lE

"O~U<~~~ UW"-IO!ItH~-Ru i:IIllQ_S:-1!i Ire's? , n !I!! U I:) II: DjlilSj 5h~ 1]:1 $Sl"'Vjcj D bl'risil:iLI['1l

dill To !III)"" alili-JBu T

Il D'i!)!5·A,il'\~s?

uon<!l~JTlIj;lre5a que ofr.ecemo5 dlshnto5 ser'o'IGt05, e 1[J5 ~urtst'~5 necl cnales 0 ii'l~a:rfll,l[:iol'lal es qjue vi sita n lei Ciudad de Buenos iiires 0 q us i'l!!!>eaf'l ODi'lD~r las d Isl;intas' Iuqara 5, turist:ioo§ de i! rgJl!.["Itin a, ofr!! d endo u n:;l 'flota de eoches, conil'mt"abJes, Erql.llpadas con aJire acondiaonadD Y adema~ conducl d05 por profe 5i1Jnal~ s , p'! ra: que usta d euente tmn la s:eg u rlded 'I' Ia '!!Iran q Uj! ad de LIn Pad!: tlJrI,;tl'l:;o program a d n, Somos

afreCem05 .d1sonto5 serviclo~ TURI'STICO'5 pmgramados disITlItar ele';;!Iendo ... 1'll5!lrl,'ando des1:le 5U hoqar:

'qua u<sted podrel

'CI~y' T!il1!r', 1~~ta!!!lr\i!!lil!;~. I!i),a d'e IC<!Jm~g, 'i nni5Lm!! N<!l!;iJ!!!il~1 .,SIi"!l'Iw,s d'e i!"a!ilg@,. l!l.ed~ii!I~e 5<!,rth;~!col::; g, EY'e n~g:5' d'elPg,rtl y,~::;; .'1!i"J!!Yr,de 'C!;l!i!i'!pr<l!~ l!i'<I~Wrhil:;; l(f'~b[J;"'~~\i!s) Y' ~h!'Uel;:j <l! "'!'!ie::;;e!'1Ol'\i!,5 0' T!"OII!ll!'fe:!!'1ii '

I~,~~ '~

QUI!:Fles por il'nmet'!iI vel. vl~ll:on AI'~ontiiio, se ~o ..prMdEJ1 'Jr-!IIt;!lm~nt~. Ellle"HlJ~ AirM, I~ o:~plt.lil, 5" de:st~c~ inm!ldit~m~~ 'por SuS plo!l:!:M, I!tdlflcilli~, un 'l:t.!ln5itoo .!i dI\I a, 'J su g~nt~. Una 1!I':o:.oCl!!l!m~ Idi8ol! ot'!:5, rllOOrT~ir I'lo;l~sl;orll Ciudacl CI los distirloo,s sitio touristico~ del pl!lis M !IIlguno dol!! los ~!lhrl!:uln5 de nuestre BJ®ta til!!

coches, contfDrt<lbles, equipedos can ~Ita <loGOm:liClona,o n 'I oonducidus por ch oferes disil'lI!lsOOS a OfH!'Co;!'r'un recorndo per: 8~U!lIllIl'5: Iii il'.B!>, E 5'IiIUI!I,I,

~~rillllli:Ih;~, (1I11111'FI!I'tc. SolUili 1'~lIif1:illii de Los ,i!\md,u, i':~~i'lilloza. SlIIlu ., ~i lrI'oi't~ d!!'~p'lll5, r-I~Fd~1 ~1;fiM, Clltill.rIJ5l!iGII I!!Itij!,zu" Fiillollllll~l', sitllO!> ron wo:!o tipo dl!l climes 't !trIOOMOS natu r.:l,le~ desde pl ~ Y<!l~ :;lIo!l"'~'~ Il.a:s;toll mOiit~i'iI!:5 ~ na v!!!clio!5 , !l~c8lentes p!lFo!!I r~i!lIMF tUrl!:ffiO de ,,"'snhIFo!I 0 mOrID!!ni~mo, cands !!'~ oeS'~~C'o!I ~I famoso pico "I'\concagua" .. !II Para Dbd:Bller'Jinaya,r iilfulrm£i;::i®lITI,:tal!:la,~€ricl: ,agui I

BYe nos Alre ~ ~re$el1"1iI<! rn!!Jch2!~ 0 pc.1(l1ne:l' pa~iiI di ~ftl,ltoil f de Un,ij co cinoilexqu~~it,,,. U~te d ~uedle el ~.glr re >taur.al1t~ eon un a COl d e eoci rtiil rte

i nt~m~'"

0 nOli del

rll ejer l1i.,.e I 0 si ~renere un
~I'IOi,

mernJ neeienel tlp.iealT!e~te a~efl~I~~,

",as h ei"mCl$O~ lug"re~ de la Ciw da d ~ "Pla;;:a d~ f>1Oi"'oO "PlJletW M<!d~~ ·Obeli~CQ dOe EIu enos II ine~ '·L.:I nClr GI ~;a nte !'lie cen lea de !l'.ilenno +La e.Qea. ~I"I su tlpi~ p'lil~eo por Ie ~II~ ·C<lmilllt~· 'f e! .~farnild@ f~lOld"IO del Club i!i~ Ca' J~.ml ,f~ I( su Mu~e0 de- Fl:ilb DI ofl C<ll:l!lld~ O
• ce ..t<lrlerilll sur .f ~'~gi!!I" Ri 'o'er PIate de
"Re~Qleta. eee, C!llI'i~!JI!e !iloI!IL,I11 die MOI'I'o "F'I<1Il'Ietaio • Paleffli.1) $.1)1'10 "ZClO r

lI,1II rB~,ol"ll"ll~"aQ!l"aCli!llde nllllr 1-oiI du:d~cl• .I'1 "C; lit)' iO!Jr" le parml~~ rolloo;er lo~ rnejoras )i

de d la enta ru I:) fin de sernene ~ E"tancia's lal"ro",liili::la, de BlIen05 A~res, E~te Tour Ie p,eFmil;il-a degu;"I:a~ B! ex quisito • As-ado Cnoi,la" en su !1'!1W!'llQ original y n.mJ!"<!II.TamDien porlr.a opter
Vi$lt!l5
BI1

E'n wOIIQlu le.. .:,,~o, d is:ffi.lt.afa de
<lbenQ.QIl ~ ml,l)l bl,l~nQ~ ~redCl~.

Duefla

PilI" oU"<!i 8.ali'liloche,

pi ~LCi'5,W.-jsti821s

C9n~QIteI11@~,,,

C6molila, etc. L:ondlitel1llos; ,a ••II,

'eJl roda A~entil'!i!I: IEsq~el. Cat.arat'Ol:>, Salta, Cali!l~Cite, MelldQ~<l1 ~irramar, e~:quel,

L8ng:ua~a

Shows de. Tin~gD4R,e£iblles y E.Ve!utos dep-ortivos ..
Ulla, de I~:;: ~mbirllaerOf!e~
~ref,eridQ:I'

ElLien 0 ~ Aii"e ~~ los ShlllHlJS IL'le Tall1l!lll d~ I~ flO eh e porteiia. ! D~ natlitl.l"les ~1I!1'~i es III A rtl'~!::~C:1II j)rc(lwarrrr;,rd~::i eCll"lflQl.lras de 'Fam a ifrte rfI&eioflal c,ill s

PQr les tlJnsta~ que vi~i~an loaClud ..,d de
~ III

Vuifel'o' de !!,m
enwernitro'

!1!Jecl'tille:!ii

corl~rr>efltla " i::l'!:I'>ll'I1I'tOS, Dle,IHlrtliIY 0,5 • TUUllf-Tal-lHl1IlIelHl!I-Alns tien~ !)rel3alr&clodrfe~nte~ toun:: p.sra estM evenees, CliJ~ -.J'lited poodrll di~fnJtar.en nuestre Cfud~d. Elij~ c~~I<!!Jler:. de f!Jlo~ 'I oonta~se

de f~!;)1 {:5'occelr) en 'e'!tEst~dic
de leiQca llilnio!'~.

GSI1 n(lSIlti'os,

•• ! I !Be:s;e r""l(;r,,!!!'1J.!

yli:HtD

,!!II!lU',.

.!GIlIS mi!!:[lirm; S;tU)\!'il5

dei 19!JIQflnm desde
S iempra,

d8 1;i!IGLiI~urill ~rg!!irrtrni!l Toulr-T.ul~-lIIu'Bnl!l'!i-ATirE!5

En Bu enos

,(I, ire,s

al T ~ ngo ha formed D f)~rt!!! Ie Q/fr,ece 105 de ~,a noche

rnejeres Shows d'B Ta n g Q portena, q ua ofreoon ,;3 d ~ lTla,~ ceni! 'CO'n !1l1!!!1iiL! Inl;em<!c1onal 'I' f)OCIrllB neclonal, ,C®liIsl!1rl:t:enos;,,!I

DUl"ant@ !!"I <Ina. I.. Atg~nl:m:a reci~@, rsumerosas y rsitas tlB ~,rtisl:as r rnu~l~s mtern a r:J0no!lllss. E~ cornun Ie pmgrBmacuin ~n BUI~l\rts Aire~ de B ;.;c~jente~ Recitales 'f P re senteclc n a ~ artl!itiows

b"i'ltil

r'S,§

f'!t!<l:siI: i1WIlS .11h;t~[II·5 !II

1IE il!!'!'l:D5 d!!llpqrlli'lol'!1!:!1 ....
Una

qus ustad puada ...sltarco ntratando i
mUl~ Mcil rorni:a~'<i;ndo~e ,Ra,slll'1l',a'algluir 'S'UI proxlmOo
C>lm

8n

forme

nosotros. r,scjllal ...

P 8S iones de 105 a rqs nti n ps, ~5 !!II flrtiJol. Us;b!o p u Bod e ~ isitl!ir los ~ot!idi ns [lit 1[)5 dUlDS m~~hm(lm~ de <I .. geJ1tin<i!l~ a] estacllD ds' Boca lLfnial"!i '1 su r"'l!!Isse Def)ortivoJ al ~stadiCi dEl Rl'o'sl' Pla~ yotros e"'811t[}~ daportlvos: Tanis, Marabol1es. BasquatJ P[)IQ. Jcde y J ate. COonsiilte ilEl'lll el prib::ima, e\,!'enm

doB !'!IS

)!'

visit!! .. 1l5:tlldi'lu

loullr de Com, ,r,a!s,:cornpror
C8n nuestro

a lias mlej:o,res precios en f,Qct:oiriies,y 'Outlets" ,~~
'Fac:b:lri'ElS Alii pedirO!

11,0s: m'9j,of'9s rnorcos

''TI!),U.I!' c!I.~ (D,mp,l!'a:5" u,;l:ed t:en~Fa la pesibilidad d9 conn.car los majores (faitll'ka·d), Ollll'e<t~ de 113 Ciudil,d die Buenos "'ires, .!!I d q.uirrr prnductns '! fTl5rD!!J5 iritrern<!lci®n~I,~s preeios m uY V!!'fItaj 0 5'DS· ~ ~ con 9~andes d 8SCUBntc;s:, COlmsu[te ,online ~ 0 b re' esta Tmrr y d I!;fmte a plene le possbllided dB pa ses r ~ ad quinr <rid Il npo de pru ductos: perfumes, vesl]mllnta. :~apat!J" de mUlerJ hombre y nll'iQ5, I'Olla :>poi'tw';!<lr, a,[tte!lJo,s, cl)emlses doe af'amada mOl~! ca!~;;a,~

Y

bol5'os,,,rtk:l,lh~~

d~' CL!letll, (;ai:~,;id~

depO'ltr ...~,

e.~G,

LAt!OSTE

~

adldcs

...\.

An;" "HIli .. " ,<!~lldI.loI! a ~l'\ed'tl5 U.J[,Il!; ~EI,LI5'S 1! ••
Ufl~ de IQ:;;~~~eg:; rnes fI;Iedli;ll;!~
~~f
.Iiil

11I)j; turi5t,u, ej; Is .... ~i~~

1<1:'fa bneas CFaetone:.) y Oullets efl Buenos Aire~. E$~eeia 1m ell'lte OIQu~llo~ 1L.I>;I,a ~E:~

itloncle se eu ede ad mir,;i r ~ adl11~lrlr arrtlcyl M d~ CIJ~re. .. 1 ! ~ ,~rtesllinr a ~'1!errtiI'lB en 1111

~abrlCtlaol'l de belses, "'~Dotas, ~m]:l~M~. ~rterM d~ ClIel"i!l, M 'tr"oIIdieional 11:1'1 tod.o el mllIl'ldCl tilOr Io!!~It(l ~Iitla,d. cI~1euere v 5U ~';(Gel@:i'jte t~rrnm~ei oil.

"Tour cit: c"m~rM· y ebee n(lli II"I"I~ortant.e~ de~i:UentMel'l
<!I~~m~di~~ ml!lreH Fntem.e!~iM~le$, cQMylte §nM j[ollrs

Re$e~v e 't 8 'Maim ~nte nuestrQ

"IUS5ttrO dedi [!i!i ~I serviel 0 dlel tunsto! que vi ~lt~ la CiudCld de E'lueng~ ~il'a-:;, ~<e manillle~tiIJ en form"! <lmp!la

~o~

:Reservas de H'ateJes y Transfers
de

eli nuestro

Hospeda]>ei, ~Cltele s ~ ilpart:;:! of'nl,Cle"nd 0 :s;egun d 0I.d Y f!·r~~I~rr.~III;!~d. CI.I<lI~!Jlera 'l'~<iI el de~i'lo que elU9

en nuestro

servicin

Re~er,as;

de

paf~J ~uede eentar con f11iJ~s;t:rose"",.dQ

d~ Res!!rv.as oantrCltilndo dlr>edi:a.meni:e d,;;;ode 5L1 hogar, con '!;.ota-I ,,8'9 u rided, de Una n~5,8r .... , prog~Cim a de ruaPquJer-a d ~ ~ flLJ@"!I'tr05 packs de He'~lll!daj B~,. !i!!mbE~n p!LJ.;!de 50liatal'" nuestro 5~n'10;I(I de Tr.an~fe,rs dEl~de a.hElI~u i!ll'" Iuga!,"de p!ai·~ hestael jugOiF que n e.cEl~i~a. SI sfF1Jta ndo dE!l a cornedi dad de LIn tV-ilS! arlo p r(;llJr~mad!l,
,1il:OI1lIS;U:Vte aQllli ••,"

Trans,fam.
Of're..effi O'~ servrete de tra nl; ~ ofte de~de el

Un I!!S:tI'UqI:'Ulr<ll ilOOpLOJlLtalFclte

Ii:Iflt elleli',i9I

P!.erepue ree ~fltemaCicm8 1 de li'<lei~3, Aern~oi'QlJe a el Pu~tte de CglJd~rJl le c
euenes Plire~ 0 cle$de donde neeeslte, h Mt" el DM~rtamel'l~o 1IHGrel Que u$ted I'w,~ eleQido
(I

u Cludad de SueF!o~ AAre'5,
de HObeleS', HO~Il-edllie~, o:iIl'lfort~ble y
afrf! cernes.
Se~llr&.

como ..~iffiistn (I todo el p.a~~j cuent<:i CD n Url~ esltructura AP~rts, ~rngramado.G p~r<l QL.e Yd, t~nQ" 1J1i'I~ ,e~t'&d,r.fl ConsGl~n"ss;obrM

SilO! If

nJl!!lQui~r dMM.

d'c~tino

Que

cli~tinU~~o~.l:iilidlii!lM que

1M

profB,~iQnabda,j
rn

CD ntamos cnn LJni!i Fleta clEI' i!!LlOOS rnaneja d 0:5 pOF chefB res de g ran
qlH!!

031 destmo en tiernpc y de 101 ferma

I~ lIa .... ·.ii u

as

5e·gU.f".!J,

I
par'a 005'011)051'0' mil,s i.portantl

CanlacW

y t~8Jnquindadlen 18,operacion ,dle reserva de servicJos",
oon1i~lt~r ~ Ile:dll t~flf~~ I Jy de~!!.1z Q fI'OiV~:;; d~ un lI"mijdao ~e'I~ronICO S UilJllili 1:1" r.riE el Iflt~FIi:lf clli! ArlJeJ'ltl!lil hill]al .!II te lefcilc (~ I ) ~ _"5-" I J - ~fI(JIIlI,. s. ~lilIm.. ifl'e,rraacl~I'i .. lmen,lle: (::;~-ll) 15:i-:n 4-~ aOIll

es su segur:idad

1'!J~d

~~ P!l~CI:;: II) teSelviS ~oat" .. bOfl~fIOi$ a tra ...~, de Iolil!;mpf~:!;a d~ r~aQI'ICI!;lmloentJ:i IfI~€oln6CI"nill ~~Q .:~ ~f!plN LJN~Jl..t!!. !«" rr&r !J nUll:! IlCl~,~e 210 AQ ~;nClIl~ 'f IjUflCCl~ Loc:.ale. d~ $1.1 P'lIJs o reo;ll06f'! en ~od~ el munclao 'f ~w Optifr\llttltJOlI es ~talm~ntElb'lIn~p<lI'~nte:
!

::;;etlur~

:'" dle.j!,.ea Idj?*'n91,~clr' 0119010.", 'QeD","] 9 panIco P,tlUifl'oldg L' W:t'S~jli!j[, ;Vol,oo 1~!!fn;Of!IO :!I' ~!i1 dq'il1!htjljlp_, hili P'i!! dUb!!; 'ilIljlui-,-,I'II

SJQ~ 1M P~SO$ qlJl:' se d~t.fI[ltin M ~I reciJJ)diro m~5' .!!b~o 01!lrll i"JJ.!IIIZ.!lr une CCMultli de T!irif!!ls " pnrtDnor P.!ls(!...... d 81 Tour, El<:rul'5iol'l, HD~I, PI!I~~~, ~i:0, !l:t:c, e
N50 ...... lIr 001'1 to!:.!.1 f<!iCllldo!ldi, camodiidolld o y confii~nu de sde su hogo!ir u oofrcinol!l damon.!!: sencilta 'f ..~pido!lo,

Ud. pu!ds

51lga es"b:!1! PilJ:Ii:O:l': 1,:Ud, Mes .el'l~r<:l un mail c Il"madlll' tab~f6nJaI 'Pid1~f!do tlD~h15;de UIU E'x;:IJ~~61l. -H~t~l, Ttll1i. ete, Z.-, IiJd. fe'c:lb~ un 1'1"101,1 nUiHtfO 001"1 les tafiFa~ t rO!; iIIettalle~ de $ei"\l'~Q.io s-~lIeit<ldo-. II 1.51 Allenerill mollis c:e:rean& CIIeWe,~tem UnlDn 'I !lclill1t;!l Iojn fQrmul~rflD cia en ...ro cia dlnercl. 4.· C'Qm~I'6t~ ese formul~riQ y C'oIC!~~ I~ ~um~ d~ Re~er\(illCllel servieie que us, bu~~ C:OI'I'l:tlit~r,

:3,- Yn" vez qye Ud, ., re cibidQ I'Il,le~tllo m6d eon I~~ 'Mrif'tl~ ~ '/;:, decldi 6

Ctlr'ttrtltoli

r eJ sel"l'lQ;ie, !.lid, 'I'~

1.9

,el"lylj

@

FI~m b ~eU;

iII.- Nil:istc r' ~O'll a~d(! IiiilJlla ~d~a b ,- Ilj;i II dllid Plu't6 DI'om,~ de lillie n 11:5 A~re s

11,- Alli!Icntifill

[.~ [;lMlgo

P0<5t1!ll~c ~ 4-l11i 1'010

6"~nmedJta1Tl~nte tld. nos O!!IlVfC! un mall !nflJormadli!l dill pa'illID de la reserva, SUo Nom!J)re y ~p-B"ICid!!l Y e I NUI!1e-rJ!l de ~1I!I'lItrlli I !lie ,[;! r!l MT[ N. (e'li eol n;(im!i!'ro Qe "'JlaF13'''I~1l d~ 1(1 ~tgi~Q~·l;Jue- ~I' ~rr1pl~aQQ (I~ Wa ..~>;!m t~ pro'l'il!i!ra. Sa ~n~!i!lf\b"~ en e! wm~n:;li;lanw 'lye I~ d.ar.in Hila <llJenci:a).

r-~ra CCln'JulUis co~cten

een rfosotros:: IgYrfi(!1

Iyepp.

Mrs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful