ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО ОПШТЕСТВО

1.Семејниот живот се одвива во склоп на _____________________________________________
2/
2.За да функционира едно семејство потребно е да постои : __________________________ ,
__________________________ и ________________________________________.
3/
3.Видови на сродства :
а)______________________________________________________________________________
б)______________________________________________________________________________
в)______________________________________________________________________________
г)______________________________________________________________________________
4/
4.Видови семејства:
а)_______________________________
б)_______________________________
в)_______________________________
3/
5.Денес основна поделба на семејства е на :
а)______________________________________________________________________________
_
б)______________________________________________________________________________
_
2/
6.Родителите и старателите имаат обврска за обезбедување на _________________________
________________________________________________________________________________
2/
7.Семејството влијае врз сефкупниот развој на ________________________________________
2/
8.Ученикот има свој одговорности __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4/
9.Секое дете има право на _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3/
10. Бракот е _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3/

11.Бракот може дда биде склучен со :
а)______________________________________________________________________________
_

Според вестите и информациите печатот се дели на а)_____________________________________ б)_____________________________________ 2/ 20.Средства кој ни овозможуваат да ги следиме случувањата од целиот свет и ни овозможува да комуницираме со луѓето од целиот свет се _________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3/ ВКУПНО : 53 ОСВОЕНИ : ________________ ОЦЕНА _______________ 0 – 17 = (1) 18 – 26 = (2) 27 – 35 = (3) 36 – 44 = (4) 44 – 53 = (5) НАСТАВНИК ________________________________ .Домаќинството го сочинува ______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _ 2/ 13.б)______________________________________________________________________________ _ 2/ 12.Формирањето се врши преку _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5/ 18. 2/ 16.Дневните дневници секојдневно не _______________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2/ 19.Домашен буџет се ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _ 3/ 14.Сопственост е __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _ 3/ 15.Сопственоста може да биде ______________________ и _____________________________.Приватност постои кога _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _ 3/ 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful