การเขียนเอกสารอ้างอิง

วิวัฒน์ รอดเกิด

การเขียนเอกสารอ้างอิงเชิงวิชาการ
มี 2 รูปแบบ
1.

การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อห

2. การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ

ชินวุธ สุนทรสีมะ(2532 : 12)
กล่าวถึงความนิยมในการเขียนอ้างอิงแบบแทรก
ปนไปในเนื้อหาว่า “การแทรกปนไปในเนื้อหา
ซึ่งแบบนี้กำาลังทวีความสำาคัญขึ้นทุกที
และกำาลังจะเป็นเพียงแบบเดียวที่ใช้ในอนาคต”

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
มี 2 ระบบ

1. ระบบนาม - ปี
2. ระบบตัวเลข

1.1หนังสือ ทีม่ ีผู้แต่งคนเดียว
แบบแผน : (ชื่อผู้แต่ง/ปีทพี่ มิ พ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น (เริงลักษณ์ โรจนพันธ์ 2529 : 1)
“การฝึกอบรม
คือการที่ทำาให้บุคคลมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แท้จริ
ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
(เริงลักษณ์ โรจนพันธ์ 2529 : 1)

มียศ ตำาแหน่ง เช่นศาสตราจารย์ ตำารวจ ทหาร ฯลฯ (ยกเว้น
ตำาแหน่งจอมพล) ให้ตัดยศตำาแหน่งออก
กรณีที่ผแู้ ต่งมีราชนินาม , ฐานันดรศักดิ์ , สมณศักดิ์ , ให้คงไว้
ตัวอย่าง เช่น (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 2525 : 12)

1.2 หนังสือ ทีม่ ีผู้แต่ง 2 คน
แบบแผน : (ชื่อผู้แต่งคนที1่ /และ/ชื่อผู้แต่งคนที2่ /ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น (ม.ล.วีรยุทธ ศิริพกั ตร์ และ สุภาพร
จิรบำารุง 2527 : 68)
(Mooney and Reiley 1947 : 14)

1.3 หนังสือ ทีม่ ีผู้แต่ง 3 คน
แบบแผน : (ชื่อผู้แต่งคนที1่ ,/และ/ชื่อผู้แต่งคนที2่ / ชื่อผู้แต่งคนที3่ /ปีทพี่ ิมพ์/:/
หน้าที่อ้างอิง)

ตัวอย่างเช่น (สุชาติ ศิริสุขไพบูรณ์, ธีรพล เมธีกุล
และ วรพจน์ ศรีวงษ์คล 2520 : 12)
(Soreson, Campbell and Poss 1975 : 8-10)

1.4 หนังสือ ที่มผี ู้แต่งมากกว่า 3 คน
แบบแผน : (ชื่อผู้แต่งคนแรก/และคณะ/ปีที่พมิ พ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น (ดอกธูป พุทธมงคล และคณะ ม.ม.ป. : 34)
(Lauer, and others 1985 : 1)

1.5 หนังสือ
ที่มีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน
เช่

สมาคม
มู

นิ


ฯลฯ
แบบแผน : (ชื่อสถาบัน/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2514 : 34)

(กรมอาชีวศึกษา กองแผนงาน 2529 : 15)

1.6 ผู้แต่งที่มีฐานะเป็นผู้รวบรวม บรรณาธิการ
แบบแผน : (ชื่อผู้รวบรวม,/ผู้รวบรวม/ปีทพี่ ิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น(สิงห์โต ปุกหุต, ผูร้ วบรวม 2533 : 206)
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ 2533 : 206)

1.7 ผู้ทใี่ ช้นามปากกา หรือ นามแฝง
แบบแผน : (ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น(แว่นแก้ว 2526 : 34)
(ทมยันตี 2533 : 20 - 23)

1.8 หนังสือแปล
แบบแผน : (ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น(วาสคอนเซลอส ม.ป.ป. : 86)
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ 2533 : 206)

1.9 หนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษ
เขียนเหมือนหนังสือทั่วไป

แบบแผน : (ชื่อผู้แต่ง/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่างเช่น(มณี พยอมยงค์ 2533 : 14)

2.1 บทความในหนังสือ
แบบแผน :

(ชื่อผู้เขียนบทความ,/ใน/ชื่อ
บรรณาธิการ,บรรณาธิการ(หรือผู้รวบรวม)/ปีที่พมิ พ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่าง : (เทียมฉาย กีระนันทน์, ใน สมหวัง
พิธยิ านุวัฒน์,บรรณาธิการ 2533 : 23)

2.2 บทความในวารสาร ในหนังสือพิมพ์
แบบแผน : (ชื่อผู้เขียนบทความ/ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้างอิง)
ตัวอย่าง : (วิชัย โชควิวัฒน์ 2533 : 55-56)

1.1หนังสือและบทความในหนังสือ
ทีม่ ีผู้แต่งคนเดียว
แบบแผน : ชือ่ ผูแ้ ต่ง.//ชื่อเรือ่ ง.//จำานวนเล่ม.//ครั้งที่พมิ พ์.//ชือ่ ชุดหนังสือ./
/

////////สถานที่พิมพ์./:/สำานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง ไมตรี วรวุฒิจรรยากุล. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า. เล่ม 4
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2530

กรณีผู้แต่งมีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์
ตัวอย่าง

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. ภาษาไทย วิชาที่ถูกลืม. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2523.

1.2หนังสือและบทความในหนังสือ
ทีม่ ีผู้แต่ง 2 คน
แบบแผน : ชือ่ ผูแ้ ต่งคนที1่ /และ/ชื่อผู้แต่งคนที่2.//ชื่อเรือ่ ง.//ครัง้ ที่พิมพ์.
ตัวอย่าง

/////////:/สำานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.
พรพิพย์ เลาหวิโรจน์ และ สุพจน์ จิตต์ประเสริฐ. คอมพิวเตอร์กับการเขียน
โปรแกรม ภาษาเบสิก. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529

1.3หนังสือและบทความในหนังสือ
ทีม่ ีผู้แต่ง 3 คน
แบบแผน : ชือ่ ผูแ้ ต่งคนที1่ ,/และ/ชื่อผูแ้ ต่งคนที2่ ./และชือ่ ผูแ้ ต่งคนที3่ .//ชื่อเรื่อง.//
/////////ครั้งที่พิมพ์,//สถานที่พิมพ์/:/สำานักพืมพ์,/ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง ฉัตรา บุนนาค, สุวรรณี อุดมผล และ วรรณี พุทธเจริญทอง. ศิลปะการใช้ภาษาไทยในชีวิต
ประจำาวันและทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ประกายพรึก, 2526

การเรียงบรรณานุกรม
1.ให้เรียงตามลำาดับอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง
2. ถ้ารายการมีภาษาไทยและอังกฤษปนกัน
ให้เรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน
3.ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง
ให้ยึดเอาตัวอักษรต้นของชื่อเรื่องไปจัดเรียง
บรรณานุกรม

4.ถ้าอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่ผู้แต่งแต่งคนเ
ดียวบ้าง และแต่งร่วมกับผู้อื่นบ้าง
ให้เรียงหนังสือที่แต่งคนเดียวขึ้นก่อน
5.ถ้าอ้างอิงหนังสือ วัสดุจำานวนมาก
ให้แยกประเภท แล้วจัดเรียงลำาดับตามตัวอักษร

การจำาแนกหัวข้อย่อย
• การจำาแนกหัวข้อย่อยด้วยระบบตัวเลข เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
เป็นระบบที่แสดงหัวข้อใหญ่
และหัวข้อย่อยสัมพันธ์กันเป็นลำาดับอย่างเห็นได้ชัดเจน
โดยใส่เครือ่ งหมาย . เป็นตัวช่วยจัดระบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1…………………………………………..
1.1…………………………………..
1.1.1………………………….
1.1.2………………………….
2………………………………………….
2.1………………………………..
2.2………………………………...
2.2.1………………………………
2.2.2………………………………

โปรดดู/เปรียบเทียบข้อความ 2 ด้านดังต่อไปนี้
1.อริยสัจจ์ 4 ประกอบด้วย

1.อริยสัจจ์ 4 ประกอบด้วย

- ทุกข์

1.1 ทุกข์

- สมุทัย

1.2 สมุทัย

- นิโรธ

1.3 นิโรธ

- มรรค

1.4 มรรค

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful