ANG PAGGUNITA SA ´PITONG HULING WIKAµ

(12:00 nn sa Pamamahala ng Couples for Christ)

Sa araw na ito ay ginugunita natin ang kamatayan ni Hesus. Sa ating pagluluksa hindi natin ipagdiriwang ang Banal na Misa. Sa halip, makikinig tayo at maglilimi sa mga Salita ng Diyos hinggil sa kamatayan ni Hesus. Tayo ay magpaparangal sa krus na kahoy na kasangkapan sa pagkamatay ni Hesus. Ang pagpaprangal natin ay sa krus na kahoy na siyang nagging instrument upang an gating mga kasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ng kamatayan n gating Panginoon. Tayo ay tatanggap ng Komunyon sapagkat ang ginugunita nating namatay ay buhay na kasama natin sa pamamagitin ng Eukaristiya.

MGA MAGSISIGANAP:

Pambungad Magsisindi ng Panimulang Kandila ²Denzel Ivan Francia- KFC Reabell David Niko Navaro

Panimulang Awitin

²

Sto Nino Grand Choir

Pagbasa sa Ebanghelyo Ayon kay San Mateo ² Bro. Fernie & Sis. Eugene Tolentino

***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY (San Mateo 27:33-37) Pagdating nila sa pook na tinawag na ´GOLGOTAµ (na ang ibig sabihin ay ´Pook ng Bungoµ), binigyan nila si Hesus ng alak na hinaluan ng apdo. Nang matikman ito ay hindi Niya ininom. Noong nakapako na Siya sa Krus hinati at pinagsapalaran ang Kanyang damit, at pagkaupo nila binantayan Siya roon. Inilagay sa Kanyang ulunan ang dahilan ng pagpaparusa sa Kanya ng ganito. Ang nakasulat: ´ITO AY SI HESUS,

ANG HARI NG MUNDO.µ

at para sa akin. Kami·y Iyong inaanyayang sumunod sa Inyong yapak noong kami·y binilin mo: ´ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang nawawalan nito. ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyan magkakaroon ng buhay na walang hanggan (Juan 12:25).Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Tinulungan Nyo kami hindi lamang sa isang saglit n gaming buhay subalit sa lahat nagn pagkakataon. Panimulang Pagpapaliwanag ² Bro. kami·y iyong yakap at lubusang minamahal. Ngayon. Subalit ipinamalas Nyo sa amin na tanging sa pagbabahagi ng buhay na ito na lubos naming matatanggap ang kaganapan ng aming buhay na siya ring Inyong handog. Tulungan Nyo kaming maunawaan at matarok an Iyong kaisipan uoang magampanan naming ang Inyong hamon sa araw-araw naming pamumuhay sa daigdig. Itulot po . sa takot naming bitawan an gaming buhay. at nais Mong matulad ako kay Simon na taga-Sirene. Obet Daluz Panginoong Hesus. Ang krus an gaming tanging alay ay lubos na mabigat. Ikaw ay aming kaisa at kasa-kasama. Hirap po kaimg bitawan ito sa aming pagkakayakap at takot kaming ibahagi ito sa iba.µ Ngunit mahigpit po ang kapit naming sa aming buhay. Gabayan Nyo kaming maging matatag at matapang sa pagtahak sa Inyong landas ang landas ng tunay na pag-ibig. bitbit Mo ang Krus kasama ako. Ngunit kahit sa aming pagbubuhat nito. sa aming pagbabaltkayo. na makibahagi sa pagbubbuhat ng Krus na Iyong pasanin. upang makapamunga ito ng masagana (Juan 12:24). Palayain Mo kami sa takot naming yakapin ang krus na ito. iminulat mo an gaming mga diwa ay kaisipan upang lubos naming maunawaan na ang kasaganaan ng bunga ay nagsisimula sa pagkamatay naming tulad nang butyl ng trigo. alang-alang sa amin Ikaw ay naging tulad na butil ng trigo na nahulog sa lupa at namatay. Sa pamamagitan nang Iyong pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus.

patawarin Mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. [Sinabi ni Jesus. nawa·y Makita naming ang iyong dalang liwanag. ipinako nila sa krus si jesus. ´ Ama. UNANG WIKA ´ Ama. katulad ng Iyong ginawa. Tulungan Nyo kaming ibahagi an gaming buhay.Ninyong Makita naming amg mga maling pangakong handog ng makamundong buhay na magdudulot lamang ng sakit. Ang mga tao·y nakatayo roon at nanonood. Aya Tantoco Bro. Ikaw ay itinanghal at nagwagi. Ikaw ay nagbigay ng halimbawa ng tunay na pagmamahal. nililibak naman siya ng mga . Sa Iyong pagpapakasakit at pagkamatay. Nawa. Mario & Si. sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nawa ang pakiki-isa naming magnilay sa Iyong mga Huling Wika sa Krus ay humipo sa aming mga pusong pinatigas na nang poot. isa sag awing kanan at isa sag awing kaliwa. galit at hinagpis. Samahan nyo kaming maunawaan at matulad sa butyl ng trigo. patawarin mo sila. Sa pagpapako sa Iyo sa krus. kawalan at apghihinagpis.µ] At nagsasapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyan kasuutan ang mapupunta sa isa·t isa. sa pamamagitan ng Iyong mga Wika.µ MAGSISINDI NG KANDILA PAGBASA SA UNANG WIKA Bro. pagpapala at ang dulot mong kaligtasan. Bella Manio ***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY SAN LUCAS (23:33-35) Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Bungo. Nawa·y aming matuklasan na. Gerry & Sis. nasa pagkamatay naming sa aming mga sarili na aming matugunan ang hamon ng tunay na pagmamahal upang kai·y maki-isa sa handog at pangako Mong kaganapan ng buhay (John 10:10). ballot man ng kadiliman ang sandaigdig. Ipinako rin ang dalawang salarin.

Hindi dahil sa Ikaw nakapako. kundi dahilan sa pag-ibig Mo sa aming mga kasalanan. Vangie Cruz Magkadaop ang palad sa panalangin. ngayo·y di na maaaring makagalaw magpakailanman. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. Hinamon Ka ng Iyong mga kaaway na bumaba mula sa krus subalit di Mo pinansin ang kanilang panunukso. ipagkaloob Mo sa akin ang biyayang magtiyaga hanggang sa katapusan. iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. ay nagiging parang matatalas na mga pakong umiipit sa akin s krus ng aking mga pangako. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa Getsemani. kanilang mga kahinaan. Ako man ay tila walang pakialam. Anila. Kapag ang karapatan sa aking mga tungkulin. amg hinirang ng Diyos!µ Ang Mabuting balita ng Panginoon. Minda Espineda/Handmaid of the Lord Bro. Victor & Sis. Panginoon. at kanilang mga pangamba.pinuno ng bayan. . nang dahil sa pag-ibig at nang may pag-ibig. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. kung siya nga amg Mesias. ang Iyong masuyong mga kamay na nagbasbas sa mga bata at mga maysakit ngayo·y napako na sa kahoy ng Krus. PAGNINILAY PANALANGIN Sis. Amen. PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. Ang Iyong mga paa na nagdala sa Iyo sa maraming bayan upang dalhin ang magandang balita ng kaharian sa lahat. Resty Fulgencio Panginoon. ´Iniligtas niya ang iba. Andres & Sis.

µ Ang Mabuting Balita ng Panginoon. ngunit ang taong ito·y walang ginawang masama. alalahanin mo ako kapag naghari ka na.µ-Sumagot si Jesus. Amen. Aida de Jesus ***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY SAN LUCAS (23:39-43) Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin.µ MAGSISINDI NG KANDILA PAGBASA SA IKALAWANG WIKA Bro. Johnny & Sis. at ang sabi. Jesus & Sis. sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. Nakikita ko ang Iyong kanang kamay na nagsisikap na abutin siya sa isang mahabaging pagyakap. TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN IKALAWANG WIKA ´ Sa araw na ito·y makakasama kita sa paraiso. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. ´ Sinabi ko sa iyo: ngayon di·y isasama kita sa Paraiso.Patawarin Mo ako sa aking makasarili. Cynthia Regalado Sis. Subalit ang mga pako ay pumipigil sa inyong . PAGNINILAY PANALANGIN Panginoon. pati na kami. ´Hindi ba ikaw ang Mesias? Iligtas mo ang iyong sarili. ´ Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ma·y pinarurusahang tulad niya! Matuwid lamang na tayo·y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa. Tony Samson Bro. panginoon. nakita ko ang Bro. upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit.µ Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Tess Dacuba kaliwang kamay ng nagtitikang magnanakaw NA NAGSISIKAP NA ABUTIN Ka bilang kanyang huling pagasa. Jesus.µ At sinabi niya.

upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit. ang kanyang malungkot na tinig at ang Iyong mga Salitang nagbibigay-tiwala ay umabot sa puso ng bawat isa. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa Getsemani.µ MAGSISINDI NG KANDILA Bro. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. Patawarin Mo ako sa aking makasarili. Gery & Sis. Rey & Si. Ann Cristobal . Edna Dionisio Magkadaop ang palad sa panalangin. TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN IKATLONG WIKA ´ Babae. kapag sumapit ang aking oras. sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. Gayunman. Amen. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. King & Sis. Isang tao ang naligtas sa huling yugto ng kanyang buhay. PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. hayan ang iyong anak. Ako man ay tila walang pakialam. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. kanilang mga kahinaan. Shirley Gregorio PAGBASA SA IKATLONG WIKA Bro. at kanilang mga pangamba. µ Amen.dalawa na mahawakan ang isa·t isa. Panginoon. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. isasama kita sa paraiso. panginoon. nawa·y marinig ko mula sa Iyo ang nagbibigay-tiwalang mga salita: ´ Sa araw na ito.

Arsie & Sis. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa Getsemani. PAGNINILAY PANALANGIN Sis.***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY SAN JUAN (19:25-27) Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria. sa pagitn niya at ng buong sangkatauhan. Mely Santos Bro. PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. Nang Makita ni jesus ang kanyang ina. at sa kanya ay ipinagkatiwala Mo ang alagad na kumakatawan sa aming lahat. ipinagkatiwala Mo ang Iyong Ina sa alagad na Iyong pinakamamahal. Fe Francia Magkadaop ang palad sa panalangin. Cristy Manio Isang Anak. isang Ina at isang Alagad: Lahat sila·y binubuklod ng isang maalab na pag-ibig. narito ang iyong anak!µ At sinabi sa alagad. Inaalala ang mga darating na taon. mahal na Panginoon. ´Narito ang iyong ina!µ Mula noon. mahal na Panginoon sa kaloob na Iyong Ina. Luis & Sis. na asawa ni Cleopas. Amen. siya·y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Salamat. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. Subalit ang buklod ay sadyang malalim sa pagitan Mo at ng Iyong Ina. Iyong itulot na walang makasira sa magandang pakikipag-ugnayang itinatag Mo sa pagitan ko at ng Iyong Ina. kanyang sinabi. Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Ang kanyang kapalaran ay bukod-tanging nkabigkis sa Iyong kapalaran. . Ako ngayon higit kailanma·y kasapi ng Iyong ´mag-anakµ. ´Ginang. at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito. Naroon din si Maria Magdalena.

Amen. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. PAGNINILAY PANALANGIN Bro. ELI. Frank Cruz Sis. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa . ´ DIYOS KO! DIYOS KO! BAKIT MO AKO PINABAYAN?µ Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Patawarin Mo ako sa aking makasarili. Libring Cruz Bro. Mulong & Sis. at kanilang mga pangamba. Jun & Si Baby Del Mundo Magkadaop ang palad sa panalangin. Maring San Pedro/handmaid of the Lord PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. ´ELI. panginoon. kanilang mga kahinaan. Diyos ko« bakit mo ako pinabayaan?µ MAGSISINDI NG KANDILA PAGBASA SA IKAAPAT NA WIKA Bro. upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit. LAMA SABACHTANI?µ na ang ibig sabihin ay. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. Nang mag-iikatlo ng hapon ay sumigaw ng malakas si Hesus. Cesar & Sis. sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN IKAAPAT NA WIKA ´ Diyos ko. Emang Cruz ***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY SAN MATEO (27:45-49) Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ay nagdilim ang buong lupain.Ako man ay tila walang pakialam.

at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya. Tess Pagar . sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. kanilang mga kahinaan. panginoon. PAGNINILAY PANALANGIN Bro. at kanilang mga pangamba. Ang Mabuting Balita ng Panginoon. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. Patawarin Mo ako sa aking makasarili. Gil & Sis. alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. ´Nauuhaw ako!µ May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. Amen.Getsemani. Tess Castro ***Pagbasa ng Mabuting Balita ayon kay San Juan (19:28-29) Pagkatapos nito. Puling Tenorio Sis. TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN IKALIMANG WIKA MAGISISNDING KANDILA PAGBASA SA IKALIMANG WIKA ´ Ako·y Nauuhaw.µ Bro. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Ako man ay tila walang pakialam. Itinubog nila rito ang isang espongha. upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit. Nida Zamora Sis. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam.

Patawarin Mo ako sa aking makasarili. at kanilang mga pangamba. panginoon. Rosmar & Sis. Jun & Si Baby Del Mundo Magkadaop ang palad sa panalangin. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. Ako man ay tila walang pakialam. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. Rolly & Sis. sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. Ang Mabuting balita ng Panginoon. kanilang mga kahinaan. Toyang Enriquez Bro.PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. Amen. upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. Liv Regalado ***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY SAN JUAN (19:29-30) Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa Getsemani. ´Naganap na!µ Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. .µ Bro. TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN IKAANIM NA WIKA MAGSISINDI NG KANDILA PAGBASA SA IKAANIM WIKA ´ Naganap na.

TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN IKAPITONG WIKA ´Ama. Obet & Sis.PAGNINILAY PANALANGIN PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. at kanilang mga pangamba. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa Getsemani. Pilar Cadaing ***PAGBASA NG MABUTING BALITA AYON KAY SAN LUKAS (26:43) Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali ay nagdilim ang buong lupain hanggang sa Ikatlo ng hapon. Dory Mercado Bro.µ MAGSISINDI NG KANDILA PAGBASA SA IKAPITONG WIKA Sis. . Patawarin Mo ako sa aking makasarili. kanilang mga kahinaan. Joe Francia Bro. Boyet & Sis. panginoon. nawalan ng liwanag ang araw. Ang Mabuting balita ng Panginoon. inihahabilin ko sa mga kamay mo ang aking kaluluwa.µ At pagkasabi nito ay nalagot ang Kanyang hininga. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. ¶AMA. INIHAHABILIN KO SA MGA KAMAY MO ANG AKING KALULUWA. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. Joey & Sis. Yolly Juguilon Bro. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. Ang tabing templo ay nahati sa gitna·t malakas na sumigaw si Hesus. Let Malonzo Magkadaop ang palad sa panalangin. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit. Ako man ay tila walang pakialam. Amen.

wala nang natitira sa akin kundi ang mabuhay para sa Iyo. inako Mo ang parusang kamatayan. tanging mga salita ng pag-asa ang namutawi sa iyong mga labi: ´Ama. na Jesus. Aida Manlapig Dahil sa pag-ibig. kanilang mga kahinaan. Patawarin Mo ako sa aking makasarili. Ako man ay tila walang pakialam. sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang Ikaw ay naghihirap sa Getsemani. at kanilang mga pangamba. panginoon. pinakamamahal magpakailanman. At ngayon.PAGNINILAY PANALANGIN Bro. upang magampanan ko ang .ng labis mong pagmamahal para sa akin. sa katapatan at pasasalamat.µ Amen. Ang mga inanyayahan Mong magbantay at manalanging kasama Mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. Namatay Ka upang mabuhay ako PANGKALAHATANG PANALANGIN Bro. Riz Enriquez Bro. Ako·y tila walang pakialam sa mga nagdurusasa kanilang pangungulila. sa mga kamay Mo·y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. upang kapag dumating na ang oras ko. ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. sa mga kamay Mo·y ipinagtatagubilin Ko ang Aking espiritu!µ Pinatay Ka ng mga kasalanan ko. Nang sumapit ka sa katapusan ng Iyong pagdurusa. mahal na Panginoon. inaalala lamang amg aking mga sariling problema. ang Iyong mga huling salita ay maging akin din: ´Ama. at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo. Carding & Sis Monique Torres Magkadaop ang palad sa panalangin. Lito & Sis.

kalooban ng Ama kahit na ito·y lubhang masakit. sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. Amen. TAHIMIK N PAGNINILAY SA SALIW NG ISANG AWITIN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful