P. 1
Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Ratings:
(0)
|Views: 67|Likes:
Published by Irgham Zuhfri

More info:

Published by: Irgham Zuhfri on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

Ngajaga Kaendahan Lembur

Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah««./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu«« ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisi urang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukur anu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu maha punjul amin ........... Oge sholawat miwah kasalametan mugia dilimpahcurahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor, ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi¶it-tabi¶itna, anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana, anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena ti kawit dugika ahir. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panata acara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih keneh calik di bangku SD anu sararae tur harade, Dina danget ieu sim abdi anu teu disangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi, turta tiasa cumarita di payuneun para ibu miwah para bapa, sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdi ngiring lomba, ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dina ngadugikeun biantara. Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajadikeun urang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempat ngiuhan tina hujan, tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting, cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna, Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu di ruksak ku leungeun-leungeun sarakah nu matak jadi teu endah, cobi tinggal di kota-kota tos sesah mendakan sawah, tos jarang aya pancuran. Tos dibangun mol pangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana, Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu ,asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong, reangna sora jangrik jeung recetna sora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan, miceun runtah dina tempatna, kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan, nu endah taya papadana ku urang keur urang anu urang. Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran

Ditutup ku du¶a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duanana Pamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. . jembar hampura anu diteda aya di para bapa. titi surti sarta ngarti aya di dewan juri. Wb.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya di para ibu. kaendahan oge ilang Mung sakitu anu kapihatur.Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulang Mun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr.

ku kituna sim kuring sabadana. Ibu guru sekolah seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan. pamugi ageung sihampuntena. dibina. sim kuring seja malikan carita anu tiheula nu kungsi dipake carita nyaeta rehna para Ibu Bapak nitipkeun. sanes lantung tambuh laku. nyerenkeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana ka ieu sakola. mengingat. ngatik. agamana. alhamdulillah parantos bade rengse. getihna satetes. ngabimbing. sanes ketang tanpa beja. Kumargi kitu. Kalayan alhamdulillah kiwari parantos niti wanci nu mustari. da sentak polototna bapak sinareng Ibu guru teh sanes keuheul atanapi ngewa tapi bakat ku nyaah deudeuh kanu janten muridna. kaireng katalingeuhan. aya dina kasuksesan. Para Ibu. bobodoran. mung sakitu buktosna anu mudah-mudahan aya mangfaatna. rambutna salambar. dibimbing. sim kuring asmana Bapak Ibu guru sadayana seja nyanggakeun sejak masrahkeun deui pala putra putri Ibu bapak sadayana. bingah ka giri-giri. paamprok jonghok. Para Ibu Bapak sadayana. patepang raray sareng para Ibu Bapak sadaya dina raraga paturay tineung marurangkalih kelas VI ieu. Bapak sadaya. di handap sausap dampal. asa ditonjok ku congcot. wb Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak. nagarana. ngabina pala putra putri Ibu Bapak sadayana aya dina kakirangan sinareng kalepatanana. masyarakatna. ninggang mangsa nu utama. kalayan mung sakitu kamampuan sareng katiasana. bingah amarwata suta. umumna mah kanggo keluargana. . Namung dina hal ieu sim kuring asmana Bapak Ibu guru neda sihampuntena boh bilih dina salami ngadidik. menggah pamaksadan sim kuring teu aya sanes kajabina nyaeta seja nyukcruk galur di luluhur. Nu mawi tebih diungsi. anggang di teang. dipaparinan pelajaran anu dugi ka danget ieu 6 taun parantos kalangkung.Paturay tienung kelas 6 SD Assalamualaikum wr. ti luhurna sausap rambut. khususna kanggo marurangkalih sadayana. rehna dina danget ieu tiasa patepung lawung. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos kana mangsa rengsena diajar di sakolah dasar kalayan aya dina kalungsur langsar. nusa sareng bangsana. bingah anu taya hinggana. diatik. menimbang sareng memutuskan yen pada putra putri Bapak ibu sadaya dinyatakan LULUS 100 %. sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong. ambekanana sadami. kalepatanana sinareng kakiranganana sumangga nyanggakeun. mapay lacak anu baheula. tatali paranti warisan ti nini aki. atuh boh bilih aya anu kagitik ku pangatik. kahajar ku pangajar. nyatana ka Bapak Ibu guru supados pala putra putri Bapak sadayana dididik.

neda jembar hampurana.Para Ibu Bapak sadaya. subaya mibanda nyata. sarebuk samerang nyamu. tangtos pisan upami teu ninggang kana wirahmana mah. bangsa. Bral geura miang. sugan kiti. tamba mulang ngalongkewang. beber layar poe anyar. pileuleuyan pileuleuyan paturay patepang deui. seueur silung sareng sumbangna. asih nu diipuk na jajantung. kadeudeuh sinareng katineung ka marurangkalih sadayana. jatnika sapapaosna. Bangsa sareng Nagara. oge dina basa basina mung sakadar dirarampa. masyarakat. pileuleuyan-pileuleuyan. ieu mah etang-etang tawis kanyaah. belah pecah lalab rumbah. ka kadang warga. Nyai hidep anu kungsi diiring ku kawih asih. tebih tina marganing balai. taya deui bahasa anu utama. lulus banglus ginuluran. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana. kiwari hidep parantos bade paturay. hade basa sing tiasa ngajagi diri. ngajaga salira. Ujang. hade tata. sing nyaah deudeuh ka salira. iwal ti sisng lantip budi. bagja dunya rawuh akheratna. Para Ibu para Bapak sadayana sim kuring asmana Bapak Ibu Guru kalayan resmi mancen gawe ngemban tugas ti nagara sejak nyanggakeun pala putra putri Ibu Bapak sadayana sakali deui sumangga nyanggakeun. ngaraksa salira. mangkak dina taman katresna. poma Ujang Nyai hidep sing bisa ngajagi diri. kalayan teu puguh entep seureuhna. nagara sareng agama. Kanggo salajengna ieu mah khusus kanggo marurangkalih anu bade paturay tineung. oge dina tata titina. Kumargi kita sim kuring asmana Bapak Ibu Guru sadaya seja neungteuk ranggeuy. ka sasama. tanbi lengoh kalempohan. meureun kieu. nilas manggaran mungkasna mangsa diajar di sakola dasar. Kumargi kiti Bapak titip. pileuleuyan pileuleuyan anaking bral«. Ujang Nyai mun seug hidep parantos mulang deui sareng lingkungan kulawarga. bakal pajah. . Nusa. deudeuh ka sasama. hidep bakal pisah. hade basa sing nyaah. dina tindak tandukna. ka masyarakat ka Nusa. supados ngajirim eusi. bema tatakrama. sabeunyeureun. sasieureun. balabuhna dasar katineung. ka kadang warga. ka masyarakat. parantos anjog kana waktos anu diantos-antos. nagara. mugia janten barokah. sing lantip budi. Rupin kiwari parantos niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. anu janten margi dina tata titina. gupay kelar enteupna geugeut kameumeut. Kumargi kitu sim kuring neda ageung agung cukup lumur. anggang tina sagala gogoda disarengan luhur kuta gede dunya. ka ibu rama. nusa sareng bangsa. anu disungging dina permadani. sapu nyere pegat simpay. hade tata. dinten ieu Rebo kaping 27 Juni 2007 hidep bakal pisah hidep bakal pajauh.

Ayeuna Jeujeur harupat tuluy ngipisan indung suku tuturut peot awak jadi budak waragad teu walakaya geuning teu di kawit teu di pungkas kokojayan dina lantaran sebrot hareudang hiliwir angin ngalengkah numut sarangenge los kaditu los kadieu ngarenghap tuluy hah heh hoh mmm.. ngajerit diudag seuri Nya ayeuna mah ayeuna.. .

. guligahna rasa hamo bisa disidem deui.Ibun harepan kamari rundayan katineung rek dipalerkeun bongan mawa eurih nu ngageuri kana ati ngabudalkeun kingkin jeung rambisakna rasa tadi.. ku naon salira ngaririhan deui mawa ibun sanajan sakeclak nu nyirungan deui katineung nu ngahaja rek disinglar duh gamparan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->