HALKA BUNAR 2011

Въведение
Сезон две хиляди и единайсет започна на първи юни и завърши на петнайсти
юли. Работата на терена продължи от първи до седемнайсти юни и след това от
седми до девети юли. Екипът, освен Милена Тонкова и моя милост, се състоеше
от Екатерина Петкова, Даниела Димчева и Ева Тонкова от българска страна и
Yannis Georganas, Maria Dawson, Yorgos Sofianopoulos and Christoforos Fousteris
– от гръцка. В обработката на археологическите материали се включиха и
Ивайло Лозанов и Венета Ханджийска. Геофизичните и геодезични дейности
бяха осигурени от Никола Тонков. В реставрацията и документирането на
находките бяха включени Росица Йоргова, Нина Деянова, Красимира Франгова
и Мария Стойчева. Човешките останки бяха изследвани по време на разкопките
и след тях от Надежда Тимева. Както и в предишните години, наш научен
консултант за периода на неолита беше проф. Васил Николов.
Работата ни беше концентрирана в пет сектора (сектори от пет до девет)
проучвани вече в предишните години, както и в един нов (сектор десет), който
беше започнат тази година. Работата протече при сравнително благоприятни
метеорологични условия, въпреки че загубихме два работни дни поради обилни
валежи, които превърнаха нашите квадрати, и особено тези с ями, в плувни
басейни.
Сектор Пет.
Предишната година бяхме разкрили голямо струпване на глини в квадрати
„сто/минус двайсет и сто/минус петнайсет. Видът на глините и дебелината им
подсказваха, че те са от времето на елинизма, факт който се потвърди от
намерените върху и между тях керамични фрагменти. Някои от тях бяха
почернели, което подсказва за разрушаване от пожар. Покритата с падналите
глини площ беше по-малко от десет квадратни метра, като в централната част
бяха открити няколко фрагмента с огладена повърхност, вероятно останки от
неукрасена есхара. За съжаление, тъй като краищата и липсваха, не можахме да
установим размерите на тази елинистическа конструкция, чиято ориентация е
била вероятно север-юг. Диагностичните фрагменти бяха много малко и
включваха дръжка от лекане и фрагменти от съд правен на ръка с украса от

Пещ за керамика е открита и на територията на ямното светилище в Костадин чешма при Дебелт. В нея бе открита миниатюрна тежест за стан . На тяхна база е установена хронологията на ямата. Сектор VІ. . Сектор VІ.. Откриването на преотложена част от пещ за керамика на дъното на яма от класическата епоха е ритуален акт. сектор Запад (Божкова ….00 – 0. яма 12. въглени и изтляла жълтеникава глина без видима подредба. проучванията в сектора имаха за цел да продължи проучването на деструкциите от неолитна къща 2. в контекст от същото време. – ами 4 от класическата епоха яма 13 от ранножелязната епоха. правена на колело. Сред малките находки трябва да споменем желязна шпора и един железен гвоздей. намиращ аналози в жертвена яма от същия период в намиращото се наблизо голямо ямно светилище при Малко Тръново. много пепел и въглени.50 м. Сектор VI.ями 18 и 22 Едната от тях с № 18 се намира в западната част на сектора. продължение. Ямата е от класическата епоха с дълбочина 1 м от нивото на засичане. непосредствено до профила. бе проучена разкритото през 2010 г. Цял съд от този тип бе открит в същата яма в предишния сезон. регистрирани през 2010 г. Яма 22 се намира непосредствено до източния профил.релефна лента. както и на две нови ями.).). глинен фрагмент от стълб (обр…. бе изчерпан част от пълнежа на яма № 12. Сред откритите фрагменти керамика се отличава един от дръжка на чашка с S-овиден профил. През 2011 г. излизаща от устието със светлосив цвят. Сред тях бяха идентифицирани няколко фрагмента от скара на пеш за керамика. както и това на ямния комплекс на същата територия. Бе довършено проучването на две ями. Фрагменти от скара с отвори. работена през сезон 2010 г. глинобитно съоръжение с конична форма на дъното на ямата. Ямен комплекс: Яма № 4. При почистване и изправяне на Западния профил на сектора. И двете ями са от класическата епоха. дълбочина 0. Неолитна къща 2 и комплекс от жертвени ями от ранножелязната и класическата епоха През 2011 г. съставено от отделни изпечени елементи част от които с дъговидна форма. започнати през 2010 г. Фрагментите от глинобитното съоръжение са примесени с пепел. Чирпанско.

