Moers (21-11-2008

)
1
·,.´ = .¯ ¸· ¯· · . ·=-
·· .¸· ·· · · ·¯ ¸· ··· .' . .' ,- :' = -
.' .¸-. . · . · : . ·- = . · . .' .' .¸.
. .'· ·~ ..·' . ·. ·· - .' .·-.' ·¯ ¸· ·,· = ¸
, . ¸ ·. .-, ..· ¸· .

¸· · ·¯ ¸· .¯' · ¸· ·~ · = . . ¸ .' .· ·'
¸·¯ .- · ·' ¸· . ·¯ · .¸ ¸¯ · .,· .·,. .¯ ¸· ·,-
·~ · .· . · ·¯ · · ·- .· · ` · . · . ` . ` ¸
- · · ¸ ., ¸ ' ` . · . ` ¸ ¯ ¸ · . - · ¸· ., ` - ` , ¸ ` . ` · ¸ ` , ¸
. ·. .. :· · . . ´ ` .
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Marilah bersama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dan mari pula
kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita.
Satu di antara sekian nikmat Allah tersebut adalah diperlihatkan-Nya kepada
kita tanda-tanda kebesaran-Nya. Tanda-tanda kebesaran itu bisa kita
saksikan di seluruh semesta. Dengan menyaksikan tanda-tanda itu seraya
men-tadabur dan men-tafakkurinya, kita akan menjadi yakin akan adanya
suatu kekuatan super power yang menunjukkan tanda-tanda tersebut.
Kekuatan tersebut adalah suatu zat Esa yang Maha Tahu dan Maha Kuasa atas
segalanya, yaitu Allah, Sang Pencipta segala makhluk di jagat raya ini.
Inilah nikmat Akidah yang Allah limpahkan kepada hamba-Nya yang berfikir
dan berkontemplasi saat menyaksikan tanda-tanda kebesaran-Nya.
Moers (21-11-2008)
2
Untuk itu, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah
bersama-sama kita kembali mencoba untuk menyaksikan beberapa tanda
kebesaran tersebut. Semoga dengan itu kita dapat meneguhkan dan
mengokohkan nikmat Akidah yang telah Allah berikan ini. Karena mungkin
saja, Akidah yang kita pegang teguh selama ini, telah mulai luntur tanpa kita
sadari, tergerus oleh derasnya terpaan debu dan noda kehidupan duniawi ini.

Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Satu di antara tanda-tanda tersebut adalah penciptaan langit dan bumi. Siapa
pun yang memperhatikan langit dengan segala keindahan, kesempurnaan dan
ketinggiannya akan menyadari kekuasaan zat yang menciptakan langit
tersebut. Dalam hal ini Allah berfirman:
· . ` · ' - ' ' ` .` ` ' ' ·` . · . ´` · ·
Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah
dibangun-Nya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu
menyempurnakannya. [QS. An-Nazi’at: 27-28]
Dalam ayat lain Allah berfirman:
..` · .` ` ` ' · ` , . `
Dan Kami bangun langit dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar
meluaskannya. [QS. Adz-Dzariyat: 47]
Kita pun bisa melihat keseimbangan yang terdapat pada langit dengan
ketujuh lapisannya. Dengarlah ayat Al-Quran ini:
·~ .- · ,- . . . ¸· ¸~ ,- · . · . ¸ · . · -` ·
. = · ` ¸ · . ` - .` · · - ` . :` , ` . ` ¸` , ` ¯ . · -` ` .
(Dialah) Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat
Moers (21-11-2008)
3
sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka
lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi
pandangan(mu) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu
tanpa menemukan cacat, (sementara) pandanganmu dalam keadaan letih.
[QS. Al-Mulk: 3]
Dalam ayat lain diterangkan pula tanda kebesaran Allah pada langit manakala
Allah berfirman:
-` · ` ¸ · . · ·` ` · ` , .` , ¯ ` .` . ·` . · . ` ¸ ` =` ` . · '
Maka tidakkah mereka melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana
cara Kami membangun dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak
sekalipun padanya? [QS. Qaf: 6]
Hadirin sidang Jumat Rahimakumullah,
Ayat atau tanda kebesaran Allah lain yang ada di sekitar kita adalah bumi
yang kita pijak ini. Bumi ini telah diatur oleh Allah sedemikian rupa bagi
manusia agar mereka dapat menjalani hidup dan kehidupannya. Untuk itu
Allah permudah segala sesuatunya bagi manusia, dan ia limpahkan berkah
pada bumi bagi manusia. Di atas bumi manusia dapat bercocok tanam. Dari
dalam perutnya, mereka bisa mendapatkan sumber air dan mengumpulkan
hasil tambang. Allah juga telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang
stabil bagi seluruh penghuninya, hingga tidak akan ada gempa yang
menimpanya melainkan atas kehendak Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah SWT
berfirman:
` .- ` . - ` · ` · = · ¸` ' ¸ · ¸· .·' ` ` - - ¸, . ` . . ... ·
` ` - .· ¸ ` . .· ¸ . · ¸· ¸· . ¯ · ·. .. :· · . ¸ ..
Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun
anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak
Moers (21-11-2008)
4
bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami lebihkan sebagian
tanam-tanaman itu pada rasanya atas sebagian yang lain. Sesungguhnya pada
yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [QS.
Ar-Ra’d: 4]
Hadirin,
Masih banyak tanda-tanda kebesaran lainnya yang bisa kita jumpai dalam
semesta raya. Di antaranya adalah matahari dan bulan. Keduanya beredar
pada porosnya masing-masing sejak Allah ciptakan keduanya hingga akhir
masa kelak. Peredaran matahari dan bumi begitu sempurna dan teratur. Tidak
pernah sekalipun terjadi perubahan dalam peredarannya. Tidak pernah
sekalipun matahari atau bumi melenceng keluar dari garis edarnya.
Keteraturan rotasi dan peredaran ini Allah cantumkan dalam firman-Nya:
` . ` - ` ¸` ` ., · · ` : · . ´ ` ¸` - . · ` · ` ` ·
< ..` -` ` · ¯ · · .` ` , ¸` , · ` ` . ' . ¸ · ` ` ¸` `
..` - ` : · ¸ · ¸ ¯
Dan matahari beredar di garis edarnya. Demikianlah ketetapan Yang Maha
Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan fase-fase bagi bulan,
sehingga ia kembali semula layaknya sebentuk tandan yang tua.
Tidaklah mungkin matahari bertemu dengan bulan, dan malam pun tidak
dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

.,´- ¯ .. ¸· ·,· · .¯ ¸· ..,=· .¯ · .´ = · .
.· ¸¯ ¸· .·.' ·.' .´ = ·' · .· ..·' .
.,- .· .· · .··· .


Moers (21-11-2008)
5
·,· ·=-
~ = - ·¯ · . · ' ¯ ` ` · .` . - ·· ¸ . .
= . · . .' .' -. ` . - .' .' . . , ·. ·· .
· .· · . ·,· .. .·¯ ¸ .' .¸ ¸· ... ·´·· = .
, .
Hadirin sidang Jumat Rahimakumullah,
Alam semesta dan jagat raya dengan segala isinya, seluruhnya merupakan
tanda akan kebesaran Sang Kuasa. Dialah yang menciptanya, dan hanya
Dialah sendiri yang mengatur keberlangsungannya. Semesta dan jagat raya
tidak tercipta dengan sendirinya, sekali-kali tidak akan pernah alam raya ini
menciptakan dirinya sendiri, serta tidak pula ada zat lain yang
mewujudkannya melainkan Allah semata. Hal ini ditegaskan Allah dalam
firman-Nya:
.. - ` .` · ` · ' .` ¸ ` , · ` ¸ · . ` - ` · ' ..` ·.` ¸ ¸` ' . ` . - ` · '
Apakah mereka tercipta begitu saja, ataukah mereka yang menciptakan?
Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi itu? Sesungguhnya
mereka tidak meyakininya. [QS. At-Thur: 35-36]
..,- .=, ¸· = ·.·'
..` ·` .` · ¯ · ` · . - ` . ' · ` , - :` , · ·. ` = ` .¯ :
Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya,
maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman, sesudah bukti
Allah dan tanda-tanda-Nya.

Moers (21-11-2008)
6

¸· - ¸· · ..,· ¸· .,. ¯ :. ·· - ¸· ¸. ..
,- ,~ : · · ..,· ¸· .¯ ¯ - .¯ .
· .. ..·. ..· .,-. .·.' ·.' .' .
· ·¯ ¸· : ·.· ..· · · ·· · · ·¯ - ¸· :' ..
.· · · ·· · .
: ·· · ¸· : ·.· ...-. ··· · :' · - ¸· :' ..
..-. ··· ·· .
.· · ·- ·-. · ·- , · ¯ .

¸· ¸. .¸·, .· . .-. .· .¯·' = . .= ··
.¯ .´· .¯· .¸· ´' .- .
¯' = ¯ ..¯· ·· ¸· ·´ ..¯¯ .,=· = ¯·· .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful