UNIVERISTATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE

IULIANA LAZĂR

METEOROLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE
Note de curs

EDITURA ALMA MATER BACĂU 2009

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României LAZĂR, IULIANA Meteorologie şi climatologie : note de curs / Iuliana Lazăr. Bacău : Alma Mater, 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-527-020-6 551.5

Cuvânt înainte Prezenta lucrare a fost concepută ca suport de curs pentru studenţii Universităţii din Bacău. Ea nu reprezintă o lucrare de autor, părţi importante fiind inspirate din alte lucrări de referinţă menţionate în bibliografie. Multe dintre imaginile folosite sunt preluate de pe Internet. Autorul

3

4

Cuprins Cap.1. Noţiuni introductive Cap.2. Atmosfera ca obiect de studiu a meteorologiei Cap.3. Încălzirea Pământului şi a atmosferei Cap.4. Temperatura aerului Cap.5. Presiunea atmosferică şi circulaţia generală a aerului Cap.6. Vaporii de apa in atmosfera Cap.7. Precipitaţiile atmosferice Cap.8. Circulaţia generală a aerului. Meteorologia sinoptică Cap.9. Fronturi atmosferice Cap.10. Noţiuni generale de climatologie Cap.11. Clima României Cap.12. Schimbări climatice. Încălzirea globală Cap.13. Poluarea atmosferei Anexe Măsurarea presiunii atmosferice Măsurarea temperaturii Măsurarea umidităţii aerului Observaţiile meteorologice Bibliografie 7 14 22 29 41 52 64 72 83 91 98 107 119 125 128 133 137 141 144

5

6

Cap.1. Noţiuni introductive
Formula specialităţii Meteorologia este stiinţa care se ocupă cu studiul atmosferei terestre şi a fenomenelor fizice care se produc în ea. Meteorologia aparţine grupului ştiinţelor care au drept obiect de studiu Pamântul, având ca domeniu de preocupări: cercetarea, descoperirea şi cunoaşterea structurii, compoziţiei, însuşirilor, proceselor şi fenomenelor atmosferei precum şi a legilor care o guvernează. Meteorologia reuneşte astăzi, ca şi pe vremea lui Aristotel, ansamblul cunoştinţelor despre atmosferă şi fenomenele ce se petrec în cuprinsul ei; diferă numai cantitatea şi calitatea acestora, în creştere continuă. Obiectul de studiu al Meteorologiei este, aşadar, aerul atmosferic adică ultimul înveliş continuu al Pământului. Metodele de lucru sunt proprii sau din domenii conexe (observaţia, analiza şi sinteza, analogia, experimentul, simularea şi modelarea matematică, etc.). Scopul este complex dar se poate cuprinde în ideea că: printr-o cât mai bună cunoaştere a atmosferei să se poată prognoza mersul vremii pe diferite intervale, fenomenele calamitare, schimbările nefaste de vreme dar şi eventualele variaţii atmosferice seculare cu impact asupra întregului ansamblu de mediu. Atmosfera nu este aşadar un simplu “mediu fizic gazos” căruia dacă-i simplificăm ipotetic complexitatea, îi putem aplica legile fizice specifice (ale gazelor, ale fluidelor) iar rezultatele, desigur în domeniul prezumţiilor de cercetare, să ne mulţumească. Există astăzi un asemenea curent puternic în lumea meteorologică deoarece folosirea explozivă a modelării matematice pentru atmosferă şi mişcările ei nu poate fi concepută decât simplificând la maximum realitatea de mişcare a particulelor de aer din natură. Studentul ecolog trebuie să ştie de la început acest fapt precum şi pe acela că meteorologia prognostică (indiferent de intervalul de timp prognozat) operează cu modele, cu “scenarii” de evoluţie probabilistică ce decurg din calcul, operează deci cu scheme conceptuale bazate pe o analogie cazuistică amplă ce ţine implicit de “timpul trecut”. Realitatea atmosferică este însă, în orice moment şi în orice loc, mult mai nuanţată decât modelele imaginat şi tocmai în domeniul manifestărilor atmosferice de detaliu adică punctuale, de aceea prognozele nu pot fi, în mod absolut, exacte pentru orice punct geografic. Invizibila atmosferă este un înveliş cât se poate de real şi deosebit de complex al planetei noastre; este un dat iniţial al sistemului, o componentă abiotică indispensabilă a mediului natural unic, al Terrei, cu un rol structural şi funcţional perfect stabilit, rol pe care omul se străduieşte să-l înţeleagă, reuşind deocamdată, numai parţial şi nesigur să o facă. Faţă de litosfera şi hidrosfera planetei, cu care se află în raporturi de cvasiegalitate privind menţinerea condiţiilor abiotice favorabile, de bază, necesare vieţii, atmosfera are în plus, o mare libertate de mişcare a particulelor sale peste celelalte învelişuri (care nu se pot desprinde de corpul planetar); masele de aer survolează planeta în lungul meridianelor şi al paralelor ignorând orice graniţe de stat sau naturale, orice coordonate. 7

Prin această “libertate de survol” aerul atmosferic este cel care dă eficienţă circuitului apei în natură este cel care poartă la mari distanţe suspensii solide sau lichide de provenienţă naturală, cosmică sau antropică; aerul atmosferic, constituind ultimul înveliş al planetei, este cel care filtrează radiaţia Soarelui reţinând numai atăt cât este necesar pentru perpetuarea vieţii în sistem, respingând restul prin proprietăţile sale, date dintru început. Climatologia este ramura cea mai geografică a meteorologiei, ea transformă informaţia observaţională instantanee şi punctiformă, asupra aerului troposferic, în FOND DE DATE de referinţă, cu acoperire geografică pe termen lung (din punct de vedere al timpului istoric), fond strict necesar în realizarea oricăror sinteze (diagnostice, actuale sau prognostice) privind comportamentul atmosferei în imediata apropiere a scoarţei terestre. Cea mai expresivă definiţie a CLIMATOLOGIEI, dintre multiplele definiţii întâlnite în cursurile sau tratatele de geografie de largă circulaţie este: “subramura meteorologiei care studiază regimul multianual al vremii în funcţie de condiţiile geografice specifice unei localităţi, zone, ţări, continent sau chiar al întregului glob terestru”. Ea este în plină dezvoltare, subdiviziunile apărute dovedind-o, iată câteva: microclimatologia, topoclimatologia, paleoclimatologia, climatografia, schimbări climatice, etc. Climatologia pare mai apropiată de domeniul geografic al cunoaşterii umane asupra naturii pentru că scopul său de bază - obţinerea produselor de sinteză meteo pe termen lung privind trecutul, prezentul sau viitorul - se sprijină esenţialmente pe raportări spaţiale de tip geografic, la scări diferite. Meteorologia realizează observarea fenomenelor meteorologice, încercând în acelaşi timp să le explice. Este aşadar o ştiinţă analitică şi explicativă, în timp ce climatologia este o ştiinţă de sinteză, care foloseşte datele obţinute de meteorologie. Se poate spune că între cele două ştiinţe există o legătură foarte strânsă. În acelaşi timp, punctele lor de vedere rămân destul de diferite. Climatologii studiază succesiunea şi suma fenomenelor atmosferice dintr-un spaţiu dat, în timp ce instrumentele de lucru ale meteorologilor sunt în primul rând de natură fizică şi matematică. Pe de altă parte, meteorologia, apărută ca necesitate mai întâi a navigaţiei maritime, apoi şi a aviaţiei, este o ştiinţă prospectivă, având cel mai cunoscut obiect de activitate realizarea prognozelor meteo. Din acest punct de vedere, climatologia este o ştiinţă retrospectivă, deoarece rezultatele ei se bazează pe o lungă serie de observaţii anterioare. Sferele de cercetare

• •

Starea fizică a atmosferei localităţii concrete, evaluarea condiţiilor fizicogeografice regionale şi estimarea rolului lor la formarea cîmpurilor meteorologice, extremelor climatice, distribuţii în timp şi spaţiu a elementelor climatice. Modelarea cartografică a resurselor climatice, topoclimatice şi agroclimatice. Evaluarea gradului de asigurare a culturilor agricole cultivate în regiuni fizicogeografice cu diferită umiditate şi căldură, gradului de risc a amplasării plantelor pe terenuri concrete, etc… 8

În funcţie de particularităţile de studiu, meteorologia are numeroase subramuri, cum ar fi: Meteorologia generală - cuprinde cunoştinţele fizico-chimice de bază asupra mediului fizic gazos pe care îl reprezintă atmosfera Terrei; Meteorologia sinoptică - ştiinţa despre prognozarea vremii, studiază legile evoluţiei fenomenelor şi proceselor troposferice care conduc la succesiunea aspectelor diferite de vreme într-un punct fix sau într-o zonă, într-un interval de timp cerut; Meteorologia dinamică - se ocupă cu studiul proceselor dinamice şi termodinamice din atmosferă, prin metode fizico-matematice; Fizica atmosferei - studiază legile genezei şi dezvoltării fenomenelor şi proceselor fizice din atmosferă; Actinometria - observă şi studiază fluxurile radiante care străbat atmosfera precum şi bilanţul radiativ al geosistemului; Aerologia - studiază procesele şi fenomenele fizice proprii straturilor medii şi înalte ale atmosferei libere (neinfluenţată de scoarţa terestră); 13 Aeronomia - se ocupă cu studiul fenomenelor şi proceselor din ionosferă, exosferă si magnetosferă; Fizica stratului limită - se ocupă cu studiul fenomenelor şi proceselor de transfer energetic sol/aer în stratul de contact direct al atmosferei cu scoarţa terestră; Meteorologia satelitară - se ocupă cu studierea şi interpretarea imaginilor oferite de sateliţii meteorologici în scopuri practice, mai ales prognostice; Meteorologia radar - se ocupă cu studierea şi interpretarea imagisticii radar; Meteorologia aeronautică - elaborează prognoze de vreme pe rute aeronautice; Agrometeorologia - cercetează influenţa condiţiilor meteoclimatice asupra culturilor agricole în scopuri prognostice şi de prevenire a riscurilor de calamitare; Biometeorologia - cercetează influenţa condiţiilor meteoclimatice asupra organismelor în scopuri de protejare şi atenţionare; Climatologia. Metode de cercetare Meteorologia, studiind fenomenele care au loc in atmosfera, aplica pentru interpretarea acestora legile generale ale fizicii, mecanicii si in parte, uneori, ale chimiei coloidale. Spre deosebire de fizica, unde metoda de cercetare predominanta este experimentarea, in meteorologie, ca si in celelalte stiinte geofizice, metoda de baza ramane observatia. Daca in stiintele experimentale cercetatorul cauta, cu ajutorul unor metode si instrumente potrivite, sa izoleze sau chiar sa provoace fenomenele care il intereseaza, cu totul altfel stau lucrurile cu marea majoritate a fenomenelor atmosferice. Prin extinderea lor, aceste fenomene depasesc in mod frcevent cadrul restrans al unui laborator si nu pot fi simplificate si nici izolate. Deocamdata omenirea nu dispune de posibilitatea de a folosi experienta ca metoda cu eficacitate practica in meteorologie. Asemenea mijloace ar necesita un consum enorm de energie, atat pentru declansarea fenomenelor atmosferice, cat si pentru mentinerea lor. In ritmul actual, nemaiintalnit in dezvoltarea tehnicii si stiintei, nu este exclus ca intr-un viitor nu prea indepartat, pozitia noastra de spectatori la unele 9

fenomene care au loc in atmosfera sa se schimbe, in sensul de a le putea dirija dupa nevoile noastre. Un mare ajutor pentru intelegerea aprofundata a fenomenelor care au loc in atmosfera il ofera calculul matematic. In aplicarea principiilor generale ale fizicii la interpretarea acestor fenomene, matematica intervine cu o mare contributie. Vastul material furnizat de observatiile meteorologice trebuie prelucrat si sistematizat. Se cauta corelatii si periodicitati, se elimina erorile, se calculeaza abaterile si frecventele etc., totul pentru a se trage concluziile cele mai logice. Greutatea cea mai evidenta in aprecierea fenomenelor consista in faptul ca fiecare element contribuie in mod cantitativ diferit, de fiecare data, la producerea fenomenelor respective. Cu toate dificultatile care izvorasc din complexitatea circumstantelor in care apar, se dezvolta si pier fenomenele atmosferice, se poate totusi afirma ca in urma studiilor intreprinse s-a ajuns la rezultate teoretice insemnate. Pe baza legilor fizicii observatiile si cunostintele meteorologice au putut fi folosite intr-o masura apreciabila fie la intelgerea fenomenelor atmosferice care se produc la un moment dat, fie intr-un viitor mai apropiat sau mai indepartat: o zi, doua, o saptamana, o luna, un anotimp sau uneori chiar un an. Din cele aratate pana acum rezulta ca observatia ramane metoda de baza in cercetarea meteorologica. Aceasta metoda este aplicata pe doua cai: vizuala (fara instrumente) si instrumentala. Observatia vizuala este cea mai veche dintre metodele de cercetare, nu numai in domeniu meteorologiei, ci si al altor stiinte. Omul intai a observat, a tras concluzii si apoi a incercat sa reproduca fenomenele care l-au interesat. Observatia instrumentala se face cu aparate cu citire directa sau cu ajutorul aparatelor inregistratoare. Aparatele cu citire directa necesita prezenta omului pentru notarea observatiilor la momentul indicat in programul de lucru. Pentru a avea asigurata continuitatea observatiilor, este necesar ca notarea lor sa se faca la intervale cat mai apropiate, deoarece numai astfel se poate urmari indeaproape succesiunea schimbarilor care au loc in evolutia timpului sau vremii. Un aport insemnat in acest sens il aduc apratele inregistratoare. Acestea mai au avantajul ca pot fi amplasate in regiuni greu accesibile: in munti, in delta etc. Asemenea aparate pot culege si transmite informatii asupra starii vremii de pe toata suprefata Pamantului, de la nivelul marii si pana la mari inaltimi. Importanta Meteorologiei Faptul ca intreaga noastra activitate este influentata de schimbarile care au loc in atmosfera, ca insesi conditiile de viata sunt in general puternic influentate de aspectul vremii, a facut ca meteorologia sa ocupe un loc important in randul stiintelor naturii. Vremea si clima infuenteaza activitatea oamenilor si dirijeaza chiar economia regiunilor unei tari. In tarile cu structura sociala inaintata, unde la baza sta sistemul economiei planificate, sunt folosite rational toate influentele factorilor atmosferici. Astfel, pot fi luate masuri corespunzatoare, care sa anihileze sau sa reduca pagubele ce ar putea fi produse de agentii atmosferici diferitelor sectoare ale economiei nationale. Amintim numai de sprijinul acordat prin informarile asupra evolutiei timpului (sau vremii) de-a lungul rutelor aeriene si maritime. Cate catastrofe nu au fost evitate 10

prin folosirea rationala , de catre echipajele respective, a informatiilor primite din partea serviciilor de averitzare meteorologica. In agricultura, meteorologia ocupa un loc din ce in ce mai important. Cercetarea regimului termic si de umezeala a solului, legat de diferite faze de dezvoltare biologica a plantelor, a facut sa se dezvolte o noua ramura a acestei stiinte: agrometeorologia. Medicina moderna tine in permanenta cont de influenta factorilor atmosferici asupra modului cum evolueaza diferitele maladii. In marile clinici, pe langa medici lucreaza meteorologi care dau indicatii asupra factorilor atmosferici. Din ce in ce apar lucrari de specialitate, in care temele respective sunt tratate, tinandu-se seama de influenta diferitilor parametrii atmosferici. Amplasarea marilor constructii publice si industriale nu este de conceput fara cunoasterea in prealabil a particularitatilor climatice ale regiunilor respective. Prin neluarea in consideratie sau printr-o cunoastere insuficienta a datelor meteorolgice, au fost si pot fi prilejuite pagube enorme. Omul si Clima Clima reprezinta regimul de mediu multianual al proceselor si fenomenelor meteorologice, caracteristice unei anumite regiuni sau intregului glob, determinat de radiatia solara si de circulatia generala a atmosferei, care variaza in raport cu pozitia pe Pamant, cu altitudinea absoluta si configuratia reliefului. Inca de la aparitia primilor reprezentanti ai regnului animal si vegetal in istoria Pamantului, clima a fost aceea care a avut un cuvant de spus in repartitia vietuitoarelor, in evolutia lor de-a lungul timpului, in schimbarea aspectului lor, in felul de hrana sau in modul de a-si construi adaposturile. Daca plantele si animalele au ajuns sa aiba astazi caracteristicile pe care le observam la fiecare specie in parte, aceasta nu este decat rezultatul adaptarii lor la mediu, prin perpetuarea raselor, genurilor si speciilor care s-au dovedit ma puternice in lupta cu natura sau a celor care au reusit sa supravietuasca capriciilor atat de schimbatoare ale climei se-a lungul erelor. In functie de zonele climatice s-au format zonele de vegetatie, iar acestea, la randul lor, constituind baza hranei si mijlocul de adapost al animalelor, a influentat raspandirea lor. Daca plantele din regiunile desertice au radacini adanci si frunze groase ceruite, aceste nu sunt decat adaptari la o clima uscata si calda, pentru a putea absorbi apa de la o adancime cat ami mare si a impiedica transpiratia prea puternica. Daca animalele aceleiasi zone sunt acoperite cu o crusta chitinoasa si pot supravietui un timp indelungat fara apa, este tot o adaptare la climatul locului respectiv contra unei deshidratari prea puternice. Toate vietuitoarele din tinuturile polare au o blaba scurta , deasa si in permanenta alimentata cu grasime pentru a le feri de gerurile naprasnice, dar si pentru a le inlesni inotul in cautarea hranei. Nici infatisarea Pamantului n-a scapat de capriciile climei. Aspectul actual al scoartei terestre oglindeste si evolutia climatului erelor geologice. Alaturi de activitatea tectonica, eroziunea cauzata in principal de diferentele de temperatura, de vant si de precipitatii este un mare modelator al scoartei terestre. Martore ale actiunii ei sunt numeroase monumente ale naturii, canioanele, vaile sau sculpturile in diferite straturi de roci. Sunt celebre canioanele Colorado si Yellowstone sau fantasticile forme ale rocilor erodate din Bad Lands. La noi in tara sunt Babele din Bucegi si Sfinxul din Ciucas. 11

Oamenii, cu toate posibilitatile stiintifice si tehnice cunoscute in momentul de fata, sunt supusi climeim pornind de la succesiunea zilelor si noptilor, care imprima ritmul de viata si de activitate, si pana la una dintre cele mai importante ocupatii ale omului, agricultura, care se desfasoara in functie de anotimpuri. Dar influenta climei nu se manifesta numai asupra ritmului de viata si de activitate a oamenilor, ci si in multe alte directii. Astfel, chiar imbracamintea reflecta adaptarea omului: de la acel pagne sau sort pe care il poarta membrii unor triburi din Africa si America de Sud la costumul special facut cu unul sau mai multe staturi de blana purtate de oamenii din zonele polare si subpolare, la palariile conice purtate de locuitorii din sud-estul Asiei confectionate din pai sau la turbanele locuitorilor din Orient; insasi culoarea predominant deschisa a vesmintelor lor ii protejeaza de arsita indelungata a soarelui. Omul a invatat sa-si construiasca adapostul in functie de clima la care s-a adaptat sa traiasca: locuitorii din tarile calde isi amenajeaza locuinta din materiale usoare si racoroase, din barne sau din bambus si pamant, inlesnindu-I o mai buna aerisire si racorire. In regiunile temperate oamenii au inventat alte materiale de constructie mai rezistente, care sa pastreze mai multa caldura iarna dar si sa tina racoare in timpul verii. In zonele reci, locuintele sunt prevazute cu ferestre si pereti dublii, cu materiale termoizolatoare si posibilitati de incalzire. In tinuturile polare, din lipsa altor materiale de constructie, omul si-a construit locuita din bucati de gheata si zapada captusita prin interior cu blanuri de vulpe si urs polari. Aspectul locuintelor din campie este diferit de cel al celor din zona deluroasa sau montana. In aceasta zona precipitatiile fiind mai reduse si predominand mai mult cele lichide au determinat pe localnici ca acoperisurile caselor sa aiba o inclinatie mai mica fata de a celor construite in zona montana, care au o inclinare foarte mare, cu scopul de a retine cat mai putin cantitatea sporita de precipitatii lichide si solide. In vechime oamenii suportau mult mai greu variatiile climatice ivite in timpul deplasarilor pe care le faceau. Astazi cu posibilitatile tehnice existente, oamenii se adapteaza mult mai usor unui climat impropriu, cu ajutorul diferitelor materiale moderne de constructie sau instalatiilor de aer conditionat. Meteorologia are din ce in ce mai mult o deosebita importanta practica. Prevazand fenomenele meteorologice care pot aduce pagube agriculturii, se iau masuri de protectie in vederea diminuari pagubelor sau chiar evitarea pierderilor. O ramura specifica a meteorologiei numita agroeteorologie se ocupa cu studiul influentei fenomenelor meteorologice in productia agricola. Toate unitatile agricole primesc informatii referitoare la schimbarea timpului si asupra aparitiei fenomenelor daunatoare agriculturii, cum sunt bruma, grindina, inghetul. Pentru efectuarea in bune conditii a transporturilor aeriene trebuie cunoscute previziunile meteorologice. Traficul aerian beneficiaza cel mai mult de cunoasterea lor: avioanele nu decoleaza decat daca cunosc cum va fi vremea dupa care aduc la cunostinta pilotului navei eventualele schimbari meteorologice in ruta pe care urmeaza s-o parcurga. El primeste si in timpul zborului numeroase indicatii referitoare la starea atmosferei. Transportul maritim poate fi influentat si de necunoasterea situatiei meteorologice a rutei. Fenomenele cele mai periculoase sunt ceata, vantul si inghetul. De aceea marile nave sunt prevazute cu radare meteorologice, care pot capta informatii si de la satelitii meteorologici special lansati. 12

Si transportul pe calea ferata sau cel rutier beneficiaza de ajutorul meteorologiei. Iarna, cand viscolele blocheaza circulatia, buletinele meteo indica zonelel in care traficul feroviar si rutier este intrerupt. Precipitatiile abundente, precum si inghetul si dezghetul pot provoca distrugeri ale autostrazilor podurilor si terasamentelor. O mare importanta o au studiile climatologice cu privire la amplasarea judicioasa a unor noi obiective industriale, functionale sau a locurilor de odihna. Se stie ca zonele de relief inconjurate de munti nu permit scurgerea si ventilarea aerului, inlesnind persistarea aerului poluat si formarea inversiunilor de temperatura. Ca urmare, compusii si reziduurile chimice formate nu se pot imprastia in atmosfera ramanand in staturile cele mai inferioare ale atmosferei si avand urmari negative in viata omului, animalelor si plantelor regiunilor respective. In momentul de fata, amplasarea noior obiective industriale, cum sunt cele chimice sau siderurgice se face in urma studiului de microclimat al localitatii respective. In nici un caz nu se vor amplasa in directia predominanta a vantului, deoarece fumul se va abate asupra localitatii respective. De aceea se tine seama si de amplasarea noilor cartiere de locuinte, a spatiilor verzi de recreere si de odihna sau a sanatoriilor. Un studiu climatologic amanuntit este necesar si inainte de inceperea unei constructii: in cazul unui bloc de locuinte se va tine cont de directia predominanta a vantului, orientandu-se pe directia vantului pentru a nu fi supus actiunii acestuia. Obiectivele industriale care polueaza aerul vor fi inconjurate de perdele de vegetatie, care au rolul de purificare a atmosferei. In calculul capacitatii lor de evacuare a apei din precipitatii se va tine seama de cantitati maxime cazute in zona respectiva. Pentru asigurarea unei bune functionari a hidrocentralelor trebuie cunoscute regimurile de precipitatii si de inghet. In proiectarea liniilor electrice si in amplasarea si forma salpilor determinante vor fi directiile predominante ale vantului si depunerile de gheata pe conductori, sporindu-se parametrii de rezistenta a constructiei respective. Tratamentele balneoclimatice presupun studii climatologice anterioare pentru indeplinrea scopului lor. In amplasarea spitalelor, a sanatoriilor si a localitatilor balneare se tine seama de conditiile climatice locale. Amenajarea unor microclimate optime in halele de lucru, in incaperi, in scoli, in fabrici are o mare importanta in obtinerea unui randament maxim al omului in munca sa. Din cele prezentate mai sus rezulta marea importanta ce se acorda in momentul de fata studiilor climatologice, cunoasterea diferitelor fenomene meteorologice, gradul lor de manifestare si frecventa aparitiei lor in zona in care in care ne intereseaza. Fara nelipsitul studiu climatologic, omul nu va putea valorifica in cel mai inalt grad obiectivul industrial construit si telurile propuse de el nu vor putea fi in intregime realizate, de multe ori ivindu-se chiar efecte neasteptate si contrare. De aceea in prezet se acorda o deosebita importanta cunoasterii amanuntite a conditiilor naturale ale mediului in care omul isi desfasoara activitatea sa creatoare.

13

Cap.2. Atmosfera ca obiect de studiu a meteorologiei
Atmosfera este învelişul gazos al Pământului şi ultimul din geosistem de aceea este considerat interfaţa dintre corpul planetar şi spaţiul interplanetar. Din punct de vedere fizic, atmosfera este constituită dintr-un amestec de gaze, purtând în suspensie particule solide, lichide sau gazoase suplimentare, de origine terestră sau cosmică, naturală sau antropică. Particulele solide, gazoase sau lichide în suspensie în aerul atmosferic constituie ansamblul fizic numit aerosolul atmosferic. Aerul atmosferic pur, adică amestecul de gaze dat, luat în discuţie fără aerosolul atmosferic, este cunoscut în Fizica atmosferei şi sub denumirea de aer uscat şi i se atribuie următoarele proprietăţi: este incolor, inodor, insipid, este compresibil şi extensibil, are masă şi exercită presiune, este în mişcare continuă atât în plan vertical cât şi în plan orizontal, după legi proprii, dar în afara oricăror graniţe convenţionale, omeneşti.

Fig.2.1. Poziţia şi structura atmosferei în raport cu Soarele şi Pământul

Ca mediu fizic gazos, teoretic aerul atmosferic este considerat drept un gaz ideal şi atunci poate fi asimilat cu oricare alt fluid, aplicându-i-se legile fizicii şi în particular cele ale mecanicii fluidelor. Atmosfera este considerată a fi un sistem termodinamic deschis (fig. 2.1) care: • se intercondiţionează determinant la limita sa inferioară cu litosfera, hidrosfera, şi biosfera prin schimburi termice, mecanice şi chiar de constituenţi (cum ar fi cenuşa 14

vulcanică, spori, fracţiuni de polen şi nu în ultimul rând vapori de apă respectiv componenta atmosferică a circuitului apei în natură); • interacţionează radiativ la limita sa superioară cu Soarele şi spaţiul extraatmosferic ca în figura 2.1. Astfel, prin intermediul filtrului impus de atmosferă, Pământul primeşte de la SOARE numai energia strict necesară perpetuării vieţii (infinit mai mică decât ceea ce oferă sursa!) şi totodată radiază la rândul său, spre cosmos, numai energia care-i prisoseşte, într-un echilibru dinamic. Cu alte cuvinte, învelişul atmosferic “lasă să treacă” este deci “transparent” numai pentru acea cantitate şi calitate de radiaţii care să fie folositoare, nu distrugătoare vieţii pe Pământ; pentru restul radiaţiilor solare sau cosmice, atmosfera este un filtru de netrecut, prin structura-i dată şi prin funcţiunile atribuite numai ei în geosistem. Se desprinde deci ideea că activitatea de filtraj radiativ a atmosferei este pe cât de radicală pe atât de fin potenţată la diverse înălţimi ale învelişului; grila optimă se obţine prin diverse modalităţi, toate fiind posibile numai prin datele iniţiale de structură şi funcţionalitate impuse atmosferei actuale încă de la constituirea ei ca PARTE a întregului geosistem TERRA.

Structura atmosferei
Atmosfera reprezintă învelişul de aer al Pământului, a cărui grosime este de la nivelul Pământului până la aproximativ 3000 km altitudine. Masa atmosferei este de aproximativ 5,16.1015 t, reprezentând numai o milionime din masa Pământului, care este de 5,98.1021 t. Masa atmosferei scade spectaculos de rapid cu altitudinea la fel şi densitatea sa şi implicit presiunea pe care o exercită acest înveliş la diferite nivele atmosferice. Tabelul 2.1. prezintă masa pe care o are 1 m3 de aer recoltat la diverse înălţimi atmosferice.
Tab.2.1. Modul de variaţie al masei de aer cuprinsă într-un metru cub cu altitudinea

Înălţimea (km) 0 12 25 40

Volumul de aer (m3) 1 1 1 1

Masa (g) 1293 319 43 4

Se apreciază că jumătate din masa atmosferei este concentrată într-un prim strat, aderent la planetă, a cărui grosime este de numai 5 km. Continuând ideea, se mai afirmă că 75% din masa atmosferică totală se află cantonată în stratul cuprins între nivelul 0 al mării şi nivelul altitudinal de 10km al învelişului şi că până la nivelul de 36km sau 50km (după diverşi autori) ar încăpea aproape 99% din totalul de masă al învelişului atmosferic. Forma atmosferei este asemănătoare cu cea a Pământului, dar deformarea la Poli şi la Ecuator este mai puternică. Această formă este determinată de forţa centrifugă, a cărei valoare este maximă la Ecuator şi scade spre Poli, şi mai este determinată şi de încălzirile puternice de la Ecuator şi de răcirile de la Poli. Atmosfera, funcţie de caracteristicile şi densitatea aerului este împărţită în 5 straturi după cum este ilustrat în figura 2.2: 15

- troposfera – 0 ÷ 12 km; - stratosfera – 12 ÷ 30 km; - mezosfera – 30 ÷ 80 km; - termosfera – 80 ÷ 1000 km; - exosfera – 1000 ÷ 3000 km. Între aceste straturi există straturi intermediare numite tropopauză, stratopauză şi mezopauză.

Fig.2.2. Reprezentarea schematică a subdiviziunilor atmosferei, cu variaţia de temperatură şi presiune corespunzătoare şi cu principalele fenomene atmosferice

Troposfera Este stratul de la contactul cu suprafaţa Pământului în care este cuprinsă ¾ din masa atmosferică şi cuprinde 95% din vaporii de apă. Grosimea acestui strat la Ecuator este cuprinsă între 16÷18 km, la latitudini medii este de aproximativ 12 km iar la Poli de 8 km. În troposferă temperatura scade cu altitudinea în medie cu 0,65˚C la suta de metri. Această scădere poartă numele de gradient termic vertical, γt . Această scădere face ca la nivelul superior al acestui strat, la Ecuator temperatura să fie de -80˚C iar deasupra Polilor de numai -50˚C. Există zone în care temperatura se poate menţine constantă cu altitudinea, fenomenul purtând denumirea de izotermie, iar în altele temperatura creşte cu altitudinea, fenomenul purtând denumirea de inversiune termică. Troposfera este cel mai turbulent strat. Aici se produc mişcări de convecţie pe verticală, atât ascendente cât şi descendente, care au rolul de a omogeniza din punct de 16

vedere termic aerul, şi mişcări de advecţie numai pe orizontală, care au rolul de a transporta masele de aer dintr-o regiune în alta. În troposferă se produc toate fenomenele meteo: variaţii de temperatură şi presiune, vânt, nori, precipitaţii, aici se formează centrii barici şi fronturile atmosferice. Tropopauza Tropopauza are o grosime de la câteva sute de metri până la 2 km. Este mai groasă deasupra polilor şi mai subţire deasupra Ecuatorului. Nu este un strat continuu, ea prezentând 2 trepte : una în zona subpolară şi alta în zona subtropicală unde prezintă o ruptură. În zona de ruptură se produc diferenţe mari de temperatură şi presiune, aici luând naştere curenţi cu viteze egale cu 700 km/h. Aceştia reprezintă curenţii jet sau fulger (jet-streams), cu un circuit foarte meandrat pe direcţia E-W. Stratosfera În stratosferă aerul este rarefiat, temperatura lui începând de la 18÷25 km menţinându-se aceeaşi ca la nivelul superior al troposferei, iar între 25÷32 km temperatura creşte până la aproximativ 0˚C. Mezosfera (ozonosfera) Mezosfera prezintă o variaţie foarte puternică a temperaturii. Până la 50 km temperatura scade brusc la valori cuprinse între -60÷-70˚C. De la 50÷55 km temperatura creşte brusc la +75˚C, iar între 55÷80 km scade iar până la -110˚C. Mezosfera este principalul strat de ozon. În acest strat se produce un fenomen foarte “ciudat”: reflexia undelor sonore. Termosfera (ionosfera) Termosfera reprezintă stratul celor mai ridicate temperaturi. La nivelul superior sunt +3000˚C. Această temperatură este determinată de ionizarea puternică a moleculelor de aer rarefiat de către razele X, γ şi corpusculare de la Soare. Aici se formează aurorele boreale. Tot aici se produce reflexia undelor radio. Există patru straturi de reflexie a undelor radio: - D – unde lungi (la 90 km); - E – unde medii; - F1 – unde scurte; - F2 – unde ultrascurte. Exosfera În exosferă nu mai există aer. Distanţa dintre moleculele de aer creşte la 100 km. Putem face o ierarhizare a acestui strat : omosfera, eterosfera, magnetosfera. Există şi trei centuri de radiaţii sub formă de potcoavă numite centuri van Allen.

17

Compoziţia aerului
Organizaţia Meteorologică Mondială a pus în circulaţie lista componenţilor aerului uscat (prelevat din orice punct aflat între sol şi înălţimea de 25 km) care conţine gaze distincte după cum indică tabelul 2.2.
Tabelul 2.2. Constituienţii standard ai atmosferei

Datorită proporţiei foarte mari, oxigenul şi azotul sunt considerate constituente fixe (invariabile) ale atmosferei. Mult mai importante pentru studiul atmosferei sunt componentele variabile, cu un accent deosebit pe vaporii de apă, dioxidul de carbon şi ozon. Vaporii de apă ajung în atmosferă în urma proceselor de evaporare a apei de la suprafaţa atât de complexă a planetei Pământ. Ei provin însă şi în urma proceselor fiziologice (de respiraţie sau transpiraţie) specifice lumii vii şi, mai puţin, în urma unor erupţii vulcanice. Vaporii de apă sunt consideraţi drept componenta atmosferică cu cea mai ridicată variabilitate cantitativă, spaţială şi temporală dintre toate componentele variabile ale acestui înveliş gazos. 18

Se apreciază că în plan vertical vaporii de apă se concentrează masiv în stratul sol – 5 km al troposferei; ei ajung însă pe cale naturală uneori şi până la 10 km - 12 km înălţime adică până la baza stratosferei. În plan orizontal distribuţia vaporilor de apă depinde de: prezenţa şi dimensiunile surselor terestre de evaporare, de temperatura aerului de deasupra surselor de evaporare dar şi de intensitatea şi direcţia dominantă a circulaţiei aerului troposferic în zona de interes. Două dintre procesele fizice pe care le suferă apa atmosferică sunt: evaporarea care se desfăşoară cu consum de energie calorică şi condensarea care are loc cu eliberarea căldurii latente de evaporare. Ambele procese asigură circuitul apei în natură şi se derulează atât în atmosferă cât şi pe suprafaţa terestră; de aceea putem spune că, vaporii de apă ajunşi în aer, influenţează, într-o bună măsură, bilanţul caloric Pământ-atmosferă, cu adresă exactă la menţinerea efectului de seră natural al planetei. Astfel, alături de dioxidul de carbon formaţiunile noroase (care reprezintă marile concentraţii atmosferice de vapori de apă) absorb radiaţia calorică reflectată sau, mai corect spus, pe cea retransmisă de suprafaţa planetară aerului atmosferic din apropierea sa, nelăsând-o să se piardă în restul atmosferei libere de deasupra plafonului de nori. Cu alte cuvinte, stratul noros deşi discontinuu la nivel planetar, joacă rolul geamurilor unei sere artificiale care nu lasă să iasă în afară căldura primită de la radiaţia directă a Soarelui pe care a lăsat-o însă să pătrundă în seră, nestingherită. Deci, stratul de nori, după ce a absorbit radiaţia calorică reflectată, adică venită dinspre suprafaţa Pământului (suprafaţa încălzită direct de către Soare) o retransmite, o difuzează aerului interpus între „vălul” noros şi suprafaţa terestră, exact ca în interiorul unei sere. Dioxidul de carbon, cu numai cele 0,030% ale sale joacă cel mai complex rol în cadrul stratului de interfaţă, între Pământ şi Cosmos, care este atmosfera. Acest gaz este implicat în absorbţia radiaţiei termice (infraroşie) care provine dinspre scoarţa terestră dar şi dinspre anumite componente ale atmosferei, participând astfel la exercitarea efectului de seră natural sau „suplimentat” al atmosferei apropiate scoarţei. Dioxidul de carbon dispare la înălţimi mai mari de 20–30 km în atmosferă. Ozonul (O3) constitue o stare alotropică a oxigenului. Ozonul, exprimat cifric, reprezintă 1,0.10–6 în amestecul de gaze pe care îl reprezintă aerul atmosferic, adică ceva mai mult decât o urmă. Într–o primă aproximare, moleculele de ozon se întâlnesc ca şi cum ar fi presărate în stratul larg al atmosferei cuprins între 10 şi 60 km înălţime; există însă niveluri de concentraţie ceva mai crescută şi anume între: 20 şi 25 km şi resectiv între 45 şi 50 km. Astfel, se poate spune că aşa-zisul strat de ozon (care nu e strat!) se află în zona superioară a stratosferei şi în cea inferioară a mezosferei. Ozonul de lângă sol NU face parte din învelişul de ozon strato–mezosferic cu funcţii date de protecţie radiativă a vieţii pe Pământ. El este generat de activitatea antropică, în special (de emanaţiile eşapamentelor) şi este considerat un poluant.

19

Masele de aer
Masele de aer sunt volume în care parametrii meteorologici au un caracter relativ constant (volume de aer care îşi conservă anumite elemente meteo : gradul de transparenţă al aerului, temperatura, umiditatea şi nebulozitatea). Ca dimensiuni, masele de aer se pot întinde : - pe orizontală – de la mii de kilometri până la sute de mii de kilometri; - pe verticală – de la câţiva kilometri până la limita superioară a troposferei. Masele de aer pot stagna o perioadă într-o zonă, dar se şi pot deplasa. Ele se formează deasupra zonelor în care elementele meteo variază puţin (marile deşerturi, gheţurile artice sau antarctice, deasupra anticiclonilor stabili sau staţionari). Clasificarea maselor de aer se face după mai multe criterii : a) criteriul termic: - mase de aer cald – provin de la latitudini mici şi determină încălzirea vremii; - mase de aer rece – provin de la latitudini mari şi determină răcirea vremii. b) criteriul termo-dinamic (de stratificare) : - mase de aer stabile – sunt masele de aer în care gradientul termic vertical în stratul inferior este mai mic decât cel normal (0,65˚C la fiecare 100 m). La aceste mase de aer nu se produce convecţia, nu se formează nori şi este caracteristică vremea senină, frumoasă. Sunt considerate mase de aer stabile masele de aer reci. - mase de aer instabile – aici gradientul termic vertical este mai mare decât cel normal. Aceste mase de aer favorizează convecţia, cu formarea norilor şi căderea precipitaţiilor, rezultând deci o vreme închisă. Este considerată masă de aer tipic instabilă, masa de aer cald. Masele de aer îşi pot schimba caracterul de stabilitate sau de instabilitate prin traversarea unor suprafeţe acvatice. Astfel, o masă de aer stabilă, trecând iarna peste ocean, devine instabilă. În timpul verii, o masa de aer instabilă trecând peste ocean, devine stabilă. c) din punct de vedere al genezei o Mase de aer arctice sau antarctice. Aceste mase de aer pot fi de două feluri : maritim arctice (antarctice) şi continental arctice (antarctice). Cele maritim arctice sunt cele mai reci mase de aer. Sunt grele şi nu reuşesc să treacă peste zonele muntoase. Masele de aer maritim arctice se formează deasupra Oc.Îngheţat. sunt mase de aer instabile care generează precipitaţii sub formă de zăpadă iar pătrunderea lor în Europa determină ninsori timpurii sau târzii. Masele de aer continental arctice se formează în nordul Siberiei, sunt reci uscate, vizibilitate peste 50 km. Determină o vreme foarte senină dar foarte rece. Nu reuşesc să treacă peste Munţii Ural. 20

Mase de aer polare. De asemenea şi aceste mase de aer pot fi de două feluri : maritim polare şi continental polare. Ele se formează deasupra anticiclonilor de la latitudini medii. Masele de aer maritim polare se formează deasupra anticiclonului canadian. Sunt mase de aer stabile reci dar traversând Oc.Atlantic devin instabile prin încălzirea stratului inferior astfel că ajung pe teritoriul Europei ca mase instabile determinând o vreme închisă cu precipitaţii. Masele de aer continental polare se formează deasupra anticiclonului siberian. Sunt mase de aer reci stabile care generează o vreme senină dar foarte rece. Pătrunderea pe teritoriul ţării noastre se manifestă sub formă de averse de zăpadă şi viscol. o Mase de aer tropicale. Şi acestea sunt de două feluri : maritim tropicale şi continental tropicale. Masele de aer maritim tropicale se formează deasupra anticiclonului azoric. Sunt mase de aer foarte umede care pătrund până pe teritoriul ţării noastre. Determină averse de ploaie cu descărcări electrice, iar după ce umiditatea s-a consumat generează o vreme caldă şi senină. Masele de aer continental tropicale se formează în nordul Africii, Arabia, Pakistan. Sunt mase de aer calde, uscate, cu vizibilitate redusă datorită pulberilor de nisip şi praf. o Mase de aer ecuatoriale Se formează de o parte şi de alta a Ecuatorului. Sunt mase de aer foarte calde şi foarte umede. Ele se deplasează latitudinal de la E la W, excepţie făcând masele polare sau meridional de la S la N (sau de la N la S). Deplasarea meridională determină pătrunderea aerului tropical la latitudini mari sau a aerului polar la latitudini mici. Deplasarea maselor de aer dintr-o zonă în alta facilitează contactul dintre mase de aer cu caracteristici diferite. Zona de contact se numeşte zonă frontală iar fenomenul poartă denumirea de front atmosferic. Fronturile atmosferice sunt caracteristice depresiunilor extratropicale, în talveguri depresionare şi foarte rar la periferia anticiclonilor. Condiţiile ca să se formeze un front atmosferic sunt : - diferenţa de temperatură dintre masele de aer să fie de cel puţin 5˚C ; - să existe diferenţă de umiditate ; - curenţii de aer să fie convergenţi.

o

21

Cap.3. Încălzirea Pământului şi a atmosferei
Soarele şi Pământul
Soarele este sursa energiei primite de geosistemul Terra numai în acea cantitate şi numai în acea calitate care să asigure existenţa şi perpetuarea formelor de viaţă cu care această unică planetă a fost dăruită. Energia radiantă care provine de la Soare (în proporţie de 99% fiind emisă în domeniul undelor scurte) permite declanşarea şi desfăşurarea marilor sau intimelor procese care stau la baza funcţionării “interactive” sau “în angrenaj” a tuturor componentelor ansamblului de mediu al vieţii, pe planeta noastră. Steaua numită Soare este o imensă sferă incandescentă al cărui diametru este de peste 54 ori mai mare decât al Pământului. În jurul Soarelui gravitează, pe orbite proprii, cele 9 planete ale sistemului nostru Solar; Pământul este a treia ca apropiere, între el şi Soare calculându-se o distanţă mediată de 149.500.000km (ştiut fiind că în realitate, ea este minimă la periheliu (2 ianuarie) şi maximă la afeliu (4 iulie). În mişcarea sa regulată în jurul Soarelui (Fig. 3.1) numită mişcare de revoluţie care astronomic durează 365 zile, 6 ore, 9 minute şi 9 secunde, Pământul descrie o traiectorie eliptică (numită şi ecliptică), Soarele fiind situat într-unul dintre focarele elipsei. În afara acestei mişcări anuale, Pământul mai are o mişcare regulată şi anume în jurul axei proprii, numită mişcare de rotaţie care se desfăşoară în cicluri succesive de câte: 23 ore, 56 minute şi 4 secunde (sau mai simplu spus în 24 ore).

Fig.3.1. Mişcarea Pământului în jurul Soarelui

Axa Polilor Pământului are o înclinaţie de 66°33’ faţă de planul eclipticii, unghi neschimbat pe tot parcursul mişcării anuale de revoluţie, an de an. Această înclinare a axei Polilor este cea care determină alternanţa anotimpurilor în cele două emisfere de Nord şi de Sud ale Pământului, etc. În bilanţul global, deşi energia primită de geosistemul Terra de la Soare este mereu aceiaşi, ea este distribuită diferenţiat ca intensitate şi alternativ: când unei emisfere când
22

alteia, vara faţă de iarnă, pentru că aşa o impun legile fizice care guvernează cele două mişcări ale Pământului drept corp cosmic: cea de revoluţie şi cea de rotaţie. Din imensa cantitate de energie pe care Soarele o emite, radiind-o în spaţiul cosmic (sub forma radiaţiilor electromagnetice dar şi corpusculare), geosistemul Terra primeşte numai a doua miliardă parte, adică 1,37 · 1024 calorii în timp de un an. Si cu toate acestea, energia solară recepţionată de geosistem numai într-o zi şi jumătate echivalează cu întreaga energie pe care ar produce-o toate centralele electrice ale lumii într-un an! Întrucât în cazul de faţă Pământul poate fi considerat, într-o primă aproximaţie, drept o sferă ce se roteşte în jurul propriei axe, energia ajunsă la limita superioară a atmosferei sale şi denumită CONSTANTA SOLARĂ, se repartizează pe întreaga suprafaţă a sferei admise (4πr2) care este egală matematic cu “de patru ori suprafaţa secţiunii sale (πr2). În urma acestui calcul, fiecare cm2 de suprafaţă orizontală, considerată la limita superioară a atmosferei terestre, primeşte în medie 0,5 cal/min/cm2 adică 720 cal/24 h. În meteorologie ca unitate de măsură pentru exprimarea cantităţii de energie calorică primită de la Soare per unitatea de suprafaţă, se utilizează langley-ul [Ly], 1Ly = 1 cal/cm2.

Radiaţia
Orice corp aflat la o temperatură superioară temperaturii de 0K, emite radiaţii electromagnetice, ale căror proprietăţi depind de natura şi temperatura sa. Radiaţiile emise conţin unde de diferite lungimi cu intensităţi diferite; la orice temperatură există o lungime de undă pentru care intensitatea undei este maximă. Puterea radiantă totală creşte rapid cu creşterea temperaturii şi lungimea de undă a celei mai intense componente se deplasează către lungimi de undă mai mici. Orice corp este simultan un emiţător şi un absorbant de energie radiantă. O parte din energia radiantă care cade pe suprafaţa unui corp este reflectată, iar restul este absorbită. Un bun absorbant este şi un bun emiţător, iar un absorbant slab este şi un slab emiţător; un absorbant slab trebuie să fie, de asemenea, şi un bun reflector. De aceea, un bun reflector este un emiţător slab.

Compoziţia spectrală a radiaţiei solare (RS)
Radiaţia emisă de Soare cuprinde două grupe principale: radiaţia electromagnetică şi radiaţia corpusculară. Radiaţia electromagnetică are un spectru continuu, de la radiaţiile X până la undele radio, cu lungimi de undă foarte mari. Datorită temperaturii sale ridicate, S emite mai ales această formăde radiaţie; ea nu necesită pentru transmitere un mediu material intermediar. În figura 3.2 este reprezentată grafic distribuţia intensităţii radiaţiei electromagnetice a spectrului solar în funcţie de lungimea de undă. Radiaţia corpusculară este compusă din particule cu energii foarte înalte; transportă cantităţi de energie mult mai mici comparativ cu radiaţia electromagnetică. Spectrul radiaţiilor electromagnetice ale S cuprinde ca domenii principale: • Domeniul radiaţiilor ultraviolete (UV), invizibile, cu lungimi de undă mici (290 360 nm); cu pronunţat efect chimic, reprezintă cca. 7% din energia totală a RS. • Domeniul radiaţiilor vizibile (VIZ), cu lungimi de undă între 360 şi 760 nm; mai sunt denumite radiaţii fotosintetic active, reprezintă cca. 48% din energia totală a RS.
23

• Domeniul radiaţiilor infraroşii (IR), cu lungimi de undă mari (760 - 300 000 nm), invizibile, cu efect termic pronunţat, reprezintă cca. 43% din energia totală a RS. 99% din energia totală a RS revine radiaţiilor cu lungimi de undă între 160 nm şi 4000 nm.

Fig.3.2. Spectrul radiaţiei electromagnetice a soarelui

Repartiţia energiei în spectrul solar depinde şi de altitudine; la suprafaţa terestră, intensitatea şi compoziţia spectrală a RS este modificată datorită fenomenelor de absorbţie şi de difuzie din atmosferă; intensitatea scade puternic atât în zona radiaţiilor de undă scurtă cât şi în domeniul radiaţiilor de unde lungi. Radiaţiile cu lungimi de undă mai mici de 290 nm nu ajung la suprafaţa terestră fiind absorbite de ionosferă şi de stratul de ozon; la fel şi cele cu lungimi de undă egale sau mai mari de 4000 nm.

Radiaţia solară directă (RSD)
Radiaţia care provine direct de la discul solar şi care ajunge nemodificată (nedifuzată, nereflectată, nerefractată) la suprafaţa terestră este numită radiaţie solară directă (RSD). Străbătând atmosfera RSD este atenuată şi modificată spectral, astfel încât intensitatea RSD are valori diferite la nivele diferite în atmosferă. La limita superioară a atmosferei intensitatea RS înregistrează fluctuaţii minime, fiind considerată constantă. Intensitatea RS la limita superioară a atmosferei, adică RS primită în unitatea de timp, de o suprafaţă cu aria egală cu unitatea, aşezată normal pe direcţia razelor solare, atunci când distanţa Soare-Pământ este egală cu valoarea sa medie, se numeşte constantă solară(I0 ); în SI ea se exprimă în J/(m2.s)=W/m2 şi are valoarea I0 = 1,381 W/m2 = 1,98 cal/ (cm2. min). RSD care cade pe o suprafaţă orizontală reprezintă insolaţia pe suprafaţa respectivă. Intensitatea insolaţiei se exprimă tot în W/m2 (sau cal / (cm2. min); ea depinde de unghiul de incidenţă al RS şi de unghiul de înălţime al S. Suprafeţele perpendiculare pe direcţia razelor solare recepţionează cantitatea maximă de energie radiantă; suprafaţele cu alte orientări vor recepţiona o cantitate mai mică de energie. La trecerea prin atmosferă, o parte din RS este absorbită, alta este difuzată sau reflectată (în special de nori), iar o parte importantă a sa ajunge la suprafaţa P, constituind insolaţia. Toate aceste procese au loc simultan şi au ca rezultat slăbirea (extincţia) radiaţiei solare. Absorbţia RS este un proces selectiv complex; componentele gazoase diferite din atmosferă absorb, în proporţii distincte, numai anumite domenii spectrale: domeniul undelor scurte şi al undelor lungi. Ozonul absoarbe cel mai puternic radiaţiile ultraviolete
24

(290-220 nm). Radiaţiile cu lungimi de undă mai mici de 220 nm sunt absorbite mai ales de oxigen şi azot. Dioxidul de carbon absoarbe deosebit de puternic în domeniul IR (în zone înguste, cea mai puternică între 12 900 şi 17 100 nm. Vaporii de apă prezintă o absorbţie slabă în zona UV (între 360 şi 370 nm), o absorbţie foarte puternică în IR (4 000 - 8 000 nm).

Difuzia radiaţiei solare
Fenomenul de difuzie determină culoarea luminii solare directe. Radiaţia solară pierde componente din spectrul vizibil prin absorbţie şi prin difuzie, în cazul difuziei fiind afectate radiaţiile albastre. Din acest motiv culoarea obişnuită a luminii solare directe este gălbuie. Difuzia pe particule depinde de mărimea şi numărul acestora dar este aceeaşi pentru toate lungimile de undă. Atunci când predomină difuzia pe particule, cerul apare de o culoare alb-lăptoasă. Absorbţia şi difuzia determină slăbirea intensităţii radiaţiei, cu atât mai puternică cu cât pătura de aer străbătută este mai mare. Suma dintre radiaţia solară directă(D) şi radiaţia difuză(DIF), într-un anumit loc, reprezintă radiaţia globală sau totală (Q) în acel loc; în intensităţi ID + IDIF = IQ.

Reflexia radiaţiei solare
Radiaţia solară directă şi difuzată, este parţial absorbită şi parţial reflectată de nori şi de suprafaţa apelor şi uscatului. Toate radiaţiile din spectrul solar sunt reflectate la fel, indiferent de lungimea lor de undă. Capacitatea de reflexie a unei suprafeţe se caracterizează printr-o mărime numită albedo. Se numeşte albedo A al unei suprafeţe, raportul procentual între radiaţia reflectată în toate direcţiile şi cea incidentă:

A=

IQ IR

× 100

IQ = intensitatea radiaţiei incidente, IR = intensitatea radiaţiei reflectate. Albedo-ul suprafetei terestre depinde de natura, de gradul de rugozitate şi culoarea corpurilor. Suprafeţele umede au o capacitate de absorbţie mai mare, deci albedo mai mic decât cele uscate; diferitele tipuri de soluri au albedo diferit. Vegetaţia reflectă radiaţia verde şi infraroşie, fapt ce determină culoarea verde a plantelor. Reflexia acestor radiaţii constituie un mod de apărare împotriva încălzirii. Norii au o capacitate de reflexie mare ce depinde de grosimea şi de densitatea lor. Iată câteva valori procentuale preluate de la diverşi autori consacraţi: Natura suprafeţei zăpadă proaspătă, uşoară zăpadă învechită nisipuri deşertice pajişte verde pajişte uscată nori
25

Albedo în % 84-95 46-60 28-30 26 19 50-80

luciul apelor lanuri de cereale ogor uscat pădure de foioase pădure de conifere tundră humus cernoziom uscat arături umede

2-70 10-25 8-12 15-20 10-18 15-20 26 14 5-15

Radiaţia terestră şi atmosferică
Absorbind o parte din energia solară, pământul se încălzeşte şi emite, la rândul său, o radiaţie numită radiaţie terestră. Pentru că temperatura pământului variază între 50 şi 60°C, conform legilor radiaţiei termice, pământul emite numai în infraroşu (4-40 μm). In urma emisiei de radiaţie, suprafaţa pământului se răceşte în timpul nopţii, în timpul zilei pierderea fiind compensată de radiaţia solară directă, şi temperatura aerului şi a solului cresc. Absorbind atât radiaţia solară cât şi cea terestră, atmosfera se încălzeşte şi emite, la rândul său radiaţia atmosferică. Cum temperatura atmosferei variază între -90 şi 50°C domeniul lungimilor de undă ale radiaţiei atmosferice este cuprins între 3 - 100 μm. Această radiaţie se propagă în toate direcţiile; componenta îndreptată spre pământ constituie contraradiaţia atmosferei. Această radiaţie este situată, ca şi cea terestră, în domeniul lungimilor de undă mari (infraroşu). Absorbţia este mai puternică atunci când cerul este acoperit cu nori. Pe cer senin absorbţia este foarte redusă, radiaţia terestră este foarte puternică şi răcirea nocturnă este accentuată. Atmosfera, lăsând să treacă radiaţiile luminoase de la Soare şi absorbind radiaţia termică infraroşie, împiedică pierderea căldurii şi exercită un “efect de seră”. Diferenţa dintre radiaţia terestră T şi contraradiaţia atmosferei CA se numeşte radiaţie efectivă, EF; în intensităţi putem scrie deci IEF = IT - ICA. EF este îndreptată dinspre pământ spre atmosferă; în timpul nopţii ea constituie radiaţia nocturnă.

Bilanţul radiativ-caloric la suprafaţa Pământului
Prin bilanţ radiativ (B) al suprafeţei terestre se înţelege diferenţa între radiaţia primită şi cea pierdutăde suprafaţa terestră; folosind intensităţile B = Iprimită - Ipierdută Suprafaţa pământului primeşte radiaţia solară directă (D), radiaţia solară difuză (DIF), şi contraradiaţia atmosferică (CA). Suma radiaţiilor solară directă şi difuză constituie radiaţia globală (Q). Radiaţia pierdută este constituită din radiaţia terestră (T) şi reflectată (R). B = ID+IDIF+ICA-(IT+IR) = IQ+ICA-IT-AIQ = IQ(1-A)-IEF
26

Bilanţul radiativ poate avea valori pozitive şi negative, suprafaţa se încălzeşte în primul caz, şi se răceşte în cel de al doilea. Calculul bilanţului termic este greu de realizat deoarece unele componente sunt greu de determinat iar altele lipsesc în totalitate.

Bilanţul radiativ al sistemului Pământ-atmosferă
Bilanţul radiativ Pământ-atmosferă a fost imaginat calculat şi ulterior modelat de numeroşi autori de renume. Cel mai clar pentru studentul ecolog pare a fi modelul unitar propus de H.J.Critchfield şi a oglindit de Fig.3.3.

Fig.3.3 Schema bilanţului radiativ general al sistemului Pământ-atmosferă

Acest autor arată că suma radiaţiilor primite de sistemul Pământ-atmosferă este egală cu cea a radiaţiilor cedate dar din totalul de 100% al radiaţiei solare primite la limita superioară a atmosferei: • 35% este reflectată; de către nori (24%), de către moleculele aerului atmosferic (7%) şi de însăşi suprafaţa terestră (4%); • 18% este absorbită de învelişul atmosferic luat în ansamblul său; • 47% este absorbită de suprafaţa planetară după ce a traversat atmosfera sub forma radiaţiei solare directe (23%) şi respectiv a celei difuze (24%). Rezultă că sistemul Pământ-atmosferă reflectă 35% din radiaţia solară primită şi absoarbe 65% (această componentă este reemisă astfel: 60% de către atmosferă şi 5% de către suprafaţa planetară). Un bilanţ mai detaliat al proceselor energetice ale sistemului Pământ atmosferă este prezentat în figura 3.4.

27

Fig.3.4. Bilanţul energetic Pamânt – atmosferă (C.D. Ahrens)

Din această figură se observă că energia câştigată de atmosferă (160 de unităţi) compensează pierderile. În plus, media anuală a energiei primite de Pământ pe întreaga suprafaţă (51 de unităţi) şi cea absorbită de atmosferă (19 unităţi), compensează pierderea de energie prin radiaţie de către Pământ şi atmosferă. Se observă ca Pământul şi atmosfera absorb energie nu numai de la Soare, dar şi unul de la celălalt. Esenţial nu este echilibrul, cât menţinerea unei temperaturi medii constante sau cu variaţii foarte mici în decursul unui an.

28

Cap.4. Temperatura aerului
Radiaţia solară este absorbită în proporţie de 80% de suprafaţa Pământului; din această cauză, suprafaţa solului se încălzeşte şi, la rândul ei, transmite căldură straturilor de aer de deasupra sa, şi straturilor de sol din adâncime. Transmisia căldurii în sol se face în special prin conducţie, pe când cea spre atmosferă, prin convecţie şi radiaţie. Suprafaţa terestră este o suprafaţă activă.

Scale de temperatură
Teoretic, cea mai scăzută temperatură posibilă, numită şi zero absolut, este temperatura la care încetează orice mişcare a atomilor şi moleculelor. Această tempertură marchează teperatura de zero grade a scalei Kelvin, numită astfel după cel care a introdus-o, lordul Kelvin (1824 – 1907). Ea este numită şi scala de temperatură absolută, fiind folosită pentru calcule ştiinţifice, având avantajul că toate temperaturile ei sunt pozitive. Intervalul de un grad al scalei Kelvin este egal cu cel al celei mai folosite scale de temperatură în practică, scala Celsius. Această scală a început să fie folosită la sfârşitul secolului al 18 lea, fiind definită din considerente prcatice simple: temperatura de zero grade este temperatura la care îngheaţă apa la presiune normală, iar temperatura de 100 de grade este temperatura la care fierbe apa la presiune normală. Relaţia de legătură între temperatura exprimată în grade Kelvin şi cea în grade Celsius este exprimată prin relaţia simplificată T(K) = t(C) + 273. Scala Fahrenheit este folosită în prezent în special în Statele Unite, legătura dintre aceasta şi scala Celsius fiind dată de relaţia: t(C) = 5/9 (t(F) – 32). În figura 4.1 este reprezentată relaţia dintre cele trei scale pentru domeniul cel mai utilizat.

Fig.4.1. Relatia între scalele de temperatură
29

Temperatura solului
Măsurători în staţia meteorologică In SM se măsoară două categorii de temperaturi la sol: (i) temperatura la suprafaţa solului şi (ii) temperaturile la diferite adâncimi. Măsurătorile se efectuează pe un teren bine expus la RS amenajat, în partea sudică a platformei meteorologice, sub forma unui strat (solul săpat, bine mărunţit şi nivelat). La suprafaţa solului se măsoară: temperatura la orele de observaţie - cu termometrul ordinar, temperaturile maximă şi minimă în 24 ore - cu termometrul de maximă, respectiv, de minimă. Termometrele se instalează orizontal pe suprafaţa amenajată a solului, în aşa fel încât rezervoarele lor să fie pe jumătate îngropate în sol. In adâncime, temperatura se măsoară cu termometrul cu tragere verticală (termometru cu inerţie termică mare, cu tija de diferite lungimi, protejate de o teacă metalică), la adâncimi de 5, 10, 15, 20 cm. Factori care influenţează regimul termic al solurilor Umezeala solului şi gradul lor de tasare. Variaţiile termice sunt mai mici în solurile umede, comparativ cu solurile uscate. Diferite lucrări agrotehnice au ca scop modificarea porozităţii solului, deci a capacităţii de umezire şi aerisire, din care decurge apoi şi modificarea proprietăţilor termice. Reducerea amplitudinilor termice (A=Tmax Tmin), a diferenţelor mari de temperatură de la strat la strat - caracteristice solurilor uscate – avantajează dezvoltarea plantelor cultivate. Culoarea, prin albedo-ul solurilor, influenţează gradul lor de încălzire. Regimul termic al solului mai este influenţat şi de expoziţia versanţilor, covorul vegetal şi stratul de zăpadă. In emisfera nordică, pe versanţii cu expoziţie sudică şi sudvestică, solurile se încălzesc cel mai intens. Covorul vegetal împiedică încălzirea solului în timpul zilei. Noaptea, covorul vegetal reduce răcirea solului. In acest mod, amplitudinea termică diurnăa solului scade, iar temperatura medie diurnă rămâne mai coborâtă decâ în cazul solului dezgolit. Stratul de zăpadă are o influenţă asemănătoare, în timpul iernii, datorită proprietăţilor sale termoizolatoare. In zona temperată, acţiunea sezonieră combinată a covorului vegetal şi a stratului de zăpadă reduce amplitudinea termică anuală a temperaturii de la suprafaţa şi din straturile superficiale ale solului. In cazul semănăturilor de toamnă, îngheţul solului nu pătrunde adânc, dezgheţul de primăvară este accelerat, iar stratul de zăpadă, prin topire, asigură un plus de umiditate plantelor. Propagarea căldurii în sol Căldura de la suprafaţa solului se transmite parţial, prin conductivitate, în straturile mai adânci. Cantităţile de căldură transmise scad proporţional cu adâncimea, astfel că valorile temperaturilor medii, maxime şi minime, se reduc pe măsură ce adâncimea creşte. Propagarea căldurii în profunzime se produce respectand câteva legi stabilite experimental de către J.Fourier. • 1. Perioadele oscilaţiilor termice sunt aceleaşi la toate adâncimile (de o zi şi de un an). • 2. Cand adâncimea creşte în progresie aritmetică, amplitudinea oscilaţiilor termice scade în progresie geometrică. Deci, în sol există la anumite adâncimi straturi cu temperatura diurnă şi, respectiv, anuală invariabilă (constantă).
30

• 3. Momentele producerii temperaturilor maxime şi minime întârzie proporţional cu adâncimea. • 4. Adâncimile la care se amortizează oscilaţiile de temperatură (adică la care A=0) cu perioade diferite sunt proporţionale cu rădăcinile pătrate ale perioadelor oscilaţiilor respective. Notăm cu h adâncimea la care se amortizează oscilaţia termică cu perioada de o zi şi cu h’ cea la care se amortizează oscilaţia anuală; se poate scrie:
h 1 1 ∝ = h' 365 19,1

Prin urmare, adâncimea la care se sting oscilaţiile termice anuale este de 19,1 ori mai mare decât adâncimea la care se amortizează cele diurne. Deci, oscilaţiile termice anuale se propagă la adâncimi mult mai mari decât cele diurne. In condiţii reale, apar abateri de la legile lui Fourier determinate de neomogenitatea compoziţiei şi structurii solurilor. Variaţia diurnă şi anuală a temperaturii solului. Temperatura solului are o variaţie diurnă oscilatorie, cu o maximă în jurul orei 13 şi o minimă înainte de răsăritul soarelui (la latitudinea ţării noastre, acesta este regimul zilelor senine de vară). Amplitudinea termică diurnă (A=Tmax-Tmin) depinde de proprietăţile termice ale solului, de culoarea solului, de mersul vremii în cursul anului, de nebulozitate, de precipitaţii, de covorul vegetal, de stratul de zăpadă şi de expoziţia versanţilor. Nebulozitatea reduce insolaţia, micşorează răcirea nocturnă, prin mărirea intensităţii contraradiaţiei, şi, implicit, amplitudinea oscilaţiilor termice diurne de la suprafaţa solului; pe timp senin amplitudinea creşte mult. La suprafaţa solului în zona temperatădin emisfera nordică, variaţia anuală a temperaturii solului este o oscilaţie cu o maximă vara şi o minimă iarna. La latitudini mijlocii, amplitudinea anuală atinge valori de 25-30°C. In zona temperată, acţiunea sezonieră combinată a covorului vegetal şi a stratului de zăpadă reduce amplitudinea termică anuală de la suprafaţa şi din straturile superficiale ale solului. Fenomenele de îngheţ şi dezgheţ modifică proprietăţile fizice ale solului. Efecte pozitive: afânarea solului, ceea ce îi măreşte porozitatea şi capacitatea de înmagazinare a apei; sub stratul îngheţat, umezeala solului creşte datorită condensării vaporilor de apă proveniţi din straturile mai adânci şi mai calde.

Temperatura apei marine
Datorită compoziţiei sale, apa de mare are o căldură specifică mare şi deci o capacitate mare de a reţine căldura. Apa poate fi considerată un acumulator de căldură pe care o distribuie zonelor învecinate şi determină micşorarea amplitudinilor din zonele litorale. Încălzirea şi răcirea apelor este influenţată de următorii factori : • radiaţia solară – între suprafaţa mării şi 1m adâncime, este absorbită 80% din cantitatea de radiaţie, restul de 20% încălzeşte stratul până la aproximativ 50m; • curenţii – cei orizontali transportă apele dintr-o zonă caldă, iar cei verticali omogenizează apele prin amestec;
31

• • •

vânturile; latitudinea; apele de pe continent.

Temperatura apei la suprafaţă Variază între –2˚÷32˚C, putând ajunge în mările tropicale până la 36˚C. Temperatura medie pe glob a apelor oceanice este de 17,2˚C. Pe emisfere : în emisfera N, temperatura medie este de 19˚C, pe când în emisfera S este de 16˚C. Pe latitudine : zona ecuatorială : 25˚÷27˚C; zona temperată : 9,5˚÷13˚C; zona circumpolară : –1,7˚C. Cele mai calde mări sunt : G. Persic cu 35˚C, M. Roşie cu 34˚C, G. Mexic cu 32˚C. Temperatura prezintă variaţii zilnice şi anuale. Variaţiile zilnice se caracterizează printr-o maximă între orele 15h÷17h, şi o minimă între orele 4h÷8h. Amplitudinea are valori mici : 1˚C la ecuator şi 0,1˚C la poli. Variaţia anuală se caracterizează printr-o maximă la sfârşitul lunii august şi o minimă la sfârşitul lunii februarie. Amplitudinea anuală maximă se întâlneşte la latitudini de 40˚N şi este de 10˚C, datorită suprafeţei mari ocupată de uscat în această zonă. Se observă anomalii deosebite datorită curenţilor, anomalii pozitive în vestul oceanelor şi negative în est. Temperatura apei pe verticală Amplitudinea temperaturii scade cu adâncimea, de la 10˚C la suprafaţă la 5˚C la 100m adâncime. În mod normal, temperatura ar trebui să scadă cu adâncimea, dar sunt şi excepţii. Funcţie de temperatură şi variaţia temperaturii în diferite straturi, se întâlnesc mai multe tipuri de stratificare termică. Stratificare termică directă Este caracteristică latitudinilor tropicale. 17,5˚ 0 200 strat activ (import. ptr. submarine) 1500 2˚÷3˚/1m strat de salt termic (termoclină) 25˚ t [˚C] strat cvasiomogen

H [m]
32

Stratificare mixtă Este caracteristică latitudinilor medii. Vara – stratificare termică directă. Iarna – stratificare termică inversă.

17,4˚C 0 t[˚C] 200
Iarna vara

1500 H [m] La latitudini polare se întâlneşte stratificarea termică mixtă, dar în jurul valorii de 0˚C. iarna H În Oc. Îngheţat şi în jurul Antartidei apare o anomalie numită dileotermie. 0 -1,5˚÷-1,7˚ 200 0˚÷2˚ 900 ape foarte reci Variaţie euxinică (în M. Neagră). 50 vara 175 2˚ 8˚ 25˚ t t 0˚ t

vara

H [m]

33

Temperatura apei influenţează clima suprafeţei învecinate şi vietăţile din ea.

Temperatura aerului
Temperatura aerului reprezintă cel mai important factor climatic cu acţiune patogenă deoarece valoarea şi variabilitatea sa determină reacţii fiziologice care stimulează sau, dimpotrivă, limitează capacitatea de efort a organismului uman şi, în plus, oferă condiţii propice pentru dezvoltarea agenţilor patogeni. În mod normal, organismul uman este înzestrat cu un sistem propriu de reglare termică care face ca acesta să aibă o temperatură internă constantă (37±0,50C), permiţându-i să efectueze activităţi motrice independente de temperatura ambientală (homeotermie). Mecanismul termoreglării umane funcţionează pe principiul termostatului, controlând permanent abaterile temperaturii corporale interne faţă de pragul fiziologic de referinţă : 370C în zona centrală şi 350C în zona periferică cutanată. În acest sens, cel mai important rol revine zonei centrale homeoterme reprezentată de cei doi centri nervoşi pereche (cald-rece) de reglare termică din hipotalamus, care reglează cuantumul producţiei calorice obţinute în urma arderilor. Prin urmare, în cazul în care temperatura corporală scade sub valoarea medie standard tolerată de organism (370C), se declanşează mecanismul termogenezei care determină intensificarea arderilor metabolice în scopul prevenirii răcirii extreme a organismului (valoarea sa termică minimă fiind de 240C). Dimpotrivă, în situaţiile în care temperatura internă creşte peste valoarea medie admisă (maximul atingându-se la 40-41,50C), se activează mecanismul de termoliză care favorizează intensificarea transferului de căldură spre zona cutanată şi, de aici, spre mediul extern. Sistemul pulmonar are rol funcţional în cazul pierderilor externe de căldură prin procesele de respiraţie. Cantitatea de căldură eliberată la nivelul epiteliilor pulmonare este cu atât mai mare cu cât ritmul respiraţiei este mai alert şi devine critică dacă temperatura aerului scade la valori negative (apreciindu-se că la –400 C pierderea calorică a plămânilor reprezintă 1/5 din pierderea totală). În fine, zona cutanată periferică (pielea) reglează schimburile calorice cu exteriorul prin mecanisme de feed-back fiziologic care-i permit continua evaluare a toleranţei termice a organismului uman, funcţionând ca tampon termic (împiedicând încălzirea sau răcirea excesivă a nucleului metabolic bazal), conductor termic (facilitând transferul de căldură prin procese de conducţie şi convecţie), comutator al stratului de ţesut adipos (impunând eficienţa termoizolatoare a acestuia) şi organ efector al termolizei. Prin acţiunea conjugată a celor trei elemente ale sistemului de termoreglare umană, căldura metabolică este menţinută permanent în limite fiziologice normale în vederea asigurării ”confortului termic” necesar întreţinerii funcţiilor vitale ale organismului uman. Această stare corespunde zonei de neutralitate termică, în care întreaga cantitate de căldură produsă prin procesele metabolice oxidative este absorbită de mediul aerian înconjurător, fără a fi necesară intervenţia mecanismelor de termoreglare. În realitate, pragul fiziologic de confort termic depinde atât de factori obiectivi (temperatura şi umezeala aerului împreună cu viteza vântului), cât şi de factori subiectivi (sexul, vârsta, starea de sănătate şi experienţa climatică trecută a indivizilor expuşi unui anumit mediu climatic).

34

În primul caz, starea de confort termic se individualizează între valorile de 18,5 - 19,50 C şi 22,5 - 23,50 C ale temperaturii aerului măsurată la termometrul umed şi, respectiv uscat, dar dacă ţinem cont şi de influenţa umezelii aerului, atunci limitele acesteia se deplasează spre valori de disconfort cu atât mai accentuate cu cât temperatura şi conţinutul în vapori de apă ai aerului inspirat sunt mai mari. În plus, în ecuaţia deterministă intervine şi influenţa vântului care, prin valorile ridicate ale vitezei sale, scade pragul confortului termic prin amplificarea senzaţiei de frig. De altfel, relaţia corelativă dintre cei trei factori meteorologici de influenţă este sugestiv exprimată prin intermediul unor indici bioclimatici, cum ar fi cel al temperaturii echivalent-efective (TEE) care reprezintă temperatura percepută în realitate de organismul uman, sau cel al puterii de răcire a aerului, care exprimă acţiunea combinată a temperaturii aerului şi vitezei vântului asupra bilanţului caloric al organismului uman, ale căror valori se calculează pe baza unor metode numerice sau grafice, permiţând stabilirea gradului de reactivitate termică a omului în funcţie de suma condiţiilor atmosferice prevalente. În acest sens, tabelul 1 surprinde doar câteva dintre posibilele relaţii de echivalenţă dintre temperatura şi umezeala aerului sau viteza vântului necesare organismului uman pentru a resimţi starea de confort termic corespunzătoare temperaturii efective (TEE) de 200 C (Teodoreanu E. şi colab., 1984). În al doilea caz, starea de confort termic a subiecţilor umani din diverse medii climatice depinde inevitabil şi de factori subiectivi care variază amplu de la o persoană la alta pentru acelaşi moment sau de la un moment la altul pentru aceeaşi persoană. În ansamblu însă, se consideră că, atâta timp cât zona de confort termic pentru un grup de oameni reprezintă media zonelor individuale de confort ale tuturor membrilor grupului, pragul de confort termic trebuie astfel stabilit încât el să înglobeze nu numai influenţele obiective, cât şi pe cele subiective care sunt însă greu cuantificabile. Din acest motiv, limitele zonei de confort termic devin destul de flexibile, ele variind între valorile de 16,5 şi 20,50 C ale temperaturii echivalent efective (TEE), corespunzătoare celor de 18,5 şi 24,50 C ale temperaturii aerului uscat. Sub aceste valori globale de confort termic predomină disconfortul prin răcire, exprimat prin stressul hipotermic, iar deasupra lor, disconfortul prin încălzire, exprimat prin stressul hipertermic. Tabel 4.1 Relaţiile de echivalenţă dintre temperatura, umezeala aerului şi viteza vântului corespunzătoare TEE de 200 C. Temperatura Temperatura Umezeala Viteza vântului aerului uscat (0C) aerului umed (0C) relativă (%) (m/s) 22,0 16,5 58 0 23,0 14,7 40 0 23,0 17,5 60 0,5 24,0 13,2 37 0 24,0 18,0 56 1,0 24,0 24,0 100 2,5 25,0 16,0 38 1,0 25,0 18,1 51 1,5 25,0 20,0 63 2,0 25,0 23,2 84 3,0

35

În general, stressul bioclimatic total (ST) exprimă gradul de solicitare biologică impus de un anumit tip de mediu climatic asupra organismului uman atacat simultan, la nivelul pielii şi al plămânilor, de toţi cei trei factori meteorologici anterior menţionaţi şi rezultă prin însumarea celor două stressuri distincte, cutanat (SC) şi pulmonar (SP), în relaţia : ST = SC + SP. La scară planetară, ariile de stress bioclimatic total ocupă suprafeţe foarte întinse (zona de confort delimitată de izotermele de 15-200 C ale TEE ocupând mai puţin de 1/4 din suprafaţa totală a globului) şi prezintă o repartiţie spaţială extrem de eterogenă între cele două emisfere, dar dacă în criteriile sale de evaluare s-ar ţine cont în mod specific şi de natura componentelor care îl definesc, atunci tiparul său de distribuţie teritorială s-ar complica foarte mult, în funcţie de prevalenţa unuia sau altuia dintre factorii de stress. Stressul climatic pulmonar (SP) este determinat de influenţa umezelii aerului asupra schimburilor respiratorii ale plămânilor, considerându-se că, acesta devine cu atât mai acut cu cât presiunea parţială (tensiunea) a vaporilor de apă inhalaţi în procesul inspiraţiei, este mai puternică asupra mucoaselor căilor respiratorii. Valorile nestressante ale tensiunii vaporilor variază între 7,5 şi 16,4 mb, sub limita inferioară conturându-se stressul de disconfort prin deshidratare, iar deasupra limitei superioare, stressul de disconfort prin hidratare. În acest caz, este important totuşi să menţionăm că stressul prin deshidratare este mai uşor de suportat decât cel prin hidratare, astfel încât în patologia bolilor pulmonare, stările morbide specifice înregistrează o evoluţie periodică (sezonieră), sau neperiodică (determinată de starea vremii) în funcţie de oscilaţiile termo-higro-barice ale atmosferei (Tabel 4.2).
Tabel 4. 2 Variabilitatea meteorologică a bolilor pulmonare

Boala

Variaţia neperiodică ( starea vremii) Răceala Dereglare: Activitate frontală -mecanism termoreglare (perioadă foarte rece -permeab. de membrană urmată de încălzire bruscă) Gripa şi Dezvoltarea şi Umezeala relativă < stările gripale transmiterea viru-sului 50% Viteza redusă a gripal la nivelul căilor vântului respiratorii Pneumonia Dezvoltarea virusului Încălzire bruscă în anotimpul rece Pneumococcus Bronşita Puseuri acute Ceaţă + Poluare Răcire atmosferică bruscă Astmul Crize Răcire bruscă aso-ciată bronşic cu scăderea presiunii atmosferice şi creşterea vitezei vântului Tuberculoza Hemoptizie Căldură opresivă datorată föhnului şi undelor de căldură sau vreme rece şi umedă

Efecte patogene

Variaţii periodice (incidenţa sezonieră) Creşte Sept – Martie. Max : Feb - Martie. Creşte Sept - Martie. Max : Dec – Feb Max : Dec – Feb Max : iarna Min : vara Creşte : vara Max: toamna Max : Martie – Aprilie Min : toamna

36

Stressul climatic cutanat se referă la senzaţiile de căldură şi de frig pe care le resimte epiteliul cutanat (tegumentul) în procesul termoreglării, în funcţie de temperatura şi umezeala aerului sau viteza vântului. Intensitatea acestuia se exprimă prin indicele omonim, ale cărui valori oscilează pe glob între 0 şi 280 ; limita inferioară exprimând starea de echilibru fiziologic indiferent, care nu reclamă intervenţia mecanismelor de termoreglare. Cu toate acestea, solicitarea termică prelungită poate determina nu numai diminuarea reacţiilor specifice de adaptare, ci şi blocarea funcţiilor fiziologice vitale, declanşând o serie de manifestări clinice locale (cutanate) sau generale (sistemice) care se diferenţiază între ele în funcţie de sensul de acţiune al stressului termic. A. Stressul hipertermic poate avea origine externă, când temperatura aerului creşte peste valorile standard de ”confort termic” sau când efectul său se combină cu cel al altor parametri meterologici (umezeala aerului şi viteza vântului), sau internă, când excedentul caloric produs în urma efectuării unui lucru mecanic nu se mai poate evacua eficient în mediul extern. Pentru prevenirea efectelor sale hazardante, organismul uman dispune de două eficiente modalităţi de adaptare termică: termoliza care, prin intermediul sistemului endocrin, impune diminuarea producţiei calorice metabolice, limitând producţia energetică a organelor interne specializate în acest scop (ficat, muşchi, plămâni) şi transpiraţia care, prin intermediul glandelor sudoripare, favorizează eliminarea în exterior a excesului de căldură metabolică acumulat în organismul uman. Amploarea consecinţelor hipertermiei depinde de durata expunerii individuale la căldură şi de gradientul schimbului caloric dintre organismul uman şi mediul înconjurător, iar stările patologice exprimate de acestea sunt : sincopa de căldură, deshidratarea, declorurarea şi şocul termic. • Sincopa de căldură, care reprezintă o manifestare acută datorată creşterii afluxului sanguin spre zona cutanată periferică, în detrimentul circulaţiei cerebrale, se exprimă prin ameţeli, greţuri şi leşin, dar efectul ei este reversibil; aclimatizarea producându-se treptat prin expunerea repetată a organismului uman la căldură. • Deshidratarea (epuizarea termică hipohidrică) se instalează în urma pierderii, prin evaporare şi transpiraţie, a unei cantităţi însemnate de apă din organismul uman, iar gravitatea ei este evaluată în funcţie de pierderea în greutate (%) a corpului, astfel încât o deshidratare de 2% este tolerată, dar menţine senzaţia de sete nepotolită; o deshidratare de 4 % determină o oboseală accentuată, cu semne de iritabilitate emoţională prin apatie sau agresivitate; la o deshidratare de 0,6% apare senzaţia de epuizare fiziologică; iar la 8 % se produc confuzii mentale. Pragul fiziologic maxim admis corespunde unei deshidratări de 15 % care provoacă moartea, iar acesta poate fi atins, în condiţiile unei totale lipse de apă, după 10 zile în regiunile temperate şi după 15 ore în regiunile deşertice (cu temperaturi > 350 C şi umezeli relative < 20 %). Dacă în asemenea caz, persoana afectată nu consumă cel puţin 5-11 litri apă / 24 ore şi nu se sustrage stressului caloric prin retragerea într-o încăpere climatizată sau prin efectuarea de băi reci, atunci şocul caloric este iminent, iar moartea, sigură. • Declorurarea (epuizarea termică hiposodică) se datorează pierderilor minerale excesive din timpul transpiraţiei, accentuate de cele produse prin vărsături şi diaree produse ca urmare a colapsului caloric. Din fericire, acest sindrom are efecte reversibile în cazul refacerii fondului hidric (4-8 litri/zi) şi sodic (20-30 grame sare/zi) al organismului uman; în caz contrar el evoluând negativ, prin eliminarea excesivă a sărurilor de Na, K, Ca şi Mg care au fost extrase din circuitul funcţional. Trădată de apariţia cefaleei, inapetenţei şi oboselii accentuate, succedate de greţuri, ameţeli,

37

vărsături şi spasme, declorurarea poate determina rapida pierdere în greutate şi, în final, moartea. • Şocul caloric (hiperpirexia termică) este cea mai severă formă de manifestare a hipertermiei deoarece survine brusc, iar starea metabolică generală se depreciază fulgerător. Această stare patologică se dezvoltă atunci când organismul uman nu mai este capabil să-şi menţină echilibrul caloric, datorită prăbuşirii mecanismelor sale de termoreglare în urma expunerii bruşte şi îndelungate la căldură şi umiditate crescută. Inhibarea transpiraţiei, modificarea echilibrului hidro-electrolitic al metabolismului bazal şi suprasolicitarea glandelor endocrine sunt cele mai frecvente fenomene patologice asociate şocului caloric care se manifestă prin creşterea bruscă a temperaturii corpului (420 C) şi deshidratarea exagerată a pielii, tulburări cardiovasculare şi respiratorii şi dereglări mentale (delir, halucinaţii, furie) însoţite de convulsii şi comă şi, în final, moartea. B. Stressul hipotermic se resimte în cazul expunerii îndelungate a organismului uman la frig, iar efectele sale pot fi contracarate sau diminuate prin reacţii specifice de apărare şi control. Dintre acestea, termogeneza reprezintă cel mai eficient mijloc de luptă împotriva frigului, prin sporirea producţiei interne de căldură. Ea se realizează fie prin contracţii musculare involuntare (frisonul), fie prin contracţii voluntare (exerciţiul fizic), dar primul se declanşează reflex şi se desfăşoară în două etape : reflexul de protecţie, care constă în contracţia reflexă a vaselor sanguine din muşchi şi limitarea alimentării lor cu oxigen şi glicogen care, prin reflexul energetic, sunt dirijate spre grupele de muşchi aflate în contracţie de repaus, pentru a preveni amorţirea acestora. Astfel, prin acţiunea inhibitivă a frigului, cel puţin aparatul locomotor va înregistra efecte patogene manifestate prin scăderea generală a acuităţii mişcărilor, limitarea vitezei de reacţie, diminuarea capacităţii de coordonare a grupelor de muşchi şi reducerea vitezei de alternare dintre timpii de contracţie şi cei de repaus. De fapt, aceste disfuncţionalităţi fiziologice se declanşează nu numai ca urmare a intensificării termogenezei, ci şi ca rezultat al procesului de amplificare a izolării termice a organismului uman, exprimat prin modificarea sistemului de circulaţie a sângelui şi reducerea conductibilităţii termice din ţesuturile celulare superficiale. Din nefericire, în cazul în care cele două mecanisme specifice de termoreglare împotriva frigului nu au randamentul necesar, organismul uman este expus unor riscuri termice cu efecte ireversibile, de tipul degerăturilor sau stării hipotermice. • Degerăturile apar cel mai frecvent în cazurile în care, la temperaturi negative ale aerului, vaporii de apă, acumulaţi pe suprafaţa pielii în urma proceselor de transpiraţie, condensează brusc, determinând scăderea rapidă a temperaturii zonei expuse. În studiile fiziologice efectuate se arată însă că degeraturile nu se datorează numai temperaturii scăzute a aerului, ci şi efectului adjuvant produs prin intensificarea vântului. Determinarea termică a acestui risc arată că el nu este posibil la temperaturi mai mari de -80 C, dar la –300 C devine permanent, iar uneori, el se poate produce şi la temperaturi de 00 C asociate cu viteze ale vântului de 10 m/s. Repartiţia spaţială a riscurilor de producere a degerăturilor conturează un areal permanent în regiunea arctică, în lunile noiembrie-martie şi în cea antarctică, în lunile aprilie-septembrie. • Hipotermia se instalează în urma expunerii prelungite la frig, atunci când temperatura corporală scade sub limita pragului intern minim admis (370 C). În această situaţie, organismul începe să reacţioneze violent : frisoanele dobândesc intensitatea maximă, funcţiile fiziologice se degradează şi scade voinţa de a supravieţui, favorizând instalarea stării de epuizare fizică. Majoritatea subiecţilor îşi pierd cunoştiinţa atunci

38

când temperatura lor internă coboară la 310 C, iar la 300 C manifestă rigiditate musculară. Din acest moment, prin acumularea dioxidului de carbon în sânge, apar tulburări ale ritmului cardiac, în urma cărora inima îşi încetează travaliul, iar moartea intervine atunci când temperatura internă scade sub 240C.

Factori de variaţie a temperaturii
Cei mai importanţi factori de variaţie a temperaturii sunt: 1. latitudinea; 2. distribuţia solului şi a apei; 3. curenţii oceanici; 4. altitudinea. Modul în care latitudinea influenţează temperatura medie anuală poate fi văzut în fig.4.2, în care este reprezentată distribuţia medie multianuală a temperaturilor la nivelul întregului glob terestru.

Fig.4.2. Distribuţia medie multianuală a temperaturilor la nivelul întregului glob terestru

Temperatura medie anuală pe glob este de 14,3˚C. Pe emisfere: în cea nordică este de 15,2˚C iar în cea sudică este de 13,3˚C. Valorile medii maxime se găsesc de-a lungul paralelei de 10˚N (numită ecuatorul termic). La solstiţiul de vară al emisferei nordice, ecuatorul termic se găseşte la 20˚N. Vara emisfera nordică este mai călduroasă decât emisfera sudică cu 1,6˚C pentru că suprafaţa de uscat este mai mare. Iarna emisfera nordică este mai rece decât emisfera sudică, din aceleaşi considerente. Partea de vest a oceanelor este mai caldă decât partea de est a acestora (este vorba despre temperatura aerului), datorită curenţilor calzi. La nivelul ţării noastre, influenţa latitudinii există, însă nu este foarte importantă. În general, zona de sud este mai caldă, însă acest lucru se datorează şi rliefului, preponderent câmpie. După cum se poate vedea şi din figura 4.3, o influenţă deosebită asupra temperaturilor medii o are relieful (altitudinea). Prezenţa Mării Negre influeţează destul de mult temperaturile din zona litorală, influenţa observându-se însă în funcţie de sezon, vara temperaturile fiind mai scăzute, iar iarna mai ridicate. La nivelul unui an însă, variaţiile nu mai sunt semnificative. Temperatura prezintă două tipuri de variaţii : zilnice şi anuale.

39

- Variaţia zilnică se caracterizează printr-o maximă în jurul orelor 14.00 şi o minimă înainte de răsăritul Soarelui. Diferenţa dintre temperatura maximă şi cea minimă se numeşte amplitudine diurnă. Valorile cele mai mari ale amplitudinii diurne se înregistrează în zona tropicală a deşerturilor, 35÷40˚C. Valoarea cea mai mică a amplitudinii se înregistrează în zona polară, 3˚C. La suprafaţa oceanelor aceste variaţii sunt mai reduse, 20÷25˚C în zona tropicală şi aproape deloc (1˚C) în zonele polare.

Fig.4.3. Temperaturile medii anuale la nivelul României

- Variaţia anuală se caracterizează printr-un maxim în luna iulie şi un minim în luna ianuarie (pentru emisfera nordică). Deasupra bazinelor oceanice, maxima este în luna august iar minima este în luna februarie. Diferenţa dintre mediile lunii celei mai calde şi ale lunii celei mai reci se numeşte amplitudine anuală. Această amplitudine variază în funcţie de latitudinea locului, durata zilei şi a nopţii, natura suprafeţei terestre şi gradul de acoperire cu vegetaţie. Amplitudinea anuală cea mai mare se înregistrează în zona polară, aproximativ 65˚C la uscat şi 40˚C în zona litorală. Valoarea minimă a amplitudinii se găseşte la Ecuator, 4÷5˚C la uscat şi 1÷2˚C pe litoral. La Ecuator ziua este egală cu noaptea, şi nu există decât un singur anotimp. Din punct de vedere al variaţiilor anuale, există patru tipuri ale mersului (variaţiilor) anuale: - tipul ecuatorial – două maxime după echinocţii şi două minime după solstiţii, cu amplitudini de 1÷7˚C; - tipul tropical – un maxim după solstiţiul de vară şi un minim după solstiţiul de iarnă, cu amplitudini de 5÷20˚C; - tipul subtropical – cu o perioadă de patru luni cu temperaturi ridicate şi precipitaţii abundente şi opt luni de secetă şi valori ale amplitudinii ce depăşesc 30˚C; - tipul zonei temperat-polare – un maxim vara şi un minim iarna, cu diferenţe mari de temperatură de la vest la est. Amplitudinea variază între 10÷50˚C.

40

Cap.5. Presiunea atmosferică şi circulaţia generală a aerului
Prin presiune atmosferică se înţelege greutatea cu care apasă o coloană de aer cu secţiunea de 1cm2 şi cu înălţimea considerată de la nivelul la care se face determinarea şi până la limita superioară a atmosferei. Toricelli este primul care a evidenţiat presiunea atmosferică. Presiunea atmosferică variază de la o zonă la alta în funcţie de latitudinea geografică şi de temperatura aerului. Presiunea variază invers proporţional cu temperatura. Unitatea de măsură a presiunii în SI este pascalul (Pa) sau N/m2. În practică, se foloseşte o gamă largă de unităţi de măsură. În meteorologie, unitatea cea mai des folosită de hectopascalul (1 hPa = 100 Pa). Alte unităţi utilizate sunt milimetrul coloană de mercur (mmHg) sau milibarul (mb). Relaţiile de coversie sunt: 1 mmHg = 1,333224 hPa 1 mb = 1 hPa Se consideră presiune normală presiunea de 1013,25 hPa (760 mmHg) la nivelul mării la temperatura de 0˚C şi la latitudinea de 45˚. Presiunea prezintă tipurile de variaţii : pe verticală, periodice şi neperiodice. Variaţia pe verticală Presiunea scade cu altitudinea. Scăderea nu este liniară ci exponenţială – la creşterea înălţimii în progresie aritmetică, presiunea scade în progresie geometrică. Treapta barică – reprezintă valoarea înălţimii cu care trebuie să ne ridicăm sau să coborâm pentru ca presiunea să varieze cu 1 hPa.

8000 (1 + αt ) , p unde : p = presiunea ; α = coeficientul de dilatare al gazelor (0,04) ; t = temperatura din momentul respectiv ; 8000 = constantă convenţională h=
Fig.5.1. Modul de variaţie a presiunii cu altitudinea

Variaţiile periodice Variaţiile zilnice Se caracterizează prin două minime şi două maxime. Pentru zona ecuatorială şi tropicală, minimele se produc la ora 400 şi la 1600 iar maximele la 1000 şi la 2200. Amplitudinea zilnică este de 3 mb.
41

Maree barometrică – tipul de variaţie caracteristică zonelor tropicale. Este un element foarte important în navigaţie deoarece este un semn al apropierii unui ciclon tropical, în momentul abaterii de la ora la care trebuie să se producă variaţia. La latitudini temperate şi polare producerea maximelor şi minimelor este dereglată de condiţiile locale şi schimbările neprevăzute de vreme (0,3 mb la latitudini polare şi 0,7 mb la latitudini temperate). De asemenea mai influenţează şi anotimpurile : nu se mai păstrează intervalul de 12 h.

Fig.5.2. Exemplu de hartă barică

Variaţiile anuale Se caracterizează printr-un maxim şi un minim în funcţie (şi diferit de la producere) de caracteristica suprafeţei terestre, uscat-ocean. În zonele litorale mai poate apărea o maximă la sfârşitul toamnei atunci când apa este încă rece, şi o minimă la sfârşitul primăverii. vara p. minimă p. maximă iarna p. maximă p. minimă

uscat ocean

Valorile amplitudinii anuale cele mai mari sunt în zona subpolară (20 mb). Variaţia presiunii la suprafaţa pământului se materializează pe hartă cu ajutorul izobarelor. Aceste izobare se trasează prin interpolare din 4 în 4 mb, din 5 în 5 mb sau din 10 în 10 mb.
42

Izobarele sunt linii curbe închise care închid în interior un centru de maximă presiune sau de minimă presiune. Centrii de maximă presiune se numesc anticicloni (M, B, H) marcându-se pe hartă cu albastru, iar centrii de minimă presiune se numesc depresiuni (D, H, L), (ciclon – este o denumire improprie). Trasarea şi marcarea centrilor barici pe o hartă meteorologică reprezintă relieful baric al respectivei suprafeţe. Un exemplu de hartă barică este prezentat în figura 5.2.

Variaţia presiunii aerului pe orizontală
Presiunea atmosferică diferă de la un loc la altul, iar aceste variaţii nu se datorează întotdeauna diferenţelor de altitudine. Meteorologii sunt mai interesaţi de variaţiile presiunii aerului determinate de alţi factori decât altitudinea. Staţiile meteorologice fac în mod curent o corecţie de altitudine a măsurătorilor de presiune atmosferică şi obţin, ca urmare, acea valoare a presiunii atmosferice care s-ar măsura dacă staţia ar fi situată la nivelul mediu al mării (corecţia este numită reducere la nivelul mării, iar valoarea obţinută, presiune redusă). După ce toate staţiile fac această reducere la nivelul mării, presiunea atmosferică variază de la un loc la altul şi prezintă fluctuaţii de la o zi la alta şi chiar de la o oră la alta. Deşi fluctuaţiile spaţiale şi temporale ale presiunii atmosferice la suprafaţa terestră (reduse la nivelul mării) sunt relativ mici, ele pot să însoţească modificări importante ale vremii. La latitudini mijlocii, vremea este dominată de o procesiune continuă a unor mase de aer diferite care determină schimbări ale presiunii şi ale vremii. O masă de aer este un volum uriaş de aer care este relativ uniform ca temperatură şi concentraţie a vaporilor de apă. Atunci când o masă de aer se deplasează dintr-un loc în altul, presiunea la suprafaţa terestră scade sau creşte şi vremea se schimbă. Ca regulă generală, vremea se înrăutăţeşte atunci când presiunea scade şi se înbunătăţeşte când presiunea creşte. De ce unele mase de aer exercită o presiune mai mare decât alte mase de aer ? Un motiv ar fi diferenţa între densităţile aerului determinate de diferenţele de temperatură, sau de diferenţele în conţinutul de vapori de apă, sau din ambele motive. Scăderea densităţii aerului are ca urmare micşorarea presiunii exercitate de către aer. Aerul cald este mai uşor (mai puţin dens) decât aerul rece şi, ca urmare, exercită o presiune mai mică. Molecula vaporilor de apă este mai uşoară decât masa medie a moleculelor gazelor care compun aerul atmosferic. Când moleculele de apă ajung în aer prin evaporare, ele înlocuiesc molecule mai grele şi fac amestecul mai uşor. Deci, cu cât este mai mare conţinutul în vapori de apă al aerului, cu atât aerul este mai puţin dens. La volume şi temperaturi egale, o masă de aer umed exercită o presiune mai mică decât o masă de aer relativ uscată. Masele de aer rece şi uscat sunt însoţite de presiuni mai mari la suprafaţa terestră decât masele de aer cald şi umed. La rândul lor, aerul cald, uscat determină presiuni mai mari decât o masă de aer la fel de cald dar mai umed. Inlocuirea unei mase de aer cu alta poate însemna modificări ale presiunii atmosferice şi ale vremii, dar presiunea atmosferică la suprafaţă poate prezenta fluctuaţii chiar fără schimbarea maselor de aer, deoarece presiunea atmosferică poate să scadă sau sa crească după cum aerul este încălzit sau răcit local.
43

Pe lângă modificările presiunii atmosferice determinate de variaţii ale temperaturii şi conţinutului în vapori de apă, presiunea poate fi influenţată de asemenea de tipul de circulaţie a aerului. Vânturile divergente faţă de un punct central de la suprafaţa terestră determină, în centru, coborârea aerului de la înălţime, acesta luând locul aerului divergent; dacă la suprafaţă diverge mai mult aer decât coboară de sus, densitatea aerului şi presiunea scad. In cazul vânturilor convergente către un punct de pe suprafaţa terestră, dacă converge mai mult aer decât urcă spre altitudini mai mari, atunci densitatea aerului şi presiunea cresc. Răspândirea presiunilor la suprafaţa Pământului Pe latitudini valorile presiunilor diferă de la Ecuator la Poli. De-a lungul Ecuatorului se formează un brâu de depresiuni (zona calmelor ecuatoriale – circulaţia aerului se desfăşoară numai pe verticală). De-a lungul latitudinii de 35˚ se formează un brâu de anticicloni. La latitudinea de 50˚÷60˚ din nou un brâu de depresiuni iar la Poli un brâu de anticicloni. Cea mai ridicată valoare de presiune înregistrată pe glob este egală cu 1083,8 mb, valoare înregistrată la Agata – la 15 km distanţă de Oimeakon. Cea mai scăzută valoare de presiune înregistrată este egală cu 912 mb, valoare înregistrată la Murato (Japonia) în timpul unui taifun. Principalii centri barici care se formează la suprafaţa Pământului în emisfera nordică îşi schimbă poziţia de la un anotimp la altul datorită raportului aproape egal dintre suprafaţa ocupată de uscat şi cea ocupată de ocean. În emisfera sudică centrii barici îşi păstrează aceeaşi poziţie în tot timpul anului. Emisfera nordică vara anticiclonul azorelor (1025 mb) – are influenţe până în S-E Europei şi S-E Statelor Unite. La pătrunderea pe continent determină averse de ploaie cu descărcări electrice. În interiorul continentului determină o vreme foarte caldă şi secetoasă ; anticiclonul hawaian (1022 mb) – este perechea primului. Produce ploi pe coastele de vest ale Statelor Unite, Canada ; pe continent un brâu de depresiuni (900÷995 mb) – din nordul Africii până în Pakistan. Determină o vreme caldă pentru sudul Europei şi un aer foarte încărcat cu pulberi. În Asia prezenţa acestor depresiuni se caracterizează prin ploile musonice. iarna anticiclonul siberian (1050 mb) – pe uscat. Produce o vreme frumoasă şi foarte rece; acţionează iarna; anticiclonul canadian (1025 mb) – determină o vreme frumoasă şi răcoroasă; depresiunea islandeză (985÷995 mb) – în Atlantic; determină o vreme foarte închisă şi ploioasă; depresiunea aleutinelor (1000 mb) – în Pacific; are influenţe pe coastele de vest ale Americii de Nord; plouă şi iarna şi vara. Emisfera sudică depresiunea sud-africană (1000÷1005 mb);
44

-

-

-

-

depresiunea nord-australiană (1000÷1005 mb); anticiclonul sud-atlantic – Insula Sf.Elena; anticiclonul indian – Insula Sf.Mauriciu; anticiclonul pacific – Insula Paştelui. Toţi trei anticicloni au valori ale presiunii de 1020 mb şi îşi păstrează zona lor de acţiune în tot timpul anului.

Repartitia presiunii atmosferice cu inaltimea
Presiunea atmosferică devine un factor de stress fiziologic doar în cazul altitudinilor ridicate când efectul său se combină sinergic cu cel al altor parametri meteorologici, generând boala de altitudine sau ”răul de munte”. Această stare meteoropatologică cuprinde un ansamblu de reacţii fiziologice induse ca urmare a expunerii într-un mediu hipobaric, caracteristic atmosferei marilor înălţimi. Intensitatea lor este determinată de nivelul hipoxiei (insuficienţei respiratorii de oxigen) care variază în funcţie de valoarea presiunii parţiale a oxigenului din aerul inspirat (pO2), ce îşi modifică calităţile pe măsura scăderii altitudinale a presiunii atmosferice. Astfel, în condiţiile hipoxiei progresive de altitudine, componentele sistemului nervos generează primele simptome de disfuncţionalitate fiziologică care, treptat, afectează echilibrul funcţional al întregului organism. În acest sens, s-a constatat că, la altitudini medii (2000 m), sistemul nervos central şi analizatorii se găsesc într-o stare de hiperexcitabilitate, atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii. Aceasta se datorează creşterii pragului de hiperexcitabilitate a simţurilor cutanate (manifestată prin creşterea sensibilităţii tactile a întregii suprafeţe corporale ), amplificării gradului de sensibilitate gustativă, scăderii perioadei de latenţă a contracţiei musculare şi accentuării funcţiilor şi reflexelor analizatorului vizual. Pe de altă parte însă, această stare de hiperexcitabilitate corticală are şi efecte adverse datorate atenuării funcţiei de echilibru, scăderii pragului de reacţie la substanţe inhibitorii sau accentuării insomniei şi viselor terifiante care generează cefaleea nocturnă, exacerbată de somn. La altitudini mai mari de 2000 m, starea de hiperexcitabilitate nervoasă se atenuează treptat, pentru ca, la altitudini cuprinse între 4000 şi 6000 m să-şi inverseze manifestările, transformându-se într-o stare de hipoexcitabilitate somatică şi vegetativă, caracterizată prin creşterea cronaxiei oculare (timpul de reacţie al ochiului uman necesar adaptării la lumină sau întuneric), diminuarea câmpului vizual stereoscopic, anularea sensibilităţii cutanate la presiune, dispariţia simţului gustativ şi, nu în ultimul rând, atenuarea funcţiilor auditive şi vestibulare ca urmare a profundelor modificări biochimice (scăderea glucozei) produse la nivelul creierului. La altitudini de peste 6000 m, organismul uman începe să manifeste primele semne clinice de intoleranţă hipoxică. Mai întâi, apar modificări impresionante ale stării psihice, manifestate prin ilaritate, euforie, veselie, logoree, explozii emoţionale de râs şi plâns, insubordonare, apariţia halucinaţiilor şi ideilor fixe ce pot duce la agresivitate comportamentală. Argumentarea devine greoaie, auto-motivaţia scade substanţial, iar
45

adaptarea la noi situaţii se face incomplet şi târziu. De asemenea, activitatea motorie devine deficitară în sensul că : ritmul execuţiilor se diminuează, lipsa de coordonare afectează precizia gesturilor, iar accesele de tremurături se intensifică. Pe acest fond neuro-motor profund inhibat, apar manifestări de tip astenic, reprezentate prin oboseală mintală, scăderea capacităţii de memorare, diminuarea pragului percepţiei senzoriale care, în final, degenerează într-o stare de stupoare, prostaţie, letargie, paralizie, comă, iar dacă anoxia (lipsa oxigenului inspirat) continuă, se instalează moartea. La nivelul aparatului respirator, efectul hipoxiei, datorat scăderii altitudinale a presiunii parţiale a oxigenului (pO2), se combină cu cel al coeficientului respirator, datorat modificării proporţiei de amestec a gazelor din compoziţia aerului inspirat, ca urmare a scăderii altitudinale a presiunii atmosferice. Din această cauză, la început se declanşează mecanismul de restructurare a funcţiei respiratorii, caracterizat prin modificarea amplitudinii şi frecvenţei respiraţiei (hiperventilaţia), iar apoi, pe măsura accentuării hipoxiei şi hipocapniei (scăderii conţinutului de CO2 din sânge), se activează mecanismele de reglare a respiraţiei tisulare, care modifică procesele de difuziune şi transport celular ale gazelor.

Măsurarea presiunii atmosferice
Presiunea atmosferică a fost pusă în evidenţă şi măsurată pentru prima data de către Toricelli în 1643. El a efectuat o experienţă care în prezent stă la baza construcţiei barometrelor cu mercur. Un tub de sticlă cu lungimea de 1 m, închis la un capăt, care este umplut cu mercur, se cufundă într-un vas cu mercur. Se observă că mercurul din tub coboară şi după câteva oscilaţii, se fixează la o înălţime de aproximativ 76 cm deasupra nivelului din vas. Acest lucru se explică astfel : presiunea hidrostatică p exercitată de coloana de mercur din tub se transmite integral în tot mercurul şi, sub acţiunea sa, nivelul mercurului din vas ar trebui să crească. Însă asupra mercurului din vas se exercită presiunea atmosferică p0, sub acţiunea căreia nivelul mercurului din vas ar trebui să coboare. Când cele două presiuni sunt egale, se stabileşte echilibrul, şi nivelul mercurului din tub rămăne constant. Prin urmare, presiunea atmosferică este egală cu presiunea exercitată de o coloană de mercur cu înălţimea h. p0 = p = ρgh Inlocuind valorile mărimilor ρ = 13,6 x 10-3 kg/m3, g = 9,81 m/s2 şi h = 0,76 m, se obţine valoarea p = 1,013 x 105 N/m Pe globul terestru presiunea la nivelul mării variază, uzual, între 980 şi 1040 mb. Instrumentele cu care se măsoară presiunea atmosferică sunt: barometrele şi barografele. Barometrele sunt de două feluri cu mercur şi metalice. Barometrul cu mercur are la bază un tub Toricelli. Rezervorul de mercur şi tubul sunt protejate de un cilindru metalic prevăzut cu o fereastră pentru a se putea face citirile. Citirea presiunii se face pe scala aparatului cu ajutorul unui vernier cu precizia de 0,1 mb. Pentru a putea citi corect înălţimea coloanei de mercur, se deplasează vernierul cu atenţie până când partea de jos a acestuia este tangentă la vărful meniscului, ochiul observatorului fiind la nivelul meniscului mercurului din tub.
46

Imaginea coloanei de mercur reprezintă o presiune care diferă de presiunea normală. Pentru a reduce această presiune la valoarea presiunii normale, trebuie să aplicăm corecţiile următoare. Corecţia instrumentală are în vedere faptul că sectiunea interioară a tubului barometric nu este riguros aceeaşi după cum nici vidul din partea superioară a tubului nu este perfect. De asemenea datorită fenomenului de capilaritate, nivelul mercurului este mai coborât. Ca urmare, după fabricaţie, orice instrument se etalonează de către Institutul Meteorologic şi este însoţit de un certificat care serveşte la aplicare acestei corecţii. Corecţia de temperatură. Creşterea temperaturii duce la dilatarea mercurului din tubul barometric. Pentru ca măsurătorile să fie comparabile între ele , s-a convenit să se exprime presiunea presupunându-se că mercurul se găseşte întotdeauna la temperatura de 00C (reducera presiunii la zero). La staţiile meteorologice corecţiile de temperatură sunt tabelate; valorile din tabel se adună când temperatura este negativă şi se scad când temperatura este mai mare de 00C. Corecţia de latitudine. Lungimea coloanei de mercur este influienţată de acceleraţia gravitaţională care depinde de latitudine. Din această cauză , pentru aceeaşi presiune şi la Fig.5.3 Barometrul cu mercur aceeaşi temperatură, coloana de mercur va avea o lungime mai mică la poli şi mai mare la ecuator. S-a convenit să se facă corecţia în raport cu latitudinea de 450. Corecţia de altitudine. Datorită faptului că acceleraţia gravitaţională variază cu înălţimea, barometrului cu mercur i se aplică şi corecţia de altitudine. Corecţia de latitudine, altitudine şi instrumentală sunt constante pentru o anumită localitate şi de accea se însumează dând “corecţia constantă” aplicată barometrului cu mercur. Barometrul metalic sau aneroid se bazează pe deformarea suferită de o capsulă metalică elastică (capsula Vidi) la variaţii ale presiunii atmosferice. În interiorul unei capsule se găseşte un resort care depărtează membrana laterală împiedicând turtirea capsulei vidate în interior. Deformarea capsulei se transmite printr-un sistem de pârghii la un ac indicator care dă pe un cadran presiunea în mm şi mb. În scopul cunoaşterii tendinţei barometrice unele barometre mai au un ac indicatorcare, fixându-se la valoarea presiunii găsită la citirea
47

Fig.5.4. Barometru aneroid

precedentă, ne arată tendinţa de cunoaştere sau scădere a presiunii, lucru foarte important pentru cunoaşterea evoluţiei timpului. Citirea se face ciocănind uşor în geamul cutiei protectoare pentru ca astfel inerţia instrumentului să fie înlăturată. Etalonarea barometrului aneroid se face prin comparaţie cu barometrul etalon cu mercur. Se ştie că presiunea atmosferică scade rapid cu creşterea altitudinii datorită rarefierii aerului, şi în al doilea rând, pentru că pe măsură ce depărtarea de Pământ creşte, coloana de aer ce exercită apăsare se micşorează. Descreşterea presiunii cu înălţimea se poate determina şi prin calcul. Astfel,pentru înălţimea până la circa 500m se foloseşte formula lui Babinet: p − p1 h = 16000(1 − αt m ) 2 p 0 + p1 unde h este diferenţa dintre două nivele A şi B, p0 şi p1 presiunile la nivelul A respectiv B, = coeficientul de dilatare al gazelor iar tm-temperatura medie. Peste 500m înălţime, presiunea scade foarte repede, conform legii lui Laplace: p h = 18400(1 + αt ) log 0 p Pentru cunoaşterea varirţiei presiunii în timp, se folosesc barometre înregistratoare sau barografe. Un barograf este alcătuit din trei părţi principale:partea receptoare, sistemul de amplificare şi transmitere şi pareta înregistratoare. Partea receptoare este formată dintr-o coloană de celule Vidi, la fel ca la barometrul aneroid. Partea superioară a coloanei capsulei este pusă în legătură cu sistemul de pârghii care amplifică şi transmit deformările acesteia în peniţa înregistratoare. Sistemul înregistrator este format dintr-un tambur de formă cilindrică în interiorul căruia există un mecanism de ceasornic care produce o rotaţie completă a tamburului în timp de 24 ore sau o săptămână.Pe tambur se înfăşoară barograma corespunzătoare fiecărui tip de barograf, gradată în mm sau mb. În staţiile meteorologice Fig.5.5 Barograf barometrul cu mercur se aşează în biroul staţiei, ferit de variaţii bruşte ale temperaturii, cu rezervorul la 80 cm înălţime de la podea. Barometrul aneroid şi barograful se fixează alături de cel cu mercur, pe o poliţă fixată în perete la înălţimea de 1,50 m de podea şi într-un loc care trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi pentru barometrul cu mercur.

48

VÂNTUL ŞI CIRCULAŢIA GENERALĂ A ATMOSFEREI
Deplasarea aerului dintr-o zonă cu presiune ridicată spre o zonă cu presiune coborâtă se numeşte vânt. Atunci când aerul se deplasează în sisteme unitare, poartă denumirea de curenţi atmosferici.

Fig.5.6. Moduri de formare a vânturilor

Principala cauză a formării vânturilor este diferenţa de temperatură şi presiune dintre două zone, mai exact direcţia şi mărimea gradientului baric orizontal (scăderea presiunii pe unitatea de suprafaţă fiind orientată perpendicular pe izobare de la presiunea mare la presiunea mică). Vântul se caracterizează prin două elemente: direcţia şi viteza. Direcţia vântului reprezintă unghiul format între direcţia nordului geografic şi vectorul vânt. Se exprimă în grade (˚) sau în puncte cardinale şi intercardinale. Direcţia este modificată de forţa de abatere (forţa Coriollis) generată de mişcarea de rotaţie a Pământului care determină abaterea spre dreapta a corpurilor în mişcare în emisfera nordică şi spre stânga în emisfera sudică. Se consideră că abaterea pe ocean este între 40˚÷45˚ faţă de direcţia gradientului, iar pe uscat de 20˚÷25˚. Viteza vântului este viteza de deplasare a masei de aer. Se poate exprima în m/s, km/h sau în noduri. Viteza este modificată de forţa de frecare – 135˚ faţă de viteza vântului. Vântul de la altitudine are viteze mai mari datorită lipsei forţei de frecare (la 400÷500 m altitudine dispare forţa de frecare). Din punct de vedere al structurii, vânturile sunt de mai multe tipuri: - vânt laminar – vânt care se deplasează cu viteză uniformă relativ mică; caz posibil, existent pe distanţe mici şi pe suprafeţe netede; - vânt turbulent – caracteristic zonelor accidentate; cu schimbări frecvente de direcţie şi viteză; - vânt în rafale – se produc oscilaţii bruşte ale direcţiei şi vitezei. Din punct de vedere al duratei avem : - vânturi regulate – care bat tot timpul anului din aceeaşi direcţie şi cu aproximativ aceeaşi viteză; - vânturi periodice – îşi schimbă direcţia la un anumit interval de timp; - vânturi locale – caracteristic anumitor zone. Apar instantaneu fără a avea o anumită perioadă când acţionează.
49

În figura 5.7 este prezentată schema principalelor vânturi la nivelul globului, cu câmpurile barice corespunzătoare. Vânturile regulate Sunt vânturile care-şi păstrează tot timpul anului direcţia. Principalele tipuri de vânturi regulate sunt : alizeele - 30˚÷5˚ latitudine. Suprafaţa afectată este de 1200 Mm. Se deplasează spre nord în iulie-august şi spre sud în ianuarie-februarie (la solstiţiul emisferei respective). Vremea în zonele afectate este una bună, cu cer senin, această vreme fiind întreruptă doar de furtunile tropicale; vânturile de vest – în Atlantic bat trei sferturi de an. Cea mai mare frecvenţă şi viteză o ating iarna când pot ajunge până la 25 Nd. In emisfera sudică bat între 55˚÷60˚ latitudine. Vânturile au direcţie constantă dar viteză foarte mare. La 40˚ vântul produce un vuiet caracteristic (vuietul de la 40˚) care se aude de la depărtare pe mare în Oc.Atlantic; vânturile polare – au cele mai mari viteze, în emisfera sudică ajungând până la 200 Nd iar în emisfera nordică până la 70÷80 Nd.

Fig.5.7. Schema vânturilor dominante la nivelul globului

Vânturile periodice musonii – sunt vânturi care-şi schimbă direcţia la un interval de timp. Iau naştere mai ales în Oc.Indian datorită diferenţei de temperatură şi presiune dintre uscat şi ocean. Din aprilie până în octombrie bate musonul de vară sau de SW. Din noiembrie până în martie bate musonul de iarnă sau de NE – secetos. La schimbarea direcţiei musonilor se produc cicloni tropicali.
50

brizele – îşi schimbă direcţia de la zi la noapte şi iau naştere datorită diferenţelor de temperatură şi presiune dintre uscat şi mare. Influenţa se resimte pe o distanţă de 45 km. Briza de mare se manifestă de la mare spre uscat începând cu ora 900 şi îşi menţine influenţa aproximativ 3 ore după apusul soarelui. Briza de uscat (de noapte) începe să bată aproximativ la ora 2300 şi transportă un aer cald şi uscat. Brizele pot să devieze vânturile dominante. În Indonezia vântul Karif intensifică musonul de SW. Vântul poate avea viteze foarte diferite. Pentru a caracteriza intensitatea acestora, se foloseşte scara Beaufort, prezentată în tabelul următor: Nr. Beaufort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m/s <1 1 2 4 7 10 12 15 18 20 26 30 ≥33 Mile/oră Descrierea internaţională <1 Calm 1-3 Boare 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-72 >73 Caracteristici

Calm;fumul se ridică pe verticală Direcţia vântului arătată de deplasarea fumului dar nu de giruetă Briză uşoară Vântul se simte la faţă;frunzele foşnesc, giruietele se mişcă Briză blândă Frunzele şi rămurelele sunt într-o mişcare constantă Moderat (slab?) Este ridicat praful; ramurile mici sunt mişcate Inviorator Copacii mici înfrunziţi încep să se legene;se (moderat) formeaza valuri mici pe suprafaţa apei. Puternic Ramurile mari sunt în mişcare; se aud şuierături în firele de telegraf;umbrelele sunt folosite cu dificultate Aproape vânt Copacii în întregime în mişcare; se merge de furtuna mergre împotriva vântului Furtună Se rup rămurelele copacilor; împiedicarea înaintării Furtună Au loc stricăciuni slabe puternică Furtună Copaci dezrădăcinaţi; au loc pagube puternică considerabile Furtună Pagube extinse violentă Taifun

51

Cap.6. Vaporii de apa in atmosfera
În atmosferă are loc o circulaţie continuă a apei. Deoarece oceanele ocupă aproximativ 70 % din suprafaţa globului, este normal să considerăm că „începutul” acestui circuit se produc deasupra ocenelor. Aici, datorită radiaţiei solare, are loc evaporarea unei cantităţi enorme de apă. Vânturile şi curenţii de aer trasportă vaporii în alte zone, în care aceştia condensează, formând norii. Când sunt îndeplinite anumite condiţii, norii produc precipitaţiile, prin care apa ajunge din nou la suprafaţa pamântului. Precipitaţiile pot aduce apa direct în mări şi oceane, sau pe suprafaţa solului, de unde, în urma unui ciclu complex, aceasta ajunge până la urmă tot în oceane. În figura 6.1 este reprezentat schematic ciclul apei în natură.

Fig.6.1. Circulaţia apei în natură

Anual se evaporă o cantitate de 519 000 km3 de apă, din care 448 000 km3 din mări şi oceane iar 71 000 km3 de la suprafaţa uscatului. În medie, pe un an de zile în zonele temperate şi polare se evaporă un strat de apă între 700 mm iar la latitudini mici un strat de apă de aproximativ 1000 mm.

Evaporarea
Asupra mărimii evaporaţiei influenţează factori extrem de diferiţi: formula lui Dalton arată principalii factori meteorologici de care depinde evaporarea apei conţinută într-un vas descoperit: v = K S (F-f) /p în care: v=cantitatea de apă evaporată în unitatea de timp; (F-f)=deficitul de saturaţie, care creşte odatăcu temperatura; p= presiunea atmosferică; K=un factor care depinde de starea de agitaţie a aerului; S= suprafaţa liberăa apei. Apa evaporată, într-un interval de timp dat, poate fi exprimată nu numai în unităţi de masă (g, kg), ci şi prin grosimea în milimetri a stratului de apă evaporată. 52

Trecerea de la un fel de exprimare la altul se face ţinând seama că un strat de 1mm apă evaporată corespunde la un litru pe m.p. Măsurarea apei evaporate Evaporarea apei la suprafaţa solului depinde de felul solului, structură, culoare, gradul de umezeală, dacăeste acoperit sau nu cu vegetaţie, de natura vegetaţiei. Pe de altă parte, rezultatele depind şi de metoda, tipul instrumentului folosit precum şi de condiţiile de instalare a instrumentului. Determinarea cantităţii de apă evaporatăse poate face pe două căi: A.- Prin calcul cu ajutorul unor formule empirice care ţin seama de factorii de care depinde evaporarea (temperatură, deficitul higrometric, etc.). B.- Prin măsurarea directă, cu ajutorul dispozitivelor numite evaporimetre. B.- Eprubeta evaporimetrică(tip Piche) este o eprubetă de sticlă gradată în mm, începând de la partea superioară este prevăzută cu un inel, pentru fixarea în suportul respectiv cu gura în jos. Corpul evaporator este o bucată de hârtie, de sugativă sau de filtru, cu diametrul de 5 cm şi care este menţinută etanş la gura eprubetei prin intermediul unei garnituri metalice cu arc. Pentru determinarea evaporării se procedează astfel: se umple eprubeta cu apă distilată sau de ploaie şi se fixează la gura acesteia o hârtie sugativă. Determinarea evaporării se reduce la măsurarea denivelării h1 (în mm) a apei din eprubetă între două momente succesive de observaţie. Această denivelare este proporţionalăcu volumul V al apei evaporate, adică V=s1 h1 , s1 fiind aria suprafaţei transversale interioare a eprubetei. Dar acelaşi volum s-a evaporat şi de pe suprafaţa s2 a sugativei: V = s2 h2, h2 este înălţimea stratului de apă evaporată în mm ce trebuie aflată. Deci: s1 h1 = s2 h2, de unde h2 = (s1 /s2 ) h1; s1 /s2 = factorul eprubetei. Evaporimetrul de sol este format din doi cilindri de tablă galvanizată care intră unul în celălalt. Cilindrul interior are baza, detaşabilă, confecţionată din plasă cu ochiurile de 1 mm2. Marginea este îndoită peste cilindrul exterior, împiedicând pătrunderea precipitaţiilor în acesta. La partea superioară cilindrul este prevăzut cu nişte urechi pentru scoaterea şi introducerea lui în cilindrul exterior. In acest cilindru se introduce un monolit din solul respectiv, fără să i se altereze structura, după care se introduce în cilindrul exterior. Cilindrul exterior, cu partea de jos compactă, se introduce în sol în aşa fel ca marginea lui superioară să corespundă exact cu nivelul solului. In cilindrul exterior se introduce vasul colector, iar apoi cilindrul interior cu monolitul de sol. Observaţiile cu evaporimetrul se fac prin cântărirea zilnică a cilindrului interior cu monolitul la ora 19. Cântărirea se face cu o precizie de până la 5 g, ceea ce corespunde unui strat de apă evaporată de 0,1 mm. Diferenţa de greutate a monolitului de pământ, cantitatea de precipitaţii măsurată cu pluviometrul şi cantitatea de apă înfiltrată, din vasul colector, permit să se determine valoarea apei evaporate din evaporimetru. Dacă la evaporimetrul descris se adaugă un dispozitiv care măsoară şi apa ce se infiltrează în sol, în urma precipitaţiilor, se obţine un evapolizimetru. Determinarea cantităţii de apă evaporate se face astfel: se cântăreşte monolitul şi se găseşte masa m1. Se introduce monolitul în cilindrul exterior care se îngroapă apoi în sol şi se lasă un interval de timp ales convenabil (de ex. 24 ore). Se cântăreşte din nou monolitul şi se determină masa m2 şi se face diferenţa celor două valori. Se determinăde asemenea cantitatea de apă infiltrată din colector “i” obţinută din diferenţa apei din sol şi eventual cantitatea de precipitaţii “p” căzute în intervalul de timp considerat. 53

Cantitatea de apă evaporată este: e = (p-i)-(m2-m1). Diferenţa (m2-m1) este exprimată în grame, iar (p-i) în mm, se transformă masa din grame în mm, împărţind valoarea ei la 50.

Evapotranspiratia
Apa care intră în compoziţia ţesuturilor vegetale reprezintă apa de constituţie. Apa absorbită de rădăcini care traversează planta şi este cedată atmosferei prin frunze, reprezintă apa de vegetaţie. Acestora li se adaugă apa evaporatădin sol. Cantitatea totală de apă evaporată, în condiţii naturale, prin transpiraţia plantei şi prin evaporare de către sol, constituie evapotranspiraţia (ET). Evapotranspiraţia se exprimă în mm înălţime de apă în unitate de timp. Cantitatea de apă cedată atmosferei, teoretic, prin transpiraţia plantei şi prin evaporare din sol, de către o cultură vegetală abundentă, în plină creştere, care acoperă total un sol bine aprovizionat cu apă, reprezintă evaporaţia potenţială (Etp). ETp se calculează, plecând de la date meteorologice, după formule diferite, cele mai folosite fiind formula lui Turc (potrivită pentru zone mari) şi formula lui Bouchet (convenabilă pentru zone mici). Calculul ETp • Formula lui Turc permite evaluarea ETp (în mm) lunare sau decadice plecând de la 2 măsurători, de temperatură şi de durată a insolaţiei: ETp = α[ t / (t + 15)] ( Ig + 50) în care: α=0,40 pentru ETp lunarăşi α=0,13 pentru ETp decadică; t=temperatura medie a aerului, în adăpost, pentru o lună sau o decadă; Ig = valoarea medie, lunară sau decadică, a radiaţiei solare globale, în cal/cm2/zi. Aceasta depinde de latitudine şi de durata lunară a unei zile şi se obţine cu formula: Ig = IgA [ 0,18 + 0,62 (h/H)] unde: IgA este intensitatea radiaţiei solare care ar atinge solul în absenţa atmosferei; H este durata totală a zilei, lunară sau decadală, în ore; h este durata insolaţiei, lunară sau decadală, în ore. Formula lui Bouchet are avantajul că permite calculul ETp (în mm) de pe o zi pe alta, plecând de la 2 măsurători, temperatura şi evaporarea: ETp = β.λ.Em unde: Etp=evaporaţia potenţială în mm pentru o perioadă oarecare; Em= evaporarea măsurată în adăpost cu un evaporimetru, în mm, în perioada considerată; β=coeficient care depinde de aparatură şi de climat. In climat temperat, pentru un evaporimetru plasat în adăpost la 2 m de sol, pentru un vânt sub 5 m/s, β = 0,37; λ = factor de corecţie funcţie de temperatura medie. Formula lui Bouchet, ca şi formulele lui Brochet şi Gerbier, sunt expresii mai practice derivate din formula universal utilizată a lui Penman. Notăm cu ETpm valoarea măsuratăa Etp. Se poate scrie: = Aportul prin ploi şi irigaţii Drenajul măsurat ETpm Evapotranspiraţia reală în câmp. ETpc constituie mărimea utilizată pentru a cunoaşte pierderea teoretică de apă de ansamblul cultură-sol (ETp serveşte la calcularea bilanţului apei), dar aceasta nu reprezintă decât o valoare medie, realitatea dintr-un anumit câmp cultivat fiind diferită. 54

Dacă solul este bine alimentat cu apă, ET nu depinde numai de condiţiile meteorologice ci şi de covorul vegetal. Influenţa acestuia este descrisă cantitativ printrun coeficient K, valoarea acestuia fiind funcţie şi de condiţiile climatice locale. Se numeşte evaporaţie maximă(ETmax) sau reală-maximă(ETrmax) cantitatea de apă evaporată de ansamblul sol-cultură într-o anumită fază de vegetaţie: ETmax = K.ETp. Coeficientul K<1 în primele faze ale culturii, dar poate deveni >1 atunci când aceasta ajunge la dezvoltare maximă. • Dacă evaporarea apei din sol scade, fie pentru că solul se usucă, fie pentru că la suprafaţa sa se formează un strat uscat care frânează pierderea de apă, evapotranspiraţia reală scade; ea devine evapotranspiraţie redusă(ETr). Dar această reducere a ET poate să fie provocată chiar de către plantă dacă aerul devine cald şi uscat, altfel spus dacă ETp devine prea puternică: atunci plantele îşi limitează ele însele transpiraţia, deci circulaţia apei care le traversează, prin închiderea corespunzătoare a stomatelor. Acest mod de a se autoproteja are, însă, ca efect reducerea randamentului datorită lipsei de apă (vezi “perioadă critică” la “Seceta”). Intotdeauna ETr ≤ ETmax. Cantitatea de apă disponibilă. Pentru a satisface nevoile proprii, plantele pot dispune de 2 cantităţi de apă: - o parte provenind din ploile care se produc în perioada lor de vegetaţie, absorbită şi reţinută de stratul de sol accesibil rădăcinilor; - o parte provenind din umezeala acumulată în sol din iarnă. Această a doua cantitate reprezintă rezerva utilă (RU). Ea reprezintă cantitatea de apă conţinută în stratul de sol explorat de rădăcini, deci care poate fi furnizată plantei, între punctul de uscare şi punctul de ofilire permanentă. Dar, pe măsură ce umezeala se apropie de punctul de ofilire, planta extrage din ce în ce mai greu apa din sol, motiv pentru care s-a introdus noţiunea de rezervă uşor utilizabilă (RUU); RUU reprezintă cantitatea de apă egală cu 1/2 sau 2/3 din RU, fie 1/4 ... 1/3 din umezeala echivalentă. RU şi RUU sunt cu atât mai ridicate: - cu cât solul are o textură fină şi un conţinut satisfăcător de humus; - cu cât solul este mai profund şi cu cât culturile au o înrădăcinare mai adâncă; - cu cât precipitaţiile din sezonul rece au fost mai abundente şi mai bine reţinute. RUU (în mm) se calculează uşor cu formula empirică: RUU = 3 x Da x Ue x H unde: Da = densitatea aparentă a solului, Ue = umezeala echivalentă în % raportată la sol uscat, H = adâncimea stratului de pământ parcursă de rădăcini, în metri. Deficitul de apă Deficitul pluviometric (Dp), pe o perioadă de o decadă, o lună, sau mai multe luni, reprezintă diferenţa între evaporaţia potenţială (ETp) şi cantitatea de apă provenită din precipitaţii (P): Dp = ETp - P Pentru soluri încă puţin acoperite de vegetaţie şi uscate la suprafaţă, Dp se poate calcula plecând de la ETr: Dp = ETr - P Dar, o parte din apa din sol, RUU, poate fi utilizată pentru a acoperi acest deficit, fără să mai fie nevoie de irigare. Pentru a ţine seama de acest fapt s-a introdus noţiunea de deficit agricol (Da), definit prin relaţia: 55

Da = ETp (sau ETr) - P - a · RUU Coeficientul a, cu valori între 0 şi 1, indică fracţiunea din RUU absorbită, care nu se doreşte să fie reconstituită. Dacă irigaţiile nu constituie o problemă, nici tehnică, nici financiară, se ia k=0, exprimând astfel faptul că se doreşte reconstituirea completă prin irigare a rezervei uşor utilizabile.

Umiditatea aerului
Prin umiditatea (sau umezeala) aerului se înţelege conţinutul aerului în vapori de apă. Umiditatea aerului se poate determina cu ajutorul următoarelor mărimi: • Umiditatea absolută (q): masa vaporilor de apă existenţi în unitatea de volum de aer; cînd aerul este saturat cu vapori, umiditatea absolută devine maximă (qmax = Q). Unitatea de măsură: kg/m3. • Tensiunea (actuală a) vaporilor de apă (f) reprezintă presiunea parţială exercitată de vaporii de apă existenţi, la un moment dat, într-un anumit loc, în atmosferă. Se exprimă, în milibari sau în Torri. Tensiunea vaporilor poate să crească până la valoarea maximă (fmax = F) ce corespunde saturaţiei, valoare care depinde de temperatură. • Umiditatea specifică (s) reprezintă masa vaporilor aflaţi în unitatea de masăde aer. Dacă atmosfera este saturată cu vapori de apă, umiditatea specifică devine maximă (smax=S). Unitatea de măsură utilizată: g vapori de apă/g aer. • Umiditatea relativă (U) este raportul exprimat în procente dintre tensiunea actuală a vaporilor de apă şi tensiunea maximă corespunzătoare temperaturii aerului din acel moment. U = (f/F) x 100 % Umiditatea relativă indică procentul de vapori existenţi la un moment dat în atmosferă, faţă de cantitatea necesară pentru ca aerul să fie saturat. • Fracţia de saturaţie (rs) este raportul dintre tensiunea actuală şi tensiunea maximă a vaporilor de apă: rs = f/F • Deficitul de saturaţie (ds) reprezintă diferenţa între tensiunea maximă şi tensiunea la un moment dat a vaporilor, ds = (F - f) • Gradul de uscăciune al aerului este diferenţa 100 - U şi constituie încă o indicaţie asupra umidităţii aerului. • Punctul de rouă (τ) este temperatura la care trebuie răcit aerul la presiune constantă, pentru ca vaporii ce-i conţine să-l satureze. Măsurarea umidităţii aerului Pentru măsurarea umidităţii cel mai comod şi mai ieftin aparat este termohigrograful care, pe jumătatea superioară a diagramei înregistrează variaţia continuă a umidităţii relative; traductorul său de umezeală este un mănunchi de fire de păr blond, degresat, dar precizia sa este mică. Se pot utiliza diagrame de o zi, o săptămână, o lună sau de 62 zile, după perioada de rotaţie a tamburului-suport cu mecanism de ceas mecanic. Cele mai precise determinări se fac în SM cu psihrometrul de aspiraţie: acesta permite măsurarea temperaturii unui termometru uscat şi a temperaturii unui termometru umed identic (rezervorul este “îmbrăcat” cu un săculeţ de tifon umezit) în curenţi identici de aer realizaţi prin ventilaţie forţată sau naturală; 56

prin calcul sau cu ajutorul unor tabele/nomograme de poate găsi tensiunea vaporilor de apă, şi umiditatea relativă. Staţiile automate monitorizează continuu şi umiditatea aerului.

Condensarea vaporilor de apa
Condensarea este procesul de transformare a apei în picături. Se poate realiza la 3 nivele: - la nivelul solului ⇒ roua şi bruma; - la mică înălţime deasupra Pământului ⇒ ceaţa şi pâcla; - la înălţime ⇒ norii. Condiţiile în care se poate produce condensarea sunt : - saturaţia aerului; - existenţa nucleelor de condensare. Saturaţia se poate realiza prin evaporarea sau prin răcirea aerului care se poate produce prin radiaţie nocturnă sau prin destindere adiabatică (răcirea aerului prin mişcarea ascendentă a acestuia fără aport de energie din afară, folosindu-se energia internă a aerului). Nucleele de condensare pot fi cristale de sare masivă, pulberi minerale sau organice, picături de apă existente. Principalul produs al condensării îl reprezintă norii. Norii sunt un amestec coloidal de picături de apă, amestec de picături şi cristale de gheaţă sau cristale de gheaţă în stare de suspensie. La un nor găsim trei nivele : nivel de convecţie

NOR

nivel de izotermie (-10˚C)

nivel de condensare Norii se pot clasifica după mai multe criterii : a) După formă : nori filamentari ; nori stratiformi ; nori cumuliformi (sub forma de grămezi). b) După geneză : 57

nori de convecţie termică (majoritatea norilor) ; nori frontali (însoţesc fronturile atmosferice) ; nori de radiaţie (iau naştere noaptea, dispar repede). c) După altitudinea la care se formează : nori inferiori (50÷2500 m) ; nori mijlocii (2500÷6000 m) ; nori superiori (6000÷8000 m) ; nori cu dezvoltare verticală (50, 100÷8000 m).

Fig.6.2. Schema principalelor tipuri de nori, ca altitudine şi aspect

58

Grupa norilor superiori Se formează de la 6000 la 8000 de metri altitudine. Sunt de culoare albă din cauza cristalelor de gheaţă. Nu dau precipitaţii. Cirrus (Ci) – nori cu formă de fibre (filamente). Prevestesc apariţia frontului atmosferic cald şi apar cam cu 1000 km înaintea frontului. Nu reduc strălucirea Soarelui sau a Lunii. Vremea se “strică” la apariţia lor.

Cirrus Cirrostratus (Cs) – nori sub formă stratificată, sub formă de pături, de benzi. Nu dau precipitaţii. Prevestesc apariţia frontului atmosferic cald. Suprapuşi peste Soare sau Lună dau fenomenul numit halou (un curcubeu circular).

Cirrostratus Cirrocumulus (Cc) – nori sub formă de grămadă, cu aspect de grămezi mici de culoare albă. Apar odată cu norii Cirrus dar dispar rapid. Nu dau precipitaţii. 59

Cirrocumulus Grupa norilor mijlocii Se formează de la 2500 la 6000 de metri altitudine. Au o culoare cenuşie deschisă. Sunt formaţi din amestec de picături de apă şi cristale de gheaţă. Altostratus (As) sunt sub formă de pături sau de pânze suprapuse de culoare gri ; suprapuşi peste Soare sau Lună, aştrii se văd ca o pată luminoasă ; dau precipitaţii cu caracter general (ploi obişnuite) ; sunt nori frontali (în cadrul fronturilor atmosferice).

Altostratus 60

-

Altocumulus (Ac) : sunt nori de culoare gri sub formă de grămezi; se înroşesc la apusul şi la răsăritul Soarelui; nu dau precipitaţii; prevestesc vremea bună sau în curs de îmbunătăţire; caracteristici zonei litorale sunt norii “altocumulus migdalatus” de un cenuşiu închis, ce dau precipitaţii cu stropi mari.

Altocumulus Grupa norilor inferiori Se formează de la 50 la 2000 de metri altitudine. Nimbostratus (Ns) : sunt nori de ploaie, de culoare închisă, formaţi numai din picături de apă; au formă de voaluri suprapuse; dau precipitaţii cu caracter general şi sunt nori frontali.

Nimbostratus Stratocumulus (Sc): sunt nori sub formă de grămezi stratificate; nu dau precipitaţii, sunt nori de vreme bună; apar mai ales seara şi dimineaţa. Stratus (St) sunt norii cu cel mai jos plafon; au o culoare cenuşie deschisă; dau precipitaţii sub formă de burniţă. 61

-

Stratocumulus Norii cu dezvoltare verticală

Stratus

Se formează de la 50 la 8000 de metri altitudine. Au baza de culoare închisă iar vârful de culoare albă. Cumulus (Cu) : sunt nori de vreme bună cu contururile bine precizate; sunt de culoare albă; sunt formaţi din vapori care condensează în curenţi de aer verticali foarte puternici, deasupra uscatului; au de obicei baza plata şi vârful neregulat; sunt foarte izolaţi, cu porţiuni mari de cer senin între ei.

Cumulus Cumulonimbus (Cb) : semne convenţionale sunt nori de furtună, cu extindere mare pe verticală : au baza cam la 50÷100 m şi vârful la 8000 de metri; baza lor este întunecată (neagră), mijlocul cenuşiu iar sus sunt albi; generează averse de ploaie ce vara sunt însoţite de descărcări electrice; 62

-

-

sunt însoţiţi şi de vânt puternic şi în rafale.

Cumulonimbus Înălţimile şi dimensiunile diferitelor tipuri de nori. Genuri Cirrus Cirrocumulus Cirrostratus Altocumulus Altostratus Nimbostratus Stratocumulus Stratus Cumulus Cumulonimbus Înălţimea Înălţimea Înălţimea Grosimea Grosimea Grosimea minimă medie maximă minimă medie maximă 6 000 12 500 8 000 150 2 000 300 5 000 7 000 6 000 150 3 000 500 3 500 12 000 6 000 150 3 000 500 2 000 5 000 4 000 500 1 500 800 1 500 5 000 3 500 500 4 000 2 000 300 2 000 800 1 000 5 000 3 000 500 2 500 1 500 200 2 000 600 la sol 1 200 500 50 800 300 400 2 000 1 200 150 5 000 1 600 300 3 500 1 000 5 000 12 000 7 000

Nebulozitatea Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire al cerului cu nori. Nebulozitatea poate fi exprimată în zecimi din bolta cerească sau în optimi din ea. 0 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9

5/8 – reprezintă nebulozitatea medie pe glob; 1/8 – cea mai mică nebulozitate, înregistrată în Egipt; 7/8 – cea mai ridicată nebulozitate anuală, în M. Albă (Oc. Îngheţat); 9 – semnifică cer invizibil : noapte, ceaţă etc. 63

Cap.7. Precipitatiile atmosferice
Dezvoltarea norilor şi stabilitatea
Majoritatea norilor se formează când aerul se ridică, se dilată şi se răceşte. Cele mai importante mecanisme de formare a norilor, ilustrate în figura 7.1, sunt: - încălzirea solului şi convecţia; - topografia; - convergenţa fronturilor de aer; - suprapunerea fronturilor atmosferice. Diferenţa majoră dintre acestea este dată de extinderea lor spaţială.

Fig.7.1. Principalele mecanisme de formare a norilor

Unele zone ale suprafeţei pământului absorb căldura solară mai bine decât altele şi de aceea se încălzesc mai rapid. Aerul aflat în contact cu aceste zone se încălzeşte la rândul său mai mut decât aerul din jur. „Bula” de aer cald care se formează se desprinde de suprafaţă şi începe să se ridice. Pe măsură ce se ridică, aerul se dilată datorită presiunii mai scăzute, ceea ce duce la răcirea sa. La înălţimi mai mari, bula de aer începe să se amestece cu aerul mai rece şi mai uscat aflat aici, dar şi cu bule similare care se ridică de la sol. Dacă aerul care se ridică ajunge la punctul de saturaţie, bula devine vizibilă sub forma unui nor cumulus. Pe margini, apa condensată în nor se evaporă şi aerul se răceşte, coborând spre sol, ceea ce asigură circulaţia aerului. Pe de altă parte, formarea norului duce la obrurarea luminii solare, soul se răceşte, şi formarea norului este stopată. Datorită evaporării, norul dispare relativ repede, dacă nu întâlneşte la înălţime stratri instabile care să favorizeze creşterea în continuare a dimensiunii norului. La întâlnirea ostacolelor înalte, cum sunt lanţurile muntoase, curenţii orizontali de aer se ridică (fig.7.1.b), fenomen numit ascensiune orografică. Această ridicare 64

produce răcirea aerului, şi dacă acesta este umed, se formează nori. Norii formaţi în acest mod se numesc nori orografici. O ilustrare a fenomenelor care au loc la întâlnirea curenţilor de aer cu obstacolele muntoase este prezentată în figura 7.2.

Fig.7.2. Formarea norilor orografici

Când aerul se ridică pe pantele muntelui se răceşte şi când temperatura lui egalează temperatura punctului de rouă, iau naştere norii. De multe ori, în această zonă se produc şi precipitaţii. După depăşirea obstacolului, aerul se încălzeşte. Temperatura sa este cu câteva grade mai ridicată decât pe partea ascendentă, datorită căldurii înmagazinate în procesul de condensare. Temperatura punctului de rouă este de asemeni mai scăzută decât pe cealaltă pantă, datorită faptului că aerul este mai uscat. Datorită acestor două aspecte, zona este mai caldă şi săracă în precipitaţii.

Precipitaţiile atmosferice
Precipitaţiile iau naştere atunci când picăturile ce formează norii ating diametrul de 0,1mm, capabile astfel să scape de sub influenţa curenţilor ascendenţi. Creşterea dimensiunii particulelor se face fie prin transformarea picăturilor existente în nuclee de condensare, fie pe baza sarcinilor electrice ale picăturilor de apă. Clasificare 1. În funcţie de mărimea picăturilor şi viteza (intensitatea) de cădere : precipitaţii cu caracter general (ploi şi ninsori obişnuite, cu căderi uniforme şi continue); averse (de ploaie, zăpadă, lapoviţă) – cu picături mari şi cu variaţii de intensitate şi de viteză; burniţe – numai precipitaţii lichide cu picături foarte mici. 2. După compoziţie : lichide – ploaia, aversa de ploaie şi burniţa; 65

solide – ninsoarea, lapoviţa, acele de gheaţă, grindina. Grindina se formează în condiţii de calm absolut. Ia naştere în cumulonimbus. 3. După geneză : ploi convective – sub formă de averse. Se formează la Ecuator în fiecare zi şi la latitudini medii numai vara; ploi frontale – cele care însoţesc fronturile atmosferice. Sunt caracteristice depresiunilor extratropicale; ploi musonice – caracteristice musonului de vară (SW). Cad timp de 6 luni şi în cantităţi foarte mari; ploi ciclonice – cele care însoţesc ciclonii tropicali. Anual, la suprafaţa globului cade o cantitate de precipitaţii de 1000 de litri/m2. În zona Ecuatorului cad 1000÷2000 mm/an, dar în insulele Pacificului până la 600 mm/an. În zona tropicală cad sub 100 mm/an, în zona temperată cade o cantitate mai mare pe coastele de vest ale continentelor (1200 mm/an) pe când în interiorul continentelor cad cam 250 mm/an. În zona polară cad precipitaţii numai sub formă de zăpadă – 250 mm/an. Polul ploilor s-a înregistrat la Cherrapundjii (India) – 12000 mm/an. La noi în ţară polul ploilor s-a înregistrat pe Vf. Omu – 2500 mm/an. Polul secetei a fost înregistrat la sud de Tripoli (Libia) şi în Pustiul Morţii (California). Principalele tipuri de precipitaţii Virga - vara, când temperatura aerului este ridiicată, iar picăturile în cădere au dimensiuni mai reduse, ele vor cădea numai până la o anumită înălţime, apoi, evaporându-se, nu vor mai ajunge la suprafaţa pământului. Acest fel de precipitaţii care sunt vizibile sub forma unor fâşii sau benzi la înălţime se numesc virgă. Ploaia - este o precipitaţie lichidă cu diametrul picăturilor între 2-5 mm. Picăturile cu diametrul de 3 mm cad cu o viteză de aproximativ 8 m/s. Norii care în mod frecvent generează ploaia sunt cei de tip Nimbostratus, Cumulonimbus şi Altostratus. Uneori, ploile care sunt formate din picături mari şi rare sunt produse de norii Stratocumulus şi Altocumulus. Vara, în special, se poate remarca o mare intensitate a unei ploi, adică o mare cantitate de apă rezultată în urma căderii precipitaţiilor într-un timp relativ scurt. Asemenea ploi sunt cunoscute şi sub numele de averse. Ele încep şi se termină brusc, având picăturile de apă mai mari ca cele ale unei ploi obişnuite şi fiind deseori însoţite de descărcări electrice. Burniţa - este forma de precipitaţie ce conţine piicături cu un diametru mai mic ca al ploii, sub 0,05 mm, încât dau impresia că plutesc în aer, aşa de lentă este căderea lor. Burniţa ia naştere dintr-o pătură joasă şi continuă de nori Stratus. Ninsoarea - la o privire mai atentă a fulgilor de zăăpadă, se poate lesne observa că aceştia sunt în fond nişte cristale ramificate, uneori în formă de steluţe hexagonale, ace, bastonaşe sau discuri mici. Ninsoarea se formează din aceiaşi nori ca şi ploaia. Mărimea fulgilor de zăpadă ajung uneori până la 10-12 cm în diametru, atunci când în căderea lor fulgii mai mici se unesc între ei. Dacă solul are o temperatură mai scăzută de 0 grade Celsius, pentru a nu permite fulgilor de zăpadă să se topească, ei se aştern sub formă de strat. 66

Lapoviţa - este o precipitaţie formată dintr-un amestec de picături de apă şi fulgi de zăpadă, ce cad concomitent când temperatura aerului este în jur de 0 grade Celsius. Se formează din nori Nimbostratus, de cele mai multe ori la începutul şi la sfârşitul iernii. Grindina - precipitaţie solidă, formată din globule sau din bucăţi de gheţă, cu un diametru de 5-50 mm, deseori şi cu dimensiuni mai mari. Elementele de gheaţă sunt constituite aproape în întregime din gheaţă transparentă sau uneori altarnând cu straturi de gheaţă opacă. Grindina este generată numai de norii Cumulonimbus şi de cele mai multe ori însoţeşte fenomenele orajoase (tunete şi fulgere) din anotimpul de vară. Porţiunea "bătută" de grindină poate măsura în lungime câţiva zeci de km, uneori sute de km, iar în lăţime, de la câteva zeci de metri la 10-15 km. Bobul de grindină se formează în cadrul norului Cumulonimbus, când particula de gheaţă este prinsă de curenţii ascendenţi existenţi în nor. Pe suprafaţa particulei se depun alte cristale care-i măresc diametrul şi, bineînţeles, greutatea, căpătând o mişcare descendentă. Atunci când reuşeşte să învinvă forţa curentului ascensional, coboară spre pământ sub formă de grindină. Viteza de cădere a particulelor creşte direct proporţional cu greutatea lor. De exemplu, la un diametru de 12 mm, viteza de cădere este 25 m/s. Repartizarea precipitaţiilor Cantitatea de precipitaţii căzută are o mare variabilitate atât în spaţiu, cât şi în timp. Repartiţia lor este legată de factorii atmosferici care înlesnesc apariţia şi dezvoltarea norilor. În munţi, de exemplu, precipitaţiile sunt mult mai abundente şi apar cu o frecvenţă mult mai mare ca în zona de câmpie, pe de o parte datorită faptului că masele de aer şi fronturile atmosferice îşi încetinesc deplasarea deasupra masivelor muntoase, iar pe de altă parte, intensificării şi dezvoltării mişcărilor ascendente ale aerului. Versanţii şi pantele munţilor care sunt expuse ziua radiaţiei solare se vor încălzi mai mult în comparaţie cu zonele înconjurătoare, ceea ce va duce la mişcări verticale ale aerului, numite şi curenţi de convecţie termică. Datorită lor se vor forma norii de tip cumuliform, care pot genera precipitaţii torenţiale. Norii cumuliformi apar pe pantele estice ale munţilor înainte de amiază, pe pantele sudice în timpul amiezii, iar dupăamiaza deasupra celor vestice. De exemplu, pantele estice din Munţii Bucegi şi Piatra Craiului favorizează apariţia norilor de tip cumuliform. Cantitatea de precipitaţii căzută în munţi creşte în raport cu altitudinea, dar acest lucru este valabil numai până la un anumit nivel, ca urmare a diminuării cantităţii de vapori de apă existenţi în atmosferă. Nivelul este în funcţie de altitudinea la care se atinge punctul de condensare şi oscilează de la un anotimp la altul. Iarna este mai coborât, deoarece aerul fiind mai rece şi conţinând o cantitate mai redusă de vapori de apă, se saturează mai repede la o scădere a temperaturii; vara, în schimb, nivelul de condensare este ridicat, deoarece aerul fiind cald are nevoie pentru saturaţie de o scădere mai mare a temperaturii, care nu o poate căpăta decât la o altitudine mai mare. Precipitaţiile căzute în munţi se caracterizează, indiferent că sunt lichide sau solide, printr-o neuniformitate atât în ceea ce priveşte altitudinea, cât şi suprafaţa. De asemenea contează foarte mult şi poziţia versanţilor. Totdeauna, pantele şi versanţii munţilor ce se află în celea de deplasare a maselor de aer vor primi o cantitate mai mare de precipitaţii. Dimpotrivâ, în regiunile aşezate la adăpost faţă de direcţia predominantă 67

a maselor de aer umed, precipitaţiile vor fi în cantităţi mult mai mici. De exemplu versanţii vestici ai Carpaţilor Occidentali şi Orientali în comparaţie cu cei estici. Norii de altitudine mai joasă, în foarte multe cazuri, datorită marilor denivelări ale masivelor muntoase, pot veni în contact direct cu vârfurile sau cu versanţii munţilor. Din depunerea directă a picăturilor de ploaie din nori şi ceaţă va rezulta o nouă formă de precipitaţii, denumite şi precipitaţii de contact. În timpul zilei, precipitaţiile prezintă valori maxime după-amiaza, când nebulozitatea atinge şi ea valori maxime. Valoarea minimă este înregistrată în timpul nopţii. Dar în zona litoralului, valorile maxime ale precipitaţiilor se produc noaptea, când nebulozitatea atinge şi ea cele mai mari valori. De-a lungul anului, oscilaţiile cantităţilor de precipitaţii au un mers analog cu cel al nebulozităţii: primăvara şi vara se înregistrează valori maxime, iar iarna valori minime. La noi în ţară, cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în zona montană, iar cele mai mici în zonele litoralului şi Deltei Dunării. În masivele muntoase Maramureş, Făgăraş, Retezat şi Apuseni, anual cad peste 1200 mm de precipitaţii. în Câmpia Română şi Moldova, media anuală a precipitaţiilor este de 500-600 mm, iar în zona litoralului 300-400 mm. Precipitaţii orizontale roua – se formează în nopţile de vară când peste suprafaţa răcită a Pământului se deplasează o masă umedă de aer. Condiţia ca să se formeze rouă este să fie cald şi să nu bată deloc vântul. Are loc o desublimare; bruma – se realizează în aceleaşi condiţii ca şi roua. Temperatura aerului şi a suprafeţei trebuie să fie negativă, spre deosebire de rouă; chiciura (promoroaca) – reprezintă rezultatul îngheţării picăturilor de apă ce formează ceaţa.

Ceaţa
Ceaţa este o precipitaţie orizontală – un complex de picături fine de apă, rezultat al condensării vaporilor în apropierea suprafeţei terestre. Prezenţa ceţii reduce vizibilitatea sub 1 km. Condiţiile de formare a ceţii sunt : - saturaţia aerului cu vapori de apă; - scăderea temperaturii până la atingerea punctului de rouă. Saturaţia se poate produce prin evaporare sau prin răcirea aerului. O influenţă deosebită o are şi vântul cu viteze de până la 2÷3 m/s, care determină creşterea vitezei de evaporare. Dimensiunea picăturilor de apă este de la câţiva microni la 60 microni. La temperaturi pozitive, diametrul este între 10÷30 microni, iar la temperaturi negative sub 10 microni. În funcţie de dimensiunea picăturilor şi de distanţa de vizibilitate, ceaţa este de 4 feluri : • ceaţă slabă – cu vizibilitate cuprinsă între 500 şi 1000 de metri; • ceaţă moderată – cu vizibilitate cuprinsă între 200 şi 500 de metri; • ceaţă densă – cu vizibilitate cuprinsă între 50 şi 200 de metri; • ceaţă foarte densă – cu vizibilitate mai mică de 50 de metri. La ceaţa slabă, într-un cm3 de aer sunt 10 picături de apă, pe când la ceaţa foarte densă sunt până la 50 de picături de apă. 68

Din punct de vedere al genezei există următoarele tipuri de ceaţă : ceaţa de radiaţie – apare datorită răcirii nocturne a suprafeţei terestre şi a aerului adiacent. Se formează în condiţii de calm şi de cer senin. Se produce noaptea şi dispare odată cu răsăritul Soarelui. Nu este persistentă şi este caracteristică regimului anticiclonic; ceaţa de evaporare – ia naştere atunci când o masă de aer rece se deplasează peste o suprafaţă de apă cu temperatură mai ridicată. Este caracteristică mărilor arctice. La latitudini medii, toamna şi noaptea se formează deasupra lacurilor şi râurilor; ceaţa de advecţie – ia naştere la deplasarea unei mase de aer umed peste suprafeţe mai reci sau mai calde. Se formează de-a lungul litoralelor. Este ceaţa cea mai persistentă cu extindere mare pe verticală (până la 600 m). poate să apară la orice oră din zi sau din noapte. Ocupă suprafeţe mari şi dispare greu; ceaţa de pantă (ascendentă) – ia naştere atunci când aerul umed se deplasează de-a lungul unei pante şi se răceşte. Caracteristica acestui tip de ceaţă este că se menţine şi la vânturi foarte puternice; ceţurile frontale – însoţesc fronturile atmosferice, apar pe neaşteptate, se deplasează repede, dar nu sunt persistente. Pot fi prefrontale, de-a lungul liniei frontale sau postfrontale; pâcla industrială (smog) – se formează din vapori rezultaţi din procesele industriale, ce se condensează pe pulberile ieşite odată cu ei din furnale. Frecvenţa ceţurilor este mare la latitudini mari (Oc. Îngheţat – 100 zile/an) şi lipsesc în zonele tropicale (exceptând zonele de litoral). Prezintă două maxime : primăvara şi toamna.

Mecanismul formarii precipitatiilor
S-a aratat ca norii alcatuiesc un sistem coloidal si in cazul cand produsele condensarii plutesc in cuprinsul norului si nu ajung la suprafata Pamantului, atunci norul reprezinta un sitem coloidal stabil, deoarece dintr-un astfel de nor nu cad eventual decat precipitatii foarte slabe si numai cand turbulenta este accentuata. Astfel norii Altocumulus prezinta o stabilitate foarte mare, din cauza ca picaturile ce intra in structura lor au acelasi ordin de marime. Din astfel de nori nu cad niciodata precipitatii. La fel se comporta si norii Cumulus, Stratocumulus si Stratus din care uneori, in urma ciocnirilor frecvente intre picaturile ce-i alcatuiesc, acestea se maresc. Mai intervin actiuni si sarcini electrice, care genereaza precipitatii foarte slabe. Dupa meteorologul Bergeron, caderea precipitatiilor se produce in urma distrugerii stabilitatii coloidale a norului. Acestea se realizeaza atunci cand in masa noroasa apar particule eterogene (cristale de gheata, fulgi dezapada, ioni etc.). a. Formarea precipitatiilor din nori cu particule lichide. Datorita miscarilor verticale puternicie, in norii Cumulus si Cumulus congestus sunt intrunite conditiile optimede crestere a diametrului picaturilor. In aceeasi masura insa, norul isi pastreaza structura omogena. In cadere, picaturile din nori sunt pulverizate, astfel ca in majoritatea cazurilor, ele nu ajung la baza norului, unde predomina picaturile foarte mici. Din acest fel de nori in regiunea latitudinilor noastre, nu cad pe suprafata 69

Pamantului, decat picaturile care au raza mai mare de 3 mm. Aceste picaturi se pot forma intr-un nor cu extensiunea verticala de 2-3 km si in care iuteala curentului ascendent nu depaseste 8 m/s. Precipitatiile care rezulta sunt insa slabe si nu prezinta importanta. In regiunile tropicale, unde norii Cumulus ajung pana la altitudinea de 8-10 km, fara ca varfurile lor sa inghete, sunt intrunite conditii favorabile de producerea ploilor abundente. Teoria lui Langmuir sustine ca o singura picatura devine o sursa de formare a catorva picaturi mai mari. Conform acestei teorii, picaturile care au raza de cca 3 mm se pulverizeaza si dau nastere unei reactii caracteristice. Astfel, aceste picaturi in caderea lor catre baza norului se fragmenteaza din care picaturile mai mari, cad sub forma de ploaie, iar cele mai mici sunt antrenate din nou in nor si ating marimea limita. Aceasta teorie explica originea averselor puternice din regiunile tropicale. La latitudinile temperate nu se produc averse din norii constituiti numai din picaturile de apa. Dintre acestia, cei de tipul Stratus, Stratocumuls si Altocumulus, in care miscarea ascendenta a aerului are viteza in jurul a 1 cm/s, dau uneori precipitatii. Deoarece acesti nori se mentin mai mult timp decat cei de convectie, sunt deci create conditiile cresterii picaturilor, insa grosimea acestor nori este insuficienta pentru a permite dezvoltarea picaturilor mai mari. b. Formarea precipitatiilor din norii alcatuti din particulele solide de gheata. In astfel de nori, conditiile cresterii diametrului picaturilor si deci a caderii precipitatiilor sunt mai favorabile, deoarece in norii de gheata se atinge starea de suprasaturatie mai accentuata, decat in cazul norilor formati numai din picaturi de apa. Astfel, daca umezeala relativa este de 100% in raport cupicaturile de apa, pentru gheata este de 122% la temperatura de -20 0 C. In acelasi timp, cristalele de gheata au suprafata mai mare, decat picaturile de apa si deci pot capta picaturile. Mai mult chiar, cristalele de gheatase pot dezvolta si prin sublimarea vaporilor de apa, in norul respectiv. In aceste conditii apar fulgii de zapada care ating dimensiuni destul de mari. In cadere fulgii intalnesc straturi de aer mai calde, se topesc si se evapora. Norii formati din particule solide, care au grosimea peste 0,5 km, dau o cantitate de precipitatii de 1-2 mm/h (sub forma de zapada, in anotimpul rece). In anotipul calduros, acest fel de precipitatii se evapora pe parcurs. Norii superiori neavand o umezeala suficienta practic nu pot da nastere la precipitatii. c. Formarea precipitatiilor din nori cu structura mixta ( care contin apa in faza lichida si solida). In regiunea latitudinilor temperate, precipitatii abundente cad in general din norii Cumulonimbus si Nimbostratus cu structura mixta. Prin ascensiunea verticala, norul atinge nivelul cristalelor de gheata, care in anotimpul calduros se afla la inaltimea de 5-6 km. In anotimpul rece acest nivel poate cobori chiar la suprafata Pamantului. In acelasi timp in astfel de nori picaturile de apa pot ramane in starea de supraracire, chiar la temperaturi mai coborate de -20 0 C. Prin aparitia fazei solide, echilibrul colidal al norului se strica, deoarece vaporii de apa sublimeaza pe cristale de gheata formadu-se fulgii de zapada. In caderea lor lenta, fulgii de zapada trec prin regiunea norului cu 70

picaturi supraracite, pecare le inglobeaza marindu-si greutatea, rezultatul final fiind caderea precipitatiilor. În figura 7.3 este prezentată distribuţia apei şi a gheţii într-un nor cumulonimbus.

Fig.7.3. Distribuţia apei şi a gheţii într-un nor cumulonimbus

71

Cap.8. Circulaţia generală a aerului. Meteorologia sinoptică
Ansamblul mişcărilor pe care le execută particulele de aer troposferic, în cadrul neîncetatelor schimburi de CĂLDURĂ, de MASĂ, de UMEZEALĂ şi de IMPULS, dintro zonă geografică în alta, în scopul echilibrării termice şi barice la scară planetară, constituie CIRCULAŢIA GENERALĂ A AERULUI. Mecanismele acestei circulaţii globale nu sunt nici astăzi complet descifrate pentru că nu pot fi în totalitate experimentate în laborator (tocmai dată fiind scara la care ele se angrenează) şi nici nu au putut fi încă observate şi măsurate simultan (cu o anume continuitate metodică) în natură. Demonstrarea lor este bazată aşadar pe informaţii, observaţii şi măsurători secvenţiale din natură restul, până la modelele de circulaţie globală propuse astăzi, fiind produsul unor ipoteze de lucru, al unor “scenarii” presupuse şi mult simplificate faţă de realitatea din natură. Din mulţimea de modele ştiinţifice propuse în decursul timpului privind circulaţia generală a aerului troposferic se pot distinge trei orientări şi anume: 1) prima şi cea mai veche, are la bază concepţia unicelulară a schimburilor de aer între Ecuator şi Poli; 2) a doua şi cea mai utilizată în prezent, are la bază concepţia tricelulară a aceloraşi schimburi de aer; 3) a treia şi cea mai recentă, înlocuieşte rolul cheie al “hornului ecuatorial” sau pe cel al “brâului anticiclonic tropical” din primele două, cu cel a “AMP”-urilor succesive adică al nucleelor Anticiclonice Mobile plecate dinspre cei doi Poli, spre Tropice.

