"හතර

"

ේකනදය පාළ වම යනන පළබදව ජනසමාජය තල මලබැස ඇත වවධාකාර ව
මතමනානදර අනව ේබාේහාෝ ේදනා තල ඇතේත එවැන ජනම ේකනද පහටනනන පළබද

.

සෘණාතමක අගය කරමක හතර ේකනදය හසවවන ගහ ජවතයට වඩා පැවද ජවතයට සදස යැය
පබල මතයක මල බැස ඇත නසා තමනේග දරේවකේග ජනම ේකනදේය එවැන පහටමක ඇත බව

.

දැනගත වට ේබාේහාෝ ේදමාපයන කලබලේව වරතමාන තරඟකාර ජනසමාජ රටාව අනව ේබාේහාෝ
ේදමාපය වැඩහටයන කැමත තමනේග දරවන ේහාදන ඉේගන ේගන ඉහළ රකයා තනතර ලබමන

.

වවාහ ව දර මලලන ලැබ සේඛාෝපේබාෝග දව ේපවතක ගත කරන දැකමය ඒ නසාම එවැන ේයාෝග තම

.

දරවනේග ජනම ේකනදවල සටහන ව තබම පවා ඔවනට හසරදයක හතර ේකනදය හස ව පමනන

.

එය මහණ ේයාෝගයක ේහාෝ ේලෞකක දවයට බාධා ේයාෝගයක වනේන නැත ේමහද සමපරණ ජනම

.

ේකනදයම සලකා බලමන ඔහේග ඉදරය වමසා බැලය යතය එේස ේනාමැතව හතර ේකනදය හසව

"

පමණන දරේවකේග ේකනදය ේදස බලා ේමම දරවාට ශමණ ේයාෝගයක ඇත

.

"

යනේවන පැවසම

ජේ්ාතෂ්ාණකලව වැරද අරථ කථනයකමය ේමම ලපේයන ඉදරපත කරමට අදහස කේල එවැන ගහ
පහටම ඇත ේකනද හදනා ගැනම හා ජනම ේකනදේය ේවනත සයම ගහ පහටම ේදස බලමන එම
ේයාෝගවල ඵල වපාක ඉසමත වම ේනාවම පළබදව අදහසක ලබා ගැනමට ජේ්ාතෂ දැනම පමාණයක
පාඨකයනට ලබා දමය

.

පථමේයනම හතර ේකනදය හස වම ේකනදයක සටහන වන අයර ේකේසදැය වටහා ගනම

( ), (

), (
), , (
), ( ), (
)
,රාහ ේකත ේලස පධාන ගහයන 9 ේදේනක භාවතා ේව.මට අමතරව යේරනස,නැපචන,පලේටාෝ
ගහයනද ජේ්ාතෂේයද ඒ ඒ අවසථානකලව ේයාදා ගන.
ජනම ේකනදයක සථාන පළබදව මලක වශේයන දැන සටය යත හැදනවම කපයක පහත ඇත.
ජේ්ාතෂේයදරව ඉර සද චනද කජ අඟහර බධ ගර බහසපත ශක සකර ශන ේසනසර

.රකයා ේවනස වම.අදහස බලාේපාේරාතත.පලේටාෝ හැර අනත ගහයන නවේදනා ) කසද ගහයක තැනපත ව නැතනම එම ේකනදය හතර ේකනදය හස (පාළ )ේකනදයක ේලස සාධාරණ ේලස හැදනවය හැක . යේරනස.එඩතර බව.සතම පැතම.7.සථාන මාර..සථානය.. * දසවැනන 10 රකයාව... හැදනවමක පමණ ේම කරණ අනව සලකා බලන වට පැරනේනාෝ ේකනදසථාන වල ගහයන ේනාමැත ජනම ේකනද .ඉඩකඩම..නැපචන ..) * ලගනය 1 .4. හමයන ගහ ජවතයට වඩා පැවද ජවතයට සදස යැය නරේදශ කරමක ේකාට ඇත නමත ේමහද ේකනදසථානවලට වැේටන ගහයනේග දෘෂට හා ේකනදසථානවලට ආසනනව පහට ගහයනේග .ේපේලාේවන ලැේබන වසත වගාවන.පවල.* 1..වවාහ සහකර. ජනම ේකනදයක ජනම ේකනදයක ේකනදසථාන හතේරන මලකව නරපනය ේකරන වද්ාමාන වන ේදවල සරලව ( සලකා බැල වට පහත පරද දැකවය හැක ේමය පාඨකයාේග සරල අවේබාෝධය පණස දැකව .නැපචන..පයාේග කටයත ඉදරයට ේගනයාම...සටන වැදමට ේයාම වම.10 යන සථාන වල (ේකනදසථානවල ) ඉහත දැකව පධාන ගහයන 9 ේදනාේගන (යේරනස ..පලේටාෝගහයන පමනක ේකනදසථානවල තැනපත ව පමනන එය හතර ේකනදය හස ේනාවන ේකනදක ේලස සැලකය ේනාහැක..සහකාරය. * හතරවැනන 4 ේග ේදාර .වවාහේයන පස ජවතය. * හතවැනන -7 වවාහය..

උදාහරණයකට හතර ේකනදය හස ව කන්ා ලගන හමයකේග ( ) ( 11 ) ( වැනේන කටකේය ) ගර බහසපත ගහයාද තන වැනේන කජ අඟහර ද සටන වට ගර උචච බලේයන යතව හත වැනනට දෘෂථ වන අතර ේකත බල අගහරේග දෘෂථය දස වැනනට වැේට ේමවට ේකනද හමයාේග ( හතවැනනට වවාහසථානයට ( වැනනට රකයාසථානයට ) ) හත අධපතයාම ව ේසෞම් ගර දෘෂථයත දස ේකත කජ දෘෂථයත වැටම නසා ේකනද හමයාේග වවාහය රකයාව . ( හතර ේකනදය හසව ේකනදවල ේකනදසථාන වලට ඉතා ආසනනව පධාන ගහයක ේහාෝ කප ) ේදේනක සටන වට එහ අේපකත පතඵල ේවනසවන බවට මතයක ඇත * "එකශැතධර ේයාෝගය ".අධ්ාපන වැන ඉහළ රකයාවලත සපර තනතර(වේශෂඥ ෛවද්.වධායක. *ෛවද්. මේහසතාත. . මන බහසපත ගහයාට තමන සටන රාශේය සට පහ.නතඥ. යහපත ේලස සදවය යත බවට ජේ්ාතෂ අනාවැක පලකළ හැකය එවැන අයට හතර ේකනදය හසවවත මහණ ේයාෝග භංගව ඇත * .10) දෘෂථ වැටය හැකේක ගර(බහසපත). රාහ යන ගහයනට පමණ.7. හතර ේකනද හසව අයේග ේකනදවල දකනට හැක සදධානතමය හා පාේයාෝගක ලකණ ේමනම ඉහත දැකව ගහ දෘෂථ ආදය අනව ඇතවන හා ඇතවය හැක බලපෑම පළබද සමපඩ් වසතරයක පහත ේපළ ගසවා ඇත .."වාප ේකනදය හස වම අනවාරේයන සදවන නසා එවැන බලවත ේයාෝග ගැනද සලකා බැලය යතය ේයාෝගය " වැන මධ් සභඵල ේයාෝග පහටන වටද අනවාරේයන හතර ේකනදසථාන හස ේව ."සංහාසන ේයාෝගය " . ශන(ේසනසර).හතර ේකනදසථාන හස ේකනදයක දට වට එම ේකනදවල ේකනදසථාන වලට ඉහත සදහන ගහයනේග ගහ දෘෂථ වැේටන ආකාරය ේසායා .ේමම තතතවය ේවනස වනේන ඉතාම කලාතරකන. බැලය යතය එම ගහ දෘෂථ වැටම හා වැේටන ේකනදසථානය අනව ේකනද හමයාේග ජවතේය වේශෂ තතතව තරණයේව .නවය සථාන ේපේනන නසා හතර ේකනදය හස ේකනද හමයනේග ේකනදසථානයකට බහසපත දෘෂථය අනවාරේයන වැේට. පහටම වේශෂේයන සලකා බැලය යතය එම ගහ දෘෂථ හා ගහ පහටම අනව හතර ේකනද හසව පහට අයේග ජවන තතතව උඩ යටකර වන අවසථා ඇත . වැන ඉතා සභ ේයාෝගයන පහට අයේගද හතර . * හතර ේකනදය හස ගැහැණ අයට වඩා පරම අයට ශමන ේයාෝගය ඉසමත වන අවසථා වැඩය.ඉංජේනර. * ගහ දෘෂථ වැටේම පළගත සදධානතයන අනව බැල වට (ගහ දෘෂථ වැටම ගැන ේමතනන බලනන)හතර ේකනදය හසව ේකනදයක ේකනදසථානයකට(1.කජ(අඟහර).4. *හතර ේකනදය හස අය ඉේගනේමහ සවභාවේයනම දකේයාෝ ේවත.මහාචාරය) දරනනන ේබාේහාමයකේග හතර ේකනද හස බවට පාේයාෝගක සාක ලැබ ඇත.

කරමක ශාසනයට පජා කරමක සද කරනේන ඔහටගහ ජවතයක හම කරදේම අභලාෂේයන ේමම කයාව පළබද වද්ාතමක ේහාෝ ේවනත ශාසතය වවරණයක ඉදරපත කරමට ේලඛකයාට .අතතේයද හතර ේකනදය හස ව පරම දරවක පවලක උපන වට ේදමාපයන ඔහව මහණ කරමට අකැමැත ව වට ේදාෝෂ හරණ පළේවතක ේලස දරවාව කඩා කාලේය පනසලට බාර ( ) . . ේනාහැකය එවැන පළේවතක අතතේය තබ බව පමනක දකවම .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful