P. 1
Asexual

Asexual

|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Ηωάνης Αρκουλής on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶∂ƒπ™∫√¶π√ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™”

∆‡¯Ô˜ 309, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006
µπ√§√°π∞
∞™∂•√À∞§π∫√∆∏∆∞
¶¿ıËÛË ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·;
¡√∆∞ §∞∑∞ƒ∞∫∏
µÈÔÏfiÁÔ˜
ªÂ ¤ÎÏËÍË Î·È ‰˘ÛÈÛÙ›· Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ¿ÎÔ˘Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜
·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏ·
¿ÙÔÌ· ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Ô˘
ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˘ÁÈ›˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙȉڿ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋
‰˘ÛÈÛÙ›· ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÓÒ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ·‰˘Ó·Ù› ÚÔ˜
ÙÔ ·ÚfiÓ Ó· ÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ.
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË¡ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜
ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ ÁÂÓÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ʇÏÔ, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋
Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. √È Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È: ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜
·˘ÙÔ‡˜ ʇÏÔ˘, ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘ ηÈ
·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘.
∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÚfiÛÊ·Ù· ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÈΛÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘È΋ ˙ˆ‹. ∂ÓÒ ÔÈ ‰È·Ì¿¯Â˜ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘
ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·, ÙËÓ ËıÈ΋ Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ
ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÈÁ¿ÛÂÈ, ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜, Ë
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ӤԢ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ϤÍË
«·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·» ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ Ϥ͢ asexuality, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·Ê˘ÏÂÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ
·ÌÔÈ‚¿‰Â˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÛÎÒÏËΘ Î·È Ì‡ÎËÙ˜. √ ›‰ÈÔ˜ fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÂ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·
ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰˘ÛÌÔÚÊÈÒÓ Ô˘
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.
Àfi Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô fiÚÔ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÂÓÈÎfi ÔÚÈÛÌfi ‹
·˘ÙÔηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÂÏÏÈ‹ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË Î·È
ÂÈı˘Ì›·, ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ·Ó‹ ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. √ fiÚÔ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ ˆ˜ Ë
Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÙÂÈ
ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜.
¶·ÚfiÙÈ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·Û·Ê‹˜ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜, ÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ô˘
ÚÔηÏ› ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ‹ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘
›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘, ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ
·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘, ÔÈ ·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô ʇϷ, ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ
Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ηӤӷ ʇÏÔ! √È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ
ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ‹ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ‰È¿ÁÔ˘Ó
ÌÔÓ‹ÚË ‚›Ô ηıÒ˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ·ÚıÂÓ›·
Î·È ·Ô¯‹ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ¤ÌÊ˘Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙË
ÁÂÓÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÔÏ‹.
√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿ÙÔÌ· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÔÌÔӈ̤ӷ ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ
˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÏfiÁˆ
¤ÏÏÂȄ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚfiÚÌËÛ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÙÚ¿ËΠÌfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á· ¤ÙË, ÔfiÙÂ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ (forum), ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂ
·Ó¿ÏÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÌÂÈڛ˜. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘
‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÈ·
‰È·ÎÚÈÙ‹ ÔÌ¿‰· Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ
ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·ÙfïÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋
ÎÔÈÓfiÙËÙ· ηٿ ηÓfiÓ· Ó¤ˆÓ Û ËÏÈΛ· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Ó·Û›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜
www.asexuality.org. ∞Ù˘Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ ʤÚÂÙ·È Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ David Jay, Ô ÔÔ›Ô˜
·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚›ˆÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ.
∞π∆π∞
∏ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜
Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘
ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ Û˘ÓÂÒ˜ Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙfi˜
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ -·Ú¿ ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË- ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˜
ÙÔ ·ÚfiÓ ·›ı·ÓÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·›ÙÈ·
Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó.
°È· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
·ÓÒÚÈÌË ‹ ·Ó‡ı˘ÓË. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ÌÂ
ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÔÈ
ÔÚÌfiÓ˜, Ù· Ê˘ÏÂÙÈο ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Î.¿., Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· Û οı ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ë
·Ô‰Ô¯‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ˆ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ı· ‰È·ÌfiÚʈÓ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜
ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì Èı·Ó¿ ·ıÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÃÚ¤Ô˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ
¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ıÂÚ·›·˜.
¶·Ú¿ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ›ӷÈ
ÔÏÏ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ʇÛ˘ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜.
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ οÔÈ·
ÌÔÚÊ‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi
ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ù ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î·È ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ
Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜, fiˆ˜ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘
ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡, ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ˘fiÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· Î·È ¿ÏϘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈΤ˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂÚÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘
ÌÂȈ̤Ó˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ‹ Ì ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜. √È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·˘ÙÔ› Ù‡ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Â›Ó·È
ÔÈΛÏ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹.
∏ Â›Ù¢ÍË ˘ÁÈÔ‡˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÌÈ· ¢·›ÛıËÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ‹‰Ë
·fi ÙË ‚ÚÂÊÈ΋ ËÏÈΛ· Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· fiÔ˘
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, fiˆ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔÚÁ‹˜ Î·È ·Á¿˘ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞ÓıÚˆÔÈ Ô˘
·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Û ʷÈÓÔÌÂÓÈο Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÌÂȈ̤ÓË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·È‰È΋ ‹ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ‡˜ Â¤ÏËÙÙ·Ó ÁÈ· οıÂ Ê˘ÛÈ΋
¢¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ™˘¯Ó¿ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋
ηÎÔÔ›ËÛË ‹ Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜, ›Ù ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÙÂÚÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋,
›Ù ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋, Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È ÔÚÌ‹˜.
√̈˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ηÎÔÔ›ËÛ˘ ‹ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÚˆÙÈ΋˜
ÂÈı˘Ì›·˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ·ÚfiÙÈ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì Êfi‚Ô ‹ „˘¯ÈÎfi fiÓÔ Î·È Â›Ó·È
·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ÂÒ‰˘Ó˜ ·˘Ù¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ‰È¿ ‚›Ô˘ ÙË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘.
∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù·
·Ó‰ÚÔÁfiÓ· fiˆ˜ Ë ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÙfïÓ.
º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ÂÓÒ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ
ÔÚÌÔÓÒÓ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ
ÙÔÎÂÙfi. ∂‡ÏÔÁ· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ÛÙÔÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ‹ ¿ÏψÓ
Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÙˆÓ ·ÙfïÓ.
∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÌÂÚÈο ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ
·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ
ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈfiÙÈ
·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ·ÙfïÓ.
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÁÂÓÓËÙÈΤ˜ ÔÚÌfiÓ˜.
¶ÚÔÁÂÓÓËÙÈΤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¿ÙÔÌÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÌ‚Ú˘È΋˜
ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ˙ˆ‹ ÙÔ˘
·ÙfiÌÔ˘. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÚfiˆÚ·,
Èı·ÓfiÓ Ì·ÚÙ˘Ú¿ fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔÓ -·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ·ÎfiÌË- ÙÚfiÔ Ì ÙË
‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ·˘ÙÒÓ. ¶ÚfiˆÚË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ
ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÌÔÓÒÓ ÛÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓ
ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï‹ÚÔ˘˜
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ËÛË.
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘
·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂÓfi˜
ÁÔÓȉ›Ô˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÎÚ·Ù› Ë Ù¿ÛË ÁÈ· ÂÚÌËÓ›·
οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ·˘Ù‹Ó ηÈ
Û˘¯Ó¿ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë
¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Î·È Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ó· Ô‰ËÁ› Û ·˘Ù‹Ó
ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÂÚÈο ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ Î·È Î¿ÔÈ· ›ӷÈ
Â͈ÛÙÚÂÊ‹, ‰ËÌÔÊÈÏ‹, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. £ÂˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ
ÂÛˆÛÙÚÂÊ›˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘
ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ˆ˜ ·›ÙÈÔ. ª›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó·
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÂÍȉ·Ó›Î¢ÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ ·˘Ù‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ
·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÂ
ÌÂȈ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.
√È ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û οı ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÈ·˜
·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‹ „˘¯È΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ˆ˜ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÔÚÌ‹˜.
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› ¿Á¯Ô˜ ‹ ÛÙÂÓfi¯ˆÚË „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË,
·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÓˆÌ·Ï›· Ù˘ ˘Á›·˜ Ì ·ıÔÏÔÁÈο ‹
„˘¯ÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. ∞ÏψÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜
‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡ ‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Â·Ê‹˜.
∂ÈϤÔÓ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓԯϛ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, Î·È Ë ÂÓfi¯ÏËÛË
·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ. ∂›Û˘ Û ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ
·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë
ÔÔ›· ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÈÒıËΠ‹ ·ÓÂÛÙ¿ÏË.
∏ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË, ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ -ÁÈ·
fiÛÔ˘˜ ÙË ‚ÈÒÓÔ˘Ó- Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· Î·È ‰ÂÓ
ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ ˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚfiÚÌËÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÔÙ¤ ‹ Û˘Ó¤‚Ë Û ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi Î·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∏ ‰È·ÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ –fiˆ˜ Ù·
›‰È· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È- ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ÔÈ
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ê›ÏˆÓ Î·È ·Á·Ë̤ӈÓ. √È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ÓÈÒıÔ˘Ó Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌfiÓÔ ‰ÈfiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ‰È· ‚›Ô˘ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·Ì›· ¤ÏÍË ÚÔ˜ ¿Ó‰Ú˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜.
∆ÂÏÈο, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÂÁÁÂÓ‹ ȉÈfiÙËÙ· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Î·È ·Ï¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ
Û˘Ì‚Â› ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ·ıÔÏÔÁÈ΋ ·ÈÙ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÛÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË
ʇÛË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ˘ÁÈ‹˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ·ÙÂÈ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ηٿÏÏËÏË ıÂÚ·›·.
¶√π∫π§∂™ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∂™
√È ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏ¿‚ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ηÈ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÌË ÂÚˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ
ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ¿Ó‰Ú˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο,
¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∏ ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó·
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, „˘¯·ÁˆÁ›· ηÈ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÂÚ›Ù˘Í˘. ™ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ
ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙfiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Á¿Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ÂΛÓË Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ Ù˘ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ.
∫¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÈηÓÔ› ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Î·È ÂÚÂıÈÛÌfi, ηÈ
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È¤ÁÂÚÛ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ó·Ó›˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ ¿ÓıÚˆÔ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ
·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·È fiÙ·Ó Û˘Ì‚Â› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚˆÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ Ó·
·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÓÈÒıÔ˘Ó ¿‚ÔÏ· Î·È ·Ì‹¯·Ó· ÁÈ· ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË!
∞fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÚԤ΢„ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÔÌ¿‰· ∞ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÙÔÌ·
Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂÚˆÙÈÛÌfi Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. ∏
ÔÌ¿‰· µ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ÛÙȘ
Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÔÚÌ‹˜. ∏ ÔÌ¿‰· °
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÂÚˆÙÈÛÌfi. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË
fï˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Û·Ê‹˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ‹ ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ Û η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ‹ Ù¤ÏÔ˜ ‹ fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÔÌ¿‰· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.
∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ϤÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘
ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ‰ÈfiÙÈ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
ˆÛÙfiÛÔ ·ˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi οı ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÛÂÍ Î·È ÔÙ¤
‰ÂÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ
fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ‹ ·ÎfiÌË Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ
ÂÏÏÈ‹ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·È ·fi
ÚÔÌ·ÓÙÈο ·ÁÁ›ÁÌ·Ù· Î·È ¯¿‰È· Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋
·ÚfiÚÌËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ‹ Ó· ÂÈı˘Ì› Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜.
√È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Ï·ÙˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜-ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜ ‹ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜-
ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜ ‹ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜-·ÌÊÈÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó·
Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ï‹Úˆ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÁfiÓÔ˘˜, ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı·
ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙËÓ Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡.
∏ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙȘ
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÔÈΛϘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÛÙË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë ¿ÓÙˆ˜
·ÓÙ›ÏË„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Ê˘ÛÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ·ÏÏ¿ ÁÈ· οÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÂÁΤʷÏfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË
‰È¤ÁÂÚÛË Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ú¿Í˘.
∂ÈϤÔÓ ÌÂÚÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê‡ÏÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, Èı·ÓfiÓ
ÏfiÁˆ ·Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ʇÏÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ‚·ÛÈο ‚ÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·,
Ì ÙÔ „˘¯ÈÎfi ʇÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ï‹ıÔ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.
¶¿ÓÙˆ˜, ÂÓÒ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢Ú›·, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
·ÎÚ·›Â˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ fiˆ˜ Ë ÎÙËÓÔ‚·Û›· ‹ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Û ÂÚˆÙÈο ÊÂÙ›¯.
∏ ∂ƒ∂À¡∞
™ÙË ‰È·Ì¿¯Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ˆ˜ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË ·‰˘Ó·Ù› Ó·
··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˘ ¤Ú¢ӷ˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ
ÚfiÙÈÓÔ˜ οı ۯÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙË ÌÂȈ̤ÓË ‹ ÂÏÏÈ‹ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ˆ˜
·ıÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û χÛË, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·
ÛÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‹ ·Ó‡·ÚÎÙË. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜
ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹,
¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ÛÙ¿ÛË Î·È ·˘ıfiÚÌËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë Û‡Á¯ÚÔÓË
ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÁÓÔÔ‡Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ.
√È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ›Ûˆ˜ ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È. ∏
·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·ÈÓÔÊ·Ó‹˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÔÈΛÏÏÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ
·ÓıÚÒÈÓÔ ÏËı˘ÛÌfi Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔڇʈۋ Ù˘. ™ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, οÔÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ ı· ÂÎÚÔÛˆ› ÙË ÌˉÂÓÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÔÌ¿‰· ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›.
√È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÂȉÒÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ·ÚfiÙÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û ·ÚÈıÌfi,
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈ·.
ªÂϤÙ˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·ÚÔ˘Ú·›ˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘
1980, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 12% ‰ÂÓ
ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ıËÏ˘Î¿ ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∏
ÂÈıÂÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ¿ÙÔÌ· ·ÚÔ˘Ú·›ˆÓ fiÙ·Ó
Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÎÏÔ˘‚È¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ Ô˘ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó
ÁÈ· Ù· ıËÏ˘Î¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Èı·Ófi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ·ÚÛÂÓÈο ¿ÙÔÌ·.
∆Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÔÌ¿‰· ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Oregon
ÛÙȘ ∏¶∞ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÏÂÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ, ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ·˘Ù¤˜, Ó·ڿ ·ÏÏ¿ ÒÚÈÌ· ÁÈ·
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·ÚÛÂÓÈο ÎÚÈ¿ÚÈ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ıËÏ˘Î¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË
Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. √ˆ˜ ‹Ù·Ó
·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚÈ·ÚÈÒÓ ˙¢Á¿ÚˆÛ Ì ÙȘ ÚÔ‚·Ù›Ó˜. øÛÙfiÛÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›
ÙÔ 10% ÙˆÓ ÎÚÈ·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ηӤӷ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔ˜ Ù· ıËÏ˘Î¿ ¿ÙÔÌ· Î·È ‰ÂÓ ˙¢Á¿ÚˆÛ Ì ·˘Ù¿.
∆· ·‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÎÚÈ¿ÚÈ· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÎÔÈÓfi ¯ÒÚÔ
Ì ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·ÚÛÂÓÈο ‹ ıËÏ˘Î¿ ¿ÙÔÌ·.
ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ –ÔÛÔÛÙfi 5-7% ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÌÂϤÙË ÏËı˘ÛÌÔ‡- ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ·ÚÛÂÓÈο
¿ÙÔÌ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Ó¿ÏÔÁË ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÌÂ
Ù· ÔÔ›· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ˙¢Á·ÚÒÛÔ˘Ó. ∆Ô ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÚÈ·ÚÈÒÓ, 2-
3% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Û˘ÌÂÚÈʤÚıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÂÏÈο ηӤӷ
ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ·ÚÛÂÓÈο ‹ ıËÏ˘Î¿ ¿ÙÔÌ·. ∏ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ÂÓ
ÙÚÔÔÔ›ËÛ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ηıÒ˜ Ù· ›‰È· ÎÚÈ¿ÚÈ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ˙ÒˆÓ, fiˆ˜ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ
ÎÚÈ¿ÚÈ·, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÚÌÔÓÈÎÒÓ, ·Ó·ÙÔÌÈÎÒÓ
‹ ¿ÏÏˆÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ.
∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÈ· ÌÂϤÙË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ ˆ˜ gerbils, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·ÚÛÂÓÈο ¿ÙÔÌ· Ù·
ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ÂÌ‚Ú˘È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ıËÏ˘ÎÒÓ ÂÌ‚Ú‡ˆÓ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·Ì›·
‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ·ÚÛÂÓÈο ·˘Ù¿ Û˘¯Ó¿ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿
Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó Ù· ıËÏ˘Î¿ ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰··ÓÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÌÂ
·˘Ù¿ ÛÙË ÊˆÏÈ¿. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Èı·ÓfiÓ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ó·
ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÔÓȉ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔȯ›Ô
·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘
˘Ô‰ÈÏ¿ÛÈ· ÂΛӢ ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ˆ˜ ¤Ì‚Ú˘· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ.
∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘ ÙˆÓ ·ÚÔ˘Ú·›ˆÓ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÂΛӢ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ. ∏
ıÂÚ·›· Ì Â͈ÁÂÓ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡˜ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ ÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ fiÙÈ Ë
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ˘ÔÁÔÓ·‰ÈÛÌfi, ÙË ¯·ÌËÏ‹ ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘. √̈˜ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛ›· ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Ú·›ˆÓ, ÔfiÙ ·ÚÔ˘Ú·›ÔÈ Ì ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋ Î·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÂΛӷ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈψÓ
·ÚÛÂÓÈÎÒÓ. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÈ΋ ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÈÛıËÛ›·
ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
Èı·ÓfiÓ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÔÚÌ‹ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛË Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ Î·È
ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ηıÒ˜ Ë Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ôı·Ï¿ÌÔ˘ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ
ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Û ÂΛÓË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙÂȯ›ÚËÌ·
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì „˘¯ÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË
Û ÌÈ· Û¯¤ÛË, Ë ·Û˘Ó›‰ËÙË ‹ ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Î.¿. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi
ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fï˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Î·È ÂÈÛÊ·Ï‹ ÛÙÔȯ›· ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÈfiÙÈ Ë fiÔÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÂȉÒÓ ÙfiÛÔ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ Úfi‚·ÙÔ ‹ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÚˆÎÙÈÎÒÓ, ·ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ·
·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚÔÛÔ¯‹. Àfi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë
ηٷÓfiËÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÏÈο Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ
ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∞ÓıÚˆÔÈ
Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È fiÛÔÈ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›
·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜.
ª›· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi
Â›Ó·È ÌÈ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙÔ 1994 ÛÙȘ ∏¶∞ ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ˘ ηÈ
·ÔηχÙÂÈ ÌÂÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·. ™ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 3.500 ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ôϛ٘
‰È·ÊfiÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË
·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÔÛÔÛÙfi ›ÛÔ Ì 13% ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô 40% ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ¤ÓȈı·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ
ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙÔ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ 2% ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ·ÙfïÓ
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.
∞fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ·Ó‡·ÚÎÙË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁfi ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹. ∞fi ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË µÚÂÙ·Ó›· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1994 Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 18.000 ¿ÓıÚˆÔÈ,
Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ
·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·Ì›· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ¤ÏÍË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ıˆÚ›ٷÈ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 3% Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÏÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ʇÏÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi
ÌÈÎÚfi ۈ̷ÙÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜, ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·fi
ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÌÌËÓÔÚÚ˘Û›·˜. ∆· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ·˘ÍË̤ÓË ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÂ
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÚËÛΛ· ÂÓÒ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ηÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. √È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ù˘
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ›Ûˆ˜ Ì οÔÈÔ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ‹ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó
ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ηıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘
ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ·ÚfiÚÌËÛ˘.
¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢Ó˜ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ
Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·Ú¿ Û ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ, Û˘ÓÂÒ˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÈÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ·. ∆Ô
ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÚ¿ÊËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ˆ˜ ̤ÙÚÔ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ Û ·˘Ù‹Ó ηı’ ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ÛÂ
οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â
¯ÒÚ· ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 41 ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ·, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹
·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηıÒ˜ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ ÌÂ
¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο.
∞¶√¢√Ã∏ ∞¶√ ∆∏¡ ∫√π¡ø¡π∞
™Â ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ı¤Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Â¤ÙÚÂ·Ó Û ¿ÙÔÌ· Ì ϷÓı¿ÓÔ˘Û· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
··Ú·Ù‹ÚËÙ·. ™ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ·˘Ù¤˜, Ô Á¿ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÚÈÓ fiÛÔ Î·È
ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ Ë ·Ô¯‹ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ‹Ù·Ó ·ÚÂÙ‹, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ù· ˙¢Á¿ÚÈ·
ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÔÁfiÓˆÓ. √È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ¤ˆ˜ ÙÔÓ 20fi
·ÈÒÓ·, ÔfiÙÂ Î·È Û˘Ó¤‚Ë Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ 1960-70. ∂ÎÙÔÙÂ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹
‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·fi Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘
ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÚfiÙ˘· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ·ÁˆÓ›· Û‡‰Ô˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÓÒ Ë
·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™Â
·˘Ù‹ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‰˘ÛÈÛÙ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó
·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÓıÚÒÈÓË
ȉÈfiÙËÙ·. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ϤÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ
Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹, ‰ÂÓ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi οÔÈ· ·ÓˆÌ·Ï›· Î·È ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·fi ·˘Ù‹Ó.
∏ ‡·ÚÍË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ ηÈ
ÙˆÓ ıÂÚ·¢ÙÒÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÚÈÎÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹
Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. ∏
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙË ‰È·ÓfiËÛË Î·È ÙÔÓ „˘¯ÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÂÈʤÚÂÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÁÈ·
ÂÌÏÔ΋ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÚ›Ù˘ÍË. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ›
‰È¤ÁÓˆÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ ÛÂÍ
ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÏÂÍ·Ó ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
™˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ›Ûˆ ·fi ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ „˘¯ÔÏÔÁÈο, ·Ó·ÙÔÌÈο ‹ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó.
∞ÚÎÂÙ¤˜ ıÚËÛΛ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹ ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ηıÒ˜ ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Ù· ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ¿ÙÔÌ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›·
ÙˆÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÚÔ¿ÁÂÈ ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË Î·È
ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·,
Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¤ÏÍË ·fi ηӤӷ ʇÏÔ Û Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fiÙÈ Û ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
ÔÌ¿‰Â˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Èı·ÓfiÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË ·ÏÏ¿
¤¯Ô˘Ó ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘
·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·Ú·‰Â¯ıÔ‡Ó fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ‰È¤ÁÂÚÛË. ™Â οÔȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ϷÓı¿ÓÔ˘Û· ‹ ·Ó‡·ÚÎÙË
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ıÚËÛΛ·˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· ηÈ
·Ô¯‹. ∏ ȉ¤· fï˜ Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ¤ÌÊ˘ÙË Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÓıÚÒÈÓË
ȉÈfiÙËÙ· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÎÚÈÙÈ΋ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË
¿Ô„Ë Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜, Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ Î·È Ë ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
¤¯Ô˘Ó ¤ÌÊ˘ÙË ÚԤϢÛË ‰ÈfiÙÈ Ô £Âfi˜ ¤Ï·Û ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔÁfiÓˆÓ.
¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜, ÔÈ
·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙ· ·ÁÎfiÛÌÈ·
̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘
ÂΛÓÔ˘ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë
ηÏÏÈÂÚÁËı› Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÌÈ· ı¤ÛË Î·È Ë ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿ÙÔÌ· ÌÔÓ·¯Èο Î·È ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈο
οÔÙ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏ› Û¯‹Ì· Ô͇̈ÚÔ.
∏ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤·
ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó Ë ¤Ú¢ӷ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·
·ÔÙÂÏ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ‹ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ·˘Ù‹
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚfiÚÌËÛË. ∞fi ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÎÔÈ¿˜, ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ·ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ
·ÙfiÌˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÓÒ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·fi ·˘Ù¤˜ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·›¯·Ó
·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ˙ˆ‹. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ¤Ú¢ӷ Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘
ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔχÏÔÎË ·fi fiÛÔ Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· ›¯Â ÂÎÙÈÌËı›.
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
(1) Sylvia Pagan Westphal: GLAD TO BE A, New Scientist, October 2004.
(2) http://www.asexuality.org/home/index.php?option=com_content&task
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Asexuality
(4) http://dir.salon.com/story/mwt/feature/2005/05/26/asexual/index_np.html
(5) http://www.sexsmart.com/solvingproblems.htm
(6) http://www.guardian.co.uk/life/science/story/0,12996,1326893,00.html
(7) http://www.slweekly.com/editorial/2004/feat_2004-09-16.cfm
(8) http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_3_41

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->