నమసత !

ఈ రజ నుంచ కరమం తపపకండ కంపయటర న మరంత నరుపగ వడ దనునంచ
మరనన ఉపయగలు రబటటడం ఎలగ తలుసుకందం.
ఇందుల మక పఠం చపపడంత బటు హంవరుకలూ ఉంటయ. కరమం తపపకండ
హం వరుకలు చస చూపసత పఠలు చురుగగ సగ అనతకలంలన కంపయటర
పరవణులతరు. నరుచకన పరత వరు తమ తమ హంవరుకలన నక ఈ మయల
రూపణ పంపడం దవర ఈ మయల రయడం, ఎటచమంటస్ పంపడం వంట వషయలల
పటుట సచందవచుచ.
ముందుగ ఈరోోజోు పఠం
కంపయటర పరచయం
మనం ఎవరనైన కలస పరచయం చసుకనపపడ వళళ వళళ వవరలు అడగ
తలుసుకంటం, అలగ మనవవరలూ చపప పరచయం చసుకంటం. కబటట
కంపయటర న కడ మనం పరచయం చసుకడం దనకనన లటుపటూల అవ
తలుసకడం చసత దనన ఉపయగంచ ఎలంట పనులు చయగలం తదతర వవరలూ
తలుసతయ మనక.
కంపయటర క ఉనన వవరలన “కంఫగరషన” అంటరు. మన కంపయటర ఏ కంఫగరషన
అన ఎవరైన అడగత మనం తడముకకండ చపపగలగల. కంపయటర
వడకందరులుగ యజమనులుగ అద మన కనస బధయత.
కంపయటర మన సవకడ కబటట మన ఉపదఘతలత పన లదు దనక. మరైత మనం
కపయటర కంఫగరషన చూడడం ఎల ?
కంఫగరషనల ఎనన ఉనన మనక ముఖయమైనవ రండ
ఒకట - రయం రండ - హరడ్ డసక్ కపసట.
రయం ఎంత ఉంట కంపయటర అంత తవరగ పనులు చయగలుగుతుంద. హరడ్ డసక్
కపసట ఎంత ఉంట అంత సటరజ ఉననటుట,
అనన ఫైలస్ మనం దచుకగలం.
ఇక మగత వవరలు
బట పరససర - ఇద మనం ఏదన ్ో్
ోానసఫట్ వర డనలడ చసపపడ ఉపకరసుతంద.
అవసరమచచనపపడ దనన మరంత లతుగ చూదదం
ఆపరటంగ ససటం - ఈ ఆపరటంగ ససటం ఉండబటట మనం కంపయటర వడగలుగుతుననం
మనం పరమయంచన ఏ పనులైన కంపయటర చయగలగడనక కవలసన పరఙఞనం
దనక ఈ ఆపరటంగ ససటం ఇనసటల చయడం దవర లభసుతంద.
ఈ రజకవ చలు

ఈరోోజోు హం వరుకలు 1. మ కంపయటర కంఫగరషన న చూస నక ఈ మయల రూపణ తలయబరచగలరు మరు చూడలసన వధనం ఈ కంద వధంగ ఉంటుంద .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.