herniasyon. 57.Akut otonomik nöropatili bir hastada ayrıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi düşünülmez? a) Alkolik nöropati b) Fabry hastalığı c) Akut transvers miyelit d) Paraneoplastik nöropati e) Riley Day sendromu Cevap C (Rowlan. 2. beyin sapı ensefaliti.NÖROLOJĐ Cevap E (Rowlan. Nörooftalmoloji. Tabetik sendromda duyu kusuru ağrı ve ısı duyusunda değil derin duyularda bozulma ile başlar ve ağılıklı olarak derin duyu bozukluğuyla seyreder Dejenerine .833) Akut otonomik nöropatide akut intermittent porfiri. Merritt's Textbook of Neurology. 1995.C6. 6.baskı. Leighs hast. 1996. baskı. Tolosa .Aşağıdakilerden hangisi 3. kraniyal sinirin inferior dalının inerve ettiği kas değildir? a) Levator palpebra b) Đnferior palpebra c) Medial palpebra d) Đnferior oblik e) Đris sifinkter kası Cevap A (Kansu.Hunt sendromu. 1993. Derin duyular korunmuştur.123) Karodit anjiografi 2. B şıkkı hidrosefali türlerinden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bilateral oftalmopleji nedeni değildir? a) Beyin sapı ensefaliti b) Horner sendromu c) Orbital psödotümör d) Tolosa-Hunt sendromu e) Myastenia Cevap B (Bradley. baskı. s. 1997. Merritt's Textbook of Neurology. tek taraflı veya bilateral olarak bir kaç dermatomda ağrı ve ısı duyusu kaybı vardır.816) MS'da beyin omurilik sıvısında %90 hastadan Ig G indeksi artışı. 1997. alkolik nöropati.baskı. nöron lezyonu sonucu Horner Sendromuna neden olur.162) Brown-Sequard sendromunda ağrı ve ısı duyusu kaybı bilateral değil tek taraflıdır ve dermatomal tipte değil seviye veren tiptedir.Roussy sendomunda (Talamik Sendrom) ağrı-ısı duyularından ziyade eklem pozisyon duyusu ve diğer derin duyuların etkilenmesi ve ağrı hissi ön plandadır ve duyu kusuru dermatomal tipte değil hemihipoestezi tarzındadır 62. 59. 2.9495) Superior rektus ve Levator palpebra kası superior dal tarafından inerve eder. Multipl skleroz. nöron lezyonlarından değildir? a) Serebro-vasküler olaylar b) Siringomyeli MEDĐTEST Cilt 9. Myasthenia. s. s. 1995. Principles of Neurology. Sringomyelik sendromda. s. amiloid NP. %67 hastada BAEP anormallikleri olmaktadır. Cevap C (Kansu. baskı. 9. Riley-Day Sendromu gözden geçirilmelidir.628) Soru gerçekte bir hidrosefali olmayan ama BBT görünümleri gerçek hidrosefaliyle karışabilen “Hidrosefalus eks vakuo"nun tanımından hazırlanmıştır. botilism. s. 9. paraneoplastik sendromu. Principles of Neurology. 60.Hangisi Horner sendromuna yol açan 1. 2. travma bilateral akut oftalmopleji sebebi olabilir.3mg/gün). s. kavernöz sinüz trombozu.197) Basiler menengit.

parietal lobda yer alan angüler girusun lezyonuna bağlıdır. baskı. Demansia pugilistikanın genel özelliklerinden oluşturulmuştur. Parkinsonizme yol açmaz. kontrlateral görme alanının üst kadranlarından gelen uyarıları taşıyan lifleri temporal lobun derinlerinden seyrederek oksipital loba ulaşır. s. 1997. Hasta sağır değildir.omurilik sıvısının subaraknoid boşlukta dolanımında bir probleme sekonderdir. 174 MEDĐTEST Cilt 9. 6. müzik algısı ve yorumuyla ilgili bozukluklara (Amüzi) yol açar. Lezyon unilateral olduğunda. serebral atrofiye sekonder değildir E şıkkı beyin ventrikülleri genişlemiş değildir. serebral atrofiye sekonder değildir. huzursuzluk. sesleri işitir d) Hasta sözel olmayan sesleri doğru biçimde yorumlar e) Hastanın yazı yazması normaldir ama okuyamaz Cevap E (Adams. demans ve parkinsonizm ve ataksiyle seyreden tabloya ne ad verilir? a) Postkontüzyon sendromu b) Posttravmatik hidrosefali c) Demansia pugilistika (Yumruk-sarhoşluğu sendromu) d) Pick hastalığı (Lober atrofi) e) Progressif supranükleer palsi Cevap C (Adams. kusma konfüzyon ve somnolans yapar. Demans ve parkinsonizm yoktur. Đşitme ile ilişkili uyaranlar temporal lobun Heschl girusunda sonlanırlar. Principles of Neurology. 6. baskı. s. 1997.893) Postkontüzyon sendromunun tekrarlayıcı kafa travmalarıyla ortaya çıkması şart değil tek bir kafa travmasıyla da çıkabilir. 2000 . konsantre olamama şikayetleri olur. başağrısı. Bu alan ve temporal lobun Heschl girusu sözlü lisanın anlaşılmasından sorumludurlar. Temporal lobdaki bu bölgelerin lezyonları Wernicke afazisine yol açar. tek bir şiddetli kafa travmasıyla da çıkabilir.467) "Saf kelime sağırlığı".457) Optik radyasyonun. Principles of Neurology. Principles of Neurology. Ek olarak tablo bakış paralizileri ve dizartri vardır. 1997."Saf kelime sağırlığı" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bir diskonneksiyon sendromudur b) Lezyon unilateralse. Temporal lobun superior girusundaki 22. 6. 63. dominant temporal lobda subkortikal yerleşimlidir. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur.453. normal boyutta hatta küçülmüştür. dominant hemisferdedir c) Hasta sağır değildir. s. Pick hastalığı. baş dönmesi. Gerstmann sendromu temporal lobun değil.Aşağıda sayılan durumlardan hangisi temporal lob lezyonunda ortaya çıkmaz? a) Kontrlateral homonim üst kuadrantanopi b) Odituar hallüsinasyonlar c) Wernicke afazisi d) Gerstmann sendromu e) Amüzi Cevap D (Adams. Soru. D şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. baksı. Odituar hallisinasyonlar bu ve bununla ilişkili korteks bölgelerin harabiyeti veya epileptik nöbet sırasında uyarılmaları ile ortaya çıkabilir. Sözel olamayan (kelime dışı) sesleri doğru algılar ve ne olduklarını anlar "Saf kelime sağırlığı"nda okuma normaldir. kortikal merkezlerin sağlam olup bunları bağlayan yolların tahrip olduğu diskonneksiyon sendromlarından bir tanesidir. parkinsonizme ve ataksiye yol açmaz. sesleri işitir ama konuşmasıyla ilişkili sesleri (kelimeleri) yorumlayamadığından kelimeleri anlayamaz. 64. beyin . Yazı yazmanın normal olup okumanın bozulduğu tablo "saf kelime körlüğü"dür. santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır. Boksörler gibi tekrarlayıcı kafa travmalarının sık olduğu hasta gruplarında ortaya çıkar (en ünlü örneği Muhammed Ali Clay'dir). çabuk yorulma.Tekrarlayıcı kafa travmalarının birikici etkisiyle ortaya çıkan. kafa travmasıyla ilişkisi yoktur. Progressif supranükleer palsi santral sinir sisteminin primer dejeneratif bir hastalığıdır.NÖROLOJĐ C şıkkı hidrosefali türlerinden biridir. Dolayısıyla bu liflerin lezyonları kontrlateral homonim üst kuadrantanopiye yol açar. başlangıçta bulantı. Nondominant hemisferdeki temporal lobun orta girusunun lezyonları. Brodmann alanının arka bölümüne Wernicke alanı denir. Posttravmatik hidrosefalinin ortaya çıkması için tekrarlayıcı kafa travmaları olması şart değildir. 65. Sayı 3.

Hirsutismus için yanlış cümleyi seçiniz. Aşağıdakilerden hangisi DKA koma tedavisinin komplikasyonu değildir? a) Hipoglisemi b) Hipopotasemi c) Osmolalitede artış d) Serebral ödem e) Hipofosfatemi Cevap C (Đliçin. s. e) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komada ölüm daha çok enfeksiyon ve renal yetmezlik sonucu gelişir.1 Ü/kg i. e) Hirsutismusdan. ancak tedavi kontrollü bir şekilde yavaş olarak sürdürülmelidir. d) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma tedavisine süratle başlanmalı. Tip I DM’lu olgularda DKA daha sık görülür. Cevap C (Đliçin. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. s. Obezite için yanlış cümleyi işaretleyiniz. c) HgA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi vardır. d) HbA1c en çok gebelerin takibinde yararlıdır. testosteron gibi hormonlar da rol oynamaktadır. d) NPY açlık duygusunu arttırır. hirsutismus etiyopatogenezinde PRL. S. Temel Đç Hastalıkları. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mosm/L üzerindedir. c) Obezlerde uyku apnesi ve restrüktif tipte akciğer hastalığı sıklıkla görülür. insülin tedavisi kesin tedavidir. b) HbA1c düzeyinin yükselmesinin diabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi yoktur. s. c) Hirsutismusun polikistik over sendromlu hastalarda görülmesinin bir nedeni de insülin rezistansı sonucu ortaya çıkan androjen artışıdır. 2. e) Obezlerde osteoporoz daha az gelişir. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür.1737) DHEA-S’nin başlıca salgı yeri sürrenal olup. ilk tanıda genelde hastaneye diabetik ketoasidozla başvururlar. beyinde hipotalamustan salgılanır. Cevap A (Đliçin. a) Hirsutismus skorlaması Ferriman-Gallwey semikantitatif yöntemi ile yapılır. Temel Đç Hastalıkları.137) Leptin periferde yağ hücresinden sentezlenen bir maddedir. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz. HbA1c için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Cevap E (Đliçin. e) DKA’da 0. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. Cevap B (Đliçin. b) Laktik asidoz koması anyon gap açığı en fazla olan koma tipidir. 2000 . Temel Đç Hastalıkları.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0.v. Temel Đç Hastalıkları. b) Leptin vücuttaki enerji depoları hakkında beyine bilgi aktarır. s. a) Hiperglisemik hiperosmolar nonketotik komalı hastalarda hastalığın gelişme süreci haftalar ya da aylar içerisinde olur. s. insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 1. d) Hirsutismusdan konjenital adrenal hiperplazi ya da sürrenalin aşırı androjen üretimi de sorumludur. sürrenalden salgılanan androstenedion ile overlerden salgılanan DHEA-S sorumludur. d) DKA genellikle Tip 2 DM’lularda. 138 b) Hirsutismusun en sık sebebi klinikte polikistik over sendromudur. a) Leptin. 5. Sayı 3. 6. s.18) DCCT çalışmasında HbA1c düzeyinin yüksek olduğu olgularda mikrovasküler komplikasyonların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. Plazma osmolalitesi genelde normaldir. a) HbA1c 2-3 ay süreli kan şeker düzeyi hakkında fikir verir. 4. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9.26) Serebral ödem tedavi edilen olgularda ortaya çıkar.27) Biguanid gibi ilaç kullanan olgularda laktik asidoz görülebilir. Cevap E (Đliçin. 3. c) Laktik asidoz koması diabeti oral antidiabetiklerle ayarlanan hastalardan sülfonilüre grubu ilaç kullananlarda görülür.26) Đv sıvı tedavisi ile plazma osmolalitesi normal sınırlar içinde kalmaktadır. e) HbA1c yüksek olan olgularda dokulara oksijen taşınması azalır.

MEDĐTEST Cilt 9. 10. s. s. e) Osteomyelit tanısı için her olanak değerlendirilmeli ve gereksiz amputasyon önlenmelidir. e) DKA’da 0. a) DKA’da serebral ödem tedavi edilmeyen diabetiklerde gelişir. Cevap D (Đliçin.10) Biguanid grubu ilaçlardan özellikle fenformin kullanan hastalarda daha sık görülür. e) Laktik asidozis komasında kan laktat konsantrasyonu artmıştır. normalin üzerindedir (330 mOsm/L üstü). c) Diabetik ketoasidozda karın ağrısının sebebi peritonun dehidratasyonudur. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz. periferik ateş düşük. d) Ayak bakımında en önemli husus eğitim ve bakımdır. Diğer yanıtların tümü yanlıştır.36’nın altındadır. Hirsutismus oluşumuna katkı sağlamaz. kan şekeri 300-500 mg/dl. a) Diabetik ayak diabetin önlenebilir bir komplikasyonudur. s. d) DKA’da genellikle Tip 2 DM’lularda. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. dehidratasyon ketoasidozdan daha ağırdır. s. 8. c) Charcho ekleminin nedeni vasküler patolojilerdir. rektal ateş ise yüksek olabilir. Şok.Diabetik nöropati için yanlış cümleyi seçiniz. Cevap C (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.Diabetik ayak için yanlış cümleyi işaretleyiniz. Cevap D (De Fronzo. Temel Đç Hastalıkları.1685) Somatostatin bir genel inhibitör hormonudur.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 7. Temel Đç Hastalıkları. a) Diabetik ketoasidozda. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz. Temel Đç Hastalıkları. nadiren de Tip 1 DM’lularda görülür. 9. kan ve idrarda aseton vardır. yanaklar kırmızı. a) Nöropati ağrılı ise tedavide insüline başlanmalıdır. b) Diabetik ketoasidozda dil kuru. d) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik koma yaşlılarda sinsi olarak başlar.Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlardan yanlış olanı seçiniz. Diğer 4 hormon ise obezite ile direkt ilişkilidir. Cevap E (Đliçin. c) DKA’da plazma osmolalitesi genellikle 330 mOsm/L üzerindedir. c) Ortostatik hipotansiyon. ise B tipi laktik asidoza neden olurlar. 12. e) Mononöropati nedeni vasküler oklüzyondur.26) Bu dozlarda tedavi daha az komplikasyonlu ve hipoglisemi riski daha düşük olmaktadır. 139 . insülin tedavisi mutlak gerekli değildir. Bikarbonat düşüktür. Biguanidler vs. %35’lere yükselmesi nedeniyle özellikle diabeti eski olan diabetlilerde operasyon öncesi mutlaka otonom nöropati varlığı araştırılmalıdır. Kusma görülebilir ve mental durumda değişiklikler görülebilir. karbonmonoksit zehirlenmesi gibi A tipi laktik asidoza neden olur.v. s. Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz komasına neden olur? a) Sefalosporin grubu antibiyotikler b) Penisilin grubu antibiyotikler c) Sülfonilüre grubu oral antidiabetikler d) Biguanid grubu oral antidiabetikler e) Görüntüleme tetkiklerinde kullanılan bazı ilaçlar (ürografin. b) Diabetik ayak gelişiminde en önemli neden nöropati varlığıdır. Diabetes mellitus. Plazma osmomalitesi 270 mOsm/L’nin altındadır. pH: düşüktür. s.Hirsutismus etyopatogenezinde rol oynayan maddelerden yanlış olanı seçiniz. 11. d) Operasyona verilecek diabetli hastalarda otonom nöropati araştırması gerekmez.137) VIP obezite etyopatogenezinde rol oynamaz.21) Otonom nöropati olan diabetiklerde ölüm oranlarının %5’lerden.14-34) Hiperosmolar hiperglisemik nonketotik komada ozmolalite düşük olmayıp. infüzyon tedavisi uygulanmalıdır.1990) Charcho eklemi nöropati sonucu gelişir. 2000 b) Nöropati gelişiminde uzun boyluluk bir risk faktörüdür. pH: 7. vs gibi) Cevap D (Đliçin. Sayı 3. 13. s. Current Management of Diabetes Mellitus.1 Ü/kg i. b) DKA’da sıvı tedavisi yeterlidir. ağır hipoglisemi. malignite. a) Nöropeptid Y b) Đnsülin c) Leptin d) Testosteron e) Vazoaktif intestinal peptid Cevap E (Đliçin. a) DHEA-S b) Androstenedion c) Dihidrotestosteron d) Đnsülin e) Somatostatin Cevap E (Đliçin. istirahat taşikardisi olan diabetiklerde otonom nöropati araştırılmalıdır.1 Ü/kg doyurma dozu ve 0.

Aşağıdakilerden hangisi hiperprolaktinemi nedeni değildir? a) Egzersiz b) Hipotalamik/hipofizer bölge lezyonları 140 c) Dopamin antagonistleri d) Spinal kord lezyonları e) Primer hipotiroidizm Cevap C (Fitzgerald Handbook of Clinical Endocrinology. 20. hiperinsülinizm.277) Toplum taramalarında hiperkalseminin en sık nedeni primer hiperparatiroidizmdir. Agonistleri PRL salınımını engeller. c) Đnsülin rezistansı serum insülin düzeylerinde düşüklükle seyreder.27) Özellikle yaşlı olgularda gereğinden fazla sıvı tedavisi verilirse pulmoner ödem oluşabilir. Basic and Clinical Endocrinology. Primer hipotiroidide TRH ve TSH artarken PRL’de artar. erkeklerde: 98 cm’in üstünde olanlarda artar. s.baskı. d) Metabolik sendrom X Obezite+Hipertansiyon+ Ateroskleroza eğilim ve insülin duyarlılığında artışla birliktedir. PAI-1 aktivite artışı gibi antitelerle karakterize bir hastalık olup tanıda altın standart öglisemik klemp testidir.baskı. Dopamin PIF’dür ve PRL salınımını inhibe eder. c) DKA’da bikarbonat tedavisi asidoz nedeniyle ölüm tehlikesi varsa yapılmalıdır.132) Verjetür Cushing hastalığında görülen ve cildin elastik liflerinin azalması sonucunda incelmesi ile ortaya çıkan bir bulgudur. s. Cevap E (Đliçin. 1997. Basic and Clinical Endocrinology. 15. s. Basic and Clinical Endocrinology. b) Periferik insülin rezistansı tanısı en doğru Öglisemik klemp testi yardımıyla konur.baskı.29) Hipotiroidide glomerüler filtrasyon hızı azaldığı için aksine idrar volümü azalmış olabilir.baskı.Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Maligniteler b) Primer hiperparatiroidizm c) Sarkoidozis d) Tirotoksikoz e) Đmmobilizasyon Cevap B (Greenspan-Strewler. a) Diabetik ketoasidoz komasından ölüm oranı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. 5. MEDĐTEST Cilt 9. 5. b) DKA’da sıvı tedavisinin yanısıra insülin tedavisi de mutlak gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bir bulgusu değildir? a) El ve ayakta büyüme b) Prognatizm c) Terleme d) Verjetür e) Baş ağrısı Cevap D (Greenspan. Strewler. hipertansiyon. ateroskleroza eğilim.Diabetik ketoasidoz koma (DKA) tedavisinde yanlış olan cümleyi işaretleyiniz. s. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. insülin direnci. 18.Aşağıdakilerden hangisi hipokalseminin bulgularından değildir? a) Ağrılı karpopedal spazm b) Larinks spazmı c) EKG’de QT uzaması d) Papil ödemi e) Nemli cilt Cevap E (Greenspan-Strewler Basic and Clinical Endocrinology. e) KA’da tedavi komplikasyonu olarak pulmoner ödem gelişmez. s.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 14. 1997. Bu durumda laktotrof hücrelerden fazla miktarda prolaktin salgılanmaya başlar. 19.46) Egzersiz fizyolojik bir hiperprolaktinemi nedenidir. 16.Poliüri görülmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Diabetes Mellitus b) Hiperparatiroidi c) Hipokalemi d) Diabetes insipidus e) Hipotiroidi Cevap E (Greenspan-Strewler. s.Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz. Hipotalamohipofizer bölge kitleleri hipofiz sapına baskı yaparak iletişimi keser ve hipofiz üzerindeki PĐF etkisini ortadan kaldırır. Prolaktinin uyarıcılarından biri de TRH’dır. 1997. 5. Temel Đç Hastalıkları. hiperlipidemi. 17.13) Metabolik sendrom X gövdesel obezite. 5. s. 1992. d) DKA’da beyin ödeminden ölüm tedavisi çok süratli yapılanlarda daha sık görülür.baskı. 2.286) Hipokalsemide diğer bulgular görülürken nemli cilt değil kuru cilt görülür. 2000 . Hastanede yatan hastalar arasında bakıldığında hiperkalseminin en sık nedeni maligniteler olarak bulunmuştur. a) Metabolik sendrom X’in en önemli komponenti hastalarda ait vücut tipi obezite olmasıdır. Cevap B (Đliçin. 1997. e) Üst-vücut tipi obezlerde ateroskleroz riski bel çevresi kadınlarda: 78 cm. Spinal kord lezyonlarında da hiperprolaktinemi görülür.

s. 1997. 1997. Tiazid diüretiklerinin hafif sodyum deplesyonu sağlayarak proksimal tüplerden solid ve su tutulumunu arttırdığı ve tedavide faydalı olduğu bilinmektedir. Küçük doz deksametazon ile supresyon sağlanabilen bir kişide Cushing ekarte edilebilir.Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi için yanlıştır? a) Toplumda hiperkalseminin en sık rastlanan nedenidir.149-153) Plazma ozmolalitesi yüksek idrar ozmolalitesi düşük ise ve susuzluk testi ile idrar ozmolalitesi artmıyor ise Diabetes Đnsipidus olduğu kesindir. b) Hipofiz glandının %50’sinin kaybı ile hipofonksiyon belirtileri ortaya çıkar. c) Metastatik nedenler içinde en sık rastlanan meme kanseridir. 1997. 25. Tanıda en yararlı ilk test aşağıdakilerden hangisidir? a) Sürrenal bilgisayarlı tomografisi b) 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid atılımı c) 24 saatlik idrarda katekolaminlerin atılımı d) Deksametazon supresyon testi e) Serum potasyum ölçümü Cevap D (Greenspan-Strewler. 26.Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi nedenlerinden değildir? a) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler b) Hipermagnezemi c) Hiperfosfatemi d) Kronik renal yetmezlik e) Akut pankreatit Cevap B (Lange. 1997. d) Kemiklerde ağrı ve patolojik fraktüre yol açabilir. Basic and Clinical Endocrinology. 23. 1997.Giderek artan kilo alımı ve emosyonel labiliteden yakınan 39 yaşında erkek bir hastanın fizik muayenesinde kan basıncı 200/110 mmHg.277-285) Sitratlı kan transfüze edildiğinde sitrat kalsiyum ile birleşerek kandan kalsiyum çeker ve hipokalsemiye neden olur. polidipsi. kronik böbrek yetmezliğinde vitamin D’nin aktif vitamin D’ye dönüşümü olmayacağından ve akut pankreatitte kalsiyumun dokulara çökmesi nedeniyle hipokalsemi olabilir. hiperfosfatemi kalsiyum ile ters çalışacağından. 2000 . b) Kadınlarda 2-3 kat fazla görülür. Basic and Clinical Endocrinology.125-129) Anterior hipofiz yetmezliğinde klinik bulguların ortaya çıkabilmesi için bezin %75’inden fazlasının tahrip olması gerekmektedir.Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) Desmopressin asetat b) Tiazid diüretikleri c) Sıvı kısıtlaması d) Psikiatrik tedavi e) Hipertonik NaCl çözeltisi Cevap B (Lange. s. sendromlarda görülen Cevap B (Greenspan-Strewler.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 21. 27. 1997.Poliüri ve polidipsi ile başvuran hastada plazma ozmolalitesi 305 mosm/kg.287-288) Boyun bölgesine uygulanan cerrahiler paratiroid zedelenmesi yapabileceğinden. s. Gonadotropinler. 22. Bu durumda aşağıdaki tanılardan hangisi muhtemeldir? a) Santral Diabetes Đnsipidus b) Nefrojenik Diabetes Đnsipidus c) Uygunsuz ADH sendromu d) Psikojen polidipsi e) DIDMOAD Cevap B (Lange.149-153) Nefrojenik DĐ’da vazopressin vermenin faydası olmayacaktır. Sayı 3. e) Replasman tedavisinde ilk basamak glukokortikoid verilmesidir. s. s. Cevap C (Lange. c) Poliglandüler otoimmün sendromlarda yer alır. e) Klinik olarak poliüri.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemi nedenlerinden değildir? a) Sitratlı kan transfüzyonu b) Maligniteler c) Addison hastalığı d) Sarkoidozis e) Akut böbrek yetmezliği Cevap A (Lange. s. Tipini ayırdetmek için verilen vazopressine cevap alınamıyorsa hormona duyarsızlık var demektir ve Nefrojenik DĐ tanısı konulur. TSH ve ACTH sırasıyla olur. kas güçsüzlüğü ve konstipasyon görülebilir. Yapılan susuzluk testinde idrar ozmolalitesi değişmiyor ve testin sonunda intravenöz olarak yapılan vazopressin ile idrar ozmolalitesi aynı kalıyor.277-283) Poliglandüler otoimmün hipoparatiroididir. 141 24. MEDĐTEST Cilt 9. 1997.Adenohipofiz yetersizliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hormon kayıpları GH. s. ekstremitelerde incelme ve ekimoz saptanıyor. d) Pituiter apopleksilerin çoğu acil cerrahi girişim gerektiren durumlardır. idrar ozmolalitesi 95 mosm/kg bulunuyor.347-348) Hastada Cushing hastalığı düşünülmelidir. Hipomagnezemide fonksiyonel olarak hipokalsemi olabilir ancak hipermagnezemi de değil.

e) Tedaviye önce L-tiroksin ile başlayıp daha sonra glukokortikoidleri eklemek uygundur. 1995.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 28. Böyle erken dönemde iskelet sisteminde osteopeni dışında diğer bulgulara rastlanmayabilir. 142 30. primer hiperparatiroidi tanısı için bir destektir.1460) Ağır hastalıklarda veya kronik hastalıklarda tiroid fonksiyon testleri böyle şaşırtıcı sonuçlar verebilir. 3. Geri kalan vakalarda damar basıncı zaman zaman yükselir.8 mikrogram/ dL) T3: 0. e) Hastanın geçmişinde böbrek taşı hikayesinin bulunması.4 ng/mL (Normal 0. 1995. Bundan sonra nelerin yapılması. uygulanması gerektiği aşağıda yazılmıştır.baskı.1452) Primer hiperparatiroidi vakaları son dekadlar içinde erken tanı almaktadır. Endocrinology and Metabolism. Cevap D (Felig. Hastanın kalsiyum düzeyinin normalin alt sınırında olması. Serum D vitamininin ölçülmesi bu açıdan önemlidir. TSH düzeyinin normal sınırların altında olması ise ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur. Biyoşimik ölçümleri aşağıdaki sonuçları veriyor: Serum kalsiyum değeri: Serum fosfor değeri: 9. Bir sürrenal kitlesi ile karşılaştığımız zaman hipertansiyon olsun veya olmasın ilk araştırılması gereken feokromasitomadır. 2000 . Endocrinology and Metabolism. Sayı 3. Bu nedenle deksametazon supresyon testinin uygulanması gerekir.baskı.4-4 mikro ünite/mL) Muhtemel tanı nedir? a) Tirotoksikoz b) Ötiroidi c) Hipertiroidi d) Ötiroid hasta sendromu (euthyroid sick syndrome) e) Subklinik hipertiroidi Cevap D (Felig. Kalsiyum ölçümlerinin yaygın olarak yapılması bunda etkilidir.8-12. Muhtemel tanı Sheehan sendromudur. Çünkü hastada büyük bir olasılıkla hipogonadotropik hipogonadizm vardır. kırık ve kistlere rastlanmaması bizi primer hiperparatiroidi tanısından uzaklaştırır. Ayrıca. c) Bu değerler sekonder hiperparatiroidi ile bağdaşmaz. sessiz feokromasitomaların varlığı da bilinmektedir. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastanın bazal kortizol değerleri ölçülür. e) Bu kitle konjenital adrenal hiperplazi zemininde gelişen bir adenomatöz hiperplazinin sonucu olarak ortaya çıkabilir.7 mg/dL Serum alkali fosfataz değeri: 260 ü/L (Normali 130 Ü/L’nin altında) Serum parathormon değeri: 152 pg/mL (Normali 55 pg/mL’nin altında) Bu hastada bundan sonra düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir. On yıl önceki kanamalı bir doğumdan sonra süt veremediğini ve amenoreye girdiğini söylüyor. Endocrinology and Metabolism. 1995. Yani bu vakalarda hipertansiyon hiç görülmez. Tiroid fonksiyon testleri isteniyor. Görüntüleme sağ sürrenalde 3x4. Bu durum. D vitamini eksikliğinin maskelediği bir primer hiperparatiroidiyi akla getirir. Ağır konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonla getiriliyor. Endocrinology and Metabolism.81 yaşında erkek bir hasta. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada primer hiperparatiroidi olabilir. Aşağıda bu hastada düşünülmesi ve yapılması gereken noktalar belirtilmiştir.48 yaşında kadın hasta.44 yaşında bir kadın. d) Hastanın iskelet sisteminde subperiostal rezorbsiyon. 3.5-1.45 yaşında bir kadın hasta. 3. c) Gonadotropik hormonların ve östrojenin ölçülmesinde büyük bir yarar yoktur. d) MR görüntülemesinde boş sella (empty sella) bulunma olasılığı vardır. s. b) Subklinik Cushing sendromu fazla belirti vermeden seyredebilir.5x5 cm çaplarında bir kitlenin varlığını ortaya koyuyor.8 ng/mL) TSH: 0. 31.3317) Panhipopitüitarizmde yerine koyma tedavisine daima glukokortikoid ile başlanır. Özellikle de cerrahi girişime verilecek vakalarda bu konu birinci derecede önem taşır. karın ağrısı nedeni ile gittiği doktor tarafından ultrasonografik tetkik isteniyor. s.baskı.726) Feokromasitomada hastaların yarısında damar basıncı sürekli olarak yüksektir. s. organizmanın bir korunma mekanizmasıdır. Glukokortikoid eksikliği bulunan bir hastada tiroid hormonunun tek başına verilmesi sürrenal krizi ile sonuçlanır. MEDĐTEST Cilt 9. c) Hastanın potasyum ölçümü önem taşır. Hipertiroidiyi göstermez. 1995. Bunlardan hangisi yanlıştır? a) Hastada hipertansiyon saptanmadığı için kitlenin feokromasitoma olma şansı yoktur.9 mg/dL 2. d) Bu kitle bir insidentaloma olabilir. 3. s. b) Bu hastanın 25 (OH) kolekalsiferol düzeyinin ölçülmesinde yarar vardır. Osteoporoz kuşkusu ile doktora gidiyor.baskı. Cevap A (Felig. Triiodotironin düzeyinin düşmesi tek başına bir tiroid fonksiyon bozukluğunu ifade etmez. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir: T4: 7 mikrogram/dL (Normal 4. b) Hastanın serbest T4 değeri ölçülür.2 mikro ünite/mL (Normal 0. 29. Yapılan MR görüntülemesi de bunu doğruluyor. Cevap E (Felig.

MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi tiroid hiperfonksiyonu ile seyretmeyen tirotoksikoz nedenidir? a) Mol hidatiform b) Subakut tiroidit c) Toksik adenom d) TSH sekrete eden adenom e) Basedow-Graves hastalığı Cevap B (Harrison’s Principles of Internal Medicine. serbest T4 düzeyinin normal bulunduğu koşullarda tirotoksikoz varlığı hangi test ile doğrulanır? a) TRH testi b) Tiroksin bağlayan globulin tayini c) Tiroid sintigrafisi d) Tiroid otoantikor tayini e) Tiroglobulin tayini Cevap A (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14. 33. Hipotansiyon ve/veya hipovolemiye karşı bir defans mekanizması olarak antidiüretik hormon artmıştır.Diyabetik ketoasidozda yanlış bilgi hangisidir? a) Diyabetik ketoasidozu insülin olmaksızın düzeltmek mümkün değildir.baskı. 2000 143 . 14.baskı. hormonun tiroidde depolanma kusurundan kaynaklanır. s.TSH düzeyinin düşük. s. Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14.baskı. 1998. tirotoksikozda tiroid hormonlarınca baskılanmış olduğundan TRH uygulamasına yanıt vermez.baskı. s. dokulara oksijen sunumunda olumsuz etki yapar.Aşağıdakilerden hangisi nefrojenik diabetes insipidus nedenlerinden değildir? a) Renal transplantasyon b) Primer hiperparatiroidizm c) Conn sendromu d) Histiositozis X e) Multiple myelom Cevap D (Harrison’s Principles of Internal Medicine.baskı. s. Sayı 3. 1998. s.2023) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi L-Tiroksin dozunun azaltılmasını gerektirir.2005-2007) Histiositosis X santral diabetes insipidus nedenidir.Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı sebeplerinden değildir? a) Pankreas kanseri b) Akciğer tüberkülozu c) Addison hastalığı d) Lupus erythematosus e) Guillain-Barre sendromu Cevap C (Harrison’s Principles of Internal Medicine.Sabit doz L-tiroksin ile ötiroid durum sağlanmış bir hastada. e) Serebral ödem özellikle de çocuklarda diyabetik ketoasidoz tedavisinin komplikasyonlarındandır.2009) Addison hastalığında antidiüretik hormon artışı uygunsuz değildir.2073) Diyabetik ketoasidozda bikarbonat uygulaması rutin olmamalıdır. 1998. 1998.ENDOKRĐNOLOJĐ VE METABOLĐZMA HASTALIKLARI 32.2023) Subakut tiroiditteki tirotoksikoz tiroid hiperfonksiyonundan değil. aşağıdakilerden hangisi L-tiroksin doz artışını gerektirmez? a) Kolestiramin kullanımı b) Hamilelik c) Graves’li hastaya radyoaktif iyot uygulamasını takiben tiroid fonksiyonunda azalma d) Rifampisin kullanımı e) TSH reseptörünü bloke edici antikorların kaybını takiben Haşimoto tiroiditinin spontan iyileşmesi Cevap E (Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1998. 1998. 36. 37. 14. c) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde potasyum replasmanı daima gereklidir. Çünkü hızlı alkalizasyon. 14. 35. 34.2018) TSH. d) Diyabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat uygulaması mutlak gereksinimdir. s. 14. b) Ketoasidoz tedavisinde intravenöz sıvı uygulaması zorunludur.baskı.

10-12) Son zamanlarda patojen E. 20. genital organlar ve daha az olmak üzere orofarinkste hastalık yapmaksızın bulunmakla beraber önemli birçok hastalıktan sorumludur. prostatit. Klinik Mikrobiyoloji.335-340) Gansiklovir yanlızca CMV enfeksiyonlarında kullanılır. 2. 5. prostatit ve epididimitlerin önemli bir kısımında etken olarak saptanmışlardır. Diğerleri sistemik ve/veya topik olarak kullanılabilir.coli (Bu koli türlerine Verotoksinogen E.23) Taşıyıcı araştırılması dışkı. akut piyelonefrit. Enterohemorajik E. Bunun sonucunda barsak lümeninde su ve klor iyonu sekresyonu olur. aspergillus. genital organlar ve orofarenks florasında bulunan. 1996. 160 4. insanların alt idrar yolları. Enteroinvasive E. Bu etkenlerde görede verilen antimikrobiğin dozu değişiktir. hastalandırıcılık etki mekanizmalarına göre aldığı adlardan yanlış olanı işaretleyiniz? a) Enteropatogen E. 1996. Klinik Mikrobiyoloji.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 1. 1994) V.coli (ETEC). Enterotoxinogen E. 2000 . Patojen Escherichia colilerin. Özellikle kadınlarda salpenjit ve pelvis abseleri oluşturmaktadır. 9. 1996.baskı. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin toksini c-AMP düzeyini artırmak yolu ile etki eder? a) Clostridium botulinum b) Clostridium tetani c) Corinebacterium diphtheriae d) Vibrio cholerae e) Staphyhococcus aureus Cevap D (Kılıçturgay. s. Enteropatogen E.coli (EAEC) e) Verotoksinogen E. Omston. s. 6. 1995. Bu mekanizmalara göre barsak patojeni olan E. coli (EPEC) b) Enterotoxinogen E. s. Đnsanlarda alt idrar yolları. çocukta farklı olabilir. Kanda bulunan antikorlardan hangisi tifo portörlüğü için önem taşır? a) Anti-H antikorları b) Anti-Vi antikorları c) Anti-O antikorları d) Fimbriya antikorları e) Anti-O ve anti-H antikorlarının birlikte bulunması Cevap B (Bilgehan.baskı. coli (EPEC). 9. s. Butel. coli’ lere değişik isimler verilmektedir. histoplasma ve mycoplasmadır.coli (VETEC) Cevap D (Bilgehan. coli (VETEC) de denir). Klinik Mikrobiyoloji.coli (EĐEC). Jawetz. Menenjitli bir hastada çocuk veya erişkin olduğuna göre etken farklı olabilir ve verilecek antimikrobik kemoterapötikler de farklı olmalıdır. cholerae ince barsak hücrelerinde hücre içi adenilat siklaz aktivitesine artırarak c-AMP düzeyini yükseltir. Klinik Mikrobiyoloji.coli (EĐEC) d) Enteroagresive E. Hangisi herpes simpleks virus enfeksiyonlarında kullanılan (sistemik ve/veya topik) ilaçlardan değildir? a) Asiklovir b) Vidarabin c) Gansiklovir d) Đdoksuridin e) Trifluridin Cevap C (Brooks. hominis. epididimit. Bunların dışında artrit. duodenum tubaj sıvısı kültürü ve anti-Vi antikorlarının aranması ile yapılır. 3. Antibiyotik Đnfeksiyon Hastalarında Tedavi Prensipleri) Çünkü uygun yerden alınan örneklerden yapılan direkt preparatlar bize etken hakkında bilgi verir. 9. Đmmün yetmezlikde pnömoni etkenleri değerlerine ek olarak Pneumocystic carinii.Baskı. erkekte. ancak nonspesifik üretrit. çocuklara kloramfenikol ve tetrasiklinin verilmeyeceği gibi. nokardiya.coli’lerin barsaklarda oluşturdukları hastalıklarla ilgili olarak en az 3 çeşit mekanizmanın yer aldığı görüşü egemen olmaktadır.551) M.baskı. salpenjit ve pelvis abseleri oluşturabilen Mycoplasma hangisidir? a) Mycoplasma orale b) Mycoplasma fermentes c) Mycoplasma hominis d) Mycoplasma pneumoniae e) Mycoplasma salivarium Cevap C (Bilgehan.coli (ETEC) c) Enteroinvasive E. hastanın yaşı önemlidir. Ampirik tedavide antimikrobik seçimi ve uygulanması için etkenin tahmin edilmesinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir? a) Basit mikrobiyolojik bakılar b) Hastanın yaşı c) Kadın ve erkek olması d) Đmmün yetmezlik durumu e) Hepsi Cevap E (Yüce. MEDĐTEST Cilt 9. Melnick and Adelberg's Medical Mikrobiyology. Sayı 3. Yine üriner sistem enfeksiyonlarında etkenler kadınlarda. nongonokoksit üretrit.

Western Blot testinde HIV proteinleri ve glikoproteinlerine karşı antikorlar araştırılmakta ve bu test günümüzde EIA sonuçlarının doğrulanması amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 1996. bütün dünyada görülebilir. 10. d) Tedavide temel prensip sıvı elektrolit tedavisidir. e) Hastaya hastalığının AIDS ile ilişkili olmadığı söylenmelidir. 1994. Kolerajen toksini ile su ve elektrolik kaybına neden olarak etkili olur. Bu hasta için ikinci adımda yapılması gereken nedir? a) Zidovudine (azidotimidin. Aşağıdaki bakteri-hastalık karşılaştırmalarından yanlış olanı işaretleyiniz. e) Başlıca alt yapı eksikliği olan ülkelerin sorunu olmakla beraber. 2000 11.albicans enfeksiyonunu düşündürmektedir. C. HIV için henüz aşı mevcut değildir.200) Pseudomembranöz enterokoliti C. difficile oluşturur.533 ve 547) Hastanın HIV ile enfekte olduğu kabul edilmeden önce iki FIA testi ile alınan olumlu sonucun Western Blot testi ile doğrulanması gerekir. V. Klinik Mikrobiyoloji. a) Üreyebilmek için alkali ortamı tercih eder. s. Cevap D (Virella. Kadın damar içi ilaç bağımlısı olmadığını ancak eşinden ayrıldıktan sonra birkaç değişik erkekle birlikte olduğunu belirtiyor. perineal bölgede eritem şeklinde döküntü olduğu görülüyor. C. c) Hasta sağlık kuruluşlarına ihbar edilmelidir. 3. 1997. Klinik Mikrobiyoloji.Baskı. albicans antibiyotiklerden etkilemez. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. b) Hastanın yakın ilişkide bulunduğu kişiler HIV antikorları yönünden araştırılmalıdır. kolera invazyon yapmaz. 13. oral poliyo ve H. a) Tiof-Salmonella typhi b) Peptik ülser-Helicobacter pylori c) Pseudomembranöz enterololik-Yersinia enterocolitica d) Veba-Yersinia pestis e) Ruam-Pseudornonas mallei Cevap C (Kılıçturgay.Baskı. Granülosit sayının düşük olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması fırsatçı enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır. Cevap C (Kılıçturgay. NMS Microbiology and Infectious Diseases 3. 9. b) 1992 ve Hindistan'da başlayan salgında izole edilen suşa O 139-Bengal adı verilmiştir.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 7.Yaygın lenfadenopatileri olan dul bir kadında yapılan araştırmalar arasında HIV-I enfeksiyonuna ilişkin olarak iki kez yapılan EIA testinde olumlu sonuç alınıyor.535 ve 548) Çocuğun bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle zayıflamıştır. Difteri-boğmaca-tetanus.539 ve 551) Hepatit B virüsünün anneden bebeğe (vertikal) bulaşması daha çok doğum sırasında olduğundan. Sayı 3. %8 monosit. Bu hastadaki fizik bulgular. 8. %20 nötrofil. d) Western Blot (immunoblot) testi yapılmalıdır. s. s. MEDĐTEST Cilt 9. Viral etkenler de antibiyotiklerden etkilenmezler. yenidoğanın enfekte olmasını önlemek amacıyla doğumun hemen sonrasında HBV aşısının uygulanması gerekir. 1994. 1997. Bu hastada ateşe yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Candida albicans b) Cryptococcus neoformans c) Cytomegalovirus (CMV) d) Epstein Barr virüsü e) Pseudomonas aeruginosa Cevap A (Virella.Viral aseptik menenjitlere en sık neden olan etken hangisidir? a) Enterovirüsler b) Herpes virüsler c) Arbovirüsler d) Retrovirüsler e) Ortomikzovirüsler 161 . s. Fizik bakıda ağızda beyaz plaklar. 12. ancak virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar daha çok hücresel bağışıklığın zayıfladığı durumlarda görülür.Baskı. s. c) Bakteri ince barsak duvarına invazyon ile hastalık oluşturur.111) V. kolera için yanlış olanı işaretleyiniz. %2 bazofil) saptanıyor.242-245) Sifilizin tedavisinde penisilinlerden sonra en etkili ilaçlar tetrasiklinlerdir. Penisilin allerjisi olan sifilizli bir olguda hangi antibiyotiği verirsiniz? a) Doksisiklin b) Eritromisin c) Spiramisin d) Sefotaksim e) Amikasin Cevap A (Barlett. 1997.Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi görmekte olan 4 yaşındaki erkek çocukta geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt vermeyen inatçı bir ateş ortaya çıkıyor.Doğumdan hemen sonra uygulanması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? a) Difteri-boğmaca-tetanus aşısı b) Haemophilus influenzae tip b aşısı c) Hepatit B aşısı d) HIV aşısı e) Oral poliyo aşısı Cevap C (Virella. NMS Microbiology and Infectious Diseases. AZT) tedavisine başlanmalıdır. Kan tablosunda lökopeni (%70 lenfosit. Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi Cep Kitabı. influenzae aşıları bebek 2 aylık olduğunda uygulanır. s.

1995. 2000 . meningitidis ve H. s. 1992. s. s. e) Normal aşı takvimi + antitetanik serum Cevap E (Gorbach. 1997. diğer yarısı intramüsküler yoldan yapılır. Cevap E (Whitley.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Su çiçeği varicella-zoster virusu tarafından oluşturulur. d) At kökenilerden kg başına 40 IÜ. s. e) Su çiçeği ile zona zoster arasında çapraz immünite yoktur.1582) Hiç bir profilaksisi olmayan ve şüpheli yaralanmayla gelen kişilere rutin ve zorunlu olarak antitetanik serum ve normal aşı takvimi uygulanması gerekir. Definitions for Sepsis 1992.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Virella.897) At kökenli serumlar kg başına 40 IÜ. infeksiyona sistemik cevaptır ve aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını içerir: a) Nabız > 90 dk b) Ateş > 38°C veya <36°C MEDĐTEST Cilt 9. 4. 18. bakteriyel DNA girazın enzimatik aktivitesini inhibe ederek gösterirler. s. 3. 17. Karbapenemler beta laktam halkasına yan zincirlerin eklenmesiyle meydana gelir. In:practise of infectious diseases 1995.1644-55) Sepsis. 4.Baskı.Evvelce hiç bir tetanus profilaksisi uygulanmamış ve şüpheli bir yaralanma ile gelen bir kişiye yara temizliği ve antibiyotik tatbikinden sonra aşağıdaki şıklardan hangsini uygularsınız? a) Sadece antitetanik serum b) Sadece bir doz aşı c) Bir doz aşı ve antitetanik serum d) Normal aşı takvimi uygulanır. 16. 15.1346) Su çiçeği ve zona zoster ayni virüs tarafından oluşturulduğundan (VSV).Aşağıdaki kriterlerden hangisi sepsis tanımında yer almaz? a) Nabız < 90/dk b) Ateş >38°C c) Solunum sayısı > 20/dk d) Lökosit sayısı >12000/mm3 e) Lökosit sayısı < 400/mm3 Cevap A (American College of Chest Physicians Comference Commintte. 1996.Kinolonların etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? a) Hücre duvarı sentezinin inhisiyonu b) 30S ribozomal subünitine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek c) DNA giraz enziminin inhibisyonu d) DNA bağımlı RNA polimeraz enziminin inhibisyonu e) RNA bağımlı protein sentezinin inhibisyonu Cevap C (Principles and practise of infectious diseases. insan kökenliler kg başına 20 IÜ olarak uygulanır. Monobaktamlar monositer beta laktamlardır.Baskı. Sefalosporinler dihydrothiazin halkasının beta laktam halkası ve yan zincirlerin birleşmesinden oluşur. Sayı 3. insan kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır e) At ve insan kökenli serumlar birlikte ve kg başına 40 IÜ uygulanır.831) Rifampisin. s. 14. ekovirüsler. Arbovirüsler ve herpes simpleks virüsü daha çok ensefalit tablosu oluştururlar. Makrolidler ise beta laktam halkası içermezler. 20. 199-492) Penisilinler thiazolidin halkasının beta laktam halkası ve bir yan zincirin birleşmesinden oluşur. s.364) Kinolonlar etkilerini. poliyovirüsü) viral menenjitlerin en sık görülen nedenidir.Hangisi bir beta laktam antibiyotik değildir? a) Penisilinler b) Sefalosporinler c) Karbapenemler d) Makrolidler e) Monobaktamlar Cevap D (Anti-infective therapy. c) Su çiçeği döküntüsü iyileştikten sonra yerinde iz bırakmaz.538 ve 550) Enterovirüsler (koksaki A. c) At kökenlilerden kg başına 20 IÜ uygulanır. aralarında çapraz immünite bulunmaktadır.N. b) Su çiçeği döküntüsü polimorfizm gösterir. b) Đnsan kökenlilerden kg başına 40 IÜ uygulanır. salgılara (özelikle farenks salgısına) aktif olarak yoğun bir şekilde geçtiği için mikroorganizmaların nazofarengeal eradikasyonunu sağlar.baskı. influenza'nın neden olduğu menenjit epidemilerinde kemoprofilaksi için seçilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir? a) Ofloksazin b) Sefotoksim c) Seftriakson d) Rifampisin e) Eritromisin Cevap D (Allon. NMS Microbiology and Infectious Diseases. 162 d) Su çiçeği döküntüsü özellikle erişkinlerde püstül veya bül şeklinde olabilir.Kuduz immun serum uygulanmasında aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz? a) Kg başına 1 ml uygulanır. Scheld. 19. Serumun yarısı yara etrafına. Cevap D (Topçu.

romatoid faktör). d) Hepatit D virus infeksiyonu koinfeksiyon şeklinde geçirildiğinde kronikleşme oranı daha düşüktür. c) Streptokoksik nekrotizan miyozite en sık A grubu streptokoklar neden olur. Cevap E (Chaberland. c) Diabeti olan bir kişide üriner infeksiyona bağlı ürosepsis riski fazladır. Taş. s. b) Ürosepsis tanısı konan bir hastada en olası etkenler gram negatif çomaklardır. b) Bir aydan uzun süren ateş ve ishal. 2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı yenidoğan döneminde alındığında daha yüksektir. Heteroseksüel ilişki. vasküler fenomenler (arteriyel emboli.843) Tropikal piyomiyozit diğer bakteriyel kas infeksiyonlarından farklı olarak herhangi bir penetran travma veya vasküler bozukluk olmaksızın meyana gelir. intravenöz uyuşturucu kullanımı.baskı. 4. Özellikle koagülaz negatif stafilokok infeksiyonlarındaki artış dikkat çekicidir. e) Hepatit E virus infeksiyonu geçiren gebelerde mortalite oranı hepatit A virus infeksiyonu geçirenlere göre daha düşüktür. ampirik antimikrobiyal tedavide gram negatif spektrumlu ilaçlar verilmelidir. %10'dan fazla kilo kaybı olanlarda AIDS akla gelmelidir. immünolojik değişikliker (glomerülonefrit. c) Đnfeksiyon etkeninin alınmasından yaklaşık 2-5 hafta sonra üst solunum yolu infeksiyonlarına benzer bir akut infeksiyon dönemi olur. Principles and practise of infectious disases. MEDĐTEST Cilt 9. e) Üst üriner sistem infeksiyonunda antibiyotikle tedavi süresi en az iki haftadır. s. kan.baskı. Gebe kadınlarda fatalite oranı 3. kan ürünleri transfüzyonu.1174. Corey. s. 163 . Sande. Curran. 1. s. d) Akut plörodinia sendromu Grup B Coksaki viruslarla oluşan göğüs ve karın kaslarının lokalize miyozitidir. c) Đntravenöz kateter infeksiyonlarına bağlı sepsiste en sık saptanan etkenler stafilokoklardır. 21. d) Tedavide kullanılan "zidovudine" etkenin "reverse transkriptaz" enzimini kompetetif olarak inhibe eden bir dideoksinükleotit anoloğudur. 24. trimestirde yaklaşık %20 kadardır.baskı. intrakraniyal hemoraji. aureusdur. Cevap B (Ulutan. janeway lezyonları). kan ürünleri transfüzyonu ile bulaşır. ekokardiyografi değişiklikleri (major kriterler dışındakiler). Cevap E (Kılıçturgay. Bu nedenlee antimikrobiyal tedavide gram pozitif koklara yönelik olarak planlanmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tropikal miyozitte (piyomiyozit) en sık etken S. c) Erişkinlerde hepatit B infeksiyonunun kronikleşme oranı hepatit C infeksiyonundan daha düşüktür.baskı. ateş. anne sütü ve infekte gebelerden bebeklerine geçebilir.1280) AIDS hastalığı etkeni her türlü cinsel ilişki. mikotik anevrizma. Olguların %20-50'si hastalık öncesi künt bir travma veya aşırı egzersizden sözederler. b) Tropikal miyozit için penetran bir travma veya vasküler bozukluk olması gerekir. beta hemolitik streptokoklardır.1217. septik pulmoner enfarktlar. s. e) Anaerop sepsislerde en sık izole edilen bakteri Bacteroides fragilis'tir. d) Đdrar kültüründe üreme olmaması veya ml'de 1000'den az bakteri üremesine rağmen piüri varsa bu steril piüri olarak adlandırılır. 22. Sayı 3.AIDS hastalığı ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kan.Baskı. mikrobiyolojik kanıtlar. anne sütü ve sinek gibi mekanik taşıyıcılarla bulaşma bildirilmemiştir. b) Hepatit C virusu paranteral yolla geçer ve kronikleşme özelliği olan bir virustür. d) Sepsiste primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise. Chaisson. 1995. aureus. b) Sistitte infeksiyon mukozada sınırlıdır. 4.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI c) Solunum sayısı > 20dk veya Pa CO2 < 32 mmHg d) Lökosit sayısı > 12000 /mm3 veya < 4000 /mm3 veya %10'dan fazla çomak mevcuttur. Volderding. 1. osler nodülü. Ayrıca gebeler HEV infeksiyonuna gebe olmayan kadınlara göre daha sık yakalanma riskine sahiptir. e) Etken homoseksülel ilişki ile bulaşır. 4. e) Myozitlerin ayırıcı tanısında septik artritler düşünülmelidir.740) Enfektif endokarditin minor kriterleri. s. predispozan kalp hastalığı. roth lekeleri. 23. Ward. 26. 25.473) Primer infeksiyon odağı deri ve yumuşak doku ise en muhtemel etkenler S.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üriner sistem infeksiyonu tanısı için piürinin gösterilmesi yeterlidir.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sepsis sendromunda organ perfüzyon bozukluğu bulguarı vardır. s.249) Hepatit E virusu infeksiyonu orta şiddette olup fulminant hepatit genellikle görülmez.Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditin minör kriterlerinden değildir? a) Ateş > 38°C b) Đntrakaniyal hemoraji c) Đntavenöz uyuşturucu kullanımı d) EKG değişiklikleri e) Glomerülonefrit Cevap D (Scheld.baskı. 2000 Cevap D (Doğanay.

sapropyticus'un özellikle genç bayanlarda assendan yolla oluşan üriner sistem infeksiyonlarında E.903) Clostridium tetani yara yerinde vegetatif şekle dönüşürek hücre dışına tetanospazmin ve tetanolizin adında iki toksin salgılar. b) Spinal kord veya beyin sapında presinaptik inhibitör hücrelerden GABA ve glisin salınımını engeller.788) Üriner sistem infeksiyonlarının %95'inden fazlası sadece bir bakteri tarafından meydana getirilir. Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde %25 iken. Đmmün sistemi bozuk olmayanlarda gebelikten önce toksoplasmozis gelişen annenin bebeğinde konjenital toksoplasmozis geliştiğine dair şu ana kadar bir vaka bildirilmiştir. s. Komplike olmayan sistit veya piyelonefritlerin yaklaşık %80'inde etken E.Baskı.2094) Konjenital toksoplasmozis gebelik sırasıda annede oluşan akut infeksiyon (genellikle asemptomatik) sonucu gelişir. Kaya.Aşağıdaki serolojik göstergelerden hangisi akut hepatit B infeksiyonu tanısı doğrudur? a) Anti-HAV IgM b) Anti-HBC IgM c) Anti HCV d) Anti-HEV e) Anti HDV Cevap B (Mandell. MEDĐTEST Cilt 9. c) Đntrauretin infeksiyonlu çocuklar %75 oranında asemptomatik doğar. s. s.Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında en sık etken aşağıdakilerden hangisidir? a) Escherichia coli b) Staphylococcus aureus c) Proteus mirabilis d) Pseudomonas aeruginosa e) Staphylococcus saprophyticus Cevap A (Estamm. Dolin.Toksoplasmozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Etkeni Toksoplasma gondii'dir. 1995.Baskı. Benett. 1996. ovale b) P.Aşağıdaki plasmodium infeksiyonlarından hangisinde parazitemi en yüksek düzeydedir? a) P.2415) P. Cevap A (Tekeli. 27.baskı. Principles and practice of infectious diseases. Diğer plasmodiumlar ise ya genç yada yaşlı eritrositleri tutar. 1992. 164 d) Spinal düzeyde sempatik refleksleri disinhibe eder.Meningokoksik menenjitli hasta ile temas eden kişilerde kemoproflaksi için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a) Rifampisin b) Đzoniyazid c) Etambutol d) Amantadin e) Metranidazol Cevap A (Mandell. s. malarya Cevap C (Krogstad. 3. Principles and Practice of Infectios Diseases. knowlesi e) P. Dolin. Son yıllarda S. e) Tetanospazmin esas olarak alfa motor nöronların nöromüsküler kavşağından sinir sitemine girer. Rekürrent üriner sistem infeksiyonlarında proteus ve enterokokların görülme sıklığı artar. 28.anaerobik etkili bir ilaçtır. Bunlardan yalnızca Anti-HBc IgM. 29. 30. tetani suşları tetanospazmin üretme yeteniğindedir. c) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını engeller. 3.ENFEKSĐYON HASTALIKLARI Cevap A (Sobel. Anti -HCV Hepatit E Đnfeksiyonuna ait serolojik göstergelerdir. Falciparum sıtmasında her yaştaki eritrosit tutulduğu için parazitemi daha yoğundur. 1990.Clostridium tetani tarafından salınan ve tetanozun patogenizinden sorumlu olan tetanospazmin toksini için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tüm C. vivax c) P. s. 4.857) Đzoniyazid ve etambutol anti-tüberküloz ilaçlardır. b) Etkenin kesin konağı kedigillerdir. ikinci ve üçüncü trimestirlerde bu oran sırasıyla % 54 ve %65 dır. Benettje. Bu plazmidi taşımayan C. tetani suşları tetanospazmin üretmezler. Cevap D (McCabe. 31. s. 2000 . e) Tanıda ELĐSA en kullanışlı testlerden birisidir. Sayı 3. 32. Bu molekülün DNA şifresi plazmid aracılığıyla taşınmaktadır. d) Annenin akut infeksiyonlarında tedavi edilmeyen olgularda en yüksek transplasental geçiş oranı gebeliğin birinci trimestrinde olur.baskı. Tetanospazmin hücre içinde tek bir polipeptit zinciri olarak sentezlenir.662) Tanı için idrar yolu infeksiyonuna ait klinik belirti ve bulgular. 4. s.coli'dir.Akut A Hepatitinde. piüri ve idrar kültüründe bakteriüri saptanmalıdır. falciparum d) P. Akut Hepatit B göstergesidir. Amantadin antiviral ve metranidozol de anti.1146) Anti-HAV IgM. 4.Baskı.coli'den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Đmmün sistemi bozuk kronik infeksiyonlu gebelerin fetüslerinde toksoplasmozis gelişebilir.

ENFEKSĐYON HASTALIKLARI 33. Sayı 3. c) En az iki serotipi mevcuttur. yavaş çoğalması e) Enteroviral-spesifik monoklonal antikorlarla reaksiyon vermemesi Cevap C (Kılıçturgay. Sıklıkla ölümle sonuçlanır. 37. Hastalıkları Kitabı. 2000 165 . Viral Hepatit'98) Đlk kez 1955 yılında de'Ritis tarafından belirtildiği gibi AST/ALT oranının hastalık etiyolojisini belirlemede yararlı olabilmektedir. Seçeneklerden sadece C şıkkı beta laktam değildir. d) Hücre kültürlerine adaptasyon zorluğu.107) Kolera sikka çok atuk başlar. s.Aşağıdakilerden hangisi Tularemi tedavisinde kullanılır? a) Seftriakson b) Penisilin G c) Streptomisin d) Sefuroksim e) Piperasilin Cevap C (Topçu.Hepatit A virüsü diğer picornaviridae familyası virüslerinden ayıran özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Nükleotid ve aminoasid sekansları farklıdır. Birdenbire kollaps gelişir ve bütün vücut sıvısı aniden barsak boşluğuna toplanır. Viral hepatitlerde bu oran1'den küçüktür.568) Đnfeksiyon Beta laktam antibiyotikler tedavide başarısız bulunmuştur. Klinik Mikrobiyoloji 1996 s. 1996. MEDĐTEST Cilt 9. Söyletir. 34. Viral Hepatit'98) Hepatit A virüsünün tek bir serotipi mevcuttur. Doğanay.Aşağıdakilerden hangisi kronik hepatit B tedavisinde Interferon-alfa yanıtını olumsuz yönde etkiler? a) ALT düzeyinin normal veya hafif yüksek olması b) HBV-DNA düzeyinin düşük olması c) Hasta cinsiyetinin kadın cinsiyet olması d) Đnfeksiyon süresinin kısa olması e) Karaciğer histopatolojisinde kronik aktif hepatit olması Cevap A (Kılıçturgay.Aşağıdaki klinik tiplerinden hangisi koleranın en ağır şeklidir? a) Kolera diyaresi b) Kolera gravis c) Kolera sikka d) Kolerin Tifo benzeri kolera e) Kolera sikka Cevap C (Bilgehan H.Viral hepatit tanısında anlamlı olarak kabul edilen de 'Ritis oranı nedir? a) ALT düzeyinin 400 IU/L'nin üzerinde olması b) AST/ALT oranının 1'den küçük olması c) Direkt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nin üzerinde olması d) Đndirekt bilirübin seviyesinin 2 mg/dl'nın üzerinde olması e) Protrombin zamanının 15 saniyenin üzerinde olması Cevap B (Kılıçturgay. 35. b) Tek bir nötralizasyon kısmına sahiptir. Viral Hepatit'98) HBV sitopakit bir virüs değildir ve ALT düzeyi ile immün sistem arasında bir ilişki vardır. 36.

Peptik ülser veya diyare veya her ikisinin birlikte olması 5.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 1. Artmış serum gastrin konsantrasyonu 2. 2. c) Fulminan gidişli hastada endoskopik ve radyolojik tanısal işlemlerin yapılması kontrendikedir. d) Gaitada müküs vardır. s. 3. Aşağıdakilerden hangisi Zollinger-Ellison sendromunda görülmez? a) Tedaviye refrakter peptik ülser b) Serum gastrin düzeyinde artış c) Đdrar 5-OH indol asetik asitte artış d) Diyare e) Steatore Cevap C (Đliçin. b) En sık rektosigmoid bölgeye lokalizedir. Hamilelikte güvenlidir. pozisyonla yer değiştiren ve hiperekojen görülen opasiteler safra kesesinde taş için tipiktir. genellikle beraberinde tenezm vardır.877. Temel Đç Hastalıkları. Artmış bazal/pik asit salgısı 4. USG’nin dezavantajları ise. b) Defekasyonla geçen kramp tarzından karın ağrısı vardır.cilt. USG ile aynı anda pankreas ve safra yolları da görüntülenir. Vakaların %5 kadarında taş yoktur ve taşsız kolesistit olarak adlandırılır. s. ince bağırsak ya da kolonun proksimal kısmındaki hastalıkları düşündürürken. 2. distal kolon patolojisini akla getirir. Hipokalseminin nedeni Ca++’un dokulara çökmesidir. c) Rektumun hastalığa yakalanması halinde tenesmus görülür. Akut kolesistitlerde safra kesesinde taş görülme oranı nedir? a) %30 b) %50 c) %70 d) %95 e) %100 Cevap D (Telatar. Sayı 3. Kolon hastalıklarındaki ağrı hipogastrium. Hastaların %20-30’unda MEN I sendromu vardır. 2000 Cevap D (Đliçin. 6. Temel Đç Hastalıkları.cilt.1168) Safra kesesi taşlarının tanısında en iyi ve ilk tercih edilecek sistem USG’dir. Safra kesesi taşları teşhisinde kullanılan en önemli metod hangisidir? a) ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi) b) PTK (Perkutan Transhepatik Kolanjiografi) c) Bilgisayarlı tomografi d) Ultrasonografi e) Safra kesesi ve safra yolları sintigrafisi Cevap D (Telatar. 133 hangisi akut pankreatitte . e) Hiçbiri Cevap E (Đliçin. kalsiyum düzeyinin %7 mg altına inmesi kötü prognostik belirtidir. Artmış bazal asit salınımı 3.1008) Crohn hastalığının en sık rastlanan ve en önemli komplikasyonu. sık sık ve azar azar. Aşağıdakilerden görülmez? a) Hiperkalsemi b) Hiperglisemi c) Lökositoz d) Metabolik asidoz e) SGOT'de artış Cevap A (Đliçin. Đliçin. Ülseratif kolite ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En sık semptom kanlı ishaldir. MEDĐTEST Cilt 9. s. Temel Đç Hastalıkları. 2. çeşitli fistüllerdir. d) Fistül gelişimi regional enterite göre daha sık görülür. Temel Đç Hastalıkları. e) Striktür seyrektir. Akustik gölgesi olan. Gastroenteroloji. hatta bazen sadece müküs içeren tarzda defekasyonun varlığı. Yanlış pozitiflik ve negatiflik (%4) düşüktür.1170) Akut kolesistit en sık duktus sistikusu tıkayan bir taşın yol açtığı akut inflamasyondur. s.995) Dışkı volümünün fazla olması.1035) Akut pankreatitte kan elektrolitlerinde değişiklikler olabilir. Akut kolesistit tanısında spesifik değildir.884. Đliçin. Gastroenteroloji. En sık görülen hipokalsemidir. Temel Đç Hastalıkları. 1. Gastrin salgılayan tümör En sık görülen semptom karın ağrısıdır. %80 vakada sekonder bakteriyel infeksiyon görülür. Temel Đç Hastalıkları. 5. s. safra taşı sayısını belirlemede yetersizdir. s. Kolon tipi diareyle ilgili bilgilerden yanlışı işaretleyiniz? a) Günlük defakasyon sayısı fazla ancak günlük gaita miktarı ince barsak tipi diareye göre azdır. Sarılık olmasından etkilenmez. s. 4.971) Zollinger-Ellison sendromu klinik ve kimyasal kriterlerle tanımlanır. Aşırı obez ve gazlı kişilerde başarısız olunabilir. s. sağ veya sol alt kadranda ve sakral bölgede hissedilir.

Tablo 1.cilt. Đliçin.1154) Fetor hepatikus özellikle akut karaciğer yetmezliği olgularında ağızda duyulan bir kokudur. Safra taşı 8. 1997. Aşağıdakilerden hangisi primer karaciğer kanseri tanısında yardımcıdır? a) α-Fetoprotein b) c-Reaktif protein c) Karsino embriyonik antijen d) Romatoid artrit e) CA-19-9 Cevap A (Aktan. Plummer Winson sendromu. 1. Alkalen reflü gastriti ve özefajiti 4. s. Dumping sendromu 2.947) En sık yassı hücreli kanser görülür. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. akalazya. Temel Đç Hastalıkları. 1.334) 20 ng/ml üzerindeki değerler hepatosellüler karsinoma için spesifiktir. 1995. lavman ve laktulozla defekasyon sağlandıktan sonra ve antibiyotik kullanımından sonra ortadan kalkar. 1997. Gastrointestinal. Afferent loop obstrüksiyonu 7. En sık kaşıntı ve sarılık ile kendisini belli eder. Kilo kaybı 5. 1995. Diğer risk faktörleri.464. s. s. Đliçin. Gastroenteroloji. Temel Đç Hastalıkları.1087) Bkz. Liver Diseases. 8. 1997. Bockus. Đliçin.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ 7. 2000 .Serumda direkt bilirubinlerin artışı hangi hastalıkta görülmez? a) Dubin-Johnson sendromu b) Crigler-Najjar sendromu c) Rotor sendromu d) Akut viral hepatit e) Koledok obstrüksiyonu Cevap B (Sherlock. s. Gastrointestinal. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. Gastrointestinal. Diyare 3. s. s.1011) Bkz. 10. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hastalığı için spesifik bir bulgudur? a) Asit b) Palmar eritem c) Fetor hepatikus d) Spider angioma e) Özofagus varisi Cevap C (Sherlock. 134 11. Alkol ve sigara kullanımıyla da yakın bir ilişki vardır. 12. nazofarinksin yassı hücreli kanseri ve tylosis (özefagusta. Liver Diseases. Tablo 2. 9. Temel Đç Hastalıkları. Bockus. s. Temel Đç Hastalıkları. Etiyolojide çevre faktörleri ve diyet rol oynar.1173) Primer sklerozan kolanjitte vakaların yarısı ülseratif kolit ile beraberdir.cilt. Bockus. Barret özefagusu ile adenokanser arasında yakın bir ilişki vardır. Đliçin. Koroziv özefajit. Gastroenteroloji. Primer sklerozan kolanjitli hastalarda aynı zamanda ülseratif kolit bulunması oranı nedir? a) %8 b) %20 c) %25 d) %50 e) %90 Cevap D (Telatar.Aşağıdakilerden hangisi özofagus kanseri oluşumunda risk faktörü değildir? a) Barret özofagusu b) Akalazya c) Plummer-Winson sendromu d) Koroziv özefajit e) Zenker divertikülü Cevap E (Sherlock. 1993. Clinical Gastroenterology.Đltihabi bağırsak hastalıklarının bağırsak dışında görülen bulgularından olmayan hangisidir? a) Pyoderma gangrenozum b) Eritema multiforme c) Böbrek ve safra taşları d) Sklerozan kolanjit e) Artrit Cevap B (Spiro. Sayı 3. Büyük olasılıkla intestinal orjinli olan ve yaygın kollateral dolaşım sonucu sistemik dolaşıma yayılan maddelerce ortaya getirilir.335-346. avuç ve tabanlarda hiperkeratoz)’dir.Schatzki halkası yerleşim bölgesi hangisidir? a) Özofagus üst 1/3 b) Özofagus orta 1/3 c) Özofagus alt 1/3 d) Kardia e) Pilor kanalı MEDĐTEST Cilt 9. Anemi 6. Rekürren ve marginal ülserler 13.964) Postgastrektomik komplikasyonlar. s. s. 2. Kanser 9. Liver Diseases. 14. Ölmüş fare kokusunu andırır. 1995.Aşağıdakilerden hangisi duodenal ülser cerrahisinden sonra görülen komplikasyonlardan değildir? a) Dumping sendromu b) Kolelityazis ve sklerozan kolanjit gelişimi c) Alkalen reflü gastrit d) Diyare e) Anemi Cevap B (Telatar. Tanı koymada en iyi yöntem ERCP’dir.

1993.Pankreas kanserinin ana semptomları için hangisi doğrudur? a) Karın ağrısı. kilo kaybı. anemi b) Karın ağrısı. + (zamanında doğanlarda 6 mg/dL.1039) Pankreas kanserinde ana belirtiler. plazma ankonjuge bilirubin düzeyinin artmasına yol açar. bilirubin UDPglukuronil transferaz aktivitesinde azalma. hepatik “uptake”de azalma?. Temel Đç Hastalıkları. karın ağrısı. anemi d) Sarılık. 2000 . s. bulantı-kusma. Tablo 3. kilo kaybı e) Karın ağrısı. “uptake”de ve konjugasyonda azalma? Biliyer ekskresyon azalması. anemi Cevap B (Đliçin. düktüler hasar) Ekstrahepatik kolestaz (mekanik tıkanıklık) Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde inhibisyon? Bağırsaktan absorbsiyonun artması Karaciğer “uptake”inin azalması Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde azalma.1036) Bkz. bilirubin dekonjugasyonu Biliyer ekskresyon bozukluğu (kanaliküler membran defekti?) Hepatik “uptake” ve depolanma azalması. bağırsak absorbsiyonunun artması Anne sütü sarılığı Đlaçlar Gilbert sendromu Crigler-Najjar tip I Crigler-Najjar tip II Açlık hiperbilirubinemisi Konjuge hiperbilirubinemi Đntrahepatik kolestaz (Hepatosellüler. Temel Đç Hastalıkları. biliyer ekskresyonda azalma? + + + + + + + + + Cevap C (Spiro. 17. s. Sayı 3. hemoliz veya diseritropoez Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yok. kilo kaybı.Hangisi Crohn hastalığında bulunmasına rağmen kolitis ülserozada bulunmaz? a) Perianal abse b) Kript abseleri c) Rektal kanama d) Karında kitle e) Fistül 135 15. hepatik klerens azalması. s. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi akut pankreatitin erken komplikasyonlarından değildir? a) Akut tübüler nekroz b) DIC c) Psödokist d) Splenik ven trombozu e) Hipokalsemi Cevap C (Đliçin. Hiperbilirubinemi nedenleri ve birlikteki serum bilirubin örnekleri Serum bilirubin örneği Hastalık Ankonjuge hiperbilirubinemi Hemoliz ve hemolitik anemiler Hematomlar Đnefektif eritropoez (Pernisiyöz anemi. MEDĐTEST Cilt 9. sitozolik ligandin azalması. bilirubin dekonugasyonu. Clinical Gastroenterology. ateş. Bilirubin UDP-glukuronil transferaz aktivitesinde belirgin azalma Üretimin artması. kanaliküler.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 1. talassemi) Neonatal sarılık (fizyolojik sarılık) Bilirubin fizyolojisindeki eksiklik Ankonjuge Konjuge Proteine bağlanma Üretimin artması + (4 mg/dL’yi + + Üretimin artması Üretimin artması nadiren yaşar) - - Üretimin artması. halkası özefagusun alt 1/3 kısmında 16.947) Schatzki bulunur. sarılık c) Karın ağrısı. kilo kaybı ve sarılıktır. Đliçin. prematürelerde (10-12 mg/dL) + (20-30 mg/dL) kadar) + + - - - - - - + + + - - + + + Biliyer ekskresyon azalması. hipotansiyon.

MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları.1013) Bkz. perforasyon.Hangisi H. s. Daha çok genç bayanlarda görülür. çocuklarda gelişme geriliği Hipoalbüminemi-nütrisyonel. protein kaybettirici enteropati Vitamin eksikliği* Kalsiyum. Akut pankreatit komplikasyonları Erken komplikasyonlar Şok Pulmoner yetmezlik (Atelektazi. 2000 . B12 eksikliği Lökositoz. Antiasitler saldırgan faktörlerin etkisini azaltan ve koruyucu faktörlerin etkisini arttıran ilaçlardır. psikoz tablosu Geç komplikasyonlar Sıvı kolleksiyonları Psödokist ve apseler (Đnfeksiyon. pylori için kullanılır. Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ekstraintestinal manifestasyonlar Nütrisyonel ve metabolik bozukluklar Kilo kaybı. irit Üveit (HLA-B27) *Crohn hastalığı Tablo 3.Hangisi simetidinin yan etkisi değildir? a) Jinekomasti b) Hiperprolaktinemi c) Asit reboundu d) Konvülsiyon e) Somnolans Cevap C (Đliçin. s. solunum yetmezliği) Böbrek yetmezliği (Akut. s. c) Ağrıya eşlik eden duyarlılık vardır. 18.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 2. 19. folat. tubuler nekroz) Metabolik bozukluklar (Hiperglisemi.986) Kolonun en sık rastlanan motilite bozukluğu irritabl bağırsak sendromudur. magnezyum veya çinko eksikliği Hematolojik bozukluklar Anemi-Fe. Temel Đç Hastalıkları. retinal arter oklüzyonuna bağlı ani körlükler.Hangisinde gastrik boşalma hızlanmıştır? a) Gastroözefagial reflü b) Gastrik ülser 136 21. Tablo 5.958) Antiasitler dışındaki tüm ilaçlar H. trombositoz Deri ve müköz membranlar Piyoderma gangrenozum Eritema nodozum Stomatit ve multipl aftöz ülserler Kas-iskelet Ankilozan spondilit. plevral sıvı.959) Asit reboundu antiasitlerin yan etkilerindendir. 20. asidoz. episklerit. s. Sayı 3. kanama) c) Beyin sapı lezyonları d) Vagotomi sonrası e) Duodenal ülser Cevap E (Đliçin. Vit. Cevap A (Đliçin.981) Bkz. s. Tablo 4.Kolonun en sık karşılaşılan motilite bozukluğu hangisidir? a) Đrritabl bağırsak sendromu b) Kolon Ca c) Divertiküler hastalık d) Hirschsprung hastalığı e) Đntestinal obstrüksiyon Cevap A (Đliçin. hipomagnezemi) Akut sıvı toplanması (psödokist. e) Vücut pozisyonunun değişmesinden etkilenmez. Temel Đç Hastalıkları. apse) Nekroz/Enfekte nekroz (Mide duodenumda ve/veya kolonda nekrozlar. b) Yiyecek ve antiasitle hafifler. Sağlıklı kişilerin %25’inde irritabl bağırsak sendromuna uyan yakınmalar vardır. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. hipokalsemi. pylori’ye karşı kullanılmaz? a) Bizmut türevleri b) Antiasitler c) Kloritromisin d) Amoksisilin e) Metronidazol Cevap B (Đliçin. 22.Hangisi peptik ülserin ağrısıyla uyumlu değildir? a) Açlık ağrısıdır. d) Gece uykudan uyandırır. üst/alt GĐS kanamaları) Portal ve splenik ven trombozları Pankreas içine ve çevresine kanamalar (Hemorajik pankreatit) Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu (DIC) Metastatik yağ nekrozları. sakroileit (HLA-B27 ile ilgili) Büyük eklemlerin periferik artriti Osteoporoz Osteomalazi Karaciğer ve biliyer belirtiler Yağlı karaciğer Perikolanjit Sklerozan kolanjit Safra taşları* Safra yolları kanseri Böbrek komplikasyonları Böbrek taşları Ürik asid Kalsiyum okzalat* Obstrüktif üropati* Üriner sisteme fistül* Amiloidoz (seyrek) Göz komplikasyonları Konjunktivit.

vücut pozisyon değişiklikleriyle bir- MEDĐTEST Cilt 9. Cevap C (Đliçin. yayılım göstermesi. ateş Rektal kanama Karın duyarlılığı Karında kitle Karın ağrısı Perianal abse Endoskopik Rektal hastalık Diffüz. süregen. Abdominal ağrı.952) Menetrier hastalığını. Gastroduodenal motilite bozuklukları Gecikmiş gastrik boşalma Vagotomi sonrası Diabetes mellitus Viral infeksiyonlar Gastroözefajiyal reflü sendromu Beyin sapı lezyonları Çeşitli kas hastalıkları Anoreksiya nervosa Đlaçlar Skleroderma. protein kaybettirici gastropatiye bağlı hipoalbuminemi ve tipik histolojik değişiklikler triadı oluşturur. Crohn hastalığı ile kolitis ülserozanın klinik ve patolojik özelliklerinin kıyaslaması Özellik Klinik Sigara tiryakisi Kırıklık. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. fundus ve korpusta dev gastrik foldlar.Hangisi Menetrier hastalığında görülmez? a) Sarılık b) Karın ağrısı c) Ödem d) Kilo kaybı e) Bulantı-kusma Cevap A (Đliçin.956) Ağrının akut ve şiddetli olması. 2000 137 . s. yiyecek ve antiasitlere yanıt vermemesi. 23. dermatomiyozit Kronik intestinal psödoobstrüksiyon Gastrik ülser Đdiyopatik ve diğer nedenler Hızlanmış gastrik boşalma Dumping sendromu Pankreatik yetmezlik Celiac sprue Zollinger-Ellison sendromu Hipertiroidi Duodenum ülseri likte değişmesi. bulantı. kusma. Sayı 3. kilo kaybı ve ödem en önemli semptomlardır.GASTROENTEROHEPATOLOJĐ Tablo 4. simetrik tutuluş Aftöz veya lineer ülserler Kaldırım taşı görünümü Friabilite Radyolojik Süregen hastalık Đleum tutuluşu Asimetri Darlık Fistül Patoloji Kesinti Transmüral tutuluş Lenfoid agregat Kript abseleri Granülom Sinus trakt/fistül Crohn hastalığı ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ + + +++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ Kolitis ülseroza +/+ +++ + + + +++ +++ +++ +++ + + +/+++ - Tablo 5. ağrıya eşlik eden duyarlılık ve rebound gibi muayene bulguları ülserle uyumlu değildir. s.

Sayı 3. ancak böyle kişilerin profilaksi endikasyonu yönünden dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi sırasında yakın izlemi gerekir.Akciğer kanseri etyolojisinde aşağıdakilerden hangisi suçlanmamaktadır? a) Asbest b) Klormetil esterleri c) Kromatlar d) Nikel e) Çinko Cevap E (Öbek 1990. unstabil karaciğer hastalığı olan kişilere verilmemelidir.453) Şıklardaki tüm belirtiler. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik c) Bronşektazi. s. Akciğer kanserinde en sık görülen ekstratorasik.GÖĞÜS HASTALIKLARI 1. 3. c) HIV enfekte kişiler ve başka şekilde immün sistemi baskılanmış olanlar ile radyolojik bulguları. 2000 . özellikle geniş skar alanları olanlarda ise ilacın 12 ay verilmesi önerilmektedir. D şıklarındaki etkenler. mite allerjisi nedeni ile aşı + inhale bronkodilatör b) Kronik bronşit.1142) Đsoniazidle koruyucu tedavi önceden ilacın yan etkisinin görüldüğü veya aktif. ronküsler var. Solunum sistemi hastalıkları.452) Đlk 4 şıktakiler akciğer kanseri etiyolojisinde suçlandığı halde çinko suçlanmamaktadır. 300 mg. Oskültasyonunda ekspiryum uzun. Hamman belirtisi aşağıdaki hastalıklardan hangisi için tipiktir? a) Pnömokok pnömonisi b) Kaviter akciğer tüberkülozu c) Genaralize obstrüktif amfizem d) Ampiyem e) Mediasten amfizemi Cevap E (Öbek. 5. 38 yaşında kadın hasta 3 yıldır temizlik yaparken belirginleşen nonproduktif öksürük. s. 7. C. inhale bronkodilatör + oral teofilin + mukolitik d) Astma. s. hırıltı yakınmaları var. akciğer kanserinde görüldüğü halde en fazla karsinomatöz miyopati görülür. Stabil karaciğer hastalığı bir kontraendikasyon değildir. s.483) B. kronik mediastenit yapabildikleri halde en fazla sıklıkla tüberküloz etkendir.84) Hamman belirtisi: Prekordiyumun oskültasyonunda kalp vuruşları ile senkron bir gıcırtı veya çıtırtı sesi alınmasıdır. Akciğer grafisi olağan Akc.453) Epidermoid kanserde ektopik paratiroid hormon yapımı sonucu hiperkalsemi ve hipofosfatemi ortaya çıkar. çocuklara ise 5-10 mg/kg (300 mg'a kadar) verilir. inhale steroid + inhale bronkodilatör + mukolitik MEDĐTEST Cilt 9. Đsoniazid (INH) profilaksisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) INH yetişkinlere günde tek doz. Solunum sistemi hastalıkları. sabah aç karına. 6. 2. 1990. akarisid + inhale kortikosteroid + inhale bronkodilatör e) Kronik bronşit. e) Hamilelikte tüberkülin konversiyonu olmadıkça genellikle profilaksi için doğuma kadar beklenir. Mediasten amfizemi için tipiktir. s. Cevap D (Murray 1994. Özellikle hangi tip akciğer kanserinde hipofosfatemi görülebilir? a) Epidermoid kanser b) Yulaf hücreli kanser c) Adeno kanser d) Büyük hücreli kanser e) Alveolar hücreli kanser Cevap A (Öbek 1990. 1990. b) INH profilaksisinin minimum süresi 6 aydır. 4. d) INH profilaksisi stabil karaciğer hastalığı olan kişilerde konraendikedir. nonmetastik belirti aşağıdakilerden hangisidir? a) Cushing sendromu 124 b) Çomak parmak c) Karsinomatöz miyopati d) Akantosis nigrikans e) Pulmoner osteoartropati Cevap C (Öbek 1990. Tanınız ve tedavi öneriniz nedir? a) Astma. Kronik mediastenitin en sık etkeni nedir? a) Tüberküloz b) Aktinomikozis c) Histoplasmozis d) Sifiliz e) Hemofilus influenza Cevap A (Öbek. s.

d) Mortalite/morbidite metabolik komplikasyonlara bağlıdır. b) 80 mg/gün sistemik steroid başlarım c) Teofilin dozunu arttırırım d) Kısa etkili Beta 2 agonist dozunu arttırırım e) Antikolinerjik eklerim Cevap A (Bayındır.399) 15 yıldır kronik KOAH'lı hastanın PaO2'si 100 mmHg'ye yükselmez. Enfeksiyon bulgusu yok. s.49) Statik komplians obstrüktif solunum bozukluğunda azalma gösterir. Cevap B (Fishman. 1995.1273) Konjenital bir hastalıktır. Destek tedavisine gereksiniyor. Akciğer Hastalıkları.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Bayındır. s. Semptom ve bulguları kontrol altanda iken son günlerde gündüzleri daha sık salbutamole gerek duyuyor ve geceleri ortalama 2 defa uykudan uyanıyormuş. Pulmonary Diseases and Disorders. 15. 12. 1981. Hangisi yanlıştır? a) PaO2'yi 100 mmHg'ye yükseltmeye çalışırım. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu.377) Sentrasiner amfizem KOAH'da görülen amfizem şeklidir. Dereli. s. inhale kortikosteroid ve inhale bronkodilatör kullanılır. Astma tedavisinde kullanılan ilaçlar. Aşağıdakilerden hangisi astmatik bir olguda en etkin antienflamatuvardır? a) Albuterol b) Anhidroz teofilin c) Budesonid d) Ambroksol e) Nedokromil sodyum Cevap C (Çımrın. 2000 .Kronik astmatik yakınmaları olan 38 yaşında erkek hasta. 1988. b) Zirve akım hızı azalır. s. 13. Bacaklarda gode bırakan ödem ve hepatomegali var.Hangisi obstrüktif solunum fonksiyon bozukluğu bulgusu değildir? a) Total akciğer kapasitesi artar. 14. Hipoksemi ve hiperkapninin şiddetlenmesi ve enfeksiyon bulguları nedeni ile tek tablo ağırlaşmış. c) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyon d) Siroz e) Miksödem 125 10. Akciğer Hastalıkları. Hangisi hiperkapni bulgusu değildir? a) Asteriksis b) Baş ağrısı c) Papilla ödemi d) Siyanoz e) Konfüzyon Cevap D (Vidinel 1981.49) Gece gelen nefes darlığı olduğu için uzun etkili Beta 2 agonist eklenir. Cevap E (Vidinel. 9. Dolayısı ile sigara bu tip amfizemde sorumludur. 8. 1981. bulgusudur. Son 15 gündür KOAH alevlenme bulguları var.15 yıldır KOAH-b tanısı ile izlediğiniz hasta son 3 yıldır hipoksemik ve hiperkapnik. s. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. PEF değerleri de önceki değerlerin altında seyretmekte. c) Vital kapasite azalır d) Rezidüel volüm artar. 11. s. s. b) Otozomal dominant geçer.391) Siyanoz hipoksemi görülmez. 1981. Akciğer Hastalıkları. c) Đleri yaşlarda tanı konabilir. Özhan. 60 mmHg üzerinde tutulması yeterlidir. b) Sık öksürtürüm.) Đnhale kortikosteroid olması nedeni ile astımda kullanılabileek en etkili antienflamatuvarlardan biridir. 1500 mg/gün inhale steroid + anhidroz teofilin 600 mg/gün + 2 puf/gün salbutamol kullanıyor. Tedavide akarlara karşı akarasid. Dereli. Sayı 3. Otozomal resesif geçer. Spontan solunumu var. Hiperkapnide b) Senil amfizem c) Komensatris amfizem d) Sentrasiner amfizem e) Mediastinal amfizem Cevap D (Vidinel.30-41.Plevrada transüda niteliğinde sıvı toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Bronş Ca. Özhan.42-45) Tanımlanan klinik astımla uyumludur.Sigara hangisinin oluşumundan özellikle sorumludur? a) Panasiner amfizem MEDĐTEST Cilt 9. s. PaO2'nin aşırı yükselmesi CO2 retansiyonuna yolaçabilir. e) Statik kompliyans artar.Kistik fibroziste hangisi yanlıştır? a) Doğumda akciğerler normaldir. c) ACE inhibitörü başlarım d) Diüretik veririm e) Bronkodilatör + antibiyotik veririm Cevap A (Vidinel. Đzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (Özel Sayı) 1995. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. Tedavide öncelikle nasıl bir düzenleme yaparsınız? a) Uzun etkili beta 2 agonist eklenir. e) Ekrin ve ekzokrin bezler tutulur.

s. 1981.Kalp yetmezliği. Diğerleri sarkoidoziste vardır.29) Pulmoner embolide ensık EKG bulgusu taşikardi ve ST segment depresyonudur.Sarkoidozis için hangisi yanlıştır? a) SFT'de akciğer volümlerinde artış ve diffüzyon kapasitesinde azalma mevcuttur. Th 1 b) Th 2 c) Th 0 d) TH 1 e) T sitotoksik hücreler Cevap D (Shlossberg. 1995.Hangisi amfizemin radyolojik bulgusu değildir? a) Hilusların aşağı doğru yer değiştirmesi b) Diafragmanın aşağı doğru yer değiştirmesi c) Kot aralıklarının daralması 126 d) Akciğer alanlarının aşırı olarak havalı görülmesi e) Damla kalp Cevap C (Balcı. klinikte semptoma yol açmayan anomali hangisidir? a) Bronkopulmoner sekestrasyon b) Azigos lobu c) Konjenital kistik hastalık d) Pulmoner arter anevrizması e) Akciğer agenezisi Cevap B (Vidinel. Göğüs Hastalıkları. 17. Pulmonary Diseases and Disorders. 18. s. Eksüda vasfındaki sıvıların ensık sebebi parapnömonik effüzyonlar olup her zaman bu vasıfındadır. Am Rev Respir Dis.Pulmoner emboli sırasında çekilen EKG'de en sık rastlanan bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşikardi b) Sağ-aks sapması c) S1-Q3-T3 paterni d) P pulmonale e) Sağ dal bloğu Cevap A (Daniela 1995. 197. atelektazi.Progressive sistemik skleroz (PSS)'da en sık hangi akciğer kanseri görülür? a) Yassı hücreli Ca b) Küçük hücreli Ca c) Bronkoalveolar Ca d) Büyük hücreli Ca e) Metezelyolma Cevap C (Fishman.Tüberküloz tedavisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi doğru değildir? a) Tedavi en az 2-3 ilaç ile yapılmalıdır. Pulmanary Diseases and Disorders. b) BAL'da lenfositler özellikle T helper artmıştır. s. Bronş Ca'larda %10 vakada transüda vasfında sıvı olup.2164) Pnömoniye eşlik eden plevral effüzyondur. siroz ve miksödem transüda yapan sebeblerdir. VCSS'dur.332-336) Kot araklıkarının daralmasıdır. Pulmoner arter anevrizması asemptomatik olabildiği gibi nefes darlığı. 16. 22. s. s.655) PSS'da scar karsinoma özellikle de Bronkoalveolar CA görülür. 1995. s. c) PPD cilt testi negatiftir. Diğer şıklar amfizemin radyolojik bulgularıdır. b) Tedavi süresinde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır.21) Th 1 hücreleri basillerin harap edilmesi için hücresel immünüte makrofajlarının aktivasyonunda en fazla öneme sahip hücrelerdir. baskı. The Pleura. Solunum Hastalıkları Temel yaklaşım. Solunum Hastalıkları 4. 19. s.Aşağıdakilerden hangsi tüberkülozun immünolojisinde esas rolü olan T hücrelerdir? a) Th 2. Sahn. 23. Anevrizma rüptüre olabilir. d) Tedavi 2 aşamalı olarak yapılır. Sayı 3. Akciğer agenezisinde solunum yetmezliği ve enfeksiyon bulguları olur. Cevap C (Barış. Konjenital kistik hastalıkta ise enfeksiyon ve solunum sıkıntısı oluşturabilir. Cevap A (Fishman. s. Bronkopulmoner sekestrasyonlar enfekte olur. 2000 .150) Çünkü tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaçla değil birden fazla ilaç tedaviye ilave edilir. d) Tedavisinde kortikosteroidler ve diğer immünosupresif ilaçlar kullanılır e) BAL'da ve kanda anjiotensin konverting enzim (ACE) artmıştır.68) Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi Azigos lobu olup. 21.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Akkaynak. semptoma yol açmaz. e) Tedavi başarısı radyolojik ve bakteriyolik olarak değerlendirilmelidir. 20. Fishman.Akciğerin en sık görülen konjenital anomalisi olduğu halde. s. Ancak diffüzyon kapasitesinde azalma doğrudur. s. 619-644) Akciğer volümlerinde artış değil azalma mevcuttur. öksürük ve göğüs ağrısı yapabilir.138. sebebi lenfatik obstrüksiyon.330.Astım bronşiale'de bronş epitel harabiyetinden sorumlu mediyatör hangisidir? a) Eozinofilik katyonik protein (ECP) b) Major bazik protein (MBP) c) Eozinofil derived nörotoksin (EDN) d) Nötrofil kemotaktik faktör (NCF) e) Histamin MEDĐTEST Cilt 9. c) Tedavi kontrolünde ilaçların etkili olmadığı gözlenirse antitüberküloz etkili bir ilaç tedaviye ilave edilir.

2. s.169) Broş epitel harabiyetinde sayılan diğer mediyatörler de salınmasına rağmen epitel hasarında Major bazik protein (MBP)’dir. 1994.147-233) Coxiella burnetti'nin etken olduğu Q ateşi pnömonisinde 2 gr/gün dozunda verilmesi önerilen tetrasiklin ilk tercih edilen ilaçtır.Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak obstrüktif bir bozukluğu gösterir? a) Zorlu vital kapasite azalması b) 1. 1996. eritromisin ve kloramfenikol'ünde tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. Toraks.Aşağıdakilerden hangisi akciğerde inaktive olan maddelerden değildir? a) Bradikinin b) Serotonin c) PGE d) PGF 2α e) PGA1 Cevap E (Çelikoğlu. ARDS akciğer parankim hasarı sonucu gelişen hipoksemik solunum yetmezliğine yol açar.Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum yetmezliğine yol açmaz? a) Botulism b) Hipotiroidizm c) Asthma d) Yabancı cisim e) ARDS (Akut respiratory distress syndroma) Cevap E (Fishman. 30. 2000 tensin II ve ADH gibi vazoaktif maddeler ise aktivilerinde bir kayıp olmaksızın akciğerlerden geçerler. 1994. s.Aşağıdaki sendromlardan hangisi bronkomegali ile karakterizedir? a) Mounler-Kuhn sendromu b) William Champhell sendromu c) Young sendromu d) Churg-Strauss sendromu e) Hamman-Rich sendromu Cevap A (Balcı. 1991.baskı. PGA1. Büyük havayollarında destek dokunun konjenital yetersizliği sonucu oluşur. serotonin. 29. Göğüs Hastalıkları.33-52) Bradikinin. s. 31.Đdiyopatik pulmoner fibrozisli hastada BAL (bronkoalveolar lavaj) sıvısı incelenmesinde kortikosteroid tedaviye en iyi hangisindedir? a) Nötrofilden zengin BAL sıvısı b) Alveolar makrofajlardan zengin BAL sıvısı c) Eozinofilden zengin BAL sıvısı d) Lenfositten zengin BAL sıvısı e) Bazofilden zengin BAL sıvısı Cevap D (Fishman. Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmedir. PGE. PGA2. anjiyoMEDĐTEST Cilt 9. PGF2α inaktivasyonunda akciğerde çok etkin rol oynar.412) Hiperkapnik solunum yetmezliği pompa yetersizliği sonucu olur. d) Akciğer küçük hücreli anaplastik Ca. e) Mezotelyoma Cevap A (Fishman.350358) Mounier-Kuhn sendromu trakea ve ana bronşların konjenital dilatasyonudur. s.16) Obstrüktif hastalıklarda en yararlı ölçüm budur. 27. 1996. 1994. s.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Q ateşi pnömosinde ilk tercih edilecek ilaçtır? a) Kloramfenikol b) Eritromisin c) Tetrasiklin d) Doksisiklin e) Trimetroprim-sulfametaksazol Cevap C (Barış. 1995.Tüberküloz kemoterapisinde nötr pH'da yavaş çoğalan hücre dışı organizmalara en etkili olan ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Đzoniazid b) Streptomisin c) Rifampisin d) Pirazinamid e) Ethambutol 127 trakeo- . c) Akciğer büyük hücreli Ca. Akut enflamatuvar dönemde lenfosit oranı daha baskın olan vakalarda kortikosteroid tedaviye yanıt daha iyi olmaktadır. Đyi diferansiye tümör sedefi keratinler oluşturur. Tedavi süresi 2 haftadır.ci saniye zorlu ekspirasyon volümü / zorlu vital kapasite yani FEV1 / FVC c) Rezidüel volüm artması d) Kompliyansın azalması e) Diffüzyon kapasitesinin azalması Cevap B (Tatlıcıoğlu. 2. 26.Baskı. Solunum yollarının tetrarlayıcı ekfeksiyonları sık gelişir.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap B (Türktaş. 28. Sayı 3. Doksisiklin.77) Đdiyopatik pulmoner fibrozisin erken enflamatuvar döneminde histopatolojik incelemelerde enflamatuvar hücreler ve alveolar makofaj artışı vardır.228) Akciğerin squamos cell karsinomu bronşiyal mukozanın uzun yıllar değişimleri sonucu gelişir. Sitopatoloik çalışmalar invaziv kanser gelişiminden önce squamos metaplazide karsinoma insituya kadar varan ilerleme gösterir. s. 24. s. s. 1993. b) Akciğer adeno Ca. 25.Karakteristik histolojik bulgusu keratinizasyon ve intersellüler köprüleşmeler olan akciğer malignitesi hangisidir? a) Akciğer squamos cell Ca.

soğuk hava inhalasyonları veya egzersiz sonrası bronşprovokasyon testleri yapılmalıdır.PZA c) Persister basil . 50 yaşından genç ve diğer açılardan sağlıklı olguların ancak %60 kadarında 4 hafta içinde rezolüsyona uğrarlar. 34. s.30) özofagus rüptürü. olguların %20-40'ında 7 günde daha uzun sürebilir. zaman zaman dispnesi olan ve alveolo-arteriyel oksijen gradienti normal olan kişilerde önde gelen tanı hangisidir? a) Kardiyak valvuler hastalık b) Restriktif akciğer hastalığı c) Havayolu hiperaktivitesi d) Pulmoner hipertansiyon e) Diyafragma fonksiyon bozukluğu Cevap C (Callaham. rotatoid plörezi. Emergency Medicine: An approach to clinical problems-solving.PZA e) Persister basil .45 arasındadır.40-7.Primer enfeksiyon sonucu kazeifiye materyalle dolarak büyüyen bölgesel lenf bezinin bronşa açılması sonucu kazeumun bronş içine dökülmesine ne ad verilir? a) Miliyer tüberküloz b) Epitüberküloz c) Adenit tüberküloz d) Kazeöz tüberküloz e) Bronşial tüberküloz Cevap B (Özyardımcı. ince raller. 2000 . 36. s. kısa sörviy ve sklerozan ajanlara kötü yanıt göstergesidir. ateş. Diğer açılardan sağlıklı kişilerde. genellikle 2-4 gün sürer. Lökositoz 4 gün içinde kaybolur.55 pH değerine sahiptir.Makrofaj içindeki asidik ortam nedeni ile metabolizmasını azaltmış tüberküloz basilleri nasıl isimlendirilir ve bu basillere hangi ilaç etkilidir? a) Hızlı üreyen basil .60'dır. metakolin. b) Transüdalar 7.RMP b) Persister basil . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları) Makrofaj içindeki asidik ortamda bulunan tüberküloz basilleri. Pnömokoksik pnömoniler. Sayı 3. s. Radyoterapi bazen histolojik tanı ile almadan acilen en kısa zamanda verilir. Light RW (edts): Disorders of the Pleura: General Principles and Diagnostic Approach. bakteriyemili ya da eşlik eden hastalığı olan olguların ancak %25 kadarında radyografiler 4 haftada normale döner. 1995.54) Nötr pH'da (kazeifiye) ortamda yavaş çoğalan basil populasyonunda etkili antitüberkülotik ajan rifampisindir. pnömoninin klinik bulgularında 48-72 saat içinde bir düzelme olması beklenir. In Broaddus VC.981-999) Spirometri bulguları ve alveoloarteriyel oksijen gradienti normal olan bir hastada bronkospazmdan kuşkulanılıyorsa. d) Plevral sıvı asidozu(pH <7.RMP d) Hızlı üreyen basil .Aşağıdakilerden hangisi bronş karsinomlu bir olguda öncelikle radyoterapi uygulanmasını gerektirir? a) Vena kava superior sendromu (VCSS) b) Şiddeti ağrılarla seyreden hipertrofik pulmoner osteoartropati c) Kalbe komşu kitle d) Malign plörezi e) Tümörün ana bronşta görülmesi Cevap A (Patterson 1992. Daha yaşlı olan. s. Cevap E (Murray. primer enfeksiyon sonucu büyüyen bir kazeifiye nekrozla dolan bölgesel lenf bezi bronşa ülsere olduğunda içindeki kazeomun bronş içine akması sonucu o bronşun havalandırdığı sahada oluşan spesifik pnömonidir. 35. Radyografik bulgular. Akciğer hastalıkları.15) Primoenfeksiyonunun bir komplikasyonu olup.30-7. e) Malign plevral effüzyonlarda pH>7. 37. Nadel.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap C (Tetikkurt.Aşağıdakilerden hangisi antibiyotik tedavisi alan pnömonili bir olguda en son düzelir? a) Akciğer radyografi bulguları b) Lökositoz c) Oskültasyon bulguları d) Ateş e) Balgam pürülansı Cevap A (Fishman. buna karşılık. metabolik aktivitelerini önemli derecede 128 azaltmışlardır ve persister basiller olarak adlandırılırlar. Radyoterapi ile etkin bir palyasyon sağlamak mümkündür. yaşam süresinin kısalığına ve sklerozun ajanlara kötü yanıta işaret eder. Hastaların başlangıçta yüksek doz fraksiyonlar alması gerekir. Respiratoy Medicine.40 yaşın altında. 1995. Bu tip basillere asidik ortamda etkili tek ilaç Pirazinamid (PZA)’dir. 32. 1991.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Normal plevral sıvı pH'ı 7. 1994.806-836) Akciğer kanserli hastalarda vena kava superior sendromu (VCSS) akut veya subakut başlayabilir ve acil radyoterapi gerektirir. tüberküloz plörezisi ve lupus plörezisinde görülür.30 olması.1375-1410) Etkili bir tedaviyle ve hastaya ve patojene ilişkin bazı özel durumların dışında. c) Eksüdaların çoğunda plevral sıvı pH'ı 7.2145-2163) Malign plevral effüzyonlarda pH'ın <7. s. MEDĐTEST Cilt 9. klinik bulgulardan çok daha yavaş düzelir. 33. s. ampiyem.INH Cevap B (Vidinel.30 bulunması.

7-Alfa-1 antitripsin eksiklği. bronşektazi.42 yaşında alkolik bir kadın hastaneye bilinç kaybı ile başvuruyor. apne.Broşektazi ile beraber görülen konjenital anomaliler arasında yanlış olanı işaretleyiniz. Pare.91-2) Sempatik sinirin boyunda veya göğüsün yukarı kısmında herhangi bir nedenle baskı altında kalarak felce uğramasını tanımlar.baskı. Seato.Birinci devre sarkoidoziste akciğer grafilerindeki radyolojik görünüm hangi seçeneği uymaktadır? a) Orta zonları içine alan lineer retiküler gölge koyuluğunda artma b) Kelebek tarzında mikronodüler gölge koyuluğunda artma c) Tüm zonlarda mikronodüler gölge koyuluğunda artış d) Hiluslarda iki taraflı polisiklik böyüme e) Hiluslardan alt sonlara yayılan lineer ve mikronodüler gölge koyuluğunda artma Cevap D (Seaton. Evre IV irreversibl pulmoner fibrozis gelişimidir.. Asbest liflerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerde asbestoz denilen yaygın fibrozis ve malign mezotelyoma gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Tanıdaki uygun yaklaşımlar.138) Akciğer grafisinde sol akciğer üst lobta abse mevcut. Evre III yalnızca pulmoner opasiteler. 1995.GÖĞÜS HASTALIKLARI 38. 5-Mac Leod Sendromu.601-2) 1-Pulmoner agenezis. krosidolit ve aktinolit bulunmaktadır. 2. 42. sol akciğer orta zonda kavite bulunduran konsolidasyon alanı mevcut.Kistik fibrozis. Pulmoner sarkoidoz göğüs radyogramına göre dört evreye ayrılmaktadır. Primer akciğer abselerinde oral flora ve anaeroblar alışılmış patojenlerdir.Endüstride kullanılan asbestin %90'ını oluşturan ve akciğerde hacim ve ağırlık kaybetmesi nedeniyle en az zararı olan asbest türü hangisidir? a) Krizotil asbest b) Amozit asbest c) Tremolit asbest d) Krosidolit asbest e) Aktinolit asbest Cevap A (Özyardımcı N. 3-Willam Campbell Sendromu. Hastanın tanısında aşağıdaki şıklardan biri hariç hangi adımlar olmalıdır? a) Balgam acid-fast boyama b) KOH boyama c) Toraks CAT scan d) Bronkoskopi e) Torasentez Cevap E (Fercy. Seaton.709) Etkstralober pulmoner sekestrasyonlar intralober varyasyonlardan daha nadir görülmektedir. Evre I hiler lenfatenopati Evre II hiler lenfadenopati ve pulmoner opesite. Akciğerin apeks tümörleri. 6. Beyaz asbest olarak bilinen krizotil serpentin grubuna giren tek asbesttir. s. pupillada daralma (miyozis). situs inversus). 2.baskı. s. s. tromoliz.639) Etyolojisi bilinmeyen. sistemik ve granülomatöz bir hastalıktır. Tek taraflı olarak göz kapağında düşme (pitozis). Leitch. Ateşi var. malignite ve loküle ampiyemi içerir. MEDĐTEST Cilt 9. yukarı mediyasten yerel tümör veya kistleri. Sarkoidozda en sık etkilenen organlar hiler lenf bezleri ve akciğerlerdir. anevrizma. Asbest yapısına göre iki türe ayrılmaktadır: serpentin ve amfibol. Cevap D (Fraser. antofilit. 8Young's Sendromu (idiyopatik obstrüktif amfizem) 43.261) Dayanıklı nedeniyle yüzyıllardır insanoğlu tarafından kullanılan yüksek ısı ve kimyasal işlemlere dirençli bir doğal mineraldir. mikobakteriler için asid129 a) %60 olguda sağ hemitoraksta b) %60 olguda sol hemitoraksta c) %90 olguda sağ hemitoraksta d) %90 olguda sol hemitoraksta e) %40 olguda sol hemitoraksta görülür. Leitch. Solunum sistemi muayenesi normal. Bunlara ek olarak aynı tarafta yüzde kurulur (anhidozis). Akciğer grafisinde. Sistemik arteri abdominal aortadan veya bir dalından gelir. 39. Alkolizm nedeniyle değişmiş bilinç ve bilinçlilik kaybı ağız içeriğinin aspirasyonuna zemin hazırlar. s. lenf bezi büyümeleri Horner sendromuna neden olabilirler.Horner sendromunda hangi bulgu görülmez? a) Đpsilateral anhidrozis b) Đpsilateral vokal kord paralizisi c) Đpsilateral enoftalmus d) Đpsilateral pitozis e) Đpsilateral miyozis Cevap B (Akkaynak. 3. 4Kartagener Sendromu (frontal sinüs agenezisi. Radyolojik ayırıcı tanı. tüberküloz. Vakaların %90'ında sol hemidiyafragmada alt lobun alt yüzeyi ile diyafram arasında bulunmaktadırlar. Sayı 3. yerel ısı artışı. 2000 . kaşektik ve ağız hijyeni kötü. s. kırmızılık veya ödem de olabilir. 40. s. Amfibol grubunda ise amosit. göz küresinin içe çökmesi (enoftamus) halidir. a) Mac Load Sendromu b) William Campbel Sendromu c) Tietze Sendromu d) Kartagener Sendromu e) Mounier Kuhn Sendromu Cevap C (Seaton.Trakeobronkomegali (Mounier Kuhn).Ekstralober doğrudur? sekestrasyonlarla ilgili hangisi 41. Mediyastende de bulunabilirler. fungal enfeksiyonlar. Đntralober varyasyonlardan farklı olarak ekstralober sekestrasyonların venöz drenajı sistemik venlere dökülür.

2.139) Mantoux deri testi Tbc olgularının %99'dan fazlasında pozitif olur. Pulmoner arter anjiografisinde. plevral effüzyon lezyon. fakat göğüs ağrısı yok. Solunum sistemi bakısı normal.baskı. Torasentez plevral sıvı veya plevral tutulum delili olmadığından tavsiye edilmez. Akciğer grafisinde. Uzun bir uçak yolculğu öyküsü (tromboflebitisi predispoze eden) ve ani izah edilemeyen nefes darlığı. fakat acil tedavide değil. pulmoner arter distalinde büyük bir dolma defekti mevcut. kemik destrüksiyonunu ortaya koyacaktır. En olası tanı nedir? a) Bronkojenik karsinom b) Pulmoner vaskülitis c) Primer pulmoner hipertansiyon d) Pulmoner emboli e) Pulmoner arteriovenöz fistül Cevap D (Fercy. Sarkoidoz genellikle bilateral hiler lenfadenomegali ile birliktedir ve nadiren bilateral pulmoner nodüller görülür. Streptokinaz ve ürokinaz trombolitik ajanlardır. sağ ana pulmoner arter distalini tamamen oblitere eden büyük eden büyük bir dolma defekti mevcut. 0. endobronşiyal lezyonları. Şimdi yapılan PPD deri testi (5 TU ile) 12 mm. fakat aktif hastalığı göstermez. bronkojenik karsinomalar veya fungal granülomalar (Ör. Bronkospazm varsa teofilin kullanılabilir. sağda anormal radyolusensi ile birlikte oligemi izleniyor. Tüberküloz kaviteli lezyon. Aktif hastalık tedavisi en az iki ilaçtan ibarettir. 10 mm veya daha fazla endurasyon önceden tüberküloz maruziyetine delildir.50 yaşında bayan hasta. Deri testi negatife döndüğünde yakın zamanda oluşmuş maruziyeti gösterir. mantarlar için (KOH) potasyum hidroksit ile hazırlık. plevral effüzyon veya miliyer patern şeklinde görülür. s. Soruda belirtilen diğer hastalıkların hiçbirisi bu duruma uymuyor. Ani başlayan dispnesi mevcut. sadece sağ taraf solunum seslerinde azalma mevcut. emboli tedavisinde etkindirler ve yakın zamanda daha sık kullanılıyorlar. 44. Akciğer grafisinde sol pulmoner artelerde belirginlik. Pulmoner arter anjiografisinde. 2000 . Hastada yakın zaman da PPD testinde pozitiflik gelişmiş ise bir göğüs filmi ve balgamın acid-fast boyası ile incelemesi endikedir. s. Mycoplasma pnömonili hastaların akciğer grafisinde genellikle alt loblar tutulur ve hiluslarda yayılan yama tarzında infiltrasyon görülür.kuvvetlendirici test nadiren birinci test negatif ise kullanıır.Bu hasta için seçilecek başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teofilin b) Penicilin c) Hidralazin d) Kortikosteroid e) Heparin Cevap E (Fercy. değişik şekil ve hacimde. büyük bir pulmoner emboli ile uyumlu. Toraks CAT scan. 2. sıklıkla isoniazid ve rifampisin. 45. tutulan diğer alanları.GÖĞÜS HASTALIKLARI fast boyama. bilateral multiple pulmoner parankimal nodüller izlenmektedir. Kesin tanı bal130 gamda. sadece isoniazid ile profilaksi düşünülebilir. 48 saat sonra endurasyon miktarı mm olarak ölçülür. 2. s. Uçak yolculuğu henüz sona ermiş. Penisilin. 2. kortikosteroidler veya hidralazinin tedavide yeri yoktur. obstrüktif lezyonu ekarte etmek için sitoloji ile birlikte bronkoskopidir.Baskı. Sayı 3.140) Akciğer grafisinde sol pulnomer arterde konjesyon. Đlk kuvvetlendirici testte. Diğer olasılıklar.72 yaşında bayan hasta. bilateral multiple değişik şekil ve büyüklükte parankimal nodüller mevcut. Şayet heparin tedavisi başarısız olursa Caval engel (filtre) veya pulmoner embolektomi gibi cerrahi prosedürler düşünülebilir. Đlk test reaksiyonu 5-10 mm ise bazen atipik mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlanır. fizik muayene ve grafi bulguları ile birlikte pulmoner emboliyi düşündürüyor. 2. Şayet aktif hastalık delili yoksa. 1 aydır nefes darlığı yakınması mevcut. Olası tanınız nedir? a) Akciğer tüberkülozu b) Kolon karsinomu c) Sarkoidoz d) Mycoplasma pneumonia e) Silikozis Cevap B (Fercy.Baskı. sağ akciğerde oligemi ile birlikte anormal radyolusensi izleniyor. çoğu akciğer metastazı ile uyumlu.1 ml antijen (5 TU) intradermal verilir.140) Seçilecek tedavi trombüsün büyümesini inhibe etmek ve rezolüsyonuna izin vermek için heparindir. lenf bezlerinde veya diğer örneklerde organizmayı göstermek ya da yapısal anormallikleri demonstre etmeye dayanır. mükemmel bir tarama testidir.138) Akciğer grafisinde. 2 yıl önce PPD deri testi negatif. 47. komşusunun tüberküloz olduğunu öğreniyor. noninvazif tetkikler tanıyı söyleyebilir. s.37 yaşında erkek hasta.Baskı. diffüz nodüler fibrozis ve hiler veya bronkopulmoner lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonudur. Taşikardik ve belirgin solunum sıkıntısı var. Warfarin uzun süreli profilakside kullanılır. histoplasmosis veya coccidiosis). Bundan sonra yapılması gereken hangisidir? a) 250 TU ile Mantoux deir testini tekrarlamak b) Günde 300 mg PO Đzoniazid başlamak c) Atipik mikobakteriyer için deri biyopsisi yapmak d) Akciğer grafisi çektirmek e) Yıllık deri testleri ile izlem Cevap D (Fercy. MEDĐTEST Cilt 9. Akciğer grafisinde metastatik nodüllerin bulunması primer tümör için araştırma adımını oluşturmaktadır ve tümör sıklıkla gastrointestinal veya genitoüriner traktusta bulunur. Şayet uzamış antibiyotik tedavisi başırısız olursa cerrahi rezeksiyon ve drenaj gerekebilir. 46. Solunum sistemi bakısında. Silikozisde tipik bulgular.

50. %25'i travmatik. aspleni. s. s. Đlaçlar ve IV araçlar patojenin kaynağı olarak görülmez. yağ düşüktür ve pseudo şilotoraks olarak isimlendirilir. Benign lezyona klinik bulgular arasında hasta yaşının 30'un altında olması (bu grupta lezyonların %2'den daha azı maligndir) ve coccidiomycosis veya histoplasmosis'in yaygın olduğu yerlerde yaşama sayılabilir.Baskı. Sayı 3. Aureus bakteriyemisi sağ tarafta infektif endokardit için karekteristiktir.140) Soliter pulmoner nodül (Coin lezyon) grafide beklenmedik bir bulgu olarak asemptomatik hastada bulunur. Akciğer grafisinde. Đnjeksiyon yerinde ağrı ve eritem oluşabilir. Önceki akciğer grafisi lezyonun varlığı açısından dikkatle incelenmelidir. Yüksek doz parenteral antibiyotik tedavisi (semisentetik penisilin + aminoglikozid) 4-6 hafta önerilir. Pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olgulara (orak hücreli anemisi.139) Pürifiye polisakkarit pnömokokal aşı bakteriyemik pnömokokal hastalığın %68'ni oluşturan streptococcus pneumonianın 14 tipinin kapsüler materyelini içerir. multiple pulmoner infiltrasyonlar ile birlikte ateş ve S.140) IV ilaç alışkanlığı.19 yaşında IV eroin kullanan bireyin ateşli akut hastalığı var. Ancak bu hastalarda oluşan antikor cevabı düşüktür ve koruma tam değildir.Aşağıdakilerden hangisi şilotoraks nedenlerinden değildir? a) Maligniteler b) Travma c) Mediastinal lenfadenit tüberküloz d) Romatoid artrit e) Sol subclavian ven tombozu Cevap D (Light. e) Aşı uygulananlarda pnömokokal pnömoni görülebilir. Sadece nodülün 6 ay öncesinde varolması benign olarak değerlendirilemez. En olası tanı nedir? a) Pulmoner vaskülitis b) Đnfektif endokarditis c) Toksik şok sendromu d) Tromboflebitis e) Lenfoma Cevap B (Fercy. normal fizik muayeneye sahip. Şilotoraks ductus torasikusu malignite.Baskı. hamartoma) ve malign (karsinoma) hastalıkları içerir. yoğun jeneralize (tüberküloz) tip kalsifikasyonlar örnek olarak verilebilir. Listedeki diğer hastalıkların hiçbirisi bu klinik tabloya uymaz. sağ hemitoraks orta zonda 3 cm çapında nodül mevcut. Balgam kültürleri negatif ve kan kültürlerinde Staphylococcus Aureus ürüyor. b) Aşı yapılanların yarısında injeksiyon yerinde ağrı ve eritem görülür.doz aşı ile şiddetli lokal ve sistemik yan etkiler ortaya çıkar ve bu yüzden önerilmez. s. 51. Aşağıdaki şıklardan hangisi benign lezyon özelliklerini taşımaz? a) Nodül içinde popcorn kalsifikasyon b) 30 yaşından küçük olma c) Lezyonun 6 ay öncede akciğer grafisinde bulunması d) Mantar enfeksiyonlarının sık görüldüğü bölgede yaşama e) Nodül içinde laminar kalsifikasyon Cevap C (Fercy. 2. Popcorn (hamartomalarda). Ayırıcı tanı benign (granüloma. fakat şiddetli yan etkiler oldukça nadirdir. Diğer taraftan 2. c) Solunum hastalığı olan erişkinlere aşı her 2-3 yılda bir yapılmalıdır.209-220) Şilotoraksın %50'si malign hastalıklara sekonder.Baskı. buna karşın uzamış doubling time ve lezyonda 18 ay ve üstünde değişiklik olmaması benign lezyon lehinedir. travma ile hasarı yada tıkanması sonucu oluşur.28 yaşında asemptomatik erkek. d) Aşı sickle cell anemi ve multiple myelomada da kullanılır. Plevral diseasse. 52. b) Mekanik ventilasyon gereksinimi c) Dört saatten uzun süre vasopressör gereksinimi d) Đdrar debisi <80ml/saat olması (başka neden yoksa) e) Ağır solunum yetmezliği 131 MEDĐTEST Cilt 9. Patogenez belli değildir. Ancak bunda kolesterol fazla. otopsiler altta yatan valvüler lezyonları ortaya çıkarmakta başarısızdır. Benign lezyonlar ile birlikte kalsifikasyon paterni de önemlidir. s. Romatoid artrite bağlı ve plevrada uzun süre kalın sıvılarda kolesterol içeriği artmış olduğu için süt kıvamında görünümü vardır. Letarjisi ve non prodüktif öksürüğü mevcut. Başlangıçta noninvazif değerlendire tanıya ulaşma yollarını saptamaya yardım eder. laminar (granülomalar). myeloma.Aşağıdakilerden biri dışında diğerleri pnömokokal polisakkarit aşısı için doğrudur. Yanlış olan hangisidir? a) Aşı uygulamasında 2-3 hafta sonra sağlıklı kişide tipik spesifik antikorda 2 kat artış tespit edilir. Erişkinlerde antikor düzeyi 2-3 haftada artış gösterir ve etkinlik en az 3-5 yıl sürer. 2.GÖĞÜS HASTALIKLARI 48. Akciğer grafisinde multiple pulmoner infiltrasyonlar izleniyor. 2. Aşı yapılan kişide pnömokokal enfeksiyon gelişebilir. Cevap C (Fercy.Aşağıdakilerden hangisi toplumdan kazanılmış pnömoninin ağır olduğunu gösteren kriterlerden değildir? a) Solunum hızı > 30/dak. Kanserlerin çapı 2 katına 1-8 ayda ulaşır. diğerlerinde değişik nedenlerden oluşur. 2000 . 49. immünsupresyon veya majör sistem yetmezliği) aşı verilmelidir.

249-250) Duyarlı kişilerde organik tozların solunmasıyla alveollerde granülomatoz ve intertisiyel dokuda ise fibrozis karakterli hastalıklardır. 2000 . Sayı 3. Başka neden yokken idrar debisinin 20 ml/saat altında olması gerekir. s. Pnömoniler.GÖĞÜS HASTALIKLARI Cevap D (Uçan. Oluşmasında ya akciğer normal iken solunum hareketini yaptıran mekanizma bozuktur (beyin-kasa kadar) ya da solunum yollarında obstrüksiyon vardır. s. 54. 1994. 53.Aşağıdakilerden hangisi aşırı duyarlılık pnömonilerinden değildir? a) Bissinozis b) Çiftçi akciğeri c) Kuş sevenler akciğeri d) Kahveci hastalığı e) Biber işçisi aşırı duyarlılık pnömonisi Cevap A (Barış. radyogramında iki yanlı tutulma ve infiltratın hızlı ilerlemesi ağır pnömoninin diğer kriterleridir. Yukarıdakilerin dışında şok ağır solunum yetmezliği. Hamman-Rich sendromu ise idiyopatik intertisiyel fibrozis hızlı seyreden tipidir. kendir kenevir tozlarındaki histamini ve mikrobiyal entotoksiler yaptığı bronkospazmla karakterize bir hastalıktır.Aşağıdakilerden hangisi kronik alveolar hipoventilasyon nedenlerinden değildir? a) Metabolik alkaloz b) Poliomyelit c) Hammon-rich sendromu d) Miyastenia gravis e) Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı Cevap C (Fishman.209) Alveolar hipoventilasyon PaCO2'nin 45 mmHg'nin üstüne çıkmasını tanımlar. 132 MEDĐTEST Cilt 9. Bir Devin Uyanışı) Ağır pnömoni ölçütleri hastanın bir yoğun bakım ünitesinde izlenmesini gerektirir. 2. 1995.baskı. Pulmonary Diseases and Disorders Companion Handbook. Bisinozis ise keten. Solunum hastalıkları Temel Yaklaşım.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi edinsel intrakorpüsküler hemolitik anemi sebebidir? a) Đmmün hemolitik anemiler b) Hemoglobinopatiler c) Hipersplenizm d) Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri e) Parazitler Cevap D (Cecil Textbook of Medicine. a) %95 oranında kemik iliğinde pH kromozomu bulunur.3 DPG azalması d) Kalp atım volümünün artması e) Kan viskozitesinin azalması Cevap C (Beutler. e) Bunlardan bir kısmı koloni stimulan faktör olarak isimlendirilir. 2000 Cevap E (Đliçin. Serum demiri düşük. Çoğu zaman 100. 4. Đç Hastalıkları. Kemik iliği ileri ölçüde hipersellülerdir. 15. s. 6. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Granülositik dizinin olgun ve prekürsör. Temel Đç Hastalıkları. 4.baskı. eritropoetin.1179) Hematopoetik büyüme faktörleri. Temel Đç Hastalıkları. IL-3.000/mm3’ün üzerindedir. Hodgkin hastalığında aşağıdakilerden hangisi genelde görülmez? a) Nötrofili b) Monositoz c) Lenfositoz d) Eozinofili e) Lökositoz Cevap C (Đliçin. Öbek. s.1279) KML’de lökositoz en önemli bulgudur.716.1315) Hodgkin hastalığında kronik hastalık anemisi vardır. Đliçin. s. b) Pluripotent kök hücreye etkilidirler. a) Glikoproteinlerdir. 7.583. 1995. s.1179) Hematopoetik faktörler. Granülositoz. Sayı 3. ekstrakorpüsküler hemolitik anemi sebeplerindendir. serum ferritini normal ya da artmıştır. Radyoterapi uygulaması da lenfopeni yapar.baskı. s. Temel Đç Hastalıkları.908. Temel Đç Hastalıkları. 2. d) Olgun hücre fonksiyonlarını da etkilerler. 1995. c) Bazofiller artmıştır. MCSF. 144 5. Temel Đç Hastalıkları. Hastalığın evresiyle kolere olarak lenfopeni vardır. immatür hematopoetik progenitör hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşması ile yaşamlarının devamını sağlarlar. Lökositlerin büyük çoğunluğu PMN ile miyelositlerden oluşur. 2. s.3 DPG’ın artması gerekir. s. 1988. monositoz ve eozinofili görülebilir. G-CSF. Williams Hematology. Aşağıdakilerden hangisi aneminin kompanzasyon mekanizmalarından değildir? a) Hemoglobinin oksijene olan affinitesinin azalması b) Kalp atım sayısının artması c) 2. Platelet sayısı genelde normaldir.000'in altındadır.Baskı. Cevap C (Đliçin. c) Progenitor hücrelere etkisizdirler. nötrofilik.1234) HbF=Alfa2Gama2 HbA=Alfa2Beta2 HbA2=Alfa2Delta2 MEDĐTEST Cilt 9. . s. GM-CSF. eozinofilik ve bazofilik tüm hücreleri artmıştır. 3.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 1. Hematopoetik büyüme faktörleri için doğru olmayanı işaretleyiniz.1180) Eritrositlerden dokulara verilen oksijenin artması için. 15. Williams Hematology. d) Tedavide alfa-interferon kullanımı pH kromozomunun kaybına sebep olabilir. b) Klinik belirtilerin çoğunda vücut toplam granülosit kitlesindeki artış sorumludur. KML için yanlışı işaretleyiniz.708) Paroksismal nokturnal hemoglobinüri dışındakiler. Aşağıdakilerden hangisi hematopoetik growth faktör değildir? a) GM-CSF b) G-CSF c) M-CSF d) Eritropoetin e) TNF Cevap E (Đliçin. s. s. e) Lökosit sayısı genellikle 50. Hb A2’nin yapısı hangisidir? a) α2β2 b) β2γ2 c) α2γ2 d) α2δ2 e) β2δ2 Cevap D (Beutler.

“Sialyltransferase” *FDA onaylı &1. 15. CA 50. s. s.1004.baskı. s. 1995.4 2. 15. pankreas) Prostat Hepatoselüler Over Testis (Germ) hücreli tümörler) Trofoblastik Küçük Hücreli Akciğer (SCLC) Neuroblastoma Tiroid Baş-boyun Myeloma Karsinoid Kemik Nöroendokrin Nonspesifik “marker”lar Tümör “marker”ları CEA*.1354) ITP’de plateletler dışındaki seriler genellikle normaldir. 15.3. s. 10. M 26.1407) Bkz.4 Kanser Meme Gastrointestinal (kolorektal.1452) L-asparaginazın temel toksisiteleri immünolojik sensitizasyon veya azalmış protein sentezine bağlıdır. CA15-3. Ca195.3 2 2-4 2 3. 9. Temel Đç Hastalıkları.baskı.4 2-4 4 1-4 4 1. PLAP* (seminoma) β-HCG NSE. oval veya yuvarlaktır. Temel Đç Hastalıkları. Williams Hematology.1008. 1995. MCA CEA* CA 19-9.baskı. 1995.baskı. bronkospazm ve hipotansiyon gibi allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.4 3.1314) Nodüler sklerozan tip. 1-2 adet belirgin nükleolus seçilir. erişkin kadınlarda daha çok rastlanır. Sayı 3. Serum tümör “marker”ları Önerilen kullanım şekli& 4 3. s.1062. Ca242.667. s.4 4 1 (?).Hangisi meme kanseri ile ilgili tümör markeridir? a) AFP b) bHCG c) CEA d) CA-125 e) Alkalen fosfataz Cevap C (Đliçin. Aşağıdaki lösemi tiplerinden hangisinde blastik hücreler yoğun nükleer ve sitoplazmik vakuolizasyon ihtiva eder ve Burkitt lenfoma hücrelerine benzerler? a) ALL L1 b) ALL L3 c) ANLL M2 d) ANLL M5 e) ANLL M6 Cevap B (Beutler. belirgin vakuolleri olan. CK-BB VMA*. Temel Đç Hastalıkları. larinks ödemi.Tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takip 12. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.4 2. M29. Ca549. Temel Đç Hastalıkları. s.1287) ALL-L3. Çekirdek düzgün kenarlı. 2000 Tablo 1.4 4 2-4 2-4 3. Đliçin. Đlacın tekrarlanan kullanımı ile ürtiker. Hücreler homojen olarak büyüktür.Kanama zamanında ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama ve FVIII aktivasyonunda azalma hangisinde gözlenir? a) Hemofili A b) FX eksikliği c) von Willebrand hastalığı d) Prekallikrein eksikliği e) FVII eksikliği Cevap C (Beutler. Burkitt lenfomasının lösemik formu olarak bilinir. s. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 8. Đliçin. Williams Hematology. 1995.Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi için hipersensitivite reaksiyonları en önemli yan etkidir? a) Metotraksat b) Sitozin arabinosid c) 6-merkaptopurin d) Metil CCNU e) L-asparaginaz Cevap E (Beutler. Mediastinal ve supraklaviküler yerleşme eğilimi vardır. Đlk ilaç dozu ile bile anaflaksi ortaya çıkabilmektedir. mide.4 3. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulguları gözlenmez? a) DIC b) TTP c) ITP d) HÜS e) Kavernöz hemanjiom Cevap C (Beutler. 1995.1458.4 1-4 4 3. MEDĐTEST Cilt 9. Williams Hematology. en sık görülen tiptir. 11.1372) 145 . Katekolaminler* NSE Tiroglobulin* Kalsitonin* (medüller ca) SCG Đmmunoglobulinler* (Bence Jones Protein) 5-HĐAA Alkaline Phosphatase Çeşitli hormonlar Ferritin. 15. Williams Hematology.Tarama 2. Genç. Çok koyu bazofilik. Prognoz iyidir.Prognoz 4.baskı. s. “Lipid-bound sialic acid”. 15. 13.Tanı 3. “Tissue Polypeptide Antigen”. CA 72-4 PSA* PAP* AFP* CEA* CA 125* “Galactosyl Transferase” AFP* β-HCG LDH*. s. Williams Hematology. Tablo 1. Đliçin. Đliçin. orta derecede bol sitoplazma görülür.20 yaşında bayan hastada mediasteni tutan Hodgkin lenfoma hangi tiptir? a) Burkitt lenfoma b) Lefositten zengin tip c) Küçük hücreli lenfoma d) Nodüler sklerozan tip e) Lenfoblastik lenfoma Cevap D (Beutler.

345. orak hücreli anemi ve talassemi sendromlarında. e) Trombin zamanı uzamıştır. Primer hemostaz anormalliği ve hafif düzeyde FVIII eksikliği birliktedir. Miyeloproliferatif hastalıklar 2. bu hasta popülasyonunda ilik aplazisine veya lösemiye neden olan kök hücre zedelenmesinin PNH’ye neden olan somatik mutasyonun oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. Đliçin. demir eksikliği ve tekrarlayan trombozlarla hasta hekime başvurabilir. b) Kırmızı küre ferritini azalır c) Demir eksikliği durumlarında barsaklardan demir emilimi artar. 1998. primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanan konjenital hastalıktır. Kala-azar gibi parazitik infeksiyonlarda ortaya çıkar. Đç Hastalıkları.baskı. Kanserler 7. 10. s. Bunun sonucu faktör V ve VIII yıkımı ve faktör XIII aktivasyonu artar.000 mm3’ün üzerinde olmasıdır. d) Trombozlar görülebilir. 14. Akut infeksiyonların iyileşmesinden sonra 9. Bu aktivasyon neticesinde fazla miktarda trombin meydana gelir. s. Bazı kronik iltihabi hastalıklar 8. Nedenleri. s. Belirgin DĐC’de trombositopeni ve koagülasyon testlerinde bozukluk (PTZ ve aPTT’de uzama) görülür. 1998. Cevap D (Đliçin. c) Pansitopeni vardır.Hangisi trombositoz nedeni değildir? a) Demir eksikliği anemisi b) Neoplazmalar c) Megaloblastik anemiler d) Myeloproliferatif hastalıklar e) Egzersiz Cevap C (Williams and Wilkins. 17. aktive protein C ve doku tipi plazminojen aktivatörü salınımı ile fibrinolitik sistem aktive olur. soluk kırmızı küreler ve Fe deposunun azalması ile karakterize kronik anemidir. Bu olaylar olurken.Bazı ilaçlar 13. 10. Gaucher hastalığında. Cerrahi girişim ve travmalarından sonra 5. prokoagülan maddelerin dolaşıma karıştığı zaman ortaya çıkar. eş zamanlı olarak Faktör XII. Mikrosirkülasyonda fibrin oluşarak çeşitli organlarda iskemiye neden olur.Yaygın damar için pıhtılaşması için yanlışı işaretleyiniz. yaygın kanamalar oluşur.1223) PNH. Genellikle kanama zamanı ve PTT uzundur. b) Pekçok hastalık ve bozuklugu bağlı olarak dolaşıma prokoagulan materyel salınır. 146 . 18. lösemi ve lenfomalarda. 2000 a) Hemoliz vardır. Bu hastalık 30-50 yaş grubunda sık gözlenir.Demir eksikliği anemisi için yanlışı işaretleyiniz. b) Direkt antiglobulin testi pozitiftir. s.1264. Temel Đç Hastalıkları. Fazla miktarda fibrinojen kullanılır ve protein C sistemi aktive olur. Hastalıkta eritrositler. Otozomal dominant geçer. Öbek. Temel Đç Hastalıkları. a) Plateletler ve koagulasyon faktörlerinin tüketimi ile yaygın intravasküler fibrin birikimi ortaya çıkar. e) Kök hücre hastalığıdır. Sayı 3. Cevap B (Williams and Wilkins.Egzersizden sonra 15. 14. Trombin trombosit agregasyonuna neden olan bir maddedir ve trombosit sayısında ciddi azalmalara neden olur. miyelodisplastik sendromlarda. Pansitopeni. sarkoidozda ve malarya.Paroksismal Noktürnal hangisi yanlıştır? Hemoglobinüri için 16.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ von Willebrand hastalığı. d) Trombosit sayısı arttığından. 1. PNH’li hastaların bazılarında aplastik anemi veya akut lösemi gelişebildiğinden. trombolitik sayısının 400. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Hastalıkta temel patolojik olay vWF yapımının eksik ya da bozuk olmasıdır. Hodgkin hastalığı ve diğer lenfomalar 6. Wintrobe’s Clinical Hematology.B12 vitamini eksikliğinin tedavisinden sonra 12. a) Serbest eritrosit protoporfirini azalır. Demir eksikliği anemisi 10. Splenektomiden sonra 3. Đliçin.1781. komplemanın litik etkisine son derece duyarlıdır.Aşağıdakilerden hangisi massif splenomegali yapmaz? a) Kronik myelositer lösemi b) Orak hücreli anemi c) Myelofibrozis d) Akut lösemiler e) Lenfomalar Cevap D (Braunwald. MEDĐTEST Cilt 9. c) Yaygın endotel hasarı ve kolojine maruz kalma sebebiyle olabilir. DIC’de öncelikle tetikleyici faktörleri düzeltmek gerekir. Masif splenomegali malarya ve orak hücreli anemi krizlerinde akut olarak ortaya çıkabilir. s. edinsel bir hemolitik hastalıktır ve geceleri olan intravasküler hemoliz ve hemoglobinüri atakları ile karakterizedir. Temel Đç Hastalıkları. Klinikte değişen ciddiyette kanamalarla seyreder.1339) 3000 gram üzerindeki dalak büyümelerine masif splenomegali denir.1231) DIC.baskı. Wintrobe’s Clinical Hematology. Kronik masif splenomegali ise.baskı.Hemolitik anemiler 11. s. Akut kan kaybından sonra 4. d) Demir eksikliği anemisi tedavisinde iki değerli demir tuzları kullanılmalıdır e) Küçük. s.850) Trombositoz. Koagülasyon sistemi intrensek veya ekstrensek yol üzerinden aktive olabilir.

Temel Đç Hastalıkları. 21. Temel Đç Hastalıkları. aşırı terleme. b) ĐL-6 multipl myelomada büyüme faktörü olarak kabul edilir. -Yorgunluk. total demir bağlama kapasitesi artmıştır. gerekse çekirdek bakımından normal eritroblastlardan daha büyüktürler. -Serum ferritini düşmüştür. Cevap B (Öbek. Temel Đç Hastalıkları.Megaloblastik makrositik anemiler için yanlışı işaretleyiniz. 20. a) Daha çok genç erişkinlerde görülür. 2000 c) Myeloma proteinleri platelet fonksiyonları bozabilir. MEDĐTEST Cilt 9. s. Đç Hastalıkları. -Kemik ağrıları ve sternal duyarlılık. miyeloproliferatif bozukluktur. d) Başlangıçta hastalığın % 80'inde anemi vardır. s. -Kemik iliğinde eritroid hiperplazi -Yapılan demir boyamasında. Tablo 2. miyeloid seride ve megakaryositlerde de görülür. b) Gerçek polisitemiler eritropoez regülasyonunda bozukluktan dolayı olabilir. demir tedavisinden sonra c) Kemik iliğine metastaz yapan kanserler d) Ağır otoimmün hemolitik anemi e) Polisitemi Cevap D (Đliçin.1188) Megaloblastik anemiler. DNA sentezinin bozulması ile kemik iliği ve periferik kanda kendine özgü bulgular veren anemilerdir.Polisitemiler için uygun olmayanı işaretleyiniz a) Gerçek polisitemiler hipoksiden dolayı olabilir.KML için doğru olmayanı işaretleyiniz. d) Multipl myeloma çoğunlukla kırk yaşın altında görülür.Hangisinde retikülosit sayısı azalır? a) Kan kaybı b) Demir eksikliği anemisinde. Sayı 3.1326) Multipl miyeloma ileri yaş hastalığıdır. Megaloblastik bir ilikte dev çomaklar ve dev metamiyelositler şeklinde lökopoez anomalileri de bulunur ve periferik kanda nötrofil parçalıların lob sayısında artma saptanır. annütositler. Megaloblastlar. Retikülosit sayısını değiştiren hastalıklar Arttıran hastalıklar Artmış eritrosit yıkımı Kan kaybı Demir eksikliği anemisinde demir tedavisinden sonra Megaloblastik aneminin spesifik tedavisinden sonra Olası diğer hematolojik hastalıklar Polisitemi Kemik iliğine metastaz yapan kanserler Di Guglielmo hastalığı Azaltan hastalıklar Đnefektif eritropoez veya azalmış eritrosit yapımı Ağır otoimmün hemolitik anemi Arejeneratif krizler Megaloblastik anemiler Alkolizm Miksödem 147 . a) Osteolitik lezyonlar TNF'ye bağlı olabilir. c) Renal arter darlgında polisitemi olabilir. 22. Đliçin. Cevap C (Đliçin. kilo kaybı -Masif splenomegali (%90) -Tromboz ve kanamaya eğilim -Lenfadenopati kronik dönemde beklenen bir bulgu değildir. -Hemoglobin ve hematokrit düşük -OEH. s. s. gerek sitoplazma. OEHbK düşük. 19. nadiren azalmıştır. anizositoz. e) Polisitemia vera bir lenfoproliferatif hastalıktır. b) Kanda ve kemik iliğinde bütün myeloid seri hücreleri artar. eliptosit ve hedef hücreler -Retikülosit genelde normal. -Transferrin saturasyonu düşmüştür. poiklositoz. Kemik iliğindeki inefektif eritropoez sonucu eritroblastların bir kısmı tam olgunlaşmadan ilikte yıkıldığından kanda indirekt bilirubin ve LDH düzeyleri artar. 23. OEHb.1275) Polisitemia vera. Temel Đç Hastalıkları.1279) KML’de klinik özellikler. Sık mitoz görülür. Megaloblastik değişiklikler sadece eritroid seride değil. e) Enfeksiyonlara yatkınlık vardır. c) Bütün hastalarda ve önemli derecede lenfadenopati görülür. -Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) artmıştır. s. s.1202) Bkz. b) Lökopoez anomalisi görülmez. normal eritroblastlara göre daha büyüktür. -Eritropoetin düzeyi artmıştır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap A (Đliçin. 40 yaş altında nadir görülür. hemosiderin ve sideroblast görülmez. d) Hepatomada polisitemi görülebilir. d) Đndirek bilirubin artabilir. halsizlik (anemiye bağlı) -Zayıflama. Temel Đç Hastalıkları. -Serum demiri düşük. e) LDH artabilir. s.Multipl Myeloma için doğru olmayanı işaretleyiniz. -Periferik yayma. gerek sitoplazma gerekse çekirdek bakımından. Erkeklerde daha fazladır. RDW artmıştır. Cevap E (Đliçin.718. Temel Đç Hastalıkları. Tablo 2. c) Mitoz sık görülür. e) Beyaz küre sayısı hastaların hepsinde yüksektir. Cevap D (Đliçin.1187) Demir eksikliği anemisinin laboratuvar bulguları. a) Megaloblastik hücreler.

s. Bunların dışında.1196) Aplastik anemide öncelikle etkilenen seri bilinmemekle beraber. ancak fonksiyonları normaldir. Arteriyel ve venöz tromboz ve tromboemboli için risk faktörleri Venöz trombotik hastalık Şişmanlık Doğum kontrol hapları Varisli venler Đnfeksiyon Travma Cerrahi Genel anestezi Gebelik Kanser PolisitemiHareketsizlik (immobilite) Konjestif kalp yetmezliği Nefrotik sendrom Kan protein bozuklukları Arteriyel trombotik hastalık Ateroskleroz Erkek cins Aşırı sigara tüketimi Hipertansiyon Diyabetes mellitus LDL kolesterol Trigliserid Aile öyküsü Sol ventrikül hipertrofisi Doğum kontrol hapı ve östrojenler Lipoprotein (a) Kan protein bozuklukları 148 MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . Dekstran ve hidroksietil starch kullanımı sırasında da vWD ortaya çıkabilir.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ 24. Tablo 3.1369) En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu FVIII eksikliği (hemofili A)’dir. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları. 26. toplam lökosit sayısındaki azalmaya göre daha çarpıcıdır. c) Tedavi sonrası ilk düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olan fonksiyonlardır. e) Lenfosit fonksiyonları normaldir. s. s.En sık görülen kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) Protein C eksikliği d) Antitrombin III eksikliği e) Protein S eksikliği Cevap A (Đliçin. 29.1376) Bkz. 25. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi herediter sferositozun komplikasyonlarından değildir? a) Aplastik kriz b) Hepatomegali c) Hemosiderozis d) Safra taşı oluşumu e) Bacak ülserleri Cevap B (Đliçin. tedavi sonrası en geç düzelen fonksiyon trombopoez ile ilgili olanlardır. d) Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi artmıştır.Hangisi arteriyel trombotik hastalık için risk faktörü değildir? a) Kan protein bozuklukları b) Polisitemi c) Oral kontraseptifler d) Nefrotik sendrom e) Sol ventrikül hipertrofisi Cevap D (Đliçin. s.Hangisi von Willebrand hastalığına yol açmaz? a) Sodyum Valproat kullanımı b) Lenfoproliferatif hastalıklar c) Hipertiroidi d) Wilms tümörü e) Valvüler kapak hastalıklar Cevap C (Đliçin. Tablo 4. Cevap C (Đliçin. otoimmün hastalıklar. Temel Đç Hastalıkları. s.Aplastik anemiyle ilgili hangisi yanlıştır? a) Mutlak nötrofil sayısındaki azalma. Tablo 3. Temel Đç Hastalıkları. miyeloproliferatif hastalıklar seyrinde. b) Trombositler sayıca azdır. 28.Aşağıdaki durumların hangisinde folik asit eksikliği gelişmez? a) Alkolizm b) Katı vejeteryan diyetin uygulanması c) Gebelik d) Kronik hemolitik anemiler e) Hiçbiri Tablo 4.1207) Bkz. Sayı 3.1374) Hipotiroidi sırasında von Willebrand hastalığı ortaya çıkabilir. Herediter sferositozun bulguları Klinik Bulguları Anemi Splenomegali Sarılık Genellikle otozomal dominant geçiş Splenektomiye iyi cevap Komplikasyonlar Krizlerin varlığı Hemolitik Aplastik Megaloblastik Safra taşı oluşumu Bacak ülserleri Hemosiderozis 27.

Hematology 4. multipl myeloma. 10.Hangisi insanda ikincil bir kanser oluşturma riski yüksek olan bir antineoplastik ajandır? a) Sisplatin b) 5-fluorourasil c) Klorambusil d) Vinkristin e) Bleomisin Cevap C (Đliçin. 1994.2379) Polisitemia verada depo demirin azaldığı için serum ferritin düzeyi düşük bulunur. 36.baskı.Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi polisitemia vera ile uyumlu değildir? a) Lökosit alkalen fosfataz skorunda artış b) Serum ferritin düzeyinda artış c) Serum B12 vitamini düzeyinda artış d) Serum B12 vitamini bağlama kapasitesinde artış e) Total eritrosit volümünde artış Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s. s.5 c) % 2 d) % 3 e) % 5 Cevap A (Hoffman. s. Tablo 5. Sayı 3.Ağır aplastik anemi tanısı koymak için düzeltilmiş retikülosit sayısı hangi değerin altında bulunmalıdır? a) % 1 b) % 1. 35. miyeloma.Hiperürisemi hangisinde en fazla görülür? a) GIS kanserlerinde b) Hematolojik tümörlerde c) Meme Ca d) CNS kanserlerinde e) Tedavisiz kanser olgularında Cevap B (Đliçin. KLL. 30.baskı. 1998. s.342) Düzeltilmiş retikülosit sayısı ağır aplastik anemi tanısı kaynak için % 1'in altında olmalıdır. Hematology.1471) Ürik asit düzeyinde yükselme. s. 2.Sağlıklı bir erkekte vücutta depo demir miktarı ne kadardır? a) 1 gr b) 3 gr c) 7 gr d) 10 gr e) 25 gr Cevap A (Williams. 10.965) Katı vejeteryan diyet uygulayanlarda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkmaktadır. 37. 149 . polisitemia rubra vera gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde kullanılır. hızlı ilerleyen bazı solid tümörlerde hücre yapım ve yıkım hızının çok arttığı durumlarda görülmekle birlikte asıl olarak kemoterapiye duyarlı ve tümör yükü çok yüksek olan lösemi. 32. baskı 1998.1444) Bkz. baskı 1998. 10. lenfoma gibi tümörlerin tedavisini izleyen artmış hücre yıkımına ikincil olarak (tümör lizis sendromu) ortaya çıktığında önemli ve acil bir sorun olmaktadır. s.1012) Gebelikte ihtiyacı arttğı için demir ve folik asit eksikliği ortaya çıkar.1445) Klorambusil. 33. Temel Đç Hastalıkları. lenfoma. s.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology.987) Her transfüzyonla vücuda 250 mg demir girmekte ve her ünite kan donasyonu ile 250 mg demir kaybedilmektedir. MEDĐTEST Cilt 9. 10.Aşağıdakilerden hangisinde kronik hastalık anemisi görülmez? a) Subakut bakteriyel endokardit b) Romatoid artrit c) Gebelik d) Konjestif kalb yetmezliği e) Osteomyelit Cevap C (Wintrobe's Clinical Hematology.Hangisi hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür? a) Melfalan b) Siklofosfamid c) Metotreksat d) Sisplatin e) Klorambusil Cevap E (Đliçin.baskı. 2000 34. 1991. s. düşük “grade”li lenfoma.329) Sağlıklı bir erkekte depo demir miktarı 1gr'dır. makroglobulinemi.Düzenli olarak kan vericisi olan bir kişi her verdiği ünite kan ile ne kadar demir kaybeder? a) 100 mg b) 250 mg c) 750 mg d) 1000 mg e) 1200 mg Cevap B (Wintrobe's Clinical Hematology. s. Temel Đç Hastalıkları. kronik miyelmi ve çok yaygın. Temel Đç Hastalıkları. Hem lökosit hem de trombosit sayılarını düşürür.baskı 1998. 31. Bunun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur.

solunum ve gövde kaslarını tutar. prostat. 39. Çeşitli antineoplastik ajanların karsinojeniteleri Đnsanda ikincil Hayvanlarda malignansi karsinojenik Yüksek risk Cyclophosphamide Melphalan Chlorambucil Procarbazine Methyl CCNU 6-Mercaptopurine Doxorubicin Düşük risk Methotrexate Cytosine arabinoside 5-Fluorouracil Risk bilinmiyor Bleomycin Cisplatin Actinomycin D Vincristine Vinblastine RE: Rapor edilmemiş. s. meme 150 MEDĐTEST Cilt 9.Akut nekrotizan miyopati en sık hangisinde görülür? a) Akciğer Ca b) Kolon Ca c) Prostat Ca d) Malign melanoma e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Đliçin. multipl myeloma e) Meme. böbrek b) Akciğer.Hiperkalsemi ile seyreden en sık 3 kanser hangisidir? a) Prostat. 38. Temel Đç Hastalıkları. 2000 . meme. böbrek d) Akciğer. Hızla ilerler ve 3 ay içinde ölümle sonuçlanır.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ Tablo 5. Temel Đç Hastalıkları. mide. akciğer Cevap D (Đliçin. + + + + + + RE RE RE RE RE RE + + + + + + + RE RE + Mutajen + + RE RE + + + + - c) Akciğer. kolon. En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. meme. prostat ile multipl myeloma gelmektedir. Sayı 3. DTR’leri korunmuştur. Ekstremite kaslarından başlar.1415) Hiperkalsemi ile seyreden tümöral patolojilerin başında akciğer. simetrik kas güçsüzlüğü ve ağrı ile karakterizedir. s. daha sonra farkins.1419) Akut nekrotizan miyopati kanserlerin kas-sinir kavşağı üzerine etkilerindendir.

s. Eklem deformitesi sekeldir. Sayı 3. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin tanı kriterlerinden değildir? a) Subkutan romatoid nodüller b) Romatoid faktör pozitifliği c) En az 1 saat süren sabah tutukluğu d) Eritema marginatum e) Üç veya daha fazla eklemde artrit Cevap D (Gümüşdiş. Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması 5. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması e) Eklemde deformite olmaması Cevap E (Gümüşdiş. Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. s. Subkutan romatoid nodüller 6. Üç veya daha fazla eklemde artrit 3. Klinik Romatoloji. 2. Klinik Romatoloji. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) C:Kalsinozis b) R:Raynaud fenomeni c) E:Endokrin patoloji d) S:Sklerodaktili e) T:Telenjiektazi Cevap C (Koopman. 1997. Đritis öyküsü 3. Eklemlerde ve tendonlarda yumuşak doku şişliğinin olmaması 6. Radyografide el veya bilek eklemlerinde osteopeni veya erozyonların saptanması Eritema marginatum ise akut eklem romatizmasının major kriterlerinden birisidir. 5. Halsizliğin olmaması 3. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin remisyon kriterlerinden değildir? a) Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması b) Halsizliğin olmaması c) Palpasyon veya harekette duyarlılığın olmaması d) Eritrosit sedimentasyon hızının kadın hastalarda 30 mm/saat. 1999. 1.baskı. Göğüs ekspansiyonunun azalması 5. MKF veya el bilek eklemlerinin artriti 4. sınırlı sistemik sklerozlu hastaların bir alt grubunu temsil etmektedir. Aşağıdakilerden hangi otoantikor. diffüz sklerodermada daha sık oranda pozitif görülür? a) ANA pozitifliği b) Anti-sentromer antikor c) Anti-Scl 70 antikor MEDĐTEST Cilt 9.441) Roma kriterlerinin klinik tanı kriterleri şunlardır: 1.1433-1464) E harfi. CREST sendromu. s.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 1.278) Romatoid artritin 6 remisyon kriteri vardır. erkek hastalarda 20 mm/saat’den düşük olması Bu kriterlerden en az 5 tanesi. CREST kelimesi bazı klinik tutulum isimlerinin baş harflerinden oluşmuştur. Göğüs kafesinde ağrı Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi klinik ve radyolojik tanı kriteri değildir. s. s. Remisyondaki hastalarda eskiden gelişen deformite görülebilir. En az 1 saat süren sabah tutukluğu 2.272) 1987 ARA kriterleri şunlardır: 1. Sabah tutukluğunun 15 dakikadan az olması 2. PIF. Klinik Romatoloji.1434) Diffüz sklerodermada en sık şu otoantikorlar görülmektedir. Arthritis and Allied Conditions. Simetrik artrit 5. Aşağıdakilerden hangisi roma kriterlerine göre ankilozan spondilitin klinik tanı kriterlerinden değildir? a) Bel omurlarında hareket kısıtlılığı b) Đritis öyküsü c) Göğüs ekspansiyonunun azalması d) Radyografide lomber bölgede sindesmofitlerin görülmesi e) Göğüs kafesinde ağrı Cevap D (Gümüşdiş. Yer çekimine karşı hareket edemeyen bir kasın kas gücü değeri Medical Research Councel Skalasına göre kaçtır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 155 . 13. birbirini izleyen en az 2 ay süreyle hastada saptanırsa remisyonda olduğu kabul edilmektedir. 3. 3 aydan uzun süren istirahat ile artan bel ağrısı 2. Eklem ağrısının olmaması 4. ANA pozitifliği %94 Anti-sentromer antikor pozitifliği %2 Anti-Scl-70 antikor pozitifliği %32 4. Arthritis and Allied Conditions. 1997. 6. ösefagus dismotilitesini temsil etmektedir. 1999. 1999. 2000 d) Anti-U1RNP antikor e) Anti-PM-Scl antikor Cevap A (Koopman. Bel omurlarında hareket kısıtlılığı 4. Romatoid faktör pozitifliği 7.

s. s.16) Doğum asfiksisi doğum sırasında rol oynayan faktörlerdendir. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusta alışılmış kas-iskelet tutulumlarından değildir? a) Kısıtlı eklem mobilitesi sendromu b) Dupuytren kontraktürü c) Karpal tünel sendromu d) Diabetik nöropati e) Sakroileit Cevap E (Koopman. enfeksiyon. s. Basic and Clinical Immunology.baskı. 1999.Aşağıdaki sitokinlerden hangisi toksik şokta önemlidir? a) IL-2 b) TNF-alfa c) TGF-beta d) IL-4 e) IL-8 Cevap B (Lange. hemoraji ve ölüm gibi sistemik reaksiyonlara aracılık edebilir. o kasın gücü 2.532. 1997. 14. s. 1998. 1992. tromboembolik olaylar veya santral sinir sistemi vaskülitidir. Klinik Romatoloji. 2000 . 13. 13. 15. 1999. 9. osteoartroz için koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. Basic and Clincal Immunology. 13. 7. yer çekimine karşı hareket varsa kas gücü değeri 3’dür. 10. Anti-TNF antikorları septik şok gelişimini öneleyebilir. Diabetes mellitusta lökomotor sistem tutulumuna sık rastlanmaktadır. Klinik Romatoloji. Klinik Romatoloji. aterosklerotik kalp hastalığı.317) Myastenia gravis nöromusküler geçiş bozukluğuna yol açan hastalıklardan biridir.Aşağıdaki kompleman komponentlerinden hangisi opsonizasyona aracılık eder? a) C3b b) C5a c) Faktor I d) C4a e) C1r Cevap A (Lange. C3b reseptörlerini taşıyan hücrelerce hedef partiküllerin fagoistozunu arttırır. Orthopedic Rehabilitation.127) C3b. 1997. bakteriyel sepsisde şok. hipertansiyon ve hiperürisemi gibi bazı hastalıkların varlığı Cevap A (Gümüşdiş. Aşağıdakilerden hangisi osteoartroza duyarlılığı arttıran faktörlerden değildir? a) Osteoporoz b) Obesite c) Heredite d) Hipermobilite e) Diabetes mellitus.110) TNF.540) Sindezmofit sero negatif spondiloartropatilerde görülen bir radyolojik bulgudur.Koyun eritrositleri ile rozet oluşturan hücre hangisidir? a) T hücresi b) B hücresi c) NK hücresi d) Monosit e) Eozinofil MEDĐTEST Cilt 9. 12.533) Osteoporoz. s. 1994. s. Arthritis and Allied Conditions. 8. 1994.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap B (Gümüşdiş.Aşağıdakilerden hangisi serebral palsinin prenatal nedenlerinden değildir? a) Rh faktör uyuşmazlığı b) TORCH grubu enfeksiyonlar c) Metabolik bozukluklar d) Doğum asfiksisi e) Kalıtımsal faktörler Cevap D (Pellegrino. Caring for Children with Cerebral Palsy.Hangisi osteoartrozun radyolojik bulgularından değildir? a) Sindesmofit b) Subkondral kemikte skleroz c) Osteofit d) Eklem aralığında daralma e) Subkondral kemikte kistik değişiklikler Cevap A (Gümüşdiş. s.1319-1345) SLE’de en sık görülen ölüm sebepleri renal tutulum.1847-1858) Sakroileit diabetes mellitusa özgü bir tutulum şekli değildir.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta sık görülen ölüm sebeplerinden değildir? a) Enfeksiyon b) Renal tutulum c) Aterosklerotik kalp hastalığı d) Tromboembolik olaylar e) Serozit Cevap E (Koopman. 1999.baskı. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kas hastalığı değildir? a) Musküler distrofiler b) Enflamatuvar myopatiler c) Myastenia gravis d) Endokrin veya metabolik myopatiler e) Kalıtımsal metabolik myopatiler Cevap C (Nickel. 156 11. s. Arthritis and Allied Conditions. Sayı 3. s.65) Yer çekimine elimine edildiği zaman hareket edebiliyorsa.

Textbook of Rheumatology. yutma güçlüğü yakınmaları olan ve RF ve ANA pozitif olan hastada Sjögren sendromu düşünülür. s.382) Septik artrit genellikle monoartrikülerdir. Bu özellik.baskı.Psöriatik artritin 5 genel tipi için yanlış olanı işaretleyiniz.1030) Sistemik Lupus Erithematozus’da Trombositopeni (pansitopeni) oluşur.Pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı.Sistemik Lupus Eritamatozus için yanlış olanı işaretleyiniz. Diğerleri ise Behçet hastalığında sık gözlenirler. 1997. Bu nedenle Anti-Ro istenir.baskı.Genellikle poliartiküler tutulum gösteren hastalıklar için yanlış olanı işaretleyiniz. Textbook of Rheumatology. s. s.Sulfasalazin'in yan etkileri için yanlış olanı işaretleyiniz. parotis bezi bölgesinde şişlik.Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri için yanlış olan hangisidir? a) Özellikle alt ekstremitede.baskı. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. s. 1993. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir? a) Osteomalazi b) Hiperparatiroidi c) Hipotiroidi d) Paget hastalığı e) Polimiyaljiya romatika Cevap A (Kelly.199) T hücrelerindeki CD2 (LFA-2) yüzey molekülü koyun eritrositlerinin yüzeyinde bulunan LFA-3 ile birleşerek rozet oluşturur. 4. Arthristis and Allied Condition. 22. s. alkalen fosfatazı. a) Romatoid artrit b) Sistemik lupus eritematozus c) Septik artrit d) Psöriatik artrit e) Viral artritler Cevap C (Serpent. 4.639) Retinopati Sulfasalazin'in yan etkilerinde değildir.Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığına özgü değildir? a) Osteofollikülit b) Artrit c) Ağızda aft d) Merkezi sinir sistemi tutulumu e) Perikardit Cevap E (Kelly.1000-1001) Psöriatik artritin dördüncü tipi asimetrik oligoartrittir. 5.baskı. 1993. daha önceki T lenfositlerin tayin edilmesinde kullanılırdı. 1997. 2000 b) Sakroileitis c) Romatoid faktör pozitifliği d) Subkutan nodüllerin olmayışı e) HLA B 27 ile birliktelik Cevap C (Van der linden. a) Anemi b) Lökopeni c) Lenfopeni d) Trombositoz e) Pozitif LE hücresi Cevap D (Lahita. 157 . 1997. 4. parotis bezi bölgesinde şişlik. 1997. 12.934) Halsizlik. 21. Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. serum PTH yüksektir. 20. 1994. s.Halsizlik. Sayı 3. 1993. artralji.baskı.970) Spondilartropatilerin klinik karakteristikleri olarak romatoid faktör negatifliği (yokluğu) sözkonusudur. Basic and Clinical Immunogloy. 1993.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap A (Lange.1097-1099) Perikardit Behçet hastalığına özgü değildir. Textbook of Rheumatology.baskı. 17. 5. artralji. 16.baskı. s. baskı. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastanın serum kalsiyumu düşük. 19. 5. 5. s. ördek gibi yürüme yakınmaları olan hastaların serum kalsiyumu düşük. s. asimetrik periferik artrit MEDĐTEST Cilt 9. alkalen fosfatazı ve serum PTH yüksektir. 23. 18. a) Distal interfalangier eklemlerin artriti b) Artritis mutilans c) Simetrik Poliartrit d) Simetrik oligoartrit e) Spondilartropati Cevap D (Gladman.1611-1612) Osteomalazide pelvis civarında daha fazla olan yaygın ağrı. yutma güçlüğü yakınmaları olan RF ve ANA pozitif olan hastadan aşağıdaki antikorlardan hangisini istersiniz? a) Anti-dsDNA b) Anti-Ro c) Anti-sentromer d) Scl-70 e) Anti-RNP Cevap B (Kelly. a) Bulantı-kusma b) Oral ülserler c) Nötropeni d) Hepatik injüri e) Retinopati Cevap E (Clegg.

5. 1989. 30. Textbook of Rheumatology.baskı. s.Antimalaryal ilaçların toksik etkileri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alopesia b) Ototoksisite c) Retinopati d) Hepato toksisite e) Polinöropati Cevap D (Rynes. 26.Aşağıdakilerden hangisi modifiye New-York kriterlerine göre ankilozan spondilitin tanı kriterlerinden değildir? a) Egzersizle düzelen. SLE'nin klinik özelliklerindendir.774) Romatoid Artrit tedavisinde Mtx.N mikrobiyal antijene bağlı gelişen bir immun kompleks hastalığıdır. Grade 2-4 Cevap D (Ball. 28. Textbook of Rheumatology.0 mg/hafta dozunda kullanılmaktadır. 1989. 1997.Romatoid Artrit tanı kriterleri için yanlış olanı işaretleyiniz. 1997. Ig D normal ya da düşüktür. 5.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi otolog antijenlere bağlı gelişen immün kompleks hastalıklardan biri değildir? a) SLE b) RA c) Miksed Cryoglobulinemi d) Posttreptokokal glomerülonefrit e) Renal tübüler antigenlere bağlı glomerülonefrit 158 Cevap D (Mannık. s.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ 24.0 mg/hafta Cevap D (Weinblatt.0 mg/gün b) 2.baskı. Aksine osteopeni olur. 1989.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın laboratuvar bulgularından birisi değildir? a) Normokromik.baskı.0-60. 2000 .baskı. Diğer hastalıklar otolog antijene bağlı gelişirler. Sayı 3. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.5-15.935) Ankilozan Sondilitin tanı kriterlerinde diğer 4 şıkka ilaveten unilateral sakroileit grade 3-4 vardır. istirahatle rahatlayan en azından 3 aydan fazla süren bel ağrısı b) Sagittal ve frontal planlarda lumbal omurga hareketlerinin kısıtlanması c) Normal yaş ve seks ölçümlerine göre göğüs ekspansiyonunun kısıtlanması d) Boyun hareketlerinin her yönde kısıtlanması e) Bilateral sakroileit. 1997.Methotrexate'in Romatoid arritte düşük doz kullanımı ile ilgili dozu aşağıdakileden hangisidir? a) 2. 29. Boyun hareketlerinin kısıtlanması Ankilozan Spondilitin bir tanı kriteri değildir. 11. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology.5-5.1968) Heterotopik ossifikasyon RA'da olmaz.Sistemik Skleroz'un klinik özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Raynaud fenomeni b) Generalize artralji c) Sabah sertliği d) Artropati e) Malar raş Cevap E (Seibold.baskı. s. Textbook of Rheumatology. normositik anemi b) ESR (eritrosit sedimantasyon hızı)'nda artma c) CRP yüksekliği yada (+)'liği d) Alfa 2 ve fibrinojen yüksekliği e) Ig D yüksekliği Cevap E (Baum. s. Arthitis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. Textbook of Rheumatology. s. antimalaryal ilaçların toksik etkilerinden değildir.5-15. s.0 mg/gün d) 7. a) Sabah sertliği b) El eklemlerinin artriti c) Asimetrik artrit d) Romatoid nodül e) Romatoid faktör pozitifliği Cevap C (Harris.5-5. 32.1145) Malar raş.baskı.baskı.755) Hepatotoksisite. 5. 7. otoeritrosit sensitizasyon nefropatisi de otolog antijenle gelişen immün kompleks hastalıklarındandır.745) Romatoid Artritte Ig G (özellikle seropozitif hastalarda) Ig A ve Ig M yükselir. 11.899) Romatoid artritin tanı kriterlerinden biri de simetrik artrittir. 1997. Ayrıca bu grupta tiroid carsinomlu tiroidit. 31. 1989.Aşağıdakilerden hangisi Psöriatik artritin ekstraartiküler tutulumlardan biri değildir? a) Đritis b) Miyopati c) Gastrointestinal amiloidosiz d) Vaskülitis e) Ateş MEDĐTEST Cilt 9.baskı. 27. 11.0 mg/hafta e) 30. s.0 mg/ hafta c) 7.427) Poststreptokokal G. 25. s.5-15.Aşağıdakilerden hangisi RA'nın ekstraatriküler bir bulgusu değildir? a) Nodüller (Romatoid nodüller) b) Vaskulit c) Lenfadenopati d) Amiloidozis e) Heterotopik ossifikasyon Cevap E (Bacon. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 5. 11.

s. 36.1441) Adultlarda nongonokokal bakteriyel artritlerin en sık sebebi %60 oranında Staf.ĐMMUNOLOJĐ-ROMATOLOJĐ Cevap D (Bennett.baskı. 39. 37. 1989. 35. 200 mg/günün altında fenilbutozan.Aşağıdaki bulgulardan hangisi Reiter Sendromu’nda görülmez? a) Asimetrik oligoartrit b) Üretrit c) Genital ülserasyon d) Konjonktivit e) Eritema marginatum Cevap E (Fan. 1989.baskı. aereustur. 2000 159 . Reiter sendromunda rastlanmaz. 1997. 5.baskı.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Faktör pozitifliği yapmaz? a) SLE b) Hepatitis c) Tüberküloz d) Kronik karaciğer hastalıkları e) Reiter hastalığı Cevap E (Tighe. 40. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. aort yetmezliği. Sulfinpirazon ise ürik asit seviyesini düşüren bir ilaçtır.1030) Korea ARA'nın spesifik majör kriteridir. 11.Nongonokokal bakteriyel artritlerin adultlardaki en sık sebebi hangisidir? a) Streptokokus Pnömonia b) Klamidyalar c) Yersinia enterokolitika d) Stafilokokus Aereus e) Hemofilus influenza Cevap D (Goldberg.Aşağıdakilerden hangisi Jones kriterlerine göre romatik fever'in (ARA'ın) majör tanı kriterlerinden değildir? a) Poliartrit b) Eritema marginatum c) Artralji d) Kardit e) Korea Cevap C (Tarant.250) Osteoartrozda loboratuvar normaldir. 11.baskı. hipopiyonlu iritis. 5. 1997. 5.999) Behçet sendromunun major tanı kriterleri.1679) Sekonder hiperürisemi yapan ilaçlar 2 mg/gün salisilat. renal amiloidozdur. Diğer şıklarda ilave extraartiküler bulguları.243) Reiter hastalığı seronegatif Spondiloartropatilerdendir ve RF (-) dir. Textbook of Rheumatology. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. episkleit. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. genital ülserler. MEDĐTEST Cilt 9. 11. 1989.984) Eritema marginatum ARA'nın bir bulgusudur. 38. 5. Arthritis and Allied Conditions A Textbook of Rheumatology. 1997. 11. oral ülserler. 1997. Yukarıdakiler dışında subkutan nodüllerde majör tanı kriteridir. Textbook of Rheumatology. piyoderma ve cilt lezyonlarıdır. Sjogren sendromu. etambütol. s. 34. s.SLE'nin tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? a) Malar rash b) Plöritis c) Fotosensitivite d) Psikoz e) Korea Cevap E (Lohita.baskı. diüretikler.1222) Altralji minor bir tanı kriterdir. s. konjonktivit. keratokonjonktivitis sicca. s.baskı. Sayı 3. 1997.baskı.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sekonder hiperürisemi yapmaz? a) 2 mg/ gün salisilat b) Ethambütol c) Sulfinpirazon d) Pirazinamid e) Tiazid grubu diüretikler Cevap C (Wotmann.baskı. alkol.960) Psöriatik artritte vaskülit görülmez.baskı. 33. Pirazinamid ve nikotinik asiddir. s.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ANA (-) dir? a) Sistemik Sklerosiz b) Miksed Konnektif doku hastalığı c) Polimiyositis d) Osteorartroz e) Sjögren sendromu Cevap D (Peng. s. s. levodopa. 5. Textbook of Rheumatology. s. Textbook of Rheumatology.Aşağıdakilerden hangisi Behçet Sendromu’nun major tanı kriterlerindendir? a) Artrit b) Epididimit c) Glomerülonefrit d) Migratuvar süperfisiyal flebit e) Hipopiyonlu iritis Cevap E (Ehrlich. Textbook of Rheumatology.

s. intrakraniyal tümörlerde ve hipertansif krizlerde verilmemelidir. kalsifik olmayan tek damar lezyonlarında uygulanırken. 1997. Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında Kinidin. önceleri diskret. Interventional Cardiology. 2000 4. Kalp tamponadında fizik muayene bulguları (Beck triadı). bugün gelişen teknik ve kazanılan deneyimler sonucu sol ana koroner lezyonu ve ciddi. Sayı 3. 3. Bunlar arasında splinter hemorajiler. s. Hastaların üçte ikisinde infektif endokarditin periferik bulgularına rastlanılır. Temel Đç Hastalıkları. MEDĐTEST Cilt 9. verapamil kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi infektif endokarditin periferik bulgularından birisidir? a) Rose spot b) Roth spot c) Müller belirtisi d) Musset arazı e) Pins-Ewart belirtisi Cevap B (Đliçin.199) Atrial fibrilasyon. Trombolitik ajanlardan hangisi en çok pıhtı selektiftir? a) Streptokinaz b) Ürokinaz c) Heparin d) Doku tipi plazminojen aktivatörü e) APSAC 117 .321) Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA). konjenital kardiyovasküler lezyonların.baskı. diffüz çok damar hastalığı dışında yaygın olarak kullanılmaktadır. Janeway lezyonları. Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Digoksin b) Mexiletin c) Amiodaron d) Verapamil e) Prokainamid Cevap B (Đliçin. Trombolitik ajanlar. aktif iç kanaması olanlarda. Temel Đç Hastalıkları. çomak parmak ve splenomegali sayılabilir. En sık etken streptokoklardır (%60-80). yakın zamanda olmuş travmalarda. s. Temel Đç Hastalıkları.KARDĐYOLOJĐ 1. kalp kapaklarının. Temel Đç Hastalıkları. Disopiramid. Akut perikardiyal tamponat’ta tedavi hangisidir? a) Antibiyotik b) Diüretik c) Digital d) Antiaritmik e) Perikardiyosentez Cevap E (Braunwald.379) Akut perikardit nedeniyle pariyetal perikardın hasarlanması sonucu. Prokainamid. s. proksimal lokalizasyonlu.1493. Đrregüler konturu olan ve proksimal yerleşimli koroner arter lezyonunda hangi tedavi seçeneğini tercih edersiniz? a) PTCA b) Stent c) Excimer laser d) Medikal tedavi e) Direcximal aterektomi Cevap A (Tupol.2116) Đnfektif endokardit. -Boyunda venöz dolgunluk -Sistemik arteriyel hipotansiyon -Pulsus paradoksus (sistolik kan basıncının 10 mmHg veya %10 oranında düşmesi) Hastaya tanı konulduğunda acil olarak perikardiyosentez uygulanır. 5. 5. s.195. atrium depolarizasyon hızının çok yüksek (400-600/dak) olduğu bir aritmidir. hemorajik retinopatide. retinal (Roth spot) lezyonlar. Osler nodülleri. prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin bir infeksiyon hastalığıdır. normalde 15-50 ml arasında değişen perikarddaki sıvı miktarının artmasına perikardiyal effüzyon denir. Aşağıdakilerden hangisi akut MI durumunda trombolitik tedavi uygulaması için bir kontrendikasyon teşkil etmez? a) Aktif kanama b) Muhtemel aortik diseksiyon c) Hipertansif kriz d) Diabetik retinopati e) Đleri yaş Cevap E (Đliçin. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. Heart Disease. çoğunlukla bakterilerle gelişen. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Perikardiyal effüzyon genellikle düşük bir intraperikardiyal basınç ile oluşup sessiz bir klinik tablo gösterebildiği gibi. kanama diyatezi olanlarda. kimi zaman da bu basıncın artması ile kardiyak kompresyon yaparak kalp tamponadına yol açabilir. aort disseksiyonunda. Amiodaron gibi antiaritmik ilaçlardan yararlanılır. s. 6. 2.337) Trombolitik ajanlarla tedavi edilen hastalarda en korkulan komplikasyon kanamadır ve çoğunlukla damara giriş yerlerinde görülür. s. propranolol. Đliçin.

dispeptik şikayetler bulunur. iştahsızlık. 1. CaB. asit. klinik durumlardan hangisi eşlik ederse. s.382) Perikardın fibrozis. kardiyoselektif BB N.baskı. * Bu durumda dikkatli kullanılmalıdır. s. diltiazem veya verapamil BB.337) Fibrinolitik ajanlar 2 jenerasyondur. Heart Disease. Diyabetiklerde insülin etkisini değiştirdiği için dikkatli olunmalı. gerekirse β1 selektif olanlar seçilmelidir.Variant angina pectoris tedavisinde ilk seçenek ajan hangisidir? a) Diüretikler b) Kalsiyum antagonistleri c) Aspirin d) ACE inhibitörleri e) Beta blokerler Cevap B (Alevander. pulsus paradoksus.275) Özellikle sempatik tonusun artması sonucu hiperdinamik dolaşım semptomları olan taşikardik hipertansiflerde.321) Bkz. nicardipine veya nifedipine N. Đliçin. Đliçin.1498. dolgun boyun venleri görülür. CaB* N.baskı.297) Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları içerisinde. halsizlik. 5. CaB. taşikardi. BB*. 1998. N: Nitrat MEDĐTEST Cilt 9. Temel Đç Hastalıkları. Çoğu vakada kombine tedavi verilir. 2000 . 10. BB.KARDĐYOLOJĐ Cevap D (Braunwald. 5. bronkospazm oluşturduklarından bronşiyal astımda ve obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir. 7. Temel Đç Hastalıkları. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. 5.baskı. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. 9. Tablo 1. Đliçin. Beta adrenerjik blokerler kalp kontraktilitesi ve kalp atım hızını azaltarak kalp debisini düşürürler. s. Jenerasyona streptokinaz. s. Đliçin. alt ekstremitelerde ödem bulguları olan ve tüberküloz öykülü kronik perikarditli olguda hangi tip perikarditi düşünürsünüz? a) Kardiyak tamponad b) Bakteriyel perikardit c) Fibrinöz perikardit d) Epanşmanlı perikardit e) Konstriktif perikardit Cevap E (Braunwald. 9. Aspirin 1 Listedeki ilk ilaç monoterapide ilk seçilecek ilaçtır. 1997. 8.853. Erişkinlerde ise en sık ASD görülür. Jenerasyon trombolitik ajanlardan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) ve single-chain ürokinaz plazminojen aktivatörü sayılabilir. 9. kalınlaşma ve yapışıklıklar göstererek rijid hale gelmesine bağlı olarak kalpte kompresif etki ile geç diyastolik doluşu engelleyip sağ kalp yet118 mezliğini taklit eden klinik tablo oluşturmasına konstrüktif perikardit denir. Đliçin. Hipertansif bir hastaya. s. Temel Đç Hastalıkları. s.baskı. s. Hurst’s The Heart. CaB N. Bunu ASD ve PDA izler. Kızlarda 2 kat fazla görülür. CaB: kalsiyum kanal blokeri. Đdeal ameliyat zamanı 5 yaş civarındadır. BB: beta bloker.1336. BB N. Hurst’s The Heart. CaB. 1998. Klasik neden tüberküloz denilse de bugün için etiyolojik çoğunluğunu idiyopatik olanlar teşkil eder. 1997. s. Beta blokerler. CaB N. Sayı 3. Bunların pıhtı selektivitesi yoktur. Temel Đç Hastalıkları. Antianjinal tedavi seçimi Anjina tipi Stabil efor anjinası Anstabil anjina Vazospastik anjina Anjina ile birlikte olan durumlar Hipertansiyon Diyabet Kalp yetmezliği AV Blok Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Periferik vasküler hastalık Bradiaritmiler Taşiaritmiler Yeni miyokard infarktüsü Đlaç1 N. genç hipertansiflerde ilk ilaç olarak kullanılabilirler. Periferik tıkayıcı damar hastalığı ve Raynaud hastalığı olanlarda dolaşımı olumsuz etkilediklerinden verilmemelidir. dispne. Tablo 1. s.2008. s. ürokinaz ve APSAC girer. kardiyoselektif BB N. bacaklarda şişlik. aritmiler. 2.baskı. hipotansiyon. hepatomegali. çocukluk yaş grubu içinde en sık görüleni VSD’dir. Temel Đç Hastalıkları. Klinikte. o hastada β-bloker kullanımı uygun değildir? a) Koroner arter hastalığının eşlik ettiği hipertansif hastalar b) Hiperkinetik hipertansif hastalar c) Anksiyetenin eşlik ettiği hipertansif hastalar d) Depresyonun eşlik ettiği hipertansif hastalar e) Vazodilatatör tedavi gerektiren hipertansif hastalar Cevap D (Kaplan. CaB BB. Erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığı hangisidir? a) ASD b) VSD c) PDA d) Aort koarktasyonu e) Düzeltilmiş transpozisyon Cevap A (Alexander. Nicardipine veya nifedipine BB.1821. Fizik muayenede. CaB N. karaciğer konjesyonuna ait semptomlar. Bu gruptaki trombolitik ajanlar pıhtı spesifiktir ve bundan dolayı sistemik kanama komplikasyonları daha azdır. Venöz dolgunluk. Ayrıca renin sekresyonunu azalttıkları ve santral sinir sisteminde sempatik aktiviteyi etkiledikleri bilinmektedir. 1997. ASD tüm konjenital kalp hastalıklarının %10’udur.

infarktüsü izleyen 2-10 hafta sonra görülür.200. Sol atrium volüm ve basınç. AMI 2.296) Trunkus Arteriozusta. Sayı 3. Hurst’s The Heart. MI’de %1-3 oranında görülür.1256. s. ventriküllerden tek bir arteriyel çıkış ve mutlak bir ventriküler septal defekt vardır. Temel Đç Hastalıkları. e) Genellikle sedimentasyon hızı yüksektir. 17. V5-V6 da ST çökmesi c) Sol dal bloğu d) D2.Aorta ve pulmoner arterin tek kök halinde çıktığı konjenital anomali hangisidir? a) Fallot tetralojisi b) Trunkus arteriosus c) Sağ aortik ark d) Scimitar sendrom e) Ebstein anomalisi Cevap B (Alexander. Klinik belirti vermediği halde. Đliçin. 16. Heart Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Akut miyokardit veya perikardit 3. c) Hastalarda yan ağrısı yakınması vardır. s. ventrikülden dinamik olarak regurjite olan kan da eklenir. Erken çocukluk döneminde pulmoner kan akımının artması ve basıncının yükselmesi nedeniyle sık kalp yetmezliği atakları görülür. Cevap D (Braunwald. 1998. aVL. aralıklı çekilen EKG’lerin birinde infarktüs bulgularının görülmesi. stabil anjinalı hastalarda bazal şartlarda normal olmasına rağmen.Dressler sendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Tedavide nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar kullanılır. spontan veya provake edilmiş anjina sırasında horizontal veya downsloping ST segment depresyonu. poliserözitise ait belirtilerdir ve tekrarlama eğilimindedir. s. 9.KARDĐYOLOJĐ 11. Temel Đç Hastalıkları.322) Sol ön inen dalın (LAD) tıkanmasıyla oluşan infarktüs sol ventrikülün apikal ve anterior bölgelerinde. Bilinen sol ana koroner arter lezyonu 4. 5. 1. Đliçin. nadiren ST segmentinde yükselme gözlenir. sistolde. klinik olarak kendini belli eden infarktüse göre daha kötü prognozu düşündürür. sol ventirkülün lateral ve inferoposterior duvarını tutar. Dekompanse konjestif kalp yetmezliği 8. Temel Đç Hastalıkları.156) Egzersiz Testi Kontrendikasyonları. Temel Đç Hastalıkları.Stable angina pektoris'li hastalarda aşağıda belirtilen EKG bulgularından hangisi en sık rastlanılandır? a) Lateral prekordiyal derivasyonlarda T dalgası negatifleşmesi MEDĐTEST Cilt 9.336) Dressler sendromu (postmiyokardiyal infarktüs sendromu). s. 15. s. 12. 13. ateş. interventriküler septumun inferior kısmında. Sağ koroner arter (RCA) tıkanmalarında sol ventrikülün inferoposterior duvarında. Temel Đç Hastalıkları.baskı.baskı. posteromedial papiller kas infarktüsü ve ayrıca sağ ventrikülde infarktüs gelişebilir. Klinik olarak.355) Mitral regürjitasyonunda.Çift sistolik pik oluşturan nabız hangisidir? a) Pulsus tardus b) Pulsus bisferiens c) Pulsus alternans d) Pulsus bigeminus e) Pulsus paradoksus 119 .315) EKG.Aşağıdakilerden hangisinde egzersiz testi için kontrendikasyon vardır? a) Stable angina pektoris b) EKG de koroner arterde önemli darlık c) Sol ana koroner arterde önemli darlık d) Aort kapağında hafif darlık e) Kontrol altındaki hipertansiyon Cevap C (Đliçin. aVF de Q dalgası e) Normal EKG Cevap E (Đliçin. d) En sık infarktüsün ilk üç günü içinde görülür. Temel Đç Hastalıkları. T dalgasında sivrileşme veya inversiyon. Kontrol edilemeyen hipertansiyon 7. D3. 2000 b) D1. 1997. interventriküler septumda. göğüs ağrısı.Sol atriumu en fazla büyüten kapak hastalığı hangisir? a) Mitral darlığı b) Mitral yetmezliği c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Pulmoner darlık Cevap B (Đliçin. anterolateral duvardaki papiller kaslarda ve sol ventrikülün inferoapikal duvarında gelişir. s. Ciddi ventriküler aritmiler 14. s.Đnferoposterolateral MI geçiren hastada büyük olasılıkla hangi damar tıkanmıştır? a) Diygonal arter b) Septal Arter c) Left anterior descending d) Circumflex arter e) Posterolateral dalı Cevap D (Đliçin. sol atriuma pulmoner venöz yoluyla gelen kana ek olarak. Önemli aort darlığı 5. Sirkumfleks (Cx) artere bağlı infarktüsler. sol ventrikülde volüm yüklenimi altında kalır. Önemli hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati 6. s. b) Otoimmünite sorumludur.

22. açıklığı yukarı bakan yaygın ST segment yükselmesi ile T dalgası sivrileşmesi görülür. s. Bu erken diyastolde. Đletimde hafif değişme. eksitabilite ve otomatisiteyi azaltırlar.134) Pulsus bisferiensde nabız sistolde. Tablo 2. Bretylium Bethanidine Amiodarone Sotalol Clofilium IV. s. e) Semptomların ortaya çıkışından en çok 1 saat içinde oluşan ölümdür.378) Akut perikardit tanısı için seri EKG incelenmesi son derece önemlidir.KARDĐYOLOJĐ Cevap B (Braunwald 1997 s. Qunidine Ajmalin Disopyramide Procinamide Pirmenol B. araları eşit bir kuvvetli bir zayıf amplitüdlü nabız söz konusudur. (Đliçin.Hangisi Kalp Yetmezliğinin major kriteridir? a) S3 gallo b) Pretibial ödem c) Egzersiz dispnesi d) Hepatomegali e) Plevral effüzyon Cevap A (Braunwald 1997 s.174) Kalp yetmezliğinde dinlemekle S3 gallo alınır. bir kuvvetli nabız vardır.461. Göğüs ağrısının başladığı ilk günlerde aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda. Pulsus alternansta. Bu grup ilaçlar aksiyon potansiyeli süresinde hafif değişme yaparlar. Temel Đç Hastalıkları.Akut perikarditin EKG bulgularından doğru olanı işaretleyiniz. d) Kroner arter hastalığının hemen hemen yarısı ani ölümle sonuçlanır. c) Kroner arter hastalığına bağlı ani ölümlerin en sık sebebi asistolidir. Đletimde belirgin yavaşlama yapan ilaçlar. s. Tablo 2. Aksiyon potansiyeli süresini ve refrakter periyodu uzatan ilaçlar: Bunlar QT’yi uzatırlar. Temel Đç Hastalıkları. b) Ani ölümlerin çoğunluğu erkeklerde oluşur. Membran stabilize edici veya lokal anestezik ajanlar: Bunlar iletimi yavaşlatırlar. Temel Đç Hastalıkları. apekste duyulur. Kalsiyum kanallarını bloke eden ilaçlar: Verapamil Diltiazem Bepridil 120 MEDĐTEST Cilt 9.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm için yanlıştır? a) Yetişkinlerde ani ölümlerin %90'nı koroner hastalığından kaynaklanır.445. Pulsus bigeminusta ise araları eşit olmayan bir normal. s. a) Yaygın ST segment yükselmesi b) Ventriküler aritmiler c) Q dalgası d) Resiprokal değişiklikler e) QRS genellikle anormaldir. Sayı 3. Lidocaine Phenytoine Tocainide Mexiletine Aprindine Ethmozine C. Antiaritmik ilaçların sınıflandırılması I. 18. En iyi olarak hasta sol lateral pozisyonda yatarken. Đliçin. Bunlar QRS süresini ve QT’yi etkilemezler. 2000 . sistol ve diastolde iki tepe nabız alınır. ventrikülün hızlı doluş evresinde duyulan düşük frekanslı ek bir sestir. Encainide Propaphenon Flecainide Lorcainide II. QRS süresini uzatırlar. 20. Yetmezlikte olan kalpte yüksek sempatik aktivasyon nedeni ile oluşan taşikardi ile birlikte duyulan S3. 19. Çocuklarda ve genç erişkinlerde S3 fizyolojik ses olarak duyulabilir.615. Đliçin. Beta blokerler: Propranolol Atenolol Pindolol Nadolol Timolol Acebutolol Metoprolol Alprenolol Oxprenolol III.237) Bkz. Klinik Kardiyoloji s. Cevap A (Gök. Temel Đç Hastalıkları.Hangisi Calss 3 antiaritmik ilaçtır? a) Meksiletin b) Propafenon c) Pindolol d) Fenitoin e) Diltiazem Cevap C (Braunwald 1997 s. aksiyon potansiyeli süresinde kısalma yapan ilaçlar. hipertrofik kardiyomiyopati ve hiperkinetik hallerde görülür. Dikrotik nabızda. S3 gallo adını alır ve kalp yetmez-liğinin patogmonomik bir bulgusunu oluşturur. Đliçin. Bunlar QRS süresinde ve QT’de uzama yaparlar. 21. Aort yetmezliği/aort yetmezliği+aort darlığı (kalp yetmezliği oluşmuşsa kaybolur). iki pozitif dalga olarak palpe edilir. A. Đletimde orta derecede yavaşlama ve aksiyon potansiyeli süresinde uzama yapan antiaritmikler.

Hızlı EKG Yorumu. Diğer komplikasyonlar arasında en sık rastlanılanı embolilerdir.131) Atrial fibrilasyonda P dalgası görülmez. Temel Đç Hastalıkları. Hasta şok tablosunda olmasına rağmen kan basıncı normal veya yüksektir. nabız basıncı daralır. s. Ağrı genellikle göğüste hissedilir ve yırtılma. Koroner arter spazmı.259) Ani kalp ölümü. s. 23. çıkan bacakta anokrotik çentiği belirgin olan. ciddi aritmilere ve ani kalp ölümüne neden olabilir. 24. EKG: sinüsal taşikardi. s.Kontraksiyon esnasında ventriküllerin yenmesi gereken güç aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Prelood (Ön yük) b) Afterlood (Ard yük) c) Kontraktilite d) Ejeksiyon fraksiyonu (EF) e) Pulmoner kapiller kama basıncı (PCWP) Cevap B (Đliçin. 22. Temel Đç Hastalıkları. b) Pulmoner infarktüs.Çarpıntı yakınması ile başvuran hastanın çekilen EKG'sinde P dalgaları görünmüyor ve R-R mesafeleri vurudan vuruya değişiklik gösteriyor. Temel Đç Hastalıkları. Cevap C (Đliçin. d) Renal infarktüs. sistolik basıncın artıp. e) Kalp yetersizliği Cevap E (Đliçin. Kalp yetmezliği olan hastalarda mortalite daha fazladır.KARDĐYOLOJĐ Cevap C (Đliçin. %90’ında şiddetli ağrı vardır. Pathophsiology of heart disease. telegrafide mediastende genişleme saptanıyor en olası tanınız nedir? a) Akut miyokard infarktüs b) Akut pulmoner embolizm c) Dissekan aort mevrizması d) Kararsız angina pertoris e) Abdominal aort anevrizması Cevap C (Đliçin. Ani ölümün maksimum olduğu iki yaş grubu. MEDĐTEST Cilt 9. Tüm koroner kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yarısının ani ve beklenmedik olduğu gösterilmiştir.Đnjektiff endokarditte en sık komplikasyon ve ölüm sebebi nedir? a) Dalak infarktüsü. 2000 25. Aort stenozunun karakteristik nabzı (Pulsus parvus et tardus). e) Üfürüm kreşendo-dekreşendo vasıftadır. c) Nörolojik komplikasyonlar. Preload. 26. gecikmiş yuvarlak bir doruk yaptıktan sonra yavaş yavaş el altından çekilen. 121 . Sayı 3. d) Aort odağında sistolik thrill alınır. akut semptomların başlamasıyla bir saat içinde ani bilinç kaybı ile ortaya çıkan. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücreleri de lipitle yüklenerek köpük hücreleri görünümünü alırlar. intimaya göçü ve makrofajlara dönüşümü artar. 1993.139) Afterload.Ani başlayan yırtıcı karekterde göğüs ve sırt ağrısı tanımlayan bir hastada sol kolda radiyal nabız alınmıyor.343) Aort stenozunda sistolik basınç düşer.389) Dissekan aort anevrizması. Teşhisi kesinleştirmek için aortografi yapılmalıdır. doğum ile 6 ay arasında ve 45-75 yaşları arasındadır. 1999. 27. izoelektrik çizginin düzensiz olarak titreştiği tesbit edilir. Yağlı çizgiler büyürken monositlerin endotele tutunmaları. Tele’de aorto genişler.Aort stenozunda fizik muayene bulgusu değildir? a) Yavaş yükselen ve yavaş kaybolan karotis nabzı b) Nabız basıncı dardır.Atheroskleroz patogenezinde önemli bir yere sahip olan köpük hücrelerinin orijini aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) Monosit ve düz kas hücreleri b) Monosit ve endotel hücresi c) Trombosit ve endotel hücresi d) Düz kas hücresi ve endotel hücresi e) Monosit ve trombosit Cevap A (Lilly. Kontraksiyon öncesi kas liflerinin uzunluğunu belirleyen pasif yüktür. daha önce kalp hastalığı olduğu bilinen veya bilinmeyen bir kişide. TA:170/100. Temel Đç Hastalıkları. En sık sebep hipertansiyondur. Ventrikül kontraksiyonu başladıktan sonra. s. Tanıda ne düşünürsünüz? a) Atrial taşikardi b) Atrial fibrilasyon c) Ventriküler taşikardi d) Ventriküler fibrilasyon e) Hasta sinüs sendromu Cevap B (Türkiye Klinikleri. s.2118) Đnfektif endokarditin en önemli komplikasyonu kalp yetmezliğidir. s. Erkeklerde 2 kat daha fazla bulunur. ancak düzensizdir. kardiyak nedenlere bağlı doğal bir ölümdür. ejeksiyonun sağlanması için ventrikülün yenmek zorunda olduğu kuvvettir. s. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi bulunabilir. kanın mediya tabakası içine girmesiyle intima ve adventisiyanın birbirinden ayrılmasıdır. c) Kalp sol ve aşağıya kaymıştır. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. el altında yavaş yavaş yükselen. düşük amplitüdlü bir nabızdır. bıçak saplanması şeklinde başlar ve aynı şiddette devam eder.305) Yağlı çizgiler aterosklerozun en sık rastlanan lezyonlarıdır. QRS cevabı yavaş veya hızlı. Temel Đç Hastalıkları.

2000 . CK-MB. s. Kalp dışı diğer dokularda az miktarlarda CK-MB izoenzimi bulunmasına rağmen. Kardiyak semptomlar. 1. 5. yüksek frekanslı. sol ventrikülde simetrik veya asimetrik bir hipertrofinin olduğu kardiyomiyopatilerdir.2167) Stafilokoklar tüm bakteriyel endokardit vakalarının %20-30’undan sorumludurlar.1995.364) Pulmoner yetmezlikte.baskı 1997. CK-MB: 4-8 saat sonra yükselir. 30. SGOT. SGOT d) CK-MB. s.Aşağıdakilerden hangisi digital intoksikasyonu klinik ve laboratuar bulguları arasında yer almaz? a) Bulantı.KARDĐYOLOJĐ 28. Sayı 3. LDH. Temel Đç Hastalıkları. Çeşitli ventriküler aritmilerde kullanılır.troponin-T c) Troponin-T. solda 2-4. S. 3-4 gün sonra normale döner.241) Lidokain sadece parenteral kullanılabilir. uykusuz122 luk. CK-MB. S. günlerde plato çizer. bunların %80-90’ında etken. Temel Đç Hastalıkları. 5. troponin-T e) Troponin-T.CK-MB. LDH1/LDH2 oranının 1’den büyük olması AMI’ın kesin tanısı için yeterli kabul edilir. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. s. LDH: 24-48 saat sonra yükselir. kusma b) Sarı görme c) Sinüs bradikardisi d) Bloklu paroksismal atrial taşikardi e) Sinüs aritmisi Cevap E (Braunwald.371) Hipertrofik kardiyomiyopatiler. renkli görme (ışık çevresinde sarı veya yeşil haleler). (Đliçin.LDH Cevap A (Braunwald. emici MEDĐTEST Cilt 9.baskı 1997.baskı. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları.329) Troponin-T: 3.baskı 1997. 1. Troponin-T’nin sensitivite ve spesifisitesinin yüksek olmasının nedeni (%96-100) kalbe özgü olmasının yanısıra. 18-36 saatte zirveye varır ve 3-4 gün içinde normale döner. Temel Đç Hastalıkları. Temel Đç Hastalıkları.Sağ taraf endokarditlerin oluşumunda en fazla etken olarak gösterilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? a) Streptokokkus viridans b) Escherichia coli c) Klebsiella pneumonia d) Staphilococus aureus e) Enterokoklar Cevap D (Braunwald. Nörolojik semptomlar.Akut MI erken dönemde kardiyak enzimlerin yükselme sırası aşağıdakilerden hangisidir? a) Troponin-T. SGOT. CK-MB. AV bloklu atrial taşikardiler. SGOT. s. Görülen aritmiler. s. yorgunluk. Đliçin. Yalancı pozitiflik çoktur.180) Digital intoksikasyonunda semptomlar. Đliçin. Tanıda en önemli yöntem Ekokardiyografidir. 5.5-10 saat içinde yükselir. sinus duraklaması. SGOT (AST): 8-12 saat içinde yükselir. halsizlik. tanı penceresinin oldukça geniş olmasıyla ilgilidir. kusma. Đntravenöz ilaç alışkanlığı olanlarda gelişen sağ kalp endokarditlerinde en sık rastlanan etken. beta blokerler ve disopyramid kullanılır. aureus’tur. GIS semptomlar.LDH b) SGOT.baskı 1995. Aritmiler ve bunlara bağlı çarpıntı veya senkop. AV junctional escape ritimler. 3-6 günde zirveye varır ve 8-14 günde normale döner. 33. Đliçin. bulantı. kalsiyum antagonistleri. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılmaz? a) Propafenon b) Kinidin c) Amiodaron d) Diltiazem e) Lidokain Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. Atrium kasında etkili değildir.baskı 1997. 29. 32. 5. s. LDH.Aşağıdaki ilaç veya tedavi şekillerinden hangisi hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati tedavisinde tercih edilebilir? a) Kaptopril b) Digoksin c) Furosemid d) Dopamin e) Disopyramide Cevap E (Current diagnosis and treatment in cardiology. 24 saatte zirveye varır. AV junctional taşikardi. 2-5. Rutinde kullanılmaz. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. ventrikülde kas kitlesini artıran başka bir kardiyak veya sistemik hastalık olmadığı halde. Heart Disease A textbook of cardiovascular medicine. interkostal aralıklarda belirgin olarak duyulan.Pulmoner yetmezlikte duyulan Graham Stell üfürümü aşağıdaki kapak hastalıklarından hangisinde duyulan üfürümle karışabilir? a) Mitral yetmezliği b) Mitral darlığı c) Aort darlığı d) Aort yetmezliği e) Triküspid yetmezliği Cevap D (Braunwald. diyare. ventriküler taşikardi. Đliçin. iştahsızlık. Medikal tedavide. unifokal veya multifokal ventriküler ektopik atımlar. LDH. aureus’tur. CK-MB artışı pratikte AMI sonucu kabul edilir. 31.

Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine döndürmede etkisi olmayan ilacı seçiniz. propranolol.Lutembacher sendromu hangisidir? a) VSD + ASD b) VSD + Aort stenozu c) Patent dustus arterious + Anuloaortic ektazi d) ASD + Mitral stenozis e) ASD + Aort stenozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart. WPW sendromu. ikinci sırada sağ ventrikülden köken alır.2295. sıklıkla fossa ovalisten kaynaklanır. Atrial taşikardi. %90 atriumlarda yerleşen bu tümörler. Đliçin.2379. Đliçin. En sık derin ven trombozları görülür.1927) Antifosfolipid sendromu. P2 bitişik başlaması P2’nın sert olması. baskı 1998 s. 39.Tekrarlayan arterial veya venöz trombozis. (Đliçin. Trombozlar %30 arteriyel yerleşim gösterir. MEDĐTEST Cilt 9. baskı 1998 s. 9.2306.390) Teşhis konulunca Beta bloker verilmelidir. Beta blokerlerin aort dilatasyonunu azalttığı gösterilmiştir. 34.Kalbin en sık benign tümörü hangisidir? a) Miksomu b) Lipoma c) Rabdomiyoma d) Hemangioma e) Fibroma Cevap A (Alexander RW: Hurst's The Heart. 38.Kalbin malign tümörleri arasında yer alan angiosarkoma genellikle nereden orjin alır? a) Koroner damarlar b) Sağ atrium c) Sol ventrikül d) Miyokard e) Sağ ventrikül Cevap B (Alexander RW: Hurst's The Heart. 40. 9. a) Kinidin b) Disopiramid c) Prokainamid d) Amiodaron e) Nifedipin Cevap E (Đliçin.384) Miksomalar en sık görülen primer kalp tümörü olup. s. atrial fibrilasyon. Temel Đç Hastalıkları. ikinci kalp sesinin P2 komponentine bitişik başlayan erken diastolik bir üfürüm işitilir. Temel Đç Hastalıkları. s. Amiodaron ve metabolitleri bir çok organda depolanır.2008. 37. Đliçin. baskı 1998 s. Đliçin. Sayı 3. Temel Đç Hastalıkları. s. aorta yetmezliğindeki periferik bulguların bulunmayışı. prokainamid. Temel Đç Hastalıkları. amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar kullanılır. sekundum atrial defekt ve akkiz mitral stenozu ile birliktedir. trombozlar. atrial flatter. “dekreşendo”. verapamil kullanılır.Çıkan aortada genişlemeye neden olmuş Marfan sendromlu bir hastada tercih edilebilecek ilaç hangisidir? a) Ca antagonistleri b) ACE inhibitörleri c) Diüretikler d) Alfa blokeler e) B blokeler Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart. tekrarlayan fetal kayıp. baskı 1998 s. 35. Livedo retikülaris görülür. 9. sağ ventrikülün büyük ve hiperdinamik oluşu gibi bulgularla ayırtedilir. s. triküspit regürjitasyonunun eşlik etmesi.2272. trombositopeni ve livedo retikülaris varlığında öncelikle düşünebileceğniz tanı nedir? a) Gıant cell arteritis b) Churg-straus vasculitis c) Polymyositis d) Antifosfolipid antibody sendromu e) Sistemik lupus eritamatozis Cevap D (Alexander RW: Hurst's The Heart.384) Malign primer kardiyak tümörler hemen daima sarkoma türünde olup. 9. Hemen daima tektirler ve atrial yerleşimliler. 2000 123 .254) Amiodaron üçüncü grup antiaritmiklerdendir.2295. s. disopiramid. s.Yarılanma süresi en uzun olan antiaritmik ilaç hangisidir? a) Sotalol b) Mexiletin c) Disopyramid d) Procainamid e) Amiodaron Cevap E (Alexander RW: Hurst's The Heart.198) Atrial fibrilasyonun sinüs ritmine çevrilmesinde ve bu ritimde kalmasında kinidin. genellikle kadınlarda (%75) görülür. 36. tekrarlayan abortus. Temel Đç Hastalıkları. Buna Graham Stell üfürümü denir. Bu nedenle ilaç kesildikten 30-45 gün sonra bile antiaritmik etki görülmektedir. 9. Sıklıkla atrial fibrilasyon vardır.297) Lutembacher sendromu. Aort yetmezliğinin üfürümüne benzerse de A2 değil.KARDĐYOLOJĐ karakterde. genellikle sağ atriumdan. sol ventrikülün değil. ventriküler prematürelerde ve nüks eden VT’lerde kullanılır. s. baskı 1998 s. Temel Đç Hastalıkları. 9. trombositopeni ve nörolojik bulgularla karakterizedir. Temel Đç Hastalıkları. Atrial fibrilasyonda ventrikül hızının azaltılması için digitalis. Đliçin. baskı 1998 s. kalbin sol tarafında 4 kat daha sık görülür.

Medüller kan akımının bozulması 4. Bkz. Akut böbrek yetmezliğinde idrar indeksleri Đndeks Özgül ağırlık Đdrar osmolalitesi (mOsm/kg Su) Uosm/Posm Đdrar sodyumu (mEq/L) U/P Üre nitrojeni U/P kreatinin BUN/PKr (mg/dl) FENa (%) BYĐ Prerenal azotemi >1.771) Đdrarın konsantre edilme yeteneğindeki bozulma şu nedenlere bağlıdır: 1.836) Renal allograftlardaki MPGN’te. Medulladaki interstisiyel solütlerin normal medüller fonksiyonu bozması 3. Elektron mikroskopide tipik intramembranöz dens depozitlerin gösterilmesiyle tanı konur. Tip I’de rekürrens oranı ise %25-30 dolaylarındadır. Temel Đç Hastalıkları. P: Plazma. Renal tansplantasyon sonrası en sık nükseden primer böbrek hastalığı hangisidir? a) Lupus nefriti b) Memrano proliferatif glomerulonefrit tip II c) Membranöz nefrit d) Amiloidozis e) Tübülo interstisiyel nefrit Cevap B (Đliçin. BYĐ: Böbrek yetmezliği indeksi 151 . Hemodiyalize sekonder gelişen amiloidozisten sorumlu madde hangisidir? a) β2-mikroglobulin b) AA protein c) Hafif zincir kappa d) Hafif zincir lamda e) Guanido sucinik asit Cevap A (Đliçin.784) Beş yılı aşkın süre ile hemodiyalize giren hastalarda hem β2-mikroglobulinin klirensinin azalmış olması. rekürrens sıklıkla Tip II MPGN’de görülür. Temel Đç Hastalıkları. s.757) Akut böbrek yetmezliklerinin %50-55’ini prerenal azotemiler oluşturur. s.010 <350 <1. Temel Đç Hastalıkları. 5.1 >40 <3 <20 <10-15 >1 >1 *U: Đdrar. (Na+-K+)-(HCO-3+Cl-) Metabolik asidoz anyon açığıyla olabilir veya olmayabilir. Tablo 1. Sayı 3. 2000 4.3 <20 >8 >40 >20 <1 <1 Akut tübüler nekroz <1. hem de her diyaliz seansında ortaya çıkan immün aktivasyon sonucu aşırı üretimine bağlı olarak dializ amiloidi olarak vücutta birikmektedir.745) Anyon açığı metabolik asidozun hem değerlendirilmesinde. Tip II hastalarına yapılan allograft biyopsilerinde %88 oranında glomerüler bazal membranda dens depozitlerin görüldüğü bildirilmiştir. BUN: Kan üre nitrojeni (mg/dl. sülfirik.NEFROLOJĐ 1. MEDĐTEST Cilt 9.020 >500 >1. Metabolik asidozu olan hastanın anyon açığı 34 mEq/lt olarak hesaplanmıştır. azotemide fosforik. diabetik ketoasidozda asetoasetik asit anyonları. Normalde 16 mEq/L olan anyon açığı şu formüle göre hesaplanır. ADH’ya duyarlılığın bozulması Bu nedenlerle konsantrasyon kapasitesi bozulur ve idrar ozmolaritesi 300 mosmol/kg (dansite 1010) olur. PKr: Plazma kreatini (mg/dl) FENa: Fraksiyonel sodyum ekskresyonu. s. 3. s. Temel Đç Hastalıkları. hem de tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Temel Đç Hastalıkları. Aşağıdakilerden hangisi prerenal azotemi ile uyumlu değildir? a) Dansite 1020 yüksek b) Ozmolarite 500 yüksek c) Đdrar Na 20 yüksek d) FENa 1 düşük e) RFI 1 düşük Cevap C (Đliçin. Bu durum izostenüri olarak adlandırılır ve KBY’nin ileri dönemde olduğunu gösterir. Aşağıdaki tanılardan hangisi olamaz? a) Diabetik ketoasidozis b) Salisilat entoksikasyonu c) Laktik asidoz d) Üremik asidoz e) Renal tübüler asidoz Cevap E (Đliçin. 2. Sağlam nefronlar üzerine artmış solüt yükünün etkisi 2. s. Mesela laktik asidozda laktat anyonları. Kronik böbrek yetmezliği sürecinde görülen idrar konsantre etme yeteneğindeki kaybın sebebi nedir? a) ADH sekresyonundaki supresyon b) Toplayıcı tübül epitelinde ADH reseptörlerinin azalması c) Medüller hipertonisitenin kaybı d) Renal plazma akımın azalması e) Artmış fraksiyonel Na ekskresyonu Cevap C (Đliçin. organik asit anyonları ve karaciğer Tablo 1.

The Principles and Practice of Nephrology. The Principles and Practice of Nephrology. Böbrek transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturan durumlar Mutlak kontrendikasyonlar Reversibl böbrek hastalığı (akut glomerülonefrit gibi) Dissemine malignite (tedavi edilmemiş. aktif viral hepatit) Donör dokusuna karşı önceden oluşmuş duyarlılık (Crossmatch pozitifliği) Diğer son dönem organ hastalıkları (kalp. MEDĐTEST Cilt 9. 1995. diyare ve gastrointestinal fistüller.baskı.baskı. Đliçin. 1995. Textbook of Nephrology. e) 90-120 ml/dk’dır.baskı. b) Hipopotasemiye sebep olabilirler. Cevap B (Williams. 6. 1995. Oxalozis) Postoperatif nüksü yüksek olan primer böbrek hastalıkları (anti-GBM hastalığı. Temel Đç Hastalıkları. Đliçin. Tablo 3. Textbook of Nephrology.872) NSAD’ler renal hipoperfüzyonu olan hastalarda (kalp yetmezliği. 1995. Temel Đç Hastalıkları. Kronik böbrek yetmezliği evreleri Kronik böbrek yetmezliğinin klinik evreleri Erken Orta Đleri Son Böbrek rezervinin azalması Böbrek yetersizliği Böbrek yetmezliği Üremi GFR (ml/dk. Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. nefrotik sendrom gibi). The Principles and Practice of Nephrology. AIDS. NSAD’ler prostaglandin sentezi inhibisyonu yolu ile renin salgılamalarını azaltmaları ve bu şekilde 152 Tablo 2. Đliçin. Bu hastalarda minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler bir tutulumla nefrotik düzeyde proteinüriler görülebilmektedir. The Principles and Practice of Nephrology. d) Minimal değişiklik hastalığı tipinde glomerüler tutuluma sebep olabilirler. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar için hangisi yanlıştır? a) Renal perfüzyonu bozuk olanlarda akut böbrek yetersizliğine yol açabilirler.774) KBY’de en önde gelen problemlerden biri anemidir. Sayı 3. s. d) 70-80 ml/dk’dır. FSGS ve IgA nefropatisi gibi) Önceki tedavilere uyumsuzluk hikayesi Yetersiz sosyal destek Tablo 3. Anemi nedenleri çeşitli olmasına rağmen esas neden böbrek tübül hücreleri tarafından salgılanmakta olan eritropoetinin yetersiz yapımı ve salınımıdır. 3. Jacobson. NSAD’ler bunun yanısıra akut interstisiyel nefrit yaparak da akut böbrek yetmezliği yapabilirler. Kronik böbrek yetersizliğinde hangisi beklenmez? a) Polisitemi b) Osteodistrofi c) Kanama eğilimi d) Metabolik asidoz e) Hiperpotasemi Cevap A (Williams. s. Jacobson. 1995.NEFROLOJĐ yetmezliğinde ketoglutarik asit anyonları artmıştır. s. çünkü klor iyonu artmıştır (hiperkloremik metabolik asidozlar). 3. 8. 1995. Hangisi transplantasyonda alıcı için kontrendikasyon oluşturmaz? a) Diabetes mellitus b) Aktif infeksiyon c) Malignite d) Psikoz e) Akut glomerülonefrit Cevap A (Williams. remisyona girmemiş) Akut infeksiyon (sepsis. Jacobson. 2000 . siroz. 3. Textbook of Nephrology. 7. Bu tür asidozlara örnek olarak tedavi amacıyla amonyum klorür.) 50-80 25-50 5-25 <5 hiporeninemik hipoaldosteronizm mekanizması ile hiperpotasemiye yol açabilirler. Temel Đç Hastalıkları. Öte yandan bazı asidozlarda anyon açığı yoktur. 3.794) Bkz. Cevap A (Williams. s. aktif tüberküloz. Jacobson. Normokrom normositer tipte anemi sözkonusudur. b) 25-30 ml/dk’dır. akciğer ve karaciğer yetmezlikleri) Ağır yaygın damar hastalığı (iliofemoral damarları da tutan) Yetersiz parasal kaynak (postop immünosüpresif ilaç alınamaması) Relatif kontrendikasyonlar Yaş (1’den küçük veya 65’den büyük yaş) Vezikal veya üreteral anormalliklerin bulunması Psikiyatrik hastalıklar (oligofreni. 1995. c) 40-50 ml/dk’dır. 9. c) Akut interstisiyel nefrite yol açabilirler. renal tübüler asidoz ve üreteroenterostomi sayılabilir.769) Bkz. Son dönem kronik böbrek yetmezliğine giren hastalarda glomerüler filtrasyon miktarı (GFR) yaklaşık ne kadardır? a) GFR < 5-10 ml/dk’dır. Textbook of Nephrology. e) Su ve sodyum tutuluşuna yol açabilirler. Tablo 2. karbonik anhidrat inhibitörü uygulaması.baskı. psikoz ve emosyonel labilite gibi) Devam eden metabolik hastalıklar (Fabry hast. hemodinamik kökenli akut böbrek yetmezliğine sebep olabilirler.. 1995.

1995.NEFROLOJĐ 10. hemorajiler. çünkü hiperbikarbonatemi halinde (kompansasyon amacı ile idrarla bikarbonat atmak için) bu anyona eşlik edecek bir katyon (sodyum) gereklidir ve hipovolemi olsa bile idrar sodyumu 20 mEq/L’den fazla olabilir. Temel Đç Hastalıkları. 1995. MEDĐTEST Cilt 9. 11. 153 . Đliçin. a) Đmmün kompleks nefritidir. Temel Đç Hastalıkları.766) Akut böbrek yetmezliğinde mortalite ortalama %50’dir.Akut poststreptokoksik glomerülonefrit için yanlışı işaretleyiniz. 3.Renal amiloidoz için yanlışı işaretleyiniz.17 OH’laz eksikliği Eksojen mineralokortikoid artmış Licorice alımı Carbonexolone kullanımı Posthiperkapneik alkaloz Liddle Sendromu * Sınıflamada idrar sodyumundan ziyade idrar kloruna bakılır. pulmoner konjesyon ve oligüri vardır. pulmoner emboli izlemektedir. Amiloidozise bağlı nefrotik sendromda hiperkoagülabilite daha şiddetli olduğundan trombüsler görülebilir. Tablo 4. Đliçin. c) Renal ven trombozu riski yüksektir. e) Kolşisin yeri amiloid birikimini önlemektedir. Temel Đç Hastalıkları. hipertansiyon. Temel Đç Hastalıkları. Textbook of Nephrology. 1995. kan transfüzyonu. Đdrar kloru ise volüm durumunu objektif olarak yansıtır. s. b) Kesin tanı renal biyopsi ile konur. s.baskı. Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. 13. Đliçin. Jacobson.Glomerüllerden filtre edildikten sonra tübüler reabsorpsiyona ve sekresyona uğramadığı için glomerüler filtrasyon miktarı tayininde kullanılabilen madde hangisidir? a) Glukoz b) Üre c) Đnülin d) Ürik asit e) Fosfor Cevap C (Williams. 2000 Tablo 4. Temel Đç Hastalıkları. Cevap D (Đliçin. a) En sık neden kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. Özellikle tip 12 ile oluşan farenjit ve tip 49 ile oluşan impetigo sonrası PSGN gelişimi sıktır. ** En sık rastlanılan nedenler *** Diüretikler halen kullanılıyorsa idrar klor konsantrasyonu yüksek olabilir. laktat ve sitrat uygulaması. 1995. süt alkali sendromu NaCl’e cevapsız (idrar kloru yüksek) Normotansif Bartter sendromu Ağır hipopotasemi Hiperkalsemi Hipoparatiroidi Hipertansif Endojen mineralokortikoid artmış Conn Sendromu Hiperreninizm 11.Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm sebebi olan komplikasyon hangisidir? a) Hipopotasemi b) Solunumsal alkaloz c) Hipovolemi d) Đnfeksiyonlar e) Hiperkoagülabilite Cevap D (Williams. Temel Đç Hastalıkları.751) Bkz. The Principles and Practice of Nephrology. Sayı 3. en sık 6-10 yaş çocuklarda görülür. Đliçin.Aşağıdakilerden hangisi metabolik alkaloz nedenleri arasında yer almaz? a) Loop diüretiklerinin kullanılması b) Aşırı kusmalar c) Karbonik anhidraz inhibitörlerin kullanılması d) Bartter Sendromu e) Primer hiperaldosteronizm Cevap C (Đliçin.713. En önemli ölüm sebebi (%30-70) infeksiyonlardır. Metabolik alkalozun sınıflaması* NaCl’e cevaplı (idrar kloru düşük) Kontraksiyon alkalozu** Renal alkaloz Diüretik kullanımı sonrası*** Zor emilen anyonlara (karbenisilin penisilin. SO4. d) Böbrek boyutları genellikle küçülmüştür. Jacobson. c) Akut dönemde serum kompleman düzeyi düşüktür. Textbook of Nephrology.766. s.847 Renal amiloidozda proteinüri kardinal belirtidir. s. Major klinik bulgular arasında gros hematüri. PO4) bağlı Posthiperkapneik alkaloz Gastrointestinal alkaloz** Gastrik alkaloz (aşırı kusma veya nazogastrik drenaj) Klor diyaresi (sigmoid villöz adenom) Zollinger Ellison sendromu Eksojen alkaloz Sodyum bikarbonat. A grubu β-hemolitik streptokokların özel bazı suşlarının neden olduğu farenks veya deri infeksiyonunu takiben oluşur. 14. b) Genellikle boğaz ve ya cilt enfeksiyonlarını takiben gelişir. s. 12. Đnfeksiyonu kardiyovasküler hastalıklar.713) Filtre edilen inüsilin ile itrah edilen inülin miktarı da eşittir. 3. Hastaların büyük çoğunluğunda C3 düzeyi düşüktür.baskı. The Principles and Practice of Nephrology. d) Filtrasyon fraksiyonu artmıştır. s.814) Akut PSGN. ödem. Nonspesifik bir bulgu olmakla beraber büyümüş böbrekler ile iyi korunmuş böbrek fonksiyonu beraber olabilir. e) Çocuklarda prognoz erişkinlere göre daha iyidir. s.

-Ultrafiltrasyon kaybı -Hiperlipidemi.Hangisinde böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı da görülür? a) Fabry hastalığı b) A1-Antitripsin eksikliği c) Tırnak patella sendromu d) Alport sendromu e) Parsiyel lipodistrofi Cevap D (Đliçin. Temel Đç Hastalıkları. s.818) Bkz. 19. obesite ve aterojenik değişiklikler -Diyalizatta protein kaybı -Herni oluşumu -Diyaliz amiloidozisi 18. c) En sık mikroskopik hematüri sebeplerinden biridir. En sık enfeksiyöz hastalıklar sonucu oluşur.NEFROLOJĐ Tablo 5. s. ödem. Eritrosit silendirlerinin görülmesi akut nefritik sendrom için patognomoniktir. Temel Đç Hastalıkları.Akut nefritik sendromda en sık görülen semptom hangisidir? a) Makroskopik hematüri b) Ödem c) Hipertansiyon d) Oligüri e) Poliüri Cevap A (Đliçin. Hematüri sıklıkla eritrosit silendirleri ile beraberdir.Minimal değişiklik hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Çocukluk dönemi hastalığıdır.813) Akut nefritik sendrom (akut glomerülonefrit). e) Hastalıktaki temel değişiklik bazal membranın elektrik yükünün kaybolmasıdır. -Alport sendromu -Charcot-Marie-Tooth sendromu -Herediter interstisiyel nefrit -Muckle-Wells sendromu -LCAT eksikliği 16.824) Minimal değişiklik hastalığında mikroskopik ve makroskopik hematüri ender olarak görülür. ani başlayan hematüri. s. b) Nefrotik sendromlu hastaların hemen hepsinde bulunur.840) Böbrek tutulumu ile birlikte işitme kaybı olan kalıtsal hastalıklar. 17. proteinüri. s. Tablo 5. Temel Đç Hastalıkları. s. Cevap C (Đliçin. En sık görülen semptom makroskopik hematüridir. Temel Đç Hastalıkları. Pulmoner-renal sendroma yol açabilen hastalıklar Goodpasture hastalığı (Anti-GBM hastalığı) Wegener granülomatozu Sistemik Lupus Eritematozus Churg-Strauss Sendromu Henoch-Schönlein purpurası Behçet hastalığı Esansiyel mikst kryoglobülinemi Penicillamine c) Hiperlipidemi d) Hiperproteinemi e) Peritonit Cevap C (Đliçin. d) Akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir.793) Kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonları. Sayı 3. 15.Hangisi kronik periton diyalizinin uzun dönem komplikasyonudur? a) Tünel enfeksiyonu b) Hemoperitoneum 154 MEDĐTEST Cilt 9. hipertansiyon ve sıklıkla görülen azotemi gibi klinik ve laboratuvar bulguları kapsayan bir sendromdur. Temel Đç Hastalıkları. 2000 .Hangisi pulmoner-renal sendroma yol açmaz? a) Good-pasture hastalığı b) Behçet hastalığı c) Churg-Strauss sendromu d) Berger hastalığı e) Esansiyel mikst kriyoglobülinemi Cevap D (Đliçin.

4. genital organlarını yabancı kişilere göstererek cinsel uyarılmadır. 6. 7. s. Eksibisyonizm.294-297) Sertralin psikostimulan etkili bir antidepresan olup direkt hipnotik etkisi yoktur. 1996. başarı oranı fazla olan bir yöntemdir. hamilelerde ise doğum esnasında kullanılan opioidin çocuğa etkisini önlemek için kullanılabilir. s. 5. baskı.142) Vouyerizm.baskı. Psychiatric Secrets. Psychiatric Secrets. 1996. Psychiatric Secrets. 1. Pedofili. obsesif kompulsif semptomların oluşumunda kritik önemi olabilen 223 . Bu nedenle özellikle en uygun ajan olarak yüksek dozda metadon başlanıp giderek azaltılması ve kesilmesi önerilir. s. kadındaki aşırı ve patolojik olarak cinsel birleşme arzusuna verilen addır. 7. s. Psychiatric Secrets. 1. başkalarını cinsel eylemleri sırasında yada çıplak iken izleyerek cinsel uyarılma. 1. s. canlı olmayan objelere karşı cinsel sevi.522) Bipolar bozukluk tek yumurta ikizlerinde %70'e varan bir eş-görülme oranına sahiptir. Sayı 4. 2.118) Fetüs opioidlerin kullanımının devamı kadar kesilmesinin belirtilerinden de çok etkilenir. fetişizm. Hamile bir opioid bağımlısında kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılacak en uygun ajan aşağıdakilerden hangisidir? a) Klonidin b) Buprenorfin c) Metadon d) Nalokson e) Naltrekson Cevap C (Jacobson. Aşağıdakilerden hangisi Opioid entoksikasyonu belirtilerinden değildir? a) Depresyon b) Sedasyon c) Dikkat bozukluğu d) Hafıza bozukluğu e) Pinpoint pupil Cevap A (Jacobson. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genetik yatkınlık en fazladır? a) Bipolar bozukluk b) Şizofreni c) Delüzyonel bozukluk d) Panik bozukluk e) Yaygın anksiyete bozukluğu Cevap A (Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Aşağıdakilerden hangisi impuls kontrol bozukluklarından değildir? a) Trikotilomani b) Kompulsif çalma c) Nimfomani d) Piromani e) Đntermittan eksplosif davranış Cevap C (Kaplan.baskı. Comprehensive Texbook of Psychiatry. Limbik lökotomi. Aşağıdakilerden hangisi tedaviye dirençli bir Obsesif Kompulsif bozuklukta etkili olmayan bir piskoşirurji biçimidir? a) Traktotomi b) Limbik lökotomi c) Anterior kapsülotomi d) Singulotomi e) Oksipital lökotomi Cevap E (Jacobson. Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişinin rızası olmaksızın dokunma veya sürtünme ie cinsel uyarılmadır? a) Frotterizm b) Vouyerizm c) Fetişizm MEDĐTEST Cilt 9.1313. Çocuklara karşı cinsel sevi. Aşağıdakilerden hangisi hipnotik bir ajan olarak kullanılamaz? a) Tradozon b) Kloralhidrat c) Flurazepam d) Sertralin e) Tioridazin Cevap D (Jacobson. 1996.1226) Anterior singulotomi komplikasyonu az. 1995. Psychiatric Secrets. 1.baskı. Sadock.baskı. 6. Nalakson ve Naltrekson opioid reseptör antagonistleri olup entoksikasyon tedavisinde kullanılır.115) Opiod entoksikasyonunda depresyon değil öfori hali gözlenir 3. s. 1996. s. baskı.539) Nimfomani bir dürtü kontrol bozukluğu olmayıp.PSĐKĐYATRĐ 1. 1996.baskı. 1. 2000 d) Eksibisyonizm e) Pedofili Cevap A (Jacobson.

2000 . Oksipital lökotominin ise OKB'de yeri yoktur. s. Cevap C (Kaplan. akalkuli. Bu bozuklukta plasidite. amnezi. s. Neurobehavioral Disorders-A Clinical Approach. hiperseksualite. c) Hastanın tikleri çoğunlukla emosyonel stresle artar d) Monozigot ikizlerde bu bozukluk için konkordans oranı çok düşüktür.291) Anterior temporal lobların bilateral destrüksiyonu Klüver-Bucy sendomuna yol açar. 6. 2. Clinical Pharmacology of Psychotrehapeutic Drugs.Aşağıdaki bozukluklardan hangisi kültürel rollerden büyük ölçüde etkilenir? a) Kaçınan kişilik b) Pasif-agresif kişilik c) Antisosyal kişilik d) Bağımlı kişilik e) Borderline Cevap D (Scully. patogenezinde striatal dopamin aşırı duyarlılığı öne sürülmektedir. dikkatini toplayamama ve implus kontrol bozukluğu d) Hiperoralite. hem canlılara hem de cansız objelere karşı cinsiyet ayırdetmeden seksual ilgi olmasıyla birlikte hiperseksualite. d) Bir şizofreni semptomudur. Psychiatry. d) Semptomlar patofizyoloji ile tutarlıdır. b) Bu durumun patogenezinde primer olarak seratonin metabolizmasındaki anormallikler rol oynar. hiperoralite ve görsel agnozi mevcuttur. 14. Zeka seviyesi düşüklüğü ile şiddete yönelme arasındaki ilişki mevcuttur. 11.65 yaşında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı olan bir kişide Jeneralize anksiyete bozukluğu şikayetleri mevcutsa en uygun psikotrop aşağıdakilerden hangisidir? a) Alprazolam b) Karbamazepin c) Fluvoksamin d) Buspiron e) Klonazepam 224 Cevap D (Hollisters Csernansky. baskı. 12. perseverasyon. MEDĐTEST Cilt 9. Tourette Bozukluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bozukluğun başlangıcı çoğunlukla eşikinlik çağındadır. e) Daha sıklıkla kadınlarda görülmektedir. baskı. 2.PSĐKĐYATRĐ fronto-kaudattalamik lifleri içeren orbitomedial frontal alandaki lezyonla birlikte bilateral singulat lezyonu da içerir. 8. Epilepsi de şiddet davranışı riskini artırmaz. Distimi.blokerlerle tedavi edilir c) Yükseklik korkularını içerir. Psychiatry. Cevap D (Scully. yeni bir anksiyolitik ajan olan buspiron sulunumu deprese etmediğinden bu grup hastalarda uygun seçenektir. s.Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ile ilişkili bir durum değildir? a) Beraberinde başka bir psikiyatrik bozuklukta mevcuttur b) Semptomlar istemsizdir. 13. Sayı 4. 1995. baskı.baskı. Black. s. Tipik bir kişilik özelliği yoktur. sağ-sol ayırdedememe c) Hiposeksualite. s. 10. s.Aşağıdaki durumlardan hangisi agorafobiyi en iyi karakterize eder? a) Özel bir travma sebebiyle ortaya çıkar b) ß . Comprehensive Texbook of Psychiatry.plasidite. baskı.165) Konversiyon bozukluğundaki çoğu semptomlar sinir sisteminin normal anatomisinden tutarsızdır (eldiven çorap tarzı anestezi gibi). 1990.Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışlarla ilgili bir klinik durumdur? a) XXY kromozom anomalisi b) Düşük zeka c) XO kromozom anomalisi d) Epilepsi e) Distimi Cevap B (Scully. c) Đnsidens azalmaktadır.230-231) Tourette bozukluğu çoğunlukla çocukluk çağında başlar. en az 2 yıl süren hafif depresif belirtiler olup şiddet eğilimi olması beklenmez. e) Bu bozukluğa sahip bireyler arasında sosyopati oranı normal bireylerden daha fazladır.243) Çoğu araştırmacılar bağımlı kişilik özelliklerinin bazı kültürlerde desteklendiğini ve bu toplumlarda bağımlı kişiliğin daha çok olduğunu bildirmektedirler. 9. vizuel agnozi ve amnezi e) Agrafi olmaksızın aleksi Cevap D (Strub. Her iki anterior temporal lobları hasara uğratan bir lezyon aşağıdakilerden hangi klinik sendromu ortaya çıkarır? a) Tekrarlayan dudak yalama ile beraber bizar biçiminde tekrarlayıcı otomatik davranışlar b) Parmak agnozisi. 3.22-24) Klasik anksiyolitikler solunumu deprese edebilirler. e) Sıklıkla panik nöbetleri eşlik eder. 2. Psychiatry. Sadock.259) XO ve XXY kromozomal anomaliler ile şiddet davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. monozigot ikizlerde konkordans oranı %7787'dir.

Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sayı 4. e) Etkili bir sedatiftir. Sadock. 16. agrafobi sıklıkla panik nöbetlerinin bir komplikasyonudur. Diğer şıklarda belirtilen durumlar ise daha çok klasik nöroleptiklere bağlı olarak gelişen nörolojik yan etkilerdir. Diğer bozukluklar ise demans nedenidir. s.1876) Haloperidol Tourette tedavisinde sık kullanılan ve etkin olduğu kabul edilen bir ilaçtır. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. 2000 d) Serebral infarkt e) Anemi Cevap C (Kaplan. Psikofarmakoloji. 19.1971) Lityum bipolar bozukluğun akut ve proflaktif tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.152-153) Diğer şıklarda panik atağı meydana getiren etkenler sıralanmıştır. 22. baskı. 18. The Psychiatric Thcrapics American Psychiatric Association. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.119) Klinik Uygulamalı Anoreksiya nervoza da antidepresanlar diğer bozukluklarda olduğu kadar etkin değildir.145) Agorafobi. depresyona yol açmaz. Köroğlu. Spesifik klonazepam agorafobiyi de azaltabilir ancak fobik kaçınmayı önlemek için sistematik duyarsızlaştırma gerekebilir.Akatizide en etkin tedavi hangi ilaçla yapılır? a) Benzodiazepinler b) Beta blokerler c) Nöroleptikler d) Antidepresanlar e) Lityum 225 . Sadock.Aşağıdakilerden hangisi bir demans nedeni değildir? a) Kafa travması b) AIDS c) Depresyon MEDĐTEST Cilt 9. s. s.Depresyon aşağıdaki durumların hangisinde ortaya çıkmaz? a) Lityum kullanımı b) Parkinson c) Đnme d) Nöroleptik kullanımı e) Hipotirodizm Cevap A (Kaplan. 1991 s. yardım ihtiyacı hissedildiğinde çaresiz kalmaktan kaçınma sebebiyle evden uzaklaşma korkusudur.Tourette hastalığının tedavisinde hangi ilaç düşünülmelidir? a) Haloperidol b) Trisiklik antidepresanlar c) Lityum d) Karbamazepin e) Buspiron Cevap A (Kaplan. c) 6-8 haftadan daha uzun süre verilmemelidir. s. Biology of Anxicty Disorders. s. s.152) Endojen anksiyetenin tedavisinde alprazolam ve antidepresanlar daha etkilidir.Aşağıdaki durumlardan hangisinde antidepresanlar diğerlerine göre daha az etkilidir? a) Panik bozukluk b) Obsesif kompulsif bozukluk c) Post-travmatik stres bozukluğu d) Bulimia nervoza e) Anoreksiya nervoza Cevap C (Yüksel. Sadock. Ancak bazı hastalarda sedasyon can sıkıcı olabilir. L-Dopa böyle bir ektiye sahip değildir.Aşağıdakilerden biri hariç diğerleri diazepam için geçerlidir? a) Tıbbi pratikte kötüye kullanım nadirdir. baskı. 21. Diğer durumlarda ise depresyon tablosu gelişebilir. diazepam kısa süreli eksojen anksiyetenin tedavisinde daha etkilidir. Cevap B (Scully. d) Etkili bir hipnotiktir. 2.Aşağıdakilerden hangisi nöroleptiklerin neden olduğu bir durum değildir? a) Akut distoni b) Parkinsonizm c) Tardif diskinezi d) Mutizm e) Akatizi Cevap D (Karasu. b) Mutad dozlarda endojen anksiyete için etkili bir tedavidir. Meleod. 15. Psychiatry. 1993. 17. Diazepam ve diğer benzodiazepinler anksiyete ve insomnia tedavisinde reçete ile uygun şekilde verildiklerinde emniyetlidir. Psychiatry. 2.620-621) Depresyon bellekte geçici bozukluklara yol açar ve bu durum psödodemans olarak adlandırılır.PSĐKĐYATRĐ Cevap E (Scully. s.Aşağıdakilerden hangisi panik atağı ortaya çıkarmaz? a) Hiperventilasyon b) L-Dopa c) CO2 inhalasyonu d) Yohimbin e) Kafein Cevap B (Hoehn-Saric.157-166) Mutizm nörooleptiklere bağlı bir yan etki değildir. bazı durumlarda etkin olduğu düşünülmektedir. 20.

Epilepsi eşiğini en fazla düşüren antidepresan hangisidir? a) Fluoksetin b) Đmipramin c) Klomipramin d) Maprotilin e) Amitriptilin Cevap D (Karasu. 25. s. 1996. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. b) Kişi düşüncelerinin saçma oludğunun farkında değildir. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. Sadock. s. 226 27. 2000 .Elektrokonvulsif tedavide aşağıdakilerden hangisi kesin endikasyon oluşturur? a) Şizofreni b) Konversiyon bozukluğu c) Mani d) Depresyon e) Đntihar eğilimleri olan depresyon Cevap E (Gelder. c) Bu düşünceler kişide belirgin sıkıntıya neden olur. s. s. yineleyici düşüncelerdir. 1994. s. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sadock. 24. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Oxford Textbook of Psychiatry. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.1627) Đlk depresif epizod için uygun tedavi süresi 4-6 aydır. Gath.Tiroid hormonu aşağıdakilerden hangisinde öncelikle düşünülmelidir? a) Dirençli depresyon b) Akut şizofrenik epizod c) Obsesif epizodun başlangıç tedavisinde d) Depresif epizodun başlangıç tedavisinde e) EKT uygulanan tüm hastalarda Cevap A (Kaplan. Sadock.Đlk majör depresyon epizodunda uygun bir antidepresan tedavi ne kadar sürmelidir? a) Belirtiler geçene kadar b) 4-6 ay c) 1 yıl d) 5-10 yıl e) Yaşam boyu Cevap B (Kaplan. s.1877) Beta blokerler nöroleptiklere ait bir yan etki olan akatizide en uygun seçimdir.1685) Tiroid hormonları dirençli depresyon tedavisinde denenmesi gereken ilk seçeneklerden birisidir. Cowen. d) Obsesyonlar zaman kaybına yol açar e) Kompulsiyonlarla birlikte olabilir Cevap B (Köroğlu.1624) Klozapin yüksek dozlarda epilepsi eşiğini düşürebilir. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Sadock. 26.1594) Klozapin tedaviye dirençli şizofrenide öncelikli olarak kullanılan bir ilaçtır. s.Aşağıdakilerden hangisi klozapin tedavisinde ortaya çıkabilir? a) Tardif diskinezi b) Lökositoz c) Epilepsi d) Kardiyak ileti bozuklukları e) Gingiva hipertrofisi Cevap C (Kaplan. 23. 31. Mayou. 29.242) Depresif epizodda intihar eğilimleri EKT için kesin endikasyon oluşturulur. Sadock. 1994.Aşağıdaki bozukluklardan hangsi mevsimsel özellik gösterebilir? a) Obsesif kompulsif bozukluk b) Şizofreni c) Bipolar affektif bozukluk d) Sosyal fobi e) Posttravmatik stres bozukluğu Cevap C (Köroğlu.Diğer endikasyonlarda da etkili olabilir.103) Bu antidepresanlar içinde epilepsi eşiğini en fazla düşüren maprotilindir.Klozapin öncelikli olarak hangi hasta grubunda düşünülmelidir? a) Tedaviye dirençli şizofreni b) Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk c) Antisosyal kişilik bozukluğu d) Demans e) Dirençli depresyon Cevap A (Kaplan.Aşağıdakilerden hangisi bir anksiyete bozukluğu değildir? a) Majör depresyon b) Posttravmatik stres bozukluğu c) Obsesif kompulsif bozukluk d) Panik bozukluk e) Basit fobi MEDĐTEST Cilt 9. bunun farkındadır. Comphrehensive Texbook of Psychiatry.563) Kişi obsesyonların aşırı ya da saçma olduğunu kabul eder.Aşağıdakilerden hangisi obsesyonun tanımına uymaz? a) Zorlayıcı. 30. Comphrehensive Texbook of Psychiatry. Sayı 4.PSĐKĐYATRĐ Cevap B (Kaplan. 28. s. The Psychiatric Therapics.458) Mevsimsel ortaya çıkabildiği gösterilmiş hastalık bipolar affektif bozukluktur.

592) Obsesyonlar bilinçli düşünmeye zihinden atılmayan. Katotonik tip. sabit fikirler veya inançlardır. 1996. Mayou. Sikolotimi şiddet ve süre olarak depresyon ve maniyi tam karşılamayan duygulanım bozukluğ ataklarıyla seyreden bir rahatsızlıktır. Kompülsiyonlar kişinin arzularının ve isteklerinin tersine olan ancak yapmaktan kendini alamadığı yineleyici. yanlış. baskı 1.161) Majör depresyon bir duygudurum bozukluğudur. 1991. s. 1996. 7. 38. Köroğlu. şizofreni alt tipi değildir. Paranoid tip. obsesif kompulsif bozuklukta sanrı görülmez 34. Cowen.Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin alt tipleri arasında yer almaz? a) Rezidüel tip b) Paranoid tip c) Katotonik tip d) Siklotimik tip e) Ayrışmamış tip Cevap D (Kaplan and Sadock. 1994. enkoherans.Aşağıdakilerden hangisinde sanrı (hezeyan) görülmez? a) Şizofreni b) Depresyon c) Paranoid bozukluk d) Obsesif kompulsif bozukluk e) Demans Cevap D (Köroğlu.PSĐKĐYATRĐ Cevap A (Gelder. Psikofarmakoloji. baskı. gerçekdışı veya patolojik bir şekilde korkmaya ne ad verilir? a) Obsesyon b) Hipokondirasis c) Hezyan (sanrı) d) Fobi e) Kompülsiyon Cevap D (Kaplan. Mayou. Hipokondriasis kişinin ortada bunu gerektiren bir neden olmaksızın sağlığıyla ilgili abartılı kaygıları olmasıdır. MEDĐTEST Cilt 9. 33.cilt. Neolojizm (yeni sözcük türetme) çevresellik belli bir noktaya geç ulaşan dolaylı konuşma. s. zorlayıcı ve gerici nitelik gösteren hareketlerdir. Oxford Textbook of Psychiatry. 304) Yanılsama her hangi bir uyaranın yanlış algılanmasıdır ve düşüncenin akışıyla bir ilişkisi yoktur. mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen katı. algısal bir bozukluktur. 2000 227 . yineleyici kişiye mantıksız gilen düşünceler. 32. düşünceleri ve sözcüklerin herhangibi bir mantıksal veya gramer bağdan yoksun oluduğu son derece düzensiz bir konuşma. Epilepsi lityum tedavisinin yan etkilerinden değildir.471) Şizofreninin bugünkü modern sınıflama sistemlerinde yer alan alt tipleri şunlardır: Disorganize tip (heberfreni).baskı. blok ise düşünce akışında herhangi bir düşünce ya da fikir tamamlanmadan aniden kesilme anlamalarına gelir 37. Hezeyan (sanrı) hastanın kültürü ve eğitimsel geçmişiyle uyumsuz. Gath.cilt s.Aşağıdakilerden hangisi düşünce akışıyla ilgili bir bozukluk değildir? a) Yansılama (Đllizyon) b) Neolojizm c) Sirkümstansiyalite (çevresellik) d) Enkoherans e) Blok Cevap A (Kaplan. Oxford Textbook of Psychiatry. Andiferanisye tip ve Residüel tip. 35. Köroğlu. s. s. s. duygulardır. 1991. 7. 7.163) Yaygın anksiyete bozukluğu hastaları daha çok unutkanlıktan yakınırlar.Aşağıdakilerden hangisi Lityum tedavisinin sık görülen yan etkilerinden değildir? a) Poliüri b) Epilepsi c) Hipotiroidi d) Tremor e) Kilo alma Cevap B (Yüksel.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemine ait bir bozukluktur? a) Psikozlar b) Anoreksiya c) Ayrılık anksiyetesi d) Siklotimi e) Depresyon Cevap C (Yüksel. genellikle anlaşılamayan.Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerinden değildir? a) Çarpıntı b) Tremor c) Bellekte hızlanma d) Uykusuzluk e) Yorgunluk Cevap C (Gelder.Bir nesne veya durumdan kalıcı tekrarlayan.119) Klinik Uygulamalı 36.225) Klinik Uygulamalı Ayrılık anksiyetesi çocukluk çağına özgü bir tanıdır. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı. s. Sayı 4. Cowen. 1.563) Diğer bozukluklarda sanrılar sıklıkla bulunurken. Gath. Psikofarmakoloji.

Karpal tünel sendromunda duyu kaybı nerede olur? a) Digit I. 6. Bu olguda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Charcot-Marie-Tooth hastalığı b) Diyabetik nöropati c) Guillain-Barre sendromu d) Porfirik nöropati e) Poliarteritis nodosa Cevap C (Adams. Principles of Neurology. Principles of Neurology. a) Kolin asetiltransferaz enziminde belirgin bir azalma vardır. Principles of Neurology. 5. Aşağıdakilerden hangisi progresif supramusküler felç hastalığında görülmez? a) Denge bozukluğu ve düşmeler b) Statik tremor c) Dizantri ve disfaji d) Supranükleer oftalmopleji e) Aksiyel distoni Cevap B (Adams. Vertebrobaziler sistem geçici istemik atakları ile ilgili olarak yanlış şıkkı işaretleyiniz. Myastenia graviste başlangıç evresinde aşağıda belirtilen kaslardan hangisinde güç kaybı olması en beklenen olasılıktır? a) Levator palpebralis b) Masseter c) Orbikülaris oris d) Tensor veli palatini e) Genioglossus Cevap A (Adams.baskı. d) Bulbar kaslar ve kortikospinal yollar tutulmaz. Ayrıca bilinç kaybına yol açmaz. s.baskı.baskı. 1997. 6.1359) En sık görülen tuzak nöropatisi olan bu sendromda ilk bulgular genellikle duyusaldır. MEDĐTEST Cilt 9. 2. s. 1997. Principles of Neurology. III b) Digit IV. 6. e) Hastalık ilerleyici olup 5-10 yıl arasında ölümle sonlanmış. s.baskı. s. c) Noradrenalin. b) Nöron kaybı özellikle striatumda dikkati çeker.1055-1056) Bu hastalıkta en önemli transmitter asetilkolindir. 6. Principles of Neurology. c) Bilateral ve simetrik olarak başlar. s. Cevap E (Adams. 1997. medianusta bilek-dirsek segmentinde iletim bloğuna rastlanıyor. 1997. Wohlfart-Kugelberg-Welander hastalığı hakkında yanlış olanı işaretleyiniz.baskı. a) Proksimal kasları belirgin olarak tutar. 3. e) Hastaların yarısından çoğunda bilinç kaybı ile seyreden “drop attack”lar görülür. II. Periferik nöropati düşünülen 42 yaşındaki bir erkek olguda motor sinir iletim çalışmaları sırasında N. hem de tipik bir vasküler olay gibi kabul edilmektedir.baskı. 2000 . c) Karotid ataklarına göre daha sık inmeyle sonuçlanır. d) SPECT’de frontal loblarda hipometabolizma gözlenir.1077) Multisistem atrofilerle parkinsonizm-plus sendromlarında tremorun önemli bir tanı değeri yoktur. Alzheimer hastalığı için doğru olanı işaretleyiniz. 1997. a) Karotid ataklarına göre daha az stereotipiktir.1094-1095) Spinal müsküler atrafisi ALS gibi ölümcül değildir. 228 Cevap E (Adams. 1997.813) Vertebrobaziler iskemik ataklarda “drop-attack” hem az görülür. V c) Tenar bölge d) Hipotenar bölge e) El sırtında radial bölgede Cevap A (Adams.1288) Đletim bloğu akkiz demyelinizan nöropatilerin tanınmasında hayati önem taşımaktadır. 4.baskı.NÖROLOJĐ 1. Sayı 4. b) Karotid ataklarına göre daha uzun sürer. b) Hastaların yarısında başlangıç yaşı 3-18 arasıdır. 7. 6. 6. Principles of Neurology. Principles of Neurology.1460) Göz kaslarında olan kas güçsüzlüğü nöromüsküler iletide bir anormallik olduğunu düşündürmelidir. s. s. e) Apo E2’nin varlığı hastalık riskini arttırır. 6. 6. serotonin ve GABA düzeyleri yükselir. 1997. Cevap A (Adams. d) Tek başına vertigo veya diplopi geçici iskemik atak kabul edilmez.

Epilepsi ile ilişkisi yoktur. c) Sekonder jeneralizasyon nadirdir. 15. 1996. 2. 1990.1392) Myotoninin tanınması herediter kas hastalıkları için çok önemlidir.401-423) Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar (PLEDS) Creutzfeldt Jacob hastalığında hastalığın ilerlemesiyle bilateral (BĐPLEDS) ortaya çıkar.30 yaşında erkek hastanın myoklonik.NÖROLOJĐ 8. Current Practice of Clinical Electroencephalography. 10. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice.baskı. e) Psikojenik nöbetlerle çok karışır. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Duchenne musküler distrofi b) Guillain-Barre sendromu c) Mitokondriyal sitopati d) Steinert hastalığı e) Eaton-Lambert sendromu Cevap D (Adams. 1997. 1990.baskı. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. 229 .baskı. 1990. 2000 12. TIRDA ise temporal lob epilepsili hastalarda epileptojenik özellikte olup lokalizasyon değeri vardır.Hangi EEG bulgusu epileptik bir aktiviteye işaret eder? a) 14 ve 6 Hz pozitif börstler b) Küçük keskin dikenler (Small sharp spikes) c) 6 Hz diken ve yavaş dalga (Phantom spike and wave) d) Wicket dikenler (Wicket spikes) e) Diken-dalga kompleksi Cevap E (Daly.264-279) FIRDA nonspesifik bir EEG bulgusu olup çoğunlukla metabolik hadiselerde görülür. d) Sık düşme görülür. Soğukta güçsüzlüğe yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) Myastenia gravis b) Eaton-Lambert sendromu c) Okulofarengeal distrofi d) Emery-Dreyfuss muskuler distrofi e) Paramyotonia konjenita Cevap E (Adams. s.baskı. s. Principles of Neurology. 2. s. 13. 6. Hastanın epilepsisi hangi sendroma uymaktadır? a) Frontal lob epilepsisi b) Juvenil myoklonik epilepsi c) Juvenil absans epilepsi d) Sekonder jeneralize parsiyel epilepsi e) Progresif myoklonik epilepsi Cevap B (Wyllie. Current Practice of Clinical Electroencephalography. uykusuzluk. s. Distal kas güçsüzlüğü bulunan 52 yaşındaki bir erkek olguda yumruk yaptıktan sonra parmaklarını açmakta zorluk olmaktadır. 14.1482) Bu hastalık çoğunlukla tanınmamakta ve hastalar tedavi ve doğru yönlendirmeden mahrum kalmaktadırlar.baskı. Principles of Neurology. 8 Hz çok nadirdir. MEDĐTEST Cilt 9.243-252) Đlk 4 şıkkın hepsi benign EEG variantıdır. Sayı 4. 1996. 9. 2. 1997. 2.BĐPLEDS (Bilateral Periodik Lateralize Epileptiform Deşarjlar) aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? a) Alzheimer hastalığı b) Rasmussen ensefaliti c) Creutzfeldt Jacob hastalığı d) Serebrovasküler hastalıklar e) Metabolik hastalıklar Cevap C (Daly. absans ve jeneralize tonik-klonik tipte nöbetleri valproat tedavisi ile kontrolde imiş. 6. yorgunluk ve alkolden hemen etkileniyormuş.484-501) Juvenil myoklonik epilepsi her yaşta görülebilen. s.baskı. s. ilaç kullanımı hayat boyu olan ve presipitan faktörler nedeniyle çok hassas bir epilepsi sendromudur.Sağlıklı yetişkin yaş bireylerin EEG’sinde parietooksipital alfa ritminin 8 Hz bulunma insidansı hangi oranda görülür? a) %1’den az b) %10 c) %25 d) %50 e) %80 Cevap A (Daly.Hangi EEG anormalliği epilepsiyi düşündürmez? a) Diken dalga b) Keskin dalga c) TIRDA (Temporal intermitant ritmik delta aktivitesi) d) PLEDS (Periodik lateralize epileptiform deşarjlar) e) FIRDA (Frontal intermitant ritmik delta aktivitesi) Cevap E (Wyllie. Current Practice of Clinical Electroencephalography.baskı.Hangisi frontal lob epilepsi kliniğinin ortak özelliği değildir? a) Kısa nöbetlidir.139-199) Yetişkinlerde 80 yaşına kadar alfa ritmi 9 Hz ve üstünde bulunur. b) Postiktal değişiklik yok veya çok hafiftir. s. Nöbetler ilaç kesimi. 11. 2.

3. postural instabilitesi ve bilateral volonter aşağı bakış parezisi vardır.553-578) Botulinum toksin injeksiyonu distonide 12-16 hafta düzelme sağlar. Hastadaki lezyon yerini belirtiniz. VI ve nadiren VII.367-384) Frontal lob epilepside deşarjlar hızlıca yayılarak sık sekonder jeneralizasyon gösterirler. s. 1997. lakrimasyon. Diğer 4 seçenek gerilim tipi başağrısının özellikleridir.1683-1719) Küme başağrısında ağrı tarafında konjunktivada kızarıklık. 2. Hasta. progresif seyir göstermesi. 1996. Horner sendromu gibi otonomik disfonksiyon bulgularından en az biri olmalıdır. 1996. sinir tutulumuna ait bulgular dışında nörolojik defisit olmamaktadır.baskı.456-457) Hastanın hemiplejisini ve hemiplejik ekstremitelerini ihmali unilateral asomatognozi (Anton Babinski sendromu) olarak adlandırılır. Neurologic Principles and Practice. 6. rijiditesi. a) Tetrabenazine b) Botulinum toksini c) Baclofen d) Carbamazepine e) Trihexyphenydil Cevap B (Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Beyin omurilik sıvısı basıncı 320 mmH2O olan ve BBT’si normal bulunan hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi olasıdır? a) Spastik paraparezi b) Sağ III. a) Sağ frontal lob b) Sağ oksipital lob c) Sağ temporal lob d) Sağ parietal lob e) Sağ serebellar hemisfer Cevap D (Adams. 22.52 yaşındaki erkek hastanın 6 aydır giderek artan bradikinezisi.baskı. angular ve posterior insular girusu etkileyen lezyonların sonucudur.Aşağıdakilerden hangisi küme başağrısı tanı ölçütlerindendir? a) Ağrı sresi 30 dakika-7 gün b) Ağrı hafif veya orta şiddette c) Başağrısı bilateral lokalizasyonlu d) Ağrının ipsilateralinde miyosis e) Kadınlarda daha sık görülen başağrısı Cevap D (Bradley. Neurology in Clinical Practice.baskı.Fokal distoni tedavisinde kullanılan ilaçlardan en uzun etkili olanı işaretleyiniz. Principles of Neurology.baskı. bradikinezi ve supranükleer bakış parezisinin varlığı major ölçütlerdir. 21. 2.259-261) Hastanın gözleri hemipleji tarafına deviye olduğundan lezyon ponsun sol tarafındadır. 2000 . 1996. 1998. 2 aydır süregelen zonklayıcı niteliği olan hafif ve orta şiddette başağrısı yakınması vardır.NÖROLOJĐ Cevap C (Wyllie. Bu tabloda II. s. Sensoryel afazi ise dominant (sol) posterosuperior temporal. 18. temporal lob epilepside daha nadirdir. 2.1431-1458) Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları idiyopatik intrakraniyal hipertansiyona (psödotümör serebri) işaret eder.Sağ kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı nedeniyle acil servise getirilen. 1997.baskı. 1997. 17. operküler 230 supramarginal. Sağ (nondominant) parietal korteks ve subkortikal ak madde hasarında sola göre 7 misli sık görülür. s.60 yaşında kadın hasta sabah yataktan kalkarken yere yığılmış. Neurology in Clinical Practice. Principles of Neurology.Aşağıdakilerden hangisi nöroglial elementlerden biri değildir? a) Astrosit b) Mikroglia c) Nissl cisimciği d) Oligodendrosit e) Epandim MEDĐTEST Cilt 9. 16. sol eli kendisine gösterilince “sizin eliniz” diye yanıtlıyor. Sayı 4. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. s. burun tıkanıklığı veya akıntısı. 20.279-295) Progresif supranükleer paralizi tanısında başlangıç yaşının 40 veya üzerinde olması. s. s. Tanınız nedir? a) Parkinson hastalığı b) Shy Drager sendromu c) Kortikobazal ganglionik dejenerasyon d) Ensefalitis letarjika e) Progresif supranükleer paralizi Cevap E (Watts.baskı. gözleri sağa deviye 65 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez? a) Sensoryel afazi b) Sol periferik fasial paralizi c) Sağda Babinski bulgusu d) Dilin sağa deviasyonu e) Sağ hemihipoestezi Cevap A (Adams.25 yaşındaki obez kadın hastanın. s. hastaneye geliş nedenini mide ağrısı olarak açıklıyor. Ailesi sol kol ve bacağını hareket ettiremediğini farkederek acil servise getirmişler. 19. 6. sinir parezisi c) Papilödem d) Unilateral internükleer oftalmopleji e) Unilateral ptozis Cevap C (Bradley.

Hastanın lokalize nörolojik bulgusu olmayıp terlemede artış. vagus MEDĐTEST Cilt 9. fasiyalis üst kısmı-N. fasiyalis ve genioglossus kasını innerve dene N. 3. olfactorius d) N. Anterior inferior cerebellar arter.540) Posterior inferior cerebellar arter vertebral arterin dalıdır.77) Santral sinir sisteminin nöronları uyarılma özelliği olmayan nöroglial hücreler tarafından desteklenir.baskı. Klor %720-750 mg/ml. b) Normal glikoz içeriği %50-85 mg/ml c) Açık. abducense-N.3 lenfosit/mm3. hypoglossus genioglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 1992.Depresyon öyküsü bulunan genç bir kadın bilinmeyen bir ilaçla suisid girişimi sonrası koma nedeniyle acil servise getiriliyor. Bu hastada tanıyı gerçekleştirmek için hangi test en önemlidir? a) Plazma bütiril kolinesteraz b) Asetilkolin reseptör antikoru c) Kalsiyum kanal antikoru d) Antinörinal nükleer antikor (ANNA-I) e) Asetilkolin esteraz Cevap A (Lotti. Posterior cerebral arter.Parkinson hastalığında hangisi bulunmaz? a) Postür bozukluğu b) Parezi c) Tremor d) Rijidite e) Bradikinezi Cevap B (Snell.baskı. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. BOS’nın diğer özellikleri aşağıdaki gibidir.Hangi reseptör ağrı ile ilgili afferent uyarılara özelleşmiştir? a) Meissner korpüskülleri b) Serbest sinir sonlanmaları c) Merkel diskleri d) Paccini korpüskülleri e) Ruffini korpüskülleri Cevap B (Snell. Protein: %15-45 mg/ml. kraniyal sinir olan vagus hariç tüm kraniyal sinirler baş ve boyun bölgesinde seyreder. s. mikroglia ve oligodendrositlerdir. hypoglossusu sinir bölümleri kortikobulber yollar tarafından tek taraflı olarak innerve edilir. 3. fasiyalis üst kısmı c) N.baskı. s.baskı. 1992. accessorius b) N. epandim. Cevap D (Snell. Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. s. s. 3. Bu iki motor çekirdek hangileridir? a) N. 23. Nöroglial elementler sırasıyla astrosit. 3. 3. 1992. Pontine arterler. 1992. opticus b) N. trimenus-N. glossopharyngeus c) N. 21:465-487) Muskarinik ve nikotinik artmış aktivitesi olan hastada muhtemel etken organofosfat zehirlenmesi olup tanı için en önemli tetkik plazma bütiril kolinesteraz seviyesindeki azalmadır. 27. vagus toraks ve abdomen bölgelerine de dağılır. 3. fasiyalis alt kısmı Cevap D (Snell. 24. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. N.“Beyin Omurilik Sıvısı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur. Baziler arterin dalları sırasıyla. 1992. Sayı 4. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.419) Yüzün alt kısmının innervasyonunu sağlayan N. hypoglossus styloglossus kası ile ilgili çekirdek-N. 3.NÖROLOJĐ Cevap C (Snell. renksiz bir sıvıdır. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Superior cerebellar arter. accessorius e) N. fasiyalis alt kısmı e) N. s.Hangisi basiler arterin dallarından biri değildir? a) Posterior inferior cerebellar arter b) Anterior inferior cerebellar arter c) Superior cerebellar arter d) Labirintin arter e) Posterior cerebral arter Cevap A (Snell. d) PNL şeklinde hücrelerden oluşmuştur. Hasta hipotansif ve bradikardik olup solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanıyor.399) Parkinson hastalığında motor ve/veya duyusal defisit bulunmaz. Clinical Neuroanatomy for Medical Students.Kraniyal sinirlerin motor çekirdeklerinin iki tanesinin belli parçaları hariç kortikobulber yollar tarafından bilateral innervasyonludur. 1992. Hücre: 0. Crit Rev Toxicol 1991. e) Đnternal juguler ven’e kompresyon BOS basıncında artmaya yol açar. s. 26. Labirintin arter. sekresyonlarda artma ve multifokal fasikülasyonları olduğu izlenmiştir. 2000 Cevap E (Snell. 1992.Hangi kraniyal sinir baş ve boyun bölgesi dışında seyrederek dağılır? a) N.baskı. 28. vagus d) N. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 231 .176) Hasta yan yatmış uzanma pozisyonundayken normal basınç 60-150 mmH2O’dur.baskı. s. Clinical Neuroanatomy for Medical Students. Labirintin arter. Glikoz %50-85 mg/ml. küçük çaplı. myelinli veya myelinsiz ağrı ile ilgili afferent uyaranlara özelleşmiş yapılardır.123) Serbest sinir sonlanmaları tüm vücut boyunca dağılmış olarak bulunan.417) 10.baskı. 25. 29.

Gelişimsel okuma bozukluğuna ne denir? a) Agnozi b) Apraksi c) Afazi d) Disleksi e) Agrafi Cevap D (Ebstein.137) AIDS’li hastalarda. altüst ve/veya genel güçsüzlük.305) Okumanın gelişimsel bozukluklarına disleksi. 34. 32. 2. s. 2.50) Demansın tedavi edilebilir nedenleri arasında normal basınçlı hidrosefali. s. akiz beyin hasarına sekonder olarak meydana gelen bozukluklarına aleksi denir. 1993. Clinical Neurology. 6. s. s. 3. s.baskı. Clinical Neurology. 232 MEDĐTEST Cilt 9.Hangi arterin serebellumdaki kanlandırdığı bölgenin hasar görmesi şiddetli vertigoya neden olur? a) Süperir serebellar arter b) Posterior inferior serebellar arter c) Anterior inferior serebellar arter d) Posterior serebral arter e) Anterior spinal arter Cevap B (Adam’s Principles of Neurology. 1993. 2.261) Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun karşı tarafında özellikle bacak ve ayakta motor ve duyusal defisitler ortaya çıkar. 2. 33. 36.Aşağıdakilerden hangisine bağlı demans diğerlerine göre daha zor tedavi edilir? a) Normal basınçlı hidrosefali b) Alzheimer hastalığı c) Hipotiroidi d) B12 yetmezliği e) Nörosifiliz Cevap B (Greenberg. s. Current Therapy in Neurologic Disease.NÖROLOJĐ 30. s. 2. intrakraniyal kitleler. hipotiroidi ve nörosifiliz yer almaktadır.798800) PĐCA’nın medial ve lateral dalları vardır. 35. Clinical Examination. s. Sayı 4.baskı. B12 yetmezliği. 31. Clinical Neurology.baskı. 2000 .baskı. 1993. Clinical Neurology.51) Alzheimer hastalığı serebral atrofiye neden olur.baskı.baskı.Hangi semptom Myastenia Gravis için tipik değildir? a) Diplopi b) Fasikülasyon c) Dizartri d) Pitozis e) Generalize güçsüzlük Cevap B (Greenberg.51) Alzheimer hastalığı genellikle sporadik olarak görünmekle birlikte Down sendromu gibi bazı genetik hastalıklarda daha sık görülmektedir.Hangisi artmış kafa içi basınç sendromuna neden olmaz? a) Alzheimer hastalığı b) Metastatik tümör c) Đskemik serebrovasküler hastalık d) Kafa travması e) Kurşun ansefalopatisi Cevap A (Greenberg.baskı. 2. dizartri. Clinical Neurology. 37. disfaji benzeri semptomlarla kendini ortaya çıkarır.Anterior serebral arter tıkanmalarında vücudun hangi bölgesi daha fazla etkilenir? a) Dil b) Kol c) Bacak d) Yüz e) El Cevap C (Greenberg. 1993. Bunların oklüzyonu beyin sapındaki vestibüler nükleusların infarktına ve vertigoya neden olur.AIDS’li hastalarda beyin apselerinin en sık etkeni hangisidir? a) Kriptokokkus neoformans b) Toksoplasma gondii c) Tbc d) CMV e) Herpes zoster Cevap B (Johnsoon. toksoplasma gondii beyin apselerine çok sık neden olur. 1993.171) Myastenia Gravis hastalığı diplopi. pitozis. Medial dalları beyin sapını kanlandırır.Hangi genetik bozukluğun Alzheimer hastalığı ile birlikte olma olasılığı diğerlerine göre yüksektir? a) Marfan sendromu b) Hunter sendromu c) Down sendromu d) Trisomi 18 e) Friedrich ataksisi Cevap C (Greenberg.baskı.

132. s. Bu dönemde sekretuvar Tip II hücreler oluşur. Ersoy. letarji ve ateş geç bulgularıdır. Simian çizgisi. medial aksial triradius. En sık rastlanılan otozomal kromozom anomalisidir. Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. s. Çilek rengi gaita.baskı.PEDĐATRĐ koma. 1986. Tedavide psikoterapi ve endokrin yaklaşımlar uygulanmalıdır. Plazma testosteron düzeyi düşüktür. Pubertede jinekomasti ve önikoid yapı vardır. bir kostanın tek veya çift taraflı yokluğu. küçük ve yay gibi damak.Hangi siyanotik konjenital kalp hastalığında pulmoner kan akımı azalmaz? a) Trunkus arteriosus b) Fallot tetralojisi c) Triküspid atrezisi d) Ebstein anomalisi e) Pulmoner atrezi Cevap A (Nelson. 2000. 2000.Đnfertilite nedeni ile tetkik edilirken testislerinin küçük olduğu. 4. 1996. hipogonadizm. Pelvis geniştir ve libido eksikliği vardır. büyük. Ersoy. 136.312-321. 1998. Pediatric Diagnosis. 15. Büyüme geriliği. Başarılı olunmazsa cerrahi müdahale yapılmalıdır. Bu hücreler akciğerin hangi gelişim evresinde oluşmaktadır? a) Embriyonik dönem b) Glandüler evre c) Kanaliküler evre d) Sakküler evre e) Alveoler evre Cevap C (Taeusch. iç epikantus. kusma.243-253. iriste benekler. 135.Ani başlayan kıvrandırıcı tarzda karın ağrısı ve ağlama. düz oksiput. mental retardasyon. büyük başparmaklar. kanlı dışkılama (çilek jölesine benzer şekilde) yakınmaları ile başvuran ve ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülen hastada tanınız nedir? a) Apandisit b) Đdrar yolu enfeksiyonu c) Alt lob pnömonisi d) Mezenterik kist e) Đnvajinasyon Cevap E (Green. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. ince yapılı (önikoid) bir erkekte karyotip yapılırsa bulunması muhtemel olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Trisomi 21 b) 45. bradikardi. displastik kulaklar. azospermi ve plazma testosteron düzeyinin düşük olduğu belirlenen. mental retardasyon. serum kolinesteraz düzeyinde düşme görülebilir. Ağrı epizodlarına ağlama ve kusma da eşlik edebilir.baskı. Barr cisimciği (X kromatini) pozitifliği ile ortaya çıkar. 15.491) Pulmoner kan akımının azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıkları: -Pulmoner darlık+ASD -Pulmoner atrezi -Fallot tetralojisi -Triküspit atrezisi -Pulmoner atrezi+hipoplastik sağ ventrikül -Transpozisyon+pulmoner darlık -Ebstein anomalisi MEDĐTEST Cilt 9. 133. kısa el ve ayak parmakları. kısa.Đntrauterin dönemde akciğerde surfaktan sentezinin lamellar cisimcik içeren sekretuvar hücrelerde meydana geldiğini biliyoruz. burun kökü basıklığı.196) Bir bağırsak segmentinin distaldeki parça içerisine girmesidir.49) Trizomi 21 veya Mongollismus olarak da adlandırılır.Hipotoni. Avery’s Diseases of the Newborn. 1996. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. X0 c) Trisomi 18 d) 47. düz geniş yüz. epikantus. Sayı 4. Uygun hidrostatik basınçla %75 hastada redükte edilebilir. uzun boylu. Đleokolik tip daha sıktır. umbilikal herni. kısa burun. ellerde Simian çizgisi ve 5. Pubis ve aksilla kıllanması normal erkek çocuklarına göre azdır.51) Klinefelter sendromu: Fenotipik bulgular genellikle pubertede ortaya çıkar. buruşuk dil. s. geniş aralıklı. azospermi ve sterilite vardır. s. çekik gözler. s. s.312-321. s. XY Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. tüm endokrin fonksiyonlarda bozukluk vardır. geniş eller (klinodaktili). diş anomalileri. 2000. Testiküler disgenezis. konjenital kalp hastalığı. 2000 . bağırsak tıkanması. 1994. Essentials of Pediatrics. s. Akut olarak kolik-intermittan karın ağrılarına sebep olur. megakolon. hipoglisemi. parmakta klinodaktili.baskı.541-542) 17-27 haftalar arasındadır. Fizik muayenede üst karın bölgesinde sosis gibi bir kitle palpe edilebilir. Ballard. XXY e) 46. atrioventriküler kanal defekti şeklinde konjenital kalp hastalığı bulunan bir bebekte tanınız nedir? a) Trisomi 13 (Patau sendromu) b) Trisomi 21 (Down sendromu) c) Trisomi 18 (Edwards sendromu) d) Turner sendromu (45 X0) e) Klinefelter sendromu Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 204 134.

Siyanozun akciğer kaynaklı mı yoksa kalp kaynaklı mı olduğunu anlamak için ilk ne yaparsınız? a) Kalp-akciğer oskültasyonu b) Ağız mukozası inspeksiyonu c) Oksijen solutulması d) EKG e) Akciğer grafisi Cevap C (Nelson. göğüs ağrısı. Osler düğümleri. Sayı 4. Devamlı üfürüm. Bu faydalı olmazsa adenozin. pulmoner hipertansiyona bağlı olarak gelişen pulmoner yetersizlikte işitilen erken diastolik üfürümdür. 139. 1994. s. 1994. Pediatrik supraventriküler taşikardilerin ilk tedavisi dalma refleksini uyararak vagal tonusun arttırılmasıdır. yüze soğuk bir uyarı uygulanması ile gerçekleşir. Heberden nodüller osteoartritte görülür.Aort yetmezliğinde apekste duyulan mitral darlıktakine benzer presistolik üfürüme ne ad verilir? a) Austin-flint üfürümü b) Carey-Coombs üfürümü c) Devamlı üfürüm d) Graham-Steel üfürümü e) Ejeksiyon üfürümü Cevap A (Nelson. beslenme sırasında huzursuzluk. s. Essentials of Pediatrics. embolik olaylar (Roth lekeleri. myalji. pediatride en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. 138. Essentials of Pediatrics.) Supraventriküler taşikardi. apne ya da şokla seyreden paroksismal rahatsızlıklar görülüyorsa bu myokardit iskemisini gösterir ve en sık sebebi aort yerine pulmoner arterden köken alan anormal çıkışlı sol koroner arterdir. 1994.Pediatrik dönemde supraventriküler taşikardinin ilk tedavisi hangisidir? a) Digoksin b) Vagal tonusu arttırmak c) Propranolol d) Adenozin e) Elektriksel kardiyoversiyon Cevap B (Nelson. 1992.507) Đnfektif endokardit ateş. 142. Janeway lezyonları.469) Siyanoz akciğer ya da kalp kaynaklı olabilir. Bu.Đnfektif endokarditte görülmeyen hangisidir? a) Roth lekeleri b) Osler düğümleri c) Splenomegali d) Heberden nodülleri e) Janeway lezyonları Cevap D (Nelson. aort ya da pulmoner darlıkta duyulur. PDA’da duyulur.465) Carey-Coombs üfürümü. 1994.Fallot tetralojisinin bir komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Kalp yetmezliği b) Anoksik nöbetler c) Beyin absesi d) Siyanoz e) Gelişme geriliği 205 . splenomegali. 2000 140. 1994.) Trunkus arteriosus’da kalpten sadece tek bir damar çıkar ve hem pulmoner arter yataklarını ve hem de sistemik dolaşımı besler. s.509 vd. artralji. artrit. s.Erişkinlerde görülen angina ataklarına benzer ataklar bebeklik döneminde görülüyorsa bunun en sık sebebi hangisidir? a) Ateroskleroz b) Myokardit c) Anormal aort d) Anormal çıkışlı sol koroner arter e) Anormal çıkışlı sağ koroner arter Cevap D (Nelson. üfürüm. Hastaya %100 oksijen solutulması ile belirgin bir düzelme ve arteriyel oksijen saturasyonunda belirgin bir artış oluyorsa siyanoz akciğer kaynaklıdır denebilir. peteşi. s. terleme. Essentials of Pediatrics. Essentials of Pediatrics.Aşağıdakilerden hangisi trunkus arteriosusa daima eşlik eder? a) ASD b) VSD c) PDA d) Mitral stenoz e) Mitral yetmezlik Cevap B (Nelson. 141. Ejeksiyon üfürümü. Yüksek bir VSD daima olaya eşlik eder.1161 vd.512) Bebeklik döneminde iskemiye bağlı kalp ağrısı. s. digoksin ya da kardiyoversiyon uygulanır. titreme. 143. MEDĐTEST Cilt 9. Tariflenen üfürüm Austin-Flint üfürümüdür. dispne ve kırıklıkla kendini belli eden ve muayenede taşikardi. Akut romatizmal karditin aktif döneminde apekste duyulan kısa bir middiastolik üfürümdür.PEDĐATRĐ Arttığı hastalıklar: -Hipoplastik sol kalp sendromu -Total anormal venöz dönüş -Transpozisyon -Trunkus arteriosus 137. Essentials of Pediatrics. SSS lezyonları). Graham-Steel üfürümü. aritmi ve kalp yetersizliği tespit edilen bir hastalıktır. Essentials of Pediatrics.

Normal bir nötrofilin dokulara göçünden önce dolaşan kanda geçirdiği süre yaklaşık ne kadardır? a) 2 gün b) 1 hafta c) 10 gün d) 2 saat e) 12 saat Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. b) Herediter koagülasyon bozukluklarının %75’ini oluşturur. 1991. siyanoza ve gelişme geriliğine sebep olur. derinden gelen kalp sesleri. Bu kollaterallerin kostaların alt kenarına baskı yapmasıyla erozyon gelişir ve 3 işareti şeklinde görülür.PEDĐATRĐ Cevap A (Rudolph. 146. Textbook of Pediatrics.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Hemofili A için yanlıştır? a) Dolaşımda vWF’e bağlanan Faktör VIII eksikliğinde ortaya çıkar. 1992. s. trakeo-bronşial ve servikal kanal gibi) yerlere göçmeden önce dolaşımda 12 saat kalır. c) Otozomal dominant geçiş gösterir.Sık enfeksiyon geçiren bir çocukta nitroblue tetrazolium testi (NBT) ile hangi lökosit fonksiyon bozukluğu tanısı konabilir? a) Konjenital lökosit adherens eksikliği b) Kronik granülomatöz hastalık c) Myeloperoksidaz eksikliği d) Chediak Higashi sendromu e) Spesifik granül eksikliği Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Akut hipoksik nöbetler hayatın ilk aylarından itibaren görülmeye başlar.Telekardiyografide “güve yeniği” adı verilen 3 işareti şeklindeki çentiklenme hangi hastalıkta görülür? a) Fallot tetralojisi b) Büyük arterlerin transpozisyonu c) Aort koarktasyonu d) Ebstein anomalisi e) Koroner arter anevrizması Cevap C (Nelson.1145) Normalde nötrofiller dokulara veya dış çevre ile direkt temasın sağlandığı (sindirim kanalı. d) Şiddetli olgularda Faktör VIII aktivitesi normalin %1’den az düzeylerdedir.1150) Nötrofillerin superoksit üretim kabiliyetlerini saptamada kullanılan NBT testi. 144. 1991. Faktör VIII dolaşımda vWF’e bağlı olarak dolaşır ve Hemofili A’da vWF düzeyi normal olarak saptanır. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. kronik granülomatöz hastalığın tanısında kullanılan yararlı tarama testidir.Aşağıdaki hematolojik parametrelerden hangisindeki artış herediter sferositoz tanısını düşündürür? a) Ortalama eritrosit volümü (MCV) b) Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) c) Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) d) Eritrosit dağılım genişliği (RDW) e) Hematokrit Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. ateş. RDW ve hematokrit değerlerinde artış gözlenmez. 149. 145. 148. sürtünme sesi de görülebilen bir kalp hastalığıdır. Bunu kompanse etmek için kollateral dolaşım gelişir.1024) Perikardit daralmış nabız. pulsus paradoksusla karakterize. e) vWF düzeyi normal olarak saptanır.1306) Fallot tetralojisinde varolan sağdan sola şant. Göç ettiği bölgelerde ise kalış süresi 1-4 gün arasındadır. Beyin absesi tüm siyanotik konjenital kalp hastalıklarında görülebilir.1162) Hemofili A herediter koagülasyon faktör eksikliklerinin en sık rastlananı olup (%75) Faktör VIII eksikliğinden 206 kaynaklanır. Pulmoner kan akımında artma veya sol ventrikül çıkışında bir problem olmadığı için konjestif kalp yetmezliği görülmez. boyun venleri dilatasyonu. s.baskı. sessiz prekordium. MCHC değerleri genellikle normalden büyük %37-38 kadar büyük olabilir.1133) Herediter sferositozda retikülosit sayısındaki artışa rağmen MCV değerleri yaşa göre normal veya normalin altındadır.Perikarditin en sık rastlanan ilk semptom ya da bulgusu hangisidir? a) Sessiz prekordium b) Prekordiyal ağrı c) Daralmış nabız d) Pulsus paradoksus e) Boyun venlerinin dilatasyonu Cevap B (Nelson.1178) Aort koarktasyonunda vücudun alt bölümüne giden kan miktarı azalır. 14. Faktör VIII düzeyinin normalin %1’inden az olduğu olgular şiddetli. Kızlar taşıyıcıdır. X’e resessif geçiş gösterir. s. MEDĐTEST Cilt 9. 1991. s. s. Đlk bulgusu sıklıkla prekordiyal ağrıdır. s. %1-5 orta ve %5-50 arasında olanlar hafif olarak adlandırılır. öksürük. Sayı 4. 147. 1991. s. 2000 .

kesin tanı Hb elektroforezi ile konur.1111) Rh kan grubu sistemi 3 alleik antijenden oluşur. d) Thalassemia’larda kesin tanı Hb elektroforezi ile konur. 152. s. 153.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Orak hücre hastalığı ile uyumlu değildir? a) Hemoglobinin striktürel bozukluğu sonucu ortaya çıkar. beta Thalassemia Akdeniz bölgesinde sık olarak saptanır. 1991. 1991.PEDĐATRĐ 150. değişik organlarda kalıcı iskemik hasarlanmalara yol açar. s.1170) Kan ürünleri transfüzyonu sırasında sadece izotonik salin ve %5’lik albumin ve ABO uygun plazma birlikte uygulanabilir. e’dir. d ve E. 1991. Hb sentez hızındaki kusur sonucunda mikrositoz belirgin özelliktir. Đntravasküler hemolize bağlı olarak plazma Hb düzeyi de artabilir. s. d) Enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedeni anormal hemoglobinin varlığıdır. 1991.Aşağıdaki bulgulardan hangisi artmış hemoliz bulgusu değildir? a) Azalmış MCV b) Artmış plazma Hb düzeyi c) Artmış retikülosit sayısı d) Polikromatofili e) Đndirekt bilirubin artışı Cevap A (Rudolph’s Pediatrics. c) Thalassemia’larda en belirgin hematolojik bulgular makrositoz ve hipokromidir. artmış MCV. Örneğin. 2000 c) C d) e e) c Cevap B (Rudolph’s Pediatrics. Genellikle Parvovirus B19 enfeksiyonları ile birliktelik gösterir. yüksek Hb düzeyi gibi. c) Vazooklüzif krizler kalıcı organ hasarlarına yol açar. Bunlar C. D antijeni yokluğunu belirtmek için kullanılır. şiddetli olgularda hepatik klirensi aşan miktarlarda bilirubin üretilir ve indirekt bilirubin düzeyi de artabilir.1123-1125) Orak hücre hastalığında normal hemoglobinin beta globin zincirinde 6. yokluğunda diğer antijenlerin varlığına bakılmaksızın kişi Rh negatif olarak değerlendirilir. D.1187) ALL’de birçok klinik ve laboratuvar bulgusu kötü tedavi sonuçları ile birliktelik gösterir. Sayı 4.1097) Eritrositlerin artmış parçalanması sonucu ortaya çıkan hemolizin tipik bulguları: anemi. s. kötü tedavi sonucu ile ilgili olarak. trombozis ve enfarkta yol açabilirler. Anemik krizler geçici olarak eritrosit üretiminin azalmasından kaynaklanır. Cevap C (Rudolph’s Pediatrics. Alfa thalassemia güneydoğu Asya’da. 207 . 155. retikülositozis ve polikromatofili’dir. SSS tutulumu. Orak şeklini alan eritrositler kan akımında yavaşlama ve viskozitede artmaya neden olarak lokal iskemi. Enfeksiyonlara yatkınlık defektif dalak fonksiyonu sonucu gelişir.Aşağıdakilerden hangisi kan transfüzyonu sırasında setten birlikte uygulanabilir? a) Đlaçlar b) Ringer laktat c) Ca glukonat d) %5 albumin e) %5 dekstroz Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. s. L2-L3 morfolojik subtip. Vazooklüzif kriz olarak adlandırılan bu durum. Heterozigot formlarda klinik bulgular hafif seyrederken homozigot formlarda şiddetlidir.Herhangi bir kişinin Rh pozitif kan grubunda oluşundan sorumlu eritrosit antijeni hangisidir? a) E b) D MEDĐTEST Cilt 9. Ancak.Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastalarda. Özellikle ilk yaşlarda ölüm nedenlerinin başında bakteriyel sepsis gelmektedir. en bağımsız prognostik faktör aşağıdakilerden hangisidir? a) Mediastinal kitle b) Santral sinir tutulumu c) Đmmun fenotip d) Hb düzeyi e) Lökosit sayısı Cevap E (Rudolph’s Pediatrics. %5’lik glikoz ve hipotonik salin solüsyonları hemolize. Bir kişi herbir antijen için homozigot (CC gibi) veya heterozigot (Cc veya Ee) gibi olabilir. s. c. “d” antijeni saptanamamıştır. b) Alfa thalassemia daha sık güneydoğu Asya’da. pozisyondaki bir aminoasidin yerine bir başka aminoasidin gelmesi sonucunda anormal bir hemoglobin olan HbS oluşur. 154. 1991. beta thalassemia Akdeniz bölgesinde görülür. e) Đlk yaşlarda en sık saptanan ölüm nedeni bakteriyel sepsistir. b) Anemik kriz çoğunlukla Parvovirus B19 enfeksiyonu ile birliktelik gösterir. Bu anormal hemoglobini içeren eritrositler hipoksik ortamda orak şeklini alır. 151. Bunlara ilaveten. Cevap D (Rudolph’s Pediatrics. D antijeni varlığı kişinin Rh pozitif olmasını sağlarken.1129) Thalassemia’lar globin zincir sentez azlığı veya yokluğundan kaynaklanırlar. e) Homozigot formlarda klinik bulgular çok belirgindir.Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Thalassemia’lar için yanlıştır? a) Thalassemia sendromları globin zincir sentez azlığı ve yokluğu ile oluşurlar. 1991. Ca-glukonat pıhtı oluşumuna yol açtığı için ve ilaçlar doz tayinindeki güçlükler nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır.

s. Pseudomonas ve Klebsiella ile enfeksiyon ise oldukça nadirdir.Neonatal dönemde “apne” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Prematüre bebeklerde apne her zaman sepsis belirtisidir.Fizyolojik neonatal sarılık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Đlk 24 saat içinde sarılığın görülmesi b) Bilirubin seviyesinin 5 mg/dl/gün veya daha fazla yükselmesi c) Konjuge bilirubinin 1 mg/dl’den fazla olması d) Direkt Coombs testinin pozitif olması e) Sarılığın 5-7 gün arasında giderek azalması Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. c) Miadında doğmuş bebeklerde apne durumunda sadece fiziki uyarı yeterlidir. 156.195-198) Yukarıdakilerin hepsi intravenöz beslenmenin mümkün olabilen komplikasyonlarıdır.476-477) Diğer 4 seçenek patolojik sarılıkla ilgili bulgulardır.Total parenteral beslenme uygulanan bebeklerde bazen azotemi ve dehidratasyon görülebilir. 160. s. (d) ve (e) şıklarındaki değerler prematüre retinopatisi açısından risk taşırlar. Diğerleri transplasental enfeksiyona neden olabilirler. 1992.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fetusta transplasental enfeksiyona neden olmaz? a) Rubella virus b) Chlamydia c) Toxoplasma gondii d) Treponema pallidum e) Cytomegalovirus Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics.baskı. s.baskı. Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics.495-524) Chlamydia enfeksiyonları postnatal bulaşarak enfeksiyona neden olurlar. 1992. s. 1992.baskı.462-463) Sadece (e) şıkkı tamamen doğrudur.baskı.Yenidoğanın hemorajik hastalığından korunmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? a) Trombosit infüzyonu b) Heparin c) Doğumda 1 mg K vitamini enjeksiyonu d) Taze donmuş plazma e) Anneye anti-D globulin enjeksiyonu MEDĐTEST Cilt 9.1174-1177) Pulmoner arter stenozu konjenital bir problemdir. 2000 . bunlar arasında yaş ve lökosit sayısı en bağımsız prognostik faktörler olarak saptanmıştır. 1992. e) Oksijen tedavisi ve teofilin uygulaması prematüre bebeklerde apne ataklarının azalmasına neden olur. 14. s. 159. 14.baskı. (c). 14. 1992. d) Apne ani bebek ölümü sendromunun belirleyicisidir. diğer şıklar kısmen doğru olabilir. b) Apne miadında doğmuş bebeklerde olmaz.PEDĐATRĐ Ancak. 14. grup A streptococcus ve Hemophilus 3 aydan büyük bebek ve çocuklarda enfeksiyona neden olur. s.baskı.439-453) (a) şıkkındaki değerler bir bebek için hipoksik değerlerdir. fakat hiperglisemi osmotik diüreze yol açarak dehidratasyon ve azotemiye yol açar.Neonatal sepsis ve neonatal menenjite en sık neden olan etyolojik ajanlar aşağıdakilerden hangileridir? a) Staphylococcus aureus ve Escherichia coli b) Streptococcus pneumoniae ve Hemophilus influenzae c) Escherichia coli ve group B streptococcus d) Escherichia coli ve group A streptococcus e) Pseudomonas ve Klebsiella Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 157.Oksijen tedavisi uygulanan prematüre bir bebekte arteriyel kanda oksijen basıncı için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? a) 45-50 mmHg b) 55-70 mmHg c) 70-100 mmHg d) 100-120 mmHg e) 120-140 mmHg Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 14. 163. 14. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma sebep olur? a) Hipoglisemi b) Hiperglisemi c) Hiperamonemi d) Hiperkloremik asidoz e) Sıvı ihtiyacının yanlış hesaplanması 208 Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics. 158. 1992. s. 14.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda respiratuvar distres sendromu tedavisinin bir komplikasyonu değildir? a) Prematüre retinopatisi b) Bronkopulmoner displazi c) Vasküler embolizasyon d) Pulmoner arter stenozu e) Subglottik stenoz Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. Sayı 4. 1992. 161.495-524) Staphylococcus.baskı. 162.

Aşağıdakilerden hangisi addison hastalığında bulunmaz? a) Kanda üre yüksekliği b) Plazma klorunun düşmesi c) Plazma sodyumunun artması d) Kan glukoz düzeyinin düşmesi e) Kanda potasyum düzeyinin artması Cevap C (Oski’s Pediatrics. Sayı 4. saçlı deride seboreik raş. s. 14. 3.1818) Addison hastalığında hipotansiyon. diabetes insipitus. 1999. 2000 bositopeni ve akciğer hastalığı gibi birçok hastalıklara neden olan kronik bir bozukluktur. 3.baskı.baskı. Son etyolojik teori immünolojik disregülasyondur.1803) Konjenital primer hipotiroidizm’de T4 ve T3 düzeyleri düşük veya sınırdadır. kraniyal kemiklerde zımba deliği manzarası. 1999. s. Bu tabloya aldosteron eksikliğinin eklenmesiyle de plazma sodyu209 . 3. En olası tanı hangisidir? a) Pituiter apopleksi b) Sarkoidoz c) Menenjiom d) Langerhans hücreli histiositozis e) Hemokromatozis Cevap D (Oski’s Pediatrics. 1999.baskı. 1992.Poliüri. yüksek TSH düzeyi d) Düşük T4. c) Süt salgılama refleksi. 164. kranial x-ray’de zımba deliği görünümü saptanmıştır.Yenidoğan sepsisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi sık görülen bir klinik bulgu değildir? a) Ateş b) Beslenmenin bozulması c) Đrritabilite d) Sarılık e) Letarji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. Yenidoğanda ateş genellikle çevresel ısının artması durumunda görülür. 14. 165. anemi. polidipsi ve frontal bölgede ağrı yakınmasıyla başvuran 10 yaşındaki erkek hastada diabetes insipidus tanısı konulmuştur. Tanının kesinlik kazanması için TSH düzeylerinin mutlaka ölçülmesi gereklidir. e) Tamamiyle anne sütü ile beslenen bir bebeğin diyetine sadece su ilave etmek yeterlidir. Birçok kemiklerde lezyonlar.486-487) Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği nedeni ile oluşur.1535) Langerhans hücre histiyositozis soliter veya diffüz lezyonlardaki Langerhans hücrelerinin klonal proliferasyonuna rağmen non-neoplastik bir hastalıktır. s.495-524) Yenidoğan sepsisinde hipotermi daha sık görülür. s.1805) TBG’ı arttıranlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatit Porfuri Methadone Oral kontraseptifler Tamoksifen Perfenazin 5-Fluorouracil Heroin Gebelik Yenidoğan TBG’yi azaltanlar Konjenital (X’e bağlı) Hepatik siroz Nefrotik sendrom Androjenler Glukokortikoidler Nikotinik asit Akromegali Protein-kaybettirici enteropati Protein-kalori malnütrisyonu Hipertiroidizm 168. 3.Anne sütü ile beslenme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bebek beslenmenin ilk 5 dakikasında alacağının %80-90’ını alır. s. dolayısıyla su tutulmasına sebep olur. 1992. Fizik muayenede eksoftalmus. hepatosplenomegali. 169. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics.116-120) Normal. 1992.baskı. s.baskı. 167. tromMEDĐTEST Cilt 9. plazma vazopressin düzeyinin artmasına. s.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidizm için doğrudur? a) Düşük T4 düzeyi b) Düşük 3 ve T4 düzeyi c) Düşük T4. 166. b) Anne sütü genellikle doğumu takip eden ilk 24 saat içinde hazırdır. d) Süt salınımı yeterli oluncaya kadar bebek formül sütle beslenmelidir. normal TSH düzeyi primer Cevap C (Oski’s Pediatrics. miadında doğmuş anne sütü ile beslenen bebeklerin ilave su ve formül süte ihtiyaçları yoktur.Aşağıdakilerden hangisinde Tiroksin bağlayıcı globulin (TBG)’in serum düzeyi azalmıştır? a) Gebelik b) Yenidoğan c) Oral kontraseptif kullanımı d) Tamoksifen kullanımı e) Protein-kalori malnütrisyonu Cevap E (Oski’s Pediatrics.PEDĐATRĐ Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. prolaktin salınımı ile uyarılır.baskı. düşük TSH düzeyi e) Düşük T4. 14. plazma hacminin azalması ve glomerüler filtrasyon hızının düşmesi sonucu kan üre düzeyi yükselir. 1999. Eğer primer olarak tiroid bezi hipotiroid durumdan sorumlu ise TSH konsantrasyonu yüksektir ve gittikçe yükselir.baskı. Plazma hacminin azalması.

Bu bebeklerin de tedavi edilmesi gereklidir. hiperfosfatemi meydana gelir. halsizlik. s. 171. 1999. 173. Çoğunlukla hipotiroid olacağından araştırılmalıdır ve tedavi edilmelidirler. ADH antagonistlerin kullanılması.1793) Diabetik ketoasidozun klinik bulguları. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Endemik iyot eksikliğine bağlıdır. hiperventilasyon. Hastalık X’e bağlı dominant veya otozomal dominant şeklinde aktarılabilir.1620) Psödohipoparatiroidizm neden görülür genetik bir hastalıktır. Ateşin saptanması enfeksiyon düşündüren en önemli bir bulgudur.baskı. 1999.2 altına düştüğünde gözlenir. s. Çoğunlukla Graves hastalığı olan annelerden doğmuşlardır. s. ortalamasının değerlendirilmesi Cevap A (Oski’s Pediatrics. Bunun için günlük 210 sıvı alımının azaltılması tuz ve protein alımının arttırılarak bunların atılımı esnasında sıvı atılımının da sağlanılması. 1999. Plazmaferez bir hacim azaltma yöntemi olmasına rağmen uygunsuz ADH’e bağlı hipervolemide kullanılmaz. 174. kusma e) Karın ağrısı Cevap C (Oski’s Pediatrics. Ateş bazen enfeksiyon mevcudiyetinde bile bulunmayabilir. 1999. dikkatli bir şekilde diüretiklerin kullanılması uygulanabilecek yöntemlerdir.PEDĐATRĐ mu ve klor düzeyleri düşer. Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi bulunmaz? a) Hipoglisemi b) Eozinopeni c) Lökositoz d) Đdrarda kortikosteroid atılımının artması e) Glukoz tolerans bozukluğu MEDĐTEST Cilt 9. b) Tiroid hormon biyosentezinde defekt olabilir. c) Annenin guatrojen maddeler alması söz konusudur.baskı. 175. Plazma C peptit beta hücre fonksiyonunu gösterir. 1999.Aşağıdakilerden hangisi diabetik ketoasidoz komasında bulunmaz? a) Hipotermi b) Kussmaul solunum c) Hipernatremi d) Bulantı. Aşağıdakilerden hangisi tedavide kullanılmaz? a) Sıvı alımının kısıtlanması b) Hipertonik tuzlu su (%3’lük) verilmesi c) Diüretiklerin kullanılması d) ADH antagonistlerin kullanılması e) Plazmaferez Cevap E (Oski’s Pediatrics. 3. Kortizol insülin üzerindeki antagonist etkisinin olmaması nedeniyle hipoglisemi meydana gelebilir. Bu yüzden diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğinin değerlendirilmesinde iyi bir yöntemdir. Bu bulgu genellikle pH: 7. hipertiroid ve ötiroid olabilir. Plazma ve idrar glukoz ölçümleri gün içinde değişikliklerinden dolayı kısa bir zaman süreci içinde diabet kontrolünde kullanılabilirler. d) Bebek hipotiroid. Sayı 4.baskı. polidipsi. Ayrıca hikayede poliüri. 3. 172.10 günlük bir yenidoğan bebekte guatr saptanmıştır. 2000 . Serum parathormon seviyesi yükselir ve sonuç olarak hipokalsemi. pH 7’den daha düşük değere indiğinde derin asidozun solunum merkezine baskılayıcı etkisiyle solunum hızı azalır irregüler hal alır. bulantı. e) Tedavi gerektirmez. 3. Ayrıca psödohipoparatiroidizm’de özellikle bazal ganglionlar da kalsifikasyon görülebilir. s.Menenjit nedeniyle tedavi edilen 6 yaşındaki kız olguda uygunsuz ADH salgılanması bulguları saptanmıştır. Derin ve hızlı solunum metabolik asidozu kompanze etmek için oluşur. nefesde aseton kokusu ve intravasküler volümde azalma ve bunun muayene bulgularıdır. Cevap E (Oski’s Pediatrics.2206) Uygunsuz ADH salınımının tedavisinde hipervolemi ve hiponatremi düzeltilmeye çalışılır. 170.Aylar boyu süren Tip-1 diyabeti olan bir olguda diyabetin iyi kontrol edilip edilmediğini gösteren en iyi laboratuvar bulgusu hangisidir? a) Hb A1c konsantrasyonu b) Plazma C peptit konsantrasyonu c) 24 saatlik idrar glukoz atılımının ölçülmesi d) Spot idrarda glikoz ölçülmesi e) Gün boyunca ölçülen kan şekeri. 3. s. kusma ve karın ağrısı bulunabilir. 3. Konjenital hipertiroidili bebeklerde de guatr bulunabilir.baskı.1803) Guatrlı doğan bir bebek hipotiroid ve hipertiroidili olabileceğinden hiçbir zaman kendi haline bırakılmaz. Aldosteron eksikliği plazma potasyum düzeyinin artmasına sebep olur. tehlikeli hiponatremi var ise hipertonik sıvı kullanılmasının düşünülmesi.baskı.1793) Hemoglobin A1c (HbA1c) oluşum hızı eritrosit yaşam süresi boyunca plazma glukoz konsantrasyonu ile orantılıdır.Obezite nedeniyle başvuran 10 yaşında erkek hastada Cushing sendromu tanısı konulmuştur. Diabetik ketoasidozda sıklıkla hipotermi mevcuttur.Aşağıdakilerden hangisi psödohipoparatiroidizm’de görülmez? a) Hipokalsemi b) Serum parathormon düzeyi yüksekliği c) Radyografide 4’üncü metakarpal kısalığı d) Hiperkalsemi e) Hiperfosfatemi Cevap D (Oski’s Pediatrics. Diabetik kontrol açısından yararı yoktur.

178.baskı.10 yaşındaki kız çocuğu 15 dakikadır devam eden jeneralize tonik-klonik konvülziyon ile acil servise getirildi. Zimmerman. Bir yıl önce uygulanan diş çekimi sonrasında hiçbir komplikasyon gelişmediği öğrenildi. 117:1-15) Duchenne müsküler distrofi X’e bağlı resesif geçişli bozukluktur. Nöbet MEDĐTEST Cilt 9. 2. 34: 134-140) Ateş fokal nöbet ve paralizi daha çok ensefalit tablosunu destekler: Enterovirüsler ve Herpesvirüsler etyolojide özellikle rol alan ajanlardır.3 yaşındaki erkek çocuk ateş ve uzun süren fokal nöbeti takiben stupor halinde yatırıldı. parsiyel tromboplastin zamanı e) Sinüs grafisi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 14. -Tek kanallı nasal obstrüksiyon ve tekrar eden burun kanamaları jüvenil nazofaringeal angiofibrom düşündürür. s. 1992. Molecular genetics of Duchenne and Becker muscular dystrophy. s.baskı. Lancet. Beyin MRI herpes ensefalitinde en faydalı tanı aracıdır. sonra durdurulabilir. Pediatric Otolaryngology. Koagülasyon çalışmaları muhtemelen normal bulunacaktır. 1990. Munro. Fizik muayenede gözlerde sağa deviasyon ve sol hemiparezi bulundu. -Anterior rinoskopi normal olduğu için nazal biopsi ihtiyacı yoktur. Genellikle hiperglisemi görülür. Stool. 14. Pediatric Critical Care. s.3 yaşında bir erkek çocukta Duchenne müsküler distrofi tanısı koydunuz. -Fenobarbital ve Fenitoin nöbetin devamı durumunda ilk ilaçtan daha sonra tercih edilir. Bu hastalığın kalıtım şekli nedir? a) Otozomal dominant b) Otozomal resesif c) Mitokondrial DNA’da nokta mutasyonu d) X’e bağlı dominant e) X’e bağlı resesif Cevap E (Darras. Cameron. 3. 2000 ilacın intravenöz verilmesinden 2-3 dk. Bluestone. Hava ve damar yolunun açılması yeterli oksijenizasyon sağlanmasını takiben nöbeti kontrol etmek için başlangıçta tercih edilecek ilk ilaç hangisi olmalıdır? a) Lorazepam b) Paraldehit c) Fenobarbital d) Fenitoin e) Sodyum valproat Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics. 337:189-192. Rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis by nested polymerase chain reaction assay of cerebrospinal fluid. yabancı cisimde akla gelmektedir. Klasik bulguları saptamak için her 1-2 günde bir seri görüntüleme yapmak gerekir. Herpes simplex virus encephalitis: Problems in diagnosis.788-789) Adölesan dönemde.baskı. -Sinus hastalığını düşündüren semptom ve fizik muayene bulgusu yoktur. kurusoğuk çevre ısısı. Wallace. J Pediatr 1990. 176. Fizik muayene ve anterior rinoskopi normal bulundu. Dev Med Child Neurol 1992.baskı. Temporal lobdaki ve frontal lobdaki ödematöz ve hemorajik değişiklikleri en iyi gösteren yöntemdir. Skoldenberg. Damar yolu açılamaz ise rektal verilebilir.PEDĐATRĐ Cevap A (Oski’s Pediatrics. s.1813) Cushing sendromunda klinik bulgular kortizolun aşırı sekresyonuna bağlıdır.1501-1503. -Tekrar eden burun kanamalarında travma. kız çocuklar taşıyıcı olmaktadır. s. Fuhrman. Sayı 4. Aşağıdakilerden hangisi en acil uygulanması gereken nörodiagnostik testtir? a) ANA titresi b) Serebral anjiografi c) BOS viral kültürü d) Beyin MRI e) Lyme hastalığı için serolojik test Cevap D (Aurelius. Beyin omurilik sıvısı incelemesi viral meningoensefalit düşündürdü. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu hastanın evaluasyonunda size en fazla yardımcı olacaktır? a) Kanama zamanı b) Nasal biyopsi c) Nazofaringoskopi d) Protrombin zamanı. 1999. 179. -Paraldehit ilk ilaç olarak tavsiye edilmez. Lorazepam etki süresi daha uzun olduğu için diazepama tercih edilir. -Sodyum valproat status epileptikusun kontrolünden çok nöbetlerin uzun süreli tedavisinde tercih edilir. Diğer antikonvülzanlara direnç durumunda daha sonra kullanılabilir.586.595-604) -Lorazepam veya diazepam hızlı antikonvülzif etkisi nedeniyle ilk seçilecek ilaçtır. X kromozomunun kısa kolunda geniş bir bölgede lokalize olmuştur (Xp 21). Scheetz. Johansson. 211 . 1992. Nazofarenks bu nedenle dikkatle muayene edilmelidir.13 yaşındaki erkek çocuk sol tarafında ciddi nasal obstrüksiyon ve birkaç yıldır süren rekürrent epistaksis şikayeti ile getirildi. Erkek çocuklar etkilenirken. 1991. -Komplikasyonsuz diş çekimi olması kanama diyatezinden bizi uzaklaştırdı. 1992. Kortizol normalde kan glikozunu arttırır. 177.

1990.baskı. Nelson.Miadında doğan bebek ilk günde safralı kusmaları nedeniyle getirildi. -Streptococcus pneumonia %60 oranda ciddi sepsis etkeni olarak bulunmuştur.baskı. H.182-183. s. influenza tip B aşısında infant döneminde önerilmelidir. Erkek çocukta olur ve kalp hastalığı genellikle görülmez. s.Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu en sıklıkla hangi dönemde teşhis edilir? a) Đnfant dönemi b) Okul öncesi dönemi c) Đlkokulun başlangıç dönemi d) Orta okul dönemi e) Lise dönemi Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 184.920. aortada dissekan anevrizma görülür. Pulmoner stenoz sıktır. 1992.baskı. pulmoner stenoz görülebilir. 3. bağırsak sesleri hiperaktif. Aort koarktasyonu sıktır. 14. Noonan sendromu’nda boy kısadır. s. 1990. 1992.baskı. 1991. Biliyer atrezide kusma olmaz ve safra ince bağırsağı geçemez.67-69) Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu sıklıkla okula başlangıçtan itibaren tespit edilen durumdur. -Preoperatif en az 1 ay önce polivalan pnömokok aşısı verilmelidir. Bricker. 6.16 yaşında. Đntussepsion 1 aydan önce nadirdir. Principles and Practice of Pediatrics. William sendromu’nda aortik stenoz. s. Aşağıdakilerden ilk olarak hangisini uygulamak gerekir? a) Preoperatif eritromisin b) Preoperatif penisilin c) Preoperatif pnömokok aşısı d) Postoperatif haemophilus influenza aşısı e) Postoperatif Hepatit B aşısı Cevap C (Committee on Infectious Diseases. Mcnamara. Marfan sendromunda aortada dilatasyon. Bu aşılar acil splenektomi sonrasında uygulanmalıdır. 19. s.Human immunodeficiency virus ile enfekte çocukta aşağıdaki patojenlerden hangisi en sıklıkla ciddi enfeksiyon sebebi olur? a) Cryptococcus neoformans b) Mycobacterium tuberculosis c) Pneumocystis carinii d) Toxoplasma gondii e) Yersinia enterocolitica Cevap C (Hauger. Aşağıdaki sendromlardan hangisini öncelikle düşünürsünüz? a) Klinefelter b) Klippel feil c) William d) Noonan e) Marfan Cevap E (Garson.PEDĐATRĐ 180. s.1757-1788) Pneumocystis carinii HIV enfekte çocuklarda en sık fırsatçı enfeksiyon etkenidir. Nelson Textbook of Pediatrics. Meningokok. Textbook of Pediatrics Infectious Diseases. Rudolph’s Pediatrics. 1992. 183. MEDĐTEST Cilt 9. s. Oski. PDA’da görülebilir.656.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. Feigin. Otopside aortun geniş.baskı. s.baskı. influenza. Cherry. 14. aortik regürjitasyon. 1991.1289) Splenektomili hastalarda.Herediter sferositoz tanısı ile takip edilen 9 yaşındaki kız çocuğa splenektomi kararı aldınız. American Academy of Pediatrics. 19:421436. Klinefelter sendromu 47 XXY’dir. rektumda mekonyum mevcut ve akciğerlerde bilateral raller mevcuttu. -Preoperatif antibiotik kullanımı da profilakside önerilmektedir. 1991. 182. Fizik muayenede batın distandü. 14. Pnömoni sık ve fataldır. 1992.52-53. Pediatr Ann 1990. 14. 22. Powell.2397-2400. 2000 . Sayı 4. PDA. 180 cm boyunda kız çocuğu voleybol oynarken ani olarak ölüyor. Neisseria meningitidis de sepsis sebebidirler. Bu bebek için ilk akla gelecek tanınız nedir? a) Biliyer atrezi b) Đntussepsiyon c) Pilor stenozu d) Đnce bağırsak obstrüksiyonu e) Trakeo-özofageal fistül Cevap D (Schaffer&Avery’s Diseases of the Newborn. Diğer ajanlarda fırsatçı enfeksiyonlara neden olur.baskı. The Science and Practice of Pediatric Cardiology. s. Bu çocuklarda profilaksi trimetoprim-sulfometoksazol ile yapılır. H. 181.1746-1747) Marfan sendromu otozomal dominant geçişli bir bağdokusu hastalığıdır. 1992. s. Textbook of Pediatrics.474) Safralı kusma öncelikle ince bağırsak obstrüksiyonunu düşündürür. 212 Trakeo-özofageal fistül ve pilor stenozunda safralı kusma olmaz. Infectious complications in children with HIV infection. Hepatit B aşısı da preoperatif önerilmektedir. mitral valvde prolapsus. dissekan aort anevrizması ve aort kapağının dilate ve yetersiz olduğu görülüyor. Klipel Feil Sendromu’nda VSD.

yutma güçlüğü ve artmış boğaz ağrısı şikayetleri ile getirildi. Hathaway. s.1388. 2. b) T-cell olanlarda mediastinal kitle sıktır. b) DIC’te PT ve APTT uzamıştır. Normal Sideroblastik Anemi* Yüksek ya da normal Normal ya da yüksek Yüksek Yüksek Artmış Yüksek Normal Kronik hastalık Anemisi** Düşük Düşük ya da normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Azalmış Yüksek Normal Normal * Trombositopeni ve nötropeni hastalık ilerledikçe gelişir. Nelson Essentials of Pediatrics. kanama zamanı normaldir.baskı. 1992.Aşağıdakilerden hangisi renal osteodistrofi bulgusu değildir? a) PTH artışı b) Alkalen fosfataz artışı c) Hiperfosfatemi d) Hiperkalsemi e) Osteopeni Tablo 23. s. ** Sıklıkla normokrom.4oC yükselmesi. 1996. 187.1058. s. Sayı 4.Demir eksikliği anemisi hakkında yanlış olanı seçiniz.1422-1429. d) En sık relaps yeri yumuşak dokudur. d) Faktör V ve X ortak yolda yer alır. Ersoy. Groothuis. s.478-479) Bakteriyel trakeit. 1993. c) Prognozda en önemli faktör lökosit sayısı ve steroide yanıttır. c) Hemofilide PT uzamıştır. e) PT ekstrensek yolu ölçer. s. 2000.baskı.Çocukluk çağı ALL’si için yanlış olanı seçiniz. Hay. %25’i mikrositik *** RDW eritrositlerin anizositozunun (farklı büyüklükler) derecesini ölçer. e) Sıklıkla kromozomal anomaliler (translokasyon gibi) bulunur. MEDĐTEST Cilt 9.1501. Serum komplemanı özgül olarak normaldir. Paisley. 15. 14.PEDĐATRĐ 185. 15. 1997.285) Hemofilide protrombin zamanı normal. 11. Tanınız nedir? a) Bakteriyel trakeit b) Krup c) Peritonsiller apse d) Retrofaringeal apse e) Trakeal yabancı cisim Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics.Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 3 yaşındaki kız çocuk. 2 saat önce ateşinin 39. 188. Current Pediatric Diagnosis&Treatment. s. Nelson Essentials of Pediatrics. Mikrositik anemilerin ayırıcı özellikleri Testler Serum demiri Serum demir bağlama kapasitesi Serum ferritini Đlik demir depoları Đlik sideroblastları Serbest eritrosit protoporfirini Hemoglobin A2 veya F Eritrosit dağılım genişliği (RDW)*** Demir eksikliği anemisi Düşük Yüksek Düşük Düşük ya da yok Azalmış ya da yok Yüksek Normal Yüksek Talassemi Normal Normal Normal ya da yüksek Normal ya da yüksek Normal ya da artmış Normal Yüksek β-tal.baskı. b) MCV düşüktür. krup. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics. nefrotik sendromun en sık görülen şeklidir.baskı. a) En sık L1 tipi görülür ve prognozun iyi olduğu tiptir. s. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics. 1996.Aşağıdaki şıklardan yanlış olanı seçiniz. peritonsiller ve retrofaringeal apse benzer semptomları verir. 2000 213 . c) Ferritin düşüktür. normal α-tal. Yan boyun grafisinde posterior faringeal duvarda yumuşak doku şişliği gözlendi. s.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. PTT uzun. 186.522) Bkz. 2.Aşağıdakilerden hangisi genellikle hematüri nedeni değildir? a) Alport sendromu b) Hiperkalsiüri c) Ürolitiyazis d) Glomerulonefrit e) Minimal change nefrotik sendrom Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics. 190. Çocuk Hastalıkları. Cevap D (Cin.baskı.598) Minimal değişiklik nefrotik sendrom (MDMS). a) Transferrin saturasyonu düşüktür. 189. Hipertansiyon seyrektir. 15.470. a) APTT intrensek yolu ölçer.baskı. Nelson Essentials of Pediatrics. d) RDW azalmıştır. 2. Tablo 23. s.558) Nüksler en sık kemik iliğinde ortaya çıkar. Radyografideki görünüm retrofaringeal apseyi telkin eder. Hematüri bazen bulunur ama geçicidir. e) MCH düşüktür. 1996.baskı. s.

PEDĐATRĐ

Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1520; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.325) Renal osteodistrofi, hemen her zaman kronik böbrek yetmezliğinde görülür. GFR azalmasıyla fosfat atılımı azalır (hiperfosfatemi), bağırsaklardan kalsiyum absorbsiyonu azalmasına bağlı hipokalsemi, yüksek alkalen fosfataz aktivitesi ve sekonder hiperparatiroidizm ile beraberdir. Hipokalsemiye bağlı osteomalazi, hiperfosfatemiye bağlı osteoskleroz görülür. 191.Aşağıdakilerden hangisi Dissemine (milier) tüberküloz için yanlıştır? a) Milier tüberküloz genellikle tüberküloz enfeksiyonunun başlangıcından 2-6 hafta sonra görülür. b) Primer pulmoner tüberkülozun reaktivasyonu sonucu da ortaya çıkabilir. c) Vakaların tümünde tüberkülin cilt testi (PPD) (+) dir. d) Bebeklerde, malnütrisyonu ve immün yetmezliği olan çocuklarda daha sıktır. e) Karaciğer, dalak, akciğer en fazla olmak üzere meninkslere, böbrek, kemik ve diğer organlara tüberküloz basili yayılabilir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.834-847; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.336) Miliyer tüberküloz geniş bir hematojen yayılım ile birden çok organın infeksiyonunu belirtir. Miliyer tüberküloz da ani başlayan ateş, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, lenfadenopati, gece terlemeleri ve hepatosplenomegali görülür. Diffüz bilateral pnömoni her zaman vardır ve olguların yaklaşık %30 kadarında menenjit saptanır. Anemi, monositoz, trombositopeni, hiponatremi, hipokalemi ve karaciğer işlev testlerinde bozukluk genellikle görülür. Akciğer filminde yaygın infeksiyonu gösteren bilateral miliyer infiltrasyonlar vardır. Tüberkülin deri testi anerji sonucu yanıtsız olabilir. Tanı koymak için karaciğer ya da kemik iliği biyopsisine gerek olabilir. 192.Aşağıdakilerden hangisi sekretuvar ishal nedenidir? a) Salmonella b) Şigella c) Enteroinvazif E.coli d) Enterohemorajik E.coli e) V.kolera Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.789-800) Sekretuvar diyare; kolera, ETEC, karsinoid, nöroblastoma, doğumsal klorür diyaresi, Cl. difficile ve cryptosporidiosisde görülür. 214

193.Aşağıdakilerden hangisi en sık ishal nedenidir? a) Rotavirus b) Enterotoksijenik E.coli c) V.kolera d) Salmonella e) Campylobacter jejuni Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.914-916; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.182) Bkz. Tablo 24. 194.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Astmada erken immun cevap bronkokonstriksiyona neden olur. b) Astmada erken immun cevap B2 agonistlerle tedavi edilir. c) Astmada geç immun cevap bronş mukozasında lenfosit ve eozinofil infiltrasyonuna neden olur. d) Geç immun cevap steroidlerle tedavi edilir. e) Ağır astmanın tedavisinde steroidin yeri yoktur.

Tablo 24. Çocuklarda akut diyare sebepleri
I. Enfeksiyonlar A. Viral enfeksiyonlar: -Rotavirus (%50) -Norwalk benzeri virus -Diğerleri B. Bakteriyel enfeksiyonlar: -E. coli (ETEC, EPEC, EIEC, EHEC ve EAEC) (%25) -Salmonella (%10) -Shigella (%5) -Diğerleri (Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahemolitikus, V.cholera, Clostridium perfiringens) C. Protozoan ajanlar: -Giardia lamblia -Enteromoeba histolytica -Criptosporidium D. Helmintler: -Ascaris lumbricoides -Enterobius vermicularis E. Mantarlar -Candida albicans II. Metabolik bozukluklar: -Çölyak hastalığı -Familyal klorür diaresi -Disakkaridaz yetersizlikleri III. Nutrisyonel sebepler: -Hiperosmolar süt formülleri -Đnek sütü proteinine intolerans IV. Antibiyotik etkisi V. Neoplastik hastalıklar -Ganglionöroma -Lenfoma VI. Psikolojik stres

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.109) Status astmatikus ve tedaviye cevap vermeyen inatçı astma vakalarında steroid kullanılır. 195.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) FEV1 (1 sn’deki zorlu expiratuvar volüm) büyük ve orta çaplı bronşlar hakkında fikir verir. b) FEF25-75 (Zorlu vital kapasitenin %25-75’i arasındaki ortalama akım) orta ve küçük çaplı bronşlar hakkında bilgi verir. c) PEF (Expiratuvar zirve akım hızı) küçük bronşlar hakkında bilgi verir. d) Egzersiz testi bronşiyal hiperaktiviteyi ölçer. e) Reversibilite testi bronşiyal astmada B agonistlere cevabı gösterir. Cevap C (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.628-641; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.435) PEF, zorlu ekspiryum sırasında ulaşılan en yüksek hava akım hızını ölçer. Bu değer daha çok büyük havayollarındaki hava akımının ölçüsü olup, büyük oranda hastanın eforuna bağımlıdır. 196.Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yenidoğan taramasında AF 508 mutasyonu araştırılır. b) Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu, mekonyum plug, mekonyum peritoniti saptanabilir. c) Ekzokrin pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyon görülür. d) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve sık akciğer enfeksiyonu görülür. e) Terde CI konsantrasyonunun ≥60 mEq/L oluşu tanı koydurucudur. Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1239-1251; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.208,209,210) Kistik fibrozis (KF) en sık öldürücü genetik hastalıktır. Otozomal resesif olarak kalıtılır. Geni 7. kromozomun uzun kolunda yer alır. KF’de hava yollarında tuz absorbsiyonu artar. Sonuçta sudan fakir, temizleyici etkisi olmayan sekresyon oluşur. Bu oluşum stafilokok ve psödomonas üremesi için uygun bir ortam yaratır. Pankreasta ise NaCO3 ve su sekresyonu yapılamaz, pankreasta enzim birikir. Sonuçta pankreatik otodijesyon başlar. Bağırsakta Clve su sekresyonunun olmaması nedeniyle sekrete edilen müsin ve makromoleküller kriptleri tam örtmez. Sonuçta bağırsak obstrüksiyonları gelişir. Aynı etkiyle hepatobiliyer sistem obstrüksiyonları da gelişir. Kistik fibroziste solunum epiteli klora aşırı impermeabldır. Na+ reabsorbsiyonu artar. Akciğer tutulumu %90 oranında görülür. Kronik bronşit tablosu gelişir. Pekçok hastada H. influenza, S.aureus
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

veya P. aeruginosa kolonize olur. Öksürük, balgam, hiperinflasyon, bronşiektazi hatta akciğer yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Belirgin akciğer hastalığı olanlarda çomak parmak olur. Kistik fibrozislilerin çoğunda hayatın ilk yıllarında egzokrin pankreas yetmezliği vardır. Tedavi edilmeyen hastalarda malabsorbsiyona bağlı olarak meydana gelen maldijesyon, steatore (çok yağlı, kötü kokulu, yapışkan gayta) ve pek çok sekonder yetmezlik durumu (Vitamin K ve E) meydana gelir. %7-10 hastada mekonyum ileusu ile çocuk doğar. Daha yaşlı hastalarda bağırsak obstrüksiyonu, maldijesyon, abdominal distansiyon, kusma, perforasyon bağırsak seslerinin azalması veya kaybı ile karakterize mekonyum eş değeri ileus meydana gelebilir. Ter testi %98 vakada pozitiftir. Ter testinde 60 mEq/lt üzerindeki değerler pozitifken, 50-60 mEq/lt arası değerler şüpheli, 50 mEq/lt altındaki değerler ise negatif olarak değerlendirilir. Ter testi dışında, pankreas enzim eksikliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aile öyküsü de faydalıdır. 197.Đnflamatuvar bağırsak hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ülseratif kolitte, kolon yanında üst gastrointestinal sistem (GĐS) ve ince bağırsaklar da tutulmuştur. b) Crohn hastalığında tüm GĐS değişik derecelerde tutulabilir. c) Kolitis ülserozada tutulan bölgeler arasındaki mukoza sağlamdır. d) Perianal hastalık daha çok kolitis ülserozayı akla getirir. e) Crohn hastalığında kanser riski artmıştır. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1080-1087; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.195) Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin herhangi bir kısmını (ağızdan anüse) tutabilirken, ülseratif kolit kolonik bir hastalığa yol açar. Her iki durumda da ekstraintestinal belirtiler (poliartiküler artrit, perikolanjit, kronik aktif hepatit, sakroileit, piyoderma gang-renozum, eritema nodozum, nefrolitiazis ve iritis) sıktır. 198.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Koplik lekeleri kızamık için patognomoniktir. b) Kabakulakta en sık submandibuler ve sublingual bezler tutulur. c) Rubella aşısı 12-15 aylık bebeklere kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşısı olarak uygulanır. d) Varisella-Zoster virüsü ile primer enfeksiyon su çiçeğine, dorsal kök ganglionlarındaki latent virüsün reaktivasyonu herpes zostere neden olur. e) Parvovirüs B-19 virüsünün direkt etkisi ile transient aplastik kriz, postenfeksiyöz immün cevaba bağlı olarak döküntü (5.hastalık) gelişir. 215

PEDĐATRĐ

Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.873-875; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.152) Kabakulak %30-40 vaka subklinik seyreder. Semptomlar ortaya çıktığında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, düşkünlük, parotis bezinde ağrı ve şişme ile karakterize olur ve bu 3-7 günde sonlanır. Palpasyonla ve stimülasyon ile parotis bezindeki ağrı artar. Stenon kanalı civarında şişme ve eritem meydana gelir. Farinks, larinks, manibriumun üzerindeki göğüs kısmında ödem meydana gelebilir ve muhtemelen lenfatik tıkanmaya bağlıdır. Submandibuler bez de olaya iştirak edebilir. Bu beze ait Wharton kanalı ağzı da şişebilir. Sublingual bezler daha az tutulur. 199.Yenidoğan döneminde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup B streptokoklar b) Listeria monositogenez c) E.coli (K1+) d) Neisseria menenjitis e) a,b,c Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.528-537; Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.330) Yenidoğanda en korkulan bakteriyel infeksiyondur. Yenidoğan menenjitinde nörolojik sekel oranı çok yüksektir. Menenjit, sıklıkla sepsis ile birliktedir. Yenidoğan menenjitinin en önemli etkenleri E.coli ve B grubu streptokok (GBS) serotip 3’tür. Daha az sıklıkla listeria, klebsiella, enterobacter, proteus, parakolon, diğer streptokoklar (A, D, E, viridans), stafilokoklar (aureus, epidermidis), salmonella, citrobacter de etken olabilirler. Yenidoğan döneminin sonunda ve küçük sütçocuklarında H. influenzae, pnömokok ve meningokok menenjiti görülebilir. Ateş yükselmesi, irritabilite, hareketsizlik, solukluk ve beslenme güçlüğü ilk belirtilerdir. Gergin, kabarık ve bazen pülsasyon verebilen bir fontanel, ense sertliği, çığlık atma şeklinde ağlamalar ve nihayet konvülziyonlar daha geç ortaya çıkan ana belirtileri oluşturur. Tonus değişiklikleri hipotoni veya hipertoni şeklinde olabilmektedir. Fokal nörolojik bozuklukların varlığı genellikle merkezi sinir sisteminde harabiyet işaretidir. Her vakada başlangıçta ve aralıklarla baş çevresi ölçülmeli ve izlenmelidir. Ventrikülit ve bunun yol açabileceği hidrosefali beyinde kortikal atrofi, beyin absesi, yenidoğan menenjitinde oluşabilecek komplikasyonlardır. Tanı serebrospinal sıvının incelenmesi ile konulur. 200.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lesitin/sfingomyelin oranı 2’den büyükse akciğer matürdür. 216

b) Grup B streptokok enfeksiyonlarında Respiratuvar Distress Sendromunda (RDS) olduğu gibi akciğer grafisinde retikülogranüler görünüm saptanabilir. c) RDS’de akciğerde sürfaktan eksikliği temel patolojidir. d) Asfikside sürfaktan yapımı artmıştır. e) Diabetik anne çocuklarında RDS riski artmıştır. Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.476-484; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.65) Asidoz ve asfikside sürfaktan sentezi azalır. 201.Aşağıdakilerden hangisi laktik asidoz nedenlerinden değildir? a) Kardiyak arrest b) Şok c) Hipoksemi d) Generalize konvülziyon e) Takipne Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.202-204; Nelson Essentials of Pediatrics, 2.baskı, s.591) Bkz. Tablo 25. 202.Aşağıdakilerden hangisi hipopotasemi yapmaz? a) Đnsülin b) Aldosteron eksikliği c) Diüretikler d) Adrenalin e) Alkaloz Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.194) Aldosteron böbreklerden Na+ tutulumu ve K+ atılımı yapar. Aldosteron eksikliğinde K+ böbreklerden atılamadığından hiperpotasemi olur.

Tablo 25. Laktik asidozun etiyolojisi
Tip A Doku hipoksisi Tip B Sistemik hastalıklar Şok, asfiksi, karbon monoksit zehirlenmesi Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği, malignite, kasılmalar, D-laktat üreten bağırsak florası Biguanidler, fruktoz, etanol, salisilat, metanol, etilen, glikol Tip I glikojen depo hastalığı, privat karboksilaz eksikliği, privat dehidrogenaz eksikliği; mitokondrial miyopati, laktik asidemiler ve diğer mitokondria defektleri

Đlaçlar Doğumsal bozukluklar

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

PEDĐATRĐ

203.Konjenital hipotiroidinin en sık sebebi nedir? a) Tirotiropin reseptör bağlayıcı antikorlar b) Tiroid disgenezisi c) Tiroksin sentez bozukluğu d) Deiyodinizasyon defekti e) TSH eksikliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1589-1594; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.335) Tiroid aplazisi, hipoplazisi veya ektopik tiroid dokusu (tiroid disgenezisleri) konjenital hipotiroidizmin en sık sebepleridir. Tiroid disgenezislerinin meydana gelmesinde genetik faktörler önemlidir. HLA DW24 ile konjenital hipotiroidizm arasında yakın alaka vardır (68 kat daha fazla meydana gelir). Konjenital hipotiroidizmde kız/erkek oranı 2.5/1 kadardır. Ailelerinde tiroid hastalıkları insidansı daha yüksektir. 204.Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın hiperbilirubinemisinde albumine bağlanmada yarışıp serbest bilirubini arttıran durumlardan değildir? a) Alkaloz b) Penisilin c) Analjezikler d) Heparin e) Furasemid Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1129-1130; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.68) Asidozda, bilirubinin albumine bağlanması azalarak, serbest bilirubin miktarında artış olur. 205.Aşağıdakilerden normaldir? hangisinde anyon gap

Tablo 26. Anyon gap ve asidoz
Asidoz olmaksızın anyon gap’te artma -Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer katyonlarda azalma -Albümin ve diğer anyonlarda artma, yüksek doz karbenisilin Asidozla beraber anyon gap’te artma -Endojen anyonlarda artma: Laktat, sülfat, fosfat (üremi), ketonlar (diabetes mellitus) -Egzojen asitlerde artma: Salisilat, metanol etanol, paraldehit Asidozla beraber normal anyon gap -Bikarbonat kaybı: Diyare, renal tübüler asidoz, karbonik asit inhibitörleri, üreterosigmoidostomi, dilüsyonel asidoz, pankreatik fistül Asidoz olmaksızın azalmış anyon gap -Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve bromid’de artma -Albüminde azalma

a) Diyabeti ketoasidoz b) Laktik asidoz c) Salisilat zehirlenmesi d) Renal tübüler asidozlar e) Akut böbrek yetmezliği Cevap D (Nelson Textbook of Pediatrics, 15.baskı, 1996, s.1504-1506; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.25) Bkz. Tablo 26. 206.HLA B27 pozitifliğinin eşlik ettiği JRA tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sistemik JRA b) Poliartiküler RF (-) JRA c) Poliartiküler RF (+) JRA d) Oligoartiküler JRA, Tip 1 (erken çocukluk) e) Oligoartiküler JRA, Tip 2 (geç çocukluk) Cevap E (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.613; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.122-123)
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Tip II, genellikle 8 yaş üzerinde gözlenir. Asimetrik alt ekstremite eklem tutulumu söz konusudur. Entesopati sık meydana gelir. Kalça eklemi sık tutulur. En sık tutulan eklemler, diz, ayak bileği, 1. metatarsofalengeal eklemlerdir. Pekçok çocukta aşağı sırt ağrısı, immobilizasyon sendromu, psöriazis, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ankilozan spondilit, reaktif artrit aile hikayesi pozitiftir. Motor ve mental performans azalmıştır. Egzersiz kapasitesi azalmış, düşkünlük, sürekli ağrı, bazen kilo kaybı, ateş, anoreksi, diffüz artralji, miyalji gibi sistemik semptomlar bulunabilir. Hastalığın ilk yıllarında aşağı sırt ağrısı yoksa da, tendon ve ligamentlerin bağlanma noktalarında ağrılı inflamasyon olabilir. Plantar fasia, diz civarı ve aşil tendonunda ağrı meydana gelir. Üveit, akut nitelikte ve nondestrüktif olabilir. Görmede azalma ve eritem olur. Bağırsak hastalıkları ve Reiter sendromu özellikle meydana gelebilir. Ankilozan spondilite dönebilir. RF ve ANA negatiftir. Belirgin sedimentasyon artışı ve hemoglobin azalışı vardır. HLA B27 pozitif olabilir. 207.Aşağıdakilerden hangisi modifiye Jones kriterleri-ne göre akut romatizmal ateşin minör tanı kriterlerinden biri değildir? a) ASO yüksekliği b) CRP pozitifliği c) Sedimentasyon yüksekliği d) PR uzaması e) Artralji Cevap A (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.642; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.254) Bkz. Tablo 27. 217

PEDĐATRĐ

Tablo 27. Modifiye Jones kriterleri
Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon, CRP, ASO)

209.Fallot tetralojisinde görülen hipersiyanotik atak tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Morfin, digoksin, propranolol b) Bikarbonat, morfin, propranolol c) Digoksin, furosemid, oksijen d) Kaptopril, digoksin, furosemid e) Dopamin, furosemid, kaptopril Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1149; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.245) Fallot tetralojisinde hipersiyanotik spell’ler şu şekilde tedavi edilir: 1. Hasta sakinleştirilir. Diz göğüs pozisyonunda tutulur. 2. Oksijen verilir. 3. 0.1-0.01 mg/kg subkutan morfin verilir. 4. Đntravenöz sıvı replasmanı yapılır. 5. Anemikse kan transfüzyonu yapılır veya damar genişleticiler kullanılır. 6. Asidoz bikarbonat kullanılarak tedavi edilir. 7. Đkinci defa aynı doz morfin verilir (intravenöz). 8. Sistemik damar direnci çok düşmüşse fenilefrin ile arttırılır. 9. Beta bloker kullanılır (Propranolol, 0.1 mg/kg intravenöz). 10.Yine başarı sağlanamazsa genel anesteziye alınır. 210.Miyokardit ile ilgili doğru olmayan hangisidir?

208.Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusun tanı kriterlerinden biri değildir? a) Malar döküntü b) Subkutan nodül c) Oral ülserler d) Hemolitik anemi e) ANA pozitifliği Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.626; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.125) Bkz. Tablo 28.

Tablo 28. SLE’de tanı kriterleri
Fizik bulgular: -Butterfly rash (malar) -Diskoid lupus -Fotosensitivite -Oral/nazofarengeal ülser -Nonerozif artrit (2’den fazla eklemde effüzyon ve duyarlılık) -Plörit veya perikardit -Metabolik toksin ve ilaç olmamasına rağmen epilepsi veya psikoz Laboratuvar bulgular: -Renal hastalık Proteinüri (24 saatde 500 mg üzerinde) veya Hücre silendirleri (Eritrosit, granüler, tübüler) -Hematolojik hastalık Retikülositoz ile beraber hemolitik anemi veya Lökopeni (iki ölçümde 4000/mm3 altında) veya Lenfopeni (iki ölçümde 1500/mm3 altında) veya Trombositopeni (100.000/mm3 altında) -Serolojik bilgi (+) Anti-dsDNA veya (+) Anti-Sm veya (+) LE hücresi veya Yalancı (-) VDRL (6 aydan fazla) -Lupus sebebi olan ilaç kullanılmadığı halde (+) ANA 11 kriterin dört tanesi tanı koydurur. Kriterler aynı veya farklı zamanlarda olabilir.

a) Viral miyokarditlerin en sık etkeni enteroviral enfeksiyonlardır. b) Telekardiyografide (çadır kalp görünümü” tipiktir. c) EKG’de ST, T dalgası değişiklikleri görülebilir. d) Fizik incelmede “Gallop ritmi” duyulabilir. e) Tedavide digoksin, diüretik kullanılabilir. Cevap B (Nelson Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1209; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.256) Çadır kalp görünümü perikarditin radyolojik bulgusudur. Klinik genellikle hem sağ hem de sol ventrikül yetersizliği ile seyreder. Dispne, sık ve yüzeyel soluma, retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, akciğerlerde raller, kesik öksürük, siyanoz, taşikardi, galo ritmi tesbit edilebilir. Kalp sesleri netliklerini kaybeder. Hastada pulsus alternans bulunur. Palpasyonda karaciğer ağrılı ve büyüktür. Juguler venlerde dolgunluk vardır. Özellikle pretibial ödem vardır. Teleradyogramda kardiyomegali vardır. Akciğer stazı belirtileri görülür. EKG’de QRS voltaj düşüklüğü, T voltaj düşüklüğü, ST düzensizlikleri, sinüzal taşikardi ve aritmiler tesbit edilebilir.
MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

218

PEDĐATRĐ

Kalp yetmezliği tedavi edilmelidir. Bu maksatla uygun dozlarda digital preparatları, gerekirse diüretikler kullanılmalıdır. Đmmünosuppresif tedavinin yararı tartışmalıdır. Varsa aritmi tedavi edilmelidir. Bilinen bir enfektif ajana bağlı ise tedavi ona göre yönlendirilmelidir. 211.Đnfektif endokardit ile ilgilidoğru olmayan hangisidir? a) Đnfektif endokarditin en sık etkeni streptokokkus viridans, stafilokokkus aureus ve enterokoklardır. b) Öyküde genellikle doğuştan veya akkiz kalp hastalığı bulunur. c) Bakteriyeminin en sık nedeni dental girişimlerdir. d) Prostetik kapaklarda “Candida” enfeksiyonu sıktır. e) Yenidoğanlarda Gram (-) enfeksiyonlar sıktır. Cevap D (Park, Pediatric Cardiology for Practitioners, 3.baskı, s.285; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.255) Doğumsal kalp hastalıklarında endokardit riski en fazla olanlar, Fallot tetralojisi ve VSD’dir. Çocuklarda sağ taraf endokarditi daha sıktır. Etiyolojide %80 vakada S.viridans ve S.aureus etkendir. Akut gidişli, zeminde kardiyak lezyon olmadan gelişen endokarditten S.aureus, yapay kapak ameliyatlarından sonra gelişen endokarditlerden ise S.epidermidis sorumludur. Tipik olarak hastada yavaş bir şekilde ateş, üşüme, halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri, artralji gelişmeye başlar. Bu dönemi anemi, hepatomegali, splenomegali ve deri lezyonlarının ortaya çıktığı dönemler izler. Deri lezyonları: 1. Osler nodüller 2. Janeway lezyonları 3. Splinter hemoraji 4. Roth lekeleri 5. Peteşiler Bu lezyonlardan en sık peteşiler, Osler nodülleri ve Splinter hemorajilere rastlanır. Yeni bir üfürüm duyulur veya bilinen bir üfürüm yer değiştirir. Kalp yetmezliği sık rastlanan başka bir bulgudur. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Anemi ve lökositoz hemen daima vardır. Hipergamaglobulinemi vardır. Mikroskobik hematüri olabilir. Uzun sürerse otoantikorlar ve RF pozitif olabilir. EKG’de aritmi ve ileti bozuklukları gösterilebilir. Ekokardiyogramda verrüküler tesbit edilebilir. Klasik antibiyoterapide

Penisilin ve aminoglikozid: 4-6 hafta kadar kullanılır. Kültürde stafilokok üretilemezse veya penisiline cevap vermezse; Vankomisin 3.kuşak sefalosporin kullanılabilir. Şu işlemlerde endokardit profilaksisi yapılmalıdır; 1. Tüm dental girişimler 2. Tonsillektomi, adenoidektomi 3. Respiratuvar mukozayı içeren biyopsi 4. Bronkoskopi 5. Enfekte doku insizyon ve drenajları 6. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem girişimleri 212.Atriyal septal defekt ile ilgili doğru olmayan hangisidir? a) S2 sabit çift duyulur. b) Genellikle sol üst sternal kenarda 2-3/6 dereceden sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. c) En sık konjenital kalp hastalığıdır. d) Telekardiyografide sağ atriyum ve sağ ventrikül büyümesi görülebilir. e) Sol alt sternal kenarda erken diyastolik üfürüm duyulabilir. Cevap C (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1170; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.241) En sık rastlanılan konjenital kalp hastalığı VSD’dir. 213.Aşağıdakilerden hangisi volüm yükünü arttırarak kalp yetmezliğine yol açmaz? a) Ventriküler septal defekt b) Mitral yetmezliği c) Aort yetmezliği d) Hipertansiyon e) Patent duktus arteriozus Cevap D (Nelson, Textbook of Pediatrics, 14.baskı, s.1213; Ersoy, Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları, 2000, s.247) Hipertansiyon kalpte basınç yüklemesi yaparak kalp yetmezliğine neden olur. Diğerleri volüm yükü yaparak kalp yetmezliği yapar. 214.Yenidoğan döneminde özellikle 3 günden sonra görülen konvülsiyonların en sık nedeni hangisidir? a) Santral sinir sistemi infeksiyonu b) Hipokalsemi c) Hiponatremi d) Hipernatremi e) Hipoglisemi Cevap B (Neyzi, Pediatri, 1.cilt, s.249) Hipokalsemi metabolik nedenler arasında ön sıradadır. Geç hipokalsemik konvülsiyonlar hemen daima 4-10. günler arası görülür. 219

MEDĐTEST Cilt 9, Sayı 4, 2000

Sayı 4.701) Duchenne musküler distrofisi. prematürelerde %14 mg üzerinde olması -Direkt bilirubinin %2 mg üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. e) Rh hemolitik hastalığında periferik yaymada normoblastlar görülür. Gebelik. PAN’ın bir alt grubudur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.292) Rh hemolitik hastalık aşağıda sayılı koşulların varlığında gelişir: -Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir fetus -Fetal eritrositlerin anne dolaşımına geçmesi -Annenin fetal eritrositler üzerindeki D antijenine karşı sensitizasyonu ve anti-D antikorların yapımı -Bu antikorların transplasental olarak fetal dolaşıma geçmesi -Bu antikorların Rh pozitif fetal eritrositlere yapışması -Antikorla kaplı fetal eritrositlerin yıkımı 217.Aşağıdaki endokrin hastalıklarından hangisinde hipertansiyon olmaz? a) Addison b) Cushing c) Feokromasitoma d) Nöroblastoma e) Konjenital adrenal hiperplazi Cevap A (Ersoy. 1. X’e bağlı resesif geçiş gösterir. 2000. 2. b) Anne A Rh (-) Bebek A Rh (+) ise.Yeni doğmuş hipotonik bir bebekte göbek kordon kanında kreatin kinaz düzeyinin normalin 20 kat üstünde saptanması ile hangi tanı konur? a) Werdnig-Hoffman hastalığı b) Prader-Willi sendromu c) Fasio-skapulo-humeral muskuler distrofi d) Duchenne muskuler distrofi e) Benign konjenital hipotoni Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics.70) Yenidoğan fizyolojik olarak hiperbilirubinemiye eğilimlidir. sağlıklı bebek için kriterdir. c) Anne 0 Rh (+) Bebek 0 Rh (-) ise bebekte Rh hemolitik hastalığı olasıdır.341) Addisonda hipertansiyon değil.Aşağıdakilerden hangi durumda folik asit tedavisi profilaktik olarak verilmelidir? a) Orotik asidüri b) Lesh Nyhan sendromu c) Kronik hemolitik anemiler d) Đmmerslund Grosbeck hastalığı e) Metil malonic Cevap C (Neyzi.367) Sağlıklı kişilerde besinlerle alınan folik asit yeterlidir. Emme refleksi. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi her zaman belirgin olarak yüksektir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Rh uyuşmazlığına bağlı izoimmün hemolitik anemi ilk 24 saatte ortaya çıkar. 2000 .5 mg folik asit verilmesi önerilir. bebekte Rh hemolitik hastalığı olması olasıdır.69. Cevap C (Neyzi.cilt.1-0. s. diğer yenidoğan refleksleri.Sağlıklı zamanında doğan bebekte fizyolojik sarılık kabul edilebilecek en yüksek bilirubin değeri hangisidir? a) 8 mg/dl b) 10 mg/dl c) 6 mg/dl d) 12 mg/dl e) 20 mg/dl Cevap D (Ersoy.PEDĐATRĐ 215. Fizyolojik sarılık diyebilmek için bebeğin sağlıklı olması gerekir. hiperklordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. s. 2000. Muayenede bulber hipertrofi.127) Deri ve pulmoner tutulum ile karakterize. tonus. postural hipotansiyon görülür. s. s. Fizyolojik sarılığı ekarte ettiren sebepler şunlardır: -Sarılığın ilk 24 saatte ortaya çıkışı -Total serum bilirubin düzeyinin günde %5 mg üzerinde artması Serum bilirubin düzeyinin miadında yenidoğanlarda %12 mg. 2000. Pediatri. 220. s. eozinofili ve astma belirtileri olan küçük ve orta arterlerin granülomatöz vasküliti olarak ifade edilen Churg Strauss sendromu. malabsorbsiyon gibi folik asit gereksinimini arttıran durumlarda günde 0.baskı. d) Rh hemolitik hastalığında direkt coombs kuvvetle (+)tir. Pediatri. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 219. s. 220 218. hemolitik anemi.cilt.Poliarteritis nodoza benzeri bulgulara ek olarak astım benzeri akciğer hastalığı atakları ve eozinofili ile karakterize granülomlu vaskülit aşağıdakilerden hangisidir? a) Wegener granülomatozisi b) Lenfomatoid granülomatozis c) Churg-Strauss sendromu d) Sarkoidoz e) Tüberküloz Cevap C (Ersoy. yakalama refleksi. 216.

Kemotaksi. e) Yenidoğan tetanusunun erken bulguları emme zorluğu.280) Chédiak Higashi sendromu. osteomiyelit. sifiliz gibi kronik ve kaşeksiye yol açan hastalıklarda -Konvülziyon yapan hastalıklarda -Hamilelikte. d) Trismus. lökositoz (>18 000/mm3). deri fibroblastlarında da rastlanır. Pediatri. prematürede 2 haftadan daha uzun süre sürmesi 221. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. influenza tip B’dir. 3 ay içerisinde gebe kalma ihtimali olan kadınlarda da yapılmaz. Primer ve sekonder granüllerin füzyon kusuru vardır. aşırı ağlama ve irritabilitedir. s. Granüllere trombosit. s. 221 . s. Cevap C (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Malnütrisyonlarda -Malignitelerde -Konjenital immün yetmezlik -Đmmünsüpresif ilaç alanlarda -Radyasyon alanlarda -Ateşli hastalıklarda ateşli hastalık geçene kadar -Kalp. boğmaca yapılmaz. otozomal resesif geçer.148) 1 ay ve 4 yaş arası bakteriyel menenjitlerin en sık sebebi H. Tablo 29. degranülasyon ve hücre içi öldürme bozukluğu vardır.133) Aşılamada kontrendikasyonlar. böbrek hastalıkları ve diabetli hastalarda -Tüberküloz. 2000. b) En sık bulaş yolu yaraların ve göbek kordonunun kontaminasyonudur. aralıklı gelen kasılmalar ve otonomik aktivite artışı. Lenfosit de dahil pek çok hücrede dev granüller vardır. lenfosit. 226. sellülit ve endoftalmit ile beraber de görülebilir. 224. bilinç değişikliği olmaması tipik semptomlarıdır. 222. artrit. Oral polio aşısı ile nörolojik defekt riski artar. 2000. fetusta taşikardi (>180/dak) ve korioamnionit gibi obstetrik risk faktörlerinin varlığında sepsis riski artar. 2000 c) Koriyoamniyonit bulunması d) Birinci ikiz olması e) Israrlı fetal taşikardi (>160/dk) Cevap D (Neyzi.Erken neonatal sepsiste aşağıdakilerden hangisi major risk faktörü değildir? a) 24 saat’den daha uzun süreli erken membran rüptürü olması b) Đntrapartum maternal ateşin (38oC) üzerinde olması MEDĐTEST Cilt 9. yaygın tonus artışı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.Megaloblastik değişiklik hangi tip makrositer anemide görülmez? a) Folat eksikliği b) Pernisiyöz anemi c) Aplastik anemi d) Orotik asidüri e) B12 vitamin eksikliği Cevap C (Ersoy.Menenjit geçiren bir süt çocuğunda pürülan perikardit gelişirse. 2000.PEDĐATRĐ -Sarılığın yenidoğanda bir haftadan. canlı virus aşısı yapılmamalıdır. 1. 223. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. annede intrapartum ateş (>37. s. s.325) Amniotik kesesinin erken açılması (doğumdan>18 saat önce). -Erişkin dönemde. c) Yaşam boyu immunite bırakır. eritrosit. lepra. perikardit. 2000.Tetanus hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tetanus anaerobik bir enfeksiyondur. s. Sayı 4. 2000.146) Tetanus kalıcı bağışıklık sağlamaz.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde periferik yaymada. uterus yumuşaklığı. karaciğer.Aşağıdakilerden hangisi aşı uygulamasında gerçek bir kontrendikasyondur? a) Ailede aşı reaksiyonu öyküsü varlığı b) Başka bir nedenle antimikrobiyal tedavi alıyor olması c) Bir önceki aşılamada lokal komplikasyonların yaşanmış olması d) Spesifik bir allerjenin varlığının saptanması e) Bebeğin prematüre doğmuş olması Cevap D (Ersoy.5oC). 225. öncelikle hangi etken düşünülmelidir? a) Mycobacterium tüberküloz b) Coxsackie virusu c) Hemofilus influenza d) Adenovirus e) Ebstein-Barr virus Cevap C (Ersoy. Pnömoni. çekirdekli hücrelerde patoloji vardır ve bu durum tanıya yardımcıdır? a) Ataksia-telenjiektazi b) Chediak-Higashu sendromu c) Griscelli sendromu d) Bruton hastalığı e) Hiper immunglobulin-M sendromu Cevap B (Ersoy.263) Bkz.cilt. Evde hamile varsa polio aşısı uygulanmamalıdır.

Akut kan kaybı 4.596) Membranoproliferatif glomerülonefrit. 222 MEDĐTEST Cilt 9.Çocukluk çağının en sık görülen vasküliti hangisidir? a) Kawasaki hastalığı b) Behçet hastalığı c) Henoch-Schönlein purpurası d) Wegener granulomatozisi e) Poliarteritis nodoza Cevap C (Ersoy. Kronik böbrek yetmezliği 227. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olan: -B12 eksikliği (pernisiyöz anemi.Akut glomerulonefrit düşünülen bir hastada serum kompleman düzeyi 2 ay içinde yükselmemişse aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür? a) Membranoproliferatif glomerülonefrit b) IgA nefropatisi c) Benign rekürren hematüri d) Membranöz nefropati e) Minimal değişiklik gösteren nefrotik sendrom Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Anemilerin morfolojik olarak sınıflandırılması I.217) Henoch Schönlein Purpurası. Bu membranoproliferatif hastalık sıklıkla AGN olan hastaların %10’undan azında görülen nefrotik sendrom olarak ortaya çıkar. Kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler olmayan: -Aplastik anemiler -Salt eritrosit anemisi -Hipotiroidi -Karaciğer hastalıkları -Kemik iliği infiltrasyonu -Diseritropoideki anemiler III. 2000. akut poststreptokokkal glomerülonefrittekine benzer bir durumla ortaya çıkabilir. anstabil hemoglobinler) II. doğumsal intrensek faktör eksikliği. doğumsal transkobalamin eksikliği) -Folik asit eksikliği -Herediter orotik asitüri -Tiamine cevap veren megaloblastik anemiler b. Konjenital hemolitik anemiler: -Anormal hemoglobin hastalıkları -Eritrosit enzim eksiklikleri -Eritrosit membran bozuklukları 2. Sayı 4.PEDĐATRĐ Tablo 29. Akkiz hemolitik anemiler: -Đmmünohemolitik anemiler -Mikroanjiyopatik hemolitik anemiler -Enfeksiyonlara sekonder hemolitik anemiler 3.baskı. 2000 . Splenomegali 5. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Makrositer anemiler: a. çocukluk çağında en sık görülen vaskülittir. 228. Mikrositer anemiler -Demir eksikliği -Talassemi -Kronik kurşun zehirlenmesi -Sideroblastik anemiler -Kronik inflamasyon -Bazı konjenital hemolitik anemiler (HbE hastalığı. ileum rezeksiyonu. ancak özgül olarak süregen hipokomplementemi bulunur. Normositik anemiler: 1. 2. s.

Cevap D (Ersoy. Buna uyarak. b) Elektrolit düzeyleri ölçülmelidir. lenfadenopati. Maternal antikor ve yenidoğanda antikor varsa transplasental (antikor seviyesi düşer) ve konjenital enfeksiyon (antikor seviyesi normal veya artmış) ayırt edilmelidir. Ateşi olan her diyare vakasında birlikte sistemik enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanılır. serebral kalsifikasyonlar. Ağır diyare yakınması ile gelen bir hastada ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Kan gazları ölçülmelidir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ay d) 15. 2000. ay Cevap B (Neyzi. rash. nöbetler. Hodgkin lenfoma ile ayırımı zordur. hepatomegali. d) Konjenital toksoplazma tanısı için yenidoğan kan örneğinde IgG düzeyine bakılmalıdır. 2000. ateş. Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılmalıdır? a) 6. ayını tamamlamış tüm çocuklar aşılanmalıdır.PEDĐATRĐ 1. peteşi. kızamığın sık görüldüğü ülkelerde kızamık aşısının rutin olarak süt çocuklarına 9 aylıkta yapılmasını önermektedir. splenomegali. IV sıvı uygulanan vakalarda 3 saatlik uygulama sonunda yapılacak değerlendirmeye göre ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilir veya IV uygulamaya devam edilir. s. c) Dehidratasyon derecesi saptanmalıdır. ay e) 18. b) Konjenital toksoplazmozisli olguların %50-75'i doğumda asemptomatiktir. Cevap D (Ersoy. koryoretinit bulguları olabilir. Toksoplazmazis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Edinsel toksoplazmoziste tek bulgu lenfadenopati olabilir. c) Hidrosefali. Son yıllarda 12-18 yaş arası kişilerde kızamık salgınları görülmüştür. Serebral kalsifikasyon 2. konjenital toksoplazmozisin klasik üçlüsüdür.166) Toksoplazma triadı. mikroftalmi.184) Salmonella gastroenteritlerinde antibiyotik tedavisi gerekmez. 6. Kızamık epidemilerinde bölgede 6. serebral kalsifikasyon ve koryoretinit. Sistemik enfeksiyon belirtileri saptanmayan vakalarda antipiretik tedavi yapılması yeterlidir. Lokalize lenfadenopati en sık bulgu olup. Geç gebelikte geçirilen enfeksiyon çocuklarda daha şiddetli konjenital enfeksiyon bulgularına yol açar. 3. 4. Bu nedenle ilk aşının 15 aylıkta uygulandığı çocuklarda kızamık aşısının 4-6 yaş veya 11-12 yaş arasında tekrarlanması önerilmektedir. ay b) 9.cilt. Sağlık Bakanlığı aşı programında da kızamık aşısı 9 aylıkta yapılan ilk aşılamadan 6 ay veya daha uzun bir süre sonra uygulanan ikinci bir doz ile bağışıklık oranı arttırılmalıdır. nörolojik bozukluklar meydana gelebilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. annelerin çoğu asemptomatiktir. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ile oluşan gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotik kullanılmaz? a) V. 2. Dünya Sağlık Örgütü.522) Aşılama ile kızamık hastalığı sıklığının azalmış ve ileri yaşlara kaymış olduğu ülkelerde aşı uygulaması genellikle 12-15. Bunların çoğu aşılı olmalarına karşın hastalığa yakalanmışlardır. aylıkta aşılanma ile yaklaşık %50 oranında bağışıklık sağlanır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Maternal antikor yoksa tanı ekarte edilir. sarılık. ay c) 12. 1. 2000 sağlanmaktadır. Hidrosefali Konjenital toksoplazmoziste. aylar arasında tek doz olarak yapılmakta ve bu şekilde %95 oranında bir bağışıklık MEDĐTEST Cilt 9. Şuur açık ise nazogastrik yolla oral rehidratasyon sıvısı verilebilir. e) Antibiyotik başlanmalıdır. %6575 vaka doğumda asemptomatik olup doğumu takip eden yıllarda koryoretinit. Hastanın genel durumu düzelir düzelmez beslenme başlatılır. kolera b) Salmonella c) Shigella d) Giardia lamblia e) Entamoeba histolytica Cevap B (Ersoy. 2000. Yenidoğan serumunda anti-Ig M antikorları toksoplazma enfeksiyonunu gösterir. Konjenital enfeksiyonlarda tanı maternal+transplasental antikor mevcudiyeti ile komplikedir. d) Đntravenöz sıvı takılmalıdır. s. retardasyon. Beslenme bozukluğu.185) Ağır diyare vakalarında ilk yapılacak parenteral sıvı tedavisidir. Sayı 4. Ancak üç aylık175 . e) Klinik bulgu olsun ya da olmasın konjenital toksoplazmozisli yenidoğanlar tedavi edilmelidir. Koryoretinit 3. 1. s. s. hidrosefali/mikrosefali. Antibiyotikler tabloyu etkilemez ve taşıyıcılık riskini arttırır.

Plazma volümünün azalması (hemoraji. s. b) AKŞ = 140 mg/dl. s. Tokluk kan şekeri > 140 mg/kg Cevap A (Ersoy. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Şok g. NPH uygulamasını akşam yemeğinde yatma zamanına kaydırmak bu sorunu önleyebilir. Dehidratasyon d. 2. a. Renal hipoperfüzyon (hipoksi. Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğine yol açar? a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit b) Akut dehidratasyon c) Burkitt tümörü d) Hemoglobinüri e) Posterior üretral valv Cevap B (Ersoy. 8. Kanlı gaita ile gelen vakalarda laboratuvar sonuçları beklenmeden shigellalara etkili antibiyoterapi başlanmalıdır. 2000. ancak şafak fenomeninde gece dozu arttırılmalıdır. 2000.5 mEq K+ 176 MEDĐTEST Cilt 9. Nefrotik sendrom h. Sepsis e. Đdame tedavisi Kalori ihtiyacı (kal/kg/gün) 1-10 kg 10-20 kg 20 kg’dan fazla 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Su ihtiyacı (ml/kg/gün) 100 1000+(ağırlık-10)x50 1500+(ağırlık-20)x20 Elektrolit ihtiyacı Her 100 ml su için. çünkü Somogyi fenomeninde gece dozunun zamanın değiştirilmesi ya da azaltılması gerekir. 2000. Aşağıdakilerden hangisi Tip I diyabet tanısına uymaktadır? a) AKŞ > 200 mg/dl.PEDĐATRĐ tan küçük bebeklerde ve ağır malnütrisyonlu ateşli diyare vakalarında muayenede sistemik enfeksiyon bulgusu olmasa da geniş spektrumlu antibiyotiklere başlanır. Antibiyotik diyaresinde. sepsis) b. polidipsi ve polifaji şikayetleri olan glukozürili çocukta tanı hipergliseminin belirlenmesi ile konur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Đleus j. Sayı 4. Bu nedenle. 3 mEq Na+ 2-2. Essentials of Pediatrics. tedavi için evde uygun şekilde kan glukoz ölçümü yapılarak sabah erken saatlerdeki hipoglisemi ya da hipergliseminin belgelenmesi gerekir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Konjestif kalp yetmezliği ı.21) Bkz. 7. 2000 . Hipoglisemi sabah başağrısı. Şafak fenomeni hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda sabah erken saatlerde oluşan belirgin hiperglisemiyi tanımlar.baskı. konjestif kalp yetmezliği. şok. dehidratasyon. Yanık f. gece korkuları ve terlemelere neden olabilir. Kanama b. Tablo 1. Tablo 1.Tokluk KŞ > 200 mg/dl c) AKŞ > 160 mg/dl d) Tokluk kan şekeri > 180 mg/dl e) AKŞ < 140 mg/dl. 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun idame su ve elektrolik ihtiyacı ne kadardır? a) 1000ml su + 3 mEq sodyum + 20mEq potasyum b) 1500ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum c) 2000ml su + 45 mEq sodyum + 30mEq potasyum d) 3000ml su + 60 mEq sodyum + 40mEq potasyum e) 1500ml su + 60mEq sodyum + 45mEq potasyum Cevap B (Ersoy. Hipotansiyon c.649) Somogyi fenomeni gece hipoglisemisine yanıt olarak karşıt-düzenleyici hormonların glukoz yapımını arttırması sonucunda sabah erken saatlerde oluşan hiperglisemi atağını tanımlar. Peritonit 6. sorumlu antibiyotik kesilir. RDS. Bu iki fenomenin ayrımı çok önemlidir. s.343) Poliüri. Sabah 3’de glukoz ölçümü hipoglisemiyi gösterir. 5. sonuçta oluşan rebound hiperglisemi aşırı glukozüri ile kendini gösterir.322) Prerenal yetmezlik: Yenidoğanda. aortun klemplenmesi) Büyük çocuklarda a. Gece saat O3:00'da hipoglisemi. Rastgele alınan örnekte glukoz 200 mg/dl üzerinde ise tanı konabilir. sabah hiperglisemi gösteren diyabetli bir olguda ne düşünürsünüz? a) Otonomik nöropatiyi b) Gece kristalize dozunun az geldiğini c) Somogyi fenomenini d) Şafak fenomenini e) Oral antidiyabetiğe geçilme gerekliliğini Cevap C (Nelson.

BCG aşısı almayan ve PPD testi pozitif olup akciğer grafisi moral olan 2 yaşındaki çocuğa tüberküloz yönünden ne yapılmalıdır? a) BCG aşısı yapılmalı b) Isoniazid ile 9 ay kemoprofilaksi uygulanmalı c) Isoniazid + Rifampin ile 9 ay tedavi edilmeli d) Sadece klinik olarak izlenmeli e) BCG aşısı ile birlikte Isoniazid kemoprofilaksisi yapılmalı Cevap B (Ersoy. Cevap C (Ersoy.hastalık). immün sistemi bir nedenle baskılanmış kimseler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hastalık ilerleyici karakterde ise INH. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 11. 13. Tüberkülozda BOS’da hidrojen iyonu konsantrasyonuna bağlı olan değişikliklere dayanan Levinson testi tanıda yardımcı olabilir. s. 3. Bunlarda 3 ay sonra PPD tekrarlandığında. ARB (+) bir hasta ile aynı evde oturan ve 15 yaşından küçük olanlar. sferositoz.1 Ü/kg Reguler insulin d) 1 Ü/kg NPH e) 0. Daha önce PPD (-) olup. 10. fakat ilerleyici değilse INH ve Rifampisin kullanılır.1 U/kg/sa glukoz düzeyi ölçülerek infüzyon tarzında devam edilir. 6 yaşından küçük PPD (+) çocuklar (bir hastayla yakın temas olsun.1 U/kg kristalize insülin verilir.139) Çocukluk çağı tüberkülozunda proflaksi veya tek ilaç Tablo 2.25 Ü/kg Regüler insulin Cevap C (Ersoy.Hangisi akut romatizmal ateş tanısında kullanılan Jones kriterlerini major kriterlerinden değildir? a) Kardit b) Poliartrit c) Eritema marjinatum d) Artralji e) Subküten noduller Protein Şeker ↓ ↓ ↓ 200-20.346) Đnsülin tatbiki: 2. 2000. a) PPD (+) ise radyolojik ve bakteriyolojik tetkikler yapılır.hastalık) d) Kızamıkçık e) Đnfeksiyoz mononukleoz Cevap C (Ersoy. BOS menenjit bulguları Basınç Bakteriyel Tüberküloz Mantar Viral N veya az Görünüm Opalesan Opalesan Değişik sıklıkta berrak Berrak Hücre kullanımı endikasyonları: 1. ardından 0. 12. b) PPD (-) ise BCG yapılır. talassemi) çocuk ve yetişkinlerde aplastik krizin en sık sebebi parvovirustur. Virus eritropoiezisi azalttığından eritrosit ömrünün kısalmasına bağlı olarak anemi gelişir.Tüberküloz menenjit için beyin omurilik sıvısında aşağıdaki bulgulardan hangisi doğru değildir? a) Protein çok yüksektir. Kan glukoz düzeyi. Sayı 4. b) BOS basıncı yüksektir. streptomisin ve rifampisin kullanılmalıdır. insan parvovirus B19 ile meydana gelir. s. 0. olmasın) 2. Önce bolus tarzı. saatin sonunda başlanır.159) Eritema Enfeksiyozum (5. 2000.384 Tüberküloz menenjitte bir parça BOS örümcek ağı formasyonu için bekletilir.4 Ü/kg NPH b) 0. Diabetik ketoasidozun düşük doz insülin infuzyonu ile tedavisinde saatte gidecek insülin dozu aşağıdakilerden hangisidir? a) 0. Hasta değilse ilaç 6.PEDĐATRĐ 9. Sadece PPD (+) olanlarda INH tek olarak 9 ay kullanılır (10-20 mg/kg) Akciğerde lezyon ve klinik şikayet var. Düşük doz sürekli infüzyon tarzı verilir. s. son 12 ayda (+)’leşenler 4. 2000 177 . aya dek verilir. Bkz. Transplasental geçme olduğu zaman hidrops fetalis ve anemi meydana gelebilir. c) Glukoz normal veya yüksektir d) Hücre tipi lenfosit egemenliği şeklindedir. 250-300 ise ve asidoz düzeltilmiş ise insülin azaltılır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. PPD (-) olsa da korumaya alınır. 2000. ARB (+) bir hastayla yakın temasta olup. Tablo 2.000 (PMN) 50-500 (Önce PMN sonra MNL) 10-500 (Önce PMN sonra MNL) 0-Birkaç yüz (Çoğu MNL) N veya az Normal MEDĐTEST Cilt 9. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. Kronik hemolitik anemi ile (orak hücreli anemi.5 Ü/kg Reguler insulin c) 0. e) Fibrin ağı oluşumu görülür.Aşağıdaki döküntülü hastalıklardan hangisi konjenital hemolitik anemili hastada aplastik kriz oluşturur? a) Roseola infantum b) Kızamık c) Erythema infeksiosum (5.

s. c) Bebekte konjetinal kalp hastalığı olabilir. Psödotümör serebri ile ilişkili anormallikler Endokrin ilişkili Obesite Menarş Addison hastalığı Gebelik Hipoparatiroidizm Malnütrisyon sonrası yetişme büyümesi Đlaçlarla ilişkili Vitamin A fazlalığı Vitamin A eksikliği Tetracycline (bebeklikte) Steroid tedavisi (genellikle doz azaltılması) sırasında) Nalidixic acid Doğum kontrol hapları Diğer hastalıklar Demir eksikliği anemisi Galaktozemi Polisitemi Orta kulak hastalığı artan sayıda FKU’lu annenin çocuk doğurmasına olanak vermektedir. Allerjik reaksiyon.254) Streptokok infeksiyonundan sonra boğaz kültürü (-) ise ARA olasılığı %0.375) Absans Nöbeti (Petit mal). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Đdiyopatik sentransefalik epilepsinin en tipik örneğidir. Essentials of Pediatrics.Hangisi pseudotümör serebri nedeni değildir? a) Hipoparatiroidizm b) Addison hastalığı c) Polisitemi d) Galaktozemi e) Hipertiroidizm Cevap E (Nelson. Cevap D (Neyzi. MEDĐTEST Cilt 9. 2.1688. 1996.PEDĐATRĐ Cevap D (Nelson. Bkz. ASO) Tablo 4. giderek 178 Tablo 3. Sayı 4. Gebelikleri sırasında uygun diyet tedavisi almayan annelerin bebeklerinde mental gerilik (%92). 1996. s. trombosit disfonksiyonu. 2000. EKG’de 1/3 vakada PR uzar.cilt. s. ensefalopadi. gözler dalar şekilde pitoz ve göz kapaklarında 15-20 sn süren tekrarlayıcı hareketler nöbet için karakteristiktir. kültür (+) ise bu olasılık %3. d) Annenin gebelikte fenilalaninden kısıtlı alması bebeği durumunu etkilemez e) Bebekte mental retardasyon ortaya çıkabilir. -Günde 20-30 defa olur. s. -Hiperventilasyonla nöbet ortaya çıkarılabilir. 1996. Tablo 4.Antikanser kemoterapotik ilaç ve yan etkileri konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Doksorubisin b) L-Asparaginaz c) Metotreksat d) Siklofosfamid e) Vinkristin Yan etki Kardiyomiyopati Lökopeni Mukozit Hemorajik sistit Periferik nöropati Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. s. Nöbet sonrası nöbeti hatırlamaz. 2000 . hiperglisemi.756. s. 17. Ersoy. mikrosefali (%73). 1. -Belirgin organik neden saptanamaz. -Ani başlar ve ani biter. Tablo 3. 15.Klasik fenil ketonürili olup sağlıklı erkekle evlenen bir kadının maternal fenilketonurili bebeği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bebek mikrosefalik doğabilir. Pediatri.3.baskı. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 14. -4-5 yaştan puberte çağına kadar görülebilir. kongenital kalp hastalığı (%12). Ersoy.baskı.677) Bkz. yani 10 kat fazladır. koagülopati. 2. intrauterin ve postnatal büyüme geriliği (%40) ve spontan düşükler (%40) bildirilmiştir. 2000. pankreatit. Streptokok antikorları iki ay sonra düşer. CRP. s.165) Yenidoğan tarama testleri ile saptanan fenilketonüri (FKU) vakalarının erken ve başarılı tedavisi.553.Epileptik nöbetlerin hangi tipi 3-4 dakika hiperventilasyonla klinik olarak ortaya çıkarılabilir? a) Generalize tonik-klonik nöbetler b) Petit mal absans tipi nöbetler c) Kompleks myoklonik epilepsiler d) Kompleks parsiyel nöbetler e) Đnfantil spazm Cevap B (Nelson. -Nöbette bilinç kaybolur. b) Bebek düşük doğum ağırlıklı doğabilir. Modifiye Jones kriterleri Majör Kriterler (Pan) Kardit Migratuvar poliartrit Sydenham koreası Subkutan nodüller Eritema marginatum Minör Kriterler Ateş Artralji Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu hikayesi Uzamış PR mesafesi Akut faz reaktanlarında artış (Sedimentasyon. 16. Titre ile hastalığın şiddeti orantılı değildir. tablo 15-5) L-asparaginazın yan etkileri.

Abdominal distansiyon 10.PEDĐATRĐ 18. Konjenital hipotiroidizmin kliniği 1. Makroglossi 8.Aşağıdaki koagulasyon faktörlerinden hangisi Protrombin zamanın belirlenmesinde rol oynamaz? a) Faktör II b) Faktör V c) Faktör X d) Faktör VII e) Faktör XII Cevap E (Nathan. eklem.Bronşiolitin en sık etkeni hangisidir? a) Streptokoklar b) H. s. Oksi. Tablo 7. Letarji (%32) 3. s. Guatr (çok seyrek) 12. 1993. kuru. 1996.285) Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Tablo 5. Umblikal herni 7. 22. eklem. Hemofili ve von Willebrand hastalıklarının karşılaştırılması Hemofili A Kalıtım Eksik faktör Kanama yeri Protrombin zamanı PTT KZ Platelet agregasyon X’e bağlı VII (Koagülan) Kas. s. 3. Tablo 8.Çocuklarda en sık görülen bağ dokusu hastalığı hangisidir? a) Vaskülitler b) SLE c) Juvenil Romatoid artrit d) Dermatomiyozit e) Skleroderma Cevap C (Ersoy. cerrahi Normal Uzun Normal Normal Hemofili B X’e bağlı IX Kas. influenza c) RSV d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap B (Nelson Essentıals of Pediatrics. c) Hemartroz önemli komplikasyonlardandır. Hipotermi Tablo 6. Bkz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Hematology of Infancy and Childhood. tablo 15-8) Đkincil kanserler. cerrahi Normal Uzun Normal Normal von Willebrand Hastalığı Otozomal dominant veya resesif vWF ve VIII: AHF Müköz membran. benekli deri 6. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s. e) Tedavide taze donmuş plazma kullanılabilir.baskı.557. Tablo 5.Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi semptomu değildir? a) Hipotoni b) Uzamış fizyolojik sarılık c) Dil büyüğü d) Umblikal herni e) Đshal Cevap E (Lifshitz.121) En sık görülen çocukluk çağı konnektif doku hastalığıdır. d) Trombosit sayısı normaldir.baskı. 1993. 1996. b) Kanama zamanı uzamıştır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2000 179 . Hipotoni veya yavaş refleksler (%36) 11. Konstipasyon 4. deri Normal Uzun veya normal Uzun Normal MEDĐTEST Cilt 9. s. s. Geniş fontanel ve sütürler 9. Hematology of Infancy and Childhood. 19. Pedatric Endocrinology. s. 2.283) Bkz.336) Bkz. Cevap B (Nathan. Tablo 6.1531-1540. radyasyon ve alkilleyici ajanlarda görülür. 23. Ersoy. Soğuk. 2000. 2000.Hemofili A için yanlış olan işaretleyiniz? a) X'e bağlı resesif geçiş vardır.1613-1620. 21. Ersoy.Kanser tedavisinin geç komplikasyonları konusundaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kemoteropotik ilaç a) Alkilleyici ajanlar b) Aktinomisin-D c) 6-merkaptopürin d) Bleomisin e) Kranial radyasyon Yan etki Đnfertilite Đkincil kanserler Hepatotoksisite Pulmoner fibrozis Büyüme geriliği 20. Uzamış sarılık (%30) 2. s. Oksi. 2000.376-377. Ersoy. Beslenme güçlüğü 5. 2000.

Daha geç evrede karaciğer. Etiyolojik ajan hemen hemen daima bakterilerdir (H.Çocukta akut epiglottitin en sık nedeni hangisidir? a) Strep. influenza ve rinoviruslardır. Kış ve ilkbahar aylarında sıktır. 2000. Etiyolojide viruslar ve allerjik hikaye önemlidir. Pıhtılaşmada eksikliklerin tanısı Eksik faktör Fibrinojen (I) Protrombin (II) Doku tromboplastini (III) Kalsiyum (IV) Labil faktör (V) Stabil faktör (VII) Anti hemofilik globülin (VIII) Christmas faktörü (IX) Stuart Power faktörü (X) Plazma tromboplastin öncülü (XI) Hageman faktörü (XII) Fibrin stabilizan faktör (XIII) Prekallikrein (Fleteher faktörü) von Willebrand (VIII ag) Trombositopeni Fonksiyonel trombosit defekti Damar hasarı N: Normal A: Anormal PT A A Test aPTT Trombosit KZ A A N N N N/A Epiglottis ve komşu yapılar hızla gelişen ve yaşamı tehdit eden havayolu obstrüksiyonuna neden olan enfeksiyondur. En sık 6 aylıkken görülür. pnömonia b) RSV c) H. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.220) 180 . -Bothyroid sarkom: Vagen. parainfluenza 3.Wilms tümörü en sık nereye metastaz yapar? a) Beyin b) Akciğer c) Karaciğer d) Kemik e) Kolon Cevap B (Ersoy. Yalancı bir kapsülü vardır. aureus e) Strep. Makroskopik görünümü üzüm salkımı şeklindedir. viridans Cevap C (Ersoy. s. Prognozu en kötü olan tiptir. nazofarenks gibi içi boş organlardan köken alır. influenza d) Staph.221) Alt hava yollarının inflamatuvar tıkanması ile karakterize bir enfeksiyondur. s. Hayatın ilk dört haftasında başlayan ve ağlarken veya efor ile artan solunumla veya üst solunum yolu enfeksiyonları ile şiddetlenen stridor mevMEDĐTEST Cilt 9. 24. Rekürran akut bronşiolit ve ailesel hikaye durumlarında allerjik faktörler düşünülmelidir. 2000. -Pleomorfik tip: Daha çok yetişkinlerde gözlenir. Larinks uygunsuz olarak küçüktür ve destek dokuları yumuşaktır. Viral etkenler RSV (%50). Embriyonal tipin özel bir şeklidir. 2000. 2000 A A N N A N N N N N N N N A N A A A A A N A N/A N N N N N N N N N N N N N A N/A N N/A N N N N/A N N N N N/A N/A A N/A Tablo 8. 27. influenza tip B).201) Laringomalazi infantlardaki en sık stridor sebebidir. Daha ziyade gövde ve ekstremitelerde gözlenir.296) Çocuklarda akciğere en sık metastaz yapan tümör Wilms tümörüdür. Sayı 4. s. Tipik olarak 3-6 yaşlarındaki çocuklarda meydana gelir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Lokal olarak hızla yayılır. 2000. 2000.Rabdomyosarkomun en kötü prognozlu tipi hangisidir? a) Alveoler b) Embriyonal c) Bothyroid sarkom d) Pleomorfik e) Papiller Cevap A (Ersoy. Çocukluk çağı konnektif doku hastalıkları Jüvenil romatoid artrit (JRA) Sistemik lupus eritematozus Dermatomiyozitis Juvenil ankilozan spondilit Skleroderma Vaskülitik sendromlar -MLNS (Multinükleer lenfnodu sendromu) -HSP -Dev hücreli arteritis -Behçet hastalığı -Wegener granülomatozisi -Poliarteritis nodosa (PAN) %75-80 5-10 3 3 3 2 Cevap C (Ersoy.302) Rabdomyosarkom çocuktaki en sık yumuşak doku tümörüdür. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. -Alveoler tip: Adölesanda daha sık görülür. s. -Embiryonal tip: 2-6 yaşları arasında en sık gözlenir. uterus. 26. bazı adenoviruslar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.PEDĐATRĐ Tablo 7. s.Yenidoğanda en sık stridor sebebi hangisidir? a) Bronkojenik kist b) Laringomalazi c) Pulmoner hipoplazi d) Diafragmatik herni e) Pulmoner sekestrasyonlar Cevap B (Ersoy. Prognozu iyidir. Genellikle böbrek venine doğru ilerler. Bölgesel lenf nodlarına ve oradan akciğere yayılır. mikoplazmalar. 25. kemik ve beyin metastazları yaparlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

2000 Tablo 9. Otosomal resesif geçişlidir. sinirsel sağırlık ve ilerleyici böbrek yetersizliği ile belirlenen ve Alport sendromu olarak da bilinen bir hastalıktır. 29.Alport sendromunda hangisi görülmez? a) Hematüri b) Sinirsel sağırlık c) Renal ven trombozu d) Kalıtsal nefrit e) Böbrek yetmezliği Cevap C (Neyzi. Diz. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Travma dışında da hemartrozlara ağır hemofilide sık rastlanır.471) Kalıtsal nefrit hematüri. Çocukluk yaş döneminde kalıtsal glomerül hastalıkları arasında en sık olanıdır. Sayı 4. ancak belirli cerrahi uygulamalar sırasında kanama sorunları ortaya çıkar.Hangisi çocuklarda değildir? a) Kloramfenikol b) Rifampisin c) Paraaminosalisilat d) Eritromisin e) Kinidin Cevap D (Neyzi. s.baskı. Bu nedenle de atipik gidişli her kronik glomerülonefrit veya piyelonefritte bu hastalık da dikkate alınmalıdır. 2.383) En sık rastlanan kalıtsal koagülopati Hemofili A’dır. Bebeklikte rotavirusun neden olduğu birincil enfeksiyon orta-ağır derecede hastalığa neden olabilirken. 30. Hastalık asemptomatik kadın taşıyıcılar tarafından erkek çocuklara geçirilir ve yalnız erkeklerde görülür. Tablo 9.cilt. s. 32. s.390) Bkz. MEDĐTEST Cilt 9. s.cilt. 2000.Nöroblastoma en sık nerede yerleşir? a) Torakal bölge b) Pelvikbölge c) Baş-boyun bölgesi d) Đntrakraniyal bölge e) Abdominal bölge Cevap E (Ersoy. 2. Çocuklarda trombositopeni nedeni olabilen ilaçlar Antikonvülzifler ve sedatifler Difenilhidantoin Karbamazepin Klonazepam Sodyum valproat Primidon Antibiyotikler Sulfisoksazol Trimetoprim-sulfametoksazol Paraaminosalisilat Rifampisin Pentamidin Kloramfenikol Diğer Sitostatik ilaçlar Sulfanilüre Altın tuzları Penisilamin Kinidin 31. Kalıtsal nefritin kronik böbrek hastalıkları arasında önemli bir yeri vardır. Pediatri. Pediatri. X kromozomuna bağlı resesif kalıtsal geçiş gösterir. Faktör VIII düzeyi %1’in altında olan vakalarda spontan deri ekimozları oluşacağı gibi en küçük travmalarda bile kanamalar ve hemartrozlar ortaya çıkar. Pediatri. Hemofili A’da en belirgin bulgulardan biri.cilt. Rotavirus kış aylarında görülen diyarenin en sık karşılaşılan nedenidir. Rotavirus üst ince 181 trombositopeni nedeni .382. 28.399) Bebeklerde gastroenterite neden olan virüsler rotavirüs. Stridor takriben 12 aylıkken kaybolursa da üst solunum yolu enfeksiyonları ile 3 yaşa kadar tekrarlayabilir. astrovirus ve Norwalk ajanlarının üyeleridir. s. 2. 2. ayak bileği ve dirsek kanamaları hemofilide en sık klinik tabloyu oluşturur. adolesan döneminde yeniden infekte olunması sonucu hafif şiddette hastalık oluşur. Faktör VIII’in kalıtsal eksikliği sonucu gelişir. calicivirus. eklem içi kanamalardır. enterik adenovirus.299) Nöroblastomda primer tümör yerleşimi şöyle olabilir: Abdominal -Adrenal (%35) -Adrenal dışı (%20) Torakal yerleşimli olanlar (%15) Baş ve boyun yerleşimliler (%5) Diğerleri ve bilinmeyenler (%18) Beyin ve olfaktor bulbustan kaynak alanlar nadirdir ve esthesio nöroblastom adını alır.En sık görülen kalıtsal koagülopati hangisidir? a) Hemofili A b) Hemofili B c) von Willebrand hastalığı d) ITP e) Hemolitik üremik sendrom Cevap A (Neyzi. Buna karşılık hafif hemofili tiplerinde sistemik kanamalara her zaman rastlanmaz.PEDĐATRĐ cuttur. aureus b) Rotavirus c) Enterik adenovirus d) Parazitler e) Shigella Cevap B (Nelson Essentials of Pediatrics.Çocuklarda kış aylarında görülen infeksiyöz diyarenin en sık nedeni hangisidir? a) Staph.

Parainfluenza tip 1 ve 2 virüsleri en sık karşılaşılan etkenlerdir. anoreksiada pellegra gelişebilir. s. 2000 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 2. Beraberinde wheezing ve prodüktif öksürüğün eşlik ettiği alt havayolları hastalığı da bulunabilir. A vitamini yetersizliğinin klinik bulguları şunlardır: Göz belirtileri: Gece körlüğü erken belirti olabilir. zorlu solunum. c) Ca++ düzeyi düşer. Cevap A (Ersoy. s.37) A vitamini eksikliğinde özellikle loş ışıkta görme fonksiyonu bozulur. geçici ikincil disakkaridaz eksikliği ve lamina propriada inflamasyon oluşur. b) Alkalen fosfataz artar. 2000. depresyon. Gastrointestinal sistem bulguları: Diyare stomatit. 2. Buradaki glossitte dil kaba. 34. daha küçük çocuklarda dehidratasyon gözlenir. Gastrointestinal sistem hastalıklarında. vagina epitelinin kornifiye epitelle döşenmesi sonucu vaginit. renkli plaklar (Bitot lekeleri).54) Bkz. Subglottik bölge.43) Bkz. 33. dalgınlık. e) PTH artar. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. glossit. Röntgende daralmış subglottik alana ait “çan kulesi” işareti görülür. Metalik nitelikte öksürük. Tablo 11.PEDĐATRĐ bağırsak epitelini istila eder ve şiddetli seyrettiği olgularda ince bağırsak ve kolon boyunca yayılabilir. diyare ve demans hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Tiamin b) Riboflavin c) Niasin d) Pridoksin e) Siyanokobalamin Cevap C (Ersoy. Kusma 34 gün.Hangisi APGAR skorlamasında yer almaz? a) Uyarıya yanıt b) Derin tendon refleksi c) Cilt rengi d) Kas tonusu e) Kalp ritmi Cevap B (Ersoy.En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu nedeni hangisidir? a) Sinüzit b) Otitis media c) Krup d) Epiglottit e) Bronşiolit Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. malabsorbsiyonlarda.Gözte bitot lekeleri hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) Vitamin A b) Vitamin B c) Vitamin C d) Vitamin D e) Vitamin E Cevap A (Ersoy. oryantasyon bozukluğu. Pullanma olur. viral inflamasyona bağlı ödem nedeniyle obstrüksiyonun en sık oluştuğu yerdir. baklagillerden fakir. Tedavide mısır. Triptofan niasinin kaynağı olduğu için triptofanın egzojen eksikliği de Pellegraya eğilimi arttırır. Deri ve mukoza belirtileri: Deri kurudur. kalça ve ekstremitelerin ekstansör yüzeylerinde folliküler hiperkeratoz oluşur. 3. geç ve kalıcı bulgulardır. ancak triptofan içeriği yeterli olduğu için bu besinler çocukları pellegradan korur. Klinik bulguları (Pellegra 3D): 1. Göz küresinin perforasyonu ve tam körlük. Özellikle omuz. d) Serumda cAMP artar. düz yüzeyli ve şişmiştir (coğrafik dilden farklı). kaypaklığını kaybetmesi (keratomalasi) oluşur. Tablo 10. suprasternal.453) En sık görülen infeksiyöz üst havayolları obstrüksiyonu sendromu krup veya akut infeksiyöz laringotrakeobronşit’dir. interkostal ve subkostal çekilmeler gibi üst havayolu obstrüksiyonu bulguları belirgindir. Dermatit: Derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. Sayı 4. s. Krupun etiyolojisi çoğunlukla viraldir.Raşitizmin laboratuvar bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Son dönemde serumda fosfat artar. Solunum 182 yolları epitelinde metaplazi sonucu bronşial obstrüksiyon. 37. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Demans. inspiratuvar stridor ve solunum güçlüğü yavaş ya da akut olarak gelişebilir. MEDĐTEST Cilt 9. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 35. ancak çocuklarda nadirdir.39) Niasin eksikliğinde Pellegra meydana gelir. Bulber konjunktivada kuru. diyare 7-10 gün boyunca devam edebilir. et türlerinden zengin bir diyet önerilir. Tipik hastalık 6 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonu bulguları (soğuk algınlığıgrip) gibi başlar ve 5 günden daha az sürede sonlanır. 36. sonuçta villus hasarı.Dermatit. Niasin genellikle günde 10-25 mg olarak 3 dozda verilir.baskı. Süt ve yumurtada az miktarda niasin bulunur. Fizik muayenede. s. gri. s. idrar yolları mukozasındaki değişiklikler sonucu piyüri ve hematüri oluşabilir. keskin kenarlı plaklar olur. 2000. Daha geç olarak kornea ve konjunktivaya da kuruluk (kserozis) ve korneanın şeffaflığını. Karanlığa uyumun bozulması ile başlar. folliküler hiperkeratoz ve fotofobi ile birlikte görülür. 2000.

Mg++ N N ↓ cAMP (serum) N. MEDĐTEST Cilt 9. Bu çocuklarda sıklıkla ağrı yoktur. aksırık. Sistemik başlayan JRA’nın tanısal laboratuvar bulgusu yoktur. gövdeyi. boğazı ve yüzü tutarak gösterir. s. derin de olabilen anemi vardır. JRA’nın erkekleri kızlar kadar sık etkileyen tek tipidir.coli b) B grubu streptokoklar c) S. d) Döküntüler ateşle birlikte başlar. Sıklıkla hastalığın ilk haftaları ya da hatta ilk 6-8 ay boyunca artrit yoktur. Amino Fosfatüri N. e) Kraniyal sinirleri tutabilir.Guillain-Barre Sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Nöropati yukarıdan aşağıya doğru seyreder.700) Sıklıkla bir solunum ya da gastrointestinal infeksiyonların ardından görülen idiyopatik periferik bir nöropatidir. 38. 2. Daha sonra kronik poliartiküler artrit gelişebilir. plöritle beraber ya da tek başına semptomsuz perikardit ve daha seyrek olarak abdominal serözit bulunur. s. hepatomegali ve lenfadenopati vardır.baskı. En sık büyük eklemler tutulur. c) Çoğunda hastalık spontan olarak düzelir. 2. Sayı 4. Sıklıkla meningeal belirtiler belirlenir. gevşeklik ve bacaklarda başlayan ve yukarı doğru çıkıp kolları. haftada normaldir. Eklem hastalığı ender olarak harap edicidir. aureus d) Gram negatif basiller e) Salmonella Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Tipik olarak çocuklar eller ve ayaklarda duygusuzluk ve paresteziden yakınır ve sonra ayaklarda ağır bir duyu kaybını yürüme yeteneğinin kaybolmasını izler. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. gövde pembe 40. Gövdede eritematöz maküler döküntü. Đdrar asitüri N.PEDĐATRĐ Tablo 10. Raşitizm devrelerine göre laboratuvar bulguları Evre 1 2 3 Ca++ ↓ ↓. En sık tutulan eklem dizdir. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. 39. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. ortostatik hipotansiyon. 2000 Tablo 11. Tablo 12.285. Otonom sinirlerin işlev bozukluğu hipertansiyon.baskı. d) Refleksler genelde kaybolmuştur. b) BOS 1. Nadiren döküntü kaşıntılıdır. splenomegali. s. 183 . b) Her iki cinste eşit gözükür. Çocuğun el ve ayak eklemlerinde bazen şişlikler bulunabilir. 2. Bulbar ve solunum yetersizliğine ilerleme hızlı gelişebilir ve solunum işlevinin yakından izlenmesi gerekir.baskı. somon renkli maküllerdir ve yüksek ateşle gelir ve gider. 286) Küçük çocuklardaki pakiartiküler artritin başlangıcı 2 yaş civarında doruk yapar. Özgün döküntü gövde ve ekstremitelerde oluşan ufak. N ↓↓ P N ↓ ↓↓ Alkalen fosfataz N.Sistemik başlayan JRA ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Đlk bulgu artrittir. hastalık özgün olarak kendini en fazla arefleksi. Bunu ayak bilekleri ve dirsekler izler. Semptomsuz şişlik dönemi sonrasında yavaş kontraktür gelişimi görülür. Çocuklarda genellikle 16 yaş ya da daha erken başlar.312) Bkz.284) Sistemik başlayan JRA hastalığın en dramatik ve en az görülen şeklidir. 2. Çocukta tipik olarak. Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Muayenede sıklıkla kuvvet yerinde olsa bile reflekslerin kaybolduğu ortaya çıkar.Pakiartiküler JRA’de en sık hangi eklem tutulur? a) Vertebra b) Dirsek eklemi c) Diz eklemi d) Küçük eklemler e) Kalça eklemi Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. Sistemik hastalık belirtisi ve bulgusu genellikle yoktur. 41.10 yaşında bir çocukta en sık osteomiyelit etkeni hangisidir? a) E. hipotansiyon. Özellikle ateşin yükseldiği dönemlerde irritabilite ve artralji/miyalji belirgin özelliklerdir. s. e) Anemi vardır. Hastalığın diğer sistemik belirtileri arasında serözit. PTH N. cAMP N. c) Splenomegali vardır.baskı. Kalça hemen hemen hiç tutulmaz.

Pediatri. kol-bacak hareketlerinde azalma. Ölüm miyokard tutulumundan kaynaklanan konjestif kalp yetersizliği ya da pnömoniye bağlıdır. %40’ında birden fazla bölgede tutulum Semptom ve bulgular Genellikle sistemik bulgu az. 2. streptokoklar (%10). Hastalık spontan olarak düzelir ve hastaların %75’i 112 ay içinde normal işlevine kavuşur. Pediatri.55) Fabry hastalığı. Hastalıkta kesin tanı serum. Hastalık lizozomal bir enzim olan hekzosaminidaz A izoenziminin yetersizliğine bağlı olarak GM2 gangliosidin yıkılmasındaki defekt sonucu gelişir. haftasında normaldir ve sonra pleositoz olmaksızın yükselmiş protein düzeyleri görülür. Ancak yenidoğan döneminde dikkatli bir oftalmolojik muayene ile maküladaki tipik kiraz kırmızısı leke görülebilir. alfa-galaktosil terminal glikolipidlerin yıkılmasından sorumlu alfa-galaktosidaz aktivitesinin yetersizliği sonucu gelişir. fokal şişlik (%70) veya eklemde effüzyon (%20) Beklenen organizma Grup B streptokoklar. Staphylococcus aureus ya da Candida S. Nöronlar karakteristik membranöz sitoplazmik cisimcikler içerirler. Omurilikte de benzer değişiklikler gözlenir ve özellikle ön boynuz hücreleri daha fazla zarar görür. Zamanla nöronlar kaybolur.Gower belirtisi hangisinde görülür? a) Fasiyoskapulohumeral distrofi b) Miyotonik distrofi c) Charcot-Marie-Tooth hastalığı d) Guillain-Barre sendromu e) Duchenne distrofisi Cevap E (Nelson Essentials of Pediatrics. anaeroblar veya mantarlar 1-24 aylık 2-20 yaş Uzun kemikler. 2.54) Tay-Sachs hastalığı infantil amorotik familyal idiyosi olarak da bilinen bu hastalıkta patolojik değişiklikler MSS’yi ve tüm vücut nöronlarını ilgilendirir. gözyaşı ve deri fibroblastlarında heksozaminidaz A izoenziminin eksikliğinin gösterilmesine dayanır. Erkek çocuklar 3 yaş civarında düzgün koşamama ya da atletik olarak akranlarından geri kalma şeklinde belirti verirler. hiperlordik ve paytak yürüyüş ve yerden kolay doğrulamama şeklinde kendini gösteren hafif-orta şiddette proksimal bacak zayıflığı ortaya çıkar. 2. Muayenede bulber hipertrofi. s.701) Müsküler distrofi cinse bağlı resesif geçiş gösteren.cilt. erkek çocuklarda 20-30:100 000’de görülen bir hastalıktır. lökosit. Sayı 4. 2000 . Bu hastalık dystrophin denilen büyük bir proteinin eksikliğinden kaynaklanır. X’e bağlı olarak geçer. ateş. yerel ödem. Akut hematojen osteomiyelitin yaş gruplarına göre klinik görünümü Yaş Yenidoğan Sıklıkla tutulan bölge Çeşitli. aureus (%60-90. Kraniyal sinirleri tutan farklı bir türünde (Miller-Fisher) yalın ya da periferik sinir katılımı ile birlikte olabilir. BOS sıklıkla hastalığın 1. eklemler de tutulabilir Uzun kemiklerin metafizi. Güçsüzlük 6. s. Çocuk tipik olarak oturur durumdan ayakları vücudu üzerinde tırmanarak yükselir (Gower belirtisi). seyrek olarak vertebra gövdeleri veya pelvis taşikardi ve diğer aritmilere.Fabry hastalığında esas olarak dokularda hangisi birikir? a) Kolesterol b) Sfingomyelin c) Triheksozilseramid d) Glukosilseramid e) Galaktoserebrosid Cevap C (Neyzi. topallama Günlerce-haftalarca fokal ağrı ile ateş (%90).baskı.PEDĐATRĐ Tablo 12. basamak tırmanma) hafif yavaşlama öyküsü bulunur. Mikroglial hücrelerde proliferasyon oluşur. Escherichia coli. Deride anjiokeratomların bulunuşu karakteristiktir. Bazılarında önceden motor gelişme göstergelerinde (yürüme. 42. Hastalık. Salmonella. Tay-Sachs hastalığında çocuklar doğumda ve ilk aylarda normal görünümdedir. grup B streptokoklar S. s. Onaltıncı yaşta kollar çok az hareketlidir ve solunum güçlüğü başlar. Serum kreatin fosfokinaz düzeyi herzaman belirgin olarak yüksektir. 44. eklemde effüzyon (%60-70) Psödoparalizi. 184 43. seyrek olarak gram negatif basiller. kızarma veya periferik vazokonstrüksiyon epizodlarına yol açabilir. dışkı retansiyonuna ya da anormal terleme. üriner retansiyon veya inkontinansa. fokal duyarlılık (%70). Bu maddenin yıkımı özgül alfaMEDĐTEST Cilt 9. Esas olarak biriken madde triheksozilseramid’dir. yaşta belirti verir ve 12 yaşta tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacak şekilde ilerleme gösterir. Kas biyopsisi kas lifi dejenerasyonu ve artmış intrafasiküler bağ dokusu ile birlikte rejenerasyon belirtileri ortaya çıkarır.cilt.Makülada kiraz kırmızısı dejenerasyon hangisinde tipiktir? a) Metakromatik lökodistrofi b) Gaucher hastalığı c) Fabry hastalığı d) Hurler sendromu e) Tay-Sachs Cevap E (Neyzi. aureus.

Tedavi görmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ’larında yaklaşık 50 puanlık bir azalma olduğu tahmin edilmektedir. s. Hastalar doğumda normaldir.cilt. aylar arasında hepatosplenomegali. karın (kas) ağrıları ortaya çıkar. e) Refleksler hiperaktiftir. kalça gibi birçok eklemde kontraktürler ve lomber kifoz sık görülür. Çocukların çoğunluğunda ağır zeka geriliği saptanır. hirsutizm sık görülen bir bulgudur. Çocukların yaklaşık 1/4’ünde nöbetler. Cevap C (Neyzi. Amniyotik hücrelerde enzim ölçümü ile prenatal tanı yapılabilir. Hastalık genellikle ileri çocukluk yaşlarında görülür. Reflekslerde hiperaktivite gözlenir. Fazla miktarlardaki fenilalanin. Bu çocuklarda tekrarlayan solunum yolu infeksiyonları ve otitis media görülür. Kıkırdak yapısındaki bozukluk nedeniyle nazofarinks ve toraksta da yapısal deformiteler oluşur. Pediatri. PAS-pozitif granüller ve köpük hücreleri saptanır.7) Fenilketonüri (PKU). iskelet deformiteleri. ön kola uygulanan anoksik egzersiz testi kullanılır. Deri kalındır. çabuk yorulma şikayetidir. parmaklar kısa ve künttür. Hastalık genellikle 3040 yaşlarında kardiyak veya renal yetersizlik ile sonuçlanır. plazma. endokard ve miyokard kalınlaşır.39) Tip V (Mc Ardle Hastalığı). dirsek. Tutulan dokular incelendiğinde ince sudanofilik. Damar çeperlerindeki hücrelerde MPS birikimi koroner arterlerde ve başka damarlarda daralmaya neden olur. Deri belirtileri genellikle hafiftir ve ileri çocukluk yaşlarında görülmez. Genellikle 624. proteinüri. s. 2. 45. 2. sülfatid. Egzersizden sonra serum transaminaz. b) Kusma en erken belirtidir. Konvülsif nöbetler ve tremor olabilir. Dişler deforme. terleme olmaması. Giderek hastalığın tipik belirtileri olan orta derecede bir egzersizden sonra tekrarlayan bacak ağrıları. kas krampları.PEDĐATRĐ galaktosidaz gerektirir. Tanıda. egzersiz sonrası oluşan kas ağrıları ve kas krampları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Nörolojik belirtilerin serebrosid. miyoglobinüri. idrar. Ekstremite ağrıları. B grubundan hastalarda vasküler epitel. Fenilketonüri. ay civarında sinir sistemi belirtileri ortaya çıkar. iskelet kaslarında azalmıştır. c) Hipotonisite vardır.Mc Ardle hastalığında hangi enzim eksiktir? a) Glukoz-6-fosfataz b) Heparan sülfataz c) Beta-galaktozidaz MEDĐTEST Cilt 9. ateş. Enzim eksikliği doğumsal olmakla birlikte erken semptom yoktur. Bu maddeler ve bunların metabolik ürünleri normal metabolizmayı bozarak beyin hasarına neden olurlar. deri lezyonları karakteristik bulgulardır. Vakalar erken yaşlarda kaybedilir. fenilalanini tirozine çeviren fenilalanin hidroksilaz aktivitesinin yokluğu veya çok azlığı sonucu ortaya çıkar. fenillaktik ve fenilpiruvik asitler nedeniyle fare gibi kokmasıdır. Diğer erken belirti idrarın ve terin içerdikleri fenilasetik. büyük dil. 47. iskelet kasları ve sinir sistemi hücrelerinde de depo maddesi birikir. %50’den fazlasında da EEG anomalileri gözlenir. ancak enzim eksikliği nedeniyle bu glikojen enerji kaynağı olarak kullanılamaz ve kas glikojen konsantrasyonu artar. Kesin tanı. Hemen tüm dokular tutulmuştur. üzerinde en fazla inceleme yapılan ve en iyi bilinen aminoasit metabolizması bozukluğudur. Kornea bulanıklığı yanısıra glokom ve zamanla optik atrofi gelişebilir. aylarda zeka geriliği belirginleşir. aldolaz ve CPK düzeyleri anlamlı şekilde yükselir. s. Pediatri. Đlk belirti. Karaciğer ve düz kaslarda fosforilaz aktivitesi normal. eller geniş.cilt.Mukopolisakkaridozların en ağır tipi hangisidir? a) Hurler sendromu b) Scheie sendromu c) Morquio sendromu d) Sanfilippo sendromu e) Hunter sendromu Cevap A (Neyzi. mükopolisakkaridozların en ağır tipidir. Pediatri. Vakaların birçoğunda mukoid bir burun akıntısı gözlenir. 18-24. 2000 d) Kas fosforilazı e) Kas fosfofruktokinazı Cevap D (Neyzi. Klinik bulguların çoğunluğu kan damarlarında lipid maddesinin depolanması ile ilgilidir. Tedavi edilmeyen vakalarda 4. Meninkslerin MPS ile infiltrasyonu sonucu hidrosefali gelişebilir. 185 . dopamin ve serotonin sentezlerinin fenilalanin tarafından veya beyinde pirüvat kinazın fenilpiruvik asit tarafından inhibisyonuna bağlı olarak geliştiği varsayımları ileri sürülmektedir. hafif pençe eli deformitesi vardır. Đskelet deformiteleri uzun kemiklerin büyümesinde gerilik ve kıkırdaklar içinde MPS toplanması ile ilgilidir. d) Deri belirtileri genellikle hafiftir. Kusmalar pilor stenozunu taklit edecek kadar şiddetli olabilir. lökosit. göz yaşı. iletim ve nörosensoriyel tip sağırlık görülebilir. 2. fenilpiruvik aside transamine olur veya feniletilamine dekarboksile olur. omuz. Hastalıkta depolanan diğer bir madde digalaktosilseramid’idir. kas fosforilaz eksikliği. kaba yüz yapısı. doku kültürlerinde üretilmiş deri hücrelerinde alfagalaktosidaz aktivitesinin ölçümüne dayanır. Bebeklerde fenilketonürinin en erken belirtilerinden birisi kusmadır. Hipertonisite vardır.Fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği ile ortaya çıkar.cilt. Diz. Kombine. Kaslarda glikojen sentezi normaldir. çıkık alın ve boy kısalığı ile hastalığa özgü klinik tablo oluşmuştur. Ayrıca kalp kapakları.42) Hurler sendromu. Sayı 4. 46. Sistemik ve pulmoner hipertansiyonun da etkisiyle konjestif kalp yetersizliği ve ani kardiyovasküler kollaps gelişebilir. Đnguinal ve umbilikal herniler sık görülür.

1. Wheezing duyulur. Boy büyümesinin en hızlı dönemi. hemen aynı yıl içinde pubiste kıllanmanın başlaması izler. kaş. Sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminin en önemli viral solunum yolu patojenidir. Başlangıçta virus orofarinks ve nazofarinkste çoğalır. Kız çocuklarında ergenlikte meme gelişimi ile boy büyüme hızı artmaya başlar.43) Deride kahverengi lekeler nörofibromatozu.111) Genellikle ilk belirti memelerde büyümedir. evresinde görülür. Virusun nazofaringeal. Yaprak şeklinde lekeler tüberoz sklerozu düşündürür. bu nedenle pubis. Sayı 4. Albinizmde deri ile birlikte saç. RSV pnömonisinde ise belirtiler öksürük. bazen de aksilla kıllanması meme gelişmesinden önce ortaya çıkabilir. 1-2 gün sonra ateş yükselir ve solunum güçlüğü ortaya çıkar. Kız çocuklarında ergenlikteki boy hızlanması. kirpikler de pigmentten yoksundur. Çok ufak bebeklerde apne görülebilir.cilt. s. RSV’nin neden olduğu bronşiyolit soğuk algınlığı şeklinde başlar.697) RSV’ye dünyanın her yerinde rastlanır. 49. Melanin pigmentinin azalması yerel olarak plaklar şeklinde vitiligoda. öksürük ve hafif ateş olur. insan hücrelerinden hazırlanmış doku kültürlerinde üretilmesi ile tanı konur. Menarş daima boy büyümesi doruk noktasına geçtikten sonra olur. Virus solunum yolları salgılarında hastalıktan 5 gün önceden 7 gün sonraya kadar saptanabilir. yaygın olarak albinizmde görülür.Yaprak şeklinde lekeler hangisinde görülür? a) Mc Cune-Albright Sendromu b) Albinizm c) Addison d) Tuberoskleroz e) Nörofibromatozis Cevap D (Neyzi. Bazen raller de duyulabilir. 1. Ölüm oranı %1-5 arasıdır. Ekspiryum uzamıştır. ateş ve halsizliktir. RSV’nin 6 aydan küçük bebeklerde ağır infeksiyona neden olması RSV’yi diğer virus infeksiyonlarından ayıran bir özelliktir. Nadir olmayarak meme büyümesi tek taraflı olarak başlar. Taşipne vardır.cilt. Tablo 13.PEDĐATRĐ Tablo 13.Hangisinde yenidoğanda hipoglisemi görülmez? a) Prematürite b) Diyabetik anne çocuğu c) Eritroblastozis fetalis d) Hipertermi e) Beckwith-Wiedemann sendromu Cevap D (Neyzi. büyük.Hangisi sütçocuğunda en önemli viral solunum yolu patojenidir? a) RSV b) Đnfluenza c) Parainfluenza d) Adenoviruslar e) Rinovirus Cevap A (Neyzi. ergenliğin erken döneminde başlar. Đnspirasyonda substernal ve interkostal çekilmeler gözlenir. Yenidoğan döneminde çok nadirdir. MEDĐTEST Cilt 9. 2000 48. En fazla ilk yaşlarda.278) Bkz. s. 1.cilt. sınırı düzensiz lekeler ise erken puberte sendromlarından biri olan AlbrightMcCune sendromunu akla getirir. RSV’ye bağlı solunum yolu hastalıklarında kuluçka dönemi 4-8 gündür.cilt. 1. Bulaşma direkt temas ile olur. Pediatri. Bazı çocuklarda sürrenal korteks olgunlaşması over olgunlaşmasından daha erken oluşur. meme gelişmesinin 3-4. çok zaman tek taraflı. özellikle ilk 6 ayda hastalık yapar.Kız çocuklarında ilk ergenlik belirtisi hangisidir? a) Boy uzaması b) Pubis kıllanması c) Yağ dokusu artışı d) Aksillada kıllanma e) Memelerde büyüme 186 . Meme gelişmesini. Pediatri. s. Pediatri. Pediatri. Neonatal hipogliseminin görüldüğü durumlar Kısıtlı glikojen depoları Prematürite Perinatal stres Açlık Glikojen depo hastalığı Hiperinsülinizm Diyabetik anne çocuğu Beckwith-Wiedemann sendromu Annenin aldığı ilaçlar Nesidioblastozis veya adacık hücre adenomu Eritroblastozis fetalis Glukoz üretiminin azalması Gestasyon yaşına göre düşük doğum tartılı yenidoğanlar (SGA) Doğumsal metabolizma bozuklukları Diğer Hipotermi Sepsis Hipotalamus veya hipofiz hastalıkları Adrenal yetersizlik Polisitemi Cevap E (Neyzi. 50. Hasta. 51. s. solunum yetersizliğinden ölebilir. Solunum yüzeyelleşebilir. Boy büyümesinde hızlanma da bu klinik belirtilerle aynı zamanda. Daha sonra bronş ve bronşiyollere geçerek sütçocuklarında bronşiyolit ve pnömoni yapar. ancak yenidoğan ünitelerinde seyrek de olsa epidemiler bildirilmiştir. erkek çocuklardaki kadar belirgin olmaz. nazal veya orofaringeal materyelden. nezle.

352) Kızıl. Ekstremiteler sert ve ekstansiyon durumundadır. 3 hafta veya daha uzun da olabilir. nezle. kaşların çatılması ve ağız köşelerinin çekilmesi ile yüz özel bir şekil alır. Çocuklarda kızamıkçık genellikle ateşsiz veya hafif ateşle seyreder. anoreksi.Tetanozda en erken tutulan kas hangisidir? a) Đnterkostal kaslar b) Diafragma MEDĐTEST Cilt 9.cilt. Ateş.cilt. istemli kasların sertliğinin giderek artmasıyla başlar. Alın kırışıklığı.Kızamıkçıkta döküntüler hangi bölgeden başlar? a) Boyun b) Yüz c) Saçlı deri d) Üst ekstremite e) Gövde Cevap B (Neyzi. kötü prognoz işaretidir. Đlk semptomun görülmesinden sonra 7 gün süre ile bulaşıcıdırlar. Hastanın şuuru genellikle açıktır. postauriküler. kasık ve antekübital 187 . Boyun ve sırt kasları sertleşerek opistotonus gelişir. Çene kaslarının spazmı ile trismus gelişir (kilitlenmiş çene). 24 saat içinde tüm gövdeye yayılır. soyulma görülmez. öksürük. 53. ani ses ve hastanın hareketi gibi çeşitli uyaranların etkisiyle başlayabilir.PEDĐATRĐ 52. servikal kısımları tutar.684. s. 24-48 saat içinde hastalık tam olarak gelişir. Spinal sıvı normaldir. sonra süratle boyun.cilt. 1. 1.681) Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları içinde en sık rastlananı kızamıktır. plazma hücreleri artar. Buna karşılık ekstremitelerdeki lezyonlar birleşme göstermezler. Nadir olarak da 39oC-39. günde döküntü yüzden başlayarak solar. Ensefalomiyelit komplikasyonu olan vakalarda beyinde belirgin perivasküler demiyelinizasyon ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) bulguları görülür. laringospazm nedeniyle laringeal obstrüksiyona. Bunlar submukozal bezlerin iltihabi lezyonudur. Yayılma kızamıktan daha hızlıdır. 3 gün kadar kısa. Yüksek ateş. s. Kan tablosunda lökopeni vardır. Kızamıklı hastalar virusu nazofarinkslerinde taşırlar. Daha sonra spazmlar çok daha sık. Gövdede birleşme yaparak hafif kızıl döküntüsünü andırabilir. Genellikle ilk olarak çene ve boyun kasları tutulur. yumuşak damakta belirgin olan bir enantem oluşabilir. Buna “risus sardonicus” (sardonik gülüş) denir. bulgular. koma ve ölüme neden olur. baş ağrısı. asfiksiye. Birçok vakada ölüm hastalığın 10. gövde ve ekstremitelere yayılır. kasık ve boyundan başlar. lenfadenopati ile seyreden prodromal belirtiler görülebilir. 54. Bazı hastalarda kaba zımpara gibi yapısıyla (kaz derisi) görüldüğünden daha kolay palpe edilebilir. Bu spazmlar süresinde risus sardonicus ve opistotonus belirgindir. Ekzantem kırmızı. genel olarak orta derecededir veya yoktur. uzun ve ağrılı olur.351. Döküntüler pembe renklidir. Hastalık sinsice. Başlangıçta spazmlar sık değildir ve nöbetler sırasında tam bir gevşeme vardır. Lökosit sayısı normal veya hafifçe yükselmiştir.Çocukluk çağında rastlanan en sık döküntülü hastalık hangisidir? a) Kızıl b) Kızamıkçık c) Eritema infeksiyozum d) Đlaç döküntüleri e) Kızamık Cevap E (Neyzi. farenjit gelişiminden 24-48 saat sonra ürettikleri bir eritrojenik toksin ile tipik bir döküntüye neden olan A grubu streptokoklara bağlıdır. 2. Anormal lenfositlere de rastlanabilir. Splenomegali hastalığın akut evresinde görülebilir.656) Kuluçka zamanı değişken olmakla birlikte genellikle 5 ile 14 gün kadardır. Kızıldan farklı olarak. 2. döküntülere basıldığında sarımsı bir renk görülmez ve ağız etrafında da döküntü mevcuttur. parlak ışık. s. Parmakların kıvrımlı yerlerinde. Vakaların %80-90’ında Koplik lekeleri görülebilir. ancak ön planda suboksipital. hafif konjunktivit. gününde kırmızı ve nokta şeklinde.gününden önce olur.Pastia çizgileri hangisinde görülür? a) Kızıl b) Kızamık c) 6. Erişkinlerde ve adolesanlarda erüpsiyondan önce hafif ateş. tahta gibi serttir. günde döküntü tamamen kaybolur. s. Kızılın epidemiyoloji. Lenf düğümü büyümesi hemen her vakada vardır. kollar. Mesane sfinkterinin hastalığa katılması üriner retansiyona neden olur. Pediatri.baskı. 3. hastalık d) Sifiliz e) Erizipel Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics. Sayı 4. Yaklaşık %25 vakada kızamıkçık döküntüsüz seyredebilir. Abdominal duvar. 1. trakea ve bronşlarda sekresyon birikmesine yol açarak solunum yetersizliğine. noktasal ya da ince papüler olabilir. Genellikle çocukta prodrom dönemi yoktur. 2000 c) Lomber kaslar d) Çene ve boyun kasları e) Abdominal kaslar Cevap D (Neyzi. 55.685) 16-18 gün kadar süren bir kuluçka dönemini izleyerek döküntü ortaya çıkar.5oC’ye yükselen ateş olabilir. Pediatri. Ağrılı spazm şeklinde olan ve birkaç saniye veya dakika devam eden kasılmalar. Solunum kaslarının tutulması. Adenopati jeneralize olabilir. Genellikle trismus en son olarak kaybolur. Rijidite hızla göğüs ve ekstremitelere yayılır. Döküntünün 1. Döküntü ilk olarak aksillalar. sekeller ve tedavisi streptokoksik farenjit ile aynıdır. Döküntü ilk önce yüzden başlar. Pediatri.

s.baskı. 2. hasta ilacı bıraktığı zaman uzun süreli iyileşme oranı kendiliğinden iyileşme oranını seyrek olarak aşar. retina dejenerasyonu (Leber doğumsal amaurosis ve retinitis pigmentosa). avuç içleri ve parmaklar soyulmaya başlar. yanıklar ya da streptokoksik deri infeksiyonu sonrasında ortaya çıkar. nadiren guatr Kanserojen Dişleri boyama Yorum Güvenli Kontrindike Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Kaçının Muhtemelen güvenli Kaçının Kontrindike Genellikle güvenli Yüksek dozları kontrindike Güvenli Kontrindike Güvenli Kontrindike Kaçının Kontrindike Muhtemelen güvenli Kontrindike Kontrindike Genellikle güvenli Güvenli Muhtemelen güvenli Genellikle güvenli Muhtemelen güvenli Muhtemelen güvenli 1-2 hafta emzirme kesilir Kontrindike 188 MEDĐTEST Cilt 9.Çocukta en sık görülen ağır görme bozukluğu nedeni hangisidir? a) Prematüre bebek retinopatisi b) Down sendromu c) Diabetik retinopati d) Retinablastom e) Retinitis pigmentoza Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.32) Sık kullanılan üç tedavi yöntemi danışmanlık. ancak ilaç kesildikten sonraki yineleme oranı o kadar yüksektir ki. Döküntü başlangıcından 3-4 gün sonra solmaya başlar. 56. retinoblastoma ve doğumsal glokom çocukluk çağında önemli görme bozukluğu yaratan diğer sık rastlanan nedenlerdir. 2. diyare Gri bebek sendromu Uyuşukluk Uyuşukluk. Optik atrofi. diğer oküler anomaliler ve gelişimsel bozukluklarla da birlikte bulunabilirler. s. enüresis alarmları ve imipramine’dir.Hangisi gri bebek sendromuna yol açar? a) Altın tuzları b) Metimazol c) Karbamazepin d) Kloramfenikol e) Fenitoin Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. 2. Tablo 14.baskı. Kızıl ender olarak yara infeksiyonları (cerrahi kızıl). vazospazm Yok Hepatonefrotoksisite Letarji Hipotiroidizm Yok Kanserojen? Kanama Uyuşukluk Yok Yok Uyuşukluk Yok Genellikle yok. Yüz kızarmıştır ve ağız çevresinde solukluk vardır. 58. Sayı 4.61) Bkz. Đmipramine ilk hafta içinde yüksek bir hızlı yanıt oranına sahiptir. Birkaç gün sonra bu örtü soyulur. apne Yok Gangren.Enürezis tedavisinde hangisi kullanılır? a) Diazem b) Klonazepam c) Đmipramin d) Pimozid e) Buspiron Cevap C (Nelson Essentials of Pediatrics. 2000 . 57. Günümüzde bulunan en etkili tedavi enüresis alarmlarıdır. Dil kızarmış ve ödemli papillaların alttan göründüğü beyaz bir örtüye sahiptir. s.PEDĐATRĐ fossalarda eritem daha yoğundur (Pastia çizgileri). Bilinmiyor Kolik. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin kullandığı ilaçların etkisi Đlaç Amoxicillin Antimetabolitler Aspirin Atenolol Bromocriptine Carbamazepine Carcara Chloramphenicol Codeine Diazepam Digoxin Ergot Furosemide Altın tuzları Meperidine Methimazole Metoprolol Metronidazole Phenindione Phenobarbital Phenytoin Prednisone Propoxyphene Propranolol Propylthiouracil Radyoaktif madde Tetracycline Etki Yok Kanserojen Nadiren kanama komplikasyonu Yok Laktasyonu azaltır. belirginleşmiş papillalarıyla dilin kırmızılığı devam eder (kırmızı çilek dili).47) Çocuklardaki ağır görme bozukluğunun en sık rastlanan etiyolojisi prematüre bebek retinopatisidir. Bir hafta sonra yüzden ince kepekler dökülmeye. Tablo 14. Yenidoğanların 250’de 1’inde çeşitli nedenlere bağlı doğumsal katarakt oluşabilir ve bunlar belirgin ambliyopi ile sonuçlanabilirler.baskı.

renal bikarbonat atılımı HCO3. ST çökmesi ve önceleri QRS kompleksinin genişlemesi ile birliktedir. diplopi. 2.0-8.Menenjitte en sık hangi kafa çifti tutulumu görülür? a) V b) VI c) VII d) VIII e) XI Cevap B (Ersoy.587) Hiperkaleminin klinik bulguları parestezi.Hemolitik üremik sendromla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mikroskopik hematüri görülür. serebellar ataksi. En sık 6. Sayı 4. parezi görülebilir.5 mEq-L artar. PCO2’de 10 mmHg için HCO33-3. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. b) Akut böbrek yetmezliği yapar.(renal) ↓ HCO3. kollagen doku hastalıkları ve Stevens-Johnson sendromudur. s.5-7.PEDĐATRĐ Tablo 15. 2.baskı. kraniyal sinir tutulumunda optik nörit ve körlüğe kadar gidebilen olaylara rastlanır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. güçsüzlük.Hiperpotaseminin en erken EKG bulgusu hangisidir? a) QRS genişlemesi b) P düzleşmesi c) PR kısalması d) Sivri T dalgaları e) ST çökmesi Cevap D (Nelson Essentials of Pediatrics. ilaç alımı Kompensasyon mekanizması ↓ PCO2 (akut) böbrek bikarbonat geri emilimi (geç) ↓ PCO2 (akut). kusma.0 mEq/L).Antiepileptik ilaçlardan hangisi Stevens-Johnson sendromuna yol açar? a) Karbamazepin b) Etosüksimid c) Klonazepam d) Diazepam e) Fenobarbital Cevap A (Ersoy. PCO2’de her 10 mmHg artış için HCO3. Tedavi edilmezse kalp durabilir ya da ventrikül fibrilasyonu gelişebilir. Potasyum düzeyi yükseldikçe P dalgası düzleşebilir. Birincil asit-baz bozukluklarının özellikleri Bozukluk Metabolik Asidoz Etiyoloji ↓ HCO3HCO3↓ HCl Örnek Hipoksi. 2. 2000. Daha yüksek düzeyler (7.589) Bkz. s.Kistik fibroziste hangisi görülür? a) Kronik respiratuvar asidoz b) Kronik respiratuvar alkaloz c) Kronik metabolik asidoz d) Kronik metabolik alkaloz e) Akut respiratuvar asidoz atakları Cevap A (Nelson Essentials of Pediatrics.(renal) Yalın kompensasyonun Tahmini HCO3-de 1 mEq düşüş=PCO2’de 1-1. PCO2’de 10 mmHg için HCO35 mEq/L düşer.378) Karbamazepinin yan etkileri.3 mmHg düşüş HCO3-de 10 mEq artışa karşılık PCO2 6 mmHg artar. s. histeri Devamlı mekanik ventilasyon 59. 189 . 63. 7 ve 8. kraniyal sinir tutulumuna bağlı belirtiler de gözlenebilir. baş dönmesi. c) Genellikle gastroenterit zemininde ortaya çıkar.5 mEq/L düşer. 62. kistik fibroz Kronik (günler) ↓ PCO2 BPD=Bronkopulmoner displazi Đntrakraniyal basınç için mekanik ventilasyon.baskı. e) Retikülositler artmıştır.(renal) HCO3. flassid paralizi ve kalp ritim bozukluklarını içerir. MEDĐTEST Cilt 9. 2000. hipokalsemi ve asidoz hiperkalemik kardiyak etkileri yoğunlaştırır. PCO2’de 10 mmHg için HCO32.(renal) ↓ HCO3. 60. kraniyal sinir felci görülür. bulantı. Potasyum düzeyi 8 mEq/L’yi geçtiğinde P dalgası kaybolabilir ve QRS kompleksi genişleyerek ve T dalgası ile birleşerek bir sine dalga şekli yaratır. Alkaloz Respiratuvar Asidoz Akut (saat) Kronik (gün) Alkaloz Akut (saat) Bikarbonat/sitrat pilor stenozu PCO2 PCO2 ↓ PCO2 Hipoventilasyon BPD. Hiperkaleminin en erken elektrokardiyografik bulgusu sivri ya da çadır şeklinde T dalgalarıdır (K+ 5.383) Fokal nörolojik bulgu olarak ataksi. d) Coombs testi pozitiftir. Tablo 15.1 mEq/L artar. yorgunluk. s.0 mEq/L) uzamış P-R aralığı. 2000 61. Hiponatremi.

Retikülosit sayısı artmıştır. Tablo 16. Đdrar analizinde. s. 65. mikroskopik hematüri. Lezyonun olduğu tarafta ağrı. çocuklarda akut renal yetmezliğin majör bir sebebidir. 2000. Fleksiyon halindeki bebek. 2000. Fizik muayenede solukluk. Kötü prognoz bulguları. Tanı mikroanjiyopatik hemolitik anemi. Evvelden 7-10 günlük zayıflık.304) %75 kadarı 20 yaştan küçüktür.54) Bkz. proteinüri ve silendirler görülebilir. aksırık. humerus (%15) tutulumları da olabilir. c) En sık vertebralar tutulur.PEDĐATRĐ Cevap D (Ersoy. letarji. Adölesanlardan siyade küçük çocuklarda sık görülür. Ayrıca tibia (%15). hiperemi. hepatosplenomegali ve irritabilite bulunur. skapula ve klavikulaları da tutabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. fibula. Primer tümör sıklıkla. 2000. kostalar. Radyoterapiyi takiben meydana gelebilir. Büyümenin maksimum hızda olduğu dönemde gözlenir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ağlama <100/dk Yüzeysel düzensiz Geniş hipotoni Hafif fleksiyon Hafif Uyarıya yanıt Yok (Nelatonlu buruna dokunarak) Cilt rengi Siyanozlu veya soluk Ekstremiteler Pembe siyanoze. Kan yaymasında şistositler. s. Meduller kavite veya periost kökenlidir. En sık tipi meduller kavite kökenli olanıdır. Genellikle gastroenterit zemininde çıkar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. e) Yaşlılarda Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak meydana gelebilir. proksimal tibia ve proksimal humerus gibi maksimum büyüme hızına sahip kemiklerin metafiz ve epifizinde lokalize ise de her cins kemiği tutabilir.303) Osteosarkom. Tablo 16. humerus. Sıklıkla femur tutulur (%40). b) Osteogenezis imperfekta osteosarkom riskini arttırır. distal femur.311) Hemolitik üremik sendrom (HÜS).Kalp tepe atımı 80/dak olan ekstremiteleri siyanozlu bebeğin solunumu yüzeyel ve düzensizdir. Radyografilerde kemikte kalsifiye periosteal yükselme (soğan zarı görünümü). nelatonlu uyarıya hafif yanıt vermektedir. gövde pembe MEDĐTEST Cilt 9. Herediter retinoblastomlularda 500 kat daha fazla görülür. Nadiren DIC belirtisi söz konusudur. Apgar skorlaması 0 Kalp ritmi Solunum Kas tonusu Kalp sesi yok Yok 1 2 >100/dk Düzenli solunum kuvvetli ağlama Fleksiyonda Hipertonik hareketli Öksürük. 2000 . Sedimentasyon artmıştır. daha ziyade adölesan dönemde görülür. 64. helmet hücreleri ve damla hücreler ile fragmente eritrositler görülür. Sayı 4. Sıklıkla uzun kemiklerin diafiz kısımlarından köken alır. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ekstremite hareketlerinde kısıtlama. regional lenf nodu tutulumu (%20). Tümör sıklıkla ağrılı şişlik veya diz civarında başka belirti olmadan travma hikayesi olur. -10 yaştan küçük olanlar -Erkek olanlar -25 cm’den büyük tümör -Osteoblasti hücre tipi -Femur veya humerus tutulumu -2 aydan fazla süredir semptom vermesi -Metastaz olması -Preoperatif kemoterapiye cevap alınamayanlar 66. metastaz bulguları (%90 akciğer metastazları) gözlenebilir. Femur ve pelvis en sık tutulan yerler ise de tibia.Osteosarkomla ilgili hangisi yanlıştır? a) En sık akciğere metastaz yapar. Bebeğin Apgar skoru kaçtır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 Cevap C (Ersoy. irritabilite ve oligüri söz konusudur. Ayrıca bazı kemik hastalıklarının 190 çocukta kemik tümörüne eğilimi arttırdığı bilinmektedir. trombositopeni. Multipl kalıtsal egzostoz ve osteogenezis imperfekta bunlar arasındadır. osteolitik görünüm ve sklerozis görülür. Hücrelerinin rozet yapıcı özelliği vardır. Lökositozis sıktır. 2000. s. yumuşak doku şişkinliği. Cevap C (Ersoy. ödem. d) Küçük yaş kötü prognozun göstergesidir. plazma haptoglobülin seviyesi azalmıştır. peteşi. s. Yaşlı kişilerde Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da meydana gelebilir.Radyografide soğan zarı görünümü hangisinde görülür? a) Histiyositozis-X b) Rabdomyosarkom c) Osteosarkom d) Osteokondrom e) Ewing sarkomu Cevap E (Ersoy. akut renal yetmezlik bulguları ile desteklenir. Coombs testi negatiftir.

tuberculosis c) Atipik mycobacteria d) S. meningitis Cevap B (Nelson. öğrenme bozukluğu. ataksi ya da hidrosefali gibi sekel kalabilmektedir. e) Processus vaginalis açıktır. dekadlarda ortaya çıkar. Tümör gelişimine de sebebiyet verebilir. 69. 2000. influenza d) Candida e) N. aureus septisemi yanısıra haşlanmış deri sendromu.100) Bkz. ay c) 2 yaş d) 3 yaş e) 6-8. ay b) 15-18. hastalık)’da etiyolojik ajanın Parvovirus B19 olduğu gösterilmiştir. 1 yaşından büyük çocuklarda %0. 1-4 mm çapında pembe maküllerdir. d) Đnfertiliteye sebep olur. Tablo 17. püstül. Tifoda ateşli devrede gövdede görülür.328) Kriptorşidizm. s. nöbet. Bazı işlevlerin ortalama kazanılma yaşı Đşlev Gülümseme Eşya yakalama Desteksiz oturma Kelime söyleme Kısa cümle yapabilme Kendi kendini besleyebilme Kendi kendine giyinme Mesane kontrolü Başlangıç (yaptıktan sonra söyleme) Gündüz Gündüz ve gece Yürüme 13 ay Đlk kazanılma yaşı 6 hafta 5 ay 7 ay 11 ay 22 ay 18 ay 4 yaş 15-18 ay 3 yaş 3 yaş Cevap B (Neyzi.686-687) Erythema infectiosum (5. 72. körlük. bazen torsiyone testis olabilir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sıklıkla beraberinde inguinal herni de vardır. parezi.Kriptorşidizm (inmemiş testis) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Prematürite görülme oranını arttırır. evrede önce proksimal ekstremitelerde beliren ve daha sonraları gövdeye ve alt ekstremitelere yayılan halka şeklinde döküntü gözlenir. follikülit. Toksin stafilokokkal haşlanmış deri sendromuna yol açar (Ritter hastalığı). Pediatri. pnökokok %25). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. meningokok %15. s. 1.baskı. Menenjit geçiren tüm hastalar hastaneden çıkmadan önce işitme değerlendirilmesinden geçirilmelidir. yenidoğanlarda %3. Prematürite ile bu oran artar.Rose spots (gül lekeleri) hangisinde görülür? a) Kızamık b) Tifo c) SLE d) ARA e) Difteri MEDĐTEST Cilt 9.4 oranında görülür. toksik şok sendromu ve besin zehirlenmesi gibi toksinle alakalı süpüratif lezyonlara da yol açabilir. Sıcakta döküntüler artar.317) Uygun antibiyotik tedavisi ile dahi çocuklardaki bakteriyel menenjitte mortalite oranı yüksektir (H. s.PEDĐATRĐ 67. Essentials of Pediatrics. Đnmemiş testis erişkinlerde yüksek oranda infertilite sebebidir. aureus e) Mycoplasma Cevap D (Ersoy. Deride primer veya sekonder enfeksiyonlara yol açıp impetigo kontagiosa. Kan tablosunda eozinofili ve relatif lenfositoz vardır. 2000. 2. 1. s. Gerçek inmemiş testiste iniş yolu normaldir ve açık processus vaginalis vardır. s. Sayı 4.144) S. ektopik testis ve testis yokluğu da değerlendirilmelidir. 70. Kuluçka döneminin 6-14. büllöz impetigo. Cevap C (Ersoy. hastalık etkeni hangisidir? a) Herpes zoster b) Varicella c) Herpes virüs tip 6 d) Parvovirus B19 e) Sitomegalovirüs Cevap D (Neyzi. 2000 Tablo 17. 1. Komplikasyon olarak artrit. b) Sıklıkla inguinal herni ile birliktedir. 71.Başka bir problemi olmayan lenfadenitli çocuklarda en sık saptanan etyolojik ajan hangisidir? a) A grubu beta hemolitik streptokok b) M. Prodrom dönemi yoktur. evrede yanakta kelebek şeklinde döküntü mevcuttur. 68. 1.5. 3 evre şeklinde seyreder. 3. Đnmemiş testiste malignite gelişme oranı %20-44 olup çok defa 3-4.Çocukta mesane kontrolü ne zaman başlar? a) 10-12. s.Hangi bakteriyel menenjit ajanının kalıcı işitme kaybına neden olma olasılığı en yüksektir? a) E. sellülit. Pediatri.cilt.44) Gül lekeleri. gün olduğu sanılmaktadır. 191 . 2.cilt. coli b) Streptococcus pneumonia c) H. Tedaviye gereksinim yoktur. evrede döküntüler kaybolur ve daha sonra tekrar belirir. Hastalığı geçirenlerin %35’inde (özellikle pnömokok infeksiyonu) sıklık sırasına göre sağırlık. artralji ve hemolitik anemi bildirilmiştir. sayıları 6-12’yi bulan. furonkül ve karbonkül gibi deri hastalıklarına sebep olabilirler. Pediatri. influenzae %8. ay Cevap B (Neyzi. Retraktil testis. Bazen shigellosis’te de olabilir.cilt.7 oranında. c) Malignleşmez.

2000 fazlalığında hepatomegali .96) 6-7 yaşlarından itibaren ilk önce humerus başı ile büyük tuberosite ve iskiumda olmak üzere epifiz kapanmaları başlar. ağız kenarında çatlaklar.-V. 77. kolay kırılma. Kronik hipervitaminozda kaşıntı. 73.Vücutta epitelizasyon hangi vitaminin işlevidir? a) A vitamini b) B1 vitamini c) B2 vitamini d) Folik asit e) C vitamini Cevap A (Neyzi. Pediatri. depigmente ve hiperpigmante alanlar. deride pullanma ve soyulma. Đştahsızlık. A vitamini fazlalığında hiperkalsemi de olabilir. pulmoner venlerin sol atrium yerine doğrudan veya V. çatlaklar.S. X-Ray’de kardiyomegali. seboreik lezyonlar.246) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi. kemiklerde şişlikler.418) Akut A hipervitaminozunun klinik bulguları akut bir ensefalopatiye benzer. Vücutta doku kitlesi daima azalmıştır.cilt. hafif çekme ile dökülme bulgular arasındadır. Yaşa göre boy genellikle normaldir. ancak ödem. en sık 18 ay-3 yaş arasında görülür. 75.C. Hiperostoz en fazla ön kol kemiklerinde görülür. baş ağrısı olabilir. Sayı 4. saç değişiklikleri gibi nonspesifik bulgular vardır. Klinik olarak erken süt çocukluğu döneminde kalp yetmezliği.417) A vitamini (retinol)’nin işlevi rodopsin yapımı ve epitelizasyondur. 1. Hipoalbüminemi. Derialtı yağ dokusu azalmış olabilir. Bulantı. s. En son olarak radius distal epifizi kapanak el ve ön kol büyümesi durur. kusma. Erkek çocuklarda daha sıktır. bazen ülserleşmeler görülür.I gibi sistemik venler aracılığıyla sağ atriuma açılması ile belirlenen bir anomalidir.Telekardiografide 8 şeklinde kalp hangisinde görülür? a) Total anormal pulmoner venöz dönüş b) Fallot tetralojisi c) Perikardial effüzyon d) Aort koarktasyonu e) Triküspit atrezisi Cevap A (Ersoy. buna karşın kalori içeriği normale yakın bir diyetle beslenen çocuklarda oluşan beslenme bozukluğu şeklidir.Beriberide hangi sistemlerin tutulumu ön plandadır? a) Kas-sinir sistemi b) Hematopoetik ve kardiyovasküler sistem c) Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistem d) Gastrointestinal ve sinir sistemi e) Sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem MEDĐTEST Cilt 9. tartı kaybını maskeler. erkeklerde 15 yaş civarında distal falanks epifizlerinden başlar. Pediatri. akciğer vasküler gölgelerinde artma ve tipik “kardan adam” veya “8 rakamı” görüntüsü vardır. En belirgin klinik bulgular ruhsal durgunluk.C. Pediatri.cilt. sarılık. 2000. s. s. 76. Diplopi ve papilla ödemi beyin tümörü ile ayırıcı tanı gerektirir (psödotümör serebri). hepatomegali. Kafa içi basınç artması. iştahsızlık ile en fazla el ve ayaklarda. 1.6-7 yaşlarından itibaren epifiz kapanması ilk önce nereden başlar? a) Humerus başı b) El bileği c) Diz d) Radius distali e) Distal falanks Cevap A (Neyzi. tartı alamama. s. özellikle proteinden yoksun. 1. 1. kraniotabes olabilir. Tıbbi tedaviye yanıt yoksa ilk 3-6 ay için de cerrahi tedavi şarttır. Pediatri. s. kusma.Hangi vitaminin görülür? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) Tiamin e) Folik asit Cevap A (Neyzi. Süpüratif parotitin ve süpüratif servikal adenitin en sık sebebidir. El ve el bileği epifiz kapanmaları kız çocuklarında 13 yaş. Kanda esansiyel aminoasitlerin aleyhine olarak esansiyel olmayan aminoasitlerde bir artma vardır. 78. fontanel kabarıklığı vardır.407) Kwashiorkor. Çocuklarda septik artrit ve osteomiyelitin en sık sebebidirler. Bunların içinde en belirgin bulgu kemiklerde şişliklere de yol açan hiperostozdur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.cilt. Đlk 1 yaş içinde cerrahi şarttır. bazen de yüzde görülen ödemdir. letarji. tartı alımının durması. Tedavide varsa kalp yetmezliği ve pulmoner ödem tedavi edilir.PEDĐATRĐ Nadiren otitis media ve sinüzit sebebi olabilirler. Saçlarda renk açılması. “Sugar 192 baby” adı da verilen hastalık genellikle anne sütünün kesilmesini izleyerek bir yaşından büyük çocuklarda. hafif siyanoz ve sık pulmoner infeksiyon görülür. hipopotasemi mevcuttur. Karaciğer daima büyüktür ve histolojik olarak yağlanma saptanır.Kwashiorkor çocuklarda en sık hangi yaşlarda görülür? a) Đlk 1 yıl b) 2-3 yaşlarında c) Đlk 3 ay d) 5-10 yaşlarında e) 10-15 yaşlarında Cevap B (Neyzi. 74.cilt. Deride pullanma. alopesi.

cilt. Pediatri.IgE yapımını hangisi arttırır? a) IL-2 b) IL-4 c) TNF d) G-CSF e) IL-8 Cevap B (Neyzi. saç kaybı ve beyazlaşması gibi semptomlar bildirilmiştir.Hangisi çocukta B12 vitaminine bağlı görülen belirtilerden değildir? a) Periferik parestezi b) Đştahsızlık c) Glossit d) Diyare e) Đrritabilite Cevap A (Neyzi. Çiğ yumurta biotin antagonisti olan avidin içerir.cilt.Pellegra hangi vitamin eksikliğinde görülür? a) A vitamini b) Folik asit c) Tiamin d) Niasin e) Pridoksamin Cevap D (Neyzi. 1. 79. depresyon. 80. 83. glosit gibi mukoza lezyonları.PEDĐATRĐ Cevap E (Neyzi. Pellegra. oriyantasyon bozukluğu. günlük işlere ilgi azalması. stomatit. 2000 81. 1. s. anoreksi. çok miktarda çiğ yumurtayı aylarca yiyenlerde görülmüştür.cilt.cilt. Pediatri. s. keskin kenarlı plaklar (pellegra eldiveni. 1.422) Pellegra niasin eksikliğinde görülür. 1.cilt. Pediatri. Đdrarda N-metil nikotinamid’in azaldığını göstermek tanıda yardımcıdır. Yumurta pişirilince avidin parçalanır.cilt. Esas bulgu.420) Beriberi bulguları ön planda sinir sistemini ve kardiyovasküler sistemi ilgilendirir. kalp yetersizliği ve ödemin belirgin olduğu tip “yaş beriberi” olarak bilinir. depresyon. hiperestezi. derinin güneşe açık bölgelerinde simetrik eritemler. blefarit. dalgınlık. Sayı 4.504) Bkz. Gerek erişkinlerde. Đdrarda propionik asit ve beta hidroksiizovalerik asit fazlalığı biotin eksikliğini düşündürür. emosyonel instabilite. letarji gibi sinir sistemi bulgularının hakim olduğu tip “kuru beriberi”. depresyon. Tablo 19. riboflavin yetersizliğinde görülene benzer ve bazen bu iki vitaminin eksikliği birlikte bulunur. Makrositer megaloblastik tipte bir anemi vardır. s. MCV artmıştır. tremor. halsizlik. Bu hastalarda ağız ve burunda deri lezyonları. Klinik olarak glossit. MEDĐTEST Cilt 9. 85. kas yorgunluğu.425) Çocuklarda B12 eksikliğine bağlı nörolojik sendrom görülmez. irritabilite. Pellegra çocuklarda nadirdir ve genellikle yalnızca deri belirtileriyle seyreder. Uzun yıllar boyunca parenteral nütrisyon (TPN) tedavisi uygulanan hastalarda biotin yetersizliği görülür. TPN’de biotin eklenmesiyle bu belirtiler 2-3 haftada geriler ve 3 ayda kaybolur. 84. eritrositlerin olgunlaşmasındaki bozukluğa bağlı pernisiyöz anemidir. 1. s.515) Bkz. Tablo 18. kanda dolaşan antikor moleklüllerinin %70-80’ini oluşturur. 1.424) Biotin eksikliği. iştah kaybı. ekstremitelerde parestezi. Pediatri.Avidin hangi vitaminin antagonistidir? a) Folik asit b) Tiamin c) Pridoksal d) Biotin e) Niasin Cevap D (Neyzi. s. hazımsızlık şeklinde gastrointestinal bozukluklar ve demans. Pediatri. Casal gerdanlığı) gibi deri belirtileri.498) IgG. Kemik iliği bulguları da folik asit eksikliğindeki tablodan ayırt edilemez. solukluk.Dolaşımda en fazla hangi immünglobulin bulunur? a) IgA b) IgM c) IgG d) IgD e) IgE Cevap C (Neyzi. Glosit. Pediatri. Dilin uç ve lateral bölgeleri kırmızı renktedir ve papillaları silinmiştir. Periferik kanda dev trombositler ve hipersegmente nükleuslu nötrofil lökositler vardır. Pediatri. konvülziyon gibi sinir sistemi ile ilgili belirtileri ile tanınır.6 yaşından büyüklere hangi aşı uygulanmaz? a) Difteri b) Tetanoz c) Boğmaca d) Hepatit e) Kuduz Cevap C (Neyzi. 1.cilt. s. diyare. kas ağrısı. periferik paralizi. s. gerekse büyük çocuklarda polinevrit ve mental düzensizlik.En sık eksikliği görülen kompleman hangisidir? a) C2 b) C3 c) C5 d) C6 e) C8 193 . irritabilite ve ishal görülebilir. iştahsızlık. 82.

LT) T lenfositler Cevap A (Neyzi. çeşitli hücreler Kemik iliği stroma hücreleri. natürel killer hücreler Makrofajlar. TOPV DPT (2).Kızıl ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Deskuamasyon görülür.cilt. nötrofil yapımını arttırır. endotel hücreler. Rutin aşı takvimi Yaş Yenidoğan 2 aylık 3 aylık 4 aylık 9 aylık 18 aylık 4-6 yaş 14-16 yaş Aşı BCG (1) DPT. e) Prodrom belirtileri gözlenmez. Đltihabı arttırıcı myelom hücrelerini. (2) ilk DPT ile önemli reaksiyon (konvülziyon. keratinositler. çeştili hücreler TNFβ (tümör nekroz faktörü β. s. (her 10 yılda tekrar) (4) DPT: Difteri-boğmaca-tetanos karma aşısı TOPV: trivalan (3 tip poliomyelit virusu antijeni içeren) oral poliomyelit aşısı DT: difteri-tetanos aşısı Td: erişkin tipi difteri aşısı içeren difteri-tetanos aşısı (1) doğum sonrasında yapılmamışsa BCG iki aylıkta DPT ve TOPV ile aynı zamanda yapılmalıdır. TOPV DPT (2). B hücrelerinin ve eozinofillerin uyarıcısı.pneumoniae olmak üzere H. Antiviral. B ve mast hücreleri uyarıcısı. mast hücreleri. makrofaj ve NK hücre yapımını uyarır.PEDĐATRĐ Tablo 18. Hastaların yarısında otoimmun hastalıklar vardır. Makrofaj yapımını arttırır.626-627) Kızıl hastalığı A grubu beta hemolitik streptokokların yaptığı. En sık saptanan etkenler başta S. immun reaksiyonları arttırıcı. T hücre proliferasyonu. Sayı 4. Myeloid büyüme faktörü. antiproliferatif Antiviral. En sık bildirilen kompleman eksikliğidir. c) Enantemler streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar. antibakteriyel ve antitoksik bağışıklığı olmayan kişilerde ortaya çıkan akut.menengitidis’tir. T hücrelerini ve NK (natürel killer) hücrelerini aktive eder. vasküler tromboz. 1. b) Dilin üzeri ilk 2 gün beyaz pasla kaplıdır. Nötrofil infiltrasyonunda düzenleyici. Çeşitli hücrelerde sitokin sentezi inhibisyonu. IL-4 (B hücresi büyüme faktörü) IL-5 (B hücresi büyüme faktörü) IL-6 (B hücresi uyarıcı faktör 2) IL-7 (Lenfoprotein. bakteriyemi. NAF-I) IL-9 IL-10 G-CSF (Koloni uyarıcı faktör) M-CSF (Koloni uyarıcı faktör M) GM-CSF (Koloni uyarıcı faktör GM) Đnterferon IFNα IFNβ IFNγ TNFα (tümör nekroz faktörü α) T yardımcı hücreler (TH) TH Fibroblastlar. tümör nekrozu. IgA yapımını arttırır. kemotaksi uyarıcısı. pre B hücresi büyüme faktörü) IL-8 (Nötrofil aktive edici faktör. 1. otosomal resesif geçişlidir.influenzae. N. menenjit gözlenir. Myeloid seri yapımını arttırır. Pre B hücre proliferasyonu uyarır. IgE yapımını arttırır. tümör nekrozu. fibroblastlar. Đnflamasyonu ve hematopoezi arttırır. TOPV DPT (2). timus Makrofajlar. çeşitli hücreler Lökositler Fibroblastlar T lenfositler. 86. tümör hücrelerini öldürücü etki. antiproliferatif Đmmun regülatör. Myeloid seri ön hücrelerinin büyümesini uyarır. TOPV Kızamık DPT (2). Pediatri. makülopapüler 194 Tablo 19.546) C2 yetersizliği. Cevap E (Neyzi. şuur kaybı) gözlenenlerde DT (3) erişkin tipi difteri aşısı yoksa yalnız tetanos aşısı (4) sıvı aşı kullanılıyorsa 5 yılda bir tekrar MEDĐTEST Cilt 9. 2000 . TOPV Td (3). vasküler tromboz. d) Kuluçka dönemi 1-7 gündür. tümör hücrelerini öldürücü etki. Pediatri. B ve T hücreler T hücreleri ve LGL (büyük granüler) hücreler) T hücreleri Etkileri Đmmun yanıtı arttırır. çeşitli hücreler T hücreleri T hücreleri. timositler. Đmmun reaksiyonları arttırıcı.cilt. akut faz proteinlerin sentezini uyarıcı. Sitokinler Kaynak IL-1 (endojen pirojen lenfosit aktivasyon faktörü-LAF) IL-2 (T hücresi büyüme faktörü) IL-3 (B hücresi uyarıcı faktörü) Makrofajlar. s. mast hücreleri proliferasyonu. mast hücreleri B hücreleri? Monositler ve çeşitli hücreler Monositler ve çeşitli hücreler T lenfositler. T. Hastalarda tekrarlayan pnömoni. Hematopoetik büyüme faktörü. Đnflamasyonu.

6. kasık gibi deri büklümlerinin olduğu yerlerde ve basınç gören vücut bölgelerinde döküntü daha fazladır. sonra pigmentasyon bırakarak kaybolur. s.24) Hipokalemik sonucu: 1. 9. poliüri. ayda cilt çok ince ve şeffaftır. ISS’da ana katyon K+’dur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 5. hafta c) 15. haftada.Hangisi hipokalemide görülmez? a) EKG’de ST depresyonu b) Kas tonusunda azalma c) Derin tendon reflekslerinde artma d) Poliüri e) Aldosteron azalışı Cevap C (Ersoy. tırnaklar. Doğuma yakın kıllar biter. Damak eritemli nokta şeklindeki lezyonlarla ve serpilmiş peteşilerle kaplıdır. burun. Gözler kapalıdır. ucu ve kenarları kırmızıdır. 2000.PEDĐATRĐ döküntülü bir hastalıktır. 3. El ve ayaklar en son soyulan yerlerdir. ST depresyonu. Tonsiller büyümüştür. haftada spontan hareketler başlar. 2. hafta b) 9. gövdeye ve ekstremitelere yayılır. Farinks ödemlidir ve alevli bir kızartı gösterir. Dil. T dalgasının tersine dönmesi. Hormonal etki: Aldosteron ve insülin düzeyi azalır. 5. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. hafta e) Doğumdan hemen önce Cevap B (Ersoy. s. Bu kıllara lanugo adı verilir. Bu kıllanma geçicidir. Sayı 4. Soyulma 3-4 haftada geçer. 2000. izole göz hareketleri başlar. ödem ve hipokalemik nefropati. Aksilla. Enantem. Renal etki: Đdrarı konsantre edememe. Bir abortusta tırnak varsa bu en az 5 aylıktır diyebiliriz.26) Tip IV renal tübüler asidoz: Aldosteronun yetersiz üretimi veya cevabı ile karakterize tiptir. Kuluçka dönemi 1-7 gündür. ayda. Nöromusküler etki: Kas tonusunda azalma ve tendon reflekslerinin kaybı vardır. hareketleri 13-14. Özellikle antekübital çukurda ulak peteşiler de olur.4) 4. 87. Ağır vakalarda ülseratif tonsillit oluşabilir. lanugo vücudu sarmıştır. Metabolik etkiler: Karbonhidrat metabolizması bozulur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. interstisiyel hastalıkla seyreden renal hastalıklarla beraberdir. ESS’daki ana anyon Cl’dur. diğer bulgulardır.Fötüste spontan hareketler ne zaman başlar? a) 6. hastalığın evresi ile değişen bulgular gösterir. ayda kıllanma başlar. QT aralığının uzaması. Anne. Bunlar enine çizgiler yaratır ve Pastia işaretleri adını alır. Deride pullanma şeklinde soyulma önce yüzde başlar. Cildin üzerinde verniks kazeoza denilen yapışkan bir madde belirmeye başlar. Bu durum tam bir paralizi haline ilerleyibilir. 2000 hissetmez.Đntrasellüler sıvının ana katyonu hangisidir? a) Na+ b) K+ c) Cld) HCO3e) PO4Cevap B (Ersoy. Hiperkalemik veya hiperkloremik asidoz ile beraber olabilir. s. Ani başlayan ateş. farinks. kırmızı ve belirgin duruma gelir.Renal tübüler asidozun hangisinde aldosteronun yetersiz üretimi veya yetersiz cevabı vardır? a) Tip I renal tübüler asidoz b) Tip II renal tübüler asidoz c) Tip III renal tübüler asidoz d) Tip IV renal tübüler asidoz e) Tip V renal tübüler asidoz Cevap D (Ersoy.2000. 90. boğaz ağrısı. s. Giderek papillalar ödemli. Bu belirtilerden 24-48 saat sonra döküntü görülür. baş ağrısı. Ama anne bunu MEDĐTEST Cilt 9. miyokardiyal fibrozis. dil ve damak). genital organlar belirginleşir. hafta d) 20. 89. 4 ve 5. renal amonyak yapım artışı. Đlk ve 2. diş yerleri. Ateş ikinci gün doruğa erişir. ödemli ve kırmızı olup eksüda ile kaplıdır. streptokokun ilk yerleştiği yerlerden başlar (tonsil. Erken antibiyotik verilen çocuklarda kızılın tipik belirtileri görülmez. Saçlar. Uvula ve yumuşak damak kırmızı ve ödemlidir. yutma güçlüğü. Bunun fizyolojisi tam anlaşılmış değildir. 3 yaştan küçüklerde nadirdir. gün üstü beyaz pasla kaplıdır. Hiporeninemik hipoaldosteronizm tip IV RTA’nın bir tipi olup. 18) ESS’nın ana katyonu Na+’dur. haftadan itibaren hisseder. polidipsi. EKG değişiklikleri ortaya çıkar. Ekzantem başlangıç belirtilerinden 12 saat sonra belirir. Bunlar döküntüden 1-2 gün sonraya kadar devam eder. 2000. Baş gövdeye göre çok büyüktür. kirpikler belirginleşmeye başlar. 8. 4. Döküntünün en karekteristik bulgularından birisi deskuamasyondur. buna da kırmızı ahududu dili denir. günlerde beyaz pas geçer ve kırmızı bir zeminde belirgin papillalar ortaya çıkar.ayda kulak. 195 . T dalgası kaybolur ve U dalgası çıkar. 4. sodyum tutulumu. kusma kızılın prodromal belirtileridir. Bu evrede dil beyaz ahududu dili olarak nitelenir. Bununla beraber ileus. otonomik sinir sistemi yetersizliği ve hepatik komanın şiddetlenmesi ile ensefalopati oluşur. Kardiyak etki: Miyokardiyal hücre nekrozu. Primer veya adrenal hastalık ve parenkimal böbrek hasarına sekonder olabilir. Alın ve yanaklar parlak kırmızı renktedir ve ağız etrafı soluktur (circumoral solukluk). Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. 88.

s. s. S. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. pansinüzit ve bronşiektazi ile karakterizedir. 93. makroglobülinemi) Tanıda. Görüldüğü yaş 1-2 civarıdır. psödolenfoma. 2000. s. dermatomiyozitte artrit ile beraber olmayan metakarpafarengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerdeki atrofik ve/veya hiperkeratotik eritem alanlarıdır.S2’nin paradoksal çiftleşmesi hangisinde duyulmaz? a) Sol dal bloğu b) IHSS c) Aort yetmezliği d) Fallot tetralojisi e) Aort darlığı Cevap D (Ersoy. Maksiller ve ethmoid sinüsler en sık rahatsızlanan sinüslerdir. 2000. 95. S.PEDĐATRĐ 91. Diğer bulgular (lenfoma. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. s.Radyolojik olarak en erken görünür hale gelen sinüs hangisidir? a) Frontal virüs b) Etmoidal sinüs c) Maksiller sinüs d) Paranazal sinüsler e) Sfenoidal sinüs Cevap C (Ersoy. Aynı zamanda ethmoid sinüs de görünür hale gelebilir. Đkinci kalp sesinin tek ve şiddetli olarak en iyi MEDĐTEST Cilt 9.Hangisi Kartagener Sendromuyla ilgili değildir? a) Otozomal resesif geçiş b) Progresif amfizem c) Situs inversus d) Bronşiektazi e) Pansinüzitis 196 Cevap B (Ersoy. Situs inversus.Gottron papülleri hangisinde görülür? a) Poliarteritis nodosa b) Henoch Schönlein Purpurası c) Dermatomiyozit d) Romatoid artrit e) Bronşiyal astım Cevap E (Ersoy. Sikka komponentleri -Bilateral büyük parotis -Aklorhidri -Hepatomegali -Pankreatit 2. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Sayı 4. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Frontal sinüs.aeruginosa’dır. Kollajen doku hastalıkları 3.126) Gottron papülleri. 2000. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Otoantikorlar 4. Otitis media sıktır.129) Sjögren sendromunun komponentleri. s.237) Đkinci kalp sesi (S2): Semilunar kapakçıkların kapanmasına bağlıdır. 96. Schirmer testi yapılabilir. adenovirus. 94.Schirmer testi hangisinin tanısında kullanılır? a) Kawasaki hastalığı b) Stevens Johnson Sendromu c) Romatoid Artrit d) Kızıl e) Sjögren sendromu Cevap E (Ersoy.213) Primer etken bakterilerdir. Nadiren RSV.Otitis mediada en sık hangisi izole edilir? a) Strep.pnömonia (%25-40) ve ankapsüle H.29) Anne sütü alan bebeklere ilk 6 ay sadece D vitamini takviyesi yapılmalıdır. 97. 2000. Viruslar otitis mediada önemli etken değildirler. 92. En iyi sternumun sol üst kenarında duyulur. 2000. 1. Tüm yaş gruplarında en sık görülen etken.Đlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklere hangi vitamin ek olarak verilmelidir? a) A vitamini b) B vitamini c) C vitamini d) D vitamini e) E vitamini Cevap D (Ersoy. Erkek infertilitesi yaygındır (immotil sperme bağlı). Branhamella catarrhalis. 2000 . Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. kataralis Cevap A (Ersoy. Bu testte kurutma kağıdı ile gözyaşı salgısı hakkında bilgi edinilmektedir. Gram negatif bakteriler de otitis media vakalarının %20 kadarından sorumludur. parainfluenza ve coxackie virus orta kulaktan izole edilmiştir.214) Radyolojik olarak en erken maksiller sinüs görünür hale gelir. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.influenza’dır (%25). s. Daha az görülen etkenler A grubu streptokoklar.aureus ve P. aureus d) RSV e) B. 2000.211) Bu sendrom otozomal resesif geçişlidir. 2000. s. sfenoid sinüs ile beraber 5-6 yaşından önce görünür hale gelmez. pnömonia b) Adenovirus c) Staph.

Burada pulmoner kapak sesi hiç işitilmez. Pulmoner sistolik üfürümler diye adlandırılan ikinci grup ise en iyi sol 2. Sayı 4. derece ventrikül aktivitesi vardır. Prekordium hiperdinamiktir.interkostal aralıkta ve sternumun sol kenarından 4-5 cm uzaklıkta duyulurlar.Konjenital kalp hastalıkları. ne de kalp dışında herhangi bir patoloji olmadığı halde duyulan üfürümlerdir. hafta e) 20. haftadan sonra Cevap B (Ersoy. 2000. aort darlığı. embriyolojik dönemin en sık hangi evresinde oluşur? a) 3-5. ekspiriumda çift) ise sol dal blok. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. radyasyon. interkostal aralıkta ve sternal sol kenarında 2-3 cm uzaklıktaki bölgelerde duyulurlar. Trille beraber bulunmazlar. c) En sık 5-9 yaşlarında görülür. aort yetersizliği. interkostal aralıktan apekse. Prekordiuma. -Hiçbir zaman sistolün yarısını doldurmazlar (kısa sistoliktirler). 101. 2000. -Şiddet bakımından 1-3 derecededirler. Ateş. Kan basıncı. 99. Suflün şiddeti III/VI derece civarında olup çok defa thrill ile beraberdir. Pansistolik üfürüm Mitral yetmezlik. ASD’nin kendisi oskültasyon bulgusu vermez. hafta b) 5-8. -Yer olarak birinci grup mezokardiak odak midprekordium. En önemli bulgu pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesidir. Ayrıca sağ ve sol boşluklar meydana gelir. middiyastolik üfürüm VSD. -Pozisyonla azalıp çoğalabilirler veya bazen kaybolabilirler. -Hemen hiç yayılmazlar: Sırtta hemen hiç duyulmazlar. Fakat pulmoner artere atılan kanın fazlalığı sebebi ile pulmoner odakta sistolik ejeksiyon suflü duyulur.Hangisi çocukluk çağında görülen üfürümlerin özelliklerinden değildir? masum 100. ve 3.PEDĐATRĐ sternumun sol alt kenarı boyunca duyulması.239) PDA. 102. 2000. Masum üfürümler ne kalpte. ikincisi pulmoner kapağa aittir. heyecan. sağ hipertrofi ve V1’de rSR tarzında QRS genişlemesi (inkomplet sağ dal bloğu) görülür.240) ASD olgularında büyük miktarda kan soldan sağa geçer. aort ve pulmoner artere bölünür. Cevap E (Ersoy. S2’nin sabit çiftleşmesi ise ASD. Fallot tetralojisi için karakteristiktir. Kapaklar teşekkül eder ve trunkus arteriozus. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. Çünkü bu devrede atriyum ve ventriküller birbirinden ayrılırlar.238-239) Masum üfürümlerin en sık duyulduğu yaşlar 5-9 yaşlarıdır. Đlk komponent aortaya. IHSS (Đdiopatik hipertrofik subaortik stenoz) duyulur. EKG ve radyografi normaldir. egzersizle üfürüm şiddeti artabilir. en sık görülen sürekli üfürüm sebebidir. Pansistolik üfürüm Aort koarktasyonu. Fonksiyonel atriyoventriküler darlık. 2. interkostal aralıkta duyulur. b) Hemen hiç yayılmazlar. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. ilaçlar. e) Daima diastoliktirler. -Üfürümler müzikaldir. MEDĐTEST Cilt 9. zayıf çocuklarda solucanvari kıvrılmalar görülebilir.ASD’de en önemli dinleme bulgusu hangisidir? a) Apekte III/IVo üfürüm b) Pulmoner odakta thrill c) S3 gallo d) Pulmoner odakta ikinci sesin sabit çiftleşmesi e) Apekste ikinci sesin sabit çiftleşmesi Cevap D (Ersoy.Sürekli üfürümün en sık sebebi hangisidir? a) Fonksiyonel atriyoventriküler darlık b) PDA c) VSD d) Mitral yetmezlik e) Aort koarktasyonu Cevap B (Ersoy. Özellikler: -Daima sistoliktirler. 2000. 2000 . suprasternal oluğa yayılır. EKG’de sağ eksen kayması. Paradoks çiftleşmiş S2 (inspiriumda tek. Sekundum tipi ASD’de sağ ventrikül hipertrofik ve genişlemiştir. zira geçen kan akım efor gerektirmez ve sufl oluşmaz. pulmoner kavis belirgin ve akciğer damarlanması artmıştır. hafta d) 14-18. s. enfeksiyonlar ve genetik yatkınlıktır. s. s. sol 4. Telekardiyografide kalp büyük.240) Konjenital kalp hastalıklarının çoğu embriyolojik hayatın 5-8. hafta c) 8-12. sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. d) EKG normaldir. 13-14 yaşlarından sonra hafifler veya kaybolurlar. s. Sol 2. Sol 2. Bu devrede meydana gelen bozukluklara yol açan etkenler.Siyanotik spell’ler hangisinde görülür? a) Ebstein anomalisi b) ASD c) Fallot tetralojisi d) Pulmoner atrezi e) Sağ ventrikül büyümesi 197 a) Pozisyon değiştirmekle azalıp çoğalabilirler. haftaları arasında ortaya çıkar. 98. ilerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğunda olur. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları.

Periferik direnç arttırılır. Kafa çiftlerinden fasiyal sinir %90.baskı.BOS’ta protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması hangisi için patognomoniktir? a) Aseptik menenjit b) Viral menenjitler c) Guillain-Barre sendromu d) Tüberküloz menenjiti e) Charcot-Marie-Tooth hastalığı Cevap C (Neyzi. Ancak bu bulgu. BOS bulguları genellikle normaldir. Hastaların çoğunda (%80) sinir ileti hızı yavaşlaması ve EMG’de denervasyon saptanır. klinik bulgulardan bir süre sonra ortaya çıkar. Nöbetler genellikle eforu takiben meydana gelir.680) Guillain Barre sendromunda nöropatolojiye ilişkin laboratuvar bulguları. Hastanın bakışını fikse edememesi beyin sapı lezyonunu gösteren önemli bir bulgudur ve hastaların %50’sinden fazlasında bulunur. hemen yalnız çocukluk yaşlarında. kraniyal sinir c) VII. 2. piramidal traktus ve serebellum tutulması ile ilgilidir. Pediatri. s.Beyin sapı gliomlarında en sık tutulan kafa çifti hangisidir? a) III. Nöbetin sebepleri. n. Medulloblastom radyasyona çok duyarlıdır.688) Çocuklarda edinsel beyin damar hastalıklarının en sık görüleni ven tıkanmalarıdır. Hastalığın ilerlemesiyle tendon reflekslerinin kaybolması. Ancak bu bulgular da klinik belirtilerin ortaya çıkışından 10-12 gün sonra saptanabilir. sempatik aktivitenin artması ile miyokard kontraktilitesinin artması ve sağ ventrikül çıkımının daralmasından kaynaklanır. Ataksi nedeniyle piramidal traktus tutulması bulguları maskelenebilir.Moro refleksinin CNS’deki anatomik merkezi hangisidir? a) Beyin sapı-vestibüler çekirdek b) Brokka alanı c) Beyin sapı-trigeminal sistem d) Cerebellum e) Hipotalamus Cevap A (Nelson. ön planda kafa çiftleri. 2. 107.PEDĐATRĐ Cevap C (Ersoy. Pediatri. 106. parestezi ve kranial kafa çiftleri tutulması bulguları gelişir.cilt. lokal hemorajik bir infarkta ve beyin ödemine yol açabilir. postoperatif radyoterapi ile iyi sonuç alınabilir. Bu patoloji “pseudotumor cerebri” olarak adlandırılır. s.cilt. Türkiye Klinikleri Pediatri Ders Notları. kraniyal sinir b) V. 3-5 yaşlar arasında en sık görülür. hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonraya kadar bulunmayabilir. kraniyal sinir Cevap C (Neyzi. MEDĐTEST Cilt 9. Tümör hızlı bir yayılma gösterir. Spongioblastom. Çömelme ve siyanotik spell’ler sadece Fallot tetralojisinde görülür. s. posterior fossa tümörleri içinde en sık rastlananıdır. Genellikle tanı. Obstrüktif hidrosefali ve ataksi belirtileriyle genellikle akut bir başlangıç gösterir. s.trigeminus %60 ve n. Anemide nöbet sıktır. infarkt olmadan BOS basıncının 198 artmasına ve ventriküllerde genişlemeye neden olur. Kan basıncı ve kalp atımı artar. Tablo 20. ağrı. Bazen de. 104. kraniyal sinir e) VI. Essentials of Pediatrics. Beyin venalarında tıkanmalara sıklıkla yol açan nedenler a) siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları. mastoid bölge ya da meninkslerin piyojen infeksiyonlarının beyin damarları endoteline yayılmasıdır. 2000. s.660) Bkz. kulak.cilt. 2.cilt. Sayı 4.691) Medulloblastoma. en sık 6-7 yaşlarda görülen tümörlerdir. 105. Glioblastom). çiftler %80. KĐBAS geç olarak gelişir. Çocuklarda tüm intrakranial tümörlerin %10’unu oluştururlar. kraniyal sinir d) X.691) Beyin sapı gliomları (Astrositom. erişkinlerdeki miyokard infarktüsünde olduğu gibi eli ile göğsünü tırmalayarak hava almak ister gibidir.244) Hipersiyanotik spell’ler siyanozun en fazla olduğu zamanda meydana gelen konvülziyonlardır. Beyinde ven trombozları venöz sinüslere kadar yayılabilir. Bulgular. Periferdeki oksijen saturasyonunun azalması. Beyin omurilik sıvısında protein artışına karşın hücre reaksiyonunun olmaması (albüminositolojik disosiasyon) Guillain-Barre sendromu için patognomonik bir bulgudur. Çömelme ile hemodinamik kompenzasyon sağlanır. sinüs. Prognoz kötüdür. abducens %55 oranında tutulur. 2.En sık görülen posterior fossa tümörü hangisidir? a) Ependimoma b) Medulloblastoma c) Serebellar astrositom d) Glioblastom e) Spongioblastom Cevap B (Neyzi. Bebek. 2. s.Çocukta beyin damarlarında en sık rastlanan akkiz hastalık hangisidir? a) Serebral ven trombozu b) Moyamoya sendromu c) Galenik ven anevrizması d) Arteriovenöz anjiyom e) Serebral arter embolileri Cevap A (Neyzi. yüz. 103. 2000 . kanın kalbe dönüşünü azaltarak oksijenli kanın hayati organlara geçişini arttırır. IX ve X. Pediatri. ilk belirtilerden ancak 3-5 ay sonra konulur. b) ishal sonucu dehidratasyon ve c) burun. Pediatri.

boyun ekstansiyonu kolları ve bacakları ekstansiyona sokar. Bebeğin bel bölgesinden tutulması sırasında.baskı.698) Bkz. sürekli olmayan. Sırtüstü yatan bebeğin başının çevrilmesi kol ve bacağın “eskrim” postüründe ipsilateral ekstansiyonu ile sonuçlanır. Oturan bebeğin bir tarafa eğilmesi ipsilateral kolun koruyucu bir tarzda ekstansiyonuna neden olur. ekstansiyona ve addüksiyonu takiben karşı ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına yol açar. Tremor aynı anda hem agonist hem de antagonist kasların kasılmasının neden olduğu hiperkinetik. Miyoklonus bir kas grubunun kısa fleksiyon kontraksiyonunun ani bir çekilmeye neden olduğu bir hiperkinetik harekettir. Essentials of Pediatrics. 2000 Cevap C (Nelson. 2.Hangisinde distal ekstremitelerde zayıflık vardır? a) Dermatomiyozitis b) Kugelberg-Welander hastalığı c) Miyotonik distrofi d) Miyastenia Gravis e) Botulizm Cevap C (Nelson. ritmik titreme hareketlidir. şekilsiz bir harekettir. Bebeklikte SSS refleksleri Refleks Moro Tanım Ani baş ekstansiyonu kolların ve bacakların önce ekstansiyonuna sonra da fleksiyonuna neden olur.. Bir bacak sıkıca ekstansiyonda tutulur ve ayağın sırtı ve tabanının uyarılması sırasıyla fleksiyona. distal kaslarda daha belirgin olmak üzere bir kıvrılma hareketidir. Belirdiği yaş Doğum Kaybolduğu yaş 4-6 ay SSS’deki yeri Beyin sapı vestibüler çekirdek Yakalama Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Aranma Doğum 4-6 ay Beyin sapı trigeminal sistem Omurilik Gövdenin içbükeyleşmesi Yerleştirme Doğum 9-6 ay Doğum 4-6 ay Serebral korteks Çapraz ekstansiyon Doğum 4-6 ay Omurilik Tonik boyun Doğum 4-6 ay Beyin sapı vestibüler çekirdek Paraşüt 6-8 ay Asla Beyin sapı vestibüler çekirdek Landau 6-8 ay 15 ay-2 yaş Beyin sapı 108. Bebek darbe uyarısından ventral sinir boyunca kaçınır. düzensiz. hiperkinetik. Sayı 4. Kas tonusu artar. Distoni hiperkinetik. Amplitüt ve frekansı düzenlidir. Essentials of Pediatrics. s. ritmik titreme hareketleri hangisidir? a) Miyoklonus b) Kore c) Tremor d) Distoni e) Atetoz MEDĐTEST Cilt 9. 109. Bir parmağın avuç içine yerleştirilmesi bebeğin elinin fleksiyonuna sonra da bilek ve omuzun fleksiyonuna yol açar. Atetoz hiperkinetik. istemsiz. yavaş. s.PEDĐATRĐ Tablo 20. süregen. hareket distonisi) bükülme hareketidir (bükülme spazmı).baskı. Tablo 21.707) Kore hiperkinetik. Kas tonusu azalmıştır. Bebeğin ayak sırtı muayene yüzeyinin kenarı ile temas ettiğinde ayağını muayene yüzeyine koyar. kaba. 2.Hem agonist hem de antagonist kasların kasıldığı. hızlı. yavaş.sabit bir postüre ilerleyebilen ve tekrarlayıcı hareket ile aktive olabilen (ör. 199 . Ağız etrafına dokunma uyarısı bebeğin ağzı ile uyarıyı izlemesine neden olur.

Pediatri. 1. Pediatri. influenza b) Streptokoklar c) Tetanoz d) Kızamık e) Difteri Cevap E (Neyzi. doğumsal kalp hastalıkları. Yutma güçlüğü. Anjinden 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Pediatri. MEDĐTEST Cilt 9.41) Bir aylıktan büyük bebeklerde kalp atımının düzenli şekilde dakikada 180 vurudan fazla oluşu atrial taşikardi belirtisidir.247) Doğumda en sık kırılan kemik klavikuladır. Pediatri. tırnağın konkav bir şekil almasıdır. s.Yenidoğanda en sık stridor nedeni hangisidir? a) Koanal atrezi b) Laringomalazi c) Trakea stenozu d) Laringeal kist e) Konjenital subglottik stenoz Cevap B (Neyzi. 2000 110.cilt. sulu gıdaların burundan gelmesi. Palpasyonla krepitasyon veya kemikte düzensizlik hissedilebilir. s. parmak uçlarının çomak şeklini aldığı gözlenir (Hipokrat parmağı). burundan konuşma ile kendini gösterir.651) Difteri yumuşak damak felcinin en sık nedenidir. Klavikula kırıklarında prognoz çok iyidir. 114. 1. Kaşık tırnak (coilonychia). inspirium sırasında lümenin aşırı kollabe olması ile stridora yol açar. Laringomalasi. 1-2 haftada tamamen geriler. Bir hafta sonunda kallus oluşmuştur. Laringomala200 . 1. Difteride en sık rastlanan ve en erken gelişen yumuşak damak paralizisidir.2 aylık bir bebekte atrial taşikardi denebilmesi için kalp tepe atımının en az kaç olması gerekir? a) 120/dak b) 140/dak c) 160/dak d) 180/dak e) 200/dak Cevap D (Neyzi. 113. Ağır demir eksikliği anemisinin önemli bir belirtisidir. Nöromüsküler hastalıkların “topografisi” Proksimal kas zayıflığı Distrofi Duchenne Limb girdle Dermatomiyozitis. tırnak yatağının soluk renk alması sıklıkla hipoproteinemiyi gösterir. 1. Pediatri.Doğumda en sık kırılan kemik hangisidir? a) Kostalar b) Klavikula c) Kafa tası kemikleri d) Alt ekstremiteler e) Üst ekstremiteler Cevap B (Neyzi. erkeklerde kızlara göre iki kez daha sık görülmektedir. Tırnak lunulalarının kaybolması.46) Kronik hipoksemi bulgusu olarak kronik akciğer hastalıkları. s.Yumuşak damak paralizisinin en sık nedeni hangisidir? a) H.643. 112.cilt. Lezyon tarafında Moro refleksi alınmaz.cilt. nefrotik sendromda görülebilir. s.255) Laringomalasi (basit kongenital laringeal stridor). polimiyozitis Kugelberg-Welander hastalığı (Geç başlayan spinal müsküler atrofi) Distal ekstremite zayıflığı Polinöropati HMSN I HMSN II Miyotonik distrofi Miyopati Oftalmopleji ve ekstremite zayıflığı Miyastenia gravis Botulism Miyotonik distrofi Doğumsal yapıla miyopati Fasiyal ve Bulbar zayıflık Miyastenia gravis Botulizm Miyotonik distrofi Doğumsal yapısal miyopati Fasiyoskapulohumeral distrofi HMSN=Kalıtsal motor duyu nöropatisi sinin en sık nedeni larinksi çevreleyen krikoid kıkırdağın normalden yumuşak oluşudur.cilt. 111. Bu durum. Lezyonun olduğu tarafta kol hareket ettirilemez. Pectus excavatus ile birlikte olabilir. 1.cilt. nadiren sirozda tırnakların saat camı gibi bombeleştiği. Kırığın üst bölgeye basısı sonucu sternokleidomastoid kasta spazm oluşabilir. Baş gelişlerinde omuzun. makat gelişlerinde kolların güç çıkışı sonucu oluşur.Kaşık tırnak (coilonychia) hangisinde görülür? a) Kronik akciğer hastalıkları b) Amiloidozis c) Fe eksikliği anemisi d) Hipotiroidi e) Konjenital kalp hastalıkları Cevap C (Neyzi. s. Sirozda. Yenidoğanda en sık stridor nedenidir.PEDĐATRĐ Tablo 21. Sayı 4. Kırık olan tarafta kol ve omuzun birkaç gün tesbit edilerek hareketsiz tutulması yararlı olabilir.

baskı. Stafilokok veya streptokok infeksiyonuna bağlı deri lezyonlarından ayırt edilmelidir.cilt.Hangisi Lyme hastalığına özgün döküntüdür? a) Koplik lekeleri b) Eritema nodozum c) Ektima gangrenosum d) Eritema kronikum migrans e) Diffüz eritroderma Cevap D (Nelson. s. 119. hafta e) 10. günde görülür. Gebeliğin 8. Histolojik muayenede ödem ve perivasküler aralıkta eozinofil infiltrasyonu saptanır. Caput succadeneum ise saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır ve birden fazla baş kemiğinin üzerindeki alanı kaplar. Ön fontanel genellikle 10-12. hafta d) 8. Pediatri.Baş kemiklerinin yumuşak olmasında hangisi düşünülmez? a) Preterm b) Osteogenezis imperfekta c) Hipotiroidi d) Down sendromu e) Caput succadeneum Cevap E (Neyzi. 1. s.cilt. Pediatri. 117.177) Embriyo. Her iki bulgu da hiçbir tedaviyi gerektirmez. Pediatri. Kendiliğinden rezorbe olur. Özellikle ikinci günde görülür. 2. Nadir olarak çocuk fontanelleri kapanmış olarak doğabilir. Sayı 4.Doğumda en sık travmaya uğrayan sinir hangisidir? a) Siyatik sinir b) Radiyal sinir c) Optik sinir d) Fasiyal sinir e) Brakiyal plexus Cevap D (Neyzi. arka. aylarda kapanır. Pediatri. s. s. haftalar arasında hızlı bir farklılaşma süreci ile organ taslakları gelişir.cilt. Cephalhematom tek kemiğe lokalize subperiostal kanamadır. Pediatri. bu basının yeri ve zamanı tartışmalıdır.cilt. 2 sfenoid ve 2 lambdoid fontanel olmak üzere 6 fontanel vardır. c) Doğumdan sonra 2.244) Fasiyal sinir. Pediatri. 1.Yenidoğanda kaç fontanel bulunur? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap C (Neyzi. Ektima gangrenosum Eritema kronikum migrans Nekrotik skar Erizipel Koplik lekeleri Pseudomonas aeruginosa Lyme hastalığı Aspergillozis.Fötüste kalp atışları kaçıncı haftada başlar? a) 4. Cevap A (Neyzi. 1. Ön fontanelin MEDĐTEST Cilt 9.PEDĐATRĐ 115. 116.hafta Cevap A (Neyzi. Doğumda basıya uğrama sonucu tek taraflı fasiyal sinir paralizisi oluştuğu genellikle kabul edilmekle birlikte. Bu eritem term yenidoğanlarda %50 oranında. doğumda en sık zedelenen sinirdir.cilt. Tedavi gerektirmez. Prognoz genellikle iyidir. Doğum zorluğuna bağlı cephalhematom ve caput succadeneum başta şişlik olarak belirir. 1-2 haftada kendiliğinden kaybolur. Etiyolojisi iyi bilinmez. 56 mm çapında ortaları pire ısırığına benzer sarımsı beyaz lezyonlardır. Kanda eozinofili yoktur. hafta b) 6. hipotiroidi ve nadiren Down sendromu ile birlikte olan düzensiz kalsifikasyonu düşündürür. Dördüncü haftada vücut segmentleri oluşur. çoğunda da birkaç ay sonra düzelir. 118. s. 1. hafta c) 7. d) Eozinofili yoktur. s. 1. Baş kemiklerinin yumuşak oluşu ayrıca osteogenezis imperfekta. 121. yaklaşık 4.190) Pretermlerde oksipital bölgede yumuşak alanlar olabilir.189) Yenidoğanda ön.Eritema neonatorum (yenidoğanın toksik eritemi) ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Pretermlerde daha sıktır.cilt. mukormikozis A grubu streptokoklar Kızamık 201 .299) Özgün döküntüler.166) Valproik asit kullanımında en sık görülen konjenital anomali nöral tüp defektidir. Essentials of Pediatrics. e) Sarı-beyaz lezyonlar şeklindedir.189) Yenidoğanın toksik eritemi (erythema neonatorum). b) Tedavi gerektirmez. haftasından sonra fetusun cinsiyeti belirlenebilir. 1. haftada başlayan kalp atışları dışında 7 hafta süresince hareketsizdir.Hangisi en sık nöral tüp defekt nedenidir? a) Valproik asit b) Siklofosfamid c) Kumarin d) Hidantoin e) Karbamazepin Cevap A (Neyzi. s. Birçok vakada paralizi ilk hafta içinde. pretermlerde daha az sıklıkla görülür. 4-8. 120. kleidokranial dizostoz. 2000 dışındaki fontaneller doğumdan sonra ilk haftalarda kapanır.

deri ve mukozalarda pigmente lekeler ve gastrointestinal traktusta histolojik olarak hamartoma özelliği gösteren polipler ile karakterize kalıtsal bir sendromdur. Erken dönemde karında gerginlik belirgin değildir. mikrosefali. Lekeler 2-3 mm çapında morumtrak melanotik lezyonlardır. Ağrı çocuğu uyandıracak şiddettedir.PEDĐATRĐ Tablo 22. doğumsal kalp hastalığı Mesomelia. Pediatri. Bu dönemde karnın sağ üst-orta bölümünde sucuk biçiminde transvers bir kitle palpe edilebilir. Tablo 22. En fazla ağız mukozası ve dudaklarda görülürler. Daha geç dönemde karın şiş ve gergindir. Bazı vakalarda ise başlangıçtan veya ilk 1-2 normal dışkılamadan sonra çocuk gaz ve dışkı çıkarmaz. Pediatri. b) Polipler ileusa yol açabilir. Erken çocuklukta görülür ve çoğu kez ergenlikte kaybolurlar. Sayı 4. Direkt batın grafisinde erken dönemde invajinasyon bölgesinde opasite farkedilebilir. Sık kullanılan teratojenik ilaçlar Đlaç Alkol Aminopterin Coumarin drodisplazi Đsotretinoin (Accutane) Lityum Metil civa gelişme geriliği Penicillamine Phenytoin (dilantin) Sonuçları Fetal alkol sendromu. Kanlı bir müküs eldivene bulaşabilir. Öykü ve klinik bulgularla invajinasyon şüphesi olan vakalarda erken dönemde gerek tanı. e) Polipler genellikle saplıdır.baskı. overlerde kist. ileum. Sıklık sırasıyla jejunum. d) Deri ve mukozaları tutar. erken puberte gibi ek bulgular da görülebilir. Polipler ülsere olarak kanamalara veya bağırsakta obstrüksiyona yol açarak karın ağrısı. punktat konYüz ve kulak anomalileri. ancak karın ağrıları aralıklı olarak tekrarlar. intrauterin gelişme geriliği. Tuşede rektumun boş olduğu saptanır. tipik yüz görünümü Spina bifida bilirler. Cutis laxa sendromu Hipoplastik tırnaklar. Vakaların %60’ında ilk semptomlardan 2-3 saat sonra (nadiren 1-2 gün kadar geç) koyu kırmızı jelatinöz bir madde çıkarılır. Birkaç dakika sonra ağrının kaybolmasıyla çocuk kısa bir sürede rahatlar. c) Polipler en sık kolonda görülür. Polipler genellikle multipl ve saplıdırlar. en fazla 3-36 aylarda (zirve 5-18 aylar arasında) olmak üzere çocuklarda sık rastlanan bir tablodur. mide. 2.Đnvajinasyon en sık hangi bölgede görülür? a) Đnen kolon b) Sigmoid kolon c) Transvers kolon d) Đleoçekal bölgede e) Mide Cevap D (Neyzi. Ağrı hecmesi sırasında ve bimanüel palpasyonla (bir el tuşe yaparken diğer elle karın palpasyonu) ku kitle daha kolay hissedilir. Çocuk dışkı yapar ve rahatlar. 124. Erkeklerde 3/2 oranında daha sıktır. El ve ayak ayalarında.162) Bkz. tipik yüz görünümü Fetal hipotiroidi Adolesan dönemde vajinal adeSağırlık Dişide virilizasyon Diş minesi hipoplazisi Fokomeli Doğumsal anomaliler. kraniyal displazi Nazal hipoplazi. s. duodenum ve kolonda oluşa202 . s. En sık ileumda görülür (ileoçekal). ateş yükselir ve genel durum kısa sürede bozulur. 2. Karın ağrısını izleyen saatler içinde kusma başlar. gerekse tedavi açısından radyoskopi altında baryumlu yüksek lavman (90 cm yükseklikte) endikasyonu vardır. Henüz nekrozun oluşmamış olduğu erken dönemde (genellikle ilk 24 saat) baryumun basınçlı verilmesiyle invajinasyon birçok vakada düzeltilebilir.Peutz-Jeghers sendromuyla ilgili hangisi yanlıştır? a) Konjenital bir sendromdur.124-125) Đnvajinasyon. Cevap C (Neyzi. doğumsal kalp hastalığı Ebstein anomalisi Mikrosefali. s. 123. anus etrafında da oluşabilirler. bir bağırsak parçasının hemen kendisine distal olan bağırsak lümeni içine eldiven parmağı gibi ve mezenteri de birlikte sürükleyerek invajine olmasıdır. Bu hastalarda çomak parmak.cilt. Essentials of Pediatrics. 2000 Radyoaktif iyot Stilbestrol (DES) nokarsinom Streptomycin Testosteron benzeri ilaçlar Tetracycline Thalidomide Trimethadione Valproat 122.123) Peutz-Jeghers sendromu. Karnın sol yarısı boş izlenimini verir. kusma gibi belirtilere neden olurlar. Tipik vakada belirtiler ani olarak şiddetli karın ağrısı ile başlar. Đnvajinasyon.Hangisi gebede kullanıldığında çocukta spina bifida yapar? a) Kokain b) Valproat c) Lityum d) Streptomisin e) Tetrasiklin Cevap B (Nelson. Đnvajinasyon genellikle viral infeksiyonları ve gastroenterit gibi bağırsak duvarı lenf dokusunda hiperplazi yapabilen hastalıkları izleyerek veya bu hastalıklar sırasında görülür. MEDĐTEST Cilt 9. körlük.cilt. sağırlık. 2. Kusmalar giderek safralı olur. Yapılan ilk dışkılar genellikle normaldir.

bulantı. Ancak migrenle birlikte epilepsi bulunabileceği gibi epileptiklerde de migren daha sık bulunabilir. Textbook of Child Neurology. interkostal kasların az çalışması nedeniyle karın solunumu ön planda olan otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. karın ağrısı. Paroksismal özelliği vardır. sekresyonlarda artış. cılız ağlama. baş dönmesi.Aşağıdakilerden hangisi nonepileptik paroksismal fenomendir? a) Migren b) Kompleks parsiyel epilepsi c) Febril konvülziyon d) Vestibüler nörit e) Absans nöbetleri Cevap A (Fenichel. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2000. s.Çocuklarda spontan bakteriyel peritonitin en sık rastlanan etkeni hangisidir? a) Staph.Dilde fasikülasyon ve ağır hipotonisi olan bir infantta aşağıdakilerden hangisi akla gelir? a) Konjenital musküler distrofi b) Werding Hoffman hastalığı c) Myasthenia gravis d) Periferik nöropati e) Hipoksik iskemik ansefalopati Cevap B (Fenichel.cilt.18-19. ataksi. 15. 2. ateş. 5.1691-1692) Febril konvülziyonlar çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarıdır. 3. Organik Fosfor Zehirlenmeleri. s.coli d) H. Nelson Textbook of Pediatrics. 130. kusma.coli menenjiti b) Meningokoksik menenjit c) Pnömokoksik menenjit d) Aseptik menenjit e) Koriomenenjit Cevap B (Nelson Texbook of Pediatrics.171) Spontan bakteriyel peritonit: Sirozlu hastalarda asitle birlikte olan öldürücü bir komplikasyondur.435) Baş ağrısı. Sıvı bulanıktır. MEDĐTEST Cilt 9. 1996. Hastalarda giderek artan bir karın distansiyonu ve hassasiyeti. 5. Çocuklarda Streptococcus pneumoniae en sık rastlanan etkendir. ishal. Ersoy. kusma ve ishal vardır. 127.Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor intoksikasyonunun bir bulgusu değildir? a) Flushing (yüzde eritem) b) Bradikardi c) Konvülziyonlar d) Gözyaşı sekresyonunda artma e) Đshal Cevap A (Ecevit. 1997. Sorumlu bakteri asit sıvısında ve kanda gösterilebilir. 15. Katkı Pediatri Dergisi 1990. 15. s. Clinical Pediatric Neurology. Clinical Pediatric Neurology. Protein içeriği genellikle 2. Bağırsak sesleri alınmaz veya azalmıştır.baskı.Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağının prognozu en iyi olan konvülziyonlarındandır? a) Yenidoğan konvülziyonları b) Febril konvülziyon c) Myoklonik konvülziyonlar d) Đnfantil spazm e) Absans nöbetleri Cevap B (Fenichel. 1997) Werding Hoffmann ağır hipotoni. Bazen spontan bakteriyel peritonit asemptomatik olabilir.0 g/l’den daha azdır. Sayı 4. 11(3):231-41. Bu bulgulara hepatik ensefalopati de eklenebilir.baskı. Bu çocukların çoğunluğunun ailesinde febril konvülziyon öyküsü vardır. Santral sinir sistemi dışındaki enfeksiyonlarda ateşle birlikte görülen konvülziyonlardır. Clinical Pediatric Neurology.baskı. 6 ay-5 ay arasında sık görülür. 1996. Tanı asit sıvısının incelenmesi ile konur. miyozis. 2000 128. influenza e) Streptococcus pneumoniae Cevap E (Neyzi. 1996) Đnfantil spasm nöbetlerinde EEG yavaş dalga. çoğunluğu PNL’den oluşan hücreler (>500/mm3) içerir.baskı.Elektroensefalografide hipsaritmi bulgusu aşağıdakilerden hangisi için tipik bulgudur? a) Petit Mal Epilepsi b) Myoklonik epilepsi c) Đnfantil spasm d) Febril konvülziyon e) Rolandik epilepsi Cevap C (Menkes. diken ve multipl diken aktivitesi şeklinde bulgu saptanabilir ve infantil spasm için tipiktir. aureus b) Psödomonas aeruginosa c) E. dilde fasikülasyonda kurbağa pozisyonu.PEDĐATRĐ 125. 3.baskı. 1997) Migren atakları epileptik atak değildir. 129. 3. Pediatri. 1995) Meningokoksik menenjit böbrek üstü bezine kanama nedeniyle septik şoka neden olabilir ve acilen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. 131.baskı.Aşağıdakilerden hangisi en bulaşıcı ve septik şoka neden olan menenjittir? a) E. Nelson Textbook of Pediatrics. terleme. Textbook of Child Neurology. 1995.baskı. Çok bulaşıcıdır ve hızlı ilerler. 126. Menkes.baskı. 203 . s. konvülziyon.

Smith's General Urology.baskı. 2. Sistin. Bunun sebebi ya ana germ hücrelerinde hiç yapılamaması veya yapılan sperm hücrelerinin sperm kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle ejakülata geçmemesidir. skarlı düzensiz konturlu böbrekler görülür.188-189) VUR'un tanısında sistoskopi. 7. Azospermik bir hastanın serum FSH düzeyinin normal olması halinde yapılması gereken nedir? a) Skrotal Ultrasonografi (USG) b) Transrektal USG c) Spermiogram d) Testis biyopsisi e) Sistoskopi Cevap D (Tanagho. Smith's. s.baskı. Sayı 5.508-509) Pelvik basınç perkütan yolla ölçüldüğünde 6. 2000 . Ağrısız sık idrara gitme en sık yakınmadır. 6.5 mmHg d) 10. Böbrek tümörlerinin birincil tedavisi hangisidir? a) Radyoterapi b) Radikal nefrektomi c) Hormonal manüplasyon d) Kemoterapi e) Đmmünoterapi Cevap B (Tanagho. s. Veziko-üreteral reflü (VUR)'nün kesin tanısı aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi ile konur? a) Sistoskopi b) Đntravenöz ürografi (ĐVÜ) c) Sintigrafi d) Anamnez ve fizik muayene e) Đşeme sistografisi Cevap E (Tanagho. Campbell's Urology.baskı. General Urology. 13. 13.760-761) IVP en iyi yöntemdir.ÜROLOJĐ 1.0 mmHg Cevap C (Patrick. s.961-962) Đdrar kaçırma nadirdir. Ancak içeriğinde kalsiyum bulunan taşlar en opak olanlardır. McAninch. Atrofik. Üriner tüberkülozda en sık rastlanan semptom hangisidir? a) Đdrar tutamama b) Sık idrara gitme c) Makroskopik hematüri d) Böğür ağrısı e) Đştahsızlık Cevap B (Patrick. 1992.baskı. s.5 mmHg dır. 13.275) Ürik asit taşları non-opaktır.baskı. Günümüzde özellikle lokalize böbrek tümörlerindeki en etkin ve birincil tedavi radikal nefrektomidir.0 mmHg b) 2. Makroskopik hematüri olguların %10 unda görülür. 6. Smith's General Urology. 4.5 mmHg e) 15. s.678) Azospermi ejakülatta hiç sperm olmamasıdır. McAninch. s. Kronik diürezin üretere primer etkisi nedir? a) Değişikliğe yol açmaz b) Elongasyon c) Dilatasyon d) Atrofi e) Fibrozis MEDĐTEST Cilt 9. Smith's General Urology. Bu nedenle öncelikle testis biyopsisi ile ana hücrelerde üretimin olup olmadığı kontrol edilmelidir. s. 13. Üriner sistem taşlarından en opak olanı hangisidir? a) Kalsiyum-fosfat b) Magnezyum-amonyum-fosfat c) Ürik asit d) Sistin e) Ksantin Cevap A (Tanagho.367) Böbrek tümörleri kemoterapi. 6. radyoterapi ve hormonoterapiye rezistandır. ĐVÜ'de VUR'u düşündürecek bulgular saptanabilir.baskı. Ancak kesin tanı işeme sistografisi ile konur. 8. Campbell's Urology. Campbell's Urology. Kronik piyelonefrit tanısı için en iyi yöntem hangisidir? a) IVP b) Bilgisayarlı tomografi c) DMSA renal sintigrafi d) Ultrasonografi e) Indium 111 sintigrafi Cevap A (Patrick. Đmmünoterapinin etkinliği de kısıtlıdır. 3. radyonüklid incelemelerden faydalanılabilir. ksantin ve magnezyum-amonyum-fosfat taşları semi-opaktır. Perkütan ponksiyon ile ölçülen normal renal pelvik basınç nedir? a) 1.5 mmHg c) 6. 1992. 6.baskı. 262 5. 1992.

rektum gibi) kadınları bu infeksiyona karşı duyarlı kılar.378-412) Flutamid.Ksantogranülamatöz pyelonefritte en sık hangi mikroorganizma izole edilir? a) E. akciğer. baskı. s. Üretranın kısa olması. 6. c) 10. haftaya kadar genital farklılaşma olmadığından kadın erkek ayrımı yapılamaz. s. 1992.Hipospadiasla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz? a) Eksternal üretral mea penisin ventraline açılır.Aşağıdaki benign böbrek tümörlerinden hangisinde sıklıkla hipertansiyon bulunur? a) Angiomyolipoma b) Fibroma c) Hemangioma d) Jukstaglomeruler tm. baskı. lenf nodları tutulumu) komplet androjen blokajı yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Östrojenler b) Orşiektomi c) LH-RH agonistleri + flutamid d) Flutamid + megestrol asetat e) Flutamid + cyproterone asetat Cevap C (Tanagho. Bu nedenle skrotumu boş olan olan çocuklarda herhangi bir tedavi vermeden 1 yaşına dek beklenilmesi önerilir. Bunlardan biri orşiektomi veya LH-RH agonistleri ile kombine edilirse komplet androjen blokajı sağlanır. s.coli b) Pseudomonas c) Proteus MEDĐTEST Cilt 9. e) Lipoma Cevap D (Campbell's Urology. Smith's General Urology. 11. Đnfeksiyon ajanı %75 E.216) Akut sistit hemen tümüyle kadınlara özgü bir hastalıktır. d) Đnmemiş testis ve inguinal herni en sık görülen asosiye anomalilerdir. s. 1992. 1 aylık bir erkek çocuğun fizik muayenesinde sağ testis skrotumda palpe edilemiyor.coli'dir. Smith's General Urology. 15. e) 20. Sayı 5. 1992. Cevap C (Campbell's Urology.baskı. 1992.2103-2140) Anterior hipospadista chordee nadir görülür.Đnsanda embriyolojik gelişme esnasında cinsel farklılaşma kaçıncı haftadan sonra başlar? a) 4.aeruginosa c) S. c) Hipospadias interseksin bir formu olarak kabul edilmektedir. s. 6. d) 16. 13. 16.Sistizm yakınmasıyla gelen kadın hastalarda üriner enfeksiyonun en sık etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) E. s. Cevap B (Duckett. 9.1327-28) Embryonel gelişim esnasında 10. 2. 10. megestrol asetat ve siproteron asetat dihidrotestosteronun reseptöre bağlanmasını engeller.feacalis d) P.coli b) P. b) 8. s. 2000 d) Klebsiella e) S. dilatasyon üreterin elongasyonu ve çap artışı ile birliktedir.1061-62) Bu tümörler renin salgıladıkları için hipertansiyona sebep olurlar. 12. Eğer diürez kronikleşirse üreter kasında hipertrofi oluşur.ÜROLOJĐ Cevap C (Campbell's Urology.mirabilis e) S.111-141) Kronik diürez üreterde dilatasyona yol açar. Birincil tedavi yaklaşımınız ne olmalıdır? a) Cerrahi olarak testisin skrotuma indirilmesi b) LH analoglarının verilmesi c) 1 yaşına kadar beklenilmesi d) FSH + LH analoglarının verilmesi e) Hiçbiri Cevap C (Tanagho. s. 14.765-766) Her ne kadar ksantogranülamatöz pyelonefritte E.aureus Cevap D (Campell's Urology. 6.baskı. 13. Adult and Pediatric Urology.619) Kriptorşidik testislerin genel olarak büyük bir kısmının doğumu takiben ilk 1 yıl içinde normal skrotal konumlarına indikleri belirtilmektedir.Đleri evre prostat kanserinde (evre D2=kemik. 13.aureus Cevap A (Yaman. b) Chordee adı verilen ventral kurvatur her hipospadias olgusuna eşlik eder.Hipospadias onarımı için en uygun yaş hangisidir? a) Đlk 3 ay b) 6-18 ay arası c) 2-5 yaş arası d) 5-8 yaş arası e) 8-12 yaş arası 263 .baskı.coli de sık olarak izole edilse de Proteus suşları daha sıklıkla görülür. 1.baskı. Daha az oranda gram pozitif bakteriler görülür.baskı. bakteri kolonizasyonunun yoğun olduğu bölgelere yakın olması (vagen. Bu haftadan sonra genital tüberkül farklılaşır. e) Ailesel yatkınlık söz konusudur. Üroloji.

baskı. 21.Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi taş teşekkülüne sebep olabilmektedir? a) Hidroklorotiazid b) Kaptopril c) Triamteren d) Propranolol e) Prokardia Cevap C (Campbell's Urology.490) Spermatik kort torsiyonunda testiküler sintigrafinin sfesifitesi % 100. sklerozan retroperitoneal granuloma ve fibröz retroperitonit ismi de verilmiştir Beyaz tahta sertliğinde bir doku retroperitoneal yapıları kaplamıştr. Aorta. sensivitesi % 98 olup tanıda en sfesifik yöntem olarak bildirilmektedir.128) Sonradan periureteritis fibröza.1912) Operasyonun emosyonel etkilerinin minimale indirmek ve separasyon anksiyetesini azaltmak amacı ile en uygun dönem 6 ila 18 ay arasıdır. 6. baskı. 1998. 22. 1992.ÜROLOJĐ Cevap B (Campbell's Urology. 1995. 1992. O: Ürogenital Tümörler. 19. s.13) Paraneoplastik Sendromlar. s. 1990 s. Wilms tümörü insidansının bu hastalıkla beraber arttığı belirtilmiştir.S ve ark. s. s.Aşağıdakilerden hangisi paraneoplastik sendromlar ile görülebilen bir tümördür? a) Renal Adenokarsinom b) Wilms tümörü c) Prostat Adenokarsinom d) Mesane transizyonel karsinomu e) Seminoma Cevap A (Đnci.baskı. Böbrek tümörlerinin prognozunda önemli paremetre olarak değerlendirilen bir grup bulgudur. Hiperkalsemi (%8). Sayı 5. Üroloji 1.Testis tümörleri en çok hangi organa hematojen metastaz yapar? a) Karaciğer b) Akciğer c) Dalak d) Mide e) Beyin Cevap B (Campbell's Urology. Polisitemi (%2-6). idrarda çökerek pür triamteren veya kalsiyumla birlikte mikst taşa sebep olur.S ve ark. periüreterit. 2000 . Hatta genel anlamda böbrek tümörlerinin normale göre bu hastalarda 62 kez daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. 24. Ateş (%26). Bunun dışında yine aynı yolla daha az oranda olmak üzere karaciğer. Kilo kaybı (%27) gibi özgün olan ve olmayan bazı bulgulardır. Olguların %30'da görülür. 23. 1990 s. 6. Üreterin ilk 1/3 üst kısmını MEDĐTEST Cilt 9. V.Aşağıdaki konjenital anomali ve hastalıkların hangisinde malignensi insidansında artış görülebilir? a) At nalı böbrek b) Medullar sünger böbrek c) Mobil (retraktil) testis d) Posterior uretral valv e) Konjenital hidrosel Cevap A (Yaman.1230) Testis tümörleri hematojen yolla en sık akciğer metastazı yapar. baskı. s.En yaygın görülen böbrek taşı hangisidir? a) Kalsiyum oksalat b) Kalsiyum fosfat c) Ürat d) Sistin e) Magnezyum-amonyum-fosfat Cevap A (Campbell's Urology. baskı.Spermatik kord torsiyonu tanısında en spesifik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a) Renkli Doppler Ultrasonografi b) Testiküler sintigrafi c) Scrotal Thermografi 264 d) Bilgisayarlı Tomografi e) Fizik Muayene ile Phren bulgusunun pozitif olması Cevap B (Yaman. Anemi (%33).Hangi Ürogenital organ tümöründe biyopsi bir tanı yöntemi olarak kullanılmaz? a) Prostat Karsinomu b) Mesane Karsinomu c) Testiküler Karsinom d) Penil Karsinom e) Uretra Karsinomu Cevap C (Đnci. kr. Đlk 3 ay anestezi açısından risklidir. Böbrek pedikülünden pelvik üretere kadar olan bölge atakedir. 20. 6.2111-12) Dünyanın tüm yörelerinde en yaygın görülen taş tipi kalsiyum oksalattır. Yani Üreterler. 1995 s.422) Bu antite füzyon anomalilerin en sık görüleni olduğu gibi bütün üriner anomalilerin insidans yönünden en ileri gelenlerindendir. Sedimantasyon hızı (%60). peri-üreteritis palstika. beyin ve kemiklere yayılabilir. baskı. cava ve Psoas adalesi fibröz kılıfla sarılmıştır.O Ürogenital Tümörler. L.162) Testis tümörlerinde biyopsi yapılmaz.L. 6. Üroloji 1. 17.2135) Tiriamteren.Retroperitoneal Fibrozis (Ormond Hastalığı) primer olarak aşağıdaki organlardan hangisini etkiler? a) Surrenal glandlar b) Böbrek c) Üreterler d) Pankreas e) Dalak Cevap C (Yaman. L. 18. s.S ve ark. 1992. 1992. Nöropati (%4).Temel Üroloji.

baskı.Prostatizm yakınmaları olan 60 yaşında 5 değişik hastada aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir? 1) Đki kez ölçülen PSA değeri 2 ve 2. Poliembriyoma 6. s. 2000 . 2. Ancak VUR araştırması.142-161. Seminom 2. 5. Temel Üroloji. 1. Ürogenital Tümörler.3 b) 2. Yolk Salk Tm. d) Alfa-fetoprotein % 50-75 oranda artmıştır.) + + + + (%7-15) + + + Cevap B (Anafarta.319-323-377. Akut dönemde yapılacak bir üriner sistem ultrasonografisi genel olarak üriner sisteme ait bilgiler verebilir.5 e) 1.2. Leyding Hücreli Tm.4. Đntraabdominal testisin malign dejenerasyon geçirme şansı inguinal testise göre 4 kat fazladır. Biyopsi endikasyonu 20 ng/ml Üzerinde ise. Đntraabdominal testisler tüm kriptorşidik testislerin sadece % 10-15'ini oluşturuyorsa da malignite gelişenlerin hemen hemen yarısından sorumludur.baskı 1995. a) 1.387.s. Üroloji. Đnci. Halbuki üreterden idrar geçişini engelleyerek hidronefroza. Prostat Karsinomu erken dönemde hiperekojen yüksek frekanslı probda 265 Kriptoşidik testislerde testiküler malignite riski normale oranla 20-40 misli daha fazladır.'dür.'lerdir. Damarları da sarmasına rağmen arterler daha sert ve kalın duvarlı olduğu için arter dolaşımı bozulmaz. olarak saptandı. Bu hastalarda en sık görülen tm. Üroloji. diğerinde oluşma riski % 30'dur.119. Yukarıdaki hastalardan hangileri BPH'dan çok prostat kanseri lehine bulgular taşımaktadır. 1998. şüpheli 10-20 ng/ml ise. Granüloza Hücreli Tm. 1990. c) Đnmemiş testislerde en sık görülen tm. Koriokarsinom 7.2. Yaman. Teratom Seks Kord/Stromal Tm.4.64) Prostat Spesifik Antijen (PSA): Normal serum düzeyleri 0-4 ng/ml'dir. En önemli indikasyonu sekonder reflü nedenlerinden ifravezikal obstrüksiyonları teşhis etmek.-(308) 27. b) Puberta precox'a neden olurlar.'üdür. geçiş zonundan (%20-25) veya santral zondan (%5-10) çıkabilmektedir. Đnfeksiyon tedavisini takiben tanıya yönelik en değerli tetkik aşağıdakilerden hangisidir? a) Ultrasonografi b) Voiding-Sistouretrografi c) Đntravenöz Urografi d) DÜSG e) Sistoskopi MEDĐTEST Cilt 9. Ultrasonografi .'ler infant ve çocuklarda en sık görülen tm. olarak saptandı. 1. s. Embriyonel Karsinom 4.baskı 1990 s. s. Alfa-fetoprotein yolk-salk tm. 1998 s. Periferal zon prostatın en büyük bölümüdür ve prostat kanserinin gelişim yeridir. periüretral bölgeden (%5). Bilateral abdominal testisin birinde tm.5 ng/ml. 4) TRUS'de prostat hacmi 60cc.'ler: 1. Seminomadır.'lerde % 75 oranında yükselir. 3) Tuşe rektalde prostat lastik kıvamda ve sulkusu silik olarak saptandı. oluşursa. 1996. e) Beta-HCG yapımı sıklıkla artmıştır.300-302-303304-308) Đdrar Yolu enfeksiyonu geçiren (Ateşli-Ateşsiz) her çocukta ilk infeksiyon tedavi edildikten sonra yapılacak ilk radyolojik tetkik Voiding-Sistouretrografi olmalıdır.5 c) 3. venöz obstrüksiyonla da alt extremitelerde ödeme sebep olur. 26. Ürogenital Tümörler. Germinal Hücreli Tm. Spermasitik Seminom 3. Hastalığın ileri devrelerinde üreterin pogresiv oklüzyonuna bağlı olarak hidronefroz teşekkül eder. Temel Üroloji. 25.Ateşli bir idrar yolu enfeksiyonu geçiren 10 yaşındaki bir çocukta "Vezikoüreteral Reflü" düşünülmüştür. s. Alfa-Fetoprotein ve HCG'nin Biyokimyasal Özellikleri AlfaBetaFetoprotein HCG Seminom Teratom Embriyonal karsinom Koriorkarsinom Yolk Salk Tm. 2) Transrektal USG'de (TRUS) periferik zonda iki adet hipoekoik alan saptandı. PSA: 0-4 ng/ml ise. 1. Normal 4-10 ng/ml ise. Đnci. Tümör olarak kabul edilmektedir. Prostat karsinomları sıklıkla periferik zondan (% 7075) çıkmakla birlikte iç bezden. Komplet obstrüksiyona bağlı anüri gelişebilir.5 Cevap B (Đnci.Đnfant ve çocuklarda en sık görülen testis tümörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Testisin stromal kaynaklı tm.5 d) 4. akut pyelonefrit tedavisinden 3-4 hafta sonra Voiding-Sistoüretrografisi çekilerek yapılır. 5) Tuşe rektalde prostatın tahta sertliğinde olduğu saptandı. Cevap D (Yaman.ÜROLOJĐ zarf gibi sardıktan sonra orta bölüme doğru uzanır.349-753) Yolk Salk Tm. Sistoskopi reflülü çocuklarda kullanılan sınırlı bir tetkik yöntemidir.3. VUR tanısında değeri sınırlıdır. 1995 s. özellikle erkek çocuklardaki posterior uretal valvin tanı ve tedavisidir. Sertoli Hücreli Tm.'ler: 1. Teratokarsinom (Mıx Tm. Ürolojide Tanı Yöntemleri. 3. Đdrar Yolu infeksiyonu geçiren çocuklarda hastaya herhangi bir zarar vermeden yapılacak ilk tetkik USG'dir. Sayı 5. Anafarta.

son yayınlara göre değişen ekojenitelerde kitleler şeklinde görülmektedir.Atnalı böbrek ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Füzyon anomalileri içinde en sık görülenidir. ve basınç akım çalışması infravesikal obstrüksiyon olup olmadığını değerlendiren testlerdir. MEDĐTEST Cilt 9. 1998. 1.324) Böbreklerde hem rotasyon ve hemde yukarı migrasyon tamamlanamamaktadır. Cytoxan. Metotrexate. e) Testis tümörlerinde tanı amacıyla skrotal biyopsi kontrendikedir. şiddetli öksürük veya gülme gibi durumlarda idrar kaçırma olmasıdır.(Adrıamycn). BPH'de en önemli fizik muayene prostat bezinin digital muayenesidir. Mitomycin-C.En sık görülen prostatit sendromu aşağıdakilerden hangisidir? a) Non-Bakteriyel Prostatit b) Akut Bakteriyel Prostatit c) Prostatodini d) Granülomatöz Prostatit e) Kr. c) Üst üreter toplam parankim kalınlığının 1/3'ünü drene ederken geri kalan 2/3'lük kısım alt alt üreter tarafından drene edilir. Prostat lastik kıvamındadır.432) Stres inkontinans parsiyel bir inkontinansdır. 1998. s. Ani intraabdominal basınç artışları.Testis Tümörleri ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz. b) Böbreklerin rotasyonu ve yukarı doğru göçleri normal olmakla birlikte alt polen istmus ile birleşirler. 28. e) Üst üreter mesanede daha alt lokalizasyona açılırken alt üreter daha üst lokalizasyonda sonlanır. b) Komplet veya inkomlet olabilir. proflometri üretral basıncı.ÜROLOJĐ hipoekoik. Mytomycin-C. 2000 . Bleomycın. s. Doxorubıcın. Vınblastın. Sitometri ise mesanenin dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini gösterir. Cevap D (Temel Üroloji.Mesane Tümörlerinin immünoterapisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) Đnfravezikal Thio-Tepa b) Parenteral Doxorubıcın c) Đnfravezikal Mitomycın-C d) Parenteral Vinblastin e) Đntravezikal BCG Cevap E (Yaman. Đnfravezikal KT: bu amaçla Thıo-Tepa. Komplet olanlarda her iki üreter de mesaneye ayrı ayrı orifislerle açılır. Cevap B (Temel Üroloji. 1998. 1. ıkınma.5-Fluorourasıl.Aşağıdakilerden hangisi mesanenin pasif olarak dolumu sırasında basınç ve hacim ilişkisini değerlendiren incelemedir? a) Üroflovmetri 266 b) Profilometri c) Sistometri d) Kavernozometri e) Basınç-akım çalışması Cevap C (Temel Üroloji.Üreter duplikasyonu ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Genellikle çift toplayıcı sistem ile birlikte bulunur.231) Tüm prostatit sendromları arasında en sık görülenidir. Epodyl. Vınkrıstın Đmmünoterapi: Yalnızca Đnfravezikal BCG uygulanmaktadır. kavernozometri impotans tanısında venoz kaçağı.369) Kemoterapi 2 şekilde uygulanır: 1. Üroloji. d) Beta-Human koryonik gonadotropin (BHCG) sinsityotrofoblastik hücrelerden salgılanmaktadır. Đdrar akım hızını ölçer. c) Tanı intravenöz pyelografi ile kolayca konabilir.Đntraabdominal basınç artışına bağlı oluşan idrar kaçırma yakınması aşağıdakilerden hangisidir? a) Enüresiz nokturna b) Enüresiz diürna c) Urge inkontinans d) Dolma-taşma (Paradox) inkontinans e) Stress inkontinans Cevap E (Temel Üroloji. c) Alfa-fetoprotein (AFP) daha çok embriyoner karsinomlarda yükselir.328) Üreter tomurcukları müller kanalından değil Wolf kanalından gelişirler. Orta hattaki sulkus silinmiştir. e) Atnalı böbrek ile birlikte displazi ve neoplazi görülme oranı normalden daha yüksektir. 30. d) Komplet üreter duplikasyonu müller kanalından iki ayrı üreter tomurcuğu çıkması ile oluşur. s.baskı 1990. a) Đnmemiş testis olgularında testis tümörü görülme oranı normalden daha yüksektir. b) Metastatik testis tümörleri kemoterapiye oldukça iyi yanıt verirler. 29. Prostat Ca'da kemik yada tahta sertliğindeki tuşe rektal bulgusu prostat kanseri için patognomoniktir. Sayı 5. s. s. Bu yüzden yalnızca koryokarsinomlarda yükselir.375) Üroflovmetri. Adriamycin. 32. Üroloji. Bakteriyel Prostatit Cevap A (Yaman. 33. 2. baskı 1990 s. Sistemik KT: Cısplatın. 34. Rektal muayenede büyümüş ve düzgün bir prostat bulunur. 31. 1998. d) Tedavi komplikasyon ve ek patolojilere bağlı sorun olmadıkça gerekli değildir.

36. Sayı 5. d) Astenozoopspermi.Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) prostatın hangi bölgesinden gelişir? a) Santral zon b) Transizyonel zon c) Fibromüsküler stroma d) Periferik zon e) Preprostatik sfinkter MEDĐTEST Cilt 9. 1998.Đnfertilite ile ilgili yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz? a) Aspermi. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasıdır Cevap E (Temel Üroloji. 38.Prostatit belirtilerinin varlığına rağmen üriner enfeksiyonun bulunmadığı.ÜROLOJĐ Cevap D (Temel Üroloji. s. Ejakülat içinde hiç germinal hücre olmamasıdır.Đnmemiş testisle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Đnmemiş testiste malignite riski normal populasyondan yüksektir. 7. e) Teratozoospermi. enfeksiyon ajanlarının tespit edilemediği ve tipik olarak normal prostat sekresyonu bulunan klinik bir tablodur. Prostat kanserlerinin çoğu ise periferik zondan gelişmektedir 39. Sperm hücre sayısının 20 milyon/ml'den az olmasıdır.831) Üriner Tbc.831. s. a) Sigara mesane tümörünün en önemli etyolojik faktörlerindendir. Cevap D (Temel Üroloji.729) BPH prostatın transizyonel zonudan gelişir. c) Đlk tanıda ortalama %80'i yüzeysel tümör şeklindedir d) Tanıda en değerli yöntem transrektal ultrasonografidir.baskı.5 yaş arasında bitirilmelidir. 41. Campbell's Urology. 40. s. b) Testis ne kadar uzun süre inmemiş pozisyonda kalırsa seminifer tübül hasarı o ölçüde artar. 267 . b) Büyük çoğunluğu degişici epitel kanseridir. Cevap C (Walsh. Normal motilitedeki spermlerin % 60'dan az olmasıdır.753) βHCG koryokarsinomlardan başka embriyoner kanser ve seminomlarda da yüksek bulunabilir. 1998. dışarı hiç ejakülat çıkmamasıdır. s. 1998 s. c) Đnmemiş testis tedavisi için en uygun zaman 3 ila 5 yaş arasıdır. de üreteral striktürün en sık oluştuğu bölge üretero vezikal bileşkedir.1056) Venöz-sinüsodial bozukluk.Mesane tümörleri ile ilgili yalnış olan ifadeyi işaretleyiniz. d) Đnmemiş testisle beraber % 90 oranında inguinal herni bulunur. 1998. e) Yüzeysel tümörlerin tedavisinde ilk tercih edilen yöntem Transüretral rezeksiyon (TUR)'dur. impotans nedenleri arasında ilk sırada yer alan ve özellikle 40 yaş altında hastaların oluşturduğu bir gruptur. s. 7. c) Oligozospermi. 35.baskı. Campbell's Urology. s. Ancak abakteriyel prostatitte prostat sekresyonunda iltihabi hücre artışı mevcuttur. 1998.Ürogenital sistem tüberkülozu komplikasyonlarından üreteral striktürün en sık geliştiği lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir? a) Üreteropelvik bileşke b) Üst üreter c) Orta üreter d) Üreterin iliyak damarları çaprazladığı bölge e) Üreterovezikal bileşke Cevap E (Walsh. e) Đnmemiş testiste vazal ve epididimal anomalilere de rastlanabilir. 2000 Cevap B (Temel Üroloji. 1998. Đfadesi hangi antiteyi tanımlar? a) Seminal vesikülit b) Kronik üretrit c) Prostadini d) Abakteriyel prostatit e) Nongonokoksik üretrit Cevap C (Temel Üroloji. b) Azoospermi. 1998. Abakteriyel prostatitle karışabilir.2172-2192) Đnmemiş testiste tedavi 1-1. 1998 s.480) Prostadini daha çok genç ve orta yaşlarda görülür. Kruger kriterlerine göre ise % 4'den daha fazla olmasıdır.988) Teratozoospermi morfolojisi bozuk olan sperm sayısının WHO kriterlerine göre % 40.715) Mesane tümörlerinin tanısında en değerli yöntem sistoskopi ve biyopsidir.Đmpotansa neden olan faktörler içinde en sık karşılaşılan organik patoloji aşağıdakilerden hangisidiri? a) Venoz-Sinüzodial b) Arteriyel c) Nörojenik d) Hormonal e) Kemoterapödik ilaçlar Cevap A (Temel Üroloji. Ejakülattaki spermlerin ölü olmasına nekrozoospermi denir. 37.

Ekstrakorporeal şok dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması için kesin kontrendikasyon oluşturan durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Çocuk hasta b) Soliter böbrek c) Çift toplayıcı sistem d) Gebelik e) Struvite taşı (enfeksiyon taşı) Cevap D (Walsh.baskı s. baskı. . patolojik kemik kırıkları. b) Reflüsü olan çocukların kardeşlerinde reflü insidansı normal populasyondaki ile yanıdır. d) Sekonder vezikoüreteral reflü mesane çıkış obstrüksiyonu gibi mesane içi basıncının arttığı durumlarda görülebilir.Aşağıdakilerden hangisi rekürren taş oluşumu için bir risk faktörü değildir? a) Çocuk hasta b) Üriner sistem anomalisi c) Metabolik hastalıklar d) Ailede taş öyküsü e) Bayan hasta Cevap E (Temel Üroloji. Campbell's Urology. osteoporoz.Üriner enfeksiyon tanısı konulan çocuklarda eşlik eden üriner sistem anomalisi saptanma oranı ne kadardır? a) % 10 b) % 20 c) % 30 d) % 40 e) % 50 Cevap E (Walsh.2739-2740) Gebelik düşüğe yol açma ve fetus anomalileri açısından kontrendikasyon oluşturmaktadır. 1.1860-1862) Vezikoüreteral reflülü çocukların kardeşlerinde refü saptanması oranı % 45'e kadar yükselebilen oranlarda bildirilmektedir. 43. çocuk.baskı. e) Reflüsü olmayan normal bireylerin incelenmesinde üreter çapı ve submukozal üreteral tünel uzunluğu oranı 1/5 olarak bulunmuştur Cevap B (Walsh. 1998 s. 1998 s.5 arasındadır. 44. Campbell's Urology. üriner enfeksiyon. 1998 s.Prostat kanserinde primer lenfatik drenaj aşağıdaki bölgelerden hangisindedir? a) Đnguinal lenf nodları b) Para-aortik lenf nodları c) Obturator lenf nodları d) Đliyak lenf nodları e) Sakral lenf nodları Cevap C (Smith's Urology. intestinal bozukluklar.baskı. 14. 7.1624) Üriner enfeksiyon saptanan çocuklarda % 50 oranında altta yatan konjenital anomali bulunmaktadır.Vezikoüreteral reflü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Normal populasyonda reflü insidansı % 1 ile %18. Campbell's Urology.588) Rekürren taş oluşumu için risk faktörleri orta yaşta erkekler.412) Diğer bölgeler sekonder lefnatik drenaj teşkil eder. sistin. s. SayıĐ 5.ÜROLOJĐ 42. üriner sistem anomalisi.baskı. 7. gut ve diğer metabolik hastalıklar 46. ürik asit ve struvit taşları. c) Birinci ve ikinci derece vezikoüreteral reflünün tedavisinde öncelikle cerrahi tedavi düşünülmez. 268 2000 MEDĐTEST Cilt 9. 45. 7.

c) Eliminasyon yarı ömürü 3-12 saattir d) Vücut ısısında tamamen iyonize olur e) Karaciğerde metabolize olur Cevap D (Esener. Bu nedele bu grup hastalar aspirasyon riskine predizpozandır. pH'ın yükselmesi yani alkalozda proteine bağlanma azalır. Preoperatif vizitte hastanın 1 yıldan beri kortizol kullandığı tespit ediliyorsa anestezi açısından yapılması şart olan hangisidir? a) Ameliyat ertelenir b) Kortizol kesilir. Çocuklarda ise bu durumlar söz konusu değildir. 2. Antikolinesteraz ilaçlardan hangisi kan beyin bariyerini geçer? a) 4-Aminopiridin b) Pridostigmin c) Neostigmin d) Fizostigmin e) Edrofonium Cevap D (Esener. Klinik Anestezi) Plasentayı geçmediği için sezaryen ile doğan bebeklerde yeni doğan depresyonu yapmaz. Klinik Anestezi) Mivakuryum haricindeki ilaçlar karaciğerde ve Hoffman eliminasyonu yoluyla yıkıldıkları için Mivakuryumun metabolizması bunlardan farklıdır. Klinik Anestezi) Malnütrisyon ve hipoalbumini hallerinde doz azaltılır. Klinik Anestezi) Fizostigmin de kuarterner amonyum grubu olmadığı için lipidde eriyebilirlik özelliği kazanır. Hangi hastalar aspirasyon riskine predizpozan değildir? a) Çocuklar b) Obes hastalar c) Gebeler d) Hiatus hernili hastalar e) Ensefalopati Cevap A (Esener. 6. MEDĐTEST Cilt 9. 7. Sayı 5. gebelerde mide boşalması gecikir ve karın içi basıncı gene yüksektir. 3. 4. ameliyat yapılır c) Hastanın kan şekeri ölçülür d) Serum kortizol seviyesi ölçülür e) Perioperatif devrede kortizol verilir Cevap E (Esener. Aşağıdaki non-depolarizan kas gevşeticilerden hangisi psödokolinesteraz ile yıkılır? a) Vekuronyum b) Rokuronyum 282 c) Pankuronyum d) Mivakuryum e) Atrakuryum Cevap D (Esener. Klinik Anestezi) Bupivakain özellikle akut solunumsal asidozda en fazla kardiyovasküler toksik etkiye sahiptir. Tiopental'in farmakinetiği hakkında yanlış olan hangisidir? a) %80 oranında albumine bağlanır. Zira hastalarda sürrenal yetersizliği gelişmesine bağlı olarak hipotansiyon oluşma riski çok yüksektir. Diğerlerinden daha potent kardiyak sodyum kanal blokeri olması bu etkiyi yaratır. b) Hiperventilasyon plazma serbest tiopental seviyesini arttırır. 2000 . 5. Klinik Anestezi) Kortizol mutlaka verilmelidir. Hiatus hernili hastalarda organik bozukluk nedeniyle Kardiya sfinkteri gevşektir. Tiopental vücut ısısında %61 oranında non iyonize haldedir. Tiopentalin merkezi sinir sistemine ulaşıp etki edebilmesi yağda erirliğine ve non iyonize olmasına bağlıdır. Klinik Anestezi) Obes hastalarda karın içi basıncı yüksek ve özefagus anatomisi normal olmadığından. Aşağıdaki lokal anestezik ilaçlardan kardiyo-vasküler toksik etkileri en yüksek olan ilaç hangisidir? a) Lidokain b) Tetrakoin c) Bupivakain d) Prilokain e) Mepivakain Cevap C (Esener.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 1. Bu nedenle kan beyin bariyerini geçer. Ensefalopatili hastalarda ise hava yolu refleksleri baskılanmış olduğu için koruyucu değildir. Süksinilkolinin komplikasyonu olmayan hangisidir? a) Uzayan apne b) Bradikardi c) Hiperpotasemi d) Yenidoğan depresyon e) Postoperatif miyalji Cevap D (Esener.

b) Duramaterden ligamentum flavuma uzanan bağ dokusu bandı (plika-mediana dorsalis) posterior epidural aralığı ikiye ayırır.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Epidural aralık içesinde bağ dokusu bulunur.Aşağıdakilerden hangisi depolarizan bloğun özelliği değildir? a) Kaslarda fasikülasyonlar b) Post tetanik kuvvetlenme c) Oluşan bloğun d-tübokürarin tarafından antagonise edilmesi d) Antikolinesterazlarla bloğun etkisinin artması e) TOF da uyarılara alınan 4'lü yanıtın hepsi birbirine eşittir. s. s. 283 .1147) 16.1138) 13. 2.Uygulanma yerine göre en yüksek plazma lokal anestezik konsantrasyonu oluşan regional anestezi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) Aksiller pleksus bloğu b) Kaudal blok c) Đnterkostal blok d) Epidural blok e) Đnterskalen blok Cevap C (Miller.81) 15.Genel anestezi uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi hipoksemi oluşturan mekanizmalardan değildir? a) Hipoventilasyon b) Hiperventilasyon c) Fonksiyonel residüel kapasitede artma d) Supine pozisyonu e) Artmış hava yolu basıncı Cevap C (Miller. s. 1996.Ağız içerisinde dil ve faringeal yapıların görünümüne göre yapılan Class III olarak sınıflandırılan bir hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hem uvula hem de yumuşak damak görülür. Anaflaksi veya anaflaktoid reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? a) Epinefrin b) % 100 oksijen verilmesi c) Aminofilin d) Kortikosteroid e) Difenhidramin Cevap D (Morgan. d) Serebrospinal sıvı araknoid zar ile dura-mater arasında bulunur. e) Yalnızca epiglot görülür Cevap C (Miller.Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi ile beraber görülür? a) Hipovolemi b) Hipernatremi c) Düşük hematokrit d) Hiperkalemi e) Hipotansiyon Cevap A (Barash. Anesthesia. Anesthesia. 9. s. Sayı 5.923) MEDĐTEST Cilt 9. b) Yalnızca yumuşak damak görülür. s. c) Epidural aralığın lateral kısmını vertebra laminaları oluşturur.baskı. Cevap C (Miller. anesteziğin gücünü gösteren bir değerdir. Basics of Anesthesia.146) 12.baskı. 2. 10.1229) 14.Aşağıdakilerden hangisi alveolar ventilasyonun yeterliliğini ölçmek için kullanılır? a) PaO2 b) A-aDO2 c) VD/VT d) Oksihemoglbin disosiasyon eğrisi e) Miks venöz PO2 Cevap C (Miller. Clinical Anaesthesia. Đnhalasyon anesteziklerinin alınımını arttırmayan hangisidir? a) Dakika ventilasyonun yüksek olması b) Solunan anestezik konsantrasynunun yüksek olması.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 8. Clinical Anesthesiology.Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi sempatik sinir uçlarından salgılanan norepinefrinin postganglionik emilimini engelleyerek adrenerjik bulgular oluşmasına yol açar? a) Kokain b) Bupivakain c) Prokain d) Lidokain e) Ropivakain Cevap A (Miller. 1994. 1994. e) Supra-spinoz ligamentler spinoz çıkıntıların uçları arasındaki bağlantıyı sağlar. Basics of Anesthesia. s. c) Yalnızca uvula görülür. 2. 2000 17.baskı.761) Kortikosteroidler profilaksi tedavisinde yeri vardır. 2. s. Mikhail. c) Kangazı partitisyon katsayısının yüksek olması. 1989.79) 11. Basics of Anesthesia. 1994. Klinik Anestezi) MAK. d) MAK (Minium Alveolar Konsantrasyon) değerinin yüksek olması e) Kalp debisinin yüksek olması Cevap D (Esener. s. d) Ne uvula nede yumuşak damak görülür.baskı. Anesthesia.

d) Barbitürat verilir.193. 2.cilt.202) 23.1468) 19.baskı.baskı. s. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. e) Eksternal ventrikülostomi yapılır. Tanı nedir? a) Metabolik alkaloz b) Metabolik asidoz c) Kontpensatior asidoz d) Respiratuvar alkaloz e) Respiratuvar asidoz Cevap A (Şahinoğlu.151) 284 26.Pilor stenozu olan bebekte pH: 7. Mikhail.805) 20. b) Hasta entübe edilerek hipoventile edilir. d) Sol ventrikülün anterior ve lateral duvarındaki miyokard iskemisi V5 derivasyonunda en iyi izlenir. 1994.5. 196) 25. s.50) MEDĐTEST Cilt 9. PCO2: 46 mmHg. Basics of Anesthesia.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON Cevap D (Miller. Clinical Anesthesiology. e) Kalp hızı sıklıkla EKG trasesinden hesaplanır.Aşağıdakilerden hangisi non-depolarizan kas gevşetici değildir? a) Atrakurium b) Vekuronyum c) Süksinilkolin d) Pankuronyum e) Rokuronyum Cevap C (Morgan.275) 18. 2. Clinical Anesthesiology. Cevap E (Morgan. c) Hipertonik solüsyonlar ve diüretikler verilir. s.Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sistemik Đnflamatuvar cevap sendromu kriteri değildir? a) Vücut ısısının > 38°C veya < 36°C olması b) Kalp hızının > 90/dk olması c) Solunum sayısının > 20/dk olması d) Lökositoz > 1200/mm3 veya lökopeni < 4000/mm3 olması e) Sistolik arter basıncının < 90 mmHg olması Cevap E (Morgan. c) Đnferiyor miyokard iskemisi DII'de ST segmenti elevasyonu olarak gözükür. Mikhail. b) Kardiyak distritmiler en iyi DII ile saptanır. Sayı 5. Basics of Anesthesia.. Cevap C (Miller.826) 24.Yüksek kafa içi basıncını düşürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? a) Baş 30 derece yükseltilir. Mikhail. s.382) 21. 1994.EKG monitörizasyonun amaçları yönünden yanlış olanı işaretleyiniz? a) EKG monitörizasyonunun amaçlarından birisi kardiyak disritmileri saptamaktır. s. Clinical Anesthesiology. s.Hangisi DIC'ın labrotuvar bulgusu değildir? a) Kanama zamanı uzamış b) Pıhtılaşma zamanı uzamış c) Platalet azalmış d) PT uzamış e) PTT azalmış Cevap E (Şahinoğlu. s. 2. s. bulunmuştur.Antikolinerjik zehirlenmede kullanılan antidot hangisidir? a) Fizostigmin b) Atropin c) Flumazeril d) Naloksan e) Protamin Cevap A (Intensive Care Medicine. 1996.163-4) 22. HCO3-: 35 mmol/lt. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri.baskı. s. 1996. 1996.baskı. s. 2. BE: +12 mol/lt. 2000 .Aşağıdaki hangi sinir lifleri nosiseptif (ağrı) uyarıyı iletir? a) Ab b) Aa c) Ag d) B e) C Cevap E (Morgan. e) Lokal anestezik solüsyonunun katyonik (iyonize) kısmı farmakolojik olarak aktif değildir. 1996.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokal anestezik maddenin lipidde eriyirliği anestezi potensini etkiler b) Lokal anestezikler plasentayı geçerler c) Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek etki ederler d) Lokal anestezik solüsyonunun serbest baz kısmı doku penetrasyonunu sağlar. Clinical Anesthesiology. Cevap B (Şahinoğlu. 2. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Mikhail.

Aşağıdaki lokal anesteziklerden proteine en çok bağlanan hangisidir? a) Procaine b) Tetracaine c) Mepivacaine d) Bupivacaine e) Lidocaine Cevap D (Barash. 3.ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON 27. 4.229.Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını en çok arttırır? a) Hiperkapni b) Hipoksi c) Serebral aktivite d) Epinefrin e) Ortalama arteriyel basınçta artış Cevap A (Guyton.Aşağıdaki benzodiezepinlerden hangisi en fazla antenograd amnezi yapar? a) Diazepam b) Flurazepam c) Lorazepam d) Midazolam e) Nitrazepam Cevap D (Pediatric Anesthesia.EEG'de derin anesteziyi gösteren ritm aşağıdakilerden hangisidir? a) Teta b) Delta c) Alfa d) Beta e) Gama Cevap B (Barash. 2. 2. 1993. Clinical Anesthesia. 1996. Clinical Anesthesiology. b) Dandy-walker snd.baskı.S. s. Anesthesia Ronald. e) Budd-chiari snd.239) 30. 1991. Cevap A (Esener. 1991.baskı.I. 1994. s. s. s. Hazards and Complications of Anesthesia.293) MEDĐTEST Cilt 9. s. 4.Klinikte kullanılan kas gevşeticilerden hangisi hofmann eliminasyonu ile enzimatik bir reaksiyon olmadan kendi kendini yıkar? a) Pancuronyum b) Atracuryum c) Vecuronyum d) Mivacuryum e) Suksinilkolin Cevap B (Morgan. 2. s. 247) 28.Đnhalasyon Anesteziklerden hangisi inorganik yapıdadır? a) Desflorane b) Sevoflorane c) Enflorane d) Nitroz oksid e) Halotan Cevap D (Morgan. Anesthesia Ronald.191) 33. 1994. Klinik Enestezi.159-160) 35. Sayı 5. d) Kalmann snd. s.607) 31. Clinical Anesthesia.A. Textbook of Medical Physiology. 1996.baskı.baskı.Epidural anestezi komplikasyonu olarak gelişen baş ağrısında aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanırsınız? a) Salisilat b) N.338-340) 285 Cevap A (Miller.D c) Morfin d) Asetaminofen e) Kafein Cevap E (Taylor.Aşağıdaki opioidlerden sağlayan ajan hangisidir? a) Carfentanil b) Lofentanil c) Fentanyl d) Meperidin e) Sufentanil en potent analjezi 36. 2000 . Clinical Anesthesiology. 1994.115) 34. s.baskı. 1991.32) 32. s.Aşağıdaki sendromlardan hangisinde entübasyon güçlüğü olabilir? a) Treacher-Collins snd.184) 29.baskı. 7.baskı.Aşağıdaki intravenöz anesteziklerden hangisinin analjezik etkisi yoktur? a) Propofol b) Thiopental c) Ketamin d) Alfentanil e) Fentunyl Cevap B (Miller. s. c) Snup snd.

Teratomlar için yanlış olanı işaretleyiniz.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 1. Pediatr Clin North Am. umbilikal hernidir. s. Wilms tümörlü bir bebekte ilk belirti ve bulgu aşağıdakilerden hangisidir? a) Kusma b) Abdominal distansiyon c) Karında kitle d) Hipertansiyon e) Ateş Cevap C (Rove. Cevap C (Scherer. d) Sakrokoksigeal teratomda tümör anüs ile koksiks arasındaki bölgeden dışarı çıkmıştır. c) Olguların anüsten itibaren yukarıya doğru bağırsakta ganglion hücrelerinin olmamasıdır. ancak malign transformasyon potansiyeline sahiptirler.1121-1131) Çocuklarda en sık görülen herni. d) Đnkarserasyon kesin cerrahi endikasyondur. s. Grosfeld.1016) Günümüzde gastroözofageal reflü tanısı için PH monitorizasyonu altın standart olarak kabul edilmektedir. 5. 1993. b) Beckwith-Wideman veya Hurler sendromu ile birlikte görülebilir. Cevap E (Rove. Hipospadiasda üretra meatusu penis ventraline açılır. Ağır Hipospadias hangi klinik tablo ile karışabilir? a) Ekstrofi vezika b) Süperior vezikal fistül c) Ambiguus genitalia d) Ekstrofi Kloaka e) Epispadias Cevap C (O'Neill. Grofeld. Pediatric Surgery. 5. e) Olguların %80'i ileo-çekal bölgede görülür. Erişkinlerin aksine çocukluk çağı umbilikal hernilerinde inkarserasyon nadirdir. c) En sık sakrokoksigeal bölgede. Pediatric Surgery. Cevap E (Rove. 1998. a) Görülme sıklığı yaklaşık 5000 canlı doğumda birdir.1094) Đnmemiş testisler günümüzde tüm Çocuk Cerrahisi kliniklerinde 6 ay-1 yaş arası ameliyat edilmektedir. c) Đnkarserasyon sık görülen bir komplikasyondur. s. Hirschsprung hastalığı (konjenital aganglionik megakolon) için yanlış olanı işaretleyiniz. 5. 1998. 1998. 1998) 269 . b) Genellikle iyi huyludurlar. 1998) 7. gonadlarda ve mediastinumda yerleşir. 5. Pediatric Surgery. 1998) 6.baskı. sebebi 6 aydan itibaren germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler başlamaktadır. Epispadias üretra meatusunun penis dorsaline açılmasıdır. Umbilikal hernilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Küçük umbilikal hernilerin yaklaşık %80-90'ı ilk 3-4 yaş içerisinde spontan olarak kapanır. MEDĐTEST Cilt 9. Đnmemiş testisi olan bebeklerde en uygun ameliyat zamanı ne zamandır? a) Yenidoğan döneminde b) 6 ay-1 yaş arası c) 2-3 yaş arası d) 4 yaşında e) 7 yaşından sonra Cevap B (Hutson. Fonkalsrud. d) Oluşturacağı klinik tablo aganglionik segmentin uzunluğuna bağlıdır. 3.1797) Ekstrofi vezika mesanenin karın ön duvarına açılmasıdır. Pediatric Surgery. Rowe. 2000 4. Pediatric Surgery. fakat mevcut olduğunda cerrahi endikasyon oluşturur. s.baskı. Coran. 2. e) Tedavide kemoterapi ve radyoterapiden sonra cerrahi eksizyon yapılır. Pediatric Surgery. b) Olguların %80'i erkektir. Bazı metabolik bozukluklarda daha sık görülür. e) Çocuklarda en sık görülen herni tipidir. fakat büyük bir kısmı 5 yaşından önce spontan olarak kapandığından yapılan operasyon sayısı açısından inguinal hernilerden daha sonra gelir. Sayı 5. Ağır hipospadiaslı olğuların bir çoğu dış görünüşleri itibariyle ambiguus genitalia'dan ayırd edilemezler. Süperior vezikal fistülde mesane karın ön duvarına bir fistül ile açılır.baskı. a) Erken embriyonik hücrelerden kaynaklanan gerçek anlamda konjenital tümörlerdir. Gastroözofageal reflü tanısında en değerli tanı yöntemi hangisidir? a) Üst gastrointestinal sistemin baryumlu grafisi b) Ultrasonografi c) Sintigrafi d) Özofafeal manometri e) pH monitorizasyonu Cevap E (Boix-Ochoa.

1998) 11. Pediatric Surgery. 1998) 10. c) ĐVP'de böbreğin kaliksiyel yapısının intrinsik distorsiyonu Wilms tümöründe görülür. 1998) 17. yumuşak. Aşağıdakilerden hangisi hidronefroz nedeni değildir? a) Üreteropelvik darlık b) Üreteral stenoz c) Çift üreter d) Üreterovezikal darlık e) Posterior üretral valv Cevap E (Rove. üzeri normal deri ile kaplı bir kitle saptadığınızda ilk tanınız nedir? a) Kistik higroma b) Hemanjiom c) Brankiyal kist d) Musküler tortikolis e) Hodgkin lenfoma Cevap A (Rove. e) Wilms tümöründe kitle orta hattı geçmez. Pediatric Surgery. c) Duodenal tıkanıklığa Ladd bantları neden olur. 1998) 15. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. Cevap B (Rove. 1998) b) Malrotasyonda mezenter kökü ince bir pedikül ile retroperitona bağlanır. Pediatric Surgery. b) Lenfadenomegali nadir karşılaşılan bir boyun patolojisidir. Pediatric Surgery. a) Nadir görülür. b) Gastroşizisde defekt göbeğin altındadır ve üzerinde kese vardır. Sayı 5.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9.Hangisi VACTERL sendromunun bir komponenti değildir? a) VSD b) Hidrosefali c) Radius yokluğu d) Multikistik böbrek hastalığı e) Spina bifida Cevap B (Rove. 270 . Cevap D (Rove. e) Tortikolis boyun orta hat patolojilerinden biridir. Cevap C (Rove. 2000 13. 1998) a) Brankiyal yarık artıkları en sık karşılaşılan boyun patolojilerindendir. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Nöroblastomda 24 saatlik idrarda Vanil Mandelik Asit ve Homovanilik asit artmıştır. e) Volvulus görülebilir. d) Major omfaloselde fasiya defekti primer olarak kapatılır. d) Tiroglossal kist yutkunma veya dilin dışarı çıkarılmasıyla hareket eder. c) Rüptüre omfaloselde olduğu gibi gastroşizisde bağırsaklar ödemli ve duvarı kalındır. d) Bağırsaklar haricinde başka organ fıtık kesesi içine girmez. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery. d) Yenidoğan döneminde görülmez. b) Kızlarda daha çok görülür.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 8. Cevap C (Rove. e) Çocuk kasık fıtıklarının boğulma riski yoktur. Kasık fıtığı için doğru olanı işaretleyiniz.Aşağıdaki radyolojik bulgu-tanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Buzlu cam manzarası-Mekonyum ileus b) Double bubble-Duodenal atrezi c) Kullanılmamış kolon-Đleal atrezi d) Kalsifikasyon-Malrotasyon e) String sign (Đp belirtisi)-Pilor stenozu Cevap D (Rove.Konjenital bağırsak tıkanıklığı aşağıdakilerden hangisi ile direk ilişkili değildir? a) Bağırsak perforasyonu b) Sıvı elektrolit kaybı c) Aspirasyon pnömonisi d) Bakteri translokasyonu e) Batın içi kanama Cevap E (Rove.Aşağıdakilerden hangisi malrotasyon için yanlıştır? a) Bağırsakların rotasyon anomalisine denir. 1998) MEDĐTEST Cilt 9. Cevap D (Rove.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Rüptüre omfaloseli gastroşizisten ayırmak oldukça güçtür. e) Omfaloselde major ek anomali nadirdir. b) Hematüri nöroblastomda görülen bir bulgudur.Yenidoğan bir bebekte boyun yan tarafını tamamen dolduran. kistik. Pediatric Surgery. d) Nöroblastomda daha yüksek oranda kalsifikasyona rastlanır. 1998) 14. 1998) 12. 1998) 16. c) Kistik higroma en sık mediastende görülür. c) Testis kasık fıtığından ayrı palpe edilir.

Pediatric Surgery.Özofagus atrezili bebekte prognoza etkili olmayan faktör hangisidir? a) Prematürite b) Pnömoni c) Renal anomali varlığı d) Polihidramnios e) Kardiyak anomali varlığı Cevap D (Rove. s. s. Cevap B (Rove. Pediatric Surgery.1163) 27. c) Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. 1998) c) Hasta parenteral beslenir. Pediatric Surgery. 1998. atrezili bebek cerrahi a) Nazogastrik tüp ile mide boş tutulur. 1998. Pediatric Surgery. 1998) 19. 1998) 25. safrasız kusmaların olduğunu öğreniyorsunuz. 1998) 23. 1998) 26.Yirmi günlük bir bebekte son dört günden beri gittikçe artan sıklık ve şiddette. d) Hasta endotrakeal tüp ile solutulur. Cevap B (Rove. e) Lavman ile kolon ve rektum boşaltılır. 2000 . s. 1998) 22. Pediatric Surgery. Pediatric Surgery.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozisin geç dönem gastrointestinal komplikasyonlarından değildir? a) Đnvajinasyon b) Appendisit c) Konjenital megakolon d) Kolon darlıkları e) Rektal prolapsus Cevap C (Rove.1163) 20.Hangisi konjenital diafragma hernisinde prognozu etkilemez? a) Akciğer hipoplazisinin derecesi b) Persistan fötal dolaşım varlığı c) Diafragmadaki defektin lokalizasyonu d) Ekstremitelerde anomali varlığı e) Semptomların ortaya çıkma zamanı Cevap D (Rove.Urakus oblitere olduktan sonra hangi yapıyı oluşturur? merkeze a) Lateral umbilikal ligament b) Falsiform ligament c) Meckel divertikülü d) Median umbilikal ligament e) Dominant arter 271 21. Sayı 5.Hangisi Nekrotizan Enterokolit bulgusu değildir? a) Gastrik boşalmada gecikme b) Kusma c) Gaitada kan d) Apne e) Taşikardi Cevap E (Rove. 1998) 24. d) Enfeksiyon VUR'u arttırır.Hangisi üriner sistem anomalilerinin bulgusu değildir? a) Gelişme geriliği b) Karında kitle c) Ateş d) Hipotoni e) Hematüri Cevap D (Rove. e) VUR enfeksiyon nedenidir. Pediatric Surgery. b) Tanı ĐVP ile konur. fışkırır tarzda. Pediatric Surgery.1167-8) 28. Đlk tanınız nedir? a) Gastroözofageal reflü b) Hipertrofik pilor stenozu c) Pilorik atrezi d) Duodenal atrezi e) Malrotasyon Cevap B (Rove.Kolonik adenomatöz polipozis ve intrakraniyal beyin tümörünün birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir? a) Gardner Sendromu b) Cronkhite-Canada sendromu c) Peutz Jeghers sendromu d) Opitz sendromu e) Turcot sendromu Cevap E (Rove. Pediatric Surgery. MEDĐTEST Cilt 9.Özofagus iletilirken.Vezikoüreteral reflü (VUR) için hangisi yanlıştır? a) Mesanedeki idrarın üretere geri akımıdır. 1998. Pediatric Surgery.Direk batın grafisinde.ÇOCUK CERRAHĐSĐ 18. b) Hasta 60 derece açılı pozisyonda yatırılır. buzlu cam görüntüsü veya sabun köpüğü manzarasının (Neuhuser belirtisi) sağ alt kadranda izlenmesi hangi patolojinin bulgusudur? a) Mekonyum ileusu b) Duodenal atrezi c) Mekonyum tıkaç sendromu d) Kolonik atrezia e) Anorektal malformasyon Cevap A (Rove.

d-aa. b-ee b) a-dd. 1998. V d) I. Elektroensefalografi IV.ÇOCUK CERRAHĐSĐ Cevap D (Rove. 1996) 32. e-cc c) c-bb. f-aa. 1996) 34. V c) I. VIPoma bb. Đyi prognoz f.baskı. Kemik iliği metastazı a) a-bb. e-cc b) c-bb. 1998. Vertabral grafileri V. f-cc d) a-aa. c-dd. b-dd. II. III. d-cc. a-aa c) b-bb. c-ee.1032) 29. 15.baskı. Nelson Textbook of Pediatrics. Nelson Textbook of Pediatrics. Sayı 5. 15. Gardner sendromu a) a-aa. s. Ekokardiyografi III. c-dd e) e-aa. 15. II. Pediatric Surgery. s. b-cc. Renal II.Aşağıdakilerden hangisi anal fissürlü bir bebeğin tedavisinde en fazla öneme sahiptir? a) Eşlik eden konstipasyonun tedavisi b) Lokal floraya yönelik antibiyotik tedavisi c) Fissurotomi d) Lokal steroidler e) Sfinkterotomi Cevap A (Behrman. 1996) 33. IV. b-dd Cevap A (Behrman. Wilms tümörü c. V Cevap B (Behrman. c-bb. V d) I. V e) II. Feokromasitoma dd. Karsinoid tümör cc. III. Karaciğer ve safra yolları sintigrafisi a) I. II.1052) 30. f-bb. Aniridi cc. 15. d-aa.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuklada akut apandisit nedeniyle yapılan appendektomiden sonra görülebilecek komplikasyonları en doğru şekile içermektedir? a) Yara enfeksiyonu b) intrabdominal abse c) Đnfertilite d) Karaciğer absesi e) Adhezif intestinal obstrüksiyon a) I. e-cc. IV c) II. Nöroblastoma b Diyare bb. 1996) 31. Alveolar tip histopatoloji e. d-aa. e-aa d) b-ee. d-cc Cevap D (Behrman. Rabdomyosarkom d. III. II. Nelson Textbook of Pediatrics. b-aa e) a-aa. Pediatric Surgery. V b) II.Aşağıdakilerden hangisi Becwith-Wiedemann Sendromu'nun komponentlerinden değildir? a) Gigantizm b) Yarık damak c) Makroglossi d) Omfalosel veya göbek fıtığı e) Pankreatik adacık hücre hiperplazisi Cevap B (Rove. Peutz-Jeghers sendromu ee. 2000 . V Cevap E (Behrman. 1996) 272 MEDĐTEST Cilt 9. III.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen karşılaştırmalar doğrudur? a) Diyare ve aklorhidri b) Osteom c) Oral pigmentasyon d) Yüzde flushing e) Hipertansiyon aa.Özefagus atrezisi ve trakeo-özefageal fistülü olan bir yenidoğanda aşağıdaki incelemelerden hangilerinin yapılması en uygundur? I. IV. Hipertansiyon aa.baskı. IV. IV. II.baskı. d-aa. 15. c-aa. III.baskı. III b) I. Nelson Textbook of Pediatrics. Nelson Textbook of Pediatrics. V e) I.

Baskı. Aşağıdaki büllalı hastalıklardan hangisinde büller intraepidermal yerleşimlidir? a) Pemphigus vulgaris b) Pemphigoid c) Cicatricial pemphigoid d) Herpes gestationis e) Epidermolysis bullosa acquisita Cevap A (Braun. Baskı. 2000 5. 243 . Aşağıdaki döküntülerden hangisi psoriasis'de görülmez? a) Eritem b) Bül c) Skuam d) Papül e) Püstül Cevap B (Braun. s. Akantoliz ne demektir? a) Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması b) Spinal tabaka hücreleri arasındaki mesafenin hücreler arası sıvı birikimi sonucu genişlemesi c) Spinal tabakadaki hücre sayısının artışına bağlı olarak epidermesin kalınlaşması d) Granüler tabaka hücrelerinin sayıca artması e) Lenfositlerin epidermis içine göç etmesi Cevap A (Tüzün. s. Baskı. Epidermal hücreleri birarada tutan bağlantıların kaybı sonucu spinal tabaka hücrelerinin birbirinden ayrılması.444. 486. 447) Ürtiker eritrodermi nedenleri içinde yer almazken diğer hastalıklar neden olabilmektedir. 3. 35 yaşında erkek bir hastada sağ malar bölgede bir yıldan beri mevcut olan 3 mm büyüklüğünde papül mevcut. 3. Dermatoloji.818) Erythema multiforme Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir. 3. Hangi hücre epidermiste yer almaz? a) Melanositler b) Langerhans hücreleri c) Merkel hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap E (Tüzün. akantoliz olarak adlandırılır. Tanınız nedir? a) Bazal hücreli karsinoma b) Đntradermal nevus c) Trikoepiteliyoma d) Trikofolliküloma e) Keratoakantoma Cevap D (J Am Acad Dermatol 1995: 33. 476. s. 2. Aşağıdaki dermatozlardan hangisi eritrodermi nedeni değildir? a) Ekzema atopikum b) Ürtiker c) Psöriasis d) Scabies e) Pemphigus foliaceus Cevap B (Braun. eritem. 1994. Lezyon ortasında beyaz kıllar uzanmaktadır.Baskı. püstüler formlarında püstül de izlenebilmektedir.474. s.DERMATOLOJĐ 1. Kotoğyan. Baskı. 1994. Aydemir. 2. Cicatricial pemphigold. 489. MEDĐTEST Cilt 9. 7. Kotoğyan. Tipik olarak yüzde görülür. 4. skuam olup.O. s. Fibroblastlar epidermiste değil dermiste yer alırlar.Baskı. 490) Pemphigold.417. 8.27) Baransü. Aydemir. Herpes gestationis. papül. Pemfigus vulgaris'te aşağıdakilerden hangisi görülmez? a) Klinik olarak bül ve erozyon alanları b) Nikolsky fenomeni pozitifliği c) Tzack yaymasında akantolitik hücreler d) Işık mikroskobik bakısında subepidermal büller e) Direkt immünofluoresansda intersellüler IgG ve C3 birikimi Cevap D (Braun F. 429) Psöriais lezyonunun döküntüleri. Büyüklüğünde aylardır değişiklik olmamış.474-478) Pemphigus vulgaris'te suprabazal bül formasyonu görülür. 3. 2. 6. Dermatoloji. Epidermolysis bullosa acquisita subepidermal büller oluşumu ile seyrederken Pemphigus vulgaris'de bulla akontoliz sunucu gelişmekte ve intraepidermal suprabazal yerleşim göstermektedir. s. 851-852) Trikofolliküloma saç follikülünden menşe olan benign adreksial bir tümördür. Aşağıdakilerden hangisi Behçet hastalığı tanı kriterlerine girmemektedir? a) Oral aft b) Genital ülser c) Uveitis d) Erythema multiforme e) Thrombophlebitis migrans Cevap D (Braun.31) Baransü. s. 3. 3. Baskı. Sayı 5.

2.Baskı.Genital bölgede tekrarlayan ülserlerde hangisi düşünülür? a) Ulcus molle b) Behçet hastalığı c) Sifiliz d) Genital kandidiazis e) Lepra Cevap B (Tüzün.Gövdede rozeoller. 2. 15.00 ünite ikişer hafta ile iki kez intramuskuler d) Fenoksimetil penisilin 4 gr/gün.Norveç uyuzu için doğru olanı işaretleyiniz? a) Bu hastalık kuzey avrupa ülkelerinde görülür.Piyodermiler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Erizipel streptokkus pyogenes'e bağlı olarak gelişir. 1994. Dermatoloji. Aydemir. antihipertansif kullanımının böyle bir etkisi bilinmemektedir. s. s. Kotoğyan. Dermatoloji. Kotoğyan. 1994. Kotoğyan. 1994. d) Diabetes mellitus'ta rekürren furonküloz sık görülür.000 ünite birer hafta ara ile iki kez intramuskuler c) Benzatin penisilin 4. 14.Baskı. Dermatoloji.Baskı. sitostatik kullanımı yanı sıra diabet. Dermatoloji. Hangi durum oral mukozada kandidiazis görülme sıklığını etkilemez? a) Antibiyotik kullanımı b) Sitostatik kullanımı c) Diabet d) Steroid kullanımı e) Antihipertansif kullanımı Cevap E (Tüzün.730) Baransü. obezite. Antibiyotik. AIDS sürecinde ortaya çıkan ve infeksiyon ajanlarına bağlı olmayan. Ulcus molle.Erişkinde hangi bölgede skabies lezyonları en seyrek yerleşir? a) Meme başı çevresi b) Glans penis c) Göbek d) Ayak tabanı e) Dirsek çevresi Cevap D (Tüzün. e) Tedavide topik korkikosteroidler kullanılır.Baskı. Kotoğyan. Cevap C (Tüzün.800. Dermatoloji. 2. Eozinofilik püstüler follikülit. erişkinlerde ise sıklıkla glans penis. ağız mukozasında plak müközle gelen II. meme başı.000 ünite birer hafta ara ile üç kez intramuskuler Cevap B (Tüzün. Sayı 5. göbek dirsek çevresi lezyonları olur. 1994. 2 yıldan az süreli erken sifilizin primer ve sekonder döneminde 2.AIDS sürecinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklarda non-infeksiyöz olanını işaretleyiniz. 10 gün süreyle ağızdan e) Benzatin penisilin 4.DERMATOLOJĐ 9. b) Etken Sarcoptes scaber var hoministir c) Hastalık immun sistemi normal olan kişilerde görülür. 1994.4 milyon ünite benzatin penisilinin haftada bir olmak üzere iki kez intramuskuler uygulanmasını önermektedir.398) Baransü. a) Basiller anjiomatozis b) Bowenoid papülozis c) Zona d) Molluskum kontagiozum e) Eozinofilik püstüler follikülit Cevap E (Tüzün. Genital ülserasyonun tekrarlayıcı tipte olması Behçet hastalığı için karakteristiktir. 1994.232) Baransü.194) Baransü. 2. Dermatoloji. Kotoğyan. 2. steroid. Aydemir. sifiliz ve genital kandidiaziste ülserler tekrarlayıcı tipte değildir. e) Đmpetigo streptokoksik veya stafilokoksik olarak oluşabilir. 2000 Skabies (uyuz). s.800. devre sifilizli bir hastada ilk seçilecek tedavi ne olmalıdır? a) Seftriakson 500 mg. 10. 244 . Leprada genital ülser beklenen bir bulgu değlidir. Kotoğyan. bitkisel kökenli kuvvetli bir pedikülisid ajandır. Aydemir. çok kaşıntılı. 2.156) Baransü.400.89) Baransü.101) Baransü. tek doz intramuskuler b) Benzatin penisilin 2.Baskı.Baskı. Dünya Sağlık Örgütü. s. Aydemir. 1994. genellikle bebeklerde ayak tabanına yerleşir. Aydemir. 13. Aydemir. s. c) Akut romatizmal ateş erizipelin en sık komplikasyonudur.Baskı. 12. gebelik gibi durumlar kandida infeksiyonuna zemin hazırlarken. Kotoğyan. Dermatoloji. kronik bir tablodur. Streptokoksik deri infeksiyonlarının tek ciddi komplikasyonu %2-5 oranında ve en çok altı yaşın altında görülen poststreptokoksik glomerülonefritlerdir. Piretrin türevlerinden permetrin.Permetrin hangi hastalığın topikal tedavisinde kullanılır? a) Layşmania kutis b) Tinea pedis c) Đmpetigo d) Pedikülozis korpozis e) Herpes simpleks Cevap D (Tüzün. 2. b) Titreme ve yüksek ateş erizipele eşlik eden sistemik bulgulardır. s. MEDĐTEST Cilt 9. Aydemir. 11. s. d) Enfekte kişilerde parazit sayısı 8-10 adettir. 16.

000 kıl vardır.168-171) Hastalık özellikle çocuklarda görülen bir tablodur. Saçlı deriden yaklaşık 4 mm yukardan kırılmış aşağıya doğru gittikçe incelen ve daha az pigmentli bir kıldır. Savin. d) Hastalık ileri yaşlarda ortaya çıkar. s. Vitamin böbreklerde 25 hidroksilasyondan sonra aktif D vitaminine dönüşür. Bitler yumurtaları saçlara bırakırlar. 2. e) Gomlar ağrılıdır ve indurasyonsuzdur. 19. Günde ortalama 100 kılın dökülmesi normaldir. Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri %30-60 oranında negatif bulunabilir. Savin. Dahi. s. 1990. 1990. 2000 20. 245 . Savin. güneşin ultraviole ışınlarının etkisi ile kolekalsiferole çevrilir.Baskı. Cevap B (Tüzün.Ünlem işareti şeklindeki saç aşağıdaki saç hastalıklarından hangisinde görülür? a) Alopesia areata b) Traksiyon alopesi c) Tinea capitis d) Liken pilanopillaris e) Androjenik alopesi Cevap A (Hunder.Baskı. s. 2. Deri lezyonları süreleri ne olursa olsun antibiyotik tedavisine hızlı cevap verirler. Savin. Tedavi. s. Erken sifiliz lezyonlarında bol spiroketler vardır. 1990. Hastalık en çok ense ve kulak arkasında yerleşir.Saçlı derideki saçlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz? a) Saçlı deride ortalama 100. 17. d) Ürtiker tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar H1 reseptör blokörü antihistaminiklerdir. c) Ürtikerin ana elementer lezyonu ürtika plaklarıdır. Cevap A (Hunder.168-171) Hastalık ilkokul çağı çocuklarında ve kreşlere devam eden çocuklarda daha çok görülür.Geç sifiliz için doğru olanı işaretleyiniz? a) Lezyonlarda bol spiroket vardır b) Spesifik olmayan sifiliz serolojik testleri bu devrede %100 oranında müspettir. Dahi.1-10) Saçlı deride ortalama 100. Savin. e) Ürtika plakları 24 saat içinde kaybolur. Clinical Dermatolgy. Clinical Dermatolgy. Gomlar ağrısızdır ve indurasyon hemen hemen her zaman sabit bir bulgudur.168-171) Norveç uyuzunun etkeni ile klasik uyuzun etkeni aynı olup sarcoptes scabiei var. Clinical Dermatolgy. Dahi. 1990.Baskı. s.D vitamini hangi hücreler tarafından sentezlenir? a) Makrofajlar b) Lenfositler c) Mast hücreleri d) Keratinositler e) Fibroblastlar Cevap D (Hunder.Papüller ürtiker için doğru olanı işaretleyiniz? a) Hayvan pireleri ve bitlerinin ısınması ile oluşur. c) Günde ortalama 100 kadar kıl dökülür.Pediculosis capitis için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Etken pedicilus humanus var. 2. 23. Bunlar terminal kıllardır. 22. capitistir b) Hastalık daha ziyade yaşlılarda görülür c) Hastalık sıklıkla saçlı derinin oksipital bölgesinde yerleşir d) Hastalık direkt temas ve ortak kullanılan şapka.20-30) Ünlem işareti şeklindeki saç Alopesia areatanın patognomonik bir bulgusudur. 2. tarak gibi eşyalarla bulaşır e) Bitler sirkeleri saçlara bırakırlar Cevap B (Hunder. Dahi.Baskı. c) Lezyonlar dev ürtika plakları şeklindedir. 1990. Clinical Dermatolgy. s. s. Dahi. Bunların yaklaşık %15'i telogen evrededir. Enfekte kişilerde parazit sayısı milyonlarcadır. e) Tedavide yüksek doz korkikosteroidler kullanılır. 1990. 2.168-171) Geç sifliz lezyonlarında spiroketta pallida tespiti çok zordur. Savin. b) Lezyonlar özellikle gövdede yerleşir. MEDĐTEST Cilt 9. 21. Clinical Dermatolgy. e) Saçlı derideki kılların %50'si telogen evrededir. Đlerleyen alopesik lezyonun kenarında görülebilir. Hoministir. Savin. 1994. Hastalık immun sistemi baskılanmış veya debil kişilerde görülür. Cevap C (Hunder. Lezyonlar özellikle ekstremitelerde ve daha az olarak gövdede ve yüzde yerleşir.DERMATOLOJĐ Cevap B (Hunder.Aşağıdaki bilgilerden ürtiker için yanlış olanı işaretleyiniz? a) Kolinerjik ürtiker bir fizik ürtikeridir. Sayı 5. b) Saçlı derideki kıllar terminal kıllardır. Hastalığın bir böcek ısırığı olduğu kabul edilmektedir. klasik uyuzda oluduğu gibidir.Baskı. d) Deri lezyonları antibiyotik tedavisine cevap vermezler.000 kıl vardır. Dahi. 1990.1-10) Keratinositlerde bulunan steroid 7-dehydrokolesterol.280-288) 6-8 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. b) 1-2 haftadan daha uzun süre devam eden ürtiker kronik ürtiker olarak adlandırılır. 2. d) Saçlı derideki kılların anagen evresi yaklaşık 1000 gündür. Clinical Dermatolgy. 2. eşarp. s. 18. Saçlı derideki kılların anagen evresi ortalama 1000 gündür. Dahi.Baskı. Clinical Dermatolgy. c) Geç sifiliz lezyonlar iyileştiklerinde yerlerinde skartris bırakır. Cevap E (Hunder. Dermatoloji.Baskı.

artritis mutilans veya romatoid artrit benzeri poliartrit Cevap E (Champion.El parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde görülen yassı. eosinofil ve mononükleer hücrelerden oluşmuş bir dermal infiltrat ile karakterizedir.445) Çocukluk çağı kronik büllü dermatozu histolojik olarak subepidermal bül ile komşu dermal papillada ödem ve nötrofil.Baskı. Hastalığın klasik döküntüsü olan göz kapakları etrafında koyu menekşe rengi eritem yanısıra diğer karakteristik döküntüsü de eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen. rejeneratif. eritemli skuamlı döküntülerdir.Parapoxvirus grubunda bir virus ile oluşan. ama RF(-) poliartrit 4. ülkemizde genellikle Kurban Bayramı sonrası sıklıkla sağ el işaret parmağında beliren viral dermatoz aşağıdakilerden hangisidir? a) Granüloma piyojenikum b) Heck hastalığı c) Sağmaç nodülleri d) Molluskum kontagiozum e) Ektima kontagiosum MEDĐTEST Cilt 9. Ancak histoloji tek başına diagnostik olmayıp. Clinical Pedatric Dermatology. Sadece distal interfalangial artritis 3. Ebling. Klinik ve histolojik bulgularla birlikte vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluoresans incelemesinde. 2. dermo-epidermal bileşkenin lamina lusida zonuda lineer IgA depolanmasının ve %70-80 olguda bazal membran zonuna karşı dolaşan IgA antikorlarının belirlenmesi tanı koydurucudur. 1992. James. bu hastalığı çocukluk çağı dermatitis herpetiformisi veya büllöz pemfigoidinden ayırt ettiremez. 1990. Ancak melanositik nevüsler içerisinde bariz şekilde daha fazla malign transformasyon riski taşıyan melanositik nevüslerin birincisi doğumda mevcut olan konjenital melanositik nevüsler. Aksiyel artrit (psöriatik spondilitis ve/veya sakroileitis) 246 26. Burton. s. 1442) Psöriatik artrit birbiri üzerine eklenebilen 5 klinik grupta sınıfandırılmıştır. 1992. 8.173) Dermatomiyozitisde deri vaskülitinden oluşan döküntü birkaç şekilde olur. Bu döküntü özellikle el parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde simetrik biçimde mor renkli. 5. Andrews' Diseases of the Skin. IgA. Odom. Ebling.DERMATOLOJĐ 24. 2000 . 27. 25. yassı papüller halinde de (Gottron belirtisi) görülür. Bullous disorders of Childhood. Burton. ikincisi de daha yakın sıralarda tanımlanan familyal veya sporadik olabilen ve histoloji olarak da displazi özellikleri gösteren displastik nevüs grubudur.Malign melanoma dönüşüm riski en fazla olan melanositik nevüsler aşağıdakilerden hangisidir? a) Edinsel melanositik nevüsler ve sellüler blue nevüs b) Konjenital melanositik nevüsler ve edinsel melanositik nevüsler c) Konjenital melanositik nevüsler ve displastik nevüsler d) Edinsel melanositik nevüsler ve displastik nevüsler e) Sellüler blue nevüs ve displastik nevüsler Cevap C (Champion. 28. target.Çocukluk çağı kronik büllü dermatozunda vezikül veya büle komşu alandan alınan dokunun direkt immunofluresans incelemesinde saptana-bilen ve bu hastalığın subepidermal bülle seyreden diğer çocukluk çağı büllü dermatozlarından ayırımını sağlayan immunolojik birikim aşağıdaki-lerden hangisidir? a) Bazal membranın boyunca IgG ve C3 depolanması b) Dermo-epidermal bileşkede lineer IgA depolanması c) Dermal papilla uçlarında granüler IgA depolanması d) Bazal membran boyunca IgG. 1555-1556) Dünyada yapılan çeşitli araştırmalara göre melanomların %25-50'si edinsel melanositik nevüslerden gelişir. insanlara enfekte koyun ve keçilerden bulaşan. sırasıyla papüler.Baskı. 1993. 5. s. tümör (akut). Sayı 5. aksiyel artritis. Simetrik romatoid artrit benzeri. Baskı.Baskı. Periferal mono veya asimetrik oligoartrit (parmakların distal ve proksimal interfalangial eklem tutulumu) 2. Textbook of Dermatology. Artritis mutilans (esasen parmakları deforme eden artrit) 5. Psoriasis. mor renkli papüller (Gottron işareti) aşağıdakilerden hangi bağ dokusu hastalığı için patognomoniktir? a) Kronik kutanöz lupus eritematozus b) Skleroderma c) Dermatomiyozitis d) Miks konnektif doku hastalığı e) Still hastalığı Cevap C (Arnold. 1. IgM ve C3 depolanması e) Dermal papilla uçlarında granüler IgG depolanması Cevap B (Hurwitz. papillomatöz ve regresif evre şeklinde altışar gün süren 6 evre ile ortalama 35 günde spontan iyi-leşen. Textbook of Dermatology.Psöriatik artrit klinikte aşağıdakilerden hangi biçimde görülür? a) Yalnız periferal artritis b) Periferal artritis veya artritis mutilans c) Yalnız aksiyel artritis d) Aksiyel artrit veya romatoid artrit benzeri poliartrit e) Periferal artritis.

34.Baskı. Dermatology in General Medicine. paravaccinia virüsü sağmaç nodüllerine. Wolff. et al.Steroid sülfataz eksikliği gösteren ichtyosis tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ichtyosis vulgaris b) X'e bağlı ichtyosis c) Lameller ichtyosis d) Epidermolitik hiperkeratoz e) Akkiz ichtyosis Cevap B (Fitzpatrick. J Am Acad Dermatol 1996: 35: 609-614) ANA SLE'de yüksek sıklıkta saptanır. 4. teması önlemektir. Dermatology in General Medicine. et al. Anti Scl-70 diffüz sistemik sklerodermayla korelasyon gösterir. prick. Bunun için tek laboratuar yöntem deri yama testidir. scratch testler atopik hastalıklarda kullanılmaktadır. Dermatology in General Medicine. 30. viole renkli.Baskı. Eisen.Allerjik kontakt dermatitli olgularda allerjeni saptamak için kullanılan test hangisidir? a) Prick test b) Scratch test c) Deri yama testi d) Deri bant testi e) Đntradermal test MEDĐTEST Cilt 9. et al. Sayı 5. 4. papülünün çok karakteristik özellikleri vardır.DERMATOLOJĐ Cevap E (Tüzün. poligonal. iyileşme devrimde nodül üzerinde önce ince bir krut. Deri bant testi ise immünofloresan incleme için biyopsi almaya verilen isimdir. Lichen planus dışında sadece ilaç erüpsiyonlarında viole renk görülebilir. Wolff. et al. Dermatology in General Medicine.Aşağıdaki hastalıkların hangisinde "atopik dermatit" klinik bulgulardan biri olarak yer alır? a) Netherton's sendromu b) Histiocytosis X c) Biotinylase eksikliği d) Hartnop hastalığı e) Acrodermatitis enteropathica Cevap A (Fitzpatrick. Wolff. et al. Wolff. iktiyozis. CMV ise deride ülserasyona yol açmaktadır. Aydemir. daha sonra papillomların gelişmesi ve regresyon ile sonuçlanır. Bölgesel lenfadenopati sıktır. 4. Eisen.Baskı. lenfanjit. üzerinde Wicham çizgileri bulunan papül hangi dermatoz için karakteristiktir? a) Kolinerjik ürtiker b) Akne vulgaris c) Liken planus d) Akne rozasea e) Đlaç erüpsiyonu Cevap C (Fitzpatrick. trikoreksis invaginata. Cevap C (Fitzpatrick. 29. Eisen. 2.2611) Şıklarda belirtilen molluscum contagiosum virüsü molluscum contagiosum'a. ateş ve eritema multiforme de oluşabilir. hedef şeklinde bir nodüle döner. Tip tayini ise aileyi genetik açıdan yönlendirmek için gereklidir. 31.Verrülerin etkeni olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? a) Human papillomavirus b) Molluscum contagiosum virüsü c) Paravaccinia virus d) Epstein-Barr virüsü e) Cytomegalovirus Cevap A (Fitzpatrick. Đntradermal. bilekler ve yüze lokalize olan lezyonlar 6 evreden geçerek ortalama 35 günde şifalanır.1555) Atopik dermatit tek başına görülen bir dermatoz olduğu gibi çeşitli sendromların bir parçası olarak da görülmektedir.1539) Allerjik kontakt dermatit tedavisinde en önemli adım allerjini bulup. Human papilloma virus lezyonlarının tanınması. 247 Ektima kontagiozum (Orf) etkeni parapoxviruslardan orf virusu olup koyunlardan ve keçilerden bulaşır. aminoasidüri vardır. 1993. Başta parmaklar olmak üzere eller. Anti sentromer antikor CREST sendromuyla. diğerlerinin papülleri eritemlidir. Dinehart-Farmer.Baskı. 33. belirli tipleri maligniteye dönüşeceği için önemlidir.Sklerodermanın eşlik ettiği mikst konnektif doku hastalığı ile korelasyon gösteren serolojik test aşağıdakilerden hangisidir? a) ANA b) Antisentromer antikor c) Anti SCI-70 d) Anti U 1-RNP e) Anti PM-Scl Antikor Cevap D (Drake. parlak. s. 1993.Baskı. 32. Anti U1RNP sistemik skleroderma özelliklerini de içeren mikst bağ dokusu hastalığıyla korelasyon göstermektedir.Lezyon eritemli bir papül olarak başlar. s. Diğer ichtyosis tiplerinde bu eksiklik söz konusu değildir.1138) Lichen planus derinin papüllü hastalıkarından olup. 1993.Baskı. s. 4. Özellikle çocukluk çağında deri bulguları sistemik hastalıklar hakkında ipucu vereceğinden ve erken tanıyı sağlayacağından bu bulguların hangi sistemik hastalığa eşlik ettiği önemlidir. et al. Katoğyan. s.Yüzeyi düz. 1994. 2000 . Bu sendromda AD. 216-217) Baransü. Dermatology in General Medicine. 1993.534) X bağlı ichtyosisde görülen steroid sülfataz eksikliği nedeniyle serum ve stratum corneumda kolesterol sülfat artmakta ve bu durum laboratuvar tanıyı sağlamaktadır. Eisen. 4. Epstein Barr virüsü mukozada oral hairy leukoplaki'ye. Wolff. s. Eisen. Đlaç erüpsiyonları ise parlaklık ve Wicham çizgileri göstermez-ler. 1993. Dermatoloji. Akut döneme eksüdasyon devam ederken.

Biology of cutaneous squamous cell Ca. pemfigus faliaceus. 40. darier hastalığı. Bulaş olgularının tamamına yakınında seksüel aktivite sırasında lezyon bulunmamaktadır. AIDS. akne rozasea. SLE. Campana. Eritema marginatum romatozmal ateşe eşlik eden polisiklik eritematöz bir erüpsiyondur. Bunlar arasında DLE. atopik dermatit.Genital herpes simleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaştırma a) Đntakt vezikül bulunduğunda olur b) Veziküller patladığında olur c) Erkekten kadına bulaş daha fazladır d) Asemptomatik viral yayılım sırasında olur e) 35 yaşın üstündeki kişilerde daha sıktır Cevap D (Pereria. Sayı 5. periferik artrit. 41. 126) Genital verrülerin ve kanserlerin çoğunda HPV vardır. Common Skin Disease. 1993) Tuberoz skleroz nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. derin ven trombozu ve pulmoner emboliler görülebilir.baskı. 2. s. 35:503-20) Herpes simpleks virus enfeksiyonlarında en fazla bulaş asemptomatik viral yayılım sırasında ortaya çıkmaktadır. hipertermi. Kotoğran. Dermatomyozit. 2. hiperürisemi. Servikal ve penil skuamöz hücreli karsinomada diğer tip genomlar da bulunmasına rağmen predominant olarak HPV-16 eşlik eder. erkek partnerlerden geçiş oranı da yüksektir (%32). 16. Ancak Behçet hastalığı hem ön kamara hem de arka retina ile birlikte tutulabilirken Reiter sendromunda arka üveit ve retinal tutulum görülmez. 36. J Am Acad Dermatol 1992: 26.Hangisi eritrodermik psöriazis komplikasyonlarından değildir? a) Hipotermi b) Hipertermi c) Derin ven trombozu d) Konjestif kalp yetmezliği e) Hiperkalsemi Cevap E (Tüzün. UVB hem direkt karsinojenik etki gösterir hem de hücresel immüniteyi bozarak tumor-promotign etki gösterir. 2000 . a) UVA b) UVB c) Mikrodalgalar d) Görünür ışık e) Đnfrared Cevap B (Kwa. Kotoğyan. aktinik liken planus sayılabilir. Dermatoloji. Güneş ışınlarıyla şiddetlenmez. eritema nodozuma benzer lezyonlar ortaya çıkabilir.DERMATOLOJĐ 35. Baransu. Herpes simpleks: Evolving cocepts. kadından erkek partnere bulaş daha düşüktür (%3). Dermatoloji.333-8) Baransu. 1994) Aydemir. Baskı. 39. 1-26) Solar spektrumun en karsinojenik bölümü UVB (290320 nm)’dir.Hangisi Behçet hastalığı ve Reiter sendromunun ortak bulgularından değildir? a) Oral ülser b) Artrit c) Ön üveit d) Arka üveit e) Eritema Nodozum Cevap D (Tüzün. MEDĐTEST Cilt 9. May. Dermatoloji.Baskı. 37. Genital ve periungual bölge dışındaki lokalizasonlarda gelişen skuamöz hücreli karsinomada HPV daha az sıklıkta bulunmaktadır. Göz tutulması her iki hastalıkta da vardır. demir kaybı. Kotoğyan. Burun ve yanakta pempe kırmızı papüller (adenoma sebaseum) ve gövdede yaprak benzeri yüzeyi kaldırım taşı görünümünde beyazımsı maküller ve subungual fibromlar başlıca görülen deri bulgularıdır. J Am Acad Dermatol 1996. konjestif kalp yetmezliği. Hiperkalseminin aksine hipokalsemi eritrodermiye eşlik eder. Aydemir. a) HPV-5 b) HPV-6 c) HPV-16 d) HPV-11 e) HPV-32 Cevap C (Kwa."Adenoma sebaseum" ve "Sağreen patch" aşağıdaki genodermatozlardan hangisinde görülür? a) Sekse bağlı geçen iktiyozis b) Nörofibromatozis c) Sjögren-Larsson sendromu d) Darier hastalığı e) Tuberoz skleroz Cevap E (Marks. malabsorbsiyon. 38. Aydemir. Hipotermi. Campana.Baskı. Eritrodermik psöriazisde komplikasyonlar ön plandadır. Herpes simpleks.Servikal ve penil skuamaöz hücreli karsinomada predominant olarak saptanan human papilloma virus (HPV) genomu.Aşağıdakilerden hangisi güneşin şiddetlendirdiği hastalıklardan değildir? a) Sistemik lupus eritematozus b) Pemfigus foliaseus c) Eritema marginatum d) Herpes simpleks enfeksiyonu e) Darier hastalığı 248 Cevap C (Tüzün.Solar spektrumun en karsinojenik bölümü. 1994) Baransu. J Am Acad Dermatol 1996: 26. 1994. May. Güneş ışınları bazı hastalıkları şiddetlendirir. Hem Behçet hastalığı hem de Reiter sendromunda oral aftlar. hipoalbuminemi. 2.

Tıbbi Rehabilitasyon. 1970. 1995. 1995. Serebrovasküler olaylarda risk etmenlerinden aşağıdakilerden hangisi tedavi edilemeyenler grubundandır? a) Hipertansiyon b) Geçici iskemik ataklar c) Yüksek hematokrit d) Pozitif ailesel öykü e) Yüksek kolesterol ve lipidler MEDĐTEST Cilt 9. a ve b şıklarındaki hastalıklarda simetrik artrit söz konusu değildir. s.1995) Bu hareketi fleksor pollicis brevis kası yapıtırır. 8. Ultrason permeabiliteyi arttırır.380) D şıkkı hariç hepsi. 9. Osteoartrit hastalığı dejeneratif bir hastalıktır. kas sisteminde immobilizasyonu takiben ortaya çıkan olumsuz etkilerdir. Aşağıdakilerden hangisi algojenik madde değildir? a) Potasyum b) Histamin c) Prostoglandin E1 ve E2 d) Lökotrienler e) Prostosiklin Cevap E (Oğuz. c) Arter ve venlerde vazodilatasyon meydana getirirler. Romatizmal Hastalıklar) Faset sendromu mekanik bel ağrısı yaptığından ağrı hareketle artar istirahatle azalır. Tetanik kasılma. 2. Simetrik artrit. Tıbbi Rehabilitasyon. b) Doku metabolizmasını arttırırlar. Aşağıdakilerden hangisi kas lifinin tek kasılma tipine örnek değildir? a) Đzometrik b) Đzotonik 258 6. e) Periferik sinirlerde analjezi sağlarlar.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 1. istirahatle artması e) Alt ekstremitede nörolojik bulgu olmaması Cevap D (Tuna. seropozitive ve glanduler hipofonksiyon varlığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Progresif sistemik skleroz b) Sistemik lupus eritematosus c) Sjöğren sendromu d) Felty sendromu e) Osteoartrit Cevap C (Tuna. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.283).180). Felty sendromu ise hepatomegali ve lökopeni ile seyreden simetrik artrittir. . Hangisi immobilizasyonun kaslar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir? a) Koordinasyon zayıflığı b) Atrofi c) Kas gücü azalması d) Miyoklonus e) Dayanıklılıkta azalma Cevap D (Oğuz. Aşağıdakilerden hangisi fizik tedavide kullanılan ultrasonun biyolojik etkilerinden değildir? a) Hücre zarında ve membranlarda permeabiliteyi azaltır. s. Sayı 5. s. Cevap A (Çetinyalçın. 5. s. 4. 1995. Đnterossöz kaslar aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptırmaz? a) Orta ve yüzük parmakların abduksiyonu b) Başparmağın adduksiyonu c) Đşaret parmağının adduksiyonu d) Đnterfalangeal eklemlerin ekstansiyonu e) Başparmağın proksimal falanksının fleksiyonu Cevap E (Oğuz.77) Aksiller sinir paralizisinde deltoid paralizisi nedeniyle omuz abduksiyonu yapılamaz. Romatizmal Ağrılar) Prostosiklin algojenik madde değildir. Romatizmal Hastalıklar) Romatoid artritin derivasyonudur. 7. Tıbbi Rehabilitasyon. Aşağıdakilerden hangisi Faset sendromunun semptom ve bulgularından değildir? a) Bel ağrısı b) Belin hiperekstansiyonunda ağrının artması c) Çift bacak kaldırma testinin pozitifliği d) Ağrının hareketle azalması. Aksiller sinir paralizisinde hangisi yapılamaz? a) Omuz internal rotasyonu yapılamaz b) Omuz abduksiyonu yapılamaz c) Omuz fleksiyonu yapılamaz d) Omuz ekstansiyonu yapılamaz e) Omuz elevasyonu yapılamaz Cevap B (Oğuz. 2000 c) Tetanik d) Konsantrik e) Eksantrik Cevap C (Oğuz. Tıbbi Rehabilitasyon. 3. d) Sinir sisteminde aksiyon potansiyellerinde azalmaya sebep olurlar. 7:116. tek kasılmalara göre daha kuvvetli ve daha uzun sürelidir.

3. 1994. skolyoz gibi deformiteler gelişenlerde sırt kaslarına ekstansiyon egzersizleri yaptırılmalı. 259 .422-438) Gut hastalığının kesin tanısı eklem sıvısında kristallerin varlığının gösterilmesi ile mümkündür.483488) Vitamin D eksikliğinde azalan serum kalsiyum düzeyini arttırmak amacıyla parathormon düzeyi artış gösterir. 24:368. 1994. 12.Spinal ekstansiyon egzersizleri e) Spinal destekleri kullanırken izometrik egzersizler Cevap C (Tuna. 15. Romatizmal Hastalıklar. 1994. Kristaller akut ataklarda hem sinoviyal sıvıda hem de lökositlerde bulunur. s.25 (OH) 2 vit D Cevap C (Tuna. s. 16.640656) Fibromiyalji sendromunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar etkisizdir.640656) Fibromiyalji lokomotor sistemde yaygın ağrıya neden olan bir hastalıktır ve anatomik olarak belirlenmiş 18 duyarlı noktadan 11'inde ağrı saptanması tanı kriteri olarak kullanılmaktadır.Osteoporoz rehabilitasyonunda aşağıdaki egzersizlerden hangisi yapılmaz? a) Karın kasları güçlendirici egzersizler b) Pektoral ve interkostal kasları güçlendirici egzersizler c) Spinal fleksiyon egzersizleri d). Akyuvarlar içinde kalsiyum profosfat dihidrat kristallerinin bulunması psödogut için patogonomiktir.464-482).Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fibromiyaljinin klinik bulgusudur? a) Poliartrit b) Lokal seyirme cevabı c) Taunt bandı d) Tek bir kas boyunca ağrı e) Duyarlı nokta varlığı Cevap E (Tuna.1995) Diğerleri tedavi edilebilir ya da serebrovasküler olay riski azaltılabilir olaylardır. 1994. Hastalıkta sistemik bulgular daha belirgindir.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin fibromiyalji sendromunun tedavisinde yeri yoktur? a) Nonsteroid b) Desipramin c) Amytriptilin d) Parasetamol e) Aerobik egzersiz Cevap A (Tuna.439-446) Yalancı gut (Psödogut): Eklem kıkırdağında kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin birikmesine bağlı olarak oluşan çoğunlukla subakut ve süregen belirtiler gösteren ve yineleyen ataklarla gelişen bir hastalıktır. MEDĐTEST Cilt 9. Aynı zamanda karın kasları.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON Cevap D (Oğuz. s. baskı. 3. Romatizmal hastalıklar. 13. s. Romatizmal Hastalıklar. 1994.Vitamin D yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisinin serum düzeyi artmıştır? a) Kalsiyum b) Fosfor c) Parathormon d) 25 (OH) vit D e) 1. Romatizmal Hastalıklar. Romatizmal Hastalıklar. baskı. Omurga cisimlerinde vertikal kompreyonu artırdığında ve anteriorda kama şeklinde kırığa yol açarak geliştireceği için fleksiyon eksersizleri önerilmez.342364) Still hastalığında eklem bulguları ikinci plandadır. 3. Romatizmal Hastalıklar. baskı. Romatizmal Hastalıklar. 1994. Tıbbi Rehabilitasyon. Sayı 5. kifoz. s. çevresindeki kaslar güçlendirilerek omurgalara destek verilmelidir.Gut hastalığında kesin tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Ürik asitin kanda artması b) Eklem ağrısının kolşisine yanıt vermesi c) Ürik asitin idrarda artması d) Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin görülmesi e) Deri altı nodüllerinin bulunması Cevap D (Tuna. 11.Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde lökositler içinde kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerin bulunması patogonomiktir? a) Gut b) Psödogut c) Sarkoidos d). 2000 14. 10. Osteoporozlularda özellikle kronik sırt ağrısı olanlarda. Spinal destekler kullanılırken izometrik egzersizlerde verilmelidir.Aşağıdakilerden hangisi stil hastalığının en az görülen klinik bulgusudur? a) Đntermitant ateş b) Adenomegali c) Karın ağrısı d) Poliartrit e) Deri döküntüsü Cevap D (Tuna. pektoral ve interkostal gibi solunum kasları güçlendirilmelidir. s. s.Paget Hastalığı e) Wilson Hastalığı Cevap B (Tuna. 1994.

FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 17. 18. 2000 . Karaciğer enzimleri yüksek ama histopatolojisinde önemli değişiklikler yoktur.Aşağıdakilerden hangi durumda soğuk tedavi uygulanabilir? a) Spastisite b) Kriyoglobulinemia c) Soğuk aglutinasyon d) Raynaud fenomeni e) Đskemi Cevap A (De Lisa.231) Çünkü kolşisin etkisini makrofajların monosodyum ürat kristallerinin fagosite etmesini engelleyerek yapmaktadır. MCF'de % 11 ve MTF'de % 49 Sternoclaviculer eklemde % 78'dir. Sayı 5.En sık osteoartroz görülen eklem hangisidir? a) Diz b) Kalça c) MCF d) Sterno clavicula e) MTF Cevap D (Tüzün.155) Çünkü burada ana duyusal dağılımı omuzun tepesinden üst kolun lateral kısmını içine almaktadır. KTS de önemli bulgu ENMG'de distal latansın uzamasıdır 25. Lomber vertebralarda görülür. c) Osteoporozda klinik olarak en önemli yakınma sırt ağrısıdır. d) Radyolojik görüntülerde bikonkav ve balık vertebrası veya kama şeklinde ön kompresyon kırığı oldukça sıktır.Aşağıdakilerden hangisi gut tedavisinde kullanılan kolşisinin etki mekanizmasıdır? a) Analjezik b) Antipiretik c) Ürikozürik 260 d) Hepsi e) Hiçbiri Cevap E (Klinik Romatoloji. Romatizmal Hastalıklar. torakal ile 1. Hareket Sistemi Hastalıkları) Dizde osteoartroz % 46. MEDĐTEST Cilt 9. 3. baskı. b) Vertebral kırıkları en fazla 12. e) Kanda alkalen fosfataz seviyesi her zaman yüksektir. s.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid artritin eklem dışı bulgularından değildir? a) Perikardit b) Kerato-konjüktivitis sikka c) Akciğer ve diffüz interstisyel fibrozis d) Periferik sıkışma sendromu e) Diffüz karaciğer fibrozisi Cevap E (Hareket Sistemik Hastalıkları Kitabı s. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. s.91) Đlk dört şık Romatoid artrit'de çok görülür. s. s.97-99). 19. Rehabilitation Medicine.Osteoporozla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Radyolojik olarak tanıda kemik mineral içeriğinin en az %30'unun kaybolması gerekir. Kırık yoksa normal seviyede seyreder. 1990.C7 e) C8 Cevap A (Hareket Sistemik Hastalıkları) C4 motoru diyafragmayı innerve eder ve motor defisit görülmez. s.Karpal tünel sendromunda en önemli ENMG bulgusu nedir? a) Distal latans uzar b) Sinir iletim hızı artar c) Amplitüd artar d) Geç cevap kısalır e) Duysal iletim hızı artar Cevap A (Kotteke.258) Spastisite dışındaki diğer durumlarda soğk tedavisi kontrendikedir. 23. Kalçada % 38. 21. Cevap E (Tuna. 24. 22.Apolet paterni hangi servikal disk patolojisinde görülür? a) C4 b) C5 c) C6 d) C7 e) C8 Cevap B (Hareket Sistemi Hastalıkları.Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artritte görülme ihtimali olan geç radyoloji bulgulardan değildir? a) Subluksasyonlar b) Fuksta articüler osteoporoz c) Kemik ankilozu d) Genel osteoporoz e) Destrüktif değişiklikler Cevap B (Klinik Romatoloji) Çünkü erken dönemde görülür.Hangi servikal radikülopatide motor defisit görülmez? a) C4 b) C5 c) C6 d). 20. 1994.464-482) Osteporozda kırık olduğu zaman ALP yükselir.

Polimiyozitin akut döneminde kasları yormamak gerekir. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. MEDĐTEST Cilt 9.291) Tromboflebitte masaj emboliye neden olabilir. s.Đnfraruj e) Ultrason Cevap E (De Lisa.761) Polionun akut döneminde istirahat gerekir. s. s. 33.FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON 26. 1990. Rehabilitation Medicine. s. kontrendikedir. s.264) KDD derin dokularda ısı artışı sağlamak amacıyla kullanılır. s.782-3) Yukarıdaki tanım bir mekanik tedavi yöntemi olan manipulasyonun tanımıdır. 34. 28. s. 1990. s.Aşağıdaki fiziksel ajanda hangisi yüzeyel değil derin tedavisi için kullanılır? a) Parafin b) Hot-pack c) Sıcak su d). 31. Mnubeh'b. aktif artritte enflamasyonu ve effüzyonu artırır.258) Sıcak tatbiki.261-5) Ultrason dışındakiler yüzeysel ısı artışına yol açar.267) TENS bir analjezik modalitedir 29.Bir ekleme anatomik sınırlar içinde uygulanan pasif-zorlu harekete ne ad verilir? a) Egzersiz b) Traksiyon c) Manipulasyon d) Masaj e) Biofeedback Cevap C (Goodgold. 30. Pahr. 32. 2000 261 . 27.Polimiyozitin akut döneminde hangi tedavi yapılmaz? a) Temel ilaç tedavisi b) Anti-enflamatuvar tedavi c) Steroid tedavisi d) Đstirahat e) Progresif güçlendirme egzersizi Cevap E (Goodgold. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation.Aşağıdakilerden hangi durumda masaj kontrendikedir? a) Ödem b) Kontraktür c) Fibromyalji d) Tromboflebit e) Hemipleji Cevap D (De Lisa.Polionun akut döneminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a) Güçlendirme egzersizi b) Aktif-pasif ROM egzersiz c) Pasif ROM egzersiz d) Hafif ısı tatbiki e) Đstirahat Cevap A (Kotte. 1990.212).317) Tanım biofeedbacke uyar.Kısa dalga diatermi (KDD=SWD) tıpta esas hangi amaçla kullanılır? a) Sinir uyarımı b) Kas uyarımı c) Yüzeysel ısı sağlamak d) Derin ısı sağlamak e) Masaj Cevap D (Kottke.Aşağıdaki işlemlerden hangisi aktif artritli hastaya uygulanamaz? a) Đlaç tedavisi b) Soğuk tatbiki c) Sıcak tatbiki d) Ponksiyon e) Đstirahat Cevap C (De Lisa. Rehabilitation Medicine. Rehabilitation Medicine. Sayı 5.TENS tıpta en çok hangi amaçla kullanılır? a) Yüzeysel ısı sağlamak b) Derin ısı sağlamak c) Ağrıyı azaltmak d) Enflasmasyonu azaltmak e) Metabolizmayı azaltmak Cevap C (Kottke. derine nüfuz etmez. Rehabilitation Medicine.oom of Physical Medicine and Rehabilitation.Bazı istem dışı (nonvolusyonel) vücut fonksiyonları kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlayan tedavi yöntemine ne ad verilir? a) Akupunktur b) Biofeedback c) Kriyoterapi d) Mekanoterapi e) Fluidoterapi Cevap B (Goodgold. s. Rehabilitation Medicine. Rehabiliation Medicine.

166) Vitreus ciddi bir şekilde ve kalıcı olarak tutulur. b) Ciddi. s. Açık açılı glokom için hangi şık yanlıştır? a) Optik sinir hasarı vardır. c) Lezyon sodyum floresseinle boyanır. b) Daha çok genç erkeklerde görülür. s. Clinical Ophthalmology. Konjenital nazolakrimal kanal obstrüksiyonu için hangi şık yanlıştır? a) Doğumdan birkaç yıl sonra göz sulanması ile kendini gösterir. Neovasküler glokom için hangisi yanlıştır? a) Önkamara açısındaki fibrovasküler dokunun kontraksiyonu ile sineşi oluşur ve açı kapanır. Cevap D (Kanski. 1997. d) Yetişkinlerde görülür. b) Kadınlar dört misli daha fazla etkilenmektedirler. e) HLA-B5 yüksekliği ile insidansı arasında pozitif bir ilişki vardır. 9.84) Çocukluk ve gençlik çağında görülür. c) Gonyoskopide açı kapalıdır.165) Multisistem bir hastalıktır. Cevap D (Kanski. Clinical Ophthalmology. periflebit ve retinit görülür. d) Dolaşımdaki anormal immünkompleksler tıkayıcı vaskülite sebep olurlar. Clinical Ophthalmology. s. Cevap B (Kanski. 3. 5. b) Gözyaşı kesesi üzerine basıldığında punktumlardan pürülan sekresyon çıkar. 1997. 2000 c) Göz arka segmentinde diffüz damar sızıntıları. d) Kese üzerine yapılacak masaj ve antibiyotik içeren damlalar ilk tedavi seçeneğidir. Herpetik keratit için hangi şık yanlıştır? a) Herpes simpleks etyolojiden sorumludur. e) Göz içi basıncı olguların büyük çoğunluğunda 21 mmHg üstündedir. 4. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Ağız ve genital bölgede mukozal ülserasyonlar görülür. MEDĐTEST Cilt 9. Cevap A (Kanski. Vernal konjunktivit için hangisi söylenemez? a) Allerji kaynaklıdır. 2. ağır ve diffüz retinal iskemi sonrası ortaya çıkar. Clinical Ophthalmology. 1997. 1997. s. e) Panretinal laser fotokoagülasyon önleyici tedavi seçeneklerinden biridir. e) Dendritleri iyileşen korneal abrazyonlarla ayırdedilmelidir. b) Akut rekürren iridosiklit görülür. Sayı 5. Clinical Ophthalmology. 8. Aşağıdaki bulgulardan hangisi konjenital glokomla ilişkili değildir? a) Epifora b) Blefarospazm c) Fotopsi d) Descemet membran çatlakları (Haab çizgileri) e) Korneal ödem 237 . Cevap A (Kanski. c) Açı normal veya geniştir. e) Tedavide ikinci adım nazolakrimal kanala prob uygulamasıdır. e) Sistemik steroid. 1997. c) Konjenital glokom ayırıcı tanıda akla gelmelidir.249) Tipik görme alanı defekti yapar. klorambusil ve siklosporin kullanılacak ilaçlardır. d) Vitreus tutulmaz.109) Kortizon dikkatle kullanılmalıdır. Primer açı kapanması glokomu için hangisi söylenemez? a) Ön kamara açısı tıkandığı için aköz dolaşımı engellenmiştir. s. d) Topikal steroid ve sodium kromoglikat etkilidir. s. Behçet hastalığı için hangi şık yanlıştır? a) Đdiyopatik oküler bir hastalıktır. c) Korneada punktat epitelyopati yapar. Clinical Ophthalmology. 6.65) Doğumdan sonraki birkaç haftada kendini belli eder. e) Laser veya cerrahi iridotomi tedavi edicidir.260) Santral retinal ven tıkanıklığı olmalıdır. 1997. b) Dendritik ülser tipik lezyonudur. Clinical Ophthalmology. Clinical Ophthalmology. e) Orta ve ileri yaş grubunda görülür Cevap E (Kanski. 1997. b) Görme alanı defekti yapmaz.GÖZ HASTALIKLARI 1. d) Gonyoskopide ön kamara açısı geniştir. 1997. d) Kortizonlu damlalarla tedaviye başlanır. s. d) Santral retinal arter tıkanması en sık karşılaşılan sebeptir. c) Daha çok Akdeniz bölgesi ve Japonya’da görülür. s.254) Ön kamara açısı dar veya kapalıdır. 7. Cevap D (Kanski. c) Ön kamara sığdır. Cevap D (Kanski. b) Kapağı ve limbusu tutan formları vardır.

ilk müdahale eden pratisyen hekim tarafından gözden çıkartılmalıdır. Behçet hastalığı.212-247) 16.baskı. 1989. gözü bolca suyla yıkamaktır. a) Granülomatöz bir hastalıktır. s.2) Fotopsi genellikle retina dekolmanlarında görülen bir bulgu olup konjenital glokomda fotofobi tipiktir. s.9-2. Uveitis. Eye Trauma.Görme yolları rahatsızlığı olan bir hastada pupil ışık reaksiyonunun olmaması lezyonun hangi bölgeden olduğunu gösterir? a) Korpus geniculatum lateraleden önce b) Korpus geniculatum lateraleden sonra c) Temporal lobda d) Parietal lobda e) Oksipital lobda Cevap A (Walsh&Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology.Aşağıdakilerden hangisi benign periferal dejenerasyonlardan değildir? a) Mikrokistoid dejenerasyon b) Krukenberg dejenerasyon c) Pavingstone dejenerasyon d) Retiküler dejenerasyon e) Oral pigmenter dejenerasyon Cevap B (Kanski. b) Arka segment vaskülitlerinde en etkili ajan steroidlerdir.Doğru olanı işaretleyiniz. Clinical Ophthalmology. 1990) 238 .143-158) 13. Binocular Vision and Oculat Motility. Clinical Ophthalmology. c) Göz. e) Asitler. Eye Trauma.baskı. doku proteinlerini çöktürerek kendi ilerlemelerini sınırlar. a) Kapiller oklüzyon vasküler glokoma neden olur. 2000 14. b) Görme prognozunun kötü oluşu ön segment tutulumu ile ilgilidir. 1991.329) 15.12-10.Aşağıdakilerden hangisi retinoblastoma ile ilişkili değildir? a) Lökokori b) Strabismus c) Đntralezyonal kalsifikasyon d) Optik sinir yolu ile beyne invazyon e) 15. 1989. b) Alkali yaralanmalarda konjonktiva-limbus iskemisinin yaygınlığı ve korneal ödemin şiddeti. 1999. 1997. Sayı 5.74-94) MEDĐTEST Cilt 9. 5.Abdusens felcinde göz ne tarafa kayar? a) Đçe b) Dışa c) Yukarı d) Aşağı e) Đçe ve yukarı Cevap A (von Noorden.Perforan göz yaralanmalarında hangisi doğrudur? 12. Ophthalmology. Fundamentals and Clinical Practice. d) En çok 20-30 yaşlarında başlar. çivi. d) Trabeküler sistemde ödem ve enflamasyon nedeniyle sekonder glokom gelişebilir. Cevap D (Nussenblatt.Ön segment kimyasal yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Alkali yaralanmalarında ilk müdahale. c) Katarakt bir komplikasyon olarak görülebilir.Behçet hastalığı için yanlışı işaretleyiniz.GÖZ HASTALIKLARI Cevap C (Yanoff. s. Cevap B (Nussenblatt. 1997. s. 1991.212-247) 17.Aşağıdakilerden hangisi korneanın katmanlarından değildir? a) Tek katlı yassı epitel b) Bowman tabakası c) Descemet membranı d) Stroma e) Endotel Cevap A (Kanski.100) a) Göze antibiyotikli göz pomadı sürülür ve hasta bir göz hastalıkları merkezine sevkedilir.1-3) Retinoblastomada anomali 13. b) Göze girmiş olan tel. Cevap D (Shingleton. d) Her iki gözü de tutar. Fundamentals an