Ямата е с форма на обърнат конус с дълбочина 1. Сектор Седем През сезон две хиляди и десет в квадрати „сто двайсет и пет/сто и трийсет – сто трийсет и пет/сто и трийсет” бяха открити голямо количество глини оформящи две стени с посока северозапад-югоизток и североизток-югозапад с ъгъл между тях от елинистическа конструкция. В североизточния ъгъл на квадрат „сто и трийсет/сто и трийсет” и югоизточния ъгъл на „сто и трийсет/сто трийсет и пет” (място. пепелива пръст с въглени. Паралели: ……. както и от класическата (включително от капак на . Сектор VІ. Ямата е типична за тази част на обекта – крушовидна с пълнеж от пръст силно примесена с пепел и дълбочина 1. правени на колело. вероятно жилище. вероятно също служещ за хранилище.30 м. които се датират на границата на ранножелязната и класическата епоха Сектор VІ. Цял прешлен за вретено с цилиндрична форма (ПИН 516) е открит на 0. Яма № 22 е разположена на запад от неолитното жилище. Яма № 18. като нарушава част от неолитното желище. Въз основа на различни специфични затворени и отворени фарми ямата се датира в класическата епоха. Пълнежът се състои от сивокафява. През същата година почти в центъра й бяха открити лекане. Въз основа на този съд ямата се отнася към класическата епоха. правени на колело. Тази датировка се основава и на фрагмент от съд с S-виден профил със сив цвят. В горната част на ямата бе открито фрагментирано на място цяло лекане с две хоризонтални дръжки (местна имитация на скифос) (ПИН 520). ойнохое с трилистно устие и търговска амфора.45 м от нивото на засичане на ямата. както и още 41 фрагмента от съдове както от такива с характерна за ранната желязна епоха украса. Ямата е един от типичните за този участък смесени комплекси.). Намира се в източната част на проучвания сектор. така и от съдове със сив цвят.(ПИН № 463). правено на колело със светлосив цвят (обр…. В северната част на сондажа намерихме няколко фрагмента от ранножелязната епоха.20 м. малко животински кости и над 300 фрагмента керамика сред които различни фрагменти от съдове със сив цвят. което може би съвпада със североизточния ъгъл на къщата) бяха намерени in situ два големи съда: едно много голямо и сравнително добре запазено лекане и обърнат с устието надолу питос поставен върху камък.

. ако не беше неговото необичайно местоположение – в северната част на къщата. • Вертикални двойни дръжки от сиви монохромни съдове. Яма Две (метър и деветдесет на два и десет) се намира източно от основната част на къщата. както и два с черни линии. и едно дисковидно дъно от клласически чернофирнисов кантарос или киликс (black glaze stemmed kantharos or kylix). хоризонтални канелюри. обозначена тази година като яма едно (или яма север). както и други фрагменти от сиви съдове. която беше напълно проучена. конични или пръстеновидни столчета от леканета или bowl bases. или яма Изток. тъй като следи от югоизточната стена все още не са намерени. • Дръжка от транспортна амфора.Керамика правена на ръка от Ранножелязната епоха with lugs. които очевидно произхождаха от яма. • Различни фрагменти от тънкостенни съдове с мернофирнисово покритие.червенофигурно лекане). Яма Едно (метър и деветдесет на метър и петдесет). който. и самата вътрешност на жилището (северната част на 130/130 и южната част на 130/135). Няколкото фрагмента от класическата епоха намерени в него са с произход най-вероятно от яма Едно. Контекстите открити в сектор седем са три: Спомената вече яма Едно в северната част. и усукани дръжки. съдържаше: • . с предимно ранножелезни и класически материали (квадрат сто и трийсет/сто трийсет и пет).. логично може да се интерпретира като праг. Двете ями са по-ранни от жилището и частично са нарушени от него. но без да има ясни индикации за североизточната стена. но няма все още ясни данни дали тя е във или извън плана на къщата. открита този сезон в квадрат „сто и трийсет/сто и трийсет). намираща се леко северно от североизточната стена на къщата. Тази година беше локализиран вероятният Северозападен ъгъл на къщата. Яма Две. В северната част на северозападната стена беше намерен голям блок жълта крехка глина (максимални размери четирсет и три на двайсет и три сантиметра). пластичен зиг-заг орнамент.

направено и изпечено на място. желязна шпатула.фрагментите от класическата епоха са почти изключително от устия сиви леканета • The Classical related pieces are almost exclusively grey ware lekane rims. and lugs with double or quadruple ridges. със силни следи от горене и малко въглени. На северозападната стена на жилището (може би точно в неговия северозападен ъгъл. Намерено беше сиво ойнохое с яйцевидно тяло (цяло.Съдържанието на тази яма изглежда повече или по-малко синхронно с това на яма Едно. • A few shards of “carinated” vases and a kantharos handle with part of the body. Във вътрешността на къщата не бяха открити много фрагменти керамика. на който се чете …ΥΔΟ(Κ)… Намерени бяха и големи фрагменти от голямото лекане открито през две хиляди и десета година. подобно но не идентично на първото. • Several shards with parallel relief lines bearing fingerprints. a few tiny shards with incised decoration of various geometric motives. • Two large pithoi shards. бронзова игла и два сферични прешлена за вретено. разпръснати на три последователни нива. но без дръжката и устието) разположено между двата големи съда (лекането и питоса in situ). който все още не е ясен) беше намерено малко хранилище от жълтеникава много крехка глина. one with a torsadé relief line on the body. and some black polished shards with horizontal ribbing. • The EIA shards show “square” lips. дръжка от търговска амфора и фрагмент с бежов цвят носещ част от графит. . some with plastic torsadé rim. Малките находки от жилището включват железен нож. въпреки че имаме по-малко класически и повече ранножелезни материали: . Близо до условно наречения „праг” бяха намерени части от преносимо огнище. както и много фрагменти от второ голямо лекане. the other bearing an uplifted plastic band with ‘X-like’ incisions. Останалите фрагменти са устие на сиво лекане. както и пирамидална тежест за стан с кръст на горната част.

което означава че две от страните на есхарата са успоредни на двете добре документирани стени (северозападната и югозападната). Дебелината на този слой не надхвърля две сантиметра. са запазени на три места (от североизток. По периферията на панелите минава пояс с щамповани орнаменти. че е от няколко различни слоя. Над него имаме отново пласт. който от външната страна също е очертан с двойна линия. ситуация наблюдавана вече при другите есхари от обекта. Размерите на есхарата са петдесет и девет и половина на петдесет и девет и половина сантиметра.Разбира се. както и всички по периферията. чиста. Различните останали мотиви също са отпечатани върху още меката глина. Все пак. неизпечена глина. свастики с посока по и обратно на часовниковата стрелка. от качествена неизпечена червена глина. но този път . това даде възможност да се проучи основата й. югоизток и югозапад). Централният квадрат и тези в четирите ъгъла са разделени диагонално на четири триъгълника. която като качество изглежда като глината за керамика. Ръбовете. Централният квадрат. както на ръка. така и на колело. най-важната находка от къщата е голямата глинена четириъгълна есхара открита под тънък пласт от паднали стенни мазилки почти в средата на жилищното пространство (поне доколкото може да се съди по предполагаемия план на жилището) и с почти същата ориентация. Тя е украсена с линейни мотиви разделящи цялата й повърхност на един централен и осем периферни квадратни панела. Украсата включва: розети с четири дълги и четири къси листа. Вдигането на есхарата от реставраторите се оказа не съвсем успешно. но с пукнатини и няколко липсващи парчета по краищата. а дебелината й осем-девет сантиметра. Линейният орнамент е направен чрез отпечатване на шнур върху меката глина преди да бъде изпечена. както и три вида бръшлянови клонки с листа сферични плодчета (три от тях). малко по-тънък от първия (около осем сантиметра). което прави възможно определянето на точните й размери. Върху нея е нареден пласт от керамични фрагменти от съдове. които се спускат под ъгъл около „четирсет градуса”. тъй като методиката и изпълнението се провалиха на няколко места. Върху терена е нанесен пласт с дебелина около десет сантиметра от хомогенна. са очертани с двойна линия. Есхарата беше запазена в твърде добро състояние. която се оказа. червена. всеки от тях украсен с щамповани мотиви.

въз основа на него ямата бе отнесена към V в. кв. намираща се на разстояние от 1 м южно от голямата ранножелязна яма А. а в централната ѝ част от сива пепелива пръст. в сектора бе проучено западното продължение на огромния депозит от ранноелинистическата епоха. Накрая. ).Хр.Хр. проучена през 2010 г. Освен него в пълнежа на ямата са открити над 300 фр. както и няколко фрагменти от есхари и от мазилки с отпечатъци от пръчки. По повърхността на есхарата има няколко участъка с по-черен цвят. правени на ръка. въз основа на 7 фрагмента от характерните чернофирнисови кантароси с украса West slope на Атинската агора от това време. Керамично струпване от първата четвърт на ІІІ в. част от прешлен за вретено. но без самата глина да е изпечена. изработен от стена на съд (ПИН 538). над всичко това е самата есхара направена от много фина и много равномерно изпечена глина с дебелина 8-9 сантиметра. разделяща цялото пространство на мрежа от малки квадратчета.пр. В горния пласт на ямата са открити две глинени тежести за стан с големи размери (ПИН 487 и 496). 70/120. в ююжната част на сектора. от съдове и следните находки: гърне (ПИН 544) и паница (ПИН 539). тежести . Яма А2 В северната част на сектора продължи проучването на яма А2 (локализирана през 2010 г. пета на желязно копие – сауротер (ПИН 499). докумнтиран през 2010 г.Хр. Сектор VIII През сезон 2011 г. от съдове. В ямата бе открит депозит с фрагменти от голяма трапезна амфора със сив цвят. железен нож (ПИН 510. както и довършено проучването на две ями в централната и северната му част – съответно яма В2 и яма А2. в която са разкрити големи фрагменти от есхара/огнище и въглени. Яма В 2 – бъчвовидна яма в централната част на сектора. В проучената ивица с размери 4 на 2 м бяха открити над 400 фр.подсилен с прилежно подготвена и изпълнена арматура от клони на две нива. Лежи на 0. за което бе отнета част от северния профил на сектора.пр. Пръчките бяха изтлели (овъглени). Пълнежът на ямата е от черно-кафява пръст.пр. Сектор VIII. което се дължи вероятно на по-силно горене. Датира се в ранната елинистическа епоха и по точно в първата четвърт на ІІІ в.25-030 от повърхността и има дебелина. от същи тип на откритите през 2010 г. Съдът е характерен за класическата епоха.

Яма С се намира в централната част на проучвания участък. вносни амфори. едната от които от ранножелязната. централната и западната част на проучвания участък. В ямата от класическата епоха бе открит депозит от фрагменти от глинобитно съоръжение. Тя има кошеровидна форма с диаметър при устието 2. Последното е с гринобитен под и орнаментирана есхара. сред които фрагменти от стени на питоси. проучванията в сектора бяха концентрирани в северната му част. а другата от класическата епоха. правени на колело и ръка. Стените на ямата се разширяват в дълбочина и нейната форма в профил е кошеровидна.80 х 1. че вероятно се съставена от различни но съвсем близки по време вкопавания.30 м. Сред фрагментите от съдове преобладават тези правени на ръка или на бавно колело с черен цвят на глината . както и два хромела ПИН № 531 и № 532 Яма В – е много голяма вкопана структура в западната част на проучвания участък. Диаметърът на отвора ѝ е 4. и лампи открити на място. като и с останки от паднал тъкачен стан и съдове.устия на паници със завит навътре ръб на устието. Бяха проучени три вкопани структури в източната. Та има диаметър при отвора 1. но при самото проучване бяха получени данни.80 м ямата е запълнена с преотложени горели мазилки от къща. а дълбочината 1. че става въпрос за две пресичащи се вкопани структури.10 м. Яма А се намира в източната част на сектора.70 м и дълбочина около 0. стени с езичести дръжки. ойнохое и др. каничка.85 м. съдове (кантароси. Тя бе очертана на повърхността като голям овал със сиво черен цвят. неукрасени фрагменти от есхара/огнище с . В ямата бяха открити над 1000 фрагмента от съдове. животински кости и др. съдове с фирнисово покритие. Материалът в нея свидетелства за функционирането ѝ в края на ранножелязната епоха.70 м. До дъблочина 0. Сектор IX През 2011 г.35 м от нивото на засичане и пълнеж от пръст примесена с пепел. глинобитно жилище от ранноелинистическата епоха. Оказа се. дълбока е 0. непосредствено на север от проученото през 2010 г.). равни дъна. Към дъното бяха открити хлагменти от съдове и струпване от фрагменти от гръцки транспортни амфори.за стан в съседната яма А.

