‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬

‫מאת‬

‫אוריאל פרוקצ'יה*‬
‫ההתעסקות בנושא שכר הבכירי במערכת הבנקאית היא פאתטית‪.‬‬
‫צבי זיו‪ ,‬לשעבר מנכ"ל בנק הפועלי‪1‬‬
‫אחת הסיבות המרכזיות למשבר הכלכלי הגדול של ‪ 2008‬נעוצה בתאוות הבצע של‬
‫מנהלי חברות‪ .‬הגובה והמבנה של שכר המנהלי הבכירי תמר אות ליטול סיכוני‬
‫לא יעילי‪ ,‬לרבות כאלה שתוחלת הרווח שלה לחברה היא שלילית‪ ,‬משו שנטילת‬
‫הגדילה את תוחלת הרווח הפרטי שלה‪ .‬קשה ג להניח כי מרבית לא היו מודעי‬
‫למעילה שה מועלי בתפקיד בנוטל סיכוני כאלה‪ .‬השחתה זו של המידות‬
‫התאפשרה במידה רבה בשל פרשנות שגויה לאתוס של כלכלת השוק‪ .‬לפי פרשנות‬
‫שגויה זו‪ ,‬אי כל רע בכ שסוכני שוק שוקדי על השאת תועלת האישית‪ ,‬שכ אפשר‬
‫לסמו על "היד הנעלמה" מבית מדרשו של אד סמית ש"תתרג" תועלות פרטיות‬
‫לרווחה מצרפית מיטבית‪ .‬על רקע זה ראוי לבדוק לעומק את תורתו של סמית ולבחו‬
‫איזו משמעות הוא עצמו ייחס למושג "היד הנעלמה"‪ .‬בחינה זו מניבה את המסקנה‬
‫שסמית הניח כמוב מאליו שסוכני שוק מביאי בחשבו‪ ,‬במסגרת שיקוליה‪ ,‬ג את‬
‫רווחתו של הזולת; הוא אפילו סבר כי כל התנהגות אחרת עומדת בסתירה לאופי האד‪.‬‬
‫השאתה של תועלת אישית "אלטרואיסטית" מעי זו אכ יכולה לחולל‪ ,‬באמצעות "היד‬
‫הנעלמה"‪ ,‬תוצאות חברתיות מיטביות‪ .‬כוונותיו של סמית נחשפות במאמר זה באמצעות‬
‫בחינה של מכלול כתביו וכ של מכלול הרעיונות שהדריכו אותו בדרכו ושימשו לו‬
‫השראה לעיצוב משנתו‪.‬‬
‫‪˙Ï·¯ÚÓ‰ ‰¯ˆÂ „ˆÈΠȘȯӇ‰ ˙‡˙΢Ӊ ˜Â˘· ˘·˙˘‰ ‰Ó .‡ .‰Ó„˜‰‬‬
‫˘‪.¯·˘ÓÏ ˙·ÈÒ‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙È :ÌȯÈη‰ ¯Î˘ .· ?˜˘Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÎÂ˙ χ ‰ÙÁÒ‬‬
‫‚‪ .1 .È˙·¯˙‰ ¯·Ò‰‰ .‬דברי רקע כלליי; ‪ .2‬אד סמית; „‪‰ÈˆÏ‚¯‰ :ÌÂÎÈÒ Ì˜ӷ .‬‬
‫‪.„È˙ÚÏ Ë·Ó‰ ÌÚ‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬

‫פרופסור‪ ,‬המרכז הבינתחומי‪ ,‬הרצליה‪ .‬חבר המרכז לחקר הרציונליות‪ ,‬האוניברסיטה העברית‬
‫בירושלי‪.‬‬
‫כתבי "כלכליסט" ו‪" ynet‬צבי זיו‪ :‬ההתעסקות בשכר הבכירי – פאתטית" ‪4.2.2009 ‰ÏÎÏÎ – ynet‬‬
‫‪ .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3666754,00.html‬זיו סבר כי חר המשבר הכלכלי אפשר‬
‫להגדיר את ההתעסקות בשכר הבכירי כ"פאתטית"‪ ,‬כי בשנת ‪ 2009‬בלאו הכי לא יכלו הבנקי‬
‫בישראל להעניק בונוסי לבכירי בשל איעמידה ביעדי העסקיי שהיו תנאי להענקת הבונוסי‪.‬‬

‫‪355‬‬

‫משפטי מ תשע"א‬

‫אוריאל פרוקצ'יה‬

‫הקדמה‬
‫המשבר הכלכלי הגדול שאנו חווי בעת הזאת נגר בכוונה תחילה‪.‬‬
‫המשבר ריסק את שווקי ההו ברחבי העול‪ 2,‬זעזע מדינות‪ 3‬ומח תאגידי שנחשבו‬
‫למשגשגי כולל בנקי‪ ,‬חברות ביטוח‪ ,‬חברות השקעה ותאגידי מקרקעי‪ 4.‬הוא מוטט‬
‫מוסדות ללא כוונת רווח שעליה נשעני מוסדות דת‪ ,‬תרבות‪ ,‬ספורט‪ ,‬רווחה ומחקר‪5.‬‬
‫אי קרה כל זה?‬
‫ברשימה זו ברצוני להציע שלושה הסברי חלופיי‪ .‬מאחר שהצונמי הפיננסי השוט‬
‫את שווקי העול נבט בשוק המקרקעי האמריקני אסקור בקצרה‪ ,‬בפרק א' להל‪ ,‬מה‬
‫השתבש בשוק הזה וכיצד התפשט המשבר אל השווקי האחרי‪ .‬מטבע הדברי‪ ,‬הסבר‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪356‬‬

‫מדד הדאו ג'ונס‪ ,‬שהגיע לשיאו לפני פרו המשבר הכלכלי ועמד ביו ‪ 9‬באוקטובר ‪ 2007‬על‬
‫‪ 14,164.53‬נקודות‪ ,‬הידרדר עד ליו ‪ 9‬במר ‪ 2009‬לרמה של ‪ 6,547.05‬נקודות בלבד )ירידה של מעל‬
‫‪ .(50%‬מדד הנאסדאק‪ ,‬שעמד ביו ‪ 9‬באוקטובר ‪ 2007‬על ‪ 2,803.91‬נקודות‪ ,‬רש ביו ‪ 9‬במר‬
‫‪ 1,268.64 2009‬נקודות בלבד )ג ירידה של יותר מ‪.(50%‬‬
‫כדוגמה לכ אפשר להזכיר את איסלנד – שדורגה בעבר כמדינה השישית בעושרה לנפש בעול‪,‬‬
‫שאוכלוסייתה מונה כ‪ 300‬אל תושבי בלבד – והגיעה בעקבות המשבר הכלכלי לכדי פשיטת רגל‬
‫של ממש‪ .‬המשבר התממש במש חודש אוקטובר ‪ 2008‬בהלאמת של הבנקי המרכזיי במדינה‬
‫בעקבות קריסת הכלכלית‪ .‬בחודש נובמבר ‪ 2008‬קיבלה איסלנד סיוע כספי בס של כ‪ 2.1‬מיליארד‬
‫דולר‪ ,‬ובכ נהפכה למדינה המערבאירופית הראשונה מאז שנת ‪ 1976‬שנתמכה בסיוע כספי מאת ה‬
‫‪ .(The International Monetary Fund) IMF‬ראו‪ ,‬למשל‪Timeline: Iceland Economic Crisis, ,‬‬
‫‪ .BBC NEWS, Feb. 2, 2009, news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7851853.stm‬מדינה נוספת שנקלעה‬
‫למצוקה כלכלית קשה היא אירלנד‪ ,‬שנחשבה לאחת הכלכלות הצומחות ביותר באיחוד האירופי‬
‫וזכתה בשל כ לכינוי "הנמר הקלטי"‪ .‬אירלנד הודיעה בחודש ספטמבר ‪ 2008‬על כניסתה למיתו‪,‬‬
‫לראשונה מזה ‪ 25‬שנה‪ ,‬וכיו היא עומדת על ס פשיטת רגל )ראו מירב ארלוזורוב "מקרה אירלנד‪:‬‬
‫למה אסור לעשות שטויות"‪The Irish ;(capital-market.fav.co.il/23979198 27.2.2009 ¯˜¯Ó‰„ ,‬‬
‫‪Government Struggles with the Effect of a Deep Recession, THE ECONOMIST Feb. 5, 2009‬‬
‫‪www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=13059781; Bryan Coll, As Ireland Melts‬‬
‫‪Down, Voter Anger Rises, TIME, Mar. 4, 2009, www.time.com/time/world/article/0,8599,‬‬
‫‪ ;1882974,00.html‬מארי ג'ורדו "באירלנד מחפשי מודל כלכלי" ‪www.nrg.co. 10.10.2008 nrg‬‬
‫‪.il/online/16/ART1/797/601.html‬‬
‫בהקשר הגלובלי אפשר להזכיר את חברת הביטוח הגדולה בעול‪ ,AIG ,‬את חברת המכוניות‬
‫האמריקנית הגדולה ביותר שהייתה פע החברה הגדולה בעול‪ ,General Motors ,‬את חברת‬
‫הברוקרי הענקית ‪ ,Merrill Lynch‬את קבוצת הבנקאות של ‪ City Bank‬ואת בנק ההשקעות הענק‬
‫‪ ,Lehman Brothers‬שכול נהפכו – ע רבבות חברות נוספות‪ ,‬גדולות וקטנות – חדלות פירעו‪.‬‬

‫בי המוסדות שנפגעו קשות מ המשבר נמנית ג האוניברסיטה העברית‪ ,‬שמחקר זה נכתב עבור אחד‬
‫מכתביהעת שלה‪ .‬תכניות שלמות של אוניברסיטה זו קרסו לגמרי ובה‪ ,‬בי היתר‪ ,‬מכו שפינוזה‬
‫המסונ למדעי הרוח ותכנית הכשרת הדוקטורנטי היוקרתית של המרכז לחקר הרציונליות‪.‬‬

‫משפטי מ תשע"א‬

‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬

‫זה הוא בעל אופי טכני‪ .‬פרק ב' הוא סקיצה מהירה המתמקדת באסטרטגיות הפעולה של‬
‫השחקני שגרמו את המשבר‪ .‬בפרק זה אטע כי אעלפי שאיש לא חפ בהתחוללותו‬
‫של האסו‪ ,‬סביר מאוד להניח כי הסיכוני שהתממשות גררה אותו הובאו בחשבו‪,‬‬
‫ולפי כל הסימני – תו בחירה חופשית להתעל מקיומ‪ 6.‬הסבר זה מבוסס על ניתוח‬
‫כלכלי של החלטות ניהוליות וא הוא קצר‪ .‬דומני כי שני ההסברי הללו – הכלולי‬
‫בפרקי א' וב' – אינ מחדשי הרבה ביחס לתובנות שהמומחי לעניי כבר הבינו‬
‫והפנימו‪ ,‬וה מובאי כא רק כדי להניח את היסודות להסבר השלישי‪ ,‬הכלול בפרק ג'‬
‫להל‪ ,‬שהוא לב החיבור‪.‬‬
‫פרק ג' זה הוא מעי רקוויא‪ ,‬או שירת נכאי‪ ,‬לאתוס הקפיטליסטי היש שהיה‬
‫ואיננו עוד‪ .‬בפרק זה אתעד את הטענה שהקפיטליז היש ינק את הכוחות שהניעו אותו‬
‫מתורות מוסר עמוקות‪ ,‬ומניע ההתעשרות האישית של סוכני השוק לא שימש בו אלא‬
‫מרכיב אחד ולאו דווקא מרכזי‪ .‬תורות מוסר אלה היו חלק מחינוכ של אבות כלכלת‬
‫השוק המודרנית‪ ,‬וה הניחו אות כמובנות מאליה‪ .‬כ בדר כלל‪ ,‬וכ במיוחד במקרה‬
‫של הנביא המרכזי של כלכלת השוק המודרנית – אד סמית‪ ,‬שניסח בסו המאה‬
‫השמונהעשרה את העקרונות שנחשבי לקנוניי עד עצ היו הזה‪ .‬רבי מפרשי את‬
‫חיבורו של סמית ‪ 7˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬כאילו נטע בו שא רק ישקוד כל אחד מפרטי החברה‬
‫על השאת תועלתו האישית‪ ,‬יביא הדבר ברכה ושגשוג לחברה כולה‪ .‬במובני מסוימי‬
‫פרשנות זו היא לגיטימית ויש לה סימוכי כלשה בכתיבתו של סמית; א סמית‪ ,‬כמו כל‬
‫אחד מאתנו‪ ,‬לא היה יכול וא לא חפ להתנתק ממורשתו התרבותית‪ ,‬ולכ הטפתו‬
‫להשאת התועלת האישית לא יכולה להתפרש אלא על רקע מורשת זו‪ .‬בפרק ג' אתחקה‬
‫אחר המקורות שמה שאב סמית את השראתו‪ ,‬ושללא הבנת אי תורתו מגלה אלא‬
‫טפח אחד מתורת חיי שלמה‪ .‬מקורות אלה יוצרי סינתזה מופלאה בי תורת הסטואה‬
‫הקלאסית‪ ,‬תאולוגיה כלכלית נוצרית )ה בגרסתה הקתולית וה בזו הפרוטסטנטית(‬
‫ועקרונות של הגות ההשכלה הסקוטית של תקופתו‪ ,‬שהוא היה מראשי דובריה‪ .‬שחקני‬
‫שוק רבי החיי בינינו היו‪ ,‬בנקאי ואילי ממו‪ ,‬טייקוני ואוליגרכי‪ ,‬לא ינקו‬
‫ממורשתו הרוחנית של אד סמית ומעול לא נחשפו א לא לאחד ממרכיביה‪ .‬עבור‬
‫רבי מה‪ ,‬תורת החיי העסקית שלה פסחה ועודנה פוסחת על ההנחות הסמויות‪,‬‬
‫המוסריות‪ ,‬שאפיינו את הגותו של סמית‪ .‬הטענה המרכזית של חיבור זה היא שהמנגנו‬
‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫השוו לס' ‪ 20‬לחוק העונשי‪ ,‬התשל"ז‪ ,1977‬ס"ח ‪ ,864‬המגדיר "כוונה פלילית" כבאה לרבות עשיית‬
‫פעולה תו ידיעת תוצאותיה‪ ,‬ג א העושה לא חפ כי תוצאות אלה תתרחשנה‪ .‬די לנו בהשוואה זו‪,‬‬
‫בלי לחוות דעה בשאלה א נעברה עלידי מא דהוא עבירה פלילית‪ .‬גדר הספקות נובע מ הספק א‬
‫בוצע מעשה אסור עלפי המשפט הפלילי )‪ (actus reus‬שבלעדיו אי‪ ,‬כמוב‪ ,‬כל עבירה‪.‬‬
‫‪ADAM SMITH, AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS‬‬

‫)‪) (Harmondsworth: Penguin books, 1776‬להל‪ .(THE WEALTH OF NATIONS :‬ספר זה תורג‬
‫כמעט לכל לשו‪ ,‬כולל ללשו העברית‪.‬‬

‫‪357‬‬

‫אוריאל פרוקצ'יה‬

‫משפטי מ תשע"א‬

‫שהותווה ב‪ – ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬שבאמצעותו אפשר להמיר את תועלתו האישית של כל‬
‫שחק לתועלת החברתית המצרפית – לא יכול לתפקד מחו למסורת התרבותית‬
‫והמוסרית שהונחה כמובנת מאליה בכתביו של סמית‪ .‬ההתעלמות מתובנה זו היא הסיבה‬
‫העמוקה לכישלונה של כלכלת השוק בימינו‪ .‬להבדיל משני ההסברי הראשוני‪ ,‬הטיעו‬
‫בפרק ג' אינו טריביאלי ואינו ידוע לכול‪ .‬אינני סבור כי חיבור זה‪ ,‬ועוד רבי כמותו‪,‬‬
‫יגרמו לשחקני השוק הרלוונטיי להפו את עור ולהידמות להוגי כלכלת השוק של‬
‫פע‪ .‬האתגר כבר אינו שלה אלא של המערכת הרגולטורית‪ .‬תכליתה של הרגולציה‪ ,‬כפי‬
‫שיובהר בפרק הסיכו‪ ,‬הוא פרק ד'‪ ,‬היא להביא נתו זה בחשבו ולהיער על בסיס‬
‫ההנחה ששחקני השוק אינ מפנימי ואינ מביני כלכלת שוק אמיתית מהי‪.‬‬

‫א‪ .‬מה השתבש בשוק המשכנתאות האמריקני וכיצד נוצרה‬
‫המערבולת שסחפה אל תוכה את כל המשק?‬
‫עי הסערה התגבשה בשוק המשכנתאות האמריקני‪ .‬בעבר‪ ,‬הענקת אשראי כנגד משכנתה‬
‫נחשבה לעסק בטוח‪ .‬לוות שלא עמדו בהחזרי החוב שלה היו צפויות לעיקול ומכירה‬
‫של הנכס ששימש בטוחה לחוב‪ .‬ערכה של הבטוחה עלה באופ ניכר על שווי ההלוואה‪.‬‬
‫בהתקיי התנאי הזה יכול היה הבנק המלווה להיפרע את מלוא חובו באמצעות מימוש‬
‫הבטוחה ועוד להותיר עוד לחייבת‪ 8.‬בנקי למשכנתאות עשו עסקי מצויני ברמת‬
‫סיכו נמוכה‪ ,‬אול מאז ועד היו התחוללו שלוש תמורות בשוק המשכנתאות‬
‫האמריקני‪ ,‬שסחפו את העול כולו למשבר עצו ממדי‪ .‬התמורה הראשונה היא‬
‫שהבנקי למשכנתאות‪ ,‬בלהיטות להרחיב את עסקיה ולהעצי את רווחיות‪ ,‬נאותו‬
‫להעמיד לרשות החייבות סכומי אשראי שכיסו את מלוא ער הבטוחה ולעתי קרובות‬
‫א עלו עליה‪ .‬מיליוני חייבות קיבלו אשראי של כ‪ 110%‬משווי המקרקעי ששימשו‬
‫‪8‬‬

‫‪358‬‬

‫ג בישראל המצב נראה די מדאיג א כי היחס בי גודל ההלוואה לשווי הנכס מעול לא הגיע‬
‫לממדי האמריקניי‪ .‬לפי הוראה ‪ 311‬להוראות ניהול בנקאי תקי של המפקח על הבנקי‪ ,‬הרגולציה‬
‫נעשית בעיקרה עלפי כללי הלימות ההו‪ .‬בנקי למשכנתאות נדרשו לשמור על יחס כפול של‬
‫הלימות הו )‪ 9%‬לעומת ‪ (4.5%‬א שווי הנכס נפל מ‪ 60%‬מגובה ההלוואה‪ ,‬ומ‪ 80%‬א הנכס היה‬
‫מבוטח ב"ביטוח משכנתה" בחברת ביטוח חיצונית‪ .‬ביטוח משכנתה נפו הוא חוזה ביטוח הערב‬
‫לפני הבנק המלווה להחזרי הלוואה של החייב‪ .‬משמעות החיוב היא שא בהליכי מימוש המשכנתה‬
‫מתקבל סכו כס קט מיתרת החוב העומד לפירעו באותה עת‪ ,‬חברת הביטוח משלימה את החסר‬
‫כלפי הבנק המלווה‪ .‬בפועל‪ ,‬עד פרו המשבר‪ ,‬ניתנו בישראל הלוואות עד שיעור של ‪ 95%‬מער‬
‫הנכס שבוטח בחברת ביטוח חיצונית‪ ,‬א שיעור זה פחת במידה ניכרת לאחר פרו המשבר‪ .‬ראו‬
‫יהודה שרוני "‪ 55%‬ממקבלי הלוואות המשכנתה מעדיפי ריבית פריי" ‪18.12.2008 nrg‬‬
‫‪" ;www.nrg.co.il/online/16/ART1/827/067.html‬הבנקי בלח‪ ,‬שיעורי המשכנתאות ממשיכי‬
‫לצנוח" ‪.www.nadlanplus.com/news/467 10.11.2008 Nadlanplus‬‬

‫משפטי מ תשע"א‬

‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬

‫בטוחה‪ 9,‬כ שיכלו לנצל את יתרת הכס לצריכה פרטית כעולה על רוח א שלא הייתה‬
‫קשורה לעסקת מימו המקרקעי‪ .‬כתוצאה מכ גבר הסיכו שרב על המלווי‪ ,‬כי שולי‬
‫הביטחו בהליכי למימוש הבטוחה כבר לא היו קיימי מיומה הראשו של העסקה‪.‬‬
‫התמורה השנייה של שוק המשכנתאות האמריקני הייתה שבהרבה מאוד מקרי הוגדרו‬
‫יחסי הבנק המלווה והחייבת הלווה כיחסי "ללא זכות חזרה" )‪10.(non-recourse‬‬
‫פירושה של תניה זו הוא מת אופציה ללווה לחדול לשל את החוב א א נאותה לוותר‬
‫על הנכס המשמש בטוחה ולהעבירו לבעלותו של המלווה )בלשו הע‪" :‬להחזיר את‬
‫המפתחות לבנק"(‪ 11.‬מימושה של אופציה זו בידי הלווה שומט‪ ,‬עלפי תנאי ההסכ‪ ,‬את‬
‫יתרת החיוב להחזיר את ההלוואה‪ ,‬ללא קשר לשווי המקרקעי ששימשו בטוחה‪ .‬אפשר‬
‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫שאפשר מצב זה וא הוביל לו הייתה החקיקה האמריקנית הייחודית לנושא שנועדה לאפשר‬
‫מה ִ‬
‫לבעלי הכנסה נמוכה לרכוש מקרקעי למגורי בלי שיידרשו להעמיד הו ראשוני )‪(down payment‬‬
‫כמקדמה למלווה‪ .‬התכנית החלה בשנת ‪ 2003‬בחקיקת ‪The American Dream Downpayment‬‬
‫)‪ ,Assistance Act, 42 U.S.C.S. §12701 (2003‬שקבע כי הממשל הפדרלי יעניק מימו בס כולל‬
‫של ‪ 200‬מיליו דולר לשנה )בי השני ‪ (20072004‬שישמשו כדי להעניק סיוע במימו המקדמה‬
‫הנדרשת בעת לקיחת משכנתה לרכישת בית מגורי‪ ,‬בכפו לתנאי הזכאות שנקבעו )שהתייחסו‬
‫בעיקר לרמת הכנסה נמוכה ולהיעדר רכוש(‪ .‬לכל פרט או משפחה שעמדו בתנאי הזכאות נית מענק‬
‫בס של ‪ 10,000‬דולר או ‪ 6%‬מגובה סכו הרכישה של המקרקעי‪ ,‬לפי הגבוה מבינה‪ .‬בשנת ‪2004‬‬
‫הורחבה התכנית בחקיקת )‪ The Zero Downpayment Act, H.R 3755, 108th Cong. (2004‬שלפיה‬
‫התאפשר לזכאי לקבל משכנתה בשיעור מימו של יותר מ‪ 100%‬ממחיר הרכישה של המקרקעי‬
‫)כ שזו תממ ג את ההוצאות הנלוות לרכישה לרבות סכו הפרמיה על ביטוח המשכנתה(‪ .‬הביטוח‬
‫עצמו נית עלידי סוכנות השיכו הפדרלית )‪ .(Federal Housing Administration‬ראו פרסו של‬
‫‪www.hud.gov/offices/cpd/affordabl :U.S. Department of Housing and Urban Development‬‬
‫‪ ;ehousing/programs/home/addi‬וכ ראו ‪Ronald Utt, Congress's Risky Zero Down Payment‬‬
‫‪Plan Will Undermine FHA's Soundness and Discourage Self-Reliance, Heritage‬‬
‫‪Foundation WebMemo No. 529, 2004 www.heritage.org/Research/Reports/2004/07/‬‬
‫‪Congresss-Risky-Zero-Down-Payment-Plan-Will-Undermine-FHAs-Soundness-and-Disco‬‬
‫‪.urage-Self-Reliance#_ftn1‬‬
‫‪Andra C. Ghent and Marianna Kudlyak, Recourse and Residential Mortgage Default:‬‬
‫‪Theory and Evidence from U.S. States (Federal Reserve Bank of Richmond, Working‬‬
‫‪.Paper No. 9-10, 2009), available at www.fhfa.gov/webfiles/15051/website_ghent.pdf‬‬

‫‪ 11‬יחסי הלוואה ללא זכות חזרה היו נפוצי מאוד במדינות ברחבי ארצותהברית; המפורסמת שבה‬
‫היא קליפורניה‪ .‬לכאורה אפשר היה לחשוב כי הבנק המלווה יתמחר את אופציית ‪) put‬קרי‪ :‬האופציה‬
‫למכור לבנק נכס במחיר קבוע מראש( במחיר ההלוואה ויגבה פרמיה נאותה עבור הסיכו הכרו‬
‫בכ‪ .‬המציאות הוכיחה שלא כ היו פני הדברי‪ .‬למודל המסביר מדוע למלווי יש תמרי לתמחר‬
‫במחיר נמו מדי את הסיכו הכרו באופציית ‪ put‬ראו‪ ,‬למשל‪Andrey Pavlov & Susan Wachter, ,‬‬
‫& ‪Robbing the Bank: Non-recourse Lending and Asset Prices, 28 J. REAL ESTATE FIN.‬‬
‫)‪ .ECON. 147 (2004‬ראוי לשי לב לכ כי מאמר זה פורס כארבע שני לפני פרו המשבר‪.‬‬

‫‪359‬‬

‬הנפיקו‬ ‫‪ 12‬עמדתי על כ במאמרי "מושג ותיאוריה בתורת האישיות המשפטית" ‪ ËÙ˘Ó ÈÂÈÚ‬יז ‪.org/publications/review/06/01/ChomPennCross.‬התמורה‬ ‫השלישית היא הדרמטית ביותר‪ .‬למשל‪Paul Krugman. כמו כ חלו תמורות בדיני המס‬ ‫הפדרליי‪ .‬עיצובה החוזי של‬ ‫העסקה כהלוואה ללא זכות חזרה והמאפייני הפיננסיי של שוק הסיכוני הגבוהי –‬ ‫היה ברור לכל ברבירב כי לווות רבות לא תוכלנה להמשי לשרת את החוב ותחזרנה‬ ‫את המפתחות לבנק‪ .TIMES op ed.‬בי היתר נעשתה‬ ‫שאפשר לספקי האשראי‬ ‫ליברליזציה בדיני הריבית האמריקניי שביטלו את איסורי הנש – מה ִ‬ ‫לגבות ריביות דיפרנציאליות גבוהות בשוק הסיכוני הגבוהי.‬א בעבר בדקו הבנקי למשכנתאות היטב את איתנותה‬ ‫הפיננסית של כל לווה כדי לוודא כי תוכל לעמוד בהחזרי החוב‪ .‬על שו מה הסכימו אפוא הבנקי למשכנתאות לתנאי אשראי‬ ‫מסוכני כאלה?‬ ‫פתרו התעלומה טמו בתופעת האיגוח )‪ .‬‬ ‫‪.(1992) 167‬‬ ‫‪ 13‬באופ פרדוקסלי‪ .‬ה‪ .‬שאפשרו ניכוי ממס של ריבית על חיובי משכנתה א לא אפשרו ניכוי ממס של ריבית על‬ ‫חיובי אחרי – מה שהגדיל את הביקוש לאשראי בשוק המשכנתאות‪ . The Evolution of the‬‬ ‫‪Subprime Mortgage Market.‬ג תניה זו מעצימה את הסיכו הרוב על המלווי‪ .prime market‬שכבר נסקרו לעיל‪ . LOUIS REV.stlouisfed.‬בשני האחרונות ה‬ ‫חדלו מנוהג זה והסכימו להעמיד אשראי ג ללווות מפוקפקות מבחינה פיננסית כגו‬ ‫כאלה שאי לה הכנסה קבועה או מקו עבודה קבוע‪ 13.‬כ‬ ‫שאצרו בבעלות חובות מגובי משכנתה של מיליוני בעלות מקרקעי‪ . Mar. Revenge of the Glut.‬כאמור‪ . 88 FEDERAL RESERVE BANK ST.‬ולאחר שתמו כל ההזדמנויות המשובחות יותר‬ ‫)ה”‪ (“prime market‬נאלצו המשקיעי להפנות את השקעותיה לאפיקי אטרקטיביי פחות‪ .‬במשכנתאות – לחברות איגוח שנוצרו‬ ‫במיוחד לצור זה‪ .‬לסקירה מקפת בנושאי אלה‬ ‫ראו ‪Souphala Chomsisengphet & Anthony Pennington-Cross.available at research.‬תפנית זו יצרה פריחה גדולה‬ ‫בשוק מסוכ במיוחד )‪ .‬חברות האיגוח קנו תיקי הלוואות מבנקי למשכנתאות רבי‪ ..‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫לפרש תניה זו כמעי "אחריות מוגבלת" של אישיות משפטית לאתאגידית‪ . NEW YORK .subprime mortgage market‬ולהל "שוק הסיכוני הגבוהי"(‪.‬על‬ ‫תופעת שוק הסיכוני הגבוהי ראו‪ .(securitization‬הבנקי למשכנתאות סיחרו‬ ‫את תיקי ההלוואות שלה – המגובות‪ . 1.pdf‬‬ ‫‪360‬‬ .‬‬ ‫שפע זה הניב עודפי מזומני ששיוועו להשקעה‪ .‬‬ ‫הסיבות לפריחתו של שוק הסיכוני הגבוהי ה רבות ומגוונות ולא כא המקו‬ ‫להתעכב עליה בהרחבה‪14.‬המיוצרת‬ ‫מכוח הסכ בי אותה אישיות משפטית )הלווה בעלת המקרקעי( לבי הזולת )הבנק‬ ‫המלווה בעל הבטוחה(‪ 12.‬היו‬ ‫גורמי נוספי שהאיצו את עניינ של המלווי בשוק הסיכוני הגבוהי‪ .‬‬ ‫‪. 31 (2006).‬‬ ‫בהינת שלושת המאפייני הללו של שוק המשכנתאות האמריקני – קרי‪ :‬שיעורה‬ ‫הגבוה של ההלוואה )ביחס לשווי של הנכס המשמש כבטוחה(‪ .‬מצד‪ . 2009‬‬ ‫‪ 14‬מלבד עוד המזומני והרוויה בשוק המשכנתאות של ‪ .‬חיזורי המלווי אחרי לוות מסוכנות נבעו דווקא מ השפע הכלכלי שקד למשבר‪.

‬במציאות נעשו עוד כמה מהלכי כדי‬ ‫להקטי את הסיכו‪ .‬הציבור מצידו‬ ‫אול להניח כי אי לו מה לחשוש לגורל כספו‪ :‬לאור הפיזור הרב כביכול של ההלוואות‬ ‫מגובות המשכנתה של החברה המאגחת‪ .‬למשל‪. STEWART C.‬בפרק ‪ 7.5 (8th ed.‬להמשי לשרת את החוב מאשר לוותר על ערכו המאמיר של הנכס‬ ‫‪ 15‬תופעת האיגוח כשלעצמה היא תופעה לגיטימית וקדמה בהרבה לבועת המקרקעי שהתפוצצה בשוק‬ ‫הסיכוני הגבוהי‪ .‬החלטה זו‬ ‫מפחיתה מ האטרקטיביות של כל סוגי ההשקעה בבורסה באופ סיסטמי ולכ סוג זה של‬ ‫סיכו אינו נית לפיזור‪17.‬מכוני "סיכוני ממוקדי פירמה" )‪ . FINANCIAL ASSETS POOLS.(firm specific risks‬יש סיכוני‬ ‫שאינ ממי זה‪ .‬א הממשלה מחליטה להגדיל את המיסוי על רווחי בורסה‪ .‬‬ ‫מי שמחזיק בתיק מניות של חברות מסקטורי שוני )למשל‪ :‬מקרקעי‪ .‬הכולל שכבות סיכו אחדות‪ . AND‬‬ ‫)‪. SECURITIZATION: STRUCTURED FINANCING.‬של חליפיה תאגידי האיגוח ושל בעלי הקצה‬ ‫– קרי‪ :‬הציבור שהשקיע בתאגידי האיגוח – יהיה בכי טוב‪ .‬‬ ‫‪ 17‬ראו‪ .(diversification‬‬ ‫לאופטימיות הזו של הציבור לא היה כל בסיס בתאוריה המימונית‪ .‬שאי ביניה‬ ‫תלות סטטיסטית‪ .‬וה משותפי לשוק כולו )‪ .‬‬ ‫ירידה בערכ של מניות של תאגידי המשתייכי לסקטורי אחדי מקוזזת עלידי גורל‬ ‫השפיר יותר של המניות האחרות המיוצגות באותו תיק‪ .5‬בספר הקלאסי של & ‪RICHARD A.‬סיכוני ממי זה‪ .‬לשו אחרת‪ :‬ג יתרת הסיכו הנובעת מגודל החוב‪.‬למשל‪ .‬בעלות המקרקעי תעדפנה‪.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫ניירות ער לציבור )בדר כלל איגרות חוב ומכא המינוח "איגוח"(‪ 15.‬למשל‪ .‬למשל‪ .‬‬ ‫פיננסי ומלונאות( יכול לקוות כי האטה זמנית באחד הסקטורי הללו )למשל‪ :‬ביטוח(‬ ‫לא תשפיע על היק העסקי בסקטורי אחרי )למשל‪ :‬מלונאות(‪ .‬סיכו פלוני נית‬ ‫לפיזור א – א רק א – הסתברות התממשותו אינה תלויה סטטיסטית בהסתברות‬ ‫התממשות של סיכוני אחרי המיוצגי באותו תיק השקעות )"פורטפוליו"(‪ .‬‬ ‫א רק תוכלנה‪ .‬הרעיו העומד מאחורי שיטת השכבות הוא שנייר ער מובנה שמרכיביו גזורי מתיקי‬ ‫משכנתאות רבי‪ .‬היה נהוג לגזור מתיקי משכנתאות רבי מעי "שכבות סיכו"‬ ‫)‪ – (tranches‬כלומר‪ :‬מרכיבי מסוכני יותר ומסוכני פחות הקשורי לאות תיקי – ואז להרכיב‬ ‫באופ מלאכותי ניירות ער מובני )‪ (structured securities‬שכל אחד מה בנוי משכבות סיכו‬ ‫אחדות‪ .‬תעשיה‪ .‬‬ ‫כ‪ .‬הוא פחות מסוכ מנייר ער הצמוד ליכולתו של לווה‬ ‫יחידה להחזיר את חובה‪.‬כ‪ .ASSET-BACKED SECURITIES (Ann Taylor Schwing ed.‬ההפסדי שייגרמו עקב כ יקוזזו עלידי רווחי שיופקו מ‬ ‫הלווות שתמשכנה לשרת את החוב‪ .‬בנתוני כאלה‪. 2005‬‬ ‫‪361‬‬ . 2006‬‬ ‫‪ 16‬שיטת פיזור הסיכוני מתוארת בטקסט בצורה סכמטית בלבד‪ . PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE §7.systemic risks‬להל‪" :‬סיכוני סיסטמיי"(‪..‬ביטוח‪. BREALEY. 2nd ed.‬האמי הציבור שג א לווות רבות לא‬ ‫תעמודנה בהחזרי החוב‪ .‬‬ ‫מאופיו כחוב ללא זכות חזרה ומשוק הסיכוני הגבוהי ניתנת לפיזור )‪16.‬גורל של הבנקי למשכנתאות‪ . MYERS‬‬ ‫)‪.FRANKLIN ALLEN.‬‬ ‫כל טירו פיננסי יכול היה לשער כי כל עוד ימשיכו מחירי המקרקעי הממושכני‬ ‫להאמיר‪ .‬על תופעת האיגוח באופ כללי אפשר ללמוד מחיבורה המקי של ‪TAMAR‬‬ ‫‪FRANKEL.

Dr.C.‬א א יהיה לאל ידה‬ ‫להמשי ולשרת את החוב‪ 18. House of‬‬ ‫‪Representatives Committee on Financial Services. CFA. עול שבחר בשעתו להתעל מניתוחי העומק שלו‬ ‫שותה עתה בצמא כל מילה ממוצא פיו‪ . .com/2008/08/17/magazine/17pessimist-t.‬כדאי לה להחזיר את‬ ‫המפתחות לבנק‪ .‬‬ ‫תעלול פונזי בכיכובו של הארכיפושע ברנרד מיידו – נחזו מראש והתראות אי ספור על קיומ‬ ‫דווחו לרשות ניירות הער האמריקנית שבחרה להתעל מה‪ . 4.‬כשער הנכס צונח אל מתחת לשווי החוב לבנק‪.‬יהודי ממוצא איראני שגדל באיסטנבול‪ .‬ג השערוריות הגדולות שנלוו למשבר הגדול – כמו‪ .‬ראו ‪Testimony of Harry Markopolos.‬או אז ג א הלווה היא כשרת פירעו לחלוטי‪ . THE NEW YORK TIMES MAGAZINE. 2.‬לפרטי ביחס לנבואותיו של רוביני‪ .‬‬ ‫‪ 18‬לש המחשה נתאר לעצמנו כי לווה פלונית קיבלה הלוואה בס מיליו דולר כנגד משכנתה על נכס‬ ‫שירד בערכו לחצי מיליו דולר‪ .‬‬ ‫‪Chartered Financial Analyst.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫שברשות..S.nytimes. Report Details How Madoff’s Web‬‬ ‫‪Ensnared S.html‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪2008.‬למשל‪Stephen Mihm.‬האנליסט הפיננסי הארי‬ ‫מרקופולוס פענח את שיטת הפעולה של מיידו עוד בשנת ‪ 2001‬ולא חדל להתריע על כ בפני רשות‬ ‫ניירות הער‪ .‬‬ ‫‪15.‬למשל‪ .edu/events/09_MOT-markopols/markopolos_020409.‬טהר‪ .nytimes.‬שלא עשתה דבר בעניינו‪ .‬‬ ‫איאפשר אלא לשער כי הוא היה נית לצפייה וג נצפה בפועל‪ 19.ncc.‬ראו‪ .‬‬ ‫נהפ מאז המשבר לגר של הכלכלה העולמית.‬כאשר מספר גדל והול של בעלות מקרקעי "תחזרנה את‬ ‫המפתחות לבנק" ותיפטרנה מ החוב‪ .‬מצבה של לווה כזו שופר מאוד‪ .‬כ‪ .‬‬ ‫אופציית ‪" put‬נכנסת אל תו הכס"‪ .‬דהיינו‪ :‬נוצרת כדאיות כלכלית לממש אותה‪ .business/03madoff. CFE.com/2009/09/03/‬‬ ‫‪.‬למשל‪.pdf‬סיפורו של מרקופולוס‬ ‫מקבל חיזוק מסיפורי רבי אחרי שקובצו ב ‪David Stout. 2009. Aug. Before the U.‬בלשו פיננסית‪ .‬בעלת מקרקעי רציונלית תעדי לוותר על הנכס הממושכ ולהיפטר‬ ‫מ ההלוואה מיד כשגודל החוב יעלה בשיעורו על שווי הנכס‪ .‬להיפטר מ החוב של מיליו דולר‪ .pagewanted=1&_r=1‬רוביני‪ .‬על‬ ‫החברות שבניהול ועל המשק כולו‪.gmu.‬‬ ‫‪ 19‬המפורס באלה שחזו את המשבר לפרטיו הוא פרופ' נוריאל רוביני )‪ (Nouriel Roubini‬מבית הספר‬ ‫למנהל עסקי באוניברסיטת ניויורק‪ .‬תלאביב ומילאנו‪. א א מחירי המקרקעי יתחילו לצנוח יתממש בבתאחת סיכו סיסטמי‬ ‫שאינו נית לפיזור‪ .‬א במקו לשרת חוב של מיליו דולר עליה לשרת‬ ‫חוב של חצי מיליו דולר בלבד‪ .html?_r=2&emc=eta1‬‬ ‫‪362‬‬ . Certified Fraud Examiner.‬‬ ‫?‪www.‬שכול התגשמו כחוט‬ ‫השערה‪ .‬מאחר שתסריט זה אינו חוש תובנה כלכלית או פיננסית חדשה‪.E. Doom.‬‬ ‫‪ .‬יציפו המלווי את שווקי המקרקעי בהיצע גובר‬ ‫והול של נכסי שמומשו בהליכי מימוש משכנתה‪ . THE NEW YORK TIMES Sep.‬עוד היצע זה ידחוס עוד יותר את‬ ‫מחירי המקרקעי כלפי מטה ויגרור גלי נוספי של לווות שתעדפנה להחזיר את‬ ‫המפתחות לבנק‪ . 2009 www. Feb. available at‬‬ ‫‪ .‬ולקחת הלוואה חדשה של חצי מיליו דולר‬ ‫שתאפשר לה לרכוש נכס חלופי שווה ער לנכס שהוחזר לבנק‪ .‬כי‬ ‫עתה היא מתגוררת בנכס שווה ער לנכס הקוד‪ .‬אי סיבה‬ ‫רציונלית להניח כי מי שברשותו אופציה הנמצאת בתו הכס יימנע מלממש אותה‪.‬לאור זאת נשאלת‬ ‫השאלה מדוע החליטו מנהלות של חברות רבות כל כ ליטול את הסיכו על עצמ‪ .

‬סוחרת ממוצעת בשנות השלושי שלה קיבלה‬ ‫משכורת ממוצעת של ‪ 180‬אל דולר‪ .‬אול בשני העשורי האחרוני שכר הממוצע הל ותפח וכבר שהגיע לממדי‬ ‫ענק‪ .nytimes. 2008 www.‬זהו כס גדול‪ .‬‬ ‫ושתיה הטו את מער השיקולי הכולל באופ חד בכיוו של המגמה להתעשר‪.(PAY WITHOUT PERFORMANCE :‬‬ ‫ראו ‪Louise Story.‬‬ ‫התמורה הראשונה נוגעת לגובה השכר‪ .‬ולא רק למנכ"לי של חברות גדולות‪.2006‬שאליה מתייחסי המספרי‬ ‫הנ"ל‪ .com/2008/12/18/business/18pay.html‬‬ ‫‪363‬‬ .‬המחויבת לפעול לצור יצירת ער מרבי למשקיעי‬ ‫שבשמ ה פועלות‪ . THE NEW YORK‬‬ ‫‪.‬ולפיכ סביר להניח כי תמהיל השיקולי‬ ‫המדריכי כל אחת מה שונה מ התמהיל אצל זולתה‪ .‬מדוע‪.‬אול מאז ועד היו הפסידה‬ ‫סכו גדול פי שלושה מ הרווח הנ"ל והגיעה אל ס חדלות פירעו‪ 21.‬הרוויחה מריל לינ' כשבעה וחצי מיליארד דולר‪ . On Wall Street.‬הוא גדול לא רק באופ מוחלט‪ . Dec.‬עוד סביר להניח כי ככל שהעושר‬ ‫החומרי שמדובר בו הוא גדול יותר‪ .‬כלומר‪ :‬להשיא את מידת העושר החומרי שה יכולות להפיק‬ ‫מ התפקיד‪ .‬סוחרת )‪ (trader‬ממוצעת‬ ‫בשנות העשרי שלה קיבלה משכורת ממוצעת של ‪ 130‬אל דולר‪ .TIMES.‬שנקברה תחת הר בונוס ענק בשיעור ממוצע של‬ ‫חמישה מיליו דולר לשנה‪ .‬עד שרבי סבורי שהתופעה מבטאת השחתה של המידות ‪ 20.‬לא נקטו את אמצעי הזהירות הנדרשי?‬ ‫אילו מניעי מעצבי את החלטותיה העסקיות של המנהלות הבכירות? במניעי‬ ‫הללו אפשר למנות‪ . Not Profits.‬כל מנהלת היא עול לעצמו‪ .‬הרצו לשמור על מוניטי וש טוב והאמונה בתיקו עול באופ‬ ‫כללי וביכולת האישית לתרו להיווצרותו‪ . PAY WITHOUT‬‬ ‫)‪PERFORMANCE: THE UNFULFILLED PROMISE OF EXECUTIVE COMPENSATION (2004‬‬ ‫)להל‪.‬בשני‬ ‫האחרונות חלו שתי תמורות מרכזיות במער התמריצי הפועל על מנהלות בכירות‪.‬‬ ‫א כ‪ .‬אלא ג ביחס‬ ‫לרווחיותה של הפירמה לטווח ארו‪ .‬אמנ בשנת ‪ .‬בשנת ‪ 2006‬שילמה מריל לינ' חבילות שכר‬ ‫של ‪ 20‬מיליו דולר ויותר לכל אחד מחמישי נושאי המשרה הבכירי ביותר שלה.‬שורה של מניעי נאצלי כמו רגש החובה המפע בה‬ ‫ביחס לאופ מילוי התפקיד‪ .‬דוגמה מאלפת‬ ‫לממדי השכר ששול למנהלי בארצותהברית‪ .‬‬ ‫היא חברת הברוקראג' הגדולה מריל לינ'‪ . Bonuses.‬שכר הבכירי‪ :‬ניתוח כלכלי של הסיבות למשבר‬ ‫כאמור‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫ב‪ . Were Real.‬ ‫כחמישי נושאי משרה נוספי גרפו יותר ממיליו דולר לשנה‪ .‬שרופדה בבונוסי‬ ‫בשיעור ממוצע של רבע מיליו דולר‪ .‬כ חלקו היחסי בתמהיל הול ועולה‪ .‬דוגמה מעניינת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫על התופעה באופ כללי עמדו בהרחבה ‪LUCIAN BEBCHUK & JESSE FRIED.‬המנהלות הבכירות מעול לא נזקקו לפת‬ ‫לח‪ .‬בצד מניעי נאצלי אלה מנהלות רבות‬ ‫חפצות לעשות ג לבית‪ .‬המנהלות הבכירות שנטלו את הסיכו לא היו טירוניות פיננסיות ולכ היו יכולות‬ ‫לצפות – ויש לשער שצפו הלכה למעשה – את אפשרות התרחשותו של האסו‪ .‬ללא ספק‪ . 17.

‬כיצד? כידוע‪ .‬ולהפיק רווחי עלידי השבחתה‬ ‫)הכרוכה בפיטורי המנהלות הכושלות(‪ .‬כמוב‪ .‬היש סיבה למבנה שכר זה? לפי האגדה‬ ‫האורבנית הרווחת התשובה חיובית‪ .‬לפני שני רבות היה השכר קבוע וידוע מראש‪ . Executive Compensation at Fannie Mae: A Case Study‬‬ ‫)‪. 30 J.PROPERTY (1932‬‬ ‫‪ 25‬כ‪ .‬למשל‪ .‬זוהר גוש "'בעיית הנציג' כתאוריה מאחדת לדיני תאגידי" ‪¯‡ÈËÏ‡Â‚Ï Ô¯ÎÈÊ ¯ÙÒ‬‬ ‫‪.‬כלומר‪ :‬הוא בא לידי‬ ‫ביטוי רק א תוצאותיה העסקיות של החברה עוברות ס מסוי של רווחיות‪ . THE MODERN CORPORATION AND PRIVATE 24‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫התמורה החשובה השנייה – חשובה יותר מקודמתה – איננה ממוקדת בשיעור‬ ‫התגמול למנהלות אלא במבנהו‪ .‬בארבע השני שבי שנת ‪2000‬‬ ‫ל‪ 2003‬עמדה משכורתו של המנכ"ל על קצת פחות ממיליו דולר לשנה‪ .‬על חשיבות הכוח הממשטר של שוק השליטה באמצעות‬ ‫‪364‬‬ .‬‬ ‫ס כל חבילות השכר השנתיות כמעט הגיעו בממוצע ל‪ 18‬מיליו דולר‪ .of Perverse Incentives.(1996) 239 ‰È'ˆ˜Â¯Ù‬‬ ‫‪ADOLF BERLE & GARDINER MEANS.‬באופציות ובמניות בער ממוצע של‬ ‫‪ 5. CORP. 807 (2005‬‬ ‫‪ 23‬ראו למשל‪ .‬ובתוספות שכר ארוכותטווח בער ממוצע של ‪ 7.‬ענקית האיגוח מגובת המשכנתאות שהגיעה‬ ‫לחדלות פירעו וסחפה עמה רבי וטובי אל ס התהו‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אחרת נוגעת לשכרו של מנכ"ל פאני מיי‪ .‬על מרכזיותה ועל חומרתה עמדו לראשונה ברלי ומינס כבר בשנת‬ ‫‪ 24. Nonperformance Pay and Camouflage.‬דיני החברות גדושי באמצעי המכווני‬ ‫להקהות את עוקצה של הבעיה הזו‪ 25‬וכמוה ג הפרקטיקה התאגידית ‪ 26.‬א היא רופדה‬ ‫בבונוסי בער ממוצע של ‪ 3.‬‬ ‫‪ 26‬דוגמה קלאסית היא הכלי העסקי של הצעות רכש עוינות‪ .275‬מיליו דולר‪ .‬שפונקציית המטרה של התאגיד ושל קברניטיו איננה‬ ‫מתאחדת‪ :‬מנהלות של חברות עשויות להתפתות – ולעתי קרובות ה אכ מתפתות –‬ ‫להעדי את תועלת האישית מטובת התאגיד‪ . 1932‬הבעיה היא‪ .‬והיא מסבירה טוב יותר מדוע ההחלטות הניהוליות של‬ ‫השני האחרונות היו הרות אסו‪ .‬בעיית הבעיות של דיני החברות היא‬ ‫בעיית הנציג‪ 23. L.‬החשש מהתרחשותה של הצעת רכש עוינת ממשטר את המנהלות ומספק לה‬ ‫תמרי חזק שלא להתנהג באורח תתמיטבי‪ .‬שהתפתח בפרקטיקה עוד בטר הוסדרה‬ ‫הסוגיה עלידי החוק‪ .875‬מיליו דולר‪ .75‬מיליו דולר‪.‬וכל זאת עבור‬ ‫ניהול חברה שכישלונה הקולוסלי זעזע את אושיות הכלכלה הלאומית האמריקנית‪22‬‬ ‫ובעקיפי – ג את כלכלת העול‪.‬א‬ ‫בשני האחרונות הרכיב העיקרי של השכר הוא תלויתוצאות‪ .‬דוגמה לכ‬ ‫היא שכרו של מנכ"ל פאני מיי שתואר לעיל‪ . א שומרי הס אינ עוצרי את ה"נציגי" – המנהלות‬ ‫ובעלות השליטה – המשקיעי יכולי לבוא את חשבו באמצעות מערכת חובות הזהירות‬ ‫והאמוני‪.‬המשטר התאגידי מציב שומרי ס המגני על המשקיעי בפירמה מפני שרירות לב או‬ ‫תאוות של המנהלות ובעלות השליטה.‬התנהגות תתמיטבית צפויה לדחוס את מחירי המניות‬ ‫כלפי מטה ולזמ הזדמנות ליזמי זריזי לרכוש את החברה בזול‪ .‬השכר‬ ‫‪22‬‬ ‫ראו ‪Lucian Bebchuk & Jesse Fried.

2008‬‬ ‫ומרוכזי בעיתו „‪ .2009‬תיאר מקרי‬ ‫של חברות ישראליות שהנפיקו אגרות חוב שעקב ביצועיה הכושלי של אות חברות נחתכו בערכ‬ ‫‪365‬‬ .‬למשל‪ .2009 .‬שחר ההצהרות הללו‪.21‬נוס על השערוריה של קבלת בונוסי על הפסדי‪.‬‬ ‫בשנה שבה התשואה למניה עמדה על מינוס ‪ .‬מיליו דולר‬ ‫מתוכו כבונוס‪ .‬בשנה שבה התשואה למניה עמדה על מינוס ‪ .37%‬אדוארד איסדל מקוקה‬ ‫קולה קיבל שכר כולל של ‪ 6. POL.‬מתו זה בונוס של ‪ 0.2‬מיליו דולר‪ .‬איאפשר להתעל מ העובדה הפשוטה שבונוסי למיניה‬ ‫משולמי ביד רחבה ג לחברות מפסידות‪ .‬‬ ‫השכר תלויהתוצאות לא רק אינו מקרב את פונקציות המטרה אלה לאלה אלא א עלול‬ ‫להרחיק אות‪ .‬זה איננו העיקר.‬‬ ‫)‪.‬יו"ר רשות ניירות ער‪ .‬שנישלישי מסכו זה בבונוסי‪.‬דא עקא‪ .4.‬סלקו‪ . 1988‬‬ ‫‪ 28‬כ‪ .‬א כי המספרי מעט יותר צנועי‪ .‬ועוד רבי אחרי‪ .4‬מיליו דולר‪ .‬מתייחסי לשנת ‪.‬מי שמאמי לנרטיב הזה מתפתה להאמי‬ ‫כי שכר גבוה תלויתוצאות איננו "בעיה" אלא להפ – הוא הפיתרו לבעיה‪ :‬הבעיה היא‬ ‫בעיית הנציג והשכר תלויהתוצאות פותר אותה‪ 27.6017‬‬ ‫‪ 29‬הפרסו הבולט ביותר בנושא זה הינו ‪ .‬הציגה תשואה שלילית של ‪ . הטענה העיקרית היא שהשכר תלויהתוצאות מתגמל‬ ‫‪27‬‬ ‫הצעות רכש עוינות עמד לראשונה הנרי מאני‪Henry Manne.‬כ‪ .‬ג‬ ‫בישראל יש לתופעה זו דוגמאות רבות‪ .5‬מיליו דולר‪.‬בהשתלמות השנתית של עורכי הדי באילת ביוני ‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫תלויהתוצאות הוא אמצעי שנולד בפרקטיקה התאגידית במטרה מוצהרת לצמצ את‬ ‫עלויותיה של בעיית הנציג‪ :‬א שכרה האישי של המנהלת תלוי בתוצאות העסקיות‪ . 110 (1965‬‬ ‫לתיאור קצר של טיעו זה ראו למשל‪WILLIAM KLEIN & JOHN COFFEE.‬מתו זה בונוס בשיעור של ‪ 4. ECON.‬הוא קבע כי בדר כלל שכר יהיה שכר‬ ‫קבוע‪ .PAY WITHOUT PERFORMANCE‬לעיל ה"ש ‪.Corporate Control.‬התש"ס‪ .‬למשל‪. BUSINESS .27%‬יש דוגמאות נוספות רבות‪ .4 .‬נוצר‬ ‫לה תמרי אישי להשיא את התוצאות האלה וכ נוצרת התאמה טובה יותר בי פונקציות‬ ‫המטרה של המנהלות ושל החברות שבניהול‪ .2000‬ק"ת ‪.‬למשל‪ .‬על כ עמדו רבי וטובי‪ 28‬ותקצר היריעה מלהזכיר את כול‪29.‬כאשר מחוקק חוק החברות חפ להבטיח את איתלות של דירקטורי חיצוניי‬ ‫)דח"צי( ואת מסירות הבלעדית לרווחתה של החברה‪ .9‬מיליו דולר‪ .8‬מיליו דולר‪ 5.‬לכלל הזה נקבעו חריגי מעטי‪ .‬‬ ‫בראש ובראשונה‪ . 73 J.ORGANIZATION AND FINANCE: LEGAL AND ECONOMIC PRINCIPLES 168 (3rd ed.‬‬ ‫עמוס שפירא השתכר ‪ 1.‬מארק‬ ‫הרד מהיולט פקארד קיבל בשנת ‪ 2008‬שכר כולל של ‪ 6. Mergers and the Market for :‬‬ ‫)‪.‬מ האר ומ העול‪ .1‬מיליו דולר‪ .‬‬ ‫בשנה שבה התשואה למניה הייתה מינוס ‪ 34%‬ויש עוד דוגמאות רבות בארצנו‬ ‫לתופעה ‪ 30.‬כ‪ .‬עובדה זו כשלעצמה שומטת את הקרקע‬ ‫מתחת לטענה שהשכר תפור כדי לתגמל מנהלות בכירות על הצלחות‪ .‬‬ ‫לא מעט חברות ישראליות משלמות בונוסי על רווחי "מפוברקי"‪ .‬התשנ"ט‪ .1.26%‬אברה ביגר‬ ‫ממכתשי אג הרוויח באותה שנה ‪ 1.1999‬ס"ח ‪ 1711‬וכ תקנות החברות )כללי בדבר גמול‬ ‫והוצאות לדירקטור חיצוני(‪ .‬שאי בה כדי להאפיל על הכלל‬ ‫עצמו‪ .‬ששיעורו נקבע בחיקוק‪ .‬בשנה שבה‬ ‫החברה ששילמה לו בונוס זה‪ .¯˜¯Ó‰‬עמ' ‪ .20‬‬ ‫‪ 30‬כל המספרי המובאי בטקסט‪ .‬בהרצאה שנשא פרופ' זוהר‬ ‫גוש‪ .‬ראו ס' ‪ 244‬לחוק החברות‪ .

‬‬ ‫האסטרטגיה הראשונה‪ .‬עתה קל להבי מדוע נטלו כל כ הרבה מנהלות סיכוני לא מחושבי )מבחינת‬ ‫הפירמה( והובילו את המשק למשבר‪ :‬המחזור העסקי הוא כאוטי ואיאפשר לנבא אימתי‬ ‫תשתנה המגמה של מחירי המקרקעי‪ .‬מנכ"לית ישרה‬ ‫תבחר ללא ספק באסטרטגיה א'‪ .‬או שכמו שכתוב בברית החדשה "רוח איתנה א בשר‬ ‫חלש"‪ 34.‬כל מנהלת הייתה יכולה לקוות כי מחירי‬ ‫המקרקעי יפסיקו להאמיר ויתחילו לרדת רק לאחר שהיא תגמור את כהונתה בחברה )או‬ ‫לפחות אחרי שתשלי זמ מה בתו הקדנציה(‪ .‬מניבה למנהלת תוחלת בונוס של עשרה מיליו דולר כפול ‪ 0.‬עתה התאגיד חייב לבחור בי שתי‬ ‫אסטרטגיות עסקיות‪ :‬אסטרטגיה א' צפויה להניב לו תשואה של מיליו דולר לשנה‬ ‫בהסתברות של ‪ 1‬ואסטרטגיה ב' צפויה להניב לו תשואה של עשרה מיליו דולר לשנה‬ ‫בהסתברות של ‪ 0.5‬שווה )‪ (20‬מיליו דולר‪.‬הנחותה מבחינת‬ ‫החברה‪ .‬‬ ‫המנהלות שתקוות נכזבה ראו את המשק מתמוטט ומ הסת הצטערו על כ צער רב‪.‬‬ ‫א לא נדרשו לתרו דבר מכיס כדי להקל על מצוקת המשקיעי‪ .‬מאחר‬ ‫שלא כל המנהלות ה ישרות‪ .‬‬ ‫מתי כו ‪.5‬והפסד של חמישי מיליו דולר לשנה בהסתברות של ‪ .‬כל המנהלות שתקוות מומשה קיבלו את‬ ‫הבונוס שלה בתקופת כהונת ולא נדרשו להחזיר אגורה שחוקה אחת לאחר המפולת‪.‬התמרי להמשי‬ ‫ולהשקיע במסלולי מסוכני לא קהה ג א הבינו והפנימו כי הסיכוני הרלוונטיי ה‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪366‬‬ ‫באופ עמוק.‬‬ ‫זאת להבדיל מהאסטרטגיה הראשונה‪ . תוחלת הרווח של‬ ‫אסטרטגיה ב' היא מינוס ‪ 20‬מיליו דולר לשנה‪ 31‬והיא כרוכה בסיכו‪ 32.‬‬ ‫תוחלת זו מתקבלת מסכו המכפלות הרלוונטיות‪ 10 :‬מיליו דולר כפול ‪ 0.‬האסטרטגיה השנייה‪ .5‬שממנה אי היא מקזזת את‬ ‫תוחלת ההפסד משו שההפסד אינו חל עליה אלא על המשקיעי בחברה‪.‬לשו אחרת‪ :‬א התוצאות ה‬ ‫חיוביות‪ .‬שכ תוחלת השכר תלויהתוצאות באסטרטגיה א' היא אפס ואילו‬ ‫תוחלת השכר תלויהתוצאות של אסטרטגיה ב' היא חמישה מיליו דולר לשנה‪ 33.‬‬ ‫ובכיריה תבעו לעצמ בונוסי על "הצלחות"‪ .‬מבנה שכר מעי זה מתמר את המנהלות ליטול סיכוני לא סבירי וא‬ ‫לסכ אגב כ את החברות שבה ה מועסקות ובעקיפי – את המשק כולו‪ .5‬תוחלת‬ ‫הרווח מאסטרטגיה א' היא מיליו דולר לשנה ואי היא כרוכה בסיכו.‬יש לצפות כי רבות מה תיכנענה לתמרי ותעדפנה לבחור אסטרטגיות עסקיות‬ ‫פסולות‪ .‬שהיא המיטבית מבחינת החברה‪ . א ה שליליות‪ .‬אול התמרי האישי שלה הוא לבחור דווקא‬ ‫באסטרטגיה ב'‪ .41‬‬ . חברות כושלות אלה שבו ורכשו את האג"חי מ הציבור במחירי הפסד )לציבור(‪.5‬ועוד )‪ (50‬מיליו דולר‬ ‫כפול ‪ 0.‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫מנהלות על הצלחות א אינו קונס אות על כישלונות‪ .‬המבטיחה מיליו דולר לשנה ללא נטילת הימורי‪.‬שכ עלה ביד למכור סחורה לציבור ביוקר ולשוב‬ ‫ולרכוש אותה סחורה מ הציבור בזול‪.‬המשקיעי בפירמה משלמי‬ ‫את החשבו‪ .‬להל דוגמה‬ ‫מספרית‪ :‬נניח כי תאגיד פלוני התחייב לשל למנכ"לית שלו בונוס בשיעור של ‪10%‬‬ ‫בעד כל רווח העולה בשיעורו על מיליו דולר לשנה‪ .‬מניבה למנהלת תוחלת בונוס בשיעור אפס‬ ‫כי הרווח אינו חוצה את הס המזכה את המנהלת בבונוס‪ .0.‬המנהלות מתוגמלות בהתא.

‬‬ ‫הרגולטור הגרמני החליט על הוראות חדשות‪ .‬‬ ‫‪367‬‬ .1‬דברי רקע כלליי‬ ‫בהינת השערתי שהמשבר נגר בכוונה תחילה‪ .‬המשבר נגר בשל אופיי של שוקי המקרקעי )כפי שראינו בפרק א'( ובשל‬ ‫התמריצי השליליי של המנהלות הבכירות )כפי שראינו בפרק הנוכחי(‪ 35.‬השאלה המתבקשת היא מדוע בחרו לעשות כ‪ .‬השקידה על השאת עושר פרטית יכולה אפילו להיתפס כחיונית‬ ‫‪ 35‬תובנה זו החלה לחלחל אל קווי המדיניות המעשיי של רגולטורי ברחבי העול‪ .‬לכאורה התשובה פשוטה‪.‬ההסבר התרבותי‬ ‫‪ .‬הבונוסי לא יבשילו לתשלו אלא‬ ‫לאחר כמה שני ולאחר שיובהר שהרווחי לא קוזזו עלידי הפסדי מאוחרי‪ .‬‬ ‫כלכלת השוק מבוססת כביכול על ההנחה שאי כל רע בכ שפירמות ומשקי בית ישקדו‬ ‫על השאת עושר בלי להתייסר בחיבוטינפש מיותרי המתייחסי להשפעת‬ ‫התעשרות על הזולת‪ .‬באספקלריה זו‪ .‬גרמניה היא ככל הנראה‬ ‫החלוצה בנושא זה ביבשת האירופית בשל מבנה המשק הייחודי שלה‪ .‬סיבה אפשרית נוספת היא‬ ‫שפירמות גרמניות גדולות ה בדר כלל בבעלות משפחתית‪ .‬ומטבע הדברי בעלי השליטה בפירמות‬ ‫כאלה רגילי לשוות לנגד עיניה את הטווח הארו של ביצועי הפירמות שלה‪ .2‬מיו ‪ 15‬לאוגוסט‪ .‬כי תמיד אפשר לסמו על "היד הנעלמה"‬ ‫הסמיתיאנית שתדע לתרג פעולות המכוונות להשאת רווחי פרטיי להשאתו של הטוב‬ ‫הציבורי‪ .‬לכ‬ ‫התכוונתי כשגרסתי כי המשבר נגר בכוונה תחילה‪ :‬לא מתו שאיפה לחולל את‬ ‫התוצאה המזיקה אלא מתו שאיפה ליטול סיכוני לא מחושבי – א כדאיי למנהלות‬ ‫– תו מודעות לעובדה שהתממשות עלולה להביא את כולנו אל עברי פי פחת‪ .2010‬שלפיה בונוסי‬ ‫של מנהלי בנקי יהיו חייבי להיות מעוגני לטווח הארו של ביצועי הפירמה‪ .‬זה עוד לא‬ ‫הכול.‬שנכנסו לתוקפ ב‪ 1‬בינואר ‪ .‬לפי גישה זו‪ .‬משמעות הדבר היא‬ ‫שג א בתקופת דיווח כלשהי ירשמו הבנקי רווחי נאי‪ .‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫בעלי אופי סיסטמי ואינ ניתני לפיזור‪ .2009 .‬כששועי וגבירי החליטו להיכנע‬ ‫לתמריציה להתעשר אפילו במחיר של חורב כלכלי גמור על סביבת הקרובה‬ ‫והרחוקה‪ .‬החלטת להסב עינ מסבלו של הזולת לא יכולה‬ ‫הייתה להיחשב לא מוסרית או לא חברתית‪ .‬שיפורט בפרק‬ ‫הבא‪.‬לא באמצעות איגוח ולא בכל דר אחרת‪ .‬לדוגמה‪. לא הכול – א די בכ כדי להכשיר את הקרקע להבנת העיקר‪ .‬‬ ‫ג‪ .‬הנה כי‬ ‫כ‪ .‬המנהג שהחל להיות‬ ‫שכיח בי נושאות המשרה הבכירות בבנקי הגרמניי – לתבוע לעצמ ולקבל בונסי המעוגני‬ ‫לטווח הקצר – נתפס בעיני הציבור הגרמני כמעי אמריקניזציה של דפוסי התנהגות גרמניי מהוגני‬ ‫ולכ נוצר כר פורה לפעולה רגולטורית נמרצת‪.‬ראו בעניי זה כתבה‬ ‫שפורסמה ב‪ FINANCIAL TIMES‬בעמ' ‪ .

רבי מגדולי דורנו שותפי לה‪ .‬הנה כי כ‪ . The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.‬מה שבאמת השתבש בתודעת לא היה הצפי‬ ‫על התנודות במחירי המקרקעי וג לא התורה המימונית של תיקי השקעות מפוזרי‪. J.‬שהיה ידוע כאיש טוב ומיטיב בחייו הפרטיי‪ .‬פוזנר דחה‬ ‫במאמר זה גישות חלופיות לתכליותיה של חברות בניאנוש כגו השאתה של התועלת‬ ‫המצרפית בנוסח ההגות התועלתנית‪ .‬שאותו הניח סמית כנתו המוב מאליו‪ . THE‬‬ ‫‪NEW YORK TIMES MAGAZINE. available at www.‬המניחות קיומ של מצוות מוסריות אפריוריות‪ .‬אני‬ ‫‪Richard Posner.‬מי שמפרש אותה כאילו הייתה כזו טומ בשיטה‬ ‫הקפיטליסטית יסודות רעילי‪ .‬פרס כבר בשנת ‪ 1979‬מאמר חשוב שבו הכריז על‬ ‫צבירת נכסי כעל פונקציית המטרה המיטבית עבור כל חברה אנושית‪ 36.colorado. 116 THE ECON.‬כי "היד הנעלמה" יודעת לחולל את פלאיה רק בסביבה של משיאי‬ ‫רציונליי וכוחה היה תש אילו היו שועי המשק חדלי לספור את מעותיה ומניחי‬ ‫לחמלת להסיח את דעת מ העיקר‪ .‬כיצד נוכל לבוא חשבו ע אזובי הקיר – המנהלי של התאגידי‬ ‫שכשלו – על שמילאו את חובת המוסרית כביכול וגרפו לבית ככל שהשיגה החופ?‬ ‫ה שגו‪ .‬להגנתו של פוזנר ראוי לציי כי תורתו איננה מגנה על התעשרות אינדיבידואלית‬ ‫במחיר של חורב מצרפי‪ .‬רי'צרד פוזנר‪ .‬פרשנות נכונה יותר של האתוס הקפיטליסטי‬ ‫קושרת אתוס זה לעול של של נורמות ולתורות מוסר עמוקות שבלעדיה אי לכלכלת‬ ‫השוק תקומה‪ . 1970. C1 (2006‬בדפי הבאי אציע פרשנות אחרת‪.html‬‬ ‫‪ 38‬כלכלני בולטי שמו לב לתופעה שדווקא אלה שעשו את תורת הכלכלה לאומנות נוטי להפריז‬ ‫בהערכה שה מעריכי את ההתעשרות לשמה‪ .‬עצ הצבתו של יעד העושר כאידאל החברתי העליו יוצרת אווירה שבה‬ ‫קל לדלג למסקנה שראוי לחתור אל העושר בכל הנסיבות‪. Sep.‬בדפי הבאי‬ ‫אבליט את הממד שאפיי את הקפיטליז המערבי בתחילת דרכו‪ .‬‬ ‫‪368‬‬ . 8 J.the Study of Economics.‬ממד שהל לאיבוד‬ ‫בעת הזאת‪ .studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.‬הכה הגדול של הגישה‬ ‫הכלכלית למשפט‪ .‬‬ ‫)‪ .edu/‬‬ ‫‪. Utilitarianism.‬בי תורות השוק‬ ‫לבי התשתית התרבותית שמתוכה צמחו‪ .‬בימינו אנו פשתה המחשבה שאפשר לנתק בי הדבקי‪ .‬לח כאריה להגנתה של‬ ‫התזה שלפיה חובת החברתית היחידה של התאגידי הגדולי היא להרוויח כמה שיותר‬ ‫ֵ‬ ‫כס‪ 37. 13.‬חת פרס נובל לכלכלה‬ ‫מילטו פרידמ‪ .‬‬ ‫השתבשה לה ההבנה הבסיסית ביותר של מהות האתוס הקפיטליסטי‪ .‬אבירי השוק החופשי הללו‪ .‬מחשבה זו היא שהולידה את המשבר‪ .‬רוב ייחסו את התופעה לטעמי טכניי כגו הנטייה‬ ‫להצרנה מתמטית של מודלי כלכליי‪ . Economics and Legal Theory.‬הארס הוא רב‬ ‫עוצמה וכולנו משלמי את המחיר‪ 38.(1979‬ע זאת‪ .‬ראו‪ .‬או שיטות מוסר שפוזנר כינה בהכללה גסה‬ ‫"קנטיאניות"‪ .‬כפי שהוכח במהלכו של המשבר הכלכלי‪ .‬‬ ‫‪ 37‬ראו ‪Milton Friedman.‬יש להדגיש כי פרשנות זו של כלכלת השוק איננה‬ ‫רק נחלת של השוטי.‬ממד זה קד בהרבה לתורתו של סמית על היד הנעלמה ושימש לה רקע‬ ‫מקדי‪ .‬סמית מעול לא סבר כי הכלכלה יכולה‬ ‫להתנהל עלפי חוקי הג'ונגל‪ .‬למשל‪Ariel Rubinstein.‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫לאינטרס הציבורי‪ . LEGAL STUD. A Sceptic's Comment on . 103 36‬‬ ‫)‪ .

‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫סבור כי א לא נית דעתנו לבעיה זו‪ .‬אתעכב בקצרה על דברי ההגות שהשפיעו עליו יותר‬ ‫מכול‪ .‬חילונית בהשקפותיה‪ .‬סקירה זו תיער באופ כרונולוגי‪ .‬היא שהיד‬ ‫הנעלמה הסמיתיאנית רחוקה מלהיות אנוכית – כ שהשמועה על אנוכיותה אינה אלא‬ ‫עלה תאנה לתאוות הבצע של שחקני שוק בימינו‪.‬אחתו בתיאור השיח המכונ שניהל סמית ע‬ ‫בני דורו‪ .‬ג א המוטיבציה האישית של כל שחקנית היא אנוכית –‬ ‫‪ 39‬ראו‪ .‬שבה‬ ‫התנהגות אנוכית של שחקניות אינדיבידואליות מסתיימת בסופו של דבר בצורה מיטבית‬ ‫מבחינתה של החברה כולה‪ .‬כידוע‪ . 84 J.‬‬ ‫יכול להסתמ על מערכת השיקולי שתפורט להל‪ .‬שיחוויר‬ ‫לעומת‪.‬בהתא לתארוכ של המקורות שעיצבו את‬ ‫עולמו של סמית‪ .‬‬ ‫‪ .‬בעיקר בגרסתה הרומית‪ .‬‬ ‫אציג תחילה את מהות הרעיו וכיצד אפשר להסיק ממנו כי מותר ואפילו רצוי להרחיק‬ ‫שיקולי מוסר מהתנהגות של שחקני השוק‪ .‬יש נסיבות‪ .‬שתודגמנה מיד‪ .‬למשל‪ .‬כפי שהיא מתבטאת היטב בכתביו של סמית עצמו‪ .‬הוא היה חסיד נלהב שלה‪ . POL.‬אפתח בפילוסופיה הסטואית‪ .‬‬ ‫)·( ‚¯‪‰ÓÏÚ‰ „ȉ ÔÂÈÚ¯ Ï˘ ˙ȯ‚Ï ‰Ò‬‬ ‫מי שמאמי כי רעיו היד הנעלמה מכשיר ואולי אפילו מחייב התנהגות אנוכית בשווקי‪.‬כפי שעולה‬ ‫בבירור מכתביו של סמית‪ .‬ונמשי לחנ דורות של אנשי משק וכלכלה על‬ ‫ברכי הקפיטליז העירו – זה שהפשיטו ממנו את הנורמות ואת הנחות היסוד המוסריות‬ ‫שליוו אותו בראשית דרכו – משברי נוספי יבואו בעקבות המשבר הנוכחי‪ . The Successes and Failures of Professor Smith.‬בראש מורו פרנסיס הצ'יסו וידידו הפילוסו הנודע דייויד י‪ . Stigler.‬מש אעבור למוסר הכלכלי של‬ ‫התאולוגיה הנוצרית‪ . 1199‬‬ ‫)‪. ECON.‬את הדברי הנלהבי )א ג הביקורתיי( שכתב עליו אחד מחתני פרס נובל לכלכלה‪:‬‬ ‫‪George J.‬כאשר‬ ‫מביאי עובדות אלה בחשבו אפשר לעצב מחדש את רעיו היד הנעלמה באופ אחר‬ ‫לחלוטי‪ .(1976‬‬ ‫‪369‬‬ .2‬אד סמית‬ ‫)‡( ‪‰Ó„˜‰‬‬ ‫רבי סבורי כי כלכלת השוק מבוססת על רעיו ה"יד הנעלמה" בכתיבתו של סמית‪39.‬מיד לאחר מכ אבליט כמה עובדות‬ ‫המתייחסות למכלול עבודתו של סמית‪ .‬שמה אפשר להסיק על קיומה של סתירה‬ ‫לכאורה בי הגרסה האנוכית של רעיו היד הנעלמה לבי מה שבאמת חשב סמית‪ .‬ואסביר כיצד חלחלו רעיונות תאולוגיי‬ ‫אלה אל תו ה"אני מאמי" של אחד מראשי הוגי! של תנועת ההשכלה )‪(Enlightenment‬‬ ‫שהייתה‪ .‬כדי לעמוד על מבנה אישיותו של סמית ולהבי מהיכ שאב את המכלול‬ ‫שממנו צמחה היד הנעלמה שיצר‪ .‬הקתולית והפרוטסטנטית‪ .‬המסקנה‬ ‫הסופית של סקירה זו‪ .

700 .‬שכר המצרפי של התושבי ידרדר לרמה‬ ‫של ‪ 2.‬ואילו ס‬ ‫התוצר של האי ירד ל‪ 2.‬תפוקת השולית של חמישה פועלי בפירמה א' היא‪ .600 .‬התערבות כזו עלולה להיות לרוע‪ .‬נניח עתה כי האי נכבש עלידי‬ ‫מעצמה זרה‪ .‬ההפרש בי שווי התפוקה לבי שכר‬ ‫העבודה )‪ 650‬זהובי לחודש( הוא רווחיה של הפירמות‪ .‬במובני מסוימי זהו המצב המיטבי‪ :‬באי תשרור‬ ‫תעסוקה מלאה‪ .700‬‬ ‫‪ 400‬ו‪ 300‬זהובי לחודש‪ .‬שכול‪ .‬א נניח את הנחת האמצע )שכר של ‪ 750‬זהובי לחודש(‪ .‬כאמור‪ .‬קל לראות כי פירמה א' תעסיק‬ ‫שלושה מתושבי האי‪ 41.‬במטרה‬ ‫להג על העובדי מפני ניצול‪ְ .500 .‬פירמה זו לא הייתה‬ ‫מעניקה לו שכר עבודה גבוה מ‪ 700‬זהובי – שכר נמו יותר ממה שהוא יכול לקבל בפירמה ב'‪.‬שני מחמשת התושבי באי ימצאו את עצמ ללא‬ ‫תעסוקה )לפירמות לא כדאי להעסיק יותר משלושה עובדי ברמת שכר כזו(‪ .‬א מעדיפי‬ ‫שכר גבוה על נמו‪ .‬מועסקי‪ .‬כל‬ ‫תושבי האי יחד ירוויחו ‪ 3.‬‬ ‫‪370‬‬ .‬פירמות אלו ה המעסיקות היחידות באי‪ .‬‬ ‫‪ 700 .‬שהדביקו לו את הכינוי היד‬ ‫הנעלמה‪ .‬כוחה של היד הנעלמה היה תש‬ ‫והמצב החברתי הכללי היה גרוע יותר מכפי שיכול היה להיות ללא התערבות השלטו‪.‬‬ ‫יחליט השלטו החדש לחוקק חוק שכר מינימו ברמה של ‪ 900‬זהובי לחודש‪ .‬קברניטיה הכלכליי מחמיצי פני ביחס למשטר ה"מופקר" של אפס‬ ‫רגולציה ומחליטי להתערב בשוק‪ .‬‬ ‫‪ 41‬למשל‪ .900 .‬מכא נובע כי אי כל רע בהתנהגות החמדנית והחמסנית‬ ‫ואילו חדלו ממנה היו פוגעי ברווחתה של החברה כולה‪.‬הפירמות מתחרות זו בזו‪ .‬‬ ‫לשיטת של בריוני השוק‪ .‬א‪ .‬ופירמה ג' לא תעסיק איש כי שכר‬ ‫העבודה הגבוה ביותר שכדאי לפירמה ג' להציע נמו יותר ממחיר ההזדמנות של‬ ‫התושבי באחת הפירמות האחרות‪ .‬‬ ‫להל הדוגמה‪ 40:‬נניח כי שלוש פירמות קנו לה אחיזה באי שעליו מתגוררי חמישה‬ ‫תושבי הדומי בכישוריה‪ .‬לעומת זאת‪ .‬ס הייצור באי יעמוד על ‪ 4. גרסאות רבות שלה נלמדות בקורסי לכלכלה באוניברסיטאות‪.800 .‬בפירמה ג' התפוקה השולית היא ‪.‬אילו היה פועל רביעי שוקל להצטר למעגל העבודה בפירמה א'‪ .700‬זהובי לחודש והפירמות תיאלצנה להסתפק ברווח זעיר של ‪ 100‬זהובי‬ ‫לחודש‪ .1000‬ו‪ 600‬זהובי לחודש‪ .800‬ו‪ 500‬זהובי לחודש‪ .‬א תקבע הממשלה שכר עבודה מרבי – למשל של ‪ 600‬זהובי‬ ‫לחודש )אולי במטרה למנוע מתושבי האי "להכתיב" לפירמות תנאי שכר גבוהי מדי‬ ‫וכ "לעודד" את המעסיקי( – לא רק ששכר העבודה המצרפי ירד )לרמה של ‪3.‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫ובנסיבות מסוימות אפילו מושחתת – מנגנו השוק‪ .800‬זהובי לחודש‪ .900‬‬ ‫‪ 600 .‬אלא שיתבטל מנגנו השוק המקצה את העובדי לשימושיה היעילי‬ ‫‪ 40‬דוגמה זו אינה מקורית.‬הופ את כל היוצרות לטובה‪ .750‬זהובי לחודש‪ .‬לא זו ג זו‪ :‬אילו היה השלטו "מתערב" ולא‬ ‫מניח לפרטי החמדניי והחמסניי לפעול כרצונ‪ .000‬‬ ‫זהובי לחודש(‪ .‬התושבי‬ ‫מעונייני להשכיר את כוח עבודת לפירמות בעד כל שכר עבודה חיובי‪ .‬לפי הסדר‪.400‬זהובי לחודש – ס כל התפוקה של כל‬ ‫תושבי האי‪ .‬פירמה ב' תעסיק שני‪ .‬שכר העבודה יהיה לא יותר מ‪ 800‬ולא פחות‬ ‫מ‪ 700‬זהובי לחודש‪ .‬למשל‪.‬בפירמה ב' התפוקה השולית היא ‪.

‬מכא ה מסיקי כי הכלכלה הנאוקלאסית‪.‬וג פירמה ב' תוכל להעסיק עד ארבעה עובדי )במקו שניי(‪.‬לעבוד דווקא בפירמה‬ ‫ג'‪ .‬ומסיבה זו ה מסבירי‬ ‫את "תור הזהב" של פילוסופיית איההתערבות – כלומר‪ :‬את תורת ‪– Laissez faire‬‬ ‫בהשפעתו המכרעת של סמית על מעצבי המדיניות‪42.‬‬ ‫)‪ .THE WEALTH OF NATIONS‬לעיל ה"ש ‪. they pursued profit-making single-mindedly and‬‬ ‫‪with no concern for the public interest […] At the same time they found the philosophical‬‬ ‫‪and intellectual justifications for this class exploitation in the economics of Adam Smith‬‬ ‫”]…[ ‪.‬הנה כי‬ ‫כ‪ .‬הפחות יעילה מכול‪ .‬‬ ‫ובעיקר כחלק מתורתו הכלכליתחברתית של אד סמית‪ .‬התשנ"ה(‪" :‬עקרו חופש החוזי נולד ]‪[.‬גבריאלה שלו „‪) 27 ÌÈÊÂÁ ÈÈ‬מהדורה שנייה‪ .‬עלפי תורה זו‪ .‬מושג היד הנעלמה והאמונה ששחקני השוק ה הרגולטורי‬ ‫הטובי ביותר של המשק מעוגני בעיקר בספר זה‪ .‬למשל‪ .‬‬ ‫כ שס התוצר של כלכלת האי‪ .‬ג כיו‪ . Equilibrium in the Jungle.‬‬ ‫המאמיני כי סמית אכ דגל בלקח העולה מ הדוגמה דלעיל‪ .‬האסטרטגיה‬ ‫הנכונה ביותר מצד הרגולטור היא למשו ידיו מכל התערבות בשוק – אסטרטגיה שרבי‬ ‫דוגלי בה עד היו‪ .‬באמצעות "יד נעלמה"‪ .and the philosophy of laissez–faire‬‬ ‫ראו ‪ .‬זו הייתה ג דעתו של המלומד רבההשפעה‬ ‫פטריק עטייה‪ .‬שספרו המרכזי משמש עד היו כאורי ותומי למורי משפט ברחבי העול דובר‬ ‫האנגלית‪ .‬ראו‪ .‬שורש החידה הסמיתיאנית נעו בסתירה הגדולה כביכול בי שתי עבודותיו‬ ‫המרכזיות‪AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE ) ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ .‬‬ ‫‪371‬‬ .‬לא זו ג זו‪ :‬יש שורה מכובדת של הוגי רציניי בני ימינו‪. 883 (2007‬במאמר זה‬ ‫המחברי מראי כי התאורמות העיקריות של כלכלת הרווחה ניתנות להוכחה ג בכלכלות שאינ‬ ‫מבוססות על חליפי רצוניי אלא על כוח הזרוע לבדו‪ . J.‬כ‪ . THE RISE AND FALL OF FREEDOM OF CONTRACT 220-21‬‬ ‫)‪“[G]reedy factory owners and capitalists exploited the working classes by :(1979‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪over-working and under-paying them.(‰È¯Â‡˙‰ :‬‬ ‫יש‪ .‬בשכר זה‪ .(SENTIMENTS‬נהפ ע הזמ לספר המכונ של הכלכלה המודרנית‬ ‫המכונה "קלאסית"‪ .‬כשהבנתנו את רזי‬ ‫הכלכלה עמוקה בהרבה משהתאפשר בדור החלוצי‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫ביותר‪ .7‬‬ ‫)‪) ADAM SMITH.‬כמוב‪ .‬ראו ‪PATRICK ATIYAH.‬למשל‪ .‬כמו ג רווחי הפירמות‪ .‬‬ ‫)‚( ‪˙ÈÓÒ Ì„‡ ˙„ÈÁ‬‬ ‫בבואנו לשרטט את דמות האד כפי שהיא מצטיירת מכתביו של סמית אנו ניצבי בפני‬ ‫חידה גדולה‪ .‬ייפגמו במידה ניכרת‪ . THE THEORY OF MORAL SENTIMENTS (Oxford. 117 THE ECON.‬למצב של רווחה כלכלית מירבית‪ .‬לפיכ שללה תורתו הכלכלית של‬ ‫אד סמית כל הגבלה המוטלת על פעילות אנושית"‪ . 1759‬להל‪..‬למשל‪Michele Piccione .‬דוגמה זו מוכיחה כביכול כי לפחות בתנאי תחרות כמתואר לעיל‪ .‬‬ ‫‪ 43( WEALTH OF NATIONS‬ו‪THE THEORY OF MORAL ) ȯÒÂÓ‰ ˘‚¯‰ Ï˘ ‰È¯Â‡˙‰‬‬ ‫‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ 44..& Ariel Rubinstein.‬כלכלני הדוחי את הכלכלה הנאוקלאסית מכל וכל‪ .‬מביאה פעילות בשוק‬ ‫חופשי‪ .‬הזר המרכזי‪ 45‬של הכלכלני‬ ‫‪ 42‬ראו‪ .‬אי סיבה ששני תושבי לא יעדיפו‪ .

How Much .‬סמית לא שלל התערבות ממשלתית בייצור של טובי ציבוריי )כגו חינו( וג לא שלל‬ ‫תשלומי העברה טהורי )שה‪ . REV. Exchange Asymmetries Incorrectly Interpreted as Evidence of Endowment‬‬ ‫)‪ .Irrationality Does the Market Permit? 37 J. POSNER.‬‬ ‫‪Kathryn Zeiler. LEGAL STUD.Effect Theory and Prospect Theory?. 131 (2008‬אפילו התובנות‬ ‫פורצות הדר מבית מדרש של עמוס טברסקי ודניאל כהנמ‪ .‬ג א הנמני בזר זה "משדרגי" תורה זו בתובנות שנוספו לה במש השני‪.‬הוא עולה על הבמה מצויד ברכוש התחלתי )‪ . ECON.‬למשל‪Charles Plott & .‬נושא‬ ‫הדגל של הגישה הכלכלית הנאוקלאסית‪ .‬כמוב‪" .‬כי ג מה שנתפס במבט ראשו ככישלו שוק )למשל‪ :‬מידע לא מספיק( בא על תיקונו‬ ‫בשווקי תחרותיי בלי שידו של הרגולטור נוגעת בדבר‪ .‬‬ ‫)‪ .‬‬ ‫שוב ושוב‪ .‬זוכות‬ ‫בדר כלל ליחס ספקני ביותר בקרב רבי מ הכלכלני המובילי‪ .‬ראו‪ .‬הודה לבסו כי התערבותו של הרגולטור נדרשת מפע‬ ‫לפע )ראו ספרו החדש‪RICHARD A.‬שני החוקרי הפעילי הבולטי ביותר בגישה הכלכלית למשפט‪ . 97 AM.‬ע זאת‪ .(fairness‬ראו ספר ‪LOUIS KAPLOW & STEVEN SHAVELL.‬מאוניברסיטת ייל‪ .‬איננה אלא נרטיב שנבחר ללא סיבה מיוחדת מתו סל של‬ ‫נרטיבי אפשריי שלכול כוח מסביר דומה‪.‬בעוד הדורות הקודמי לסמית הביטו‬ ‫בעי עקומה על שחקני ממקסמי תועלת – כאילו היו טפילי חברתיי הניזוני‬ ‫כערפדי מפרי עמלו של הזולת‪ .‬ובעקבותיה‬ ‫הכלכלה הנאוקלאסית‪ .‬נשאר נאמ לדרכו ומנסה להוכיח‪.‬‬ ‫‪ 47‬אמירה זו מחייבת הסתייגות‪ .‬‬ ‫‪ 46‬כ‪ .‬‬ ‫)‪ .WELFARE (2006‬החוקר הבכיר אל שוור‪ .‬שהתפרס בזמנו כחסיד נלהב של‬ ‫"כוחות השוק" ויצר סביבו מעגל גדול של תלמידי ומעריצי‪ .‬לכאורה‪ .‬הקדישו מאמ קולוסלי להוכיח כי תפקידו העיקרי של המשפט הוא לנתב לפתרונות יעילי‬ ‫המכווני להשאת הרווחה המצרפית )‪ .(endowment‬ופוגש‬ ‫שחקני כמוהו המעונייני להחלי חלק מרכוש בחלק מרכושו באמצעות עסקאות‬ ‫שוק‪ .‬ראו‪ .‬לואיס קפלו וסטיב‬ ‫שאבל‪ .‬יש הטועני כי ראוי לפרש את ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬כדברי‬ ‫סנגוריה על שחקני שוק כאלה‪ 47.(welfare‬תו התעלמות משיקולי המסווגי כפתרונות של‬ ‫"צדק" )‪ .‬השחק הסמיתיאני – לפחות לפי הגרסה הוולגרית של ‪ – ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬מודע‬ ‫לפונקציית התועלת שלו ולתמריצי שמספקת לו סביבתו ופועל באופ עקבי להשגת‬ ‫הערכי הגבוהי ביותר בפונקציית תועלת זו‪ .‬עסקאות" הפוסחות על השוק( כגו תשלומי סעד נדיבי‬ ‫לעניי‪ . THE CRISIS OF CAPITALIST DEMOCRACY .‬הוא הראה כיצד הכוח המניע שגשוג כלכלי הוא רצונ של שחקני השוק להיענות‬ ‫‪372‬‬ .‬למשל‪ . 1449 (2007‬ריצ'רד פוזנר‪ .‬הממקס הרציונלי הוא שחק פעיל בשוקי החליפי‬ ‫)‪ (exchange‬למיניה‪ .((2010‬א תלה את קולר האשמה בקיומ של כשלי שוק מ הסוג שכבר הוכר היטב עלידי אד‬ ‫סמית לפני כמה מאות שני‪.‬מתארות את שחקני השוק ובעיקר משקי הבית והפירמות‬ ‫כ"ממקסמי רציונליי"‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫המכוני "נאוקלאסיי" רואה את עצמו כמאמ את עיקריה של התורה המיוחסת‬ ‫לסמית‪ .‬בקליפת אגוז‪ :‬הכלכלה הקלאסית‪ .‬למשל‪Alan Schwartz.‬כפי שהדגישו בכל הדורות כלכלני המשתייכי לשמאל של המפה‬ ‫הפוליטית‪ .‬‬ ‫בעיקר בכל מה שנוגע לכישלונות שוק‪ 46.‬דמות האד המצטיירת מ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬היא‬ ‫המבוססת על פרדיגמה של חליפי‪ .‬המכוונות לפעור פער בי הפרדיגמה‬ ‫הנאוקלאסית המניחה התנהגות רציונלית בשווקי לבי התנהגות של הבריות הלכה למעשה‪ . FAIRNESS VERSUS‬‬ ‫)‪ .

‬שהסתירה‪ .‬מלבד וינר )ש( היו הוגי נוספי שסברו כי הסתירה אינה ניתנת ליישוב‪ . Adam Smith and Laissez‬‬ ‫‪Faire.‬סבר רונלד קואס כי‬ ‫‪“The Theory of Moral Sentiment is a study of human psychology. in JOHN MAURICE CLARK.‬כ‪ .‬לשו אחרת‪ :‬סמית לא חפ להדיר את הממשלה‪ . 1776-1926: LECTURES TO‬‬ ‫‪COMMEMORATE THE SESQUICENTENNIAL OF THE PUBLICATION OF THE “WEALTH OF‬‬ ‫)‪) NATIONS” 116 (1928‬להל‪ :‬וינר(‪ . MELCHIOR PALYI & JACOB VINER.‬מחבר ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬האמי שכולנו ערבי זה לצרכיו של זה )כפי‬ ‫שנראה בפירוט להל( ולכ כל אסטרטגיה דורסנית או חובלת בזולת מנוגדת לטבענו‪. THE .‬כלומר‪ :‬על מנגנו‬ ‫‪373‬‬ . 7 THE ECONOMIC JOURNAL 443 (1897‬היו ג מי‬ ‫שסברו שאפשר ליישב את הסתירה בעזרת הטענה הפשוטה ששני הספרי עוסקי בנושאי כל כ‬ ‫שוני זה מזה עד שלא ראוי לצפות כי תהיה ביניה אחידות רעיונית‪ .‬עול זה מאויש בשחקני שריחוק הפיזי והנפשי אלה מאלה יוצר‬ ‫אווירה אנונימית שבה אי לרגש המוסרי מה לתרו )ג סמית חשב שהרגש הוא חזק במיוחד בי‬ ‫שחקני קרובי(‪ . JACOB H.‬א הסביר מדוע ג אי‬ ‫להדיר את השוק‪ .‬איש ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬אינו מסוגל – בשל תכונותיו‬ ‫האלטרואיסטיות‪ . The Consistency of Adam Smith.‬כינו‬ ‫אותה בכינוי ”‪ . GLENN R.com/articles/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אותו סמית שכתב את ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬צייר דמות אד אחרת לחלוטי ב‪ .a study of the organization of economic life‬קואס ג סבר כי אעלפי שביחסי ביאישיי‬ ‫קרובי אפשר לסמו על הרגש המוסרי‪ .‬והשחקני חייבי לסמו א ורק על האינטרסי הצרי שלה‪ . DOUGLAS.‬‬ ‫והשימוש בה פסול בעיני כולנו מעיקרא‪.‬כפי שהוא מצטייר‬ ‫ב‪ – ‰È¯Â‡˙‰‬איננו אי בודד‪ .‰È¯Â‡˙‰‬איאפשר לסמו עליו כלל‬ ‫ועיקר בעול הכלכלה והמסחר‪ .‬‬ ‫)‪ . The Wealth of Nations is‬‬ ‫”‪ .‬למשל‪August . 26.‬כביכול‪ .‬ראו‪ .‬למשל‪ .“Das Adam Smith Problem‬ראו לעניי זה ‪Jacob Viner.‬ראו לעניי זה‪ .‰È¯Â‡˙‰‬מחווטת חיווט נוקשה )‪ (hard wired‬במארג‬ ‫צפו של רגשות אלטרואיסטיי‪ .‬וינר עצמו הביע במאמרו הנ"ל את הסברה ששתי היצירות אינ‬ ‫ניתנות ליישוב כלל וכי ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬נחשב בצדק ליצירה החשובה יותר מהשתיי )בניגוד לדעתו‬ ‫של סמית עצמו(‪ .Oncken. Capitalism Beyond the Crisis.‬לאחרונה‪Aamartya Sen.‬הטבועות עמוק באישיותו – לחוות סיפוק או הנאה אלא במסגרת‬ ‫החברתית שבה הוא חי‪ .‬כפי שהיא מצטיירת מ ‪ .‬‬ ‫‪NEW YORK REVIEW OF BOOKS. ש‪ . 2009.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫דמות של &י ַלי מחושב ואנוכי שאי לו בעולמו אלא חשבונות של רווח והפסד‪ .nybooks. available at www. PAUL H.‬כי בה השיל מעל עצמו סמית את האשליה האידאליסטית של ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬ואזר אומ‬ ‫להתבונ במציאות כמות שהיא.‬‬ ‫כיצד אפשר ליישב בי שתי דמויות האד המנוגדות כביכול בכתביו של סמית?‪48‬‬ ‫כיצד ייתכ שאותו אד יהיה ממקס רציונלי נוסח ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬א ג אלטרואיסט‬ ‫נדיב נוסח ‪ ?‰È¯Â‡˙‰‬בקיצור – מיהו האד הסמיתיאני האמיתי?‪ 49‬לכאורה אפשר היה‬ ‫לתמריצי ולהתעשר‪ .‬בעמ' ‪.‬והנה‪.‬דמות‬ ‫לכאורית זו היא האח התאו של מנהלי התאגידי של ימינו‪ .‬זרעו רוח בכוונה תחילה והניחו לזולת לקצור את הסופה‪ .120‬‬ ‫‪ 49‬אכ‪ .‬העומד במרכז הדיו ב‪ . HOLLANDER.‬בי שתי דמויות האד הסמיתיאניות הטרידה את מנוחת‪ .‬שכדי לרפד את ִקנ לא‬ ‫בחלו בכל אמצעי‪ . Mar. ADAM SMITH.archives/2009/mar/26/capitalism-beyond-the-crisis/‬‬ ‫‪ 48‬כלכלני גרמני‪ .‬איש מאתנו – כ יודע האד הסמיתיאני‪ .‬‬ ‫‪MORROW.‰È¯Â‡˙‰‬נשמתו‬ ‫של האד‪ .

L.‬סמית‬ ‫השתמש במושג זה רק שלוש פעמי‪ :‬פע אחת ב‪ .‬הופיעו ג חמש מהדורות של ‪¯˘ÂÚ‬‬ ‫‪ . Raphael & A. 1984‬להל‪. 1895‬להל‪LIFE OF :‬‬ ‫‪.‰È¯Â‡˙‰‬שראה אור לראשונה בשנת ‪ .˙ÂÓ‡‰‬ברור‪ . Macfie ed.‬‬ ‫)‪) JOHN RAE.‬מושג זה רחוק מלהיות חופ לדר הוולגרית והפשטנית שבה הוא‬ ‫לפעמי נתפס‪.‬שלמד בינתיי בדר הקשה את עובדות‬ ‫החיי‪ . L.‬למיטב ידיעתי‪ .‬‬ ‫מעי "שיר השירי" של על שטר עמד על לקחיה הקשי של החיי.‬כל זאת כאילו ‪¯˘ÂÚ‬‬ ‫‪ ˙ÂÓ‡‰‬לא חצ כלל בי המהדורות המוקדמות למאוחרות‪ 52.‬האד הסמיתיאני המיטיב של המהדורות‬ ‫הקודמות לא רק שלא השיל מעליו את תו נעוריו ולא נעשה לזאב הטור כביכול של‬ ‫‪ .1790‬‬ ‫למעשה‪ .‬נכתבה שני רבות אחרי ‪ . 19 J.‬‬ ‫כפי שנראה מיד‪ .‬למשל‪ . Adam Smith’s‬‬ ‫)‪) View of Man.(ADAM SMITH‬‬ ‫‪ 51‬למעשה‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫לחשוב כי ‪ .˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬אלא הוסי לו תכונות תרומיות כהנה וכהנה‪ 51.‬מעי‬ ‫"משלי" או אפילו "קהלת" של אותו משורר‪ .‬‬ ‫כדי לפתור אותה ראוי להתחיל בדר שבה השתמש סמית עצמו במושג של היד הנעלמה‪.‬הוא עצמו ראה‬ ‫ביצירה זו – ולא ב‪ – ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬את עבודתו המשמעותית ביותר ‪ 50.‬הקטע ב‪ ‰È¯Â‡˙‰‬המתייחס למושג היד הנעלמה איננו אלא‬ ‫‪50‬‬ ‫השוק – או‪ . THE THEORY OF MORAL SENTIMENTS :‰È¯Â‡˙‰‬‬ ‫)‪) (D.‬מנגנו השוק כפי שקואס מפרש אותו(‪ .‬שנכתבה עלידי סמית עצמו‪ .‰È¯Â‡˙‰‬השישית‪ .‰È¯Â‡˙‰‬פע אחת )ויחידה!( ב‪¯˘ÂÚ‬‬ ‫‪ ˙ÂÓ‡‰‬ופע אחת נוספת בעבודה מעי מדעית על האסטרונומיה‪ . 529.‬מלבד המהדורה השנייה‪ .‬סמית לא חדל לכתוב את‬ ‫‪ ‰È¯Â‡˙‰‬כל ימיו ושקד על מהדורות חוזרות ונשנות של יצירת נעוריו‪ .(Raphael & Macfie :‬‬ ‫‪ 52‬בצד שש המהדורות של ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬שהופיעו בימי חייו של סמית‪ .‬פני הדברי אינ כאלה‪ .1759‬הוא יצירת הנעורי של סמית‪.‬למעשה אי מדובר‬ ‫במושג מגובש כלל ועיקר אלא במטפורה רבשימושית ע מכנה משות מסוי – א לא‬ ‫זהה – בי כל השימושי‪ .‬ולא מצא לנכו‬ ‫ליישב את ה"סתירה" כביכול בי שתי היצירות‪.1761‬כל המהדורות שבאו בעקבותיה למעט‬ ‫הששית והאחרונה‪ . LIFE OF ADAM SMITH (New York.‬המהדורה‬ ‫האחרונה של ‪ .‬‬ ‫ראו‪ .‬על כ‪ .D.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬בשנת ‪.‬והנה‪ .‬אחרי כתיבתה של מהדורה זו יבש עטו של הגאו הסקוטי ושבועות ספורי‬ ‫לאחר מכ השיב את נשמתו לבורא‪ .‬‬ ‫)„( ‪ÂÓˆÚ ˙ÈÓÒ Ï˘ Â˙Ò¯‚ :‰ÓÏÚ‰ „ȉ‬‬ ‫המוניטי שיצאו למושג היד הנעלמה יוצרי את הרוש שסמית הרבה להשתמש במושג‬ ‫זה והשתית עליו חלקי גדולי מתורתו‪ .‬‬ ‫‪374‬‬ .‬שראתה אור בשנת ‪ .‬למעשה‪ .‬המהדורה‬ ‫הששית הרחיבה את היריעה והוסיפה נימוקי פילוסופיי חדשניי שלא הופיעו בספרות קוד לכ‪.‬לא שינו בהרבה את הטקסט המקורי‪ .‬כי סמית היה מודע כל ימיו לכל מילה בכל אחת מיצירותיו‪ . MacMillan & Co.‬זוהי "חידת אד סמית"‪.‬את ההקדמה ל‪ADAM SMITH. לעומת זאת‬ ‫‪ – ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬פרסו שראה אור רק בשנת ‪ – 1776‬מייצג את סמית הבוגר‪ .‬ראו ‪Ronald Coase. & ECON.. 544 (1976‬להל‪ :‬קואס(‪.‬הסבר זה אינו מתיישב ע העובדות הפשוטות‪ .‬לפחות‪ .

though they mean only their own conveniency. which would have been‬‬ ‫‪made. be the gratification of their own vain and‬‬ ‫‪insatiable desires.‬והסעי העשירי של ‪ . advance‬‬ ‫‪ 53‬כל ההתייחסויות הביבליוגרפיות אל ‪ . LONG.‬המקור המצוי בטקסט הוא‬ ‫מתו הספר הרביעי‪ . without knowing it.A.‬שאלה זו אינה סתמית בעולמו של סמית‪ .‬יפה לצטט בנושא זה‪ . and in spite of their natural‬‬ ‫‪selfishness and rapacity. had the earth been divided into equal portions among all its‬‬ ‫‪inhabitants.4.‬התורה הסטואית ג סברה שהעול‬ ‫מונהג עלידי השגחה עליונה שהיא מעי אדריכלעל היוצר תיאו בי כל חלקי היקו‪.‬‬ ‫)‪. .‬אול‪ .‬אעלפי שהמוטיבציה‬ ‫של החמד היא להרבות את נכסיו שלו‪ .SMITH'S THOUGHT (2001‬‬ ‫‪ 55‬סמית הושפע במידה ניכרת מההוגה הרומאי אפיקטטוס‪ .‬‬ ‫‪though the sole end which they propose from the labours of all the‬‬ ‫‪thousands whom they employ.‬המרכזי להבנת אישיותו של‬ ‫סמית‪ .‬את המחבר עצמו‪:‬‬ ‫‪The rich only select from the heap what is most precious and agreeable.‬ה‬ ‫לפי חלוקת של יצירות אלה לספרי‪ .‬לפרקי ולסעיפי‪ .‬היד הנעלמה"‬ ‫איננה אלא אותה השגחה עליונה‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫משפט אחד מתו הספר הרביעי ביצירה – ‪ 53.‬בעיקר בגרסתה הרומית‪ .‰È¯Â‡˙‰‬וכ אלה המתייחסות ליצירותיו האחרות של סמית‪ .‬אי הוא מסוגל לצרו בעצמו את כל מה שהוא‬ ‫מייצר ובעל כורחו הריהו חולק את העוד ע המי האנושי כולו‪ .‬למשל‪A.‬‬ ‫בישמו תורה סטואית זו )ועל כ אוסי ביתר פירוט להל(‪ .‬הסביר סמית כי יפה עשתה‬ ‫אותה השגחה עליונה כשהניעה את בני האנוש לחמוד נכסי‪ .‬‬ ‫‪They consume little more than the poor.‬‬ ‫‪GLORIA VIVENZA. and thus without intending it.‬‬ ‫כאותו שע המחבר חלקיק של שעו למשנהו ומביא אותו לידי הרמוניה ושלמות‪55. They are led by an invisible hand to make nearly the‬‬ ‫‪same distribution of the necessaries of life.‬הפרק הראשו‪ . EPICTETUS: A STOIC AND SOCRATIC GUIDE TO LIFE (2002‬‬ ‫‪375‬‬ .‬שכ סמית הושפע עמוקות מ‬ ‫הפילוסופיה הסטואית‪ .44‬‬ ‫‪ 54‬על ההשפעה הקלאסית בכלל ועל ההשפעה הסטואית בפרט על מחשבתו של סמית ראו‪ .‬א כ‪" .1.‬כ‪ .10‬כל הפרק הראשו של הספר הרביעי‬ ‫)שהסעי העשירי הוא חלק ממנו( ד בשאלה על שו מה שואפות הבריות בעולמנו‬ ‫לצבור נכסי‪ .‰È¯Â‡˙‰‬לעיל ה"ש ‪. they divide with the poor the produce of all their‬‬ ‫‪improvements.‬המודרכת עלידי רעיונות של צדק חלוקתי וגורמת‬ ‫לרווחה החומרית להתחלק בי כל באי עול – אעלפי שכוונתו הסובייקטיבית של‬ ‫החמד הייתה לנכס את כולה לעצמו‪ .‬עבד משוחרר שנהפ למורה הדור‪ .‬למשל‪.‬שהוגיה התייחסו לצבירת נכסי – קל‬ ‫וחומר נכסי מותרות – כאל הבל ורעות רוח‪ 54. ADAM SMITH AND THE CLASSICS: THE CLASSICAL HERITAGE IN ADAM‬‬ ‫)‪.‬למשל‪ .‬על‬ ‫תורתו של אפיקטטוס ועל התפקיד שהועיד להשגחה העליונה בהרמוניה הגלובלית ראו‪ .

‫של אותה מכורה ולכ מספקי תמרי להשקיע משאבי כלכליי בתחו המוג‬ ‫ אלמלא המכסי היו שחקני השוק משקיעי במכורת את‬. he intends only his own security.‫השאלה שד בה סמית בחלק זה של ספרו הייתה א ראוי להטיל מכסי מג מפני ייבוא מתחרה‬ . and afford means to the multiplication of the species. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it.(‫ עמדתו לשאלה זו הייתה שלילית )אעלפי – ואולי בגלל – שבא ממשפחה של מוכסי‬. neither intends to promote the public interest. By preferring the support of domestic to that of foreign industry. and very few words need be employed in dissuading them from it.THE WEALTH OF NATIONS 56 .4.7 ‫ לעיל ה"ש‬. therefore. and he is in this. .‫ למרות הבדלי מסוימי בניסוח‬:‫ יתרה מזו‬. every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. he intends only his own gain. 56 . nor knows how much he is promoting it. or rather is precisely the same thing with that exchangeable value.‫ היד הנעלמה מופיעה רק פע אחת‬.‫סמית ציי כי נטייתו הטבעית של כל אד היא לרכז את מאמציו הכלכליי באר מכורתו‬ ‫ מכסי המג יוצרי הגנה מלאכותית לענ המוג בתחומיה‬. and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value. It is an affectation.‫˙ היא מייעלת את המשק‬ÂÓ‡‰ But the annual revenue of every society is always precisely equal to the exchangeable value of the whole annual produce of its industry. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good.‫˙ טעו הסבר‬ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‫ הקשרו של פסוק זה ב‬.9 . not very common among merchants.‰È¯Â‡˙‰‫ב‬ :‫˙ הוא‬ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‫ הנוסח המלא של הפסוק ב‬.‫כידוע‬ ‫ בשל‬. led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. As every individual. endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry. as in many other cases.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ .2. and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value.‰È¯Â‡˙‰‫בדיוק כמו ב‬ ‫˙ מועתק בעיקרו מ הפסוק המקביל‬ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‫הרוש שפסוק היד הנעלמה ב‬ ¯˘ÂÚ‫ צדק חלוקתי ואילו ב‬‰È¯Â‡˙‰‫ אעלפי שהיד הנעלמה מחוללת ב‬. indeed. indeed.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אוריאל פרוקצ'יה‬ the interest of the society. He generally.‫התשואה למשקיע היא הגבוהה ביותר‬ 376 .‫ג בחיבורו "הכלכלי" של סמית‬ ‫ קשה להשתחרר מ‬.‫חיסכו בעלויות עסקה ובעלויות ניטור‬ ‫ במקו בתחו שבו‬.

‬אלא הייתה לו‬ ‫משמעות רחבה בהרבה‪ .‬עלידי כוחות שמחו לשליטת‪ .‬‬ ‫כ‪ . Al 1795) available at books.‬אינו יכול שלא לשי לב ליריעה הרחבה‬ ‫מאמציה הכלכליי באפיקי יעילי יותר וכ היו מביאי לשגשוג מרבי של כלכלת מדינת‪.‬נבח את עיקרי‬ ‫התורות שהשפיעו על סמית‪ .‬ייחסו אות לאיזו יד‬ ‫נעלמה המחוללת אות‪:‬‬ ‫‪Fire burns.‬ב‪‰È¯Â‡˙‰‬‬ ‫תפקידה של היד הנעלמה היה לחולל חלוקה צודקת של העוגה הלאומית‪ .‬לרבות החלק הד בהיסטוריה של האסטרונומיה‪ .‬לתופעות טבע שלא היה לה פשר בטווח השגת‪ .hical+Subjects‬הקוב כולו‪ .‬למשל‪ .‬ככלל‪ .‬הוא השתמש בביטוי פע שלישית‪ .‬קשר של תלות בי‬ ‫השימוש הלשוני במושג היד הנעלמה לבי כלכלת השוק שאי עליה מורא של רגולטור‪.‬א כ‪ .co.‬כפי שמייחסי לו‪ .‬ראה אור לראשונה‬ ‫בשנת ‪ .‬סמית נקט‬ ‫בביטוי בשימושי מגווני‪ . א‬ ‫כשנתקלו בתופעות יוצאותדופ שלא היה בכוח לתת לה הסבר‪ .‬‬ ‫אעלפי שהמניע לבחירתו של אפיק ההשקעה היעיל היה מניע אנוכי‪ .‬‬ ‫‪ 57‬אפשר למצוא חיבור זה בקוב ‪ADAM SMITH. nor was the‬‬ ‫‪invisible hand of Jupiter ever apprehended to be employed in those‬‬ ‫‪matters.58‬‬ ‫סמית אפוא לא ייחד את הביטוי "יד נעלמה" לציו מנגנו השוק דווקא‪ .‬בחיבור על‬ ‫תולדות האסטרונומיה ידו הנעלמה של יופיטר הוחזקה כאחראית‪ .3.‬בחיבור‬ ‫שכותרתו היא ‪ 57.‬‬ ‫‪google. ESSAYS ON PHILOSOPHICAL SUBJECTS 40‬‬ ‫‪(Joseph Black & James Hutton ed..‬בעיני השבטי‬ ‫הפרימיטיביי‪ . Dublin. by the necessity of their own nature.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫ככלל‪ .‬‬ ‫‪ 58‬ש‪ .A History of Astronomy‬בחיבור זה טע סמית כי בדתות קדומות הבינו‬ ‫המאמיני את תופעות היויו כפשוט‪ .‬ב‪¯˘ÂÚ‬‬ ‫‪ ˙ÂÓ‡‰‬הותירה היד הנעלמה את רישומה בהגדלתה של העוגה הלאומית‪ .‬בלי לייחס אות לכוחות טמירי. and lighter‬‬ ‫‪substances fly upwards. heavy bodies descend.34‬‬ ‫‪377‬‬ .‬‬ ‫כפי שלמיטב ידיעתי רק מתי מעט טרחו לעשות‪ .‬עצ הבחירה בו הייתה‬ ‫פועלת לרווחת הכלל‪ .2 .‬מי שקורא את ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬ברצינות‪.‬שציינה מכלול של מצבי שבה בני אנוש לא התכוונו להשיג‬ ‫תוצאה כלשהי א היא הושגה בכל זאת‪ .‬ספק רב א סמית בכלל העלה על דעתו‪ .‬‬ ‫בטר נעשה זאת ראוי להעיר עוד הערה אחת‪ .1795‬שני ספורות אחרי מותו של סמית‪. Wogan et.‬ולמיטב ידיעתי אחרונה‪ .il/books?id=9TYNAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Essays+on+Philosop‬‬ ‫‪ .‬העיו בה יוכיח כי התובנות הכלולות בה – ולא גרסה‬ ‫וולגרית של מקסו תועלות אנוכי – ה הנותנות פשר למושג היד הנעלמה כפי שהבי‬ ‫אותו סמית עצמו‪.‬כאילו היה זה מעי ג'וקר לשוני – ולכ קשה לתלות בביטוי‬ ‫זה את המשמעויות הייחודיות שייחסו לו דורות מאוחרי‪ . and water refreshes.‬בעמ' ‪.‬טיעו זה הוא היחיד ב‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬שבו היד הנעלמה נזכרת בשמה המפורש‪.

‬זהו חיבור הד בהיסטוריה של תרבות אירופה מאל ואחת זוויות‬ ‫הסתכלות‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫מאוד של היצירה‪ .‬האופי הרומי היה פרגמטי וגשמי יותר מ האופי‬ ‫האידאליסטי היווני‪ .‬עלפי כל הגדרה אפשרית‪ .‬התנועה הסטואית נוסדה ביוו בתחילת המאה‬ ‫השלישית לפני הספירה‪ .‬לא נוהג בכבוד הראוי ליצירתו האלמותית של‬ ‫אד סמית‪ .‬ברחל בת‬ ‫הקטנה‪ . על שיטות המשפט הנוהגות בחברות פרימיטיביות. PRIVATE VICES.‬אינו חיבור‬ ‫הד ביד הנעלמה‪ . על כוחותיה הגשמיי‬ ‫של הכנסייה.‬כמו רוב ההוגי‬ ‫‪59‬‬ ‫ראו לעניי זה ‪Glenn R.OF THE PUBLICATION OF THE “WEALTH OF NATIONS” 156 (1928‬‬ ‫‪ 60‬יש לציי כי רעיונות דומי לרעיו היד הנעלמה הופיעו בספרות עוד לפני ‪ .‬‬ ‫‪378‬‬ . על מקורות המימו של‬ ‫ריבוני באירופה. Hollander. הרהורי על המדיניות הקולוניאלית של ארצות אירופה. Melchior Palyi & Jacob‬‬ ‫‪Viner.‬כפי שנראה מיד‪ . Adam Smith: Moralist and Philosopher.‬ידועי לנו עיקריה‪ .‬אל החקירה הזו אני פונה עתה‪. PUBLICK BENEFITS (Irwin Primer ed. Morrow. Douglas.‬סנקה ו)הקיסר הפילוסו( מרקוס‬ ‫אאורליוס – או יצאו מפיה‪ . Paul H.1705‬והנמשל הוא האסונות שהיו יכולי‬ ‫לפקוד כוורת של דבורי אילו קיבלה על עצמה עול של מתכנ מרכזי‪ .‬הדבר תא היטב את טעמו של סמית‪ .‬‬ ‫)‪˙ȇÂËÒ‰ ‰¯Â˙‰ (‰‬‬ ‫סמית העיד על עצמו פעמי רבות שהוא חסיד התורה הסטואית‪ .‬את מושג היד הנעלמה עצמו‪ .‬תורה‬ ‫זו מסבירה יפה לא רק פני אחדות באישיותו המורכבת של סמית אלא ג‪ . ADAM SMITH.‬הטקסטי הנמצאי בידינו נכתבו עלידי הסטואיקני הרומיי‪. OR.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬אחד‬ ‫ההוגי המפורסמי שקדמו לסמית הוא ‪ .‬היסטוריה כלכלית של יבשת‬ ‫אירופה מאז נפילתה של האימפריה הרומית. על הרחבת החוב הציבורי בזמנו.Bernard Mandeville‬שחיבר את ‪THE FABLE OF THE‬‬ ‫)‪ .‬מוסוניוס רופוס‪ .‬‬ ‫שהחשובי שבה היו אפיקטטוס‪ . על שיטות אופטימליות לגביית מס ועוד כהנה וכהנה‪ 59.‬שהעדי‪ . על אופ המינוי של הבישופי בזמני‬ ‫עברו. 1962‬ה"משל" כתוב‬ ‫בצורה של שיר ע חרוזי‪ .. Morrow. Glenn R.‬ההופכות את‬ ‫הפרשנות הנכונה של היד הנעלמה בכתביו של כל אחד מה להיפו הגמור של הפרשנות הנכונה של‬ ‫אותו מושג אצל חברו‪.‬א טקסטי שלמי של חכמי הסטואה‬ ‫היווניי לא שרדו‪ .‬מי ששול מתו המכלול‬ ‫העשיר הזה את היד הנעלמה לבדה ומנסה לאפיי את ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬כאילו ד בה כיצור‬ ‫חי לעצמו ומנותק מסביבתו הרעיונית‪ . על התפתחות של‬ ‫גייסות הצבא באירופה. Jacob H.‬כדי להבי אותו טוב יותר אנו חייבי להתחקות אחרי ההשפעות התרבותיות‬ ‫המגוונות שעיצבו את מכלול תורתו של סמית‪ 60. 1776-1926: LECTURES TO COMMEMORATE THE SESQUICENTENNIAL‬‬ ‫)‪. דיוני על התרבות המדיאבלית ברחבי‬ ‫היבשת. in John Maurice‬‬ ‫‪Clark.‬צרה או רחבה‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ .‬ההבדל הקריטי בי מנדביל‬ ‫הפסימיסט לבי סמית האופטימיסט נעו בדיוק במורשות התרבותיות השונות זו מזו‪ .‬שהתפרס לראשונה בשנת ‪ .BEES.‬למשל‪ .‬לרבות דיוני נרחבי בנושאי כמו‪ . על ההיסטוריה של החינו בימי הביניי.

Did I ever tell you. that I alone had a head that cannot be cut off? –These are the things that philosophers ought to study.Such is my nature. it must be its nature likewise to be moved by desire for what is good. תחילה ברומא עצמה‬ – ‫ והיא נרשמה מפיו‬. then. – I will not betray it. for this is in my own power. but not even Zeus himself can get the better of my choice. it is these that .‫הבריטיי לדורותיה‬ ‫ כ שבמסגרת רשימה קצרה זו ראוי להתעכב במיוחד על עבודתו של‬.‫ש‬ from what is false.‫ולסלוד מ הרע‬ (discourses) "‫ דבריו של אפיקטטוס קובצו עלידי אריאנוס בארבעה "ספרי" הקרויי "טיעוני‬61 .‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫ רוש רב במיוחד הותיר על‬. My father is nothing to me..‫תורתו בראש חוצות. off go father and brother and country. If. Can anyone prevent me.‫ ואחר כ‬.‫חייבי לעמוד בראש מעייניו של האד ולגביה עליו להפגי חופש בחירה מוחלט‬ ‫ עקרונות אלה מחייבי אותו לשאו אל הטוב‬62.‫ כ‬.("‫בשוויו נפש )מכא הביטוי "שלווה סטואית‬ . – Are you so hard-hearted?. and a neutral disposition towards what is neither good nor evil […] On this depends every motion of god and man. ‘I will cast you into prison’.‫ ש‬62 lamenting too? –Exiled. from going with a smile and good cheer and serenity?.‫ לעומת זאת‬.‫ לא לתמו רגליו בחולות נודדי‬.‘Betray the secret’.‫ שבסו החיי אורב המוות( לבי מאורעות שבשליטתו של אד‬.‫סמית אפיקטטוס‬ ‫ לספירה( היה עבד משוחרר שהרבי את‬13555) ‫ אפיקטטוס‬.‫ למשל‬. and the good is thus preferred above every form of relationship. Must it be :1:1:2125 . therefore.‫ככל הנראה ללא עריכה )וטוב שכ( עלידי בכיר תלמידיו‬ ‫שני רעיונות עיקריי המאפייני את תורתו של אפיקטטוס )ובמידה רבה את התורה‬ ‫ הרעיו‬.‫שביוו‬ 61.‫המודר עלידי עקרונות הסטואה‬ ‫ ולבכר את הטוב על הרע במסכת החלטותיו בזמ אמת ג א‬63. rather.‫ חות מיוחד בעיצוב עולמו הרוחני של סמית‬.‫ הטיעוני‬. and such is the coin which god has given me.they should write about each day. and everything else of that kind […]” 379 63 . the good is different from the noble and just.‫)למשל‬ ‫הסוג הראשו ראויי להיות מסונני החוצה ממסכת המאוויי של האד ועליו לקבל‬ ‫ מאורעות מ הסוג השני‬. ‘I will behead you’. 1995) “I must die: and must I die groaning too? – Be fettered.‫פילוסו יוצא דופ זה‬ ‫ בניקופוליס‬. My wretched body. and suspend judgment in matters of uncertainty.‫היומני והסקיצות מקובצי לעתי קרובות יחד‬ THE DISCOURSES OF EPICTETUS (Christopher Gill :‫את המקורות שעליה אדווח ברשימה זו‬ .‫ לאחר שהוגלה ממנה‬. Robin Hard trans.‫ לדעתי‬.. aversion from what is evil.(fragments) ‫( וסקיצות קצרות א יותר‬handbook) ‫ועל כ הוא הוסי "יומני" קצרי‬ ‫ נעשה בתרגו לאנגלית שממנו שאבתי‬. only the good.(ÌÈÂÚÈË :‫ )להל‬ed. – What are you saying. man? Fetter me? You will fetter my leg.‫הסטואית כולה( הותירו‬ ‫הראשו הוא שיש להבחי הבחנה חדה בי המאורעות שאי לאד שליטה עליה‬ ‫ מאורעות מ‬. and it is in these that they should exercise themselves” “Now as it is in the nature of every soul to assent to what is true and dissent :3:3:26 .‫ אריאנוס‬.‫ לשונו של אפיקטטוס הייתה חדה ושנונה א ג מחוספסת‬. ‘Then I will fetter you’.

‫השפעתו של רעיו זה על משנתו של סמית כמעט מדברת בעד עצמה‬ ‫˙ לבי דמות האד‬ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‫ליישב בי הפירוש הוולגרי של דמות האד ב‬ ‫ היא להניח כי מאוויי האד שראוי להתחשב בה אינ‬‰È¯Â‡˙‰ ‫ההומניסטי של‬ . You have heard this as a general principle. but by the suppression of desire.‫הסוכנת המוסרית ממקסמת רק העדפות מוסריות‬ ‫ או כי‬. Instead of attending on a rich man. can anyone force you to direct your impulses towards what you do not wish? [. It is to this.‫ אלא אלה המעודני‬. too.‫בוחר את מה שהוא עצמו‬ 65.‫הראויה‬ ‫ דר טובה‬. consider now its particular applications.‫ העדפות שאינ מוסריות כשלעצמ‬. that our training too should be directed.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫ מאחר שהבחירה‬.‫של האד – הלוא הוא הרצו הנהפ לחלק אותנטי מאישיותו – הוא הרצו המוסרי‬ ‫ או לפחות לא כאלה שחכ סטואי היה‬.. nor your aversion . For without severe and constant training.‫ הבחירה המוסרית‬:‫ דהיינו‬. it is not possible to ensure that our desire should not fail or our aversion should not fall into what it would avoid: so you should know that if you allow your training to be directed towards external things that lie outside the sphere of choice.doors” 380 . And so.‫סולד מה ולעול לא היה בוחר בה מרצונו החופשי‬ ‫ א ההופכות את עור באורח פלא‬. it is knowledge how to live.‫המושבחי בתהלי ארו של חינו עצמי סטואי‬ .‫להיכנע לתמריצי שה "חיצוניי" לבחירה עצמה‬ ‫ כסוכ חופשי – ולא כעבד לשיקולי זרי – מפרש כבחירה‬.‫המאוויי הגולמיי‬ ‫ תהלי זה מסתיי כשרצונו האמיתי‬.‫בטוב והרחקת הרע עלולות לגבות מחיר אישי כבד כל כ‬ ‫ כ שכאשר יתעוררו הוא ימצא את עצמו מחוס מפני הפיתוי‬.. and be seen around his . who can be neither :4:1 ‫ קטעי נבחרי מתו‬. nor to fall into what we would avoid.‫ ש‬65 compelled.‫ האנוכיי‬. nor hindered. Therefore in life. nor constrained […] Now what is it that preserves him from being hindered and restrained in writing? – The knowledge how to write.(‫ איו במוות‬:‫התוצאות המעשיות של בחירה זו קשות ביותר )למשל‬ ‫ החכ הסטואי חייב לאמ את‬. In playing the harp? Knowledge of harp playing. your desire will neither gain its object. And what does that mean? Neither to fail to get what we aim at. that you may learn the truth of this […] sit up at night to acquire a judgment that will make you free.‫רצוי שתהיינה‬ ‫ סמית עצמו טרח להבהיר נקודה‬. Is it possible for the man who desires any of those things that are in the power of others to be free from hindrance? No […] Again.‫ ש‬64 aversions free from hindrance. attend a philosopher.‫ לכ אי טע להניח כי יש‬.‫ונהפכות למעי אידאל חברתי בעזרתה של היד הנעלמה‬ “And what have we set ourselves to achieve? To have our desires and :3:12:45 . therefore.] Can anyone make you assent to what is false? No […] For freedom is not secured by the fulfillment of people's desires.avoid it” “That man is free who lives as he wishes.‫עצמו למצבי בחירה כאלה‬ ‫ באופ כזה החכ הסטואי תמיד‬64.‫ שעמ רבי מאתנו נולדי‬.

‬את המערכת הפיזיקלית ואת מפעלות האד‪ . As far as it lay in my power. we generally infer that they must be the work of‬‬ ‫”‪.‬‬ ‫‪and say.‬א הוא נית לאד כדי שיפעיל אותו באורח הרמוני ע הבריאה‪ 67.‬את‬ ‫פועלו הישיר‪ .‬את מה שאינו נית לשינוי ואותו יש לקבל בשלווה סטואית‪ .‬המגולמת באישיותו של האל הסטואי ובתפקיד‬ ‫שנכו לה בעיצוב מהלכי הבריות‪ .some artificer.‬כיצד היא פועלת‪" .‬כלומר‪ :‬למה שמאחד את האל‪ .‬יד נעלמה" זו? המושג קיבל במשנתו של‬ ‫אפיקטטוס אפיו משלו‪ .‬האמונה‬ ‫בקיומה של מערכת מעי מטפיזית זו‪ . ‘The faculties I have received from you to enable me to understand and follow‬‬ ‫‪your governance I have not neglected.‬‬ ‫בי היתר‪ .‬לדעתי‪ .‬המיוצג עלידי דמותו של האל‪ .‬השראה‬ ‫למחשבתו של סמית‪.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫זו פעמי רבות‪ .‬הרצו הסמיתיאני – הוא הרצו שכל פרט שוא להגשימו – איננו רצו‬ ‫גולמי. a man must accept some not inconsiderable difficulties and‬‬ ‫‪some not inconsiderable losses.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ש‪“For everything that happens in the universe one can readily find reason to :1:6:17 .‬האל אינו אלא מערכת של חוקיות פיזיקלית השלטת ביקו‪ .‬המערכת הפיזיקלית קובעת‪.‬הביטוי הסמיתיאני "יד נעלמה"‬ ‫מרמז על כוח טמיר הנמצא מחו להשגתנו וכמעט ללא שיתו פעולה מצדנו צובע את‬ ‫מעשינו באור חיובי ומיטיב‪ .‬‬ ‫הרעיו האפיקטטי )והסטואי באופ כללי( השני שעיצב את מחשבתו של סמית הוא‬ ‫מסוב יותר להבנה ויש בו מרכיבי מעי מטפיזיי‪ . and a sense of gratitude…Who is it that fitted‬‬ ‫‪the sword to the scabbard.‬הרצו הסטואי‬ ‫הוא הרצו להתחבר לצד ההרמוני של הבריאה‪ .‬כלומר‪ :‬רצו שעבר תהלי של ריסו עצמי‬ ‫והתאמה לאידאלי המוסריי שחייבי להדרי את כולנו‪ . I have not dishonored‬‬ ‫‪you’ […] I am content with the time for which I had the use of what belongs to you…But‬‬ ‫‪to attain these advantages.‬הרצו האנושי‬ ‫הוא חופשי‪ . and the scabbard to the sword? Is it no one? From the very‬‬ ‫‪structure of such completed products. but I shall deal with my impressions in accordance with nature‬‬ ‫‪381‬‬ .‬אי פלא אפוא כי אגרגציה‬ ‫של רצונות בעלי מאפייני כאלה תהיה רצויה ג היא ואי מדובר בלהטוט רעיוני ההופ‬ ‫חוש לאור‪.destroyed.‬חוקיות זו‬ ‫מקיימת מערכת "הרמונית" בתוכה פנימה ובינה לבי מפעלות האד‪ 66.‬‬ ‫‪praise providence. הוא רצו מטופח ו"מתורבת"‪ . nor be‬‬ ‫‪eager to acquire acres and these also […] There will be a fire […] and my books will be‬‬ ‫”‪.‬היא היד הנעלמה המוסרית ששימשה‪ . the ability to see each‬‬ ‫‪particular event in the context of the whole.‬בי שהיא מוחשית )כהבנת של חלק מ הנוצרי( ובי שהיא רוח טהור‬ ‫כאמונת היהודי‪ . and that they were not produced by mere chance‬‬ ‫ש‪“If death overtakes me […] it suffices me if I can lift up my hands to god :4:1:1426 .‬האל הסטואי )לפעמי הוא‬ ‫מכונה בתרגו לאנגלית ‪ god‬באות ‪ g‬קטנה ולעתי הוא מכונה זאוס( איננו ישות‬ ‫מואנשת‪ . if one has within oneself these two qualities. You cannot wish for a consulship and these also.

‬שותפו הגדול בתנועת ההשכלה הסקוטית‪.‬שבאופ היסטורי היה בית יוצר של בני אד‬ ‫אדוקי בדת‪. “the great judge of hearts”.‬זאת‪ .‬אתאיסט גמור‪ .‬ראו ‪ .LIFE OF ADAM SMITH‬לעיל ה"ש ‪ .‬שמקורו בפרוטסטנטיות‬ ‫הקלוויניסטית‪ .‬לעיל ה"ש ‪.‬את עולמ הרוחני של יהודי חילוניי‪ . “Providence‬ו”‪ .‬‬ ‫השפעה ישירה איננה הכול‪ . “the final cause”.(God‬א עלפי‬ ‫רוב היא מכונה אחרת‪ .‬‬ ‫ואראה כיצד א הוא היה אמ הסינתזה בשלבו בתורתו יסודות תאולוגיי נוצריי ע‬ ‫‪ 68‬אביו של סמית השתיי לזר הפרסביטריאני בכנסייה של סקוטלנד‪ .‬אשר לסמית עצמו‪ .‬הכוללי )לעתי נדירות( את ש האל )‪ .‬על דר ההיקש‪ .‬סמית היה אחד‬ ‫מעמודי התוו של תנועת ההשכלה )‪ (Enlightenment‬הסקוטית‪ .‬לכל הפחות‪ .‬הוא נפטר טר לידתו של סמית‪ .‬דעתו של ההיסטוריו הכלכלי מארי רות'ברד )שאיננו‬ ‫מחסידיו של סמית(‪ .‬תומס מאקווינס‪.‬‬ ‫בכל אחת מגרסאותיה‪ .‬ראו‬ ‫‪MURRAY ROTHBARD.‬יש הסבורי שזנח את הדוקטרינה הרשמית של‬ ‫כנסיית מולדתו )הכנסייה של סקוטלנד( ונעשה "דאיסט"‪ . AN AUSTRIAN PERSPECTIVE ON THE HISTORY OF ECONOMIC‬‬ ‫)‪.‬פרופ' רונלד קואס‪ .‬‬ ‫ויש הסבורי שהיה אתאיסט גמור ‪ 70. ראו קואס‪ .‬ג א‬ ‫חילוניות שלמה‪ .‬ע זאת‪. “the divine Being‬ראו וינר‪ .‬הישות הדאיסטית שכביכול מנחה את פעולותינו‬ ‫קיבלה אצל סמית כינויי שוני ומשוני‪ .50‬בפרק הראשו‪ .48‬בעמ' ‪.‬‬ ‫בשורות הבאות אציי את דרכו של אחד מאבות הכנסייה הקתולית‪ .‬‬ ‫”‪ “an invisible hand”.‬מעי סופרמרקט רעיוני‪ .‬כ שייתכ שסמית קלט את הרוח הפרסביטריאנית "מ האוויר" של‬ ‫מכורתו באות ימי‪ .‬בקרב הכינויי שבה בחר סמית להשתמש אפשר למנות את ‪“the Great‬‬ ‫‪Director of Nature”.‬אלא ג רעיונות מוסר שהיו קרובי ללב‪71. “the Author of Nature”.‬שכולל לא רק יסודות מיסטיי‬ ‫שנדחו בעיקר עלידי אורייני ההשכלה‪ .‬ותנועת ההשכלה על כל‬ ‫פלגיה התרחקה מאוד מ המיסטיקה הדתית‪ .‬א כ וא כ‪ .‬‬ ‫הפילוסו דייויד י‪ .(non-denominational‬שהאמונה בה מושתתת על התבונה‪69.‬דהיינו‪ :‬מאמי בקיומה של‬ ‫ישות אלוהית לא כיתתית )‪ .‬מה שאנחנו‬ ‫מכני "דת" הוא מכלול רחב‪ .49‬‬ ‫‪ 71‬קל לנו להבי זאת א נבח‪ .‬ג'ייקוב וינר‪ .‬‬ ‫‪382‬‬ .‬עולמ הרוחני של רבי מהיהודי החופשיי – וכותב שורות אלה נמנה בקהל‬ ‫– ספוג בערכי שנטבעו בבית היוצר של היהדות‪ .‬קשה מאוד להערי מה נותר‬ ‫בו מ האמונה הדתית של אבותיו‪ 68.‬יכולה הייתה להשפיע על עולמו של סמית‪ .THOUGHT (ECONOMIC THOUGHT BEFORE ADAM SMITH) (1995‬‬ ‫‪ 69‬כפי שמציי אחד מפרשניו של סמית‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫)‪˙ÈÏÂ˙˜ ˙ÈÏÎÏÎ ‰È‚Âχ˙ (Â‬‬ ‫הקדמה‬ ‫בפתח הדברי ראוי לשאול על שו מה אפשר להעלות על הדעת שתאולוגיה נוצרית‪.‬המפרש את כל התורה הנפרשת ב‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬כדקלו קלוויניסטי טיפוסי‪ .‬לעיל ה"ש ‪ .‬היה‪ .‬אפשר היה לסבור כי הוגי ההשכלה מתחו‬ ‫קו של הפרדה בינ לבי הרעיונות התאיסטיי שקדמו לה והניחו במקומ תשתית‬ ‫מחשבתית חדשה המבוססת על התבונה‪ .‬כ שקשה להניח שהשפעתו הישירה הותירה חות‬ ‫כלשהו באישיותו של סמית‪ .‬הביא ראיות לכ שסמית זנח את הדאיז ונהפ‬ ‫לאתאיסט של ממש.121‬‬ ‫‪ 70‬חת פרס נובל לכלכלה‪ .‬לפי כל הסימני‪ .

THE VICTORY OF REASON: HOW‬‬ ‫)‪.‬כלומר‪ :‬כאלה שמקור בעול הפגני‪ .25‬לוקס יח ‪.‪ 72‬ערי רבות‬ ‫בפלנדריה הקתולית לא פיגרו הרבה אחריה‪ 73.‬למשל‪MICHAEL ROBSON.(2000) ¯ÙÈ'‚ Á‡‰‬‬ ‫‪ 76‬על ההיסטוריה ועל תאולוגית העוני של המסדר הפרנציסקני ראו‪ .‬ומי שחפ בכ היה יכול להסיק מה כי‬ ‫‪ 72‬על התפתחותו של הקפיטליז האיטלקי מאז נפילתה של האימפריה הרומית ועד למאה הששעשרה‬ ‫ראו‪ .1961‬‬ ‫ראו בעיקר את הפרק החמישי בספרו של ‪RODNEY STARK.‬א האמת היא שהקפיטליז נוצר דווקא בערי‬ ‫קתוליות שהצמיחו מוסדות מפותחי של בנקאות‪ .24‬מרכוס י ‪ .‬המרכיב התאולוגי הנוצרי לא היה‬ ‫עבור אלא מעי רקע תרבותי‪ .‬בערי‬ ‫אלה אפשר למנות כמה ערי מסחר איטלקיות כמו גנואה‪ .‬שמצאו בה קולר לתלות בו את תקוותיה‬ ‫לעול הבא‪ .‬שכל ה‪ literati‬האירופיי באותה תקופה הכירו‬ ‫והטמיעו‪ .‬רבי מ‬ ‫ההוגי החילוניי שסמית נמנה בקהל לא היססו לשלב בתורת יסודות מ הפילוסופיה‬ ‫התאיסטית שקדמה לה ולהניח לתבונה למשול ב‪ .‬‬ ‫בראשיתה של הנצרות רווחה ההשקפה כי צבירת נכסי איננה אקט ראוי לאד‬ ‫מאמי‪ .‬‬ ‫)‪.‬כמו תומס‪ ..‬‬ ‫קתוליות מוקדמת‬ ‫הקשר בי פרוטסטנטיות לקפיטליז ולכלכלת השוק ידוע ברבי‪ .‬ידועה אמרתו המפורסמת של ישו כי קל יותר להשחיל גמל דר קו של מחט‬ ‫מאשר להכניס אד עשיר לג העד‪ 74.‬כתבי הקודש הנוצריי כללו ג אסמכתאות – או מה‬ ‫שאפשר לפרש כאסמכתאות – בכיוו ההפו‪ .‬העול‬ ‫הקפיטליסטי הקתולי פחות ידוע ברבי‪ .CHRISTIANITY LED TO FREEDOM.‬בעיקר הודות‬ ‫לתרומתו המכרעת של מכס וובר לליבו הסוגיה שתידו בהרחבה להל‪ .‬חיבתו של ישו לעניי ולעניות סללה את הדר‬ ‫להתפשטות הנצרות בי חלכאי העול הזה‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫עקרונות אריסטוטליי‪ .‬למשל‪GINO LUZZATTO. CAPITALISM AND WESTERN SUCCESS (2005‬‬ ‫‪ 74‬מתי יט ‪ . AN ECONOMIC HISTORY OF ITALY: FROM THE FALL OF THE .‬האתוס החברתי שעליו נשע המסחר‬ ‫הקפיטליסטי הקתולי ינק ממקורות תאולוגיי ע דגש מוסרי חזק‪. מתו תקוות לזכות‬ ‫לאורו הנצחי של העד גזרו על עצמ פרישות ולעתי סבל בל יתואר‪ 75.‬ג א הפנו עור לאיש מנצרת והכתירו במקומו את דת התבונה‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ROMAN EMPIRE TO THE BEGINNING OF THE SIXTEENTH CENTURY (Philip Jones trans. THE .FRANCISCANS IN THE MIDDLE AGES (2006‬‬ ‫‪383‬‬ .‬מגמה זו‬ ‫הותירה את עקבותיה ג במנהגי שרווחו במסדרי נזירי מרכזיי עד לפתח העת‬ ‫החדשה‪ .‬‬ ‫)‪.25‬‬ ‫‪ 75‬תיעוד מרתק של תופעת הסבל בכוונה תחילה מובא בהרחבה אצל אביעד קליינברג ¯‚‪Ï˘ ¯ÈÊÁ‰ Ï‬‬ ‫‪.‬ג כשנעשתה הנצרות לדת הדומיננטית בארצות המערב נותרו בה כיסי‬ ‫מאמיני שפירשו את העניות ואת הסבל האנושי כגור מזכ.‬אשראי‪ .‬ונציה ופירנצה.‬בעיקר במסדר הפרנציסקני ששורשיו בתחילת המאה השלושעשרה ויש לו‬ ‫חסידי רבי עד עצ היו הזה‪ 76.‬ביטוח וניהול סיכוני‪ .

‬קו המחט וכרטיס הכניסה לג העד‪ 78. WORLDLY GOODS: A NEW HISTORY OF THE RENAISSANCE .‬מה ג שזכי פעל בשליחותו של‬ ‫הנוגש הרומי השנוא‪ .‬זכי‬ ‫)זכאוס( שמו‪ .‬אלה שיש לה נגיעה ישירה‬ ‫למעבר משלב קוד לשלב הבא‪ .‬ליד ה"ש ‪ 98‬ואיל‪ .‬לאהבי ולשמרי מצותי"‪:‬‬ ‫שמות כ ‪ .‬ההצדקה התאולוגית למעשה חריג זה היה שהמודל‬ ‫הייתה שקועה בקריאת פרק י"ט הנ"ל בספר לוקס‪ .‬בטקסט‬ ‫המתייחס לתאוריה של מכס וובר(‪.‬‬ ‫ויחסה של הכנסייה הקתולית לרווחי כספיי ולפעילות המאפשרת אות נעשה בהדרגה‬ ‫יותר ויותר אוהד‪79.‬אלא ה יונקי את משמעות מ השיקולי‬ ‫הגלובליי‪ .‬‬ ‫פקד עו אבת על בני על שלשי ועל רבעי לשנאי‪ .‬להסב לשולחנו לפת ערבית‪ .‬וכששב ממסעותיו גמל ביד רחבה לעבדי שהשקיעו את כספו‬ ‫בתבונה ועשו למענו ממו רב והחמי פני לאלה שהניחו לכס לשכב כאב שאי לה‬ ‫הופכי ולא הפיקו ממנו רווחי‪ 77.‬למשל‪LISA JARDINE.‬אל קנא‪.‬‬ ‫התמורות שנצפו בפרקסיס הקתולי המתייחס לנכסי חומריי נתמכו במארג צפו‬ ‫של מחשבה תאולוגית‪ .‬דורות רבי של פרשני מצאו בסיפור זה אות לחיבתו‬ ‫של ישו לצבירת נכסי – למרות הגמל‪ .‬‬ ‫‪ 79‬ראו‪ .‬סיפורו‬ ‫של ישו‪ .‬החיצוניי‪ .(1998‬המאפיי את תקופת הרנסנס כתקופה שבה חפצו הבריות להתנאות בעושר וראו בכ אות‬ ‫לברכה‪.‬למשל‪ .2712‬‬ ‫‬ ‫‪ 78‬כ‪ .‬תומס הניח תשתית לתורת‬ ‫מוסר שעלפיה תכלית חייו של כל אד חייבת להיקבע עלפי המטרה הסופית‪ .‬מעי שלבי בסול שראשו בשמי‪ .‬תושביה היהודיי של העיר דרשו הסבר על‬ ‫שו מה נאות לכבד בנוכחותו אד שעיסוקו בכספי‪ .(53‬בכל זאת‪ .‬שע כניסתו ליריחו הסכי להיענות להזמנתו של גובה מסי יהודי עשיר‪ .‬ידוע‪ .‬למשל‪ .‬סיפורו של זכאי הצדיק את האתוס השליט בהולנד‬ ‫הרפורמיסטית של צבירת ממו כסימ לברכה מגבוה )על כ ראו להל‪ .‬הצייר המפורס חררד דאו )‪ (Gerard Dou‬צייר בשנת ‪ 1630‬דיוק נפלא של‬ ‫אשה )היו במוזיאו הלאומי באמסטרד(‪ .‬בהולנד הרפורמיסטית של המאה השבע עשרה נאסר במש פרק זמ מסוי לצייר‬ ‫דיוקנאות אד מחשש להפרת הדיבר השני )"לא תעשה ל פסל וכל תמונה אשר בשמי ממעל ואשר‬ ‫באר מתחת ואשר במי מתחת לאר‪ .‬לא תשתחוה לה ולא תעבד כי אנכי יהוה אלהי‪ .‬בדר אל המטרה הסופית האד עובר דר תחנות‬ ‫ביניי לרוב‪ .‬מחשבה זו ליוותה את התאולוגי הקתוליי מראשית הנצרות‬ ‫ועד ימינו‪ .‬ישו הגיב במשל ארו על איש אציל שהפקיד מעותיו בידי עבדיו‬ ‫בימי היעדרותו מנחלתו‪ .‬א נסיכ היה ונשאר גאו רוח מרכזי אחד – תומס מאקווינס )‪.‬‬ ‫)‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫צבירת נכסי יכולה להתפרש כראויה לעידוד ג מבחינה תאולוגית‪ .‬המתייחסי למידת קירובו או התרחקותו של האד אל או מ‬ ‫‪ 77‬לוקס יט ‪.‬‬ ‫‪384‬‬ .‬אכ‪.‬‬ ‫וליחה של סינתזה זו לא נס ג בתאולוגיה הקתולית של ימינו‪ .‬כל שיפוט ביחס לנאותות המעבר‬ ‫משלב לשלב אינו יכול להיער עלפי שיקולי "פנימיי"‪ .‬ועשה חסד לאלפי‪ .(12741225‬‬ ‫המחשבה התומיסטית שילבה עקרונות מוסר אריסטוטליי ע עיקרי האמונה הנוצרית‪.‬שהיא‬ ‫ההתקרבות לאל וג גאולת הנפש‪ .‬‬ ‫החוט שנמש מראשוני המאמיני עד למנזר הפרנציסקאני הל ונחלש ע השני‪.

‬כלומר‪ :‬לש ההתעשרות כער העומד בפני עצמו‪ .‬כ‪ .(1939‬‬ ‫מתי ו ‪.‬שיסודותיה מונחי בהגות הכללית א ע זאת היא מחויבת למפעל התאולוגי הנוצרי‪ . בכל פרק המחבר ד בכמה "שאלות" והדיו בכל שאלה נחלק ל"מאמרי"‪.‬מזמ דאגות משלו ודי לנו א נעסוק רק‬ ‫בה‪ 82.‬המסמ את יעדו הסופי של האד‪81.S.‬תומס מכיר בכ שמי‬ ‫ששוקד על יצירת של הצברי הו למטרות גשמיות אש בחטא‪ .‬הוא‬ ‫)‪.‬ובכ הוא הול‬ ‫בעקבות עצותיו של מתי‪ 84.‬מתעוררת סתירה בי שתי האסמכתאות‪ .‬כתבי הקודש כוללי‪ .‬לעול המסחר ולשוקי הכספי וההו – כל אלה יכול שיהיו כשרי ויכול שיהיו‬ ‫טמאי‪ . article I‬‬ ‫‪385‬‬ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫היעד הסופי‪ .‬כגו פרנסת הגו והנפש‪ .34‬‬ ‫משלי ו ‪.‬יש בה לא רק "התקדמות" בשלבי הסול כמטרה נקודתית אלא ג התקרבות אל‬ ‫ראש הסול‪ . THOMAS AQUINAS: THEOLOGIAN OF THE CHRISTIAN LIFE (2003‬‬ ‫ראו בהרחבה ‪AMINTORE FANFANI.‬אסתכ בדוגמה פשוטה השאולה מתו המחשבה התומיסטית‪.‬הואיל‬ ‫והנדב התאולוגי הזה בתרבות המערב קיבע את התשתית המחשבתית שהקפיטליז‬ ‫המוקד נוצק אל תוכה‪ .‬מתי )מתיאוס( מייע למאמיני לא‬ ‫להרבות דאגה בדבר יו המחר‪ .(homo economicus‬רכישת נכסי‪ .‬מאחר שהקורא של ספר משלי מוזמ‬ ‫ללכת בדרכיה של הנמלה‪ .‬‬ ‫האסמכתה לכתוב בטקסט היא ‪.T.NICHOLAS M.‬מודל מחשבתי זה נית ליישו ותומס אכ ייש אותו – ג בשאלת התנהגותו‬ ‫של "האד הכלכלי" )‪ .‬יש להינזר מה כשה נעשי‬ ‫לשמ‪ . :‬היא מחולקת לחלקי‬ ‫והחלקי לפרקי. HEALY.‬למשל‪ .‬ועוד יותר מזה עזרה‬ ‫לזולת‪ .(S. question 55.‬להפני את טבע ההתחבטות שהמחשבה התומיסטית הייתה שקועה בה‪ .‬התעשרות והיזקקות למוסדות‬ ‫השוק‪ .‬מצד אחד‪ .‬בהינת מעמד הדומיננטי של השיקולי הגלובליי‪ .T.‬כ שהחיי כול נהפכי כביכול למסכת אחת של‬ ‫תפילה‪ 80.‬‬ ‫קצת קשה לקורא ב המאה העשרי ואחת‪ .‬שהרי ההתעשרות לשמה‬ ‫דוחקת לקר זווית את יעדו האמיתי‪ .‬כל אקט של האד‬ ‫מקבל משמעות דתית‪ . PROTESTANTISM AND CAPITALISM 119‬‬ ‫)‪.‬‬ ‫שיש בה כדי להמחיש את דר מחשבתו של תומס‪ . CATHOLICISM.‬ההווה‪ .6‬‬ ‫יצירתו העיקרית של תומס מכונה ‪) Summa Theologica‬להל‪ . II-II.‬גינוי‬ ‫מפורש למי שעמל על הצברי הו שיש בה לא רק כדי לספק את צרכיו בהווה אלא ג‬ ‫להבטיח את שגשוגו הכלכלי בעתיד‪ .‬שעולמו הסכולסטי של תומס זר ומוזר‬ ‫לו‪ .‬א הנמלה מספר משלי אינה עמלה לשווא‪ :‬היא עמלה בזמ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫הטקסט הקצר הטוב ביותר שאני מכיר המבאר את משנתו הפילוסופית של תומס כמערכת מחשבתית‬ ‫מסודרת‪ .‬א א ההתעשרות נעשית למטרות העולות בקנה אחד ע עיקרי‬ ‫האמונה ומתו כוונה שבלב להגשימ‪ .‬מאיד גיסא המאמי נתקל ג בפסוקי המפורסמי מספר משלי‪ .‬לגרסתו‪ .‬הסופי‪ .‬בהתא למטרה הסופית המניעה את העיסוק בה‪ .‬המשבחי את‬ ‫הנמלה העמלנית הצוברת לה מזו ליו סגריר‪ 83.‬תאולוגית‪ .‬של האד – להגיע למלכות שמי ולקדש‬ ‫בכ את ש הבורא‪ .

‬ג א טיפס מעלה אחת בסול‪ . 1918-1934 (1960‬ע זאת‪ .‬שכוננה את השיח המודרני בסוגיה‪ .S.‬ראו לעניי זה‪ .‬ואזי מי שעמל‬ ‫עליה‪ .‬היא‬ ‫שהכנסייה הקתולית מבקשת לקיי רבשיח ע מיליוני מאמיני הדוגלי בהשקפות רבות ושונות זו‬ ‫מזו‪ .‬‬ ‫ותכליתה לייצר דוקטרינה רשמית ביחס לנושאי התייחסותה‪ .‬אנסיקליקדות מופצות רק בשמו של הכס הקדוש בכבודו ובעצמו‪ .‬בצורתה הקבועה‪ .‬הרחיק את עצמו מ היעד הסופי – או שמא‬ ‫עמלו הושקע מתו מניעי מוסריי‪ .‬היא פרי עטו‬ ‫‪ 85‬ראו ‪. article VII‬‬ ‫‪ 86‬משפט חשוב המייחס את התפתחות של ענפי חשובי במשפט האירופי לחשיבה התומיסטית‬ ‫הוא ג'יימס גורדלי‪ .‬מחויבותו של המאמי הקתולי לדבוק בדוקטרינה המובעת באנסיקליקדה‬ ‫איננה מוחלטת‪ .‬ראוי לבחו באיזו‬ ‫מידה שרדה המחשבה התומיסטית במבח הזמ‪ . question 55.‬בורא עול הוא היודע א הצברי הו נערמו למטרות גשמיות בלבד‪ .‬ולכ‬ ‫ברור שלא השפיעו עליו במישרי.‬למשל‪JAMES GORDLEY. THE PHILOSOPHICAL ORIGINS OF MODERN .CONTRACT DOCTRINE (1991‬‬ ‫‪ 87‬בעיה מרכזית‪ .‬ע זאת‪ .‬‬ ‫קתוליות מאוחרת‬ ‫תומס חי ופעל במאה השלושעשרה‪ .‬ראו‪ .‬וכדי לרצות את כול עליה לנקוט לעתי קרובות לשו מעורפלת שאפשר ליישב – א ג‬ ‫בדוחק – ע דעות שונות זו מזו ולעתי מנוגדות‪ . CAPITALISM AND THE‬‬ ‫)‪ .‬ואי ספק שתורתו השפיעה רבות על עיצוב‬ ‫המחשבה הכלכלית והמשפטית בכל רחבי יבשת אירופה‪ 86.‬אפשר להבחי במסמכי הכנסייה במגמות‬ ‫אידאולוגיות‪ .‬‬ ‫‪386‬‬ .‬שלא השתנתה באופ מהותי לפחות מימיו של תומס ועד ימינו והיא‬ ‫שעמדה‪ .‬מדובר‬ ‫בשלוש "אנסיקליקדות"‪ 88:‬הראשונה‪ .‬ואזי לא רק שטיפס שלב אחד בסול אלא הגביה‬ ‫את עצמו לקראת תכלית קיומו עלי אדמות‪.‬החוזרת ונשנית כל אימת שהחוקרי מנסי לאפיי את החשיבה הקתולית‪ .‬התפתחויות אלה היו מאוחרות‪ .‬בעול הקתולי )להבדיל מכתות נוצריות‬ ‫אחרות(‪ .T.‬מזמנו של אד סמית‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫ראוי ולמטרה ראויה ולכ פועלה ראוי לשבח ולא לגנאי ‪ 85.‬תקצר היריעה מלדו בהתפתחות‬ ‫התאולוגיה הכלכלית הקתולית בשבע מאות השני שחלפו מימי תומס ועד ימינו אלה‪87.‬למשל‪ALFRED DIAMANT.SOCIAL ORDER. II-II.‬ואת אלה אנסה להבליט בשורות הבאות‪.‬א תכלית המוצהרת של איגרות אלה היא להנחות את המאמיני ולנווט אות אל‬ ‫דר האמת התאולוגית‪.‬הקורא המודרני עלול‬ ‫להקשות ולשאול מני יודע תומס להערי את המוטיבציה של כל צובר הו וכיצד הוא‬ ‫יכול להוקיע את האחד ולקלס את רעהו‪ .‬‬ ‫‪AUSTRIAN CATHOLICS AND THE FIRST REPUBLIC: DEMOCRACY.‬ולא בשמ של סמכויות‬ ‫כנסייתיות פחותות ממנו‪ .‬ג לנגד עיניה של משכילי המאה השמונהעשרה‪ .‬‬ ‫)‪. א יש בה כדי להדגיש את העקביות של הדוקטרינה‬ ‫הכלכלית הקתולית‪ . .‬התשובה היא שתומס אינו מתיימר לראות כליות‬ ‫ולב‪ .‬‬ ‫‪" 88‬אנסיקליקדה" )‪ (encyclical‬היא איגרת המופצת עלידי ראשי הכנסייה לכל הסתעפויותיה בתבל‪.‬כמוב‪ .‬‬ ‫ועל כ אסתפק בניתוח של שלושת המסמכי האפיפיוריי החשובי ביותר שהתייחסו‬ ‫לסוגיה בעת החדשה‪ .

‬נעשתה בידיו של האפיפיור יוחנ פאולוס השני‬ ‫בשנת ‪ 89.‬מצד אחד‪ .‬להיות מיועד כולו לרווחתו של בעליו‪ .‬הדת לא הייתה אלא "אופיו להמוני"‪ .‬ליאו הצהיר באיגרתו‪ .1848‬דווקא לאחר מותו של מרקס‪ .‬חר ההבדלי הללו אפשר‬ ‫להבחי בבירור בדומיננטיות המחשבתית של הגלעי התומיסטי הקשה‪ .‬שחוברה מאה שנה אחרי איגרתו של‬ ‫ליאו ונועדה לציי עובדה היסטורית זו‪ .‬המניפסט הקומוניסטי חובר‬ ‫והופ עלידי מרקס ואנגלס כבר באמצע המאה – בשנת ‪ .‬מעמדה של‬ ‫השיטה הקפיטליסטית שבמרכזה עמד מושג הקניי הפרטי‪ .‬נגיש לקריאה בשפה האנגלית באינטרנט‬ ‫עלידי הקשת שמה במנוע החיפוש‪.‬המטיפה למהפכה אלימה של הפרולטריו כנגד מנצליו הקפיטליסטיי‪ .‬כפי שמשתמע מהטפותיו של מרקס‪ .1891‬השאלות הבוערות של אותה תקופה היו‪ .‬‬ ‫האיגרת הראשונה‪ .‬א אל לו‬ ‫לעושר שכ נצבר‪ .‬המכונה ‪) Rerum Novarum‬דברי חדשי(‪ .‬כשהשאלות‬ ‫"הגדולות" שהאנושות התחבטה בה היו שונות בתכלית זו מזו‪ .‬שלווה‬ ‫באנסיקליקדה חדשה‪ .‬לחובת השיתו הרבה פני‪:‬‬ ‫משתמעת ממנה חובה מוסרית להקדיש משאבי לצדקה ולהעניק לעובדי תנאי העסקה‬ ‫‪ 89‬למעשה‪ .‬‬ ‫ולא בכפייה מבחו‪ .‬שחיציה כוונו בראש‬ ‫ובראשונה נגד הסוציאליז הבילאומי‪ .‬א כ‪ .‬עמדה זו‬ ‫בוססה ה על שיקולי של המשפט הטבעי )למשל‪ :‬שהאד קד למדינה ולכ זכותו‬ ‫לטוב האר קודמת לזכותה של המדינה לנשלו ממה שהאל הועיד לו מלכתחילה( וה על‬ ‫שיקולי אינסטרומנטליי‪ .‬‬ ‫‪ 91‬עלפי הגישה המרקסיסטית‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫של האפיפיור ליאו השמיני משנת ‪ .‬‬ ‫המוטיבציה לשת את הזולת חייבת לבוא מבפני‪ .‬ע זאת‪ .‬‬ ‫‪387‬‬ .1931‬השלישית והאחרונה‪ .‬מתו מצפונו הקתולי של המאמי‪.‬בשנת‬ ‫‪ .‬כמו של כל אנסיקליקדה אחרת‪ .‬ומצד שני האלטרנטיבות‬ ‫הפוליטיות – בראש ובראשונה "האיו" הסוציאליסטי – שנועדו לקעקע את השיטה‬ ‫הקפיטליסטית ואגב כ ג את מעמדה של הכנסייה )וזאת בשל התעמולה האתאיסטית‬ ‫החריפה של הסוציאליז הפוליטי(‪ 91.‬הבדלי אלה ניכרי‬ ‫היטב בהדגשי שבחרו האפיפיורי להדגיש באיגרותיה‪ .‬על תמיכת הכנסייה בזכותו של הפרט לקניי‬ ‫פרטי משלו‪ .‬וא שיבח את אלה שהשכילו לצבור לה נכסי חומריי רבי‪ .1883‬החלה תורתו‪ .‬חוברה עלידי ליאו‬ ‫השמיני בשנת ‪ 90.1891‬השנייה חוברה עלידי האפיפיור פיוס‬ ‫האחדעשר בשנת ‪ .‬בכל עשור מאז חיבורה זכתה איגרתו המקורית של ליאו לעיו מחודש‪ .‬פסק ליאו באיגרתו‪ . 1991‬כל אחת מ האיגרות הללו חוברה בתקופה אחרת‪ .‬ראוי להשתמש בעוד ג למע הזולת‪.‬‬ ‫‪ 90‬הטקסט המלא של איגרת זו‪ .‬מה שאיל את קובעי המדיניות – ובה הכס הקדוש – לית דעת לאיו ולהנחות‬ ‫את צא מרעית כיצד עליה להתייחס לאפשרות התממשותו‪.‬שלושת המסמכי שייסקרו בטקסט ה ללא ספק החשובי ביותר‬ ‫בכל שרשרת האנסיקליקדות הרלוונטיות‪.‬קרי‪ :‬שכל ניסיו של המדינה ליטול מאד את פרי עמלו‬ ‫עלול לדו את האנושות לחיי מחסור בשל הפגיעה בתמריצי ליצירת עושר‪ .‬תפיסת‬ ‫השוק של תומס בוצרה כאחד מנכסי צא הברזל של התאולוגיה הכלכלית הקתולית‪.‬לצבור‬ ‫לה המוני חסידי‪ .‬א יש בו‬ ‫די כדי לספק את מחסורו של הבעלי‪ .

.‬האפיפיור היה‬ ‫פיוס האחדעשר‪.‬מיני העושר החומרי שרבי רואי בה מטרה ראויה‬ ‫]‪ [.‬לשמור על החוק ולקדש את עקרונות‬ ‫הדבקות בדת )למשל‪ :‬להימנע מנשיכת נש(‪ .‬כאשר המושיע גאל אותנו מ החטא ]‪ [.‬ספרד‬ ‫ואיטליה כבר היו נתונות למשטר פשיסטי שהשפיע עמוקות ג על הרוחות הנושבות‬ ‫בקריית הוותיק‪ 93..‬‬ ‫הדת הקתולית הוכרה כדתה של המדינה האיטלקית והוסכ על שיעור הפיצויי לוותיק על אדמות‬ ‫הכנסייה‪ . Quadragesimo Anno‬היו אחרות בתכלית‪ .‬האל לא ברא אותנו למענ של נכסי בני חלו‪ ..‬וג הרפובליקה של וויימר כבר נאבקה בכוחו העולה של אדול‬ ‫היטלר‪ .‬לכ כל מי שמזלו הקרה על דרכו מיני‬ ‫עושר‪ .‬העול הזה אינו אלא תחנה בגלות‪ .‬‬ ‫הקרויה ‪ 92..‬אינו נית להבנה או להערכה מבלי להביא‬ ‫בחשבו את העול הבא‪ .‬שמכוחה הוקנה מעמד טריטוריאלי עצמאי לקריית הוותיק‪.‬מצד שני‪ ..‬משתמעת ממנה ג‬ ‫החובה לנהוג בתו לב כלפי שחקני שוק אחרי‪ .‬בעני‪ .‬בדחייתו הקטגורית את התערבות המדינה נוסח התורה הסוציאליסטית.‬וכל הערכה של טוב ורע תתאדה כעש‬ ‫קל ]‪ [.‬‬ ‫‪ 93‬בשנת ‪ 1929‬נחתמה האמנה הלטראנית‪ ..1931‬שנת חיבור איגרתו של פיוס האחדעשר‪..‬תו הפנמת מושג השותפות שבינ לבי ספקי ההו‪ .‬הקפיטליז של ליאו הוא מצד אחד‬ ‫מוחלט‪ .‬הוצא‬ ‫משיקולי את אופק העתיד ההוא‪ ..‬לציו חלו הזמ הזה מאז חיבור איגרתו של ליאו‪.‬עולמ של החיי שהמוות אורב בסופ‪ .‬ודי וחשבו חמור חייב תמיד להינת ליושב במרומי על כל‬ ‫מה שברשותנו ]‪[..‬הוא ציווה עלינו‬ ‫לחתור למידות טובות ולטהרה ]‪ [.‬האמנה נחתמה מטע המדינה עלידי המל וראש ממשלתו בניטו מוסוליני‪ ..‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫הוגני וראויי‪ .‬ואיננו מקו‬ ‫מושבנו הקבוע‪ .‬ומעל לכול –‬ ‫הפנמה עמוקה של החובה המוסרית לשמור על כללי המשחק ההוגני ועל ההתחשבות‬ ‫בחלש‪ .‬בהתא לעיקרו התומיסטי העליו פסק ליאו‬ ‫)בתרגו שלי(‪:‬‬ ‫כל מה ששיי לעול הזה‪ .‬כי א למענ של‬ ‫ערכי הרוח הנצחיי‪ .‬המהפכה הסוציאליסטית כבר‬ ‫הייתה עובדה מוגמרת ולא היה טע רב לצאת נגדה במלחמת מאס‪ .‬חשובה היא רק הדר שבה אנו משתמשי‬ ‫בעושר הזה‪ ..‬שיש עמו התחשבות בזולת‪ .‬‬ ‫‪388‬‬ .‬מוזהר בזאת כי העושר אינו מביא גאולה מצער ואינו מבטיח חיי‬ ‫נצח ]‪ [.‬אינ חשובי כשלעצמ‪ .‬בעובד ובכלל הציבור‪ .‬‬ ‫הרוחות שנשבו בחלל האוויר בשנת ‪ ..‬א שלא כמו‬ ‫ליאו לפניו שהתכוו לכ )כבבואה למלחמתו בסוציאליז הבילאומי(‪ . מצד‬ ‫שני זהו קפיטליז ע נשמה‪ .‬צידד פיוס‬ ‫בכוחה של המדינה להתערב בשווקי ג במחיר הפגיעה בקניי הפרטי‪ :‬עמדה זו תאמה‬ ‫‪ 92‬בלטינית‪ :‬ארבעי שנה‪ .‬אקלי זה דחק בפיוס לשל מס שפתיי לקדושת הקניי הפרטי‪ .‬נתינה לנזקקי‪ .

.‬הנה כי כ‪ ..‬כגו היעד הסופי של כל הנכסי החומריי ]‪ ..‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫את התורה האטטיסטית‪ 94‬של שלטו מוסוליני‪ .‬ללא התנצחות ע‬ ‫אתגרי רעיוניי חיצוניי‪ .‬באמצעות סמכותה העליונה של המדינה ועוצמת‬ ‫של המוסדות המוקמי על ידה‪ ..Rerum Novarum‬כי יוחנ פאולוס‬ ‫לא נאל לצחצח חרבות ע דוקטרינות שבלאו הכי אבד עליה הכלח וא לא לקלס‬ ‫משטרי שנטו חסד לכנסייה )השלטו הפשיסטי באיטליה( א היו מסוגלי ג להפנות‬ ‫לה עור )כפי שעשה היטלר בגרמניה(‪ .‬ספקי הו ועובדי‪ .‬עקרונות נעלי אלה‪ .1991‬משקפת טוב מכול את התפיסה הקתולית המסורתית‪ .‬יוחנ פאולוס נודע כאפיפיור שמר בנושאי‬ ‫תאולוגיידוקטרינריי )הומוסקסואליות‪ .‬כ שאיגרתו של יוחנ פאולוס השני‪) Centesimus Annus .‬‬ ‫הסוציאליז המרקסיסטי והתורות האטטיסטיות נזרקו בינתיי אל סל האשפה של‬ ‫ההיסטוריה‪ .‬שנת המאה(‪.‬מציבה את הישות המופשטת של המדינה‬ ‫כער עליו ג א יש בדבר כדי לפגוע בזכויותיה של כמה פרטי – ובנסיבות מסוימות ג כל‬ ‫הפרטי – הנשלטי עלידי המדינה‪ .‬ליאו ביקש לעג את עקרונות הצדק החברתי במצפונ הקתולי של המאמיני –‬ ‫ופיוס ביקש לכפותו עליה מגבוה‪ .‬חר הניגוד בי עמדותיה של ליאו ושל פיוס באשר‬ ‫ליחסי הפרט והמדינה יש לה מכנה משות ברור – והוא הדחייה המוחלטת של הקניי‬ ‫הפרטי לשמו וההכרה בכוחו של הציווי לעשות בו שימוש ראוי בהתא לאמותמידה‬ ‫מוסריות‪.‬המגדירה‬ ‫את טובת הכלל כנגזרת א ורק מטובת הפרטי המרכיבי אותו‪.‬ההפ מ הגישה האטטיסטית הוא הגישה הליברלית‪ .‬הכרחי הדבר לרתו את‬ ‫כוחות השוק לעקרונותעל מנחי ]‪ [.‬‬ ‫‪389‬‬ .‬פסק יוחנ‬ ‫פאולוס באיגרתו‪:‬‬ ‫‪ 94‬התורה האטטיסטית‪ ."[.‬‬ ‫לטעמי‪ Centesimus Annus .‬‬ ‫ממאי ‪ .‬פיוס יצא מתו ההנחה שמלחמת המעמדות היא בלתינמנעת‬ ‫והיא מובילה להתעשרות של המעטי על חשבו התרוששות של הרבי‪ .‬איננה ניתנת לעיצוב עלידי כוחות השוק החופשי ]‪ [.‬הפלות מלאכותיות ועוד(‪ ."[.‬ויש מי שיטע כי מבחינתו של פיוס היה‬ ‫זה מעי הכרח בל יגונה‪ .‬איגרתו של יוחנ פאולוס היא מעי פרשנות‬ ‫מרחיבה לאיגרתו של ליאו‪ .‬‬ ‫שיאגדו עשירי ועניי‪ .‬היעד הסופי הזה חרות‬ ‫בכתבי הקודש עצמ‪" :‬המקור הראשו של כל טוב האר הוא האלוהי"‪ .‬של צדק ושל חסד‪ ..‬שהיא הגלעי הקשה של הפשיז‪ .‬ולכ ]ליאו[ לא נמנע מלציי את העקרונות הנוספי שיש להביא‬ ‫בחשבו‪ .‬עולה באיכותו אפילו על ‪ ..‬פסק‬ ‫פיוס‪" ..‬ויפעלו להשקיט סערות תעשייתיות ולחלק‬ ‫באופ הוג את ערכ המוס של התשומות‪" .‬תבנית נכונה של הסדר החברתי"‪ ..‬צריכי‬ ‫לגבור על רודנות של המעמדות העשירי‪ .‬עקרונות אלה צריכי לחלחל אל המוסדות‬ ‫בפיקוח המדינה ]‪ .‬א כנושא בשורה‬ ‫של שלו ושל פיוס )למשל‪ :‬בי הכנסייה הקתולית לבי הע היהודי( וכהומניסט דגול‪.‬כדי למנוע‬ ‫מלחמת גוג ומגוג בי המעמדות על המדינה להתערב ולהקי מוסדות בפיקוחה ההדוק‪.‬במובני מסוימי הפ פיוס את קערתו של ליאו‬ ‫עלפיה‪ .‬היא מדגישה כבר בפתח הדברי את העיקרו כי "הקניי‬ ‫הפרטי אינו ער עצמאי‪ .

‬האד‬ ‫הופ חלק מ האר לקניינו‪ .‬קבע יוחנ פאולוס‪ .‬ה הסוציאליז המרקסיסטי וה התורות‬ ‫האטטיסטיות‪ .‬בדיוק אותו חלק שרכש בעמלו‪ .‬‬ ‫‪390‬‬ .Populorum Progressio .‬זו ג זו‪ .‬א אד‪ .‬המתיימרות להיות הופכיות לסוציאליז‪ .‬א אלוהי העניק את האר למי‬ ‫האנושי כולו לרווחתו‪ .‬הטעות של הסוציאליז היא בחוסר הבנה של מהותו האמיתית של‬ ‫האד‪ :‬האד אינו מכשיר להשגת מטרות חברתיות‪ .‬חולקות אותה טעות ביחס‬ ‫לכלכלת השוק‪ .‬לרעה או לטובה‪ .‬שתיה נדונות לכישלו‬ ‫כי האד הוא יותר מס כל רצונותיו החומריי‪ .‬ג הגישה האטטיסטית מבקשת להציב‬ ‫את טובת הכלל מעל לרצונותיו האוטונומיי של הפרט‪ .‬כל מה שקשור למוסר ולדמות האד האחר לא ראוי לו שייסחר‬ ‫עלפי כללי השוק החופשי‪ .‬א שלילת הלגיטימיות‬ ‫שלה פוגעת בכבוד האד ועושה אותו מרמס‪ .‬יש להביא בחשבו כי עסקי נעשי בי קהילות‬ ‫אנושיות ואסור שלא להביא גור זה בחשבו‪ .‬בעמלו‪ .‬איגרת אנסיקליקדית‬ ‫משלו‪ .‬א אסור שתהיה‬ ‫המצפ היחיד של בעלי עסקי‪ .‬וכ יאכל את פריה‪ .‬שהוא ורק הוא יכול להביא לגאולת‬ ‫הנפש‪.‬ביחס לכל אלה יש בראש ובראשונה לקיי את הדוקטרינות‬ ‫הקתוליות של צדק ושל חסד‪ .‬מאוויי אלה יכולי לכלול‬ ‫ג כאלה שאינ מתיישבי ע תכניתעל חברתית או מדינית‪ .‬בנדיקטוס השישהעשר‪ ..‬א לא כל משאב הוא סחורה העוברת לסוחר שהשוק צרי‬ ‫להיות רלוונטי לגביה‪ ..‬כל אד הוא מיקרוקוסמוס‬ ‫אוטונומי ע זכות טבעית להגשי את מאווייו הלגיטימיי‪ .‬מכא‬ ‫נובע העיקרו של היעד האוניברסאלי של טוב האר ]‪ [.‬והעניק את האר לאד שישלוט בה‬ ‫באמצעות עמלו‪ .1967‬ג היא מתייחסת לעמדתה‬ ‫הדוקטרינרית של הכנסייה לכלכלת השוק‪ .‬השוק החופשי‪ .‬‬ ‫מ העיקרו הרחב הזה אפשר להסיק את עמדתה של הכנסייה ביחס לשוק החופשי וביחס‬ ‫לשאיפה לרווחי חומריי‪ .‬עשיית רווחי היא דבר טוב ביסודו‪ .‬‬ ‫‪ 95‬בזמ כתיבת של שורות אלה פרס האפיפיור המכה‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫האל אשר ברא את האר ואת האד‪ .‬בסופו של דבר‪ .‬אלא היא מפרשת ומרחיבה דווקא את זו של האפיפיור‬ ‫פאולוס השישי‪ .‬מבלי להפלות‪ .‬מוב‬ ‫שמוטלת עליו חובה מקבילה להימנע מלהפריע לזולתו לעשות כמוהו‪.‬אלה שאפשר להשלי אות אל תו‬ ‫השוק ולהניח לו להקצות אות "כרצונו"‪95.caritas‬שהיא סוג של חסד( העומדת ביסודו‬ ‫ושוללת מהלכי שאינ מביאי בחשבו את האלמנט המיטיב‪ .‬איגרתו של בנדיקטוס איננה ממשיכה את שושלת התגובות‬ ‫האפיפיוריות לאיגרתו המקורית של ליאו‪ .‬פירמות המתעלמות מ‬ ‫הגור האנושי אינ יעילות ג מבחינה כלכלית‪ .‬הוא אמנ המנגנו היעיל‬ ‫ביותר להקצאת משאבי‪ .‬‬ ‫הוא חייב לשת פעולה בעניי זה ע הזולת כדי שכול יחדיו יוכלו‬ ‫לממש את מתנת האלוהי ולמשול באר לרווחת המשותפת‪.Caritas in Veritate .‬שפורסמה בשנת ‪ .‬באיגרתו זו המשי בנדיקטוס את המסורת התומיסטית‬ ‫התולה את ההתייחסות לכל מהל בכוונה המיטיבה )‪ .

THE SPIRIT OF CAPITALISM (Talcott Parsons trans.‬א עלפי רוב‬ ‫מרה כלענה – אינה מתבררת לאיש אלא לאחר שנטמ באדמה‪.‬האל הוא שבחר בקבוצה‬ ‫מבורכת שתזכה לחיי עד לעול ועד‪ .www.‬מכול אני‬ ‫מבכר לאמ את התאוריה המפורסמת של מכס וובר‪ 98.‬כ שג חטאי כבדי ניתני למירוק‬ ‫א לוו בוידוי‪ .‬בחרטה ובמחילה של כומר‪ .‬כמרי ומאמיני פשוטי‪ .‬‬ ‫נחר כבר טר לידתו )ולמעשה כבר מיו בריאת העול(‪ .‬הקשר בי המאמיני לאל הוא קשר לא‬ ‫מתוו‪ .‬כ שהמאמי עצמו הוא מעי כומר או למצער חבר בקהילה קדושה‪ . 1930‬‬ ‫‪391‬‬ . אול‬ ‫כדרכ של דתות‪ .‬הקשר בי המאמיני לבי‬ ‫האל הוא קשר עקי‪ .‬ג השכר והעונש הופקדו בידי הכהונה‪ .‬בראשה עומד אפיפיור אחד שלעול אינו‬ ‫שוגה )הדוקטרינה של צדקתו המתמדת – ‪ – infallibility‬של האפיפיור(.‬ואי בינו‬ ‫לבי בורא עול היררכיה אנושית כלשהי‪ 97.‬‬ ‫‪ 98‬מאמריו של וובר פורסמו בשנת ‪ 1905‬וקובצו מאז בהוצאות רבות של ספר קט ממדי‪ .‬שונה מכ בתכלית‪ .‬לשו אחרת‪ :‬גורלו של כל אד בעול הבא‪ .‬בישופי‪ .‬ראו ער ”‪ “infallibility‬באנציקלופדיה הקתולית‬ ‫המקוונת באתר ‪.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫)‪˙ÈËËÒ˯٠˙ÈÏÎÏÎ ‰È‚Âχ˙ (Ê‬‬ ‫הכנסייה הקתולית בנויה בצורה היררכית‪ .‬והיא משמשת נושא תדיר לוויכוחי אקדמיי לוהטי‬ ‫‪ 96‬חסינותו של האפיפיור מפני טעויות מוגבלת אמנ לנושאי דוקטרינריי הכרוכי באמונה.‬מתוו עלידי שרשרת הכהונה המובילה כלפי מעלה אל הכס‬ ‫הקדוש‪ .‬קלווי עצמו הסביר למאמיניו כי ההיגיו האלוהי אינו נית לפענוח‬ ‫באמצעות תבונת המוגבלת של בני התמותה ולכ אי ביכולת לשער א האל בחר‬ ‫לבר אות או לאור אות לנצח נצחי‪ .‬האמונה הפרוטסטנטית‪ .‬א ד ברותחי את יתר האנושות לסבל בל יתואר‬ ‫שאי לו סו‪ ..‬יתרה מזו‪ :‬שאלת הגאולה‬ ‫נחתכת באופ דטרמיניסטי ואינה תלויה לא רק במחילה של כומר ולא במעשי טובי או‬ ‫רעי של המאמי עצמו‪ .‬‬ ‫מה הקשר בי כל אלה לבי יצירת של כיסי הקפיטליז הראשוני בעולמה של‬ ‫הרפורמציה הפרוטסטנטית? כדי לענות על שאלה זו פותחו תאוריות רבות‪ .‬בי היתר‪ .‬כ שייעודו – לג העד או‬ ‫לגיהינו – אינו נית לשינוי עלפי התנהגותו עלי אדמות‪ .‬ג האמונה הקתולית פורשת את תחולת של נושאי אלה על שאלות של מוסר וג‬ ‫על אורחות החיי היומיומיי של המאמיני‪ . THE PROTESTANT ETHIC AND‬‬ ‫)‪.‬שליחה לא נס אעלפי שראתה‬ ‫אור לראשונה לפני כמאה שנה‪ .‪ 96‬מתחתיו ניצב‬ ‫סול יציב של חשמני‪ . REVOLUTION OF THE SAINTS: A STUDY IN THE ORIGINS OF RADICAL 97‬‬ ‫)‪ .htm‬‬ ‫‪MICHAEL WALZER.‬לשבט או לחסד‪.‬מטע זה אי בכוחו של שו כומר למחול‬ ‫על חטאי או לסלול עבור המאמי את דרכו אל גאולת הנפש‪ .org/cathen/07790a.‬אחד‬ ‫התרגומי הטובי של מאמריו של וובר הוא ‪MAX WEBER.‬האמת – שהיא לעתי מתוקה‪ .‬דרכו של המאמי סלולה לג העד א לא‬ ‫חטא וא א חטא וחטאיו נמחלו לו‪ .‬מ האחריות שאיננה ניתנת להעברה הרובצת על כל פרט לגאולת נשמתו‪.‬במיוחד בזרמיה הקיצוניי‬ ‫כגו הזר הקלוויניסטי‪ .newadvent.POLITICS (1965‬פרופ' וולצר מדגיש בספרו את הצד הכפייתי של הפרוטסנטיות הקלוויניסטית‬ ‫הנובעת‪ .

‬למשל‪Malcolm H. 2000‬‬ .‬שהרי אלמלא בורכו מעיקרא לא היו מתעשרי‪ .‬‬ ‫‪EVIDENCE.‬‬ ‫‪Calvinism and the Infallible Assurance of Grace: The Weber Thesis Reconsidered.‬‬ ‫)‪ .‬את ערבו של יו‬ ‫בסעודה משפחתית המלווה בשיחות מוסר מחזקות )‪ (edifying‬ובקריאה ב"ספר הטוב"‪.‬בילו את שעות היו בעבודה קשה‪ .‬קל לשער‪ .AND LAW: A STUDY IN PRE-REVOLUTIONARY ENGLAND (1969‬לכתיבה ביקורתית המצביעה‬ ‫על עוצמותיה וחולשותיה של ֵ‬ ‫התזה הוובריאנית ראו‪ . OF SOCIOLOGY 143 (1988). Max Weber as Economist and Economic Historian.‬מי‬ ‫שנדו למארה )רוב האנושות( לא יכול היה לשנות את מר גורלו בעול הבא עלידי‬ ‫התעשרותו בעול הזה‪ . שנית‪ . WEBER'S PROTESTANT ETHIC: ORIGIN.‬בצד התאוריה הדטרמיניסטית‪ .‬פיחתה את‬ ‫כוחו המאגי של הסימ לגאולתו הצפויה בעול הבא.‬למעשה‪ .‬הוא ראה בעי יפה את מי‬ ‫שקישט אותו בנכסי חומריי מהודרי וזוהי זכות יתר שניתנה לעשירי בלבד‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫עד עצ ימינו אלה‪ 99.‬למשל‪DAVID LITTLE.‬כל הפחתה של הו שנצבר‪ . CONTEXTS (Hartmut Lehman and Guenther Roth ed.. and‬‬ ‫‪Part II: Weber's Exploration of Calvinism: The Undiscovered Provenance of Capitalism. ORDER .‬שג כותב בתבונה רבה‪ .‬אילו היו המתעשרי‬ ‫מפתחי הרגלי צריכה בהתא לעושר היה עלול להיווצר הרוש – שיש בו כדי‬ ‫להעלות חשד מבחינה דוקטרינרית – כי המתעשר חמד את מנעמי העול הזה מטעמי‬ ‫נהנתנות ולא לש שמי‪ ..‬‬ ‫‪39 BRITISH J.‬‬ ‫‪Engerman.‬העשירי יכולי היו‬ ‫אפוא להירגע‪ .‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪392‬‬ ‫כדוגמה למבקר נלהב‪ . RELIGION.COMPANION TO WEBER 256 (Stephen Turner ed.(doctrine of the sign‬הקהילה הקדושה המשיכה‬ ‫להאמי שגורלה נחר כבר ביו הראשו לבריאה‪ .‬בגורעה מעושרו של המאמי‪ . Part I: .‬לחיות ולמות ברמת חרדה מופחתת‪.‬את מידת החרדה שהפילה הדוקטרינה‬ ‫הדטרמיניסטית על ראשי המאמיני‪ .‬המניע‬ ‫להתעשרות לא היה משאת הנפש להתענג על מנעמי הממו אלא הפחתת מפלס החרדה‬ ‫ביחס לגורל בעול הבא‪ .‬החרדה הייתה כה גדולה עד שמאז הדור‬ ‫השני אחרי קלווי החלה לבצב‪ .‬ראשית‪ . MacKinnon.‬ראו‪ . אול האל בחסדו נאות לסמ את כוונותיו ביחס לגורלות בני‬ ‫האד בעול הבא וסימני אלה נתנו את אותותיה בעול הזה‪ .‬הואיל והאל חפ כי‬ ‫מעשה הבריאה שלו – הלוא הוא עולמנו – ייראה במיטבו‪ . in THE CAMBRIDGE‬‬ ‫)‪.‬עוד תאוריה – מעי‬ ‫הערת שוליי – שאפשרה למאמיני להיוולד‪ .‬הסביר וובר‪ .‬מצב נפשי זה גרר בעקבותיו צבירה מואצת של מאגרי הו‬ ‫גדולי בקהילות פרוטסטנטיות‪ . 1985).‬‬ ‫דוקטרינה זו נקראה "תורת הסימ" )‪ .‬שנאת הבזבוז נשענה על שני‬ ‫טעמי‪ .‬תאולוגיית האימה הפרוטסטנטית מנעה מ המאמיני לצרו‬ ‫את עושר ולהתענג על הישגיה החומריי ותחת זאת ה גזרו על עצמ חיי צניעות‬ ‫)ולשונות רעות גורסות "קמצנות"(‪ .‬ועוד יותר מזה בקהילות פרוטסטנטיותקלוויניסטיות‪.‬שהרי כפירה בעיקר אמונה זה נתפסה‬ ‫כדבר מינות שאי לו כפרה.‬‬ ‫שכ הנכסי שנצברו השתמרו בידי בעליה ולא "בוזבזו"‪ .‬א מאיד גיסא האל בחר מעיקרא רק במבורכי בלבד כמי‬ ‫שראויי להתעשר בעול הזה ולקשט את מעשה ידיו להתפאר‪ . Stanley L.‬מאיד גיסא‪ .

‬בינה לבי ההתייחסות הפרוטסטנטית לצבירת נכסי ולהנחת היסודות לכלכלה‬ ‫קפיטליסטית‪ .‬הקהילות הקפיטליסטיות הראשונות בעולמה של הרפורמציה הפרוטסטנטית נבטו‬ ‫בבית גידול דתיפונדמנטליסטי‪ .1716‬א בשל חילוקי דעות‬ ‫דוקטרינריי ע נציגיה הרשמיי של הכנסייה מעול לא נמסרה להשגחתו קהילת‬ ‫מאמיני‪ .‬בתפיסה הפרוטסטנטית‪ .‬‬ ‫הפילוסו פרנסיס הצ'יסו‪ .‬הצ'יסו הוסמ לכמורה בשנת ‪ . PROPERTY‬‬ ‫)‪.RIGHTS AND THE MARKET ECONOMY. ch. 5 (2007‬‬ ‫‪393‬‬ .‬ג הרקע התרבותי שממנו צמח ינק עמוקות מעולמה של הנצרות‪ .‬‬ ‫)‪ÌÂÎÈÒ :˙ȯˆÂ ˙ÈÏÎÏÎ ‰È‚Âχ˙ (Á‬‬ ‫העיו בתאולוגיה הקתולית חוש מכנה משות ברור‪ .‬צבירת הנכסי היא‬ ‫משאת נפשו של האד כי רק באמצעותה הוא יכול לקבל סימ להשתייכותו לקהילה‬ ‫הקדושה ולהיוודע‪ .‬‬ ‫ובגרסה הדוחה מטעמי תאולוגייעקרוניי את ההתעשרות כיעד העומד לעצמו‪100.‬בעול רווי חרדות‪ .‬בעיקר זו הקלוויניסטית‪ .‬ע אמונה חזקה בתיקו עול‪ .‬זה ג היה הרקע שעמד לנגד עיניו של סמית ושל המשכילי האחרי‬ ‫בני דורו‪.‬אצל הקתולי צבירת הנכסי אמנ איננה צריכה להיות משאת נפשו של‬ ‫האד‪ .‬לאחר‬ ‫שמונה לפרופסור לאתיקה בגלזגו‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫הלוא הוא ספר הספרי על שני חלקיו )הברית הישנה והחדשה( – וכתוצאה מכ את‬ ‫לילותיה במנוחה נכונה המצטיינת בכמות מופחתת של חרדות המקפיאות את הד‪ .‬הנה‬ ‫כי כ‪ .‬‬ ‫)‪ÔÂÒÈ'ˆ‰ ÒÈÒ¯Ù ÛÂÒÂÏÈÙ‰ :˙ÈÓÒ Ï˘ ¯ÂÓ (Ë‬‬ ‫היחס האמביוולנטי של סמית אל הנצרות מובלט עוד יותר בסיפור חייו של מורו‪.‬זה היה ועודנו הרקע התאולוגי המשות לשני הזרמי המרכזיי בנצרות‬ ‫המערבאירופית‪ .‬הוא היה הראשו שלא ער את הרצאותיו בלטינית‬ ‫אלא בשפה ה"וולגרית" )במקרה זה – אנגלית(.‬כפי שמתבקש מאמונתו‬ ‫הדתית‪ .‬א כי מנימוקי שוני לגמרי זה‬ ‫מזה‪ . ברור שהספרות הענפה בשפה הלטינית‬ ‫‪ 100‬ניתוח מלא יותר לתזה של וובר ערכתי בספרי ‪URIEL PROCACCIA.‬ע תחושת אחריות‬ ‫)‪ (responsibility‬כלפי הזולת ואחריותיות )‪ (accountability‬כלפי בורא עול וכלפי עולמו‪.‬א יש נסיבות שבה ההתעשרות משתלבת באסטרטגיה כוללת המקרבת את‬ ‫האד אל בוראו ובנסיבות אלה יש בה ברכה מרובה‪ . RUSSIAN CULTURE.‬למרות ההבדל בתירוצו של‬ ‫המהל‪ .‬כי גורלו שנגזר עליו כבר ביו הראשו לבריאה‬ ‫מאיר לו חסד‪ .‬בשני המקרי אי ההתעשרות מטרה העומדת לעצמה ואי לה הצדקה אלא א‬ ‫מתלווה אליה אמונה חזקה בתכליתו המוסרית של האד‪ .

‬אנו נעזרי בחוש נוס‪.‬בר הפלוגתא העיקרי של‬ ‫הצ'יסו היה תומס הובס‪ .THE ORIGINAL OF OUR IDEAS OF BEAUTY AND VIRTUE.‬למשל‪ . FRANCIS HUTCHESON: HIS LIFE. to excite our pursuit of‬‬ ‫”‪ .‬מאחר שאנו נמשכי אל היפה ונדחי מ הכיעור‪ . HOBBES AND REPUBLICAN LIBERTY (2008‬‬ ‫‪ 104‬כבר בהקדמה לחיבור המרכזי פרש הצ'יסו לפני הקורא את התאוריה המאחדת של הטוב והיפה‪:‬‬ ‫‪“The Author of Nature has much better furnish'd us for a virtuous Conduct.‬שהתפרסמה תחת הכותרת‪FRANCIS HUTCHISON.‬אד סמית‪ 102.‬שכידוע הניח‪ .ILLUSTRATIONS UPON THE MORAL SENSE‬אעלפי ששמ של מאסות אלה מרמז על נושאי‬ ‫דיו שוני לחלוטי מזה – דהיינו‪ :‬אסתטיקה‪ .‬‬ ‫‪ 103‬לעיו מעמיק יותר במשמעות החירות בחברה המדינית לפי תורתו של הובס ראו‪ .‬להסבר קצר מפיו של‬ ‫‪394‬‬ . TEACHING AND POSITION IN THE‬‬ ‫)‪.‪GOOD AND EVIL.‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫שממנה ינק הייתה רוויה תאולוגיה נוצרית‪ .‬‬ ‫‪ROBERT SCOTT.‬כ‪ . as we have for‬‬ ‫‪the preservation of our Bodies.‬ורבות כמות‪ .‬ביסס כמה מאדניה‬ ‫העיקריי של תורתו על הכורח להבחי הבחנה חדה בי הטוב לבי היפה‪ .‬כי יצר לב‬ ‫האד רע מנעוריו )"אד לאד זאב"( ובכ הסביר את הצור בהתארגנות מדינית‬ ‫שתמנע מ הבריות להגשי את מאווייה הרעי ותבטיח לכול ערובה ציבורית לחיי‬ ‫נסבלי בעול עוי – במחיר של הגבלה על החירות‪ 103. ESSAY ON THE NATURE AND CONDUCT OF THE PASSIONS‬‬ ‫‪ .‬אתיקה ופסיכולוגיה – בעולמו של הצ'יסו‪ . INQUIRY CONCERNING MORAL‬‬ ‫.‬נושאי אלה קשורי זה לזה בטבור‪ . than our‬‬ ‫‪Moralists seem to imagine.‬ג א הוא עצמו היה בי מבשריה של‬ ‫ההשכלה הסקוטית )למרות מוצאו האירי(‪101.‬אסתטיות‬ ‫ופסיכולוגיות‪ .(senses‬השולחי למוחנו‬ ‫מעי גירויי המשמשי סיבה לפעולותינו‪ .‬בטר הנחיל אות‬ ‫לתלמידיו הסקוטיי‪ .‬‬ ‫עבודותיו החשובות ביותר של הצ'יסו נעשו בנעוריו‪ . ORDER.‬הצ'יסו סבר כי בני האד נחונו ב"חושי" )‪ .‬הפילוסו הגדול של האסתטיקה‪ .‬באירלנד‪ . ראו את הוצאת הפקסימיליה המכילה את המאסות הראשונה והרביעית בעבודותיו של‬ ‫הצ'יסו שאוזכרו לעיל‪ . 2005‬אי‬ ‫צרי לומר כי הנחותיו אלה של הצ'יסו‪ .‬בנדטו קרוצ'ה‪ . by almost as quick and powerful Instructions.1728‬וה כוללות בעיקר ארבע מאסות מרכזיות‪INQUIRY :‬‬ ‫‪CONCERNING BEAUTY.‬למשל‪QUENTIN . and has given us strong Affections to be the Springs of each virtuous Action‬הכתיב הוא‬ ‫כמו במקור.‬‬ ‫)‪. HARMONY AND DESIGN.‬האל )לפחות במובנו הסטואי( עיצב את הטוב‬ ‫בצורה אסתטית ואת הרע בצורה דוחה )מכא הקשר בי הקטגוריות של הטוב‬ ‫והיפה(‪ 104.‬החשוב בחושי הוא החוש המוסרי‪.‬כולל המפורס שבה‪ .‬למשל‪WILLIAM . AN INQUIRY INTO :‬‬ ‫)‪ .‬כבסיס לתורת האמנה החברתית שלו‪ .‬כפי שיפורש בטקסט מיד‪.‬עבודותיו‬ ‫החשובות של הצ'יסו פרשו מעי תאוריה מאחדת של קטגוריות מוסריות‪ .it.SKINNER.‬כמו‬ ‫בעולמו של סמית‪ .‬הצ'יסו חשב אחרת‪ . XV (Eliborn Classics.‬‬ ‫‪ 101‬לפרטי מלאי על חייו של הצ'יסו ועל תרומתו בתולדות הפילוסופיה ראו‪ .‬אינ בהכרח מקובלות על הכול וג אינ‬ ‫בהכרח "נכונות"‪ .‬‬ ‫שבעזרתו אנו מבחיני בי טוב לרע‪ .HISTORY OF PHILOSOPHY (2009‬‬ ‫‪ 102‬עבודות אלה התפרסמו בי ‪ 1725‬ל‪ . He has made Virtue a lovely Form.

GUIDE TO AESTHETICS (Patrick Romanell trans.‬והעמדת‬ ‫קרוצ'ה עצמו ראו ‪BENEDETTO CROCE.‬השפעה זו‬ ‫תובלט ביתר פירוט להל‪ .‬משו שסיפורי מעי אלה אינ מסבירי כיצד נוצר ה"שע"‬ ‫עצמו(‪ .‬שתי התורות נסמכות‬ ‫על הסברה שעולמנו מונהג באופ הרמוני ורציונלי עלידי "אל"‪" . ה מניעי את‬ ‫האד – או לפחות את האד הראוי והמוסרי – להביא בחשבו במסכת שיקוליו את‬ ‫ההשפעה של מעשיו על רווחת הזולת‪ ..‬קרי‪ :‬מי שאינו‬ ‫מאמי במה שמתיימר להיות פסוק אמת אלא א יש לו תיקו ברור המבוסס על ניסיו‬ ‫אמפירי או על היקש לוגי‪ .‬למיטב ידיעתי‪ .‬ספקנות זו הרחיקה אותו מהשקפתו של הצ'יסו כי שוררת ב"טבע" איזו הרמוניה‬ ‫מיסטית המשפיעה על האד להתאי את רצונותיו לאות זרמי הרמוניי‪ .‬‬ ‫)‪.‬הציות לתכתיביה של חושי אלה גור לנו להיות מאושרי יותר‬ ‫בעול ההרמוני והאסתטי של הטוב‪ .‬השאת משפרת לא רק את רווחתו של הפרט המשיא אות אלא ג‬ ‫את הטוב הציבורי‪.‬חוש הכבוד‪ .1995‬‬ ‫‪395‬‬ .‬אלא מתואמות ע תכתיביה של‬ ‫ההרמוניה הקוסמית‪ .‬ומכנה משות זה השפיע בצורה מכרעת על מחשבתו של סמית‪ .‬היקו מונהג עלידי כוחות טמירי ולו במובנ הסטואי‪ .‬וישירה פחות‪.‬דווקא הדרתו של ה"טבע" בגרסתו המיסטית ממשנתו של יו‪ .‬כחסיד של‬ ‫תורת הסטואה‪ .‬בהיעדר‬ ‫הנדב הזה בתורתו של יו איאפשר היה לשער – כפי ששיערו ג הצ'יסו וג סמית –‬ ‫כי המקסו הרציונלי עולה בקנה אחד ע עקרונות המוסר בשל הנהגתו הסמויה של‬ ‫ה"טבע"‪ .‬גור לנו לשמוח‬ ‫בהכרת התודה של הזולת על מעשי מיטיבי ולהתעצב אל לבנו א הזולת מסתייג‬ ‫ממעשינו כי רעי ה‪ .‬חוש נוס‪ .‬ובמידה מסוימת ג זו של‬ ‫סמית‪ .‬‬ ‫)‪ÌeÈ „ÈÂÈÈ„ :˙ÈÓÒ Ì„‡ Ï˘ ¯·Á (È‬‬ ‫השפעתו של יו על תורתו של אד סמית היא מורכבת קצת יותר‪ .‬יש מכנה משות ברור בי השקפת העול הסטואית לבי תורתו של‬ ‫הצ'יסו‪ .‬שע" או כוח אחר‬ ‫כלשהו המתא בי תופעות הבריאה‪ .‬סיפורי ה"שע" לא הרשימו את יו במיוחד בשל שרשרת‬ ‫ארוכה של סיבות )למשל‪ .‬בעול שבו ההעדפות הפרטיות אינ גולמיות כפי‬ ‫שיכולות היו להיות בג'ונגל )או בעולמו של הובס(‪ .‬לפי האמונה של הצ'יסו‪ .‬לדעתי‪ .‬קשה לייחס מחשבות‬ ‫כאלה ליו‪ .‬א כבר בשלב זה ראוי לציי את עיקריה‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫הוא החוש ה"ציבורי" )‪ (public‬המניע אותנו להרבות במעשינו הטובי ולמעט באלה‬ ‫הרעי )מכא הקשר בי אתיקה לפסיכולוגיה(‪ .‬יו הוגדר עלידי ההיסטוריוני של הפילוסופיה כ"ספק"‪ .‬‬ ‫קל לראות כי אעלפי שהצ'יסו לא ראה את עצמו‪ .‬ומאושרי‬ ‫פחות בעול הדיסהרמוני והמכוער של הרע‪ .‬חוקי אלה אינ חוקי הג'ונגל.‬‬ ‫מהשפעתו הישירה של הצ'יסו‪ .‬האד חייב לשאו אל השלמות הקוסמית הזו‬ ‫ולתא את שאיפותיו האישיות אל חוקיה‪ .‬המלווה ג בכעסו המוצדק של הזולת על‬ ‫מעשינו הרעי‪.‬המלווה ג בהכרת התודה של הזולת‪ .

(impressions‬רשמי ה תופעות שאנו חווי כל הזמ בעזרת חושינו כגו מראות‪. LECTURES ON THE HISTORY OF MORAL PHILOSOPHY 11 (Barbara‬‬ ‫)‪. and that proceeding from vice to be uneasy.‬כי הפרטי "החיי" )בעיקר‬ ‫היתרו הצבאי הגדול של הטבעת צי האויב( היו זוכי למעמד דומיננטי במערכת השיקולי.‬בלשונו של יו‪:‬‬ ‫‪The next question is.‬‬ ‫הבחנת יסוד במשנתו של יו היא ההבחנה בי רעיונות )‪ (ideas‬לבי רשמי‬ ‫)‪ .‬אנחנו מתרשמי מפעולה פלונית כמוסרית ומפעולה‬ ‫אלמונית כמגונה‪ .‬כדי להוציא את תכניתו אל‬ ‫הפועל הוא היה זקוק לאישור של אספת הע האתונאית‪ .Herman ed.‬האספה החליטה שתמיסטוקלס יחויב לחשו‬ ‫את פרטי המבצע בפני אחד מעמיתיו‪ .‬א ג בהיותו לא מוסרי בעליל‪. 1978‬להל‪.‬המצביא האתונאי תמיסטוקלס תכנ תכנית צבאית‬ ‫להשמיד את צי האויב‪ .‬התייצב אריסטידס בפני‬ ‫המועצה ודיווח לה שהשתכנע בכדאיות הצבאית של המבצע‪ .‬המצביא אריסטידס‪ . but must pronounce the impression arising from virtue. A TREATISE OF‬‬ ‫)‪) HUMAN NATURE 2.‬אד סמית עצמו(‪. and after‬‬ ‫‪what manner do they operate upon us? Here we cannot remain long in‬‬ ‫‪suspense.‬לעתי הדר לעיצוב של‬ ‫רעיונות אינה פוסחת על סדרה של רשמי‪ . to be‬‬ ‫‪agreeable. א‬ ‫מאחר שיתרונות המבצע נצבעו בצבעיו הדלי של המצע הרעיוני בלבד‪ .‬כדי לא לפגו בסודיות המבצע חתר‬ ‫תמיסטוקלס לקבל את האישור בלי לחשו את פרטיו‪ . of what nature are these impressions.‬‬ ‫יכולתנו להבחי בי מעשי מוסריי למעשי מגוני איננה מושתתת על בסיס רעיוני‪.‬‬ ‫לדעתי‪ . 2nd ed..‬שעליו נת יו את דעתו בפרוטרוט‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫תכונותיו המולדות של האד כסיבה לפעולותיו ‪ 105.‬‬ ‫צלילי ותחושות של הנאה וכאב.‬יכולתנו להבחנה זו היא פרי‬ ‫של תגובותינו לרשמי ‪ 106..‬וקיבלה על עצמה לקבל את החלטתו של‬ ‫אריסטידס למרות חשאיותה‪ .6 (L. A.‬לדעתו של יו‪.‬הפיתוי להשיג לא היה‬ ‫גדול ולכ הייתה ידו של השיקול המוסרי על העליונה‪ . רעיונות ה מוצר תבוני‪ .‬ה המעניקות לה את צביונה‬ ‫ההומניסטי וה ג המרוממות את יו כהוגה דעות עמוק יותר משאר בני זמנו )כולל‪. There is no spectacle so fair and‬‬ ‫‪ 105‬ראו ‪JOHN RAWLS.3.‬‬ ‫האספה דחתה את תכניתו של תמיסטוקלס פה אחד‪ .‬שעג בשנת ‪ 478‬לפני הספירה במפר פגאסי‪ .(TREATISE :‬‬ ‫‪396‬‬ .‬יו הביע את הסברה שאילו היו פרטי המבצע‬ ‫נחשפי לפני המועצה היא הייתה מאשרת אותו חר אימוסריותו‪ . Selby-Bigge ed.‬‬ ‫התבונה לבדה אינה מסוגלת להדרי אותנו בשאלה מעי זו‪ .‬ראו ‪DAVID HUME. 2000‬‬ ‫‪ 106‬כדי להדגי את ההבחנה בי תגובותינו לרעיונות ותגובותינו לרשמי להל מעשה מתו אגדות יוו‬ ‫הקדומה‪ .‬א בסופו של התהלי ה ניזוני מתהליכי‬ ‫תבוניי המובני בתוכנו )‪ (innate‬ולא מ התופעות הסובבות אותנו‪ . Every moment's‬‬ ‫‪experience must convince us of this.‬הפסיכולוגיה האנושית היא כזו שהתחושה המתעוררת בנו ממעשי‬ ‫מוסריי היא תחושת נוע ואילו התחושה המתעוררת בנו ממעשי פסולי היא תחושת‬ ‫דחייה וגועל‪ .‬לאחר ששני המצביאי התוועדו ביניה‪ .

‬בי היפה לבי המועיל והטוב‪.44‬פס' ‪ .‬הבנוי סביב תובנה מרכזית אחת‪.‬שאלו את עצמכ"‪ .‰È¯Â‡˙‰‬לעיל ה"ש ‪ .‬ובמוב זה אפשר לסווג אותו – א כי לא בלי‬ ‫הסתייגויות – כ"תועלת"‪ 108.TREATISE‬לעיל ה"ש ‪.‬‬ ‫זו‪ .‬ונדחי ממה שתועלתו‬ ‫שלילית ואי בו יופי והוא ג מרושע‪ .1.2.(author of nature‬א כוונתו במונח זה היא חילונית‬ ‫לחלוטי ויש לפרש אותה כ"חוקי הטבע"‪ .107‬‬ ‫יו ג קשר בי המוש לבי המועיל‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫‪beautiful as a noble and generous action.‬‬ ‫‪ .‬היפה והטוב‪ .‬לפי יו‪ .106‬‬ ‫יו אמנ משתמש במונח "יוצר הטבע" )‪ .‬שהרי א כולנו נהני מ המועיל‪ .1.‬וכ אנחנו נמשכי אל המועיל בשל יופיו‪ .3.‬א יש התייחסות ל”‪.‬תופעות מועילות )למשל‪ :‬בית מגורי הבנוי בצורה נוחה(‬ ‫נראות לנו יפות כש שתופעות הפוגעות בתועלת )למשל‪ :‬שכונות מצוקה( נראות לנו‬ ‫מכוערות‪ .4.‬‬ ‫‪397‬‬ .‬אנו יכולי להיות בטוחי שיש‬ ‫קשר סיבתי בי שני סוגי הצמדי הללו‪ :‬מה שמוסרי מענג ומה שמגונה דוחה‪ .‬‬ ‫)‪˙ÈÓÒ Ì„‡Ï ‰¯ÊÁ· (‡È‬‬ ‫כל מי שקורא בעיו את ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬אינו יכול שלא להשתכנע שכל ההשפעות שמניתי ה‬ ‫שעיצבו את הל מחשבתו של סמית‪ .‬יו יצר מעי קשר משולש‪ .‬ומה שאב את התבוננותו הפסיכולוגית על נפש‬ ‫האד‪ ‰È¯Â‡˙‰ .5 .‬אזי כולנו נמקס את תועלתנו האישית עלידי‬ ‫הבחירה "הנכונה"‪.‬א מי שמאמי בה‬ ‫כמוהו יכול להניח שמקסו רציונלי של תועלתו של כל פרט אכ מסוגל להביא לאנושות‬ ‫כולה יתר עדנה‪ .1‬יו אמנ אינו‬ ‫מוזכר ש בשמו המפורש‪ .‬מכל מקו‪ .“an ingenious and agreeable philosopher‬‬ ‫והכוונה היא ליו‪.2.‬ובהיותו מועיל הריהו ג מיטיב ע‬ ‫החברה‪ 109.‬באותה‬ ‫רוח‪ .‬ראו ‪ .‬תיקופה של‬ ‫תורת יו מבוסס על התבוננות אמפירית ועליה בלבד‪" .‬הייתה דעתו של סמית‪ . nor any which gives us more‬‬ ‫‪abhorrence than one that is cruel and treacherous.2 .‬‬ ‫ההבחנה בי תורתו של יו לבי אמונותיו של הצ'יסו היא שתורתו של יו נשענת כל‬ ‫כולה על אופי האד ואי היא כוללת הנחה של הכוונה עלידי ה"טבע"‪ 110.‬‬ ‫ייתכ שהשקפתו של יו על טבע האד היא אופטימית מדי‪ .‬כש שכל אחד מאתנו יכול היה לאשר כי שני סוגי ההתנהגות‬ ‫היו גוררי אצלנו תחושות של עונג וסלידה בהתאמה‪ .‬בהקשר האנושי יש לפרש אותה כמערכת של תכונות‬ ‫אנושיות המניעות אותנו "עלפי טבע"‪.‬התובנה המרכזית הזו‬ ‫היא שהאד מונע עלידי מה שסמית מכנה רגש ה"סימפטיה" )‪ .24.‬היא מארג עדי על נפש האד‪ .1.‬ובשינויי המחויבי‪ .‬הנה כי כ‪ .‬איזו תחושה היית את חווי אילו נתקלת בהתנהגות ראויה לשבח או‬ ‫ראויה לגנאי"‪ .‬הוא כאילו‬ ‫אומר לנו‪" .(sympathy‬שהוא רגש‬ ‫‪107‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪110‬‬ ‫ש‪.‬‬ ‫ההולכת ומתפשטת על פני נושאי מרובי שהספר עוסק בה‪ .‬מה שמועיל – יפה ומה שיפה – מוש וג מוסרי‪.

not those of his. though they perhaps may feel it with the most exquisite sensibility.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫ סמית פתח את ספרו‬. and never can.‫ בנעליו של הזולת‬. which interest him in the fortunes of others. like all the other original passions of human nature.‫לנו ברגעי האושר שלו‬ How selfish soever man may be supposed.‫של חושינו‬ ‫ כאשר אנו מתבונני באושרו או‬. The greatest ruffian. for this sentiment. 398 .‫ המערכת המוחית שלנו איננה מחוברת לחושיו של הזולת‬. and even feel something which. and thence form some idea of his sensation.‫ התמונה המצטיירת בתודעתנו נוצרת עלידי העמדתנו את עצמנו‬.(‫הזולת )המתענג או הסובל‬ ‫ יוצר אצלנו בהכרח הזדהות עמוקה ע הזולת.(‫בכוח הדמיו )ולא בכוח החושי‬ ‫ התהלי הפסיכולוגי הזה – ליהוקנו בכוח הדמיו בתפקידו של‬. His agonies."‫שבלשו בני ימינו נוהגי להתייחס אליו דווקא כ"אמפטיה‬ ‫בהגדרה של רגש הסימפטיה ובהסבר פסיכולוגי מדוע אנחנו משועבדי לרגש זה ואיננו‬ ‫ האד יכול לחוות רק את‬.‫בכאבו של הזולת‬ ‫ והתחושה שנדמה לנו שאנו היינו‬. is a matter of fact too obvious to require any instances to prove it. which our imaginations copy. thought weaker in degree. and render their happiness necessary to him.‫מה עובר על הזולת‬ ‫ סימפטיה זו ע מצבו של הזולת היא הגורמת לנו‬. It is the impression of our own senses only. the most hardened violator of the laws of society. as long as we ourselves are at our ease.‫חווי את העונג שהוא חש ואת הסבל העובר עליו‬ . our senses will never inform us of what he suffers. They never did. שהרי עתה אנו חשי‬. there are evidently some principles in his nature. By the imagination we place ourselves in his situation. and it is by the imagination only that we can form any conception of what are his sensations […].‫להתענג עמו ברגעי השמחה שלו ולסבול עמו ברע לו‬ :‫ ראוי להביא בנושא מרכזי זה את דבריו של סמית עצמו‬. we enter as it were into his body. carry us beyond our own person. is by no means confined to the virtuous and humane.‫כאבו הפרטי הוא מסוגל לדוות‬ ‫ שה ורק ה‬. and become in some measure the same person with him.‫ לפי סמית‬.‫חווי אילו היינו הוא‬ ‫ שהוא התהלי היחידי שבאמצעותו אנחנו מסוגלי להבי‬. though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it […] That we often derive sorrow from the sorrow of others.‫מסוגלי להשיא את תועלתנו בלי לשרת את צרכיו‬ ‫ רק שמחתו הפרטית מענגת אותו במישרי ורק את‬. is not altogether without it […] Though our brother is upon the rack.‫חוויותיו שלו ולא את אלה של זולתו‬ "‫ עונג או דווי של זולתנו אינ נמצאי ב"טווח הרדאר‬.‫כאילו מה שעבר עליו עבר ג עלינו‬ ‫ לכ רע לנו באסונו של הזולת וטוב‬. is not altogether unlike them. we conceive ourselves enduring all the same torments.

‬ראו לעניי זה ‪JOSIAH TUCKER.‬ע זאת‪ .‬‬ ‫משו ששניה משתיתי את תורת על התבוננות חילונית ואמפירית‪ .‬אילו היינו נשאלי א אנו‬ ‫מוכני להקריב את אצבענו הקטנה כדי למנוע את האסו בסי ולהציל את חייה של קרבנותיו‪ .(Josiah Tucker‬התאולוג החשוב בזמנו‪ .‰È¯Â‡˙‰ 111‬לעיל ה"ש ‪. 1774‬‬ ‫‪ 113‬כ‪ .‬טאקר )‪ .‬הוא‬ ‫עולה על רבו הצ'יסו‪ . סמית לא הסתייג מכ‪ 113.‬כ‪ .‬בפסוק קצר זה שאב סמית את המיטב מ השרשרת הארוכה של מוריו‪ .‬החל‬ ‫במסורת הסטואית ועד ימיו הוא‪ .1.‬המניחות אפריורית את טובו של האל בלי לתלות תכונה אלוהית זו בטבע‬ ‫האד‪ .‬סמית רציונליסטי יותר מהתאולוגי הכלכליי של‬ ‫הנצרות‪ . FOUR TRACTS ON POLITICAL AND‬‬ ‫)‪.‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫‪when they are thus brought home to ourselves.111‬‬ ‫לדעתי‪ . and we then‬‬ ‫‪tremble and shudder at the thought of what he feels.‬‬ ‫כי השאיפה אל הטוב נעשית מעי טבע שני של האד לאחר שעיד את שאיפותיו‬ ‫בתהלי ארו של ריסו עצמי‪ . כמו כ אי בה‬ ‫הסבר מניח את הדעת כיצד תהלי ההבשלה הזה מדיר מנפש האד את שאיפותיו הרעות‬ ‫והופ אותו לטלית שכולה תכלת‪ .‬כי אי הוא תולה את החוש המוסרי במושגי של שכר ועונש בעול הבא ולכ‬ ‫אי תורתו נזקקת לאמונה בכוחותיו הטמירי של האל כדי להביא גאולה לעול‪ 112.‬יו הסתפק בטיעו האמפירי שמרבית‬ ‫הבריות נהנות מעשיית טוב וסובלות ממעשיה הרעי.1.‬שגר את מות של מאה‬ ‫מיליו בני אד‪ .‬גרס כי האל תמיד מוביל את‬ ‫בריאתו למחוזות של מוסר וצדק.‬אני סבור שהוא מעמיק יותר מאפיקטטוס שטע‪ .‬כזכור‪. when we have thus‬‬ ‫‪adopted and made them our own.44‬‬ ‫‪ 112‬כדי להבי את גודל המהפ של החשיבה החילונית של סמית אפשר להשוות את תורתו לתורות‬ ‫תאולוגיות בנות תקופתו‪ .‬א‬ ‫‪ .COMMERCIAL SUBJECTS 12 (Gloucester.‬סביר להניח כי נצקצק בלשוננו ונביע זעזוע מ האסו הכבד‪ .‬א כל זה לא ידיר שינה‬ ‫מעינינו כלל ועיקר‪ .‬לעומת זאת‪ .‬תורתו של אפיקטטוס היא אליטיסטית וקשה להבי מדוע‬ ‫היא אמורה לחול על פשוטי ע שלא חוו הבשלה סטואית ממושכת.12 . וא נדמה לנו כי החוויה האמפירית שלנו עומדת בסתירה לאמת‬ ‫אפריורית זו‪ . א אני סבור כי סמית התעלה בנושא זה על דברי‬ ‫רעו יו כי ההסבר הפסיכולוגי שלו משכנע יותר‪ .‬סביר‬ ‫להניח כי אלה מאתנו שאינ מפלצות אד יסכימו לקרב‪ .‬הדבר ידיר‬ ‫שינה מעינינו ונראה עצמנו כמי שראויי לרחמי גדולי‪ .‬למשל‪ . begin at last to affect us.‬א נדע כי אנו עומדי לאבד מחר את אצבענו הקטנה‪ .‬אלא משו שהעדפתה של‬ ‫האצבע על חייה של המיליוני היא העדפה מכוערת שאינה עולה בקנה אחד ע עקרונות כבוד‬ ‫‪399‬‬ .‬טיעוניו של סמית דומי במידה מסוימת לאלה של יו‪.‬למשל‪ .‬הסכמה זו אינה מחולצת מאתנו כי חייה‬ ‫של מאה מיליו סיני יקרי לנו יותר משלמותה של אצבענו הקטנה‪ .‬הגורסת כי יש‬ ‫עדנה למיטיבי וצרה לחורשי אוו.‬כי אי הוא נזקק לטיעו הפרובלמטי של קשר סימביוטי בי הטוב‬ ‫לבי האסתטי ולהנחה האמפירית החזקה מדי שהאסתטי – ולכ בעקיפי ג הטוב –‬ ‫שואב אותנו אל תוכו כמו מגנט‪ .‬סבר סמית כי אילו נודע לנו על אסו טבע נורא בסי הרחוקה‪ .‬הסיבה נעוצה בקוצר הבנתנו את סודות הבריאה ואייכולתנו לפענח נכונה את מה‬ ‫שעינינו רואות‪ .

‬לדוגמה‪.44‬לדעתי‪.1776‬שנת פרסומו של ‪ .˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬חזר לסורו שנה אחר שנה עד שנת מותו )‪ .‬דוגמה נאה נוספת היא מקרה של‬ ‫אד שקרא בספר פלוני כמה פעמי ולכ קריאה נוספת בו אינה מסבה לו שו הנאה.‬יכולתנו להזדהות ע מעשיו גורמת לנו לחוש‬ ‫רגש של סלידה למרות שהוא עצמו עשוי להיות מרוצה מעצמו וממעשיו‪ .‬כי הכול היה משק את תועלתו הפרטית של‬ ‫האד שאת מוסריותו אנו חפצי לשפוט‪ .‬ראו קואס‪.‬ראו ‪ .‰È¯Â‡˙‰‬בהקשר זה הציע וינר את הסברה שלפיה כשער‬ ‫סמית את המהדורה האחרונה לא היה בקו הבריאות ולכ תש כוחו מלשנות את ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬בהתא‬ ‫‪400‬‬ .‬השומע את הטקסט בפע הראשונה‪ .‬קואס גרס כי האד הסמיתיאני רוד צדקה וסר‬ ‫מרע רק כדי לשרת את מאווייו הוא‪ .4 .‬תדבק ג בו‪ . ראו ש‪ .‬ושסמית לא נגמל מ הרעיו הזה עד שהגיע לכתיבת ‪ .‬למשל‪ .2 .‬בשל אייכולתנו ובשל המגבלות‬ ‫של חושינו לחוות במישרי את תחושותיו של הזולת‪ .˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬כשש את‬ ‫מבטחו באופי האד‪ . א א יקרא‬ ‫את הספר בפני זולתו אזי הנאתו של הזולת‪ .‬‬ ‫כיוצא בזה‪ .‬‬ ‫דוגמה זו חופפת את תצפיותיו של יו ואיננה מחדשת הרבה ביחס לתורתו של יו‪.‬במוב טריביאלי כלשהו כולנו‬ ‫משרתי רק את תועלתנו הפרטית‪ :‬כל מי שעומדת לפני סל של חלופות ובוחרת מתוכה חלופה‬ ‫פלונית מגלה בכ את דעתה שאותה חלופה עדיפה עבורה מכל חלופה אחרת שבסל‪ .‬‬ ‫‪ 115‬הכלכל הנודע רונלד קואס‪ .‬כ‪ .‬בשל מצבו הנפשי‪ .‬וינר לא סיפק הסבר מניח את הדעת לשאלה מדוע מי שנגמל מהשקפת בוסר‬ ‫בשנת ‪ .‬דוגמאות‬ ‫אלה מוכיחות כי דווקא בשל היותנו מכונסי בתו עצמנו‪ .‬ראו ש‪.‬ובכוח‬ ‫הזדהותו ע הזולת ישוב ויחווה את ההנאה שהייתה לו בקריאת הספר מלכתחילה‪ .3.‬‬ ‫לעיל ה"ש ‪ .‬דווקא בשל חוסר יכולתנו לחדור אל‬ ‫אישיות של אחרי‪ .‬לעומת זאת‪ .1.(1790‬עת‬ ‫פרס סמית את המהדורה האחרונה של ‪ .‬בתורתו של סמית ה"טבע" איננו בורא עול.‬‬ ‫האד‪ .‬בהרצאה שנשא לכבוד יו השנה המאתיי ל‪ . הטבע אינו‬ ‫השע המסתורי שאי השעוני מסוגלי לתקתק בלעדיו.‬צר לנו על מי שאבדה בינתו‬ ‫והשתטה אעלפי שסביר להניח כי הוא עצמו‪ .‬‬ ‫‪ 114‬סמית מבסס את הטיעו הפסיכולוגי שלו על שורה של תצפיות על התנהגות של הבריות‪ .3.‬על אייכולתנו לפרש את‬ ‫המציאות שבתוכה הזולת שרוי בלי שנלהק את עצמנו בנעליו ונדמה בדמיוננו את מה‬ ‫שאנו היינו חשי במצבו‪ 114.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬סבר שדמות‬ ‫האד העולה מ התאוריה איננה מחמיאה כל כ‪ . הטבע הוא טבעו של האד –‬ ‫היד הנעלמה המניעה אותנו לבחור באופציות מוסריות‪ .‬כאמור‪ .‬לדעתו( שלפיו ה"שע" הוא אכ ישות טרנסצנדנטית המנחה בחוכמתה‬ ‫את התנהגות האד‪ .‬מה שמאל אותנו לתאר לעצמנו‬ ‫בדמיוננו כי אנו נמצאי בנעליו‪ .‰È¯Â‡˙‰‬לעיל ה"ש ‪ .‬הטוב והרע של פעולותיה מתמזגי אל תו אישיותנו אנו וגורמי לנו לסבול‬ ‫ממה שגור לזולת סבל וליהנות ממה שמסב לו הנאה.‬כ שלמעשה אי הוא אלא יצור מתחשב ואנוכי‪ .‬כפי שהיה עושה אילו היינו מצוידי בחושיו של הזולת וחווי את חוויותיו‪ .‬כאשר אד גס רוח מתנהג בצורה מגונה‪ .‬שבלעדיה אי אנו יכולי להיות מאושרי‪ .2.49‬אינני סבור שקואס ראה את הדברי באור נכו‪ .‬שוב איאפשר היה עוד לקיי שיפוט מוסרי‬ ‫המבחי בי טוב לרע‪ :‬הכול היה נהפ לרע אפריורית‪ .‬‬ ‫סמית הצביע על העובדה הידועה לכולנו כי סנטימנט הסימפטיה איננו מחקה כתוכי את תחושותיו‬ ‫של הזולת‪ .‬תאוריה זו מבוססת‪ .‬ג'ייקוב וינר דבק במחשבה ש‪ ‰È¯Â‡˙‰‬כולה‬ ‫ספוגה ברעיו )רעיו עוועי‪ .‬אילו היה‬ ‫בטיעו זה כדי לשלול את מוסריותה של הפעולה‪ .‬אינו מצר על מצבו כלל ועיקר‪.‬כ שכאבו נהפ לכאבנו ושמחתו משמחת את לבנו‪115.‬תחת זאת אנו‬ ‫חשי את מה שאנו משערי שהיינו חווי אילו היינו הזולת‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫הוסי על כ נדב חשוב‪ :‬מושג הסימפטיה הסמיתיאני תומ את הטיעו האמפירי‬ ‫בתאוריה פסיכולוגית מתוחכמת‪ .‬לדעתו של סמית‪ .

‬על‬ ‫ניתוחו של וינר ראו וינר‪ .‬שהרי‬ ‫רק כ אנו יכולי לזכות בהוקרתו‪116.‬לגרו לסדר להתהוות‪ .‬‬ ‫נבנה על סמ תצפיות אמפיריות באורחותיו ומנבא את התנהגותו על סמ שיקולי‬ ‫רציונליי ‪ 117.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬ולכל הדעות מצב בריאותו של סמית בשנה זו היה תקי לגמרי‪ .‬ראו לעניי זה )בהרחבה‪ .‬כ ג אנו מביני כי הזולת תופס אותנו‪ .‬בתרנו‬ ‫אחר התועלת הפרטית של עצמנו‪ .‬למשל‪Walter Bagehot.‬המתחקה אחר מאווייו של האד‪. הוא ראה את עצמו‬ ‫כפילוסו‪ .‬הוא עצמו לא היה מודע להיותו כלכל.48‬‬ ‫‪ 116‬הדר המוצעת לקרוא את תורתו של סמית‪ . Morrow‬החופש שדרש סמית מעולו של השלטו לא היה אלא ‪“the same‬‬ ‫‪gospel of individual rights and individual liberty which in one form or another was the‬‬ ‫”‪ .Morrow :burden of eighteenth-century social thought‬לעיל ה"ש ‪.‬יתרה מזו‪ :‬ההשקפה המפרשת את ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬כהטפה להתנהגות‬ ‫אנוכית‪ .‬מחמיצה את העיקר בתורתו של סמית‪ 118.‬מאחר שהכבוד וההוקרה שהזולת‬ ‫רוחש אלינו יקרי ללבנו‪ . ADAM SMITH’S POLITICAL PHILOSOPHY: THE INVISIBLE HAND . והרי זו סיבה נוספת מדוע היד הנעלמה הסמיתיאנית גורמת לנו‪ .‬ובמיוחד את מושג היד הנעלמה‪ .(spontaneous order‬בצורתו המזוקקת ביותר‪ .(2006‬‬ ‫‪ 118‬כפי שציי ‪ .‬מושג "הסדר הספונטני"‬ ‫)‪ . Adam Smith as a Person.‬‬ ‫ו‪ ‰È¯Â‡˙‰‬לא היו אלא שני פרקי ביצירה גדולה אחת )שכללה ג פרקי אחרי‪ .AND SPONTANEOUS ORDER (2006‬‬ ‫‪ 117‬ראו‪ .‬אנו מתחילי לכלכל את צעדינו בהתא לדר שאנו משערי‬ ‫שהזולת יפרש.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬עושר של האומות נוצר כתוצאה משני רכיבי עיקריי‪ .‬עבורו היה מדע הכלכלה )כפי שהוא צרי להיות וכפי שהוא עבור מיטב‬ ‫הכלכלני בכל הדורות( ענ של מדעי הרוח והחברה‪ .‬עלפי‬ ‫‪ .‬‬ ‫)‪.‬שלא‬ ‫את כול הספיק סמית להשלי(‪ .‬‬ ‫מי שקורא את ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬כפי שהצעתי אינו יכול להעלות על דעתו כי מי שחיבר אותה‬ ‫הפ עורו והיה לאד אחר כשחיבר את ‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫כש שאי אנו מסוגלי לפרש את תחושותיו של הזולת אלא עלידי הצבת עצמנו‬ ‫בנעליו‪ .‬‬ ‫)‪.‬כביכול‪ .‬משמעו שהסדר אינו מושלט עלידי מתכנ מרכזי‬ ‫כלשהו אלא שהמרכיבי האחראיי להיווצרותו של הסדר מוטמעי בעול מלכתחילה‬ ‫ו"מתוכנתי"‪ .1781‬כלומר‪:‬‬ ‫חמש שני אחרי ‪ .‬אעלפי שיש הרואי בסמית את גדול הכלכלני‬ ‫בהיסטוריה האנושית‪ .‬לעשות את מה שנדמה לנו שטוב בעיני הזולת‪ .59‬‬ ‫‪401‬‬ .‬וע הרבה מאוד‬ ‫אסמכתאות(‪CRAIG SMITH.‬וינר מתעל מ העובדה שהמהדורה החמישית פורסמה בשנת ‪ .˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬הביוגרפי הרציניי של סמית‬ ‫יודעי לספר שסמית עצמו ראה את כל עבודתו כמכלול אחד גדול‪˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ . in BIOGRAPHICAL STUDIES 267 .‬עיקרו‬ ‫ההתמחות מאפשר לפרטי בחברה לייצר הרבה יותר ממה שהיו מייצרי במינייחידות‬ ‫לתובנותיו החדשות‪ .‬לעיל ה"ש ‪.‬מציבה אותה בתו‬ ‫מסורת פילוסופית המאמינה כי הסדר הטוב של הבריאה הוא "ספונטני"‪ .‬הרכיב הראשו‬ ‫הוא עיקרו ההתמחות )ובלשונו של סמית‪ (the division of labor :‬והרכיב השני הוא‬ ‫היווצרות של הצברי הו כתוצאה מחיסכו של משקי בית והשקעה של פירמות‪ .‬או לפחות כהשלמה עמה‪ .Glenn R.

Hutchison. 507‬‬ ‫)‪.‬הצברי ההו מאפשרי למשק להרוויח רווחי הו במקו להחיות את עצמו מ היד‬ ‫אל הפה‪ .‬המתורבת‪ .‬יש לקבל את עצתו‬ ‫של אפיקטטוס‪ .3.‬כדי להישאר על‬ ‫הקרקע המוצקה ביותר אציי רק את המקומות שבה התייחס סמית במפורש למוריו‬ ‫הרוחניי‪ .‬שכ כל‬ ‫אד חייב לראות את עצמו כאזרח העול ולהתערטל מ התחושות הייחודיות שבאופ גולמי היה‬ ‫נוטה לחוש בשל היותו פרט מסוי בעול‪ .‬במקו אחד סמית מצטט את אפיקטטוס כאסמכתה לרעיו שהרצו‬ ‫האנושי ה"אמיתי" אינו הרצו הגולמי אלא הרצו המעובד‪ .15 .‬מאחר ששמתי את הדגש על אפיקטטוס לבדו‪ .‬מורו הצ'יסו וחברו י‪ .‬אכ משקפות את המורשת התרבותית שממנה ינק ובעיקר הפילוסופיה‬ ‫הסטואית‪ . 19 J.‬התאולוגיה הכלכלית הנוצרית‪ .‬אסטרונאוט‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫משקיות אוטרקיות‪ .‬משמעת עצמית זו ראויה לקבל לעתי‬ ‫‪ 119‬ראו ‪Terence W.‬ולהפחית מעוצמת האובד ג כשהאסו פוקד אותנו ולא אותו‪ .‬המסר העיקרי בעבודתו של סמית הוא שמעורבות ממשלתית מוגזמת עלולה‬ ‫לפגו בכל אחד משני הרכיבי האלה ולכ יש להעניק לפרטי חופש פעולה רחב‬ ‫כאלטרנטיבה לתכנו מרכזי של המשק‪ .‬ע זאת‪ .‬אגביל‬ ‫את התיעוד ליחסו של סמית לחכ הסטואה הזה )אעלפי שהוא מרבה להסתמ ג על‬ ‫סטואיקני אחרי(‪ .‬למשל‪ .L.‬‬ ‫והשתלטות שלטונית על מקורות העושר עלולה לפגו בתמריצי של הפרטי לחסו‬ ‫ולהשקיע וכ לדלל את הצברי ההו החברתיי‪ 119.‬‬ ‫‪402‬‬ .‬‬ ‫אפיקטטוס והסטואה‬ ‫הערצתו של סמית למורשת הסטואית פרושה עלפני היצירה כולה‪ .‬שאליו אפשר‬ ‫להגיע באמצעות חינו ומשמעת עצמית‪ 121.‬ברצוני לתעד‬ ‫את הטענה שהשקפותיו המוסריות של סמית‪ .‬כפי שקיבלו ביטוי ב‪ .11 .‬דהיינו‪ :‬הוא עצמו.‬הכוונה תעסוקתית כפויה עלולה‬ ‫להחמי את ההקצאה המיטבית של המועסקי לעיסוקי שבה ה מיטיבי להתמחות‪.44‬סמית דוחה את אידאל האפתיה הסטואית באשר ליחסי שבי הורי לצאצאיה(‪.‬גניקולוג‬ ‫ונפח‪ .(1976‬‬ ‫‪ 120‬כדוגמה לאיהכללתת של המלצות סטואיות מסוימות בתורתו של סמית ראו ‪ .‬שבה הסנדלר הוא ג פרופסור לאשורולוגיה‪ .‬כ‪ .‬אעלפי שהשפעת ניכרת ג בכתבי שאי בה אזכור מפורש כזה‪.‬‬ ‫המורשת האינטלקטואלית שעיצבה את ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬באספקלריה של היצירה עצמה‬ ‫לפני שאעבור ללקחי הרגולציה המתבקשי מ החומר שנאס ברשימה זו‪ .3.‰È¯Â‡˙‰‬יותר מאשר‬ ‫בכל מקו אחר‪ .‬אומר סמית‪ .‬א כי סמית קלט‬ ‫אותה רק באופ חלקי וביקורתי‪ 120.‬‬ ‫‪ 121‬כאשר רענו מאבד קרוב משפחה אנו מביני את אסונו א איננו מתאבלי כמוהו‪ .3.‬אינ מכוונות להמלי או למחול על התנהגות‬ ‫לאמוסרית או לאמתחשבת בזולת‪.‬העברת מרכז הכובד מ‬ ‫המתכנ המרכזי אל הפרטי והסתמכות על בינת של הפרטי שידעו לזהות את‬ ‫האסטרטגיות המיטביות מבחינת‪ . & ECON. Adam Smith and the Wealth of Nations.‰È¯Â‡˙‰‬לעיל ה"ש‬ ‫‪) 3. ש‪.

‬מעי משל שאכנה "משל כ‬ ‫הרגל"‪ .‬הוא משווה בחלחלה בי‬ ‫עמדתה של הכנסייה לנזירי ולחיילי כשהיא מבטיחה לנזירי חיי נצח בזכות פרישות‬ ‫והלקאה עצמית‪ .‬הממוקדת לא בהשפעות הרגעיות של הפעולה‬ ‫נימק את ֵ‬ ‫אלא בהתמזגותה המוצלחת בתכלית לטווח ארו שתומס פירש כגאולת הנפש‪ .2.1.‬כזכור‪ .‬א כל זאת בעיקר מ‬ ‫הטע שעבודת האל היא בבואה חלשה מדי של הטוב המוסרי‪ .3.‬‬ ‫‪ 124‬ש‪.3435 .‬על האד לרתו את‬ ‫‪ 122‬סמית מצטט בנושא זה את אפיקטטוס‪ .‬להבהרת הרעיו של הטמעת תועלתו של‬ ‫הזולת בתועלת הפרטית סמית ממשיל‪ .‬‬ ‫‪ 123‬ש‪ .2.‬מעניי לעקוב אחרי התייחסותו של סמית לטענה התומיסטית‬ ‫כי שומה על האד לזנוח כל מטרה בחייו זולת המטרה לשרת את האל‪ .‬‬ ‫‪403‬‬ .7.‬ברור שלפחות הדוקטרינה‬ ‫הפולחנית של הכנסייה מילאה אותו שאטנפש‪ .‬ולהדיח אותי למקו‬ ‫שכוחאל.‬אינני סבור כי יש צור‪ .‬במסגרת רשימה זו‪ .36 .‬הרוד יכול לאסור עלי‪ .‬במקו אחר סמית‬ ‫מסתמ על אפיקטטוס כמעצב הרעיו שהתועלת הפרטית היא חסרת משמעות כשהיא‬ ‫נעקרת מ המצע הרחב יותר של תועלת הזולת‪ .‬א אי היא מבטיחה גמול דומה לחיילי עבור שירות נאמ ורצו‬ ‫סיכוני למע המולדת‪ 124.‬יש לזכור כי ג א לא היה חילוני כמו יו‪ .‬בהגיע השעה‬ ‫לכ‪ .‬להתגורר ברומא או באתונה‪ .‬‬ ‫וכל זאת אעלפי שהיצר הגולמי של כולנו הוא דווקא לדבוק בחיי ולהתיירא מ‬ ‫המוות‪ .‬ובשעת הצור‬ ‫אפילו נקטעת כשהדבר דרוש להצלת המכלול‪123.1.‬נוס על דוגמאות אלה סמית מסתמ על אפיקטטוס ג במקומות נוספי ב‪.‬המהרהר בגבולות שליטת של רודני בחייה של בני אד‬ ‫נבוני‪ .‬תומס‬ ‫התזה הזו בצורה מתוחכמת‪ .‬כ‪ .2.‬נשרטת בקוצי‪ .‬הרהר אפיקטטוס‪ .‰È¯Â‡˙‰‬‬ ‫ראו‪ .1.‬הבחירה במוות נעשית מרצו‪ .‬‬ ‫תאולוגיה נוצרית‬ ‫ההשפעה התאולוגית על משנתו של סמית היא הרכיב המוצנע ביותר מכל הרכיבי‬ ‫שעיצבו אותה‪ .19 .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫אפילו צורות קיצוניות‪ .‬שו רוד לא יכול לעצור בעדי‬ ‫מלצאת אל החופש עלידי הבחירה במוות וכ ג ראוי שאעשה‪ .‬ראו ש‪.‬שכ בהינת רצונו "המעובד" של הבוחר הוא נהפ‬ ‫לרצונו האמיתי היחידי‪ .‬בהקשר זה סמית מפאר את תורתו של אפיקטטוס‪ .‬המעניי ברעיו זה הוא שעלפי אפיקטטוס – ולכ ג עלפי סמית – הבחירה‬ ‫במוות איננה מתבצעת בלית ברירה וכנגד רצונו "האמיתי" של הבוחר‪ .‬שהטי לבחור‬ ‫במוות )ולבחור בו בראש מור ומתו חדווה( כשהבחירה בחיי נראית לא רציונלית‪.2.‬לאזכר את כול‪. א בהיותה חלק ממכלול רחב יותר של גו האד כולו‪" .‬למשל‪ .‬בעקבות אפיקטטוס‪ .‬סמית‬ ‫אינו מעיד על עצמו כחסיד של עבודת האל בצורתה הפשטנית‪ .‬א א אותו מקו‬ ‫שכוחאל נאלח בעיני )"הבית מלא עש"‪ .‬העדפותיה האמיתיות"‬ ‫משנות צורה כ שלעתי היא מטביעה את עצמה בבו‪ .‬בלשונו של אפיקטטוס(‪ .‬אילו הייתה כ הרגל יחידה נפרדת לעצמה היא הייתה "מעדיפה" להיות תמיד‬ ‫נקייה.‬למשל‪ . אעשה כ ברצו‪ .‬ש‪ .‬עד שאי הוא חפ לחיות כלל ועיקר‪ 122.7.‬כי לו רציתי אחרת התוצאה לא הייתה משתנה‪ .7.25 .

‬בצורתה הנוכחית דנה הפסקה בתגובותינו הצפויות לסוגי של חטאי‪ .‬או בבואה מושלמת‪ .‬של הטוב החברתי(‪126.‬למשל‪ .‬כמו פרוטסטנטי טוב‪ . ראו בהוצאה המדעית דלעיל את‬ ‫הערותיה של ‪ .51‬‬ .‬שאותה השלי סמית ימי ספורי לפני מותו‪ .(Tartarus and Elysium‬א הוא חוס‬ ‫במילי המתארות את יחסו לאמונה מעי זו‪.‬בפסקה זו סמית מדבר כעל עובדה‬ ‫מוגמרת על הדוקטרינה של התגלות השכינה )‪ .383‬‬ ‫ג במהדורה השישית קבע סמית‪ .‬הוא קובע כי אי לו לגוסס אלא להתוודות על חטאיו ולבקש‬ ‫כפרה ומחילה.Macfie‬לעיל ה"ש ‪ .‬‬ ‫שבה עשיית צדק וגמילות חסדי נתפסות כחלק בלתינפרד מעבודת האל‪ .‬הפילוסופיה התומיסטית מעוגנת עמוק בתפיסה מוסרית של תכלית החיי‪.‬‬ ‫)‪.‬חר היותו חבר נכבד בתנועת ההשכלה החילונית של המאה השמונהעשרה‪.51‬בעמ' ‪.‬‬ ‫למעשה‪ .1 .‬כבר בשנת‬ ‫‪ 1752‬מונה סמית כפרופסור ל‪ moral philosophy‬בגלזגו‪ .6. THE CHRISTIAN PHILOSOPHY OF ST.‬א בתיאו‬ ‫גמור ע זו הקתולית‪ 129.‬בניגוד לדוקטרינה הקלוויניסטית‪ .Raphael & Macfie‬לעיל ה"ש ‪.‬כ שמי שנענש בצורה חמורה מדי יזכה לעדנה לאחר מותו ואילו הפושע‬ ‫החמק ייתקל לאחר מותו במחסו שממנו לא יצליח עוד לחמוק‪.‬‬ ‫כפי שכבר הודגש לעיל‪ . THOMAS AQUINAS (1994‬‬ ‫לדיו במחלוקת המתייחסת לסיבות המחיקה ראו‪ .‬אני סבור שחר אדיקותו היה תומס מסכי‬ ‫לניסוח כזה )והטפתו לעבודת האל משקפת למעשה את אמונתו שעבודת האל היא‬ ‫פרוקסי‪ .‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪404‬‬ ‫ש‪.‬במקו הפסוק שהושמט‪ .‬כי אי די בבקשת‬ ‫המחילה וכי אי ערובה לכ שזו תינת‪ . ע זאת‪ .‬איננה פטורה מה‬ ‫לחלוטי‪ .‬ה"מטוהרת" מכמה יסודות דתיי‪ .(revelation‬וד במצבו של אד גוסס‬ ‫העומד להתייצב בפני בית די של מעלה‪ .‬מרמזות על טפח‬ ‫סמוי באישיותו‪ :‬היותו חשו לתאולוגיה הנוצרית על כל רבדיה )למעשה‪ .‬בשני המקרי אנו משליכי יהבנו על‬ ‫העול הבא‪ .3.‬‬ ‫אי פלא כי השמטת הפסקה עוררה את זעמ של כמרי קתוליי.‬דיסציפלינה שכללה תאולוגיה‬ ‫נוצרית כמרכיב עיקרי(.‬כי בכל שיטה דתית יש מקו לשכר‬ ‫ועונש הממוקמי במעי ג עד וגיהינו )המכוני עלידו ‪ .‬באופ כללי‪.‰È¯Â‡˙‰‬א נמחקה עלידי‬ ‫סמית מסיבות לא ברורות‪ 127‬במהדורה השישית‪ 128.‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫עצמו לשירות של עקרונות מוסר היכולי להתמזג – א יכולי ג שלא להתמזג – ע‬ ‫הפרקטיקה האדוקה של עבודת האל‪ 125.‬לעתי‬ ‫עלינו לענוש בחומרה עברייני שביצעו עברות קלות ולעתי העבירה חמורה בעינינו א‬ ‫מי שביצע אותה מצליח להתחמק מ העונש‪ .‬את ההוצאה הביקורתית של & ‪Raphael‬‬ ‫‪ . עוד אני סבור כי הפסקה המקורית ומחיקתה המאוחרת מרמזות‬ ‫ג על אייכולתו להיפרד מ התאולוגיה הזו בלי להותיר אחריו עקבות ברורי "בזירת‬ ‫הפשע"‪ .‬אני סבור שה הפסקה המקורית וה מחיקתה‬ ‫במהדורה האחרונה‪ .‬ראו על כ‪ .‬סמית מוסי ואומר‪ .ETIENNE GILSON.‬ג המהדורה השישית‪ .‬‬ ‫יחסו העמוק – א ג האמביוולנטי – של סמית לדוקטרינה הנוצרית בא לידי ביטוי‬ ‫בפסקה מעניינת שהופיעה בחמש המהדורות הראשונות של ‪ .

‬רגש הסימפטיה‬ ‫הסמיתיאני‪ . and‬‬ ‫‪on the contrary.44‬‬ ‫‪governing principles of human nature.‬א הואיל ולא כל בני אנוש מקורצי מעור אחד‪ .‬יש בנו כאלה הנענשי על לא עוול בכפ או נהני מצדקה‬ ‫שלא ה חוללו!‪ .‬ויש בינינו כאלה שהתחושות‬ ‫הטבעיות האלה אינ חדות בתודעת‪ .‬‬ ‫פרנסיס הצי'סו‬ ‫הסברה שהטוב מפעיל כוח כמעט מהפנט על בחירותיו של האד‪ .‬שכ ה עתה "יודעי" כי בורא עול משגיח על מעשיה ומתגמל‬ ‫אות בדר הנכונה ביותר‪130.‬סברה שבה האמי‬ ‫הצ'יסו והציב במרכז תורתו‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫לדעתי‪ .‬דווקא החלקי הבלתיקבילי ה היוצרי את הקשר הבלתינית‬ ‫‪ .‬מתו‬ ‫תקווה לזכות בהוקרת של הבריות על מעשינו הטובי ולמעט מביקורת על מעשינו‬ ‫הלא מוסריי‪ .‬הראיה הברורה ביותר להשפעה החזקה של התאולוגיה הנוצרית על משנתו‬ ‫של סמית ממוקדת בפרק החמישי של הספר השלישי ב‪) ‰È¯Â‡˙‰‬פסקאות ‪.‬איננו אלא גרסה )א כי מפותחת( של אמונתו התמימה יותר‬ ‫של הצ'יסו בחפצנו להיטיב ע הזולת‪ . with contentment.‬עלינו להיזקק לכללי המוסר‪ .self-satisfaction‬‬ ‫‪405‬‬ . and‬‬ ‫”‪.6 . never fail to‬‬ ‫‪punish the violation of them.(3.5. by the torments of inward shame.‬א בשל קוצר השגתה של התבונה האנושית )למשל‪ :‬אייכולתה של‬ ‫שופטת בשר וד לקרוא כליות ולב ולקלוע תמיד למטרה הנכונה בהחלטותיה( וא בשל‬ ‫כוח עליו )למשל‪ :‬אסו טבע(‪ .‬סמית מותיר בערפל את השאלה א‬ ‫הוא עצמו "מאמי" בקיומו של כוח עליו המחלק שכר ועונש לכל מי שראוי לכ. the rules which they prescribe are to be regarded as‬‬ ‫‪the commands and laws of the Deity […] Those vicegerents of God within us.‬באחד הקטעי המפעימי ביותר ב‪‰È¯Â‡˙‰‬‬ ‫סמית מתאר את עיקר תורתו של הצ'יסו ומסמ את החלקי הקבילי והבלתיקבילי‬ ‫בעיניו בתורה זו‪ .113‬‬ ‫בפרק זה סמית מנתח את הדר )הפסיכולוגית( שבה אנו מפנימי את כללי המוסר‬ ‫החיוניי לכל חברה אנושית וכ מאפשרי לעולמנו להתנהל כהלכה‪" . and self-condemnation. מכא שאנו חותרי אל הטוב כדי לספק את רצוננו לחוש הנאה ולהרחיק‬ ‫את הכאב‪ . always reward obedience with tranquility of mind.‬המשלימה את מה שמערכת התגמולי של העול הזה – המגיבה כביכול‬ ‫למעשינו הטובי והרעי – אינה יכולה להגשי‪ .‬פרושה עלפני כל תורתו של סמית‪ .‬המניעי ג את‬ ‫הפחות נאצלי שבנו לפעול כאילו התכונות הללו היו טבועות בנו באופ חד‪ .‬ג בכ לא די‪ . א‬ ‫הוא עומד על כ שעצ האמונה בקיומו היא הגורמת למאמיני להפני את תוצאות‬ ‫מעשיה על הזולת‪ .5.‬על כ עלינו לאמ לנו תאולוגיה המכירה בשכר ועונש‬ ‫בעול הבא‪ . therefore were plainly intended to be the :3.‰È¯Â‡˙‰ 130‬לעיל ה"ש ‪“[…] these.‬הטבע" ) ‪the‬‬ ‫‪ (Author of Nature‬הטביע בנו תחושה של הנאה מעשיית הטוב ותחושה של סלידה‬ ‫מעשיית הרע.‬הגור לנו להזדהות ע שמחתו וע סבלו של הזולת ועל כ לשקוד על זו‬ ‫ולהרחיק ככל שנוכל את זו‪ .

כמו כ הסתייג סמית מ ההכללה שהחסד‬ ‫לבדו ראוי לשבח מוסרי‪ .3.‬מניע את הפועל לבחור פעולה‪ .‬ולכ האמנה החברתית‪ 133.‬בראייה מפוכחת אי לפרש את האמנה ההובסיאנית או את‬ ‫מצב הטבע כאירועי היסטוריי אלא ככלי מחשבתיי המסייעי לנו להבי מה היה גורלנו אלמלא‬ ‫התארג‪#‬ו בצורה מדינתית‪.‬בעיני‬ ‫סמית‪ .‬ואולי רק הוא‪ . LEVIATHAN (Penguin Books. 1651‬‬ .‬הובס סבר שמצב הטבע‪ 132‬לא ִאפשר לקיי חברה של בני‬ ‫אנוש‪ .‬כידוע‪ .‬סמית גילה הרבה יותר זהירות ואיפוק בעניי זה‪ .‬‬ ‫)‪.‬הדבר בולט‬ ‫במיוחד בפעילויות אנושיות שאינ מוגדרות מראש כפילנתרופיות כגו פעילויות‬ ‫הכרוכות ביצירת ער כלכלי‪ .‬‬ ‫ועלפיו כל אחד מה מוותר על חירותו המוחלטת במצב הטבע וכופ אותה לרצונו של הריבו‬ ‫ובעקבות כ כול יכולי ליהנות מהגנתו‪ .‬א‬ ‫שקיבל את גרסתו של הצ'יסו כי החסד הוא לוז המוסר ואימ את התובנה הזו אל תו‬ ‫תורתו‪ .2.‬שתמצית הטוב ההובסיאני הייתה מגולמת בציות לחוק‪ .‬מה שיהפו את חיי כול למעי גיהינו עלי אדמות‪.THOMAS HOBBES.7.‬כ ששקידתו על רווחת‬ ‫הכלל מנעת בסופו של חשבו ממניעי אישיי‪ .‬מכא‪ .‬בהתבססו על הצ'יסו הראה סמית כי אעלפי שמקצת מ הבחירות‬ ‫שאנו עושי‪ .‬‬ ‫נאמנות‪ .‬אשר להסבר הפסיכולוגי‪ .‬קשה לתאר מתווה מוסרי המנוגד לתורתו של סמית יותר‬ ‫מתורתו של הובס‪ .‬‬ ‫בהקשר ההובסיאני האמנה החברתית היא מעי הסכ שהפרטי במצב הטבע כורתי ביניה‪.‬כולל במישור המוסרי‪ .‬עבודה קשה‪.‬סמית סבר כי דווקא האינטרס‬ ‫האישי של הפועל הוא‪ .‬המניע הפסיכולוגי של יצר הסימפטיה הוא המשלב‪ .‬‬ ‫חיבתו של סמית לתורתו של הצ'יסו בולטת במיוחד בביקורת הנוקבת שמתח על‬ ‫תורתו של הובס‪ .‬‬ ‫בתורתו של הובס‪" .‬זהירות וכיוצא באלה‪ .‬שביסודה ציות לחוקי הריבו‪ .‬היא התרופה היחידה‬ ‫לסכנה חריפה זו‪ 134.˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬הצ'יסו הסתפק במחשבה שתמצית המוסר‬ ‫היא בשאיפה לעשות חסד )‪ (benevolence‬לזולת‪ .‬את שאיפותיו האישיות של הפועל ע הטוב הציבורי‪ .‬אלא‬ ‫שתרופה פשוטה זו מחייבת בחירה הקודמת לחוק – באלו חוקי ראוי לבחור‪ .‬התבונה לבדה אינה‬ ‫‪131‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪406‬‬ ‫ש‪.‬בחירה‬ ‫מעי זו חייבת להתבסס על התבונה ומכא שתורתו של הובס מבחינה בי טוב לרע‬ ‫עלפי מבחנו של השכל‪ .‬וא גרס שכאשר המוטיבציה לעשיית‬ ‫חסד מהולה בשיקולי תועלת פרטית לפועל יש בכ כדי להפחית – ובמקרי קיצוניי א‬ ‫לאיי – את מוסריותה של הפעולה‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫להפרדה בי ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬לבי ‪ .‬מצב הטבע" )‪ (state of nature‬הוא מצב דמיוני שבו חיה החברה האנושית בטר‬ ‫התארגנה כישות פוליטית או מדינית‪ .‬בהיעדר סנקציות מטע המדינה סבר הובס כי כל אד יהיה‬ ‫"כזאב" לחברו‪ .‬מתבססות על שיקולי תבוניי‪ .18 .(Deity‬שכ הישות האלוהית איננה‬ ‫זקוקה כמו בני האד לטובות הנאה של העול הזה – ולכ רק בישות האלוהית אנו‬ ‫פטורי מלתת הסבר פסיכולוגי )קרי‪ :‬אנושי( למסכת פעולותיה‪131.‬הישות היחידה המסוגלת לשקוד על‬ ‫החסד ללא מניעי אישיי היא הישות האלוהית )‪ .‬להבדיל מתכונות תרומיות אחרות כגו שקידה‪ .‬סמית היה הרבה יותר תובעני מהצ'יסו בדרישה להסבר פסיכולוגי המבאר על‬ ‫שו מה הפרטי שוקדי על עשיית חסד.

‬‬ ‫דייויד י‬ ‫שלא כמו יו‪ .‰È¯Â‡˙‰‬לעיל ה"ש ‪“In treating of the principles of morals there are two :7.punishment‬‬ ‫‪ 136‬לדיו בהעדפת תורתו של הצ'יסו מתורות שכלתניות כשל הובס ראו ש‪.‬למשל‪ .‬מבחינה זו תורתו של סמית דומה לזו של יו‪ .‬כ‪ .‬וכמו יו תר‬ ‫אחרי הסברי "מדעיי יותר"‪ . whatever it be.19 .1.‬בכל זאת יש מכנה משות בי ספקנותו של יו לבי‬ ‫תורת המידות של סמית‪ . עלינו להבי את המניעי הדוחפי אותנו לבחור בה ולא בזולתה. ראו‬ ‫‪ .‬מעל ומעבר ל"תועלת" שיש בה לחיינו‪ . censure and‬‬ ‫”?‪.‬בעקבות הצ'יסו‪ . by what‬‬ ‫?‪power or faculty in the mind is it.‬בכל זאת השפיעה תורת התועלת של יו‬ ‫עמוקות על תורתו‪ .‬אד יכול לשל ממו רב בעד שעו‬ ‫שמידת הדיוק שלו מעט יותר גדולה משל שעו אחר‪ . denominates the one right and the other wrong.‬הברירה הזו נעשית בעיקרה בכוח החושי‪ .‬‬ ‫‪407‬‬ .‬סמית לא היה ספק‪ .‬אלה המעוררי‬ ‫בנו תחושה של נוע לנוכח מהלכי מיטיבי ותחושות של סלידה ביחס למעשי‬ ‫מרושעי‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫יכולה לברור בי הטוב לרע‪ ..‬כתב סמית‪ .‬אי זה מספיק‪ . how and by what means does it come to pass.‬בכ התרחק יו מהצ'יסו )שהשפיע‬ ‫רבות על תורתו‪ .‬לזהות איזו‬ ‫פעולה מוסרית מחברתה. that this character.‬אעלפי שמידת חוסר התועלת‬ ‫שהייתה נגרמת לו אילו הסתפק בשעו מדויק פחות הייתה זניחה‪ .‬אצל יו‪ . שהרי‬ ‫א אנו מונעי עלידי רגשות של נוע ושל סלידה כלפי המוסרי והמגונה בהתאמה‪ .‬כפי שכבר פורט לעיל‪.‬כי ג הוא דחה את ההשקפה‬ ‫הנאופלטונית של הצ'יסו שלפיה הנטייה לבחור בטוב מסבירה את עצמה‪ .7.‬פסוקי קיבלו את תיקופ כפסוקי אמת רק בעזרת‬ ‫תצפיות חוזרות ונשנות שאוששו את אמיתות‪ .‬‬ ‫שלא כמו יו‪ . that the mind prefers one‬‬ ‫‪tenour of conduct to another. is recommended to us‬‬ ‫‪Or in other words.44‬‬ ‫‪questions to be considered.‬כמו ג על תורתו של סמית(‪ .‬סמית ג לא היה תועלת‪ .‬קל‬ ‫לנו יותר להבי על שו מה אנחנו נוטי לבחור בטוב‪ 135‬וכ על שו מה בעשותנו את‬ ‫מה שלבנו חפ יש בכ כדי לשרת את האינטרס הציבורי‪136. considers the‬‬ ‫‪one object of approbation. wherein does virtue consist? [.. First.‬אלה מאתנו שרודפי‬ ‫‪ 135‬סמית הדגיש את שאלת המוטיבציה לבחור בטוב שוב ושוב‪ .‬העיר‬ ‫סמית כי יצירת אמנות יכולה לעורר בנו לא רק הערצה לאמ אלא ג תשוקה לרכוש את‬ ‫היצירה‪ .‬סמית פירש‬ ‫את מושג התועלת באופ צר ולכ ג נימוקיו חייבי להיבח בהתא‪ .‬דבקותו של סמית‪ .‬שכ הצ'יסו ביאר את הבחירה בטוב‬ ‫בנטיית לבו של האד בלי שתמ יתדותיו בראיות אמפיריות כלשה שיש לאד נטייה‬ ‫כזו‪ . honour and reward.3.] And secondly.‬בפרק מזהיר של ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬פתח סמית את הדיו בערעור על הנחתו‬ ‫של יו שאנו חותרי להשיג יעדי בחיינו עלפי התועלת שה גורמי לנו‪ .2 . and the other of blame.‬ברעיו שזיהויו של הטוב המוסרי הוא‬ ‫עניי רגשי ולא שכלתני ג מסבירה טוב יותר את תורתו הפסיכולוגית של סמית.

‬כפי שהאמי סמית‪ .2. and‬‬ ‫‪made the trackless and barren ocean a new fund of subsistence.‬‬ ‫‪ 138‬עוד על ביקורתו של סמית על תורת התועלת של יו ראו ש‪. and to maintain a greater multitude of inhabitants.‬‬ ‫כשאיננו שרויי באותה שעה של חשבו הנפש‪ . It is this‬‬ ‫‪deception which rouses and keeps in continual motion the industry of‬‬ ‫‪mankind.‬קורצו מעור‬ ‫אחר‪ . to found cities and commonwealths.‬המניעי את גלגלי המשק של היו‪ .35 .‬כי הרגש‬ ‫הדומיננטי בנפש האד הוא הסימפטיה לזולת‪ ."˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬‬ ‫ד‪ .‬במקו סיכו‪ :‬הרגולציה ע המבט לעתיד‬ ‫האתוס הסמיתיאני המבאר את אורחותיו של האד בכלל ושל האד הכלכלי בפרט‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אחרי התועלת המדומה של חיי המותרות מוצאי את עצמ לעתי קרובות‪ .‬בשעה של‬ ‫חשבו הנפש‪ . and the‬‬ ‫‪great high road of communication to the different nations of the earth.‬‬ ‫נדמה היה למי שקרא את הפרק עד לנקודה זו כי תורתו של יו ביחס לתועלת נדחית‬ ‫עלידי סמית מכל וכל.‬עבר‬ ‫מ העול‪ .137‬‬ ‫וכ‪ .‬קל‬ ‫להיווכח מ הקטע המצוטט כי תורה זו לא רק עיצבה את ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬אלא היא ג מונחת‬ ‫ביסוד ‪.‬‬ ‫המציאות הוכיחה שלא כאלה ה פני הדברי‪. which ennoble and embellish human‬‬ ‫‪life.‬‬ ‫‪ 137‬ש‪.‬וכי סמית‬ ‫חשב כי מחובתה של הממשלה להילח בה מלחמת חורמה‪ .‬‬ ‫‪The earth by these labours of mankind has been obliged to redouble her‬‬ ‫‪natural fertility.4.4.‬רוב חפי לא רק מ התרבות המעודנת של חכמי ההשכלה הסקוטית אלא ג‬ ‫מערכי המוסר שהדריכו אות בכל אשר פנו‪ .‬רבי מאתנו‪.‬רודפי אחרי אותו הבל ללא ליאות‪.‬מצרי על בחירת‪ . and to invent and‬‬ ‫‪improve all the sciences and arts. have‬‬ ‫‪turned the rude forests of nature into agreeable and fertile plains.‬אילי ממו ומנהלי בכירי‪ . It is this which first prompted them to cultivate the ground.‬‬ ‫‪ 139‬יש לציי כי חלקי נרחבי מ‪ ˙ÂÓ‡‰ ¯˘ÂÚ‬מוקדשי להתקפה חריפה על המונופולי‪ .‬יכול ג להאמי )וספק רב א סמית‬ ‫האמי בכ( שהעול יכול להתנהל ללא מעורבות הממשלה‪ 139.‬מושג "כשל השוק" כפי שאנחנו‬ ‫‪408‬‬ . א כא מכינה לנו ‪ ‰È¯Â‡˙‰‬הפתעה‪:‬‬ ‫‪And it is well that nature imposes upon us in this manner.‬מי שהאמי‪ . which have entirely changed the whole face of the globe. to‬‬ ‫‪build houses.10 .1.‬למרות ההבל שב"תועלות" העול הזה‪ .‬בצד הביקורת על תורת התועלת של יו‪ 138‬הפני אותה סמית אל תו תורתו‪ .‬ע כל הצער שבדבר‪.

‬דוגמה מובהקת למדיניות זו יושמה ביחס לקרנות גידור‪ .2006‬הוזמ כריסטופר קוקס‪ .2008‬כשלי אלה מותירי הרבה‬ ‫שאלות ללא מענה‪ .‬מטע זה קרנות הגידור הוחרגו מטווח הרגולציה‪.‬ה חריפות במיוחד בשל החשש להתממשות של סיכוני סיסטמיי‪ .‬‬ ‫למעט בנושאי כמו מרמה‪ .‬ראו לעניי זה את‬ ‫נאומו של יו"ר הפדרל רזרב‪ .‬‬ ‫‪Reserve Bank of Atlanta’s 2006 Financial Market Conference. Bernanke At the Federal .‬ולכ זעזועי קלי יחסית במשק‬ ‫עשויי לגרו את התמוטטות ולגרור תגובת שרשרת של התמוטטיות נוספות‪ .‬‬ ‫זירות המפגישות שחקני מתוחכמי כביכול נתפסו ככאלה שאינ זקוקות להגנת הרגולטור ויכולות‬ ‫להתנהל בכוחות עצמ‪ .‬‬ ‫‪ 140‬ההשקפה המקובלת‪ . 2006.‬וכ כיצד‬ ‫אפשר להסביר כי ג במחוזות הרגולציה פשה הנגע כ שרגולטורי נרדמו על משמרת‬ ‫או אפילו שיתפו פעולה ע התעשיות המפוקחות‪ 141.‬והנה‪ .‬חר היות מאוישות עלידי שחקני‬ ‫מתוחכמי‪ . May 16.‬לפחות‪ .‬קרנות גידור‬ ‫יכולות להיות מקור להיווצרות של סיכוני סיסטמיי משו שדרכי המימו שלה ה ממונפות‬ ‫במיוחד )קרי‪ :‬מבוססות בעיקר על הלוואות ולא על הו עצמי(‪ . Testimony Concerning the‬‬ ‫‪Regulation of Hedge Funds. Housing and‬‬ ‫‪Urban Affairs. July 25. Before the U.S.‬‬ ‫‪ 141‬זו‪ . available at www. In each case.‬ניצול אסור של מידע פני ועברות של מניפולציה האסורות ג על‬ ‫יחידי )כלומר‪ :‬מי שאינ תאגידי(‪ . Senate Committee of Banking.‬ולכ אי הוא מועיד למתכנ המרכזי תפקידי‬ ‫בנושאי הקשורי לכשלי שוק רבי אחרי‪ .‬‬ ‫אלמלא מאמצי ההצלה של הממשל הייתה התמוטטות הקר גוררת תוצאות מקרוכלכליות הרות‬ ‫אסו‪ .‬בשנת ‪ .‬ב ברננקי‪Speech of Chairman Ben S.‬כאלה שנהני ממומחיות רבה בתחו ההשקעה‪ .‬למרות נאומו זה ולמרות מאמצי אחרי שעשה ושעשו אחרי‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫מאמר זה אינו ממוקד בכשלי הרגולציה של שנת ‪ .Long Term Capital Management‬לאחר שהפסידה כארבעה מיליארד דולר בחמישה שבועות‪.ts072506cc.‬מעט מאוד נעשה‬ ‫עד פרו המשבר הגדול של ‪ .gov/newsevents/speech/Bernanke20060516a.www.gov/news/testimony/2006/‬‬ ‫‪ .htm‬השאלות המתעוררות ביחס לקרנות גידור‪ .‬‬ ‫‪ .‬רק שמונה שני מאוחר יותר‪ .‬א במישרי‬ ‫וא באמצעות סוללה של יועצי מקצועיי‪ .‬לעומת זאת‪.‬לשאת את דברו בפני ועדת הבנקאות‪ .federalreserve.‬משקיעי מקרב הציבור הרחב‪ .‬הממשל החדש בוושינגטו תחת‬ ‫מביני אותו בימינו לא היה מפותח בימיו של סמית‪ .‬יושב ראש רשות ניירות‬ ‫הער האמריקנית‪ .sec. available at‬‬ ‫‪ . 2006.‬למשל‪ .‬קרנות אלה מטפלות‬ ‫בהשקעות של משקיעי גדולי בלבד‪ .htm‬עתה אנו מביני כי‬ ‫ראוי לחשוב מחדש על מדיניות זו ולשנותה‪.‬הדיור והנושאי האורבניי של הקונגס‬ ‫האמריקני‪ .‬א ברור שהוא לא היה יכול להעלות על הדעת משק‬ ‫המתנהל בכוחות עצמו )למשל‪ :‬בנושאי כמו מערכת המשפט( ושהוא בהחלט היה מודע לחשיבותה‬ ‫של הממשלה לייצוב המשק‪.‬השתיי הנוקבות ביותר ה על שו מה הותירה הממשלה מחוזות‬ ‫נרחבי של הפעילות הכלכלית מחו לתחו המוסדר עלידי רגולטורי‪ 140. these abuses could have been prevented if Federal regulators had‬‬ ‫‪409‬‬ .‬הייתה דעתו של יושב ראש ועדת בית הנבחרי שישבה על המדוכה‪“[…] Corporate :‬‬ ‫‪excess and greed enriched company executives at enormous cost to shareholders and our‬‬ ‫‪economy.‬בשנת ‪ 1998‬התמוטטה קר גידור אמריקנית גדולה‪.‬הייתה שהרגולציה נועדה בעיקרה להג‬ ‫על מי שאינ מסוגלי להג על עצמ כמו‪ .‬שג כותב שורות אלה היה שות לה‪ .2008‬ראו לעניי זה ‪Christopher Cox.‬ודרש סמכויות רגולציה יותר נרחבות – דרישה שהתבססה בחלקה על התמוטטותה של‬ ‫אותה קר גידור‪ .

com/2009/01/09/sunstein‬‬‫‪.‬שנית‪. Alan Greenspan. א עבור סמית ואורייני ההשכלה של זמנו השאיפה להשאת התועלת הייתה‬ ‫ספוגה בתורות מוסר ששימשו באופ טבעי כבלמי לאסטרטגיה דורסנית – ואילו בימינו‬ ‫התאדה המעטה המג הזה ואיננו עוד‪ .‬כ שג א יבינו אותה על בוריה יש חשש של ממש שיסרבו להסיק ממנה את‬ ‫המסקנות שסמית ורבי מבני דורו היו חפצי שיסיקו‪.‬‬ ‫חר היסוסיו של ממשל אובמה‪ .‬במובני מסוימי האתוס הזה התקיי ג בימיו של אד‬ ‫סמית. it joined the‬‬ ‫‪opposition. For too long.‬המשבר לא נגר בגלל אנוכיותו או רוע לבו של א אחד‬ ‫מה במיוחד‪ .‬‬ ‫‪410‬‬ . This brings us to today's‬‬ ‫‪hearing. despite urging from Congress. but it's long-time chairman. the‬‬ ‫‪prevailing attitude in Washington has been that the market always knows best.html‬‬ ‫‪ 143‬הבעיה איננה‪ . available at www. The Treasury Department could‬‬ ‫‪have led the charge for responsible oversight of financial derivatives.‬המשבר נגר בשל האתוס הציבורי החדש המתייחס לעצ המושג של‬ ‫השאת התועלת האישית‪ 143.‬אחד הבולטי שבה הוא הפרופסור למשפטי הנודע קס סנסטי‬ ‫מהאוניברסיטה של שיקגו‪ . הבעיה היא שבשל הרקע השונה שמתוכו צמחו )ומי מאתנו לא צמח מרקע שונה מזה‬ ‫של הנאורות הסקוטית במאה השמונהעשרה?( אי ה מוכני להפני את ערכי היסוד של ההשקפה‬ ‫הסמיתיאנית‪ .‬‬ ‫המשבר לא נגר בשל כשל מפתיע בשוק המשכנתאות‪ .‫אוריאל פרוקצ'יה‬ ‫משפטי מ תשע"א‬ ‫שרביטו של ברק אובמה יושב כעת על המדוכה הזו‪ .‬כפי שהבלטתי חזור והבלט‪ . rejected pleas‬‬ ‫‪that he intervene.‬‬ ‫ג א נקבל את גרסתי שהשחקני הבינו את כל הסיכוני לאשור ובכל זאת החליטו‬ ‫להסתכ מתו מניעי אישיי‪ .taxpayers and our economy is staggering‬‬ ‫‪ 142‬אפשר להבחי בכ עלפי זהות של היועצי שהנשיא החדש בוחר כדי לזהות את הפילוסופיה‬ ‫הרגולטורית החדשה‪ .‬‬ ‫‪FORBES MAGAZINE. The SEC had the authority to insist on tighter standards for credit rating‬‬ ‫‪agencies. Instead. 1.‬לבטח היו יודעי שזיבורית‬ ‫ועוד זיבורית – בי שבוחני כל אחת מה בנפרד ובי שעורמי אות לערמה גדולה‬ ‫אחת ו"מאגחי" אות כמטעמי לציבור – אינ יוצרות שו דבר שדומה לעידית‪ .forbes.‬שכל כ הרבה שחקני שוק בני ימינו אינ מביני את תורתו של סמית במישור‬ ‫הקוגניטיבי. 2009.‬ראשית‪. Our focus today is the actions and inaction of Federal-regulators.‬ע‬ ‫זאת ברור שג אילו הוא עצמו היה יכול להרשות לעצמו לעשות כ בהסתמכו על‬ ‫‪paid more attention and intervened with responsible regulations.‬ספק רב א אד‬ ‫סמית עצמו השלי את יהבו על היד הנעלמה כמנגנו המיטבי לתכנונו של המשק‪ .‬יש כמה לקחי שאפשר להסיק כבר עתה‪ .‬כמוב‪ .obama-regulation-oped-cx_gr_0109reynolds.‬ראו לעניי זה ‪Glenn Harlan Reynolds.‬הלוא היא בית היוצר שממנו אפשר היה לצפות כי ג'ו מקקיי היה בוחר‬ ‫את יועציו אילו זכה בבחירות‪ . The list of regulatory mistakes and misjudgments is long. and the cost to‬‬ ‫”‪.‬אילו היו השחקני חפצי‬ ‫לקרוא את הכתובת שהייתה על הקיר והתריעה על הסכנות‪ . but it did nothing.‬וככל הנראה לא עבר עדיי משלב‬ ‫התהייה והלימוד אל שלב העשייה והיישו‪142. Sep. Obama and Regulation. The Federal‬‬ ‫‪Reserve had the authority to stop the irresponsible lending practices that fueled the‬‬ ‫‪subprime mortgage market.

‬את המסקנות המתבקשות‪.‬אי כל סיבה‬ ‫לחשוב שיסיקו מכ‪ .‬המער הרגולטורי חייב‬ ‫לכלול עתה את כל השחקני הבכירי בשוק‪ .‫משפטי מ תשע"א‬ ‫אד סמית והמשבר הכלכלי הגדול‬ ‫הנחותיו על טבע האד‪ .‬ללא הדרכה וביקורת‪ .‬ג א נדמה לנו שה יודעי טוב יותר‬ ‫מכל רגולטור מה טוב עבור‪ :‬ג א ה יודעי טוב יותר מה טוב עבורנו‪ .‬אנו לא היינו רשאי ללכת בעקבותיו‪ .‬‬ ‫‪411‬‬ .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.