Fig.8.1. Modelul unicelular al circulaţiei aerului

Circulaţia unicelulară a aerului troposferic Are la bază teoria “HORNULUI ECUATORIAL” (Fig.8.1) şi anume: aerul se înalţă, se ridică deci, prin convecţie termică, de la suprafaţa ecuatorială a planetei cea mai puternic încălzită de Soare; ascendenţa aceasta maximă şi neîntreruptă ar fi cea care determină un “tiraj” continuu, iar acesta ar fi cel care declanşează şi menţine circuitul 72

vânturilor ALIZEE la suprafaţa oceanelor şi continentelor şi pe cel al CONTRAALIZEELOR de sens invers, la înălţimi adică în troposfera liberă, până spre limita ei superioară, tropopauza. Această teorie, elaborată cu mai mult de trei secole înainte, are la bază trei ipoteze simplificatoare, şi anume: 1. Suprafaţa Pământului este uniform acoperită de apă, astfel încât diferenţele de încălzire între zonele de sol şi cele de apă nu se iau în considerare; 2. Soarele este întotdeauna perpendicular pe Ecuator; 3. Pământul nu se roteşte. Ipotezele sunt mult prea simplificatoare şi o astfel de circulaţie a aerului nu există pe Pământ. Dacă se ţine seama numai de rotaţia globului, forţa Coriolis deviază aceste mişcări în lungul meridianelor (mişcări numite de aceea şi “meridianale”) fapt pentru care alizeele au în natură direcţia dinspre NE spre SV pentru emisfera nordică şi dinspre SE spre NV în cea de sud. Aceiaşi deviaţie dar de sens contrar ar trebui să o aibă şi contraalizeele, adică vânturile de la înălţime presupuse de această teorie. Circulaţia tricelulară a aerului troposferic Cea de a doua orientare a cercetătorilor are la bază concepţia tricelulară a schimburilor energetice şi de masă, etc. între Ecuator şi Poli în cadrul troposferei. Acest model renunţă la ipoteza imobilităţii Pământului, păstrând în schimb primele două ipoteze ale modelului unicelular. Fig.8.2 sugerează, în secţiune troposferică verticală şi la nivelul suprafeţei terestre, cum se închid cele trei celule, care sunt vânturile permanente la sol ce fac legătura între celule, dar şi între ciclonii şi anticiclonii care afectează, în fond, toate transferurile atmosferice, în mod organizat.

Fig.8.2. Modelul distribuţiei presiunii şi a vântului în modelul tricelular

Concepţia tricelulară a schimburilor energetice, de masă, de umezeală şi de impuls în cadrul Troposferei presupune existenţa a trei celule închise de circulaţie între Ecuator şi Poli, după urmează: 73

I. Celula Hadley: se formează între zona calmului ecuatorial sau “talvegul ecuatorial” unde dominante sunt mişcările ascendente, adică de îndepărtare a particulelor faţă de sol şi zona brâului anticiclonic tropical, numit şi latitudinea cailor, unde dominante sunt mişcările descendente, deci de revenire a particulelor de aer spre sol. Denumirea de latitudinea cailor a fost dată acestei zone de calm de către navigatorii care mergeau către Lumea Nouă. Datorită absenţei vânturilor, corăbierii care ajungeau în această regiune erau de multe ori nevoiţi să-şi mănânce caii sau să îi arunce peste bord, pentru a economisii proviziile limitate de la bord. În plan orizontal, pentru celula Hadley, figura 8.2 ne arată cum de la periferia sudică a anticilonilor de brâu tropical (notaţi cu H), se desprind vânturile permanente de nord-est numite alizee (devierea este indusă de forţa Coriolis direcţiei teoreticmeridianale). La “vârful” celulei deci în troposfera foarte înaltă, autorii acestei teorii au calculat că ar trebui să existe contraalizeele adică “vânturi pereche” dar de sens invers care să asigure derularea mişcării inelare în mod cursiv, permanent. Numai că în realitate contraalizeele nu prea se întâlnesc aşa de clar şi permanent în “fază” cu alizeele de la sol, ceea ce atrage după sine unele semne de întrebare asupra funcţionării celulei Hadley altfel decât în teorie. II. Celula lui Ferrel: se realizează între partea extratropicală a anticilonilor de brâu tropical şi sectorul cald al ciclonilor de latitudini temperate (Islandez cu derivaţii mediteraneene sau Aleutin cu derivaţiile sale); această celulă presupune deplasarea extratropicală în plan orizontal a particulelor de aer cald care se acumulează constant, printr-o descendenţă continuă la Tropice, în cadrul brâului anticiclonic cald, prin intermediul mişcărilor centrifuge în plan orizontal şi în sensul acelor de ceasornic, proprii anticiclonilor ca forme barice. Aceste particule vor ajunge însă la un moment dat, în zone geografice mai puţin încălzite de Soare, unde se vor “simţi” cu mult mai “calde” decât particulele de aer între care au ajuns, şi atunci ele vor deveni capabile energetic să ascensioneze deasupra noilor spaţii cu atât mai mult cu cât legile de mişcare ale anticiclonului-matcă (respectiv mişcari descendente în plan vertical şi centrifuge în plan orizontal) nu mai subjugă particulele “emigrate”, de fapt “expulzate” chiar de el până la limita ieşirii de pe “orbita” de aplicabilitate a legilor respectiv. Ascendenţa particulelor de aer cald provenite dinspre tropice şi ajunse la latitudini temperate este uneori completată şi de cea a particulelor locale încălzite deasupra solului conform coordonatelor locului în care au ajuns. Aceste mişcări ascendente sumate vor caracteriza sectoarele calde ale ciclonilor “extratropicali” sau cum se mai numesc ei “subpolari” sau “de latitudini temperate”, cicloni care se nasc, evoluează şi mor în cicluri succesive în lungul paralelor de 50° – 60° latitudine nordică şi sudică. În troposfera superioară celula Ferrel se închide printr-o ramură nord-sud (cu devierea impusă de forţa Coriolis) care parţial îşi va aduce aportul la buna funcţionare a celulei Hadley (alimentând sectorul descendent al acesteia). Şi totuşi celula Ferrel rămâne deschisă în troposfera înaltă pentru cuplarea următoare şi anume la celula polară. Este de remarcat că, în existenţa celulei Ferrel, rolul major îl joacă factorul dinamic şi nu factorul termic ca în cazul primei celule, cea ecuatorială sau a lui Hadley. III. Celula polară cuplează anticiclonul rece de calota polară cu sectorul cald al ciclonilor extratropicali care la rândul lui este asigurat de pulsaţiile calde ale periferiei anticilonilor de brâu tropical. Celula polară asigură echilibrul baric al latitudinilor 74

temperate astfel: particulele de aer rece expulzate centrifug la nivelul solului de către periferia anticiclonului de calotă polară iau locul, pe căi advective (transport de aer în plan orizontal), particulelor de aer cald (din sectorul ciclonic cald) care au ca dominantă de mişcare ascensionarea, deci părăsirea suprafeţei terestre. Teoria „Leroux” sau a AMP-urilor (anticicloni mobili polari) După 1993, profesorul Marcel Leroux de la Universitatea Lyon 3, a lansat o nouă orientare teoretică asupra circulaţiei troposferice globale care a făcut ocolul lumii “tulburând” liniştea meteorologilor mulţumiţi de multe decenii cu ceea ce Rossby, Palmen, etc. avuseseră de spus. Fără a nega rolul încălzirii diferenţiate a suprafeţei terestre de către Soare şi implicit a aerului de deasupra acesteia, profesorul Leroux mută centrul de greutate al responsabilităţilor prezente la Ecuatorul - horn termic (a toate declanşator) la cei doi Poli, la calotele lor de gheaţă veşnică şi bine înţeles, la dinamica aerului cantonat deasupra acestor rezervoare de energie termică negativă. Figura 8.3 (proiecţie polară–emisfera nordică) susţine ideea Leroux şi anume: circulaţia generală a aerului în straturile inferioare ale atmosferei este o consecinţă a radiaţiei solare. Distribuţia inegală a acesteia pe suprafaţa planetară antrenează schimburi meridianale de aer care pornesc de la două surse reci (calotele polare) către o sursă caldă în centrul căreia este situat Ecuatorul Meteorologic, acesta fiind de fapt şi axa de simetrie a circulaţie generale.

Fig.8.3. Schema pulsaţiilor succesive de aer rece polar, sub forma AMP-urilor, care alimentează anticiclonii calzi de brâu tropical

Cu alte cuvinte, circulaţia aerului în straturile atmosferic inferioare este comandată nu de excedentul termic intertropical ci de către deficitul termic al calotelor de gheaţă de la cei doi Poli tereştri. Acest deficit angajează în sistem aşa numiţii Anticicloni Mobili Polari şi le conferă rolul principal. Aceşti AMP revarsă aerul rece polar către Tropice provocând în schimb dislocarea aerului cald din spaţiul intertropical, în plan vertical, ascensional precum şi orientarea lui spre Poli pe traiectorii marginale celor ale AMP-urilor. Distribuţia blocurilor continentale însă, cu relieful lor major-orografic, în special (adeseori de înălţimi aproape egale cu grosimea troposferei latitudinilor medii şi înalte 75

vezi Himalaya şi Anzii) impun AMP-urilor individuale anumite traiectorii şi nu altele; impun de asemenea şi aglutinarea, adică aglomerarea la un moment dat, a unor AMP-uri succesive, la mare distanţă în timp şi spaţiu de locul şi de momentul desprinderii lor din anticiclonul de calotă polară şi aceasta pentru că viteza de alunecare a fiecărui AMP către Tropice a fost diferită. Aşadar, aglutinarea AMP-urilor presupune asocierea prin alipire şi nu prin amestec turbulent de masă, a unor nuclee anticiclonale bine definite prin datele lor iniţiale termice şi de dinamică proprie, care date pot fi găsite cu uşurinţă în urma unei sumare analize aero-sinoptice. Autorul în discuţie susţine că Anticlonii Mobili Polari aglutinaţi departe de calotele polare, ar determina – prin tropicalizarea treptată a maselor de aer conţinute – existenţa şi perpetuarea aşa zişilor anticicloni calzi de brâu tropicali din teoria anterior expusă. Tot anticiclonii de aglutinare (AA) de la latitudini tropicale ar fi şi cei care asigură permanenţa şi intensitatea alizeelor sau musonilor, vânturi pe care adepţii teoriei tricelulare le atribuie funcţionării celulei Hadley şi nici nu cred că ele ar putea avea o legătură cu aceste contribuţii advective tocmai dinspre cercul polar. Lumea reală. Presiunile medii şi vânturile dominante de la suprafaţa globului Când examinăm situaţia reală, cu continente, oceane, întinderi de gheaţă, munţi, obţinem o distribuţie medie a presiunilor la nivelul mării şi a vânturilor. Datorită variaţiei circulaţiei aerului dată de anotimpuri, cel mai corect este ca datele să fie prezentate pentru două cazuri, aşa cum s vede în figurile 8.4 (pentru luna ianuarie) şi 8.5 (pentru luna iulie).

Fig.8.4. Distribuţia medie a presiunilor la nivelul mării şi a vânturilor în luna ianuarie

76

Din analiza celor două figuri se observă că sunt sisteme barice care persistă în tot timpul anului. Acestea se numesc cicloni şi anticicloni semipermanenţi, deoarece se deplasează puţin în timpul anului.

Fig.8.4. Distribuţia medie a presiunilor la nivelul mării şi a vânturilor în luna iulie

În ianuarie, în emisfera nordică se observă patru anticicloni, dintre care doi se menţin şi în luna iulie: anticiclonul Bermudelor, în Oceanul Atlantic şi anticiclonul Pacificului, în Oceanul Pacific. Aceştia sunt anticicloni subtropicali, formaţi datorită convergenţei maselor de aer. Datorită faptului că în jurul acestor sisteme vântul bate în sensul acelor de ceasornic, spre sud iau naştere alizeele, iar spre nord, vânturile de vest. În emisfera sudică, datorită faptului că suprafaţa ocupată de uscat este mult mai mică, circulaţia aerului este mai stabilă şi mai bine definită. În zona ciclonilor polari, în emisfera nordică apar două zone depresionare, ciclonul islandic şi cel aleutian. În emisfera sudică, zona depresionară formează practic o bandă continuă în jurul întregului glob. În ceea ce priveşte structurile care nu sunt semipermanente, cea mai importantă este zona anticiclonică formată în timpul iernii deasupra zonei siberiene, datorită temperaturilor foarte scăzute ale solului. Pe timpul verii, această structură este înlocuită de un ciclon poziţionat deasupra Indiei, datorat temperaturilor ridicate şi care asigură ploile musonice extrem de bogate. Circulaţia generală a aerului are o influenţă evidentă şi asupra curenţilor oceanici. Când vântul bate deasupra oceanului, antrenează şi apa în mişcarea sa. Această mişcare a apei conduce la producerea de suprapresiuni care se transmit în 77

adâncime până la sute de metri. O evidenţiere a legăturii între vânturile dominante şi curenţii oceanici se poate face comparând hărţile din figurile 8.3 şi 8.4 cu harta din figura 8.5 în care sunt reprezentaţi curenţii oceanici dominanţi.

Fig.8.5. Poziţia curenţilor oceanici dominanţi. 1. Curentul golfului; 2. Curentul Atlanticului de nord; 3. Curentul Labradorului; 4. Curentul Groenlandei de vest; 5. Curentul Groenlandei de Est; 6. Curentul Canarelor; 7. Curentul ecuatorial de nord; 8. Contracurentul ecuatorial de nord; 9. Curentul ecuatorial de sud; 10. Contracurentul ecuatorial de sud; 11. Contracurentul ecuatorial; 12. Curentul Kuroshio; 13. Curentul Pacificului de nord; 14. Curentul Alaska; 15. Curentul Oyashio; 16. Curentul Californiei; 17. Curentul Humbold (Peru); 18. Curentul Braziliei; 19. Curentul Falkland; 20. Curentul Benguela; 21. Curentul Agulhas; 22. Curentul Vântului de vest

Meteorologia sinoptică
În sinoptică (acesta fiind compartimentul meteorologiei care se ocupă de centrii barici pentru a elabora prognoze de vreme) hărţile pe care se trasează izobarele sunt foarte complexe, ele cuprinzând informaţii codificate privind toate observaţiile şi măsurătorile efectuate la staţiile meteorologice de sol la o anumită oră, valoarea de presiune fiind numai unul dintre parametrii de interes. Cele două structuri barice majore sunt ciclonii şi anticiclonii. Ciclonii sunt structuri barice de presiune joasă sau depresiuni, prin analogie cu formele de relief. Pe hartă, ciclonii sunt reprezentaţi prin litera D, de la depresiune, sau prin litera L, low, din limba engleză. Anticiclonii sunt structuri barice de presiune ridicată, sa maxime de presiune. Pe hartă sunt reprezentaţi prin M, de la maxim, sau prin H, high, din limba engleză. 78

Limita meteorologică valorică, considerată convenţională, dintre formele de relief troposferic pozitive şi cele negative este de 1013 mb, respectiv de 760 mm Hg. În practică însă, se foloseşte, ca linie de separaţie convenţională, izobara de 1015 mb (fiind cea mai apropiată de 1013 mb) deoarece izobarele se trasează din 4 în 4 mb sau din 5 în 5 mb. Anticiclonii Anticiclonii numiţi şi "maxime barometrice" sau "centre de maximă presiune atmosferică" sunt forme de relief baric pozitive, comparabile cu munţii sau dealurile izolate ale reliefului terestru. Figura 8.6, secţiunea A sugerează forma idealizată şi mişcările tipic anticiclonice în cadrul "corpului anticiclonic" material din atmosferă, iar secţiunea B sugerează proiecţia anticiclonului în plan orizontal (prin intermediul izobarelor ca linii de egală valoare a presiunii aerului la nivelul suprafeţei de proiecţie, de obicei la nivelul de 0 m al mării).

Fig.8.6. Schiţa idealizată a unui anticiclon ( cu mişcările lui caracteristice) şi proiecţia în plan orizontal a acestuia A. corpul anticiclonului şi mişcările descendente în plan vertical B. proiecţia în plan a unui anticiclon şi mişcările centrifuge în plan orizontal

Presiunea atmosferică creşte de la periferie către interiorul anticiclonului (vezi valoarea izobarelor), mişcările în plan orizontal sunt centrifuge şi în sensul acelor de 79

ceas pentru emisfera nordică dar invers pentru cea sudică, iar mişcările în plan vertical sunt descendente, deci dinspre troposfera înaltă spre sol în ambele emisfere (vezi săgeţile). Nu există însă un anumit sens de evoluţie termică (cum se întâmplă în cazul ciclonilor), anticiclonii putând fi în întregime „reci”, „calzi” ori aglutinaţi (reci + calzi) prin alipire. Formele derivate de ordin primar ale anticiclonilor sunt prelungiri directe ale acestora şi poartă denumirea de dorsale anticiclonice. Figura 8.7 prezintă, ca proiecţie în plan, derivata de "dorsală" anticiclonică drept o prelungire, într-o direcţie sau alta, a masei de aer din corpul anticiclonic identificat în natură.

Fig.8.7. Dorsale anticiclonice Săgeţile indică sensul mişcării particulelor de aer în plan orizontal în cadrul dorsalelor

Meteorologii departajează următoarele categorii de anticicloni, după criteriul termic şi anume: Anticiclonii calzi de brâu tropical, înalţi cât toată troposfera uneori, sunt centraţi între 20 şi 30o nord şi sud, ating valori de 1025, 1030 mb, sunt calzi pe toată coloana de aer (12 - 16 Km) şi se suprapun peste marile deşerturi ale planetei. Anticiclonii reci de calotă polară sunt anticicloni scunzi, nedepăşind 2 – 3 km înălţime, dar pot atinge presiuni la sol de 1040, 1050mb, chiar mai mult, având de regulă temperaturi de -40o, -50oC; ei "alunecă" iarna fie spre Canada, fie spre Asia, lăsând impresia că, trecător, atmosfera Polului Nord s-a <<depresurizat>> faţă de schema circulaţiei generale a atmosferei. Anticiclonii termici de iarnă sunt formaţiuni barice reci, puternice dar sezoniere, care apar în iarna boreala deasupra Canadei şi părţii de nord-est a S.U.A., dar şi deasupra Asiei continentale fiind alimentaţi ritmic de nuclei polari mobili anticiclonici. Spre deosebire de anticiclonii tropicali sau cei de calotă polară, aceşti anticicloni termici de iarna se nasc prin suprarăcirea aerului ajuns să staţioneze un timp îndelungat deasupra marilor blocuri continentale nord-emisferice datorită încetinirii ritmului de mişcare a particulelor lor în plan orizontal şi a intensificării mişcărilor descendente ale acestora în plan vertical. De aceea se mai numesc şi „anticicloni de subsidenţă” sau „anticicloni de tasare”. În cazul lor se realizează cele mai scăzute temperaturi la nivelul solului, de sub -70o în Siberia Orientală. Ciclonii Ciclonii, sau, cum se mai numesc ei, "depresiuni barice" sau "centrii de joasă presiune atmosferică" sunt forme negative ale reliefului baric troposferic comparabile 80

(ca alura şi tip de denivelare) cu marile crovuri pe loess sau cu dolinele formate pe calcare sau, uneori, comparabile chiar cu bazinele unor lacuri şi mări închise, în cadrul cărora fluidul atmosferic, adică particulele de aer, se mişcă specific constituind aceste forme negative de relief baric. Figura 8.8 demonstrează ca indiferent de formă şi dimensiuni, particulele de aer ce intră în alcătuirea D şi M execută doua tipuri de mişcări verticale elicoidale şi anume: elicoidal descendentă în anticiclon şi elicoidal ascendentă în ciclon. Ori această situaţie impune convergenţa sau divergenţa specifică a particulelor în plan orizontal la sol şi în altitudine, tot atât de diferită ca şi în cazul mişcărilor verticale.

Fig.8.8. Mişcările în plan vertical din anticiclon şi ciclon

Ciclonii sunt cei care cuplează, în cadrul lor, particule de aer de origini diferite care converg la sol spre centrul lor, iar anticiclonii sunt cei ce le furnizează, expulzândule în plan orizontal (tot la sol). Denumirea de ciclon este generică, ea fiind atribuită atât devastatoarelor uragane şi taifunuri tropicale (al căror diametru este uneori de numai 35km!) cât şi vastelor arii depresionare de latitudini temperate sau subpolare ca: Ciclonul Islandez şi Aleutin, sau depresiunile termice continentale de vară din stepele ruse, din preeriile americane. Şi aceasta pentru că, deşi au geneze diferite, toate formele barice enumerate se regăsesc perfect în rigoarea definiţiei prezentate: sunt „forme negative de relief atmosferic”. Figura 8.9 sugerează forma şi mişcările caracteristice ale corpului ciclonic (în cadrul secţiunii A) precum şi proiecţia în plan a acestora împreună cu proiecţia fronturilor atmosferice proprii ciclonilor extratropicali (în secţiunea B). Pe aceeaşi figură putem urmări ceea ce deosebeşte un ciclon de un anticiclon, adică trăsăturile sale distincte şi anume: - presiunea atmosferică în cadrul ciclonului scade de la periferie spre interiorul său; - mişcările verticale sunt turbionare şi predominant ascendente; - mişcările orizontale sunt centripete şi în sensul invers acelor de ceasornic (pentru emisfera nordică); - există sectoare termice discrepante care compun asimetria termică specifică: unul rece şi altul cald separate (în secţiunea B) prin fronturi atmosferice corespunzătoare (care aici reprezintă linii de intersecţie ale fronturilor din natura cu planul orizontal de proiecţie). 81

Fig.8.9. Fig.9 Schiţă idealizată a unui ciclon extratropical matur A. Corpul ciclonului şi mişcările caracteristice: turbionar ascendente faţă de o axă de simetrie B. Proiecţia în plan a unui ciclon matur cu fronturile sale şi cu mişcările caracteristice

Derivatele ciclonice: Sub aceasta denumire se grupează toate formele secundare de relief atmosferic care decurg sau se desprind din ciclonii de bază. Este cazul următoarelor forme: - talveg – prelungire laterală a periferiei unui ciclon comparabilă cu o vale largă din relieful terestru (fig.8.10), - culoarul depresionar – se identifică cu zona de comunicare la valori de presiune scăzută între doi cicloni bine formaţi, - mlaştină barometrică – câmp de presiune relativ scăzută (între 1010 şi 1015 mb în practică) instalat pe o arie geografică moderat de mare. În cadrul acestui câmp baric slab nu se identifică centrii ciclonici bine formaţi ca să poată fi exprimaţi valoric pe hartă. Se întâlneşte vara mai ales în Europa şi se caracterizează printr-o instabilitate termodinamică destul de virulentă.

Fig.8.10. Talveg depresionar –săgeţile indică sensul mişcării particulelor de aer în plan orizontal

82

Cap.9. Fronturi atmosferice
Mase de aer Masa de aer (MA) este un volum (o porţiune) extrem de mare din troposferă, cu o extindere orizontală comparabilă cu părţi mari ale continentelor şi oceanelor, caracterizat prin aproximativ aceleaşi valori ale elementelor meteorologice principale (temperatura, umezeala, gradul de transparenţă) şi printr-o variaţie cvasiuniformă a acestora pe verticală. Caracteristicile meteorologice principale ale unei MA sunt dobândite în timpul formării sale, în contact, timp mai îndelungat, cu o suprafaţă activă omogenă (uscat, ocean). MA stagnează un timp mai îndelungat deasupra unor regiuni sau se deplasează şi se poate dezvolta orizontal pe distanţe de la câteva sute până la câteva mii de km; grosimea sa poate fi de la câţiva km până chiar la limita superioară a troposferei. Orice anticiclon mai extins, care staţionează timp mai îndelungat deasupra unei regiuni oarecare, poate favoriza dezvoltarea unei mase de aer, dar acestea mai pot lua naştere şi în cadrul minimelor barometrice persistente. Formaţiunile barometrice mari, cu caracter staţionar, în care se dezvoltă şi din care pornesc masele de aer spre diferite regiuni, se numesc centri de acţiune ai atmosferei (Anticiclonul siberian, Anticiclonul canadian de iarnă, Anticiclonul Azorelor, Minima islandică ş.a.) Masele de aer, cu caracteristicile dobândite în contact cu suprafaţa terestră activă din regiunea în care s-au format, aflate în deplasare vor influenţa caracteristicile vremii din regiunile deasupra cărora se deplasează. In interiorul aceleiaşi mase de aer instalate deasupra unei regiuni vremea este relativ uniformă. Clasificarea maselor de aer • După criteriul termic: mase de aer calde şi reci. O masă de aer caldă provine de la latitudini inferioare, se deplasează spre latitudini superioare şi ajunge în regiuni mai reci; ea determină încălzirea vremii. O mase de aer rece provine de la latitudini superioare şi pătrunde în regiuni mai calde, situate la latitudini mai joase; ea determină răcirea vremii. • După natura suprafeţei terestre active deasupra căreia s-au format, deci după gradul lor de umezeală şi de impurificare, indiferent de latitudinea de origine şi de caracteristicile lor termice, masele de aer pot fi maritime şi continentale. • După însuşirile lor termodinamice masele de aer se pot împărţi în stabile şi instabile. O masă de aer cald, ajunsă într-o regiune rece, în contact cu suprafaţa terestră, se răceşte de jos în sus. MA capătă o stratificaţie stabilă ceea ce nu favorizează dezvoltarea curenţilor de convecţie. In starturile inferioare răcite se produc condensări sub formă de ceaţă sau nori stratiformi care dau cel mult burniţe sau fulguieli slabe. Vremea este acoperită şi umedă. MA rece, în deplasare deasupra unei regiuni mai calde, se încălzeşte de jos şi stratificaţia devine instabilă, instabilitate mult accentuată de umiditate în cazul maselor de aer maritime. Stratificaţia instabilă favorizează mişcarea convectivă, formarea norilor Cumulus şi Cumulonimbus, precipitaţiile sub formă de aversă şi manifestările electrice. In timpul deplasării dintr-o regiune geografică într-alta, masele de aer suferă o continuă transformare, schimbându-şi însuşirile lor fizice originale în contact cu noile 83

suprafeţe active peste care ajung şi prin acţiunile reciproce cu alte mase de aer. Procesele de transformare a maselor de aer sunt foarte obişnuite; în orice moment, proprietăţile unei mase de aer – deci şi caracteristicile vremii pe care le determină în timpul deplasării – depind de sensul şi de gradul ei de transformare. Tipuri geografice principale de mase de aer In Europa, inclusiv în România, masele de aer cele mai frecvente sunt: aerul arctic, aerul polar şi aerul tropical. Aerul arctic (A) (continental arctic, maritim arctic) se formează în bazinul Oceanului Îngheţat de Nord; este cea mai rece masă de aer întâlnită în emisfera nordică şi este caracterizată prin temperaturi joase pe toată grosimea ei. Majoritatea “valurilor de ger” din timpul iernii din Europa, Asia şi America de Nord sunt consecinţa invaziilor acestei mase de aer. Aerul polar (P) (continental polar, maritim polar), sau temperat, se formează la latitudini mijlocii fie prin încălzirea aerului arctic, fie prin răcirea aerului tropical. Masele de aer polare au o mare capacitate de transformare şi sunt caracteristice, în special, zonei temperate. Aerul tropical (T) (continental tropical, maritim tropical) se formează în regiunile dominate de anticiclonii subtropicali pe Oceanul Atlantic şi pe continente. Este caracterizat prin temperaturi ridicate şi stabilitate mare. Aerul ecuatorial (E) este singurul tip de masă de aer care nu ajunge în zona temperată. Fronturi atmosferice Prin fronturi atmosferice meteorologii definesc „zonele de întâlnire” sau „de separaţie” ori „de contact” între două volume de aer cu proprietăţi termice diferite sau, cum se mai numesc ele, mase de aer, acestea din urmă fiind antrenate în geneza şi apoi în dezvoltarea unui ciclon de latitudini extratropicale. Trebuie subliniat că ciclonii tropicali nu au fronturi. De aceea fronturile atmosferice sunt intrinsece ciclonilor de latitudini temperate (adică extratropicali). În practica sinoptică se foloseşte şi denumirea de suprafaţă frontală, ceea ce nu înseamnă pierderea sensului ideii de „consistenţă materială a zonei de separaţie, în care cele două mase de aer diferite se confruntă. Fronturile atmosferice au o dinamică tipică, ele traversează spaţii geografice de dimensiuni diferite, au viteze diferite şi implicit efecte diferite în mersul vremii acolo unde ajung sau de unde se retrag. Figura 9.1 redă schematic dar sugestiv modelul unui sistem de fronturi: rece – cald, din natură precum şi proiecţia acestuia în planul orizontal al unei hărţi sinoptice, folosind legenda internaţională practicată în trasarea fronturilor pe hărţi meteorologice. Aceste fronturi atmosferice nu trebuiesc înţelese ca suprafeţe geometrice simple care separă lin aerul cald de cel rece sau invers, ci trebuie înţelese ca „zone de impact”, ca „straturi de impact”, care au o anumită grosime, chiar daca ea nu depăşeşte câteva sute de metri, care au o formă, o direcţie de deplasare şi o poziţie înclinată întotdeauna faţă de planul suprafeţei terestre (după cum indică aceeaşi figura 9.1). O zonă frontală apare în troposfera numai dacă sunt îndeplinite două condiţii: 1) de o parte şi de alta a viitorului front să existe deja mase de aer cu proprietăţi diferite, de obicei o masă caldă în vecinătatea unei mase reci; 84

2) direcţia şi viteza curenţilor de aer să faciliteze menţinerea unui contact cât mai strâns între cele două mase, pentru ca în zona de separaţie proprietăţile lor să varieze în mod brusc.

Fig.9.1. Modelul unui sistem frontal rece/cald de ciclon tânăr - în spaţiu şi în proiecţie orizontală

Aceste condiţii sunt asigurate numai dacă în zona geografică de interes se realizează o convergenţă a curenţilor de aer în plan orizontal la nivelul suprafeţei terestre; această dominantă va forţa ascendenţa particulelor convergente, într-un model atmosferic fie de ciclon tânăr (fig.9.2), fie de talveg ciclonic, etc.

Fig.9.2. Mişcarea particulelor într-un ciclon tânăr şi într-un talveg

Caracteristica principală a frontului atmosferic este schimbarea bruscă a valorilor de temperatură, de presiune şi vânt, modificarea umidităţii aerului, a gradului de nebulozitate şi a regimului precipitaţiilor în punctele geografice pe care el le traversează. Procesul de naştere a fronturilor atmosferice se numeşte frontogeneză, iar contrariul său poartă numele de frontoliză. Atât procesele de frontoliză cat şi cele de frontogeneză se desfăşoară cu atât mai intens, cu cât gradientul termic iniţial este mai mare. Formaţiunile anticiclonice, deci de presiune ridicată, caracterizate prin mişcări descendente pe verticală şi divergente pe orizontală, favorizează procesele de frontoliză, în timp ce regiunile depresionare sau ciclonice ori de presiune coborâtă, caracterizate 85

prin mişcări ascendente în plan vertical şi convergente pe orizontală, favorizează procesele de frontogeneză. Clasificarea fronturilor Fronturile se clasifică după o serie de criterii referitoare la: cinematica, extinderea pe verticală, intensitatea lor, etc. după cum urmează: I. Clasificarea cinematică a fronturilor ţine seama de deplasarea frontului în raport cu masele de aer cald şi rece pe care le separă în felul următor: - dacă frontul rece se deplasează astfel încât aerul cald înaintează luând locul unuia mai rece preexistent care se retrage, el poartă denumirea de front cald. - dacă masa de aer rece este cea care avansează, câştigând teren asupra masei de aer cald, frontul este denumit rece. Deci frontul este denumit cald sau rece, după cum una din aceste mase o va substitui pe cealaltă. O situaţie deosebită o au fronturile de ocluziune, care se formează la joncţiunea fronturilor calde şi reci şi care au o structură mai complexă, întrucât masele de aer se prind din urmă şi se amestecă turbulent. II. În funcţie de extinderea lor pe verticală, fronturile se împart în: - fronturi troposferice: au o mare înălţime pe verticală şi pot fi urmărite deseori de la suprafaţa solului şi până la tropopauză; - fronturi de sol sau joase: se pot observa numai în cele mai de jos straturi troposferice, mai sus ele nu mai există, uneori începând chiar de la nivelul de 850mb, adică aprox. 1500 m; - fronturi superioare sau de altitudine: sunt bine conservate numai în straturile mijlocii şi superioare ale troposferei, după ce s-a produs dispariţia lor la sol, în urma declanşării ocluziei ciclonului căruia îi aparţin. III .În funcţie de mărimea gradientului orizontal de temperatură din zona frontului, se deosebesc: - fronturi principale, caracterizate prin diferenţe mari de temperatură între aerul cald şi cel rece, depăşind uneori 10oC - fronturi secundare, caracterizate prin contraste reduse. Fronturile principale separă de obicei principalele mase de aer din troposferă având un caracter aproape permanent şi de aceea pot căpăta şi un sens climatologic. Denumirea frontului se dă, în acest caz, după numele masei celei mai reci dintre cele două mase separate de front. Astfel, frontul ce separă mase de aer arctic de mase polare se numeşte front arctic, iar cel care separă aerul impropriu numit „polar” de cel tropical se numeşte front polar sau front al latitudinilor mijlocii; frontul care separă aerul tropical de cel ecuatorial se numeşte front tropical, acesta din urma având mai mult un sens climatologic. Fronturile secundare, care au un caracter mai puţin permanent şi o extensie mai mică decât cele principale, apar de obicei la latitudini temperate. Frontul rece Frontul rece ca zonă de separaţie apare ca în fig.9.1 în situaţiile sinoptice în care o masă de aer rece în mişcare alertă prinde din urmă sau întră pur şi simplu în domeniul de manifestare al unei mase de aer cald, care are de obicei mişcări proprii mult mai lente 86

şi pe care, de aceea, o poate cu uşurinţă disloca, înlocuind-o treptat sau brusc. În acest caz, zona frontală se deplasează dinspre aerul rece spre aerul cald ca în fig.9. 3 şi 9.4. Masa de aer rece fiind mai densă pătrunde rapid sub masa de aer cald şi anume în formă de pană la început, forţând aerul cald (predispus oricum la ascendenţă) să se înalţe din locul în care fusese prezent, săgeţile figurilor indicând şi cum.

Fig.9.3. Profilul schematic al frontului rece de ordinul I. A – Secţiune verticală (cuprinde şi tipurile de nori aferenţi: Cs – Cirrostratus, As – Altostratus, Ns – Nimbostratus, St – Stratus); B – Proiecţie simplificată pe harta sinoptică

Forma obtuză dar şi abruptă a penei de aer rece se datorează fenomenului de frecare a particulelor de aer din baza masei de aer, cu suprafaţa variat rugoasă a scoarţei terestre peste care trece frontul. Omul obişnuit percepe adeseori frontul atmosferic rece ca pe „un val” de aer rece care loveşte scurt dar clar, apoi trece mai departe. Fenomenele meteorologice însoţitoare sunt caracteristice, apar pe o zonă geografică foarte îngustă, limitându-se la imediata vecinătate a liniei frontale. Este vorba despre averse sau numai intensificări trecătoare ale vântului; acestea trec foarte repede lăsând în urmă noua masă de aer mai rece, cu valori termice, barice şi de umezeală net modificate faţă de ceea ce era la momentul de timp anterior pasajului frontal în localitatea X sau Y, etc., aliniate frontului, la nivelul suprafeţei solului. Toate fronturile reci înaintează mult mai rapid decât fronturile calde, de aceea sunt şi mai uşor de depistat în analiza pe hărţi. Dar nu toate fronturile reci au aceeaşi viteză de deplasare, de aceea ele se împart în două mari categorii: fronturi reci de ordinul I şi fronturi reci de ordinul II. In cazul fronturilor reci de ordinul I, „pana” de aer rece pătrunde „din flanc” sub aerul cald anterior existent ca în cazul fazei de undă a ciclonilor tineri (fig.9.1). Pe partea anterioară joasă, abruptă, a ”penei” de aer rece, aerul cald anterior existent este 87

ridicat pur şi simplu pe verticală şi antrenat într-o mişcare specifică numită convecţie forţată. Acest forţaj în altitudine atrage după sine o condensare puternică a vaporilor conţinuţi în aerul cald expulzat. Efectul imediat este apariţia „liniei noroase” tipice de Cumulonimbus, nori aliniaţi, parcă, puţin înaintea frontului de la nivelul solului, sau, uneori, pe acesta. Zona din care cad precipitaţiile frontului rece de gradul I are o lăţime medie de 100 – 150 km, atingând uneori în realitate 250 – 300 km. Frontul rece cu pantă lejeră descris mai sus se mai numeşte şi ANAFRONT. Frontul rece de ordinul II cunoscut şi sub numele de front rece secundar sau CATAFRONT, este cu mult mai rapid în mişcare, cu mult mai comprimat spaţial în efecte meteorologice tipice şi de obicei aduce după sine mase de aer mult mai reci decât anafronturile. Figura nr. 9.4 pune în evidenţă diferenţa de alura şi anume: panta acestui front este mult mai „abruptă” şi de aceea dislocarea aerului cald preexistent devine mult mai violentă decât în cazul anafrontului.

Fig.9.4. Profilul schematic al frontului rece de ordinul II. Abrevierile indică: Cb – cumulonimbus; Ac – Altocumulus

Frontul cald Frontul cald ca zonă de separaţie apare în situaţiile sinoptice în care masa de aer cald, în mişcare alertă, prinde din urmă sau intră, ajunge, pur şi simplu, în domeniul de manifestare al unei mase de aer rece, cu mişcări mai lente în plan orizontal. Aşadar, frontul cald se caracterizează, de regulă, prin alunecarea ascendentă a aerului cald peste aerul mai rece. Viteza de mişcare a aerului cald, perpendiculară pe front, este mai mare decât viteza de retragere a aerului rece peste care aerul cald alunecă. Frontul cald are deci caracterul unui anafront, începând de la sol şi până la limita sa superioară (fig. 9.5). 88

Fig.9.5. Profilul schematic al frontului cald. Săgeţi albe – aer cald; săgeţi negre – aer rece. Abrevierile indică: Cr – Cirrus; Cs – Cirrostratus; As – Altostratus; Ns – Nimbostratus

Frontul oclus În evoluţia ciclonilor – la faza de „maturitate”, dar mai ales de „bătrâneţe” – apar aşa-numitele fronturi ocluse sau fronturi de ocluziune. Frontul oclus marchează în esenţă „prinderea” din urmă a unui front cald de către cel rece care a fost mai rapid ca deplasare orizontală, apărând astfel o singură suprafaţă frontală care atinge solul. Aceasta se întâmplă în mod normal, deoarece frontul rece care îi urmează celui cald se deplasează din acelaşi sens dar cu o viteză superioară acestuia; îl poate, aşadar, ajunge din urmă şi se poate contopi cu el. Cu alte cuvinte, aerul rece din spatele frontului rece se alătură astfel aerului rece de dinaintea frontului cald al cărui aer a fost expulzat în altitudine, a fost izolat, deci, de suprafaţa subiacentă. Linia de intersecţie a zonei frontale de ocludere cu solul este denumită front inferior oclus. Aerul adus de frontul cald pare să fi dispărut de la suprafaţa solului, el fiind de fapt evacuat în mod treptat în sus deasupra zonei de ocludere de la sol. La o înălţime oarecare însă, aerul cald continuă sa existe deasupra maselor reci. Întregul sistem poartă denumirea de ocluziune. Punctul în care începe, la suprafaţa solului, prinderea din urmă a frontului cald de către cel rece se numeşte punct de ocluziune. În cursul procesului de ocluziune, nebulozitatea de front cald şi cea de front rece existente în momentul contopirii lor se consumă lent începând cu straturile inferioare. Implicit precipitaţiile slăbesc cu timpul, ele încetând atunci când, în procesul de evacuare a aerului cald, frontul superior oclus atinge înălţimea de 3 km. Clasificarea cea mai folosită pentru fronturile ocluse se bazează pe diferenţa de temperatură a maselor de aer care se întâlnesc după ce aerul cald a fost complet expulzat în altitudine. Dacă masele reci ce s-au întâlnit au aceeaşi temperatură, totul se limitează la procesul descris mai sus, de lichidare treptată a fenomenelor frontale. Acest caz poartă denumirea de ocluziune neutră şi se caracterizează prin faptul că la nivelul solului nu mai există nici o separaţie de mase de aer. Dacă aerul rece din spatele frontului oclus este mai cald decât aerul rece din faţa sa, frontul poartă denumirea de front oclus cu caracter cald (figura 9.6). În acest caz, 89

pana de aer rece din spate trece peste cea din faţă, iar linia frontului rece va trece de la suprafaţa Pământului în atmosfera liberă, deplasându-se din ce în ce mai sus, pe suprafaţa frontului cald. Într-un front oclus cu caracter cald coexistă trei sisteme noroase: nebulozitatea frontului cald, cea a frontului rece şi nebulozitatea frontului cald inferior apărut în procesul de ocluziune. Pe măsură ce aerul cald se ridică în altitudine, primele două sisteme dispar, nebulozitatea frontului rece pătrunzând în sistemul noros al frontului cald. Când linia frontului superior ajunge la înălţimea de 3km, căderea precipitaţiilor din sistemul noros superior încetează, iar când atinge înălţimea de circa 5 – 6 km, din acest sistem noros rămân numai norii Cirrus.

Fig.9.6. Formarea fronturilor ocluse: a. de tip rece; b. de tip cald

Precipitaţiile ce însoţesc frontul oclus cu caracter cald sunt, în general, continue şi cad mai cu seamă în faţa sa. Când aerul din spatele frontului oclus este mai rece decât cel din faţa sa, frontul este denumit oclus cu caracter rece (fig.9.6). În acest caz, suprafaţa inferioară de separaţie are caracterul unui front rece şi este denumită front rece inferior. Pe măsura evacuării în sus a aerului cald, nebulozitatea caracteristică frontului cald dispare treptat, începând de la suprafaţa solului. Pe frontul rece inferior se generează însă, un nou sistem noros, de tipul frontului rece, format din nori Cumulonimbus, care se dezvoltă treptat sub frontul cald superior. Pentru dezvoltarea norilor de tipul Cb (în ocluzia rece) are o mare importanţă stratificarea termică a atmosferei. În condiţii de instabilitate, caracterizată prin scăderea rapidă a temperaturii cu înălţimea (când există gradienţi termici verticali însemnaţi), aceşti nori se dezvoltă intens şi dau naştere averselor de ploaie. De obicei, advecţiile de aer rece de la altitudine favorizează aceste procese, în timp ce advecţiile calde contribuie la diminuarea lor . Simbolizarea diferitelor tipuri de fronturi este prezentată în figura 9.7.

Fig.9.7. Simbolizarea diferitelor tipuri de fronturi

90

Cap.10. Noţiuni generale de climatologie
CLIMA reprezintă sinteza pe termen lung a mersului concret al vremii de la o zi la alta, de la un an, de la un deceniu, secol, mileniu la altul într-o localitate, o ţară, o zonă, un continent sau pe întreg globul (într-un punct geografic sau într-o multitudine de puncte geografice). Clima este un răspuns sintetic obţinut prin medierea valorilor zilnice de observare reală a parametrilor meteorologici; este răspunsul dat de climatologie nevoii celorlalte compartimente ale ştiinţelor naturii de a se raporta la o anume “stare medie a atmosferei” (stare care, concret, nu există în realitatea zilnică, din natură, cea trăită de fiecare om în mediul său local şi temporal deoarece dinamica aerului impune evoluţiei vremii, tendinţe, varietate şi diversitate). Aşa-zisa „stare normală” sau „stare medie a atmosferei”, exprimată prin valori de referinţă, provine dintr-un calcul ştiinţific foarte riguros care ia în considerare şiruri lungi de măsurători concrete. CLIMATOLOGIA reprezintă acel compartiment al METEOROLOGIEI care se ocupă de efectuarea, catalogarea, stocarea şi prelucrarea datelor zilnice de observare şi măsurare a parametrilor de stare ai aerului, la suprafaţa planetei sau la diverse înălţimi în atmosferă, după reguli proprii şi foarte stricte. Pe suprafaţa Pământului există o mare varietate de tipuri de climate, care prezintă o repartiţie zonală atât în plan orizontal (latitudinal) cât şi în plan vertical (altitudinal). Această mare varietate de climate se datorează atât factorilor climatogeni cât şi factorilor climatici modificatori, fizico-geografici. In general, climatele principale şi subtipurile lor, descrise de diverşi autori, nu se suprapun total zonelor de încălzire diferenţiată existente pe suprafaţa Pământului; ele coincid însă cu anumite peisaje geografice naturale, în care vegetaţia, unul dintre cele mai însemnate elemente ale mediului, arată vădit influenţa unui anumit climat caracteristic, fără de care nu ar exista nu ar exista. Din analiza diferitelor clasificări, rezultă că, deşi nu se suprapun în întregime celor trei mari zone termice planetare bine evidenţiate (caldă, temperată şi rece), cele mai caracteristice elemente ale climatelor fundamentale se află totuşi în cadrul acestor zone. Astfel, există regiuni supuse influenţelor oceanice, continentale, reliefului etc., prezentând, de aceea, anumite particularităţi, variante sau nuanţe, însă şi acestea fie se încadrează într-o zonă termică majoră fie fac trecerea spre zona vecină. Sistemul Köppen de clasificare a climatelor O clasificare larg folosită a climatelor este bazată pe o medie anuală şi lunară a temperaturilor şi precipitaţiilor, fiind propusă de omul de ştiinţă german Waldimir Köppen (1846-1940). Sistemul a fost modificat şi rafinat, iar în prezent este format din cinci mari tipuri climatice. A. Climatul tropical umed. Toate lunile au o temperatură medie de peste 18ºC, motiv pentru care nu există o iarnă propriu-zisă. B. Climatul uscat. În majoritatea anului, nivelul de precipitaţii este deficitar. Evaporarea şi transpiraţia depăşesc precipitaţiile. C. Climatul temperat umed cu ierni blânde. Veri moderat de călduroase şi ierni blânde. Temperatura medie în cele mai reci ierni este cuprinsă între 18 şi -3ºC. 91

Fig.10.1. Modul de distribuire a climatelor după Köpen

92

D. Climatul temperat umed cu ierni grele. Veri caniculare şi ierni geroase. Temperatura medie în lunile cele mai reci scade sub -3ºC. E. Climatul polar. Ierni extrem de reci. În cea mai caldă lună temperatura medie este sub 10ºC, ceea ce înseamnă că nu există o vară reală. H. Climatul munţilor înalţi. Clasificarea climatelor în funcţie de zonele termice majore Principalele zone termice ale planetei sunt zona ecuatorială, zonele temperate şi zonele reci. Acestea la rândul lor au mai multe subdiviziuni, care vor fi prezentate în continuare. Zona caldă 1) Clima ecuatorială caracterizează spaţiul geografic situat de o parte şi de alta a Ecuatorului matematic până la nivelul aproximativ al paralelei de 5° latitudine nordică şi sudică. Caracteristicile principale ale acesteia sunt: temperatura ridicată şi precipitaţiile abundente în tot cursul anului. Media temperaturii anuale este cuprinsă între 25° şi 30°C, amplitudinea ei anuală este mică (de numai 1°C până la 5°C), iar amplitudinii zilnică numai accidental ajunge până la 15°C (pentru că valorile de temperatură, din timpul nopţii, scad numai rareori sub valoarea concretă de +20°C.) Mersul anual al temperaturii prezintă un maxim la solstiţiul de vară şi un minim la solstiţiul de iarnă. Regimul temperaturii este influenţat de nebulozitatea accentuată şi de precipitaţiile bogate, tipice climei ecuatoriale . In subzona ecuatorială cad cele mai mari cantităţi de precipitaţii, ca produs rezultat zilnic din mişcările de convecţie termică, specifice. Sunt numai ploi, au caracter de aversă, se produc mai ales în a doua jumătate a zilei şi sunt însoţite de furtuni şi descărcări electrice. În timpul unui an, cantităţile de apă sunt cuprinse în medie între 1500 mm la câmpie şi 3000 mm pe versanţii montani expuşi. Regimul pluviometric prezintă două maxime în jurul echinocţiilor şi două minime în jurul datei solstiţiilor. În emisfera nordică, maximele pluviometrice se produc în septembrie şi iunie iar în cea sudică în martie şi noiembrie. Cele mai cunoscute regiuni geografice care au o climă ecuatorială tipică sunt: 1. Africa Centrală prin bazinul fluviului Congo şi golful Guineei 2. America de Sud, prin bazinul fluviului Amazon 3. Asia, prin litoralul sud-estic al Indochinei dar şi Indonezia sau insulele Pacificului situate în apropierea Ecuatorului. 2) Clima subecuatorială, cu trăsăturile cele mai bine exprimate, se poate identifica aproximativ între paralelele de 5° şi 12° latitudine nordică şi sudică de o parte şi de alta a fâşiei climei ecuatoriale propriu-zise. Temperatura medie lunară este ridicată şi relativ uniformă tot anul (280C), diferenţa (medie) între luna cea mai caldă şi cea mai rece fiind de numai 5°C. Zona subecuatorială este supranumită şi „zona musonilor ecuatoriali”, deoarece aici are loc translatarea sezonieră alternativă a maselor de aer ecuatoriale cu cele tropicale, în cadrul circulaţiei troposferice joase, concrete. Astfel, în timpul verii uneia dintre emisfere în această subzonă, penetrează constant aerul ecuatorial umed, mişcare pusă în evidenţă de vânturile musonice de sud-vest, pentru emisfera nordică şi de nord93

vest pentru emisfera sudică, prin alternanţă. Aşa apar, sezonier, între latitudinile de 5° şi 12° N sau S aceleaşi caracteristici atmosferice ca şi în clasica subzonă ecuatorială: creşte umiditatea aerului, se reduc amplitudinile diurne ale temperaturii, cad precipitaţii zilnice de convecţie, etc. dar numai pe durata sezonului ploios adică al musonului umed, de origine ecuatorială. Precipitaţiile ajung până la valori de 1000 - 1500 mm/m2, iar pe versanţii munţilor expuşi acestor vânturi musonice, pot atinge şi 6000 - 10.000 mm/m2 anual. Iarna, în schimb, alternativ într-o emisferă sau alta, predomină transportul de aer dinspre TROPICE, vânturile caracteristice fiind ALIZEELE după cum urmează: alizeul de nord-est în emisfera nordică şi alizeul de sud-est în emisfera sudică. De aceea umiditatea scade spectaculos în spaţiul de latitudini cuprinse între 5° şi 12° N şi S; amplitudinea zilnică a temperaturii aerului creşte, nu mai cad precipitaţii sau, dacă ele se produc, cantităţile de apă sunt nesemnificative; predomină cerul senin iar presiunea atmosferică este mai crescută decât în sezonul ploilor. Se poate spune că, în subzona subecuatoarială, se deosebesc două sezoane sau anotimpuri, care pentru emisfera nordică sunt: - unul ploios, care durează din mai până în octombrie, cu maxime de precipitaţii în iulie şi august să-i spunem anotimpul verii subecuatoriale; - unul secetos - din noiembrie până în aprilie. Reperele geografice principale ale climatului subecuatorial tipic sunt: în Africa partea de nord şi de sud a bazinului fluviului Congo (Sudanul şi Angola); în America de Sud bazinul fluviului Orinoco şi Podişul Guyanei la nord de Ecuator dar şi Podişul Braziliei la sud de acesta; se mai întâlneşte în vestul Madagascarului, în Podişul Decan al Indiei, în Insula Ceylon (Sry Lanka), în Peninsula Indochina şi în Australia de Nord. 3) Clima tropicală. Spaţiul geografic în care se manifestă clima tropicală se află cuprins, aproximativ, între latitudinile de 12° şi 30° nord şi sud de Ecuator. Aici predomină aerul tropical în tot cursul anului. În climatul tropical se constată aproape aceeaşi temperatură ca şi în cel ecuatorial şi subecuatorial, cu deosebirea că diferenţa între luna ianuarie când temperatura aerului este de numai 9°C şi iulie când ea este de 32°C este mult mai mare decât la Ecuator. Ceea ce caracterizează clima tropicală este marea diferenţă de temperatură şi între zi (când se ating frecvent 450 - 500C şi chiar 550C la umbră) şi noapte (când se ating 00C). Este bine de ştiut că ziua temperatura înregistrată nemijlocit pe sol, adică pe nisip, se ridică, uneori, la peste 80°C. Cantitatea ploilor căzute într-un an este foarte mică, de ordinul a 100-200 mm/m2. Ploile au un caracter de averse. În unele regiuni tropicale, trec ani întregi fără să cadă o picătură de ploaie. Climatul tropical este climatul caracteristic pustiurilor planetei Pământ: Sahara, Libiei, Nubiei, Arabiei, regiunile deşertice ale Mesopotamiei, din jurul Golfului Persic sau ale Iranului estic, deşertul Tharr, precum şi deşertului Mohave şi Gila din bazinul inferior al fluviului Colorado, Atakama, Calahari, Marele deşert Australian, etc. În cadrul climatului tropical se disting trei tipuri: unul continental, care a şi fost descris mai sus, al doilea tropical maritim tipic în partea estică a anticiclonilor oceanici, iar al treilea tropical maritim tipic pentru partea vestică a aceloraşi anticiloni oceanici. Pentru climatul tropical maritim din partea estică a anticiclonilor oceanici, trebuie spus că în partea estică a oricărui anticilon de brâu tropical, stratul inferior al troposferei alimentat de alizeu, este relativ mai rece; deasupra acestuia circulă însă un 94

aer mai cald, încălzit adiabatic datorită mişcărilor descendent - centrifuge specific anticilonilor. În felul acesta se produce constant o inversiune de temperatură nu departe de sol, pe coloana de aer. Ea se află însă mai jos de nivelul de condensare al vaporilor de apă conţinuţi, fapt care împiedică formarea ploilor deşi aerul este destul de umed (plouă numai uneori şi anume atunci când în zonă trec cicloni tropicali care aduc ploi torenţiale) fără legătură cu circulaţia aerului specific locului. Reperele geografice tipice pentru acest tip de climă sunt: în Africa- Senegal, coasta de vest a Australiei, ţărmul Americii de Sud între 5° şi 30°C latitudine sudică. Al treilea tip climatic tropical se află în partea de vest a anticiclonilor calzi oceanici. Aici inversiunea de temperatură produsă din aceeaşi cauză globală se află însă deasupra nivelului de condensare. În aceste condiţii alizeul care a trecut pe deasupra oceanului devine foarte umed determinând formarea şi căderea precipitaţiilor pe ţărmurile vestice ale continentelor ce încadrează Oceanul Atlantic şi Pacific, mai ales când ele au un relief înalt. De aici decurge şi paradoxul că, în regiunile muntoase tropicale, precipitaţiile pot ajunge la aceleaşi valori cantitative ca şi în regiunile cu climă ecuatorială (de exemplu, insula Hawaii are media anuală a precipitaţiilor de 1000 mm deşi se află pe acelaşi TROPIC pe care se înşiruie, ca mărgelele, marile deşerturi calde ale Terrei). Teritoriile geografice de reprezentare sunt: partea de sud a Mozambicului, Transvaalul, Madagascarul, Paraguayul, partea de vest a bazinului Paranei. Zona temperată Această zonă se întinde aproximativ între paralelele de 30° şi 60°C latitudine nordică şi sudică sau, cum spun unele tratate de climatologie, între izoterma anuală de 20°C şi izoterma de 10°C a lunii celei mai calde din an (pentru fiecare emisferă în parte). Clima temperată este caracterizată printr-o intensă circulaţie atmosferică şi printr-o mare varietate a formelor barice. Aici procesele advective sunt rapide, dau naştere fronturilor atmosferice (frontogeneză) ori duc la stingerea acestora (frontoliză); au loc transformări semnificative ale maselor de aer, etc. Toate acestea imprimă vremii un caracter deosebit de schimbător de la un anotimp la altul şi uneori de la o zi la alta. Din această cauză şi climatele acestor zone geografice sunt foarte variate. După felul cum sunt răspândite şi îmbinate elementele meteorologice, clima temperată cuprinde mai multe tipuri caracteristice: 1) Clima temperat-caldă (subtropicală sau mediteraneană). Ceea ce este cunoscut sub denumirea de “CLIMĂ SUBTROPICALĂ” caracterizează regiuni geografice situate între paralele de 30° şi 40° latitudine nordică şi sudică. După coordonate, această subdiviziune climatică aparţine zonei temperate, după trăsături ea face trecerea între zona caldă a planetei şi cea temperat - propriu-zisă. Se mai numeşte şi climă mediteraneană, deoarece este foarte bine exprimată în teritoriile geografice din jurul Mării Mediterane. Astfel, aici, în cursul verii, predomină advecţia de aer dinspre Sahara, dinspre Africa de Nord în general, de aceea europenii numesc „aer tropical” produsul acestor advecţii, chiar dacă el nu vine direct de la Tropice. Iarna însă, în domeniul climatului în discuţie, predomină transportul de aer dinspre nord numit impropriu polar deşi el provine de la latitudini de 50°-60°N, deci temperate prin definiţie. 95

Clima subtropicală sau mediteraneană este caracterizată printr-o temperatură medie anuală de 16°C, cu mult mai scăzută decât cea a climatului tropical şi tinzând spre o asemănare evidentă cu cel temperat propriu-zisă. Temperatura medie a lunii celei mai calde variază între 22° şi 28°C iar a lunii celei mai reci nu coboară sub 0°C. Iernile în medie sunt destul de blânde, verile foarte călduroase, temperatura maximă ajungând şi depăşind adeseori 40°C. Precipitaţiile, mai ales averse, au două maxime şi anume la sfârşitul toamnei şi respectiv primăvara. Cantitativ ele variază foarte mult ca distribuţie, între 300 şi 1000 mm aceasta depinzând de condiţiile de relief, de expunere, etc. În timpul verii, însă seceta poate dura 2 - 3 luni. În ceea ce priveşte vânturile, ele nu au o dominantă constantă pentru că provin fie din domeniul alizeelor, care aduc secetă, fie din domeniul vânturilor de vest care aduc precipitaţii. 2) Clima temperat-propriu zisă. Este caracteristică regiunilor cuprinse în general între paralele de 40° şi 55°latitudine nordică şi sudică. Clima temperat propriuzisă se caracterizează prin prezenţa netă a patru anotimpuri dintre care iernile sunt în general lungi, reci şi cu precipitaţii neregulate. Statistic vorbind, temperatura medie a lunii celei mai reci nu coboară sub -3°C, iar a lunii celei mai calde nu coboară sub +10°C. Acest tip de climă cuprinde numai continentele. În emisfera sudică acest tip de climă este foarte puţin dezvoltat, comparativ cu cea nordică deoarece continentele se îngustează foarte mult până să ajungă la latitudinile specifice anterior menţionate. De exemplu, continentul America de Sud nu depăşeşte paralela de 56°latitudine sudică, Australia - în sudul insulei Tasmania abia atinge 43°37’ iar Africa ajunge numai până la 34°51’ S. În emisfera nordică însă, blocurile continentale predomină încălzindu-se vara puternic şi răcindu-se mult iarna, de aceea, în cadrul climei temperat - propriu-zisă se disting net, pentru emisfera nordică, două subtipuri: cel oceanic şi cel continental. 2.a) Clima temperat - propriu-zisă cu influenţe oceanice este caracteristică pentru extremităţile vestice ale continentelor, unde predomină vânturile de vest şi precipitaţiile abundente. Pentru Europa de Vest, cu precădere, influenţa oceanului face ca variaţiile termice dintre anotimpuri să nu fie exagerate. Astfel, temperatura medie anuală este de 7° până la 10°C, cu valori medii de 180C pentru luna iulie şi 50C pentru luna ianuarie. În aceste condiţii, amplitudinea ei anuală este de 6° până la 14°C. Iarna este relativ caldă, comparativ cu interiorul continentelor, iar vara răcoroasă. Cantităţile medii anuale de precipitaţii gravitează în jurul valorii de 700 mm. 2.b) Clima temperată propriu-zisă cu influenţe continentale sau, mai simplu, clima temperat-continentală este caracteristică regiunilor din interiorul continentelor situate, aleatoriu, între 40 şi 50° uneori chiar 550 latitudine nordică. Este caracterizată prin veri foarte călduroase şi ierni foarte friguroase. Temperaturile medii de vară ajung până la 20°C, dar maximele depăşesc local 40°C, în schimb temperaturile medii de iarnă coboară până la –1°C –2°C iar minimele concrete ajung uneori şi la –40°C. În regiunile cu climă temperat continentală, vânturile cele mai frecvente sunt cele de nord sau nord-est care însoţesc, iarna, geruri mari, zăpezi şi viscole, iar vara caniculă. Ploile sunt neregulate şi de scurtă durată, cu un maxim în timpul verii cauza fiind advectivo-dinamică deci convecţie frontală sau post frontală. Cantităţile medii anuale de precipitaţii se situează între 400 şi 600 mm. 3) Clima temperat – rece. Este caracteristică teritoriilor geografice situate în general între paralele de 50° sau 55° şi 60° nord şi sud. Corespunde celebrei TAIGA pădurea seculară rece, sora mai bine conservată a pădurii ecuatoriale sau cel de-al doilea 96

mare „plămân” al planetei. Este o asociaţie formată din brad, molid şi alte conifere care fac bogăţia inestimabilă a unor ţări ca: Norvegia, Finlanda, Rusia, Canada, şi SUA (prin statul Alaska) situate total sau parţial între latitudinile menţionate. Aşadar taigaua corespunde, în cea mai mare parte, tipului de climă temperat rece, care se poate caracteriza prin: veri cu indulgenţă numite „relativ” calde (luna iulie având temperatura medie peste +10°C, fără a depăşi +20°C), şi ierni geroase. Precipitaţiile cad mai ales vara, media anuală a lor fiind cuprinsă între 300-600 mm. 4) Clima temperat continentală de tranziţie. Este bine definită pe continentul Europa. Este vorba de spaţiul central european deasupra căruia are loc interferenţa între clima temperat oceanică din ţările vestice şi cea temperat continentală cu nuanţe de excesivitate proprie celor est-europene. Toate ţările Europei centrale se află deci în acest subtip climatic; este şi cazul României situată în sud-estul Europei Centrale. Zona rece Clima rece este caracteristică regiunilor polare şi subpolare adică teritoriilor geografice situate convenţional între 60° si 90° latitudine nordică şi sudică. După durata şi asprimea iernilor, clima rece se divide în climă subpolară (subarctică în nord şi subantarctică în sud) şi polară (arctică în nord şi antarctică în sud). Iată prezentarea lor pe scurt: 1) Clima subpolară sau clima de tundră este caracteristică teritoriilor geografice situate aproximativ între 60° şi 70° latitudine nordică şi sudică, cuprinzând implicit extremităţile nordice ale Europei, Asiei, Americii de Nord, arhipelagul din nordul Canadei precum şi o fâşie de la periferia Groenlandei. În emisfera sudică suprafeţele sunt mai puţin întinse, este vorba despre insule ca Falkland, Orkney, Georgia de sud, Kuerguelen, etc. Iernile sunt lungi şi geroase iar verile sunt scurte şi răcoroase comparativ cu zona temperată. Temperatura medie a lunii celei mai reci poate coborî până la –50° şi chiar până la –55°C, iar temperatura medie a celei mai calde luni nu depăşeşte +10°C +12°C. Media anuală a precipitaţiilor este redusă la numai 150-300 mm. Vânturile de mare intensitate sunt foarte frecvente. 2) Clima polară este caracteristică, în emisfera nordică, Groenlandei (cu excepţia unei fâşii marginale înguste de numai 30-150km, unde este subpolară) Arhipelagului Frantz Josef, Insulelor Severnaia Zemlea, părţii nordice a Insulei Novaia Zemlea, arhipelagului Canadian şi calotei de gheaţă polare. În emisfera sudică Antarctida are în totalitate acest climat. Clima polară este foarte aspră, aceasta datorită în primul rând unghiului mic sub care cad razele Soarelui. În aceste ţinuturi, chiar şi temperatura lunii celei mai calde este cu mult sub 0°C, ceea ce determină menţinerea îngheţului permanent. Pe calota de gheaţă a Groenlandei, deci la altitudinea de 3000 m, temperatura medie a lunii ianuarie este de circa –50°C, iar a lunii iulie de –11°C ... –15°C, încât media anuală devine – 30°C. În celelalte regiuni cu climă polară, temperatura medie se menţine între –20° şi – 25°C. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor variază între 100-200 mm şi numai în Groenlanda Centrală ajunge până la 300 mm; în Antarctica, precipitaţiile sunt şi mai reduse de numai 20-50 mm, un desăvârşit deşert alb.

97

Cap.11. Clima României
Clima României este determinata in primul rând de poziţia ei pe glob, la jumătatea distantei dintre pol si ecuator, fiind străbătuta de paralela de 45o, precum si de poziţia sa geografica pe continent, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltica, 400 km de Marea Adriatica si riverana cu Marea Neagra. Aceste particularitati conferă climei un caracter temperat continental. Masele de aer dirijate spre teritoriul României in diferite contexte sinoptice, evoluează intr-o gama foarte ampla mergând de la cele arctice, pana la cele tropicale (sahariene) cea ce conferă climei un caracter de tranziţie. De asemenea, instabilitatea raporturilor dintre principalii centri barici determina variaţii importante in durata menţinerii unui anumit context meteorologic; astfel se pot înregistra atât durate însemnate cu circulaţie ciclonica aducătoare de precipitaţii abundente si perioade importante cu regim anticiclonic specific manifestării fenomenului de seceta, cat si treceri rapide de la regimul anticiclonic la circulaţia ciclonica si invers cu modificările aferente in starea timpului. Extinderea teritoriului tarii pe aproape 5° de latitudine impune diferenţieri mai mari intre sudul si nordul tarii in ceea ce priveşte temperatura decât extinderea pe circa 10° de longitudine, astfel daca temperatura medie anuala in sudul tarii se ridica la circa 11°, in nordul tarii la altitudini comparabile valorile acestui parametru sunt mai coborâte cu circa 3°C. Intre extremitatea vestica si cea estica a teritoriului naţional diferenţa termica se reduce la un grad (10°C in vest, 9°C in est) in schimb diferenţierile in privinţa precipitaţiilor sunt mai importante (circa 600 mm pe an in vest si sub 400 mm pe an in est). Relieful tarii are un rol esenţial in delimitarea zonelor si etajelor climatice. Munţii Carpaţi formează o bariera care separa climatele continentale aspre din est de cele din vest de tip Oceanic si adriatic. Dealurile si podişurile atenuează la rândul lor extremele climatice ca potenţial hidrotermic. Câmpiile si luncile mari din sudul tarii sunt culoare deschise pentru curenţii atmosferici, unde totuşi se manifesta o influenta carpatica de ameliorare a exceselor climatice. Prezenta lanţului montan si a dealurilor si podişurilor in centrul tarii determina insa apariţia a cel puţin patru etaje climatice care diferă profund de clima zonala. Primul etaj intre 300-1400 m are o clima calda pana la racoroasa (9°C-4°C) si mai umeda (600700 pana la 1000-1100 mm); al doilea etaj, intre 1400-1800 m, are o clima rece si umeda (4°C-2°C si 1000-1400 mm); al treilea etaj, o clima foarte rece si umeda (2°C0°C si 1000-1400 mm); al patrulea etaj are deasemenea o clima foarte rece si umeda (0°C si -2,7°C, 1200-1400mm). Etajarea pe verticala este evidenta pentru toate elementele si fenomenele meteorologice. La scara tarii, valorile medii multianuale (100 ani) ale temperaturilor medii anuale (fig.11.1), sunt cuprinse intre -2,70C la 2500 m altitudine si 11,40C in sud-est (Constanta), iar mediile sumei precipitatiilor (fig. 11.2) tot ca valori multianuale sunt intre 385,5 mm si 500,9 mm in sud-est (la Constanta, respectiv la Calarasi) si intre 1000-1200 mm in zona montana. Indicele de ariditate (R) ca raport intre suma precipitatiilor anuale si evapotranspiratia potentiala (P/ETP) defineste urmatoarele tipuri de zone: hiperaride (R<0,05), aride (0,05 R 0,20), semiaride (0,20 R 0,50), uscate - sub-umede (0,50 R 98

0,65) si umede R 0,65. Din acest punct de vedere, teritoriul Romaniei se incadreaza in zonele semiaride, uscat-sub-umede si umede cu R 0,20.

Fig.11.1. Harta temperaturilor medii multianuale în România

Fig.11.2. Harta precipitaţiilor medii multianuale în România

99

In concluzie, clima Romaniei este de tip temperat-continental, cu 4 anotimpuri si este marcata de influente ale climatelor stepice din est, adriatice din sud-vest, oceanice din vest si nord-vest, pastrandu-si totusi identitatea climatului carpato-ponto-danubian. In teritoriul cu risc ridicat la desertificare si seceta clima este calda si uscata, cu temperaturi medii anuale mai mari de 10°C, suma temperaturilor medii 0°C intre 40004300°C, iar a celor 10°C intre 1600-1800°C. Suma precipitatiilor medii anuale este intre 350-550 mm, a celor din perioada aprilie-octombrie intre 200-350 mm, in timp ce rezervele de apa ale solului pe adancimea de 0-100 cm a solului la 31 martie intre 9501500 mc/ha, in echivalent de precipitatii 95-150 mm. Pe teritoriul Romaniei regimul vantului este determinat atat de particularitatile circulatiei generale a atmosferei (diferite sisteme barice care o traverseaza), cat si de particularitatile suprafetei active. Se pune in evidenta rolul de baraj orografic al Carpatilor, care determina, prin orientarea si altitudinea lor, anumite particularitati regionale ale vantului. La statiile meteorologice din Romania, observatiile asupra directiei si vitezei vantului in perioada 1961-2000 (perioada luata in calcul pentru analiza regimului vantului) au fost efectuate cu girueta Vild la inaltimea de 10 m, aceasta putand masura viteze maxime de pana la 40 m/s (fig.11.3).

Fig.11.3. Harta vitezelor medii ale vântului în România

Viteza medie anuala este direct influentata de orografie si de stratificarea termica a aerului, care o pot intensifica sau atenua. In zona montana sunt caracateristice viteze medii anuale care scad cu altitudinea de la 8-10 m/s pe inaltimile carpatice (20002500 m) pana la 6 m/s in zonele cu altitudini de 1800-2000 m, pe versantii adapostiti vitezele anuale scad la 2-3 m/s, iar in depresiunile intramontane acestea sunt de 1-2 m/s. In interiorul arcului carpatic, vitezele medii anuale oscileaza intre 2-3 m/s, iar la exteriorul Carpatilor, in Moldova, acestea sunt de 4-5 m/s, mediile anuale cele mai mari remarcandu-se in partea de est a tarii, in Campia Siretului inferior (5-6 m/s), pe litoralul 100

Marii Negre (6-7 m/s), in Dobrogea si Baragan (4-5 m/s). Cele mai mici valori medii anuale (1-2 m/s) se remarca in depresiunile intracarpatice inchise. În ceea ce priveşte vitezele maxime ale vantului, cele mai mari valori, de peste 40 m/s, se inregistreaza in toate zonele montane inalte, in Podisul Modovenesc, nordestul Baraganului si in muntii Dobrogei, ca urmare a circulatiei intense din nord si nordest, pe litoralul Marii Negre, ca urmare a rugozitatii reduse, precum si in partea centralsudica a Campiei Romane, intre valea Jiului si Vedea. Zonele cu viteze maxime ale vantului cuprinse intre 30-40 m/s inconjoara toate arealele cu viteze de peste 40 m/s, ele ocupand partile joase ale Podisului Moldovei, nord-estul Campiei Romane, Dobrogea de nord si zonele pericarpatice. Partea vestica si de est a Campiei Romane, centrul si sudul Dobrogei si cea mai mare parte a Deltei Dunarii se caracterizeaza prin viteze maxime anuale ale vantului cuprinse intre 20 si 30 m/s. Aceleasi viteze se inregistreaza si in cea mai mare parte a Podisului Transilvaniei, in centrul si nordul Campiei de Vest si pe Culoarul Muresului. Cele mai scazute valori ale vitezelor maxime anuale, sub 20 m/s, se inregistreaza insular (pe zone foarte restranse) in Podisul Mehedinti, Depresiunea Petrosani si defileul Jiului, zone situate la adapostul masivelor muntoase. La o examinare mai atenta a distributiei acestor valori pot fi scoase in evidenta si anumite legitati. Astfel, vitezele maxime absolute sunt sensibil mai mari pe directiile dominante specifice fiecarei statii in parte. De asemenea, se observa cresterea vitezelor maxime absolute in raport cu altitudinea reliefului, in conditiile in care statiile sunt amplasate in locuri degajate. Tot ca o regula se inscrie si cresterea vitezelor maxime absolute in cazul unor vanturi locale. Astfel, vantul ,,Cosava" a depasit la Oravita 40 m/s pe directiile est si est-sud-est. De asemenea, la Boita, curentul de aer dinspre defileul Oltului poate atinge si depasi frecvent 40 m/s din sectorul sudic.Trebuie subliniat faptul ca, in cadrul fiecarei zone mentionate, pe varfuri si pe culmile degajate valorile maxime anuale ale vitezei vantului pot fi mult mai mari decat cele specifice zonei respective, in timp ce, in partile joase, adapostite, acestea se pot reduce substantial. Durata de stralucire a Soarelui si repartitia sa teritoraiala se afla in stransa corelatie cu regimul si distributia nebulozitatii, in special a celei inferioare (norii superiori si cei mijlocii, mai putin dezvoltati pe verticala si transparenti datorita alcatuirii lor din particule de gheata, lasa sa treaca o parte din razele solare luminosa). Pe teritoriul Romaniei cele mai mari valori anuale, de peste 2300 ore de insorire, se inregistreaza in zona litoralului Marii Negre (in partea sud-estica a Deltei Dunarii, in regiunea Sf. Gheorghe sumele medii anuale ajung pana la aproape 2400 ore), ca urmare a predominarii in aceasta parte a tarii a timpului senin, mai ales in semestrul cald al anului (aprilie-septembrie)Regiunile de campie ale tarii se deosebesc intre ele printr-o durata caracteristica a stralucirii Soarelui determinata de conditiile specifice de circulatie a maselor de aer: 2000-2150 ore in Campia de Vest si 2100-2200 ore in Campia Romana.In regiunile mai inalte - zona deluroasa si cea de munte, unde ceata si zilele cu cerul noros sau cu cerul acoperit prezinta o frecventa mai mare - numarul mediu anul de ore de stralucire a Soarelui se reduce treptat de la peste 2000-2100 ore in Podisul Getic pana la mai putin de 1600 ore la altitudini mai mari de 2200 m. Cantitatile de precipitatii maxime in 24 ore prezinta, in distributia lor pe teritoriul Romaniei, diferentieri semnificative, ca urmare a influentei directe pe care o exercita sistemele barice asupra diferitelor sectoare ale teritoriului tarii si a configuratiei majore a reliefului. 101

Fig.11.4. Harta climatică a României

102

Specific acestui parametru este faptul ca ploile exceptionale au caracter neregional, reprezentand de cele mai multe ori intensitati pluviale mari cu durata mica, dar si cantitati semnificative cu intensitati moderate cumulate pe parcursul intregii zile si afectand in acelasi timp suprafete mici, deci arii de actiune restransa. Distributia cantitatilor maxime in 24 ore pe teritoriul Romaniei pune in evidenta cateva aspecte. Astfel, partea centrala si nordica a Campiei si Dealurilor BanatoCrisane, care se afla sub influenta climatului temperat-oceanic tot timpul anului, primeste in regim mediu multianual cele mai multe precipitatii. Maximele diurne se produc, in general, la sfarsitul primaverii si vara (Baia Mare 121,4 mm si Oradea 85,8 mm in iunie). Podisul Transilvaniei aflat sub aceeasi influenta climatica temperatoceanica prezinta valori mai ridicate in aria precarpatica estica, cazute cu deosebire in timpul verii (Bistrita 75,9 mm in iulie). Depresiunile din sudul si estul Podisului Transilvaniei, sub influenta circulatiei foehnale, primesc cele mai mari cantitati diurne de precipitatii in lunile de vara (Sibiu 82,0 mm in august, Fagaras 92,7 mm in iunie). In sud-vestul tarii, in Campia si Dealurile Banatului, sub influenta maselor de aer submediteraneene, cele mai abundente precipitatii maxime in 24 ore cad in timpul verii (Timisoara 100,0 mm in iunie) sau la inceputul toamnei (Lugoj 90,2 mm, Caransebes 127,0 mm in septembrie). Sectorul montan al Carpatilor Romanesti prezinta nuantari in distributia acestor precipitatii, generate mai putin de sistemele barice dominante si mai mult de altitudine si de transformarile suferite de masele de aer vestice dominante si formatiunile ciclonice in contact cu inaltimile carpatice. Pe culmile muntoase, cantitatea ridicata de precipitatii este consecinta intensificarii activitatii fronturilor de aer la trecerea lor peste munti si a convectiei termice intense din sezonul cald al anului (Vladeasa 88,2 mm in iunie, Vf. Omu 115,0 mm in iulie si Rarau 110,6 mm in iunie). In Muntii Banatului, unde se resimte din plin influenta maselor de aer mai umed de origine mediteraneana, precipitatiile maxime absolute cazute in 24 ore au fost mai mari, masurandu-se cantitati care depasesc frecvent 100 mm (Semenic 122,6 mm in august, Cuntu 204,2 mm in iunie). La nivelul depresiunilor intracarpatice, cantitatile maxime de precipitatii in 24 ore oscileaza in functie de pozitia acestora, interioara sau exterioara, fata de lantul carpatic, de apropierea, masivitatea, inaltimea si orientarea ramei montane inconjuratoare situata in calea maselor de aer umed (Brasov 88,7 mm si Petrosani 107,4 mm in iunie, Miercurea Ciuc 76,0 mm si Sighetu Marmatiei 104,7 mm in iulie etc.). Urmarind alte unitati fizico-geografice se confirma aceeasi neuniformitate spatio-temporala a parametrului analizat. Astfel, in Podisul Sucevei valorile parametrului au depasit in sezonul cald al anului 80-100 mm (Botosani 81,2 mm, Falticeni 93,1 mm), crescand cantitativ spre sud, spre Podisul Barladului si Campia Siretului Inferior (Iasi 146,7 mm, Husi 123,6 mm, Galati 126,2 mm).Partea continentala a Dobrogei in lunile iulie si august primeste cantitati maxime diurne apropiate de 100 mm (Adamclisi 115,2 mm), ceea ce reprezinta de cele mai multe ori dublarea mediei lunare multianuale. In semestrul rece al anului se remarca, de asemenea, un interval propice producerii maximelor in 24 ore de precipitatii (Harsova 77,1 mm si Adamclisi 90,2 mm in ianuarie). Deasupra Deltei Dunarii si a complexului lagunar Razim, unde incalzirea este puternica in timpul verii si la inceputul toamnei, convectia termica este foarte activa. Cantitatea maxima absoluta pe tara cazuta in 24 ore a fost inregistrata la C. A. Rosetti 103

cu valoarea de 530,6 mm la 30 august 1924. Aceasta, impreuna cu cantitatea cazuta in ziua precedenta, insumeaza 690,6 mm, reprezentand cea mai mare cantitate de precipitatii cumulate in secventa temporala scurta din Romania. Si in zona de litoral a Dobrogei maximele diurne sunt apreciabile (Constanta Far 111,6 mm, Constanta Coasta 112,3 mm in august), ca urmare a ciclogenezei de coasta marina. In Campia Romana, cantitatile maxime diurne masurate au atins 80-150 mm, semnalandu-se cu deosebire in lunile de vara (Calarasi 149,4 mm, Alexandria 144,2 mm, Drobeta-Turnu Severin 171,7 mm). De altfel, pe intreg teritoriul tarii cantitatile exceptionale de precipitatii se remarca vara: Ciuperceni 348,9 mm, Surdila Gaiseanca 265,9 mm, Fundata 306,0 mm, Carlibaba 280,4 mm, Priboioasa 270,0 mm, Deva 262,0 mm etc. Principala caracteristica a ploilor torentiale este intensitatea. La ploile semnificative acesta depaseste valoarea de 6 mm/min in regiunile cele mai joase, scazand pe masura cresterii altitudinii pana la valori mai mici de 3 mm/min, in regiunile inalte. Din analiza acesteia se constata ca in Romania, cele mai mari valori medii ale acestor intensitati maxime pluviale se produc in regiunile joase de campie cu grad mare de continentalism sau la limita inferioara a barajului orografic al Carpatilor, unde impactul este mai mare. Cele mai mici valori se reduc la 3-4 mm/min si chiar sub 3 mm/min, in cuprinsul unor areale restranse situate in regiunea muntoasa inalta in Podisul Sucevei, vestul Podisului Somesan si mai ales in Delta Dunarii si pe litoralul de nord, unde sunt caracteristice miscari descendente ale aerului. Etajarea climatică a României O sistematizare a datelor privind clima României este făcută în figura 11.4. 1. Climatul montan are trei subdiviziuni şi anume: un climat de munte corespunzător altitudinilor cuprinse între 1000-1800 m, un climat alpin pentru altitudini mai mari de 1800 m şi un climat al depresiunilor intramontane. a. Climatul de munte caracterizează masivele cu altitudini cuprinse între 1000 şi 1800… 2000m) din cadrul Carpaţilor Orientali şi al Carpaţilor Meridionali, precum şi partea centrală a Munţilor Apuseni şi respectiv masivele mai înalte de 1000 m din Munţii Banatului. Temperatura medie anuală aici scade proporţional cu altitudinea de la 6°C uneori 7°C la altitudini de 1000 m până la 2°C la limita altitudinală admisă de clasificare. Temperatura medie a lunii iulie scade cu altitudinea de la 19°în bază la 12°C la cotele 1800, 2000 m, iar temperatura lunii ianuarie scade în acelaşi sens de la –4°C în bază la –8°C la limita de sus a etajului. Precipitaţiile medii anuale în schimb cresc substanţial: de la 800 mm anual la baza scării altitudinale până la 1000 mm anual la mijlocul acesteia şi până la 1200 mm la limita ei superioară. b. Climatul alpin caracterizează masivele muntoase cu altitudini mai mari de 2000 m din Carpatii Meridionali şi mai mari de 1800 m din partea nordică a Carpatilor Orientali. Climatul alpin este deci specific numai segmentului altitudinal al muntelui cuprins între 1800, 2000 m în bază şi 2500 m sau mai mult, ca limită superioară. Temperatura medie anuală scade aici de la 2°C la 0°C şi chiar sub 0°C la înălţimi de peste 2200 m; temperatura medie a lunii iulie este de 12° în baza altitudinală 104

a treptei şi de 10°C sau mai coborâtă la limita ei altitudinală superioară. În ianuarie media termică are valori de –8 –10°C în bază şi de –12°C la limita superioară. Precipitaţiile medii depăşesc 1200 mm anual. Dominante sunt Vânturile de Vest care, la astfel de înălţimi, sunt cvasiconstant puternice. Arealele cu climat alpin se întâlnesc în: Munţii Rodnei, Suhard, Călimani, Ceahlău (la peste 1800 m), în Ciucaş, Bucegi, Iezer, Făgăraş, Parâng, Cândrel, Lotrului, Căpăţânii, Godeanu, Ţarcu, Retezat (la peste 2000 m în fiecare masiv din Carpaţii Meridionali), dar şi Bihor, Vlădeasa şi Muntele Mare din Munţii Apuseni la peste 1700 m altitudine. c) Climatul de depresiuni intramontane şi submontane, este cu totul diferit de cel al culmilor sau versanţilor muntoşi deoarece aceştia îl protejează de circulaţia atmosferică directă dar şi pentru că altitudinea şi tipul de relief sunt de sens opus noţiunii de MUNTE. Aceste forme negative de relief situate în inima lanţurilor muntoase, se caracterizează prin inversiuni termice iarna, prin temperaturi scăzute şi geruri persistente, dar primăvara se remarcă prin încălziri masive cauzate de efectele föehnale în unele cazuri sau prin ceţuri, burniţe şi temperaturi modeste în alte cazuri. Climatul de depresiuni cu inversiuni termice este caracteristic depresiunilor Maramureşului, Dornelor, Giurgeu, Ciuc, Braşov (care a admis chiar minima absolută), Petroşani, Haţeg şi mai puţin culoarul Timiş-Cerna, sau depresiunile submontane Zarand şi Beiuş unde aerul se vehiculează mai uşor. În cadrul climatului de depresiuni submontane sunt incluse şi depresiunile Cracău-Bistriţa sau Tazlău-Caşin. 2. Climatul de dealuri şi podiş cuprinde, după altitudine, o nuanţă a climatului de dealuri joase situate între 200 - 500 m şi o alta a dealurilor înalte de 500 m până la 800 m. a. Climatul dealurilor joase are temperaturi medii anuale cuprinse între 10°C în cazul altitudinii de 200 m şi 8°C al celei de 500 m; vara se înregistrează temperaturi medii de circa 21°C iar iarna de –2, –3°C. Precipitaţiile sunt destul de modeste 500-600 mm în medie pe an caracterizând următoarele areale geografice: Podişul Getic, Podişul Moldovei (fără subunităţile prezentate anterior), Masivul Dobrogei de Nord, depresiunile subcarpatice, jumătatea de vest a Depresiunii Transilvaniei, Dealurile de Vest (aici precipitaţiile sunt ceva mai mari de 600 mm iar iernile mai calde). În această nuanţare intră şi climatul munţii scunzi dar numai ai Carpaţilor Occidentali (care au mai puţin de 500 m altitudine). b. Climatul dealurilor înalte, are temperaturi medii anuale de 8°C (dar în unele dealuri chiar de 7°C şi chiar 6°C); vara media maximelor este de 20°C în general, dar în detaliu se întâlnesc valori de 19°C şi 18°C;, iarna media minimelor este de –3, –4°C (cu valori etalate de fapt între –2°C în Subcarpaţi şi –5°C în Podişul Sucevei). Precipitaţiile au valori medii variabile cuprinse între 600-700-800 mm anual. Acest climat caracterizează: dealurile subcarpatice, partea de est a Depresiunii Transilvaniei, munţii scunzi din marea unitate a Carpaţilor Occidentali dar şi Podişul Sucevei deşi este sub cota altitudinală impusă de clasificare (este admis totuşi pentru că advecţia rece scandinavo-baltică compensează deficitul altitudinal). 3. Climatul de câmpie este diferenţiat în două nuanţe: un climat de câmpie denumit „moderat” şi un climat de câmpie cu un grad mai accentuat de ariditate, în funcţie de poziţia câmpiei în vestul şi, respectiv, în estul ţării (nu prin diferenţă de altitudine, deci). 105

a). Climatul de câmpie moderat cuprinde Câmpia de Vest dar şi partea centrală şi de vest a Câmpiei Române, Podişul Casimcei din Dobrogea şi Câmpia Jijiei ca subunitate nord-estică a Podişului Moldovei. Valorile termice medii anuale oscilează aici între 10° şi 11°C,cele de vară între 21 şi 23°C, cele de iarnă între –1 şi –2°C, iar precipitaţiile între 630 mm în Câmpia de Vest, 500 mm în Câmpia Română, (în vestul şi centrul său) şi uşor sub 500 mm în Podişul Casimcea. Câmpia Jijiei deşi face parte din acelaşi etaj are valori termice mai scăzute şi anume temperatura medie este ceva mai mare de 8°C, cea a lunii iulie este de 21°C, iar cea a lunii ianuarie de -3, - 4°C. b) Climatul de câmpie cu un accentuat grad de continentalism cuprinde următoarele areale: Bărăganul, Podişul Dobrogei de Sud şi sudul Podişului Bârladului. Pe fondul unei temperaturi medii anuale ridicate (10° şi 11°C), diferenţa între temperatura medie a lunii celei mai calde (23-24°C) şi a celei mai reci (-2, -3°C) indică un continentalism termic accentuat (de 25-26°C, punctual chiar peste 26°C). Asociind analizei temperaturilor precipitaţiile reduse, sub 500 mm anual, numărul zilelor tropicale şi prezenţa Crivăţului obţinem gradul mai accentuat de ariditate al climatului de câmpie în unităţile geografice enumerate comparativ cu cele încadrate la subpunctul a) („climatul de câmpie moderat”).

106

Cap.12. Schimbări climatice. Încălzirea globală
Clima este în continuă schimbare din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Dacă însă până în ultima sută de ani schimbările se datorau în exclusivitate unor cauze naturale, în prezent factorul antropic are o importanţă foarte mare în acest proces. Nimeni nu poate spune foarte clar care este partea care se datorează omului şi care naturii în momentul de faţă. Există numeroase opinii şi polemici, însă un lucru este foarte clar: în prezent, clima terestră se ncălzeşte într-un ritm alert, cu consencinţe greu de cuantificat pe termen mediu sau lung. Doar în ultimul deceniu a devenit evidentă schimbarea, atât în ceea ce priveşte regimul termic, dar mai ales în ceea ce priveşte fluctuaţiile generatoare de fenomene meteo extreme, proprii unui climat în schimbare rapidă. Dintre toţi factorii care influenţează clima, se pare că cel de care trebuie ţinut seama în cel mai înalt grad este acela al emisiei de CO2 în atmosferă, datorită efectului de seră produs. O dovadă în acest sens este dată de graficele din fig.12.1 în care este reprezentată variaţia temperaturii medii din ultimele zeci de ani, variaţia cantităţii de CO2 emisă de activităţile umane şi variaţia activităţii solare. Concluzia care poate fi trasă foarte uşor este că actuala încălzire nu este determinată de o intensificare a acitiviăţii solare, dar este în strânsă corelaţie cu emisia de dioxid de carbon.

Fig.12.1. Variaţia temeperaturii medii, a conţinutului de CO2 în atmosferă şi a numărului de pete solare în ultimii 150 de ani

În continuare este prezentată o sinteză a materialelor apărute în presa de specialitate în ultimii ani pe tema încălzirii globale. 107

Noua din cei mai „fierbinti“ zece ani s-au petrecut din 1995 si pina in prezent, iar animalele sint influentate de caldura globala, dar si de recentele schimbari de temperatura, conform unui articol publicat de „The Guardian“. Unele specii, cum ar fi marmotele, ies prematur din hibernare, altele slabesc, iar ciclurile de imperechere a pasarilor, reptilelor si broastelor testoase au fost date peste cap. „Ecosistemul este un lant foarte delicat si a fost derutat de schimbarile vremii“, spune Germana Spunznar, de la Universitatea Sapienza din Roma. Fenomenele neobisnuite readuc in discutie vinovatul bun la toate, adica incalzirea globala. „Fenomenele extreme precum tornadele, variatiile mari si bruste de temperatura sau intensificarile vintului sint mult mai frecvente in ultimii ani decit in trecut“, constata si Roxana Bojariu, meteorolog previzionist in cadrul INM. Incalzirea globala a devenit de la un timp „posibila“ explicatie a tuturor fenomenelor naturale neortodoxe: deplasarea tropicelor, extinderea deserturile, valurile reci si, mai nou, intensitatea uraganelor. Doua studii publicate recent in Statele Unite au contrariat comunitatea stiintifica: ele stabilesc legatura dintre intensitatea cicloanelor si incalzirea climatica. „S-ar parea ca exista o legatura istorica intre variatiile de temperatura la suprafata Oceanului Atlantic si activitatea ciclonica tropicala, din secolul al XIX-lea“, au indicat Michael Mann, de la Universitatea din Pennsylvania, si Kerry Emanuel, de la Massachusetts Institute of Technology. Oamenii de stiinta prevad, de altfel, si o serie de efecte viitoare ale incalzirii globale. O planeta mai calda va avea si mai multe precipitatii, in opinia lor, dar oamenii nu vor avea capacitatea de a gestiona cantitatile mari de apa. „Mama natura nu va mai actiona ca un rezervor, asa cum s-a intimplat in trecut. Apele vor veni toate deodata si nu va exista posibilitatea de a le gestiona“, spune Tim Barnett, de la Institutul de Oceanografie Scripps, adaugind ca viitorul va aduce mai multa ploaie si mai putine zapezi. De altfel, la ritmul de topire a ghetarilor, acestia vor disparea cu totul in numai citiva zeci de ani. Daca fenomenul incalzirii globale va continua in acest ritm, Oceanul Arctic va fi la fel de cald ca acum 130.000 de ani, iar nivelul marilor va creste cu peste sase metri, avertizeaza Ker Than, editor al publicatiei livescience.com. „Procesul va fi ireversibil in a doua jumatate a acestui secol, atit timp cit nu se va interveni cu masuri ferme de reducere a emisiilor de gaze de sera in urmatoarele decenii“, prognozeaza, la rindul sau, Jonathan Overpeck, de la Universitatea din Arizona si realizator al mai multor studii asupra tendintei. In afara efectelor resimtite la scara larga, incalzirea globala mai aduce schimbari dramatice pe care oamenii de stiinta incep sa le perceapa din ce in ce mai acut. „Caile ferate se deformeaza, virfurile muntoase se fisureaza si creeaza prapastii. Zone muntoase intregi isi pierd echilibrul, creind scurgeri de gheata si noroi, care inainteaza cu viteza unui BMW pe autostrada“, detaliaza Robert Roy Britt. Suprafata zonelor din emisfera nordica supuse inghetului sezonier a scazut cu 20% in secolul 20, iar in ultimii 20 de ani tendinta s-a accelerat vizibil. Ocurenta tot mai frecventa a alergiilor in ultimele decenii poate fi si ea pusa pe seama incalzirii globale si a sporirii cantitatii de dioxid de carbon. „Plantele sint stimulate sa produca mai mult polen, iar numarul ciupercilor este si el in crestere“, se arata intr-un studiu recent al cercetatorilor americani. Acum 8.200 de ani, temperaturile urcau incet si sigur, pina cind, la un moment dat, planeta s-a racit brusc pentru o suta de ani. Torbjorn E. Tornqvist, geolog la 108

Universitatea Illinois din Chicago, sustine ca fenomenul se poate repeta in viitorul apropiat, din cauza incalzirii globale, fisiile de gheata din Groenlanda fiind foarte sensibile la temperaturile din ce in ce mai ridicate. O cercetare despre „inghetarea“ Polului Nord da de asemenea indicatii de lectura pentru urmatorul secol conform unui articol din „Epoch Times“. Acum 55 de milioane de ani, temperatura medie la Polul Nord era de plus 24 de grade Celsius, arata o echipa internationala de savanti, dupa o expeditie in aceasta regiune. „Era foarte placut pentru inot, mai cald decit Marea Nordului de astazi“, spune Appy Slujis, de la Universitatea Utrecht din Olanda, unul dintre exploratorii-cercetatori, explicind schimbarea de temperatura printr-o emisie masiva de gaze de sera, depozitate pe fundul oceanului si tulburate de un cutremur. Protocolul de la Kyoto Protocolul de la Kyoto reprezinta o intelegere prin care tarile semnatare se angajeaza sa reduca emisiile de dioxid de carbon, precum si alte cinci gaze de sera. La ora actuala se estimeaza o urcare a temperaturii globale de la 1,4 grade Celsius pina la 5,8 intre 1990 si 2100, insa o implementare completa si de succes a protocolului ar reduce cresterea cu 0,28 grade Celsius pina in 2050, dupa cum estimeaza revista „Nature“. Pusa in aplicare la inceputul lui 2005, intelegerea a fost ratificata de 163 de tari, ale caror emisii in atmosfera reprezinta peste 60% din totalul mondial. Intre tarile care nu au semnat protocolul, cele mai importante sint SUA si Australia. La rindul lor, China si India, desi semnatare, nu sint obligate sa reduca emisiile in conditiile impuse de acord. O pozitie diferita fata de cea adoptata in orasul nipon o are Consensul de la Copenhaga, un proiect care reuneste mai multi economisti, parte din ei laureati ai Premiului Nobel. Acestia critica modul in care sint cheltuite anual cele aproximativ 150 de miliarde de dolari in urma deciziilor de la Kyoto. „O actiune imediata asupra incalzirii globale aduce putine efecte benefice“, afirma Bjorn Lomborg, organizatorul intilnirii de la Copenhaga. Lomborg sustine ca incalzirea globala va afecta in primul rind tarile in curs de dezvoltare, acestea fiind mult mai vulnerabile efectelor provocate de schimbarile climaterice. „Chiar si cele mai pesimiste prognoze ale Natiunilor Unite arata insa ca pina in 2100 oamenii de rind din tarile in curs de dezvoltare vor fi mai bogati decit sint acum echivalentii lor din economiile dezvoltate.“ In contrapondere la protocolul de la Kyoto, la consensul din capitala daneza s-a listat o alta lista a prioritatilor mondiale, din care fac parte SIDA, foametea, comertul liber si malaria. Grupul interguvernamental al expertilor ONU in schimbarile climatice (IPCC), care reuneste experti din lumea intreaga, a publicat un nou raport referitor la impactul incalzirii globale asupra oamenilor si Pamantului. Concluzia specialistilor este ca fenomenul incalzirii globale va produce pagube mai mari si in ritm mult mai rapid decat se estimase, de la cresterea foametei din Africa si Asia si pana la cresterea nivelului oceanelor. Inundatii, seceta, valuri de canicula, viituri, disparitia unor specii ale faunei si florei sunt doar cateva dintre consecintele supraincalzirii atmosferei, potrivit unei copii a documentului aparute in presa. Asupra Europei impactul modificarilor climatice va fi inegal, tarile mediteraneene vor fi afectate de seceta si canicula, Alpii isi vor pierde o treime din statiunile de schi, tarile nordice vor beneficia de ierni mai blinde, recolte mai bogate, 109

dar vor fi amenintate de inundatii la tarm, potentialul hidroenergetic va scadea in sud si va creste in nord, biodiversitatea speciilor va avea de suferit. Arctica va pierde o parte din gheturile vesnice, Antarctica va avea o situatie deocamdata incerta, America Latina isi va vedea diminuate cu 50% suprafetele agricole, America de Nord va fi lovita de valuri de canicula si tornade iar asupra Asiei se vor napusti mai toate necazurile: seceta si inundatii, penuria de apa dulce, eroziunea litoralurilor. Raportul care vrea sa atraga atentia autoritatilor responsabile din fiecare tara asupra consecintelor fenomenului are 1.400 de pagini si a fost negociat de expertii in domeniu, reuniti la Bruxelles. Cu doar cateva ore inainte ca textul sa fie facut public negocierile au trenat din cauza ostilitatii delegatiei americane asupra cuantificarii pagubelor pe care le va produce incalzirea globala. In schimb, europenii vor sa transmita, prin raport, un puternic semnal de alarma in acest sens. In vederea reducerilor emanatiilor de bioxid de carbon in atmosfera, se propune o mai intensa exploatare a energiei nucleare. Ecologistii protesteaza oferind ca alternativa exploatarea mult mai intensa a energiei solare si eoliene, industria carbunelui, inca puternic subventionata in unele tari europene, pledeaza in favoarea traditionalelor centrale cu carbuni, dar cu tehnologie modernizata. Se propun taxe suplimentare pe carburanti in transporturile navale, sursele de energie – petrolul si gazele naturale risca sa se transforme in instrumente politce. In ajunul prezentarii celei de-a doua parti a raportului, s-au facut auzite si alte opinii, venite din partea unor oameni de stiinta: in istoria sa, pamintul a mai cunoscut faze indelungate sau scurte de racire sau incalzire, mici si mari glaciatiuni. Toate acestea se petreceau deja inainte ca homo sapiens sa-si fi facut aparitia pe pamint. Parerile ramin impartite. Cercetări ştiinţifice, teoria conspiraţiei sau scenarii hollywoodiene? Incalzirea globala a fost în atentia specialistilor de peste 40 de ani, dar pîna acum ne-am autocomplacut în nepasare si ignoranta. Pîna nu demult oamenii de stiinta au imbratisat ideea ca fenomenul incalzirii globale va cauza schimbari majore si probleme acute în lume, dar în modul lor de gindire scenariul prevedea ca acestea se vor intimpla intr-o perioada cuprinsa undeva intre 50 si 100 de ani si ca abia atunci se vor face resimtite efectele. Ideea generala era aceea ca incalzirea globala este un proces lent si ca umanitatea va avea timp sa descopere solutii ingenioase la toate problemele. Noi dovezi extrem de bine documentate sugereaza ca acest scenariu este complet gresit si ca mai degraba trebuie sa ne pregatim pentru schimbari climatice deosebit de abrupte. Una din acele aluzii ca ceva ar putea fi altfel decît ni s-a spus a fost prima data publicata în revista Discovery Magazine în septembrie 2002, sub titlul - usor mascat - al articolului “Incalzire globala surprinzatoare: O noua era glaciara” în care se spunea printre altele: ”oceanografii au descoperit un riu urias de apa dulce în Atlantic, care s-a format din topirea calotei polare. Ei ne atentioneaza asupra posibilitatii perturbarii grave a Gulf Stream-ului, ceea ce ar putea avea ca efect aruncarea intregii emisfere nordice într-o iarna vesnica, deosebit de rece.” Au trecut 2 ani de atunci si nimeni nu a dat importanta acestui fapt. 110

In ianuarie 2004 David King a intrat în atentie. Dl. King era ministrul pe probleme stiintifice în Anglia si om de stiinta. El a facut o vizita lui Tony Blair si i-a vorbit despre dezastrul mondial iminent si despre necesitatea de a se comunica intregii lumi ceea ce se intimpla. Tony Blair i-a ordonat sa pastreze tacere asupra subiectului. Dar dl King a considerat ca este pur si simplu o problema mult prea importanta sa fie ignorata, asa ca în ianuarie 2004 a publicat concluziile sale stiintifice în Jurnalul American de Stiinta. In articol, King spunea: ”dupa parerea mea, schimbarile climatice sunt cele mai severe probleme de care se loveste intreaga umanitate, mult mai severe decît amenintarea terorista.” O luna mai tîrziu, în februarie 2004 s-a aflat ca Pentagonul studia de ani de zile fenomenul Incalzirii Globale, datorita problemelor de securitate nationala pe care acesta le poate genera prin diferitele schimbari ce rezulta din el. S-a efectuat un studiu special, la unul din departamentele Pentagonului si anume Biroul de Evaluare în Retea condus de catre Andrew W. Marshall, birou care avea responsabilitatea de a identifica toate amenintarile pe termen lung care se abat asupra SUA. Studiul a durat pîna în octombrie 2003 si a fost trimis Pentagonului, care privea aceasta problema serios. Numele proiectului a fost “Scenariul Schimbarilor Climatice Abrupte si Implicatiile Asupra Securitatii Nationale a SUA.” Dar continutul acestui document a depasit toate limitele expertilor de la Pentagon. Fiind constient de posibilitatile incredibile ale acestui studiu, Marshall a luat decizia sa publice raportul, ca si alte informatii. A facut-o, în Fortune Magazine pe data de 9 februarie 2004. In articolul sau, dl. Marshall explica în ce fel topirea calotelor polare Nordice si Sudice, care sunt compuse din apa dulce, reprezinta factorul decisiv în dezastrul meteorologic global.

Gulf Stream-ul (Curentul de Convectie Termosalina Nord-Atlantic), este un curent de apa calda care se deplaseaza dinspre ecuator la suprafata oceanului si se indreapta spre zonele nordice unde are loc schimbul de caldura, prevenind racirea excesiva a Europei de vest si a Canadei. Totodata, acest curent sustine intreaga structura climatica de anotimpuri cu care suntem obisnuiti. Cind curentul începe sa se raceasca, el se lasa în adincurile oceanului si îsi schimba directia de deplasare (sub forma unui riu), 111

spre sud, unde se incalzeste din nou si se ridica treptat la suprafata intorcandu-se la cursul initial. “Motorul Termosalin” care face posibila aceasta miscare a curentului se afla în nord, unde el intilneste diferenta de salinitate dintre apa sarata a ecuatorului si cea dulce de la pol. Aceasta diferenta face ca riul sa se scufunde în adincuri dupa ce a eliberat în prealabil o anumita cantitate de caldura în atmosfera si astfel apa este “impinsa” intr-un proces continuu de convectie. Pozitia ocupata de curent în volumul oceanic depinde de diferenta de temperatura. Apa calda urca, iar cea rece coboara. Sa privim acest fenomen în conditiile actuale. Calotele se topesc si cantitati uriase de apa dulce ajung în Atlantic amestecindu-se cu apa sarata de la Ecuator. Rezultatul este ca diferenta de salinitate scade dramatic. Astfel “Motorul Termosalin” care mentine curentul în miscare perpetua a scazut în putere si desi s-a constatat acest lucru de peste 10 ani, nu s-a acordat atentie suficienta. Pe masura ce Gulf Stream-ul îsi incetineste mersul, schimbul de caldura în regiunile nord-atlantice a incetinit, iar structurile anotimpurilor au suferit modificari, pentru ca ele sunt strict dependente de aceste schimburi calorice.

Fig.12.2. Comparaţie între stratul de gheaţă arctic în 1979 şi 2003

112

Sa privim faptele. Cu doar câţiva ani în urma, s-a observat topirea integrala a Polului Nord pentru prima data în istoria cunoscuta. Atit navele civile cit si cele militare au putut naviga direct prin Polul Nord. Aceasta zona nu a avut decît o pojghita de gheata de grosime de 4 m. Greenpeace a anuntat în urma cu citiva ani ca platoul de gheata s-a restras cu 460 de km într-un interval cuprins intre o iarna si o vara polara, dar nimeni nu a dat atentie acestui lucru. În cele din urma, Pentagonul a multumit lui Andrew Marshall pentru articolul sau publicat in 9 feb 2004 în Fortune Magazine. Pentagonul a oferit publicitatii (inclusiv revistei National Geografic) o fotografie prin satelit a Polului Nord din anul 1979 si una din 2003, care dezvaluie ca o mare parte din calota polara nordica s-a topit în numai 24 de ani (fig.12.2). Ceea ce e mai rau, este ca viteza de topire creste intr-o rata extrem de abrupta. Pentagonul a dovedit ca toate afirmatiile oficiale ale guvernelor diferitelor tari cum ca “calotele nu se topesc” sunt de fapt minciuni. Iar aceste minciuni sunt mai daunatoare decît cea mai mare amenintare pe care ar putea-o avea terorismul asupra SUA. Observaţiile mai recente au crescut alarma. Au fost publicate date şi imagini care demonstrează că între 2004 şi 2005 Arctica a pierdut aproximativ 14 % din gheţurile sale permanente (care rezistă de la un an la altul) ceea ce reprezintă cea mai mare variaţie cunoscută (fig.12.3).

Fig.12.3. Imagini ale NASA cu privire la variaţia stratului de gheaţă în regiunea arctică între 2004 şi 2005

De asemeni, stratul de gheaţă de deasupra Groenlandei suferă modificări dramatice în ultimii ani (fig.12.4). In zona Polului Sud, cu numai citiva ani în urma ghetarul Larsen A s-a spart în bucati, ceea ce a surprins pe cei mai multi oameni de stiinta. La acea vreme ni se spunea de catre personalul stiintific calificat ca evenimentul este studiat si ca “nu e mare scofala”, deoarece ghetarul era conectat printr-o portiune relativ subtire cu Polul Sud de cîteva zeci de mii de ani, asa ca era “normal” sa se rupa. Aceiasi oameni de stiinta au mai adaugat faptul ca ghetarul Larsen B, din spatele lui Larsen A, în nici un caz nu se va topi si nici nu se va rupe si ca acesta era bine ancorat în masa de gheata a Arcticii. Cu toate acestea, în 2003 Larsen B se sparge în bucati si se raspîndeste în ocean. National Geografic a publicat fotografii senzationale ale acestui eveniment (Fig.12.4). 113

Aceiasi oameni de stiinta au venit atunci sa dea alte explicatii, cum ca…de fapt ghetarul s-a topit intr-o perioada de 6 luni din cauza dimensiunilor sale uriase (cam cit suprafata unui judet din Romania) dar si de aceasta data explicatiile lor, sau mai bine zis speculatiile au dat gres.

Fig.12.4. Evoluţia stratului de gheaţă în Groenlanda în 1992, 2002 şi 2005

Fotografiile succesive luate prin satelit au aratat ca acest ghetar s-a topit în 35 de zile si mai mult decît atit, a facut sa creasca nivelul intregului ocean planetar cu 2 cm. Dupa ce ambele sectiuni polare Larsen A si B au disparut în ocean, constatam cu stupoare ca este expus topirii si uriasul numit Ross, si ca singura “piesa” care ar fi putut preveni ruperea în bucati a acestui colos era (culmea) Larsen B!

Fig.12.4. Imagini din satelit ale dezintegrării gheţarului Larsen B

Dupa toate sursele Ross se afla într-un proces de farimitare chiar în momentul în care cititi aceste rinduri. 114

Pentru a intelege mai bine ce anume se intimpla în nordul Oceanului Atlantic, Pentagonul a studiat istoria fenomenelor natuale, incercand sa afle cind s-a mai oprit Gulf Stream-ul si care au fost consecintele acestei opriri asupra climei, precum si cit timp a durat acest eveniment. S-a aflat ca, de cîteva sute de ori s-a oprit sau s-a incetinit extrem de mult curgerea Gulf Stream-ului în ultimii 100 de milioane de ani, dar în ultimii 10.000 de ani ai istoriei umane acest lucru s-a intimplat numai de 2 ori. De fapt, cea mai recenta schimbare a fost în anul 1300 i.C., cind curentul doar si-a incetinit curgerea rezultind o perioada de 550 de ani care se numeste “era glaciara usoara”. Pentagonul a constatat insa ca în acea perioada a “erei glaciare usoare” coasta de est a SUA a devenit extrem de rece iar Anglia avea clima din Siberia de azi, în timp ce coasta de vest a SUA si zona centrala au avut o clima atit de uscata, incit padurile au ars în totalitate (exact cum se intimpla acum, in momentul în care dvs cititi aceste rinduri) - iata consecinta doar a incetinirii curentului Gulf Stream. Si deja acest curent a ajuns la 1/3 din viteza sa normala de convectie termosalina începind cu 1990. Puteti usor observa ca în ultimii 10-14 ani clima Europei s-a schimbat dramatic. Un studiu recent legat de indienii Anasazi este edificator. In secolul 14, Anasazii au disparut complet din Canionul Chaco din New Mexico si nu se stie daca au apucat sa ajunga prin alte locuri, deoarece nu exista nici un fel de urme. Dar daca ne intoarcem la anul 1300 în care a început sa incetineasca Gulf Stream-ul, ei bine, aflam ca Chaco Canyon a stat 47 de ani continuu fara nici o picatura de ploaie! Da, ati citit bine, 47 de ani, fara nici o picatura de apa, ceea ce inseamna ca nimeni nu poate supravietui în asemenea conditii. Arheologii care au prezentat acest studiu nu au stiut ce a provocat aceasta seceta, dar din informatiile Pentagonului rezulta clar ca a fost vorba de o “mica” incetinire a Gulf Stream-ului. Pentagonul este de parere ca toate aceste lucruri se repeta în Canada, Europa si SUA deja în momentul în care dvs cititi cu stupoare si mirare aceste rinduri! Acum probabil va ginditi ca acest curent a carui viteza este în continua incetinire, s-ar putea chiar opri în curind, dar din istoria Terrei tragem concluzia ca acest proces de inrautatire va continua înca cel putin 40 de ani mai inainte de orice alta posibilitate de reechilibrare. Cu toate acestea, lucrurile sunt cu mult mai proaste, adica Pentagonul crede ca Gulf Stream-ul nu numai ca îsi va continua incetinirea, dar chiar se va opri. Ultima perioada în care aceasta s-a intamplat a fost în urma cu 8200 de ani. Conform cercetarilor efectuate, acum 8200 de ani “defectarea” GS-ului a lasat Nordul Europei sub o gheata de 800 de metri grosime, iar New York-ul si Anglia au avut cea mai aspra clima posibila din Siberia de azi! Mai mult decît atit, aceasta “mica glaciatiune” a durat cam 100 de ani, asa ca intelegeti de ce Pentagonul este ingrijorat. Conform spuselor lui Andrew Marshall, ca si Sir David King, el este de parere ca problema Gulf Stream-ului este mai mare pentru securitatea nationala decît tot terorismul mondial. Imaginati-va faptul ca fara conditii stabile de vreme, obtinerea hranei devine aproape imposibila, si conform Pentagonului, asta ar putea crea probleme uriase în viitorul extrem de apropiat, adica izbucnirea de razboaie peste tot în lume - nu pentru petrol si energie, ci pentru apa si alimente. Alt lucru care urmeaza sa se intimple, este evacuarea tarilor care vor fi sub gheata precum Finlanda, Suedia, Danemarca, Olanda, ceea ce va cauza imigrari în masa - o amenintare la securitatea nationala a oricarei alte tari. 115

In martie 2004, Senatul SUA a luat cunostinta de studiile Pentagonului si a aprobat un proiect de 60 milioane de dolari pentru studiul schimbarilor climatice globale abrupte. O speranta ca pîna la urma Senatul american va recunoaste si va spune publicului adevarul despre aceste schimbari climatice. In perioada primei administratii Bush s-au analizat teoriile despre topirea calotelor polare dar elita - inclusiv Bush, guvernul si corporatiile multinationale - au dat din mana a lehamite: oamenii de stiinta de talie mondiala sunt in eroare, in realitate nu e vorba de nici o problema majora. Asa incat, oamenii lui Bush s-au concentrat asupra atacarii lui David King, care a publicat o serie de articole in revistele stiintifice americane. Din moment ce numai SUA “contribuie” cu 25% din emisiile cu CO2 care intaresc fenomenul Incalzirii Globale, practic orice discutie cu George W. Bush despre politica Incalzirii Globale este un paravan greu de trecut. Cel mai bun articol care sustine pozitia presedintelui SUA a fost publicat in Rolling Stone Magazine in 19 mai 2004 si semnat de Tim Dickinson. Redam o portiune din acel articol: “Data fiind amenintarea iminenta a Incalzirii Globale, administratia Bush ar trebui sa lanseze un razboi impotriva caldurii. Bush a promis sa “stabileasca tintele principale de reducere” a emisiilor CO2, spunind ca va face din aceasta o prioritate de virf in mandatul sau de presedinte. Dar odata ajuns presedinte, aceasta a fost prima promisiune pe care a incalcat-o. La numai 2 luni de la inscaunarea sa in administratie el retrage SUA din tratatul global al protocoalelor de la Kyoto semnat in 1997, prin care se impuneau limite stricte de emisii de CO2. In locul acestui plan, Bush a propus un altul, in care firmele care doreau sa impuna in productia lor norme de limitare a noxelor erau libere sa o faca. Pîna in prezent doar 14 companii au aderat propunerii. Presedintele a mai fondat un Comitet care sa monitorizeze schimbarile climatice, condus…ia ghiciti de catre cine! Don Evans, fost director executiv in industria petrolului si gazelor naturale! pui lupul sa pazeasca oile! De asemenea, au mai fost initiate diferite cercetari care nu aveau alt rol decît sa mai intirzie cu înca 10 ani orice legislatie restrictiva in domeniu. Apoi, a început cenzura. In septembrie 2002, Agentia de Protectie a Mediului a publicat un raport asupa calitatii aerului, care pentru prima data dupa 1996 nu a mentionat nimic despre Incalzirea Globala. 7 luni mai tîrziu Casa Alba a facut “revizuiri” ale acestui raport realizat, minimizindu-se rolul influentei omului asupra climatului, stergind referirile la impactul asupra sanatatii si inserind diverse aprecieri “primite” de la… Institutul American al Petrolului. Agentia de Protectie a Mediului a protestat mentionind într-un memoriu ca ”datele introduse nu prezinta un consens stiintific cu schimbarile climatice”. Chiar si unii republicani au fost uimiti de amestecul lui Bush in treburile Agentiei de Protectie a Mediului. “Ceea ce pare a fi evident este ca Agentia de Protectie a Mediului este asteptata sa primeasca ordine in mars de la Casa Alba in chestiuni recurente,” spunea Russell Train care a condus agentia sub Richard Nixon si Gerald Ford. “In perioada mandatului meu asa ceva nu s-a intimplat niciodata. Niciodata!” Dl. Train a fost un om apreciat sub Bush Sr. dar care in administratia Bush Jr. este numit drept “complet iresponsabil”. Senatorul James Inhofe, seful Comitetului Public al Mediului si Muncii, afirma despre Incalzirea Globala ca este “o farsa”. Într-un discurs din luna iulie, Inhofe spunea 116

“este speranta mea plina de fervoare ca in cele din urma Congresul sa respinga profetii apocalipsei, care fac o propaganda de circ pe care o numesc ‘stiinta’, in numele salvarii planetei de la un dezastru.” Pe data de 29 iunie 2004 a avut loc o intrunire la sediul ONU, pentru a se reconsidera problema Incalzirii Globale si a Gulf Stream-ului. O suta cincizeci si patru de tari membre au participat la aceasta intrunire, dar singura concluzie la care au ajuns este ca nu se mai poate face nimic altceva decat eliminarea noxelor rezultate din utilizarea combustibililor fosili… Desigur, emisiile de CO2 datorate industriei reprezinta doar o cota a ceea ce intra în atmosfera, dar se crede ca prin elimînarea lor s-ar mai amîna inevitabilul eveniment al Incalzirii Globale. Sa mai mentionam faptul ca în afara de curentul Nord Atlantic, care este grav afectat, mai exista înca multi alti curenti în restul oceanelor, si daca vor fi si ei afectati atunci omenirea va intra nu intr-o “usoara” era glaciara ci intr-una cit se poate de reala, iar civilizatia nu ar mai vedea o noua perioada calda decît peste vreo…90 de mii de ani. Sa revenim la Gulf Stream. Trebuie sa intelegeti ca a schimba un singur parametru al acestui curent (in sensul cresterii vitezei, de exemplu), este pur si simplu dincolo de posibilitatile tehnologice ale speciei umane de pe aceasta planeta. Dupa estimarile celor mai multi oameni de stiinta, este imposibil de a mai altera cursul evenimentelor. Tot ceea ce putem face este sa ne pregatim pentru un soc teribil - si aceasta pregatire este esentiala. Pe data de 13 iulie 2004 NASA a lansat primul din seria de 3 sateliti, al caror rol este de a studia Incalzirea Globala. Satelitii vor studia stratul de ozon (care e o alta problema), salinitatea si temperatura oceanelor. Probabil aceste studii vor putea calcula în cit timp se vor manifesta evenimentele de care vorbeam. Sa facem acum o scurta trecere in revista a evenimentelor neobisnuite care au avut loc în anul de gratie 2004. Mai intii, în martie, un uragan în Brazilia, primul uragan din istoria scrisa a Americii de Sud. In mai 2004 in SUA au fost 562 de tornade devastatoare în 30 de zile, care au depasit toate recordurile posibile. Tornade au fost semnalate în Seattle, Washington si alte zone unde nu au mai fost niciodata inainte. În estul Canadei, iarna 2003-2004 a fost cea mai cumplita iarna din istoria cunoscuta (cu temperaturi sub minus 40 grade). Pe de alta parte, timp de citiva ani, incendiile forestiere au avut loc pe tot globul. Australia de Nord a fost cuprinsă de flacari. Alaska e în flacari, lucru fara precedent în istorie. Este bine sa stiti ca intreaga coasta vestica a SUA a fost presărată de incendii. Focul sare de la o regiune la alta si autoritatile nu pot face nimic! Guvernul a anuntat ca aceasta este cea mai rea seceta din ultimii 500 de ani. Incendiile forestire sunt deja prezente în aproape toate zonele de pe glob. Valul de caldura din 2003 din Franta a ucis 15 mii de oameni si alti 30 de mii în restul Europei. Argentina a avut parte în iulie 2004 de cea mai mare furtuna din istoria ei. O clima ciudata se intilneste acum în Mexic, unde în unele regiuni umezeala a atins asemenea cote incit cresc ciuperci pe toate pietrele - iar în altele, e o seceta fara precedent. Pe masura ce structurile anotimpurilor se schimba atit de dramatic, obtinerea hranei va fi o problema foarte mare. Recifele de corali mor din cauza Incalzirii Globale si aceasta este o amenintare a tuturor insulelor din oceane, si mai ales din Pacific. Toate insulele vor trebui urgent evacuate deoarece locuitorii nu vor mai avea apa dulce din 117

riuri - toate riurile insulelor vor contine apa sarata! De asemenea, nivelul oceanelor va creste atit de mult incit acestea vor inghiti majoritatea insulelor. Un alt studiu arata ca CO2-ul eliminat de tehnologie în atmosfera a condus la deplasarea pH-ului spre aciditate. Aceasta a accelerat si mai mult disparitia coralilor, care se dizolva în propria apa. In raportul Pentagonului se mai sugereaza ideea ca SUA trebuie sa înceapa urgent constructia unui zid de 10 metri înaltime care sa inconjoare tara pentru a preveni emigrarea în masa inspre SUA. Pentagonul crede ca apa si alimentele vor fi o problema majora, si ca din moment ce SUA are în mîna majoritatea finantelor mondiale, se estimeaza ca aceasta tara va rezista mult mai mult acestui haos meteorologic. Se prevede ca multi oameni vor dori sa emigreze inspre SUA. Seamana cu un scenariu din filme SF, dar trebuie sa stiti ca în acest moment în care dvs stati sa va intrebati daca ceea ce cititi este real sau nu, guvernul SUA a ordonat începerea constructiei zidului în zona granitei cu Mexicul. Si pentru ca veni vorba de filme artistice, The Day After Tomorrow se bazeaza pe informatiile Pentagonului si sugereaza scenariul cel mai rau posibil, acela în care Gulf Stream-ul se opreste. Cu toate acestea, Hollywood-ul a exagerat prea mult astfel ca majoritatea oamenilor l-au luat drept o fictiune de slaba calitate.

Fig.12.5. Consecinţa posibilă a modificării formei Curentului Golfului

In raportul Pentagonului se spune ca oprirea curentului Gulf Stream se poate intimpla într-un interval de 3 pîna în 5 ani calculat din octombrie 2003. E înca o supozitie, si au admis ca e doar o teorie, dar o iau în considerare. Dar ceea ce ei nu stiau, la vremea în care alcatuiau raportul, este era ca Gulf Stream-ul a început sa îsi schimbe forma! Aceasta schimbare a formei curentului (foarte recenta) este dovada începutului opririi acestui curent de apa calda, si odata cu el a sfîrsitului acestei civilizatii asa cum o stim noi. O ilustrare a consecinţelor acestei schimbări este prezentată în fig.12.5. 118

Cap.13. Poluarea atmosferei
Poluarea atmosferei este o problemă deosebit de importantă care trebuie privită şi abordată cu foarte multă grijă şi seriozitate, pentru a nu fi pusă sub semnul întrebării posibilitatea oamenilor de a-şi desfăşura viaţa în condiţii normale pe planeta Pământ. Poluare este procesul de impurificare a aerului cu substanţe gazoase, lichide şi solide, care pot fi sau pot deveni dăunătoare oamenilor sau tuturor celorlalte vieţuitoare, dar şi construcţiilor sau chiar unor procese tehnologice. Aprecierea gradului de impurificare a aerului se bazează pe măsurători şi cuantificări raportate la unitatea de volum. Cercetările au definit o serie de limite maxime admisibile sau de suportabilitate pentru fiecare poluant în funcţie de concentraţia la care acesta influenţează sau nu sănătatea vieţuitoarelor, calitatea produselor tehnice, buna funcţionare a proceselor tehnologice. Oamenii au conştientizat aproape de la începutul existenţei lor că aerul nu totdeauna şi nu peste tot este „uşor de respirat”: anumite peşteri nu au putut fi niciodată locuite din cauza emanaţiilor de gaze, suprafeţe de teren din apropierea unor păduri care arseseră era mult timp evitate de către oameni şi animale, furtunile de nisip din interiorul deşerturilor făceau numeroase victime, ş.a.m.d. Mai târziu, activităţile omeneşti au fost cele care au modificat buna calitate a aerului din spaţiul locuit. De exemplu, descoperirea combustibililor fosili, în primul rând a cărbunelui, a dus imediat la generalizarea utilizării sale atât în casele oamenilor, cât şi în industrie şi transporturi. Ca urmare a arderii intensive a cărbunelui, locuitorii multor aşezări sufereau din pricina fumului, a reziduurilor emanate în atmosferă, iar în condiţii de umezeală sporită erau învăluiţi de smog-ul rece şi irespirabil. Din acest motiv, în Anglia sfârşitului de secol XIX, biserica a interzis, printr-o serie de edicte, arderea acestui combustibil în scopul încălzirii. Pe măsură ce industria a devenit o ramură de mare anvergură a economiei mondiale, pe măsură ce transporturile, mai ales cele de uscat, au atins un grad deosebit de ridicat de dezvoltare, iar cultura plantelor şi creşterea animalelor au dus la „dispariţia” unor mari suprafeţe împădurite, poluarea s-a amplificat tot mai mult, astfel că pot fi identificate perioade „de tristă amintire” în istoria omenirii, perioade în care sau produs mii de victime omeneşti şi pierderi materiale incomensurabile. Sursele poluării aerului Poluanţii aerului sunt substanţe eliberate în atmosferă, în orice stare de agregare, care ajung în concentraţii suficient de mari pentru a ameninţa sănătatea oamenilor, a animalelor sau care distrug vegetaţia. Poluanţii ajung în atmosferă atât din surse naturale, cât şi din activitatea umană. Poluanţii care ajung direct în atmosferă se numesc poluanţi primari, iar cei care iau naştere ca urmare a unor reacţii chimice în atmosferă se numesc poluanţi secundari. În tabelul de mai jos este făcută o prezentare sintetică a principalelor tipuri de poluanţi. După cum se poate observa, sursele de poluare a aerului sunt foarte numeroase şi se diversifică odată cu diversificarea activităţilor umane într-o zonă sau alta. Este foarte importantă depistarea fiecărei sursă în parte, fie ea majoră sau minoră, pentru că numai astfel se pot lua măsuri pentru măsurile de reducere a efectelor poluării. 119

Surse Naturale Erupţii vulcanice Incendii de pădure Furtuni de praf Valuri oceanice Vegetaţie Izvoare termale Antropice Industriale Mori de hârtie Centrale electrice Rafinării Producţie Cărbune Petrol Acid sulfuric Îngrăşăminte Siderurgie Mase plastice Lacuri şi vopsele

Poluanţi Particule (praf, cenuşă), gaze (SO2, CO2) Fum, hidrocarburi, CO2, oxizi de azot, cenuşă Particule de praf în suspensie Particule de sare Polen, compuşi organici volatili Gaze sulfuroase Aerosoli, oxizi de sulf Cenuşă, oxizi de sulf, oxizi de azot CO, oxizi de sulf, oxizi de azot Hidrocarburi, oxizi de sulf, CO SO2, SO3, H2SO4 Aerosoli, fluoride Oxizi metalici, fum, praf, gaze diverse Răşini şi diluanţi organici Acroleină, compuşi ai sulfului CO, oxizi de azot, compuşi organici volatili CO, aerosoli CO, aerosoli

Personale

Automobile Sobe şi cuptoare Focuri deschise

În figura 13.1 sunt prezentate în procente principalele surse de poluare şi poluanţii primari, iar în fig.13.2 sunt prezentate grafic principalele surse de poluare, modul de transport al acestora şi principalele efecte produse.

Fig.13.1. Principalele surse de poluare şi poluanţii primari

Statisticile arată că predomină poluanţii din câteva categorii distincte, şi anume: 1. compuşi ai sulfului: dioxid de sulf (SO2), hidrogen sulfurat (H2S), acid sulfuros (H2SO3), acid sulfuric (H2SO4), diverşi sulfaţi. Dioxidul de sulf induce vieţuitoarelor senzaţia de sufocare, iar în reacţie cu apa din aer duce la formarea acidului sulfuros, de asemenea periculos pentru sănătatea locuitorilor zonei poluate. Acidul sulfuric, prezent în aer din emanaţiile industriale sau din oxidarea acidului sulfuros, este o noxă deosebit de agresivă pentru vieţuitoare şi produse tehnice. 2. compuşi ai carbonului: oxizi de carbon (CO, CO2), hidrocarburi (HC) şi aldehide.

120

Monoxidul de carbon este cel mai important poluant al atmosferei urbane, unde este eliminat cu precădere prin gazele de eşapament. Este preluat de plămâni şi duce în primul rând la o insuficientă oxigenare a ţesuturilor. Dioxidul de carbon fiind una dintre componentele variabile ale aerului, n-ar trebui considerat un poluant. Totuşi, el devine noxă atunci când concentraţia îi creşte de la 0,0318% până la 0,100%. Specialiştii consideră că, astăzi, dioxidul de carbon are o concentraţie în continuă creştere, cu implicaţii probabile în amplificarea „efectului de seră al planetei”.

Fig.13.2. Prezentarea grafică a principalelor surse de poluare, a modului de transport al acestora şi a principalelor efecte produse

Hidrocarburile provin în atmosferă din arderea incompletă a combustibililor fosili. În aerul urban ele provin cu precădere de la autovehicule, iar predominante sunt hidrocarburile aromatice policiclice (PAH), mai cunoscut fiind benzo-a-pirenul. Studiile de specialitate arată că nu există un prag fără pericol pentru PAH, acestea fiind absorbite de plămâni şi intestine cu consecinţe mutagene şi cancerigene. Aldehidele însoţesc de obicei hidrocarburile, pentru că au aceleaşi surse, iar în cazul în care depăşesc „pragul critic” de 0,01mg/cm3, pot fi cauza unor boli cancerigene. 3. compuşi ai azotului: oxizii de azot (NOx), amoniacul (NH3) şi o serie de nitraţi care sunt produse fotochimice sau componenţi ai „smogului fotochimic”. Monoxidul şi dioxidul de azot sunt responsabile pentru formarea „ceţii de smog” de deasupra oraşelor poluate. Gazul este iritant la nivelul căilor respiratorii. În afara nocivităţii proprii, oxizii de azot stau la baza unor reacţii fotochimice din atmosferă care au loc în prezenţa lor, a unor hidrocarburi şi a radiaţiilor solare, ducând la formarea unor substanţe care pun în libertate oxigen atomic. Este vorba de „poluare fotochimică oxidantă” cu efect iritant pronunţat. Substanţele rezultate din aceste reacţii se numesc oxidanţi fotochimici şi formează „ smog-ul fotochimic” în care intră ozon, oxizi de azot, sulfaţi şi alţi agenţi chimici. 121

4. ozonul (O3) din troposfera joasă este un gaz poluant, care afectează în special sănătatea locuitorilor oraşelor, în condiţiile unor temperaturi ridicate şi în lipsa ventilaţiei şi a precipitaţiilor. Expunerea prelungită la ozon duce la o îmbătrânire prematură a plămânilor. 5. poluanţii sub formă de suspensii solide: cenuşă, funingine, gudroane, particule de sol, particule de nisip, pulberi organice, etc., pot fi toxice şi netoxice. 6. poluanţi radioactivi: ajung în atmosferă ca particule radioactive fine, ce pot pluti în aer de la câteva zile la câteva decenii. Ele provin fie de la accidente sau experimentele radioactive (explozii nucleare experimentale), dar şi de la zăcămintele de substanţe radioactive. În general, procesul de urbanizare care presupune şi poluarea aferentă, influenţează şi este influenţat de condiţiile meteorologice locale, creându-se chiar un „climat urban”. Acesta este calitativ inferior climatului rural pentru tot ceea ce este viaţă. Figura 13.3 este foarte sugestivă pentru integrarea noţiunii de „local”, în ansamblul natural de mediu, al problemei poluării.

Fig.13.3. Procesele meteorologice şi dezvoltarea climatică la diferite nivele spaţio-temporale

Poluarea este amplificată şi de faptul că în climatul urban evoluează procese meteorologice într-un mod particular (Tabel 1, după „Climate and Urban Development”, OMM nr. 844, Geneva, 1996):
Natura efectelor climatului urban ( pentru un oraş de la latitudine medie cu 1 milion de locuitori) faţă de zona înconjurătoare Parametrul Sensul de variaţie Amplitudinea variaţiei Radiaţia ultravioletă Scădere 25-90% Radiaţia directă Scădere 1-25% Vizibilitatea Reducere Evaporarea Scădere 50% Fluxul de căldură Creştere 50% Turbulenţa Mărire 10-50% Viteza vântului Scădere 5-30% la 10 m Direcţia vântului Alternant 1-10º Temperatura Creştere 1-3ºC medie anuală Umiditatea Ziua scăzută, noaptea ridicată Precipitaţiile Puţină zăpadă, se transformă în ploaie

122

O imagine a ceea ce poate însemna poluarea urbană este prezentată în fig. 13.4. În timp evoluţia poluanţilor este dependentă de ritmul activităţii surselor, dar şi de condiţiile meteorologice. Regimul diurn prezintă o concentraţie maximă a noxelor pe timpul nopţii, când turbulenţa şi convecţia sunt diminuate. În cazul oraşelor însă, apar două maxime zilnice: unul la ora 8, la începutul activităţilor industriale şi a circulaţiei oamenilor şi vehiculelor; altul în intervalul orelor 18 – 22, când se intensifică din nou aceste activităţi. Ele alternează cu două minime zilnice: unul în orele după-amiezii când creşte convecţia atingând cote maxime, altul în cursul nopţii, când încetează toate activităţile. Regimul săptămânal, tipic pentru zonele urbanizate, se caracterizează prin creşterea continuă a concentraţiei poluanţilor în perioada luni-vineri şi diminuarea sa în zilele de sâmbătă şi duminică.

Fig.13.4. Poluarea industrială deasupra oraşului Cubatão din Brazilia

Regimul anual prezintă un maxim în lunile de iarnă, când pe lângă sursele specifice pentru perioada estivală intervin şi cele de încălzire a interioarelor. În general (fără a lua în considerare în mod deosebit oraşele unde apar situaţii speciale) minimul concentraţiilor poluanţilor este vara, fiind favorizat şi de dezvoltări maxime ale convecţiei termice, ce duce la împrăştierea impurităţilor în atmosfera liberă. Din punct de vedere al consecinţelor de ordin meteorologic, ce se răsfrâng apoi asupra vieţuitoarelor şi a calităţii produselor tehnice şi proceselor tehnologice, s-a observat că poluarea aerului duce la: - o reducere a intensităţii radiaţiei globale prin creşterea opacităţii atmosferei; intensificarea efectului de seră prin sporirea gazelor ce absorb radiaţia infraroşie; - creşterea nebulozităţii şi a cantităţilor de precipitaţiilor, datorită numărului crescut de nuclee de condensare, etc. Poluarea are multiple consecinţe directe, cum ar fi:

123

- pentru oameni şi animale - diferite maladii ale aparatului respirator, circulator, ale ochilor şi gâtului, etc. ce conduc la boli grave de tipul bronşitelor, astmului, cancerului. - plantele sunt afectate atât la nivel aerian cât şi prin intermediul poluării solului fie prin gaze dăunătoare şi pulberi, fie prin „ploile acide” (fig.13.5). - produsele tehnice, respectiv clădiri, monumente, diferite obiecte utilizate de om în mediu deschis sunt afectate de coroziune şi murdărire.

Fig.13.5. Imagini de păduri afectate de ploi acide

Oamenii sunt astăzi în măsură să acţioneze împotriva efectelor poluării, pe de-o parte, şi a reducerii surselor poluante prin modificarea proceselor tehnologice, pe de altă parte. În acest sens, în majoritatea ţărilor lumii există un cadru legal privind ocrotirea atmosferei; există instituţii specializate de la oficii şi agenţii de mediu până la ministere ale mediului, toate funcţionând conform regulilor stabilite la nivel internaţional prin organisme specializate ale ONU (OMM, OMS – Org. Mond. a Sănătăţii, Org. Naţiunilor Unite pentru Educaţie, etc.). Instituţiile creează legile pentru protecţia mediului, legi ce trebuie urmărite şi aplicate în toate activităţile socio-economice, dar toţi oamenii trebuie să fie conştienţi de pericolul poluării şi trebuie să ia măsuri, chiar şi la nivel individual, în acest sens.

124

Anexe
Simboluri folosite de staţiile de suprafaţă

Gradul de nebulozitate

125

Simboluri meteorologice curente

Tendinţe ale presiunii

126

Viteza vântului

127

Lucrarea de laborator nr.1 Măsurarea presiunii atmosferice
Definiţii şi unităţi de măsură Presiunea atmosferică este mărimea fizică dată de forţa exercitată de către atmosferă, datorită greutăţii proprii, pe unitatea de suprafaţă. Unitatea de măsură utilizată oficial în meteorologie este hectopascalul (hPa), dar în practică se folosesc frecvent alte unităţi de măsură, cum ar fi: - 1 mm coloană de mercur (mmHg) = 1,333224 hPa; - 1 milibar (mb) = 1 hPa; - 1 psi (1 pound / 1 inch pătrat) = 68, 95 hPa. Presiunea atmosferică standard la nivelul mării este de 1013,25 hPa. Presiunea scade exponenţial cu altitudinea; la 2500 m este de aproximativ 75% din presiunea la nivelul mării. Din acest motiv, pentru a putea compara între ele valorile presiunii măsurate în puncte diferite este necesară realizarea unei corecţii de altitudine. Valorile astfel determinate se numesc reduse la nivelul mării şi sunt calculate pornind de la valoarea măsurată la care se adaugă o valoare corespunzătoare altitudinii. Această valoare ţine cont de temperatură şi umiditate şi este luată din tabele. Aceasta este valoarea comunicată publicului larg. Barometre cu mercur Barometrele cu mercur folosesc în funcţionare relaţia de bază din hidrostatică: dp = ρ gdh unde dp este variaţia de presiune, ρ este densitatea mercurului, g este acceleraţia gravitaţională, iar dh este variaţia de înălţime a coloanei de mercur. În funcţie de modalitatea de detectare şi măsurare a diferenţelor de nivel, se deosebesc mai multe clase de aparate. Cele mai performante sunt barometrele de referinţă, celelalte fiind barometre de teren. Barometrul Fortin Acest barometru este reprezentat în figura 1. Partea superioară a rezervorului de mercur este realizată din sticlă transparentă. Partea inferioară este realizată din piele de capră şi este mobilă, putând fi deplasată cu ajutorul unui şurub. Şurubul are rolul de a regla suprafaţa superioară a mercurului, astfel încât nivelul acesteia să corespundă unui reper fix ce marchează zeroul scalei. După ce se realizează aducerea la zero, presiunea se citeşte cu ajutorul unui vernier cu gradaţii de 1/50. Parametrii tipici ai unui astfel de dispozitiv sunt: - domeniu de măsură: 790-1050 hPa; - temperatura de lucru: 0-40°C; - precizia de măsură: ±0,15 hPa. 128

Barometrul cu scala compensată La acest tip de barometru nu este necesară compensarea valorii de zero, scala aparatului fiind gradată ţinând cont de modificarea nivelului inferior al mercurului. O creştere cu x a nivelului mercurului din tub duce la o scădere cu sx/S a nivelului din cuvă (s este secţiunea tubului, S este secţiunea cuvei). Denivelarea reală este dată de relaţia: s⎞ ⎛ h = ⎜1 + ⎟ x ⎝ S⎠ Invers, distanţa dintre două gradaţii corespunzătoare unei variaţii de presiune de o unitate este dată de: 1 s ≈1− s S 1+ S ţinând cont de faptul că diferenţa dintre cele două suprafeţe este foarte mare. Un astfel de barometru poate fi văzut în figura 2. Valorile caracteristice sunt comparabile cu cele ale barometrului Fortin, precizia de măsurare fiind de două ori mai slabă.

Fig.1. Barometrul Fortin. A. Înveliş de protecţie; B. Şurub de reglare; C. Piele de căprioară; D. Tub barometric; I. Punct de zero

Fig.2. Barometru cu scală compensată. A. Înveliş de protecţie; B. Şurub de reglare; C. Piele de căprioară; D. Tub etalonat cu scala compensată; E. Cuvă

129

Barometre aneroide

Elementul sensibil al unui barometru aneroid este o capsulă metalică plată, vidată, cu un umăr mare de nervuri, cunoscută sub numele de capsula Vidie. Ea se comportă ca un dinamometru, forţa exercitată de aer fiind compensată de forţa elastică ce ia naştere în capsula care se deformează. Având în vedere că deformarea este influenţată şi de temperatură, trebuiesc luate măsuri pentru a compensa acest lucru. În figura 3 sunt reprezentate câteva modele de capsule Vidie.

Fig.3. Capsule Vidie

Barometrul cu cadran În figura 4 sunt reprezentate schematic diferite tipuri de barometre cu cadran. Ele au la bază una sau mai multe capsule vidate, a căror deformare este amplificată de un sistem mecanic şi transmisă unui ac indicator.

Fig.4. Barometre cu cadran

-

Parametrii tipici ai unui astfel de dispozitiv sunt: domeniu de măsură: 900-1050 hPa; temperatura de lucru: 0-40°C; precizia de măsură: ±1 hPa. Barograful

Barograful este un barometru aneroid care permite înregistrarea presiunii, de obicei pe durata unei săptămâni. În mod obişnuit are drept element activ o baterie de capsule suprapuse, cuplate la un sistem mecanic de amplificare prevăzut la capăt cu un 130

stilou înregistrator în locul acului indicator. Stiloul marchează valoarea presiunii pe o foaie gradată aflată pe un cilindru care se roteşte cu viteză constantă, fiind angrenat de un sistem mecanic de tip ceas, cu arc sau electric (fig.5).

Fig.5. Barograful

Domeniul de măsură este de obicei de 70 hPa, în intervalul 900-1050 hPa, cu o precizie de ±0,5 hPa la temperatură constantă.
Traductoare de presiune

Sistemele electronice de măsurare a presiunii au la bază diferite tipuri de traductoare. Cele mai folosite sunt traductoarele piezoelectrice şi cele mecano-rezistive. Cele dintâi au la bază un material piezoelectric, de obicei cuarţ, care are proprietatea că se încarcă electric când este supus la tensiuni mecanice (fig.6). Acest tip de traductor este foarte sensibil la temperatură şi de aceea este menţinut la temperatură constantă sau realizează o corecţie corespunzătoare. O altă modalitate de măsurare a presiunii este de a folosi un material a cărui rezistenţă electrică variază cu tensiunea mecanică.

Fig.6. Schema de principiu a unui traductor de presiune cu cuarţ

131

Precauţii experimentale

Barometrul trebuie instalat într-o locaţie în care temperatura să fie cât mai uniformă posibil şi cu variaţii mici. El trebuie ferit de razele solare directe şi cât mai departe de orice sursă de căldură. Barometrele cu mercur trebuiesc suspendate de pereţi sau fixate pe suporturi ferite de vibraţii. Poziţia lor trebuie să fie riguros verticală. În zonele expuse vântului nu se pot face măsurători de presiune deoarece presiunea dinamică face ca indicaţiile aparatelor să aibă fluctuaţii rapide de ordinul a 23 hPa. Transportul barometrelor cu mercur necesită de asemeni o serie de precauţii legate de poziţia acestora şi de sensibilitatea la oscilaţii. Un barometru cu mercur nu poate fi folosit decât la câteva ore după ce a fost fixat pe poziţie. Toate barometrele trebuiesc etalonate după instrumente etalon. Barometrele cu mercur se etalonează pe poziţia în care lucrează.

132

Lucrarea de laborator nr.2 Măsurarea temperaturii
Măsurătorile de temperatură sunt efectuate în mod regulat de către staţiile meteorologice, de la nivelul solului, până la înălţimi de 30 km, respectiv până la 1 m adâncime în sol sau 500 de metri în mediu marin. Măsurarea temperaturii aerului Oricare ar fi instrumentul de măsură, valoarea obţinută nu este reprezentativă pentru aer, dacă nu există un echilibru termic între instrument şi mediul înconjurător. În practică, este necesară protecţia detectorului, de acţiunea razelor solare pe timpul zilei, respectiv de pierderile energetice pe timpul nopţii, datorită radiaţiilor infraroşii proprii. Pentru a asigura aceste condiţii, trebuiesc utilizate adăposturi meteorologice. Temperatura aerului ambiant are fluctuaţii rapide (1-2ºC în câteva secunde) care nu sunt interesante pentru meteorologie. Trebuiesc folosite deci instrumente de măsură cu constante de timp corespunzătoare (mai mari de 30 s) sau cu o filtrare numerică a măsurătorilor. Adăposturi meteorologice cu ventilaţie naturală Au formă paralelipipedică, cu volumul interior de la câţiva dm3 la 500 dm3. Diferitele lor părţi componente sunt realizate astfel încât să asigure funcţiile principale următoare: - să protejeze instrumentele de precipitaţii; - să protejeze instrumentele de radiaţia solară; - să înconjoare instrumentele cu pereţi cu temperatura uniformă şi identică cu cea a aerului; - să asigure schimburile convective de energie care să menţină în echilibru instrumentele cu atmosfera. În practică, pereţii laterali sunt realizaţi dintr-o serie de lamele asamblate astfel încât să asigure circulaţia aerului (fig.1). Amplasarea şi înclinarea lamelelor trebuie să asigure cel puţin trei reflexii succesive pentru radiaţiile exterioare pentru a putea pătrunde în interior. Aerul care se încălzeşte în contact cu suprafaţa exterioară este dirijat către în sus. Planşeul este în mod ideal dublu, cu şicane care să ferească interiorul de razele directe de soare şi precipitaţii, asigurând în acelaşi timp evacuarea rapidă a aerului cald din partea superioară a adăpostului. Lemnul, care necesită întreţinere periodică prin vopsire şi are capacitate termică ridicată, este deseori înlocuit de material plastic. Adăpostul are picioare rigide, care împiedică vibraţiile care ar putea perturba funcţionarea unora dintre aparate. Înălţimea se alege astfel încât aparatele să se găsească la o înălţime de 1,25 – 2 m deasupra solului. În interior, aparatele se aşează la cel puţin 10 cm distanţă de orice perete. În emisfera nordică, uşile adăpostului trebuie să se deschidă către nord. 133

O dată cu miniaturizarea sondelor de măsură şi transmiterea datelor către aparate exterioare, s-au realizat adăposturi de mici dimensiuni, fixate pe un singur stâlp de susţinere, împreună cu toate instrumentele de măsură (fig.2).

Fig.1. Adăposturi meteorologice

Fig.2. Staţie meteo automată

Adăposturi cu ventilaţie forţată Cu toate precauţiile luate în realizarea adăposturilor, în cazul în care radiaţia solară este intensă iar circulaţia aerului este slabă, indicaţiile aparatelor pot să prezinte erori. Pentru a evita acest lucru se folosesc adăposturi cu circulaţie forţată a aerului. La partea superioară este montat un ventilator care asigură viteze ale aerului între 2,5 şi 5 m/s (fig.3). Configuraţia geometrică este astfel aleasă încât să evite recircularea aerului şi pătrunderea picăturilor de apă care prin evaporare ar modifica temperatura din interior.

134

Fig.3. Adăpost cu circulaţia forţată a aerului

Tipuri de termometre Termometrele obişnuite sunt termometre cu mercur cu scala gradată direct pe tijă. Domeniul de măsură este -31 - +51ºC, cu o precizie cuprinsă între 0,2 şi 0,5ºC. Ele funcţionează în poziţie verticală, fiind montate în suporturi cu capacitate termică scăzută. Termometrele de maxim au în imediata vecinătate a rezervorului o gâtuire a tubului capilar care împiedică mercurul să coboare dar nu îl împiedică să urce (fig.4). Termometrul este menţinut în poziţie orizontală sau uşor înclinat, cu rezervorul în jos. După fiecare citire, termometrul se amorsează prin scuturare uşoară.

Fig.4. Termometre de maxim şi minim

135

Termometrele de minim utilizează toluenul sau alcoolul. În interiorul capilarului este introdus un indicator foarte uşor în formă de halteră, scufundat în lichid. Acesta este antrenat de tensiunea superficială a meniscului format de suprafaţa liberă a lichidului (fig.4). Când temperatura scade, indicatorul se deplasează o dată cu meniscul, imobilizându-se în poziţia cea mai de jos atinsă de acesta. Poziţia de lucru este similară cu cea a termometrelor de maxim, fiind amorsate după fiecare citire prin basculare. Se folosesc frecvent pentru aplicaţii comune şi combinaţii de termometre de minim şi maxim ca în figura 5. Termometrul de maxim inventat in 1794 de Daniel Rutherford consta intr-un tub cu mercur in interiorul caruia se afla o mica bucata de otel, asezata deasupra nivelului lichidului. Pe masura ce acesta se dilata, odata cu cresterea temperaturii, impinge bucata de otel. La contractare aceasta ramane pe loc, marcand astfel cea mai inalta temperatura atinsa de la fixarea termometrului. Instrumentul poate fi resetat cu ajutorul unui magnet. Termometrul de minim contine alcool, in loc de mercur, in interior gasindu-se o mica bucata de sticla cu capatul cel mai indepartat atingand suprafata lichidului. Pe masura ce alcoolul se contracta sticla este condusa de acesta. La dilatare ea isi pastreaza pozitia, capatul ei indicand cea mai scazuta temperatura atinsa.

Fig.5. Termometru de maxim şi minim

Termografele cu lamelă bimetalică sunt destinate înregistrării temperaturii pe o durată precizată. Au la bază o lamelă bimetalică, a cărei deformare este proporţională cu temperatura. Deformarea mecanică este amplificată cu un sistem mecanic şi transmisă unui stilou înregistrator, aflat în contact cu o diagramă fixată pe un cilindru care se roteşte cu viteză constantă. Deseori, se foloseşte un singur aparat care înregistrează simultan temperatura şi presiunea. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de măsurători, în prezent se folosesc frecvent sonde (traductoare) de temperatură cuplate la sisteme de achiziţie de date sau la afişaje numerice. 136

Lucrarea de laborator nr.3 Măsurarea umidităţii aerului
Pentru caracterizarea umidităţii aerului în meteorologie sunt folosiţi mai mulţi parametrii., cum ar fi: • Umiditatea absolută (q): masa vaporilor de apă existenţi în unitatea de volum de aer; când aerul este saturat cu vapori, umiditatea absolută devine maximă (qmax = Q). Unitatea de măsură: kg/m3. • Tensiunea (actuală a) vaporilor de apă (f) reprezintă presiunea parţială exercitată de vaporii de apă existenţi, la un moment dat, într-un anumit loc, în atmosferă. Se exprimă, în milibari sau în Torri. Tensiunea vaporilor poate să crească până la valoarea maximă (fmax = F) ce corespunde saturaţiei, valoare care depinde de temperatură. • Umiditatea specifică (s) sau raportul de amestec reprezintă masa vaporilor aflaţi în unitatea de masă de aer. Dacă atmosfera este saturată cu vapori de apă, umiditatea specifică devine maximă (smax=S). Unitatea de măsură utilizată: g vapori de apă/kg aer. • Umiditatea relativă (U) este raportul exprimat în procente dintre tensiunea actuală a vaporilor de apă şi tensiunea maximă corespunzătoare temperaturii aerului din acel moment. U = (f/F) x 100 % Umiditatea relativă indică procentul de vapori existenţi la un moment dat în atmosferă, faţă de cantitatea necesară pentru ca aerul să fie saturat. • Fracţia de saturaţie (rs) este raportul dintre tensiunea actuală şi tensiunea maximă a vaporilor de apă: rs = f/F • Temperatura punctului de rouă este temperatura la care trebuie răcit aerul la presiune constantă, pentru ca vaporii ce-i conţine să-l satureze. Măsurarea tensiunii de vapori Tensiunea de vapori se măsoară cu ajutorul psihrometrului. Principiul său de funcţionare a fost stabilit de Regnault. Aparatul este format din două termometre. Primul indică temperatura aerului iar al doilea are partea de măsură (rezervorul sau traductorul) umezită cu ajutorul unei bucăţi de material textil aflată în contact cu un rezervor de apă. Temperatura indicată de acesta (t’) este mai scăzută de cât a primului termometru (t), diferenţa fiind cu atât mai mare cu cât viteza de evaporare este mai mare, deci umiditatea este mai scăzută. Diferenţa este legată de tensiunea vaporilor de apă prin relaţia aproximativă: fsat(t’)-fsat(t)=Ap(t-t’) unde p este presiunea atmosferică, iar A este o constantă a aparatului, care depinde de viteza de ventilaţie şi de caracteristicile geometrice ale aparatului. În funcţie de modul în care se face ventilaţia, psihrometrele pot fi cu ventilaţie naturală sau forţată. Psihrometrul cu ventilaţie naturală este un instrument foarte simplu, care este format din două termometre, din care unul are rezervorul înfăşurat într-o ţesătură de 137

bumbac care joacă rolul unui fitil, având celălalt capăt într-un rezervor cu apă. Pentru o funcţionare corectă, partea care acoperă rezervorul trebuie să fie în permanenţă umedă. În plus, adăpostul în care este aşezat sistemul trebuie să asigure o foarte bună ventilaţie a aerului. Dintre psihrometrele cu ventilaţie forţată, cel mai cunoscut este psihrometrul Assmann (fig.1).

Fig.1. Psihrometrul Assman

Este realizat dintr-o carcasă metalică ce are la partea inferioară două prize de aspiraţie a aerului, având şi rolul de a proteja rezervoarele termometrelor de acţiunea directă a razelor de soare. La partea superioară are un ventilator cu arc ce asigură o viteză a aerului de aproximativ 2 m/s. Învelişul textil al termometrului umed nu este în contact cu un rezervor de apă, trebuind să fie umezit periodic. Măsurarea umidităţii relative Din această categorie de aparate cele mai cunoscute sunt higrometrele cu impedanţă variabilă şi cele cu fir de păr. Higrometrele cu impedanţă variabilă folosesc drept captatori substanţe al căror conţinut de apă depinde de umiditatea mediului. Cantitatea de apă conţinută în material îi modifică acestuia proprietăţile dielectrice şi rezistive, ceea ce permite găsirea unei 138

dependenţe între rezistenţa electrică sau permitivitatea materialului şi umiditatea mediului. Sunt preferate măsurătorile capacitive care sunt mai puţin influenţate de alţi factori. Traductorii de acest tip au avantajul unui răspuns rapid şi posibilitatea de interfaţare cu orice sistem electronic sau automat de achiziţie a datelor. Pentru a putea fi folosiţi în meteorologie, traductorii capacitivi trebuie să poată fi folosiţi până la umidităţi de 100 %. Un model de astfel de traductor este prezentat în figura 2.

Fig.2. Schema de principiu a unui higrometru capacitiv

Fig.3. Schema de principiu a unui higrograf cu fire de păr

Higrometrele sau higrografele cu fire de păr (fig.3) folosesc proprietatea părului de a se alungi sau contracta în funcţie de umiditate. Drept traductori sunt folosite şuviţe de păr uman sau de cal, a căror alungire este preluată de un sistem mecanic, amplificată şi transmisă unui ac indicator sau unui inscriptor. Măsurarea temperaturii punctului de rouă Cel mai folosit instrument pentru determinarea temperaturii punctului de rouă este higrometrul cu condensare. Schema acestuia este prezentată în figura 4. Se răceşte prin efect Peltier o oglindă prin apropierea căreia circulă aerul umed, până când pe 139

suprafaţa acesteia apar picături de apă. În acest moment, faşa lichidă este în echilibru cu faza gazoasă din aer. Temperatura la care se găseşte oglinda, măsurată cu un senzor aflat chiar sub aceasta, este chiar temperatura punctului de rouă. Performanţele acestui tip de higrometru sunt condiţionate de puterea sistemului de răcire, care dă domeniul de măsură, de sensibilitatea dispozitivului de reglare şi de precizia senzorului de temperatură.

Fig.4. Higrometrul cu condensare

La folosirea în exterior este importat să se verifice starea de curăţenie a oglinzii. Când temperatura punctului de rouă este inferioară temperaturii de zero grade, apa poate rămâne sub formă de apă suprarăcită înainte de a se transforma în gheaţă, ceea ce induce erori de măsură de ordinul a 0,5°C la o temperatură de -10°C.

140

Lucrarea de laborator nr.4 Observaţiile meteorologice
Reţeaua meteorologică naţională Metoda de lucru în meteorologie este observaţia vizuală şi instrumentală. Pentru efectuarea observaţiilor, în fiecare ţară există o reţea meteorologică de stat. In România, începând de la 1 august 2000, reţeaua meteorologică naţională de observaţii şi măsurători, preluată de Administraţia Naţională de Meteorologie Bucureşti (ANM), este organizată în teritoriu în cadrul a 7 Centre Meteorologice Regionale: CMR Muntenia – Bucureşti, CMR Banat-Crişana – Timişoara, CMR – Cluj, CMR – Sibiu, CMR – Constanţa, CMR – Craiova, CMR Moldova – Iaşi. Reţeaua de observaţii şi măsurători meteorologice este compusă din 180 staţii meteo, 306 posturi pluviometrice, 15 staţii meteorologice automate (martie 2002), precum şi 7 centre radar, grupate în cele 7 Centre Meteorologice Regionale. Dintre aceste staţii, următoarele au un regim deosebit: - Staţia meteorologică Bucureşti Afumaţi măsoară şi temperatura solului, vizibilitatea orizontală, înălţimea bazei norilor şi radiaţia solară. - Staţiile meteorologice Predeal, Constanţa şi Mangalia măsoară şi radiaţia solară globală. Staţiile meteo automate sunt programate să transmită mesaje sinoptice (24 mesaje/zi) şi mesaje de avertizare privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase. Implementarea staţiilor meteorologice automate în reţeaua naţională s-a desfăşurat în intervalul septembrie 1995-septembrie 2000, staţiile fiind dotate cu softuri care permit editarea mesajelor sinoptice specifice diferitelor ore de transmitere şi stocarea datelor în fişiere de date calculate. Reţeaua naţionala de radare meteorologice cuprinde 7 radare din care 2 Doppler (achiziţionate în anul 2000, dar urmează să mai fie instalate şi alte radare bazate pe efect Doppler) complet automatizate. Sunt disponibile, folosind pachetul de software EDGE, toate produsele radar standard, precum si o serie de caracteristici opţionale (probabilitate de grindina, integrare a precipitaţiilor pe subbazine, produs de urmărire a celulelor convective, metode de prognoza pe foarte scurta durata a câmpului de precipitaţii). Organul unic de coordonare pe plan mondial al activităţii tuturor instituţiilor centrale meteorologice este Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM). Staţia meteorologică Locul unde se efectuează majoritatea observaţiilor meteorologice este staţia meteorologică (SM) (sau postul meteorologic). Programul de observaţii pentru SM din reţeaua naţională este stabilit prin instrucţiunile ANM. Aparatele şi instrumentele din dotarea unei SM sunt de 2 categorii: 1) Cu citire directă (termometre, psihrometre, higrometre, pluviometre, etc) 2) Înregistratoare (higrograf, termograf, barograf, pluviograf). 141

La unele staţii există instrumente şi aparate speciale ca: actinometre, perheliometre, chiciurografe, anemografe, instalaţii radar, etc, care sunt folosite pentru observaţii speciale potrivit instrucţiunilor ANM. Locul în care este situată SM se alege astfel încât climatul locului să nu fie influenţat de nici un factor climatic special (întinderi de apă, păduri, localităţi, etc); în acest caz observaţiile efectuate vor fi reprezentative pentru climatul local a zonei în care este amplasată SM. Staţia meteorologică este compusă din: platforma meteorologică, terenul pentru observaţii asupra stratului de zăpadă, sediul staţiei meteorologice. Platforma meteorologică Platforma meteorologică trebuie să fie amenajată pe un teren deschis, orizontal şi caracteristic unei zone cât mai întinse din jurul staţiei. Dacă în locul ales există obstacole izolate (arbori, clădiri) platforma meteorologică se va amenaja la o distanţă de acestea egală cu de cel puţin 10 ori înălţimea lor; în cazul existenţei unor obstacole masive (grupuri de clădiri, păduri) sau unei întinderi de apă, distanţa până la acestea trebuie să fie de cel puţin 100 de metri. Este neapărat necesar să fie cunoscute coordonatele geografice ale staţiei: longitudinea şi latitudinea. Longitudinea este necesară pentru determinarea orelor legate de efectuare a observaţiilor climatologice, iar latitudinea pentru corecţia barometrică a presiunii. Platforma meteorologică din componenţa unei staţii din reţeaua naţională trebuie să fie un pătrat cu dimensiunile 26m x 26m, cu laturile orientate după direcţiile N-S şi E-V; dacă există şi instalaţii actinometrice, platformele sunt sub forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 26m x 36m, laturile mai lungi fiind cele cu orientarea N-S. Suprafaţa platformei meteorologice trebuie să fie nivelată (plană) iar solul să fie acoperit cu iarbă. Circulaţia pe platformă se face numai pe cărări special amenajate, late de 40 cm. Instrumentele şi aparatele se instalează pe platformă în aşa fel încât să nu se influenţeze unele pe altele. Astfel, stâlpii pentru giruete, anemograf şi chiciurometru, fiind înalţi, se instalează în partea nordică a platformei, adăposturile meteorologice, pluviometrele şi pluviograful se instalează, în partea centrală, iar heliograful, instrumentele actinometrice şi termometrele de sol în partea sudică. Platforma trebuie împrejmuită cu un gard care să nu constituie un obstacol pentru circulaţia aerului deasupra sa; în acest scop se foloseşte plasa de sârmă cu ochiurile mari (10cm x 10cm). Adăpostul meteorologic Adăpostul meteorologic se instalează în partea centrală a platformei şi are dimensiuni standardizate. El este construit din lemn şi este constituit dintr-o cutie (cuşcă) aşezată pe patru stâlpi fixaţi în pământ. Pereţii cutiei (cuştii) sunt realizaţi din jaluzele pentru a permite o circulaţie liberă a aerului în interiorul cutiei. Din acelaşi motiv, acoperişul este fixat distanţat faţă de pereţi. In exterior, adăpostul este vopsit în alb pentru a reflecta radiaţiile, iar în interior este vopsit în negru pentru a se menţine o temperatură uniformă în toată incinta. Uşiţa 142

adăpostului se orientează către nord pentru ca, în momentul efectuării observaţiilor, radiaţia solară să nu pătrundă direct în interior. Echipamentul minim cu care ar trebui să fie dotat un post meteorologic pentru agricultură trebuie să cuprindă: - un termometru simplu (ordinar); - un termometru de maximă şi unul de minimă; - un evaporimetru (de preferinţă tip PICHE) - un pluviometru; - un barometru. Primele patru instrumente se instalează într-un adăpost meteorologic dispus pe o suprafaţă acoperită cu iarbă. Acestor instrumente li se pot asocia termometre pentru măsurarea temperaturii solului la adâncimi cuprinse între 10 şi 30 cm. Observaţiile se efectuează la orele corespunzătoare timpului mijlociu local, astfel ca datele obţinute să se poată compara între ele. Timpul mijlociu local variază cu longitudinea: pentru fiecare 15° diferenţă de longitudine corespunde o diferenţă de 1 oră (360°/24h = 15°/h). Ora locală nu trebuie confundată cu ora oficială, care este aceeaşi pentru întreaga suprafaţă a ţării şi este stabilită convenţional, prin lege. Ora oficială a României - numită şi ora Europei Orientale - este dată de ora mijlocie locală a meridianului 30° longitudine estică, meridian care trece la est de ţara noastră. La toate staţiile meteorologice din reţeaua naţională observaţiile climatologice se efectuează la orele 1, 7, 13 şi 19, timp mijlociu local; ziua climatologică începe la ora 1800. Pe lângă observaţiile care se fac în cadrul staţiei meteorologice, în timpul unei zile se efectuează şi observaţii continue asupra fenomenelor care se produc în atmosferă şi în zona înconjurătoare vizibilă. Aceste observaţii se fac pe cale vizuală, fără aparate. Fenomenele trebuie observate de fiecare dată când se produc, indiferent de ora din zi sau din noapte, şi se notează, ca şi valorile celorlalte date, în registrele şi tabelele standard, prin semne convenţionale. Pe lângă semnele convenţionale trebuie notate, în ore şi minute, momentele de început şi de sfârşit ale fenomenelor.

143

Bibliografie
Ahrens C.D., Essentials of Meteorology. An invitation to the atmosphere, Brooks Cole Publisher, 2000 Cojocaru N., Fizică şi agrometeorologie, UŞAMV Iaşi, 2002 Diot E. La meteo de A a Z, Meteo France, 2006 Joint Aviation Authorities Airlaine Transport Pilot’s Licence, Theoretical Knowledge Manual, Meteorology, 2001 Leroy M., Gregoire P., Mesures en meteorologie, Techniques de l'ingénieur, Paris, France 1993 Oliver J.E., Encyclopedia of World Climatology, Ed Springer – 2005 Seifert V., Guide de la meteorologie, Fribourg, Hatier. 1989 Surse internet

144

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful