Red is the color of fire and blood, so it is associated with energy, war, danger, strength, power

,
determination as well as passion, desire, and love.
Red and danger are the signs of fear. So the words thus were invented. Compare:

uru n. 1. Fear; அ ச . உ

உ ¹- த

(ெதா . ெசா . 302). 2. Leech; அ ைட. (பி .)

uru- v. intr. 1. To get angry, to be provoked; to exhibit signs of anger; ெப

சின ெகா

கா

த . ஒ பக ெல லா

ெத

. 39, 23). 2. To burn, smart; அழ

றி ( றநா. 25, 10). 3. To become ripe, mature;

16, 217).--tr. 1. To be angry with; ேகாபி த . ஒ
bear likeness to, resemble; ஒ த . நி

uru -> ः ruḥ Fear, alarm.

uru -> உ

திர

தி த . ப

வா டாைன

ைவ. (த

ைட

ெத

விைன

த . ஆக

ெத

(சில .

( . ெவ. 3, 2). 2. To

வின ைக (பாிபா. 3, 32).

uruttiram n. 1. Fury, violent anger, rage; ெப

wrath or fury; ெவ ளி
(ேச

(க

. 69.) 3. Rudra Sukta உ

ேகாப . 2. (Poet.) Sentiment of

திர

த .ந

சீ

திர ைத

. இராமநா. 47).

திரகணிைக uruttira-kaṇikai n. Dancing girl of a Šiva temple; சிவ

திரகணிைகய கவாி ச (பரத. ஒழிபி. 29, உைர).

திரக

திரகண ைத ேச

ேகாயி றாசி.

னிய uruttira-kaṉṉiyar n. Damsels who are among Šiva's attendants;
த மகளி . சாமைர

திரக

னிய ாிர ட (கா சி

. சா

தாசய .

36).

திர

திர மி uruttira-pūmi n. Burning ground, where Šiva is said to dance; மயான .
uruttiram-> உ

q.v.; ஏகாதச
ெச தீ ப

திர
ணவ

திர

ெளா வ
றன

uruttiraṉ n. 1. Šiva; சிவ

. (திவா.) 3. Agni; அ கினிேதவ

மாமா

திரா க

நாம

...
. (க த .

uruttirākkam n. 1. Rudrākṣa and used in rosaries by Šaivas, so called because

வி மியவணி (தி வாைன .ேகா ெச

திரென

. (க த . ததீசி . 45.)

these beads represent the eyes of Šiva; உ
மரவைக(.அ .

.உ

(க த . ததீசி . 45). 4. Attendant of Šiva; சிவகண ேதா

ததீசி . 45.) 5. Son of Šiva; சிவ மார

. (திவா.) 2. Ruttiraṉ, one of ēkātaca- ruttirar,

தி ரா கமர தி

மணி .உ

திரா க

.49). 2. Rudrākṣa tree, 1. tr., Elœocarpus ganitrus;

).

திராணி uruttirāṇi n. 1. Rudrānī, Energy of Rudra, one of catta- mātar, q.v.;

ச தமாதாிெலா

தி. 2. உ

திைர.

திச வாணி சர ேசாதி

திராணி (

ம . தி

க .

22).

திர

திைர uruttirai n.. Pārvatī, consort of Rudra; உைம. (பி .)
uruttiraṉ ->

ः rudraḥ 1 N. of a group of gods, eleven in number, supposed to be inferior

mani- festations of Śiva or Śaṁkara, who is said to be the head of the group; -2 N. of Śiva. -3 Fire. -4 The
number 'eleven'. -5 (pl.) ाणs and इि यs; Mb.12.316.5 (com.). -6 N. for the hymns addressed to Rudra.
rudra a. 1 Dreadful, terrific frightful, formidable. -2 Great, large. -3 Driving away evil. -4
Praiseworthy.
உ ¹ uru->. உ

urum n. [T. urumu.] 1. Thunder; இ . உ

alarm; அ ச . (ெதா . ெசா . 365.)

ற பா பி

(சீவக. 27). 2. Fear, dread,

திர

uruttiram-> உதிர

udiram n. Blood; இர த . உதிர

The meaning of red for the word உதிர
உதிர க

உறவறி

(சீவக. 1910, உைர).

has become obsolete in Tamil now.

, s. Stoppage of he morrhage, இர த க

. 2. Suppression of lochia,

படாைம.
உதிர கல
உதிர

, s. Near relation ship, consanguinity.
க, inf. To drink blood--as ferocious demons.

உதிர ைல, s. Clots of blood formed in the uterus, இர த ைல.
உதிர
உதிரநர

, s. The sensation felt on seeing a near relation ill-treated. இர த

.

, s. Veins, blood-ves sels.

உதிரபாச , s. Consanguinity, இர த ற .
உதிரெர ைட, s. The Lochia. (Anat.) (Rott.)
உதிரவிாிய

, s. The blood viper. விாிய

.

உதிரேவ ைக, s. A species of tree, the sap of which resembles blood and which taken produces
stupor. It is said to cure diseases of the chest, ஓ மர , Atropa mandagora.

உதிர

udiram-> உதிர

udiraṉ, s. The planet Mars, ெச

வா .

உதிர

udiram-> உதிாி² udiri n. Red banana, being reddish. ெச வாைழ.

உதிர

udiram-> िधरम् rudhiram 1 Blood. -2 Saffron.

िधरम् rudhiram 1 Blood. -2 Saffron.
िधरः rudhiraḥ 1 The red colour. -2 The planet Mars; -3 A kind of precious stone.
िधर rudhira a. Red, red-coloured.
Similar to Tamil, Sanskrit retained the primary Tamil meaning of blood while borrowing िधरम् rudhiram
from உதிர

udiram. The meaning of red is secondary meaning expanded. In the following cases, it has

the meaning of blood only.
िधरम् rudhiram in Composition -अ धः N. of a hell. -अशनः 'a bloodblood-eater', a demon, an evil spirit. -आ यः a
kind of precious stone (blood stone). -आननम् one of the five retrograding motions of Mars. -आमयः
hemorrhage, piles. -उ ा रन् a. 1 emitting blood. -2 N. of a संव सर.
सर. -पाियन् m. a demon. - लािवत a. soaked in
blood. -लालस a. sanguinary. -लेपः a. spot of blood. -सार a. sanguine.
For the word िधरम् rudhiram, Sanskrit pundits have cited [ ध्- करच् Uṇ.1.5] as the root and etymology.
However the actual and inappropriate meaning of ध् is as following
ध् rudh ध् I. 7 U. ( णि ,

,े रोध,

धे, अ धत्-अरौ सीत्-अ

, रो यित-ते, रो धुम्,

obstruct, stop, arrest, check, oppose, hinder; impede, prevent; इदं णि
ालोके नर- पितपथे Me.39; ाणापानगती
आशाब धः कु सुम- सदृशं ायशो

; desid.

सित-ते) 1 To

मां प म तः कू िजतष पदम् V.4.21;

वा Bg.4.29. -2 To hold up, preserve, sustain (from falling);

गनानां स ःपाित णिय दयं िव योगे णि

Me 1. -3 (a) To shut up, lock or block

up, close up, shut or close; (with loc., but sometimes with two acc.); Bk.6.35; जं णि
surround, fence or hem in. -4 To bind, confine;

गाम् Sk. (b) To

ालं बालमृणालत तुिभरसौ रो धुं समु ृ भते Bh.2.6. -5 To

besiege, invest, blockade;

ध तु वारणघटा नगरं मदीयाः Mu.4.17; अ णद् यवनः साके तं or मा यिमकान् Mbh.;

Bk.14.29. -6 To hide, cover, obscure, conceal. -7 To oppress, torment, afflict excessively. -Caus. 1 To
cause to stop, detain, impede, obstruct. -2 To fetter, confine, chain. -3 To oppress, torment, harass. -II. 1
P. (रोधित) To grow, germinate.

திர

uruttiram->

Red colour; சிவ
Brain;

பா

.

திர
தி

kuruttiram->

கி

தி kurudi n. 1.. [M. kuruti.] Blood; இர த . (திவா.) 2.

ைறைய (சீவக. 926). 3. Mars; ெச வா . (திவா.) 4. cf.

.

ைள. (W.)

uru -> உ

பர

urumbaram n.1. Asafoetida, s. sh., Ferula alliacea; ெப

) .W.) 3. Copper; ெச

காய . (W.) 2. Serpent;

. (W.)

Asafoetida,

uru -> (உ கித

3. Redness; சிவ
உேராகித

urugidam) -> உேராகித

urōgidam n. 1. Red carp; ெச கய . 2. Saffron;

ம .

.

urōgidam-> रोिहतम् rōhitam 1 Blood. -2 Saffron. -3 A straight rain-bow;

रोिहतः rōhitaḥ 1 Red colour. -2 A fox. -3 A kind of deer. -4 A red horse. -5 N. of Hariśchandra's
son. -6 A kind of fish;
रोिहत rōhita a. (रोिहता or -रोिहणी f.) Red, red-coloured;
உேராகித

urōgidam-> உேலாகித

tree. ச தன . (

ulōgidam n. 1. That which is red; சிவ த . (உாி. நி.) 2. Sandal-wood

. அ.) 3. A game at cards with heavy stakes;

தா டவைக. Cm.

உேலாகித

ulōgidaṉ , n. Mars, being reddish; ெச வா . (பி .)

உேலாகித

ulōgidam -> लोिहतम् lōhitam 1 Copper. -2 Blood; -3 Saffron. -4 Battle. -5 Red sanders. -6 A

kind of sandal; -7 An imperfect form of a rainbow. -8 A kind of agallochum.
लोिहतः lōhitaḥ 1 The red colour. -2 The planet Mars. -3 A serpent. -4 A kind of deer. -5 N. of the
river Brahmaputra. -6 A kind of rice. -7 A particular disease of the eyelids. -8 A kind of precious
stone. -ता N. of one of the seven tongues of fire.
लोिहत lōhita a. (-लोिहता or लोिहनी f.) 1 Red, red-coloured; -2 Copper, made of copper.
लोिहतकम् lōhitakam 1 Bell-metal. -2 Calx of brass.
लोिहतक lōhitaka a. (लोिहितका f.) Red.

लोिहितकः lōhitakaḥ 1 A ruby; -2 The planet Mars. -3 A kind of rice.
लोिहतित lōhitati Den. P. To become red, redden; so लोिहतायित.
लोिहितमन् lōhitiman m. Redness.
लोिह यः lōhityaḥ 1 A kind of rice. -2 N. of the river Brahmaputra;
The inappropriate citation of the root [

-इतन् र य लः Uṇ.3.95] for the words लोिहतम् lōhitam and रोिहतम्

rōhitam is as follows.
ruh 1 P. (रोहित, रोह, अ

त्, रो यित, रोढु म्,

ढ) 1 To grow, spring up, shoot forth, germinate; -2 To grow

up, be developed, increase. -3 To rise, mount upwards, ascend. -4 To grow over, heal up (as a wound);. 5 To reach to, attain. -Caus. (रोपयित-ते, रोहयित-ते) 1 To cause to grow, plant, put in the ground; -2 To raise
up, elevate. -3 To entrust, devolve upon, commit to the care of; -4 To fix upon, direct towards, cast at;
R.9.22. -5 To fix, fasten.

uru -> (உ சன

urusaṉam) -> உேராசன ¹ urōsaṉam n.. 1. Bezoar உேராசைன. (ைதலவ. ைதல.

91.) 2. Red-flowered silk-cotton.
(உ சன

ளில . (மைல.)

urusaṉam) -> உேராசனி¹ urōsaṉi n. 1. Red lotus. ெச தாமைர. (மைல.), 2. mustard க

உேராசைன². (மைல.)
(உ சன

urusaṉam) -> உேராசைன¹ urōsaṉai n. 1. Bezoar. ேகாேராசைன. உேராசைன நிற த

ெபா பாிேய (தி விைள. நாிபாி. 109). 2. Red water-lily; ெச க நீ . 3. (St.) Red lotus, ெச தாமைர,
Nymphaea rubra. Wils. p. 711.. 4. Mustard, க

.

Bezoar. Red mustard

Nymphaea rubra.

உேராசைன¹ urōsaṉai-> ேராசைன¹ rōsaṉai (vulgar Tamil) n. Cow's bezoar. ேகாேராசைன.
ேராசைன¹ rōsaṉai-> रोचना rōcanā 1 A handsome woman. -2 A kind of yellow pigment (= गोरोचना q. v.); -3
A red lotus-flower. -4 Dark Śālmali.
உேராசனி¹ urōsaṉi-> रोचनी rōcanī Red arsenic.

uru -> (உ

udu) -> உ

பர

udumbaram n. 1. Copper; ெச

அ தி. (பி .) 3. Red-flowered West-Indian pea-tree. ெச வக தி. (
Red leprosy; ெச
.கட

ெச

றா

. (பி .) 2. Red-wooded fig- tree.
. அ.) 4. Madar. எ

டேநா . 5. Threshold of a house; வாயி ப ஒ

றிய கபாட

.(

சா

. அ.). 5.
பர

.

(W.)

Threshold made of (udumbaram) tree)

பர

udumbaram->

பர

tumabram n. Country fig. அ தி¹. (அக. நி.)

பர

udumbaram-> பர ³ param n. Red-wooded fig. அ தி. (அக. நி.)

பர

udumbaram -> उडु बरम् udumbaram 1 The fruit of the उदु बर tree. -2 Copper. -3 A Karṣa, a

measure of two tolās. उडु बरः uḍumbaraḥ 1 N. of a tree; Ficus Glomearata (Mar. औदु बर). -2 The threshold of a house. -3
A eunuch. -4 A part of a sacrifice. -5 A kind of leprosy with copper spots (उडु बरम् also). -6 A kind
of worm said to be produced in the blood and to cause leprosy.
उदु बरः udumbaraḥ Threshold;
(உ

udu) -> उदु uduṣṭa a. Ved. Red.

Similarly the following words denoting red are formed from the root denoting fear/danger.

al-> அ

al-> அ

¹ aṭṭi n. 1. Red sanders. ெச ச தன

(.அ .

) .2. Sandal. ச தன (.அ .

attu s. A woman's girdle or waist-ornament. அைர ப

Accuracy, correctness, straightness, ெச ைவ. (p.)

attu -> அ

attuvam-> அ

attuvam s. Redness, சிவ

.

attumam n. Galangal. அர ைத. (

.அ.)

).

ைக. 2. Red ness, சிவ

. 3.

Red colour Galangal

attumam-> ஆ

āttumam n. Galangal. அர ைத. (

. அ.)

āttumam-> ஆ ம

ādumam n. Galangal; அர ைத.ப ) .

(.

attumam-> உ தம

uttamam n. Galangal; அர ைத. (ச . அக.)

al-> அல த

al-> அல ைத alattai. Cotton colored with lac-dye; ெச ப

அல தக

alattam n. Variety of cotton. ெச ப

தி. (மைல.)
. (அக. நி.)

alattagam n. Red lac used by women for dyeing the feet, the lips, etc.; ெச ப

.

(சீவக. 2446.)
அல தக

alattakam-> अल ः alaktaḥ & अल कः alaktakaḥ The red resin of certain trees, red lac or sap

(formerly used by women to dye certain parts of their body, particularly the soles of the feet and lip)
(Marathi अिळता);
अल कः alaktakaḥ-> ल कः laktakaḥ 1 Lac.-2 A tattered cloth, a rag.
அல தக

alattakam-> जतुकम् jatukam Lac.

जतुकम् jatukam -> जतुका jatukā Lac.
जतुकम् jatukam -> ज तुका jantukā Lac

al-> अिलयः aliyaḥ the red lotus.

al-> अिलया aliyā the trumpet flower.

Red trumpet flower.

al-> அ ar-> அரசான

arasāṉam n. Galangal. அர ைத. (மைல.)


al-> அ ar-> அர
ந (க

² arakku n. 1. Vermilion; சாதி

. 13). 2. Redness; சிவ

க . அர

டர ேகெய

கி (க த .

நீ arakku-nīr n. 1. Vermilion water sprinkling on festive occasions; சாதி

நீ

கல த நீ .

சிவிறி ேய தி (சீவக. 2657). 2. Solution of saffron and lime waved on festive occasions, as

before a bridal couple; ஆல திநீ . அர
ணிைட யர
அர

நீ

நீ ெபாழிய ( த.

வைளய

அர கினா ய

ழ றி (விநாயக . 80, 277). 3. Blood; இர த .

தி. 7, 25).

arakku-vaḷaiyal n. Wax bracelet covered by thin brass leaf tinsel;
ற க கண .

² arakku-> அர க ¹ arakkam n. 1. Blood; இர த .2. Indian sarsaparilla. ந

Shellac; அவலர

. தீ

. 95).
அர

அர

தைவேபால . . . அ

. (திவா.) 3. [Kannada. Tulu. aragu, Malayalam. arakku.] Lac,

sealing-wax, shellac or resin melted with turpentine; ெச ெம
மா

ேதா

. (பதி

னாாி. (மைல.) 3.

. 30, 27.)

al-> அ ar-> அர த ¹ arattam n. 1. Red colour; சிவ

Blood; இர த . அர த

ெடாளி

வா ள

. அர தேவணிய (க த .

ண (ைநடத. நள

தனா. 82). 2.

. 14). 3. Coral; பவள . (திவா.) 4.

Shoe-flower. ெச பர ைத. (மைல.) 5. Red water-lily. ெச க நீ . ( டா.) 6. Common cadamba. கட
(பி .) 7. Brazil cotton. ெச ப

தி. (L.) 8. A garment of ancient times; ஒ வைக

உைர.) 9. Red sealing-wax, lac; அர

.

கி . (சில . 14, 108,

. (திவா.)

Gk. Erythros, English red, O.E. read. O.N. rauðr, Dan. rød, O.Fris. rad, M.Du. root, Ger. rot, Goth. Rauþs,
Lith. raudas; O.Ir. ruad, Welsh rhudd, Bret. ruz red .
அர த ¹ arattam-> ர த

rattam n. Blood; இர த . சி

ர த

ைத ெத

ெச ைசயா

(க பரா.

அ கத. 42).
அர த ² arattam n. 1. Red substance; சிவ தெபா

. 2. Lotus; தாமைர. (பாி. அக.) 3. Affection;

ராக . 4. Tilaka on the forehead; ெந றி திலக . 5. Gold; ெபா

ெச ெம

. (ச . அக.) 7. Chebulic myrobalan; க
அர தா க

. (அக. நி.) 6. Bee's wax;

கா . (பாி. அக.)

arattāṅkaṉ n. Mars; ெச வா . (ேசாதிட. அக.)

அர த ² arattam-> அர தக
the lips; அல தக அர தக ம

arattakam n. Red lac used by women for dyeing the feet, and sometimes
. ள ெச த சீற

.சீவக)2459).

அர த ² arattam-> र म् ratktam 1 Blood;. -2 Copper. -3 Cinnabar. -4 Saffron. -5 Vermilion. -6 Dried
Emblic Myrobalan; L. D. B. -7 A disease of the eyes. -8 The menstrual fluid. -9 Red sandal;

rakta p. p. 1 Coloured, dyed, tinged, painted; -2 Red, crimson, blood-red; -3 Enamoured,

impassioned, attached, affected with love; -4 Dear, liked, beloved. -4 Lovely, charming, sweet,
pleasant; -6 Fond of play, sporting, playful. -7 Nasalized (said of a vowel).
र ः raktaḥ 1 Red colour. -2 Safflower. -3 N. of Śiva. -4 N. of a tree (िह ल). -5 The planet Mars.
र ा raktā 1 Lac. -2 The plant गु ा. -3 One of the 7 tongues of fire. -4 (In music) N. of a ुित.
रि मन् raktiman m. Redness.
र ृ raktṛ m. A painter, dyer.

र म् ratktam-> र कम् raktakam 1 Blood. -2 A red garment.
र क raktaka a. 1 Red. -2 Impassioned, enamoured, fond of. -3 Pleasing, amusing. -4 Bloody.
र कः raktaka 1 A red garment. -2 An impassioned man, amorous person. -3 A sporter.
அர த ² arattam -> அர தி aratti n. Red lily; ெச
அர த ² arattam -> அர த

கர

. (சி தா. நி. 251.)

arattaṉ n. The planet Mars, as red; ெச வா . (பி .)

அர த ² arattam -> (அர தன
அரதன கலச விய

arattaṉam) -> அரதன

(தணிைக

. கட

aradaṉam, n. 1. A precious stone; இர தின .

. 3). 2. A mineral poison; மி தபாஷாண . (W.)

அரதனமாைல aradaṉa-mālai n. Figure of speech which consists in enumerating certain things in
their regular order; ஓ அல

கார . (அணியி. 74.)

அ ar-> அர த ² arattam -> அர ைத arattai n. 1. Galangal, shrub, Alpinia; ெச வைக. அர ைத

(ைதலவ. ைதல. 1). 2. Big galangal. ேபர ர ைத. (L.)
அ ar-> ஆ ār -> ஆ பத
அ ar-> ஆ

ār -> ஆ

al-> ஆ

ārbatam n. Galangal; அர ைத.ச ) . அக(.

ārttuvam-> ஆ
āl-> ஆ

ārttuvam n. Galangal; அர ைத.ப ) .

(.

ārttupam n. Greater galangal. ேபரர ைத. (

. அ.)

āṉ ஆன த ² āṉandam n. Greater Galangal. அர ைத. (

. அ.)

ஆன தி³ āṉandi n. Galangal; அர ைத. (ச . அக.)
அ ar-> அரவ ¹ aravam n. 1. Saffron;
turmeric; மரம ச . (ப .

ம . (ைவ.

.)

அ ar-> அரளி araḷi n. A variety of cotton; ெச ப

al-> அ ar-> அாிண , ariṇm . Gold, ெபா

al-> அ

aḷ-> அ


பா

க aṇugam-> அ
.

க aṇugam-> அ

அ ar-> (அ

க aṇugam, n. அ

அரவி த

தி. Loc.
. 2. Redness, சில

க aṇukkam, n. (அக. நி.) 1. அ

. 3. Elephant, யாைன.

க . Red sanders; ெச ச தன . (ப .

.)

க . Sandalwood; ச தன . 2. Snake;

aṉugam n. Red sanders. ெச ச தன . (

aṉ)-> ஆனக ² āṉagam n. Red cedar. ேதவதா . (

அ ar->அர ara (red) +வி த (lotus) -> அரவி த
[வி த

.) 2. Liquorice; அதிம ர . (பாி. அக.) 3. Tree

. அ.)

. அ.)

aravindam n. Red Lotus.தாமைர. (தி .தி ெந

vindam n. Lotus; தாமைர. வி தமா பி

ைல... நீல ேகால வ

. 21.)

(நாமதீப. 59).]

aravindam-> अरिव दम् aravindam 1 A lotus (Nymphea Stellata) (it is one of the 5 arrows of

Cupid;); -2 Also a red or blue lotus.
अरिव दः aravindaḥ 1 The (Indian) crane. -2 Copper.

अरिव दम् aravindam-> अरिवि दनी aravindinī 1 A lotus plant; -2 An assemblage of lotus flowers. -3 A place
abounding in lotus flowers.
அரவி த

aravindam-> அரவி த

aravindaṉ n. sprung from the lotus; பிரம

அரவி த

aravindam-> அரவி ைத aravindai n. Lakṣmī; இல

. (க வைள. 81.)

மி.

அாி ari -> அ ண ¹ aruṇam n.. Red, dark red, bright red, colour of the dawn; சிவ
(பாரத. இராச. 105). 2. Red lead; சி

ர . (இராசைவ .) 3. Sheep; ெச

மி ைச. (பி .). 5. Evening sky; ெச வான . 7. Gold; ெபா

9. Red leprosy; ெச

டேநா . 10.Whiteness; ெவ

. அ ணேமனி

மறியா . (பி .) 4. Sour lime.

. (அக. நி.) 8. Yellow colour; ெபா

ைம.

ைம. (அக. நி.) 11. Tender pome- granate;

திராத மா ைள. (ச . அக.)
அ ண ¹ aruṇam -> अ ण aruṇa a. (अ णा, अ िण f.) 1 Reddish brown, tawny, red, ruddy (of the colour of
the morning as opposed to the darkness of night); 2 Perplexed, embarrassed. (Like red color fresh water)
अ णः aruṇaḥ 1 Red colour, the colour of the dawn or morning twilight. -2 The dawn personified as
the charioteer of the Sun; -3 The Sun; -4 A kind of leprosy with red spots and insensibility of the
skin. -5 A little poisonous creature Bhāg.8.1.1. -6 N. of a plant पुंनाग; also a synonym of अक q. v. -7
Molasses (गुड). -8 N. of a peak of the Himālaya situated to the west of Kailāsa. -9 N. of one of the
12 Ādityas, the one presiding over Maghā. -10 N. of a sage;.
अ णा aruṇā 1 N. of several plants; (a) अितिवषा (Mar. अितिवख); (b) Madder (मि

ा); (c) ि वृत्

commonly called Teori; (d) a black kind of the same ( यामाका); (e) bitter apple (इ वा णी); (f) the
Gunja plant that yields the red and black berry (गुंज) used as a weight by jewellers &c. -2 N. of a
river.
अ णी aruṇī 1 A red cow (Nir.). -2 The early dawn.
अ णम् aruṇam 1 Red colour; -2 Gold; -3 Saffron.
The original meaning of the wrong etymology shown as [ऋ-उनन्; cf. Uṇ.3.6] is for the above word
as follows.
ऋ ṛ I. 1 P. 1 To go, move -2 To rise, tend towards. -II. 3 P. 1 To go. -2 To move, shake. -3 To
obtain, gain, acquire, reach, meet with. -4 To move, excite, raise (as voice, words &c.) -5 To
display. -III. 5 P. 1 To injure, hurt. -2 To attack. -Caus. 1 To throw, cast, fling; fix or implant in; -2
To put or place on, fix upon, direct or cast towards (as the eye &c.); -3 To place in, insert, give,
set or place; -4 To hand or make over; give to, give in charge of, consign, deliver; -5 To give up,
sacrifice (as the inherent sense); -6 To give back, restore; -7 To pierce through, perforate,
penetrate.
அ ண ¹ aruṇam -> அ ண
ாிய

aruṇaṉ n. 1. Sun;

சாரதி. (பி .) 3. The planet Mercury; த

ாிய

. (திவா.) 2. Name of the charioteer of the sun;

. (திவா.)

orún (heaven, sun). Lukimí, Cuba, USA
அ ண ¹ aruṇam -> அ ைண aruṇai n. 1. Atis; அதிவிைடய
sarsaparilla; ந
அ ar-> அராக
ஓ ப

னாாி .4. Munjeet; ம சி

.2. Indian jalap; சிவைத .3. Indian

.5 .Thiruvannāmalai அ ணாசல . (தி

வ ைண . கா

, 1.)

arāgam s. Insatiable desire, gree diness, covetousness, இ ைசயட காைம. 2. A tune,

. 3. The sound of certain notes on the lute, supposed to have some reference to a barren soil,

பாைலயா
repeated,

திற . 4. Red as a color, ெசவ
கிய . 6. Gold, ெபா

. (p.)

. இராக . 5. A succession of short letters in verse ra pidly

அ ar-> (ஆ ār) -> ஆ

ārkkam, s. Blood, இர த . (ச .) (p.)

ārkkam-> ஆரக ² āragam n. Blood; இர த . (W.)

ārkkam-> ஆர க

ārakkam n. Red sanders-wood. ெச ச தன . (

அ ar-> (எ ar)-> எ ைவ eruvai n. 1. Blood, உதிர . 2. An eagle, க
of reed, ெகா

. அ.)

. 3. Copper, ெச

. 4. A species

ைக. 5. A kind of grass with a fragrant root, sometimes eaten, ேகாைர. 6. An ass, க ைத.

7. Ele phant, யாைன.
அ ar-> (அ றி aṟṟi)-> அ தி¹ atti n. [T. K. M. atti, Tu. arti.] Country fig, 1. tr., Ficus glomerata: மரவைக.

அ தி¹ atti -> (அ தி¹ andi)-> அ சீர
(அ றி aṟṟi)-> (அ ற
அத

aṟṟam-> (அ த

añjīram n. Fruit of the country fig; அ தி பழ (.

.ைவ) .

adam n. Country fig. அ தி. ( டா.)

attam)-> அத

adam-> அத ¹ adavu n. Country fig. அ தி. (க லா. 95, 18.)

அத ¹ adavu-> அதவ ¹ adavam n. .1. Country fig; அ திெவ
ெவா பழ

.

)24). 2. Sacrificial ladle; ெந

ேகா

அதவமா

அத ¹ adavu -> அத ada n. Country fig. அ தி. (ெதா . எ

டதவ ெத

. ந ெந

ளி

. மிதி த

.விராத

.க பரா)45).

203, உைர.)

அத ada-> அதா¹ atā n. .Country fig; அ தி. (பாி(.அக .
அத ada-> (அச asa)-> அசமா த
(அச asa)-> அசன

asamārutam n. .Country fig; அ தி(.அக .சி ) .

asaṉavu n. A kind of country fig; இைலய தி(.அக .பாி) .

அ ar-> அாிசாி arisari n. Tender leaves of the Indian fig; அ தி ெகா

al-> (ஆ

al-> இ

āl) -> (ஆ

āḷ)-> (ஆ

āḻ)-> ஆழர

(.

.ைவ) .

āḻaram n. Country fig; அ தி. (ப .

il-> இலா ைக ilākkai n. 1. Red cotton; ெச ப

. 2. Shell-lac; அர

.)
.

இலா ைக ilākkai-> ला ा lākṣā 1 A kind of red dye, lac; (largely used by women in ancient times as an
article of decoration, especially for the soles of the feet and lips; cf. अल ; it is said to be obtained from the
cochineal insect and from the resin of a particular tree); -2 The insect which produces the red dye, இலா ைக ilākkai -> இலா ைச ilāṭcai n. Red lac; ெச வர

. இலா ைச ச தான ைதல தி

(ைதலவ.

ைதல. 60).
இலா ைக ilākkai -> இலேகாடா ilakōṭā n. 1. That which is besmeared with lac; ெம கா

ச ப ட .

Loc. 2. Envelope of paper, as sealed or wafered; காகித ைற. (W.)

il-> இலா க ¹ ilāṅgali n. 1. Cocount tree. ெத

ெச கா த . (பி (.

ைன (.பி ) .2. Red species of Malabar glory-lily.

il-> இ

ilingam, s. Vermillion--as சாதி

il-> இைல ைச ilaiccai n. Colour; நிற ெவ

அ ar-> (இ ar)-> இர
3. Pigment; வ ண த

க .

. ச ேக ாிைல ைச . ற . ளா)226).

raṅgu n.. [Kannada & Telugu. raṅgu] 1. Colour; நிற ) .W.) 2. Dye; சாய ) .W.)
ெபா

.4. A game of chance played with cards; சீ ைட ெகா

தா டவைக. Loc. 5. Woman that is loved; காத

க ப பவ . Loc. 6. Prostitute; ேவைச .விற

வி ) .

368.)
இர

raṅgu-> र गः raṅgaḥ Colour, hue, dye, paint.
र गः raṅgaḥ & र गम् raṅgam Tin.

(இ ar)-> இராக
(Šaiva.) இராகத
ப)◌ி

irāgam n. 1. Desire, passion, love; ஆைசந

(.க

.சிவ ) .3. Bloom, colour, tint; நிற

ராக மி ச . (பாரத .ச
.தி

பவ .94). 2.

ேகா) .194.) 4. Redness; சிவ

.

(.5. Music; கீத (.பி ) .6. (Mus.) Specific melody-types of which those mentioned in standard

works number 32, viz., ேமகர சி,

றி சி,

பாள , ைகசி க , வராளி, மலகாி, ப லதி, இ ேதாள ,

படம சாி, நாராயணி, நா ைட, வச த , ெபளளி, ◌்ாீராக , ப கா ள ,
கா ேபாதி, ல ைத, ேதவ கிாிைய, ேதசா
ேவளாவளி, ைபரவி,
இராக
இராகெம

ட கிாிைய, த

சாி, ெகளளி, கா தாாி,

ாி, மாளவி, சாேவாி, ேதசி, சர க , ேதா , இராம கிாிைய,

னியாசி .இராக .பரத) .56.)

irāga-p-puḷ n. . Sweet-singing bird; சி

னர

(.பி )

த -irāgam-eṭu- , v. intr. To pitch a melody-type; ஆலாபன

ெச த . (W.)

இராக

irāgam-> இராகி² irāgi n. [T. K. M. Tu. rāgi.] Ragi, cereal, Eleusine coracana; ேக வர .

இராக

irāgam-> रागः rāgaḥ 1 (a) Colouring, dyeing, tinging. (b) Colour, hue, dye; -2 Red colour, redness;

-3 Red dye, red lac; -4 Love, passion, affection, amorous or sexual feeling; मिलने$िप रागपूणाम् Bv.1.1
(where it means 'redness' also); -5 Feeling, emotion, sympathy, interest. -6 Joy, pleasure. -7 Anger,
wrath; 8 Loveliness, beauty. -9 A musical mode or order of sound; (there are six primary Rāgas; भैरवः
कौिशक ैव िह दोलो दीपक तथा । ीरागो मेघराग

रागाः षिडित क तताः Bharata; other writers give different

names. Each rāga has six rāgiṇīs regarded as its consorts, and their union gives rise to several musical
modes). -10 Musical harmony, melody -11 Regret, sorrow. -12 Greediness, envy; -13 The quality called
Rajas q. v. -14 Nasaliza- tion. -15 A process in the preparation of quicksilver. -16 A king, prince. -17 The
sun. -18 The moon. -19 Inflammation. -2 Seasoning, condiment; Mb.4.
रािगता rāgitā 1 The state of being coloured. -2 Being im- passioned. -3 Fondness or desire for.
रािगन् rāgin a. 1 Coloured, dyed. -2 Colouring. painting. -3 Red. -4 Full of passion or feeling,
impas- sioned; -5 Full of love, subject to love. -6 Passionately fond of, devotedly attached to,
desirous of, yearning after (at the end of comp.); रागी कमफल े सुः Bg.18.27. -7 Delighting, rejoicing.
रािगन् rāgin -m. 1 A painter. -2 A lover;. -3 A libertine, sensua- list.
रािगणी rāginī 1 A modification of a musical mode (राग), of which 3 or 36 kinds are enumerated. -2
A wanton and intriguing woman, a lustful woman.

(இர ira)-> இரத ³ iradam n. 1. Desire, affection; அ

ராக . 2. Water; நீ . 3. Chyle, a constituent

element in the human body, one of catta-tātu, q. v.; ச ததா

ெளா

. ( டா.) 4. Strength; வ . 5.

Poison; விஷ .
(இர ira)-> இரச ¹ iracam n. 1. Mercury; 2. Red-costate-leaved banana, s. tr., Musasapientumchampa; வாைழவைக(.அ .
இரசத

).

irasadam n. 1. Nakṣatra; ந ச திர . 2. Tusk of an elephant; யாைன த த . 3. Whiteness;

white colour; ெவ ைள. 4. Garland of pearls;
ெவ

மைல. 6. Gold; ெபா

. 7. Blood; இர த . 8. Silver, as being white in colour; ெவ ளி(.பி ) . 9.

Passion or emotion. இராசத இரசத தி
10. Mercury; பாதரச (.அ .

மாைல. 5. White mountain, silver mountain;
ண ெம தி நா

கனா

லகீ

.(

ம .பிரகி தி .22).

).

இரசத நிமிைள iracata-nimiḷai n. Bismuth of a white colour; ெவ ளிநிமிைள. (R.)
இரசதமண
இரசத

irasada-maṇal n. Sand containing silver; ெவ ளிகல த மண . (W.)

irasadam-> இரசன ¹ irasaṉam n. 1. Gold; ெபா

. 2. Silver; ெவ ளி.

இரசன ¹ irasaṉam ->இரசனி irasaṉi n. 1. Red cotton; ெச ப
Turmeric. ம ச

.அ

சனா .த

ிணைக) ஏலமாெவா

ெந

.2 .Indian indigo. அ ாி(.அ .
யிர சனி .38). 4. Lac, பயி

) . .3.

.

இர ira-> (இரச irasa)-> இரசனா irasaṉā n. Lesser Galangal, m. sh., Alpinia officinarum; அர ைத வைக
(மைல.)

Red colour Galangal
இரசனா irasaṉā -> रा ा rāsnā N. of a plant
(இரச irasa)-> இரச

irasam n. Mango tree (yielding red mongo fruits). மாமர (.அ .

Red Mango Fruit
இரச

irasam -> இரத

iradam n. Mango. மாமர . (

. அ.)

).

(இரச irasa)-> இரைச irasai n. 1. Worm-killer; ப க பாைள. 2. Earth;

மி. 3. Indian turnsole;

ஆைனவண கி. 4. Italian millet; திைன. 5. Tongue; நா.

Red tongue
இரைச irasai-> रसा rasā 1 The lower or infernal regions, hell. -2 The earth, ground, soil; -3 the tongue. -4
A vine or grapes. -5 Ved. Moisture.
இரைச irasai -> இரைசைல irasailai-> இரசாைல irasālai n. Tongue; நா.
(இரச irasa)-> இரசால

irasālam n. 1. Mango tree. மாமர . (மைல.) 2. Sugar-cane. க

. (மைல.) 3.

Jack tree. பலா. (மைல.) 4. Wheat. ேகா ைம. (மைல.)

இரசால

irasālam रसालः rasālaḥ 1 The mango tree; -2 The olibanum tree. -3 Wheat. 4. Sugar-cane. 5.

Jack tree.
(இரச irasa)-> रसाला rasālā 1 The tongue-2 A vine or grape.

Red vine grapes
இரசத

irasadam-> रजतम् rajatam 1 Silver; -2 Gold. -3 A pearl-ornament or necklace. -4 Blood. -5 Ivory. -

6 An asterism, a constellation. -7 A mountain
रजत rajata a 1 Silvery, made of silver. -2 Whitish.
रजनम् rajanam 1 Colouring, dyeing. -2 Safflower (also रजनी in this sense).
रजनः rajanaḥ A ray
रजस् rajas n. 1 Menstrual discharge, menses; -2 Safflower. -3 Tin.
இரசனி irasaṉi-> रजिनः rajaniḥ & रजनी rajanī f 1 Turmeric. -2 Red lac; -3 N. of Durgā. n

(இரச irasa) -> இரசக

irasagaṉ n. Washerman; வ

ணா

.

இரசக

irasagaṉ -> இரசகி irasagi n. Woman of the washerman caste; வ

இரசக

irasagaṉ ->रजकः rajakaḥ 1 A washerman. -2 A parrot.

ணா தி.

இரசகி irasagi ->रजक rajakī 1 A washerwoman; also रिजका in this sense. -2 The wife of a washerman. -3
An epithet of a woman on the third day of her courses.
(இரச irasa) -> இரசித
(இரச irasa)-> (இரச

பமான

iracidam n. Gilt; ெபா
iram)-> (இர ச

னி

.

irañjam)-> இர சித

irañjidam n. 1. That which pleases;

.2. That which is painted or drawn in colours; சி திாி க ப ட ப தி .

ேயாவிய

ேச

இர சித

irañjidam-> रि त rañjita p. p. 1 Coloured, dyed. -2 Delighted, pleased, amused.

(இர ச

திர சித ெமன

irañjam)-> இர

(ேவதா .

.43).

சக ² irañjagam n. That which pleases or delights; மகி

சித வ .

இர சக ² irañjagam-> र कम् rañjakam 1 Red sandal. -2 Vermilion.
र कः rañjakaḥ 1 A painter, dyer; Ms.4.216. -2 An exciter, a stimulus.
र क rañjaka a. 1 Colouring, painting, dyeing. -2 Exciting love or passion. -3 Pleasing, amusing. –
(இர ச

irañjam)-> இர

சன

irañjaṉam n. 1. That which pleases or delights; மகி

இர சக . 2. Red sanders; ெச சா
இர சன

சித வ

.

irañjaṉam -> र नम् rañjanam 1 Colouring, dyeing, painting. -2 Colour, dye. -3 Pleasing,

delighting, keeping contented, gratifying, giving pleasure;. -4 Red sandal-wood. -5 The Munja grass. -6 (In
gram.) Nasalizing (a sound.).
र न rañjana a. 1 Colouring, dyeing. -2 Pleasing, gratifying, delighting. -3 Exciting passion. -4
Con- ciliating, keeping contented. र नी rañjanī 1 The Indigo plant. -2 Turmeric. -3 Red arsenic. -4 Saffron. -5 (In music) A particular
Śruti.
The primary meaning of Red for the word இர சன

irañjaṉam has become obsolete in Tamil. However

it is retained to denoted red sanders.
(இர ச

irañjam)-> र ज् rañj 1, 4 U. (रजित-ते, र यित-ते, र ; pass. र यते; desid. ररं ित) 1 To be dyed or

coloured, to redden, become red, glow; कोपर य मुख ीः U.5.3; ने े वयं र यतः 5.36; N.3.12;7.6;22.52. -2 To
dye, tinge, colour, paint. -3 To be attached or devoted to (with loc.). देवािनयं िनषधराज च यज ती

पादर यत

नले न िवदभसु ूः N.13.38; S. D.111. -4 To be enamoured of, fall in love with, feel passion or affection for. -5
To be pleased, satisfied, or delighted. -Caus. (र यित- ते) 1 To dye, tinge, colour, redden, paint; सा र िय वा
चरणौ कृ ताशीः Ku.7.19;6.81; Ki.1.4;4.14. -2 To please, gratify, propitiate, satisfy; ानलवदु वद धं

ािप नरं न

र यित Bh.2.3; (रजयित also in this sense; Ki. 6.25); फु रतु कु चकु भयो प र मिणम री र यतु तव दयदेशम् Gīt.1. 3 To conciliate, win over, keep contented; समी य स धृतः स यक् सवा र यित जाः Ms.7.19. -4 Ved. To worship.
(இரச irasa)->(இேரச

(.மைல) .

irēsam)-> (இேரசக

irēsagam)-> இேரசக ணா irēsagaguṇā n. Indian mustard.

(இேரசக

irēsagam)-> இசிக isigar n. Indian mustard.க

(இேரசக

irēsagam)-> रािजका rājikā 1 Black mustard; -2 Mustard (used as a weight).

இர ira -> இர த

irattam n. 1. Blood; உதிர

spleen and other viscera; ஈர

. அ.)

(.திவா) .2. Red, crimson; சிவ

(.பி ) .4. Coral; பவள

.லவ ைத) ைதல .19.) 6. Stick lac; ெகா பர

.(

(.அ .

(. டா) .3. Lungs, liver,

) .5. Saffron, Crocus sativus;

.

.ைதல .ைத லவ) .135.). 7. Copper; தா பிர .

இர த க

iratta-k-kaṭṭi n. Boil, inflamed swelling;

இர த க

iratta-k-kaṭṭu n. Congestion of blood; overfullness of the capillaries and other blood

vessels in any part of the body; உதிர
இர த க

வைக.

ர ைக.

iratta-k-kaṇṇaṉ n. Irascible person, one having blood- shot eyes;

ேகாப க

ைடயவ

இர த கல

iratta-k-kalappu n. Consanguinity, blood-relationship; ெந

இர த கவி

iratta-k-kaviccu n. Odour of blood; உதிரநா ற . (W.)

இர த கழி ச
இர த கன

.

iratta-k-kaḻiccal n. Dysentery, bloody flux; ேபதிவைக.
iratta-k-kaṉappu n. Fullness of blood; இர த ெகா

கிய உற .

) . அ(.
.(

(.அ .

இர த கா ேடறி iratta-k-kāṭṭēṟi n. Name of a bloodthirsty female demon; jungle imp;
பிசா வைக) .W.)
இர த காணி ைக iratta-k-kāṇikkai n. `Blood-present,' an endowment in the form of a gift of land
rent-free for the support of the heirs of warriors wounded or killed in battle; ேபாாி
ர ைடய ைம த
இர த

இர த

ைற ச

இர த

ைற

ெகா

மானிய . (M.M.)

iratta-k-kuḻal n. Blood-vessel; இர தேமா

ழா .

iratta-k-kuṟaiccal n. Anaemia. இர த

iratta-k-kuṟaivu n. Anaemia. இர த

ைற

Colloq.

ைற ச .

இர த ெகாதி iratta-k-kodi n. 1. Heated condition of the blood, consequent on excessive grief,
care, brain-work, etc.;

த யவ றா

டா

உதிர ெகாதி

inflamed with sexual desires; lasciviousness; காம கிள
இர த ெகா

சி) .J.)

iratta-k-koḻuppu n. 1. Fullness of blood; இர த

voluptuousness; மத

.3. Arrogance, haughtiness; ெச

.2. Heat of blood in youth

.2. High mettle,

. (W.)

இர த ேகாமாாி iratta-k-kōmāri n. A disease incident to cattle and characterized by a discharge
of blood; மா

இர த கழி சேனா (.அ .

).

இர தகமல
இர தகாச

iratta-kamalam n. Red lotus; ெச தாமைர(.மைல) .
iratta-kāsam n. Spitting of blood; haemoptysis; ேகாைழ ேயா

ஒ ேநா

(.அ .

இர த

இர த வி

)

iratta-kumutam n. 1. Red Indian water-lily. ெச வா

.2. Red lotus.

ெச தாமைர(.மைல) .
இர த

iratta-kuṉmam n. Uterine tumour; a disease causing amenorrhoea; ஒ

ேநா

.

.ைதல .ைதலவ) 108.)
இர தைகரவ

iratta-kairavam n. Red Indian water-lily. ெச வா ப .

இர த

iratta-c-curappu n. 1. Fullness of blood; இர தமி தி .2. Suffusion of blood from a

bruise; இர த ற
இர த

.3. Arrogance, haughtiness; ெச

) . அ(.

.

ைட iratta-c-curuṭṭai n. Variety of Echis Carinata; blood carpet-snake, the bite of

which causes vomiting of blood;
இர தச தன

ைடபா

வைக. (M.M.)

iratta-cantaṉam n. candana. Red sanders; ெச ச தன . (மைல(.

இர தச தியக

iratta-cantiyakam n. sandhyaka. Red lotus. ெச தாமைர. (மைல(.

இர தச ப த

iratta-campantam n. Consanguinity. இர த கல

இர தசாக

.

iratta-cākam n. Cockscomb greens. ெச கீைர. (மைல(.

இர தசா சி iratta-cāṭci n. 1. Martyrdom; ச திய தி
Martyr; ச திய தி
இர தசா

ெபா

ெகா ல ப பவ

ெபா

ெகா ல ப ைக. Chr. 2.

. Chr.

iratta-cāmuṇṭi n. cāmuṇḍā. A form of Durga;

காேபத .

இர த ைற iratta-cūṟai n. Greyish tunny, Thynnus macropterus; மீ
இர த த
சிவ

வைக.

த - irattan-tatumpu- v. intr. 1. To be florid, as the flushed countenance;

கா

த ) .W.) 2. To be inflamed, as the face through anger; ேகாப தா

க சிவ த .

(W.)
இர த பல

iratta-p-palam n. Banyan, so called from its bearing red fruit. ஆ ¹. (மைல(.

இர த பழி iratta-p-paḻi n. 1. Blood-guiltiness; ெகாைல) .W.) 2. Revenge for bloodshed;
ெகாைல

ெகாைல. (W.)

இர த பிாிய
இர த

iratta-p-piriyaṉ n. Bloodthirsty person; ெகாைலவி

ைடய

ைட ேயா

.

iratta-p-puṭaiyaṉ n. Kind of snake which causes hemorrhage by its bite; பா

வைக.
இர தப

iratta-pali n. 1. Libation of blood, blood sacrifice; உதிர ைநேவ தி ய

ெகாைல) .W.)
இர தபாரத

iratta-pāratam n. Cinnabar, vermilion; சரதி

க .

) . அ(.

.2. Murder;

இர தபி

இர தபி த

iratta-piṇṭam n. Rangoon creeper. சீனம

ைக. (மைல(.

iratta-pittam n. Hemorrhage; உதிர ெக ெடா

இர தபி

iratta-pindu n. 1. Reddish flaw in a diamond; வயிர

இர தவி

.

இர த னச
ேநா

iratta-pīṉasam n. Bleeding from nose; epistaxis;

வியாதி.

) . அ(.

றவைக. (S.I.I. ii, 78.) 2.

கி

இர த கா

.ைவ .இ ) .175.)

இர தேபாள

iratta-pōḷam n. Gum-myrrh; ஒ வைக வாசைன ப

இர தமட கி irattam-aṭakki, n. அட
உதிர க

இர தம

டல

இர தம

விஷ பா

ட .

) . அ(.

.-Styptic, medicine to stop or restrain hemorrhage;

) .M.M.)
iratta-maṇṭalam n. Red lotus. ெச தாமைர(.மைல) .
iratta-maṇṭali n. A venomous snake with red spots or rings over its body;

வைக.

இர தமாட

iratta-māṭaṉ n. A bloodthirsty spirit; ஒ

இர தமானிய

ேப .

iratta-māṉiyam n. Blood fief, fief granted as reward for military service;

உ பிளி ைகமானிய . Loc.
இர த

திர

iratta-mūttiram n. Presence of blood in the urine; haematuria; சி நீ ட

இர தெமா
இர த

ேநா .

இர தவ

iratta-mūlam n. Bleeding piles; ஆசன தி
iratta-vaṭi n. Smallpox; ைவ ாி. (

இர தவமன
இர தவ

உதிர

லேநா . (

. அ.)

. அ.)

iratta-vamaṉam n. Vomiting of blood; haematemesis; இர த வா தி.
iratta-valippu n. Convulsions caused by too great fullness of blood; இர தமி தியா

டா

இசி ேநா . (

. அ.)

இர தவழைல iratta-vaḻalai n. A snake causing by its bite vomiting of blood, prob. Russell's viper;
விஷ பா

வைக.

இர தவ ளி iratta-vaḷḷi n. Purple yam. ெச வ ளி. (W.)
இர தவாதபி த

ெப

ேநா

iratta-vāta- pitta-kuṉmam, n. Painful menstruation; dysmenorrhea;
வைக.

இர தவா தி iratta-vāndi n. Vomiting of blood; haematemesis; இர தமாக எ
இர தவி

ச தி.

iratta-vindu n. Corundum alumina in a crystalline state; மாணி கவைகயாகிய

வி த . (சில . 14, 186, உைர.)
இர தவிாிய
bite; பா
இர த ச

iratta-viriyaṉ n. Russell's Viper; Vipera russellii, as causing vomiting of blood by its

வைக.
iratta-vīcam n. bīja. Pomegranate. மா ைள. (மைல.)

இர தெவ ைட iratta-veṭṭai n. Gonorrhoea with discharge of blood; இர த கல
ெவளி ப

திர

ேநா வைக.

இர தெவறி iratta-veṟi n. Fury arising from drinking blood; இர த

த தனா

டா

ெவறி.
இர தேவா ட

iratta-v-ōṭṭam n. Circulation of blood; இர த

இர த சில தி irratta-c-cilandi n. Herpes;
இர தசார

iratta-sāram n. Ebony; க

ேதகெம

ெச

ைக.

வைக.

கா . (சி . அக.)

இர த ைல iratta-sūlai n. Swelling of the abdomen, from obstruction of the menses;

தகவா .

(W.)
இர ததி
இர தநர

iratta-tiruṭṭi n. A kind of delirium; ச

னிவைக. (த . சர . iii, 194.)

īratta-narampu n. Vein, blood-vessel; இர த

இர தப தன

ழ . Mod.

iratta-pantaṉam n. Blood-relationship; இர த கல

. Pond.

இர தபைல iratta-palai n. Fruit of common creeper of the hedges; ேகாைவ பழ . (ச . அக.)
இர தபி த
இர த ட

iratta-pittam n. Malabar-nut; ஆடாேதாைட. (சி . அக.)
iratta-pūṭam , n. Red flowered silk cotton;

இர தமாரண

iratta-māraṇam n. Reddle, red ochre; காவி க . (ச . அக.)

இர த திாி iratta-v-udiri n. A disease in cattle; மா
இர தா பர

ளில . (சி . அக.)

ேநா வைக. (மா

ைவ. சி . 5.)

irattāmparam n. A tree; மரவைக. Pond.

இர த

irattam-> இர தாக

irattāgam n. Castor plant. சி றாமண

. (ைதலவ. ைதல. 93.)

இர த

irattam-> இர தி iratti n. 1. Jointed ovate-leaved fig. இ தி. ( டா.) 2. Subserrate rhom- boid-

leaved fig, m. tr., Ficus gibbosa tuberculata; மரவைக. (L.) 3. Jujube tree. இல ைத. இர தி நீ ய
வக

றைல ம

( றநா. 34, 12).

Red coloured Fig Fruit.
இர தி iratti -> இர திாி irattiri n. Fig tree; இ தி. (W.)
இர திாி irattiri -> இய திாி¹ iyandiri n. Jointed ovate-leaved fig. இ சி¹ (மைல.)
இர தி iratti -> இரத
இரத

; iradam n. 1. Jointed ovate-leaved fig; இ தி(.

; iradam-> இரத

iradaṉ (red coloured) n. (அக. நி.) 1. Eye; க

.ைவ) .
. 2. Parrot; கிளி.

இரத

; iradam-> இரதக

iradagam n. Jointed ovate-leaved fig. இ சி. (மைல.)

இரதைன idataṉai n. 1. Galangal; அர ைத. 2. Tongue; நா.

Red colour Galangal
இரதைன idataṉai -> रशना raśanā & रसना rasanā The tongue
रसना rasanā-> रसनम् rasanam The tongue
இர தி iratti -> இரதி¹ iradi n. 1. Jujube tree. இல ைத. (மைல.) 2. Malabar glory-lily; கா த . (W.)

Red colour jujue fruit.

Reddish Malabar glory-lily

இர தி iratti -> இர ைத irandai n. Jujube tree. இல ைத. இர ைதயி

கனி (ேச

. காசிப. 46).

இர ைத irandai-> இல ைத¹ ilandai n. [K. elaci, M. ilanda.] Jujube-tree, m. tr., Zizyphus jujuba;

மர

வைக. (திவா.)
இல ைத¹ ilandai -> இலைத² iladai n. Jujube-tree. இல ைத¹. (மைல)
இய திாி¹ iyandiri-> இய தி

iyandiṟu-> இ

இய திாி¹ iyandiri-> (இர தி

iyandiṭu)-> இரா

induṟu n. Jujube tree. இல ைத. (மைல.)
irāntuṇṭu n. Jujube-tree. இல ைத. (மைல.)

இர ira-> இற iṟa-> இ றி² iṟṟi n. Tailed oval-leaved fig. இ தி. க

வ ாி றி (ஐ

. 279).

இ றி² iṟṟi -> இ தி itti n. [M. itti.] 1. White fig, 1. tr., Ficus infectoria; க லா . (தி வாச. 4, 162.) 2. Stonefig. க

சி. (L.) 3. Tailed oval-leaved fig. க

இ தி itti-> இ சி¹ icci n. 1. Oval-leaved fig. க

தி. (L.)
சி. (L.) 2. Jointed ovate-leaved fig, 1. tr., Ficus tsiela;

மரவைக. (L.)
இ சி¹ icci-> இ சியா
இர த

icciyāl n. Jointed ovate-leaved fig. இ தி. (

irattam-> இர தின

. அ.)

irattiṉam n. Jewel, gem, precious stone; மணி.

இர தின

irattiṉam -> र म् ratnam 1 A gem, jewel, a precious stone; (The ratnas are said to be either

five, nine or fourteen; the words प र , नवर , and चतुदशर respectively.) -2 Anything valuable or
precious, any dear treasure. -3 Anything best or excellent of its kind; (mostly at the end of comp.); -4 A
magnet. -5 Water.
இர தினகசித

irattiṉa-kacitam n. That which is studded with gems; மணியிைழ க ப ட .

இர தினக பள

irattiṉa-kampaḷam n. Carpet of variegated colours; சி திர க பள . (

. அ.)

இர தினக பளி irattiṉa-kampaḷi n. Carpet of variegated colours; சி திர க பள .
இர தின

irattiṉa-c-curuk- kam, n. 1. Name of a treatise giving similes drawn from nature

suitable to describe the features of the fair sex, and other matters; மகளி உ

. 2. Name of a treatise on medicine; ஒ

வாகட

வைம த ய

.

இர தினசைப irattiṉa-sabai n. Dancing hall of Naṭarāja in the shrine at Tiru-v-ālaṅgāḍu, in the N.
Arcot Dist., so called from its being roofed with gems; தி வால
இர தினதீவ

கா

நடராஜசைப.

irattiṉa-tīvam n. Ancient name of Ceylon; இல ைக. (மணி. 11, 21.)

இர தினமாைல irattiṉa-mālai n. Garland of gems; மணிவட .
இர தினாகர

irattiṉākaram n. 1. Ocean, as the repository of innumerable precious gems; கட .

2. The popular name of that part of the Bay of Bengal north of Dhanuṣkōṭi near Rāmēšvaram;

ேகா

இர தின

வட

ள கட .

irattinam n. Galangal; அர ைத. (ச . அக.)

Red colour Galangal
இர த

irattam-> இர ைத irattai n. 1. (Šaiva.) A form of Parā-šakti, one of four forms; பரா ச திேபத .

(ைசவச. ெபா . 74, உைர.) 2. Indian madder. ம சி

. (ைதலவ. ைதல. 52.)

Rubia cordifolia (Indian Madder [Red coloured])

இர ira -> (இர

irambu) -> இ

irumbu n. 1. Gold; ெபா

. (அக. நி.) 2. Red species of Malabar

Glory-lily; ெச கா த . (L.)
இர ira -> இரா irā -> இராசிய ² irāsiyam Lotus; தாமைர. (

. அ.)

Red lotus
இரா irā -> இராசீவ
மா

irāsīvam n. 1. Lotus; தாமைர. (பி .) 2. Carp; வைர ெக

ைட .2. A kind of deer;

வைக.

Red Carp fish
இராசீவ

irāsīvam -> राजीवम् rājīvam A blue lotus, Nymphea lotus;

Apte dictionary has wrongly mentioned the various lotuses instead of red lotus.

blue lotus

Nymphea lotus

राजीवः rājīvaḥ 1 A kind of deer. -2 A crane. -3 An elephant. -4 A species of fish; Ms.5.16.
राजीिवनी 1 The lotus plant. -2 A group of lotuses.
இரா irā -> இரா

² irāṭṭu n. Honeycomb; ேத

. Loc.

இரா irā -> இராட

irāṭam s. The name of a country, ஓ ேதய . 2. (p.) An ass, க ைத. 3. (M. Dic.) Onion,

ெவ காய . 4. Asafetida, ெப

இரா irā -> இராவ

காய .

Red donkey
Red onion
irāvaṭi s. The cardamom, ஏல , Elettaria cardamomum.

இர ira -> இற iṟa-> இறா

iṟāl n. 1. Shrimp, prawn, macroura; மீ

Cybium commersonii; ெவ ளிறா . 3. The third nakṣatra. See கா
5. Honeycomb; ேத

. ேதனிறா

திைக. (திவா.) 4. Bull; எ

Red bull

iṟambu) -> இ

iṟumbu n. 1. Lotus. தாமைர. (பி .) 2. Malabar glory-lily. கா த .

iṟumbu-> இ

iṟumbūdu n. Lotus. தாமைர. (திவா.)

(மைல.)

இற iṟa-> இ

. (பி .)

(நள. க நீ . 14).

Red Shrimp
இற iṟa-> (இற

வைக. (பி .) 2. Bluish seer-fish,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful