You are on page 1of 8

PRAVILNIK O SADRINI I NAINU VRENJA TEHNIKOG PREGLEDA OBJEKTA I IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE

Sl. glasnik RS, br. 111/2003

lan 1
Ovim pravilnikom se utvruje sadrina i nain vrenja tehnikog pregleda objekta, kao i tehniki pregled pojedinih radova koji se vre u toku graenja, odnosno rekonstrukcije objekta i izdavanje upotrebne dozvole.

lan 2
Tehniki pregled objekta, postrojenja, ureaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugraeni, kao i izvedenih graevinskih radova, vri se prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i ovog pravilnika, ako za odreene vrste objekata nisu doneti posebni propisi o tehnikom pregledu.

lan 3
Tehniki pregled objekta, vri se po zavretku izgradnje objekta, odnosno dela objekta ako je za njegovo graenje, odnosno izvoenje radova izdato odobrenje za izgradnju i ako je organ nadlean za izdavanje odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom projektu, na osnovu kojega je vreno graenje objekta. Ako se objekat, za koji je izdato odobrenje za izgradnju objekta u celini, gradi po fazama, tehniki pregled moe se vriti i za pojedine faze, odnosno delove koji predstavljaju nezavisnu tehniko-tehnoloku celinu u odnosu na ostale faze, ako je organ nadlean za izdavanje odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom projektu, na osnovu koga je vreno graenje dela objekta.

lan 4
Tehniki pregled objekta obuhvata: 1) proveru potpunosti tehnike i druge dokumentacije za izgradnju objekta odnosno za izvoenje radova; 2) pregled izgraenosti objekta odnosno izvedenih radova u skladu sa glavnim projektom na osnovu koga je objekat izgraen.

lan 5
Proverom potpunosti tehnike i druge dokumentacije utvruje se da li su investitor i izvoa radova, pre i u toku graenja, obezbedili i uredno vodili svu potrebnu dokumentaciju. Potrebnom dokumentacijom bez koje se ne moe izvriti tehniki pregled, smatra se:

1) odobrenje za izgradnju; 2) glavni projekat po kome je objekat izgraen; 3) projekat izvedenog objekta ili glavni projekat potvren i overen od strane izvoaa radova i nadzornog organa da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju iz glavnog projekta; 4) pojedinani sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugraenog materijala i opreme (deklaracije proizvoaa), odnosno izvrenih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.); 5) posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlaene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajuih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisije buke i dr.). Dokumentacijom iz stava 2 ovog lana smatra se i graevinski dnevnik i druga gradilina dokumentacija koja je, u pojedinim sluajevima, predviena ugovorom o graenju, kao i knjiga inspekcije.

lan 6
Pregledom izgraenosti objekta u skladu sa glavnim projektom, na osnovu koga je objekat graen, utvruje se: 1) poloaj i osnovne dimenzije objekta; 2) osnovni elementi konstrukcije objekta; 3) elementi tehnike zatite na objektu; 4) zavrna obrada i oprema objekta; 5) vrste instalacija u objektu; 6) specifini ureaji i postrojenja koji su ugraeni u objekat; 7) ureenje graevinske parcele na kojoj je izgraen objekat.

lan 7
Pregledom poloaja i osnovnih dimenzija objekta proverava se, naroito: 1) usklaenost poloaja temelja, odnosno spoljnih ivica objekta sa poloajem graevinske i regulacione linije iz situacionog plana, odnosno da li su potovani propisani uslovi o minimalnoj udaljenosti objekta, odnosno njegovih delova od granica graevinske parcele i ranije izgraenih objekata na istoj i susednim parcelama; 2) usklaenost nivelacionih karakteristika objekta, odnosno njegovih delova, sa glavnim projektom; 3) usklaenost osnovnih dimenzija objekta, odnosno njegovih karakteristinih delova sa glavnim projektom.

Pregled iz stava 1 ovog lana, obavlja se na osnovu: 1) glavnog projekta; 2) odobrenja za izgradnju; 3) potvrde nadlenog organa o usaglaenosti poloaja temelja sa odobrenim glavnim projektom; 4) posebne gradiline dokumentacije o geodetskim radovima vrenim u toku graenja; 5) graevinskog dnevnika; 6) vizuelnih osmatranja i, po potrebi, kontrolnih merenja.

lan 8
Pregledom ispravnosti osnovnih elemenata konstrukcije objekta proverava se, naroito: 1) projektovana konstrukcija objekta; 2) poloaj, fizike i tehnike karakteristike svih znaajnijih elemenata konstrukcije objekta. Pregled izvedenih radova, iz stava 1 ovog lana, proverava se na osnovu: 1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta; 2) sertifikata o kvalitetu ugraenog materijala, odnosno o rezultatima kontrole izvedenih radova; 3) graevinskog dnevnika, odnosno delova dnevnika koji se odnose na kontrolu odgovarajuih radova (oplata, armatura, kvalitet nasipa, uzimanje kontrolnih uzoraka i dr.), odnosno na nain i uslove izvoenja tih radova; 4) vizuelnog osmatranja i, po potrebi, naknadnih kontrolnih ispitivanja.

lan 9
Tehnikim pregledom, kad je to propisano za pojedine vrste objekata, proveravaju se elementi tehnike zatite objekta, kao to su: 1) zatitne ograde; 2) potporni zidovi; 3) zatitne nadstrenice; 4) mree i drugi oblici zatite useka i nasipa od erozije; 5) unutranji i spoljni zidovi, nasipi i kanali koji se izvode u cilju protivpoarne zatite, kao i odgovarajua hidrantska postrojenja;

6) delovi objekta, odnosno radovi kojima se obezbeuje odgovarajua hidroizolacija, termika i zvuna zatita; 7) ureaji za apsorbciju, odnosno preiavanje izduvnih gasova, isparenja i zagaenih voda; 8) drugi radovi i elementi objekta koji su od znaaja za njegovo bezbedno korienje. Pregled ispravnosti izvedenih radova iz stava 1 ovog lana, vri se na osnovu: 1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta; 2) posebnih pismenih potvrda nadlenih organa i organizacija koje su zakonom ovlaene da kontroliu ispravnost odreenih radova, opreme i ureaja (sanitarni nadzor, zatita od poara, inspekcija rada, zatita ivotne sredine i dr.); 3) graevinskog dnevnika kojim se dokazuje da je nadzorni organ, u toku izvoenja ove vrste radova, kontrolisao njihovu ispravnost; 4) vizuelnog osmatranja i, po potrebi, naknadnih ispitivanja.

lan 10
Pregledom zavrne obrade i opreme objekta proverava se usklaenost izvedenih radova sa glavnim projektom u pogledu: 1) vrste, kvaliteta, naina ugraivanja i naina obrade materijala koji je primenjen u zavrnoj obradi pojedinih elemenata objekta (podne obloge, stolarija, habajui sloj kolovoza i dr.); 2) tipa i tehnikih karakteristika pojedinih elemenata opreme objekta (u delu koji se ne kontrolie kroz tehniki pregled instalacija i postrojenja). Pregled ispravnosti zavrne obrade i opreme objekta vri se na osnovu: 1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta; 2) graevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da li je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvoenje ove vrste radova.

lan 11
Pregledom instalacija u objektu proverava se naroito: 1) usklaenost izvedenih radova sa osnovnim tehnikim reenjem sadranim u glavnom projektu; 2) poloaj, vrsta, primenjeni profili i termika, zvuna i antikoroziona zatita cevi, provodnika i kanala koji su ugraeni; 3) pouzdanost prikljuaka i spojeva (probe na pritisak, kontrola uzemljenja i dr.); 4) tehnike karakteristike i nain ugraivanja pojedinih elemenata opreme i mernih instrumenata;

5) prikljuci instalacija na odgovarajue infrastrukturne sisteme. Pregled ispravnosti izvedenih instalacija vri se na osnovu: 1) glavnog projekta, odnosno projekta izvedenog objekta; 2) sertifikata o kvalitetu ugraenog materijala i opreme; 3) posebnih sertifikata ovlaenih organa i organizacija o ispravnosti odgovarajuih sistema; 4) graevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvoenje ove vrste radova.

lan 12
Pregledom radova ureenja graevinske parcele na kojoj je izgraen objekat, proverava se, naroito: 1) da li su sa parcele uklonjeni svi pomoni gradilini objekti i ureaji, odnosno ranije izgraeni objekti ije je ruenje predvieno odobrenjem za izgradnju, odnosno glavnim projektom; 2) da li je izvrena predviena nivelacija terena (nasipi, kaskade i sl.); 3) da li su izvreni radovi predvieni za odvod atmosferskih i podzemnih voda (rigole, drenani kanali i sl.); 4) da li je, u skladu sa glavnim projektom, izvreno ograivanje graevinske parcele; 5) da li je izvreno predvieno ureenje slobodnih povrina na parceli (peake i kolske staze, poarni putevi i platoi za vatrogasna vozila, parking prostori, travnjaci i sl.). Provera potpunosti i ispravnosti radova na ureenju graevinske parcele vri se na osnovu: 1) odobrenja za izgradnju; 2) glavnog projekta po kojem je objekat izgraen; 3) graevinskog dnevnika, odnosno dela dnevnika koji se odnosi na ovu vrstu radova.

lan 13
U sluaju kada se radi o objektima i radovima posebne sloenosti i specifinih tehnikih i tehnolokih svojstava, odnosno objektima i radovima za koje su propisane posebne mere zatite, tehniki pregled moe se proiriti i prilagoditi tim osobenostima objekata i radova.

lan 14
Tehniki pregled objekta vri komisija, u roku koji je odreen aktom o njenom obrazovanju.

lan 15

Kada se vri tehniki pregled objekata za koje su propisana prethodna ispitivanja i provera instalacija, ureaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, ureaja i postrojenja za zatitu ivotne sredine ili druga ispitivanja ili ako je to predvieno glavnim projektom, provera se vri pre davanja izvetaja komisije.

lan 16
O tehnikom pregledu vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi naroito: 1) broj i datum reenja o obrazovanju komisije; 2) imena lanova komisije; naziv investitora i izvoaa radova i imena njihovih predstavnika koji su uestvovali u radu komisije, kao i imena drugih lica koja su uestvovala u radu komisije ili prisustvovala njenom radu; 3) mesto, vreme i nain rada komisije; 4) predmet tehnikog pregleda; 5) spisak dokumentacije stavljene na raspolaganje komisiji; 6) konstatacija da je objekat izveden prema glavnom projektu, odnosno projektu izvedenog objekta; 7) miljenje i predlozi komisije, kao i izdvojena miljenja pojedinih lanova komisije; 8) konstatacija da li je objekat podoban ili nije podoban za upotrebu. Zapisnik potpisuju lanovi komisije. Zapisnik se dostavlja organu koji je obrazovao komisiju. Ako su utvreni bitni nedostaci i nepravilnosti na izvedenom objektu, predsednik komisije za tehniki pregled objekta duan je da Inenjerskoj komori Srbije dostavi spisak utvrenih nepravilnosti i nedostataka sa podacima o odgovornom izvoau radova.

lan 17
Ako su na objektu utvreni nedostaci i nepravilnosti, komisija e dati miljenje da li se moe dati odobrenje za njegovu upotrebu tek posle otklanjanja tih nedostataka i nepravilnosti ili s obzirom na vrstu i prirodu nedostataka i nepravilnost, i pre njihovog otklanjanja, uz preduzimanje potrebnih mera obezbeenja pri izvoenju naknadnih radova na otklanjanju uoenih nedostataka i nepravilnosti. Ako je utvreno da se nedostaci i nepravilnosti na objektu ne mogu otkloniti ili da postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost objekta odnosno po ivot ili zdravlje ljudi, saobraaj ili susedne objekte, komisija e predloiti da se objekat porui ili ukloni. Ako se u toku tehnikog pregleda utvrdi da postoji sumnja u kvalitet komisija moe predloiti ispitivanje kvaliteta materijala, instalacija i opreme.

lan 18
Po prijemu zapisnika o tehnikom pregledu objekta sa konstatacijom da je objekat podoban za upotrebu, nadleni organ, izdaje upotrebnu dozvolu.

lan 19
Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole sadri: 1) naziv, odnosno ime i adresu investitora; 2) naziv objekta, sa podacima o vrsti i nameni, za koji se trai upotrebna dozvola; 3) oznaku lokacije na kojoj je objekat izgraen, odnosno kod rekonstrukcije - lokacije na kojoj se objekat nalazi; 4) naziv i adresu izvoaa radova i ime odgovornog izvoaa radova; 5) podatke o dokumentaciji (broj i datum izdavanja odobrenja za izgradnju i prijave poetka izvoenja radova).

lan 20
Upotrebna dozvola izdaje se reenjem koje u dispozitivu, pored podataka propisanih zakonom, sadri: 1) naziv, odnosno ime i adresu investitora kome se izdaje upotrebna dozvola sa naznakom sedita, odnosno adrese; 2) naziv objekta sa podacima o vrsti i nameni (stambeni, industrijski, energetski, saobraajni i dr.), gabaritu, spratnosti i oznaku lokacije na kojoj je izgraen, odnosno na kojoj se nalazi (katastarska parcela); 3) naziv i adresu izvoaa radova koji je izgradio objekat i ime odgovornog izvoaa radova; 4) konstataciju da je objekat izgraen u svemu prema izdatom odobrenju za izgradnju i glavnom projektu; 5) konstataciju da je izvreno geodetsko snimanje objekta; 6) garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvrene posebnim propisom. U obrazloenju reenja, pored propisanih podataka, unose se i podaci o sadrini i vrsti dokumentacije koju je investitor priloio uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole (odobrenje za izgradnju, saglasnosti, reenja i dr.), kao i podaci iz zapisnika o tehnikom pregledu objekta.

lan 21
Organ uprave koji je izdao upotrebnu dozvolu uruuje dva primerka reenja i primerak zapisnika o tehnikom pregledu investitoru, a osnovne podatke iz reenja (o investitoru, objektu, broju i datumu reenja kojim je odobrena upotreba objekta, i dr.) unosi u spisak pregled izdatih upotrebnih dozvola i o tome obavetava graevinskog inspektora.

lan 22
Ako nadleni organ odobri upotrebu objekta na kome postoje odreeni nedostaci i nepravilnosti, koji po vrsti i prirodi ne utiu na njihovo pravilno i bezbedno korienje, odredie rok u kojem su investitor i izvoa radova duni otkloniti te nedostatke i nepravilnosti, a po potrebi i mere obezbeenja koje se moraju preduzimati u interesu bezbednog korienja objekta za vreme izvoenja naknadnih radova na oklanjanju utvrenih nedostataka i nepravilnosti.

lan 23
Ako zbog utvrenih nedostataka i nepravilnosti nije izdata upotrebna dozvola, investitor odnosno izvoa radova, posle otklanjanja tih nedostataka i nepravilnosti, zatraie tehniki pregled naknadno izvedenih radova. Tehniki pregled naknadno izvedenih radova vri se na nain i po postupku propisanim ovim pravilnikom. Ako se tehnikim pregledom naknadno izvedenih radova utvrde bitne promene na objektu zbog naknadno izvedenih radova, izvrie se ponovni tehniki pregled objekta.

lan 24
Zapoeti tehniki pregledi zavrie se po propisima koji su vaili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

lan 25
Tehniki pregled objekata izgraenih, odnosno rekonstruisanih bez graevinske dozvole i izdavanje upotrebne dozvole vri se na osnovu projekta izvedenog objekta na nain i u postupku propisanim ovim pravilnikom i propisima kojima se ureuje sadrina projekta izvedenog objekta visokogradnje izgraenog, odnosno rekonstruisanog bez graevinske dozvole.

lan 26
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o sadrini i nainu vrenja tehnikog pregleda objekata i izdavanju upotrebne dozvole ("Slubeni glasnik RS", broj 58/97).

lan 27
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".