правени на ръка.огладена лицева сива повърхност. В горните пластове се срещат повече фрагменти керамика.късна е голямата вкопана структура в западната част на проучвания участък. правени на колело. желязна скоба (ПИН 505). Те се отнасят към ранножелязната и класическата епоха. съставена вероятна от много на-брой вкопани структури.. В заключение може да се направи следната относителна хронология на вкопаните структури северно от жилището и тяхното съотнасяне към времето на неговото съществуване.Хр. фрагмент от железен гвоздей (ПИН 477). пр..пр.. В пълнежа на ямата са открити две бронзови монети на Севт III (ПИН 485 и 493). от Хераклея. открити в нея.пр.Хр. могат да се отнесат към първата четвърт на ІІІ в. Те са обаче са много близки по време. Наблюдава се и висока концентрация на животински кости. паница на колело (ПИН № 513). от Тасос. като голямата част от тях са от ранноелинистическата епоха. както и въз основа на фрагменти от чернофирнисови кантароси. Хераклея и тип Солоха ІІ може да се отнесе към края на ІV в. В нея са открити над 1000 фрагмента от най-различни съдове. докато в долните пластове преобладават фрагментит от съдове. ако се съди по различните вкопавания на дъното.пр. Следваща по време е яма С в централната част на проучвания участък с преотложени мазилки в горните две трети от ямата и струпване от фрагменти от амфорна тара към дъното.Хр. Най –ранни са вкопаните структури (Яма А. Тази вкопана страктура вероятно е била използвана по време на функционирането на намиращото се непосредствено на юг жилище в началото на ІІІ в.Хр. Идентифицирани са фрагменти от седем различни амфори: от Еритрея от края на IV – ¼ на III век пр. сред които се отличават четири астрагалоса. въз основа на монетата на Севт ІІІ от типа надпис в житен клас/орел. заготовка за тежест на стан (ПИН 484). Хр. Въз основа на амфорите от Книд. включително и такива с west slope украса. а въз основа на две монети на Севт ІІІ и на фрагменти от чернофирнисови кантароси и такива с west slope украса. от Херсонес от ранноелинистическа епоха. както и на амфорни фрагвенти от Книд и Еритрея. В нея са открити и 93 фрагмента от гръцки амфори.Хр. Ямата се датира в началото на ІІІ в. от Книд от края на IV – 1½ на III в пр. А1) в източната част на проучвания участък. Най . .

това което се разкри беше човешки скелет с липсващи долни крайници. че костите включват човешки tibia и fibula. доколкото може да се съди по шиповете наблюдавани при някои от прешлените. лицето три-четвърти обърнато към земята. но дъното й още не е достигнато. Заключение . Наистина. които за съжаление са били помислени за животински и. Под камъка. Решихме да продължим проучването на ямата след две седмици с помощта на антрополога Надежда Тимева. в твърде добро здраве (всичките му зъби са здрави). което означава. Този камък е уникален за обекта и ще да е бил донесен от някой каменен градеж намиращ се в близката околност. Според антропологичния доклад индивидът е мъж на окло 35 години. заложен върху една от аномалиите от геофизичното проучване извършено от Никола Тонков. Индивидът лежеше върху гръдния си кош. Керамичните фрагменти беше много малко. с необичайно висок ръст (180 ± 3 cm). Тази беше една неправилна преценка. са били вдигнати без ситуацията да бъде внимателно оценена. както неукрасени. много скоро беше разкрита една яма на границата между квадрати 55/135 5 55/140. дясната ръка изпъната напред (ръката липсва от средата на предмишницата). а не са просто изсипани човешки кости. поради липсата на време. в последните часове преди приключването на разкопките. а лявата изпъната надолу близо до таза. тъй като бързо стана ясно. бяха разкрити една голяма и няколко по-малки кости. но иначе в анатомичен порядък. найхарактерните от които – от голямо лекане и една конична основа с хоризонтални жлебове. В горната част на ямата бяха открити фрагментирана тежест за стан. че там е поставена част (?) от тялото. нещо което ще бъде направено идващия сезон. Повечето от тези материали бяха концентрирани над и около един голям обработен камък с правоъгълна форма. в учудваща за възприемане позиция. който вероятно е страдал от заболяване на гръбначния стълби.Сектор Десет В новия сектор Десет. Ямата се стеснява в дълбочина. така и с щампована украса от четирилистни мотиви и стрели със заоблена дръжка. няколко камъка и множество парчета от есхара.

XI). с дионисови. човешкото тяло в ямата от сектор 10 не може да се интерпретира като гроб. като Севтополис и Кабиле. съответства и на двата аспекта. като три от тях – с шнурова украса. концентрация от фрагменти от есхари. но в нашия случай липсват данните за толкова важно селище. че във всички проучени досега четири глинобитни постройки от Халка Бунар бяха открити есхари. Може да се разсъждава дали индивидът в ямата не може да е пленен македонски войник принесен в жертва на Орфей. фрагменти от съдове и тежести за стан). сезон две хиляди и единайсет предостави нови елементи в полза на тезата за много функционалността на обекта: освен вече установените производствени функции със седемте пещи за керамика. който не съответства на едно обикновено убийство. Имаме и селищен аспект. е най-богато украсената и представителна сред тях. поне що се отнася до ранножелязната и класическата епоха.В заключение. Необходимо е да се отбележи. вероятно в едно ритуално възпроизвеждане на смъртта на Орфей или Дионис Загрей. напомня за подобните есхари от най-важните обекти от същия период. така и ямите. Такива гробове няма. но обвързан с множеството открити хранилища и транспортни съдове. възрастта. На нас ни липсват . Митичната фигура на Орфей. От друга страна. Украсата му съчетава слънчеви или аполонови елементи. с неговия произход от Аполон и смъртта му свързана с Дионис (Ovidius Met. пола и здравословното състояние на индивида са в подкрепа на една такава интерпретация. толкова близка до тракийските легенди и култове. Все по-трудно е да се отхвърли съществуването на един много ясен ритуал (голям камък хвърлен отгоре. Откритата през 2011 г. с много нови ями от два основни типа на целия обект. през този период имаме поне две кампании на гърците срещу траките: едната през 301 година на Лизимах и втората през 284 на неговия син Деметрий. както и многото находки свързани с текстилното производство. като свастиката. намерени както в жилищата. Това нещо прави хипотезата за човешко жертвоприношение напълно приемлива. Освен това. която е една от най-изящните и добре украсени в Тракия. Новата есхара. беше затвърдено разглеждането му и като ямно светилище. все още не толкова силно изявен. като бръшляновите клонки.

за да ме приемат на обектите си и да ми покажат всичко. Ямата с желтвоприношението е открита само на 25 метра северно от ранноелинистическата глинобитна постройка с останки от тъкачен стан. за каето им благодаря от сърце. Отправям специални благодарности към директора на института Людмил Вагалински. чиято ареа са ямните светилища. любезна помощ и искрено желание за сътрудничество. Но разбира се най-големи са заслугите на моите приятели Милена и Никола Тонкови. Много от вас изразходваха време и енергия. както и на нашия консултант за неолита. Всички вие сте наясно със ситуацията в Гърция. Имам уверенията на ръководството на Фондацията. Скъпи колеги и приятели. . Този казус поставя нови въпроси в проучването на функцията на селището при Халка Бунар и през ранноелинистическата епоха. както беше планирано преди.безусловни доказателствата за едно такова твърдение. който прие и подкрепи проекта. Но все пак. както и относно практикуването на този ритуал по това време. не бих искал да пропусна възможността да изразя на всички вас искрена и голяма благодарност за вашия топъл прием. Ситуацията от Халка Бунар е уникална в един аспект – досега не беше откриван случай на човешко жертвоприношение в селищен контекст. които не само направиха този проект възможен. като най-многобройните примери са от периода на класическата епоха. но бих да допълня още нещо. За мен да бъда тук и да работя с вас беше истинско откритие и аз оценявам високо вашият опит. очаквайки повече подкрепящи или отхвърлящи го данни през следващите години. това беше краят на моята презентация. че нещата не потръгнат така както сме предвидили. че ние ще продължим нашия общ проект за Халка бунар. и моята лична надежда и вяра. но също и през ранния елинизъм. но успяха през тези четири години да го направят прекрасен. изявените ви научни постижения и обширни знания за културните и археологическите аспекти на Гръко-Тракийските контакти. Интерпретираното като човешко жертвоприношение казус в ямата в сектор 10 се вписва в широко дискутирания проблем за извършването на човешки жертвоприношения в Тракия. съзидателен и плодотворен. Васил Николов. което за сега би трябвало да остане в сферата на хипотезите. в случай.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.