You are on page 1of 24

lPph eqPph

tu vkanksyuksa dk jk"Vªh; leUo; dh if=dk

ekpZ 2012

QkeZ
17&,

मतदाता

lHkh mEehnokjksa dks [kkfjt djus dk vf/kdkj

अंतर्ााष्ट्रीय महिला हदवस,
8 मार्ा पर् ववशेष:
यथाथा की त्रासदी
हमका बताओ आपन नाम बहहनी
हमार नाम का कौनो काम बहहनी...
अम्मा की गोहिया मा मनु नया रह ीं हम
पाछे रामेसरु की हिहिया बनीीं हम

स्कूल मा हमरा कौनो नाम न ललखऊल
भौजी की रसोई मा हाथ बस बटऊल
गडु ़िया खेलत जब ससरु घर गयल

तब हम बटे सर की िल
ु हहन कहऊल ...
साल पीछे बबहटया का जनम जब भयल
सास हमें तब कुलच्छछनी कहल

अबके डाक्टरनी जो हम लररका जननबे
तब हम मन्
ु ना की अम्मा कहइबे

हमर न कौनो औकात बहहनी

हमार नाम का कौनो काम बहहनी

शोभा शक्
ु ला – सी.एन.एस.
2 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

fo"k; lwph
1- lHkh mEehnokjksa dks [kkfjt djus dk
vf/kdkj----------------------------------------------------------------------3
2- yksdrkaf=d jktuhfr esa fod`fr;Wak-----------------7
3- turk dk izR;kf”k;ksa ls laokn----------------------10
4- D;k lkaln dks de osru feyrk gS\---------12
5- Hkz"V ,oa vijk/kh mEehnokj vLohdkj gksa--15
6- ;wjksi&Hkkjr eqä O;kikj le>kSrk----------------18
7- nfyr dh O;Fkk rFkk mldk ladYi-----------21
7- vkxkeh dk;Zdze------------------------------------------------22
8- yksd jktuhfr eap dh oSdfYid jktuhfr---23
9- yksd jktuhfr eap dh vkpkj lafgrk--------24

lHkh mEehnokjksa
dks [kkfjt djus
dk vf/kdkj

lPph eqPph
o"kZ 11 vad 3

ekpZ 2012

lEiknd e.My
,l-vkj-nkjkiqjh 9415164845
ukxs'k f=ikBh 9452112004
vjfoUn ewfrZ 9839835032
jksek 9415233583
jktho ;kno 9452800752
'kkguokt+ vkye 9415254919
bZey
s % ashaashram@yahoo.com
QSDl% 0522&2358230
lykgdkj e.My
es/kk ikVdj] v:.kk jk;] dfork JhokLro]
;ksxsUnz ;kno] vthr >k] jfo fdj.k tSu]
uhykHk feJ] vthr lkgh] ts-ih- flag] MkW- lquhye~
O;oLFkkidh; lEidZ%
MkW- lanhi ik.Ms;
,&893] bfUnjk uxj] y[kuÅ&226016-m0iz0
Qksu% 0522&2347365
bZey
s % ashaashram@yahoo.com
foKkiu% nsos'k iVsy 9455037799
forj.k% oYyHkkpk;Z] iznhi flag
^ysvkmV] fMt+kbu] izdk'ku*%

1961 ds pquko djkus lEcfU/kr
vf/kfu;e dh /kkjk 49 ¼vks½ ds rgr
Hkkjrh; ernkrk dks ;g Hkh vf/kdkj
fn;k x;k gS fd ;fn og le>rh gS fd
dksbZ Hkh izR;k'kh mi;qDr ugha gS rks og
viuk er fdlh dks u ns vkSj bl ckr
dks izk:i 17 , ij ntZ djk,A ;kuh
Hkkjrh; ukxfjd dks er nsus ds
vf/kdkj ds lkFk&lkFk er u nsus dk
Hkh vf/kdkj fn;k x;k gSA
dYiuk djsa fd lcls T;knk
er ikus okys mEehnokj ls T;knk
ernkrk lHkh mEehnokjksa dks [kkfjt
djus dk fodYi pqurs gSaA lS)kafrd
:i ls bldk vFkZ gksxk fd ml pquko
{ks= esa T;knk ernkrk ;gh le>rs gSa
fd dksbZ mEehnokj pquk tkus yk;d
ugha gSA ,slh n'kk esa pquko jn~n djk
dj fQj ls djk, tkus pkfg, ftlesa
fiNyh ckj [kM+k dksbZ Hkh izR;k'kh iqu%

lh-,u-,l- www.citizen-news.org
lg;ksx jkf'k% :i;s 10 ek=
okf"kZd lg;ksx jkf'k% :i;s 100 ek=
okf"kZd lg;ksx jkf'k euhvkMZj }kjk O;oLFkkidh;
irs ij HkstsaA
3 | lPph eqPph
www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

[kM+k u gksA ;gh ckr jktuhfrd nyksa
ds fy, [krjs dh ckr gSA dgha ,slk u
gks fd cM+s iSekus ij turk jktuhfrd
nyksa o muds mEehnokjksa dks [kkfjt
djuk 'kq: dj nsA vf/kdkjh Hkh vHkh
orZeku O;oLFkk ds cnyko ds i{k esa
ugha gSA mudk fufgr LokFkZ blh esa gS
fd orZeku le; esa ekStwn Hkz"V O;oLFkk
gh dk;e jgsA bldk izek.k gS ernku
djkus gsrq ftEesnkj vf/kdkfj;ksa &
deZpkfj;ksa dk ernkrk ds izfr joS;kA
11 Qjojh] 2012] dks xkthiqj
ftys ds eksgEenkckn fo/kku lHkk {ks=
ds eqdhZ dyka ernkrk dsUnz ij tc
Lora= i=dkj o odhy [kku vgen
tkosn ,oa mudh iRuh jktnk tkosn us
bl vf/kdkj dk bLrseky djus dh
ea'kk izdV dh rks lsDVj bUpktZ muls
ekQh ekaxus yxk fd mlds ikl izk:i
17 , miyC/k ugha gSA og tkosn ;qxy
ls xqtkfj'k djus yxk fd os bl
fodYi dj bLrseky u djsAa nks ?kaVksa
rd cgl djus ds ckn vzrr% tkosn
;qxy us gkj eku dj viuk er etcwjh
esa fdUgha dks Mky gh fn;kA 11 Qjojh
dks gh xksj[kiqj esa t:j 97 yksx bl
vf/kdkj dk bLrseky djus esa lQy
jgsA fdUrq ;g rHkh lEHko gqvk tc
egkjk.kk izrki fMxzh dkyst ds izkpk;Z
iznhi jko us ernku dsUnz ij dkQh
gaxkek fd;kA 19 Qjojh dks mUuko
ftys esa Hkxoar uxj fo/kku lHkk {ks= esa
Lora= i=dkj ukxs'k f=ikBh dks iwjs
fnu csFkj esa ernku dsUnz la[;k 79 ij
cSBk, j[kus ds ckn ogka mifLFkr
vf/kdkjh us dgk fd mlh jftLVj ij
ntZ dj nsa fd viuk er fdlh dks
4 | lPph eqPph

dYiuk djsa fd lcls T;knk
er ikus okys mEehnokj ls
T;knk ernkrk lHkh
mEehnokjksa dks [kkfjt djus
dk fodYi pqurs gSaA lS)kafrd
:i ls bldk vFkZ gksxk fd
ml pquko {ks= esa T;knk
ernkrk ;gh le>rs gSa fd
dksbZ mEehnokj pquk tkus
yk;d ugha gSA ,slh n'kk esa
pquko jn~n djk dj fQj ls
djk, tkus pkfg, ftlesa
fiNyh ckj [kM+k dksbZ Hkh
izR;k'kh iqu% [kM+k u gksA
ugha nsuk pkgrs ftl ij lHkh ernkrk
gLrk{kj dj jgs FksA ckWch jekdkar dks
y[kuÅ iwohZ {ks= esa dqN nsj Hkzfer
djus ds ckn vf/kdkfj;ksa us crk;k fd
muds ikl izk:i 17 , miyC/k ugha gSA
muls dgk x;k fd ernku dh izfd;k
esa O;o/kku mRiUu u djsAa varr% ckWch
dks viuk er fdlh mEehnokj dks nsuk
iM+k D;ksafd er nsus gsrq muls /kks[ks ls
'ks"k izfdz;k,a] tSls jftLVj ij gLrk{kj
djkuk] maxyh ij L;kgh yxkuk] vkfn]
iwjh djk yh xbZa FkhaA blh ernku dsUnz
ij tc FkksM+h nsj ckn jkgqy f}osnh us

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

vius bl vf/kdkj dk bLrseky djuk
pkgk rks muls dgk x;k fd ftl
jftLVj ij gLrk{kj dj jgs gSa ogha ij
fy[k nsa fd os viuk er fdlh dks ugha
nsuk pkgrsA blh pquko {ks= ds bafnjk
uxj] lh CykWd fLFkr jkuh y{ehckbZ
fo|ky; esa tc lq/kkdj jsM~Mh us bl
vf/kdkj dk bLrseky djuk pkgk rks
ogka mifLFkr vf/kdkjh vfuy us ,sls
fdlh fu;e ds ckjs esa vufHkKrk izdV
dhA lqj{kk dfeZ;ksa us mUgsa ckgj tk dj
f'kdk;r djus dh lykg nh rks fdlh
vf/kdkjh us dgk fd mi&ftykf/kdkjh
ds vkus ij f'kdk;r ntZ gksxhA tc
lq/kkdj us viuh iRuh dks ijs'kku gksrs
gq, ns[kk rks mUgksaus Hkh bl lksp ls fd
er csdkj u tk, etcwjh esa fdlh
mEehnokj dks viuk er ns gh fn;kA
lhrkiqj ds gjxkao fo/kku lHkk {ks= esa
;fn i=dkj ,e-vkj- 'kekZ us ioZs{kd ls
ckr dj gLr{ksi u fd;k gksrk rks
>jh[kkiqj fo|ky; ds ernku dsUnz
la[;k 115 o 116 ls d{kk ikap mRrh.kZ
'kkafr o lar jke] tks 49 ¼vks½ ds rgr
vius vf/kdkj dk bLrseky djuk pkgrs
Fks] dks okil Hkstk tk jgk FkkA bl {ks=
ls dqy 283 yksxksa us vius lHkh
mEehnokjksa dks [kkfjt djus ds vf/kdkj
dk bLrseky fd;kA y[kuÅ esa eerk
flag us U;w gSnjkckn dkyksuh fLFkr
eksrhyky usg: b.Vj dkyst esa ernku
dsUnz la[;k 219 ij tc lHkh
mEehnokjksa dks [kkfjt djus ds vf/kdkj
dk bLrseky djuk pkgk rks ogka
mifLFkr vf/kdkjh ekQh ekaxrs gq,
fxM+xM+kus yxs fd os blds fy, vkxzg
u djsa vkSj fdlh dks viuk er ns nsAa
blh rjg cD'kh ds rkykc fo/kku lHkk
5 | lPph eqPph

{ks= ds efV;kjh ernku dsUnz ij Nk=
iou flag dks dgk x;k fd tc viuk
er csdkj gh djuk gS rks fdlh Hkh ,sjs
xSjs dks Mky nhft,A iou us varr%
viuk er ,d NksVs ny ds izR;k'kh dks
Mkyk ftlds thrus dh dksbZ lEHkkouk
ugha gSA
;g cM+h vthc ckr gS fd
ernkrk tkx:drk dks rks vPNk le>k
tkrk gSA ysfdu D;k ernkrk
tkx:drk bruk Hkj gS fd ge ?kj ls
fudy dj fdlh dks Hkh ernku dj
vk,a\ vf/kdkfj;ksa dks vHkh ;g yxrk gS
;fn dksbZ ernkrk /kkjk 49 ¼vks½ ds
rgr vius vf/kdkj dk bLrseky djuk
pkgs rks mudk dke c<+ tk,xkA er
nsuk rks tkx:d ernkrk dh igpku gS
ysfdu ;fn vki fdlh dks er u nsus
dk vf/kdkj bLrseky djuk pkgsa rks
,slh fVIi.kh dh tkrh gS fd D;k lcls
T;knk tkx:d vki gh gSa\ ;k fQj ;g
dgk tkrk gS fd fdlh dks er ugha
nsuk gS rks ;gka vk, gh D;ksa gks\ blls
rks vPNk gksrk fd ?kj cSBrsA
vf/kdkfj;ksa dh lksp bl ekeys esa vHkh
ernkrk ds izfr udkjkRed gSA
bl foMEcuk dks lcls vPNh
rjg m-iz- ds ,d bZekunkj vkbZ-,-,l-

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

rks Hkz"V ,oa vkijkf/kd i`"BHkwfe ds
mEehnokjksa dks pquko ds eSnku ls ckgj
djus dk ;g cgqr dkjxj vkStkj gks
ldrk gSA ;fn turk r; dj ys fd
lHkh vokaNuh; yksxksa dks pquko yM+us
ls jksdk tk, rks cM+s iSekus ij yksx
lHkh mEehnokjksa dks [kkfjt djus ds
vf/kdkj dk bLrseky dj ldrs gSaA
vkSj jktuhfrd ny Hkh fQj bl Mj ls
fd dgha turk muds mEehnokjksa dks
udkj u ns lgh fdLe ds yksxksa dks
mEehnokj cukuk 'kq: djsx
a As vHkh rks
mudks ekywe gS fd turk dh etcwjh
gS fd mls mUgha esa ls fdlh ,d dks
pquuk gSA blfy, ny turk dh Hkkouk
dks /krk crkrs gq, Hkz"V ,oa vikjkf/kd
i`"BHkwfe ds yksxksa dks gh mEehnokj
cukrs gSaA

nSfud fgUnqLrku esa izdkf'kr lekpkj
vf/kdkjh vfHkO;Dr djrs gSa ftudk
dguk gS fd bruk tksj yxk dj ;g
rks lqfuf'pr dj fy;k tkrk gS fd
ernku ,dne fu"i{k vkSj fcuk xM+cM+h
ds gks ysfdu tc turk ds lkeus pquus
ds fy, fodYi gh Bhd u gks rks
nqHkkZX; ;g gS fd Bhd izfdz;k ls varr%
,d xyr O;fDr gh pqu dj vkrk gSA
vf/kdkfj;ksa dks ;g le>uk gksxk fd
lHkh mEehnokjksa dks udkjuk Hkh ,d
fdLe dh jktuhfr gSA ;g turk dh
jktuhfr gS tks jktuhfrd nyksa ds
f[kykQ tkrh gSA vly esa ns[kk tk,
6 | lPph eqPph

eq[; pquko vk;qDr dg pqds gSa fd vc
oDr vk x;k gS fd lHkh mEehnokjksa dks
[kkfjt djus ds vf/kdkj dk fdz;kUo;u
gksA bldk lcls dkjxj rjhdk gksxk
bysDVªkWfud oksfVax e'khu ij vkf[kj esa
bl fodYi gsrq ,d cVu miyC/k
djkukA nwljk ;g fu;e cukuk fd ;fn
lcls T;knk er ik, mEEhnokj ls Hkh
T;knk yksx lHkh mEehnokjksa dks [kkfjt
djus okyk cVu nckrs gSa rks pquko
jn~n dj iqu% u, mEehnokjksa ds lkFk
ernku djkuk ftlesa fiNyh ckj [kM+s
izR;kf'k;ksa ij izfrca/k gksA bl izfd;k ls
turk varr% lgh mEehnokj dks pqu
ysxh vkSj reke vokaNuh; izR;k'kh
[kkfjt dj fn, tk,axsA

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

& MkW- lanhi ik.Ms;
ekpZ 2012

yksdrkaf=d jktuhfr esa
fod`fr;ksa ls yM+us dh t:jr
yksdrkaf=d jktuhfr esa
dkjiksjsV ?kjkuksa dh ?kqliSB ,d fpark
dk fo"k; gSA jktuhfr esa /ku dh
t:jr gksrh gS ;g ckr loZfofnr gSA
;g /ku igys dqN turk vkSj T;knk
iwt
a hifr;ksa ls pans ds :i esa fy;k tkrk
FkkA fQj olwyh 'kq: gks xbZA bl
olwyh ds dk;Z esa xq.Ms&ekfQ;k lgk;d
gksrs Fks vr% jktuhfr esa mudh ,d
Hkwfedk gks xbZA cgqer tqVkus ds oDr
mudk ckgqcy Hkh mi;ksxh fl) gksus
yxkA ysfdu iSlksa dh c<+rh Hkwfedk ls
vc futh dEifu;ksa us jktuhfr ij
f'kdatk dluk 'kq: dj fn;k gSA vc
rks futh dEifu;ka gh dbZ ckj uhfr;ka
r; djrh gSa vkSj buds uqekbanksa dh
ljdkjksa esa ?kqliSB gksrh gS] dgha rks
lh/ks ea=h ds gh :i esAa ge ftudks
tu izfrfuf/k pqu dj Hkstrs gSa os futh
dEifu;ksa ds nyky gks tkrs gSaA
loksZPp U;k;ky; }kjk 2 th
LiSVªe dh vkoaVu uhfr dks [kkfjt dj
ftrus Hkh 122 ykblsl
a fn, x, Fks
mudks jn~n dj nsus ls vc ;g lkQ
gks x;k gS fd dsUnz ljdkj ds eaf=;ksa
us ns'k dks cs'kehZ ls ywVk gSA dgk tk
jgk gS fd iz/kku ea=h us ,- jktk dks ;s
vkoaVu u djus dk lq>ko fn;k FkkA
fdUrq iz/kku ea=h dk ;g dguk fd os
xBca/ku dh ljdkj dks cpkus ds fy,
jktk dks jksd ugha jgs Fks rdZlaxr ckr

ugha gSA bl iwjs dkaM ds fy, iz/kku
ea=h ftEesnkj gSa vkSj mUgsa bLrhQk nsuk
gh pkfg,A
blh rjg mRrj izns'k esa
fdl iSekus ij Hkz"Vkpkj gks jgk Fkk
bldk vanktk [kqn ek;korh us viuh
gh ljdkj ds ftrus ea=h fudkys gSa
mlls yxk;k tk ldrk gSA ;g dSls

yksdrkaf=d jktuhfr esa dkjiksjsV
?kjkuksa dh ?kqliSB ,d fpark dk
fo"k; gSA jktuhfr esa /ku dh
t:jr gksrh gS ;g ckr loZfofnr
gSA ;g /ku igys dqN turk vkSj
T;knk iwathifr;ksa ls pans ds :i esa
fy;k tkrk FkkA fQj olwyh 'kq: gks
xbZA bl olwyh ds dk;Z esa
xq.Ms&ekfQ;k lgk;d gksrs Fks vr%
jktuhfr esa mudh ,d Hkwfedk gks
xbZA cgqer tqVkus ds oDr mudk
ckgqcy Hkh mi;ksxh fl) gksus yxkA
ysfdu iSlksa dh c<+rh Hkwfedk ls
vc futh dEifu;ksa us jktuhfr
ij f'kdatk dluk 'kq: dj fn;k gSA

fdUrq vkt yksdra= ds uke ij ;gh
yksdra= fojks/kh ny O;oLFkk ij
gkoh gSa tks lRrk dks viuh tkxhj
le>rs gSa vkSj euekus <ax ls dke
djrs gSaA ;fn bUgsa dksbZ pqukSrh nsrk
gS] tSls v..kk gtkjs us fn;k] rks ;g
yksdra= dh nqgkbZ nsus yxrs gSaA D;k
Hkz"Vkpkj dks c<+kok nsdj] vijkf/kd
i`"BHkwfe ds yksxksa dks laln o fo/kku
lHkkvksa esa igqapkdj] nyksa dks futh
dqucksa dh rjg pykrs gq, ;s yksdra=
o laln dh xfjek dks c<+k jgs gSa ;k
fxjk jgs gSa\
ekuk tk ldrk gS fd izns'k esa tks dqN
Hkh gks jgk Fkk og eq[; ea=h dh
tkudkjh ds fcuk gks jgk Fkk\ D;k iksaVh
pM~<k ;k ckcw flag dq'kokgk dks cgu
th dk laj{k.k izkIr ugha Fkk\ tSls dsUnz
ds Hkz"Vkpkj ds fy, iz/kku ea=h nks"kh gSa
mlh rjg izns'k ds Hkz"Vkpkj ds fy,
ek;korh nks"kh gSaA
mRrj izns'k esa lRrk ds fy,
nkosnkj lHkh cM+s ny Hkz"V gSa ;k@vkSj
lkEiznkf;dA Hkz"Vkpkj fojks/kh vkanksyu
ds lanHkZ esa ;g le>uk t:jh gS fd
Hkz"Vkpkj dh ewy otg gekjh
jktuhfrd O;oLFkk dk Hkz"Vkpkj ls
foRrh; iks"k.k gSA tc rd jktuhfrd
O;oLFkk dk pfj= ugha cnyrk rc rd
Hkz"Vkpkj ls ihNk NqM+kuk eqf'dy gSA
8 | lPph eqPph

;qok usrkvksa dk cksyckyk
gSA fdUrq D;k ;s lkekU; ;qok gS\a
30&40 o"kZ dh vk;q esa dkSu lk lkekU;
;qok fdlh jk"Vªh;&izknsf'kd ny dk
usrk cu ldrk gS] og Hkh fcuk dksbZ
tehuh dke fd, gq,\ ;s rFkkdfFkr
;qok usrk rks lkearh oa'koknh ijEijk dh
nsu gSa ftUgsa ikVhZ usr`Ro fojklr esa fey
x;k gSA yksdra= esa ;g loky rks dksbZ
iwN gh ugha jgk fd usrk dk csVk dSls
usrk cu x;k\ ;g rks ?kksj
vyksdrkaf=d ckr gSA ftl ny ds
vUnj yksdra= ugha gS og yksdra= dks
dSls etcwr djsxk\ lkearh lksp okyh
jktuhfr tks Hkz"Vkpkj vkSj vijk/k dh
uhao
ij
fVdh
gS
,d
Hkz"V&vkijkf/kd&lkearh O;oLFkk dk gh
fuekZ.k dj ldrh gSaA ,slh jktuhfr dks
tM+&ewy ls [kRe fd, cxSj ge lgh
yksdra= dk liuk lkdkj ugha dj
ldrsA
fdUrq vkt yksdra= ds uke
ij ;gh yksdra= fojks/kh ny O;oLFkk
ij gkoh gSa tks lRrk dks viuh tkxhj
le>rs gSa vkSj euekus <ax ls dke
djrs gSaA ;fn bUgsa dksbZ pqukSrh nsrk gS]
tSls v..kk gtkjs us fn;k] rks ;g
yksdra= dh nqgkbZ nsus yxrs gSaA D;k
Hkz"Vkpkj dks c<+kok nsdj] vijkf/kd
i`"BHkwfe ds yksxksa dks laln o fo/kku
lHkkvksa esa igqapkdj] nyksa dks futh
dqucksa dh rjg pykrs gq, ;s yksdra= o
laln dh xfjek dks c<+k jgs gSa ;k fxjk
jgs gSa\
jktuhfr ls eqn~ns xk;c gks
x, gSa blfy, lalnh; cgl ;k

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

dk;Zokgh dh xEHkhjrk Hkh [kRe gks xbZA
D;k gekjs lafo/kku fuekZrkvksa esa ls
fdlh us lkspk gksxk fd ,d fnu ,slk
Hkh vk,xk fd fo/kk;d lnu esa cSB dj
v'yhy rLohjsa ns[k jgs gksaxs\ D;k bl
rjg dh dk;Zokgh ls lnu dh xfjek
ugha fxjrh\ ysfdu fQj Hkh jktuhfrd
ny vius rkSj rjhds cnyus dks rS;kj
ughaA os mUgha Hkz"V o vkijkf/kd
i`"BHkwfe okyksa ij fuHkZj gSa tks mudh
ljdkjsa cuok ldrs gSaA jktuhfrd
izfr}afnrk ds dkj.k bu nyksa ds fy,

cM+k eqf'dy gks x;k gS fd os xyr
rjhds vkSj yksxksa dks NksM+ lgh dks
viuk ysAa v..kk gtkjs ds vkanksyu dh
rjg vc turk gh mUgsa etcwj djsxh
dh os cnysAa vU;Fkk turk mUgsa vius
erkf/kdkj ls [kkfjt dj nsxhA

Lokeh vfXuos”k] lkekftd dk;ZdrkZ
fxjh”k ik.Ms;]jkT; v/;{k] lks”kfyLV ikVhZ
MkW0 lanhi ik.Ms;]jk’Vªh; mik/;{k] lks0ik0

jktuhfr ls eqn~ns xk;c gks x, gSa blfy, lalnh;
cgl ;k dk;Zokgh dh xEHkhjrk Hkh [kRe gks xbZA D;k
gekjs lafo/kku fuekZrkvksa esa ls fdlh us lkspk gksxk
fd ,d fnu ,slk Hkh vk,xk fd fo/kk;d lnu esa cSB
dj v'yhy rLohjsa ns[k jgs gksaxs\ D;k bl rjg dh
dk;Zokgh ls lnu dh xfjek ugha fxjrh\ ysfdu fQj
Hkh jktuhfrd ny vius rkSj rjhds cnyus dks rS;kj
ughaA os mUgha Hkz"V o vkijkf/kd i`"BHkwfe okyksa ij
fuHkZj gSa tks mudh ljdkjsa cuok ldrs gSaA

9 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

turk dk izR;kf’k;ksa ls laokn
1& vki fo/kk;d D;kas cuuk pkgrs gS \
fiNys lkyksa esa vkius dkSu lk ,slk ,d
dk;Z fd;k ftlds vk/kkj ij vki
pkgsaxs fd turk vkidks gh pqusA
2& mUuko {ks= dh dkSu lh izeq[k
leL;k;sa vkidh n`f’V esa lcls egRoiw.kZ
gSa \ muds fy;s vkius vc rd D;k
fd;k vkSj vkxs D;k djsx
a s\

mUuko% yksdra= ds bl ioZ ij vke
ernkrk dh ;g LokHkkfod ftKklk gS
fd tks izR;k”kh pquko esa [kM+s gq;s gSa
muesa dkSu vke turk ds fgrksa ds fy;s
lcls vf/kd mi;qDr gSA jktuhfr esa
vkus ds fy;s ,sls O;fDr;ksa dks izksRlkgu
feyuk pkfg;s ftlesa lsok vkSj R;kx
dh Hkkouk fo”ks’k :i ls gks vkSj tks
vke ukxfjdksa dh Hkkafr thou ;kiu
djuk viuk drZO; le>sA gesa vkt
,sls jktuhfrKksa dh t:jr gS tks
fodkl ds orZeku ekMy ds ihNs vk¡[k
ew¡n dj nkSM+us ds ctk; fOkdYi izLrqr
djus esa l{ke gks] tks lekt esa c<+ jgh
xjhch & vehjh dh [kkbZ dks Hkj ldsA
;g tkuus ds fy;s geus viuh t:jrksa
,oa fopkjksa dks lHkh izR;kf”k;ksa ds le{k
j[kk rkfd osa mu ij viuh lgefr
vkSj fopkjksa dks Li’V djs]a ftlls gesa
loksZRre izR;”kh pquko djus esa ljyrk
gks ldsA

10 | lPph eqPph

3& vius ny vFkok vke turk esa ls
vki fdlds izfr T;knk fu’Bkoku gS \
4&mUuko ftys esa [ksrh ;ksX; fdruh
tehu
dk
vf/kxzg.k
fofHkUu
vkS|ksfxd@vkoklh;
;kstukvksa
esa
izLrkfor gSa \ bl ij vkidh D;k jk;
gS \
5& mUuko ftys esa gok] ikuh] tehu
rFkk is;ty ds iznw’k.k ds D;k dkj.k gS
\ ;fn blds fy;s peM+k m|ksx
ftEesnkj gS rks blds foLrkj dks jksdus
ds fy;s vkius vc rd D;k fd;k vkSj
vkxs D;k djsx
a s\
6& ns”k ds vke ukxfjd dh vk;
vkSlru 4500 :0 eghuk gS rks ,sls esa
turk ds /ku ls tulsodksa ,oa
yksdlsodksa ds dbZ xquk osru HkRrs
fdrus mfpr gS \ ;g fdruk gksuk
pkfg;s\

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

7& ns”k o izns”k esa cqjh rjg O;kIr
xjhch] Hkq[kejh ,oa dqiks’k.k dks ns[krs
gq;s eagxs pqukoksa dk D;k vkSfpR; gSa \
D;k pqukoksa esa cgk;k tkus okyk iSlk
izR;kf”k;ksa dh oS/k dekbZ gS \ bl csgn
[kphZyh pquko izfdz;k esa vki D;k
cnyko djuk pkgsxas \
8& fo/kk;d fuf/k t:jhj gS vFkok
ughaA vki blds mi;ksx esa ikjnf”kZrk
,oa tulgHkkfxrk dSls j[krs gS vFkok
j[ksxs \
9& lekt dks tkfr&/keZ esa ckaVdj
uQjr ,oa izfrfgalk dh jktuhfr dks
[kRe djus gsrq vkius D;k fd;k vFkok
D;k djsx
a s\
10& 2 yk[k djksM+ :i;ksa dtZ ds lkFk
m0iz0 lcls cM+k dtZnkj izns”k gSA ;gk¡
tUe ysus okyk gj ,d cPpk Hkh 20
gtkj ls vf/kd dtZ ysdj iSnk gksrk
gSA ;g dtZ eagxkbZ ds :i esa turk
dks gh pqdkuk gksrk gSA ,sls eas eq¶r dh
?kks’k.kk;sa o vkyh”kku ikdZ vkfn ds
fuekZ.k fdrus mfpr gS \ ljdkjh
deZpkfj;ksa
dk
NBk
osrueku]
fo/kk;dks@
a eaf=;ksa ds vkyh”kku [kpZ]
vke turk ds iSlksa ls fons”k dh ;k=k;sa
vkfn fdrus mfpr gS \
11& fdlkuksa o csjkstxkj ;qokvksa esa
vkRegR;k dh c<+ksRrjh dh leL;k dks
vki dSls gy djsx
a s\

11 | lPph eqPph

ns'k ds vke ukxfjd dh vk;
vkSlru 4500 :- eghuk gS rks ,sls
esa turk ds /ku ls tulsodksa ,oa
yksdlsodksa ds dbZ xquk osru HkRrs
fdrus mfpr gaS\
12& vkidk ekfld [kpZ yxHkx fdruk
gS \ bl [kpZ dh izfriwfrZ ds fy;s vki
fdu&fdu Jksrks ij fuHkZj gS \ D;k
vkids ekfld [kpZ dh iwfrZ fo/kk;dksa ds
fy;s Lohd`r osru HkRrs ls gks ldsxh \
13& xk¡/kh th us ns”k o lekt lsok ds
fy;s vkxs vkus okys yksxksa ls lknxh
;qDr de [kphZyk thou viukus dk
vkxzg fd;k Fkk] bls vki fdl rjg
vkSj fdruk viuk;sxsa \
14& Hkz’Vkpkj jksdus gsrq tuyksdiky
tSlk l[r dkuwu cuuk pkfg;s ;k ugha
\ blds cuus esa D;k ck/kk vk jgh gS \
vkius bldk vc rd fdl izdkj
leFkZu fd;k \ fons”k o ns”k esa voS/k
:i ls tek dkys /ku ds f[kykQ
turk ds vkanksyu esa vkius fdruk
;ksxnku fn;k \
15& D;k vki fo”okl fnyk;sx
a s fd
turk ds /ku dh ywV dks vki
;FkklaHko jksdx
sa As D;k vki bl gsrq
turk dks “kiFk&i= nsx
a s\

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

& ukxs'k f=ikBh] mUuko
vkSj {ks= dh vke turk

ekpZ 2012

D;k lkaln dks de osru feyrk gS\
fizfr'k uanh ds ys[k dk ek;k tks'kh@'kksHkk 'kqDyk }kjk fgUnh vuqokn
esjs laln lnL; jgus okys oks ˆ o"kZ
eq>s cM+s fç; yxs] D;ksfd ml nkSjku
esjh voLFkk ns[kdj ugha] cfYd lkaln
gksus ds dkj.k yksx eq>s cM+s vknj ls
lacksf/kr djrs FksA
;|fi mu o"kksZ esa eSaus dHkh jsy &;k=k
ugha dh] fQj Hkh eSa Hkyh&Hkkafr bl rF;
ls ifjfpr Fkk fd eSa fdlh Hkh jsy esa]
dHkh Hkh çFke Js.kh es vkjf{kr cksxh esa
lifjokj ;k=k dj ldrk FkkA
esjs }kjk O;olkf;d oxZ esa gokbZ ;k=k
djus ds nkSjku yksx ges'kk esjk vlckc
mBkus ds fy, rRij jgrs FksA ,slk
dsoy esjs lkaln gksus ds dkj.k gh gksrk
FkkA
tc Hkh eSa fdlh ljdkjh vf/kdkjh dks
fdlh dh lgk;rk ds fy, fy[krk Fkk]
rks og dk;Z vo'; iw.kZ gks tkrk FkkA
;g lc esjs i=dkj gksus ds ukrs ugha]
vfirq laln lnL; gksus dh otg ls
gksrk FkkA
eq>s dj&jfgr †ååå #i;s osru ds
vykok vU; vuqykHk Hkh feyrs FksA fQj
'kh?kz gh osru pkj xquk c<+dj ƒˆååå
#i;s gksus ds lkFk&lkFk dk;kZy; ds
[kpsZ ds fy, „åååå #i;s rFkk
pquko&{ks= esa O;; gsrq „åååå #i;s
vfrfjä HkÙkk Hkh çkIr gksus yxkA eq>s
12 | lPph eqPph

dkj [kjhnus ds fy, C;kt&jfgr yksu
fey ldrk Fkk o isVªksy dk [kpkZ vkSj
VsyhQksu ij vlhfer ckr djus dh NwV
FkhA
esjk ?kj] QuhZpj] fctyh] ikuh] ekyh]
isM+ & ikS/ks bR;kfn lc eq¶r FksA insZ
o lksQk&doj /kqyokus ds HkÙks ds
vfrfjä laln esa mifLFkr gksus ds fy,
¼tks lkaln dk çkFkfed dk;Z gS½ Hkh
çfrfnu ƒååå #i;s dk gkL;kLçn HkÙkk
Hkh ns; FkkA bu lcds vfrfjä
pquko&{ks= esa [kpZ djus gsrq çfro"kZ
,d djksM+ dh /kujkf'k çnku dh tkrh
Fkh] tks vc c<+dj nks djksM+ gks xbZ gSA
laln lnL; dYiuk ls ijs vU;
lqfo/kkvksa dk Hkh miHkksx djrs FksA vius
dk;Z ds fy, i;kZIr Hkqxrku ds fy,
tgka eS ladksp dk vuqHko djrk Fkk]
ogha dbZ lkaln vkSj vf/kd dh dkeuk
djrs FksA
vkt yksdlHkk ds ‡†… esa ls …ƒ‡
¼yxHkx ˆå%½ ,e-ih- djksM+ifr gSa
vkSj jkT;lHkk ds uo&fuokZfpr ‡†
lkalnksa es †… djksM+ifr gSaA çR;sd dh
?kksf"kr laifÙk „‡ djksM+ ls vf/kd gSA
;g ,d foLe;dkjh /kuk<î yksxks dk
lewg gS ftuds gkFkksa esa geus vius
HkkX; dks lkSai fn;k gSA

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

fiNyh ljdkj ds yksdlHkk lkalnksa dh
laifÙk ƒ-Šˆ djksM+ #i;s ls c<+dj ‡-……
djksM+ #i;s igq¡p xbZ tks yxHkx „åå%
ls vf/kd gSA ge ;g Hkh tkurs gS fd
lHkh lkaln viuh lEiw.kZ laifÙk ?kksf"kr
ugha djrs gSa vkSj u gh gekjs
dj&lEcU/kh fu;eksa }kjk lkjh laifÙk
dh tkudkjh çkIr dh tk ldrh gSA
lkaln gksus ds ukrs vkSj Hkh vusdksa
lqfo/kk, çkIr gSa ftudk o.kZu vkerkSj
ij ugha fd;k tk ldrk gSA
;g lR; gS fd bu lcdk vf/kd ykHk
lÙkk:<+ ny dks feyrk gSA tgWak
dkaxzsl ds ƒå esa ls ‰ ,e-ih- djksM+ifr
gS ogha ch-ts-ih- ds ‡ djksM+ifr gSaA
dqN NksVs nyksa] tSls ,l,Mh] Vh-vkj,l- ,oa turk ny ¼lsdqyj½ esa lHkh
djksM+ifr gSa] tcfd ,u-lh-ih-] Mh-,eds-] ch-,l-ih-] f'kolsuk] us'kuy dkaQjs l
sa
rFkk lektoknh ikVhZ esa yxHkx ˆå% ls
vf/kd djksM+ifr gSaA

fiNyh ljdkj ds yksdlHkk
lkalnksa dh laifÙk ƒ-Šˆ djksM+
#i;s ls c<+dj ‡-…… djksM+ #i;s
igq¡p xbZ tks yxHkx „åå% ls
vf/kd gSA ge ;g Hkh tkurs gS fd
lHkh lkaln viuh lEiw.kZ laifÙk
?kksf"kr ugha djrs gSa vkSj u gh
gekjs dj&lEcU/kh fu;eksa }kjk
lkjh laifÙk dh tkudkjh çkIr
dh tk ldrh gSA
vkadM+s crkrs gS fd o"kZ „åå† esa pquko
thrus okys lkalnksa dh vkSlr ?kksf"kr
lEifÙk nqckjk pquko eSnku esa mrjus ij
yxHkx …åå% c<+ xbZA ge ;gk¡ dsoy
?kksf"kr lEifÙk dh ckr dj jgs gSaA

gfj;k.kk esa dsoy ,d gh lkaln mä
fof'k"Vrk ls oafpr gSA

fdUrq ge f'kdk;r ugha dj ldrsA ge
gh yksx /kuk<î dks oksV nsrs gSaA ik¡p
djksM+ ls vf/kd lEifÙk okys ……% ls
vf/kd yksxksa us fiNys pquko esa thr
gkfly dh] tcfd nl yk[k ls de
lEifÙk okys ‹‹-‡% mEehnokj pquko
gkj x,A if'pe caxky o mÙkj&iwoZ
çkUr dks NksM+dj vU; lHkh LFkkuksa ij
bUgh çdkj ds mEehnokjksa dks oksV Mkyk
x;kA gfj;k.kk us ƒŠ djksM+ dh vkSlr
lEifÙk okys mEehnokjksa dks ftrkdj
bl oxZ esa lcls mPp LFkku çkIr
fd;kA vka/kz çns'k Hkh bl ekeys esa ihNs
ugha gS & ;gk¡ ds lkalnksa dh vkSlr
laifÙk yxHkx ƒˆ djksM+ dh gSA

D;k lkaln vius dk;Zdky esa vehj
curs gSa\ oLrqr% ,slk gh gSA miyC/k

laln lnL;ksa ds lEcU/k esa bruk gh
i;kZIr ugha gSA ;g dguk cgqr ugha gS

caxky ewy dh lh-ih-,e- vkSj r`.kewy
ikVhZ djksM+ifr mEehnokj ugha mrkjrh
gSA lhih,e esa ƒˆ esa ƒ rFkk r`.kewy esa
ƒ‹ esa ‰ laln lnL; djksM+ifr dh
Js.kh esa vkrs gSaA ;g vkSlr çns'kokj gS
tgk¡ if'pe caxky vkSj dsjy ds dsoy
dqN lkaln gh bl Js.kh esa gSa] ogha
fnYyh vkSj iatkc ds lHkh laln lnL;
blh Js.kh esa gSaA

13 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

D;k lkaln vius dk;Zdky esa
vehj curs gSa\ oLrqr% ,slk gh gSA
miyC/k vkadM+s crkrs gS fd o"kZ
„åå† esa pquko thrus okys lkalnksa
dh vkSlr ?kksf"kr lEifÙk nqckjk
pquko eSnku esa mrjus ij yxHkx
…åå% c<+ xbZA ge ;gk¡ dsoy
?kksf"kr lEifÙk dh ckr dj jgs gSaA
fd os vdwr lEifÙk ds ekfyd gSaA ;g
dkQh ugha gS fd os [kqydj vius
ifjokj dks yxkrkj 'kfä'kkyh djrs
tkrs gSaA ;g Hkh cgqr ugha gS fd muds
lkjs vuko';d O;; ge vkSj vki gh
vlhfer djksa ds ek/;e ls iw.kZ djrs
gSaA blds ckotwn Hkh os o"kZ esa ˆå fnu
gh laln esa dk;Z djrs gSaA
lkalnksa dk lkjk le; O;FkZ ds dk;ksZ esa
tkrk gSA vkt os lc osru esa ‡åå%

fd c<+ksÙkjh pkgrs gSa ;ífi ljdkj
…åå% osru c<+kus ij lger gks xbZ gS]
fdUrq lkaln brus ls larq"V ugha gSa] os
vkSj vf/kd dh ekax dj jgs gSaA
;gk¡ ge fiNys pquko ds mu ƒ‡å
fotsrk lkalnksa dk ftØ gh ugha dj jgs
gSa ftuds fo#) cykRdkj ls gR;k rd
ds xaHkhj o vfr xaHkhj ‰… vkijkf/kd
ekeys ntZ gSaA
D;k vki lksprs gSa fd ;s yksx vke
Hkkjrh; dh rqyuk esa ƒå† xquk vf/kd
/kujkf'k dekus ds gdnkj gSa\

& fizfr'k uanh
(;g ys[k ekSfyd :i ls vaxzsth esa izdkf'kr gS

,oa ek;k tks'kh@'kksHkk 'kqDyk }kjk fgUnh
vuqokn fd;k x;k gS)

fdUrq ge f'kdk;r ugha dj ldrsA ge gh
yksx /kuk<î dks oksV nsrs gSaA ik¡p djksM+ ls
vf/kd lEifÙk okys ……% ls vf/kd yksxksa us
fiNys pquko esa thr gkfly dh] tcfd nl
yk[k ls de lEifÙk okys ‹‹-‡% mEehnokj
pquko gkj x,A

14 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

Hkz"V ,oa vijk/kh mEehnokjksa dks
vLohdkj djsa
Hkz"Vkpkj ds f[kykQ vkanksyu esa
,d loky [kM+k gqvk gSA pqukoksa esa
pquko vk;ksx }kjk r; [kpZ lhek ls
cgqr T;knk iSlk [kpZ fd;k tk,xkA
orZeku esa gks jgs fo/kku lHkk pqukoksa esa
lHkh cM+s jktuhfrd nyksa ds izR;k'kh
vkSlru ,d djksM+ ls vf/kd [kpZ
djsx
a As gky gh esa ,d Vh-oh- pSuy }kjk
fd, x, fLVax vkWijs'ku esa rks dqN
mEehnokjksa us crk;k fd os blls dbZ
xq.kk vf/kd [kpZ djsx
a As tcfd [kpZ
lhek gS lksyg yk[k #i,A tkfgj gS
fd lksyg yk[k ds Åij tks Hkh [kpZ
gksxk og Hkz"Vkpkj dk iSlk gS] og dkyk
/ku gSA ;kuh gekjh jktuhfrd O;oLFkk
dh uhao esa gh Hkz"Vkpkj gSA vc ge dSls
mEehn dj ldrs gSa fd ,sls tu
izfrfuf/k Hkz"Vkpkj ds f[kykQ dksbZ l[r
dkuwu cuk,axs\
orZeku laln esa rhu lkS ds
Åij lkaln djksM+ifr gSa vkSj Ms<+ lkS
ds Åij ds f[kykQ vkijkf/kd ekeys
ntZ gSaA D;k okdbZ esa turk pkgrh gS
fd ,sls gh yksx mlds izfrfuf/k cusa\
lkQ gS fd pquko esa iSlk o ckgqcy
gkoh gSA ;s pquko frdM+e ls thrs tkrs
gSaA chl&rhl izfr'kr er ikdj Hkh
mEEkhnokj pquko thr tkrk gSA gekjh
pqukoh O;oLFkk esa cgqla[;d turk }kjk
pquk x;k O;fDr ugha cfYd txg lcls

T;knk er ik, O;fDr dks gh tu
izfrfuf/k eku fy;k tkrk gS] Hkys gh
mlus fdlh Hkh rjhds ls er izkIr fd,
gksAa
Hkz"Vkpkj fojks/kh vkanksyu esa ;g
loky [kM+k gqvk gS fd ge Hkz"V ,oa
vkijkf/kd i`"BHkwfe okys mEehnokjksa ij
vadq'k dSls yxk,aA bldk ,d rjhdk
rks fQygky turk ds ikl gSA ;fn
turk dks dksbZ Hkh mEehnokj ilan ugha
gS vFkok ,slk izrhr gksrk gS fd dksbZ Hkh
mldk er ikus dk gdnkj ugha gS rks
og /kkjk 49 ¼vks½ ds rgr QkeZ 17 ,
ekax dj ml ij viuk er fdlh dks
u nsus dh ea'kk ntZ djk ldrh gSA bl
rjg turk dks vokaNuh; izR;kf'k;ksa dks
[kkfjt djus dk vf/kdkj rks gS ysfdu
cgqr lkjs yksxksa dks blds ckjs esa
tkudkjh gh ugha gSA ftudks tkudkjh
gS mUgsa bldk bLrseky djus esa fnDdr
vkrh gS D;ksafd QkeZ 17 , vklkuh ls
ernku dsUnz ij miyC/k ugha djk;k
tkrkA vf/kdkjh ugha pkgrs gSa fd
turk bl vf/kdkj dk bLrseky djsA
;fn turk us cM+s iSekus ij izeq[k
jktuhfrd nyksa ds mEehnokjksa dks
[kkfjt djuk 'kq: dj fn;k rks
yksdra= ;k ftldks os yksdra= ekurs gSa
[krjs esa iM+ tk,xkA ,slk ns[kus esa
vk;k gS fd ;fn dgha turk fdlh

orZeku esa gks jgs fo/kku lHkk
pqukoksa esa lHkh cM+s jktuhfrd nyksa
ds izR;k'kh vkSlru ,d djksM+ ls
vf/kd [kpZ djsaxsA gky gh esa ,d
Vh-oh- pSuy }kjk fd, x, fLVax
vkWijs'ku esa rks dqN mEehnokjksa us
crk;k fd os blls dbZ xq.kk vf/kd
[kpZ djsaxsA tcfd [kpZ lhek gS
lksyg yk[k #i,A tkfgj gS fd
lksyg yk[k ds Åij tks Hkh [kpZ
gksxk og Hkz"Vkpkj dk iSlk gS] og
dkyk /ku gSA ;kuh gekjh
jktuhfrd O;oLFkk dh uhao esa gh
Hkz"Vkpkj gSA
pquko dk cfg"dkj djrh gS rks
vf/kdkjh oxZ viuh ukjktxh ckn esa
volj vkus ij turk dk mRihM+u dj
izdV djrs gSaA
dk;ns ls rks tSls pquko vk;ksx
;k fuokZpu vf/kdkjh foKkiu fudky
dj ;k vU; tkx:drk gsrq vfHk;ku
pyk dj turk dks izsfjr dj jgs gSa fd
og vius ernku ds vf/kdkj dk
bLrseky djs mlh rjg mUgsa turk dks
bl ckr ds fy, Hkh tkx:d djuk
pkfg, fd og Hkz"V ,oa vkijkf/kd
izR;kf'k;ksa dks /kkjk 49 ¼vks½ ds rgr
fn, x, vf/kdkj dk bLrseky dj
[kkfjt djsA D;ksa ugha vHkh rd turk
dks ;g fodYi eri= ;k bysDVªkfud
16 | lPph eqPph

oksfVax e'khu ij fn;k x;k gS\ ;fn boh- ,e- ij ;g fodYi turk dks ,d
cVu ds :i esa fn;k x;k gksrk rks bl
fodYi dk bLrseky djuk fdruk
vklku gksrkA ;fn ,slk gksrk rks gks
ldrk gS ,sls dbZ yksx tks bl le>
ls ernku ugha djrs fd mUgsa lHkh
mEehnokj v;ksX; utj vkrs gSa ?kj ls
ckgj fudy ernku dsUnz ij igqaprsA
fuf'pr :i ls ;fn lHkh mEehnokjksa dks
[kkfjt djus ds vf/kdkj dks lgt :i
ls bLrseky djus dk fodYi turk dks
fn;k tk, rks ernku izfr'kr esa vkSj
c<+ksrjh gkxhA ftl rjg fdlh dks er
nsuk gekjk vf/kdkj mlh rjg lHkh dks
[kkfjt djuk Hkh gekjk mruk gh
vf/kdkj gSA bl ekeys esa pquko vk;ksx
dh Hkwfedk cgqr Li"V ugha fn[kkbZ iM+
jghA
,d vkSj ekeyk gS ftlesa pquko vk;ksx
dh Hkwfedk le> esa ugha vkrhA gekjs
ns'k esa rhu Lrjksa & laln] fo/kku
lHkkvksa o iapk;rksa & ij pquko djkus
ds fy, rhu i`Fkd ernkrk lwfp;ka gSaA
bldk D;k vkSfpR; gS\ ;fn fdlh dks
ernkrk lwph esa dksbZ =qfV Bhd djkuh
gks rks mls rhu txg ;g djkuk
iM+sxkA blls lalk/kuksa o le; dk
fdruk nq#i;ksx gksrk gksxkA tgka
la'kks/ku ds fy, ,d losZ{k.k ls dke
py ldrk Fkk ogka rhu&rhu losZ{k.k
djkus iM+rs gSaA pquko lq/kkj esa ;g ,d
egRoiw.kZ dk;Z tYn ls tYn dj fy;k
tkuk pkfg, fd ,d gh ernkrk lwph
ds vk/kkj ij lHkh Lrjksa ds pquko gksAa

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

pquko vk;ksx dks vf/kd lfdz;
Hkwfedk fuHkkuh pkfg,A ftu mEehnokjksa
ds f[kykQ vkpkj lafgrk ds mYya?ku
dh f'kdk;rsa vkrh gSa ,slk ns[kk tkrk gS
fd varr% muds f[kykQ dksbZ dk;Zokgh
ugha gksrhA fQj ,slh vkpkj lafgrk dk
D;k eryc\ ;fn dksbZ mEehnokj izpkj
ds nkSjku vkpkj lafgrk ds fdlh fcanq
dk mYya?ku djrk gS rks mldh
mEehnokjh [kkfjt gks tkuh pkfg, ;k
de ls de tc rd mlds ekeys dh
lquokbZ ugha gks tkrh rc mls pquko
thrus ds ckn Hkh tu izfrfuf/k dk ntkZ
ugha feyuk pkfg,A fcuk dqN dBksj
dne mBk, gekjh jktuhfrd O;oLFkk
dks ge Hkz"V ,oa vijk/kh fdLe ds yksxksa
ds paxqy ls dSls eqDr djk ik,axs\
pqukoksa esa Hkz"Vkpkj dk iSlk u
yxs blds fy, ,d lek/kku ;g gS fd
pqukoksa dk [kpZ jkT; mBk,A blls
pquko vkSj fu"i{k gksx
a As orZeku esa cM+s
nyksa o funZyh; ;k NksVs nyksa ds chp
tks vlarqyu gS og dkQh gn rd

lekIr gks tk,xk o u, yksxksa dks
jktuhfr esa fcuk fdlh le>kSrk fd,
vkus dk ekSdk feysxkA
,slk ns[kk tk jgk gS fd
jktuhfrd nyksa esa dsUnzhd`r fu.kZ; ysus
dh izo`fRr ls vkarfjd yksdra= lekIr
gks tkrk gSA tks ny yksdrkaf=d <ax ls
ugha pysx
a s muls ge dSls mEehn dj
ldrs gSa fd os yksdra= dks etcwr
djus dk dke djsx
a As vr% nyfoghu
yksdra= ds ckjs esa turk dks fopkj
djuk pkfg,A LFkkuh; Lrj ij r;
fd;k x;k izR;k'kh turk ds izfr Hkh
T;knk tokcnsg gksxkA bl le; tu
izfrfuf/k turk ds ctk, vius ny ds
usr`Ro ds izfr oQknkj jgrs gSaA ;g rks
yksdra= dh ewy Hkkouk ds gh f[kykQ
gSA turk dk vius izfrfuf/k ij
fu;a=.k yksdra= ds lgh lapkyu dh
igyh 'krZ gSA

& MkW- lanhi ik.Ms;

pquko vk;ksx dks vf/kd lfdz; Hkwfedk fuHkkuh pkfg,A ftu
mEehnokjksa ds f[kykQ vkpkj lafgrk ds mYya?ku dh f'kdk;rsa vkrh gSa
,slk ns[kk tkrk gS fd varr% muds f[kykQ dksbZ dk;Zokgh ugha gksrhA
fQj ,slh vkpkj lafgrk dk D;k eryc\ ;fn dksbZ mEehnokj izpkj ds
nkSjku vkpkj lafgrk ds fdlh fcanq dk mYya?ku djrk gS rks mldh
mEehnokjh [kkfjt gks tkuh pkfg, ;k de ls de tc rd mlds
ekeys dh lquokbZ ugha gks tkrh rc mls pquko thrus ds ckn Hkh tu
izfrfuf/k dk ntkZ ugha feyuk pkfg,A
17 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

;wjksfi;u ;wfu;u vkSj Hkkjr ds
chp eqä O;kikj le>kSrs ds
fo#) Hkkjh tu&çn'kZu
;wjksfi;u ;wfu;u vkSj Hkkjr ds chp
eqä O;kikj le>kSrk fodkl'khy ns'kksa
esa lLrh nokvksa dh miyC/krk dks
ckf/kr dj ldrk gSA
ubZ fnYyh esa bl le>kSrs ds fo#)
,pvkbZoh ds lkFk thfor 2000 yksxksa
dk lkewfgd çn'kZu gq;kA
vkt tc Hkkjr vkSj ;wjksfi;u ;wfu;u
ds chp eqä O;kikj le>kSrs ls lacfU/kr
fooknksa dks lekIr djus gsrq ubZ fnYyh
esa f'k[kj lEesyu vkjaHk gqvk ] rks 2000
ls vf/kd ,p vkbZ oh ds lkFk thfor
O;fä;ksa us çn'kZu djds bl le>kSrs ds
gkfudkjd çko/kkuksa ds ckjs lko/kku
fd;k ftuds jgrs xjhc ns'kksa esa jgus
okys yksxksa dks de ewY; dh nok,a
feyus esa ck/kk gksxhŒ
fnYyh usVodZ vkSQ iksflfVo ihiqy dh
eqfUædk xgyksr us dgk fd] ^gekjh
ftanxh vkSj ekSr O;kikjh e/;LFkksa ds
gkFk esa ugha gksuh pkfg,Œ ge ;gk¡ ij
Hkkjr vkSj ;wjksfi;u ;wfu;u dks ;g
lans'k nsuk pkgrs gSa fd gekjs thou dk
dkjksckj er djksA*

Hkkjr dks fodkl'khy ns'kksa dh QkesZlh
ekuk tkrk gS D;ksafd ;g mPp dksVh
ijarq de nke dh çtkfrxr nok,a cuk
dj fo'o ds yk[kksa yksxksa dks lLrk
bykt lqyHk djkrk gSA
tsusfjd nokvksa ds Hkkjrh; mRikndksa ds
chp dh çfrLi/kkZ ds dkj.k gh ,p vkbZ

oh ds çFke pj.k dh nokvksa ds nke
lku 2000 esa 10]000 M‚yj ls ?kV dj
vkt 150 M‚yj çfr O;fä çfr o"kZ gks
x, gSaA bl 99% ewY; fxjkoV ds dkj.k
gh vkt ,p vkbZ oh dk bykt xjhcksa
dks Hkh miyC/k gks ik jgk gSA
fodkl'khy ns'kksa ds 6-6 fefy;u yksxksa
ds bykt esa bLrseky dh tkus okyh
80% ls vf/kd nok,a Hkkjr esa gh curh
gSaA blh çdkj ,p vkbZ oh ls ihfM+r
cPpksa dks nh tkus okyh 90% nok,a Hkh
Hkkjrh; mRikn gSaΠ,e ,l ,Q ,oa
vU; mipkj çcU/kd Hkh Hkkjr fufeZr
tsusfjd nokvksa dk mi;ksx djrs gSaA
orZeku O;kikj fu;eksa ds varxZr Hkh ubZ
nokvksa ds tsusfjd çk:i cukuk dfBu
gksrk tk jgk gSA ijarq ;wjksfi;u
;wfu;u&&Hkkjr eqä O;kikj le>kSrk rks
u, ckSf)d laifÙk O;o/kku iSnk djds
fLFkfr dh xaHkhjrk dks vkSj c<+k jgk gSA
yk,lZ dysfDVo dh ,p vkbZ oh@,M~l
'kk[kk ds funs'kd ,oa ofj"B vf/koDrk
Jh vkuan xzksoj ds vuqlkj] ^;g O;kikj
le>kSrk rks fo'o O;kikj laxBu dh
gnksa dks Hkh ikj dj jgk gSA ;wjksfi;u
;wfu;u Hkkjr ls ckSf)d laifÙk ds ,sls
eki naMksa dh vis{kk j[krk gS ftuds
pyrs nwljs ns'kksa ds ejhtksa dks Hksth
tkus okyh nok,a] Hkkjrh; cUnjxkgksa ij
jksdh tk ldrh gSa] rFkk mipkj çcU/kd
ds fo#n dksVZ esa eqdnek Hkh pyk;k tk
ldrk gSA ;s lHkh çko/kku cktkj esa
tsusfjd nokvksa ds ços'k dks foyafcr
djds Hkkjr rFkk lHkh fodkl 'khy ns'kksa
ds jksfx;ksa ds LokLF; ds vf/kdkj dks
çHkkfor djsx
a As *
19 | lPph eqPph

^;g O;kikj le>kSrk rks fo'o
O;kikj laxBu dh gnksa dks Hkh
ikj dj jgk gSA ;wjksfi;u
;wfu;u Hkkjr ls ckSf)d laifÙk
ds ,sls eki naMksa dh vis{kk j[krk
gS ftuds pyrs nwljs ns'kksa ds
ejhtksa dks Hksth tkus okyh
nok,a] Hkkjrh; cUnjxkgksa ij
jksdh tk ldrh gSa] rFkk mipkj
çcU/kd ds fo#n dksVZ esa eqdnek
Hkh pyk;k tk ldrk gSA ;s lHkh
çko/kku cktkj esa tsusfjd
nokvksa ds ços'k dks foyafcr
djds Hkkjr rFkk lHkh fodkl
'khy ns'kksa ds jksfx;ksa ds LokLF;
ds vf/kdkj dks çHkkfor djsaxs*
le>kSrk okrkZ esa nksuksa ns'k ysu&nsu dh
lkSncs kth dh ?kks"k.kk djsx
a As tkudkj
lw=ksa ds gokys ls irk pyk gS fd
;wjksfi;u ;wfu;u Hkkjr ij bl ckr dk
ncko Mky jgk gS fd og vusd ,sls
ckSf)d laifÙk mik;ksa ds fy, Loh—fr
ns ns ftuds pyrs de ewY; dh
tsusfjd nokvksa ds mRiknu] jsftLVªs'ku
vkSj forj.k esa ck/kk iM+sxhA
ljgn cx+Sj fpfdRld ;k ,e,l,Q
¼tks 19 ns'kksa esa 170]000 yksxksa dks ,p

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

vkbZ oh mipkj miyC/k djkrk gS½ Hkkjr
dh gsM v‚Q fe'ku] ih,jks xanhuh dk
ekuuk gS fd] ^;wjksfi;u ;wfu;u dk ;g
O;kikj le>kSrk de nke dh mu
tsusfjd nokvksa ds mRiknu ds fy, ,d
/khes tgj dk dke djsxk ftudh enn
ls vkt yk[kksa yksx ftank gSaA ;g
le>kSrk ge tSls mipkj çcU/kdksa dks
Hkh fu'kkuk cuk ldrk gS] tks Hkkjr ls
lLrh nok,a [kjhn dj jksfx;ksa dks
miyC/k djkrs gSaA esjs is# çokl ds
nkSjku ysfVu vesfjdu ns'kksa us ;w,l,
ds lkFk ,slk gh eqä O;kikj le>kSrk
fd;k Fkk] ftlds dkj.k ;s lHkh ysfVu
vesfjdu ns'k vius ukxfjdksa
dks lLrh nok,a] ¼fo'ks"kdj

,p vkbZ oh dh nok,a½ miyC/k djkus esa
vR;ar dfBukbZ dk lkeuk dj jgs gSaA*
fcgkj] mÙkj çns'k] e/; çns'k] iatkc]
if'pe caxky] dukZVd] xqtjkr]
ukxkySaM] fetksje] vkSj ef.kiqj vkfn
fofHkUu çkUrksa ls vk, gq;s ,p vkbZ oh
ds lkFk thfor O;fä;ksa us fnYyh
çn'kZu esa Hkkx fy;k vkSj lkQ 'kCnksa esa
psrkouh nh fd ^;wjksi] [kcjnkj! gekjh
nokvksa ls nwj gh jgks*A
& 'kksHkk 'kqDyk] lh-,u-,lHindi.citizen-news.org

^;wjksfi;u ;wfu;u dk ;g
O;kikj le>kSrk de nke
dh mu ^tsusfjd* nokvksa ds
mRiknu ds fy, ,d /khes
tgj dk dke djsxk
ftudh enn ls vkt yk[kksa
yksx ftank gSa*

20 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

nfyr dh O;Fkk rFkk mldk ladYi
eSa nfyr gw¡]
gk¡ eSa nfyr gw¡A

vius tUe ds dkj.k eSaus
bruk T;knk vieku gS ik;kA

egkRek ^ckiw* dk gfjtu]
vacM
s dj ckck* dk nfyrA

Fkk ;fn xoZ rqEgsa [kqn ds Å¡ps gksus dk
rks nsus esa eku gesa Hkh D;ksa Mjrs Fks dqN
[kksus dk \

eSa ogh nfyr gw¡]
ftldk edka vkt Hkh xk¡o dh pkS[kV
ij cuk gS

D;k euqLe`fr rqEgsa ;gh i<+krh \
D;k osnksa esa rqeus ;gh i<+k \

eSa ogh nfyr gw¡]
ftldh cLrh rqEgkjh cLrh ls dqN nwj
clh gSA

okYehfd dh jpuk dks viukvksaA
ysfdu mudh larkuksa dks Bqdjkvks\

rqEgkjs xk¡o lekt ls brj ftldk ,d
viuk xk¡o lekt gSA

le; chrrk tkrk gS
dky pdz c<+rk tkrk gS

rqEgkjs thou ls brj ftldk ,d
thou gSA

dy rd Fks tks ncs gq, vc rqels vkxs
fudy jgsA

esjk Hkh ?kj gS] ifjokj gS
rqEgkjk Hkh ?kj gS] ifjokj gS

ij ge uk cusx
a s rqEgkjh rjg
ge ^^gfjtu** gSa vkSj rqEgs Hkh ^^gfj dk
tu** ekusx
a s

ij rqEgkjs ikl
[ksr Hkh gSa]
[kfygku Hkh gSaA
Ldwy Hkh gS
vLirky Hkh gSaA

rqels izse djsx
a s vkSj
rqedks viuk ekusx
a As
rqedks viuk ekusx
a As

eafnj Hkh gSa] eafnj ds Hkxoku Hkh gSaA

21 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

& iou

ekpZ 2012

vkxkeh dk;Zdze
fo'o efgyk fnol] 8 ekpZ
tkiku ls lh[k vfHk;ku]11 ekpZ
tkiku esa fiNys lky 11 ekpZ dks vk;h
ijek.kq =kflnh ls fo'o dks feys lcd
dks ;kn djus gsrq] ;g dk;Zdze y[kuÅ
esa tu vkanksyuksa dk jk"Vªh; leUo;]
vk'kk ifjokj] ,oa vU; lg;ksxh
laLFkkvksa ds lkFk vk;ksftr gksxkA
vc fodflr nqfu;k ;g ekuus
yxh gS fd fuEu pkj dkj.kksa ls
ukfHkdh; ÅtkZ dk dksbZ Hkfo"; ugha gS%
¼1½ bldk vR;kf/kd [kphZyk gksuk] ¼2½
euq"; LokLF; o i;kZoj.k ds fy,
[krjukd] ¼3½ ukfHkdh; 'kL= ds izlkj
esa bldh Hkwfedk ls tqM+s [krjs] o ¼4½
jsfM;ks/kehZ dpjs ds nh?kZdkfyd fuiVkjs
dh pqukSrhA
Hkkjr esa ukfHkdh; ÅtkZ ls tqM+s
[krjksa dks dHkh Hkh xEHkhjrk ls ugha
fy;k x;k gSA
csgrj ;gh gksxk fd ge
ukfHkdh; ÅtkZ dk fodYi <w<a as+ tks brus
[kphZys o [krjukd u gksAa iquizkZI;
ÅtkZ ds lalk/ku] tSls lkSj] iou]
ck;ksekl] ck;ksxSl] vkfn] gh lek/kku
iznku dj ldrs gSa ;g eku dj ;wjksi

22 | lPph eqPph

o tkiku rks bl {ks= esa xEHkhj 'kks/k
dj jgs gSaA Hkkjr dks Hkh pkfg, fd bu
fodflr ns'kksa ds vuqHko ls lh[krs gq,
ukfHkdh; ÅtkZ ds {ks= esa vejhdk o
;wjksi dh dEifu;ksa dk cktkj cuus ds
ctk, ge Hkh iquizkZI; ÅtkZ lalk/kuksa
ij gh viuk /;ku dsfUnzr djsAa
yk ekfVZfu;j xyZ~l d‚yst] yksjsVks
d‚UosVa baVj d‚yst] ØkbLV ppZ baVj
d‚yst] flVh eksVa sljh Ldwy] y[kuÅ
fo'ofo|ky;] jke Lo#i Lekjd ifCyd
Ldwy] MScy d‚yst] MSQksfMYl d‚UosVa
baVj d‚yst] bje baVj d‚yst] ;wfuVh
d‚yst] cky Hkkjrh Ldwy] 'ksjoqM
d‚yst] vjfoUn vdknseh] uo;qx
ifCyd Ldwy] fLçax Msy d‚yst] vo/k
fo'ofo|ky; vkfn 'kSf{kd laLFkkuksa ds
Nk=ksa ds ijek.kq fu'kL=hdj.k] 'kkafr
vkSj i;kZoj.k fgrS"kh LFkkbZ ÅtkZ fodYi
ij iksLVj fp= izn”kZuh Hkh yxsxhA

fo'o ty fnol] 22 ekpZ
fo'o risfnd@Vhch fnol] 24 ekpZ
Xykscy ts:lsye ekpZ]9&30 ekpZ
vf/kd tkudkjh ds fy, lEidZ djs%a
www.gmj-na.org

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

yksd jktuhfr eap oSdfYid jktuhfr [kM+h djus gsrq izfrc)
fuEu eqn~nksa ij yksd jktuhfr eap dh Hkwfedk gekjh lksp dks
js[kkafdr djrh gS%
• jktuhfrd lRrk dk fodsUnzhdj.k rkfd fodkl fu;kstu lac/a kh fu.kZ; xzke lHkk
;k LFkkuh; fudk; ds Lrj ij fy, tk ldsAa
• futhdj.k] mnkjhdj.k o oS'ohdj.k okyh vkfFkZd uhfr;ksa ds orZeku Lo:i dk
fojks/k rFkk izkd`frd lalk/kuksa ij dEifu;ksa ds dCts dk fojks/k
• gjsd /keZ ds fy, ln~Hkko o lkEiznkf;d ln~Hkko dks etcwr djuk
• [kk| lqj{kk gsrq lHkh /kkfeZd LFkyksa ij xq:}kjksa ds leku yaxj dh O;oLFkk
• ekuo fufeZr foHkktu dh Jsf.k;ksa ds vk/kkj ij euq";&euq"; esa Hksn djus dk
fojks/k
• oSf'od o {ks=h; fu'kL=hdj.k [kkldj O;kid tulagkj dh {kerk okys gfFk;kjksa
dh] j{kk ctV esa dVkSrh] 'kkafr o eS=h dks c<+ok] lhek ikj yksxksa dks vkus&tkus dh
NwV
• tkfr izFkk dk mUewyu fdUrq tkfr;ksa esa cjkcjh LFkkfir gksus rd vkj{k.k dh
uhfr dk leFkZu
• gjsd tu izfrfuf/k ;k egRoiw.kZ fu.kZ; ysus okys inksa ij ,d efgyk o ,d iq:"k
dh O;oLFkk] fdUujksa dks i;kZIr izfrfuf/kRo
• lSU; cy fo'ks"kkf/kdkj vf/kfu;e] xSj dkuwuh xfrfof/k;ka fuokj.k vf/kfu;e]
NRrhlx<+ fo'ks"k tu lqj{kk vf/kfu;e] tSls dkys dkuwuksa dh lekfIr
• vkradokn o uDlyokn ds uke ij funksZ"k yksxksa dk mRihM+u can
• m|ksx o lsok {ks= dh rqyuk esa d`f"k dks egRo fn;k tkuk] fdlkuks&
a etnwjksa dks
lEEkkutud vk;
• oxZ fo"kerk dks jktuhfrd fu.kZ; ls [kRe djuk
• flQZ vehjksa ij dj] blds fy, ,d vehjh js[kk r; djuk
• lkoZtfud thou o iz'kklu ds dke esa ikjnf'kZrk o tokcnsgh
• f'k{kk ds vf/kdkj esa leku f'k{kk iz.kkyh o iM+kl
s ds fo|ky; dh vo/kkj.kk dks
'kkfey fd;k tkuk
• lHkh dks eqQ~r fpfdRlk dh O;oLFkk
• [kk|kUu] oL=] vkokl] LokLF; o f'k{kk ds {ks= esa futhdj.k ij jksd
• ukfHkdh; mtkZ dk;Zdze ij jksd] i;kZoj.kh; n`f"V ls lkQ&lqFkjs v{k; mtkZ
lzkrs ksa dks c<+kok
• Lora= fQyhLrhu jkT; ds eqn~ns dk leFkZu
23 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012

yksd jktuhfr eap dh pquko gsrq
vkpkj lafgrk
ƒ- mEehnokj dh lkekftd dkeksa dh i`"BHkwfe gksuk vfuok;Z gksuh pkfg,pquko thrus ;k gkjus ds ckn Hkh mls igys dh rjg vke turk ds eqíksa
ij dke djrs jguk pkfg,- ;kfu pquko vius dke ds vk/kkj ij gh yM+k
tk;sxk„- mEehnokj de&ls&de iSls esa pquko yM+sxk] og dksbZ fn[kkok ugha
djsxk vkSj viuh {kerk ls T;knk [kpZ ugha djsxk- [kpZ turk ls pank ys
dj iwjk fd;k tk;sxk- fglkc&fdrkc esa iwjh ikjnf'kZrk cjrh tk,xh…- ;fn mEehnokj thr tkrk gS rks mldh thou'kSyh esa igys dh vis{kk
dksbZ [kkl ifjorZu ugha vkuk pkfg,- igys dh gh rjg og turk ds
fy;s lqyHk miyC/k gksuk pkfg,†- çpkj T;knk&ls&T;knk tu&laidZ }kjk fd;k tk;sxk u fd vkSj
[kphZys rjhds viuk dj‡- laxBu ds dk;ZdrkZvksa ds ikl tks okgu gSa mUgha dk bLrseky çpkj esa
fd;k tk;sxkˆ- dksbZ çyksHku ns dj fdlh dk er ugha çkIr fd;k tk;sxk u gh fdlh
dks fdlh fdLe dh /kedh nh tk,xh‰- mEesnokj viuh lqj{kk ds fy;s dksbZ gfFk;kj ugha j[ksxk vkSj u gh
thrus ds ckn gfFk;kjksa ls lqj{kk dh O;oLFkk djsxkŠ- og vius çpkj ds fy;s dksbZ is'ksoj yksxksa ;k rjhdksa dk bLrseky ugha
djsxk- mngkj.k ds fy;s iSlk ns dj v[kckjksa esa [kcj Niokuk‹- pquko esa tks yksx mldk çpkj djsx
a s mUgsa lg;ksx dh Hkkouk ls ,slk
djuk pkfg, u fd iSlk ys djƒå- pquko turk ds eqíksa ij yM+k tk;sxk u fd tkfr] /keZ] ;k vU; bl
fdLe ds fdlh vk/kkj ij-

24 | lPph eqPph

www.napm-india.org | www.ashaparivar.org

ekpZ 2012